Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.

D

1

YÖ͉ TLYÖÁ ÚRÖÁ½V “WÖQe LÛR
˜ÁÙTÖ£ LÖX†‡¥ APLÖ sWÁ GÁ\
GÁ\ AWeLÁ C£‹‰
Y‹RÖÁ. AYÁ RÖÁ ÙT¼\
ÙT¼\ YW†‡]Ö¥ UUÛR ÙLÖ|
pYÙT£UÖÛ]ÚV' ÚTÖ£eh AÛZ†RÖÁ. pYÙT£UÖÁ
AYÄPÁ BeÚWÖcUÖL'ÚTÖ¡yPÖŸ. A'ÚTÖ‰ AYŸ
ÙS¼½›¦£‹‰ Y³‹R «VŸÛY† ‰¸›¦£‹‰ J£ ”R•
JÁ¿ ÚRÖÁ½V‰.
L¡V Œ\
Œ\†‡X C£‹R A‹R ”R†‡¼h AÚLÖW TpÙV|†R‰.
L‚¥ LPYŸLÛ[ÙV¥XÖ• «µjfe ÙLÖz£‹R‰.
APLÖsWÁ UÖP ‘\
‘\h AYÁ EPÛXC• EP‰.
A'ÚTÖ‰• ARÁ Tp APjL«¥ÛX. G]ÚY RÁ TpÛV'
ÚTÖeh•Tz pYÂP• ÚYzV‰.
”R• ÚLyPTz A‰ «£•‘VÛRÙV¥XÖ• NÖ'‘Pe
NÖ'‘Pe izV
YW†ÛR A¸†RÖŸ pYÁ. ”R• ÙT¼\
ÙT¼\ YW†‡]Ö¥ A‰
™°XÛLC• A³eh• Ne‡ ÙT¼½£ef\
ÙT¼½£ef\‰ GÁTÛR
EQŸ‹R ÚRYŸL· JÁ¿ iz ”R†ÛR RÛW›¥ fP†‡
ARÁ ÚU¥ 45 LP°[ŸLÛ[ AUŸ†‡]Ÿ. CR]Ö¥
TpVPjLÖU¥ ‰z†R‰. C‹R CeLyz¦£‹‰ RÁÛ]e
LÖ'TÖ¼¿• Tz ”R• ‘W•UÖ«P• ÚYzV‰. ‘W•UÖ
”R†‡P• "EÁÄÛPV ÚLÖWTp R‚V ®|
®| Ly|•ÚTÖ‰
UeL· TÛPeh• EQÛY E. NÖ͇W'Tz ®|
C¥ÛXÙVÁ\
C¥ÛXÙVÁ\Ö¥ ®yz¥ Yp'TYÛW YÖy|" GÁ¿ YW•
A¸†RÖŸ. A‹R ”RÚU YÖ͉ TLYÖÁ GÁ¿
AÛZeL'T|f\
AÛZeL'T|f\ÖŸ. AYÚW YÖ͉ ŒV‡LÛ[ E£YÖef
ARÁTz SP'TYŸLºeh SÁÛUC• SPeLÖRYŸLºeh
ˆÛUC• A¸†‰ Y£YRÖLe L£R'T|f\
L£R'T|f\‰.
«VÖTÖW•, ÙRÖ³¥ ÙN³eL YÖ͉
LÛPL¸¥ «VÖTÖW•
«VÖTÖW• ÙN³eL g²eLP YÖ͉
Y³˜Û\
Y³˜Û\LÛ[e LÛP‘zeL ÚY|•. JªÙYÖ£ ‡ÛNÛV'

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

2

TÖŸ†R LÛPLºeh• JªÙYÖ£«RUÖ] YÖ͉ ŒV‡L·
E·[].
fZeh TÖŸ†R LÛP:RÛW UyP• ÚU¼f¥ N¼¿ EVŸ‹‰•
fZef¥ RÖ²‹‰• C£eLÚY|•.
C£eLÚY|•. LÖNÖ[Ÿ ÙRÁfZeh
™ÛX›¥ YPeh' TÖŸ†‰ AUŸ‹‡£eL ÚY|•. TQ'
ÙTyz LÖNÖ[¡Á CP‰ TeL• C£eL ÚY|•. ÙRÁ
fZeh ™ÛX›¥ fZeh TÖŸ†‰ AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyz
LÖNÖ[¡Á YX‰ “\
“\• C£eL ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ YPfZeh
YP ÚU¼h BfV CW| ‡ÛNL¸¨• AUWe iPÖ‰.
ÙR¼h TÖŸ†R LÛP:YPfZeh ™ÛXÛV ÚSÖef RÖ²YÖL
RÛW AÛUeL ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¥
fZeh A¥X‰ YPeh TÖŸ†‰ AUWÚY|•. AY£ÛPV
YX‰“\
YX‰“\• TQ' ÙTyz C£eL ÚY|•. YPeh ÚSÖef
AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyz CP‰“\
CP‰“\• C£eL ÚY|•. ÙRÁ
fZeh A¥X‰ YP ÚU¼h ™ÛX›¥ AUWe iPÖ‰.
ÚU¼h TÖŸ†R LÛP :YPfZeh ™ÛX p½‰ RÖ²YÖL
AÛUV ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¥ YPeh'
TÖŸ†‰ AUW ÚY|•. AYW‰ CP‰ ÛL “\
“\• TQ'
ÙTyzÛV ÛYeL ÚY|•. fZeh TÖŸ†‰ AUŸ‹RÖ¥
TQ' ÙTyz AYW‰ YX‰ “\
“\• AÛUV ÚY|• YPÚU¼h
™ÛX›ÚXÖ A¥X‰ ÙRÁ fZeh ™ÛX›ÚXÖ, YPfZeh
™ÛX›ÚXÖ AUWe iPÖ‰.
YPeh TÖŸ†R LÛP: YPfZeh ™ÛXÛV p½‰ RÖ²YÖL
AÛUeL ÚY|•. LÖNÖ[Ÿ YPÚU¼h ™ÛX›¥
™ÛX›¥ fZeh
ÚSÖef AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyzÛV YX‰ “\
“\• AÛUeL
ÚY|•. YPeh TÖŸ†‰ AUŸ‹RÖ¥ TQ' ÙTyz AYW‰
CP‰ ÛL “\
“\• C£eL ÚY|•. ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¨•
AUWXÖ•. B]Ö¥ ÙRÁ fZeh A¥X‰ YPfZeh
™ÛX›¥ AUWe iPÖ‰.
YÖN¼Tz:

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

3

LÛPL¸¥ YÖN¼TzÛV LÛP›Á ˜µ ALX†‡¼h
AÛUeLXÖ•. fZeh' TÖŸ†R LÛP›¥ TzLÛ[ YPfZeh
YPfZeh
™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•. ÚU¼h TÖŸ†R LÛPL¸¥
TzLÛ[ YP ÚU¼f¥ AÛUeL ÚY|•. ÙR¼h TÖŸ†R
LÛP›¥ ÙRÁ fZeh ™ÛX›¥ TzLÛ[ AÛUeLXÖ•.
YPfZeh A¥X‰ fZeh TÖŸ†R LÛPL¸¥ YyP• A¥X‰
AÛW YyP• YzY˜·[ LÛP ÚRÖ¼\
ÚRÖ¼\• A¥X‰ TzL·
AÛUeLe iPÖ‰.
LR°L·:LÛP›¥ CW|eh• ÚU¼TyP cyPŸL· C£eh•
ÚTÖ‰ gÚZ ÙLÖ|eL'TyP «‡L¸Á Tz AY¼Û\
AY¼Û\e
ÛLVÖ[ ÚY|•fZeh' TÖŸ†. R LÛPL¸¥ YPfZeh
cyPŸ ‡\
‡\‹‡£eL ÚY|•. ÙRÁ fZeh cyPŸ
™z›£eL ÚY|•. CR¼h G‡ŸUÖ\
G‡ŸUÖ\ÖL AÛUeLe iPÖ‰.
CW| cyPŸLº• ÚY|UÖ]Ö¥ ‡\
‡\‹‡£eLXÖ•.
ÙR¼h TÖŸ†R LÛPL¸¥ ÙRÁ ÚU¼h cyPŸ ™z›£eL
ÚY|•. YPÚU¼h cyPŸ ‡\
‡\‹‡£eL ÚY|•. C‹R
ŒV‡eh G‡ŸUÖ\
G‡ŸUÖ\ÖLo ÙNšVe iPÖ‰. ÚU¼h TÖŸ†R
LÛPL¸¥ ÚU¼h ,YPÚU¼h cyPŸL· ‡\
‡\‹‡£eL
ÚY|•. ÙRÁ ÚU¼h cyPŸL· ™z›£eL ÚY|•.
CR¼h UÖ\
UÖ\ÖL ÙNšVe iPÖ‰. YPeh TÖŸ†R LÛPL¸¥
YPeh,YPfZeh cyPŸL· ‡\
‡\‹‡£eL ÚY|•.
YPÚU¼h cyPŸL· ™z›£eL ÚY|•. CR¼h UÖ\
UÖ\ÖL
ÙNšVe iPÖ‰.
”Û^ CP•:LÛP›Á DNÖÁV ™ÛX›¥ LP°·
TPjLÛ[ÚVÖ A¥X‰ «eWL†ÛRÚVÖ ÛYeLe iPÖ‰.
ÙRÁÚU¼h,ÙRÁ fZeh,YPÚU¼h BfV ‡ÛNL¸¥
JÁ½¥ AY¼Û\
AY¼Û\ ÛY†‰ ‡]˜• Y³Ty| «VÖTÖW†ÛR†
ÙRÖPjL ÚY|•.

Dr.J.Perumal.M.B.A, Ph.D

4

YÖ͉ TLYÖÁ «³†‡£eh• ÚSW•
YÖ͉ ÚRYÁ J£ NtNÖW ŒV‡ÛV Az'TÛPVÖLe
ÙLÖ| ”ÚXÖL†ÛRo r¼½ Y£YRÖL IˆL• i¿f\
i¿f\‰.
”°XL†ÛR TÁÂW| WÖpL[ÖL
WÖpL[ÖL ‘¡†‰ TÁ W|
WÖpLºeh• TÁÂW| UÖRjLÛ[ ŒŸQV• ÙNš‰ UÖR•
J£ WÖp›¥ T|eÛL ŒÛX›¥ YÖ͉ ÚRYÁ
NtN¡ef\
NtN¡ef\ÖŸ. G]ÚY “‡RÖL ®| LyP ŒÛ]'TYŸL· RÖ•
LyzP ÚYÛXÛV† ÙRÖPjh• UÖR†‡¥ YÖ͉ ÚRYÂÁ
NtNÖW ŒÛX GÁ]ÙYÁ¿ TÖŸeL ÚY|•.
YÖ͉ ÚRYÁ T|eÛL ŒÛX›¥ NtN¡ef\
NtN¡ef\ÖŸ. A'Tz
NtN¡eh• ÚTÖ‰ AY£ÛPV
AY£ÛPV pWr, ˜‰h, LÖ¥ BfV
™Á¿ E¿'“LÛ[C• «Xef «y| Y›¼¿' TÖL†‡¼h¡V
rT• UÖR†‡Û] L‚†‰ ®|Ly|• T‚ÛV ÙRÖPjhY‰
p\'“. Ú^Ö‡P NÖ͇W†‡¥ YÖÁ UPX†‡¥ E·[ U¼\
U¼\
fWLjL· T¼½ h½'‘yPÖ¨• UÂRŸL· Ypeh• ”–
”–ÛV'
T¼½ G‰°• h½'‘P' TP«¥ÛX.

B]Ö¥ YÖ͉ NÖ͇W†‡¥ ”–
”–eÚL A‡L ˜efV† ‰Y•
ÙLÖ|eL'T|f\
ÙLÖ|eL'T|f\‰. G]ÚY YÖ͉ Y³˜Û\
Y³˜Û\ LÛ[
LÛP‘z'T‰ AYpVUÖh•. YÖ͉ «tOÖ]˜• Ú^Ö‡P˜•
LX‹R J£ «cV•. C‰ i¿• ŒV‡Lºeh «tOÖ]'

32 U‚ YÛW.47-11.12‹ÚR‡ 12‹ÚR‡ LÖÛX 9.M.D 5 ”ŸYUÖ] BRWjLº• E·[] GÁ¿• pXŸ L£‰fÁ L£‰fÁ\ £‰fÁ\]Ÿ.30 U‚ YÛW.479. p†‡ÛW UÖR•UÖR•. ÛYLÖp UÖR•UÖR•. TrTr-LÁ¿ ÚNŸ‹‰ Y£R¥.028. ‡£UQ†‡¼h ÙT AÛZ†‰o ÙN¥¨R¥. SÖRÍYW CÛN.A.38-11.50 6. YÖ͉ TLYÖÁ Y£P†‡Á h½'‘yP ÚSW†‡¥ «³†‡£'TÖŸ.21 ÚR‡ LÖÛX 9. A‹R ÚSW†‡¥ ®| Ly|• T‚ÛVÚVÖ A¥X‰ LÛP.20 U‚ YÛW. ÙRÖ³¼iPjL· ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ ‘\ ‘\ LyzPjL· Ly|• T‚ÛVÚVÖ ÙRÖPjh• ÚTÖ‰ A‹R LyzP' T‚ RÛP›Á½ p\ p\'TÖL SÛPÙT¿Y‰PÁ LyzP†‡¥ E·[YŸ L¸Á YÖ²° ÙN³eh•. ÚLÖ›¥ ”Û^. SÖš N‹ÚRÖcUÖL «Û[VÖ|R¥. LÖ¦UÛ] YÖjLo ÙN¥¨•ÚTÖ‰ LYÂeL ÚYzV Nh]jL· ®|LyP A¥X‰ «VÖTÖW Œ¿Y]jL· ÙRÖPjL LÖ¦UÛ]L· YÖjLo ÙN¥¨• ÚTÖ‰ LYÂeL ÚYzV Nh]jL· Y£UÖ¿:Y£UÖ¿:rT Nh]jL·: hjL· LÖ¦ UÛ] YÖjh• ÚTÖ‰ g²eLP Nh]jL¸¥ JÁÛ\ JÁÛ\ LPÖ¥ LyzP'T‚ p\'TÖL «ÛW«¥ SP‹ÚR½ ˜zC• GÁ¿ AŸ†R•.02-9.Dr. ‡£UQ†‡¼h' ÙT TÖŸeLo ÙN¥¨R¥.34 U‚ YÛW. LÖŸ†‡ÛLLÖŸ†‡ÛL-8‹ ÚR‡ LÖÛX 10.389.00 -9.Perumal.11-11.41 U‚ YÛW.B.08 U‚ YÛW.10‹ ÚR‡ LÖÛX 8. YÖ͉ TLYÖÁ «³†‡£eh• ÚSW• Y£UÖ¿: ÛRUÖR•ÛRUÖR•. Ph. UÖp UÖR•UÖR•.049. L¥VÖQ ÚLÖX•. . BY‚ UÖR•UÖR•-6‹ ÚR‡ U‡V• 2. TrUÖ| G‡¡¥ Y£R¥. ÙT ”'TÛPC• ÙNš‡.50 -8.47 U‚ YÛW.242.1110. I'TpI'Tp-11‹ÚR‡ LÖÛX 6.J. Bz UÖR•UÖR•11‹ ÚR‡ LÖÛX 8. ”Û^' ÙTÖ£yL· ÙLÖ| ÙN¥¨R¥.04-10. R•T‡L· Ú^ÖzVÖL G‡ÚW Y£R¥.22‹ ÚR‡ LÖÛX 9.24-3.54 U‚ YÛW YÛW. BXVU‚ KÛN.

JªÙYÖ£ RW UÛ]Lºeh• E¡V «[eL†ÛR' TÖŸ'ÚTÖ•: ˜R¥ RW UÛ]: YPeh. ‡£UQ•. UW• NÖš‹‰ fP'TÛR' TÖŸ†R¥. ÙRšY «efWLjL· ®‡ EXÖ Y£• LÖyp. ”…¥ L¥VÖQ• BfVY¼Û\ BfVY¼Û\e LÖ„R¥ ˆV Nh]jL·: hjL· LÖ¦UÛ] YÖjLo ÙN¥¨• ÚTÖ‰ g²eLP ˆV Nh]jLÛ[ G‡Ÿ ÙLÖ·[ÖR YÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·ºjL·. ÙR¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥.™Á\ \Ö• RW•. YPeh† ‡ÛN›¥ Uy|•. ‘WNY• ˜z‹‰ hZ‹ÛRÛV ÙLÖ| Y£• LÖyp. fZeh† ‡ÛN›¥ Uy|• ®‡L· AÛU‹R UÛ]L· ˜R¥RW UÛ]L· Bh• CWPÖ• RW UÛ]L·: YPeh. h¼\ h¼\YÖ¸ Cµ†‰o ÙN¥X'T|• LÖyp. ÙR¼h . fZeh ‡ÛN›¥. «T†‰e LÖyp. RLWÖ¿ SP‹‰ ÙLÖz£†R¥. ÚU¼h† ‡ÛN›¥. YPeh.J. ÚU¼h ‡ÛNL¸¥. YPeh. Ph. ÚU¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥ YPeh. SÖÁh ‡ÛNL¸¥. ‰eLo ÙNš‡ ÚLyT‰. fZeh. ” UÖÛX ÙLÖ| Y£• LÖyp.Perumal. fZeh. Aµeh hefV† ‰‚ÛV ÙLÖ| Y£R¥. A¨eh† ‰‚ÛV G|†‰o ÙN¥¨R¥. NÖÛX›¥ NÛP. G¨•“† ‰| LÖ„R¥.SÖÁLÖ• RW• G] SÖÁh YÛLVÖL' ‘¡eL'T|f\ ‘¡eL'T|f\‰.B.™Á RW•. SÖšL· NÛP›|R¥. fWL' ‘WÚYN•. C\ C\‹RYŸLºeh L£U• LÖ¡V• ÙNšVo ÙN¥ÚYÖÛWe LÖ„R¥. LÁÂ'ÙT ŒÛ\ ŒÛ\hPUÖL RƒŸ ÙLÖ| Y£R¥. YPeh. ÙT RÛX«¡ ÚLÖXUÖL Y£R¥.D 6 hZ‹ÛR ‘\ ‘\‹R ÙNš‡ Y£R¥. fZeh.CWPÖ• RW•. UÛ]›Á RW• J£ UÛ]›Á RW• ˜R¥ RW• .A. J¼Û\ J¼Û\e L EÛPVYÛW' TÖŸ†R¥.Dr.M.

ÙR¼h ‡ÛN›¥ ‡ÛN›¥ ®‡L· AÛU‹R UÛ]L· ™Á\ ™Á\Ö• RW UÛ]L· Bh•. ÙR¼h† ‡ÛN›¥ ®‡L· AÛU‹R UÛ]L· CWPÖ• RW UÛ]L· Bh•. rYÖ– rYÖ–'TP• ÙNjL¥ BfVY¼Û\ BfVY¼Û\ JÁ\ JÁ\Á‘Á JÁ\ JÁ\ÖL fZeh ÚSÖef AÛU†‰e ÙLÖ| YÖÛZ›ÛX›¥ YÖÛZ›ÛX›¥ RƒŸ ÙR¸†‰ ‘Á“ AY¥ ÙTÖ¡ LPÛX. fZeh. ÙR¼h ‡ÛNL¸¥. ÚU¼h. ‘Á“ rYÖ– rYÖ– TP†‡¼h h|•T† RÛX« ÙSš A¥X‰ S¥ÙXÙQš «[eÛL H¼\ H¼\ ÚY|•. ÚU¼h ‡ÛN›¥ Uy|•. ÚSŸ†‡ÛNÛV ÚSÖef AÛUVÖU¥ YPÚU¼ÛL ÚSÖef AÛU‹R UÛ]. LyzP' T‚ÛV ÙRÖPjh• ”Û^ TP†‡¥ LÖyzC·[Tz YP fZeh' Th‡›¥ T·[• G|†‰ YPeh' TeLUÖL† ‡£•‘ I‹‰ rUjL¦L· I‹‰ RƒŸ hP†‰PÁ JÁ\ JÁ\Á ‘Á JÁ\ JÁ\ÖL ŒÁ¿ T·[†‡¥ UtNº• hjhU˜• LX‹R RƒÛW F¼\ F¼\ ÚY|•. LPÛX. SÖÁLÖ• RW UÛ]L·: ÚSŸ ‡ÛN›¥ AÛUVÖU¥ YPfZeh† ‡ÛNÛV ÚSÖef AÛU‹R UÛ]. . ÚSŸ†‡ÛNÛV ÚSÖef AÛUVÖU¥ ÙRÁ fZeÛL ÚSÖef AÛU‹R UÛ] BfV ÛY ™Á\ ™Á\Ö•RW UÛ]L· GÁ¿ YZjL'T|fÁ\ YZjL'T|fÁ\]. AÛWfÚXÖ SÖy|o NŸeLÛW BfVY¼Û\ BfVY¼Û\ LX‹‰ YÖÛZ›ÛX›¥ ÛYeL ÚY|•. ™Á\ ™Á\Ö• RW UÛ]L·: YPeh.D 7 ‡ÛN›¥. ÚU¼h. YÛW TP†‡¥ LÖyzVTz YÖÛZ CÛX. Ph.M. ÙR¼h ‡ÛN›¥ Uy|•. ÚU¼h.Perumal.B.J. fZeh.Dr. ÙR¼h ‡ÛNL¸¥.A.

ÚY|•.M.B.D 8 UÛ] E¡ÛUVÖ[¡Á RÖš.Perumal.Dr. G|†‰e ÙLÖ| ÙRÁ ÚU¼h. UÖ– UÖ–VÖŸ BfV ™Á¿ ÚT¡¥ J£YŸ «[eÛL H¼\ H¼\ ÚY|•. hjhU• CPÚY|•. Ph.J. L¼”W•. rYÖ– rYÖ– TP†‡Á ˜Á YÖÛZ CÛX›¥ SÖ• «£T'T|• 3 YÛL LÂL· ÛY†‰ CW| ÚRjLÖš EÛP†‰† RƒŸ pR\ pR\ÖU¥ ÛYeL°•.A. ÙRÁfZeh. ‘\h LÖ¦ UÛ]›¥ ˜R¦¥ SÖÁh G¨– G¨–oN• TZ•. ‘Á L¼”W• H¼ë½ E‡¡' ”eLÛ[e ÙLÖ| 108 ˜Û\ ˜Û\ YÖ͉ LÖV†‡¡ U‹‡W•. YPfZeh. A'TzÚV RƒŸ pR½ «yPÖ¥ EÛP†R ÚRjLÖš E· Th‡›¥ S¥X RƒÛW F¼½ ÛYeL ÚY|•. ARÁ ‘Á RÖ•”X† Ryz¥ ”Û^ ÙNšR ‘WNÖR†ÛR ÛY†‰ AÐP ‡eh TÖXLŸLÛ[ TÖXLŸLÛ[ U]‡¥ ŒÛ]†‰ UÛ]›¥ h½›yP . UtN·. YÖ͉ AÐÚPÖ†‡W• i½ JªÙYÖ£ ˜Û\ ˜Û\C• YÖ͉ TLYÖÁ TÖR†‡¥ UXŸ ŠY ÚY|•. UÛ]«. YPÚU¼h BfV SÖÁh Th‡L¸¥ G¨– G¨–oN• TZ†‡Á —‰ L¼”W• ÛY†‰ ^×YÖÛXCPÁ ˆTÖWRÛQe LÖyz AÚR CP†‡¥ L¼”W†ÛR' ÚTÖy| G¨– G¨–oN• TZ†ÛR CWPÖL' ‘³‹‰ RÛW›¥ ÚTÖP ÚY|•. ‘\ ‘\h ™†RYŸL· ˜R¦¨• CÛ[VYŸL· CWPÖY‰• ˆTÖWRÛ]o ÙNšV ÚY|•. ”Û^ ÙNšC• T·[†‡¥ E‡¡' ”eL·.

ARÁ ‘\ ‘ \h UÛ]›Á U†‡V' Th‡›¥ hjhU•.J. YÖ͉ «³eh• ÚSW†ÛR 5 TÖLUÖL' ‘¡†‰ SÖÁhTÖL ÚSW†‡¥ ”Û^eLÖ] H¼TÖ|LÛ[ ÙNš‰ ˜z†‰«y| 5Y‰ TÖL ÚSW†‡¥ ”Û^ ÙNš‰ ˜zeL ÚY|•. ”Û^ ÙNšR ÙNjL¼LÛ[ ÙNjL¼LÛ[ LyzP• AÛUeh• ÚTÖ‰ ÙRÁ ÚU¼h A¥X‰ YPfZeh TÖL†‡¥ ÛY†‰ LyP ÚY|•.B. ” BfVY¼Û\ BfVY¼Û\ ”– ”– ›¥ CP ÚY|•. UtN·. ‘\ ‘\h SYRÖÂVjLÛ[' ÚTÖy| L¼”WˆT• LÖyP ÚY|•. YÖ͉ TLYÖÁ LÖV†‡¡ U‹‡W• K• AÄeWL¤TÖV «RUÚa ”– “†WÖV ˆUË R‹ÚSÖ YÖ͉ “£c 'WÚNÖRVÖ† AÐP‡eh TÖXLŸ ‰‡ . C‰ ÚTÖÁ¿ ˜Û\ ˜Û\VÖL YÖ͉ ”Û^ ÙNš‰ Lyz'T‚ÛV† ÙRÖPjh•ÚTÖ‰ ®| Ly|• T‚ RÛP›Á½ SP‹ÚR¿•. ARÁ‘Á LyzP Œ“QŸ 9 rUjL¦L· ÛLVÖ¥ ”Û^ ÙNšR ÙNjL¼LÛ[ YÖjf ”Û^ ÙNšV G|†R T·[†‡¥ ÙR¼f¦£‹‰ YPeh ÚSÖef ÚSÖef ˜Û\ ˜Û\VÖL A|ef ÛYeL ÚY|•. ‘\h ‘WNÖR†ÛRC• ”– ”–›¥ CP ÚY|•. AÐP ‡eh TÖXLŸL· ®| Ly|YR¼h ER«VÖL›£'TÖŸL·.Perumal.D 9 Gy|† ‡ÛNL¸¨• hjhU•. UtN·” BfVY¼Û\ BfVY¼Û\ CP ÚY|•.A. Ph.ÚRjLÖš. ”Û^ ˜z‹R ‘Á“ ”Û^eh Y‹R AÛ]Y£• fZeh˜LUÖL ŒÁ¿ ER«VÖ[Ÿ J£YÛW AÛZ†‰ G¨– G¨–oN• TZ•.Dr. NLX IÍYŸVjLº• ®yz¥E·[YŸLºehe fÛPeh•. SP‹ÚR¿•. ”N‚eLÖš BfV ™Á½¨• L¼”W• ÛY†‰ JÁ\ JÁ\Á ‘Á JÁ\ JÁ\ÖL ˜Û\ ˜Û\VÖL ‡£Ðz r¼½ UÛ]›Á ˜Á ÙR£«¥ ÚTÖy| EÛPeL ÚY|•. ®yz¥ E·[YŸL· YÖ²° p\ p\eh•.M.

Ph.fZeh ‡ÛNL· N‹‡eh• YPfZeh† ‡ÛNÚV A‡L ˜efV†‰Y• YÖš‹R‰. .Perumal.B. AÛR ÛLVÖ[ ÚYzV ˜Û\ ˜Û\ÛVC• TÖŸ'ÚTÖ•.A. C‹R YPfZeh' Th‡›¥ AÛUC• AÛ\ AÛ\ÛV –L°• ŠšÛUVÖL ÛY†‡£eL ÚY|•.D 10 AÐP‡eh TÖXLŸ DNÖÂVÖ ÚTÖ¼½ Y[• R£• hÚTWÚ] ÚTÖ¼½ E›Ÿ LÖeh• YÖC TLYÖÚ] ÚTÖ¼½ TrÛU R£• Y£QÚ] ÚTÖ¼½ A£·– A£·–h Œ£‡ TLYÖÚ] ÚTÖ¼½ R£UYÖÁ –£†ï ÚTÖ¼½ rT Ae TLÚYÚ] ÚTÖ¼½ EVŸÛY† R£• C‹‡WÚ] ÚTÖ¼½ LÖeh• ‘W•UÍRÖ] TLYÖÚ] ÚTÖ¼½ ÚTÖ¼½ ÚTÖ¼½! JªÙYÖ£ Th‡ AÛ\ AÛ\›Á p\ p\'“L· ®yzÁ JªÙYÖ£ Th‡›¥ AÛUC• AÛ\ AÛ\L¸Á p\'ÛTC•.M.J. C‰ DNÁ Ypeh• Th‡VÖh•.Dr. G]ÚY C‰ DNÖÁV ™ÛX GÁ¿• AÛZeL'T|f\ AÛZeL'T|f\‰. YPfZeh Th‡:Th‡:®yz¥ E·[ Gy|† ‡ÛNL¸¥ YPeh.

M. SÁ\ SÁ\ÖL s¡V J¸ Y£f\ Y£f\ UÖ‡¡C• TÖŸ†‰e ÙLÖPÖ¥ ®yz¥ ÙN¥Y Y[• A‡L¡eh• NLX IÍYŸVjLº• S•ÛU S•ÛU Y‹‰ AÛPC•.D 11 ”Û^ AÛ\ AÛ\ AÛU'TR¼h –L°• ÙTÖ£†RUÖ] Th‡ YPfZeh' Th‡VÖh•. ÙRÁfZeh' Th‡ .A. “‡V ˜V¼pL·. YPfZeh AÛ\ AÛ\›¥ Lz'TÖL NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ AÛUeLe iPÖ‰.J. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ S¥X LÖ¼Ú\ LÖ¼Ú\ÖyP• C£ef\ C£ef\ UÖ‡¡C•.T¡yÛNeh' Tz†R¥ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ C‹R AÛ\ AÛ\›¥ ÛY†‰ ÙNšC•ÚTÖ‰ A‡¥ S¥X ÙY¼½ EPÖh•. CR]Ö¥ë ˆV TXÁL· «Û[C•. CR]Ö¥ G|†R LÖ¡V†‡¥ ÙY¼½fÛPeh•. YPfZeh AÛ\ AÛ\›¥ ÙR¼h. ˜z‹RYÛW C‹R AÛ\ AÛ\›¥ TÖWjLÛ[ H¼\ H¼\eiPÖ‰.Dr. ‡]˜• I‹‰ ˜Û\ ˜Û\ C‹R AÛ\ AÛ\ÛV S¥X RƒWÖ¥ Lµ« r†R'T|†R ÚY|•. C[• YV‡]Ÿ C‹R AÛ\ AÛ\›¥ Šjh• ÚTÖ‰ AYŸL· S¥X r¿r¿'TÖ]YŸ L[ÖL°•. rT LÖ¡VjL·. ÚYÛXeh «Q' ‘†R¥. U¼\ U¼\ Th‡›¥ E·[ RÛW† R[jLÛ[«P C‹R YP fZeh AÛ\ AÛ\›Á RÛW† R[• N¼¿ T·[UÖLÚY C£eL ÚY|•. BÚWÖefVUÖ]YŸL[ÖL°• C£'TŸ.B. Ph.Perumal. ÚSÖšYÖš'TyPYŸL· C‹R AÛ\ AÛ\›¥ Šjf Gµ‹RÖ¥ «ÛW«¥ A‹ÚSÖš hjh•. ÙRÁ fZeh Th‡›¥ îÛZ° YÖ›¥ AÛU†‰eÙLÖ·[ ÚY|•.

rT LÖ¡VjL· RÛP›Á½ ŒL²‹ÚR¿•. «ÛXÚTÖLÖR ÙTÖ£yL· U¼¿• ÙNÖ†‰eL¸Á RÍRÖÚYÇLÛ[ C‹R AÛ\ AÛ\›¥ ÛY†‡£eh•ÚTÖ‰ A‰ LÖ¼¿ ÚYL†‡¥ «ÛW«¥ «¼TÛ]VÖh• GÁT‰ YÖ͉ IˆL•.Dr. C‰ ÙTLºeh¡V AÛ\ AÛ\VÖh•. C‹R AÛ\ AÛ\›Á R[• ÙR¼h. ÙR¼h. Ph. ÙY¸SÖ| ÙN¥X «£'T˜·[YŸL· YPÚU¼h AÛ\ AÛ\›¥ Rjf]Ö¥ AYŸ L¸Á L]° «ÛW«¥ ŒÛ\ ŒÛ\ÚY¿•. ÙRÁ fZeh' Th‡AÛ\ Th‡AÛ\ÛV T|eh• AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁT|†‰YÛR† RYŸeL ÚY|•. ÙRÁ fZeh' Th‡›¥ ^Á]¥L· AÛU'T‰ p\ p\'“. YPeh. A‡LUÖ] U£†‰Yo ÙNX°. ‡£UQ• RÛPTy| RÛPTy| Y£• C[• ÙTL· Cjh A‡L ÚSW• Rjf›£eh• ÚTÖ‰ AYŸLºeh «ÛW«¥ ‡£UQ• SP‹ÚR¿•. ÚU¼h Th‡ N¼¿ EVWUÖL°•. ÚU¼h' ‡ÛNL· N‹‡eh• YPÚU¼h Th‡ÛV YÖC TLYÖÄeh E¡V' Th‡VÖL YÖ͉ NÖ͇W• i¿f\ i¿f\‰.J. h|•T†‡¥ NÛPo NoNW° ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ÛY EPÖh•. YPÚU¼h Th‡ AÛ\ AÛ\ÛV «£‹‡]Ÿ LÛ[ ETN¡eh• AÛ\ AÛ\VÖL°• TVÁT|†‡e ÙLÖ·Y‰ p\ p\'TÖh•. YPfZeh. C‹R AÛ\ AÛ\›Á fZeh. h|•T E¿'‘]ŸL¸Á BÚWÖefV• ÚUÚXÖjh•.Perumal.D 12 ®yz¥ ÙR¼h.B. CR]Ö¥ CR]Ö¥ «WVo ÙNX°. ÙRÁ ÚU¼h Th‡ . C‰ YÖC TLYÖÁ hz ÙLÖz£eh• Th‡. YPÚU¼h Th‡ AÛ\ AÛ\ÛV ÙTL· Rjh• AÛ\ AÛ\VÖL TVÁT|†‡e ÙLÖ·[XÖ•.A.fZeh ‡ÛNL· N‹‡eh• ÙRÁfZeh' Th‡.M. YPÚU¼h Th‡ ®yz¥ YPeh. fZeh' Th‡ N¼¿ RÖ²YÖL°• C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. NÛUVXÛ\ NÛUVXÛ\eh¡V' Th‡VÖh•. Cjh NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ AÛUeh•ÚTÖ‰ h|•T†‡¥ NÛPo NoNW°L· CÁ½ J¼¿ÛU ŒLµ•.

EP¥ BÚWÖefV•.SÛL ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ ÛY†‰ “ZjhY‰ ®yzÁ ÙN¥Y ÙN³'ÛT A‡L¡eh•.ÚU¼h . Cjh hÛ\ hÛ\‹R TyN• J£ TWÛQVÖY‰ AÛU†‰eÙLÖ·[ ÚY|•. CÛR Œ£‡ AÛ\ AÛ\ GÁ¿• AÛZ'TÖŸL·. G]ÚY C‹R' Th‡eh ®yz¥ ÙN¥Y Y[†ÛR E| T„• Ne‡ E|.Lz]UÖ]. G'ÚTÖ‰• G'ÚTÖ‰• RÖWÖ[UÖ] TQ'“ZeL• C£‹‰ ÙLÖÚP›£eh•. C‹R AÛ\ AÛ\›Á ÙR¼h . C‹R Th‡›¥ AÛUC• AÛ\ AÛ\ÛV TÖWUÖ].YPeh. HÙ]Á\ HÙ]Á\Ö¥ C‹R AÛ\ AÛ\ U¼\ U¼\ AÛ\ AÛ\LÛ[«P ÙLÖtN• TÖWUÖ]RÖL C£'T‰ S¥X‰.ÙRÁ ÚU¼h rYŸL¸¥LÚTÖ|L· ÛY†‰ A‡¥ TQ•.EVWUÖ] Th‡VÖL AÛU†‰e ÙLÖ·Y‰ p\'“.B. C‹R AÛ\ AÛ\ÛV h|•T† RÛXYÁ A¥X‰ ®yz¼h† RÛXULÁ BfVYŸL· T|†‰ Gµ‹‡£eh• AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁT|†‰Y‰ p\ p\'“. TÖL†‡¥ C‹R C‹R AÛ\ AÛ\›Á îÛZ° YÖ›ÛX AÛU†‰eÙLÖ·[XÖ•.A. fZeh.J. S• YÖZeÛL›¥ ŒLµ• SÁÛU. ‡]˜• UÖÛX 6 U‚ ˜R¥ U¿SÖ· s¡V ERV•YÛW C‹R AÛ\ AÛ\›¥ GÙQš «[eh G¡C•Tz' TÖŸ†‰e ÙLÖPÖ¥ ®yzÁ RÛXYÄeÚLÖ. YPeh U†‡V' U†‡V' Th‡ ®yzÁ YPeh' ‡ÛN›Á U†‡›¥ AÛUC• YPeh U†‡V' Th‡ AÛ\ AÛ\ ÙN¥Y†‡¼h A‡T‡VÖ] hÚTWÁ Rjf›£eh• AÛ\ AÛ\VÖh•.M.Perumal.YÖ²eÛL† RW• ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ ˆŸUÖÂeh• Ne‡ ÙRÁ ÚU¼h AÛ\ AÛ\eh E|.ÚU¼h ‡ÛNL· N‹‡eh• C‹R' Th‡ Œ£‡ TLYÖÁ Rjf›£eh• AÛ\ AÛ\VÖh•. C‹R AÛ\ AÛ\›Á rYŸL· 90 zf¡eh ÙNjh†RÖL C£eL ÚY|•. YPfZeh AÛ\ AÛ\eh A|†RRÖL A‡L ˜efV†‰Y• ÙLÖ|†‰ –L°• ŠšÛUVÖL .Dr.D 13 ®yz¥ ÙR¼h.ˆÛU. ÙTL· U¼¿• CÛ[V RÛX˜Û\ RÛX˜Û\›]Ÿ Rjh• AÛ\ AÛ\VÖL C‹R AÛ\ AÛ\ÛV' TVÁ T|†‡e ÙLÖ·[XÖ•. Ph.RÛXULÄeÚLÖ G‹R BT†‰• ŒLZÖ‰.

‰ÛP'T• ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ ÛYeLe iPÖ‰. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ YPfZeh' Th‡›¥ JyPÛPe L•“. LÖ¼Ú\ LÖ¼Ú\ÖyP• C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. C‹R' Th‡ AÛ\ AÛ\›Á fZeh. C‹R' Th‡ÛV «y|e hZ‹ÛRL· A‡L• A‡L• “Zjh• AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁT|†R ÚY|•. C‰ ®y|e hZ‹ÛRL¸Á G‡Ÿ LÖX•.T|eh• AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁT|†RXÖ•. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ fZeh A¥X‰ YPfZeh' YPfZeh' Th‡L¸¥ îÛZ° YÖ›¥ AÛUeL ÚY|•.YÖ²eÛL ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ Y¼Û\ Y¼Û\† ˆŸUÖÂef\ ˆŸUÖÂef\‰.Perumal. Ph. fZeh U†‡V' Th‡ ®yzÁ fZeh ‡ÛN›Á U†‡V' Th‡›¥ AÛUC• C‹R Th‡ C‹‡WÄe h¡V TÖLUÖLe L£R'T|f\ L£R'T|f\‰. C‹R AÛ\ AÛ\›Á ÙRÁ ÚU¼h' Th‡›¥ LÚTÖ| AÛU'T‰ p\ p\'ÛT† R£•. ”Û^ AÛ\ AÛ\VÖL°• ÙTÖ£yL· ÛYeLeizV AÛ\ AÛ\VÖL°• C‹R AÛ\ AÛ\ÛV' TVÁT|†RXÖ•. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ TWL· C¥XÖU¥ C£'T‰ S¥X‰. J£ ®yz¥ fZeh U†‡V' Th‡ AÛ\ AÛ\ A‹R A‹R ®yzÁ CÛ[VhUÖWŸLºeh H¼\ H¼\RÖLe L£R'T|f\ L£R'T|f\‰.L•'ïyPŸ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ TVÁT|†‰• AÛ AÛ\VÖL°• TVÁT|†‡]Ö¥ UÖQYŸL¸Á L¥« p\ p\eh•. AYŸL¸Á EVŸ°. CÛR Tzeh• AÛ\ AÛ\VÖL°•.J. AYŸL· Tzeh•.D 14 TÖ‰LÖeL ÚYzV' AÛ\ AÛ\ YPeh U†‡V' Th‡ AÛ\ AÛ\VÖh•. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ h|•T†‡Á CWPÖY‰ YÖ¡rL· RjhY‰ p\'“.Dr.A. C‹R AÛ\ AÛ\›Á YP fZeh' Th‡›¥ G‹R' ÙTÖ£Û[C• ÛYeLe iPÖ‰. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ s¡V J¸.B. ÙR¼h U†‡V' Th‡ J£ ®yzÁ ÙR¼h ‡ÛN›Á U†‡V' Th‡ YÖ͉ NÖ͇W†‡¥ GUÄeh¡V TÖLUÖLe L£R'T|f\ L£R'T|f\‰.YPeh' rY¡¥ ^Á]¥ AÛUeL ÚY|•.M. ÚU¼h U†‡V' Th‡ .

C‹R AÛ\ AÛ\ÛV ”Û^ AÛ AÛ\VÖLÚYÖ ÙTÖ£yL· ÛYeh• AÛ\ AÛ\VÖLÚYÖ A¥X ‰ CWPÖY‰ ULÁ A¥X‰ U£ ULÁ Rjh• AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁ T|†‡e ÙLÖ·[XÖ•. TQ'ÙTyz S¥X L]UÖL L]UÖL C£'T‰ AYpV•. ÚU¼h rYŸL¸¥ TW AÛU'T‰ p\'TÖ]' TXÁLÛ[† R£•. C‹R AÛ\ AÛ\›¥ ÙR¼h. ®yzÁ ÙN¥Yo ÙN³'“ C‹R AÛ\ AÛ\ÛVRÖÁ A‡L• NÖŸ‹‰·[‰. TQ' ÙTyz ÛYeh• AÛ\ AÛ\ ®yz¥ TQ' ÙTyz ÛYeh• ÛYeh• AÛ\ AÛ\ÛV N¡VÖL† ÚRŸ‹ÙR|'T‰ ˜efV•. G]ÚY C‹R AÛ\ AÛ\›¥RÖÁ TQ' ÙTyzÛV ÛYeL ÚYP•TQ'ÙTyz YPeh.Dr. TQ'ÙTyzÛV J£ AXUÖ¡›¥ ÛY'TRÖL›£‹RÖ¥ A‰ ÙR¼ho rYÛWÚVA¥X‰ ÚU¼ho rYÛWÚVÖ ÙRÖy|e ÙLÖz£ehUÖ¿ TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. ÙRÁ fZeh AÛ\ AÛ\›¥ TQ' ÙTyzÛV Ge LÖWQ• ÙLÖ|• ÛYeLe iPÖ‰.M. Ph. C‹R AÛ\ AÛ\ ›Á ÙRÁÚU¼h rY¡¥ LÚTÖ| AÛU'T‰ ®yz¼h SÁÛUL· TX ÙT¼¿† R£•. ÚSÖef C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. AÛUeLXÖ•. TQ' ÙTyz ÛYeh• AÛ\ AÛ\›Á LR° J¼Û\ J¼Û\' TÛP›¥ C£'T‰ S¥X‰.B. YPfZeh AÛ\ AÛ\›¥ TQ' ÙTyzÛV ÛYeL ÚSŸ‹RÖ¥ A‹R AÛ\ AÛ\›Á ÙRÁ ÚU¼h ™ÛX›¥ AÛR ÛYeL ÚY|•YPÚU¼h ™ÛX›¥ ÛYeL ÚSŸ‹RÖ¥ TQ'ÙTyzÛV YPeho rYÛW ÙRÖPÖR YÛL›¥ ÛYeL ÚY|•.Perumal. A'Tz ÛY†RÖ TQ «WV• A‡LUÖL C£eh•. CR]Ö¥ TQ' ÙTyz›¥ ÛYeh• TQ• SÖºeh SÖ· . YPeh U†‡V' Th‡ hÚTWÄeh E¡V AÛ\ AÛ\VÖh•. YPeh ‡ÛNeh A|†RTzVÖL ÙR¼h ‡ÛN AÛ\ AÛ\›¥ TQ' ÙTyzÛV AÛUeLXÖ•.D 15 ®yzÁ ÚU¼h ‡ÛN›Á U†‡›¥ AÛU‹‰·[ C‹R' Th‡ Y£Q TLYÖ ÄÛPV' Th‡VÖLe L£R'T|f\ L£R'T|f\‰.J.A.

fZeho rYŸL¸¥ ÙR¼h.YPfZeh† ‡ÛNL¸¥ C£'T‰ SX•.M. TQ' ÙTyz›¥ YÖNÛ] ‡W«VjLÛ[ ÚTÖy| ÛYeLe iPÖ‰.D 16 ÙT£h•. ®yzÁ ÙRÁÚU¼h AÛ\ AÛ\›Á ÙRÁ ÚU¼h ™ÛXC• TQ' ÙTyz ÛY'TR¼h' ÙTÖ£†RUÖ] AÛ\ AÛ\VÖh•.B.fZeho rYŸL¸¥ ÛY'TÛR«P A‡LUÖ] ^Á]¥LÛ[ AÛUeL ÚY|•. TQ' ÙTyz BPÖU¥ AÛNVÖU¥ C£eh•Tz AÛR E¿‡VÖL Œ¿†R ÚY|•. Ph. TQ' ÙTyzÛV ˜µY‰• LÖ¦ ÙNš‰ «PÖU¥ A‡¥ J£ ¤TÖVÖY‰ ÚTÖy| ÛYeL ÚY|•. .J.A. ®yzÁ YPeh. TQ' ÙTyz AÛ\ AÛ\›Á îÛZ° YÖ›¥ YPeh.Perumal. g²† Ryz¥ Lz'TÖL ÛYeLe iPÖ‰. ^Á]¥L· ^Á]¥LÛ[ LR°L· RVÖ¡eL' RVÖ¡eL' TVÁ T|†‡V AÚR YÛLVÖ] UW†‡]ÖÚXÚV ÙNšY‰ –L°• p\ p\‹R TXÁLÛ[† R£•.YPfZeh† YPeh. TQ†ÛRC• ‰‚ÛVC• ‰‚ÛVC• JÚW ÙTyz›¥ ÛYeLe iPÖ‰. ^Á]¥LÛ[ ÙY·¸'TeLUÖL† ‡\ ‡\e h•Tz AÛUeL ÚY|•.fZeh. TQ' ÙTyzÛV G'ÚTÖ‰• ŠšÛUVÖL ÛYeL ÚY|•.fZeh. ®yzÁ YPeh U¼¿• ÙR¼ho rY¡¥ ^Á]ÚX ÛYeLÖU¥ C£eLe iPÖ‰. TQ†ÛR AXUÖ¡›¥ ÛYeh• ÚTÖ‰ A‡¥ L]UÖ] ÙTÖ£· G‰°• C¥XÖRYÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. AXUÖ¡›¥ TQ†ÛR ÚU¥ RyzÚXÖ A¥X‰ S|†RyzÚXÖRÖÁ ÛYeL ÚY|•.Dr. Cjh TQ' ÙTyz ÛY†RÖ¨• ÙN¥Y• ÙT£h•.

˜'T‰.M.A. C£T‰.B. C‰ ®yz¥ E·[YŸL· ÚSÖšYÖš' T|YÛR† R|eh• ÚU¨• CªYÖ¿ CW| ^Á]¥ ÛYeL«¥ÛX GÁ\ GÁ\Ö¥ ®yz¥ ÙTÖ£[ÖRÖWo peL¥ AzeLz† RÛX Šeh•.SÖ¼T‰ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ G‚eÛLL¸¥ ^Á]¥LÛ[ AÛUeLe AÛUeLe iPÖ‰. RÛXYÖN¨eh CW| TeLjL¸¨• ^Á]¥L· ÛY'T‰ S¥X‰. 17 . Ph.J.Dr. B]Ö¥ T†‰.D A'Tz ÛYeLÖU¥ C£‹RÖ¥ ®yz¥ E·[YŸL¸Á BÚWÖefV• TÖ‡eh•.Perumal. hÛ\ hÛ\‹R TyN• RÛX YÖN¦Á J£ TeLUÖY‰ ^Á]¥ AÛU†‰«P ÚY|•. ^Á]¥ L¸Á G‚eÛL CWyÛP'ÛP›¥ AÛUV ÚY|•.

^Á]¥L· LR° LÛ['ÚTÖ¥ UÂR Ey“hR¥ C¥XÖR Th‡VÖL C£'TRÖ¥ ^Á]¥L¸Á Ne‡ LR°L¸Á Ne‡ÛV«P hÛ\ hÛ\YÖ]‰ GÁ¿ YÖ͉ NÖ͇W• L£‰f\ L£‰f\‰. Aª YÖ¿ ÙNšC• TyN†‡¥ h|•T†‡¥ E·[YŸL· «VÖ‡L[Ö¥ AY‡C¿ YÖŸL·. h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ T|eÛL AÛ\ AÛ\ehe fZefÚXÖ A¥X‰ YPefÚXÖ AÛU‹‡£eL ÚY|•.A. UÖ¼½ AÛUeLe iPÖ‰. J£ÚYÛ[ T|eÛL AÛ\ AÛ\eh ÚU¼fÚXÖ. fZefÚXÖ h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ AÛU‹‡£‹RÖ¥ A‹R h¸VXÛ\ h¸VXÛ\›Á R[ UyP• T|eÛL AÛ\ AÛ\›Á R[ UyP†ÛR«P p½‰ EVŸYÖL C£eh•Tz AÛU†‰ YÖ͉ hÛ\ hÛ\ÛV ŒYŸ†‡ ÙNšV ÚY|•.M.Perumal. YPeh: . Ph. T|eÛL AÛ\ AÛ\›Á R[UyP†ÛR «P h¸VXÛ\ h¸VXÛ\›Á R[ UyP• p½‰ RÖ²YÖL C£eh•Tz' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.B. p½V ®|L¸¥ p½V ^Á]¥LÛ[C• AÛUeL ÚY|•.D 18 ÙT¡V ®|L¸¥ ÙT¡V ^Á]¥ LÛ[C•.J.Dr. ®yzÁ G ‡ÛNL¸¥ h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ AÛU'TRÖ¥ EPÖh• SÁÛU ˆÛULÛ[' TÖŸ' ÚTÖ•.

ÚLÖ[Ö¿. ÛL Lµ°• ÙRÖyzÛVe fZeho rY¡¥ T‡eL ÚY|•.J. T|eÛL AÛ\ AÛ\ ®yz¥ JÚW J£ T|eÛL AÛ\ AÛ\ AÛUeh• ÚTÖ‰ ÙRÁ ÚU¼h AÛ\ AÛ\ÛV' T|eÛL AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁT|†R ÚY|•.A. Ph. h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ÛVC• L³YÛ\ L³YÛ\ÛVC• ÚNŸ†‰ AÛUeh• AÛUeh• TyN†‡¥ RƒÛWo sPÖeh• TÖšXÛ\ TÖšXÛ\ ÙRÁfZeh ™ÛX›¥ ÛYeL ÚYP•. JÁ¿eh ÚU¼TyP T|eÛL AÛ\ AÛ\ AÛU'TRÖL›£‹RÖ¥ ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼f¥ AY¼Û\ AY¼Û\ i|RXÖL AÛU†‰e . Cjh h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ AÛU'T‡]Ö¥ T¥ÚY¿ SÁÛUL· SPeh•.Perumal. ÙRÁfZeh:Cjh h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ AÛUeLe iPÖ‰ AªYÖ¿ AÛUeh• TyN†‡¥ ®yz¥ Ypeh• ÙTLºeh ˆÛU EPÖh•. T|ÛL T|ÛL AÛ\ AÛ\eh· h¸V¥ U¼¿• L³'TÛ\ L³'TÛ\ÛV AÛUeh•TyN†‡¥ L³YÛ\ L³YÛ\ÛV YPÚU¼h ™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•. LŸ'T'ÛTe ÚLÖ[Ö¿ EPÖh•. RƒŸ Y£• hZÖÛV YPfZeho rY¡¥ T‡eL ÚY|•. YPÚU¼h: G ‡ÛNL¸¥ h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ AÛUeL –L' ÙTÖ£†RUÖ] AÛ\ AÛ\ YPÚU¼h AÛ\ AÛ\ÚV. ‰‚LÛ[ UÖy|YR¼LÖ] ÙLÖefÛVe ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼ho rY¡¥ ÙTÖ£†R ÚY|•. ÙRÁÚU¼hÙRÁÚU¼h.B. AYŸLºeh UÖR«Xehe ÚLÖ[Ö¿. fZehfZeh. YPfZeh: C‰°• S¼TXÁLÛ[ÚV†R£•.Dr. ®yz¥ rT LÖ¡VjL· RÛP›Á½ SP‹ÚR¿•. ÙR¼h: p\ p\'TÖ]TXÁL· EPÖh•. ÚU¼h: SÁÛUVÖ]' TXÁLÚ[ EPÖh•.SÁÛU.M.D 19 SÁÛUVÖ] TXÁLÚ[ EPÖh•.SÁÛU. ˜L• TÖŸeh• LQÖzÛV YPeho rYŸ A¥X‰ fZeho rY¡¥ T‡eLXÖ•.

EVŸ TR«LÛ[ Yf'TYŸL· ÚU¼ÚL RÛX ÛY†‰• «tOÖÂL· U¼¿• LÛX†‰Û\ LÛX†‰Û\. h[•.D 20 ÙLÖ·[XÖ•. A'TzÚV Ajh T|eÛL AÛ\ AÛ\ AÛU† RÖ¨• A‡¥ hZ‹ÛR L·RÖÁ T|eL ÚY|•. H¡.Perumal. ÚU¥ UÖz›¥ T|eÛL AÛ\ AÛ\ AÛUeh• ÚTÖ‰ AR¼h ÚSŸ gÚZ NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ C£eLe iPÖ‰. Tzeh• AÛ\ AÛ\ . CÚRÖÚTÖ¥ ®yzÁ YPef¥ T|eÛL AÛ\ AÛ\ÛV AÛU†RÖ¥ Y£UÖ]• ‡£'‡LWUÖL C£eLÖ‰. fZeh ‡ÛNL¸¥ RÛX ÛY†‰' T|'T‰ S¥X‰.A.Dr. YV‡¥ ™†RYŸL· ÙRÁ ÚU¼f¥ AÛUC• T|eÛL AÛ\ AÛ\›¨•. ÚY|•. ÚU¼h. ÚU¼f¨• AÛUC• T|eÛL AÛ\ AÛ\›¨• T|eL ÚY|•. ‡£UQUÖ]YŸL· AÛR† ÙRÖPŸ‹‰ TVÁT|†Re iPÖ‰. Ph.M. LP¥. ®yzÁ YPfZeh† YPfZeh† ‡ÛN›¥ T|eÛL AÛ\ AÛ\ AÛUeLe iPÖ‰. E†‡W†‡¼h ÚSŸ gÚZ T|eLe iPÖ‰. ÙT hZ‹ÛRL· ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\YŸL· TVÁT|†RXÖ•. CÛ[V YŸL· ÙR¼f¨•. YPeh† YPeh† ‡ÛN›¥ Lz'TÖL† RÛX ÛY†‰' T|eLe iPÖ‰. ÙRÁ fZef¥ AÛUC• T|eÛL AÛ\ AÛ\ÛV LÁÂ' ÙTL·. B¿ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ hŸ ŒÛXLÛ[ ÚSÖef T|eÛL AÛ\ AÛ\ AÛUeLe iPÖ‰. ÙR¼h. Gµ†‰† ‰Û\ ‰Û\ÛVo ÚNŸ‹RYŸL· fZef¥ RÛX ÛY†‰' T|eL ÚY|•.J.B.

ÚUÛ^L· A‡L GÛP ÙLÖPRÖL C£eLe iPÖ‰. Tzeh• AÛ\ AÛ\›¥ YÖ͉ ˜Û\ ˜Û\LÛ[ LÛP‘zeh• ÚTÖ‰ A‡¥ AUŸ‹‰ Tzeh• «cVjL· G¥XÖ• SÁ\ SÁ\ÖL U]‡¥ T‡C•.— LQÖz. C‹R AÛ\ AÛ\ NWÍY‡ YÖN• ÙNšC• AÛ\ AÛ\ GÁTRÖ¥ ŠšÛUVÖL C£eL ÚY|•. ®yzÁ YPfZeh AÛ\ AÛ\ÛV Tzeh• AÛ\ AÛ\VÖL' TVÁ T|†‰YRÖL›£‹RÖ¥ A‡¥ ÚTÖP'T|• SÖ¼LÖ¦.Dr. YPÚU¼h ‡ÛN›¥ AÛUC• AÛ\ AÛ\›¥ Tz'TÛ\ Tz'TÛ\ÛV AÛUeLXÖ•.D 21 ®yz¥ Tzeh• AÛ\ AÛ\ÛVÚVÖ A¥X‰ p½V {XL†ÛRÚVÖ AÛUeh• ÚTÖ‰ LÛP‘zeL ÚYzV SÛP˜Û\ SÛP˜Û\L· Y£UÖ¿: ®yz¥ Tzeh• AÛ\ AÛ\ A¥X‰ {XL†ÛR ÚU¼h ‡ÛN›¥ AÛU'T‰ S¥X‰. Ph.B. C‹R AÛ\ AÛ\eh rQÖ•“ AzeL ÚY|• GÁ\ GÁ\Ö¥ A‡¥ C[UtN·.A. C[UtN· BfVY¼½¥ HRÖY‰ J£ YQ†ÛR LX‹‰ AzeL ÚY|•.M. Tzeh• AÛ\ AÛ\eh· ˜L• TÖŸeh• LQÖz. YPeh. Tz'TÛ\ Tz'TÛ\›Á Œ\†‡¼h• YÖ͉ «‡L· E|. ”Û^ AÛ\ AÛ\ ”Û^ ”Û^ AÛ\ AÛ\ AÛU'TR¼h –Lo p\ p\‹R ‡ÛN YPfZeh ™ÛXVÖh•. YPfZeh. ÚU¼h† ‡ÛNeh A|†RTzVÖL fZeh. A‹R AÛ\ AÛ\›¥ fZeh ÚSÖefV Tz SÖ¼LÖ¦ÛV' ÚTÖy|e ÙLÖ|' TzeL ÚY|•.J. YPeh ÚSÖefC• SÖ¼LÖ¦ÛV ÚTÖy|' TzeLXÖ•.C[•ToÛN. “†RL AXUÖ¡L· ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼ho rY£eh A£f¥ C£eL ÚY|•. B]Ö¥ A'ÚTÖ‰ ÙR¼ho rY£eh Jyz]Ö¼ ÚTÖX SÖ¼LÖ¦ÛV' ÚTÖP ÚY|•. iPÖ‰. fZeh† ‡ÛNL¸¨• AÛUeLXÖ•.—Á ÙRÖyz BfVY¼Û\ BfVY¼Û\ ÛYeLe iPÖ‰.Perumal. C‹R AÛ\ AÛ\eh· s¡V ÙY¸oN• ÚSWÖL Y‹‰ «Ze iPÖ‰. .

B.TPjLÛ[† R«W ÚY¿ GÛRC• ÛYeLe iPÖ‰. ”Û^ AÛ\ AÛ\eh· UÖP• AÛUeh• TyN†‡¥ TyN†‡¥ A‰ YPfZeh ™ÛX›¥ AÛUVe iPÖ‰. A'Tz ^Á]¥ AÛUeh•ÚTÖ‰ ARÁ Y³ÚV s¡V J¸ ”Û^ AÛ\ AÛ\eh· Y£•. LR°L¸¥ p¿p¿ ‰YÖWjLÛ[ AÛU†‰ A†‰YÖWjL¸¥ U‚LÛ[† ÙRÖjL«|• ÙRÖjL«|• ÚTÖ‰ –L°• p\ p\'TÖ] TXÁL· EPÖh•. LP°· TPjLÛ[ ÚU¼h A¥X‰ ÙR¼ho rY¡¥ UÖyP ÚY|•. ”Û^ AÛ\ AÛ\›Á YPef¥ J£ ^Á]ÛX ÛYeL ÚYzV‰ AYpV•. Cjh ”Û^ N•T‹R'TyP ÙTÖ£yL·. ”Û^ AÛ\ AÛ\›Á LRÛY EoN†‡¥ AÛUeL ÚY|. Ph. ”Û^ AÛ\ AÛ\›Á ÚU¼ho rY¡¥ ^Á]¥ ÛYeLe iPÖ‰.D 22 ”Û^ AÛ\ AÛ\ ›Á EyiÛW'Th‡ ®yzÁ EyiÛW' Th‡ÛV«P RÖ²YÖL›£eL ÚY |•.Perumal. A'ÚTÖ‰RÖÁ AÛY ˜Û\ ˜Û\ÚV fZeh A¥X‰ YPeh ‡ÛN ÚSÖef›£eh•. rYÖ– rYÖ– TPjL· UÖyP' .Dr.L³° AÛ\ AÛ\' TeL†‡¥ ”Û^ AÛ\ AÛ\ AÛUVÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. NLX IÍYŸVj LÛ[C• A‹R U‚ÚVÖÛN ®yz¼h· ÙLÖ| Y£•.J. C‹R AÛ\ AÛ\eh CWyÛPe LR°L·RÖÁ ÚTÖP ÚY|•.M. T|eÛL AÛ\ AÛ\. ”Û^ AÛ\ AÛ\›Á YPfZeh' Th‡›¥ A‡L TÖW†ÛR H¼\ H¼\e iPÖ‰. CR]Ö¥ SÁÛUL· ÚUÚXÖjh•.A. «eWLjL·.

M. DNÖÂV†‡¥ ”Û^ AÛ\ AÛ\ AÛUeh• TyN†‡¥ A‡¥ C\ C\‹R ˜ÁÚ]ÖŸL¸Á TPjLÛ[ UÖyPe iPÖ‰ GÁ¿ J£ ŒV‡ C£ef\ C£ef\‰. NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ AÛU'TR¼h C‰ÚY –L°• ÙTÖ£†RUÖ]' Th‡. CR]Ö¥ Y¿ÛU ®yÛP Byz' TÛPeh• S• A†.D 23 Tyz£eh• EVW†‡¼h ÚUÚX G‹R ' ÙTÖ£º• C£eLe iPÖ‰. GeLÖWQ• ÙLÖ|• DNÖÁV ™ÛXVÖ] YPfZeh ™ÛX›¥ NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ÛV AÛUeLe iPÖ‰. AªYÖ¿ AÛU'T‰ ®yz¥ E·[ ÙN¥Y†ÛR G¡'TR¼ho NU•.Perumal. Ph.B. ”Û^ AÛ\ AÛ\›¥ LP°·L¸Á E£Y†‡¼h UXŸL· ÚTÖ|•ÚTÖ‰ A‹R LP°·L¸Á ˜L˜• TÖR˜• UXŸL[Ö¥ UÛ\ UÛ\‹‰ «PÖRTz' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. BtN ÚSVŸ TP†ÛR ÙR¼h ‡ÛN ÚSÖef ÛYeL ÚY|•. CR]Ö¥ ®yz¥ IÍYŸV• ÙT£h•. ‡VÖYpV† ÚRÛYL¸¥ JÁ\ JÁ\Ö] EQ° RVÖ¡eL'T|• CP• GÁTRÖ¥ YÖ͉ AR¼h A‡L ˜efV†‰Y• ÙLÖ|ef\ ÙLÖ|ef\‰A|'ÛT NÛUV¥ A. «[ehLÛ[ ÙR¼h A¥X‰ YPeh ÚSÖef ÛYeLe iPÖ‰. NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ ®yz¥ NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ÛV Aef TLYÖÁ ™ÛXVÖ] ÙRÁ fZeh ™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•.A. Û\ Û\›Á ÙRÁ fZeh .J.Dr.

LPÁ ÙRÖ¥ÛX C£eh•.B. ÙR¼h: Y£UÖ]†ÛR«P ÙNX°L· A‡LUÖL C£eh•. ÙN¥Y• ÙT£h•. NÛUeh•ÚTÖ‰ NÛUeh•ÚTÖ‰ NÛU'TYŸ fZeh ÚSÖef ŒÁ¿ NÛUehUÖ¿ NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ÛV AÛUeL ÚY|•. EQ° EPÚ] ÙLy|' ÚTÖh• ÚU¼h:h|•T†‡¥ Œ•U‡ C£eLÖ‰. fZeh:Y•N «£†‡.ÚU¼h rY¡¥ TW.A.D 24 ™ÛX›¥ ÛYeL ÚY|•. G ‡ÛNL¸¥ NÛUV¥ AÛ\ AÛ\ AÛUYRÖ¥ H¼T|• SÁÛU ˆÛU LÛ[' TÖŸ'ÚTÖ•. YPÚU¼h:® ÙNX°L· H¼T|•. ÙRÁ ÚU¼h:ÚSÖšL· .LÚTÖ| AÛUeL ÚY|•. NÛPo NoNW°L· Y£•.M. YPfZeh:Cjh NÛUVXÛ\ NÛUVXÛ\ÛV GeLÖWQ• ÙLÖ|• AÛUeLe iPÖ‰. Ph.Dr. NÛU'TY¡Á YX‰ “\ “\†‡¥ TÖ†‡W• Lµ°• ÙRÖyzÛV ÛYeL ÚY|•. CR]Ö¥ ŒÛ\ ŒÛ\V ˆV TXÁL· EPÖh•.J. ÙR¼h. h|•T†‡¥ rT ŒL²opL· G‹R† RÛPC– RÛPC–Á½ rTUÖL SP‹ÚR¿•.Perumal. A|'“ ÛYeh• CP†ÛR i| ÚTÖ¥ AÛU†‰e ÙLÖ·[e iPÖ‰.UÖYÖy|• G‹‡W†ÛR ÙRÁÚU¼h ™ÛX›¨• ÛYeL ÚY|•.h|•T† RÛX«›Á EP¥ SX• TÖ‡eL' T|•. ÙRÁ fZeh:EQ«¥ rÛY A‡LUÖL C£e h•. NÛUVXÛ\ NÛUVXÛ\›¥ h¸ŸNÖR] ÙTyzÛV YPÚU¼h ™ÛX›¨•.U]ehZ'TjL· H¼T|•. NÛUVXÛ\ NÛUVXÛ\eh A|†‰ T|eÛL . YPeh:h|•T†‡]¡ÛPÚV L£†‰ ÚY¿TÖyPÖ¥ AzeLz' ‘WopÛ] Y£•.

ÚSÖšL· hjh•. Ph.fZeL ÚSÖef AUŸ‹‰ EQ° NÖ'‘|YRÖ¥ EP¥ SX• p\ p\'TÖL C£eh•. rY¼½¼h CÛP›¥ CÛPÙY¸ C£eLe iPÖ‰. B]Ö¥ T†‰ . rY¼½¥ ÙYy|eLÚ[Ö YÛ[°LÚ[Ö C£eLe iPÖ‰. ®y|o rYŸ Cz‹‡£eL°• iPÖ‰.D 25 AÛ\ AÛ\›£‹RÖ¥ CW| AÛ\ AÛ\LÛ[C• ‘¡eh• rYŸ L]UÖL C£eL ÚY|•. ®yz¥ U¼\ U¼\' Th‡L¸¥ LyP'T|•ë rY¡Á L]† ÛR«P DNÖÂV†‡¥ LyP'T|• rY¡Á L]• hÛ\ hÛ\YÖL C£eL ÚY|•. NÖ'‘|•ÚTÖ‰ YPeh. ®yz¼h· G‹R rY£• TÖ‡e TÖ‡e LyP'TyP ŒÛX›¥ C£eLe iPÖ‰.˜'T‰ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ G‚eÛL›¥ŠL· AÛUeLe iPÖ‰. .Perumal.A. AªYÖ¿ C£‹RÖ¥ A‰ Ajh YÖµ• h|•T† RÛX «ÛVC• hZ‹ÛR LÛ[C• TÖ‡eh•.B.J. rYŸL·rYŸL·. CªYÖ¿ Gµ'“• ÚTÖ‰ R•T‡L¸Á hZ‹ÛR TÖefV• TÖ‡eL'T|•.Dr. ŠL·:®yz¥ ŠL¸Á G‚eÛL CWyÛP' TÛP G‚eÛL›¥ C£eL ÚY|•. T|eÛL AÛ\ AÛ\›Á rY¡Á S|ÚY ÙNj h†RÖL AÛU Y‰ ÚTÖ¥ rYŸ Gµ'Te iPÖ‰.M.ŠL· rYŸL·:®yz¥ rYŸL·:®yz¥ rYŸL· G¥XÖ• ÙRÖPŸopVÖL C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.C£'T‰ .

CªYÖ¿ ÙNšC• ÚTÖ‰ h†‰† RÖeL• H¼T|•. ˆÛUC• C¥ÛX.‰ÁT˜• hjh•.D 26 ŠL· C¥XÖU¥ ®| Lyz]Ö¥ ®yz¥ E·[YŸL¸Á AZh•. hŸ† ÙRÖyz hŸ†ÙRÖyz AÛU†‰ A‡¦£‹‰ RƒÛW ÚUÖyPÖŸ ™X• ®yzÁ T¥ÚY¿' TÖLjLºehe ÙLÖ| ÙN¥Y‰ CÁ¿ TX ®|L¸¥ LÛP‘zeL' T|f\ T|f\‰. ÙR¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ ®yz¥ ÙN¥Y• ÙN³eh•. . AªYÖ¿ hŸ† ÙRÖyz AÛUeh•ÚTÖ‰ LÛP‘zeL ÚYzV SÛP˜Û\ SÛP˜Û\LÛ[' T¼½ TÖŸ'ÚTÖ•. ®yz¥ SÁÛUL· TXY¼Û TXY¼Û\ C‰ ÙLÖ| Y£•. YPfZeh:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'TR]Ö¥ Y¿ÛUC•. G]ÚY A‡¥ YÖ͉ NÖ͇WjLÛ[e LÛP'‘z'T‰ p\ p\'TÖ]‰. fZeh:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ ÙN¥Y• ÚYLUÖL hÁ½' ÚTÖh•.A.Tzeh• AÛ\ AÛ\.BÚWÖefV˜• ÙRÖPŸ‹‰ TÖ‡eL'T|•.Perumal. hZ‹ÛRL¸Á G‡ŸLÖX• G‡ŸLÖX• TÖ‡eh•.B. Ajh hŸ† ÙRÖyz AÛUeL YN‡›¥XÖR TyN†‡¥ ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼h ‡ÛN›¥ hŸ† ÙRÖyzÛV AÛUeLXÖ•.Dr. ”Û^ AÛ\ AÛ\.M. J£ ®yz¼h Az'TÛPVÖL rYŸLº• ŠLº• AÛUf\ AÛUf\‰. ÙRÁ fZeh:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ SÁÛUC• C¥ÛX.J. ÙUÖ†R• E·[ Gy|† ‡ÛNL¸¥ hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ H¼T|• SÁÛU ˆÛULÛ[ T¼½' TÖŸ'ÚTÖ•. ŠL¸Á ŠL¸Á ™ÛX rY£eh ÙY¸ÚV hz£eLe iPÖ‰.«VÖTÖW• ÙRÖ³¥ ÙNšC• AÛ\ AÛ\ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼½¥ Lz'TÖL ŠL¸Á h†‰† RÖeL• YWeiPÖ‰. UÖz›Á ÙRÁ ÚU¼h ‡ÛN›¥ AÛU'T‰ –Lo p\ p\‹R‰. Ph.

Ph. ŒX•.A. U]Y[• GÁT‰ EP¥ Y[†‡Á Az†R[•. C‡¥ J£ Ne‡ hÛ\ hÛ\‹RÖ¨• E›¡]jL¸Á RÁÛUL· UÖ¿T|•. CR]Ö¥ S¥X U]Y[• UÂRÄeh fÛPef\ fÛPef\‰. YPÚU¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ SÁÛUC• C¥ÛX. ÚU¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ AÛU'T‡]Ö¥ EP¥ SX• p\'TÖL C£eh•. LÖ¼¿. LPÁ ÙRÖ¥ÛX. ÙTÖ£[ÖRÖW Y[• SÁ\ SÁ\ÖL›£eh•. ˆÛUC• C¥ÛX. C‹R s¡VÛ] ÛUVUÖL ÛY†‰RÖÁ YÖ͉ LÛXÛV E£YÖef]ÖŸL·. C‹R YÖ͉ LÛX›ÁTz ®|LÛ[ Ly|• ÚTÖ‰ Ajh S¥X ÙY¸oN•.ÙTL¸Á EP¥ SX• ÙL|R¥ BfVÛY EPÖh•. 5 zf¡ YPfZeh NÖšYÖL SLŸ‹‰ ÙN¥f\ ÙN¥f\‰.Perumal.J. YÖ²eÛL›¥ S¥X ‡£'TjL· H¼T|•.Dr. YÖ͉°• U]Y[˜• U]Y[˜• CV¼ÛLÚVÖ| JÁ½ YÖ²YR¼LÖL H¼T|†R'TyP NyP ‡yPjLÚ[ YÖ͉ LÛXVÖL E£YÖ›¼¿. TtN ”RjL· GÁT‰ hŸ.EP¥ BÚWÖefV• G] G¥XÖ• p\ p\'TÖL C£eh•. YPeh:C† ‡ÛN›¥ hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ ®yz¥ ÙTÖ£[ÖRÖWo peL¥L· H¼T|•.M. ÙS£'“.B. Rjh RÛP›Á½ AÛUf\ AÛUf\‰. LÖ¼¿ KyP•. E›¡]jL· ÚRÖÁ¿YR¼h ™X LÖWQ• TtN ”RjL¸Á iy| ÚNŸeÛLÚV Bh•. ”– ”–›¦£‹‰ s¡VÁ 23.ÙN¥Y ÙN³'“. . YÖ]• Bh•. C‹R 5 «R Ne‡LÛ[C• ®y|eh· ŒÛX Œ¿†‰YÚR YÖ͉ LÛX Bh•. U]Y[• SÁ\ SÁ\ÖL AÛUf\ AÛUf\‰.D 27 ÙRÁÚU¼h:Cjh hŸ† ÙRÖyz AÛU'T‡]Ö¥ –L S¥X TXÁL· EPÖh•. Y•N «£†‡. C‹R CV¼ÛL›Á 5 «R Ne‡Lº• NU A[«¥ «VÖ‘†‰ C£ef\ C£ef\‰.

M. LR°L· ®yz¥ E·[ G¥XÖe LR°LÛ[C• JÚW YÛLVÖ] UW†RÖ¥ ÙNšV ÚY|•.D 28 U]Y[• SÁ\ SÁ\ÖL AÛUV ÚY|UÖ]Ö¥ S•ÛU r¼½C·[ r¼¿“\ r¼¿“\jL· SÁ\ SÁ\ÖL AÛUV ÚY|•.Dr. LR°L¸Á G‚eÛL CWyÛP'TÛP›¥ C£eL ÚY|•.A. ™Á¿ LR°L· C£‹RÖ¥ «ÚWÖR• A‡L¡eh•. I‹‰ LR°L· LR°L· C£‹RÖ¥ AzeLz h|•T†‡¥ E·[YŸLºeh .J. ] UWjL¸¥ LR°LÛ[o ÙNšYRÖ¥ S|†RWUÖ]' TXÁLº•. B]Ö¥ T†‰ U¼¿• C£T‰ BfV G‚eÛL›¥ LR°L· C£eLe iPÖ‰. J£®yz¥ J£ LR° Uy|• C£‹RÖ¥ ˆV TXÁL· E£YÖh•. CR]Ö¥ ˆÛUVÖ]' TXÁL· «Û[ C•.B. Ph. ®yzÁ AÛUC• LR°L¸Á G‚eÛLe ÚL¼T TXÁL· «Û[f\ «Û[f\‰. CW| LR°L· C£‹RÖ¥ S¼TXÁL· «Û[C•. C‹R r¼¿'“ r¼¿'“\ ¿'“\†ÛR CV¼ÛLVÖL E£YÖehYR¼LÖL E£YÖeL'TyP LÛXÚV YÖ͉ LÛX Bh•.Perumal.™Á¿ YÛLVÖ] UWjL¸¥ ÙNšYRÖ¥ ˆÛUVÖ]' TXÁLº• «Û[C•. SÖÁh LR°L· C£‹RÖ¥ hP BC· fÛPeh•. CªYÖ¿ ÙNšYRÖ¥ p\ p\'TÖ]' TXÁL· EPÖh•CW| YÛLVÖ.

J.B.A°y a°Í ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼½¥ C£eh• LR°L¸Á G‚eÛLÛV LQef¥ G|†‰e ÙLÖ·[e iPÖ‰.M. ®yz¥ T‡]Ö¿e LR°L· C£‹RÖ¥ S¼TXÁL· E£YÖh•. LR°L¸Á G‚eÛL›¥ r¼¿orYŸ. C‹R AÛ\ AÛ\ÛV ÙRÁ ÚU¼h' Th‡›¥ AÛUeL ÚY|•. T‡Ú]Ö£e LR°L· C£‹RÖ¥ ˆV TXÁL· TXÁL· E£YÖh•. LR°LÛ[ hP N‰W YzY‡¥ p\ p\'“. Hµ LR°L· C£‹RÖ¥ BT†‰L· AÄh•.Œ¿Y]jL· ÙN³†‰ «[jL AY¼½¥ C£eh• A¨YXLjL¸¥ g²e LP YÖ͉ ˜Û\ ˜Û\LÛ[e LÛP‘zeL ÚY|•. LR«Á NyP†ÛR CW| rYŸL· ÚN£• ™ÛX›¥ ÙTÖ£†RÖU¥ ™ÛXeh CW| AjhX• R·¸ÚV AÛR' ÙTÖ£†R ÚY|•.A. T‡™Á¿ LR°L· C£‹RÖ¥ h|•T† RÛXY¡Á BC· hÛ\ hÛ\C•. A¨YXL YÖ›¥ fZeh‡ÛN . TÁÂW|eLR°L· C£‹RÖ¥ h|•T†‡¥ E·[YŸL· TÖŸeh• «VÖTÖW• ÙRÖ³¥ p\ p\'TÛPC•.D 29 ÚSÖšL· EPÖh•.Dr. Gy|e LR°L· C£‹RÖ¥ ÙN¥Y• ÚU¨•ÚU¨• A‡L¡eh•. J£ ®yz¥ T‡Û]‹‰ LR°L· AÛU‹‡£‹RÖ¥ ˆV TXÁL· EPÖh•. T‡]ÖÁh LR°L· AÛU‹‡£‹RÖ¥ ÙN¥Y• A‡L• ÚN£•. LR°LÛ[ EyTeLUÖL ‡\ ‡\eh•Tz AÛUeL ÚY|•. B¿ LR°L· C£‹RÖ¥ hZ‹ÛR TÖefV• fÛPeh•. Ph. A¨YXL RÛXÛU A‡LÖ¡›Á AÛ\ AÛ\ AÛW N‰W Yz«ÚXÖ A¥X‰ ÙNªYL Yz«ÚXÖ AÛUV ÚY|•. JÁT‰ LR°L· C£‹RÖ¥ «VÖ‡L· A|•. CR]Ö¥ S¼TXÁL· TX «Û[C•. A¨YXL YÖ͉ ÙRÖ³¼ iPjL·. fZeh A¥X‰ YPeh ˜LUÖL RÛXÛU A‡LÖ¡›Á C£eÛL C£'T‰ S¥X‰. T†‰e LR°L· C£‹RÖ¥ ®yz¥ AzeLz ‡£y|' ÚTÖh•.Perumal.

TÖ¥LÂeh ÚUÚX iÛW' Th‡ÛV AÛUeLXÖ• A¥X‰ AÛUeLÖU¥ «y|«PXÖ•. A¨YXL†‡Á h[†ÛR«P ALX• CW| UPjh A‡LUÖL C£'T‰• LR°L¸Á A[° 6 Az 4 AjhX• 7Az 4 AjhX• GÁ GÁ\ A[«¥ C£'T‰ p\'“. A‹R AÛ\ AÛ\›Á LR YÖ]‰ YPeh ÚSÖef ÚSÖef ›£eh•Tz YPfZeh ™ÛX›¥ AÛUeL ÚY|•.M.Perumal.D 30 ÚSÖefÚVÖ A¥X‰ YPeh ‡ÛN ÚSÖefÚVÖ C£eL ÚY|•. ÚRß ÚYÛ[ CEQ° CÛPÚYÛ[L¸¥ A¨YXŸL· i|• CP•ÙRÁfZefÚXÖ A¥X‰ YPÚU¼fÚXÖ C£eL ÚY|•.Dr. fZeh TÖ¥LÂeh gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ] iÛW' Th‡eh Az›ÚXÖ AÛ\ AÛ\ Ly|YÙRÁ\ Ly|YÙRÁ\Ö¥ AÛR† ÙRÁ fZef¥ LyP ÚY|•. TÖ¥L fZeh. Ph.B.YPeh.J. ÙR¼h TÖ¥LÂehe gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ] iÛW'Th‡eh AzVÚXÖ AÛ\ AÛ\ Ly| YRÖL›£‹RÖ¥ A‹R . YW° ÙNX° LQeh' TÖŸ'TYŸL· hÚTWÂÁ ‡ÛNVÖ] YPeh† ‡ÛN ÚSÖef AUŸ‹‡£'T‰ ÙRÖ³¦¥ S¥X TQ' “ZeL†ÛRe ÙLÖ|eh•.YPfZeh BfV ™Á¿ ‡ÛNLº• TÖ¥L AÛUeL p\ p\‹R CPUÖh•. CR]Ö¥ G‹R YÖ͉ TÖ‡'“• YWÖ‰.A. YPeh ˜LUÖL›£‹RÖ¥ ÙRÖ³¦¥ S¥X XÖT• fÛPeh• fZeh ˜LUÖL›£‹RÖ¥ ÙRÖ³¥ ˜ÁÚ]¼\ ˜ÁÚ]¼\‡¼LÖ] “‰“‰ ÚVÖNÛ]L· ÚRÖÁ¿•.

A. AY¼½¥ ÙYz'“L· C£eLe iPÖ‰. ÚU¼h TÖ¥LÂehe gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ] iÛW' Th‡eh Az›ÚXÖ AÛ\ AÛ\ Ly|YRÖL›£‹RÖ¥ A‹R AÛ\ AÛ\ÛV ÙRÁ fZeh ‡ÛN›¥ LyP ÚY|•. A‹R AÛ\ AÛ\ÛV YPeh ÚSÖef YPfZeh ™ÛX›¥ AÛUeL XÖ•. YPeh TÖ¥LÂeh gÚZÖ A¥X‰ NÖšYÖ] iÛW' Th‡eh Az›ÚXÖ AÛ\ AÛ\ Ly|YRÖL C£‹RÖ¥ AÛR YPÚU¼f¥ LyP ÚY|•. AÛY YyP Yz«¨• C£eLe iPÖ‰.D 31 AÛ\ AÛ\ÛV ÙRÁÚU¼f¥ LyP LyP ÚY|•.Perumal. r¼¿o rYŸ J£ ®yzÁ TÖ‰LÖ'“ ARÁ r¼¿ rYÛW S•‘ÚV›£ef\ S•‘ÚV›£ef\‰.fZef¥ E·[ r¼¿o rYŸ N¼¿ hyÛPVÖL C£eL ÚY|•. ÙY¸ ›£‹‰ YÖ͉ ÚRÖcjL· APÖRYÖ£• r¼¿o rYŸ R|ef\ R|ef\‰. AÛ\ AÛ\›Á LRYÖ]‰ fZeh ÚSÖefV DNÖÂV†‡¥ AÛUeL' TP ÚY|•. LQÖz A¥X‰ ‡ÛWoqÛXA¥X‰ ‘W•“ TÖš TÖš ÙLÖ| AÛR ™z ÛYeL ÚY|•.ÚU¼ho r¼¿orYŸLÛ[«P YPeh. ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼f¥ TÖ¥L AÛUeh• ÚTÖ‰ AÛR ‡\ ‡\‹R ÙY¸VÖL «y|«Pe iPÖ‰.M.fZeho rY¡¥ f¡¥L· AÛUeLXÖ•. Ph. r¼¿ rYŸL· ®yzÁ ‘WRÖ] YÖN¦Á EVW†‡¥ ™Á½¥ CW| Tjh C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.B. r¼¿o rY¡Á SÖÁh ™ÛXLº• r†RUÖL C£eL ÚYP•. UÛ]›Á ÙR¼h . A‹R AÛ\ AÛ\›Á LRYÖ]‰ fZeh ÚSÖef DNÖÁV†‡¥ AÛUeL'TP ÚY|•. J£ ®yz¥ SÖÁh ‡ÛNL¸¨• TÖ¥L AÛU'T‡]Ö¥ G‹R«R YÖ͉ ÚRÖc˜• H¼T|Y‡¥ÛX. ®y|e LyzP†‡¼h• r¼¿o rY£eh• CÛPÚV E·[ CÛPÙY¸ .Dr.J. CÛR NUÁ ÙNšV YPeh.

fZeho r¼¿o rYŸLÛ[ ®yzÁ G‹R' Th‡C• ÙRÖPe iPÖ‰.J. U¿SÖ· EÛP‹R A¡p UtN· LX‹R SÖy|o NŸeLÛW ÚTÖÁ ÚTÖÁ\ ÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ “¼Û\ “¼Û\o r¼½† ÙR¸eL ÚY|•. ÚU¼f¨• hÛ\ hÛ\YÖL°• C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•R«ŸeL ˜zVÖR LÖWQ†RÖ¥ ®y|e LyzP• r¼¿o rYÛW† ÙRÖP ÚSŸ‹RÖ¥ ÙR¼h. B]Ö¥ YPeh.M. ÙRÁÛ] .A. ‰[p ÙNz. ˜Û\ ˜Û\'Tz A‹R' “¼Û\ “¼Û\ AL¼½«y| ‘\ ‘\h ®| LyP ÙRÖPjL ÚY|•. TXÖ. h¸VXÛ\ h¸VXÛ\ BfVÛY ÙRÖy|e ÙLÖz£ehUÖ¿e LyPXÖ•. ÙNz ÙLÖzLÛ[ AÛU'TR¼h• YÖ͉ ˜Û\ ˜Û\L· E·[]. LÖ¦ CP†‡¥ “¼¿ AÛU‹R' Th‡ÛVo r¼½ CÂ'“ LX‹R TÖ¥ F¼\ F¼\ ÚY|•. ”oÙNzL·. ÙR¼h U†‡V' Th‡. ÙRÁ ÚU¼h Th‡. ÚU¼h U†‡V' Th‡.B. ÙR¼f¨•. “¼¿ heh• ˜Û\ ˜Û\ TÖ•“ “¼¿ LÖ¦ UÛ]›¥ C£‹RÖ¥ A‡¥ ®|LyP RVjL ÚYPÖ•. gÛW YÛLL·. Ph. LyzP ÚYÛXÛV ÙRÖPjh• ÚTÖ‰RÖÁ r¼¿o rYŸ Ly|• T‚ÛVC• ÙRÖPjL ÚY|•. UÖ‰Û[. ÙLÖšVÖ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ UWjLÛ[ Y[Ÿ'T‰ p\ p\'“. ‘\ ‘\h ®| Ly|• T‚ÛV ‰Yef]Ö¥ TÖ•“ “¼¿ heL'TyPRÖ¥ G‹R ÚRÖc˜• EPÖLÖ‰. A‡LUÖL°•.D 32 SÖÁh TeLjL¸¨• N¡NUUÖL›¥XÖU¥ YPef¨•. YÖÛZ UW•. CW| SÖyL· L³†‰ TÖ•TÖyzÛV AÛZ†‰ Y‹‰ “¼½¥ C£eh• TÖ•“LÛ[ ‘z†‰o ÙN¥X ÛY†‰«y| “¼Û\ “¼Û\ AL¼\ AL¼\ ÚY|•. ÚU¼h' Th‡L¸¥ E¿‡VÖ] EVŸ‹R UWjLÛ[ Y[Ÿ'T‰ p\ p\'TÖ]‰.Perumal.ÚU¼ho rYÛWe L³'TÛ\ L³'TÛ\e. BfV ™Á¿ ‡ÛN L¸¨• UÖ. fZef¨• A‡LUÖL°•.Dr. UW• ÛY'TR¼h• YÖ͉ ®yz¥ UW•. ®yzÁ ®yzÁ ÙR¼h.

®yz¥ “¸V UW• Lz'TÖL ÛYeLe iPÖ‰. YPfZef¥ A‡L TÖW†ÛR H¼\ H¼\e iPÖ‰ GÁTRÖ¥ Ajh Uy| LÖŸ ÙcyÛP AÛUeLe iPÖ‰.Dr. CR]Ö¥ YÖL]• TµRÖY‰ R|eL'T|f\ R|eL'T|f\‰. ÙRÁ fZeh† ‡ÛN›¥ YÖL]• YÖL]• Œ¿†‰• CP†ÛRe Lyz]Ö¥ ÙRÁfZeh ™ÛXÛV ™|Y‰ ÚTÖXÚYÖ A¥X‰ fZeho r¼¿o rYÛW† ÙRÖ|Y‰ ÚTÖXÚYÖ LyPe iPÖ‰. YPÚU¼h ‡ÛN›¥ YÖL]• Œ¿†‰• CP†ÛRe Lyz]Ö¥ YPÚU¼h ™ÛXÛV ™|Y‰ ÚTÖXÚYÖ A¥X‰ YPeho r¼¿o rYÛW† ÙRÖ|Y‰ ÚTÖXÚYÖ LyPe iPÖ‰. N'ÚTÖyPÖ UW•. AWN UW•. ˜‹‡¡ UW•. A'Tz Œ¿†R YÖš'‘¥ÛX ÙVÁ\ ÙVÁ\Ö¥ fZeh ˜LUÖL Œ¿†R XÖ•.A. Ph. ÛRX UW• ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ UWjLÛ[ AÛU†‰e ÙLÖ·[XÖ•. YÖL]• Œ¿†‰• Ùcy ®yzÁ ‘WRÖ] LyzP†ÛR† ÙRÖPÖRYÖ¿ AÛUeL ÚY|•. YPehor¼¿o rYÛWC• ÙR¼ho r¼¿o rYÛWC• A‰ ÙRÖPe iPÖ‰.D 33 ÚY•“.Perumal. YÖL]jLÛ[ YÖL]jLÛ[ G'ÚTÖ‰• YPeh ˜LUÖLÚY Œ¿†‡ ÛYeL ÚY|•. ÙRÁÚU¼h ‡ÛN›¥ YÖL]• Œ¿†‰• CP†ÛRe Lyz]Ö¥ ÙRÁ ÚU¼h ™ÛXÛV ™|Y‰ÚTÖ¥ LyP ÚY|•. YÖL] ÙcyzÁ LR° EyTeLUÖL ‡\eh•Tz AÛU'T‰ p\ p\'“. YÖL]• Œ¿†‰• CP• ®yz¥ YÖL]• Œ¿†‰YR¼h R Ùcy AÛU†RÖ¥ AÛR YPÚU¼h YPÚU¼h A¥X‰ ÙRÁ fZeh† ‡ÛN›¥ LyP ÚY|•. fWL‘WÚYN fWL‘WÚYN YÖ͉ .B.J.M.«T†‰ ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ÛY† R«ŸeL'T|•. BXUW•. YÖL]• Œ¿†‰• CP†‡¥ YÖ͉ ˜Û\ ˜Û\LÛ[e LÛP‘zeh•ÚTÖ‰ YÖL] Tµ‰. ÙRÁÚU¼h ™ÛX›¥ L£ÚYX UW• ÛY'T‰ p\ p\‹R TXÁLÛ[†R£•.

ÚRjLÖš G¨– G¨–oN• TZ• AfVÛYL· —‰ L¼”W• H¼½ ®|.Perumal.“†RÖÛP.A. “‰ ®yzÁ ÙRÁÚU¼h AÛ\ AÛ\›ÚXÖ.p†RŸL·.M.ÚRjLÖš. fWa'‘WÚYN• ˜z‹R ‘Á“ ‘Á“ LyzP AÛU'TÖ[ŸLºeh•.D 34 ®| Lyz ˜z‹R ‘\ ‘\h A‡¥ S¥X SÖ· TÖŸ†‰ fWa'‘WÚYN• ÙNš‰ hzÚV£YŸ. ®yz¥ E·[YŸL· p\ p\'“PÁ '“PÁ YÖ²YŸ. AU£• CP• CP• U¼¿• NÖ– NÖ– ' TPjL· C£eh• CP• BfVÛY YÛWTP†‡¥ h½'‘P' Ty|·[‰. fWa' ‘WÚYN†‡Á ÚTÖ‰ AŸoNLŸL·.J.ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼h U†‡V AÛ\ AÛ\›ÚXÖ fWa' ‘WÚYN• ÙNšYR¼LÖ] ÚaÖUhPjL· AÛUeL ÚY|•.B. S• SÖyz¼h ÙR¼h. Ph. LyzP AÛU'TÖ[Ÿ. A‰Tz AÛU†‰ ”N‚eLÖš.h|•T E¿'‘]ŸL·. ÚU¼h . C‹‡VÖ«Á YÖ͉ ŒÛX EXfÚXÚV OÖÂL· .AY¡Á ER«VÖ[ŸLºeh• RÖ•”X Ryz¥ TÖeh. ‘“ ”N‚eLÖÛV ®yzÁ ˜Á“ A¥X‰ ˜oN‹‡L¸¥ EÛPeL ÚY|•.E¡ÛUVÖ[ŸL·.Dr. fWLa' ‘WÚYN• ÙNšV ÚYzV ˜Û\ ˜Û\'T¼½'TÖŸ'ÚTÖ•.A‡LUÖL AYR¡†R SÖ| C‹‡VÖRÖÁ T¥ÚY¿ Y[jL· C£‹‰• SÖ• ÚUÛX SÖ|LÛ[' ÚTÖX ˜ÁÚ]RÖR¼he LÖQ• C‹‡VÖ«Á AÛU'‘¥ YÖ͉ hÛ\ hÛ\TÖ| C£'T‰RÖÁ.¡ÑL· . ER«VÖ[Ÿ BfVYŸ— BfVYŸ—‰ ‡£Ðz r¼½' ÚTÖP ÚY|•. ‘\ ‘\h «£‹RÖ¸Lºeh EQ° A¸eL ÚY|•. TZ•. YPeÚL E·[ CÛUV UÛX SUeh' ÙT£ÛUV¸'TRÖL›£‹RÖ¨• YÖ͉ ˜Û\ ˜Û\'Tz A‰ SUeh' TÖRLUÖ] «cVÚU. C‰ ÚTÖÁ¿ ˜Û\ ˜Û\VÖL fWa'‘WÚYN• ÙNšC• ÚTÖ‰ ®| ÙN³eh•.TQ• ÙLÖ|†‰ ®yz¼h AÄ'‘ ÛYeL ÚY|•. C‹R «£‹‡¥ HÛZ G¸VYŸLº• Lz'TÖL CP• ÙT¼½£eL ÚY|•.

˜R¦¥ YX‰ LÖÛX ÛY†‰ H½ AÛ\ AÛ\›Ä· YX‰ LÖ¥ Y£•Tz AÛUeL ÚY|•. ‘Á G†‡ÛN›¨• ‡£•TXÖ•. fZeh.J. ÚU¼h• ÚU¼h• TÖŸ†‰†RÖÁ ˜R¦¥ H\ H\ ÚY|•. ÚU¼h ÙR¼h' TÖŸ†R ®|Lºeh EVWUÖL°• C£eL ÚY|•. YPÚU¼h. G'ÙTÖµ‰• ÚSŸ YPeh. E·[‰. YPeh. ÚU¼h• TZ• R£• UWjLÛ[C• YPeh•. ÙRÁfZeh.B. ÙR¼h U¼¿• ÚU¼h' Th‡L¸¥ UÖz'Tz ÛY†‰e ÙLÖ·[XÖ•. . ÚU¼h YPÚU¼h Uy|ÚU S¥X‰. C‰ –L –L ˜efV•. UÖz'TzL·:UÖz'TzL·:ÙR¼h•. ÚWÖ| h†‰. ®y| RÛXYÖN¨eh G‡¡¥ YW«¥ÛX GÁ\ GÁ\Ö¥ ÚU¨• J£ ÚLy ÛYeL°•. ®yz¥ ÙR¼h•. YÖ͉ ‰¸L· U‡¥ ÚLy:ÚLy:. fZeh YPeh YÖN¥ ®|Lºeh ®y|†RÛW UyP†ÛR «P RÖ²YÖL°•. YPeh. fZeh. R– R–² SÖyz¼h YÖ͉ TX• A‡L•. ‡ÛQL·. C‹‡VÖ«¥ E·[ U¼\ U¼\UÖŒXjLÛ[e LÖyz¨• R– R–²SÖyzÁ AÛU'“ YÖ͉ NÖ͇W'Tz p\ p\'TÖL E·[‰.ÙUÖ†R CP†‡¼h TÖ‡eh• YP“\ YP“\• fZ“\ fZ“\•RÖÁ ÛYeL ÚY|•. YPfZeh. Ph. fZeh• YPfZeh• ÙNzLÛ[C• Y[ŸeL ÚY|•. fZeh.D 35 ‡ÛNL¸¥ LP¥ AÛU‹‡£'T‰• SUeh TÖRUÖ] YÖ͉ AÛU'ÚT. ÙR¼h ÙRÁfZeh. fZef¨•. ÚU¼h U¼¿• YPfZeh ‡ÛNÛV ÚLy TÖŸeL ÚY|•. UÖz›¥ EoN Th‡›¥ îÛZV ÚY|•.Perumal.Dr.M.YPef¨• LP¥ AÛU‹‡£'T‰ SUeh NÖRLUÖ] YÖ͉ AÛU'“.A. GªY[° RÛPLÛ[o N‹‡†RÖ¨• S• SÖ| ˜ÁÚ]½e ÙLÖz£'TR¼h C‰ÚYe LÖWQ•. ÙR¼h.

M. 4 Y‹RÖ¥ SÖš LŸ'T•. VÖÛ] LŸ'T•. 7 Y‹RÖ¥ VÖÛ] LŸ'T•. Ph. J£ ®yzÁ h[†ÛR ARÁ ALX†RÖ¥ ÙT£ef Y£• A[ÚY LŸ'T• G] YZjL'T|f\ YZjL'T|f\‰.A. 3 Y‹RÖ¥ p•U LŸ'T•.J. ŠU LŸ'T•. LŸ'TjL· ÙUÖ†R•Gy|YÛL'T|•. 5 Y‹RÖ¥ «£cT LŸ'T•. .D 36 LŸ'T˜• YÖ²eÛL Y[˜• J£ ®| G‹R LŸ'T†‡¥ AÛU‹‡£ef\ AÛU‹‡£ef\‰ GÁTÛR' GÁTÛR' ÙTÖ£†‰ Ajh Yp'TYŸLºeh SÁÛU ˆÛUL· H¼T|fÁ\ H¼T|fÁ\]. 6 Y‹RÖ¥ LµÛR LŸ'T•.B. J£ ®yzÁ LŸ'T• G‹R LŸ'TUÖL AÛU‹RÖ¥ GÁ] LŸ'T• GÁ¿ TÖŸ'ÚTÖ•. LÖeÛL LŸ'T• GÁT] AÛY. LµÛR LŸ'T•. LŸ'T•.Dr. ŠU LŸ'T•: ®yz¥ E·[YŸL¸Á BÚWÖefV• BÚWÖefV• TÖ‡eL'T|•. A'ÚTÖ‰ fÛPeh• GÛQ GyPÖ¥ YheL ÚY|•. 2 Y‹RÖ¥ ŠU LŸ'T•. «£cT LŸ'T•.Perumal. SÖš LŸ'T•. AªYÖ¿ Yheh• ÚTÖ‰ —‡ 1 Y‹RÖ¥ †Y^ LŸ'T•. 0 Y‹RÖ¥ LÖeÛL LŸ'T•. J£ ®yzÁ h[†ÛR ARÁ ALX†RÖ¥ ALX†RÖ¥ ÙT£ef Y£• ÙRÖÛLÛV —|• JÁTRÖ¥ ÙT£eLÚY|•. †Y^LŸ'T•. †Y^ LŸ'T•: ®yz¥ ÙN¥Y• ÙN³†ÚRÖjh•. p•U LŸ'T•.

L³'TÛ\ L³'TÛ\ L³'TÛ\ L³'TÛ\ÛV ®yzÁ ÙRÁfZeh A¥X‰ YPÚU¼h ™ÛX›¥ AÛU'T‰ p\ p\‹R‰.A. A'Tz AÛUeh•TyN†‡¥ ®yz¥ ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzL· AzeLz† RÛXLÖy|•.D 37 p•U LŸ'T•: ÚSÖšL· APÖ‰. G‹Re LÖWQ†ÛRe ÙLÖ|• “ÂRUÖ] Th‡VÖ] YPfZeh ™ÛX›¥ Uy|• L³'TÛ\ L³'TÛ\ÛV LyPe iPÖ‰.B. LµÛRe LŸ'T•: TQ• N•TÖ‡eL N•TÖ‡eL TPÖ‰ TÖ|TP ÚYz›£eh•. ÙR¼h A¥X‰ ÚU¼h†‡ÛNL¸¥ L³'TÛ\ L³'TÛ\ÛVe LyP ÚSŸ‹RÖ¥ ARÁ R[ UyP• N¼¿ EVŸ‹‰ C£eL ÚY|•.Dr.Perumal. VÖÛ]e LŸ'T•: ®yz¥ E·[YŸL¸Á YÖ²eÛL G¥XÖ YÛL›¨• p\ p\'TÖ]RÖL AÛU‹‡£eh•. ÙN¥Y• «ÛWYÖLo ÚN£•. . G‡¡L¸Á N‡ G¸‡¥ ˜½VzC•. ÙNÖhNÖ] YÖ²eÛL YÖ²YÖŸL·. HRÖY‰ LYÛX ®yz¥ C£‹‰ ÙLÖÚP›£eh•. «£cT LŸ'T•: YÖ²eÛL›¥ ˜ÁÚ]¿YR¼h L|ÛUVÖ]' ÚTÖWÖyPjLÛ[o N‹‡eL ÚYz›£eh•. EP¥ BÚWÖefV• TÖ‡eL'T|•. L³YÛ\ L³YÛ\eh· UX• L³eh• ÚLÖ'ÛTÛV YPeh A¥X‰ ÙR¼h ÚSÖef AÛUeL ÚY|•. SÖš LŸ'T•: h|•T E¿'‘]ŸL· «VÖ‡L[Ö¥ TÖ‡eL'T|YÖŸL·.M.J. fZeh A¥X‰ YPeh ÚSÖef AU£•Tz ÚLÖ'ÛTLÛ[ AÛU'T‰ ˆÛUÛV E| T„•. hZ‹ÛRLºeh' T¥ÚY¿ peL¥L· EPÖh•. A'TzÚV Az]Ö¨• EP]zVÖLe hQUÖf«|•. Ph. LÖeÛL LŸ'T•: ®yz¥ E·[YŸL· T¥ÚY¿ ‰ÁTjLÛ[ N‹‡eL ÚYz›£eh•.

Ph. YPÚU¼h: L³'TÛ L³'TÛ\ \ AÛUeL –L' ÙTÖ£†RUÖ] ‡ÛN YPÚU¼h ‡ÛNÚV. ÚU¼h:SÁÛUVÖ] TXÁL· E£YÖh•.Perumal. ÙR¼h:ˆÛUL· A‡L• EPÖh•.Dr.A.M. C‹Re L³'TÛ\ L³'TÛ\ÛV' TVÁT|†‰ TYŸLºeh HWÖ[UÖ] SÁÛUL· EPÖh•.B. fZeh:G|eh• LÖ¡VjL¸¥ ˜y|e LyÛPL· ÚRÖÁ½eÙLÖÚP›£eh•. YPfZeh: ˆÛUVÖ] TXÁL· A‡L• EPÖh•. . YPeh:ÙTLºeh T¥ÚY¿«RUÖ] CÛPtN¥L· EPÖh•.D 38 Gy|† ‡ÛNL¸¥ L³YÛ\ L³YÛ\ AÛU'TRÖ¥ EPÖh• TXÁLÛ[' TÖŸ'ÚTÖ•:TÖŸ'ÚTÖ•:ÙRÁ fZeh: SÁÛUVÖ] TXÁLÚ[ H¼T|•. BL· A‡L• TÖ‡eL' T|YÖŸL·. ÙRÁÚU¼h: Cjh L³'TÛ\ L³'TÛ\e Ly|Y‡]Ö¥ TÖRL˜• C¥ÛX.J. NÖRL˜• C¥ÛX.

Perumal. YPeh† RÖ²YÖW• ÙR¼h† RÖ²YÖW†ÛR«P N¼¿ RÖ²YÖL C£eL ÚY|•. Ph. ÙLÖ|eh•. fZeh† RÖ²YÖW†‡Á EVW˜• ALX˜• ÚU¼h† RÖ²YÖW†‡Á EVW ALXjLÛ[«P N¼¿e hÛ\ hÛ\YÖ]RÖL C£eh•. ÙR¼h ‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW• AÛUeL'TyPÖ¥ ÙTL¸Á EP¥ ŒÛX TÖ‡'“• ÚU¼f¥ Uy|• RÖ²YÖW• AÛUeL' TyPÖ¥Ajh YÖµ• ®yz¥ Ypeh• BL¸Á EP¥ ŒÛXC• TÖ‡'“ TÖ‡'“ H¼T|•. UÖzL¸¥ RÖ²YÖW• Ly|• ÚTÖ‰ AÛR YPeh A¥X‰ fZeh† ‡ÛNL¸¥ LyP ÚY|•. LyzP†‡Á ÚU¥ iÛWÛV«P RÖ²YÖW†‡Á ÚU¥iÛW N¼¿† RÖ²YÖL C£eL ÚY|•.A.B.J. J£ ®yzÁ SÖÁh ‡ÛN L¸¨• RÖ²YÖWjL· C£'T‰ –Lo p\ p\'TÖ] TXÁLÛ[e ÙLÖ|eh•. ÚU¼h ‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW†ÛR Lz'TÖL AÛUeLe iPÖ‰. ÚSÖš EP]zVÖL hjh•. ÚU¼f¥ AÛUeL ÚSŸ‹RÖ¥ fZef¨• RÖ²YÖW• AÛUeL ÚY|•.D 39 RÖ²YÖW• YPeh U¼¿• fZeh† ‡ÛNLÚ[ ‡ÛNLÚ[ RÖ²YÖW• AÛUeL H¼\ H¼\† ‡ÛNVÖh•. .M. fZeh† RÖ²YÖW• ÚU¼h† RÖ²YÖW†ÛR«P N¼¿ RÖ²YÖL›£eL ÚY|•.ALX†ÛR«P N¼¿ A‡LUÖL C£eL ÚY|•. RLW† ‡]Ö¥ RÖ²YÖW†‡¼he iÛW' ÚTÖPe iPÖ‰. J£ ®yzÁ YPef¨• fZef¨• RÖ²YÖWjL· AÛU‹RÖ¥ Ajh Yp'TYŸL¸Á EP¥ SX• p\ p\'TÖL C£eh•. YPeh ‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW• RÖ²YÖW• AÛU‹‰·[ ®yz¥ Ypeh• ÙTL¸Á YÖ²eÛLC• BÚWÖefV˜• p\ p\'TÖL C£eh•. CªYÖ¿ SÖÁh RÖ²YÖWjL· AÛUeh•ÚTÖ‰ ÙR¼h RÖ²YÖW†‡Á EVW˜• ALX˜• YPeh† RÖ²YÖW†‡Á EVW•. fZeh ‡ÛN›¥ Uy|• RÖ²YÖW• AÛUeL'T|•ÚTÖ‰• CÚR ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\ TXÁL· fÛPeh•.Dr.

Y•N «£†‡ p\'TÖL›£eh•. ‘·Û[L¸Á YÖ²° ÙN³eh•.Perumal. Ph. B]Ö¥ LyzP†‡Á YPfZeh ™ÛXC• UÛ]›Á YPfZeh ™ÛXC• N‹‡eh• ÚSŸ ÚLÖyz¥ fQ¿ ÙYyPeiPÖ‰JªÙYÖ£ ‡ÛN›¨• fQ¿ ÙYy|YR]Ö¥ H¼T|• TXÁLÛ[' TÖŸ'ÚTÖ•. .M. DNÖÁV ‡ÛN›¥ fQ¿ ÙYy|Y‰ p\ p\'TÖ] TXÁLÛ[† R£•. h|•T†‡Á A‹R͉ L°WY• EV£•. CR]Ö¥ G'ÚTÖ‰• fQ¼½¥ RƒŸ C£‹‰ ÙLÖÚP›£eh•. JÁ¿ RÛWeh gÚZÖ›£eh• Th‡ U¼Ù\ U¼Ù\ÖÁ¿ RÛWeh ÚUÚX›£eh• Th‡. RÛWeh ÚU¥ E·[ Th‡ÛV N‰W Yz«¨• YyP Yz«¨• AÛUeLXÖ•.Dr. fQ¿ AÛU'T‡¥ YÖ͉ NÖ͇W†ÛRe Lz'TÖLe LÛP‘zeL ÚY|•.A.B. B]Ö¥ B]Ö¥ RÛWeh g² E·[' Th‡ÛV N‰W Yz«¥RÖÁ AÛUeL ÚY|• GÁf\ GÁf\‰ YÖ͉. YPfZeh:C†‡ÛN›¥ fQ¿ ÙYy|YR]Ö¥ ®yz¥ ÙN¥Y• ÚU¨•ÚU¨• ÙT£fe ÙLÖÚP›£eh•. h|•T E¿'‘]ŸL¸Á «£'T• G¸‡¥ ŒÛ\ ŒÛ\ÚY¿•. fQ¿ CW| Th‡VÖL' ‘¡eL'T|f\ ‘¡eL'T|f\‰.J.D 40 fQ¿ fQ¿ AÛU'T‡¥ YÖ͉ NÖ͇W†‡¼h A‡L ˜efV†‰Y• ÙLÖ|eL'T|f\ ÙLÖ|eL'T|f\‰.

ÙY¸›¦£‹‰ ÚSÖše f£– f£– L· ®yz¼h· Y£YÛR† R|†‰ ®y| E¿'‘]ŸL¸Á BÚWÖefV†ÛR' TÖ‰LÖ'T‰ C‹Re g²e h¿eho .M. hZ‹ÛR TÖefV• SÁ\ SÁ\ÖL ›£eh• . ÙT£h•.D 41 fZeh :fZeh ‡ÛN›Á U†‡V' Th‡›¥ Th‡›¥ fQ¿ ÙYy|•ÚTÖ‰ A‡ŸÐP• ®yz¥ ÙRÖPŸ‹‰ C£eh•. YPeh:Cjh fQ¿ AÛU'TR]Ö¥ «VÖTÖW• ÙN³†‰ S¥X XÖT• fy|•. Cjh fQ¿ AÛU'TR]Ö¥ «T†‰. RÛXYÖN¦¥ SÖÁho NyPjL· C£eh•.Perumal. Ph.Dr.B.A. ÚU¼h:C†‡ÛN›¥ fQ¿ ÙYy|Y‰• RY¿. CR]Ö¥ ÙTÖ£· «ÛWV• H¼T|• YPÚU¼h:Cjh fQ¿ AÛU'T‰ «VÖTÖW• ÙNšTYŸLºeh H¼\ H¼\R¥X. ÙRÁfZeh:Cjh fQ¿ ÙYy|Y‡]Ö¥ ˆV TXÁLÚ[ E£YÖh•. ÙRÖ³¥ T¥f' ÙT£h•.ÚSÖš ÙSÖzL· ÚTÖÁ\ ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\ N‹‡eL ÚS¡|•. SÐP• H¼TP YÖš'“ C£ef\ C£ef\‰. ÙR¼h:ÙR¼f¥ fQ¿ AÛU'T‰ ®yz¥ E·[ ÙTLºeh S¥XR¥X. B]Ö¥ C†‡ÛN›¥ fQ¿ AÛUeh•ÚTÖ‰ A'Th‡ÛV N¼¿ ÚUPÖL AÛU†‰eÙLÖ·[ ÚY|•. h½'TÖL ®yz¥ E·[ BLºeh C‰ A‡L ÙL|RÛX R£•. RÛXYÖN¥ SUeh YÖš GªY[° ˜efVÚUÖ A‹R A[«¼h J£ ®yz¼h RÛX YÖN¥ ˜efV•. ÙRÁÚU¼h:C‹R ‡ÛNC• fQ¿ AÛU'TR¼h H¼\ H¼\ ‡ÛNV¥X. R¥X.J. AY¼½¥ g² h¿eho NyP†‡¼h A‡L ˜efV† ‰Y• E|.

Dr. CªYÖ¿ ™Á¿ RÛXYÖN¥ AÛU'T‰p\ AÛU'T‰p\'TÖ] TXÁLÛ[† R£•.Perumal.B. Ph.fZeh BfV Th‡L¸¥ ®‡L· C£ehUÖ]Ö¥ YPef¨• RÛX YÖNÛX AÛUeL ÚY|•.A. ®yz¥ J£ RÛXYÖN¥ Uy|• ÛY†RÖ¥ AÛR ®yzÁ YPehA¥X‰ fZeh' TeL†‡¥ ÛY'TÚR p\ p\‹R TXÁLÛ[† R£•.M. ®yzÁ RÛXYÖN¨eh•.YPef¨• ÙR¼f¨• ®‡L· C£eh• TyN†‡¥ TyN†‡¥ YPeh TÖL†‡¨• RÛXYÖN¥ ÛYeL ÚY|•. CW| RÛXYÖN¥ AÛUeh• TyN†‡¥ AY¼Û\ AY¼Û\ fZehfZeh-ÙR¼h A¥X‰ fZehfZeh-ÚU¼h A¥X‰ fZeh -YPeh TÖLjL¸¥ AÛUeL ÚY|•.ÚU¼f¨• ®‡L· C£ehUÖ]Ö¥fZeh' TÖL†‡¨•. ‘ÁYÖN¨eh• g²e h¿eho NyP• C£eL ÚYzV‰ AYpVUÖh•. RÛX YÖN¨eh ÚSŸ G‡ÚW ‘Á YÖN¥ AÛUV ÚY|•. ™Á¿ ™Á¿ RÛX YÖN¥ AÛUeh• ÚTÖ‰ fZehfZeh-YPehYPeh-ÚU¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥ AÛUeL ÚY|•. . ®yz¼h YPeh.D 42 NyP•RÖÁ. ®yz¼h fZef¨•. ®yzÁ fZef¨• ÙR¼f¨• ®‡L· C£eh•TyN†‡¥ fZeh' TÖL†‡¨•. fZehfZeh-YPehYPeh-ÙR¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥ ÛYeLXÖ•.J. RÛXYÖNÛX«P ‘Á YÖN¥ EVWUÖL›£eLe iPÖ‰. B]Ö¥ fZehfZeh-ÚU¼hÚU¼h-ÙR¼h BfV ™Á¿ ‡ÛNL¸¥ Uy|• îÛZYÖN¥LÛ[ AÛUeLe iPÖ‰.

D 43 ÙT¡V ®|L¸¥ SÖÁh RÛXYÖN¥L· AÛUeh• ÚTÖ‰ YPeh YPeh-fZef¥ E·[ RÛXYÖN¥L· ÚU¼hÚU¼h-ÙR¼f¥ E·[ RÛXYÖN¥LÛ[«P N¼¿ EVW• A‡LUÖ]RÖL›£eL ÚY|•.A.Dr. YÖN¼Tz YÖN¼TzÛV' ÙTÖ£†RYÛW Tz›Á AjhX• B¿ A¥X‰ Hµ AjhX†‡¼h· C£ehUÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. CWyÛP' TÛP G] G‹R ŒT‹RÛ]C• «‡eL'TP «¥ÛX S• «£'T'Tz G†RÛ] TzLÛ[ ÚY| UÖ]Ö¨• AÛU†‰e ÙLÖ·[XÖ•.Perumal. YPeh' TÖŸ†R U¼¿• fZeh' TÖŸ†R YÖN¥Lºeh Tz Ly|• Ly|• ÚTÖ‰ hP N‰W YzY†‡¥ Ly|Y‰ p\ p\'“. A'Tz AÛUeh• ÚTÖ‰ AR¼h gÚZ .J. Lz'TÖL AÛWYyP YzY†‡¥ LyPe iPÖ‰. YÖN¼Tz›Á G‚eÛLeh J¼Û\ J¼Û\'TÛP. Ph.B. Tz›Á ALX• JÁT‰ A¥X‰ T†‰ AjhX†‡¼h· C£eL ÚY|•. RÛXYÖN¦Á YÖN¼LÖ¨ehe gÚZ UW†‡]Ö¥ B] Tz AÛUeL ÚY|•.M.

ÙTÖ‰YÖL ÚTÖŸzÚLÖ«Á EVW• YWÖPÖ«Á EVW†‡¼h NUUÖL A¥X‰ N¼¿e hÛ\ hÛ\YÖL C£eLXÖ•. ÚTÖŸyzeÚLÖ AÛUeh• ÚTÖ‰ ARÁ ˜Û]'Th‡ RÛWÛV ÚSÖef† ÚSÖef† RÖ²‹ ‡£eh• YÛL›¥ AÛU†‰«Pe iPÖ‰. B]Ö¥ EVWUÖL C£eLe iPÖ‰. YPeh ÚSÖefV ®yz¥ RÛXYÖN¥ fZeh NÖŸ‹R YPfZef¥ ÛYeL'TPÖU¥ N¼¿ ÚU¼ÚL R·¸ ÛYeL'Tyz£ef\ ÛYeL'Tyz£ef\‰ GÁf\ GÁf\ TyN†‡¥ ÚTÖŸzÚLÖÛY YPfZeh YPfZeh ™ÛXYÛW Y£UÖ¿' TÖŸ†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•.M.AZf¼LÖL°• AÛUeL'T|• ÚTÖŸyzÚLÖ YPeh. . ®yzÁ RÛXYÖNÛX YPfZeh† ‡ÛN›¥ AÛU†RÖ¥ ÚTÖŸzÚLÖÛY G‹R† ‡ÛN›¥ ÚY| UÖ]Ö¨• AÛUeLXÖ•. EVŸ‹‰•.J.D 44 SYW†‡]jL· .Œ– EVŸ‹‰•.YPfZeh. ÚTÖŸzÚLÖ ®yzÁ ˜Á Th‡›¥ YÖL]jL· Œ¿†‰YR¼LÖL°•. CªYÖ¿ ÙNšYRÖ]Ö¥ ˆV Ne‡L· ®yz¼h· îÛZY‰ R«ŸeL'T|•. Ph. «Û[C•. SÁÛUL· «Û[C•.A.Perumal.U‹‡W† RL|L·ÚTÖÁ\ RL|L·ÚTÖÁ\Y¼Û\ Y¼Û\' “ÛR†‰ ÛYeL ÚY|•.B.Œ–Ÿ‹‰• A‰ C£eL ÚY|•.fZeh† ‡ÛNL¸¥ Uy|ÚU AÛUeL'TP ÚY|•.Dr.