ထိုင္း နိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ဦး နွင္ .


တိုရြန္တို ေဒသဆိုင္ရာ ျမန္မာ အေရး တက္ႀကြလုွပ္ရွား သူ တို ့၏

မိတ္ဆက္ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ
Date :
Time :
Place :

28 October, 2011 ( Friday ) ေသာႀကာေန
ညေန ၇ နာ ရီ မွ ည ၉ နာ ရီ အထိ
Toronto Free Gallery
1277 Bloor Street West
Toronto, ON M6H1N7
( Bloor St &

Mi Aie Son ( မြန္ အမ်ိဳးသမၼီး လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္

Lansdowne Ave )

)

Aung Naing Soe( ရခိုင္ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္ )
ည စာ ျဖင္ .့ ဧည္ ့ခံ ပါမည္ ။
Organized by :
BSDO, CFOB, CC4FB, NLD ( Canada ), IFBNC ( Canada ), Burma Canadian Network, BMO,
www.bsdo.ca , www.burmesecanadiannetwork.com , www.cc4fb.com , www.ifbnc.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful