•Perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi mengaitkan sesuatu ide,hujah dan pandangan seseorang samada dalam

penulisan atau semasa berucap. •Digunakan untuk memantapkan lagi keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan.

PENANDA WACANA

Menunjukkan pertautan dari segi kronologi Jenis Penanda Wacana Memperjitu organisasi penulisan Menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea yang lain .

• Contoh : lepas itu pada zaman dahulu lantas sebelum semenjak itu kini • Tidak ada tanda koma (. .) selepas contoh-contoh di atas.Menunjukkan pertautan dari segi kronologi • Berfungsi untuk mempertautkan hubungan bahagian wacana dengan bahagian yang lain.

) dalam penulisan.Memperjitu Organisasi Penulisan • Berfungsi untuk mempertautkan hubungan bahagian wacana dengan bahagian yang lain. contohnya. akhir sekali. tegasnya. • Contoh : sebagai kesimpulan. • Setiap frasa perlu diikuti koma (. . dengan kata lain. dalam hal ini.

Menghubungkan fakta dengan fakta dan idea dengan idea • Menambah atau memperluaskan ide contoh : dan. walau bagaimanapun. walaupun demikian. dengan demikian. seterusnya • Menunjukkan pertentangan ide contoh : tetapi. di samping itu. sebaliknya.) dalam penulisan. oleh yang demikian. • Menunjukkan hubungan antara sebab-akibat. • Setiap frasa perlu diikuti tanda koma (.sebenarnya. berikutan itu.kecuali. selain itu. justeru. tambahan pula. sebaliknya. selanjutnya.tujuan-syarat. contoh : oleh sebab itu.tetapi.walaupun. .

walaubagaimanapun. sementara itu. sebagai akibatnya Pertentangan dan perkaitan Namun begitu. di samping itu. kemudian . tambahan lagi Sebab. seterusnya. merujuk kepada Waktu Sebelum itu. dengan itu. dalam hal ini.Contoh Penanda Wacana Tambahan Selanjutnya. berhubung dengan. kesan atau lanjutan Oleh sebab itu.

Tempat Di sini. seterusnya. akhirnya. sesuai dengan Urutan Pertama. kemudian Rumusan Kesimpulannya. secara keseluruhannya . seperti juga. berhampiran dengan. bertentangan dengan Perbandingan Sebagaimana.

Dia sangat ingin berjaya dalam pelajaran.Hubungan sebab dan akibat Dia sangat mengantuk. Dia tertidur. Hubungan sebab dan tujuan Nabila sangat rajin belajar. . Pendapatannya melebihi pendapatan menteri. Hubungan sebab dan hasil Dia sangat rajin bekerja.

1986 .yang merupakan satu kasatuan ucapan. Asmah haji Omar.Keutuhan Wacana Keseluruhan tutur. 1996 Keseluruhan penuturan bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalan komunikasi. pertuturan dan penulisan Kamus Dewan .

) hubungan sosial antara penutur dan pendengar. A: Sudah siap? B: Belum.Hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana Kesatuan tajuk /topik Wajahnya berseri-seri. Bekalan tidak mencukupi. (kedua-dua penutur faham antara satu sama lain walaupun tidak bagi orang lain. Dia amat gembira sekarang. Perubahannya sungguh-sungguh di luar dugaan sekarang ( dahulunya orang yang dimaksudkan muram dan bersedih.) .

Hubungan Aspek Fonologi Hubungan berdasarkan hentian .intonasi atau nada suara oleh penutur.” ( perbezaan wujud melalui nada suara) . “ Dia sudah pergi?” “ Dia sudah pergi.

Maznah seorang yang sangat rajin. . 1. Penanda rujukan menngunakan kata ganti nama orang dan kata ganti nama tunjuk untuk menunjukkan perkaitan.Hubungan Aspek Tatabahasa Menggunakan penanda grammatikal yang menunjukkan keutuhan wacana. Penduduk kampung yang terlibat dengan banjir akan ditempatkan di dewan sekolah. Dia telah lulus dalam peperiksaan dengan cemerlang. Mereka akan menerima bantuan yang sewajarnya.

frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat.2. Selain itu rencana ini juga akan menghuraikan amalan pengurusan dan pentadbiran di pejabat. Penanda Penggantian Menggantikan sesuatu unsur bahasa dengan sesuatu yang lain. Pelajar-pelajar itu sering ponteng sekolah. . Penanda Penghubung Digunakan bagi menghubungkan kata dengan kata. Perbuatan itu hanya akan merugikan mereka. 3. Rencana ini bertujuan bagi melihat perkaitan antara kepakaran individu dengan pembahagian tugas.

A: Dah lama? B: Tiga tahun. A: Kamu kerja di mana? B: Seri Iskandar. Ayat atau klausa yang telah disebut sebelumnya.4. Elipsis PEngguguran kata. .

dua atau satu perkataan yang digunakan bersama. Kata bersambut. Pihak kerajaan mengemukakan hujah manakala pihak pembangkang membidasnya. Flora dan fauna 6. Sinonim – maksud yang sama 2.Hubungan Aspek Leksikal Wujudnya pertalian antara perkataan atau kosa kata dalam sesuatu wacana. Kolokasi . (motorsikal-kenderaan) 4. Hiponim –makna sesuau perkataan sebahagian makna sesuatu yang lain. 1. Pengulangan kata yang sama 5. Antonim – perkataan berlawan 3. .

Terima kasih .

.%072.8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful