CAROSERIE- ECH IPAR E

CUPRINS
ELEMENTELE COSTITUTI VE ALE Ş
ELEMENTELE SUDA BILE ALE SUPRASTRUCrURII
JOCUL DESCI liDERILOR
CONTROL CADRU - Ş
CONTROLUL POZITI EI LONJEROANELOR
PARTII CENTRALE
CONTROLUL LONj EROANELOR Ă

CONTROLUL CU CALIURUL
Ş Ă Ţ
DEMONTARE- REMONTAIW PANOU Ş Ă Ţ
Ş Ă
DEMONTARE - REMONTARE PANOU Ş SPATE
DEMONTARE - REMONTARE CAPOTA Ţ
ÎNCUI ETOARE CAPOTA Ţ
DEMONTARE - REMONTARE CAPOTA SPATE
Î NCUI ETOARE CAPOTA SPATE
DEMONTARE - REMONTARE II AYON
ÎNCUI ETOARE HA YON
L2 CAROSER I E - ECHIPARE
DEMONTARI::: - REMONT/\RE OBLON
DEMONTARE- REMONTARE Ă DE Ţ
DEMONTARE - REMONTARE Ă Ţ . .\
DEMONTARE- REMONTARE STÂLP MIJLOC
DEMONTAH.E- REMONTARE STÂLP Ă Ş Ă
DEMONTARE- REMONTARE Ă Ă Ţ Ă
DEMONTARE - REMONTARE Ă Ă Ş Ă
DEMONTARE - REMONTAREBAVOLET
DEMONTARE - PAVILI ON
DEMONTARE- REMONTARE Ă Ş Ă
DEMONT/\RE- REMONTARE Ă Ş SP/\TE
DEMONT ARE- REMONT ARE Ş Ă BORD
Î NLOCUIRE BLOC COMA Ă CLIMATIZARE
DEMONTARE - REMONTARE Ă P/\ VILION
IDEMONT,\RE - PARBRIZ :;> 1 GEAM
DEMONTARE - RI..: MONTARE SCAUNE :;>1 l3ANCI IETE
CA R OSE RI E C II I P A R E
E L E l\1 E ;-.; T E L E C O N S T 1 T U T 1 V E A L E 1' LA N S E U L lJ I
DACI A 1310 BL
L3
<.le ma i jos pri n ă prin punt.:lc t:arc
suuat in ak ă 1111 rigid.
1. Travcrs:l l"a!:"i
2. uircqie
3. Travcrs:l ccntral:l
4. urcapta stflnga
5. Duhlura ă a lonjcronului
6. superior
7. Lcgiitur:ttirantului
X. Lunjcron inferior
9. l)uhlura lonjcr11nului inl"crim
lO. Lonjcron
I l. ă a hra! ului
1
12. Travcrs:l spate.:
13. Traversa ă a rc1.crvorului
14. ă ă s pate
15. lateral
16. Ansamblul roata uc rczcrvii
17. ccnt ra l
1 X. Ans:unhlu parte.: fa!:"i . •
L 4
R O.S ERI E
ECHIPA RE
DACIA 131 0 BK 'DACIA 1309
DACIA 1325
1. Planseu
2. .
1 'l'·t'-1 - -
· · ·" a 111chiu . . .
4 T . . - <.: re l<>llJeron
. t.t vt: rsa exte .· . -
5 '1'"11. llll.tla spalt:
. , , J te spate
6. mobi l
CAROSER I E- EC HIPARE
2-------...
1. ă ă oblon
2. Extensor ţ
3. Oblon spate asamblat
4 . Cheson oblon as:unblat
1. Panou înc.:hiderc ă
2. pcualicr
D AC IA 1304 PK
6


5. <.:entral
6. T:ihlie s pate
7. Panou ind1iuc rc <.:ahina
X. Plans eu peuali cr
DAC I A 1 304 PL
r--------------3
,-----4
3
3. Pasaj ă s pate
4. c<.: ntra l
L5
L 6 CAROSER I E- EC HI PARE
DAC I A 1307
7
6 -------- _________ ţ
4
2
3----------
1.
._.c: lll t l: nn ·u·· .
2. . . l: 1.11 as amblat
· sp.tl l: .1 .
l. Tahl :- 1· .
'
1
.tll: r·tl ·- 1· -
4 • .1 ata
" · Capal: vit.it arl: .
l p· .
· · 1ll l1 t :1 col · .
fi · 1 V Il:
. Ro nd o.:la IJIL
7 Su . 6
. . t uh M6 x. 20
CARO S ER I E ECHJP/\RE
ELE l\-1 E N TELE SUD A 13 1 LE ALE S U P RA STR U C TUR 1 1
DAC I A 1 31 0 IJL
1. Masei ă
2. S upun ra r
3. ;\nsamiJiu ma st:ii t"at;l
4. ă SU[JOrl rauial <H"
5. !\ns amhlu Juhlu rii ;r ri p:i
6. ă asamhl:lt.l
7. Tahlie r
X. Cut ie dimati/<>r
f.J . T ra ve rsii inkri oar.r
10. Pavilion
1 1. ă s p:rt <.:
12. ă lat e ral :! ă
13. C<.:nlur;'i parte asar.nhlat;l
14. ă ă mijluciu
15. ă spa te
1 ti . Pa.,aj tr<.: <.:e re roat ;i duhlura panou lui
17. Parte s up..:rioara panou s pat e
1 X. l'anuu ă s pat <.:
1
1
1. Part<.: ,pate
20. Ba vo k t
2 1. lat e ra l
22. Cc ntu r:i p:r rt e ţ ă
2 .1. SLi lp mijl 1>e iu
2-l . St:tlp ă
2."i. IJ uhlu rii o; t;"tlp ţ
U >. ă pr o teqi c l":q :i
27. IJublur :i arip:i asamhl at;i
2 X. Pavili<Hl
2
1
J . J giH.: ah lateral ha yo n
.10. IY;urou latera l
.1 1. r\ nsaml>lu s pat e
32. Pa ri <.: sup<..:rioara panuu lalcral
D. G rilaj
34 . Pcr<.: L<.:
L7
L 8 CAROSER J E-
~ EC HIPAR E
DAC I A 13 10 l3K
DAC IA 13 25
19
CAROSERI E - ECHIPARE
L9
DI\ C l i\ 130Y
~
0 - ~ ~ ~ ~ " · ' 1:>
' ~ 1 '
' . "
(
~
DACIA 1304 PK, 1307
L 10 CAROSE RIE- ECH IP/\ RE
JO CUL DESClllDERILOR
DAC IA I J I O
. ~ r
~ . ,
()
>
Al
5-8


o
-F,
(/)
t:J
;7j

-

' .,
5-J ,=-
6
r 8
2 4
11 u-,

1
1
m
()
c
I I
>
o
-::1

>
>
7-:
U7\S3. 1
11

m

8 'j[
\\\
N
1 1
I.J>

13
. , ..
l \, O(
!>: _
"'""


........

L 12 CAROSER I E- E C IIIPARE
CONTROL CAIJRU- PL ANSEU
VEDERE FATA
VEDER E D E J OS
VEDERE LATERALA
--=--'--:Jb..,,
... '"
....
CAROSER I E ECH I PARE L 13
CONTROLUL POZ ITIEI L ONJEROANELOR
În t impul t:Xploat:irii auloturislllUIUi. caroscrici i SI.: pol proUUCC uifcrilt: ţ cart: COnUUC, UC
mu ltc ori, la s chimbarea unghiuri lor uc rc a ro! i lor, la ru peri ale clement dor caroscrici, vibra! ii sau ehi ar
u;.uri ale picsdor mecanice ale autoluri smului . În ;\ct:stc situa! ii. cstl: llL'l'l:sar S:i se contmll:ll: anumite cotl: tic gab;u-it.
Controlul pozi!il:i lunjl:roanclor ă în compara! ia între rniisuriitorilc cfcctuatl: pl.: punctc si rm:tricc.
Controlul punctdor R, R' , H H' akctea;.:i parlea nH.:canid a sernipun!i lor ui n ă a pun!ii uin
spatc. Normal. uistan[de uintrl: puncte trebuie ă lie l:gaic; astld: B B' = 111 1'.
Controlul punctdor A, F, F ::; iA' afcctca;,;l centrarea dcrncntclor uernorll;tbilc alc caroserie i. Nonr1al.
uistan!cle ljintrc puncte trebuic ă lic egalc; astfcl: 1\ F = /\' F.
C ONT ROLUL CU TIJA
CONTROLUL PARTI I CENT R/\LE
Se face în scopul ul: a uetcrmina uacii vreuna din dcl'orrna!ii nu afcctcalii aceastii partl: a
parlc carL: constituie ba1.a Ul: pk:carl: a cnntrolului.

Punctdc uc control - g;iurilc A - r - F - A' ::; i prin unn;u c Il - 11' 11 - B' .
1
L 14 CAROSER I E ECH I PARE
COI'\TROLUL LONJ EROANELOR FAT A
(Jum:tek <k control :-. unt pun<.:tcl e B - 13' pt·rllru lonjt.:roant.:lc inli.: r G - G' pt.:ntru lonjt.:roandt.:
supt.:rioart.:.
Lonjt.:roant.: in li.: rioar e: Lonjeroane supt.:rioan::
Se <:0111p;u:'i di ;tgonal;t A- 1\' cu diagonala A' - B. Se compar;\ di;tgonala F - G' cu diagonala P - G.
CONTROLUL L ONJ EROANEL OR SPATE
Punctel e Jc nmtmlat :-. unt pun<.:tek C - C' . I l - I l', IJ - l )' ::; i E - E' . Se ă diagonalde A' - H in
li nie cont inu;i CII diagonala ;\ - Il' in linie ui;tgonala A' - c in linie cu diagona la A-C' in
linie înt ret upt;i.
H
,\ ce:-.te pattll liind <.:ele mai apt o pi ate Je
punka :-. pal t.:, 1 s;\ se primel e. Se
ă Ji agonakh.: Il' - D 1 (' - E in linie ă
cu diagllnalc.:ll: 11 - l)' Il - E' i n lin it: inlrerupt;i .
CAROSERiE ECHIPA RE L 15
CONTROLUL CU CA Lll3 RUL
VERIFICAREA POZITIEI AXELOR TRENULUI FATA
2
BRATE INFERIOARE
* St: cali hru l CAR.439 111\H.l ilit:at t:t:hipat
suplimt: ntar (CAR.439- OI ).
* St: ă a xd t: ţ inlcrioart:.
* St: calihrul cohoriintl l:lrit:rdt: ( J) in sprijin
<.:onlrapalindor ţ ă vt:rnit:ru l liintl plasat pt: pat1t:a
lui .
* St: ă ţ (2).
CONTROL
Calibru! ă la un ă un vt:rni t: r pe
cart: st: tlt: plaseaz:i un rt:pt:r ( 3) trasat pt: un câl:.ti·q mobil.
Tokran!a ă nu trt:huit: ă
rqx:rek t:Xtt:rioart: (4) alt: vt:mit:rului .
BRATE SUPERIOARE
\
Cal ihrul fiinu in p111i !it: pt: axde ţ
inl\.:rio:.ue. se ă tijde in loca!idt: lor.
Tija trebuie ă se gii seasd :
- in alini t: rt: t:u axul superior astfel indt ă se
pc funuul loca!i ului ă
- la 46 ± 3 mm. m:isurat t: u rig la pc
amortimrului (st: lkplast::.v.ii atunci rig la spre in sus).
1
L 16 CAR OS ER I E - ECH I PARE
USA FATA
DEMON1i\RE
unei u::; i fa\::i li e k ellial ::i în J ou:i moduri di krite:
a. ţ ( 1) trag:md ă
b. tlc fixare (2) de pc stîl pul ă
D EMONTARE PANOU U SA FATA
2
3

"""\.
s .
4 . \
9
7
G
CAR OSERIE ECHIPARE L 17
1. PANOURI (USJ rATA OEMONTATE SAU NU)
DEM ONTAR E
* Se demPntL"at:i:
- tao:ordul cotieru lui ( 1):
- t:otietul. pt in edor trei (3):
- manivda mac:trah.:i ri uicare a SL"oPndu-se paqial din omamenlul (4) pentru a avea
:tl:L"es l:l piuli! a J e li.\are (5):
- k,·ie111! de w mand ii la dislan!ii impingfmtl spre in sus butonul (7):
- cek doua (6) ah.: omamentului de comanuii ş se scoate a<.:esla;
-t:ulia pot1ohiecte impreunii <.:u tlil"uzorului .
P<.:ntnl a se scoat e p:tnoul r:qii. Se int er-
pune o panii J e lemn (2) intre panou cheson. Se
trage p:tnoul spre exterior (vet.i siigeala). pentru a
tiin se scoate panou! în sus.
REMONTARE
se in ă asig-
urflll u a opri tPtului (E) sub piuli!:i .

2. MACARA RIDI C ARE GEAM
DEM ONTI\R E
Pentru Jemontarea mat:ara ri tli-
c:uc gt:am se c.xecut:i uJm:ituarcle opera! ii:
*Se riuicii geafllul pân:'i in poti!ia P = X5 mm.
* Se scol piuli!de J e lix:m: ( 1 U H se ;tpa-;:1 axul ( 1 l )
pcnl t1J :1 degaja ma..:araua Je ritlic:uc a spre 1
Îlllel iuru! U:)ii .
"' Se im:linii ansambl ul macara - gt:am spre
spate. se scol gak! ii ( 12). gli -; iercle Jc la ha1. a gea-
fllului ( 13) ..:ul isa geamului ( 14).
L 18 CAROSERIE ECH IPARE
REMONTi\RE
La rt:ntontarc.: se.: ă ţ It::
* St: punt: în ă cxtt:rior ( 15)
asambl :tt cu suportul ( 15').
Pc.:nttu a pune.: la loc ( 14) ac.:t:asla se ă
u::-or in (FJ (G) a:-.iguriimlu-st: o lixart: ă în
c.;;tllt u 1 i.
St: ri Jic:i mat::traua in ţ 1 = 40 nun, i ntro
lludnll gt.::llnul prin c..: hesonul ş cu vârful spre
suputlu l gt.: amului llin macara ( 16). se <.:cntrea7.ii in
c..:ulis:i aJuct: la cota P = X5 mm.
* la lm.: macaraua lle a
int rodu ciinJ a xul ( 1 1) in apoi rondc1a de
( 17) ţ de li xare ( 10).
inlrodut: ţ ( 12) l:t bala geanwlui :-j i se face
o ă ă dt: culi sare.
*Se ung ţ nta<.:aralc i de ridi<.: are a gt:amu-
lui g:dt:! i. :-.c t:XU.1.tl i"i cdcl:tlt c.: ţ in ottline ă
P R E G i\T 1 R Ei\ U i\ Z E 1 G Ei\ M U L U 1
La asamhlarc.:a ha1.c.: i ) i la in va c.:o la Y2 mm.
<
' '· . '
c:·-· ·-: . · . .,
92
CAROSERIE ECHIPARE
I NCUI ETOARE USA FATA
DEMONTA RE
L 19
Îll:tilll <.: U<.: ucmonla rca la uislarq;l a d<..: s<..: scual<..: panou) rap\ ş
apoi s<..: las;l g<..: amul în pot.i[ia riui <.:al.
* Se tkmont<..:azii:
-cuti a conwnz ii la dista n!:i ( 1) fi.xat;i prin douii
- ag rafii (2) a pal i<..:ru lui, fic prin împing<..: r<..: a U:joarii <.: u da d agrafa <..:stc ă
(po1. i!ia A). fic prin rotirc la 90 g rd. <.lac;i agrafa <.: s it: din plastic ( po;.i!ia B);
- ct.:lt.: doua (5), c libt.:rându-se mâncrul <..:x tcri o r (3) a l apoi s<.: s<.:oatc comanda
la distan!ii ( 1) prin int eriorul chesonul ui ş <.l esfiidndu-se din ă (7) al incuictorii (8);
- <.:ele doua (6) dt.: fi xare ;1 ÎrH.: uietorii, fo losi nuu -se ş CAR.563A ş apoi
se scoale ansamblul incuielori i prin ă chc sonu lui ş
REMONTARE
* St.: face î n ordint.:a ă ă
'.-L-,,.< 6
8
lf. .... ..-4
3
1
/
1
L 20 CAROSERIE EC H I PARE
USA SPATE
DEMONTARE PANOU USA SPATE
I .Pi\NQUJ{ J (USI OEMONTJ\TE Si\U NU)
D E I-.1 0NTJ\RE
*Se
-cele uouii ( 10) ale
(6) care li xead colierul din spalc;
-manivela (X) ue riuican.: a geamului. sco!;inJu-s..: p;tqial ui n cl<.: m<.:, p<.: llltu a av..:a acces la piuli!a (7)
care lixca/.;t manivcla în axu l m;tcaralei d<.: riu icarc a gc;unului;
- piuli!a (7) ::; i se scoale man iv<.:la maca ra lei:
- hulonul din plas tic (3) din capu l comcn1.ii la
- ă (4) ale ornamentului comcn1ii ::; i se scoal e carcasa uiti plastic (2).
Pentru a scoale panou! u::;i i spate se inlcrpune o ă de lemn panou ş cheson. se l rage panou!
spre exterior (vezi s;lgeala), penltu a ie::;i <.lin comierul inkrior (!J) , apoi se scoate panou! in sus.
s
6
7
,
\
4
\J!
R E M ONTARE
* Se face în orc.J ine ă ă 'tarea agtal7i hutonul ui ( .1) oprilo rulu i ( E).
CAROSERIE EC HIPA RE L 21
2. M ACAR A RlDlCARE GEAM USA SPATE
21
RE M ONTARE
Pt:ntru rt:montart:. ţ fat: î n
orc..l im; ă
* St: punt: la lot: cu lisa in montant ul spatt:, st:
int roc..l ut:t: a nsamblul in cac..lrul apoi st:
scnatt: c..lin nou rama pt:ntru a pt:rrnitc
geamu lui î n cu lis:l.
*Se punt: la loc nH;cani smul mat:a ra lt: i c..le ric..li-
cart: a gt: arn u lui ( 1 st: ă pm vizoriu cu
· ron tl t: la sa c..lt: (R).
* pus în ă ă prin ro n-
dt:la ţ (20) st: pr i nc..lc prov izo ri u
cac..lrul pentru fixart:a gt:amului (2 1) prin
( Il } ş ( 12). ut i l izâ nc..l c..l cs t:hic..l c re a
ă (22); ă apoi încer-
ă c..l c rid icart: a gt: arnului . ă t: art:
St: SI râng ucfin Î l i V.
DEMONTARE
Pt:ntru demontarea un ui gt:am ş ă ş a
macara le i c..lc ridicart: a gcamului ş ă spate se
ă ţ IL: ă
*Se scot ş ( Il ) ( 12) ;
* Ut il izând dcschidert:a ă ( 14) ă
î n uublura ş se scul runc..lela ă ş s igu-
ţ (20), care fac ă cu g li s iera geamu-
l ui, apoi st: s<.:oalt: gt:amul prin cu lisa rc
î n partea de jos.
* St: scot cek t re i ( 15). dega_jânc..l u-se
ma<.:a raua geam spalt: ( 19). <.lin inte-
ri orul ş
L 22 CAROSERIE ECHIPARE
.......
[' , -- ., --.
--
.. 3 49 ... l
o bunii ţ a hazei gea-
mului a garniturii sali.: cota de 34Y mm .
I NCU I ETOA R E USA S PATE
DEMONTA RE
<.k la ţ ă
a <.k panou! i spate apo i
se Iasii gcamul în ţ
*
- mcctnismul comanll;l la ţ ă ( 1)
lixat prin ă
- agrafa (2) impingilnd-o u.:;or cu
o ţ scoatere;
- milncrul exte rior al ţ pri n ă
(4) (5) ă
( L);
- dou;l lle a îm:uiclDrii (o)
ă în s-a cutia de cDmandii
prin interior;
- sc scoalt.: an s amblul incu it.:t o rii prin
chcsonului
REMONTARE
*Se face in ordine ă ă
CAROSER IE - ECHIPARE L 2 3
CAPOTE
Cii POT A FAT A
Dcmontarca capotci f:q:i poatc li c ll.:ctuatillkmonttlnu ş le uc lixan.: (5) al<.: balamalclor.
INCUIETOAREA CAPOTEI FATA
COMPONENTA SISTEMULUI DE INCHIDERE A CAPOTEI FATA
1. Suportul inchi/.;\torului
2. ă uc ă
3. Ci rlig opritor
4. Cftrlig ă
5. Rcsorl (arc uc r;tpd)
6. Rcsott
7. ă capot:i l'a!;i
In ca7.ul rupcri i cah lulu i (8). se pune autotu-
rismu l pc o ă dcvator. se introduce pc ueucsutr
tul compartimen tului motor o ă ş se ă in sus
o presiune (vezi s;igeata) pc biela (2).
ă presiune face ă cârligul <..It:
ş se ă z;l vuru l (7).
L 24 CAROSERIE- ECHIPARE
CAPOTA SPATE
DAC I A 13 10 UERLINA
Dernontan..:a capolei sp;1le
tlesfiidntl fi xare de pc arlicul;qiilc

Pentru tlc.;monlarea articul;qiei se scoale
arcul c.;chilibrarc.; suportul (3) ş se desfac
ş p;llit:rului (4).
\
--------
DACIA 1310 BREAK
DE MONTARE
• Se dt:monleat.illirdc uc ali mentare ale ă lor de iluminare ă se trag afar;1 prin orificiul de ş ( 1 ).
• Se ă le (2) (3) ale ţ lor.
*Se dcmonlc.;a;.ii hayonul spale.
CA ROSERI E EC HIPAR E L 25
REMONTARE
* Mlllllan.:a ll:t )'Oillllu i SL: rac L: Îll ordinL: ill\' L:I sii opL:r:qici de demon ta re.
I NCUI ETO AR E HAYON
DEMONTARE REM. ONTARE
* SL: demontL:a/.:1:
-capacul din plactic (C) lixat printr- un
* Mont a re a se f ace in ordine ă operapei
de d e montare.
-cutia t B) li xatii prin dou ii t 1):
- ansamhl ul ya lii- hayon (2);
- arcul dL: rapL: I (rL:sort) ( R) .
DAC IA 1325
DEMONTARE HAYON
* Se ă
- fi rul de al imcnt arc ă hayon
bu rire hayon:
- articul:qiilc sl'crict: ( 1) dL: pr intlt:re a echili -
hrorului Je hayon:
- clasticL: ale ha lamaldor;
*Se LkllHHllea /.:1 hayonu l spat e
REMONTARE
* Montarea se face în ordine invers:\ de
uemont:tre.
1
L 26 CAROSERIE EC HIPARE
DAC IA I 309
DEMONTARE REMONTARE
* * se în ordine invc rs;i de
- tk ak ă i lu-
minan: numilr;
- ( 1) LI in capul mecanismu lui
- indul s igu ran!;'i (2). axul ha l;una (3) sau
(4) de lixare a ba lamaldor (5).
DACIA I304 PL
DEMONTARE
Pentru demon tarea o hlonu lu i spate (obloane
laterale) se des fac ş ( 1) ale halamalc.:lor (2).
* Se ă oblonul spate (oblonul late ral).
REMONTARE
* Montarea se face în ordine ă opcra!iei tic
tlcmonlarc.
CAROSE RIE ECH IPAR E
DACI A 1304 PK, 1307
DEMONTARE
* ( 1) tiin !imitator (6).
*În C\lll tillll;tl l.: Ul.: lllontan:a ohfonufui poate fj ă În ă 1110Ullri difC1i tc:
a) se inelul de ă (2) ş axul balama (3);
h) se dcs l":te ::;uruhurik: (4) ale halamalclor (5).
*Se ă oblonul sp:1tc.
REMONTARE
* Montarea se !"ace în ortlinc invers:! opcr:qic i de demontarc.
GRILA DE VENTILATI E
DEMONTARE
*Se ă cele ă jiclcrc ale ă de
parbriz ( 1) tic lixarc a grile i ă (2).
* Se progresiv r><.:n tru tlet.lipirca grilei, în
scopul de a nu se dd01ma ckmcnlul carc sc ă
REMONTARE
Înainte tic montarca grile i pc autoturism, sc
ă buna stare a garnitu ri lor tic cauciuc:
-garnitura s pate (3) a capolci ă ă
prin blocare sub ă
- (4) [><.: trJvcrsa intc rioar.l a p-.trbri:t.ului;
-garnitura (5) s uh ă
- ohturaloardc laterale (6).
L 27
L 28 CAROSERIE- ECHIPARE
ARIPA FATA
I NLOCUI REA ARJPJI FATA (PENTRU TOATE TIPURILE)
D EMONTARE
* S<.: ă paqial bara ă grila tk ţ lampa uc.: semnalizare uc p<.: ă ornamentul
lateral al farului .
*Se ucmontc.:az;l la aripa ă ă
-în ( 1) la partea ă
-în (2) la îmbinarea aripii cu mas..:a, la par1c.:a int<.:riDar;i;
-în (3) pc.: stâlpul uin ă (u<.:montarc.:a nu este obli gatorie.:);
-în (4) la part<.:a de jos a caroscri<.:i.
PREGATlRE
* S<.: ă aripa ă sau ă
*Se ă cu pc.:nsula vopsea tic zin..: p<.: suprafa!a uc.: sprijin a aripii cu tluhlura aripii, ă ş stâlp ţ ă
*Se pun<.: un cortlon tic mastic în poqiunca M.
*Se ă prolilul C tiin cauciuc p<.: rama farului s<.: ă mastic o ă tic cauciuc în zona P.
*Se ă la interior aripa ă <.:u un strat insonorit.anl.
REMONTARE
*Se ă aripa ă în ortiin<.: ă ţ clcclual<.: la ticmonlan.:.
CA ROS E RIE- ECHIPARE
STALP US A FATA
INLOC UIREA STALPULUI USII FATA
DEMONTARE
*Se.; pundc.;k: uc.; SUUUI ii J insprc.; pavilion ( 1) ş dinspre.; prag (2).
*Se.; laic.; wrt.loanc.;lc.; sut.lurii ă tiin zona (4).
REMONTARE
L 29
*Se.; li xc.;a;.:l provit.oriu (3) prin t.luhlurii stâlpului suh <.: aurul superior (7) ş sub ă
pragului (n).
*Se.; vc.;rilic.;:l pot.i!ia st:.îlpului. lufmt.l c.;a gabaril c.; gc.;omctri<.:c.;.
* Se.; ă o sut.! ă c.;lc.;dri<.:ii c.;u punt:lc.: duhk: în locurile ( 1) ş (2); ş o ă tip w rtlon sub gaz de protc.:qie
în pum.: lc.; k (4) "i (5).
STALP FATA SI DUBLURA
1. ă ă
2 . Stâlp ă
3. ă stâlp ţ ă
1
L 30 CAROSER I E EC HIPARE
DUBLURA STALP PATA
* St: ut::d:tc pum.: tt:lc Ut: ă t:b.:t.rid alt: ă L"U:
- stalpul ţ ă (.'i) (6):
- tabl a (.k; închitlt:re (lJ):
- travt:rsa inll:rioarii parhrit. ( 10);
-duh! ura ă (I l );
-cutia climat izart: ( 12);
- Labli crul ( 13)
Pt:ntru ţ ă a st:
ă un produs anticorot.iv ş insonorit.ant..
Pentru noi st: ă
o sudurii prin punt:Le.
S TALP FAT A
*
* 1.ksl'ac pu nct\.!11.: sudur:i d ..:ct ric:i cu:
- p:ut ..:a ă a caroscri..: (4);
- duhl111a (.'i) (6);
- dublura iuli.:ri oarii parhrit. ( 7);
- antr<.:tt>:tl.a supt: i ă (X).
DUBLURA ARIPA FATA
DEMONTARE
Pentru înlo<.:uire s e ă ă
ţ
* Se uemonteazii elementele at:t:identat.e care au
ă ă c u <.lublura aripii ă ( 1) ş (2) .
* Se <.les face <.lin su<.luri <.luhlura de ă ( 1) acci-
ă prin tiiierca punc telor de ă de la:
ă (5), lonjeron superior (6), tahlier (3). traver-
sa <.le ţ (4) ş cuti a de cl imati zare (7) .
CAROSERIE ECH I PARE L 31
REMONTI\RE
* Se ă dublura aripii J':q;, se sudcat.:lckt.:-
lrit.: pri n puncte ă dintre ă ă
lonjcron superi or. la hlicr, 11 a\' t.:rsa de dircqic cutia
dt.: dim:tlit.an:.
* St.: aplid pc duhlura aripii prolcqia t.:xlcrioarii , prin
apl it.:arca unui produs anti com1. iv insonorizanl.
I NLOCUI REA TAB L E I EXT ER I OARE A US II (TOAT E T I P U R IL E)
DE MONTARE
1
o \ JJ
- -- --- - 1
1

* Se ă ş ti c la autot urism ş se scol:
panou!, geamul ş culi sa gt.:amulu i.
*Se laic tabla ă a pt: conturul ( 1 ).
* St.: des fac sutlurilt: (2) tit: la îmb inarea panou -
cadru - gt:am.
* St.: ă (tlad t:slt.: catul) cxtcnsoru l (3).
RE MONTARE
* Se ă ă 1.onclc tic montare se ă o vopsea
tic prolt:qic (pt.: ă dt: zinc) pc chcson.
* Se un cordon tic mast ic în zona (4).
* Se ă lahla c xlcrioar:l ă ş se fac
turilc in zona (2).
* Se ă tabla ă pc chesonul prin
indo i re (5).
* Se ă pano u( ş se ă ş
cu mastic în pum:tclt: M.
* Se n.:mo nlcaz:l geamul ş garnituri le.
L 32 C ARO SER I E EC HI PARE
lJAV OLET
DEMONTARE
* Se dcsl:at: punl:lclc de ă tiin zon:J ( 1) t:u tahla ă a zona (2) a stâlpului ă ;r,ona (3) a
stâlpu lui mij lot:iu. în lu ngul zonei (6) cu t;ahla ă a zona (4 ) cu partea s tâlp spate ş zona (5) a
pasajului ă spate.
REMONTARE
* Se ă pragul nou (7). î n locul pragului tlcmont at se aju stcaz:l t: apclcl c ă ţ latera le în vctlcrca
cfcl:luii rii s uduri i prin ta bla ă a ::; i a suduri i oxiacctilc nit:c în t.ona (4) de ă
*Se ă prin pun <.:le zonele: ( 1 ). (2), (3). (5), y i (6).
* Se cu suduri! ă zona (2) cu stfalpul ă zona (3) cu stâlpul mijlociu. ş zona (4) cu
parte stâlp s pate.
* Se ă prag ul cu mas lic special, ă li bere t:analc lc de evacuare a apei din praguri .
CAROSER IE ECH IPA RE L 33
P AV I L I ON
7
1. Pavi lion
2. parhrit.
3. Dublur:l
4. pa111.:
5.
DEMONT AR E
* u::- ik. a ripik fa!il. parhrit.ul spat..:. gamitu1ik 1.k pavi liun tk \.·ustm.lil.
* tksfac 1.k tii n tona (X) cu cutia 1011:1 (3) t: u tluh lura zona (4) t:u cen-
tura pa111.: f:qil (6) cu traversa inkriuaril parbrit ..
* Se taie wrtlonul ă tiin /.ona (2) cu • t.ona (5) c u Il a versa s pate (7) cu sti'll pul fa!il.
REMONTARE
*Se pavilionul ( 1) nou. in pavilionului tlcmontal se efct:tuc:11il o ă prin puncte i n 1.onde
(3). (4). ( 6) (X}.
* Se ă pavilionul in zona (7) t: u stâlpu l fa!:l (stâng a 1 tlrcapta).
* ă o in :r.ona (2) (5).
* Se ă aripile , parbri zul luneta spate. garnituri le <..le pavilion tie ă
L 34 C AROSERI E- EC HIPARE
DARA PARASO C FATA
-t _____ _,_
'
\
3 ______ __

DEMONTARE
P<..:ntru <kmontar<..: a bar<..: i ş rapi s<..: aq ă asupra celor ă ş ( 1) <.k fi xare a har
prin inl<..: rmcdiul lampoanclor de fi xare (2), pc aripile rap, apoi se dcrnonlcazii piuli!clc (4) ş ş (3)
fi xare a conlralamclor (6), as;unbl atc cu bara ş pc masca rap (5).
REMONTARE
• Se fac<..: în ordinea ă ţ d<..: la d<..: montan.:.
CAROSER I E - ECHIPARE L 35
BARA PARASO C FATA
4---------.
3------,.
2 __ _
DEMONTARE
1\:nlru ucmonl;m:a barci ă se aqioncat.:'i asupra celor ă ş ( 1) de li xarc a barci. pri n
inlcnncdiul su poqi lor lalcrali (2). pc aripile ţ ă apoi se ă piui ţ (4) ş ş (3) de li xarc a con-
lralamdor (6). asamblate cu hara • pc masca ţ ă (5).
REMONTARE
*Se face în ordinea ă upcra!ii lor uc la ucmontarc.
1
L 36 CAROSER I E- EC HJPARE
DA RA PARASOC SPATE
4 __ --.,.
3 __ ____
2--------
DEMONTARE
Pentru <.kmontarca harci spate se swl ( 1 ), (3) piuli!clc (4 ) de li xarc a
barci, prin intcnncdiul tampoandor uc lixarc (2), pc panourilc lat erale, apoi se ă piuli!ck (R),
ş (7) \' Î .·:;uruburilc (o) uo.: lixarc pc Jonjcroanc a contra lamdor (5) asamhlatc cu bara ş spate.
REMONTARE
*Se face în oruinc invcrsii ă
CAROSERIE- ECHIPARE L 37
BARA PARASOC SPATE
,__ _____ 6
1:

DEMONTARE
Pentru (.h;monlarca barci ş spate se scol ş le ( 1), ş ş piuli!dc de fixare a barci. prin
intermediul ţ lal crali (2), pc panourilc laterale, apoi se ă piuli !de (3), ş (4) ş
ş (5) de lixarc pc lunjcroanc :1 conlralamdor (6) asamblate cu bara ş spate.
REMONTARE
* Se face în ordine ă ă
L 3 8 CA ROS E RI E E C Il 1 P ARE
PLA N SA B O RD
DEMONTA R E
bon..l ă
opcra!iilc:
* Se ă bateria tic
* Se ă ornamcntdc (3) mcn! inul c prin
(2). (9) tic li xarc a grilei
se scoale gri la tic ( 1 ).
* Se tic a tic
ă dimalizarc (5) avânt! ă ă se
cele lr<.:i manete pentru a favori za ă spre
interior.
* Se ă
- tabloul tic bord;
- bril:bcta (7);
- tic kilomctraj;
-comanda rohinclului (6);
- tic pc hortl.
*Se scol piuli!dc tic lixarc a supoqilor ( 8)
pc stâlpii lak rali .
* Se ă (4) ctrc ş
bord in fcrioar:i a p;ubrizu lui.
* Se ansamblul ă hortl.
REMONTARE
* Se în ordinea ă a o pcr:f! iil o r de la
demon tarc.
* Se ă aparatelor de hord ş a
contactoarclor.

CAROSER I E ECHIPARE
I NLOCU I RE DLO C COMANDA C LI MAT J ZARE
*Se ă bateria de acumul atori.
*Se ă st:l1lmiera din bord.
D EMONTARE
*Se desfat: (4) tic fixare a blot:ului pc bord se scoate blot:ul din ş ă
* Se
-cablurile de ă a volqi lor;
- t:ahlul tic ă a ruhinetului.
REMONTARE
L 39
* Se fat: c în ortlinea ă a operapilor di:ctuatc la tlcmonlare, respct:Lântlu-se ţ 1
- la n.: monlarca cabl uril or ţ se ă pc rând manete le ( l ) ş (2) spre stânga, ă
un joc de 3 - 4 mm, pozipc în care se ă mantaua cablului cu o ă ş se ă funqionarca ă a
mam.:tci închidcrea voletului ;
- cablul (6) de ă a rubinetului (7) se ă la maneta (3), astfel ca robinetul ă fie pc
ţ tlcst:his (sensul ă ţ iar maneta (3) ă fie ă spre dreapta, ă un joc de 3 - 4 mm. În
ă ţ se ă mantaua cahlului cu o ă apoi se ă ţ ă a ţ manetei
ă înt:hiderii, respectiv deschiderii robinetului.
t 40 CAROSER I E EC HIP ARE
INLOCU I REA ROD I NETULU I DE CL I MAT I ZARE
DE M ONT A RE
* St.: obturt.:at.ii rurturr t.: lt.: de climatizart.: ( 1) ş ( 2)
cu ajutorul obtu ratoru l ui (3 ) (MOT 453) ş s e
dernont t.: al.ii fu rtune lc d e la robinet.
* St.: tlt.:rno ntca;.:i cablul (4) ue ă a robine-
tul ui (5) ş se aduce rob int: tul î n ţ închis .
* S..: dt:montea1.ii robinetu l de climatizan.::.
Ă Robin..:tul nu sc ă
REMONT ARE
Rcmontart:a robin..:tului s..: l'at:e în oruinea ă a dt.: d..:montare, respct:tându -se
- c;ll) lul ue ă a rohin..:tulu i s<.: ă la manda d..: comanuii a robinetulu i. astfel ca robinetul
ă lie pc ţ ucschis, iar man<.:ta ă li <.: dt.:plasatii spre un.:apla. ă un j oc de 3 - 4 mm. În ă
ţ se lixea;.ii man taua t:ahlul ui t:u o ă apoi se ă ţ corectii a manetei ş înch iderea
robi nctului;
- ă remonlan..::a robinetului de clirnatizarc trebui e ă obligatoriu ţ de S(;oatcre a aerului
din c ircuitul ue ă ş de verili carc a nivelului lichiuului uc ă în vasul uc expansiune.

CAROSERIE ECHIPARE L 41
PLA NSA BORD DACIA 1 325
w- --4
(S}f--------5
<$1 6

::1----.J
DEMONTARE
- J
Pentru demontarea ş bord se ă
operapih.::
* Se ă bateria acumulatori .
* Se scoate parbrizul.
*Se ă volanul ş semicochi lde volanului.
*Se scot:
- butonul comutatorului ( 1);
- butoanele de ă d imalizare (2);
. - plachet.a ă (3).
* Se ă conexiunile plachelei luminoase ş
furtunele vacuumatice.
• Se ă
- tabloul de bord;
- brichela;
- cablul de kilometraj;
--.,. ---
1
..., __ -,

- cablul de ă slartcr;
- contactoarele de pe ş bord.
* Se ă ş (4), distanfiei rcle (6) de
fi xare a ş bord.
* Se scol ş ş de lixare a ţ (7)
pe stâlpii laterali .
*Se scoate ansamblul ş ă bord.
REMONTARE 1
* Remontarea se face în ordinea ă a
de la dcmontarc.
• Se ă funqionarca aparatelor de bord ş a con-
tactoarelor.
42
CA R OS ER I E - EC HI PARE
I NLOCUI RE BLOC COMAN DA C L I MATI ZARE (DAC IA 1325)
'
DEMONTARE
• Se ă hatcri a de acumulatori .
* Se ă hutonu 1 comutator ( 1 ), hutoanele
<.le ă climatizarc placheta ă (2) .
* Se desfac co ncxiunilc plaehetei luminoase ş
furtunclc vacuumaticc.
• Se ă ş (3), ş (4) ş
piuli!el c (6) (.Il! li xarc a comcnzi i climatizarc.
* Se scoatc blocul de ă <.lin ş ă
* Sc ă cahlul rohinctului de climatizare
ş cablul tic ă climatizarc.
REMONTARE
* Rcmontarca se face în ordinea ă a o pcra!iilor
efectuate la tlemonlarc.
CAROSERIE ECH IPA RE L 43
I NLOCU IR E C ABLU DE COMA NDA ROBI NET ( DA C I A 1325)
DEMONTA RE
* S..: halc.:ria de.: ac.:umulalori.
* S..: d...:monlc.:a;.ii bloc.:ul uc.: comand;'i
*Se dcsfat:<.: d..: a cahlului rohim:lului de dimatizar..: ş se.: ă cablul de ă a
robin...:lulu i (X) alftl d...: p...: blocul uc ă (7). dl de pc robinet ul uc c l imali:r.arc (5).
REMONTARE
*Se face în ordin...: ă tl c.: mo nliirii.
J

\.{
-1.-A
GA R NI TU RA PAVILION
Insonoriza.rea tabki pavil ionului este ă prin lipirea unei pâsle (F).
Pc.:ntru remonlarea gamiturii pavilionului se ă operaJiile ă
* Se ă capetele vergclclo r (7) cele ă cleme (8) de ă ţ a vergclei (5).
* S...: pune verg...:aua (5), ă de clemcle (8).
*Se ş ă succesiv vcrgelclc (4), (3), (2) ş prima vergea ( 1), asigurând o ă întintlere s pre în ă a gamiturti.
* S...: ă garnitura prin repartizare în raport cu bra!cle laterale.
* Se ă ă gcamului spate, conturul parbrizului ş ă ş ă ş spate.
*Se taie surplusul de material (P.V.C.).
*Se întintl ş se lirx:sc panouri le laterale custode (9).
1
L 44 CAROS E RI E EC HIPA RE
PARBRIZ S I G EAM SPATE (L UNETA, llAYON)
Înlocuin.:a parbriwlui sau a gcarn ului spate ă hayon) se face atunci când aces ta s-a spart. nu este
conform din punct de vedere al gah;tri lului sau ă ucli.:ctc Jc ţ ă de im:tginc, fi suri. ele.).
'
DE MONTAREA UNUI G EAM SPART
ă geamu l sau o parte din el nu a ă
tkn1ont arca ş ă ţ chcd crului de res t ur i le
gcamului s part vo r fi lipinu pc fiecare
ţ ă o foai e d e hâ rti e.
PREGATIREA MONTAJULUI
* Se ă geamu l ( 1) c u chcdc ru l (2) ş se
l
ş ă ansamlu l pc o ă de protec tie.
* Se introJt1cc în crcsl:l tura pc l ot
contu rul ă un cordon (4) din bumbac , cu
diametru! de 3 - 4 mm, î mprejurul garniturii.
as t fel ca la capetele ( 5) ak cordonu lui s:l se la se
c irca 20 cm lung ime cordon, iar între capete
ă n u ă valoarea uc 10 cm.
MONTAREA PARBRI Z ULUI

. _ .....
.... ---·
.
Ansambl ul parbriz - chcucr - coruo n se
ă pc cadru, în vcuc rca ă a stfel încât
capetele coruonului ă fie înu rcptatc spre interi-
orul caroscric i.
CAROSER I E ECHIPARE L 45
PAR BR I Z S I GEAM SPAT E ( LUNETA, H AYON)
Uin intcriorul autut urismului sc trag<.: succt:siv fi t:ca rc ă al cordonului. im:t:pâml cu pa rtt:a
inkri oa r;l, opcr;qit: carc dcl<.:rmin;l rid ic;trt:a hur.t: i chc1.kru lu i ş apui cohor;îrt:a t:i pt: rama caurului . La
cxtc riur, sc chctkrul prin ap;ls;lri u:;;uart: :;; i succcs ivc pc geam. astkl ca i ntinucrt:a ă fic ă
pt: tot contutul p;trhrit.ului :;;i al ramt: i cadrului.
Scoatcrca cordonului st: Ltct: intotuca una prin part ca ă a parbrizului .
ă fi ccarc monta rt: tit: parh1 it. sau gt:am spat c st: ă ă a intregului ansam-
blu pt: c turul caroscrici pri n C:ttcva lovituri ut: cioc;ut uin cauciuc, pt: marginca <.:onturului gcamului .
apoi orn;tmt: ntul (3) în chedc r, de.: ă î;'•i ntea ă parbri7.ului cu
chcuc.: rul pc.: autoturi sm, utili ;:;Înu ui spot.itivul CAR.43g
INLOC UIREA GEAMULUI HAYON (DACI A 1325)
DEMONTARE
* Sc ă ta hkta port bagaj .
* Sc s<.:oatc gcamul ă <.:u <.: hcdc.:rul, prin împingc rc din int c r ioru l autoturi smu lu i.
* Sc ă ă chc.:uc.: rul se pune.: gcamul no u în c hc.: uc.:r.
REMO.NTARE
*Se.: mont t:a;:;l ansa mblul gea m - c ht:dcr în c atlrul mc.: ta li c.
* Monl arca gc.: amului spalc ( Junct;'i, ha yon) st: face.: ă cu monta rc.:a parhri;: ului .
L 46 CAROSER I E EC HI PARE
SC AUNE S I BANCHETE
3
1. Scaum: h.: f:q:l can: cchi rx.::11.:'i autoturi smclt.:
Dacia okr:l trei ă ţ dereg lare:
- de plasarea ă in ă sau in spate.
care se poat e realiza prin ţ lcvi c rului de
ă (L):
- hasc ul arca ă pfud la ţ pol.-
ţ oriwntalc (pal), ţ rot.da (M):
- reg larea în ă ţ a scaunului asamblat,
dcplas:lm.l ilc ţ lor ( 1) sau (2).
Pentru demont area scau nul u i se ă opc r :q iil c ă
* Se ridi <.:ii lcvier ul d e comand:'i (L), se aduce scaunul în ţ ă se scol cele ă ş
de fixare (3) pc glis icre.
*Se ă înapoi scaunu l se scol cele ă (4 ) dc fixare pc g li sierc.
La se ă in vers ă
2 . Pentru demo nt area o:1nc h clei la aulolurismul Uaci a 1310 hcrlin:'i se scoale pe rna oanche t e i
din clcmch: d e fixare pc ş iar spii l aru l se scoale d in clcmelc d e fi x a re ş l a
pa rtea ă a s u portului hanc he tc i .
Pentru d emontarea ă banc hc lci la au to tur ismele Uacia 13 1 O break se scul s upu qii
<.le ţ a ă ţ cu ş ia r pentru scoaterea pc rne i banc hc t ci se ă
as upra ş de fi xare a ţ pernci.
se l"ace în ord ine ă