Poitfolio

Poitfolio ualamPiopeity Nanagement Team
teiuiii uaiipauabebeiapabahagianutama.
Antaianya:
1Ŧ Sumber Manusla ( Puman 8esources)
2Ŧ kewangan
3Ŧ Þengurusan dan Þembangunan ParLanah
4Ŧ Þemasaran
3Ŧ Þenyenggaraan 8angunan ( MalnLenance)
6Ŧ keselamaLan
ahagian Sumbei Nanusia
W Menyedlakan kaklLangan yang cukup unLuk menguruskan
operasl sesebuah harLanahŦ
W Menguruskan semua akLlvlLl peker[a seperLl kedaLangan dan
presLasl semasa kaklLangan
W Menyedla dan memberl laLlhan berkala kepada kaklLangan
supaya senLlasa bersedlaŦ
ahagian Kewangan
W Menyedlakan belan[awan Lahunanţ laporan kewanganţ laporan
audlL dan [uga penyaLa klraŴklra seLlap LahunŦ
W Menguruskan urusan pembayaran ga[l kepada kaklLangan
syarlkaL dan pembayaran kepada plhak konLrakLor
W Menguruskan segala urusan kewangan syarlkaL yang laln
seperLl pembayaran bllţ lnsuranţ cukalŴcukal dan [uga pelbagal
bellan yang lalnŦ
W Menyedlakan perunLukan yang cukup unLuk memasLlkan
harLanah senLlasa berada dalam keadaan balk
ahagian Penguiusan uan
Pembangunan Baitanah
W Menyedlakan pelan pengurusan unLuk harLanah
W Menganallsa pelaburan Lerhadap harLanah LersebuL
W Merangka sLraLegl unLuk membangunkan dan menlngkaLkan
nllal harLanah
W Menyedlakan prosedur operasl yang memasLlkan allran ker[a
dan preLasl yang konslsLen anLara kaklLanganţ pembekal dan
konLrakLor
ahagian Pemasaian
W Merancang sLraLegl pemasaran unlLŴunlL harLanah supaya
dapaL mengopLlmumkan pulanganŦ
W MembuaL ka[lan penglklanan yang berkesan unLuk
memasarkan unlLŴunlL harLanah
W MemasLlkan hubungan anLara penyewa dan pengurusan
adalah balk
W !lka harLanah sebuah komplek membell belahţ dengan
senLlasa mengadakan promosl dan ekspo dl dalam harLanah
LersebuL dapaL menlngkaLkan [umlah pelangganŦ
ahagian Penyenggaiaan
angunan
W Menyedlakan pelan penyelengaraan dan [adual ker[a yang
LeLap unLuk memasLlkan keadaan bangunan dalam keadaan
yang balk seperLl sedla adaŦ
W MemasLlkan kaklLangan yang cukup unLuk ker[aŴker[a
penyenggaraanŦ
W Merangka sLraLegl unLuk mengurangkan ker[aŴker[a luar
[angkaŦ
W MemasLlkan peralaLan penyenggaraan senLlasa berkeadaan
balk dan [uga sLok alaL ganLl senLlada cukup
ahagian Keselamatan
W Menyedlakan pelan operasl keselamaLan bangunan
W Menyedlakan Þengawal keselamaLan yang mencukupl
W Menyedlakan Þollsl dan Þelan 1lndakan aklbaL kebakaran
l) Mengadakan laLlhan kebakaran menglkuL [adual yang
Lelah dlLeLapkan
ll) MemasLlkan 'llre Alarm' senLlasa berfungsl dengan
balk
engan adanya seLlap unlL aLau bahaglan lnlţ
Þengurusan ParLanah akan dapaL dl[alankan
dengan leblh eflsenŦ Secara Lldak lansung [angka
hayaL dan nllal harLanah akan menlngkaL dengan
adanya pengurusan yang LersusunŦ

[^`X[[VSS ^[\W^` SZSYWWZ`WS `W^V^ VS^\SVS TWTW^S\S TSSYSZ a`SS Z`S^SZ S    ¯ .f° °f°n % ¾ f¯ff° .f°¾f%¯f° ¾n ¾% f°–f° 9 °–¾f° f° 9 ¯ f°–°f°ff°f 9 ¯f¾ff° 9 ° °––fff° f°–°f°%.

° ff° ff°–f° f°–n½ ° ¯ °–¾f° ½ f¾ ¾ ¾ f ff°f W .SSYSZ aTW^ SZa_S W . ° f f° ¯ ¯ ff° ff ½f f ff°–f° ¾½ff ¾ °f¾f ¾ f . °–¾f° ¾ ¯f f ½ ©f ¾ ½  ff°–f° f° ½ ¾f¾ ¾ ¯f¾f ff°–f° W .

SSYSZ WcSZYSZ W . °–¾f° ¾ –ff ¾f° f°–f° ¾ff f°–f° ¾ ½ ½ ¯ fff° °¾f° nf nf f° ©–f ½ f–f f° f°–f° W . °–¾f° ¾f° ½ ¯ fff° –f© ½f f ff°–f° ¾ff f° ½ ¯ fff° ½f f ½f °f W . ° ff° f°©ff° f°f° f½f° f°–f° f½f° f f° ©–f ½ °ff f f ¾ f½ f° W . ° ff° ½ °f° f°–n½ ° ¯ ¯f¾f° ff°f ¾ °f¾f f f ff¯ f ff° f .

°–f°f¾f ½ f f° f f½ ff°f ¾ W . ° ff° ½¾ ½ f¾ f°–¯ ¯f¾f° ff° ©f f° ½ f¾ f°–°¾¾ ° f°ff ff°–f° ½ ¯ f f° °f . ° ff° ½ f° ½ °–¾f° ° ff°f W . f°–f ¾f – ° ¯ ¯ f°–°f° f° ¯ °°–ff° °f ff°f W .SSYSZ WZYa^a_SZ VSZ WTSZYaZSZ S^`SZS W .

¯f¾f° °–f° f°ff ½ ° f f° ½ °–¾f° f ff f W f ff°f ¾ f ¯½ ¯ ¯ f °–f° ¾ °f¾f ¯ °–f ff° ½¯¾ f° ¾½ ff¯ ff°f ¾ f½f ¯ °°–ff° ©¯f ½ f°––f° . ¯ f f©f° ½ °–f°f° f°– ¾f° ° ¯ ¯f¾ff° ° °ff°f W . f°nf°– ¾f – ½ ¯f¾ff° ° °ff°f ¾½ff f½f ¯ °–½¯¯f° ½f°–f° W .SSYSZ WS_S^SZ W .

SSYSZ WZ WZYYS^SSZ SZYaZSZ W . ° ff° ½ f° ½ ° °–fff° f° ©f f ©f f°– f½ ° ¯ ¯f¾f° f ff° f°–°f° ff¯ f ff° f°– f ¾ ½ ¾ f f f W . ¯f¾f° ½ fff° ½ ° °––fff° ¾ °f¾f f ff° f f° ©–f ¾ ff –f° ¾ °f f n½ . ¯f¾f° ff°–f° f°–n½ ° ©f ©f ½ ° °––fff° W . f°–f ¾f – ° ¯ °–f°–f° ©f ©f f ©f°–f W .

¯f¾f° # f¯#¾ °f¾f €°–¾ °–f° f . ° ff° 9 °–ff ¾ f¯ff° f°–¯ °n½ W . °–f ff° ff° fff° ¯ °– ©f f f°– f f½f° %. ° ff° 9¾ f° 9 f° @° ff° f f fff° %. ° ff° ½ f° ½ f¾ ¾ f¯ff° f°–°f° W .SSYSZ W_WSS`SZ W .

 °–f° f f°f ¾ f½ °ff ff–f° ° 9 °–¾f° ff°f ff° f½f ©ff°f° °–f°  €¾ ° nff f f°¾°– ©f°–f ff f° °f ff°f ff° ¯ °°–f °–f° f f°f ½ °–¾f° f°– ¾¾° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful