GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, ……….’’ DECIZIA NR. Directorul unitatii scolare, profesor ……………., numit prin Decizia ISMB Nr.

1541/29.08.2003, in baza adresei ISMB nr.1671/12.02.2003, avand in vedere Ordinul 3946/1.06.2001, privitor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, specifice MECTS SI ROI, potrivit drepturilor conferite de lege. DECIDE: Art. 1 Incepand cu data de 1.09.2004, se constituie Colectivul de aparare impotriva incendiilor, in cadru gradinitei/scolii/liceului “…………….”, pentru anul scolar 2004 - 2005, formata din urmatorii: -COLECTIVUL PSIPresedinte: Director adjunct prof. ................ Responsabil: tehnician ................ Contabil: Profesor: …………….. Secretar sef: ………….. Bibliotecar: ............... Administrator: ............ Informatician: ............... Art. 2 Obligatiile Colectivului PSI, precum si metodologia de lucru: 1. Intocmeste anual planul de aparare impotriva incendiilor si il prezinta spre aprobare conducatorului unitatii; 2. controleaza semestrial si ori de cate ori este nevoie, modul in care se respecta normele si masurile de PSI, actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si prezinta conducerii propuneri pentru remedierea deficientelor care nu au fost inlaturate pe timpul controlului; 3. acorda sprijin conducatorului sectorului de activitate si celorlalte cadre de instruirea personalului. In acest scop, intocmeste sarcini ce revin personalului si elevilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, participa cel putin o data pe luna la instruirea personalului, verifica periodic, o data pe semestru sau atunci cand este cazul, modul in care se face instruirea personalului la angajare. 4. verifica daca se respecta din datele tehnice, normele PSI; 5. stabileste responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor, in conformitate cu prevederile legale; 6. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu; 7. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase, clasificate astfel, potrivit legii, utilizate in activitate sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico 1

chimice, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare si decontaminare; 8. sa eleboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca; 9. sa verifice ca, atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; 10.sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum conditiile de pregatire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea institutiei; 11.sa asigure planurilor de interventie si conditii pentru acestea, sa fie operationale in orice moment; 12.sa prevada fonfurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; 13.sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei, precum si catre terti interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora, correlate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective. Art. 3 Pentru indeplinirea acestor obligatii, responsabilul PSI desfasoara o activitate permanenta, potrivit obligatiilor generale care sunt anexa 1. Art. 4 Obligatiile si metodologia de lucru a responsabilului PSI, sunt specifice la anexa 1, care face parte din prezenta decizie. DIRECTOR, PROF. Am luat la cunostinta, -COLECTIVUL PSIPresedinte: Director adjunct prof. ………… Responsabil: tehnician ............ Contabil: .................. Profesor: ...................... Bibliotecar: .................. Administrator: ..................... Informatician: .........................

2

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, ……….’’ DISPOZITIA NR. ………… Avand in vedere prevederile articolului 19 lit.a din legea 307/2006, privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor ,directorul gradinite/scolii/liceului ………………. DECIDE: Art. 1.Se numeste responsabil(a) PSI ......................... ; Art. 2. Obligatiile principale ale responsabilei PSI: a. sa stabileasca responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor, sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor, in conformitate cu prevederile legale; b. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu; c. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase, clasificate astfel, potrivit legii, utilizate in activitate sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico chimice, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloace de protectie recomandate, metode de prim ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; d. sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca; e. sa verifice ca, atat salariatii cat si persoanele din exterior, care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor; f. sa verifice modul cum sunt respectate masurile de aparare impotriva incendiilor; g. sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea institutiei; h. sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditii pentru acestea, sa fie operationale in orice moment; i. sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor; j. sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei, precum si catre terti interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective. Art. 3 Pentru indeplinirea acestor obligatii, responsabilul PSI desfasoara o activitate permanenta, potrivit obligatiilor generale si specifice care sunt in anexa 1. Art. 4 Obligatiile si metodologia de lucru a responsabilului PSI, sunt cele specifice la anexa 1, care face parte din prezenta decizie. DIRECTOR PROF. ............................ Am luat la cunostinta responsabil PSI, ........................................
3

GRADINITA/SCOALA/LICEUL ,, ……….’’ DECIZIA NR. _______/_________ Directorul unitatii scolare, profesor ……………, numit prin Decizia ISMB Nr. 1541/29.08.2003, in baza adresei ISMB nr.1671/12.02.2003, avand in vedere Ordinul 3946/1.06.2001, privitor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, specifice MECT SI ROI, potrivit drepturilor conferite de lege,pentru dispozitiile generale pentru prevenirea si stingerea incendiilor,care reglementeaza : a- lucrarile cu focul deschis ; b- fumatul ; c- asigurarea cailor de acces ,de evacuare si de interventie ; d- colectarea deseurilor , rezidurilor si ambalajelor combustibile,precum si distrugerea acestora ; e- efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioade caniculare si secetoase . DECIDE : Art. 1- Este interzis fumatul in toate spatii publice inchise de la locul de munca, cu exceptia spatiului amenajat in holul cancelariei, loc inscriptionat si amenajat special cu scrumiere metalice si cu apa . Art.2- Este interzisa aruncarea resturilor de tigare la intimplare . Art.3- Este interzisa golirea scrumierelor in cosurile de gunoi sau in alte materiale combustibile . Art.4- Este interzisa depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile ( hirtie, materiale textile ,e.t.c. ). Art.5- Golirea scrumierelor va fi facuta cu respectarea masurilor P.S.I. ( stringerea resturilor de tigari in vase cu apa, apoi aruncarea lor ). Art.6- Comisia P.S.I. va lua la cunostinta si va instrui toate cadrele didactice si tot personalul, pe baza de semnatura cu mentionarea prezentei decizii in fisa individuala de instruire Art.7- Presedintele colectivului P.S.I. –va anunta directiunea pentru emiterea unor decizii scrise, pentru lucrarile cu foc deschis, prin luarea la cunostinta, pe baza de semnatura a normelor si regulilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor de moment sau de durata mai mare, atat cu personalul scolii cat si cu cei din afara, ce executa lucrari ocazionale. Art.8- Prezenta decizie se comunica colectivului P.S.I. pe baza de semnatura si va fi adusa la cunostinta fiecarui salariat in parte, in sedinta de instruire a semestrului I, sub semnatura . DIRECTOR Am luat la cunostinta : -COLECTIVUL PSIProf......................... Presedinte: Director adjunct prof. Responsabil: tehnician Contabil: Profesor: Secretar sef: Bibliotecar: Administrator
4

c. e) verifica si analizeaza semestrial activitatea desfasurata de colectivul P.adj. .Informatician: GRADINITA/SCOALA LICEUL” COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SPECIFICE SI MODALITATEA DE LUCRU PENTRU MEMBRII COLECTIVULUI PRESEDINTELE COLECTIVULUI P.S.Tabelul nominal cu personalul autorizat sa execute in unitate lucrari cu foc deschis . conduce si finalizeaza controalele ce le executa colectivul pe intreg teritoriul unitatii cel putin o data pe semestru. . supune spre aprobare conducerii planul de aparare impotriva incendiilor si completarii ulterioare. si responsabilul pentru indrumarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate. h) stabileste cu colectivul PSI si supune spre aprobare conducerii unitatii propunerile privind : . inclusiv sectoarele si tipurile de lucrari ce intra in componenta fiecaruia.Dir. d) organizeaza.Tabelul cu locurile amenajate conform normelor in care se admite fumatul 5 .Tabelul nominal cu membrii colectivului imputerniciti sa emita permisul de lucru cu foc. f) aproba programul lunar de pregatire al colectivului P.I. c) intocmeste pina la 20 noiembrie a. impreuna cu membrii colectivului planul anual de aparare importiva incendiilor si asigura completarea si reactualizarea acestuia conform normelor..1 Presedintele colectivului PSI are urmatoarele obligatii specifice : a) organizeaza si conduce activitatea colectivului PSI.prof. masurilor si sarcinilor ce le revin. b) verifica sistematic modul de indeplinire de catre membrii colectivului a obligatiilor. Art. graficul anual cu activitatile de instruirea si planul de control tehnic de prevenire a incendiilor ce se executa de cadrul tehnic. si cu alti membrii din colectiv. precum si pentru instructajul introductiv general.I. tematicile si graficile de instruire periodica a intregului personal incadrat in munca. a masurilor si sarcinilor stabilite.I. g) intocmeste impreuna cu responsabilul.S.S. ia masuri pentru aducerea la cunostinta a factorilor interesati.

