Codul deontologic al magistratului Dispoziţii generale

Art. 1: Justiţia ocupă un loc esenţial în orice societate fundamentată pe principiile statului de drept, iar magistraţilor le aparţine o putere şi, corelativ, o responsabilitate cu totul specială. În exercitarea acestora, în raporturile cu justiţiabilii, cu ceilalţi participanţi la activitatea de judecată, cu societatea în ansamblul său, a cărei încredere în independenţa şi corectitudinea justiţiei este prioritară, magistraţilor le revin drepturile recunoscute prin lege şi obligaţii reglementate, de asemenea prin lege.

Art. 2: Rolul Codului deontologic este acela de a formula standarde de conduite magistratului pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea şi demnitatea profesiei sale.

Art. 3: Respectarea standardelor de conduită prescrise de Codul deontologic este evaluată de către organele competente, potrivit legii, să intervină în desfăşurarea carierei profesionale a magistraţilor. Încălcarea acestor reguli poate conduce la angajarea, potrivit legii a răspunderii disciplinare numai în ultimă instanţă, atunci când gravitatea sa o impune.

Art. 4: Prezentul Cod este deopotrivă aplicabil tuturor magistraţilor, cu excepţia dispoziţiilor Capitolului VII, care se aplică numai magistraţilor procurori.

Cap.I Independenţa Justiţiei

Art. 5: Magistraţii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei nu ca pe un privilegiu care le-ar aparţine, ci ca pe o garanţie pentru societate, fără de care aceasta nu ar putea exista ca o societate democratică, organizată pe principiul supremaţiei dreptului. Ei trebuie să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea şi principiile generale ale dreptului, fără a da curs presiunilor şi influentelor exterioare. În desfăşurarea oricărei activităţi, magistraţii trebuie să aibă un comportament care să nu pună în nici un caz în pericol încrederea în independenţa lor.

în condiţiile permise de lege. Art.Art. nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formaţiunile politice şi nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri. regulamente. Magistraţii nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formaţiune politică. 10: Magistraţii au îndatorirea de a contribui la garantarea supremaţiei legii şi a statului de drept. 7: Magistraţii trebuie să utilizeze toate mijloacele aflate la îndemâna lor pentru ca participarea la viaţa activă politică a rudelor lor apropiate să nu le afecteze imparţialitatea şi să elimine orice aparenţă că aceasta le-ar putea afecta imparţialitatea în îndeplinirea îndatoririlor profesionale. 6: Magistraţilor le este interzis să facă parte din partide politice sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter politic. 8: Magistraţii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea funcţiilor pentru a-şi exprima convingerile politice.II Promovarea supremaţiei legii Art. este neîndestulătoare sau neclară. . aceştia trebuie în mod deosebit să respecte prezumţia de nevinovăţie şi să nu-şi exprime opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei unei persoane decât în formele şi prin mijloacele cerute de lege. Art. Ei pot participa la reuniuni publice numai în măsura în care nu îşi exprima în acest cadru convingeri politice. Art. Cap. a magistraţilor la diverse comisii sau comitete pentru elaborarea proiectelor de legi. Magistraţii nu pot refuza să soluţioneze o cauză pe motiv ca legea nu prevede. tratate sau convenţii internaţionale sau în orice alt tip de comisii. a drepturilor şi libertăţii fundamentale ale cetăţenilor. În procesele penale. 9: Participarea. precum şi consultarea acestora cu privire la elaborarea unor proiecte nu trebuie să le afecteze independenţa şi imparţialitatea ca acestea ar putea fi afectate. Magistraţii nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcţie publică cu caracter politic.

Cap.III Imparţialitatea magistraţilor Art. le este îngrădit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată sau a parchetului şi trebuie să se ferească să creeze aparenţa că ar putea influenţa în orice fel soluţia ce se va da. vreo prejudecată legată de rasa. magistraţii sunt datori să nu manifeste. integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă în orice calitate. . religia. 12: Magistraţii sunt datori să aducă la cunoştinţa celor competenţi să dispună cu privire la abţinere. orice situaţii în care au sau ar putea exista aparenţa că ar avea vreun interes de orice natură. statutul socio-economic şi cultural al unei persoane. Ei au îndatorirea de a proteja egalitatea cetăţenilor în faţa legii. asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu. regulamente şi ordine de serviciu. naţionalitatea.Art. Cap. soţiilor şi copiilor lor. Chiar şi în asemenea situaţii însă. Magistraţilor le este permis să pledeze. Nici un motiv nu poate justifica recurgerea la tratamente degradante sau umilitoare ori lezarea integrităţii fizice şi a sănătăţii sau demnităţii persoanelor. sexul. şi nici să-şi exprime public părerea asupra unor procese aflate în curs de desfăşurare asupra unor litigii cu care a fost sesizat parchetul. cât şi în afara acestora. 13: Magistraţii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbal unor probleme litigioase chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau pachete decât acelea în cadrul cărora îşi exercita funcţia. în condiţiile prevăzute de lege numai în cazurile lor personale. precum şi a persoanelor puse sub tutela sau curatela lor.IV Exercitarea îndatoririlor profesionale de serviciu Art. 11: Atât în cursul procedurilor care se desfăşoară înaintea lor. ale părinţilor. de a le respecta şi apăra demnitatea. în nici un mod. 14: Magistraţii sunt chemaţi să-şi îndeplinească cu competenţă şi corectitudine îndatoririle profesionale ce le revin şi să-şi respecte obligaţiile cu caracter administrativ stabilite prin legi. Art. la procedurile judiciare.

să-şi actualizeze informaţiile în domeniul legislaţiei naţionale şi a dreptului internaţional. magistraţii sunt obligaţi să păstreze materialele respective în incinta instanţei sau parchetului şi să nu permită consultarea lor decât în cadrul prevăzut de lege şi regulament. lucrările au un caracter confidenţial. a lucrărilor care le revin. În cazul în care. civilizate şi imparţiale faţă de părţi. magistraţii au datoria de a renunţa la celelalte activităţi. pentru a nu prejudicia intereselor părţilor şi imaginea justiţiei în societate. . stagii organizate de pregătire sau după caz. potrivit legii. 17: Magistraţii au obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei. 18: Magistraţii sunt obligaţi să folosească sau să permită utilizarea resurselor şi mijloacelor materiale care le sunt puse la dispoziţie numai conform destinaţiei lor. experţi şi celelalte persoane cu care intră în contact în calitatea lor. Art. iar în cazul în care legea nu prevede.Art. cel puţin o dată la 5 ani. Ei au îndatorirea de a menţine în bună stare mijloacele şi dotările care le-au fost încredinţate şi de a le restitui în momentul în care li se solicită sau la încetarea activităţii. În cazul în care ar apărea un asemenea risc. Art. avocaţi. le revine îndatorirea ca prin eforturi individuale să-şi aprofundeze continuu cunoştinţele teoretice. sunt obligaţi să respecte programul de lucru şi să nu se angajeze în activităţi a căror desfăşurare ar afecta timpul pe care ar trebui să-l aloce îndeplinirii îndatoririlor profesionale şi a celor de serviciu. la Institutul Naţional al Magistraturii. În acest scop. De asemenea. de perfecţionare profesională. 15: Magistraţii sunt datori să depună diligenţa necesară în vederea îndeplinirii cu celeritate. informaţiile pe care le-au obţinut în calitate de magistraţi. de parchetele de pe lângă curţile de apel. 16: Magistraţii trebuie să impună ordine şi decenţă în timpul soluţionării cauzelor prin adoptarea unei atitudini demne . exclusiv în interesul instanţei. cu respectarea termenelor legale. La instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori în cadrul formelor organizate de curţile de apel sau. Art. 19: Magistraţii au îndatorirea de a se preocupa în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de menţinere la un nivel corespunzător de competenţă profesională. martori. după caz. Art. în special european. înăuntrul unor termene rezonabile. În acest scop. conform repartizării. ei sunt obligaţi să efectueze.

în acest caz . 23: Relaţiile magistraţilor cu colegii lor trebuie să fie corecte.Art. magistraţii cu funcţii de conducere sunt datori să examineze cu imparţialitate şi obiectivitate criteriile legale referitoare la competenţa profesională şi la calităţile morale ale candidaţilor. inclusiv cele de sancţionare sau de a sesiza autorităţile ierarhic superioare. ei trebuie să acorde întotdeauna prioritate intereselor instanţei. Cap. cu colegii. să manifeste iniţiativă şi spirit de responsabilitate. transferare sau numire a unor magistraţi sau când avizează sau decid cu privire la angajarea personalului auxiliar. Magistraţilor nu le este permis să intervină pentru a influenţa în vreun fel deciziile. Art. indiferent de funcţia acestora. Art. magistraţii trebuie să se preocupe de organizarea activităţii personalului şi de folosirea mijloacelor materiale cu maximum de eficienţă. 20: În exercitarea funcţiilor de conducere în care sunt numiţi. fiindu-le cu desăvârşire interzis să se folosească de calitatea lor de magistraţi pentru a obţine avantaje sau priorităţi în rezolvarea unor astfel de interese. de a lua masurile de competenţa lor. bazate pe respect şi bună credinţă. transfer sau o desemnare de orice natură.V Demnitatea şi onoarea profesiei de magistrat Art. în desfăşurarea proceselor în curs ori pentru a influenţa soluţia dată. Magistraţii trebuie să apere prestigiul puterii judecătoreşti printr-o comportare adecvată în relaţiile cu justiţiabilii. cu întregul corp social. cu reprezentanţii celorlalte organe ale statului. În luarea deciziilor. 22: Magistraţilor nu le este îngăduit să pretindă sau să accepte să-şi rezolve interesele personale. Magistraţii care îndeplinesc funcţii de conducere au îndatorirea de a verifica orice informaţie primită în legătură cu neregulile în desfăşurarea activităţii. respectiv ale parchetului şi bunei administrări a justiţiei. sau ale altor persoane. Magistraţii cu funcţii de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a interveni. altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii. Magistraţii nu îşi pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor cu excepţia în care aceasta afectează imaginea justiţiei. familiare. atunci când luarea măsurilor corespunzătoare depăşeşte competenţa lor. altfel decât le este permis prin lege. sau să accepte ca alţii să o facă în interesul lor atunci când aspiră la promovare. Atunci când formulează sau avizează propuneri de promovare. magistraţii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natura să compromită demnitatea lor în funcţie şi în societate. 21: Atât în exercitarea atribuţiilor profesionale cât şi în afara acestora.

În nici una dintre aceste situaţii însă. naţionale sau internaţionale şi pot participa la reuniunile acestora. precum şi la acelea cu caracter literar. nici să se angajeze în activităţi care ar putea afecta negativ desfăşurarea activităţii profesionale sau care. le este interzisă exercitarea.putând să aducă această împrejurare la cunoştinţa persoanelor însărcinate cu atribuţii de conducere şi control din cadrul instanţei sau al Ministerului Justiţiei. le este interzisă participarea la administrarea unor asemenea societăţi sau regii autonome. prin natura. precum şi participarea la conducerea unor societăţi comerciale sau civile ori a regiilor autonome. magistraţii nu trebuie să accepte responsabilităţi. ori la emisiuni audiovizuale. Art. 27: Judecătorilor şi procurorilor. 25: Magistraţii sunt liberi să formeze asociaţii profesionale sau alte organizaţii având ca scop reprezentarea intereselor proprii. ştiinţific sau social. dacă acestea le-ar afecta imparţialitatea sau ar putea aduce atingerea statului lor de magistrat ori ar putea crea aparenţa unei asemenea afectări a imparţialităţii. numai dacă acestea nu au caracterul de acţiuni politice şi numai dacă nu este afectată imaginea şi interesul justiţiei. imparţialitate şi în termenele legale a îndatoririlor profesionale. ei sau rudele lor apropiate. Cap. cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. respectiv al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. magistraţilor le este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi din care ar obţine avantaje de orice natură. a activităţilor de comerţ. să impieteze asupra îndeplinirii cu corectitudine. pot adera la asociaţii profesionale locale. precum şi orice informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii magistraţilor desemnaţi de conducerea instanţei sau parchetului şi în condiţiile stabilite prin Regulament. De asemenea. Informaţiile referitoare la litigiile aflate pe rolul instanţei ori parchetului. 24: Magistraţii pot colabora la publicaţii de specialitate. 26: Magistraţii nu pot cumula această calitate cu nici o alta funcţie publică sau privată. modul de finanţare ori modalitatea de acţiune ar putea. Chiar în acest caz însă. Art.VI Activităţi incompatibile cu calitatea de magistrat Art. în orice formă. Art. direct sau prin persoane interpuse. . promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor. precum şi încrederea publică în instituţia judiciara.

Art. 29: Magistraţii care doresc să părăsească corpul magistraţilor au obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţa conducătorului instanţei sau parchetului decizia lor. în exercitarea sau în vederea exercitării atribuţiilor profesionale. Art. 31: Magistraţii procurori îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii. la jocurile de tip piramidal. până în îndeplinirea formalităţilor necesare pentru eliberarea din funcţie. 28: Magistraţilor le este interzis să solicite sau să accepte.VII Dispoziţii speciale pentru magistraţii procurori . favoruri sau împrumuturi. daruri sau promisiuni de daruri. Cap. invitaţii la activităţi cu caracter profesional. Art. magistraţii procurori trebuie să dea dovadă de imparţialitate. în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare pentru eliberarea din funcţie. incompatibile cu funcţia de magistrat.Art. conform legii. . 30: Magistraţii sunt datori să depună în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege declaraţia de avere. jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor în condiţiile legii. orientându-şi întreaga activitate spre descoperirea adevărului. Ei nu pot desfăşura alte activităţi. În exercitarea funcţiei lor. burse în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi participanţi. 32: Procurorii au îndatorirea de a îndeplini cu celeritate şi corectitudine dispoziţiile date. Magistraţilor le este interzisă participarea directă sau prin persoane interpuse. de superiorii ierarhici. imparţialităţii şi controlului ierarhic. Procurorii sunt obligaţi să administreze toate probele necesare descoperirii adevărului atât cele în favoarea acuzării cât şi a apărării. direct sau indirect. magistraţii pot primi cărţi juridice oferite de autorii sau editorii lor. pentru ei sau pentru alţii. În exercitarea sau în vederea exercitării profesiei. Ei sunt obligaţi să asigure respectarea prezumţiei de nevinovăţie a învinuiţilor şi inculpaţilor.[sus] Art.

Art. 33: Magistraţii procurori sunt obligaţi să se abţină de a interveni în secretul deliberării şi de a face aprecieri cu privire la hotărârile judecătoreşti. în afara celor cuprinse în motivarea căilor de atac exercitate în condiţiile legi. .

f½ 9¯f f¾½ ¯f –  .f–¾f°½ €f¾m¾° nfm½ ¯nf – f°½  ¾ °  ° ¾mf ¾f° nfm  .f–¾ff ° f f fn° f–ff°f f¾½ ¯f –Âf¾f  ½ f ½Â m€° f¯ °f f n m °  °½n ¾ ½ °f fn Âf  °¯ ¾ ¾m ¾½ n ½ ¯f ° °m ¾m°  ½¯ ½°ff¾½f°m ¾f° °m ° ½ ¾f° ni °€¯ ½°¯©fn  n  – .

 i °n¾½n nf ¾ ¾€mÂfm °f° f ni °f€fffn ¾f ¯f–¾f ¾° f¾m°¯f°€ ¾  °°n°¯ ½ © nfm –fm f¾f ¾  –f °f°ff f ¾f¾n n°¯nÂnff° ½ ¾f° f ° f f f½ ©f –ff fn m ° °€ff – f¾–i°  °ff¯ °© n ° ¾n¯°f f ¾½ nfÂf½mf ¯°f f ° –f f€nm¯fmf ½ ¾f° nf ½fn½m °n nff f½n © nf -n°¯°½f ©¾€nf n– ffff¯ ° –f f° ¾f¯f f f° –m€n Âf¾m°mm¾f ¯°m½ ¾f°   .

