P. 1
Unit 1_Erti Dan Matlamat Pendidikan

Unit 1_Erti Dan Matlamat Pendidikan

Ratings:
(0)
|Views: 32|Likes:
Published by fourmac

More info:

Published by: fourmac on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 1

UNIT 1 ERTI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN SERTA MODEL PENGAJARAN
HASIL PEMBELAJARA N
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Membezakan erti pendidikan mengikut beberapa perspektif ilmu ekonomi, politik, sosiologi dan psikologi. 2. Menyatakan dan mentafsir matlamat pendidikan di Malaysia. 3. Menghurai beberapa erti pengajaran dan pedagogi. 4. Membezakan beberapa model pengajaran. 5. Menghuraikan model pengajaran UPSI dan memberi contoh langkah-langkahnya.

PENGENA LAN
Kita boleh melihat pendidikan dari pelbagai perspektif. Anda boleh bertanya, apakah erti ‘pendidikan’ dari kaca mata seorang ibu? Seorang murid Tahun 5? Guru Bahasa Melayu di sekolah menengah? Atau Guru Pendidikan Islam Tahun 6? Guru besar? Pensyarah pendidikan di Fakulti Pendidikan di IPT? Pegawai kurikulum di Pusat Kurikulum? Apakah tafsiran anda? Bab ini akan membincang pengertian konsep pendidikan, pengajaran, beberapa model besar pengajaran serta kemahiran-kemahiran penting dalam pengajaran. Tujuannya adalah supaya anda mendapat gambaran keseluruhan konsep-konsep penting yang kemudian akan dihurai dengan lebih terperinci dalam unit-unit seterusnya.

ISI KANDUNGA N
Apakah erti

pendidikan?

2 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2

T

idaklah

kelainan antara tafsiran konsep ‘pendidikan’ dari setiap mereka ini, termasuklah anda sendiri kerana setiap seorang akan mentafsir pendidikan berdasarkan pengalamannya.

mustahil

sekiranya

terdapat

Kita boleh melihat pendidikan sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). Dari segi proses, pendidikan bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar; dan kesannya adalah berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.

Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 3

Berikut adalah beberapa erti mungkin pernah anda baca.

‘pendidikan’

yang

1. Proses asuhan kanak-kanak oleh ibu bapanya supaya anaknya pandai bertutur, membaca dan menulis serta kelakuan yang beradab sopan. 2. Proses perbincangan dan dialog antara ahli kumpulan pelajar tentang sesuatu isu supaya isu itu dapat difahami dengan lebih jelas dari beberapa segi. 3. Proses mengajar murid supaya mereka pandai berfikir dalam matematik dan sains dan dapat menyelesaikan masalah dalam kedua-dua mata pelajaran ini. 4. Proses membimbing murid untuk meneroka dan mencari maklumat mengenai sesuatu perkara dan membuat analisis dan sintesis tentang maklumat itu.

Buat perbandingan pengertian pendidikan di atas dan lihat apakah persamaan dan perbezaannya. Bolehkah anda membuat kesimpulan apakah maksud pendidikan berdasarkan pengertian di atas? Setujukah anda dengan pengertian ini? Mengapa? Kajian tentang proses dan hasil pendidikan melibat berbagai-bagai disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif teori sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,

Apakah pendidikan dari sosiologi dan antropologi?

perspektif

ari perspektif sosiologi, pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masingmasing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.

D

Ahli antropologi melihat pendidikan sebagai proses pembudayaan (enculturation) di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’ dalam masyarakat itu. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Apakah pendidikan perspektif ilmu ekonomi? dari I lmu ekonomi melihat pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’ (investment). atau sebagai satu ‘consumption’. dan ini tentunya juga berbeza dengan masyarakat yang memberi tumpuan kepada kemahiran dalam perniagaan. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang. masa dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. Ilmu dan kecekapan yang diperolehi dijangka akan membawa .pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila. 4 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

atau oleh negara amnya. begitu juga Amerika Syarikat. Contohnya. ibu bapa membelanja wang untuk anaknya mendapat latihan tambahan di pusat tuisyen supaya anaknya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Apakah pendidikan dari perspektif ilmu sains politik? lmu sains politik pula melihat pendidikan sebagai proses bagaimana sesebuah negara itu mendidik dan membina warga negaranya supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme. I Negara kita Malaysia juga mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara. Britain dan Singapura. dan sayang kepada alam sekitar negara kita. Indonesia. mengibar Jalur Gemilang. Pelaburan dalam pendidikan boleh dibuat oleh sama ada individu dan keluarganya.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 5 pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. Negara juga melaburkan banyak wang untuk memberi pendidikan kepada murid di sekolah dan di institusi pendidikan tinggi untuk membentuk modal insan yang yang lebih berkemahiran dan menjadi pekerja yang cekap dan produktif. Apakah pendidikan dari psikologi pendidikan? perspektif akar psikologi melihat pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. menghormati Yang Di. Kita boleh melihat pendidikan di negara Jepun berjaya melahirkan rakyatnya yang bangga dengan negara Jepun. mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. menyanyi lagu ‘Negara-ku’. supaya layak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi. dan kemudian mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. Kita dididik secara langsung dan tidak langsung supaya berasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja. atau oleh sesuatu organisasi.Pertuan Agong. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh . produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. tata susila dan undang-undang negara kita. melalui pekerjaan yang lebih baik. Murid-murid belajar sejarah dan geografi negara Malaysia.

aptitud dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. Dengan menggunakan perkataan anda sendiri. • ilmu ekonomi: . tuliskan erti pendidikan dari perspektif.P dididik. bakat dan sahsiah murid-murid. 6 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi. mari kita pastikan anda telah memahami pengertian ‘pendidikan’ dari pelbagai perspektif ilmu. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Sekarang. Setiap individu mempunyai bakat.

kolej. dan sebagainya. formal. atau memisahkanmisahkannya. pendidikan seseorang itu ialah pengalaman yang ia terima hasil daripada interaksinya dengan orang lain dan alam sekitar dalam berbagai-bagai situasi: dalam keluarga. Pembahagian ini sekadar untuk melihat jenis sistem penyampaian pendidikan sahaja. Pendidikan non-formal termasuk kursus pendek. politeknik dan universiti. Biasanya pendidikan formal yang dirancang ini mempunyai peperiksaan atau penilaian formalnya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil. Pembelajaran sebenarnya berlaku dalam ketiga-tiga jenis atau mod pendidikan tersebut secara serentak. .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 7 • ilmu sosiologi: • seorang ibu atau bapa: • perspektif anda sendiri: Pilih dua erti pendidikan dari sebuah buku atau artikel dalam internet. persatuan dan kegiatan beruniform). Pendidikan yang kita lalui dan yang diterima boleh dibahagikan kepada tiga bentuk. Dari perspektif manakah definisi atau tafsiran itu dibuat? Bincangkan. Apakah pendidikan formal? Pendidikan formal ialah pendidikan terancang di mana kurikulum atau program pengajian dan mata pelajaran disusun dan diajar oleh guru kepada pelajar di institusi pendidikan khas seperti sekolah. iaitu pendidikan (1) formal. (2) non-formal dan (3) informal. diploma atau ijazah. dan informal? non- S ecara amnya. dan belajar sambil bekerja yang dirancang oleh jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerjanya. bukan untuk memperkotakkannya. media massa. Apakah pendidikan formal. bengkel. masyarakat di sekeliling. latihan khas. Apakah pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan terancang yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan kokurikulum di sekolah (aktiviti sukan. sekolah.

Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . dengan ahli keluarga. Kadangkadang kita tidak sedar yang kita dididik dan dipengaruhi oleh apa saja di sekeliling kita.Apakah pendidikan informal? Pendidikan informal ialah pendidikan dan pengalaman yang kita perolehi melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan seharian seperti interaksi kita dengan orang lain. ahli-ahli masyarakat. DVD. filem atau mendengar radio atau membuat lawatan ke sesuatu tempat. kawan. Persepsi dan pemikiran kita dibentuk melalui pendidikan informal ini. Pendidikan informal juga diperolehi melalui pemerhatian tentang apa yang berlaku di sekeliling kita seperti menonton TV. 8 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

Murid diajar oleh guru mata pelajaran tertentu seperti matematik. P Mengikut kajian psikologi perkembangan kanak-kanak. Kita belajar secara formal. rasa dan hidu). none of which ought to be exclusive. dengan cara apa sahaja dan dari siapa atau sumber apa sahaja. padang permainan. murid-murid mengambil bahagian dan saling berinteraksi dengan kawan-kawan dalam pelbagai aktiviti di bilik darjah. kantin. dengar. pembelajaran apakah yang kesannya berpanjangan sehingga sekarang? Apakah erti pendidikan sepanjang hayat? endidikan berlaku sepanjang hayat. cara dan tempat untuk kita belajar sesuatu. program pengajian dan kemudahan. non-formal dan informal melalui interaksi dengan berbagai persekitaran dengan mengguna pancaindera kita (lihat. Sekarang orang sudah menerima bahawa pendidikan bukan berakhir dengan tamatnya pelajaran di sekolah atau di universiti. Mengikut Laporan UNESCO. Simply speaking. Jacques Delors (1996) Learning: The Treasure Within. tempat. sains. sentuh. Secara informal. education takes place throughout life in many forms. Mungkin kaedah atau gaya pembelajaran itu sahaja sedikit berbeza mengikut umur. semasa rehat dan lain-lain. Cuba anda fikirkan kembali pendidikan anda semasa di sekolah dahulu. We must start to think . Murid juga belajar secara terancang dalam aktiviti kokurikulum. Latihan dan pendidikan berterusan di peringkat dewasa penting untuk seseorang terus menjadi produktif dalam kerjanya. memproses apa yang kita terima itu dalam minda kita. di mana sahaja. Seseorang boleh belajar mengikut kadar yang ia mahu. Beri contoh pendidikan formal. Tidak ada had umur. sejarah yang telah dirancang dalam sukatan pelajaran. memahami dan menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan baru yang pesat berkembang.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 9 Dalam konteks pendidikan di sekolah ketiga-tiga jenis pendidikan ini berlaku secara serentak. sejak kita dilahirkan hingga ke akhir hayat. bila-bila sahaja. dan memberi makna kepadanya. pendidikan pada umur lima tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah terpenting dalam memberi asas pendidikan dan perkembangan pembelajaran seterusnya. pendidikan nonformal dan informal di sekolah anda.

Cuba imbas kembali mana dan bagaimanakah anda belajar perkara berikut: Belajar mengguna komputer. memahami bagaimana terjadinya tumbuh-tumbuhan. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 about education in a more all-encompassing fashion.10 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dan menghayati dan mengamal agama anda? . Education throughout life is based upon four pillars: learning to know. learning to do. berkawan dengan kawan-kawan anda. learning to live together and learning to be.

di Amerika Syarikat. Matlamat pendidikan negara lebih umum dan berbentuk jangka panjang. iaitu objektif pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam sesuatu mata pelajaran pelajaran di bilik darjah. Terdapat sekolah aliran Inggeris terutama di bandar-bandar. Apakah tujuan pengajaran sains dan matematik di sekolah rendah? 4. Kemudian aliran sekolah Melayu yang terhad kepada pendidikan rendah sehingga ke . mengguna bahasa Inggeris sepenuhnya dari Darjah 1 hingga ke Universiti.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 11 Apakah matlamat pendidikan? Selalu orang bertanya dan berbincang tentang matlamat atau tujuan pendidikan. Cuba anda fikirkan soalan berikut. Sebelum kemerdekaan 1957. Apakah objektif pengajaran ’mendarab’ kepada murid Tahun 4? Perhatikan soalan-soalan di atas meliputi beberapa peringkat pendidikan: dari peringkat umum. Adakah tujuan pendidikan di sekolah rendah berbeza dari pendidikan di sekolah menengah? 3. sistem pelajaran formal di Tanah Melayu terpisah-pisah. Objektif pengajaran sesuatu topik dalam mata pelajaran matematik Tahun 2 lebih dekat dan jelas. di Indonesia atau di Jepun? 2. 1. Kemudian tertubuhlah sekolah rendah Melayu untuk anak-anak Melayu. Apakah matlamat pendidikan negara kita? Adakah ia sama atau berbeza dengan matlamat pendidikan di Thailand. iaitu matlamat pendidikan negara. lebih 90% penduduk di Tanah Melayu ialah orang Melayu. Apakah matlamat pendidikan di Malaysia? Pendidikan sebelum kemerdekaan Sebelum penjajah British bertapak di Tanah Melayu (iaitu kira-kira sebelum 1800). Selepas British bertapak di Tanah Melayu sekolah Inggeris pertama iaitu Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816 di Pulau Pinang. Sistem pendidikan bagi anak-anak Melayu ialah pendidikan agama Islam seperti mengaji Quran dan belajar hal-hal rukun Islam. terutama sekitar 1900-an hingga 30-an. dan ke peringkat yang lebih khusus. ke peringkat sekolah. sekolah Cina dan sekolah Tamil ditubuh secara berasingan. Jadi jawapan bagi setiap soalan di atas itu berlainan sedikit. Apabila ramai kaum Cina dan Tamil berhijrah masuk ke Tanah Melayu. Kita akan bincangkan perbezaan ini dengan lebih lanjut dalam Unit 2.

Kebanyakan murid Melayu belajar di Sekolah Melayu. murid-murid dari berbagai kaum belajar di sekolah yang berlainan. yang mengguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. menyediakan pendidikan dari Darjah 1 hingga ke peringkat menengah mengguna kurikulum. 12 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.Darjah 6 saja. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . buku teks dan guru dari negeri China. Sekolah Tamil hanya setakat sekolah rendah. untuk kebanyakan murid Cina. Hanya di sekolah aliran Inggeris sahaja terdapat murid daripada pelbagai kaum belajar bersama-sama. Sekolah aliran Cina. Jadi sistem pelajaran sebelum merdeka terpisah-pisah. Kebanyakan pelajarnya terdiri dari murid-murid India di ladang-ladang getah.

dan perlu diteruskan. Sehingga kini. Kemudian Akta ini dikaji semula dan dipinda dan termaktub dalam Akta Pendidikan 1996.Melayu. India dan sebagainya. Bahasa Melayu diterima sebagai Bahasa Kebangsaan. ekonomi dan politiknya. supaya satu sistem pelajaran kebangsaan ditubuhkan bagi sistem menyatupadukan rakyat Tanah Melayu yang berbagai kaum . Bahasa Kebangsaan hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran di semua sekolah. Syor Laporan Razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. termasuk khususnya peruntukan bagi perkembangan secara progresif bagi suatu sistem pelajaran dalam mana Bahasa Kebangsaan adalah menjadi bahasa pengantar utama. walaupun proses ini hendaklah dibuat secara beransur-ansur.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 13 Pendidikan pada awal kemerdekaan Sebagai persediaan untuk kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. mengesyorkan. Akta Pelajaran 1961 ini telah menjadi tunggak untuk melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia sepanjang 35 tahun (1961 – 1996). Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. Jawatankuasa ini berpendapat bahawa dasar dan pelaksanaan dalam Laporan Razak itu baik. antara lain. Laporan Jawatankuasa Razak. Dan bahawasanya peruntukan selanjutnya adalah dikehendaki untuk menentukan agar dasar tersebut dilaksanakan secara berkesan. Akta . satu jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato’ Abdul Razak telah ditubuhkan pada tahun 1956 bagi mengkaji dan membuat syor tentang bentuk dan sistem pelajaran kebangsaan sebagai alat menyatukan murid dari pelbagai kaum. Bagi mencapai matlamat di atas. menteri pelajaran pada masa itu. dan dilaksanakan di seluruh negara. Cina. Laporan Razak dan Ordinan 1957 dikaji semula oleh Jawatankuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib. Sebahagian besar Akta 1996 mengandungi perkara dan dasar yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. sosial. Pada tahun 1960. Dengan itu Ordinan Pelajaran 1957 diperkemas dan dijadikan Akta Pelajaran 1961. dan perlu diajar di semua sekolah. Akta Pelajaran 1961. iaitu akta yang menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan formal di Malaysia membuat penyataan tentang matlamat pendidikan di Malaysia seperti berikut. Akta ini merupakan akta penting dalam mencorak perkembangan sistem pelajaran di Malaysia sehingga sekarang.

1996 ini menjadi undang-undang asas dalam melaksanakan sistem pelajaran di negara kita. Akta Pendidikan 1996 Falsafah dan matlamat pendidikan di Malaysia mukadimah Akta Pendidikan 1996 sebagai berikut : 14 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. . Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 dinyatakan dalam Bahawasanya mengaku bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan Negara dan penyelamat Negara.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. moral dan etika." Huraikan kedudukan sistem pendidikan di Malaysia sebelum 1957.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 15 Dan bahawasanya tujuan pendidikan ialah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu. kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global. ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu. kesan daripada perkembangan pesat sains. dan kekuatan rohani. Dan bahawasanya adalah menjadi suatu misi untuk menghasil sistem pendidikan yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi Negara Malaysia. Dan bahawasanya Dasar Pendidikan berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara yang dizahirkan seperti berikut: Kebangsaan adalah "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Apakah persamaan dan perbezaannya? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah dan menengah di Malaysia? alah satu matlamat pendidikan negara kita ialah supaya murid kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan pelbagai kemahiran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. demokratik. Pada pendapat anda apakah tujuan pendidikan pada masa itu? Cuba baca dengan teliti mukadimah Akta Pendidikan 1996 dan bandingkannya dengan Akta Pelajaran 1961. Dan bahawasanya pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan Negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi. Bagaimanakah matlamat ini hendak dicapai di peringkat sekolah rendah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah rendah? Kita boleh . liberal dan dinamik. teknologi dan maklumat. keadilan sosial. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. rohani.

seni dan sebagainya. salah satu tujuan utama murid belajar di sekolah adalah supaya mereka menguasai kemahiran 4M. geografi. tujuan pendidikan di sekolah rendah adalah supaya mereka bersikap ingin tahu. membaca pelbagai bahan termasuk dalam internet. buku. menulis.menyatakan misalnya. suka bertanya. kerana kedua-dua bahasa ini ialah alat penting untuk pembelajaran pelbagai ilmu pengetahuan lain seperti sains. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . berbincang bersama kawan. rajin belajar dan berdaya usaha mencari pengetahuan sendiri dari pelbagai sumber – daripada guru. iaitu pandai membaca. S 16 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. dan menguasai kemahiran membaca dan menulis Bahasa Inggeris. Selain itu. berfikir. mengira dan menaakul dalam Bahasa Malaysia. memerhati hal-hal di keliling mereka. sejarah.

teori interaksi sosial. teori komunikasi. Hasil kajian tentang proses pengajaranpembelajaran dari pelbagai disiplin ilmu ini memberi kefahaman dan idea kepada kita untuk menggubal pendekatan. murid. kaedah dan teknik pengajaran yang boleh memudah dan mempercepatkan proses pembelajaran. ibu bapa dan Kementerian Pelajaran. Ilmu pedagogi sebagai sains pengajaran bersandar kepada berbagai-bagai teori pembelajaran. 4.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 17 Bagaimana dengan sekolah menengah? Apakah tujuan pendidikan di sekolah menengah di Malaysia? Sejauh manakah terdapat persamaan dan perbezaan matlamat pendidikan di sekolah vokasional. Antaranya. California. 3. pendekatan. murid dan kemudian membuat kesimpulan tujuan pendidikan sekolah menengah. proses membantu murid supaya pembelajaran mereka cepat dan berkesan. mendidik (educate) dan membimbing (guide). misalnya mengkaji pentingnya ‘pendidikan seni’ untuk dimasukkan ke dalam kurikulum .persoalan ini. Apakah erti pengajaran dan pedagogi? T erdapat berbagai-bagai istilah yang kerap diguna yang sama erti atau hampir sama ertinya dengan ‘mengajar’ (teaching). Antaranya: instruksi (instruction). (Pedagogy is the art and science of teaching). Internet dan sumber lain-lain untuk mengumpul maklumat tentang persoalan. sekolah dan individu dan mengikut perspektif guru. Pengajaran juga boleh dilihat sebagai satu ‘seni’ perlakuan yang kompleks. Pedagogi pula merujuk kepada seni dan sains pengajaran. kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru untuk membantu muridnya belajar. Rujuk buku. Profesor Elliot Eisner di Stanford University. sekolah berasrama penuh dan sekolah harian akademik biasa? Matlamat atau tujuan pendidikan menengah mugkin berlainan sedikit mengikut peringkat yang berlainan: peringkat negara. Berbagai-bagai erti umum dikemukakan tentang pengajaran. 1. proses menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. yang mengkaji kaedah proses pengajaran dan prinsip di sebalik sesuatu pendekatan atau kaedah itu. melatih (train). pengajaran ialah. 2. teori kurikulum dan taksonomi ilmu pengetahuan. Anda mungkin juga boleh membuat temu ramah dengan beberapa orang guru. proses interaksi antara guru dan murid untuk memudahkan (facilitate) murid belajar dan berfikir mengenai sesuatu isu.

Pengajaran boleh dilihat sebagai satu seni dan kraf tingkah laku guru. gaya berkomunikasi dan interaksi guru dengan murid. supaya pendidikan di sekolah lebih seimbang dan memperkayakan pemikiran murid. adunan pelbagai teknik yang disesuaikan untuk mengajar pelbagai mata pelajaran kepada pelbagai jenis murid. Perlakuan pengajaran guru di hadapan sekumpulan murid boleh dianggap sebagai suatu seni lakon atau drama. Guru yang berpengalaman dan cekap mempunyai ‘seni’ atau ‘gaya’ pengajarannya tersendiri. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . untuk menarik perhatian murid dan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. seni lakon dan seni berkomunikasi boleh diaplikasikan dalam latihan guru untuk memperbaiki kaedah dan gaya pengajaran guru.sekolah. Hasil kajian tentang seni drama. 18 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. terutama dari segi teknik persembahannya.

Menyuburkan coach facilitate Memperkemban gkan question Menjaga interact Mengasuh communic Mendengar ate Rajah 1. baik secara formal atau informal. Berlainan istilah yang kita gunakan menggambar berlainan sedikit gaya atau teknik guru mengajar. Ibu melatih anaknya membaca ayat-ayat Quran dengan betul di rumah. Jikalau kita kumpul istilah atau perkataan yang sinonim dengan ‘pengajaran’ dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. gaya dan teknik pengajaran ini boleh kita lihat daripada berbagai-bagai istilah yang kita gunakan untuk menghuraikan tingkah laku atau proses pengajaran.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 19 Pelbagai kaedah. ‘mengarah’ sebagai kaedah ‘guru’ mengajar. 2. 1. Misalnya ‘mengasuh’ berlainan sedikit kaedahnya berbanding dengan ‘menerangkan sesuatu’ atau ‘melatih’. 3.1 Senarai sinonim discuss role play to find out to answer to dramatise to play motivate motivate to correct cultivate to develop to care to care and develop to listen pendidikan Senarai di atas boleh ditambah lagi. Sarjan mengarah polis kadet berlatih berkawat dengan kemas setiap pagi supaya mereka dapat menunjukan kecekapan berkawat . Kita boleh mengambil mana-mana perkataan di atas dan cuba menggunanya dalam beberapa konteks atau situasi. supaya anaknya pandai membaca dan menghafal ayat-ayat itu. kita akan dapat senarai seperti berikut: Mendidik Membimbin g Menghurai Menerangk an Menunjuk Memberi tahu Mencerita Mengarah Mengurus Melatih Memudahka n Bertanya Berinteraksi Berkomunik asi educate Berbincang counsel Memainkan peranan jawapan elaborate Mencari explain Menjawap demonstra Melakonkan te tell Bermain narrate Menggalakkan direct Mendorong manage Membetulkan train. Dengan mengguna komputer anaknya menunjuk ibunya langkah-langkah mengguna e-mel supaya ibunya tahu mengguna emel. ‘berbincang’. Banyaknya sinonim atau rangkai kata yang hampir sama erti dengan ‘pengajaran’ sama ada dalam Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris menggambarkan betapa kayanya dan beragamnya seni dan gaya pengajaran yang diamalkan oleh ‘guru’ dalam sistem pendidikan kita. Di bawah adalah beberapa contoh situasi penggunaan perkataan ‘menunjuk’. ‘melatih’.

. Guru bercerita kepada murid Tahun 5 tentang peperangan Melaka dengan Portugis dalam tahun 1511. 4. Pengurus syarikat berbincang dengan jurujual syarikat itu tentang berbagai-bagai teknik menjual komputer kepada pelanggan di pasar raya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 pada akhir tempoh latihan. 5.20 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

dan memikir hubungan di antara bahagianbahagian itu dengan lebih mudah kerana sifatnya yang meringkaskan suatu proses yang kompleks. amalan.2 Pengajaran-Pembelajaran dalam konteks Sistem Pelajaran Rajah 1. Model-model ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai disiplin ilmu seperti psikologi pendidikan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 21 Bolehlah kita simpulkan bahawa adunan semua kata kerja di atas merupakan perbuatan. Model ialah satu kerangka konseptual untuk membantu kita melihat bahagianbahagian yang berkaitan di dalamnya. dan sosiologi pendidikan. Ia berdasarkan hipotesis bahawa kualiti pengajaran mempengaruhi kualiti proses pembelajaran dan hasil pembelajaran: lebih baik kualiti pengajaran lebih mudah dan berkesan pembelajaran murid dan lebih tinggi hasil pembelajarannya. dan tingkah laku yang terangkum di bawah konsep pengajaran dan pedagogi. K Rajah 1. psikologi sosial dan komunikasi. Apakah itu Model Pengajaran? ita boleh mengkaji proses dan hasil pengajaran dengan lebih sistematik dengan melihatnya dalam bentuk model. Tiga aliran ilmu psikologi yang besar mempengaruhi pendekatan membina .2 di atas menunjukkan hubungan antara pengajaran dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Banyak kajian dibuat untuk melihat bagaimana kaedah pengajaran boleh dirancang dan direka bentuk untuk memberi kesan yang optimum kepada pembelajaran murid. Proses pengajaran-pembelajaran ini akan tambah berkesan jika terdapat sokongan yang baik daripada pihak pentadbiran sekolah dan peralatan yang mencukupi untuk pengajaran-pembelajaran.

aliran psikologi behavorisme 2. aliran psikologi kognitif. yang secara popular dipanggil juga mazhab konstruktivisme.kurikulum dan pengajaran. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. ialah. aliran psikologi sosial. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . 3. 1.

Teori dalam aliran ini pada asasnya melihat tingkah laku manusia sebagai tindakan kepada ransangan (S  R: stimulus  response). Jean Piaget. Jerome Brunner. termasuk bagaimana murid belajar. Aliran psikologi sosial . Aliran psikologi kognitif: konstruktivisme Aliran psikologi kognitif lebih menekankan perkembangan corak pemikiran manusia – cara ia berfikir dan membentuk makna. F. Shulman. Antara tokoh yang mempelopori mazhab ini ialah John Dewey. Sejak kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama kefahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi pendekatan pengajaran. informasi dan perspektif baru. Pemikiran seseorang murid akan memperkembang dan ‘pengertiannya’ mengenai sesuatu diperluaskan apabila pengalamannya bertambah. Antara penganut dan pengkaji yang berpengaruh dalam mazhab behavorisme ini ialah B. susunan kurikulum dan penilaian. Pengajaran guru di sekolah pun banyak mengguna teori ini. Berdasarkan teori ini Skinner telah mereka bentuk pendekatan dan rancangan pengajaran yang dinamakan ‘programmed instruction’ atau pengajaran yang terancang. kerana tingkah laku manusia boleh dilihat dan diukur. Misalnya dalam pengajaran guru kerap menggunakan pujian ‘bagus’ atau ‘betul’ bagi jawapan murid yang betul. dan Lee S. Persepsi dan skima pemikiran ini akan disusun semula (reconstruct) apabila seseorang itu terdedah dengan pengalaman. Hilda Taba. dan ‘cuba lagi’ bagi jawapan yang tidak tidak tepat.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 23 Aliran psikologi behavorisme Teori-teori dalam psikologi behavorisme memberi perhatian dan mengkaji tingkah laku manusia. untuk ‘mengukuhkan’ jawapan murid itu. Hadiah tahunan diberi kepada kepada murid terbaik. Secara ringkasnya aliran psikologi kognitif berpendapat bahawa corak pemikiran seseorang bergantung kepada cara ia membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajari atau dialaminya. Skinner. Teori ini juga menegaskan pentingnya ‘pengukuhan’ (reinforcement) melalui ganjaran atau insentif untuk merangsang dan mempengaruhi apa dan bagaimana manusia melakukan sesuatu. Semua amalan ini didasari ilmu psikologi aliran behavorisme. Markah dan gred digunakan untuk menggalakkan murid belajar. David Ausubel. berbanding dengan aliran behavorisme yang lebih menekan tingkah laku (behaviour) manusia. Pengertian atau makna yang diberi kepada sesuatu itu bergantung kepada persepsinya dan skima atau rangka pemikiran yang ada padanya.

sikap dan nilai. Melalui perbincangan dan aktiviti kerjasama secara kooperatif misalnya. rakan sebaya. baik secara berdua atau secara kumpulan. ia memahami orang lain. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Seseorang banyak belajar dari peranannya dalam sesuatu kumpulan: dalam keluarga.Psikologi sosial dan mikrososiologi memberi tumpuan terhadap kesan kepada perkembangan pemikiran dan sosio-emosi individu apabila ia berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Pendekatan pembelajaran kooperatif atau projek kumpulan dan pengajaran rakan sebaya (peer teaching) adalah di antara pendekatan pedagogi yang berasaskan teori psikologi sosial dan mikrososiologi. kumpulan dalam kelas atau kumpulan dalam kokurikulum. cara bekerja. dari segi bahasa. meniru (modeling) orang lain. sikap bertolak-ansur dalam kerja kumpulan. Kesan daripada ini adalah seseorang belajar nilai menghormati orang lain. bertanggung jawab untuk menyiapkan kerja kumpulan dan sebagainya.

ialah model Ralph Tyler (1949). Events of Instruction (1992). 4. Model ini amat berguna untuk guru membentuk pengajaran di bilik darjah. darjah prestasi yang boleh diterima S Select: Pilih kaedah. iaitu Model Tyler. Penilaian hasil pembelajaran (Bagaimanakah hasil pembelajaran hendak diukur dan dinilai?) Hasil penilaian pembelajaran kemudiannya digunakan untuk menambahbaik empat komponen di atas. Model Masteri. A Analyze: Buat analisis kesediaan dan gaya pembelajaran murid. Kita akan membincangkan empat model yang berkaitan. Model ASSURE Model ini berasaskan buku Robert Gagne. 2. pedagogi dan penilaian. Berdasarkan tiga aliran disiplin ilmu di atas terbentuklah beberapa Model Pengajaran. Kurikulum. media dan bahan pengajaran-pembelajaran. pendekatan membina kurikulum dan pengajaran mengandungi empat bahagian atau langkah utama seperti di bawah. teori daripada ketiga-tiga perspektif psikologi di atas boleh digunakan untuk kita memahami proses pengajaran dan pembelajaran. dan Model Inkuiri. Susunan isi kandungan: turutan unit-unit pelajaran (Bagaimanakah bahan yang hendak diajar itu disusun dalam beberapa unit pelajaran?). 3. R Require: Tentukan murid mengambil bahagian aktif dalam pembelajaran: mencari dan membuat analisis maklumat. 1.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 25 Dalam proses pengajaran di bilik darjah. ASSURE ialah akronim kepada huruf pertama dalam tujuh bahagian atau proses dalam model ini. iaitu kandungan sesuatu pengajaran (Apa yang hendak diajar?). Model ASSURE. Model Tyler Salah satu model atau sistem pembangunan kurikulum dan pengajaran klasik yang banyak mempengaruhi perancangan kurikulum dan pengajaran di sekolah. S State: Nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. . U Utilise: Buat ‘preview’ bahan dan media: sediakannya dan laksanakan. Teori dan prinsip pembelajaran dari ketigatiga aliran psikologi ini sama penting untuk kita gunakan bagi menggubal perancangan kurikulum. Objektif pengajaran (Kenapa mengajar?). Kemudian kita akan menggabungkan beberapa elemen daripada empat model tadi untuk membentuk Model UPSI. E Evaluate: Menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan bahan dan proses pembelajaran. Mengikut Tyler.

Model atau pendekatan Masteri ini didasarkan kepada hipotesis atau anggapan bahawa semua murid normal boleh belajar dan dapat menguasai sesuatu pelajaran di sekolah sehingga ke tahap Masteri. dan diberi .26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. jika murid diajar sesuai dengan keperluannya.an). Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Masteri Model Masteri dipelopori oleh John Caroll (1963) dan diperkembangkan oleh Benjamin Bloom (1970. (iaitu prestasi yang ditentukan guru).

penaksiran dan penilaian dibuat untuk menaksir sejauh manakah hasil pembelajaran murid itu mencapai ‘standard’ yang ditetapkan itu. United Kingdom. 2. Langkah-langkah pengajaran untuk Masteri sesuatu pelajaran adalah seperti berikut: 1.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 27 masa yang mencukupi. bersoal-jawab) . Objektif atau tahap hasil pembelajaran yang hendak dicapai oleh murid itu ditentukan secara realistik dan jelas. jenis dan tahap pembelajaran yang murid perlu kuasai pada sesuatu peringkat itu dinyatakan secara jelas. 4. Jenis penglibatan murid atau latihan untuk murid pelbagai dan mencukupi (latihan individu atau berkumpulan) 5. 8. perbezaan ‘kesediaan’ kognitif (pengetahuan sedia ada) dan afektif (motivasi) murid untuk belajar sesuatu unit. 9. 1. Model Masteri sekarang menjadi asas untuk menggubal Kurikulum Standard dan Penaksiran Standard di Amerika Syarikat. Masa untuk setiap murid belajar dan membuat latihan itu mencukupi. 7. Setiap murid menguasai 80% dari apa yang perlu dipelajari sebelum ia terus belajar ke unit baru. Apakah persamaan dan perbezaan antara model pengajaran Tyler. 3. 3. Australia dan New Zealand dan Malaysia. 2. Unit-unit pengajaran-pembelajaran dibahagikan dan disusun secara berturutan beransur maju (sequential). model ASSURE dan model Masteri? Senaraikan langkah-langkah utama dalam pendekatan pengajaran Masteri. Dalam kurikulum standard. Guru membuat pembetulan atau pemulihan segera jika murid atau kumpulan murid menghadapi apa-apa masalah. Penaksiran dan penilaian summatif diberi pada akhir sesuatu program. guru tidak membantu murid membuat pembetulan segera di mana murid menghadapi masalah. sambungan kepada unit yang telah dikuasainya. Kemudian setelah proses pengajaranpembelajaran. Penerangan guru jelas dan mudah difahami oleh semua murid. . kuiz. Model Masteri ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 7. masa untuk belajar dan membuat latihan tidak mencukupi bagi sesetengah murid. misalnya di akhir kursus untuk menaksir dan menilai pencapaian murid Dalam pembelajaran untuk Masteri perbezaan prestasi murid di akhir kursus disebabkan oleh. Kemajuan pembelajaran murid dipantau melalui penilaian formatif (pemerhatian kerja latihan murid. 6.

Misalnya ahli falsafah Greek Socratis (459-399 SM) . dan diberi perhatian oleh ahli-ahli falsafah. Idea bahawa manusia selalu bertanya. mencuba sendiri. mencari jawapan dan memberi makna tentang sesuatu sudah lama wujud. memerhati dan mengguna semua panca indera untuk ‘menyelidik’. Perhatikan kanak-kanak pada umur 1 – 5 tahun amat suka meneroka. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Inkuiri Inkuiri bererti menyelidik atau mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. bertanya dan belajar apa saja. Mereka cepat belajar. berfikir.28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran.

Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran pada amnya adalah sebagai berikut: 1. merenung dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Persepsi dan skema pemikirannya tentang ‘hujan’ akan disusun semula (reconstruct) dengan bertambahnya pengalaman. dan cara seseorang membina (construct) dan memberi makna kepada apa yang dipelajarinya. Lee S. Hilda Taba. Antara tokoh yang mempelopori aliran pemikiran ini ialah John Dewey.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 29 menggalakkan orang berfikir dan mencai jawapan melalui dialog – siri ‘bersoal-jawab’ mengenai sesuatu. pengertian dan rangka pemikiran murid tentang hujan ‘disusun semula’ dan bertambah luas. Dengan ini persepsi. Jean Piaget dan Lev Vygotsky. informasi dan perspektif baru tentang hujan. Secara ringkas aliran ini berpendapat bahawa pembelajaran ialah proses pembentukan corak pemikiran seseorang. 5. misalnya ‘Bagaimana hujan berlaku?’ 2. dan dengan itu menghayati pemberiannya dengan membuat pertanyaan melalui ayat yang bermaksud “Maka apakah kamu tidak memerhatikan?”. Seseorang murid akan memperkembang dan memperluaskan ‘pengertiannya’ tentang sesuatu (misalnya tentang ‘hujan’) apabila pengalaman dan informasi tentang ‘hujan’ bertambah. Murid mencari dan mendapat maklumat tentang bagaimana hujan berlaku. Murid (dengan bimbingan guru) membentuk soalan yang hendak dicari jawapannya. Dapatan atau hasil kajiannya itu ditulis dan dibentangkan kepada rakan-rakannya. pendekatan pengajaran dan penilaian. 4. Jerome Brunner. . Ajaran Islam sendiri sentiasa menyuruh penganutnya memerhati fenomena alam. Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada pada murid. Murid membuat kesimpulan dan memberi jawapan kepada soalan asalnya ‘Bagaimanakah hujan berlaku’. Terdapat beberapa variasi dalam pendekatan inkuiri. Murid berbincang dan membuat hipotesis tentatif (working hypotheis) tentang kemungkinan bagaimana hujan berlaku. David Ausubel. Ini merupakan skema atau rangka pemikiran awalnya terhadap perkara itu 3. discovery learning (pembelajaran penemuan). Kebelakangan ini psikologi kognitif (terutama fahaman konstruktivisme) banyak mempengaruhi susunan kurikulum. iaitu guided-inquiry (inkuiri terbimbing). Shulman dan Carl Rogers. untuk dibincangkan. Jadi berdasarkan mazhab konstruktivisme ini. pendekatan pengajaran inkuiri adalah untuk membantu murid menyelidik atau mengkaji sesuatu sendiri atau secara berpasukkan mengguna pelbagai sumber informasi.

merancang dan mereka bentuk kurikulum. project method (kaedah projek) dan sebagainya. Tujuan model ini adalah untuk dijadikan panduan yang praktikal bagi memikir. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 Model Pengajaran UPSI (2009) Model UPSI ini digubal berdasarkan model Tyler. pengajaran. mengambil kira beberapa ciri dalam Model Masteri dan Model Inkuiri. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. 3. Kaedah yang berbeza ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam Unit 10 modul ini. dan Unit 2. teknologi dan penaksiran sesuatu mata pelajaran di sekolah. . dan diperluas untuk memasukkan beberapa komponen tambahan.problem-based teaching (pengajaran berasaskan masalah). dan 4 dalam Modul 2.

iaitu tahap hasil pembelajaran yang realistik yang perlu dicapai oleh murid. Membuat analisis kandungan kurikulum: kandungan topik yang hendak ajar. Membina. dan berkembang. memilih dan mengguna alat dan media bantu pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan . kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai dengan kesediaan murid dan sifat isi kandungan topik berkenaan. dan ‘kemahiran’ seperti membuat eksperimen.3 Model Pengajaran UPSI 2009: Universiti Pendidikan Sultan Idris (disesuaikan daripada Model Tyler) Model ini terdiri daripada lapan (8) komponen utama yang perlu guru mengambil kira dalam merancang atau mereka bentuk kurikulum dan pengajaran sesuatu mata pelajaran atau topik. bersambungan. prosedur. 5. Berdasarkan (1) dan (2) di atas guru menentukan objektif pengajaran. Memilih dan mengguna kombinasi pendekatan.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 31 Rajah 1. klasifikasi. menulis laporan. 4. 1. 3. konsep. mencari maklumat dalam internet. Menyusun turutan (sequence) unit-unit pengajaran supaya beransur maju. dari segi ‘pengetahuan’ di dalamnya: fakta. prinsip dan teori. Membuat analisis keperluan dan kesediaan murid dalam konteks pembelajaran yang akan dilaksanakan. 2. dan sebagainya. 6.

. Menyedia latihan yang sesuai dan mencukupi untuk semua murid supaya pembelajaran mereka berkesan dan mencapai Masteri.32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 proses pengajaran-pembelajaran 7.

memilih dan mengguna kaedah dan alat penaksiran yang sesuai untuk mengukur. C Ini bererti kurikulum. bengkel dan kaedah penilaian dan tafsiran hasil pembelajaran ditentukan oleh murid. N. kaedah pembelajaran. yang kerap dilabel sebagai pembelajaran ‘berpusatkan murid’. Perubahan dalam alat media (misalnya mengguna komputer sebagai alat utama pengajaran-pembelajaran) akan mempengaruhi susunan unit-unit pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. kerana semua aspek dalam proses pembelajaran seseorang murid ditentukan oleh murid itu sendiri. dengan cara apa yang dipilih sendiri dan dalam masa yang ditentukannya. bukan oleh guru atau kurikulum badan luar seperti Kementerian Pelajaran. Membina.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 33 8. Rogers mengutarakan konsep ‘freedom to learn’ menamakan pendekatan pendidikan ini pendekatan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (self-directed learning). menyelidik dan mencari sendiri jawapan supaya jawapan itu bermakna kepadanya. Neill (1960) juga berpegang kepada falsafah yang hampir sama. Perhatikan setiap lapan komponen dalam model ini berkait antara satu sama lain. merancang sendiri. Jadi dalam mereka bentuk dan merancang pengajaran semua komponen utama ini perlu diambil kira. kandungan kurikulum. berfikir. . Misalnya perubahan dalam kaedah penaksiran akan mempengaruhi objektif pengajaran. Tugas guru dalam konteks pendekatan ‘pembelajaran terarah. alat pembelajaran seperti buku teks. iaitu setiap murid harus diberi ‘kebebasan’ kepadanya untuk belajar sendiri apa yang ia mahu: setiap murid bebas untuk belajar apa saja. mentaksir proses pembelajaran (penaksiran formatif bagi memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran murid) dan penaksiran summatif untuk menilai hasil pembelajaran. Seorang lagi ahli psikologi di United Kingdom. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? Isu Pendekatan ‘Berpusatkan Murid’ dan ‘Berpusatkan Guru’ arl Rogers (1994) adalah di antara ahli psikologi yang berpendapat bahawa pendidikan yang bermakna bagi seseorang murid ialah pendidikan yang murid itu sendiri tentukan apa yang ia perlukan. belajar mengikut gayanya sendiri. dan menilai sendiri hasil apa yang dipelajarinya.kendiri’ ini adalah untuk memudahkan (facilitate) murid belajar sendiri: bertanya.S. kaedah pengajaran dan latihan murid. Perubahan dalam mana-mana komponen akan mempengaruhi komponen atau bahagian lain. susunan unit-unit kurikulum.

kanak atau murid ialah fenomenon sosial dan budaya. Pembelajaran seseorang murid boleh dipercepat dan lebih berkesan jika murid diberi bimbingan untuk melakukan tugasan pembelajaran yang ‘lebih tinggi sedikit’ dari apa yang sudah dikuasainya. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . Dengan cara beransur-ansur pembelajaran murid berkembang. Pendekatan pendidikan ‘berpusatkan murid atau terarah-kendiri ini’ oleh Rogers dan Neill ini dikritik oleh Lev Vygotsky (1978) yang berpendapat bahawa pembelajaran dan perkembangan kognitif kanak. Guru lebih berperanan sebagai pembantu dan fasilitator saja. iaitu akibat daripada interaksinya dengan orang lain terutama bimbingan ibu bapa. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. guru atau orang dewasa. di United Kingdom oleh Neill sendiri.Pendekatan yang bebas ini dilaksanakan di Summerhill School.

dan pentadbiran aktiviti sekolah.Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 35 Dalam pengajaran sains pendekatan inkuiri amat digalakkan supaya murid mendapat kemahiran seperti apa yang ahli sains lakukan. Apa yang perlu . latihan murid. jadual waktu. jadual waktu. ‘other directed’ iaitu sistem yang ditentukan oleh agensi luar seperti Kementerian Pelajaran. atau guru. kaedah penilaian dan sistem pentadbiran sekolah. badan luar. bukan oleh murid.Neill: pendidikan yang terbuka. cara belajar. Sistem berasaskan ‘other directed’ kerap dilabelkan sistem ‘berpusatkan guru’ yang agak mengelirukan." Pada amnya pendekatan pendidikan boleh dibahagi kepada dua yang ekstrem. sekolah dan institusi seperti universiti. Dalam sistem ini murid bebas menentukan kenapa ia ingin belajar sesuatu (objektif). "Although the Standards emphasize inquiry. and abilities described in the content standards. apa yang murid ingin pelajari (kurikulum). Kedua ialah sistem pendidikan yang terkawal ketat dari ‘luar’ (other-directed) sama ada oleh Kementerian Pelajaran. cara menilai kemajuannya. buku teks. buku teks. understandings. Teachers should use different strategies to develop the knowledge. dari siapa ia ingin belajar (guru). 2. sistem penaksiran. ‘pembelajaran terarah-kendiri’ (atau kerap disebut ‘berpusatkan murid’). Tetapi sistem pendidikan di kebanyakan masyarakat atau negara adalah lebih cenderung kepada sistem yang lebih terancang. Hampir semua aspek pendidikan di sekolah sekarang didasarkan kepada prosedur dan peraturan yang digubal oleh ‘pihak luar’ bukan ditentukan oleh murid. this should not be interpreted as recommending a single approach to science teaching. Attaining the understandings and abilities cannot be achieved by any single teaching strategy or learning experience. ‘over standardised’ dan ‘over controlled’ dari segi kurikulum.S. Conducting hands.on science activities does not guarantee inquiry. ms 23) menegaskan tidak seharusnya kaedah inkuiri sahaja yang menjadi pegangan guru dalam pengajaran sains. Pada amnya mazhab konstruktivisme lebih cenderung kepada sistem yang lebih ‘terbuka’. 1. dari segi kurikulum. Tetapi buku panduan Inquiry and the National Science Education Standards (2000. Pertama. Sistem pendidikan di Malaysia misalnya lebih bersifat ‘centralised’. ialah sistem yang bebas (freedom to learn) seperti yang cadangkan oleh Rogers dan diamalkan oleh N. Antara dua pendekatan ekstrem ini terdapat pelbagai kombinasi atau ‘darjah’ kebebasan untuk murid belajar atau guru mengajar. kaedah pengajaran guru. nor is reading about science incompatible with inquiry.

di mana Pusat (misalnya Kementerian Pelajaran) menentukan ‘matlamat’ dan ‘Standard’ hasil pembelajaran yang diharapkan untuk murid mencapai bagi setiap mata pelajaran.dipelajari dan buku teks yang perlu diguna di sekolah rendah di Petaling Jaya adalah sama dengan apa yang diajar di sekolah rendah di Gua Musang. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 . susunan bahan. dan membenarkan sekolah. Kelantan atau di pendalaman di Sabah dan Sarawak. Sekarang terdapat pendekatan alternatif ‘pertengahan’ antara dua ekstrem. Kebebasan guru untuk mencipta atau membuat inovasi pendekatan alternatif dan cara murid belajar adalah tertakluk kepada keperluan dan peraturan yang dibuat oleh Pusat (Kementerian Pelajaran) dan oleh sekolah. kaedah pengajaran-pembelajaran dan tempoh 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. guru dan murid memilih dan menentukan bahan pengajaran. pada hal konteks budaya tempat-tempat ini berbeza.

United Kingdom dan New Zealand untuk memenuhi keperluan negara. 5. 3. Ertinya terdapat pemikiran dan amalan supaya sistem pengajaran-pembelajaran ini lebih fleksibel untuk mencapai sesuatu ‘standard’. Pendidikan informal .Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 37 masa belajar ke arah mencapai Standard itu. Sistem pendidikan yang benar-benar bebas berasaskan ‘pembelajaran terarah-kendiri’ sebenarnya tidak berlaku: hampir semua sistem pendidikan di setiap negara dibentuk dan dirancang badan ‘luar’ daripada murid (misalnya Kementerian Pelajaran) dari segi kurikulum. Aliran pemikiran ini sekarang diamalkan di Amerika Syarikat. menyusun unit-unit bahan pengajaran dan mengadunkan kaedah untuk memudahkan muridnya belajar dengan berkesan dan bermakna. Pada pendapat anda sejauh manakah guru bebas mengajar kaedah apa saja? Dan sejauh manakah murid bebas belajar mengikut gaya pilihannya? RUMUS AN lmu pedagogi ialah satu ‘sains dan seni pengajaran’ (pedagogy is the science and art of teaching). 2. Model UPSI 11. Model ASSURE 8. Model Masteri 10. bahan pembelajaran (buku teks) dan sistem peperiksaan atau penilaian. Pendidikan Pengajaran Pedagogi Model pengajaran Model Tyler Pendidikan formal 7. 4. I KATA KUNCI 1. tetapi berasaskan sains tingkah laku manusia. 6. Pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran murid bagi tujuan mencapai matlamat pendidikan yang lebih luas. Walau bagaimanapun masih ada ruang untuk guru dan murid membuat inovasi kaedah pengajaran-pembelajaran untuk memudah pembelajaran yang bermakna dalam konteks bilik darjah masing-masing. Model Inkuiri 9. Pendidikan non-formal 12. di samping itu menggalakkan kreativiti dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Model-model pengajaran adalah contoh-contoh rangka konseptual untuk kita memikir dan mereka bentuk pendekatan pengajaran. Berpandukan ini guru dapat memilih. Pengajaran adalah satu seni atau kraf.

dan pedagogi. Huraikan perbezaan antara pendidikan.tiganya? 2. Beri contoh bagaimana setiap aliran pemikiran yang dibincangkan mempengaruhi kaedah dan amalan pedagogi di sekolah.38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran. Apakah matlamat ketiga. . pengajaran. Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PENILAIAN KENDIRI 1.

Chicago: University of Chicago Press. & Wager. (1994). 21(1). Vygotsky. W. Tyler.S. Harvard Educational Review.. Briggs L. Delors. In D. & Putnam. Inc. (1992). 129–135. Carl.. Principles of Instructional Design. Gagne R. Bruner. (1949). Summerhill: a radical approach. Washington. Harcourt. Freedom to learn (3rd ed. T. R. Berliner & R. 1-22. Handbook of Educational Psychology. Shulman L. and Engineering Education National Research Council. W.). Inquiry Center for Science.S. Mathematics.) New Jersey: Prentice Hall. C. L. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. Huraikan komponen-komponen penting dalam Model Pengajaran UPSI. New York: Hart Publication Co. J. Minds in society. R. (1960).Erti dan Matlamat Pendidikan serta Model Pengajaran / 39 3. H. L. Brace. D. (1978). UNESCO. Apa akan terjadi dalam perancangan pengajaran anda jika anda tidak mengambil kira ‘susunan unit-unit pengajaran’? RUJUKAN Borko. 673-708.C: National Academy Press. 57. Apakah akan terjadi kepada komponen lain jika anda ubah objektif pengajaran dan tahap hasil pembelajaran murid? 5. New York: Vintage. Basic principles of curriculum and instruction. 4. (1987). Committee on Development of an Addendum to the National Science Education Standards on Scientific (2000). New York: Simon & Schuster Macmillan. Learning to teach. (1996). Cambridge. J. Shulman. The process of education. MA: Harvard University Press. S. Javanovich. Orlando. Calfee (Eds. Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. edition. . 4th. Neill A. R. C. (1996) Learning: the treasure within: The Report of Commission on Education for the Twenty First Century. (2000). (1960). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Journal of Applied Developmental Psychology.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->