………. pe locurile de k) urmareste ca la elaborarea si avizarea notelor de comanda si a celorlalte documentatii tehnice ale investitiilor tehnice sa se respecte prevederile actelor normative privind protectia impotriva incendiilor (normative. n) avizeaza prescriptiile de P.1 a planului de aparare impotriva incendii D I R E C T O R.S. GRADINITA/SCOALA/LICEUL .’’ 6 . p) pastreaza ex. intretinerilor. o) informeaza semestrial conducerea scolii.I munca si o supune spre aprobare conducerii scolii. la depozitarea si transportul produselor combustibile periculoase ce le produce si le livreaza unitatea. standarde si alte prescriptii tehnice) asigura pregatirea tehnica de specialitate in domeniul incendiilor si a comisiilor de avizare si receptie a investitiilor din cadrul scolii. reviziilor si reparatiilor la masinile. j ) sprijina sefii sectoarelor de activitate in organizarea activitatii de P. reparatiilor. in caz de calamitati naturale si catastrofe. zile de sarbatori. responsabilul si personalul de serviciu pe timpul reviziilor . instalatiile si mijloacele ce asigura instruirea de specialitate a personalului desemnat sa execute aceste lucrari tehnice..I.S. m) stabileste impreuna cu comisia si supune spre aprobare conducerii scolii modul de organizare si desfasurare a verificarilor. in schimbul II si III. avizeaza reguli de prevenire si stingere a incendiilor pentru activitatile nereglementate in norme. Prof. l) verifica si actioneaza pentru realizarea la termen si de calitate a masurilor de protectie prevazute la noile investitii astfel incit sa fie terminate si in stare de utilizare inainte de efectuarea probelor tehnologice si a rodajului si de darea in exploatare.i) organizeaza si controleaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor ce o desfasoara colectivul..S.I. norme. pornirii si punerilor in functiune a instalatiilor precum si pe timpul dispozitiilor speciale. intocmeste impreuna cu membrii colectivului rapoartele de analiza a activitatii P.

7. 11. cu mentiuni privind: proprietatile fizico chimice. Obligatiile principale ale responsabilei PSI: 1. transportul. sa verifice modul cum sunt respectate masurile de aparare impotriva incendiilor. precum si catre terti interesati. care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor. 4. depozitarea si conservarea produselor respective. sa le aduca la cunostinta salariatilor. 6. GRADINITA/SCOALA/LICEUL . neutralizare sau decontaminare. clasificate astfel. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora. utilizatorilor. in conformitate cu prevederile legale 2. atat salariatii cat si persoanele din exterior.Pentru indeplinirea acestor obligatii. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu. metode de prim ajutor. manipularea. DIR.COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SPECIFICE SI MODALITATEA DE LUCRU PENTRU MEMBRII COLECTIVULUI RESPONSABILUL COLECTIVULUI P. sa verifice ca. sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu. responsabilul PSI desfasoara o activitate permanenta. 8. corelate cu riscurile previzibile la utilizarea.I. precum si conditiile de pregatire ale acestora. 10. potrivit legii.S.S. substante pentru stingere. riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu. sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditii pentru acestea.sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei. sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. 9.ADJ. sa fie operationale in orice moment.. 5. sa stabileasca responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor. ……….’’ COLECTIVUL PSI 7 . profilul activitatii si marimea institutiei.PROF. corelat cu natura riscurilor de incendiu. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase.I. 3. mijloace de protectie recomandate. potrivit obligatiilor generale si specifice PRESEDINTELE COLECTIVULUI P. utilizate in activitate sub orice forma. sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca.

sa verifice ca. potrivit legii. precum conditiile de pregatire ale acestora. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice acestora. sa stabileasca si sa transmita catre utilizatori produsele rezultate din activitatea institutiei. verifica periodic. cu mentiuni privind: proprietatile fizico chimice. intocmeste sarcini ce revin personalului si elevilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor. sa fie operationale in orice moment. RESPONSABIL COLECTIV PSI. Intocmeste anual planul de aparare impotriva incendiilor si il prezinta spre aprobare conducatorului unitatii. 2. stabileste responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor. sa intocmeasca si sa actualizeze lista cu substantele periculoase.sa asigure planurilor de interventie si conditii pentru acestea. modul in care se respecta normele si masurile de PSI. profilul activitatii si marimea institutiei. 10. acorda sprijin conducatorului sectorului de activitate si celorlalte cadre de instruirea personalului. sa eleboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce le revin salariatilor pentru fiecare loc de munca. 7. verifica daca se respecta din datele tehnice. 12. utilizate in activitate sub orice forma. 4. correlate cu riscurile previzibile la utilizarea. mijloace de protectie recomandate. In acest scop. o data pe semestru sau atunci cand este cazul. atat salariatii cat si persoanele din exterior. modul in care se face instruirea personalului la angajare. controleaza semestrial si ori de cate ori este nevoie. sa le aduca la cunostinta salariatilor. manipularea. depozitarea si conservarea produselor respective. actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si prezinta conducerii propuneri pentru remedierea deficientelor care nu au fost inlaturate pe timpul controlului. utilizatorilor. sa asigure identificarea si evaluarea riscului de incendiu. 5. corelat cu natura riscurilor de incendiu.sa prevada fonfurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor. substante pentru stingere. 11. precum si catre terti interesati. transportul. 9. 8 . in conformitate cu prevederile legale. neutralizare si decontaminare. 6. clasificate astfel. riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu.OBLIGATIILE SPECIFICE SI MODALITATEA DE LUCRU PENTRU MEMBRII COLECTIVULUI 1.sa asigure mijloace tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu. participa cel putin o data pe luna la instruirea personalului. metode de prim ajutor. care au acces in institutie sa cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor. 8. normele PSI. 3.

de folosire a curentului electric. d. asigura receptia calitativa si cantitativa a acestora. c. RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI 9 . ………. asigura cuprinderea in proiectele planurilor economice si financiare. urmareste procurarea la timp a mijloacelor de protectie impotriva incendiilor si realizarea masurilor cuprinse in planurile ecomomice. in cazul executarii exercitiilor de evacuare in caz de calamitati. a fondurilor pentru dotarea cu mijloace de interventie.’’ COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI CONTABILUL Contabilul are urmatoarele obligatii specifice: a.. anuale si de perspectiva. b. de respectare a normelor pentru arhiva contabilitatii. face evacuarea bunurilor si a personalului de la serviciul contabilitate. instruieste personalul din subordine cu materialele legate de normele de PSI privind depozitele de materiale. precum si pentru procurarea si realizarea masurilor de protectie impotriva incendiilor si a materialelor. financiare si de aparare impotriva incendiilor aprobate. echipament de protectie si substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor. actiunilor si mijloacelor instructiv – educative de prevenire a incendiilor.GRADINITA/SCOALA/LICEUL .

verificand dotarea punctelor de prima interventie. ………. 10 . modul de manipulare sa fie cunoscut de tot personalul. • verifica cu toti membrii Colectivului PSI dotarea cu mijloace de prima interventie pe toate locurile vulnerabile la incendii. cu respectarea stricta a normelor de protectie si igiena a muncii generale si speciale. • va urmari modul in care toti membrii Colectivului PSI respecta regulile privind fumatul. • urmareste inlocuirea la termen a stingatoarelor pentru partea electrica. • va participa la intocmirea planurilor de masuri imediate ce trebuie luate in rezolvarea la termen si de calitate a defectiunilor semnalate.. material textil. locurile special amenajate pentru fumat. cu mentiunea ca in scoala si in anexe este interzis fumatul. asigurandu-le cele mai bune conditii legate de prevenirea si stingerea incendiilor. cat si pentru hartie. modul de instruire al elevilor in biblioteca. • va merge pe teren cu membrii Colectivului PSI pentru a vedea concret pe fiecare compartiment defectiunile ivite intre doua controale consecutive. • propune responsabilului Colectivului PSI si ia masuri de rezolvare imediata a defectiunilor din scoala si a celor semnalate la nivel de scoala.’’ COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI BIBLIOTECAR Doamna bibliotecar a va indruma din punct de vedere metodologic activitatea pentru biblioteca scolii.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . RESPONSABIL COLECTIV PSI. • va trage la raspundere disciplinar pe cei ce nu respecta regulamentul de ordine interioara al bibliotecii. in biblioteca se va acorda primul ajutor imediat. in urma controalelor si verificarilor curente. • in cazul unor accidente. Doamna bibliotecar are urmatoarele atributii: • verifica locul de munca pentru elevi si domnii profesori.

. materialelor. • ia masuri imediate in caz de necesitate in locul responsabilului Colectivului PSI ce nu este momentan prezent. coordonand activitatea spre evitarea oricarui accident. • raspunde de instructajul specific al celor care vor lucra in laboratoarele de informatica. alaturi de responsabilul Colectivului PSI. • ajuta la mobilizarea tuturor cadrelor didactice pentru exercitiile de alarmare. dotarea cu mijloace de interventie pe sectoarele de activitate. toate compartimentele prin sondaj inopinat si ia cu acestia masuri imediate ce se vor indeplini conform sarcinilor ce revin fiecaruia. documentelor scolare si a aparaturii de laborator.’’ COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI INFORMATICIAN • Participa la intocmirea sarcinilor ce revin personalului scolii. interventii. • asigura documentarea Colectivului PSI cu actele normative la zi.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . evacuare a elevilor. modul de indeplinire a masurilor impuse in caz de necesitate – calamitati. impreuna cu presedintele de colecticv PSIsi ceilalti membrii. RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI. 11 . • verifica cu membrii Colectivului PSI pe teren. • verifica impreuna cu membrii Colectivului PSI. • verifica periodic. ……….

Convoaca din dispozitia conducerii unitatii sau a responsabilului pe membrii Colectivului PSI pentru organizarea de controale. RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI. analize. 12 . privind cunoasterea si respectarea normelor PSI. ……….. propune convocarea Colectivului in caz de nevoie. 1 Administratorul are urmatoarele obligatii specifice: a.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . Instruieste personalul din subordine. Aplica deciziile. Verifica respectarea normelor si indeplinirea la termen si de calitate a masurilor de aparare impotriva incendiilor pe intreg teritoriul unitatii si acorda asistenta tehnica de specilit. In apalicarea si realizarea acestora. programele de masuri referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor adoptate de conducerea obiectivului sau de organelle tutelare.’’ COLECTIVUL PSI OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE MEMBRILOR COLECTIVULUI PSI ADMINISTRATOR Art. aplicatii si intocmirea planului de aparare impotriva incendiilor. c. d. e. periodic si cu ocazia executarii unor lucrari cu risc de incendiu. b. prelucreaza tematicile de instruire a personalului subordonat in munca. instruirii echipelor de interventie din unitate. Marcheaza locurile de munca. asigura controlul zilnic si la sfarsitul programului. schemele de interventie in caz de incendiu si explozie.

c.. a. 4. a. Se vor prezenta mijloacele PSI din dotare si modul de functionare al acestora la inceputul perioadei de practica Se vor organiza demonstratii apalicative cu privire la utilizarea mijloacelor de stingere si cu personalul muncitor. crt. Responsabil+ colectiv PSI Seme strial Responsabil PSI 30. bibliotecar. Prof. PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2008-2009 Nr.X. 30.c. 30. Responsabil Colectiv PSI Dirigintii 30. ……….tehnician. 1. 3.c. a.c. 2.c. colectivului PSI 30. Director.X. Cine verifica si ia masuri Directorul coordonator Presedintele Colectivului PSI TerMen 30.I. Cine raspunde Presedintele colectivului Responsabilul colectivului PSI Termen 30.X. 13 .X. personalul didactic.X.c. Masurile ce urmeaza a fi indeplinite si verificate Reactualizarea deciziei de constituire a colectivului PSI Efectuarea instructajului de PSI la nivelul scolii cu prezentarea planului de prevenire si protectie precum si a celui de alarmare evacuare si interventie Efectuarea semestriala a instructajului de PSI cu elevii de liceu zi.’’ COLECTIVUL P. de ingrijire. conform normelor MEC si in cadrul instruirii practice cu consemnarea capitolelor si articolelor prelu-crate in fisa individuala de PSI. Responsabilul a.c.x. didactic auxiliar administrator.S. de paza. a.X. Se aproba. a. a.GRADINITA/SCOALA/LICEUL .

c. Tablourile electrice vor fi montate conform normelor actualede securitate. 6 7 8 Se vor procura mijloace de stingere la nivelul necesarului stabilit de norme. Responsabil colectiv PSI 30. evitandu-se improvizatiile. Tehnician laboratorant Perm anent Responsabil colectiv PSI Permanent Administrator Mmembrii Colectivului psi Per manent Responsabilul Permanent 14 .Se va asigura functionarea iluminatului Administratorul 30.intocmirea si afisarea pe fiecare etaj a planului de evacuare.Se va cunoaste si se va folosi semnul de alarma in caz necessitate: de 5 ori 3 secunde.XII a. in cazul unor evenimente deosebite se vor efectua: .c.XI I.5. . precum si cu profesorii nou veniti si cei care vor intra ocazional si cei care fac ore in laboratorul de chimie. Administrator Personal autorizat 30.XII a. a. iar prizele montate pe lemn vor fi desfiintate. Responsabil PSI 30.c. se vor completa materialele de la pichetul de incendiu.c. de forta si siguranta.XI I. Se vor instrui la inceputul fiecarui an scolar membrii colectivului PSI. marcandu-se cu indicatoare caile de acces si evacuare si nominalizandu-se echipa de interventie. Va fi verificata etanseitatea furtunului ce alimenteaza butelia. eliminandu-se orice improvizatii posibile. a. Asigurarea functionarii in bune conditiuni a instalatiilor electrice de iluminat. . Se vor folosi numai sigurante calibrate. In vederea evacuarii elevilor si a bunurilor materiale in deplina siguranta.

Se va instrui 15 Per Ma nent Director Permanent ..Substantele chimice din labo-rator vor fi astfel depositate incat sa nu produca reactii chimice periculoase.intr-o incapere lipsita de pericolul de incendiu. precum si cu intreg personalul din scoala. In depozitele de materiale vor fi folosite corpuri de iluminat numai cu globurifara improvizatii Deseurile de hartie vor fi depozitate pe termene scurte.9 10 11 de siguranta pe timpul noptii. Terasele cladirilor vor fi incuiate. Depozitarea substantelor infamabile se va face cu respectarea normelor in vigoare. fiind evitat accesul elevilor in afara de bibliotecar. Se vor efectua cu elevii de la cursurile de zi.maculatura predanduse regular la centre specializate de colectare. iar cheile vor fi pastrate de administratorul scolii care va infiinta un registru in care vor consemna: cine a luat cheia si de ce ? Pentru cat timp a fost luata cheia ? Tehnician Laborant Profesori de chimie Per Ma nent Responsabil Permanent Administrator Per ma nent Responsabil Permanent Administrator mecanic intretinere Per ma nent Responsabil Permanent 12 In cazul lucrului cu foc deschis Administrator in cazul unor reparatii in scoala se va emite permis de lucru cu Responsabil foc deschis valabil o singura zi Colectiv care va contine: Cine va executa lucrarea? Unde se executa lucrarea? Intre ce ora se executa lucrarea? Ce masuri de PSI au fost luate. aplicatii de evacuare. administratie si personalul de ingrijire.

a. Administrator acolo unde exista in dotare. accesul copiilor la acastea facandu-se numai supravegheat pentru recuperarea unor mingii in timpul orelor de sport. membrii colectivului PSI din scoala.lumina. la clasele. La terminarea programului de lucru se vor controla apa. cheia acesteia gasindu-se numai la administrator sau mecanic. Pichetele de incendiu vor fi dotate conform normelor in vigore si nu vor fi descompletate de uneltele din dotare pentru lucrari de intretinerea spatiilor verzi si pentru gradinina scolii. de catre personalul de ingrijire pe fiecare palier. Se vor face instruiri si schimburi de experienta organizate la nivel de Administrator Per ma nent Per ma ne nt Responsabil Permanent Permanent Responsabil 15 Per ma nent Responsabil Permanent 16 Administrator Per ma nent Responsabil Permanent 17 Colectiv PSI Per ma nent Responsabil Permanent 18 Administrator Sept. Se va asigura buna functionare a Administrator insta-latiei de incalzire din toate Mecanic incaperile scolii. ferestrele. restul incaperilor. Se va asigura buna functionare a hidrantilor interiori sau exteriori.13 14 personalul ce lucreaza semnand pentru instruirea efectuata. in vederea functionarii lor Permanent. in vederea verificarii unor nereguli ce ar fi putut sa apara si luind masuri operative de remediere. Responsabil Permanent Permanent 19 Responsabil psi 16 Anual Responsabil PSI . Terasele cladirilor vor fi incuiate permanent. laboratoare. Se va intocmi un registru pentru “ Lucrarile cu foc deschis” si pentru intocmirea permiselor de lucru.c. salile cu practica. Hidrantii de exterior vor fi protejati pentru iarna. Vor fi dotati conform normelor si va marca exis-tenta lor.