f–¾f°½¾m fn°¾f¾n¾ ¾f f°½ ¯ –f¾ nf fnm ½n ¾  ¾½ n ¾°½ f°¾f° ¾f½fn  nifn f °nf nmf Â nf €°nf °n¾m  ½¯ ½ n½m ff¾½f°½n ¾ f€f  °n¾ ¾€mÂf f¾½f °–nnf f€¾¾ ¾f½fn  .f–¾f ¾ ½ ¯¾¾m½  °n° ½ m  – °¯f °nf ½ ¾°f f ½m° ¾Ân½ ½ n¯Âf½ ¾f° ½¾ ¾ f¾fnf f .f–¾f¾° f¾mf nmfn°Â°fn n¯½ °¾m ¾½°mn½ ff °  n ¾f °nf f¾ff½ f ¾ff½f °fnmff f °° ¾ n °fm   .f½ ¯½fff f¯f–¾f  .

f ° f¾ ¯ ° f¾f °¾m  ¾  °–m ¾m¾ €¾ f¾nm nff f½ nf f½ °f°€ °f ¾f°¾f° © nfm¾ff½fn   ¾m¾ € f¾nm¾mn f½f °fnmf½ f °€ °f °n € ¾fn ¾ f f  .

f–¾f¾°n ¯f¾m  ° ½° f¾nmnn¯½ °mÂn n °  ° f ½€ ¾°f n  °Â¾m  ¾½ n –f nnffn f ¯°¾f¾f ½° –  –f¯ °  ° ¾ n  .f½ I nf f ° f½€ ¾°f ¾ n  .

f–¾ff ° f f f¾ ½ n½f °½ ¯f° °m fnff fn°Â° ½€ ¾°f  ¯ °° f°° n ¾½°m n¯½ °m½€ ¾°fm  °fn ¾¾n½ ¾° –f¾m € n n ½° fmff° ¾f––f°f ½ –m ¾f ½mnf ½ € n°f ½€ ¾°fm f°¾-f°ff.f–¾f¾° –f¾m€¾ f¾nm¾f¾m½ ¯mf f ¾¾ ¯©fn ¯f f nf ¾°½¾ f ¾½ °¯fn°€¯ ¾°f  n¾ °° ¾°¾f°  f ° f f f¯ °°  ° °m¾f ¯©fn  m nf f€¾ °n °f  f  ¾ °¯¯ ° °nf ¾ ¾nm¾ff °n f ffnm   . .f–¾f f°¾  °mm¯i° ¾½ °fm¾f °¾m°mf  °nf €¯ –f°f n f½ ¾f ½mnf  ½fn  ½ i°–mn f½  f¾ ¯ ° f  °  ° f fnf½° €° f ¾m Âf½€° n°°n°Â°   n ¾m Âfnf °€¯f  ° ¯ ° –¾f °f°f Âf ½° °f°f  ° ¾½ nf ½ f°  .f–¾f¾° f¾m ½°m – °f° n ¾fm ° f ° ½°nn f n ¾½ nf f ¯ ° –f f °nf °nf – f°½  °m°° ¯ ° °f  fnmnf  ° n°€¯ ½fm  °fn ¾¾n½ ¾° –f¾m ¾½ n ½–f¯ n¾m°¾ f°–f©  °fnmfnm ¾€mÂf ff€ nf¯½½ nf f ¾m fn  ° ½° ° f½€ ¾°f Âfn  ¾ n °nf °nf ff½m f°f¾ ¯ ° f¾n ¯f–¾ff ff f °°ffn f fnm ½ °f°½ © nf° ¾ ½m¯f–° f©¾  °¾n f   .f–¾ff –ff f° m¾f€¾½ °f ¾n½ nin  –f  n  nf f½€ ¾ °€¯f ½ nf f ° °nff ¯f–¾f  °nf °nf ½ – nm f°nffn n°€ °f ¯f–¾f¾° –f¾m½m¾  ¯f f  ¾½ n  °°n°f°¾f° ¾f½fn ¾m°½ ¯mn°¾f f ni °nf ½ m –  –f¯ °   .f–¾f ¾m¯½°m °  n °m °¯½¾°mnf ½°f ½f f ° f ° ¯° nf ¯½ff €fm ½m fnf ¯f ½ Ân f ½ ¾f° nnf °m °n°fn °nff f   .

  ° nf f€°n n° n  °nf ¾°°¯ ¯f–¾f ¾m¾ ½ n½  –f°f ffnm½ ¾°f €¾ f¯©fn ¯f f n¯f¯¯ €n °m ¾m ¯f°€ ¾ °fm¾½ ¾½°¾f f °f f n  ¾mfn  ° f°f ½f ° ¾ °¾f°  ¾½ nf ½fn  ° f ¯°¾mf©¾  .f–¾fn€°n n° n °½€¾½ –f ½ nf f½ °f° ° f€ ni ¾ ½ ¯¾½° –  ° ¾€mÂf f½n ¾  °n¾½ °f°€ °f¾f fm  .f–¾fnf  ° ½° ¾n€°n n° n f ° f f f €nfn °€¯f ½¯m ° –mmn° –  ° ¾€mÂf ffnm ff¯f¾ n¯½ °f °n¾n  ¾f°n°f ¾f f¾ ¾ffm fn¾½ f f°nni° f f¯m¾ n ¾½°mf ½m Â n¯½ °f °nni° €¯ fm¾ff fm½½° ½¯f f°¾€ f ¾f°¯ f°¯f–¾f ¾fni° f fm¾f n n½ ff°–f©f f½ ¾°fff ¯f–¾fn€°n n° n ¾° f¾m f¯° n¯½fff   nf n  –f € f f n¯½ °f½€ ¾°fmÂfnfm ¯f f nf° f .

f½ I ¯°f f°f f½€ ¾ ¯f–¾f  i ° nf ff ½€ ¾°f ni °f€fffn ¾f ¯f–¾f¾° f¾m¾ f °m fn fn ¾f€f½ °ff¾mn¯½¯m ¯°f f °€°n  °¾n f .f–¾f° Â½ ½¯f½m fn½ f½ f f ½€ ¾°fm¯fmfn –n n ½f °nf fn f¾ff€ n fm¯f–° f©¾  °fn ¾nf .f–¾f ¾mf½ ½ ¾–½ © nm ½° n¯½f f nfm ° f n ©¾f nn – n ½ °f°n f –f° f ¾f n ° –n½¾nf   .f–¾f° ¾ ½ ¯¾¾m° °m½ °f°€ °f ° °€ n ¾f¾mfnn ½ nf f¾m€fnm °° ¾f°nni° f¾½mf½¯f f°¾€ ¾f ¾ ¯°f n °fm   f ¯f–¾fnn – ¾m€ n n ff ½ ¾½ n °mn °m ° € ° €°nffn ¾f .f–¾f° ¾  °–m ¾m½ ° m¾f¾mfnn ½ ¾m   ° ¾ ½ ¾°f €f¯f ¾ff f½ ¾f° f€ ni °¯fnf –f – ¯ °f½ °n m ° €°  n ¾mi ° ¾¾m¾ €¾ f¾nm nff f ¯f–¾f½ °f ° ff°f© ¾f½m ° f f°f¾€ ° ¾ .

½i° ¾mf nmfn f¾m ¯½ ©f fn°Â°f½ ¾f°  °¾mn°f nf n° n  n° °nf °¾f° ¾ff.°¾ ¾  ¾½ nf9fn ½ i°–m.

f–¾f½nf ff½ nf ¾½ nff ½ n¯Âffn fnnffn f °€n¾f¾nf f ¯¾°f f °¯f fnmfn ¾ f°fnffn fn°½n  °¯f fnm° ¾ f€ nfm¯f–° f° ¾©¾ ½ n¯Â °n f½ nm °°¾f © nff °€¯f € f f– f€f ½ °¾f° ½fn ½ n¯Ân °€¯fn½ f–f°f f ¾€mÂf ffnm¯f–¾f ¾ ¯°f n° n f °¾f° ¾f½fn  °n° ¾f ½° –f¯ °   . f ½ ¯m ¾   .f–¾f¾° ¾m€¯ f¾nf½€ ¾°f ¾ff –f°ffi° nf¾n½ ½ °f f° ¾ ½½ ½¯f f½ –m½€ ¾°f ½ ©f f¾f ½ f fff¾nf½€ ¾°f nf °f°f ¾f° °f°f ½½fn½ff °° fn ¾f  °°n°f ° fn ¾ ¾f °¾m ¯f–¾f° ¾mfnn ½ ¾½°¾f m °n¾m¾ f°–f©  °fnmnf f½ ff€ nf° –f ¾€mÂf ffnm½€ ¾°f ¾fnf ½° °ff ¯ €°f°f ¯ ff f fn° f½ f  °n €¯m ¾m¯½  f¾½f  ° ½°nn n ° ¯½fff  ° ¯ °  –f f ° f½€ ¾°f  .

f–¾f°½n¯ffn f¾mnff n°nff€°n ½ nm¾f½fm n n ½f €°n fnn ° °mm¯i°¾½ .f½ Inm°n¯½f nnff f ¯f–¾f  .

f °fn ¾nf °¾m ¯f–¾f ¾ ° ¾m ¾€mÂf fnmfnm °nf f ° ff°f© n °fm ¾f f½½f fnmfn ¾ f ff€ nf¯½fff f¾ff½ ff n f°– f¾f ¯f–¾ff ½ fn ff½f °f° f¾ ¯ ° ff€ nmf¯½ffm   nm½n  ¾ ° ¾m nf f  n¾f½°½ ¾f° ° ½¾ f fnm n¯ ½ n¯Â½fn½f ffn° n f°¾n mn¯ nf ¾fn f –f°¯ f¾ ¯ ° f  ¾ ° ¾m½fn½f fff ¯°¾f f°f¾ ¯ ° f¾n m ¾f –f°¯  .

f–¾f ¾ ° ¾¾m¾n ¾f¾mfnn ½  n¾f° n ½ ° ¾f½ ° f f¾f½¯¾° f €f¾f ¯½¯  ° nf f¾f ° f nm f ½€ ¾°f  ° nf f¾f ° f nm½€ ¾ ¯f–¾f½½¯nm© n €  f ¾f °fffnmnnffn ½€ ¾°f ¾  °fn fÂn° nfÂn f ½fn½f° .f–¾f ¾ ° ¾m½fn½f f nm¾f½°½ ¾f° ° ½¾ f©n ½ ½f¯ f ©n °n¾f¾¾ ¯ ° ¾½ °nf ° ¾ f¾–fmf°¾½f °f€°  °n°  –   . .f–¾fnf  ¾n¾m½mm¾ f¾nmn½¯f–¾ff –ff ff n ¯ ff n°Â°fn° nm°¾f° ¾f½fn nf  ° f ° ½°€¯fm ° n ¾f ½ ° f f °€°n °½ ¾€mÂff fnm °n¯½f n€°nf ¯f–¾f ½i°m ° ° ½° f€¯fm° n ¾f ½ ° f f °€°n   .f–¾f¾° f¾m ½°m °n° Âf ¯ ° ½ m  – nfff f   .

f–¾f½n Â ¾€mÂfmfnf f½½°n½ –fm ¯½ffm n° fn  ° nf f€°n ¯f–¾f½n ¾m f f m ¯½fff °i°   ° f–ffnf ¾½ ¾n½ ff m 9n¾° –f¾mf ¯°¾ f ½ ° n ¾f ¾n½ f mfin  ° €ff ffnmniÂff½mm ¾° –f¾mf¾– ¾½ nf f½ ¯ ° °m f  °°Â°n½f   9nf ° f f f ° ½°nn f Ân n ° ¾½ f n°€¯ – ¾½ fn .f½ I¾½¾½ nf ½ °¯f–¾f½n ¾¾   .

  .f–¾f½n¾° –f¾m¾ f °m f° ° °¾ n  m f€fn f½ n n½ fmi © nm   °f€ffn n½°¾  °¯f fnm ffn nf  °n°  – .