You are on page 1of 2

Normes ds dels equips en prstec dels serveis de suport a la docncia i recerca de la Facultat de Cincies de la Comunicaci Article 1 - El servei de prstec

dequips de vdeo, udio i fotografia, aix com els seus complements (dara en endavant, equips), t com a objectiu facilitar als usuaris dels Laboratoris Audiovisuals ls daquests equips per a finalitats exclusivament docents i de recerca. Article 2 - El servei de prstec dequips es realitzar a travs dels punts de gesti corresponents i comportar el lliurament, en rgim de prstec i per un temps determinat, dun equip en perfectes condicions ds i funcionament. Article 3 - La prioritat en la utilitzaci dels serveis correspondr, per aquest ordre, als alumnes dassignatures amb prctiques en els Laboratoris en el seu pla docent, a la resta dalumnes matriculats en estudis oficials de la Facultat, a altres alumnes, PDI i PAS de la Facultat de Cincies de la Comunicaci, a altres usuaris de la UAB i, finalment, a possibles usuaris externs a la comunitat universitria. Article 4 - El prstec dels equips es far per a perodes autoritzats pels docents responsables de cada assignatura i sempre shaur de retornar al punt de gesti corresponent, dintre del termini establert per a la devoluci. En cas de prstecs fora de lmbit docent, el perode sestablir dacord amb el responsable del servei. Article 5 - Els Laboratoris noms garantiran lassignaci del material disponible si la reserva es fa amb una antelaci mnima de 24 hores, temps necessari per garantir que els equips estaran revisats i en perfectes condicions. En casos durgncia, i sempre en funci de la disponibilitat de material en perfectes condicions ds i funcionament, es podr fer el prstec dequips sense aquesta antelaci mnima. Article 6 - Les reserves de material que de forma injustificada i sense avs previ no shagin recollit en un termini de 30 minuts des de linici de lhora de reserva quedaran automticament anulades i el material passar a estar disponible per a la resta dusuaris. Article 7 - s responsablitat dels usuaris comprovar el bon estat dels equips en el moment de rebre el material als punts de gesti del servei. Durant el perode de prstec, lusuari ser lnic responsable de la custdia i bon s dels equips i, per tant, no podr manipular ni el maquinari ni el programari installat, ni cedir els equips a cap usuari ali al servei. En cas que ls dels equips es faci en el marc dun grup de treball ms ampli, com els grups de prctiques duna assignatura, tots els membres de lequip seran responsables solidaris de les actuacions de lusuari. Article 8 - Si lusuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o programari ho ha de comunicar immediatament al personal del punt de gesti. En cas que es detecti un mal funcionament un cop lusuari hagi retornat els equips i no se nhagi informat, es considerar com a un mal s i saplicar, si sescau, larticle 11 daquesta normativa. Article 9 - En cas de retard en la devoluci dels equips saplicar un dia de bloqueig en el servei de prstec per hora o fracci de retard. Aquesta sanci es computar per a perodes lectius oficials de la facultat. Article 10 - En cas que lusuari tingui en prstec equips dels Laboratoris amb data de devoluci venuda o un bloqueig no podr fer s del servei de prstec ni del servei de reserves despai de lliure disposici.

Article 11 - En cas de destrucci, deteriorament greu o prdua dels equips pel seu s o custdia negligents es procedir a la suspensi del dret de prstec fins que lusuari lhagi reposat per un altre de caracterstiques similars o b hagi abonat als Laboratoris l'import del seu valor en un termini mxim de 30 dies, sense perjudici de lobertura del corresponent expedient disciplinari, si sescau. Article 12 - Per a tot all que no estigui expressament previst en aquesta normativa en relaci amb les obligacions dels usuaris i incompliment de les condicions ds dels equips, caldr aplicar les disposicions del Reglament dels Laboratoris. Article 13 - En cada servei de prstec, lusuari, de forma individual o solidria com a representant dun grup, signar el document de prstec adjunt en lannex daquestes normes com a prova del seu coneixement i acceptaci. ANNEX Document de prstec dequips dels Laboratoris Audiovisuals En/Na ................................................................., amb DNI/NIE nm. ........................, en representaci ( ) individual ( ) del grup nm. ...... de lassignatura........................................................................... afirma que coneix i accepta les Normes ds dels equips en prstec dels serveis de suport a la docncia i recerca de la Facultat de Cincies de la Comunicaci, aprovades per la Comissi dEconomia i Serveis en data 21 de juny de 2011. Data de recollida: Data de retorn: Signatura de lusuari: Hora de retorn:

Contacte: 93 581 20 54, l.rtv.comunicacio@uab.cat