Tekst zadatka: Točkama

metodom najmanjih kvadrata želimo prilagoditi graf funkcije:

Nađite procjenitelj za parametre a, b i c i odgovarajući rastav varijance. Uz koji izbor točaka xi, i=1,..., n, imamo jedinstvenu procjenu parametara? Rješenje: Prvo primjetimo da .

Kako bi procijenili parametre metodom najmanjih kvadrata, minimiziramo funkciju

Naša funkcija je (gledano u parametrima a, b i c) dovoljno glatka (jer je kvadrat zbroja, a obje te funkcije su derivabilne) pa postoje sve parcijalne derivacije. Nužni uvjet ekstrema je:

Dakle, gledamo slučaj kada:

Rješavanjem danog sustava dobit ćemo procijenitelje

za parametre

redom.

1

jer je Uvedimo oznake: Dobivamo linearni sustav jednadžbi Sređivanjem ovog sustava do kraja dobijemo procijenitlje za parametre redom: 2 .Primjetimo.

– Nađimo izbor točaka za koje su parametri jedinstveno određeni: 1) Možemo zaključiti o jedinstvenosti preko nazivnika (promatramo slučaj kada su nam nazivnici jednaki 0): Rješenje nije jedinstveno ukoliko: 3 .

Pa u našem slučaju se jednakost postiže akko zavisni. tj. akko su linearno . akko su svi Promatramo nekoliko nejednakosti: Znamo . Rešenje nije jedinstveno ukoliko: td. tj. tj. . ako postoji jednaki.Znamo da se jednakost postiže samo u slučaju zavisnosti vektora a i b. a jednakost vrijedi akko 4 .

. je . Uvedimo još jednu (nekorektnu oznaku) je . postoje neki Pa je i td. Pa imamo da je 2) Preko dimenzije prostora Označimo s . Dokažimo da je  Homogenost Neka je te . . gdje su podaci s . gdje je Definiramo potprostor . te preslikavanje: Gdje su procijenitelji za parametre : dobiveni metodom najmanjih kvadrata.Uzmemo li u CSB nejednakosti da je . je 5 . gdje početka zadatka. no zbog zatvorenosti na množenje. tada postoje jedinstveni td.

ali nije jedinstveno. Nadalje. Ukoliko je tada je : . pa je i . U tom . Treći slučaj je: u tom slučaju je rješenje jedinstveno. ukoliko je: . onda je slučaju je naše riješenje jedinstveno.i čke globalnog minimuma slijedi direktno iz teorema o projekciji i Prema teoremu o projekciji (s predavanja) imamo: To jest iz svojstva od : Rastav varijance: 6 . Zaključak da su svojstva od : tada je . Aditivnost Sada za neki postoje jedinstveni No zbog zatvorenosti na zbrajanje. Rješenje u tom slučaju postoji.

Raspišimo Pa vidimo da vrijedi ovaj rastav varijance: 7 .Označimo s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful