You are on page 1of 102

MHHHC1APC1BC HPCCB!1!

H CHCP1A
P!HYL¹HK! CPLH1!
AKP!bH1AHH1A Y BHCCKCM
BKC¹C1BY P!HYL¹HK! CPLH1!
Hpod. np Py»nna Hnxo¬nh
Hpod. np Benxo Ma¬õama
Haaaoau
A¬1epna1nnna axanexcxa oõpa:onna xpe»a
Macapnxona 5. Leoipan
www.aaen.edu.yu
aaen@aaen.edu.yu
3a uaaaoaua
Cpõníanxa 1ypaí¬nh
Ypcauut
Anoma Mnxnna
Juaaju topuua
Mn¬nna Mn¬oíennh
Hpuüpc+a aa uüa+üy
Tupa»
1OOO
Büa+üa
ISBN 86-84151-01-1
MHHHC1APC1BC HPCCB!1! H
CHCP1A P!HYL¹HK! CPLH1!
AKP!bH1AHH1A Y
BHCCKCM
BKC¹C1BY
P!HYL¹HK! CPLH1!
Hpod. np Py»nna Hnxo¬nh
Hpod. np Benxo Ma¬õama
L!C!PAb
ox1oõap 2OO2
CAbP2A1
Hpenionop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Axpenn1annía n ena¬yannía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Hpennc1opnía n 1peny1no c1ane . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Konnen1 axpenn1anníe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. 1. Hoíax xna¬n1e1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. 2. Axpenn1annía n cponnn noíxonn . . . . . . . . . 18
2. 3. Axpenn1annía n ena¬yannía. . . . . . . . . . . . . . 2O
2. 4. Axpenn1annía y npaxcn . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. 4. 1. Hone1na (nnnnnía¬na) axpenn1annía . . 22
2. 4. 2. Axpenn1annona xon1po¬a . . . . . . . . . . 23
2. 4. 3. 3nannnna n npnna1na axpenn1annía. . . 24
2. 4. 4. Axpenn1annía on c1pane n¬ane npexa
ne¬einpannx on¬amhennxa . . . . . . . . . 24
2. 4. 5. Hnc1n1ynnona¬na axpenn1annía n
axpenn1annía npenxe1a/npoipaxa. . . . 26
2. 4. 6. Hone1na n naxnanna axpenn1annía . . 27
3. Ccnonnn npnnnnnn axpenn1anníe . . . . . . . . . . . . . 29
4. Hexn :axnynnn o aiennníaxa :a axpenn1anníy. . . 31
4. 1. 1pn 1nna aiennnía :a axpenn1anníy . . . . . . 31
4. 1. 1. Ho1nyno ne:anncna aiennnía . . . . . . . . 32
4. 1. 2. Ho¬yne:anncna aiennnía . . . . . . . . . . . . 33
4. 1. 3. 3anncna aiennnía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. 2. ENQA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. 3anann aiennníe :a ena¬yanníy n axpenn1anníy. 37
6. Aiennnía :a axpenn1anníy nncoxoi mxo¬c1na
Penyõ¬nxe Cpõníe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5
6. 1. Hpen¬oi cac1ana 1e¬a :a axpenn1anníy . . . 38
6. 2. Hexa o1nopena nn1ana :a pa:xa1pane n
npen¬o:n xoiyhnx pemena . . . . . . . . . . . . . . 4O
6. 2. 1. B1a ypann1n axo íe axpenn1annía
noc1oíehei npoipaxa neia1nnna? . . . . 4O
6. 2. 2. Kaxo peiy¬nca1n dnnancnpane n
xo he oõe:õehnna1n õyne1 aiennníe
:a axpenn1anníy?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4O
6. 2. 3. Kaxo oõe:õenn1n ne:anncne n
nenpnc1pacne axpenn1annone
on¬yxe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4O
6. 2. 4. Kaxo n:aõpa1n n¬anone
axpenn1annonnx xoxncnía? . . . . . . . . . 41
6. 2. 5. Koxe he aiennnía õn1n onionopna n
xoxe he no¬aia1n panyne? . . . . . . . . . . 41
6. 2. 6. ba ¬n he axpen1nannía õn1n oõane:na
:a cne npoipaxe n nnc1n1ynníe? . . . . . 41
6. 2. 7. Axepnn1annía noc1oíehnx npoipaxa n
nnc1n1ynnía :ax1ena npexe. B1a
pann1n y xehynpexeny? . . . . . . . . . . . . 42
6. 2. 8. Koíe naynne oõ¬ac1n õn 1peõa¬o na
nxaíy no1xoxncníe. onnocno 1nxone
:a ena¬yanníy n axpenn1anníy? . . . . . . 42
Panne ipyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Cõ¬ac1n naynnnx n c1pynnnx
ne¬a1noc1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7. Hpei¬en npaxce axpenn1anníe . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7. 1. bancxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7. 1. 1. Hoc1ynnn axpenn1anníe . . . . . . . . . . . . 46
7. 1. 2. Cnm1n xone¬ oõe:õehnnana
xna¬n1e1a nncoxoi oõpa:onana . . . . . 48
7. 2. 4nncxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7. 2. 1. Hnn oõe:õehnnana xna¬n1e1a y
nncoxox oõpa:onany . . . . . . . . . . . . . . . 51
7. 2. 2. Axpenn1annía no¬n1exnnxa . . . . . . . . . 52
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
6
7. 2. 3. Axpenn1annía npodecnona¬nnx
xypcena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7. 2. 4. Hn1epnannona¬na axpenn1annía . . . . . 55
7. 3. Hc¬ann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7. 3. 1. Hpaxca axpenn1anníe na Hc¬anny . . . 57
7. 3. 2. Hn1epnannona¬na axpenn1annía . . . . . 58
7. 3. 3. Hnn oõe:õehnnana xna¬n1e1a y
nncoxox oõpa:onany na Hc¬anny . . . 59
7. 4. Hopnemxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6O
7. 4. 1. bp»anne nnc1n1ynníe . . . . . . . . . . . . . . 61
7. 4. 2. Cnc1ex onoõpena npoipaxa y
np»annnx nnc1n1ynníaxa . . . . . . . . . . . 62
7. 4. 3. Cnc1ex onoõpena npoipaxa y
npnna1nnx xo¬ennxa . . . . . . . . . . . . . . . 64
7. 5. Bnencxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7. 5. 1. Bnencxn cnc1ex nncoxoi mxo¬c1na. . . 66
7. 5. 2. Hnn nponepe xna¬n1e1a y Bnencxoí . . 68
7. 5. 3. Ko noc1anna xpn1epníyxe . . . . . . . . . . 7O
7. 6. Ayc1pnía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7. 7. 1y»noadpnnxa Penyõ¬nxa . . . . . . . . . . . . . . . 71
7. 8. Pyxynnía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7. 9. C¬onanxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7. 1O. C¬onennía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
7. 11. Knnap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7. 12. Hexanxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7. 13. Be¬nxa Lpn1annía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
7. 14. Cíennnene Axepnnxe bp»ane . . . . . . . . . . . 79
7. 15. Hexe nanoxene na ocnony nanenennx
npnxepa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7. 16. Pacnonena :exana npexa õpoíy c1ynena1a
na 1OO.OOO c1anonnnxa y 1995. ionnnn . . . . 82
8. 3axnynax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9. ¹n1epa1ypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
7
HPH¹C!
Hanoxene o axpenn1annín y Cíennnennx
Axepnnxnx bp»anaxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
H. 1. Hopxe nonamana y nponecy
axpenn1anníe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
H. 2. Hoc1ynax axpenn1anníe . . . . . . . . . . . . . . . . . 9O
H. 3. Hoc1ynax nponepe nac1annoi npoipaxa. . . 92
H. 4. Cn¬yxe o axpenn1annín . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
H. 5. Hpnxep: Kpn1epníyxn :a axpenn1anníy
npoipaxa n: panynapcxnx nayxa . . . . . . . . . 99
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
8
HP!b!CBCP
Mnnnc1apc1no npocne1e n cnop1a Penyõ¬nxe Cp-
õníe n:pann¬o íe c1pa1einíy :a pedopxy nncoxoi
mxo¬c1na y oxnnpy xoíe íe n:nnoíeno nexo¬nxo npn-
opn1e1nnx oõ¬ac1n xoíe õn 1peõa¬o noceõno npo-
ynn1n n na ocnony 1oia npnnpexn1n pemena :a nonn
3axon o nncoxox mxo¬c1ny. C1pa1einía íe noc1anne-
na cnnx ynnnep:n1e1nxa y Cpõnín. xao n nen¬annnnx
opiann:anníaxa xoíe pane y oõ¬ac1n nncoxoi oõpa:o-
nana. Cnecnn nnnennne na Mnnnc1apc1no ne xo»e
caxo na npnnpexn pe¬enan1ne xa1epnía¬e. no:na¬n
cxo cne :ann1epeconane na nax ce íane n noxoiny y
pany na pedopxn. Kao pe:y¬1a1 one capanne nac1a¬o
íe nexo¬nxo 1exc1ona xoín ce onnoce na noíennne
1exa1cxe ne¬nne. Haxepa nax íe na one nndopxanníe
npe:en1npaxo axanexcxoí :aíennnnn Cpõníe n na 1nxe
c1nopnxo ocnony :a íanny nncxycníy o nanenennx 1e-
xaxa.
Hyõ¬nxannía xoía íe npen naxa onnocn ce na npo-
õ¬exe axpenn1anníe nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía.
Hnnennna íe na cy n ynnnep:n1e1n n nnme mxo¬e y
namoí :exnn ocnnnann na peinona¬nox npnnnnny. n
1o npnenc1neno na ocnony no¬n1nnxnx on¬yxa. Hpn
1oxe cy nponepanann dopxa¬nn yc¬onn :a pan. a¬n
o:õnnnnía xon1po¬a xna¬n1e1a nnxana nníe noc1oía-
¬a. C1yna íe. y nnny ycnoc1annana 1exena :a õynyhe
npencnn1nnane noc1oíehnx nnc1n1ynnía nncoxoi oõ-
pa:onana. neonxonno na ce m1o npe yc1anonn npenn:-
na nponenypa n na ce cnnx nnc1n1ynníaxa n

¼ onpehenn
npexencxn nepnon y 1oxy xoíei he ce peopiann:ona1n
n npn¬aionn1n noc1annennx xpn1epníyxnxa. Hopen
1oia. yc1anonnena nponenypa õn¬a õn on ne¬nxoi
:nanaía n npn axpenn1annín cne nehei õpoía npnna1-
nnx nnc1n1ynnía xoíe 1pa»e no:no¬y :a pan. Y »enn
na ce name nncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe yxnyne y
enponcxn npoc1op nncoxoi oõpa:onana. npnxynnenn
9
cy n oõpahenn nonann o noc1ynnnxa axpenn1anníe y
nn:y :exana. Ho¬a:ehn on cnnx 1nx ncxyc1ana na1 íe
n npen¬oi c1pyx1ype Aiennníe xoíy õn 1peõa¬o ocno-
na1n. :aíenno ca nexnx o1nopennx nn1annxa na xoía
1peõa onionopn1n y 1oxy nenoi dopxnpana.
Mnnnc1apc1no npocne1e n cnop1a »e¬n noceõno
na ce :axna¬n npod. np Py»nnn Hnxo¬nh ca Ynnnep-
:n1e1a y Kpaiyíenny. xoía íe npnnpexn¬a naínehn neo
1exc1a. xao n npod. np Benxy Ma¬õamn ca Ynnnep-
:n1e1a y Honox Cany. xoín íe oõpanno npoõ¬exe ax-
penn1anníe y CAb. 1exnnnxn neo noc¬a ne:an :a
npnnpexy n n:nanane nyõ¬nxannía npey:eo íe Unesco-
Chair for Universitv Management. xoín íe y mxo¬cxoí
2OO1/2OO2. ionnnn nonenen A(ücpuaüuouoj ataac+c-
toj o6paaoouoj +pc»u y Leoipany. 4nnancnícxy
nonpmxy íe. nopen Unesco-Chaira. npy»no n 4onn :a
o1nopeno npym1no n: Leoipana.
Leoipan. 6. 1O. 2OO2. Hpod. np Cpõníanxa 1ypaí¬nh
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
10
Everv universitv vorthv of the na-
me at all is an embodiment of optimism.
of belief in vouth and progress. of a
certaintv that a man does not live bv
bread alone.
Sir William Beveridge
Coatu yuuocpauücü. aocüo-
jau üo7 u+cua. jccüc oüc(oüoopc-
tc oüüu+ua+a. ocpc y +(aaocü u
üpo7pcc. y6clcta aa uooct uc »uou
ca+o oa x(c6a.
Ccp Bu(uja+ Lcocpuu
AKP!bH1AHH1A H
!BA¹YAHH1A
1. Hpennc1opnía n 1peny1no c1ane
Hoc1ynax axpenn1anníe y nncoxox oõpa:onany
noneo íe na ce npnxenyíe none1xox XX nexa y Cíe-
nnnennx Axepnnxnx bp»anaxa. Ccnonna nneía õn¬a
íe na ce ypenn nponec dopxnpana nncoxomxo¬cxnx
nnc1n1ynnía. Kacnníe ce noxa:a¬o na ce xpo: ena¬ya-
nníy. xoía npe1xonn axpenn1annín. xo»e pe¬a1nnno
íennoc1anno yc1anonn1n xoíe cy c¬aõoc1n. a xoíe npen-
noc1n noíennnnx nnc1n1ynnía. m1o c1ynen1nxa npy»a
xoiyhnoc1 na onaõepy anexna1ny yc1anony :a cnoíe
c1ynníe. Konanno. noc1oíane íacno dopxy¬ncannx xe-
pn¬a y cnc1exy nncoxoi oõpa:onana oxoiyhn¬o íe
axepnnxnx c1ynen1nxa na xonxypnmy :a ynnc na õn-
¬o xoíoí nncoxomxo¬cxoí yc1anonn y :exnn n na 1o-
xox c1ynnía neoxa íennoc1anno npoxene yc1anony y
xoíoí c1ynnpaíy. a 1o :nann na on íacno nednnncanoi
11
cnc1exa axpenn1anníe naínnme xopnc1n nxaíy caxn
c1ynen1n. Cnm1e íe ynepene na axepnnxn cnc1ex ax-
penn1anníe npenc1anna naícnc1exa1nnnnín nannn :a
nponepy xna¬n1e1a y nncoxox oõpa:onany.
3a pa:¬nxy on CAb. nncoxo oõpa:onane y enpon-
cxnx :exnaxa õn¬o íe non pe¬a1nnno nnpc1ox xon-
1po¬ox np»ane no ocaxnece1nx ionnna XX nexa. bp-
»ane cy. y cx¬any ca onionapaíyhox :axoncxox peiy-
¬a1nnox. ocnnna¬e nncoxomxo¬cxe yc1anone n nana¬e
nx npano na nonenyíy pa:¬nnn1e c1enene axanexcxnx
:nana. Hponecn ena¬yanníe n axpenn1anníe yi¬annox
ce nncy npnxennna¬n. nn1n ce :a nnxa oceha¬a no-
ceõna no1peõa. Mehy1nx. npomnpnnane ay1onoxníe
ynnnep:n1e1a none¬o íe no íanana y¬oie nnxonoi
pyxononc1na n :ax1ena¬o na ce íacnníe noc1ann n nn-
1ane onionopnoc1n. Y 1ox cxnc¬y. íann¬a ce no1peõa
ena¬yanníe pana nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía y noi-
¬eny pannona¬ne no1pomne pecypca. cnponohena no-
c1annennx nnnena n nnnoa xna¬n1e1a npoipaxa n
nac1ane. Ynenene xe1one ena¬yanníe onnocn¬e cy ce
caxo na yc1anone yny1ap íenne :exne n õn¬e cy opn-
íen1ncane yi¬annox xa nonehany xna¬n1e1a n onio-
nopnoc1n. a ne n npexa no1peõaxa xopncnnxa.
1oxox noc¬enne nenenníe XX nexa. cnc1ex nnco-
xoi oõpa:onana y !nponn namao ce non cna»nnx
npn1ncxox nponeca i¬oõa¬n:anníe n pa:noía nonnx
1exno¬oinía. Ha enponcxox npoc1opy noíann¬e cy ce
nncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe n: nanenponcxnx :exana
xoíe cy nonynn¬e npyianníe c1ynnícxe npoipaxe. Ho-
pen 1oia. ynene na nannny naionec1n¬o íe 1pancna-
nnona¬nn oõpa:onnn cnc1ex n :nanaían c1enen nepe-
iy¬anníe y oõ¬ac1n nncoxoi n nepxanen1noi oõpa:o-
nana.
Cyonen ca onnx npoxenaxa. ne¬nxn õpoí enpon-
cxnx nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía 1pa»no íe yno-
hene íacnnx axpenn1annonnx nponenypa na enpon-
cxox nnnoy xoíe õn noc1a¬e cac1annn neo nnxone
c1pa1einíe :a nc1ynane na xehynaponnoí cnenn.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
12
Hn1epecan1no íe na íe 1oxox noc¬enne nenenníe
nn1an nn: 1exnnnxnx ynnnep:n1e1a y !nponn :a1-
pa»no axpenn1anníy on axepnnxe aiennníe ABE1 (Ac-
creditation Board for Engineering and 1echnologv. Inc.
for programmes/degrees in the USA). ABE1 íe onionopno
ynohenex ad-hoc nponenype :a neaxepnnxe nnco-
xomxo¬cxe yc1anone n noneo na n:naíe ynepena xoía
no1nphyíy na íe onpehena yc1anona ..y cym1nnn exnn-
na¬en1na' onionapaíyhnx axepnnxnx nnc1n1ynníaxa.
Ynpxoc nnnennnn na ona ynepena ne iapan1yíy
ny»no nncox xna¬n1e1 nexe nnc1n1ynníe. ona ce nn-
1en:nnno xopnc1e y xapxe1nnmxe cnpxe yc¬en neno-
c1a1xa npyinx xpn1epníyxa.
Ho¬a:ehn on onnx nnnennna. nehnna nncoxo-
mxo¬cxnx nnc1n1ynnía nom¬a íe no :axnynxa na cy
nann pa:noí cnc1exa nncoxoi oõpa:onana y !nponn
n nonehane neione xonxypen1noc1n na nn1epnanno-
na¬noí cnenn yc¬onnenn ycnoc1annanex nn1eipa¬-
noi cnc1exa xon1po¬e xna¬n1e1a (ena¬yanníe) xoín õn
oõyxna1no cne enponcxe :exne. Cnaxan cnc1ex 1pe-
õa¬o õn na oõe:õenn 1pancnapen1noc1 nannna opia-
nn:anníe nncoxoi oõpa:onana (npc1e nnc1n1ynnía. na-
nnn n:nohena nac1ane. npc1e nnn¬oxa. n1n.). xoxna-
1nõn¬noc1 noíennnnx nnn¬oxa y !nponn. d¬excnõn¬-
noc1 y onnocy na nnnepcndnxonane no1peõe n xopnc-
nnxe. xao n xoiyhnoc1 nopehena nonyna (xna¬n1e1 n
pe¬enan1noc1 nnn¬oxe).
Y nehnnn :anannoenponcxnx :exana dopxnpane
cy ne:anncne aiennníe :a ena¬yanníy. Hnxon ocnonnn
nnn íec1e nonpnnoc noõonmany xna¬n1e1a oõpa:on-
nnx npoipaxa.
Y nc1onnoenponcxnx :exnaxa onaxne aiennníe
õane ce ena¬yanníox ca nnnex na ce na õa:n noõníe-
nnx pe:y¬1a1a nonece n on¬yxa o axpenn1annín. Cc-
nonnn y:pox one pa:¬nxe ¬e»n y »enn na ce na nexn
nannn ycnoc1ann xon1po¬a nan dopxnpanex ne¬nxoi
õpoía npnna1nnx nncoxomxo¬cxnx yc1anona no xoínx
íe nom¬o noc¬e npoxene pe»nxa y onnx :exnaxa.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
13
Y nnny oõíennnanana xe1ona ena¬yanníe n axpe-
nn1anníe. na enponcxox nnnoy ycnoc1annena íe xpe»a
onnx aiennnía ENQA (European Netvork of Qualitv
Assurance Agencies nnnn onenax 4. 2.). Hc1onpexeno.
!nponcxa pex1opcxa xondepennnía (CRE cana !n-
poncxa Aconníannía Ynnnep:n1e1a EUA) n Cane1
!npone pea¬n:yíy npoíexa1 nnín íe nnn na ce ncnn1aíy
n ynopene pa:¬nnn1n xone¬n ena¬yanníe n yc1poíc1na
aiennnía. na ce npen¬o»n xoiyhn nannn ycai¬amana-
na npnxenennx xe1ono¬oinía xa íennnc1nenox en-
poncxox cnc1exy axpenn1anníe. n na ce :anonne no-
ionop n:xehy cnnx pe¬enan1nnx ax1epa: nncoxomxo¬-
cxnx nnc1n1ynnía. aiennnía :a ena¬yanníy. enponcxnx
opiann:annía y oõ¬ac1n nncoxoi oõpa:onana n nan-
¬e»nnx np»annnx opiana.
2. Konnen1 axpenn1anníe
Axpenn1annía ce xo»e nednnnca1n na nnme na-
nnna:
1. ..Axpenn1annía íe dopxa¬na. íanno nyõ¬nxo-
nana n:íana o xna¬n1e1y nnc1n1ynníe n¬n npo-
ipaxa. a xoía c¬enn n: nnx¬nnne ena¬yanníe
:acnonane na npnxnahennx c1annapnnxa.'
(CRE. 2OO1)
2. ..Axpenn1annía íe nponec cnonamne xon1po¬e
xna¬n1e1a xoín ce xopnc1n :a ne1anny npone-
py xo¬ena. ynnnep:n1e1a n¬n npoipaxa nnco-
xoi oõpa:onana y nnny oõe:õehnnana n no-
õonmana xna¬n1e1a.' (CHEA. 2OOO)
3. ..Axpenn1annía íe onepanane c1a1yca. Axpenn-
1annía íe nponec xoín íe. yonm1eno. :acnonan
na npnxenn ynanpen nednnncannx c1annapna.
Cna íe npnxapno xpaínn pe:y¬1a1 ena¬yann-
íe.' (E1F. 1998)
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
14
4. ..Axpenn1annía' nonpa:yxena nanane cep1n-
dnxa1a ¬nny. 1e¬y n¬n nnc1n1ynnín na noce-
nyíe xanann1e1 na xo»e na ncnynn onpeheny
dynxnníy y cnc1exy oõe:õehnnana xna¬n1e1a
xoín íe onpehen on c1pane n¬ac1n 1y»noad-
pnnxe Penyõ¬nxe npexa íy»noadpnnxox 3a-
xony o on¬amhennxa n¬ac1n.' (3axon o oõe:-
õehnnany xna¬n1e1a y onm1ex n npony»enox
oõpa:onany 1y»noadpnnxe Penyõ¬nxe [7].
*
)
Hoíax axpenn1anníe onne he õn1n xopnmhen y:
c¬enehe xapax1epnc1nxe:
• Axpenn1annía naíe no1npny (n¬n ne) na cy nc-
nynenn onpehenn c1annapnn y nncoxomxo¬-
cxox xypcy. npoipaxy n¬n nnc1n1ynnín. 1o
xo»e õn1n c1annapn xnnnxa¬noi n¬n c1an-
napn npxyncxoi xna¬n1e1a.
• Axpenn1annía ynex yxnynyíe 1ec1 onennnana
(benchmark assesment).
• Axpenn1annone on¬yxe (..npecyne') :acnonane
cy ncxnynnno na xpn1epníyxnxa xna¬n1e1a. a
nnxana na no¬n1nnxnx oõ:npnxa.
• Axpenn1annone on¬yxe yxnynyíy õnnapnn
e¬exen1 n one cy ynex ..aa' u(u ..uc'.
Axpenn1annía xo»e na ce nocxa1pa xao íenna on
xoxn¬exen1apnnx xepa y cnc1exy oõe:õehnnana xna-
¬n1e1a nnía no¬a:na ocnona íec1e no1peõa na ce onp-
»n n noõonma xna¬n1e1 y nncoxomxo¬cxnx yc1anonaxa.
!na¬yannía onenyíe y xoíoí xepn nexn npoipax
n¬n nnc1n1ynnía :anononanaíy nnno xna¬n1e1a xoín
cy onpenn¬n n¬anepn npoipaxa n¬n nnc1n1ynníe. nox
axpenn1annía nonocn cyn na ¬n npoipax. c1enen (:na-
ne) n¬n nnc1n1ynnía :anononanaíy cnonamne c1an-
napne n¬n :ax1ene. Cnenndnnan nnn axpenn1anníe
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
15
* Bnn. ¬n1epa1ypy. c1p. 84.
íec1e na no1npnn nednnncann c1annapn n¬n xna¬n1e1.
xana onn xoiy õn1n yxnynenn y mnpn nponec ena¬y-
anníe xoín nxa nnme nnnena. Ccnonno nn1ane íe: to
üocüao(a cüauaapac?
2. 1. Hoíax xna¬n1e1a
Lynyhn na axpenn1annía nonpa:yxena ..no1npny
xna¬n1e1a'. 1í. na nexa oõpa:onna íennnxa xo»e ..xna-
¬n1e1no' na oõanna ne¬a1noc1. 1peõa¬o õn pa:íacnn-
1n noíax xna¬n1e1a.
Hexa cyxne na íe ..xna¬n1e1' naínemhe xopnm-
hena pen y nncxycníaxa o nncoxox mxo¬c1ny n o
mxo¬c1ny yonm1e. Ynpxoc 1oxe. noíax xna¬n1e1a oc-
1aíe nenononno nednnncan n. io1ono ynex. yno1peõ-
nen íe y onox cxnc¬y y xoxe xo»e na noc¬y»n :a
npoxonníy onpehene nneíe. Ho¬a:ehn on npe1noc1an-
xe na nannn na xoín ce nednnnme xna¬n1e1 õn1no
y1nne na xe1ony onene xna¬n1e1a. noíax xna¬n1e1a
ce y oõ¬ac1n nncoxoi oõpa:onana naínemhe ipynnme
y nexo¬nxo xa1eiopnía:
• Koa(uücü tao +cpa opcauocüu. Cno íe 1pa-
nnnnona¬no cxna1ane xna¬n1e1a y axanexcxoí
:aíennnnn. xoía xao nnn noc1anna 1e»ny na
ce õyne naíõonn y onnocy na nexn noc1annenn
xpn1epníyx. Ho¬a:na npe1noc1anxa íe na íe
oc1napnnane xna¬n1e1a nen1pa¬nn :ana1ax
axanexcxe :aíennnne n na ona caxa naíõone
xo»e na onenn m1a y nexox 1peny1xy npenc-
1anna xaxcnxyx xna¬n1e1a. Ha 1aí nannn na-
i¬amana ce onionopnoc1 axanexcxe :aíennnne
y xopnmheny nnc1n1ynnona¬ne ay1onoxníe n
axanexcxnx c¬oõona. Ccnonnn nenoc1a1ax one
xonnennníe xna¬n1e1a npenc1anna 1emxoha na
ce on oõíex1nnn:yíe.
• Koa(uücü tao +cpa üpu(a7olaoata uu(y.
Ho¬a:n ce on nneíe na xna¬n1e1 noíennnnx
npoipaxa c1ynnía :anncn on xpaínei nnna no-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
16
¬a:nnxa npoipaxa. 1enan npoipax. na npnxep.
xo»e õn1n n:y:e1no noõap :a oõpa:onane nc-
1pa»nnana. a¬n nc1onpexeno ¬om :a dopxn-
pane npodecnona¬ana :a npax1nnan pan. Cna-
xo cxnahen noíax xna¬n1e1a no¬a:n on no1pe-
õa ..xopncnnxa'. npn nexy ce ne cxe n:iyõn1n
n: nnna na íe n cax noíax xopncnnxa nnco-
xomxo¬cxe nac1ane 1emxo nednnnca1n. Kao
xopncnnnn ce noíannyíy c1ynen1n. noc¬onannn.
axanexcxa :aíennnna. np»annn opiann xao
npenc1annnx npym1na. ca ne õam ynex nc1o
cxnahennx no1peõaxa. C1yna ce. xon onaxo
dopxy¬ncanoi noíxa xna¬n1e1a. ena¬yannía
npe cneia ycxepana na nponeny pe¬enan1noc1n
ncxa:annx no1peõa.
• Koa(uücü tao +cpa aocüuaata üpa7a. Hpe1-
noc1anna ce noc1oíane nopxn n xpn1epníyxa
c1annapna xoín npenc1annaíy npai xna¬n-
1e1a. 1axo na ce cne nnc1n1ynníe xoíe :anono-
nanaíy noc1annenn npai o:nananaíy xao ..xna-
¬n1e1ne nncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe'. Hpen-
noc1 onaxnoi npnc1yna íe oõíex1nnnoc1. nnne-
nnna na íe íennoc1anno nponepnnn n ynndop-
xan y onnocy na neo cnc1ex nncoxomxo¬cxoi
oõpa:onana. Ccnonnn nenoc1a1ax oi¬ena ce y
c1a1nnnoc1n noc1annennx nopxn xoíe ce neo-
xa 1emxo xenaíy n npn¬aiohanaíy npoxene-
nnx yc¬onnxa. C1yna. c1annapnn io1ono ynex
:aoc1aíy :a no1peõaxa. 1axo na nncoxomxo¬c-
xe nnc1n1ynníe nncy c1nxy¬ncane na ce npn¬a-
ione nonnx oxo¬noc1nxa. yxnyne nona ca:na-
na y noíennnnx oõ¬ac1nxa. onnocno na no-
nehaíy cnoí xna¬n1e1.
Y naínehex õpoíy enponcxnx cnc1exa nncoxoi oõ-
pa:onana npai ce nednnnme na ocnony +u+u+a(uux
cüauaapaa xoín oõyxna1aíy onm1y nednnnnníy :nana
n nem1nna xoíe nnn¬oxnpann c1pynnax 1peõa na nxa.
Cne yc1anone xoíe :anononanaíy xnnnxa¬nn c1annapn
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
17
c1nny npano na noc1any nncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe.
Hnax. on nnx ce onexyíe na nednnnmy n nona1ne
nnnene n na cnoí xna¬n1e1 nonehaíy oc1napnnanex
1nx nnnena.
Y noc¬enne npexe cne nnme ce xopnc1n xpn1epn-
íyx xoín npenc1anna pa:paheny nep:níy ..npn¬a-
iohanana nnny':
• toa(uücü y oucoto+ o6paaooaty +opa 6uüu
acquuucau y touüctcüy cücuuquuuux uu(coa.
• uu(cou +opajy 6uüu üpu(a7olcuu cucüc+y
oucoto7 o6paaooata:
• paa(uuuüc taüc7opujc ..topucuuta' u+ajy (c-
7uüu+uo üpaoo ua paa(uuuüo acquuucatc
uu(coa. üc»ta ataac+ctc aajcauuuc aa cc
ocüoapc uajouuc ataac+ctc opcauocüu jcaau
jc oa uu(coa.
• tao ocuoouu topucuut oucoto7 o6paaooata
cüyacuüu cy uayacüuo oa»ua taüc7opuja
..topucuuta'.
• üoochatc+ +acoouocüu oucoto7 o6paaooata.
üoüpc6c cüyacuaüa cy coc ouuc auocpcuqu-
tooauc. üc cc ..uu(' uajaactoaüuujc +o»c ac-
quuucaüu ua uuooy uuauouaya(uc ouco-
touto(ctc ycüauooc. qaty(ücüa u(u üpo7-
pa+a cüyauja. ooachu üpu üo+c pauyua u o
uauuoua(uu+ uuücpccu+a.
2. 2. Axpenn1annía n cponnn noíxonn
1epxnn axpenn1annía. y cxnc¬y xoín íe onne xo-
pnmhen. 1peõa onnoín1n on npyinx cponnnx noíxona.
xoín y onox xon1exc1y nxaíy c¬enehe :nanene:
• Oao6pctc: :nannnna on¬yxa (õe: excn¬nnn1-
noi nponeca axpenn1anníe) na ce xypc n¬n npo-
ipax xna¬ndnxyíy :a nannona¬nn axanexcxn
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
18
c1enen. n¬n na nnc1n1ynnía nxa npano na naíe
nannona¬no no1nphene c1enene. Cnaxno onoõ-
pene oõnnno naíe Mnnnc1apc1no oõpa:onana
(npocne1e).
• Hpuauaoatc
*
: dopxa¬no npnxna1ane na c1e-
nen c1enen y íennoí :exnn naíe nc1a npana n
xoiyhnoc1n (na npnxep. :a napenne c1enene
n¬n npnc1yn peiy¬ncannx npodecníaxa n¬n
1p»nm1y pana) y npyinx :exnaxa.
• Ayüopuaauuja (oo(auhctc): :nannnna on¬yxa
na onpeheno oõpa:onane n¬n oõyxa naíy npano
na õannene onpehenox npodecníox. 1axna on-
¬yxa dopxa¬no ¬e»n n:nan caxoi cnc1exa nn-
coxoi oõpa:onana.
Kao qyutuuja. axpenn1annía íe npnõ¬n»na ..npn-
:nanany' ycxepena íe xa :nannnnox onoõpanany
npenxe1a. npoipaxa n¬n nnc1n1ynníe. y onnocy na
npano na naíe c1enene. Pe:y¬1a1 noc1ynxa axpenn1a-
nníe ynex íe ..na' n¬n ..ne'. m1o íe nc1o xao n y
noc1ynxy npn:nanana.
Cne enponcxe np»ane nxaíy xpn1epníyxe n npo-
nenype :a :nannnno onoõpanane nnc1n1ynnía nncoxoi
oõpa:onana. npoipaxa n¬n npenxe1a. Y xnoinx c¬y-
naíennxa onoõpene ay1oxa1cxn c¬enn n: íennox na-
1nx npana xoía ycnoc1annena nnc1n1ynnía y»nna. nox
ce y nexnx c¬ynaíennxa xo»e :ax1ena1n noceõan npo-
nec xna¬ndnxonana. Hannona¬ne no¬n1nxe onoõpe-
na ce :na1no pa:¬nxyíy on np»ane no np»ane. 3a onaí
nponec ce onexyíe na õyne:
• Cnc1exa1nnan. cneoõyxna1an n excn¬nnn1an.
• 3acnonan caxo na axanexcxnx xpn1epníyxnxa.
1o íec1 n:nan no¬n1nnxoi y1nnaía.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
19
* Hpn:nanane ce xo»e 1axohe xopnc1n1n y :naneny na1ox n
noíxy onoõpene. Cnne íe pa:¬nxa nanpannena na õn ce
n:õei¬o xemane onnx noíxona.
Yxo¬nxo cy onn yc¬onn ncnynenn. axpenn1annía
n onoõpene ce no1nyno nox¬anaíy n onna ce oõnnno
xopnc1n 1epxnn ..axpenn1annía'. Hexo¬nxo :exana y
:anannoí !nponn íom nníe yne¬o excn¬nnn1ne axpe-
nn1annone mexe. õap ne :a cex1op ynnnep:n1e1a.
Kana on¬ynnnane o onoõpeny yxnynyíe pa:xa1-
pana :acnonana na oõpa:onnnx no1peõaxa xao m1o
cy nnxen:nonncane. pa:noí nncnnn¬nne n¬n ieoipad-
cxa pacnone¬a. dynxnnía axpenn1anníe nonnne na ce
xema ca no¬n1nnxnx pyxonohenex.
Hoc1oín íom íenna dynxnnía axpenn1anníe. a¬n íe
na nexn nannn ..cxpnnena' yny1ap mnpe nponenype.
1ana íe noionnnín 1epxnn ..onoõpene'.
Hoc1oín n cnennía¬nn 1nn axpenn1anníe xoín nníe
y ne:n ca :nannnnnx onoõpenex n¬n npn:nananex
npana na none¬y c1enena yonm1e: xana npnna1na aco-
nníannía axpenn1yíe oõpa:onne íennnxe npexa con-
c1nennx c1annapnnxa xna¬n1e1a. ona naíe no1npny
xna¬n1e1a. a ne :nannnno onoõpene.
2. 3. Axpenn1annía n ena¬yannía
Axpenn1annía n ena¬yannía nncy nc1one1nn noí-
xonn axpenn1annía yxnynyíe noc1ynxe ena¬yanníe.
a noc1ynnn ena¬yanníe nexaíy ny»no axpenn1annony
dynxnníy. box axpenn1annía nxa oipannnen nnn (aa
n¬n uc cyn). ena¬yanníe oõnnno nxaíy cxyn nnnena
(na npnxep SWO1 ana¬n:a. ycxepenoc1 xa nnny. cno-
coõnoc1 :a oõannane noc¬a. nonehane xna¬n1e1a.
oiann:annono oõpa:onane. c1pa1emxe npenopyxe).
Axpenn1annía ce ynex no:nna na c1annapne. a ena¬y-
annía xo»e. ne xopa. n¬n ce caxo ne¬nxnnno no:nna
na c1annapne. Ba»no íe nxa1n na yxy one pa:¬nxe
xana ce ena¬yannín naíy axpenn1annone dynxnníe.
Kana ce nocxa1pa axpenn1annonn üpoucc. axpe-
nn1annía ce nec1o xema ca ena¬yanníox.
Atpcauüauuja u coa(yauuja yt(yuyjy ucüc t(yu-
uc +cüoao(outc c(c+cuüc.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
20
• He:anncno npeny:nxane ncnn1nnana (xpo:
aiennníy ne:anncny on ynnnep:n1e1a n xnnn-
c1apc1ana).
• Hn1epny caxoena¬yanníy.
• Cnonamnn npei¬en n¬n ena¬yanníy on c1pane
excnepa1a.
• Hoce1y nnc1n1ynnín.
• 1annn n:nem1aí / íanno peinc1ponane.
Hcaoauuuuu (npnna1nn) 1nn axpenn1anníe xoín íe
noxeny1. 1nnnnan íe ena¬yannonn nponec ca íennnnx
nnnex na ce on¬ynn na ¬n he nnc1n1ynnía o xoíoí íe
pen õn1n axpenn1onana n¬n ne. ..!na¬yannía' n ..ax-
penn1annía' ce y onox c¬ynaíy nox¬anaíy.
Y c¬ynaíy aoauuuuc axpenn1anníe onnoc íe c¬n-
nan: cnc1exa1cxe ena¬yanníe xoíe cnpononn nannona¬-
na aiennnía :a oõe:õehnnane xna¬n1e1a oõyxna1aíy
xon1nnyyx xoín ce na¬a:n y onceiy on excn¬nnn1ne
axpenn1annone dynxnníe no ne:na1noi. onnocno nn-
xaxnoi y1nnaía na axpenn1anníy.
!na¬yannía on c1pane aiennnía dopxa¬no xo»e
npenc1anna1n axpenn1annony xncníy. C npyie c1pane.
axpenn1annona xoh xo»e noc1oía1n xao dynxnnía
n¬ane (..onoõpene') nníe on¬yxe xoiy õn1n no1xpen-
nene ena¬yanníaxa. Hoc1oín n xoiyhnoc1 na ena¬ya-
nnía ne nonpa:yxena cnc1exa1cxy axpenn1annony
dynxnníy.
2. 4. Axpenn1annía y npaxcn
Axpenn1annía xo»e nxa1n noxnnan1ny y¬oiy y
oõ¬ac1n xepa nnín íe nnn npahene. nohene. npn:na-
nane n oõe:õehnnane xna¬n1e1a y nncoxox oõpa:o-
nany. A¬n. xao m1o íe nai¬ameno. axpenn1annía ne
xo»e na ce cnene na íenny íennoc1anny dynxnníy n¬n
íenan c1annapnnn noc1ynax.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
21
Axpenn1anníy cnponone n¬ane onnocno pecopna
xnnnc1apc1na. :nannnne aiennníe :a axpenn1anníy.
npnna1ne opiann:anníe. ynpy»ena nnc1n1ynnía n npo-
decnona¬na ynpy»ena xoíe ce pa:¬nxyíy no ay1opn-
1e1y n oõíex1nnnoc1n.
Haíõonn nannn na ce cxna1ane xonnen1a axpenn-
1anníe npomnpn n:nan oxnnpa ocnonnnx nednnnnnía
íec1e na ce npenc1ane pa:¬nnn1e npax1nnne dynxnníe
axpenn1anníe y oõ¬ac1n nncoxoi oõpa:onana. xao n
nannnn na xoíe ce one cnponone.
Pa:¬nxyíe ce none1na axpenn1annía n axpenn1a-
nnona xon1po¬a. Kopncno íe yonn1n n pa:¬nxe n:-
xehy nnc1n1ynnona¬ne axpenn1anníe n axpenn1anníe
noíennnannnx npoipaxa n¬n npenxe1a.
2. 4. 1. Houcüua (uuuuuja(ua) atpcauüauuja
Heonxonno íe na noc1oín nexa npc1a xon1po¬e on
c1pane n¬ac1n xana ce ynone nonn npoipaxn c1ynnía.
Cne :exne nxaíy y1nphene 1axne noc1ynxe xon1po¬e
na ce nonan nopecxnx oõne:nnxa ne õn 1pomno na
none npenxe1e n¬n npoipaxe yxo¬nxo nncy :nannnno
npn:na1n. 1n noc1ynnn xoiy õn1n npn¬nnno íennoc-
1annn n :acnonann na nonepeny n¬n íe nnc1n1ynnía.
na ocnony 1oia m1o íe neh npn:na1a. on¬amhena na
ynene nonn npenxe1 õe: nxaxnoi nponeca npn:nanana.
n¬n ce o 1oxe on¬ynyíe anxnnnc1pa1nnno na ocnony
xnmnena xane ipyne c1pynnaxa.
Hoc1ynnn nnnnnía¬ne axpenn1anníe nncy c¬nnnn
nponecy ena¬yanníe y nynox oõnxy n ne ionope nnm1a
o c1napnox xna¬n1e1y. neh npe1noc1annaíy xna¬n1e1
na ocnony nponene npenyc¬ona.
Hnc1anne nnnnnía¬ne nnc1n1ynnona¬ne axpenn-
1anníe nncy np¬o pacnpoc1panene. õap ne y :exnaxa
ine íe npano nnc1n1ynníe na nynn npn:na1o nncoxo
oõpa:onane :acnonano na nyio1paínoí 1pannnnín n¬n
na np»annox n¬acnnm1ny n ynpannany. Haínepona1-
nníe nn yõynyhe nehe noc1oía1n no1peõa :a onaxnnx
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
22
noc1ynnnxa. nax nn na nnnoy noíennnannnx npenxe1a.
yxo¬nxo ce õyne npnxennna¬a none1na (poõyc1na)
axpenn1annía.
C npyie c1pane. õyíane nnc1n1ynnía y npnna1nox
cex1opy xo»e npomnpn1n oõ¬ac1 nnc1n1ynnona¬ne
axpenn1anníe n 1axo xo»e 1e»n1n nepeiy¬annín.
Y nehnnn :exana nnc1n1ynníe ce peinc1pyíy no
pa:¬nnn1nx xa1eiopníaxa. y: pa:¬nnn1a on¬amhena
na nonenyíy c1enene (na npnxep. y Hopnemxoí :axon
npn:naíe ne1npn npc1e nnc1n1ynnía: npnna1ne xo¬ene.
np»anne xo¬ene. ynnnep:n1e1e cnennía¬n:onane :a
íenny oõ¬ac1 n (xoxn¬e1ne) ynnnep:n1e1e). Hoc1oín
n xoiyhnoc1 npe¬acxa n: íenne y npyiy xa1eiopníy
naínemhe íe pen o npe¬a:y n: ..xo¬ena' y ..ynnnep:n-
1e1'. m1o :ax1ena axpenn1annonn nponec na nnc1n1y-
nnona¬nox nnnoy. !onnne 1998. 1pn mnencxa Peino-
na¬na xo¬ena :nannnno cy npn:na1a :a ynnnep:n1e1e
noc¬e 1exenne ena¬yanníe [3].
2. 4. 2. Atpcauüauuoua touüpo(a
Axpenn1annona xon1po¬a yi¬annox ce õann cnc-
1exa1nnnnx ..naxnannnx' noc1ynnnxa axpenn1anníe.
y oxpy»eny ine ce nedopxa¬nox n caxopeiy¬a1op-
nox oõe:õeheny xna¬n1e1a cne xane nepyíe: xana ce
on¬amhena npenecy ca np»ane na nnc1n1ynníy. a nn-
c1n1ynnía 1peõa na ..npona' cnoíe yc¬yie na xoxne1n-
1nnnox 1p»nm1y. y doxyc ce c1anna ..n:¬a:' (output).
Pen íe o touüpo(u üpouaooaa.
Koín íe nnn axpenn1annone xon1po¬e? Cna 1pe-
õa na npy»n pa:yxne iapannníe na oõpa:onne yc¬yie.
xoíe nynn n¬ahaíy xpo: nope:e n xoíe õnpaíy xao
npnnpexy :a cnoíe õynyhe xapníepe. onionapaíy npnx-
na1nnnnx c1annapnnxa. Axpenn1annía naíe onionop
..aa/uc'. ona ce õann xnnnxa¬nnx onnocno nncoxnx
c1annapnnxa. a¬n ne cnpc1ana nn nnc1n1ynníe nn npo-
ipaxe y xna¬n1a1nnne xa1eiopníe.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
23
Cnne he õn1n pa:xo1penn nexn npnxepn napona
cynpo1c1annennx xa1eiopnía (nnxo1oxnía). xoín he
õone oõíacnn1n no1peõy nponeca axpenn1anníe. on-
nocno xoiyhnoc1n xoíe ce npn 1oxe íannaíy.
2. 4. 3. 3oauuuua u üpuoaüua atpcauüauuja
Hannona¬ne nnc1n1ynníe :a ocniypanane xna¬n-
1e1a oõpa:onana Mnnnc1apc1no n¬n Aiennnía :a
oõe:õehnnane xna¬n1e1a nonoce dopxa¬nn cyn o
onoõpeny/axpenn1annín npoipaxa n¬n nnc1n1ynnía.
:acnnnaíyhn on¬yxy na noc1annennx c1annapnnxa :a
none¬y :nana n¬n nnn¬oxe.
Hpnna1ne opiann:anníe ca axanexcxox ¬ein1nx-
nomhy (na npnxep EQUIS). ca npyie c1pane. axpenn-
1yíy nnc1n1ynníe. daxy¬1e1e n¬n npoipaxe nec1o y
nnme :exana npexa npaionnxa :ax1ena xoíe caxe
nednnnmy. 1axnn noc1ynnn ..nanana cep1ndnxa1a'
n¬n ..x¬acndnxanníe' xoiy nednnnca1n nannannona¬-
ne c1annapne. a¬n onn cy y ocnonn npnna1nn n noõpo-
nonnn. Hpnna1ne axpenn1anníe xoiy noneha1n yi¬en
enyxannone íennnxe. a¬n ne xenaíy nen dopxa¬nn
c1a1yc yny1ap nannona¬noi cnc1exa nncoxoi oõpa:o-
nana.
2. 4. 4. Atpcauüauuja oa cüpauc o(aac üpc+a
ac(c7upauu+ oo(auhctu+a
Y cnnx nopnnícxnx :exnaxa. :nannnno onoõpene
nncoxoi oõpa:onana :acnnna ce na nannona¬nox ay-
1opn1e1y nan c1enennxa n nnn¬oxaxa. xoín npon:¬a-
:n n: dynxnníe n¬ane. onnocno :axononanc1na.
Y npmeny one axpenn1annone dynxnníe. xnnnc-
1pn cy cyonenn ca nna ne¬nxa npoõ¬exa. C íenne
c1pane. onn cy xoxne1en1nnín na ynpannaíy oõpa:on-
nox no¬n1nxox neio na nonoce axanexcxe onene xna-
¬n1e1a. 1e y ne¬nxoí xepn :annce on cyna cnonamnnx
c1pynnaxa. bpyin npoõ¬ex ce onnocn na ¬ein1nxnoc1
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
24
n 1pancnapen1noc1 xana íe onoõpene (n¬n axpenn1a-
nnía) na ocnony n¬annne on¬yxe y cynpo1noc1n ca
ycnoc1annennx nnea¬nxa o axanexcxoí oõíex1nnnoc-
1n n nnc1n1ynnona¬noí ay1onoxnín. Y noc¬ennnx ne-
ce1 no ne1naec1 ionnna noc1oín 1ennennnía na on¬yxy
y noc1ynxy axpenn1onana/onoõpanana n¬ane ne¬ein-
paíy aiennnín. 1axno ne¬einpane noõnía íenan on c¬e-
nehnx oõ¬nxa:
• Mo»e ce ocnona1n ucaaoucua a7cuuuja aa o6ca-
6cluoatc toa(uücüa. Cno ce xo»e oc1napn1n
xpo: :axoncxy peiy¬a1nny. 1axo m1o ce np»an-
na axpenn1annona on¬amhena dopxa¬no npe-
noce na cnonamny aiennníy. Cõnnno íe pen o
aiennnín :a ena¬yanníy. Cnaxan excn¬nnn1an
npenoc on¬amhena íom íe penax.
• Mo»e õn1n ocnonana ucaaoucua u(u üo(yucaa-
oucua a7cuuuja :a oõe:õehnnane xna¬n1e1a ca
cane1onannox dynxnníox. Y 1ox c¬ynaíy n¬ana
:anp»ana npano na nxa noc¬enny pen npn¬n-
xox n:nanana no:no¬a (¬nnennnpana) :acnn-
naíyhn cnoíy on¬yxy na onenaxa n cane1nxa
aiennníe. Y: ne:na1ne napníanníe. onaí íe no-
penax xapax1epnc1nnan :a nopnnícxe :exne.
• Kana ne noc1oín nannona¬na aiennnía non yn-
panox np»ane. y¬oiy nocnona nannona¬noi 1e-
¬a :a oõe:õehnnane xna¬n1e1a xo»e na oõan-
na acouujauuja oucotouto(ctux uucüuüyuu-
ja. Y !nponn. one dynxnníe 1emxo na yxnynyíy
on¬amhene axpenn1npana. naxo 1o 1eope1cxn
nníe nexoiyhe. Y CAb n Kanann. ine axpenn-
1annía n:a xoíe c1oín n¬ana ne noc1oín. onaxne
aconníanníe. y: npodecnona¬na ynpy»ena.
npme íennne npn:na1e axpenn1anníe. Y cnaxox
c¬ynaíy. onaxna on¬amhena ce xopaíy cxa1pa-
1n ne¬einpannx on np»ane. Cnm1a 1ennennnía
íe npe¬a:ax ca pannínx cnc1exa oõe:õehnnana
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
25
xna¬n1e1a xa nannona¬nnx aiennníaxa peiy-
¬ncannx :axonox.
• Hax n üojcauuauuc uucüuüyuujc xoiy npmn1n
axpenn1anníe. xaxo xpo: npano na npn:naíy
oõpa:onane c1eneno y npyinx nnc1n1ynníaxa
xao nn1eipncano y conc1nene c1enene n nnn-
¬oxe xoíe nonenyíy. 1axo n xpo: npano na nyne
npoipaxe n npenxe1e õe: nexoi noceõnoi npo-
neca npn:nanana. Y: nexe pec1pnxnníe. nop-
nemxn ynnnep:n1e1n n np»annn xo¬enn xoiy
c¬oõonno na o1napaíy none npoipaxe no 9O
xpenn1a (1.5 ionnna) y oxnnpy oõ¬ac1n xoíe
neh noc1oíe y 1oí nnc1n1ynnín. 4opxa¬no.
onaxna ..caxoaxpenn1yíyha' on¬amhena cy 1a-
xohe ac(c7upaua.
2. 4. 5. Hucüuüyuuoua(ua atpcauüauuja u
atpcauüauuja üpca+cüa/üpo7pa+a
Ba»no íe nai¬acn1n na õn axpenn1anníy 1peõa¬o
cnpononn1n no nnnoa nnc1n1ynnía n¬n no nnnoa oõ-
pa:onnnx npoipaxa. a no1ennnía¬nn nnnenn xoiy õn-
1n n c1enenn oõpa:onana n npenxe1n.
Y nponecy atpcauüauujc üpo7pa+a õn1no íe na ¬n
npoipax :anononana onpehenn c1annapn. Cnpxa íe na
ce íannoc1n (õynyhnx c1ynen1nxa. dnnancnícxnx 1e-
¬nxa n xoiyhnx nap1nepnxa) oõe:õenn iapannnía na
íe onpehenn npoipax npomao nponec ncnn1nna-
na/oõe:õehnnana xna¬n1e1a n na íe y1npheno na nxa
npnxna1nnn c1annapn xna¬n1e1a.
Hponene cnponenene y oxnnpy axpenn1anníe npo-
ipaxa xoiy na yxnynyíy c¬eneha nn1ana: nnn npoi-
paxa. neion onm1n nn:aín n canp»aí. anxnnnc1pa1nn-
ny n dn:nnxy nndpac1pyx1ypy. xoxne1en1noc1 nac-
1annoi ocoõna. c1ynen1e. yxnynyíyhn n npodn¬ pei-
py1yíyhei xanpa. nn1epnannona¬n:anníy. n1n. be1an-
nnín cxyn xpn1epníyxa (noxa:a1ena) õno õn cxyn :a
cnaxn on onnx acnexa1a.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
26
Hucüuüyuuoua(ua atpcauüauuja doxycnpa ce
na nnc1n1ynníy xao ne¬nny. Hponec nnc1n1ynnona¬ne
axpenn1anníe xo»e na yxnynyíe c¬eneha nn1ana: ane-
xna1noc1 xncníe n nnnena. ynpannane/pyxonohene.
anxnnnc1pa1nnny ednxacnoc1. dnnancnícxe n:nope n
pacnopehnnane cnc1exa. no¬n1nxy peipy1onana c1y-
nena1a n ocoõna. xoxne1en1noc1 ocoõna. nonpm-
xy/n:nope oõpa:onana. yny1pamnn cnc1ex oõe:-
õehnnana xna¬n1e1a. xao n nc1pa»nnanxe ax1nnnoc-
1n n pe:y¬1a1e oõpa:onana.
Hnc1n1ynnona¬na axpenn1annía xo»e ce cnpone-
c1n n xpo: y»n xe1on nnc1n1ynnona¬noi npei¬ena.
xoín íe ycxepen na yny1pamne cnc1exe oõe:õehnnana
xna¬n1e1a n noxa:a1ene xna¬n1e1a oõpa:onana. Y
1ox c¬ynaíy. axpenn1annía :ax1ena none1nn (poõy-
c1nn) noc1ynax yny1pamnei oõe:õehnnana xna¬n1e-
1a. õynyhn na on 1oia nnpex1no :anncn onionopnoc1
noíennnannnx npoipaxa.
2. 4. 6. Houcüua u uatuaaua atpcauüauuja
Axo íe pen o axpenn1annín npoipaxa. noc1oín
pa:¬nxa n:xehy axpenn1annonoi nponeca xoín npe1-
xonn ynoheny nonoi npoipaxa (ex ante) n axpenn1a-
nnone xon1po¬e xoía ce cnpononn xan ce npoipax neh
npnxenyíe (ex post).
Cna npyia npc1a nec1o ce cnpononn y ne:n ca
oõnnnnx (nnx¬nnnnx) ena¬yanníaxa. Yxo¬nxo npoi-
pax neh noc1oín. nponec axpenn1anníe 1e»n õ¬a»ex
npnc1yny: on¬yxa xo»e õn1n none1a anxnnnc1pa1nn-
no y Mnnnc1apc1ny n¬n on c1pane axpenn1annone
aiennníe. npexa cxyny xpn1epníyxa n y: xoncy¬1ona-
ne ipyne c1pynnaxa.
Hnc1n1ynnona¬na axpenn1annía íe naínemhe nnn-
nnía¬noi (none1noi) 1nna. íep cy n:i¬enn :a ..nncxna-
¬ndnxanníy' noc1oíehnx nnc1n1ynnía xa¬o nepona1-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
27
nn. Mana íe íom pe¬a1nnno pe1xa noíana. nníe ncxny-
neno na nnc1n1ynnona¬na axpenn1annía noc1ane yo-
õnnaíena y cne nnme nepeiy¬ncanox nncoxomxo¬cxox
cex1opy:
• Y :exnaxa ine :axononanc1no o nncoxox oõ-
pa:onany npn:naíe pa:¬nnn1e xa1eiopníe nnc-
1n1ynnía y: pa:¬nnn1a on¬amhena :a none¬y
c1enena xoiyhnoc1 npe¬acxa n: íenne y npyiy
xa1eiopníy (on ..xo¬ena' y ..ynnnep:n1e1') :ax-
1ena axpenn1annonn nponec xoín õn nxao xno-
ie xapax1epnc1nxe xoxn¬e1noi noc1ynxa ena-
¬yanníe. 1axna pexa1eiopn:annía noc1ynaxa íe
nenanno cnponenena y Bnencxoí. a 1peny1no ce
pa:xa1pa y Hopnemxoí.
• Y cx¬any ca nnnennxa xoíe íe noc1ann¬a !n-
poncxa xoxncnía. npnna1nnx nnc1n1ynníaxa ce
xo»e na1n npano na nohy y pannonpannnín
no¬o»aí no nn1any on¬amhena :a none¬y c1e-
nena. no:nonanaíyhn nx nponec nnc1n1ynno-
na¬ne axpenn1anníe.
• bepeiy¬anníox cex1opa nncoxoi oõpa:onana.
nnc1n1ynnona¬na axpenn1annía xo»e noc1a1n
yoõnnaíena nponenypa n y np»annnx nnc1n-
1ynníaxa. Henannn n:nem1aí o pedopxn nnco-
xoi mxo¬c1na y Hopnemxoí npenopynno íe na
n np»anne nnc1n1ynníe noc1any npanna ¬nna
ca conc1nennx npannxa. Mehy1nx. n¬ana nníe
ycnoín¬a onaí npen¬oi.
Hacynpo1 axpenn1annín npoipaxa. cnc1exa1nnan
npnc1yn nnc1n1ynnona¬noí axpenn1annín 1peõa¬o õn
na nxa ..naí1e»e' ena¬yannone xpn1epníyxe :a nnn-
nnía¬ny (none1ny) axpenn1anníy. nox ce naxnannn no-
c1ynax xon neh axpenn1onannx np»annnx nnc1n1ynnía
xo»e cnponec1n xpo: nexy npc1y yny1pamnei cnc1e-
xa oõe:õehena xna¬n1e1a.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
28
3. Ccnonnn npnnnnnn axpenn1anníe
Ynpxoc nnnennnn na ce noc1ynnn ena¬yanníe pa-
:¬nxyíy y noíennnnx :exnaxa. noc1oíe nexe :aíen-
nnnxe xapax1epnc1nxe xoíe cy noc1a¬e onm1e npnx-
nahenn xehynaponnn c1annapnn. Cnn ce :acnnnaíy na
ne1npn ocnonna npnnnnna:
• Hponec ena¬yanníe xopa õn1n ay1onoxan y
onnocy na np»any n nnc1n1ynníy xoía ce one-
nyíe. 1o :nann na n aiennnía :a ena¬yanníy
xopa õn1n no1nyno ne:anncna y noi¬eny ona-
õpannx xe1ona n pe:y¬1a1a xaxo on np»ane
1axo n on nnc1n1ynnía xoíe onenyíe.
• Caxoena¬yannía íe npnn xopax y cnnx noc1yn-
nnxa npennonana. Ha ocnony n:nem1aía o ca-
xoena¬yannín. excnep1cxn 1nx noõnía ne1anan
onnc nnc1n1ynníe y xoxe cy nanenene npenno-
c1n n nenoc1ann caxe nnc1n1ynníe. n 1o y xon-
1exc1y yc¬ona y xoínxa ona ne¬yíe.
• !¬annn nnn cnonne penen:níe íec1e na nepn-
dnxyíe n:nem1aí o pe:y¬1a1nxa caxoena¬ya-
nníe. na npen¬o»n n:xene y noíennnnx acnex-
1nxa xoín ce xoiy nane ycanpmana1n. n na
oxoiyhn ycnoc1annane xonc1pyx1nnnoi nnía-
¬oia n:xehy onennnana n onennnannx. xoín
õn noxoiao na ce nponyõn ca:nane no xoia ce
nom¬o caxoena¬yanníox.
• Cnonnn 1nx oõíannyíe n:nem1aí o pe:y¬1a1n-
xa ena¬yanníe. Cnpxa onoi n:nem1aía íe na
caxa nnc1n1ynnía. a¬n n no1ennnía¬nn xopnc-
nnnn. õyny nanano nndopxncann o 1peny1nox
c1any nnc1n1ynníe. Cn npenc1anna n ocnon :a
nann pa:noí nnc1n1ynníe.
Hponec ena¬yanníe nncoxomxo¬cxoi cnc1exa cna-
xaxo xopa õn1n n :axoncxn peiy¬ncan. Hexa cyxne
na onionapaíyhn :axoncxn oxnnpn :annce on npc1e
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
29
ena¬yanníe xoía ce »e¬n ynec1n. 3axoncxa peiy¬a1nna
:anncn n on nnc1n1ynnona¬noi no¬o»aía aiennníe :a
ena¬yanníy (np»anna aiennnía. nen¬annna opiann:a-
nnía. npnna1na aiennnía). H:necno íe nnax na ocnonnn
oxnnp neonxonne :axoncxe peiy¬a1nne 1peõa na yx-
nynn c¬enehe e¬exen1e:
• y1nphnnane no1peõe ena¬yanníe y cnc1exy nn-
coxoi oõpa:onana :aíenno ca nnnennxa npen-
nonana (noõonmane n¬n axpenn1annía):
• nponenypa npn:nanana c1a1yca aiennníe :a
ena¬yanníy n nanane no:no¬e :a nen pan:
• onionopnoc1 :a nponeny ncnpannoc1n ena¬ya-
nníe (xe1anpennonane) y cxnc¬y na¬nnnoc1n.
ednxacnoc1n n nananoc1n noõníennx pe:y¬1a-
1a:
• xoiyhe noc¬ennne pe:y¬1a1a ena¬yanníe/npen-
nonana (xo íe npnenc1neno onionopan :a no-
nehane xna¬n1e1a. xo axpenn1yíe nnc1n1ynníy
n¬n npoipax. xoíe cy noc¬ennne ca i¬ennm1a
dnnancnpana on c1pane np»ane n1n).
Cnm1e íe npnxnaheno xnmnene na :axoncxa pe-
iy¬a1nna ne õn 1peõa¬o na canp»n ne1ane ne:ane :a
noc1ynxe ena¬yanníe (nn1epne n exc1epne). nn :a ca-
c1an excnep1cxnx 1nxona. Ha 1aí nannn cnc1ex ena-
¬yanníe :anp»ana d¬excnõn¬noc1 n ¬axo ce npn¬a-
iohana npoxenennx yc¬onnxa n¬n nnnennxa.
Cax pan aiennníe :a ena¬yanníy (cac1an onõopa n
xoxncnía) xao n nannn nenoi dynxnnonncana (xe1o-
ne. ynec1a¬oc1 npennonana. n1n.) xopa õn1n neo :a-
xoncxe peiy¬a1nne n¬n npenym1en c1a1y1y caxe aien-
nníe (non nan:opox aiennníe :a xe1anpennonane).
Mehy1nx. aiennnín :a ena¬yanníy xopa õn1n npe-
nym1eno na caxa. y oxnnpy c1a1y1a n npyinx axa1a.
y1npnn npann¬a xoía onpehyíy c¬enehe nnnone noc1yn-
xa ena¬yanníe:
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
30
• cxepnnne :a cnponohene caxoena¬yanníe n
dopxnpane onionapaíyhei n:nem1aía:
• noc1ynax oõyxe :a caxoena¬yanníy n :a exc-
nep1cxe 1nxone:
• nannn dopxnpana excnep1cxnx 1nxona:
• npo1oxo¬ :a noce1e excnep1cxoi 1nxa (npen-
¬oi npoipaxa noce1e. y¬oie pyxononnona n
oc1a¬nx n¬anona 1nxa. ocnonna nn1ana o xo-
ínxa he ce pa:ionapa1n. onexnnana n oipa-
nnnena y noi¬eny ioc1onpnxc1na. nox¬ona
n1n.):
• cxepnnne :a n:pany n:nem1aía excnep1cxoi 1n-
xa:
• npann¬a :a npnxna1ane n:nem1aía xoía yx-
nynyíy xoiyhnoc1 xoxen1apa n¬n »a¬õe one-
nnnane nnc1n1ynníe y noi¬eny n:ne1nx nona-
1axa n¬n onena:
• noc¬ennne pe:y¬1a1a ena¬yanníe:
• oõíannnnane n:nem1aía o nponecnxa caxoena-
¬yanníe n cnonne ena¬yanníe. xao n cnnx npy-
inx noxyxena1a nac1a¬nx 1oxox ena¬yanníe.
4. Hexn :axnynnn o aiennníaxa
:a axpenn1anníy
4. 1. 1pn 1nna aiennnía :a axpenn1anníy
Kaxo õn ce nponam¬o naínpnx¬annníe pemene :a
oõ¬nx n nannn pana 1e¬a :a axpenn1anníy :a nnco-
xomxo¬cxn cnc1ex penyõ¬nxe Cpõníe. nanpannen íe
npei¬en npaxce axpenn1anníe y nexnx :exnaxa. beo
onoi npei¬ena na1 íe y noi¬anny 7. Pa:xa1pane cy
n¬annne ENQA-c. CEE xpe»e. CAb n 1y»noadpnnxa
penyõ¬nxa. Hpaxca ynohena n¬n cnponohena axpenn-
1anníe pa:¬nxyíe ce on :exne no :exne. a¬n ce y
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
31
xnoinxa xoiy nahn :aíennnnxe xapax1epnc1nxe. Ha
ocnony onoi npei¬ena nom¬o ce no :axnynxa na ce
xoiy íacno pa:¬nxona1n 1pn 1nna 1e¬a :a axpenn1a-
nníy:
1. ..Ho1nyno ne:anncna aiennnía'. caxoc1a¬no
dnnancnpana n onionopna caxo nap¬axen1y
n¬n npxonnox cyny :exne.
2. ..Ho¬yne:anncna aiennnía'. xoíy dnnancnpa
nap¬axen1 n¬n n¬ana. ca cane1onannox y¬oiox
y onnocy na n¬any. npn nexy onionapaíyhe xn-
nnc1apc1no nxa on¬ynyíyhy pen npn¬nxox no-
nomena on¬yxe o nanany no:no¬e :a pan nn-
coxomxo¬cxoí yc1anonn. n¬n npn onoõpeny
nac1annoi npoipaxa.
3. ..Ho1nyno :anncna aiennnía'. xoíy dnnancnpa
n¬ana n¬n onionapaíyhe xnnnc1apc1no. xoíe íe
nxenyíe n on¬ynyíe o nenox pany n nonocn
axpenn1annone on¬yxe.
4. 1. 1. Hoüüyuo ucaaoucua a7cuuuja
Cnaxne aiennníe noc1oíe y Cíennnennx Axepnn-
xnx bp»anaxa. 1o cy nen¬annne. nenpodn1ne aien-
nníe. 4nnancnpaíy ce oõnnno on n¬anapnna ynnnep:n-
1e1a n nncoxnx mxo¬a xoíe »e¬e na nx 1e aiennníe
axpenn1yíy. n¬n on c1pane c1pynnnx npym1ana :a no-
íennne naynne oõ¬ac1n. Aiennníe cy. ocnx y dnnan-
cnícxox cxnc¬y. no1nyno ne:anncne n y cnox pany.
onnocno one nonoce on¬yxe o axpenn1annín nnc1n1y-
nnía n¬n npoipaxa. Cno m1o íe nn1epecan1no íe na
n¬ana nom1yíe 1e on¬yxe n nexa nnxaxnoi no¬n-
1nnxoi y1nnaía na axpenn1annone on¬yxe. Behnna
onnx aiennnía pann neh nenenníaxa. Haíxapax1epnc-
1nnnnín npnxep íe ABE1 (Accreditation Board for Engi-
neering and 1echnologv. Inc. for programmes/degrees in
the USA) ocnonan 1933. ionnne. Hoc1oíe peinona¬ne
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
32
aiennníe :a axpenn1anníy (yxynno mec1 :a 1epn1opníy
CAb. nnnn onenax 7. 14) n aiennníe :a noíennne
c1pynne oõ¬ac1n. na npnxep :a nn»enepcxe nayxe.
xennnnny. npano. n c¬nnno. Aiennníe nxaíy cnoí c1a-
1y1. na ocnony neia ce õnpaíy pyxononeha 1e¬a. xao
n c1pynnann :a ena¬yannone n axpenn1annone 1nxo-
ne. Caxoc1a¬ne cy y 1pomeny cpenc1ana. a¬n cnox
ocnnnany n¬n Ynpannox onõopy xopaíy nonnocn1n
n:nem1aí n o dnnancníaxa n o cnox pany n (axo íe y
nn1any nexo c1pynno npym1no). Y !nponn íe onox
xone¬y naíõ¬n»n cnc1ex axpenn1anníe y Bnencxoí.
4. 1. 2. Ho(yucaaoucua a7cuuuja
Cnaxne aiennníe ce xoiy na:na1n no¬y:anncne
n¬n no¬yne:anncne. Haínemhe nx dopxnpa nap¬a-
xen1. xoxe cy onionopne :a cnoí pan. ..3anncnoc1' ce
cac1oín y 1oxe na cy aiennníe onoi 1nna dnnancnpane
on n¬ane (n¬n nap¬axen1a). xoíoí n nonnoce n:nem1aí
o y1pomennx cpenc1nnxa. ..He:anncnoc1' aiennníe ce
oi¬ena y caxoc1a¬noc1n y pany. npn nonomeny axpe-
nn1annonnx on¬yxa. Aiennnía caxa õnpa c1pynnaxe
:a axpenn1annone 1nxone. caxa onpehyíe pacnopen
pana n npei¬ena nnc1n1ynnía n¬n npoipaxa. Cn¬yxa
aiennníe xo»e õn1n xonanna (xao y Ayc1pnín n¬n
Hexanxoí) n¬n íe ..cane1onanna' y onnocy na oniona-
paíyhe xnnnc1apc1no (oõpa:onana n¬n npocne1e). xo-
íe nxa xpaíny pen y nonomeny on¬yxe na ce onpehena
nnc1n1ynnía n¬n npoipax axpenn1yíe n¬n ne. Cno íe
c¬ynaí ca aiennníaxa y nehnnn :exana n¬annna EN-
QA-e n¬n CEE xpe»e. Bp¬o pe1xo ce nemana na xn-
nnc1apc1no (n¬n n¬ana) ne nonp»n on¬yxy aiennníe.
õe: oõ:npa na xoiyhe no¬n1nnxe npn1ncxe on c1pane
:ann1epeconannx nnc1n1ynnía. Aiennnía 1axohe xopa
nepnonnnno na nonnocn n:nem1aí n¬ann (xnnnc1ap-
c1ny) o cnox pany.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
33
4. 1. 3. 3aoucua a7cuuuja
Aiennníe onoi 1nna dopxnpane cy on c1pane n¬a-
ne (n¬n xnnnc1apc1na). nexan cy nax n cac1annn neo
onionapaíyhei xnnnc1apc1na. B¬ana nxenyíe n¬anone
aiennníe (xaxo c1a¬no ocoõne. 1axo n c1pynnaxe) n
nonocn axpenn1annone on¬yxe. Y¬oia onaxne aiennn-
íe íe cane1onanna. a on¬yxy nonocn xnnnc1apc1no.
Mnmnene aiennníe ce yi¬annox nom1yíe. H¬anone
aiennníe. naxo nx nxenyíe n¬ana. npen¬a»y cnn pe¬e-
nan1nn cex1opn nncoxomxo¬cxoi oõpa:onana. Kana
íe pen o dnnancníaxa. aiennnía íe 1axohe no1nyno
:anncna on n¬ane n noí nonnocn n:nem1aí o y1-
pomennx cpenc1nnxa. onnocno cnaxa dnnancnícxa
..1pancaxnnía' xopa õn1n ynanpen onoõpena on n¬ane.
Hpnxepn onaxne aiennníe cy Cane1 :a oõe:õehene
xna¬n1e1a 1y»noadpnnxe penyõ¬nxe (nnnn onenax
7. 7) n¬n nexe aiennníe y :exnaxa õnnmei ..nc1onnoi
õ¬oxa'.
4. 2. ENQA
Ha ocnony npenopyxe Cane1a !npone o xoone-
pannín y oõe:õehnnany xna¬n1e1a y nncoxox oõpa-
:onany !npone. dopxnpana íe ENQA (European Net-
vork for Qualitv Assurance in Higher Education). xpe»a
noc1oíehnx opiann:annía :a oõe:õehene xna¬n1e1a
[23].
ENQA íe dopxnpana y nnny npoxonncana xoone-
panníe na nony onennnana n oõe:õehnnana xna¬n1e-
1a n:xehy cnnx ax1epa xoín cy yxnynenn y nponec
oõe:õehnnana xna¬n1e1a. Hpexa nanenenoí npenopy-
nn. onm1n nnnenn one Mpe»e cy:
1. na oxpaõpn n pa:nníe pa:xeny nndopxannía n
ncxyc1ana. noceõno y pa:noíy xe1ono¬oiníe n
npnxepa noõpe npnxene:
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
34
2. na ncnynn :ax1ene :a excnep1n:y n cane1e xoín
:ax1enaíy :ann1epeconane n¬ac1n y :exnaxa
n¬annnaxa:
3. na ncnynn :ax1ene :a excnep1n:y n cane1e xoín
:ax1enaíy n¬ac1n y :exnaxa n¬annnaxa. :ex-
naxa !41A/!!A n npnnpy»ennx n¬annnaxa:
4. na noxoine nnc1n1ynníaxa nncoxoi oõpa:ona-
na xoíe »e¬e na capahyíy na nony oõe:õehnna-
na xna¬n1e1a na 1pancnannona¬nnx ocnonaxa:
5. na npoxonnmy xon1ax1e ca xehynaponnnx exc-
nep1nxa.
Y nnny oc1napnnana onnx nnnena Mpe»a:
• noxa»e. pa:nnía n noõonmana pan aiennnía
xoíe cy :any»ene :a cnonamny oneny xna¬n-
1e1a (QA-aiennníe):
• npoxonnme xoonepanníy y oõ¬nxonany 1panc-
nannona¬ne. enponcxe nnxen:níe y oõe:-
õehnnany xna¬n1e1a. na npnxep ynohenex en-
poncxe nepcnex1nne y oõpa:onany ocoõna :a
QA aiennníe:
• npoxonnme xon1ax1e n pa:xeny ncxyc1ana ca
oc1a¬nx ax1epnxa (íannnx ay1opn1e1nxa. nn-
coxomxo¬cxnx nnc1n1ynníaxa):
• oõe:õehyíe noxoh n¬ac1nxa n nnc1n1ynníaxa
xoíe »e¬e na yneny cnc1ex oõe:õehnnana xna-
¬n1e1a:
• nncxy1yíe o onnocnxa n:xehy nn1ana oõe:-
õehnnana xna¬n1e1a n oc1a¬nx nn1ana no¬n-
1nxe nncoxomxo¬cxoi oõpa:onana noxeny1nx
y npenopynn (Cane1a !npone).
Yc(oou aa ocüoapuoatc u(aucüoa y ENQA: y¬a-
:ax y n¬anc1no o1nopen íe :a cne nnc1n1ynníe n opia-
nn:anníe xoíe ncnynanaíy onpehene yc¬one. xoín cy
nc1n :a :exne n¬annne !nponcxe Ynníe n !41A. n
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
35
:a oc1a¬e :exne xoíe cy npnnpy»ene y pa:¬nnn1nx
npoipaxnxa :a oõpa:onane n oõyxy !nponcxe :aíen-
nnne. Ccnx aiennnía. y ENQA ce xoiy nnpex1no yn¬a-
nn1n n onionapaíyha xnnnc1apc1na (npocne1e n¬n oõ-
pa:onana) ca no íennnx npenc1annnxox. Cno íe íaxo
na»no :a :exne õnnmei nc1onnoi õ¬oxa y xoínxa íe
dopxnpane aiennnía :a axpenn1anníy :anone1o xac-
nníe neio y :exnaxa !nponcxe Ynníe. Hoceõno 1peõa
nai¬acn1n nnnennny na aiennnía dopxnpana y nexoí
:exnn xo»e na ce npníann :a n¬anc1no y ENQA 1ex
noc¬e nne ionnne pana n xoxn¬e1noi npoipaxa nnc-
1n1ynnona¬ne ena¬yanníe on c1pane excnep1cxoi 1n-
xa EUA n ENQA. Hpenc1annnx xnnnc1apc1na xoín íe
yn¬anen cxa1pa ce npnnpy»ennx n¬anox n nxa cna
npana xao n nynonpannn n¬anonn. ocnx npana i¬aca
na !enepa¬noí cxynm1nnn ENQA.
C npníexy nexe aiennníe y n¬anc1no npno pac-
npanna Pyxononeha ipyna. a on¬yxy nonocn !enepa¬-
na Cxynm1nna ENQA na ionnmnnx :acenannxa.
Ccnx Pyxononehe ipyne. 1e¬a ENQA cy !enepa¬na
cxynm1nna. npencenanaíyhn n cexpe1ap (pyxononn¬an
:a dnnancníe). Hpana n oõane:e cnaxoi on onnx 1e¬a
npenn:no cy nanenena y Hpann¬nxa o ocnnnany [23].
Hnxa cy npennnhena n npann¬a xoía ce onnoce na
noxen dnnancnícxoi noc¬onana. xao m1o cy oõe:-
õehnnane õyne1a. n:nem1aí o nannny noõannana
cpenc1ana xao n n:nem1aí o y1pomennx cpenc1nnxa.
1o cne 1axohe xopa õn1n pa:xa1pano n ycnoíeno.
onnocno onoõpeno na !enepa¬noí cxynm1nnn.
CEE (Central and Eastern European) xpe»a íe ..non-
xpe»a' ENQA :a :exne Hen1pa¬ne n Hc1onne !npo-
ne. Cna íe dopxnpana 2OOO. ionnne. xaxo õn ce o¬ax-
mao npnc1yn nnxonnx aiennnía y ENQA n xaxo ne õn
õn¬e caxo na ..¬nc1n nexana' :a ENQA. Hoc1oíanex
one xpe»e n one :exne nynonpanno ynec1nyíy y pany
ENQA. c íenne c1pane. a nc1onpexeno pane nocao :a
xoín cy ocnonane. onnocno npme axpenn1anníy npoi-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
36
paxa n¬n nnc1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana y cnoíoí
:exnn. y: npnnpexy :a nnc1n1ynnona¬ny ena¬yanníy
noc¬e xoíe he õn1n npnxnene xao nynonpanne n¬a-
nnne ENQA.
5. 3anann aiennníe :a
ena¬yanníy n axpenn1anníy
Ccnonnn :anann aiennníe :a ena¬yanníy n axpe-
nn1anníy 1peõa¬o õn na oõyxna1aíy:
• nonomene on¬yxe o nnc1n1ynníaxa n/n¬n npo-
ipaxnxa xoín he ce npennona1n:
• nonomene on¬yxe o nnnennxa npennonana n
dopxnpane ocnonnnx cxepnnna:
• noxoh nnc1n1ynnín y 1oxy n:nohena caxoena-
¬yanníe:
• n:õop n oõyxa excnepa1a:
• n:õop npc1a ipyna xoíe he õn1n yxnynene y
noce1y nnc1n1ynnín:
• nednnncane onionopnoc1n cnaxoi noíennnoi
excnep1a:
• npy»ane pe¬enan1nnx nndopxannía n npax-
1nnne noxohn excnep1cxox 1nxy:
• nenocpenno nndopxncane n¬anona 1nxa npen
noce1y nnc1n1ynnín:
• opiann:onane noce1e nnc1n1ynnín:
• nncane n nyõ¬nxonane xonannoi n:nem1aía:
• nonomene on¬yxe o axpenn1annín (aa/uc):
• npenopyxe npen¬aiany :a ncnpanxe (noõon-
mana):
• naxnanna (n1epa1nnna) nponenypa. n1n.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
37
Cn cym1nncxoi :nanaía íe na aiennnía õyne ay1o-
noxna y pany n na caxoc1a¬no pacno¬a»e onpehennx
õyne1ox. Hat u taaa quuaucujcta cpcacüoa ao6uja oa
ap»aoc (uajucuhc oa Muuucüapcüoa üpococüc) a7cu-
uuja üpc6a ca+ocüa(uo aa oa(yuyjc o 7oauutc+ pac-
üopcay coa(yauujc. au7a»yjc u ü(aha cüa(uo aaüoc(c-
uo oco6(c. oaa6upa ctcücpüc u üotpuoa üpoutooc
tuxooo7 paaa.
Ayc1pnícxn npnxep (nnnn onenax 7. 6) naíõone
ionopn o no1peõn na n¬anonn (excnep1n) aiennníe ne
õn 1peõa¬o na õyny caxo n: penona noxahnx c1pynna-
xa. neh na y nen ..c1a¬nn cac1an' 1peõa na yhy n
c1pann c1pynnann. y nnny oõe:õehnnana ne:anncno-
c1n on nannona¬noi n no¬n1nnxnx y1nnaía. xao n pann
õp»ei yxnynnnana y enponcxe 1oxone. Ayc1pnícxn
Axpenn1annonn cane1 nxa 8 n¬anona on xoínx ochuuy
nnne c1pannn.
6. Aiennnía :a axpenn1anníy
nncoxoi mxo¬c1na Penyõ¬nxe Cpõníe
6. 1. Hpen¬oi cac1ana 1e¬a
:a axpenn1anníy
Ha ocnony ypahenoi npei¬ena. n noc¬e nncxycníe
na xnoinx c1pynnnx cxynonnxa o oõe:õehnnany xna-
¬n1e1a. xaxo y :exnn. 1axo n y nnoc1panc1ny. ine cy
noõníene xopncne cyiec1níe. nom¬o ce no npen¬oia
xaxo õn 1peõa¬o na n:i¬ena 1e¬o (aiennnía/cane1/xo-
xncnía) :a axpenn1anníy nncoxoi mxo¬c1na Penyõ¬n-
xe Cpõníe.
Ccoõne õn nnnn¬e nne npc1e :anoc¬ennx:
Cüa(uo oco6(c.
Hpcaccauut
3a+cuut üpcaccauuta
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
38
H(auoou cüpyutauu ua üojcauuux o6(acüu
Aa+uuucüpaüuouo oco6(c
Cüpyuuo oco6(c (üo y7ooopy):
H(auoou coa(yauuouux üu+ooa aa üojcauuc
uayuuc o6(acüu
*
Caocüuuuu
Cüpauu cüpyutauu aa üojcauuc o6(acüu
Hoopc+cuo aa+uuucüpaüuouo oco6(c.
Hoceõno 1peõa nai¬acn1n na»noc1 npncyc1na
nnoc1pannx c1pynnaxa. Hnx õn 1peõa¬o na õyne n y
cac1any c1a¬noi ocoõna (no yi¬eny na ayc1pnícxn
npnxep) n xehy n¬anonnxa nonpexeno ania»onanoi
ocoõna (:a ena¬yanníy noíennnnx nnc1n1ynnía n¬n
npoipaxa). 1nxe õn õn¬a oõe:õehena xoxna1nõn¬-
noc1 nac1anno-naynnnx yc1anona ca onionapaíyhnx
nnc1n1ynníaxa n: !npone. xao n ne:anncnoc1. xoxne-
1en1noc1 n yi¬en caxoi 1e¬a :a axpenn1anníy.
Hpnxep C¬onenníe (onenax 7. 1O) yxa:yíe na na»-
noc1 ne:anncnoc1n 1e¬a :a axpenn1anníy. ba õn ono
1e¬o xoi¬o nynonpanno na ce yn¬ann y ENQA. neionn
n¬anonn ne cxeíy õn1n npenc1annnnn n¬ane. noceõno
ne pecopnn xnnnc1pn (:a nayxy n oõpa:onane). xao
nn npenc1annnnn nncoxomxo¬cxnx yc1anona (noceõno
ne pex1opn). ba õn 1e¬o pann¬o õe: nxaxnnx no¬n-
1nnxnx npn1ncaxa. n¬anonn ne cxeíy õn1n nn npenc-
1annnnn n¬ane. Hpenc1annnnn nncoxomxo¬cxnx nnc-
1n1ynnía ne cxeíy õn1n y cac1any 1e¬a na õn ce n:õe-
iao xond¬nx1 nn1epeca. 1e na ce ne õn nom¬o y
cn1yanníy na n¬an ena¬yannonoi 1nxa :õoi ¬nnnoi
nn1epeca õyne :ann1epeconan na onpehena nnc1n1ynn-
ía noõníe no:n1nnny/neia1nnny oneny.
C1a¬no ocoõne õn õn¬o nxenonano on c1pane
n¬ane (ocnx anxnnnc1pa1nnnoi ocoõna). n 1o na npe-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
39
* Koíe c1pynne oõ¬ac1n 1peõa na õyny nednnncane õnhe
pa:xa1pano y onenxy 6. 2. 8.
n¬oi cnnx :ann1epeconannx n pe¬enan1nnx dax1opa:
nncoxomxo¬cxnx yc1anona. axanexcxnx yc1anona. :a-
íennnne ynnnep:n1e1a. c1ynena1a. c1pynnnx aconnía-
nnía n npnnpene.
Cax nannn pana 1e¬a :a axpenn1anníy õn ce pe-
iy¬ncao c1a1y1ox. xoín õn onoõpn¬a n¬ana y: xnmne-
ne n¬n cai¬acnoc1 Cane1a :a Bncoxo mxo¬c1no Pe-
nyõ¬nxe Cpõníe.
6. 2. Hexa o1nopena nn1ana :a
pa:xa1pane n npen¬o:n xoiyhnx pemena
6. 2. 1. Büa ypaauüu ato jc atpcauüauuja
üocüojchc7 üpo7pa+a uc7aüuoua?
Hoc1oíe nne xoiyhnoc1n yxnny1n npoipax. m1o
íe 1emxo n:nonnnno y namnx yc¬onnxa: pea¬nnía
xoiyhnoc1 íe na ce nnc1n1ynnín oxoiyhn na y poxy on
ionnny nana npoipax ycx¬ann ca nponncannx c1annap-
nnxa. Yxo¬nxo onaí :ax1en ne õyne ncnynen. 1peõa
npnxenn1n npac1nnnníe pemene.
6. 2. 2. Kato pc7y(ucaüu quuaucupatc u to hc
o6ca6cluoaüu 6yucü a7cuuujc aa
atpcauüauujy?
Aiennníy :a axpenn1anníy 1peõa¬o õn (y namnx
yc¬onnxa) na dnnancnpa Haponna cxynm1nna Penyõ-
¬nxe Cpõníe n¬n B¬ana. Ynpannane õyne1ox xopa¬o
õn õn1n no1nyno ne:anncno. y: oõane:no nonnomene
n:nem1aía o y1pomennx cpenc1nnxa.
6. 2. 3. Kato o6ca6cauüu ucaaoucuc u
ucüpucüpacuc atpcauüauuouc oa(ytc?
Cno ce onõe:õehyíe n:õopox ne:anncnnx c1pyn-
naxa na õn ce n:õeiao xoiyhn xond¬nx1 nn1epeca.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
40
xao n yxnynnnanex nnoc1pannx c1pynnaxa. xaxo y
c1a¬nn cac1an 1e¬a :a axpenn1anníy 1axo n y ena¬ya-
nnone/axpenn1annone 1nxone.
6. 2. 4. Kato uaa6paüu u(auooc atpcauüauuouux
to+ucuja?
Ccnx c1a¬nnx n¬anona aiennníe. xoín õn (no yi-
¬eny na c¬onanxn xone¬) õn¬n npencennnnn axpenn-
1annonnx xoxncnía. n¬anonn xoxncnía õn ce õnpa¬n
na npen¬oi c1pynnnx aconníannía :a noíennne oõ¬ac-
1n. C1pynne aconníanníe õn npen¬o»n¬e onpehenn
õpoí yi¬ennnx c1pynnaxa on xoínx õn ce õnpa¬n n¬a-
nonn noíennnnx axpenn1annonnx xoxncnía :a npoipa-
xe n¬n nnc1n1ynníe. y: nohene panyna na nexa xon-
d¬nx1a nn1epeca.
6. 2. 5. Ko+c hc a7cuuuja 6uüu oa7ooopua u to+c
hc üo(a7aüu pauyuc?
Aiennnía :a axpenn1anníy õn cnox ocnnnany ne-
pnonnnno nonnocn¬a n:nem1aí o pany (Cxynm1nnn
Penyõ¬nxe Cpõníe. onnocno B¬ann). Honnocn¬a õn n
ionnmnn n¬an pana. n¬an y1pomxa cpenc1ana. xao n
dnnancnícxn n:nem1aí o y1pomennx cpenc1nnxa.
6. 2. 6. Ja (u hc atpcauüauuja 6uüu o6aocaua aa
coc üpo7pa+c u uucüuüyuujc?
Axpenn1annía he õn1n oõane:na :a cne npoipaxe
n nnc1n1ynníe. 1peõa nai¬acn1n na ce y Cpõnín ne
nonnne on none1xa. õynyhn na neh noc1oín ne¬nxn
õpoí nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía n nac1annnx npoi-
paxa. 3a1o ce npen¬a»e na ce cne np»anne nnc1n1y-
nníe n cnn npoipaxn ay1oxa1cxn axpenn1yíy na nepn-
on ne ny»n on aoc 7oauuc on nana nonomena 3axona
o yc1anonneny aiennníe :a axpenn1anníy. 3a cne no-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
41
noo1nopene nnc1n1ynníe n¬n nonodopxnpane npoipa-
xe oõane:na íe nnnnnía¬na axpenn1annía. onnocno
aoaoo(a aa paa 6uhc uaaaüa üct üoc(c üpoucca coa-
(yauujc u atpcauüauujc. Cno na»n n :a cne npnna1ne
nnc1n1ynníe n npoipaxe.
Axpenn1annía 1peõa na ce oõanna npexa c¬e-
nehex penoc¬eny: npno ce axpenn1yíy noíennnn nac-
1annn npoipaxn. :a1nx cxeponn. daxy¬1e1n n na xpa-
íy ynnnep:n1e1n (no yi¬eny na nexanxy npaxcy).
6. 2. 7. Atpcauüauuja üocüojchux üpo7pa+a u
uucüuüyuuja aaxücoa opc+c. Büa
paauüu y +clyopc+cuy?
box nexaíy na õyny axpenn1onane. nnc1n1ynníe õn
pann¬e no nocanamnnx n¬anonnxa n npoipaxnxa. y:
noc1eneno ynohene xepa :a xoíe ce :na na he ce
:ax1ena1n npn axpenn1annín. xao m1o cy: ynohene
EC1S-a (Lopoücto7 cucüc+a üpcuoca 6oaooa). axyxy-
¬anníe xpenn1a. yxnynnnane c1ynena1a y pyxonohene
nnc1n1ynníaxa. noõonmane xna¬n1e1a ¬aõopa1po-
pnícxe onpexe. panynapcxnx n õnõ¬no1exapcxnx xa-
nann1e1a n c¬nnno.
He õn 1peõa¬o nexa1n na ena¬yannonn 1nx yonn
enen1ya¬ne nenoc1a1xe n n

¼ cyiec1níe :a noõonmana.
neh cnaxa yc1anona conc1nenox xon1po¬ox xna¬n1e1a
oõpa:onana n npnxenox xonxpe1nnx xepa 1peõa na
xpene xa nponecy axpenn1anníe.
6. 2. 8. Kojc uayuuc o6(acüu 6u üpc6a(o aa
u+ajy üoüto+ucujc. oauocuo üu+ooc aa
coa(yauujy u atpcauüauujy ?
Haínpe õn 1peõa¬o onionopn1n na nn1ane xo¬n-
xo n¬anona õn 1peõa¬o na nxa Aiennnía :a axpenn-
1anníy.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
42
Ayc1pnícxn Axpenn1annonn cane1 nxa caxo 8
n¬anona n onn ..noxpnnaíy' cne naynne oõ¬ac1n.
Cane1 :a nncoxo mxo¬c1no 1y»noadpnnxe Peny-
õ¬nxe. xoín npmn axpenn1anníe. nxa 15 n¬anona.
Y Hexanxoí noc1oín xe1aaiennnía xoía axpenn1y-
íe aiennníe :a axpenn1anníy. :õoi ne¬nxoi õpoía ynn-
nep:n1e1a (õpoí n¬anona nníe nednnncan).
Ha npnxepy C¬onanxe ce naíõone nnnn na 1o
1e¬o ne xopa õn1n npei¬oxa:no (nxa naínnme 21
n¬ana). a noc1oín 28 1axo:nannx ..pannnx ipyna' :a
ena¬yanníy nnc1n1ynnía n npoipaxa n: noíennnnx
naynnnx oõ¬ac1n. Ha 1aí nannn nexn on c1a¬nnx n¬a-
nona npencenanaíy y nnme pannnx ipyna (n: cponnnx
nncnnn¬nna). Cc1a¬e n¬anone pannnx ipyna nnne
c1pynnann xoín ce ania»yíy no no:nny :a noíennne
npei¬ene nnc1n1ynnía n onn cnaxaxo xopaíy õn1n
c1pynnann n: y»e oõ¬ac1n nnc1n1ynníe o xoíoí íe
pen.
baíexo 1aõe¬y naynnnx oõ¬ac1n xoíe cy naõpoía-
ne y c¬onanxox 3axony o dopxnpany axpenn1annone
xoxncníe. xao íenan on npen¬oia :a nncxycníy. Moiy
ce. cxonno namnx npn¬nxaxa. dopxnpa1n n 1nxonn
:a npyie naynne oõ¬ac1n. n¬n ce nexe on oõ¬ac1n
na1nx y onox npnxepy xoiy cnoín1n n¬n n:oc1ann1n.
Panne ipyne
O6(acüu uayuuux u cüpyuuux ac(aüuocüu.
1. Ma1exa1nxa
2. Hndopxa1nxa. ay1oxa1n:annía n panynapc1no
3. Conno¬oinía
4. Hpanne nayxe
5. 4apxannía
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
43
6. Lno¬oinía
7. Be1epnna
8. 4n:nxa
9. !pahennnapc1no. apxn1ex1ypa n ieone:nía
1O. Byxapc1no n nononpnnpena
11. Boíne n no¬nnnícxe nayxe
12. 1eo¬oinía
13. Pynapc1no n ieo¬oinía
14. !eoipadnía
15. !xonoxnía
16. !¬ex1po1exnnxa
17. Xop1nxy¬1ypa
18. !xo¬oinía n nonexona oxo¬nna
19. Yxe1noc1n
2O. Me1a¬ypinía n xamnnc1no
21. 1pancnop1 n ne:e
22. Mennnnna
23. Xexnía
24. Cnop1
25. Henaioinía
26. Hcnxo¬oinía
27. 4n¬o:odnía n nc1opnía
28. 4n¬o¬oinía
7. Hpei¬en npaxce axpenn1anníe
Hpei¬enox npaxce axpenn1anníe oõyxnahene cy
c¬enehe :exne:
1. Cíennnene Axepnnxe bp»ane
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
44
2. H¬annne ENQA:
bancxa
4nncxa
Bnencxa
Hopnemxa
Hc¬ann
Ayc1pnía
Hexanxa
Be¬nxa Lpn1annía
Knnap
3. H¬annne CEE xpe»e:
A¬õannía
Lyiapcxa
Xpna1cxa
Penyõ¬nxa Hemxa
!c1onnía
¹e1onnía
¹n1nannía
Maxenonnía
Honcxa
Pycxa 4enepannía
C¬onanxa Penyõ¬nxa
C¬onennía
Pyxynnía
Mahapcxa
4. 1y»noadpnnxa Penyõ¬nxa
Cnne he õn1n n:¬o»enn caxo naíxapax1epnc-
1nnnnín npnxepn cnnx pa:xa1pannx :exana.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
45
7. 1. bancxa
5.250.000 cüauoouuta 11 yuuocpauücüa
180.000 cüyacuaüa
*
Cnc1ex nncoxoi oõpa:onana y bancxoí xonnnnn-
pan íe nen1pa¬n:onano. on c1pane Cncexa :a nncoxo
mxo¬c1no Mnnnc1apc1na npocne1e. Hexn on npoipa-
xa y oxnnpy yxe1noc1n. apxn1ex1ype. õnõ¬no1exap-
c1na n noxopcxoi nn»enepc1na cy non íypncnnxnníox
npyinx xnnnc1apc1ana (Mnnnc1apc1no npocne1e ban-
cxe. 1996). Cnc1ex íe yi¬annox dnnancnpan on c1pane
np»ane. a c1ynen1n cy oc¬oõohenn n¬ahana mxo¬a-
pnna.
Bncoxo oõpa:onane y bancxoí íe õnnapne c1pyx-
1ype. :acnonano íe na pa:nnaíany ynnnep:n1e1cxoi
cex1opa on neynnnep:n1e1cxoi: noc1oíe npoipaxn
opníen1ncann :a onpehena :annxana n ynnnep:n1e1c-
xn cex1op.
Heynnnep:n1e1cxn cex1op nynn nncoxo oõpa:ona-
ne xpahe n cpenne ny»nne 1paíana. a ynnnep:n1e1c-
xn cex1op nynn nyio1paínníe npoipaxe nncoxoi oõpa-
:onana.
7. 1. 1. Hocüyüuu atpcauüauujc
bancxn Hnc1n1y1 :a ena¬yanníy nan¬e»an íe :a
cnc1exa1nnny ena¬yanníy ne¬oxynnoi oõpa:onnoi
cex1opa. yxnynyíyhn n nncoxo oõpa:onane. Axpenn-
1annía íe :acnonana na xe1onnxa ena¬yanníe. xoín cy
npennnhenn :axoncxnx oxnnpox caxoi Hnc1n1y1a.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
46
* Lpoí c1ynena1a íe na1 xao nona1nn nona1ax (xpn1epníyx) :a
nopehene nncoxomxo¬cxnx cnc1exa y noíennnnx :exnaxa.
a¬n onn nonann nncy õn¬n noc1ynnn :a cne :exne. 3a1o íe na
xpaíy 1exc1a na1a 1aõe¬a n: H:nem1aía UNESCO-a o
oõpa:onany y cne1y ca nonannxa o õpoíy c1ynena1a na 1OO.OOO
c1anonnnxa :a 1995 ionnny.
Mehy1nx. axpenn1annía y bancxoí nníe mnpoxo
pacnpoc1panena. 1ennnn npnxep axpenn1anníe íe y
ne:n ca onoõpananex np»annnx c1nnennnía :a c1ynen-
1e y npnna1nnx nnc1n1ynníaxa ca xpa1xo1paínnx nn-
x¬ycnxa nncoxoi oõpa:onana n nnnonxa nomxo¬o-
nanana. Cne axpenn1anníe cy neo nponeca xoínx Mn-
nnc1apc1no npocne1e bancxe y1nphyíe na ¬n c1ynen1n
npnna1nnx oõpa:onnnx nnc1n1ynnía 1peõa na noõníy
np»anny c1nnennníy. bancxn Hnc1n1y1 :a ena¬yanníy
cnpononn axpenn1anníy. nox íe Mnnnc1apc1no npocne-
1e ay1opn1e1 xoín c1nnennníe onoõpana na õa:n axpe-
nn1annía. Mnnnc1apc1no npocne1e onoõpana c1nnen-
nníe :a nepnon ne ny»n on ne1npn ionnne. noc¬e xoíei
nnc1n1ynnía xopa õn1n nonono axpenn1onana (pcat-
pcauüooaua).
Cxnnp axpenn1anníe cac1oín ce on nnme on ne1p-
nece1 xpn1epníyxa cnpc1annx y 1pnnaec1 oõ¬ac1n. Yc-
noc1annenn cy xpn1epníyxn :a nnn n canp»aí. nepc-
nex1nny n xoxne1en1noc1 na 1p»nm1y pana. oõpa:on-
ny c1pyx1ypy. ncnn1e. ynnc c1ynena1a. noc1annane
ocoõna. opiann:anníy. exonoxníy (dnnancníe). npoc-
1op :a ynene n nn1epno oõe:õehnnane xna¬n1e1a.
Haxo nníe neonxonno na õyny :anononenn cnn nane-
nenn xpn1epníyxn. npen¬aian npoipaxa xopa na ne-
xonc1pnpa na íe nehnna cym1nncxn ncnynena.
Mone¬ axpenn1anníe ce cac1oín on 1pn e¬exen1a:
1. Ca+ocoa(yauuja. Caxoena¬yanníy xopa oõann-
1n caxa nnc1n1ynnía npexa yny1c1ny xoíe naíe
nancxn Hnc1n1y1 :a ena¬yanníy. Hnc1n1ynnía
nxa onionopnoc1 na noxa»e na ncnynana
nehnny xpn1epníyxa. Hnn nponeca caxoena¬y-
anníe íe na ce oõe:õenn xna¬n1a1nnna n xnan-
1n1a1nnna noxyxen1annía :a axpenn1anníy.
2. Hpoyuaoatc üp»uuüa paaa oõanna nancxa
C1a1nc1nxa. Hnn npei¬ena íe na ce yc1anonn
na ¬n nexanamnn c1ynen1n pane anexna1ne
noc¬one.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
47
3. Hoccüa ca+oj uucüuüyuuju 1paíe íenan nan.
Hnn íe na ce nponepn c1ynnía o caxoena¬ya-
nnín n na ce oõnhe oõíexa1. Hoce1a yxnynyíe
cycpe1 ca pyxononc1nox. c1ynen1nxa. ocoõ-
nex.
7. 1. 2. Oüuüu +oac( o6ca6cluoata toa(uücüa
oucoto7 o6paaooata
Behnny nnc1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana y ban-
cxoí dnnancnpa n peiy¬nme np»ana. Axpenn1annía
ce. :a cana. y onoí oõ¬ac1n ne npnxenyíe. Kna¬n1e1
nncoxoi oõpa:onana ocniypan íe cnc1exox onoõpana-
na nonnx npoipaxa n nnc1n1ynnía on c1pane Mnnnc-
1apc1na. cnonamnnx ncnn1nnannxa n cnc1exox ena-
¬yanníe. Hom1yíyhn Lo¬oncxn nponec. Mnnnc1ap-
c1no oõpa:onana. Pex1opcxa xondepennnía n bancxn
nnc1n1y1 :a ena¬yanníy pa:xa1paíy ynohene nponeca
axpenn1anníe.
Oao6pcta +uuucüapcüoa. Mnnnc1apc1no oõpa-
:onana onoõpana cne none npoipaxe n nnc1n1ynníe.
1axo na ynnnep:n1e1n n oc1a¬e nncoxomxo¬cxe yc1a-
none nexaíy npano na yneny nníenan nonn npoipax õe:
onoõpena Mnnnc1apc1na. Cnc1exa1nnno npen1ec1n-
pane npoipaxa ne noc1oín. a¬n noc1oín c¬yx :a cane1e
pe¬enan1noi oõpa:onnoi cane1a.
1pannnnona¬no. xnoie nnc1n1ynníe ce yc1anon-
nanaíy ad hoc. Mehy1nx. ca nnc1n1ynnona¬nox pe-
dopxox cpennei nnx¬yca cex1opa nncoxoi oõpa:ona-
na. xoíy íe Hap¬axen1 ycnoíno 2OOO. ionnne. Mnnnc-
1apc1no íe yne¬o nponenype :a npn:nanane cnaíana
nnc1n1ynnía y Hen1pe nncoxoi oõpa:onana. Hpn:na-
nane íe nonnpiny1o :axoncxox onoõpeny Mnnnc1pa.
Cnaí nponec pa:xa1pa yc¬one xao m1o cy npnxonn.
ocoõne. oõpa:onnn npodn¬. xoonepannía ca nnc1n1y-
nníaxa ynnnep:n1e1cxoi nnnoa. xoiyhnoc1 :anomna-
nana. ynpannane n peinona¬nn dax1opn.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
48
Cüo(autu ucüuüuoauu. Y bancxoí ce na nehnnn
ncnn1a y nncoxox mxo¬c1ny. xpo: neo nepnon c1ynnía.
nec1o ania»yíy cnonamnn ncnn1nnann. Hnxona ny»-
noc1 íe na ocniypaíy na ncnn1n n oc1a¬e nponepe
:nana. nncxena n¬n ycxena onennnana. õyny cnpone-
nenn npexa npann¬nxa yxnynyíyhn n xnnnc1pony na-
penõy :a cnenndnnne npoipaxe. Cnonamnn ncnn-
1nnann xopaíy na ocniypaíy noníennax n dep onnoc
npexa cnnx c1ynen1nxa. Konanno. onn xopaíy na oõa-
nem1anaíy nnc1n1ynníy o nn1annxa xna¬n1e1a.
Loa(yauuja. Cn 1992. ionnne. nancxn Hnc1n1y1 :a
ena¬yanníy. xao n Hen1ap :a ena¬yanníy n xna¬n1e1
nncoxoi oõpa:onana. xoín íe npe ocnnnana Hnc1n1y1a
õno :nannnna nnc1n1ynnía nan¬e»na :a ena¬yanníy.
:anoneo íe nnx¬yc nponeca ena¬yanníe cxopo cnnx
npoipaxa y bancxoí.
Ccnonnn xone¬ õno íe na npoipax onionapa cnp-
cn. a nonpa:yxenao íe n nn1epny caxoena¬yanníy. cno-
namnn excnep1cxn 1nx. ynn1nnx :a xopncnnxe npo-
ipaxa n noce1y nnc1n1ynnín xoía cnpononn npoipax.
Hnc1n1y1 on¬ynyíe xoín cnc1ex ena¬yanníe he õn1n
npnxenen.
Hpne ionnne pana naxenene cy n:noheny nn:a
nn¬o1 1ec1npana c1ynena1a pa:¬nnn1nx xe1onaxa.
Cnn nn¬o1 1ec1onn dopxnpaíy ocnony :a õynyhe on-
¬yxe o cnc1excxox onennnany nncoxoi mxo¬c1na.
1oxox 2OO1. ionnne. bancxn nnc1n1y1 :a ena¬yanníy
npennnneo íe ena¬yanníy daxy¬1e1a. a pa:xa1pa ce
ynohene cnc1exa xna¬n1e1a xao a¬1epna1nne npnc1y-
ny onionapana cnpcn (fitness-for-purpose approach).
7. 2. 4nncxa
5.123.000 cüauoouuta 20 yuuocpauücüa u
29 üo(uücxuuta 250.000 cüyacuaüa
4nncxn cnc1ex nncoxoi oõpa:onana cac1oín ce on
nna cex1opa xoín nnne 2O ynnnep:n1e1a n 29 no¬n1ex-
nnxa. Cnaí cnc1ex oõe:õehyíe xec1a :a oxo 66" :a-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
49
nn1epeconane c1apocne ipyne (ynnnep:n1e1n 29". no-
¬n1exnnxe 37").
Y ynnnep:n1e1cxox cex1opy noc1oín nece1 ynn-
nep:n1e1a ca pa:¬nnn1nx daxy¬1e1nxa. 1pn 1exno-
¬omxa ynnnep:n1e1a. 1pn mxo¬e :a exonoxcxy n õn:-
nnc anxnnnc1panníy n ne1npn axanexníe yxe1noc1n.
Ynnnep:n1e1cxo oõpa:onane naíe n Hannona¬nn xo-
¬en :a onõpany. :a xoín íe nan¬e»no Mnnnc1apc1no
onõpane. Hocxa1pano ieoipadcxn. xpe»a noxpnna
ne¬y :exny.
Cnn dnncxn ynnnep:n1e1n cy np»annn. 7O" no1-
peõnnx dnnancnía oõe:õehyíe n¬ana. Cnaxn ynnnep:n-
1e1 n Mnnnc1apc1no oõpa:onana :axnynyíy 1poio-
nnmnn yionop o »enenox nnny. na õn ce onpenn¬n
npnnnnnn pana.
Haína»nnín :axonn xoín ce onnoce na ynnnep:n-
1e1 cy: 3axon n Ypenõa o ynnnep:n1e1nxa. Ypenõa o
cnc1exy c1enena nncoxoi oõpa:onana. xao n Ypenõe
o cnenndnnnnx oõ¬ac1nxa xoíe ypehyíy nn1ana on-
ionopnoc1n :a oõpa:onane y onpehenoí oõ¬ac1n. na-
:nne c1enena. c1pyx1ypy. oõnx. nnnene n canp»aí
oõpa:onana.
Ynnnep:n1e1n caxn õnpaíy c1ynen1e n xonxypen-
nnía íe np¬o íaxa. Cne oõ¬ac1n npnxenyíy oipannnene
õpoía ynncannx (numerus clausus). npn nexy íe npníex-
nn ncnn1 xnynnn e¬exen1. Ynnnep:n1e1n nyne oxo
1pehnny xec1a :a :ann1epeconane ionnmne ce npn-
íann cxopo 66 OOO. a caxo 23 OOO xannnna1a õnna
npnxneno. Hnn íe na ce nonyne xec1a :a oxo 6O65
" :ann1epeconane c1apocne ipyne na ynnnep:n1e1nxa
n no¬n1exnnxaxa. xoín he ycxopo õn1n n oc1napen.
Ho¬n1exnnxe cy y 4nncxoí o1napane noc1eneno.
nenenece1nx ionnna npom¬oi nexa. Honniny1 íe c1an-
napn nexanamnnx yc1anona :a oõpa:onane c1pynnaxa
n nnc1n1ynníe cy nnxopnopnpane y xy¬1nnncnnn¬n-
napne no¬n1exnnxe. 3axon o no¬n1exnnxaxa ycnoíen
íe 1995. ionnne. Hannona¬na xpe»a no¬n1exnnxa cana
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
50
íe xoxn¬e1npana. on 1. aniyc1a 2OOO. ionnne no¬n1ex-
nnxe pane xao c1a¬ne.
Yc1anonnanane nonnx nnc1n1ynnía nncoxoi oõ-
pa:onana y 4nncxoí npmn ce na ocnony on¬yxe bp-
»annoi cane1a n npn:na1o íe :axonox. Ho nonomeny
on¬yxe o ocnnnany. B¬ana ay1oxa1cxn axpenn1yíe
ynnnep:n1e1. xoín 1ana xo»e na naíe npn:na1e c1ene-
ne c1ynen1nxa. Y cxopo cnnx c¬ynaíennxa. cnpmenox
c1ynen1y nníe no1peõna npodecnona¬na axpenn1annía
(npn:nanane) on c1pane c1pynnoi/cnennía¬n:onanoi
1e¬a.
7. 2. 1. Hu( o6ca6cluoata toa(uücüa y oucoto+
o6paaooaty
!na¬yanníy nncoxomxo¬cxnx yc1anona y 4nncxoí
cnpononn 4nncxn cane1 :a ena¬yanníy nncoxoi oõpa-
:onana (FINHEEC). 1o íe ne:anncno c1pynno 1e¬o
xoíe noxa»e ynnnep:n1e1nxa. no¬n1exnnxaxa n Mn-
nnc1apc1ny oõpa:onana y noc¬onnxa ena¬yanníe. Pan
na ena¬yannín yi¬annox dnnancnpa Mnnnc1apc1no
oõpa:onana. a oc1a¬n n:nopn ce xopnc1e na õa:n
yionopa.
Hnn n no¬n1nxa FINHEEC-a :acnonann cy na
Ypenõn xoía ce onnocn na neion pan. Cane1 íe ocno-
nan xao aiennnía :a ena¬yanníy ca nnnex:
1. na noxa»e nnc1n1ynníaxa nncoxoi oõpa:ona-
na n Mnnnc1apc1ny oõpa:onana y ena¬yannín:
2. na cnpononn ena¬yanníy :a axpenn1anníy no¬n-
1exnnxa:
3. na opiann:yíe ena¬yanníy pana n no¬n1nxe nn-
c1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana:
4. na nnnnnpa ena¬yanníy nncoxoi oõpa:onana n
neionoi pa:noía:
5. na ce yxnynyíe y xehynaponny capanny y oõ-
¬ac1n ena¬yanníe:
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
51
6. na npoxonnme nc1pa»nnane o ena¬yannín nn-
coxoi oõpa:onana.
Kpo: pan na ena¬yannín. FINHEEC nonehana xna-
¬n1e1 nncoxoi oõpa:onana. Cane1 :a ena¬yanníy nyõ-
¬nxyíe n:nem1aíe. n:naíe no1npne n cannnana npen¬o-
ie. Hoõonmane ena¬yannone excnep1n:e y nnc1n1y-
nníaxa nncoxoi oõpa:onana cxa1pa ce np¬o na»nnx
nnnex. 1enan on nyioponnnx nnnena y dnncxoí no¬n-
1nnn nncoxomxo¬cxoi oõpa:onana íec1e nnxopnopn-
pane ena¬yanníe y cnaxonnenny npaxcy nnc1n1ynnía.
!onnne 1998. Cane1y íe nona1nox ypenõox none-
nen n :ana1ax ena¬yanníe n nohena ennnennníe o
npodecnona¬nnx xypcennxa xoíe nyne nnc1n1ynníe
nncoxoi oõpa:onana. Ypenõox cy on¬yxe Cane1a :na-
nnnno noc1a¬e oõane:yíyhe. a no1xoxn1e1 Cane1a
Axpenn1annonn onõop :a npodecnona¬ne xypcene
noc1ao íe onionopan :a axpenn1anníy npodecnona¬-
nnx xypcena n nohene ennnennníe o axpenn1onannx
xypcennxa.
Ynohene axpenn1anníe y cex1op nncoxoi oõpa:o-
nana y 4nncxoí íenan íe on e¬exena1a :a oõe:õehnna-
ne xna¬n1e1a. Mehy1nx. nonehane n onena xna¬n1e-
1a oõpa:onana cxa1paíy ce na»nnínx on axpenn1ann-
íe. Hanemhexo nna npnxepa xoín noxa:yíy xaxo dynx-
nnonnme cnc1ex axpenn1anníe y 4nncxoí.
7. 2. 2. Atpcauüauuja üo(uücxuuta
Cn 1996. ionnne. FINHEEC íe :aíenno ca bp»an-
nnx cane1ox panno na ocnnnany nonnx no¬n1exnnxa.
a on 1998. :any»en íe n :a axpenn1onane xypcena :a
npodecnona¬nn pa:noí (xon1nnynpano oõpa:onane).
1enan on :ana1axa FINHEEC-a õn¬a íe axpenn1a-
nnía npn¬nxox ocnnnana no¬n1exnnxa. Cane1 :a ena-
¬yanníy onennnao íe npníane xoíe cy no¬n1exnnxe
nonne¬e :a axpenn1anníy n ocnnnane. Yc1anonnen íe
noceõan Axpenn1annonn no1xoxn1e1 nnín cy n¬anonn
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
52
õn¬n npenc1annnnn no¬n1exnnxa. npodecopn na no-
¬n1exnnxaxa. c1ynen1n n npenc1annnnn npnnpene.
1oxox 1995. n 1996. ionnne. axpenn1annía n npo-
mnpene no¬n1exnnxa onennnann cy na ocnony npnía-
na. Cn 1997. ionnne ynenene cy n noce1e npníannennx
nnc1n1ynníaxa. Axpenn1annonn no1xoxn1e1 cannnno
íe íannn n:nem1aí o cnaxoí ena¬yannín. a on 1998.
ionnne. onn n:nem1aín ce oõíannyíy y õn¬1ennxa Ca-
ne1a :a ena¬yanníy.
Axpenn1annonn no1xoxn1e1 npnxennnao íe ena-
¬yanníy n y c¬ynaíennxa npoxene oõnxa ax1nnnoc1n
neh axpenn1onane no¬n1exnnxe. a y c¬ynaíy ocnnnana
nonnx. one cy nnxopnopnpane y nnx.
Kpn1epníyxn xopnmhenn :a axpenn1anníy c1a¬-
nnx no¬n1exnnxa yxnynyíy noxa:any n:y:e1noc1 y
excnepnxen1a¬nox n pa:noínox pany. Kpn1epníyxe íe
noc1anno ne:anncnn cane1nnx y Mnnnc1apc1ny oõpa-
:onana. a pa:nno nx íe na ocnony nncxycníe ca nap1-
nepnxa ca no¬n1exnnxa. n: peinona¬nnx n¬ac1n. ca
c1ynen1nxa n npenc1annnnnxa nnnyc1pníe n 1pionnne.
Hpn onennnany cy xopnmhenn c¬enehn xpn1epn-
íyxn:
1. Mncnía. nn:nía. nnnenn. 1e»ne
2. Hanp1 npoipaxa (canpexenoc1. pa:nonpcnoc1
npoipaxa n capanna. n1n.)
3. H¬an pana
4. Anexna1an õpoí c1ynena1a
5. Hpenanane n ynene
6. Lnõ¬no1enxe n nndopxa1nnxe yc¬yie
7. Capanna ca pannox cpennnox
8. Capanna ca oc1a¬nx nncoxomxo¬cxnx nnc1n-
1ynníaxa
9. Mehynaponna capanna
1O. Peinona¬na cnpcncxonnoc1 nnc1n1ynníe
11. Cnc1ex oõe:õehnnana xna¬n1e1a
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
53
Hnn yc1anonnanana xpn1epníyxa íe noc1n:ane
cai¬acnoc1n o xnnnxyxy c1annapna :a c1a¬ne no¬n-
1exnnxe.
7. 2. 3. Atpcauüauuja üpoqccuoua(uux typccoa
!na¬yannía n axpenn1annía npodecnona¬nnx xyp-
cena y 4nncxoí pa:xa1paíy ce on 1996. ionnne. Y 1o
npexe. xnnnc1ap oõpa:onana xopao íe íanno na npe-
y:xe onionopnoc1 :a neonionapaíyhe xna¬ndnxanníe
xoíe cy nana¬n nen1pn :a xon1nnynpano oõpa:onane
noíennnnx ynnnep:n1e1a.
!onnne 1998. FINHEEC-u íe noc1annen :ana1ax na
peinc1pyíe npodecnona¬ne xypcene. Cane1 :a ena¬y-
anníy dopxnpao íe Axpenn1annonn onõop :a npode-
cnona¬ne xypcene (ABPC). xoín íe 1peõa¬o na onenn
npodecnona¬ne xypcene n on¬ynn o axpenn1annín.
Cnõop nxa 12 n¬anona xoín npenc1annaíy ynnnep:n-
1e1e. no¬n1exnnxe. npnnpeny n c1ynen1e.
1epxnn ..axpenn1annía npodecnona¬nnx xypce-
na' nec1o ce yno1peõnana. 3axon ia nednnnme xao
..ena¬yanníy n peinc1ponane npodecnona¬nnx xypce-
na'. Axpenn1annía npodecnona¬nnx xypcena íe npo-
nec xoínx ce npn:naíe na npodecnona¬nn xypcenn.
xoín ne naíy c1enene. ncnynanaíy xnnnxyx c1annapna
n npy»aíy oõpa:onne yc¬yie noõpoi xna¬n1e1a. Ha 1aí
nannn ce c1ynen1nxa naíe iapannnía na xypcenn nxaíy
noõpy ocnony. Ba»no íe na caxe nnc1n1ynníe noõpo-
nonno npnxenyíy axpenn1anníe :a npodecnona¬ne
xypcene.
1oxox nnoionnmnei pana. Axpenn1annonn onõop
:a npodecnona¬ne xypcene noc1ao íe cane1nnx n no-
xpe1an pa:noía y nncoxox oõpa:onany. Cn íe onõanno
y¬oiy xon1po¬opa. xoía íe y none1xy n:i¬ena¬o na
nen:õe»no c¬enn n: nohena :nannnne axpenn1annone
ennnennníe.
Y onox nepnony oneneno íe 49 xypcena on xoínx
cy 33 npnxnahena n peinc1ponana õynyhn na oõe:-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
54
õehyíy nononan xna¬n1e1. Hnn axpenn1anníe íe na
naíe xpenn1 npoipaxnxa na õa:n nnxone cnocoõnoc1n
na npy»e oõpa:onne yc¬yie noõpoi xna¬n1e1a. a ne
caxo na ncnynanaíy xnnnxyx c1annapna.
Hpn¬nxox axpenn1anníe npodecnona¬nnx xypce-
na. ABPC íe onionopan :a ycnoc1annane xpn1epníyxa.
Y 1oxy noce1e opiann:a1opy xypca. ana¬n:npaíy ce
c¬enehn acnex1n:
1. Ccnonnn :ax1enn
2. Capanna ca npnnpenox
3. Canp»aí n nnnenn xypca
4. Cõpa:onnn nponec
5. Hannn opiann:onana
6. Hpax1nnnn apan»xann
7. Cõe:õehnnane xna¬n1e1a
3a xypcene na c1pannx íe:nnnxa n¬n :a nnp1ye¬-
ne xypcene noc1annaíy ce nona1nn xpn1epníyxn.
Hnc1n1ynnía nxa c¬oõony na nponahe naíõonn
nannn na :anononn one xpn1epníyxe.
Hponec axpenn1anníe yxnynyíe npei¬en pe¬e-
nan1ne noxyxen1anníe (npníany). noce1y nnc1n1ynnín
xoía opiann:yíe xypc n peaxnníy nenocpenno noc¬e
noce1e. Konanny on¬yxy nonocn Ho1xoxn1e1. Cn¬yxa
xo»e õn1n aa n¬n uc (peinc1ponan/nníe peinc1ponan).
a peaxnnía n npenopyxe :a npoipax noc1annaíy ce
nom1o íe n:npmena peinc1pannía.
7. 2. 4. Huücpuauuoua(ua atpcauüauuja
FINHEEC cnpononn n nnc1n1ynnona¬ny axpenn1a-
nníy. Behnna ena¬yannía õn¬a íe y dopxn capanne
n:xehy nnc1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana n FINHEEC-a.
Y nna npoíex1a ena¬yanníe (axpenn1anníe) õn¬n
cy yxnynenn n c1pann nap1nepn. Y: dnnancnícxy no-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
55
xoh Cane1a. noõníene cy EQUIS axpenn1anníe on !n-
poncxe donnanníe :a pa:noí xenanxen1a :a nna ynn-
nep:n1e1a :a õn:nnc n anxnnnc1panníy. Hexe no¬n-
1exnnxe cy ne:anncno noõn¬e nn1epnannona¬ne axpe-
nn1anníe :a cnoíe cnc1exe xna¬n1e1a (on Norske Jeri-
tasa). !nponcxa aconníannía :a axpenn1anníy npoipa-
xa mxo¬a :a xo1e¬níepc1no axpenn1ona¬a (npn:na¬a)
íe npoipaxe :a c1enene nnn¬oxnpanoi c1pynnaxa y
oõ¬ac1n xenanxen1a xo1e¬a. pec1opana n 1ypn:xa na
íennoí no¬n1exnnnn n: 1e oõ¬ac1n.
7. 3. Hc¬ann
286.000 cüauoouuta 8 yuuocpauücüa
10.500 cüyacuaüa
Ha Hc¬anny noc1oín ocax nnc1n1ynnía ne1 np-
»annnx n 1pn npnna1ne. xoíe naíy c1enene na ynnnep-
:n1e1cxox nnnoy. 1pn nnc1n1ynníe oxoiyhanaíy c1n-
nane noc1nnn¬oxcxoi c1enena xainc1pa nayxa. a
Ynnnep:n1e1 Hc¬anna íennna íe nnc1n1ynnía xoía
oxoiyhana nox1opcxe c1ynníe.
Cnn ynnnep:n1e1n n nnc1n1ynníe ynnnep:n1e1-
cxoi nnnoa na¬a:e ce y nan¬e»noc1n Mnnnc1apc1na
oõpa:onana. nayxe n xy¬1ype. ocnx Aiponoxcxoi
ynnnep:n1e1a. xoín íe y nan¬e»noc1n Mnnnc1apc1na
nononpnnpene.
Cxnnpnn 3axon o nncoxox oõpa:onany ycnoíen íe
nenexõpa 1997. ionnne. Hpexa 1ox 3axony. onm1n
nnnenn nnc1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana íecy: na
c¬y»e xao naynne n oõpa:onne nnc1n1ynníe. na oõe:-
õehyíy oõpa:onane xoíe c1ynen1e npnnpexa :a ne:a-
nncan pan y naynn. na nnonanníaxa n y yxe1noc1n. xao
n :a pan na pannnx xec1nxa xoía :ax1enaíy nncoxo
oõpa:onane. Ynnnep:n1e1n 1peõa na oõpa:yíy npy-
m1no n na 1ox npym1ny cnoínx :nanex c¬y»e. Cne-
nndnnnn nnnenn cy õ¬n»e peiy¬ncann noíennnannnx
:axonnxa :a cnaxy nncoxomxo¬cxy yc1anony.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
56
be¬onane onoi :axona naíe nc¬anncxnx ynnnep-
:n1e1nxa nehn c1enen ay1onoxníe y nn1epnnx noc¬o-
nnxa n xena onnoc nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía n
Mnnnc1apc1na oõpa:onana. nayxe n xy¬1ype. Hai¬a-
cax Mnnnc1apc1na íe na cai¬acnoc1n n xonn1opnniy.
nnme neio na xemany y nn1epna nn1ana noíennnnx
nnc1n1ynnía.
Kana íe pen o ynncy. ynnnep:n1e1n xoiy na noc-
1ane noceõne :ax1ene. xao m1o cy npe1xonna cnenn-
ía¬n:annía y cpennoí mxo¬n :a nc1n npoipax na c1y-
nníaxa. Y np»annnx ynnnep:n1e1nxa oõnnno ne noc-
1oín oipannnen õpoí c1ynena1a xoín he õn1n npnxnen.
Mehy1nx. y oxnnpy nexnx c1ynnícxnx npoipaxa oipa-
nnnen íe õpoí c1ynena1a xoínxa ce no:nonana na nac-
1ane c1ynníe noc¬e npnoi cexec1pa n¬n :anpmnnx
ncnn1ox na xpaíy npne ionnne (npannn). n¬n xpo:
numerus clausus (xennnnncxn).
Hn1epeconane :a ynnnep:n1e1cxo oõpa:onane na
Hc¬anny :nanaíno íe nopac¬o y noc¬ennnx nexo¬nxo
nenennía. Y nepnony on 1977. no 1998. ionnne. õpoí
ynnnep:n1e1cxnx c1ynena1a nopac1ao íe io1ono ne1n-
pn ny1a. Y axanexcxoí 1999/2OOO ionnnn. na nnco-
xomxo¬cxe nnc1n1ynníe na Hc¬anny ynncano íe 1O.283
c1ynen1a.
7. 3. 1. Hpatca atpcauüauujc ua Hc(auay
Ha Hc¬anny ne noc1oín :nannnan cnc1ex axpenn-
1anníe. a¬n noc1oín nexo¬nxo nannna xoínxa Mnnnc-
1apc1no oõpa:onana nponepana c1annapn n xna¬n1e1
npoipaxa c1ynnía xoíe nyne nnc1n1ynníe nncoxoi oõ-
pa:onana. Ho 3axony o nncoxox oõpa:onany n npo-
nncnxa xoín ce onnoce na xon1po¬y xna¬n1e1a ynn-
nep:n1e1cxnx npenanana. ynnnep:n1e1n cy oõane:nn
na ycnoc1ane yny1pamnn cnc1ex xna¬n1e1a. a Mnnn-
c1apc1no nxa on¬amhene na npmn cnonamny ena¬y-
anníy onpehennx ne¬ona yny1ap nnc1n1ynníe n¬n nn-
c1n1ynníe xao ne¬nne. Mnnnc1apc1no xo»e n na
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
57
y1nne na c1annapn xpo: yionope o dnnancnpany n
n:noheny nac1ane xoín ce cx¬anaíy ca cnaxnx ynnnep-
:n1e1ox noíennnanno. B1annme. Mnnnc1apc1no íe on-
ionopno :a onoõpanane nonnx c1enena.
Hpexa 3axony o ynnnep:n1e1y. npnna1na ¬nna
xoiy na ocnyíy ynnnep:n1e1 y: cai¬acnoc1 xnnnc1pa
oõpa:onana yxo¬nxo ynnnep:n1e1n xoín cy npnna1-
no dnnancnpann pane y cai¬acnoc1n ca c1a1y1ox/no-
nenox xoíy íe pa1ndnxona¬o Mnnnc1apc1no oõpa:o-
nana. xnnnc1ap naíe panny no:no¬y. Yxo¬nxo ynnnep-
:n1e1 xoxe íe n:na1a panna no:no¬a ne ncnynana
onpenõe onoi 3axona n¬n :ax1ene xoín ce onnoce na
npenanana n nc1pa»nnana. xnnnc1ap oõpa:onana
xo»e na nonnm1n panny no:no¬y.
3axonox íe npennnhena onionopnoc1 ynnnep:n-
1e1cxnx nnc1n1ynnía npn n:nanany cep1ndnxa1a n
nednnncany canp»aía xypcena xoín none n:nanany
cep1ndnxa1a. Cno íe non¬o»no nponepn Mnnnc1ap-
c1na oõpa:onana. nayxe n xy¬1ype. xoíe 1peõa n na
oõíann cnncax n canp»aí c1enena xoíe npn:naíe.
7. 3. 2. Huücpuauuoua(ua atpcauüauuja
Hexn npoipaxn cy ne:anncno :ax1ena¬n xehyna-
ponny axpenn1anníy Mamnncxn daxy¬1e1 Ynnnep-
:n1e1a Hc¬anna npomao íe xpo: nponec ena¬yanníe on
c1pane ABE1-a (Accreditation Board for Engineering and
1echnologv. Inc.). Axepnnxe aiennníe :a axpenn1anníy
y nn»enepc1ny. 1992/93. ionnne. Cny axpenn1anníy
cnon:opnca¬n cy Mnnnc1apc1no oõpa:onana. nayxe n
xy¬1ype. Mnnnc1apc1no nnnyc1pníe n 1pionnne. Yn-
py»ene nn»enepa ca no¬o»ennx c1pynnnx ncnn1ox
n Ynnnep:n1e1 Hc¬anna. Hpexa :ax1ennxa Axepnnxe
aiennníe. cannnen íe n:nem1aí o caxoonennnany. Ax-
nena1 íe c1annen na npoipax c1ynnía. xon1po¬y xna-
¬n1e1a n nponepy cniypnoc1n na npoipax onionapa
ocnonnnx :ax1ennxa :a axpenn1anníy. ABE1-oo n:-
nem1aí o ena¬yannín nxao íe onpehenn y1nnaí na Ynn-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
58
nep:n1e1 Hc¬anna y ne¬nnn. Ln¬o íe 1o npnn ny1 na
íe c1pana aiennnía no:nana na onenyíe oõpa:onne
npoipaxe na Ynnnep:n1e1y. m1o íe n:a:na¬o nn1epec
n nncxycníy n na npyinx daxy¬1e1nxa.
!onnne 1997. npoipax :a nnn¬oxnpanoi nn»ene-
pa :a nníainoc1nnxy pannoipadníy na Hc¬anncxox
Ko¬eny :a nn»enepc1no n 1exno¬oiníy onoõpen íe n
axpenn1onan on c1pane 1exno¬omxoi xo¬ena :a pa-
nnoipade. Hpoipax íe axpenn1onan na nepnon on ne1
ionnna. a naxnanna nponepa n¬annpana íe :a 2OO2.
ionnny.
7. 3. 3. Hu( o6ca6cluoata toa(uücüa y oucoto+
o6paaooaty ua Hc(auay
Hc¬ann nexa noceõny nannona¬ny aiennníy :a
ena¬yanníy oõpa:onana. a¬n npn Mnnnc1apc1ny :a
oõpa:onane. nayxy n xy¬1ypy noc1oín noceõno Cne-
nene :a ena¬yanníy n nan:op. odopxneno 1996. io-
nnne. Cno onenene íe nan¬e»no :a ena¬yanníy na
cnnx nnnonxa mxo¬c1na on npenmxo¬cxnx yc1anona
no nncoxoi oõpa:onana.
Y cx¬any ca 3axonox o nncoxox mxo¬c1ny. Mn-
nnc1apc1no íe xaía 1999. ionnne none¬o nponnce xoín
ce onnoce na peiy¬ncane xon1po¬e xna¬n1e1a ynnnep-
:n1e1cxnx nnc1n1ynnía. Hpexa onnx nponncnxa ynn-
nep:n1e1n xopaíy na ycnoc1ane yny1pamnn cnc1ex
onene xna¬n1e1a.
Mnnnc1apc1no :a oõpa:onane. nayxy n xy¬1ypy
noxpeny¬o íe nnnnnía1nny na oõanna cnonamny ena-
¬yanníy. 3a onaí :ana1ax odopxnena íe ipyna cno-
namnnx. ne:anncnnx c1pynnaxa. !na¬yanníe xoíe cy
no cana cnponenene y nncoxox mxo¬c1ny õn¬e cy do-
xycnpane na npoipaxe n npenxe1e. Cnennnann cy
cnenndnnnn npoipaxn. xao m1o íe npoipax no¬n-
1nnxnx nayxa na Ynnnep:n1e1y Hc¬anna. 1e npenxe1n
no nnc1n1ynníaxa. na npnxep noc¬onnn xenanxen1.
oõynanane ynn1ena n xennnnncxnx cec1apa.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
59
!¬annn e¬exen1n cnonamne ena¬yanníe cy caxo-
ena¬yannía cnponenena y na1oí nnc1n1ynnín. a :a1nx
n noce1a 1nxa xo¬eia. 1nx xo¬eia nepndnxyíe n xo-
xen1apnme canp»aí n:nem1aía o caxoena¬yannín. 1e
onionapa na nn1ana xoía n:nem1aí noxpehe n¬n ce
naxe1ny 1oxox noce1e. a :a1nx cannnana n:nem1aí o
cnoínx na¬a:nxa. Pe:y¬1a1n ce oõíannyíy nom1o nn-
c1n1ynnía na xoíy ce onnocn n

¼ xoxen1ape. Cnonam-
na ena¬yannía õn¬a íe doxycnpana na oõpa:onne ax-
1nnnoc1n (npenanana n ynene).
Bncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe xopaíy na ncnyne
cnoíe oõane:e no nn1any oõe:õehnnana xna¬n1e1a
dopxa¬nnx ycnoc1annanex yny1pamnei cnc1exa
onene xna¬n1e1a. Cn nonpa:yxena cnc1exa1cxo one-
nnnane pana nac1annnxa onennnane nac1annnxa on
c1pane c1ynena1a. caxoonennnane nac1annnxa n dop-
xa¬ny peaxnníy ynpannanxoi 1e¬a (oncexa n¬n da-
xy¬1e1a) ca nnnex nonehana xna¬n1e1a npenanana.
Maía 2OO1. ionnne nncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe cy xo-
pa¬e na nomany n:nem1aíe o cnoínx cnc1exnxa xna-
¬n1e1a Mnnnc1apc1ny :a oõpa:onane. nayxy n xy¬1y-
py.
7. 4. Hopnemxa
4.500.000 cüauoouuta 4 yuuocpauücüa.
6 yuuocpauücüctux. 26 ap»aouux u 2 to(cua
y+cüuocüu 190.000 cüyacuaüa
bo yc1anonnanana Mpe»noi Hopnemxoi Cane1a
(NNR) 1998. ionnne. m1o nonpa:yxena ynohene xon-
:nc1en1noi npoipaxa ena¬ynníe y Hopnemxoí. õn¬o íe
cnopannnnnx ena¬yannía nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynn-
ía. Cnox Cane1y nonenena íe onionopnoc1 :a nanno-
na¬no oõe:õehnnane xna¬n1e1a y nncoxox mxo¬c1ny.
xao neo neione xncníe.
*
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
60
* NNR íe aiennnía ca nnmec1pyxox xncníox. Ccnx m1o c¬y»n
xao nannona¬na aiennnía :a oõe:õehene xna¬n1e1a. on íe
i¬anno cane1onanno 1e¬o Mnnnc1apc1na :a cna nn1ana
nncoxomxo¬cxoi oõpa:onana y Hopnemxoí.
Cane1 oõanna pa:¬nnn1e 1nnone ena¬yannía.
Kpaíex 1999. ionnne pa:nníen íe cnc1ex oõe:õehnnana
xna¬n1e1a npoíex1onan na noxpnna cne nncoxomxo¬-
cxe nnc1n1ynníe. a cana ce 1ec1npa xao nn¬o1 npoíe-
xa1 na ne1npn nnc1n1ynníe. Cnc1ex íe n¬annpan 1axo
na õyne no1nyno onepa1nnan on 2OO3. ionnne. xana he
nxa1n n axpenn1annony xncníy. y c¬ynaíy na ce ona-
õepe 1axan xexann:ax.
Mpe»nn nopnemxn cane1 íe cane1onanno 1e¬o
Mnnnc1apc1na. xoíe :anp»ana cna on¬amhena. n:na-
íyhn :nannnna onoõpena :a npenxe1e. npoipaxe n¬n
nnc1n1ynníe. Cna on¬amhena ne nonpa:yxenaíy nníe-
nan excn¬nnn1nn npoipax axpenn1anníe. neh c1an-
napnne noc1ynxe xoín npe1xone on¬ynn Mnnnc1ap-
c1na. nonex¬e xpo: nnpex1no ne¬einpane on¬amhena
caxoí nnc1n1ynnín. 1epxnn ..axpenn1annía' ne xopn-
c1n ce y 1exnnnxox cxnc¬y. na íe npann¬nníe yno1pe-
õn1n pen ..onoõpene'. Hponec ce onnocn caxo na none
npoipaxe xoíe nnc1n1ynníe naxepanaíy na yneny. nox
ce onoõpenn npoipaxn naxnanno ne xon1po¬nmy.
bp»annn n npnna1nn ynnnep:n1e1n noxpnnenn cy
pa:¬nnn1nx :axonnxa n nnxonn oõpa:onnn npoipaxn
onoõpanaíy ce xpo: pa:¬nnn1e nponenype. bp»anne
nnc1n1ynníe cy oõyxnahene 3axonox o ynnnep:n1e1n-
xa n xo¬ennxa n: 1995. ionnne. nox ce on¬yxe ne:ane
:a npnna1nn cex1op nonoce npexa 3axony o npnna1-
nnx xo¬ennxa n: 1986. ionnne.
7. 4. 1. Jp»aouc uucüuüyuujc
1oxox 2OOO. ionnne. y np»annnx nnc1n1ynníaxa
c1ynnpa¬o íe 92" yxynne c1ynen1cxe nony¬anníe. m1o
íe nonpa:yxena¬o 98" íannnx 1pomxona :a nncoxo
oõpa:onane y Hopnemxoí. bp»annn cex1op yxnynyíe
38 nnc1n1ynnía xoíe cy naõpoíane y 3axony o ynnnep-
:n1e1nxa n xo¬ennxa:
• 4 ynnnep:n1e1a
• 6 cnennía¬n:onannx ynnnep:n1e1cxnx xo¬ena
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
61
• 26 np»annnx xo¬ena
• 2 xo¬ena yxe1noc1n
Mana 3axon noxnne ne1npn pa:¬nnn1e xa1eio-
pníe. on npn:naíe caxo íenny dopxa¬ny pa:¬nxy xehy
nnxa: cnennía¬ny onionopnoc1 ynnnep:n1e1a n ynn-
nep:n1e1cxnx xo¬ena y enyxannín nc1pa»nnana onn
nxaíy npoipaxe nox1opcxnx c1ynnía n nonenyíy na-
ynne c1enene nox1opa. box1opa1n ce neh n:necno npe-
xe nonenyíy n na nexnx npnna1nnx xo¬ennxa. a 1o-
xox 2OOO. ionnne 1pn np»anna xo¬ena c1ex¬a cy 1o
npano y onpehennx oõ¬ac1nxa.
Hoc1oíe. xehy1nx. íacne c1pyx1ypne pa:¬nxe n:-
xehy nanenennx xa1eiopnía nnc1n1ynnía:
• Hc1pa»nnanxa ax1nnnoc1 xnoio íe neha na
ynnnep:n1e1nxa n ynnnep:n1e1cxnx xo¬ennxa
neio na np»annnx xo¬ennxa n xo¬ennxa yxe1-
noc1n. m1o ce oi¬ena y nannny dopxnpana.
• Ynnnep:n1e1n/ynnnep:n1e1cxn xo¬enn nyne
npoipaxe na nnmex nnnoy y nehnnn noc1o-
íehnx oõ¬ac1n. nox np»annn xo¬enn nxaíy xa-
ne onaxnnx npoipaxa.
• Cnpehenn npoipaxn :a npodecnona¬ne xna¬n-
dnxanníe (npano. 1eo¬oinía. ncnxo¬oinía. xe-
nnnnna. c1oxa1o¬oinía. ne1epnna) oipannnenn
cy na ynnnep:n1e1 n¬n ynnnep:n1e1cxe xo¬e-
ne. nox np»annn xo¬enn noxnnnpaíy y oõ¬ac-
1nxa xao m1o cy nac1ana. neia n npodecníe
xoíe ce onnoce na yxe1noc1n.
7. 4. 2. Cucüc+ oao6pcta üpo7pa+a y ap»aouu+
uucüuüyuuja+a
Hnnennna na np»anne nnc1n1ynníe noc1oíe no
:axony n na cy cyõíexa1 n¬annne peiy¬anníe. nxn¬n-
nn1no nx nnnn nnc1n1ynnona¬no axpenn1onannx.
Hpexa 3axony o ynnnep:n1e1nxa n xo¬ennxa. n¬ana
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
62
on¬ynyíe xoíe c1enene. npenxe1e. npoipaxe npodecn-
ona¬ne oõyxe n oc1a¬e oõpa:onne npoipaxe nnc1n1y-
nníe xoiy na nonyne. a¬n 3axon oõe:õehyíe n xo-
iyhnoc1 ne¬einpana nexnx on onnx on¬amhena caxnx
nnc1n1ynníaxa. B¬ana nx íe ne¬einpa¬a c¬eneha on-
¬amhena:
• Hpexa cxepnnnaxa Mnnnc1apc1na. caxe nnc-
1n1ynníe nonoce on¬yxe o npn:nanany n¬n ne-
pndnxannín c1enena oõpa:onana c1enennx y
npnna1nnx n¬n c1pannx nnc1n1ynníaxa. Y ne-
xnx c¬ynaíennxa. na 1axne on¬yxe ce xo»e
y¬o»n1n »a¬õa na nannona¬nox nnnoy. NARIC
(ENIC) onenene Mpe»noi nopnemxoi cane1a
cane1yíe nnc1n1ynníe n y c¬ynaíennxa xehyna-
ponnoi 1pancdepa xpenn1a.
• Cxepnnne xoíe naíe Mnnnc1apc1no canp»e nn-
dopxanníe o 1oxe na cnn 1nnonn np»annnx
nnc1n1ynnía. õe: nona1noi nponeca onoõpena.
xoiy na nyne no 9O (EC1S) xpenn1a na nn»nx
c1enennxa y oõ¬ac1nxa xoíe neh noc1oíe na
nnc1n1ynnín. B¬ana íe nenanno oõíann¬a naxe-
py na ono npomnpn na 12O xpenn1a.
Y npyinx c¬nnaíennxa. np»annnx nnc1n1ynníaxa
íe neonxonno onoõpene Mnnnc1apc1na :a nonnnane
nonoi npoipaxa. :a npoipaxe nan noc1oíehnx nncnn-
n¬nna. :a npoipaxe xoín noxpnnaíy nnme on 9O xpe-
nn1a. :a npoipaxe xoín none xa npodecnona¬nnx on-
¬amhennxa (na npnxep :a ynn1ene) n :a npoipaxe
:a nnme c1enene (xainc1apcxe).
ba õn noõn¬a onoõpene. nnc1n1ynnía xopa na
npenc1ann n¬an c1ynnía :a none npenxe1e n¬n npoi-
paxe n na oõpa:¬o»n xoxne1en1noc1 nac1annoi ocoõ-
na. npoipaxa c1ynnía. nannna ncnn1nnana. nndpac-
1pyx1ypy. xao m1o cy npoc1op :a nac1any. õnõ¬no1e-
xa. panynapcxa n oc1a¬a onpexa. n1n. Hpe:en1annía
yc1anone ce :a1nx ne1anno nponepana on c1pane ne-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
63
hei õpoía nnc1n1ynnía xoíe nyne npoipaxe nc1oi 1nna.
npe neio m1o Mnnnc1apc1no nonece xonanny on¬yxy.
Y nexnx c¬ynaíennxa. xana ne noc1oíe exnnna¬en1nn
npoipaxn y Hopnemxoí. onena ce noõnía on c1pannx
nnc1n1ynnía.
Y on¬ynn Mnnnc1ap1na. onena axanexcxoi xna-
¬n1e1a m1o õn ce xoi¬o na:na1n ..npanox' axpenn-
1anníox xema ce ca oc1a¬nx pa:xa1pannxa. Lynyhn
na nanane no:no¬e :a none1ax npoipaxa ay1oxa1cxn
non¬ann np»anno dnnancnpane. xopa ce nanpann1n
n ana¬n:a dnnancnícxnx no1peõa.
Mnnnc1apc1no xopa ynex na oõíacnn pa:¬oie :õoi
xoínx enen1ya¬no onõnía npníany. Haínemhe íe pen o
nponyc1y nnc1n1ynníe na anexna1no oõíacnn na íe npo-
ipax neonxonan n na yõennnno apiyxen1yíe na he on
npnnyhn c1ynen1e.
Hexe npníane :a none npoipaxe onenyíe NNR.
xoín cane1yíe Mnnnc1apc1no na nonece on¬yxy. Cno
ce nnnn y c¬ynaíennxa xana ce np»annn n¬n npnna1nn
xo¬enn npníannyíy :a nonennnane nox1opcxnx c1ene-
na y onpehenoí oõ¬ac1n. Y ony cnpxy. Cane1 íe pa:pa-
nno cxepnnne xoíe ne1anno nednnnmy :ax1ene xoíe
nnc1n1ynnía xopa na ncnynn. Cane1 1axohe pa:xa1pa
nexe npníane :a dopxnpane nonnx npoipaxa :a c1e-
nene nnmnx nnnoa. Cn ce no1ox xonnen1pnme na
nonomene axanexcxe onene. oc1annaíyhn pa:xa1pa-
ne Mnnnc1apc1ny.
7. 4. 3. Cucüc+ oao6pcta üpo7pa+a y üpuoaüuu+
to(cuu+a
3a axanexcxy ionnny 1999/2OOO. Hopnemxa íe
nxa¬a 19 npnna1nnx xo¬ena xoín cy nynn¬n onoõpene
npenxe1e n¬n npoipaxe nncomxo¬cxoi oõpa:onana.
ca õpoíex c1ynena1a y onceiy on 22 no 9.631.
Mnoie on xannx nnc1n1ynnía nyne xnom1no xyp-
cena xoín ce ne xna¬ndnxyíy y ..nncoxomxo¬cxo oõ-
pa:onane'. Cenax npnna1nnx xo¬ena nxa nnme on 5OO
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
64
c1ynena1a :a onoõpene npenxe1e. nox caxo nna nxaíy
npexo xnnany c1ynena1a. Haíneha npnna1na nnc1n1y-
nnía íe Hopnemxa mxo¬a xenanxen1a BI.
Hom1o ce npnna1nnx nnc1n1ynníaxa nncoxoi oõ-
pa:onana ne pyxononn xao np»annnx nnc1n1ynníaxa.
one ne y»nnaíy nc1a npana xao de facto ..axpenn1ona-
ne' nnc1n1ynníe. Cxonno 1oxe. one ne xoiy na nonny
none xypcene õe: onoõpena xnnnc1apc1na. Mnnnc1ap-
c1no npn:naíe npano npnna1nnx xo¬ena na ncnn1nna-
ne n nanane nnn¬oxa :a caxo íenan nnno npoipaxa
n¬n npenxe1a. Cnaxno npn:nanane ay1oxa1cxn non-
¬ann np»anno (íanno) dnnancnpane y dnxcnox npo-
nen1ya¬nox n:nocy c1annapnnnx 1pomxona. axo xo-
¬en :anononana íenan on c¬enehnx yc¬ona:
• na íe ocnonan y pe¬ninícxe n¬n e1nnxe cnpxe:
• na íe ocnonan xao nenaiomxa a¬1epna1nna ían-
nox oõpa:onany:
• na xoxn¬e1npa íanno oõpa:onane y oõ¬ac1nxa
ine ono ne :anononana no1peõe.
Y: one npenyc¬one. :a noõníane onoõpena npn-
na1nn xo¬en yxe1noc1n nanonn n onpehene :ax1ene
xoín ce onnoce na pyxonohene xo¬enox n anxnnnc-
1pa1nnne nponenype. 3axon :a1nx nednnnme cüau-
aapa toa(uücüa neonxonan :a noõníane onoõpena
nanonehn np»anny nonyny y 1oí oõ¬ac1n. xao n nnne-
nnny na npnna1ne nnc1n1ynníe xopaíy õn1n ..nc1oi
xna¬n1e1a'. 3ay:npa1. onoõpene oxoiyhana npnc1yn
np»annox dnnancnpany n nannona¬nnx 1n1y¬axa n
c1enennxa.
Ko¬en y npníann xopa na nexonc1pnpa ..íennax
xna¬n1e1' y noi¬eny :ax1ena :a npníexne ncnn1e. ca-
np»aía npoipaxa n ¬n1epa1ype. nac1annnx xe1ona.
xoxne1en1noc1n nac1annnxa n cnonamnnx ncnn1n-
nana. xao n nannna ncnn1nnana. Hpníana ce py1nncxn
mane NNR-y xoín naíe npenopyxy ipyne c1pynnaxa.
noc¬e neia Mnnnc1apc1no nonocn on¬yxy. 3a xacnníe
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
65
npoxene y npoipaxy nax n naíxane xo¬en xopa
na nonnocn no1nyno nony npníany.
7. 5. Bnencxa
9.000.000 cüauoouuta 16 yuuocpauücüa
260.000 cüyacuaüa
Axpenn1annía nncoxomxo¬cxoi oõpa:onana y
Bnencxoí nonpa:yxena ena¬yanníy xna¬n1e1a npenxe-
1a. npoipaxa. nnc1n1ynnía n¬n npodecnona¬nnx c1e-
nena. m1o ce :anpmana on¬yxox aa n¬n uc. Ynex
noc1oín n naxnanna nponepa n nponec ce xo»e nono-
nn1n noc¬e onpehenoi npexena.
Ax1nnnoc1n na axpenn1annín c¬ene nom1o nexa
nnc1n1ynnía nonnece npníany (npnna1na n¬n np»anna)
n¬n peiy¬apno npexa nannona¬nox npoipaxy :a ena-
¬yanníy. Yxo¬nxo xpn1epníyxn :a oneny ne noc1oíe.
onpehyíy ce y xoonepannín np»ane n nncoxomxo¬cxoi
cex1opa.
7. 5. 1. Bocactu cucüc+ oucoto7 uto(cüoa
Y Bnencxoí noc1oín 39 nnc1n1ynnía y nnco-
xomxo¬cxox cex1opy. Hoc1oín 16 ynnnep:n1e1a ca
onm1nx npanox na naíy c1enene nox1opa y cnnx oõ-
¬ac1nxa n íom 1pn nnc1n1ynníe ca oipannnennx npa-
nnxa nonennnana c1enena nox1opa. Ynnnep:n1e1cxn
xo¬enn nxaíy npana na naíy c1enene :a penonne (no-
nnn¬oxcxe) c1ynníe.
Cnc1ex dnnancnpana on c1pane n¬ane :a nonnn-
¬oxcxe c1ynníe :acnonan íe na pe:y¬1a1nxa pana. B¬a-
na dnnancnpa n nox1opcxe npoipaxe. xana :a nnx
noc1oín n cnonamne dnnancnpane. Hoc1oín 3axon o
nncoxox oõpa:onany n nponncn xoín peiy¬nmy pan
nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
66
Axpenn1annía íe y Bnencxoí ynenena 1993. ionnne
ca nnnex na ce n

¼ nnme c¬oõone nnc1n1ynníaxa. 1e íe
nanym1en nannona¬nn cnc1ex n:nanana c1enena. Ho-
c1oíehnx ynnnep:n1e1nxa na1o íe onm1e npano na na
conc1neny onionopnoc1 nonenyíy cne c1enene. yx-
nynyíyhn n nox1opa1. Ynnnep:n1e1cxnx xo¬ennxa na-
1o íe npano na nonenyíy nnn¬oxe :anpmennx nonnn-
¬oxcxnx c1ynnía.
Cnaxan nenen1pa¬n:onan cnc1ex :ax1enao íe cnc-
1ex xon1po¬e xna¬n1e1a na õn ce c1nopn¬o nonepene.
a nnc1n1ynníe ynnnn¬e onionopnnx :a cnoí pan. Cnc-
1ex nponepe xna¬n1e1a n noc1ynnn axpenn1anníe
cnponenenn cy y nnny onp»anana n xon1po¬e xna¬n-
1e1a y nncoxox mxo¬c1ny. Hpnxenen íe n cnc1ex
ena¬yanníe.
Hannona¬na Aiennnía :a nncoxo oõpa:onane oc-
nonana íe 1995. ionnne on c1pane n¬ane Bnencxe. xao
nac¬ennnx panníe n¬annne Aiennníe. ca xanna1ox na
onenyíe nncoxo oõpa:onane. Aiennnía íe n:npmn¬a
nponepy xna¬n1e1a npenxe1a/nncnnn¬nna n npoipaxa.
axpenn1anníy nnc1n1ynnía n npenxe1a. Cna nxa on-
¬amhena n¬ane. a¬n n¬ana caxo ne¬nxnnno ycxepana
nen nannn pana. Hoc¬e onene xna¬n1e1a. Aiennnía
caxa nonocn on¬yxe o npany nnc1n1ynníe na nonenyíe
nnn¬oxe.
Mehy1nx. o ocnnnany nonnx ynnnep:n1e1a on-
¬ynyíe n¬ana n 1o íe peiy¬ncano :axonox. B¬ana no-
nocn on¬yxe n o nonnx c1pynnnx ncnn1nxa n npnía-
naxa npnna1nnx nnc1n1ynnía. noc¬e onene xna¬n1e1a
xoíy oõanna Aiennnía.
1pomxone onene xna¬n1e1a (npei¬ena) n¬aha
Aiennnía n: õyne1a xoín íoí onpehyíe nap¬axen1. Cna
noxpnna n 1pomxone n¬ahana c1pynnaxa. ny1ne
1pomxone. 1pomxone nncana n:nem1aía. n1n. Bnco-
xomxo¬cxa nnc1n1ynnía caxa cnocn 1pomxone n:-
nem1aía o caxoena¬yannín.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
67
7. 5. 2. Hu( üpoocpc toa(uücüa y Bocactoj
Ho¬n1nxa Hannona¬ne aiennníe :a nncoxo oõpa-
:onane. xoía íe onionopna :a ax1nnnoc1n na axpenn-
1annín. :acnonana íe na cxynm1nncxox 3axony. Hpexa
n¬annnoí Ypenõn. nonn cnc1ex oõe:õehena xna¬n1e1a
õnhe pa:nníen na õn ocniypao:
• ..na xna¬n1e1 npoipaxa n pe:y¬1a1n xna¬n-
1e1noi pana õyny y »n»n nponeca ena¬ya-
nníe:
• na he cnc1ex npei¬ena õn1n 1axo xpenpan na
onionapa n nnc1n1ynníaxa n npoipaxnxa n na
he ce cnpononn1n nepnonnnno:
• na he c1ynen1nxa õn1n npy»ene õone npn¬nxe
:a y1nnaí na mxo¬onane n
• na he ce onyna1n ne:anncnoc1 onionopnoc1n
ynnnep:n1e1a n ynnnep:n1e1cxnx xo¬ena :a
oõe:õehnnane n pa:noí xna¬n1e1a. xao n ne:a-
nncnoc1 dynxnníe npei¬ena on c1pane Hanno-
na¬ne aiennníe :a nncoxo oõpa:onane.'
Aiennnía cnpononn nne npc1e ax1nnnoc1n axpenn-
1anníe. Hoc1oíe npei¬enn :a cne npenxe1e n npoipaxe
:a nepnon on mec1 ionnna. nonen on 2OO1. :axnynno
ca 2OO6. ionnnox. xao n onena xna¬n1e1a na :ax1en
nnc1n1ynníe (npnna1ne n¬n íanne) na nonnine na nnmn
nnno npano none¬e c1enena. B¬ana he nonocn1n xo-
nanne on¬yxe :a npnna1ne nnc1n1ynníe. xao n :a nn-
1ana none¬e npana na nox1opcxe c1enene n :a npn-
na1ne n :a íanne nnc1n1ynníe.
Hnnenn nponepe (npei¬ena) xna¬n1e1a :a cne
npenxe1e n npoipaxe cy:
• Kouüpo(a. Y c¬ynaíy na noc1oín naxepa na ce
noõníe n¬n :anp»n npano none¬e c1enena. nn-
coxomxo¬cxe nnc1n1ynníe xopaíy na noc1niny
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
68
onpehenn nnno xna¬1e1a. Hpenxe1 n npoipax
he õn1n npei¬enann y xon1exc1y onm1nx nn-
nena n nahe ce nnc1pyxnníe :a nncoxo oõpa:o-
nane y 3axony o nncoxox oõpa:onany n y
Hapenõn o nncoxox oõpa:onany. C1ynen1nxa
1peõa na ce nonynn exnnna¬en1no oõpa:onane
nncoxoi xna¬n1e1a. õe: oõ:npa na n:õop nnco-
xomxo¬cxe nnc1n1ynníe.
• Iaaooj: Bncoxomxo¬cxe nnc1n1ynníe 1peõa na
xopnc1e ena¬yanníy y cnox pany na pa:noíy
xna¬n1e1a. !na¬yannía 1peõa na c1nxy¬nme
oõnony n pa:nonpcnoc1 nncnnn¬nna n npoipa-
xa.
• Huqop+ucauocü: ba ce nonp»n no1peõa c1y-
nena1a :a ¬axo noc1ynne nndopxanníe o pa:-
¬nnn1nx npenxe1nxa n npoipaxnxa.
• Yüopcauoocü: Hndopxanníe 1peõa na õyny
1axne na c1ynen1n n oc1a¬n xopncnnnn xoiy
na ynopene npenxe1e n npoipaxe na pa:¬n-
nn1nx nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynníaxa y nn-
ny on¬ynnnana xoín nx npoipax naínnme on-
ionapa. 1axohe 1peõa na õyne oxoiyheno na ce
mnencxn cnc1ex nncoxoi oõpa:onana ynopenn
n nn1epnannona¬no. noceõno y xon1exc1y no-
nehane xoõn¬noc1n npexo nannona¬nnx ipa-
nnna.
Hpnxapnn nnn ena¬yanníe. npexa :axony. íec1e
na ..xoõn¬nme yny1pamne cnaie `xna¬n1e1noi pana`
nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía'. Hpexa Aiennnín. 1o
yxnynyíe cne nnnoe. n 1o n: pa:¬nnn1nx nepcnex1nna
y nnny c1nxy¬ncana oõnone n pa:noía oõpa:onana n
axõnnnía nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía na onionope
nonnx :ax1ennxa n n:a:onnxa n: cne1a.
Hpei¬enn 1peõa na nai¬ace n nonp»e pa:¬nnn1e
nnnnnía1nne :a xonc1pyx1nnny oõnony y opiann:annín
oõpa:onana. canp»aíy n nenaioinín xehy pa:¬nnn1nx
npoipaxnxa. Hopehene ne nonpa:yxena íennonnxen-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
69
:nona¬no paninpane pa:¬nnn1nx npoipaxa. !xnnna-
¬en1no oõpa:onane ne :nann na nac1ana n: nc1oi
npenxe1a xopa na õyne nc1a na cnnx nncoxomxo¬cxnx
nnc1n1ynníaxa. Hanpo1nn. onaxna ypehenoc1 1peõa na
nonc1axne xpea1nnnoc1. oõnony n pa:noí nncoxo-
mxo¬cxoi oõpa:onana.
Hannona¬na Aiennnía :a nncoxo oõpa:onane he
npa1n1n pa:noí xna¬n1e1a n nonnocn1n n:nem1aí no
oõannennx npei¬ennxa caxoí nnc1n1ynnín. n¬ann n
ne¬oxynnoí íannoc1n. Cnpxa onnx npei¬ena íe na ce
c1nxy¬nme pa:noí xna¬n1e1a y nncoxomxo¬cxnx nn-
c1n1ynníaxa n nnxonnx pa:¬nnn1nx oõpa:onnnx npen-
xe1a n npoipaxa. xao n nponec xon1po¬e. y nnny
axpenn1anníe npenxe1a n npoipaxa y nn1epecy c1yne-
na1a. Cnpehenn axanexcxn c1annapnn xopaíy ynex
õn1n ncnynenn.
Aiennnía oõanna n nnc1n1ynnona¬nn npei¬en. y
nnx¬ycnxa on 1pn ionnne. a¬n 1o nníe axpenn1annonn
nponec. Ha ocnony nnc1n1ynnona¬noi npei¬ena ne
noc1oíe on¬yxe 1nna na/ne. Hnn íe na ce nonp»n
pa:noí cnc1exa oõe:õehena xna¬n1e1a nncoxomxo¬-
cxnx nnc1n1ynnía. 1anno ce oõíannyíe n:nem1aí y:
xpn1nxe n npenopyxe.
7. 5. 3. Ko üocüao(a tpuücpujy+c
Acnex1n xoín 1peõa na õyny y doxycy ena¬yanníe.
xao n xpn1epníyxn. pa:nníaíy ce y nnía¬oiy n:xehy
Aiennníe n nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía. Aiennnía
cyiepnme xoín acnex1n 1peõa na ce onenyíy npn¬nxox
npei¬ena. Pa:¬nnn1n nap1nepn n: nncoxomxo¬cxnx
nnc1n1ynnía. nexann. npodecopn n npopex1opn. npo-
nncxy1onahe n no1npnn1n onpehene acnex1e n¬n
xpn1epníyxe.
Ba»nn acnex1n :a npei¬en npenxe1a n npoipaxa cy:
• Hpenyc¬onn :a oõpa:onane
• Hponec oõpa:onana
• Pe:y¬1a1n oõpa:onana
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
70
7. 6. Ayc1pnía
8.000.000 cüauoouuta 19 yuuocpauücüa
200.000 cüyacuaüa
Ayc1pnícxn Axpenn1annonn cane1 yc1anonnen íe
xap1a 2OOO. ionnne. Hnnn ia ocax enponcxnx ynnnep-
:n1e1cxnx c1pynnaxa. a neion :ana1ax íe na peiy¬nme
axpenn1anníy npnna1nnx nnc1n1ynnía xoíe naíy ynn-
nep:n1e1cxo oõpa:onane. Cn¬yxe onoi cane1a :acno-
nane cy na 3axony o axpenn1annín ynnnep:n1e1a n:
1999. ionnne. xoín íe Axpenn1annonox cane1y nao
:ana1ax na dopxy¬nme :ax1ene xoíe õynyhn an¬nxan-
1n xopaíy na ncnyne. Hannn na xoín ce õnpaíy n¬anonn
Axpenn1annonoi cane1a pa:nníen íe 1axo na Ayc1pn-
íannn nnxana ne nnne nehnny. Cno iapan1yíe ne:annc-
noc1 Cane1a on nannona¬noi y1nnaía n oõe:õehyíe
npnopn1e1 nn1epnannona¬nnx c1annapnnxa y ayc-
1pnícxox oõpa:onnox cnc1exy. 1e oõe:õehyíe na Ay-
c1pnía nexa pec1pnx1nnnníy no¬n1nxy on oc1a¬nx :e-
xana.
Axpenn1annonn cane1 cxa1pa na íe neonxonno na
noc1oíe n npnna1ne nnc1n1ynníe nncoxoi mxo¬c1na.
Heion nnn íe na noxoine npnna1nox ynnnep:n1e1c-
xox cex1opy na nannnn npne xopaxe n na c1nopn
:npany xonxypennníy np»annox cex1opy. Hpnopn1e1
Cane1a íe na oõe:õenn xna¬n1e1 y nn1epecy onnx xoín
»e¬e na nonehaíy mance :a cnoíe õynyhe xapníepe
c1ynnpaíyhn y Ayc1pnín.
7. 7. 1y»noadpnnxa Penyõ¬nxa
41.000.000 cüauoouuta 15 yuuocpauücüa
*
Bncoxo oõpa:onane y 1y»noadpnnxoí Penyõ¬nnn
peiy¬ncano íe onm1nx 3axonox o nncoxox oõpa:ona-
ny [4]. xao n noceõnnx :axonnxa :a noíennne oõ¬ac1n.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
71
* Hníe õno noc1ynan 1anan nona1ax o õpoíy c1ynena1a.
Hoc1oín n Cane1 :a nncoxo oõpa:onane [6]. a axpenn-
1annía n oõe:õehnnane xna¬n1e1a peiy¬ncann cy 3a-
xonox o oõe:õeheny xna¬n1e1a y onm1ex n npo-
ny»enox oõpa:onany [7]. Hoc1oíe n noceõnn non:a-
xoncxn ax1n :a axpenn1anníy n oõe:õehnnane xna¬n-
1e1a y noíennnnx oõ¬ac1nxa. xaxo :a npoipaxe. 1axo
n :a nonennnane c1enena. Ha npnxep. Hn»enepcxn
cane1 1y»ne Adpnxe nednnnme ocnone :a axpenn1a-
nníy c1enena nnn¬oxnpanoi nn»enepa [5].
3atou o o6ca6cluoaty toa(uücüa [7] nednnnme
yc1anonnanane. cac1an n dynxnnonncane Cane1a :a
oõe:õehnnane xna¬n1e1a. Hnn Cane1a íe na ce oõe:-
õenn xna¬n1e1 y onm1ex n npony»enox oõpa:onany.
na ce oõe:õenn xon1po¬a nopxn n c1annapna npn
nponenn npoipaxa c1ynnía. 1e na ce peiy¬nme n:na-
nane cep1ndnxa1a na :anpme1xy npoipaxa c1ynnía.
Cnn :axonn n non:axoncxn ax1n xoín ce onnoce
na oõe:õehnnane xna¬n1e1a oõpa:onana n axpenn1a-
nníy naíy nednnnnníe ocnonnnx pe¬enan1nnx noíxona.
a npe cneia noíxa axpenn1anníe: ..Axpenn1annía non-
pa:yxena nanane cep1ndnxa1a ¬nny. 1e¬y n¬n nnc1n-
1ynnín na nocenyíe xanann1e1 na xo»e na ncnynn
onpeheny dynxnníy y cnc1exy oõe:õehnnana xna¬n-
1e1a xoín íe onpehen on c1pane n¬ac1n 1y»noadpnnxe
Penyõ¬nxe npexa íy»noadpnnxox 3axony o on¬am-
hennxa n¬ac1n.'
Cane1 nnnn 15 n¬anona xoíe nxenyíe xnnnc1ap
oõpa:onana. on onpehyíe n npencenanaíyhei Cane1a.
H¬anonn Cane1a ce nxenyíy na ocnony npen¬oia n:
cnnx pe¬enan1nnx cex1opa oõpa:onana. íanno oõían-
nennx y C¬y»õenox ¬nc1y 1AP. n 1o na nepnon on
ne1npn ionnne.
Cane1 ce dnnancnpa on c1pane nap¬axen1a. on
nonannía n npn¬oia. on 1axcn n nan¬ahnnana yc¬yia.
Cane1 nonnocn n:nem1aí o pany xnnnc1py :a oõpa:o-
nane. a xnnnc1py dnnancnía n:nem1aí o nannny y1-
pomxa cpenc1ana.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
72
4yutuujc Caocüa cy na:
• Axpenn1yíe (noc¬e nponenype) npníannene nn-
c1n1ynníe. npenxe1e n¬n npoipaxe
• Hpa1n ncnpannoc1 n anexna1noc1 ycnoíennx
c1annapna axpenn1anníe
• Cõe:õenn na npníannenn ycnoíe cnc1ex oõe:-
õehnnana xna¬n1e1a
• Cõe:õenn xna¬n1e1 :nana cnpmennx no¬a:nn-
xa (c1ynena1a. noc¬ennn¬oxana)
• baíe cep1ndnxa1e o noc1ninyhnxa no¬a:nnxa:
• Cnp»ana õanxy nona1axa o cnpmennx no¬a:-
nnnnxa n cep1ndnxa1nxa
• Hpoxonnme nonehane xna¬n1e1a xehy nanao-
nnxa oõpa:onnnx yc¬yia
• Hpa1n n nonnocn n:nem1aí xnnnc1py o pany
onenena oõpa:onnnx nnc1n1ynnía. n1n.
Cane1 npmn cnonamny oneny nnc1n1ynníe (npo-
ipaxa/npenxe1a) xoíoí npe1xonn nn1epna caxoena¬y-
annía. Cn xo»e n na nonnm1n íennox n:na1e cep1n-
dnxa1e nnc1n1ynníaxa axo npec1any na ncnynanaíy
noc1annene :ax1ene oõe:õehena xna¬n1e1a.
Y 1y»noadpnnxoí Penyõ¬nnn axpenn1yíy ce n
np»anne n npnna1ne nnc1n1ynníe (ne na no1nyno nc1n
nannn). a¬n nexa ..ay1oxa1cxe' axpenn1anníe np»an-
nnx nnc1n1ynnía xao y !nponn.
7. 8. Pyxynnía
23.500.000 cüauoouuta 49 ap»aouux
yuuocpauücüa + 7 oojuux ataac+uja +
8 atpcauüooauux üpuoaüuux yuuocpauücüa
407.000 cüyacuaüa
Y Pyxynnín íe 1993. ionnne ycnoíen 3axon o ax-
penn1annín y nncoxox mxo¬c1ny. Hnxe íe dopxnpan
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
73
n Hannona¬nn cane1 :a axanexcxy ena¬yanníy n axpe-
nn1anníy (CNEAA).
3axonox n: xaía 1999. ionnne dopxnpan íe n
Hannona¬nn cane1 :a ynpannane xna¬n1e1ox y nnco-
xox mxo¬c1ny.
Cõa 1e¬a cy nxa¬a cane1onanny y¬oiy y onnocy
na Mnnnc1apc1no :a oõpa:onane xoíe íe nonocn¬o
on¬yxy o axpenn1annín nnc1n1ynníe onnocno npoipa-
xa. Hoc1ynax axpenn1anníe nonpa:yxenao íe npe1xon-
nn noc1ynax nnc1n1ynnona¬ne ena¬yanníe on c1pane
!nponcxe pex1opcxe xondepennníe (CRE). xpo: xoín
íe npom¬a nehnna pyxyncxnx np»annnx ynnnep:n1e1a.
Hpnna1nn ynnnep:n1e1n cy npom¬n xpo: noc1ynax
nnnnnía¬ne axpenn1anníe n xpo: noc1ynax nnc1n1ynn-
ona¬ne ena¬yanníe.
Cane1 :a ynpannane xna¬n1e1ox n:panno íe n¬an
pa:noía cnc1exa xon1po¬e xna¬n1e1a y nncoxox
mxo¬c1ny y Pyxynnín. y oõa cex1opa. n np»annox n
npnna1nox. 1peõa¬o íe na cnc1ex noc1ane onepa1nnan
y poxy on 1pn ionnne. nax íe n Mnnnc1apcno
oõpa:onana noc1a¬o n¬an ENQA-c.
Hoc¬e n:õopa 2OOO. ionnne. nona n¬ac1 íe cycnen-
nona¬a cne :axone ycnoíene 1oxox xanna1a npe1xonne
n¬ac1n. yxnynyíyhn n noxeny1e :axone o nncoxo-
mxo¬cxox oõpa:onany. Pemene íe naheno y capannn
ca xehynaponnnx opiann:anníaxa ania»onana íe
npnna1na xo¬anncxa aiennnía na :anpmn nponec pe-
dopxe nncoxoi oõpa:onana. npax1nnno ne:anncno on
np»ane. Hom1o cy cai¬ena¬e cn1yanníy. n¬ac1n cy
ynnne¬e na íe neonxonno npa1n1n ..on¬amhena' noíe-
nnnnx nnc1n1ynníaxa nncoxoi oõpa:onana. yxny-
nyíyhn n nna nanenena Cane1a.
7. 9. C¬onanxa
5.500.000 cüauoouuta 13 yuuocpauücüa
100.000 cüyacuaüa
Koxncnía :a axpenn1anníy Penyõ¬nxe C¬onanxe
íe n¬annno cane1onanno 1e¬o xoíe nonocn on¬yxy na
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
74
¬n na ce onpehena nnc1n1ynnía nncoxomxo¬cxoi oõ-
pa:onana n¬n npoipax axpenn1yíy n¬n ne.
Koxncnía nxa npencennnxa. :axennxa n oc1a¬e
n¬anone. yxynno nx íe 21. H¬anone Koxncníe :a axpe-
nn1anníy nxenyíe n¬ana Penyõ¬nxe C¬onanxe. na npe-
n¬oi xnnnc1pa :a nncoxo mxo¬c1no. n: penona npn:-
na1nx c1pynnaxa n: noíennnnx oõ¬ac1n nncoxoi
mxo¬c1na.
Koxncnía ocnnna panne ipyne :a onpehene naynne
oõ¬ac1n. :a npei¬en na ¬nny xec1a. ena¬yanníy n no-
nomene npen¬oia o axpenn1annín. Hpencennnnn pan-
nnx ipyna cy n: pena n¬anona Koxncníe :a axpenn1a-
nníy (1peny1no nxa 28 pannnx ipyna). Koxncnía caxo-
c1a¬no onpehyíe cac1an pannnx ipyna n ionnmnn pac-
nopen pana na ena¬yannín n axpenn1annín nnc1n1ynnía
n npoipaxa. npexa npníanaxa caxnx nnc1n1ynnía nn-
coxoi oõpa:onana. Cnaxe nne ionnne Koxncnía non-
nocn n:nem1aí o pany n¬ann n nap¬axen1y.
Behnna nncoxomxo¬cxnx nnc1n1ynnía y C¬o-
nanxoí npom¬a íe xpo: nponec nnc1n1ynnona¬ne ena-
¬yanníe on c1pane excnep1cxnx xoxncnía !nponcxe
pex1opcxe xondepennníe (cana EUA) npno cy 1o
õn¬n ynnnep:n1e1n. a cana xpo: 1aí nponec npo¬a:e
noíennnannn daxy¬1e1n. noc¬e neia c¬enn nponec ax-
penn1anníe on c1pane Koxncníe :a axpenn1anníy Pe-
nyõ¬nxe C¬onanxe.
7. 1O. C¬onennía
2.000.000 cüauoouuta 2 yuuocpauücüa
50.000 cüyacuaüa
Y C¬onennín cy dopxnpane nne aiennníe :a ax-
penn1anníy. Hpny cy dopxnpa¬n nc1axny1n npodeco-
pn n axanexnnn. :nann npenc1annnnn axanexcxe :a-
íennnne. Cna Koxncnía nníe npnxnena y ENQA c oõ-
pa:¬o»enex na nen pan nníe ne:anncan on axanexcxe
:aíennnne. nom1o íe nnne nenn n¬anonn.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
75
bpyiy aiennníy íe dopxnpa¬o Mnnnc1apc1no :a
oõpa:onane n nayxy Penyõ¬nxe C¬onenníe. Hn ona
Koxncnía nníe npnxnena y n¬anc1no ENQA y: c¬nnno
oõpa:¬o»ene na nen pan nníe ne:anncan on y1nnaía
np»annnx opiana. onnocno n¬ane n xnnnc1apc1na.
Mnnnc1apc1no :a oõpa:onane n nayxy Penyõ¬nxe
C¬onenníe íec1e n¬an ENQA. m1o :nann na xnnnc1ap-
c1na xoiy õn1n n¬anonn. a¬n aiennníe xoíe »e¬e na
ce yn¬ane xopaíy na õyny anco¬y1no ne:anncne on
y1nnaía axanexcxe :aíennnne n on y1nnaía np»ane.
onnocno no¬n1nxe.
7. 11. Knnap
770.000 cüauoouuta 1 yuuocpauücü +
5 ap»aouux to(cua + 18 üpuoaüuux
uucüuüyuuja ouctoto7 o6paaooata
*
Ha Knnpy noc1oín Ynnnep:n1e1 Knnpa. a y 1oxy
íe nponec dopxnpana Ynnnep:n1e1a npnxenennx
yxe1noc1n n nayxa n C1nopenoi ynnnep:n1e1a. Cc1a-
¬e np»anne yc1anone nncoxoi oõpa:onana cy: Bncoxn
1exnnnxn nnc1n1y1. Bxo¬a :a xennnnncxy neiy. Bn-
coxn nnc1n1y1 :a xo1e¬níepc1no. Ko¬en myxapc1na n
Menn1epancxn nnc1n1y1 :a xenanxen1. Cn nnx ce ne
:ax1ena na npohy xpo: noc1ynax axpenn1anníe.
3axonox o nncoxox oõpa:onany n: 1996. ionnne
(y: axannxane ycnoíene ionnny nana xacnníe) dopxn-
pan íe Cane1 :a axpenn1anníy. Cnaí Cane1 noc1anna
Cane1 xnnnc1apa Knnpa na npen¬oi Mnnnc1pa :a
oõpa:onane n xy¬1ypy na nepnon on 5 ionnna. Cane1
onpehyíe 1nxone :a axpenn1anníy. Hponec axpenn1a-
nníe cac1oín ce on none1ne axpenn1anníe. caxoena¬y-
anníe nncoxooõpa:onne nnc1n1ynníe. noce1e axpenn-
1annonoi 1nxa nnc1n1ynnín n nonomena on¬yxe Ca-
ne1a :a axpenn1anníy. Cn¬yxa íe aa n¬n uc. Cna xo»e
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
76
* Hníe õno noc1ynan 1anan nona1ax o õpoíy c1ynena1a.
õn1n on¬o»ena na onpeheno npexe xoíe ce oc1anna
nnc1n1ynnín na o1x¬onn yonene nenoc1a1xe n ycnoín
npenopyxe axpenn1annonoi 1nxa. Axpenn1annía ce
naíe na 4 ionnne.
Ha Knnpy íe axpenn1annía npennnhena caxo :a
npnna1ne nnc1n1ynníe. 1peny1no ce na Knnpy y 18
npnna1nnx nnc1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana nynn
npexo 1OO axpenn1onannx nac1annnx npoipaxa.
7. 12. Hexanxa
80.000.000 cüauoouuta 350 yuuocpauücüa
2.000.000 cüyacuaüa
Cane1 :a axpenn1anníy y Hexanxoí dopxnpa Ca-
ne:na n¬ana on n¬anona xoíe ne¬einpaíy Mnnnc1ap-
c1no :a oõpa:onane. Hexanxa pex1opcxa xondepen-
nnía (HRK). npnnpena n c1ynen1n. 3õoi ne¬nxoi õpoía
ynnnep:n1e1a Cane1 ne oõanna axpenn1anníe caxoc-
1a¬no. neh axpenn1yíe aiennníe :a axpenn1anníy. Ho-
c1oíe 3 peinona¬ne aiennníe n íom 4 aiennníe :a
noíennne c1pynne oõ¬ac1n n 1o:
a. Aiennnía :a axpenn1anníy y nn»enepcxnx na-
yxaxa
õ. Aiennnía :a axpenn1anníy y xyxannc1nnxnx
nayxaxa
n. Aiennnía :a axpenn1anníy y exonoxcxnx nay-
xaxa n
n. Aiennnía :a axpenn1anníy y npnponnnx nayxa-
xa.
Hpnna1nn ynnnep:n1e1n xopaíy õn1n npn:na1n on
np»ane na õn noõn¬n no:no¬y :a pan. Hoc1oín noceõan
Cnõop :a axpenn1anníy npnna1nnx nncoxomxo¬cxnx
nnc1n1ynnía n npoipaxa. Heione n¬anone ne¬einpaíy
naynne yc1anone. Mnnnc1apc1no :a oõpa:onane n
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
77
npnnpennn cyõíex1n. Cnõop axpenn1yíe aiennníe :a
noíennne naynne oõ¬ac1n.
Penoc¬en axpenn1anníe íe c¬enehn: npno ce axpe-
nn1yíy nac1annn npoipaxn. :a1nx nac1annn cxeponn.
na daxy¬1e1n n na xpaíy xoxn¬e1nn ynnnep:n1e1n.
Aiennníe. õn¬o :a np»anne õn¬o :a npnna1ne ynnnep-
:n1e1e n npoipaxe. nxaíy cane1onanny y¬oiy y onnocy
na Mnnnc1apc1no. xoíe nonocn on¬yxy o n:nanany
no:no¬e :a pan. Hnxonn c1anonn ce c1poio nom1yíy
ne xo»e na ce necn na axpenn1annía on c1pane aien-
nnía n¬n onõopa õyne neia1nnna. a na Mnnnc1apc1no
axpenn1yíe nnc1n1ynníy n¬n npoipax. onnocno n:na
no:no¬y :a pan.
7. 13. Be¬nxa Lpn1annía
60.000.000 cüauoouuta 112 yuuocpauücüa + 54
ap»aoua to(cua 1.850.000 cüyacuaüa (408.600
üoc(cauü(o+aua)
Ynnnep:n1e1n y Be¬nxoí Lpn1annín cy anco¬y1no
ne:anncnn on np»ane. õn¬o na cy npnna1nn n¬n
np»annn. Hponena1 ynemha np»ane y dnnancnpany
np»annnx ynnnep:n1e1a ce cne nnme cxanyíe onn
cy oxpeny1n ..1p»nm1y' n npnnyhenn na ce cnoínx
xna¬n1e1ox n:õope :a c1ynen1e n peí1nni.
Hoc1oín Hannona¬na aiennnía :a axpenn1anníy.
xao n aiennníe :a ena¬yanníy :a !ni¬ecxy. Cenepny
Hpcxy. Bxo1cxy n Be¬c. !na¬yannía ce :a nonnn¬ox-
cxe c1ynníe oõanna cnaxe 3 ionnne. a ¬nc1a axpenn-
1onannx yc1anona íe íanna. Hoc1oíe n penonnn io-
nnmnn npei¬enn nnc1n1ynnía n npoipaxa.
Y Be¬nxoí Lpn1annín ce ..ena¬yanníox' no con-
c1nennx xpn1epníyxnxa õane nax n nexn ¬nc1onn.
1axo na npnxep Financial 1imes oõíannyíe cnaxe ionn-
ne cnoíy ¬nc1y 1OO naíõonnx ynnnep:n1e1a y Be¬nxoí
Lpn1annín.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
78
7. 14. Cíennnene Axepnnxe bp»ane
282.500.000 cüauoouuta 12.500 yuuocpauücüa u
ap»aouux to(cua 15.240.000 cüyacuaüa
Y Cíennnennx Axepnnxnx bp»anaxa ne noc1oín
npn Cane:nox xnnnc1apc1ny :a oõpa:onane nnc1n1y-
nnía xoía õn npmn¬a íennnc1neny nannona¬ny xon1po-
¬y nan nnc1n1ynníaxa :a nncoxo oõpa:onane. bp»ana
yonm1eno npe1noc1anna pa:¬nnn1e c1enene xon1po-
¬e nan oõpa:onanex. Hnc1n1ynníe nncoxomxo¬cxoi
oõpa:onana xoiy na pane ca :na1nnx c1enenox ne:a-
nncnoc1n n ay1onoxníe. m1o nxn¬nnnpa ne¬nxe pa:-
¬nxe y xna¬n1e1y n xapax1epy npoipaxa axepnnxnx
nnc1n1ynnía nncoxoi oõpa:onana.
Mnnnc1ap oõpa:onana íe :axonox oõane:an na
oõíann cnncax nannona¬no npn:na1nx aiennnía :a ax-
penn1anníy. :a xoíe on onpehyíe na cy noy:nann ay1o-
pn1e1n :a on¬ynnnane na ¬n nncoxomxo¬cxe nnc1n-
1ynníe oõe:õehyíy nononan xna¬n1e1 oõpa:onnoi npo-
neca. Aiennnía xoía »e¬n na õyne npn:na1a on xnnn-
c1pa xopa na ncnynn xpn1epníyxe n nponenype xoíe
on nponncyíe. xoín cy oõíannenn y Cane:nox c¬y»õe-
nox ¬nc1y.
Y nnny ocniypana ocnonnoi nnnoa xna¬n1e1a. y
CAb noc1oín npaxca axpenn1anníe noíennnnx nnc1n-
1ynnía n npoipaxa on c1pane xo¬eia. xao cpenc1no
nen¬annnoi onennnana. Hpnna1ne oõpa:onne aconn-
íanníe. peinona¬noi n¬n nannona¬noi :nanaía. ycnoín-
¬e cy xpn1epníyxe xoín onpa»anaíy xna¬n1e1 noõpnx
oõpa:onnnx npoipaxa n nxaíy pa:nníene nponenype :a
onennnane nnc1n1ynnía n¬n npoipaxa. na õn ce on-
penn¬o na ¬n one pane y cx¬any ca ocnonnnx nnnoox
xna¬n1e1a.
Lynyhn c1ynen1 1peõa na :na c1a1yc (pani) nnc-
1n1ynníe na xoíy »e¬n na ce ynnme. Ko¬ene n ynn-
nep:n1e1e y CAb axpenn1yíe mec1 peinona¬nnx ax-
penn1annonnx nnc1n1ynnía. 1o cy:
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
79
• Aconníannía xo¬ena n mxo¬a Cpennmnnx
bp»ana (1he Middle States Association of Colleges
and Schools)
• Aconníannía mxo¬a n xo¬ena Hone !ni¬ecxe
(1he Nev England Association of Schools and Co-
lleges)
• Cenepno-nen1pa¬na aconníannía xo¬ena n
mxo¬a (1he North Central Association of Colleges
and Schools)
• Cenepo:ananna aconníannía mxo¬a n xo¬ena
(1he Northvest Association of Schools and Colle-
ges)
• 1y»na aconníannía xo¬ena n mxo¬a (1he Sout-
hern Association of Colleges and Schools) n
• 3ananna aconníannía mxo¬a n xo¬ena (1he We-
stern Association of Schools and Colleges).
Cne nnc1n1ynníe naíy cyn o onpexn. dnnancní-
cxox c1a1ycy. :ax1ennxa n c1annapnnxa ynena mxo¬a.
Cne cy npn:na1e on c1pane Cane1a :a axpenn1anníy
noc1cpennomxo¬cxoi (noc1cexynnapnoi) oõpa:ona-
na.
Hpodecnona¬na ynpy»ena axpenn1yíy npodecn-
ona¬ne mxo¬e (na npnxep. Axepnnxa xennnnncxa
aconníannía axpenn1yíe xennnnncxe mxo¬e).
1peõa noceõno nai¬acn1n na íe :aõ¬yna na no:na-
1n n yi¬ennn axepnnxn ynnnep:n1e1n nncy axpenn1o-
nann íep nx íe nononna nyioionnmna peny1annía.
Hnxo nníe n:y:e1 n: axpenn1anníe. Axpenn1annía íe-
c1e noõpononna. a¬n íe n npenyc¬on :a dnnancnpane
npoíexa1a on NSF (National Scientific Foundation) Ha-
nnona¬noi donna :a nayxy. n naíe iapannníy c1ynen-
1nxa na he noõn1n c1nnennníe on õonnx dnpxn n¬n
caxnx ynnnep:n1e1a.
Ha npnxep. npoipaxe xao n cax Cncex nn»enep-
cxnx nayxa na ynnnep:n1e1y Xapnapn axpenn1onao íe
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
80
ABE1 íom 1962. ionnne n non¬e»y axpenn1annonoí
xon1po¬n cnaxnx 6 ionnna. ABE1 íe axpenn1onao n
yi¬enne 1exnnnxn opníen1ncane npoipaxe xao m1o cy
MI1 (Massachusetts Institute of 1echnologv). Ynnnep:n1e1
Ka¬ndopnnía y Lepx¬níy n¬n ¹nxaí (Lehigh). 1o
:nann. nexa nenonnpnnnnx. xaxap nxa¬n :a coõox n
peny1anníy on npexo 36O ionnna. xao Xapnapn. xoín
íe nao npexo 1pnnece1 noõn1nnxa Hoõe¬one naipane.
..1o m1o na Cncexy :a dn:nxy 1peny1no pann nexo-
¬nxo `noõe¬onana` ne :nann na íe ay1oxa1cxn noõap
n Cncex :a nn»nnepc1no n¬n nndopxa1nxy' [28].
7. 15. Hexe nanoxene na ocnony
nanenennx npnxepa
Cnnx npei¬enox na1n cy xapax1epnc1nnnn npn-
xepn pa:¬nnn1nx npnc1yna ena¬yannín n axpenn1ann-
ín on no1nyno np»anno peiy¬ncannx xepa (1AP)
no cxopo no1nyno c¬oõonnoi cnc1exa nncoxoi oõpa-
:onana (Bnencxa). Ha ocnony onnx ncxyc1ana íe
c1enena c¬nxa xaxo õn Aiennnía :a axpenn1anníy n
ena¬yanníy 1peõa¬o na n:i¬ena n xoín õn õn¬n nenn
:anann (onennn 5 n 6. 1.).
1acno ce n:nnaíaíy üpu +oac(a atpcauüauuouux
üc(a: no1nyno ne:anncna (CAb). ca cane1onannox
y¬oiox y onnocy na onionapaíyhe xnnnc1apc1no (n¬a-
nnne ENQA n CEEN) n no1nyno xon1po¬ncana on
n¬ane (1AP).
Y yc¬onnxa xapax1epnc1nnnnx :a Cpõníy. pea¬no
õn õn¬o npnxenn1n npyin nanenenn xone¬. Hpen¬a»e
ce na Aiennnía :a axpenn1anníy õyne cane1onanno
1e¬o y onnocy na n¬any (xnnnc1apc1no). a na y cnox
pany ona õyne no1nyno ne:anncna.
1peõa noceõno nai¬acn1n na on¬yxe aiennníe :a
axpenn1anníy xopaíy na ce nom1yíy. He cxe ce necn1n
na Aiennnía neia1nnno onenn nexn npoipax n¬n nn-
c1n1ynníy. a na nx n¬ana (onnocno pecopno xnnnc1ap-
c1no) n

¼ no:no¬y :a pan.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
81
7. 16. Pacnone¬a :exana npexa õpoíy
c1ynena1a na 1OO.OOO c1anonnnxa y
1995. ionnnn
*
Hn1epna¬n
pacnone¬e
npexa õpoíy
c1ynena1a
na 1OO OOO
c1anonnnxa
3exne
Hcnon 15OO
(3 :exne)
A¬õannía (899). L1P Maxenonnía (1372).
Pyxynnía (1483)
15O125OO
(12 :exana)
Xpna1cxa (1917). Hemxa Penyõ¬nxa (1739).
Bnaínapcxa (2O85). 1yioc¬annía (1566).
¹e1onnía (1737). ¹n1nannía (2O23). Ma¬1a
(1595). Honcxa (1946). Mo¬nancxa
Penyõ¬nxa (1976). C¬onanxa Penyõ¬nxa
(1715). C¬onennía (2387). Mahapcxa (1514)
25O135OO
(18 :exana)
Ayc1pnía (2933). Le¬opycnía (3O31). Le¬inía
(32O6). Lyiapcxa (2942). bancxa (3272).
!c1onnía (267O). Hexanxa (2649). !pnxa
(2858). Penyõ¬nxa Hpcxa (3455). Hc¬ann
(28O8). H1a¬nía (3135). B. Lpn1annía (3126).
Xo¬annnía (3485). Hop1yia¬nía (2812). Pycxa
4enepannía (2998). Bnannía (3O58). Bnencxa
(281O). Yxpaínna (2812)
35O1 n nnme
(3 :exne)
4nncxa (4O33). 4pannycxa (3617). Hop-
nemxa (4OO9)
Banenponcxe
:exne
Kanana (6984). CAb (5395). Ayc1pa¬nía
(54O1). 1y»na Kopeía (4955). Honn 3e¬ann
(46O3). H:pae¬ (3598). 1anan (3199)
Ha ooc üa6c(c cc ouau aa jc 1995. 7oauuc Jy7oc(aouja 6u(a
+cly üoc(catux ücü ac+a(a y Lopoüu. ucüpca A(6auujc.
LJI Matcaouujc. Malapctc u Iy+yuujc. Y +clyopc+cuy cc
6poj cüyacuaüa ua 100.000 cüauoouuta auaüuo üoochao u
y Malapctoj u Iy+yuuju.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
82
* H:nop: World Education Report. UNESCO. Paris. 1998. [25]
8. 3axnynax
Ha ocnony n:¬o»enoi. íacno íe na ne noc1oín
íennnc1nen. ynanpen :ana1 penen1 no xoxe 1peõa dop-
xnpa1n nannona¬ny aiennníy :a ena¬yanníy. nn1n xo-
xncníy xoía õn na ocnony pe:y¬1a1a ena¬yanníe nono-
cn¬a on¬yxe o axpenn1annín.
Cnpxa onoi 1exc1a íe na yxa»e na onaí npoõ¬ex
y cnc1exy nncoxoi oõpa:onana nníe pemanane npen-
c1oín. Lynyhn na nncxo npnn xoín ce cpehexo ca onnx
npoõ¬exox. xo»exo na ocnony nanenennx npnxepa
nohn no pemena xoíe õn naínnme onionapa¬o yc¬onn-
xa n c1eneny pa:noía nncoxomxo¬cxoi oõpa:onana y
namoí :exnn.
Cnecnn cxo nnnennne na nncy cnn y nncoxox
mxo¬c1ny onymennenn pedopxaxa. xoíe cy ny»ne
yxo¬nxo »e¬nxo na ce yxnynnxo y :aíennnnxn nnco-
xomxo¬cxn npoc1op !npone no 2O1O. ionnne.
Ynohene cnc1exa oõe:õehnnana xna¬n1e1a caxo íe
neo 1nx pedopxn. a dopxnpane aiennníe :a axpenn-
1anníy n ynohene nponeca axpenn1anníe neo cy 1oi
cnc1exa.
Heia1nnnn xoxen1apn nony1 onnx na cy pcqop+c
üpc6pac. touqyauc. touüpaautüopuc. accüpytüuo-
uc. yocacuc. ucaactoaüuc +o+cuüy u/u(u uauoj
cüopauocüu... caxo cy npey:e1n n: npaxce :exne xoía
íe xpo: ono neh npom¬a (Pyxynnía. [23]). a cana nxa
aiennníy :a axpenn1anníy xoía íe n¬annna CEE xpe»e
n onexyíe yn¬anene y ENQA. Ln¬o õn neyxecno na
nonannaxo nnen1nnne xoxen1ape xoín ce xoiy ny1n
n y namoí axanexcxoí cpennnn. a¬n pennxo na íe ¬axo
xpn1nxona1n pan npyinx. a nc1onpexeno ne nonynn1n
npyiannía. xo»na õona pemena.
Cai¬ena¬n cxo. y cx¬any ca xoiyhnoc1nxa npax-
ce. axpenn1anníe nncoxoi mxo¬c1na y nexnx :exnaxa.
nonynn¬n onpehena pemena xoía õn. no namex
xnmneny. õn¬a anexna1na :a yc¬one y xoínxa íe 1pe-
ny1no nncoxomxo¬cxo oõpa:onane y Cpõnín. Cc1ann-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
83
¬n cxo n nexe nn¬exe n nn1ana na xoía õn onionope
1peõa¬o na n

¼ íanna pacnpana. Cxa1paxo na cxo na
1aí nannn na¬n nonpnnoc neonxonnnx pedopxaxa. Cn
nac. nom1onane xo¬eie. onexyíexo xoxen1ape n cyie-
c1níe y nnny õonei cai¬enanana onnamnnx npn¬nxa
n edex1nnínx pemena y ne:n ca nponecox axpenn1a-
nníe y nncoxox mxo¬c1ny Penyõ¬nxe Cpõníe.
9. ¹n1epa1ypa
[1] AA!H: ..!nponcxn Ynnnep:n1e1 2O1O?'. Leo-
ipan. 2OO1.
[2] Hamalainen. K.. et al.. ..Quality Assurance in the
Nordic Higher Education'. ENQA Occasional Pa-
pers. Helsinki. Finland. 2001.
[3] Haakstad. J.. ..Accreditation: the new quality assu -
rance Iormula? Some reIlections as Norway is about
to reIorm its quality assurance system' . Qualitv in
Higher Education. Vol. 7. No. 1. 2001.
[4] Higher Education Act. 1997. Government gazette.
Vol. 390. 19 December 1997. No. 18515. Cape
Town. Republic oI South AIrica.
[5]
!ngineering Council oI South AIrica. ..Background
Ior Accreditation oI University Engineering Bache -
lor Degrees'. 16 April 1998. Cape Town. Republic
oI South AIrica.
[6] South AIrican Council Ior Educators Act. 2000.
Government Gazette. Vol. 422. 2 August 2000. No.
21431. Cape Town. Republic oI South AIrica .
[7] General and Higher Education and Training Quality
Assurance Act. 2001. Government gazette. Vol. 438.
5 December 2001. No. 22896. Cape Town. Republic
oI South AIrica.
[8] Department oI Education. ..Registration oI Private
Higher Education Institutions' . 05 February 2002.
Cape Town. Republic oI South AIrica .
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
84
[9]

CHEA (2000). Judith S. Eaton in U. S. Accreditation
Review.
[1O]
**
CRE (2001). Towards Accreditation Schemes Ior
Higher Education in Europe? The Association oI
European Universities .
[11] Austrian Accreditation OIIices: ..Private Universiti -
es in Austria'. June 2001. Vienna. Austria.
[12] PadIord. J.. et al.. ..Quantity and Quality in Higer
Education'. Higher Education Policies Series 40.
Sigma Forlag International. Jessica Kingsley Publis -
hers. London and Bristol. Pennsylvania. 1997 .
[13] CHEA: ..Accreditation in the U.S.'. Washingtnon.
D.C.. 2002.
[14] CHEA: ..Overview oI Accrediattion'. Washington.
D.C.. 2002.
[15] CHEA: ..National Recognition oI Accreditation
Agencies by the U.S. Secretary oI Education' . Was-
hingtin. D.C.. 2002.
[16] CHEA: ..CHEA'S Recognition Policy and Procedu -
res'. Washington. September. 1998.
[17] ABET: ..ABET Constitution'. Accreditation Board
Ior Engineering and Technology Inc.. Baltimore.
MD. October. 2000.
[18] ABET: ..Accreditation Procedure and Policy Manu -
al 20022003'. Accreditation Board Ior Engine -
ering and Technology Inc.. Baltimore. MD. Novem -
ber. 2001.
[19] ABET: ..Criteria Ior Accreditation Engineering Pro -
grams'. Accreditation Board Ior Engineering and
Technology Inc.. Baltimore. MD. November. 2001 .
[2O] Kralj. A.. ..Uvodna beseda ob Posvetu o razvoju
visokega solstva v Sloveniji'. Zbornik reIeratov Pos-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
85
* Quoted in [2].
** Ibid.
veta ..Razvoj visokega solstva v Sloveniji'. Ljublja -
na. Novembar 2001.
[21] Jaklic. M.. ..Enoten Evropski solski prostor in akre -
ditacija Primer Ekonomske Iakultete v Ljubljani' .
Zbornik reIeratov Posveta ..Razvoj visokega solstva
v Sloveniji'. Ljubljana. Novembar 2001.
[22] Orphanides. A. G.. .. Accreditation in Cyprus' Hig-
her Education'. EURASHE 11
th
Annual ConIeren-
ce. 31 May 1 June 2001. ISPV. Viseu. Portugal .
[23] Regulations oI the European Network Ior Quality
assurance in Higher Education. ENQA. March 2000.
May 2001.
[24]
C1oính. C.. ..Ynnn y cnc1ex nncoxoi oõpa:ona-
na y Lpn1annín'. H:¬aiane na cexnnapy ..Pe-
dopxa ynnnep:n1e1a: axpenn1annía'. Ynnnep-
:n1e1 y Hnmy. 14. íynn 2OO2.
[25] Korka. M.. ..Strategy and Action in the ReIorm oI
Education in Romania'. Universitas. Bucharest. Ro-
mania. 2000.
[26] ..Nariadenie vlady Slovenskej Republiky o akredi -
tacnej komisii. SR. c. 131/1994 Zz. a c.7/1995 Zz.).
Bratislava 1990. 1994. 1995.
[27] Haug. G. and C. Tauch. ..Trends in Learning Struc-
tures in Higher Education (II). Follow-up Report Ior
the Salamanca and Prague ConIerences oI March/
May 2001.
[28] Rice. J. R.. Privatna komunikacija. 2002 .
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
86
HPH¹C!
HAHCM!H! C
AKP!bH1AHH1H Y
C1!bHH!HHM AM!PHHKHM
bP2ABAMA
Ooaj üctcü cc aajc tao u(ycüpauuja uctux c(c-
+cuaüa atpcauüauujc y CAJ toju 6u 6u(u uuücpc-
cauüuu aa üpu+cuy (uapaouo. ya üpu(a7olaoata
uauu+ yc(oou+a) üpu atpcauüauuju oucotouto(-
ctux uucüuüyuuja u/u(u üpo7pa+a y Cp6uju
*
.
H.1. Hopxe nonamana y nponecy
axpenn1anníe
Hen¬annna axpenn1annona 1e¬a (aiennníe) nxaíy
cnoíe nopxe (xonexce) n cnn ynecnnnn y nponecy ax-
penn1anníe xopaíy na ce nonamaíy y cx¬any ca 1nx
nopxaxa. Cnaxn ynecnnx y axpenn1annín xopa na no-
xa»e naínnme c1annapne y noi¬eny npodecnona¬noi
onnoca npexa cnox noc¬y. nom1ena. xopa¬noi nn1e-
ipn1e1a n e1nnxoi nonamana. H:xehy oc1a¬oi. n¬a-
nonn axpenn1annonnx xoxncnía n anxnnnc1pa1nnno
ocoõne xopaíy ce npnnp»ana1n c¬enehnx npnnnnna:
• Mopaíy na npnxna1e onionopnoc1 y nonomeny
axpenn1annonnx on¬yxa y cx¬any ca ycnoíennx
xpn1epníyxnxa n y cx¬any ca nopxaxa xoíe
m1n1e íanny õe:õennoc1. :npanne n noõpoõn1
n na onxax oõíane dax1ope xoín nncy y cx¬any
87
* 1exc1 íe yi¬annox cac1annn neo C1a1y1a ABE1-a [17].
ca onnx nopxaxa. Cou yuccuuuu +opajy aa
paay+cjy aa »uooüu üojcauuaua u jaoua 6ca-
6cauocü. aapao(c u ao6po6uü aaoucc oa toa-
(uqutooauux copucuux cüyacuaüa toju oa(a-
ac aa paac y cooju+ üpoqccuja+a.
• Cõpa:onnn npoipaxn xoín ne :anononanaíy
noc1annene npodecnona¬ne xpn1epníyxe ne
xoiy õn1n axpenn1onann. H¬anonn axpenn1a-
nnone xoxncníe xopaíy axpenn1annono 1e¬o
(aiennníy) oõanec1n1n o cnoínx ca:nannxa xo-
ía yxa:yíy na oõpa:onnn npoipax ne ncnynana
noc1annene :ax1ene. 1axohe. axo n¬anonn
nxaíy pa:¬oia na nepyíy na noc1annene n no-
xa:ane nndopxanníe o oõpa:onnox npoipaxy
nncy 1anne. n¬n na nonone y :aõ¬yny. xopaíy
onxax o 1oxe na oõanec1e axpenn1annono 1e-
¬o.
• H¬anonn axpenn1annone xoxncníe xoiy na
npnxna1e ynemhe caxo y oõ¬ac1nxa y xoínxa
cy xoxne1en1nn. Cnn ynecnnnn y axpenn1ann-
onox nponecy xoiy na npnxna1e cnoíe oõane:e
caxo axo cy xna¬ndnxonann n nxaíy onionapa-
íyhe ncxyc1no :a oõannane 1nx oõane:a.
• H¬anonn axpenn1annone xoxncníe n npyin
c¬y»õennnn. xoín ne¬yíy y nxe axpenn1a-
nnonoi 1e¬a. xopaíy na n:õeianaíy xond¬nx1
nn1epeca n na oõanec1e cne :ann1epeconane y
axpenn1annonox nponecy yxo¬nxo noc1oín
n¬n nac1ynn xond¬nx1 y nn1epecnxa. H¬ano-
nn xoxncníe n¬n n¬anonn nannona¬noi axpe-
nn1annonoi 1e¬a ne xoiy nc1onpexeno õn1n
xoncy¬1an1n y axpenn1annín nexoí npyioí nnc-
1n1ynnín. H¬anonn xoxncníe ne xoiy npey:e1n
õn¬o xaxne :ana1xe n¬n ynec1nona1n y nncxy-
cníaxa xoíe nonone no xond¬nx1a nn1epeca.
• H¬anonn axpenn1annone xoxncníe n npyin
c¬y»õennnn ne xoiy npnxa1n nnxaxne :axna¬-
nnne n¬n nox¬one n¬n 1pa»n1n nonanníe. nn-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
88
pex1no n¬n nnnnpex1no. on nnc1n1ynnía n¬n
noíennnana nnín ce oõpa:onnn npoipaxn axpe-
nn1yíy. Yxo¬nxo naíy n:íane n¬n xpn1nxe. ynex
xopaíy na naneny enen1ya¬no noc1oíane õn¬o
xaxnoi dnnancnícxoi nn1epeca.
• H¬anonn axpenn1annone xoxncníe ne cxeíy
onana1n nona1xe xoín ce onnoce na onene n
on¬yxy o axpenn1annín. Cne nona1xe xoíe no-
õníy. n¬anonn xoxncníe xopaíy cxa1pa1n noc-
¬onnox 1aínox n ne cxeíy xopnc1n1n 1e nona1-
xe :a õn¬o xaxny ¬nnny xopnc1.
• Cnoíe na¬a:e xoxncnía xo»e oõíann1n caxo na
oõíex1nnan n nc1nnn1 nannn. y cnox n:nem1aíy
n¬n y cnenoneny. Y cnoínx n:nem1aínxa. xo-
xncnía xopa na nanene cne pe¬enan1ne nona1-
xe. n:íane. cnenonena n na¬a:e. Koxncnía ne
cxe na npnxa dnnancnícxy n¬n npyiy nanoxna-
ny on :ann1epeconannx c1pana ca nnnex na
naíe n:íane. xpn1nxe n¬n apiyxen1e o axpenn-
1annín.
• H¬anonn xoxncníe xopaíy na ce nonamaíy no-
c1oíanc1neno. onionopno. xopa¬no n y cx¬any
ca :axonox. Mopaíy na n:õeianaíy cnaxo no-
nohene íannoc1n y :aõ¬yny n ne cxeíy na no:-
no¬e noipemny nn1epnpe1anníy cnoínx axanex-
cxnx n npodecnona¬nx xna¬ndnxannía.
• H¬anonn xoxncníe xopaíy na ce ca cnnx ynec-
nnnnxa y nponecy onxone íennaxo. õe: oõ:npa
na nnxony pacy. neponcnonec1. no¬. nnna¬nn-
noc1. ionnne c1apoc1n. nannona¬noc1. õpanno
c1ane n¬n no¬n1nnxo onpenenene. Cnn ynec-
nnnn y nponecy xopaíy na noc1ynaíy y cx¬any
ca :axonox n na ce nonamaíy xopex1no npexa
oc1a¬nx ynecnnnnxa.
• H¬anonn xoxncníe 1peõa na noxa»y cnoínx
xo¬eiaxa n capannnnnxa y nnxonox npodecn-
ona¬nox pa:noíy n na nx noxa»y y cnpo-
noheny ycnoíennx nopxn nonamana. Hanno-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
89
na¬no axpenn1annono 1e¬o opiann:yíe xypce-
ne na xoínxa ce n¬anonn xoxncnía n anxnnnc-
1pa1nnno ocoõne nonynanaíy y npnxenn nopxn
nonamana. H¬anonn xoxncníe n anxnnnc1pa-
1nnno ocoõne xopaíy nncxeno na ce cai¬ace ca
ycnoíennx nopxaxa nonamana.
• Axpenn1annono 1e¬o oõe:õehyíe xexann:ax :a
npahene nopxn nonamana n npeny:nxa xepe
y c¬ynaíy na nohe no nonpene onnx nopxn.
1enna on npennnhennx xepa íe n:oc1annane n:
ynemha y axpenn1annín ¬nna xoía cy nannnn¬a
npexpmaíe.
H. 2. Hoc1ynax axpenn1anníe
Y nanex 1exc1y cy nanenena npann¬a n noc1ynax
axpenn1anníe xoíe íe nponnca¬a Aiennnía :a axpenn-
1anníy nn»enepcxnx n 1exno¬omxnx oõpa:onnnx npo-
ipaxa ABE1 (Accreditation Board for Engineering and
1echnologv. Inc.). ABE1 íe íennna aiennnía xoíy npn:na-
íe axepnnxo xnnnc1apc1no :a oõpa:onane (U.S. De-
partment of Education). a xoía íe onionopna :a cnpo-
nohene axpenn1anníe oõpa:onnnx npoipaxa y nn»e-
nepc1ny n 1exno¬oinín.
ba õn õno axpenn1onan. oõpa:onnn npoipax xopa
na :anononn cne noc1annene yc¬one n xpn1epníyxe.
Ha:nn oõpa:onnoi npoipaxa xopa na oõyxna1n 1ep-
xnne xoín yxa:yíy na canp»aí npoipaxa. Ha npnxep.
nn»enepcxn npoipaxn xopaíy y cnox nac¬ony na nxa-
íy pen ..engineering' (..Electrical Engineering'. ..Mecha-
nical Engineering' n¬n ..Civil Engineering'). Buco-
touto(cta uucüuüyuuja uc c+c aa topucüu ucüu
uaauo aa aoa paa(uuuüa üpo7pa+a. oa tojux jc jcaau
atpcauüooau. a apy7u uujc.
Hon oõpa:onnnx npoipaxox nonpa:yxena ce op-
iann:onann oõpa:onnn nponec xoín ce cac1oín on cxy-
na nac1annnx npenxe1a (n¬n ..xony¬a'). Cõpa:onnn
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
90
npoipax 1peõa na oõe:õenn no:nanane c1pynnnx oõ-
¬ac1n n na xon c1ynena1a pa:nníe cnocoõnoc1 npnxene
c1enenoi :nana y npaxcn. 1axohe. npoipax xopa na
npy»n mnpe oõpa:onne nnnene xoín ce onexyíy y
nncoxox oõpa:onany. Y c¬ynaíy cnennía¬n:onannx
npoipaxa. npno xopaíy na ce :anonone xpn1epníyxn
xoín na»e :a ne¬y oõ¬ac1. a onna xpn1epníyxn xoín
ce onnoce na oõ¬ac1 cnennía¬n:anníe.
Cnm1n xpn1epníyxn :a axpenn1anníy onnoce ce
na nac1anno ocoõne. nac1annn n¬an n npoipax. c1y-
nen1e. anxnnnc1panníy. npoc1op n onpexy n on-
¬ynnoc1 y cnponoheny noc1annennx oõpa:onnnx nn-
nena. Cõpa:onnn npoipaxn y oxnnpy nc1e nnc1n1ynn-
íe xopaíy na ce onnoíeno axpenn1yíy n xoiy na nxaíy
pa:¬nnn1e onene. Ha npnxep. xoiyhe íe na y oxnnpy
nc1oi oncexa. íenan cxep íec1e. a npyin nníe axpenn-
1onan.
Cõpa:onna nnc1n1ynnía xo»e na õnpa nnno n na
oõpa:onnn npoipax axpenn1yíe na ocnonnox n¬n
nnmex (advanced) nnnoy. Bnmn nnno axpenn1anníe
:ax1ena :anononene ocnonnnx yc¬ona. yc¬ona :a
nnmn nnno n noceõnnx xpn1epníyxa xoín ce onnoce na
oõpa:onnn npoipax. A7cuuuja cüu+y(uuc o6paaoouc
üpo7pa+c toju üpuüpc+ajy cüyacuüc aa uüo jc +o-
7yhc ouuc paa(uuuüux ua(aauux üpoqu(a. Ca apy7c
cüpauc. uc +o»c aa cc atpcauüyjc üpo7pa+ toju uc
üpy»a aooo(uo o6paaooatc y ucto+ üpca+cüy u(u
o6(acüu toja jc oa auauaja aa ua(aauu üpoqu(.
Cnenena nan xa1nnnoi daxy¬1e1a xoiy na ce
axpenn1yíy axo cy cac1annn neo oõpa:onnoi npoipaxa.
nxaíy nc1n n¬an n npoipax. xopnc1e nc1e n¬n c¬nnne
¬aõopa1opníe n onpexy n nxaíy nc1e c1annapne n
nponepy xna¬n1e1a.
Hnc1n1ynnía xoía naxepana na axpenn1yíe cnoí
npoipax mane nncxenn :ax1en n y capannn ca axpe-
nn1annonnx 1e¬ox npnnpexa neonxonne nndopxann-
íe na ocnony ynn1nnxa. Hpoucaypa atpcauüauujc
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
91
+o»c aa cc üotpcuc ca+o ato üocüojc cüyacuüu toju
cy aaopuu(u cüyaujc üo üo+ o6paaoouo+ üpo7pa+y.
*
Axpenn1annono 1e¬o dopxnpa xoxncníy xoía no¬a:n
y nnc1n1ynníy. nponepana cne nona1xe n onenyíe oõ-
pa:onnn npoipax.
H. 3. Hoc1ynax nponepe nac1annoi
npoipaxa
Koxncnía nponepana na ¬n oõpa:onnn npoipax
:anononana xpn1epníyxe. npn nexy íe na»nnín xna¬n-
1a1nnnn dax1op y onnocy na npoc1o õpoíane nacona
nac1ane y noíennnnx npenxe1nxa. Ha npnxep. xoxn-
cnía nponepana aa (u cy oapclcuc o6(acüu üotpuocue.
a H! aa (u cy uctu üpca+cüu yt(yucuu y uacüaouu
ü(au. Hannn n:nohena nac1ane xo»e na ce pa:¬nxyíe
on yoõnnaíenoi. npexa 1oxe ne :ax1ena ce x¬acnnno
np»ane npenanana n ¬aõopa1opnícxnx ne»õn. a¬n
axo nannn n:nohena onc1yna on yoõnnaíenoi. onna ce
xopa onenn1n na ¬n 1axno n:nohene oõe:õehyíe noc-
1annenn oõpa:onnn nnn.
Kpn1epníyxn cy nonenenn na:
• o6aocauc (õe: xoínx npoipax ne xo»e na ce
axpenn1yíe):
• üpcüopytc (xoíe xoiy na y1nny na ncxon axpe-
nn1anníe) n
• uco6aocauc tpuücpujy+c (xoín noõonmanaíy
xna¬n1e1 npoipaxa. a¬n ne y1nny na ncxon
axpenn1anníe).
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
92
* Cnne ce xo»e noc1ann1n nn1ane 3AB1C onaí :ax1en? 3a1o
m1o íe íenan on ocnonnnx xpn1epníyxa npn axpenn1annín
npoipaxa ycnemnoc1 cnpmennx c1ynena1a no 1ox npoipaxy
toju paac ua üoc(oou+a y o6(acüu aa tojy cy cc uto(ooa(u.
Koxncnía cnpononn noc1ynax nponepe (ena¬yann-
íe) na õn onenn¬a na ¬n nac1annn npoipax :anononana
xpn1epníyxe :a axpenn1anníy. Hoc1ynax oõyxna1a
nponepy xna¬n1a1nnnnx n xnan1n1a1nnnnx dax1opa n
cac1oín ce on nponepe nncanoi xa1epnía¬a xoín íe
cac1ann¬a nnc1n1ynnía na ocnony noc1annenoi ynn1-
nnxa n noce1e xoxncníe nnc1n1ynnín. Hoce1a nxa 1pn
nnna: na onenn dax1ope xoín ne xoiy na ce onnmy y
nncanox xa1epnía¬y. noxoine nnc1n1ynnín na yonn
cnoíe c¬aõe n íaxe c1pane n ne1anno nponepn nncann
xa1epnía¬ xoín íe cac1ann¬a nnc1n1ynnía.
4ax1opn xoín ne xoiy na ce npenc1ane y nncanox
oõ¬nxy oõyxna1aíy. na npnxep. nn1e¬ex1ya¬ny a1xoc-
depy. en1y:nía:ax nac1annnxa n c1ynena1a. c1aõn¬-
noc1 n xon1nnyn1e1 nac1annnnxoi n c1ynen1cxoi 1e-
¬a. pe:y¬1a1e oõpa:onnoi nponeca n npyie dax1ope
xoíe íe 1emxo onnca1n n noxyxen1ona1n. Hnc1n1ynnía
xopa na oõe:õenn. na ocnony c¬ynaínoi y:opxa. pe:y¬-
1a1e c1ynena1a.
Koxncnía ne1anno nponepana c¬enehe nanone nn-
c1n1ynníe:
• Han¬e»noc1n. nannn ynpannana n opiann:a-
nníy nnc1n1ynníe xoía opiann:yíe n n:nonn oõ-
pa:onnn npoipax.
• Cõpa:onne npoipaxe n n:¬a:ne npodn¬e nnc-
1n1ynníe.
• 3pe¬oc1 n c1aõn¬noc1 nnc1n1ynníe n noíenn-
nnx oõpa:onnnx npoipaxa.
• Kpn1epníyxe :a npníex c1ynena1a na c1ynníe
(yc¬one :a ynnc na npny ionnny c1ynnía).
• Lpoí cnnx c1ynena1a y nnc1n1ynnín n õpoí c1y-
nena1a na oõpa:onnox npoipaxy xoín ce axpe-
nn1yíe.
• Hac1annnnxn xanap n nnxono on1epehene.
• ¹aõopa1opníe n onpexy xoín ce xopnc1e y oõ-
pa:onnox npoipaxy.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
93
• Lyne1 n npyie npnxone n 1pomxone.
• Hac1annn n¬an n npoipax.
• Penpe:en1a1nnne npnxepxe c1ynen1cxnx pano-
na xoín cy pa:¬nnn1o onenenn. na npnxep íe-
nan n:nan npocexa. íenan npocenan n íenan
ncnon npocexa. ba õn ce xna¬n1a1nnno onenno
npoipax. nnc1n1ynnía xopa na npnnpexn xa-
1epnía¬e xoín ce xopnc1e y nac1ann. na npnxep
ynõennxe. cxpnn1e. yny1c1na. ¬aõopa1opnícxe
npnpynnnxe n c¬nnno. C1ynen1cxn panonn n:
xa1exa1nnxnx. nn»enepcxnx n 1eopnícxnx
npenxe1a xopaíy õn1n c1annenn na ynnn xo-
xncnín. C1ynen1cxn panonn oõyxna1aíy ncnn1-
ne panone. noxahe :ana1xe. c1ynen1cxe npoíex-
1e. 1ec1one. np1e»e. ¬aõopa1opnícxe n:nem1a-
íe n xoxníy1epcxe ¬nc1nnie. Hnc1n1ynnía oõa-
ne:no xopa na noxa»e na c1ynen1n n¬anaíy
nncxennx n ycxennx n:pa»ananex.
• H:nem1aín o :anoc¬eny nnn¬oxnpannx c1yne-
na1a n onene c1ynena1a na nannona¬nnx ncnn-
1nnannxa xaxo õn ce noxa:a¬o na ¬n npoipax
noc1n»e cnoí oõpa:onnn nnn.
• C1ynen1cxa c¬y»õa xoía onionapa no1peõaxa
npoipaxa n npodecnona¬noí xapníepn c1yne-
na1a. C1ynen1cxa c¬y»õa xopa na oõe:õenn
ennnennníy c1ynena1a n cane1yíe c1ynen1e y
n:õopy n:¬a:noi npodn¬a n n¬annpany nnxo-
ne npodecnona¬ne xapníepe. Hnc1n1ynnía xo-
pa na oõe:õenn õnõ¬no1exy. panynapcxe n
¬aõopa1opnícxe pecypce n npyie yc¬yie xoíe
:ax1ena oõpa:onnn npoipax.
• 1acno nanenene oõane:e n pe:y¬1a1e xoíe c1y-
nen1n 1peõa na noc1niny y onnocy na oõpa:on-
nn npoipax. Cnn noc1ynnn. xao m1o cy npníex
c1ynena1a. nncnnn¬nncxe xepe n¬n :ax1enn xo-
íe c1ynen1n xopaíy na ncnyne na õn ycnemno
:anpmn¬n c1ynníe. xopaíy õn1n íacnn. xo-
pex1nn (dep). íannn n íennaxn :a cne. Y noc-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
94
1ynxy onennnana. nac1annnnn xopaíy na nxaíy
íacne xpn1epníyxe xoín cy nc1n :a cne c1ynen1e
n na nx noc¬enno npnxenyíy.
Ha ocnony npei¬ena nncanoi xa1epnía¬a xoín íe
cac1ann¬a nnc1n1ynnía. pe:y¬1a1a noce1e n nponepe
cnnx nona1axa. xoxncnía cac1anna n:nem1aí na ocnony
xoia ce axpenn1yíe oõpa:onnn npoipax n¬n ce npo-
ny»ana axpenn1annía npoipaxa xoín íe panníe neh õno
axpenn1onan. Cõpa:onnn npoiax nxa xon1nnynpany
axpenn1anníy non yc¬onox na ce onaxne cneoõyxna1ne
n¬n i¬anne nponepe oõannaíy y nn1epna¬nxa xoín
nncy ny»n on mec1 ionnna.
Haxnanne nponepe (ena¬yanníe) oõannaíy ce y
c¬ynaíennxa xana i¬anna nponepa o1xpníe c¬aõoc1n
n¬n nenoc1a1xe oõpa:onnoi npoipaxa. Haxnanna npo-
nepa nxa :a nnn oneny na ¬n cy o1x¬onene yonene
c¬aõoc1n n¬n nenoc1ann.
Y c¬ynaíy neia1nnne onene. nnc1n1ynnía xo»e na
y¬o»n »a¬õy n¬n :ax1ena nononny nponepy. xoía no-
nonn no nonannana ne¬oi noc1ynxa.
Koxncnía :a nponepy ce naínemhe cac1oín on
npencennnxa n nna n¬ana. Hpencennnx xoxncníe íe
oõnnno n¬an axpenn1annonoi 1e¬a. nox ce n¬anonn
õnpaíy ca ¬nc1e xannnna1a xoíy nepndnxyíe onionapa-
íyhe npodecnona¬no npym1no (na npnxep IEEE y
e¬ex1po1exnnnn).
Cnoíe na¬a:e xoxncnía ycxeno caonm1ana ¬nny
n¬n 1e¬y xoíe íe nan¬e»no :a nac1annn npoipax. Ko-
xncnía :a1nx npnnpexa n mane nnc1n1ynnín npny
nep:níy nncanoi n:nem1aía n nnc1n1ynnía nxa npn¬n-
xy na y npennnhenox poxy onionopn yxo¬nxo nxa
npnxenõe n¬n xoxen1ape. Koxncnía :a1nx npnnpexa
:anpmny nep:níy n:nem1aía xoíy ynyhyíe nnc1n1ynnín
n axpenn1annonoí aiennnín. Y n:nem1aíy ce nanone
c¬enehn na¬a:n:
• Hnnennne. na npnxep na nac1any na oõpa:on-
nox npoipaxy oõanna ne1 nac1annnxa.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
95
• H:íane o ncnyneny xpn1epníyxa.
• H:íane o xoiyhnx npoõ¬exnxa. Ha npnxep. na
íe onpehenn xpn1epníyx :anononen. a¬n na no-
c1oín xoiyhnoc1 na ce cn1yannía npoxenn 1axo
na xpn1epníyx nnme nníe :anononen. Y onax-
nnx c¬ynaíennxa nnc1n1ynnía xopa na ypann
neonxonne xopaxe n oõe:õenn xon1nnynpano
:anononanane xpn1epníyxa.
• Yonena c¬aõoc1. Ha npnxep. na íe xpn1epníyx
:anononen. a¬n 1axo na ne oõe:õehyíe xna¬n-
1e1 npoipaxa n xo»e na nonene no 1oia na
xpn1epníyx nehe õn1n ncnynen no c¬enehe
nponepe. Hnc1n1ynnía xopa na npeny:xe xepe
xoíe he oõe:õenn1n no1nyno n xna¬n1e1no nc-
nynanane xpn1epníyxa.
• Yonenn nenoc1a1ax. Ha npnxep. na nexn xpn-
1epníyx nníe ncnynen.
• Koxen1ap n¬n cyiec1nía xoía ce ne onnocn
nenocpenno na nexn xpn1epníyx. a¬n xo»e
õn1n on xopnc1n :a nnc1n1ynníy y nnny yna-
npehena xna¬n1e1a npoipaxa.
Hpe neio m1o axpenn1annona aiennnía pa:xa1pa
n:nem1aí xoxncníe. nnc1n1ynnía xo»e na noc1ann no-
na1ne nndopxanníe. xoíe xoiy na õyny on xopnc1n y
:anpmnoí onenn npoipaxa. Aiennnía xo»e na y:xe y
oõ:np one nona1ne nndopxanníe a¬n. y onm1ex
c¬ynaíy. cnoíe :axnynxe :acnnna na n:nem1aíy xoín ce
onnocn na npexe noce1e xoxncníe nnc1n1ynnín.
H. 4. Cn¬yxe o axpenn1annín
Axpenn1annona aiennnía nonocn :anpmny on¬yxy
o axpenn1annín na ocnony n:nem1aía n npenopyxe
xoxncníe n na ocnony onionopa nnc1n1ynníe. Axpenn-
1annona aiennnía nonocn on¬yxy na ¬n íe oõpa:onnn
npoipax axpenn1onan n¬n nníe. a¬n ne paninpa npo-
ipaxe. Axpenn1annía ce naíe na onpehenn nepnon.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
96
oõnnno na nne n¬n mec1 ionnna. Axpenn1annía ce naíe
na mec1 ionnna npoipaxnxa xoín y no1nynoc1n :ano-
nonanaíy noc1annene xpn1epníyxe. Atpcauüauuja
+o»c aa cc üpoocpaoa y 6u(o tojc opc+c y üoty aaüo7
ücpuoaa.
Y c¬ynaíy na xoxncnía cxa1pa na npoipax nxa
c¬aõoc1n. axpenn1annía ce naíe na xpahn nepnon.
oõnnno na nne ionnne. Ha npnxep. dax1opn xoín
y1nny na xpahn nepnon axpenn1anníe cy nen:necno
dnnancnpane. nen:necnoc1n y noi¬eny anxnnnc1pa-
1nnne opiann:anníe. no1peõa :anomnanana xna¬n-
1e1nnínx nac1annnxa. noõonmane onpexe. nonn
nac1annn n¬anonn n npoipaxn. npene¬nxa :anncnoc1
on íennoi xnynnoi nac1annnxa n c¬nnno.
Axo aiennnía :axnynn na npoipax ne :anononana
xpn1epníyxe. onna ce opiann:yíe nononna noce1a y
poxy on íenne ionnne. Axo y nononnoí noce1n npoipax
n nane ne ncnynana yc¬one. axpenn1annía ce yxnna
(axo íe panníe neh õn¬a na1a).
Aiennnía xo»e na nonece íenny on c¬enehnx on-
¬yxa:
• Hpoipax ncnynana cne :ax1ene n axpenn1yíe
ce na nepnon on mec1 ionnna.
• Hcnynanane xpn1epníyxa xopa na ce noõon-
ma no c¬enehe nponepe xoía ce :axa:yíe oõnn-
no :a nne ionnne. C¬aõoc1n cy 1axne na nníe
no1peõna noce1a xoxncníe. neh íe nononna
nponepa xopaxa xoíe íe npeny:e¬a nnc1n1ynn-
ía.
• C¬nnno npe1xonnox. a¬n ce :axa:yíe noce1a
xoxncníe :a nne ionnne. Cnne ce pann o c¬a-
õoc1nxa xoíe :ax1enaíy nponepy xoxncníe na
¬nny xec1a.
• Y c¬ynaíy na íe xoxncnía y1npnn¬a na íe nnc-
1n1ynnía o1x¬onn¬a yonene c¬aõoc1n. aiennn-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
97
ía xo»e na npony»n axpenn1anníy na nepnon
on nne no mec1 ionnna.
• Hpoipax nxa nenoc1a1xe xoín :ax1enaíy noce-
1y xoxncníe y poxy on íenne ionnne.
• Koxncnía íe :axnynn¬a na íe nnc1n1ynnía o1-
x¬onn¬a nenoc1a1xe n npoipax ce axpenn1yíe
na nepnon on íenne no ne1 ionnna.
• Hpoipax nxa nenoc1a1xe. ne ncnynana xpn1e-
pníyxe n ne xo»e na ce axpenn1yíe.
• Hoc1ynax axpenn1anníe ce oõyc1anna na :ax-
1en nnc1n1ynníe.
Hocc6uu+ üocüyüto+ pc7y(uuc cc »a(6a uucüu-
üyuujc ua touauuy oa(yty a7cuuujc aa cc üpo7pa+ uc
atpcauüyjc.
Hnc1n1ynnía ca axpenn1onannx npoipaxox íe
ny»na na oõanec1n aiennníy y c¬ynaíy :nanaínnx npo-
xena y na:nny npoipaxa. nac1annox xanpy. oõpa:on-
nox nnny. n¬any n npoipaxy. õpoíy c1ynena1a. anxn-
nnc1pannín. npoc1opy n onpexn n dnnancnícxox c1a-
1ycy. Y onnx c¬ynaíennxa aiennnía opiann:yíe npone-
py. xoía 1peõa na y1npnn na ¬n cy npoxene 1axne na
xoiy nonec1n no npoxene axpenn1annonoi c1a1yca.
1peõa nxa1n y nnny na axpenn1onann npoipaxn
:anononanaíy xnnnxa¬ne xpn1epníyxe. onnocno xn-
nnxa¬ne c1annapne. Bpexe na xoíe íe npoipax axpe-
nn1onan ne npenc1anna paninpane npoipaxa y noi-
¬eny xna¬n1e1a. Hucüuüyuuja +o»c aa o6jaou ca+o
aa (u jc üpo7pa+ atpcauüooau u(u uujc. a(u uc c+c
aa o6jaou u(u ua7ooccüu opc+c ua tojc jc üpo7pa+
atpcauüooau. Hapanno. nnc1n1ynnía xo»e na xopnc-
1n caxo nndopxanníy o axpenn1annín onpehenoi npo-
ipaxa n ne cxe na na õn¬o xoín npyin nannn xopnc1n
ony nndopxanníy. na npnxep na naionec1n na íe nexn
npyin npoipax 1axohe axpenn1onan.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
98
H. 5. Hpnxep: Kpn1epníyxn :a
axpenn1anníy npoipaxa n:
panynapcxnx nayxa
Y ooo+ oac(ty ytpaüto cy ua(o»cuu tpuücpu-
jy+u toju cc topucüc y atpcauüauuju uacüaouux üpo-
7pa+a ua pauyuapctux uayta.
Hpoipax xopa na nxa noxyxen1onane n xepnnne
nnnene n onexnnane pe:y¬1a1e xoíe noc1n»y cnpme-
nn c1ynen1n. Honann xoín noxa:yíy noc1n:ane oõpa-
:onnoi nnna xopaíy na ce npnxnynnaíy n noxyxen1y-
íy. Hnc1n1ynnía xopa nepnonnnno na nponepana na ¬n
ce noc1n»y nnnenn. 1e na xopnc1n pe:y¬1a1e onnx
nponepa na õn ynanpenn¬a npoipax.
C1ynen1n 1peõa na :anpmanaíy npoipax y pa:yx-
nox poxy n :anononanaíy cne :ax1ene nednnncane
npoipaxox. C1ynen1n xopaíy na nxaíy xoiyhnoc1n
nn1epaxnníe ca nac1annnnnxa. na noõníaíy yny1c1na n
cane1e y ne:n ncnynanana oõane:a xoíe :ax1ena npo-
ipax n cane1e o npodecnona¬noí xapníepn.
Hac1annnnn ce ax1nnno õane cnoíox naynnox nnc-
nnn¬nnox n nxaíy nononno mnpoxo n nononno cne-
nnía¬n:onano :nane no1peõno :a n:nohene canpexe-
nnx oõpa:onnnx npoipaxa y panynapcxnx nayxaxa.
Hpoipax xopa na nxa nononan õpoí nac1annnxa :a
cne npenxe1e. xoín oõe:õehyíy xon1nnyn1e1 n c1aõn¬-
noc1 npoipaxa. Hac1annnnn xopaíy õn1n 1axo on1e-
pehenn oõane:axa na nxaíy nononno npexena :a na-
npenonane y cnoíoí c1pynn.
Hac1annn n¬an n npoipax íe y cx¬any ca noc1an-
nennx oõpa:onnnx nnnex. H¬anox cy oõyxnahene
onm1e oõpa:onne oõ¬ac1n. c1pynne oõ¬ac1n n n:õop-
nn npenxe1n xoín npnnpexaíy c1ynen1e :a npodecno-
na¬ny xapníepy y oõ¬ac1n panynapc1na. :a nane
ycanpmanane y panynapcxnx nayxaxa n :a pan n
»nno1 y canpexenox npym1ny. C1pynnn npenxe1n xo-
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
99
paíy na oõyxna1e ocnonne n nanpenne (advanced) oõ-
¬ac1n panynapcxnx nayxa xoíe ce oc¬anaíy na 1eopní-
cxe nncnnn¬nne n xa1exa1nxy.
C1annapnn cy n:pa»enn y õpoíy nacona no cexe-
c1py. npn nexy 3O nacona no cexec1py onionapa nynox
on1epeheny y 1oxy mxo¬cxe ionnne. Hac1annn n¬an
xopa na oõyxna1n c¬enehe oõ¬ac1n ca nanenennx naí-
xannx õpoíex nacona no cexec1py:
• 3O nacona no cexec1py n: xa1exa1nxe n 1eo-
pnícxnx nncnnn¬nna (science):
• 3O nacona no cexec1py n: npym1nennx nayxa.
yxe1noc1n n¬n c¬nnnnx oõ¬ac1n:
• 16 nacona no cexec1py n: ocnona panynapcxnx
nayxa:
• 4O nacona no cexec1py n: canpexennx oõ¬ac1n
y panynapcxnx nayxaxa:
• 16 nacona no cexec1py n: nanpennnx (advanced)
o6(acüu pauyuapctux uayta.
Hac1annn n¬an n npoipax xopa na noxpníe oõ¬a-
c1n a¬iopn1axa. c1pyx1ypa nona1axa. npoíex1onana
cod1nepa. npoipaxcxnx íe:nxa. opiann:anníe n apxn-
1ex1ype panynapa. Hai¬acax xopa õn1n na 1eopní-
cxnx ocnonaxa. ana¬n:n npoõ¬exa n npoíex1onany
pemena. C1ynen1n 1peõa na noõníy npax1nnno :nane
n: pa:¬nnn1nx npoipaxcxnx íe:nxa n cnc1exa n c1ex-
ny noõpo no:nanane õap íennoi npoipaxcxoi íe:nxa
nncoxoi nnnoa.
C1ynen1n xopaíy na on¬anaíy noõpnx nncannx n
ycxennx n:pa»ananex. Y n¬any 1peõa na noc1oín
nononna noxpnnenoc1 npym1nennx n e1nnxnx noc¬e-
nnna panynapc1na.
¹aõopa1opníe n panynapcxa onpexa xopaíy na
õyny nononnn n noc1ynnn 1axo na c1ynen1n xoiy na
oõane :ax1enane ne»õe. Mopa na õyne oõe:õehena
noxyxen1annía :a xapnnepcxe n cod1nepcxe cnc1exe
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
100
xoíe xopnc1e nac1annnnn n c1ynen1n. Mopa na ce
oõe:õenn nononan õpoí ocoõna xoíe onp»ana ¬aõo-
pa1opníe n panynapcxy onpexy n ocoõna xoíe oõynana
c1ynen1e y xopnmheny onpexe.
Hnc1n1ynnía xopa na nxa nononne dnnancnícxe
pecypce na oõe:õenn oxpy»ene y xoxe npoipax xo»e
na noc1nine cnoí oõpa:onnn nnn. Pecypcn xopaíy na
õyny 1axnn na npnnyxy xna¬n1e1ne nac1annnxe n na
nx ce oxoiyhn ynemhe na nannona¬nnx c1pynnnx
cac1annnxa xaxo õn onp»a¬n xoxne1en1noc1 y cnoínx
c1pynnnx oõ¬ac1nxa.
Atpcauüauuja y oucoto+ uto(cüoy Icüy6(utc Cp6ujc
101
CIP Ka1a¬oin:annía y nyõ¬nxannín
Haponna õnõ¬no1exa Cpõníe. Leoipan
OO6.83.O6:378.4(1OO) 378.4.O14.542(497.11)
HHKC¹HT. Py»nna
Axpenn1annía y nncoxox mxo¬c1ny Penyõ¬nxe
Cpõníe / Py»nna Hnxo¬nh. Benxo Ma¬õama.
Leoipan : A¬1epna1nnna axanexcxa oõpa:onna xpe»a.
2OO2 (Leoipan : bocníe). 1O1 c1p. : 2O cm
Ha npxy nac¬. c1p.: Mnnnc1apc1no npocne1e n cnop1a
Penyõ¬nxe Cpõníe. C1p. 91O: Hpenionop /
Cpõníanxa 1ypaí¬nh. Hanoxene y: 1exc1.
1npa» 1OOO. Lnõ¬noipadnía: c1p. 8486.
ISBN 8684151 O11
1. Ma¬õama. Benxo
a) Bncoxomxo¬cxo oõpa:onane Kon1po¬a xna¬n1e1a
Y cne1y
õ) Bncoxomxo¬cxo oõpa:onane Kon1po¬a xna¬n1e1a
H¬annpane Cpõnía
COBISS-ID 1O2293772