You are on page 1of 8

Esmena 1 El Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (a partir dara CEUAB) s lrgan de representaci, debat i coordinaci dels estudiants

de la Universitat Autnoma de Barcelona (a partir dara UAB). Adici: El Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (a partir dara CEUAB) s el mxim rgan de representaci, debat i coordinaci dels estudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (a partir dara UAB). Esmena 2 El CEUAB t per funci principal representar la comunitat estudiantil de la UAB tant en els rgans de govern de la prpia universitat, com en aquells rgans suprauniversitaris amb presncia total o parcial d'estudiants. Substituci El CEUAB t per funci representar la comunitat estudiantil de la UAB en aquells rgans suprauniversitaris amb presncia total o parcial d'estudiants. Els representants als rgans de govern de la UAB hauran de comunicar la situaci dels diferents rgans del CEUAB. Esmena 3 Eliminaci El CEUAB s l interlocutor entre la comunitat estudiantil de la UAB i els seus rgans de govern. Esmena 4 EL CEUAB sestructura funcionalment en dos rgans: plenari i comissi permanent. Pot crear les comissions que el plenari cregui adient. Substituci EL CEUAB sestructura funcionalment en dos rgans: plenari i comissi permanent. Pot crear les comissions que el plenari cregui adients.

Esmena 5 Adici EL CEUAB comptar amb dues comissions fixes: economia i poltica acadmica. Esmena 6 El plenari del CEUAB est format per estudiants representants de cada centre, membres del claustre i/o de les juntes de facultat/centre. Substituci El plenari del CEUAB est format per estudiants representants de cada centre, triats pel Consell dEstudiants del centre Esmena 7 El plenari del CEUAB est format per estudiants representants de cada centre, membres del claustre i/o de les juntes de facultat/centre, entre dos i cinc de cada facultat/centre proporcionalment al cens destudiants. Substituci El plenari del CEUAB est format per estudiants representants de cada centre, entre 6 i 4 de cada facultat/centre proporcionalment al cens d'estudiants. Esmena 8 El Plenari es reunir un cop al semestre i abans de la celebraci del Claustre de la UAB. Substituci El plenari es reunir cada tres mesos en perode lectiu i coincidint amb la celebraci del claustre de la UAB. El plenari pot ser convocat per un ter dels seus membres.

Esmena 9 En el Plenari del CEUAB tamb podr participar el teixit associatiu de la universitat. Els Collectius UAB inscrits en el Directori de Collectius de la UAB, gestionat per la Unitat dEstudiants i de Cultura podran participar amb dos representants en el Plenari. Substituci En el Plenari del CEUAB tamb podr participar el teixit associatiu de la universitat. Els Collectius UAB de carcter general inscrits en el Directori de Collectius de la UAB, gestionat per la Unitat dEstudiants i de Cultura podran participar amb un representant al plenari. Aquest membre tindr dret a vot sempre i quan mantingui una activitat constant en el si del consell. Si un collectiu no s present en 3 CEUAB consecutius, aquest perdria el dret a vot. Per tal que una associaci obtingui dret a vot, haur de ser present en 2 CEUAB consecutius. En el primer CEUAB tots els collectius sn membres directes del CEUAB.

Esmena 10 Els estudiants membres de la Comissi Permanent sn triats pel plenari del CEUAB cada dos anys. Substituci Els estudiants membres de la Comissi Permanent sn triats pel plenari del CEUAB a l'inici de cada curs acadmic.

Esmena 11 La comissi permanent ser interlocutora amb els diferents rgans de govern de la UAB. Estar formada per dues persones triades segons els criteris establerts al pargraf anterior, aix com els representants de la UAB en els rgans de representaci estudiantil suprauniversitaris. El nombre de membres de la comissi permanent ser de cinc estudiants com a mnim i com a mxim deu. En les comissions que es puguin crear des del Plenari del CEUAB hi haur sempre un membre de la comissi permanent. En la comissi permanent del CEUAB hi haur dos estudiants de doctorat. Substituci La comissi permanent ser interlocutora amb els diferents rgans de govern de la UAB. Estar formada per nou membres en les segents rees: Coordinaci de la UAB, Coordinaci rgans suprauniversitaris catalans, Coordinaci rgans suprauniversitaris estatals, Coordinaci de comunicaci, coordinaci de poltica acadmica, coordinaci d'economia, secretaria, tresoraria i Coordinaci poltica lingstica. En les comissions que es puguin crear des del Plenari del CEUAB hi haur sempre un membre de la comissi permanent.

Esmena 12 Adici: L'elecci de la Permanent del Consell d'Estudiants ser per llistes tancades amb ms del 50% favorable del vot ems.

Esmena 13 Adici: Les competncies dels membres de la permanent seran les segents. -Coordinaci UAB: Representaci del Consell d'Estudiants de la UAB. Interlocutor amb les autoritats universitries. Responsable davant de l'assemblea general. Membre del Consell de Govern amb veu i vot. Podr compartir les seves funcions amb els altres coordinadors en cas d'excepcionalitat. -Secretaria: Desenvolupa l'acta de les sessions, custodia els documents, fixa l'ordre del dia i custodia el segell del Consell d'Estudiants. -Tresoreria: Desenvolupa el pressupost, vetlla pel bon funcionament pressupostari del Consell d'Estudiants i cerca els recursos adients pel bon funcionament del mateix. -Coordinaci de Comunicaci: Vetlla pel bon funcionament de la comunicaci del CEUAB. -Coordinaci dels rgans suprauniversitaris catalans: representa el CEUAB i tot el conjunt dels estudiants de la UAB als rgans suprauniversitaris de Catalunya. -Coordinaci dels rgans suprauniversitaris estatals: representa el CEUAB i tot el conjunt dels estudiants de la UAB als rgans suprauniversitaris de l'Estat espanyol. -Coordinaci de Poltica acadmica: presideix la comissi de poltica acadmica. -Coordinaci d'Economia: presideix la comissi d'economia. - Coordinaci de Poltica lingstica: presideix la comissi de poltica lingstica Esmena 14 La Unitat dEstudiants i de Cultura s lrgan tcnic, de suport i assessorament del CEUAB, i lespai de reuni i referncia daquest rgan de representaci. Substituci: La Unitat d'Estudiants i de Cultura s l'rgan tcnic i de suport del CEUAB. Aquesta aplicar les decisions del CEUAB. Esmena 15 Adici El CEUAB pot realitzar consultes vinculants en temes de drets destudiants Esmena 16 Adici El CEUAB pot elaborar la carta de drets i deures

Esmena 17 Adici El CEUAB pot incidir en la redacci de normatives sobre bones prctiques de professorat. Esmena 18 Adici El CEUAB pot avaluar el professorat. Esmena 19 Adici El CEUAB t dret a tenir accs a la informaci a tots els nivells. Esmena 20 Adici El CEUAB pot realitzar consultes preceptives sobre els pressupostos. Esmena 21 Adici El CEUAB t dret a fer informes que sincloguin obligadament, com a documentaci, dins les sessions del consell de govern, comissions i consell social. Esmena 22 Adici El CEUAB t accs a una subvenci permanent autogestionada. Esmena 23 Adici El CEUAB s l'encarregat d'organitzar les festivitats a nivell UAB. Esmena 24 Adici El CEUAB pot participar a les jornades de benvinguda, portes obertes i al sal de lensenyament.

Esmena 25 Adici El CEUAB podr escollir els representants a espais com el sal de lensenyament. Esmena 26 Adici El CEUAB t dret a tenir oients a totes les comissions i rgans on no hi accedeixin estudiants per via estatutria. Esmena 27 Adici El CEUAB pot tenir representants al Consell de Govern i Consell Social amb veu i vot, escollits en el si del CEUAB i que siguin complementaris i no substitutius dels fixats a travs dels Estatuts i del Reglament. El CEUAB t dret a tenir representants amb veu als rgans de govern de la UAB. Esmena 28 Adici El CEUAB t capacitat per participar com a UAB en activitats generals de caire estudiantil com jornades de formaci, conferncies, taules rodones, etc. Esmena 29 Adici El CEUAB pot rebre informaci especfica sobre l'avaluaci de professorat i ellaborar informes al respecte que arribin a les comissions pertinents i a la OPQ. Esmena 30 Adici En concret el CEUAB haur dsser consultat en al configuraci dels horaris i les setmanes dexmens. Esmena 31 Adici Obligatorietat de publicaci als mitjans virtuals i fsics de comunicaci de la UAB de totes aquelles decisions o comunicats del CEUAB que aix interessi a lrgan, independentment del seu caire.

Esmena 32 Adici Compareixena de lequip de govern davant el plenari per fer una valoraci global del curs acadmic. Esmena 33 Adici El CEUAB t dret a tenir espais webs i a la xarxa administrats exclusivament pel CEUAB.