You are on page 1of 2

I HC THI NGUYN

TRNG H CNTT V TRUYN THNG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

BNG GHI IM THNG XUYN


Lp hc phn: DIE221-1-11 (N02)
Hc phn : Phng trnh vi phn

Hc k : 1

Nm hc : 2011 - 2012

Gio vin dng danh sch ny :


1. Ghi im cc bi kim tra thng xuyn, im nh gi thc hc tp cho sinh vin
2. Np li cho phng TTKT&BCLGD sau khi kt thc ging dy hc phn.
Stt

M Sinh vin

H v Tn

IM

Ngy sinh

C.CN BI 1 BI 2 BI 3 BI 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DTC09M1200107
DTC0751200001
DTC0951200239
DTC0951200214
DTC0851200154
DTC0951200350
DTC0851200097
DTC0951200091
DTC0951200217
DTC0951200084
DTC0951200369
DTC09M1200236
DTC0951200190
DTC09M1200035
DTC09M1200091
DTC09M1200247
DTC0951200125
DTC09M1200223
DTC0951200265
DTC0851200056
DTC0951200188
DTC0951200287
DTC0851200168
DTC0951200229
DTC0951200228
DTC09M1200209
DTC0851200172
DTC09M1200053
DTC09M1200210
DTC0851200303
DTC0851200067
DTC0951200206
DTC0951200114
DTC0951200075
DTC0951200003
DTC0951200252
DTC09M1200192
DTC09M1200199

Dng Vit Anh


Nguyn Cm Anh
Trng Cng Anh
Dng Vn nh
Nguyn nh Bin
L Th Bnh
ng L Chi
Nguyn Vit Dng
Bng Khnh Duy
Lu Vn Duy
L nh t
Phm Quang t
Nguyn Hi ng
H Duy on
Nguyn Tin on
Hong Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vit Hi
Bin Vn Hnh
T Ngc Hin
Nguyn Anh Hin
Phm Vn Hiu
Trn Cng Hoan
Tng Xun Hp
Th Hu
H Vn Hng
Khng Huy Hng
Cao Trung Kin
T Quc K
Tng Th Lnh
Phm Vn Lm
Nguyn Trng Lu
Chu Th Minh
L Vn Ni
Nguyn Duy Ng
Bi Th Nh
Hong Vn Nhc
L Tun Phong

02/06/1991
26/03/1988
12/09/1991
12/04/1990
14/12/1990
13/10/1991
20/09/1990
23/09/1991
02/09/1990
22/07/1988
06/04/1990
13/07/1991
16/02/1991
10/10/1989
18/01/1991
07/07/1991
04/01/1991
04/09/1990
22/06/1990
24/02/1990
15/11/1990
15/09/1990
24/05/1989
14/10/1991
10/01/1991
05/02/1990
09/09/1990
18/06/1991
06/06/1990
10/11/1990
13/10/1990
26/03/1991
10/10/1991
16/12/1990
15/08/1991
26/09/1990
06/06/1990
22/07/1991

7
7
7
8
8
9
7
6
8
6
7
8
9
8
8
7
7
6
7
8
9
8
8
9
7
9
7
8
7
7
7
7
7
9
7
8

TB

Stt

M Sinh vin

H v Tn

IM

Ngy sinh

TB

C.CN BI 1 BI 2 BI 3 BI 4

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

DTC0951200183
DTC0951200099
DTC0851200240
DTC09M1200274
DTC0951200295
DTC0951200093
DTC09M1200125
DTC09M1200023
DTC0951200294
DTC0851200197
DTC0851200090
DTC0951200107
DTC0851200296
DTC0951200220
DTC09M1200170
DTC09M1200075
DTC0951200363
DTC0851200096

Nguyn Nht Ph
Nguyn Tun Phng
Nguyn Khc Qun
Bi Vn Sn
ng Quang Ti
Nguyn Bo Thi
Hong c Thnh
Nguyn Vn Thnh
Trn Vn Th
ng Quang Thng
Phm Qunh Trang
inh Vn Trng
T Vn Trung
Nguyn Thanh Tun
Ha Thanh Tng
Lm Vn Tng
Nguyn Vn Vy
V Th Xuyn

16/01/1991
16/06/1991
19/08/1990
17/05/1991
02/11/1990
28/09/1991
10/03/1991
04/10/1991
28/08/1991
25/12/1990
27/10/1990
21/01/1991
26/08/1990
21/01/1991
10/09/1991
01/02/1992
07/07/1990
06/01/1989

8
9
7
8
9
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
8

Danh sch c: 56 Sinh vin


H TN, CH K CA GIO VIN

Ghi ch :
Bng im khng c php ty, xa.
im ghi phi r rng, c ch k xc nhn
im trung bnh (TB) c lm trn n phn nguyn

Thi Nguyn, ngy 28 thng 10 nm 2011


XC NHN CA B MN