Inspectoratul Scolar al Sectorului 6 in colaborare cu departamentul Protectiei Civile a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta Sectorul 6. Reprezentant al salariatilor cu atributii de coordonare si control PSI 17 .adj. PRESEDINTELE COLECTIVULUI PSI Dir.

COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR ORGANIZAREA INTERVENTIILOR PENTRU STINGEREA INCENDIILOR B1. …. 1... Echipa nr. – bibliotecar. ……sau…. – sef de echipa. 2 – actioneaza la etajul I 1.... manuieste materialul de stingere.sau……– salveaza si evacueaza personalul si materialul didactic..actioneaza la sala de sport.. 4.manuieste materialul de stingere.. Echipa nr. Echipa nr.. 2.– manuieste materialul de stingere 4. 5.anunta incendiul. 4 .. 18 . salveaza si evacueaza personalul si materialele didactice....... 3. ……….sef de echipa 2. 5. ….secretar sef 3. …– mecanic.... ..alarmeaza echipa 3. ……..sau ……. ……. alarmeaza echipa si anunta incendiul..– administrator...salveaza materialele din arhiva si/sau secretariatul..si …. . ORGANIZAREA STINGERII ECHIPELER DE INTERVENTII. in incinta scolii se organizeaza 3 echipe pentru stingerea incendiilor. Prof…. ANUNTAREA In vederea unei interventii promte proprii in caz de incendiu. Prof………– sef de echipa 2.LICEUL ………………………………….. Prof.. Prof.... INCENDIILOR. sef de echipa. 4. 6. cu actele contabile si birouri.... 1 – actioneaza la parterul cladirii. Profesorul de serviciu – alarmeaza echipa si anunta incendiul 3. Prof... Prof... . compusa din: Echipa nr..... Personalul contabilitatii salveaza si evacueaza materialele din arhiva. . 1.. ALARMAREA.– salveaza si evacueaza personalul si materialul didactic. 3 – actioneaza la etajul II 1...– alarmeaza echipa si anunta incendiul.... salveaza si evacueaza personalul si materialul didactic din sala de sport. 2.

4. portarul de serviciu va alarma pe 2 membrii ai COLECTIVi PSI.. 19 . 2. 3. semnal ce va fi cunoscut de tot personalul scolii si de toti elevii. verificand periodic. o actioneaza energic pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit. vor manui mijloacele de stingere din dotare. precum si verifica caile de acces si evacuare. pe timpul noptii. folosind mijloacele de stingere pana la sosirea formatiilor civile sau militare de pompieri. Mecanicul scolii si administratorul au ca sarcina actionarea la punctele vulnerabile din scoala. o actioneaza asupra punctelor vulnerabile la incendiu. o acorda primul ajutor si salveaza personalul.Badrea Eugenia si Serbanescu Ovidiu care locuiesc in aparopierea scolii. o In timpul programului. starea de functionare a mijloacelor de stingere a incendiilor din dotare. Pe langa aceste obligatii. echipele vor avea sarcinile: o intrerup instalatiile electrice si de gaz metan de la butelia din laboratorul de chimie. In caz de incendiu. RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI.1. Semnul de alarma consta din folosirea soneriei scolii de 5 ori consecutiv a 3 secunde. membrii echipei de stingere a incendiilor supravegheaza respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la locurile de munca.

1 stingator cu CO= P6 si SC 9. II. V. Firma de exercitiu: stingator cu spuma P6 XVI. 1 stingator cu CO2 = P6 si SC 9. Cabinetul medical si bufet – 1 stingator cu spuma P6. Laboratorul de Chimie – 1 stingator cu spuma. ……….GRADINITA/SCOALA/LICEUL . VIII.1 – stingator cu spuma P6 Et. Biblioteca – 1 stingator cu spuma. Sala de sport – 1 stingator cu spumaP6 Atelier de intretinere si reparatii – G3 cu spuma chimica . X. 1 stingator CO2=G3 XIV. IV.’’ Colectivul PSI LISTA PRIVIND DOTAREA LICEULUI CU MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR I. Magazia de material didactic sala 39 = 1stingator cu spuma P6. Loc de fumat langa cancelarie . XI. Birouri parter 1 stingator cu spuma P6 + 1 stingator CO2=G3 XV. Laboratorul de Biologie=1 stingator cu spuma. 1 stingator cu CO2=P6 si SC 9. 1 stingator cu CO2=P6 si SC9.1 stingator cu spuma P6 . XIII. 2 – stingator cu spuma P6 VII. III. XII. Palierele liceului: parter – stingator cu spuma P6 Et. Arhiva scolii – 1 stingator cu spuma P6. Tabloul general pentru distribuirea energiei electrice si pichet – 1 stingator cu spuma. VI. 1 stingator cu CO= P6 si SC 9. Laboratorul de Fizica – 1 stingator cu spuma. Magazia nucleului – 1 stingator cu spuma=P6 IX.. Magazia liceului :stingator cu spuma P6 RESPONSABILUL COLECTIVULUI PSI 20 .

………. Domnii profesori au fos instruiti in pauza pentru insotirea elevilor in careul din curtea scolii.. 21 . Au participat membrii din colectivul de prevenire si stingere a incendiilor .GRADINITA/SCOALA/LICEUL . Evacuarea a durat _______ minute.’’ Colectivul PSI PRCOCES VERBAL Incheiat astazi __________ in urma efectuarii unui exercitiu de simularea unei calamitati prin alarmarea si evacuarea personalului si elevilor din tura de dimineata/ dupa amiaza la ora___________. Doamna ……a trecut din clasa in clasa instruind cu planul de evacuare modul de executare a simularii dand semnalul de 5 ori 3 secunde si prin anuntul « EVACUAREA » de la etajul 2 pana la parter. Clasele prezente la evacuare : Profesor de serviciu : Elevi de serviciu: Presedintele colectivului de prevenire si stingere a incendiilor Director adjunct Responsabil psi Administrator. Dupa exercitiu s-a facut o analiza cu membrii colectivului PSI destre modul cum a decurs evacuarea.

4. 2. EVACUARE.’’ COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR EVIDENTA EXERCITIILOR DE STINGERE. 22 . 3.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . ALARMARE. ……….. Nr. 1. 5. crt. Data si ora executarii exercitiuluide alarmare si evacuare Felul exercitiului si ipoteza Cine a organizat functia si semnatura Timp realizat Observatii RESPONSABILUL PSI.

EXPLOZII SI AVARII o MASURI o EVENIMENTUL PRODUS o DATA o ORA o LOCUL o CAUZA o CONSECINTE o OBSERVATII RESPONSABILUL PSI.. ………. INCEPUTURILOR DE INCENDIU.’’ COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR EVIDENTA INCENDIILOR.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . 23 .

2. chimie. iar pe timp de noapte. arhiva liceului. biologie.. ………. 24 .’’ COLECTIVUL DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR CUM SE FACE EVACUAREA MATERIALELOR Materialele vor fi evacuate in urmatoarea ordine. Aceste operatii vor fi facute de paznicul de serviciu care va fi instruit in acest sens cu semnatura de catre responsabilul compartimentului respectiv administratorul scolii ce il are in subordine. membrii echipei pentru dtingerea incendiilor vor actiona conform instructiunilor cunoscute pentru localizarea incendiului si evacuarea de bunuri materiale. a contabilitatii si magazia materialelor. inclusiv asupra punctelor vitale vulnerabile. vor da primul ajutor necesar pe timp de noapte. Ordinul de evacuare in caz de calamitate va fi dat de conducatorul unitatii sau de responsabilul Colectivului PSI – responsabilii echipelor de salvare – evacuare din fiecare sector de activitate. gestionari ai compartimentelor din scoala si sala de sport membrii colectivului PSI. inchiderea alimentarii gazelor din laboratorul de chimie. Paza bunurilor materiale se va face de catre sefii de echipa si de responsabilii respectivi. In cazul unei calamitati – cutremur – urmate de un inceput de incendiu pe timpul zilei.in cursul zilei vor actiona membrii echipei pentru stingerea incendiilor. evacuarea se va face de catre paznicul de serviciu din tura. RESPONSABILUL COLECTIVI PSI. merceologie – pe usa de la intrarea elevilor. decuplarea tabloului electric general al scolii – intrarea profesorilor -. substantele cchimice si aparatura din laboratoarele de fizica.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . documentele scolare din cancelarie si secretariat – pe usa de la intrarea profesorilor. In caz de avarii suferite la unul din imobilele scolii pentru evitarea incendiilor se va proceda astfel: . in functie de locul de incendiu: 1. in acelasi sens vor actiona paznicul de serviciu ajutat de ceilalti membri ai COLECTIVi PSI care stau cat mai aproape de scoala. In caz de calamitate pe timpul de noapte.

care sa impiedice evacuarea sau care sa mareasca pericolul de incendiu. in caz de incendiu nu vor fi blocate. evacuarea nestingherita si in conditii de siguranta a tuturor persoanelor si bunurilor materiale.I. INSTRUCTIUNI SPECIFICE PRIVIND ORDINEA INTERIOARA ( CAI DE ACCES SI DE EVACUARE ) Nu va fi admisa parcarea autovehiculelor in imediata vecinatate a locurilor de amplasare pentru interventie a masinilor de pompieri. Orice modificare sau modernizare ce se aduce constructiei se face numai dupa eleborarea unui proiect aprobat de proiectant(abilitat) si acceptat de proprietar. Este interzisa practicarea unor goluri in elementele de compartimentare impotriva incendiilor. Caile de acces si evacuare trebuie sa permita: a. accesul usor al personalului ce actioneaza la stingerea incendiului sau la evacuarea persoanelor si bunurilor Este interzisa blocarea cailor de acces si evacuare ale cladirilor.S. CARO . coridoarele si in general toate caile de evacuare a persoanelor.I. ……….’’ COLECTIVUL P.. Caile de acces si evacuare vor fi marcate vizibil.S. 25 . Usile. Pentru asigurarea evacuarii rapide a persoanelor si a bunurilor din cladire se intocmesc planuri de evacuare. Accesul catre dispozitivele si instalatiile de stingere a incendiilor se pastreaza permanent liber.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . Proiect pentru instalatia electrica . In dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri.CONSTRUCT SRL. incuiate sau suprimate ata timp cat exista personal in cladire. b. RESPONSABILUL COLECTIVULUI P.C. a unor materiale. fara ca acestea sa fie protejate impotriva propagarii focului corespunzator reglementarilor in vigoare.Sala 22 ( AUIPS si firma S.

operatiunile ce implica folosirea acestuia se vor incepe dupa ce s-a eliberat permisul de lucru cu foc si s-au luat toate masurile de prevenire a incendiilor. Prin foc deschis. ) sunt interzise pe teritoriu. se intelege arderea in aer liber sau incinte construite. lipiri. Asigurarea supravegherii permanente a zonei de lucru cu foc deschis. de bricheta. taieturi. Aceste lucrari se pot efectua in caz de necessitate pe baza unui PERMIS DE LUCRU CU FOC. g. etc. etc. ………. Se interzice folosirea focului deschis in anumite spatii stabilite de conducerea unitatii. d.). de lumanare. Precizarea operatiunilor ce se executa ( sudura. taiere cu flacara. In cazul in care in aceste locuri este strict necesar sa se utilizeze focul deschis. fara spatiu inchis de combustie special amenajat ( de exemplu: flacara de chibrit.GRADINITA/SCOALA/LICEUL .’’ COLECTIVUL P. topiri. etc. flacara rezultata in urma unor reactii chimice. c. INSTRUCTIUNI SPECIFICE CARE REGLEMENTEAZA UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS Lucrarile cu foc deschis ( suduri.I. Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru iar celalalt ramanand la organul emitent. Protejarea materialelor combustibile ce nu se pot indeparta e. Stabilirea lucrarilor si persoanelor participante b. Permisul este eliberat de seful locului de munca. astfel: a. aprobat de responsabilul cu apararea impotriva incendiilor si inregistrat intr-un registru special destinat.. Indepartarea materialelor si a substantelor combustibile de pe locul in care se executa operatiunile si din apropiere. ) si a duratei acestora. flacara utilizata la sudura. mentionandu-se data si orele de valabilitate in cazul in care lucrarile de sudura le executa personal de specilitate din afara obiectivului in care se executa lucrarea. 26 .S. Asigurarea mijloacelor de stingere necesare f. Instruirea personalului de executie si supraveghere Permisul de lucru cu foc se emite de catre conducatorul sectorului de activitate sau inlocuitorul acestuia. in sensul prezentelor instructiuni.

Tip P6. Tabloul general de distributie a energiei electrice REGLEMENTAREA FOCULUI DESCHIS SI A FUMATULUI Lucrarile cu foc deschis ( suduri. instalatie. aprobat de responsabilul cu apararea impotriva incendiilor si inregistrat intr-un registru special destinat. taieturi. Conform definitiei de mai sus in unitatile scolare.tabloul general de distributie a energiei electrice. sectie.S.. asemena zone sunt: 1. Permisul este eliberat de seful locului de munca. ) sunt interzise pe teritoriu. Fumatul este interzis cu desavarsire in: .I.toate magaziile . care ii asigura acestuia functionalitatea si indisponibilitatea desfasurarii activitatii economice sau social culturale". Aceste lucrari se pot efectua in caz de necessitate pe baza unui PERMIS DE LUCRU CU FOC. RESPONSABILUL COLECTIVULUI. 27 .scrumiere . PUNCTE VITALE VULNERABILE LA INCENDIU Punctul vital vulnerabil la incendiu.COMANDAMENTUL POMPIERILOR MILITARI este: "Zona ( sector.I. GRADINITA/SCOALA/LICEUL . Locurile de fumat stabilite de conducere sunt indicate si dotate cu: . definit in lucrarea "TERMENI SI EXPRESII PSI" elaborata de MINISTERUL DE INTERNE .S.’’ COLECTIVUL P.RESPONSABILUL COLECTIVULUI P. topiri. etc. ) cu pericol potential de incendiu din cadrul unui obiectiv. etc. lipiri.stingatoare cu praf CO2. ……….

precum si caile de evacuare si sistemele de protectie la incendii. echipamente si utilaje de lucru. nu se blocheaza in pozitie deschisa si se asigura functionarea dispozitivelor de autoinchidere sau inchidere in caz de incendiu. Mijloacele de protectie impotriva incendiilor se mentin permanent in stare de functionare si nu se folosesc in alte scopuri. ). golirea scrumierelor. supraincalzirea unor piese datorita frecarilor sau producerea de flame si scantei ce pot genera incendii. oprirea focurilor. etc. etc.) 9. intreruperea alimentarii cu lichide si gaze combustibile. evacuarea deseurilor. precum si conditiile necesare de evacuare in siguranta a persoanelor si de salvare a bunurilor materiale.. La terminarea programului se verifica locurile de munca. 28 . statii si tablouri electrice. se asigura numai cu personal specializat sau autorizat in domeniile respective. La termenele stabilite prin grafice se executa lucrarile de revizii si reparatii planificate. 10. precum si la sistemele de protectie impotriva incendiilor. pentru depistarea si inlaturarea eventualelor deficiente si se asigura conditiile necesare de protectie pe durata intreruperii activitatii ( scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici. Usile cu rol de limitare a propagarii incendiilor ( antifoc si rezistente la foc ). 6. 2. Caile de circulatie din interiorul unitatii se intretin astfel incat sa fie asigurate permanent posibilitatile de acces a fortelor si mijloacelor de interventie la incendii. reziduurile si ambalajele combustibile rezultate din activitatea curenta. 3. 4. Materialele si substantele cu pericol de incendiu sau explozie nu se depoziteaza si nu se pastreaza temporar in case de scari sau pe terasele utilizate pentru evacuarea persoanelor in caz de incendiu. Pentru fiecare loc de munca se afiseaza norme generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . incalzire.I. Distrugerea lor prin ardere se poate face numai in crematorii speciale sau in locuri ce nu prezinta pericol de incendiu. 7. gaze. se evacueaza zilnic in afara sectoarelor respective.Sectoarele de activitate cu pericol de incendiu sau explozie. Instalatiile si utilajele de productie se exploateaza si se intretin astfel incat sa se previna aparitia de neetanseitati ce determina scurgeri de substante combustibile. incaperile centralelor termice. ………. 8. Deseurile. iar dupa caz si planurile de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale.S. 5. etc. se marcheaza cu indicatoare de securitate executate conform STAS 297. Interventia pentru remedierea eventualelor defectiuni sau pentru efectuarea unor lucrari de revizii si reparatii la instalatiile utilitare ( electrice. INSTRUCTIUNI GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 1.’’ COLECTIVUL P. in podurile combustibile.

PE 107. Intrarile si iesirile cablurilor din tablouri si panouri electrice. Instalatiile se revizuiesc periodic.. Tablourile electrice se inscriptioneaza si se mentin incuiate. utilizandu-se sigurante adecvate puterii de consum admise. releele. iar circuitele se marcheaza privind destinatiile acestora si valorile puterilor de consum. INSTALATII ELECTRICE Instalatiile electrice de iluminat si de forta se executa si se exploateaza in conformitate cu normativele tehnice de specilitate in vigoare ( 17. 6. 29 . se amenajeaza pe suporturi si in carcase de protectie executate din materiale incombustibile.. inlaturandu-se defectiunile si improvizatiile ce pot determina suprasolicitarea acestora. incombustibile. suspendarea pe console metalice. pe baza de grafice. arce si scantei cauzatoare de incendii. c. 4. importanta consumatorilor si nivelul tensiunilor. a coroziunii vibratiilor si supraincalzirii. etc. ………. 3. Gruparea acestora pe fluxuri comune se realizeaza in raport de destinatii.RESPONSABILUL COLECTIVULUI. precum si trecerile acestora prin elementele de constructie ce separa diferite incaperi. ) 1. potrivit reglementarilor de specilit. amplasarea pe strat isolator incombustibil ( 2 cm tencuiala sau fasii de azbestprotejate de tabla ). panourile de comanda. ID . pentru limitarea accesului la acestea a persoanelor neautorizate. b. producerea de scurtcircuite. se etanseizeaza cu materiale incombustibile rezistente la foc . etc.17.S. Conductorii cu izolatie combustibila sau greu combustibila se pot monta direct pe elementele de constructie sau suporturi combustibile. Tablourile electrice.’’ COLECTIVUL P.I. la distanta de minim 2 cm. 5. GRADINITA/SCOALA/LICEUL . daca se aplica una din urmatoarele solutii: a. Cablurile electrice se pozitioneaza astfel incat sa se asigure protectia lor impotriva deteriorarilor mecanice. introducerea in tuburi (tevi) de protectie. 2.

8.Cosurile cu deseuri de hartie sau alte resturi combustibile.I. se fixeaza de pardoseli sau treptele scarilor.7.Cantitatea de lichide combustibile din incaperile administrative se limiteaza la 25 litri. se evacueaza zilnic din incaperi. Incaperile in care se admite fumatul. pe caile de circulatie si in podul combustibil ala cladirii.Se interzice amplasarea pe aparatele si echipamentele electrice si electronice de vaze. verificandu-se annual rezistenta de dispersie a prizelor. 30 . 12. Aparatele.Traversele utilizate pe caile de circulatie. 13.Pe fiecare loc de munca se stabilesc responsabilitati concrete cu privire la verificarea spatiilor dupa incetarea programului si pentru realizarea primei interventii in caz de incendiu. nu se admite amenajarea de spatii pentru cazare. sau alte vase care contin lichide. Nu se admite montarea cablurilor electrice in canalele comune sau pe aceleasi trasee cu conductele ce transporta gaze sau lichide inflamabile. In casele de scari. dulapuri de vestiar sau oficii. 11. precum si echipamente de lucru sau materiale imbibate cu uleiuri sau reziduuri combustibile. 16. 17. utilajele si masinile electrice se leaga la pamantare. RESPONSABIL COLECTIV P. activitati de productie sau depozitare de materiale combustibile. care se pastreaza in vase incasabile. 10. 15. 14. Consumatorii electrici care degaja caldura pe timpul functionarii ( radiatoare ). In fisete. ghivece. 9.S. se golesc in locuri ce nu prezinta pericol de incendiu. ermetic inchise si ferite de caldura. se pozitioneaza pe suporturi incombustibile si la distante de minim 1 m fata de materialele combustibile sau 70 cm fata de cele greu combustibile. in locuri special destinate. nu se pastreaza produse inflamabile sau solutii acide. care in situatii accidentale se pot varsa si produce scurtcircuite urmate de incendii. culoarele si holurile de asteptare.

sau alte materiale ce reactioneaza cu apa. de contabilitatea intre ele si posibilele reactii fata de substantele de stingere. Compartimentarea functionala a depozitelor pe gestiuni se realizeaza numai cu elemente incombustibile si astfel incat sa nu se afecteze conditiile de interventie in orice punct al incintei.I. La fiecare deposit se afiseaza instructiunile specifice de aparare impotriva incendiilor. de clasele de periculozitate si tendintele de autoaprindere sau explozie. sau materiale la care stingerea incendiilor se face cu apa. Inainte de a se introduce in depozite materialele se vor verifica pentru depistarea eventualelor deteriorari ce pot favoriza producerea de incendii si se studiaza caracteristicile acestora din instructiunile furnizorului cu privire la conditiile de depozitare si de stingere. Culoarele respective se marcheaza pe pardoseli cu vopsele de culoare deschisa.’’ COLECTIVUL P. var nestins. cu respectarea instructiunilor furnizorului. precum si organizarea echipelor de prima interventie. Depozitarea materialelor se realizeaza in mod ordonat pe stive sau rafturi.S.. DEPOZITE SI MAGAZII Organizarea depozitelor de materiale se efectueaza astfel incat acestea sa fie grupate pe sorturi.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . Ambalajele si deseurile rezultate din activitatea de depozitare si de livrare a produselor se evacueaza zilnic din depozite in spatii separate si special amenajate sau se distrug prin ardere in crematorii sau locuri supravegheate si fara pericol de incendiu. Depozitele se separa fata de spatii cu alte destinatii prin elemente de constructie rezistente la foc sau antifoc. corespunzator normelor specifice de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor din punct de vedere al protectiei impotriva incendiilor ( P .118 ). asigurandu-se intervalul de circulatie intre acestea. demisol sau parterul constructiilor se protejeaza cu plasa de sarma avand ochiuri dese pentru impiedicarea introducerii in interiorul acestora a resturilor de tigari aprinse sau a altor surse de initiere a incendiilor. Se interzice depozitarea in spatii comune a materialelor ce pot da nastere la reactii periculoase prin contact sau amestec. impreuna cu carbid. Se poate amplasa in depozite numai mobilierul strict necesar pentru efectuarea operatiunilor zilnice de evidenta materiala. Ferestrele cu goluri de aerisire ale depozitelor amplasate la subsol. in raport de propietatile lor fizico-chimice. precum si fata de elementele de constructie. pentru asigurarea conditiilor de interventie si de evacuare in caz de incendiu. asa cum sunt: recipientii cu gaze sub presiune impreuna cu substantele corozive. Nu se introduc in depozite materiale periculoase la care nu se cunosc proprietatile si modul de comportare la incendiu. vopsele sau alte lichide inflamabile. 31 . ………. substante acide impreuna cu lacuri.

instalatiei de paratrasnet si a rezistentei de izolatie a mantalelor de protectie a cablurilor. 39 . Tehnician Badrea Eugenia GRADINITA/SCOALA/LICEUL . E. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR a.I. de simpozioane tematice si demonstratii aplicative.S. • Organizarea de demonstratii aplicative in unitatile de invatamant. 212/1997 si a normelor de prevenire si stingere a incediilor specifice unitatilor de invatamant si educatie cuprinse in ordinul ministrului Educatiei si Culturii nr. MASURI TEHNICO .46/2001 • Instalatia electrica de forta si iluminat din cadrul unitatilor scolare va fi verificata astfel incat sa corespunda normativelor tehnice in vigoare. ACTIVITATI INSTRUCTIV .S. concomitent cu actiunea de stingere a incendiilor se iau masuri pentru evacuarea bunurilor sau protejarea lor potrivit sarcinilor stabilite pe locurile de munca si precizarilor din planurile de interventie RESPONSABIL COLECTIV P.I. exemplificate cu imagini tematice. ……….’’ COLECTIVUL P.ORGANIZATORICE • Apararea impotriva incendiilor in cadrul unitatilor de invatamant va fi organizata in conformitate cu prevederile legii nr. echipele de interventie si planurile de evacuare in caz de incendiu. RESPONSABIL COLECTIV P.. 32 . • In cadrul programei scolare vor fi prelucrate norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.EDUCATIVE • In toate locurile de munca se vor intocmi si afisa instructiunile specifice de PSI. b.I. in acest sens se vor lua masuri de verificare pe baza de bultin de incercare a prizelor de impamantare PRAM.S. • Organizarea cu responsabilii PSI. Aceste verificari se vor executa annual pana la data de 1 septembrie si de fiecare data cand are loc o interventie majora la instalatia electrica.In caz de incendiu.

lunar . Timp alocat: 2 ore .1 data pe semestru – 1 h RESPONSABIL COLECTIV.1 data pe semestru . Timp alocat: 8 ore 3. Instructaj periodic se face de catre cadrul tehnic sau persoana numita cu atributii de coordonare.elevi.lucratori sezonieri.temporari sau zilieri ..personal didactic si didactic auxiliar .Instructajul introductiv general se face de catre cadrul tehnic sau persoana numita cu atributii de coordonare pentru : .’’ COLECTIVUL P. ORGANIZAREA INSTRUCTAJULUI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIULUI Organizarea instructajelor pe categorii de ocupatii : 1. ……….S.studenti .I.GRADINITA/SCOALA/LICEUL .noii angajati .salariati transferati . Instructaj specific locului de munca se face de catre cadrul tehnic sau persoana numita cu atributii de coordonare.personal muncitor de ingrijire si de paza .elevi aflati in practica de specialitate Timp alocat: 8 ore 2. 33 .

537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor -expunereFEBRUARIE Tema nr. ……….2 Acte normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor 1.expunere – Exerciţiu practic de alarmare/evacuare cu cadrele didactice şi elevii.GRADINITA/SCOALA/LICEUL . Tema nr. Norme generale de prevenirea şi stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M.I.A. ediţia 2001.1 Acte normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor: 1..I.şedinţă practică APRILIE Tema nr.A.3 Obligaţii generale şi specifice ce revin salariaţiilor pe linie de prevenirea şi stingerea incendiilor conform actelor normative şi deciziilor interne. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor 2.I. 786/2005-privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă 3. O. Legea nr.funcţionare şi intreţinere ) -şedinţa practică – 34 . MODEL ATENTIE!!!- INSTRUIREA PERSONALULUI IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR TEMATICA ANUALA ATENTIE !!!!!!! IANUARIE Prezenta tematică constituie model şi trebuie completată cu prevederi din NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE. . .S.M. 712/2005 modificat şi completat prin O.’ COLECTIVUL P.4 Cunoaşterea şi mânuirea mijloacelor şi instalaţiilor de stingere din dotare (stingătoare portative şi hidranţi de incendiu –descriere. Hotărîrea Guvernului României nr.163/2007 3. 2.A.I.M.expunere – MARTIE Tema nr.M.nr. O. 163/2007 cap. .I.

7 Norme specifice de protecţie împotriva incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţa din dotare . sau gazul metan -Măsuri pentru sezonul rece .ateliere. 35 .MAI Tema nr.9 Norme specifice de protecţie împotriva incendiilor la folosirea mijloacelor de încălzire cu sobe.) .I.magazii etc.11 Căi de acces.P.10 Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor pe locurile de muncă – O.utilizare ) .M.aparate electocasnice şi instalaţii ce utilizează G.întreţinere.A.expunere – SEPTEMBRIE Tema nr.12 Masuri specifice sărbătorilor de iarnă Întocmit.evacuare şi intervenţie ( marcare.8 Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor specifice locului de muncă (depozite.6 Caracteristicile de ardere ale produselor existente – agenţi de stingere Şedinţa practică IULIE Tema nr.expunere – DECEMBRIE Tema nr.surse potenţiale de aprindere şi împrejurari determinante – măsuri de prevenire -expunereIUNIE Tema nr.5 Evaluarea riscului de incendiu.L.expunere – AUGUST Tema nr.expunere – OCTOMBRIE Tema nr. 163/2007 -exercuţiu de stingereNOIEMBRIE Tema nr.

’’ COLECTIVUL P. substante chimice ( acetlena sodium. 2 furtune de refulare tip C. 1. galeti pentru apa.2 Aburul se utilizeaza la stingerea incendiilor de gaze naturale. 2 tevi de refulare tip C. REZERVOARE DE APA ETC. lacuri si vopsele pe baza de nitroceluloza. se mentine stingatorul rasturnat cu jetul indreptat la baza flacarii. mase plastice.lemn. piele si inlocuitori. hartie. produse petroliere si alcooli in cantitati mici. Se utilizeaza la stingerea incendiilor din materiale solide .2 STINGATOR PORTATIV CU SPUMA CHIMICA MODUL DE FOLOSIRE: . 2.se desfunda orificiul din lateral cu o sarma sau cu ajutorul cuiului din dotare. lichide combustibile benzina . Verificarea stingatoarelor: 36 . GRADINITA/SCOALA/LICEUL . maturi din nuiele. 2 stingatoare portative cu spuma chimica sau cu praf. 2. carbune. textile. STINGATOARE STINGATORUL PORTATIV CU PRAF SI BIOXID DE CARBON ( GEN SIFON ) MODUL DE FOLOSIRE: se ia stingatorul de maner de la locul fixat si se deplaseaza la locul incendiului. existand riscul electrocutarii. lopeti cu coada. 2.4 Alte mijloace de stingere: nisip. 1 lopata cu coada. ediţia 2001. filme didactice. hartie. 2. Localizarea pichetului din unitatea scolara: langa tabloul electric general Dotarea unui pichet de incendiu: 4 galeti din tabla.nu la instalatiile electrice. se trage siguranta.S.1 APA . 1 tarnacop. AGENTI DE STINGERE 2.5 ori. etc. se fixeaza stingatorul de sol. se agita de 4 . se indreapta spre centrul focului si se loveste butonul percutor. instalatii de gaze naturale.. celuloid. 1 topor cu coada. magneziu ). RETEAUA DE APA POTABILA. potasiu. Se utilizeaza la instalatii electrice.NOTĂ:Prezenta tematică constituie model şi trebuie completată cu prevederi din NORME DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE UNITĂŢILOR CU PROFIL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE.se utilizeaza la stingerea incendiilor de materiale lemnoase.3 Spuma chimica: se gaseste in stingatoare.I MIJLOACE DE STINGERE 1. APA SE GASESTE LA RETELELE DE HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI. ……….

conducerea unitatii scolare prin decizie numeste un responsabil cu probleme de prevenire si stingere a incendiilor cu sarcini specifice. sarcini termice: q < 420MJ/mp . La interventie participa: • echipele de prima interventie.S.. De asemenea prin decizia conducatorului unitatii se numesc echipele de interventie pentru fiecare loc de munca.’’ COLECTIVUL P. compuse din lucratori ai aceluiasi loc de munca si conduse de sefii directi ai acestora.activitati: cladire civila . durata de valabilitate. semnatura.P3 ( materiale sportive depozitate) .C4 ( materiale de constructii ) si P1 . sigiliul deteriorat. modul de folosire. Echipele de interventie sunt nominalizate in planurile de evacuare si interventie afisate la fiecare loc de munca. GRADINITA/SCOALA/LICEUL . data. Verificarea stingatoarelor se face semestrial in functie de temperatura cu inlocuirea solutiilor spumante de vara sau iarna. verificarea etichetei in care se precizeaza firma unde s-a incarcat. NIVELE DE PERFORMANTA SI TIMPI DE SIGURANTA LA FOC ASIGURATII ( Cf reglementari tehnice ) • Risc de incendiu: . cine l-a incarcat. STINGEREA INCENDIILOR Neexistand conditii de incadrare a unui serviciu civil de pompieri.claselor de combustibili si periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate: Co . ……….Verificarea aspectului exterior si a starii de integritate constatandu-se eventualele folosiri prealabile ( neincarcat. dupa caz: (potrivit reglementarilor tehnice si a conditiilor functionale ).5 Spuma chimica: se gaseste in stingatoare. • pompierii militari.densitati.surse potentiale de aprindere: * instalatii electrice cu defectiuni. 2.I. *respectarea normelor PSI • Rezistenta la foc a constructiei: 37 . • alte forte Echipele de interventie sunt anexate in lista! A. * nerespectarea normei PSI • Nivelul riscului de incendiu ( general ): Risc mic de incendiu • Posibilitati de reducere a riscului de incendiu.

.evacuarea se face in trei directii diferite: Numarul fluxului de evacuare 2 Marcare cai de evacuare cf. Timp de supravietuire pe caile de evacuare 9 min.. Compartimentarea antifoc si elemente de protectie a golurilor din pereti si planseele antifoc. obloane rezistente la foc * Masuri suplimentare de protectie la foc Nu este cazul * La vecinatati si in constructie  Constructia este amplasata fata de alte cladiri din zona la distantele normate. • • • • • • • • • • .  Grinzi beton armat Co 45 min.. conform P118/1999  Stabilitate la foc: 45min. Hidranti interiori Hidranti exteriori Clasele de incendiu A. unelte si mijloace initiale de interventie: Stingatoare 25 buc.si anume: Tip G3.10m  Timpi de evacuare 25sec (10m) ...... 38 .. Gradul de rezistenta la foc al constructiei II.structurale prevazute. Tip P6..minimum 3.latime usi 1.  Pereti exteriori ( caramida ) C1>30 min. STAS 297/2 Timpi de asiguranta pe caile de evacuare 8 min.inaltime 2.  Pereti interiori ( caramida ) C1>30 min....combustibilitatea si rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie:  Stalpi beton armat Co 120 m in.. Caracteristici ale cailor interioare de evacuare a persoanelor  Gabarite cai de evacuare .  Pereti Co  Plansee Co Nu este cazul  Usi. Stingatoare si alte aparate de stins incendii.. C Mod de amplasare ( in functie de parametrii specifici ) Aria maxima 250mp . ECHIPARE CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR..cel putin 2 buc de tip P6 pe nivel. .• • • • • B. Tip P3. utilaje. evacuare si interventie: Caracteristici tehnice si functionale ale acceselor si circulatiilor exterioare carosabile:  Dimensiuni . Cai de acces.6m si 1.8m . .5m  Trasee: se va asigura accesul autospecialelor la cel putin doua fatade conform P118..estimate in functie de cea mai mica rezistenta la foc a principalelor elemente.……. B.

utilizatori * personae in cladire 957elevi... DATE DE RECUNOASTERE SI CARACTERISTICI Denumirea constructiei: Liceul Economic Costin C.…(suprafata de depozitare la materiale didactice si sportive ) .  Destinatie: Invatamant si educatie Cu functiuni: . 62 cadre didactice +24 Tesa ...  Categoria de importanta a constructiei C  Clasa de importanta a constructiei II  Tip si particularitati specifice constructiei .I.20  Tip de depozitare si capacitate maxime ( pentru depozite )... conform stas 1478/1990 este 201/s ( pentru constructii civile de gradul V rezistenta la foc si volum cuprins intre 5000 .  depozit de materiale sportive si didactice. Pestera Dambovicioarei nr.secundare ..30. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI Debitul necesar pentru interventia din exterior.. magazie..XII Amplasare: Str.birouri.. deposit de materiale didactice si sportive... GRADINITA/SCOALA/LICEUL .schimbul intai 8-13. SCENARI U DE SIGURANTA LA FOC A.arie desfasurata 3486 ………... clase.arie construita ( Ac ) = 4221 .la reparatii.. modernizari se vor asigura nivelurile minime privind siguranta la foc precizate in prezentul scenariu de siguranta.inaltimea maxima fata de teren/carosabil 9m . .A..se asigura conform normelor: .10000 m c ). lucrari manuale ) .S... constructiei Ac x 9 = 37989… .....civila ( obisnuita ) ..principale . Pestera Dambovicioarei nr. chimie.. RESPONSABIL COLECTIV PSI.’’ COLECTIVUL P. CONCLUZII SI MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE Aprecierea incadrarii in nivelurile de performanta .. Kiritescu IX ... ………..Sali. informatica.. 12.30 -schimbul II 13.. sector 6. laboratoare ( fizica.12 si din curtea scolii la sala de sport  Numarul cailor de evacuare 3  39 ..Numarul cailor de acces 3  Prin Str. cabinet medical..vol.regimul de inaltime P + 2 3+6=9 .

.. n. fara spatiu inchis de combustie special amenajat ( de exemplu: flacara de chibrit. In cazul in care in aceste locuri este strict necesar sa se utilizeze focul deschis... flacara rezultata in urma unor reactii chimice.un pichet PSI . astfel: h.. Asigurarea mijloacelor de stingere necesare m. Precizarea operatiunilor ce se executa ( sudura.Dotari cu echipamente portabile de stingere . 40 . flacara utilizata la sudura.’’ COLECTIVUL P.. taiere cu flacara. cate 1 pe fiecare nivel Dotari cu hidranti interiori .B..C Dotari cu hidranti interiori . Instruirea personalului de executie si supraveghere Permisul de lucru cu foc se emite de catre conducatorul sectorului de activitate sau inlocuitorul acestuia. Indepartarea materialelor si a substantelor combustibile de pe locul in care se executa operatiunile si din apropiere. Protejarea materialelor combustibile ce nu se pot indeparta l. k.C .. ……….I. Stabilirea lucrarilor si persoanelor participante i. etc.. INSTRUCTIUNI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS Prin foc deschis. de lumanare. se intelege arderea in aer liber sau incinte construite.B. Asigurarea supravegherii permanente a zonei de lucru cu foc deschis. j.. operatiunile ce implica folosirea acestuia se vor incepe dupa ce s-a eliberat permisul de lucru cu foc si s-au luat toate masurile de prevenire a incendiilor. de bricheta.5 stingatoare tip P9 – pulbere A.14 stingatoare tip P6 – pulbere A.5 stingatoare tip G3 . etc. RESPONSABIL COLECTIV PSI. in sensul prezentelor instructiuni.4 teava refulare tip C .. ) si a duratei acestora..3.rezerve 6 role furtun tip C . Se interzice folosirea focului deschis in anumite spatii stabilite de conducerea unitatii. GRADINITA/SCOALA/LICEUL ..).S... mentionandu-se data si orele de valabilitate in cazul in care lucrarile de sudura le executa personal de specilitate din afara obiectivului in care se executa lucrarea.

4. COM.alte date solicitate de fortele de interventie COMPORTAMENT IN CAZ DE INCENDIU Pastrati-va calmul.EVACUAREA CLADIRII ARE INTAIETATE STINGERII INCENDIULUI Elevii parasesc cladirea sub supravegherea profesorului clasei. Nu se vor lua alte obiecte. care-i va informa cu privire la: . pe casele de scari si pe coridoare . Se vor utiliza caile de evacuare si salvare in caz de pericole. ALARMAREA Directorul scolii. PSI –DEZASTRE-SITUATII DE URGENTA COMPORTAMENT IN CAZ DE PERICOL 1.numarul si locurile posibile din scoala in care mai sunt persoane .Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare din care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru iar celalalt ramanand la organul emitent. La parasirea clasei profesorul se va asigura ca toti elevii au iesit din incapere. nu intrati in panica! 1. de la a IX-a la a XII-a de la stanga la dreapta. RESPONSABIL COLECTIV PSI. Anuntati incendiul 2. profesorul de serviciu sau persoana cu atributii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor poate declansa alarma anuntand fortele de interventie respectand principiul gradual.situatia intrarilor.LOCUL DE ALARMARE Elevii se vor aduna conform careului stabilit pentru fiecare clasa pe platoul din curtea interioara in fata intrarii in scoala. INFORMAREA COMPARTIMENTULUI SITUATIILOR DE URGENTA Delegatii compartimentului situatiilor de urgenta sunt intampinati de catre directorul scolii sau de persoana cu atributii PSI sau de prof. presedintele colectivului PSI. directorul adjunct. 2. 3. Stingeti incendiul Cine anunta: Ce s-a intamplat? Unde s-a intamplat Salvati persoanele aflate in pericol Urmati caile de evacuare marcate Fiti atenti la indicatoare Utilizati stingatoarele IN TIMPUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR 41 .Evacuarea in siguranta 3.locul unde s-a produs incendiul si propagarea acestuia . de serviciu.

Pompieri):112 Gaze:9281. GRINDA NU UTILIZATI LIFTUL. NU FUGITI PE USA TELEFOANE UTILE Apel urgenta (Politia. NU ALERGATI PE SCARI NU SARITI PE GEAM.Pastrati-va calmul.Elec:9291 42 .Jandarmerie:956.Salvarea. BIROU SAU MASA.Spital urgenta:962. BANCA. nu intrati in panica! INCHIDETI SURSELE DE FOC ADAPOSTITI-VA SUB: TOC DE USA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful