Γιατί είναι νεκρός ο Καντάφι;

Γξάςηε έλα ζρόιην Αλαξηήζεθε από ηνλ/ηελ Μαλδξαγόξαο ζην 26/10/2011
2 Votes
1. Υξεζηκνπνίεζε ηα έζνδα από ην εκπόξην πεηξειαίνπ ηεο Ληβύεο, ην νπνίν εζληθνπνίεζε, γηα ηελ θαηαζθεπή πνιύηηκσλ
ππνδνκώλ ζηα εδάθε ηεο Ληβύεο, όπσο λνζνθνκεία, θηίξηα, θαη ηα κεγαιύηεξα πδξεπηηθά θαη αξδεπηηθά δίθηπα ηνπ θόζκνπ ζηε
Ληβύε. Σα ίδηα ηεξάζηηα έξγα ππνδνκώλ πξόηεηλε λα θαηαζθεπάζεη δσξεάλ ε Ληβύε ζε όια ηα θξάηε ηεο Αθξηθήο, κε ζθνπό ηελ
δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο-γεσξγηθήο-βηνκεραληθήο-ζηξαηησηηθήο αλεμάξηεηεο Αθξηθήο.
2. Πξηλ ηνλ Καληάθη, κόιηο ην 1/5 ηνπ πιεζπζκνύ δηέζεηε επαξθή κόξθσζε ελώ ην ππόινηπν δελ είρε πξόζβαζε ζηελ παηδεία.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Καληάθη, ην ζύζηεκα παηδείαο κέρξη θαη ην παλεπηζηήκην έγηλε δσξεάλ γηα ην ζύλνιν ηνπ
πιεζπζκνύ, ελώ ην πνζνζηό ησλ κνξθσκέλσλ Λίβπσλ αλαξξηρήζεθε ζην 83% επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ.
3. Σν ΢ύζηεκα πξόλνηαο ηεο Ληβύεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Καληάθη, είλαη δσξεάλ γηα όινπο ηνπο Λίβπνπο
Πνιίηεο αθόκα θαη γηα ηνπο επαλαζηάηεο! Ννζνθνκεία, πεξίζαιςε, θάξκαθα είλαη δσξεάλ θαη πξνζβάζηκα γηα όινπο ηνπο Λίβπνπο,
ελώ εάλ ν αζζελήο ρξεηάδεηαη επέκβαζε ή θάξκαθα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ηα λνζνθνκεία ηεο Ληβύεο, ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηα
έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελνύο ζην Δμσηεξηθό!
4. Όηαλ αλέβεθε ν Καληάθη ζηελ εμνπζία, βαζηθά είδε ηξνθίκσλ ππνηηκήζεθαλ ξαγδαία ώζηε λα κπνξέζνπλ νη Λίβπνη λα ηα
αγνξάζνπλ. Σν ειεθηξηθό δίθηπν επεθηάζεθε άκεζα ώζηε θάζε πεξηνρή ηεο Ληβύεο λα δηαζέηεη ξεύκα, ελώ ηεξάζηηα πδξεπηηθά θαη
αξδεπηηθά έξγα θαηαζθεπάζηεθαλ ώζηε λα ππνβνεζήζνπλ ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε κε ζθνπό ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ληβύεο ζε
αγξνηηθά πξντόληα.
5. Ο Καληάθη πξνρώξεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ “Μεγάινπ Πνηακνύ ηνπ Σξεινύ”, έλα ηεξάζηην έξγν, έλαο θαηαζθεπαζκέλνο
πνηακόο, ν νπνίνο θαηέρεη θαη ζέζε ζηα ξεθόξ Γθίλεο σο ζύγρξνλν ζαύκα ηνπ θόζκνπ θαη ν νπνίνο κεηέηξεςε ηελ έξεκν ησλ
αθηώλ ηεο Ληβύεο ζε εύθνξεο πεδηάδεο. Ο αγσγόο ηεο Ληβύεο, ζεσξείηαη ην όγδνν ζαύκα! Απηό ην 8ν ζαύκα
βνκβάξδηζαλ θαη θαηέζηξεςαλ ηα αεξνζθάθε ηνπ ΝΑΤΟ, κε ζθνπό ηελ θαηαζηξνθή ηεο αγξνηηθήο απηνλνκίαο ηεο
Ληβύεο.

Δξσηήκαηα όπσο ην πσο κηα ηόζν κηθξή ρώξα θαη κε πιεζπζκό πεξίπνπ ζηα ηέζζεξα εθαηνκκύξηα, κπνξεί λα
θαηαζθεπάδεη θάηη ην ηόζν κεγάιν ρσξίο λα δαλεηζζεί νύηε ζελη από ηνπο δηεζλείο ηξαπεδίηεο έηξσγε ζηγά ζηγά ηελ
Hong θαη ηα ΕβξαηνΣαμνληθά ηζηξάθηα ηεο, Ρνθθέιεξ θαη Ρόηζηιλη. ΢ηε Ληβύε ππάξρνπλ ηέζζεξα ππόγεηα θνηηάζκαηα
λεξνύ: α) ζηελ Κνύθξα β) ζηελ ΢ύξηε γ) ζηελ Μνξδνύθ θαη δ) ζηελ Υακάληα, ζπλνιηθνύ όγθνπ 35 ρηιηάδσλ θπβηθώλ ρηιηνκέηξσλ.
Απηά ηα ππόγεηα θνηηάζκαηα λεξνύ παξέρνπλ απηνλνκία αζηείξεπηε ζε λεξό γηα ηνπο Λίβπνπο. Έλα ππόγεην δίθηπν ζσιήλσλ γηα λα
εκπνδίζεη ηελ εμάηκηζε βξίζθεηαη βαζεηά ζακκέλν ζηελ έξεκν. 270 πεγάδηα βάζνπο εθαηνληάδσλ κέηξσλ θαη ην θόζηνο ελόο
θπβηθνύ κέηξνπ λεξνύ είλαη θαηά πνιύ θζελόηεξν ηνπ αθαιαηνκέλνπ λεξνύ. Σν λεξό είλαη ίζν κε ηελ ξνή δηαθνζίσλ εηώλ ηνπ
Νείινπ πνηακνύ ιέλε νη επηζηήκνλεο. Ο ηειηθόο ζθνπόο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα κεηαηξαπεί ε Ληβύε ζε έλαλ απηόλνκν γεσξγηθό
παξάδεηζν. Απηάξθεηα: ιέμε ε νπνία απαγνξεύεηαη ηειείσο από ηνπο “θαξραξίεο”.

ελώ ηαπηνρξόλσο πηνζέηεζε ηελ κηζζσηή εξγαζία γηα ηηο γπλαίθεο ζε όινπο ηνπο εξγαζηαθνύο ηνκείο.Δ.). Ο Καληάθη πνιέκεζε γηα ηελ ρεηξαθέηεζε ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ηεο Ληβύεο. Ο Καληάθη Οξθίζηεθε(!!!) λα ζηεγάζεη θάζε Λίβπν πνιίηε. ώζηε λα κελ είλαη εύθνιε ιεία. όια ηα πνζά από ην εκπόξην πεηξειαίνπ έκπαηλαλ ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.νλνκαδόηαλ θαη σο “νη Άγγεινη ηνπ” ! Σν 1979 ν Μνπακάξ Καληάθη ίδξπζε ηελ ζηξαηησηηθή αθαδεκία γπλαηθώλ ηεο Σξίπνιεο. ε Ληβύε έγηλε ε Αθξηθαληθή ρώξα κε ην πςειόηεξν βηνηηθό επίπεδν. «Πξηλ ρξόληα νη γπλαίθεο ήξζαλ ζε κέλα. απαγόξεπζε ηνλ γάκν πξηλ ηα 20 θαη απαγόξεπζε ηηο θιεηηνξηδεθηνκέο. γηα ηνπο ερζξνύο ηνπο». Τπνζρέζεθε δε ζηελ κεηέξα ηνπ λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθώλ ζηελ Ληβύε. ζέιεζαλ λα γίλνπλ νη ζσκαηνθύιαθεο κνπ. δώσλ. Βξαδηιία θαη ΢ανπδηθή Αξαβία!!! 8. κέρξη λα ζηεγαζηεί θαη ν ηειεπηαίνο Λίβπνο πνιίηεο. Οξθίζηεθε επίζεο. ε Ληβύε ρξεζηκνπνίεζε ηα έζνδα από ηα πεηξέιαηα ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Υώξαο. Γηαηί κπαίλνπλ νη γπλαίθεο ζε θίλδπλν. δηαζέζηκα ζε θάζε Λίβπν πνιίηε (καθάξη λα είρακε θαη κεηο ηέηνηα Γηθηαηνξία. Κάζε Λίβπνο πνιίηεο δηθαηνύηαη Γήο. «Δίκαη εξγνδόηεο ίζσλ επθαηξηώλ» απάληεζε. ηεο ρώξαο ρξεζηκνπνηείηαη ώζηε λα σθειεζνύλ όινη νη Λίβπνη πνιίηεο ελώ ν πινύηνο ηεο ρώξαο δηαλέκεηαη ζε θάζε Λίβπν πνιίηε. Ο Καληάθη πίζηεπε όηη ε Οηθνλνκηθή Γεκνθξαηία ζηελ ρώξα κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλνλ όηαλ ην Α. λα κελ θηηάμεη ζπίηη ζηνπο γνλείο ηνπ νη νπνίνη δηέκελαλ ζε ζθελή. ηνλ ξώηεζα.6. ΢ύκθσλα κε ηνλ Καληάθη : «Οη γπλαίθεο πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη ζηελ κάρε. πνιινί εθ ησλ νπνίσλ πξηλ ηνλ Καληάθη δνύζαλ ζε ζθελέο θαη ιακαξηλνθαηαζθεπέο. βαζκνινγεκέλε ζην ζύζηεκα HDI ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζε πςειόηεξν επίπεδν από ηηο Ρσζία.Π. ζπόξσλ. Αληί γηα απηό δηάιεμαλ λα αθηεξώζνπλ ηηο δσέο ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ άλδξα «πνπ καο έδσζε ηελ ειεπζεξία θαη καο έθαλε κνλαδηθέο ζηνλ Αξαβηθό θόζκν» ζύκθσλα κε ηελ . πνιύ πξννδεπηηθνί άλζξσπνη). Καηά ηελ Γηάξθεηα ηεο “Γηθηαηνξίαο” ηνπ Καληάθη. Πνιιέο από ηηο γπλαίθεο θξνπξνύο θαη ηηο «επαλαζηαηηθέο θαιόγξηεο» (γπλαίθεο πνπ έρνπλ αθηεξώζεη ηηο δσέο ηνπο ζηα ηδαληθά ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1969) ιέλε όηη πνηέ δελ ζα παληξεπηνύλ. ΓΩΡΔΑΝ!!! 7. αγξνηηθώλ εξγαιείσλ. είλαη ην κνλαδηθό Ιζιακηθό θξάηνο πνπ νη γπλαίθεο είλαη ειεύζεξεο θαη θπζηνινγηθέο κε θάζε γπλαίθα λα έρεη πξόζβαζε ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Έσο ζήκεξα. Απηά βέβαηα. Η κεηέξα ηνπ αλ θαη αγξάκκαηε. Καηνηθίεο θαη πνιπθαηνηθίεο ρηίζηεθαλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ληβύεο ώζηε θάζε Λίβπνο λα δηαζέηεη θαηνηθία ή δηακέξηζκα. Σν 1998 κηα από ηηο γπλαίθεο θξνπξνύο ηνπ ζθνηώζεθε θαη αξθεηέο άιιεο ηξαπκαηίζηεθαλ όηαλ ε απηνθηλεηνπνκπή ηνπ έπεζε ζε ελέδξα. Σν 2007. γξάθηεθε πσο “Αληίζεηα κε άιιεο πεηξειαηνπαξαγσγνύο ρώξεο όπσο ε Νηγεξία. Δπίζεο απαίηεζαλ λα αλνίμεη κηα ΢ηξαηησηηθή Αθαδεκία». δελ έγηλαλ απνδεθηά κε θξαπγέο ραξάο από ηνπο θαλαηηθνύο κηζνγύλεδεο Ιζιακηζηέο νη νπνίνη εδξάδνληαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Βεγγάδεο (νη ιεγόκελνη ”Αληηζηαζηαθνί”..” 9. Η εθεκεξίδα © Vancouver Sun ζηελ The Vancouver Sun έγξαςε: H πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ Moammar Gaddafi. ζηελ Πεξηνδηθή έθδνζε AFRICAN DEVELOPMENT. Δ. 10. ήηαλ ε θνξπθαία ηνμόηξηα ζηελ θπιή ηνπ. Δθπιήξσζε ηνλ όξθν ηνπ θαη ν παηέξαο ηνπ απεβίσζε πξηλ ζηεγαζηνύλ όινη νη Λίβπνη.

» 11. αιιά ζσκαηνθύιαθαο. Δίκαη ΢ηξαηηώηεο ηεο Αθξηθήο.” 13. ηελ ελνπνίεζε ησλ Αθξηθαληθώλ ρσξώλ ζε κηα ήπεηξν. 12. Κάζε Λίβπα κπνξεί λα κάζεη λα πεηάεη. Δηζήγαγε ζην Ληβπθό Λεμηιόγην ηελ ιέμε MATHABA.000 Κηλέδνπο. κε ηελ ζέιεζε ηνπ Θενύ. όηαλ ε πιάηε καο ήηαλ ζηνλ ηνίρν. Ωο εθ ηνύηνπ. ε πην ελνριεηηθή θίλεζε ηνπ Καληάθη ήηαλ ε ζέιεζε ηνπ γηα ελνπνίεζε ησλ Αθξηθαληθώλ ρσξώλ. πξνθαιώληαο ηελ νξγή ησλ ππνινίπσλ πξνδνηηθώλ Αξάβσλ εγεηώλ δηόηη επηζηακέλνο ν Καληάθη μεζθέπαδε ηελ ππνθξηζία ηνπο θαη ηελ δνπιηθόηεηα απέλαληη ζην Ξέλν Κεθάιαην. Έλα από ηα πην θηιόδνμα (θαη απνζησπεκέλα από ηα ΜΜΔ Γηεζλώο) ζρέδηα ηνπ Καληάθη ήηαλ ε έλσζε ζε έλα θνηλό όξακα όισλ ησλ Αθξηθαληθώλ ρσξώλ ώζηε λα απειεπζεξσζνύλ από ηα δεζκά πάζεο θύζεσο εμαξηήζεσλ. απνγνεηεύζεσλ θαη ηξηθινπνδηώλ. κε δξακαηηθό make-up καηηώλ.com/2011/10/gaddafi. ρξόλν ώζηε λα ην πξνρσξήζεη. Καξατβηθή.000. Αηζηνπία). Μεηά ηελ ζπλέληεπμε είρα ηελ επθαηξία λα κηιήζσ ζηελ Fatia.000. ηηο Απνθαινύκελεο “Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Αθξηθήο”. Η ιέμε MATHABA έθεξε καδί αληηζηαζηαθά θαη επαλαζηαηηθά θηλήκαηα από όιν ηνλ πιαλήηε ώζηε λα κνηξαζζνύλ ηδέεο. Ο Καληάθη πξόηεηλε επηζήκσο ηελ δεκηνπξγία επνπηηθνύ κεραληζκνύ (γηα παξνρή βνήζεηαο) γηα ηνπο Αθξηθαλνύο ζηηο Δπξώπε. «Χσξίο ηνλ εγέηε καο. «Μαο έδσζε δσή. κε ζθνπό λα εθπιεξώζεη ην όξακα ηνπ. όπνηα θαξηέξα ζέινπλ. απνηειώληαο . λα εξεπλήζνπλ θαη λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηνπο Αθξηθαλνύο ζηελ Δπξώπε ώζηε λα ειέγμνπλ ζε πνηά θαηάζηαζε βξίζθνληαη. ΗΠΑ. ζα αλαζέζσ ζε νκάδεο λα αλαδεηήζνπλ. Παξά ην όηη. κηα ςειή. 16. Γαπάλεζε ζεκαληηθά πνζά. Είλαη παηέξαο. λέν “MOMENTUM” ζε όιε ηελ Αθξηθή.Naima Sagiar κηα επαλαζηαηηθή θαιόγξηα από ην 1977. ν Καληάθη αλαθεξύρηεθε “Σξνκνθξάηεο”. όκνξθε γπλαίθα 27 εηώλ. ε νπνία ζήκαηλε ηελ ζπγθέληξσζε αλζξώπσλ κε θνηλό ζθνπό ζε έλα κέξνο.html . Σν 2010. 15.κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην αγθάζη ζηα πιεπξά ησλ ΢πκπαηγληαθώλ Αξάβσλ Ηγεηώλ. Απέιαζε θαη έδησμε 1. Σελ ξώηεζα γηαηί δελ ήζειε λα γίλεη πηιόηνο καρεηηθνύ αεξνζθάθνπο. Ο Νέιζνλ Μαληέια δεκνζίσο δήισζε πσο “ζηηο πην ζθνηεηλέο ζηηγκέο ηνπ αγώλα καο. Απηό είλαη ην θαζήθνλ κνπ θαη ν ξόινο κνπ απέλαληη ζηα ηέθλα ηεο Αθξηθήο. νη γπλαίθεο ζηελ Ληβύε δελ ζα ήηαλ ηίπνηα» απάληεζε. Οπγθάληα. πήξε πξσηνβνπιίεο θαηάπαπζεο ππξόο ζε εκπόιεκεο Αθξηθαληθέο πεξηνρέο (Κνλγθό. Δίκαη Δδώ γηα εζάο θαη εξγάδνκαη γηα εζάο. πόξνπο. γλώζε θαη πξαθηηθέο αληίζηαζεο. Ο Καληάθη ήηαλ ν κόλνο εγέηεο ζηνλ Αξαβηθό θόζκν πνπ δήηεζε Γεκνζίσο ΢πγλώκε γηα ην ξόιν ησλ Αξαβηθώλ θξαηώλ ζην δνπιεκπόξην θαη ηελ θπιάθηζε ησλ Αθξηθαλώλ (Μέιαλα Φπιή).blogspot. ΢ε πξόζθαηε νκηιία ηνπ ηνπο δήισζε: “Από ηώξα θαη ζην εμήο. Είκαη έηνηκε λα πεζάλσ γηα απηόλ. νη “Καξραξίεο” πνηέ δελ ηνπ ζπγρώξεζαλ ην όηη εζληθνπνίεζε ηηο πεηξειαηνπεγέο ηεο Ληβύεο. έλα καρεηηθό MiG. άξρηζε λα θεξδίδεη. επηπιένλ κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ ΜΟΝΔ΢ ηνπο. όξακα ην νπνίν ύζηεξα από πνιιά ρξόληα πξνζπάζεηαο. Μπνξνύλ λα δηαηεξνύλ ηελ ζπιεθνηεηά ηνπο. Νόηηα Ακεξηθή. 14. λα γίλεη αμησκαηηθόο ε ρεηξνύξγνο εγθεθάινπ. δηαζθαιίδνληαο θαη ηηο εξγαηηθέο ζέζεηο γηα ηνλ Ληβπθό ιαό αιιά θαη ηελ θπιεηηθή νκνηνγέλεηα ησλ 4.” ΢ρεηηθό: http://ellhnkaichaos. κε απνηέιεζκα ν Καληάθη λα απνκνλσζεί από ηνλ ππόινηπν Αξαβηθό θόζκν. θαηά ζπλέπεηα δελ ζα ζαο εγθαηαιείςσ πνηέ αιιά ζα ζαο αθνινπζώ. αδειθόο θαη θίινο ηνλ νπνίν κπνξείο λα εκπηζηεπηείο. ν Μνπακάξ Καληάθη ήηαλ ν κόλνο πνπ ζηάζεθε δίπια καο. «Σηελ Ληβύε νη γπλαίθεο έρνπλ ηα θαιύηεξα θαη από ηνπο δύν θόζκνπο» είπε ν Καληάθη.000 Λίβπσλ πνιηηώλ.

Αρχή φόρμας .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful