P. 1
אורתופדיה 26 אוקטובר 2006 עותק

אורתופדיה 26 אוקטובר 2006 עותק

5.0

|Views: 6,669|Likes:
Published by api-26159412

More info:

Published by: api-26159412 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

הידפותרוא 26 רבוטקוא 2006

.תוידפותרוא תולחמ – וא ,תולבח ,המוארטמ – הידפותרוא
.םיקרפמהו תומצעה רוזאב תוכר תומקר ,קרפמה ,םצעה – יסיסבה
.הכרה המקרב העיגפו תומצעב םירבש – המוארט
םגו ,תילטלקס םפונמ תכרעממ קלח איה םצעה .'וכו תוחוטש ,תוכורא – תומצע
,םויזנגמ ,טפסופ ,םוילצק( ינגרוא רמוחמ היונב איה .יטאופוטמה דיקפת הל שי
.ינגרואנאו )ןגלוק יביס ,םימ
םד ילכ םע ,ןאיסרבאה תכרעמ – םילגעמב םייונב יאת ןיבה רמוחהו םצעה יאת
קלחל תיסחי םיכר םצעה תוצק .הלש ישוקה תא םצעל ןתונ הז הנבמ .עצמאב
םצע םג תארקנ השק םצע .םינפ יפלכ רתוי תנגרואמ תכרעמה יכ ,יזכרמה
.תיזוי'גנופסתיגופס תארקנ הכר םצעו ,תירלמלתילקיטרוק
– םירגובמ לצא ,הינב רתוי – םידלי לצא .תסרהנו תינבנ – תימאניד דואמ םצעה
דחוימב .םצעה לש סרה ,םירגובמל תינייפוא הלחמ – סיזורופואטסוא .סרה רתוי
לש סרה שיש עגרבו .םיטסאלבואיטסוא לע םירבוג םיטסאלקואיטסוא – םישנב
.ההובג םירבשל תורשפאה – םצע
.)סרהו הינב( תיביטקא איה תכרעמה
היהתו ,סמועה לע רבגתהל ידכ המצע תא תונבל הסנמ םצעה ,לקשמ שיש רוזאב
לובסל לוכי – ללחב !עש ימ .תמלענ םצעה – סמוע ןיאש הפיא .תומרגתה
.סיזורופואיטסואמ
.םהיניב הזיפאטמו זכרמב הזיפאיד ,הצקב הזיפיא – הכורא םצעב
"רבש
האצותכ ,יתלבח תויהל לוכי רבש .םצעה תויכשמהב תיקלחהמלש הקספה
םג רבש תויהל לוכי .)תילובטמ הלחמםוהיזלודיגמ( יגולותפ וא ,)סרטס( #מאממ
.םצעה תופייע וא חתמ לשב
.םידלי לצא הברה שי יקלח רבש
"םירבש – הקולח
רוגס רבש
חותפ רבש compound
טושפ רבש
)םיקלח המכל הרבשנ םצעה( ירטנמגס רבש
בכרומ רבש comminuted
יבחור רבש
ינוסכלא רבש
ילריפס רבש
הסיחד רבש
)קתנ שי – רובשה קלחה תא $שומ דיגשכ ,תומצע יתש ןיב( קותינ רבש
קורי #ע רבש greenstick buckle, torus םידלי לצא #ופנ –
הכיעמ רבש
ורתונ תומצעה יתש לבא ,רבש רצונו םצעב העקתנ םצע( היסרפמוק רבש
)תודומצ
– רקובמ יתלב #מאמ לש הרקמב ,םיאטרופסל ,םילייחל ינייפוא – #מאמ ירבש
...יטיסורבוט רטיירגב ,ןונרקלואב ,הלטפב
היעב םג היהת ,)רומפה שארב לשמל( קרפמ לש קלחב אוה רבשהש עגרב
.'וכו םישק םיבאכ ,יקרפמה סוחסב העיגפ ,תיקרפמ
לע תוסכמ תוכר תומקר – רוגס רבש – חותפל רוגס רבש ןיב – הבושח הקולח
ללגב ןכוסמ .ישפוחה ריוואה ןיבו רבשה ןיב רשק שי – חותפ רבשב .רבשה
.'דכו םד ילכב העיגפ ,םימוהיז
– םיחותפ םירבשל תוגרד
הגרד 1 מ תופ $רואב הכר המקרל קזנ ,חותפ רבש – 1 .יקנ עצפה ,מ%ס
הגרד 2 לעמ היצרצל!וסיש םע חותפ רבש – 1 אלל ,הכר המקרל קזנ ןיא ,מ%ס
השילת avulsion .)רירש לשמל ,תומקר לש השילת(
הגרד 3 קזנ םע חותפ רבש ,חותפ קסורמירטנמגס רבש "םיטרפהמ דחא לכ –
םוהיז% םע חותפ רבש ,רבש םע היירי עצפ ,תיתלבח העיטק ,הכר המקרל בחרנ
.הוולנ ירלוקסוו קזנ םע חותפ רבש ,%יאלקח
• הגרד 3 – תומר יתשל תקלחנ a, b, c .
תוגרד – םינושה םירקמב הקיטויביטנא לש םייוסמ גוס ןתמ ללגב הבושח הקולחה
1-2 רבשה הרקמב שרדנה חותינה גוס ללגב םג .תבחרנ תוחפ הקיטויביטנאל ןה
.תוגרדל הקולחב יטנוולר
3A %ע בטיה הסוכמה חותפ רבש – H תבחרנ השילת וא םיערק תורמל הכר המקר
קזנה םא םג ,ההובג היגרנאב העיגפ ללגב חותפ רבש לכ םג .הכר המקר לש
.םצמוצמ הארנ הכר המקרל
3B ןיא ,םצע תפישח ,טסואירפ תשילת ,הכר המקרב בחרנ קזנ םע חותפ רבש –
.רכינ םוהיז םג שי בורל ,הכר המקרב ותוא תוסכל תורשפא
3C .ירלוקסו רוזחש תבייחמה תיקרוע העיגפ םע חותפ רבש –
"חותפ רבשב םוהיז תעינמ
,תויקמנ תומקר איצוהל ,הרהמב חותינ רדחל ריבעהל ,רוזאה תא תוקנל ,!וטשל
הגרד םא תבלושמ בורל( הקיטויביטנא תתל 3 לצא ראשנש המש קודבל שי .)
המכ עצפה תא חותפל $רוצ שי םיתעל .םוהיז חתפתי תרחא תויח תומקר הז םדאה
.סונטט דגנ ןוסיח םג לוקשל שי .ימוהיזה $ילהתה תא עונמל ידכ חותינב םימעפ
– רבשל םיינילק םינמיס
.תיבצעו תירלוקסו הכרעה ,הרוצ תוויע ,באכ ,תוחיפנ
תושיגר ,סיזונאיצ ,הרוצ תוויע ,תוחיפנ – רבשל םידישחמ םיינילק םיאצממ
.תידוקפת הערפה ,תמדקומ
העונתו )הקלח אל העונתה ,םישער( תויצטיפרק – םיינייפוא םיינילק םיאצממ
.תילגעמ
"םירבשב לופיט
1 .האייחה ,הנושאר הרזע .
2 .העונתו באכ תתחפהל ,)'דכו הלתמ ,דס( ינושאר עוביק .
3 רבשה תרזחה . reduction עוביק , stabilization דוקפת תרימש , unctional
re!abilitation .
הלודג היעב תווהמ ןה םיתעל ,רבשל ביבס תוכרה תומקרה ןה תובושח תוחפ אל
.ומצע רבשה רשאמ
.יטסלפ סבג וא ,םידס וא ,טפסופו םויצלקמ – סבג – רבשל עוביק
.יחותינ לופיטו )יגרוריכ אל( ינרמש לופיט – םירבשב לופיטה
החיתמ ,סבג – ינרמשה traction
ינוציח וא ימינפ עוביק – יחותינה internal " e#ternal i#ation .
סבג cast brace .)לגרה לכ $רואל סבג( $רבב העונת רשפאמ לבא עוביק ןתונ –
.שומישב תוחפ הז םויכ .תיחותינ היצפוא אלל $ריב רבשלש םירקמב שומשב היה
שרוש תא םגו עורזה תא םג ,המאה תא םג עבקנ ,לשמל ,המאב רבש לש הרקמב
,טלחומ קוח אל הז לבא .ילמיסקמ עוביק תגשהל תחתמו לעמ קרפמ .דיה !כ
.ותוא %םירבוש% םיבר םירקמבו
רבשה תא םיריזחמ זאו ,שוחלאהמדרה שרודה $ילהת והז ומוקמל רבשה תרזחה
ןקתל ,תילמרונ אל תיווז ןקתל ,$רואה תא ריזחהל םיצור ונא .היצלופינמ – םוקמל
יהזו .םוקמל )םיקלח ינשמ רתוי שי םא( םיטנמגרפה תא ריזחהל ,היצטור
.היצקודר
.ןגטנר!וקיש – םוקמל םיריזחמש םיעדוי $יא
דצל $שומ א%כו םילודג םירירשה יכ התוא ריזחהל השק ,רתוי הלודג םצעהש לככ
.ביצי אל אוה יכ ריזחהל השק יכה ,ילריפס רבש .ולש
– דחוימ $וחמדס שרוד הזו .החיתמב $רוצ שי ,רבשה לש הרזחהמ קלחכ םיתעל
רוציק תעינמל הז .קושה תא םיחתומו לגרהו $ריה תא וב םימש – סמות דס
.םיבאכה תא דירומ םג הז .תירלוקסוו תיבצע העיגפו תומוטמה תנטקהו
תינדי החיתמ – תירוע החיתמ .תירוע אלו תילטלקס החיתמ תושעל $ירצ םיתעל
הז ילאונמ ןפואבו ידמ םיקזח םירירשה םא לבא .דב תועוצר םע החיתמ ,דסה לעו
– לזרב טוח – תילטלקס החיתמב שמתשנ – יביטקפא היהי אל kirs!ner $ire
.החיתמ עוציבל תכרעמל םירבחמ ,יטיסורבוט לאיביטה רוזאל םיסינכמש ,לשמל
החיתמ םישוע אלו םיחתנמ בורל םויה יכ םא .דסב םירזענ תילטלקס החיתמב םג
.וזכ
$ותב תירלודומה הלעתל םיסנכומש םירמסמ( ירלודמ&ארטניא שי – ימינפ עוביק
.)םצעל דומצב ,םיגרבו תוטלפ( ירלודמ&ארטסקאו ,)םצעה
לש תובר תויצלופינמ ללוכ ירלודמארטסקאה לופיטה .ירלודמארטניא '!ידענ המ
רוזאב וניא $תחה ,ירלודמארטניאב .םדה תקפסאל ןכוסמ הזו תוכר תומקר
.רבשה תא םיעבקמו רמסמ םיליחשמ אלא ,רבשה
הז – ארטסקאב open reduction internal i#ation תושעל $ירצ – ארטניאב .
הרוגס הרזחה closed reduction ינפלו ...רמסמה תא םיליחשמש ינפל רבשה לש
.םצעב הלעתה תא םיביחרמ רמסמה תא םיסינכמש
רמסמ interlocking תא םיגרב םע םילעונ ,המינפ רמסמה תא םיליחשמש ירחא –
$תח שרוד הז .ירלודמארטניא עוביק הזו .ילמיסקורפה תא םגו ילטסידה קלחה
.םירטמילימ המכ לש רטוק שי גרובל – רועב ןטק
– רטנכורטה דיל ,המידקמ רמסמה תא רידחהל ןתינ antegrade – רוחאמ וא ,
retrograde .$רבל בורק רמסמה תא םיסינכמשכ –
,ילטסידה קלחה תא םיפפוכמ סוימנקורטסגה – היעב שי $רבל בורק רבשה םא
עיגהל לוכי הזש $כל רבעמ ...םיבצעלו םילאטילפופה םדה ילכל קיזהל לוכי הזו
אל זאו .'דכו סיטירתרא ,סוחסה תקיחש ,קרפמב םומיד – $רבה קרפמב תויעבל
.םיגרבו הטלפב שמתשהל #לאינו ירלודמארטניא רמסמ סינכהל ןתינ דימת
.עוביקל !סונ רמוחכ תומצע טלמ $ירצ םימעפל – סיזורופואיטסוא םע םישנא
הגרד חותפ רבשב 3 ששחה ללגב ,רמסמ אלו םיגרבו הטלפ סינכהל הצרנ אל
.ינוציח עוביק השענ זאו .םוהיזמ
ו ,ירלוקריס ,ילרטלינוי – ינוציח עוביק לש תונוש תורוצ שי !%brid ןה תורוצה בור .
.תוירלוקריס
ריבעהלו הרהמב םירבשה תא עבקל םיבייח – תבחרנ העיגפב עוצפ עיגמ םא
הזו .סיספסו תוכרעמ תסירק ,סיזודיצא ,הימרתופיה עונמל $ירצ .#רמנ לופיטל
ארקנ damage control .
תכתמ אוה ינוציחה עבקמה .אמגודל ,בורזיליא תטיש יפל ינוציח עוביק שי
.עוביקל רייו רנריק תרבוחמ הנממש תיתעבט
עוביקה גוסב יולת ,ינוציחה עוביקה תורמל קרפמב העונת גישהל ןתינ םיתעל(
.אפורה תוארוהבו
לש %השילת% רבשל לשמל ,!פלמ טוח ) רנשריקב םישמתשמ םימעפל
– ןונרקלואה tension band .
רבשה רוביח
"םיבלש העברא שיו ,רבשה תעב דימ ליחתמ
1 . .רוביחה $ילהת הווהתי הבש תרגסמה וז ,םדה לש החירב – המוטמה
םיכפוה וב םיאתהו עורק טסואירפה ,םיעיגמ םיטסאלבואיטסוא
.םיטסאלבואיטסואל
2 . רשג רצונ ,הכרו תינושאר םצע רוציל םיליחתמ םיאתה callus יקלח ןיב
.םירובשה םצעה
3 . .השק סולאק .ןמזה םע היצקיפיצלק רבוע אוה
& . remodeling םצעהו ,םצעה תריצי ללגב תוחיפנ היהת .שדחמ בוציע ,
איהש הממ הלודג רתוי רצוויהל הלוכי איהו ,רבוע חכהש הפיא רצווית
.ירוקמה לדוגל רוזחת איה ןמז רחאלו ,התיה
.םדה תקפסא – בושח יכה .תיפוקש – םצעה יוחיא לע םיעיפשמה םימרוג
.תיפוקש – םיטסאלבואטסואהמ דבל – םצע לש הלידג ימרוג
.בושח םצעה לש ילמשחה בצמה םג
"םיכוביס
תילגנאב םיגשומ( הניקת יתלב הדמעב רוביחו רוביח רסוח ,רוביחב רוחיא
.)תיפוקשב
תומצעב ,םד תקפסא לש םייתייעב םירקמב רתוי ,םירגובמב רתוי – רוביחב רוחיא
רובעל םילוכי רומפב .םצעל םצעמ הנוש הזו .תוינייפוא תויפיצפס &-' דע םישדוח
$ות – היביטב .רוביחל 3-& – היביטה לש יגופסה קלחב לבא .הזיפאידב םישדוח
.ןמז תוחפ
– רחואמ רוביח 3-& .רוביח אלל םישדוח
– רוביח רסוח 6-( .רוביח אלל םישדוח
וא ,רבחתהל הסנמ םצעה םא תולגל ןתינ הככ .ןגטנר י%ע תויבקעב קודבל בושח
.קרפמ רוציל טעמכו %םידידיכ דרפיהל% וטילחה םצעה יקלח ינשש
.יפורטא – םצע הברה הרסחשכ .יפורטרפיה – םצע הברה שישכ
םצע םיאיבמ "$כ םשל םיחתנמ .רוביחה תא דדועל $ירצ רוביח רסוח בצמב
,םיטסלבואיטסוא $ירצ רוביחה ליבשב .רוביחה תא דדועל רשפאתש רחא םוקממ
םיאתה – תוביציו תרגסמו הלידג ימרוג $ירצ ,בושח רבשה יקלח ןב קחרמה םג
םצע ,ןגאהמ בורל – םדאה ותואמ וא םצע םיחקול .םצעה תא תונבל םיכירצ
קנבמ םצע םיחקול – וא .תיגולוטואתינגוטוא םצע וזו ,טסרק קאיליאהמ ,תיגופס
.היחד ללגב רתוי ןכוסמ הזו .!ארגולה ארקנ הזו .רחא םדאתומצע
– ןיקת יתלב רוביח לש הרקמב
םגו תידוקפת בוט אל הז .הזוזת וא היצטור תניחבמ ,תיתיוז הניחבמ רשי אל ריצה
.תיטתסא אל
.םד תקפסא – םיכוביס דועו
ןהב םירבשהש תומצע שי .רבחתמ אל רבשה ,הניקת יתלב םדה תקפסא םא
דחוימב ,סולאטה ראווצב םירבש םג .דיופאקס – לשמל .רוביח רסוחל םידעומ
רבש – הז אשונב חיכשו יתייעב יכה רבשה .םג – רבשה ללגב זז סולאטה !וגשכ
שי ,דואמ יתייעב – קרפמה תיספוקב – ראווצב רבשה םא לדבה שי .$ריה ראווצב
.הברהב בוט רתוי – םירטנכורטה ןיב םא .רומפה שארל םדה תקפסאב העיגפ
&א סיזורקנו ,רוביח רסוח – הלא םירקמב םייגולותפ םיכילהת ינשל תוחיכש שי
( ירלוקסו A)* רומפה שאר תא איצונ תובר םימעפ ,רומפה שאר לש םירקמב .)
הז יכ טסואירפ ןיא ,םש רבש הרקמב .רמסמב רבשה תא עבקנ זאו ,ותוא !ילחנו
.'וכו םיטסאלבוטיסוא ןיא ,יתייעב רתוי דוע הזו ,קרפמה $ותב
.תיבצע העיגפ – םיפסונ םיכוביסו
לש יעצמאה קלחב ילאריפס רבש לשמל .םיבצעה תא ןכסמ םמוקימש םירבש שי
ב .ברנ לאידרה תא ןכסמ עורזה 1+, .וב העיגפ שי םירבשהמ
.ברנ ןאידמו רנלוא ,לאידרל הנכס – םילידנוקב קפרמב רבש
.ולש ירלוביפה קלחה דחוימבו ,ברנ קיטאיסל הנכס – $ריה לש הקירפ םע רבש
"תיפוקש – תויבצע תועיגפל תוקולח שי
לש הקולחה seddon ,)וזכ – עורזב העיגפה בור( היסקרפורואינל תורשפא שי –
.סיזמתורואינ וא סיזמתונוסקא וא
.קתנ אל ,תיגולויזיפ העיגפ ,ששואתהל $ירצ בצעה – היסקרפורואינ "תירבעבו
.ןמז
לבא עוגפ ןוסקאה ,עגפנ בצעה לש ימינפה קלחה – רתוי רומח – סיזמתונוסקא
.שדחתהל לוכי םצעה ,תוראשנ תופיטעהש ללגב .תומייק ןיידע בצעה תופיטע
.הרזח בצעה תא רופתל $ירצ .קתנ .תויכשמה ןיא .בצעב $תח – סיזמתורואינ
– תרחא םיכוביס תצובק eterotopic ossiication ביבסמ תומרגתה בצמ –
הז המל םויה דע רורב אל ,םירבש תובקעב ,םיידפותרוא םיחותינ תובקעב קרפמל
םימוליצבו ,תרכינ העונתב הלבגהה – ש%מע שאר תועיגפל תוקלחמב .הרוק
.םיקרפמל ביבסמ תומרגתה הארנ
.הזמ סיטירתרא תויהל הלוכי ,תויעב וב ררוג קרפמל סנכנש רבש לכ
,תואירל !יחסת ,הקומע םידירו תקקפ לשמל – רבשה ללגב םייללכ םיכוביס
.הכשלה תנומסת ,תואירל ינמוש !יחסת
רוגסה ללחה תנומסת compartment s%ndrome לש םינמיס – pressure, pain,
pulselesness, parast!esia, paresis- .ale"pink, pikilot!ermia – הימרתוליקיפ(
זאו ,םתוא םסוח ,קושב םדה ילכ לע #חולש םומיד .)רוק וא םוח תשוחתב הערפה
.לדג קר #חלהו זקנתהל לוכי אל םדה
תא דודמל ,תוצחולש תופיטע חותפל ,אשונל םירע תויהלו קודבל דואמ בושח
לעמ #חלה םא – #חלה 30 $ותיח – ימוטואיצאפ םישועו ,רבגומ אוה תיפסכ מ%מ
$ותב ,בל םימש אל םא .#חלה רורחשל היצאפה 6-1+ אוה רירשל קזנה תועש
.$יפה יתלב
– םירבש לש $וביס דוע at embolism s%ndrome רבש ול שיש הלוח לשמל –
ול שיש וא ,ןיינעל רבדמ אל הלוחה ,חתנל ןתינ אל וא חתונ אל דוע ,רומפב
םג תויהל לוכי ,רומפה רקיעב( תוכורא תומצעב םירבש ירחא – המישנב תוערפה
$ות ,)ןגאב םירבש ירחא 2&-&+ ינמושה !יחסתה .וז תנומסתל דושחל שי – תועש
$ות – 2&-/2 הערפהב םיאטבתמש םיינילק םינמיס םיעיפומ רבש רחאל תועש
תמדקב רועב םימתכ ,תיתמישנ העיגפ ,)הרכה רסוח דע לובלבמ( תיחומ תיבצע
תמרגנ וזה העפותה .יטנוולר תוחפ הז לבא םייתדבעמ םינמיס םג שי .יחשה תיב
וא ,חמב וא תואירב םדה ילכ תא םסוחו דירול סנכנש םצעה חממ ןמוש ללגב
הזו !וגב םינמושה בצמב יוניש שי ,רבשה ללגב אלא תינכמ הניא המיסחהש
.ימיכ&ויזיפ יוניש רמולכ ,םימוטפמיסה תא ררועמ
םגו המישנב תוערפהל םג םרוג הז – דרוי ןצמחה לש יקלחה #חלה – הימסקופיהה
םימומידה .יחשה תיבהזחה תמדקב םימומידםימתכל םגו ,םייחומה םייונישל
תיב רוזאב בורל לבא ,םייניעה תוימחל ומכ םירחא תומוקמב םג עיפוהל םילוכי
.ןוכיסב הלוחה ,םד דוביאל םרג רבשה םא םג .יחשה
.תואירב המיסחה תא םיגציימש %גלש יתיתפ% תוארל ןתינ ןגטנר םוליצב
– םידירו תקקפ – !סונ $וביס deep vein t!rombosis 0)1
יכ ,ןכוסמ .םירבשו המוארט ירחא ינייפוא ,תויגרוריכו תוימינפ תולחמ ירחא חיכש
– תואירל !יחסת חולשל הלוכי תקקפה pulmonar% embolism .דואמ ןכוסמ הזו
.הזה ןוכיסה תא ןובשחב תחקל $ירצ ,$רב וא $רי קרפמ תפלחה $ירצ םדא םא
2, מ םילבוס 0)1 ירחא .דבוע דימת הז לבא העינמל תופורת םינתונ םנמא .
,המוארט 60, .םידירו תקקפ םיחתפמ
ילכ לתודנאל קזנ שיש $כמ תעבונ סובמורט לע םידירוב המיסחה 'הרוק הז המל
שי םגו ,םדה venous stasis אל ,זז אל םדאה יכ ,תידירוב תיטיא הרוצב ענ םדה –
.תקקפ תעינמל הטימהמ רהמ הלוחה תא דירוהל בושח .$לוה
– הלבחה ללגב הלוע םדה לש תוגימצ תדימ םג !%percoagulabilit% .
.קקפה תא עינהל לוכי הז יכ הלוחה תא זיזהל ןכוסמ ,תקקפ החתפתה רבכ םאו
ןמיס םג שי ,קושב תושיגרב וא באכב אטבתמ הז !oman2s ול םישועשכ םיבאכ –
י%ע םיקדוב .$מוסה רוזאב םיבאכ ) ןשקלפ יסרוד
.)לשמל ןאסקלקוא ,ןירפה( םד יללדמ $רטצי אוה .סקלפודרלפודדנואסארטלוא
עקר שי םדאל םא .דואמ םינמש םישנא לשמל ,רתוי $כל םידעומש הלאכ שיו
תא םילעמ ליגו ןושיע םג .)ןוכיס ימרוג תיפוקש שי( ןוכיס םרוג םג הז ינטרס
.ןוכיסה
תא עונמל ידכ םירירשה תא תוליעפמש תודחוימ תובאשמב םג םישמתשמ םויה
.םידירוה תא ליעפהל ידכ .תינכמ העינמ וז .הז
ל תוחיכשה 0)1 ה םויה ןיב ההובג ' ה םויל 12 הלוחה םימעפלו .חותינה רחאלש
.ינפל ררחתשמ רבכ
.)יטירואלפ( תואירב םיבאכ ,האינפיכט ,הידרקיכט – יתאיר !יחסת – $וביס דוע
היפרגויגנאו תואירל ינייפוא יופימ ,יט יס ויגנא ,ןגטנר ,ג%קא – הנחבאל תוקידב
.)המיסחה רותיאל תואירה לש םד ילכל רמוח תקרזה(
"קרפמו םצע םוהיז
הגרד דחוימב ,חותפ רבשב דחוימב ,רבש רחאל 3 ,ימוקמ םוח ,םיבאכ ,םדוא .
.םוהיזל םידישחמ – תוחיפנ
י%ע םוהיזה לע רבגתהל השק – םיקרפמו תומצע ימוהיזב תדחוימ היעב
אל הקיטויביטנאהו ,תוכתמל ,תוטלפל ,םצעל םיקבדנ םיקדיחה .הקיטויביטנא
.טשפתמ םוהיזהו םביבס והשלכ ןיאטורפוקילג – הליה םירצוי םיקדייחה .העיגמ
.םירבש תובקעב םיקרפמב העונת תלבגהו ןוישק – םיעוביקה לשכ – !סונ $וביס
,םיינילק םיינמיס ,היצקיפיצלק – םירגובמב $ריה לש ברוקמה קלחב םירבש
"יגרוריכו ינרמש לופיט ,ןוחבא תוטיש
.קחורמ ,יעצמא ,ברוקמ – םצעה
.$ריה קרפמל בורקש רוזא הזש הדבועב םירושק $ריב ברוקמה קלחב םירבש
.קרפמב תועונתה לע םג אלא םצעה לע קר אל עיפשמ רבשהו
– רומפה ראווצ ןיבל טפאשה ןיב תיוזה .ילאיבוניס אוה $ריה קרפמ 130 תולעמ
ל ,רבש ללגב תונתשהל הלוכיו $רעב varus ל – (0 ( $רעב תולעמ coa# vara ,)
ל תולעל וא valgus 3 1'0 ( תולעמ coa# valga .)
– המידק $לוה ראווצה םא anteversion – הרוחא $לוה םא , retroversion תיוז .
&טנא רתוי םהל שי – המינפ םיילגרה םע םיכלוהש םינטק םידלי – לשמל .ראווצב
לש תימדק תיוז שי רגובמ םדאל .ן'זרו&ורטר היה ןילפא'צ ילר'צל .ן'זרו 12 תולעמ
.רתוי הלודג תיוזה תוקוניתו םידלי לצא לבא ,$רעב
רקיעב .תרבוג הפגמ וזו .רתויב םיחיכשה םה $ריה לש ילמיסקורפה קלחב םירבש
.תרגובמ 'כוא לצא רקיעב ,םישנ לצא (', .םירגובמ – $כמ תלבוסה 'כואמ
הרוק הז םירגובמ לצא .ההובג היגרנאב המוארט ללגב – $כמ םילבוסה םיריעצ
.הכומנ היגרנאב
הדירי – סיזורופואיטסוא .סיזורופואיטסוא ללגב יגולותפ רבש הז ,םירגובמל
שי .םצעה תסמב ,םצעה תופיפצב 3 רבש חיכש םהבש םיפסונ םירוזא
,)סילוק ש%ע רבש( סוידרה לש ילאטסידה קלחה ,הרדש דומע – סיזורופואיטסוא
.עורזה לש ילמיסקורפה קלחהו
תופורת ,תולחמ ,הנוזת ,םייחה חרואב יולת ,תויטנג תוביס שי 'הרוק הז המל
לבא .םצעה לע תועיפשמש 2 – הזמ תולבוסש תוירקיעה תוצובקה post
menopause osteoporosis אוהש סיזורופואיטסואו ,תולבה ליג רחאל םישנ , age
related .ןורתפל האיבמ אל םויה שיש תועדומה םג .
עונמל תרזוע תינפוג תוליעפ .הסקד – םצע תופיפצל החיכשה הקידבה
תוליעפ תא םיטקמ ןאלאסופ( ןאלאסופ ,םויצלק – יתפורת לופיט ,סיזורופואיטסוא
.תופסונ תופורת ןבומכ שי ,)םיטסאלקואיטסואה
תורושקה תולחמ ,ןוזיאו תוביצי ,ליגב םירושקה םייוניש 'םישישקה םילפונ עודמ
,תינפוג תוליעפ רסוח םג .היאר תויעב ,םד ילכו בל תולחמ ,סיטירתרא – ליגב
.הערל תועיפשמ ןואכיד וא הניש ,העגרה תופורתו
.'דכו הביציל י'צ יאט לשמל ןומיא ,םירירש תשלוח העינמל תולמעתה – העינמ
הזה רוזאל ןגמ םויה שי .רטנכורטה רוזא לע הליפנ איה םירבשל תירקיעה הביסה
.דצה לע הליפנ .רבשה תא ענומש
.ersonalit% o patient חותינ לע הטלחהב הלוחה תוישיא תא קודבל בושח –
השיגה ,הביבסב יולת היהנ ,ןוזיאמ אצוי רומפה תא רבושש םדא .רבשה ןוקיתל
$ות התומתה זוחא .הנתשמ 6 – לופיט אלל ,$ריב רבש רחאל םישדוח 60, זוחא .
לבא .$כ לע רבגתהל ידכ ,חתנל םיצור ונחנא הלאכ םירקמב .הובג דואמ
רחאלש םיכוביסלו ,חותינל ןוכיס םרוג הווהמ הז תורחא תויאופר תויעב תוולמשכ
.)םייתאיר םיכוביס ,תידירו הזובמורט ,ןתשה יכרדב םוהיז ,#חל יעצפ( חותינה
.םיגרוהש םיכוביס תויהל םייושע הלאו
ליג ,ישפנו ילטנמ בצמ ,הנוזת – חותינה לש העורג האצותל םירשוקמה םימרוג
.חותינל הנתמה ןמז ,)יגולונורכ אלו יגולויב ליג(
$ותב רבחתמ ירטנכורט רבש 6 .$כ לכ החאתמ אל ,רומפה ראווצב רבש .תועובש
.אל וא חתנל םאה הטלחהב עיפשמ םג הזו
.'דכו ,םורסב ןימובלא תמר ,םיימיכויב םירוטקידניא – יתנוזת בצמ
.העורג הזונגורפ – יחומ #בש ,ןוסניקרפ ,היצנמד – תויגולורוינ תולחמ
ןוצר שי םא ,דואמ הבושח הלוחה תוישיא םג ,תכמותה הביבסהו החפשמה םג
לופיטל הטלחהב !תשל בושח .דואמ עיפשמ הז דוקפתל רוזחלו םחליהל
.רטאיכיספגולוכיספו ס%וע ,ירטאריג אפור ,דפותרוא
םיקרפמ תייעב ול שיו ןומה ןמאתהש יאטרופס לשמל "יגולונורכ ליגו יגולויב ליג
ליגב רבכ סוחס תקיחש ללגב השק &0 ...ונממ רתוי הברה םינקז ולש םיקרפמהו ,
תב השא וא 30 ליגה ,)לשמל םחר תותירכ( ןטרס ללגב תולבה ליגל הסנכנש
.יגולונורכה ליגהמ הברהב הובג הלש יגולויבה
.'דכו רוגיפ םע םישנא לשמל ,ילטנמה ליגב בשחתהל םג בושח
.ersonalit% o racture רגובמ םדא עיגמ – $ריב ילמיסקורפה קלחב םירבש –
רבכ – הינשהמ הרצק לגרה ,תינוציח היצטורב הנותחת הפג ,הלק הליפנ רחאל
רותיאל םוליצה לע גלדל רוסא ןבומכ( םוליצ ילב דוע רבש הזש רמול רשפא
...הפגב היצמרופד .םיבאכ ויהי ןבומכ .)רבשה לש קיודמ
#וח םירבשו ,םייקרפמ $ות םירבש – םירבש לש תוירקיע תוצובק יתש שי
.םייקרפמ
ירטנכורטרפירטנכורטרטניאירטנכורט רבשו ,קרפמה $ותב םיילטיפקבס םירבש
תחתמ – ירטנכורטבס רבש םג שי( םדה תקפסא ללגב םוצע לדבה שי –
תמרוגש היגרנאה ,םיריעצ רתוי םישנא לצא םיאורש רבש הזו .םירטנכורטל
,םצעה לש דחוימ הנבמ ללגב הנוש תוסחיתה ,רתוי ההובג איה הזכ רבשל
.)$שמהב הבחרה
.םירבשה יגוס ינש ןיב הנוש לופיטה
רצויו $ריה שארל םדה תקפסא תא $תוח קרפמה $ותב רבש A)* רלוקסו&א(
םימיזנא ליכמ קרפמב ילאיבוניסה לזונה .הרזח שארה לש רוביח רסוחו )סיזורקנ
בלש ,עודיכו .השירקל רזועש ןגונירביפ םש רסח .םדה תשירקל םיעירפמש
רוביחב ,!סונב .רבשה רוביחל עירפמ הזו .השירק – רבש רוביח לש ינושאר
.טסואירפב םויבמקה תבכש םתוא תרצוי ,טסואירפהמ םיאב םיאתה בור ,רבש
.היעב .טסואירפ ןיא ראווצב לבא
דרנ םא ,לבא 2 שי ,טסואירפ שי .ןיטולחל הנוש הביבסה – תילאטסיד מ%ס
ןמזב םיכוביסמ ענמהל ידכ חתנל הצרנ םימעפ הברה ,ןיידעו .הבוט םד תקפסא
.יצחו שדוח – רבש תוחאתה
.רבשה תא עבקלו חתנל הצרנ ןיידעו הבוט םד תקפסא – םיירטנכורט םירבש
לואשל $ירצ ,רבשה עוביק ינפל .רמסמ ,הטלפ ,גרוב '$יא וא ביצי רבשה םאה
אל .םיירטנכורט םירבש יבגל תיסיסב הלאש וזו .
)תיפוקש( – רבש לש תוביצי
תויהל הלוכי .ביצי אל ראשנ אוה ומוקמל רבשה תא םיריזחמש ירחא םג םיתעל
.לשמל ,לקשמ תאישנב היעב
.ילמינימ קוסירהש וא .םיטנמגרפ לש הזוזת ןיאש – ביצי רבש
,)לקשמה תא אשונש רוזאה הז( קסורמ ילאידמ&ורטסופ קלחה – ביצי אל רבש
לא רטנכורט רטיירגהמ רבשה יווק בור( ידגנה ןוויכל איה ולש תוינוסכלאהש רבש
םירירשה .)ביצי אל אוה ירטנכורטבוס רוזאל דרוי רבשה םא ,רטנכורט רסלה
םירוטקודבאו ,הטמל םיכשומ םירוטקודא( םידגונמ םינוויכל $ושמל םילוכי
.ביצי אל רבשה זאו )הלעמל
'רבשה חותינב םישוע המ
,הרוגסב .החותפ וא הרוגס הרזחהב רשפא .םוקמל רבשה תא םיריזחמ לכ םדוק
הרזחה םישוע הלאכ םירבשב .חותינ ידכ $ות – החותפב .חותינה ינפל םיריזחמ
תא םיחתומ ,דחוימ ןחלוש לע ותוא םיביכשמ ,הלוחה תא םימידרמ ,בורל הרוגס
םיסינכמ זאו .הכלהכ העצוב הרזחההש !וקיש תנוכמב םיקדובו היצמרופדה לגרה
םה – ירטנכורט רבשל עיבקל – תוטלפהו םיגרבה בור .חותינב הטלפו גרוב 0H4
3 d%namic !ip scre$ .הטלפ וילעו םצעל גרוב םיסינכמ 'גרובה תקימאניד יהמו .
,תיטורופואיטסוא איה םצעה 'המל .הטמל תדרל .הטלפה $ותב זוזל לוכי גרובה
הזו .הטלפה הנבמ $ותל קילחי אלא שארהמ אצי אל גרובה ,רדרדת םצעה םאו
.ןותחתה הקלחב םצעל םגו ,גרובל םג תרבוחמ הטלפה .חותינה ןורקיע
תא םיבתנמ טוחה יפלו ,זכרמב ,שארה $ותל קוידב ,רנשריק טוחב םישמתשמ
.םמוקמל הטלפהו גרובה
.ירלודמארטניא רמסמ סינכנ – ביצי תוחפו בכרומ רתוי רבש
.CC. ,רתוי הלודג תוביצי םיקינעמש םינטק םיגרב ינש םימש דחא גרוב םוקמב –
,וז הטישב םישמתשמ תוחפ .רועב רתוי ןטק $תח םע תושעל ןתינ חותינה תא םגו
הז לבוקמ יכה 0H4 .
םיפילחמ – שי םא .םיעבקמ ,הזוזת ןיא םא "םייקרפמ $ות "$ריה ראווצב םירבש
תנכס ללגב ,שארה תא A)* .רוביח רסוחו ,
,םד תקפסא ללגב לודג דחא גרובב אלו םינטק םיגרב המכב םישמתשמ
היהי אלש םיללפתמו A)* .םוקמב םידחוימ םיניפ שיש וא .םילולח םה םיגרבה .
.םדה תקפסא תעגפנ אל $כו
פ%ע תומרל םיקלוח $ריה ראווצב םירבש garden –
הגרד 1 יקלח הזוזת אלל רבש –
הגרד 2 .אלמ ,הזוזת אלל רבש –
םיליחשמ לעו רנשריק טוח םיסינכמ הלא םירקמב( 3 .עוביק .םילולח םיגרב
הגרד 3 .)םירשק ןיידע םימייק לבא זז שארה( תיקלח הזוזת םע רבש –
הגרד & .ןיטולחל קתונמ שארה – האלמ הזוזת םע רבש –
.שאר םיפילחמ הלא םירקמב(
הז לבא .שארה תפלחה אוה לוקוטורפה ,הזוזת םע רבש שישכ "הזוזת םע רבש
דמעמ קיזחת שארל הזטורפהש חוטב ימ ,ריעצ םדאב רבודמ םא .ןוכנ דימת אל
יאליגל ,#ראב םגו .םוקמל םיריזחמ דימת טעמכ היבנידנקסב 'ןמז קיפסמ 60-6'
,רבש ןחלוש לע הרוגס הרזחהב םיליחתמ .רבחתיש םיווקמו םוקמל םיריזחמ
םיליחשמו םיחתנמ זאו !וקישב םיקדוב 3 תא !ילחנ ,רגובמ םדאה םא .םיגרב
– שארה !emiart!roplast% ,ןוספמות תארקנש הזטורפ שי .קרפמ יצח תפלחה –
המלו ,םיכלוה ישוקבש םירגובמ לצא קר הב םישמתשמ ,רומ&ןיטסוא תזטורפ שיו
עוביקה לש תופפורתהמ םילבוס ,רומפ שאר תפלחה ירחא םישנא הברה 'היעבה
,הלולח םצעה יכ זז( םצע תופיפצב םג רושק תויהל לוכי הז .רומפה לא שארה לש
שישכ דוחייב .#חלל םרוג – םולובטצאב $וכיחה םגו .)ןמז $רואל ספות אל
אל איה המאתהה – םגו .סיזורופואיטסוא 100, !קיהו שארה !קיה תניחבמ
.הזטורפה
םע רוזחי הנש יצח $ות אוה ,וזכ הזטורפ ול ןתינ םא – $לוהו ליעפש םדא לבא
שאר – רלופיב תזטורפ "רתוי תמכחותמ הזטורפ םינתונ 'םישוע המ זא .םיבאכ
שאר רבכ שי ,םולובטצאה לע לופי סמועהש םוקמב .לודג שארל סנכנש ןטק
תייעב תניחבמו .סמועה תייעב תא רתופ הזו ,העונתה היהת םשו שארל סנכנש
.םצעל תומצע&טלמ םע הזטורפה תא םירבחמ – תופפורתהה
רשפא ,םולובטצאב הקיחש ייוניש ול שיו ,ריעצ םדאה םא – תפסונ תורשפא שיו
טלמ םע עבקלו םולובטצאה תא םגו שארה תא םג !ילחהלו הזטורפ תושעל
.המלש קרפמ תפלחה וזו .תומצע
"ביצי אל – ירטנכורטבס רבש
,םילולח םיגרבב אלו תוזטורפב שמתשהל א%א רבכ ,יתייעב אוה הזכ רוזאב רבש
ב שמתשהל םנמא ןתינ 0H4 קיפסמ אל םיתעל הטלפה לבא ,הכורא הטלפ םע
&$ות סינכהל םיפידעמ זא .םילודג רתוי דוע םה הפ תוחוכה .הלאכ םירבשב הקזח
סינכהל רמסמה $רדו ,)ירלודמארטניא( ידשל 2 הזכ עוביק .ראווצה $ותל םיגרב
ארקנ pro#imal emoral nail .5* תוחוכה דגנ רתוי דימעו ,רתוי קזח הזו –
.רוזאב
,הזכ רבשל היגרנא לש ההובג המר תשרדנו ,םיריעצ לצא רתוי #ופנ הז בורל
.תרגובמה 'כואב םג ותוא אוצמל ןתינ ןבומכ לבא
:ןגא ירבש ,םיירלידנוקרפוס םירבש ,ךריב םירבש
םייניפוא טפאשה רוזאב םירבש .דואמ הקזח םצעה רומפה לש יעצמאה קלחב
םג .'דכו ברק תועיצפ ,תומוארט .התריבשל ההובג 'רנא $ירצ יכ ,הריעצה 'כואל
בורל ,הווהתמ רבשהשכ .דואמ םיקזח התוא םיבבוסה םירירשה םגו ,הקזח םצעה
חתומש סמות דס לשמל ,בוט ינושאר עוביק בייחמ הזכ רבש .הזוזת םע רבש והז
ומכ םיכוביס עונמלו םיבאכ דירוהל ,םוקמל ריזחהל ,הזוזת עונמל מ%ע $ריה תא
.םד ילכב תועיגפ
קוש תנכס .חותפ םא ןיבו רוגס םא ןיב ,יביסאמ םד דוביא ןכסמ הזכ רבש
,בורל .יחותינ וא ינרמש היהי רבשב לופיטה םא טילחהל $ירצ בומכו .ימלוופיה
אלו ,רוגס רבשב רלודמ&ארטניא י%ע רבשה לש עוביק .יגרוריכ לופיטה ,רומפב
&ארטניא היהי עוביקה קסורמ רבשה םא םג .)הז הרקמב ליעי אל סבג( סבג
העיגפ םומינימו ,םירירשב העיגפ םומינימ ,יופיר תניחבמ !ידע הז ,ירלודמ
.םד תקפסאב
לעמ יחותינ $תח עצובי ,הרזחהה רחאל .חותינה ינפל הרוגס הרזחה םישוע ןבומכ
( רטנכורטה antegrade ( $רבה $רד וא ) retrograde $תח י%ע עבוקי בורה .)
הלעתה תא םיניכמו ,לזרב טוח םע ןבומכ .סוידמ סואטולגה רוזאב ,דיירג&יטנא
רוביחה ,$רבל הברהב בורק רבשה םאש ןבומ .רמסמה תא םירידחמו ,תירלודמה
ידכ לגרל היצקודא תושעל $ירצו ,ןמש םדאב רבודמ םא וא .דיירגורטר היהי
.דיירגורטר !ידענ ילוא זא ,רטנכורטהמ רמסמה תא סינכהל
ירחא ילאטסידה וא ברוקמה קלחב םיגרב ינש םע רמסמה תא םילעונ ןבומכו
אוה רסמה ןכלו ,ותוא םיסינכמש interlocking nail השלוח תויהל הלוכי .
רחאל הפוקת )ינשה דצהמ ןגאה תחינצ ,העילצ ,גרובנלדנרט( סוידמ סואטולגב
.חותינה
.תורחא תומצעמ קיפסמ תויהל רומא ,היעב היהת אל – םצע חמ תניחבמ
תוגרד וז םא 'זא המ 'חותפ רבשהשכו 1-2 הגרד .ירלודמ&ארטניא רמסמ – 3 –
הגרדב םישל וזעיש םימיוסמ המוארט יזכרמ ויהי יכ םא( ינוציח עוביק 3a ןכ םג
.)ירלודמ&ארטניא רמסמ
חטב – $רבל בורק רבשהש המכ .היעב שי ,רומפה לש ילאטסידה קלחב רבש
הטמ חנצי רומפב ילאטסידה קלחה .$רבה תעונתב היעב שי – $רבל סנכנ אוהשכ
דוע וכשמי סוימנקטרסגה ,החיתמ עצובת םאו .סוימנקורטסגה לש הכישמ ללגב
תא הנפנ ילוא ןכל .ילאטילפופה קרועב עוגפל הלוכי סליידנוקה תחינצו ,רתוי
,חותינ לע טילחהל $ירצו ח%יבל עיגמ אוהשכ .החיתמב אלו $רב !ופיכב םדאה
םד תרידחל םג רבשה םא( קרפמב םד – סיזורתרא&מה לש הרקמ תויהל לוכי
.ןוישיק היהי ,$רבב הקיחש היהת ,)$רבה קרפמל
.רבשה עוביק איה תירקיעה היעבה
תרוצב יבחור רבש ,קרפמל סנכנש יעצמא רבש ,םילידנוקה לעמ – רבשה תרוצ
1 תרוצב רבש , 6 – םירבשה לכל !תושמש המ ...דחא ליידנוק לעמ רבש ,
,קרפמה ןוישיק "רבשה עוביק רחאל םיילנויצפואה םיכוביסהו קרפמה תוברועמ
.יקרפמה סוחסה לש הקיחש
היהי ןתינ חותינה ירחא םיימוי&םויש ,בטיהעבקל בייח דפותרואה 'םישוע המ זא
.עוצפה תא ליעפהל ,היפרתויזיפ ליחתהל
'הביצי הרוצב םיעבקמ $יא זא
חתפנ ,חתננ ,ילאטסיד רבשב לבא .ירלודמארטניא רמסמ !ידע תוכורא תומצעב
,)ירלודמארטסקא( םיגרבו הטלפ י%ע עבקנו ,םוקמל לכה ריזחנ ,רבשה רוזא תא
הטלפ ,םיגרב ,לזרב יטוח .בציילו םוקמל $רבה יקלח לכ תא ריזחהל הרטמ $ותמ
םצע לתש !יסוהל $ירצ םיתעל םצע רסח שי םא .)$רוצה יפל ,םייתש וא תחא(
– תומצעה קנבמ לתש וא ,טפארגוטוא הז זאו ,םויליאהמ ,םדא ותואמ(
תולעונש תודחוימ תוטלפ שי םויה .)החימצ דודיעל םצע יפילחת וא ,טפארגולאה
– עוביקל םיגרבה תא locking plate תא ןיטקהל ידכ הבוט תויהל תבייח הרזחה .
.סיטירתראואיטסואל תורשפאה
םיתעל ,םיקסורמ $כ לכ אל םיקלחה םהבש םיילאטסיד םירבש תויהל םילוכי
תוברועמה תדימב יולת הזו .דיירגורטר ירלודמ&ארטניא רמסמ סינכהל ופידעי
.יקרפמה חטשמה לש קוסירהו
העיגפ ,סיטירתראואיטסוא ,קרפה ןוישק – םיילאטסיד םירבש לש םיכוביס
.תיבצע העיגפ ,תירלוקסו
םגו .רחואמ בלשב – סיטירתראואיטסוא ,םדקומ בלשב תויהל לוכי קרפמה ןוישיק
.קרפמה לש ןוישיקל $שמהב םורגל הלוכי איה
"םידליב םירבש
.קורי #ע ירבש שי ,רתוי הכר םצעה
'םידלי לצא רומפב םירבשב םילפטמ $יאו .רבש םע דלי תוארל באוכ רתוי הברה
הלוכיו החימצה יווקב עוגפל לוכי הז יכ ,םיגרבו תוטלפו םירמסמ םיסינכמ אל
.החיתמ ,סבג "ינרמש היהי לופיטה ןכל .היצמרופ&הד וא רתוי הרצק לגר תויהל
םע דחי .$רואה לכל קושהו $ריה ,!וגה תא ספות – הקייפס גוסמ סבג היהי סבגה
זא .סבגב רשי דליה תא םישל הצרנ אלו הזוזת םע אוה רבשה ,םיתעל לבא .בגה
ב $רי ,בגה לע םיביכשמ .החיתמ – סבגל המדקה השענ (0 תחיתמ ,!ופיכ תולעמ
דע דליל וזכ החיתמ .הטימל #וחמ תולגלגו דב תועוצר םע םיילגרה 12 ג%ק
.סבגב ותוא םישל לכונ ספתיי רבשהש עגרב .רייארב ש%ע החיתמ – )םייתנש(
רסוח היהי אלש ידכ הרובש ןהמ תחא קר םא םג ,םיילגרה יתשל עצובת החיתמה
.םייעובש&יצחו עובש – החיתמה ןמז .ןגאב ןוזיא
החיתמ – )ןשקארט לסאר( תורחא תוחיתמב שמתשהל ןתינ רתוי לודג דליה םא
המכ ,דליה לש לגרה !כל הרזח ,תועוצרל רוביח ,הטימל #וחמ תולגלג ,$רבהמ
ליג לעמ םידליל תדעוימ וזכ החיתמ .החיתמה תא השוע םהלש לוקשהש םירוטקו
.םייתנש
ל $רבה תא םג םיפפוכמ הבש החיתמ םג תויהל הלוכי (0 היביטל טוח םע ,תולעמ
רתוי הובג ןוכיסב הז לבא ,סבגו הרוגס הרזחה םג השענ םיתעל .'וכו תולגלגו
.זוזל
,רתוי םייציפקו םינידע וסנכויש םירמסמה .דלי הזש וליפא ,חתנל $ירצ םג םיתעלו
ארקנ הזו ,הלידגה וק לעמ םתוא םיסינכמ nanc% nail יאליגב םידליל הז .לשמל +
.רתוי וא תוחפ ,הלעמו
.הלידגה תחלצ וזש – סיזיפו ,הזיפאיד ,הזיפאטמ ,הזיפיפא תורדגה – תיפוקש
'סיזיפה רוזאב רבש םע םישוע המו
.םצעה הצקב ,הלידגה וק לעמ .תילאטסיד םצע לש רוזא איה הזיפיפא – סיזיפופא
היסרפמוק לש תוחוכ – הילע םילעופש תוחוכה .םוקימה ללגב ,
הלידג וק ומכ הארנש וק י%ע תדרפומ םג איהש םצע תפסונש ,תומצע – סיזיפופאו
,הלטפה דיג הילא רשקתמ .יטיסורבוט לאיביטה רוזאב הז תא תוארל ןתינ .םיוסמ
הארנ רטנכורטל תחתמ לכתסנ םא םגו .הז רוזאב תדרפומ םצע שי ,םידלי לצאו
,םידיגה םירשקתמ םהילאש םירוזא םתוא םה הלאה תומצעה .ויתחתמ הלידג וק
החיתמ .ןשקארט – הזיפופאה לע םילעופש תוחוכהו .
םהל שיו ,יטיסורבוט לאיביטב םיבאכ םהל שיש םידלי – רטאלש&טוגסוא תלחמ
תא םיכשומ ,)טרופסב( יטיסורבוט לאיביטב םייפוקסורקימ םירבש .םש תוחיפנ
.תקלד השוע הזו ,הזיפופאה
שי – סיזיפב םירבש זא 3 ,תיביטרפילורפ ,)סוחס יאת( תיביטנימר'ג – תובכש
.םצעה לש טפאשה יפלכ – הלידגה .םצעל סוחסמ םיכפוהש דע – תיפורטרפיה
"סיראה&רטלאס לש היצקיפיסלק יפל "סיזיפב םירבש יגוס השימח שי
אל – הלידגה וקב רשי רבוע רבשה םא לכ םדוק ,הלידגה וק $רואל רבועש רבש
גוס הז .ותוא הארנ 1 .
גוס ,הזיפאטמל סנכנו הלידגה וק $רד רבוע רבשה 2 .
גוס 3 .הזיפיפאל סנכנו הלידגה וקב ליחתמ –
גוס & .הזיפיפאל הזיפאטמהמ הלידגה וק תא הצוחש רבש –
גוס ' .ותוא סחודו ,הסיחד ללגב ,הלידגה וקב אצמנ –
גוס ןיב לבלבל םילוכי 1 גוסל ' גוסמ רבשב יכ ,יטירק הזו , ' תויהל הלוכי לגרה
גוסמ רבשבו ,הרצק רתוי 1 גוס יכ .האלמ המלחה תויהל הלוכי ' תחימצב עגופ
.םימוליצב הלא םיגוס ינש ןיב לידבהל ןתינ דימת אלו ,$ראתהל לכות אלו םצעה
תיפורטרטיפהה ,תישילשה הבכשב םירבוע בורל הלידגה וק רוזאב םירבשה לבא
.קרפמל סנכנ םגו הלידגה וקמ קלחב עגופ םג הזכ רבש .השלח יכה הבכשה וזו
רובעל הלוכי $רבה – טנמלא דוע שי ןאכו ,יתייעב קרפמל סנכנש רבש לכ זא
גוסב םג ל%נכ .לשמל ,היצמרופהד & תעגופ הלידגה וק תא הצוחש העיגפ .
.רוזא ותואב הלידגב
רשפא שממ אל ,תיפוקפסורקימ המר ,םיאת לע רבודמ .היעב 'םישוע המ זא
,ןשייסקיפ לנרטסקא םע לגרה תא $יראהל רשפאא רגובמ ליגב ,ןכש המ .תונשל
.ןחבאל הז בושח יכהו .היצמרופהד שי םא התוא רשיילו םצעה תא חתנל וא
"ןגאב םירבש
.םויקסיא ,סיבופ ,םויליא – תומצע המכמ תבכרומ תעבטה .יתעבט ןפואב יונב ןגאה
3 ןה דחיב innominate bone .םורקאסה ןבומכ רוחאמו .
.תילמסקורפה רומפל ש%מעמ תוחוכה תא הריבעמ וזה םצעה
ל םיקלחתמ ןגאב םירבש 2 .םולובטצאב םירבשו ,ןגאב םיללכ םירבש – תוצובק
"היעב .לקשמה תאישנ רוזא .רבעמה רוזא הז 'דחוימ הזכ םולובטצאה המל
ירסחו םיטושפ תויהל םילוכי ןגאב םירבשה .הזכ רבשמ סיטירתראואיטסוא
םומיד ללגב לשמל .תוומ תנכס דע ,דואמ םינכוסמ םג תויהל םילוכי לבא .תובישח
אוה רתויב יתייעבה $וביסה .)ןתש ,ןימ ,לוכיע( תובושח תוכרעמב העיגפ ,יביסאמ
הפוחד יכה ןגאב רבשה לש היעבה ,ןגאב רבשב הוולמה המוארט יטלומב .םומיד
,ריוא ביתנ אלא תינושארה היעבה םניא םיידפותרואה םירבשה בור .לופיטל
תויהל לוכי – ןגאב רבשהשכ לבא .תינשמ הידפותרואה .םד תייצלוקריס ,המישנ
םה תעבטה תומלשב םיעגופ אלש םירבש .עגפנ יתעבטה הנבמה םא יתייעב
םיקרפמה םג .םייח תנכס – ביצי אל רבשהשכ .השק הניא היעבהו רתוי םיביצי
,םינוויכה לכמ םהלש םיטנמגילהו קאיליא&ורקאסה יקרפמ ינש ,סיבופ – ןגאב
םימרוגש םינונגנמה לע רבדנ םא .ןגאה תומלש לע רומשל הורמא וז תכרעמ
םהמ .ההובג 'רנאב ,ןבומכ ,םייתיעבה .ההובג 'רנאל הכומנ 'רנאמ – ןגאב םירבשל
םילוכי – םידלי לצא םגו ,טרופסב םיקסועש םירעצ 'תעבטב םיעגופ אלש םירבש
תא םיקתנמש םיאטרופס וא .םויקסיאהמ סגנירטסמה קותינ .קותינ ירבש תויהל
המ סירומפ סוטקרה aiis סומרב .תומלשב םיעגופ אל סיזורופואיטסוא ירבש םג .
.ןגאה תומלשב םיעגופ אל םג ,#מאמ ירבש לשמל .םויקסיאה וא סיבופה לש
.הזוזת ןיאש יאנתב ןבומכ
שי 3 "ןגאה תעבטב עגופש רבשל םימרוגה םינונגנמ
.#חלנ םדא – ירוחא ימדק ןונגנמ
ידיצ ןונגנמ
.הטמל הלעמלמ – ילקיטרו ןונגנמ
תבח ררוג ירוחאימדקה ןונגנמה open book ,)קרפתמ סיבופה( חתפנ ןגאה –
םירבא ןיאו ,לאינוטירפ&ורטר )ידירו( בחרנ םומיד ,םיימינפ םירבאל הלבח
.הזכ םומיד וענמיש םיצחולש (0, .ידירו םומיד הז ,וזכ הלבח לש םומידהמ (,
,)ירטרא קאיליא ,לאטולג רוירפוס( םילודג וא םיינוניב םיקרוע לש ,יקרוע םומיד
1, הז ,םדאה תא ליצהל ןתינ היהי אלו ,ללכב רוצעל ןתינ אל טעמכ םומידהמ
.הטרואאב םומיד
בו סיבופב תויהל הלוכי העיגפה 478 חרכהב העיגפה .םירבש םע וא ,םירבש אלל
ב היהת 2 .יתעבט ןגאה יכ תומוקמ
לשמל ,תעבטה תריגס י%ע תושעיהל לכות )ידירוה( םומידה תריצע ,םירקמה בורב
לנרטסקא םישוע ויה .בציתי ד%לה זאו .ןגאל ביבסמ בר חכב $ורכש ןידס
.#חל םע #וחבמ הרוגח – םויהו .ןגאה תא רוגסל ודיקפתש ןשייסקיפ
ה( יקרוע םומיד (, דוגינ רמוח םדה ילכל םיקירזמ – היפרגויגנאל םיחקול – )
וא טנמצ םע ותוא םימסוחו םמדמש םדה ילכ תא םירתנצמ ,)סילרומפה $רד(
.רחא רמוח
ןטב תחיתפםוריח חותינ תויהל לוכי .וילע םירבגתמ אל בורל – ילטרואא םומידו
.חילצמ אל הז בורל ,המיסחל םלה רדחב
.םויליאב וא םורקאסב םירבש םג ,סיבופה לש הכיעמ – ידיצ ןונגנמבו
.תוביצי רסוח בושו .הלעמל הלוע ןגא יצח .השק יכה ןונגנמה – ילקיטרו ןונגנמבו
ב העיגפ שישכ .ןגאב רוחאמ םגו םינפלמ םג היהת העיגפה ,ןונגנמ לכב ,דימת
478 .רתויב העורגה תוביצי יא וז
– תיפוקשב םג – לייט ןיוורמ תקולח
גוסמ ןגא רבש A .ביצי – A1 ,תעבטב העיגפ ןיא A2 .תילמינימ הזוזת –
גוסמ B ( %חותפ רפס% ומכ .ילטנוזירוה רושימ .ינויצטור ,ביצי אל – B1 וא )
( תילרטל היסרפמוק B2 ( תילרטל&ארטנוק היסרפמוק וא ,) B3 .)
גוסמ C .ילקיטרוה רושימב םגו ילטנוזירוהה רושימב םג ,ביצי אל יכה – C1 –
,לרטלינוי ,דצ ותואב העיגפ C2 ,ילרטליב – C3 העיגפ .םולובטצאב רבש םע –
.תירוחא החיתמ קר אל ,תימדק םגו תירוחא
הז םאה ,סיבופב יהשלכ החיתפ םע ןוירהב השא העיגמ םא – חותפ רפס רבש
דע 'ילמרונ 2-' ב העיגפ ןיא מ%ס 478 – לעמ .סיבופל הבוגתכ החיתמ קר אלא
ב העיגפ 478 .ימדקה
בושחל $ירצ השק םיעגפנש עגרב לבא ,ןגאהמ םמדל לוכי םדא ןשרפמוק לרטלב
.)'וכו תיחומ העיגפ ,הזחהמ םומיד( תורחא תוביס לע םג
גוס – םורקאסב רבש 1 גוס ,ילרטל – 2 גוס ,ןמארופב – 3 העיגפ( לעתב שממ –
.סינד לש הקולח .)תיבצע
םוליצ םישוע – םימוליצ A. דועו ,םינפ יפלכ המדקמ ינוסכלא ,הרוחא המידק
םג הצרנ םיתעל .)טוריפ תגצמב ,ויו טלטואאו ויו טלניא( הלעמל הטמלמ םוליצ
C1 .תפסונ הימדה תקידב םג םיתעלו .םימוליצב בוט םיאור אל םא C1 ,ידממ תלת
שרודו בכרומו השק רבש והז ,בצייל $ירצו הזוזת םע רבש שי םא יכ .לשמל
.הבר תונמוימ
ש עגרב ןבומכ הלוחה ,המישנ( ותוא בצייל לכ םדוק $ירצ תימנידומה ביצי אל
מ לידבהל ,האלה ןכו היצלוקרס רבש םומידהש בושחל בושח ןוימב .)ביצי אל
יטוח( ןשייסקיפ לנרטסקא וא הרוגח .ןגאה תא רוגסל $ירצו ידירו אוה ירקיעה
ימנידומה בוצייל רקיעב הז ,ביבסמ תרגסמ ,תומצעל םירידחמ ,ןגאה ידדצמ לזרב
בציילו חתנל רשפא ,ביצי הלוחהשכו .)יופירל דע הז תא ריאשנש תויהל לוכי לבא
.האלה ןכו סיבופה תריגס ,םיגרב ,תוטלפ .ןגאה תא
– !סונ טנמלא וב שי לבא ,ןגאב רבשמ קלח תויהל לוכי – םולובטצאב רבש
םיבאכ( יקרפמה סוחסב םייתקיחש םייוניש .$רי קרפמ תייעב ררוג .$ריה קרפמ
.םוקמל רבשה תא ריזחהל ידכ םומיסקמה תא תושעל $ירצו .)העונת תלבגהו
.לופיטלו הכרעהל השקש רבש הז יתייעבה םוקימה ללגב
ה dome םגו ,תירוחאו תימדק הדומע ןגאל שיו .םולובטצאה לש ןוילעה קלחה –
רוזא יפל םיקלוחמ םולובטאב םירבשה .זכרמב םולובטצאהו ,ירוחאו ימדק ריק
ןייל לאניטקפ ויקסיא ,ימדק ןייל לאניטקפ ויליא( .ימדקירוחאריקהדומע – רבשה
.)ירוחא
– םולובטצאל תינייפוא העיגפ das! board in9ur% ,ןוויכה בושחו .םיכרד תנואתב
.תירוחא וא תימינפ העיגפה םאה ,היצטורה
.תינוציח היצטורו היצקודבא – תירוחא העיגפ – הצוחה אצי שארה םא
.רובש םולובטצא – תיזכרמ הקירפ – ילרטיינ חנמב
.הקירפהו רבשה תדימ תא ועגפי תויצטורהיצקודאהיצקודבא תדימ
םיקדוב ...קיטאיסב העיגפל ןוכיס שיש תעדל םג $ירצ ,הזכ עוצפ עיגמשכ לבא
.ילאנורפה קלחב אלא בצעה לכב אל בורל הז ,קיטאיסב העיגפ שישכ .טופ פורד
.ולש $רבה םע המ תעדל 'ויזיפ תניחבמ בושח םג
היצקידניאה – םירבשה בור .אל םג תויהל לוכיו ,ביצי תויהל לוכי םולובטצאב רבש
לש הזוזת םג .ילמיסקמ ימוטנא בצמ ,ילאידיא ירלוקיטרא חטשמל עיגהלו חתנל
2 וא דואמ רגובמ הלוחה םא .םלשומ קויד םיבייח .תובוט אל תואצות ןתת מ%מ
לעמ לבא .חתננ אל ילוא ,תירונימ העיגפה םא ,דואמ הלוח 2 הזו .םיחתנמ – מ%מ
– 'וכו תירוחא וא תימדק הדומע וז םא $ירעהל ידכ .הרזחהל רתויב םישקהמ רבש
ב ןוסכלאב עוצפה תבכשה – טדו'ג ימוליצ – םידחוימ םימוליצ $ירצ 2 ,םינוויכ
הדומעל טבמ ונל ןתונ הזו ,חותפ ןמארופ רוטרוטבואה תא הארנ דחא םוליצבו
תירוחא הדומע – ןויליאל טבמ – ינשה ןוייכבו .םולובטצאב ירוחאה ריקלו תימדקה
.ימדק ריקו
.חתנל ידכ תירוחא וא )לניווגניא&ויליא( תימדק הרוצב תשגל םא תעדל רשפא $כו
,םוהיז – הובג םיכוביס זוחא שי ,םילודג םיחותינ הלא 0)1 תויעב ,האיר יפיחסת ,
.םירבשה רוביח
.)רבש םע ,תימדקתירוחא( תוקירפל םג םורגל םילוכי ,םולובטצאב םירבשה
.לאנורפה רקיעב .קיטאיסה תא רוכזל – תירוחא העיגפהשכ
םיחטשמה ןיב רשק ןיא .הצוחה אצוי לכה הקירפב – הקירפ תת תמועל הקירפ
תא ריזחהלו הקירפה תא ןחבאל !וחד .תיקלח הזוזתה הקירפ תתב .םייקרפמה
םיכחמ םאו ,םדה תקפסאב העיגפ שי םוקמהמ אצוי הזש עגרב יכ ,םוקמל שארה
מ רתוי 6-+ אוה !סונ $וביס זא .םד היהי אל שארל ,תועש A)* רבשמ םג –
.הקירפ םע תירלובטצא העיגפמ םג ,$ריה ראווצב
– םיטטס םיבציימ שי – $רבה לש בוציי :C; ,םינפבמ ;C; הז לבא ,ינוציחה דצב
,#וחבמ ספסייבה ,סגנירטסמהה ןיב םירשק שי ,תימאניד תכרעמ שי .קיפסמ אל
גילל םירושק םה ,ינשה דצמ סיליצרגו סוזונרבממימס ,סוזונידנטימסה
$רבה בוצייב םירזוע םה םיימאניד םיפפוכמ םתויה דבלמו ,םיילרטלוקה
.לסרודכ ןוגכ תויביטרופס תויוליעפ םירשפאמו
דחיב לכהו ,םולוקניטר ,תועוצר ,העונת זכרמ איהש הלטפ ,ספסירדווק שי זא
,רומפה לש םילידנוקל תועוצר הל שי ,זכרמבש הלטפה .רושייב $רבה תא בציימ
,הלעמל הענ הלטפה ,#ווכתמ דווקהו ,$רבה תא םירשיימשכו .םיסוקסינמל םגו
תוליעפ י%ע הוולתמ העונתה .$רבה תליענב םיעייסמו המידק םיענ םיסוקסינמה
םיביס – $רבה ,!ופיכב – !ופיכב םגו רושייב םג הזו .$רבה בוצייל תמרוגש
,ילררטלה דצבו ,םיבציימו )ילאידמ( ילרטלוקה גילל םירשקנ סוזונרבממימיסהמ
סוזונרבממימס – ירקיעה ימאנידה בוצייה .רבד ותוא םישוע ספסייבהמ םיביס
ל םיביס חלושש :C; ,#ווכתמ אוהשכו ,$רבה תיספוקל ילאידמ&ורטסופה קלחל
םג סגנירטסמהה לש רירשה .התוא בציימו תיספוקה תא חתומ אוה ,!ופיכב
ילאידמהו ירוחאה קלחב תועוצרה תא בציימ םגו תימינפ היצטור השוע םג ,!פוכמ
.$רבה לש
.ילרטל&ורטסופ בוציי – סואטילפופהו ספסייבה י%ע ינוציחה דצב רבד ותואו
לצא תאצמנ ,$רבה לש ירוחאה קלחב תאצמנ םיתעלש םצע – הלבפ 20,
לש ימאנידה בוצייב םג תפתתשמו ,$רבב ילרטל ירוחאה קלחב איהו ,'כואהמ
גיל קר ןיא $רבל רמולכ .םצעה תמקוממ םש ,טנמגיל רלוביפב – $רבה
.םינפבמ תבציימ גיל לאטילפופ קילבוא םג .שממ תבציימ תכרעמ אלא ,םילרטלוק
דבוכה זכרמ ,תחא לגר לע דומענ םא יכ ,םיילרטלוק גיל המכ שי ינוציחה דצב
שרוד הזו ילאידמה דצב היסרפמוק השוע הזו .$רבה זכרמל תילאידמ לפונ ונלש
.$רבה לש ילאידמה דצה לש הסירק היהת אלש ידכ ,ילרטלה דצהמ םיבציימ
תוכרעמ( ימאניד בוצייו ,תועוצרהו תיספוקה הנבמ ,ימרג הנבמ – $רבה בוציי
רתוי םיקזח םיבציימ הצרנ ילרטלה דצבו .)םהיניב רשקה ,תועוצרו םירירשםידיג
.דועו טנמגיל רלבפ ,טקארט לאיביט&ואיליא ,לשמל .רומאכ ,ילאידמה דצהמ
– תובלוצ תועוצר םג שי 'תירוחאתימדקה העונתה םע המו AC; םגו .C; תועוצר "
ןתונש דחוימ הנבמ שי .םידיגו םירירשל תורושק אל ןהו ,$רבה לש ימינפה קלחב
שכ .ירוחאימדק בוציי לע תויארחא ןהו – תוימאניד ןהל AC; תימדק הזוזת ענומ
ו ,רומפה לע היביטה לש .C; יתש .רומפה לע היביטה לש רוחאל הזוזת ענומ
ל תורזועו םידדצל תוביצי םג תונתונ וללה תועוצרה :C; לו ;C; תוארקנ ןה המלו .
.תובלטצמ םה ןהלש הנבמב יכ 'תובלוצ תועוצר AC; לש ימדקה קלחב הליחתמ
העוצרהו .רומפב ילרטלה ליידנוקל תרבחתמו ,סננימא רלידנוקרטניאב היביטה
היביטה תפשל תחתמ יצחו מ%ס ,$רבה לש ירוחאה קלחב הליחתמ תירוחאה
– דחוימ דיקפת שי וזה הבלצהל .רומפה לש ליידנוק לאידמל תרבחתמו רוחאמ
,$רבה לש ילרטלה קלחב העונתהש יאדוול בורק( בכרומ דואמ קרפמ שי $רבל
רמולכ .$רבה לש ימינפה דצב העונתהמ הלודג רתוי הברה איה ,הרוחאהמידק
קרפמ וליאכ זז ילרטלהו עובק רתוי ילאידמה דצה pivot הז בושחש המ לבא ...
.)תילרטלתילאידמ תוביציל תועייסמו תירוחא תימדק תוביצי תונתונ תובלוצהש
ב רקיעב ,תובלוצב םיקזנ הברה שי AC; ,ריצה איה( רתוי תיזכרמ איה יכ ,
,יבצע זכרמ ןה וללה תועוצרהש יאדוול בורק .ינאכמ בוציי אל הז לבא ,)טוביפה
תא םינקתמו םיכלוה ונאשכ ןכל ,יביטפסוירפורפ AC; – חיכש חותינ הזו –
.עגפנ ןשפסוירפורפה יכ המלש הניא החלצהה
ראשב ימאניד בוציי תניחבמ הנוש( םירירשל תורושק אל תובלוצה תועוצרה
$יא זא .הנתשמ וללה תועוצרה רוביח ןיב קחרמה ,העונת םיעצבמ ונאשכו ,)$רבה
םיביס תויהל םיכירצ תיוז לכב ,השעמל 'חתמב דימת ויהי תועוצרהש תויהל לוכי
,תועוצר יתשמ תוחפל תויונב תובלוצה יתש .חתמה ראשייש ,הנוש $רוא ילעב
.חתמב תואצמנ ןה םינוש !ופיכ יבצמבו .רתוי הארנכ
.יביטפסוירפורפ רסוח לע תוצפל הלוכי הבוט תירירש תכרעמ
םה םיסוקסינמה .ילרטלו ילאידמ שי .היביטהו רומפה ןיב םינבמ – םיסוקסינמה
רתוי ,יטורביפ סוחס הז ,ינילאיה אוה יקרפמה חטשמב יופיצה םא .יטורביפ סוחס
ןגלוקה יביס הנבמ .יקרפמה חטשמה לש הירפירפב בשויו ,ןורהס תרוצב ,סג
גוסמ( 1 תוליעפ םע ,$רבה לע לפונש לקשמהו סמועה תא רובצל רזוע – )
ידיקפת זא .ערקי סוקסינמה – סמועב םידמוע אל םיסוקסינמה םאו .יביטרופס
– םגו .םיעוזעז תמילבו לקשמ תאישנ ,$רבה בוציי רקיעב – סוקסינמה
תקפסא םהל ןיא – םהב דחוימש המ .רתוי ירפירפה םקלחב תוחפל ,ןשפסוירפורפ
תא רופתל איה היטנה םויה .ילאיבוניסה לזונהמ םינוזינ םה .ימינפה קלחב םד
חילצת אל הריפתה ימינפ קזנה םא לבא ,סוקסינמב ירפירפ ערקה םא סוקסינמה
שי סוקסינמה לש ימינפה קלחב העיגפב םגש השיג שי יכ םא( םד תקפסא ןיא יכ
לככ ליעי אל חטב ,ליעי דימת אל הז $א ילאיבוניסה לזונהמ הנזהה ללגב ,רופתל
.)רתוי רגובמ טנייצפהש
,)רומאכ ,הלטפל םירושק( האלה ןכו רושייב המידק – $רבב םיזז םיסוקסינמה
סואטילפופה םגו ,ירוחאה קלחל רושק סוזונרבממימס – רוחאל – !ופיכבו
העונת השענ םא זא .)םיסוקסינמל םג םירבוחמש תועוצרל ,םיבציימל םירושק(
אל איה םא ,תיבוביס העונתב דוחייב ,קזנ רצוויהל לוכיו ,םילפונ ,תנווכמ אל
ו דחא סוקסינמ ערקנ בורל .סמועב דומעל השק – תרקובמ 2 .תועוצר
– תיבוביס הלבח לש רופיסה תא םיעמוששכ – תועוצרו םיסוקיסינמב העיגפ
.העוצרב וא םיסוקסינמב העיגפ – %קילק%ו
.ירמגל רחא רופיס הז – תילרומפ ולטפ העיגפ
לבא המלחה .$רבב םייתקיחש םייונישל ןוכיס םרוג ןבומכ אוה סוקסינמב ערק
.ותוא םירפותשכ אלו סוקסינמה תא םיאיצומשכ רתוי הריהמ
ןב דלי עיגמ – סוקסינמ דיוקסיד 10 לש ילרטלה דצב באכו $רבב םיקילק םע
.םלש חטשמ ספות ,ןורהסמ הנוש הרוצב סוקסינמ .סוקסינמ דיוקסיד הז – $רבה
.ותיא תושעל המ לוקשל $ירצ ,עורק וניאשכ םג םיינילק םינמיס תתל לוכי אוה
םאו .ילאידמה סוקסינמב םג תויהל לוכי לבא ,ילרטלה סוקסינמב הרוק הז בורל
ל עירפמ אל הז .רתוי לודג חוורמהש םיתעל הארנ ןגטנר םוליצ השענ AC; עיגמ ,
שי םלוכלש – תוירואית יתש שי 'הרוק הז $יא .וילע %הלוע% אל לבא וילא דע
.הנתשמ אל – קלח לצאו .הנתשמ הז זאו םיירבועה םייחב ידיאוקסיד סוקסינמ
.תובוט אל תועונת ללגב ידיאוקסיד השענו הבעתמ סוקסינמה – הינש הירואית
הקידב ,)העיגפה םזינכמ ,עוצקמ ,ליג( הזנמנא לש רדס יפל דובעל דואמ בושח
.הנוכנ הנחבאל עיגהלו םולכ ספספל אל ידכ הימדה תוקידבו תילקיזיפ
– הקיילפ plica ,תוילאיבוניס תוציחמ י%ע קלוחמ $רבה קרפמ םיירבועה םייחב –
.תילרטל וא תילאידמ הקיילפ שי .הדילה רחאל םג םייק הז םישנאהמ קלח לצאו
תוארל רשפא ,היפוקסורתרא ול םישועו עגפנ םדא םא 'הזכ רבד שיש עדנ יתמו
תא םיאיצומ ויה םעפ .םיבאכל תמרוגו %הקלדנ%ש הציחמ התוא וז באוכש המש
.בורל הזב תעגל $ירצ אל םויה ,הז
$רבה% .הפיקע העיגפ – תועיגפה בר .!יקע וא רישי תויהל לוכי – העיגפה םזינכמ
הז תיבוביס הלבח .תימדק תבלוצ לש ערק וא סוקיסינמב ערק * %הבבותסה
.בושח דואמ טנמלא
הלוכי ,הקיחשל תמרוגש תוליעפ םישועו $רבה לש $ופיכב םידבועש םישנא
שקה% סוקסינמה תא ערקתש הנטק העונת היהת ההובג היגרנאב םגש תויהל
היהי הזו ,הרורב הלבח ילב םג תורקל לוכי הז רמולכ .%סוקסינמה בג תא רבשש
העונת ללגב – תיסופיטה הלבחה לבא .יתקיחש ערק רמולכ ,יביטנגר ערק
.תיבוביס
דרי רירשה חכ םגו .תוביצי רסוח ,העונתב הלבגה ,תוחיפנ ,באכ – םיינילק םינמיס
.)ןבומכ ידיימ אל( היפורטאו
תוחיפנה םא – סוקסינמב וא העוצרב ערק הז םא תעדל רוזעל הלוכי תוחיפנה
ערק – רתוי רחואמ העיפוה תוחיפנה םא .העוצרב ערק – העש $ות החתפתה
.)רבש הז – תידיימ העיפומ תוחיפנה םא( .סוקסינמב
העש ירחא $רבב םד שי םא .סיזורתרא&םה – םד תאלמתמ – תוחיפנ שישכ ,$רבה
חקל הז םאו .העוצרב ערק – 2& טילפת אלא $רבב םד אל הז – תוחיפנל תועש
.לזונה לש הגיפסבו הריציב ןוזיא רסוח לזונ ערקה ללגב ,ילאיבוניסה לזונה לש
אל ןבומכ הז .$רבב םימ 100, .$כ בורה לבא
,תוביצי ,העונת חווט ,שושימ ,תולכתסה – תילקיזיפ הקידב תושעל $ירצ זא
.היפורטאו רירש חכ תקידב ,םיסוקסינמ תקידב
ל AC; .םד אלמתת $רבה ערקנ אוהשכ ןכל ,םד ילכ וב םירבוע ,םד תקפסא שי
תויהל לוכי יטרואית ןפואב .םד אלמתת אל $רבה ןכל ,םד ילכ ןיא סוקסינמל לבא
,םד תקפסא לבקמש ינוציחה וקלח ללגב םג האלמ $רבל םורגי סוקסינמה םגש
.חיכש אל הז לבא
לגרל םיוושמ ,סוראו וא סוגלוב וא רשי אוה םא ,$רבה ריצ לע לכתסהל $ירצ
םיקדוב ,םיששממ ,)רשפאה תדימב( תחא לגר לע דומעל םדאל םירמוא ,הינשה
– ינושאר לופיט םיליחתמו .'וכו תויצמרופד rice תמרהו םיסרפמוק ,חרק ,החונמ –
.'וכו ויזיפ םע ,ןבומכ תרקובמ החונמ .$רבה
.תילרומפ&ולטפ העיגפ הארנכ הז ,העירכל $רדב #חול אוהשכ באוכ םדאל םא
.הנחבאב יתוא ןווכל םילוכי םיפסונ העיגפ ינמיסו תוקלצ םג ןבומכ
,המידקמ באכה םא .סוקסינמב העיגפ – ילרטל וא ילאידמ באכה העירכב םא
.תילרומפ&ולטפ העיגפל רתוי םיאתמ
.רתוי תיללכ היעבה – $רבה לכל ביבסמ תוחיפנ שי םא
– $רבב רוחאמ תוחיפנ baker2s c%st סוימנקורטסגה ןיב הסרוב –
תוחיפנ י%ע אטבתהלו תרחא היעבמ עובנל לוכי ןבומכ הז .סוזונרבממימסל
.תירוחאה הסרובב
זאו .תימוקמ תוחיפנ אלא $רבה $ותב תוחיפנ אל וז $רבה תמדקב חופנ םא
תושיגרה רוזא תא םיאצומו .הלטפב ,ימדק ,ירוחא ,ילרטל ,ילאידמ קלח ,םיששממ
– $רבב( העונתה חווט תא ןבומכ םיקדובו ,)םח וא רק רוזאה םא בל םימש ןבומכ(
0-1&0 ןכו שי םא רתי רושיי קודבל ןבומכ .םיילגרה יתש תא םיקדובו .)בורל
.האלה
ליבגהלו ,היביטל רומפה ןיב ,םילידנוקה ןיב סנכיהל םיתעל לוכי סוקסינמב ערק
מ ,ולש העונתה חווט ליחתמ תולעמ המכמ תעדל בושח ןכלו ,רושייה תא 0 )מ וא
10 .היצנטסקארפיה ול שי םא לשמל
לש ערקב העונת תלבגה AC; ארקנ הז .רושייב הערפה תויהל הלוכי הפ םג –
– הלוענ $רב locked knee .
– המוסח $רב blocked knee .!ופיכבו רושייב הערפה –
שי ,הקיפה לעמ( ילרטל הרפוסה '#ואפהמ לזונה תא םיקבוח – טסט טנמטולב
םאו .הפצ הקיפה םא שיגרהל רשפא זאו ,הטמ יפלכ ותוא םיקבוחו ,)הזכ '#ואפ
קלח זקנלו $רבל טחמ סינכהל רשפא זאו .$רבב םילזונ שי – הפצ הקיפה
.םד וא היבוניס הז םא קודבל ,לזונהמ
ב ערק שי םא תעדל םיצור – $רב תוביצי :C; וא ;C; דצב ערק שי םא –
םא .הצוחה החיתפ ןויסינו סרטס .סוגלו תושעל הסננו $רבה תא חקינ ,ילאידמה
תא קודבלו .ילש ןוויכל האב התיה קושה ,רפס ומכ חתפנ היה הז ,ערק שי ;C; –
ב םגו רושייב םג םיקדוב תוביצי .ינשה דצב סרטס .$ופה 20 לוכי יכ .!ופיכ תולעמ
םא ,המלש הרתונ תירוחאה תיספוקה םא ,ספספתי ערקה רושייבש תויהל .C;
תא ררחשמ לעומה !ופיכה .תוביצי לש השגרה ונל היהת ,םלש .C; תאו
.תירוחאה תיספוקה
כ – תוביציה רסוח – הרגמה ןמיס תקידב AC; שכו ,המידק אובת היביטה העורק
.C; סגנירטסמההש ידכ( לגרה !כ לע םיבשוי .רוחאל $לת היביטה – עורק
איבהל םיסנמ .)הביכשב טנייצפ( !ופיכב $רב ,)היביטה תא וקיזחי אלו וררחושי
המכ $כל שיו יבויח ימדק הרגמ ןמיס הז המידק אובת איה םא .המידק היביטה תא
ב הז ןמיסב קפתסנ אל לבא .ערקה תרמוח יפל תוגרד (0 םישוע ,!ופיכ תולעמ
ב םג 20-30 יכ 'המל .)ןמחל תקידב וזו( תולעמ AC; אלא תחא העוצר אל איה
.רחא תצק חנמב הקידבה לע םירזוח ספספל אל ידכ זא .תועוצר המכמ תבכרומ
יבגלו .C; .הרוחא תכלוה היביטה םא – רוחאל הרגמה ןמיס –
.ivot s!it test $רבב דח באכ שי תיבוביס העונת תושעל םיסנמש םעפ לכב –
,!ופיכ בצמל םיריבעמו רושייב $רבה תא םיחקול .יבויח הזה טסטהשכ םידעומו
ל רבעמ רושייב .$רבב הציפק וא קילק םישיגרמ הזה רבעמה ידכ $ותו 30 תולעמ
מ( $רבב ןשנטסקאב רזוע טקארט לאיביטויליאה 30 ןוויכל 0 לעמ .) 30 ,תולעמ
(טקארט לאיביטויליאה 711 מ( $רבה !ופיכב רזוע ) 30 ןוויכל 1&0 םקממ אוה .)
הו המידק תצפוק היביטה ,יבויח טסטה םאו תויהל הכירצ איהש $יא היביטה תא
711 .הרוק הזשכ קילק םיעמושו .תולעמה יוניש יפל םוקמל התוא ריזחמ
ו ,!ופיכל רושיימ םירבועשכ $רבב )הקירפ תת( היצסקולבוס היהת 711 $רבה ,
.תחרוב
שכ הרוק הזו AC; יבויח היהי טסטה העורק איהשכ דימת אל יכ םא( העורק
םירירשה תא םיקזחמ .םירירשב הבר הטילש י%ע הז תא םקשל רשפא .)חרכהב
םג אלא ,ומצע רירשה תא קר אל קזחמ הזו ,םירירשה ןיב ןומזת לע הדובע םגו
.יביטפסוירפורפ רופיש
.ליגר ןפואב םג הלאכ םינמיס תויהל םילוכי יכ ,ינשה דצל תוושהל דואמ בושח
• םלצא חלצומ תוחפ היהי רוזחש חותינ – יטסלארפיה םדא
,המאל ליבקמ לדוגא ,םיקפרמב ,םייכרבב רתי רושיי – תויטסלארפיה(
.)דיה !כ שרושב רתי !ופיכו הפצרב העיגנו תורשי םייכרבב !ופיכ
םא AC; וללה תולבגהה בור .תקלדה ללגב רושייב הלבגה תויהל הלוכי העורק
.'ויזיפ י%ע ורדתסי
השק םיתעל לבא .הטמל העוקש היהת היביטה ירוחא ערק שי םא – טסט יירפדוג
,$בוסמ ןחבמ הז .הנחבאה תא תושעל
אל העונתה לבא םיבאכ קר שי םא לשמל ,העורק תבלוצל חותינ םישוע דימת אל
אל – הביצי $רבה םא .םיבאכה תא רותפי אל הז יכ .חתנל יאדכ אל ,תלבגומ
.חתנל
"םיירשפא םיטסט – אל וא עורק סוקסינמ
.אל וא יקרפמה חוורמב הז םאה .תושיגר איה תחא הקידב
תיבוביס העונת םישועו $רבה תא םיפפוכמ – טסט יירומקמ – רחא יסאלק טסט
םיבשוח םא תימינפ היצטורו ,ימינפה סוקסינמב ערק םיקדוב םא ,תינוציח היצטור(
– קילק םיעמוש וא באכ שי םא .$רבה תא םירשיימו )ינוציחה סוקסינמב ערק לע
.יבויח טסט
התוא םיצחול ,לגרה !כ תא םיחקול ,!ופיכב $רב ,ןטבה לע הביכש – יילפא טסט
.ינוציחה דצה באכי ,ינוציחה סוקסינמב ערק שי םא .לגרה !כ תא םיבבוסמו
אל לבא רבד ותוא םישוע – טסטה לש ינשה קלחבו .ימינפה יבגל המאתהבו
םא לבא ,סוקסינמה תא ררחשמ הזו .לגרה תא םיחתומ אלא ןשרפמוקב
באכה םוקימ יפלו .החיתמה תעב באכ היהי זא ,הקוזינ סוקסינמה לש הירפירפה
.עוגפה סוקסינמה היהי – )ינוציחימינפ(
ב וארנש םיערק םע הבוט היצלרוק ול שי – ילסט טסט :<7 לגר לע ,םידמוע –
םישוע ,הפופכ הילע םידמועש $רבה ,והשמ לע םינעשנ ,הפופכ הינשה ,תחא
.יבויח טסט – באוכ םא – תויבוביס תועונת
.םיסוקסינמב םיערק תויהל םילוכי םג ,העירכב םיבאכ שי םא
.םירירשה חכ תא קודבל םג ןבומכ $ירצ
םירושק הארנש םימוטפמיסהמ הברה יכ ילרומפ&ולטפ קרפממ םלעתהל אל $ירצו
.$שמהב הז לבא .וילא
"הימדה תוקידב
,ןגטנר ימוליצ $ירצ ןיידע לבא .ןגטנרב םיאור אל תועוצרו סוקסינמ & – םימוליצ
A. ,ילרטל , tunnel vie$ ו sk% vie$ שי םיתעל .תומצעה חנמ תא תוארל $ירצ .
ל )יסופיט( ינומומגותפ רבש AC; הפשה דיל ןטק ןורבש הארנ םא םוליצבו .עורק
ערקנ הזו ,םיאור ישוקב שממ ,היביטה לש תילרטלה second raction אוה לבא
ב ערקב הוולמ AC; .
ב ,הדימעב םימלצמ .'צטונ רלידנוקרטניאה תא םיאור – ויו לנאט םוליצ &' תולעמ
םג ,םייתקיחש םייוניש תוארל ןתינ םימעפ הברהו ,רוחאל המידקמ !ופיכ
תוארל ןתינ אלש םיריעצל תינייפואש העיגפ וא הלחמ תוארל רשפאו ,םיינושאר
סנאקיסיד סיטירדנוכואיטסוא – םירחא םימוליצב osteoc!ondritis dissecans –
.סוחסו םצע לש הדרפה וא רבש
איה םא ,הקיפה חנמ תא םיאורו הקיפל קישמ םוליצ – ויו הלטפ ויו ייקס םוליצ
.אל וא הזוזתב
– 'ופניא קיפסמ ןיא םאו
תושעל רשפא C1 רתוי הברה רבד ללגב ללכב םה םיבאכהש ררבתמ םואתפו
םיאצומ זאו .יהשלכ המוארט בקע ורמחוהו ,םדוק םיבאכ ויהש לשמל – !ירח
תוכרה תומקרה לע עדימ םגו ,םצעה לע רתוי בוט עדימ ןתונ יט יסה .לודיג לשמל
.הביבסב
דחוימב םצעב םינוש םיכילהת םיגדהל לוכי אוה םג – תומצע יופימ – תפסונ הקידב
.תיניטור רתוי הברה הקידב וז םויה .הנחבאה שושיאל ,תוכרה תומקרב םגו
םא קר אל הארמ הזו )טקפס תומצע יופימ( יט יס םע בולישב םויה הז תא םיעצבמ
יבויח היהי יופימה .סוקסינמב ערקל תינייפואש )'(הטילק אלא ,םצעב והשמ שי
.'וכו ביבסמ תקלד שי םא םג לשמל
:<7 .תטנגוממ הימדה י%ע תוכר תומקרלו םצעל םיקזנ הארמש הרקי הקידב –
ספספל אל .םינותנ 'סקמ שיש דע ןחבאל אלו האלמ הזנמנא תחקל ןבומכ $ירצ
.$רבה אקווד ואלו ש%מע וא $ריה אוה באכה רוקמ ילוא יכ
ררוג הז יכ ,טחמ י%ע זוקינ – לזונה תא איצונ ,$רבב דואמ הלודג תוחיפנ שי םא
$ירצ ןבומכ .היבוניס וא םד הז םא אדוול םג רשפא זאו .$רבה לע הובג #חל
.רוזאה תא בטיה אטחל
וזו ערק שי םא הקידבל $רבל ריוא םיסינכמ ויה היפוקסורתראה תפוקת ינפל
,ריוא םיסינכמו סוקסינמב ערק שישכ( רתוי הזב םישמתשמ אל לבא היפרגורתרא
יפלו ותוא הפצי ריואה סוקסינמ ומכ הנבמ וב שיש רוזאבו ,ללחל סנכיי ריואה
תקינכט ללוכ ןבומכ הז – סוקסינמה !וגל רדוח ריואה םא – תוארל לכונ יופיצה
.)הימדה
םיאורו היזיולט $סמל םירבחמ ,$רבל יטפוא רישכמ םיסינכמ – היפוקסורתרא
תא םיסינכמו $רבב םירופס םירטמילימ לש $תח םישוע .$רבב הרוק המ שממ
תא םיאור .סוחסה תא עוצפל אל רהזיהל $ירצ ןבומכ .םיננובתמו ,המלצמה
.'וכו תיתקלד היבוניסה םא ,תועוצרה ,םיסוקסינמה
תושעל אל !ידע .תיחותינ הרודצורפ וז לבא ,הקידבכ שמשל הלוכי היפוקסורתרא
תושעל !ידע .חותינבש ןוכיסה לע לבח יכ ,$רבב שי המ תעדל ידכ קר התוא
תוקידב ,הזנמנא – דבלב הקידבל .ידכ $ות לפטל םג םיצורשכ היפוקסורתרא
.הימדה תוקידבו תוילקיזיפ
"םילופיט
ומכ ,קסורמ ,יבחור ,ןושל תרוצב ,יכרוא – סוקסינמב הז ערק הזיא רידגהל $ירצ
תועיגפ ןובשחב תחקל שי יכ םא ,ותיא דדומתהל לק בורלו יסופיט ערק( ילד תידי
.)תורזוח
– תויצפואה "סוקסינמב ערק שיש ימל
רורגת סוקסינמה תאצוה .הזש ומכ הז תא ריאשהל וא ,הריפת ,סוקסינמה תאצוה
הלוכי ןבומכ .רתוי הריהמ המלחהה יכ םא םינש רפסמ רובעכ םייתקיחש םייוניש
םיאיצומ אל םויה ,הברהב !ידע הזו סוקסינמ לש תיקלח התירכ םג תויהל
חתונמה דצב יקרפמה חוורמה םוצמצל םרוג הז יכ ,םעפ !א טעמכ םלש סוקסינמ
.הקיחשלו
םיזכרמ שי .רופתל – ירפירפ ערק ןטק יבחור ערק יכרוא ערק ריעצ דלי
.ערק לכ םיחתנמש ב%הראב דוחייב ,םינמוימ
האופרו 'ויזיפ אלא חותינל םיצר אל – םיבאכו סוקסינמב ערק םע םירגובמ םישנא
– רזע אל ינרמשה לופיטה םא קר .עורק סוקסינמ םע תויחל רשפא .המילשמ
.חותינ
.רוזחשו הריפת – בוט יכה
ול ליתשהל ןתינ ,סוקסינמל בחרנ קזנ ול שיש ימ .סוקסינמ תלתשה רבכ םויה שי
לש תויעב שי ןבומכ .תוחפ #ראב ,ב%הראב בוט ייד ןויסינ $כל שי ,סוקסינמ
.םירומח םירקמב וזכ הקינכטל רתויו רתוי ענ ןוויכה לבא ,'וכו תומקרה תרימש
.ההובג 'רנאב המוארט – $רבב תושק תועיגפל בר ןוכיס שי עונפוא יבכורל
הקירפ דע ,$רבה תיספוקב העיגפ .תועוצר לש תובלושמ תועיגפל רושק עונפואה
תיקלח הזוזת – הקירפ תת( םייקרפמה םיחטשמה ןיב רשק ןיא .$רבה לש
.)םייקרפמה םיחטשמב
תכרעמ קודבל בושח וזכ הקירפ ירחא הקידבו .תבחרנ העיגפ * $רב תקירפ
ב .םדה ילכבו םיבצעב תעגופ וזכ הקירפ םימעפ הברה יכ ,תירלוקסו&ורוינ 30
ב ,תערקנ תירוחאה תיספוקה תולעמ '0 ןבומכ ,ערקנ ילאטילפופה קרועה תולעמ
...וערקנ תועוצרה הז ינפל הברה
ב קודבל $ירצ .םדה ילכב העיגפ ללוש אל הז ,ירפירפ קפוד םיאצומ םא םג =4 וא
.םלש םדה ילכש היפרגויגנאב
2', & &0, .ברנ לאנורפב העיגפב תוולמ $רבה תוקירפמ
.תבלושמ ,תילרטל ,תילאידמ ,תירוחא ,תימדק הקירפ תויהל הלוכי העיגפה
דבוכה זכרמ יכ ,חתמ – ינוציחה דצב ,היסרפמוק שי $רבה לש ימינפה דצב
הזוזת – היצקולבוס .היצקולסיד רורגת תועוצר רפסמ תעירק .$רבל ילאידמ
ב הוולמו ,ההובג היגרנא הכירצמ הקירפ .תיקלח 30, & 60, תעיגפב םירקמהמ
.ירטרא לאטילופבב 60, הזו רבשב תוולמ תועיגפהמ racture dislocation .
.תילרטל הקירפמ רתוי החיכש תימדק הקירפ
ששמל חילצנ אל םאו ,תירלוקסו&ורוינ העיגפ קודבנ ,היצקולסיד קודבנ ,ששמנ
שי ילוא יכ םדה ילכ תקידבל היפרגויגנא תאז לכב םישוע .!וחד חותינ – קפוד
.שומנ קפוד שיש תורמל ,המיטניאב העיגפ
,סקלפוד רלפוד תקידב =4 וירטנא וא היפרגויגנא , anterior םשל תובוט ןלוכ –
.$כ
0islocated knee –
0>1 3 AC; .עורק ודבל
0>2 3 AC; םגו .C; .םיעורק
>3 ( תועורק תוילרטלוקהמ תחא םגו תועורק תובלוצ – mcl וא lcl .)
0>& .תועורק תוילרטלוקה יתשו תובלוצ –
0>' .רבשב הוולמ –
.תובוט אל תואצות בורלו ינרמש לופיט – הרירב ןיא םא .יחותינ לופיטה בורל
.תיסחי תורידנ ןה $רב תוקירפ
– העוצרב םיערק 3 – תוגרד
$וחמ$רב ןגמעוביק ) חרק – יפוקסורקימ ערק החיתמ
ל%נכ עוביק – יקלח ערק
.הריפת – אלמ ערק
.תימדקה תבלוצה העוצרב העיגפה איה רתוי החיכשה העיגפה &+, תועיגפהמ
ב שי .דואמ הבר ברעמה תוצראב םיעוגפה תומכ .תויתעוצרה AC; ורטנא קלח
.רושייב חתמנש ילאידמ ורטסופ קלחו !ופיכב חתמנש ילרטל
– $רבה לש בוביס ,הקלחה ,תולקתה לש רופיס שיש עגרב AC; הזשכ דוחייב .
– ןשייטור לנרטסקא ,ןשנטסקארפיה ,סוגלו .תוריהמב AC; $ות סיזורתראמהו .
.טפיש טוביפ ,ןמחל ,הרגמ – םיקדוב זאו .םייתעש&העש
1!e un!app% triade –
,ילאידמה סוקסינמב ערק AC;, :C; .'צואא .
תא הרזחב רופתל אל .רופתלו רחא םוקממ העוצר תחקל – העוצר רוזחש
םצע תכיתח םע הקיפה דיג לש יזכרמה קלחה תא םיחקול בורל .העורקה העוצרה
םוקמב םימשו ,יטיסורבוט לאיביטהמו הקיפהמ AC; בורבו .יזכרמה שילשה תא .
ארקנ הז .םד תקפסא ללוכ ,שדחמ הריציו קמנ $ילהת היהי םירקמה patellar
tendon bone וא סוזונידנטימס וא סיליצרג לש דיגב שמתשהל רשפא .
רותב ליתשהלו – דווקה לש דיגהמ קלח וא ,סוזונרבממימס AC; תחקל רשפא .
רבעב תונויסנ ויה .םוקמב םישלו תועוצר קנבמ סליכא דיג לש העוצר םג
.דובעי חרכהב אל הז םד תקפסא תייעב ללגב לבא ,תויטטניס תועוצרב שמתשהל
חותינב הז תא םישוע .השדח העוצר רצווית וילעש דלש איה תלתשומה העוצרה
.יפוקסורתרא
.רזוח חכה ,םימילחמ םהו יוציפ שי 'ועגפנש הלטפה דיגםירירשה םע המו
דיג ומכ ,קנבמ לתש( טפרגולב םג אלא םידיג י%ע קר אל תאז תושעל רשפא
אל הז לבא .הקיטסלפ – ןליפורפולופ וא סקטרוג ומכ םירמוחמב וא ,)סליכא
וא דווק וא ,סיליצרגסוזונידנטימס וא ,הלטפ דיג וא לבוקמ םויה .דבוע
.ימסהלטפ – בורה .טפארגולה
.$כ לע רבגתי !וגהו יקלח היהי רוזאב קמנה
ידכ ,אלמ העונת חווט תגשה ,ויזיפ לכ םדוק אלא תידיימ העוצר רזחשל אל !ידע
רחאל רשי עצובי חותינה םא .קרפמה $ותב תויוקבדהמ .סיזורביפורתראמ ענמהל
השענ םא רתוי תובוט ויהי תואצותהו ,תויוקבדיה יכוביסל יוכיס רתוי שי ,הנואתה
ליעפהל דיימ םיליחתמ אלא הלוחה תא םיעבקמ אל ,חותינה רחאל .םדוק 'ויזיפ
רישכמ י%ע ,תיביסאפ םגו תיביטקא םג .ותוא C.: .תכשוממ תיביסאפ העונת –
תקלחתמ חותינה תחלצה ,חותינבו .התוא ליעפמ אוהו וילע $רבה תא םימש '0,
ו חתנמל '0, .חותינל רשאמ הלודג תוחפ אל תובישח שי םוקישל .'ויזיפל
.םיגרב םע ימינפ היהי חותינה לש עוביקה ןבומכ
ב םישמתשמ ,תוחיפנ תדרוהל חרקב םירזענ ,הלוחה תא ליעפהל ליחתהל ידכ
C.: ,)'וכו ילרומפ ולטפ קרפמ לע רומשל( םיפסונ םינוירטירקב םיבשחתמ ,
,אסיג $דיאמ סגנירטסמההו דחמ םיבציימה לש תבלושמה תוליעפה תא םידמול
.האלמל תיקלחמ – לקשמ תאישנ ול םינתונ הלחתההמו ,העונתה חווט לע םידבוע
ב ערק AC; ,הלוע םיסוקסינמב םיערקל םייוכיסה ,לופיט אלל ותוא םיבזוע םא –
$כל תודע ןיא – העוצר רוזחשו .םייתקיחש םייונישל ןוכיסה הלעי לכ $ותמו
יבגל איה היצקידניאה 'חתנל המל זא .םייתקיחש םייוניש תוחפ שי םירזחושמלש
היהי םהל – טפיש טוביפו הרגמו ןמחל ול שי ,טרופסב קוסעל ול בושחש םדא
אל .חלצומ אל ,םייתקיחש םייוניש עונמל ידכ קר םיחתנמ אל ,ריעצ ליגב .חותינ
,לסרודכ ,לגרודכ ומכ טרופס רמולכ .טרופסב קוסעל בייח אלש םדא םיחתנמ
...רשוכ רדחב ןטב ירירשל םתס אל .העוצר $ירצ – יקס
.חותינה רחאל שדחתת העוצרהש דע ,הנש דע הנש יצח ומכ והשמ חקול
.C;
לבא( תוחיפנ ,המוארט ,רועב תועיגפ ,$רבב הלבח .תירוחא הרגמ ,ןשקלפ רטנלפ
מ תוחפ AC; אל לבא תויהל לוכי רמולכ ,סיזורתראמה היהי אל .תוביצי רסוח ,)
ערק .חיכש .C; תועיגפב הברה ערוק das!board .
.$רבהמ זקנתי םדה םיתעל +סיזורתראמה היהי תועוצרב ערק לכב אל
.'דכו ,ביבסמ תוכרה תומקרב םומיד ,היבוניס ללגב – היהתש תוחיפנ
לש םירקמה בור – לופיט .C; אלא םיחתנמ אל ,הלש תדדוב העיגפ שיש עגרב ,
ב העיגפהשכ בורל םיחתנמ .'ויזיפ ןכמ רחאלו ,ירוחא דסב םייעובש .ינרמש לופיט
.C; .תורחאה תועוצרב העיגפ םע תבלושמ איה
– החיכש העיגפ .C; .םיחתנמ ןכ בורל הז תאו םיילרטל&ורטסופ םיבציימו
ילרומפ&ולטפ באכ 70> 3 7 don2t kno$--- 
C:. .'צואא .תירלטפ היצלמורדנוכ –
םיבאכל תוחיכש תוביס – )הקיפה לש היטס( הקיפה לש טנמיילאלמ וא זוירבוא
.םיכשוממ
.'וכו הפיא ,םיבאכה יתממ – הזנמנא
.ילרומפ&ולטפ באכ דישחמ – םייכרבה תמדקב םיבאכ – העירכל הדירי
.'וכו ינש דצל האוושה ,$רבה תקידב – תולכתסה
רסוח( תוביס ינימ לכ ללגב הקיפה לש תילרטל וא תילאידמ תייטס – טנמיילאלמ
,םצעה לע #חל ,היבוניסה לש יתקלד יוריג – )םייקרפמה םיחטשמה לש המאתה
.הז לע תולעל $ירצ .הנהכו הנהכ דועו
.'וכו יאטרופס ,ריעצ ליגמ דקור .רופיסה תא םיעמוש – זוירבוא יבגל
.תבלושמ העיגפ תויהל הלוכי ןבומכו
הכישמה וק ןיב תיוז תרצונ ,הצוחההמינפ הזז הקיפה םא .הלטפה לע םילכתסמ
.)יטיסורבוט לאיביטל הקיפהמ( הקיפה דיג ןיבל ,דווקה לש דיגה ,הקיפה לש
ןה הקיפה לש תוזוזתה בורל .הקיפה תא זיזהל הסנמש רוטקו רצונ רמולכ
.באכו יוריג ,#חל םרוג הזו ,ילרטלה רומפה ליידנוק לע #חלית הלטפהו .תוילרטל
? angle וק דועו .הלטפל דווקה רוטקו $רואל וק םיריבעמ – דווקה תיוז –
וזו .תיוז לבקתתו הלטפה דיג לש וקה תא םיכישממ .יטיסורבוט לאיביטל הלטפהמ
@ angle – המרונב . 10-1' לעמ .תולעמ 20 לצא רתוי #ופנ הז .יגולותפ הז תולעמ
.הלדג תילרטל הכישמה ,לדג רוטקוה ,הלודג תיוזהש לככ .םינב לצא רשאמ תונב
.ילרטלה ילרומפה ליידנוקל הקיפה ןיב #חלה לדגו
.הרוק אל הז בורל ,תילאידמ הכישמ םג תויהל לוכי הז ,תיטרואית
– ילרומפ&ולטפ באכל תוירשפא תוביס
.תוכר תומקר ,טנמיילאל ,זוירבוא ,#חל ,ילאיבוניס ,ימרג רוקמ
הזש ,דווקה תיוז םג ,תוביס ינימ לכמ תורקל לוכי הז .טנמיילאלמ – רקיעב
ביבסמ תומקרה תעפשהב הנתשמ הקיפה תדמעו ,הנתשמ תיוז וז .יזכרמה
זכרמבו תוחוכה זכרמב איהו ,רוכזכ ,תידיאומסס םצע איה הקיפה .הלטפל
המ תוארל שפחנ תילקיזיפ הקידבב זא .התוא זיזהל םילוכי םיביס ןומה ,תכרעמה
.הקיפה םע
םג ןבומכ .תינוציח היצטורב $רבב ל%נכ .הלדג דווקה תיוז ,סוגלוב $רבה םא
.הדימע חנמב דווקה תיוז תא קודבל בושח .ששמנ
$רבב !ופיכ ,בגה לע הביכשב לפוטמ – הדרח ןמיס טסט 30 םיסנמו .תולעמ
ןמיס הזו .באכה רוקמ תא ונאצמ – באכ ררועמ הז םא .תילרטל הלטפה תא זיזהל
.הקיפה לש הדרחה
ללגב וא חתמ ללגב םרגיהל לוכי ,ימניד וא יטטס םרוגמ תויהל לוכי טנמיילאלמה
.הלטפה תא תוקיזחמה תועוצרה ןויפיר
קלחל הקיפה תדמצה – גניפייט תטיש שי .ימנידו יטטס שי – טנמיילאלמב לופיט
.הקיפה תא זכרמל ידכ דווקה ירירש תא קזחל ז%ובו םיטסלפ םע יזכרמה
הניחבמו ,תיטטס הניחבמ תילרומפ&ולטפה העוצרה רקיעב – הקיפה בוציי
הלטפהש $כל םרוג ,ל%נה ינש ןיב בולישה .קילבוא סילאידמ סוטסוה – תימאניד
...ילאידיא ןפואב .זכרמב בשת
ב העיגפ ):A ב וא .5; ןתונש ,ימאניד טנמיילאלמו ,הלטפב תוביצי רסוח שי –
.$רבל באכה תנומסת
ב עגפנ םדא םא .5; ,תילרטל חרבת הקיפה ):A דימת אל לבא $ושמל הסני
וא ,טנמיילאלמ לש המרב תויהל לוכי הזו ,הלש םוקמהמ אצת הלטפהו חילצי
םיבצמ םה םינורחאה םיבצמה ינשו .שממ היצקולסיד וא היצסקולבוס המרב
.םייטוקא
.תולק תועיגפ ירקמ םה םירקמה בור
.סגנירטסמה לשמל ,םירירש ירוציק ,$רבב העונת חווט – הקידבה $שמה
םג בושח .רומפה לע תבשוי הלטפה $יא – )ןגטנר( ויו ייקס – הימדה תוקידבו
.הטמל הלעמל ןוויכב וא ,דצל תויהל הלוכי טנמיילאלמ יכ .ילרטל םוליצ
.atella alta הלעמל הלטפ – הקיפהמ לודג רתוי הקיפה דיג $רוא –
.הטמל הלטפ ,הקיפהמ תוחפ דיגה $רוא – $ופה – הטמל הלטפ 2 םילוכי םג ל%נה
.הלאכ םיבאכ רורגל
םג רשפאו .השענ תומצע יופימ םג C1 הז .היפוקסורתרא – לופיטכ בורל – םגו .
.הלטפב שי המ םיאורו ,$רבל םיסינכמש יטפוא רישכמ
ולטפ באכ הז ןכל .ןיעל הארנ קזנ שי באכב םיבאכ םהב שיש םיבצמה לכב אל
.והזו ילרומפ
סוחסב הקיחש תאז לכב היהת טנמיילאלמ וא זוירבוא ללגב םהבש םיבצמ שי
"תונוש תוגרדב הקיחש והזו ,יקרפמה
1 סוחסה תוככרתה –
2 סוחסב םיצירח –
3 םיסג םיצירח ,סוחסב תורוסיפ –
& .םלענו $לוה סוחסה –
$רדה םשמו ,סוחסב העיגפ םג $שמהבו ,םיבאכ םורגל לוכי טנמיילאלמ "רמולכ
.הרצק םייתקיחש םייונישל
.ינרמש בורל – לופיט .ain killers .תקלד ידגונ ונתני – םייתקלד םיבאכה םא ,
קוזיח ,גניפייט ,החיתמ "היפרתויזיפ – רקיעבו ):A תיטניק תרשרשב הדובע ,
ותרטמש $רב ןגמ – לופיט דועו .)באוכ הז החותפ ,הרוגס !ידע( הרוגסו החותפ
לודג קלחל רבוע הז .$ירצש ומכ דובעל ולכוי םירירשהש ידכ הקיפה תא זכרמל
םיביכרמ ןובשחב תחקל $ירצ ןבומכו .םירירשה קוזיחל עירפמ לבא םיבאכהמ
לגרה !כ לש היצנורפ – לשמל .םיבאכ תיחפהל םילוכיש ,לגר !כ ומכ םיפסונ
.דחוימ סרדמ י%ע רותפנש
סנכינ םיתעל ,קוזינ סוחסה רבכ ,הקיפה לש היצלמורדנוכ רבכ שיש םירקמב
סוחסל הביסה םא ,בורל לבא ,עוגפה סוחסה תא !יישנ פוקסורתרא תרזעבבו
לכ םדוק םיבייח לבא ,רוזעת אל דבל היפוקסורתרא ,טנמיילאלמ איה עוגפה
.םירירשה קוזיחל 'ויזיפה לש ןויסינ
– החילצה אל 'ויזיפה םאו
ןוקיתל רתויב חיכשה חותינה .הלטפל תחתמ וא לעמ יחותינ ןוקית תושעל רשפא
אוה טנמיילאלמ lateral release י%ע רשפאו .דצהמ הלטפה רורחש –
ןקות אל םירירשה ןיב סנאלאבה – חותינה ןורקיע .חותפ חותינב וא פוקסורתרא
םולוקניטרה לש ,ילרטלה )אלמ וא תיקלח( רשקה תא םיכתוח זא ,ויזיפ תורמל
תושעל םג רשפא .דצל הכישמה תא םילטבמו ,הלטפה לש )םיילרטל םירירש(
ןב הכישמה תא קימעהל ,ילאידמה קלחה תא #ווכל ינש דצמו סילר לרטל ):A
םיחותינ 'בקל סנכנ ילאידמה קלחה לש #וויכהו ילרטלה קלחב רורחשה .הלטפל
םיארקנש proximal realignment תושעל םג רשפא . טנמיילא-הר לאטסיד
תילאידמ רתוי הריבעהלו ,המוקממ התוא $ותחלו יטיסורבוט לאיביטה תא םיחקול(
תיווז תא םיניטקמ הככ .)יטיסורבוט לאיביטה לש הימוטואיטסוא( היביטה לע
.תילרטל תכלל הקיפה תייטנ תאו דווקה
עוביקו רומפה תא םג לולכיש רתוי לודג חותינ השענ םיתעל םיינוציק םירקמב
.ינוציח
יחותינ תושעל אלא הרירב ןיאו רזוע אל חותינה םג םימעפל הקיטסלפולטפ
.)$וכיחה תא עונמל ידכ הכר המקר וילע םישלו הקיפה סוחס תא !יישל םיסנמ(
.הקיפה תא םיאיצומ – הרירב ןיאו– םיקזח $כ לכ םיבאכה םאו .רזוע אל הז בורל
ימוטקלטפ םיכישממ הקיפה תא םיאיצומשכ םגו .דואמ רידנ .בוט אל הז לבא .
.םויה ותוא םישוע אל .$רבה תמדקב םיבאכמ לובסל
תוקירפ שי םא .עוביקל $וחמ םישנ םוקמל םיריזחמש רחאל ,היצקולסיד שי םא
&ולטפ לאידמה תא רזחשל לשמל רשפא .תיגרוריכ הבושת $רטצנ בוש תורזוח
.הקיפה לש תיטטסה תבציימה איהש ,טנמגיל לרומפ
ןקתל םירירשה תא קזחל רשפא .הקיפה לש הניקת אל הדמע – םיבאכה רקיע
.$רוצה תעב םיחותינו ,בצמה תא
,טרופסב םיקסועה םישנא לשמל – $רבל ביבסמ תוסרובהו םידיגה לש תוקלד
– םיאטרופסל תוינייפוא תוקלד "'דכו תוציר ,תוציפק
ןיב רבעמ רוזאב םיבאכ אלא ,ילרומפ&ולטפ קרפמב וא סוקסינמב אל םיבאכ
ו .הקיפל דיגה לש רוביחה רוזאב םייתקלד םיבאכ ולאו ,הקיפה דיגו הקיפה
patellar tendonitis םג ארקנ 9umper2s knee םיערקמ תעבונ תקלדה .
וא %$וחמ% אוה $כל לופיטה .הביבסב םיבאכו תקלד םירצויש םייפוקסורקימ
אוה לופיטה בורל .)יורש דיגה ובש חתמה לע לקמ( הקיפה דיג לע םימשש העוצר
,היפרתורטקלא( 'ויזיפ ,תוידיאורטס אל תויתקלד יטנא תופורת – ינרמש =4 קרו ,)
.יתקלדה קלחה תא םיאיצומו םיחתנמ םיתעל ינרמש לופיטל םיביגמ אלש םיבצמב
שי .$וכיח ירוזאב תואצמנש תוילאיבוניס תויקש – תוסרובה 26 שי .$רבב תוסרוב
prepatellar bursitis שי , pes anserinus bursitis שי , semimemranosus
bursitis .לשמל
.סיטינידנט רלטפ – תוציפק .סיטינידנט לאטילפופל ינייפוא – תוכורא תוציר
– ןותרמ יצרל – רומפה לש ילרטלה ליידנוקיפאב םיבאכ ilio tibial band riction
ב יתקלד יוריג 71B .
– סואטילפופסוזונרבממימסב הסרוב baker2s c%st ב יכ תחפנתמ איה . 30,
אלמתהל $רבל תמרוגש $רבב תקלד שי םאו $רבה םע הרושק איה םירקמהמ
לופיטה זאו ,)$רבל רוזחל $רד לזונל ןיא( הב ראשייו הסרובל $לי לזונה ,לזונ
תמרוגו דוקפתב העירפמש הלודג כ%כ תוחיפנה םא קר .הסרובב אלו $רבב היהי
בש שקבנ זאו – םיבאכ =4 יכ ינמז ןורתפ הז לבא – לזונה תא וזקניו טחמ וסינכי
לבא ןמזה $שמב םיגפסנ בורל םילזונה .$רבב היעבה תא רותפל $ירצ לכ םדוק
.רוזחי הז – תראשנ $רבב היעבה םא
Asgood-s!latter disease 3 apop!%sitis לאיביטל הקיפה דיג לש רוביחה רוזא –
ליגב םידלי לצא #ופנ .יטיסורבוט 12-13 לסרודכלגרודכ הברה םיקחשמש ,
םירבש השוע ,יטיסורבוט לאיביטה תא $שומ הקיפה דיג ,ןזה לכ םיצפוקו
רוביח רוזא*( הזיפופא הז יטיסורבוט לאיביטה דלי לצאו .תקלדו םייפוקפסורקימ
תוחיפנ היהת ,תינילק הניחבמ ,רתוי הלודג היהת יטיסורבוט לאיביטהו .)םידיג
.תורגבתהה ליג !וס דע ,לסרודכו לגרודכ לש ןונימ תיחפהל $ירצ זא .הזה רוזאב
חותינ תושעל $ירצ אבצה ירחא $ישממ הז םאו .םילייחל םג תורקל לוכי הז יכ םא
.באוכ הזו ,הזה יוריגל תמרוגש תקתונמה םצעה תא איצוהלו
Asteoc!ondritis dissecans .יקרפמה חטשמהמ תודרפנ סוחסו םצע תכיתח –
ב תאז תולגל רשפא tunnel vie$ ה בורל . A0 ליידנוקב ,ימינפה דצב אוה
.םינפבמ ילאידמה ילרומפה
רבש – סוחסו םצע לש רבשכ ,המוארטל םיסחיימש הלאכ שי 'הרוק הז המל
םג $שמהבו ,םיבאכ לש םימוטפמיסל םורגי ,הזכ רבשו .ילרדנוכ&ואיטסוא
יא ,.מ.ש םידבאמו םיכלוה .%$רבה תספתנ% רקיעבו העונתב הלבגה ,תוחיפנל
תוקד המכ הל חקולו תעקתנ $רבה .$רבה תא !פוכל וא רשייל רשפא
לש גוס .םדה תפקסאב תימוקמ הערפה ללגב םג תויהל לוכי הז .ררחתשהל
A)* $ירצ ןבומכ זא . & ,הנחבאל ןגטנר ימוליצ C1 ו :<7 תא םיאיצומ ,$רוצה יפל
תויהל םילוכי הלאכ םימוטפמיס רגובמ לצא ..היפוקסורתרא י%ע !וגה
( םיסוחסו תומצע תרציימש קרפמ תלחמ וא םיטיפואיטסוא s%novial
c!indromatosis .סולאטה רוזאב לוסרקב וא ,קפרמב וא ,$רבב תויהל לוכי הז .)
A0 .םירגובמ לצא םג תויהל לוכי לבא ,תורגבתהה ליגב םידליל ינייפוא
– לקשמ אשונ רוזאב הז םא – סוחסםצעה לש דרפומה קלחה תא םיאיצומ םאו
ידכ סוחס תלתשה – סוחס תסנכה – ןורתפו .$רבב םייתקיחש םייוניש םש וחתפתי
םילדגמ ,סוחס םיחקול םדא ותואמ וא 'ליתשנ הפיאמ .הלאכ םייוניש עונמל
– הקאיזומ חותינ וא ,םיליתשמו הדבעמב mosaic plast% םצע תכיתח םיחקול –
ןמזה לכ לבא .וב רסחש לקשמה אשונ רוזאל $רבב בושח תוחפ םוקממ סוחסו
.דיתעב היהי המ ששח רתונ
"$רבה רוזאב םירבש
ספסירדווק – $רבה לש רשייה תכרעמ איה $רבב תובושחה תוכרעמה תחא
הלטפה דיג תעירק וא דווקה דיג תעירק י%ע עגפיהל הלוכי תכרעמה .ןודנט רלטפו
דווקה דיג לש ערק – חיכש תוחפ .הקיפב רבש – חיכש יכה .הקיפה לש רבשמ וא
)תוילכ ס%יא ,תרכוס – דורי יללכ בצמו תונוש תולחמ םע תרגובמ 'כוא לצא הארנ(
אוה $כל םרוגהו תירונימ הלבחה םיתעל .דיגה תא םיערוק הלבח לש האצותכו
היעב ול שיש םיבשוח – היעבה תא םינחבאמ אלו ,הלוחה לש יללכה בצמה
.יטיסורבוט לאיביטהמ קותינכ היהי הז בורלו .תידפותרוא אלו תיגולורוינ
.הפיקע וא הרישי העיגפ "םינונגנמ ינשמ תויהל לוכי הקיפה לש רבש
קושה( יהשלכ תודגנתה שיו דווקה תא םיצווכמ ,רושיי בצמב – הפיקע העיגפ
סמועה תא תפטוח הקיפה ,)רשייתהל ןתונ אל והשמ ,רשיי ידכ $ות ספתנ
היהת רבשה תרוצו .תרבשנו תיבחור .הקיפה תא קתנמ דווקה .קותינ רבש הזו .
רבשה בורל לבא ,ןותחתב וא וילעה קלחב וא עצמאב רבשיהל הלוכי הקיפה
.יבחור
רבש – הקיפב הכמ ,$רבה לע םילפונ – הרישי הלבח קסורמ לשמל .
das!board in9ur% היצקולסידמ ששח ללגב הקיפב הזכ רבש ספספל אל .
.לשמל ,קרפמב
.רישי!יקע בוליש תויהל לוכי ןבומכ םיתעלו
יכ ,ןיחבהל בושחו .הזוזת םע היהי רבשה םיתעלו הזוזת אלל ןידע רבשה םיתעל
ל הרשי $רב( רוניצ סבג וא דס םישל רשפא הזוזת אלל – הנוש היהי לופיטה 6
.יחותינ לופיטה – תיניצר היהת איה הזוזת שי רבכ םאו – הזוזת שי םאו ,)תועובש
איה הרזחהה בורלו חותפ חותינה .םיגרב וא לזרב יטוח open reduction ןכלו
ארקנ חותינה open reduction B internal i#ation םהש הקיפב םיחותינה לכ .
!סונ לזרב טוח םיפפלמ םיתעל .$כ םיארקנ לזרב יטוח םע םיעבקמו םיחותפ
ול םיארוקו הקיפב םימשש לזרבה יטוחל ביבסמ tension band תרבוחמ(הינימש –
םירבוע הלש $וותבש ,)הלטפה דיגלו דווקה דיגל 2 םהש םירשי לזרב יטוח
kirs!ner $ire קחרתהל לוכי לזרבה יטוח לש רוביחה ,$רבה תא םיפפוכמשכו .
.םינוש םיגרב םישל םג רשפא .הז תא תענומ וזה הינימשהו .היסרפמוק היהתו
"קושה
.םיילאטסידו םייעצמא ,םיילמיסקורפ םירבש
"ברוקמה קלחב םירבש
.היביט – לקשמה רקיע .)תילרטל( הלוביפהמו היביטהמ היונב קושה 1"'
.היביטה תא קר עבקל קיפסמ םיעוביקב זא .הלוביפה לע לקשמהמ
ילמיסקורפה קלחב םירבש ןויפא tibial plateau ומכ .קרפמה לש תוברועמ –
.רומפב םיילאטסיד םירבש
םירבשה – !סונ ןויפא .ונלש תוירקיעה תויעבה ןה $ורא חווטל קרפמב תועיגפהו
רבש שי םא .קרפמה יבציימב העיגפו םצעב העיגפ לש בוליש בורל םה וללה
ילרטלה דצב רקיעב אוה רבשה םאו ,וטאלפ לאיביטב ,היביטה לש ברוקמה קלחב
ב ערק .בורל $רבה תועוצרב העיגפב הוולמ רבשה ,)$כ בורה( :C; $לה רומפה ,
אל רמולכ .תועוצרב העיגפמ םלעתהל אל רהזיהל $ירצ .עקתנ לכהו תילרטל
אלש םירבשהמ דחא הזש רוכזל שי .תיתעוצרה העיגפב םג אלא רבשב קר לפטל
רסוח שי יכ .ביבסמ תוכרה תומקרב העיגפה הז – ומצע רבשהמ בושח תוחפ
םע םייתקיחש םייוניש ויהיש הובג יוכיס שי קרפמל םג סנכנ רבשה םאו .תוביצי
.קרפמב הלבגה
'גרנא ילעב םירבשה .ילרטלה קלחב – םירבשה בור .ילאידמו ילרטל וטאלפ שי
הלוכי .בולישכ וא ילאידמה קלחב – ההובג 'גרנאב םאו ,ילרטל קלחב – הכומנ
.יקרפמה סוחסב העיגפו היצמרופהד תויהל
– וטאלפ לאיבאיטב םירבש
– םירבש יגוס השיש ")ידנק דפותרוא( רצקאש לש היצקיפיצלק
1 . ילרטלה דצב #ירח
2 . הסיחד םע #ירח
3 . ילרטלה קלחב הסיחד קר
& . ילאידמ רבש – רידנו יתייעב רתוי רבש
' . ידדצ וד רבש
6 . )הטמל הלעמלמ( סיזיפאידהו סיזיפאטמה תא דירפמש רבש
בורל ,וטאלפ לאיביטה ירבשב .יחותינ וא ינרמש תויהל לוכי לופיטה רבש לכב
לכ אלל היהי רבשה םא – חתנל אל טילחנ בצמ הזיאב .יחותינ היהי לופיטה
םישל םיבייח .םוקמל יקרפמה חטשמה תא ריזחהל םיבייח .רידנ הז לבא ,הזוזת
המכ ויזיפב ליחתהל רשפא היהיש ליבשב םג רבשה תא בצייל ידכ תוטלפםיגרב
.סבגה תא דירונש דע קרפמב המקר תויוקבדיה ויהי סבג םישנ םא .רהמ רתויש
.לשמל הבוגמ תוליפנמ ,םיכרד תונואתמ – הלאכ םירבש
לאנורפ ןומוקב העיגפ תויהל הלוכי םג .ברועמ ירלוביפ&ויביט קרפמ םג תויהל לוכי
ןיב השוחתב הערפה ןיא םאו ,ןשקלפיסרוד השוע םדאהש קודבל $ירצ .ברנ
עבצא 1 ל 2 שיש ןבומכו .)יחטש לאנורפ( ילסרודה קלחב וא )קומע לאנורפ(
יקרפמה חטשמה תא !וחדל .םירהל $ירצ – הסיחד התיה םאו .לגרב קפוד
טושפ רבשהשכ םימעפלו .םיגרב םישלו םצע לתש !יסוהל $ירצ םיתעל .עבקלו
,ימינפ עוביקו החותפ הרזחה םבייח דימת אל .לודג תויהל $ירצ אל חותינה רתוי
םירבשה עוביק תא השענ םימעפ הברהו .הרוגס הרזחה תויהל הלוכי םיתעל
רתויש ומכ חטשמ דפותרואהמ שורדל $ירצ .בוליש .היפוקסורתרא לש תרוקיבב
.הליעי היהת ויזיפה זאו .ביצי רתויש המכו ימוטנאל בורק
לע לקשמ תאישנב םינכתסמ אל – הזכ רבש רחאל לקשמ תאישנ תניחבמ
תופחל הכירד היהת אל לבא $רבה תא ליעפנ רמולכ ,רבשה 6 אל ידכ תועובש
.יקרפמה חטשמה תא ןכסל
"קושה לש יעצמאה קלחב םירבש
"הלאכ םירבשל םינויפא A)* לוכי – רתוי $ורא רוביחה .היוקל םד תקפסא ללגב
לש ההובג תוחיכש ,רתוי !או השולש םיישדוח תוחקל nonunion ןגמש המ ןיא םג .
תקולח .הפ חיכש היהי חותפ רבש ןכלו םינפלמ הילע םירירש ןיא ,היביטה לע
שי !סונב .רקיעב היביטה ירבש לע התיה – םיחותפ םירבש לע וליטסוג 2 תומצע
.קושב
,הרישי הלבח לש ןונגנמ ,ינוסכלא וא יבחור ,חותפ וא רוגס תויהל יושע רבשה
.הפיקע םג תויהל הלוכי
ב םירבש – הרישי הלבחהשכ 2 רבש – הפיקע הלבח .הבוג ותואב תומצעה
רבש םג תויהל לוכי .תומצעה יתשב הבוג ותואב היהי אלש םירבשו .ילאריפס
.ירטנמגס
– בורל 2 .ורבשי תומצעה
.היצמרופהד ללגב הנחבאל לק רבש ,תולכתסה "הנחבא
הילעמ שיו ,לקשמ תאשונו הכורא םצע וזש רחאמ .יחותינ וא ינרמש וא – לופיט
םע םה םירבשה םג בורל ,יחותינ היהי לופיטה בורל ,םיבושח םיקרפמ היתחתמו
יחותינ לופיט !ידענ .ארטסקא וא ירלודמארטניא ימינפ עוביק תויהל לוכי .הזוזת
רבשה םא .רהמ רתויש המכ תוליעפהו העונתה לגעמל םישנאה תא ריזחהל ידכ
.םירבשה טועימ הז לבא ינרמש היהי לופיטה – הזוזת אלל
הזו רתוי ןטק יחותינה $תחה יכ ירלודמארטניא רמסמ הסננ תוכורא תומצעב
אלו ,ידשל $ות רמסמו הרוגס הרזחה תושעל !ידע .םימוהיזל יוכיסה תא ןיטקמ
.םוהיזל ןוכיס םיניטקמו ,רבשה רוזאל םיעיגמ
עוביק – הלוביפל היביטה ןיב תרבחמש הנרבממ לע םירבדמשכ – הלוביפהו
.הלוביפה לע עיפשי היביטב
גוסמ יניצר חותפ רבש – ינוציח עוביק 3 .קוסיר םע ,
ללגבו ,רבשה רוביחל תועובש המכ תוכחל $ירצ – סבגב םימשש הזוזת אלל רבש
םייתניבו רתויו םיישדוח תחקל לוכי הז הבוט אל איה רוזא ותוא לש םדה תקפסאש
קוחהש ומכ סבג םישנ םא .רתוי םימכח תויהל $ירצ ,$כל .$רבב תועונת דיספנ
)$רוצה יפל לכה( לוסרקב םיריצו ,םילידנוקה לעמו ,קושה לע סבג םישנ ,רמוא
סבג ארקנ הז .םיקרפמב העונת רשפאתת זאו .1B patellar tendon $eig!t
baring לש תוזטורפ ומכ .רוחאמ חותפ לבא הקיפה תאו םילידנוקה תא םיספות .
היהי $ורא סבג .תכלל לוכי םדאהו .םויה סבג םוקמב םיכוחמ םג שי .םיעוטק
השענ זאו תוחיפנה תדירי דע השולש םייעובשל .1B .
עיגמ רבשהשכ קר םיגרבו הטלפ םימשו ,היביטב םג שי ליינ גניקול רטניא
.ירלוקיטראה חטשמל
,וטאלפה זכרמ "סננימא רלידנוקרטניאב םירבש AC; רבש הז .וילא רבחתמ
לש ערקל יטנלויווקא AC; אלא העוצרב ערק ןיא בורל םידלי לצא – םידלי לצא
,הזוזת וב שי םא היעב רצויו ,יקרפמ $ות רבש הז .סננימאה לש קותינ רבש
ןיא םא .לזרב יטוח םע עוביקו היפוקסורתרא – יגרוריכ היהי בורל הפ לופיטהו
.סבגב לופיט תויהל לוכי הזוזת
– קושב םייעצמא םירבש – בושו
רישכמב וא ןוארב ש%ע דסב שמתשהל רשפא ,תוחיפנ עונמל הצרנ cpm עינמש
.עונל לכותו !ופיכב היהת $רבה .'ויזיפל עויסכ הצרנש םיחווטל $רבה תא
גוסמ םא – חותפ רבש שישכ 1-2 קסורמ רבשה םא לבא ,ידשל $ות רסמ סינכנ
.ינוציח עוביקב שמתשנ
םאו ,ינרמש אלא יחותינ היהי אל לופיטה בורל םירגבתמב דחוימבו ,םידליב
תטלפב עוגפל אל ידכ ,יסננ ירמסמב אלא ידשל $ות רמסמ אל – יגרוריכ
ב עגפנ אלו הלעמל היביטה ידצמ ותוא ריבענ "הלידגה C. .
"קושה לש ילאטסיסה קלחב םירבש
םירבשה יכ ,םיילמיסקורפ םירבשל הלבקה תוארל לכונ ,הלאכ םירבש
ידכ לכה השענ זא .המוד תוסחיתההו לוסרקה קרפממ קלח םה םיילאטסידה
עוביק י%ע העונת חווט לע הרימש – ןבומכ םגו .ותומדקל רזחוי יקרפמה חטשמהש
.יתוכיא
.ןשקלפ רטנלפו יסרוד – לוסרקב העונתה ,תועוצרה י%ע שי םידדצב תוביצי
2 וטאלפה לש םירבשו םיירלואלמ םירבש "ילאטסידה קלחב שי םירבש יגוס
( ילאיביטה pilon racture וא דחאב םייעגופ – םיירלואלמ 'םהיניב לדבהה המ .)
אל – ןוליפ ירבשו .ירלואלמירט וא ירלואלמיב ,ירלואלמינוי רבש .םיסולואלמ רתוי
ןבומכו .רבשנ ,סולאטה לומ חנומש ילאיביטה חטשמה אלא םירבשנ יילואלמה קר
שי ירה .תוכר תומקרב העיגפ לע בושחל רוכזל דימתו .ברועמ רבש תויהל לוכי
.םירבשב ועגפיי ןהו .תובציימש ביבסמ תועוצר הברה
םג בשחתהל םיבייחו היביטה תא עבקל קיפסמ אל – ילאטסיד רבשה םא
.ורבחתי תועוצרהש ידכ ,ןתוא דימצהל ,הלוביפב
יסופיט ןונגנמ שי .תועוצרב םיערקו יילואלמ לש בוליש אוה רבשה םימעפ הברה
) ןשקלפ רטנלפ( היצניפוסב לגרה !כ ובש רבש הז יסופיט יכה – רבש הזכל
םדוק ערקנ .העיגפה $להמב תינוציח היצטור $ות )היצקודא ) ן'זרבניא A15;
תיספוקב ערק זאו ,הלוביפב ילרטלה סולואלמב ילאריפס רבש זאו
סולואלמב רבש םג – דוע הכישממ היצטורה םאו ,ירוחאה סולואלמבתירוחאה
.תועוצרהו רבשה לש הקינכמל תיטירק היצטורה תדימ .ילאידמה
סולואלמב ליחתמ הז – הנתשמ העיגפה גוס – תינוציח היצטורו היצנורפ שי םאו
ערקו .סיזומסדניסב ערקל זאו ,תירוחאה תיספוקל וא סולואלמל רבועו ,ילאידמה
סולואלמב אקווד ואל ,הלוביפב רבשל םורגל לוכי הז יכ ,בושח אוה סיזומסדניסב
.הלעמל רתוי אלא
רבו A הלוביפה הצקב –
רבו B סיזומסדניסה תמרב –
רבו C סיזומסדניסה לעמ –
סיזומסדניסה בצמ תא תוארל $ירצ – סיזומסדניסל לעמש רבש םיאורשכ זא
רבש הארנו $רבב םיבאכ תויהל םילוכי .הלוביפהו סיזומסדניסהה תא עבקלו
הזכ םזינכמב רבש .לוסרקה תא םג קודבל $ירצ ,הלוביפה לש ןוילעה קלחב
ארקנ maisonneuve racture .
יכ חתנל רשפא יא וא הזוזת ןיא םא אלא .יחותינ לופיטה – םיירלואלמ םירבש
היהי בורל עוביקה .'דכו דואמ רגובמ הלוחה A<75 .ימינפ עוביקו החותפ הרזחה –
$ירצ םירבשה תא םיעבקמשכ – )רבש שישכ( תועוצר תעיגפ לש םוקיש תניחבמ
.תועוצרה תא םג רופתל
המוארטה .סולאטה לעמ ,לקשמ אשונ רוזאב םה יכ רתוי םייתייעב – ןוליפ ירבש
רבשל הוולתמש תוכרה תומקרב העיגפה .רתוי הלודג איה וללה םירבשל תמרוגש
רבוקלאו ידור תקולח לשמל ,תונוש תורוצב םיקלחתמ ןוליפ ירבש .רתוי הלודג םג

גוס A .טושפ רבש ,הזוזת אלל רבש –
גוס B הזוזת םע רבשה –
גוס C םייוכיס .הזוזת שי .רתוי הלודג היעבה קוסיר רתוי שיש לככו קסורמ רבש –
.קוסירה תמצע יפל םייתקיחש םייונישל םיהובג
תבחרנ העיגפל הברה הוולתמ הזו הלא םירבשב ההובג בורל 'רנא .חותינ – לופיט
.ינוציח עוביק – םיגרבו הטלפ םוקמב היהי לופיטה םימעפ הברהו .תוכרה תומקרב
.תועבט – בוראזיליא גוסמ עוביק בורלו
ב םיברועמ תויהל םילוכי היביטב םירבש ( compartment s%ndrome םוביד שי –
לע #חל ,םד ילכ תורציהו םירירש לש הימכסיא יכילהת ,#חל ,תויצסאפה $ותב
,םיבאכ ןיידע שיו ונעביק םאו.'וכו קפוד רסוח ,סיזתסארפ ,סיזרפ ,באכ ,םיבצע
לעמ אוה םאו #חל דודמל – תוחיפנ ,#חל 30 .ימוטויצסאפ תושעל –
תומוארט שי .ליעל םירבשה ומכ תופירח תומוארט ןה קושב תויעבה לכ אל
לשמל ,םיטלתא וא םיאטרופס לצא םיאורש תועיגפ ,תוינורכ c!ronic
compartment s%ndrome םימויא םיבאכ שי מ%ק המכ ירחאו #ר םדאה לשמל ,
םג שי םיתעל .באוכ בוש – #ורל םירזוחו ,רבוע באכהו םיחנ .#ורל $ישמהל א%או
לוכי חפנ םיספותו םיחתופמ וירירשו יאטרופס םדאהש ללגב זא .השוחת תוערפה
.םיבאכה ללגב קר ימוטויצסאפ םיבייח םיתעל ,ינורכ הזכ בצמ תויהל
םג תויהל םילוכי ולאה םיבאכה s!in splins קושה לש ימדקה קלחב םיבאכ –
םילוכיו ,רירשב וא דיגב וא טסואירפב תקלדמ תויהל םילוכי .םירבוע החונמ ירחאו
.תדקוממ אל תוליעפה םא #מאמ ירבש םג תויהל
"םיינורכו םייטוקא – לוסרקב םיעקנ
4prain תועוצרב העיגפ –
4train תידיגתירירש תכרעמב העיגפ –
– תוגרד המכב תויהל םילוכי םהינש
הגרד ןיירפס 1 .תויכשמה שי .יפוקסורקימ ערק .החיתמ –
הגרד 2 .יקלח ערק –
הגרד 3 .אלמ ערק –
.הלא תוגרד יפל תויהל לוכי לוסרקב עקנ םגו
– לוסרקב תוידדצה תועוצרב העיגפ שי םאו A15; .15; C5; ערקייש חיכש יכהו .
הז A15; לש בוליש – ינש םוקמב . A15; םע C5;- .15; .עגפהל חיכש תוחפ יכה
ו ינוציח דצ רקיעב – לוסרקב םיעקנ A15; לע תובוט אל תותיחנו תוציפק ללגב .
.ילאידמ דצב #ופנ אל .לגרה
בצמה הז .העונתב הלבגהו תושיגר ,תרבגתמש תוחיפנ ,באכ – םימוטפמיס
.!ירחה
.ןמזב סופתל רמולכ ,ההובג אל תוחיפנהשכ קודבל $ירצ – האלה םיררבמ $יא
לש רוזאב ,השיגר היהת הלוביפה תמדק A15; סיזומסדניסה אלש קודבל $ירצ .
זיווקס םג שי ,הלעמל רתוי תוחיפנה סיזומסדניסב העיגפב – םילידבמ $יאו .עורק
.תושיגרה םוקימ תקידבל ילאטסידה רוזאב הלוביפהו היביטה תא םיכעומ – טסט
רבשב רבודמ אלש אדוול – תיתעוצר העיגפ וז םא םג .םימוליצ $ירצ ןבומכ
סיסב קותינ ירבש םגו עורק סיזומסדניס וא רובש ילרטל סולואלמ לשמל(
םג רשפא .)סיוורב סואנורפ י%ע ישימח סוסרטאטמ =4 ו :<7 .$רוצה יפל
.תילרטל החיתפ ןיא םא קודבלו הרגמ ןמיס תושעל בושח – תילקיזיפ הקידבבו
.ינורכה בצמל יטנוולר רתוי .הקידבה עוציב תא ענמיש באכ לש היעב שי לבא
ב ערקה םא יכ – קודבל הצרנ המל לבא A15; ,המידק לגרה !כ תא ריבענ םא –
םיבייח ןבומכו .הרוחא $לת קושה ,קושה לע #חלנו לגרה !כ תא סופתנ וא
.ינשה דצל תוושהל
םישוע ,תועוצרב םיערק ,תוחיפנ ,תושיגר שי – יטוקא בצמב לבא <7CD 'דוע המו .
– םידדצל תועונת ענמיש $וחמ aircast .
קודבל .'דכו םירבש לש תלדבמ הנחבא לע בושחל ,םיששממ ,םילכתסמ זא
.האלה ןכו ,תועוצרה לע תמאב הזש רהמ קודבל ,םיחווט
אל הז םאו ,יביטפסוירפורפ בצמ רופיש םגו ,העונתו בוציי רשפאמ הזו יקלח עוביק
.יחותינ לופיט – חילצמ
.לוסרקב תוילרטלה תועוצרב העיגפל הנווכה בורל ,לוסרקב עקנ לע םירבדמשכ
ב איה רתויב החיכשה העיגפה A15; ינש םוקמבו A15;E;15; – םיינילק םינמיס .
.תימוקמ תושיגר ,תוחיפנ ,באכ
רתויש המכ קודבל בושח.ןשקדבאו ן'זרבניא ,ןשקלפ רטנלפ – העיגפה ןונגנמ
אל ן'זרבניא סרטסו הרגמ ןמיס .הקידבה תואצותל עירפת תוחיפנה תרחא ,רהמ
תלילשל ,ןגטנר ימוליצ השענ הקידבה רחאל ןבומכ .באכ ללגב דיימ תושעל ןתינ
סוסרטאטמ סיסב לש קותינ ,סיילואלמב ,הלוביפב םירבש ' לולשל םג $ירצ .
,םירבש ןיא םא .הנוש לופיטה רבש שישכ ןבומכ .סולאטב ילרדנוכואיטסוא רבש
,ינרמש לופיטה <7CD תדרוהל 'ויזיפ לופיט הז בושח יכה .תקלד תודגונ תופורת ,
.םירירשו ןשפסוירפורפ קוזיח לע םידבוע .העונת חווט תגשהלו ,תוחיפנו באכ
םהבש םירקמ שי יכ םא ,םיבצעבו קרפמב עגופ הז לבא סבג םימש ויה רבעב
םישנ aircast לע $ורדל דמלל $ירצ םוקישב .תוידיצ תועונת רשפאמ אלש $וחמ ,
ידמ רהמ םירזוח עקנ רחאל םא .ןשפסוירפורפ רופישל םיביצי יתלב םיחטשמ
( רזוח עקנ תויהל לוכי תוליעפל recurrent המקרב תקלד השוע הזו )
.םייתקיחש םייוניש ןבומכו ,קרפמב ,תילאיבוניסה
.)רחא וא יחטש ילאנורפ( תיבצע העיגפ תויהל םג ןבומכ הלוכי
5unctional instabilit% תוביצי יא שי ןכל ,תיבצע היעבה ,רדסב לכה תימוטנא –
.לוסרקב
:ec!anical instabilit% ןכלו תימוטנא ןיקת אל והשמ שי רמולכ ,תועוצר תעיגפ –
.לוסרקב תוביצי יא
רזוחש לוסרקב עקנ זא recurrent רסוח לש השגרה ,באכמ לבוסש םדא –
הקידבב .לוסרקב תרזוח תוחיפנ ,לוסרקב ןוישיק םיתעל ,'דכו תודיעמ ,תוביצי
תשלוחהעיגפ ,תוחיפנ ,לוסרקה לש ינוציחה דצב תימוקמ תושיגר אצמנ תילקיזיפ
.לוסרקב העונתה חווטב העיגפ ,םירירשב
ב ערק היהש ללגב "הרגמה ןמיס – תוקידבב שמתשנ ןכ ינורכה בצמב A15; ,
הז םאו .רוחאל קושה תא איבנש וא ,המידק התוא איבנו לגרה !כ תא סופתנשכ
.יבויח הרגמ ןמיס – זז
– וא talar tilt test הלודג היהת לוסרקה תייטס ,היצקודאו ן'זרבניא ,היצניפוס –
הקידבב רשאמ ןגטנר ימוליצב תאז תושעל חנ רתוי .ינשה דצב רשאמ רתוי
.דואמ תושימג תועוצרה םיאטרופס לצא יכ ,ינשה דצל תוושהל הבוח .תילקיזיפ
.העורק העוצרכ השימג העוצר ןחבאל אל
תילרטלה החיתפה תא םגו הרגמה ןמיס תא םג םיקדובש םירישכמ שי talar
instabilit% .טנ'יוג ראלאטבסב תויעב שי םיתעל לבא ,לוסרקב עקנ הז בורל .
– לופיט
.המינפ העונתה תא עונמל ,לענה לש ינוציחה דצב ההבגה
תודיעמ תעינמל השיבח
Aircast " 9ell cast
םירירש קוזיח
)'דכו ענ חטשמ( יביטפסוירפורפ קוזיח
תא עוקנל $ישממ םדאהו חתננ אל םא( חותינ – םיבאכ דוע שיו – רזוע אל םאו
.תועורקה תועוצרה תא הרזח םירפות חותינב .)םייתקיחש םייוניש ויהי לוסרקה
םידיגה תחא תא םיחקול 'המ זאו .הקיפסמ אל דבל הריפתה םיתעל לבא
.העוצר ונממ םירצויו ,וקלח תא וא ותוא םיבירקמ ,סיברב סואנורפ בורל ,םיכומסה
.לוסרקה תועוצר רוזחשל םיחותינ הברה שי
$כו ,לוסרקה לש םירוטרבניאה תא םג תירטנצסקא קזחל בושח לוסרקה םוקישב
.לוסרקה תא םקשל רשפא ןיידע ,סייאנורפה תא םיבירקמש תורמל
:םיקרפמה לש סיטירתראואטיסוא
"הלחמה degenerative art!ritis םיקררפמב רבודמ .סיטירתרא ואיטסוא וא .
המל רורב אל .דיה !כ שרוש ,ש%מע ,$ריה קרפמ ,$רבה לכ םדוק ,םיילאיבוניס
...תוחפ הז תא םיאור לוסרק!תכקרפמב
.תיאת #וח המקר ,סוחס יאת שי – סוחס "רקיעב $רבה לדומ תא חקינ
איהש תיאת #וחה המקרה (', ןגלוק – תולוקלומ יתשמ היונב ,רמוחהמ
ילמשח ןעטמ םע םינקילגואטורפ רקיעב ,דחוימ םהלש הנבמה .ןקילגואטורפו
סוחסל ןתונ יאת #וחה רוזאה לש הנבמה זא ,םתיא םימ הברה םיפחוסש ילילש
פוקסורתרא סינכנ םא .םיצחל ינפב הדימע ,תושימג ,תויטסלא – תודחוימ תונוכת
ןבומכ הז .סוחסה לש ןבלו ןידעו קלח חטשמ הארנ הלאכורטה ןיבל הקיפה ןיב
.ילמרונה סוחסה
םיערה .םיערו םיבוט םיניקוטיצל םיקלחתמ םה .םיניקוטיצ 'לומ שי סוחסה יאתב
םה םיבוטה .םיניקולרטניא םה gro$t! actor ,רפומ ןוזיאה םא .ןוזיא םהיניב שיו .
.סוחסה תא קרפל םיליחתמ םהו ,)תוזאניאטורפולאטמ( םיאתב םימייקש םיזנא
.סיטירתראואיטסואב שחרתמש $ילהתה אוה סוחסה קוריפ לש הזה $ילהתה
םיסרוהה הלאל סוחסה תא םירמשמה םימרוג ןיב ןוזיא רסוח לש הלחמ וז רמולכ
.הזה ןוזיאה רסוחל םימרוגה המ רורב אל םויה דעו .ותוא
.סוחס ןיא ,תויצילרביפ ,םיצירח שי הלוח סוחסבו
הזו ,תעגפנ ול תחתמ םצעב ,עגפנ סוחסה – סוחסבו םצעב םייתקיחש םייוניש
,ןטגנרב תאז תוארל רשפא .$רבב לשמל .םיבאכ לש תנומסתל םרוג C1, :<7 .
.הרוק הז המל םויה דע רורב אל לבא
ליג לעמ םישנאב "הלחמה תוחיכש 6' , /', םייתקיחש םייונישמ תלבוס 'כואהמ
ליגמ םצעב הליחתמ וזה הצאהה .תמייוסמ הרוצב &0 תויהל הלוכי וז .הלעמו
– תינשמ – תירדנוקס וא ,םמצעמ םיליחתמ םייונישה – תיראמירפ הלחמ
לע ,תמקוממ הלחמ תויהל הלוכי וז .רבעב קרפמ ותואב ורקש תויגולותפתולחממ
.!וגב םיקרפמ הברה לע – תימטסיס וא ,!וגב דחא קרפמ
ב ,םיידיה תופכ יקרפמב תויוחיפנ הברה הארנ יללכ סיטירתראואיטסואב 07. הזו
ארקנ !eberden2s nodes – םיילמיסקורפה םיקרפמב תויוחיפנו . buc!ar2s nodes .
"ןוכיס ימרוג
םייתנוזת םימרוג ,)רתוי שי םינבלה לצא( תוינתא ,)רתוי תולבוס םישנ( ןימ ,ליג
.)יד ןימטיו ,ןדיס(
תוחפ קרפמה תנגה ...םיטלתשמ %םיער%ה ןכלו רתויו רתוי רפומ ןוזיאה ליגה םע
.הקיטנגה – ליגה דבלמ םיבושחה םיימטסיסה םימרוגה ןיב .הבוט
.הלחמה לע העיפשמה תיטנג היצטומ שיש עודיש ,סיטירתראואיטסוא יגוס שי
,תוילנומרוה תולחמ שי .הלחמה לע תועיפשמ תויגולונומיא תויעב יכ עודי
תולחמ םג שי .םייתקיחש םייוניש תוחתפתה הז םתוא ןייפאמש המש ,תינירקודנא
םייונישל תורושקהםצעב תועגופה תולחמ שיו .$כל תורושקה תוילובאטמ
.םייתקיחש
.םיימטסיס םימרוג הפ דע
תוחתפתהל ןוכיס םרוג איה קרפמה לש תינאכמה הביבסה "םיימוקמ םימרוג
העיגפה תדימ ,םייקרפמה םיחטשמה לש תוביציהו המאתהה "םייתקיחש םייוניש
םייוכיסל ןושאר ןוכיס םרוג הז יקרפמ $ות רבש שיש עגרב .יקרפמה סוחסב
ילגר םע םישנא םתוא .ןכ םג ןוכיס םרוג אוה קרפמב םוהיזו .םייתקיחש F ילגר וא
A וליעפ .חרכהב אל לבא םייתקיחש םייוניש חתפל רתוי הובג יוכיס םהל שי ,
םיסוקסינמ םיקפוד טרופס םישועשכ ינש דצמ ,הבושח איה תרקובמ טרופס
.לקשמ !דוע – ןבומכו .םג ןוכיס םרוג הזו ןשפסוירפורפו תועוצרו
אוה בוטה .ערו בוט תוחוכ יגוס ינש שי $רבה לע intermitted !%drostatic
pressure – ערהו .סוחסה תריציל םיביכרמה תא הרגמש s!ear stress B !ig!
impact .םתוא סרוה
תושעל אל לבא ,קרפמה תא ליעפהלו ,$ומנ טקפמיא םע טרופס תושעל ןכ זא
ב .'דכו תורקובמ אל תוציפק :<7 םצעה חמ לש תקצבו סיזורביפ תוארל רשפא
.הבושח תינאכמה הביבסה זא ...תוקרי ראשו
,תותפתהל תוביסה תא הארנ דימת אל רמולכ ,םיינושאר תויהל םילוכי םירירשה
תולחמ לשמל .היוקלה תינאכמה הביבסל םרג המ םיאור ןכש םיבצמ שיו
( תוקונית לצא $ריה לש תדלומ הקירפ ,םידליב תוידפותרוא C0H לפטל בושחו .)
תלחמ םג .םייתקיחש םייוניש עונמל ידכ םדקומ הזב pert!es שאר לש קמנ –
ולש םוקמהמ קילחמ $ריה שאר הבש הלחמ םג שי .םידליב $ריה slipped capital
emoral epip!%sis םדקומ לופיט אל םייתקיחש םייונישל סיסב ןהש תולחמ הלא .
.םיאתמו
תנומסת לשמל .םייקרפמ םיחטשמב המאתה רסוחל םימרוגש םיבצמ ינימ לכ שי
emoro-acetabular impingement םג ןבומכ שי . A)* .
"םיינילק םינמיס
.יזכרמו יטפורוינ ,יביטפסיסונ ירפירפ – באכ
.יתקלד וא ינאכמ יוריג ללגב םיקרפמב ליגרה באכה – ירפירפ
.רעוב!רוש ,תירפירפ תיבצע העיגפ ללגב – יטפורוינ
ב םייוניש ללגב – יזכרמ C*4 .חמבו
םייונישה ללגב תקלד שי ירה .סיטירתראואיטסואב םייביטפסיסונ םה םיבאכה קר
.םצעבו סוחסב
.)קרפמל רוחאמו םינפלמ ,ילאיבוניס לזונ ידמ רתוי( תוחיפנ םג היהת
העונת חווטב הלבגה
.הלעפהה רסוחו באכה ללגב תיקרפמ תוביצי רסוח
ןבומכ השלוח
.)תמדקתמ הלחמהשכ( היצמרופהד
.יטאטס – $שמהב ,העונתב הלחתהב – באכה
םייונישמ תולבוס רומפהו הלטפה םג יכ ,תוגרדמב תדרלו תולעל השק היהיו
.$רבב םייתקיחש
.םיינורכ םיכילהת הלא ןבומכ
– תורחא םיקרפמ תולחמ תלילש
.תוניקת יתלב םד תוקידב – יטמואר רוטקפ ,םד תעיקש שי – סיטירתרא דיוטמור
.תוניקת םד תוקידב – סיטירתראואיטסוא
םינגלוק ,םיקרפתמ םצע יקלחו סוחס ירה( ןתשב םירקרמויב םג קודבל $ירצ
'םינחבאמ ןכ $יא זא ...השוע ח%פוקש תוקידב אל הז לבא ,)םינקילגואטורפו
חקינ .ןגטנרה איה החיכש יכה הימדהה תקידב & לנאט םוליצבו .עודיכ ,םימוליצ
הלחמל שיו .סיטירתראואיטסוא לש םיינושאר םייוניש תוארל רשפא ויו &
"רוכזל $ירצש םינייפאמ
1 . קרפמה תורציה
2 . )ןבל רתוי הארנ( סוחסל תחתמ םצעה תוסיחד
3 . )םצעב םיללח( תוטסיצ
& . םיטיפואיטסוא
םירבשל םרוג הזו ,רוזאב שיש סרטס ,רבגומ חכ ללגב 'תוטסיצ תורצונ המל
םירמואה שי .םש ורצוויש םיללחל וא תולוקביירט וסחדי םירבשהו ,םצעב
.םהילא סנכנש ילאיבוניס לזונ רבעממ תורצונ תוטסיצהש
.תווצקב םצע תוטילב – םיטיפואיטסיא
לגר .$רבה לש ינוציחה אתב םה םייונישה ,סוגלאוב איה היצמרופדהש עגרב F .
.ןגטנרה יפל םיגווסמ – הלחמה לש הרמוחו היצקיפיסלק לע םירבדמשכ ,םויה
.גוויסל תונוש תולאקס שיו
לכי הז ,םצע תוליעפ לע הדיעמה תומצע יופימ – הימדה תוקידב דוע הזיא
ו .קרפמב יתקיחשה קזנה תא תוארהל :<7 אלא םצעב הרוק המ קר אל הארתש
.'וכו םצעה דשל $ותב ,יקרפמה סוחסב הרוק המ
– העינמו לופיט
,העיפמש היצטומ שיו תיטנג היעבהש םירמוא םא .הדבעמב ןיידע – תיטנג היפרת
.ישעמ אל דוע הז לבא עיפשי יטנג לופיט ילוא
ליגב קרפמה בצמ תא רשפנ םא .רומאכ ,תינאכמ הביבס אוה ירקיע ןוכיס םרוג
םע תוקוניתב לפטל עדנ םא .הלחמה תא ענמנ ילוא ,ריעצה CH0 $ות רבשב וא
הרוצב םוקמל םצעה תא רבחל ,$ירצש יפכ הטלפה תא םישל עדנ יקרפמ
.הלחמה לש תוחיכשה תא ןיטקנענמנ ילוא תימוטנא
.ריעצ ליגבו .סוקסינמ תאצוהמ ענמהל !ידע סוקסינמב ערק שי םדאל םא
.סוקסינמ וליפא ליתשהל
.לפטל אל רשפא יא ,םצעבו סוחסב טקפד ,סנאקסיד סיטירנוכואיטסוא שי םאו
םיחותינ שי .טקפדה רוזאב םצעו סוחס םיליתשמ – םייתקיחש םייוניש םיענומ
םיארקנש mosaic c!ondroplast% בושח תוחפ םוקממ $רבהמ סוחס םיריבעמש
,סוחס טעמ םיחקול "היפוקסורתראב תאז תושעל רשפאו .לקשמ תאישנ רוזאל
.ונלדיגש סוחסה תא םיליתשמ תועובש המכ ירחא ,הדבעמב םילדגמ
.הלחמה תא עונמלו ןקתל ידכ חתנל יאדכ חוטב אל – סוגלוו סורו ירקמבו
ילגרב A סמועה תא םיקלחמ $יאו .יתועמשמ ןפואב ימינפה דצה לע לפונ לקשמה
$וחמ ,םיינוציחה םירירשל קוזיח יליגרת &'ויזיפ תושעל רשפא 'הווש הרוצב
unloader .םימאתומ םיילענםיסרדמ ,$רבה םינפמ #חל תעינמל
חותינ תושעל יאדכ ילוא !ig! tibial osteotom% הלעמל היביטה תא םירסנמ –
.קרפמה תא םירשיימו ,תצק
,םתוא םיאורו היפוקסורתרא השענ םא ,םיינושאר םייתקיחש םייוניש שיש עגרב
הז( םדה תקפסא רופישו םצעה רוריח י%ע וא יקרפמה סוחסה תא תונבל הסננ
ארקנ microracture %ע וא ,) H .הדבעמב לדוגש סוחס תלתשה
.יחותינ אלו ינרמש לופיט !ידע לבא
"תופורת
0isease modi%ing drug טראןירסאיד – '0 ,םיניקולרטניאל היציביהניא השוע
.הלחה תא תרפשמו םיערל םיבוטה ןיב ןוזיאה תא הנשמ
.$ילהתההלחמה תוהמ יהמ ריבסהל .הרבסהו $וניח אוה לופיטהמ בושח קלח
םיבאכה תדמ ןיבל םייתקיחשה םייונישה תדמ ןיב היצלרוק ןיאש ןיבהל בושח
המוקע ומכ .תשלחנו תרבוג ,תשלחנו תרבוגש הלחמ םג וז .דוקפתהו
.רגובמ ליגב םג .לקשמב הדיריל $נחל בושח .תילדיאוסוניס
תוליעפ תושעלו $ישמהל $ירצ ןיידע לבא ,תינפוג תוליעפ לע העיפשמ הלחמהו
.תינפוג
...לקמ פ%ע חותינ םיפידעמ םישנא לבא .הכילה לקמב שמתשהלו
הז המ ריבסהל םיבושח A)* .$רוצל אלש םדאה תא #יחלהל אלו
קזנהעיגפ התיה רבכש עגרב – טרופס תוליעפ םיליבגמ ןכ יתמ
זא .םייתקיחש םייוניש תוחתפתהל לדומ הז יכ ,םיליבגמ – תבלוצסוקסינמ$רבב
.יקס אל ,לסרודכ אל ,לגרודכ אלו ,םיינפוא ,היחש ,הכילהל םיליבגמ
שי .םיבאכל םרוג המ עדנ דימת אלו .$לשומ וא ימוקמ תויהל לוכי באכה !ip
spine s%ndrome וא ,לשמל knee spine s%ndrome .
,ןפורפ ,ןרטלוו ,לומקא ,ןיגלטפוא "יגולוקמקרפ לופיט – באכה םע תודדומתה זא
ליחתהל !ידעו יאוול תועפות שי םירודכל לבא .)םייטאיפוא( םיניפרומ ,ןאפותא
.'ויזיפב
.םיזנא ותוא דגנ ןה תופורתה בורו תקלדה תא רצויש סקוק םיזנא שי
.תוילכו ד%ל ,בל ילוח םע רהזיהל $ירצ
.'וכו םירירש קוזיח ,ירלוקסומורוינ $וניח ,תושימג – ויזיפ
.המילשמ האופר .היפרתורדיה םגו
םידיאורטסוקיטרוק
.םיעוזעז םלוב ,קרפמל טנרירבול ,$רבה תא $כסמש רמוח – תינומרי הצמוח
.סוחסב שיש םינקילגואטורפ םתוא םהב שי יכ סוחסה לע םיניגמש ןוזמ יפסות שי
קרפמ .ינרמש לופיט רחאל קר לבא םיקרפמ תופלחה לש םיחותינ הברה שי
הקיפל םג םישועש הלאכ שי .טנמצ םע םיקיבדמו .לשמל ןליתאילופ םע יתוכאלמ
ה תא םידירומ תוזטורפה לכבו .ןליתאילופ לש הזטורפ AC; עגופ הזו
ה תא םידירומ םילוחהמ קלחב .ןשפסוירפורפב .C; ( .םירמשמ קלחבו post-
Cruciate retaining or post cruciate substituting .חותינה ירחא םוי םיכלוהו .)
.תכלל םירזוח רבכ
קרפמה לש הזטורפה – תויביטקפא אלו תושלח םדאה לצא ללכב תועוצרה םאו
.הנוש היהת
.העונת תלבגה ,דוקפת תערפה ,תוחיפנ ,םיבאכ ...היעב התוא שי ןבומכ $ריב םגו
אל םולכ םאו ,תופורתו םילופיט ינימ לכ םג םיסנמו .ןגטנרב םינמיס םתוא ויהי
.$רי קרפמ תפלחהל חותינ – רזוע
0urabilit% םילדתשמ ןכל ,עודי אל '!לחוהש ירחא קיזחי קרפמה ןמז המכ –
ליג לעמ םישנאל תאז תושעל 60 .
.ןמז רתוי קיזחי הזש ידכ םיבוט רתוי םלג ירמוח םישפחמ ןבומכו
וא שארה תא םיחתופ ,סוידמ סואטולגב $תח $רד קרפמה תיספוקל םיעיגמ
איה םויה היטנה .שארל לתשמו םולובטצאל לתשמ םיניכמ ,ותוא םיסכמו םיפיישמ
טנמצ יקיקלח – יתייעב טנמצה יכ ,םיריעצל אל חטב ,טנמצ אלל הזטורפ תושעל
.הזטורפה םויקל עירפהל לוכיש $ילתהל םימרוג
לש תופפורתה וא םוהיז שיש רמוא הז – הפוקת רחאל םיבאכ םיעיפומ םאו
.לתשמה
םיבר םיקיקלחל קרפתהל םילוכי טנמצןליתאילופה – סיזילואיטסוא – תופפורתה
תא סרוה הזו הזטורפל ביבסמ םיטסלקואיטסוא ליעפמש יתקלד $ילהת רצוי הזו
היהיש ןליתאילופה תרוצ תא יוניש ,טנמצה תא איצוהל םילדתשמ ןכל .הזטורפה
.םירחא םירמוח םישפחמ םג ןכלו ,רתוי ביצי
רדג ןימב םמצע תא םיפיקמ םיקדיחה יכ עיגהל הלוכי אל 'יטנא – םוהיז שי םא
לכה הקנתיש ,תצק םיכחמ ,הזטורפה תא םיאיצומ םיעורג םירקמב .תמסוח
.ער הזו הזטורפ ילב םדא םיראשמש – וא .שדחמ םיליתשמו ,םילחיו
.תומצע קנבמ םצע $ירצ ינש חותינ ליבשב םיתעל
,םיחווט ,לקשמ תאישנ .םוקישה .םג דואמ בושח חותינה רחאל הרוקש המ ןבומכ
.$שוממ םירירש קוזיח
!תכ
,םיקיבדמ ,קרפמה תא הפצמש רמוחה 'דיאונלגב סורמוהה תא קיזחמ המ
לזונ םש שי ,דיונלגה ןיבל שארה ןיב רשקה .דיונלגה חטשמ תא ביחרמ םורבלהו
חנמ שי ,ימרגה קלחה תניחבמ .קרפמה לש ןומיש ,דחי םתוא קיבדמש הצמוח
.םיוסמ
תיספוקה לש תויובעתה ןה ,תועוצר שי ,תיטטס הניחבמו .דיונלגה דגנכ שארה הז
שי – 3 לרמויהוקרוק םג שי .הנותחתו תיעצמא ,הנוילע – תוילרמויהונלג תועוצר
...טנמגיל
– םיבציימ םירירש תכרעמ שי תועוצרלו הלוספקל לעמו rotator cu .
$וראה שארה םגו .סוטניפסארפוס ,רוניימ סרט ,סוטניפסארפניא ,סירלופקסבס
.בוצייב רזוע ספסייבה לש
םג תסנכנ ןאכו .דיותלדה תא םג שי – !אכ רוטטורה לעמו
דיותלדה ,זוזת !תכהש ידכו .$וכיח תעינמל ,הסרוב לאימורקאבסדיותלדבסה
.דיונלגה יפלכ שארה תא םיפחוד ,!אכ רוטטרה .הלעמ יפלכ העוצרה תא $ושמי
תא ודירוי !אכ רוטטורה םא קר היצקודבאל !תכה תא ליעפהל לוכי דיותלדה
הז .שארה orce couple .הרטמ התואל ןוויכ ותואב אל תוחוכ ינש –
הלופקססורמוה בצקמ 1G2 םג תועונת םיבייחמ לרמויהונלגב תועונתהו המרהה .
.רלוקיבלקונרטס ,רלוקיבלקוימורקא ,הלופקס – םיכומסה םיקרפמב
םינטמלאה $וכיחמ עבונש באכ – טנמ'גיפמיא * ספתה תנומסת תנבהל סיסב הזו
.הטיבצ .םיבאוכו םירוגמ ,םיצחלנו םיספתנ םה ,ןוימורקאה ןיבל סורמוהה שאר ןיב
םג ןבומכ ,!תכב הלאכ םיבאכמ ולבסי םהב לפטנש םירגובמהמ לודג קלחו
לשמל .ינשמ וא ,ינושאר ,יראמירפ תויהל לוכי ספתה .$כמ רופסל םילוכי םיריעצ
תנומסתה .ינשמ ספתל םורגל הלוכי הלעמל סורמוהה לש הקירפ שי םא
( !תכה אצומב רקיעב הרושק תינושארה outlet רושק הז םישנאהמ קלח לצא .)
.םיינושאר םייתקיחש םייונישב םג
– תיראמירפה טלטואאה תנומסת
$ורא שאר ,הסרוב ,!אכ רוטטור ,תיספוק – ןוימורקאוקרוקל סורמוהה שאר ןיב
לכ .הטיבצ היהתו ןוימורקאל ותוא תברקמש העונת השוע שארהו .ספסייב לש
בורל .וספתיי תומקר ןתואש $כל םורגל לוכי הזה חוורה תא ןיטקהל לוכיש בצמ
לש רוביח( יטיסורבוט רטיירגב רבש היהי םאו .העונתב ,ימאניד בצמב הז
.חוורמה לש תורציהל םורגי הז $ירצש ומכ הז תא עבקנ אלו )סוטניפסארפוס
,חוטש – ןוימורקא לש םינוש םיגוס םויה שיו .ןוימורקאב היצמרופהד שי םא ל%נכ
.ימעפ דח והשמ אל .$ילהת אוה הזה םורדניסהו .וורוקמ תרוצב ,יתשק
!וכתהל םיליחתמ םירגובמ יכ – םירגובמ לצא רתוי #ופנ הז המל
.ןטק חוורמהו הטמ יפלכםיזז הלופקסהו ןוימורקאה ,סיזורופואטסואהמ
לש הקולח – טנמ'גיפמיאה לש תופוקתל הקולח שי *DD<
ליג דע 2' הכישממ תורצההו תקצב ,םימומיד –
ליג 2'-&0 סיטנינידנטו סיזורביפ –
ליג &0 ( םצע תקיחשו םידיג תעירק & ) bone spur .)
Bone spurs .ספסייבה ,הסרובה ,םירירשה ,תיספוקה תא !שפשמ $וכיחה –
וב םיעיפומו ירלוקיבלקוימורקאה קרפמה םג ,הסרוב התוא לעמ $ישממ הזשכו
.םיטיפואיטסואו קרפמה לש תורציה שיו ,םייתקיחש םייוניש
.העונתב הלבגהו באכמ לבוס םדא ,$שמתמ $ילהת הז זא .ainul arc
s%ndrome ןיב םה םיבאכה . 30 ל 120 יכ ,שארה לש העונתב היצקודבא תולעמ
לבא .חווטה $רוא לכל אל .!שפתשמ הז םשו ןוימורקאל תחתמ ענ שארה םש
לש יוריגהו ,ימדקה קלחב זחאנ סוטניפסהרפוסה יכ ,םינפלמ םה םיבאכה רקיע
םש אקווד המלו .סוטניפסארפוס לש היצרסניאב ,םש רקיעב אוה !אכ רוטטורה
בור לצא זא .ולש םדה תקפסאו םוקימה ללגב – םירחא !אכ רוטטורב אלו
.!תכה תמדקב היהי באכה ,םילוחה
אקווד .םד תוחפ וא םד רתוי םש שי םא תוארל ,דוגינ רמוח וקירזה – םדה תקפסא
ליחתמ םש ,םדה תקפסאב היעב רצוי הזו ,םצעה לע #חלנ דיגה הטומש !תכהשכ
םיכילהתה – לובסייב ןקחש וא יאסינט וא ןייחש חקינ םאו .יתקיחשה $ילהתה
.ריעצ ליגב ליחתי הז ,רתוי הברה םיריהמ םלצא
.תוחפ וא רתוי שי םא םדה תקפסא תניחבמ רורב אל לבא
לש !ופיכ םיקדוב .העונתה חווטב הלבגה ,תושיגר ,באכ – םינמיס 2 םיידיה
.הלעמלמ םגו )הלופקסל תחתמ( הטמלמ םג ,בגה ירוחאמ
שיו impingement sign לש ימדקה קלחב באכ עיפומו הלעמל דיה תא םימירמ –
םימירמו דיב ןשקלפ םישוע ,היצנורפב המא – טסט טנמ'גיפנמיא םג שיו .!תכה
הנחבא םישוע – תרחא היעב שיש וא הז ללגב אוה עיפומש באכה םאה .הלעמל
םע קרזמ םיחקול – )םירחא תומוקממ וא ללכב ראווצהמ םיבאכ הז ילוא( תלדבמ
10 דיג( םש – רזוע הז םא ,תיתייעבה הדוקנל םיקירזמו ,ימוקמ המדרה רמוח ל%מ
אל תויהל םילוכי ספתהו תורציהה לבא .םורדניסה הזו באכה )סוטניפסארפוסה
.םירחא תומוקממ םג אלא ,סוטניפסארפוסב קר
םישוע זא (0 ,קפרמב !ופיכ תולעמ (0 ןשייטור לנרטניא ,!תכב !ופיכ תולעמ
.סניקוה ןמיס הזו – !תכב
רירש לכ( סוטנפיסארפוסה ,סירלופקסבסה ,סוטאניפסארפניאה תא םג םיקדוב
+ספסייבה תא םג םיקדובו .)רירשה חכ תא םיקדוב ,ולש הלועפה יפל
++םילכתסמ ןבומכו
ןייס טנמ'גיפמיא םישוע ,הקימעמ תולכתסה ,םירירשה לש לודלד ןיאש םיקדוב
.ןייס סניקוהו
לש ערק .העונתב הטמל תדרויש ,עורזב יהשלכ תוחיפנ והשימל שיש תויהל לוכי
,היצניפוסו קפרמה לש !ופיכ ענומש טסט ןיפס םג שי .ספסייבה לש דה גנולה
.ספסייבב היעבה םא םיבאכה םיעיפומ דגנתמ םדאהשכו
.!אכ רוטטורב םיערק לש םינמיס ויהי – $ישממ $ילהתה םאו
,טנמ'גניפמיא ןמיס ,םירירש תשלוח ,תימוקמ תושיגר ,םירירש תיפורטא היהת
.םיערקו
לוכי ,שיגרו שלח רתוי אוה ,סוטניפסארפוסה רוזאב וליחתי !אכ רוטטורב םיערק
ןבומכו .ונממ קלח וא דיגה בחור לכ תא סופתל לוכי ,אלמ וא יקלח ערק תויהל
.וב קר אל וא סוטניפסארפוסב אל ערק תויהל לוכי
דע – ןטק ערק 1 מ%ס
– ינוניב ערק 1-3 מ%ס
– בחר ערק 3-' מ%ס
לעמ – יביסאמ ערק ' .מ%ס
תורמל םידקפתמ םימעפ הברה ,תיגרוריכ תוברעתה בייחמ אל בחרנ ערקו
ןתי אוה ,יתועמשמ ערקה םא .חותינ – דבוע אל םאו ויזיפ םדוק םיסנמ .םיערקה
שי זא ,!אכ רוטטורה לש השלוחל םינמיס empt% cane test סוטניפסארפוסל
ו הטמל םילדוגא ,היצקודבא םידדצל םיידי 30 .המידק תולעמ
תחתמ בגה ירוחאמ די( )''סוטניפסארפניאל(''סירלופקסבוסל – טסט !וא טפיל
.)המכשל
לש ןמיס היהי יתועמשמ ערק שי םא drop arm test תא םירהל לוכי אל םדאה –
העונת היהת .היצקודבאב היעבה .!אכ רוטטורב ערק שיש רמוא הזו ,דיה
.!אכ רוטטורהמ אלו )הלעמ יפלכ הענ !תכ( דיותלדהמ
לע םיידי םישל ןוילופנ ןמיס שי טסט !וא טפילה תא תושעל לוכי אל םדא םאו
.!וחדלו ןטבה
שי scar test ב היצקודא – (0 יבויח טסטה םא ,םיבאכ םיקדובו ,ןשקלפ תולעמ
.טניו'ג רלוקיבלקוימורקאב הז –
לכ ובש בצמל ד עיגהל רשפא ,$ישממ לבסה ,בחרתי ערקה 'לפטנ אל םאו
$כחתי ,הלעמל ןוימורקאה ןוויכל הלעי שארה ,םירסחםיקוחש ויהי !אכ קוטטורה
הזו וב cu tear art!ropat!% עבונש ,ןוימורקאל שארה ןיב יתקיחש קזנ –
...הז תא עונמל יאדכו .!אכ רוטטורב יביסאמ ערקמ
הזו ,ערק שישכו .םינוכנ הנווכהו ןומיא ,תמייוסמ תוליעפל םינווכמ 'םיענומ $יא
.הרמחה עונמלו םיערקה תא רופתל רשפא ,יטמוטפמיס
,םיטסט ,תילקיזיפ הקידב ,הזנמנא ,הרקמ רופיס – תינילק לכ םדוק – הנחבא
,$שמהב אלא ,הלחתהה לע אל( םוליצב – הימדה תוקידב ,םירירש חכ תקידב
מ תוחפ תויהל $ירצ אוהו ,ןטק ןוימורקאל שארה ןיב קחרמהש הארנ / ,)מ%מ
איה טנמ'גניפמיאל דשחל הבוט יכה הקידבה =4 ב םג רשפא . :<7 םויה םעפ .
)ערק שי רמולכ( הסרובל רבוע אוה םא םיקדובו קרפה $ותל דוגינ רמוח םיקירזמ
שי יכ הזב םישמתשמ אל לבא =4 ו . :<7 .רקי םג
.הדובעהו תוליעפה תרוצ יוניש,םיאטרופס לש ןומיאה תרוצ יוניש ,העינמ – לופיט
,םוח ,רוק( 'ויזיפ – ינרמש תויהל לוכי ןבומכ לופיטה =4, 1D*4 ,םיבאכ יככשמ ,)
.חותינ וא ,םייתקלד&יטנא םירודכ
תא לידגהלו ןוימורקאה לש חטשמהמ קלח $ותחל .יטסלפוימורקא תושעל רשפא
רשפא .טנמגיל לאימורקאוקרוקה תא $ותחל רשפא .שארה ןיבל וניב חוורה
.םג ,ןוימורקאה חטשמ תא !יישל .חותפ חותינב וא היפוקסורתראב הז תא תושעל
כ%כ ערקה םימעפלו םתוא רופתל רשפא !אכ רוטטורב םיערק שי !סונב םאו
םאו .םייקה רסחה תא םילשהל ידכ רחא םוקממ המקר איבהל $רטצנש לודג
!ילחהל רשפא ...$ריב ומכ ,קרפמה תא !ילחהל רשפא ,תרבוגו תכלוה הקיחשה
המלש המלחה וא )!תכה לש יטסלפותראימה( קרפמ יצח total 9oint
replacement .
שי ,טנמ'גניפמיאל תורושקה תופסונ תונומסת שי ,!תכב םיבאכ לע םירבדמשכ
האופק !תכ לשמל rozen s!oulder תא טאל טאל םידבאמו !תכב םיבאכ שי .
יאליגב הז בורל .המל רורב דימת אלו !תכב העונתה '0-/0 רושק םיתעל ,
ןייפאתמ הז .הרורב אל הביסה בורל ,תפחשב ,תויגולורוינ תולחמבו תרכוסב
ללגב הארנכ יכ – העונתב הלבגה שי המל .העונתב הלבגהו !תכב םיבאכב
םאו ,תיתקלד הלוספקה .ןטק קרפמב חוורה ,!תכל ביבסמ טשופמ יתקלד $ילהת
שלחנ באכה םיתעל .קרפמב #ווכמ ,תאצל ןאל ול ןיאש הארנ דוגינ רמוח םיקירזמ
.!תכב העונת ןיא לבא ,!תכה תא םיזיזמ אל יכ םלענ וא
תולועפ ,היפרתויזיפ ,םיבאכו תקלד תודגונ תופורת – $כל ינרמש לופיט
.יטסלפורתרא ,תויצלופינמ ,תוילוארדיה
גישהל חילצנ דימת אל .ינורכו ,יטוקא ,טקש בלש שי .דבל רדתסמ םג הז םיתעל
.םיבאכ ללגב ילוא ,העונת חווט
.תיבצע העיגפל םורגל לוכי טנמ'גניפמיאה
בש רפסמ םדא םא 2 לע בושחל $ירצ דימת ,םימויא !תכ יבאכ ול שי הלילב
.סוטניפבארפוסה הז בורל ,דיגה תודיתסה Calciied tendonitis איבהל לוכי הזו .
לתפתמו ןוימל עיגמ אוהו ,םוחב ,הטימל תחתמ הלילב רקיעב ,םייטוקא םיבאכל
לכ אל .הקירזב !ירח יתקלד יטנא רמוחו המדרה רמוח ול םינתונו ,םיבאכמ
תודיתסההשכ ,יתדוקנו שיגרו !ירח באכה םיתעל .באכ יבצמל עיגת תודיתסה
הז תא זקנל רשפא .הסרובב תודייתסההשכ ,טשופמ רתוי הז םימעפלו ,דיגב
.סיטיסרוב דייפיצלק הזו .הבע טחמב
.'ויזיפ – !ירח תוחפ בצמב לופיט
.תודייתסהה תא םיררחשמו םיחתנמ ,לכה תורמל םיכישממ םיבאכה םא
.םהשלכ םייתקיחש םייוניש ורבעש םירוזאב תודיתסה םיאור בורל
ל ןמיס םג תויהל םילוכי !תכב םיבאכש רוכזל :7 ללגב ,תיראווצ היעב ללגב ,
1A4 .ילאידרקה סוסקלפה לש בובצעל בורק הזה רוזאה יכ 'המל .
הרמ סיכ לשמל .!תכ יבאכל םורגל םג הלוכי תפערסל תחתמו לעמ היעב לכ
םג יראווצ םוטמרד ותוא ,תיראווצ תבבצועמש תפערסה תא הרגמ הז,יתקלד
.רוקמה אודיול תלדבמ הנחבא דואמ הבושח זא ...הרוגמ
"!תכב תוביצי יא
.תינשמ וא תינושאר תויהל הלוכי !תכה תנומסת
חווט גישת היצקודבא לשמל ,תבייחמ ,דואמ תמאותמ לרמויהונלגב !תכה תעונת
.ןשייטור .סקאב דיהשכ בחר
הקלחה חכ שיו ,היסרפמוק חכ שי s!earing ןונגנמהו ,םגפנ םהיניב ןוזיאהשכ .
רסוח לש תנומסת שי ,םיעגפנ ימאנידהו יטטסה קוזיחה ,יתעוצרהו ימרגה
וא המוארט לשמל .תינורכ תויהל הלוכיו הפירח תויהל הלוכי וזה תנומסתה.תוביצי
.יתמוארטא ןבומכו ,המוארטורקימ
.היצקולסיד .הפירח תוביצי רסוח – םוקמהמ שארה לש האיצי
.תיקלח הזוזתב – היצסקולבוס
.ימדק ןוויכב הז חיכש יכה ,םינוויכ ינימ לכל תויהל הלוכי הפירח היצקולסיד
Anterior dislocation לעמ . (', .הלאכ ןה תופירחה תויצקולסידהמ
,דחא ןוויכב תויהל הלוכי הקירפה unidirectional המכב וא multidirectional .
.ןשטור .סקא ) היצקודבא בורל אוה ןונגנמה 'המל .ימדק בורל – ןשקרידינויה
בורל !ירחה בצמב שארה תאיציו .הצוחה שארה לש האיציל םורגל לוכי הזו
שי .קרפמב תוימוטנא תועיגפב הוולמ 2 – הלאכ תולבוקמ תועיגפ bankart lesion
ו !ill sac!2s lesion .
לש ןותחתה קלחב ,םייטטסה םיבציימב העיגפל םרג עוראה – טרקנב ש%ע היזלא
םורבלל ולש היצרסניאה .טנמגיל לרמויהונלג רוירפניאה לש רוביחב ,םורבלה
.תעגפנ
.טרקנב ש%ע היזלא אוה םורבלה לש קותינה
) היצקודבאב המוארטה ללגב ,הצוחה שארה תאיצי ןמזב – קאס&ליה ש%ע היזלא
.סורמוהה שאר לש ילרטל&ורטסופה קלחב ,הכיעמ רבש !טוח שארהו .טור .סקא
םישנאל ינייפוא הזו ,.טור .סקא ) היצקודסאב תשחרתמ תימדקה הקירפה
ליגל תחתמ ,םיריעצ &0 .
ליג לעמ םישנא לצא &0 יכ .!אכ רוטטורב ערק אוה םזינכמה .הנוש םזינכמה ,
.רתוי ינייפוא !אכ רוטטורה לש ערקהו .רתוי םילודג םייתקיחשה םייונישה
.תופירח תועיגפ הלא ןבומכו
לכבו רבש לכב .)בובצעו קפוד( םיבצעו םד ילכב העיגפ ןיאש םיקדוב לכ םדוק
.וזכ הקידבמ ליחתהל םיבייח הקירפ
.תוחיפנ היהת ול תילמיסקורפ לבא ,!תכב עקש וליאכ הארנו
ללכבו )דיותלדה רוזא( ברנ ירליסקאה לש השוחת תקידב – קפוד תקידב ירחאו
.םג הקירוטומו .דיה לכב השוחת ,סוסקלפ לאיכרבה תא
++הז תא םושרלו
תחתמ סורמוההש בורל הארנ םוליצבו ,ן'זיל ס'קאס ליה םישפחמ ,םוליצ םישוע
,הרוחא $לוה שארה ןטק זוחאב קר .)תימדק הקירפ( דיונלגה דיל אלו דיוקרוקל
היצטורב אוה סוכרפה בורל יכ היספליפא ילוח לשמל ,תויוצוכתהב הוולמ הז בורל
.םיידיה תופכ לע לפונ םדאשכ – וא .תירוחא הקירפה זאו תימינפ
אוה תושעל $ירצש םוליצה A. בורל תימדק הקירפה םא .ירליסקא םוליצ ,לרטל ,
םוליצ קיפסמ A. .
םוליצ true A. ב תחנומ הלופקסהשכ אל – 30 אובל אלא ,רשי םימלצמו ,תולעמ
ב 30 .הלופקסל סחיב םימלצמ רמולכ .שממ רשי הז זאו תולעמ
.יחשה תיבמ – ירליסקא םוליצ
– טניופ טסו םוליצ שי
הרטנוקה דנכו ,)לענ( יחשה תיבב הרטנוק ול םימש – הרזחהל סטרקופיה תטיש
.םוקמל התוא םיציפקמו עורזה א םיכשומ
.המינפ םיסינכמו ,היצטורו היצקודא – רכוק תטיש
#וחמ די( דיה לע תלוקשמ ול םימש ,ןטבה לע בכוש םדא – ןוסמיטס תטיש
.רזוח הזו )הטימל
.הכישמו הרטנוק "ןורקיעה
...םד ילכב העיגפ ,תיבצע העיגפ ,סורמוהה שאר תא רובשל רשפא – םיכוביס
לשמל כ%חא הלתמ ןבומכו .תונידעב ריזחהל בושח 3-6 .תועובש
הז ,וזה העיגפה ירחאש םייוכיסה המ .םוקמל ונרזחה ,הקירפ התיה םדאל "היעב
'רוזחי recurrent dislocation ליגל תחתמ ,תורפסה יפל . 20 הרזחל םייוכיסה –
םה (0, ליגה םעו .יצחו שדוח הלתמ םיבייח זא ,עוביק קיפסמ היה אל יכ ילוא ,
ליג( םיהובג ןיידע לבא םידרוי תרזוח הקירפל םייוכיסה 20-&0 – 60, יוכיס
םיריעצ לצא .אפרתמ אלו ראשנש ,ס'קאס ליה ללגב רזוח הז .)תרזוח הקירפל
...ןבומכ טרקנב םגו .הזה הרקמב יתייעב הזו רתוי תוכרו תושימג תומקרה
,תוחאתהל םורבלל רוזעלו םוקמל ריזחהל ליבשבש דחא ינפי לש הירואית שי
אלא ,!וגל הדומצ המאהשכ אל עוביקה תא םישל $ירצש 10 לש תולעמ
ןבומכ( טור לנרטסקא 10 .)ןשיזופ לרטוינמ תולעמ
וליפא ,הקירפ בוש היהתש ליבשב תיניצר הלבח $ירצ אל – תרזוח הקירפב היעב
.תרזוח הקירפל םורגל תולוכי היחש ומכ תועונת
םיענומו םורבלה תא םיבציימו םירפות – תורזוח תוקירפב חתנל היהי $ירצ ילואו
תרזוח הקירפל םילודג םייוכיס שי תימדק הקירפ ירחאש דיגנ םאו .תימדק הקירפ
אוה םויה ,לודג חותינ היה טרקנבה לש ןוקית םעפ 'רשי חתנל אל המל
תורזוח תוקירפל םיכחמ אלו רשי הז תא םישוע יעוצקמ יאטרופסל .יפוקסורתרא
.'כואה בורל אל לבא
– תרזוח הקירפב הנולת
,הדרח ןמיס היהי ולצא קודבנש םיטסטה דחאב .תועונת תושעל דחפ
appre!ension test .
.המידק עורזה שאר תא איבהל םיסנמו !תכה תא םיספות – !תכב הרגמ ןמיס שי
לוכי ןמיסהו ,הבישיב וא הביכשב תאז תושעל רשפא .$רבב הרגמה ןמיסל המוד
– תיסיסבה היעבה םהבו .םייטטסה םיבציימה לש הקידב וז .ירוחא וא ימדק תויהל
.םורבלהמ הקתנתהש הלוספקה
<elocation test .סקא ) היצקודבא תושעל ןתונ אל לפוטמה ,הדרח ןמיס שי –
רפאו הנגה תשוחת שי זאו ,לפוטמה לש !תכה לע ילש דיה תא םימש .טור
דע ...!תכה תא בוש קורפל אל ידכ רהזהל $ירצו ,ל%נה תועונתה תא תושעל
.הז תא םישיגרמו ,קילק םיעמושש
.ימאנידו יטטס ןויפיר ,םיבציימה לש השלוח – יתמוארט עקר ילב הקירפ היהת $יא
םג ,ירוחא םג אלא ימדק קר אל תוביצי רסוח היהי הזו .יתמוארטא תוביצי רסוח
אל םדאה םא קודבל $ירצ .עקר שי הזלו ...ןותחת !%perla#it% ,המאל לדוגא(
.)$רבבו קפרמב רתי רושיי ,הפצרה לע םיידיו !ופיכ ,תועבצאב ןשנטסקא
ןיב #ירח עיפומו !תכה תא םידירומ – #ירחה ןמיס – ןייס סוקלוס םג שפחל $ירצו
הזכ הרקמב הארנ בורלו .ינוויכ&יטלומ תוביצי רסוחל ןמיס הז ,ןוימורקאל שארה
.ירוחא ןוויכל םגו ימדק ןוויכל םג יבויח הרגמ ןמיס
שי זא 1=B4 3 traumatic unidirectional bankart – רזוע אל לופיטה םא –
.חותינ
שיו A:B<7 3 atraumatic, multidirectional bilateral re!abilitation הפו –
רלוספק רוירפניא ,תיספוקה תא םירצקמ זאו .רזוע אל םוקישה םא קר םיחתנמ
קר םיחתנמ .םהיניב ןזאל $ירצו העונתה חווטב הלבגהל םרוג ןבומכ הזו ,טפיש
.הרירב ןיאשכ
,טסט ןשייקוליר ,הרגמ ינמיס ,הדרח ןמיס – המוארט עקר לע תורזוח תועיגפ
.הקינילקה דואמ הבושחו .)ןשקרידיטלומ לע בושחל םייק אוה םא( ןייס סוקלוס
הז טרקנבב םג .תופסונ תועיגפו ,ס'קאס ליה םהב םישפחמו .!תכ ימוליצ םגו
.םצע תכיתח $שומ הז הכישמה ללגב םימעפל לבא ,דיונלגה בורל
,יפוקסודנא חותינ הז םויה .קתינש םורבלה תא ריזחהל .םג רזחשל םוקמ שיו
תא םירצקמ ויה םעפ .םיפסונ םיחותינ וירחא ררגש לודג חותינ היה הז רבעב
רבכ לבא ...רתוי המינפ ולש היצרסניאה תא םיריבעמ וא ,לשמל סירלופקסבסה
.הז תא םישוע אל
,סילרוטקפל דיותלדה ןיב $ותחהל $ירצו טרקנבה תרזחה אוה יסיסבה חותינה
.היפוקסודנאב טושפ הז םויה .רזחשלו קרפמל עיגהל ,סירלופקסבסה תא $ותחל
,הלוספקה רוציק רמולכ ,טפיש רלוספק רוירפניא – תיטמוארטא הקירפ ירקמב
.הזוזתה תא עונמל ידכ קרפה לע רתוי הדומצ התוא תושעל
.ירוירפניאה וקלחב – םורבלה יקותינו תועיגפה בור
הז זאו .ספסייבה דיל ,ןוילעה קלחב אקווד קתינ אוה םיתעלו 4;A. lesion 3
superior labrum anterior posterior לש םיגוס ינימ לכ שיו . 4;A. .
יחטש קרפמ הז ,הז קרפמב קזנ .טניו'ג רלוקיבלקוימורקאב – !תכב !סונ קזנ
תועוצרב קזנל םורגל הלוכי !תכב הלבח וא ,הזה רוזאב !תכה לע הליפנו,דואמ
קרפמה לש הקירפ הקירפ תת לבקל $כמ האצותכו ,הלוקיבלקל ןוימורקאה ןיבש
.הלוקיבלקל ןוימורקאה ןיב
שי ,$כל תומרוגש תועוצרב וא קרפמב תועיגפ 3 ערק ,יקלח ערק ,החיתמ – םיגוס
םג אלא תחא העוצר ןיא – לוסרקב ומכ היעב התוא שי הפ קרפמב לבא .אלמ
ןיבש דיונוקהו דיוזפרטה תועוצרה תא םגו רלוקיבלק&וימורקא לש תועוצרה
הלא תועוצר ןכל ,הזחה תיב לע הענ הלופקסה םג ירה( הלוקיבלקל דיוקרוקה
העיגפ וא רלוקיבלקוימורקא לש תועוצרב קר העיגפ תויהל הלוכי .)תוברועמ ויהי
תחתמ בשתו םוקמהמ אצת הלוקיבלקה עורק לכה םא .דיוזפרטבו דיונוקב תפסונ
הליפנ ,הרישי הלבח לש ,וזכ העיגפמ האצותכ .העיגפה תרמוחב יולת ןבומכ ,רועל
תועוצרל קזנ ,ירלוקיבלקוימורקאה קרפמל קזנ לבקל הלוכי ונא ,!תכה לע הרישי
תויהל הלוכי דיונוקהו דיוזפרטה ועגפנ אל םאו .םוקמהמ הלוקיבלקה לש תאיציו
.לשמל הלודג אל היצסקולבוס תויהל הלוכיו .ארונ אל לבא האיצי
הקירפ שישכ םג .תינרמש ולפוטי תוירלוקיבלקוימורקאה תוקירפה ירקמ בר
הרזחה ,'ויזיפ – ינרמש לפטנ ,תוכרה תומקרה לע #חול אל הז םא .האלמ
,ירלוקיבלקוקרוקה קרפמב םערקב הוולמו רתוי השק העיגפהשכ קר .תויתעונתל
הזז הלוקיבלקהשכ ,םירידנ םיבצמב וא .חותינל םוקמ היהי ,ההובג הקירפ רמולכ
.הטמל וא רוחאל ,םינפל
הנכסב העיגפה זאו .רלוקיבלקונרטס קרפמב – !תכה רוזאב תופסונ תוקירפ
רתוי הברה הלודגו ,דואמ השק העיגפ תויהל הלוכי ,הנקל ,םילודג םד ילכל
.רידנ הז לבא .תומדוקה תועיגפהמ
,קיסארותולופקס – םירחאה םיקרפמב תועונתב תוולמ לרמויהונלגה לש תועונת
םירבש לע רבדנ םאו .רלוקיבלקונרטס ,רלוקיבלקוקרוק ,רלוקיבלקוימורקא
.!תכה תועונתב הלבגה לש ינילק ןמיס היהי ,רוזאב
– הנוילעה הפגב תועיגפו םירבש
– !תכה
הליפנ .הפיקע הלבח בורל אוה רבשה םזינכמ .חיכש אוה הלוקיבלקה לש רבש
רבש הככ לבקל רשפא .דואמ חיכש וזכ הליפנ לש ןונגנמהו .תטשומ די םע
.רצעיי חכה הפיא יולת ,הלוקיבלקב ,סורמוהב ,סוידר ,דיאופקסב
.!תכה לע הליפנ ,הרישי הלבחמ םג תויהל לוכי הלוקיבלקב רבש
דיוטסמודיילקונרטסה ,רבש שיש עגרבש ללגב הזוזת םע היהי רבשה בורל
עורזה דבוכו ,הלעמל טנמגרפה תא $שומ ,הלוקיבלקב ילאידמה קלחל רבחתמש
.חיכש הזו .הטמ יפלכ ילרטלה קלחה תא $שומ ', & 10, םירבשתועיגפהמ
.דוקפתב הלבגהו העונתב הלבגה ,באכ היהי .רבש הזכ הז רגובמב
ל קלחתמ רבשה 3 "עוגפה רוזאה יפל םיגוס
+0, .יעצמאה שילשב םה םירבשהמ
1', ימינפה דצב וא ינוציחה דצב
,תוחיפנ ,סיזונאיצ ,!תכה לש היצמרופהד תוארל לכונ הזכ רבש לע תולכתסהב
םג הלוכי איה ,הלוקיבלקה תויהל הרומאש הפיא תוויע וא הלוקיבלקה %תומלעיה%
.ידמ רתוי טולבל
++תיבצע העיגפו םד תקפסא םיקדוב דימת
,ילריפס ,רצק ינוסכלא ,יבחור אוה םאה ,רבשה רוזא תא הארנו .םוליצ – זאו
.לופיט לע טילחהל $ירצו
.יחותינ וא ינרמש – לופיט
ריזחהל הצרנו ,טנמגרפ לע טנמגרפ לש הביכר לשמל ,הבר הזוזתה םא – ינרמש
,םייפתכלו תומכשל העוצר םע ביבסמ הינימש םישוע ,$רואה תא 3 ,דליל תועובש
'-6 .רהמ ייד תרבחתמ וזה םצעה .רגובמל תועובש
– הלוקיבלקב רבש לש $וביס 1A4 .םיצחלנ הנוילעה הפגל םדה ילכו םיבצעה –
םדאשכ .רבש שישכ רצומ חוורמהו .הנושארה עלצל הלוקיבלקה ןיב םירבוע םה
יכ .חותינ – םד ילכבו סוסקלפ לאיכרבב העיגפ לש הלאכ םינמיס ול שיו ןוימל אב
.$ירצ הפ לבא ,הרובש הלוקיבלק םיחתנמ אל בורל
םאו ,סולאק ארקנ רבש לש רוביחה רוזא ,רבחתהל רבשל םינתונ ינא םא
$ות ,רתוי רחואמ עיפוהל יושע םדה ילכו םיבצעה לע #חלה ,בחרתמ הזה סולאקה
.תועובש המכ
!כ שרוש ןיב העוצר לשמל .הלתמ רשפא ,הינימש $ירצ אל &הנטק הזוזתה םא
.המאה לכ $רואל שממ וא ראווצל דיה
תירלוקסו&ורוינ העיגב ,חותפ רבשב – יחותינ לופיט 1A4 ירקמב , nonunion םגו ,
.חותינל היצקידניא םג וז רועל תחתמ רבשה לש #חל שיו דואמ הבר הזוזתב
ידשל $ות רמסמ ילוא .הלוקיבלקב חותפ רבשל ןשייסקיפ לנרטסקא םישוע אל
.הטלפו
דיוזפרטבו דיונוקב העיגפב הוולמש ,הלוקיבלקה לש ילרטלה דצב רבש שישכ
הביס וז םגו ,הלעמ יפלכ הלוע ימינפה דצה ,םימעפ הברה הזה רבשה ,סנטמגיל
.חותינל
תיבל עיגיו ינשה דצל אצי אלש ידכ קלח אל ,ירלודמארטניא ןורמסמ וא – חותינבו
לבוקמ םויהו ,שימג והשמ וא ,#וחבמ סופתיש ,רייו רנשריק הזיא ...רוקדיו הזחה
.הלוקיבלקל םידחוימ הלאכ שי ,םיגרבו תוטלפב שמתשהל רתוי
,ירלוקסו ורוינ #חל – הלוקיבלקב רבש יכוביס nonunion, malunion םימעפל .
רבש םע םיאצוי םה ,תיטמוארט התיה הדילה םא ,הדילבש תוקונית הארנ
םימי המכ $ות םירבחתמו ,)ירסיקל היטנ ללגב םויה #ופנ אל( ירלוקיבלק
הארנ םוליצב םיתעל ,דיה תא זיזמ אל אוה יכ ,יסלאפ&ודואספ ןיעמב ,)תוקונית(
.הילמונא וא ימחר רבש תויהל לוכי הז זאו םיקלח רבשה לש תווצקהש
"הלופקסה לש רבש
,דיונלגה ראווצב ,!וגה רוזאב רבשיהל הלוכי איה .םיקלח המכ הלופקסל שי
היגרנאמ רבש אוה הלופקסה !וגב רבש בורל .ןייפסב ,דיוקרוקב ,ןוימורקאב
הלוכי הלבחה ,םדאה תא זפשאל $ירצ ,ההובג היגרנאב אוהש רחאמו .ההובג
ל תחתמ ,חיכש תוחפ רבש הז .הפיקע וא ,םירקמה בורב ,הרישי תויהל 1, בושח .
,םיירלוקיבלק םירבש ,סקרוטומואנפ ,תועלצב םירבש ומכ תורחא תויעב לולשל
היגרנאה ללגב – שאר תולבח ,תוירלוקסו תועיגפ ,סוסקלפ לאיכרבב תועיגפ
.הזוזת םע רבש הזשכ דחוימבו .הברה
שי םא לבא .ירלוקיבלק רבש רשאמ ותוא ןחבאל רתוי השק ,הזכ רבש שישכ
םימוליצ תושעל $ירצ – תועונתב הלבגהו הלופקסב תוחיפנו תימוקמ תושיגר
( הלופקסה לש םינוויכ המכמ A. ,תוארל השקו הקומע איה יכ )ירליסקא ,לרטל ,
השענ םירזוע אל םימוליצהו םיינילק םינמיס שי םא םיתעלו C1 .
םע אוה םאו .דיונלגל סנכנש ,יקרפמ $ותה רבשה אוה רתויב יתייעבה רבשה
עבקנו חתננ הזכ הרקמבו ...לרמויהונלגב םייתקיחש םייוניש ויהי ...ללכב – הזוזת
.םיגרבו הטלפב
ןוימורקאה לש הדרפה אלו רבש ןכא הזש רורב תויהל $ירצ – ןוימורקאב םירבש
( הדילמ os acromiale .םורדניס טנמ'גניפמיא ןבומכו .)
– סורמוהב םירבש
הל שיו ,הכורא םצע איה סורמוהה 3 יעצמאה ,ילמיסקורפה קלחה – םיקלח
.ול םיינייפואה םירבדה תא ול שי ,הלא םיקלחמ א%כ .ילטסידהו
ל בורק – ילמיסקורפה קלחה CH8 ארפוס( יטיסורבוט רטיירג ,סורמוהה שאר .
,בורג ספסייב ,)סירלופקסבס( יטיסורבוט רסל )רוניימ סרטו סוטניפס ארפניאו
ראווצהו )סיטיסורבוטה רוזאל שארה לש יקרפמה חטשמה ןיב( ימוטנאה ראווצה
.)סיטיסורבוטל תחתמ( יגרוריכה
יכה ,רינ לש הקולחה ,תורוצ ינמ לכב םיקלוחמ ילמיסקורפה קלחה םירבשה
שי .ילמיסקורפה קלחב שיש םיקלחה יפל – תלבוקמ & ,רסל ,רטיירג( םיקלח
שי רמולכ ,םיקלח ינש תויהל לוכי ילמיסקורפה רבשה 'המל .)טפאשהו שארה
לש הזוזת שישכ – יתועמשמ רבשה יתמ .קתנ 1 לעמ תויתיוז שיש עגרבו ,מ%ס &'
.תולעמ
,)םיקתונמ טפאשו שאר( םיקלח ינש לש תויהל לוכי רבשה 3 דחא ,שאר(
וא )טפאש ,סיטיסורבוטהמ & ,שאר( 2 םא .)םידרפומ םלוכ טפאשו סיטיסורבוט
רבש הז & עיגמ שארל םדה תקפסא יכ ,סורמוהה שארל םדה תקפסאל הנכס שי ,
םייוכיסה ,הקירפב ברועמ דוע רבשה םא דחוימבו ,סיטיסורבוטה רוזאמו ,ראווצהמ
היהי עורזה שארבש A)* לש רבש שי םא זא .םילדג & םישל $ירצ ,םיקלח
לש רבשבו .יטסלפורתראימה ,הזטורפ 3 ותואמ םד תקפסא שי שארל ,םיקלח
םימעפ הברהו הזוזת םע אוה הזכ רבשו .)סיטיסורבוטהמ דחא( רתונש טנמגרפ
רבשבו .ימינפ עוביקו החותפ הרזחה רוזעל $ירצ היהיו רוזעי אל ינרמש לופיט 2 ,
,תואיצמה ןחבמב דמוע דימת אל הז .הלתמ וא סבג י%ע תינרמש וב לפטל רשפא
לש רבש שי םא ,לשמל .ופוגל הרקמ לכ 2 םיבייח – קתינו רבשנ רטיירגהש ,
קותינ הז יכ ינרמש לופיט לפטל א%א ,חתנל avulsion .
ל ןוכיסה ,שארה לש דחוימה בצמה A)* .הפ םירבשב דואמ יתועמשמ אוה
.$ריל המודב
הקיחשל ומרגיו קרפמל םיכומס םה יכ ,םיילמיסקורפ םירבש םע תויעב שי 'ויזיפל
ו העונתב הלבגה – רקיעבו ,)יקרפמ $ות אוה םא( stiness שי םא . & םיקלח
.תחא הדיחי ארקנ הז – מ%סמ תוחפ לש קחרמב לבא
ירחאו .הלתמ םימש – יטורופואיטסוא הסיחד רבש 3 אל ידכ דיה תא םיעינמ םימי
.העונתה תא דבאל
םוליצ םישוע .היצמרופד ,)ןולחיכ( סיזומיכא ,באכ – םיינילק םינמיס A. .ילאיסקאו
.הקירפ בורל היהתו !אכ רוטטורל קזנ הז רטיירגה לש קותינ רבש שישכ
ויהי ינרמש לופיטב ,הלודג הזוזת אלל רבשה םא ,יחותינ וא ינרמש היהי לופיטה
.םינוש םיגוסמ םילתמ
– הנותחת הפג לש םינוירטירק םתוא יפל – ותוא עבקנ ,הזוזת םע רבשה םא
םג עבקל רשפא .ירלודמ ארטסקא וא ארטניא היהי ימינפ .ינוציח וא ימינפ עוביק
תא וספתי אל תוטלפו םיגרב זאו( תיטורופואיטסוא םצעה םא רייוו רנשריקב
תא !פלל $ירצ םימעפלו .ימינפ עוביקו הרוגס הרזחה םישוע םימעפלו ,)םצעה
.םיקזח לזרב יטוחב רבשה
.חיכש תוחפ ירלודמ ארטניא .ירלודמ ארטסקא עוביק – בורל
.העונת ןדבא – הלא םירבש רחאל תויעב
– עורזה לש יעצמאה קלחב םירבש
תקירז( הפיקע וא הרישי הלבח אוה הז הרקמב רבשל םרוגש ןונגנמה .$ריב ומכ
.רתוי הצופנ הפיקע הלבחו ,)תטשומ דיב קפרמה לע תליפנ ,סיסב רודכ
.)םידלי( יקלח וא םלש ,רוגס וא חותפ תויהל לוכי רבשה
ןיב ,סילרוטקפ לעמ לשמל .םוקימב ,םירירשב היולת רבשה יקלח לש הזוזתה
.דיאותלדל תחתמ ,דיאותלדל סילרוטקפ
( ירטנמגס ,ילריפס ,יבחור תויהל לוכי אוהו 3 .קסורמ וא )םיקלח
.היצמרופהד ,תושיגר ,תוחיפנ ,באכ – םיינילק םינמיס
עורזה לש יעצמא קלחב רבש .תויבצע תועיגפו םד תקפסא םיקדוב – םישוע המ
ב .ברנ לאידרב העיגפל ינייפוא 1+, .העיגפב ברועמ אוה םירבשהמ
לופיטל דעוימש סבג לש תונוש תרוצ שי .סבגב בורל .ינרמש בורל – לופיט
.םירבשב
שי = splint םג ארקנ ,עורזל ביבסמ וי תרוצ , coaptation plint .
םג שי !anging cast ליבגהל לוכי ,קפרמב העונת ליבגמ – היעב ,המאל עורזהמ
םיטנמגרפה תקחרהל םורגל לולע הזו לקשמ רצוי םג סבגה ,דיה !כ שרוש תא
תיפוקש( תגצמב תויצפוא דועו .רוביחל עירפהלו 6( בורל םימש סבגה תא .)
.םוקמל הרזחה רחאל הזוזת םע רבשל וא הזוזת אלל רבשל םימש .םיישדוחל
מ רתוי לש רוציק אלל התועמשמ םוקמל הרזחהו 1-1-' מ רתוי לש תיוז אללו מ%ס
'-10 .תולעמ
הז םא ,השולש&םייעובש רחאל רשפא .םיישדוח סבגה תא ריאשהל םיבייח אל
.יטסלפ $וחמב וא 'נופ רצק סבגב !ילחהלו סבגה תא דירוהל ,ספתנ
– יגרוריכ לופיטל תויצקידניא
( תבכרומ הלבח multiple trauma מ( ירטנמגס רבש ,הרזחה עצבל א%אשכ ,) 3
,ילמיסקורפה קלחב רבש השעי סיזורופואיטסוא( יגולותפ רבש ,)רתויו םיקלח
,)הזאטסאטמ רקיעב ,לודיג לע בורל רבודמ יעצמאה קלחב םירבש לש םירקמב
( רוביח רסוח 6 בורל .רוביח ןיא ןיידעו ,ינרמש לופיטו העיצפה רחאל םישדוח
בור( תמדקתמ תיבצע העיגפ ,)תומצע קנבמ וא םויליאהמ םצע לתש םג !יסונ
.)חותינ אלל ורדתסי תויבצעה תועיגפה
שי – יגרוריכה לופיטה rus! pin תיבצע העיגפ לש םיכוביסמ רהזיהלו .לשמל
תיפוקש( חותינהמ +1 .)
– תילאריפסה הלעתה ללגב ,תילאידר העיגפל הלודג תוחיכש שיש רוכזל דימתו
.ילאריפס רבשהשכ דוחייב
ארקנ בצעב וז העיגפל םורגל לוכיש ילאטסידה קלחב תצקש ילאריפסה רבשה
תילאידר העיגפו ילאריפס רבש שי םאש םירמוא ויה רבעב .סיאול&ןייטשלוה רבש
רשפא םיילאידר העיגפ ינמיס שי םא .רורב $כ לכ אל הז םויה .חתנל $ירצ –
ל תקלחתמ תיבצעה העיגפה יכ ,ינרמש לופיט $ישמהל 3 היסקרפורואינ – םיגוס
לדגי בצעה ,תומלש לש תופיטעהו עוגפ ןוסקא( סיזמתונוסקא ,)דבלב החיתמ(
תויבצעה תועיגפה בורלו .)$ותח בצע( סיזמתורואינ ,)םויל מ%מ לש בצקב שדחתיו
.ימצע ןוקית היהיו ,היסקרפומואינ גוסמ ןה
יוכיס שי – תילאידר העיגפ ינמיס שיו ןיכס תלבחמ וא הירימ עבנש רבש שי םאו
.םיחתנמ ,$תחנ בצעהש הובג
"םיינילק םינמיס – עוגפ ילאידרה בצעהש םיעדוי $יא $rist drop העיגפ ,
)תילוש תיסחי( תיתשוחת העיגפ ,תועבצאהו לדוגאה רושייב הלבגה ,היצניפוסב
.ןטק רוזא ,לדוגאהו המאה לש ילסרוד רוזאב
.ינוציח עוביקב םישמתשמ םיתעל
– םידליב ,עורזב ילטסידה קלחב םירבש
םירוסקלפה םירושק וילא ,האלכורט( ילאידמה ליידנוקיפאב ,ירלידנוקרפוס רבש
.)םירוסנטסקא( ילרטלבו ,)םירוטנורפהו
הלבגהה ללגב .$רבב ירלידנוקארפוס רבש ומכ .קפרמה קרפמל הברקה "היעב
...הקיחשל םורגי אוה קרפמל סנכיי רבשה םא .העונתב
.סליידנוקה לעמ – ירלידנוקרפוס רבש
ליגב – םירלידנוקארפוס םידלי לצא םירבש 3-10 .קפרמה לע הרשי הליפנ ,םינש
ל םיקלחתמ 'פוסה םירבשה 3 רתויו רתוי ויהי הזכ רבש לש םיכובסו ,םיגוס
הלק הזוזת ,הזוזת אלל רבש איה הקולחה – הזוזת רתוי שיש לככ םייתועמשמ
סופיטמ קותינ ירבש שי .השק הזוזת ,)םלש ראשנ ,םצעה ריק – סקטרוקהשכ(
.ןשקלפב םירבשו )חיכש יכה( ןשנטסקא
– ןשקלפב .רוחאל $לוה ילאטסידה טנמגרפה בורל – תטשומ דיב הליפנמ רבש
הזשכ .המידק $לוה t%pe 3 וא תילאידמ הרוחא זוזל לוכי אוה ,המלש הזוזת ,
םאו ,ברנ לאידרב עוגפל לוכי אוה תילאידמ איה הזוזתהשכ .תילרטל הרוחא
.ברנ סואסוארטניא רוירטנאב וא ילאיכרבה קרועב עוגפל לוכי – תילרטל
תרוצב היצמרופהד – םיינילק םינמיס 4 .באכ ,ןולחיכ ,תושיגר ,תוחיפנ ,
םילוכי ,הזוזת אלל אוהשכ רבשה תא תוארל השק םיתעל – םייגולוידר םינמיס
תא $ירעהלו דודמל ןתינש תומיוסמ תויוז ,הכרה המקרב םינמיס תויהל לבא
ןמיס ,רבשה at pad תיפוקש( 106 .)
רשי – תירלוקסו העיגפ שי םא – +לכ םדוק ,תירלוקסו&ורוינ העיגפ תקידב – לופיט
רוירטנא ולש !נעה רקיעבו .הפ עגפהל חיכש ןאידמה .היפרגויגנאו חותינ
לדוגאב ןשקלפה תא בבצעמ אוה .ותוא ספספל לק דואמ יכ .סואסוארטניא
ןמיס – עוגפ אוה םא .סקדניאבו A לש הרוצל סקדניאהו לדוגאה לש !ופיכ – A .
הרוק אל הז לבא יגרוריכ לופיט לוקשנ ברנ ןאידמב תבחרנ העיגפ שי םא( עוביק
תא םיריזחמ .דליב רבודמ יכ חתנל #ורנ אלשכ ,עוביקו הרוגס הרזחה – )בורל
.סבג םישל רשפא בטיה רזחומ אוה םאו רבשה
דבאיו .םד ילכ לע #חל היהיו ,קפרמב תוחיפנ היהת ןמז ידמ רתוי םיכחמ םא
,םוקמל םיריזחמ ,היצקודר םישוע זא .)#חלה( הככ עבקלו ריזחהל יתייעב .קפודה
,רייו רנשריקב םיעבקמ ,םילידנוקיפאה תא םיששממ ,בטיה דמוע הזש םיאור
.זוזי אל הז ,הז תא םיחתופשכו
– רהמ עיגה םדאהו הלק הזוזת שי םאו .סבג וא הלתמ רשפא – הזוזת ןיא םא
א%א – תוחיפנ שי לבא ,םיריזחמ ,עיגמ אוה םא .הלתמ – ביצי ,הרוגס הרזחה
.)רנשריק( ימינפ עוביקו הרוגס הרזחה םיריזחמו םיחתנמ זא .$כ תאז ריאשהל
ויה רבעב ,חופנ היהי הז םימעפ הברה .קפרמב !ופיכה תא ררחשל רשפא זאו
רחאל יגרוריכ וא ,סבג ,הלתמ אוה לופיטה .אל םויה ,החיתמב דליה תא םימש
.הרוגס הרזחה
.דס – ביצי – חפנ לבא הזוזת אלל רבש
ב עגפי אלש ידכ דצהמ םירידחמ רנשריקה תא C. .
'המל .ןכ םיעוביקה ראש תאו םיאיצומ אל בורל תוטלפה תא
.ברנ רנלואה ללגב ילאידמה ליידנוקב םג רנשריקב עבקל םיבהוא אל םימעפל
– םיכוביס
( האישנה תיוזב יוניש ,רוביח רסוח 0-12 ,םישנב תולעמ 0-11 .סוגלו ,םירבגב
לבא העונתל עירפי חרכהב אל הז ,סוראו סוטיבוק ,סוגלו סוטיבוק "היצמרופהד
הכשלה תנומסת ומכ – ןמקלופ תיימכסיא( ירלוקסו $וביס ,)תיתטסא עירפמ הז
,)המאב ' ( . ,)רוקו ןורוויחו ןולחיכ 'תוחיפנ ,היזטסארפ ,קפוד רסוח ,סיזרפ ,באכ(
.םייגולורוינ םיכוביס
רבש .ויפנעב ילאיכרבה קרועב העיגפ םג היהת – יסופיט ןשנטסקא רבש
ירטרא לאיכרבה לע #חול רובשה טפאשה לש ימדקה קלחהו ,ילריפס וא ינוסכלא
תיפוקש( 13& .קרועה תא עורקל וא סובמורט תושעל לכויו )
םדה ילכב אלא ,םילודגה םדה ילכב הניא העיגפה םיתעל – ןמקלופ תיימכסיא
תויצסאפה ,#חל לש חופנ רוזא לבקנו .המאה ירירשל םיכלוהש םינטקה
,םירירשה לש קמנ ,הימכסיא ןכלו םינטק םד ילכ לע #חל שי ,םד תואלמתמ
,תקצב ריבגמו תורליפקה תורידח תא רידגמש ןימטסיה יומד רמוח תשרפה
הכשלה תנומסת היהתו ,םדה ילכ תא רתוי דוע םימסוח םימעפל #חלל םירוטפצר
היהת אל דיה .הנותחתה הפגה רשאמ עורג רתוי הברה הזה .הנוילעה הפגה לש
ןשקלפב תיביטמרופהד דיה – דיב .םיעלוצ תצק זא ,לגרב הז םא .תידוקפת
ב ןשנטסקאו דיה !כ שרושב :. .
.סואסוארטניא רוירטנאב רקיעב ,ברנ ןאידמב העיגפ – הצופנ יכה
הזשכ .הלאכורטה דילש ליידנוקיפא לאידמב עגופ – תטשומ די םע הליפנמ רבש
יאליגל ינייפא הזו ,רבשנ /-1' )םירוסקלפה לש הכישמ( הזוזת תויהל הלוכי ,
םימעפל ,הלק הזוזת שי םא םג יתייעב אלש רבש הזו .קפרמל סנכיהלו ,יהשלכ
רבש .הלידגה וקב עגופ אל אוהו ,יקרפמ $ות רבש אל הז יכ הככ הז תא םיריאשמ
.קרפמל סנכנ אל טנמגרפה דוע לכ וריאשהל רשפאש קותינ
הזוזת שישכ םג ,רתוי הברה תיניצר תוסחיתהה – ליידנוק לרטלה לש םירבש לבא
הזכ רבש יכ ,םיכוביס ויהי ,תיגרוריכ םוקמל ריזחנ אל םא ,םיינש וא רטמילימ לש
היהת םוקמל $ירצש ומכ ריזחנ אל םאו .הלידגה וק $רד רבועו ,קרפמל סנכנ
גוסמ רבש הז םימעפ הברה .היצמרופהד & םילוכי ןבומכ הפ םג .)רטלוס תקולח(
.רבש לכבכ ,םיכוביס תויהל
( הייצמרופהד תצקו ,הצימקבו תרזב השוחת תוערפה שי םאו cla$ תושיגרו )
רמוא אוהו ,סוגלו סוטיבוק לש היצמרופהדו ,קרפמהמ םימרז וא תוערפהו ,קפרמב
ינפלש 2' ברנ רנלואב העיגפ וז – ליידנוק לרטלה לש רבש ול היה ,הנש
תארקנש dela%ed ulnar neuritis וחתפתה םינשה םעו חתמנ בצעה םינשה םעו .
.ל%נה םינמיסה
ללגב היעב הזו סורמוהה לש ילאטסידה קלחב ,םירגובמ לש םירבש םג ןבומכ שי
תרוצב – קרפמל הסינכ 1 וא 6 םיעבקמ ,רהמ רתויש המכ ריזחהל ןבומכ $ירצו ,
.היצמרופהד עונמלו העונת ריזחהל ,ירלוקיטרא חטשמל עיגהל ,םיגרבו תוטלפב
.'וכו םיבצע םייוניש ,תוירלוקסו תועיגפ ,םייתקיחש םייוניש ,םיליגר םיכוביס םתואו
םשב העיגפל םידעומ קפרמב םירבשה et!erotopic ossiication תומרגתה –
םג ארקנ הז .קרפמל ביבסמ m%ositis ossiicans יפכ לפטל $יא תעדל $ירצו .
.העונתב תולבגהו תומוטמה רוציל ילב $ירצש
קפרמ
,הנלואהו סוידרהו סורמוהה ןיב הקירפ לש בצמ תויהל לוכי – קפרמה לש תוקירפ
.םידליב ,ליידנוקיפא לאידמ לש םירבשב #ופנ ,רבשב הוולמ הקירפה בורל
.םג םולוטיפקה שארב ,ססורפ דיונורוקב םירבשל הוולתמ הקירפה םירגובמב
.הקירפה תא הארנ ןגטנרב ,העונתב הלבגה ,תוחיפנ ,באכ – םיינילקה םינמיסה
.העונת לע רומשלו םינבמ לע #חל עונמל םג ,רהמ רתויש המכ םוקמל םיריזחמ
הרזחהה .העגרא תחת םג םיתעל ,תימוקמ וא תיללכ המדרהב ריזחהל רשפא
חכב הכישמ םישוע ,רוחאמ הטילב ,רצקתת תמאה ,היצלופינמ י%ע תישענ
םימשו .םוקמל םיריזחמו 3-& – ביצי םא ,ביצי אל הז םא סבגב תועובש &-' .םימי
.תיבצעו תירלוקסו העיגפ ,תרזוח הקירפ ,קרפמל ביבסמ תומרגתה – םיכוביס
,ןשנטקסא ןשקלפ – קפרמב 0-1&' איה האישנה תיוז ,תולעמ 0-12 ( 6-/ תולעמ
קפרמה $רד רבוע סמועה בור .המאב היצנורפו היצניפוס ,)רתוי תונבל ,עצוממב
.רבשייש המ הז בורלו ליידנוק לרטלה ,םולוטיפק&וידר
לרטלב תקלד וז ,םיבאכ שי םש ,סיטילידנוקיפא לרטל וא – סינט קפרמ
הז – לאידמב הז םאו ,ליידנוקיפא goler2s elbo$ .
חותינ ידכ דע קלדומ םיתעל ,קלדומ סיברב סילאידר יפרק רוסנטסקא בורל
לש הכישמ – םינוש םינונגנמ שיו ,רתוי תטשופמ תקלדה לבא בורל .וקותינל
סיטיטסואירפ תויהל לוכי ,סיטיסרוב תויהל לוכי ,)סיטינידנט( םירוסנטסקאה
תמרוגש החיתמ םש שי ןורקיעב .'וכו סיטיבוניס ,םוהיז ,)םצעה תוצק לש יוריג(
תילרטל עיפומ באכה .יתקלד $ילהת רצונו רוביחה רוזאב םייפוקסורקימ םיערקל
.דיה $כ שרושב ןשנטסקא תושעל םיסנמשכ
שישכ זא .לשמל ,ברנ לאידרה יפנע ,ימוקמ וא יבצע יוריג עקר לע תויהל לוכי הז
יוריג .לופיטל ביגמ אל אוה םא רקיעב ,םיפסונ םימרוג שפחל $ירצ סינט קפרמ
דצב םיבאכש ומכ ,לשמל ,$כל םורגל לוכי יראווצ הרדש דומעמ ןרקומ יבצע
.הפ םג $כ – הנרקה תויהל םילוכי $רבה לש ימינפה
תילמיסקורפה המאה תא תספותש העוצר ,'ויזיפ ,תופורת ,יתקלד יטנא – לופיט
ומכ( הכישמה תא הניטקמו 9umper2s knee לש גוס ,) taping רזוע אל לופיטה םא .
םיחתנמ – רזוע אל םאו .עובק ןפואב אל ןבומכ ,םידיאורטס קירזהל רשפא
היבוניסמ יקנ קרפמהש םיאדוומ ,םירוסנטסקאה לש היצרסניאה תא םיררחשמו
– הז ינפל לבא .רחא חתמב קר ,רתוי רחואמ ורבחתי םידיגה .םירגוסו ,תיתקלד
קלחב םג םיבאכ אל הזו סינט קפרמ תמאב הזש אדוול םיבייח קר .ש%מע ילופיט
לש ספת תנומסת אוה הזכ הרקמ( ילרטלה ליידנוקיפאב םגו המאה לש ברוקמה
– רוטניפוסה ישאר ןיב ספתנ אוהו ,ברנ לאידרהמ !נתסמש סואססוארניא 'טסופ
תא םיררחשמ .העיגפה לש קיודמה םוקימה תא אדוול רמולכ .)השורפ תדקרא
.תיגרוריכ בצעה
.ליידנוקיפא לרטלב יתקלד $ילהתל יללכ םש – סינט קפרמ
– ןונרקלואב סיטיסרוב
לוכי ,)סיטיסרוב ס'רניימ ,ובלא טנדוטס( $וכיחו #חל ללגב ,יתמוארט תויהל לוכי
עקר לע וא יטפס םג תויהל gout .ןודגיש
םא ,םהוזמ אל הזש קודבל בושח ...ןונרקלואה לש םוקמב הלקנוב – םינמיס
.הקיטויביטנאב לפטלו לזונה תא זקנל בושח יטפס עקרה
תורבטצה תעינמל #חל תושיבח .םייתקלד יטנא ,םידיאורטס ,לזונה זוקינ – לופיט
.בוש םילזונה
– סיזוטמורדנוכואיטסוא – סיזוטמורדנוכ ליאבוניס
םיפוג םיעיפומו ,תומצעלו םיסוחסל םינתשמ קפרמב היבוניסהמ םיקלח ,רידנ הז
קפרמה ,תוחיפנ השוע הז .)לוסרקבו $רבב םג תויהל לוכי( קפרמב םיישפוח
לולשלו רבש לע בושחל $ירצ הלאכ םיפיפוג לש תלדבמ הנחבאב .העונתב עקתנ
.םיבצעו םד ילכ לע ##חל תניחבמ יתייעב תויהל לוכי .ותוא
.יקרפמה חטשמהמ ימרג&יסוחס טנמגרפ תודרפיה – סנאקסיד סיטירדנוכואיטסוא
.ןיירבממ סואסוארטניא ,סוידרו הנלוא – המאל ונתוא איבמ הזו
ןשנטסקא ןשקלפה לש העונתל סנכנו םולוטיפקה לומ חנומ סוידרה שאר
.קפרמב
טנמגיל שי וילעמ ,תילמיסקורפה הנלואה ןיבל סוידרה שאר ןיב קרפמ ןבומכ שיו
.המאה לש ברוקמה רוזאה הזו ,!טוע לוגע
– המאה לש ברוקמה קלחב םירבש
#וח תויהל לוכיו ,םייקרפמ $ות תויהל םילוכי וב םירבשה "ןונרקלואה לש םירבש
גוס – וימ יפל םיקלוחמ ןונרקלואה ירבש .יקרפמ 1 ,הזוזת אלל 2 לבא הזוזת םע
,ביצי 3 םה ןונרקלואב םירבשה בור – תירקיעה היעבה .ביצי יתלב הזוזת םע
לפטל המ ןיא ,ןבומכ הזוזת שיו ,הזכ רבש הזש הדימב .ספסיירט י%ע קותינ ירבש
.קרפמב הזוזתה ללגבו קותינה ללגב םיעבקמ .תיגרוריכ קר .תינרמש
.ספסיירטה תוליעפ דגנ חכב !ופיכ .הפיקע וא הרישי הלבח – העיגפה ןונגנמ
ב סבגב םימש 30 ל !ופיכ תולעמ 3-& .הזוזת ןיאשכ תועובש
,האלולב רייו רנשריק עוביק – הזוזת שי 2 לע םולשו ,ביבסמ האלול ,םירנשריק
.לארשי
לש הטיש שי tension band .םיגרבו הטלפ ומישיש הלאכ שי ,הזה עוביקל הבוטש
– תילמיסקורפ סוידרב רבש – ילאידרה דצבו
– שלח יכה רוזאב – דחוימ רוזאב היהי רבשה ,םידליב C. השיגה .סוידרה ראווצב .
מ תוחפ זז אוה םא .זז ראווצה המכ ,תיוזהו הזוזתה תדימב היולת רבשל 30
הז םא .תילמינימ הזוזת וז ,תולעמ 30-60 ו ,תינוניב הזוזת וז 60-(0 הזוזת וז
תיפוקש( הלודג 20/ .עוביקל רנשריק – אל םא ,סבגב םישנ – ביצי הז םא .)
רוסא ,הלודג הזוזתה םא .םוקמל ריזחהלו 'צווק תושעל רשפא הלק הזוזתב
םימש ,םיחתופ זא – םדה תקפסאבו הלידגה וקב עגפי הז יכ ריזחהלו #וחלל
.םירגוסו ,םדה תקפסאב עוגפל אל ידכ קלח רנשריק םימש ,םוקמב
,הלידגה וקב תוערפה ,ןוינוילאמ – םיכוביס A)* סיטיזוימ ,סוידרה שארל
.העונתל עירפמ הזו )סיזוטסוניס( הנלואל סוידרה ןיב יגולותפ רוביח ,סנקיפיסוא
אל( רבשנ סוידרה שאר ,תטשומ דיב לפונ םדאשכו ,הלידג וק ןיא ,םירגובמב
תויהל םילוכיו ,)דליה ומכ ראווצה 3 אלל יוק רבש – ןוסיימ תקולח – רבש יגוס
גוסו הזוזת םע רבש ,)הלתמ םינתונ( הזוזת 3 .סוידרה שאר לש קסורמ רבש אוה
.קפרמה תקירפ ) סוידרה שארב רבש – !סונ גוס ופיסוהש שיו
גוסב 1 .רבחתי הזו השולש&םייעובשל הלתמ –
גוסב 3 ,רבחתהל קסורמה רבשל ןתינ םא יכ ,סוידרה שאר תא םיאיצומש וא –
אל בורל .םיבאכ םרוג הזו םולוטיפקל סוידרה שאר ןיב םייתקיחש םייוניש וחתפתי
.ומוקמב הזטורפ םימש הז םוקמב אלא ,םויה תאז םישוע
גוסב 2 .ןטק גרוב םע ,ימינפ עוביקו החותפ הרזחהב םוקמל םיריזחמ –
*ursemaid2s elbo$ " pulled elbo$ תאצוי סוידרה ,םינטק םידליב חיכש –
.גילהמ הנטק סוידרה שאר יכ .טנמגיל רלונאהמ
– תיעצמאה המאב םירבשב תויעבה
לש יעצמאה קלחב םירבשה בור .ןיירבממ סואסוארטניאל יתייעב – קושב ומכ
ש וא "תורקל לוכי זאו .תטשומ די םע הליפנ ללגב םירוק המאה 2 ,ורבשיי תומצעה
.הנלואה קר וא ,סוידרה קר וא
םצעה לע םג עיפשי הז הנרבממב תורושק ןהש רחאמ ,תרבשנ תחא םצע קר םא
.ורבשיי ןהיתש – תטשומ דיב הליפנ ,הפיקע הלבחב .הינשה
ש%ע היצקולסיד רבש .הקירפ רובעת הינשה ,אל הינשהו תרבשנ תחא םצע םא
.)הרובש סוידר( היגטנומ
תיפוקש( יצלג ש%ע היצקולסיד רבש – הקירפ תרבוע סוידרהו תרבשנ הנלואה םא
220 .)
.יחותינ היהי בורל לופיטה
'היצניפוסב וא היצנורפב היהי אוה – סבג םימששכו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->