‫محاسبات استوکیومتری‬

‫ضریب تبدیلهای مول‬
‫محاسبه با داشتن معادله واکنش‬
‫محدود کننده ها‬
‫بازده درصدی‬

‫‪1‬‬

‫ضریب تبدیل مول ‪ -‬مول‬
‫‪‬نشان دادن نسبت مول – مول بین دو ماده در یک واکنش‬
‫موازنه شده‬
‫‪‬استفاده از ضریب استوکیومتری هر دو ماده در واکنش‬

‫‪2‬‬

‫نوشتن ضریب تبدیلهای مول‬
4 Fe + 3 O2

2 Fe2O3

Fe and O2
4 mol Fe
3 mol O2

and

3 mol O2
4 mol Fe

and

2 mol Fe2O3
3
4 mol Fe

Fe and Fe2O3
4 mol Fe
2 mol Fe2O3

O2 and Fe2O3
3 mol O2
2 mol Fe2O3

and

2 mol Fe2O3
3 mol O2

4

1 ‫تمرین های برای یادگیری – تمرین‬
3 H2(g) + N2(g)

2 NH3(g)

A. A mol factor for H2 and N2 is
1)

3 mol N2

2) 1 mol N2

3) 1 mol N2

1 mol H2

3 mol H2

2 mol H2

B. A mol factor for NH3 and H2 is
1)

1 mol H2

2) 2 mol NH3

3) 3 mol N2

5

1 ‫جواب تمرین‬
3 H2(g) + N2(g)

2 NH3(g)

A. A mol factor for H2 and N2 is
2) 1 mol N2

3 mol H2
B. A mol factor for NH3 and H2 is
2) 2 mol NH3

6

‫محاسبات شیمیائی‬
‫‪2 Fe2O3‬‬

‫‪3 O2‬‬

‫‪+‬‬

‫‪4 Fe‬‬

‫در واکنش بال اگر ‪ 0/6‬مول گاز اکسیژن ‪ O2‬شرکت کند‪ ،‬چند مول‬
‫‪ Fe2O3‬تولید می شود ؟‬

‫‪mol Fe2O3 = 4.0 mol Fe2O3‬‬
‫‪mol O2‬‬
‫‪7‬‬

‫‪6.0 mol O2 x‬‬

2 ‫تمرین‬
4 Fe

+

3 O2

2 Fe2O3
‫ نیاز است ؟‬Fe

1) 3.00 mol Fe
2) 9.00 mol Fe
3) 16.0 mol Fe
8

2 ‫جواب تمرین‬
4 Fe

+

3 O2

12.0 mol O2 x

2 Fe2O3
4
3

mol Fe = 16.0 mol Fe
mol O2

9

3 ‫تمرین‬
4 Fe

+

3 O2

2 Fe2O3

‫است ؟‬
1) 38.4 g O2
2) 19.2 g O2
3) 1.90 g O

10

3 ‫جواب تمرین‬

0.400 mol Fe2O3 x 3 mol O2
2 mol Fe2O3

x 32.0 g O2
1 mol O2

= 19.2 g O2

11

‫محاسبات جرمی برای یک ماده‬

‫‪ ‬موازنه معادله واکنش‬
‫‪ ‬تبدیل مقدارهای معلوم به مول معلوم‬
‫‪ ‬استفاده از ضریب تبدیل مول معلوم به مول مجهول‬
‫‪ ‬تبدیل مول مجهول به گرم مجهول‬
‫‪12‬‬

‫محاسبات‬
‫در واکنش بین گاز هیدروژن ‪ H2‬و گاز اکسیژن ‪O2 ، 1/13‬‬
‫گرم آب تولید می شود‪ .‬چند گرم اکسیژن واکنش داده است ؟‬
‫)‪H2O (g‬‬
‫موازنه معادله واکنش‬
‫)‪2 H2O (g‬‬

‫‪13‬‬

‫)‪+ O2 (g‬‬
‫)‪+ O2 (g‬‬

‫)‪H2 (g‬‬

‫)‪2 H2 (g‬‬

‫سازمان دادن به داده ها‬
mol bridge

2 H2 (g)

+ O2 (g)

2 H2O (g)

?g
g H2O

mol H2O

13.1 g
mol O2

g O2

‫طرح ریزی‬

Setup
13.1 g H2O x 1 mol H2O x 1 mol O2 x 32.0 g O2
8.0 g H2O
2 mol H2O 1 mol O2
= 11.6 g O2

14

‫یادآوری نکات‬
‫‪ -1‬تبدیل مقدار داده ها از گرم به مول‬
‫‪ -2‬توجه به ضریبهای استوکیومتری معادله واکنش‬
‫‪ -3‬بکار بردن ضریب تبدیل مول تا رسیدن به مولهای خواسته شده‬

‫‪ -4‬تبدیل مول خواسته شده به گرم خواسته شده‬
‫)‪grams (desired‬‬
‫)‪moles (desired‬‬
‫‪15‬‬

‫)‪grams (given‬‬
‫)‪moles (given‬‬

‫تمرین شماره ‪4‬‬
‫اکسید تولید شود ؟‬
‫‪2 Na2O‬‬

‫‪O2‬‬

‫‪4 Na +‬‬

‫_______ ‪505 g Na x 1 mol Na x ________ x‬‬
‫‪23.0 g Na‬‬
‫‪16‬‬

4 ‫روش حل تمرین شماره‬
4 Na +

O2

2 Na2O

505 g Na x 1 mol Na x 1 mol O2 x 6.02 x 1023
23.0 g Na

4 mol Na

1 mol O2

= 3.30 x 1024 molelcules
17

‫تمرین شماره ‪5‬‬
‫‪ C2H2‬می سوزد‪ .‬اگر ‪ 0/75‬گرم گاز ‪ CO2‬تولید شود چند گرم‬
‫استیلن خواهد سوخت ؟‬

‫‪4 CO2 + 2 H2O‬‬

‫‪2 C2H2 + 5 O2‬‬

‫‪75.0 g CO2 x _______ x _______ x‬‬
‫‪18‬‬

‫_______‬

5 ‫روش حل تمرین شماره‬
2 C 2H 2 + 5 O 2

4 CO2 + 2 H2O

75.0 g CO2 x 1 mol CO2 x 2 mol C2H2 x 26.0 g C2H2
44.0 g CO2 4 mol CO2

1 mol C2H2

= 22.2 g C2H2
19

‫مسیرهای که برای حل مسئله با استفاده از معادله‬
‫واکنش استفاده می شود‬
‫)‪ (B‬مجهول‬
‫)‪grams (B‬‬

‫)‪ (A‬معلوم‬
‫)‪grams (A‬‬

‫)‪moles (B‬‬

‫)‪moles (A‬‬

‫)‪(B‬ذرات‬
‫‪20‬‬

‫)‪ (A‬ذرات‬

‫مسیرهای که برای حل مسئله با استفاده از معادله‬
‫واکنش استفاده می شود‬
‫( معلوم‬A)
grams (A)
molar
mass (A)

‫( مجهول‬B)
grams (B)
molar
mass (B)
‫ضریب تبدیل‬

moles (A)
Avogadro's
number

moles (B)
Avogradro’s
number

particles (A)

particles (B)
21

‫واکنش دهنده های محدود کننده‬

‫‪‬اگ ر در واکن ش برای دو واکنش دهنده‬
‫مقدار داده شده باش د‪ ،‬یک ی از آ ن دو به‬
‫طور کامل به فراورده تبدیل می شود‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مشابه سازی‬
‫فرض کنید شما در حال آماده کردن پنیر ساندویچ هستید‪.‬‬
‫هر ساندویچ به دو تکه نان و یک برش پنیر نیاز دارد‬
‫‪ .‬اگر شما ‪ 4‬برش پنیر و ‪ 10‬تکه نان داشته باشید‪،‬‬
‫چند پنیر ساندویچ می توانید تهیه کنید ؟‬

‫‪23‬‬

‫مواد پنیر ساندویچ‬
Sandwich 1
+

+

=

Sandwich 2
+

+

=
24

‫تمرین شماره ‪6‬‬
‫شما چند ساندویچ می توانید تهیه کنید ؟‬
‫تکه پنیر‬
‫‪ +‬تکه نان‬
‫= ساندویچ‬
‫کدام باقی می ماند ؟‬
‫کدامیک محدود کننده می باشد ؟‬
‫‪25‬‬

‫جواب تمرین‬
‫شما چند ساندویچ می توانید تهیه کنید ؟‬
‫تکه پنیر‬

‫‪10‬‬

‫‪ +‬تکه نان‬

‫‪4‬‬

‫= ساندویچ‬

‫‪4‬‬

‫کدام باقی می ماند ؟‬

‫‪ 2‬تکه پنیر‬

‫محدود کننده کدام است ؟ نان‬
‫‪26‬‬

‫مراحل حل مسائل محدود کننده ها‬
‫‪ -1‬به ازای هر یک از واکنش دهنده ها که مقدار آنها داده شده‬
‫است‪ ،‬مقدار فراورده را بر حسب مول یا گرم بدست آورید‪.‬‬
‫‪ -2‬هر کدام از واکنش دهنده ها که مقدار کمتری فراورده تولید کند‬
‫محدود کننده است‪.‬‬
‫‪ -3‬مقدار فراورده تولید شده به ازای واکنش دهنده محدود کننده تمام‬
‫فراورده ای است که در واکنش ممکن است تولید شود‪ .‬چون محدود‬
‫کننده به طور کامل مصرف شده است‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫بازده درصدی‬
‫شما خمیر شیرینی آماده کرده اید تا ‪ 5‬دوجین ) ‪ 60‬عدد (‬
‫شیرینی تهیه کنید‪ .‬وقتی ‪ 12‬شیرینی پخته است تلفن زنگ‬
‫می زند و گفتگوی شما طولنی می شود تا شیرینی ها می‬
‫سوزد و شما آنها را دور می اندازید‪ .‬وقت پختن شیرینی‬
‫تمام می شود‪.‬‬
‫در مجموع چند عدد شیرینی تهیه کرده اید ؟ بازده نظری ‪ 60‬عدد‬
‫در عمل چند عدد شیرینی تهیه کرده اید ؟ بازده عملی ‪ 48‬عدد‬
‫‪28‬‬

‫معانی واژه ها‬
‫بازده عملی ‪ :‬مقدار واقعی فراورده ای است که در واکنش‬
‫تولید می شود‪.‬‬
‫بازده نظری ‪ :‬حداکثر مقدار فراورده ای است که می تواند در‬
‫واکنش تولید شود‪.‬‬
‫بازده درصدی ‪ :‬نسبت بازده عملی به بازده نظری را بر حسب‬
‫درصد نشان می دهد‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫محاسبه بازده درصدی‬
‫بازده درصدی تهیه شیرینی ها چقدر است ؟‬
‫‪ X 100‬بازده درصدی = بازده عملی بر حسب گرم‬
‫بازده نظری بر حسب گرم‬
‫بازده ‪ x 100 = 80%‬بازده شیرینی ها ‪ 48 = ٪‬شیرینی‬
‫شیرینی ‪60‬‬
‫‪30‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful