GHESTIONAR Nr- 1

Semnalul rogu al semaforului are urmdtoarea semnificafie: |:!_l - permite trecerea vehiculelor care schimbd direclia de mers spre stdnga; tr ii obligd pe conducdtorii vehiculelor care circuld pe direclia inainte sd opreasc5; |Ql ii obligd pe conducdtorii vehiculelor, indiferent de direclia de deplasare, sd
r=---1

opreasca.

tr tr g
ffl

Pe s autostradd este interzis5:

- depdgirea pe poduri; - oprirea pe banda de urgenle, pentru reparafii sumare la motor;

- remorcarea unui autovehicul rdmas
de pe autostradd.

Tn

pand dincolo de cea mai apropiatd iegire

Ce obliga$li vd revin fnainte de executarea manevrei de trecere a vehiculului de pe o band6 pe alta'l

- sd vd asigurali din spate; I B | - sd vd asigurali atdt din fa!d, cAt si din spate; I C | - sd vd asigurali atAt din fa!d, cAt gi din spate si sd semnalizali intenlia de a
schimba pozilia de deplasare.

Eandajul de tifon aplicat pe o rand deschisd are proprietatea:

tAl

El tel - de a'preveni infectarea rdnii.
CAnd este perrnis6 depdgirea prin st6nga a tramvaielor aflate

- de a ameliora durerea; - de a opri hemoragia;

tr tr

in mers ?

- atunci cAnd drumul public este cu sens unic; - atunci cAnd, intre gina de tramvai din dreapta gi marginea trotuarului, nu existd suficient spaliu pentru depdgire; l-,^-l - in nici o situa{ie. lt"l

Conducitorul auto are obligalii atunci cAnd polilistul ii solicitd documentele pentru control ?

tAl - da, este obligai sd prezinte certificatul de inmatriculare si cartea de identitate ale
vehiculului;

tr
g

da, este obligat sd prezinte documentele personale; da, este obligat sd prezinte documentele prevdzute de lege.

c4-p1

Cdrora dintre autovehiculele din imagine le este permisd deplasarea pe direclia ie mers doritd ?

Lr!
|!iJ

- ntct unuta; - autocamionului 9i autobuzului;
autoturismului gi motocicletei.

tr

Care'dintre cele trei vehicule va intra primul fn intersec{ie ?

Ittl-motocicleta' ' - -------t

lFl

tr

autoturismui;

tr

- autocamionul.

in ce ordine vor trece autovehiculele prezentate in imaginea atdturati ? iAl - motocicleta, tramvaiul 1, tramvaiul 2,
t--=--"t

IH|
IU|

autocamionul: - motocicleta, autocamionul, tramvaiul 2, tramvaiul 1: - tramvaiul 1, tramvaiul 2, motocicleta, autocamionul.

Care este semnificalia sernnalului dat de polilistul din imagine ?
I

A | - indicd un obstacol aftat pe partea caro-

tr

tr

saoila: - vd semnalizeazdsd circulali pe banda din dreapta drumului; - indicd oprirea imediatd.

Precizali care dintre'cei doi conducitori de autovehicule nu circuld corect, conform imaginii alSturate:

f
E
c4-p2

ambii circuld corect;
indicatorului;

conducdtorul autoturismului, pentru cd nu iBl - respectd semnificalia

- motociclistul, deoarece circuld aproape de
axul drumului.

Ce semnificalie are indicatorul din imagihea aldtu ratd ? - curbd dubld, prima la dreapta, la o distantd de 2,5 kmde indicator; T:"1 I B | o succesiune de curbe pe o distanld de 2,5 km, prima curbd.fiind ta oreapta; |C-l - o succesiune de curbe in rampd la o distanld de 2,5 km de indicator, prima curbd fiind la dreapta.

tr

Care dintre cele doud indicatoare semnalizeazd existenla unei stalii de tramvai?

- indicatorut 1; Lq_l - indicatorul 2;
t--=--'l

tr

E

- ambele indicatoare.

Ce obligalii aveli la intAlnirea'indicatorului din imagine ?

---t |!_j sd reduceli viteza pentru a nu-i stropi pe pietoni;
t--=--]

sd sporili atenlia F-l - vehiculul din fatd: gi sd pdstrali o distanld suficientd
I

fald de

U | - sd adaptali viteza la un drum alunecos.

Gare este limita rnaximd de vitezd pentru autoturisme

in localitdti ?

tr
E

L4l

- 60 km/ord; - 50 km/ord;

- pAnd

la 8o km/ord, pe anumite sectoare de drum semnalizate corespu nzdtor.

tr tr
E

Indicatorul urmdtor vd informeazd despre: - limitele generale de vitezd; - limitarea diferenliatd de vitezS; - limitdrile de vitezdJ diferentiate pe benzi.

+lt
t:i

tr tr g

Ce reprezint6 indicatoru!

din irnagine ?

- configurafia benzilor de circulalie; - circulalia vehiculeloi in arnbele sensuri;

- bandd de circulatie rezervatd autovehiculelor de transport
public de persoane.

tr tr tr

Ce semnificalie are indicatorul

din imaginea al5turat6?

- interzice accesul motocicletelor gi al bicicletelor; - interzice accesul tuturor vehiculelor; - interzice accesul autovehiculelor.

n ce situatie este sanclionat conducdtorul unui vehicul cu arnendd contra' venlionald gi relinerea permisului de conducere ?

Lll - la depdgirea cu 2O km/ord, a vitezei maxime admise;

tr - a depdgirea cu mai mult de 30 krniord a vitezei maxime admise; tr - la depdgirea cu mai mult de 50 km/ord a vitezei maxime admise.
c4-p3

: Inl
I

Precizali care este deosebirea dintre oprire gi stalionare? I A | - Tn principiu, este acelagi lucru;

u l - se referd la timpul in care vehiculul nu se mi$cd; T;-l I U | se refera la pozilia autovehiculului.

tr tr

Conducdtorii auto au obliga{ia sd acorde prioritate biciclistilor sau conducitorilor de vehicule cu tractiune animald ?

- nu, intrucAt Regulamentul nu prevede acest lucru; - nu, intrucAt conducdtorii de autovehicule au prioritate in orice imprejurare fald

de bicicligti gi fald de conducdtorii de vehicule cu tractiune animald; I C | - da, in situaliile in care conducdtorii auto intAlnesc indicatorul rutier ,,Cedeazd trecerea" sau ,,Oprire" ori atunci cAnd circuld prin interseclii nedirijate, iar acestia vin din partea dreaptd.

Aveli permisiunea de a folosi vreun miiloc de semna$lzare Tn zona de actiune a indicatorului ,,Claxonarea interzisd", pentru a evita un pericol ? - da, dar numai mijloace de semnalizare luminoase; I B | - este. pe.rmisd folosirea atAt a mijloacelor de avertizare sonord, cAt
a celor luminoase: lr. I U | - nu, nici un mijloc de semnalizare.
I

gi

minimd obligatorie"; - sd nu accelereze atunci cAnd trece pe l6Lngd un polilist de circulatie aflat intr-o intersectie; I C | " sd menlind curate pldculele cu numdrul de inmatriculare, astfel incAt acestea sd poatd fi vdzute.

Precizali care dintre urmitoarele obligatii ii revln unui eonducdtor auto: I A | - sd circule cu o vitezd corespunzdtoare celei prescrise de indicatorul ,,Vitezd

lnstructorii auto sunt scutili de portul centurii de siguran!5 ? I A | da, ori de cdte ori se afl{ in autovehiculele cu inscriplia $COALA;
f-:---r

tr tr

da,

Tn

timpul orelor de pregdtire;

- da, pe drumurile din localitdti.

Permisul de conducere se retine gi se testeazd eunoagterea regulilor de circulalie pentru:
I n | -,neacordarea prioritSlii de trecere vehiculelor care au acest drept; t,.l

t-Bl - nefolosirea in timpul mersului a'centurii de siguran!5; I C | - utilizarea excesivd a gtergdtoarelor de parbriz.

tr tr

Ca re dintre vehicule nu are prioritate de trecere ?

g

- vehiculul care coboard o pantd fald de vehiculul care urcd; - vehiculele care se pun in migcare sau care ies din garaje, curli gi ganguri fafd de cele care circuld pe drumul public; - vehiculele care executd vira.iul spre stAnga fald de cele care circuld din sens
opus.

c4-p4