Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 29. 10. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.297

MEVLID JA[AREVI] PUCAO NA AMERI^KU AMBASADU

TERORIZAM
EKSPRESNO ZAVR[ILO PRVO SUDSKO RO^I[TE BIV[EM PREMIJERU HRVATSKE
Detaljno pregledano Bilino polje

U SARAJEVU
SANADER U BOLNICI
10-11. strana

Foto: Amer KAJMOVI]

Ju~er u 15.35 na Marindvoru zapo~ela je rafalna paljba: Mevlid Ja{arevi} otvorio je vatru iz kala{njikova i ranio policajca Savladan je hicem iz policijskog snajpera Sarajevo je ju~er u poslijepodnevnim satima bio blokiran grad Sino} kasno odr`ana i vanredna sjednica Predsjedni{tva BiH: Zahtijeva se hitna i temeljita istraga

2-3. i 5. strana

INSPEKTOR OBI[AO TEREN, ^EKA SE PRESUDA UEFA

48. str.

DANAS PRILOG

REAKCIJE NA NAPAD

2

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Temeljita istraga
Amerika je dokazani prijatelj BiH. Ameri~ka vlada i narod bili su uz nas u najte`im trenucima i niko nema pravo ugro`avati prijateljske odnose na{e dvije zemlje, naveo je u saop}enju ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}
Iz Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava potvr|en je napad iz vatrenog oru`ja u petak poslije podne. - Nekoliko hitaca je pogodilo zgradu Ambasade. Ambasada je odmah obezbije|ena. Lokalna policija je reagovala i uspjela uspostaviti red izvan Ambasade. Najmanje jedan policajac odre|en da osiguravaAmbasadu je povrije|en. Svi zaposlenici Ambasade su sigurni, saop}eno je. Ambasador SADa Patrick Moon izrazio je zahvalnost za brz odgovor lokalnih policijskih snaga ~ije akcije su zaustavile napad na zgradu Ambasade. obzira na to ko stoji iza ovog suludog ~ina, ovo su pucnji u na{e prijatelje i u Bosnu i Hercegovinu“ , smatra Silajd`i}. Sli~no misle i u SDA, napominju}i da je napad na Ambasadu SAD-a napad na ameri~ki narod, koji je svoje prijateljstvo Bosni i Hercegovini dokazao u najte`im i odsudnim trenucima tokom agresije na na{u zemlju, pa sve do danas. - Zahtijevamo od svih nadle`nih institucija BiH da urgentno utvrde odgovornosti i eventualne propuste u sistemu osiguranja zgrade Ambasade SAD-a u Sarajevu. Tako|erzahtijevamo da po~inioci, saradnici i nalogodavci ovog zlo~ina~kog napada budu {to prije identificirani i procesuirani, saop}ili su iz SDA. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetovi} je kazao da }e Ministarstvo poduzeti sve mjere iz svoje nadle`nosti da za{titi gra|ane Bosne i Hercegovine, kao i diplomatska predstavni{tva u na{oj zemlji. On je najo{trije osudio napad na Ambasadu SADa, prilikom kojeg je ranjen i pripadnik Ministarstva sigurnosti BiH, koji je radio na osiguranju zgrade Ambasade.

MEVLID JA[AREVI] PUCAO NA
Ju~er u 15.35 na Marindvoru zapo~ela je rafalna paljba: policajca Savladan je hicem iz policijskog snajpera

Terorizam u

Kukavi~ki potez
Brojni visoki du`nosnici na{e zemlje najo{trije su osudili napad na ameri~kuambasadu u Sarajevu. - Najo{trije osu|ujem teroristi~ki napad na Ambasadu SAD-a u BiH. Od nadle`nih organa o~ekujem hitnu i efikasnu istragu o ovom bezumnom ~inu. Izra`avam podr{ku ameri~kom ambasadoru Patricku Moonu i osoblju Ambasade SAD-a u BiH. Amerika je dokazani prijatelj BiH. Ameri~ka vlada i narod bili su uz nas u najte`im trenucima u historiji i niko nema pravo ugro`avati prijateljske odnose na{e dvije zemlje, naveo je u saop}enju ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi}. Federalni premijer Nermin Nik{i} napad na ameri~ku ambasadu smatra napadom na mir u Bosni i Hercegovini. - SAD su nebrojeno puta do sada pokazale da su prijatelj Bosne i Hercegovine i Vlada FBiH je uvjerena da ovakav kukavi~ki potez ne mo`e ugroziti na{e prijateljske odnose, kao i veze izme|u gra|ana dviju zemalja. Izra`avamo spremnost da pomognemo i pru`imo svaku vrstu podr{ke Ambasadi SAD-a. VladaFBiHpreduze}emjere u okviru svojih nadle`nosti, kako bi se ovaj slu~aj istra`io i do kraja rasvijetlio, izjavio je Nik{i}. Povodom napada se oglasio i predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajd`i}: “Bez

Mevlid Ja{arevi} (23) iz Novog Pazara (Srbija) i jedan pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH ranjeni su ju~er kada je u 15.35 po~eo napad na Ambasadu SAD-a u BiH koja se nalazi u Sarajevu. Ja{arevi} je otvorio vatru iz automatske pu{ke (kala{njikov) na zgradu Ambasade.

U Ja{arevi}evom suludom pohodu na ameri~ku ambasadu te`e je povrije|en pripadnik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, koji je prevezen u Op}u bolnicu “Dr. Abdulah Naka{“ Ranjeni po. licajac nije u `ivotnoj opasnosti, a direktor Op}e bolniceBakirNaka{ nam je potvrdio

cnjave nalazile u tramvaju pored Alta {oping-centra, koji se kretao prema Ilid`i: „^ula sam pucnjavu i uhvatila me panika. Sve me podsjetilo na rat, sva sam se naje`ila od straha“ kazala je Ibrahimo, vi}, a Ge`o dodala da se upravo nalazimo na mjestu na kojem je po~eo rat 1992. godine.

Napad na BiH
- Napad na Ambasadu SAD-a je napad na dokazane prijatelje Bosne i Hercegovine. ^injenica da je ovom prilikom ranjen i pripadnik Ministarstva sigurnosti BiH, predstavlja i direktni udar na institucije i sigurnost u Bosni i Hercegovini, kazao je Ahmetovi}. Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Uro{ Pena izjavio je medijima da je objekat Ambasade SAD-a u Sarajevu, na koju je ju~er pucano, sve vrijeme bio bezbjedan. Prema njegovim rije~ima, Direkcija je brzo reagovala i na terenu je ostvarenaizvanrednasaradnja sa pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo, federalne policije i Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), prenijela je Srna.

Rafal u policajca
Kako smo saznali na mjestu doga|aja, Ja{arevi} se nekoliko trenutaka prije nego }e otvoritivatrupremabo~nomulazu u Ambasadu, gdje se nalazijedna od ku}ica u kojoj su bili pripadnici SIPA koji rade na obezbje|enju Ambasade, {etao s oru`jem u ruci. U jednom trenutku je podigao cijev pu{ke premapripadnikuDirekcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koji je krenuo prema njemu i otvorio vatru koja je policijskog slu`benika pokosila. Desetak minuta kasnije, na mjesto teroristi~kog napada do{le su brojne policijske ekipe i Hitna pomo}, a Ja{arevi} je neutralizovan hicem iz snajpera, te prevezen u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. Kod Ja{arevi}a je prona|ena torba s dvije ru~ne bombe. Glasnogovornica KCUS-a Biljana Jandri} nam je potvrdila da je Ja{arevi} u Kliniku urgentnemedicinedovezen sa prostrelnomranomdesnenatkoljenice. Ona nam je kazala da je pacijent operativno zbrinut, ali da, po svemu sude}i, ne}e biti potrebe zadr`avati ga u bolnici.

I britanska ambasada meta?!
Na lice mjesta iza{ao je de`urni tu`ilac Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, koji je naredio da istragu obave pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i Agencije za istrage i za{titu SIPA. Glasnogovornik MUP-a Irfan Nefi} je potvrdio da je u pucnjavi ranjen jedan policajac. Nefi} nije mogao precizirati koliko pomaga~a je imao napada~, rekav{i da }e to biti utvr|eno istragom. Ni u SIPAnisu`eljeli o detaljima. Glasnogovornica@eljkaKujund`ija ka`e samo da su pripadnici SIPA uklju~eni u istragu, te da do njezinog okon~anja ne}e mo}i dati vi{e informacija. No, u policijskim krugovima nam je potvr|eno da je ameri~ka ambasada napadnuta iz ideolo{kih razloga, te da je napad bio isplaniran. Isti izvori su nam potvrdili da se sumnja kako je Mevlid Ja{arevi} za metu planirao i britansku ambasadu u Sarajevu.

da je ranjen u obje noge, te hirur{ki zbrinut.

Ratna zona
Centar Sarajeva, ta~nije potez od Pofali}a do Marindvora, gdje se nalaziameri~kaambasada, ju~er je li~io na ratnu zonu. Policija je blokirala sve prilaze Ambasadi, kojoj se nije moglo pri}i ni iz jednog pravca. Kod {oping-centra Alta u trenutku dok je trajalo odvo`enje Ja{arevi}a zatekli smo gra|ane koji su bili u {oku. Fatima Ibrahimovi} i Fahra Ge`o su se u momentu pu-

^a|o osudio napad
Ministarunutra{njihposlovaRepublikeSrpskeStanislav^a|onajo{trije je ju~er osudio teroristi~ki napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevu. “Na{a vi{egodi{nja insistiranja na borbi protiv terorizma pokazala su se kao ispravna“ rekao je ^a|o u izjavi za Srnu i dodao da smo ovog , puta svi bili svjedoci da se terorizam de{ava i na ovim prostorima. Naglasio je da je godinama unazad MUP RS-a borbu protiv terorizmapotencirao kao prioritet, {to je ~estoposmatranopodrugljivo, kritikovano kao neosnovano, te nazivano politikantstvom. “Ovo je globalnaopasnost i sve bezbjednosnestrukturetreba da u~estvuju u borbi protiv terorizma, {to }emo mi raditi i u budu}nosti“, rekao je ^a|o i dodao da sve teroristi~ke prijetnje treba shvatati ozbiljno i detaljno ih provjeriti.

„^uo sam rafale. Najprije sam se pitao da nijenekipraznik, pa da se nekoveseli. Nisammogao pomisliti da }e neko napasti Ambasadu. Moj komentar je da `ivimo u ludojku}i“ rekao nam , je sugra|aninHalilBili}, stanovnik Marindvora. Na mjestu doga|aja zatekli smo i bh. re`isera Danisa Tanovi}a i zamolili ga za komentar: „Ovakvestvari se de{avaju u cijelom svijetu. De{avalo se to i u Parizu. @elim da dam podr{ku na{oj policiji. Ali nama, izgleda, trebajuovakvidoga|aji

Ja{arevi} je navodno u BiH iz Srbije u{ao ju~er ujutro, n

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I
Kom{i} sino} posjetio Ambasadu

3

AMERI^KU AMBASADU
Mevlid Ja{arevi} otvorio je vatru iz kala{njikova i ranio

u Sarajevu
Kom{i} i Moon obratili se javnosti

SAD nastavljaju

pomagati BiH
Moon: Iskreno cijenimo podr{ku koju smo dobili od gra|ana i Predsjedni{tva BiH Kom{i}: Najo{trija osuda teroristi~kog akta
Napadkoji se dogodio na Ambasadu SAD-a u Sarajevune}epreusmjeriti aktivnosti i nastojanja koje SjedinjeneAmeri~keDr`avepoduzimaju u Bosni i Hercegovini. SAD su prijatelji gra|ana BiH i mi smo ovdje da ostanemo dugoro~no. Nastavi}emo pru`ati podr{ku gra|anima BiH i saradnju s vlastima. Nadamose da }e i ovajincident biti iskori{ten da bi se gra|ani BiH ujedinili i krenuli ka zajedni~kom cilju i onome {to je neophodno da uradekako bi postalidijelomEvrope, izjavio je sino} ameri~ki ambasador u na{oj zemlji Patrick Moon, koji se zajedno s predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH @eljkom Kom{i}em obratio javnosti u prostorijama Ambasade SAD-a. tojanjima da vam pru`imo podr{ku i da sara|ujemo s va{im vlastima. Iskreno cijenimo i podr{ku koju smo ve~eras dobili od Predsjedni{tva BiH, kao i posjetu predsjednika Kom{i}a, kazao je Moon. Naglasiv{i kako je u Ambasadu SAD-a do{ao uime Predsjedni{tva BiH, Kom{i} je rekao da su od prvog trenutka u stalnom kontaktu sva tri ~lana Predsjedni{tva, Bakir Izetbegovi}, Neboj{a Radmanovi} i on. - Predsjedni{tvo BiH, a siguran sam da mogu govoriti uime ogromnog broja gra|ana BiH, prije svega, najo{trije osu|uje ovaj akt koji smo mi u Predsjedni{tvu ve} kvalifikovali kao teroristi~ki. Tako|er, na{aporukaljudima u ameri~koj Ambasadi, kako ameri~kim dr`avljanima tako i na{im ljudima koji tu rade, a mo`e biti i poruka svim ameri~kim gra|anima koji dolaze u BiH, jeste neka znaju da mi ovo tretiramo ne kao napad samo na ameri~ku Ambasadu i posredno SAD, nego i kao napad na BiH, rekao je Kom{i}.
Foto: Amer KAJMOVI]

Reakcije u svijetu

Bosna ponovo vijest
Vijest o napadu na Ambasadu SAD-a u BiH prenijeli su svi va`niji mediji u svijetu, izme|u ostalog CNN, BBC, New YorkTimes itd. Oni su, nakon{to se incidentdogodioju~er u popodnevnim satima, uglavnom prenosili izvje{taje agencija sa sjedi{tem u Sarajevu, Associated Pressa, France Pressa i Reutersa, ali i doma}ih medija,s obziromna to da su svojasjedi{ta u BiH zatvorili odmah nakon rata 1995. Ameri~ki New York Times podsjetio je kako jeautenti~nomuslimanskostanovni{tvoetni~ki Slaveni bilo `rtva nasilne kampanje etni~kog ~i{}enja od srpskih i hrvatskih ekstremista tokomproteklograta. Tokomrata, podsje}a New YorkTimes, stotineislamskihstranihboracado{le su da pomognu bosanskim muslimanima. da se postave neka pitanja koja nam svima lebde nad glavom, a to su pitanjaradikalizma, pitanjapolicijekoja ne mo`e da izvr{ava svoje du`nosti zbog raznihopstrukcija i oduzetihingerencija. Kakva}e porukaoti}i u svijet. Ovo je stra{no za privredu, stra{no za turizam... Sada}e ponovo po~eti pri~a kako BiH nije sigurna, kako se puca na ameri~ku ambasadu. To {to vi i ja znamo da je Sarajevopoprili~no siguran grad naspram nekih drugih evropskih prijestolnica ne zna~i ni{ta. Ako }e ovo pomo}i da se nekestvaririje{e,tim bolje. Meni ovo vi{eizgleda kao neki~in o~ajnika“ re, kao nam je Tanovi}.

Neki od njihostali su u zemljinakonpotpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. Pro{le godine bosanskohercegova~ka policija izvr{ila je raciju u Gornjoj Mao~i, gdje su pojedinistraniborciarapskogporijeklaosnovalizajednicu u kojoj su prakticiranistrogiislamskizakoni, izvjestio je New York Times. Britanski Daily Mail, osim izvje{taja o napadu23-godi{njegMevlidaJa{arevi}a iz NovogPazara, prenio je kako je Bosna i Hercegovinadomovinamalezajednicesljedbenikavehabizma, ultrakonzervativneislamskegrupacijedominantne u Saudijskoj Arabiji. I Daily Mail podsje}a na dolazak mud`ahedina tokom rata 90-ih u BiH, te kako su mnogi od njih ostali nakon zavr{etka rata i dobili bosanskohercegova~ko dr`avljanstvo. Neki od umjerenih bosanskih muslimanaprihvatili su radikalnijioblikislama, koji su zagovarali biv{i mud`ahedini. osu|en na tri godine zatvora zbog razbojni{tva, kada je uzeo 100.000 eura. Nakon odle`ane kazne protjeran je iz Austrije. Ja{arevi} je tada ispri~ao policiji da je u februaru 2010. bio u selu Gornja Mao~a kod Br~kog, kada je policija pohapsila veliki broj pripadnika ovog pokreta. Nakon toga se, rekao je policiji, vratio u Novi Pazar {iriti islam. Ja{arevi} je, saznajemo, dobro poznat sigurnosnim slu`bama Bosne i Hercegovine. ^ak ga, navodno, uz Nusreta Imamovi}a, Idriza Biljibanija, Huseina Ademija, Mirsada Omerovi}a, Adema Demirovi}a, Mirzu Koli}a, Samira Ismailija, smatraju jednim od vo|a vehabijske zajednice u Gornjoj Mao~i.
Darko OMERAGI] i Jasna FETAHOVI]

Profesionalna reakcija
Ambasador Moon je kazao da je naoru`ano lice izvr{ilo napad i da je nekoliko hitaca ispaljeno direktno u pravcu zgrade Ambasade. - Mi smo odmah zaklju~ali i zatvorili na{u zgradu. Policijske snage iz BiH su odgovorile na napad. Oni su vrlo profesionalno reagirali i uistinu cijenimo njihovu saradnju i podr{ku koju su pru`ili nama ovdje u Ambasadi. Sve na{e osoblje je na sigurnom, svi su tu, rekao je Moon. On je, tako|er, istakao kako u Ambasadi cijene tople pozive, podr{ku i simpatije koje su upu}ene odmahnakonincidenta od gra|ana BiH, koji su ih konstantno zvali. - I dalje smo uz vas. Mi }emo ve} sutra nastaviti raditi na na{im nas-

No`em na ambasadore
Ja{arevi} je navodno u BiH iz Srbije u{ao ju~er ujutro, no on je odavno poznat policij-

skim agencijama u regionu. Krajem novembra pro{le godine srbijanski mediji izvje{tavali su o incidentu koji se dogodio u Novom Pazaru, a ~iji je glavni akter bio upravo Mevlid Ja{arevi}. Ja{arevi} je, zajedno sa svojim vr{njakom Fatmirom Muratovi}em, 28. novembra 2010, priveden u Novom Pazaru, kada su taj grad posjetila desetorica ambasadora. Ja{arevi} i Muratovi} su uhap{eni dok su stajali preko puta zgrade i posmatrali dolazak ambasadora. Policija je poku{ala da ih legitimi{e, ali je Ja{arevi} odbio dati li~ne dokumente i predstaviti se. Zbog toga ih je policija odvela u policijsku stanicu, gdje je prilikom pretresa kod Ja{arevi}a prona{la veliki rambo no` koji je dr`ao ispod jakne. Ja{arevi} je 2005. godine u Be~u

Za{tita `ivota
Sigurnosne slu`be BiH, kao i sve njene institucije, kazao je, „spremne su {titi `ivote i ovih ljudi ovdje, bilo da je rije~ o diplomatama Amerikancima ili na{em lokalnom osoblju, kao {to smo spremni {tititi `ivote svih prijatelja BiH kao svoje.“ - I mi }emo to da u~inimo, kazao je Kom{i}. Dl. O.

Ja~i i jedinstveniji
- Ambasador Moon je pomenuo jednu ~injenicu, koju treba potencirati. Svi mi u BiH trebamo da iza|emo ja~i, jedinstveniji iz ove situacije. Treba da shvatimo da nas samo zajedni~ka borba protiv ovakvih akata sada, a nadam se da ih, ipak, ne}e biti vi{e u budu}nosti i samo zajedni~ka borba mo`e dovesti do cilja - da BiH bude u potpunosti demokratska i sigurna zemlja. U tom smislu smo i Ambasadi SAD-a - sa molbom da to prenese i vlastima u Washigtonu - ponudili ne samo nastavak saradnje, nego i njeno pro{irenje svake vrste, koja }e osigurati mir i sigurnost u BiH u svakom pogledu, a istovremeno garantovati i punu sigurnost ljudima koji su na{i dokazani prijatelji, izjavio je Kom{i}.

no on je odavno poznat policijskim agencijama u regionu

4

DOGA\AJI

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Potro{nja na nivou Bosne i Hercegovine se enormno pove}ava. Na{a fiskalna stabilnost sada zavisi od volje zajedni~kih institucija

Nakon poziva Srbima s Kosova

Za koga radi
Milorad Dodik?
Dodik nema politi~ki kapacitet da uti~e na stanje na Kosovu, smatra ^avi} Ivani}: Lo{ marketin{ki {tos
Izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za beogradski list Danas da bi „ne samo Beograd ve} i Banja Luka trebalo da pozovu sve Srbe sa sjevera, ali i sa juga Kosova, koji`ele da se isele,da do|u u Srbiju i RS, gdje }e im biti omogu}eno besplatno zemlji{te“ , izazvala je niz o{trih kritika u javnosti Republike Srpske.

Naruku Ta~iju
PredsjednikDemokratskepartijeDragan^avi}izjavu jenazvao najcrnjimpolitikantstvom, kojim se jedino ide naruku ostvarenja snovaHa{imaTa~ija da kona~no Srbi napuste Kosovo. „Ne mogu se nakon ovakve izjave ne upitati za koga taj ~ovjek radi? Ova izjava slu`i za pobolj{avanje li~nog rejtinga Milorada Dodika, jer on nema ni mogu}nost niti bilo kakav politi~ki kapacitet kojim bi mogao utjecati na stanje na Kosovu ili pomo}i Srbima koji tamo `ive“ , naglasio je ^avi}. Gotovo identi~no mi{ljenje iznio je i lider PDP-a Mladen Ivani}. „Svojim pozivom Srbima da napuste Kosovo Dodik ide jedino naruku albanskim politi~arima. To je jo{ jedan marketin{ki {tos, na`alost, vrlo lo{“ podvu, kao je Ivani}. S druge strane, generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} smatra da je izjava predsjednika RS-a nepotrebno ispolitizovana. „Normalno je da se vlast brine za pripadnike svog naroda bez obzira na to gdje oni `ive, pa tako i predsjednik Dodik osje}a
Kosovo: Uzavreli odnosi

Aleksandar D`ombi},
premijer RS-a

Novo „humano preseljenje“
Tanja Topi}, analiti~ar Fondacije „Friedrich Ebert“ ka, zala je da poziv predsjednika RS-a upu}en Srbima s Kosova u cijelosti asocira na ratnu politiku ovih prostora koja je bila zasnovana i na realizaciji tzv. humanog preseljenja naroda, pa je tim jo{ vi{e takva ideja zastra{uju}a. „Ali, ja bih da u tom kontekstu otvorim i pitanje BiH i polo`aja njenih gra|ana. Jer u ovoj zemlji i dalje je veliki broj ljudi, me|u njima i gra|ana srpske nacionalnosti koji i dalje `ive po kolektivnim centrima, ~ija su ljudska prava ugro`ena i poga`ena. Unutar BiH ima dovoljno problema koje treba rje{avati, pa je stoga krajnje neukusno mije{ati se u poslove susjednih dr`ava“ naglasila je Topi}. , obavezu da se brine i za Srbe van BiH. I njegova izjava na liniji je njegovih ranijih stavova o pitanju Kosova. Srbima na Kosovu treba pru`iti institucionalnu podr{ku i to mogu u~initi samo Srbija i RS, jer oni od parola{ke politike Beograda nemaju koristi“ rekao je Vasi}. , od mogu}ih rje{enja. „Mi kojiimamomogu}nost da im pomognemo da zapo~nu novi`ivottrebamo to i u~initi i to je, prije svega, humani odnos prema tim ljudima, a ne politi~ki. Kosovo je izgubljeno, predato, prodato i ono je nezavisno i ne mo`e biti dio Srbije, priznala ga Srbija ili ne. Zato treba zavr{iti s mitologizacijom i vidjeti kako ljudima koji tamo `ive pomo}i“ , zaklju~io je Vasi}.
G. KATANA

DOBAR

LO[

ZAO

SVETOZAR PUDARI]
Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudari} osudio je javno ratni zlo~in po~injen nad nebo{njacima u Sarajevu po nare|enju Mu{ana Topalovi}a Cace, jednog od komandanata Armije RBiH. Pudari} poziva na procesuiranje odgovornih i veli da ne}e odustati od inicijative da se napokon obilje`i mjesto stradanja na Kazanima.

SKUP[TINA HNK-a
Centri civilnih inicijativa upozorili su da zastupnici Skup{tine HNK-a primaju plate za nerad. Rezultati Vlade i Skup{tine HNK-a su u posljednjih devet mjeseci skromni, kao i tokom kompletnog prethodnog mandata. Uz to, Vlada HNK-a je jedna od rijetkih u BiH koja ne dopu{ta predstavnicima CCI-ja prisustvo sjednicama.

Humani odnos
Prema njegovim rije~ima, preseljenje Srba s Kosova u RS ili Srbiju samo je jedno

HASAN SEJDINOVI]
Novi predsjednik Turisti~ke zajednice TK-a Hasan Sejdinovi} u razgovoru za Oslobo|enje kazao je da }e se puno toga morati promijeniti unutar samog TZ-a kako bi se radilo na razvoju turizma. Najavio je i da }e zajedno s Ministarstvom obrazovanja TK-a pokrenuti akciju koja }e podi}i masovnost turizma.

Danas Drugi vanredni kongres SDP-a BiH

Stanje u zemlji je vanredno
Socijaldemokratska partija BiH (SDP) odr`a}e danas u Sarajevu Drugi vanredni kongres. Damir Had`i}, potpredsjednik ove stranke, za Oslobo|enje ka`e da je Kongres sazvan iz isklju~ivo prakti~nih razloga politi~ke prirode, te da kongres kao najve}e partijsko tijelo ima obavezu da odredi daljnje smjernice za rad SDP-a BiH. - Stanje u zemlji je vanredno, prouzrokovano neimplementacijom izbornih rezultata i neformiranjem vlasti na dr`avnom nivou. Smatramo da delegati Kongresa, odnosno partijsko ~lanstvo mora dati ocjenu rada rukovodstva SDP-a u posljednju godinu ili dvije, te ocjenu toga da li je ono {to radi partijsko rukovodstvo dobar izborima 2010. i implementaciji izbornih rezultata, ali i izvje{taj o radu predsjednika Socijaldemokratske stranke BiH Zlatka Lagumd`ije. Planirano je da se na Kongresu usvoji sedam rezolucija koje je Predsjedni{tvo SDP-a BiH usvojilo u formi prijedloga na zadnjoj sjednici. Tako }e se delegati izja{njavati o rezoluciji o politi~kim opredjeljenjima SDP-a BiH, rezoluciji o ekonomskom razvoju, rezoluciji o ostvarivanju dru{tva socijalne pravde, rezoluciji o vladavini zakona - pravdi, rezoluciji o obrazovanju, rezoluciji o zdravstvu i rezoluciji o ostvarivanju programskih na~ela i opredjeljenja SDP-a BiH.
M. \UROVI] RUKAVINA

CARITAS
Dodjelom nagrada najuspje{nijim srednjo{kolcima, okon~an je Caritasov konkurs ~iji je cilj bio bu|enje svijesti i interesa kod ove populacije o temi trgovine ljudima. Nagrade su uru~ene srednjo{kolcima za likovne i literarne radove.

VIJEST U

BROJU

prekr{ajnih naloga protiv pojedinih dru{tava za osiguranje zbog nepo{tivanja odredbi premijskog sistema, podnijela je Agencija za osiguranje RS-a.

79

Damir Had`i}: Ocjena rada

pravac u kojem se ide ili eventualno treba korigirati odre|ene stavove i tra`iti najbolje mogu}e rje{enje, rekao je Had`i}. Delegatima }e biti podnesen izvje{taj o provedenim op}im

OSLOBO\ENJE godine subota, 29. oktobar 2011.

DOGA\AJI
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri}

5

Vanredna sjednica Predsjedni{tva BiH

Ovdje nema mjesta za nasilje
Povodom teroristi~kog napada na Ambasadu SAD-a u Sarajevu, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Mustafa Ceri} izdao je saop}enje za javnost, u kojem se ka`e: - Najo{trije osu|ujem teroristi~ki na pad na Am ba sa du SAD-a. Tra`im od nadle`nih dr`avnih organa da se odlu~no suprotstave ovakvim nasilnim poku{ajima i da se prona|u po~inioci tog teroristi~kog ~ina. @elim kazati da ameri~ka ambasada u nama ovdje ima prijatelja i da je napad na Ambasadu i napad na nas. Zato }emo se odlu~no suprotstaviti svakom pojedincu i grupi koji ugro`avaju mir i sigurnost u ovom gradu i ovoj zemlji. Svima treba da bude jasno da nasilju nije bilo i ne-

^lanovi Predsjedni{tva BiH s ~elnim ljudima policijskih agencija

Bosna i Hercegovina
nije teroristi~ka zemlja
Bakir Izetbegovi}: Bio je ovo pucanj u prijateljsku zemlju, ali i u BiH i odnose dvije zemlje @eljko Kom{i}: ^estitam policijskim agencijama Almir D`uvo: Ja{arevi} do ju~er nije bio opasan
Predsjedni{tvo BiH sino} je povodom teroristi~kog napada na ameri~ku ambasadu odr`alo vanrednu sjednicu kojoj zbog bolesti nije mogao prisustvovati ~lan Predsjedni{tva Neboj{a Radmanovi}, a nakon koje su se medijima obratili predsjedavaju}i@eljkoKom{i} i ~lanPredsjedni{tvaBakirIzetbegovi}, kao i ~elni ljudi nekoliko policijskih agencija u BiH. ka{“ u koju je dovezen ranjeni policajac. Rane su te{ke, ali nisu opasne po `ivot. Prilikomposjete ameri~koj ambasadi rekao sam im da mogu biti sigurni u to da je BiH sposobna da njihove i `ivote njihovih porodica {titimo na istina~in kao {to {titimo i svoje`ivote. BiH nijeteroristi~kazemlja“ kazao je Kom{i}, te dodao , da nam je ovo svima pouka. Kom{i} je istaknuo da je ~elnim ljudima policijskih agencija pru`ena puna podr{ka, a ono {to }e one predlo`iti kao eventualni cijeli set mjera, od promjenezakona do materijalnogobezbje|enja jedinica kako bi borba protiv terorizma i kriminala op}enitobila{to efikasnija}e biti podr`ano. Dr`avni tu`ilac Dubravko ^amparakoji je zajedno sa Almirom D`uvom, direktorom Obavje{tajno-sigurnosne agencije BiH (OSA), te ministrima unutra{njih poslova FBiH Predragom Kurte{om i Kantona Sarajevo Muhamedom Budimli}em prisustvovao sino}njoj konferenciji za novinare Predsjedni{tva BiH je rekao da se Mevlid Ja{arevi}, osumnji~eni za napad na ambasadu nije nalazio na Interpolovoj potjernici: „On je dr`avljanin Srbije. O njemu znamo da je u Austriji 2005. osu|en na tri godine zbog razbojni{tva, a potom je protjeran u Srbiju“ rekao je ^ampara. , D`uvo je kazao da je Ja{arevi} ju~er ujutro pre{ao granicu i u{ao u BiH, te da ima veze (?!) s njegovom tvrdnjom o 3.000 vehabija koji su, kako ka`e, potencijalna opasnost. „Moramo se dogovoriti kako nam se vi{e ovakve stvari ne bi de{avale“ kazao je D`uvopoja{, njavaju}i da nikada nije govorio o 3.000 terorista, nego o tolikovehabija. D`uvo nam nije mogao potvrditi da li je Ja{arevi} jedan od 3.000 vehabija na koje je mislio, ali je poslije novinarima postavio retori~ko pitanje: „[ta zna~i opasan? Do ju~er nije bio opasan. O tome uvijek mo`emodiskutirati“ ka`eD`uvo , dodaju}i da je Ja{arevi} dolazio u Gornju Mao~u, ali da tada nije hap{en. Na pitanjeza{to se dugo~ekala Ja{arevi}a neutralizacija pred o~ima prestravljenih gra|ana ^ampara je odgovorio da je to u~injeno jer je osumnji~eni na sebi imao ru~ne bombe: „Akcija je s toga bila dobro ura|ena.“

Foto: A. KAJMOVI]

ma mjesta u ovome narodu, ovoj zemlji i ovom gradu, posebno protiv na{ih dokazanih prijatelja, ka`e se u Ceri}evom saop}enju.

Socijaldemokratska partija BiH

Podr{ka borbi protiv terorizma
- Socijaldemokratska partija BiH izra`ava ~vrsto opredjeljenje za borbu protiv terorizma, radikalizma i ideologije koja stoji iza napada uperenog protiv `ivota nedu`nih gra|ana. U Bosni i Hercegovini nema i ne}e biti mjesta za sve one koji podr`avaju ovakve ideologije. Pru`amo punu podr{ku sigurnosnim organima u beskompromisnoj borbi protiv svih oblika radikalizma i terorizma. Ovajteroristi~ki~in je pucanj u mir u Sarajevu i nema razlike izme|u onih koji su ru{ili Sarajevo od 1992. do 1995. i nalogodavaca ovog gnusnog napada, saop}eno je sino} iz SDP-a. SDP }e, kako se navodi, na svim nivoima vlasti u kojima u~estvuje, u najkra}em roku poduzeti sve da se mijenja zakonski okvir kako bi se stvorio funkcionalniji i odgovorniji sigurnosni aparat. - Borba protiv terorizma i radikalizma mo`e biti uspje{na samo ako je zajedni~ka, jer ovo {to se u petak dogodilo dvojici pripadnika policijskih snaga i gra|anima Sarajeva mo`e se dogoditi svakome u na{oj zemlji ako dopustimo da ova pojava pusti korijenje. Oni koji su pucali na Ambasadu SAD-a i oni koji su iza njih stajali, nisu Bosna i Hercegovina. Oni nedu`ni ljudi koji su ranjeni ili su mogli biti nevine `rtve su Bosna i Hercegovina. Zato dr`ava u punom kapacitetu mora stati u svoju odbranu, kao i u odbranu svakog njenog gra|anina, ka`e se u saop}enju SDP-a.

Te`ak dan
„Bio je ovo pucanj u prijateljsku zemlju, ali i u BiH i odnose dvije zemlje. Amerikanci ovo nisu zaslu`ili, jer je Amerika, kao i ameri~ki gra|ani uvijek pomagala na{oj zemlji, a posebnoonda kad je to bilonajpotrebnije. Stoga je ovo jakote`ak dan za BiH i veliko isku{enje“ rekao , je Izetbegovi}, te istakao da }e u narednim danima biti poja~ane mjere sigurnosti u BiH. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} je potvrdio da je napad na ameri~ku ambasadu terorizam. Kom{i} je dodao da su ~lanovi Predsjedni{tva od prveinformacije o napadubili u kontaktu s ~elnimljudima policijskih agencija. „Agencije su obavile dobar posao i na tome im ~estitam. Policijska reakcija je bila po zakonu. Naravno, uvijek se otvara pitanje da li se ne{to drugo moglo uraditi, ali potcrtavam da je ra|eno po zakonu. Posjetio sam Op}u bolnicu „Dr. Abdulah Na-

Vanredna sjednica Vlade KS-a

Napadnuti su i gra|ani Sarajeva
Ministarunutra{njihposlovaKantonaSarajevoMuhamedBudimli}sino} je Vladi, na vanrednoj sjednici, potvrdio da su zbog napada na Ambasadu SAD-a, osim Mevlida Ja{arevi}a, uhap{ene jo{ dvije osobe. - On je, zajedno sa na~elnikom Se kto ra uni for mi sa ne po li ci je Uprave policije MUP-a KS-a Jasminom Idrizovi}em, ~lanove kantonalne Vlade izvijestio o detaljima vezanim za teroristi~ki napad na objekt Am ba sa de SAD-a i gra|ane koji su se u tom trenutku zadesili na {irem lokalitetu Marindvora, saop}eno je nakon vanredne sjednice. Vlada je teroristi~ki ~in ocijenila napadom na mir u Sarajevu i izrazila opredjeljenje za borbu protiv terorizma i ideologije koja stoji iza tog ~ina, uperenog protiv `ivota nedu`nih gra|ana. - Vlada KS-a pru`a punu podr{ku MUP-u KS-a i ostalim organima sigurnosti za beskompromisnu borbu sa terorizmom i svim oblicima radikalizma. Vlada }e u najkra}em mogu}em roku poduzeti sve iz svoje nadle`nosti, uklju~uju}i i izmjene zakonskih okvira, kako bi se stvorio funkcionalniji, odgovorniji i upravljiviji sigurnosni aparat, saop}eno je.

Kratke cijevi
Iako su Tu`ila{tvo BiH i policijske agencije znale (samo nije poja{njeno kada su to saznale prije ili poslije ~ina) gdje je i kadaJa{arevi}u{ao u BiH, ^ampara se pozvao na neke stvari koje nedostaju u Zakonu o OSA, a na ovu izjavu se nadovezaoD`uvo: „Poku{a}emo da izvr{imo neke izmjene i dopune Zakona, a ovakve stvari je vrlo te{ko prevenirati. BiH je s aspekta politi~ke i socijalne situacije sigurna zemlja.“ Ministar Budimli} je rekao da su kantonalni policajci imali samo kratke cijevi, te da bi se izlo`ili riziku da su pri{li napada~u. Zanimljivo, sino} se moglo ~uti i to da je Ambasada ~uvana samo sa kratkim cijevima. Tu`ila{tvo BiH je saop}ilo da se druge dvije osobe koje su ju~er privedene na ispitivanje u FMUP najvjerovatnije ne dovode u vezu s napadom.
Dk. OMERAGI]

Na{a stranka

Nema povrije|enih od osoblja
Ameri~ki State Department sino} je objavio kako nema izvje{taja o povrije|enima me|u osobljem Ambasade SAD-a u Sarajevu. “Nemamo nikakvih izvje{taja o povrije|enima me|u osobljem Ambasade. Lokalne snage reda odgovorile su na napad. Ambasada je pod blokadom“, rekao je glasnogovornik State Departmenta Mark Toner u saop}enju. Napada~ je iznenada s tramvajskog stajali{ta otvorio vatru prema kompleksu Ambasade. O~evici su ga opisivali kao “vehabiju“ Tvrdili su i kako je uzvikivao da “ne `eli pucati na bra}u . muslimane nego na Amerikance“ .

Policija sprije~ila ve}u tragediju
Na{astrankanajo{trijeje osudilanapad na ameri~kuambasadu u Sarajevu. - U nekolikoposljednjihsaop}enja smo upozoravali da svakodnevnaratno-hu{ka~ka politi~ka retorika, politiziranje vjere, a sve to u ambijentu ekonomskog i politi~kognasilja nad gra|ankama i gra|anima BiH, predstavljajuplodno tlo za pojavu terorizma. Kriminaliziranoj politici odgovara odsustvo reda i zakona u dr`avi, jer odvla~i pa`nju od zloupotrebe vlasti. Danas smo, na`alost, svi bilisvjedoci u kakvu nas budu}nostvodisiroma{tvo i bezna|ekojuproizvode vladaju}eideologije. Brza i adekvatnaintervencijasarajevskepolicijesprije~ila je tragedijuogromnihrazmjera, ali ako se na~inrazmi{ljanjame|uonimakoji u ovomtrenutkuimajuvlastzna~ajno ne promijeni, bojim se da je ovo samo uvod u ono {to nas ~eka, izjavio je predsjednik Na{e stranke Dennis Gratz.

6

DOGA\AJI

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

LIBERMAN U BANJOJ LUCI

Nema podr{ke nezavisnosti Palestine
RS u BiH `eli izgradnju odnosa na ravnopravnim osnovama.

Ministar spoljnih poslova Izraela Avigdor Liberman upoznat je i sa va`no{}u zadr`avanja decentralizacije BiH i on to podr`ava, kazala je ministrica Cvijanovi}

Kom{i} primio ambasadore
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} ju~er je primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Rumunije Filipa Teodorescua i Ukrajine OleksandraLevchenka. U razgovoru s Teodorescuom, pored bilateralnih odnosa, istaknuta je va`nost regionalne saradnje. Kom{i} je ambasadoru Rumunije zahvalio za podr{ku koju njegova zemlja pru`a BiH na putu ka evroatlantskim integracijama. Levchenko je izrazio zadovoljstvo kvalitetom odnosa BiH i Ukrajine i naglasio zna~aj njihovog daljeg unapre|enja te najavio mogu}nost organizovanja biznis-foruma, {to je podr`ao i Kom{i}.

Konsenzus bez kojeg se ne mogu donositi odluke u Predsjedni{tvu BiH oko priznanja palestinske nezavisnosti ne}e biti postignut, {to implicira da pri glasanju u Savjetu bezbjednosti UN-a Bosna i Hercegovina mora ostati uzdr`ana, saop{tila je ministrica za ekonomske odnose i EU integracije RS-a @eljka Cvijanovi} nakon ju~era{njeg sastanka s ministrom spoljnih poslova Izraela Avigdorom Libermanom.

Bez odgovora
Osim kratke napomene da je jedna od tema razgovora s predstavnicima RS-a bila i sjednica Savjeta bezbjednosti UNa zakazana za narednu sedmicu i glasanje BiH, Liberman je odbio odgovarati na bilo kakva pitanja ili komentarisati sastanak s ~lanovima Predsjedni{tva BiH, koji je u ~etvrtak imao u Sarajevu. Osim, kako je Liberman kazao, o pitanjima vezanim za javnu diplomatiju, s predstavnicima Republike Srpske razgovarao je i o unapre|enju ekonomske saradnje u oblasti hidrologije i poljoprivrede, razvoja kulturnih veza, te je zahvalio du`nosnicima RS-a na njegovanju sje}anja na stradanje Jevreja s ovih podru~ja tokom Drugog svjetskog rata.
G. KATANA

Mehanizam glasanja
Dodala je da je ministar Liberman svjestan ove ~injenice i da je dobro upoznat s mehanizmom glasanja u BiH. “Upoznat je i sa va`no{}u zadr`avanja decentralizacije BiH i on to podr`ava“ dodala je , Cvijanovi}. A ministar spoljnih poslova Izraela dobio je i garancije premijera RS-a Aleksandra D`ombi}a da BiH ne}e

Liberman i D`ombi} nakon razgovora

U ponedjeljak zaostale naknade
U skladu sa izmjenama i dopunamaFinansijskog plana za 2011, koje je usvojio Parlament FBiH, federalni Zavod za zapo{ljavanje}e u ponedjeljakkantonalnim slu`bama za zapo{ljavanje dozna~iti novac za isplatu zaostale naknade za vrijeme nezaposlenosti za pet mjeseci 2008. godine demobiliziranim braniocima u svim kantonima koji to do sada nisu uradili. VladaFBiH,na prijedlogZavoda, donijela je zaklju~ak da se sav vi{ak prihodaZavoda do kraja2011. usmjeri za isplatuzaostalihnov~anihnaknada iz 2008. godine. Taj zaklju~ak je usvojio i federalni Parlament. Izmirivanje preostalih naknada iz 2008.bit }e vr{eno u skladu sa utvr|enomdinamikom i raspolo`ivimsredstvima Zavoda.

EKONOMSKA SARADNJA Liberman je s predstavnicima Republike Srpske razgovarao i o unapre|enju ekonomske saradnje u oblasti hidrologije i poljoprivrede, razvoja kulturnih veza
priznati palestinsku samostalnost. “Na{ stav je nedvosmislen. Izrael i Palestina sva otvorena pitanja moraju rje{avati dogovorom i iznala`enjem rje{enja koja }e zadovoljiti obje strane bez mije{anja sa strane i bez me|unarodnih pritisaka“ ka, zao je D`ombi}. Dodao je da Izrael tretira RS kao ravnopravnog partnera, te istakao da

SINDIKAT I UPOSLENICI RTV PRODUKCIJE BHRT-a ODR@ALI SASTANAK

Nesuglasice zbog

sistematizacije

Radnici zamjeraju Sindikatu {to je menad`mentu BHRT-a dao pozitivno mi{ljenje na prijedlog sistematizacije po kojem se plate smanjuju onima bez stru~ne spreme
Samostalni sindikat uposlenih u javnim RTV servisima ju~er je odr`ao sastanak sa uposlenicima RTV produkcije BHRT-a. U pozivu za sastanak stajalo je da }e na njegovom dnevnom redu biti personalne nesuglasice u UO Sindikata i aktuelna pitanja uposlenika RTV produkcije. Sastanak nije trajao dugo, a iz onog {to se moglo ~uti, o~ito da izme|u rukovodstva Sindikata i uposlenih u RTV produkciji postoje razmimoila`enja, ponajvi{e u vezi sa sistematizacijom radnih mjesta na BHRT-u.

Ravnopravnost samo na papiru
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH SafetHalilovi}otvorio je ju~eru Sarajevu dvodnevnu radionicu Ja~anje odgovornosti `ena i mladih politi~kih lidera u BiH, koju su organizirali USAID i Vije}e Evrope. Na otvaranjuradionicegovorili su i direktor misije USAID u BiH Allan Reed, voditeljica Ureda Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey, Danuta Moon, predsjedavaju}iparlamentarneKomisije za ravnopravnost spolova Niko Lozan~i} i Igor Gaon. Halilovi} je istakao da je BiH potpisnicanizame|unarodnihdokumenata, koji se odnose na ravnopravnost spolova, ali da su `ene zastupljene u malimprocentima i kao ~lanicekantonalnih vlada, direktoriceinstitucija od zna~aja, ~laniceodbora i komisija i nadzornih ili upravnih odbora u javnim kompanijama.

Sa ju~era{njeg sastanka
Foto: D. ]UMUROVI]

Novi pravilnik
Radnici zamjeraju rukovodstvu Sindikata {to je menad`mentu BHRT-a dao pozitivno mi{ljenje na prijedlog sistematizacije radnih mjesta, koja, uz ostalo, predvi|a i smanjenje plata za 15 do 20 posto uposlenicima koji nemaju odgovaraju}u stru~nu spremu. Nakon {to se ta mjera po~ela provoditi, plata je za 15 posto smanjena i majstoru tona Predragu Doderu, koji ima 37 godina radnog sta`a. Njegove kolege smatraju da to nije prave-

dno, s obzirom na ogromno radno iskustvo koje Doder ima. U {estom mjesecu ove godine Sindikat je donio odluku da }e od menad`mentaBHRT-a tra`iti da izradi novi pravilnik o sistematizacijiradnihmjesta i to u roku od 90 dana. No, nakon toga, kako se moglo ~uti ju~er, Sindikat nije uradio ni{ta po pitanju sistematizacije. - Za{to nije ispo{tovano ni{ta {to je usvojeno na tom zboru, tra`io je ju~er odgovor Mirsad Hukovi}. Od njega se ju~er moglo ~uti i o smanjenju

broja uposlenika na odre|enim mjestima, na kojima posla ima sve vi{e. Primjerice, nekada je u stolariji bilo osam majstora, a danas su ih dva, a kapacitet posla koji rade je, ako ne i ve}i, onda jednak prija{njem, objasnio je Hukovi}.

Izmirene obaveze
I mnogi drugi uposlenici RTV produkcije krive rukovodstvo Sindikata za situaciju u kojoj su se na{li, napominju}i kako je to jedini sindikat na svijetu koji potapa svoje radnike.

Predsjednik Samostalnog sindikata uposlenih u javnim RTV servisima Mirza Huski} nam je rekao da je Sindikat dao pozitivno mi{ljenje na prijedlog sistematizacije, ali tek nakon {to su, tako|er, pozitivno mi{ljenje dale i pravna slu`ba BHRT-a, te Helsin{ki komitet za ljudska prava. Huski} je rekao i to da ku}a redovno izmiruje sve obaveze prema radnicima, te da su provedeni svi zaklju~ci sa Skup{tine Sindikata odr`ane u junu ove godine, osim one koja se ti~e J. F. sistematizacije.

OSLOBO\ENJE godine subota, 29. oktobar 2011.

DOGA\AJI

7

PROSVJED RADNIKA U MOSTARU

VIJESTI

Gladni smo i o~ajni
Josip Mili}, predsjednik Unije neovisnih sindikata FBiH, naglasio je kako su radnici `eljeli iskazati svoju bol i ogor~enje jer u HN@-u ve} vi{e od godinu nije uspostavljena vlast te ne postoji gospodarsko-socijalno vije}e
„Gladni smo“ „Radnici-patni, ci“ „Pla}a-{to je to“ i sli~ni tran, sparenti dominirali su ju~er odr`anim jednosatnim mirnim prosvjedomradnika@itoprometa d.d. Mostar, koji su podr`ali i djelatnici[umaHerceg-Bosne te mostarskoga Sokola. Pros vjed je odr`an pred zgradom uprave @itoprometa, a o~ajni radnici ovih mostarskih javnih poduze}a mjesecima ve} nisu primili pla}u. Sindikati tvrde kako se zbog neformiranja vlasti radnici nemaju komu obratiti kako bi se njihova situacija pobolj{ala.

Ljekari u USK-u prekinuli {trajk
Ljekara USK-a okon~ali su {trajk koji je po~eo 22. septembra. U Vladi USK-a, predsjednik strukovnog sindikata ljekara dr. Nedim Kurtagi}, ministar zdravstva Amir Muri} i premijer USK-a Hamdija Lipova~a potpisali su sporazum o prekidu {trajka. Ljekari su prihvatili kolektivni ugovor koji su do sada odbijali, tra`e}i pove}anje pla}a. “Primjena ugovora po~inje s prvim danom 2012, uz obe}anje da }emo u tre}em mjesecu po~eti pregovore o koeficijentima i vrednovanju slo`enosti poslova ljekara“ kazao nam je dr. Kur, tagi}. U me|uvremenu, plate ljekara ostaju iste, ali im je Vlada ponudila mjese~ni ljekarski dodatak od 300 maraka na postoje}e pla}e. F. Be.

Nemaju kruha
- Zar je mogu}e da radnici @itoprometa nemaju kruha, a [uma Herceg-Bosne nemaju drva za ogrjev? Zar je mogu}e da jedan na{ kolega, kojemu je upravo danas umrla majka, ne zna kako}e jesahraniti, jer pla}u nijeprimiomjesecima. Dovedeni smo do o~aja, dok su politi~ari prepla}eni za nerad, govorili su prosvjednici. Radnici @itoprometa 14 mjeseci nisu dobili pla}e, a 16 mjesecinisu im upla}ivanidoprinosi. Njihova je situacija i dobra ako se zna da djelatnicima [uma Herceg-Bosnekasni~ak 40 pla}a, a radnici Sokola vi{e ni ne broje neispla}ene pla}e. - Uporno tra`imo dozvolu za sje~u te da proizvodimo i prodajemo na{e proizvode od ~ega bismo imali profit i mi i dr`ava, a to nam se uporno zabranjuje. Nekomu o~ito nije u interesu da radimo. Nitko nam se mjesecima nije obratio, kazala je predsjednica Skup{tine sindikata [uma Herceg-Bosne Mirjana Zovko.

Dovedeni u te{ku situaciju

Predsjednik sindikata @itoprometa Josip Mili~evi} je, pak, kazaokako je stanje u tom poduze}u alarmantno, proizvodnja je prekinutaprijepolagodine. Istovremeno, kompanija nema ni pravu upravu poduze}a. - Od Razvojne banke smo bili tra`ilikredit u iznosu od 1,5 milijuna maraka, a kao jamstvo smo ponudili na{u upravnu zgradu, ~ija je vrijednost2,5 milijunamaraka. Tako|er, kao jamstvo smo nudili i strojeve iz na{ih pogona, no ni{ta od toganijebilodovoljno. Zahtjev za kreditom nam je odbijen, rekao je Mili~evi}. Naveo je kako @itopromet jedini u Mostaru, a i {ire, ima praonicup{enice, laboratorij za ispitivanjekvalitetabra{na i tunelske pe}i, {to jam~i visoku kvalitetu njihovih proizvoda. Josip Mili}, predsjednik Unije neovisnih sindikata FBiH, naglasio je kako su radnici ovih kompanija prosvjedom `elje li is ka za ti svo ju bol i ogor~enje jer u Hercegova~koneretvanskoj `upaniji ve} vi{e

BLOKADA PROMETNICA Daljnji koraci sindikata bit }e najvjerojatnije blokade prometnica i boravak ispred zgrade Vlade HN@-a, sve dok se ne uspostavi vlast, kazao je Mili}
od godinu nije uspostavljena vlast te ne postoji gospodarsko-socijalno vije}e. - Pola godine prije izbora prekinut je svaki socijalni dijalog u HN@-u, jer su gospodamorala na predizbornekampanje. Tako ve} godinu i pol ne postoji nikakvo socijalno partnerstvo u ovoj `upaniji. Apeliramo na nadle`ne da se uozbilje i shvate ozbiljnost situacije, da ljudi nemaju za osnovne `ivotne potrep{tine, te da uspostave vlast u ovoj `upaniji, kao i gospodarsko-socijalno vije}e, koje u BiH jedino nije

uspostavljeno u HN@-u, kazao je Mili}. On je mi{ljenjakakopoliti~arima odgovara postoje}e stanje u ovoj `upaniji. Obrazla`e kako im odgovara da u HN@-u nema ni socijalno-gospodarskog vije}a, kako bi, rekao je, oni mogli vr{itikriminalneradnje, plja~katinarod do besvijesti i kako ne bi bilo nikakve transparentnosti u tro{enju prora~unskog novca.

Kongresmeni SAD-a dolaze u BiH
Delegacija Kongresa Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, pod vodstvom kongresmena Dana Burtona, planira posjetu regionu Balkana od 5. novembra. Kako je re~eno za Fenu iz Ureda za odnose s javno{}u Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Bosni i Hercegovini, BiH je jedna od zemalja koju }e posjetiti ova delegacija. Ta~an datum i sastav delegacije jo{ nisu kona~no definirani, ka`u u Ambasadi.

Uspostaviti vlast
- Daljnjikoracisindikata bit }e najvjerojatnije blokade prometnica i boravak ispred zgrade Vlade HN@-a, sve dok se ne uspostavi vlast. Najvjerojatnije }emo blokirati prometnicu koja povezuje [iroki Brijeg i Mostar i to od sedam ili osam sati ujutro. Kadatisu}eljudi ne budumogle do}i u Mostar na posao, mo`da se netko i udostoji odgovoriti na{im zahtjevima, kazao je Mili}, uz ogradu kako kona~nu odluku o daljnjim potezima trebaju donijeti sindikalna tijela.
J. GUDELJ

UDRU@ENJE/UDRUGA BH NOVINARI

Demago{ka odbrana ministra Budimli}a
Upravni odbor Udru`enja/ Udruge BH novinari najo{trije odbacuje poku{aj Muhameda Budimli}a, ministra unutarnjih poslova u VladiKantonaSarajevo, da diskredituje ovo udru`enje i navode iz saop}enja u kojem su branili pravo urednika SlobodneBosne da kriti~kipi{e o imovinskom kartonu i postupcima aktualnog ministra policije. Organizovanje pres-konferencije za obra~un sa jednimnovinarskim udru`enjem i tekstom u magazinuSlobodnaBosna doga|aj je bez presedana u javnomprostoru BiH i demago{kipoku{ajministra da se odbrani tzv. principijelnim pokretanjemistrageprotivsebesamog. Ministar Budimli} javnosti nije ponudio na uvid dokumente niti bilo koji drugi dokaz koji bi mogli demantirati novinarske napise. To bi biloprirodno,s obzirom na op}eprihva}enestandardemorala i postupanjajavno odgovornihdu`nosnika, na koje se ministar poziva, ve} se sakrio iza nalaza budu}e istrage u institucijama kojima i sam djelomi~norukovodi. MinistarBudimli} nije tako|er iskoristio ni druga demokratska i zakonska sredstva za demantiranjenavodaUdruge BH novinari i onih iz Slobodne Bosne, na na~in da je poslao demanti, podnio tu`bu za klevetu ili `albu Vije}u za {tampu. Naprotiv, zloupotrijebio je institut javnog obra}anja kako bi iz ministarskepozicijeposlao jasnu poruku novinarima i medijima: Ne}ete vi, novinari, mene istra`ivati i o meni pisati, u~ini}u to ja sam! Dovo|enje u istikontekstnovinarskogistra`ivanja i kriti~kog pisanja o javnimosobama sa rezultatimaregularnihpolicijskih istraga, {to je poku{aou~initiministarMuhamedBudimli}, opasna je zamjena teza usmjerena na gu{enjeslobodeistra`iva~kog novinarstva i zatomljavanja bilokakvekritikejavnihdu`nosnika, posebno sada{nje garniture na vlasti u Sarajevskom kantonu, ka`e se u saop}enju Upravnog odbora BH novinari.

Deklaracija o potpori bh. Hrvatima
Hrvatski sabor ju~er je usvojio Deklaraciju o potpori hrvatskom narodu u BiH u procesu ustavnih promjena. Deklaracija je usvojena na prijedlog saborskog Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Prema rije~ima predsjednika ovog odbora Ivana Bagari}a (HDZ), Deklaracija ima za cilj dati potporu hrvatskom narodu u BiH u cjelini, kao cjelovitoj, suverenoj i europskoj dr`avi. Deklaracija je usvojena posljednjeg dana rada Sabora u dosada{njem sazivu, a ve}ina oporbenih stranaka, uklju~uju}i i Kukuriku koaliciju, bojkotirala je sudjelovanje u radu parlamenta dr`ave osim glasanja o odluci o raspu{tanju Sabora, Zakona o privremenom financiranju te jo{ nekoliko zakonskih akata, kako je iz ovih stranaka isticano, va`nih za hrvatske gra|ane i gospodarstvo. J. D.

8

CRNA HRONIKA

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odre|en pritvor Damiru Ba}i}u

O BAV I JEST
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~lanom 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH("Sl. novine FBiH", broj: 85/08) obavje{tava da je 27.10.2011. godine posredovao u prodaji/kupovini vrijednosnih papira emitenta BIRRA PROM d.d. Zenica, oznaka BIRAR. Kupovina izvr{ena za klijenta Spahi} Esada, Tali}a Brdo br. 11, Zenica, i to 449.437 dionica, po cijeni od 0,12 KM, {to iznosi 71,4966 % od ukupno emitovanih dionica. Transakcija izvr{ena u sklopu dva kupoprodajna ugovora. Klijenti prodaje su: Mili~kovi} Tea, Crkvice 1B, Zenica, i to 429.024 dionice {to ~ini 68,249 % i Mili~kovi} Svetislav, Crkvice 1B, Zenica i to 20.413 dionica {to ~ini 3,2473 %. Nakon prodaje klijenti ne posjeduju dionice navedenog emitenta.

Op}inski sud Tuzla odredio je jednomjese~ni pritvor Damiru Ba}i}u (28) iz Pura~i}a, kod Lukavca, zbog sumnje da je proizvodio i dilao drogu. Tokom pretresa ku}e, u kojoj Ba}i} `ivi, na|eni su saksija sa zasa|enim stabljikama marihuane, manja koli~ina iste droge te vi{e od 2.500 sjemenki kanabisa. Ina~e, sumnja se da je Ba}i}, osim stabljika i sjemenki prona|enih u ku}i, na jednoj od parcela u blizini Lukavca uzgajao jo{ 12 stabljika kanabisa.

Incident u Kantonalnoj bolnici u Biha}u

Tu~u iz dvori{ta
U sukob 70-godi{njeg Zlatana M. i 66-godi{njeg Huse A. pred ku}om u Tr`cu kod Cazina umije{ao se brat napadnutog, a potom u ambulanti i sinovi 66-godi{njaka
Pet osoba je povrije|eno u tu~i koja je preksino} izbila u holu prijemne hirur{ke ambulante u Kantonalnojbolnici„Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u. Kako se naknadnoispostavilo, ovomrazra~unavanjuprethodio je fizi~ki sukob koji se odigrao tokom dana u Tr`cu kod Cazina, nakon kojeg su neki od akteraupu}eni u biha}kubolnicuradiukazivanja medicinske pomo}i.
Biha}ka bolnica: Intervenisala policija

nastavili u ambulanti

O BAV I JEST
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~lanom 243. i 248. Zakona

o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 85/08) obavje{tava da je 25.10.2011. godine posredovao u prodaji/kupovini vrijednosnih papira emitenta Kipertrans d.d. Zenica, oznaka KPRTR. Kupovina izvr{ena za klijenta Zlotrg Fuad, Prve zeni~ke brigade br. 15, Zenica, i to 6.713 dionica, po cijeni od 6,00 KM, {to iznosi 12,006 % od ukupno emitovanih dionica. Prodaja je izvr{ena u sklopu 12 kupoprodajnih ugovora. Nakon kupovine klijent posjeduje 21,35 % navedenog emitenta.

OP]INSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 18-0-Dn-000725-11 Bosanska Krupa, 27. 10. 2011. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine Federacije BiH broj: 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Halki} Jusufa, sina Halila, iz Bos. Krupe, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 3611, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Halki} Jusufa, sina Halila, i Halki} Selme, k}i Hasana, sa po 1/2 dijela iz

Bosanske Krupe ozna~ena sa: Katastarska ~estica broj 12/233-5 "DVORI[TE" neplodno povr{ine 490 m2, "KU]A" stambena zgrada povr{ine 90 m2. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda: Adnan Pa{ali}

Susret u hodniku
Naime, u Tr`cu je u ~etvrtak poslijepodne, u ku}uZlatana M, u alkoholiziranomstanjudo{ao 66-godi{nji Huso A. koji je zapo~eosva|u sa 70-godi{njimZlatanom M. zbog nekih ranijih razmirica. Dok je njegova supruga telefonirala policiji, Zlatan je uspio izgurati Husu iz ku}e u dvori{te, gdje je do{lo do fizi~kog sukoba. Ubrzo je stigao i Zlatanovbrat, 57-godi{njiMersad, koji se uklju~io u obra~un. Dvojica povrije|enih iz ovog obra~una malo potom su pomo} potra`ila u Domu zdravlja Cazin, odakle su upu}ena u biha}ku bolnicu. Nakon {to su im ljekarisaniralilak{epovrede, trojica aktera prvog sukoba su se

NAJAVLJUJE

susrela u hodniku Odjela prijemne hirur{ke ambulante. U me|uvremenu su stigla i dvojicasinovaHuse A,od 21 i 23 godine. - Sinovi su do{li da vide{ta im je bilo sa ocem, a tu su ve} bila bra}a Mersad i Zlatan, i dok su ~ekalinalazeljekara, tu u hodniku su se ponovo potukli, potvrdio nam je portparol policije USK-a Ale [iljdedi}.

Na osnovu Dopune saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za upra`njena radna mjesta Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, broj: 11-38-22487-5/11 od 22.8.2011. g. i odluke [kolskog odbora Prve gimnazije od 25.10.2011. g, Prva gimnazija Sarajevo objavljuje

Zadr`an na lije~enju
Nakon ponovljenog sukoba, kako nam je kazaoportparol, ranije povrije|eni su zadobili novepovrede, ovaj put te`e, dok su kod ostalih konstatovane lak{e povrede. Svi osimZlatana M. su, nakon (ponovo) ukazane po-

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
objavljenog 20.8.2011. g. u dnevnom listu »Oslobo|enje« za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme - do povratka zaposlenika sa bolovanja/porodiljskog odsustva, a najdalje do 15.8.2012. godine za radno mjesto pod rednim brojem: 12. Profesor filozofije i sociologije - 1 izvr{ilac za 24 nastavna ~asa.

mo}i, otpu{teni iz bolnice, a on je zadr`an na daljem lije~enju. A cijeli incident se de{avao predo~imano}nesmjeneKantonalne bolnice. - Niko od na{ih uposlenih nijeu~estvovao u tu~ikoja sedesila i niko iz bolnice nije povrije|en. Imamo ~uvare na kapiji, ali nemamo za{titarsku slu`bu u bolnici, tako da se situacija smirila tek nakon policijske intervencije, kazala nam je Maja Dizdari}, portparol bolnice. Policija je prvobitno registrovala sukob u Tr`cu, ali je nakon intervencije u bolnici sa~inila i izvje{taj o nano{enju te{kih tjelesnihpovreda, koji je dostavljen Tu`ila{tvu USK-a.
F. BENDER

Istraga porodi~nog sukoba u Tuzli

Branio majku?
Mensur Pao~i} zbrinut na UKC-u Tuzla, njegov sin Jasmin predat Tu`ila{tvu TK-a
Zdravstveno stanje Mensura Pao~i}a, 44-godi{njaka iz Tuzle, kojeg je u ~etvrtak nave~er nakon kra}e sva|e no`em ubo sin Jasmin, stabilno je, a on se nalazi na Odjelu torakalnehirurgijeUniverzitetsko-klini~kog centra u Tuzli. "Zbrinute su povrede nastale hladnim oru`jem, odnosno ubodnerane. Njegovostanje je stabilno", kazala nam je Amra Odoba{i}, portparolka UKC-a, te pojasnila da je 44-godi{njak zadobiopovrederamena i le|a. Ina~e, uhap{eni 23-godi{njakJasminPao~i}kasnosino} je predat u nadle`nost Tu`ila{tva TK-a, gdje je saslu{an, nakon~ega je zatra`eno da mu se odredi pritvor. Prema informacijama iz policije, Jasminje napao oca u poku{aju da za{titi majku, koju je Mensur, po dolasku ku}i, u vidno alkoholiziranom stanju, navodnopo~eomaltretirati i fizi~ki napadati. Mladi} je pritr~ao, sukobio se sa ocem, a potom ga no`em ubo dva puta. Povrije|enom su pomogle kom{ije, te je brzopreba~en na UKC. Po dolasku policije, mladi} je uhap{en, a uvi|aj su obavili inspektori Odjela za krvne delikte MUP-a TK-a. A. [e.

Obavje{tenje
JP „[ume TK“ d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 10204/11 od 28. 10. 2011. godine o prodaji roba — {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Policija je u ~etvrtak u Ulici Mome Vidovi}a u Srpcu, prilikom kontrole kamionamarkereno, kojim je upravljao Mladen Ljubojevi}(1985) iz Srpca, prona{la i oduzela prepravljenu pu{ku kalibra 7,62 mm, saop}eno je iz CJB-a Banja Luka. Nad Ljubojevi}em je izvr{ena kriminalisti~ka obrada zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oru`ja i eksplozivnih materija, a izvje{taj }e biti dostavljen nadle`nom tu`ila{tvu.

9

Od voza~a kamiona oduzeta pu{ka

Posu{je: Na|en auto agencije iz Sarajeva

Posu{ka policija je u mjestu Bro}anac od 53-godi{njeg gra|aninaoduzelachevrolet cruzerza kojimtragasarajevskiPU NoviGrad. Autojevlasni{tvo rent-a-car agencije Exit iz Sarajeva, iz koje je prijavljeno da ga je iznajmio E. K. (29) iz Sarajeva. Nakon toga agencija je izgubila svaki kontakt s E. K. O svemu su obavije{teni glavna kantonalna tu`iteljica i Op}inski sud u [irokom Brijegu, te PU Novi Grad - Sarajevo, saop}eno je iz MUP-a ZHK-a.

LI VNO Presuda za ubistvo potpredsjednika HSS - NHI-ja BiH Ante Mali}a

Andriji ]erdi}u 13

godina zatvora
]erdi} osu|en jer je iz slu`benog policijskog pi{tolja usmrtio Mali}a
Andrija ]erdi} (42), policajac iz Gornjeg Bri{nika kod TomislavGrada, ju~er je presudom Kantonalnog suda u Livnu nepravosna`no osu|en na 13 godina i mjesec zatvora zbog ubistva potpredsjednika HSS- NHI-ja BiH Ante Mali}a i falsifikovanja isprava u aprilu u Tomislav-Gradu. Predsjednik Kantonalnog suda NedimBegi}za Srnu je rekaoda je ]erdi}u za ubistvo izre~ena kazna zatvora od 13 godina, a za falsifikovanja isprava kazna od dva mjeseca, te je osu|en na jedinstvenu kaznu od 13 godina i mjesec zatvora, dok je za krivi~no djelo naru{avanja nepovredivosti doma oslobo|en odgovornosti. ]erdi} je 16. aprila u kafi}u Tip, vlasni{tvo njegove supruge Nevenke u Tomislav-Gradu, nakon kra}e prepirke u uniformi iz slu`benog pi{tolja i pod uticajem alkohola pucao u Antu Mali}a, zvanog Pan~o (46), oca dvoje maloljetne djece, koji je ubrzo nakon togapodlegao od zadobijenerane.

Ubijeni Ante Mali}

BIJEG I SKRIVA NJE Na kon ubis tva, ]er di} je sa mjes ta zlo~ina po bjegao auto mo bilom na ko jem su bile la`ne regis tar ske tablice i dva dana se skrivao u napu{tenoj ku}i, gdje je i uhap{en

Nakonubistva]erdi} je sa mjesta zlo~ina pobjegao automobilom na kojem su bile la`ne registarske tablice i dva dana se skrivao u napu{tenoj ku}i susjeda Mije Prljevi}a u svom selu, gdje je uhap{en. Osu|eni ]erdi} negirao je krivicu po optu`nici koju je Kantonalni sud u Livnu potvrdio 21. juna, tvrde}i da se radilo o nesretnom slu~aju, a vrijeme do izricanja nepravosna`ne presude proveo je u pritvoru KPZ-a u Mostaru.

Zbog pomaganja ]eri}u nakon izvr{enog ubistva provedena je istraga protiv osmorice policajaca Policijske uprave Tomislav-Grad, od kojih su {estorica oslobo|ena odgovornosti, a dvojica su zbog te`e povrede radne du`nosti suspendovana i do okon~anja postupka, koji je u toku udaljeni sa du`nosti. Osu|eni policajac Andrija ]erdi} ranije je bio dva puta ka`njavan, od ~ega jednom za nasilni~ko pona{anje.

Rasvijetljeno razbojni{tvo na Palama

Tuzla

20-godi{nji Srbijanci Pretu~en profesor Vedad Spahi} oplja~kali pumpu
SrbijanciMiroslavMartinovi} i Nemanja Vu~enovi}, 20-godi{njaciiz Zlatibora, ju~er su saslu{ani u Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo jer su u srijedu nave~ernapali i oplja~kaliNedjeljka Bjelicu, radnika Majnex pumpe u UliciJovanaCviji}a na Palama, i oteli mu 308 KM dnevnog pazara. Bjelica je u srijedu radio drugu smjenu. U jednom trenutku ispredvratapumpeiznenadasu se pojavila dvojica sumnjivih mladi}a. ^im je primijetio da na glavama imaju kape, a preko lica marame, znao je da nisu kupci. Kada je ustao, jedan od mladi}a je naglo otvorio vrata i bez rije~i zamahnuo bejzbol-palicom prema glavi radnika. Bjelica je uspio podi}i ruku i za{tititi se, ali je napada~ ponovo zamahnuopalicom i nesretnogradnika udario po glavi. Bjelica je pao na tlo, a maskirani mladi}i su po~eli vikati: "Daj pare. Daj pare". Radnik je iz d`epaizvadio sav Vedad Spahi}, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pretu~en je u ~etvrtaknave~er. Napala ga je, premasaop}enjuMUP-a Tuzlanskog kantona, nepoznata osoba. Kako saznajemo, Spahi} je dobio udarce po glavi, najvjerovatnije tvrdim predmetom, te je u besvjesnom stanju prevezen na UKC. Zadr`an je na lije~enju na Klinici za hirurgiju, a njegovostanje je stabilno. Za sada nema saznanja o motivima napada na profesora Spahi}a.
A. [e.

Majnex pumpa na Palama: Oteto 308 KM

novackoji je imao i pru`io im ga. Nakontoga, napada~i su istr~ali iz pumpe i nestali u mraku. "Nazvao sam policiju, a onda je do{aojedanmladi} da kupicigarete. On mi je pru`ioprvupomo} dok nije do{la policija. Napada~i su mi povrijediliruku i na glavi napravili ranu du`ine pet centimetara", ispri~ao je Bjelica, koji je nakon {to je policiji opisao napada~e, oti{ao u bolnicu gdje su mu ranu sa{ili sa sedam konaca. Odmahnakonprijave, radnicikriminalisti~kepolicije su iza{li na teren i pretragomu`egdijelaPala, dva kilometra od pum-

pe, u Ulici Gavrila Principa, uo~ili dvije sumnjive osobe koje su odgovarale opisu napada~a. Kada su primijetili patrolu, Martinovi} i Vu~enovi} su po~eli da bje`e, ali su ih policijski slu`benici ubrzo sustigli i uhapsili. U policijskojstanici, tokomkriminalisti~ke obrade, njih dvojica su priznali da su oplja~kali Majnex pumpu, te otkrili mjesto gdje su ostavili bejzbol-palicu, rukavice i ukradeni novac. Interesantno je da jedan od Srbijanaca boravi u Isto~nom Sarajevu, gdje studira, a drugi mu je do{ao u posjetu.
D. PAVLOVI]

Vedad Spahi}

Trebinje

Zaplijenjene cigarete vrijedne 7.000 KM
Slu`benici CJB-a Trebinje u ~etvrtak su na autobuskom stajali{tu u Trebinju priveli dvije osobe te oduzeli 250 {teka ronhill light. Uhap{eni su D.S.iz Bile}e, voza~golfa, koji se nakon{to je vidiopolicijupoku{ao udaljiti, te D. [. iz Fo~e, voza~ autobusa, koji je, kako saznajemo, trebao preuzeti {vercovane cigarete. Tokompretresa u golfu su na|enecigarete vrijedne 7.000 KM, za koje voza~ nije posjedovao potrebnu dokumentaciju. Tako|er, prema informaciji iz CJB-a, privremeno je oduzet i golf. Nakon kriminalisti~ke obrade, osumnji~eni su, uz izvje{taj, predati Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje zbog nedozvoljene trgovine. L. S.

10

REGION

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odluka pro{la bez rasprave

Raspu{ten Sabor
Sa 135 glasova za, jednim suzdr`anim i jednim glasom protiv, ju~er je zavr{eno 6. zasjedanje saziva Hrvatskog sabora. Opozicioni zastupnici vratili su se u Sabor i tako osigurali kvorum, odnosno, omogu}ili izglasavanje zakona i raspu{tanje rada Sabora. Luka Bebi} rekao je zastupnicima kako je lijepo gledati sabornicu kada su u njoj svi zastupnici, te im je zahvalio. Bebi} je morao pomjeriti po~etak sjednice, kako bi se skupio potreban kvorum. - Ako se dogodi da nemamo kvorum za izglasavanje raspu{tanja mandata, onda Sabor dalje radi. Mandat po Ustavu traje ~etiri godine, a to je 11. januara 2012. Ako ga raspustimo ranije, i formalno to postaju vanredni izbori, jer

Ekspresno zavr{ilo prvo sudsko ro

Sanader u bolnici
Start su|enja za slu~aj Hypo banka prolongiran je zbog dodatnih lije~ni~kih kontrola i eventualnih medicinskih zahvata. Idu}a rasprava zakazana je za ~etvrtak, 3. studenoga
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Bebi} zadovoljan jer se opozicija vratila u Sabor

niko nije ja~i od Ustava, rekao je Bebi}. Nakon toga, opozicija se vratila u saborske klupe. Izbori su zakazani za 4. decembar.

Hap{enje u Sloveniji

Haker ra{irio virus na 13 miliona ra~unara
U Sloveniji je uhap{en haker Matja` [korjanc, koji je odgovoran za {irenjekompjuterskogvirusa na 13 milionara~unara, saop{tila je slovena~ka policija. U saop{tenju se navodi da je u toku istraga o internet-prevari iz 2008. godine. [korjanc je porijeklom iz Maribora, a prvi put je pritvoren u julu 2010. u zajedni~koj akciji ameri~kog Federalnog istra`nog biroa (FBI) i {panskih vlasti, kojom je razbijen takozvani Mariposa botnet u okviru kojeg su hakerikralikreditnekartice i drugepodatke u vezi s internet-bankarstvom. Botnet je naziv za mre`u zara`enih kompjutera, a pojavio se u decembru 2008. godine i zahvatio kompjutere velikih banaka i korporacija {irom svijeta.

Prvo su|enje biv{em predsjedniku hrvatske Vlade i HDZ-a Ivi Sanaderu na @upanijskom sudu u Zagrebu ju~er je po~elo, pa odmah odgo|eno. Ovo je prvo od najmanje pet najavljenih su|enja Ivi Sanaderu za malverzacije i korupcijske afere. Odgoda po~etka su|enja je neo~ekivana. Prvo ro~i{te prvog su|enja prekinuto je i prije ~itanja optu`nice jer je sudski vje{tak utvrdio da zbog zdravstvenihtegobaoptu`enik nijesposobanpratitiraspravu. Kako je poja{njeno, rije~ je o neurednom radu srca, viso-

kom tlaku, neurednom metabolizmu masno}a i sl, stru~no re~eno, rizi~nimfaktorimakoronarnog zbivanja. Start su|enja prolongiran je zbog dodatnihlije~ni~kihkontrola i eventualnih medicinskih zahvata. Idu}a rasprava zakazana je prema prethodnom rasporedu za ~etvrtak, 3. studenoga.

Ratno profiterstvo
U prvom sudskom procesu Ivo Sanader je optu`en za slu~aj Hypo. Tereti ga se za zloupotrebu polo`aja i ratno profiterstvo, da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova Hrvatske 1994/95. tra`io i primio nezakonitu proviziju u

ke{u od 3,6 milijuna kuna prilikom dogovora o kreditu Hypo banke za hrvatsku Vladu, namijenjenom izgradnji i opremanju hrvatskih velepo-

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

11

o~i{te biv{em premijeru Hrvatske
ozbiljan pregled napraviti od ku}e. I za bolesnu nogu je rekao da bi je sanirao da je bio kod ku}e, a ne u pritvoru u Salzburgu. Ro~i{te i prvo dru`enje sa biv{im premijerom sudac Turudi} je zaklju~io ocjenom da je Sanader imao mogu}nost ve} od 5. rujna obaviti sve lije~ni~ke preglede i biti do po~etka su|enja raspravno sposoban te da za sada Sud to ne}e tuma~iti kao namjeru odugovla~enja postupka iako je zapravo vrlo blisko.

VIJESTI

Zilki}: Ne pristajem na ga{enje IZ-a
Reis Islamske zajednice Srbije Adem Zilki} izjavio je ju~er da ne}e pristati na ukidanje Rijaseta. On je ujedno zatra`io da njegovi predstavnici budu uklju~eni u pregovore o pomirenju dvije suprotstavljene struje islamskih zajednica. Zilki} je ocijenio da je “ideolog i kreator” sporazuma zapravo reis Islamske zajednice BiH Mustafa Ceri}. - Zbog toga se Zukorli} osje}a kao pobjednik, jer Ceri} odavno ho}e da uni{ti Islamsku zajednicu Srbije i njen rijaset. Ali, Rijaset Islamske zajednice niti su osnivali Ceri} i Zukorli}, niti bilo koja gospoda koja kreiraju taj dokument, pa ga oni ne}e ni ukidati. Zato se Zukorli} raduje bez pokri}a. To je prividna radost u odlaze}em stanju, ocijenio je Zilki}.

Na lije~enju

slanstava po svijetu. Biv{i premijer je prva osoba u Hrvatskoj kojoj se sudi za ratno profiterstvo. Po~etak su|enja potaknuo je pravu euforiju medija. Oko 200 novinara i tehni~kog osoblja bilo je akreditirano za pra}enje ovog sudskog procesa, uklju~uju}i i jednu tv-ekipu iz Kine. Znati`elja doma}e javnosti je ogromna. U sudnici jeIvu Sanaderado~ekalagomila fotoreportera. Imao je tretman celebritya. To je bila scena kao s red carpeta nekog filmskog festivala. “Ovako izgleda ~ovjek koji je izgubio sve” jedan je od prvih komen, tara. Su|enje je najavljeno ju~er za 9.30,ali je zapo~elosa 20-tak

Sanader mislio da ga vode u bolnicu, a ne na sud: Problemi sa srcem

IZVINITE ZBOG ODJE]E… Biv{i premijer u{ao je u sudnicu hodaju}i uz {taku, bez lisi~ina na rukama. U obra}anju Sudu odmah se ispri~ao {to je do{ao “ovako” odjeven (u zimskoj majici sportskog kroja i trapericama) jer bi ina~e, odjenuo odijelo. Ali, ka`e, bio je uvjeren da umjesto u sud ide u bolnicu
Na pitanje suca Turudi}a kako se osje}a i da li mu je mjeren tlak prije dolaska na sud, odgovorio je potvrdno i za tlak rekao da je visok. Upitan smatra li da je sposoban pratiti raspravu, rekao je da mu lije~nici, ali i njegovi odvjetnici ka`u da se pona{a neodgovorno prema zdravlju. - Ja ne mogu preuzeti odgovornost, mislim da imamo vode}e kardiologe i sudske vje{take pa neka oni odlu~e, moj stav je da }u prihvatiti odluku sudskog vje{taka, dodao je Sanader. Rekao je da mu je u Klini~koj bolnici Rebro u Zagrebu jo{ 5. rujna sugerirana koronorografija, ali da je o~ekivao da }e biti pu{ten uz jam~evinu i da }e taj

minuta zaka{njenja. Predsjednik Sudskog vije}a Ivan Turudi} objasnio je razlog ka{njenja: Sanadera nisu doveli na vrijeme iz remetine~kog zatvora. Biv{i premijer u{ao je u sudnicu hodaju}i uz pomo}{take, bez lisi~ina na rukama. U obra}anju Sudu odmah seispri~ao{to je do{ao “ovako” ovdjeven (u zimskoj majici Roberto di Cappa sportskogkroja itrapericama) jer da bi “ina~e, odjenuo odijelo” Ali, . ka`e, bio je uvjeren da umjesto u sud ide ubolnicu. Jo{u nedjelju zatra`io je pregled u zatvorskojambulanti u Remetincuzbogproblemakoje ima ve} du`e vrijeme, a to su ekstrasistola, aritmija, visok tlak, bol u prsima itd.

Ipak, Sanader je pregledan ju~er u Klinici za bolesti srca i krvnih `ila KBC-a. Ivo Sanader je pregledan i osta}e u bolnici do danas, a onda }emo s nadle`nim institucijama vidjeti kako nastaviti lije~enje koje mu je potrebno zbog sr~anih problema, izjavio je predstojnik klinike Davor Mili~i}. Nije `elio detaljnije govoriti o Sanaderovom zdravstvenom stanju, rekav{i da prije toga o tome mora zatra`iti pacijentovo dopu{tenje. Jedan od najve}ih misterija s prvog ro~i{ta jeste pri~a Ive Sanadera da uop}e nije znao da ga vode na su|enje, ve} je mislio da }e biti hospitaliziran. Ocjene, spekulacije i komentari oko zdravstvenog stanja biv{eg premijera ju~er su uglavnom izostali. Smatra se pozitivnim da je sudski proces napokon krenuo. Mada ima i podsje}anja da je Ivo Sanader po profesiji teatrolog. Na nedavnom pripremnom ro~i{tu na zagreba~kom @upanijskom sudu pojavio se u elegantnom odijelu s crvenom kravatom, a na tre}i kat sudske zgrade, po pri~ama o~evidaca, usprkos bolesnoj nozi, istr~ao je bez problema.
Jadranka DIZDAR

Suboti}u {est godina zatvora
Stanko Suboti} Cane osu|en je ju~er u Specijalnom sudu u Beogradu na {est godina zatvora. Pripadnici njegove grupe dobili su kazne od 10 mjeseci do ~etiri i po godine. Dvoje optu`enih oslobo|eno je optu`bi. Suboti} je osu|en kao organizator kriminalne grupe koja je {vercovala cigarete i tokom 1995. i 1996. i na {tetu bud`eta Srbije stekla korist od 28 miliona eura i osam miliona ameri~kih dolara. Suboti}, koji `ivi u Genevi i sudi mu se u odsustvu, optu`en je i za zloupotrebu slu`benog polo`aja, krivi~no djelo za koje je najstro`ija zaprije}ena kazna 12 godina zatvora. Suboti}ev sestri} Nikola Milo{evi}, koji je tako|er u bjekstvu, osu|en je na ~etiri i po godine, biv{i direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes na ~etiri, a Jovica Ran|elovi}, tako|er u bjekstvu, i Stevan Banovi} na po tri i po godine zatvora.

Vlada Srbije dostavila izvje{taj Parlamentu

KFOR i EULEX u slu`bi Pri{tine
Dr`ava Srbija }e i u narednom periodu ~initi sve kako bi se za{titili interesi Republike na Kosovu, pi{e u izvje{taju Vlade o kojem }e raspravljati Skup{tina
Vlada Srbije ocijenila je da su se me|unarodne misije na Kosovu stavile u slu`bu Pri{tine, pi{e u izvje{taju ju~er dostavljenom poslanicimaSkup{tineSrbije. Dr`ava Srbija }e i u narednom periodu ~initi sve kako bi se za{titili interesi Republike na Kosovu, stoji u izvje{tajuVlade o kojem }e raspravljati Skup{tina. Vlada je u izvje{taju ocijeni-

Sloboda kretanja za sve
KFOR ne}e ko ris ti ti pra vo na slo bo du kre ta nja sve dok me|unarodne organizacije i svi gra|ani ne budu imali mogu}nost slobodnog kretanja, istakao je ju~er u [trpcu koman dant KFOR-a Er hard Drews. Ko man dant KFOR-a po ru~io je gra|ani ma da svo ju imo vi nu ne in ves ti ra ju u ba ri ka de.
KFOR uklonio posljednju barikadu na prelazu Brnjak, ali ga niko ne koristi

la da su se KFOR i EULEX stavili u slu`bu Pri{tine, obezbje|uju}i im uslove za prisustvo kosovskih carinika i policajaca na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, uprkos upozorenjima da poslije 16. septembra ne preduzimaju nikakve akcije koje bi naru{ile njihovu neutralnost. Skup{tina bi o ovom dokumentu trebalo

da raspravlja 2. novembra. U izvje{taju se navodi da nisu ta~ne tvrdnje KFOR-a da su se vojnici 27. septembra branili koristi}i suzavac i gumene metke, jer su izvje{taji iz bolnice dokazali da su gra|ani bili povrije|eni pravim mecima. - Srbija stoji uz svoj narod, brani ga i zastupa svim sredstvima koja su joj na raspolaganju, a to }e ~initi i

u narednom periodu, isti~e se u izvje{taju. Ju~er je KFOR uklonio posljednju barikadu na magistralnom putu Zubin Potok - prelaz Brnjak koji ovaj dio Kosova povezuje sa centralnom Srbijom, javio je dopisnik Srne. Jedan kamion, koji je slu`io kao barikada, odgurali su u provaliju. Poslije munjevite akcije, na mjestu barikade vojnici su

postavili prepreku od bodljikave `ice, javio je B92. Me|utim, preko prelaza nije zabilje`en nijedan prolaz putnika ni automobila. Saobra}aj preko Brnjaka odvija se alternativnim putem iznad prelaza. Predsjednik Op{tine Zubin Potok Slavi{a Risti} je najavio da }e Srbi, ukoliko KFOR nasilno ukloni bilo koju barikadu, postaviti dvije nove.

12

SVIJET

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Pet dana nakon razornog zemljotresa U Turskoj

Iz ru{evina `iv izvu~en
Princ Najef nasljednik kralja Abdulaha
Saudijski kralj Abdulah imenovao je ministra unutarnjih poslova princa Najefa bin Abdul-Aziza za svog nasljednika, navodi se u saop}enju kraljevske palate, prenosi Fena. U saop}enju se navodi da je princ imenovan za prestolonasljednika po{to se kralj sastao sa ~lanovima Vije}a odanosti, koje je osnovano 2006. kako bi se proces naslje|ivanja u islamskom kraljevstvu odvijao glatko i ure|enije, prenosi AFP. Njegovo imenovanje je uslijedilo poslije smrti prestolonasljednika princa Sultana bin Abdul-Aziza (86) pro{le sedmice. Princ Najef (78) tako|er je imenovan za premijera, a zadr`at }e i funkciju ministra unutarnjih poslova.

13-godi{njak
Pre`ivjeli o~ajni~ki tra`e {atore jer mnogi od njih jo{ spavaju na otvorenom dok hladni val i snijeg dodatno ote`avaju pru`anje pomo}i
(Specijalno za Oslobo|enje iz Istanbula) Ferhata spasile turske i azerbejd`anske spasila~ke ekipe

Iran: Eksplozije na naftnom polju
Najmanje jedno lice je poginulo, a tri su povrije|ena od dvije eksplozije koje su se ju~er dogodile na naftnom polju u ju`nom dijelu Irana i u rafineriji u centralnom dijelu zemlje, objavila je novinska agencija Mehr, prenosi Srna. Eksplozija se dogodila na naftnoj platformi u Bibi Hakimjehu, u provinciji Bu{ehr, kada se prilikom bu{enja oslobodila velika koli~ina gasa. Jedan radnik iranske kompanije za izvo|enje radova bu{enja je poginuo, a tri radnika su povrije|ena. Druga eksplozija se dogodila u rafineriji [azand u centralnom dijelu Irana. U ovoj eksploziji nije bilo povrije|enih.

Turske i azerbejd`anske spasila~ke ekipe su iz ru{evina pet dana poslije razornog zemljotresa, koji je u nedjelju pogodio isto~nu tursku provinciju Van, izvukle `ivog 13godi{njeg dje~aka. Dje~ak po imenu Ferhat Tokaj, koji je spa{en u Erd`i{u, zemljotresom najte`e pogo|enom gradu, odvezen je vozilom hitne pomo}i u bolnicu, objavila je televizija NTV. On je spasiocima rekao da je pre`ivio tako {to je pio ki{nicu, a pomo}u crijeva koje je prona{ao po ku {a vao udi sa ti. Pre ma Ferhatovim rije~ima, u istoj ru{evini mogu}e je da se nalazi jo{ dvoje pre`ivjelih.

je uni{teno ili te{ko o{te}eno 5.250 domova i pozvale one ko ji ma ku}e ni su bi tno o{te}ene da se vrate svojim domovima, ali ljudi strahuju od ulaska u ku}e kojima su napukli zidovi.

Me|unarodna pomo}
Prema izvje{taju odjela za upravljanje kriznim situacijama turske vlade, u me|unarodnoj pomo}i u~estvovali su Belgija, Holandija, Italija, Njema~ka, En gles ka, Azer bejd`an, Francuska, Rusija, Kazahstan, Ukrajina, Egipat, Izrael, kao i Bugarska. Poznato je da je Turska na po~etku odbila me|unarodnu pomo}, me|utim, dva dana nakon zemljotresa u skladu sa potrebama zatra`ila je pomo}. Kralj Saudijske Arabije Abdulah obe}ao je 50 miliona dolara po mo}i za po go|eno po dru~je.
A. [E]EROVI]

Pre`ivjeli strahuju od smrzavanja

Reuters

Spasila~ke operacije
Prema posljednjem izvje{taju turskih vlasti, od petka broj mrtvih u zemljotresu se popeo na 570 osoba, a povri-

je|eno je 2.555 osoba, me|u kojima je 187 spa{eno iz ru{evina. Spa{avanje Ferhata malo je popravilo raspolo`enje me|u pre`ivjelima, od kojih mnogi jo{ ne znaju sudbinu ~lanova svojih porodica i prijatelja. Potraga za pre`ivjelima i spasila~ke operacije okon~ane su u gradu Van, ali su nastavljene u Erd`i{u. Pre`ivjeli sada strahuju od

smrzavanja i o~ajni~ki tra`e {atore jer mnogi od njih jo{ spavaju na otvorenome dok hladni val i snijeg dodatno ote`avaju pru`anje pomo}i. Preko ~etiri hiljade spasilaca, 904 zdravstvenog osoblja, vi{e od 34 hiljade {atora i 135 hiljada deka i ostalih po trep {ti na upu}eno je u zemljotresom pogo|ena podru~ja. Vlasti su objavile da

Glavni tu`ilac Suda u Haagu potvrdio

Saif al-Islam u kontaktu sa ICC-om
Protiv ubica Muamera Gadafija }e biti pokrenut sudski proces, saop{tio je NTC
Glavni tu`ilac Me|unarodnog krivi~nog suda (ICC) u Haagu saop{tio je ju~er da je u indirektnom kontaktu sa sinom biv{eg libijskog vo|e Saifom al-Islamom, s kojim pregovara o njegovoj predaji i su|enju. studirao na londonskom Ekonomskom univerzitetu, jedini je od Gadafijevih sinova koji jo{ nije prona|en. Gadafi ima sedam sinova i jednu k}erku, a prema dosada{njim izve{tajima, poginuli su njegov najmla|i sin Saif al-Arab, u vazdu{nom napadu 1. maja, i peti sin Motasem, koji je, prema rije~ima novih libijskih vlasti, ubijen kad i sam Gadafi. Prema nepotvr|enim podacima, jo{ jedan Gadafijev sin je poginuo, dok su dvojica pobjegla u Al`ir, a jedan u Niger. ICC je po~etkom godine izdao nalog za hap{enje Saifa al-Islama, za koga se vjerovalo da je Gadafijev nasljednik, zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti. Zvani~nici Nigera su izjavili da je biv{i {ef Gadafijeve obavje{tajne slu`be Abdulah al-Senusi, za kojim je Interpol raspisao potjernicu, prebjegao u Mali preko Nigera, gdje se nekoliko dana skrivao u Senusija ~uva jedinica od desetak ljudi, a do{ao je konvojem u kojem su se nalazili pripadnici plemena Tuarega iz Malija.

Po{teno su|enje
U me|uvremenu, libijsko Nacionalno prelazno vije}e (NTC) saop{tio je ju~er da }e protiv ubica svrgnutog lidera Muamera Gadafija biti pokrenut sudski proces nakon brojnih negodovanja me|unarodne zajednice zbog njegove najvjerovatnije egzekucije, pi{e britanski Daily Telegraph. Potpredsjednik NTC-a Abdel Hafiz Goga, rekao je da }e ko god da je ubio Gadafija, koji je bio zarobljen pri poku{aju da pobjegne iz njegovog rodnog grada Sirta, “biti izveden pred sud i imat }e po{teno su|enje“. Njegovi komentari objavljeni su nakon {to je Vije}e sigurnosti UN-a jednoglasno odobri lo okon~anje man da ta me|unarodne vojne akcije u Libiji.

Poljska: Istraga o zlo~inima u Auschwitzu
Vlasti u Poljskoj ponovo su otvorile istragu o zlo~inima po~injenim tokom Drugog svjetskog rata u logoru Auschwitz i okolnim kampovima. Istraga je obustavljena 80-ih zbog tada{nje izolacije Poljske u vrijeme hladnog rata. Cilj ponovo pokrenute istrage je da se prona|u nacisti~ki zlo~inci, saop}io je Institut za nacionalno sje}anje, dr`avno tijelo koje istra`uje nacisti~ke i zlo~ine iz perioda komunizma, prenosi Fena. Nacisti su 1940. otvorili Auschwitz, samo nekoliko mjeseci poslije okupacije Poljske. Za pet ratnih godina, njema~ki i austrijski nacisti ubili su 1,5 miliona ljudi, najvi{e Jevreja, ali i Poljaka, Roma, homoseksualaca i drugih, podsjetio je AP.

Zlo~ini
Tu`ilac ICC-a Louis Moreno - Ocam po re kao je za agenciju AP da sa Saifom alIslamom vodi pregovore preko posrednika, koje nije imenovao, kao i da ne zna ta~no gdje se nalazi Gadafijev sin. Tako|er je poru~io Saifu alIslamu, kojega se tra`i zbog ratnih zlo~ina, da je nevin sve dok mu se ne doka`e krivnja, pi {e BBC. Mo re no Ocampo je kazao i da pretpostavlja da su Gadafijevi sau~e sni ci po nu di li Sa ifu mjes to za bi jeg u ne koj afri~koj zemlji koja ne sara|uje sa ICC. On je kao jednu od mogu}ih naveo Zimbabve. Saif al-Islam, koji te~no govori engleski jezik i koji je

Saif al-Islam

pustinji na sjeveru zemlje. Ne ime no va ni sa vje tnik predsjednika Nigera rekao je da je Senusi u{ao na teritoriju Malija u srijedu kasno uve~e, preko oblasti Kidal, koja se grani~i sa Nigerom.

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

13

Nakon objavljivanja zvani~nih rezultata op}ih izbora

Nasilni protesti u Tunisu
Grupe mladih, ljute zbog eliminacije njihove stranke, zapalile su ured gradona~elnika Sidi Buzida i kamenjem napale snage reda
Snage sigurnosti ispalile su suzavac kako bi rastjerale demonstrante u Sidi Buzidu, koji su protestovali zbog ukidanja poslani~kih mjesta kandidatima iz stranke Narodna lista, prenosi Srna. U trenutku kada su demonstranti krenuli da napadnu zgradu regionalne vlade u ovom gradu, u kojem je po~ela tuni{ka revolucija i poslije koje su krenule pobune i u drugim arapskim zemljama, intervenisala je i vojska koja je pucala u zrak. Nasilni protesti izbili su neposredno nakon objavljivanja rezultata prvih demokratskih izbora odr`anih nakon nekoliko decenija i devet mjeseci poslije svrgavanja predsjednika Zine el-Abidine Ben Alija.
Nemiri su izbili u gradu u kojem je po~ela tuni{ka revolucija

Desetine ubijenih i ranjenih u Iraku
U dvostrukom bomba{kom napadu koji je izvr{en u sjevernom kvartu u Bagdadu poginule su 32 osobe, saop}ila je ju~er ira~ka slu`ba bezbjednosti, prenosi Srna. Zvani~nik ministarstva odbrane saop}io je da je u ovim napadima ranjena 71 osoba. Meta prve bombe bila je policijska patrola u okrugu Ur. Tokom intervencije ekipa hitne pomo}i i evakuacije povrije|enih u prvoj eksploziji odjeknula je i druga eksplozija, saop}ili su policijski izvori. Militanti su u posljednjih nekoliko dana izvr{ili seriju napada na policiju u Bagdadu, uklju~uju}i nenaoru`ane saobra}ajne policajce. Nasilje u Iraku zna~ajno je opalo u posljednjih nekoliko godina, poslije velikih me|uvjerskih sukoba 2006. i 2007, ali sunitski pobunjenici i {iitski militanti i dalje ~esto izvode napade na pripadnike snaga bezbjednosti.

Policijski sat
Grupe mladih, ljute zbog eliminacije njihove stranke, zapalile su ured gradona~elnika Sidi Buzida i kamenjem napale snage reda, a napadnut je i ured iz kojeg je kampanju vodila pobjedni~ka stranka Enahda. Procjenjuje se da se okupilo oko 2.000 mladih demonstranata. "U toku su nasilni protesti, sigurnosne snage poku{avaju da ih obuzdaju", izjavio je ju~er portparol ministarstva unutra{njih

poslova Hi~em Medeb. Prema javljanju agencija, u gradu je uveden policijski sat od 18 do 4 sata ujutro. Sli~ni protesti dogodili su se i u Regubu, 50tak km udaljenom od Sidi Buzida. Stranka Narodna lista, na ~ijem je ~elu biznismen Ha{emi Hamdi, osvojila je odre|eni broj poslani~kih mjesta, ali je Centralna izborna komisija saop{tila da je njihova lista kandidata neva`e}a zbog finansijskih nepravilnosti. Centralna izborna komisija je objavila da je islamisti~ka stranka Enahda i slu`beno pobjednik op}ih izbora, odr`anih pro{log vikenda, osvojiv{i 90 od ukupno 217 mjesta u parlamentu.

O~ekivana pobjeda
Pobjeda Enahde, koja je bila progonjena za vrijeme biv{eg re`ima, bila je o~ekivana. O~ekuje se da }e ta stranka stupiti u koalici-

ju s dvije sekularisti~ke stranke koje su nakon nje osvojile najvi{e glasova. Tuni{ki islamisti nastoje umiriti sekulariste i ulaga~e, uznemirene mogu}no{}u da islamisti preuzmu vlast u jednoj od najliberalnijih zemalja arapskog svijeta, najavljuju}i da ne}e spre~avati turistkinje da nose bikini na pla`ama ili uvoditi islamsko bankarstvo. Smatra se da Enahda pripada umjerenom i liberalnom spektru islamisti~kih stranaka u {iroj regiji. Njen ~elnik Ra{id Ganu~i uspore|uje njen pristup s onim turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana,, prenosi Tanjug. Sada{nji tuni{ki premijer Bed`i Said Sebsi izjavio je u ~etvrtak da nema nikakvog razloga sumnjati u privr`enost Enahde sekularnoj dr`avi i demokratiji. Na izborima je u~estvovalo vi{e od 100 partija, od kojih ve}ina ne predstavlja zna~ajniju politi~ku snagu.

14

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CBBiH povodom Svjetskog dana {tednje

Konferencija o osnovama odr`ive ekonomije

Protiv krize etikom i religijom
Ovo je izazovno vrijeme za afirmaciju vrijednosti, poput bogatstva razli~itosti kakvo imamo u BiH
Posljedice globalne ekonomske krize ni svijet ni BiH ne}e olako prebroditi, upozoreno je ju~er na konferenciji Osnove odr`ive ekonomije – zna~aj poslovne etike i religijskih vrijednosti za prevazila`enje krize odr`anoj u Sarajevu. „Spas se poku{ava prona}i u novoj poslovnoj etici kako bi se dr`ave nau~ile da raspola`u samoonim{to njihovimekonomijama stoji na raspolaganju“ , kazala je Sabina Wolkner, direktorica Fondacije “Konrad Adenauer“ u BiH. Tokom ceremonije otvaranja skupa, kojem je prisustvovalo oko stotinu predstavnika dr`avnih institucija, akademske i poslovne javnosti, podsjetila je na zaklju~ke dan ranije odr`anog sastanka evropskih lidera u Bruxellesu i nova pravila i paket za spa{avanje eura koji su oni donijeli. Prema rije~ima dr. Danijele Martinovi}, predsjedavaju}e Zajedni~ke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skup{tine BiH, „suo~eni smo sa krizom cjelokupnog identiteta Zapada“. Zbog toga je bitno u kontekstu
Centralna banka BiH: Ukupni depoziti 6,88 milijardi KM

Rast {tednje uprkos te{koj situaciji
Uprkoste{kojekonomskojsituaciji i finansijskoj krizi, u BiH je tokom ove godine zabilje`en rast depozita stanovni{tva od 6,1 posto. “Svjetski dan {tednje je dan kada se trebamo podsjetiti na va`nost {tednje, uz nadu da }e gra|ani u BiH u budu}nosti imati vi{e prilika i motiva za obilje`avanje ovog dana“ , izjavio je guverner Centralne banke BiH (CBBiH) Kemal Kozari} povodom Svjetskog dana {tednje, koji se obilje`ava 31. oktobra. Prema podacima CBBiH, na kraju septembra 2011. ukupni depozitistanovni{tva kod komercijalnihbanaka u BiH iznosili su 6,88 milijardi KM i u pore|enju sa stanjem na kraju decembra 2010. ve}i su za 393,3 miliona KM ili 6,1 posto, a u pore|enju sa stanjem na kraju septembra pro{le godine ve}i su za 721 milion KM ili 11,7 posto. Depozitistanovni{tvau~estvuju sa 53,7 posto u ukupnim depozitima svihdoma}ihinstitucionalnihsektora kod komercijalnihbanaka u BiH. Od ukupnihdepozitastanovni{tva, depoziti po vi|enju~ine2,73 milijarde KM, dok oro~eni i {tednidepozitiiznose4,15 milijardi KM. U pogleduvalutnestrukture, depozitistanovni{tva u KM valutiiznose2,31 milijardu KM, depoziti u eurovalutiiznose4,10 milijardi KM, a depoziti u ostalimstranimvalutama oko 470 miliona KM.

U~esnici konferencije u Parlamentu BiH

Stani}-invest nije tra`io kredit
Stani}-invest od UniCredit Leasinga nije tra`io hipotekarni kredit od 18 miliona KM kako je to po~etkom ove sedmice tvrdila Sindikalna podru`nica Feroelektra. „U posljednjih pet godina ni od koga, pa ni od UniCredita, nismo zahtijevali bilo kakva sredstva“ tvrdi , \oko Okuka, izvr{ni direktor Stani}investa. Sindikat Feroelektra pisano je obavijestio medije o tome da se spomenutim hipotekarnim kreditom nastavlja uni{tavanje dr`avnog kao i vlasni{tvamalihdioni~ara u Feroelektru za {to u ovom slu~aju nema argumenta. Indikativno je da se spomenuta podru`nica oglasila u trenutku kada Vlada FBiH treba da donese kona~nu odluku o statusu privatizacijskog ugovora sa Stani}investom ve}inskim vlasnikom FeH. A. roelektra.

njenog rje{avanja sagledati one religijske vrijednosti koje bi u ovoj situaciji mogle odigrati zna~ajnu ulogu. To se posebno odnosi na iskustva sa Istoka i islamskogbankarstva,~emu je na konferenciji dat poseban naglasak. Analizu ekonomskih tokova u BiH nakon globalne ekonomske i financijske krize u uvodnom izlaganju predo~ila je dr. Azra Had`iahmetovi}. Hipoteti~ki postavljenu tezu da je „izlaz na vidiku?“ ustvrdila je da se u na{oj nacionalnoj ekono-

miji ni{ta ne mijenja nabolje te da je i razvoj u odre|enim zemljamadostakrhak. Iz nekih od prezentiranih pokazatelja moglo se ipak zaklju~iti da pomaka ima kao {to je porast izvoza. No uvodni~arka to obrazla`e isklju~ivo ~injenicom da je Njema~ka zahvaljuju}i vlastitom napretku pove}ala potra`nju na{ih roba. Temakonferencije iz razli~itih aspekata obra|ena je u tri panela uz u~e{}e stru~njaka iz Njema~ke, Nizozemske, Velike Britanije i BiH. H. ARIFAGI]

Sankcije za neispla}ivanje plata
Dogovor Vlade i Sindikata
Vlada Federacije BiH i Savez samostalnih sindikata BiH dogovorili su se ju~er da hitno donesu zakon kojim }e se od 1. januara 2012. godine neispla}ivanje plata zaposlenima smatrati krivi~nim djelom. Tokom ju~era{njeg vi{esatnog dijaloga dvije delegacije sagledale su stanje u privredi i te{ku socijalnu situaciju te dogovorili niz kratkoro~nih i dugoro~nih mjera na njihovom prevazila`enju. U tom paketu nalaze se i mjere ~ije }e provo|enje brojnim radnicima sa neuvezanim sta`om omogu}iti socijalno i zdravstveno osiguranje. Najavljen je dijalog o tomeda se ubudu}eplatezaposlenima ispla}uju u skladu sa ostvarenim rezultatima kompanija te ko-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize

Kursna - te~ajna lista - broj 212 - 29. 10. 2011. godine.
Prodajni za devize

Erdal Trhulj

Ismet Bajramovi}

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Madarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.470188 1.386399 26.028156 0.078985 0.262128 0.649556 1.818381 0.565032 0.254277 0.216334 1.597691 0.789343 2.218617 1.377783 0.046138 1.945693

1.955830 1.473873 1.389874 26.093389 0.079183 0.262785 0.651184 1.822938 0.566448 0.254914 0.216876 1.601695 0.791321 2.224177 1.381236 0.046254 1.950569 USD BAM

1.955830 1.477558 1.393349 26.158622 0.079381 0.263442 0.652812 1.827495 0.567864 0.255551 0.217418 1.605699 0.793299 2.229737 1.384689 0.046370 1.955445 1.59092 2.216542

na~nousvajanjezakona o reviziji privatizacije. Ove i druge zaklju~ke novinarima su prezentiralifederalnipremijerenergije rudarstva i industrije Erdal Trhulj i predsjednikSavezasamostalnihsindikataIsmetBaj-

ramovi}. Novinarima se obratio i MidhatArifovi}, direktorfederalnePorezneupravenajavljuju}io{trijukontrolu i sankcije protiv onih poslodavaca koji zanemaruju obaveze prema H. A. radnicima i dr`avi.

EPBiH: Promjena tarife
Iz Elektroprivrede BiH obavje{tavaju kupce elektri~neenergije da prelaskom na zimskora~unanjevremena u no}i sa 29. na 30. oktobardolazi i do promjene u primjenive}ih i manjihdnevnihtarifnih stavova. Za doma}instva koja imaju dvotarifnabrojila, manjidnevnitarifnistavovi}e se primjenjivati od 13 do 16 sati i od 22 do sedam ujutro radnimdanima i subotom, kao i nedjeljomcijeli dan. Za sve ostalekupce JP EPBiHmanjidnevnitarifni stavovi }e se primjenjivati u periodu od 22 do sedamujutroradnimdanima, kao i subotom i nedjeljom cijeli dan. Cijena elektri~ne energije za doma}instva, jednotarifni kupci, iznosi 12,82 feninga/kWh, dok je za dvotarifnekupcecijena16,02 feninga/kWh (ve}atarifa), odnosno8,01 fening/kWh (manja tarifa), saop}eno je iz EPBiH.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 10. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 10. 2011 =

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.630,21 942,93
BIRS BIFX

BERZE
883,42 1.946,35
FIRS SASX-10

15

998,80 1.001,97
ERS10
Nadzorni odbor MERKUR d. d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine broj: N.O/10-2/'11 od 27.10.2011. godine, u skladu s odredbama ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 I 07/09), ~lana 10. stav 2. Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 19/10) i ~lana 57. Statuta MERKUR DD Sarajevo, objavljuje:

SASX-30

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 28. oktobar/listopad 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

O BAVJE[TENJE
o sazivanju Skup{tine MERKUR d. d. Sarajevo
I Saziva se Skup{tina MERKUR d. d. Sarajevo, za ponedljeljak, 21.11.2010. godine, s po~etkom u 10:00 sati. Skup{tina }e se odr`ati u sjedi{tu dru{tva u Semizovcu, ul. Semizovac bb. Za Skup{tinu se utvr|uje slijede}i: II

KOTACIJA KOMPANIJA KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA K FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO SANITEKS D.D. VELIKA KLADUŠA UNIS DD SARAJEVO 0,19 5,00 5,50 18,75 0,00 1,85 0,19 5,00 5,50 0,19 5,00 5,50 10.000 309 12.500 1.900,00 1.545,00 68.750,00 2 1 2 18,36 4,11 3,00 57,04 2,80 21,48 4,96 1,31 -2,61 0,00 -1,93 -9,68 -0,08 -5,52 18,50 4,11 3,00 57,04 2,80 21,50 4,96 18,25 4,11 3,00 57,04 2,80 21,00 4,96 1.446 100 111 10 150 465 598 26.539,34 411,00 333,00 570,40 420,00 9.990,00 2.966,08 8 2 2 1 1 2 2 81,90 77,70 94,00 85,00 77,00 97,87 92,20 80,00 0,49 0,00 1,62 2,41 2,67 0,00 0,11 -0,04 81,90 77,70 94,00 85,00 77,00 97,87 92,20 82,00 81,90 77,70 94,00 85,00 77,00 97,87 92,20 80,00 31.013 15.783 4.220 2.826 11.146 6.300 10.934 8.887 25.399,65 12.263,40 3.966,80 2.402,10 8.582,42 6.165,81 10.081,15 7.219,60 2 2 1 1 2 3 3 2 4,02 5,32 4,17 4,05 7,51 2,81 4,11 5,44 4,20 4,00 5,00 4,10 1.055 900 1.001 4.237,38 4.797,88 4.178,20 7 5 3

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 2. Dono{enje Odluke o prestanku dru{tva MERKUR-NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo; 3. Dono{enje Odluke o prestanku dru{tva MERKUR-MALOPRODAJA d.o.o. Sarajevo III Do izbora predsjednika Skup{tine, Skup{tinom }e predsjedavati prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Skup{tina ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, bira predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Muamer Kulo — predsjednik i ~lanovi Elvira Mrkonja i Emir Prohi}, svi zaposlenici Dru{tva. Za zapisni~ara Skup{tine imenuje se Nermina Hrvat, zaposlenik dru{tva. Nadzorni odbor }e na osnovu podnesenih prijava za u~e{}e utvrditi i predo~iti Skup{tini prijedlog za izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i dva dioni~ara/punomo}nika koji ovjeravaju zapisnik Skup{tine. Nadzorni odbor je utvrdio i predla`e Skup{tini da donese ODLUKE: - O prestanku dru{tva MERKUR-NEKRETNINE d.o.o. Sarajevo - O prestanku dru{tva MERKUR-MALOPRODAJA d.o.o. Sarajevo V Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Nadzorni odbor du`an je objaviti obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara na isti na~in kao i obavje{tenje o sazivanju Skup{tine, a ukoliko donese odluku da ne objavi obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara iz ovog ~lana, najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja Skup{tine, }e o svojoj odluci obavijestiti dioni~are koji su podnijeli prijedlog. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Dru{tva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od strane dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja Dru{tvu neposredno, preporu~enom po{tom ili faxom u roku i na adresu nazna~enu za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini, dioni~ar mo`e ostvariti glasanjem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a dostavljenih dru{tvu putem po{te, faxa ili e-maila prije datuma odr`avanja Skup{tine (glasanje u odsustvu), ukoliko je najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju skup{tine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestio dru{tvo da `eli pravo odlu~ivanja na Skup{tini ostvariti glasanjem u odsustvu. Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Skup{tini mogu prisustvovati i u njenom radu u~estvovati dioni~ari i / ili punomo}nici dioni~ara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: MERKUR d. d. Sarajevo, Semizovac bb, 71 321 Semizovac, slu`ba za pravne, kadrovske i op{te poslove — za Skup{tinu dru{tva, ili putem faxa (387 33)/(033) 475 243 ili e-mail adrese nermina.hrvat@merkurdd.ba, odnosno u roku utvr|enom u prethodnoj ta~ci za glasanje u odsustvu. Najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine svaki dioni~ar i / ili punomo}nik du`an je Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti li~nu ispravu za identifikaciju. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime i prezime ili naziv / firmu dioni~ara, broj glasova kojim raspola`e, te nazna~ene prijedloge Odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga Odluke, ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. VII Dioni~ar, odnosno punomo}nik Dioni~ara Dru{tva ima pravo izvr{iti uvid u listu dioni~ara Dru{tva., prijedloge Odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge Odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. Uvid u isprave i materijale, uz predo~enje li~ne isprave za identifikaciju i predaju punomo}i kada uvid vr{i punomo}nik dioni~ara, kao i podno{enje prijava za u~e{}e na Skup{tini mo`e se obaviti svakim radnim danom od 12:00 do 15:00 sati u prostorijama dru{tva — slu`ba za pravne, kadrovske i op{te poslove, Semizovac bb, u Semizovcu. Nadzorni odbor MERKUR d. d. Sarajevo

IV

VI

Banjalu~ka berza Kursna lista za 28. oktobar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjic Grad Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modrica RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Željeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,3 3,67 4,5 10 0,05 3,7 5 1,2 5 6,32 0 -0,27 8,7 11,11 0 0 0,6 0 11,11 0,32 4,3 3,67 4,5 10 0,05 3,7 5 1,2 5 6,35 4,3 3,6 4,5 10 0,05 3,7 4,99 1,2 5 6,31 100 2.000 150 1.096 6.532 68 688 23 52 241 430,00 7.338,60 675,00 10.960,00 326,60 251,60 3.439,40 27,60 260,00 1.522,02 0,387 0,4 0,576 0,597 0,58 0,172(A) 0,33 1,57 0,035 0 3,09 2,86 2,93 1,75 7,5 10 0 16,67 0,387 0,4 0,576 0,597 0,58 0,172 0,33 1,58 0,035 0,387 0,4 0,576 0,597 0,58 0,172 0,33 1,57 0,035 213 5.000 1.700 1.640 1.690 2.000 1.500 13.052 15.000 82,43 2.000,00 979,20 979,08 980,20 344,00 495,00 20.497,87 525,00

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

Obavijest
1) Vedran ]atovi} branit }e magistarski rad iz knji`evnosti pod naslovom:

Vedri pesimizam u lirici Bertolta Brechta
Odbrana }e se odr`ati 28. 11. 2011. godine u 12 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 2) Beba E{refa-Ra{idovi} branit }e magistarski rad iz bibliotekarstva pod naslovom:

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Kozaraprevoz a.d. Novi Grad Mljekara a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna štednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 5 0,15 0,35 90,71 41,23 39,03 39,22 37,62(A) 37,86 17,19 -2,78 0,07 0 0,08 0,74 0,24 0,61 0,15 0,35 90,71 41,23 39,03 39,22 37,62 38 0,15 0,35 90,71 41,23 39,03 39,22 37,62 37,1 9.170 2.392 1.500 14.273 7.264 2.766 4.000 43.995 1.375,50 837,20 1.088,52 5.884,76 2.835,14 1.084,83 1.504,80 16.656,56

Informacijska pismenost i visoko{kolske biblioteke - edukacija korisnika. Model Univerziteta u Sarajevu
Odbrana }e se odr`ati 30. 11. 2011. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. 3) Aleksandra Bajovi} branit }e magistarski rad iz psihologije pod naslovom:

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,50 3,82

$ 1,41 %

1.738,90 35,06

$ 0,50 %

639,50

$ 0,70 %

Identifikacija problema kod adolescenata sklonih delinkventnom pona{anju
Odbrana }e se odr`ati 5. 12. 2011. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Pristup svim odbranama je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radove u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.

PLIN
$ 1,73 %

SREBRO
$ 0,15 %

KUKURUZ

647,75

$ 0,58 %

16 SARAJEVSKA HRONIKA
Promocija priru~nika “Voda za `ivot”

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu

Podjela knjiga |acima i profesorima

Koliko |aci znaju o za{titi vode?
Aktivno je u projekat bilo uklju~eno 13 osnovnih {kola iz 13 gradova BiH, a priru~nike su dobile i {kolske biblioteke
U prostorijama Gimnazije Dobrinja ju~er je odr`ana promocija priru~nika i knjige pod nazivom ''Voda za `ivot'', a u okviruprojekta''Osiguranje pristupa vodosnabdijevanju krozinstitucionalnirazvoj i infrastrukturu''. Priru~nici i knjiga su namijenjeniu~enicimaosnovnih i srednjih {kola, sam projekatpodr`avaGlobalni fond za dostizanje milionskih razvojnih ciljeva pod okriljem UN reformi, a odobren je od Vije}a ministara BiH. - Sa u~enicima su radilieksperti za vode, odgoj i obrazovanje mladih o okoli{u iz Instituta za hidrotehniku Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, kao i UNESCO-ov ugovorni partner. Krozankete i radionice smo nastojali upoznati u~enike sa vodom i njenom va`no{}u. Osnovni cilj nam je bio saznatikolikozapravona{iu~enici znaju o vodi, njenom iskori{tavanju i njenoj za{titi. U radionicama smo prakti~noradili sa djecom te smo ih na taj na~in nastojali upoznati sa osnovnimpitanjimavezanim za vodu. Ta pitanja se prvenstveno odnose na to kako~uvativodu, koliko se nje tro{i dnevno u na{im djelatnostima, koliko je pitkevodedanas na raspolaganju. Na taj na~in smo htjeli navesti u~enike na razmi{ljanja da prepoznaju problem voda u doma}instvu, {kolama, ali i svijetu, kazala je SabinaHad`iahmetovi}, predava~ na Institutu za hidrotehniku. Ovaj projekat zajedni~ki implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Ministarstvima. Saradnja je uspostavljena i sa mnogim organizacijama civilnih dru{tava. Aktivno je u projekat bilo uklju~eno 13 osnovnih {kola iz 13 gradova BiH. Priru~nici i knjige su podijeljeni prisutnim profesorima i u~enicima, a veliki dio odvojen je i za {kolske biblioteke. E. GODINJAK
Dr. Kacila u prostorijama Centra za srce

Prve operacije napuknu}a torakalne aorte
Bez otvaranja grudnog ko{a, ugra|uju se stentovi koji se individualno prave svakom pacijentu, a du`ina procedure je 45 minuta
U Centru za srce Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu ovih da na prvi put su ura|ene procedure disekcije torakalne aorte, pa je to ujedno prvi put u na{oj dr`avi da je izvedena metoda koja u po tpu nos ti za do vo lja va evropske standarde timskog rada ljekara razli~itih specijalnosti. Ovom metodom izbjegava se operativni zahvat, koji ima izuzetno visok stepen smrtnosti i postoperativnih komplikacija. Disekcija, odnosno napuknu}e aorte koje se do sada radilo samo operativnim putem, uz visoki rizik, ovom metodom izvedena je uspje{no sedam puta. Metoda se sastoji iz ugradnje proteza putem katetera, a proteze se prave po mjeri za svakog pacijenta.

Ugovor sa Zavodom RS-a
Kako je kazao prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}, generalni direktor KCUS-a, zakonska procedura ista je bez obzira na to o kojem se pacijentu radi i da li on dolazi iz Ju`ne Afrike, Norve{ke ili sa zapadne hemisfere, njihova du`nost je da ga zbrinu u prva 24 sata. - Jedina na{a obaveza uz to je da obavijestimo policiju ili ako znamo njegovu adresu fond ili osiguranje. Imamo ugovor sa Za vo dom za zdravsteno osiguranje RS-a za pacijente koji su osigurani kod njih, iako pla}anje ide malo te`e zbog duga koji taj zavod ima prema nama, ali se i dalje dr`imo ugovora i uvijek smo im na raspolaganju, naglasio je dr. Gavrankapetanovi}. tup hirurga, me|u kojima su uklju~eni i vaskularni i kardiohirurzi, te kardioanesteziolog, kazao je doc. dr. Mirsad Ka ci la, {ef Cen tra za srce KCUS-a. Dosad se kod akutnih stanja, odnosno naprsnu}a najve}eg krvnog suda - aorte, radila standardna konvencionalna operacija koja je zahtijevala dugosatni pristup ili operaciju, sa vrlo viso-

kim ri zi kom od di se mi je ki~mene mo`dine i komplikacije koja bi ~esto nastajala poslije operacije, a pacijent bi ostao nepokretan. Od danas za ove operacije nije potreban hirur{ki pristup sa otvaranjem grudnog ko{a, ve} se sve radi preko prepone sa specijalnim kateterima i protezama koje se individualno mjere na posebnim softverima i prave poimenice za svakog pacijenta.

Najmanja trauma
- Ne zaostajemo puno {to se ti~e ovakvih intervencija u svijetu. ^itava hirurgija danas se koncipira na tzv. minimalno invazivnim procedurama, gdje se pacijentu nanese najmanja trauma, a zavr{i se nekada veliki posao koji je u vrijeme stare konzervativne hirurgije bio jako zah tje van, obja{ nja vao je doc. dr. Mustafa Hiro{, direktor discipline za hirurgiju KCUS-a. Lje ka ri KCUS-a i u bu du}nosti planiraju nastaviti sa ovim procedurama i pretpostavljaju da }e s obzirom na procentualnu zastupljenost ovog vrlo te{kog oboljenja, godi{nje imati izme|u 30 i 40 ovakvih pacijenata. Doma}i tim stru~njaka primijenio je u tri dana u Centru za srce novu proceduru u slu~aju napuknu}a aorte kod sedam osoba razli~itih starosnih dobi, gdje je najmla|i pacijent bio 74. godi{te, a najstariji 31.
M. TATAREVI]

Kombinovani pristup

Izgradnja kanalizacije na Kobiljoj Glavi
Na osnovu zahtjeva gra|ana, koje su upu}ivali putem Savjeta Mjesne zajednice, kao i pokrenutih vije}ni~kihinicijativa i zaklju~aka, radnicifirme Hidrom koje je anga`ovala Op}inaVogo{}apostavili su cijevi za lokalnukanalizacionumre`u u du`ini od 60 metara u dijelunaseljaKobilja Glava od Soli{ta prema Zraku. Rije~ je o veoma zna~ajnom projektu ~ijom je realizacijom otklonjen dugo prisutan problem koji su stanovnici pomenutog naselja imalinaro~ito u ljetnomperioduzbogoticanja kanalizacije u obli`nji potok. Vrijednost radova je oko 18 hiljada maraka. Sredstva je obezbijedila Op}ina Vogo{}a. S. Hu.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e od 8.30 do 15.30 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~je Vrbovska, od 8 do 15 Gunjani, a od 8 do 12 sati Rakovica kamenolom 2.

- Na prsnu}a u pre dje lu aorte do sada su tretirana na jedan konvencionalan, vrlo radikalan na~in, koji po mnogim stu di ja ma ima ve li ku smrtnost i komplikacije. Ve} du`e vrijeme smo pripremali na{ tim, koji je dugo boravio i van na{e zemlje. Prednost procedure je da se izbjegava radikalan pristup, ugra|uju se stentovi koji se individualno prave svakom pacijentu, du`ina procedure je 45 minuta, dok pacijent tre}i dan mo`e napustiti bolnicu. Kada govorimo o disekantnim aneurizmama torakalne aorte, prvi put je napravljen kombinovani pris-

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 17
DE@URNI TELEFON

Pripreme za sezonu klizanja u Zetri

LED SPREMAN
Ledena ploha kod Olimpijske dvorane Zetra ove godine bi}e otvorena 15. novembra. Prema rije~ima Muamere [ehi}, portparolke KJP ZOI '84, u toku je postavljanje monta`ne hale. - Trenutno se postavlja balon u kojem }e biti ledena ploha. Ako sve bude teklo prema planu, ovogodi{nja sezona klizanja po~et }e sredinom novembra, istakla je [ehi}. Postavljanje ledene plohe i kliza~ku sezonu }e finansijski pomo}i Grad Sarajevo, {to je bila praksa i u prethodnim godinama. Pored toga, Op}ina Centar obezbijedila je dio sredstava kako bi se mali{anima sa ovog podru~ja obezbjedili bes-

276-982

VA@NIJI TELEFONI

do 15. novembra

platni termini za klizanje. Cjenovnici za ovu sezonu jo{ nisu zavr{eni, ali kako nam je kazala [ehi}, njihova izrada je u toku. Kako su kazali iz ZOI-ja, termine i usluge najvjerovatnije napla}ivat }e po istim cijenama kao i pro{le godine, a to je ~etiri marke za termin klizanja, a po pet maraka za iznajmljivanje klizaljki i njihovo o{trenje. "Sezona }e trajati tri ili ~etiri mjeseca, a sve zavisi od potreba gra|ana koji dolaze na termine i sportskih klubova koji treniraju na ledu", naglasila je [ehi}. O besplatnim terminima ljubitelji klizanja na ledu bi}e naknadno obavije{teni. S. Hu.

LUKAVI^KA CESTA Pri kraju gradnja kru`nog toka

Dijelimo karte za “Richarda III”

Postavljanje ivi~njaka i asfalta
Radovi na kru`nom toku na Dobrinji su u zavr{noj fazi. Ugra|uju se ivi~njaci i priprema tampon za polaganje prvog sloja asfalta. Nakon tih radova }e uslijediti ~i{}enje i pripremanje terena za zavr{ni sloj asfalta, a kako nam je kazao Suad Ja`i}, {ef gradili{ta, ovi radovi trebali bi biti zavr{eni u nedjelju. Njihova brzina }e uveliko zavisiti od vremenskih prilika. Kako je kazao Ja`i}, u ponedjeljak bi trebao biti pu{ten u promet jedan dio kru`nog toka, a radovi na trolejbuskoj mre`i }e po~eti tek za desetak dana jer se tada o~ekuje distribucija potrebnog materijala. - Nismo nadle`ni za te radove. To }e najvjerovatnije raditi radnici KJKP Gras. Nakon asfal ti ra nja i pos tav lja nja

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

U Narodno pozori{te sa Oslobo|enjem
ivi~njaka, uslijedit }e ure|ivanje zelenih povr{ina i dijela za pje{ake. U sredini }e biti zasa|eno cvije}e i trava, istakao je Ja`i}. Radovi na kru`nom toku izvode uposlenici preduze}a Euroasfalt d.o.o, a smatra se da }e ono olak{ati prometnu komunikaciju u ovom dijelu grada.
E. G.

Prvih deset ~italaca Oslobo|enja koji danas pozovu na{u redakciju na broj 276-982, od 12 do 14 sati, dobit }e po dvije ulaznice za predstavu Narodnog pozori{ta Sarajevo, koja je na repertoaru u ponedjeljak, s po~etkom u 19.30 sati. Rije~ je o drami “Richard III” , u re`iji Gor~ina Stojanovi}a, koji je publici poru~io kako aktuelnost u ovoj predstavi nije o~igledna i da ne treba u~ita-

vati konkretne doga|aje. U predstavi se svaki pojedinac mo`e prona}i i Stojanovi}eva `elja je da ljudi koji je budu gledali ne misle da su bolji od likova na sceni. Ova predstava Williama Shakespearea premijeru je do`ivjela u januaru ove godine, a u Pozori{tu su ocijenili kako je Shakespeare pisac dostojan jubileja90 godina ove kulturneinJ. M. stitucije.

BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

14 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

7.30, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Frankfurt 10.30, Minhen 12.55, Budimpe{ta 14.50, Keln 16.55, Istanbul 19, [tokholm 20.50

Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Keln 16.25, [tokholm/Geteborg 17.35, Frankfurt 17.45, [tokholm 20.10, Beograd 21.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati,

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih

Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 1 sati, Pula ponedjeljkom, 1 utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan

u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30,

18 SARAJEVSKA HRONIKA

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fahrudin Pilavd`i}, direktor KJKP-a Vodovod i kanalizacija

Vi{e od ~etvrtine prihoda

dajemo za struju
Davno je pokrenuta izrada socijalne karte, nama to apsolutno odgovara jer mi kod ugro`enog stanovni{tva ne samo da malo mo`emo naplatiti usluge nego nas one dodatno ko{taju jer ispostavom ra~una odmah moramo platiti 17 posto PDV-a
Razgovarala: Jelena MILANOVI]

Na 38. redovnoj sjednici Vlade KS-a njeni ~lanovi razmotrili su odluku o pove}anju cijene vode i odvodnje otpadnih voda, te zaklju~ili da }e na jednoj od narednih sjednica, a s obzirom na to da je Vlada FBiH utvrdila pove}anje cijene plina, zauzeti kona~an stav o pitanju formiranja novih cijena za korisnike ovih energenata. Iz Vlade su poru~ili kako }e imati u vidu iskazanepotrebe za uvo|enjemcijene ko{tanja ovih energenata, uz posebnemjerekojetrebaprimijeniti kako bi se ubla`ile posljedice mogu}ih poskupljenja na najugro`enije kategorije stanovni{tva Kantona Sarajevo. [ta o svemu ovomemislidirektorKJKP-aVodovod i kanalizacija Fahrudin Pilavd`i} u trenutku kada se preduze}e drugi put ove godine bori sa dugom za utro{enu elektri~nu energiju. Kako je Vlada KS-a odlu~ila odgoditipove}anjecijenausluga Va{egpreduze}a, zanima me {ta

}eteta~noprenijetinjenim~lanovima na sastanku za koji se pominje da }e bitiodr`an u idu}ojsedmici, a kada je rije~ o te{koj situaciji u kojoj se KJKP Vodovod i kanalizacija nalazi?

104 posto
- Na sastanku koji pominjete mo`emo se pozvati na mi{ljenje prethodnog tima o validnosti cijene, koje je Vladaprihvatila15. septembra 2011. godine. Iz tog doku-

ispunjavati eventualne nove obaveze, po osnovu u medijimanajavljenog reprograma na{eg dugovanja za struju od 1,8 miliona KM. Da li }e uprava Va{eg preduze}a ostati pri stavu da je cijenu vode potrebno pove}ati za 25 posto, koliko je zatra`eno od osniva~a preduze}a? - Mnogoputa smo istakli da je pove}anje od 25 posto samo prvi korak u `eljenojkonsolidacijina{egposlovanja, te da bi to prije svega

da mi,bez obzira na ka{njenje u odgovoru na zahtjev, nemamo izboranego da ostanemo pri poznatom zahtjevu. Naravno, kona~nurije~}e datiVladaKantonaSarajevoi bilo bi nam drago da se na|e i nekopovoljnije rje{enje za sve.

Prijedlog mjera
Imate li neke preciznije podatke o tome kako }e Kanton Sarajevo za{tititi najugro`enije kategorijestanovni{tva od poskupljenja usluga KJKP ViK, te da li to podrazumijeva izradu socijalnihkartidoma}instava, {to bi moglo potrajati? - Mi znamo da je Vladazadu`ila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da pripremiodgovaraju}uinformaciju o socijalnim kategorijama sa prijedlogom mjera za njihovu za{titu od udara koji nosi pove}anje cijena komunalnih usluga. Tako|er, poznato je da se poodavno pokretao projekat izrade socijalne karte, nama to apsolutno odgovara jer mi kod ove kategorije ne sa-

Pilavd`i}: Ostajemo pri starom zahtjevu Vladi Kantona

PRVI KORAK Pove}anje od 25 posto samo je prvi korak u `eljenoj konsolidaciji na{eg poslovanja, koji bi omogu}io da vi{e ni mi, niti gra|ani, ne strepimo od najava isklju~enja struje i stvaranja poreme}aja u vodosnabdijevanju
mentaizdvajamo da je opravdano pove}anje cijene na{ih usluga od ~ak 104 posto od 1. januara teku}e godine, pri ~emu se pla}ezadr`avaju na 76 posto Kolektivnog ugovora i uklju~uje dotacija iz bud`eta Kantona od 6,5 miliona KM. Dakle, mi u sada{njojsituaciji nemo`emo omogu}ilo da vi{e ni mi, nitigra|ani, ne strepimo od najava isklju~enja struje te timestvaranjaporeme}aja u vodosnabdijevanju. Ako se iz proteklihdesetakgodina zna kako se te{kodonoseodluke o promjenicijena komunalnih usluga zbog za{titestandardagra|ana, onda je jasno

mo da malomo`emonaplatitinego nas dodatno ko{ta, jer ispostavom ra~una odmah moramo platiti 17 posto PDV-a. Koliki je trenutni dug Va{eg preduze}a prema Elektroprivredi, te koliko su se godi{njitro{kovi ViK-a po osnovu utro{ene struje pove}ali u odnosu na pominjanih osam miliona KM? - Danas je dug 1,6 miliona KM, pove}anjemcijene od 1.julaove godine na{i planirani tro{kovi za ovu godinu }e porasti za oko 1,3 do 1,5 milionamaraka, pa }e na krajugodineiznositi oko desetmiliona KM. To je vi{e od 25postona{egukupnog prihoda sa uklju~enimdotacijama Kantona od 6,5 miliona KM.

Knjiga je moj prijatelj

Ulica Patriotske lige

Najboljim uru~ene diplome i nagrade
Na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o uprili~io je prijem za pobjednike takmi~enja Knjiga je moj prijatelj za {kolsku 2010/2011. godinu. ^estitao je svim u~enicima, u~iteljicama i roditeljima na ostvarenom uspjehu, te im po`elio mnogo sre}e u `ivotu, kao i da i dalje budu ovako dobri i da njeguju jezik i na{u ba{tinu. U~enicima koji su osvojili prva tri mjesta, od II do V razreda, uru~ene su diplome i nagrade. Nagra|eni su Erna Aleta, Adna Bora~i}, Tajra - Iman Salispahi}, Kenan Be{irevi}, Amna Tihi}, Edna Bihorac, Renate Dujakovi}, Ajdin Dervi}, Adi Drekovi}, Almedina He}o, Amina Kubat i Mario Ostoji}.

Po~ela izgradnja spomen-obilje`ja
U Ulici Patriotske lige, u neposrednoj blizini devastiranog objekta obdani{taRazigranidani i prekoputanove d`amije, po~ela je izgradnja spomen-obilje`ja u znaktrajnogsje}anja na poginulebraniteljeovogpodru~ja. Sredstva za izgradnju spomenika, od skoro 60 hiljada maraka, obezbijedila je Op}inaCentar. Na novoobilje`je, koje }e imati uniforman polukru`ni oblik, kao i u drugimmjesnimzajednicama, bit }e prenesene 73 table koje su bile postavljene na zidu objekta Osnovne {kole ‘’Nafija Sarajli}’’ a na , kojima su imena {ehida i poginulih boraca ovog dijela op}ine. Za odr`avanje spomenika bi}e zadu`eno preduze}e Park Projekt izgradnje spomen-obilje`ja u MZ Breka - Ko{evo 2 pokrenula je Slu`ba za upravu za bora~ko-invalidsku za{titu Op}ine Centar, koja je pribavila potrebnu dokumentaciju za izgradnju, te provela proceduru odabira izvo|a~a radova. Zavr{etak radova, ukoliko dozvole vremenske prilike, planiran je do 7. novembra ove godine. Nakon izgradnje spomen-obilje`ja, radnici KJKP-a Park, koje je izvo|a~ radova, uredit }e okolni prostor, te }e, prema uslovima potpisanog protokola, biti odgovorni za odr`avanje ovog obilje`ja. S. Hu.

MR. AMINA [ILJAK-JESENKOVI], TURKOLOG

Osamljenost prividnog svijeta
KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE

Nemojte nas vi{e braniti!
U NJEDRIMA PLANINA, 30 GODINA

”Osvaja~i beskorisnog” su dohva}ali nebo

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

Na osnovu Protokola, broj: 06-14-463/11-1 od 20.10.2011. godine zaklju~enog izme|u Federalnog ministarstva okoli{a i turizma i Razvojne banke Federacije BiH, po Kreditnoj liniji za program „Sufinansiranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko-ugostiteljskih kapaciteta odr`ivog razvoja turizma na selu, te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture,“ i Zaklju~ka Vlade Federacije BiH, V. broj: 1040/2011 od 4.10.2011. godine, federalna ministrica okoli{a i turizma raspisuje

PONOVNI JAVNI NATJE^AJ
o odabiru korisnika sredstava po Programu "Sufinanciranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko-ugostiteljskih kapaciteta, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture"
I. PREDMET NATJE^AJA Predmet javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir korisnika na subvenciju kamate iz preostalog dijela sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 05/10) utvr|enog u razdjelu 61. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 81/09), po Programu "Sufinanciranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko-ugostiteljskih objekata, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture" i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH. Preostala financijska sredstva za realizaciju Programa "Sufinanciranje kamate na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko-ugostiteljskih objekata, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture" i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije BiH, osigurana su: u visini od 2.250.000,00 KM od Razvojne banke Federacije BiH, koja }e iz kreditne linije-ruralni razvoj i turizam, odobravati kredite u skladu s aktima i procedurama Razvojne banke Federacije BiH i uvjetima navedenim u to~ci II. ovog javnog natje~aja. u visini od 457.424,00 KM KM od Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, koje }e sufinancirati kamate u visini 5% na godi{njoj razini za sve vrijeme trajanja otplate kredita odobrenih iz naprijed navedene kreditne linije za klijente koji uredno servisiraju obveze prema Razvojnoj banci Federacije BiH. V. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA Rok za podno{enje prijava na javni natje~aj je sve do utro{ka preostalog dijela sredstava. VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA Osnovna dokumentacija potrebna za obradu kreditnog zahtjeva propisana od Razvojne banke FBiH je sljede}a: 1. zahtjev za kredit potpisan od ovla{tene osobe sa preciznom namjenom sredstava kredita, tra`enim iznosom i rokovima otplate kredita, 2. poslovni plan sa pripadaju}im tabelama (obrasci propisani od Banke) i investicioni projekat (metodologija izrade dostupna na web stranici Banke), 3. rje{enje o upisu u sudski registar sa svim promjenama - ovjerena kopija, 4. statut dru{tva - ovjerena kopija, 5. ovjereni potpisi lica ovla{tenih za zastupanje kod poslovnih banaka - karton deponovanih potpisa kod poslovnih banaka, 6. li~na karta/osobna iskaznica ovla{tenih osoba - ovjerena kopija, 7. izvod iz porezne evidencije o IPB (identifikacijski porezni broj) - ovjerena kopija, 8. izvod iz evidencije Uprave za indirektno oporezivanje - PDV broj (ukoliko je PDV obveznik) - ovjerena kopija, 9. obavje{tenje o razvrstavanju prema djelatnosti Zavoda za statistiku (posljednje rje{enje je va`e}e) - ovjerena kopija, 10. izvod iz registra vrijednosnih papira FBiH (za dioni~arska dru{tva) izdat od Komisije za vrijednosne papire FBiH, 11. odluka o zadu`ivanju i kolateralu nadle`nih organa (za dioni~ka dru{tva), 12. finansijski izvje{taji tra`ioca kredita i povezanih pravih lica za posljednje tri poslovne godine ovjerene od AFIP-a, 13. bruto bilans (za d.d., d.o.o.) - posljednje a`urno stanje ne starije od 30 dana od momenta podno{enja kreditnog zahtjeva; analiti~ke kartice obaveza i potra`ivanja preduze}a, sa ro~nom strukturom, 14. specifikacije ispla}enih pla}a u posljednja tri mjeseca ovjerene od Porezne uprave, 15. ugovori po svim kreditima u kori{tenju (druge banke i/ili leasing agencije), 16. ovla{tenje za pristup Centralnom registru kredita - obrazac 1 . i obrazac 1.A., izjava o povezanim pravnim licima (na obrascima Banke), 17. potvrda o stanju poreskih obaveza (direktnih i indirektnih), obaveza po doprinosima za PIO i po doprinosima za zdravstveno osiguranje (Porezna uprava FBiH i UIO), 18. spisak zaposlenika iz mati~ne evidencije aktivnih osiguranika izdat od nadle`ne slu`be PIO, 19. identifikacija imovine koja se nudi kao obezbje|enje za kredit (procjena sudskog vje{taka, ZK izvadak); ukoliko kredit obezbje|uje garant (drugo pravno lice), prila`u se dokumenti koji odra`avaju finansijsko stanje garanta, te se analizira njegova finansijska pozicija (ista procedura i izvje{taji kao kod nosioca kreditnog zahtjeva), 20. ostali dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva i za koje klijent smatra da su interesantni za banku (ugovori o pru`anju usluga; realizacija aktuelnih ugovora itd.). Napomene: Uvjerenja/potvrde ne smiju biti starije od 30 dana u vrijeme predavanja kreditnog zahtjeva. Obrasci propisani od Banke dostupni su na www.rbfbih.ba Prihvatljivi instrumenti obezbje|enja kredita (ta~ka 20.) su nekretnine i pokretna imovina. Vrijednost nepokretne imovine u odnosu na tra`ena kreditna sredstva treba biti minimalno u omjeru 1,5:1, a vrijednost pokretne imovine minimalno 2:1; pokretna imovina mo`e se zalagati samo u kombinaciji sa nepokretnom. VII. NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE Potrebna dokumentacija iz to~ke V. dostavlja se Razvojnoj banci Federacije BiH preporu~eno po{tom ili osobno u zape~a}enim kovertama s naznakom: Ponovni javni natje~aj po Programu "Sufinanciranje kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turisti~ko-ugostiteljskih kapaciteta, odr`ivog razvoja turizma na selu te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture" Na pole|ini koverte obvezno navesti - ime podnositelja prijave, adresu i kontakt-telefon i ovjeriti pe~atom firme. U postupku javnog natje~aja Razvojna banka Federacije BiH, kao i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma ne snosi nikakve tro{kove sudionicima na ovom javnom natje~aju, te zadr`avaju pravo da u slu~aju opravdanosti poni{te ovaj javni natje~aj. VIII. OSTALE ODREDBE Sve dodatne informacije u svezi s ovim javnim natje~ajem mogu se dobiti svakim radnim danom u Razvojnoj banci Federacije BiH, kontakt-telefon 033 724 900 i Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma telefon 562 882 u vremenu od 14 do 16 sati. MINISTRICA Branka \uri}, dipl. ecc

-

Ciljevi Programa su: poticaj izgradnje novih smje{tajnih i ugostiteljskih kapaciteta; doprinos pove}anju kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i zaposlenosti; pove}anje kvalitete `ivota u ruralnim podru~jima; stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu; o~uvanje tradicionalnih stambenih objekata s pripadaju}im gospodarskim objektima; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda i profiliranje Federacije BiH kao odredi{ta ruralnog turizma; podizanje kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za dalji razvoj turizma i podizanje razine ukupne turisti~ke ponude destinacije. II. KORISNICI KREDITA - PRAVO SUDJELOVANJA - USLOVI I IZNOSI KREDITA Korisnici kredita mogu biti: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Uvjeti pod kojim se odobrava kredit su: - kamatna stopa na godi{njoj razini 5%-fiksno - rok otplate kredita do 7 godina - grace period do 12 mjeseci - Naknada za obradu kredita - u skladu sa Tarifom naknade Razvojne banke Federacije BiH. Minimalni iznos pojedina~nog kredita je 50.000,00 KM, dok maksimalni iznos pojedina~nog kredita je 500.000,00 KM. III. PRAVO NA SUBVENCIJU KAMATE - PRAVO DODJELE - VISINA SUBVENCIJE Pravo na dodjelu, odnosno pravo na podno{enje zahtjeva za sufinanciranje kamate po ovom javnom natje~aju, imaju pravne i fizi~ke osobe, definirane stavkom 1. to~ke II. ovog natje~aja, koje ispunjavaju uvjete Razvojna banke Federacije BiH za odobrenje sredstava iz Kreditne linije za financiranje projekata ruralnog razvoja i turizma. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma osigurava sufinanciranje kamate u ukupnom iznosu od 457.424,00 KM odnosno 5% na godi{njoj razini za sve vrijeme trajanja otplate kredita i to za klijente koji uredno servisiraju obveze prema Razvojnoj banci Federacije BiH. Subvencija kamate, odnosno definiranje urednog servisiranja obaveza, vrijeme isplate subvencije, gubljenja prava na subvenciju itd., bit }e regulirana ugovorom o kreditu. IV. REALIZACIJA PROGRAMA Kreditni zahtjev s propisanom prate}om dokumentacijom koju je utvrdila Razvojna banka Federacije BiH, podnosi se Razvojnoj banci Federacije BiH gdje se obra|uju zahtjevi s uobi~ajenim procedurama. Investicijski projekti radit }e se prema kriterijima Razvojne banke Federacije BiH. Odluku o odobravanju kredita donosi Kreditni odbor Razvojne banke Federacije BiH. Odluka o odobravanju kredita po ovom natje~aju stupa na snagu dono{enjem odluke od Federalnog ministarstva okoli{a i turizma o subvenciji kamata. Pri odlu~ivanju o subvenciji kamata prednost }e imati zahtjevi koji omogu}uju: - poticaj izgradnje novih smje{tajnih i ugostiteljskih kapaciteta; - pove}anje kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i zaposlenosti; - pove}anje kvalitete `ivota u ruralnim podru~jima; - stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu; - o~uvanje tradicionalnih stambenih objekata s pripadaju}im gospodarskim objektima; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda i profiliranje Federacije BiH kao odredi{ta ruralnog turizma; - podizanje kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za dalji razvoj turizma i podizanje razine ukupne turisti~ke ponude destinacije. Ugovore s korisnicima odobrenih sredstava zaklju~ivat }e Razvojna banka Federacije BiH.

20

KULTURA

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Preminuo Radomir Konstantinovi}

Kulturna manifestacija “Ikre“

Ibri{imovi} je rijetki brend bh. kulture
Tribina je bila prilika da se govori i o lo{em stanju u bh. kulturi, ali i o negativnom odnosu vlasti prema uglednim knji`evnicima
U okviru {esnaeste kulturne manifestacije Ikre, koja se u organizaciji Gradske biblioteke i Preporoda odr`ava u Kalesiji, uprili~ena je knji`evna tribina posve}ena nedavno preminulom akademiku Ned`adu Ibri{imovi}u, jednom od najve}ih pisaca na{e zemlje. Tribina je odr`ana u prepunoj sali Bosanskog kulturnog centra u Kalesiji, a o liku i djelu Ibri{imovi}a, govorili su D`evdet Tuzli}, urednik kultur nog pro gra ma BHT-a, knji`evnici Ibrahim Kajan i Zlat ko Du ki}, te pro fe sor
Mirza Ibrahimpa{i}: Portret Radomira Konstantinovi}a

^esma za uzimanje abdesta
I D`evdet Tuzli} je na tribini govorio o svojim dru`enjima sa knji`evnikom Ibri{imovi}em. Prisutnima je ispri~ao da mu je Ibri{imovi} jednom prilikom dozvolio da kamerom snimi, ali pod uslovom da ne objavljuje snimke, ~esmu koju je on napravio. Naime, radi se o ~esmi koja bi vjernicima omogu}ila lak{e uzimanje abdesta. Sr|an Vukadinovi} i novinar i publicista Fatmir Alispahi}. Prije po~etka tribine prikazan je polusatni intervju koji je Tuzli} radio sa Ibri{imovi}em, te odrecitovana ~uvena njegova pjesma “Bosna“ . “Ri jet ko sam su sre tao Ned`ada Ibri{imovi}a i mislim da je to dio mog siroma{tva. Me|utim, dos ta sam ~itao njegova djela i to je dio mog bogatstva“, kazao je Kajan.

Marginalnost Jo{ se primjenjuje u BiH je du{a istorije
Govore}i o ratnom ludilu devedesetih godina u jednom od rijetkih intervjua koji je dao srbijanskim medijima, Konstantinovi} je kazao da je borba protiv nacionalizma borba protiv samo}e
U Beogradu je 27. oktobra u 83. godini preminuo knji`evnik i filozof Radomir Konstantinovi}, najpoznatiji po kapitalnom djelu “Filozofija palanke“. Ra do mir Kon stan ti no vi} ro|en je 27. marta 1928. godine u Subo ti ci. Karijeru je po~eo kao pjesnik, zbirkom stihova „Ku}a bez krova“ (1951), da bi se posvetio romanu i objavio ~itav niz eksperimentalnih projekata i modernih djela: „Daj nam danas“ (1954), „Mi{olovka“ (1956), „^isti i prljavi“ (1958), „Izlazak“ (NIN-ova nagrada 1960. godine) i „Ahasfer ili traktat o pivskoj fla{i“ (1964). Od „Pentagrama“ (1966), okre}e se eseju i ve} u njemu se naziru klju~ne dionice kultne „Filozofije palanke“ (1969) u kojoj je ovaj pjesnik i filozof, prave}i jedinstven esejisti~ki amalgam, beskompromisno zasjekao po baru{tini provincijske svijesti, uvrije`ene malogra|an{tine i krutog tradicionalizma. Na nizu primjera pokazuju}i kako nam je gotovo sve palana~ko, Konstantinovi} analizira stil kao najvi{e na~elo palanke, ideal ~istog siroma{tva, sentimentalizam i sarkazam, ateizam, trajni infantilizam, realizam, banalnost, nihilizam tamnog vilajeta, egzistenciju kao besmislen rad, lijenost kao rad zatvorenog svijeta palanke, politi~ki va{ar, ideal organske kulture, srpski nacizam... Govore}i o ratnom ludilu devedesetih godina u jednom od rijetkih intervjua koji je dao srbijanskim medijima, Konstantinovi} ka`e: “Da vam ka`em: borba protiv nacionalizma jeste borba protiv samo}e. Za{to? Zato {to je samo}a egzistencijska forma totalitarizma, svakog, pa i ovoga nacionalisti~kog s po~etka devedesetih godina. Ovo {to vam sad ka`em rekao sam pre deset godina, na po~etku Druge Srbije 11. aprila 1992. godine. Beogradski krug bio je krug spasonosnog prijateljstva, pa je zato, uistinu, bila privilegija na}i se u njemu. Mislim na prijateljstvo, kao na privilegiju (valjda najve}u od svih privilegija). Ali, ne manje, mislim i na privilegiju manjine, neodvojivu od privilegije prijateljstva. Ili, ako ho}ete, na privilegiju marginalca. Zato {to je marginalnost du{a istorije. Druga Srbija, dakle Srbija evropska, jeste marginalna Srbija, i dan-danas, i upravo kao takva, kao marginalna, jedina mogu}a budu}nost Srbije.” (e-novine)

200 godina postojanja Op}eg gra|anskog zakona

Obilje`avanje jubileja je zna~ajno jer se zakonik jo{ primjenjuje i vrlo je simboli~no da se konferencija odr`ala u biv{oj Pala~i pravde

Sa ju~era{njeg U RektoratuUniznanstvenog verziteta u Saraje- skupa u Rektoratu ficirani, ali u FBiH Univerziteta u vu ju~er je u orgapostoje vrlo zna~ajna Sarajevu nizaciji Pravnog fapitanja kao {to je, reciFoto: D. ]UMUROVI] kulteta u Sarajevu, u mo, ugovor o poklonu, suradnji s Pravnim fakao {to su li~ne uslu`noskultetom u Be~u, organiziran ti, koje nisu regulirane i jo{ se jednodnevni me|unarodni primjenjuje austrijski gra|anznanstveni skup posve}en 200 ski zakonik“ kazala nam je , godina postojanja austrijskog prof. dr. Meliha Povlaki} s Op}eg gra|anskog zakona. Pravnog fakulteta u Sarajevu. Saznajemo da je jubilej obiZa{to u BiH lje`en, prije svega, u Austriji, „Prije svega, za{to je orga- ali i da su ga obilje`ile i zemlje niziran ovaj skup, za{to aus- u regionu, gdje se on primjetrijski gra|anski zakonik ima njivao, tj. u Sloveniji, Hrvatjo{ zna~aj u BiH? Odista ima! skoj, a bila je i velika manifesI to stanje traje stotinu godi- tacija obilje`avanja jubileja u na od dana dolaska Austro- Poljskoj. Ugarske u BiH, kada se aus“Smatramo da je ovozna~ajtrijski gra|anski zakonik no za BiH, mo`da jo{ i zna~ajpo~eo primjenjivati. On se nije nego u ovim drugim zeprimjenjivao u Kraljevini Ju- mljama, jer se zakon jo{ prigoslaviji, u BiH izme|u dva mjenjuje. Tako|er smatramo svjetska rata, njegova primje- da je vrlo simboli~no da se ova na je nastavljena na jedan konferencija odr`ava u biv{oj specifi~an na~in nakon Dru- Palati pravde, gdje je sigurno i gog svjetskog rata i traje i da- po~ela primjena ovog zakona“ , nas. Danas su, ipak, veliki di- kazala je prof. Povlaki}. jelovi gra|anskog prava kodiPozdravne rije~i prisutni-

ma je uputio dekan Pravnog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Borislav Petrovi}, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk ^aklovica, veleposlanik R Austrije u BiH dr. Donatus Koeck i predsjednik Notarske komore FBiH Sefedin Suljevi}.

Brojna izlaganja
Na skupu su izlaganja imali profesori sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Be~u: dr. Rudolf Welser, dr. Christiane Wendehorst i dr. Thomas Simon, te s Pravnog fakulteta u Sarajevu profesori dr. Mustafa Imamovi}, dr. Fikret Kar~i}, dr. Meliha Povlaki}, zatim mr. Darja Softi} - Kadeni} i ass. Mehmed Be}i}. Sponzori skupa su Regionalni biro austrijske kooperacije u nauci i kulturi Sarajevo i Notarska komora FBiH, ~iji se predsjednik Sefedin Suljevi} tako|er obratio prisutnima.
An. [.

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
15. Jazz Fest Sarajevo

21

u Kalesiji

Spoj kvaliteta i elegancije
U salonu Peugeot vozila ju~er je potpisan ugovor o saradnji kompanije Vermont, generalnog uvoznika i distributera Peugeot proizvoda za BiH i Jazz Festa Sarajevo. Edin Zub~evi}, direktor Jazz Ralpha Townera, ali i mnoge druge, dodao je Zub~evi}. Denis Ma{i}, direktor marketinga kompanije Vermont, istakao je da je Jazz Fest, kao jedan od najkvalitetnijihfestivala u Bosni i HercegovinikoDenis Ma{i} i Edin Zub~evi}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

S druge strane, profesor Vukadinovi}, koji je govorio o inscenaciji djela Ned`ada Ibri{imovi}a, naglasio je da se radi o specifi~nom i rasnom piscu. Prema njegovim rije~ima, Ibri{imovi} je bio jedan od ri jet kih bren do va uop{te u kulturi Bosne i Hercegovine. “On je zna~ajan i kao dramski pisac. U njegovim dje li ma pos to ji dram ska

energija, koja struji kroz njegova prozna djela“, kazao je Vukadinovi}. Knji`evnik Duki} je govorio o lo{em stanju u bh. kulturi, ali i o negativnom odnosu vlasti prema uglednim knji`evnicima. Citirao je i Ned`adovog kolegu i prijatelja Abdulaha Sidrana, koji je napisao: da bi krenuo sa mrtve ta~ke u Bosni ~ovjek najprije mora da umre.

“U normalnoj zemlji bi ovakvog knji`e vni ka ve li~ali. Me|utim, Ned`ada vi{e nema, ali ono {to je on zna~io je nepoderivo i nema roka trajanja“ kazao je Duki}, nagla, {avaju}i da su se nekad vrijednosti znale cijeniti, pa je Ned`ad u 29. godini `ivota dobio [estoaprilsku nagradu grada Sarajeva za roman “Ugursuz“.
S. KARI]

Festivala, izrazio je zadovoljstvo {to imaju mogu}nost da gostima Fes ti va la iz go di ne u go di nu omo gu}e si gur nu i udo bnu vo`nju tokom njihovog boravka u Sarajevu. - Ovogodi{nji Jazz Fest ugostit }e zna~ajne svjetske umjetnike poput Richarda Bona, Dave Hollanda,

ji okuplja vrhunske svjetske jazz zvijezde, u Peugeotu, koji odi{e elegancijom i kvalitetom, prona{ao adekvatnog partnera. Tako|er, ljubitelji jazza u prostoru BKC-a, tokom trajanja Jazz Festa od 1. do 6. novembra imat }e prilikuu`ivati u coffeecorneruPeugeota.
Ja. D.

Narodno pozori{te Tuzla

„Helverova no}“ na smotri u Beogradu
Direktor Pozori{ta Armin ]ati} i novi umjetni~ki direktor Midhat Ku{ljugi} isti~u zna~aj gostovanja u regionu
„Helverova no}“ diplomska pred, stava mladog glumca Nedima Malko~evi}a, u kojoj igra zajedno sa starijom kolegicom Remirom Osmanovi}, bi}e odigrana ve~eras na Pozori{noj smotri malih formi Boljevci 2011 – Beograd. Rije~ je o predstavi koja je u protekle tri godine, koliko je na repertoaru Narodnog pozori{ta u Tuzli, osvojila publiku, dok je Nedim Malko~evi} na me|unarodnom pozori{nom festivalu u Kikindi, sredinom ove godine, u velikoj konkurenciji, progla{en najboljim glumcem. “U Kikindi smo ostvarili veliki uspjeh, a nadam se da }emo ispuniti o~ekivanja publike i na ovom gostovanju. Ve} tri godine igramo ovu predstavu i zaista se uvijek radujemo. Me|utim, nastupi van na{e zemlje su posebni, prije svega {to

Teatar Kabare u Tuzli

Premijerno izvedena monodrama “Snovi”
U Teatru Kabare u Tuzli preksino} je premijerno izvedena monodrama „Snovi“ ra|ena po tek, stu„Hamletma{ina“ HeineraMullera, a u re`ijiDamiraAltumbabi}a. Glavniakterpredstave bio je glumac Matej Ba{karad. Prema rije~ima reditelja Altumbabi}a, on je zadovoljangluma~komizvedbomBa{karada, te naglasio da je ova predstava za svakoga, ali da, ustvari, i nije: „Za svakoga je zato{to pru`amogu}nostpercepcije svakom gledaocu da do`ivi predstavu na svoj na~in, a nije za svakoga ako ste do{li da gledateneku zabavnu predstavu. Ovaj tekst je ne{to potpuno drugo i mi smo se upravo zbog toga odlu~ili na ovu vrstu teatarskog eksperimenta“ kazao je redi, telj Altumbabi}. Glumac Ba{karad je zadovoljan premijernim izvo|enjemmonodrame, ali smatra da u narednim danima treba jo{ raditi na pojedinim detaljima u predstavi: „Nadamse da }e predstavaimatisvoj`ivot, te da }e nekestvarikoje sammo`damalozaboravionekakodo}i na svoje, i da }e predstavabitipredstava, barem u mojoj glavi“ kazao je Ba{karad. , S. K.

tada predstavljamo i na{e pozori{te, na{ grad, ali i dr`avu“ kazao je , Malko~evi}. Ina~e, pored glumaca iz predstave „Helverova no}“ na ju~era{njoj konferenciji za novinare obratili su se i direktor Pozori{ta Armin ]ati} i novi umjetni~ki direktor Midhat Ku{ljugi}. Oni su napomenuli zna~aj gostovanja u zemljama regiona, jer, kako su kazali, time se potvr|uje kvalitet predstava Narodnog pozori{ta. Tako|er, nagla{eno je da }e se 5. novembra ove godine u prostorijama Narodnog pozori{ta Tuzla odr`ati audicija za dramski studio, za djecu od sedam do 18 godina. Studijom }e rukovoditi glumci Elvis Jahi}, Edis @ili} i Nedim Malko~evi}.
A. [E]KANOVI]

22

OGLASI

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Foto: Sulejman Omerba{i}

24 Pogledi

29. oktobar/listopad 2011.

Progone me jer smetam
O~igledno je da ja u politici nekome smetam, onima koji su svjesni da od moje odgovornosti nema ni{ta, pa sa medijskom hajkom poku{avaju da me javno kompromitiraju, ka`e Mehmedovi} za Poglede
Razgovarala: Mimi \urovi} Rukavina

[emsudin Mehmedovi}, dr`avni poslanik i potpredsjednik SDA

O ISTRAZI Ja sa tim izmi{ljenim doga|ajima nemam apsolutno nikakve veze, te stoga pozivam Tu`ila{tvo BiH da {to prije izvr{i provjere, te o istim obavijesti javnost

Po{tovani gospodine Mehmedovi}u, nedavno je Tu`ila{tvo BiH potvrdilo da postoji istraga po prijavi iz MUP-a RS-a protiv Vas vezano za de{avanja dok ste obna{ali funkciju ratnog na~elnika SJB-a Te{anj, mo`ete li nam pojasniti o ~emu se konkretno radi? - Informisan sam da od 2005. godine, po prijavi MUP-a RS-a, Tu`ila{tvo BiH vr{i provjere po navedenom izvje{taju, a u vezi moje uloge u proteklom ratu. Navodno se vr{e provjere oko izmi{ljenog doga|aja kojeg su po~inili pripadnici oru`anih snaga BiH na liniji sukoba na lokaciji Crnog vrha. U izvje{taju MUP-a RS-a navode se monstruozne konstrukcije koje se mogu vidjeti samo u filmovima, a temelje se na ratno~etni~koj propagandi i la`ima dvojice seoskih varalica, koji su tokom rata, a i ranije, bili saradnici obavje{tajnih slu`bi, te su kao takvi prelazili liniju razdvajanja u toku ratu, odavaju}i vojno sigurnosne podatke. Ja sa tim izmi{ljenim doga|ajima nemam apsolutno nikakve veze, te stoga pozivam Tu`ila{tvo BIH da {to prije izvr{i provjere, te o istim obavijesti javnost. Kako Vi, kao politi~ar, vidite ~injenicu da pomenuta prijava stoji ve} {est godina, a da Vas niko nije ni optu`io ni oslobodio onoga za {ta se teretite u njoj? - O~igledno je da ja u politici nekome smetam, onima koji su svjesni da od moje odgovornosti nema ni{ta, pa sa medijskom hajkom poku{avaju da me javno kompromitiraju. Pomenuti doga|aj niti je bio, niti ja i{ta o tome znam i postavlja se pitanje za{to se ovo izvla~i ba{ u ovom trenutku. Odgovor je jasan: mnogima to odgovara ba{ sad! Nekima u SDA, nekima u okviru stranaka Platforme zbog mog kriti~kog stava o radu federalne Vlade, nekima koji `ele da kompromitiraju odbranu BiH, te time mijenjaju karakter rata u BiH. Postavlja se pitanje za{to nikad nije pokrenuta istraga oko ubistva osam `eteoca jednom granatom ispaljenom iz Doboja u mjestu Kra{evo, op}ina Te{anj, ili o avionskom granatiranju Te{anjke, kada je, tako|er, ubijeno nekoliko djece, a izmi{lja se navodni zlo~in prema srpskim vojnicima. O~igledno je da se `eli skrenuti pa`nja sa stvarnih zlo~ina. Za ovakve aktivnosti anga`uju se seoske varalice koje su na plati u Vladi RS-a, savjetnici, pla}enici Vlade RS-a.

?

?

Veze sa mud`ahedinima
Za{to se tako sporo u BiH osloba|amo zaostav{tine ratnih zlo~ina? - Zbog op}eg napretka i budu}nosti BiH mora se utvrditi istina o pro{losti u BiH i dodijeliti pravda, koliko je vi{e mogu}e na ovom svijetu. Za obnovu povjerenja je vrlo va`no da se procesuiraju svi ratni zlo~ini. Ogroman broj istih nije ura|en u BiH, jer je Sud BiH zatrpan sa nekoliko hiljada prijava od MUP-a RS-a, upravo iz razloga da se ne zavr{e istrage stvarnih ratnih zlo~ina. Haag je uzeo u rad najzna~ajnije,

?

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 25
- Izbor Vije}a ministara je direktno vezan za formiranje parlamentarne ve}ine, te je jasno da je kamen spoticanja i raspodjela odre|enih pozicija u Vije}u ministara. Na zadnjem sastanku politi~kih lidera bilo je dogovoreno kome {ta pripada u Vije}u ministara, ali se nije postigao dogovor oko ni`ih nivoa. Me|utim, ovdje je i konceptualna razlika izme|u platforma{a i ostalih. Nastoji se razbiti nacionalna monolitnost i time ucjene odre|enih politi~kih lidera i stranaka koje imaju za cilj da se u svim institucijama odlu~uje etni~ki, a ne kao u svim normalnim dr`avama. Poznato je da se zala`ete za raspisivanje vanrednih izbora u BiH, ali je ~injenica da kroz va`e}e zakonske propise u BiH to nije mogu}e, kako to rije{iti? - Niti Ustavom, niti bilo kojim zakonom nije definisan slu~aj kakav sada imamo u BiH, jer nema mogu}nosti da se raspusti Parlament i raspi{u vanredni izbori. Me|utim, u BiH postoji i visoki predstavnik kao administrativni organ najvi{eg ranga koji mo`e odlukom raspustiti Parlament i raspisati vanredne izbore ako se ovakva blokada i agonija nastavi. No, takav potez visokog predstavnika mo`e izazvati politi~ke potrese sa velikim posljedicama, {to je malo vjerovatno. Ostaje jedino da se sankcioni{u lideri koji opstruiraju i da se na taj na~in natjeraju da budu konstruktivni u procesu pregovora. Kakva je Va{a procjena politi~ke situacije, da li bi vanredni izbori doveli do jo{ ve}e promjene odnosa politi~kih snaga u BiH? - Takva opcija je mogu}a u BiH, ali kao {to sam rekao, ne bi se zna~ajnije promijenio odnos politi~kih snaga u BiH. To bi, me|utim, bio podstrek pozitivnim procesima u BiH, iako bi se izgubila jo{ jedna dragocjena godina.

?

?

ostalo je posao Suda BiH. Postoji mnogo opstru- O SDA svoj rad u Parlamentu i dru{tveno-politi~kom kcija, te zamjena teza i izjedna~avanje zlo~ina `ivotu uop}e svedem na minimum. To se ne}e i krivice u BiH, upravo radi toga {to je u BiH na- Nema sukoba desiti, ja im poru~ujem da ih se ne bojim, niti pravljena genocidna tvorevina RS, te je ovakvim u SDA. SDA }e, se stidim, te da }e moj politi~ki anga`man biako Bog da, na~inom rada cilj da se ista odr`i u `ivotu. ti i sna`niji i o{triji. Diskreditacija mene kao Ve} dugo se {pekuli{e o Va{em odnosu nad`ivjeti sve li~nosti i politi~ara ne}e im po}i za rukom. prema mud`ahedinima dok ste obavlja- nas i njih Politi~ka pijaca li razli~ite policijske funkcije tokom i posliDugo se ~ekalo i na formiranje Predstaje rata, mo`ete li nam iskreno re}i kakve su vni~kog doma Parlamentarne skup{tibile te Va{e relacije? ne BiH, kakvi su, prema Va{im utiscima, - S obzirom na to da sam ja aktivan u politici kroz odnosi izme|u stranaka koje tamo particitzv. veze sa mud`ahedinima, nastoji se izvr{iti mopiraju? ja li~na i javnopoliti~ka kompromitacija. Nije to - Odnosi izme|u stranaka u PSBiH su korektni, slu~aj samo samnom, ve} se svi Bo{njaci pokume|utim, politi~ki lideri koji vode procese u {avaju prikazati kao potencijalni teroristi i BiH, pona{aju se neodgovorno prema vlasbijela Al-Kaida. Time se `eli prikazati da Internetom titoj zemlji. Sti~e se dojam da je va`nija rasposmo mi Bo{njaci strani element u Evropi, djela fotelja nego evropska budu}nost BiH, te da nismo autohtoni narod i da BiH kao do gra|ana a nije tako. Mi u PSBiH sara|ujemo koliko je takva ne treba da postoji. Na taj na~in se `eli Ve} neko vrijeme imamogu}e spram suprotstavljenih politi~kih stasvijetu poslati iskrivljena slika o stanju u BiH te svoj videoprojekat vova po klju~nim pitanjima za budu}nost i da se nas lak{e eliminira. Islamofobija je na YouTubeu, Petkom u 9, BiH. Jo{ se ne nazire realna parlamentarna u Evropi uzela maha, a ni BiH nije za{ti}ena za{to ste se odlu~ili na korive}ina koja bi mogla da preuzme odgovorod iste. Moramo biti svijesni da su zbog to{tenje interneta kao medinost za vo|enje zemlje. Ovo {to smo vidjeli ga Bo{njaci najugro`eniji u Evropi. Dostoja kojim se obra}ate javnosovu godinu od op}ih izbora, samo je politi~ka janstvo Bo{njaka se na taj na~in minimiziti i koliki su efekti takvog pijaca u kojoj smo, ~ini se, svi gubitnici, a pora i doseglo je najni`u razinu od rata naovanastupa? najvi{e BiH koja zaostaje na svom evropskom mo. Moramo poduzeti sve mjere i radnje da - U BiH je evidentno da putu. se za{titi dostojanstvo nas Bo{njaka i BiH odre|ene stranke ili grupe konPostoji li {ansa da u dogledno vrijekao dr`ave. Zanimljivo da niko ne postavtroli{u medijski prostor, te na me bude formirana parlamentarna lja pitanje {ta je sa hiljadama stranaca na taj na~in nastoje da osvoje ve}ina i kakva bi ona, i ako se formira, resrpskoj strani, Grka, Ukrajinaca, Rusa, Busimpatije bira~a i da do njih alno mogla biti, koliko jaka i na kojim osgara, Rumuna. Li~no sam imao odnos plasiraju svoje politi~ke stanovama napravljena? prema strancima kao i prema ostalim vove. Me|utim, astronomskim - Kako sada stvari stoje, postoje dva potpugra|anima BiH koji su se stavili na rasporazvojem komunikacijskih sisno suprotstavljena politi~ka bloka, stranke laganje odbrani BiH. A koliko znam, najvitema otvaraju se mnoge druge Platforme i antibosanske stranke. I one tre{e im je rje{enja o upisu u bh. dr`avljanstvo mogu}nosti komunikacije sa ba da naprave sporazum o ve}ini koja treba potpisao Sredoje Novi}! Poseban akcenat javno{}u, kao {to su socijalne da bude stabilna, {to ne garantuje prosperitreba staviti na tzv. mud`ahedine koji su domre`e, koje su dostupne masi. tet i politi~ku stabilnost BiH, ali nema alter{li u BiH dok je bila u potpunom okru`enju, Ja sam se odlu~io da svakog native osim da se platforma{i isklju~e i da se jer su im susjedne dr`ave davale neophopetka na kraju sedmice naostale stranke uklju~e u formiranje parladna dokumenta i time ih uvla~ili u BiH bez pravim osvrt na aktualna pitamentarne ve}ine koja bi bila veoma slaba i prethodne provjere ko su i {to su. Poznat je nja u BiH i na taj na~in oste{ko bi funkcionirala, ali je teoretski mogu}a. slu~aj hap{enja takvih u Zeni~ko-dobojvje`im politi~ko mi{ljenje onih U takvim uslovima, osim {to bi BiH stagniskom kantonu, kada sam ja bio ministar koji `ele da saznaju ne{to vi{e rala, bila bi u opasnosti i od uru{avanja i slaMUP-a tog kantona. Tada su dovo|eni rao pojedinim temama. Do sada bljenja ve} postoje}eg sistema. Alternativa tnici koji su imali zadatak da rade lo{e stvase to pokazalo kao veoma jak ovim dvjema varijantama su vanredni izbori koje se pripisuju Bo{njacima. Trebalo je alat u komunikaciji sa gra|aniri, {to ne bi donijelo zna~ajne promjene na opstati kao Bo{njak od 2001. godine, za vrima i {irokim masama, jer ljupoliti~koj sceni, osim {to bi izgubili jo{ gojeme Alijanse za promjene. I danas se vudi vide, slu{aju i komentari{u dinu na pripremama i provo|enju izbora. ku posljedice tog perioda. {to sam ostavio kao moNi Vije}e ministara BiH nije formiUtjecajan ste dr`avni poslanik, gu}nost, jer ja sam ipak njihov rano vi{e od godinu dana nakon ali i strana~ki funkcioner, mo`e li zastupnik i dobro je da ~ujem odr`anih op{tih izbora, da li je glavna ova istraga Tu`ila{tva BiH sada utjecami{ljenja razli~itih ljudi, po ko~nica tome nemogu}nost dogovora ti na te Va{e polo`aje? raznim pitanjima. oko raspodjele klju~nih pozicija ili razli~iti - Cilj kreatora kampanje protiv mene je politi~ki koncepti politi~kih stranaka? umanjenje moje politi~ke snage, te da ja

?

SDA je ki~ma BiH
Potpredsjednik ste SDA, ~esto se sukobljavate i sa svojim strana~kim kolegama, oko ~ega najvi{e? - SDA je, izgleda, ostalajedinademokratskastranka i izlo`enasudujavnosti, jer unutarstrana~kerasprave se u javnosti do`ivljavaju kao sukobi i podjele, {to nije ta~no. Mi unutar SDA imamo organe u kojimaimamosna`neraspravekojerezultirajustavom koji je obavezuju}i za sve na{e ~lanove. Ne vidimnistalo{e u tome, jer je to normalandemokratski politi~ki dijalog, koji nisam primijetio u drugim politi~kim strankama, kao ni to da se takve rasprave objavljuju u medijima. SDA ima svoje probleme, ali ima i minimum jedinstva oko najva`nijih pitanja u BiH. SDA je va`nija od bilokojegpojedinca i mi u SDA tome pridajemo veliki zna~aj. Ipak je SDA ki~ma BiH i moramo je ja~ati i njegovati. Koliko je SDA trenutno jedinstvena i koliko su ta~ne pri~e koje se plasiraju putem Dnevnog avaza o stalnim sukobima unutar SDA? - Pa gledajte, SDA je demokratska stranka u pravom smislu rije~i. Mi imamo unutarstrarna~ki konstruktivan dijalog i to nam ne predstavlja problem. Imamo i razli~ito mi{ljenenje, problem je {to jedni misle da je SDA ve} lijevo u odnosu na SDP, dok drugi misle da je SDA i dalje u politi~kom centru. No, to ne zna~i sukobe, ve} politi~ku demokratsku borbu mi{ljenja i mi se tako i pona{amo, to {to drugi vide sukobe u tome, nije na{ problem, ve} njihov. Nema sukoba u SDA. SDA }e, ako Bog da, nad`ivjeti sve nas i njih. Kako komentari{ete sve ~e{}e negativne natpise o ~elnicima SDA, Bakira Izetbegovi}a, Sulejmana Tihi}a... u Dnevnom avazu i {ta se, ustvari, time `eli posti}i? - Svaka javna li~nost je izlo`ena sudu javnosti i mediji mogu da pi{u o takvima {ta god `ele, no to je nedostatak kako javnog kodeksa, tako i odgovornosti za javno izre~enu rije~, jer nije problem davati ocjene u javnosti, ve} je problem {to se iznose tvrdnje koje nisu istinite, onda nastaju problemi. [ta pojedinci misle posti}i negativnim napisima, sasvim je jasno, politi~ka i svaka druga diskreditacija politi~kog protivnika je prioritetna, ali u `aru politi~ke borbe naprave se velike nepravde ljudima, i li~no sam to iskusio. Za sada ne vidim veliki problem u tome jer je na{a javnost navikla na pau{alne ocjene, te je vrlo nizak nivo povjerenja u vijesti javnih glasila.

?

?

?

?

?

?

?

?

26 Pogledi

29. oktobar/listopad 2011.

Prva hap{enja u istrazi za ratne zlo~in

Ko je sve ubijao
i kasarni “Viktor Bubanj”?
a osnovu naredbe D`evada Muradbegovi}a, tu`itelja Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine, agenti SIPA su u ju tar njim sa ti ma 20. okto bra u Sa ra je vu uhapsili Besima Muderizovi}a (59) i Ramiza Avdovi}a (56). Prema objavljenom saop}enju Tu`iteljstva BiH, Muderizovi} i Avdovi} se “sumnji~e da su u toku 1992. godine, na podru~ju Sarajeva, ta~nije u prostorijama biv{e kasarne “Viktor Bubanj” i na Petom spratu Cen tral nog za tvo ra (CZ) u Sa ra je vu, po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” . Tu`iteljstvo je objavilo da su pretreseni stano vi osu mnji~enih. Tu`itelj je pre dlo`io odre|ivanje pritvora, tvrde}i da bi “boravkom na slobodi osumnji~eni mogli da ometaju istragu i vr{e uticaj na svjedoke i ostale osumnji~ene koji se nalaze na slobodi” “Odre. |ivanje pritvora je neophodno zbog toga {to bi njihovo pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnog reda” stoji u saop}enju Tu`iteljstva BiH, ko, je je zatra`ilo da se osumnji~enima odredi mjera pritvora u trajanju od 30 dana.

u Centralnom zatvoru
N
MUP Republike Srpske

Prijave iz 2005. protiv 79 lica
- Ministarstvo unutra{njih poslova Republike Srpske je povodom preduzetih mjera i radnji na istra`ivanju i dokumentovanju krivi~nih djela protiv ~ovje~nosti i vrijednosti za{ti}enih Me|unarodnim humanitarnim pravom po~injenih nad licima srpske nacionalnosti u Okru`nom vojnom zatvoru, tj. logoru poznatijem u javnosti kao kasarna JNA “Viktor Bubanj”, dana 14. jula 2005. godine Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo podnijelo izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu protiv 38 osumnji~enih lica zbog postojanja sumnje da su u periodu od 1. septembra 1992. godine do 21. novembra 1995. za vrijeme trajanja oru`anih sukoba u BiH po~inili krivi~na djela iz ~lana 172. do ~lana 175. KZBiH, tj. zlo~in protiv ~ovje~nosti, ratni zlo~in protiv ranjenika i bolesnika i ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika. Izvje{taj je zatim proslije|en na ocjenu i dalje postupanje u nadle`nost Tu`ila{tva BiH. Tako|e, MUP RS-a je dana 30. juna 2005. godine Okru`nom tu`ila{tvu u Isto~nom Sarajevu podnijelo izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu protiv 41 osumnji~enog lica zbog postojanja osnova sumnje da su za vrijeme trajanja oru`anih sukoba u BiH u Centralnom zatvoru u Sarajevu po~inili vi{e krivi~nih djela iz ~lana 171. do ~lana 180. KZBiH, tj. zlo~in protiv ~ovje~nosti, ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva, ratni zlo~in protiv ranjenika i bolesnika, ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, organizovanje grupe ljudi i podstrekavanje na u~injenje krivi~nih djela genocida, zlo~in protiv ~ovje~nosti i ratni zlo~in kao individualna krivi~na odgovornost. Prema informacijama kojima raspola`emo, u Tu`ila{tvu BiH je objedinjena istraga u oba predmeta “Viktor Bubanj” i “Centralni zatvor” s ob, zirom na to da su lica srpske nacionalnosti, koja su bila zato~ena na petom spratu Centralnog zatvora u Sarajevu, prebacivana u logor “Viktor Bubanj” gdje su nakon fizi~kog i psihi~kog zlostavljanja ponovo vra}ena u , Centralni zatvor i obratno” odgovorila je Mirna [oja, portparol MUP-a RS, a na pitanje Pogleda o istragama za Centralni zatvor i “Viktor Bubanj” .

@ivi i mrtvi
Advokat Mirza Kova~, branilac Ramiza Avdovi}a, ka`e da je svoja stajali{ta iznio u `albi na Rje{enje o odre|enju pritvora svom branjeniku. Ne `eli da daje izjave za javnost, tvrde}i da su novinari zloupotrijebili ranije kontakte, pripisuju}i mu izjave zbog kojih sada ima proble-

ma. U osnovi, Kova~ za Oslobo|enje ka`e da je njegov klijent bio samo obi~an stra`ar, na koga se niko od saslu{anih svjedoka nije ni `alio. Uputio je `albu na njegovo pritvaranje. Ni advokat Emir Kapid`i}, branilac Besima Muderizovi}a, nije `elio govoriti za novine: “Tek je pokrenuta istraga i jo{ nije odlu~eno ni o pritvoru. Rano je za izjave”. Na pitanje ospo ra va li da je nje gov kli jent obav ljao du`nos ti za mje ni ka upra vni ka na Pe tom spratu CZ-a i upravnika u zatvoru u kasarni “Viktor Bubanj” Kapid`i} dodaje: “Ja ni{ta ne , osporavam, samo ka`em da Tu`iteljstvo nije dostavilo ni dokumentaciju o tome na kojoj je funkciji bio moj branjenik. Stvarno ne mogu dati izjavu” . Us ko ro se ispos ta vi lo, upra vo iz izja va advokata Kova~a i Kapid`i}a, da istraga obuhvata 25 osumnji~enika. Protiv nekolicine istraga je obustavljena zbog njihove smrti. Popis osumnji~enih, pak, nije dostupan javnosti jer je istraga kao i uvijek – tajna. Ali, pri~a o tome {ta se sve de{avalo tokom ratnih godina u sarajevskom Centralnom zatvoru i kasarni “Viktor Bubanj” koja je kasnije pre, imenovana u kasarnu “Ramiz Sal~in” to, kom proteklih godina bezbroj puta je u razli~itim prijavama ispri~ana. Izjava, koju je Srna pripisala advokatu Kova~u, kako je “zatvoren obi~an stra`ar, dok po Sarajevu {etaju osobe koje su srpske gra|ane zatvarale, tukle, batinale i ubijale” privukla je , posebnu pa`nju jer govori o mrtvima i `ivima na listi navodno osumnji~enih za ratne

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 27

ne nad zarobljenim Srbima u Sarajevu
Centralni zatvor i Sud BiH: Simboli pravde - mjesta zlo~ina

Ismet Bajramovi} ]elo: Iz zatvora do {efa Petog sprata?

Advokat Du{ko Tomi}, svjedok u istrazi o “Viktor Bubnju”

@iv sam, hvala Karkinu i ]eli
- Svaki put kad u|em u Sud BiH, zaboli me stomak. Ne{to me presije~ebolno. Tamo sam proveostotinukrvavihdana. Ali, {utio sam o tome, misle}i da je to u interesu dr`ave. Vi{e ne}u da {utim, treba da se zna i odgovorni za stradanje ljudi u logorima treba da budu ka`njeni. Ja imam puno pravo to da tra`im. Jedan sam od rijetkihkoji je pro{aokrozlogore na sve tri strane. Na srpskoj strani sam bio zatvoren dva mjeseca kod [umara na Trebevi}u, mu~en sam, lomljen,ali sam ostao`iv. Spasio me smrti PredragKujund`i}. Sedamdana sam bio u vojarni kod Ivice Raji}a. Vodili su me iz dana u dan na minska polja, na kojima sam gledao raskomadane le{eve `ivotinja. Tamo me spasio fra Ivan Pervan da me ne ubijumomciDominikaIlija{evi}a Come i Ivice Raji}a koji su htjeli pare Dje~ije ambasade. Stotinudana sam proveo u logoru“Viktor Bubanj” Prvo su me 27 dana vodi. li svakog dana iz Unisa na ispitivanje u zgradu SDB-a, onda u “Viktor Bubanj”. Bio sam i u sarajevskomCentralnomzatvoru. Nabiju mi kapulja~u na glavu i vode me po no}i, da ne znam ni gdje ni ko me vodi. Zave`u me lancem za radijator. Niko ni ~voku ti ne udari, ali poslije dva dana ne mo`e{ na noge. Sav utrne{, utrnu ti i noge i plu}a i srce. Prijavio sam mu~enjaIdrizuKamenici, koji je tada bio

predsjednikVojnogsuda, ali mi je on rekao da {utim: “[uti, Tomi}u, i mene ho}e da ubiju!” rekao mi je Kamenica. , Znam i ko su bili mu~itelji i {ta su radili. Slu{ao sam vrisakljudi iz Hrasnicekoji su bili zatvoreni u }eliji do mene. Pri~ali su mi o svojim stradanjima. Slu{ao sam krikove i jednog silovanog mu{karca. Govorim istinu. Neko mora da odgovara za sve ono {to se de{avalo u ovomlogoru. Pre`ivio sam samozahvaljuju}iFahrijiKarkinu i IsmetuBajramovi}u ]eli. Karkin je poslao ]elu da do|e kod mene i da me pred svima poljubi. ]elo me zagrlio i rekao mi da sam dobar ~ovjek i da se ni{ta ne brinem. To me je spasilo. Da nije bilo Karkina, ne bih pre`ivio. Ka`em da je “ViktorBubanj”bio logor, a ne zatvor jer su tamoneometanulaz u svakom trenutku imali bezbjednjaci. Sreo sam i IsmetaMehi}a, koji je bio vojnitu`ilac. Meni je tu`ilac bio Branko[ljivar. Kad god ga vidim, sjetim se da je, zastupaju}ioptu`bu, rekao da sam se ljubio tri puta. Jesam, ljubio sam se tri puta i to je moj grijehzbogkoga sam zatvoren. Mene su 1994. optu`ili za “saradnju sa neprijateljem” Takvaoptu`bausredrata je . bilaravnasmrtnojkazni. Najte`e mi je bilo kad su mi do{li i ponudili mi da napi{emmolbu za AlijuIzetbegovi}a, kako bih bio pomilovan i pu{ten. Rekao sam da

Du{ko Tomi}

Ramiz Delali} ]elo: U istrazi tretiran kao zatvorenik

ne}umoliti, jer sam nevin. Tih dana je u Sarajevu bio jedan ameri~ki diplomata RalphJonhson, koji je pitao za mene i mojezdravlje. To je pomoglo da se ubrzaproces. Znao sam da nemamojekrivice i da moram biti oslobo|en na svakom su|enju. AmirJaganjac je bio predsjednik Vije}a koje me je oslobodilo. Vjerujem da je neophodna ilustracija u na{im sudovima i tu`ila{tvima. Nema mjesta za one koje su bili vojni tu`ioci i vojne sudije. Ja sam u`asnut i onim{to se de{ava u Bijeljini. Gotovopolasudija je u~estvovalo u ratnomperiodu u prikrivanju zlo~ina Radovana Karad`i}a. Glavnitu`ilacNovakKova~evi} je bio vojni tu`ilac kod Radovana Karad`i}a, a sad podnosi niz prijava protiv menekako bi me onemogu}io da radim. Nema napretka dok se sudovi i tu`ila{tva ne distanciraju od ratnih vojnih tu`ilaca i sudija.

]ELE Me|u 25 osumnji~enih, koji su imenovani u Rje{enju o odre|ivanju pritvora, prema izjavama slu`benih osoba koje su imale uvid u dokument, nalaze se samo tri ili ~etiri mrtve osobe, protiv kojih je obustavljen postupak. To su, prije svih, dvojica sarajevskih ]ela
i va`an u ratnom Sarajevu, znaju svi koji su rat proveli ovdje. Urbana legenda ka`e da je ]elo, uo~i samog rata, jo{ bio na izdr`avanju kazne u zeni~kom zatvoru, odakle je u Sarajevo stigao po osobnom nalogu upravnika Centralnog zatvora?! Kako god, ]elo Ismet je okupio jedinicu ~iji je {tab bio smje{ten uz sami Centralni zatvor. Njemu i jedinici koju je vodio, pripisuju se neposredne ratne zasluge za odbijanje napada vojnih specijalaca koji su famoznog drugog maja 1992. nasrnuli na zgradu Predsjedni{tva BiH. ]elo se, tvrde njegovi `ivi suborci, u potoku nadomak Predsjedni{tva osobno obra~unao s njima. John F. Burns, novinar New York Timesa i jedan od najpoznatijih ratnih izvje{ta~a iz Sarajeva, u tekstu “Bande u Sarajevu brinu diplomate” objavljenom 4. oktobra 1993, opi, suje kako je Ismet Bajramovi} imao poseban tretman u ko{evskoj bolnici nakon ranjavanja za koje medicinari i danas tvrde da samo fenomeni pre`ivljavaju. Ismet Bajramovi} je lije~enje nastavio izvan BiH, za njegovo izmje{tanje je dobijena vanredna suglasnost ~etni~kih oficira, no u samom Sarajevu godinama se polemiziralo sa ~ijih je polo`aja

zlo~ine u zatvoru u kasarni “Viktor Bubanj” . “Me|u 25 osumnji~enih, koji su imenovani u Rje{enju o odre|ivanju pritvora, prema izjavama slu`benih osoba koje su imale uvid u dokument, nalaze se samo tri ili ~etiri mrtve osobe protiv kojih je obustavljen postupak. To su, prije svih, dvojica sarajevskih ]ela, koji su u tom trenutku imali razli~ite uloge vojnog policajca i zatvorenika.”

]elo i ]elo
Ismet Baj ra mo vi} ]elo je, po do sa da{ njim saznanjima raznih istra`itelja, obavljao

du`nosti zamjenika komandanta vojne policije Glavnog [taba TOBiH, bio komandir jedinice vojne policije za op}inu Centar Sarajevo te istovremeno i upravnika tzv. Pe tog sprata Centralnog zatvora u Sarajevu. Po nala zi ma is tra ge, ]elo je bio di rek tno na dre|en slu`be nim oso ba ma na tzv. Pe tom spra tu Centralnog zatvora, a potom je, na vo dno, za je dno sa svo jim ko man dan tom Ke ri mom Lu~are vi}em osno vao za tvor u kasarni “Viktor Bu banj” kao “centralno sa, birali{te” . Koliko je Ismet Bajramovi} ]elo bio mo}an

NALOG Urbana legenda ka`e da je ]elo, sa izdr`avanja kazne u Zenici, stigao u Sarajevo po osobnom nalogu upravnika Centralnog zatvora?!

28 Pogledi
stigao snajperski hitac kojim je ranjen. Burns svjedo~i da je ]elin tretman u bolnici bio daleko iznad tretmana koji su imali ostali, bezbrojni ranjenici koji su stigli do bolnice za prvih godinu i po rata. Pored njegovog kreveta su prolazili najva`niji doktori u gradu i najmo}niji vojni i vladini zvani~nici, pisao je Burns. Istina je da je ]elo i u godinama nakon povratka u Sarajevo imao identi~an bolni~ki tretman. Prona|en je mrtav 17. decembra 2008. u sta nu na vrhu Ci gla na, a is tra`itelji su konstatirali samoubojstvo. Neki od Bajramovi}evih ratnih saradnika su tako|er bili pod istragom, poznato je jo{ iz ranije prikupljenih izjava i svjedo~enja u kojima se naj~e{}e pominjao Slavko Erceg, dok su istra`itelji ustanovili da je Samir Kahfed`i}, zvani Kru{ko, bio u jedinici kojom je komandovao Jusuf Juka Prazina. Kru{ko, jedan od mo}nijih Jukinih vukova, poginuo je u januaru 1993. na Igmanu, u jednoj od akcija sre|ivanja stanja unutar Armije BiH: tom prilikom ranjeno je devet vojnika, 158 zarobljeno, a Juka je pobjegao i kasnije se priklju~io Ka`njeni~koj bojni Mladena Naletili}a Tute (barem je takvu iskaznicu pokazao rahmetli Arifu Pa{ali}u, nekada{njem komandantu ^etvrtog korpusa ARBiH). Ramiz Delali} ]elo bio je prvo komandant Tre}e brdske, potom Devete motorizirane, no u kontekstu ove istrage, ]elo Ramiz je, zapravo, tretiran kao zatvorenik u Centralnom zatvoru. Zatvorenici srpske nacionalnosti u svojim ranijim izjavama, u kojima opisuju mu~enja u Cen tral nom za tvo ru i “Vi ktor Bubnju” posebno govore o Cacinim i drugim , borcima koji su se - tako|er kao zatvorenici - isticali u njihovom provociranju i mu~enju. Nije poznato {ta se ta~no stavljalo na teret Delali}u u istrazi za zlo~ine u Centralnom zatvoru: ubijen je 27. juna 2007. godine u Sarajevu, a njegovo ubistvo je - po najnovijim saznanjima - tako|er predmet istrage. Od `ivih, a poznatih komandanata ratnog Sarajeva, me|u osumnji~enima se pominje Kerim Lu~arevi} Doktor, komandant jedinice Vojne policije pri Glavnom {tabu TOBiH u Sarajevu. Istra`itelji vjeruju da je upravo Lu~arevi} bio nadre|en upravi Petog sprata u Centralnom zatvoru, dakle Ismetu Bajramovi}u ]eli i njemu podre|enima. Lu~arevi} je bio i komandant 14. brigade TO Republike Bosne i Hercegovine, koja je kasnije preimenovana u 101. brigadu Armije BiH. No, Doktor je ionako jedna od zanimljivijih ratnih pri~a: pod svojom komandom imao je jaku jedinicu koja je uspjela deblokirati Dobrinju. Na mjestu komandanta Vojne policije bio je jedva ~etiri mjeseca - od oktobra 1992. do februara 1993, kada je me|u prvim ratnim komandantima bez sta`a u biv{oj JNA - smijenjen. Danas ne `eli govoriti o istragama.

29. oktobar/listopad 2011.

Strahinja @ivak

@ivim da svjedo~im
Strahinja @ivak je ro|en 1932. u Br|anima kod Konjica. Radio je u PTTu Konjica i Sarajeva, a potom kao vanredniprofesor za stru~nepredmete u srednjim {kolama u Sarajevu. Proveo je ve}i dio rata u CZ-u i logoru “Viktor Bubanj”. U Bradini su ubijeni njegovi sinovi Slobodan i Velimir, majka Bosiljka, te desetoro bli`ih ro|aka. Objavio je devet knjiga dokumentarne proze o ratnom stradanju Srba, a njegovo svjedo~enje je zabilje`eno i u dokumentarnom filmu “Jauk”, u kome se tvrdi da je pred crkvu u Bradini 26. maja 1992. izvedeno i strijeljano 37 Srba. Me|u strijeljanima su bili i bra}a Slobodan i Velimir @ivak. Njihov otac Strahinja @ivak vijest o ubijenim sinovima dobio je preko Crvenog krsta pismom od brata \or|a iz Smedereva, poslije godinu dana: “Ja sam @ivak Strahinja, ro|en 1932, zarobljenik koji sam razmijenjen 9. 11. 1994, bio osu|en na 15 godina zatvorske kazne. Uhap{en sam sa bolni~kog kreveta sa traumatologije, sredinom aprila 1992. godine, jo{ sam bio u te{kom stanju sa o{te}enim nogama u gipsu, sproveden sam u Centralni zatvor. Bio sam u Centralnom zatvoru 4 dana, onda sam deportiran u zarobljeni~ki logor “Viktor Bubanj” u Sarajevu, gdje sam bio u istraziosammjeseci, da bi nakon tih silnih ispitivanja na osnovu iznu|enog iskaza, bez svjedoka, bez argumenatanavodno po njihovim saznanjima, poslije ~i{}enja i masakra nad srpskimnarodom na podru~ju konji~ke op}ine, posebno Bradine, Br|ana, Donjeg Sela, i drugih sela i zaselaka, tako da su mnogi poubijani, pozatvarani i oni su na osnovu toga, to se sve desilo koncem maja, do{li i po mene na bolni~ki krevet, sa saznanjem da sam ja bio u op{tinskom odboru, odnosno potpredsjednik SDS-a, kao legalne stranke u to vrijeme, kad je bio politi~ki pluralizam, kao {to su bile i sve druge stranke, SDA, HDZ. Oni su na osnovu toga meni imputirali da sam ja u tim politi~ki prelomnim trenucima imao uticaja da dijelim BiH, da stvaramo nekakvu posebnu dr`avu, mada 1991. godine, kad se meni sve to pripisuje, bila je dr`ava Jugoslavija, odnosno nema veze sa suverenom BiH. Nisu imali nikakvih argumenata, ni svjedoka da sam stvarao paravojne formacije i naoru`avao ljude, da sam ostvarivao saradnju sa Armijom koja je u to vrijeme bila na{a zajedni~ka armija. Su|enje mi je zakazano poslije 8 mjeseci istrage gdje sam le`ao u }eliji na betonu, gdje je bilo po 16 ljudi na povr{ini od 6 kvadrata, sa ranama koje su curile, bez zdravstvene za{tite a za vrijeme su|enja nisam imao nikakve pravne za{tite. Moj slu~aj je presedan, mene uzimaju sa bolni~kog kreveta kao ratnog zarobljenika, gdje sam iskrvario, gdje sam iscrpljen, gdje sam do{ao na 42 kilograma te`ine, ispod 50 posto te`ine koju sam imao, dakle nisam bio ni fizi~ki ni psihi~ki sposoban ni da se branim ni da odgovaram na te optu`be i silna maltretiranja koja su prema meni vr{ena. Osu|en sam na kaznu od 15 godina. ^im sam osu|en u “Viktor Bubnju”

preporu~ili su mi upravnik i neki zdravstveni radnik, tehni~ar, da odmah idem da napravim molbu da me prebace u CZ jer tamo ima krevet, nije beton. U “Viktor Bubnju” smo dobijali za doru~ak, oko 10 sati, {olju gorkog ~aja, bolje re}i, vode; i jednu k’o cigaret-papir {nitu kruha i u 16 ~asova tanjiri} supe, gdje je bio jedan makaron ili nijedan. Tako da je to bilo vrlo lo{e i po{to sam bio bolestan i iskrvario, do{ao sam u te{ko i tjelesno i mentalno stanje. Zahtijevao je advokat da se uputim u bolnicu, da se to su|enje prema meni sada ne vr{i dok se ne popravi zdravstveno stanje, me|utim, to nije prihvatio predsjednik. Koliko su bili uslovi vrlo te{ki i lo{i, najbolje pokazuje podatak da je dosta ljudi umrlo u “Viktor Bubnju” koliko se , sje}am, oko 13, ne mogu se sjetiti svih tih podataka, s obzirom na to da nisam izlazio ni u {etnju jer sam najvi{e le`ao, ali znam nekoliko imena kada su jednosta-

DOKTOR POD ISTRAGOM Od `ivih, a poznatih komandanata ratnog Sarajeva, me|u osumnji~enima se pominje Kerim Lu~arevi} Doktor, komandant jedinice Vojne policije pri Glavnom {tabu TOBiH u Sarajevu. Istra`itelji vjeruju da je upravo Lu~arevi} bio nadre|en upravi Petog sprata u Centralnom zatvoru, dakle Ismetu Bajramovi}u ]eli i njemu podre|enima
odvo|eni u ne po zna tom prav cu i po tom navodno islje|ivani i mu~eni na razli~litim lokacijama u gradu. Koordinacioni tim MUPa RS-a je prikupio podatke o velikom bro ju lju di, ali za sa da ni je po zna to o ko li ko slu~ajeva prisilnih nestanaka se govori u istrazi za Centralni zatvor i “Viktor Bubanj”. Sigurno je da }e biti najdu`i spisak onih ko ji su to kom za to~enja bi li izlo`eni fi zi~kom i psihi~kom zlostavljanju. Rije~ je o desetinama svjedoka koji su ve} dali svoje iskaze u ovoj istrazi. Nema sumnje da }e u javnosti posebno te`ak odjek imati optu`be za silovanje `ena, ali i silovanja mu{karaca o ~emu svjedo~i Du {ko Tomi}. Mu {karci su, na vodno, “silovani gura njem pendreka u ~mar” i o tome }e `rtve sada svjedo~iti. U ovoj istrazi i nisu samo dva zatvora: istraga obuhvata i druga mjesta za koje svjedoci tvrde da su bile zato~ene, prije svega, osobe srpske nacionalnosti, ali i drugi nepodobni. Po lokacijama, zapravo je rije~ o nekada{njim {tabo vima raznih je dinica: Borsalino na Alipa{inom Polju, Treska na ^engi}-Vili, zgrada @I[-a na Pofali}ima, zgrada obdani{ta na Otoci, vojni zatvor Pete motorizirane brigade na Dobrinji, te Hrasnica. Prema saznanjima Oslobo|enja, sve ove lo-

Mu~enja, silovanja, ubistva
Spisak mogu}ih optu`bi u ovoj istrazi je dug, a mo gu}i svje do ci broj ni. Op tu`be uklju~uju ubistva, jer je i dalje nepoznat broj zatvorenika podlegao povredama i posljedicama mu~enja i fizi~kog zlostavljanja. Spominje se izme|u 5 i 10 slu~ajeva ubistava. Me|u osumnji~enima jo{ niko - zanimljivo - ne pominje ni Ministarstvo odbrane ni ministre i njihove zamjenike, koji su ne samo formacijski bili nadle`ni zatvorima. Prvi ratni ministar odbrane RBiH bio je Jerko Doko, njegov zamjenik Mu nib Bi si}, pa nema sumnje da }e barem biti me|u ispitanicima. Podaci o istrazi i optu`nicama su prili~no nepo uzdani, ali i dostu pni. Je dan od mo gu}ih slu~aje va je ubis tvo Pe re Pikuli}a iz sara jevskog na selja Aneks. Jo co Ne{kovi} se opisuje kao mesar, ubijen u stanici milicije u ulici Marka Maruli}a. Dragan Zeli} se tako|er navodi kao `rtva ubijena u Centralnom zatvoru i srpski istra`itelji direktno terete dvije osobe za njegovo ubistvo. Za Ostoju [oju se, pak, tvrdi da je odveden u “Viktor Bubanj” ali da je ubi jen snaj, perom na Marin Dvoru. Srpski izvori govore o velikom bro ju sarajevskih Srba koji su

Jusuf Juka Prazina: Istra`itelji zainteresirani za Kru{ku

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 29
BRATOVA PORUKA U logoru sam dobio bratovu poruku: “Dragi brate, moram ti re}i istinu, djece nema vi{e”. Rekao sam sebi: “Ne, ho}u da `ivim, da svjedo~im, ne}u da umrem”
Ljekari Crvenog krsta su me pregledali i rekli da me treba osloboditi i uputili su neki akt pravosu|u da se ja oslobodim. Za 30 mjeseci nisam dobio ni paketa ni odje}e, nego su mi davali zatvorenici koji su iz Sarajeva, pa su imali posjete, pa bi mi ne{to dali od ove garderobe, a i ja bih ne{to davao njima, ostavio bih neku konzervu dobijenu od CK-a, pa je zamijenio za ko{ulju itd. Bila je velikau{ljivost, nismo imali ni ve{a ni pra{ka, bilo je no}i da uop{te ne mogu zaspati od va{ki. Imao sam dva sina, jedan diplomirani pravnik, jedan pravnik prvog stepena, to su bila djeca za uzor i po odgoju i po pona{anju i po dru{tvenom odnosu i pona{anju, ali {ta mogu, njihova takva sudbina, svako prati svoju sudbinu. Znam gdje su sahranjeni, znam kako su i izginuli, nisu mu~eni, nisu pa}eni, {ta mogu, `ivjeti se mora, bili su civili i nisu imali veze sa vojskom. Kad sam dobio u logoru posredstvom Crvenog krsta od brata \or|a iz Smedereva poruku u kojoj mi javlja: “Dragi brate, moram ti re}i istinu, djece nema vi{e”, tad sam bio, takore}i, klini~ki mrtav, nepokretan, tu na betonu, krvavi zidovi, tuga, rekao sam: “Ne, ho}u da `ivim, da svjedo~im, ne}u da umrem” kriknuo , sam. Bilo nas je nekoliko tu nepokretnih. “Ta moja re~ je i naziv moje prve knjige “@ivim da svjedo~im”.

vno izno{eni u }ebadima i ~ar{afima: Uro{ Rakanovi}, Zoran Od`akovi}, Mato ]erani}, ]. je nestao, je li umro, ne znam ta~no, i jo{ neki drugi, nadao sam se da }u i ja oti}i tim putem. Ve} sam bio u CZ-u kada sam dobio poruku od brata\or|a iz Smederevagdje mi je saop{tio da mi djeca nisu `iva, da mi je majka umrla, da mi je sva porodicaraseljena, da mi je ku}auseljena, da mi je stan useljen, da mi je sestra jedna iseljena u Bar sa djecom, druga sestra u izbjegli{tvu u Binje`evu kod Had`i}a, tako i druga rodbina, to saznanje o tragediji jo{ vi{e me ubilo, utuklo, ali moram re}i istinu, slu`beno osoblje u CZ-u je bilo veoma korektno, omogu}ili su mi da stalno mogu da le`im, nisam mogao ni{ta ni da radim, bio sam oslobo|ensvih redarstva i tih du`nosti, me|utim, vrlo je bilo te{ko, vi{e jedno psiholo{ko iscrpljivanje, od strane zatvorenika muslimanskenacionalnostikoji su odgovarali za ova

ubistva, ratnukra|u itd. Provociranje, izazivanje, prozivka,kao {to je nekiAlen, Cacin neki borac, proziva poimeni~no ti i ti da se odmah jave na strijeljanje radi toga i toga itd. Posebno su bili ti u “Viktor Bubnju”moramre}inekeljudekoji su bi, liizuzetnoarogantni i, mislim, tako su ljudetukli i maltretirali kao {to je bio nekiKemo Dautovi}, ~ini mi se, onda neki Safet, onda neki Ali}, taksista, zvali su ga Pukovnik, no}u su izvodili ljude, meni su govorili, tebe }e no} pozobat’ mi }emo te, beubit’, dovodili su nekavojnalica pa me predstavljali evo, to je taj ~ovjek koji je stvarao srpsku vojsku, naoru`avao ljude da bijumuslimane, izvodili me tamo, kad bi do{li strani novinari, televizija, nagonili bi me da moram i}i da me uslikaju i da javestranimlistovimakako sam ja neki veliki kriminalac koji je, eto, maltene izazvao eskalaciju rata u BiH i bio idejni vo|a da se radi ovo sa Bo{njaka {ta se radi itd.

Kerim Lu~arevi} Doktor: Komandant ]eli, prvi smijenjen

Gdje su danas vojne sudije?
U raz go vo ru za Oslo bo|enje Du{ko Tomi} je potvrdio da su me|u sudijama i tu`iocima u “Viktoru Bubnju” bili i Ignjacije Dodik, Senad Kreho, Amir Jaganjac, Davorin Juki}, [aban Maksumi}, Muhamed Podrug, Nihad [eremeta, Vladimir [poljari}, Zlatan Terzi}, Ibrahim Vehabovi} i Ismet Mehi}. Sudija Suda BiH Davorin Ju ki} na vo di u svo joj slu`benoj biografiji da je “od 1992. do 1995. radio kao sudija Okru`nog vojnog suda” Sudija Suda BiH . [aban Maksumi} je tako|e bio od 1992. sudija Okru`nog vojnog suda. Ignjacije Dodik je sada pred sje dnik Kri vi~nog odjeljenja i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda FBiH. Do 1994. je bio sudija Vi{eg suda u Sarajevu, a potom od 1994. do 1996. su di ja Vrho vnog su da HRHB. Advokat Senad Kreho je bio vojni tu`ilac i istra`ni sudija. Su di ja i pred sje dnik Vrhovnog suda FBiH Amir Jaganjac je bio do novembra 1993. sudija Vi{eg suda u Sarajevu, a potom do jula 1996. sudija Okru`nog vojnog suda u Sarajevu.

Davorin Juki}: Sudija Suda BiH ne krije Okru`ni vojni sud

Senad Kreho: Vojni tu`ilac i istra`itelj, danas advokat

Muhamed Podrug se navodi kao predsjednik Vije}a Okru`nog vojnog suda u Sarajevu, koji je sudio za zlo~ine na Kazanima protiv pripadnika 10. brdske

brigade 1994. godine. Osu|en je na uvjetnu kaznu 2005. godine. Sada je advokat. Ismet Mehi}, vojni tu`ilac, sada je advokat.

kacije se u istrazi tretiraju kao mjesta protivpra vnog zato~enja ci vi la u Sa ra jevu i mjesta sa kojih su civili odvo|eni u kasarnu “Viktor Bubanj” na dalju obradu, ispitivanje i su|enja. Branislav Duki}, jedan od najpoznatijih zatvo re ni ka, sa da pred sje dnik lo go ra {a Re publike Srpske, tvrdi da je bio zato~enik u Hrasnici, Centralnom zatvoru i “Viktor Bu bnju” Iako su se pojavili i svjedoci koji su ja. vno tvrdili da je u Hrasnici zapravo dijelio i raspolagao humanitarnom pomo}i, o~ekuje se njegovo svjedo~enje u Sudu BiH. Ne `eli da go vo ri za Oslo bo|enje, prav da ju}i se “lo {im is kus tvi ma sa sa ra jev skim me di ji ma” koji mu, ka`e on, “ospora vaju ~ak i da , je bio zato~enik na ova tri mjesta” Du ki} je . ranije poku{avao da postavi spomen-plo~u, kako bi obilje`io sada{nji kompleks pra vo-

ISTRAGA Po lokacijama, zapravo je rije~ o nekada{njim {tabovima raznih jedinica: Borsalino na Alipa{inom Polju, Treska na ^engi}-Vili, zgrada @I[-a na Pofali}ima, zgrada obdani{ta na Otoci, vojni zatvor Pete motorizirane brigade na Dobrinji, te Hrasnica

sudnih institucija u biv{oj kasarni “Viktor Bubanj” kao stra ti{te. ,

Simboli pravde
Kako god, i Centralni zatvor (Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa) u Ulici Bra ni la ca Sa ra je va i ka sar na “Vi ktor Bu banj”, u sada{njoj Ulici Kraljice Jelene, trebali bi biti simboli pravde, ali su dugo odlaganim i izbjegavanim suo~avanjima sa ratnom pro{lo{}u pretvoreni u mjesta zlo~ina. Sam po~etak istrage u kojoj se dvojici, za veliki dio javnosti nepoznatih osoba, stavljaju na teret ratni zlo~ini u takvim ustanovama, otvara brojna pitanja ratnih odluka i bolne rane sarajevske ratne pro{losti. Tu`itelji najavljuju kako }e upravo ovaj proces dovesti u pitanje i odluku “o pravu vlasni{tva i kori{tenju zgrade, infrastrukture, pomo}nih obje-

kata i pripadaju}eg zemlji{ta za smje{taj Suda Bosne i Hercegovine, Tu`ila{tva BiH i drugih pravosudnih institucija BiH” koju je , 16. oktobra 2002. potpisao tada{nji visoki predstavnik Paddy Ashdown. I tada su, naravno, bile poznate optu`be o ra tnim zlo~ini ma, uklju~uju}i zah tje ve udru`enja `rtava, da upravo na ovom kompleksu bude postavljena spomen-plo~a `rtvama. Umjesto nje, ostale su pri~e o “negativnoj energiji u zgradi, koja stalno producira nove sukobe” Du{ko Tomi}, sarajevski i bijeljin. ski advokat, ka`e da nije jedini koji “osje}a kako ga ne{to bolno presije~e u stomaku kada pro|e kroz ulazna vrata ovog kompleksa pravosudnih institucija”?! U razgovoru za Oslobo|enje Tomi} obja{njava da je do sada {utio o tome, vjeruju}i da je to u interesu dr`ave, ali sada je, misli on, vrijeme da se progovori. Du{ko Tomi} je samo prije desetak dana, kao advokat Miralema Maci}a, govorio o zlo~inima na podru~ju Bradine i Konjica pred sud skim vi je}em ko me pred sje da va su di ja [a ban Ma ksu mi}. Sa da svje do~i o svom zato~eni~kom iskustvu i obja{njava za{to je za njega “Viktor Bubanj bio logor, a ne centralno sabirali{te. Ali, tu je i posebno potresno svjedo~enje Strahinje @ivaka, kome su u Bradini ubijena dva sina, a on sam iz Konjica preba~en u sarajevsku traumatolo{ku kliniku, uhap{en na bolesni~kom krevetu i potom mu~en u Centralnom zatvoru i u “Viktor Bu bnju” @ivak se su gla sio da Oslo . bo|enje obja vi di je lo ve nje go ve tra gi~ne pri~e, koju je ispisao u knjizi “@ivim da svjedo~im” i ispri~ao u dokumentarnom filmu “Jauk” . Sva ova svjedo~enja, s otvaranjem istrage za ratne zlo~ine u Centralnom zatvoru i “Viktor Bubnju” dolaze u javnost kao iz Pando, rine kutije u koju su godinama potiskivane i zatvarane. Njezino otvaranje jeste veliki test, ali i {ansa pravosudnim organima dr`ave BiH da poka`u sposobnost i spremnost dijeljenja slijepe pravde za sve ljude u BiH. Jer, zlo~in je zlo~in, nema naciju ni ideologiju, ma koliko se zlo~inci zaklinjali da su ih vodili vi{i ciljevi. [to se Sarajeva ti~e, rane opsade su jo{ dovoljno duboke da nema razloga da upravo zbog njih krivci ne dobiju imena i prezimena: u vrijeme opsade ovaj se grad ponosio svo jim po ro di~nim `ivo tom i suo sje}anjem u zajedni~koj patnji.
Vildana Selimbegovi}

30 Oglasi

29. oktobar/listopad 2011.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03), a u vezi sa ~l. 5. i 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 49/00, 32/01 i 18/05) i Odlukom o kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 43/11), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raspisuje
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj: 7/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Gornji Vakuf - Uskoplje, objavljuje

za nominiranje/imenovanje kandidata na poziciju ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Ogla{ava se pozicija u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje:

P ON OV N I OGL A S

za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gornji Vakuf - Uskoplje 5/296 - Stru~ni saradnik za trezor - 1 (jedan) izvr{ilac

JAVNI KONKURS

- ^lan Upravnog odbora ................................................................................................1 ~lan Opis pozicije: Zajedno sa ostalim ~lanovima Upravnog odbora vr{i poslove od zna~aja za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja koji se sastoje u: dono{enju Statuta i drugih op}ih akata Federalnog zavoda; dono{enju finansijskog plana, usvajanju godi{njeg obra~una i izvje{taja o radu Federalnog zavoda; utvr|ivanju stope doprinosa u okviru ovla{tenja iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvr|ivanju osnovice za obra~un i uplatu doprinosa koje nisu propisane Zakonom o doprinosima i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju; imenovanju i razrje{enju direktora i zamjenika direktora Sredi{nje i kantonalnih slu`bi; imenovanju komisija i drugih radnih tijela Upravnog odbora, utvr|ivanju organizacije Sredi{nje i kantonalnih slu`bi kao i sistematizacije tih slu`bi; zaklju~ivanju po potrebi ugovora sa nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, staranju o blagovremenom priticanju sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje; ima odgovornost da odr`i fiskalni balans i ne dozvoli stvaranje obaveza prema korisnicima bilo nov~anih ili u vidu vrijedonosnih papira koje ne mo`e pokriti iz prihoda; u~estvuje u drugim aktivnostima Upravnog odbora u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim op{tim aktima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. ^lan Upravnog odbora se imenuje na period od dvije godine i mandat mu se mo`e obnoviti. Za ~lana Upravnog odbora mo`e biti izabran kandidat koji ispunjava op{te i posebne uslove: Op{ti uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci) - da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od {est mjeseci) - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa ne starija od {est mjeseci) - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa ne starija od {est mjeseci) - da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nosilac javne funkcije, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08) (dokaz: izjava ovjerena od nadle`nog organa ne starija od {est mjeseci) - da nije osu|ivan za krivi~no djelo niti prekr{aj (uvjerenje izdato od nadle`nog organa ne starije od {est mjeseci) - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje izdato od nadle`nog organa ne starije od {est mjeseci) Posebni uslovi: - da posjeduje univerzitetsku diplomu — VII stepen (dokaz: diploma ili uvjerenje o zavr{enoj {koli) - zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija(najmanje tri godine), posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja (dokaz: potvrda o radnom iskustvu sa preporukom poslodavca). - da nema privatni finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje u ~iji se Upravni odbor kandiduje (dokaz: izjava ovjerena od strane nadle`nog organa ne starija od {est mjeseci), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava ovjerena od strane nadle`nog organa ne starija od {est mjeseci). - da nije stariji od 63 godine, osim u slu~aju kandidata koga nominira Udru`enje penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu; - sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima; - sklonost prema timskom radu; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilio`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom. Prijave se podnose Vladi Kantona Sarajevo putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, na adresu: Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, prizemlje (pisarnica), uz naznaku „U^E[]E NA OGLASU ZA ^LANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE“. Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest dana) od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za nominiranje/imenovanje koju imenuje Vlada Kantona Sarajevo. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za nominiranje/imenovanje, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Nominiranje/imenovanje kandidata za ~lana Upravnog odbora izvr{it }e Vlada Kantona Sarajevo na osnovu sastavljene liste povoljno ocijenjenih kandidata, a ~lana Upravnog odbora kona~no }e imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS, VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet ili fakultet poslovnog menad`menta, smjer finansijskora~unovodstveni ili ra~unovodstvo i revizija - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom “Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gornji Vakuf - Uskoplje“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM

U skladu sa odredbama ~lanova 29, 68. i 72. Zakona o za{titi okoli{a („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 33/03) i ~lana 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi okoli{a („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 38/09), federalna ministrica okoli{a i turizma daje

PRIOP]ENJE ZA JAVNOST
u vezi pribavljanja okoli{nih dozvola za postoje}e pogone i postrojenja putem primjene Zakona o za{titi okoli{a i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o za{titi okoli{a Prema odredbama ~lana 68. Zakona o za{titi okoli{a („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 33/03), okoli{na dozvola ima za cilj visoku razinu za{tite okoli{a. Provedbenim propisom utvr|eni su pogoni i postrojenja koji mogu biti izgra|eni i pu{teni u rad samo ukoliko imaju okoli{nu dozvolu izdatu u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o upravnom postupku. Okoli{na dozvola se izdaje na 5 godina. U skladu sa odredbama ~lana 72. Zakona o za{titi okoli{a, rok za pribavljanje okoli{ne dozvole za postoje}e pogone i postrojenja bio je propisan najkasnije do 2008. godine. Cijene}i da je okoli{na dozvola novi pravni institut i slo`enost postupka u njenom pribavljanju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 40. sjednici od 28. 12. 2007. godine pokrenula inicijativu da se u parlamentarnoj proceduri rok za podno{enje zahtjeva produ`i do 31. 12. 2011. godine, {to je Parlament Federacije BiH svojom odlukom i potvrdio. S obzirom na to da rok za pribavljanje okoli{ne dozvole za pogone i postrojenja, u skladu sa odredbama ~lana 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi okoli{a („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 38/09) isti~e 31. 12. 2011. godine, obavje{tavamo sve subjekte koji su obvezni pribaviti okoli{ne dozvole za rad postoje}ih pogona i postrojenja, da se ovaj rok ne}e produ`avati, te da su du`ni postupiti u skladu sa zakonom. Nakon isteka navedenog roka za sve postoje}e gospodarske subjekte koji nisu ispo{tovali rok, primjenjivat }e se kaznene odredbe Zakona. MINISTRICA Branka \uri}

29. oktobar/listopad 2011.

Oglasi 31

32 Pogledi

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 33

Rijaset IZBiH o dogovoru Ceri}a i Zukorli}a sa Gadafijem

Posljednja
Gadafijeva donacija
Samo dvije sedmice prije po~etka libijske revolucije, reis Ceri} je boravio kod libijskog vo|e Muamera Gadafija sa sand`a~kim muftijom Muamerom Zukorli}em. Najavljena je Gadafijeva donacija od 3 miliona maraka za izgradnju upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice BiH na sarajevskim Kova~ima, koja je trebala nositi njegovo ime. Zatra`ili smo odgovor od Rijaseta {ta se potom dogodilo
mrt biv{eg libijskog lidera MuameraGadafijapokrenula je lavinu pitanja, nepoznanica, dilema {irom svijeta, pa i kod nas...Kako se pri tome ne sjetiti i Gadafijevedonacijenamijenjene izgradnjiupravnezgradeRijaseta na Kova~ima, mo`da i posljednje njegove donacije uop}e. Smatrali smo da je ovo prilika da se prezentuju sve ~injenice u vezi sa njom, ali i da se sazna {ta }e na kraju biti sa idejom da se upravna zgrada Rijaseta nazove po Gadafiju. Cijela pri~a je, ~inilo nam se, utoliko interesantnija {to su se oko ovih tri miliona maraka dosad plele razne verzije, glasine, izjave i bilo je normalno da od EkremaTucakovi}a, rukovodiocaSlu`be za odnose s javno{}uRijaseta, zatra`imo potpune informacije.
Zgrada Rijaseta na Kova~ima
Foto: D. TORCHE

Reis Mustafa Ceri} i libijski vo|a Muamer Gadafi

S

snije do srijede. Ova pitanja su proslije|ena Rijasetu IZBiH: 1. Kako je do{lo do pri~e o donaciji? Da li je, mo`da, zatra`enapomo}ili je Gadafi sam saznao za gradnju rezidencije i `elio postati vakif? Ko je s njim kontaktirao u vezi s tim? 2. Da li je donacija uru~ena? I kada? 3. [ta, zapravo, donacija sadr`i? Da li je data pod izvjesnim uslovima, kojim?

ova i postojala? Koja je sada ideja aktuelna? 7. Da li ste u kontaktu s privremenim libijskimorganimavlasti u vezi s ovomdonacijom? 8. Oko donacije je bilo raznih reagovanja? Pretpostavljam, i unutar IZ-a. Na {ta se one mogu svesti? Mo`ete li ih prokomentarisati? Na kraju smo istakli da bismobiliveomazahvalniukoliko bi na{im~itaocimabileprezentirane i neke druge ~injenice o kojima mi nismo pitali.

Odgovor Rijaseta
U dogovoreno vrijeme sti`e Tucakovi}ev email s obja{njenjem: “Vezano za ovu temu, i pitanjastvari su sljede}e: Rijaset Islamske zajednice ne smatra da je ova tematolikova`na, prijesvega,za muslimane, da bi se ona sada na ovaj na~in problematizirala. Tako|er,ne vidimo u tometolikiinteres javnosti, niti da }e to doprinijeti shva}anju i rje{avanjubitnihpitanja za `ivot i rad gra|ana u Bosni i Hercegovini. UpravnazgradaRijaseta je va`anprojekatIslamskezajednicekojinijevezan ni za jednuli~nost i sve odluke o ovom projektu donosit }e nadle`ni organi IZ-a. Dosada{nje donacije su javno obznanjene, vi{e

Muftija Muamer Zukorli}

Osam pitanja
Tucakovi} je, primiv{i u utorak pitanja, obe}ao da }e ih razmotriti i da }emo odgovor dobiti najka-

4. Kada je posljednji put s Gadafijemvo|en razgovor o toj donaciji? 5. Ako jeste uru~ena IZBiH, da li je utro{ena? 6. Govorilo se o tome da }e zdanje, upravo zbog ove pomo}i, nositi ime Gadafija? Da li su de{avanja iza nas odbacila tu ideju, ukoliko je

putamedijskieksploatirane i potpunotransparentne. S obzirom na to, i da nema nekih novihbitnihelemenata, stavRijaseta je da trenutno ne `eli u~estvovati u obradi ove teme. Naravno, to je stavRijaseta, koji ne mora vas obavezivati.” U potpisu Ekrem Tucakovi}. [ta sada? Da li se, mo`da, prvo zahvaliti na blagonaklonomzaklju~ku o tome da “stavRijaseta ne moraobavezivati”ili se ipak, prijesve, ga, trebaosvrnuti na neke od konstatacijaprvog ~ovjeka Rijaseta za odnose s javno{}u. Po|imo redom. Rijaset IZ-a, dakle, smatra da temanijetolikova`na za muslimane “da bi se na ovaj na~in problematizirala” . Ba{ bismo voljeli znati kako to Rijaset zna? Odnosno, kako bi to, prema Rijasetu, ovu temu trebalo problematizirati? Nemalo iskustvo nam govori da su sagovornici najsretniji kada im dostavimo pitanja, a oni potom imaju priliku odgovoriti, i pri tome, izme|u ostalog, znati da ne}e biti - rezani. Sve ostale forme novinskog rada gotovo da podrazumijevaju upravo to. Zna~i, za{tonekoodbijaiskoristitiponu|eni prostor i izre}i svoj stav? Zato{to ova temanijeva`na, “prijesvega,za

muslimane”? A kako je Rijasetdo{ao do tog zaklju~ka? Nama se, opet, ~ini da je vrlo va`na, posebno za muslimane, a najvi{e za one kojimanije svejedno ne samo to u {ta }e i}i ta donacija od 3milionamaraka (ako je tolika) nego i sve drugedonacije, pa i punomanje. Uostalom, kako se ne prisjetitiapela iz tog istogRijaseta, uo~i pro{log Bajrama, oko obaveze davanja vitre i

za odnose s javno{}u. Ili je mo`dai ova zasnovana na nekom ispitivanju javnog mnijenja? Kojem? Kada?

Gadafijev zna~aj
Jer, na osnovuonoga{to mi znamo, uo~avamo, ~ujemo, shvatamo, Libija i bli`i i daljinjen kom{iluk, danas su u sredi{tu svjetskog interesovanja. Uostalom, bila je nedavnoMe|unarodnakonferencija o islamskombu|enju u Teheranu i ~uli smo {ta se sve o raznim dimenzijama tog bu|enja tamo reklo. Sve je sistem spojenih posuda. Prizori brutalnog Gadafijevogsmaknu}a i be{}utnihljudikojiigraju oko njegovog tijela obi{li su sve svjetske domove, i, pretpostavljamo, izazvalibrojnekomentare. Ne samo o Gadafijunego i o svakomonom ko ima monopol na istinu, na odlu~ivanje, na makar jedan `ivot. Za Libiju, pa i za samog pukovnika, vezani su i mnogi u BiH. Koliko je porodica `ivjelo od rada u Libiji? Koliko ih sada `ivotari samo zato {to tog rada vi{e nema? I kako se pri svemutome ne zapitati o sudbini Gadafijeve donacije? U Rijasetu, eto, znaju da to “ne}e doprinijeti shva}anju i rje{avanju bitnih pitanja za `ivot i rad gra|ana u BiH” Da . li tako isto misle i za izgradnju same upravne

Ekrem Tucakovi}

zekata? Ali, jednako kao {to muslimani nesumnjivo imaju tu obavezu, oni koji poslije gospodare tim paramaimajuobavezu o tomepolagati ra~une javnosti. Dodu{e, Tucakovi} smatra da ne vidi “toliki interes javnosti” za ovu temu. Vrlo smiona tvrdnja za rukovodioca Slu`be

zgrade, s nebeskimzidovima oko sebe, umjestokojih je moglobitipodignutodesetaksasvim solidnihku}a za one koji ne rade ili za one koji rade, a ne mogu ni sanjati da imaju vlastiti dom? Da ni ne govorimo o tome da je taj kompleks ve} sadaarhitektonskipoklopiocijeleKova~e, a vizura neponovljive ljepote ovog dijela Sarajeva zauvijek je uni{tena. ^iji je to interes? Ta~no je da je to projekat IZ-a, ali kako prihvatiti tvrdnju da ovaj nema nikakve veze i sa javno{}uizvan nje?Utolikoprije{to i u samom IZ-u ne postoji suglasje ni oko dobrotvora, pa je vrlointeresantnokako}e nadle`niorgani IZa cijelu pri~u okon~ati. Stoga nas je posebno iznenadila Tucakovi}eva konstatacija da “nema nekih novih bitnih elemenata…” Zar smo negdje mogli ~itati o kontaktima IZBiH s privremenim organima vlasti u Libiji? Gdje je objavljeno kako }e se upravna zgrada zvati? I, na kraju, {ta zna~itvrdnja da je to “vi{eputamedijski eksploatirana tema“? Da li je zbog toga medijski i zaklju~ana? RukovodilacSlu`be za odnose s javno{}u bi moraoznati da je i nedavanjeodgovoraodgovor, a pogotovo je to ovakvo obja{njenje.
Edina Kamenica

REIS CERI] I NEZIM HALILOVI] MUDERIS O GADAFIJU
[ta je nama bio i {ta je namasadalibijskivo|a Muamer Gadafi - vakif ~ije ime }e nositi upravnazgradaRijasetaIslamskezajednice BiH; nosilac Bosanskog ordena islama prvoga reda Islamske zajednice u BiH ili diktator, zlo~inac i monstrum. Ova dilema je veoma va`na za muslimane u BiH i postajejedan od va`nihrazlika izme|u najuticajnijih vo|a i donatora u Islamskoj zajednici u BiH. Gadafijeva donacija je, o~ito, stigla na ra~un Islamske zajednice u BiH i pitanje je sada kako }e se prema njoj odnositi Rijaset. Da li }e odr`ati javno izgovoreno obe}anje i upravnu zgradu Rijaseta Islamske zajednice u BiH nazvati vakufom, zadu`binom Mumaera Gadafija, libijskog vo|e kroz pune ~etiridecenije protiv kojeg se pobunio libij-

BRAT ILI DIKTATOR
ski narod, svrgnuo ga uz pomo} NATO-a i na kraju ubio. Prema podacima Rijaseta Islamske zajednice u BiH, dva su najva`nija donatora za projekat na Kova~ima. Prvi je World Islamic Call Society, Tripoli, Libya sa 2.542.361,26 KM, a drugi Fahrudin Radon~i} sa 800.000,00 KM. Tre}e i ~etvrto mjesto dijele Ministarstvo prostornog ure|enja Kantona Sarajevo i ROBOT GENERAL SERVIS - Selver Oru~, sa po 250.000 KM. Reis Ceri} je blisko sara|ivao u prethodnim godinama sa svoja dva najzna~ajnija donatora. Ko je Fahrudin Radona~i} znamo, ali {ta je World Islamic Call Society i kako je povezana sa Gadafijem, Rijasetom i Ceri}em? U hoteluRadonPlaza je 27. maja2008. godine otvoreno 19. zasjedanje Internacionalnog vije}a islamske da’ve, {to je naziv ove organizacije na bosanskom jeziku. Prema tada datom obja{njenju, “Svjetska islamska da’va (misija) je posebna organizacija od op{te koristi, osnovana 1972. godine na osnovu odluke Prvog kongresa islamskog misionarstva, koji je odr`an u Tripoliju 1970. godine. U okviru ove organizacije djeluje 250 posebnih organizacija i ustanova koje se nalaze na svim kontinentima. Internacionalno vije}e za islamsko misionarstvo je Izvr{niodborkoji ima 36 ~lanova. ^lanIzvr{nogodbora je i reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri}“ . Dakle, Ceri} je tako blisko sara|ivao sa Gadafijem da je bio u Izvr{nom odboru organizacije koju je Gadafikontrolisao i finansirao. PremaCeri}evomgovoru u RadonPlazi, ova Gadafijevaorganizacija je u BiH “realizirala brojne humanitarne, obrazovne i kulturneprojekte: organiziranjeiftara za posta~e, slanjehumanitarnih konvoja siroma{nim, snabdijevanje povratni~kihporodicapoljoprivrednomopremom, stipendiranjedesetinabosanskihstudenata na svomfakultetu, finansiranjekursevaobukeimama u suradnji sa Udru`enjem ilmije Rijaseta Islamske zajednice u BiH“ “Odr`avanje19. sjedniceSvjetskogvije}aIslam. skeda’ve u Sarajevuhistorijski je doga|aj. Velika nam je ~ast {to je Sarajevo doma}in ovom doga|aju. Ovo je, u isto vrijeme, veliki podsticaj nama u na{em nastojanju da o~uvamo vjeru islam i islamski identitet u ovoj zemlji. Moj brate, dr. Muhamede Ahmede [erife, dopustite mi da izrazimVama i Va{ojbra}i u Svjetskojislamskojorganizaciji za da’vunajtoplijepozdrave i po{tovanje. Koristimprilikuuputiti, preko Vas, velikuzahvalnost i naklonostivo|iMuameru El-Gadafiju, vo|isvjetskeislamskeFatih-revolucije, koji je potvrdio da je vo|a u kojeg se mo`emo uzdati, u nastavak njegovog puta na postizanju mira i harmonije u svijetu koji pati zbog ratova i sukoba, ~ije su `rtve nevini razli~itih vjera i nacija, naro~ito u Palestini, kolijevci vjera i u Iraku, kolijevci drevnih civilizacija“ re, kao je reis Ceri} o Gadafiju u Radon Plazi. Zahvalnost Gadafiju je bila tolika da je 16. augusta 2009. godinereisCeri}, govore}ipredpunomzeni~kom Arenom, uo~ipo~etkaramazana, govorio o dodjeliordena Gadafiju: “Zenica je sino} bila, kao {to je i ve~eras, centar velikih islamskih aktivnosti! Sino} smo prisustvovali prvom zajedni~kom {erijatskom vjen~anju na kojem se vjen~alo20 mladihbra~nihparova. Oni su tokomagresije na na{uzemljuboravili u Velikoj Libijskoj Arapskoj D`amahiriji kao gosti i {ti}enicivelikogvo|e, na{egbrataMuamera El-Gadafija! Kao {to se o njimabrinuotada, i sino}njevjen~anje je bilo pod njegovimvisokimpokroviteljstvom! Ovim povodomIslamskaZajednica u BiH izra`avazadovoljstvo{to je bratvo|aMuamer El-GadafiprihvatioBosanskiordenislamaprvogareda za doprinos u o~uvanjuislamskogaidentiteta kod nas i u svijetu, kojeg mu dodjeljuje Islamska Zajednica BiH povodom {est stolje}a islama na Balkanu!“ rekao je tada Ceri}. , Ali, ne misle svi o Gadafiju unutar Islamske zajednice u BiH kao reis Ceri}. U hutbi od 4. marta 2011. godine u d`amiji “Kralj Fahd“ Nezim Halilovi} Muderis je druga~ijeopisaoGadafija i na drugina~inpovezao Libijce i Bosance: “Sedamanesti dan zaredom se u Libiji, jo{ jednom od simbola diktature, vodi borba za slobodu libijskog naroda, ali ta borba odnosi mnogo vi{e `rtava, jer je libijski re`im jedan od najokrutnijih, tako da je do sada,po podacimaHumanRightsa, ubijenopreko6000 Libijaca. Predsjednik Libije Muamer El-Gadafi i njegovi sinovi koriste sve rasplo`ive snage i materijalna dobra sa ciljem ostanka na vlasti. Ve}i dio zemlje je, elhamdulillah, pod kontrolom naroda i o~ekivati je skori pad tog stravi~nog libijskog re`ima. O kakvom diktatoru, zlo~incu i monstrumu se radi, svjedo~i i to da je Gadafi osamdesetih godina pro{loga stolje}a, omladinu koja mu se usprotivila, sakupio na trg i u toku ramazana, na o~igled naroda, povje{ao, a one koji su uspjeli pobje}i van Libije, ubijao je, jednog po jednog, rukama pla}enika, koji su po povratku u zemlju zauzimali visoke polo`aje“ re, kao je Halilovi}, optu`uju}i Gadafija i da je “ukinuo sunnet Poslanika, a umjesto toga, napisao je “Zelenuknjigu“ koja je bilaobavezno{tivo za Libijce“ “Uveo . je socijalizam i ograni~io privatno vlasni{tvo na jednu ku}u i jedno auto, a strogo je zabranio trgovinu. Donosio je zakone po vlastitom hiru i u svoju li~nu korist. Muslimane koji praktikuju islam i dr`e se d`emata nazivao je otpadnicima, dok je sve one koji su imali ikakve veze sa islamom zatvarao. Tako je 28/29. juni1996. godine, na zahtjevjednegrupeislamskih zatvorenika da im se pobolj{aju uslovi u zatvoru, poslao bli`eg ro|aka da ih “prevaspita“ a on je na, kon {to ih je okupio u zatvorskom prostoru, naredio da se njih1200 poubija i ovajzlo~in je poznat pod imenom “Krvoproli}e u zatvoru Ebu Selim“ u Tripoliju“ , tvrdio je Halilovi} u hutbi. Posebno je govorio o tome da je “Libija sve vrijeme oru`ane agresije na BiH podr`avala Srbiju, koju je bez obzira na embargo, snabdijevala sa naftom, pod izgovorom da Srbi vode pravednu borbu protiv Bosne i Hercegovine koja se otcijepila od Jugoslavije. Libija je me|u posljednjima poslije Daytona priznala Bosnu i Hercegovinu“ re, kao je Halilovi}, dodaju}i da je “Gadafi sa 27 godina `ivota do{ao na ~elo Libije i sve vrijeme je finansirao ratove {irom svijeta, ali na ra~un vlastitog naroda kojeg je ugnjetavao“ Ha. lilovi} je pozvao na solidarnost sa pobunjenicima: “Ono {to mo`emo i trebamo kao muslimani je da damo otvorenu podr{ku libijskom narodu, da budemo zahvalni libijskim mladi}ima koji su se tokom oru`ane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, zajedno s nama, borili u redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine, da upu}ujemo iskrene dove Allahu, subhanehu ve te’ela, da im da skoru pobjedu i slobodu i da ako bude potrebno, pru`imo i finansijsku pomo}!“ .
(E. He}imovi})

34 Pogledi Godinu i po dana poslije objavljivanja pripovijesti Kadera Abdolaha u Sarajevu

29. oktobar/listopad 2011.

Prijetnje zbog
U reakciji Redakcije IK Buybook ka`e se da je roman “Poslanik”, kako je to i sam autor rekao i na koricama knjige tiskano, knji`evna fikcija, dakle, izmi{ljena pri~a

N

i{ta nije najavaljivalo ovakve reakci je na je dno knji`e vno dje lo me|unarodno poznatog knji`evnika. Sa ra jev ska iz da va~ka ku}a Buybook je prvo objavila roman “Ku}a imama” Kadera Abdolaha, poznatog iranskog pisca koji ve} godinama `ivi u Nizozemskoj i potom pozvala autora da bude gost na promociji svojeg romana, objavljena u prijevodu na bosanski jezik. “Ku}a imama” je u Sarajevu promovirana sredinom augusta 2009. godine, a dvije promocije koje su odr`ane, jedna u zatvorenom, druga na otvorenom prostoru, izazvale su veliki interes. I jedan i drugi prostor bili su dupke puni, s tim {to je onaj otvoreni pru`ao mogu}nost prisustvovanja ve}eg broja ljudi, a onaj zatvoreni, iako prepun, neometanost u razgovoru s autorom. I na jednoj i drugoj promociji bh. ~itala~ka publika pokazala je da joj ovaj svjetski popularni i poznati autor nije nepoznat. “Duga plovidba praznih fla{a” “Sokolo, vi” “Klinasto pismo” romani su s kojima se ve} , susrela, a pred njom je tada ve} bio i roman “Ku}a imama” koji je u zemlji, u kojoj `ivi Ka, der Abdolah, prodat u vi{e od 300.000 primjeraka.

O izdanju
IZDAVA^: Buybook, Biblioteka Orijentalista NASLOV IZVORNIKA: De boodschapper: een ver telling, Kader Abdolah, 2008. PRIJEVOD S HOLANDSKOG: Goran Sari} GODINA IZDANJA: 2010. BROJ STRANA: 312 CIJENA: 15 KM Ro|en je 1954. godine u Araku, u Iranu, pod imenom Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahni. Pradjed mu je bio vrlo ugledni pjesnik (Kader Abdolah poti~e iz obitelji osniva~a moderne iranske knji`evnosti i zna~ajnog politi~ara). U vrijeme studija fizike u Teheranu postao je ~lan ljevi~arske politi~ke partije koja je djelovala u tajnosti i prvo se pobunila protiv {aha, a potom i ajatolaha. Kader Abdolah je pseudonim, to su imena njegovih ubijenih prijatelja, pripadnika iste partije kojoj je i sam pripadao.

Naslovna stranica knjige “Poslanik”

Kader Abdolah

Prijete}e poruke
Nakon objavljivanja romana “Ku}a imama” na bosanskom jeziku, ista izdava~ka ku}a objavljuje mu i pripovijest “Poslanik” 2010. godine, na ~ijoj naslovnici i prvoj stranici je navedeno da “iako su pri~e i doga|aji iz Poslanika temeljeni na historijskim ~injenicama, sve se mo`e ~itati prema knji`evnim uzusima” . Godinu i po nakon {to je pripovijest objavljena, a prije nekoliko dana u ovom mjesecu na Buybookov mail po~ele su pristizati poruke prijete}eg sadr`aja, poput: “@ive }emo vas zapaliti” zahtjeva da se knjiga sa ponude , pod hitno ukloni i uni{te ostali primjerci, da }e biti ka`njeni na ovom i na onom svijetu itd. U ve}ini mailova koje dobijaju, kazao je Damir Uzunovi}, suvlasnik IK Buybook, “molbe su da ne vrije|amo muslimane. Pi{u nam da smo se zabunili, ali koliko vidimo, niko nije ~itao knjigu, nego samo citate iz teksta.”

Poruke koje dobijaju po~ele su pristizati nakon {to je na portalu minber.ba Amir Durmi} pozvao ~itaoce da {alju mailove na adresu ove izdava~ke ku}e. Poruke su u najve}em broju upu}ene iz dijaspore i u ve}ini njih se tra`i povla~enje knjige, dok je oko deset posto onih koje svojim sadr`ajem spadaju u prijetnje. Ovom slijedu doga|anja prethodio je tekst objavljen u listu Preporod [ahsene \ulovi} 15. listopada, u kojem navodi da je “du`nost svakog muslimana ukazati na ni{tavnost, opasnost i neargumentiranost ovog djela, te tako sprije~iti da se ta knjiga zloupotrebljava, da se njome manipulira...” te apelira “na sve one u ~ije , ruke dospije ova knjiga da imaju u vidu da je ona djelo puno izmi{ljotina, la`i i lukavih prevara i da nema veze sa historijskim ~injenicama na koje se autor poziva...” Tekst pod naslovom “Knji`evna karikatura Poslanika” [ahsene \ulovi} bio je prvi tekst o pripovijesti Kadera Abdolaha napisan godinu i po nakon {to je roman objavljen. Autorica }e na kraju teksta za objavljivanje ove pripovijesti ustvrditi “{to je prakti~ki isto kao {to je objavljivanje karikature u danskom listu 2005. godine...” Citati u ovom tekstu istrgnuti iz romana, a time i iz njihova konteksta, bili su pokreta~ po{iljaocima poruka IK Buybook.

Iz knjige “Poslanik”, pripovijest Kadera Abdolaha

Muhammedov `ivot

Kad sam po~eo s prikupljanjem Kur’ana, shvatio sam: Kur’an se ne mo`e shvatiti ako se ne shvati Muhammed. Rade}i na knjizi, otkrio sam druga~ijeg Muhammeda. Prvo sam ga vidio kao sanjalicu, ~ovjeka koji u`iva u `ivotu, ljubitelja `ena i vo|u koji preuzima nevjerovatno mnogo rizika. Kad sam stavio na papir njegova kazivanja, tek tada ga ugledah kao ~ovjeka, znati`eljnika. Prije toga sam ga uvijek smatrao ocem, gospodarom, ratnikom, Poslanikom. Muhammed ~ovjek je za mene bio otkri}e i to sam htio svima pokazati. Znao sam da }e drugi njegovom `ivotu kasnije mnogo toga dodati, a mo`da i mnogo izbaciti. Zato rekoh samom sebi: “Zejde! Stavi Muhammedov `ivot na papir.” U Omerovo vrijeme, kad se Kur’an koji sam ja sastavio jo{ nije smio objelodaniti, uzeo sam torbu, sko~io na konja i oti{ao, ovoga puta da sakupljam fragmente o Muhammedovom `ivotu. Dovoljno posla do kraja `ivota. Za njegove rane godine moram natrag u nekada{nju Mekku, na mjesto njegovog ro|enja. Opisat }u obi~aje i prilike u Mekki njegove mladosti. Posebno }u govoriti o Kabi, u kojoj su ~uvani idoli. Muhammedov je `ivot, ustvari, obilje`io jedan san: htio je da uni{ti la`ne bogove i o~isti Kabu da bi je pretvorio u Allahov dom. Zbog toga, ako ho}u da govorim o Muhammedu, moram da po~nem od Kabe i idola. Ili, radije: od grada Mekke.

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 35
Knji`evnost ne smije imati ograni~enja
Redakciji Izdava~ke ku}e Buybook, Upravni odbor PEN Centra BiH uputio je slijede}e: - Va{ odgovor u Preporodu je odli~an, niti se tome {ta ima dodati niti oduzeti. Nakon va{e reakcije, i nakon reakcije prevodioca, mislimo da ne treba ni u kom slu~aju dizati “politi~ke” tenzije i bez potrebe reagirati. Niti je to prva knjiga zbog koje je neko nezadovoljan, niti zadnja akcija koju poduzimaju oni koji vas/nas do`ivljavaju kao “mrzitelje” islama, ili ~ega drugoga sa ~im se nikada, pa ni sada, ne}e slo`iti. Na{ zadatak je za{tititi pisce koji druga~ije misle jer je to smisao demokratskih dru{tava cijeloga suvremenog svijeta i ne petljati se nipo{to u autorsku slobodu izra`avanja. Jer dru{tvo koje ograni~ava svojim gra|anima slobodu izra`avanja nije demokratsko niti ima budu}nost u kojoj smo svi zadovoljni. @elimo vam uspje{an rad kao i do sada. Knji`evnost ne smije imati ograni~enja koja mogu imati pojedini ~itatelji, pa ~ak i grupe ~itatelja.

Poslanika
Nad gradom - nada
Kader Abdolah je, po povratku u zemlju u kojoj `ivi od 1988. godine, napisao tekst “[etnja Sarajevom”: Nikad nisam mogao pretpostaviti da }u do}i u Sarajevo. Sad sam tu i {etam... ...Te{ko pogo|ena zemlja je pomalo ostavljena na cjedilu, pa mo`da i ka`njena. ...To je neka mje{avina isto~nja~kih i zapadnja~kih no}i, istovremeno i libanska i pari{ka no}. Grad kipti od snage, vidi{ narod koji `eli da se osovi. Te je ve~eri bilo otvaranje svjetski poznatog Sarajevo Film Festivala. Nad gradom je blje{tala nada. Lijepi ljudi, energi~ni ljudi, sna`an narod, mje{avina svakojakih starih kultura. Odmah mi je bilo jasno za{to su ti mladi}i i djevojke tako lijepi - da bi stra{nom brzinom mogli da izgrade svoju zemlju...

U reakciji Redakcije IK Buybook na tekst objavljen u listu Preporod ka`e se da je roman “Poslanik” a “kako je to i sam autor rekao, a mi , na koricama knjige tiskali, knji`evna fikcija, dakle, izmi{ljena pri~a koja se oslanja na historijske ~injenice. Historijske ~injenice u tom romanu su `ivot i djelo Poslanika Muhammeda, objava Kur’ana, borba za novu vjeru islam, njegove pristalice i oponenti, sve ispri~ane iz usta Zejd ibn Salisa ili u stvarnosti Zejd ibn Harisa, Poslanikovog posinka i iz usta Poslanikovih savremenika/savremenica... Kako su sagovornici Zejda ibn Salisa bili i oni koji Poslanika Muhammeda nisu voljeli, oni koji su bili zavidni, oni koji su bili njegovi neprijatelji, jasno je da o Poslaniku i nisu mogli govoriti sa ljubavlju...”

Reakcija izdava~a
Tekst u Preporodu Damir Uzunovi}

Prijetnje iz poruka

@ive }emo vas sve zapaliti
Jeste vi normalni?! [tampati ovu knjigu i zara|ivati za nju pare, a u toj knjizi se nalaze sve neistine o poslaniku Muhammedu, bojte se kazne od dragog Allaha... Kako vas nije sram da izdate knjigu “Poslanik”?! Da li ste vi svjesni koliko ste muslimana sa tim ~inom povrijedili? Osu|ujem Vas za napad na li~nost Bo`ijeg Poslanika Mumaheda s.a.w. Zahtijevam da se knjiga sa ponude pod hitno ukloni i da se uni{te ostali primjerci. U ime Allaha Milostivog Samilosnog! Pro~itah tekst u kojem pi{e o gnusnoj knjizi pod nazivom “Poslanik” koju je napisao pas , pod imenom Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani, a objavila va{a izdava~ka ku}a. Kao iskreni musliman, vjernik u Allaha Uzvi{enog i Njegovog Poslanika s.a.w., veoma sam potresen i uvrije|en. Re}i }u vam samo jedno, po{to je takvo vrijeme da svaki pas mo`e da pi{e {ta mu na bolesni um padne, i eda izdava~ke ku}e mogu taj pse}i smrad da {ire, ako ne povu~ete tu knjigu iz prodaje i ne izvinite se muslimanima za uvrede, dovi}u Allahu Uzvi{enom da vas sve koji ste u {irenju tog pse}eg smrada u~estvovali, kazni naj`e{}om kaznom, da spusti proklestvo na vas, va{e `ene, djecu, kao i cijelo potomstvo do sudnjeg dana i uzme vam ono {to vam je najdra`e u `ivotu na ovom svijetu, a najte`om kaznom kazni i na ovom i na onom svijetu. Allahume Amin! Kako vas nije sramota da {tampate i prodajete knjigu “Poslanik” od onog sotone Iranca? Odmah da ste obustavili dalju prodaju te sotonisti~ke knjige!!! Ipak, na sve blagosti smatram da se taj {ovinista i dindu{manin treba po kratkom postupku eliminisati. To je minimum za {ejtana... Ako se ne pokaje{ i povu~e{ ovu knjigu iz svakog mjesta gdje postoji, o~ekuj kaznu na dunjaluku i ahiretu jo{ `e{}u! Povucite ovu knjigu s tr`i{ta i uni{tite tira` koji ste od{tampali i pokajte se Allahu jer ne vidim ~emu se mo`ete nadati na Sudnjem danu kada atakujete onog preko koga direktno atakujete na Boga...a u toj borbi }ete nastradati i na ovom, a i na onom svijetu, molim Allaha da svakog onog ko se od vas u ovoj izdava~koj ku}i ne suprotstavi ovom djelu, iako to mo`e na bilo koji na~in, da kazni jo{na ovomsvijetu, a kazna na onomsvijetu je neminovna! Stvarno nevjerovatno da jedna Bosna mo`e dozvoliti da se ova knjiga (knjiga “Poslanik”) mo`e na}i u prodaji... Pod hitno zaustavite prodaju i distribuciju knjige o na{em cijenjenom Poslaniku! Od usmrdjelog autora i, tako|e nevjernika, kao i svi vi u usmrdjeloj izdava~koj ku}i! Ako ovako nastavite, `ive }emo vas sve zapaliti sa svimva{imprljavim izdanjima! Allahu Ekber!

PRIJETNJE Godinu i po nakon {to je pripovijest objavljena, na Buybookov mail po~ele su pristizati poruke prijete}eg sadr`aja, poput: “@ive }emo vas zapaliti”, zatim zahtjeva da se knjiga sa ponude pod hitno ukloni i uni{te ostali primjerci, da }e biti ka`njeni na ovom i na onom svijetu itd.

U reakciji Redakcije IK Buybook navode se Kaderove rije~i: “Poku{a}u biti pa`ljiv. Volim Muhammeda, volim tog ~ovjeka, on mi je izvor inspiracije. Odlu~io sam da moram napisati knjigu o njemu, o Muhammedu ~ovjeku. Neki ljudi se pla{e tako razmi{ljati, ja nisam. Koristio sam ~injenice iz persijske istorije koje ostali dio svijeta ne zna. One se mogu na}i samo u staroj {iitskoj literaturi” rekao , je Kader. “Roman “Poslanik” objavljen je prvo na holandskom, iz autorove potrebe da holandskom ~itatelju/~itateljici uka`e na neodr`ivost brojnih zabluda koje imaju o islamu, Kur’anu i Bo`ijem Poslaniku, a zatim na njema~kom, francuskom, talijanskom, {vedskom, danskom, gr~kom i bosanskom jeziku, niti u jednoj muslimanskoj zajednici tih zemalja nije izazvao niti jednu uvredljivu reakciju kao ovdje kod nas. [ta vi{e, muslimanska zajednica u Holandiji je na to veoma blagonaklono gledala. Prema podacima koje imamo, to je najprodavaniji i naj~itaniji strani autor u Holandiji i roman “Poslanik” je tamo na policama u svakoj tre}oj ku}i.” Po{iljaocima mailova, ka`e se dalje u reakciji Redakcije, “obra}amo se sa `aljenjem {to sud donose na osnovu zlonamjernog napisanog teksta, a ne nakon pro~itane knjige. Njima dajemo informaciju da je knjiga u prodaji ve} godinu i po dana, da je vi{e nema na zalihama i da se mo`e prona}i u jo{ nekim sarajevskim knji`arama. Odluku o tome da li }e je prodavati ne donosimo mi, ve} oni koji je prodaju. Na{a obaveza je da ih upozorimo na postojanje pomenute reakcije u listu Preporod i na nekim web stra ni ca ma. No vi ti ra` ro ma na ne}emo {tampati, a e-mailove s uvredljivim i prijete}im sadr`ajima smo proslijedili Ministarstvu unutra{njih poslova.”
Ad. @. – E.H.

36 Pogledi

29. oktobar/listopad 2011.

U Bo{nja~koj nacionalnoj zajednici u Zagrebu

Reprezentativne no{nje Kosova
Ovo je prva izlo`ba prire|ena u Zagrebu koja slikovito do~arava bogatstvo tradicije i raznolikost kulturnog naslije|a Republike Kosovo
(Od stalne dopisnice Oslobo|enja iz Zagreba)

Vi{e od uobi~ajene me|udr`avne kulturne suradnje

zlo`ba “Tradicionalna no{nja Bo{njaka i etni~kih zajednica Republike Kosovo” , otvorena u dvorani Bo{nja~ke nacionalne zajednice na zagreba~kojIlici, potaknula jeveliko zanimanje. Autor postavke je prof. Sadrija Bajra, voditelj i utemeljitelj Etnolo{kog kulturnoumjetni~kog dru{tva Mladi talenti iz Prizrena, a izlo`bu su zajedno organizirali Bo{nja~ka nacionalnazajednica za GradZagreb i Zagreba~ku`upaniju i Vije}ealbanske nacionalne manjine Grada Zagreba, uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

I

Pa`nja doma}ina
Ovo je prva izlo`ba prire|ena u Zagrebu koja slikovito do~arava bogatstvo tradicije i raznolikost kulturnog naslije|a prijateljske Republike Kosovo. U glavnom gradu Hrvatske do~ekana je s dobrodo{licom, ali i pa`njom doma}ina koji su znali pokazati da je ovo premijerno gostovanje za Zagreb i Hrvatsku vi{e od uobi~ajene me|udr`a-

Prof. Sadrija Bajra 38 godina kolekcionira originalne narodne rukotvorine i tradicionalne no{nje s prostora Kosova

vne kulturne suradnje. Gradona~elnik Grada Zagreba Milan Bandi} do{ao je na otvorenje izlo`be, a dan kasnije, u ~ast gostiju iz Republike Kosovo, zagreba~ki gradona~elnik priredio je sve~ani ru~ak. Autor izlo`be, prof. Bajra, prepun je prelijepih dojmova, ka`e da je fasciniran do~ekom u Zagrebu i pozitivnim reakcijama. Spoj divljenja i iznena|enja, tako bi se sa`eto mogle opisati prve impresije posjetitelja. “Mnogi su rekli da bi eksponate koje smo pokazali u Zagrebu po`elio svaki muzej na svijetu” , ka`e u razgovoru za na{ list prof. Bajra. Profesor informatike iz Prizrena ve} 38 godina kolekcionira originalne narodne rukotvorine i tradicionalne no{nje s prostora Kosova. U ovoj atraktivnoj kolekciji ima pravih dragulja, primjeraka nastalih i prije 120 godina. Od zaborava ~uva i zapise o folklornim igrama i autohtonim narodnim pjesmama. U zagreba~koj prezentaciji pokazano je osam tradicionalnih no{nji, a postav je kompletiran isto tako upe~atljivim fotografijama. Broj eksponata ograni~en je prakti~nim razlozima, ka`e

ovaj prizrenski profesor, i dodaje: “Kada bismo sve ponijeli, trebao bi jedan {leper” .

Volonterski, s entuzijazmom
Isti~e da svaki pojedini dio zbirkepodjednakovoli i ~uva. Prikupljanje narodnih rukotvorina obo`ava jo{od {kolskihdana. Danas motivira mlade, zajedno idu od sela do sela u potrazi za originalnimnarodnimno{njama. Sve to rade volonterski, uz ogromnu koli~inu entuzijazma. Cijela ova dragocjenakolekcijasmje{tena je u stanu prof. Bajre, za otkup ~esto spektakularnih rukotvorina tro{i svoju neveliku profesorsku pla}u (od par stotina eura) jer je jo{ uvijek u potrazi za donatorima i sponzorima. No, prizrenski profesor i kolekcionar oli~enje je pozitivne energije i optimizma. Ono {to ve} desetlje}ima~uva od zaborava danas mogu vidjeti ljudi u mnogim zemljama. Nakon zagreba~kepromocijeka`e: “Najzadovoljniji sam jer sam uspio napraviti izlo`bu reprezentativnih no{nji koje predstavljaju multikulutralnost i multietni~nost Republike Kosovo” Od 2005. su. djelovao je na 15 me|unarodnih festivala i manifestacija etnologije i folklora, me|uostalim, i u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ve} ovogvikendaputuje u Tursku, na me|unarodni festival u Izmir, gdje su ga pozvali da svojom zbirkom uljep{a i uveli~a manifestaciju kojom Etnolo{ki fakultet u Izmiru obilje`ava desetogodi{njicu rada. Na kraju ovog teksta, evo re~enice s po~etka razgovora. “Prvo bih `elio pozdraviti sve ~itatelje sarajevskog Oslobo|enja, zadovoljstvo mi je da sam u Zagrebu” kazao je prof. Bajra, , isti~u}i da }e u Zagreb i Sarajevo uvijek s rado{}u ponovi do}i i pokazati primjerke kolekcije koja pri~a zanimljivu pri~u o Jadranka Dizdar pro{losti.

U ovoj atraktivnoj kolekciji ima pravih dragulja

Foto: Enver Palali}

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 37

Pariski susreti Bosanaca

Zeni~ki roker i pariski taksista
Nedavna invazija Bosanaca na Pariz bila je prilika za obnavljanje starih prijateljstava izme|u onih koji su ostali i onih koji su oti{li. Ovo je zapis o takvim pariskim susretima Bosanaca koji su decenijama razdvojeni

Fadil Muji~i} alias Freddy Musset, Emir Teskered`i} Teska i Pa{o [abanovi}

Pi{e: Mirza Daji}

F

reddyMussettaksista je sa30-godi{njimiskustvom u francuskojprijestoniciParizu. Radi se o ~ovjekukojipoznajegotovosvakikutak u gradu svjetlosti, koji ima oko 12 miliona stanovnika. I ni{ta tu ne bi bilo ni ~udno kada vidite jednog ugla|enoggospodina sa {e{irom na glavi, kakovas u no}nim satima vozi svojim pe`oom karavanom, a da ne progovori na te~nom bosanskom i razbaca vam nabrzaka par viceva. Naime, radi se o 66-godi{njem Zeni~aninu Fadilu Muji~i}u koji u Francuskoj koristi, kako ka`e, svoje umjetni~ko ime Freddy Musset. U ovoj zemlji `ivi ve} neke ~etiri i po decenije, a taksira 30tak godina.

Nakon okon~anja revije, razvezao je do hotela 20 manekenki, poznatih lica iz ove zemlje. Nekada se odlu~i i za odlazak na jedan od dva aerodroma u Parizu– Charles de Gaulles i Orly, gdje ~eka u redu za svoju turu. Iako bude na stotine taksista u redovima, niti jedan ne ~eka du`e od dva sata na svoj red, a zaradi se... Jer, startna cijena kori{tenjauslugataksi-vozila je 2,30 eura, ali minimalna cijena jedne vo`nje je 6,20 eura. Na njih slije}e, poja{njava, milion putnika dnevno. Prema njegovim rije~ima, nema vi{e od 50 osoba sa prostorabiv{eJugoslavijekoji se baveovimposlom u Parizu. U ~itavojFrancuskoj, ina~e, ukupno ima oko 50.000 Bosanaca i Hercegovaca.

Roker u penziji
Fadila je posebno obradovala posjeta njegovog velikog prijatelja, 66-godi{njeg Pa{e [abanovi}a iz Zenice. Zajedno su krajem 60-ih godinapro{logstolje}a svirali u jednom od prvih rok-bendova u Zenici koji se zvao Perfidia. Kasnije ih je put odnio na razli~ite strane. Pa{o se muzikomnastaviobaviti za svojudu{u, a posljednjihmjeseciovajpenzioner je ostaoupam}en i po tome {to redovno zabavlja svoje sugra|ane na glavnomgradskomtrgu, ispredRobneku}eBosna. Pa{o je ~est gost i u drugim bh. gradovima - Tuzli, Mostaru, posebnoSarajevu, gdje su mnogimogli~uti ovog umjetnika, porazgovarati sa njim, ali i od njegakupiti CD na kojem se nalazeinstrumentalenjegovih,ali narodnihpjesama. [abanovi} je ina~e i tekstopisac, a radio je muziku za mnoge doma}e pjeva~e. U ratu je napisao nekoliko patriotskih pjesama,od kojih je svakakonajpoznatijabila“Bosnomoja” koja se dugo vrtila po radio i tv-stanicama. , Ina~e, ima oko 200 pjesama koje nikada nije objavio. Ima i svojih pet CD-ova sa instrumentalnommuzikom, koji su itekakona{lisvojemjesto u domovima mnogih Bosanaca i Hercegovaca. “Presretan sam {to smo imali priliku da se ispri~amo. Zaista nam je prelijepobilo. Obnovili smo malo sje}anja. Pa{o je veliki gitarista, a ja sam mali. On je zaistapraviumjetnik sa du{om. Ljubavprema gitari nas je tada zbli`ila. Pozvao sam ga da bude moj gost” pri~a nam Fadil. ,

Pekar i taksista
“Prijenego sam po~eovozititaksi, radio sam u Parizu kao pekar. Desetak godina sam non-stop radio kao pekar i zaista mi je to bilo dodijalo. Zahvalju}i mom bratukoji je ve} taksirao, odlu~io sam se i ja oku{ati u ovom poslu” pri~a nam Fadil, koji ka, zuje kako je do{ao u Pariz kao 21-godi{njak kojem se ukazala prilika koju je objeru~ke prihvatio. Pariz je velegrad, jedan od najljep{ih gradova u Evropi, prava turisti~ka destinacija gdje se slijevaju rijeke turista. U svom jezgru ima oko tri miliona stanovnika, a sa prigradskim dijelovima ~etiri puta vi{e. Na pitanje kako se snalazi na tako velikom prostoru i me|utolikimbrojemljudi, kazuje nam sa osmjehom “k’o riba u vodi” Taksista u glavnom gra. duFrancuske je vi{e od 20.000 i svaki od njih od toga `ivi. “Sve je stvarsnala`ljivosti. Ja sam se navikao. Radimsamo u no}nimsatima. Tarifa je tadave}a. Od 9 sati nave~e nema gu`ve na ulicama. Imam probranu klijentelu, ljude koji me zovu nakon posjete operi, kinu, nekim kulturnim manifestacijama. Ne moram da vozimljude iz svihkategorija” obja{, njava nam. No} prije razgovora sa njim imao je, veli, posao sa poznatom modnom ku}om Dolce & Gabbana.

Taksista Fadil Muji~i} Freddy Musset

Foto: M. Tunovi}

Teska i Mira poma`u svima
Emir Teskered`i} Teska `ivi u Parizu od po~etka 1992. godine sa porodicom, suprugom Mirom, sinom Sa{om i k}erkom Sandrom. “Sna{li smo se. Svi radimo. Djeca su ovdje zavr{ila {kole. @ivot ovdje je previ{e brz. Potrudio sam se da se uklopim, da ne odska~em, iako sam, naravno, u du{i Bosanac” obja{njava nam. , Kad god je u prilici, Teska poma`e svojim Zeni~anima koji se do|u lije~iti, ali stoji i na usluzi onima koji do|u turisti~ki, u obilazak grada. Zajedno sa Ibrom Ahmetkadi}em poma`e i NK-u ^elik, kada do|e juniorska ekipa da nastupa na turniru u Parizu. Gleda ih, bodri, voza, bude uvijek pri ruci. Nagla{ava kako je velika razlika u mentalitetu i razumijevanju izme|u Francuza i na{eg naroda.

38 Oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton * Op}ina Zavidovi}i SREDNJA TEHNI^KA [KOLA ZAVIDOVI]I Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Zenica-Doboj Canton * Municipality Zavidovi}i SECONDARY TECHNICAL SCHOOL ZAVIDOVI]I

29. oktobar/listopad 2011.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLA Broj: 08-03/I-2-34.2-283-3/11 Dana, 20. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 49/05), ministar unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona objavljuje

Broj: 01-486/2011. Datum: 27.10.2011. U skladu sa ~lanom 114. Zakona o srednjoj {koli, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj {koli („Slu`bene novine ZDK“, broj: 5/04, 20/07, 19/09 i 9/11) i na osnovu ~lana 174. Pravila Srednje tehni~ke {kole Zavidovi}i, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za raspisivanje konkursa broj: 10-38-17669-01/11 od 21.09.2011., te Odluke [kolskog odbora [kole broj: 01-476-06/2011 od 25.10.2011. godine, Komisija za radne odnose raspisuje

PONI[TENJE
JAVNOG OGLASA za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno i neodre|eno radno vrijeme Poni{tava se Javni oglas broj: 08-03/1-2-34.2-283-2/11 od 9. 6. 2011. godine, za prijem namje{tenika u radni odnos na odre|eno i neodre|eno radno vrijeme, objavljen 14. 6. 2011. godine u sredstvima javnog informisanja, pod ta~kom 2., a koji se odnosi na poslove i radne zadatke vi{i referent za poslove pisarnice i kurirske slu`be - jedan izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme u Odjeljenju za administraciju Grada~ac, a radi reorganizacije poslova i radnih zadataka u Ministarstvu unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. U preostalom dijelu javni oglas ostaje nepromijenjen. MINISTAR Bego Guti}

KONKU RS/OGLAS
za upra`njena radna mjesta u Srednjoj tehni~koj {koli Zavidovi}i za {kolsku 2011/12. godinu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. profesor bosanskog jezika i knji`evnosti - 3 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor engleskog jezika - 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor historije - 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor matematike - 4 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor fizike - 3 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor hemije - 2 ~asa na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor informatike - 4 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. profesor stru~nih predmeta u drvoprera|iva~koj struci, 10 ~asova na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2011. 10. profesor vjeronauke - 2 ~asa, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. 11. radnik na odr`avanju higijene - 25% radnog vremena, na odre|eno radno vrijeme do 15.8.2012. god. 12. pedagog - puna norma, na odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.8.2012. god. Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidat mora imati odgovaraju}u {kolsku spremu, te uslove predvi|ene NPP i Zakonom o srednjoj {koli ZDK. Uz prijavu sa kra}om biografijom kandidati su du`ni dostaviti: - diplomu o zavr{enom obrazovanju; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci); - izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Kandidati koji se prijave na konkurs/oglas, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje }e se izvr{iti bodovanje u skladu sa Kriterijima o na~inu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stru~nih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim {kolama i |a~kim domovima na podru~ju ZDK, i to: 1. Rje{enje o progla{enju tehnolo{kim vi{kom 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 3. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme 4. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi 5. Uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju (ukoliko kandidat nema zaklju~enu radnu knji`icu kao dokaz o radnom sta`u, osim kopije radne knji`ice du`an je prilo`iti i kopiju va`e}eg ugovora o radu) Osobe iz ~lana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i ~lanova porodica trebaju dostaviti: 1. Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida 2. Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva demobilisanog borca 3. Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca 4. Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje ZDK da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili va`e}i ugovor o radu na odre|eno vrijeme u {koli 5. Uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju ZDK 6. Osobe iz ~l. 15. navedenog zakona koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su dostaviti va`e}i ugovor o radu na odre|eno vrijeme ili posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom Osobe u statusu civilne `rtve rata obavezne su prilo`iti: 1. Uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju ZDK 2. Uvjerenje resorne slu`be sa podru~ja ZDK, a kojim se potvr|uje status civilne `rtve rata Prioritet kod izbora za popunu upra`njenih radnih mjesta putem konkursa/oglasa, a prije bodovanja, pod istim uslovima, imaju: pripadnici Oru`anih snaga RBiH (primjenjuje se na sve kandidate), u~esnici OSRBiH (Armije BiH, MUP-a, HVO-a), prioritet pod jednakim uslovima imaju osobe u skladu sa ~lanom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i ~lanova njihovih porodica i to: ratni vojni invalidi, demobilizirani borci i ~lan porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca. Tako|er, prioritet pri zapo{ljavanju imaju osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u {kolama sa podru~ja ZDK i osobe sa utvr|enim statusom civilne `rtve rata sa prebivali{tem na podru~ju ZDK. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete tra`ene konkursom bit }e intervjuisani od Komisije za intervju. Ukoliko uredno pozvani kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu, smatra}e se da je odustao od konkursa. Intervju }e se odr`ati 16.11.2011. u 9 sati. Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stru~noj spremi, du`ni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o polo`enim ispitima. Ljekarsko uvjerenje }e kandidati koji budu primljeni dostaviti po prijemu u radni odnos. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave se mogu dostaviti putem po{te na adresu: Srednja tehni~ka {kola Zavidovi}i, Mehmed-pa{e Sokolovi}a bb, 72220 Zavidovi}i, sa naznakom “KOMISIJA ZA RADNE ODNOSE-PRIJAVA NA KONKURS”, a na pole|ini koverte dostaviti adresu po{iljaoca. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 032 879 002 Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma u saradnji sa investitorom ”ALBA Zenica” d.o.o. Zenica, poziva stanovnike op}ine Zenica, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu u~e{}e u

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoli{ u postupku izdavanja okoli{ne dozvole za izgradnju postrojenja Centra za mehani~ko-termi~ku obradu otpada u naselju Raspoto~je u op}ini Zenica. Javna rasprava }e se odr`ati u Hotelu "Rudar", Stjepana Radi}a br. 4. u Zenici, 17. 11. 2011. godine sa po~etkom u 11 sati. Dnevni red: 1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okoli{ne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoli{a i turizma). 2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoli{ (predstavnik konsultanta - Ma{inski fakultet u Zenici i investitor). 3. Pitanja, diskusija, odgovori i obja{njenja. Dokumentacija za izdavanje okoli{ne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoli{a i turizma - Sektor za okoli{ne dozvole, Ul. Titova 9A/I Sarajevo, kao i na web stranici Ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okoli{ne dozvole/javne rasprave.

J AV N O J R A S P R AV I

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 196131 11 Ps Sarajevo, 13. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Tatjani Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca ENERGOCENTAR, Privredno dru{tvo za proizvodnju, elektroinstalacione radove i usluge d.o.o. Ilid`a Bla`uj, Ul. zujevinska br. 6, protiv tu`enog "CAVALIN" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, transport i usluge Had`i}i - Sarajevo, Ul. igmanska br. 100, radi duga, vsp. 4.192,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Tatjana Arapovi}

OGLAS
Dana, 9. 5. 2011. godine, tu`ilac ENERGOCENTAR, Privredno dru{tvo za proizvodnju, elektroinstalacione radove i usluge d.o.o. Ilid`a - Bla`uj je podnio tu`bu protiv tu`enog "CAVALIN" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, transport i usluge Had`i}i - Sarajevo, radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e tu`eni isplatiti iznos 4.192,70 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to na iznos: iznos od 1.179,12 KM po~ev od 17. 10. 2009. g. pa do isplate iznos od 769,49 KM po~ev od 19. 11. 2009. g. pa do isplate iznos od 753,49 KM po~ev od 10. 12. 2009. g. pa do isplate iznos od 728,52 KM po~ev od 14. 1. 2010. g. pa do isplate iznos od 762,08 KM po~ev od 22. 2. 2010. g. pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude pod prijetnjom izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 133738 10 Ps Sarajevo, 18. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`itelja PROMING DOO PJ 1 SARAJEVO, Bla`ujski drum bb, Sarajevo protiv tu`enog "ABOS" DOO SARAJEVO, radi nov~anih potra`ivanja vsp. 21.613,72 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da se tu`eni ne nalazi na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

isplate, - na iznos od 2.991,27 KM po~ev od 30. 11. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 150,66 KM po~ev od 30. 11. 2009. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija [aha Ov~ina

OGLAS
Dana, 2. 4. 2010. godine, tu`itelj "Proming" d.o.o. PJ 1 Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog "Abos" d.o.o. Sarajevo, radi nov~anih potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 21.613,72 KM, sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 2.606,33 KM po~ev od 2. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.081,25 KM po~ev od 5. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 1.466,04 KM po~ev od 17. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 2.391,59 KM po~ev od 30. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 884,69 KM po~ev od 30. 8. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 4.797,40 KM po~ev od 30. 9. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 795,72 KM po~ev od 30. 9. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 848,96 KM po~ev od 30. 10. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 3.887,63 KM po~ev od 30. 10. 2009. godine pa do

29. oktobar/listopad 2011.

Pogledi 39

Specijalni rat uo~i bara`a izme|u BiH i Por tugala

Reprezentativci BiH imaju kvalitet da mogu pobijediti Por tugalce

ortugalce je strah uo~i dva duela bara`a za odla zak na Evrop sko fu dbal sko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Poljskoj i Ukrajini, sa izabranicima Safeta Su{i}a. Od izvla~enja parova dodatnih kvalifikacija u Krakowu 13. oktobra, samo dva dana nakon {to su im na Parken stadionu u Kopenhagenu u duelu sa selekcijom Danske raspr{eni snovi o direktnom plasmanu na Euro 2012, ~elnike Portugalskog saveza trese groznica kada su saznali da }e im u narednom bara`u za odlazak na jedno veliko takmi~enje protivnik ponovo biti reprezentacija BiH. Ova dva protivnika, podsjetimo i to, ve} su se sastala u bara`u za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2010. u Ju`noafri~koj Republici. Tada je Portugal bio bolji, pogotovo na onom revan{u u Zenici, i odnio je dvije minimalne pobjede. No, sada je to sasvim jedna druga pri~a.

P

Uzaludni poku{aji

Selecção das Quinasa
Nerealne `elje da za privremenog selektora dovedu Josea Mourinha, ali i poku{aji da se prvi susret ne igra u Zenici, nego u Sarajevu, samo su potvrda da je Portugalce strah pred dva odlu~uju}a susreta za odlazak na Euro 2012.
samo mo`e promijeniti neka vi{a sila, ali na to se ve} na mo`e uticati. Sigurno je da ljudi zadu`eni za organizaciju utakmice u Nogometnom /Fudbalskom savezu BiH ~ine sve kako bi se susret odigrao u najboljim mogu}im uslovima. Od kako se saznalo da }e BiH igrati dodatne susrete bara`a, fudbaleri ^elika su na Bilinom polju odigrali samo jedan susret, onaj prvenstveni protiv Borca, svoj susret u okviru Kupa Zeni~ani su s GO[K-om odigrali u Kaknju, a subotnji za bodove protiv Slobode je pomjeren za 16. novembar, kako se teren {to bolje sa~uvao i pripremio za tako va`an me~. Iako je rano za neku ozbiljniju meteorolo{ku prognozu, mo`emo se nadati da }e nas i vrijeme poslu`iti i da }e izabranici Safeta Su{i}a imati zaista idealne uslove da odigraju jedan kvalitetan susret, naravno, uz gromoglasnu podr{ku sa tribina prepunog stadiona.
Por tugalci su u pro{lom bara`u imali vi{e sre}e

Mourinho samo `elja
Sigurno je da niko od ljubitelja fudbala ove zemlje se jugozapada Iberijskog poluostrva nije zadovoljan izvedbama koje su Ronaldo i dru{tvo prikazali pod vodstvom selektora Paula Benta u posljednjim kvalifikacijama u grupi H, gdje su za protivnike imali, osim ve} spomenutih Danaca, i Norve`ane, Kiprane i Islan|ane. Na kraju su Danci oti{li direktno, a Portugalci su, zahvaljuju}i boljoj gol-razlici, nadma{ili Norve`ane. Ono {to posebno zabrinjava sve poznavaoce fudbala je podatak da su u osam kvalifikacionih susreta portugalski golmani ~ak 12 puta vadili loptu iz mre`e. Ta je ~injenica dodatno zabrinula Portugalce, pa su zato za ove susrete Selecção das Quinas, kako je zvani~ni nadimak najbolje fudbalske selekcije, sa zmajevima, po~eli pri~ati kako }e od Reala zatra`iti da im posudi najboljeg portugalskog trenera svih vremena, kontraverznog Jose Mourinha, majstora defanzive, koji je sve svoje trofeje osvojio na na~in da vje{to zatvori sve prilaze svom golu i u kontranapadima potra`i put do protivni~kog gola. No, sam je Mourinho o{tro demantovao sve te glasine iz Portugalskog fudbalskog saveza, koje je prenio i {panski list El Mundo Deportivo, pogotovo {to su dolazile u vrijeme kada ni njemu ni kraljevskom klubu nisu cvjetale ru`e u {panskoj Primeri: “To je sve jedna velika la`. Nema logike. Jasno je i meni i Portugalskom savezu i Realu da je to neizvodivo. Nije se ~ak ni razgovaralo o toj temi” odbrusio je temperamen, tni Jose kada su mu na jednoj konferenciji za novinare postavili to pitanje.

Ofanziva u Zenici SRETNO BILINO POLJE Kako se na ovom na{em svijetu sve manje-vi{e zna, tako i na{i sljede}i protivnici znaju da Spahi}, D`eko i ostali na{i reprezentativci smatraju da im je Bilino polje sretan stadion i da na njemu igraju opu{tenije i posti`u daleko bolje rezultate. Svi oni koji su se ikada bavili spor tom, znaju da je ve}ina spor tista itekako sujevjerna...
[to se sportskog dijela ti~e, za sada se jedino zna da u na{im redovima, u odnosu na onaj tim koji je odigrao gotovo briljantan susret u Parizu protiv Francuske, sigurno ne}e zbog parnih `utih kartona nastupiti Sa{a Papac, Boris Pand`a i Elvir Rahimi}, te Mensur Mujd`a, zbog povrede koju je zadobio nakon brutalnog starta francuskog reprezentativca Florenta Maloude, i ne}e vi{e nastupiti u jesenjem dijelu. Zna~i, trojica od ~etvorice iz zadnje linije, te iskusni zadnji vezni igra~, {to sigurno Su{i}u daje mnogo prostora za razmi{ljanje. Ohrabrenje je da se oporavio Sejad Salihovi}, jer mo`e nastupati na vi{e pozicija, ali on nije igrao vi{e od mjesec dana. Ohrabrenje je, tako|e, da su svi na{i strijelci puca~ki raspolo`eni i da tresu protivni~ke mre`e. Imaju}i u vidu da nedostaje pola standardne odbrane, mo`da ne bi bilo lo{e da u Zenici krenemo sa jednom ofanzivnom postavom, postignemo bar dva gola vi{ka, a onda se u Lisabonu sa kompletnom odbranom mo`e vi{e pa`nje posvetiti svom golu, ili kako to vole da ka`u - da odigramo jednu zatvorenu utakmicu i sa~uvamo prednost. Mada ove `elje zvu~e lijepo, ne djeluju ni nerealno. Sigurno je da u ovoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine igraju kvalitetni igra~i koji u dvije utakmice mogu biti bolji od mnogih evropskih selekcija, pa i od pomalo izvikanih Portugalaca. Branko Majstorovi}

Poremetiti navike
Kada su vidjeli da na osnovu ovog probnog balona od dovo|enja Mourinha nema ni{ta, Portugalci su se okrenuli drugoj vrsti specijalnog rata. Kako se na ovom na{em svijetu sve manje-vi{e zna, tako i na{i sljede}i protivnici znaju da Spahi}, D`eko i ostali na{i reprezentativci smatraju da im je Bilino polje sretan stadion i da na njemu igraju opu{tenije i posti`u daleko bolje rezultate. Svi oni koji su se ikada bavili sportom, znaju da je ve}ina sportista ite-

kako sujevjerna, svi oni imaju neke svoje rituale pred va`ne susrete i ako im neko dirne u te navike, poremeti}e im samopouzdanje. Nekome vi{e, nekome manje, ali sigurno je da niko ne}e ostati ravnodu{an. Zato je zatra`eno od UEFA, navodno zbog lo{eg stanja terena u Zenici, da se susret igra na nekom drugom stadionu, podrazumijevaju}i pod tim valjda onaj na Ko{evu, koga opet mnogi reprezentativci smatraju baksuznim. ^injenica je da ko{evsko zdanje nije tipi~ni fudbalaski stadion i da je na njemu zbog udaljenosti gledali{ta od terena veoma te{ko izvr{iti dodatni pritisak na gostuju}e navija~e. Uostalom, stanje travnatog tepiha na Ko{evu je daleko gore od onog u Zenici. No, to u ovom slu~aju nije bilo toliko ni bitno, koliko je trebalo izbaciti iz ravnote`e doma}ine uo~i ova dva zaista va`na me~a. Stanje terena na Bilinom polju nije ni{ta lo{ije nego {to je to na ve}ini evropskih stadiona u novembru. Uostalom, sli~an pritisak vr{e i Hrvati na Turke, kada su saznali da }e svoj duel kvalifikacija igrati na stadionu Ali Sami Yen, na kojem u Istanbulu, ina~e, igra Galatasaray, ali su isto tako znali da od neke promjene mjesta doma}instva ne}e biti ni{ta. Tako ni{ta nije ni bilo od poku{aja Portugalaca, i na zvani~noj strani UEFA je objavljeno da se susret igra u petak, 11. novembra u 20 sati, na stadionu Bilino polje u Zenici. To je odluka koju

Foto: M. Tunovi}

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

29. oktobar/listopad 2011.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Zemljotres u Turskoj
U zemljotresu magnitude 7,2 stepena po Richteru, koji je pogodio tursku pokrajinu Van, prema posljednjim podacima turskih vlasti poginulo je oko 550 osoba, a 2.300 je ozlije|enih. Stradalo stanovni{tvo strahuje od smrzavanja, dok hladni val i snijeg dodatno ote`avaju pru`anje pomo}i. (Reuters)

Umro saudijski princ
Osamdesetogodi{nji saudijski princ prestolonasljednik Sultan den Abdel Aziz umro je u New Yorku, gdje se li je~io. Smr}u prijestolonasljednika, princ Najef (78), ministar unutarnjih poslova i kraljev polubrat, sada je na prvome mjestu u nasljednom nizu. Princ Sultan je sahranjen u krugu kraljevske porodice u Rijadu. (Reuters)

Poplave u Irskoj
U Dublinu je progla{eno vanredno stanje, nakon {to je olujno nevrijeme odnijelo dva ljudska `ivota, a poplave napravile haos u irskoj prijestolnici i na istoku zemlje. Irski policajac van du`nosti (26) je smrtno stradao kada je u ponedjeljak nave~er poku{ao da upozori voza~e na opasnu vodu na mostu preko rijeke Liffey u ju`nom dijelu Dublina, a njegovo be`ivotno tijelo prona|eno je u blizini slijede}eg mosta. Tijelo `ene otkriveno je u utorak kada je voda ispumpana iz podruma njene poplavljene ku}e u Dublinu. (Reuters)

Evakuacija Ban
Vi{e desetina hiljada ljudi napustilo je Bangkok nakon {to su poplave, koje proteklih sedmica ugro`avaju sjeverne i centralne dijelove zemlje, prodrle do centra prijestonice zbog ~ega su gradske

29. oktobar/listopad 2011.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

Kona~ni kraj Gadafija
Nakon osvajanja posljednjeg Gadafijevog upori{ta Sirta i pogubljenja biv{eg libijskog lidera, libijsko Prijelazno nacionalno vije}e je proglasilo kona~no oslobo|enje. Vo|a NTC-a Mustafa Abdul Jalil je tra`io od Libijaca da iza sebe ostave gra|anski rat za dobrobit domovine. Ubistvo Gadafija je izazvalo o{tre osude u svijetu i zbog toga je zatra`ena me|unarodna istraga. (Reuters)

Novine zatrpale ulice
Komunalci su u Parizu imali mnogo posla nakon protesta sindikata u francuskom dnevniku France Soir. Demonstranti sindikalisti su u znak protesta na ulice pobacali hiljade primjeraka lista. (Reuters)

Pirsing za Guinnessa
U nizu Guinnessovih rekorda, oboren je i onaj u pirsingu. Oborio ga je Nijemac Rolf Bucholz koji je na {ouu u Dortumdu prisutnim znati`eljnicima i Guinnessovim predstavnicima pokazao lice na kojem je bilo ravno 453 pirsinga. (Reuters)

ngkoka
vlasti prvi put objavile nalog za evakuacijustanovni{tvaugro`enihpodru~ja.U poplavama, koje su zahvatile jugoisto~nu Aziju, poginulo je vi{e od 900 osoba, od kojih 350 u Tajlandu. (Reuters)

42 Oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH SARAJEVO

29. oktobar/listopad 2011.

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

Lo`ioni~ka 3, 71000 Sarajevo, Tel: ++ 387 (0) 33 723 550, Fax: 716 400, www vrifbih.ba, e-mail: urrevfed@bih.net.ba, vrifbih@vrifbih.ba

POVODOM 29.10.2011. GODI[NJICE OPERACIJE OSLOBA\ANJA HOJTE, JAVORKA, [ILJKA, KO^ERINA I DUJMOVSKIH BRDA, UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM PRIPADNICIMA ARBiH, TE SVIM GRA\ANIMA KANTONA SARAJEVO I BOSNE I HERCEGOVINE. OVIM PUTEM SE PRISJE]AMO SVIH [EHIDA POGINULIH BORACA - BRANITELJA KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE.
MINISTAR, UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO I KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH UDRU@ENJA KANTONA SARAJEVO

Na osnovu ~lana 32. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 22/06) i ~lana 4. Pravilnika o radu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, generalni revizor i zamjenik generalnog revizora raspisuju

KONKURS
za popunu radnih mjesta u Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 1. Rukovodilac odjeljenja za pravne i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme Opis poslova i radnih zadataka: Za svoj rad odgovara generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora; neposredno rukovodi Odjeljenjem za pravne i op}e poslove; neposredno organizuje izvr{enje poslova i zadataka iz djelokruga Odjeljenja; obezbje|uje blagovremeno, a`urno i zakonito obavljanje poslova u organizacijskoj jedinici rasporedom poslova na zaposlene u Odjeljenju i daje upute istim o na~inu vr{enja poslova; prati i prou~ava propise; daje stru~na pravna mi{ljenja vezano za primjenu propisa; pru`a stru~nu i savjetodavnu pomo} generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora i revizorima u vezi sa primjenom i tuma~enjem propisa u vr{enju poslova iz osnovne nadle`nosti Ureda za reviziju; u~estvuje u pripremi op{tih i pojedina~nih akata; vr{i pravne konsultacije sa revizorima kod rje{avanja konkretnih pitanja u konkretnim slu~ajevima, te u vezi s tim daje mi{ljenje i preporuke revizorima i pru`a neposrednu stru~nu pravnu pomo}; pru`a stru~nu pravnu pomo} u izradi izvje{taja i analiza; odlu~uje o pitanjima za koje je ovla{ten posebnim rje{enjem generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora; Broj izvr{ilaca: jedan (1) 2. Pomo}nik u finansijskoj reviziji - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa ''SISKO TRADE'' d.o.o. Gra~anica, Branilaca grada bb, upu}uje

POZIV
za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za proizvodnju betona - betonaru u op}ini Gra~anica 1. Predlo`ena aktivnost: postrojenje za proizvodnju betona - betonara (op}ina Gra~anica). 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za datu aktivnost; b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a 2, Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA SARAJEVO Na osnovu ~lanova 96. i 104. Zakona o visokom obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/10, i Odluke Upravnog odbora Fakulteta politi~kih nauka Sarajevo, broj 01-02-1492-1/11, dekan Fakulteta raspisuje

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove i radne zadatke po nalogu vo|e revizijskog tima i za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora, te obavlja i druge poslove po posebnom nalogu generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora. Broj izvr{ilaca: jedan (1) 3. Pomo}nik u reviziji u~inka - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove i radne zadatke po nalogu vo|e revizijskog tima za reviziju u~inka i za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Sektora, obavlja i sve druge poslove po posebnom nalogu generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora i neposredno pretpostavljenog uposlenika. Broj izvr{ilaca: jedan (1) Kandidati treba da ispunjavaju op}e uslove predvi|ene ~lanom 33. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 22/06) i to: a. b. c. d. e. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima odgovaraju}e obrazovne i stru~ne kvalifikacije; da je zdravstveno sposoban; da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podno{enja prijave za zaposlenje; f. da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, niti da je pravomo}no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela sa izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti u saobra}aju, u skladu sa Krivi~nim zakonom; g. da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: 1. Rukovodilac odjeljenja za pravne i op}e poslove a) VSS - VII stepen, pravni fakultet b) najmanje pet godina radnog iskustva u struci c) polo`en stru~ni ispit za slu`benike organa uprave i slu`bi za upravu/javni ispit, d) polo`en pravosudni ispit e) radno iskustvo u struci na poslovima iz oblasti javnih finansija ili javne administracije rukovode}i poslovi. 2. Pomo}nik u finansijskoj reviziji a) VSS - VII stepen, ekonomski fakultet (smjer finansijsko-ra~unovodstveni, odnosno ra~unovodstvo i revizija) b) jedna godina radnog iskustva c) poznavanje rada na ra~unaru d) po`eljno poznavanje jednog stranog jezika 3. Pomo}nik u reviziji u~inka a) VSS - VII stepen, ekonomski fakultet b) jedna godina radnog iskustva c) poznavanje rada na ra~unaru d) po`eljno poznavanje jednog stranog jezika Potrebni dokumenti (ovjerene fotokopije): 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 5. uvjerenje da kandidat nije pravomo}no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela sa izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti u saobra}aju u skladu sa Krivi~nim zakonom (ne starije od tri mjeseca) 6. ovjerenu izjavu da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine 7. popunjen prijavni obrazac Ureda za reviziju institucija u FBiH koji se mo`e dobiti u prostori jama Ureda za reviziju institucija u FBiH ili na web-stranici Ureda za reviziju institucija u FBiH vrifbih@vrifbih.ba 8. ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije podno{enja prijave za zaposlenje 9. diploma o zavr{enom fakultetu 10. potvrda o radnom iskustvu (napomena: Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene diplome) 11. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za slu`benike organa uprave i slu`bi za upravu/javni ispit (za poziciju 1.) 12. uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu (za poziciju 1.) Komisija }e razmotriti sve blagovremeno prispjele prijave i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju formalne uslove (op}e i posebne) koji su navedeni u Konkursu. Nakon toga, Komisija }e sa~initi listu kandidata koji su obavezni, pred Komisijom za izbor, pristupiti provjeri znanja, pisano i usmeno. Nakon provedene provjere znanja, Komisija }e generalnom revizoru i zamjeniku generalnog revizora Ureda dostaviti rang-listu kandidata, po~ev od kandidata koji je dobio najve}u ocjenu na provjeri znanja, nakon ~ega }e generalni revizor i zamjenik generalnog revizora Ureda donijeti odluku o izboru kandidata. Prijavu sa potrebnim dokumentima dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama, li~no ili putem po{te, na adresu: „Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ Ulica lo`ioni~ka 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom «Za konkurs» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. U skladu za Zakonom o reviziji institucija u FBiH, Ured za reviziju nema obavezu vra}anja zaprimljenih prijava na konkurs.

KONKURS
za izbor nastavnika i saradnika I NASTAVNIK (izbor u sva zvanja) na predmet „Kultura komuniciranja” nau~na oblast `urnalistike........................................................1 izvr{ilac VI[I ASISTENT na nau~nu oblast „Socijalnog rada“ ......................................................1 izvr{ilac 1. 2.

Uslovi konkursa: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene ~lanovima 96. i 104. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 22/10) i op{tim aktima Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu. Kandidati po rednim brojem 1 treba da prilo`e: biografiju, ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom filolo{kom fakultetu, ovjerenu kopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka iz relevantne oblasti, nau~ni radovi objavljeni u priznatim publikacijama, objavljenje knjige nakon posljednjeg izbora, kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju u skladu sa ~lanom 95. Zakona o visokom obrazovanju, - kandidati za izbor u zvanje vanredni ili redovni profesor prila`u potvrdu o mentorstvu kandidatu II i III ciklusa studija, odnosno kandidatu za stiucanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka, - ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docenta, vanrednog profesora ili redovnog profesora, u skladu sa ~lanom 96. i 100. Zakona o visokom obrazovanju. Kandidati pod rednim brojem 2: - biografiju, - ovjerene kopije diploma o zavr{enom Fakultetu politi~kih nauka, odsjek socijalnog rada i magistra nauka iz nau~ne oblasti “Socijalnog rada”, - dokaz o objavljenim radovima u doma}im i stranim stru~nim ~asopisima i o u~e{}u u nau~noistra`iva~kim projektima, - dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu: Fakultet politi~kih nauka Sarajevo, Skenderija 72. SEKRETARIJAT

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I

43

Znate li zbog ~ega sve nepotrebno trpite bol?

NOVOSTI I PREPORUKE

^UVAJTE
vratnu ki~mu
Postoji opasnost i od razvoja SMS vrata, do kojeg dovodi pretjerano savijanje vrata prema dolje
Bole vas le|a nakon nepravilnog dizanja tereta, boli vas glava zbog zategnutog repa ili zbog lo{eg dr`anja za radnim stolom? Ali ponekad se bol javlja, a da je uzrok ne{to podmuklije prirode. Imate li mobitel putem kojeg mo`ete slati poruke, surfati internetom i igratiigrice? To je poprili~no posla za palce, ljekari sve ~e{}e primaju mlade pacijente s artritisom palca. Po~nete li osje}ati bol palca, odustanite od slanjaporuka. Ako se bol nastavi, ne {aljite poruke, nego nazovite ljekara. Postoji opasnost i od razvoja SMS vrata, do kojeg dovodi pretjerano savijanje vrata prema dolje. Mnogi u automobilu sjede pod krivim uglom. Ako je sjedi{tenagnutonazad, mo`da se naginjete prema volanu. Ovo pomi~eglavu iz prirodnogpolo`aja i mo`euzrokovati bol vrata. Zato je najboljepostavitisjedi{te u ispravan polo`aj tako da podupire glavu i donji dio le|a. Ako le`ite na kau~u, a glavu ste okrenuli prema TV prijemniku, mo`e vas boljeti vrat, posebno ako zaspete u ovom polo`aju. Pazite na polo`aj tijela i dok se odmarate. Pazite da TV nije previsoko. Ako nosite laptop, kao jo{ jedan produ`etak vlastitog tijela, vjerojatno napinjete kralje`nicu, rame i nadlakticu, a mogli biste zaraditi i teniski lakat. Posebno ako laptop nosite na jednom ramenu. Poku{ajte ga nositi u kolicima na to~ki}e ili kupite lak{i model. Glavobolje ~iji je centar iza obrva mogu se javiti ukoliko imate potrebu za no{enjem nao~ala, ali vi ih uop}e ne nosite. Ili mo`da trebate novu dioptriju? Ne napre`ite o~i, ve} krenite na pregled.

Kafu najvi{e piju `ene
Da li ste znali da je kafa, poslije vode, najpopularniji napitak? Iako je tradicija ispijanja kafe u Bosni i Hercegovini jedna od najstarijih u Evropi (konzumiranje kafe u BiH po~elo je jo{ davne 1522. godine), mi nismo najve}i potro{a~i kafe na Starom kontinentu. Prema statisti~kim podacima, rekorderi su Finci, koji u prosjeku godi{nje potro{e 12 kilograma kafe po stanovniku. U BiH, prema najnovijem istra`ivanju, u kojem je u~estvovalo 800 ispitanika, 64 postostanovni{tvasvakodnevno, vi{eputa dnevno, konzumira kafu. Kafa se isklju~ivo pije vru}a, sa {e}erom, vrlo ~esto i sa mlijekom. Tradicionalnom ispijanju kafe u BiH pribjegava ve}inom starije stanovni{tvo, vi{e `ene (69 posto) nego mu{karci (59 posto), dok je dob u kojoj se najvi{e konzumira crni napitak od 45 do 54 godine (82 posto). Tradicionalno ispijanje kafe najvi{e se koristi ujutro i kod ku}e, dok se instantkafa vi{e pije popodne, u kafi}ima i na poslu. Ispitanici su kao glavni motiv za ispijanje kafe naveli dru`enje i poticaj za bu|enje. Statistika ka`e da pola stanovni{tva ispod 45 godina sve vi{e pije instant-kafu, a vi{e je piju `ene, nego mu{karci, a njeni najve}i ljubitelji su mladi ljudi izme|u 25 i 34 godine.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Etno-stil jedna od opcija
Modeli sakoa su se mijenjali, ali u odre|enim du`im ili kra}im periodima, mu{ki sakoi za `ene po no vno su se vra}ali u modu. Nove generacije modnih kreatora pronalazile su inspiraciju u njiho vim pret ho dni ci ma, mi je nja ju}i odre|ene detalje, ali dr`e}i se provjerenih obrazaca i krojeva. Prije samo tri godine, `ene su ponovno na sebe obukle mu{ke krojeve sakoa, a sezona jesen-zima donosi nam odre|ene izmjene ve} lansiranog trenda. Sakoe i odijela mo`ete kombinirati sa satenskim ko{uljama, ili pak finim laganim ko{uljama od pamuka, svile ili drugih prozirnih materijala. Sakoi ne moraju biti samo u tamnim bojama. Etno-stil s izvezenim detaljima ili kombiniranim materijalima, tako|er, jedna je od opcija koju mo`ete odabrati.

Voda }e otopiti osu{eni lak
Ru`evi za usne vrlo su osjetljivi, posebno ako ih ne dr`ite na odgovaraju}im mjestima i temperaturama. Ve}ina `ena zna da je rastopljen ru` za usne najbolje staviti u fri`ider, da se ponovno stvrdne. Ako je ru` toliko o{te}en da ga je nemogu}e nanijeti direktno na usne, mo`ete ga nanositi kistom za ru`. Ako ne mo`ete otvoriti bo~icu s lakom za nokte, na kraju svake upotrebe obri{ite grlo bo~ice na koje se stavlja poklopac i naravno sam poklopac. U~inite to sredstvom za odstranjivanje laka. Ako vam se pak to ve} dogodilo, stavite bo~icu s lakom na nekoliko minuta u toplu vodu, kako bi voda otopila sasu{eni lak. Ako to nije mogu}e, poku{ajte unutar poklopca staviti koju kapljicu sredstva za odstranjivanje laka, te pri~ekajte nekoliko minuta. Nakon toga uzmite platnenu krpu, stavite je preko poklopca i poku{ajte otvoriti bo~icu.

Baklava s makom
Potrebno:
4 jajeta 1 jogurt 1 ~a{a ulja 1 ~a{a {e}era 100 g maka 1 pra{ak za pecivo 1 pakovanje kora za baklavu Za preliv: 700 g {e}era 600 ml vode

Priprema:
Umutiti jaja, {e}er, ulje, jogurt. Dodati pra{ak za pecivo i mak. Sve lijepo sjediniti. Pleh podmazati uljem, pa redati: kora, fil, kora, fil i sve tako, dok se ne utro{e sve kore i fil. Posljednju koru ne mazati. Isje}i na kocke i pe}i na 250 stepeni, dok ne porumeni. Hladnu baklavu preliti vrelim {erbetom od 700 g {e}era i 600 ml vo de. Ohla|enu ba kla vu slu`iti.

44

OGLASI

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FELJTON
Vandali, predvo|eni kraljem Genserikom, osvojili Kartaginu, koja je postala glavni grad vandalske dr`ave u Africi. par tni Fulton, ko konstru Ful 1814.PrviisaoniRorabertbrodton, porinutjiujenjujor{koj luci.

45

Turska (11)

Zlatni grad
Turska je zemlja niza raznolikosti. Drevni narodi su je zvali Mala Azija. Ovo i jeste privilegija poluotoka koji se prote`e od arabijanskih pustinja do gr~kih otoka, suncem okupanih pla`a do ki{om umivenih {uma Crnog mora. Povijest govori da je Turska bila zemlja brojnih isku{enja, a danas je to zemlja tradicije, kontrasta. Kontradikcija i napretka. Svoja zapa`anja ispisuje na{ novinar Miralem Begi}
Ovaj azijski dio Istanbula ima sa~uvan svoj stari karakteristi~ni izgled. Nekada su ga zvaliChrysopolis, {to zna~i zlatni grad. Ima vi{e legendi po ~emu je dobio takvo ime. Ka`u da je, prije svega, zlatno mjesto zbog jedinstvene prirode i zlatne boje mora prilikom zalaska sunca. Drugi razlog za{to ga zovu zlatni grad jeste {to su se nekada prelasci brodova preko moreuza na ovom dijelu napla}ivali isklju~ivo u zlatu. Turska danas ne napla}uje prelaske brodovima preko moreuza, jer joj je ve}i ekonomski interes, {to se pokazalo opravdanim. Najzanimljivija legenda za{to Uskudar zovu zlatnim gradom je ona koja govori o osvajanju grada od na trgu i njegovoj okolini nalazi se Mihrimah Sultan d`amija koju je sagradila k}erka sultana Sulejmana Zakonodavca, a djelo je neumornog arhitekte Mimara-Sinana. Tako je sultanova k}i, koja }e kasnije postati supruga Rustempa{e, naredila da se na d`amijisagradi {esnaest prozora. Mimar Sinan je kupolu i minaret izgradio u stilu baroka. Unutra{njost krase abonosovo drvo, sedef i slonova~a. Mimar Sinan je na ovom objektu prvi put u svojoj plodonosnoj karijeri gradnje gradio prozore okruglog oblika. U sklopu ove d`amije nalaze se medresa i dje~ija {kola. Iznad Istanbula, iza palate Beylerbey (Beglerbeg), prote`e se a s druge prema poluostrvu i Bosforskom moreuzu. Lokalitet je uvijek pun posjetilaca, posebno doma}ih gostiju, a krajem vikenda mladi bra~ni parovi ovdje obavezno dolaze sa svojom familijom na ~aj i kola~e.

439.

NA DANA[NJI DAN

panu osnova poli 1881.U Jati~ka stranka. na prva nacionalna S. S. Kranj~evi} U gra po na ci Suec kanalu, pre kojoj nal 1888.boCarikomduren,tpizasavrimaKonvenkaijau ovritre-- 1908.rajevu ba da bude slo dan i otvo jeme rata je U Sa me mira, za sve trgova~ke i ratne brodove bez razlike na zastavu. rus knji`evni ti~ar i oluci Nikolaj vi~ ^erni{evski. 1889.Umroonar kinjepiusac,GavriloRusikriprekinuretovNjegovo politi~ko djelova carskoj ji je progonstvom u Sibir (1864). Zalagao se da knji`evnost bude oru|e dru{tvene kritike, a u djelu “[ta da se radi“ iznio je svoje socijalisti~ko-utopijske poglede na dru{tvo.

umro Silvije Strahimir Kranj~evi}.

sa je poslije Austro-Ugar u Prvom svjetskom tu 1918.Hrvatski skeborvnog odnoraspadarasburproglasio raskid dr`avno-pra sa sa Hab {kom monarhijom i proglasio pristupanje Hrvatske Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. D`ozef Pulicer Nju berze, poznat crni utorak, ozna~io je ve ke 1929.laKrahmeljejor{keri~kepo~etakde, alikaokrize koja je uzdrma te ame privre kasnije

O~uvane vile
Za znati`eljnikekoji`elerazgledati panoramu Istanbula i okoline, zanimljiv je i ljetnikovacKu}uksu Kasri, sagra|en prije 160 godina. Sagradio ga je sultanAbdulmed`id. Objekat je u baroknom stilu. Snjegapucapogled na slivrijeke Goksu, koja se nedaleko od ljetnikovcaulijeva u Bosforskimoreuz. Ka`u da je ovdjepovremeno dolazio i Kemal Mustafa Ataturk,

1911.
Umro D`ozef Pulicer, ameri~ki novinski magnat, jedan od za~etnika `ute {tampe, iz ~ije se fondacije svake godine dodjeljuje Pulicerova nagrada za novinarstvo, karikaturu, ameri~ku istoriju, poeziju, dramu, roman i muziku.

se pro{irila na cio svijet. Industrijska proizvodnja je pala u razvijenim zemljama na nivo s po~etka vijeka, a bez posla je ostalo 26 miliona ljudi. uo~i ko-britan pada na izrael napala 1956.Dva danaEgipat,francusska vojskaskog napoluostrvo Sinaj. Tan i Pemba promijeni u Tan nija. 1964.Ujedinjena Republilakanazivganjika,zaZanzibar Na dnici Pred dni{ BiH ime va predsjednik i vla Za 1993.dninisjeVlade RBiHsjenova tvadaHaRBiH.nonovog predsje ka imenovan ris Silajd`i}, dotada{nji ministar vanjskih poslova BiH. mi ja za isti Ju`ne Afrike pre je {taj sje ku Nel Men 1998.Koizvjesipredprednu dnita, Mensodenunadala-deli u kojem su biv{i sjednik Bo li biv {a supruga Vini, Butelezi i Afri~ki nacionalni kongres optu`eni za kr{enje ljudskih prava. pred ta zavr{io po tu Pa zu, prvu od 1979. 1999.Iranjeski apesjesjednikriMuhamedtoKaranmiju godine, tokom ko je lovao na globalnu le ci i bolje povezivanje sa Zapadom. lju demonstri lo pro onacis du 2000.Vi{etivodne30.000ta udinjema~komragraje Dizeldorfu. Japan usvojio kontroverzni zakon koji dozvoljava japanskim oru`anim snagama, prvi put poslije Drugog svjetskog rata, da budu anga`ovane u inostranstvu kao podr{ka ameri~kim napadima u Afganistanu.

Kemal Ataturk

2001.

1923.
Turska progla{ena republikom, a general Mustafa Kemal (od 1930. Kemal Ataturk) postao je prvi predsjednik.

Uli~ni prodava~ ~aja

Perzijanaca koji su u {estom vijeku p.n.e. sve zlato koje su osvajanjima pokupili u Anadoliji zaboravili u ovom gradu.

Za{titnik imperije
Uskudar zna~i za{titnik imperije, a tome svjedo~e vojni objekti pod nazivom Scudari koji su {titili ovo mjesto. Uskudar je bio polazna i zadnja stanica na putu svile i drugih roba koje su i{le na Istok i obratno za Evropu. Dugo godina odavde su kretale karavane sa had`ijamapremaSaudijskoj Arabiji ili za po{tono{ekoje su nosile terete i pisma prema Anadoliji. Tokom Osmanske imperije u ovom mjestu `enska sultanova ~eljad, k}eri i supruge su izgra|ivale zdanja koja su kasnije darovana raznim fondacijama. Ovdje jo{ postoje objekti iz osmanskogvaktakoji su izgra|eni od drveta koji na najbolji na~in simbolizuju tada{nju arhitekturu, ali i tada{nji na~in `ivota Istanbula. Nedaleko od pristani{ta,

bre`uljak koji je ujedno najve}e brda{ce iznad moreuza i Istanbula. Zove se brdo ]amlica Tepesi. Nalazi se na 263 m/nv i veoma je zanimljivo. Prevashodno se koristilo za {etnju, a za vrijeme Sultan Mehmeda II na njemu je sagra|en lova~ki ljetnikovac. Brdo je specifi~no po tome {to }e u jesenjimkasnimdanima, dakle pred nastupanje zime na drugoj polovini zemljine hemisfere, ovdje sjati na milione ptica selica koje su zbog specifi~ne prirode prepoznale ]amliku kao mjesto za odmor, odakle idu dalje prema jugu. Brdo je dobilo naziv po endemskoj travi }amliki, koja je izuzetno dobra za respiratorne organe, pa - kada je rije~ o ovom lokalitetu, Turci ka`u da se radi o pravoj vazdu{noj banji. Zato su ovdje sagradili zdravstvenu kliniku i vi{e ugostiteljskoturisti~kih objekata. S jedne strane brda je pogled prema Mramornommoru i Ostrovi(kompleksu ostrva u Mramornom moru),

radio i odmarao se. Azijski dio grada pod nazivom Anadolu Hisar, koji se nalazinaspramRumeliHisara,na uskomdijelumoreuza je posebno zna~ajan po brojnim vilamaistanbulskemo}neklijentele. Za vrijeme sultana Yildrima Beyazita, na temeljimarimskeutvrde, sagra|ena je tvr|avakoju su zvali Guzelce Hisar. Tvr|ava je prvobitno bila na obali moreuza, ali izgradnjom Istanbulanaru{avan je prostor, pa je ona danasmaloudaljena od obale. Na ovom mjestu visoki funkcioneriOsmanskeimperijepravili su vile. Tako i danas stoje vrlo dobro o~uvana ova zdanja – vile Bahriyeli Sedat beya, Zarifa Mustafe pa{e, Hekimba{e Saliha efendije, Feruha efendije, had`i Ahmeta beya, Hasana pa{e, had`i [efika beyaili ljetnikovacEthemPetreeva. U restoranu koji se nalazi uz skele ljetnikovca had`i [efik beya slu`i se kiselo mlijeko koje se servira sa {e}erom u prahu.
(Sutra: Prin~eva ostrva)

Pod kom pakistanskog predsjedni ka, zatvo 12 pri dnika Islam 2001.pokrepritisredinoistrage opaoru`anom naskog militaristi~kog ta ra padu

na jednu kr{}ansku crkvu, u kojem je ubijeno 16 osoba.

U je hvatio petos tni Me|una dni trgovin cen u 2002.grapo`arurokojiMin,zapogiski lo jetarpraaju`novijetnamskom du Ho [i nu 61, po-

vrije|eno preko 100 ljudi. To je bio najve}i po`ar u tom gradu u posljednjih 27 godina. U Tokiju osu|en na smrt vje{anjem doktor Tomomas Nakagava (41), jedan od vo|a japanskog kulta Stra{nog suda, koji je 1995. u~estvovao u napadu smrtonosnim nervnim gasom na tokijsku podzemnu `eljeznicu kada je umrlo 12 ljudi. Umro italijanski tenor Franko Koreli, jedan od najpopularnijih operskih pjeva~a 20. vijeka, koji je nastupao u vode}im svjetskim ku}amna, od milanske Skale do Metropoliten opere u Njujorku. Arapska te ra emi la video snimak u jem je Al-Ka 2004.den, prvi putlevizijakoAl-D`azivo|astotovaide,Osama bin La javno priznao da ji iza te roristi~kih napada u SAD-u, 11. septembra 2001. on nesre}i bra skog aviona 737 je iznad pra 2006.Ujeavikojiskojnestao~lanovazilpo{uma Amazonije poginulo 155 putnika i sade.

2003. 2003.

D`on Glen

1998.
Veteran ameri~ke astronautike D`on Glen je u 77. godini spejs {atlom Diskaveri ponovo poletio u kosmos, 36 godina poslije svoje prve kosmi~ke misije.

46
Premijer liga BiH uta pob ner por

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
11. kolo d:p-g bod

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

11 8 2 1 17:3 11 7 2 2 23:9 11 7 2 2 23:9 11 6 2 3 18:12 11 5 4 2 21:15 11 5 2 4 17:11 11 4 2 5 13:14 11 4 2 5 10:14 11 3 3 5 9:11 11 3 3 5 8:11 11 3 3 5 13:17 11 3 3 5 8:12 11 3 3 5 10:15 11 2 5 4 7:10 11 3 1 7 6:20 11 2 1 8 9:29 SUBOTA, 14.30 SATI MOSTAR: Vele` - Zvijezda (Sudije: Paji}, Mari}, Grabus) BOS. GRADI[KA: Kozara - Zrinjski (Burekovi}, Goji}, Vinceti}) TREBINJE: Leotar - Travnik (Parad`ik, Hrsti}, Imamovi}) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Rudar Prijedor (Petrovi}, Alispahi}, Budimli}) SUBOTA, 17.30 SATI SARAJEVO: Sarajevo - Olimpic (Arnautovi}, Dujak, Udovi~i}) NEDJELJA, 13.30 SATI IST. SARAJEVO: Slavija - @eljezni~ar (Obradovi}, Pro{i}, Peri}) NEDJELJA, 14 SATI GABELA: GO[K - Borac (Pilav, Bakovi}, Ba{i}) 16. NOVEMBAR, 13.30 SATI ZENICA: ^elik - Sloboda (Vukasovi}, Turudi}, Tomas)

1. [iroki Brijeg 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Vele` 8. Rudar 9. Kozara 10. Leotar 11. Travnik 12. Zvijezda 13. ^elik 14. GO[K 15. Sloboda 16. Slavija

26 23 23 20 19 17 14 14 12 12 12 12 12 11 10 7

F

udbaleri Sarajeva do~ekuju da nas (17.30 sa ti) Olimpic na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u jednom od najzanimljivijih me~eva 12. kola Premijer lige. [ef stru~nog {taba viceprvaka BiH Jir`i Pli{ek ne mo`e ra~unati na Dilavera Zrnanovi}a zbog tri `uta kartona. Ako `eli ostati u trci za jesenji naslov, bordo sastav mora osvojiti puni plijen protiv vukova. „Olimpic je uvijek neugodan rival za nas. Idemo na pobjedu. O~ekujem te`ak me~ sa gradskim rivalom po{to u njegovim redovima nastupa pola ekipe koja je nekada igrala u Sarajevu. Prednost je {to igramo pred svo jim na vi ja~ima. Na me}e nam se imperativ osvajanja tri boda jer `elimo na~initi dobru uvertiru pred vje~iti derbi sa @eljezni~arom“, izjavio je desni bo~ni tima sa Ko{eva Denis ^omor. On je istakao da je Sarajevo uvijek favorit kada igra na doma}em terenu, pa tako i protiv pulena Nedima Jusufbegovi}a. „Neki igra~i moraju se ~uvati da ne dobiju `ute kartone, a me|u njima su Emir Obu}a, Damir Koja{evi} i ja koji imamo dvije opomene. Krenu}emo oprezno u susret u kojem }emo poku{ati posti}i gol vi{e i osvo-

Fudbaleri Sarajeva do~ekuju Olimpic

Uvijek smo favorit kod ku}e
O~ekujem te`ak me~ sa gradskim rivalom po{to u njegovim redovima nastupa pola ekipe koja je nekada igrala u Sarajevu, izjavio je Denis ^omor
jiti tri boda.“ ^omor uva`ava tim sa Otoke i ka`e da se ekipe dobro poznaju. Prema njegovim rije~ima, najopasniji igra~ u taboru rivala je Admir Ra{~i}, koji se nalazi u dobroj formi. „Olimpic ima brze igra~e poput Almira Pliske i Veldina Muharemovi}a. Ima}emo puno posla u odbrani. Olimpic }e uraditi sve da nas pobijedi. Posjedujemo ve}i motiv od njega s obzirom na to da mu se moramo revan{irati za poraz u proljetnom dijelu pro{log prvenstva“, naglasio je ^omor. Vjerovatan sastav: Adilovi}, ^omor, Belo{evi}, Torlak, Dupovac, Sesar, [}epanovi}, Sulji}, Koja{evi}, Obu}a, Haski}.
Revan{irati se vukovima za proljetni poraz: Denis ^omor
Foto: S. GUBELI]

Z. RA[IDOVI]

Me|unarodni nogomet
ENGLESKA Premiership Subota: Ever ton - Manchester United (13 sati), Chelsea Arsenal (13.45), Manchester City - Wolverhampton (16), Norwich - Blackburn (16), Sunderland - Aston Villa (16), Swansea - Bolton (16), Wigan - Fulham (16), WBA - Liverpool (18.30). Nedjelja: Tottenham - Queens Park Rangers (17). Ponedjeljak: Stoke - Newcastle (21). NJEMA^KA Bundesliga

Olimpic u malom gradskom derbiju gostuje Sarajevu

Ra{~i}: Srce mi je na Ko{evu, ali...
Protiv Sarajeva se nadam novom golu i pozitivnom rezultatu. Vjerujem da }e gledaoci mo}i u`ivati u igri obje ekipe, zaklju~io je Admir Ra{~i}
Fudbaleri Olimpica ponovo se vra}aju na na{ najve}i stadion, ali ovoga puta u ulozi gosta. Vukovi }e u malom gradskom derbiju odmjeriti snage sa ekipom Sarajeva, te poku{ati nastaviti seriju dobrih rezultata ostvarenih u posljednjem periodu. Na Ko{evu }e ponovo istr~ati i Admir Ra{~i} koji je u bordo dresu proveo dvije sezone, ali sada }e predstavljati najve}u opasnost po gol svoje biv{e ekipe. "Dvije sezone, koliko sam nosio dres Sarajeva, predstavljaju najdra`i period u mojoj karijeri. Ipak, iako je moje srce ostalo na Ko{evu, sada nosim dres Olimpica i u~ini}u sve da pobijedimo", rekao je napada~ vukova Admir Ra{~i}, koji u posljednje vrijeme igra veoma dobro i trese protivni~ke mre`e. "Najbitnije je da ekipa igra dobro i da rezultati ne izostaju. Na po~etku sezone sam imao dosta problema, potom sam nekoliko susreta propustio zbog kazne, ali eto to je iza mene. Sada je sve do{lo na svoje i po~eo sam da ~e{}e poga|am. Protiv Sarajeva se nadam novom golu i pozitivnom rezultatu. Vjerujem da }e gledaoci mo}i u`ivati u igri obje ekipe, pa neka pobijedi bolji", zaklju~io je Ra{~i}. Ve~era{nji susret zbog povrede }e propustiti Nedim Hiro{ i D`enan Durak, a upitni su Asim [kalji}, Rijad Pljevljak, te Semir Kapi}.
A. MEHANOVI]

Subota: Bayern - Nürnberg (15.30), Schalke Hof fenheim (15.30), Stuttgart - Borussia D. (15.30), Wolfsburg - Her tha (15.30), Borussia M. - Hannover (15.30), Mainz - Werder (18.30). Nedjelja: Köln - Augsburg (15.30), Hamburger SV Kaiserslautern (17.30). ITALIJA Serie A

Subota: Catania - Napoli (18), Roma - Milan (18), Inter - Juventus (20.45). Nedjelja: Siena - Chievo (12.30), Bologna - Atalanta (15), Fiorentina - Genoa (15), Lecce - Novara (15), Parma - Cesena (15), Udinese - Palermo (15), Cagliari - Lazio (20.45). [PANIJA Primera

Subota: Valencia - Getafe (18), Villarreal - Rayo Vallecano (18), Barcelona - Mallorca (20), Sociedad - Real Madrid (22). Nedjelja: Spor ting - Athletic (12), Osasuna - Levante (16), Racing - Betis (18), Atletico - Zaragoza (20), Malaga - Espanyol (22). Ponedjeljak: Sevilla - Granada (21). FRANCUSKA Ligue 1

Kaka ponovo u reprezentaciji
Razigrava~ Real Madrida Kaka (29) na{ao se na spisku selektora brazilske nogometne reprezentacije Mane Menezesa za prijateljske utakmice protiv Gabona i Egipta, javljaju agencije. Kaka je posljednji put igrao za Brazil 2. jula 2010. godine u ~etvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Ju`noafri~koj Republici kada je Brazil pora`en od Holandije (2:1). "Uvijek sam govorio i on je toga uvijek bio svjestan da }e se vratiti u reprezentaciju ako u|e u formu i po~ne redovno igrati. Ovo je bila dobra prilika da se to dogodi", kazao je brazilski izbornik Menezes, koji je sa spiska izostavio sve igra~e koji igraju u brazilskom prvenstvu.

Subota: Ajaccio - Bordeaux (19), Brest - Lorient (19), Dijon - Marseille (19), Evian - Auxerre (19), Montpellier - Nancy (19), PSG - Caen (19), Lyon - Saint Etienne (21). Nedjelja: Nice - Sochaux (17), Toulouse - Rennes (17), Valenciennes - Lille (21). HRVATSKA HNL

Admir Ra{~i}: @elim nastaviti sa postizanjem golova

Subota: Vara`din - Lu~ko (16), [ibenik - Karlovac (16), Zadar - Slaven Belupo (16), Istra 1961 - Dinamo (17), Rijeka - Cibalia (20). Nedjelja: Hajduk - Inter (17). SRBIJA JSL

Janjo{ sportski direktor
U tim sa Otoke ponovo se vra}a biv{i trener ovog kluba, Mehmed Janjo{, ali sada u ulozi sportskog direktora. "Drago mi je da je do{lo do ove saradnje i siguran sam da je ovo veliki dobitak za nas. Janjo{ svojim kvalitetima i iskustvom mnogo mo`e pomo}i klubu", rekao je direktor Nermin Demirovi}.

Subota: Novi Pazar - Radni~ki K. (13.30), OFK Beograd - Borac ^. (13.30), Jagodina - Bor~a (13.30), Par tizan - Smederevo (17), Nedjelja: Rad - Javor (13.30), Hajduk K. - Metalac (13.30), Sloboda PS - Crvena zvezda(14), Vojvdoina - Spar tak Zlatibor voda (16).

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
Sanel Jahi}: Povratnik u bh. selekciju

SPORT
Kvalifikacije za kadetski EP
Kadetska fudbalska reprezentacija BiH izgubila je od Engleske sa 0:2 u me~u drugog kola kva li fi ka ci onog tur ni ra za EP, odigranom na stadionu „Asim Fer ha to vi} Ha se“ u Sa ra je vu. Strijelci za pobjedni~ku ekipu

47

REPREZENTACIJA BiH Selektor Su{i} poslao pozive

Na{i izgubili od Engleza
bili su Hayden u 46. i Akpom u 68. minuti. Ovo je drugi poraz izabranika selektora U-17 Sakiba Malko~evi}a, koji su u prvom kolu do`ivjeli neuspjeh protiv Holandije rezultatom 0:3.
Z. R.

Poraz bh. nogometa{ica
@enska nogometna reprezentacija BiH pora`ena je od Poljske sa 4:0 na gostovanju u Sosnowiecu, u grupi 1 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ovo je tre}i poraz bh. selekcije koja je prethodno izgubila utakmice sa Italijom rezultatom 1:0 i protiv Rusije 4:1. Do kraja ove godine na{e igra~ice odigra}e jo{ jedan kvalifikacioni me~ protiv Makedonije, 19. novembra u Prilepu.

Komitet za normalizaciju N/FSBiH odlu~io

Jahi}, Be{i} i Salihovi}

NOVA IMENA
Sretan sam {to }u ponovo biti dio reprezentacije i to u tako va`nim utakmicama protiv Portugala. Znam da smo oslabljeni bez Mujd`e, Papca i Pand`e, ali ukoliko dobijem priliku za igru, da}u svoj maksimum, kazao je Jahi}
Selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i} poslao je pozivnice igra~ima na koje ra~una u dvije utakmice bara`a protiv Portugala. Zbog povrede na spisku nema Mensura Mujd`e, a nova imena, u odnosu na spisak za Luksemburg i Francuze su Sejad Salihovi}, Muhamed Be{i} i Sanel Jahi}, koji nam je potvrdio kako je dobio poziv. Uz Jahi}a, koji }e vjerovatno dobiti priliku u prvoj utakmicibara`a, na spisku je i tek oporavljeni Salihovi}, koji }e, ukoliko bude maksimalno spreman, vjerovatno zaigrati protiv Portugalaca, s obzirom na to da selektor ne mo`e ra~unati na Papca. Podsje}anja radi, Jahi} je u ovim kvalifikacijama odigrao jednu utakmicu za BiH, i to u porazu od Francuza, dok je Salihovi} sakupio dva nastupa, oba protiv Bjelorusije. Me|utim, o njihovim kvalitetima ne treba tro{iti previ{e rije~i, s obzirom na to da su obojica bili standardni u proteklim kvalifikacijama za odlazak na SP, a igrali su i oba me~a protiv Portugala u bara`u prije dvije godine i to jako dobro, tako da mogu dostojno zamjeniti Pand`u, Papca i Mujd`u. Na kraju ka`imo kako je Su{i} imao dilemu izme|u Ognjena Vranje{a i Muhameda Be{i}a, ali je ipak izabrao stopera HSV-a, koji redovno nastupa za amatere svog kluba, dok je Vranje{ ve} neko vrijeme rezerva u svom klubu.

Na spisku 23 igra~a
Osim pomenutih igra~a na spisku nije bilo novih iznena|enja, pa kadar, odakle }e Su{i} izabrati idealnih 11 za prvi me~ protiv Portugala, izgleda ovako: Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Asmir Begovi} (Stoke), Asmir Avduki} (Borac), Boris Pand`a (Mechelen), Emir Spahi} (Sevilla), Sa{a Papac (Glasgow Rangers), Muhamed Be{i} (HSV), Sanel Jahi} (APOEL), Adnan Mravac (Mattersburg), Sejad Salihovi} (Hoffenheim), Miralem Pjani} (Roma), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva), Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva), Adnan Zahirovi} (Spartak Nalchik), Senad Luli} (Lazio), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Semir [tili} (Lech Poznan), Darko Maleti} (Aktobe), Senijad Ibri~i} (Lokomotiv), Edin D`eko (Manchester City), Zlatan Muslimovi} (bez kluba), Ermin Zec (Genclebirigli) i Vedad Ibi{evi} (Hoffenheim).
J. LIGATA

Bez organizovanog dolaska navija~a Sarajeva na derbi
Ko mi tet za nor ma li za ci ju N/FSBiH odlu~io je da iz bezbjednosnih razloga ne mo`e udovoljiti zahtjevu navija~a Sarajeva da or ga ni zo va no bo dre eki pu u vje~itom der bi ju pro tiv @elje zni~ara, 5. novembra u 13. kolu Premijer lige BiH. Tako je Komitet za normalizaciju N/FSBiH potvrdio ve} donesenu odluku o zabrani organizovanog dolaska pristalica gostuju}ih timova na prvenstvene i me~eve Kupa BiH do kraja jesenje polusezone, ~ime nije usvojen prijedlog direktora @eljezni~ara i Sarajeva D`elaludina Muharemovi}a i Dine Selimovi}a da derbiju prisustvuju simpatizeri obje ekipe. Ipak, pojedina~ni ulazak navija~ima bez obilje`ja kluba ne}e biti zabranjen, pa se o~ekuje da navija~i bordo tima ipak budu na tribinama stadiona Grbavica.

Dostojne zamjene
“Sretan sam {to }u ponovo biti dio reprezentacije i to u tako va`nim utakmicama protiv Portugala. Znam da smo oslabljeni bez Mujd`e, Papca i Pand`e, ali ukoliko dobijem priliku za igru, da}u svoj maksimum“ naglasio je , igra~ kiparskog APOL-a, koji u posljednje vrijeme igra u jako dobroj formi, a njegov klub najprijatnije je iznena|enje Lige prvaka. Naime, APOEL je u konkurenciji [ahtjara, Zenita i Porta, koji su ne tako davno osvajali Kup UEFA, prvi na tabeli sa realnim izgledima da se plasira u narednu fazu takmi~enja.

Hugo Almeida o me~evima protiv BiH
Almeida hvali bh. selekciju

Travnik pred Leotar

Igramo protiv tradicije
Nakon remija sa Kozarom na Piroti u pro{lom kolu pred nogometa{ima Travnika je te{ko gostovanje na Policama. Doma}i Leotar ima imperativ pobjede. Oba tima nakon 11 kola imaju po 12 bodova i nalaze se u opasnoj zoni. Stoga su nogometa{i Travnika dan ranije otputovali ka Trebinju kako bi {to spremniji do~ekali ovaj duel. No, tradicija nije na njihovoj strani jer je Leotar za njih najneugodniji doma}in. Ipak, u redovima Travnika isti~u kako tradicije postoje da bi se ru{ile. Trener Haris Jaganjac na Policama ne}e mo}i ra~unati na po`utjele La{tru i Ive{i}a, te povrije|enog Be{liju. Vjerovatan sastav: Deli}, Terzi}, E. Varupa, Ribi}, Kova~evi}, Zatagi} (Badrov), ^uri}, Red`epi, Karali}, Mi{i}, Simeunovi}. ENI news

Nije samo D`eko opasan
Napada~ Portugalaca Hugo Almeida jedva ~eka duele sa reprezentacijom BiH u borbi za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine. “Bosna i Hercegovina ima veoma dobru ekipu i dobre igra~e. Ipak, mi mo ra mo po bi je di ti i u~init }emo sve za pobjedu. Bio sam jako tu`an jer nisam mogao pomo}i ekipi u posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za EP, ali i to je dio nogometa. Ipak, vrlo je va`no da jo{ imamo priliku da se plasiramo. Suo~it }emo se sa vrlo sna`nom BiH“, rekao je napada~ Be{ikta{a, koji je dodao: “Ne mislim da bismo trebali samo obra ti ti pa`nju na Edi na D`eku. U cjelini, BiH je vrlo dobra selekcija. Znamo da ima nekoliko igra~a koji mogu odlu~iti me~, pa se moramo jednako pobrinuti za sve“, zaklju~io je Almeida.

48

SPORT

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

orve`anin Trygve Borboa, inspektor UEFA, ju~er u poslijepodnevnim satima je izvr{io detaljan pregled stadiona Bilino polje u Zenici. Iako se o~ekivalo da }e se isklju~ivo fokusirati na travnjak, on je obi{ao apsolutno sve prostorije na stadionu i koriste}i fotoaparat, uslikao detalje koje }e proslijediti zajedno uz izvje{taj. Izjave nije davao. ^ak {ta vi{e, novinari su morali napustiti travnjak prije negoli je on si{ao do njega, te nisu imali nikakvog pristupa u njegovoj blizini. U njegovoj pratnji bio je Nihad Hod`i}, ekspert za infrastrukutu u N/FSBiH. Poslije troiposatnog ~ekanja uspjeli smo dobiti izjavu od direktora NK ^elik Alije Por~e, koji je kazao da je inspektor UEFA izvr{io detaljan pregled svega, te da poslije ovoga slijedi inspekcija stadiona “Asim Ferhatovi} Hase”. “Nije samo vr{io inspekciju travnjaka nego je uradio inspekciju, odnosno pregled kompletne infrastrukture, od toaleta, VIP lo`a, novinarskih lo`a, svla~ionica, prostorija za sudije, prostorije za doping-kontrolu, sale za pres- konferencije. To }e isto uraditi na stadionu u Sarajevu. On ne donosi odluku, ve} }e poslati svoj izvje{taj i UEFA }e po~etkom naredne sedmice donijeti kona~nu odluku gdje }e se igrati prvi me~ bara`a za plasman na Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini“ objasnio je , Alija Por~a. Podsjetimo, na kon {to su izvu~eni parovi bara`a za EP, delegacija Portugala se `alila na uslovnost Bilinog polja tra`e}i da se promijeni mjesto odigravanja prve utakmice zbog lo{eg Mi. D. terena.

N

Detaljno pregledano Bilino polje

Inspektor obi{ao teren,

~eka se presuda UEFA
Trygve Borboa posla}e svoj izvje{taj i UEFA }e po~etkom naredne sedmice donijeti kona~nu odluku gdje }e se igrati prvi me~ bara`a protiv Portugala za plasman na Evropsko prvenstvo, rekao je direktor ^elika Alija Por~a

Inspektor UEFA pregledao kompletnu infrastrukturu zeni~kog stadiona
Foto: M. TUNOVI]

Reprezentacija BiH ne mo`e igrati u Sarajevu

Teren na Ko{evu gori

od onoga u Zenici
U sedam dana na Ko{evu }e biti odigrano ~ak pet utakmica, tako da }e travnjak biti mnogo gori od onoga na Bilinom polju, gdje se nije igrala utakmica jo{ od sredine oktobra • Na Ko{evu: Tri me~a U17 selekcija, prvenstvo i Kup
Inspektor UEFA danas }e posjetiti stadion Ko{evo, nakon ~ega }e Evropskoj nogometnoj federaciji poslati izvje{taj o stanju koje je zatekao na Bilinom polju i stadionu “Asim Ferhatovi} Hase”. Nakon {to pregleda stadion u Sarajevu, gotovo smo sigurni da }e utakmica bara`a protiv Portugala biti igrana u Zenici, s obzirom na to da je teren na Ko{evu trenutno u mnogo gorem stanju nego je to onaj na Bilinom polju. Uz to, Ko{evo }e do utakmice bara`a, 11. novembra biti prakti~no neuslovno za odigravanje bilo kakve utakmice, s obzirom na to da }e se u svega sedam dana na njemu odigrati ~ak pet susreta. Jo{ u srijedu na Ko{evu su igrale U17 selekcije Engleske i Latvije, ju~er su se na istom terenu sastale ekipe Engleske i BiH, a preko vikenda }e biti igrana i utakmica Premijer lige BiH izme|u Sarajeva i Olimpica. Ve} u ponedjeljak je novi susret na Ko{evu, a sastaju se U17 selekcije Engleske i Holandije, a u srijedu je prva utakmica Kupa BiH izme|u Sarajeva i banjalu~kog Borca?! Pet utakmica u sedam dana ne bi podnijeli ni mnogo kvalitetniji tereni od onog na Ko{evu, tako da je iluzorno o~ekivati da }e UEFA, pod ~ijim se pokroviteljstvom igra kva li fi ka ci oni tur nir U17 selekcija, dati odobreStadion Ko{evo: Teren se ne}e sti}i oporaviti do 11. novembra

nje da se me~ bara`a igra u Sarajevu. Istina, ni teren u Zenici nije idealan, ali }e u svakom slu~aju biti mnogo bolji nego onaj na Ko{evu, koji ve} sada li~i na oranicu i sigurno se ne}e sti}i oporaviti do utakmice protiv Portugalaca, ko-

jima je jedini argument zapravo neuslovnost travnjaka. Zbog sve ga na ve de nog, uvjereni smo kako }e UEFA na kraju presuditi da se me~ igra u Zenici, koja je tokom cijelih kvalifikacija bila savr{en doma}in.
J. LIGATA

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

LIGA 13 Bosna ASA BHT gostuje u Vogo{}i

Demi} najavljuje novu pobjedu
Mislim da smo kvalitetniji, ali da }emo to morati pokazati na terenu, kazao je Sindis Demi}, koji se nakon devet godina vratio me|u studente
Dvije pobjede iz dvije utakmice bilans je Bosne ASA BHT na po~etku sezone u Ligi 13, a ukoliko se ne desi ne{to nepredvi|eno, pa Vogo{}ani ve~eras odigraju perfektu utakmicu, studenti bi nakon ~etiri kola trebali imati tri pobjede. Vrlo mlad i prili~no renoviran sastav sa novim stru~nim {tabom pred sebe je postavio cilj plasman u Ligu 6. Uz centra D`enana Rahimi}a od iskusnijih tu je jo{ i Sindis Demi}, igra~ koji je pro{ao mlade selekcije Bosne, ali nikada nije uspio do kraja iskazati svoj potencijal. Nakon devet sezona i igranja u Slaviji i Zrinjskom, ponovo se vratio u Bosnu u kojoj se od njega o~ekuje da u tim donese {uterski kvalitet. Od tog perioda se, kako ka`e, ni{ta nije promijenilo, osim {to tada bio jedan od mla|ih, a sada jedan
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13 3. kolo

300.000 KM od BH Telecoma
Vlada FBiH je odr`ala 23. sjednicu na kojoj je, izme|u ostalog, donijela i odluku da se BH Telecomu daje saglasnost za nabavku usluga putem sponzorskog aran`mana od Bosna agent d.o.o. Sarajevo, u vezi sa sportskim aktivnostima, odnosno takmi~enjima KK Bosna Asa BH Telecom. Radi se o iznosu od 300.000 KM (bez PDV-a) za takmi~arsku sezonu tokom 2011. godine. Na osnovu saglasnosti BH Telecom i Bosnaagentzaklju~i}esponzorski ugovor, a za realizaciju odluke zadu`eni su federalno Ministarstvo prometa i komunikacija i organiupravljanja BH Telecoma.

Odli~an start sezone za Bosnu: Demi} i Rahimi} najiskusniji studenti

1. Igokea 2. ^apljina 3. Mladost 4. Bosna 5. Zrinjski 6. Brotnjo 7. Leotar 8. ^elik 9. Servitium 10. Hercegovac 11. Borac 12. Varda 13. Vogo{}a

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 1 1 3

254:200 237:198 211:215 157:136 228:216 232:221 208:208 212:225 213:233 194:223 148:144 131: 141 214:279

6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

od najstarijih igra~a u ekipi: “Drago mi je {to sam ponovo tu. Ekipa je mlada, ali mnogo obe}ava i uz talenat sa kojim raspola`emo, mislim da ove sezone mo`emo osvariti ciljeve“, ka`e Demi}, koji od utakmice protiv Vogo{}e o~ekuje pobjedu: “Plan je bio da pobijedimo Brotnjo i Hercegovac. To smo uradili i

sadaidemo u Vogo{}u sa ciljem da ostvarimonovupobjedu. Mislim da smo kvalitetniji, ali da }emo to moratipokazati na terenu. Svi smo maksimalnospremni, motivisani i vjerujem da pobjedane}edo}i u pitanje“ zavr{io je Demi}. , Utakmica u dvorani “Amel Be~kovi}“ igra se u 18 sati.
M. I.

Parovi, subota Vogo{}a - Bosna ASA BHT SL Takovo Leotar - Brotnjo Mladost - ^apljina Lasta Zrinjski - Igokea Varde HE - Servitium Nedjelja Borac - OKK ^elik Sobodan je Hercegovac

(18) (19) (19) (18) (19.30) (18)

Obilje`avanje Svjetskog dana d`uda

Bosna gostuje kod Lov}ena
Rukometa{i Bosne ve~eras gostuju kod Lov}ena na Cetinju u utakmici 8. kola Regionalne lige. Iako bh. prvak i dalje ima problema sa povrije|enim igra~ima, u redovima Bosne su odlu~ni da u ovom me~u ostave i posljednji atom snage i tako poku{aju zabilje`iti pobjedu. Utakmica Lov}en Bosna po~inje u 18 sati. G. V.

Veliki jubilej bh. atletike
Sa ju~era{nje sve~anosti u Olimpijskom muzeju
Foto: [. SULTANOVI]

Turnir “BiH and Nippon“

Atletskisavez BiH slavi sto godinamoderne atletike u BiH, 15 godina od IAAF Mitinga solidarnostiSarajevo 96. Obilje`avanju}e prisustvovatipredstavnicinekolikoprijateljskihfederacija i legenda Sergej Bubka, ~lan MOK. Bubka }e danas posjetiti AK Sarajevo, a nakon toga }e na klupskoj zgradi otkriti spo-

men-plo~u kojom ovaj klub izra`ava zahvalnost IAAF-u, MOK-u, dr. Primu Nebiolu i Arturu Taka~u za njihov ogroman doprinos obnovi i rekonstrukciji AC Ko{evo. U Domu OSBiH u 13 sati odr`a}e se sjednica skup{tina ASBiH i AK Sarajevo, kojoj }e prisustvovati i ugledni gosti.

DANAS U ZETRI
Jedanaesti me|unarodni d`udo turnir “BiH and Nippon“ u organizaciji JSBiH i Ambasade Japana u BiH bi}e odr`an danas u Olimpijskoj dvorani “Juan Antonio Samaranch” Zetra sa po~etkom u 10.30 sati, najavio je selektor bh. reprezentacije Branislav Crnogorac na ju~era{njoj pres-konfereneciji u Olimpijskom muzeju u Sarajevu. Nastupi}e vi{e od 700 takmi~ara iz 50 klubova i pet dr`ava. Takmi~enje }e biti odr`ano u svim uzrasnim kategorijama. Odr`avanjem turnira bi}e obilje`en Svjetski dan d`uda. Tim povodom ju~er je uprili~ena sve~ana akademija u kojoj su prisustvovali predstavnici Ambasade Japana u BiH Tamaki Usuda i Hitushi Kawahara i JSBiH, Predsjedni{tvo OKBiH, d`udisti i treneri. Doc. dr. Branislav Crnogorac je po dvu kao va`nost da tu ma, 28. okto bra 1860. go di ne, ka da je ro|en osniva~ modernog d`uda Jigoro Kano, koji je ovaj sport odvojio od ostalih borila~kih vje{tina i omogu}io da se kao plemenita vje{tina na|e na programu Olimpijskih igara. Evropski prvak i olimpijac mr. Amel Meki} u nastavku sve~anosti prezentovao je trenutnu situaciju u d`udo sportu u svijetu. “D`udom se aktivno bavi oko 22 miliona sportista i najpopularniji je sport u svijetu nakon nogometa. Bh. d`udisti su postigli izvanredne rezultate posljednjih godina, ~ime smo dokazali da se u BiH mo`e mnogo posti}i ako se radi srcem. D`udo je vi{e od sporta“, istakao je Meki}. Prisutne je pozdravio predsjednik OKBiH prof. dr. Izet Ra|o i istakao da mu je veoma drago da je OKBiH par tner sve~anom obi lje`avanju Svjetskog dana d`uda i da }e ta saradnja biti nastavljena ubudu}e. Auditorijumu se obratio i pred sje dnik JSBiH Mio drag Mrdi}, istakav{i izvanredne rezultate. Generalni sekretar JSBiH Arijana Jaha dodijelila je diplomu i crni pojas za tre}i DAN Huseinu Deli}u, osniva~u d`udo sporta u Sarajevu. JSBiH je uru~io besplatne ud`benike iz d`uda djeci {ehida i poginulih boraca. G. V.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

OBAVJE[TENJE
TATJANA TRIVANOVI], dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

"MODEL INTEGRACIJE OSS-a i BSS-a TELEKOMUNIKACIONOG OPERATORA MOBILNIH KOMUNIKACIJA"
3. decembra 2011. godine (subota) sa po~etkom u 10 sati
u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 - prizemlje Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

50

MALI OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM troiposoban stan, za dva manja. Tel. 442-089. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417 i 052/753-292. MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252663. MIJENJAM vikend ku}u sa vo}njakom 2.400 m2 Zeljana Srednja kod Grada~ca za dvosoban stan u Sarajevu. Tel. 061/145-361.

IZDAJEM namje{tenu dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje i banje. Tel. 033/810-387. POSLOVNI pros. E. Ademovi}a 136m2, dvije eta`e, kirija 1.300 KM. Mob. 062/907831. IZDAJEM prazan dvosoban stan u ulici Hasana Brki}a br. 2. Tel. 033/613-376 i 062/213-612. IZDAJEM sobu `enskoj osobi nepu{a~u, cent.gr. Sarajevo. Tel: 033/521-351. IZDAJEM dvosoban stan i gara`u, kod pijace Ciglane. Mob. 063/785-163. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan, ul. Kranj~evi}a, Marijin Dvor. Tel. 445371, iza 15 sati. IZDAJEM dvosoban stan, grijanje, od 1.11. gara`a, 360 KM, blizu Katedrale. Tel. 210-332. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod hotela Europe. Mob. 061/226049. IZDAJEM namje{ten ili prazan pos. prostor, 26m2, 2 sprat, alarm, video nadzor. Mob. 062/570-826. IZDAJEM namje{tenu sobu, cen. grij. na Socijalnom. Tel. 640-759. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, iza pijace Markale, D`. ~ikma 4, prizemlje. Tel. 226-237, 063/892-753. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Hrasnici. Mob. 062/573-208, 0617903968. IZDAJEM pos. prostor 85m2, strogi centar, Pru{~akova 5, idealno za strana predstvani{tva, itd. Mob. 061/971-220. IZDAJEM poslovni prostor Kranj~evi}eva 43, 27m2 za predstavni{tvo, kancelariju. Tel. 061/310-733. i 033/455-374. NOVA Breka izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Tel. 061/160-609. IZDAJEM namje{ten kancelarijski prostor 35m2, pos. zgrada kod Robota-Hrasno. Mob. 061/516-875, 463-494. IZDAJEM veliku ku}u sa gara`om na daljinski, dvori{te, alarm, eta`. grijanje, mogu}e stanovanje ili pos. prostor. Mob. 061/161-790. dinatt80hotmailcom IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan, nov, Aerodromsko nasalje, cca 100m2, sa gara`om. Mob. 061/161-790. dinatt80hotmailcom IZDAJEM jednosoban prazan stan u Vele{i}ima, ul. Mehmeda el. Pand`e br. 405. Mob. 061/171-897. IZDAJEM jednosoban stan, Bare kod Stupa br. 86. Mob. 062/205-756, iza 16 sati. IZDAJEM garsonjeru, Ciglane, 30m2, A. Hume 1. Mob. 062/917-811, 812-613. IZDAJEM namje{tene sobe za studente, poseban ulaz, komplet usluga 150 KM. Mob. 061/130-348. OPREMLJEN bior sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM tri poslovna prostora u zgradi Papagajka, svaki povr{ine 20m2. Tel. 535-165. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Alifakovcu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM namje{tenu ku}u u centru Banjeluke. Mob. 061/233-078. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan na lokaciji donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma Zdravlja. Tel. 061/158-507. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Trg Olipijade 40, Dobrinja 3. Mob. 061/132-488. IZDAJEM pos. prostor 40m2, za granap, bli`e centru. Mob. 061/358-772. IZDAJEM gara`u ulica F. Bluma. Tel: 810-716. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici, ul. Zagreba~ka br. 2 C kod OHR-a. Mob. 061/581-303 Tel. 033/444-192. POVOLJNO izdajem-prodajem, plac od 580 m2 na Ilid`i. Tel: 033/621-119 i 062/006-319.

KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO Ministry of Economy

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~l. 2, 3. i 4. Odluke o osnivanju skup{tina javnih preduze}a ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 25/09 i 22/11) i Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova skup{tina kantonalnih javnih preduze}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09) i Odluke o izmjenama Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova skup{tina kantonalnih javnih preduze}a broj 02-05-27387-7/11 od 19. 10. 2011. godine, ministar privrede Kantona Sarajevo

P O N I [ TAVA
javni oglas za imenovanje kandidata na pozicije predsjednika i ~lanova skup{tina kantonalnih javnih preduze}a objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 70/09 od 4. 11. 2009. godine i dnevnom listu "Dnevni avaz" od 2. 11. 2009. godine, i ujedno objavljuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
za imenovanje kandidata na pozicije predsjednika i ~lanova skup{tina kantonalnih javnih preduze}a
I. Predmet javnog oglasa (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), f) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), g) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. Posebni uvjeti a) da ima visoku stru~nu spremu VII stepen — ekonomskog ili pravnog smjera ili smjera koji odgovara djelatnosti KJP i to: - Kantonalno javno preduze}e "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo - ma{inski fakultet, smjer energetski ili gra|evinski fakultet, smjer konstrukcije ili organizacija gra|enja ili prirodnomatemati~ki fakultet, odsjek geografija - smjer turizam i za{tita `ivotne sredine; - Kantonalno javno preduze}e "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. Sarajevo - veterinarski fakultet; - Kantonalno javno preduze}e za gospodarenje dr`avnim {umama "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo - {umarski fakultet - smjer op{ti ili odsjek {umarstvo; - Kantonalno javno preduze}e "Poljoprivredno dobro Butmir" — poljoprivredni fakultet, smjer sto~arstvo ili ratarstvo ili veterinarski fakultet; - Kantonalno javno preduze}e Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo ma{inski fakultet, smjer energetski ili gra|evinski fakultet, smjer konstrukcije ili organizacija gra|enja ili prirodno-matemati~ki fakultet, odsjek geografija — smjer turizam i za{tita `ivotne sredine (dokaz: original ili ovjerena kopija diplome), b) da ima vi{egodi{nje iskustvo u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje), c) da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i poznavanje propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje kantonalnih javnih preduze}a, d) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, e) da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, f) da je naklonjen timskom radu, g) da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere (dokaz: potvrda ili uvjerenje), h) da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), i) da nije direktor ili ~lan Uprave ili Nadzornog odbora u preduze}e u koje se kandiduje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog organa). Prilikom izbora uze}e se u obzir priznanje i rezultati koje je kandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj i nacionalnoj zastupljenosti izabranih kandidata. V. Potrebni dokumenti

POTRA@NJA
POTREBNI stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju (agencija), za poznate klijente. Mob. 061/031-330. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200777 i 033/203-127. AGENCIJA za nekretnine potrebno vi{e stanova za kupovinu. Tel: 061/540-015.

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova skup{tina kantonalnih javnih preduze}a: 1. KJP "ZOI'84" — Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo .............................................................predsjednik i ~etiri ~lana 2. KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo .............................................................predsjednik i ~etiri ~lana 3. KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo .............................................................predsjednik i ~etiri ~lana 4. KJP "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. Sarajevo .............................................................predsjednik i ~etiri ~lana 5. KJP za gospodarenje dr`avnim {umama "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo ............................................................predsjednik i ~etiri ~lana. Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova skup{tina vr{i se na na~in da iste, na prijedlog ministra privrede, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvr|uje Skup{tina Kantona Sarajevo. II. Opis pozicije

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, cen. grijanje, [opingGrbavica. Mob. 061/348-196. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje. Mob. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 43m2m2, [entada, pogodan za razne namjene. Mob. 061/344-365. IZDAJEM jednosoban namje{ten renoviran stan. Mob. 061/923-805. IZDAJEM povoljno novi trosoban stan, Ba~i}ko polje (Stup). Mob. 061/215-512 ili mail keradina@jahoo.it IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM poslovni prostor, Centar — 125m2, 76m2, 100m2 i 32m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Pozori{ta u Sarajevu, zasebo grijanje, internet, kablovska, blindo vrata, parking mjesto. Mob. 061/133-191. IZDAJEM ku}u u centru kod OHR-a 120m2, namje{tena, dvoeta`na, plin. Tel. 062/337-925. IZDAJEM dvosoban stan, ulica Bjelave. Tel. 061/356-535. IZDAJEM garsonjeru 25 m3 ulica Bjelave. Tel. 061/356-535. IZDAJEM gara`u, Skenderija-Podgaj. Mob. 061/379-574. IZDAJEM jednosoban stan G. Kova~i}i. Tel: 062/712-991. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205-391. IZDAJEM namje{ten stan dvjema studenticama ili dvojici studenata. Tel. 033/481184. IZDAJEM pod zakup luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM lijepu ku}u sa gara`om, vrtom, eta`no grijanje. Tel. 061/546-246. LOGAVINA, trosoban, terasa, grijanje, kab. inter. i sl. Mob. 061/146-298. CIGLANE, trosoban, namje{ten, najam 500 KM. Mob. 061/146-298. CENTAR, K. Baruha, prizemlje, prazan, 70m2, mo`e kao ured. Mob. 061/146-298. IZDAJEM apartman na Donjim Ciglanama. Tel. 063/710-291. IZDAJEM gara`u Ul. Grbavi~ka kod ambulante. Tel. 033/443-259. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na lokaciji Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.

Skup{tina preduze}a nadle`na je da: - donosi Statut i izmjene Statuta; - donosi Eti~ki kodeks preduze}a; - odlu~uje o pove}anju i smanjenju osnovnog kapitala; - usvaja godi{nji izvje{taj preduze}a koji uklju~uje finansijski izvje{taj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - odlu~uje o rasporedu dobiti; - odlu~uje o na~inu pokrivanja gubitka; - odlu~uje o spajanju s drugim dru{tvima i pripajanja drugih dru{tava preduze}u; - odlu~uje o promjeni oblika i podjeli preduze}a; - odlu~uje o prestanku preduze}a sa provo|enjem likvidacije i o odobravanju po~etnog likvidacionog bilansa i zavr{nog ra~una po okon~anju postupka likvidacije; - odlu~uje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih dru{tava u toku poslovne godine u obimu ve}em od tre}ine knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduze}a po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za ~ije odobrenje je ovla{ten Nadzorni odbor, ako on takvu predlo`enu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom; - odlu~uje o izboru i razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora pojedina~no; - imenuje ~lanove Odbora za reviziju, a na prijedlog Nadzornog odbora; - odlu~uje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji dru{tava i odobravanju njihovih statuta; - odlu~uje o naknadama ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - donosi Poslovnik o radu Skup{tine; - odobrava trogodi{nji, godi{nji i revidirani plan poslovanja; - odlu~uje o ostvarivanju zahtjeva Preduze}a prema ~lanovima Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom {tete nastale pri osnivanju, kupovini ili vo|enju poslovanja Preduze}a; - odlu~uje o izuzimanju stalnih sredstava; - podnosi izvje{taj o radu i poslovanju Preduze}a Skup{tini Kantona Sarajevo, najmanje jedanput godi{nje; - odlu~uje o zastupanju Preduze}a u sudskim postupcima koji se vode protiv ~lanova Uprave dru{tva ili eventualnim postupcima protiv ~lanova drugih organa Preduze}a; - imenuje lice ovla{teno za koordinaciju rada Skup{tine sa organima Preduze}a; - odlu~uje o drugim pitanjima utvr|enim zakonom i Statutom. III. Mandat

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". VI. Ostale napomene

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje ministar privrede Kantona Sarajevo. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se popuniti neposredno prilikom intervjua. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 14 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrani u daljem procesu kandidovanja. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Bilo koji kandidat ili bilo koje lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu bili ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno ministru privrede i Ombudsmenu Bosne i Hercegovine. Prijave sa svim tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Ministarstvo privrede - Komisija za izbor, Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, prizemlje, uz naznaku na koverti: "Prijava za predsjednika ili ~lana skup{tine (navesti naziv KJP za koje se vr{i prijava) — NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Predsjednik i ~lanovi skup{tina preduze}a imenuju se na period od dvije godine. Predsjednik i ~lanovi skup{tina preduze}a imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se utvr|uje posebnom odlukom Vlade Kantona Sarajevo. IV. Uvjeti za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete. Op}i uvjeti: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte), b) da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u Skup{tine i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje Op}inskog suda — Prekr{ajno odjeljenje, uvjerenje Kantonalnog suda i uvjerenje MUP-a), d) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), e) da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

web: http://mp.ks.gov.ba e-mail: mp@mp.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122 Fax: + 387 (0) 33 562-226 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spratu 73.000 Km. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94 m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50 m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. PRODAJEM stan 100 m2 kod op}ine Stari grad idealna za poslovni prostor. Tel. 061/215-033. PRODAJEMA poslovni prostor 84 m2 Dobrinja — Sutjeska. Tel. 061/605-851. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69 m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. N. SARAJEVO, dvosoban stan, prodaja ili dugoro~ni najam. Mob. 062/184-126. STAN 87m2, Ciglane, A.Handije. Mob. 062/649-370, 061/072-845. PIONIRSKA dolina, stanovi: 43m2, 63m2, 69m2, 32m2, novogradnja. Mob. 061/160-788. STAN 58m2, Juki}eva, 2 sprat, 2 balkona, 95.000 KM. Mob. 061/072-845. VI[E dvosobnih stanova 53-56m2, u novoj zgradi, Ilid`a, 1.850 KM/m2. Mob. 066/160-788, 061/072-845. KU]A, Centar, A. Hangija, 150m2 stam. povr{ine, dvori{te 230m2. Mob. 062/649370, 066/160-788. DVA stana, Hrasno, ul. D`amijska 54m2+2 balkona, 12 sprat, adaptiran, 59m2, 4 sprat. Mob. 061/072-845, 063/556-886. PRODAJEM stan 54m2, Obala Bulina bana 21/II, 2.000 KM/m2. Mob. 062/920191. DALMATINSKA, centar, stan 121m2/2.500 KM, VP, mogu}a pos. stam. kombinacija. Tel. 221-533. PRODAJEM dvosoban stan 74m2, B. Sarajeva kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati. PRODAJEM zemlji{te, selo Rodijelj-, Fo~a, 4 dunuma. Mob. 063/734-431. CENTAR, ku}a 130m2+15m2 gara`a, oku}nica 300m2, M. Busulad`i}a. Mob. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka, 60m2, 7 sprat, 2 lifta, 125.000 KM. Mob. 061/205-235. VRAZOVA 6/3, 100m2, 210.000 KM. Mob. 061/205-235. BREKA, H. Polovine, 90m2, 3 sprat+gara`a, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u, Kova~i, Stari Grad. Mob. 061/622-000. CIGLANE, H. Red`i}a, 71m2+2 terase, 2 kat i 89m2+2 terase, 6 kat. Mob. 061/214-856. KOD Muzi~ke akademije, 57m2+terasa, 5 kat, Dobrinja 1, M. Krle`e, 92m2+2 terase. Mob. 061/214-852. ZEMLJA, Poljine 8+2 dunuma, prilaz sa 2 stane, vlastiti izvor, struja. Mob. 066/669696. DVA dunuma placa pod vo}em, Male{i}i donji, dobar prilaz, struja, voda, povolujno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM trosoban stan 79m2, ul. @eljezni~ka, Ilid`a-Pejton. Mob. 061/101950. PRODAJEM lijepu ku}u sa gara`om vrtom, eta`nim grijanjem kod tv OBN. Tel: 061/546-246. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM ku}u sa 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Mob. 061/364-597, 033/691-161. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, ul. Nahorevska, 330m+300m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. SOCIJALNO, 59m2, suteren, adaptiran, renoviran, Zmaja od Bosne, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno brdo, ul. Novopazarska, na 3 eta`e+podrum, sa 2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. KU]A u odli~nom stanju, na Breci, H. Polovine, 3 eta`e, oku}nica 433m2+gara`a, 550.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. DEVASTIRANA ku}a, Pofali}i-Ora{a~ka, 140m2+435m2 oku}nice, 200.000 KM. Mob. 062/383-064. BREKA 101 m2 eta`ni 4 soban 2 balkona. Tel. 061/148-810. TITOVA 80 m2 II kat 2250 KM/m2 i 147 m2 III kat 2400KM/m2.Tel: 061/148810. KARINTONKA 75 m2 II kat 2 balkona, 3 soban + gara`a. Tel, 061/148-810. CENTAR 69 m2 II kata, 2 balkona, 3 sobni povoljno. Tel: 061/148-810. BJELAVE kod Medicine 50 m2 I kat 2 sobn, 2 strane 2150KM/m2. Tel. 061/148810. BJELAVE Bosanska ku}a 64 m2 i 110 m2 ba{te Ko{evsko brdo 200 m2 ku}a i 200 m2 ba{te. Tel. 061/148-810. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na 4 eta`e+oku}nice 300m2, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}eva, III sprat. Mob. 063/589-315. STAN 59m2, suteren, Socijalno, renoviran, adaptiran sav, 95.000 KM. Mob. 062/383064. PRODAJEM stan, ul. J. Vanca{a 17/I, 80m2, centar, 2.250 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829. STAN 94m2, Grbavica, 3/5 sob. 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, Alipa{ina 75m2, 80m2. Mob. 061/299-911. STAN centar ^obanija, 84m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN centar 50m2, Bjelave. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar M. Tita 147m2, 121m2 i 80m2. Mob. 061/299-911. CENTAR, P. lige, 53m2, 4 kat. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 180m2, 140m2, Hrasno 100m2. Mob. 061/299-911. VI[E gra|. placeva od 1500-5000m2. Mob. 061/299-911. KU]A, S. Grad, Kova~i, 150m2, gara`a, na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. CIGLANE, 73m2, 79m2, 60m2. Mob. 061/299-911. STAN 66m2, 4 kat, P. lige. Mob. 061/299911. VI[NJIK, centar, 32m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. KU]A u izgradnji, Ilid`a, ulaz u Osjek sa gra|. dozvolom. Mob. 062/225-012. PRODAJEM stan 60m2, povoljno, 2 balkona, atraktivna lokacija. Mob. 066/843158. PRODAJEM stan 72m2, Dajanli Ibrahim bega, Ciglane. Mob. 062/272-549. PRODAJEM-mijenjam za more ku}u u Pazari}u sa 1200m2 zemlje, uz magistralni put. Mob. 061/223-208. PRODAJEM u centru Ul. Jezeru, stan niski parter, 80m2 pogodan za poslovni prostor, cijena 2500KM/m2. Tel. 061/222-295. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod Vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. ILID@A-Lu`ani, trosoban stan 76m2, cen. grijanje, cijena po dogovoru. Mob. 061/893105. KU]A sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. PRODAJEM 900m2 gra|. zemlji{ta u Ned`ari}ima, B. Nu{i}a. Mob. 061/191-521. MARIJIN Dvor, V. Peri}a 2/3, trosoban stan, 2 mok. ~vora, 106m2, cijena po dogovoru. Mob. 062/254-859. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. GRBAVICA troiposoban stan renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797 i 033/617-742. PRODAJEM plinske boce od 10 lit. veoma povoljno. Mob. 061/134-298. PRODAJEM lokaciju od 700 lijepom mjestu Isto~no Sarajevo. Tel. 066/616-597 i 057/343-015. ZEMLJA na Poljinama, 35 KM/m2. Mob. 061/170-254. KU]A, M. Mikuli}a, K. brdo, 250m2 stambenog pros. 220m2 oku}nica, 500.000 KM. Mob. 062/619-361. BJELAVE, ul. [ekerova, 1 sprat, 40m2+balkon, 80.000 KM. Mob. 062/619361. KU]A, Soukbunar, 2 eta`e 200m2+podrum+{upa, zemlji{te 730m2, 365.000 KM. Mob. 062/619-361. KU]A, ^adord`ina, 3 eta`e, gara`a, 212m2+terasa 20m2+balkon, 270.000 KM. Mob. 062/619-361. VIKENDICA, Vlakovo, 1200m2 vo}njaka, 160m2 stam. prostora, hitno, 99.900 KM. Mob. 062/619-361. ^ENGI] V. 15 sprat, 53m2, 87.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, P. ribar, VP, 58m2/2.050 KM. Mob. 061/415-787. STANOVI u novogradnji Tibra pacifik, sve novo, od 29m2 do 90m2, razli~ite kvadrature. Mob. 061/415-787. KU]A u Pofali}ima, Orlova~ka, priz.+spr.+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A, Vratnik 131m2 stam. pros.+oku}nica 150m2, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21m2, 60.000 KM. Mob. 066/801-737. GRBAVICA, B. Muteveli}a, 1 sprat, 53m2/2.100 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, A.B.[imi}a, VP, 77m2/2.200 KM. Mob. 066/801-737. VRAZOVA, 2 sprat, 59m2, 2.800 KM/m2. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. 2 sprat, 82m2/1.900 KM. Mob. 066/801-737. USELJIV, 74m2, M.].]ati}a, 1 sprat, 205.000 KM. Mob. 066/801-737. CENTAR, ul. Vrazova, VP, 84m2/2.900 KM. VOJNI^KO P. H. Su}eske, 7 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. VALTERA Peri}a, 1 sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 066/801-737. DOBRINJA C5, L. Pastera, 2 sprat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. D`. Bijedi}a, 15 sprat, 57m2, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. 11 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. I. Engela, 5 sprat, 34m2, 65.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, Kranj~evi}eva, 85m2, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 061/320-439. VOGO[]A, Jo{ani~ka, 3 sprat, 112m2, dvoeta`ni, 2 balkona, 1.100 KM/m2. Mob. 062/907-831. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58m2, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907831. DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 prat, 54m2, balkon, 75.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e, 79m2+980m2 oku}nice, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Samoborska, 3 eta`e+gara`a+ba{ta, grijanje, 280.000 KM. Mob. 062/907831. ALIPA[INO polje, Trg Zavnobiha, 3 sprat, 80m2, useljiv, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. CENTAR, K. Tvrtka, suteren, 52m2, adaptiran, pogodan za kancel. 125.000 KM. Mob. 062/907-831. BOLNI^KA, prizemlje, 61m2, potrebna adaptacija, 140.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Poljine, R. Guga~a, 3 eta`e, 200m2 st. pros.+800m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 062/907-831. KO[EVO, pos. prostor, VP, adaptiran, 160.000 KM. Mob. 062/907-831. ODOBA[INA, 1 sprat, 65m2, useljiv, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77m2, 2 balkona, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907831. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, plin, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. GRBAVI^KA, 14 sprat, 2 nova lifta, 71m2, trosoban, 155.000 KM. Mob. 062/907-831. TRG Barcelone, 4/2, 68m2, 120.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, S. Fra{te, 43m2, adaptiran, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320-439.

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM vikend plac 870 m2, IgmanU{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel 061/274-189. PRODAJEM poslovni prostor 65m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije, stomatolo{ke ordinacije i sl. Mob. 061/344365. BA[^AR[IJA, ul. S.B. Ba{agi}a, ku}u 60m2 sa gara`om i oku}nicom, cijena 165.000 KM. Mob. 061/533-022. PRODAJEM ku}u ul. Abdurahmana Muharemije. Tel: 061/552-163. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/Ieta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. NAHOREVO, nova ku}a 10x8 dvije zidane gara`e 2 dunuma vo}njaka, ba{te prodajem ili mijenjam. Tel. 061/352-112, 061/157-718. PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale. Mob. 061/200-393. ANEKS, Vrbovska, 37m2, 60.000 KM, 4 sprat, adaptiran. Mob. 062/383-064. STAN 60m2, 4 sprat, Hrasno, ul. D`amijska, 125.000 KM. Mob. 062/383-064. APARTMAN, centar Jahorine, 36m2+16m2 podruma, namje{ten, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN u novogradnji 57m2, 125.000 KM, Pofali}i, iznad hotela Italija. Mob. 062/383064. FOJNICA, ku}a na dva sprata 160m2+2 dunuma zemlje, vo}njak, ku}a pored rijeke, 120.000 KM Mob. 062/383-064. KU]A, centar, ^obanija, dvije eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN 130m2, 3 sprat, strogi centar, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383064. STAN na ^engi} V. 60m2, 5 sprat, ima lift, u odli~nom stanju, 1.900 KM/m2. Mob. 062/383-064. STAN 80m2, Mojmilo, ul. Olimpijska, VP, cijena po dogovoru. Mob. 062/383-064. STAN 68m2, I sprat, Malta, E. [ehovi}a, 143.000. Mob. 062/383-064. PRODAJEM dvosoban stan Visoko prizemlje 50 m2 Centar Sarajeva Mejta{. Tel: 063/661-949. PRODAJEM ili mjenjam za more ku}u u Pazari}u sa 1200 m2 zemlje pored magistralnog puta. Tel: 061/223-208. PRODAJEM trosoban stan, centar Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528032. PRODAJEM ku}u u izgradnji, Ilid`a-Osjek, sa urednom dokumentacijom. Mob. 062/225-012. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, Kova~i}i. Mob. 061/540-203. PRODAJEM stan jednosoban 37m2, 1 sprat, B. Muteveli}a, Grbavica, adaptiran, odmah useljiv, 83.000 KM. Mob. 062/920-814. PRODAJEM stan na Ilid`i-Pejton 37m2 + balkon, II sprat. tel. 061/198-642. PRODAJEM poslovni prostor 14m2, opremljen, Ciglane, posloni prostor 86m2, Skenderija, I sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i, 476m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te u Rakovici pored puta, 10.229m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu, 44m2, eta`irano, na samoj pla`i, apartman 46m2, II zona, opremljen, 120m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo uz doplatu. Mob. 061/573-640. POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici (54m2). Tel: 062/229-677. PRODAJEM stan u Pofali}ima 31 m2 sprat I cijena 1600 KM po m1. Tel: 061/540-015. PRODAJEM stanove u Vogo{}i, novogradnja, 47 m2, sprat 3 i 61 m2, sprat 2, 1550 KM/m2.Tel: 061/540-015.

TU@NO SJE]ANJE

SEJDA ZAJMOVI], ro|. JELE[KOVI]
13. 4. 2004 — 13. 4. 2011.

29. 10. 2003 — 13. 4. 2011.

JUSUF ZAJMOVI]

Hvala vam za sve {to ste nam pru`ili. S ljubavlju i po{tovanjem, porodice Zajmovi} i Demirovi}
6664
^ENGI] V. 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO P. 6 sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52m2, 106.000 KM. Mob. 061/320-439. BOSANSKA, 13/2, 39m2, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, D. Ozme, 4 sprat, adaptiran, sve novo, 136m2/2.800 KM. Mob. 061/320439. CENTAR, kod Parlamenta, 2 sprat, 81m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. STZAN 115m2, kod Katedrale, 1 sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, N. Smailagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A. lipa, 3 sprat, 46m2, 46.000 eura. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, trg zavnobiha, 2 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 061/320-439. BREKA, H. Polovine, 4 sprat, 66m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR kod hotela Evrope, 3 sprat, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. TITOVA, 1 sprat, 62m2/3.200 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Trg ote{. bataljona, 6 sprat, 77m2+gara`a 17m2+gara`a 17m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, 72m2, 145.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, 54m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zaradaminimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 070/235-236 i 061/225-424.

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom djetetu

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211484, 033/767-995 i 061/131-447. OPREMITE STAN `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 062/170–248. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 248, 033/655-600. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC rehau stolarija. Mob. 061/214-303. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. ELEKTRI^AR- vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija servi bojlera. el. pe}i imdikatora, osigura~ke kutije, sklopki it. Tel. 061/132-149. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. STAKLAR vr{i ugradnju svih vrsta stakala i ogledala dolazim na adresu. Tel: 061/609-947. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 062/199-199. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole, fakultete. Tel. 061/534-231. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. ELEKTRI^AR popravlja Ta pe} el. bojlere, indikatore, automatske osigura~e, lustere, instalacije itd.Tel: 061/048-497. SUPER efikatno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 216-373, 061/928-535. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524.

ALIJA ([A]IRA) GARIBIJA
preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011, u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 29. oktobra 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu d`amije Stro{i}i na Vratniku, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Hendek. O`alo{}eni: supruga Fata, sin Amir, k}erke Amra i D`enana, snaha Alma, zetovi Zijo i Jasmin, unu~ad Lejla, Mirza, Azra i Aida, praunu~ad Iman i Emin, snahe Rabka, Dila i Maksuma, brati}i Adnan i Mufid, brati~na Nid`ara, sestri} Arif, sestri~ne Behka i Biba, prijatelj Hajrudin i prija Mevla te porodice Garibija, Kamenica, Hod`i}, Gogali}, Babi}, Sirbubalo, Feraget, Liki}, Karad`a, Mili}, Fo~o, Saha~i}, Be{i}, Musli}, Piti} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u stanu rahmetlije u Ulici Koste Hermana br. 13/II, Marindvor.
000

AJ[I (EDINA) HAJDAREVI]
2010 — 2011.

U san mi do|e divna djevojka izgleda sretno i zdravo i ka`e: “Tata, nemoj se budit”, ostani sa mnom jo{ malo...” Vidimo se, rego... NVO “OTVORENA MRE@A”, “City Kameleon Radio”, “City Otvorena mre`a” d.o.o.
001

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

HUSEIN (RASIMA) HAD@IBULI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 27.oktobra 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Rasim, supruga Mirsada, k}erka Sanela, bra}a ]amil, Omer i Senad, sestre Ramiza, Sadeta i Behija, amid`a Edhem, tetka Hasna, strina Dika, snahe Alma, Hasija, Alema i Meliha, zetovi Eldin, Izet, Hamed, Mensudin i Kadrija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Almir i Mirsad, svastika Alma, te porodice Had`ibuli}, Zametica, Smajlovi}, Dedaji}, Karaman, Me{anovi}, Kari}, Maka{, ]urevac, [eti}, Helji}, Alagi}, Tabakovi}, Bala{, Hod`i}, D`ananovi}, Omeragi}, Halilovi}, Piri}, ^ovi}, Muni}, Fazli}, Kapo, Habibovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S tugom podsje}amo prijatelje, kolege i kom{ije da se u nedjelju, 30. oktobra 2011, navr{ava godina od smrti na{e

SLAVICE KRNETE, ro|. OSTOJI]
Tog dana okupi}emo se na njenom po~ivali{tu na gradskom groblju Bare u 13 sati. Njeni Bojani}i “Jer: Jaka kao Smrt jest Ljubav”
6663

POSLJEDNJI POZDRAV

plemenitom ~ovjeku i na{em dragom prijatelju

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA

IN MEMORIAM

RAJKO KNE@EVI]
29. 10. 1985 — 29. 10. 2011.

]AMILU ]AMI AVDI]U

ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

D`emala Njegovi: Ibro, Perica, Stojko, Fija, Gena, Sena, Enisa, Mido, Sejo, Mensur, Franjo, Miro, Jaca, Dafko, Jasmina, Berina, Fudo, Mirko i Paja
6661 6662

Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

S ljubavlju i po{tovanjem, Jela, @eljka, Sanja i Tanja

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
SJE]ANJE na na{e drage ~lanove porodice

Danas se navr{ava pet godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda, svekra i tetka

ABDUREZAKA RESKA (]ERIMA) ABDUZAIMOVI]A
dipl. ing. arh.
30. 10. 2006 - 30. 10. 2011.

]AMILU ABDUZAIMOVI], ro|. HAD@IKADI]
1982 - 2011.

SADETU ^ARD@I], ro|. ABDUZAIMOVI]
2005 - 2011.

EDIBA ABDUZAIMOVI]A
2007 - 2011.

Sje}anja i lijepe uspomene ubla`avaju tugu i prazninu nastalu tvojim odlaskom. Tvoji: Filduza, Resko, Kerim, Lada, Renata, Mirsada, te porodice Abduzaimovi}, Abdi~evi}, Dami}, Odoba{i}. Tridesetog oktobra 2011. godine u 12 sati posjeti}emo njegov mezar na gradskom groblju Lav.

HAJRU HOD@I], ro|. ABDUZAIMOVI]
2007 - 2011.

Porodica Abduzaimovi}
001

POSLJEDNJI SELAM

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte - se (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NEVENKA [UTALO, ro|. MILJANI]

RAMIZ (IBRE) KOZI]

HUSEIN (RASIMA) HAD@IBULI]

tiho preminula 28. oktobra 2011. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 29. oktobra 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Sv. Josip. Opra{tamo se s tugom, u srcu ostaje ogromna praznina. O`alo{}eni: k}erke Zdenka i Ru`ica, sin Mijo, unuka Sanja, snaha Stana, zet Samir, te obitelji [utalo, Miljani}, Njegovanovi}, Jovanovi}, Vuleti}, @drali}, Selimagi}, Kazlagi} i ostala rodbina i prijatelji
26201 000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 27.oktobra 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 16 sati na mjesnom mezarju Slavljevi}i - Trnovo. O`alo{}eni: supruga Naza, sin Alen, k}erka Aida, zet Mensudin, unu~ad Faris i Larisa, bra}a Suljo, Fehim, D`email, Mujo i Mehmed sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Kozi}, Guta, Hod`i}, Delija, Bijelonja, Zuko, Musi}, Katana, ]osi}, Me{i}, Imamovi}, Pilav, Demir, Ligata, Ruhotina, Ali}, Kaljanac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, Ul. Grdonj br. 62.

Had`ibuli} Esad sa porodicom i Ferida, Munira i Mirsada

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju i ~lanu

RADOMIRU KONSTANTINOVI]U

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa stajali{ta Podhrastovi sa polaskom u 14 sati, sa usputnim stajanjem na stanicama: Park, Gras i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NOVKI NOVKI]U VULETI]
S ljubavlju, Davor, Ivana i Ada
6660

"Oprostite, ali dr`i me ose}anje da `ivim post mortem" Radomir Konstantinovi} Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99"
6658

Danas se navr{ava 28 godina od smrti

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV velikom ~ovjeku i prijatelju

MERSADA TIHI]A

RADOMIRU KONSTANTINOVI]U
JANJA PEDALO
29. 10. 2003 - 29. 10. 2011.

Svako ko je imao tu sre}u da mu se Rade useli u `ivot ostao je ispunjen njegovom beskrajnom mudro{}u, ljudskom dobrotom, moralno{}u i etikom. Po~ivaj u miru, dragi na{ veliki prijatelju! Njegovoj Milici i porodici upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a. Slavko [anti} i Vlatko Dole~ek
6659 26200

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Po dobroti te pamtimo, sa ponosom spominjemo, a u srcima zauvijek ~uvamo. Tvoja porodica: supruga Hatid`a, sinovi Sulejman, Mehmedalija, k}eri Dina, Ruzmira, Senada, snahe, zetovi, unuke i unuci
6656

Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se njene dobrote i plemenitosti. Porodica

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tridesetog oktobra 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ASIM ([A]IRA) MA^KI]
1929 - 2010.

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12 h u porodi~noj ku}i M. Kabli}i. Nikad te ne}emo zaboraviti. O`alo{}ena porodica
26191

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom prijatelju

MUHAREMU DEDI]U

D@EVDETU BRACI HAD@I]U

Nikad vi{e takvog rasko{a ideja, inspiracija, optimizma, entuzijazma... Nikad vi{e nemogu}ih komentara, podvala, {ala, kreacija… Nikad vi{e na{ih radosti `ivljenja.

ocu na{eg radnog kolege Muhameda Dedi}a. Kolektiv Lido-osiguranja d.d. Sarajevo
001

Vidimo se gore, Cobra. Zihar D`ambi} Ziko
6653

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e kolegice Mire Pekmez

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BRANKU \UKI]U

ZLATA (HAMDE) KAMBOVI]

\EMILA (MUJE) SARAJLIJA, ro|. BI[]EVI]

preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011, u 88. godini.

preminula 26. oktobra 2011. u 56. godini. KOLEKTIV USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
001

Sahrana }e se obaviti 31. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Ili} Veselin, unuk Petar, brati} Damir, brati~na Senka, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Husnija, sinovi Emir i D`emal, k}erke D`ema i Amira, brat Adem, sestre Emina i Sabiha, unu~ad, praunu~ad, zetovi Salko i Suad, te porodice Sarajlija, Bi{}evi}, Drki}, Rami}, Had`iomerovi}, Pe~ek, Panjeta, Vreto, Stamboli}, Grahovi}, Rakanovi}, Filipovi}, Vidmar, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^obanija u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

MUSTAFA (KASIMA) HUSI]
preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 15.30 sati na mezarju ]ehaje kod Srebrenika. O`alo{}eni; supruga Sabiha, k}erke Jasna i Alma, brat Ahmet, sestra Hatka [uhra, snahe, unu~ad, zetovi, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
71124

EDHEMU EDI AVDI]U

POSLJEDNJI POZDRAV

mom bratu

MUSTAFI (KASIMA) HUSI]U
1948 - 2011. dragom dugogodi{njem kom{iji Stanari zgrade Avde Hume 3 u Sarajevu
6649

Ahmet Husi} sa porodicom
71124

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE

IRNIS (SMAILA) ]ATI]
29. 10. 1995 — 29. 10. 2011.

Ti postoji{, traje{ i `ivi{ u na{im mislima. Zauvijek }emo biti zajedno. Mama Ra{ida, tata Smajo, sestra Sanela sa porodicom
6648

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SANIJA ^AMPARA, ro|. HAD@IAHMETOVI]
preselila na ahiret u petak, 28. oktobra 2011, u 89. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 29. oktobra 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: bra}a Abdulah, Sirad` i Abduselam, snahe Ai{a, Subha, Meliha i Barbara, Tenzila-hanuma Ba{i}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice ^ampara, Had`iahmetovi}, Cero, Muminovi}, Miralem, Behlilovi}, [o{e, Memi}, Saki}, Kurbegovi}, Halilba{i}, Pa{i}, Kilim, Bradari}, Bass, Rashid, Plazoni}, Pekmez i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u stanu merhume u Ulici Mehmeda [akira Kurt~ehaji}a br. 2/II - Vi{njik.
000

AVDIJA (ALIJE) SOMUN

ASIM (D@AFERA) BOROVINA

preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Orli} - K. Glava. O`alo{}eni: supruga Ifeta, sin Asmir, k}erka Asmela, brat Osman, sestra Esma, unu~ad Almin i Almina, brati}i Vahdet, Enver, Almir, Edin, brati~ne Esma, Alma, sestri}i Admir, Aida, zetovi Salko, Elvedin, Sanin, Mirza, snahe Senada, Munira, amid`i}i Almas, Edho, Edin, te porodice Somun, Gu{i}, Brazac, Poljo, Nuhanovi}, Muj~i}, Omerovi}, Alispahi}, Sarajli}, ^av~i}, Hasanovi}, Suba{i}, Sijer~i}, Leper, @iga, Polovina, Hamzi}, Mali~evac, Mirvi}, Hod`i}, Selimovi}, Torlak, [ahmanija, Sejfi}, Drkenda, Klapuh, Durgut, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Sulejmana Omerovi}a Cara br. 35. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u petak, 28. oktobra 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 13.30 sati na mezarju Borovni}i - Ustikolina. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en sa Ravnih Bakija u 10.30 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Park, Otoka, Stup i Ustikolina, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Fehima, k}erka Sehida, unuci Safet i Alija, praunuk Azar, sestre Rukija, Sejda i Mula Sajda, brati}i D`afer i Ahmet, brati~na Sejda, sestri}i Be}ir, Mu{an, Edhem i [aban, sestri~ne Fata, Fedina i Vahida, snahe Zemina, Hasna, Dina i Selma, {ura Ejub sa porodicom, svastike Sevda i Vasvija sa porodicama, te porodice Borovina, Rogo, [orlija, Jusko, [abeta, Muhovi}, Be{i}, Durakovi}, ^oko, Spaho, D`ano, Gradi{i}, Ribica, Podrug, Efendi}, Sulji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici strelja~ka br. 16 c.
000

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kumi

^etrdeset dana je pro{lo otkako nas je napustila voljena `ena, majka i baka

LJILJANI JA^EVI]
MIDHATU MIDETU MUJ^INOVI]U
Tvoja dobrota i po{tenje zauvijek }e `ivjeti u na{em sje}anju.
Porodice Valjevac, Hrusti} sa Edinom
6651

VESNA PANJETA, ro|. [ABAN

Zvijezde su sijale, ali nisu kao ti. Neutje{na porodica Panjeta
26199

Azra i Med`id Prohi}
6647

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, babo i dedo

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a sestra i tetka

Navr{ilo se {esnaest godina od smrti na{eg tate i dede

Dvadeset devetog oktobra navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage supruge, mame i majke

HAMED (HAJRE) ]UPRIJA

NAFIJA HAJRA (OMERA) ARNAUTOVI] DANILA (JOVE) TANASI]A
MUNEVERE NIRE NI[I], ro|. KAPID@I]
Uspomenu na tvoj lik, dobrotu, plemenitost i optimizam kojim si zra~ila uvijek }emo sa sobom nositi. U na{im srcima vje~no }e{ `ivjeti. Suprug, k}erke i unu~ad 6558

preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred MZ Sokolje u 13 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Kolonija, Brije{}e i Stup, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Samija, sinovi Sadik i Senad, k}eri Ifeta i Sadeta, zetovi Edhem i Adil, snahe Edina i Medina, unu~ad Adisa, Elvir, Semir, Emina, Meliha, Ermina i Sanin, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Mevla sa porodicom, te porodice ]uprija, Rami}, Tahmaz, Durgut, [a~i}, Korora, Muminovi}, Murti}, ^amd`i}, Junuz, Omerspahija i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Brije{}e Polje br. 34. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Muhamed, brati} Irham, brati~ne D`enana, D`enita, Amina i Maida, sestri~ne \enina, Jasmina i Berina, zetovi Sejo, Mirza i Amel, snahe Safa i Du{anka, te porodice Arnautovi}, Selimbegovi}, Hamidovi}, ]esovi}, Spahi}, Galijatovi}, Tihi}, Okan, Lojo, Zerem i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Salke Naze~i}a br. 4/V.
000

S ljubavlju i po{tovanjem, njegove Maja, Jasna i Ida
26198

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat

Dvadeset devetog oktobra 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{e drage i plemenite mame i bake

Dvadeset prvog oktobra 2011. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

MARIJE MARE PECIREP, ro|. TOMLJANOVI] NADE VLATKOVI]
Te{ko se pomiriti sa istinom da vi{e nisi sa nama. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji Gordana i Ranko sa porodicama
6644

]AMIL ([U]RIJE) AVDI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 27. oktobra 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 29. oktobra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Hasan, D`afer i Muharem, sestre Hanifa i D`emila, brati}i Zijad, Senad, D`evaludin i Almir, brati~ne Fahira i Hasna, sestri}i Ibrahim, Izet i Sabahudin, snahe Minka, Azra, Firdes, Selma, Alma, Danka, Vahida, Vildana, Sada i Alma B., te porodice Avdi}, Bijedi}, Bajramovi}, Babovi}, Krvavac, Selimovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji u [vrakinom Selu.
000

Tridesetog oktobra 2011. godine u 11 sati okupit }emo se na njenom grobu i podsjetit da fizi~ki nije sa nama, a mi smo u mislima sa njom. Mi volimo na{u Maru! PO^IVALA U MIRU BO@IJEM O`alo{}eni: suprug Franjo, k}erka Dubravka sa suprugom Stanislavom, sin Bruno sa svojom Kristinom, sestra Elvira sa sinom Berislavom Ba{i}, unuk Laslo sa suprugom Kristinom, unuke Hana i Jara, praunu~ad Emilija, Emanuel i @eljka Miladi}, ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
020

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kom{iji i prijatelju

JUNUZ ]IRI]
29. 10. 2009 - 29. 10. 2011.

EKREM KEMO BOROVAC
29. 10. 2010 - 29. 10. 2011.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

BRANKO \UKI]

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

S ljubavlju! Asim sa porodicom
6557

Ako sa porodicom
6589

Stanari Grbavi~ke 33
AX

Tel: 387/30/879-438

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
ZAHVALNICA
Povodom smrti na{eg dragog Branka \uki}a, koji je nakon du`e bolesti preminuo 26. oktobra 2011. godine, `elimo uputiti izraze tople i iskrene zahvalnosti za ljudsko razumijevanje, izuzetnu pa`nju i predanu profesionalnu pomo} koje mu je tokom vi{egodi{njeg lije~enja nesebi~no pru`ao cijeli tim Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{”, a posebno prim. dr. Dragan Stevanovi}, prim. dr. Sarija Agi}, sestre Suada i Jasna, kao i ljekari i sestre Porodi~ne ambulante - Edukativni centar, Kova~i}i. Porodica
6620

S tugom, obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ voljeni

BRANKO \UKI]
nakon du`e bolesti preminuo u srijedu, 26. oktobra 2011, u 86. godini. Sahrana je obavljena u petak, 28. oktobra 2011. godine, na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erke Jagoda i Mira sa porodicama, bra}a Savan, Milan i Trivun sa porodicama, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

29. 10. 2000 - 29. 10. 2011.

MARTIN BRKI]

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Mersija, k}erke Iva i Vesna sa porodicama
6596

9. 12. 1990 - 29. 10. 2011.

ZIJO KRNI]

MUNEVERA KRNI], ro|. SMAJOVI]
29. 10. 2008 - 29. 10. 2011.

Dragim roditeljima, s ljubavlju i po{tovanjem, Jasmina i Armin
26194

TU@NO SJE]ANJE

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

na voljenog supruga, oca i djeda

AHMETA (MEHMEDA) HOD@I]A
2007 - 2011.

DANICA GOSPI]
poslije kra}e bolesti preminula 27. oktobra 2011. u 68 godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 29. oktobra 2011. godine u 14 ~asova na gradskom groblju Crkvice.

Sa najljep{im uspomenama i ljubavlju. Njegovi najmiliji
6571

O`alo{}eni: sin Nenad, brat Bo`idar, snahe Svjetlana i Ljiljana, unu~ad Goran, Neboj{a i Milica, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, zet te porodice Gospi}, Maksimovi}, Milovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji.
090

Dvadeset devetog oktobra 2011. navr{ava se ~etrdeset prebolnih dana od kada nas je neo~ekivano napustio voljeni suprug i brat

Dvadeset devetog oktobra 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed, pradjed i brat

VELJKO NOVAKOVI]

JUNUZ (MUHAREMA) ]IRI]
iz Banje Luke

Neka mu dragi Allah d`.{. podari d`ennet. U tuzi i nevjerici vole ga zauvijek supruga Vlatka i brat \or|o sa porodicom
6530

O`alo{}eni: supruga Fatima, djeca D`evad i Ned`ad, unuci Alma, Adnan, Neira, Arnela i Almir, praunuk Isak, snaha [efika, bra}a i sestre sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
6556

58

PREDAH

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

O~ekuju vas razli~ite komplikacije, ali to ne treba da uti~e na va{e raspolo`enje i na profesionalnu koncentraciju. Odgodite naporne pregovore ili obaveze koje vas suvi{e zamaraju. Sa~uvajte pozitivnu orijentaciju i lijepe misli za osobu koja vas iskreno podr`ava. Va`no je da osjetite zadovoljstvo i emotivnu prihva}enost u ne~ijem dru{tvu. Uskladite svoje misli i osje}anja. Ukoliko vas neko nagovara na poslovno-finansijski izazov ili na zajedni~ku avanturu, dobro razmislite o mogu}im posljedicama. Neko mo`e da razotkrije va{e tajne planove, stoga ne budite naivni ili brzopleti. U svojim ljubavnim o~ekivanjima idete korak ispred partnera. Va{a nestrpljivost djeluje zbunjuju}e na voljenu osobu. Budite pa`ljiviji u saobra}aju i izbjegavajte stresne situacije. Obratite pa`nju na razli~ite informacije na poslovnoj sceni kako biste ostvarili pro{ireni uspjeh ili nov~ani dobitak. Ne budite suvi{e sitni~avi i zahtjevni prema bliskim saradnicima. U`ivajte u raznovrsnim i lijepim stvarima koje oboga}uju va{e `ivotno iskustvo. Poka`ite velikodu{nost prema porodici i bliskoj osobi. Nema razloga da se optere}ujete pogre{nim slutnjama. Ne dopada vam se ne~ija uloga ili pona{anje u poslovnim pregovorima. Ipak, nemojte dozvoliti da neko od saradnika u vama podsti~e niske strasti ili `elju za takmi~arskom ulogom. Budite mudri i uzdr`ani. Postoje odre|ene situacije koje treba izbjegavati, jer emotivno rivalstvo uvijek ostavlja i razli~ite posljedice. Primijenite neku od tehnika psihi~kog opu{tanja. Ukoliko ste dovoljno snala`ljivi pred saradnicima, o~ekuju vas pozitivni rezultati. Poka`ite svojoj okolini da posjedujete razli~ite sposobnosti i da je va{a uloga skoro nezamjenjiva u poslovno-finansijskim kombinacijama. Va`no je da ostavljate zapa`eni utisak i da se o vama govori u nekom dopadljivom kontekstu. Upotrijebite svoj {arm i odgovorite na ljubavnu poruku. O~ekuje vas niz interesantnih susreta, obratite pa`nju na svoj stil izra`avanja ili na utisak koji ostavljate u dru{tvu saradnika. U~inite sve {to je potrebno da spojite lijepo i ugodno sa prakti~nim i korisnim. Voljena osoba ponekad ima velike zahtjeve, ali vi umijete da ih ispunite. Budite dovoljno ma{toviti i osmislite neku interesantnu zabavu udvoje. Zra~ite pozitivnom energijom. Imate ambiciozne planove i uporno poku{avate da ostvarite svoje ciljeve. Me|utim, va{ uspjeh zavisi od ne~ijeg uticaja. Nema razloga da se pona{ate suvi{e nametljivo u dru{tvu saradnika. Bolje je da se opredijelite za umjerenije rje{enje. Ulazak u neku zabranjenu zonu ili iznenadni poriv za ljubavnom avanturom mo`e da vas razo~ara. Podsti~ite kod sebe strpljivost i samokontrolu. U susretu sa saradnicima obratite pa`nju na razli~ite detalje ili na neke skrivene poruke. Prikupite sve neophodne informacije i razmislite na koji na~in treba da nametnete svoje stavove, pri tome nemojte povrijediti ne~ije interese. U odnosu sa voljenom osobom bolje je da izbjegavate su~eljavanje ili takmi~arske uloge koje vas navode na lo{e rje{enje. Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju. Na poslovnoj sceni sve ima svoj vijek trajanja, ali vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevazi|ene. U susretu sa saradnicima uzaludno poku{avate da promijenite ne~ije mi{ljenje ili pona{anje. Voljena osoba poku{ava da vas ubijedi kako da je sve u najboljem redu, ali vi naslu}ujete novi problem i to uti~e na va{e raspolo`enje. Prijat }e vam psihofizi~ka relaksacija i opu{tanje. Zahvaljuju}i dobrim procjenama, o~ekuje vas uspjeh u polju komunikacije ili u poslovnim pregovorima. Djelujete organizovano u svakom pogledu i umijete da nametnete svoje visoke kriterije pred saradnicima. Dopada vam se ono {to je nedosti`no ili osoba do koje ne dopire va{ glas. Na sre}u, uvijek postoji dobra zamjena. Budite dovoljno diskretni. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Ne vrijedi da se izla`ete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja u`iva dobar glas i {iri poslovni uticaj. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbjegavate sumnjive poslovno-finansijske ponude. Tople emocije uvijek djeluju ljekovito, stoga zadr`ite svoju pa`nju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. Neko vam direktno daje do znanja da sve ima svoju cijenu ili da ne o~ekujete previ{e od novih poslovno-finansijskih pregovora. Predstoji vam manji gubitak, koji treba da usvojite kao novu lekciju o poslovnom pona{anju. Osoba koja vas prihvata sa iskrenim simpatijama ima pozitivan uticaj na va{e raspolo`enje i na nove odluke. Prijat }e vam neki vid psihi~ke relaksacije.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu Nezavisni BH dnevnik slobode (u Skandinaviji), nagradu "za Web site: www.oslobodjenje.ba izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar e-mail: redaction@oslobodjenje.ba Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: Vildana SELIMBEGOVI] izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih Sadat BEGI] UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" DIREKTOR: transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, Ned`ad [ADI] nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za UREDNI[TVO: ljudska prava "Saharov" Evropskog Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], transakcijski ra~un broj: parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], 1990490005630121, slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: Josip VRI^KO novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, PRODAJA: POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Fax: 465-727, slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, Tel: 276-967, 455-558 KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 MARKETING: dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Meliha Hod`i} Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Fax: 472-901 Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu Tel: 472-899, 468-161, i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, 276-968, 276-988 Semizovac bb e-mail: marketing@oslobodjenje.ba Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini ID broj: 4200492600001 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a ADRESA: Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo predsjednika Tita odlikovano Ordenom Po{tanski pregradak 686 bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada TELEFONI: ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, Centrala: 276-900, 467-723 tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

OSLOBO\ENJE

RJE[ENJE: uskoro, stalak, pajola, ona, or, nika, i, matan, to ste vi {efe, oktobar, lji, stapar, `ena, torinezi, ik, epilozi, ato, ro, avenije, doci, arato, mir, nolan, d, a, starudija, takt, skener.

Danas prete`no sun~ano, ujutro po kotlinama i dolinama rijeka magla koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne. Samo se u Bosanskoj krajini niska obla~nost o~ekuje tokom ve}eg dijela dana. Vjetar slab, isto~ni. Minimalna temperatura od 4 do 12, maksimalna dnevna od 13 do 17, na jugu do 22°C. Narednih dana ujutro hladno, uz maglu ili nisku obla~nost koja }e se ponegdje zadr`avati i prije podne. Tokom dana prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne magla, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 15° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope obla~no, ki{a }e padati na zapadnom Mediteranu i Britanskim ostrvima, gdje }e puhati umjeren do jak jugozapadni vjetar. Prete`no sun~ano bi}e u Portugaliji i na zapadu [panije, kao i na Balkanu, zapadu Ukrajine i u Rumuniji. Maksimalna temperatura kreta}e se od 2 do 8 na istoku, i od 16 do 22°C na jugu Evrope. Danas prete`no sun~ano, ujutro po kotlinama i dolinama rijeka centralnog Balkana magla, koja }e se ponegdje zadr`ati i prije podne. Samo se u Hrvatskoj, na zapadu Bosne, istoku Bugarske i Gr~ke niska obla~nost o~ekuje tokom ve}eg dijela dana. Maksimalna temperatura od 11 do 17, u primorskim gradovima do 22°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins, Emma Stone... po~etak u 20.10 i 22.25 sati.

subota, 29. oktobar 2011. godine ne Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Izlo`ba slika Adina Hebiba 30 godina umjetni~kog rada, za posjete je otvorena do 29. oktobra.

OSLOBO\ENJE

KINA
MULTIPLEX PALAS
SAMO DRUGARSKI
komedija, re`ija: Will Gluck, uloge: Mila Kunis, Emma Stone, Justin Timberlake... po~etak u 13, 17.45, 20 i 22.15 sati.

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 17.40, 19.30, 21.20 i 23.10 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

VRIJEME JE NOVAC

KINA
MEETING POINT
IMAMO PAPU
drama, komedija, re`ija: Nanni Moret ti, uloge: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa... po~etak u 20 sati.

triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 18.30, 20.45 i 23 sata.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BIHA]

TA LUDA LJUBAV
komedija, re`ija: Glenn Ficarra, John Requa, uloge: Steve Carell, Ryan Gosling, Julliane Moore... po~etak u 14, 16.45, 20.30 i 22.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO
MORTAL KOMBAJN
autor: Pawel Sala, re`ija: Dino Mustafi}, dramaturzi: @eljka Udovi~i}, Rea Jugo, scenograf: Dragutin Broz, kostimograf: Dejan Pejakovi}, muzika: Nedim Zlatar, Elvir Sal~inovi}, igraju: Ermin Sijamija, Josip Pejakovi}, Ejla Bav~i}-Tarak~ija, Alen Muratovi}, Hasija Bori}, Miraj Grbi}, Slaven Vidak, Adnan Haskovi}, Aldin Omerovi}, Vedran \eki}, Damir Kustura, Edhem Husi}, Nedim Zlatar, Elvir Sal~inovi}, po~etak u 19.30 sati.

TRI MUSKETIRA 3D

KINA
UNA
WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 17 i 19 sati.

KRITERION
FILM MOBITELOM
re`ija i scenario: Ned`ad Begovi}, po~etak u 20.20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 18, 20.15 i 22.30 sati.

LO[A U^ITELJICA
komedija, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Jastin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 16 sati.

ODLASCI
drama, re`ija: Yôjirô Takita, uloge: Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kazuko Yoshiyuki... po~etak u 18 sati.

ZENICA

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 19 i 21 sat.

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D

CINEMA CITY
TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 18.10, 20.30 i 22.50 sati.

KAMERNI
POEZIJA - A. SIDRAN
po~etak u 20 sati.

TUZLA KINA
MULTIPLEX EKRAN
ELITNE UBOJICE
akcija, triler, re`ija: Gary McKendry, uloge: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro... po~etak u 20.30 sati. animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 11, 14.30 i 16.15 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`be "Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909 - 2009." i "TOP 100 suvremena hrvatska keramika", realizovane su u saradnji sa ULUPUH-om /Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti/, a za posjete su otvorene do 24. oktobra.

MONTE CARLO
komedija, romansa, re`ija: Thomas Bezucha, uloge: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith... po~etak u 11.40, 13.50, 16.20 sati.

KRALJ LAVOVA 3D

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 12.20, 14.15 i 16.10 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

MAK
Izlo`ba likovnih radova u~enika sarajevskih osnovnih {kola u okviru Dana Matice Hrvatske u Sarajevu 2011, za posjete je otvorena do 29. oktobra svakog dana osim nedjelje, od 10 do 19 sati

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15, 17, 19, 20.45 i 22.30 sati.

animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 12.45 sati.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21.10 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika Viktora Majdand`i}a, slikara, koji ve} ~etiri decenije `ivi i stvara u Holandiji. Posljednju samostalnu izlo`bu imao je u ovoj instituciji 1984. godine, a njegova djela dio su fundusa MSURS-a. Izlo`bu u MSURS-u ~ini osamdesetak djela nastalih u posljednjih dvadest godina.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek - Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

KOJI JE TVOJ BROJ
komedija, romansa, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans, Zachary Quinto, Mar tin Freeman... po~etak u 18, 20 i 22 sata.

PRAVI ^ELIK
akcija, SF, re`ija: Shawn Levy, uloge: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand... po~etak u 14, 16.30 sati.

MOSTAR

TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 11.10, 13.20, 15.30 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

[IROKI BRIJEG

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 10.30, 12.15, 14.30 sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija WELCOME, autora Federica Lanara, za posjete je otvorena do 2. novembra ove godine. komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 11.30, 13.40, 15.50 i 18 sati.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 14 i 16 sati.

GALERIJE
FRANJEVA^KA
Izlo`ba skulptura i kola`a Mustafe Skopljaka, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za kiparstvo i na Pedago{koj akademiji u Mostaru, na Odsjeku za likovnu kulturu. Za posjete izlo`ba je otvorena do 13. novembra.

BANJA LUKA

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Kolektrivna izlo`ba skulptura “Likovna kolonija Vranduk“ u Sinagogi je otvorena do 7. novembra. Historijska izlo`ba “Danski brigadiri od [amca do Sarajeva“ mo`e s epogledati do 11. novembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i

VEZA BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Will Gluck, uloge: Justin Timberlake, Mila Kunis,

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine subota, 29. oktobar 2011.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Grand prix of India VN Indije (pole-position)
10.20 TV1/MRE@A FORMULA 1

SP

OR T

Prvi snijeg
DRAMA/TRILER
First Snow, 2006.

22.55 BHT

Manchester City Wolverhampton
15.55 BHT NOGOMET, ENGLESKA PREMIER LIGA

Re`ija: Mark Fergus Uloge: Guy Pearce, Piper Perabo, WilliamFichtner, Rick Gonzalez

Trgova~ki putnik Jimmy se zaustavlja negdje u pustinji New Mexica, kako bi popravio auto. Prilazi mu vidovnjak koji mu predvidi nekoliko ~udnih doga|aja. Jimmy odlazi ljutit, jer mu predvi|anja izgledaju potpuno besmislena. Ali kada se sve predvi|eno po~inje ostvarivati, vra}a se na isto mjesto kako bi detaljnije saznao svoju budu}nost. I tada nastaje {ok. Vidovnjak mu predvi|a smrt s prvim snijegom...

Miris dunja
SE
20.10 FTV

FIL

M

Skriveni dokazi
12.15 BHT

RI

JE

Miris dunja, 1982.

Spoznaja Charlieja Banksa
20.05 BHT
The Education Of Charlie Banks, 2007.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Mirza Idrizovi} Uloge: Mustafa Nadarevi}, Ljiljana Blagojevi}, Pavle Vujisi}, Irfan Mensur, Nada \urevska

Prof. dr. Helmut Klix sazvao je konferenciju za {tampu na kojoj je htio govoriti o 2.000 godina sta rom le {u iz mo~vare. Ali, istog dana umire njegova saradnica i ljubavnica Dominique Perten, a profesorova k}erka priznaje da ju je ona ubila. Dr. Robert Koolmar poku{ava otkriti da li je sve onako kakvim se ~ini.

DRAMA
Re`ija: Fred Durst Uloge: Jesse Eisenberg, Jason Ritter, Eva Amurri, Chris Marquette

Zahvaljuju}i svom prijateljstvu sa nacistima, sarajevski biznismen se brzo bogati tokom Drugog svjetskog rata. Me|utim, njegova op~injenost jevrejskom djevojkom }e dovesti do katastrofalnih posljedica. „Miris dunja“ je jedan od dragulja bosanskohercegova~ke kinematografije sa kojim je Mirza Idrizovi} potvrdio svoje re`ijske kvalitete.

Totalni opoziv
13.15 MRE@A
Total Recall, 1990.

FIL

M

Charlie i Danny su odrasli u opasnoj ~etvrti New Yorka, gdje je `ivio i Mick, klinac kojem su se divili zbog {arma, i bojali ga se zbog nasilni{tva. Charlie je bio svjedok jedne Mickove tu~njave i policiji je ispri~ao ono {to je vidio, ali kasnije je odbio svjedo~iti protiv Micka na sudu, iz straha za vlastitu sigurnost. Nekoliko godina kasnije, Charlieju i Dannyu, studentima na presti`nom univerzitetu, `ivotnu rutinu naglo prekida Mickova posjeta.

Greh njene majke
18.20 FTV

AKCIJA
Re`ija: Paul Verhoeven Uloge: Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Michael Ironside, Ronny Cox

Lud za muzikom
RTRS 23.10
Crazy, 2008.

FIL

M

Zabrinuta za svog brata, Dunja tra`i od Nede da napusti selo. O~ajna Neda poziva doktora Kostu i dogovara se sa njim oko povratka u Beograd. Bojan }e sa velikim zaka{njenjem dobiti Nedino pismo u kojem ga ona obavje{tava da je otputovala. Na sve na~ine poku{a}e da je stigne, a da li je u tome uspio i da li je kona~no u Ivani prepoznao Nedu, razrije{i}e se u posljednjoj epizodi serije „Greh njene majke“...

MUZI^KA DRAMA
Re`ija: Rick Bieber Uloge: Waylon Payne, Ali Larter, Lane Garrison, Scott Michael Campbell...

Otok

Oni su mu ukrali um… Sada ga on `eli nazad… Kada odete na virtualan godi{nji odmor sa sje}anjima na planetu Mars, neo~ekivani slijed doga|aja mo`e vas natjerati da stvarno odete na taj crveni planet… ili je mo`da sve to ipak i dalje virtualna stvarnost... Godina je 2084, svijet je pre`ivio i tre}i svjetski rat… Mars je koloniziran… Bez ikakvog upozorenja, Quaidov svijet se ru{i, te on po~inje sumnjati u sve u {ta je vjerovao i mislio da zna. Kada otkrije da nije ~ovjek koji je mislio da jest, odlazi na Mars suo~iti se sa svojom vlastitom tajnom…

Ovaj biografski film prati uspon i pad ove legende kantri i d`ez-muzike, od vremena kad je na svojoj turneji po velikim gradovima sjevera Amerike, sreo svoju budu}u suprugu. Poslije u`asne automobilske nesre}e, ostao je uskra}en za ono {to je oduvijek najvi{e volio u `ivotu, mogu}nosti da svira gitaru...

20.05 TV1/MRE@A

Na Spinalongi, suradnja izme|u iskusnog Kontomarisa i strastvenog, dinami~nog Papadimitrioua ima o~igledne posljedice. Pored bolesti, boli i straha od smrti, pobolj{ava se `ivot za stanovnike otoka. Roditelji optu`uju Kroustalaki da ona maltretira njihovu djecu. Ona se povjerava Eleni, ali joj uz to i prijeti. Poslije izbora punih sukoba, vrijeme je da se bira i novi predsjednik Hansenic bratstva na otoku. Papadimitriou je pobjedonosan.

Batman Forever
14.00 HAYAT
Batman Forever 1995.

FIL

Do smrti i natrag
21.55 NOVA
Until Death, 2007.

FIL

M

M

AKCIJA
Re`ija: Simon Fellows Uloge: Jean-Claude van Damme, Selina Giles, Mark Dymond, William Ash, Stephen Lord

AKCIJA
Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Val Kilmer, Nicole Kidman, Jim Carrey

Gothamu ovaj put prijeti dvostruka opasnost - zlo~ina~ki par koji ~ine Two-Face i Riddler. Two-Face je zapravo biv{i odvjetnik Dent, koji je pogre{no uvjeren kako je Batman kriv za nezgodu u kojoj mu se lice na jednoj strani potpuno izobli~ilo. Svoje je snage udru`io s kompjuterskim genijalcem koji je usavr{io stroj kojim }e usisati sve znanje svih gra|ana Gothama...

Anthony Lowe je detektiv koji radi u policiji u New Orleansu. Lowe sudjeluje u akciji u kojoj su ubijena dva policajca, a glavni zlo~inac je uspio pobje}i. Osim toga, Lowe ima problema i sa suprugom koja ga je upravo obavijestila da je trudna, ali dijete nije njegovo. Prilikom posjeta jednom restoranu, Lowe se na|e o~i u o~i sa svojim glavnim protivnikom, koji ga nemilosrdno upuca u glavu. Nakon te{kog ranjavanja, Lowe pada u komu...

62
BHT

TV PROGRAM
09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Kako to: Vrti} Pony 09.20 U zmajevom gnijezdu, 1. epizoda 09.50 Spretno - sretno + Lino kutak 10.50 Sarajevska hronika 11.20 Mozaik religija, vjerski program 11.55 Dnevnik 1 12.05 Putovanja iz sredi{ta zemlje: Kalifornija, dok. program BBC- a, 2. dio 13.00 Put oko sveta, jugoslavenski film 14.55 Vijesti 15.05 Slomljena krila, serija, 61. epizoda (r) 15.55 Slomljena krila, serija, 62. epizoda (r)

subota, 29. oktobar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
06.30 Gerald McBoing, crtani film 06.50 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.30 Metajets, crtani film 07.50 Johnny Test, crtani film 08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 ^eli~ni Willy, film 10.50 Princ iz Bel Aira, serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show

07.10 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 6/7 (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Velika zemlja patuljaka, igrani film 10.45 Popaj nosa~, animirani film (r) 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 45/62 13.00 Olimpijski magazin 13.30 Tatine djevoj~ice, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Manchester City Wolverhampton Wanderers, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Spoznaja Charlie Banksa, ameri~ki igrani film 21.45 BHT vijesti 22.00 Ljubavnice, igrana serija, 5/12 22.55 Prvi snijeg, njema~ko-ameri~ki igrani film 00.35 Tatine djevoj~ice, ameri~ki igrani film (r) 02.10 Spoznaja Charlie Banksa, ameri~ki igrani film (r) 03.50 Pregled programa za nedjelju

FTV

06.01 Dragulj u kruni, serija (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Barimba, crtana serija 08.35 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.30 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.25 Med i djetelina, crtana serija 10.45 Mar, crtana serija 11.25 Pad leta 29, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Rije~ vjere, religijski program 12.50 Avganistan ponavljanje istorije, ruski dok. film (r) 13.20 Na{ biznis (r)

RTRS

06.00 Nijemi svjedok, serija ep. 26/100 07.00 Jutarnje vijesti 07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Predaj se srce, serija 09.00 Vijesti 09.05 Predaj se srce, serija 10.00 Flash News 10.20 2011 F1 Grand Prix of India - VN Indije 12.00 Vijesti plus 12.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 13.15 Totalni opoziv, film

TV1

06.10 Timmy, crtani film 22 - 26. ep. 07.00 Fifi, crtani film 30, 31. i 32. ep. 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 27. ep. 08.00 @ablja patrola, crtani film, 11. ep. 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.33 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 9. ep. 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, serija 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.10 Suze Bosfora, serija 13.00 Autoklub, automagazin

HAYAT

06.00 D`imi Neutron, crtani film 08.00 Timmy Time, crtani film 08.45 Sheena, serija 10.00 Mladi mu{ketiri, serija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisina 12.00 Info top, inf - program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, inf - program 14.05 Ljubavnici i tajne, serija

PINK

OBN

Lud, zbunjen, normalan

22.00

Barimba

08.15

Snjeguljica 4

07.35

Winx

10.00

Timmy Time

08.00

Oggy i `ohari

08.10

16.40 Nesre}e se de{avaju, ameri~ki igrani film 18.20 Greh njene majke, igrana serija, 18. epizoda 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Harveytoons, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma: Miris dunja, doma}i igrani film 22.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 23.13 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.15 Dnevnik 3 23.30 Ostavljeni, doma}i igrani film 01.00 @ivi i mrtvi, hrvatsko - bosanski igrani film 02.30 Nafaka, doma}i igrani film 04.25 Go west, doma}i igrani film

14.00 Istinite pri~e: @ivot u SAD-u, Pravda redhuka 15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (r) 15.30 Ono kao ljubav, serija (r) 16.30 Za.druga, emisija za mlade 17.00 Vijesti 17.10 Dame biraju, film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.20 Sedam smrtnih grijehova, serijski film 22.30 Dnevnik 3 22.40 Sedam smrtnih grijehova, nasatavak filma 23.10 Lud za muzikom, film 01.10 Film (r) 02.40 Sedam smrtnih grijehova, mini serija (r) 03.05 Dnevnik (r)

15.00 Flash News 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 4. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 CSI: Las Vegas, serija 8. ep. (r) 18.00 Otok, serija 4. ep. (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik 20.05 Otok, serija 5. ep. 21.00 CSI: New York, serija 8. ep. (r) 22.05 Crni pas, film 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.20 Totalni opoziv, film (r) 01.58 No}ni program

13.25 Dokumentarni program 14.00 Batman forever, film 15.45 Sport centar 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, info. program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.19 Sport centar 22.20 ^uvar pla`e u zimskom periodu, film 00.15 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 S druge strane, info - program

15.10 Put oko svijeta, reality emisija 15.50 Info top, info - program 15.55 Biomterolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 Falcone, serija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Sjenke iz pro{losti, film

13.40 Skrivena kamera, humor. program 14.10 Ljubav-vjera-nada, serija 15.00 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.50 Pepper Denis, serija 17.30 Dejana talk show, Tema: Mo`dani udar!, talk show 18.50 OBN Info, info - program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Ameri~ki predsjednik, film 22.55 Posljednji znak, film 00.35 Ameri~ki predsjednik, film 02.15 Posljednji znak, film 03.55 Ameri~ki predsjednik, film 05.15 Posljednji znak, film

Ljubavnice
22.00 BHT
Katie `eli re}i Semu istinu o smrti njegovog oca, ali ne zna kako da to u~ini. Trudi se poku{ava sprijateljiti sa Sally i malim Paulom, sa kojima treba podijeliti dva miliona dolara. Me|utim, kada do|e kod Sally da joj preda ~ek, sazna}e ne{to {to }e joj zauvijek promijeniti `ivot. Jessica poku{ava ugovoriti poslovni sastanak sa Alex, ali joj to ba{ i ne polazi za rukom. Nakon {to je Haryju priznala da dijete koje nosi nije njegovo, Siobhan poku{ava {to manje vi|ati Dominica.

SE

RI

JA

TV SA

10.00 Kike tike ta~ke 11.05 Autoshop magazin 11.35 Avanture u arhitekturi, 1/5 (r) 12.25 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.50 Mu}ke, humoristi~ki program, 43. ep. (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Sve~ana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, snimak 17.50 Biznis magazin 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke, 2/2 21.34 Vijesti TVSA 21.45 Globus 22.15 Zmajevi i tamnice, film 00.00 @ena misterija, 6/8 01.25

TV TK

07.10 Vijesti 08.30 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 12.00 Vijesti 14.00 Otok, serija (r) 15.00 CSI: Las Vegas, serija (r) 16.00 Vijesti u 16 16.15 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 16.40 Moj dom, porodi~ni magazin 19.00 Dnevnik 20.05 Otok, gr~ka serija 22.00 Primera liga: F.C. Barcelona - Sevilla F.C. prijenos 23.45 Vijesti 23.55 Ka{ern, film 01.30 Dnevnik (r) 02.45 Kraljevsko vjen~anje, film

MRE@A

07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.05 Predaj se srce, serija 41. ep. (r) 09.05 Predaj se srce, serija 42. ep. (r) 10.20 2011 FORMULA 1 GRAND PRIX OF INDIA-VN Indije (pole position) 13.15 Totalni opoziv, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 4. ep. (r) 17.15 CSI: Las Vegas, serija, 8. ep. (r) 18.00 Otok, serija, 4. ep. (r) 20.05 Otok, serija, 5. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 8. ep. (r) 22.05 Crni pas, film

TV MOSTAR

07.05 Snjeguljica 3, crtani film 07.35 Snjeguljica 4, crtani film 08.05 Predaj se srce, serija, 41,42. ep. (r) 10.20 2011 F1 Grand Prix of India - VN Indije 12.00 Vijesti plus 13.15 Totalni opoziv, film 15.00 Flash news 15.05 Kako vrijeme prolazi, 4. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 CSI: Las Vegas, 8. ep. (r) 18.00 Otok, 4. ep. (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Otok, 5. ep. 21.00 CSI: New York, 8. ep. (r) 22.05 Crni pas, film

TV ZENICA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Dokumentarni program (r) 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film 01.00 Odjava

TV KAKANJ

10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u vogo{}i 11.00 Bonaventura 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Barbie 14.00 Na{a realnost 15.00 Kobni let, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Putovanja 18.30 Majstor kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Nade bh sporta 21.00 Dom2 21.30 Reporta`e sa zemlje mira 22.00 Extremi slavnih 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autovizija 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Opsada, film

TV VOGO[]A

10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 15.30 Majstori kuhinje, kulinarski show 16.00 Dok. program 17.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Ritam regije Srebrenica 20.00 Cazinska hronika TV Cazin 20.30 Autoshop magazin 21.00 Nije te{ko biti ja, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B.

TV USK

12.00 Vijesti 12.05 Inspektor Mors, serija 13.50 Putem zvijezda, 2/4 (r) 14.40 Za svaku bolest trava raste 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.15 CSI: Las Vegas, serija 18.15 Duhovni svijet, vjerski program 18.45 Bajke iz cijelog svijeta, 15/39 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok, serija 21.05 CSI New York, serija 21.55 [panska Primera liga, 1. pol. 22.45 Vijesti 23.00 [panska Primera liga, prijenos 23.50 Hronika kraji{kih gradova

TV SLON

16.35 Nije te{ko biti ja 17.25 SMS Centrala 17.50 Horoskop 18.00 Crno i bijelo, info-program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.32 Hit top 18.42 Marketing 18.45 Extra DJ 19.40 Hit top 19.45 Horoskop 19.50 @uta minuta, zabavni program 19.52 Aforizmi 20.00 KVIZ Extra 20.15 Vremenska prognoza 20.17 Hit top 20.22 @uta minuta, zabavni program 20.23 Aforizmi 20.27 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 Intermeco 22.32 Aforizmi 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info 23.08 Vremenska prognoza 23.10 @uta minuta, zabavni program 23.11 Hit top

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Pozori{te u ku}i, serija (r) 11.00 @ivot sa stilom 12.00 Putevi zdravlja 13.00 BN koktel (r) 14.30 Paparzzo Prica o pesmi (r) 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje kuce 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Humoristicka serija: Nijesmo mi od juce 21.00: Foliranti, humoristi~ka serija 21.30 Tu|e sla|e22.30 BN music 23.30 Dnevnik 3 23.45 Sibirski berberin, film

TV ATV

08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Sporti}, dje~iji program 10.45 Pocoyo, crtani film 11.00 Lijeni grad, dje~iji program 11.30 Sporti} 11.55 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Batman 3, film 16.00 Akcioni heroji, dok. program 16.30 Crni Gruja I, serija 17.30 Stil 18.00 Kursad`ije 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba 22.20 ^uvar pla`e u zimskom periodu, film

OSLOBO\ENJE godine subota, 29. oktobar 2011.
07.15 Mrtva no}, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 07.44 Hrvatska kronika BiH 08.00 Vijesti 08.07 Lovci na skalpove, film (r) 09.47 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.11 Ku}ni ljubimci 10.44 To je Europa: Tra`imo stan (r) 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.18 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.12 Prizma 13.54 Duhovni izazovi 14.22 Branitelji domovine (r) 14.24 Eko zona 14.49 Prirodni svijet 4: Kraljica manti, dok. serija 15.41 Jelovnici izgubljenog vremena 16.04 Euromagazin 16.29 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.15 Vrijeme sutra 17.16 HAK - Promet info 17.17 Pastel 17.23 Reporteri: State Department izbliza 18.26 Lijepom na{om: Kastav 19.17 LOTO 7/39 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.11 Ples sa zvijezdama 22.00 Vijesti 22.17 Vijesti iz kulture 22.30 Izdajica, film 00.26 Kalibar 20 za specijalista, ameri~ki film (r) 02.16 Audicija, film

TV PROGRAM
07.25 TV izlog 07.40 U sedmom nebu, serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.20 Winx, crtana serija 09.45 I tako to..., serija 10.15 Smallville, serija 11.10 Larin izbor, serija (r) 14.05 Plava munja, film (r) 15.55 Provjereno, magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent, talent show (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Smrtonosni let, igrani film 21.55 Do smrti i natrag film 23.45 ^ovjek bez tijela, film 01.40 Ezo TV, tarot show 03.10 Brigada tigrova, igrani film (r) 05.15 Do smrti i natrag, igrani film (r) 06.05 I tako to…, igrani film

63

HRT1

07.26 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.33 Patak Frka, crtana serija (r) 07.56 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu 08.21 Mala TV (r) Baltazar: Duga profesora Baltazara, crtani film (r) Danica i tajni zec (r) ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Kontinentalna Hrvatska (r) 08.51 Trolovi, crtana serija (r) 09.17 ni DA ni NE: Izbori ljepote (r) 10.13 Djed Mraz 3: Odbjegli djedica, ameri~ki film za djecu (r) 11.45 Filmska matineja: Annapolis, ameri~ki film (r) 13.26 Proslava 70. obljetnice Tambura{kog orkestra HRT-a 14.36 KS automagazin 15.09 Obrtnik i partner 15.42 Veliki snje`ni izazov, ameri~ko-kanadski film (r) 17.22 4 zida 17.55 Rukometna Liga prvaka: Podravka Larvik, prijenos 19.30 Glazba, glazba... rock 19.55 Ko{arka, ABA liga: Cedevita - Zagreb, prijenos 21.50 John Adams, serija 23.00 Andras Schiff u Teatru Olimpico, 1. dio (r) 23.50 Fringe - Na rubu 1, serija (r) 00.44 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.13 No}ni glazbeni program: Danijela - To malo ljubavi, snimka koncerta (r) 03.53 No}ni glazbeni program: Split 1999. - Show program Mi{e Kova~a (r)

HRT2

NOVA

13.00 13.14 13.15 13.25 13.30 14.15 15.00 15.15 15.45 16.00 16.03 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 00.50

RTS

Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Sve boje `ivota TV minijature Vijesti Nepobjedivo srce, 3/15 (r) Petkazanje Leti, leti pjesmo moja mila Kvadratura kruga (r) Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Nepobjedivo srce, 4/15 TV lica... Jelen top deset Svijet sporta Jelen Super liga, sportski program Muzi~ki program Andri}eve hronike, 5/7

11.00 Vijesti 11.05 Robin Hud (r) 12.00 Vjesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Mozaiku 16.35 7 tv dana 17.00 Agrosaznanje 18.00 Etno 18 30 Ekologija i kratke forme 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv - ili ekologija 20.30 Sat tv - blic biznis 20.45 Sat tv vijesti iz dijaspore 21.00 Agrosaznanje 22.00 Pe~at 22.30 Sportska subota 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Art magazin 00.00 Crno bijeli svijet 00.30 Narodna muzika 01.00 Sportska subota

RTCG

UNIVERSAL

06.30 Ljubav zauvijek, film 08.20 Urgentni centar, serija 13.20 Trupa, film 15.10 Kona~na presuda, film 17.00 Dobra `ena, serija 18.00 Plave krvi, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Havaji, serija 21.00 Roditelji i djeca, film 23.20 Havaji, serija 00.20 Havaji, serija 01.20 Megaajkula protiv Krokosaurusa, film 02.10 Erika, serija 03.10 Velika Liga, film

TV1000

05.50 Soko i Snje{ko Bjeli}, igrani film 08.00 Zaboravljeni zlo~in 10.00 O~i an|ela, igrani film 12.00 Bla`enstvo, igrani film 14.10 Kako sam upoznao Saru, igrani film 16.00 Ulice Malibua, igrani film 18.00 To je moj `ivot, igrani film 20.00 Pakleni hotel, igrani film 22.00 Zerofilija, igrani film 00.00 Kitov rep 4, igrani film 00.30 Misterija, film 02.00 ^aura, igrani film 04.00 Ro|enje, igrani film

FOX LIFE

07.55 Sofi Parker, serija 08.20 Houp i Fejt, serija 09.10 Dr Haus, serija 10.52 Knji`arka, serija 11.40 Uvod u anatomiju, serija 12.30 Sofi Parker, serija 13.00 Houp i Fejt, serija 13.50 Dr Haus, serija 14.42 Da, draga, serija 15.30 [kola za parove, serija 16.28 Knji`arka, serija 17.20 Houp i Fejt, serija 18.15 Dr Haus, serija 19.10 Da, draga, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 22.02 O~ajne doma}ice, serija 22.57 Seks i grad, serija 01.15 Knji`arka, serija 01.40 Knji`arka, serija 02.08 Svita, serija 02.43 Svita, serija

FOX CRIME

07.00 Frikovi, serija 07.50 Distrikt, serija 08.35 Bouns, serija 09.20 Tijelo je dokaz, serija 10.10 [ark, serija 10.55 Distrikt, serija 11.40 Nestali, serija 12.30 Bouns, serija 13.20 Tijelo je dokaz, serija 14.10 [ark, serija 15.00 Monk, serija 15.50 Monk, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Tijelo je dokaz, serija 19.10 Bouns, serija 20.00 Nestali, serija 20.50 Aerodrom, serija 21.40, serija 22.30, serija 23.20 Okru`en mrtvima, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Frikovi, serija 01.45 Aerodrom, serija 02.30 Ubila~ki nagon, serija

SH

OW

SH

OW

HBO

06.00 Nova faca, film 07.25 Ima li koga?, film 09.00 An|eli d.o.o., film 10.40 [to nakon diplome?, film 12.05 Georgia O’Keeffe, film 13.35 Harry Potter i Princ mije{ane krvi, film 16.05 Hellboy II: Zlatna vojska, film 18.05 Dru{tvena mre`a, film 20.05 Predatori, film 22.00 Turnir smrti, film 23.35 Punisher, film 01.35 Mamut, film 03.40 Predatori, film 05.25 Tinejd`erski paparazzo, film

HBO COMEDY

@enski razgovori
18.00 HAYAT

Show time
17.00 PINK

08.00 Pod kaznom do smrti (rep. 5. ep.) 09.30 Bolje s tobom 10.20 Istinite pri~e, film 11.50 Filmovi i zvijezde 2 12.15 Volim te, Beth Cooper, film 13.55 [pijun iz susjedstva, film 15.30 Tre}i kamen~i} od Sunca 15.50 (rep. 4. ep.17.20 Istinite pri~e, film 18.50 Volim te, Beth Cooper, film 20.30 Majstor prevare, film 22.00 Tarin svijet 22.25 Tarin svijet 22.55 [pijun iz susjedstva, film 00.30 Iron Man 2, film 02.30 Tarin svijet, 02.55 Tarin svijet 03.25 Tre}i kamen~i} od Sunca (rep. 5. ep.)

08.30 Tenis, WTA Istanbul, Turska 10.30 Speedway, Bydgoszcz, Poljska 11.30 Speedway, Copenhagen, Danska 12.30 Tenis, WTA Istanbul, Turska

EUROSPORT

03.30 Supercross 05.30 Video igrice 07.30 Fudbal, Bundesliga, najava kola 08.00 Fudbal, Bundesliga 10.00 Supercross 12.00 Fudbal, Japanska J. League Live 14.00 All sports

EUROSPORT 2

Tenis

Fudbal
14.00

17.30

14.00 Tenis, WTA Istanbul, Turska, live Semi-finals 18.00 Artistic bilijar 20.00 Snuker, players tour 21.00 Borila~ki sportovi 00.00 Tenis, WTA Istanbul, Turska Semi-finals

14.30 Supercross 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.30 Fudbal, Bundesliga Live 21.00 Supercross 23.45 Watts 00.30 Tenis, WTA Istanbul, Turska, polufinale

06.30 Barca TV: Granada Barcelona 09.30 Inside Grand Prix 10.00 Vijesti 10.30 Iside Grand Prix 11.00 Pregled Euroleague 12.00 Najava Premier League 12.30 Najava subote studio, direktno 13.45 Premier League: Chelsea - Arsenal, direktno 16.00 Premier League: Sunderland - Aston Villa, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: WBA Liverpool, direktno 20.45 Holandska liga: Twente - PSV, direktno 22.45 ATP St Petersburg, polufinale 01.00 Vijesti 01.15 Premier League: Manchester City Wolves 03.00 Premier League golovi 03.30 Ruska liga: Spartak M - Lokomotiv

SPORT KLUB

08.00 ATP St. Petersburg: ~etvrt finals 10.00 Telemarketing 11.00 Portugalska liga: Porto - Pacos Ferreira 13.00 Premier League: Everton Manchester United, direktno 15.00 Premier League Magazin 15.30 Najava Premier League 16.00 Premier League: Norwich Blackburn, direktno 17.30 Ruska liga: Spartak M Lokomotiv, direktno 19.45 Swiss league: Basel Grasshoppers, direktno 21.30 Portugalska liga: Benfica - Olhaense, direktno 23.30 Premier League: Chelsea - Arsenal 01.15 Holandska liga: Twente - PSV 03.00 Pregled {vajcarske lige 03.30 Premier League: Sunderland - Aston Villa 05.15 [vajcarska liga: Basel Grasshoppers

SPORT KLUB + ARENASPORT 1
09.00 Fudbal Njema~k kup: Hannover Meinz 11.00 Sudamericana: Universidad de Chile Flamengo 14.00 [panska liga: Levante R. Sociedad 16.00 Vijesti: Omni Sport 16.15 Rukomet EHF(`): Byasen Budu}nost, prenos 19.00 Ko{arka ABA: C. Zvezda — La{ko, prenos 21.00 Ko{arka ABA: Maccabi - Partizan, prenos 23.00 Brazilska liga: Santos Atletico PR 02.00 Am. Fudbal Ncaa: Winsconsin - Ohio St, prenos

DISCOVERY

N. GEOGRAPHIC
09.00 ^ileanski rudari: @ivi zakopani 10.00 Ponovna izgradnja Titanika: Napajanje d`ina 11.00 Avionske nesre}e: Zale|eni tokom ljeta 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Vanzemaljske vatrene lopte 13.00 Dolina vukova 14.00 Autoput ~eki}ara 15.00 Zavera sa te~nom bombom 17.00 Uni{tavanje najve}ih: Brzina 18.00 Uni{tavanje najve}ih: Njujor{ki otpad 19.00 Avionske nesre}e: Prinudno slijetanje 20.00 Tabu: Zatvorska ljubav 21.00 Tabu: Ekstremni obroci 22.00 Povjerljivo: Dosjei tajne slu`be: Tajna misija u Majamiju 23.00 11. septembar i ameri~ki san

06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Dodaj gas 08.10 Megagraditelji 09.05 Novi svijet 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 Presek ma{ine 11.50 Kakav alat! 12.45 Lud za industrijom, 2 epizode 13.40 Gra|evinske intervencije 14.35 Megagraditelji 15.30 Dekonstrukcija, 2 epizode 16.25 Kako se pravi? 16.55 To mogu i ja 17.20 Ljudskih ruku djelo 18.15 Kakav alat! 19.10 Kraljevi aukcija, 2 epizode 20.05 Mo}ni brodovi 21.00 Peta brzina, 2 epizode 21.55 U srcu ma{ine 22.50 X-ma{ine 23.45 Let iznad Aljaske

VIASAT HISTORY

06.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 07.00 Ma~ 08.00 Genije dizajna 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Van Gog - kompletna pri~a 11.00 1066 12.00 Izgubljeni drevni gradovi 13.00 Kolonija 14.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 15.00 Ma~ 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Pri~a o D`onu Vuu 19.00 Heroji, kult i kuhinja 20.00 Rim: Posljednja granica 21.00 Kolonija 22.00 Igra sjenki 23.00 U moru vatre 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 01.00 Putovanja i otkri}a 02.00 Pri~a o D`onu Vuu

ANIMAL PLANET

07.15 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 07.40 Upoznajte divljinu 08.10 Odrastanje 09.05 Ro|eni lovci 09.30 D`ef Korvin, bez ograni~enja 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Sve o psima 11.50 Zaljubljenici u ma~ke 12.45 Nevaljali ljubimci 13.40 Paklene ma~ke 14.35 U ~oporu 15.30 Donald [ulc, stru~njak za otrove 16.25 Kraljice savane 17.20 Planeta mutanata 18.15 Planeta mutanata 19.10 Sve o psima 20.05 U ~eljusti ajkule 21.00 Zemlja zvijeri 21.55 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama

REPREZENTACIJA BiH Selektor Su{i} poslao pozive

Jahi}, Be{i} i Salihovi}

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 29. oktobar 2011. godine

NOVA IMENA

47. strana

Identitet, multikulturalizam i strah od Drugog

Prevazi}i podjele
Strah od drugog imaju vi{e oni koji nemaju iskustva sa razli~itim ljudima i iz tog nepoznavanja proizilazi strah, smatra prof. dr. Zorica Kuburi} Izlaz u EU
- Nu`no je tra`itiizlaz u procesu pribli`avanja Evropskojuniji u jednom mje{ovitom modelu koji}e uva`itifilozofijuotvorenog dru{tva i filozofiju slobode. Tek tada pojavit }e se mogu}nost za upoznavanje mladih, mogu}nost da se dru`e kao {to smo se mi nekada dru`ili, da `ivimo zajedno, a ne jedni pored drugih, rekao je Lasi}. Okrugli sto o temi “Identitet, multikulturalizam i strah od Drugog“ odr`an je ju~er u Sarajevu u okviru projekta “Diskursi - dru{tvo, religija, kultura“ Dio projekta . je i istoimeni ~asopis koji izlazi dva puta godi{nje ~ije izdavanje potpisuje Predstavni{tvo centra za empirijska istra`ivanja religija u BiH. Izdavanje ~asopisa inicirala je grupa predava~a i predava~ica sa razli~itih BiH univerziteta uz podr{ku Fonda otvoreno dru{tvo BiH i Ambasade Kraljevine Norve{ke u BiH. Cilj projekta je uspostava dijaloga koji bi afirmacijom razlike ukazao na prevazi|enostpodjela u na{ojdr`avi.

Od nedjelje sat unazad
Zimsko ra~unanje vremena u Evropi po~inje u no}i izme|u subote i nedjelje, kada kazaljke na satovima treba vratiti za jedan sat. Prema novom ra~unanju vremena, u nedjelju, 30. oktobra, u 3 sata ujutro kazaljke na satovima treba vratiti na 2 sata.

Zatra`en pritvor za Babi}a i ostale
Tu`ila{tvo BiH podnijelo je Sudu BiH prijedlog za odre|ivanje mjerepritvoraZoranuBabi}u, Miloradu[krbi}u, @eljkuStojni}u i Du{anu Jankovi}u. Oni su u decembru pro{le godine progla{eni krivim za ubistvo 150 civila na Kori}anskim stijenama i osu|eni na zatvorsku kaznu od ukupno 86 godina. Prva trojica su u utorak pu{tena na slobodu, nakon {to je Apelaciono vije}eukinuloprvostepenupresudu iz decembra2010, a Jankovi} je ubijegu ve} deset mjeseci. Tu`ila{tvo BiH je predlo`iloodre|ivanjemjere pritvora za sva ~etiri optu`ena iz razloga {to je ukidanje pritvora od Suda BiH izazvalo uznemirenost gra|ana, {to mo`e dovesti i do naru{avanja javnog reda i mira, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH.

Otvoreno dru{tvo
- Potreban nam je jezik koji }e kroz nove emancipatorske kategorijesuproizvoditi i sukreiratirazlog postojanja politi~ke zajednice, koja }e mo}i znati ohrabrivati svoje etni~ke identitete i entitete, da se identificiraju sa Bosnom i Hercegovinom, rekao je, uz ostalo, prof. dr. Nezruk ]urak sa Fakultetapoliti~kihnauka u Sarajevu. Jedan od u~esnika, doc. dr. Mile Lasi} sa Sveu~ili{ta u Mostaru za Oslobo|enje je izjavio da je multikulturalizam u svojoj osnovi filozofija otvorenog dru{tva.
U~esnici skupa u Sarajevu
Foto: D`. KRIJE[TORAC

- Mi u tome trenutno ne participiramo jer pravljenje tri nacije na prostoru BiH podrazumijeva ili golo nasilje ili politi~ko-pravno nasilje, a multikulturalizam podrazumijevaslobodu, uva`avanje i ogledanje u o~ima drugog i tre}eg. Mi se vi{e ne poznajemo kako treba i od toga nastaje strah i zazor prema drugome, iz ~ega proizilazi ignorancija, mi `ivimo u ignoranciji tri ili vi{e paralelnih svjetova i to je ne{to {to nije dostojanstveno, to je ne{to {to se treba mijenjati, kazao je Lasi}.

Po rije~ima prof. dr. Zorice Kuburi}, strah od drugog imaju vi{e oni koji nemaju iskustva sa razli~itim ljudima i iz tog nepoznavanja proizilazi strah.

Mije{anje kultura
Lasi} smatra da se putem {kolskog sustava, posebno na univerzitetima i sveu~ili{tima, mora govoritiotvoreno o nemogu}nosti vladaju}ih koncepata, kako etnografskih tako i la`no socijaldemokratskih.
D. MOCNAJ

Ispravka
Povodom teksta naslovljenog “Nagrade srednjo{kolcima“ koji je objavljen u petak, , 28. oktobra, u kojem je do{lo do gre{ke pri objavi redoslijeda nagra|enih, ovim putem se izvinjavamo i objavljujemo da je 1. mjesto u literarnoj konkurenciji na Caritasovom konkursu osvojila Amina Alijagi} iz Sarajeva, a tre}e mjesto osvojila je Renata Glavnika iz Sarajeva.

POSLJEDNJE VIJESTI
RADMANOVI] OSUDIO NAPAD - ^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} najo{trije je osudio teroristi~ki napad na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu. -Desilo se ono najgore na {ta nas je upozorio bomba{ki napad u Bugojnu prije izvjesnog vremena, i pojedine nadle`ne bezbjednosne agencije i stru~njaci za me|unarodni terorizam. Na`alost, informacije o mogu}im teroristi~kim bezbjednosnim prijetnjama u BiH u velikoj mjeri su minimizirane u javnosti i pojedinim politi~kim krugovima, izjavio je Radmanovi}. PRITVOR ZA BE[I]A - Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici ju~er je odredio 30dnevni pritvor Arminu Be{i}u, koji je osumnji~en da je u ~etvrtak u Ulici Lon|a u Zenici no`em poku{ao ubiti Harisa Agi}a iz Zenice. Tom prilikom Agi} je zadobio te{ke povrede grudnog ko{a. (Mi. D.) BUBKA POSJETIO OKBiH - Potpredsjednik Svjetske atletske federacije Sergej Bubka posjetio je OKBiH. U izlaganju pred prepunom dvoranom Olimpijskog muzeja Bubka je odgovarao na pitanja koja su mu postavljali mladi bh. sportisti, treneri i sportski radnici. U ponedjeljak za Sergeja Bubku bit }e organiziran prijem u Predsjedni{vu BiH.

Po{tanska marka s likom
Nansena
U prostorijama Ambasade BiH u Kraljevini Norve{koj promovisana je po{tanska marka s likom Fridtjofa Nansena, norve{kog istra`iva~a, humaniste i dobitnika Nobelove nagrade. Ambasada BiH u Norve{koj inicirala je ovaj projekat povodom obilje`avanja 150. obljetnice ro|enja Nansena, a u znak zahvalnosti Kraljevini Norve{koj za ogromnu pomo} na{oj dr`avi. Ambasadorica BiH Elma Kova~evi} istakla je zadovoljstvo {to je uspje{no realizovana inicijativa, te {to je na{a zemlja u mogu}nosti da makar na ovaj simboli~an na~in, zahvali Kraljevini Norve{koj za pomo} u najte`em

Bingo 37+ dva dobitka po 15.302,95 KM, kartice kupljene u Visokom i Jablanici Deseterac: 22 dobitnika po 834,71 KM, Peterac: 8.102 dobitnika po 4,30 KM

47 27 87 70 25 36 22

38 1 61 41 66 86 16

83 2 49 62 84 48 43

43. kolo 3 81 26 6 28 11 19 45 9 89 79 30 34 23 35 37 53 56 72 76 82 33 55 69

nezvani~an izvje{taj

JACK POT u narednom kolu oko:
periodu rata u BiH, kada je Norve{ka primila bh. izbjeglice omogu}iv{i im na taj na~in {ansu za bolji `ivot, saop}eno je iz Ambasade BiH u Norve{koj.

950.000 KM

BINGO PLUS: 4 5 6 7 5 4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful