P. 1
negra bangsa

negra bangsa

|Views: 1|Likes:
Published by Itachi Ji Ho

More info:

Published by: Itachi Ji Ho on Oct 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

lCLlC SL!

A8AP 1lnCkA1An 3 8A8 3ť kLSLuA8An ÞLM8lnAAn nLCA8A uAn 8AnCSA nAMAť
nC8SAllnAP 81 MCPu 1uMl8An
kLLASť 3 uC8lSlA (2009)
SLkCLAPť SM SAlnS SL8l Þu1L8lţ kL
nAMA Cu8uť ÞnŦ nC8ZALlZA 81 ZAM8l

1 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA 2 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
3Ŧ1la) 1erangkan konsep negara dalam masyarakaL Melayu LradlslonalŦ (ms 63) Ŵkewu[udan kera[aan
aLau negara dlsebabkan oleh adanya ra[a Lanpa ra[a sesebuah kera[aan Lldak akan wu[udŦ
Ŵkedudukan ra[a beglLu Llnggl dan lsLlmewa dalam sesebuah kera[aanŦ
Ŵ8a[a berLanggung[awab memberlkan perllndungan pollLlk dan men[amln keselamaLan rakyaL

yang mendlaml wllayah kekuasaannyaŦ Ŵ8akyaL yang mendlaml wllayah yang dlperlnLah oleh ra[a
akan menerlma dan mengakul kekuasaan ra[aŦ ŴkeseLlaan rakyaL Lerhadap ra[anya lnllah yang
menenLukan sempadan kera[aan aLau wllayah yang dlperlnLah oleh ra[a LersebuLŦ Ŵkera[aan yang
kuaL akan menakluk aLau menaungl kera[aan yang lemah unLuk mengembangkan empayar seperLl
kesulLanan Melayu MelakaŦ
ŴkesulLanan Melayu Melaka mempunyal banyak negerl Laklukan dan naunganŦ
Ŵnegerl bererLl kawasanţ mlsalnya negerl LaruLţ negerl 8emam dan negerl krlanŦ
ŴApablla membuaL per[an[lan anLara kera[aan Melayu dengan kuasa aslng keseluruhan kera[aan

dlsebuL negerl dan [a[ahan Lakluknya 3Ŧ1b) 1erangkan konsep negara yang dlperkenalkan oleh plhak
8rlLlsh dl 1anah MelayuŦ (ms 63) Ŵ SeLlap kera[aan Melayu dlsebuL negerl dengan meneLapkan
sempadan seLlap negerl dan konsep kera[aan beransur lupuLŦ ŴMemblna sebuah negara dan bangsa
dengan memperkenalkan gagasan Malayan unlon pada Lahun 1946Ŧ ŴÞenubuhan ÞersekuLuan 1anah
Melayu pada Lahun 1948 Lelah menggabungkan semua negerl Melayu dalam sebuah penLadblran
pusaLŦ Ŵ8rlLlsh memberlkan kemerdekaan kepada ÞersekuLuan 1anah Melayu men[adlkan negara
yang merdeka pada Lahun 1937Ŧ ŴÞerseLu[uan negerl Sarawak dan Sabah bergabung dengan
ÞersekuLuan 1anah Melayu mewu[udkan negara Malaysla yang berdaulaLŦ 3 nC8SAllnAP 8ln1l
MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA 3Ŧ1c) Apakah yang anda faham dengan konsep bangsa dalam konLeks
negara MalayslaŦ (ms 66) Ŵkonsep bangsa meru[uk kepada sekumpulan manusla dalam saLu lkaLan
keLaLanegaraan aLau warganegara sesebuah negaraŦ ŴApablla ÞersekuLuan 1anah Melayu
dllsyLlharkan merdeka pada Lahun 31 Cgos 1937 dan Malaysla dlbenLuk pada 16 SepLember 1963ţ
makaţ lahlrlah negara dan bangsa Malaysla Ŵkonsep bangsa Malaysla Lerdlrl darlpada masyarakaL
berbllang kaum yang berlalnan bangsaţ budayaţ kepercayaan dan pendapaL Lerhadap kedunlaanŦ Ŵ
8angsa Malaysla dlbenLuk melalul penggunaan saLu bahasa kebangsaan serLa pengamalan
kebudayaan kebangsaan dan 8ukun negara dalam seLlap bldang kehldupanŦ ŴÞembenLukan bangsa
Malaysla merupakan hasll per[uangankemerdekaanţ penglslan kemerdekaan dan pengekalan
kemerdekaanŦ 3Ŧ1Ŧ1a) Apakah yang dlmaksudkan negara bangsa dl Lropah? (ms 67) Ŵkonsep negara
bangsa moden dl Lropah berasaskan sempadan rumpun bangsa dan persamaan bahasaŦ 3Ŧ1Ŧ1b)
1erangkan perkembangan yang membawa pembenLukan negara bangsa dl 8araLŦ (ms 69) Ŵldea
negara bangsa bermula dl 8araL pada penghu[ung abad ke 18 dan keŴ19 ekoran LerceLusnya
8evolusl lnggerls 1688ţ Þerang kemerdekaan Amerlka 1776 dan 8evolusl Þerancls 1789Ŧ
mengganLlkan benLuk negara feudal

Ŵldea konsep negara bangsa muncul unLuk memper[uangkan LenLang hak rakyaLţ kera[aan
berperlembagaan dan negara bangsa modenŦ ŴÞerLumbuhan naslonallsme keLlka lLu
memperllhaLkan blblLblblL kelunLuran enLlLl pollLlk berasaskan keagamaan dan kemunculan ldea
negara bangsaŦ ŴkebangklLan naslonallsme Lelah mengancam empayar AusLrlaţ8usla dan 1urkl yang
mempunyal penduduk berbllang bangsaŦ ŴÞara naslonalls menggunakan unsur persamaan rumpun
bangsa dan bahasa unLuk penyaLuan serLa pembenLukan negara bangsa maslngŴmaslngŦ 4
nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA Ŵkekalahan !erman dan sekuLunya dan Þerang
uunla ÞerLama dan Þersldangan uamal Þarls Lelah
mencapal kesepakaLan melalul ueklarasl LmpaL 8elas Þerkara Woodrow WllsonŦ
Ŵueklarasl lnl Lelah mencadangkan dua prlnslpţ lalLu penenLuan naslb negara oleh rakyaL sendlrl
dan prlnslp sempadan negara berasaskan bangsaŦ

ŴLmpayar AurLslaŴPungary dan 1urkl yang mengalaml kekalahan Lelah dlbahaglŴbahaglkan
berdasarkan eLnlk dan bangsa membenLuk negara bangsa yang merdeka Ŵ1u[uh negara bangsa baru
yang muncul dl Lropah lalah lŦ Chechoslavakla llŦ LsLonla lllŦ llnland lvŦ LaLvla vŦ LlLhuanla vlŦ Þoland
vllŦ ?ugoslavlaŦ 3Ŧ1Ŧ1c) 8agalmanakah CounL Camlllo 8enso dl Cavour membenLuk negara bangsa lLall
pada abad ke 19? (ms 69) ŴlLall menyaLukan wllayahŴwllayah dl bahaglan uLara seperLl veneLla dan
Lombardy dengan menghalau orang AusLrla unruk membenLuk sebuah pemerlnLahanŦ Ŵ CounL
Camlllo 8enso dl Cavour menyaLukan lLall men[adl sebuah negara dengan menggunakan amalan
realpollLlkţ Ŵ8ellau sangaL menyan[ung peťrnerlnLahan monarkl mewu[udkan ker[asama dengan
napoleon lll pemerlnLah Þerancls bagl menenLang AusLrla pada Lahun 1 Ƌ60Ŧ ŴÞunguLan Melalul
punguLan suara yang dladakanţ CounL Camlllo 8enso dl Cavour memperoleh sokongan ma[orlLl
rakyaL unLuk menyaLukan lLallŦ ŴWllayah veneLla dlpulangkan kepada lLall pada Labun 1866 oleh
Þerancls sebagal balasan Lerhadap ker[asama lLall membanLu Þrussla menewaskan AusLrla ŴÞada
Lahun 1870ţ Þerancls mengundurkan LenLeranya darl 8omţ dan Camlllo mengambll peluang lnl
menyaLukan 8om dan lLall membenLuk sebuah negara bangsa lLall 3Ŧ1Ŧ1d) 1erangkan usahaŴusaha
yang dllakukan CLLo Lduard von 8lsmarck unLuk membenLuk negara !ermanŦ (ms 69) ŴCLLo Lduard
von 8lsmarck mengamalkan realpollLlk dan pollLlk darah dan besl unLuk menyaLukan negara !ermanŦ
3 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵ8lsmarck menggunakan pelbagal LakLlk seperLl Llpu helahţ pemalsuan dokumenţ provokaslţ
penlpuan dan uguLan unLuk menceLuskan peperanganŦ
Ŵ8lsmarck mengan[urkan slsLem kedlkLaLoran yang dlLerlma oleh rakyaL unLuk penyaLuan !ermanŦ

Ŵ8ellau menggunakan lsu membencl kuasa aslng unLuk memenangl dan membangklLkan semangaL
rakyaL Þrussla dl medan LempurŦ ŴÞerang 8lsmarck melancarkan Llga peperangan menenLang musuh
lalLu uenmarkţ AusLrla dan ÞeranclsŦ 3Ŧ1Ŧ1e) Mengapakah usaha pemblnaan negara lslam dl Madlnah
berbeza darlpada pemblnaan negara bangsa dl Lropah? (ms 71) ŴÞembenLukan kera[aan lslam dl
Madlnah merupakan saLu conLoh penyaLuan melalul prlnslp lslamŦ Ŵnabl Muhammad sŦaŦwŦ
menyusun perlembagaan Lerleblh dahulu sebelum mengasaskan kera[aan lslam dl MadlnahŦ Ŵ
Þerlembagaan aLau Þlagam Madlnah ber[aya menyaLukan penduduknya yang berbllang kaumţ lalLu
orang ?ahudlţ orang krlsLlan dan orang Arab dalam sebuah negaraŦ Ŵ8aglnda ber[aya membenLuk
kera[aan lslam dl MadlnahŦdengan cara dlplomaslţ musyawarah dan permuafakaLanŦ ŴÞembenLukan
kera[aan lslam dl Madlnah kerana wu[udnya amalan ker[asama dan permuafakaLan anLara pemlmpln
dengan pemlmpln dan anLara pemlmpln dengan rakyaLŦ 3Ŧ1Ŧ2a) Puralkan clrlŴclrl negara dan bangsa
Malaysla (ms 73) ŴWllayah yang mempunyal pendudukţ sempadan dan pemerlnLah yang berwlbawaŦ
Ŵnegara Malaysla Lerdlrl darlpada ÞersekuLuan 1anah Melayuţ Sarawak dan SabahŦ
Ŵnegara meru[uk kepada lnsLlLusl pemerlnLahan yang Lersusun berLanggung[awab membuaL dan

melaksanakan kepuLusan pollLlk serLa menguaLkuasakan undangŴundang dan peraLuran kera[aanŦ Ŵ
Þersamaan Sekumpulan manusla yang mendlaml sesebuah wllayah serLa yang mempunyal
persamaan darl segl bahasaţ adaL resamţ kesenlanţ dan pengalaman se[arahŦ ŴÞemerlnLah kera[aan
lalah lnsLlLusl pemerlnLah yang berLanggung[awab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah
negaraŦ 6 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵkera[aan merangkuml semua badan yang membuaLţ menLafslrkan dan melaksanakan dasarŴdasar
negaraŦ
Ŵkera[aan berLlndak sebagal pengaman dan penenLu arah kehldupan masyarakaL sesebuah negaraŦ
Ŵkera[aan dl negara Lerdlrl darlpada Llga badan dalam pemerlnLahanţ lalLu 8adan Þerundanganţ

8adan Þelaksana dan 8adan kehaklmanŦ ŴÞerlembagaan Þerlembagaan merupakan peraLuran
LerLlnggl sarna ada berLulls aLau Lldak berLulls yang men[adl ru[ukan dan panduan bagl menLadblr
dan memerlnLah sebuah negaraŦ Ŵ ul Malayslaţ perlembagaan merupakan peraLuran berLulls
LerLlnggl yang dldokumenkan dan dl[adlkan ru[ukan unLuk menLadblr negaraŦ ŴÞerlembagaan
berLu[uan memberlkan [amlnan perllndungan kepada rakyaL negara lnlŦ 3a) 1erangkan clrlŴclrl negara
dan bangsa dalam kesulLanan Melayu Melaka (ms 73) ŴkesulLanan Melayu Melaka mempunyal
wllayah llngkungan pengaruh yang luas mellpuLl mellpuLl keseluruhan Semenan[ung 1anah Melayu
dan seluruh Llmur SumaLeraŦ ŴkedaulaLan dlru[uk Lerus kepada ra[a yang memerlnLah negerl bebas
darlpada campur Langanţ paksaan dan pen[a[ahan dan mempunyal hak muLlak Lerhadap rakyaLnyaŦ Ŵ
SlsLem pemerlnLahan bera[aţ adaL lsLladaL Melayu alaL regallaţ nobaLţ wamaţ bahasaţ undangŴ
undangţ proLokol dan adaL lsLladaL lsLanaŦţ bahasa Melayu dan agama lslam men[adl ldenLlLl
MelakaŦ

Ŵ1erdapaL dua sumber undangŴundang berLulls yang dlpengaruhl oleh adaL LempaLan dan agama
lslamţ lalLu Pukum kanun Melaka dan undangŴundang LauL MelakaŦ ŴPukum kanun Melaka
mengandungl 44 fasal yang menyenLuh bldang kuasa ra[a dan pembesar serLa panLang dl kalangan
anggoLa masyarakaLŦ ŴPukum kanun Melaka lnl LuruL menyaLakan hukuman Lerhadap kesalahan
[enayah awamţ undangŴundang keluarga dan sebagalnyaŦ ŴundangŴundang LauL Melaka
memperunLukkan perkara yang berkalLan dengan LaLacara
pelayaran dl lauL seperLl Langgung[awab pengawal kapalţ aLur cara pelayaranţ pemlagaanţ bldang
kuasa nakhoda kapal dan hukuman bagl kesalahan [enayahŦ

Ŵ8akyaL berLanggung[awab unLuk menLaaLl ra[a yang memerlnLah bersedla memperLahankan
negaraţ menghadlrl adaL lsLladaL kera[aanţ mengadakan goLong royongţ kerahan Lenaga dan
sebagalnya
7 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
SL!A8AP 1lnCkA1An 3 ť 8A8 3 kLSLuA8An ÞLM8lnAAn nLCA8A uAn 8AnCSA
uownload Lhls uocumenL for lreeÞrlnLMoblleCollecLlons8eporL uocumenL8eporL Lhls
documenL?Þlease Lell us reason(s) for reporLlng Lhls documenL
Spam or [unk
Þorn adulL conLenL
PaLeful or offenslve
lf you are Lhe copyrlghL owner of Lhls documenL and wanL Lo reporL lLţ please follow Lhese dlrecLlons
Lo submlL a copyrlghL lnfrlngemenL noLlceŦ
8eporL Cancel
Ŧ
Ŧ1hls ls a prlvaLe documenLŦ
lnfo and 8aLlng
8eadsť9ţ996uploadedť03/16/2009CaLegoryťSchool WorkƽLssays Ǝ 1heses8aLedť(4
8aLlngs)CopyrlghLťALLrlbuLlon nonŴcommerclalSL!A8AP 1lnCkA1An 3 8A8 3 ťkLSLuA8An
ÞLM8lnAAn nLCA8A uAn 8AnCSA SCALAn uAn !AWAÞAn
Ŧ
Se[arahLlngkaLan 3 bab 3kesedaran pemblnaan negara dan bangsa
Se[arahLlngkaLan 3 bab 3kesedaran pemblnaan negara dan bangsa(fewer)
Ŧ
flena92ŦŦ

Share Ǝ Lmbed

8elaLed uocumenLs
ÞrevlousnexL pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ
ŦMore from Lhls user
ÞrevlousnexL28 pŦ9 pŦ6 pŦ4 pŦ6 pŦ3 pŦ14 pŦ1 pŦ1 pŦ3 pŦ1 pŦ2 pŦ2 pŦ6 pŦ11 pŦ2 pŦ16 pŦ18 pŦ13 pŦ10 pŦ
Ŧ
Add a CommenL


SubmlLshareťCharacLersť 400
Ŧ1la) 1erangkan konsep negara dalam masyarakaL Melayu LradlslonalŦ (ms 63) Ŵkewu[udan kera[aan
aLau negara dlsebabkan oleh adanya ra[a Lanpa ra[a sesebuah kera[aan Lldak akan wu[udŦ
Ŵkedudukan ra[a beglLu Llnggl dan lsLlmewa dalam sesebuah kera[aanŦ
Ŵ8a[a berLanggung[awab memberlkan perllndungan pollLlk dan men[amln keselamaLan rakyaL

yang mendlaml wllayah kekuasaannyaŦ Ŵ8akyaL yang mendlaml wllayah yang dlperlnLah oleh ra[a
akan menerlma dan mengakul kekuasaan ra[aŦ ŴkeseLlaan rakyaL Lerhadap ra[anya lnllah yang
menenLukan sempadan kera[aan aLau wllayah yang dlperlnLah oleh ra[a LersebuLŦ Ŵkera[aan yang
kuaL akan menakluk aLau menaungl kera[aan yang lemah unLuk mengembangkan empayar seperLl
kesulLanan Melayu MelakaŦ
ŴkesulLanan Melayu Melaka mempunyal banyak negerl Laklukan dan naunganŦ
Ŵnegerl bererLl kawasanţ mlsalnya negerl LaruLţ negerl 8emam dan negerl krlanŦ
ŴApablla membuaL per[an[lan anLara kera[aan Melayu dengan kuasa aslng keseluruhan kera[aan

dlsebuL negerl dan [a[ahan Lakluknya 3Ŧ1b) 1erangkan konsep negara yang dlperkenalkan oleh plhak
8rlLlsh dl 1anah MelayuŦ (ms 63) Ŵ SeLlap kera[aan Melayu dlsebuL negerl dengan meneLapkan
sempadan seLlap negerl dan konsep kera[aan beransur lupuLŦ ŴMemblna sebuah negara dan bangsa
dengan memperkenalkan gagasan Malayan unlon pada Lahun 1946Ŧ ŴÞenubuhan ÞersekuLuan 1anah
Melayu pada Lahun 1948 Lelah menggabungkan semua negerl Melayu dalam sebuah penLadblran
pusaLŦ Ŵ8rlLlsh memberlkan kemerdekaan kepada ÞersekuLuan 1anah Melayu men[adlkan negara
yang merdeka pada Lahun 1937Ŧ ŴÞerseLu[uan negerl Sarawak dan Sabah bergabung dengan
ÞersekuLuan 1anah Melayu mewu[udkan negara Malaysla yang berdaulaLŦ 3 nC8SAllnAP 8ln1l
MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
3Ŧ1c) Apakah yang anda faham dengan konsep bangsa dalam konLeks negara MalayslaŦ (ms 66) Ŵ
konsep bangsa meru[uk kepada sekumpulan manusla dalam saLu lkaLan keLaLanegaraan aLau
warganegara sesebuah negaraŦ ŴApablla ÞersekuLuan 1anah Melayu dllsyLlharkan merdeka pada
Lahun 31 Cgos 1937 dan Malaysla dlbenLuk pada 16 SepLember 1963ţ makaţ lahlrlah negara dan
bangsa Malaysla Ŵkonsep bangsa Malaysla Lerdlrl darlpada masyarakaL berbllang kaum yang
berlalnan bangsaţ budayaţ kepercayaan dan pendapaL Lerhadap kedunlaanŦ Ŵ8angsa Malaysla
dlbenLuk melalul penggunaan saLu bahasa kebangsaan serLa pengamalan kebudayaan kebangsaan
dan 8ukun negara dalam seLlap bldang kehldupanŦ ŴÞembenLukan bangsa Malaysla merupakan hasll
per[uangankemerdekaanţ penglslan kemerdekaan dan pengekalan kemerdekaanŦ 3Ŧ1Ŧ1a) Apakah
yang dlmaksudkan negara bangsa dl Lropah? (ms 67) Ŵkonsep negara bangsa moden dl Lropah
berasaskan sempadan rumpun bangsa dan persamaan bahasaŦ 3Ŧ1Ŧ1b) 1erangkan perkembangan
yang membawa pembenLukan negara bangsa dl 8araLŦ (ms 69) Ŵldea negara bangsa bermula dl 8araL
pada penghu[ung abad ke 18 dan keŴ19 ekoran LerceLusnya
8evolusl lnggerls 1688ţ Þerang kemerdekaan Amerlka 1776 dan 8evolusl Þerancls 1789Ŧ
mengganLlkan benLuk negara feudal

Ŵldea konsep negara bangsa muncul unLuk memper[uangkan LenLang hak rakyaLţ kera[aan
berperlembagaan dan negara bangsa modenŦ ŴÞerLumbuhan naslonallsme keLlka lLu
memperllhaLkan blblLblblL kelunLuran enLlLl pollLlk berasaskan keagamaan dan kemunculan ldea
negara bangsaŦ ŴkebangklLan naslonallsme Lelah mengancam empayar AusLrlaţ8usla dan 1urkl yang
mempunyal penduduk berbllang bangsaŦ ŴÞara naslonalls menggunakan unsur persamaan rumpun
bangsa dan bahasa unLuk penyaLuan serLa pembenLukan negara bangsa maslngŴmaslngŦ 4
nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵkekalahan !erman dan sekuLunya dan Þerang uunla ÞerLama dan Þersldangan uamal Þarls Lelah
mencapal kesepakaLan melalul ueklarasl LmpaL 8elas Þerkara Woodrow WllsonŦ
Ŵueklarasl lnl Lelah mencadangkan dua prlnslpţ lalLu penenLuan naslb negara oleh rakyaL sendlrl
dan prlnslp sempadan negara berasaskan bangsaŦ

ŴLmpayar AurLslaŴPungary dan 1urkl yang mengalaml kekalahan Lelah dlbahaglŴbahaglkan
berdasarkan eLnlk dan bangsa membenLuk negara bangsa yang merdeka Ŵ1u[uh negara bangsa baru
yang muncul dl Lropah lalah lŦ Chechoslavakla llŦ LsLonla lllŦ llnland lvŦ LaLvla vŦ LlLhuanla vlŦ Þoland
vllŦ ?ugoslavlaŦ 3Ŧ1Ŧ1c) 8agalmanakah CounL Camlllo 8enso dl Cavour membenLuk negara bangsa lLall
pada abad ke 19? (ms 69) ŴlLall menyaLukan wllayahŴwllayah dl bahaglan uLara seperLl veneLla dan
Lombardy dengan menghalau orang AusLrla unruk membenLuk sebuah pemerlnLahanŦ Ŵ CounL
Camlllo 8enso dl Cavour menyaLukan lLall men[adl sebuah negara dengan menggunakan amalan
realpollLlkţ Ŵ8ellau sangaL menyan[ung peťrnerlnLahan monarkl mewu[udkan ker[asama dengan
napoleon lll pemerlnLah Þerancls bagl menenLang AusLrla pada Lahun 1 Ƌ60Ŧ ŴÞunguLan Melalul
punguLan suara yang dladakanţ CounL Camlllo 8enso dl Cavour memperoleh sokongan ma[orlLl
rakyaL unLuk menyaLukan lLallŦ ŴWllayah veneLla dlpulangkan kepada lLall pada Labun 1866 oleh
Þerancls sebagal balasan Lerhadap ker[asama lLall membanLu Þrussla menewaskan AusLrla ŴÞada
Lahun 1870ţ Þerancls mengundurkan LenLeranya darl 8omţ dan Camlllo mengambll peluang lnl
menyaLukan 8om dan lLall membenLuk sebuah negara bangsa lLall 3Ŧ1Ŧ1d) 1erangkan usahaŴusaha
yang dllakukan CLLo Lduard von 8lsmarck unLuk membenLuk negara !ermanŦ (ms 69) ŴCLLo Lduard
von 8lsmarck mengamalkan realpollLlk dan pollLlk darah dan besl unLuk menyaLukan negara !ermanŦ
3 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵ8lsmarck menggunakan pelbagal LakLlk seperLl Llpu helahţ pemalsuan dokumenţ provokaslţ
penlpuan dan uguLan unLuk menceLuskan peperanganŦ
Ŵ8lsmarck mengan[urkan slsLem kedlkLaLoran yang dlLerlma oleh rakyaL unLuk penyaLuan !ermanŦ

Ŵ8ellau menggunakan lsu membencl kuasa aslng unLuk memenangl dan membangklLkan semangaL
rakyaL Þrussla dl medan LempurŦ ŴÞerang 8lsmarck melancarkan Llga peperangan menenLang musuh
lalLu uenmarkţ AusLrla dan ÞeranclsŦ 3Ŧ1Ŧ1e) Mengapakah usaha pemblnaan negara lslam dl Madlnah
berbeza darlpada pemblnaan negara bangsa dl Lropah? (ms 71) ŴÞembenLukan kera[aan lslam dl
Madlnah merupakan saLu conLoh penyaLuan melalul prlnslp lslamŦ Ŵnabl Muhammad sŦaŦwŦ
menyusun perlembagaan Lerleblh dahulu sebelum mengasaskan kera[aan lslam dl MadlnahŦ Ŵ
Þerlembagaan aLau Þlagam Madlnah ber[aya menyaLukan penduduknya yang berbllang kaumţ lalLu
orang ?ahudlţ orang krlsLlan dan orang Arab dalam sebuah negaraŦ Ŵ8aglnda ber[aya membenLuk
kera[aan lslam dl MadlnahŦdengan cara dlplomaslţ musyawarah dan permuafakaLanŦ ŴÞembenLukan
kera[aan lslam dl Madlnah kerana wu[udnya amalan ker[asama dan permuafakaLan anLara pemlmpln
dengan pemlmpln dan anLara pemlmpln dengan rakyaLŦ 3Ŧ1Ŧ2a) Puralkan clrlŴclrl negara dan bangsa
Malaysla (ms 73) ŴWllayah yang mempunyal pendudukţ sempadan dan pemerlnLah yang berwlbawaŦ
Ŵnegara Malaysla Lerdlrl darlpada ÞersekuLuan 1anah Melayuţ Sarawak dan SabahŦ
Ŵnegara meru[uk kepada lnsLlLusl pemerlnLahan yang Lersusun berLanggung[awab membuaL dan

melaksanakan kepuLusan pollLlk serLa menguaLkuasakan undangŴundang dan peraLuran kera[aanŦ Ŵ
Þersamaan Sekumpulan manusla yang mendlaml sesebuah wllayah serLa yang mempunyal
persamaan darl segl bahasaţ adaL resamţ kesenlanţ dan pengalaman se[arahŦ ŴÞemerlnLah kera[aan
lalah lnsLlLusl pemerlnLah yang berLanggung[awab menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah
negaraŦ 6 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵkera[aan merangkuml semua badan yang membuaLţ menLafslrkan dan melaksanakan dasarŴdasar
negaraŦ
Ŵkera[aan berLlndak sebagal pengaman dan penenLu arah kehldupan masyarakaL sesebuah negaraŦ
Ŵkera[aan dl negara Lerdlrl darlpada Llga badan dalam pemerlnLahanţ lalLu 8adan Þerundanganţ

8adan Þelaksana dan 8adan kehaklmanŦ ŴÞerlembagaan Þerlembagaan merupakan peraLuran
LerLlnggl sarna ada berLulls aLau Lldak berLulls yang men[adl ru[ukan dan panduan bagl menLadblr
dan memerlnLah sebuah negaraŦ Ŵ ul Malayslaţ perlembagaan merupakan peraLuran berLulls
LerLlnggl yang dldokumenkan dan dl[adlkan ru[ukan unLuk menLadblr negaraŦ ŴÞerlembagaan
berLu[uan memberlkan [amlnan perllndungan kepada rakyaL negara lnlŦ 3a) 1erangkan clrlŴclrl negara
dan bangsa dalam kesulLanan Melayu Melaka (ms 73) ŴkesulLanan Melayu Melaka mempunyal
wllayah llngkungan pengaruh yang luas mellpuLl mellpuLl keseluruhan Semenan[ung 1anah Melayu
dan seluruh Llmur SumaLeraŦ ŴkedaulaLan dlru[uk Lerus kepada ra[a yang memerlnLah negerl bebas
darlpada campur Langanţ paksaan dan pen[a[ahan dan mempunyal hak muLlak Lerhadap rakyaLnyaŦ Ŵ
SlsLem pemerlnLahan bera[aţ adaL lsLladaL Melayu alaL regallaţ nobaLţ wamaţ bahasaţ undangŴ
undangţ proLokol dan adaL lsLladaL lsLanaŦţ bahasa Melayu dan agama lslam men[adl ldenLlLl
MelakaŦ

Ŵ1erdapaL dua sumber undangŴundang berLulls yang dlpengaruhl oleh adaL LempaLan dan agama
lslamţ lalLu Pukum kanun Melaka dan undangŴundang LauL MelakaŦ ŴPukum kanun Melaka
mengandungl 44 fasal yang menyenLuh bldang kuasa ra[a dan pembesar serLa panLang dl kalangan
anggoLa masyarakaLŦ ŴPukum kanun Melaka lnl LuruL menyaLakan hukuman Lerhadap kesalahan
[enayah awamţ undangŴundang keluarga dan sebagalnyaŦ ŴundangŴundang LauL Melaka
memperunLukkan perkara yang berkalLan dengan LaLacara
pelayaran dl lauL seperLl Langgung[awab pengawal kapalţ aLur cara pelayaranţ pemlagaanţ bldang
kuasa nakhoda kapal dan hukuman bagl kesalahan [enayahŦ

Ŵ8akyaL berLanggung[awab unLuk menLaaLl ra[a yang memerlnLah bersedla memperLahankan
negaraţ menghadlrl adaL lsLladaL kera[aanţ mengadakan goLong royongţ kerahan Lenaga dan
sebagalnya
7 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
ŴSulLan merupakan pemerlnLahan LerLlnggl yang dlbanLu oleh 8endaharaţ Þenghulu 8endaharlţ
1emenggong dan Laksamana men[adl Longgak lnsLlLusl kera[aan yang memerlnLah dan dlberl
porLfollo menglkuL bldang Lugas maslngŴmaslngŦ
3Ŧ3a) Puralkan unsurŴunsur warlsan kesulLanan Melaka yang dlamalkan dl negerlŴnegerl MelayuŦ (ms
80) Ŵ SlsLem pemerlnLahan negerlŴnegerl Melayu seperLl !ohorţ Þerak dan Þahang berdasarkan
slsLem pemerlnLahan kesulLanan Melayu
ŴCelaran Menggunakan gelaran SulLan pada awal nama maslngŴmaslngŦ
ŴSlsLem pewarlsan LakhLa dl negerlŴnegerl LersebuL memenLlngkan [ural keLurunan sebelah bapa

puLera sulung sulLan dengan permalsurlnya berpeluang mewarlsl LakhLa kera[aanŦ uan seklranya
sulLan Lldak mempunyal puLeraţ adlk lelakl sulLan mewarlsl LakhLaŦ ŴMengamalkan SlsLem Þembesar
LmpaL LlpaLan perbezaan pada gelaran pembesamyaŦ dlsebabkan perubahan semasa dan
penyesualan dengan keadaan LempaLanŦ Ŵ klLab undangŴundang dlsalln dan dlplnda berdasarkan
Pukum undang kanun Melaka unLuk dlsesualkan dengan unsur LempaLanŦ ŴAdaL lsLladaL Melayu
seperLl perLabalan ra[a membaca doaţ melafaz lkrarţ berslram dan berarak dengan lrlngan alaLŴalaL
kebesaranŦ
ŴCop Mohor ulgunakan dalam urusan resml unLuk melaksanakan pemerlnLahan dan penLadblran
ŴAlaLŴalaL kebesaran seperLl kerls aLau pedang dan payung uburŴubur berwama kunlng keLlka

baglnda dladakan upacara perLabalan dan keLlka bersemayam dl balalrung serlŦ
Ŵ nobaL akan dlmalkan keLlka upucara perLabalan dan kemangkaLan SulLan
ŴAgama lslam men[adl agama rasml dl Melaka dan men[adl amalan negerlŴnegerl MelayuŦ
Ŵ8ahasa Melayu dan bahasa yang dlgunakan dengan ra[a dlsebuL bahasa dalam seperLl paLlkţ

beLaţ berslramţ mangkaL dan sebagalnyaŦ
ŴMenggunakan wama puLlh dan kunlng unLuk sulLan dan kerabaL ra[a
ŴMen[un[ung dull menyembah ra[a dan berpakalan keLlka mengadap ra[aŦ
ŴÞakalan dan perhlasan ra[a dan ra[a perempuan dlperbuaL darlpada emas dengan LaLah permaLa

penuh dengan unsurŴunsur senlŦ 3Ŧ3Ŧ1a) namakan Þerlembagaan!ohor? (ms 80Ŵ81) 8 nC8SAllnAP
8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵ undangŴundang 1ubuh kera[aan lohorŦ 3Ŧ3Ŧ1b) namakan pengasas dan Lahun perlembagaan !ohor
dlgubal? (ms 80) ŴSulLan Abu 8akar pada Lahun 1893Ŧ 3Ŧ3Ŧ1c) nyaLakan kandungannyaŦ (ms 81) Ŵ
keLurunan Mengandungl perkara LenLang keLurunan sulLan sebagal pewarls LakhLa kera[aanŦ
ŴMengandungl penglkLlrafan orang Melayu !ohor sebagal rakyaL !ohorŦ
ŴMenyaLakan agama lslam sebagal agama rasmlŦ

3Ŧ3Ŧ1d) !elaskan kedudukan sulLan berdasarkan perlembagaan !ohorŦ (ms 82) Ŵ8a[a hendaklah
berbangsa Melayuţ 1elakl dan beragama lslamŦ Ŵ8a[aţ menLerl dan [emaah pangkuan negerl dllarang
menyerahkan negerl kepada kuasa luarŦ
Þerkenan 8a[a berkuasa melanLlk MenLerl 8esar dan nalb MenLerl 8esar dlplllh
oleh !emaah MenLerl dengan perkenan ra[a

3Ŧ3Ŧ1e) nyaLakan sLrukLur penLadblran negerl !ohorŦ (ms 82) ŴMa[lls MesyuaraL kera[aan dlbahaglkan
kepada duaţ Ma[lls negerl yang mempunyal kuasa perundangan dan !emaah MenLerl yang
mempunyal kuasa pe1aksanaanŦ ŴMa[lls negerl dlpengeruslkan oleh MenLerl 8esar sebagal ?ang
ulperLua dan berfungsl membanLu 8a[a dan !emaah MenLerl dalam menLadblr negerl dan rakyaLŦ Ŵ
!emaah MenLerl pula Lerdlrl darlpada lapan hlngga dua belas orang pegawal kanan kera[aan yang
men[adl ahll Ma[lls negerl berbangsa Melayuţ beragama lslam dan merupakan rakyaL !ohorŦ
ŴSeLlap pegawal kera[aan yang dllanLlk men[adl MenLerl mesLl mengangkaL sumpah dan memberlkan
LaaL seLla kepada 8a[a serLa kera[aan!ohorŦ ŴÞersldangan !emaah MenLerl dladakan sebulan sekall
dan pada bllaŴblla masa apablla
dlkehendakl oleh 8a[a aLau dlmlnLa oleh MenLerl 8esar aLau nalb MenLerl 8esar aLau dengan
permlnLaan Llga orang ahll !emaah MenLerlŦ

9 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
Ŵuemokrasl Þenggubalan perlembagaan berLulls lnl dldorong oleh pemerlnLah unLuk membenLuk
kera[aan bercorak demokrasl bagl mengganLlkan pemerlnLahan ra[a berkuasa muLlakŦ Ŵ
ÞenglsyLlharan undangŴundang 1ubuh kera[aan !ohor ber[aya memanLapkan slsLem penLadblran
bagl menghalang rancangan 8rlLlsh menguasal negerl !ohorŦ 3Ŧ3Ŧ2) SlsLem !emaah MenLerl dl
kelanLan berLu[uan unLuk mellclnkan penLadblran dan pemerlnLahanŦ !elaskanŦ (ms 82Ŵ84) Ŵ
ÞemerlnLahan ulamalkan semasa pemerlnLahan SulLan Muhammad l dengan melanLlk beberapa
orang pembesar unLuk membanLu penLadblran baglndaŦ ŴSulLan Muhammad ll Lelah
memperkemaskan SlsLem !emaah MenLerl dengan mewu[udkan lapan badan !emaah MenLerlŦ Ŵ
SeLlap !emaah MenLerl mempunyal bldang Lugas maslngŴmaslng dlanggoLal oleh empaL orang
pembesar Ŵ1erdapaL lapan [emaah menLerl yang menguruskan penLadblran dl kelanLan
l) !emaah ÞenaslhaL 8a[ať Menguruskan perkara dan urusan penLlng yang bukan rahslaŦ ln
ll) !emaah MenLerl lsLanať Menguruskan lsLladaL dlra[a dan lsLladaL rasml dl seluruh negerl

lll) !emaah MenLerl keadllan dan kehaklmanť Mengendallkan urusan penLlng LenLang keadllan
dan kehaklmanŦ
lv) !emaah MenLerl ualam negerlť Men[aga keamanan negerlŦ
v) !emaah MenLerl Luar negerlť Menguruskan dasar dan hal ehwalluar negaraŦ
vl) !emaah MenLerl ÞerbendaharaanťÞerbendaharaan Mengendallkan harLa benda dan hasll

mahsurŦ vll) !emaah MenLerl Þeperangan ťÞeperangan Menguruskan perLahanan dan keamanan
negerlŦ
vlll) !emaah MenLerl penLadblran dan Þenglmarahan negerlť Menguruskan kema[uan dan
pembangunan negerlŦ

ŴSulLan Muhammad ll menylngklrkan kerabaL dlra[a yang LerllbaL dalam perLlkalan merebuL kuasa
dan mengganLlkannya dengan pembesar yang bergelar nlk dan Wan Ŵ Colongan pembesar
membanLu mengukuhkan kewlbawaan SulLan Muhammad ll dengan memberlkan LaaL seLla yang
Lldak berbelah bagl kepada baglndaŦ 3Ŧ3Ŧ3) 1erangkan undangŴundang 1ubuh kera[aan 1erengganu
yang dlperkenalkan oleh SulLan Zalnal Abldln lll pada Lahun 1881 hlngga 1918Ŧ (ms 84Ŵ86) ŴÞada
Lahun 1911ţ SulLan Zalnal Abldln meluluskan undangŴ undang 1ubuh kera[aan
1erengganu yang dlkenall sebagal lLLlqanllmuluk blŴLaƌdll llŴsuluk yang bermaksud keyaklnan
kepada pemerlnLah yang berdasarkankeadllanŦ

10 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA
ŴundangŴundang lnl berasaskan undangŴundang 1ubuh kera[aan!ohor 1893Ŧ Ŵ 1u[uan baglnda
memperkenalkan perlembagaan berLulls LersebuL adalah unLuk menghalang 8rlLlsh yang sedang
berusaha meluaskan kuasanya dl 1erengganuŦ ŴMaslh mengekalkan amalan slsLem monarkl dengan
memberlkan kedudukan yang lsLlmewa kepada agama lslamţ lalLu sebagal agama negerlŦ
ŴÞemerlnLahan bera[a dl 1erengganu bercorak ra[a berperlembagaanŦ
ŴÞemerlnLah 1erengganu mesLl beragama lslamţ berbangsa Melayuţ lelaklţ dan merupakan warls

SulLan yang memerlnLah 1erengganuŦ ŴSulLan dlbanLu oleh Ma[lls MesyuaraL kera[aan dan !emaah
MenLerl dalam melaksanakan pemerlnLahanŦ ŴMenLerl yang menganggoLal MesyuaraL kera[aan
mesLllah beragama lslamţ berbangsa Melayuţ rakyaL 1erengganuţ serLa mengaku LaaL seLla kepada
SulLan dan kera[aanŦ
ŴMa[lls MesyuaraL kera[aan dlkeLual oleh MenLerl 8esar yang dllanLlk oleh SulLanŦ
Ŵ!emaah MenLerl berhak memlllh nalb MenLerl 8esar seLelah dlperkenankan oleh SulLanŦ
Ŵ Ahll MesyuaraL kera[aan berLanggung[awab membanLu SulLan dan!emaah MenLerl unLuk

menLadblr negerlţ menggubal undangŴundang dan peraLuran negerlţ men[aga keba[lkan rakyaLţ
men[aga keamanan dan men[allnkan hubungan persahabaLan dengan negerl lalnŦ ŴWarls SulLan aLau
MenLerl dllarang mengkhlanaLl pemerlnLah negerl dan dlLegah darlpada menyerahkan negerl kepada
kuasa lalnŦ ŴÞemerlnLah 1erengganu menyedarl kepenLlngan perlembagaan berLulls yang LeraLur dan
manLap unLuk men[amln slsLem penLadblran yang berkesanŦ ŴÞerlembagaan berLulls
menggambarkan kebl[aksanaan pemerlnLah 1erengganu unLuk
menlngkaLkan kecekapan slsLem penLadblran dan sebagal benLeng unLuk mengekalkan kedaulaLan
negerlŦ

3Ŧ3Ŧ4a) Apakah gelaran pemerlnLah LerLlnggl dl negerl Sembllan? (ms 87Ŵ89) Ŵ Celaran lalah ?ang
ulperLuan 8esarŦ 11 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA 3Ŧ3Ŧ4b) 1erangkan peranan
undang dalam slsLem pemerlnLahan dl negerl SembllanŦ Ŵ undang dlperLanggung[awab me1anLlk
?ang ulperLuan8esar
ŴMen[adl perundlng dalam seLlap kepuLusan yang dlbuaL oleh ?ang ulperLuan 8esarŦ
ŴMen[adl keLua luak

3Ŧ3Ŧ4c) Senaralkan empaL luak uLama dl negerl SembllanŦ l) 8ernbau
ll) !ohol
lll) Sungal u[ong
lv) !elebu

3Ŧ3Ŧ4d) !elaskan unsur demokrasl dalam slsLem pemerlnLahan dalam dl negerl SembllanŦ Ŵ8akyaL
negerl Sembllan mengamalkan slsLem pemerlnLahan berdasarkan AdaL ÞepaLlhţ lalLu kedaulaLan
berada dl Langan rakyaLŦ Ŵ ÞelanLlkan pemlmpln dlbuaL darlpada perlngkaL pallng bawahţ lalLu Anak
8uahţ dllkuLl oleh 8uapakţ Lembaga dan undang yang kemudlannya melanLlk ?ang ulperLuan 8esarŦ
ŴÞerlanLlkan pembesar dlbuaL oleh undangţ Lembagaţ 8uapak dan Anak 8uah walaupun ?ang
ulperLuan 8esar pemerlnLah LerLlnggl kera[aanŦ Ŵ SeLlap kepuLusan yang dlbuaL oleh ?ang ulperLuan
8esar adalah berdasarkan perundlngan baglnda dengan undangŦ
ŴSeLlap luak dlLadblr oleh undang dan mereka lnl dlplllh oleh LembagaŦ
Ŵundang dlperLanggung[awabkan unLuk melanLlk ?ang ulperLuan 8esarŦ
ŴLernbaga dllanLlk oleh 8uapak merupakan keLua suku anggoLa rnasyarakaL berLanggung[awab

Lerhadap suku maslngŴmaslngŦ
ŴLernbaga berkuasa melanLlk lndlvldu yang layak men[adl undangŦ
Ŵ8uapak merupakan keLua ÞeruL men[adl Lemp aL ru[ukan bagl seLlap masalahţ khususnyaţ yang

berkalLan dengan adaL Ŵ8uah SeLlap anggoLa ÞeruL dlkenall sebagal Anak 8uah Ŧ 12 nC8SAllnAP
8ln1l MCPu 1uMl8An 3 uC8lSlA ŴSlsLem mengaglhkan kuasa kepada lndlvldu menglkuL perlngkaL
menun[ukkan slsLem pemlllhan pemlmpln dl negerl Sernbllan mempunyal unsur demokraslŦ 3Ŧ3Ŧ4e)
Apakah peraLuran hldup yang men[adl amalan dalam AdaL ÞerpaLlhŦ (ms 87Ŵ89) ŴkepenLlngan
bersamaŦ
ŴSemangaL goLong royongŦ
Ŵ 8ermuafakaL dl kalangan masyarakaL unLuk memlllh pemlmplmŦ
ŴSallng menghormaLl dl anLara saLu sama lalnŦ
ŴMelahlrkan peraLuran hldup seperLl kepenLlngan bersamaţ semangaL bergoLongŴroyongţ

permuafakaLan dan slkap sallng menghormaLl anLara saLu sarna lalnŦ 13 nC8SAllnAP 8ln1l MCPu
1uMl8An 3 uC8lSlA SL!A8AP 1lnCkA1An 3 ť 8A8 3 kLSLuA8An ÞLM8lnAAn nLCA8A uAn 8AnCSA
uownload Lhls uocumenL for lreeÞrlnLMoblleCollecLlons8eporL uocumenL8eporL Lhls
documenL?Þlease Lell us reason(s) for reporLlng Lhls documenL
Spam or [unk
Þorn adulL conLenL
PaLeful or offenslve
lf you are Lhe copyrlghL owner of Lhls documenL and wanL Lo reporL lLţ please follow Lhese dlrecLlons
Lo submlL a copyrlghL lnfrlngemenL noLlceŦ
8eporL Cancel
Ŧ
Ŧ1hls ls a prlvaLe documenLŦ
lnfo and 8aLlng
8eadsť9ţ996uploadedť03/16/2009CaLegoryťSchool WorkƽLssays Ǝ 1heses8aLedť(4
8aLlngs)CopyrlghLťALLrlbuLlon nonŴcommerclalSL!A8AP 1lnCkA1An 3 8A8 3 ťkLSLuA8An
ÞLM8lnAAn nLCA8A uAn 8AnCSA SCALAn uAn !AWAÞAn
Ŧ
Se[arahLlngkaLan 3 bab 3kesedaran pemblnaan negara dan bangsa
Se[arahLlngkaLan 3 bab 3kesedaran pemblnaan negara dan bangsa(fewer)
Ŧ
flena92ŦŦ

Share Ǝ Lmbed

8elaLed uocumenLs
ÞrevlousnexL pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ pŦ
ŦMore from Lhls user
ÞrevlousnexL28 pŦ9 pŦ6 pŦ4 pŦ6 pŦ3 pŦ14 pŦ1 pŦ1 pŦ3 pŦ1 pŦ2 pŦ2 pŦ6 pŦ11 pŦ2 pŦ16 pŦ18 pŦ13 pŦ10 pŦ
Ŧ
Add a CommenL


SubmlLshareťCharacLersť 400

 fff° f°–¾ff° f°°- –ff ff¯¾ f½ f°– ½f° 9 ¯ °f° f°–¾f .ff¾f¯ ½ff°f¾½ ©f°–f° ¯ ff° ½ °–¾f° ¯ ff° f°½ °– ff° ¯ ff°  f%½fff°– ¯f¾ f°° –ff f°–¾f ½f"%¯¾% °¾ ½° –ff f°–¾f¯ ° ½f f¾f¾f°¾ ¯½f f°¯½° f°–¾f f°½ ¾f¯ff° ff¾f  % @ f°–f°½ ¯ f°–f°f°–¯ ¯ ff½ ¯ °f°° –ff f°–¾f ff %¯¾% f ° –ff f°–¾f ¯f ff½f f½ °–©°–f f  f° f° n ¾°f ¾°–– ¾ 9 f°– ¯ ff°¯ f f° ¾9 f°n¾ ¯ °––f°f° °° –ff€ f  f°¾ ½° –ff f°–¾f¯°n°¯ ¯½ ©f°–f° °f°–fff f©ff° ½ ¯ f–ff° f°° –ff f°–¾f¯ ° 9 ¯ f°°f¾°f¾¯ f ¯ ¯½ ff°   °f° °½ f¾f¾f° f–f¯ff° f° ¯°nf° f ° –ff f°–¾f  f°–f°°f¾°f¾¯ f¯ °–f°nf¯ ¯½ff¾f ¾f f°@f°– ¯ ¯½°f½ °  f°– f°–¾f 9ff°f¾°f¾¯ °––°ff°°¾½ ¾f¯ff°¯½° f°–¾f f° ff¾f°½ °ff°¾ f½ ¯ °f°° –ff f°–¾f¯f¾°– ¯f¾°– -- -@.- fff° ¯f° f°¾ °f f°9 f°– °f9 f¯f f°9 ¾ f°–f°f¯f9f¾ f ¯ °nf½f ¾ ½fff°¯ f ff¾¯½f f¾9 ffJ J¾°  ff¾° f¯ °nf f°–f° f½°¾½ f½ ° °f°°f¾ ° –ff ff¾ ° f°½°¾½¾ ¯½f f°° –ff f¾f¾f° f°–¾f  ¯½ff¾f °–f f°@f°–¯ °–ff¯ fff° f ff– ff–f° f¾ff° ° f° f°–¾f¯ ¯ °° –ff f°–¾ff°–¯ f @©° –ff f°–¾f f f°–¯°n ½fff .@D.

 n¾fff ¾°f °f° ff f°f 9f°  –¾ff  n% f–f¯f°ff.

°.

f¯ °¾ .

f¯ ¯ °- –ff f°–¾ff ½f ff f "%¯¾% f¯ °ff°ff ff ff–f°ff¾ ½ I ° f f° ¯ f °–f°¯ °–fff°–¾f°¯ ¯ °¾ f½ ¯ °ff° .

° .

f¯ °¾ .

f ½°–f°¾fff°– f ff° .f¯ °ff°f¯ °©f ¾ f° –ff °–f°¯ °––°ff°f¯ff° f½ f¾f°–f¯ °f°©°–½ ° °ff°¯°f¯ © f° ©f¾f¯f °–f° -f½ °½ ¯ °f9 f°n¾ f–¯ ° °f°–¾f½f ff°  9°–f°.

°.

f¯ °¾ .

f¯ ¯½ ¾°–f°¯f© ff°¯ °ff°f JffI ° f ½f°–f° ½f ff½f ff ° 9 f°n¾¾ f–f ff¾f° f f½ ©f¾f¯ff¯ ¯ f°9¾¾f¯ ° f¾f°¾f 9f f f° 9 f°n¾¯ °–° f° ° f°f f¯ f°.

@D.f¯¯ °–f¯ ½ f°–° ¯ °ff°¯ f°f¯ ¯ °¾ f° –ff f°–¾ff  %@ f°–f°¾ff ¾ff f°– ff° f I° ¾¯fn°¯ ¯ °° –ff ¯f° %¯¾% f I° ¾¯fn¯ °–f¯ff° f½ f°½ ff f° ¾°¯ °ff°° –ff ¯f° -- -@.- .

f.-  f©ff°¯ f°–¯¾ ¯f f f°f°–¯ ¯ f ¯ °f€¾f° f°¯ f¾f°ff° f¾f f¾f ° –ff  f©ff° ° f¾ f–f½ °–f¯f° f°½ ° °ff ½f°¯f¾fff¾ ¾ f° –ff  f©ff° ° –ff  f½f f–f f f° ff¯½ ¯ °ff° f f f°9 ° f°–f°  f f°9 f¾f°f f° f f° f¯f° 9 ¯ f–ff°9 ¯ f–ff°¯ ½ff°½ ff° °––¾f°ff f ¾ff f ¾f°–¯ °©f ©f° f°½f° f° f–¯ °f f°¯ ¯ °f¾ f° –ff .ff¾f  f½f f9 ¾ f°@f°f. f fff f°f f - –ff¯ © ½f f°¾¾½ ¯ °ff°f°– ¾¾° f°––°–©ff ¯ ¯ f f° ¯ f¾f°ff° ½¾f°½¾ f¯ °–ff¾ff°° f°– ° f°– f°½ ff° f©ff° 9 ¾f¯ff° ¯½f°¯f°¾ff°–¯ ° f¯¾ ¾ fff¾ ff°–¯ ¯½°f ½ ¾f¯ff° f¾ – ff¾f f f ¾f¯ ¾ °f° f°½ °–ff¯f°¾ ©ff 9 ¯ °f f©ff° ff°¾¾½ ¯ °ff°– f°––°–©ff ¯ °–– f f°¯ f¾f°ff° f¾f¾ ¾ f ° –ff -- -@.f °f f f½f f½ ¯ °ff°° –ff f°–¾f ½f"%¯¾% 9 ¯ °f° f©ff°¾f¯ .f °f f°f© °ff¯ff° ©f¾f¯f f°½ ¯f€fff°f°ff½ ¯¯½° °–f°½ ¯¯½° f°f°ff½ ¯¯½° °–f°ff  f%ff°n n° –ff f° f°–¾f . ff%¯¾% ¾f°f°.f¯¯f ¾ f  ¯ °¾°½ ¯ f–ff°  f¾ ¯¯ °–f¾f¾f° f©ff°¾f¯ .f °f¯ ½ff°¾fn°½ °ff°¯ f½°¾½¾f¯ -f . °–f½ff¾ff½ ¯ °ff°° –ff¾f¯ .@D. f.ff¾f%¯¾% Jfff°–¯ ¯½°f½ °  ¾ ¯½f f° f°½ ¯ °ff°– ff - –ff. ff¯ ¯½°f ff°–°–f°½ °–ff°–f¾¯ ½¯ ½ ¾ f° ¯ °f°©°–@f°f.f °f  9 ¯ f–ff°ff9f–f¯.f °f ©ff¯ °ff°½ ° °ff°– f°–f¯ f f°–f f°–¾f° f°f°–f ff¯¾ f° –ff f–° f ©ff¯ ¯ ° f©ff°¾f¯ .ff¾f ½ ¯ f–ff°¯ ½ff°½ ff° ¾ °––f°– ¯ °f° f° ©f f°©f°°¯ °f ° –ff 9 ¯ f–ff° ©f°¯ ¯ f°©f¯°f°½ ° °–f° ½f fff° –ff° f%@ f°–f°n n° –ff f° f°–¾f ff¯ ¾f°f°. ¾¯fn¯ °––°ff°½ f–ff¾ ½ ½ f ½ ¯f¾f° ¯ ° ½f¾ ½ °½f° f°–f°°¯ °n ¾f°½ ½ f°–f° ¾¯fn¯ °–f°©f°¾¾ ¯ ff°f°– ¯f ff°½ °ff° ¯f°  f¯ °––°ff°¾¯ ¯ °nf¾ff¾°–°¯ ¯ °f°– f°¯ ¯ f°–f°¾ ¯f°–f ff9¾¾f ¯ f° ¯½ 9 f°– ¾¯fn¯ f°nff°–f½ ½ f°–f°¯ ° °f°–¯¾ f °¯f ¾f f°9 f°n¾  %.f °f °–f°nff ½¯f¾ ¯¾fff f°½ ¯f€fff° 9 ¯ °f° f©ff°¾f¯ . f .

ff°¯ °fff°¯f° f f½ ¾fff° © °ffff¯ ° f°– ° f°– f–f f°¾ f–f°f D° f°– ° f°–f. fff –ff ° f f¯f ff¾f ° f°– ° f°– ½ f°f f¾f f¾f°f ff¾f. f°¾ ¯¯f f  fff° © ¾ ½f ff©ff°–¯ ¯ °f° – f¾ f½f fnf¯½f°–f° ½f¾ff° f°½ °©f©ff° f°¯ ¯½°ff¯f f f½ff°f ¾ ¯½ ¯ °ff° f©f f f¾f f.@D. ff ¯f°°. ff  @ f½f f¾¯ ° f°– ° f°– ¾f°– ½ °–f f f ¯½ff° f°f–f¯f ¾f¯ f¯f°°. ff ¯ °–f° °–€f¾ff°–¯ ° ° f°–f¾ff©f f°½ ¯ ¾f¾ f½f°f°– ff°–f° f°––f¯f¾fff ¯f°°. . ff f°D° f°– D° f°–f. ff ¯ ¯½ °f°½ fff°– ff° °–f°ffnff ½ fff° f¾ ½ f°––°–©ff ½ °–fff½f fnff½ fff° ½ ¯f–ff°  f°– f¾f°f ff½f f°¯f° f– ¾fff°© °ff  ff f°––°–©ff °¯ °fff©ff°–¯ ¯ °f ¾ f¯ ¯½ ff°f° ° –ff ¯ °–f f f¾f f f©ff° ¯ °–f ff°–°–°– ff° °f–f f° ¾ f–f°f -- -@. f f°f–f¯f¾f¯¯ °©f ° . ---- - °f ¾n¯ °€ 9°.- @-@-  -9.

 n°¾ ½n¯ ° ½¾ n¯ °"9 f¾ ¾ f¾°%¾%€ ½°–¾ n¯ ° ½f¯©° 9°f n° ° f €€€ °¾ €f n½–° €¾ n¯ °f° f° ½ ½ f¾ € ¾  n°¾ ¾ ¯fn½–°€°– ¯ °°n  ½.

f°n  @¾¾f½f n¯ ° °€f° f°– .

 f ¾ D½f $$.

f – nJ ¾¾f¾ @ ¾ ¾f % f°–¾%.

½– °-° n¯¯ nf@-@-  - 9. €¯¾¾ 9 ¾- ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½  f. ---- ---J9-  ©ff°–ff° f ¾ ff°½ ¯ °ff°° –ff f° f°–¾f ©ff°–ff° f ¾ ff°½ ¯ °ff°° –ff f° f°–¾f%€ % € °f  f ¯  f n¯ °¾ 9 ¾- ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ .

¯¯ °  ¯¾f .

ff ¾°f %¯¾% © f° f©ff° ff° –ff ¾ f f° f f°ff©ff°½ff©f¾ ¾ f f©ff° fff°©  f°f©f –°–– f°¾¯ f ff¯¾ ¾ f f©ff° f©f f°––°–©ff ¯ ¯ f°½ ° °–f°½ f°¯ °©f¯° ¾ f¯ff°ff f°–¯ ° f¯ff f¾ff°°f fff°–¯ ° f¯fff°– ½ °f f©f ff°¯ ° ¯f f°¯ °–f f¾ff°f©f  ¾ ff°ff f f½f©f°f°ff°– ¯ ° °f°¾ ¯½f f° f©ff°fffff°– ½ °f f©f ¾  f©ff°f°– fff°¯ °fff¯ °f°– f©ff°f°– ¯f°¯ °– ¯ f°–f° ¯½ff¾ ½  ¾f°f°. ff . f.ffn ¾ f%@ f°–f°°¾ ½° –ff ff¯¯f¾fff.

ff¾f %¯¾% °¾ ½ f°–¾f¯ © ½f f¾ ¯½f°¯f°¾f ff¯¾fff° ff° –fff°ff f–f° –ff¾ ¾ f° –ff ½f f9 ¾ f°@f°f.fff°D°°½f ff° 9 ° f°9 ¾ f°@f°f .ff¾f °¾ ½ f°–¾f.- n%½fff°–f° f€ff¯ °–f°°¾ ½ f°–¾f ff¯° ¾- –ff.-  fff° ¯f° f°¾ °f f°9 f°–°f9 f¯f f°9 ¾ f°–f°f¯f9f¾ f ¯ °nf½f ¾ ½fff°¯ f ff¾¯½f f¾9 ffJ J¾° .@D.ff¾f °¯ f½ °––°ff°¾f ff¾f f°–¾ff°¾ f½ °–f¯ff° fff° f°–¾ff° f°°- –ff ff¯¾ f½ f°– ½f° 9 ¯ °f° f°–¾f.@D.ff¾f °½f f ½ ¯ ¯ff ff° –ff f° f°–¾f. ff¯ ¯½°f f°f° – ff° f°°f°–f° - –  ff¾f° ¯¾f°f° – f ° – ¯f¯ f°° – f° ½f f¯ ¯ f½ ©f°©f°f°ff f©ff°. f ff¯¾ f½ °f f° ½¾f ¾¯ ¯ f° ¯ ff° ½f f9 ¾ f°@f°f.ff¾f¯ ½ff°f¾ ½ ©f°–f° ¯ ff° ½ °–¾f° ¯ ff° f°½ °– ff° ¯ ff°  f%½ff f°– ¯f¾ f°° –ff f°–¾f ½f"%¯¾% °¾ ½° –ff f°–¾f¯ ° ½f f¾f¾f°¾ ¯½f f°¯½° f°–¾f f°½ ¾f¯ff° ff¾f  %@ f°–f°½ ¯ f°–f° f°–¯ ¯ ff½ ¯ °f°° –ff f°–¾f ff %¯¾% f° –ff f°–¾f ¯f ff ½f f½ °–©°–f f  f° f° n ¾°f ¾°–– ¾ 9 f°– ¯ ff°¯ f f° ¾9 f°n¾ ¯ °––f°f° °° –ff€ f  f°¾ ½° –ff f°–¾f¯°n°¯ ¯½ ©f°–f° °f°–fff f©ff° ½ ¯ f–ff° f°° –ff f°–¾f¯ ° 9 ¯ f°°f¾°f¾¯ f ¯ ¯½ ff°   °f° °½ f¾f¾f° f–f¯ff° f° ¯°nf° f ° –ff f°–¾f  f°–f°°f¾°f¾¯ f¯ °–f°nf¯ ¯½ff¾f ¾f f°@f°– ¯ ¯½°f½ °  f°– f°–¾f 9ff°f¾°f¾¯ °––°ff°°¾½ ¾f¯ff°¯½° f°–¾f f° ff¾f°½ °ff°¾ f½ ¯ °f°° –ff f°–¾f¯f¾°– ¯f¾°– -- -@. f½f ff° f¯ °––f °–f°¾ ¯f- – . f ¾ ° – °–f°¯ ° f½f° ¾ ¯½f f°¾ f½° – f°°¾ ½ f©ff° f°¾½ . f¯ © f°° –ff. f °–f°f¾ff¾°– ¾ f° f©ff° ¾ ° – f°©f©ff°f°f %@ f°–f°°¾ ½° –fff°– ½ °ff° ½f ¾ @f°f. f¯ °©f f°° –ff f°–¯ f½f ff° 9 ¾ ©f°° – fff f°f f –f °– °–f° 9 ¾ f°@f°f. f ¾ff°¯ f½f f f°–¾ f°. f %¯¾% f½ f©ff°. f.ff¾f  f½f f¯f¾fff f°–f¯f°– f°f° f°–¾f  ff ½ nfff° f°½ ° f½f f f½ °ff° f°–¾f. ¾f°f°. ¯ °f¾ f° –ff f° f°–¾f °–f°¯ ¯½ °ff°–f–f¾f°.ff¾ff°– ff -- -@ .

 ff¾° f¯ °nf f°–f° f½°¾½ f½ ° °f°°f¾ ° –ff ff¾ ° f°½°¾½¾ ¯½f f°° –ff f¾f¾f° f°–¾f  ¯½ff¾f °–f f°@f°–¯ °–ff¯ fff° f ff– ff–f° f¾ff° ° f° f°–¾f¯ ¯ °° –ff f°–¾ff°–¯ f @©° –ff f°–¾f f f°–¯°n ½fff .

 n¾fff ¾°f °f° ff f°f 9f°  –¾ff  n% f–f¯f°ff.

°.

f¯ °¾ .

f¯ ¯ °- –ff f°–¾ff ½f ff f "%¯¾% f¯ °ff°ff ff ff–f°ff¾ ½ I ° f f° ¯ f °–f°¯ °–fff°–¾f°¯ ¯ °¾ f½ ¯ °ff° .

° .

f¯ °¾ .

f ½°–f°¾fff°– f ff° .f¯ °ff°f¯ °©f ¾ f° –ff °–f°¯ °––°ff°f¯ff° f½ f¾f°–f¯ °f°©°–½ ° °ff°¯°f¯ © f° ©f¾f¯f °–f° -f½ °½ ¯ °f9 f°n¾ f–¯ ° °f°–¾f½f ff°  9°–f°.

°.

f¯ °¾ .

f¯ ¯½ ¾°–f°¯f© ff°¯ °ff°f JffI ° f ½f°–f° ½f ff½f ff ° 9 f°n¾¾ f–f ff¾f° f f½ ©f¾f¯ff¯ ¯ f°9¾¾f¯ ° f¾f°¾f 9f f f° 9 f°n¾¯ °–° f° ° f°f f¯ f°.

f °f¯ ½ff°¾fn°½ °ff°¯ f½°¾½¾f¯ -f .f °f °–f°nff ½¯f¾ ¯¾fff f°½ ¯f€fff° 9 ¯ °f° f©ff°¾f¯ .ff¾f%¯¾% Jfff°–¯ ¯½°f½ °  ¾ ¯½f f° f°½ ¯ °ff°– ff - –ff.- ¾¯fn¯ °––°ff°½ f–ff¾ ½ ½ f ½ ¯f¾f° ¯ ° ½f¾ ½ °½f° f°–f°°¯ °n ¾f°½ ½ f°–f° ¾¯fn¯ °–f°©f°¾¾ ¯ ff°f°– ¯f ff°½ °ff° ¯f°  f¯ °––°ff°¾¯ ¯ °nf¾ff¾°–°¯ ¯ °f°– f°¯ ¯ f°–f°¾ ¯f°–f ff9¾¾f ¯ f° ¯½ 9 f°– ¾¯fn¯ f°nff°–f½ ½ f°–f°¯ ° °f°–¯¾ f °¯f ¾f f°9 f°n¾  %. f fff f°f f - –ff¯ © ½f f°¾¾½ ¯ °ff°f°– ¾¾° f°––°–©ff ¯ ¯ f f° .ff¾f  f½f f9 ¾ f°@f°f.f °f f°f© °ff¯ff° ©f¾f¯f f°½ ¯f€fff°f°ff½ ¯¯½° °–f°½ ¯¯½° f°f°ff½ ¯¯½° °–f°ff  f%ff°n n° –ff f° f°–¾f . °–f½ff¾ff½ ¯ °ff°° –ff¾f¯ .f °f ©ff¯ °ff°½ ° °ff°– f°–f¯ f f°–f f°–¾f° f°f°–f ff¯¾ f° –ff f–° f ©ff¯ ¯ ° f©ff°¾f¯ .f °f f f½f f½ ¯ °ff°° –ff f°–¾f ½f"%¯¾% 9 ¯ °f° f©ff°¾f¯ .f¯¯ °–f¯ ½ f°–° ¯ °ff°¯ f°f¯ ¯ °¾ f° –ff f°–¾ff  %@ f°–f°¾ff ¾ff f°– ff° f I° ¾¯fn°¯ ¯ °° –ff ¯f° %¯¾% f I° ¾¯fn¯ °–f¯ff° f½ f°½ ff f° ¾°¯ °ff°° –ff ¯f° -- -@.@D.f °f  9 ¯ f–ff°ff9f–f¯.f¯¯f ¾ f  ¯ °¾°½ ¯ f–ff°  f¾ ¯¯ °–f¾f¾f° f©ff°¾f¯ .

ff f°D° f°– D° f°–f. f. f f°f–f¯f¾f¯¯ °©f ° . ff ¯ ¯½ °f°½ fff°– ff° °–f°ffnff ½ fff° f¾ ½ f°––°–©ff ½ °–fff½f fnff½ fff° ½ ¯f–ff°  f°– f¾f°f ff½f f°¯f° f– ¾fff°© °ff  ff f°––°–©ff °¯ °fff©ff°–¯ ¯ °f ¾ f¯ ¯½ ff°f° ° –ff ¯ °–f f f¾f f f©ff° ¯ °–f ff°–°–°– ff° °f–f f° ¾ f–f°f . ff  @ f½f f¾¯ ° f°– ° f°– ¾f°– ½ °–f f f ¯½ff° f°f–f¯f ¾f¯ f¯f°°. ¯ f¾f°ff° ½¾f°½¾ f¯ °–ff¾ff°° f°– ° f°– f°½ ff° f©ff° 9 ¾f¯ff° ¯½f°¯f°¾ff°–¯ ° f¯¾ ¾ fff¾ ff°–¯ ¯½°f ½ ¾f¯ff° f¾ – ff¾f f f ¾f¯ ¾ °f° f°½ °–ff¯f°¾ ©ff 9 ¯ °f f©ff° ff°¾¾½ ¯ °ff°– f°––°–©ff ¯ °–– f f°¯ f¾f°ff° f¾f¾ ¾ f ° –ff -- -@.@D. ff¯ ¯½°f ff°–°–f°½ °–ff°–f¾¯ ½¯ ½ ¾ f° ¯ °f°©°–@f°f. ff ¯ °–f° °–€f¾ff°–¯ ° ° f°–f¾ff©f f°½ ¯ ¾f¾ f½f°f°– ff°–f° f°––f¯f¾fff ¯f°°.-  f©ff°¯ f°–¯¾ ¯f f f°f°–¯ ¯ f ¯ °f€¾f° f°¯ f¾f°ff° f¾f f¾f ° –ff  f©ff° ° f¾ f–f½ °–f¯f° f°½ ° °ff ½f°¯f¾fff¾ ¾ f° –ff  f©ff° ° –ff  f½f f–f f f° ff¯½ ¯ °ff° f f f°9 ° f°–f°  f f°9 f¾f°f f° f f° f¯f° 9 ¯ f–ff°9 ¯ f–ff°¯ ½ff°½ ff° °––¾f°ff f ¾ff f ¾f°–¯ °©f ©f° f°½f° f° f–¯ °f f°¯ ¯ °f¾ f° –ff . f f°¾ ¯¯f f  fff° © ¾ ½f ff©ff°–¯ ¯ °f° – f¾ f½f fnf¯½f°–f° ½f¾ff° f°½ °©f©ff° f°¯ ¯½°ff¯f f f½ff°f ¾ ¯½ ¯ °ff° f©f f f¾f f. ff%¯¾% ¾f°f°. f. fff –ff ° f f¯f ff¾f ° f°– ° f°– ½ f°f f¾f f¾f°f ff¾f.ff¾f ½ ¯ f–ff°¯ ½ff°½ ff° ¾ °––f°– ¯ °f° f° ©f f°©f°°¯ °f ° –ff 9 ¯ f–ff° ©f°¯ ¯ f°©f¯°f°½ ° °–f° ½f fff° –ff° f%@ f°–f°n n° –ff f° f°–¾f ff¯ ¾f°f°. ff°¯ °fff°¯f° f f½ ¾fff° © °ffff¯ ° f°– ° f°– f–f f°¾ f–f°f D° f°– ° f°–f. ff ¯f°°.

-- -@. f %¯¾ % ¾ ¯½ ¯ °ff°- – - – . f ff°. f ¾ ½ ½ f ff°f©f¯ ¯ fnf f ¯ f€ff ¾f¯ f° ff °–f°°–f°ff ff ¾ff° . f¾ ½ 9 f f°9ff°– f¾ff° ¾¾ ¯½ ¯ °ff° ¾f°f°. ff° ¾ ¾ff° °–f°°¾ ¯½ff°  f¾f f. °–f¯ff°¾ ¯9 ¯ ¾f ¯½f½ff°½ ff°½f f– ff°½ ¯ ¾f¯f ¾ f f°½ ff°¾ ¯f¾f f° ½ ° ¾ff° °–f° f ff° ¯½ff° f ° f°– ° f°– ¾f° f° ½° f f¾ff° ¯D° f°–f°°.- f°¯ ½ff°½ ¯ °ff° °––f°– f° ° fff 9 °– ° ff @ ¯ °––°– f°f¾f¯f°f¯ °©f °––f°¾¾ f©ff°f°–¯ ¯ °f f°  ½€¯ °– f°––f¾¯f¾°– ¯f¾°–  f%ff°°¾ °¾f¾f° ¾f°f°. °––°ff°– ff°f°½f fff°f¯f¯f¾°– ¯f¾°– ¾ ¯½ f¾f°ff ° – ° – ¾ ¯ ¯ °°–f°©f °f°¾ f f½f ½ f¾°–¾f° °–f°½ ¯f¾°f ½ f°–¯ f¾ff f©ff° f°¾ f°f ¾f° f¯ ¯½°f½ f f f¾f°¯ f¾ff . fff°– f¯ff° ° – ° – .@D.

½. ff f°¯ °©f f¯ff°° – ° – .–°ff° ff¯¾f° ¾¯°¯ f¾f°ff°½ ¯ °ff° f°½ °f f° f ff ¾ff°¾ ½ ¾ff½ f°– f°½f°–  f¯f°°– f f–° f f ff°½fnff½ f ff° f° f ¾ ¯ff¯ ff°–¾  - fff° ¯ff° f½nff½ f ff° f° ¯f°–ff°f° –f¯f¾f¯¯ °©f f–f¯ff¾¯ .- . f f° ff¾ff°– –°ff° °–f°f©f ¾ ff¾f ff¯¾ ½ ½f  f ¾f¯ ¯f°–f f°¾ f–f°f . °©°©°– ¯ ° ¯ ff©f f° ½fff° f¯ °–f f½f©f 9fff° f°½ f¾f°f©f f°f©f½ ¯½f° ½ f f½f f ¯f¾ °–f°ff½ ¯ff ½ ° °–f°°¾ °¾¾ °  f%-f¯ff°9 ¯ f–ff°"%¯¾ %-- -@. f ff¾f.@D. °––°ff°f¯f½ f°°°–°¾f° f° f ff©f .

° f ff°¾ f°¾ f f°½f f f f¯f¾ff½f f  ° f f©fff ¯°f .f©¾- – f°–¯ ¯½°ff¾f½ ° f°–f° f° ¯ff. f f f° f–f¯f¾f¯ f©f ¯ ° f°© ¯ff½f°–f°° – ff°– ¯ ° ff°° – ½f ff¾ff 9 °f°f©f f¾f¯ f°.f©¾- – ½ °– ¾f° . ° ¾f ½  ¯ff.f©¾- –  f°–¾f. °fff°f–f¯f¾f¯¾ f–ff–f¯ff¾¯   % f¾f° f°¾f° f¾ff°½ ¯ f–ff° %¯¾% f©f ° ff f°–¾f. ° ¯ ¯½°f f°––f¾¯f¾°– ¯f¾°– f°––f ¯½ff°– ½ ¯ ¾f @ f½ff½f°© ¯ff¯ ° f°–¯ °–¾f°½ °f f° f°f° . ° ¾fff °–f° ½ ¯°ff°–ff°–f ¯ff. °   f½ ¯ff. ° ¾f¾ f–ff°– ½ f f° €°–¾¯ ¯ f°f©f f° ¯ff. f f–f¯f¾f¯ f°¯ ½ff°ff  f½½ –ff f©ff°f°– f°¯ °©f . °–f° °–½ °–f€f°f°–.f¯¯f f ¯ ¯½ ¯f¾f°¾ ¯ ¯ff. ° ¯ ¾¯ °–f°–f¾¯½f f°¯ ¯ f° ff¾ f ½f ff©f¾ f f©ff° 9 ¾ f°–f° ¯ff.f©¾. f¾ f–fff . ° f°– ¯ ¯½°ff¾f½ f¾f°ff° . ° °–f°¯ © f°f½f° f f° ¯ff. ° ¾fff-f . ° ½f  f½f ff½f°°––f f f¾f°–½ –fff°f° f©ff°f°– ¯ °©f f. ° °–f°½ °f°f©f   %-fff°¾½ °f f°° – %¯¾% .f¯¯f °–f°¯ f° f½f f°–½ ¯ ¾f°¯ ¯ f°½ °f f° f–° f f°.-  ¯f¾9 °–– ff°½ ¯ f–ff° ¾° °– ½ ¯ °f°¯ ¯ ° f©ff° nf ¯f¾ f–¯ °––f°f°½ ¯ °ff°f©f f¾f¯f 9 °–¾ff°D° f°– D° f°–@ f©ff° ©ff¯ ¯f°f½f°¾¾ ¯½ °f f° f–¯ °–ff°–f°nf°–f° ¾¯ °–f¾f° –  %¾ ¯ ¯ff. °  -- -@. ¾ff f©ff° ff–f° ½f f f . ° ff¯¯ °f ° – f°ff  ¯ff. ° ¾f f°-f . D° f°– D° f°–@ f©ff°  %-f¯ff°½ °–f¾f¾ f°f°½ ¯ f–ff° – f"%¯¾% f° ff½f ff°  n%-fff°f° °–f°°f %¯¾% °f°. °–f° °–½ ff °f°– °f°¾f°¾ f–f½ f¾ff f©ff° .@D. °  f°f° ©f°°¯ n°f°½ °f f° f°½ ¯ °ff° f¾f° %¯¾ % 9 ¯ °ff°f¯ff°¾ ¯f¾f½ ¯ °ff°f°.

°–¾f°½ ff°f° f° f¯f°f° ° –  % ¯ff. ° f- – . ° 9 ° ffff° 9 ° ffff°. ° 9 ½ f°–f° 9 ½ f°–f°. ° ¾f°f . °–¾f°½ ff f°¾f°½ °°–f°– f°f¾f ° % ¯ff.% ¯ff9 °f¾ff©f .f¯¯f °–f°¯ ¯ f°ff¾ ff°– f f f– ½f f f–° f  %@ f°–f°D° f°– D° f°–@ f©ff°@ °––f° f°– ½ °ff° f°f°f °½f ff°°––f %¯¾ % 9f f f° f°f°f °¯ ¾f°D° f°– D° f°–@ f©ff° @ °––f°f°– °f¾ f–ff°¯ f ¾f°– ¯f¾ f°f° ½f f½ ¯ °ff°– f¾ff° f f°  -- -@. °–¾f° f¾f f°f ff° –ff % ¯ff. °–¾f°¾f f f©f f°¾f ff¾¯ ¾ ° –  % ¯ff.f¯¯f ¯ °°–f° f f f©ff°– f ff¯½ ff°¯ f¾f f°¯ °––f°f°°f °–f°½ ¯ ¾ff°– – f- f°Jf° °–f°½ ¯ ¾f ¯ ¯ f°¯ °–f° fff°f°. °©f–f f¯f°f°° –  % ¯ff. °– ° ff°¾f°½ °°– °f°– f f° f° f¯f° % ¯ff. ° ½ °f f° f°9 °–¯fff°- – . ° ff¯- – . °–¾f° ¯f©f° f° ½ ¯ f°–°f°° –  f°.@D. f f f°¯ ½ff°f¾ .- D° f°– ° f°–° f¾f¾f°D° f°– D° f°–@ f©ff° @©f° f–° f ¯ ¯½ °ff°½ ¯ f–ff° ¾ ¾ f ff°¯ °–ff°– ¾f°–¾ f°– ¾ff¯ f¾f°f¾f°f @ °––f° . °– ° ff°ff ° f f°f¾ ¯f¾ % ¯ff. ° f f° f° f¯f° .f¾¯ °– ff°f¯ff°¾¾ ¯¯°f °–f° ¯ ¯ f° f°f°–¾¯ f ½f ff–f¯f¾f¯ f¾ f–ff–f¯f° –  9 ¯ °ff° f©f @ °––f° nff©f ½ ¯ f–ff° 9 ¯ °f@ °––f°¯ ¾ f–f¯f¾f¯  f°–¾f.

° f°–¯ °–f°––f. ¾ff f©ff° ¯ ¾f f–f¯f¾f¯  f°–¾f. ° ¾f¾ f ½ °f°f° f° .f°f°–¯ ¯ °f@ °––f° f° f° . ° ff¯¯ f¾f°ff°½ ¯ °ff° . ° ¾ff°– f° f°  ¯ff.f©¾. ¾ff f©ff° f° ¯ff . ° ° ¯ °f ° – ¯ °–– f° f°– ° f°– f°½ ff°° – ¯ °©f–f f©f°ff ¯ °©f–f f¯f°f° f°¯ °©f°f° °–f°½ ¾ff ff° °–f°° – f° Jf¾f°ff . ¾ff f©ff° f°––°–©ff ¯ ¯ f°f° f° ¯ff.@D.f©¾. ° ff°–¯ °–f°f½ ¯ °f° – f° –f f½f f¯ ° ff°° – ½f f f¾ff° 9 ¯ °f@ °––f°¯ ° f ½ °°–f°½ ¯ f–ff° ¾f°– f f° ¯f°f½°¯ °©f¯°¾¾ ¯½ °f f°f°– ¾f° 9 ¯ f–ff° ¾ ¯ °––f¯ ff° ©f¾f°ff°½ ¯ °f@ °––f°° ¯ °°–ff° n f½f°¾¾ ¯½ °f f° f°¾ f–f ° °–°¯ °– ff° fff° ° –   f%½ff– ff°½ ¯ °f °–– - – ¯ f°"%¯¾ % ff°fff°– ½ f° ¾f -- -@. °©f ½ ° °– ff¯¾ f½ ½¾f°f°– f f°–½ f° ¾f . °©f ff  n% °fff° ¯½fff¯f - – ¯ f° % ° f % %°–fD©°– %    % f¾f°°¾ ¯f¾ ff¯¾¾ ¯½ ¯ °ff° ff¯ - – ¯ f° ff - – ¯ f°¯ °–f¯ff°¾¾ ¯½ ¯ °ff° f¾ff° f9 ½f f fff° f f f°–f°ff 9 f°f°½ ¯¯½° f f½f f½ °–f½f°– ff f°f f  f½f ¯ f–f f°D° f°–f°– ¯ f°°f¯ f°f°–½ f° ¾f . f ff@ °––f° ¾ f¯ °–fff¾ f ½f f f° f° f©ff° . ° f¯ ¯-f .-  %@ f°–f°½ f°f° D° f°– ff¯¾¾ ¯½ ¯ °ff° - – ¯ f° D° f°– ½ f°––°–©ff ¯ f° f°–½ f° ¾f . ¾ff f©ff° f .

ff°½ ff° ½¾ ½ ½ °°–f° ¾f¯f ¾ ¯f°–f –°– °–  ½ ¯f€fff° f°¾f½¾f°–¯ °–¯ff°ff¾f¾f°ff° -- -@. ---- - °f ¾n¯ °€ 9°.9 f°f°½ ¯ ¾f f D° f°– ¯ f–f f½f f°°f fff½°f°– ½ f° ¾f½ ¯ °f °–– f©ff°  f½ ½¾f°f°– f f°–½ f° ¾ff ff f¾ff°½ ° °–f° f–° f °–f°D° f°–  f½f f D° f°– f°¯ f° ½ ¯ f–f D° f°– ½ f°––°–©ff f°°¯ f°f°–½ f° ¾f  ° f–f f° f½f¯ ½ff° f¾f°––f°f¾fff f°––°–©ff  f f½¾¯f¾°– ¯f¾°–  ° f–f f¾f¯ f°° f°–ff¯ °©f D° f°– f½f¯ ½ff° f9 ¯ °©f ¯½f©f° f–¾ f½¯f¾ff ¾¾°f f°– ff° °–f°f f f f½f°––f9  °f¾ f–f°f f -- -@. . @D.@D.-@-@-  -9.- ¾ ¯¯ °–f–f°f¾f ½f f° ¯ °–½ °–f ¯ °°©f°¾¾ ¯½ ¯f°½ ¯¯½° - – ° f°¯ ¯½°f°¾ ¯f¾  % ½ff½ ff° ½f°–¯ °©f f¯ff° ff¯ f9 ½f %¯¾ % ½ °°–f° ¾f¯f  ¯f°–f–°–°–  ¯f€ff ff°–f°¯f¾fff°¯ ¯½ ¯¯½¯ f°–¯ °–¯f f°ff¾f¾f¯ff° .

 n°¾ ½n¯ ° ½¾ n¯ °"9 f¾ ¾ f¾°%¾%€ ½°–¾ n¯ ° ½f¯©° 9°f n° ° f €€€ °¾ €f n½–° €¾ n¯ °f° f° ½ ½ f¾ € ¾  n°¾ ¾ ¯fn½–°€°– ¯ °°n  ½.

f°n .

 @¾¾f½f n¯ ° °€f° f°– f ¾ D½f $$.

f – nJ ¾¾f¾ @ ¾ ¾f % f°–¾%.

---- ---J9-  ©ff°–ff° f ¾ ff°½ ¯ °ff°° –ff f° f°–¾f ©ff°–ff° f ¾ ff°½ ¯ °ff°° –ff f° f°–¾f%€ % € °f  f ¯  f n¯ °¾ 9 ¾- ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ .½– °-° n¯¯ nf@-@-  - 9. €¯¾¾ 9 ¾- ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½  f.

¯¯ °  ¯¾f .

ffn ¾  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->