P. 1
phanhan03

phanhan03

|Views: 84|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Minh Tiến on Oct 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

c

ca
(!!11M) (ltolBJ)

[Gk. te, Lat.

~O; /ffg"'ffi).§.,
V£tIt.;
1)\, ~

que] ,&, fO; jI; ME.§.; IE !'5jff; ~O* [=ced]; (~:lt) W *A - ...

3,+,

f'ifrf'iltIt.
I.

(~x)

*!A~'H.;;;l..,

'&j;); ~, ~If.j;

P!!., rf'1tttf6i'H, 1Ht1$/1

cyate apayebhyah B'M1:fEl~~~WMm :fi!i.Ji!!.. 10.; bahut varn+- atrnanarn bhavet ~O~~IJIii$~ rf'lttlfe
i'H. 197. rca PJtT~r[J~'o]/fliiJE~~. [w (~~~~~f~~~)].

w..:

=...;

caitasika
11$/1.: 11$/1.

®J (~:ltl

{J'pJT, J[',$ * rf'ill1t1t. 1[,', 1["pJT, 1[,'1'(, 1[,,$, {"I'(i~, 1[,'
#/iJi!!.,

1)\;

ffi); W, ,&W,

,&,

PlTff A Tj.'K, -t:lij.'H, 1~#.4!, {Rj-tlt, (R~li,
-0

upapannas

B (fg); ~O~J!IJ if./i - asu par imu-

dharrnah

,["I'(i~ A Tj.'H. 570;

-a

Ii!

dha-

rrnah '[,'PlTffi~,
caitasika
tit.; 2.

{J,t:p~~ff~$,

{J't:pPJTI1R~$ Ii!
,["I'(i~ *Jiiil.#.4!

®J (~:ltl

1[,'1'( *JiiJU§.tIt.;

1["pJT$ *!f1IC~. (~:ltl
(~1il')

caitika(?) @j [!!J [:1ttf~~rmimz~];

va i!!m]

jljq~,

~~.

-"'-,
i!!; (jIg)

...i!l....i!l.; W"'[qjft:l:lB; ~Eff"';

£ ... ... -~ ... ~...#/iJi!!..; £, =

B~'"
[w~ i!!

m~ if/1.
F.J

caitiya @j ~ (ffi) [<caitya]; caitra @j) [~*m=F.J z-i'l
JJ$.;

(~:lt) tg: * ses: #;. (= ~:¥12] ~)]; (~:lt) IE
(~1il')

m] ¥~ff"·i!l.~ff"·. _ ... _ ... _ (jIg) £ ... ... :fi!i.Ji!!.. ££ _ eva - api, ffi).§.. _ ... _ punar .. · (jIg) -~
- ..·na- (gIG tu),
ffij <

i~~

1H'I1$/1.; if/1.

iliU't§.Mt iliUtJUm(~)

{Ai-tit,

Itrtl$/1,

=~...:fi/iJi!!..
.

B~"'1E!
,.1.

caitrabhanava ®J Agni Iii$ (ci tra-bhanu). caltra-dandika @j (*!l!:lt) fm~ ~ Iirtl$/1. caitra-ratha ~ [( ± vana) Citraratha fiHII¥J Kubera

~m-

..if; apr• rim-:;<;=) 1:l<., ,1:;1:; if: 'iJ'I?LRfJ. -apl. ~~ s ... ~ anyac -, lJ(,'§', [qjf~jili [llft1JDtE~ftl_B'9~c~]. api -, [=anyac - ]. atha _ (jIg) 1)\ (Ri-tfe. co Cs ca-u) (~:lt)'& rf'1ttt/ti'H. kim _, [ = api - ].

~#z-i'l];(~:lt)[*~j(B"Jn~z-i'l]~*,.* ~¥, {AH. ®J [WGandharva CitrarathafflU!l¥J, !t (X~)J; Dvy-aha fIJ.fJtl¥J.
caitraratha-parvan @ [Mahabharata 1¥J!j[~]. caitraratha-vana ~ (*!l!:lt)*~*I¥J:fE~Z~] [

J.YZ

tatha -, [=kirp +J. cacali ®J ;miJJB'9, 'I:~~~iJJB'9. eacart @j [~JJ ± z -i'l ] . caidya @j ()Ui'.) CediB'9r1*.; CediB'9.:E~(::tHd'isu"
piila ) .

caitra-rathi @j [citra-ratha I¥J (X ~)]. caitrarathya @ [mEl citra-ratha] = caitra-ratha. caitrarathya-vana ~ [[qj .l; ]; (~:lt) ~!l! H@*

n, H@*n

~*

1H11$/1.

n 1Ht1$/J..

n,

caltra-vahanf ~

[Citraligada

I¥J (X~)].

caikitana @j [Cikitana I¥J (X ~) ] . calkitaneya @j l= caiki tana ]. calkitayana @j [Cikitayana I¥J (X ~) ] . caila @j t<§~B'9ttj\. ~ l= ce la ]; :ffiJt,

caitri ~ Caitra ~ I¥J~ F.Jz B . caitta ®J (cit ta ) ~h.liB"J, ~EniSl,~B"J;pg{J' B"J. ~ (~x) 1[,,$, 1[,'PlT, 1["pJT$, {J'I'(, ,["I'(i~ IHJrl

~m-,IJSl,~~
"/ttlf;.

t<,

n~, t<n~, t<~, Wt<; ~,
Itrtl$/1.

1jIl,

caila-dhava @j 6t t<.I A. cailaka @j i~~ tt £i; (~:lt) tf:l* ii-!;..#.4!. cailaka-bhfita ®J (*!l!:lt)f:l*, tf:l*( fft::]>.), tf:l*(~ t

i'H, i'J.!tf..#.4!, ~:fi/i!#,

-vitana.

m**

t<n~; (~:lt)
HBI.#.4!,AT

.#.4!, !A~'H,

cai tya cai tya

I. 2.

@j -@J A I¥Jfij

+,

(Ai-tit,

!if rf'iltIt. @ ;it; ~

iil!f.l.

®J W !1Hlt* ~

r::l>.)

¥:; 1ii$~*c.~'IiI¥J_n*~j; (~:lt) tg:, t!~, liJ, .. liJ; r1J#Hl~; nil, (f~Iii$)~; ~:f§ ~¥, ee« i'J. !;"#.4!, Aii-Jf.,Jr., ~J111.#.4!, ~.:ff./i!#, 1ir.1$/1, JJ$.; t! * Jtjff 3,#;. (~1il') ilirj~, iIi'J®, 3i:m, H~*, 3i:1Il' ;1;.¥, Ai'J.Jf.
caitya-bhfita

m fjf f,j:f§ 1mB"J.@j)

i'J.fI..~.

cailasaka (Ola-asO) @j otttj\I¥J~M. caila-vitana ~ (~:lt) ~I\lt, 1jIl~ A Ti'H. caileya ~ m:ffi ff pX B"J . caitanaka ~ (~:lt) fit ][ l= cetanaka. Patio cetap-

t!;

s, :fi/iJi!!., In'Il$/1, -1/1. ®J (~:lt) ~O"liJ,
((~ff))

~O(f~).~,

llP["i'l]W

~iliU~

A Tj.'H, ~J111.#.4!.

caitya-druma @j) [= caitya-taru ]. caitya-karman ~ i§~ (cai tya ) ; i§ cai tya If.jPJT$

ana]

Ii!tl$/1.

caitanya ~

fJUiSl,f!9litlt. 488. @j [g§ lC -12] )\ 12]if.tf:l1: 1¥J:litffi i§ * Z -i'l] . caitanya-candrodaya COra-ud 0) @j) [( Caitanya B"J ~tf:l), lXEIB~]. caitanya-yukta ®J j(1:ffEl~B~. caitasa @j (*!l!:lt) J'pJT, {J'i~, JIHJ' {R~'H, !Ai-tit, "/ttif {
:fij;tff,#.4!, f!9litlt, Itrtl$/1.;

m

El '1;, ~'Ii,

fijiil$, ilHl; (~xl ,1i!t

:f'Jl¥Jibt.
(,I,

ff

caityangal}a @jJ (~xl tg:.Iim [IT! lirfl$ /1. caltya-pala @j caitya B"Jv~I~. caltya-salla @jJ ~ [:1tt{~~rm7mz~]. caitya-sthana ~ tE caitya 1¥J~:I:lB. caitya-taru @j fltE~jtBl¥J_:fE*W. caitya-vrksa @j = cai tya-taru; (*!l!:lt)(~If)) (

~f3i:m,

fJJl ~filiU~

!Ai-tit.

305 caitya-yajiia @j ft caitya $rri¥Je:~. Cak, ~t4 [iM (~~7t)]. (~~7t) cakita

cakra-sata-pattra cakra-bhrami
~ lot.l£.

~t4i¥J;

*111
~.I¥J.

~

!fiiliiiiji¥J1J1E", 7./<!fi:O; (~3Z)

1i1E(;}()

fUi¥J, ~~i¥J;

~fUftmi¥J.

ca-kara ~

[tiXl~~ca]; ca 1¥J*~if ; (~Dt) ((~'l§-)) ~* [12:9+=*r~z -] : +-m par ikir tayatah sa" man ta-cakra-vi bhakt i -cchedanarn nama praj naparami ta-mukharn avakrantarn o~~*~ijgK~ AjBsi:EiSlitmr~iJ~iliiiijfmllJf~JJU@ AfJ-J'!.rflr. 448.; [11 +*r~Z -] : - e catur-arya-satya-sabdah (a-kara ) o~~*~tlJfil2:9~V I-ot.l£.127. cakas, II. ~ cakasti :J't)$, ~:J't. (it 1)):) akasayati c ~)$~i¥J. cakasat (!J!5t) [Kas ] :J't)$, ~:J't.

cakitam @) RIII!Ii!, f~d1iE. pra- (~f~7t) pracakita ~t41¥J; tml!ifUI¥J, ud- (~~7t) uccakita fmRl\ifUi¥J.

cakra-bhrantl ~ !fi~i¥J1i1E". cakra-bhrt @jJ [(~[iiJi~), Vi$~u Iii$~]. cakra-cara ~ ~ [1ii$1wz~]. cakra-caranata ~ (~3Z) [= + =fEl Z -]

T~~fEl,

JErT~$ftBfEi
cakra-deva ~ cakra-dhara ~

#/iM.

[~~±ziJ]. !fi$ftBi¥J~~ A; ~:±:, *1Cr5~; mIliJ IIiJii¥JA, [Vi$~u Iii$~]; !Itt; [!Ii!iJ]. cakradl-sapta-ratna COra-actO) @ (~3Z) tfr *;1J!.

cakati-tandula ~ (~3Z) cakaty-odana @ ifi¥J*U&; (~3Z) cakita (~~7t) -Cak. m ~ -Cak.
<-

~*~¥.

n~, ~U&
@

~¥.

~m!, •

~.

j'~Jlt ,~tJFJ :J't1?9~, lID§ ~~DFJ, i!i5I:tmf~1?9 cakora.l$~ CPJlt,~5!~~~.~, HNH~~P"1?9*'I@]; (~3Z) (~'l§-) ffE I1!!llliU (,~) 1Ht1$ A. cakora-drs ~ HND~~Hi¥J(Y~). cakoraka ~ [=cakora]. @ (~3Z) [ttliffl.fllz -] i!nlim~ 1Ht1$A. cakoraksa ~ (~ -i) = cakora-drs.
_0

cakita-gati ~ Jlfjttl¥J~tR~:t:1¥J (fIPhfff1l). cakkalaka @ g!fHmRl¥Jl2:9f~ijt (sloka). cakora @jJ r.t.G~ (i¥J-fi) [*iJ Perdix rufa.

cakora-netra ~ [= cakor a-drs ]. cakora-vrata @ Cakora ,~i¥J~'I'i,

cakra-dvara [fj) [rl1 iJ ] . cakra-goptr ~ ~ !fiflfij~v~(:t:tt~$~I¥JA). cakra-hasta [fj) = cakra-pani. cakrahva (Ora-ahO) [fj) = cakra-vaka. cakrahvaya COra-ahO) ~ [[Ol]_t]. cakraksara @ (~3Z) iIii1B* AJi-J'!.a"f>. cakra-mandala @ (~3Z) ~~, ~?I *fH;o.l£. cakra-mardlka, ~ [0-:±:Z iJ ] . cakram-asaja ~ W tl; ( !fi) ~ i¥J. cakra-matha @j [~itt IlJt iJ ] . cakra-mauli ~ [~Rak:?asa CH JIM) Z iJ ]. cakra-melaka, [!Ii!:.:g]. cakrana, [Kr I¥J (~p.x7t) (@)]. cakra-nabhi ~ $ftBti (!fi~CP{/WiN!!I¥Jffl)5t). cakra-naman ~ = cakra-vaka. cakra-nayaka [fj) ~ ffil¥Jt~mI ~ . cakranga @j M; = cakra-vaka, cakrangana ~ Cakravaka 1¥J1IlI,~. cakraIika ~ (~3Z) [=+=:f§z-] 1i1EiIii1ii, ~~fEl

*

z

#IJ

(~filJm~~~DFJ

hfff1l,

#'#/i!1.

~

cakoraya (15!lJJ) cakorayate (@) cakra @ [(@ fM.~ @jJ] [~E!~.

~DCakora ,~I¥J$lf:_. Car i¥J (&1l)] !fiiliiiij; ~ ~ ffl i¥Jill::tfiliiiij!fi •• ); lIIiJi C:AJ~ Visnu 1ii$i¥J); ~ ( W3mt ; III; (,~) tt ~ cp.111111 ( iJi 1i1E ( lii$f~ I¥J) III ID ); 1iI~; ~It, ~~, tW; 'IJ~; ~~; ~~((tt~); 3i:fc! (I¥JiIiiiij); (~3Z) ~ ;/d;'l£, 1H;v.1£, m*,"t.t, it-t:1-t.t, liltf$
A, +*:k.,
#;$.7f;

i¥JlIDfU ~mB~~~.

cakranka-padata

fBj$ftB I"#.tii. '" [i) (~3Z) [=: + =fEl Z -]
(~3Z)

JEr~

fEl, JErT~$ftBfEi .fi/iM. cakrankita ~ [tH ¥JJ iJ ] .
cakrankita-hasta-pada ~ JE 1jt cP ( 1fi: Jtl) $ftB -¥ JE$ W fEi, cakrankita-hasta-pada-tala
(~3Z)

[= + =fEl Z -] -¥ cP ~ ( 1fi: U) $ftB/v/;- J'!.a"f>. ~ ~ (~3Z) [= + =fElZ
(#lJhffftl).

iIiiiij "'~/!lf.7.I£, "'I"#.tii, *;1J!..I£t.t.;

$

iN!!IIItf$A.; OJWJ (?) +*:k..: catvar i deva-rnanusyanam -alJi A7(I2:9$ftB [I. prat irupa~ *~/!l"7.I£.;

-'f~JE r ~$ftB~fEl Iiltf$A. cakrankita-pada ~ JEr~~~i¥J~&t
cakrankita-paJ.li-pada-talata ~ i¥J~&t; (~3Z) [=: + =fElZ -]
#,.1£.

-]

desa-vasah ~cp~, 2. satpurusapasrayam ±, 3. atmanah samyak-pranidhanarn EllElt

m:~

-¥$&JE r~~$ftB JE T T~~XfEl ;/;-

4.

pOrve ca krt apunyata mWWrIil] IirIf$A. ~ *'I@ I¥JM; [~AZiJ]; [rl1iJ]. cakra-bandha @jJ !fi$ftB,3i:tf!fi$ftB~; *i~Ftt!ll~CP 1¥J~~1c] . cakra-bhanga @jJ !fiiliiiiji¥J~if. cakra-bhanu @j) [~~ it r~ iJ ] . Z cakra-bheda @jJ (~3Z) ~$ftB, ~Ci$;)iIiiiij lA*,"tii. cakrabheda-vastu @ (~3Z) ~iIiiiij$, ::fn~$5t liltf$
A.
cakra-bhrama ~

cakra-pani @j [( -¥~III§~), Vi$~U Iii$~]. cakra-panin [fj) [[Ol] .l;]. cakra-patha ~ !fi ( im fl'i¥J) 1m. cakra-pravartana @ (~x) "($)~ ;/;-11-.1£. cakra-pravrtti ~ (~3Z) "($)~ A.;/;-J'!.rflr. cakra-pura @ [~jjt iJ ] . cakra-raksa [fj) ~ = cakra-goptr. cakra-ratna @ (~x) [tWZ-] ~W, (1fi:)~W, (;k)$ftBW ~¥, A.;/;-J'!.rflr, ;/;-#,.1£, IirIf$A.; ~W *;1J1 [fj) = cakra-vaka. cakra-sarpvara-bali-vidhi [fj) [{~~iJ]. cakra-sata-pattra @ (~3Z) [tH¥JJiJ] s.$ftB

j.liJf$ftB$I¥J1i1EM. ~ ~D!fi$ftBJN:1i1E cakra-sahvaya
@j [rl1

"I¥J.
cakra-bhramana

iJ ].

Iiltf$A.

eakra-sena cakra-sena ~ [0- ± i:J ] . cakrasman @j) 5iJ i7, t~E ~. cakrati COra-ati) @j (Ij) [~1mzi:J]. cakra-tunda ~ [1#, I¥J- fj]. cakra-vada ~ = cakra-vala (~);

306

z

Cra-av") @j [Vi~~u ~ Krsna I¥JflUlf]. cakresa C r a- Isa ) @j) *1C :1lf, t!t W I¥J*1CiJ:1lf. m r
cakrayudha cakreSatii COra-IsO) cakresvara C'ra-Is")
(~3t)

~ :JtftC, *1Cm.
~

[Vi~~u & Bhairava zffl$~];

Ill, ~IIlLlJ, ~LlJ, .111, • IIILlJ, .~IIl, I2JU~ -IBI.!..t,Aij;-!J.,,~,iHl!..t, JjJff..=..qj., 1Hu.~, fA+'4, !!. ;if.;!i$, ;j;!!'.!..t, Irs!$/J..; (~if) fifTiI!!!~, fifTiI!!!~~ Jj Jff..=..Q/;, IJrIf$/J..: dvau +-au =.~111 [I. - INI ~1Il, 2. maha - jdl4iifiilll] ;'j;-!!..~. cakravad-gati ~ ~D$~~mE"l¥J. cakra-vaka @j U@M [x~Q.'~~I¥J~~. f~n~ ~~~A~~~~~,XX~.~q.~W~_~~. XIftJ]UI¥J~~'~il"'M'i.?!,~Aij[m]; (*!!!3t) ••
IBI.!..t, tl!Nf.7.~, IJrIf$/J., #$; ••

[LlJi:J] ~ iiOOULlJ,ii

*1Cm=lf.
cakreSvaratva cakri ~ ~f'F, cakri ~ $~. cakri-BHii,
cakrika ~

~i.fi(00l).
~fj:;

COra-IsO) ~ *1C1iJ:1lflt5t.

~ffi;

m 11til ( i7 ).
~~; 1iIt/$/J..

~tr~L (*!l!:lt)

Vj,

~H§

~, !ftilDl
cikrika ~

~~1Ifti".

cakra-vakamaya ~ El:L•• (Cakravaka).PJTm~l¥J. cakra-vakt ~ cakra-vaka 1¥Jd!l,~. cakra-vakin ~ Jt;mi Cakravaka ,~I¥J. cakra-vala ~ $, III. @j ~ -:ktW, ~It ~~. @j)

~:W$I¥JA C.~$x); ~iEBA; _itA; 1IlJ'n, ;tU8:1lf; (*!l!:lt) ~~~ 1IrIf$/J.. cakrf-Kr, f'F1iI~; ng( i7 )tiLmi. cakrf-krta ~ (*!!!3t) mJ I!I! ~D4iifiiA*""",. f cakrin ~ 1'f$4iifii; 1:$. ~ [(M'IiI~:1lf), Kr~~a;ji$ ~]; t!tW1¥J*1C1iJ:1lf,~.:E; ~iEB~; tt; (*!!!3t) _o ~
fA~.

fIfiH.*;

IIlm~(*~Bi.?!,~Im~t!tW

)I¥J( ft~r:pI¥J)LlJJW.

-+

cakra-vada. cakr'avalf COra-aVO) ~ ~~ffi, ~fj:. cakra-vara ~ (~3t) _ _t~ ;j;".~.; 7!~ *tl!Nf.1.~. cakra-varman (iij [.:Ei:J ] . cakra-varti-guna ~ (~3t) "4iifiir}]1!, ~.:Er}]1! IHv

cakrivat ~ 1'f$~. ~ ~~; $; .-=f. cakriya ~ $~~.~$I¥J; Ji$; 1*fJ. cakrus, cakre ss, [Kr I. i¥J (%P.lGlJ.
Caks,

II. [ca-k(a)s] aID ca~te [L~iii¥) lllG~~ casti] tBJJl; &~, ¥~EI, ~m; 15m, 15~, ~illh, l§~; ~ (001) ~ ~ (001).

s.

cakra-vartin

~ mE"$~. ~ ¥~$4iifii±tlI¥JA, WI¥J±tI:1lf; (_o)l¥J*1CriJ~; (Ill, _o)I¥J±A; ~; ,,~; ~.:E, "~.:E, "4iifii~.:E, "~~*.:E
-fi.:H, £-~t.!..t,ii-".~, ~;;t8jJ.~, 1Hu.~, !1J1.~ti", •

t!t
(*!!!3t)
A

a- ~m; ~OO; '§"l§, mtB; ~mh; ~(OOl)-r$~lllG ~~;~~;~mh;D~,m*,~*;$~,~zM i.?!, ; (fl!3t) ~, l§, ~l§, ~l§, :§:~, ij[~; ¥N .>t ... ¥, ,.et.~, ii-"'~, +Mrff" tl.lNf.7.~, 1Hu.~, 1A*"ti", Irs!
$/J..; ~"'l§

»s«, "4iifii.:Elt, "",.: raja -I "~~.:E A-f1:K.508.; (~1l)i!!!;iI!!!~ ~, fifTiI!!!;H::JG~® A.iJ!jff.7, i"/J.. cakravarti-nrpa @j (*!!!3t) "4iifii.:E 1Hu.~. cakravarti-putra ~ (*!l!3t) "~.:E-=f, "4iifii.:E::t:-=f," ~~.:E::t:-=f IM~. cakravarti-rajya ~ (*!!!3t) "~.:E ill, "~~.:E lot
m*"""" fJfrr4ti",
.t£, !!..{i;!i$.

.(i!i!!, "4iifii~.:E *1't1

abhiqj..

~m, fi~;

*/M~.

~OO; m~IHIw{{;
(*!!!3t) ~

abhy-a- ~~;

~g~;

m~, ~Ol.j.
*J!Jff..=..

£-~t.~.; ~~~

ava- ft1;~, ~ft.l(00l); pari- ;m~, M,m; 1§~;

m.

mh,

l§~;

~g~,

@le.

~lt; ~i:J;

:§:1U1'f~;

[lJIi
(~t9:)

cakravarti-riipa ~ (~3t) "4iifii~.:Elt ii-".~. cakravarttsvara (Oti-IsO) ~ (*!!!:It) "~.:E ,.et.~. cakra-vartitii ~ ~.:E, ±tI, *1Cm:1lf;lti.?!,t!tWi¥J±

pra- ~illt; :§: l§ ; ~~, f.&~; ~i:J, fjlJi.?!, ·. .. pracaksayati 1l!~-Yt.I¥J. prati- fiw, ~.; Mffl; ~~, ~JJl, praty-a- ~~; .~; &:~; ell COOl);(*!!!:It) ~
#.

~* .

IA*"

sam-

tI:1lf .
cakra-vartitva ~ ~~.:E, "~~1ff,
$.

t!tWI¥J*1C1iJ:1lf; (*!!!3t) "~.:E, " "~.:Elt ~:##.~, #IiM, .#!i

••

fi~,

r~m; ,F~J~,

&:1ti'; ~~;

fjlJ~, 1&:&; im

sam-a- ~~,

¥N 15; :§: l§ .
~

cakravartltvady-akarana 1'1="~ .:E( ~) * 41f"",. cakravat ~ 1'f$~. @j

rr

Cva-ad") ~ (*!!!3t)

l'(f~)

i:J] .

~iEBA, ~iEB~;

[g§1JI¥JLlJ

caksana ~ tBJJl, -Yt.j1:.
calq3l}i ~
(;;y;~)];

mho(~t9:) vlcaksayati 1l!~IIt1TQ]'~, 1l!EJ1~; :§: l§, mho vy-a- 1f~; ~EJ1, WEJ1B; (fl!:lt) ~ IA*""",. caksan ~ HN. ~E}1:1lf. caksas ~ -Yt._, -Yt.E}1;i~, f

vi-tBJJl,~-Yt.;~~,fi~,ffm;~*,15~,~

cakra-vata ~ mE JiI.. cakra-vimala ~ (*!!!:It) [fll~i:J] _fE4iifii 1I!ff$/J.. cakra-vrddhi ~ ~flJ(flJ,@,~flJ)~'); imR. cakra-vrtta ~ 1l!~tiL:f;f~_tmE". cakra-vynha ~ 1II~1¥J1J~Il'4i~; [;!It Kimnara Ez, :&] C!111I'.I.). cakrayal}a ~ [U~asta I¥J (:5<:~)].

lIN, mit, ~~. caksu ~ lIN. caksu ~ (*!!!3t) lIN, fN */M~. caksu-bhnta ~ (*!!!3t) f'FlIN )j;".~. EI caksu-hata ~ (fl!3t) 1i~, (MY&' .#;!i$.

Q]'~I¥J. [~ caksase «

307

cala-citta calqu~pati ~ (-f;7])IINUJIlZx. calqu~priti ~ IINOJlll¥Jrrx:g:. calqu~tva @ IINUJIlI¥J~?'5l. calqu~ya ~ WIINOJllff:!H!I¥J, I¥J;J:JJftl¥J,~IIII¥J; m§ :(£(@)l¥JlINfW; ~([g))I¥J; (ij!3tJ MII1HN ~¥. ~ caksu-vlsodhana ®l (W3t) tJIIN !##!iJ1. Cal, I. ffiID «([ID) calati (-te) ~iIl, 1£ill , ~iIl, Rill, IU4; iW~, fi~; .~, te~; t1tfflj(~IH');Wm!; iIl1£ . tilL . rmlL~~~tjf; 1£1H, iit.(~); (ij!X) ill * I"ittJi.; ~fi *1Hu.1.f.; ill, 1b1£, aill, !till, 1tJi iIl,~iIl,iIl.,~q; •• ;re;M;~;.~~~
1-11#.1£, flMffttK, A-f~,
(~~7t)

calqul}-sarpsparia ~ (f.!!3t) m. kfJiK, #/iJt!!-. calqul}sarpsparia-ja ~ (f.!!3t) m.m~ #/iJt!!-.: ayarp vedanayam DN.m~(~)~ A-fJiK.140. caksuh-sravas ~ (~)Jlf~ml¥J) tt. calqul}-sruti ~ [[5J .t; ]. calqu-pI4ana ~ ~DIUJllfffi~~W4i5=I¥J. caksur-adi ~ (~3t) mA, m~ * rtill1$.
caksur-adtndriya @ (f.!!3tJ 1\;fN, 1\m rtlt~4.

"a.

o

calqii-raga ~ mDJIll¥Jrrx~. caksur-apeta ~ N~mDJIlI¥J, if §I¥J. caksur-ayatana @ (f.!!3tl ml1K,mA _.$IA. calqur-hhrt ~ ttt~ijiJJ. caksur-bhnta ~ 0 m§, Jt'lfm AfJdl·rft., #.#/i
!1.
caksur-dhatu IjJ (f.!!Xl _.$/1. caksur-dhatv-adi ~ (f.!!xl m~···~ * rtill1tJi. caksur-han ~ -.~$. caksur-lndriya @ (f.!!xl mfN ~iI58Jl.l.f, # /iJt!!-, _.$/1. caksur-loka ~ DIUJIl~. caksur-mala @ ml*; (f.!!Xl mllJ _.$/1.

-ci!f*,

calati ca nayanam §UI, §1Il~iIl

iJ.!;"I.f, +Jt!!-rft., #.#/J!1.: ~iI58Jl.l.f. 196.

m~

mwa'§';

calita ~RiIl, =1'ilJi::l¥J; iiJiIll¥J; .~, ttl ~, fEiIl; lm.SJZm-ziti, mtmHII¥J,({,'W~m~l¥J) rmlL; mtiit~l¥J, fJt(~)"~I¥J. (ff!«t) calayati fj!~ ill, fj!~~, f*iIl, ~.iIl; fj!~IL, fj!1£iIl; 13 (~) ~"I¥J; caIayati ~~; f*iIl; fj! ($m)~5&; m M@!ti; fj!~IL, fj!IbMi; (wx) ~iIl, fi~jfi~¥, A
-f~.

m

pra-fj!1£iIl,~tll¥J,~i5=I¥J;~Mfffi~~I¥J;fj!~ ~,M~; m(lI.); (tt~{iL)!Itire; fJt(~)ttl*,. *, ttl~, .~; (Wx) ill, ~iIl, Rill, tJiiill, fi~
" #8#.1£, /\-f~, ii- •. I.f, ulAlIt, .1£.(~~7t) pracalita mtfjilll¥J, fA+#.; ~~ 1-81

caksur-mantra ~ ~JIIN1;J51.
caksur-mus ~ fj!if § . caksu-roga ~ (f.!!Xl Ii 1-11#.1£. caksn-roga ~ IIN~; (f.!!3tl IINm A-fJiK. caksn-rnpa @ (f.!!xl lIN'@. Hu.1.f. 1 caksur-utpatana @ (Wx) t~!f §, #t!t § Aii-$,,'G. caksur-vijfiana @ (f.!!x) IINiX1Hu.1.f,#/iJt!!-, _.$/1.; *JiJ!..l.ftli. calqurvijiiana-dhatu IjJ [f.!!3t) miX~ IIPrtil#, I!It1

mtRiIll¥J; ~te~, M~; mttftlLl¥J, ~~!lI¥J, ~ A~.I¥J. (1i!«t) pracalayati fj!~iIl; praciilayati fj!ltill, fj{~. pra-vi- Im.(~). prod (pra-ud)- .~, tfj~, fNfj. sam- Rill, D~; ttl~; (ij!3t) jfjiill, lEa ~¥. (ff!«t) sarpcaIayati fj!~iIl; ~~. sam-pra- (W3t) fiR, ~tJiiill, ~jfjiill, jfji~" ~¥,
*1I#.1.f, A -f~. sam-ud- -mre~;

.$/1.
caksur-vtkala ~ (ij! 3tl Ii 1-11#.1£. caksur-visaya ~ iji~. caksus ~ Il~. @ iji~; ijiJJ;

-mttl~. ud- *, ttl~; fW~; tt(~ ~)fffim; ~ Mitfj, Mi m~, m; .}t; JIG, JlGflJ3; i®; [W ~ ilm] fi~. Aii-$rft.. (~~7t) uccalita • *, fj!ttl~. (ff!«t) uccaIayati (WX) ~ttl, •• , ~ (WX) iji; m, s. lIN A-f~, § ~"'J.I.f, 1Hu.1.f, #.¥-/i fWlm, 1JJj~ Aii-$rft., +Jt!!-,,'G. !1, #/iJl!" fA-t-tli, A...iEd#, ~-c+#, _.$/1, -f:f=;J(.; iji *#lJ!..l.ftJi.; m * rt/"t;tIt~.; lIN,miX *I"it#.: dharrnesu vi-1£m;~iIl,~~,M~;~ffi,~r;iIl1£·tI 1L~fj!:!ttft~; lm.(~); (WX) 1tJi; .~; ({,,)iIl1£ -r visuddham $;lINtJ Jj~:::If/;:. 6; parkaEIIN A-f~. 379.; Em [1. mamsa-> ~m, 2. divyam fi.¥, ss»: (ff!«t) vicilayati fj!iIl1£; fJ!-=ftl, fj!~ i5=;IiBiifl; ~JB($;); m~; fj!,g.ll:. - ~m, 3. prajna- ~m, 4. dharma-$;m, 5. buddha -- f~lIN] ~"'J.I.f. 38. cala ®l ~ ill, a ill; =1'lJi::l¥J, Miill; ?Bl ill; !!IlI..1I i I¥J, ~ftl¥J, ~ILI¥J, rmlLl¥J; ~~I¥J; (W3t) Ib, ill calqu~a ~ (~ -I) iji._tW~I¥J, mJt_t~~I¥J, iiJ fJtm~_t&1?~I¥J. ~ [m1\ Manu I¥J (~~l]. Mi,1£iIl,~iIl,iIltl,~iIl,~iIl;";M-~;!t~
caksu-sameta ntJi. caksusmat
~;

~ (f.!!3tl ~ §~ M¥-Ifi!1.
(ij!3tl

calqu~atva @ fJtiji._t~1?iXl¥J;

mm}t 11 A.JE

1-8#.1£, ~.MI.f,IHu.I.f, #/JJt!!-, iii.; ill, ~ ill *HJJ!..l.ftJi. cala ~ $~3(jjIfJ.

~+~

#'#!i~

~-c+

~ ,t;!~!fIlN~mJJI¥J, Il~; f~~mmz tJIIN, !lJ3I1NA #/iJt!!-. caksusmatl ~ (f.!!3t) ,t;!lINa _.$/1. calqu~matta ~ iji JJ .
(ij!3tl

ciila ~ 1£iIl, Rill, (!fel¥J)1£iIl~~~; (ij!X) 111,~ ill, ~iIl, R, Rill ~¥, Aii-#.Jf., -ci!i~, if.!iJt!!-. -prthivl->. cala-cala (@ ~, Mif.!i!1.

caksusmattva

@ [[5J .L ] .
iji~;
(f.!!Xl

*@I~iIl, =1'fjJi::l¥J;;jJ:tBIm"l¥J; (W3t) if, ill, ill 1£, ~~, @!iIl~~;jFtBI, @!iIl=1'B~~Ji:: A-f

calqu~pa
~¥.

caksus-patha

~ f*amJJ. ~ ijiJJEdUalll,

m*~

cala-citta ®l {"/'!I,~~I¥J, H~I¥J. ~ H~I¥Jji.jf, 11 m=1'Ji::; (wx) ~iIl{,', iIltl:!t{", tllb:!t{" ~iI58Jl.l.f,

cala-ci ttata #'-if-ii~. cala-cittata ~ t~i~; ~#5. calacitta-vasena @ (~x) ~~ib{J" rzgibjf;!.t{J' 1;A58J!~, #'-if-ii~.calaka ~ fftjj5~1¥JA.. calana ~ ~ib, 1'f,lJEI¥J; fj';iE; ~k:t(£. @§ DitJ, -f ~JE, iiiJ;, ~rB; mifJ, ~'§; itJt£; mtllf£(~); jf iJJLI¥J; ~x) ifJ, iJJL -if-iiJl:" M-if-II~. ( calana @§ ~ifJ, t£ifJ, iiifJ, .ifJ;. ~5iY. calanaka @j) ~ (~:tz-I¥J) calanata ~ (~x) ~~ JJ~.=.~. calanI ~ J}7t~~I¥J~:tz-JtHlm; (~x) • JJ$. calant ~ frij; ~?1t ~. calanika ~ (~x) li!tl$/J. cala-niketa @l @M-JEPfTl¥J.

308

camartka ~

~m.

camasa @j] (*~I¥J) UlT-~ffT-; (~x) 1Ir4$/J. camat (@\*X) [~J.U~). camat-kara @j) l= camat-karana ]. camat-karana ~ _~, camat-karita C(~fll:)(~fEi:B-)) @l ~.I¥J. camat-Kr, camat-1q1:a @l ~.I¥J; JH~a"~!3*. camat-krti ~ .~. caml-kara ~ l= caml-kara] ; (~x) ~,

M'~.mZ:tz-.

~1It, ~fL

oz:•.

~oz:., ~oz:_.

Jt~, Ji~ Jt~

~.m

*tJ.@f.7.~.

caml-kara

@

Ji~;

(~x)

Jt~, Ji~

tJ@f.7.Ii.;

Jf

*K#.#.

cala-svabhava @l l= cala-prakrt i]. calata ~ tJiiifJ, /ftlJt. calatmaka (Ola-atO) @l (~x) M-1t ~¥. calatman (Ola-atO) @l ({J,J~D~"I¥J. calat-sata @l t£itJl¥J~:£ (~hflttt). calattha ~ (~x) Ftl, fIB li!tl$/J. calatva ~ = calata ; (~x) ifJ, ifJt£ MJl.~#, fAi-#. calita (~fEi:B-) -Cal. (~x) itJ; ~; ~ifi ~lf£K, ;'t; #-.~, JJj2.=.~, li!tl$/J.; JX,~, ~hffj1f.; ~" *f'H/(.~.

cala-prakrti ~ ~#5, 'ljJ~/fJEI¥J·

a,

calita (~fll:) (~fEi:B-) (~x) itJ ;'t;#-.~. calita-manasa @l JL'/f3eJtI¥J. calita-sthana ~ @M-JtPfTI¥J. calitavya (*fEi:B-) ~ (:j~A) PIiW~, PI~ifJ; PIIlf£:t. calormi (Ola-lirO) @l ~~~; ~71l!(/fSfZI1-). caluka ~ (?) i\¥j- 0 z7..k. calya (*fEi :B-) PIifJl¥J, PIflUtifJl¥J; PI"I¥J. Cam, 1. ~ camati ~, &X. a-, acamati ~&X( 7..k); m «(!J)7t0; IJ&I&, IJ&!&, f~ t~~. ~fEi:B-) acanta [~ ~jij):& (fEiliJ) z~]. (~fll:) acimayati (~r'{t )~&X (7..k). anv-a-, anvacamatl, 1IJ 7t 0 . pary-a- (~fEi:B-) paryacanta [w anna l!!ffl] (~A.) camaka @j] camana ~ camara @j]

~ *@J~ifJ.

~!f.7tDt&Wlrl¥J( f(tm). [A:.g). ~&X. ~4 [~:.g Bos grunniens]; (~x) ~4, itS4, :£4 I-Bl.~, li!tl$/J. @j] ~ ~4~ [fBRm, ::Ellil¥Jtu~:z-]; (~x) (~if) [1!l:~qJ) ~Pi'm li!tl$
/J.

camtkaracala ~ [Meru 111 fill ). camIkaradri @j] [raJ .l;); (~x) ~ 111 ~ ¥-. caml-karamaya @l C(Jj -i) Ji~I¥J. camrkara-prakhya @l ~DJi:slt. camt-kartya @l Ji~I¥J. [Camp, +-Cap] . campa @j] [CampatJPGl¥J9!~~Z:.g]; [tltm:.g); (t:!l!x) IJjD 1n11$/J.; (~if) JiYiBl.CtE) I-Bl.~. campa ~ [Afiga tml¥JtJPGm:.gJ; (t:!l!x) (~if) 1lIiBl., ~ E" tiiBl.CtJPG),IltiBl.Ct)£), JiiBl.(tJPG), Itt~Cmll) ~ ¥-, 1H;v.~,li!tl$/J. campaka @j) [-fi~~gmJi:fEI¥J~, ~:.g Michelia champaka]; [A.:.g]; (~x) Ji:fE~ -$-11.; C(~if)) ItllU ~~, 1tI1(j~:fE ~¥, ii-#-.I.f..; (~if) llIJi, !lIiBl., ti iBl., ti ~, 611J, Itt iBl.fhD, ti ff jim, fi jim, Itt lijfhD, ti tifhD, JftifhD, Ittffjlm JJ~.=.~, ;'t;¥.~, ;kil!!tff.1, I~ .~.; Jflij */M~. ~ Campaka ~I¥JCJi~):fE; (:I!l!x) ~~:fE li!tl$/J, -$-/J.; C(~if) Itt Ji:fE , JiYiBl.:fE,6!ti :fE, itiBl.jIm:fE; !lIJij:fE~ Ifot.~, 1H;v.~,-I/J. campaka ~ [tJPG :.g ) . m campaka-gandha liiII Campaka I¥J~*",. camp aka-mala ~ [A:.g ] . campaka-prabhu liiII [Kalhana l¥Jx:mz:.g). campakaranya @ [~!tE:.g]. campaka-taila ~ (t:!l!x) C(~if)) Iltt(jne ;'t;¥~. campakataila-pradIpa @j) (t:!l!x) C(~if)) ltltinem ;'t; #-.I.f.. campaka-varna ~ (~x) (~if) [t!tWZ:.g) 1lIiBl. I-

z:

an

ot.~.

campakavatI

:.g) .

~ [Magadha

III¥J~f*Z:.g];

[t)£~lz

camara-grahinf ~ M'~.mz:tz-. camara-vala @j) [::Ei* Z:.g ] . camara-vyajana ~ m~4z~f'Fmzl¥J~Rm. camarI ~ = camara; (~x) W4 ;'t;#-.~. camarlka @j) (~x) flfm~ li!tl$/J.

W Camara ~1IAl1¥J.@§ ~4z~ [f~~~ Wm~Jil~,:&fi!.I¥J~jafljf~m); [::E;ftI¥J~~~z-]; (~x) m E#AI/l. -camara. @j] (~x) [rJtl:.g) mCl'Jtl), ~{lj 4 In:l$/1.; (~'if) ~*m fA-t1-'H, li!tl$/J. camara-dhari ~ l= camara-grahini ]. camara-dhartnt ~ l= camar a-dhar i].
camara @l

campaka-vrksa @j] (t:!l!x) «(~if) IltJj~ ~¥. campa-purf (Jj Campa 1¥Jt)£$. campavatt ~ l= carnpa-pur i ]. campeya liiII Campa 1I1¥J::Ei*; (~x) (~if) [ft::E:.g) :R:E" Jfij li!tl$/J. campo ~ Cii)(~~)( )m~ffij mGl¥J:>Z:}¥1'Fd'b. cama ~ Soma (if.) rtl¥J~~ ~ ~rtml¥J*f& [1t

~~; ~1tf~l:tlltf.JmG*!tE]; 1J~ [EE-Gs=+fL!i1i fi!.·-GB=+fL.~~·=T-sA+-G:.g~~& =T:f\sl1Y+E:.g*~~PfT~mG); (t:!l!x) ~, ilt, ., ~~, 1J~ I-Bl.~.

309 camfi-cara ~ ~±. camn-natha ~ 1J~l¥Jf~.:%f, ~1J. camu-nayaka ~ [= camu-natha J. camunda ~ [;Jt!;~1'F*z;g J. camul}«;Ia ~ [Durga I¥J~Miz-]. camfi-pa (jJ l= carnu-natna J. camn-pala ~ l= carnu-natha ]. camfi-pati ~ [= carnu-natha ]. camfiru ~ [JmI¥J-fl]. camuru-drs ~ IlN~D~$1¥J~3c. camnru-netra ~ l= carnuru-drs J. camn-sad ~ ffilV-tE camu ~~1: (Soma). Can, [(1'~) {I canistam, canistat] ~ ((@) nxl1L

caQ«;Iila-pukkasa-kula caficfi @j = caficu (~)). caficuka ~ (>H!:>c) I!fJj 1irIf$/{. caflcu-puta ~ 1!fJj1¥J[!!J11!; ,~I!fJj~MI¥J#7\ff!. cancn-puta ~ = caiicu-puta. caficu-putaka ~ [ri'IJ 1: ] . caficu-pup ~ [IPJ 1: ] . caficura ~ fl::t~, ?'§IIJI¥J, fi!fim···. caficutii ~ :t5~j.>; t) (_0) fffitI:1;gl¥J. caficutva ~ [ri'IJ 1: ] . Cand, +-Scand. canda l!® (~-a, -i) ~:t?&; ~r.!t ~,~I¥J; .~I¥J,

if(
~,

PI

111, .~I¥J, %~I¥J; 71lf5I¥J; .~, tl4~, ~~, 4~PI~
1IJtf$/l.; (WH)

@iI~

~,

~~;

.,

:g1¥J.
cana ~ ~(_o)fffi~APJT~jj1GtI:1;gl¥J. ~ ~R fl. chick-pea). cana (1'~) [SV. ~ ca na] [~tE5-'~~gZf&

W~

#:$':kJi.

~¥, 1Bt.~, ~-i!i!1, <-m ~ if(r.!Ht!{, ~

(I¥J-

~ ... ;
~"',

...~~

(@J; ~ I¥J~JE',(~~)] fffi.§.; [~ zf&J K rw (=cid) [fltX1'fifUE~li~tE ~ zf&J I'fij'§', -R. [~~

cana ~ ~ (?) ltj) (~:>C) canaka (jJ [= cana (~)

J;

:rJt*; W
(~:>c)

*li

IIItf$/f -laja. II!tf$IL (Wll)

ca ...«;Ia ~ [(j2g43ciJi!fl), Durgii zfiUJU; (f.!!:>C) 1$j*, 1$j~ ~7I:/w.~. canda ~ [= candra] F.H:;t::~); (~:>c) ~ ~14-.~. canda-bala III [;Jt!;~Z::g]. canda-bhargava (iij [;Jt!; H Z::g ] . ~ candabhlbhu ~ l= candrabhibhu ]; (>H!:>c) [f~;g] ~

~:ttB.

r~

.:E ~I#,~.
canda-bhujanga ~ [A::g]. cal}«;Ia-dhaman III [= canda-didhi t i]. caJ}«;Ia-didhiti III = canda-kara. cal}~a-gho~a ~ [A::g]. canda-glrtka ~ (,m:>c) [A::g] PI ~U1; ((~H)) ~~ ~ ~¥.; (Wll) m~B~*fHOJ ~¥. caQ~a-grahavat l!® fl ~q:~ %~. f!A I¥J(tilJ) . caQ~a-kara III (flM~7\:;~I¥J), :;t::1fj}. candakaraya (~IIJ) ~ candakarayate ~D:;t::lfj}tI:1ffl. caQ«;Ia-karman ~ [;Jt!; 71X?-I¥J) Raksasa Z::g ] . ( canda-kausika ~ [Kak$lvat l¥J51rZ::g]. ~ [;Jt!;~ cal}«;Ia-ketu ~ [A::g]. canda-ktrana ~ = canda-kara. cal}~ala ~ UfI$ftTIliJlI¥JA

~.&R(chick-peas)f'FfflGl¥J. ~ [Ca~aka 1iJ.:E1¥J*§z;g]. canas @ gm; [{lW DHa i!i!fI:IJ ~(ffI), (@)~OO; Itt ~q:. c-ana-s, [5H~l¥Jf&ffF¥ -ana J. canasaya (i',IIJ) !iilil canasayati fjl].lJlf~ canasita.
cal}akya ~

:ti:~lW

#:$':kJi. [Candragupta

I¥J (:5<:*)];

~([fV)~OO. (~~7t) cam1til¥J··· [~Hr~· (W:!tftl!~ it.) f;l;!]ff1: Ksatr iya ~ Vaisya z;g]. canatva @ [cana (~) I¥J ~]. Caiic, 1. !iilil caficati ~L ~~iI, m~; 5111, 1£~, 1£ itJ. cafica @j) £r; (~:>c) 'Nil, ~r, ~r {Ai-tit, 1IJt.f$ If; (Wfi) 1$j~ «e». cafica @j *i£r. caficala ~ *@)~111, t£111, 1'¥fJl¥J, IfH4; 1£!31,1' ;E:I¥J; (~:>c) itJiIL, MitJ, ~fI, ~~, ~", ~~, l' ;E: 1Bt.~, ~7C8J!~,~#!i!fl, 1irIf$/{.; ittl19X *;1Jl.~tIt. caficala @j .7\:;. caficalata ~ l= caficala ~]; (~:>c) 1£, " ~-i!i!fl.
(~IIJ)

canasita canasya nasita

(lIH~7t)

!iilil

-vcanasva. canasyati

lXim!

(@f1);

BE~IiJ.

W Brahmans (~mr~)3ezrk~PJT~U~-~*~~jll¥J
I¥Jrgrtnfltt(Ili~&)]; (>H!:>c) ~fI, A;ti~;.~,~~;T~fI,~mfl;M~,~. ~A ~¥, ~7CB/!.~, II!tf$/J, J-/J.; ,*~fJJofi

[Sudra (~rt;IO ~

~*,~~,

3:~

anga ]

««. (WH)

m~&,

'1$j*&,

1$E~&,

Ji~H ~¥, 1Bt.~, Af*,

m~m, m~H,

[= mat"

#:$':kJt, /HJu.~, #!iM,

;J;!;.~, ~7C8J!~, M:ff.!i¥:, -B-/{. _0 l!® !1( _0)

caficalatva @ [IPJ 1: ] . caficalita (li?!I~7t) ~lUi~l¥J. caficalya @ ~~I¥J, 1';E:I¥J. cafica-mal}avika ~ (f.!!:>C) ((WH)

~ml¥J.
cal}'_'ila ~ Candala (Mi~m) fl~3c. candala (pj [A::g]. caJ}«;Iala ~ = candala ; (~:>c) (WH) 1$j~& 1Hu.~. ((i) Candala 1l~1¥J. cal}«;Iala-dasa ~ (f.!!:>C) ((Wll)) m~BH~X ~#!i¥:. candala-devi (Fj) [Candra-lekha 0- 3:Z::g]. caQ'_'ala-kula ~ (,m:>c) ((Wll)) 1$j*H*, 1$j~B&~

caficarika ~ l= caiicar in ]. caficarin ~ caficat-puta (iij [if~t8rl¥J-fl]. caficava ~ ;g V. caficu ~ ~(_o)fffi~APJT~l>IGtI:1;g, i5]. ~ [~ -0] ,~P1Ii, ~#~1111;.

1$j~~&r~3c .~.; (Wll) 1$j~*tf.J, 1$j~)fHj~IH!I;HJu.~. / catica-purusa ~ fs1iOC f'FI¥JA 1M, ls1iOCA.

I~

-n

l!®

m~.

A

jj~

.... ~

[A

cal}«;Iila-kumara ~ (f.!!:>C) ((Wff))m~&Iir ~#!i!fl. cal}«;Iala-pukkasa-kula ~ (f.!!:>C) ~e dornbesu ((Wfi) 1$j~&gIGlIfjfi~ Ilt ~.g.!i!fl. 133.

T*.

caJ.1cJaJa-sarpvrttimat caJ.1cJala-sarpvrttimat ~ ~D Candala CfjJHBiO 1f~. caJ.1cJala-yoni @j) ~1n Candala CmltBin caJ.1cJali ~ = candala, (*illx) ((~if)) 1i1'J~m*~ ~"1

310 canda-prabha ~ [A ~ ] . caJ.1cJa-raSmi ~ = canda-kara. canda-rava [IJ [Of IIfL ), ¥~ Z ~ ]. canda-rocls ~ [= canda-rasmi ]. caJ.1cJa-Sila ~ 'tim.ll!!I!l¥-J. caJ.1cJa-sirpha ~ [I ~Z ~ ]. caJ.1cJasoka @j) [Asoka (Ifti.JWI)zfJl}~];

m

Jftlt.; (~H) .?t",

[nI~]

5i'H'8flJ, 1i1'J~m, IH'8m,

~~

~Ji/#ftlt.

caJ.1cJali ~ Candala caJ.1cJali-garbha-sarpbhiita

z~.
[lliJ
(*illx) ((~H))

caJ.1cJalika ~ (~X) (:i~~) 1i1'J~flJ, 1i1'J~'8flJ ~A5BJ!.~. canda-maha-sena @j) [Ujjayinll¥-Jl~EEZ~]. canda-marfcl @j = canda-kara. canda-mrga @jJ (f&!x) 1i1JJ: 1ir:1$/1. caJ.1cJarpsu @jJ = canda-kara. candana ~ @ BflWft • (*illx) ((~ifJ) Btl, Bf1'jtl, fI~, 1i1'JtI~, f1'jfl~j1~ I-Bl.~, u lAM, j.;eIf;k/i, #I>(fj:~, _$/1.; (~if) fI, mm, 1i1'J fI, ~fI, tiJHltJ~, 7i.lI.~, I-Bl.~, Ii!I.~, ~.iCBf!l~, -C7ii.'H,JJ/2.E.t¥., tJ@/'./J.~, jHlv.~, #.#11 JP, lAit-tlt, Ii!tl$/1, -ff/1. @jJ (f&!x) (~ff) [f~~] mm I-Bl.~. candana ~ (~ -n ffl BtI*f'Fpx:I¥-J. candana-bhanu @j) [f~~] Ui(##.~). candana-cnrna @ (f&!X) ((~g-) mfl~* -C7i*. candana-dasa @j [A ~ ]. candanadri ~ Btlll!, Malaya 1l!!lIi1. candana-gandha ~ (~X) ((~if) BfI~, mfl~, 1i1'J m~, (4~JDmmz~ ;i-~.~, ~I#.~, tJ!NM~. candana-gaura ~ B~Dfj (fIP?lflftt). candanagrya ~ [A ~] (I-Bl.~). candana-ja ~ (*illX) W~1if) 1i1'JfI *Mu.~. candanaka @j [A ~ ] . candana-kardama @j (f&!X) ((~if)) mtl?1E, mtl~

~ z: PJT :i.

1i1'J~'8m*

(*illx)

((~if)

~Ji/1Jftlt.

~1fti.J~f1JO

.?t¥.; (~ff)

1i1'J~lfti.JfifdfDJ(I)

.?t¥.

m*~im.;

caJ.1.cJata~ .ll!!I!l¥-J;~~. candatva @ [1I3J 1:]. caJ.1cJa-vacas @ (f&!x) $ i§, • ~ i§, Jij~ .. i§ "fttit.=. -f-, 1IP.f$/1. caJ.1cJavac~arpSita ~ (*illx) l= "darnsi ta] $ i§ ~ caJ.1cJavac~asita IiJ (*illx) ~~~ i§ ~58 "ftlli=--f-. caJ.1.cJa-varman @j [I~]. canda-vega ~ iflr.!HfrEgvr~iiiE1TI¥-J. caJ.1.cJa-vikrama [IJ [= canda-varrnan ]. ~ ~~~1i

.'$/1.

mm~, m~tJ~

I¥-J.
caJ.1.cJayita @ ~~. caJ.1.cJeSvara (°o.a-IsO) @j [Siva ffl$~]. caJ.1cJi IiJ = canda, caJ.1cJi-bhiita ~ (*illx) IDt~, ?t~ ~¥. caJ.1cJi-grha @ = candika-grha. caJ.1.cJika ~ [Durga ZfJl}~]; Durgam1it;
~~; ((~if)

(*illx)

1i1'Jm~ ~A5BJ!.~.

**

?1E\ Ali- J!.rflr.

candana-karita ~ (*illX) ((~if) tJmtlf'F, tJ(tfBJD tIM! Ii-!l.~. candana-mala ~ (*illX) ['§~~] ((~g-) ~¥. candanamaya ~ ffl BtI*~~I¥-J; EI3 Bmim.mpx: I¥-J; (*illX) (~if) mtl Ii-~.~. candanambhas @ = candana-rasa. candanana COda-anO)~ [= candranana COra-anO)]; (f&!xj [f~~] fj lID ~I#.~. candana-pailka @j B im•. candana-pata ~ ~6ffll¥-J B i1B W. candana-pura @ [~j.~]. candana-putri ~ [= candana-putr ika]. candana-putrika ~ [ffl$f~ A ~ Z ~ ]. candana-rasa ~ Bfl7J<.( BtlW~I±lI¥-J~ft). candana-sara @j l= candana-var i l. candana-vart @ [= candana-rasa]; (*illX) ~~;((~H)) mtl~ 7.l< .?t51. candanaya (;gill) ~ candanayate PX:~BtlW. candanin [lliJ ~1*Bmim.1¥-J (Siva ffl$). candanodaka Cna-ud") @ candana-rasa. canda-nrpa ~ (*illx) ~j: #'#I1JP. canda-pota ~ [;lit ~ Z ~ ]. canda-potaka ~ [1I3J 1:].

m

mmw

caJ.1.cJika-ghaJ.1ta ~ [Siva ffl$~ ] . caJ.1cJika-grha @ Durgii m1it. caJ.1.cJi-Kr, ~il:'m. caJ.1.cJi-krta ~ (*illx) ?t ;;t.IJI>(#.. candtrnan @jJ M; .ll!!I!, ~1i, 71N. caJ.1cJi-pati ~ [Siva ffl$~]. candira @j [= candra] fj (:::t:~). caJ.1cJisa COo.i-Isa) @j) [Siva ffl$~]. caJ.1cJi-stotra @ [Durga iil3t~~Jm]. caJ.1cJisvara (°o.I-IsO) @j l= candisa]. candra ~ ~:Yt, :Yt~; ~i1JQ]"~I¥-J.@j fj (:::t:~), fj ffi$; [A~]; [Il!~]; fj1f3l¥-JfE~ (f7tl~OfL~I¥-J~~~)

[!IDJ mora

r-

sarnais ,._ air ut tar iyam vici trayet ]
fj, HAfj, fj*;

[Tib. mdons (jHlv.~. 365.)]; (*illx)

m

I; (~CP)fj,
@f.1.~, ~.~,
til, ",¥iJ!.~tIt.
_0

:Yt ~¥,

m
tJ

fIP?lflftt,

~A5BJ!.~, Ii-~.~,

m

#.#IiJP, #11Jt!J, -f:f:k., ««, fj "I"tf. "·CPZ±. -+jnana-udagamata.

@ Ji~. candra ~ (1iJ -i) fj (:::t:~)I¥-J. candra-bhaga ~ [¥iiJ ~ ] . candra-bhasa-mani-ratna @

(*illx)

((~ffJ)

fj

:Yt.~

W ~I#.~.
candra-bhiita ~ (*illx) ~ fj ( ~:E;K) AIi-!f.rflr. candra-bimba @ fj TIll; (*illx) fj ~ ,¥iJ!.~tII. candra-bimbamaya ~ fj lIDFfTPX:I¥-J. candrabimba-prabha IiJ [~ Gandharva I¥-JY~Z ~] (,¥iJ!I".E). candra-candana @j) @ ( t.:f. fj ffij I±lI¥-JB :tI~ ), 1ll Jij

t& I¥-JB m im
candra-citra

-= .

[[il (j] [~~

Z ~ ].

311

candra-surya;'};!f..JIt, tlHJM#.,

candra-ctlda (@ t), J=l~}ff1J&t¥J. ~ [Siva ffl$~]. candra-ctidama ...i ~ [~i;]. candra-daksi ...a (@ II: ~?C t¥Jl.l1G:&@ JlP' t¥Jf~ candra-deva ~ ~±l.l1GftAzi;]. candra-dhvaja-ketu ~ (~x) [Samadhi zi;] :f§ IHtf$/J.. candra-dtpika fj) [6 £ ~ .l; t¥J~ ~ z i; ] . candraditya COra-adO) ~ [Ai;]; Lx ~zi;]. candra-dyuti fj) J=l:YC.IjJ (J=l:YC), B :f;f . candra-garbha ~ [f~~~~i;, *-1J~*~J=l

rflf,#'AH.;

((~'I§'])

* [)t~mr~·

J=l~

m

iG~ J=l

candra-gomin ~ [~)(i!*zi;]; (~x) ~y (?), J=l J5± IHtf$/J.. candragra (@ rn_t~:YCt¥J, ~rni~:YCt¥J(?1lB). candra-graha ~ J=l (~x) J=l~~ #$. candra-graha ...a @ [[E] 1: ] . candra-gupta IjJ [MEEzi;, A;t!'ill!i5CiW~Bif.1i:;b

(*-1J~*~~J=l

iG5t)].

candra-mas IjJ J=l; [j;) Diinava l.l1GJ\Bt¥J Vasu ZIiJJit¥J] ,Fl ffl$; (~x) J=l, J=l~-T I#:l!ffttt, 1/-81.#.. candra-mas @j] (~x) J=l *'11.#. candramasa fj) [¥OJ i; ] . candra-masa IJij (~M z: ) J=l. candramasa (@ (fj) [= candra ]. candra-mata @ J=lt¥J( ff 1!it¥J) ~ ~. candra-mauli IjJ [C:ffJ=l~}ff1J&), Siva iil$~). candra-maulin ~ [[E] .l;]. candramaya (@(fj) ~,Fl. candramsu (iij J=l7'6; (~x) J=l7'6SJ3 !Hu.#..; ~D§ ljIfy J=l

J=l~~m :fiCif;k:Ji·

-n

*

-n

fjj( *-:YCSJ3 * !Hu.#..

a~;

1£t!!:t¥J Maurya x~t¥JI~EE( zi;).

Gk.

§!:_tt¥J

Sandrokottos)

candra-guptaka IJij [[E] .l; ). candra-gupti IjJ [x i; ) . candra-han ~ [;ljl;Danava Zi;,&Asura zfj!}II¥]. candra-hantr IjJ [[E] .l; ). candra-hasa ~ (J=lznwl~ = ~:YC), 7J~U; Rava~at¥J

7J~tl.
candra-ja IjJ Jj(£. candraka ~ [_0 ~ (fj) -ika») J=l; J=l ~D J=l1¥JiXl!lUi; fL J% E:J. _t ( f):) J=l) I¥J m!f1li; [A i; ]; (~xl l ~; M~D5zJ=l, M~DJ=l!f1li fA+#, 1Htf$/J.. candraka (@ (fj) [= candra ]. candra-kala fj) (ifJ=liWt3tpfT~) J=lrnit¥J+1\5tz-. candra-kanta (@ ~DJ=lQ]' ~ t¥J. IjJ J=l7'6E [E8 J=l:YC ~

*

~*z~,

-n

candra-mukha ~ [A i; ]. (@ ~DJ=l ~DJ=l1¥J. candramukha-varman @jJ [x ~ z i; ] . candra-mukhi fj) ~~DJ=l t¥J~:t(. candra-mukuta IJij = candra-cuda. candranana Cra-anO) (@ = candra-mukha. ~ [Sk", anda ffl$~]. candra-ntrni] (@ :ff~~~:YCt¥J::&m~. candra-pada (iij J=l:YC. candra-parvata IjJ [w i; ] . candra-pf .... COra-apO) IjJ [Siva ffl$~]; a [Ai;]. candra-prabha IjJ [Ai;]; (~3t) J=l:YC[{~i;] ,@,I #.#., tlHJ/.'J.#..; [xi;] 1IB1.#., .:>t#.; [Ai;] tl@/.7.#., JJj23.Qj:.; [~~i;] IHtf$lJ.. candra-prabha fj) [Ai;] ; (~x) [x~c.i;] J=l:YC.:>t#. candra-pradipa (iij (~x) [.:E i;] J=l~ IfBl.i§_. candrapradipa-siitra @ (~3t) [~i;] J=li~~, J=l~~ 1'-#!i!1. candra-prama ... (@ J=l(:t:~)t¥J. a candra-prasada IjJ rn:fl, ~rnt¥Jmrl'l~. candra-pura @ [fJiIG ~I{i; ] ( J=lfJiIG ) . candra-putra @j] = candra-ja. candra-raja ~ [A i; ] . candra-ratha (@ :ff ¥ Ht¥J!I!. candra-ratna @ _E. candrardha IjJ ~ J=l. candrardha-cu .... ama ...i IJij [Siva iil$~]. candra-rekha fj) if J=l. candrarka ~ ,Fl ~~:t:IWJ; (~x) B J=l fA~H. candra-riipavat IJij (~3t) [x i;] J=l~ 1IB1.i§_. candra-saJa fj) JJi:fl(~rn1:t¥Jmrl'l~)~~jf. candra-salika fj) [= candra-sala ]. candra-salokya @ j;U 3i J=lt!t W. candra-samjfia ~ ;ffij~. candra-sara IjJ [A i; ] . candra-saras @ [ti5($ cP W fJlt¥JmJ i; ] . candra-sekhara ~ = candra-cuda; [Ai;]. candra-sena ~ [x ~ i; ] . candra-sila fj) J=l:YCE. -+candra-kanta. candra-simha ~ [xi; J. candra-srt fj) [A i; ] . candra-subhra (@ f~ J=l7'6~ ~ t¥J. candra-surya-jihml-kara ...a @j] (~x) [{~i;] B,9(~

z~, ~

~'*~

~®~,J=l:YC~Hq~W:YCE,~G.W~~ •• ~~lff?K); (~x) Jj(~, J=l~f?K IHtf$/J.. candrakanta-ma ...imaya (@ m J=l:YCEf'F~t¥J.

t¥J

candra-kantamaya (@ [= candrakanta-manirnaya ]. candrakara Cra-akO) ~ [Ai;]. candra-ketu IJij [Lak$ma~a t¥J 5G -T:W;~Azi;). candrakin IJij fL 1t. candra-kirti IjJ (~x) [cpfitJiU1'sBmzi;. Prasannapadii nama Miidhyamika-vrtti :w;t¥Jifl'F1!i) J=lfj!} rf 1,;t~H, IHtf$ IJ. . candraki ta (~nIl 51') :ff J=l~ t¥J m!f1li . candra-ksaya IJij if J=l. candra-kula @ [tHaI{ i; ] . candra-kulya fj) [¥OJ i; ] . candra-la fj) [A i; ] . candra-lalama ~ = candra-cuda. candra-lalata (@ It _t:ff J=lt¥J (Siva ffl$). candra-lekha fj) l= candra-rekha] if J=l; [0:1:z :g); [Ai;). candra-loka IJij ~ J=lt!t W. candrama IJij (~x) J=l~-T ;'};!#.#.. candrama (@ (fj) -i) [= candra ]. candra-ma ...c;lala @ = candra-bimba; (~x) J=l, J=l i], J=l~, ljIfy J=l, i'ljIfy J=l, ljIfy J=l~, SJ3t' J=l A 1-*, A.

z

BJ=lC:YC), ~BJ=l(:YC),

~BJ=l(:YC)

'@'I~.i§_.

candra-sfiryacandra-sfirya-jihmI-kara-prabha~ (*!!!X) [f~~] ttijlB( B ,FJJIG I-ot.~. candra-suryaksa ~ l,..)_ B,FJ ~DNI¥-J (Vin1u ffi$). candra-sfirya-pradlpa III (*!l!X) [f~~] B,FJ ~rt, B

312
ot.l13); ?Vhl¥-J~,PfT (_,{f/, Ulll".E); h,PfT, ~h~, ~htili, ~1TZ~
,?a,

(*!!!:>C]h,

~1T; ~

7f.¥, ;l-Jl..tf., Afi-!f..

,FjJIG, B,Fj ~rtaA B ,FJrJaA1!

ii-/l~,

Io/fMfe.~.

candra-sfirya-vimala-prabhasa-srI
;l-Jl..~.

~ (*!!!x) [f~~]

tlNlf.'!.I13, #!iJlt. cankrama ~ = cankrarna. calikramabhirii"ha ~ (~x) ffHfU~hii-Jl..I13. cankrama-kott ~ (*!!!x] ~hJtBil!U, ~h;ffil!U A;l-!f.. cankramana ~ ~jf:. @ ?V1T; &1TI¥-J~?JT CUlll" .E); (*!!!x] ~~, ~1T~ Inll$/1. cankrama-sthana @ (*!!!:>C]~h~ ii-/ltf.. cankramita (~*7t) [g~§~; (;f.!!lx) ~h ii-Jl..tf.. @

candra-svamin ~ [A ~ ] . candratapa COra-atO) ~ ,FJ:J'[;. candra-tiiraka @ ~ ,FJW£. candrataram (J:t~) 001 ,tt ... J!~~~Fm~ftl¥-J. candratma-ja COra-atO) [lij = candra-ja. candratva @ ~D,FJI¥-J . candra-vadana ~ = candra-mukhi. candravalt COra-aVO) ~ [Yogini Z~]. candravaloka [lij [.:E ~Z~]. candra-vamsa ~ ,FJ(ffi$ El3 I¥-J .:E *1C . ) candra-vapus ~ ~D,FJ"iij~I¥-J. candra-vara-Iocana @j [Sarnadhi Z~] Uill I".E). candra-varman III [.:E ~ ] . candra-varna ~ f'f ,FJ~, ~~~JIG, aA~I¥-JM~, aA

1&&.
cankramya-yukta ~ (*!!!x]

~1T

ii-/lI13.

cankuna ~ [A~].
cano-dha ~ ~ti¥iJE, f'f'~I¥-J. ciil}fira @j [1Et Krsna ~~I¥-J:tJ±Z~]; (*!!!x] tt\~ IYtl$/1.; (~ff) ~~RL fA+tIt, 1I!t1$/1. cal}fira-bala @ (*!!!x) tt\~:tJ, ftlm:tJ; ((~a')) ~~H :tJ IYtl$/1. [Cap, Camp, IU>}, 1£~]. capa ~ @ E3(~~); *~!I[; (*!!!x) E3 ~hffttt, tlNlf.J .113.-+indu-. capacarya Cpa-aCO) ([ij ~(~)f$jW. ciipa~hara ~ r:)E3jt~l¥-J. capadhiropal}a @ HE E3~1£ E3l: ~ ~~. capa-guna [fj] E3~~. capala ~ *@]~ih, Drs.}, 1'~I!'ilI¥-J; ~~I¥-J, ~rfrE

*

~~m

~I¥-J .
candra-vasa ~ [ill] ~ ] . candra-vasa ~ l= cancra-vasal. candravat ~ 1~,FJ:J'[;~~I¥-J; mf'ffiiil¥-J. candravatI ~ [A ~ ] . candra-vatsa @j) ~ [~~Z~]. candra-vimala [lij (~:>C) iJ(ti¥i),FJ, ,FJmrJ ~7G8JJ.tf..; [Sarnadhi z~] ,FJrJ, iJ,FJ 1ir4$/1. candravratika ~ [tilE! candra +vrata ] Jlf'f,FJ ~ '11; 1!i I¥-J . candrayal}a ~ ,FJ~ 1T~ ( I¥-JWiilU ~ ). @ [W,FJ ~ h

ih I¥-J @¥¥I¥-J, :& ~ I¥-J; ~ }5', ~ I¥-J ~ ~ I¥-J '~im I¥-J , , ; ,

ffiiml¥-J; mra'l¥-J; (*!!!x] fI, X, ill, 1tJ, 1tJ1£, ~, ~ ih, @~ItJ", ~1tJ1'3i:'; @~, 1'~W, "iij~" tl
Nlf.7.Ij3, Jl:J23.QJ., !Hu,113, #!iJlt, ~#!ill, 1I!t1$/1.: a ~#!ill. 124.; ~;E; *Ulllf#. <-m ~ tJ(imtili; (*!!!x] 19if, imIt I-ot.l13. cap ala ~ 1I:J'[;; [=flmHfz~]. cap ala @ imJ.l; !J(_o)::ffjJE: • i-¥~, @#~,

1'iII

~-BI¥-J~h.~~.+EBm.B.*-D~~ ,FJ~*,~~.B~*-D~~,FJ~rr(~~~~ ffT ,FJ1m9SW~~,FJ lm9Smflm~)

].

candrayana-vrata @ [[qJ .I; (@)]. candrika ~ ,FJJIG; [A~]. candrin ~ fiiil¥-J, f~fif'ffiii. ~ = candra- j a. candrodaya COra-udO) ([ij ,FJI¥-Jl:~. candrodgata (Ora-udO) ~ (~x) ((,FJ t±l », ti¥if!' ~

~~JjUI¥-J.

~*~

ti¥i,FJ A;l-!f..o~.

candropala COra-upO) ~ ,FJ:J'[;;o. -vcandra-kanta. candropama COra-upO) ~ (*!!!x) ~D,FJ(:J'[;), 1~~D(ti¥i)

,FJ, 1~~DOJ),FJ,

~OJ),FJ

A;l-!f..o~,

~7C8JJ.I13.

candropama-sfitra @ [f~~*~~~, ,FJnftrJ~]. candroparaga COra-upO) III ,FJ~!I!. candrottara-darika-partprccha COra-utO) ~ (*!!!x) [*~~] ,FJl:M3(?JTr",'~ [,FJl:3(~]. candrottarya (Ora-utO) ~ [Samadhi Z~] (Ulll"

sss»:

.E ).

canga ~ im~(_o),

~···~F1t1~~Ij.

~ [A~].

cangatii ~ [[qJ l: (~) i!j)]. cangerika @ E canlscadat (&fi) (JJ!.7t) +-Scand. canistha (Ail'ii] +~~IXlli!I¥-J, ~F1t~iil¥-J. cankrama III [Kram] ?V1T, 1ZB~jf:ih,

r.

1&?V (_,{¥, I-

capala-caitya @ (~:>C] [Caitya Z~] ~~ 7f.¥. capala-cala ~ (*!!!x] @~, 1&1tJ ~if.!ill. capalacala-cltta @ (*!!!x] {J\@~' lI{,'~ih ~if.!i¥. capala-gamln ~ (*!!!x] M,~ffijf7W I-ot.l13. capala-gana ~ -MiJHi, mIM1{i]Jt capala-jana (j] @i¥I¥-J~3(; $~3(jj$. capalatii lP!) i¥~; (*!!!x] iiJ ~if.!ill. capa-Iata ~ E3~. capalaya (iE,II.J] (f@ capalayati ~*I¥-J, ~~I¥-J. capalaya (iE,II.J) aID capalayate *@]~ih, *@]i'J~ih. capa-Iekha ~ [A ~ ] . capalya @ = capala; (*!!!x) ~1fJ, @~ ~7G8JJ.Ij3. caparopal}a Cpa-ar ") @ l= capadhiropana ]. cap a-veda @j E3(~) f$j . capa-y~ti ~ E3. capeta [fj] fflB1jtIT; (~X] IT, ITm, ~~IT /HJrt.tf., ~ #!ill, 1/P.f$/1. capeta lP!) [[qJ l: ]; (*!!!x] ~M I-ot.l13. capep lP!) [[qJ .L ] . ciipin ~ ~ E3.

~m,

313

Car

capodara Cpa-udO) ~ (~)C) lmlllf!3, lmlll7j 1IrI1$ A. [~~ 1iP.f$I1.. tt]. capodart Cpa-udO) ~ (~)C) )HUffi~o~te 1Jr.-1$A. capya ~ [~1ilEmsf,_]-fi~~]. Car, I. ~ ([@]) carati (-te) ~ib, ff, :/t, ~Fm, tRE ~, tlLrm, ~f$ [Jlt1:~&1I\Ii~tJo/Jfffi OZ:C~~~); ~]; rmrtu (00, (jgJ) 8{_] ib WZ ~, W (ooHHUl f¥ 8{_][[13] m fr ff 8{_]~~~II]; [~, (;ID WZW (!fiIJ-f,) l!l!1fl] IH'F, f.1:; ~ ~, ~~(ffi~); Yiilm:/t, ~~, )liHr; 1i::11J, jig},.; Hi fr, YHr; lUI CtJ~); ~%i (vr tt am fJ~); ij~ff£ m-Cvratam ~), ff£$; ~~, mff£; ~B(~); ~i§, 1: ~; Y~.; ~, OZ:C1:~~); ~1t [(~1Bi5r) 11 carita]; (~)C) fr *ff1jC.~.; ~ *r1itli.; ~ *£--I=-ftli.; fr, ~fj, f.1:; ~, ~fJ, 11J~, $fj 1fBt.~, ~hffttl, Af£A, -1=$
j.'H,£-'11.~, /v'i-J!.a'&, !l@!f,7,~, liM,
((lJI~)
j~~,

para- ~,*. pari- ~t8m-cOOl); ij~f~m-COOl),~~, #*; (~)C) 7J: $, f~., I!tf~f~~ 1fBt.~, #liM. (~1,;):) (~)C) ~~, U ~ *!l@/o1.~. (~fJli5r) partetrna ij~f~, ~U. (~1,;):) [f@
partcarayari -tg[j];

~(OO)M EI;
(~)C) ~~,

[@] partcarayate

fil.J~~; ~f'F(,Ii8{_])~tx;
~IV, ;it¥, Jf.liM,

f'F~, ffg~~,

pra- Rt±:l, t±:lffl.; wm; ~U~(OOl); mJ9il, Jfi fj; W$(IIlN~); tEitfC'!1!f); jigfj, flffifj; (~)C) fj, ~ fj, m, m, iii rr tIrE m, iii 1:1: m; !m ~ A -f£A, -I=$£A, )'i-!rJ.~, £-Jf5HJl.~.: cirarn ca pracaret Ml:)..Ym m, 1IH~tfrE~ £-Jf5HJl.~.91. (~fJli5r) pracarita lEiYii g8{_], lBiflffifjl¥J; 1Bi0ml¥J; praetrna iit±:l8{_], t±:l

~m,

1irs1$A.

tm

tm

ffl.8{_]. (~1,;):) pracarayatl

~iE{ji,

~~!j3{.

JIJ1.~tIi, iU/Ii!!:,

.ff.

praty-abhi-

~cOOJ)~m!'lff.j. f~···lt.Jft,
(~)C)

fRi-tli.; ~

Jli~?f:~m iH, ~:g:~fj

m

ii-Jl..~. 331.;

caranti akasi akase 'ntar ikse carati A-fj.'H.754.; bodhaya caranti fJ:g:~
A-fj.'H.215.;

I-Bt.~.; fA, if ANH.:

m

praty-ud- (~1~) pratyuccarayati

~; ~Jtt~H1JAA}'Jft~li,~&fl;

~\fiU
)'i-

~~~fiJ

BJ3 1fBt.~. 3.; aharn-kare

rasmis cacara ~(*HJt marna-kate caranti iffJG

fJGpjf, {"fAfJGfJGPfTA-fi'H. 789. (m5r) carat (~)C) fj, fj(ij kfj.'H, fRi-tli. (~fJli5r) carita, cil"l}a 11fJffj8{_] ~lEiil$8{_]. (~1,;):) carayati ~fj, ~~, ~~ (1:~ ~-n;~Jtm.UI;~~IIJ; ~Jfifj; ~t1~, ~C~)Jf
',,", r.m;:;;:,' "Ii:. #lr l'~; ~ fJ, {'lIJlV(.,

pra-vi- fWjig; ~t8; (~)C) ~ it.!I-.~. (~1,;):) pravicarayati JE&"8{_]~.fI:~~~~. (~1,;):) (~fJli5r) pravicarita lEiJElii~~8{_]. prod (pra-ud i- ~if, ~~, ~V. (~1,;):) proccarayati ~~if. (il!!I';):) (~fJli51) proccartta ~~~, ~

Eli1 ....,'

cicarisatt,
~~

cicarsati

,- .... .... I.'~. JI. i'i<il fr Eli1 :Mi: Eli1 ;itT, ,,8 , !!!'SJ ~J(~, ~fJ. (&t!l) lfm) carcaq 1ffl'1"-O~.

~if.
sam- f!3~, f!3tf, ~3-; ~lli, t±:lffl.;~tB, t;E3!7; ~U ~8{_](Im); t.B;~(a); ~},., ~~, ~ )'3Ji1~8{_]; f$ifj, 1:t¥, t¥1£; f'F~, Wfj; ~rtu((I]); (~)C) fj; ", mE " fRi-tlt.; ~_ fAi-tli.; f.1: ;it¥.; ifg (?) IIrI1$A.
(~f';):)

riti, (WiIlJ) caiiciiryate tRim~lIJ, ~1in~ifj, ~t8, (001), ~t8m- C@i)) CJIJ1r.£). (&t!l) (WiIlJ) (m51) cancnryamana [mm- ~j) Z~] (~)C) ~fj~ ;it a- ~lli(OOl); tn~~~w*COOl); I!!m, ~m; • .1!:, tj ; ~; H!fi; (W saha)5(tt;; mJ9il, J'G/'&, Iffj, mlli, f'F~; mJ9ilf'F((1'iE), [O]~, m~C()C$)); (~)C) fj, ~, ~~, ij~~ ;it¥, Jr,1#.~, #liM. abhi-samWCOOl)[o]3fc adhi- jt& COOl) jt~B"', ~.'.=f,~,.; , ~~COOl)· adhy-a- ~m, f6if(~tL); (~)C) fr, fflJr ~if.Ii!!:,
if.liM.

samcarayati

¥.5.

1t.J; fWrr; ~~;

~f§~, ~*3-, ~~.; ~tfrE ~1t.J, ~iJli&l; ~jMi&l; (*!l!)C) , ill, ~

antar- tE(OOl, ~, ajfJ)zra'~It.J, anu- tE(OOl)zrp*@]~It.J; ~~; (~1';!:) anucarayatl ~~~~(OO). anu-sam- mllj, Ytilm:t:. anu-vi- jMi&l, ~~U .. ·; (~)C) ~,
liM.
(~1';):)

tE"·Z$. mllj; AA~; fJlt.J.

f$ fRi-tli, 1IIt1$A. (~1,;):) (~*5r) samcarita lEijigrr 8{_] fBinffifJ sf,_] 1Ei ~g{iliU fBi" ~ 8{_] 1mm 5 18{_]. , ; 8{_], , sam-a- rP.J ((jg)) Jfirr • fArrlJlGWff; rtu ((~) fWjiglJlG$ 111; W(OO)5(tt; ~WCr1¥); ~f~C1:~t); [Wdiirit l!l!IflJ tJ(!t~jj1J; (~)C) fi, ~rr ~~, if.liM. (~fJli5r) samactrna 1m1'F8{_] 1m.rr8{_]. , sam-ud-a- lfm) samudacarati ~!.!l!' .. ; 1'F, ~, Jfi fj; m~li; (@) samudacarate ~ifj, ~~; (~)C) i§, ~,rr,~fJ,mrr;m,mm,~E,mrr,ffl.fW,ffl. tEfW; ffl.},. A-f£A, -I=$j.'H, -fMa"G, Jf.liM, fRi-tli.; fllJ n£!! 1fEJ#.~. (~1';!:) (~fJli5r) samudacartta
samyak-part(~)C) ~

$_

nmlJ.¥.

A;'i-J!.a"G.

anuvicarayati

(~)C)

Iljn~fffifr -fMa"G, #7, ft~, Il~£ A
apacarita
~,*; jE

ud-

s. ~W;

_.t~C:t:IlJ!);
(~)C)

Rt±:l, Oft±:l, ~t±:l; 11f7t!t;~if, ~
Aii-J!.a'&. (~1,;):) uccarayati

~if,

;'i-!f..a"G,!l@/o1.~.

apa- )::~;
,*.

~mJ, ~~.

~fJli5r)

ati- jt~B; ~COOl)=f,~,.· ava- ff£(@))r*. (~1';!:) avacarayati fR~m. (~f,;):) (~fJli 5r) avacartta fBil!!m 8{_]. nis- (~)C) o~, f'F *j~~. nis- Rt±:L t±:lffl., jigrr; (~)C) t±:l, ~, ~ 1fEJ#.~, A-f j.'H, )'i-!l-.~, -fMa"G, !l@/o1.~, ~I.f. (~1,;):) niscarayati ~t±:lJJ!, f~~t±:l; (*!l!)C) , ~, I±\, ~I±\; tREm -1-8# ~
.~, 'li.1t.~, -fMa"G, )'i-!l~, ((IJJ ~))

11f7l!!:; ~ ~, ~~~~fiJ it./I uccarita lEit1f7l!!:8{_]. upa- ~lli; ij~1~, ~~; mff; ~U, ~WJ, 1* tit 1i::I1J, ~; tEitf, ;gm; ttlllfr18{_]~ffl.;(~)C) ~, ~ ~~; ~W,
.~, ~#Ii!!:.
(~1,;):) (~fJli5r)

1:1:~;

~*,

~, ~~, fFi~~···; iRu, 3ZJI

fRi-tlt, #liM.

(WiIJJ)

~7't

11111$11..: rasmirn niscarya

1IIt1$ A.

upacaryate fi(rml)8{_]IIjIllfr1'lif~m~~Mtfi. (~~5r) upactrna 1Biij~f~8{_],lEif:iWJ8{_]. upa-sam~},.. upa-vi- (~)C) ~fJ, 5t53U fAi-#. vi-rtu~1JOOf$ib,~~,~&;$~mElt.J,I±l~,~ ., •• ; ~F~; ~rBm-lJIG~~i&lCOOl); fWjig, jigfj, 1: $; ~$, ~~; iffj, fflfj; oz:!j3{~; W(OO)~ttlJlG

cara

314 (I) mtttBf3eB"J~ff; (~:>c) i&f&Jl, 6: f&ff "OI.~, #I1M. carama-bhavika ~ mt!:!:5f&i¥J~*~; f&*i¥J, i¥J (I-OI.~, ,¥iJ!.K.E); (~:)() f&~, 6:f&~, f&Jl, l'N f&Jl, 1.l6:f&Jit; i&f&ff, {t5f&ff, Ji5llf&ff ~¥, 1-0I.1.f., Ai£-!f..rf&, 1illJi!?, fA*"#, _$A.; M~, -~ M~; m$tf~ l-ot.l.£, #1IJi!?, _-tA.: - 0 bodhisattvah MIJ&~g 1-01.1.£.23. carama-bhavika ~ (~:>c) Ilf&$t 1-0I.1.f.. caramacala @j = carama-gir i. carama-giri @jJ (3[tJ*!tSB"J) fl§:1Jzrlt, (:t:~FL1~ carama-bhava

fT, ~fT; ib, itlt£; ~~; ~, ~~, ~~U; 1m A-f~, +Ji!?rf&.; ftJiitl +~~.; fi +/ffJC~. (1lI!f~) vi" carayati ~~~fT:it, 1~~rB; u~~; ~il:, ~~; if m, ,It~; ~~; lii&i!, tR)£; (~:>c) 11i]; ~; 6, ~, 11 ~, ,c"IIl; J61" J6I:[t, Jl3UI, ,~f!, J6I,~, ~. ;1Mf!;
'115(; (~:>c)

**

liffw,

flPhf!i1l-, /v/;""rf&, +Ji!?,,~, ~1i!1/.7.I.f., ~ fQrr.~, ,¥iJ!..~tk, fA*"tk, #IIM.; t~ I-OI.~.; ~1'1, ~~ +Ji!?a"G. (1lI!f~) (iIJ:l,) vicarya (~:>c) 11i], 611 fA*"tk. (W!f~) (~fJt".) vicarita ~ A,~:lIB"J, fBt~iiB"J; rlJ~ vi-nis- jtJ -l;7]:1J jtJj! 1'1. vy-abhi- 11(001, 1IJ)::f~~a{_JfT~; ~8~, iI~, ~ 1!); ~~J; ~~(00l); (~:>c) f§lIME, im~~f!; M, ~D it~ I!'-#rr.~, fA*"tk. (W!f~) vyabhicarayati ~ H)3

w~Jj ~¥,

B"J; lii.B"J.

~ruc

(OO1)a{_J~~.
vy-ava- (W!llt) vyavacarayati (~:>c) 11, ~, /\ -fi.Jl, 1!'-#rr.1.f.,1iIlM. cara ~ ~ib, rlJ~ibB"J; ~ itl4o/.J[f1l4o/.JB"J liIDJ;

11~
_0

~, tm~,
.~. 165.

1'1 'IUT; (~:)() fT, Ji5 fA 1;-tk, ~fA.iJl. -+PfthivI -. @j Fa~~; ~~; (~:)() ~ 1ft ~UffiIiItf$A.; [(fIIll$), =carana @j @J JE I-ot &1'1; 1'1ib, ~ff; 15ib, !¥!ib; J!!ffl
+Mrf&, 111*"#.;

cara @j cara @j

rlJib'l1, 1511. Fa~~; ~itI, ~fT; Jfll~; (~:)() fT, 1'F; ,,;

@j ± ~. cara-caksus @ :r}]ffl~DDNi¥JFa~~.~ cara-cara 1. ~ :§ib, :it ib. caracara 2. ~ rlJibW::frlJibi¥J. @ cara-bhata

*,¥iJ!..~tft.; I= ciiraka (@j) J 1W: ~ ¥. -+ bhumi -.

a

(_0)

1'1,

m~

i¥J

caramana (m".) (~:)() $1'1 .#II!!. carama-salrsika ~ M!IlffijtJfl§:1J. caramatas @) il:9HIB"J. carama-vayas ~ 1f.*c.~B"J. caral}a~ @ JE(JII); Veda B"J~~; tt, 3[~; 8B5t, WI ~U; (~:)() JE, J11l-ot.~, ~JtBf!.t.£, i£-/l.lt, ~1i!1f.7.~, :tHo .1.£.; Mi ~¥.; fT, ~& ~¥, +Mrf&. -+utsailga-. @ (/!!!1I!i¥J) .fi; (~.m.i¥J) 1'1 ~; JUT, ~fT; (~x) fT, j]! l-ot.l.£, i£-/l.lt, +Ji!?,,"G, Iii tf$A.; (~1\!f) [~~IlJJ Hml¥J 1ir,f$A.' carana !W l&tR~~~B"J; .~raJ-~~i¥J. ~ tm~

B"J) fl§:1Jz rlt .

m~; ~~; ~m;

~A; *~liX~;

carana-bhanga carana-grantht caranalkamaya

Fa~~; Ml:!f:; @jJ JII~m. ~ JII~.
Cl)a-ekO) ~

('*il!:>c) f~~11 A-f~.

(@j -i)

83t1E~I.\A
-e ni-Pat,

~DN~D~~. ib4o/.JWm~, ~

caranaka @ IJ \ JII. carana-mnla @ JIIm,

fJiRX:i¥J .

~ft(JII~a{_Jft).

t1:1J'7-.
cara-carana @ Fa~~i¥Jf1ti!i. cara-deva @j [A:g J . caradhikara @j ra~~a{_JJfll~jj,\Gi!i~. caradhikarin @jJ Fa~~. cara-dr§ ~ = cara-caksus (~). cara-gata ~ (~:>c) tE1'1UL 111*"#. caraka ~ t1E~~; mfli!i¥J~mr~~T; Fa~~; :gJ; (~:)() 1~1!·Y#:#. rmJ [~ Yajur-veda

li!fBtEJIIT.
carananat] COl)a-an 0) ~ [= carana-susrusa earana-nyasa ~ JII&, &tT; JEIiWi. carana-pata @j [= carana-patana ]; ~~t,
~~.

J.
H~t, US,

:gJ.

~~z

[trli

caraka ~ •

fTjj,\Gj! (_0) ; (~:)() ~ Ii!tf$A. (I) Fa~ A ~; ~1~; (~:)()1~, $1W:, ~Im; 11i]~4f k¥, 1-0I.1.f., /V/;-!f.rf&, ~@/.7.~, .#1111.: -e pra-Ksip $1~~M
~ (~:)() tE$1~, ~~Im
A

• #1111.68. caraka-bandhana-stha

carakadhvaryu @j Caraka ~i¥J~,§,. caraka-pala ffijJ (~:)() 1~¥ M#II11. caraka-sarphtta @j [Jtg~~~Jm J . carama ~ i&~i¥J, Ilf&i¥J; 5:9HmB"J; Ilftti¥J; fl§:1J i¥J; (~:)() f&, 5f&, ~ /v1-!f.rf&, rrlflt/(1.'K, fA*"#, #I1M, Ilr;/$A.; f& *1II~4.; mff +rrlt~.; cararnismi kale Ilf&~ */!}ff3.iII:. 483.: e bhave (rm)) Il f&Jl, i&f&~, 5f&~~, 5f&ffcfJ /v1-!f.rf&, 1illJi!?. @ (~:)() (~1\!f) [~~IlJJ Hllfiil¥i Ii!tf-tA. <-m @) 6:

««.

carana-patana @ tEJIITOPff. carana-prasara ~ f$ JII. carana-prstha ~ JII~. caral}a-susrfi~a ~ = carana-patana. carana-tala @ (*!ll :)() JE ~ ¥. caranatva @ tm~I$A$t5t. caranavat ~ .g.fiB"J. carana-vynha ffijJ [~:gCVeda~~B"JW~)J. caranayudha COl)a-ayO) ~ f)JII~J1t~. ~ 0lt . caranopadhana COl)a-upO) @ JE§. caranyu !w PJibB"J. cara-pala ~ (~:>c) 1~'§ ~¥. 565. cara-purusa @j) ra~~, ~~. caratha ~ ~itI; ttiB"J. @ ~tfp, 15:tJ; 1'17t; j]!~. care, (W!~~) @J carcayati &.fI( Veda i¥J~~i'mD [::t!t ~fjA itiJ. (l®*".) carcita fBi&.fIi¥J; ~o fJ ..

·m

vi- (~*".) vicarcita carca @j (Veda ~~mcfJ)

f3e!tS, ::{ECIIJ)zIH&i¥J.

~1'F···B"JtR)E. ~(~)~ffl(~iIH). ~B1:i]B"J&m [::tt~fiA i ti B"J ~fflJ; (iIH.B"J) ~f*; tiC_a, (I))B"J~;[,'·!fm· t!{J'~~~; Jlt( _o)iffi~i¥J; w~ifU, ~Jl.

~; fl'''i¥Jr-1~;

315
carcaka @jJ (Z:~~ Veda~) &:fit¥J~B'P]. carcana @§) [= carcaka] . carca-pada @§) ~ (Veda ~~~$fmA iti

carmavakartr

'P].

t¥J) &:fi~B

carcart ~ !IX (t¥J- fi) . carcarika ~ (.t:i ...t)~~(t¥J-fi). carcikya @§) t£~a...t!*iItI. carcita QI!~7t) +-Carc. @§) (iItI.t¥J)~!*. careksaua (Ora-TkO) ~ = cara-caksus (~). cari ~ [(QftW), = carya]; (~x) fT, PJT1TiJ--¥.~, tl@M .~, /HJv.~, #'1f.M!1. cari,carl ~ (~x) pfd'F *tl@/o7.I.£, *Jl~;'qJ.; fT, iI!, ~, PJTfT,PJT~fT *Jl~;.qJ. -cart ~ (~x) fT ~I~.~. --purima-. cari-jna ~ (~x) ~fT *;1Jl.~$. carika (@ (~x) fT, PJT1T,iIH ;:};-1I-.1.£, -cEi~K, 1ir!1.$/L carika ~ ~9f:tc(_0); (1~rt;t¥J) ilHlffgIG~~ftJt¥J~m (k¥, -IBl.I£); (~x) fT, lEfT, PJT~fT, ~fT ~¥, A /};-$o'ffr,tl@/o7.~, 1f.!iit!!..; ~ *tl@/o7.~.; fT *Jl~;.qJ.: <-m caran ~fT Ei.lt.l.£. I. IJ9.; +-m prakramat ~ Iff -IBI.~. 246. . carimaka~ Iffi) [=carima<carama]; (~x) *f-t *Jl jff;.qJ. carima-kala @j (~x) {gl~, *$: *tl@/o7.~. -carin ~ (~)() fT 1'-1f.!i!1. +-bala-'-. carin ~ ~glfJt¥J; t£···Z$~11J • fTlfJ . Y~fIill,m
_0

~fT11f, ItJfT, 7-.~*fT, 7-.fT11f, ~J.'z:ZfT /\T~:H, ;/;-11-.~, lHu.I.£.; fT */HJu.I§..: cir na-v ~fT ;/;-11-.@. 29. carita-vrata ~ {~pxgUfmt. caritavya (*~7t) PJ'ftfTglGffifT; (~xl ~~ 1f.!iit!!,. caritra @§) JE, JJ1lIJ; fTif!; ~B"J~11t ~tI; fT~, I1.J f'F; $~. carltra @§) I1Jf'FI¥J~~, ~.ll:, fT~; :g:fT, f!; 1i?£f; (~x) fT, IEfT, ftlGfT,fT11R,~1i +it!!,o'ffr, ;/;--¥.I§., #.#
!i!1, #!iM., Intl.$/!{. caritra-bandhaka @j] ~ :6tWI¥J1*~, :g:;@B"Jtl£fEIl. caritracara Cra-acO) @j) (~xl ~ffi ;/;--¥.~ . carttracara-samenvtta ~ (~x) OOG1i$!JEiJ-1I-.~. carttra-rsksaka ~ (~x) ~~IIEfT .{f!iJi!!,. cartrra-sampanna ~ (~x) $!fT, $!$:$, IEfT $!JE, OOG$! JE .{f!iit!!" Intl.$ A . ffi caritravat ~ B$MRlfT(~ffiE). cartrravat @j] (~x) rn~11f Jl~;',*. carttravatt ~ (~x) [Samadhi Z:g] $!fT Intl.$A. carttrin ~ fT~:g:.m B"J. carttrya ~ :g:fT. cariya ~ l1IDl ccarval: (~x) fT, PJTfT,~fT *Jljff;' fI/.. carkrse, [~~ Kr 2. I¥J @J (&:fj) (m:=:) ~ @) I¥J ~jj)

fT

*'11.$.

**,

~$!:fj

(MilfJ)

zg].

t£glG1~t£···Z$B"J; fTIfJ, DffifT; (~x) fT, fT11f, mJ fT; ~, ~ft:; ~, ~fT ~¥, IH;u.I.£, .{f!iit!!" 1A~tJ;-,In tl.$/t $.$.; fT, fTA *JliJ1.@$. par sac+-. @j) & A; r~~~. cari-praveSa ~ (~x) AfT$: *Jl~;.qJ. carisnu IIffi ~1fJt¥J; 1'3CJEt¥J, ~Y~fIill; 1Wm-IfJ¥!.1W t¥J; (~)() fT, M! fA~$. --saha-ta. carita (~~7t) --Car. (~x) fT, ~, pJT~, ~~, • ~, fTi!! -IBl.I.£, ;/;-11-.@,-cEi~, tl@/o7.~, AiJ-J!...fft.: ku-s

carkrti ~ fJlHI, carkrtya ~ PJfJijmt¥J, :fj:gVt¥J. -carma, = carman. carma-bandha @j) El~, Elm. carma-bhastrfka ~ lfi~, IJ\ElII. carma-cataka @j] ~!I!m; (~xl 'f~, ~!I!m Iir!1.$A. carma-catika ~ [raJ...t]; (~x) ~!I!m $.$. carma-cola ~ (~xl El?1t! 1nt1.$/!{. carma-ja ~ mEl~f'Ft¥J, ElB"J. carma-kara ~ Ellfi MiRtJ , ¥i1K(~Iinfitt); (~xl

*~.

¥1t

IK, W,\ElIli, Elto/J (?)
carma-karin carma-karta ~

Intl.$A.

[= carrna-kara

].

fT):E, ):E~; j][~; if!fT, ~.ll:, JUT, fT~, 11.Jf'F;$ ~; (~x) fT, fTIJr, fTf§ ~¥, -IBl.I.£, ufAiIl, IA~#, Intl.$A.; fT *rtilH$, *'11.$, *JliJ1.~#, *11-#:..1.£.; M *~-C+$.; IEfT * rtilH#. --raga-. carita ~~7t) 00MliifT; El3C@)sll1.Jt¥J;(~x) ilifT ~ ¥.: sarnghe +-m ilifTZ1tJ ~¥. 432. caritamaya ~ (~ -I) '§.~(_o)t¥JfT~. cartta-pratipaksa ~ (~)() fTf:tm IA~K. cartta-pnrva ~ $MRlfTt¥J. caritiirtha ~ ~~px§t¥J; 1~pxJjJ; ~~JE. caritiirthata ~ §t¥JZ~PX, pxJjJ; ~JE. caritirthatva @§) [raJ...t]; (~x) $. ~-c+#. caritarthaya (~lfJ) [f@ caritarthayati 1~~¥Ij (001)I¥J §I¥J, ~~JE.
carttarthya pX; ~~.

sala-rnula -

~~~flt

1Ii~~HNAii-J!...fft. 322. @§)

@§) [It!.!FI car itart ha ] (§fj(;)

§*"I¥J~

caritavat (~~7t) (~x) fT, ~ ;/;-11-.~, /HJu.1§.. caritave @l (1'JE) ~fTt¥J, ~11.Jt¥J. caritavin (~:t.7tl Iffi) [=caritavat]; (~X)~,

~fT,

carma-kii!lthika ~ ¥t ~. carma-khanda ~ = carrna-kar ta. carma-krt ~ ¥ilK. carmamaya ~ (~ -I) ElI¥J, El~I¥J. carmambara ~ *lElB"J (~hf.{ftl). carman ~ IJ:El, El,.; tI (J§); (~x) El, El~ 1-81 .~, JliJ1.I£#, .ff.R.ff.I§., #,.{f!i¥, 1IP.f.$/!{, T:f5C., «e. carmanya ~ Ellfi~61. carma-patta ~ Elm'. carma-phalaka ~ OO(J§), fI~~. carma-puta @j] El~ (lfill), iI.~, El~I¥J~; (~x) j~ El .{f/Jl.ff.~. carma-putrika ~ El fM. carma-ratna ~ El~t¥J¥ii~, tJIr*:~1g. carmaratna-bhastrika ~ [= carma-ratna ]. carmavakartin ~ El~t¥JjGJg:if, ftlK. carmavakartr ~ [rI'IJ...t].

@j] &lfi B"J Jt. carma-karya ~ Ellfi$I. carma-kasthamaya ~ j;JEl~fD*~JH'FpxB"J.

carmavanaddha

316

carmavanaddha @ID fflElll~lY-J. carma-vastu @ (~x) EllJ., Elt<:5t carmavat ~ (~x) El *;J11.~t;t.IIrIf$ A. carmavrta COma-avO) ~ I= carrnavanaddha ]. carmika @ID EllJlY-J. carmin ~ ffl~Ell1~B~; fflJ§ft\:~IY-J. @j] fiVtm'J§1¥J

@ID Cdrviika ffi~f'Fl¥J. carvana @§ rJi!.nj, ~oPl; ~el\¥l.1; (~x) 01 {R1?t;t, H

*~.
.s.

jJJJ;., jJJJ;. {R1?#. [:!f:l @ ~ tiID zif]. caru-danta ~ [~JmAB~5GrZiJ]. caru-darsana @ID (~x) Q)'~ IIJtI$A. caru-darsana ~ ~HI¥J~:t(. caru-darta ~ [;ltt~lmF~ziJ]. caru-desna ~ [Kr$~za l¥J5GrZiJ]. caru-gamin ~ (~x) ~if§~~j;, fi?J7IUfM _$A. caru-gamita ~ &~flHI¥J (;;t!,-.~). caru-gtti ~ [~f$I¥J-W]. caru-hasin @ID W~I¥J~~. caru-hasint ~ [~f$I¥J-W]. caru-lecana @ID ff ~H I¥JIlND~ . carumanta ~ [== carumat ] (~x) [Cakra-vart in Z iJ] !l~j;,ffltifilM Intl$/f. carumat @ID Q)'~ IY-J . caru-matt @j) [;lttG~ziJ]. caru-netra @ID ff~HI¥JDIU~. caru-payodhara @ID C~ -a) ff~H!1Lml¥J (flPhflttt). caru-rava @ID ~~ A1lfiJ1~I¥JVg. caru-rupa @ID ~U*~HI¥J· caru-sabda-bhangavat @ID ~ ~~ *5 E. C ill) Q)'~ ~A

f~ SjZt!! C f~ SjZgr!;j). t< ~ 1IrIf$ A. carsanl @ID ~1tJ, rflElb; ~mlb, ~'I'tl¥J. (jJ ~ A 1r'], R~, Rtm [0_ -I]. ca~al}I (jJ :f~I¥J~r. -+car~aI)i ((~). ca~aI}I-dhrt ~ f*~jR~I¥J. carsant-dhrti ~ R~IY-Jf*~j. carsanl-sah ~ *1C 1-El ~ I¥J. R caru ~ *liJJr, ~,«I, liJJ; Cffl4WJ· !1LMg1G*~ ti¥l.1B~) f~~o. caru ~ 1lfiJ'~I¥J,mWI¥J, ~~IY-J; 5¥:Af{~I¥J; ~. IY-J, )'~I¥J; (~x) ~j;, ~~j;, ~~j;, ~~j;; ltifilM,MmM Q ~¥, 18I.~, tl!l/f.1.~, IIJtI$A.; f{~ j;I:$'.:k/i.; (W'I'f)
carpata ~ SjZt!!l¥J; carpataka @§ (~x)

A.

carvana ~ [[l'l] 1: ]. carvita (~~7t) --Carv. carvya (*~7t) Q)'rti!.nJI¥J. carya (*~7t) Q)':m£IHil¥J. @

(~x)

~i. pJTfi i/;!I.~,

~m~

fi~; C.~I¥J)fAfi; (_0, 00) I¥JTflfi~.~i, ~ .... ; (~x) ~i, ffi~i, ffifiiti, Pfrti ziti, ~fi; ~; $ 1f8l.~, A-f1.K, Af/;-J'f..&, ;;t;;'.~, ;k iI!#fl'1, tl!l/M~, I~~, ¥!lJt6, IIrIf$A.; fi *;J11.~t;t.: bodhisattva-:~nHi, ~Hffi~i, ~Hffifiziti, ~ ~~ ;;t!l.~, tliN"1.~.; catasr as+-h ~C~H)fi [I. pararni ta-v iBl~m1Hi, 2. bodhi-paksya-« ~m :5ti:Mi, 3. abhijfia-s- ;jIfI~fi, 4. sat tva-par ipaka - pj(;~ffmfi] #!JJt6. 371. carya (I) flUI~1Y-J Vaisya ZT. @§ {~~. carya-bala @ (.J!l! ~iJ Iir.f$ A. x) j carya-bhnmt ~ (~x) ~fitt!! ~~. carya-carana @§ wI! ~IY-J"~ (~I~.~). carya-duskarata ~ (~x) JUi(~fi) ~#!J!!. carya-pranidhana @ (~x) fiJi Af/;-J'f..&. carya-pratipanna @ID (.J!l!x) E~fi ~#!l!!.
carya ~ ~~{@; !)til, carya-pratipattl-bhtlmi
[pj (~x)
(~x)

¥!JJt6.

fiM,

fiIEfiitB, ~~fi
A;;tJ'f.

~itB(7) #!lM.
carya-samudagama @ID

~*~i,

" "". c~a @j ~ts~fl~(blue
(~x)

jay)

I¥J~

ijl(~~D .

casaka @j (7) iX~, r@f1\. ca~ala ~ @ ~;fr8fliI¥JBJU~($). @ ~IIJIJ. c~ila-yiipa ~ 1:$~1ff*$I¥J~;fr8fli. Cat, 1. ffiID catati ~~, ~~; )iA~fWtt((@); ~((@). (~~7t) catita § (_o)~~; mJBB~(~¥l.1) (;J11'.£ ). ud- .Im. (ue19:) uccatayati ~ ttL ff:. Cat, [{I (JJl7t) catat:& (~~7t) catta] ~W; 9c. (~19:) ffiID aID catayati (-te) "~ , ~ 1Ii;it . pra- (~19:) ~ pracatayate ~~. vi- (ue19:) aID vicatayate [[l'l] .L ] . cata (I) liT, ~fi.

1Jf1fi

flPhfltt#.; ((~'I'f))

[~:g Coracias indica); fti9.>,~ 1ir.f$A.

~m
r~

m

~m,

caru-sarvanga @ID [9~%~IY-J. carusarvanga-darsana @ID [[l'l] 1:]. caru-sravas ~ [Km:ta I¥J5Gr iJ ] . caru-svara @ID (~x) ~j;tf lliNf.1.~. carum ~ ~A:-g~(iJ~); ~H. carutva @§ ~A~~(iJ~). caru-vaktra ~ ~~I¥J. ~ [Skanda earn-vent (jJ ~HI¥J~m; [iii]:g].

catacat ~ ffiID catacatati iI~!f.

z

catacata-sabda ~ [iI~, u~HI~1¥J (lI§)]. catacataya Iil aID cataeatayate [== catacat ]. cataka ~ JfuI11fi [;lttWAZ:g]; (~x) 1fi {R1?t;t, I!tl$ I

A, H$.
cataka ~ fI1E 1fi .

1¥Jif'.ziJ].

cataka ~

;ffjtiJ1ib(I¥J-W) [~~~~~ff];
*f'1itlf-.

(~x)

&

caru-vesa ~ ~t~elIDl¥J, nt5t~7I:I¥J. caru-yasas @j) [Kmza I¥J5Gr z:g ] . Carv, (!ler9:) carvayati ~i$, Ili!.oj; ~oJJl; (.J!l!x) B-f

~ _$A. (~x) ((W'I'f)) jJJJ;~,~ cataki ~ [[l'l]_t].

*:k. (~~7t) carvita :m£Ii!. I¥J. I 01 carva @j) (~x) nl -f*:k. carvaka ~ [m{~Ili1m'±:i!i~I¥Jf:!f~*z:g];

1li1m~

cataliki ~ [itB:g]. @ID [itf:13 Cat I¥J(!leI9:)] veda l¥J;lttw1i]Z:g]. catasr, [catur I¥J~]. catat (JJl5tJ -Cat.
catana

~~~(_o).

@ [Atharva-

317

catur-artha catuh-smrty-upasthana @ (~3t) [9~11& -vsmrtv-uuasthana. catuh-srakti (ffiJ IZY i¥J. fiJ catuh-srnga (ffiJ :ff IZY @j) [LiJ ~ ] . fiJ. catuh-srotra (ffiJ :ff IZY :&:. f!..1f.ii!#.

catat-krti ~ ~t±l1I~~. catita (~~7t) -Cat.

catitaka ~ (~3t) *3~1m~ ~¥. 22. catita-sphutltaka @j (~3t) fiil ~¥. 22. catta (~*7t) ~~; ~r~~. -Cat. cattra ~ iMI, :X:tI'l uttararal)i(.~*)a~.w$ [Ilft _til p&~*ZI~]. catu @j (7) ~iiJ~; C.~~)iQ~. catu @j ~ t)JE§J5il8~mit J5§; ~iiJ~; U3Mll; §. ~ (ffiJ ~ A 1td'l9( (?). catu-disa (ffiJ [(llftlf), = catur-disa ] (~3t) IZY1J~ IfBl

~m, ~m;

* (pramantha),
.#.f..297.

catuh-stoma ~ (~IZY-bj::xm~tJD~)

ff!JtH.ffl~Mt3Hj(~~lfJB~1Jr*!!.lti

a~

catuh-, --catu!?-. catuh-koti ~ (~3t) IZY {J(.~:J. -bj catuh-kotika (ffiJ (~3t) IZY-bj (J(.~tIt. -vcatus-kottka. catuh-parsva ~ (~3t) IZYffii 1irf1$/f. catuh-prakara ~ (~3t) IZY'"A..iE.I.2tJi. catuh-prattsamvtd ~ (~3t) IZYM,ii 1HJu.#.f.. -pra:=

catuka, ~m~~~. catuka ~ [= catu (~))]. catu-kara @j ~~~, *74(~. catokti ~ 0 §. catula (ffiJ ~N, ~m!; ::ff,l}E~; M,m~; ijI~~. @ (fj] ~~i¥J; ~~Z§. catulaya (:f. III) ~ catulayatl [ill ~ j}].

~~ i¥J.

(stoma).

[9lm7H~pJ(;~ (ffiJ W[9Im~~(CatuQ-!?toma):ff1$Jl

catulaya

(:f.lIJ)

(@) catulayate

* ~H~~f~.

~~i¥J,

:fi

tisarpvid.
catuh-sadhana catul}sagarika

(ffiJ ~ jl § i¥J~ t±I i¥JIZY @l1Jrt;. (ffiJ [Jleri catuh-sagara ] WIZYw1Hm

catopama ~ *74(~ HAD!irJ. catur ~ ~ @ (fj] IZY; (~3t) IZY ;i;!tf..#.f., ~-I:+tJi, 1J!t1 $/f, '"rf>il!1tJi, * rf>1!l#-J.:J.l'ff.. ' catura (ffiJ 'tjc~ i¥J; 11 $~, fftfflJa~, :fi:;f ~~, JE ~ ~~~; :ffifJJi¥J; (~3t) II!, ~ltJt(?) 1irf1$/f. @ II!

HA.

catuh-sahasra @ IZY . T catuh-sahasraka fMl (@j] -ika) EE[9 T pJT px:. catuh-sala (ffiJ IZYffii:ff'¥:a~. ~ (If:! !k:ff1JID If:!~i¥J)

i¥J.

catuh-salaka @ [9 '¥: ~ ( :(£ If:! !k a~ ) 1£ iii.
catul}-salika ~ catuh-sama (ffiJ [(QJ .I; ].

9l~1o/J.

JHft [9 1m 51 (W - Ill- Jml- ~) ~::b~

catuh-samdhi (ffiJ [9 1m 51 fiJT pJ(; . ~ catuh-samgraha-vastu @ (~3t) [9t1$ catuh-samkara (ffiJ fR[9f4$~1f-®i¥J(m~m. catuh-samudra (ffiJ (~ -I) ~IZYwlIImi¥J. catuh-samyak-prahana @ (~3t) [9lElIJ

f~i¥J.

AjJ-#,&.

!UUi!#.

catura (ffiJ 51~, 3[~. catur-aha ~ [9 8 Mr"". caturaka (ffiJ (~ -ika) 11115~, fftfflJi¥J. ~ [~!tz ~]. catur-akara ~ (~3t) [9fl, [9fl~ *1"1itJi. catur-aksa (ffiJ (~ -0 :ff[9!ltHNa~. catur-aksara (ffiJ :ff[9:gftrj. @ [7!JHftrja~~~. catur-amsavat (ffiJ EE[7!Jm 51 f~pJ(;¥J. 1 i catur-anana (ffiJ :fftz:YlIffiifL. @j [Brahman;jitfl~]. catur-anga (ffiJ IZYlmmpJ(;, :ff[9/&. @ EEtz:Y~flf~PX: ~1J~; tl!m; <-m balam (@) (EE~~ - ~~tl!tlf &~!f!~tJ3.pJ(;~) jG~1J~. -+ bala-kaya. catur-anga ~ [9~fltJ3.pJ(;~1J~. caturanga-baladhipatya (Ola-adhO) @ J'G{ilia~~ caturanga-bala-kaya

~~*~;

-+prahal)a.
catuh-sapha (ffiJ [9ii'fji¥J. catuh-saptati ~ -G + IZY . catul}~~ti ~ 1\+IZY; (~3t) 1\+[9 catuhsasti-kalagama (°la-agO) ~

AjJ-#,,~.

:ff1$Jl1\+[9tte
i-kalagarna.

[7!J1J, [7!J~, 12]3[1J, [7!Jl ~, [7!J [ 1J ~, [7!J [ ~ ~ ~ ¥, /\.-f£K, .A;i;!I-'&, f 3 3 ~:Jt8J!.#.f., I/r"$/f.: [1. ha t i-kayah tl!~, tl!~, 2. asva-kayah .~~, .~~, 3. ratha-kayah !f!~, !f!
~
(~3t) ~, 4.

~~~~.

i¥Jfj(*.
catuhsasti-kala-satra caruhsasti-kala-vidhl @ ~
=

catuhsast

(~3t)

1\+IZY~~, 1\+IZYf$j

catuh-sastitama (ffiJ m1\+IZY~. catuhsasty-anga (ffiJ :ff 1\ + [9 1m 51~. catuh-sata @ - 8 IZY; IZY8. catuh-sataka @ [{~~~. Aryadeva ft, .8~*]. catuhsataka-stotra @ [{~~~. Mdtrceta ft]. catuhsataka-vyakhya ~ [f~~~. Candrakirti if]. catuh-satya @ (~3t) [9~, [9~~ A-f"J."H, fifrf>iltJi. catuh-satyavatara ~ (~3t) AIZY(~)~ '" rf>il!1t1t. catuh-skandha ~ (~3t) IZYm, IZY~ 1HJu.#.f.. catuh-skandharupa-laksanatva @ (~3t) IZY M,@ ~ tEl, [9mM,~m "'1HJu.#.f..

pat t i-kayah ~~, ~~] ~¥. 63, 1irf1$/f. -bala-kaya. catur-atigin (ffiJ [7!JlmfMpJ(;~; (~3t) (udyojayadhva ) <-ini (srghra) senam tz:Y~~ -fot.#.f..303. catur-atigula @ ([ij;Wt~zj~) f~tz:Yt~; [7!Jt~~Jt

JJr;

(~3t)

[7!Jt~, [9m:lt, tz:Y-;f~##.#.f.,

1HJu.#.f.. ~

[til (til

1o/J~, ~~ Cathartocarpus Fistula]. caturangula-paryavanaddha [@ Caturangula 1o/J)a~~lia~
(~¥).

catur-anlka (ffiJ [7!JOOi¥J(VarUl:za ffl$). catur-anta ~ [7!J(OOi§'~)lIIm~(~:l:ih). catur-anta ~ ttl!. caturanta-vljetr (ffiJ (~)() Mj[9~~~ 1irf1$/f. catur-apasrayana (ffiJ (~3t) ~ [9 fiX Iirff$/f . catur-artha ~ (~3t) tz:Y~, [7!Jfl~ *1"1itJi.

-*

catur-arya-satya catur-arya-satya @ (~)I:) [9~, [9~it:, [9~~ ;14!-.l£, #lilt. caturaryasatya-samprayukta ~ (~)I:) J1![g~$ iJ. !l.t£. catur-arya-vamsa @j) (~)I:) [9~fl ~@f.7.t£, IN/Ii"'. catur-aSiti ~ J\ [g . caturastti-sahasra @ (~)I:) /\;!t [9 T H-C. caturastrl-sahasra ~ ~t j\;!t [9 T. fi catur-asiti-sahasra-prakara-bheda (j) (~)I:) j\;!t [gT(m1~H~tJjU *1'11.tiJ. catur-asra ~ [9fi:!~a"J; IEna'-], f~~~; (~)I:) [gn Uf/I.!/t, Intf-CA. -catur-asra. catur-asra ~ [= catur-asra ]; (~)I:) [gfi:! 1-0;.1£.63. catur-asraka ~ (~ -a) [9fi:!~a'-], f~MpJ(;[9fi:!~. @j [c.mr:r )-fl¥iJjUa'-]~~]. @ (~)I:) [gn _-CA. caturasramika ~ [ref'! catur-asramin ] ~mr~[g

318 catur-dasan ~ [9. caturdaSarca (Osa-rca) ~ fi+[9ll1~1l]. catur-4aSi ~ C~oo f3 rp B'-]) + [9 B . m caturdasika ~ [/teFl catur-dasi l tE~llIf3l¥Jm+[9 B ~~~~; (~)I:) +[!J1i IirIf-CA. caturdha 001 [9 $51tt!!; [9ffl:l:lli. caturdha-karana @ 11151 J(;9 $51 . p[ caturdhakaral}ika ~ [ililEl caturdha-karana ] 51pJ(; [9$a'-]. catur-dharmaka-siitra @ (~)I:) [9$~, **[9i* ~ '#Ii"'. caturdhavarana
#.

+

+

Cdha-avO)@

(~)I:)

[9fl~W

*1'11.

catur-dhyana @ (~)I:) ((~1if)) [9~ IMt£.; mIZY;jffI *d1/Ju.t£.-dhyana. catur-dikka ~ (~)I:) [9:1J00 '#Ii<f1. <-m ~ [9:1J

WEEr5Z-.
catur-asramin caturasramya ~

tt!!. iMi&!~iH~a'-][9f3:M~m. l ~mr~
@ [jJ [reF! catur+asrarna

l¥J[gM~r5.
caturasra-sobhin ~ ~filJfl~a'-]. catur-asrata ~ ~~( ~filJ), IEiii(~~H$). catur-asri ~ [9 fi:!~ l¥J. caturata ~ WIl)3, ~~; 15lm-, ~f1:::::Jm(~Jt). catur-atman ~ fi[9oo1~mllilGOOfLl¥J. catu-ratra (j) @ [g B; [~IUtHT[9 B l¥JfRJ:t~filJ]. ~m ~ [9 B caturatva @ [= caturata l. catur-avatta @ tEiJ.1i,j/Nt~H#l¥J__tl"ft:tUt~iEIlPJT

catur-dlsam ~ [9:1Jtt!!; (~)I:) [900 iJ.fJI..I£. catur-disa-samgha ~ (~)I:) ((~1if)) [9nftt '#Ii!1. caturdisasatpghika (j) @ (?) [/te§! catur +disa+ sarngha ] (~)I:) C(~1if) IZYnftt~ '#Ii<f1. caturdisya @ [/teEl catur-disa ] (~)I:) [9:1J -tfA.; catur-dvara-mukha ~ (~ -I) tJ [9 r~ 0 . ~ catur-dvtpa ~ (~)I:) [9*~Jii, [9~l" #lilt. catur-dvipa-cakra-vartin ~ [9 Dvipa OJt{)I¥-Ji!fi?§'j
(~1if)

mm,

f,fiUm~

-I-A.

zr~~.

~ rf:i~

(iJ. fJI..I£) .

catur-avattin lllil f~~ catur-avat ta a'-] catur-bahu ~ fi[9". catur-bhadra ~ [9:v.:~]!, flP ~F~¥iml¥J. @ Aa'-] [9ooD~ [k irt i, ayus, yasas, bala; wzdharma, joana, vairagya, aisvarya.js dana, joana, saurya, bhoga (vit ta r]. catur-bhadratara ~ .t:t(@)[9ffl¥~Iii. catur-bhadrika ~ [M~J'frlB'-]-fl]. catur-bhaga (j) m[9$51, [951B'-]-51; (~)I:) [951 Z- ;1-!l.t£.~ MpJ(;([j]) B'-]m[9 $51. caturbhaurtka ~ [/teEf catur + bhuta ] EE[9~*M

pJ(;¥Jf~ ~p . l

o.:

pJ(;a'-] .

catur-bhrsti lllil [9fi:!a'-]; fi[9oo~~Ji. catur-bhuja ~ fi[9". ~ [Vi$~u JWllilGKr$~aIil!f!~]. catur-bhtimi-jfiana @ (~)I:) [9fltt!!W *1'11.#. catur-bhiimika ~ [9f1a'-](}jFf). catur-bila ~ fi [9 00 00fL. catur-damstra ~ fi[9~~3f. ~ [Skanda Iil!f!a'-]~ • z~]; [:lit Danava z~]. catur-danta (j) [:Jk ~ Z~ ]. catur-darika ~ [Kathasaritsagara r:rmE lambaka

[/teEl catur-dvipa] (~)I:) [9*~Jt{, J:IZY*~Jii, J:IZY~l" #lilt, fA~#. catur-dvtpesvara (Opa-IsO) ~ I= catur-dvipa-cakra-vart in ] ; (~)I:) ~ttIlIZY~l" '.ff.Ii"'. catur-dvtpika ~ (~)I:) [9~l" *I"11.tt. caturdvtplka ~ [/teEl catur-dvipa l (~)I:) [97,}Jt{ .ff. lilt. catur-gandha ~ IZYnfi~,*. catur-gati ~ [9flfE$ (Vi$~u JWI). catur-gava @ [9~Jii}4illI¥-Jlt!. catur-grhIta @ ate[9~(~ft). catur-guna ~ [9 iD:I¥-J [9fflB'-]. , catur-hanu ~ fi[9~. catur-haya @j (~)I:] ~,~ iJ.fJI..I£. catur-hotr (j) [iT f3 Edlf3~)jfJf,fpJTHI¥-JWtlTijI~)(Z ~]. catur-hotra ~ EE[9~ (3::) ~'g¥MTI¥-J. @ EE[9~ caturdvlpaka

lllil

(3::)~'g~fiI¥-J~~;[9~3::~'gI¥-Ja~;[9~3:: ~'g [~mJ:t!3].
ciiturhotriya ~ [/teFl catur-hotra ]

EE[9~3::~'g

~~I¥-J .
caturhotrka ~ W Catur-hotr filJAlI¥-J. caturt ~ ~fflJ, .75; l!:1J. caturika ~ [A~]. ciiturivdhya @ [reEl catur-vidha ] IZYffl; (~X] [9 fl tl/ft#£H. catur-lekha ~ (Mtl:) ~ [9 fl~U~I¥-J. catur-maha-bhautlka ~ (~X] ~IZY*~[9* *IHv
.1£.

B'-]~fi!1i] . m+[9B'-]; EE+[9MpJ(;I¥-J. catur-dasadha ~ +[9ffl:l:lli, tJ+[9fl:1J7!. catur-dasaka ~ m+ [9 I¥-J. catur-dasarna lllil m+[9B'-]·
catur-dasa ~ (~
-i)

319
caturmahabhautika[ffi) (iteEl catur +maha+bhuta]

catur-vyanga

m IZ!I iHu.1.f..
4##.

~

(;\:!l!>c)

IZ!I !1k) *iHu.1.f..; (

(m)

1m tiE * rf

lZ!I::kfl, 1Z!I::k~~, IZ!I*_&~~, ~1Z!I::k1:, IZ!I ::k'&PJT~~ iHu.1.f., ~:{i!i!1, :{i!iJti!.. catur-maha-dvfpa ~ (;\:!l!>c) IZ!I ml A -f£K. * catur-maha-patha [fj @ IZ!If~*H!I¥.J~Oz.15 (~¥); (;\:!l!>C) IZ!lliiH A -f£H. catur-msha-raja-kaylka ~ (Ij) (;\:!l!>c) IZ!I;R':£ ~il:.8jJ
(;\:!l!>C)

caturthika [ffi) [iteEi caturtha] l= cdturthdhnika ]. caturthl-karman @ (~m)mlZ!l B B"Jfi:x:t. catur-upadana @ (;\:!l!>C) IZ!Imlf.ll *'11#. catur-uttara [ffi) !tt1m IZ!IB"J. caturvaidya [ffi) (iteEl catur-vidya] m~1Z!I Veda.

catur-maha-raja-kayika

(j] ~

l=

eatur-valsaradya
catur-rn"];
(;\:!l!>c)

~.f.!i!1.;

lZ!I;Rx,lZ!Ix~;R, ~OOT, IJi §]

IZ!I;R':£;R, 1Z!I;R,:£~,IZ!I::k':£~
[1. Vaisravanah

IZ!I_N,

m

(;\:!l!>c)

IZ!IfI_N,

IZ!I~N, IZ!I~PJTN An, IZ!I~PJTN *1"11$. (~~)

~¥, ;1-11-.1£, fi.!iJti!., ;1-~.I.f., Il!!1$A.:
2. Dhrtariistrah

M'~,

3. Virurjhakab

!tt~,
1Z!I::k

vaisaradya. caturvaisaradya-visarada [ffi) ~j!IZ!I~PJTN
(~¥).

4. Viriipdksah

Il!!1$A.

caturmaharajtka
jIfJ~];

(rmJ) l=
~

~ [iteEl catur-maha-raja caturrnaharaj akayika ];
fA+#.

] [Vj$~U
(;\:!l!>c)

catur-vaktra [ffi) fjlZ!lOOfL. IFj [Durgiit¥.lf~=iffjl}~]. catur-varga IFj lZ!I$t¥.I~.g- [:;tAI'lA.1:.t¥.IlZ!Itt!:

':£;R, lZ!I::kx~;R
catur-masl

mt

(dharma),

(rnoksa r].

11~ (kama), ft:1"¥J.J (artha);&ftt&t¥.Im -catur-bhadra.

1£_

IZ!I ~ WIrdl. M catur-mast ~ Ciiturmiisya ~iIlBl¥.J~~ Z B. caturmasya @ [ruE! catur-masa ] IZ!IM~Wlrdl; mlZ!l M~ (=M*mJZfJJ).rrl¥.JlX~. catur-medha [ffi) IZ!II t:lJB I¥.J iIlB. f ~ catur-muhiirtam ~ 1Z!I~~(MuhOrta)ZIYl. catur-mukha ~ fjlZ!l~~JiI¥.J (iiI). IFj [(fjIZ!lMOO
fL), Brahman, Vj$~u;& Siva ~zjjEf:I~]. caturmukha-samlrita ~ Jfj IZ!I ~ §B"J. 0 catur-miirti ~ fjIZ!lM:9~~jjlGOOfL. IFj [BrahmanjIfJ,
Vi$~u IfrIIIjjIG Skanda jIfJ~zfjl}~].

caturvarga-clntamanl ~ [1f;G]. catur-varna (IJ (;\:!l!>c) IZ!It iHu.1.f.. t catur-varnamaya [ffi) IZ!I tt ( ~ *& ) m .6JG m t¥.I. caturvarvya [reEl catur-varna ] IZ!Itt; (;\:!l!>c) IZ!I

~, IZ!Itt

m

AJIoJ'l..&, ~Ilf#f#.

catur-varsa-satayus Cta-ay") [ffi) ~tlj!IZ!IB~t¥.I1f: ~. catur-vasana ~ (~>c) IlYfI~, IlYfI.~j\;, iHu.~.; IZ!I tt!1k, IZ!II!1k *iHu.1.f.. f
catur-vaya [ffi) catur-veda ~

rmJ

1Z!11! , IZ!Ifl t¥.I. B"J f
1lY~~(Veda).

[ffi)

§'$jjlG7mlZ!l~

catur-miirtitva @ [~_t ([ffi) ~]. catur-oghottlrna C'gha-ut") ~ t:lU1H&lIZ!l~*ffij*;
(;\:!l!>C)

~t¥.I.
catur-vedin ~ fj!m~IZ!I~~t¥.I. catur-vibhakta [ffi) 5t~IZ!I$7tt¥.l. catur-vidha [ffi) 1Z!11!B"J,Z!Imt¥.l; (~>c) IZ!I, IZ!IfI IfIt1 I $A.; IZ!IfI * rfl/ff;lft£K, "'I"tI.#.; IZ!I, IZ!I$ ""11.#. m~

?!llZ!lllt1E ~ ¥.
@
(;\:!l!>C)

catur-sarpgraha-vastu
uh-s",

IZ!Itlrr

~¥.

-cat:::

IZ!I, mlZ!l iIIJ!'.I.f.#, 111+#, ~Ilf/Jf$, 1l!!1$ A. - m ~ m lZ!I;x!1k. @ m IZ!I $5t. (j] Ttfl¥.JmlZ!lf (gh, jh, dh, dh, bh ). caturtha [ffi) mlZ!l(!inPJT~il&B"J.
caturtha [ffi)(~
-I)
(;\:!l!>C)

mlZ!ll¥.J;

1Z!11!!1k. IZ!Im~~
iHu.1.f..

caturvidha-pada-praSna-vyakaral}a caturvidhavlparyasa mt1 (*!l!>c) catur-vidhya (~x) IZ!Im. catur-vidya [ffi) m~IZ!I~~B"J. caturvidya [ffi) m~IZ!I~~t¥.I. catur-virpsa [ffi) (~-I) m

r.. , IlYm~, ~

m

(;\:!l!>c)

1Z!I{iJ

caturtha-bhaga ~ (;\:!l!>C) IZ!15tZ- IiJ11$A. caturtha-bha] [ffi) t£~IZ!I5tZ-(jf¥J.JjjlGm). caturtha-bhakta-ksapana @ IZ!I"* ~ f.Ullf.Il-"*t¥.I

m

IlYm~~MffU *,11.#. * rfllf;!iYA,H.

'is f.f, ~ fllf.Il m IZ!I;XIm"* t¥.I'is f.f
caturtha-dhyana-bhnmika
tit.

~

(;\:!l!>c)

1Z!I".!1k

fA.+

caturthahnika caturthaka ~
.1£.401.

~ [iteEl caturthahna ] mlZ!l B t¥.I. mlZ!lt¥.l; tijlZ!l B fI~t¥.I (~wn; (~>c) mlZ!l I-et.I.f.. IFj (;\:!l!>c) IZ!It¥.I~m, ((~ [!I B ~H~» iM;' ~

caturthaka

tijlZ!l B ~1:.t¥.I (~= ~~). mt1 (~>c) IZ!IB =if, fij IZ!IB fI 1HI1$A . caturtha-kala ~ mlZ!l:xt¥.llm"*~rdl. -Ill, -e fflf] ~ fijm=;Rt¥.Im~. caturtha-kalika [ffi) ~tAlf.Ilm IZ!IXlm"*. : caturthirpsa [[ijJ m IZ!I 5t; (;\:!l!>c) 1Z!15t - 1HI1$/l $ Z [ffi) t£ ~ 1Z!15t - . Z
caturthirpsin ~ [~_t (~)]. caturtha-prahara mt1 (;\:!l!>c) IZ!I~, caturtht ~ ~ ~ ~ B"Jm IZ!IB; (~

IZ!I~~. IZ!IB"J;= + IZ!I JT mt1 P .6JG. ~J=§IXM:~iji{*'ttllY~PJTm.6JGt¥.I.~(stoma). fj!Jfj Catur-vimsa ~~t¥.I B T. catur-vimsae-chata B = +IZ!I. catur-vimsaka [ffi) = +IlYPJT .6JG. catur-vimsat ~ = + IZ!I. catur-vimsati ~ [fI1;&:P Itt¥.I Im)] [~ .L] . catur-vhpsatlka [ffi) +IZ!IPJT6JG. . caturvimsati-krtvas ~ = + IZ!I:X(§I). catur-virnsatitama [ffi) m = + IZ!I¥.I. t caturvtmsaty-aha (lij fI1 = +IZ!IB .

=+m

m

m

=

catur-vtrpslka

~~ Il!!1$A. 1m t¥.I) m IZ!IB;

= catur-virnsa (1Fj). caturvirpsika [ffi) [itei3 catur-vimsa ] IItnm=+1Z!I B t¥.I. catur-vtra (lij [im.1lY B $f.ft¥.l-ti Soma ~:!1!!]. catur-vrsa [ffi) fjllYm/J4:..
catur-vyailga [ffi)

m

(;\:!l!>c)

lZ!I~fl6iR1S&,

lZ!I~tim.

catur-vyapin catur-vyapin (j) IBl~ [9 (A) I¥J. catur-vyfiha (j) fl'[9f§IDt [Vi$lJu ffl!I!~]; fl'[9!j[. caturya ~ ~~~, Vj~j>; i'tjJ. catur-yuga @ [9l1iflt,ij (Yuga ) l= -jdm (Mahayuga ) ]. (j) ~ ..~[9I1ifM (Yuga). catur-yuj Illil = catur-yukta; -!Ii1B (~~*) ~[9nJi
(4=-).

320
catu~padi-gatha ~ (*!1!x) catus-pafica rt© rmJ catus-paficasat ~ catus-patha (jJ @

.,..~.

[9 {=;Jut,

((~{f))

[9{=;Jf& Ii-

[9~1iI¥J. 1i + rz:g . rz:gffl5t 3U!li( + '¥ 1m 0 ); (~ x) [9 l
Ii·

catur-yukta Illil [9~Ji('~~4 )pITf.lLI¥J. catus (jill [9;);:; (*!l!x) [9, [9fl ifNJt!!,. catu-sata @ B @Vj §. catus-cakra ~ [~9J-flffltl!l¥J:gfJll];

[:J!!;~iiiEz:g

fJll].
catus-carana catuscaranika
(J!;I;:rt;)

Illil EE[9 $ 5Hff pjG [9 JE l¥J, [9 JE iii:l¥J. ; Illil Ue§ catus-carana l f~im[9 Veda

catus-patha rt© tE + lfflJ: ( tE lfflI¥J[g fij J: ) . catusprasya Illil [re§ catus+prasa ] JE~rz:g},JIZ:8~. catus-puta rt© rz:gm~. catu~-~a~ti~ (*!!!x) 1\+rz:g *!~~. catustaya rt© (~-i) [9f1I¥J, EE[9PJTpjG; (*!!!x) rz:g, [9 fI !HJu.~, 1A1J-1.'.H.; rz:g, rz:g $) * rf'1/11;#4'. ; rz:g i~ *~ ( f 1Ju.~.: dhatu-[9j1f. m+'4.1. 36. (jJ @ [9@PJTpjGI¥J;

fRT [9 fRT ; ~

j,t:iff ;k

*

I¥J1!t $

r~.

rz:g@-rJ:l.8'g;

(*!!!x)

rz:g IA*"#.

catus-catvarimsa

[9 I¥J.

Illil (~

-I) ~

[9 + [9 I¥J, § t5 [9 +

catus-catvarimsat ~ [9 [9 . catus-catvartmsin Illil §~[9+[9$51. catus-citya Illil filaJ..tE[9J1 J:, EE[9Ji5i:f#l¥J. catuska Illil EE[9 pIT pjG; itt 110 [- sara @ B [9, B [9 51Z[9]; (~x) [9 1A*"ti1. @j [_A:g). @ [9@tMpjG

+

catustaya-bhaga ~ (*!!!x) rz:g51z~¥. catu-StbfiJ}.a Illil l= catubsthuna l : (*!!!x) rz:gttpfTpjG I-Bl.~. 63. catus-trt-dvy-eka-bhaga Illil 1!t §ti iJt. [9 •

_&-I¥J$51.

= .=.

catus-trtmsa Illil (~ -I) ~

I¥J, [9@-rJHZ~);
cams-kala

-flEE[9@

(IIItt)
Veda)

5i:f#I¥J:*: I¥J[9Mlt1

catus-trimsat ~ [9 . catu-vacana @§ l5 §. catu-vlmsa Illil [(Gil1!f!) , = catur-virnsa
;'t;""~. 154.

=- +

= + [9 I¥J;

§~

= + rz:g.
=+[9

]; (*!!!x)

Jm.; 15M8~*~". rt© ctilH~J:fl'~:iFfflim[9
rt, fl'[9$51.

[~ ca t us- kandha] ~ (*!1! ) [9 r~irsu. x [9fij, rz:g~. kandha 'jjJfi~~ kama I¥J ~~~. Yasomitra m1'F!i(prakara)Z~] {K*"ti1.326. catus-karna rt© .R m rz:g Ill!I¥J. : catu-skandha catukkanna catus-karnata ~ - aya ~ ~,~!t!3. catus-khanda rt© [9 $ 51 tMpx I¥J. catuskika ~ [9@PlTpjGZ~, [9 (HJ5i:f#I¥J:*:". catuskln rt© [9@-rJ:l.. catus-kisku rt© [9 Kisku 8~~Jl'. catus-kona rt© rz:gij I¥J; (*!1! ) 15 IJ$. (jJ @ [9 fij H3; f x
(~x)

catvala (jJ @ (f:t!;±~ Uttara-vedi (J=jJ~lI) B"J )i1JlJ. catvalavat rt© (~~9J) J5JTImU8~ifIlJ (catvala). catvar' (jJ @ (j) [ca t ur l¥J (j) [9. catvara (jJ @ rz:gij H3; 9J E; + '¥ lffl; rfHiJ i¥J m! IU ; f (*!1!x) fRT;[91l, rz:glltll, +'¥lffl 1-Bl.1£, A-fJ:K, _$A. catvara (jJ (*!!!x) l= catvara] rz:gfRT~ A;'t;!f.,,~. catvartm-sa Illil (~ ~rz:g+I¥J. catvarimsad-danta Illil (*!!!x) + = f§ Z -] rz:g +

rm]

-n

~~JE +~~§,

IlIt1$A.

[=-

catvarirpsad-dantata

[9 ~

j,t:iff;kli.

catus-kotika [ffil (~x) [9 ii], [9 ii, [97*, [9 ft !~~, IA*"~, Iir!I$A. -r-catuh-kot ika. carus-kotlka ~ fl', M" fl'M" ~Ffl'~FM,~[9tfPmPIT catuskoti ka @ [ire f'l cat U$ - k 0 t i] rz:g 51 I¥J; (*!l!x) rz:g $ {=;J,[9 fl ~ !~~. catu~kotikii ~ [reEl catus-kot i] (~x) rz:g{=;J~~. ! catuskotl ka-bahya @ (*!1! ) tf:l ~ rz:g =;J,M:H~ {=;J,~ x { rz:g

~ (*!1! ) [= + = f§ Z -] x {§'~~SjZ) -lJ1iJt!!,. catvartmsad-ratra ~ [9 + B M ra'. catvartmsan-mana @ fl'rz:g+ Mana I¥Jm:fi:. catvartm-sat ~ rz:g . +

rz:g

~rz:g+~(

catvartm-sati ~ [IQ] _t ] . catvarhpsat-sama-danta

pjGZ~~7*;

(*!1!x)

[9{=;J, [9$

Illil

(*!!!x)

[=

*!~tj!.

[g+~, -]

(0

)[9+~,

~[9+~{§'~~SjZ
~
(*!!!x)

+ =~§ Z- ]
-lJ1iJt!!,. [= + =f§Z

catvarimsat-sama-dantata

[9+~f§,

(0 )[g+~~§,

~rz:g+~{§'~~SjZ

[9f1f§
catus-pad

!HJu.~.

Illil

pjGI¥J.~
catus-pad, catus-pada catuspada

rz:gJE(lfAll)I¥J,[9$51~rz:glfAllpJTfff !Wi!rz:g&. ~ @ [9JEIIi:. [catus-pad I¥J (jJ 00 ~]. Illil [9 JE I¥J; 1f rz:g i({=;J)¥J. (jJ rz:gE 1Ii:. t I J Illil (~ -I) [9JEI¥J; [9 $51 PIT pjG. @j [9 JE
(~-I)

if.!iJt!!,. catv-artham ~ Il; ®!t!3. cauda @§ ~U~fiA. cauksa Illil l= coksa ] ~ill¥J;

rzg.
i'H,

m

1Ii:.
catus-padaka

rt© (~

-ika)

[9 {=;J pjG. (*!!! x) [9 {=;J,rz:g pIT

§, -rz:g{=;J ;'t;"'.~, ~f11.~, ~7C8)J.~, M-lfN!I, Iir!I$A.: "" ga t ha rz:g =;J [9 {=;J - [9 {=;J [9 {=;J ~ ~f11 { ~; f&, f&, fm

.~, 1i:-7C8!1.~, -lfli!l. M

1i:-7C6Jl.~, JUJ.iA.I/l, M-lfN!I, H$.: -m asanarn prajfiapayitavyam )M1Jm. 1i:-7C8)J.~. 109. cauksa-cfvara @ (¥.!!x) r't'<ijji ~7C6Jl.~.: =-pravr t ya ~iJt'<ijji ~7C6Jl.~. 5. cauksa-samudacara Illil (¥.!!x) _$11.; /\-f~'.H.: -0 bhavisyat i suci-sarnudacaro bhavisyat i 1~!¥i'fJ A-f~:H. 260. cauksya Illil = cauksa .
;'t;"'.~,

i', *'TrJ, ~i',

~r'I¥J,

[*!!!x)

H', M1 A-f£H,

ii, !¥,

*r'~fJm., lIe -

r', m~mi'

r't'r

tmJtm

321 caula @§ ~U~~A. caula-karman @§ l= cau1a]. cauntya l® El !R(cuDtI)l¥J· caura ~ MR~, ~£r;a; ftuM( _o)~; !tw~; (~)()R~, r;a, r;aR~, ~£r;a, ~M, ~R~ ~¥, A-fiH, ii-Jl.,~, fj:~, I.lf.iI.J1, fAiNi}, 1iJt'$h., $$.; ;t;jJ ##Rffttl'.: '" 0 dhvaja-baddhakah ~£r;a~fllJ, fllJR~~ 1Irt'$ If caura-danda-bha] ~ ~/J'ftu1fiJ iiJl¥J. caura-kantara-madhya-gata ~ (~)() ~~~Jl~
~(@); ...~,

cestita

if [Wapi i!I!ffl (~~)];

*

JttaBI¥J1IJftj:xJt::xim-m~~ ~atha~~J; (~)() E fA1-ik, *1'1i.~. -na, E~'" ~iJqF'" [llPllJftj:xl¥J::x~~Jtt~RX:1§
J:E]. atha -, !iltE~"'fg, Q]'~. iti-vna, ECll:t~&ft)···mIJC~:=fPJ1i/y). na +-, no -, EqF"', [~1ti'~] ~D*1'~,

~D*'" [{Rffl tad, tatas, tada, tarhi

_0

~D*

~R~r;a, ~i1!~~R~J!E
$ A-fiK.

/\-fiJi.

caura-karman ~ Mr;a. caura-katha ~ (~)() mr;aR~~,

MB~R~~, ~~JIlR~

caura-sankln ~ ~'I'B/J'ftu~~£r;a. cauratara @j) *M. cauratavi ~ *~£r;aftif'I¥J~**. cauri ~ = caura. caurt-Bfln, pJ(J~l1'J"ftu,f1'M. cauri-bhiita ~ ~/J'ftuJ.x •. caurika ~ (_0) I¥JMR~, f1'M; 1iI*, ~, tEC(j)B'9Ii1*~.
cauroddhartr

yadi +-', = ced. cedi (I) i1!l [Bundelkhund I¥JA~Z~]. cedl-bhn-bhu] @j) [= cedi -pa ti C:;ttl':j Sisupiila I¥J)]. cedi-huna @j) (jJ Cedi ~W Hun ~. cedika ~ [j1 Cedi ~~. cedi-pa ~ Cedi ~1mZ:E. cedi-pati @j) [IQ] 1:]. cedi-raja ~ = cedi-pa. cedl-vlsaya @j) Cedi ~~Z~. cekitana (&11) (ftJ tiW!; Q!13AI¥J.~ [A~]; [:E~z

WF~.

~].
-aya
flU

-+Cit. 1fJ

Cra-udO) ~ /J'ftul¥J5ru£(~~~),

f*f.tli.
caurya ~

Mr;a; iii* , WFI&, ~'F~; (~)() fy;t;jJ, Mr;a,

ftur;a

)'i-Jl.,~, tllN"J.~.

caurya-bhaya ~ Mr;a~ij IJreB'9f&';tI. cauryaka ~ [= caurya ]. caurya-rata ~ f,6*B'9'Ii~¥!f, jj~. caurya-vidya ~ [.~E13 Yogiiciirya pfT~f'FI¥JMf$j~ ~~]. caurya-vrtri ~ ~HM~ml¥J. cauta-pallava ~ (~ -i) lUJ~cJj'HMI¥J~~~Jt¥i

fl. l= cavika ]. cavika ~ i!iij#XCI¥J-:fi). cavika ~ [IE] 1:].
cavi ~

cekitat (&li) (ftJ -+Cit. cela @j) = ceta. ~ ~~, ~H~; (~)() ~, H~, ~H~, ~ ufAlJt, -iUiM, fA+~, Iir''''$h.. cela-gailga ~ [?'OJ ~ ] . celaka ~ M-ffll¥J; [A~]. cela-ntrnejaka @j) i$t~IA. celapahara @jJ ~H~l¥JftuM. cela-praksalaka f¥j) l= cela-nirnejaka ]. cela-rueika ~ ~.(mH'HI¥). celasaka (Ola-a§O) f¥j) (!!!t~~~I¥J) !!!tA. celika ~ ~~I¥JIl£W~. celuh, [Ca11¥J (%/1JG) (m.::::) lmJ]. cere, [Car B'9 ~ (%/1JG) (m.::::) (j]]. C~t 1. fHID ~ c~tati (-te) ~i1J=¥JJW, ~1tJ,
_0

cavya ~
cavya ~

l=

cavi ]. ~ ~~; ~~,

Jlt; ~t.J, _raJ; mm, f'F, f1'; lmft; (~)() te, W;, ItJ 1t /\-fiH, fA1-~. (iL'§*71') cestita fM1'; lmfT. (~f)):) ce~tayati( -te) ~j£i1J, ~mi1J; ~~ty. a- 1i/y,.fT. (itf.li) ac~tayati ~~i1J, {Rmifj.
ari- iIi®; ~F1@I; (~)() ~" )'i-Jl..~. ati- ~N~t.J. pra-vi- ~ ~F1@I. (~*71') vlcestita

m,

tJT

[IE] 1:]. Cay, 1. fHID ~ cayatiC-te) ~1fl([ff);

~~, r1~.
apa- Nil'; #~, ~ff; (~)() ~~ /\-fiH. ni- ~ff, .~; ~ •. caya ~ !1ElJ; Ii; ±it; ~; ~; ~~, ~~, ~~; (~)() ~, ~, ttt, MIi 1iJ!.,~~, fkt-~, 1iJt'$h.. -rp Gam (~)() fl]ii fA1-~. cayana ~ ~fj{; if&~I¥J~lJ; itlJ. cayaniya (**71') J1!f.RCt!), Q]'~~I¥J. cayaniya (**71') Q]'~~1tI¥J. cayanusmaraJ)a-priti-manaskara (I) (~)() :S:~f'F ~ *1iJl,~~. cayika (~)() ~ * JJ~;.Qj;. cayitr ~ ~jfl¥J, ~W;I¥J.
cayu ~

sam- l1ID tlJf£, ~HI;Wlj!, ~t.J, mil. vi- tJTIlI; ~Cl®)~t.J~mifj; jf~, jftfj; (~)() ~B, ~" ~#iI", -if.IiM.; :=ff'FMM, ~ftB~* [Tib. khyad-du-bsad ] -if.IiM. 164. (it 1)):)vlcestayatn-te) ~

I¥J.

f~*a*, ?~jf

tf:j

cec-cet (~IX) ~ T [ft 1fiJfij §]. f ced (ca-id) Ii!) [1'ffl~X1i!~~1i]ImBJU

~Vf-~itl¥J.

ffij(~);

f~

j£i1J, fY!mi1J. cesta @) j£i1J, .Jl:.; ml11;H~, ~m~N; (~)() H, f'F~ A)'i-!f.~, fA1-~. c~ta ~ = cesta: .11'; fT1i/y, I11f'F, f1'l11, j!fT; (~)() ib; ~, f'F~, ffif'F, :9rPfTf'F, pfT~!H'F~ rpjf{;Jfr4, "ft td.3.1-, -if.ilM.; i1J11& • rf'1Il~H.: kaya-van-manas-s,.!iHB~~ .If.IiM. 402. +-niscesta. cestana @§ j!! i1J; .. f1' . ce~tayitr ~ ~j!!i1JI¥J. cesttta (~*5t) -Ce$t· @§ = cesta; (~)() ifj, fj, {'F,

cestitavya

322
fJI.+1Ji, lh!iJv!!" Ifftf$Jl;

PJT:&, pJT~1'F; $~.; ~ "iliJU£.$.

m

1li11$

ceti-bhnta .#£..139.

Il@ [(llfIW],

= cet i-bhuta ];

(~Jt)

tzD~$ IBI

cestitavya

(;;;H~5t) (@) (~~A) (~Jt)

ff!1'F(z$-).

c~ttr ~

1'F

jHlu.#£..

cepka ~ = cet aka. cetika (j) @) [<caitya];
333.

(*!!!::x:] ~,

~~

~#I.J!I.

302,

ceta @j) f~A, ~JlJJt;(~Jt) ~Jl., 1if~ iliJI.#£.$, ~#Ii!l. cetah-khlla !llil (~Jt) ;[ ..,*-lG, {"~(?) fJI.+tft. cetal}-paryayabhijiia @j (~Jt) fig;[", ~, fig {J' ~ "iii cetah-paryaya-jfiana
tf$~.

@

(~Jt)

{J'i~jlU~,

~~{J'

Ili

cetah-prajfia-vimukri @j (*!!! Jt) {J' ~ 1m "JIlJI.#£.tft. cetaka ~ [= ceta l. cetana ~ (@j-i) SJ38B"J, laifB"J; ~~1fB"J, ~i§~ B"J, ~W:B"J; (*!!!Jt) ~ ~-t:-N~. @j) ~~~1¥tE, A ~. @ fij;ji$, ~~; ~:\f (B"Jfft!), mt!; (*!!!Jt) {", Jr5" Yl, Jr5,~, ~., ~~ fA +$, A.JEJ2$.; ~ .~-t: +tIl.; Jr5" 1'F~ "rpi/I1Jir. -a......,. cetana ~ §:\f, ~~~, fijilll$; (*!!!Jt) lG', • rpi/11118, '" 'I' 1"';!~Ji, "iliJIli!t~.; 1'F ~ '" rpi/l1tft.; ;t;, ,f~" PJT,I~" ,I~,

m

cetistha I. !llil [ci tra B"J(Riilflj)] Dlmlm!B"J, fiSJ3;JB"J. cetistha 2. !llil [cet tr B"J(RiilfljJ] Dfi~B"J· cetita !llil (~Jt) !G',it +ti#. cetiya (j) @) [<cai tya ]; (*!!!Jt) ~, (f~)~ -fot.#2.. 383, /J:M3-IIj:. 11.; Jlij~, f~~~ */J:M3-IIj:.; (~--g) "/J

~m

~3-IIj:.

'lit Yl, ,E~,:W:, 1'F~, ~~;

~~;

Wft Iot.#£., li.lt.#£.,

kh'H, ;k,~ffM, ;i-11.#2., ~#Ii!l, "/ltif,;.+, fR~Ji, fA+ $, !i,rpilt~, Ilitf$~.: +-rn pusnat i fiWft li.1I..#£..
1.154.

cetana-bhava ~ cetanacetana!llil

[=cetanatva].

ceto-bhn ~ ~; Kama;ji$. ceto-hara !llil ~ {"Jlfflls"J. cetomat !llil ~~~, i§B"J. ceto-mukha !llil ~ ~ ~ Z tJ . ceto-vasin !llil (*!!! Jt) {,' § tE A -f£K. cetovaSi-parama-parami-prapta !llil (*!!! Jt) ~ {,' § tEm-~jt, {A~§tE-~Jj]f!~~~;E A-f~Ji. cetovasi-prapta ~ (*!!!::x:) (A~§tE, 1~{J'§tE, fig;[", §tE #1iJi!!.. ceto-vaSitva @ (*!!!::x:) ,l..,§ tE fA-+t~. ceto-vikara fl\jJ mill$mIL. ceto-vikartn ~ ,l..,J:lI!mIlJLB"J. ceto-vimukti @j (~Jt) ,l..,M 1m, ,L., 1~ 1m * /f ~-=:'IIj:. cettr cetya
263.

i!!l ~~w:w~~W:Zrs~, ~'~W~F
tln~:\f;
]
(*!!!Jt)

!llil ~It'Hi it, ~V.
I.

m

~'I~zrs~.
cetana-citta @ (~Jt) ;["';['" ·'tltft. cetana-dhatu @j) milll$~mB"J*fIf~~, -cetanaka

@j] @ @) [<caitya];

(*!!!::x:)

~Jlij

~.{f.I.J!I.

!llil (Ml!Jt) [Pali. ce tapana vara-s- ~1J ;tf.III!l.;I;.. IV. 8.

,EGJ,3'f

l!9litft.

fl

;tf.Ilf,(;1;..:

cr-

cetya 2. (*Wi5t) "6J~JtB"J, "6J~'t,(~B"J. ceya (*Wi5t) "6J!lfJ~IHJB"J. CHi, IV. (@) chyati ~~. (i&lWi5t) chata, chita. ava:t~:9~El, fUel, (i&lf~5t) avachata WHls"J.

cetana-kaya @j) (*!!!Jt) lG',~, ~~~ cetanata @j ~:\f, § ~. cetanatva @ [[EJ .l; ]. cetanavat !llil ~~~. ~:\f~J:lI!tt;
+tft.; ~~ *~-t:+tft.

fR+1Ji.

a- ~~~, fUel.
1.

praCHad
(*!!!::x:) ~D~~

~-t:

cetani-BHu, ~~~, tNM. cetanl-Kr, ~~~W:~~~~~. cetas @ :@)it!; :7'Clml;§:\f; ~~~; ~'§'; {J', fijffiIl3,~ ;t;; (~Jt) {,', ~, 2, {,,;l'~ ;'t;11.#£.,~jf,8J!.#£., ilill.#£.tIl, .{f.I.JM, fA-+t~, #iJl.fj:#£,.; {" '" rpi/l1tft, • rp/lftflt1.'H,·'tl
til.

~UEl". [.*'I!I1J~ijJ~ (i&lf~5t)] (i&lf~5t) channa 1~ lI:!IB"J, *Ki~B"J; ~egB"J, (B F.J )a!l!, ~~ JtB"J, ~ ~B"J, fLmB"J; channam fMmjfg, egtt!!m!B"J. ~IID (@) chadayati [(~W ~ aID] 1I f!, (~Oe1J~) ~Jj, ~m, f*~t; (*!!!::x:) 1ttI, itE, f!, 1I, lIit iliill
0_ ~

-fot.#2., tllf/!'u7.#£.,it:-11.#2.,,#. #4-.#2., fj:#£., 1/P.1$~ .; !if], eg ~, ~ 'I'/lftflt1.:H.

«ss«

#1.JJv!!"

cetasaka @j) f¥jJ [~1m Z is ]. cetasika !llil (*!!!Jt) {"~ ;k~f!fM.; {J' "iliJI.!.i!tft. cetasi-Kr, (Ml!Jt) ,E[t:i: fR+t/e. cetayamana (m7t) ~~~~:ttE. cetayana (T'm) (m51-] "6J~~B"J, "6J~~IlB"J. cetayitavya (;;;d~5t) "6J~:WB"J. cetayitr ()f2 ~~:\f~~~B"J. @j] ~§1f~. cetayitva (~f~) (1iJ~] [Cit] (*!!!::x:) !G',E" t:£lG'\~,

,E~\PJT

/te, ,E~,ffi~,

~~pJT~
~

rp/lfttIY4, fA+t/e.
(*!!!::x:)

ceteh-parivitarka

2, {"pJT2,

{J'ZpJT2, {J'

;t;pJT2, {"pJT~2
cep~ cep ~ [=cetlJ
=

A-f~Ji,

;i-11.#£., /J:M_;.IIj:.

--bhota.
(~Jt]

'9::, 1~'9::, ~*'9::, ~$~, lm~$, 11\ '9::A; f~A, f~t:£, w~ ee«. ~jf,8J!.#£., ~#I.J!I.
cet a ;

a- (i&I* 5t) acchanna '5ifif ~H~ B"J ~IID acchada:= . yati mf!, I\I~, ~eg, ~'5if~H~; ffi§) aID '5if (~H~ (f]); aID ~f?t; (*!!!::x:) fI~1 ~#Ii!l.: j Ivi tenachadayet f*$ (~¥. 136). ~IID (i&lWi5t) acchadita lIf! B"J; '5if~H~B"J: j ivitena-> f*$. ( li.1I..#£..I. 300.). abhi- ~1ID abhiechadayati lIf!; (*!!!Jt) 1I -fBI .#£., ;i-¥#£..: civarair bhagavantam abhicchadayam asuh (lm~pJTif)_t~J,:)ff1;tH~ it:-¥i.f..69. ava- (i&I*5t) avacchanna -'§~S"J; J,:)([~»1If!B"J. ~1ID avacchadayati -'§~, ~~, ~f*m; (*!!!Jt) ~ 1I fil.JJ&,. ~1ID (i&lWi5t) avacchadita. pari- (i&I*5t) paricchanna 1If!B"J, {ieC5l:~PX(_o). ~1ID paricchadayati flf!, ~~, -'§ •. pra- (i&I*5t) pracchanna 1If!fl"J, *~~B"J, f~~

~, ~~JtB"J, wmS"J; pracchannam,o- lM ~ fL S"J, fL m B"J. ~1ID pracchadayati (-te) II f!, III

323

chandah-sutra cha-kara

iL fi:f~*; j;)(~)lI~; (*!l!~) lIiL 1Ijj\l -*.iR!i!f/'.1, "Ilttt=..+. crtIID [l1!H!Bt) racchadita p lIE=8"], ~a 8"], f~~~8"]. prati-~f&ftl praticchanna lIE=8"], fi:~~8"], ~ a 8"], mif~*8"], ~~~8"]; Jl~(_o). crtIID prattcchadayati lIE=, -tgi\l,Illm; (*!l!~) !,-, lI,E=, a, lIa, lIE=, llIiHlit ~, 3!E, 3!E~ ~¥, -*.iR!i!fM,
~1f.IJ!f:, IHtl$/1. sam- (~*7t) samchanna = praticchanna. samchadayati -tgit lIE=, ~j\l; (*!l!~) lI,
;;tllf;t;f;.,

e chanda-raga-prahana-sabdah (a-kara) DI§$ U:V) ~~1::B*IIJT1i~~ lfottj!.127.; [[9+ +-m par ikir tayata upacayagarbha-prayogarn car itra-chat tra-mandala- bhedam nama prajiia-paramita-mukham avakran-

r~Z -]: -

~

cha ~~~if;

(*!l!~) ((~it))

$~ [11

+~

=~r~Z- ]:

e«. RfNfe.tj!, Jil1.tj!tit.
(~*7t)

3!ElI

crtIID
If

~~~fi1JfJ!iUHI~
chala (p~ (j)) @

tam DI§$(*~&_t.)~~~g~~AjIj)tEilUllir~;g
Aii-J'l.r!~.450.

~, tt~,

fFW::, ~~,

i@!~ (~~);

upa-

upacchanna

lIE=8"], ml ilia 8"], 1~

~tI;, 1/P.f$/1.; (_0), j;) ... tgitO. chala ~

~m

MBH, W::~, lill[f., :Y.J ft, ~, ~~, EtH~ifB fA ~1f.IJ!f:. <-ena ~ ~ 1ff~/iX
(*!l!~)

f**8"].
CHad 2. X. ~ (@) chadayati( -te); Chand, X. ~ (@) chandayati (-te) (~, (g]ID), 1iJj!, .l-JJf-y".; ~7J tg~HIY-J; .g~; ~ chandayati rEJ(001, p~ ~) m f~(~); (@) ~(OOJ, (@)g:'tJt. upa- ~ rEJ(OOJ)mf~C~), i51~(~). vi- crtIID vicchandayati (*!l!~) ~.~, ~*IIJT 1f.

t~~IY-J*MB; x~IY-JEtHM.

s».

chada Qm
(*!l!~)

lIE=C_o). ffij) 1~1I,lIi!:;
virnalot tara->

~ii-Jl..tj!.:

lf~

~Im(.); ~T; ;'};/I.tj!. 119. @§J

chalaka ~ W::!W9IY-J. chalana @§J !tX.Ii. chalana ~ [[QJ J:]. chalana-para ~ fF!tXIY-J,lill[~IY-J. chalaya t&jl) ~ chalayati Jtt!W9. chalika @ m~i'Jf'FIY-JlllX EtH. chaltkya ~ [lllX - fi]. IY-J chambarp-karam ~ 1r§~O~~JtE. chambat-kara ~ (~ -n, ~L, ~fJ.

~~=§.

chambat-Kr, ~~.
chambhin ~ @] [<stambhin]; (*!l!~) ~'tfIj #1f.IJ!f:. 303. --+a-. chambhita (~*7t) @] [<stambhita]; (*!l!~) t11i +*5(. chambhitatva @ @] [<stambhitatva. Piili. cham"

1'I~, 1Ii\l fI'rf'iltit, '"rf'ill1tit. chadi Qm lIE=C_o). chadin Qm [= chadi ] . chadin Qm flE=(_o), ~· .. aife*.
(*!l!~)

chafjaka Qm 1IE=, ~ WBi, chadana @§J l= chada (~)]; (*!l!~) 1I IHtl-t/1.; im IHtl$/1.; j!!¥ Ifottj!.: dvau va trayo va -paryaya datavyah ~=~1I, JIIH!==~, WJ~==im Ii!t1 $If; na ca vata-vrsti +-m ?f.r;~j!!¥JE.ffi l-ottj!.259. -e danda - . chadana @§J 1IE=, 3!EE=; *Ill, ~~~;IDfJ;; fi:~If1l; i

bhitatta];

(*!l!~)

tt, 'Mi~, ~11, 1t~, .~

ii-/l.tj!,

chana-cchan-iti ~ .V~ii](m.¥JJMH.!j!f!IY-J~if). CHand, -CHad. 2. chanda 1. ~ ~ A1\jd'~8"], ~AB"J, l!&i5I)..IY-J.~

j~
~,

~, *~M~; ~HP!~f), 1fd1~; rEJ, ~1.':; ~ ~ (*!l!~)

chadir-darSa ffij) ~rnIY-Jj~ft. chadis @ 3!Ei!:, jI{$IY-JJJlE=; ~rn. chadismat Qm ~JJlE=IY-JC~$). chadita (~*7t) mlllE=IY-J; ~~If1lIY-J (F3~);

1.':~,~,m~,~~,~~,~~~,
~~; 1ff~; _, ;}<;

~,

~i~ A+~'K, JJn3..tJ!., ~:##

~,~~,~

IY-J,c&~IY-J; (*!l!~) ~1iffi

1~IlIWBi

;'};/I.ljl.

mfR, itO; fFJtt, ~ ~iID_tIY-J, fFJttIY-J, ~HIY-J. chadma-riipin ~ 1t~/iXC-o)lY-Jmf¥.
~; _0

chadma-dyiita @§J fF 00. chadma-gati ~ 1f1lr:pt£3lf:. chadma-ghatln ~ ~~. chadman @§J ~rn; ~~, ~~;

'''B''J~iID;

#1Jit!!" fA~4, fA ~tIt, ##IJ!f:, "Il~+, fI'rf'iltit, ;,};#l~, 1i!t1$/1, ;;t.ll f;t;f;..; ~ '" rf'ill1t1t, '"1"11.$.; ;}< '" I"-litlt. (~!l') [ltfi. CBhik~u)z:t] fWlWB, $m f#hffttt, 1/P.f$/1, i-/1.: dharrnike sarngha-karaniye +-m datva WmMW-: sss:«. V. 54.; nast i -sya hanih ~M~, 1.': ~M~ 1i!t1$/1. -ena(@), -tas ~ JJV10m, It.i§cIY-J~H, .L.)§
.#., ii-/l.#., fllN/u!.#., 1Yv.#., JiJ!.tj!tI;,

e

0_

BIY-J~rEJ.
<

ena (@), -at

(~),

chadma-sthita ~ {$~(_o). chadma-vesin ~ ~~IY-J. chadmlka ~ fFW::IY-J. chadmin ~ 1t~/iXC_o). chaga ~ 0LlJ$. ~ ft£LlJ$~IY-J. chaga ~ (~)) £3: LlJ$. chagala ffij) LlJ$; (*!l!~) LlJ$, 1)i$ 1/P.f-t/1, #$. chagala ~ ffij) [= chaga C~ ffij))]. chagala-pada ffij) (*!l!~) $JE. ~A58)J.tj!. chagali [jJ f,J: LlJ$ . chagi ~ [=chaga].

rEJ; (*!l!~) (-tas)

It.i~,

chanda 2. ffij) = chandas; chanda-carln ~ ~~(~)IY-JIii~. chanda-dayaka (j) (*!l!~) W~~, jilli 1nt1$/1. chanda-gati ~ Veda IY-Jili". chandah-sara ~ l= chandah-sutra ]. chandah-sastra @§J ~MUifBIY-JM~~ (:tf~ Pingala chandah-stubh ~ l= chandah-stut ]. chandah-stut ~ j;)mlllXfl!J~~IY-J. chandah-sntra @§J ~ifB~ tPingaia ~f'FIY-J)

+-tas ~ ~(_o, (I)) It.i~ #1Jit!!" fA~tit. (*!l!~) 'tiM IHtl$/1.

IY-J~

IY-J

lff'F).

~ftI~~

chandaka

324
ehandoma-dasaha @jJ [~Da§a-ratra~~Z~]. chando-mafijari ~ [(Mtfi¥J:ffi:~O, ijlGiitf~i¥JJm ij J. chando-mafijari ~ [[l'lJ..t]. chandoma-tri-kakud (IJ [~Try-aha ~~Z~]. chandomaya ~ E8~fXf.pxi¥J, 19.13"~fXB':J . chando-nama ~ :g:Wi¥J, Mtfi¥J. chando-rut-stoma ~ [~Sao-aha ~~Z~]. chando-viciti ~ iitf~", Mtf~; [Pingala ~1'Fz l1ij]; (t:ll!)(:) fflt~@ I1!t1$A. chando-vivrtt ~ Mtfm~, [Pingala ~f'Fz~~]. chando-vrtta @ :g:tf, Mtf. chandu ~ ~ AITXg:i¥J. chandya [*~7t) ~ AITX:g:i¥J. channa (~~7t) -CHad; (t:ll!)(:) 1I, 1I:1: ;l-!l.~.; N "Jf 1itJ/.; @ (t:ll!)(:) '¥ ·;;J!..~tIt. (W~) ~~~ J-A. @ ~ channopanta (Ona-upO) ~ tJ(OO)lI:I:;!t~4iID. CHard, -CHrd. chardana llf2 fto±. @ ~o.±; [*!l!)(:) o.±tl:l #-{IN''!. chardaniya (*~73") PJfY!Dlo.±B~. chardi ~ ~~, ~o.±; o.±tl:l(~,~J; .Im; (~)(:) o.±, chardis 1. @§ 1*3; ~~i¥J1.1~. chardis 2. @ DWio.±. chardis-pa @) ~j*. chardita (~~73") ~~*(~I!i); (t:ll!)(:) .~ chatA ~ ~, lWl, ~ge, ~~; ]'[JijL

B':JSutra.
chandaka ~ ~ Ai'tfiJt~B':J,~Ai¥J. @jJ [Sakyarnuni B':J ~~z~]; (~)(:) ~~ tNL (~~~) :&f11:t riil~l!m ?;: #/, .,0£#, J-A. chandaka-bhiksana @ tJ ( fflf ~ i¥J) § i¥J (8.1/. chandaka-nivartana @ [~caitya z~] (I-o£~). chanda-kara ~ (~)(:) ~~ JlJ!..#tJ/. chanda-mrtyu ~ ~($)~&fli¥J. chandana ~ ~AB~, ffi!JJB~. chandanugamin ~ $fl&B~, fi!Wt:ti¥J,~t:t( ftg)~. chandanuvrtta @ ~Wt1. chanda-partsuddhi ~ (~)(:) ~i', ~ffici¥ Intl$

.: «

z:~

A.
chanda-pratyuddhara @jJ (~)(:) .~
~ji~, ,,~ 1i111$

II..
chanda-raga chandas @ @jJ (~)(:)

~~lif'(;

~1oJ, ~~,

~~;

(Sc, Siiman, Yajus

nxtt ijlG *fjr1iB~m!f:! tJf~i¥J)~~lif'(; Veda ffi'(

I-Bl.#.

:1:,

.m~, j!~.

<

m riID fee~JtB.

~; Veda; chandasa ~

=g-tf, ~mHifB.

(~-i) Veda (f!,l,:Irt;) i¥J, 1JA1:Q1Veda i¥J, ti 1-tJ!1.mi¥J; fi,ijjj Veda; iiWJ!1.mi¥J.

chanda-samadhi-prahana @ [~)(:) ~)EIIJT ;"t;-#..~. chandas-krta ~ E8:g:tff.pxB~. chandasvat ~ M~i¥J. chandasya ~ ~~fXi¥J~A, :g:Wi¥J, fijJ:Q1-l9G~-g-~

. ~o.±

Iiltf$A.

ilfX i¥J.
chandatas ~

?;:¥.

chanda-vasat (~)) 00l (~)(:) j)j~M!: fAi-$. chanda-vasinf ~ ~ (~)(:)?Bt~, f.1~, ffl~, ~, (§ )~f.1~ IiItl$A.

-chanda.

chata
§~
~,

-CHit chatra @ l= chattra];
(~~7t)

(~)(:) :1:, $:, $::1:, kft:l:, W
A;'kf!.?o, Jj~-=-!lj.,

chanda-vtrya-cltta-mtmamsa ~ (~)(:) ~!1.J ,[., Ill, ~m~,['\J5',:fi "rfilHtJ/. chandavIrya-smrti-dhyana-prajiia ~ (*!1!)(:) ~ ~)E,PJT ~ "I",jj:tJ/. chandika ~ [fll)(:) ~, ~~, jI]*1!f A-NH, #.#N¥.; "fffJC.!..P.. 1.i'9... ~ Af£H.: bodhi-v 1.i'9=tf

Ijfj~

?;: #/, I-Bl.~,

~#~.~, fHP

~m

tl!t&

*~~

_0

A-fi"H.494.

chandikata ~ (~)(:)!1.J* Afi"H. chandika-varika @jJ (*!1!)(:) t~/J\r~~ IiItl$A. chandita (~nHt) [Chad 2.] fY!g:m, fY!i\¥i~. : chando'nukramant ~ Veda B~iitf~51. ehando'nuvrtta @ !m~. chando-baddha ~ = chandas-kr ta. chando-bhaga ~ iitfi¥J5Hic. chando-bharigavat ~ 3tBtiitfi¥J. chando-bhasa ~ Veda i¥JaBi3 . chando-ga @jJ Siima-veda i¥J~~1!f, Udgatr ~iiiE'§; Siima-veda i¥J~fjE; (*!l!)(:) ~M< ?;:#/. chandogya @ Chandoga chandogya-brahmana @ [Sarna-veda i¥J Briihmana

z~a.

chatrakara-sira Cra-akO) llf2 l= chat trak"] (t:ll!)(:) liJi~D$:~ :fU#Ai/l· chatra-nadika ~ l= chattra-n"]; (~)(:) $:_ ?;:#/. chatrfka ~ = chat traka: (t:ll!)(:) liT ufAi/l. chattra @ (~JiJi~), ~$: [.:EUli¥JfI:~Z-]; (t:ll!)(:) $:, :1:, $::1:, kft:l:, .~ ?;:¥, I-Bl.~, A-f1.'H, All-_'" 0'&, ~#~.~, 1t-A58J!.~, t1Wf,,1.~, :tf.NJtfI" $$. chattra ~ ~T, fjE~. chattra-bhariga ~ (.:E$:&t!:l), ±JI~$f;:. chattra-danda III ~ $:m ?;: ¥. chattra-dhara ~ ~1tI$:ZA; (t:ll!)(:) ~$:1!f 11!t1$/f chattra-dhara ~ [[l'lJ 1: J . chattra-dharana ~ ~~~fY!mltl$:. chattra-dharatva ~ ~1tI$:zlli. chattra-dhartn ~ ~1tI$:ZA(~$:~). chattra-grahil}i ~ ~~$:zt;J:.. chattra-grha ~ .:E$:f5H¥~. chattraka @§ _, 111~. chattra-mukha ~ [~Naga i¥J:Pt;J:.zij J (JlJ!.I".I.). chattram-Vraj, PX1.i'9~T. ehattra-panl llf2 (~)(:) fJE~ ilt.IJR*. (IJ (~)(:) ~:l:1W,

.~, #.{IN''!.

(1rtW) Z~].
chandogyopanisad
anisad

(Oya-upO) ~ [Sarna-veda i¥J Up<'
Z~].

(~f_Ui)

chandoma @jJ [Dasaratra

~~cpmj\ . miL . m+

~fA$:~A

I1!t1$A.

Bz~].

chattra-pati !Fj :E$:~~1!f. chattrata ~ ~T~5t; A1.i'9~T.

325 chattravat lim ~!WJ$:. chattra-vrksa @j [fM*:t,
erifolium] .

CHid

~:t

Pterospermum

sub",

chattrika ~ Ij\$:. chattrt-Kr, JC 1'F!WJ$:~~f~~$:fY!ffl. chattrin .~ ~!WJ$: CEf*). chattri-nyaya @j ~~±fjlJ~ chattrin

i¥Jm~ (IlPft,
[.!it_].

~q:~m~fi~g).
chattropanaha chattvara chavi ~ ~

Fl"(~Fl); @.*3; iMi@.; ~ K, HK; (~x) Fl, ~ e: Fl,., ijJ1.; ~ fi-!l.lff., /v'is.s, ~ffll~, Iir'./$A..: suvarna - Fl,.1i'i.@', Jit~O !t1i'i. A.JJ-j'f.,,'f.. 332. chavillakara ffijl [:¥;}lBt~*z:t]. chavi-varna [j) (~xl ID1 @., ~@. i'i-/l.Iff., 1ilt1$A.. chaya ~ fY!~~IIffi¥J. @ ~chaya. chaya~ ~,~, ft, &:!}t, &:!H i¥JJ'G, J'G., MiS, ~ B, fi~; [_0, @ chaya ~W chaya ~fiffij~gW (j) Zi!iHlil]; 11:; _o)i¥J~lIfff~It = Y':S:i¥J (_0), Prdkrta ~gi¥J Samskrta ag~, [Sarrrjiiii (::t:!WJz ~, ±!f.za)B~~-r]; (~x) ~,~, Ji~, ~:I:, il ~~, iJ?- .Jt¥, 1fat.1ff., A-f£K, 1Hu.1ff., #1lJ/6, lA+tIt, "It tlt-=--f-, ~-f:-f-tir, Iiltl$A., --f:t::f{, #i$.; ~ "'fHj(,I11.; ft

r-r ~)

*' ~Fl,

COra-upO)

@

!WJ$:W¥£-r

~, lIT, 1l*1IT, Il*; UfT ~ I-Bl.I£, 1HJu,1£, ,¥iJ!.,l£fIf, # iFU; IlM.; IT .. rf'1fl~:H. chedaniya (5l<dlHrlPIf;]ImI¥J, PI 7tlftl i¥J. chedin lim iWTlIT;f;]lfJJ, flftCl; ~!l(_o), 1IJT1l*· ... cheditrakata ~ (*!l! ~g Il* .. ! J2-=-,*. x) J chedya (*fm5t] PI~f;]I¥J, PIf;]IITi¥J, PIf;]~i¥J; l*!l!x) IIT~ _$11..; )(IJ (?), PJTIIIT '" rf'illftlt. cheka lim H!5I¥J, w'\~I¥J. chekokti (Oka-ukO) ~ 1Iff~, lIf~zi§~iI].
chelaka ffijl 0LlJi$. chelika ~ £JLlJ$. chettavya l.t fm5t) PI f;] IJTI¥J. chettr @j tf:tK; ~!l~; ~*(~) ZA, !mH~~; (*!!!x) [WZ _0, lim] 1Jf, ~gllT, ~g~* .Jt¥, ft7f58J!.I11.: -a t vam

sarnsayanam
chid

lIT; C_O)!'t-J.~.

lim ~IIT; ~W, .'fI; ftCl!l(_o),

ligll*~~

~7f58J!.I£. 125.

IJT~""

[j)

lf~

CHid, VII. chinatti, chintte

**'~~(

'"I"11.tir.

chaya-bhinna

~

*~FtlHJTi¥J.

chaya-druma @j = chaya-taru.
chaya-dvitfya ~ m~~-ri¥J, 1§t~. chaya-graha ~ ii-r.lllZ B chaya-graha lim W~i¥J, *UW~-ri¥J. chayamaya lim ~O~i¥J, &:!}tl¥J. chaya-nataka @ ~IJ~(I¥J-UD, Fl~~· chaya-patba @j ~lUijJ. chaya-salpjiia ~ ~-r1¥J Samjiiii. chaya-tapa (~xl J'GIIJ '",¥iJJ.,l11tir. chaya-taru ~ fflGJiB~fM*. chayatman (Oya-atO) @j) ~-r*~, ~ft, ~ft. chAyAvat lim fflGJiI¥J, ~~~i¥J. chaya-yantra @ B chAyika ~ (fID [~charikii, <ksar ika ]; (~x) J3(, ~ J3(, 1:ljj ##Il~. 246, Iiltl$A..: <-api na prajfiayate 1m J3(, J3(?J)\ 1m, J3(?J)\ 1m PJT ~, _$11.. cheda @j ~filj( _0) ZA; *~IIT~, lITft, ¥1ft; f;]

m.

f;], ~, ~F-Il, ~fflJ; ~ rJ¥], lI3tllT; WrJ¥], 1Jf~; .'fI, (:(fIf§'Lt)gfL; ~fI; 7t1m; ~IIT; flW,~!l, mk~; jfi1i; (~xl lIT, IIT~, 1IT~,M,~,M~,a,liff,f;]~,~UfT;IIT~;~; JlJ I-at.I11, A --f£K, ftJil1.I.f, !ljf !a1.I11,##Il~, m~, m+ fIf, Iiltl$A., $$. (l!Uh) chidyate ~fl; r~~; (*!!!x) PJTUfT, ~lf~, lfJJ~ ft7f58jJ.I11, tl@/a1.I£, IA~K. (lMItm5t) chinna *f;]i¥J, *~Imi¥J, fBif;]IIJfi¥J; fBiIl(t_t~Um; fBiC-oHf:t*!i¥J; 1jl~!'t-J: kim chinnam ~1PJ~f!I ft; kim nas chinnam tJG~~M~. ~1ID chedayati f;], 1Jf, ~ lIT~ i¥J. a- W; lIlT, W; 11H~U); f.t£C~)~~; ~F-Il, W~; Q ~; CPIT; ;m~; l*!l!x] W, W~, ~lf, f!DW; ~1f ;;( ./1#.*, #IlM. (iI?1!tm5t) acchinna *~~I¥J, fBiftCl!l i¥J. antar- IT~, IWiMl. apa- f;], W~, ~OO. ava- f§~, @!jj) avacchidyate ~I4ftrJ¥](~). (liI!Ifm5tl avacchinna fY!7tl4ftI¥J; fBiC_0)§1Ilg,1G*~~; *~ JEi¥J, ~mJEi¥J.
aVA(ava-a)- § (~H~~. pari- ~rJ¥]~~, ~UW,

m.

IIJT; W.LI::.,/f;E,

_0); 51l4ft; .~, r~~; cP IEUiI¥J[ljfHlfh, JEii; (_0)i¥J¥f. ilN; [-~~ _0] ~JE, (Djfji¥J)tw~; (~x) UfT, Iif, 7J<1IT,Iflftl, IIT~*, IIT,~,; iWT,~, iWT~, lftl~ .Jt¥, A

0;

lix . ~1IT~~filj((I),

~z;

-f£K, A.i'i-j'f.u'G, 1~,I11,

¥/Jl.fj:I11, M#Il~,

1A+'4,

lA+fIt.; jjt

WIJT; IEUi~JE, ~}E, ~ UiJE; 7tl4ft, 7trJ¥]; !&lftl (ti~) (,¥iJ!. 1'1.); (*!!!xj515JU, lig515JU, lig75JU; ~, ~; ~7, ~ ~U 1HJu,111,m+fII.; 7t5JIJ, ~JE7t5JU "rf'illfik. (lMI*i5t) paricchinna fBiW!tJfi¥J, *7tImi¥J, *mJEI¥J, *~ JEi¥J. pary-ava- f;]~PfT~I¥J~. pra- ~Im; .~, ~Im; ~~. ~1ID pracchedayati fY!~J 1&( !&lfU>. sam- ~IIT; .~; ~!l, ~~; tw(~); (~x) Wf,
'L.\; IE&,~., IIJT, iX, ~, iX~
sam-udlA+fII. I-Bl.I11, Iif/./$A..

tw, 5Ht; ~, ,~" Il*, Il*~ .Jt¥, -f-Mu'G, /v'i-j'f.u'G.; .Jt¥.; liff, ~ '"1"11.tit. : sarva-kanksa - Il*~~, IJT~~~, Il*~~~~ A.i'i-j'f.,,'f.. 31. chedaka~ ((j) -ika) ~1IT(_0), -tIT; (~x) ~glf, ~, '!1lW ftJil1.I§., !l@/.1.I11, Iiltf$A.. chedana ~ f;]~J, ~Im; ftCl!l; (~x) ((j) -n lIT, ~ I-Bl.I11, 1HJu.111,M¥Il~, Iiltf$A.. @ f;]1Jf; ~IIT, filJ; ~JIT; flftCl; twlm (~~); (~x) ~J~, UfT~,

7J< ~g r~ ~
IIJT

fN~;

7t~ftCl!l;

(*!!!x] Itlfi; 1IT!l, JI k',

ud- WF-Il, IT~*; fY!fN~, ~!l; -=fl'W, ~IIT, CP.LI::.; (~xl lIT, ~IIT -f-Mu'G, Iiltf$A.. (*111] ucchidyate fBi CPIIT,*ftCl!l,*~IIJf,*cptt;~~,/f;E.(lMIfm5t) ucchinna fjl~, PIml¥J. ~1ID ucchedayati fY!fN ~, ~libZ!l.

ehlda vi- ~~;

326

(~)() 1If, ~IIJT, n~ I-Bl.tf., fR-t-fk. (lI.'iHlHt) vicchinna fm4;7]1If B"J, *~ImB"J, *i!ftIlJTI¥J, ~:t~~I¥J; ~FMi!f.fftE B"J. (1!J1J) vicchidya lPll1JT, cfJlIJT; :!13j~. vi-pra- 5t1m. vy-ava- 4;7]1T; ~51., ~cfJlT, ~Im; m5JU, IlNJE, ~JE. (~IJJ) vyavacchidyate 4;7]T, ~5t •. (~~;t) I vyavacchinna tEim5JUI¥J, ElJjIlfI¥J. vy-ud- (J!jj) vyucchidyati [{lEpJG@:ji) ~B~t!1t ~] *cfJlIJT, ~7, ?-?11:., ~~. (~~;t) vyucchinna * 4;7]IJTI¥J *~ill¥J, I, *cfJ11:.l¥J, ~*5*. chida ~ (_0)1¥J4;7]1ft. chidira (FjJ Jf, ~1. chidra (i® ~1Ul1¥J; ~7Fn.lI¥J, ~if.iijI¥J; (~)() 1k, ~, ~, ~, (fn~iIi, i1rt~, M~ ;l-/l.I§., I-Bl.I§., #liitZ, Im1 -tA. @ n, n. ~~, A[:]; ~~, ~~, SPi lfj; 1!J'i!; (~)() flo 7\, ~, fL~, M~, ilC~ .Tt¥,

511Ul, 511ft; cfJlIJT, ~.EUI, ~.;

chlnna-paksa (i® mm*lXlIJTl¥J. chinna-plotika (i® (~)() 1If~, 1If~, chinna-prapaiica-bhava-netrIka ~

m.,

MJJl III11-tA. (~)() ~~~Iili,

~~~iJ:i

A-f£R.

r~'~,

A-f£K, 1Hu.tf., M#Ii!ft,

~, ~, i&l, i&l~,

~iIi

fRM, IiIt1-tA, -f*~, II-t.; .Tt¥, I-Bl.I§., ;kid!!lf.,1.; • .Tt

9. - a->. @ (~)() il(7\ ·fJli'-'4. chidrabhra @ (~)() M~ ·r11.#. chidra-dariana (i® teJJlili7Fn.l!PG~~. (FjJ [¥Cakrav:: aka z;g]. ehidra-datrtva @ f'FteA[:], nlUl~~, -ar~lliB"J. cbtdra-gavesana (i® (~)() *.Ai&l, 5i!.ftMF tl§f.,7.I§.. ehldra-grha ~ (~)() fL ~ .1Hv.1§.. chidra-karin (i® (~)() ITfJ, PJTf'F~~ #liJtlJ. chidrflnusarfn (i® ~~(fM1)I¥JSPiIS. chidranvesin (i® n~~IS; (~)() fi5]i&l~ M#Ii!ft. chidranvita (i® ~~IS. chidra-rajas @ (~)() ~~ 111M. chidra-stksa-samanvita (i® (~)() m-:ItlG~~iIi ;l-/I .tf.. chidrata ~ 1m1t(, nlml¥J. chtdratman Cra-atO) (i® MRSPilfj. chidra-vicchidra (i® (~)() (:§)fL [pali. chidda-vicchiddaka] M#Ii¥. 77. chidraya @!ji) (fiW chidrayati ~7Fn.l. (~*;t) chldrita ~~7Fn.l. chidri-kara ~ (~)() 11 -if.liitZ. chidrt-karana @ (~)() ~~ ¥liitZ. chidri-Kr, (~)() ~iIi .(iliitZ. chidrin (i® ~7Fn.lI¥J(3fa). chidrita (~~;t) -chidraya. (~)() ~BeIf.liitZ. chidura (i® ~ITB"J(~-T~); lieiil(_o). ehikka ~ PJOI. chik-kara (FjJ [IIJ!fo/JI¥J-fj]. ehlk-kara ~ ~~(I¥J-fj). chinna (~~;t) - CHid. (~)() fiJf, fiJflX, WIllX, if, if

ehlnna-samsaya ~ ~liE, 7~~~". chinna-varsika (i® (~)() IlI, emIm, e~Bm3( Ji5 1iIt1-tA . chinna-vartman (i® (~)() IIJT ~ ) ~ A -f£R. (Mf chtnna-vtsana-vrsabha (FjJ (~)() 1fT ~ ~ • ff{/(..I§.. chippika ~ [,~I¥J-m]. chita (~*;t) -CHao chip, -kanj ika->. chitti [i) (~)() ~ ·r11.#.; IIJT ·iliJI.I§.#. chittrtva @ (~)() 1!U • r11.#. choja ~ [A;g]. chorita (~m:) (~*;t) +-Cliur. (~)() ., .~, ~ .Tt ¥, 1Ir.f-tA.; ., .~ .JI~;'~. chotana @ lXlIJT. chopka ~ (J;)1tmfDt!1IV ~1IH}ff. CUrd, VII. (fiW chrnattt 1II1tf:. ~~ ~ chardayati

n.

Itf:«(j£); ~1Ii1tf:; (~)() iii, IX .Tt¥.: usnarn sonitam «(I!J1J) iX~utn .Tt¥.521. chubuka @ ~, 1m, ~ES. chucchu (FjJ [IIJ~I¥J-m]. chucchundara ~ §'!=»t (musk-rat). chucchiindara ~ [~_t]. chucchundari ~ [~_t]. chucchiindari ~ [~_t].
chardayitva

Chud, pra- ~~ ~ pracchodayatt ~~IJ&, ~tI~ (iii JIr.E). chudda ~ [Mf AZ~]. chuf,lf,la~ [.A ~ ] . CHur, ~1ID churayati .A(OO), tlfi~fI~; chorayati «($1*1)) cfJ11:., 1t(.; (~)() (chorayat i) ., ~, .~, ~~~ A-f~, ;l-/l.I§., Ttl#, iJl.JJj,t*.; A -f~.; ~, fflf M.(ili¥.; fI~ I-Bl.I§.. ~1ID (~*;t) churita tlm~.A(OO, _0), chorita ((fJt1*l)) *cfJ

m

11:.1¥J,* 1t(.1¥J .
a- (~~;t) acchurita vi- (~~;t) vicchurita
j..j_ ••••

ux~rt~l¥J.

*~_t(@)I¥J, J;)···fI~B"J. tim (@, _0), J;) ···fI~B"J,

*,IIJf,PJTIIJT,511T;liei~;~;~;~~;m,PJTm;

IBl.tf., /\-f1:K, Mif.!J!ft, fR-t-#, IiIt1-tA, -f*~. chinna-bhakta (i® ~~I¥J. chinna-dvaidha (i® ~t,liE,W~~liElI. chinna-hasta ~ [A;g]. chinn a-nasa (FjJ [A;g]. chinna-nasya @ liei~I¥J"~.

z

churana @ ~tI(_o). churt [i) ~lJ, IJ\lJ; (~)() lJ -f*~. churika ~ IJ\lJ. chiirika ~ (~)() • ["?J i3, • [,,?] 7J, 7l<lJ 11111 -tA. chiirildi ~ 11'lJ; tj::.fL. churita ~JID (~*;t) -CHur. Chut, a- ~JID (~*;t) acchopta 51!IJ1¥J,~1m1¥J. Ci 1. V. (fiW cinoti, aID cinute HF7tl, !1m; it~ [A; :lttE~iiiEl¥J~!J_t (Ef3~,§1JfIifJ~~ (fiW , Ef3~iiiE~ m81Jf1ifJ~~ !fID)]; ~~, ~~; ~t~, ~Uil; J;)(OO) ~fflj~fI~; (~)() ~, f*., !tt~ /Hrr.1§., fR-t#. (~IiJ) ciyate !tt*, ~~~. (~*;t) cita J;)(OO)

.m,

327

1I~ . tf~fm~~itt.
I~ate m:~f1.

[lID clclsatt

m:!&~, m:r~; elk-

~~ ... ; (~X) ~, fR~ 41Jf.J§.t/iJ, -if.liJt!!,. (~flHt) acita fBi~g-i¥J; fBi!tEfRi¥J; f~lIili¥J, f~~fmi¥J; m~~~~(~, _0). abhy-ud- §g-(~); ~~-~; ::fgifli5JUIZ9. anu- (~f.$51') anucita 1:)(~ ~)~.I§'lIIm· apa- 1*~. (fBilJJ) apaclyate !t(~)~y, ~f~][/h ffi*:. @).$51') apacita f~~~, ¥Ji¥J.
ava- ff:£(Ilil)1*~(OOl). ni- (~f1R51') nicita f~!tEfJa~;

a- !tEfl, ~f1; 1:)((~J)1I~,

IIrtl$A. (~f1R51') vicita *m~a~. vi-nis- J~.; ~:IE'I'1i¥JUifB; ar&i¥JiR~; vtniscayatt] iR 7 ii- •. #§.. (~f1R51') viniscita

(~X)

~

[g1G T i':R:

:lEi¥J,~Ti':R:~i¥J;~~Ui.i¥J,~AUi:IEi¥J;vi~ iscitam ~ Ui.:it!!, 1JJT:IE:it!!. Ci 3. I. ®J cayate mx~, I!JHN; ~fiL; ~iii, rP.J (001) ~fiL. cibuka ~ ~, ~(lHi~); (~X) JJ!, H!~!-' Wi IIrtl$A. cicalisu (1fi) [reEl Cal i¥J ~] f~~tfj~. cicarisu (1fi) [reEl Car i¥J ~] ~JJf~~.
cicca ~ (~x) [~ciccha] {A' [Tib. serns-Ibjsgyur-ba] IIrtl$A. cicchaka @j) (~X) [fmJ:.~] oi3ffO*Ei IHtI$A. cic-chakti (ci t-sakt i) ~ ,~~JJ. cicchitsu (1fi) [>mEl CHid i¥J ~] ~~IJJT~*. ciccika @j [.~i¥J-ll]. clcfkucl, = cic ikuc i. clcIkiicI ~ [.~oif!li¥J (Ii~)]. cid (~111~)~ [!*~ ~ ~, Lat, -quid. tE @t) cpffl*1Jo

f~~~5ti¥J;

J;J(~,

_0)

Nil . ~ltt~tJj;JC. pari- !tEfI; 1*~; t~*; 1Ir~; 1:) (~) 111m. (f1liiftlJ) pariclyate ~~~, ~j]o. (~f1R51') paricita fBi!tEfJ i¥J, t~!&~i¥J; pJT1If~i¥J, ¥Uj!a~; 1:) (~) ilJC; §
g-....

pra- 1*~, (~f1R51') pracita

~~*. f~r&~i¥J,
(f1RiftIJ)

praclyate

!&~, ~~:fJD. tEi!tEfJi¥J; 1:) (~, _0)
(~X) ~~,

lI'fi~±}lJC. sam- !tEfI; ~FJU; ~~,
~ A{-1.:H.

(~f1R51')

(_o)±}lJCi¥J, sam-a- 1Ht~, !tEM!; 1Ii!, ~~; tAfIH (lmi¥J[!!J~). (~f1R51') samacita fEi!tEf1!li¥J,tEill'fii¥J, ~~i¥J. sam-ud- f:1FJU; ~j]o; r&~. sam-upa- !tEf1!l, 1*~. (f1limh) samupaclyate ~1Jo; j:~. G!§:f1R51') samupacita B'Ma~. ud- H~~. (~f1R51') uccita tEiI1l~i¥J. upa- !tEfft !&~, ~f1!l; ~j]o; ~qg{; (~x) ~, g-, f1!l ~, ~iID +JIJ~'&. (f1limiJ) upacIyate ~~~, f~~5g{, f~. '11M, !~~, f~RX:r}]. (~f1R51') upacita ~~1Jo, ~M*,~~*;MMi¥J;~tl~;~~.;lIil;~ ~~ft!;~(~, _0). vi- fjUH, ~m, ~~; ~5}; 5}(~); 5}~c(~flj~o);

samcita fEi!&~i¥J, tEi!tE:fjli¥J; ft!;~ .. ·; fBiPJjfiI i¥J; 1f;fji¥J.

~fI, 1If~;

f1!l 1:)

5ffi*fj~ilJ (1f!.tEn~cp~~1t1:)5ffi~~fJl)] ~"" IfldU H, ~F1f;, 3iy; [~~ -~ft] 4§.{I, ~i¥J; [:;tJi'i @, W(i!!!~i<])i!!m] -ml, ~~, ~tm; [w~i!!m] ~ ...tE.::f ... ; [~rm cp1Ml'f ~ '& jatu fI~~Ui5EZ
~]. --+kim.

~*;

cid-acinmaya (1fi) Et3fi1iijiIflW¥JJfif.J1JGi¥J. cid-anandamaya (1fi) Et3 'Ii W ~>~ t. px i¥J. fm cid-atmaka ~ Et3~JGI,~t.PXi¥J. cid-atman @j J61,~Z{I\' ~fmtt. cid-ghana ~ = cid-atrnan. cid-rupa (1fi) = cid-atrnaka. cid-ullasa (!® ~ffl, efdvat (1fi) ~fifOifW. cihna ~ [KHan] §~, r-B=~, ¥.ifft, f~ff-, IItt:

~~~m.

Ci 2. III.
~jfl,

~~*;*~. 1

11~); (~x)

ni- ~{$m, i!:~. (~f1R51') nicita MlJ[i¥J, tfjffl. [j] niciktsate Il~, ~9', f*~I. nis- Ui:IE; Uim; ~N:IE; TiR,c,J\, TiR:IE; ~{$5E. (flIiiftlJ) niscfyate (~X) J'eJt ff<-if.Ii-lfl. (~f1R51') nisctta TiR

~{$ffi, ~~;

rw

ciketi ((~));

v.

M~,

Wi!:; ~(OOl)jt(OOl).

rw

cinoti,

®J cinute

{J\~~:lEf'F (~, ~, _0); UiWi¥J, ~Uim, niscitam ~ UiW:it!!, iR~:it!!.
• pan~ 2Ii: m::?'C . -l1'k, m 1)CCEL, :171'%, 'J:lt";n:"
"'7)

~Ui:IE;

*,11.#. 1:)(_o)*ff-g1Glfitr¥.i'lii¥J. cihna-dhara @j) (~x) tit~~ (?), titmt~, 1iP./$A. cihnaka ~ '-ti, IJ\'-ti. cihnana ~ ¥.i fft. cihnaya (~IIJ) ~ cihnayati Qti~ji, f*ED, (~f1R51') cihnita i!EDi¥J; ~ffti¥J; ~JjUi¥J. pari- [= .!¥i*'1!I1J~ilJ]. 51') paricihnita (~f1R
_0 ~

2,

~c~ ~¥,

f§, ~IS, ~~, ~,

*~~, t, ~~f§; ~~.; ~c m
fA*"tlt,

(11

:fUJfAl/t, ff<:fili,!p,

-rr«, 9!9f§
M~f§1'f

~5JU. tEi~J:

(~f1R51')

W, ~!.?-tfj;f~Q[g1G~tfi~· paricita FlTmi¥J, mQ[~,
j:. (~f~) ~

tr. 2Ii: ,-a. fj,t,,,O, ~ ""'" ~ ",,-;of :.ELH~~l!i' +13, ~i>r:S, ... (flIilJJ) paricIyate FlTm.

~c~i¥J.
cihnI-BHii, fflG~~c~, l'f~i¥J~c~. cihnt-Kr, Q5~ •. clhnl-Krta ~ Q5J:~.i¥J, l'f~c~i¥J. cihnita (~*51') --+cihnaya. (*il!X) Rll, J'lJH§ ~¥, iii tl$A. --+pUl)Oraka"'. cikarisu (!® [Krt 1. i¥J (~1~)(j!J] f~~3§1'F. cikarti~a ~ [Krt 1. i¥J~] rl~IJJTM;. cikartisu (1fi) [Krt 1. i¥J~] ~~IT~*. cikhadisu @ [reEl KHad i¥J (j!J] f~oz:, ~m:. ciki~ (1fi) [reEl Kr I. i¥J (j!J] m:~, f~1'F. clktrsa, [Kr I. i¥J (j!J rm]· ciki~a ~ f~~g1Gf~1'F(~, _0)i¥JW:~, "·i¥Jrl~.

~t1a~; ~m~

m,.m,~.m,mm,~m,fr~., ~.; ••
W~;
t/iJ,

pra-vi-

~J'e,

parlcayayate jt ~. ~1f; (~X) [~pravicaya-]
I.#,#~.#§.,

m;

f*

filJ:fi;

5}7

ii-•. #§., -fJti:-Jfr, :filiJti:-,

fIl.*"

1'--if.1i~,

"fttJt=_ -f. (~f1R51')

pravicita

fBiif~i\a~, t~

gi\~a~.
sam- 7~JEr,; (~X) ~ -fJti:-~'&. vi- ~5JU; tJ$5JU, ~1f, ~i\~,

~J'e; M~, jt~; ~ JJ~~f~; f~UiW~SAIfijti¥J; (~X) m; W~; ~~., ~ f!; K5}5JU; JJi1*~, JJifJ~, Il~ij! -fJti:-Jfr, 1Hu.#§.,

clklrsita

328

ciklrsita ~ §t.; I3I¥J, ~III. cikil'1u ~,f!~lllG~,f!f'F, g~ft4fflG' 7'GfflGWZ1frr; lt* ~ ~ COOl, -'). -+anantarya-. ciktrsuka (ff1) = cikirs. cikit ff~l¥J, lH~~I¥J; J\:;~I¥J. cikitana @j) [A;g]. clkltayana @jJ [[QJ J: ]. cikitsa (j) [HJ -+Ci t. cikitsa ~ ¥f:'itf, B~; (*!l!x) B, .:11, mmV:11, ¥s~W1JJ, ~M -fMcf1>,1J}ff3.IIt:, ;k1J!A{M, 1Hfu.~, ~1f. Ii!fl, 1f.IiM.: raga¥sJtW-:if IJn3.IIt:.13. cikitsaka @j) _Hili; (*!l!x) g, liM, ¥s~ "BI.~, ik¥ .~, tJ.~/.1.~. cikitsana ~ mM. cikitsani ~ (*!l!x) :>u#AJ/l. cikitsaniya (ff1) f~mff, C$.'1. #). cikitsa-sastra ~ g~{J!Jf; (*!l!x) g:11~ 1HJo.~. cikitsa-vidya ~ (*!l!x) H:11aA I1Jtl$jf; gaA "'$J!..~

rw

rw

m,

ctna-pistamaya (ff1) EE*~PHfipffmfflGl¥J. cina-sicaya (jJ 5i:tI~Cr:p~)I¥J;(P~*,*,~. etna-sthana ~ (*!l!x) 7~~ -1-11..; (itti) REt ffiift, EL 5i:tI~, H~tI~ -I-A. ciiica ~ H~-T(tamarind tree) [W:&!t:!JIHt]. ciiicini ~ [tJiX m;g ] . cin-matra (ff1) [= cinmaya]. cinmaya (ff1) = cid-atrnaka. Cint, X. ~ ((§)) cintayati(-te) J~,~, ~J~,~"; .COOl; tE L~~) r:p~ (0), ~, [@ lllG i);Wg, prat 13, t~i1g~ ..· [wnailm; :rq,ji]; ~$; ~ffl!,

tf.&

~~; ~~; J;J ([f1));f,f![f1)); (*!l!x) J~t ,1~,tlt ,~,., if ( ~ m',tit ,~,. ~¥, "BI.~, -t:S~'.K, if.IiM, "Ittlt=--f, ~-t:

~ 11 ~

Mm

cikitsita (i®flli7t) mtmMI¥J, fEi~I¥J; (*!l!x) ~t.b( ~if.1i !fl.: ~g:11 Iiitl$A.. ~ =ci k itsa; (*!l!x) &:11, Ii 1J~~ flPhffft#, I1Jtl$A.. cikitsu (ff1) ~aAI¥J, ~:r5I¥J. cikitsya (*~7t) "i:iJm~l¥J, r;~¥smI¥J. cikitu (ff1) ~J\:;I¥J. cikitvas (J'G1>X7t)Cit] ~ Att I3I¥J, t~ft~, W~I¥J; [
_0

cikki ~ (*!l!x) [chikka z~] 7~PI 1i!f1$/t. cikkana (ff1) SJZffll¥J, fNffll¥J. cikkira (IJ [~MI¥J-fl]. cikri(.Ii~a ~ [mEl KrIQ I¥J~] ;fg~liHlCl¥JW-:~. ciksipas, [K$ip I¥J (:fi@l) (m=) ~ Injunctive]. cikura ~ ~j~; =E; [~Naga 1¥J;g]. cikura-bhara @j) [= cikura-nikara ]. cikura-nikara @j) cilicima ~ [~,I¥J-fj]. ciliminiki ~ (*!l!x) =Em. 1iF.f$A.. cilIa (jJ ifu1Jat.li:g; (*!l!x) !I$, IirJl$A., 11$. cilIa ~ ~iti(l¥J-fj). cilIi @j) l= ci l la ]. ~ [~ -i] (JlJrgi~l¥J-fl]. cilIi ~ = cilli (~). cilIiki ~ [JEi~I¥J-fl]; f§. cillika-lata ~ fIU'iJl¥J Cillika; f§ ((!:t~J). ci-ii, [~~fN Ci-I.]. cina @j) ~ 5i:tI~A(~Zr:p~AJ [Ji~HHJ,~lliflEllJ

Tma'-], ~aAI¥J. cikitvit ~ ~J5l,~"tlli. .~I¥J,

-f#. (JJl7t) (:fm) aID cintayana ~,., ~,.. (i®~7t) cintita IlJBgl¥J, -ar~ftl¥J; fEiWgI¥J, mt~~I¥J. abhi-sam- ;fgie. anu- ~g~, @Itim; ;fg~((li]), ~'~"", ,~,:I:; (*!l!)i:) ~; tH; *&; J~,1t, J~'~' JL\J~,'tt ii-~.I£, -t;e~. anu-vi- 1!lM!@Iti; i~A,~,~'" C$J!.Y.£); (*!l!X) ,~" ,~,l1tf'FJ~m, ,~,m.ji; ~~, 1'F~ ~¥, "BI.~, i/;!I.~, 1HJo.~, 1f.IiM. pari- ~,., iE'i'I¥J,~,~; ~.; ,F~~((li]), ~MW.~. pra- '~'~"" 7~A,~,~"" ~mr!. (!liJiJ) pracintya ,~,~. prati- ~m',~, ~M!. pra-vi- ,1GI,~«(li]),~,1G'" .. ; (*!l!x) if.1,uj,~. sam- ~., ,~,:ii; iE'i'J~,~~~"([f1)); (*!l!x) i~~('~"i& 1'F g,~, .,Bl.tf., if.JiM. vi- ~JjU; ~,.; J~~([f1); ~,., M~, ~~, ttg;

~,~,m,

JE.m~~.;

,~,m

,~,m,

~$;

(*!l!x) ,~"

,~,tlt ,~,~, fr5~, if~,~,m

"BI.~,

i/;fI..~, 1J.JiM.: vicintya vicintya «(!liJiJ)) ~fr5~ if. JiM. 135. (~~7t) vicintita "i:iJBgI¥J,mt~"I¥J. cinta ~ ,~,~, fflI§¥~", ~~; 1~J~~~.\ JE,.; tf3 'L\ ([@, _0); lit ((j), [@ upar i) ffiHIIL\; [A~];

~*,~m.

llm
if.IiM,

J~\'

JiSVft, ~JtSJ\/f1E, ~<ii,

J~~'

1ET~, 13>L<~
rf'lIlltf'~'.K,

"BI.~, s.it.~, ;"/:;!I.~, -fMr?a, 1HJo.~, ~.ff.Ii!fl,

'.11

"Itilt-=--f, fA.-t-tlt, j-:f::ft:..; ,~" "'Y11.tIt,"'$J!. .~#.; ,~,~ ""11.tIt. cinta-bhumi ~ (*!l!x) 'Ldt!1 "'1J}ff3.IIt:. cintaka ~ ,~~ . ft~ . ~ffl!~w'\~ ( _0); (*!l!x) m', ,It, Bg,~, ~¥, ~~, ~if.JJ!fl.: dharma- mmr!:%r ~:fj.JJ!fl. cinta-manas-kara @j) (*!l!x) ,~'It "BI.~. clnta-manl @j) (Bg.pffff:%rpxlit-;,]IJi~I¥J)~DgJf

,~,m

(Himalaya)tUtl¥Jft~];

"BI.~, j-:f::ft:., -1-11..;

(itti)

i'd; (*!l!x) 7~, 7~~, ., ~ 5i:tI~, H~tI~; [r-st hana] I( 5i:

lO~r:pI¥JW~; (*!l!x) ~D~, ~D~~, ~Dg.~ ""11.tIt.;
(itif)

~;

13, ~ft IfBl.~, -1-11.. -sthana. cina-desa @j) (*!l!x) i~~ 11$. cinaka (jJ [f1l¥J.J;g, ~;gPanicum

miliaceum];

~

tI~A.
cina-lipi ~ (*!l!x)

.If;

((itif))

3ttl~.,H~tI~~1f .,

BI.~.126.
cinarpsuka ~

j;C$<;k/i., J1J!..tf.#, _JiJJ!fl, Jf.Jlft.~.; ""11.#. "'~tf.. cintamaIJi-raja-ratna ~ (*!l!x) ((~ti)) ~Dg*mW ~ 7l58jJ.~.((itif)) "'Y11.#. cintamani-ratna ~ (*!!!x) ((itif))~D~.~W, ,L\(3:.) #.rl.$.~. clntamani-vara-locana ~ [Sarnadhi z~] C$J!.Y

.m

~flWr~:fif'Fz;g] ; ~DgW, ~DgW~; ., ~Dg., ((itti)) ~D~*m ~if58JJ.@, ~~,
[:.ttl'l
_0

.mw

.mw::r

.mw
s: ).

ctna-ptsta ~

*,

*vH~.
PHfHminium).

cinta-matra-samtustatva

~ (*!l!x) ,~,~

"'$J!..~tIt.

329 cintamaya
,,*,

ciraloka-Ioka

(llil1lEl3J51,fft~~B"J, Iln11H~fttf:D1~t¥J;fJ£ (_0) B':J,I5I,fffi~ t¥J; (~x) 1t 1~:t1t ,~JiJT RIGJj~.3.
I~"

.filfi.;.e, fRidlt.;

,151, ~

>to

)/1JJ..#.t/t.:

=-rn j fianam

I~'

~, ,I5I,PJTRIG~ fif'f'iI#. 253. -praj cinta-moha ~ ,I5IJ'~t¥Jm~.
cintana

na.

ffi (~, -O)t¥J/~,~,

... t¥J$il1/~" .. ·t¥Jfr~; ~
~

~, ~'G', ~,.; ,~~; (*!l!x) ,151" J51,1tfif'f'ilt/t.; ,151" J51:HtJ51,i!:'" 'f'ill1#. cintana ~ (*!l!x) ,151" 1~,1t, ,151,~ .filfi.;.e, 1Ht'$/f cintana ffi (~x) ,~,1t .fiIfi.;.e.80. cintana-bhavana ~ (~x) pg ,G,J51, )/111.#.#. 1t cintaniya (;~q~7t) PI~t¥J, PI~"B"J, PI~i*t¥J. cinta-para (llil ~3A (1lf~B"J) @]t!; ?JLJ5I,t¥J; (~x)

-a (~x)

>to

m;~, ~iAliel(~D) •• Idilfi.,Jft.182. cipya ~ [AB"J-fj]. ~ = cippa. cipyamana (JJ!.7t) [pali. cippiyamana l. -cippitio: ka. cira (llil :R~(~r~~); jJdn:fjlf; ~(:tt); (.~ )r:!lf\;; B"J,fJ£WJB"J;(*!l!x) ~, ~jj!, ~~ ;1;!I.I§., -t:Ei1.:H, -if. Rff:#., {JI,*,,#, filfi.;.e, $$. m ~ :R, ~jj!zr~~; 111ft!!!, lfttEWJ; fN:R~fN ~; (~x) fi:R ;1;!I.#., .-if.!i¥. <-m Kr, (~r~~):R~B"J, iJjt~B"J. 0_, ~, ~, ~, Iil, Iig] OOJ fN~zf&, :R~Wlr~~, 7k
<

a:

It iJjt~; 1Ii~. (*!l!X) (-eI)a
~:R~,
~

~)

~lJ, ~~~,

~

m,~~,~.,.~,~,~~,m~3,~ • ~ •
I~'

~j!;
467.;

kf1.:H,

Afqj.

(-at

1~, 1lilI~fj
-*.¥.57.

-*.¥, Hat.#..: "'0

vyavasthitah

I~'~

cinta-parfta
hffftt.

(llil fi,.;g;ijt, ?JL,~,t¥J; (*!l!x) 1~?!'\~ lIP

cinta-rija @j (*!l!X) {"I, J51,1t,G,I A/i-!/.r&. cinta-raja-mal}i-ratna ~ (*!l!x) ((~lif)) (*)~Dg. cinta-vasa (llil = cinta-par ita ClIPhffftt). cinta-vidheya (llil 1Bl,~r~~flitlt¥J C~hffftl). clnra-visa-ghna (llil M~*~Lf.z •. cinta-yajiia ~ fijWt$t¥J~Ie. cintayana (/I'm) (JJ!.7t) +-Cint . cintayitavya (**7t) PI/~~t¥J, PI@]t!B"J. cintayitu-kama (llil ~IXJ5I,~B':J; (*!l!x) ~~J5I,,1t

mWI, ~D~i'.mW

A/i-!/.,,'&.

1'~ /\-fSH. 474.; (~x) ~ ·till1#. -syadya fEllwHN~; (*!l!x) ~7J ;1;!I.t.f.. ~ ~~. cira E§ fifEl~-~m:R:ffi; ;fJj, 19HI; (*!l!x) t< ~~IJ!i¥. cira-bhavin (llil f§~fNmB"JOI~H!~B"J). cirabhila~ita (llil = ciraratrepsita. ctra-bhrt (llil ~liel;fJj~WElB"J.
cira-bilva @j [fH~~, ~~ Pongamia glabra]. cira-carita (llil (*!l!x) ~~, ;1;!I.#., .-If.!i¥. ciracarita-brahma-carya (llil (*!l!x) ~~1tf'1,

am) ~

fi!i;.e,

'f'liflflti'H.: na =-ena

l' Af1.'H. : na -at qF~,
(II]) -IBI.#..

m~

1t ff

m~
A-f1.:H.

iJ-!l.I§..

;.e.

ciracartta-kusala-mtlla cira-caritavin ((~±7t))
393.

(llil (~x)
~ ~

(*!l!x) fJff~

~mf!* ;1;!I.#..

cinta-yoga (iij (~x) ,I5I,'ltff ;1;.f!..#.. cintin (llil J51,~(_0); (~x) J51",~1t 1Ht/$/f cintita (~f~7t) -vCint. (*!l!x) ~, 'G'pJT>1<, pIT ,151" ,~,/1t Hot.#., ;1;.t;..#., )/111.#.#, 1Ht'$ If ~ ,~,~, ~tI; §

B"J;mIG,.

cintltartha-samrddhl ~ (~x) pIT ~ ~ f~, PJT f'l=fJ£ JE ~ "')/111.#.#. cintitopanata Cta-upO) (it\\,*7t) Il.i~fffim. cintitopasthita (Ota-upO) (~'*7t) [raJ_t]. cintiya (**7t) ~ [<cintya] -a-. cintya (**7t) PI1Bl~ftWG,~,~B"J; (Mj) PI~~B"J' PI

(~x) pJTJ~1t, PIJ5I,_ -t:Ei£K, {JI, f61,1t • )/111.I§.t/t. - a -. ~ }!;gt (~) ~tlB"J; (~x) ,G, -t:Ei1.:H, I~.I§.. cintya-dyota @j If!l JlU$B"JilIm (1frEIlB"J~5t). ciplta (Iffi ~B"J, JiiiiSJZB"J, SJZB"J; ~B"J; (*!l!x) lIi~ ;1;!I
*,,#.;

~t¥J, ~ A.~B"J;

cira-civara ~ lim, liel;tlt<m~ [:;tt~#f}~ffj A~B"J. ~t<]. cira-datr [Fj) [x~z~]. cira-gata (llil 71<jj!"OO~1'1fB"J. cira-jata (llil l:t(~)~:R. cira-jivika ~ :R$, :R•. cira-jivin (llil :R$B"J. (Il [;!lt~.mz;g]. cira-jivita ~ (*!l!x) W:fI::Rjj! .if.Ifi.,Jft. cira-jivitii ~ = cir a-j ivika. cirajivy-alpa-jivin (llil (*!l!x) ii$z~{.lE -if.Rff:#.. cira-kala rtf2 r:!lf-tB"J. @j) :R~r~~; (*!l!x) :R~, 7)<jj!, ~ jj ~#., li!t1$if. -m, 0_, -aya @1 (jID ~mZ

~,:R~;(*!l!x)(-m)~~,~~,~jj!,~~lli*
~I§.,

.fi!i¥,

1i!t1$/f. -at

~

:R~zf&;

f§~:R (~x)

~ztl&.
clra-kallka (llil 7k~B"J, 3B"J, 71<.B"J, ~~B"J; ~ -if.!J;.e. cirakaloparjlta Cla-upO) (llil fN~J..)MpJTf~ . cira-kara (llil ilB"J, ~~B"J; *i1jB"J. cira-kari (llil [raJ _t ] . cira-karika (llil [raJ .t l. cira-karin (llil = cira-kara. cira-karita ~ ~~, *iit. cira-karttva ~ [raJ_t]. cira-khanda @j lim, liel;tlt<H~. cira-krta (llil 7)< t'1B"J . cira-Ioka ~ 7k1y[B"JlliW. ciraloka-Ioka (llil 7)<jj!:fj1fB"JiliW.

.#.. ci plta-ghrana (llil .. T ffi\F¥ B"J,~ .. B"J . ciplta-grfva (llil ~lm~B"J, ~!iB"J. cipita-nasa (llil [= cipi ta-ghrana ]; (*!l!x) SJZ., ~. ;1;!I.~, I/r;/$ if. cipita-naslka (llil [= cipi ta-nasa ]. @j) If!l [~tmz~]. cipita-vi~al}a (llil ft.J~B"J. cipip-Kr, f~ SJZt.§.B"J. cipi p-lq1a (llil RM SJZ"J B. cippa @ [-flfl::lEf3B"J~W9]. cippitika, (~x) nada +m cipyamanasya iUW,lm, ~

*..

cirambara cirambara
@ = cira-bhr

330 t (f#hffttl);
(*!l!x)

flU~~

cira-mitra @ 1I~, ~ti. ciram-jrvin Iful = cir a- j ivin ;
.!.£..

~t< f#l'!ffttl.

(*!l!x)

~:ttfia'P

1t-7f:,HfJ

cira-mocana @ [1£:ltt~t'fiJF¥f¥]~tfuz~ J. cira-mocana @ [~!t:Hz~]. ciraI}4hi ~ i't;j1£xm*(~9W!9G8~s"J)~~. cira-nirvahya Iful oo~~~r",~1!Hrf¥]. cira-nirvrtta Iful r.fCZ 1:), ~ ~ S"J. M cira-nivasana @j) l!!) [~1i~ J. cirantana ~ ti1~f¥], f2tMf¥]. cirantanata ~ *~f¥. •. ciraJ.ltI ~ l= cirandhi ]. cira-paricita ~ *~rJJ~1I~mllif¥]. clra-partraksita ~ (~x) ~~I ;'t:/I.!.£.. clra-pranasta ~ ~7J(jjr~~s"J. crra-pravarana @j) rm1 [~~z~J. cira-pravasln ~ 71< ii1' 1£f¥]. cira-pravrtta ~ 71<ii!9G71<~ f¥.1£f¥] : - esa panthah rti:Ji?Fj( l'~ ~ zim ($)t!?. cira-pura @ [lJiXjl~ J. cira-ratra @j) (?)~~r",~. <-m ~ ~Mr",~. -aya @1J *Mr"'~, *~r",~zr&, mr&:tm. ciraratrepsita Cra-1pO) ~ *Ms"JJIi~. ciraratrosita (Ora-u$O) ~ *Mr",~1.H§. cira-sambhrta ~ l= cira-sarnci ta J. cira-samcita Iful *~ltglZf¥], rN~1:)'iW~f~f¥]. clra-sthayin ~ fJbj(f¥.s"J, f~~~ f*f¥.s"J, f*f¥.rN~ f¥](~~); (*!l!)() ~f*, {t~~ l-oNli', ;'t:!I.!.£.. cira-sthita ~ *Mr",~f¥.1£. cira-sthitaka ~ (~X) ~ tt A -f~jf. cira-sthitika ~ (~)() ~ {r, 71<f1:,~ tt(1'~), ~~ ft, ~~3(Ft5 ~¥, ~Jili", JiIiJ&" IlrI1$A. cira-sthitikata ~ (~x) ~11:, ~11:(1'~) JiIiJ&,. cirasutarar tra-as") (J;t~) (~X) ~~, ~~ fII.+~. cirataram (!:t~) ~ fi*MrJJ. cira-tikta @j) [f1{~~, ~~Agathotos chiraytaJ; (~X)

z~

cirayat Cra-ayO) ~ ~*f¥]. clra-yata Iful = cira-gata. cirayita (~*7t) =-cirava. clrayita-kaya ~ (~X) !:JlJH?) II1tl$A. cirayus (Ora-ayO) ~ *fif¥] . cirayusa Cra-ayO) ~ ~T~ •. cirayu~ya COra-ayO) ~ ~a'Pf¥], a'Prpi1:}E*=f¥]. cirayu~yata (Ora-ayO) ~ [raJ1: (fiijJJ. cirbhatl ~ l= cirbhat iki ]. cirbhatika ~ ~Jl\(f¥]-:m) [~~ Cucumis utiliss«
imus ctrbhattkr ~ l= cirbhat ika ]. cirbhita @ l= cirbhat i ], cirbhlta ~ [raJ1: J. ciri @j .~. ciri ~ ~~; (~X) ~jt II1tl$A. cirika ~ ft § f}. ciri-kaka @j ,~~(f¥]-m). cirin ~ = clra-vasana. ciri-vaka @j) [=c1r1J. etrna (~*7t) --+Car. (*!l!X) t'J, Btl',

J.

PfffJ; ~, ~~

~ ¥, I-Hl.!.£.,

;'t:/I.!.£..

cfrna-brahma-carya ~ (~X) (i' )~1tfJ ;'t:/I.!.£.. cirna-cartta ~ (~X) 11H~(1t)fJ, ~fJ~.f£. ;'i-!l.~. ctrna-carttavin ~ @] (~X) ~fJ ;'t:!I.~. 29. --+car=' itavin. cirl}a-manapya @ (~X) afJit~; ((~if)) at'J.w
iji,
.1£.

atT*~~lW
~

1ir4$A.

cirl}a-vrata

IfIt'Jtf§;

(~X)

~jH'J, ~::g:fT IH/v

[.~~J

~~

1I1t1$A.

clra-trsarta C$a-arO) ~ (~x) f2t7j(ii~i!ii~ II1tl$A. cira-vasana ~ = cira-bhrt. ctra-vasas ~ [raJ1:J. @j [Siva jjII!~J; [:lttYak$a Z ~J; [.=E~z~J. cira-vela ~ (S5'Zf¥]) B~~. -aya ~ 1£rN~f¥]~

r",~.

cira-viraha-ja ~ ~5jUffij~f¥]. cira-vrtta ~ = cira-nirvrt ta. ciraya (,f,IIJ) ~ (:y\I.I'i~ aID) cirayati(-te) :i!!!Ui1t f¥], ~~, Mm, *~WJj. ciraya (,f,IIJ) ~ ~ cirayatif-te) :i!f.iUi1t(ftl!~s"J), (!Jl>t) ~ cirayat, ~ clrayamana ~~, • m. (~tl!i7t) cirayita f~~~!9GMm. cirayamana (!Jl7t) --+ciraya. clra-yana-samprasthlta ~ (~X) ~83(f1:(*H~i! rp, g H1HJ' A -f~'K. cirayat (!Jl>t) -vcirava.

ciroslta Cra-u$O) ~ ~~1'1£*f¥]; = cira-sthayin. cirotsuka (Ora-utO) ~ *~f¥]7~~. cit l. ~ ~, tt, ffJlii$. cit 2. ~ ifHit(_o); ~H"f¥], ~!tij{f¥]. Cit, I. ceta-, (~) ff((!v, (~»1H[J1i • ffg!9GB: §; J..) (@1J)~$, 11::[1]; 7~~((!V, Ill); ~if({J" f~TM, ~£ %1; tfj~. ('11:;px;) ciketa f~TM, f~%1~. ({tf)):) ~ ~ cetayati( -te) , citayati ~ ~m~(@J); ~~; ~i1: s. §~; i1: §; aID ~~, ~~~; I.!I!M; f~~ctt((!v), f~§1t; tfj~, M§, ~ft. ~ cikitsati [~tl5'~~ -te] m~···; ~fiIi(@1J); ¥tim, 1.I~. ~ ({tf)):) cikitsayati 11:00. (IRm) ceki(t)te tB~, gft; ~ cekitat, cekitana, a- ff~, 71: §; TM, %1. nis- (~)I:) l',~, ( ij~~) */H>v.1£. ~~, ~[J pra- [praciketti, pracikitteJ %1~, ~%1~; fi ~,tB~. ({tf)):) ~ pracetayati ~%1, f~tB~JL ~

mi~.

~"m.

(*

pra-vi- (~X) JiIiJ&,. sam- WijJ:itf; %1.; -l&, raJg. vi- [vicetati(-te)J %11i; ~3U; TM, ~11; aID W ~, tB~. ~ vicikitsati &:~, ~~~5jU; 'tl~, it ..· 1'~~#?:}E; Mm; (~x) ~~, ~$, ~~iHt A-f 1#. ({tf)):) vicitayati %1., ~5jU. cita (~*7t) --+Ci. 1. (~)() ~, Ifii¥i; mlW, JeW; Pff ttt* JlJ;3.Ilj., fR+~, II1tI$A.: prabhu=- 1}~ JlJ;

n~

331
-=:'111-. 53. @

citra-kiita

9!¥JJ;

(*!!!:>t) ~@.,

M~ fl!.i-#.84.

cita ((~~7t)) ~ liTi¥JttfJt x~ffl*~ti¥JttfR; (*!!!)(:) liT, ;1C¥, ;j;-Jl..~.: -111 kr tva ;j;-Jl..~. 411.

a

~a

~H@'~~~i¥J(fL~). [raJ1:]; fjHtg1j[~i¥J. cltra-bhanu ~ ~:IIIaJJ~i¥J, fjflm:J'(;WlIii¥J. @j x;
citra-barhin citra-barhis Agni iii$. citrabhasa til. ~ ~

cita-catrya-cihna
citadhirohana

~ ~.

(Ota-adhO) @ x~fflliTi¥JttfR. cita-dhuma @j] X~liTm1. cWlgni (* eta-age) @j) X#CP:t?&~i¥JttliT. citaidha (Ota-edha) ~ Hlnx#fflliTi¥JttfR. cita-kesa ~ (~:>t) fiJi~mli!;; ~~[citraO (?)] li!tl$
If
citanala

Cra-abhO)
@
~ ~

@j (*!l!)(:) fifi({,'):J'(; Cl;;t.

*i/1il.!.§i

citra-bhasya
citra-bhitti citra-bhiita

It~,

~ •. mltB"J, ~&f!ii¥J.
i¥J5l-J-~.:fj]. ~ (*!l!:>t)Hlffi, J5IiBffi, Iiiflffi i

wm,

citra-capa @j [Dhrtara${ra @ (~)(:)

(Ota-anO) @j = citagni. citracarya Cra-ac") I~~. 'Offfl,mfl ?i.tt.~.IJ. 135. citra-darsana ~ (*!!!:>t)flffimm$ f /HJv.~.; Bffifj citanguli ~ (*!!!)(:) H~':i'i¥i M$A. M mtm */HJv.~. @j [(~H@'DN), :ltt!~Uir~i¥Jft:;~Z citantaraIpas ~ (*!l!:>t) [-=-+=~§~-] ~"JlIIII, " .:fj] . rn,3CW, fJ.lJj~i'i¥i~§,J.lJj~!IItjljlj, f fIi:JC(?)iiti'i¥i, fIi:JC(?)SJZ~ citradha ~ tJ~fi1J7t:, JW::X. /1.//;1',,&, if-IfiM, Iir./$ A. citra-dhvaja ~ (*!l!:>t) f~~] [ y!Pf§ffi! /t;JI..~. citantaraIpsata ~ ~3C.i¥J~rl'l~ (;j;-!1..~); (*!l!:>t)= [ + =~§~ -] "rl'l~3C., fIi:JC(?)iiti'i¥iffi, fIi:JC(?)iitSJZi'i¥i citra-drsrka ~ .:t.iaJJ~i¥J. ~§, fJ.lJj"1J3;rFI§'~3C.ffi ss»; ;j;-#,.~. citra-ga ®l (.In**mi¥J), m**B9. citra-gata ~ [raJ1: ] . cita-paksma ~ (*!l!:>t) UNl!l1!mlWl;UN;:§~H [ci tra" cltra-gatra ~ (*!l!)(:)fUJi tl!N/a7.~. (?)] 1ir4$A.
citanga cita-stha cita-vistara ~ (~)(:) fj!t~ fl!.i-#.

@j)

[~&f!ii¥J-fl]

((f4tf.@

(*!!!)(:) iJi~~-Jf

Ii!tl$A.

~ (*!l!:>t) mt 1-8I.~. a citra-gravan ~ fj~q:~EfiJii¥J, ~Ei¥J. citra-grha ~ It~, ffl.f$~&f!iB9mrl'l~. citra-ghata citra-griva citra-gu ~ ~

[Ci I.] ttfi, liTi¥JttfR; [Ci t] .t!M; ~tt .~iii$. citt-klpti ~ ~!li¥J~fim. citika ~ liTi¥JttfS; x#fflliTi¥JttfR. ':f:t&] ~ ". Jii i¥J. citimat ~ fj Ji~J~~gjJ.
citi I. ~ citi 2. ~ cit-kara

:t)ll;

M~.
[m ffllnlX

_0

cit-kara @j = cit-kara. @j) ~ff; rr§:1MJ. cit-karavat ~ 1fflifjP!l~. clt-karavat ~ m~~ff, ~tHQ!l~. cit-karin ~ [raJ1: ] . cit-1q1:a @ = cit-kara. cit-krti ~ ~tH~I!I~.
citra ~

fjm!f~i¥JllJi, [:lttg,IiEE.~.:fj]. i¥J5l T ~.:fj ] . citra-gupta ~ M_I: (Yama) B"JWHf~ [1EM*I:~ ~CP~G~A~~~11f]. ci tra-hasta ~ 1m)( !fft r"j cP ) ¥-i ~ i¥J=f ~. ci tra- ja ®l ffi! im m 1o/J ft i¥J, ;<$: ft - fJ i¥J. f~ citraka ~ f-J~m (fflln IJ\ijH~ i¥Jm ~jD (fJl1-~~B gj(; ~ cheeta [WNf-ll); [~A~.:fj]. @ ~G~; **m.
[Kmw
_0

~ l:t(_o)J!~¥-ift.
citra-kara ~

iiI

(tmii'mtt); .~

(*!l!:>t)Bffi .

fifrfiltil.; (*!l!)(:) if

ii Bffi '",li
citra-kara

ra:

til. ~ =citra-kara;

(1-8I.~);

1i/t1$ A .

aJJMi¥J, ~ffii¥J, M~i¥J, aJJBi¥J, ~~i¥J; ~ ~i¥J, PJ~fUi¥J(Wif); H@.i¥J, ~m'~i¥J, m~i¥J; ~fli¥J, tHti¥J, ~m~ro'(*IJii1); ~H~i¥J, ~ AJIL ~i¥J; [g~1ifi#ti¥J CI-:1.#); (*!l!)(:)flm, fifi1'raJ, H ~; HBfIi, H@., Y!P@.; ~~, :ffl~ ~¥, I~~, i/1il . ~#, rf'1It~'H, fI!.~'H, fl!.i-#, if-IfiM.; IBAAl //;JI..~.: o bhavisyat i ~.AAl, t~BIBAAl ;j;-Jl..~. 482. -'a-. @ ~fti¥J@'*3, ¥.i¥J~BfIi; WE; ~il; ~ A.~ i¥Jffl~, .~; (*!l!:>t) f; m; 1fi*3; EIJ)(; MBfIi 1-81 i
.~, I~~, i/1il.~#, V-tfIUj{" M#Ifi!1, fRi-#, ~-c+#, 1-:f:;J{, Jt$. ~ @ (*!l!:>t) *i/1il.~tiI.; ~, flfi tg

citrakara-drstanta til.;

~ (*!l! i!l Bffi0lirJ, :>t) *I"litil.

• gffi W * rf'iI!1
fifrf'iltil.

.BffiWOlirJ

citrakara-drstanta citrakarma-likhita citra-karman ;J{.;

ffiil
~ *,litil .

@
~

il; **m; ~BfIi((ffiJ); (*!l!)(:)III 1-*
(*!l!:>t)ifi f

(~:>t) mBffiOlirJ,tflffiW I (*!l!:>t) 1 Mif-lfi!fo. 1

iH'F"'f$

citra-katha M.

rn'~ ((IMifttl);
m~f-J.
ffi!~~
(jt;!1..~) .

§~iiJ

citra-kaya ffiil
citra-kesata
ci tra-ketu

-r

ffiil [~A ~.:fj J.

~

li~;~.:ffl~,~~W~,~.~.ft.$B~ fii} l' W */HJv.~. citra~~1m) [FJm~.:fj]; (*!!!)(:)[=+/\m~-]~, *3. k¥, 1-81.1£, -tfAJJt, Ii!tl$A. V citra-bahu @j) [=citra-bal)a]; [;!jI;Gandharva~.:fj]; [A.:fj].

~m,

citra-kriya ~ = citra-krtya. citra-krt ffiil iiI. ~ ~A.~i¥J. citra-krtya @ ii, 11111. citra~a @j) [Dhrtara$fra i¥J5l-J-~ij];
(*!l!)(:)[JmI:.:fj] ~ citraIqi (*!l!x) [Yaksa (~50 ~.fJ]

H@.DN, y!pm, ._UN
[(y!PiI$),

[~A~.:fj];
_$A. fUN ufAJJt.

citra-bana (iijJ [Dhrtara${ra citra-barha @j fL ~.

i¥J5l-J-z.:fj].

citra-kttta

ffiil f&~~w;
~~

min Bundelkhund

i¥Jwij,

Citrakot];

[tJ£il.:fj].

citra-lekha citra-lekha

332
~ z~]; [~ citra-sravastama (ftiWi) m:f.1Hi*fII}~i¥J. cltrastaranavat ("ra-asO) IlliJ m~m~:¥3B"Jtt!3fiUm citra-stha IlliJ = citra-gao citra-sthala @ [7EfiI z: ~ ]. citrasva ~ [Satyavat zfiUJE]. citrata [j) (*!!!x) f.ifi "'/Hu.I£. citra-tanu ~ fJE; ~itIl. citratokta COta-ukO) IlliJ (*!!!x) "'t"1itli. citra-ttlltka ~ lUff. citraudana COra-odO) @j @ = ci tranna. citra-vadha (IJ ffUiil, 7flJ*ffij~i¥J. citra-vana @ [(~~mw*i¥J~~*), fll.~ Gandaki

Itft; ~-it; [JitApsaras i¥JY~Z~]. citra-lekhaka @j) (*!!!x) iffffi ""1itlt. citra-lekhanika [j) IUfL
Kumbhanda

iIB"J.

citra-likhana @ ~".citra-likhita IlliJ mi~i¥J. citra-magha IlliJ = citr a-mahas. citra-mahas IlliJ ~~~ilI1o/JB"J. citra-mrga @j) ~~I'iiB"J~$. citrana ~ II (~x) • "'J1J1lttli. citral}c,ta-ja @j ~fHs,~. citranga ~ :!HI~m'ii; [Dhrtarii$rra i¥J)lrZ~];

um~

[;1ft~$&*Z~]; fl ti off 1111'$ It.

(*!!!x)

*31&,!Hi*,*, ~""f~off, ~
(Yama)

citrangada

IlliJ l:J~YSB"J~.~affl.

!riI~(Gandharva)&IW)f!

~ [tE;1ft~'~hIG~ ~$~~±$iiI~A

i¥J~**z;g] .

M1T~i¥J~c~off] .

citrangi [j) [~~~ citrangulita ~ ~~Hi¥J-¥m (;"1-~lt). citranna @ m~~**'l-m~i¥J*. citrante-vasika @jJ (~x) iltf3r, ilfffitf3r ~.I£. ci tra-nyasta IlliJ mi~, Iite. citra-pada IlliJ 76lPN~fii¥J(WGfifti¥J)~ijj~W~Wt citra-paksa ~ (lf~I'iii¥J~Im), a~rCi¥J-m);

z:~ ] .

citra-vaha @j) [til} ~ ]. citra-varman ~ [Dhrtarii$fra B"J)lrZ;g]. citra-varti @j) ••. citra-vartika @j) l= citra-vart i]. citra-vasu ~ £:7\:;:tt.i¥J. citravat IlliJ l:J.~afflB"J, mimB"J. citraya (.f,IIl) ~ citrayati _l:¥3, ~affl, ~11::; (*!!!x) :¥3, Ii, *iI ~¥, 1-Bl.1£, W/f//.1I£. (it\H~7t) citrita *3

e. 1iIt'$It. citra-patala @ (~x) [7E~] JJ<7E~(?), JJ<*,*~ $/1. citra-patanga @j) (*!!!x) 7E~. IIItf$/I.. citra-patta @j) [= ci tra-pata ]. citrapatta-gata IlliJ mimi¥J, ~.i¥J. citra-pattraka ~ fL 1ii. citra-phalaka ~ PT1-Jf'Fiii¥Jfi, ~ •. citra-pratiIq-ti ~ ~ •. cltra-prstha IlliJ 1fimlfM'iii¥J. citra-putrika ~ ~~-it(~tEiift). citra-radhas IlliJ [= cit ra-rat i]. citrarambha ("ra-arO) IlliJ milli¥J. citra-ratha IlliJ If:tt.fl)BM''J!f[ (Agni Iii$). ~ [~A
z~].
citra-rati IlliJ = citra-rnahas. eitrarpita IlliJ [=citrarambha]; citrarpitarambha Cta-ar") citra-rfipa @ (*!!!x) f.if.i~,

®fij[~i¥JjRHlz~ ]. citra-paksmata ~ ~~Bi¥JIIB!:'§ (;"1-~.I£). citra-pata @jJ ~.; (*!!!x) *iI, .-it; ~; Wii ~

[51

~, ~~,

mill, ~affl.

ud- (~fJf7t) uccitrita l:J(@)765t~affll9Gf;J1;~. sam-pra- .~B"J [Tib. sin-tu bkri-bar-bya
fQu.~). (*!!!~)

] (~

lilt,

citra-yodhin IlliJ tJ~m~ffLjf'F~. citra-yoga @jJ (*!!!x) ~H~EI.g Ii/tf$/I.. citrayudha COra-ayO) ~ [Dhrtarii$fra i¥J5t.rZ;g]; [~Az;g]; [Kiimaiji$;g] (flPRffi1t). citrayus Cra-ay") @ Mlf.AB"Jmn. citri-kara ~ [(il~), = citr i-kara]: (*!!!x] f;J1;. I-BI .1£.56.; f;J1;!f, $~ "'Jljff-=.fIt.. citrt-kara @j ~affl, mill; .~, • (1-81.1£); (*!!!x] fA~EI, fA**; f'F~, ~~; mfl~ +M,ff;, 1iIt'$/I..; ~

!f~, ~z~!f~

"'1Hu.1£.

.x

citra-sMa ~ .~, f'F~. citra-salika [j) l= cit ra-sala] Cl@). citra-sena IlliJ lf~1'tB"J:;r. @jJ [tE Naga-Gandharva

Xi!~

1Hu.1£.

~.I

(*!!!x)

IlliJ l= citrarpita ]. Xi!~~EI,~mfi~, f.if.i

ii, lif'F ~¥.

tt!3""ft!t~cp~c~AM1T~offWG~Az~]; (*!!!x) [ijg ;g] H'OO, ~~, *3. £-.iCI1/!.I£, 1IF-1$/I..;(~ff) ~~

citri-lq1:a (~*i7t) (*!!!x] !imlf '"Jljff-=.fIt.. citrin IlliJ lfH~(~ ~WJJ<ts):'§i¥J. citrita (~fJfffi +-citraya. (*!!!x) mi, *311; It JiJTM, iifM IBl.I£, Ni-$,,~, W/f/f.l,l£, 1iIt,-C/I..: -0 'nuvyafiianaih ~WPJTlt M~m9T, ~JiI!iHf3W 1iIt,$/I.. citrita @j) (*!!!x) tiff, fimC$) /Hu.1£. ci triya IlliJ Ii;j= B"J ttE , i¥J. @jJ [ A;g ]. citriya (.f,tiJ] aID citriyate .tit; ~A.g!fi¥J. citriya (Jj .~, ~~. citropacitra COra-upO) ~ (*!!!x) iifM ~¥. citroti COra-uti) IlliJ = ci tra-rnahas. citrya ~ ~ te 1<:7\:;, l)B'fi¥J. f citta ((~fJf7t); @ i.t~; J~!,~, m,~l!; §B"J, g;t;; f~

¥-HEI'" Jff-=. fIt.. JI citrt-Kr, ~pxlift.

attrar ~

citra-slkhandin ~ ~ [(lf~?T:B"Jfij[~), -tRAz ;g (Marfci, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu &Vasi$tha)]; *~~£. citra-socis IlliJ fl)B't~:tliile"J.

wr~~ £-.iCI1/!.I£.

iWI, {.\, ~tt, J!tt;

m,

[f~~ vi j iiana (11_Z- )f~m] tltt~4. 126.; (~ff] ~~, DHP~ £-Pl1.I£, i¢$-;k/i.: -rp prakrarnisyat i fig I~,m k{-1!i. 526.; -rp krarnat i ~~,~rnm, AT

IBl.I£, A-f£H, £-"'11£, ;"1-./1.1£,£-.iCI1/!.I£,W/f/M .1£, /Hu.1£, 11.-#..1£,Ilr:f$/I., -f::;:J(_.~; IH~), ,c.,(~)

.:It

(~x] ~,

{", ~,

,c.,g,

I~"

I~'

333
~'H.829.; +-rn naval iyate nasaml iyate 1iP.f$A..;

citta-mohana cittaikagrata Cta-ekO) ~ (fl!)(:) -'L\, 'L\-!§t-ti 11 liM.: +-m asadayat i ilW'L\,'5I:It,-'L\iji!jlJGI, 1-fJK,1§..
128.

{,\:fj!!:f&

dvayos

<

={,\f~~1fe A-f~. 337.; prakr tyaiva
>I<

yoh samavadhanarn nast i ~ prabhasva-

ratvac <-sya {,\'ti:<f>:i'itt, {,\:<f>:ifi'itt lifrf'iltIt. 61. [if] }jSI,~ (_0). @ (~)(:) 'l,\ rf'ilHtIt, "'I'11.tIt, "HUJ..I§. tit.; {AT, {,\:J\:;, JGI:1t"j/l,ll.l§.tIt.; - syaprakrt iprabha-svara (~)(:) i',l,', §'timtJ,l,\ "Y11.tIt.25, 85. citta-bheda ~ ~~7~7fL. cittabhisamskara ~ (~)(:) 'l,\~~HT ""11.t/t. citta-bhrama ~ ,l,\1it1't~(mWr$~IIJ. citta-bhranti ~ [[QJ .l; ]. citta-bhfi ~ = cit ta-ja. clttabhumi-samatikranta [if] (~)(:) ~F'l,\P./T lSZ,~F'l,\ 11PJT ;'J; Ill§.. lSZ citta-bhfimi-vigata [if] (~)(:) ~ 'l,\:ttB "J! J2.E.IIJ. citta-bija ~ (fl!)(:) 'l,\fiT 1Hv.1§.. citta-caitasika ~ (fl!)(:) 'l,\Jl,\PJT, 'l,\'l,\1X {R*"t/t. citta-caitta ~ (fl!)(:) ,l,\,l,\P./T,'l,\'l,\$;, 'L\JL\IX, 'L\lSZ

cittailcigrya (Ota-aikO) ~ (fl!)(:) 'L\-!J!'ti, ~'L\~ fiIiM.; -'L\ *J!J2.E.IIJ. cittailcintikata ("ta-aikO) ~ (~)(:) -rtJ{,\, (:!t)'L\ Wi.! fi/iM. cittailciyana Cta - ek 0) ~ flU" Wi1: I¥] ,ijm$~,'5I,;f~. citta-ja @jJ ('L\1:), ~; Kama m$ (~ffl$). citta-janman (ilj) [[QJ .Ll. citta-jiia ~ TM(lI1)l¥]pg'L\~~II1; ~~A'ti. citta-jiiana ~ (fl!)(:) 'L\~ j/l1!..l§.tIt. citta-kalapa @jJ (fl!)(:) 'L\~,fifi'L\ fH;u.1§.. citta-kalpa @j] (fl!)(:) 'L\5t5JU fH;u.1§..; 'L\~mff. "1Hu
.I§..

cittakalu~i-karaJ}a ~ (~)(:):f~'L\ >l<j/l,ll.~tIt. citta-kalyatii ~ (fl!)(:) 'L,f1:ii¥i,@ ~fi/i~. citta-karmanyata ~ (~)(:)'L\~~, 'L\1~ti~~,,\i!Ji { cittakarsana (Ota-akO) ~ 1~'L\. cittakarsin (Ota-akO) ~ = c it ta-har in. citta-kautilya ~ (fl!)(:) ~Ittl, 'L\~1ttl A;'J;J'l.rff.. citta-kheda @j] 3'ffij, ~lX, ~'L\.
cltta-ksana ~ (fl!)(:) ~~; «(gfll)) 'L\jiW~~ 1Hu.1§., iili M, 11111$11..; -e ~~~r:p, ~--'L\~U~~r:p fi.IiM. 347.; sodasa -alJ, +7\'L\~U~~ [I. duhkhe dharma -jfiana-ksant ih 3'$;~2, 2. duhkhe dharmaiiianam 3'$;~, 3. duhkhe 'nvaya-jfiana-ksant ih 3'~~2, 4. duhkhe 'nvaya-jfianam 3'~~, 5. samudaye dharrna-jfiana-ksant ih ~$;~2, 6. sarnudaye dharrna-jfianam m$;~, 7. samudaye 'nvaya- j nana-k$antilJ, m!M~2, 8. samudaye 'nvaya-jfianarn m!M~, 9. nirodhe dharma-jiianaksant ih ~i!~2, 10. nirodhe dharrna-jfianarn ~7!~, II. nirodhe 'nvaya-jfiana-ksant ih ~!M W2, 12. nirodhe 'nvaya-ifianam ~~~, 13. rna", rge dharma-jiiana-ksant ih iM$;~2, 14. marge dharma-jfianarn iM$;~, 15. marge 'nvaya-jjianaksant ih iM~~2, 16. marge 'nvaya-jiianam iM ~~] 1Ir.f$A..

{,\IX$; 1Hv.~.; {,Ii!, 'L\lXi!, ~IL'L\ *1Hv.1§..; 'LIIL' P./T, 'LIIL,$; "rf'ilHtIt. clttacaitta-kalapa ~ (~)(:) 'LIIL\i!&'Q, 'LIIL\PJT$;,'L\ 'L\IX$; 1Hv.~. cittacaittirthin ~ (~)(:) 'LIIL\PJT,L\JL\$; "1Hv.1§.. ' citta-carin ~ !N«(I1)~ffi, nt~ ..·1¥];fg,i!1TiiJ, fre .. ·
iPW'@.

.1~PX

A;J.-J'l.a~, fifrf'iltIt.

'L\1T, 'L\PJT~, ,L\ZP./TfT A-f£A, ;'J;./I-.I§.,A;'J;J'l.rff., 1iIt'$A..; 'L\1T 'I'11.tIt. citta-caura @jJ ('L\ftli:), 'I1iA, ~A. citta-cetasika (ilj) ,'5I\;fg,;~)(:) 'LIIL,$; ?;.il. ( citta-daha @j) i??,\'L\ (3'ffij). citta-dariana ~ (fl!)(:) ~'L\ 1Hv.1§..; ~§'L\ *fH;u.I§.. citta-dausthulya ~ (~)(:) 'L\lIm 1I1iM. citta-desana ~ (~)(:) 'L\~, 'L\jffi~, 'L\'" i3 ~ "IHu
citta-carita ~
(fl!)(:)
>I<

.~. ctrtadesana Cta-ad")
citta-dhara ~ citta-dhara ~
.I§..; [{~~]
(fl!)(:)

~

(~)(:)

~e'L\ 1I1iM.

'L\PJT~ '!l1Plf.7,I§..; 'L\ "'!lIPlf.7.I§.. (fl!)(:) 'L\tfrm:, 'L\~EI.f1:; 'L\LI "1Hu 'L\tAU1: "J!J2.E.IIJ. «(gfll)) 'L\~'E.~/il1.I§., 1Hv.1§..
@j)
(~:##.I§.).

cittadhara-buddhi-satpkusumitabhyudgata

citta-dharmatii ~ (fl!)(:) 'L'i!, 'L\'ti 1Hv.1§.. citta-dhatu @j) (~)(:) 'L\~, ~~ lA+tIt. cittadhipatya (Ota-acth 0) ~ 'L\I¥]~n (flPhffttt). citta-drsya ~ (fl!)(:) ~(§ )'L\, (§ )'L\ij'l, (§ )'L\PJT
~ 1Hv.1§..;

citta-ksepa ~ (~)(:) 'L\H,~H m+tIt. citta-laghutii ~ (fl!)(:) 'L\~3l.' #e#Ii~. citta-mala ~ (fl!)(:) 'L\t£tIJ A;'J;!J.o~.: +-m apaharati

~'L\t£~,

MM1i1t£, 'L\M~t£

A;'J;#a~.

78.

§'L\JJl:l:

"1Hv.1§..

cittadrsya-matra ~ (~)(:) (§ )'L\PJTij'l, (§ )'L\JJl:S: 1Hv.1§.. (~)(:) § 'L\~ >l<fH;u.I§.. citta-gahana ~ (fl!)(:) 'L\mI~*A;'J;J'l.a~. citta-gamya ~ (fl!)(:) 'L\P./T?JIU +Ma~. citta-garbha ~ ~~tl~. citta-gatanusmrri ~ (~)(:) 'L\~f1: I-otl§.. citta-gocara (ilj) (fl!)(:) 'L\fT, 'L\PJT 'L\!J!~ 1Hv.1§., 11',
1iP.f$A..;

cttta-mano-manovijfiana ~ (fl!)(:) 'L\~~~ 1Hv.1§.. citta-matra ~ (~)(:) Ifi'L\, tff>L\, fg'L\, ,L\., Ifi~
{,I,

§ 'L\(P./Tij'l)5t'Pf 1Hv.@, ;II!. 1t'L\I!!~ *fH;u.I§.. cittamatra-gati-ntrabhasa-vadin ~ (~)(:) ~1fi'L\ ~~mw, ~'L\jU!f~M-P./T~ 1Hv.1§..; 1t'L\~EI~1~;fj~ $; *fH;u.I§.. citta-matrata ~ (~)(:) § 'L<fJllt lIfE § 'L\~, Ifi,L,P./T
.I§.t/t, ~tIf.=.-f.; ~ IMI§..

II}i,L\., II}i,L\I!!., 'L'~R,

'L\PJT1T *J!J2.E.,*.;
"1Hv.1§..

1fi§'L\!Jt~,

1fi~§'L\

5t 5JUj!:W ±

citta-hartn ~ ~ A'L,MI¥], ~itl¥]. cittailcigra Cta-ekO) ~ (~)(:) -'L\ A;'J;!J.rff..

citta-moha ~ 'L\BtE&~(mm$~IL). citta-mohana ~ (fl!)(:) 'L\~~ 1Hv.1§..;
.I§..

*5t5JU "/~

citta-mohin citta-mohin @] (~X) ~~{'" ~rIL{.' JHu.1£. cittanabhogata ~ (~X) ,CA!~~r)]ffl11:tt{.,~~'1'tf11,

334

,L.,t; i

cltta-samtatl

~§.'"
~

rFJ/ft;J/j1.:K.
(~x)

'L.,f§.

"/tll,..:::..-f, .f!.ifiJt!!,.;

f§k1,

{.,~J.MfHi"/ttItE.-f.
citta-nagara ~ (~x) {.,tj£ cittanalambanata ~ (~X)
/ff..=:Qj.:.
Aikf!..,,"t..

-,L.,f'J '"JI/ff..=:Qj.:.
citta-samvega (j) (*!!!x) II:,L.', 'L.'1:.~M -If-ifiJt!!,. citta-sarpyama ~ (~X) jM,L., '"JI /ff"=:fI/;;. citta-santt ~ 7JLW ~'L.,. citta-sarathi ~ (~X) [1!$~], f!$, tit~ tHu.1£.27. cittasaya COta-aSO) @j) (*!!!x) ,L.', ~'L.' JHu.1£, ~#ifi". cittasaya-vicara Cta-aSO) @j) (~X) ,L.' *tHu.I£. (~x) ,L.,fj ~i$; JHu.1£. citta-smrty-upasthana ~ (~X) ,L.,211:, 'L.'2~ ;'i~,I£, Intl$/4. citta-srotas @ (~X) ,L.'i.J1E, ,L.,ifrttt N'i-$,,"t.. citta-sthira @] (~X) (;!t )'L.'31:~ .J!.MJt!!,. citta-sthiti ~ (~X) ,L.,1£ :11: -,L.,31:11: -if.ifiJt!!,.; 1± 9, ,L.',,L.,1±,~11:(?), %jt(?), ~'L.'1± *j/1J!..I.~#. [Samadhi ~;g] 1±,L." 11:~'L.' 1iIt1$/4. cittasukha @ ,L.,1'31:JE. citta-svabhava ~ (~x) ,L.,§'11I~I£.; 'L.,~7$;m */~
fllu.1£.

{,'J5fT.*f···~1.f\IT~

"'JI

citra-nasa @j) i1Ui!llZ~{J'!¥]~~' citta-natha @j) {.,.:t, mAo citta-nidhyapana ~ (~x) {d' "'Jf-ft#. cltta-nirvrti ~ {,'1iSf~, {,'~~.lE.. cittanupartvarrin @] (~X) {Ajn~,Illi{.,q, {,'Illin~{Hj-#, Intl$/f. clttanuvartana ~ (~x) m{.,q -lUiJt!!,. cittanuvartin @] ~(Iil, _o)~.lE.. cittanuvrtti ~ ~.lE.; (~X) j/1J!..l£tJi.;

Illi{.,~,

m{.'

1ii{.,lH!

citta-parigraha ~ (~x) ("fiJTJf)(, Jf)(pg{J' JHu.1£. citta-parikarman ~ [~x) ti:!{., ~-lf-ifi". citta-parinati ~ [*!!!X) 'L.,q~, 'L.,i@~ '"rf'ilI111t. citta-partsuddhl ~ [*!!!x) ~~~, 'L.'~i'f'J *1l/i!//.1

.~.
citta-parttosa ~ (~x) fjl}~ ~¥. citta-pi{la ~ (~x) '~~ #$. citta-pracara ~ (~X) ,L.,f'J #ifiJt!!,. citta-prajfia-jfiana-laksana ~ [~x)

citta-svabhavata @j (~X) ,L.,§ '11 A -f~:K . clttasyalkagrata Cya-ek") @j (~x) ,L.,-tltt,

~'L.'

'L.'~fi~~L ~ ~~~f§ *JHu.I£. citta-prakrti ~ (~x) ,L." tt i',L." §tl:,L.', §tl:~ 1',L., * Jf11.1It.; 'L.'~7-fi::11 *fH):.,I£. ctttaprakrti-prabhasvarata ~ [~x) §tl:~~,L.' ~,L.'f§
I~~.; "'1f11.tJi.

cittapraIq-ti-vaimalya

~ ~

(~X) (~x)

§11~!E'L.', §11~ §tt~~'L.,mlN;
*Jf

!E!HI "'Jf11.tJi.
cittapraIq-ti-vimukti 11.#. clttaprakrtt-visuddhi citta-pramathin @] citta-prasada

~ ,L.,m1m Jml'l'-]; (~x) ~'L.', 'L.,~j'm, 'L.'1:.~m, i"L.,$:m -i-Jt8JJ.I£, -If.MJt!!,. citta-prasadana ~ 'L.,.!¥]t~J3 ('L.'~~'~). citta-prasathata ~ (~X) ,L.<LE1ftl: "/ttl£..=:-f.27. cltta-raja ~ (~X) ,L.,x JHu.1£. citta-raksln @] = citta-car in. cirtarambana COta-arO) ~ (~X) ,L.,FJT2fi * Jf11.tJi. citta-rafijana @ ~ A,L."~!¥]. cittarpita @] 1*ff~'L.'. cittartha ~ (~X) ,L.,i!_l I~I£. citta-samata ~ (~X) 'L.'Sf~11 "/tt¢=.-f, {H-i-tJi, *fH):. ,1£. citta-sambhava @] (~X) {:f,L.'1:. I~I£.; ,L.'ire "'j/1J!. citta-samjfiin (j) (~x) ,L.,m, f'F'L.'~~ A-f~. citta-sarpklesa ~ (~X) § 'L.'~ * Jf11.#. cttta-samptdana ~ (*!!!x) ffij,L.', ~1"~ tKtl~. citta-samskara @j) (*!!!X) ,L.,f'J 1ir'.f$/4. citta-samtana @j) (*!!!X) 'L.'~ I~I£.; ~cp *Jf11.#.;

~m·

~ [~x) § 11~1"L.' * Jf11.#. ffi,L.,!¥]; ~Jtf ((j), _0) !¥]~mWG

~'L.'Wtt, ~-!t,L.' "/ttl£..=:-f, :{iifi Jt!!,. cittata @j (~x) ,L., -If.ifiJt!!,. citta-tapa ~ ~~; (~x) 'L.'~1~ /VJ;$r&. citta-tathata ~ (~x) 'L.'~~D "'j/1J!..I£#. cittatma COta-atO) @] J:JJE',m1i!!J7-fi::tt. cittaudbilya-kara Cta-audO) @] (~ -i) 'L.'1:.~~ [.~(?)] 1Ir,f$/4. citta-vaikalya @ ~~, ~rIL. citta-vajra ~ (~x) [~e;g] :&~U'L.' i;Cf$;k/i. citta-vara ~ (~X) :*:,L., j/1J!..I.£#. citra-vasa ~ (~x) ,L., ft JHu.1£. § cittavasa-ga @] (~X) fGtlt,L.' "'1l/i!//'.7.1£. citta-vasita ~ (~X) ,L.,f-ft ft, 'L.'~1t .J!.MJt!!" ;'i-~,I£, § cittavat @] ffJ!tt ~g~J1!!¥], Ql~!¥]. cttta-vibhakta-sabhagata ~ (~x) raJIL.,Lt,7 'L.'~

-tl, ~'L.'W-,

m~,

7$; A;'i-$r&.

citta-vibhrama

~

[= ci t ta-vi bhramsa ]; (~X)

'L.'~

ilL. 'L.'~rIL, 'L.'~&, ,L.,*ff JHu.1£, :{iMJt!!,. cittavibhrama ~ [~X) 'L.,~itJiIl ~.ffli". citta-vibhramsa !Ml = ci t ta-viplaya, citta-vicarana ~ (~x) )tJlU, ,L.,fj -i-;f;8/!.I£. cltta-vijfiana @ (~X) ~'L.', 'L.'(~)~ I~I£. citta-vikalpa ~ (~X) 'L.'*~~, )tJlU,L.' JHu.1£. cittavikalpa-bhavabhAva-vigama ~ (~X) M,L.,tt
~tt*m, Mff~)tJlU,L.' I~I£.; MflII\U~~U1')t]jU ~gFJT '"JHu.1£. 3il citta-vlkara ~ MffrIJlMiW.. citta-vikarin @] G~~tl:1W!¥]. cltta-viksepa ~ ,L.,1'ftJ.%(~'L.'); (~X) ,L.,IL:tU,,L., ~IL, 'L.'~HIL. 'L.'~IJHIL -i-Pl1.I£. citta-vtparyasa [j) (*!l!X) {"JilfiU Ar~. citta-viplava @jJ M;iIjl~IL, JUI. citta-viprayukta @] (~X) 'L.'1'~§J1! {Hi-flf, 1Ir,f$/4.:

335 catur-dasa
mjfii-samapat

codayan-mati li.1/.1£, A -f£H, ~~'/.ti!, i!.fI..ti!, -#~.{f.ti!, J1 il.ti!$, flfrf'il'lil, -#!iJi!!., Intf$Jt -f:Fx, J;$, ~A.; (~H) 3tf::UI, .~ ;>t¥, -J:-~'/.ti!,~A.: antarottara - .l; T1l< iLt..!J~-*. IV. 7.; abhinispanna - f~~ i~ .fI~-*.IV. 6.; ekamsena -aI)i pravr tya ~m:ti~ ~7I58JJ.ti!. 57.; ekamsa+-m pravr tya ~lI:tc~ -f:7i
(~'Il)] ;>t J:K. 240.

sarnkara dharrnah +[g,c.'~f§}!; ~'ri* [I. prapt ih f~, 2. a-prapt ih ~Ff~, 3. asa-al). t
ih nirodha-sarnapatt ih

*-,

~~lt}:E:, 4. VJXiI}:E:, 5. asamifiikam ~~lt*, 6. jIvitendriyam $flt 7. nikaya-sabhagah JTt[SJ51, 8. jat ih 1:" 9.

jara~, 10. sthit ih {:t, 11. anitvata 12. nama-kayah ;g~, 13. pada-kayah 'i:iJ~, 14. vyafijana-kayah 3t~] Intf$A.; catur-vimsatis al). samskara dharrnah =+[g,c.,~f§}!;f'ri* [1. prapt ih f~, 2. j ivi tendr iyam $flt 3. nikaya-sabhagah JTt[SJ51, 4. bhedah &t, 5. asamifu-samar-

~m,

patt

ih

~~lt~,

6. nirodha-samapat

tih

VJXiI}:E:,

asarnjfiikam ~~lt*, 8. narna-kayah ;g~, 9. pada-kayah 'i:iJ~, 10. vyafijana-kayah 3t~, 11. jat ih 1:" 12. jara ~, 13. sthit ih f1:, 14. anityata 15. pravrt t ih iAnt, 16. prat iniyamah }:E: ~, 17. yogah f§}!;, 18. javah ~im, 19. anukramah 20. desah 15, 21. kalah ~, 22. samkhya It 23. samagr i fo-g, 24. anyat hatvam ~tE] Iift.f$
7.

~m-,
::xm,
A.

~ iKn~B"J51~:if ((f4l:i#i)); (*!!!x) 511l< )..., 1it1l<1!f, M1l<1!f Intf$A. efvara-bhandika ~ (~x) ~~~; ~~!&~ [elva" ra-kasava l Intf$A. ctvara-brslka ~ (*!l!x) 1l<~; ~~1l< [civara= kasaya ] Intf$ A. ctvara-dana ~ (~x) 1iffi Intf$ A. ~ clvaradana-samaya ~ (~x) 1iffi1X~, 1P1iffi1l<~ )~.fI etvara-bhajaka

etvarady-anvesana COra-adO) ~ (*!l!x) z*1l<~~ 4o/J, fj Je. ~ m~~ [g $*f • rf'illf#.
clvara-gopaka @j 1l<ij~B"J~!!1!f 1!f, ~ ~)..., 1& ~ 1l<1!f Iift.f$ A .
((f4l:i#i)); (~x) 1&iK

~*.

citta-vlsaya ~ (~x) ICAfl~ /HJr1.#.. citta-vislesa @j ,c"B"J51-'f; ~(~)~,@3t. citta-visodhani ~ (~x) #'#!i¥. citta-visuddhi-prakarana ~ [f~~;g]. citta-viveka ~ (~x) ,c.,ml4t "'Jlff;t#.. citta-vrtti ~ ,c"tt (,c,'!!M*~), ~'~, ~j!;

i'~
~

imllB"J

JiSt~; ~~,

{,'JGI,B"J~fj, mili$M*~.
(~x)

citta-vyavadana-dharma

~~)i*~~D*~

ctvara-grddha @ (~x) $t~, $t~~n~ jJ-fl..~. ctvaraka @ (*!l!x) iK, iKn~ ;>t¥, if.!iJi!!.. etvara-karana ~ (*!l!x) 1'F1l<, ~~ Intf$Jf etvara-karandaka ~ (~x) iKm, r!1l<M&T (?) Intf $A. civara-kara-samaya ~ (~x) f'F~~ ;~.fI~*. clvara-karman ~ (niH'riW) ~Tz.: fwtB"J~ 1l<. clvara-karnika ~ ~ fwt~~TB"J$51; (~x) iK, ~

P3

;>t¥.

citta-yoni ~ (,c.,fnt~), 'Jt. . -. .!i&1 r.m:;;r,' ctttenjana- (Ota-In 0) \W ~ IL""~,_
/'o1,#..

;'is; IJ-'<,c.'

-,foB

clvara-paribhoga
.-HI

~ ~

(~x) (~x)

.PJT~1X, .pJT~m1l<ij~
1l<*
tllN/'o1,ti!.

A-f

.~IN

crvara-pinda-pata
(~x) ;[.' lHu.#..

citti ~

JGI,~lt; TM; 71iiJ~; ~1iI; cittt-Kr, tJ (OOl)fi!&~JGI,*B"JJtfll.

ctvara-samtusta @ (*!l!x) R.m1l<, m1l<R. 1ift.f$A.
ctvara-vamsa ~ (~x) 1l<?#i! Intf$A. clvara-vastu ~ (*!l!x) ~¥, 1l<51 Intf$Jf ctvartka @ (*!l!x) 1l< Intf$ A . clvar-srel}I ~ (~x) 1l<f~, ~!&1~ [c ivara=kasaya ] Intf$A. co (ca-u) (*!l!x) .& '"JlJff-=.Qj.. -+ ca. coca @ ~fEm&:(B"J-fi). coda @jJ (~EB"J)flim; ~~~ [=cola]; (~x) [Piili. co la] 1l< i'J-fl..#., ~#!i¥. coda ~ 'U$, ¥1fT. @ ~., ~Ih, 'U~; {fEj!. codaka I. ~ = colaka; (~x) 1l<~ ;>t¥. -+rathya-. codaka 2. ~ IiID [<coraka, cauraka]; (~x) ftu #.#
!i¥.20.

cittl-Krta (i&1~7t) ~EU~,*B"JJtfll. cittin (1ID Q!f3)3 s"J, 1:f!!~S"J. cittodadhi Cta-udO) @j (~x) IL.'~,
lHu.#£..

(*) ~IL.' (iBO
""11.'IiI.

cittodaya Cta-ud") ~ (~x) D"·IL., cittoparamatva Cta-upO) ~ (~x)

~~VJX,

~~.

ii

A-fJ:K.

till: fitE ( Jjf f.t ) !l .L B"JV(. 1 citya ~ (~JlB"J)~flh1G~~.
etvara @j) ~~~ (~~). g~; (~x) ~, _t~,

cittotpada Cta-utO) ~ (~x) DIL.', ~ s.1/.ti!, A-fJ:K, ii/il.#£.'IiI, #!iJi!!., r4rf'il'lil.; DIL., ·rf'ilff'lil, *JlJff-='Qj..; 1:, "·IL." 1:,~IL.' ""11.'IiI.; ifff IL.,, DiffflL.' "'ii/il.ti! 'iii. 00 <-ena (~x) 1lM~ li.1/.ti!. cittotpada-mahattva ~ (~x) DIL.,*tt -1:f.!iJi!!.. clttotpada-samudagama ~ (~x) D'L.,~m, DIL.' fof rf'il'lil. cittotpadika (1ID DIL.,B"J; (~x) D®ifff;;~~'>L.' ""11.t/t. cittotplava Cta-utO) ~ (~x) ~inllL.' A/}-!f.,ff,. cittra, = ci tra. citya @ !ltill:, !lfJ, ~~Jt [w agni lim]

~m

codaka @ ~~,

~.,

~IIJ; (~x) .,

.~~,

DR

~m. ~

~ (;tt~f~~tE) ~g~, _t~~; ~!&

f'rz.:fwta"J1l< [kasaya B"J

.~:\f'1'Pf ~-#!i¥, #!iJi!!., "/tilt -='1-. @j tfP~, coda-kama ~ [)...1;]. codana @ ~~, ~.; (~x) ~ :J;;,jidtfM. @ ~R!J, ~; $~, f~~; i*J'lIJ, m}:E:; (~x) IIJ~, ~., ,.ot.~, ~-#!i¥, 11r;f$A. codana ~ [[SJ_t (~)]; (~x) ~~fij #!iJi!!.. codanI ~ (~x) ~~ "'tllN/'o1.ti!. codayan-mati ~ fR ttt:i! ffi fqJ.

1!f, IE~~fij, ~~~.,

m~; m~.

m~w

m

codayitavya codayitavya (fl!!flt) (5tdBi7t) PJf~:Jt~lliJ!Uf¥J; (;t,!l!;,t) ~ ~ #/iM. codayitr ~ l»tl1J1f, ~.H'1f, {,@pJG1f. codayitri ~ [~_t]. codistha (a~) Mt~~~B~, Mt~.f¥J. codita (~tB17t) -vCud. (*!l!;,t) ~, W, ~,Itt #.1f./i!P. coditr ~ = codayitr codya (~)BiB-) Q}~~f¥J; PJmitf¥J; Q}'it~f¥J; (*!l!;,t) ~; H, ff!H, PJ~H; 1ItSfL JlJll£.#, fA+tIt, 1I'1'iI tit, 1IJt'$A.: na -l'ffl±:5ft Hn'i"~Z($). ~ if

336 ~ tl@M~, #;!i~, m+~ ~$A. ~~)(~~)~B-) codyamana [;t,!l!;,t) JlfT •• ff.IJM. (~tB17t) codita

~,m;~;.,~.;f'FH, ~.,oom,~.,~

~m,

codya-parihara @j (;t,!l!;,t) "H IIf1'iltIt, ... 'illltIt. 1 coka ~ fIHf¥J-fj). coksa @) ~nf¥J, ~~f¥J; (*!l!;,t) i', ~i' ;'J;~.I£.. cola @j) ~l:~, ~I~~; ([Ij) [~~Z~ (~Tanjore Z{1:~)] ; (I!!]) cola Z:Ef*; (;t,!l!;,t) ~, ~ 1ir4$A. ~c09a, codaka. colaka @j) = cola; [Ij) Cola A. cola-mandala ~ Cola Z~ [~Z Coromande/]. cora @j) INto; ~UfM1f; (;t,!l!;,t) ft~, ~ft~, ;J;:IJ~ A;'J;J'l..J&, #.#/i!P. coraka ~ Ij"fto. cora-kantara ~ ~ (*!l!;,t) ~ft~H #.#IJ!P.; ~ft~iI cora-katha ~ (*!l!;,t) ~~$, MU~1iH~~ cora-samjfia ~ (~;,t) ft~~ #.1f./i!P. corayitavya (*tB1B-) PJ~B~. corita @HBi7t) -vCur. coritaka ~ MJ{)l.z¥JJ, .¥JJ. cosa @) IJ&Dft(_o) (f5't~B~). ~ (ElJ;t)

m, 1Ifm; ~~,

,It~.

fmf,(Ef¥J,~~~~f¥J, ~~1Jo5mf¥J,~itll1Jf¥J; ~jJ!B~, ~, *$11f¥J; ~~rc'f¥J; ~~Wf¥J, ~~f~~f¥J. abhi- (fl!!~) abhicodayati %11J, ~OO., 1Jo5m; r ~, #(~; ~~; ifrc,(OOJ). pari- (fl!!flt) paricodayati mmt.l, %1lJ; ~111; mm. (fl!!flt) (~tB17t) paricodita *miJJf¥J, *"iJJf¥J; ~~1JD 5mf¥J, ~~Ibf¥J. pra- ~iJJ, R~, 5m~. (fl!!flt) pracodayati ~iJJ, ~~,~Ib,.~;$~, ~*, .*;#(~;~~,
:§':ffli;
(*!l!;,t) 1iTB

* ~

j;I:$'-*./i.

(fl!!~)

(~tif7t)

pracodita

~~~~f¥J, *~~f¥J,
sam[fl!!flt)

*5m~f¥J; *B~lif¥J, * •• tf¥J(~).
sarpcodayati
~~, ~;

~$f¥J;

~~#()£f¥J;
~!ro

5l~,
~;; .~;

~11J, ~~,

.f¥J;.M;m.;mmt.l;~~~m,~WJ~m;m
~~1~E~;

fl, VJJjl, VJJ~g; ~'IR, fi~cltt,.if
o"G, .ff.IJ!P, ff.IfiM. #
(f.t~) ~tB17t)

(*!l!;,t)

rmm, rm~, IJJ
:*.¥, -Iel.I£., -rM ~~5li£!

sarpcodita

f¥J, ~$f¥J.
ciic;la

±, ~ft~~H~

A1-~:H.

Oi$]Lf¥J) !liM;:; (*tiY~M~fJf¥J)~U~fft 53:; (;t,!l!;,t) ~ 1Rt'$A. @) ~~f¥J; (~;,t) ~ :*.¥.: parama=- ~!'t :*.¥.488.
l. ~

!l@f,,7.I£..

~:.tiB~, i?& ~;ttB~(~wD. cosana ~ IJ&ofc (f5't~ B~) . cosya (* tB17t) Q}IJ& f¥J. ~ IJ& ~ f¥J~ ¥JJ. cotuska-sarpkhya ~ (;t,!l!;,t) [!lIt [!IfilH§ I~I£.. Crt, VI. [f@ crtati ;t:!;~( -Item); I. (f@ cartati fl:YG. pra- *Ji~~, nrm, (~tB17t) pracrtta ~1Rf¥J. vi- [~_t]. (~tB17t) vicrtta *~*~f¥J, *M~B~, ~~ mrmf¥J, ~Jmf¥J. cubuka ~ ~, rut ~Jff¥J]JHm. cubuka-daghna @) ¥u~~ Cf E'. ). cuccu ~ ~ [m~B~-fj].

m;

fl~,

~m, *~;

2. @) @J [<k~udra. Pali. culla ~ cula ] [*!l!;,t) I-A. ciic;la ~ fijrnl:z~; (~U~ilAf&fjtE) fijrnl:f¥J~ $; ~U~fi53:; if£Jff, Jff=lS; rnl:; (~;,t) ~, ~~, I-B¥.I£., ufA,JIt., 1ir4$A, «s., [~El) mlll IA. ciic;la-danta ~ t:Ellim~tfjf¥J::tfl. -ctidaka ~ ~U~. ciic;laka ~ [~Apsaras z~] CJlJlI'J..). ciic;la-karal}.a ~ ~U~ilA. ~ (*!l!;,t) ~(jt)~~ ~

ciic;la
Ij\

~; rn

m

m~.

cuccii ~ = cuccu. cuccu-karaka @) (*!l!;,t) ~5, Df'F~;MfEI a A. ciicu @) = cuficu. cucuka @) DOZ. ~ ~Uj. cucukagra ~ ~fij. ciicu-pa @j) [Ij) [~~Z~]. Cud, I. ~ ®] codati (-te) %111, 1Jo5m, {lEjl, ®] ~~. (fl!!flt) (f@ (j;'l!J(~ ®]) codayati(-te)

_$

ciic;la-karman ~ = cuda-karana (~). cfic;la-kal"l}.a~ [~Z: iJ§ z~]. ciic;lala @) Ejrn~ ciic;la-maha~ [lrllflf¥J-fi] C-Iot,l£.); (*!l!;,t) rn~~ I/P./$A. cii<;la-mal}.i ~ JjMiCPf¥J~W; tE (_0) ZCPf¥J~WM

*~.

ft~, Ilnl1i~Il91~; [A~]; [~filfi'Fz~]; (*!l!;,t) ~ W, ~aJ.l~, ~cpaJ.l~, ~CPZ. :*.¥, 1£-/1.1£.. cii<;lamal}.i-dhara ~ (*!l!;,t) ["~] ~~~, ittrnW;
((~El)) .~~~ ~$It cii<;la-mal}.ita ~ rnMif¥J~w. cii<;la-panthaka ~ (*!l!;,t) (~El)

[f~~-'fz~]

~t~, mJflJ~It8~ IHt'$A. ciic;la-pasa ~ RjrnZ~.

*~~

fmf,(E; f,(Ejl, fmf,@, t.m5m; (~R)~(l®); ~(@)WJ:tJ; !.FUitl, 11)" ~.; '19(~W¥*~t!Ug; T 11; #(, &. ~; if, 1IZf-F; (~;,t) 1fi; m; VJJ, VJJ~, VJJf§, VJJ~li, VJJWJ;ftm;~;rm.,~m, rm.~m,ft~11rm 'I'a; m;. I-el.~, -tMo"G,A/kfl.J&, #,#;!i!P, #/JiM.; jl;

~*, *, ~li*;

ciic;la-pratigrahal}.a ~ [~Caitya z~] C-IB¥.;j!). ciic;la-ratna ~ Jja(Pf¥J~ •. ciic;la-vana ~ [(::tnt), JlJ~]. ciic;lavat @) tEYlfMf¥J. cudaya (~I1J) II® ciidayati ~OWJff~2FtE(~)fijl:. cfic;lika @) @J [<k~udrika. rsu. cullika ~ cul ika ] [~;,t) 11\ A-f~:H, fA~:H, iJ;!iM.: sahasr ika - loka-

337
dhatu Ij\f-i!tW #/iJt!!,.65. cu«;Iika ~ ~;fg1G~tfl3~pxB9~mC~~); U$*
$$.;

cuta-sara

[-fi~3(
ffl,i@j, JJj~, ~

I¥J~,*af!iJ.
cu«;Iikavabaddha

COka-avO) ffiill (~)()

cu«;lopanayana COc;ia-upO) (mJ ~U~WA.r5. @ cukka fiID [<cukra]; (~)() M $$. cukopayisu ffiill ((flI!f9:) ~) [Kup] w:~a"J. cukra @j @ (?) (:;tm.~T tamarind ~~ I¥J); ~~(sorrel); (~)() g 1iF.1$A.. cuksobhayisu ffiill ((flI!f9:) ~) [Ksubh ] w:~mM£. cula @j [A;g]; ~U~flA. +cuda. culaka @j] @ ~~7.I<ffij(:I]~. culaka, ~.$(~~)[ ffiill]. cula-mani ~ fiID (~)() [JllG culla-, cufJa-. <ksudra- ]

m-~

1I!t1$/t.

*wm

fit *'I'1itlt.; (~if) ~jj~ I-A.. 7.l<tf:, Ih~. cup, I. (j) copati ~ ill, $!fifJ. Cur, X. (j) ~ corayati(-te) ffu'G, .~a¥JJ; ffu'§ (001); ~r~~. (l®~7t) corita mGa"J. Cur, X. (j) curayati ffu'M. -Cur. cur-idi ~ (mJ ,1;) cur 1~~H§B9(m+~iIJ~~a"J~fJl1.). curcura-dhvani ~ I13e;fW.
CUI)P ~

curcura-sabda

~

[= curcura-dhvani

].

_0

cnrna (l®fHi7t) [Carv] ~~px~l¥J, ~/h ftt~. @j @ ~*, ti~; 1§':m=I¥J1PG~mB9~*; (~)() ~, *, W *, ~; :m=*, f*:m=, *:m=, ~*:m= ~¥, A-f~'H, ~7C
HJ!.1j1,;i;-!l.Ij1, .#.# #.Ij1, NJ;-!f../G, (Ai-tit, Uiltlll, II!t1$A..
~:jf. /i

_0

~

ctllika @j (00 [J3Uj~Z;g]. ~ @ !1Lm. culika ~ 0nl¥Jnlff; JM!}i, JJj_t. culika-baddha ffiill (~)() Sfil¥i, jiil¥ii@jte {Ai-tit. culin ffiill ~JJjaf!iI¥J. ~ [~1l1Jz;g]. cuDa ffiill §7\:;i1llil¥J. ~ mma"J~lUj1f. cullaksa ~ § 7\:;i1lliB9; (~)() § Ij\1W, § :;t:/j\1W II!

Ij\Jf I-A.; (~~)

mJmJt!m I-A..

tl$A..
cuDa-patka @j culli ~ •. cullt ~ ii, 1l!;

[1~~TZ;g] (~~t·

E}j)(, B~; [A;g]. cUrl)a-gandha ~ (~)() *:m= cnrnaka ~ [ti¥JJB9-fi]; ~OEJ:j(jfJ)t~B, JE1Wz~ B. @ 1§':m=I¥J:f)}*;[-{lMrt!B9~)(]; (~)() 11* Z* ~¥. curna-kara ~ mE}j)(I¥JA:KU~rtnfitt). cnrna-kuntala @ carnana @ ~U$, tltiW. cUrl)a-pada @ ~J3Ff-JEB9mH&imiIJ, (f*~~)-

!1, 1iF.1$If.; :m=~, ~Jj

-gandha-.

~

ss».

~*,~.

(.#.#.$.Ij1).

!II.
lit.

*.

gs)

.=.w!~PJTf.pxl¥J*
(~)() ~ uilt

culuka @j @ [!:!]~;

-~1PG-DZ7.l<;

culukaya (:g!l1J) (j) culukayati (:I]~ll1R1a"J. culukf-Kr, [= culukaya]; ~1~~. culump, I. (j) culumpati. ud- OJLt, II&~. Cumb, I. (j) cumbati ~nm; Ht~mllfJJtfnj. (~~7t) cumbita mmnml¥J; mm~~gB9, m~$X~gl¥J. (flI!tI!:) cumbayati ~mnml¥J. pari- Wnm; W(OOJ)~6lli. ud- ttYte*mnm. cumba ~ Wnm. cumbaka-mani ~ mE. cumbana @ ~nm; mnm. cumbin ffiill W(_o)W'-I, ~m~~6lli"" ~W"" 'It:

cUrI)a-riSi ~ (~)() ~g ~7CHJ!.Ij1. cUrI)ati ~ :ro*(1PG}j)(g)I¥J~~~. curnaya (:gill) (j) cUrI)ayati ~px~*, IeW, .W; (*!I!)() Ie, W,l;)~*, U$~Mg ~¥, (~*7t) cUrI)ita ~RX~*, m:roWB9, sam- [ raJ .L ] . (iiJ :g) samcnrnya (~)() It ;i;-!t!.Ij1. (~fHi7t) samcnrnlta 7i;~11::~~*, m~WI¥J, 1Ei

fI¥.f~B9i1J1'F; [-flfm

rt!B9~)(].

m_w.

sss«

U$~g.

m~,

vi- = curnayat i. cUrI)a-yoga ~ ~ i~~B9Wfl~*. cUrI)i-BHu, 1I::pxg~, tI~; r~1I::m~. cnrnr-cikrrsu ffiill ~~WI¥J. cUrI)ika ~ (?) (~)() Ttl, ~fr N1Ju.1j1. cUrI)iki ~ [lS,cl'B"J-{l]; [-flMrt!I¥J~)(]. cUrI)i-karal)a @ :roW. cUrI)i-Kr, ~px:ro, JeW, ntft~; (~)() Ie, ~W ii-!t!.Ij1. cUrI)i-1q1a ffiill 11::~:roB"J,w~ga"J; (~)() ~~g ~
#/iI1.

m- ....

cumbita (l®fHi7t) -Cumbo cunanda ~ [~fiJU~.l:t.Ei z;g] (1-tJl.1j1). cuficu ffiill ~;gI¥J; f~~tJtm-~f'BmC-o).

curu (j) curu ~

[JmpgpJT~I¥J-m¥.f~a"J.AJ. ACI¥J-fl). CU~, (HUh) cnsyate 191:111; 11::01. (flI!f5l:) (j) cu~ayati 11&
~.
nis- (flI! t\i:) niscu~ayati 11& te. cu~al)a @ 1I&1Jft, C1Eu.K!k3D 11& IlftwzlI3e cu~ya (*fHi7t) PJo&lJft. cut (flI!f9:) cotayati ~!m, W~*.

cunda @j) (~)()

~.'Pi'i Iirtl$A., 1-11..; (~if) 11t1lt, 11tft!!, *'H!)'t§, *'HWf:;, ~~, mJ~1;, i$it ~¥, ;i;[f~~T;g]
~ (~)() [~;g]; (~if) ~jj~lltmm [-t1J'!m£f~a{t:~*aJllltmm~, -tfJ'! m£.am~I1t~lltmm~,-t.mm£.a~*l1tm
(~) ~jf./i~. 1J.1j1, 1Ht1$A.,

~~z;g].

~ [~mrtn

tr.

1-11..; H?f~;g]

~~~

j.)I:j£'Je/i.

cundi-dhiral)i

a- tIt fI, ~.
cuta (~*7t) fiID [<cyuta]. cnta @jJ [Kama 1ii$I¥Ji.Jz-]. cuta-latlka ~ [~~B9-fl]; [A;g]. cuta-mafijart ~ [~f~lII(VidyadharI)z;g]. cuta-sara ~ (kama 1ii$1¥J) C*WZW!.

~1;mm*~].
((~~7t))

c*W;

cUI)c;li ~

l= cunt
~

1] .

cunna

fiID [xcurna ] (~)() [1~~TZ;g]

cutt cutr ~ liliJ [(gftW) , <cyut i] (fl!)t) ~ A;'jJ'/ ..,}'f.. 230. eyautna (I® f{1iJ, !¥Ul*:. @ t£itJ; fJEjj!, ~tJ. eyavam, [Cyu t¥J Injunctive~:=J @)]. eyavana (I® ~itJ; ~~i1J; t£itJ· @j) [:lItwHlz::g;]; [~1WZ:g]; [~AZ::g;]. @ JmitJ; (_0)t¥J~~; tE 7Z..tfijJ!rIlil~~A; ~; (fl!)t) ~, I-Bl.~,

338

-r~ ~",

1iIt1$A.

cyavana I. ~:® (I® ~~(_o). @ ~~. cyavana 2. @j) [Cyavana t¥J (g:!l]. eyavana CI&}B mitJt¥J(~itJt¥J), mMt¥J(li52!t¥J).

~Afijj:l¥JifiifUj®; (~:><:) $ ~, ~$ fA*"#. (!®tei71) pracyuta ttE(~, _o)~~ I¥J, ttE"'fEl~~I¥J, "·fBi~B".J, lFJi; ..• I¥J. ~:® pracyavayati Ri1J, ~~~, ~~; f~:f~~(~). ud- ~:® uccyavayati ~ te, ttl te, 1i!X..~, fR EnE. vi- *:ti:; ttE(~)*:ti:, ~rE, :fJE. Cyut, 1. ~ cyotati m5, ~ -r, ~ 1m: te. -cyut @ ~itJ; t£itJ; f~tibZjf. cyuta (ilIltei71) -Cyu. (~:><:)~, 7Si, $"~, a*~,$"
fI, ~$8;
¥,
A -f£K,

ttE(~)llilrE,

!3 (~)~~,

[~1WZ::g;]; fiJ ~W.

@j]

s: ~, ~, ~, ~, ~, ~~,

~tj

~

cyavana-dharma eyavana-dharman eyavana-dharmin

l1ID~~fij~ifiifUj®I¥J1fPJm.
(I® [~J:]; @ [~J:]
(fl!)t)
(~¥).

~f§fJi:::g ~".
~

eyavana-kala-samaya @j) (~:><:) I-at.~. eyavanakara Cna-ak") @j] (~:><:) ~~Zf§ I-at.~. eyavana-nahusa-samvada @j) Cyavana WNahusa Z

zs «as» ~mAi*~".

(fl! :><:)

[7Z-=f

~-r~~

eyutacara (Ota-acO) fff2 ml.~lU§I¥J. cyuta-dattaksara @ ~f.!j!wz~l1JD-~( -tfW)I¥J. cyuta-pratijiia @ (~:><:) ~, !3 3t:<$:W .:k1J!!tffo,. cyuta-samskara @ 3l~:)(itl¥J. cyuti ~ !3 (_0) te~; !3 (_0) te:ti:; ~~; (~~I¥J)

(f$A.;

~,

;J;-/l.I.i., tLi!/t.7.~, fR.*"#, 18, tibZ .:k1J!!tfM.; ~

tlflJlt1.k, 1!.#-/i!f, iii

* JftJ.#. -a-§l1a.

r"'t¥Jt-n!i

[Mahiibhiirata

eyavanopakhyana
[Mahiibhiirata
r;:t;1

Cna-upO) @ Cyavana fwt¥JjI&$

t¥JFl:g J.

3t&:; tE(~)ml.l¥J;
~ ((1t~);

(-o)l¥Jm~;
tj; ~~;
fA~#, IHtf$A.;

f~~;~;

rE~; ~
A;"£-

(fl!:><:) ~;

:w;zFl:g]. cyavita G!:® (~flli7r) fEl(~mFff:t¥J;
eyota \IJ IJIl., I)I~W-l • Cyu, 1. ~ cyavate [(gH))( ~ ~]
~~~([~)), W~(~), ~~;
'r. 'r. UJ

J'!..r%, ~~, tJ.#.

ss»;

~, ~~,
~, ~,

1fP~
~~

*Jf

fiHtE~t¥J. t£ itJ, ~ itJ; ~ ml
~;

t~~; ~L,

:fJE;

f;t(~)~~,

~, $"fI, 7FfJi$"~; tj, ~, ~, T.
.~, /\ j-£fi,

f!..t)~~t¥J,

f~~~t¥J; f~iTi:tifU~( f!t~~tu~t¥J), (iE! ~ml9SmltJ, ~~itJ (~:><:), ~, 7]i, $

-r~

~¥, 1-81
#/ii.t6, #.

cyuti-desa @j) (fl!:><:) ~~, ~I!!~ fAJ-#. cyutl-duhkha @ (~:><:) ~ is' * If tJ.#. cyuti-dvaya @ (~:><:) =fi~ ~~. cyuti-sarpkrama @j) (~:><:) ~ffij~ 1lP.f$/f cyutodbhava Cta-ud") ~ (~:><:) ~j: fA1r'AH. cyutopapada @j) (~:><:) ~~, ~~ A;"£-J'!..o'f., ;"£-!l.~. cyutopapadabhijiia (Ota-upO) ~ (fl!:><:) j:~~ *;;
JI.I.i.#.

ss«:

cyutva];

~8 ;"£-/1.1£. 95.; cyavitva (~:><:) $" ~ ~7I5f1/!.l.i..: ito manusya-Iokac cyavitva A1fP~ ~, $"~Z{& ~7I5f1/!.~. 116. (~tei71) cyuta fBi~i1Jt¥J, fElt£itJffJ; tE(~, _0) ~~t¥J, !3 .,,~.jl¥J, tE ... * mlffJ, fBi.. · t¥J, ~"'I¥J, lFJi; " .I¥J. ~:® cyavayati (WZ:}'ffHt'o) eyavayati ~~i1J, ~t£itJ, ~~-r; fEl(~):'E:~*WZ~~I¥J, !3 (00)) W(OOJ), ~ 2itJ; (~:><:)
(fl!)t)

m~, fJi~

;i-fl..~, A;"£-J!.r%,

~7I5f1/!.~, m*"tk,
(!l!iJi',)

*~I.i..

cyavitvana

l=

jjl.

[I, [1m;

tibZ; fil[ te ~ ", ;~.IiIJ{*, #-/iJtf!,. jQJ(OOJ)te~, mill .. ·. (~) ~~, f;t .. ·mm, .tt"·J!t~; ttE (~)~ ~, ~~(~). (~tei71) paricyuta ttE(~)~~I¥J; ~ ~Afij~B".JifiifUj®; ~~I¥J, ~LI¥J. pra- ~itJ, iWjj!, !3 (~) ~ml, W~ (~), ~~ ... ;
anu-prapari- tE

eyutopapanna COta-upO) (lI!tei71) (~:><:) ~¥jE~,(fJ]) ~.&~& ii-!l~. eyutopapatti Cta-upO) ~ (~x) j:~ ;"£-!l.~. eyuty-iikara ~ ~fij~~AffijtE*~I¥J; (~:><:) ~¥j ff:] ,.at.~. eyuty-upapada @j) (fl!:><:) ~~ #-/iM. eyutyupapada-darsana-jfiana @ (fl!:><:) ~~~~ :g. liM. eyuty-upapatti ~ (fl!:><:) ~j:, j:~, j:r~ A;"£-J'l..o'f., #/iM.; ~~

* JftJ.#.
@ (~:><:)

cyutyupapatti-jfiana-bala

[~D*+:fJZ-]

~~~tJ,

~~~tJ;

1ij.*IlN~~Il-~tJ

*llNtJ, *1lN~tJ, ~7ZHNtJ,
#-/ii.t6, 1ir:f$A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->