စေန, 29 ေအာက္တိုဘာ 2011

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ အမ်ားအျပားထါက္ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေတြေပါမ်ားေပမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈမွာ ျပႆနာရွိေနတဲ့အတြက္
အျခားေဒသေတြထက္ မီတာခ ပိေ
ု ပးေနရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုငး္ စနစ္ထဲမွာမပါဝင္ဘဲ တသီးတျခား ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳ
႔နယ္ (၂၈) နယ္က ဓါတ္အားေပးစက္တရာမွာ သံးု ဖို႔အတြက္ ဒီဇယ္ဆဂ
ီ ါလံ (သံုးသိန္းခြဲ) ေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္တင္ပေ
ို႔ နရတယ္လို႔ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက
မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လတ
ႊ ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ တေန႔ ႏွစ္နာရီသာ ဓါတ္အားရတဲ့ၿမိဳ ႔နယ္ (၁၃) ခုရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးတာေၾကာင့္ အစိးု ရမွာ က်ပ္ေငြသန္း (၄၅၀) ေက်ာ္ မႏွစက
္ အရႈံးေပၚတင္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ကမ္းလြနက
္ ထြကတ
္ ဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြက
႔ ိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြကသ
္ ံုးဖို႔ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ စက္တင္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔က သြယဝ
္ ိုက္ေျပာဆိသ
ု ြားပါတယ္။ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲေရးအတြက္ သူေဌးေခ်ာင္း၊
အမ္း၊ ေလးၿမိဳ ႔ နဲ႔ စိုင္းတင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိနး္ ေတြကို ေလ့လာေဆာင္ရက
ြ ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရွည္ စီမက
ံ ိန္းေတြရဲ ႔
ပတ္ဝန္းက်င္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာခ်က္ကို္ ျပည္သလ
ူ ူထသ
ု ိရေအာင္ထုန္ျပန္ေၾကညာမယ္လလ
ို႔ ည္း ဆိုပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္က ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိနး္ (၄) ခုထဲမွာ အလားအလာအရွိဆံုးဟာ သူေဌးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သံတြဲအေရွ ဘ
႔ က္ (၁၂)
မိုင္အကြာမွာတည္ရွိၿပီး ေရွ ႔ႏွစ္ (၂၀၁၂) မွာ ၿပီးစီးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ၂၀၀၅ မွာ စီမံကန
ိ ္းကို စတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလမွာ
ေဒၚလာသန္း (၆၀) ေခ်းဖို႔ အိႏိၵယက သေဘာတူခဲ့တာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏင
ို ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလ်ားေပ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ အျမင့္ေပ (၃၀၀) ရွတ
ိ ဲ့
သူေဌးေခ်ာင္းေရကာတာဟာ မဲဂါဝပ္တရာေက်ာ္ ထုတ္လပ
ု ္ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတခုလးံု ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးႏိုင္လိမမ
့္ ယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဒု-ဗိုလခ
္ ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူခတ
ဲ့ ဲ့ ဦးသိန္းစိန္စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သြားေရာက္စစ္ေဆးတဲ့ စီမက
ံ ိနး္ ျဖစ္ပါတယ္။
သံတြဲေခ်ာင္းနဲ႔ က်ိနတ
္ လီေခ်ာင္းမွာလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဆာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာကို အစိးု ရသတင္းစာမွာ (၂၀၀၄ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က) ေဖာ္ျပပါတယ္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းက ၿမိဳ န
႔ ယ္ေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးဖို႔ စိင
ု ္းတင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၉ ဇန္နဝါရီလက
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဥးီ သိနး္ စိန္ေျပာတာကို ျမန္မာ့အလင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ စိုငး္ တင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို တရုတ္ ဒါတန္ကုမဏ
ၼ ီ၊ ျမန္မာေရႊေတာင္ကုမၼဏီ နဲ႔ အမွတ္ (၁)
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဒီႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ထတ
ု ္ ျမန္မာ့အလင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ စိုငး္ တင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ
ဘူးသီးေတာင္ အေရွ ႔ဘက္ (၁၀) မိင
ု ္ကြာ စိုငး္ တင္ေခ်ာင္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဓါတ္အား (၇၅) မဲဂါဝပ္ ထုတလ
္ ုပ္ဖို႔ ရည္ရြယပ
္ ါတယ္။ ဦးႏု
အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ႀကံစည္းခဲ့တဲ့ စီမက
ံ ိန္းအျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။
ဦးႏု အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ေတာ္သာစီမက
ံ ိန္း ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေကတီေအကုမၼဏီက ၁၉၅၆ မွာ စိုင္းတင္ေခ်ာင္း ေလ့လာေရးလုပ္ခဲ့ေပမယ့္
သူပန
ု ္လႈပရ
္ ွားေနတဲ့ နယ္ေျမျဖစ္လို႔ စီမက
ံ ိနး္ ကို ရပ္ဆိုငး္ လိုကပ
္ ါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သလ
ူ ူထုက ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ထတ
ု ္လုပေ
္ ရးျဖစ္တယ္လို႔
ေအာက္တိုဘာ (၇) ရက္ထတ
ု ္ နိရဥၹရာ (နရင္ဇရာ) စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စိုင္းတင္စမ
ီ ံကိနး္ အတြက္ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔
အနာဂတ္စြမး္ အင္ ျမန္မာကုမၼဏတ
ီ ို႔ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတထ
္ ိုးထားေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားတိုကရ
္ ိုက္ရင္းႏီးွ ျမဳပ္ႏံွမႈ ရယူမယ္လို႔ ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းက
ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိုငး္ တင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ ဒီဇိုငး္ ဆြဲတဲ့ အဆင့္သာရွေ
ိ နေသးေၾကာင္းကိလ
ု ည္း လႊတေ
္ တာ္မွာ ေျဖၾကားသြားတာေၾကာင့္
အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔ အလွမး္ ေဝးေနပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမက
ံ ိန္းေတြထဲမွာ ေလးၿမိဳ ႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ မဲဂါဝပ္ (၅၀၀) ရွမ
ိ ွာမို႔ အႀကီးဆံးု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မိုင္ (၁၆၀) ေက်ာ္ရွည္လ်ားတဲ့
ေလးၿမိဳ ႔ျမစ္ဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမွာ ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ေပါက္ေတာ္ၿမိဳ ႔နယ္မွာ ကလတန္ျမစ္ထဲ စီးဝင္သြားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပႆနာရွိေနတဲ့
ဘဂၤလားေဒ့ရႏ
ွ္ ိုင္ငက
ံ ေလးၿမိဳ ေ
႔ ရအားလွ်ပ္စစ္ကို အရင္ဆးံု စိတ္ဝင္စားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ေနာက္မွ
ေဒၚလာသန္းတေထာင္ေက်ာ္ ရင္းႏီွးၿပီး မဲဂါဝပ္ (၅၀၀) နဲ႔ (၉၀) ရွတ
ိ ဲ့ ေလးၿမိဳ ႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ (၂) ခုကို တရုတ္ ဒါတန္ကုမၼဏီနဲ႔ ျမန္မာေရႊေတာင္ကုမၼဏီတို႔

ပူးတြဲတည္ေဆာက္မယ့္အေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလေႏွာင္းပိုင္းက အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေလးၿမိဳ ႔ေရအားလွ်ပ္စစ္ကထြက္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ေက်ာက္ေတာ၊ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဥးီ ၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႔ေတြကို
ျဖန္႔ေဝဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးက လႊတေ
္ တာ္မွာ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။ အမ္းၿမိဳ ႔ေျမာက္ဘက္ အမ္းေခ်ာင္းမွာ မဲဂါဝပ္ (၁၀)
ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းကို မီးေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ လႊတေ
္ တာ္အေမးအေျဖကိုၾကည့္ရင္ သူေဌးေခ်ာင္းကလြဲၿပီး
က်န္္ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔ ႏွစ္အေတာ္ၾကာဦးမယ္ဆတ
ို ာကို သိႏင
ို ္ပါတယ္။
ေသာၾကာ, 28 ေအာက္တိုဘာ 2011
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Posner ျမန္မာျပည္သြားမည္
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦး ေနာက္တပတ္ထဲမွာ ျမန္မာျပည္ကိုသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမုိကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔
အလုပ္သမားေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိက
ု ္ကယ္ ပို႔စနာ (Michael Posner) ျမန္မာျပည္ကို ၄ ရက္ၾကာခရီးနဲ႔ သြားမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္လို႔
သူ႔ရဲ႕႐ံးု က ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဥးီ က ဗီြအိုေအကို အတည္ျပဳေျပာဆိုပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြကို ပိုၿပီးလႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ဒီမက
ို ေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမေ
ႈ တြကလ
ို ည္း ပိုၿပီးလုပ္လာဖို႔ တိုကတ
္ ြန္းမယ့္ခရီးစဥ္လုိ႔လည္း
ဆိုပါတယ္။
ေအပီသတင္းမွာ ဒီကေန႔ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္ (Derek Mitchell) ကလည္း ျမန္မာျပည္ကို
တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္သြားဖို႔ရွိၿပီး လက္ေထာက္ ႏိင
ု ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိက
ု ္ကယ္ ပို႔စနာ နဲ႔ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလတ
္ ို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဆံုၾကမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီသတင္းကိုေတာ့ ဗီြအိုေအက သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ေတာ့ မရေသးပါဘူး။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ရက္ပိုငး္ ကပဲ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္ ျမန္မာျပည္ကေန ၀ါရွင္တန္ဒီစီကို ျပန္ေရာက္လာတာပါ။ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္ရဲ႕
ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆဖ
ံု ို႔ရွိၿပီး လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေရာ ျမန္မာျပည္က ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုဖရ
ို႔ ိွတယ္လုိ႔ ေအပီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
စေန, 29 ေအာက္တိုဘာ 2011
ထုိငး္ ေရႀကီးမႈ ေနာက္သတ
ီ င္းပတ္မွ စက်ႏုိင္
By ဗြီအုိေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္

ေရေဘးလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကသည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတခ်ိဳ႕ (ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၁)
ဓာတ္ပံု AP
ေရႀကီးေနတဲ့ ထိုငး္ ႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ထဲကေန လူေတြအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေဘးလြတ္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကခ်ိန္မွာပဲ ႀကီးေနတဲ့ေရေတြ မၾကာခင္မွာ
ျပန္က်သြားပါလိမမ
့္ ယ္လို႔ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာ၀ပ္ (YinLuck Shinawatra) က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ႀကီးေနတဲ့ ေရမ်က္ႏွာျပင္ဟာ
အျမင့္ဆံုးကိုေရာက္ေနၿပီး ေရွ႕သီတင္းပတ္ထဲမွာ ေရျပန္က်ပါလိမ့္မယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္းလပ္ က ႏိင
ု ္ငံေတာ္ကို အပတ္စဥ္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြနး္ ထဲမွာ
ေျပာၾကားထားတာပါ။
တခ်ိနတ
္ ည္းမွာပဲ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ထဲမွာ ေနထိင
ု ္ၾကသူေတြဟာ ေရေဘးလြတ္ရာ သြားႏိုင္ၾကဖို႔ ေလဆိပ္မွာစုၿပံဳေနၾကသလို ရထားဂိတ္ေတြ၊
ကားဂိတ္ေတြမွာလည္း လူေတြ အျပည့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိးု ရက ႐ံုးပိတ္ရက္ ၅ ရက္ သတ္မတ
ွ ္ထားတဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႕ကလည္း ကိုယတ
္ ိုင္ကားေမာင္းၿပီး
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ထဲကေန ထြကခ
္ ြာႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။
ကုနး္ ျမင့္ပင
ို ္းျဖစ္တဲ့ ေတာင္ပင
ို ္းေဒသေတြဘက္ကို အမ်ားအျပား သြားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြ ေသဆံးု ရတဲ့အထိျဖစ္ေနတဲ့ ေရႀကီးမႈကို အေမရိကန္
ရဟတ္ယာဥ္ ၂ စင္း သံုးၿပီး ဆန္းစစ္ႏင
ို ္ဖို႔ ထိင
ု ္းႏိင
ု ္ငံအတြက္ အဓိကက်တဲ့ဆိပက
္ မ္းမွာ အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာတစ္စင္းကို ဆက္ၿပီးေနေပးဖို႔ ထိုင္းႏိင
ု ္ငံက
ေတာင္းဆိထ
ု ားတယ္လို႔ ပင္တဂြန္ (Pentagon) စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။
စေန, 29 ေအာက္တိုဘာ 2011
ေလဘာတီ ႐ုပထ
္ ု ၁၂၅ ႏွစ္ျပည့္
By ဗြီအုိေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းက Statue of Liberty ႐ုပထ
္ ုႀကီး (ဇြန္လ ၂၊ ၂၀၀၉)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က အထင္အရျဖစ္တဲ့ Statue of Liberty ႐ုပထ
္ ုႀကီးရဲ႕ ႏွစေ
္ ပါင္း ၁၂၅ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ အခမ္းအနားေတြကို ေသာၾကာေန႔က
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏိုငင
္ ံကေန အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ Statue of Liberty ႐ုပထ
္ ုႀကီးဟာ ႏုိင္ငံျခားကေန
အေမရိကန္ႏိုင္ငက
ံ ို ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သ႐ုပ္ကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ႐ုပ္ထုႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။
ေသာၾကာေန႔ကက်င္းပခဲတ
့ ဲ့ ၁၂၅ ျပည့္ အထိမ္းအမွတပ
္ ြဲမွာ ႏိင
ု ္ငံျခားက လာေရာက္အေျခခ်သူ ၁၂၅ ေယာက္ကိုလည္း အေမရိကန္ႏိုငင
္ ံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္ေတြကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီပြဲမွာ နံမည္ႀကီး ကဗ်ာရြတ္ဆပ
ို ြဲ၊ မီးရွဴးမီးပန္းေတြ ေဖာက္လုပ္မေ
ႈ တြ လုပ္ၿပီး ေမြးေန႔ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။
http://www.voanews.com/

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္ စတုတၳအၾကိမ္ ေတြဆ
႔ ံုမည္
2011-10-28
ျမန္မာ့ ဒီမက
ို ေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ျမန္မာ အစိုးရ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္ တိဟ
ု႔ ာ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ တနဂၤေႏြေန ့
မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသလ
ို ္ ရိပသ
္ ာလမ္းမွာ ရွိတဲ့ စိမး္ လဲ့ကန္သာ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာမွာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမယ္လို ့ သိရပါတယ္။
AFP
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတလ
္ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိမ္းလဲ့ကန္သာ ဧည္ရ
့ ိပ္သာတြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲ က်င္းပခဲ့စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရ တာ၀န္ရသ
ွိ ူေတြက ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ဖိတ္ၾကားထားတယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လတ
ို ဲ့
ျပည္တြင္းထုတ္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္က အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာပါတယ္။
စာေပစိစစ္ေရးက တနဂၤေႏြေန ့တနာရီလုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားတဲ့အေၾကာင္း၊ ျပီးခဲ့တဲ့ ေတြဆ
႔ ုံပြဲက တရား၀င္ မထုတ္ျပန္ေပမယ့္ ဒီတၾကိမ္မွာ
ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကိစန
ၥ ဲ႔ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ မ၀င္ ေျပာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင္ေ
့ ၾကာင္း သူက ေျပာပါတယ္။
ဒီလို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမယ့္ သတင္းကို ျပည္တြငး္ ထုတ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္ျဖစ္တဲ့ Eleven Weekly ဂ်ာနယ္ရဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္နွာမွာလည္း ဒီကေန႔မွာ ေရးသား
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တကယ္လသ
ို႔ ာ ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့ရင္ တနဂၤေႏြေန႔ ေတြ႔ဆံုမဟ
ႈ ာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ဦးေအာင္ၾကည္တို ရ
့ ဲ့
စတုထၳအၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ NLD က ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဟန္သာျမင့္ ကေတာ့ ဒါဟာ တာ၀န္ရွိသူေတြဖက္က
သတင္းဂ်ာနယ္ေတြကို အေၾကာင္းၾကားတာ ျဖစ္ျပီး NLD အေနနဲ႔ တရား၀င္ မသိရွိရေသးဘူးလို႔ RFA ကို ေျပာၾကားပါတယ္။
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသူ ေဆးရုံမွာ မထီမဲ့ျမင္ ဆက္ဆံခံရ
2011-10-29
ေထာင္ဒဏ္ ၂၉ ႏွစ္ က်ခံေနရတဲ့ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မသႏၱာဟာ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆုးိ ဝါးလာတဲ့ အတြက္ အင္းစိနေ
္ ဆးရုံကုိ ေျပာင္းေရႊ႕
ကုသေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူနာျဖစ္သူ မသႏၱာကုိ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသေ
ူ တြက ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ မဆက္ဆတ
ံ ဲ့အျပင္ ဂရုတစုိက္ ကုသေပးတာ
မရွဘ
ိ ူးလုိ႔ သိရပါတယ္။
အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ၅ ဦး ေတြ႔ခြငေ
့္ တာင္း
2011-10-28
ျမန္မာႏုိငင
္ ံကို လာေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ကို ေလ့လာေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ Marty Natalegawa နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုၿပီး ေဆြးေႏြး
တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ အက်ဥ္းေထာင္ ေတြက ျပန္လည္ လြတေ
္ ျမာက္လာတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြက စာေရး ေတာင္းဆိထ
ု ားတယ္လို႔
သိရပါတယ္။
စာေရးသား ေတာင္းဆိုထားသူေတြ ကေတာ့ ကိခ
ု ်စ္ကလ
ို င္း၊ ကိေ
ု သာ္ဇင္ထြန္း၊ မႏိးု ႏိုး၊ ကိုကိုႀကီး (စမ္းေခ်ာင္း) နဲ႔ ကိုေဇာ္ထက္ကို တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ကတည္းက စာေရးသား ေတာင္းဆိုထားတာလို႔ ကိုခ်စ္ကိုလင္း က အာအက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။
သူတို႔ ေရးသား ေတာင္းဆိုတဲ့ စာမွာ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသား အားလံးု ကို ႁခြငး္ ခ်က္ မရိွ လႊတ္ေပးေရး၊ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေတြက ထိုးစစ္ေတြ ရပ္စဲေရး နဲ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေရး အတြက္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ တဦးအေနနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို တုိကတ
္ ြန္းေပးဖို႔
ေရးသား ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဒီစာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အင္ဒန
ို ီးရွား သံရးံု မွာ လူကယ
ို ္တိုင္ ေပးအပ္ခသ
ဲ့ လို၊ စာတိက
ု ္ နဲ႔ အီးေမးလ္က တဆင္လ
့ ည္း ေပးပို႔ခဲ့တယ္လို႔ ကိုခ်စ္ကလ
ို င္းက ေျပာပါတယ္။
မေန႔က အထိေတာ့ အင္ဒိုနးီ ရွား သံရံုးက စာပါ အေႀကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ အေႀကာင္းျပန္တာ မရိွေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး ၂ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံ လာမည္
2011-10-28
ျမန္မာႏုိငင
္ ံမွာ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားေတြ ပုိျပီး လႊတေ
္ ပးေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အားေပး တိက
ု ္တြနး္ ဖို႔ အတြက္ အေမရိကန္
အစိုးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး ၂ ဦး လာမယ့္အပတ္မွာ လာေရာက္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီမက
ို ေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အလုပ္သမား ေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Michael Posner နဲ႔ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိင
ု ္ရာ
အထူး ကိယ
ု ္စားလွယ္ Derek Mitchell တို႔ဟာ လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံကို ေရာက္ရမ
ွိ ွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ကလာတဲ့ AP သတင္းက
ေရးပါတယ္။

ဒီခရီးစဥ္ဟာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mr. Posner အတြက္ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ၿပီး အထူး ကိုယစ
္ ားလွယ္ Mr. Mitchell အတြက္ ၂ လ
အတြင္း တတိယခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ အရာရွိႀကီး ၂ ဦးရဲ့ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ ခရီးဟာ ၄ ရက္ ၾကာမွာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ ထိပ္တန္း အရာရွိေတြ၊ ႏိုငင
္ ံေရး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက
ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွတ
ိ ယ္လလ
ို႔ ည္း သိရပါတယ္။
ဒီသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဌာနကို RFA က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာမွာ အတည္ျပဳခ်က္ မေပးသလို ျငင္းဆိုတာလည္း မရွိပါဘူး။
အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာျပည္ ေရာက္ရွိ
2011-10-28
အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္း ရယူႏင
ုိ ္ဖို႔ အင္ဒိုနးီ ရွား ႏုိငင
္ ံျခားေရးဝန္ႀကီး Marty Natalegawa ဟာ
ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို မေန႔က ေရာက္ရိွ လာပါတယ္။
UN Photo/Lou Rouse
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ အင္ဒိုနးီ ရွား ႏုိငင
္ ံျခားေရးဝန္ႀကီး Marty M. Natalegawa မိန္႔ခြနး္ ေျပာၾကားစဥ္။
လက္ရွိ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ အင္ဒိုးနီးရွားႏုိငင
္ ံက ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေတြ ျဖစ္တဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္း နဲ
့ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႔အျပင္၊ နုိငင
္ ံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ တို ့နဲ႔ပါ ေတြ ့ဆံုမယ္လို႔ အင္ဒိုနးီ ရွား အစိုးရ Antara သတင္းဌာနက ေရးသားထားပါတယ္။
လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ကေန ၁၉ ရက္ေန ့အထိ ဘာလီကြ်န္းမွာ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း မက်င္းပခင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငရ
ံ ဲ့ အေျခအေနကို လာေရာက္
ေလ့လာတာလို႔ သိရပါတယ္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံမွာ ဒီမက
ုိ ေရစီ အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရး အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြကသ
္ ြားဖို ့လုိအပ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငဟ
ံ ာ ၂ဝ၁၄ မွာ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒
တာဝန္ယူဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလားဆိုတာ ႏိုင္ငေ
ံ ရး ေလာကမွာေရာ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ အသိုင္းအဝိုငး္ မွာပါ သံသယ ရွေ
ိ နပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ေမလအတြငး္ က သမၼတ ဦးသိနး္ စိနဟ
္ ာ အင္ဒန
ို ီးရွားႏုိင္ငက
ံ ို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနးီ ရွား သမၼတ နဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese
လြတလ
္ ပ္ျခင္းအႏုပညာ ရုပရ
္ ွင္ပြဲေတာ္
Saturday, October 29, 2011 Khet Htan No comments

လြတလ
္ ပ္ျခင္းအႏုပညာ ရုပရ
္ ွင္ပြဲေတာ္ (The Art of Freedom Film Festival)
လြတလ
္ ပ္ျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ လူသားျဖစ္ျခင္း၏ အရည္အေသြးကို တိုငး္ တာမည္ဆလ
ို ွ်င္ လြတလ
္ ပ္စြာ ေရးသား
ေျပာဆို ထုတ္ေဖၚခြင့္သည္ အေျခခံအက်ဆံုး မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္လိမမ
့္ ည္။
“လြတလ
္ ပ္ျခင္းအႏူပညာ” ရုပရ
္ ွင္ပြဲေတာ္သည္ လြတ္လပ္ျခင္းအေပၚ ဖြင့္ဆမ
ို ႈကို အေျခခံ၍ ရိုက္ကးူ ဖန္တီးထားသည့္ ရုပရ
္ ွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွတစ္ဆင့္
ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား လြတ္လပ္ျခင္း၏ အႏွစသ
္ ာရ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ျပန္႕ႏွံ႕ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ရိုကက
္ ူးသူတစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္ျခင္းအႏွစသ
္ ာရအေပၚ ဖြင့္ဆိုမက
ႈ ို အေျခခံ၍ ရုပရ
္ ွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ
ရုပ္ရင
ွ ္ကားမ်ားကို ရုပရ
္ ွင္ပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ ကာလအတြင္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုရရွသ
ိ ူမ်ားကို ထိုကထ
္ ိုကတ
္ န္တန္ ဆုခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ရုပ္ရင
ွ ္ပြဲေတာ္က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္
ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁။ ။ လူတစ္ဥးီ တစ္ေယာက္၏ေမြးရာပါလြတ္လပ္ျခင္းကို အေျခခံ၍ ဖန္တီးထားသည့္ အႏူပညာကို ရုပ္ရင
ွ ္မွတစ္ဆင့္ ေဖၚထုတ္ျပသရန္၊

ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂။ ။ လြတလ
္ ပ္ျခင္း၏ အႏွစသ
္ ာရအေပၚ တစ္ဥးီ ခ်င္းဖြင့္ဆမ
ို ႈကို ရုပရ
္ ွင္မတ
ွ စ္ဆင့္ ခံစားၾကည့္ရႈႏင
ိူ ္ရန္၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃။ ။ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း လြတလ
္ ပ္စြာရိက
ု ္ကူးဖန္တးီ ထားသည့္ ရုပ္ရွငဇ
္ ာတ္ကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား
လြတလ
္ ပ္ျခင္း၏အႏွစ္သာရ ႏွင့္ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား ျပန္႕ႏွံ႕ေစရန္၊
ရုပ္ရင
ွ ္ပြဲေတာ္အေၾကာင္းအရာ ။ ။ လြတလ
္ ပ္ျခင္း (Freedom)
ရုပ္ရင
ွ ္အမ်ိဳးအစား ။ ။ Documentary Film ႏွင့္ Short Film
ျပသရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ။ ။ တစ္မိနစ္မွတစ္နာရီ
က်င္းပမည့္ေန႕ ။ ။ ၁-၄ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂
က်င္းပမည့္ေနရာ ။ ။ --------------------အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
(၁) ဒါရိုကတ
္ ာ ေမာင္သရ
ူ (ေခၚ) ဇာဂနာ
(၂) ဒါရိုကတ
္ ာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး
ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ား ။ ။ (၁) အေကာင္းဆံးု Documentary Film
(၂) အေကာင္းဆံုး Short Film
(မွတ္ခ်က္။ ။ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရုပရ
္ ွင္အေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယဆုမ်ား ကိလ
ု ည္း ခ်ီးျမွင့္ သြားပါမည္။ )
ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနား ။ ။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ (၄-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၂)
ေပးအပ္မည့္ဆု ။ ။ ဆုတံဆိပ္၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မတ
ွ ္ ႏွင့္ ေငြေၾကး
(မွတ္ခ်က္။ ။ ဆုမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကယ
ို ္တိုင္ ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ )
အကဲျဖတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
(၁) ဒါရိုကတ
္ ာ ေမာင္သရ
ူ (ေခၚ) ဇာဂနာ
(၂) ဒါရိုကတ
္ ာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး
ေနာက္ဆက္တြဲအစီအစဥ္မ်ား
အႏူပညာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ။ ။ ၂၉-ဇန္န၀ါရီ-၂၀၁၂ တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ရုပရ
္ ွင္ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ပညာရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပသ
္ ြားပါမည္။
အခြင့္အလမ္း ။ ။ ဆုရရုပရ
္ ွင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏူိင္ငတ
ံ ကာ ရုပရ
္ ွင္ပြဲေတာ္မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕သြားပါမည္။
ွSource: Maung Thura (ကိုဇာဂနာ) ေဖ့စဘ
္ ုတ္
http://www.irrawaddyblog.com/
ကုိဖးုိ ျဖဴႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား အာမခံျဖင့္ ျပန္လြတ္ျပီ -Ko Phoe Phyu and farmers freed
ထြနး္ ေနေအာင္ (ျမစ္မခ) Myit Makha Mediagroup
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁

ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပသည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ရေသာ ကုိဖးုိ ျဖဴ (ဓာတ္ပုံ – popular news)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗုိလတ
္ ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗုိလခ
္ ်ဳပ္လမ္းေပၚရွိ အုိးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဌာန႐ုံးေရွ႕တြင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစတ
္ ြင္ျပ႒ာန္း ထားခဲ႔ေသာ
`လယ္သမားေျမ ပုင
ိ ္ဆုိငခ
္ ြင့္ ဥပေဒ´ အားဖ်က္ သိမ္းေပးရန္ေတာင္းဆုိရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ အထိနး္ သိမ္းခံ ၇ ဦးအား အာမခံျဖင့္ ျဖစ္ျပန္လည္
လြတေ
္ ျမာက္လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရရ
ွိ သည္။

ယင္းေတာင္းဆုမ
ိ ႈျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွရန္ကုနတ
္ ုိငး္ ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔႐ုံးသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ႔ျပီး
စစ္ေဆးေမးျမန္းမူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
ထုိေတာင္းဆုိမႈေၾကာင္႔ အထိနး္ သိမ္းခံ (၇)ဦးအား ဗုိလတ
္ ေထာင္ ရဲစခန္းတြင္ အခ်ဳပ္ျဖင္႔ တစ္ညတာ ထိန္းသိမ္းထားျပီးေနာက္ လယ္သမား ၁၂ဦးမွ ေအာက္တဘ
ုိ ာ
၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ေငြ သိနး္ ၅၀ ျဖင္႔ အာမခံေပးခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျပန္လတ
ြ ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွာ ေရွေ
႔ န ကိုဖးို ျဖဴ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုငး္ က်ီစုေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစုိးႏုင
ိ ္၊ ဦးခင္ေထြး၊ ဦးေအာင္ျမင့္၊
ဦးသိန္းထြန္း၊ ဒဂံဆ
ု ိပက
္ မ္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဦးညိဳ ႏွင့္ ဟင္းခ်က္သင္တန္းေက်ာင္းဆရာ ဦးသီေအာင္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ထုိ (၇)ဦးအား ရဲမွဥပေဒမဲ့ လူစလ
ု ူေဝး ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ အမိနဖ
္႔ ီဆန္မႈ ၁၄၅ တုိ႔ျဖင္႔ တရားစဲြဆိုထားၿပီး ဗိလ
ု ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရတ
ွိ ရား႐ုးံ တြင္
၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ႏိဝ
ု င္ဘာ၊ ၁၁ ရက္ေန႔၌ ႐ုးံ ခ်ိန္းျဖစ္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒၊ ခရီးသြားဧည့္လုပ္ငန္း – Suu and VOA fans – 43
VOA ေသာတရွင္မ်ားနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပိုင္း (၄၃)
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁
photo: AP
အခုသတင္းပတ္ ေမးျမန္းခန္းမွာေတာ့ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ ျမန္မာေနရာယူေရးကိစၥ၊ မူဆယ္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ၀တ္ျပဳဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္တက
ဲ့ ိစၥ၊
ဒုကသ
ၡ ည္ေတြ ျပည္ပထြက္ေျပးရတဲ့အေရးနဲ႔ ခရီးသြားဧည့္လုပင
္ န္းေတြအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အျမင္ သေဘာထားေတြကို ဗီြအိုေအ ေသာတရွင္မ်ားက
ေမးျမန္းထားၾကပါတယ္။
အရင္ဆးံု ေတာ့ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ ျမန္မာျဖစ္သင့္ မသင့္ကိစၥ ဦးဖိးု ထိက
ု ္ရဲ႕အေမးနဲ႔ စ ပါမယ္။

ေမး။ ၂၀၁၂ ျမန္မာႏုိ္ငင
္ ံ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ လူထုအက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕
သေဘာထားကို ရယူမယ္ဆတ
ို ဲ့ သေဘာမ်ဳိး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိငင
္ ံ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ျဖစ္သင့္ပါၿပီလား။
ျဖစ္သင့္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာေၾကာင့္ ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါသလဲ၊ မျဖစ္သင့္ဘးူ ဆုိရင္လည္း ဘယ္လုိအေျခအေနေၾကာင့္လဲ ဆုတ
ိ ာ
ရွငး္ ျပေပးပါ။
ေျဖ။ က်မသိသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ို ၂၀၁၄မွာ အာဆီယံဥကၠ႒ျဖစ္ေရး မျဖစ္ေရးကို ေဆြးေႏြးေနၾကတာပါ။ ၂၀၁၂ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ
အျမင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အာဆီယဥ
ံ ကၠ႒ေနရာကို တင့္တယ္ ၀င့္ၾကြားစြာနဲ႔ ယူႏိုင္ဖို႕ဆိရ
ု င္ ျပည္တြင္းမွာ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ ႏွစေ
္ ထာင္း အားရ ေစၿပီးေတာ့
ျပည္ပကမၻာကလည္း ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမယ့္ ျပဳျပင္တးို တက္မႈေတြက အဓိက က်ပါတယ္။ အင္ဒိုနးီ ရွားကေတာ့ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ဒီကိစက
ၥ ို
စူးစမ္းသံုးသပ္မယ္ ဆိုတာကိေ
ု တာ့ က်မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။

မူဆယ္ၿမိဳ႕က ကိုေရႊဆတ
ို ဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ေသာတရွင္ကေတာ့ သူတို႕ၿမိဳ႕မွာ အစၥလာမ္ဘာ၀င္ေတြ ဘုရား၀တ္ျပဳဆုေတာင္းၾကဖို႕ အခက္အခဲရိွေနတဲ့ကိစၥ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္တည္ ေရးသားလာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အျမင္ကိုလည္း ေမးပါတယ္။

ေမး။ က်ေနာ္တို႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၄၂ ခုနွစက
္ တည္းက ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ရိွခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစတ
္ ြင္ အလႈရွင္မ်ား၏ အေမြဆိုငက
္ ိစၥ
ေပၚလာသည့္အတြက္ အဆိုပါဗလီတြင္ ၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုငး္ ထားၿပီးေနာက္ ၊ လူေနအိမ္ ႏွစလ
္ ံုး၌ ယာယီ၀တ္ျပဳေဆာင္အျဖစ္ ၀တ္ျပဳခဲ့ ၾကသည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ့ပါၿပီ။ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြငတ
္ ႏွစေ
္ က်ာ္ၾကာ အမႈထမ္းၿပီးေသာ ၿမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ၀တ္ျပဳေနသည္ကို ယခုမွ
သိရသည့္အတြက္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဇလ
ူ ိႈငလ
္ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၀တ္မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပုသက
္ ာလ ၁ လအတြငး္ ၀တ္ျပဳျခင္းကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုဆလ
ို ွ်င္
ဥပုသ္ကာလ ၁ လ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္၍ ၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ထပ္မံ ရပ္ဆိုင္းထားရပါသည္။
အၿမဲ၀တ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုငး္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြကရ
္ န္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးထံ ေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းခံရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေထာက္ခခ
ံ ်က္
မေပးႏိုငေ
္ ၾကာင္း ၀တ္ျပဳရန္လည္း ခြင့္မျပဳႏိုငေ
္ ၾကာင္း ၊ မူဆယ္မွာ ဗလီမရိေ
ွ စရဘူးလို႔ ရိုင္းျပစြာ ေျပာဆိုၿပီး တျခားေသာ ဌာနဆိင
ု ္ရာမ်ားကိလ
ု ည္း
ေထာက္ခံခ်က္မေပးရန္ တားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ အေမ့အေနျဖင့္ ဒီကိစၥမွာ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိမ
ွ ရိွ၊ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္မွ က်ေနာ္တို႔ကို ကူညီသင့္မသင့္၊
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒီလိုကစ
ိ ၥရပ္မ်ား ရိွသင္မ
့ သင္က
့ ို ေျဖေပးေစလိုပါသည္။
ေျဖ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၂ နဲ႔ ၃၆၃ က ေအာက္ပါအတိုငး္ ျဖစ္ပါတယ္။

၃၆၂ ။ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိျႏၵဴဘာသာ သာသနာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတိက
ု႔ ို
ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္ေသာေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ရိွေနၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ားဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္။
၃၆၃။ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တတ္ႏင
ုိ ္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္။
အထက္ပါ ပုဒ္မေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး သားတိရ
ု႔ ဲ႕ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြငေ
့္ တြကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္။ ႏိင
ု ္ငံေတာ္သမၼတ ဒု သမၼတေတြကို အကူအညီ
ေတာင္းထားတာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ အေမတိႏ
ု႔ ိုင္ငဟ
ံ ာ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး ႏိုင္ငသ
ံ ူ ႏိုင္ငသ
ံ ားေတြ အားလံးု ဥပေဒေဘာင္ အတြငး္ မွာ တန္းတူညီတူ
အခြင့္အေရး ခံစားၿပီး၊ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ေနႏိင
ု ္တဲ့ နယ္ေျမႀကီးျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
သားတေယာက္ဆိုတဲ့ ေသာတရွငက
္ ေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြသတင္းၾကားေတာ့ ျပည္ပကို မေျပးပဲ ျပည္တြင္းေျပးလာၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚလို ပါတယ္တဲ့၊ သူ႕အေနနဲ႔
ကူညီခ်င္လို႕ပါလို႕ ဆုိလာပါတယ္။
ေမး။ ဟိတ
ု ေန႕က သတင္းမွာ တရုတ္ျပည္ဖက္ကို ထြက္ေျပးတဲ့သေ
ူ တြကို တရုတ္အစိုးရက လက္မခံဘူးလို႔ ၾကားလိက
ု ္ရပါတယ္။ အဲဒီ ထြက္ေျပးေနသူေတြ
ေနာက္တခါထြကေ
္ ျပးရင္ ျပည္ပကို မေျပးပဲ ျပည္တြင္းဖက္ကို ေျပးလာေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပး၀င္လာရင္ က်ေနာ္တို႔လည္း တတ္ႏို္ငသ
္ ေလာက္ ကူညီလို႔
ရပါမယ္။ အစိုးရ မေကာင္းဘူးဆိုေပမယ့္ ၾကင္နာ တတ္တဲ့ ျပည္သေ
ူ တြက ၀ိင
ု ္း၀န္းကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။
ျမန္မာႏို္ငင
္ ံအလယ္ပင
ို ္း ပုပၸါးေဒသက လူေတြ အစားအစာ ေဒသမွာ မလံုေလာက္တဲ့အခါ ေအာက္ရြာကို ေျပာင္းေရြ႕လာၾကပါတယ္။ သူတို႔ ေျမတူးတဲ့အလုပ္
ၿခံအငွားလိုကတ
္ ဲ့အလုပ္ စသျဖင့္ ၀င္လုပ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေဒသကလူေတြလည္း သက္သာသလို သူတို႕ဆီမွာ ဆန္ကဲြကို က်ိဳေသာက္ေနရေပမယ့္
က်ေနာ္တို႔ အရပ္ေရာက္ေတာ့ ဆန္ကို ပံုမန
ွ ္ ခ်က္စားႏိုင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ သူတို႕ေတြဟာ သူတို႕အရပ္ပုပၸါးမွာ ၿခံျပန္၀ယ္ထားသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီလိုပဲ
စစ္မက္ျဖစ္ေနတဲ့ေဒသက ႏိင
ု ္ငံသားေတြလည္း အျခားဖက္ကို မေျပးပဲ ျမန္မာနိင
ု ္ငံထဲ ေျပးလာပါလို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။ ေျမတူးဖို႔မဟုတ္ပါဘူး က်ေနာ္တို႔လည္း
မိသားစုႏိုငင
္ ံသားခ်င္း တတ္ႏိုငတ
္ ာေတြ ကူညီၾကရတာေပါ့။
ေျဖ။ ကိယ
ု ့္ႏိုငင
္ ံသားခ်င္း ကူညီခ်င္တဲ့ သားရဲ႕ စိတဓ
္ ါတ္ကို ေလးစားပါတယ္။ စစ္မက္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသက ျပည္သူေတြဟာ လြတ္ရာလမ္းက
ေျပးၾကတဲ့သေဘာရိွပါတယ္။ ျပည္တြင္းဖက္ ေျပးဖို႕က အပစ္အခတ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ့္ အခက္အခဲေတြ ရိွႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုငး္ က ျပည္သူေတြ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္အရ ေအာက္ဖက္ေျပာင္းသလို၊ ႏို္င္ငံအရပ္ရပ္က ျပည္သူအခ်ိဳ႕လည္း ၀မ္းစာေရးအတြက္ ႏုိငင
္ ံျခား
ထြက္ၾကရတာပါပဲ။ အေမတိႏ
ု႔ ိုင္ငဟ
ံ ာ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး ေအးခ်မ္းဖံြ႔ၿဖိဳးစြာ ေနႏိုင္မယ့္ ေဘးမဲ့နယ္ေျမႀကီးျဖစ္ဖို႔က အေမတို႔တေတြရဲ႕ အိပ္မက္ပါပဲ။
သားတို႔လို ႏိင
ု ္ငံကို ေစတနာထားသူေတြကလည္း ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္ေမးခြန္းေတြကေတာ့ ခရီးသြားဧည္႕လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ဆင
ို ္တဲ့ေမးခြန္းပါ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ကုန္မွာ ကိုလိုနီေခတ္က်န္
အေဆာက္အဦးေဟာင္းေတြကို ဟိုတယ္လုပ္မယ္ ဆိုေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားက မေက်မခ်မ္းနဲ႕ေရးသားလာတာပါ။ ႏိုငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဂြ်န္ဂလင္းရဲ႕
စာက ဒီလိုပါ။

ေမး၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြက ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရး (သို႔) ယံုၾကည္ခ်က္အရ အက်ဥ္းသားအားလံးု လြတ္ေျမာက္ေရး
ေႁကြးေၾကာ္သံေတြမွာ ပဲတ
့ င္ထပ္ေနရမလား မသိပါ။ တဖက္မွာလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ရပ္ခံေနၾကတဲ့ အေျခ အေနမွာရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ နအဖဟာ
အာဆီယံဥကၠဌထိုငခ
္ ံုကို သူတို႔ရဲ႕မွတတ
္ ိုင္တခုအျဖစ္ အိပ္မက္ေနၾကတယ္လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း တိုငး္ ရင္းသားေဒသေတြကို ထိးု စစ္ဆင္တာေၾကာင့္
ပတ္၀န္းက်င္ႏိုငင
္ ံေတြမွာ ဒုကၡအခက္အခဲေတြ ေရာက္ေနရတာေတြ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လိလ
ု ားတယ္ဆတ
ို ဲ့ အစိးု ရတရပ္
အေနနဲ႔ အဆံုးသတ္သင့္ေနပါၿပီ။ ဒီတခါ ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ရင္ ထိးု စစ္ေတြရပ္ပါ။ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံးု ကို ျခြငး္ ခ်က္မရွိလႊတပ
္ ါ။ အဲဒီကမွတဆင့္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ အဲသလို အေျခအေနေတြ အခင္းအက်င္းေတြရွိလာခဲ့ၿပီဆိုရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို
ရပ္တန္႔ရာေရာက္သလို NLD အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကေ
္ ရးဟာ အဓိပၸါယ္ပိုမိုျပည့္စလ
ံု ာပါလိမ့္မယ္။ ဒီလမ
ို ွမဟုတ္ရင္ မိက
ု ္ကယ္ ဂ်က္ဆင္ရဲ႕
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေျခလွမး္ အက ထဲကလို ေရွ႕ကိလ
ု ွမ္းေနေသာ္လည္း ေနာက္ျပန္ေရာက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈထဲကို ေရာက္သြားမွာ စိးု ရိမ္မပ
ိ ါတယ္။
က်ေနာ္ အဓိကေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းက ၀န္ႀကီးမ်ားရုးံ ကို ေဟာ္တယ္အျဖစ္ ငွားရမ္းမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းျဖစ္မႈအေပၚ အေမစု ရင္ထဲက စကားေလးတခြန္းကို
တတိုင္းတျပည္လံုးသိရေအာင္ ေျပာေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ သားေျပာတဲ့စကားေတြကို အခြင့္ႀကံဳတဲ့အခါ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ကို တင္ျပလိုက္ပါ့မယ္။ အန္တက
ီ မိုကက
္ ယ္ဂ်က္ဆင္အေခြ တခါသာ ၾကည့္ဖူးၿပီးေတာ့
သူ႕အကေတြ လံုး၀မကြ်မ္းက်င္ေတာ့ အေရွ႕လွမ္းၿပီးေတာ့ အေနာက္ေရာက္တဲ့ လႈပရ
္ ွားမႈမ်ိဳး လုပက
္ ို မလုပတ
္ တ္ပါဘူး။ အေရွ႕လွမ္းရင္ အေရွ႕ေရာက္တဲ့
လႈပရ
္ ွားမႈကပ
ို ဲ လုပတ
္ တ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးကို ဟိုတယ္အျဖစ္ သံုးဖို႔ ပုဂၢလက
ိ လက္ထဲ အပ္မယ္ဆိုရင္ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းမယ္လို႔ အန္တီ ထင္ပါတယ္။
ကိယ
ု ့္ႏိုင္ငရ
ံ ဲ႕ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို ထိမ္းသိမ္းတယ္ဆတ
ို ာ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ အတိတက
္ ို ရဲရဲ သံုးသပ္ရာေရာက္ပါတယ္။ ကိလ
ု ိုနီေခတ္ဆတ
ို ာလည္း

ဒီႏိုငင
္ ံရဲ႕ သမိုငး္ တကြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိလ
ု ည္း မွနမ
္ ွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္မွ အနာဂတ္ကို မွန္မွနက
္ န္ကန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ႏင
ုိ ္မွာပါ။ ႀကံဳတုနး္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္
၀န္ႀကီးမ်ားရံးု အျပင္ တန္ဖးို ထား ထိမ္းသိမး္ ရမယ့္ အေဆာက္အဦးေတြ ရန္ကန
ု ္မွာ အမ်ားႀကီးရိတ
ွ ာေၾကာင့္ ဒီလို ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားတဲ့သေ
ူ တြနဲ႔
အန္တီ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

ေနာက္တဦးကလည္း ခရီးသြားဧည့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းပါပဲ။ ေအာင္ေအာင္ဆတ
ို ဲ့ ေသာတရွင္က ေရးလာတာပါ။

ေမး။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲက ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးအပါအ၀င္ ကိုလန
ို ီလက္က်န္အေဆာက္အဦးအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဟိုတယ္လုပဖ
္ ို႔ ပုဂၢလက
ိ ကို ငွားမယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။
ခရီးသြားလာေရးဥကၠဌက ခရီးသြားလာေရး အားေကာင္းမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာ ဟိုတယ္ေကာင္းေကာင္း မရိလ
ွ ို႔ အျမန္စီစဥ္မွ ျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အျမင္ကို သိခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ ရမွာရိွသလို၊ တန္ျပန္ ထိခိုကႏ
္ ိုင္တာေတြ ဘာမ်ားရိွဥးီ မလဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အျမင္ကို သိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ေျဖ။ ၀န္ႀကီးမ်ားရံုးအပါအ၀င္ အျခားကိုလိုနေ
ီ ခတ္က အေဆာက္အဦးေတြကို ထိမ္းသိမ္းဖိလ
ု႔ ိုေၾကာင္း ဂြ်န္ဂလင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို ေျဖတုန္းက
ထည့္သြငး္ ေျပာလိုကပ
္ ါတယ္။ ခရီးသြားလုပင
္ န္း အားေပးတဲ့ေနရာမွာ မလိလ
ု ားအပ္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း အန္အယ္ဒက

ထုတ္ျပန္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုငရ
္ ာ ေၾကညာစာတမ္းထဲမွာ ပါၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံု သိခ်င္လက
ို အန္အယ္ဒီ ၀က္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။
သမိင
ု ္း၀င္အေဆာက္အဦးေတြကို စနစ္တက် ထိမ္းသိမ္းဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ခရီးသြားေတြ ဆဲြဆာင္ခ်င္တာနဲ႔ မပ်က္စးီ သင္တ
့ ာေတြကို မပ်က္စးီ ေအာင္လို႔
သတိျပဳဖို႔လိုေၾကာင္းေတြလည္း ပါပါတယ္။

ဗီြအိုေအ ေသာတရွငေ
္ တြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားေပးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းက အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အခုနားဆင္ခဲ့ၾကရတာကေတာ့ ဗီြအိုေအေသာတရွင္ေတြရဲ႕ မွတခ
္ ်က္၊ အၾကံေပးခ်က္နဲ႔ ေမးခြန္းေတြအေပၚ ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္နဲ႔ အေျဖေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ဒီမက
ုိ ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗီြအိုေအေသာတရွင္ေတြရဲ႕ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ ကို သီတင္းပတ္စဥ္ ဗုဒဟ
ၶ ူးေန႔ မနက္ဘက္
တုက
ိ ္႐ိုက္ေလလိင
ႈ ္း အစီအစဥ္နဲ႔အတူ ထုတလ
္ ႊင့္ေပးေနၿပီး စေန ညဘက္ အစီအစဥ္မွာ ျပန္လည္နားဆင္ႏင
ို ္ပါတယ္။
ဗီြအိုေအေသာတရွငေ
္ တြနဲ႔ ျမန္မာလူထုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏင
ုိ ္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ေမးျမန္းခ်င္တာေတြရရ
ွိ င္ ဗီြအိုေအအီးေမးလိပ္စာ burmese@voanews.com ဆီ စာနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသံဖိုင္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳတင္ေပးပိထ
ု႔ ားလို႔ ရပါတယ္။
မူရင္း – ဗီြအုိေက http://www.voanews.com/burmese/news/

ဇာဂနာ၏ ေထာင္၀င္စာခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ထြန္းအိျႏၵာဗို ကူညီလွဴဒါန္း – Zargana’s trips to prison
ဓာတ္ပသ
ုံ တင္း
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁မၾကာေသးခင္က အစျပဳခ့ဲေသာ ဇာဂနာ၏ ေထာင္၀င္စာခရီးမ်ားအတြက္ သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ထြန္းအိျႏၵာဗိုက ကူညီ
အားျဖည့္ခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။ Facebook တြင္ တင္ထားေသာ ထုိဓာတ္ပုံတြင္ ဇာဂနာက “ထြနး္ အိျႏၵာဗို..ရဲ ့. .ေထာင္ထဲကႏို င္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္.ေပးေသာစာအုပ္နဲ့ လက္မွတပ
္ ါ..” ဟု မွတ္ခ်က္ ေရးသားထားသည္။
Political Prisoners from Insein – အစာငတ္ခဆ
ံ ႏၵျပရျခင္းအေၾကာင္း
အင္းစိနေ
္ ထာင္တြငး္ အစာငတ္ခဆ
ံ ႏၵျပရျခင္းအေၾကာင္း ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ျပည္သူသို႔ ထုတ
ု ္ျပန္ခ်က္
မိုးမခကထပ္ဆင့္ျဖန္႔ခ်ိေပးပါသည္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၁
ျမန္မာနိုငင
္ ံ နုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၁၃၇၃ခုနွစ္၊သီတင္းကၽြတလ
္ ကြယ္ေန့။ (၂၀၁၁ခုနွစ္ေအာက္တဘ
ို ာလ၂၆ရက္)

ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရွိေသာ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန့္အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ေပးေရး
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိနုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစာငတ္ခဆ
ံ ႏၵျပမႈ
ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၊ နွစ္အကန္႔အသတ္မရွက
ိ ်ခံေနေသာအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ေထာင္တစ္သက္ လြတ္ရက္မရွိ အက်ဥ္းသားမ်ားမွလြဲ၍ အက်ဥ္းသားတုိင္း
ရရွိခစ
ံ ားခြင့္ရေ
ွိ သာ ေလွ်ာ့ရက္မ်ားကုိ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၉၇ခုနစ
ွ ္မွစတင္ကာ သီးသန္ ့၊ သာမန္သးီ သန္ ့အက်ဥ္းသားမ်ား ၊ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ား (သို ့)
ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ား (သို ့) လြတ္လပ္လိုမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားအား ရုတ္သိမး္ ခဲ့သည္မွာ ယေန ့ထတ
ိ ုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို ့ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ားရုတသ
္ ိမ္းခဲ့မေ
ႈ ၾကာင့္ သီးသန္ ့၊ သာမန္သးီ သန္႔ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္နွစ္မ်ားအတိုငး္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း
အျပည့္ အ၀က်ခံေနရပါသည္။ နုိငင
္ ံသားတုိင္းသည္ တရားဥပေဒ၏ ကာကြယေ
္ ပးမႈကို တန္းတူညီမွ် ခံစားခြင့္ရပ
ွိ ါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔သးီ သန္႔၊
သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ရုတသ
္ ိမ္းမႈသည္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေပၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ
လြမး္ မိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရသင့္ရထုက
ိ ္ရခြင့္ရေ
ိွ သာ ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မ်ားကိမ
ု ေပးျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
နုိင္ငေ
ံ တာ္ သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္ မွ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ လြတ္ျငိမ
္ ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ အမိန႔္ေၾကျငာခ်က္တြင္လည္း အက်ဥ္းသားတုိငး္ အား
သာမန္ေလွ်ာ့ရက္ ခံစားခြင့္ေပးရွထ
ိ ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမွနတ
္ ကယ္ တြင္မူ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန့္အက်ဥ္းသားမ်ားမွာေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္
လံးု ၀ရရွိျခင္း မရွေ
ိ ပ။
သီးသန္ ့၊ သာမန္ သီးသန္ ့ အက်ဥ္းသားမ်ား (နုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား) (သို ့) ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား (သို႔) လြတ္လပ္လိုမႈေၾကာင့္
အက်ဥ္းက်ခံရသူမ်ားကို ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ရုတသ
္ ိမး္ ထားမႈသည္ “ေခတ္စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲသြားျပီ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င္သ
့ ံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီ ၊ လူ
့အခြင့္ အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တန္ဖိုးထား အရွိန္ျမွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနျပီ၊ ဥပေဒျပဳေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ (၃)ရပ္အား ခြဲျခား၍
က်င္သ
့ ံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီ” ဟုေျပာဆုိေနသည့္ ယေန႔ကာလတြင္ ခဲြျခားဖိနွိပထ
္ ားေသာ ဆုိး၀ါးလွ သည့္ အမဲစက္ၾကီးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ဖဲြ စ
့ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) နုင
ိ ္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး မ်ားနွင့္တာ၀န္မ်ားအခန္းပါ အပုိဒ္(၃၄၇) အရလည္း ျငိစြနး္ ေနပါသည္။
ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္အက်ဥ္း သားတိင
ု ္း ရရွခ
ိ ံစားခြငရ
့္ ွိေသာေလွ်ာ့ရက္မ်ားကုိသီးသန္႔၊ သာမန္သီးသန္႔အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ခံစားခြင့္
ေပးရန္အတြက္ ကၽြနပ
ု္ ္တုိ႔အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္မွစတင္ကာ (၂၆.၁၀.၂၀၁၁) ေန႔လည္ (၁၂ နာရီ)အခ်ိန္တြင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈျပဳလုပသ
္ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သမ
ူ ်ားအပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာ ျပည္သူလူထုအားအသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။
ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား လူထုလတ
ူ န္းစား အသီးသီးမွ၄င္း ၊ ကုလသမဂၢ အာဆီယံ အပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာ အစုိးရအဖဲြ မ
့ ်ား၊ ျပည္သမ
ူ ်ား၊ ဘာသာေရး
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားမွေန၍ ကၽြနု္ပ္တို႔အစာငတ္ခံဆႏၵျပတုိကပ
္ ဲြအား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၀ိုငး္ ၀န္း ၾကိဳးပမ္း အားေပးေထာက္ခံသြားၾကရန္ တုိကတ
္ ြန္း ႏႈိးေဆာ္
အပ္ပါသည္။
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္
ေထာင္နံပါတ္

နုိင္ငေ
ံ ရအက်ဥ္းသားအမည္

အဘအမည္

ျပစ္ဒဏ္

အေဆာင္

တုက
ိ ္

အခန္း
၁၀/၁၂၆၇၆

ကိုညီညီထြန္း

ဦးသန္းစိုး

၁၈နွစ္


၁၁/၀၁၈၀၉

ကိုေသာ္ဇင္(ခ) ငပိန္

ဦးသိန္းတန္

၈နွစ္


၁၀/၁၅၄၆၈

ကုိေကာင္းျမတ္လႈိင္

ဦးေအးေသာင္း

၁၂နွစ္

၁၀
၁၀/၁၁၇၅၇

ကုိေစာနုိဘယ္

ဦးေစာခ်မ္းသာေအး

၉နွစ္


၁၀/၁၄၀၀၃

ကုသ
ိ န္းနုင
ိ ္ဦး

ဦးတင္ေအာင္

၃နွစ္


၁၀/၀၀၉၇၁

ကို၀ဏၰေဌး(ခ)၀ိသုဒိၶ

ဦး၀င္းဦး

၅နွစ္


၁၀/၀၉၆၂၉

ကိုေအာင္နုိင္

ဦးစံရဲေက်ာ္

၆နွစ္

၁၀
၀၅/၀၈၀၀၀

ကုိဥာဏ္ထြန္းလင္း(ခ)ရန္နုိင္

ဦးျမသန္း

၂၂နွစ္


၀၇/၀၉၂၃၀

ကိက
ု ုိေအာင္

ဦးစိုး၀င္း

၁၄နွစ္

-


၀၇/၀၉၂၃၁

ကိုအင္တာ(ခ)စပုိင္

ဦးစိုး၀င္း

၁၄နွစ္

-


၀၂၂၉၉၇

ဆြမ္ခန္ ့သြမ္

ဦးဒံုခိုင္

၁၂နွစ္

-

၀၆၄၇၅

ကိုဇင္မင္းရွိန္

ဦးတင္ရန
ွိ ္

၂၃နွစ္


၀၈/၁၂၃၈၂

ဦးစႏိၵမာ(ခ)ထြနး္ ေနာင္

ဦးအုနး္ ျမင့္

၈နွစ္

-


၀၉၅၃၀/က

ကုိေအာင္မးုိ ေဇာ္

ဦးက်န္ေမာင္

၆နွစ္

-


၁၀/၁၂၆၇၅

ကိုစးုိ မိုးထြန္း

ဦးတင္ထြနး္

၁၈နွစ္

-

Political Prisoners Inside Opinion – ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္
ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား
(ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြနယ
္ က္ မွတဆင့္)
မိုးမခမွ ထပ္ဆင္တ
့ င္ဆက္သည္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြက္ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရဆဲျဖစ္ေသာ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ လက္ရွိျမန္မာႏိုငင
္ ံေရးအေျခအေနေပၚ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္ကို
အမ်ားျပည္သူတို႔ ေလ့လာ သိရႏ
ွိ ုိင္ရန္ တင္ဆက္လက
ို ္ပါသည္။
ေပးစာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
” သတၱ၀ါအေပါင္းသည္ ကံံစီမံသမွ် နာခံၾကရ၏
သို ့ေသာ္ …….ကုိယ္ဘ၀ကုိ ဖ်က္ဆီးသည္မွာ
ကုယ
ိ ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏ ”
(ဒဗလူအိပ္ခ်္ေအာ္ဒင္)
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့လက္႐ွိနူိငင
္ ံေရး အေျခအေနမ်ားကုိ အေသအခ်ာေလ့လာသံုးသပ္ဆင္ျခင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိေတြ ့ ျမင္ေနရပါသည္။
လက္႐ွိနုိငေ
ံ ရးပါတီမ်ားဟာ စစ္အစုိုးရကျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ ေရာက္႐ွိေနတာ ကုေ
ုိ တြ ့ျမင္ေနရပါတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကေသာပါတီေပါင္း ၃၇ ခု မွတ္ပတ
ံု င္ခဲ့ၾကတယ္။ ဗမာပါတီ ၁၅ ခု ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၂၂ ခု
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။
ဒီေနရာမွာေျပာစရာ႐ွိတာက ဗမာပါတီမ်ားအခ်ိဳ ့က နုိင္ငံေရးစင္ျမင့္တစ္ခုရတယ္။ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို အသုံးျပဳရမယ္။ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာခြင့္ရမယ္ဆုိတဲ့
ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေတြနဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ သို ့ေသာ္ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ မွနး္ ခ်က္နင
ွ ္နွမး္ ထြက္ မကိုကခ
္ ဲ့တာေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။ စစ္အစိုးရရဲ ့၀ါဒျဖန္
့လွည့္ကြကထ
္ ဲမွာ ေရာက္႐သ
ွိ ြားတယ္လုိ ့ေတြ ရ
့ မွာပါ။
ဘာေၾကာင္လ
့ ဲဆိုေတာ့ နုိင္ငံတကာ အဖဲြ ့အစည္း ေတြနဲ ့ ေတြ ဆ
့ ံုသမွ်မွာ စစ္အစိုးရကေျပာခြင့္ရသူေတြက တိုငး္ ရင္းသားေပါင္းစံု (ပါတီမ်ား) ပါ၀င္သလုိNLD
မွခဲြထြကလ
္ ာ ေသာ NDF ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တာေတြ႕ရမွာပါ။ ထိုအခ်က္အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ မသမာျပဳလုပ္ခဲ့

တာကုိ ေခါင္းငံု

့ခံခဲ့ၾကရတာ။ မတရားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းတာကို မကန္ ့ကြကႏ
္ ိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ စစ္အစိုး ရက တဘက္သက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြက
အေျမာက္အမ်ားပါပဲ။ ဥပမာ (၁) ၂၀၀၈ ဖဲြ စ
့ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု တဘက္သတ္ေရးဆဲြျခင္း
(၂) ျမန္မာျပည္ရဲ့ေၾကကြဲစရာအျဖစ္ဆးုိ ၾကီး နာဂစ္မုနတ
္ ုိင္းၾကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ခ်ိန္မွာလစ္လ်ဴ႐ႈထားျပီး၊ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုကိုေထာက္ ခံရန္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခယ
ံ ူပဲြ
ျပဳလုပ္ျခင္း။
(၃) တဘက္သတ္ ေရးဆဲြ ထားေသာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္း။
(၄) ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳလုပရ
္ ာတြင္ ဂီရမ
ိ ုန္တင
ုိ ္းခံစားရေသာေဒသေတြမွာ ေ႐ြးေကာက္ပဲြျပဳလုပရ
္ န္ရက္ေ႐ႊ ့ဆင
ို ္းဖို ့ ရခိုင္
တုိငး္ ရင္းသားမ်ားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ က
့ အတင္းအဓမၼ နု၀
ိ င္ဘာ ၇ ရက္ေန မ
့ ွာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း။(ေကာ္မ႐ွင္ ဥပေဒမွာ အခန္း ၃
တာ၀န္နွင့္လပ
ု ္ပုိင္ခြငမ
့္ ်ားအပုိဒ္(စ) မွာ သဘာ၀ေဘး အႏ ၱရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ နယ္ေျမ လုံုျခံဳေရးအေျခအေနရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လြတ္လပ္ျပီး
တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပနုိင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ မဲဆႏၵ နယ္မ်ား၏ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား ကုိ ေ႐ႊ ့ဆင
ုိ ္းျခင္းနွငပ
့္ ယ္ဖ်က္ျခင္း )
(၅) ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌ ခန္ ့အပ္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဥးီ ျဖစ္သူ ဦးသိန္းစုးိ အား ခန္ ့အပ္ျခင္း (ေကာ္မ ႐ွင္ဥပေဒ အခန္း ၂ ဖဲြ ့စည္းျခင္းမွာ
ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားနွင့္ညီညြတ္ျခင္းမ႐ွိျခင္း ) ထုိသို ့ တဘက္သတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားျပဳလုပ္ ခဲေ
့ သာ စစ္အစိုးရတစ္ျဖစ္လဲ ဦးသိနး္ စိန္ အစိုးရအား မည္သို
့ ယံုၾကည္ၾကမည္နည္း။ ၄င္းတို ့၏ အတြင္းသ႐ုပသ
္ ႑န္ ကိေ
ု တြ ့ ျမင္ၾကရမွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အား အတိတ္ေရာ၊ ပစၥဳပၸန္မွာပါ အစီစဥ္တက်ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြ ရ
့ မွာပါ။
၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္မွာ ၁၉၈၉ ဇူလုိငလ
္ မွစျပီး ထင္႐ွားတဲ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နိင
ု ္ငံေရးသမားမ်ားကို အလံးု အရင္းနဲ ့ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ဦးတင္ဥးီ တုိ ့ကပ
ုိ ါတားဆီးခဲ့ၾကတယ္။
ဒီလပ
ုိ ဲ ၂၀၀၇ ၾသဂုတလ
္ ကစျပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ သံဃာမ်ား၊ နုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္နုိင္ငသ
ံ ား ၀င္ေရာက္မႈနင
ွ ့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၀၀၉ခုနွစမ
္ ွာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ နွစ္ အျပစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပဲြကုိ ၂၀၁၀ နုိ၀င္ဘာလမွာ ထင္သလုလ
ိ ုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္၀င္ပါတီမ်ားလည္း မုးိ ဦးက်ဖားေတြလိုအျပိဳင္အဆိုင္ေအာ္ခဲ့ၾကတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၀င္ ေရး၊ ၾကံခ
့ ုိင္ေရးပါတီအလံးု စံုအနုိင္ရ႐ွေ
ိ ရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံု၊ နည္းေပါင္းစံု လုပေ
္ ဆာင္မႈအား မည္သူမမ
ွ တားဆီး နုင
ိ ္ခဲ့တာ၀န္ခရ
ံ ပါလိမမ
့္ ည္။
ေနာက္တစ္ခက
ု နုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚထားသည့္ သေဘာထားမွာ အာဃတတရား ၾကီးမားလြန္းတာပါပဲ။ တရားဥေဒစိးု မိုးမႈမ႐ွိျခင္း ၊
ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မမွ်တျခင္း၊ ေလွ်ာ့ရက္မ်ားမေပးျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္နွစ္႐ွည္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေ၀းလံေသာေထာင္မ်ားကုပ
ိ ုိ ့ ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးျပည့္၀စြာ
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမရျခင္း၊ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသား သက္ၾကီး႐ြယ္အုိမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားေ၀းလံသည့္ေထာင္မ်ားပုိ႕ေဆာင္ျခင္း၊
(ဥပမာ -ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေဆးထင္အား ခႏီးၱ ေထာင္မွ ေဆးကုရန္တင္ျပခ်က္အား လွစလ
္ ်ဴ႐ႈ၍ စစ္ေတြေထာင္သို ့ေ႐ႊ့ ေျပာင္းျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ ၁နွစ္၂နွစ္ က်သူမိနး္ ကေလး
မ်ားအား ပူတာအို၊ ဗန္းေမာ္၊ ကသာကဲ့သို ေ
့ ထာင္မ်ားအားပုိ ့ေဆာင္ျခင္း၊ နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ ေရးတြင္ပါ၀င္ေသာ တခ်ဳိ ့ရဟန္းမ်ားအား
ပုဒ္မ ၂၉၅ နွင့္ ေထာင္ခ်၍ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္းခုိင္းေစျခင္း၊ ေသဆံးု မႈမ်ားပင္႐ွိျခင္း )၊
စစ္အစိုးရလက္ထက္ေရာ၊ ယခု အရပ္သားအမည္ခံအစိုးရေရာ လုပေ
္ ဆာင္ေနျခင္း ၊ အရပ္သားအစိုးရ ဟုဆုိေနသည့္လက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း
ေနမ်ဳိးဇင္အား အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပုဒ္မ နွင့္ ၁၀ႏွစခ
္ ်ခဲ့ျခင္း၊ DVB သတင္း ေထာက္ စည္သေ
ူ ဇယ် လြတ္ေျမာက္ေရးအား နုိင္ငတ
ံ ကာ သံ႐ံုးမ်ားေ႐ွ ့ေတာင္းဆုိအျပီး
ေနာက္ထပ္အီလက္ထ႐ြန္နစ္နွင့္ ၁၀နွစ္ထပ္တးုိ ျခင္း၊ ျပည္ျမိဳ႕မွနုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဗီနုိငး္ ကပ္မႈဆိုျပီး GTC ေက်ာင္းသား၂ ဦးအားဖမ္းဆီး
အေရးယူမႈ၊ ဒါေတြၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ယခုအစိုးရသည္ က်ႊန္ေတာ္တုိ ့အေပၚမွာ မလဲြသာလုိ ့ မျဖစ္သာလုိ ့ လုိက္ေလ်ာေပး နုိင္ဖို ့႐ေ
ွိ ပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို က
့ ုိ
စိတထ
္ ဲမွာ နွစ္ျမဳိ ့ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေတြ ့ရမွာပါ။
အစိုးရသစ္ရဲ ့ လုပရ
္ ပ္ေတြဟာ အေပၚယံလား၊ အတြင္းအနွစသ
္ ာရ႐ွိပါသလားဆိုတာ နိုငင
္ ံေရးသမားမ်က္စိနဲ ့ ႐ႈျမင္ဖို ့လို အပ္ပါတယ္။ ဦးသိနး္ စိနဟ
္ ာ
အင္ဒိုနီး႐ွားကျပန္လာျပီးမွာ ျမန္မာနုင
ိ ္ငံေရးဟာ လႈပ္ခတ္မႈ႐ွိခဲ့တာေတြ ရ
့ မွာပါ။ ၂၀၁၄ အာဆီ ယံအလွည့္က် ဥကၠဌ ျဖစ္ေရးကိစပ
ၥ ါ။
ဒီေနရာမွာလည္း ၂ ဖက္ေပၚလစီနဲ ့ လုပေ
္ နတာေတြ ရ
့ လုိ ့ပါပဲ။ အတိတ္ကုိျပန္ၾကည္ ့ ရင္
၁၉၉၅ခု ဇူလႈိင္ ၁၀ ရက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္ကျပန္လြတေ
္ ပးျခင္း ၊
၁၉၉၅ခု နုိ၀င္ဘာလမွာ ဦးသန္းေရႊအား ဘန္ေကာက္ အာဆီယံထိပသ
္ ီးမွာ ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္း ၊ ျမန္မာအာဆီယံအဖဲြ ့ ၀င္အျဖစ္
လက္ခံေရးေဆြးေႏြးလာျခင္း ၊
၁၉၉၇ခု အာဆီယံေဆြးေႏြးပဲြမွာ ျမန္မာအားအဖဲြ ၀
့ င္အျဖစ္လက္ခံျခင္း၊ န၀တ မွ နအဖအ မည္ေျပာင္းျခင္း၊
၂၀၀၀ ခုနွစ္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာ့အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ ရာဇာလီအစၥေမး လာျပီး ၂ ဖက္ေတြ ့ ဆံုမႈစတင္ျခင္း ၊
၂၀၀၂ခုမွာ သမုိင္းစာမ်က္နွာသစ္ စတင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ဦးသန္းေ႐ႊ၊ ဦးေမာင္ေအး၊ ဦးခင္ညြန္ တ
့ ုိ ့နွင့္ ဦးေအာင္ေ႐ႊ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ေ
့ တြ ့ ဆံုျခင္း
ျပဳလုပ္ခတ
ဲ့ ာ ေတြ ့ရမွာျဖစ္သလို
နုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ ့ ၂၀၀၂ ခု နုိ၀င္ဘာလ မွာ ၄၀၁(က)နဲ ့ ျပန္လတ
ႊ ္ေပးျပီး ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား နုိင္ငေ
ံ တာ္အထူးဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ၄င္းတုိ
့၏စီမံကိနး္ မ်ား လိက
ု ္လံျပ သျခင္းမ်ားျပဳလုပလ
္ ာပါတယ္။
ေနာက္ ၂၀၀၃ခု ေမ ၃၀ မွာေတာ့ ဒီပယ
ဲ င္းျဖစ္စဥ္နဲ႕ နိဂးံု ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။
ယခုတဖန္ ဦးသိန္းစိန္ွ လည္း ျပည္ပမွလမ
ူ ်ားျပန္လာရန္ ေျပာဆုိျခင္း၊ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥအားေျပာ ဆိုမႈမ႐ိွျခင္း ၊ ၂၀၁၁ ဂ်ဴလိုငလ
္ ၂၅ ရက္ေန ့
ဦးေအာင္ၾကည္ နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ ့ဆံုျခင္း၊ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္မွာ ဒုတိယအၾကိမ္ေတြ ဆ
့ ံုျခင္း ၊ ၂၀၁၁ ၾသဂုတလ
္ ၁၉ ရက္မွာ ဦးသိန္းစိန္
နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ ့ ဆံုျခင္း ၊ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိဖတ
ိ ္ျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး စံုစမ္းေရးမွဴးကိုေပး၀င္ျခင္း၊ မစၥတာ ကန္တားနားနွင့္ ေဒၚေအာင္

ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆံခ
ု ြင့္ေပးျခင္း၊ အေမရိကန္အထက္လ
္ ြတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြနမ
္ က္ကိန္းအား လာခြင့္ျပဳျခင္း၊ အေမရိကန္အ ထူးကုယ
ိ ္စားလွယ္ ဒဲရစ္မစ္ခၽြဲယ္နွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ ဆ
့ ံုခြင့္ျပဳျခင္း တုိ ့ကုိ တဖက္မွ ျပဳလုပ္လာသလုိ
တစ္ဖက္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ျငိမ္းခ်မ္းေရး အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၊ ဧရာ၀တီေၾကညာခ်က္တုိ ့အားလစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏အသံအား
ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာေဖၚျပခြင့္ျပဳျခင္း စတာေတြကို ေတြ ့ျမင္ရမွာပါ။
ေနာက္တစ္ခက
ု တူရာတဲြလုပ္မည္ဆုိရာ၀ယ္၊ ဘာေတြလဲ၊ အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားျခင္းေတြ၊ လူမႈေရးမွာ ေပါင္းစည္းလုပ္ျခင္းသက္သက္သာ ေတြ႕ရျပီး
နုိင္ငေ
ံ ရးသေဘာတူညီခ်က္ဘာမွမပါတာကုိေတြ ့ ျမင္ရမွာပါ။
အဓိကျပသနာ၃ရပ္႐သ
ွိ ည္ဟုျမင္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့ စည္းပံက
ု ိစၥ ၊ ပါတီရပ္တည္ေရးကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားကိစၥ၊ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ ဒါေတြဟာ၄င္းတုိ န
့ ွင့္
မတူတဲ့အခ်က္ ေတြမဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ စိတ္႐ွည္႐ွည္ဘယ္ေလာက္ ေစာင့္ၾကရမွာလဲေမးစရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ အျမင္မွားတာ လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ေမးခ်င္ပါသည္။
မစၥတာ ဘန္ကမ
ီ ြန္းက ျမန္မာအေရးနွင့္ပတ္သက္လုိ ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္၊ စုိးရိမမ
္ ိပါသည္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ ၾကိဳဆိုပါသည္၊
ဒီလစ
ုိ ကားလံုးသံးု ခဲ့တာကုေ
ိ တြ ့ရမွာပါ။ ဒီလုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျပည္တြင္းမွတခ်ိဳ႕ကဘာနုိငင
္ ံေရးတစ္ခုမွမလုပ္ခဲ့ဘးူ ပဲခါေတာ္မ၀
ွီ င္ျပီး ပါလီမန္အမတ္တက္ျဖစ္သူေတြ၊
မိမသ
ိ ္ိကၡာကုိမွ် အနည္းငယ္ငဲ့ကြက္ျခင္းမ႐ွဘ
ိ ဲ ကုိယက
္ ်ိဳးအတြက္ ခုစာကေလးေၾကာ္ ခုဆ
ွ ီထမင္းေျပာင္း တတ္ၾကတဲ့ ခါေတာ္မွီ ပုပ္သင္ညုိေတြ ၊ ျပည္ပမွအခ်ိဳ
့အတုိက္အခံ နုိငင
္ ံေရးသမားေတြက အမ်ားေရာ ေယာင္ျပီး အေျပာင္အလဲေတြေတြ ့ ေနရျပီလုိ ့ ေျပာေနၾကသူေတြကုိ ေျပာခ်င္ပါသည္။
ခုဘာေတြမ်ားေျပာင္း ေနပါသလဲ။ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။
လက္႐ွိတိုငး္ ရင္း သားေဒသေတြမွာ အတင္းအဓမၼ ေပၚတာဆြဲမႈ၊ ေက်း႐ြာ မ်ားေျပာင္းေ႐ႊ ့ခုိငး္ ျခင္း ၊ မီး႐ႈိ ့ျခင္း ၊ လယ္သမားမ်ား ရဲ႕လယ္ေျမမ်ားကုိ စစ္တပ္၊
ကုမၼဏီၾကီးမ်ားက အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူေနမႈ ၊ တရားစီရင္ေရးပြင့္လင္း မွ်တမႈမ႐ွိျခင္း၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈမ႐ွိျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငသ
ံ ားျဖစ္ျပီး
တစ္ျပည္နယ္မွတစ္ျပည္နယ္ လြတလ
္ ပ္စြာ သြားလာခြင့္မရွိျခင္း ၊ ျပည္သမ
ူ ်ားဆီမွ အခြန္အတုတမ
္ ်ားမတရားေကာက္ခံျခင္း၊ လူေမွာင္ခက
ုိ ူးမႈအား ထိေရာက္စြာ
နွိမ္နင
ွ ္းနုင
ိ ္ျခင္းမ႐ွိျခင္း၊ လူသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားကိုပ်က္သုန္းေစေသာ ဘိန္းျဖဴ ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကို တားဆီးနိုင္ျခင္းမ႐ွိျခင္း ၊ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား ရပ္တန္
့ျခင္းမ႐ွိျခင္း ၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကုိ မတိုက္ဖ်က္နုိင္ဘဲ ၄င္းတို ့ခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ ဖံုးကြယ္ထားျပီးျပည္သူလုပင
္ န္း ႐ွင္မ်ား ထံမွ ေငြမ်ားေကာက္ခံ၍
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုကဖ
္ ်က္ရန္ၾကိဳးစားျခင္း ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ႐ွိျခင္း၊ အက်င္ပ
့ ်က္လာဘ္ စားမႈမ်ားေနရာအနွံ ့မွာျဖစ္ေပၚေနျခင္း ၊ နုင
ိ ္ငံေရးအရ
လြတလ
္ ပ္စြာေဖာ္ထတ
ု ္ခြင့္မ႐ွိျခင္း ၊ ကန္႕သတ္ခရ
ံ ျခင္း၊ လူ ့အခြင့္အ ေရး၊ တန္းတူေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး ၊ ေတာင္းဆိသ
ု ူမ်ားအားေထာင္သြင္းနွစ္႐ွည္လမ်ား
ခ်ဳပ္ေနွာင္ထား႐ွိျခင္း ဒါေတြဟာ ဘာေတြမ်ားလဲလုိ ့ ေမးခ်င္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ဓါက္ပံုတြဲ႐က
ုိ ္ယံုနင
ွ ့္ ေျပာင္းလဲျပီလုိ ့မေျပာနုင
ိ ္ေၾကာင္း၊
တကယ္ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေျပာင္းလဲလုိ ့ရေၾကာင္း၊ ဒီလုိအျပဳအမူေတြကုိ အေသအခ်ာဆန္းစစ္ဖို႕လိုေၾကာင္း ၊ အမ်ားေအာ္လုိ ့ လိက
ု ္ျပီးေျပာင္းလဲျပီလုိ ့
မေအာ္သင့္ေၾကာင္း ၊ ၈၈ တုန္းက အမ်ားက ဒီမက
ို ေရစီေအာ္လုိ ့ လိုက္ျပီး ဘာမွနး္ မသိေအာ္ခဲ့ၾက သူေတြကို အမွတရ
္ ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ နုင
ိ ္ငံေရးဆုတ
ိ ာ
ယိမး္ ကေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစခ်င္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲေနပါျပီေျပာေနၾကသူမ်ားကို သတိေပးခ်င္ပါတယ္။
အေျခခံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေကာ္မရွင္ဥပေဒ မ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာခဲ့ပါသလား။ လြတလ
္ ပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္၊ လြတလ
္ ပ္စြာေရးသားခြင့္ရွိေနပါျပီလား။
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္း သားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္မႈရၾကပါရဲ႕လား။ ျမဳိ႕နယ္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို လက္ခသ
ံ ည္ျဖစ္ေစ လက္မခံ သည္ျဖစ္ေစ
အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုမွာပါသည့္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါသလား။
အလုပ္သမားေတြရဲ႕နစ္နာခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိင
ု ္ မည့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိပါသလား။
ၾကံ့ခိုငေ
္ ရးပါ တီရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီးကန္႕ ကြက္ႏိုင္ပါသလား။
မီးမွန္မွနမ
္ ရရွတ
ိ ာကိုေျပာႏိုင္ပါ သလား။
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပ္ေနတာေတြကို ဘာေျပာ ႏိုင္ပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္ၾကည္ တို႕ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဘာမ်ားေျပာင္းလဲ လို႕သိသာထင္ ရွားတဲ့ကိစမ
ၥ ်ားကဘာမ်ား လဲ။
အေပၚယံလပ
ု ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလို႕ျမင္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္မျဖစ္မေန ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ ရမည့္ႏိုငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိစက
ၥ ို ၎တို႔က လုပ္ေဆာင္လို႕ လြတရ
္ မည့္ကိနး္ ဆိုကေ
္ အာင္

လႊတ္ေတာ္မွာတခဲနက္ ေထာက္ခံခင
ို ္းတာကေရာ သံသယမရွိၾကဘူးလား။
ဒီလိုျဖစ္စဥ္နဲ႔ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္သြားတဲ့ ေထာင္ဥပေဒ မ်ားကိစၥ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ဥပေဒမ်ားကို ႐ုပ္သိမး္ ေပးေရးကိစေ
ၥ တြမွာ ဘာ့ေၾကာင္က
့ န္႕ကြကခ
္ ဲ့ ၾကပါသလဲ။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ကစ
ိ ၥကေရာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားပါသလဲ။
လႊတ္ေတာ္မွာအဆိုေတြေမးသူေတြကို ေျပာင္းလဲပါျပီဆုိျပီးေျပာေနသူေတြ ေသခ်ာေလ့လာ ဖို႕လို ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာေရာလြတလ
္ ပ္စြာလုပႏ
္ ိုင္မႈရွိၾကပါ
သလား။ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစာမွာေတာင္ လႊတေ
္ တာ္မွာ ေျပာဆို ခ်က္မ်ားေဖာ္ျပတာေတာင္ကန္ ့သတ္မႈေတြ႐ေ
ွိ နတာေတြ ရ
့ မွာျဖစ္သလုိ
တိုငး္ ရင္းသားေဒသေတြမွာ တပ္ေတြအား လံုးအရင္ း ခ်ျပီး တိင
ု ္ရင္းသား လက္နက္ကုိငေ
္ တြကုိ ဖိအားေပးေနတဲ့ ကိစရ
ၥ ပ္ေတြကုိ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားကဘယ္ေလာက္မ်ား ေျပာနုိင္ၾကပါသလဲ။
ဒီေနရာ တစ္ခေ
ု ျပာပါရေစ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားကုိ ခပ္႐ုိငး္ ႐ိုင္းေျပာရရင္ လက္႐ွိ အစိုးရက ဂ႐ု ေတာင္ မစိုက္ပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ မိန္ ့ခြနး္ ေျပာတာကုိ
ဟုတ္တယ္၊ ေထာက္ခတ
ံ ယ္၊ ၾကိဳဆုတ
ိ ယ္လို႕ေျပာသံ ၾကားရေတာ့ ၈၈ ခုနွစ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ မိန္ ့ခြနး္ ကုိ သတိရမိပါရဲ ့။ ျပည္ပကျပန္လာဖို ့ ဖိတေ
္ ခၚသည္
့ကိစၥအေၾကာင္း ေျပာရမည္ဆုိရင္ သတိၾကီးစြာထားဖုိ ့လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင္လ
့ ည္းဆိေ
ု တာ့
(၁) နုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားမ်ား စြာကို ဆက္လက္၍အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း။
(၂) ၂၀၀၈ ဖြဲ စ
့ ည္းပံုကုိ ဒူးေထာက္မွာလား။
(၃) ေက ာ္မ႐ွင္ ဥပေဒေအာက္မွာ ပါတီေထာင္ၾကမွာလား။
ဒီလန
ုိ ိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္

ဒူးေထာက္ၾကမွာလား။ ဘယ္လုိလပ
ႈ ္႐ွားၾကမွာလဲ။ ဒါဟာနိုင္ငေ
ံ ရး ျပသနာေတြပါပဲ။ လူ ့အခြင့္အေရးမ႐ွိ ၊

လုပခ
္ ်င္လုိ ့ လုပ္တာမဟုတ္ပါလုိ ့ပဲျမင္ပါတယ္။ သူတုိ ့ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဦးေအာင္ၾကည္တို႕ေတြ႔ဆံျုခင္း၊ မီဒီ
ယာအခ်ဳိ႕က႑မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပည္ပဖိတ္ေခၚျခင္း၊ တိုငး္ ရင္းသားမ်ားကို ျငိမး္ ခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚျခင္းေတြဟာ အာစီယံအ
လွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္ေရးၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားဟုျမင္ရပါသည္။
ဒါကုိ သတိၾကီးစြာၾကည့္ျမင္ဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဂ်ာနယ္ ၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ၊
လူ႕အခြင့္အေရး အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရး သားျခင္းမ႐ွိၾကပါ။ လူထုအား အသိပညာေပးမျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီကသ
ို ြားမယ္ဆိုတာဘယ္လိုယံုၾကည္ၾကမလဲ။
အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အျမင္က တေျဖးတေျဖးနဲ႕ ကမာၻ႕အလယ္၀င္ဆ့ံေအာင္ေျခလွမ္းလာျခင္း ကိေ
ု တြ႕ ရွိရမွာပါ။
၁) ေဒၚစုႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္ၾကည္တို႕ေတြ႕ဆံုျပီး ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုမႈမရွိျခင္း ( ဒီစာေရးခ်ိန္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ထိ)
၂) NLD ပါတီအားတရား၀င္အသိအမွတမ
္ ျပဳဘဲ ေမွ်ာထားျခင္း။
၃) Media မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ႏွငေ
့္ ရးသားေဖာ္ျပခြင့္ျပဳျခင္း။
၄) တိုင္းရင္းသားလက္ႏွကက
္ ိုင္မ်ားအားဖဲ့ျပီးေသြးေဆာင္ျခင္း။ ( ဥပမာ- “၀” UWSA ႏွင့္ မိုငး္ လားအဖြဲ႕အားအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲျခင္း)
၅) ညီညြတ္ေသာတိင
ု ္းရင္းသားေကာင္စီ (UNSC) ၏ႏိုင္ငေ
ံ ရး၊ စစ္ေရးထိုးႏွက္ခ်က္အားလန္႕လာျခင္း။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအား
တစ္ဖြဲ႕ျခင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလိခ
ု ်င္ရင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ေျပာဆိုျခင္း။
၆) ႏိင
ု ္ငံတကာဖိအားမ်ားေလ်ာ့က်ေစရန္ အျမင္ေကာင္းေအာင္ျပဳလုပခ
္ ်က္မ်ားကိသ
ု ာလုပေ
္ ဆာင္ျခင္း။
၇) ျပည္ပေရာက္သူမ်ားၾကားကြဲသြားေအာင္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ျပန္လာရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ဒါမွသာ lobby လုပ္ေန သူမ်ား ရာဇ၀တ္ခံုရးံု ကိစၥ
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကစ
ိ ၥမ်ား အားနည္းသြားေစျခင္း။
၈) EU မွ စီးပြားေရးလုပသ
္ ူမ်ား EU အခ်င္းခ်င္းၾကားအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚေအာင္ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ား ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟုျမင္ပါသည္။
အထက္ပါႏိင
ု ္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆုိငရ
္ ာ ဖိႏွိပ္မမ
ႈ ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုငရ
္ န္အတြက္
၁။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္၏ အဓိပၸါယ္ နွစ္ခြထြကေ
္ စေသာအခ်က္မ်ား၊ တစ္ဘက္သတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။

၂။ အေျခခံဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပတ
ံု ြင္ လည္း ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား ေလ့လာသံးု သပ္ေပးရန္လုိအပ္သည္။
၃။ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒ ပုဒမ
္ (၅) ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုငရ
္ န္ လိုအပ္သည္။
၄။ ျမဳိ ့နယ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္မည့္ ဥပေဒ လြတေ
္ တာ္မွ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
၄င္းဥေဒသည္ အေျခခံဖဲြ ့စည္းပံုပါဥပေဒမ်ားနွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိကန႔္ကြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလႈပရ
္ ွားေတာင္းဆိုရင္း
ရဲေဘာ္တို႕ဟာလက္ရွိႏိုင္ငေ
ံ ရး တိုင္းျပည္အေျခအေနအားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ ၾကဖို႕လိုပါလိမမ
့္ ယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕လြတလ
္ ဲ ဒီခရီးကမျပီးဆံုးေသးပါ။ လုပ္စရာအမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ရဲေဘာ္တို႕ကို အၾကံ ျပဳခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားသိသင္သ
့ ိထိုကတ
္ ဲ့
ႏိုင္ငေ
ံ ရးသံုးသပ္ခ်က္မ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ ၍ ျပည္သမ
ူ ်ားအား လူ႕အ ခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ပတ္သက္ေသာစာစဥ္မ်ား ထုတ္ျပန္ဖို႕လိုပါလိမ့္မည္။
တစ္ျမိဳ႕နယ္ခ်င္းအလိက
ု ္ျပဳလုပသ
္ င့္ပါသည္။ ရန္ကုနတ
္ ္ိုင္းျမိဳ႕နယ္တစ္ခခ
ု ်င္းစီရွိႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားစာရင္း၊ လိပ္စာမ်ားျပဳစု၍ စုေဆာင္းထားသင့္ပါသည္။
တစ္ခ်ိန္မွာ အက်ဳိးရွိပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငေ
ံ ရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့၊ သမိုငး္ နဲ႕ပတ္သက္တဲ့သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ဖို႕အစပ်ဳိးသင့္ပါတယ္။ စာအုပ္စာတန္းမ်ား ၁၉၉၀ အတြင္းထုတ္ခဲ့ေသာ
ႏိုင္ငေ
ံ ရးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားစုေဆာင္းထားသင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခက
ု အစိုးရလုပ္ကြက္ တို႕ကိုမ်က္ေျခမျပတ္ေစာင္ၾကည့္ျပီးေ၀ဖန္သင့္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအားစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းျပီး Civil Society ေတြ၊ Institute
ေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါမည္။ ပါတီေတြမ်ားေတာ့ အဲဒီလိုင္းကိုမယူပါနဲ႕ လူမႈအေျချပဳလုပ္ငန္း ေတြလုပ္ႏိုငေ
္ အာင္ၾကိဳးစားပါ။
ဒီေန႕လူငယ္ေတြဟာ အတိတက
္ ိုသိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ သိေအာင္လဲ သိတဲ့လေ
ူ တြက ျမွင့္တင္ေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ရိုးသားသူမ်ားကိုရွာေဖြစုေဆာင္းပါ။
စိတဓ
္ ါတ္ရသ
ွိ ူမ်ား ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ။
အခက္အခဲကိုၾကံ့ၾကံ့ခရ
ံ င္ဆင
ို ္ေက်ာ္လႊားႏုိင္သေ
ူ တြျဖစ္ၾကပါေစ။
ယံုၾကည္စြာျဖင့္
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား
( …….. ) အက်ဥ္းေထာင္
စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၁
မွ/ တဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ကြနယ
္ က္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ
ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁
မွတခ
္ ်က္။

။ ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအၾကံျပဳေဆြးေႏြးသည့္ထတ
ု ္ျပန္ခ်က္အား အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၁ ရက္မသ
ွ ာ

တစ္ဆင့္ထတ
ု ္ျပန္ႏင
ို ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
http://moemaka.com/

ဆႏၵျပ အီရတ္ စစ္ျပန္ အတြငး္ လူနာ အျဖစ္ ေဆးရံု တင္ထားရ ေသာေၾကာင့္ ကာလီဖးို နီးယား မွာ အံုၾကြမႈ ေတြ စျဖစ္
by FNG on October 29, 2011
Dem not Spectator Sport

8
1
မဲေပးပါ
အဂၤါ ေန ့ည က ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ အုခ္လန္ ၿမိဳ ့ ဆႏၵျပ ပြဲ ရဲတပ္ဖြဲ ့ က
မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ား၊ ပဲေစ့ ေသနတ္ မ်ား ၊ မီးေလာင္ဗံုးမ်ား ပစ္ေဖာက္ လူစု ခြဲ ခဲ့ မႈ ေၾကာင့္
အီရတ္ စစ္ျပန္ ကမ္းတပ္ တပ္သား စေကာ့ အိုလ္ ဆင္ မွာ ဦး ေခါင္းတြင္
ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ စြာ ရရွိ ၿပီး အုခန္ လန္ ေဆးရံု တြင္ တက္ေရာက္ ကုသခံ ေန ရ ရာ မွ ဆႏၵ
ျပ သူမ်ား အပါ အ၀င္ ကာလီဖိုး နီးယား ျပည္သူ မ်ား ၏ ေဒါသ အိုး ေပါက္ကြဲ ခဲ့ ရသည္။
ဦးေခါင္း တြင္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိ သည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္ ရွိ တပ္ၾကပ္ စေကာ့
အိုလ္ ဆင္ သည္ အႏၱရာယ္ မ်ားျပား လွသည့္ အီရတ္ စစ္ ေျမျပင္ သို ့ႏွစခ
္ ါ စစ္ထက
ြ ္ ခဲ့ ေသာ္
လည္း ေဘးမသီရန္ မခပဲ အိမ္သို ့ ့ျပန္ေရာက္ ရွလ
ိ ာခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးသိရသည့္ သတင္း မ်ား အရ စေကာ့ အိုလ္ဆင္ သည္ ဦးေခါင္း ဒဏ္ရာရမႈ
ကို ခြဲ စိတ္ ၿပီး ေနာက္ စကား ေျပာ ႏိုင္ ျခင္း မရွိ ဟု CNN သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။
၎သည္ အဂၤါ ေန ့ ညေန က ေဘးဧရိယာ ရွိ နည္းပညာ ကုမၸဏီ တစ္ခု တြင္ အလုပ္ လုပ္
ေနရာ မွ ညေန ေျခာက္ နာ ရီ အခ်ိန္ တြင္ ဆႏၵ ျပ လမ္းေလွ်ာက္ ရ စု ရပ္ City Hall သို ့
ေရာက္ ရွိ လာကာ ဆႏၵျပသူ မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ထိုေန ့ညက ရဲတပ္ဖြဲ ့ က အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳ ခြဲ ခဲ့ မႈ ေၾကာင့္ ထိခက
ို ္ ဒဏ္ရာ သူ ေျခာက္ဆယ္ ခန္ ့
ရွိ ၿပီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ ရသည္။
တင္နက္ဆီ ျပည္နယ္ နက္ရွဗီလး္ ၿမိဳ ့ တြင္ လည္း အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္ႏွငး္ ေရး ရဲ က ဆႏၵ
ျပ သူမ်ား ကို အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲ ဖမ္းဆီး ခဲ့ သည္။
ဗုဒဟ
ၶ ူး ေန တ
့ ြင္ ဆႏၵ ျပ သူမ်ား က လူ ျပန္ စု ခဲ့ ၾကၿပီး ကာလီဖိုးနီး ယား ျပည္နယ္ အႏွံ Occupy
လႈပရ
္ ွား မႈ မ်ား ကို လႈံေဆာ္ရန္ တိက
ု ္တြနး္ ခဲ့ ၾကသည္။
ဆႏၵျပ သူမ်ား အား အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွငး္ လူစု ခြဲခဲ့ မႈ ေၾကာင့္ အုခ္လန္ ရဲတပ္ဖြဲ ့ သာ မက
ကာလီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ အစိးု ရ ႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ အကို ပါ ေမးခြန္း ထုတ္ မႈ မ်ား
ကန္ က
့ ြက္ ေ၀ဖန္ မႈ မ်ား ႀကံဳ ေနရသည္။
အုခ္လန္ ၿမိဳ ့ ရဲတပ္ ဖြြဲ ့ ရဲခ်ဳပ္ က မူ စေကာ့ အိုလ္ဆင္ ကို လာေရာက္ ၾကည့္ ရႈ အားေပးမႈ
ျပဳခဲ့ သည္။
ကာလီ ဖိုးနီးယား တစ္ျပည္နယ္ လံုး ရွိ ၿမိဳ ့ အသီးသီး တြင္ မနက္ျဖန္ စေန ေန ့ ဥ္ အျမတ္ႀကီး
စား ေလာဘေဇာ တိုက္ သည့္ အရင္း ရွင္ စနစ္ ကို ဆန္ ့က်င္ ရန္ အတြက္ ခ်ီတက္ ဆႏၵ ျပၾက
ရန္ ႏႈးိ ေဆာ္ထား သည္။
ယေန ့ည အုခ္ လန္ ႏွင့္ ဆန္ဖရန္ စစၥကို ရွိ ဆႏၵ ျပ သူမ်ား က We are the Scott Olsen ဟု
ဟစ္ေၾကြး ကာ သူ ၏ ဓာတ္ပံု မ်ား ကိင
ု ္ေဆာင္ ၿပီး စုေ၀း ခဲ့ ၾကသည္။
http://freedomnewsgroup.com
တပ္မေတာ္က ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြကုိ ကူညီဖုိ႔ ဘုရင္ႀကီး မိန္႔မွာ
Posted by admin on October 29, 2011 0 Comment

ေရႀကီးအၿပီး ထုိငး္ လူမ်ဳိးေတြသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘုရင္နဘ
ဲ႔ ုရင္မႀကီးတုက
ိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလူ ေတြကို အေကာင္းဆုံးကူညီၾကဖုိ႔
တပ္မေတာ္ကုိ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ လုိ႔ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖရာယုသ္ က်န္းအုိခ်ားက မေန႔က ေျပာပါတယ္။
ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြေနဖုိ႔ ေပးထားတဲ့ ေလတပ္အေဆာက္အဦးေတြဆက
ီ ုိ သြားေရာက္လည္ပတ္စစ္ေဆးစဥ္မွာ ေျပာ ဆုိတာမွာ တပ္မေတာ္က သူတုိ႔ကုိ ကူညီဖုိ႔
ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္ထားမွာမဟုတဘ
္ ူးဆိုတာ ယုံၾကည္ဖုိ႔ ဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ျပည္ သူေတြကုိ ပန္ၾကားပါတယ္။ စိတဓ
္ ါတ္ၾကံ႔ခင
ုိ ္ၾကဖုိ႔ ျပည္သူေတြကုိ
ေတာင္းဆုလ
ိ ုိက္ပါတယ္။
ႏြန္ထာဘူရီမွာေနသူအကုန္လးုံ နီးပါးေလာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕က သူတုိ႔အိမ္ေတြ အေဖာက္ခံရမွာ၊ သူခးုိ ခုိးခံရမွာစုးိ ၿပီး ဆက္ေန ေနပါတယ္။
တပ္မေတာ္က ေနာက္ထပ္ စစ္သည္ ၅၀,၀၀၀နဲ႔ ကားစီးေရ ၁,၀၀၀ ထပ္ ျဖန္႔ထားပါ တယ္။ ေရတပ္က ေလွအစီး ၂၅၁၀၊ကုနတ
္ င္သေဘၤာ ၁၀ စီးနဲ႔
ေလွအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔အတူ ၾကည္းတပ္က ေနာက္ထပ္ ထရပ္ကား ၁၇၈ စီး၊ ဘူဒုိဇာ ၁၈ စီး၊ ေရကားအစီး၂၀၊ ကြငး္ ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ေရးအဖဲြ႔ ၅ ဖဲြ႔နဲ႔
ေနာက္တဲြပါတဲ့ထရပ္ကား ၁၂ စီး အသင့လ
္ ုပ္ထားပါတယ္။ ေဆးအဖဲြ႔ ၈ ဖဲြ႔၊ အၾကံေပးေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္တဲ့အဖဲြ႔ ၈ဖဲြ႔နဲ႔ ေလယာဥ္ ၃စင္းလည္း ရွိပါေသး တယ္။
စစ္တပ္က ေရက်သြားၿပီျဖစ္တဲ့ နခုန္ဆ၀မ္မွာ ျပန္လည္ထိနး္ သိမး္ ေရးလုပင
္ န္းေတြစလုပ္ေနပါတယ္လုိ႔ ဖရာယုသ္ က ေျပာပါတယ္။ ကာကြယ္တား ဆီးေရး၊
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးနဲ႔ျပန္လည္ထိနး္ သိမး္ ေရးစတဲ့ အဆင့္ ၄ ဆင့္ပါတဲ့ လက္ေတြ႔ေဆာက္ရြက္ မႈစမ
ီ ံကိနး္ ကုိ သူက ရွင္းလင္းေျပာျပေနပါတယ္။
ရာဇ၀တ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္မွာပဲ တဖက္က ေရေဘးတားဆီးကာကြယ္ေရးေတြမွာ ကူညီၾက ဖုိ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက ရဲေတြကုိ
တာ၀န္ေပးထားတယ္လုိ႔ ယာယီရဲခ်ဳပ္ ဖရီး၀မ္ဒါမာဖုန္က ေျပာပါတယ္။ ေရတံခါး ေတြနဲ႔ အတားအဆီးေတြ ကို ေဒါသထြက္ေနတဲ့ရြာသားေတြက
မဖ်က္ဆီးႏုိင္ေအာင္ ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ဆမြတ္ ဖရားခန္က ေဒသခံရဲေတြကုိ အမိန္႔ေပးထားတယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။
ေအာက္တုိဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၁ (The Nation)
ၿငိမ္းေစေသာၿငိမ္း (ဂါမဏိ)
Posted by admin on October 29, 2011 0 Comment
ကမၻာ့စးီ ပြားပ်က္ကပ္နဲ႔ ပုန္ကန္ထႂကြမႈ
သမိင
ု ္းမွာ အျပင္းထန္ဆးံု ကမၻာ့စးီ ပြားပ်က္ကပ္ဟာ ၁၉၂၉ ခုမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငက
ံ စၿပီး တကမၻာလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ ပါတယ္။ ဒီစီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးရဲ႕ အက်ဳိး
ဆက္ကေတာ့ အားလံးု သိၾကတဲ့အတိုင္း ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာစံ လယ္သမား သူပုန္ႀကီး ၁၉၃၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ ေန႔မွာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးလဲ
၁၉၃၀ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ေပၚလာ ခဲ့ပါတယ္။
အဂၤလိပ္ကလ
ို ိုနီအစိုးရဟာ ဆရာစံတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကင
ို ္ ေတာ္လန
ွ ္ေရးကို မႏိင
ု ္တဲ့အတြက္ အိႏၵိယကေန တပ္မ ႏွစခ
္ ု ေခၚသြငး္ ၿပီး တိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ
မီးက်ဳိး ေမာင္းပ်က္နဲ႔ ဒုတ္ဓားလွံေတြပဲရတ
ွိ ဲ့ အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႔အား ကိးု စစ္ပညာမဲ့လယ္သမားေတြကို ေခတ္မီၿဗိတိသွ်တပ္ အင္အား တေသာင္းသံုးၿပီး ႏွစႏ
္ ွစ္ေက်ာ္
တိက
ု ္ယူရပါ တယ္။ အဂၤလိပ္ အစိးု ရဟာ ဗမာ မြန္ ကရင္ ရွမ္း ပအိုဝး္ ဓႏု ပေလာင္ လယ္သမားသူပန
ု ္ေတြကို တရား႐ံုးမတင္ဘဲ ပစ္ သတ္ ေခါင္းျဖတ္ၿပီး
လမ္းေပၚျပထားတာမ်ဳိး ရက္ရက္စက္စက္လပ
ု ္ခဲ့သလို ေတာ္လွနေ
္ ရးသမား ၃၀၂ ေယာက္ကလ
ို ဲ တရား႐ံးု တင္ ႀကိဳးေပးသတ္၊ ၈၈၀ ကို အန္ဒါမန္ကၽြနး္ ပို႔၊
လယ္သမားသူပုန္ ၇၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ တိုကပ
္ ြဲေတြအတြင္း က်ဆံုးတဲသ
့ ူပုန္ေတြ၊
အသတ္ခရ
ံ တဲ့ရြာသားေတြေပါင္းလုိကရ
္ င္ တေသာင္းေက်ာ္မယ္လို႔ ခန္႔မန
ွ ္းၾကပါတယ္။
ဆရာစံသူပုန္ ၿပိဳကြဲသြားေပမဲ့ ပြဲကၿပီးမသြားပါဘူး။ သာမန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးကပ္ေတြဟာ တႏွစ္-ႏွစ္ႏစ
ွ ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ တတ္ေပမဲ့ ၁၉၂၉ ခု
ကမၻာ့စးီ ပြားပ်က္ကပ္ႀကီးဟာ ၁၉၃၉ အခုအထိ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၃၉ ခုက်မွ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေၾကာင့္ အရင္းရွငႏ
္ ိုင္ငံႀကီးေတြဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ကေန
ထြကေ
္ ပါက္ရသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္လက္နက္ေတြ စစ္ ပစၥည္းေတြ စစ္ရိကၡာေတြ ထုတ္လပ
ု ္ ေရာင္းခ်ၿပီး ရပ္ထားတဲ့စက္႐ံုအလုပ႐
္ ံုေတြ ျပန္လည္ပတ္၊
စီးပြားျပန္တက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သိတဲ့အတိုင္း စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သြားတဲ့ႏိုင္ငေ
ံ တြဟာ ဖြတဖ
္ ြတ္ေၾကသြားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ လယ္သမားသူပုန္ ၿပိဳသြားေပမဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အလုပ္ သမားလႈပရ
္ ွားမႈေတြေပၚလာတာ၊
ေနာက္ဆံုးမွာ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဘီအိုင္ေအလက္နက္ကင
ို ္ေတာ္လွန္ေရးအထိ ႀကီးထြားလာတာဟာ ဒီကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။
တနည္းေျပာရရင္ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီး ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို လက္နက္ကိုငန
္ ည္းနဲ႔ေရာ လက္နက္မဲ့နည္းနဲ႔ပါ
ဆင္ႏႊဲ ေစဖို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္အားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္လဲေအာင္ျမင္ေစခဲ့ပါတယ္။
ဒီလတ
ို ိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ကိလ
ု ိုနီအစိုးရဟာ ခြဲေရးတြဲေရးျပႆနာ၊ ၁၉၃၅ ခု ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတိန
ု႔ ဲ႔ ေခၽြးသိပ္ လမ္းလႊဲတာေတြ လုပ္ခဲ့ေပမဲ့
ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွနေ
္ ရးသမားေတြဟာ လံုးဝလြတလ
္ ပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကိဘ
ု ဲ တည္တ
့ ည့္မတ္မတ္ေလွ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ပမွာ
စစ္ပညာသြားသင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား ၃၀ ဟာ ဗမာျပည္ထဲကို လူ ၂၀၀ နဲ႔ ျပန္ဝင္ခဲ့ၿပီး ဘီအိုင္ေအဖ်က္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အင္အား ၁၀၀၀၀၊ ဖက္ဆစ္ ေတာ္
လွနေ
္ ရးမွာ အင္အား ၃၀၀၀၀ အထိရသ
ွိ ြားခဲ့ပါတယ္။

xxx
၁၉၇၃ ခုမွာ အာရပ္ႏိုင္ငေ
ံ တြေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေရနံေစ်းေတြ ျမႇငလ
့္ ိုက္သလို အေမရိကန္ႏိုင္ငက
ံ ို ဗီယက္နမ္စစ္ဆတ
ို ဲ့ ဖြတ္တက္မႈေၾကာင့္
ကမၻာ့စးီ ပြားေရးက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးကပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၇၄ အလုပသ
္ မား အေရးေတာ္ပံု၊ ဦးသန္စ
႔ ်ာပနအေရးေတာ္ပံု၊ ၁၉၇၅
ေရႊတိဂံုအေရးေတာ္ပံု၊ ၁၉၇၆ မႈိငး္ ရာျပည့္အေရးေတာ္ပေ
ံု တြ ေပါက္ကြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးကပ္ဟာ ၁၉၂၉ လိုမျပင္းထန္လွဘဲ ကာလအားျဖင္လ
့ ဲ ၂ ႏွစ္ -၃
ႏွစ္ေလာက္ဘဲ ၾကာ ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၆-၈၇ ဘ႑ာေရးကပ္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္က ၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပက
ံု ို ေမြးဖြားေပးလိုကသ
္ လို တ႐ုတ္ျပည္က ၁၉၈၉ တိန္အန္မင္အေရးေတာ္ပံု၊
ဆိုဗယ
ီ က္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ ဒီမက
ုိ ေရစီအေရးေတာ္ပေ
ံု တြအထိ ေပၚထြက္ေစခဲ့ပါ တယ္။ ဒီကပ္ကလဲ ၁၉၂၉ ကပ္ေလာက္ ျပင္းထန္လွတာ မဟုတ္ပါဘူး။
xxx
၁၉၂၉ ခုေနာက္ပိုငး္ ကမၻာ့အႀကီးဆံးု စီးပြားေရးကပ္ႀကီးဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ စခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ မွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ပါ တယ္။ ဒီကေန႔ ၂၀၁၁ ခုအထိ
နာလံမထူေသးပါဘူး။ ဒီတခါေတာ့ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံမွာ ဆရာစံလို လယ္သမားသူပန
ု ္ ျဖစ္မ လာေပမဲ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွနေ
္ ရး ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္
၂၀၁၀ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔) မွာ ကရင္၊ ၂၀၁၁ ခု မတ္လ ၁၃ ရက္မွာ ရွမ္း၊ ၂၀၁၁ ခု ဇြန္လ ၉ ရက္မွာ ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕
ပုနက
္ န္ထႂကြ မႈေတြ ေပါက္ကြဲလာပါတယ္။ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈရဲ႕အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၿငိမး္ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕စားက်က္ေတြကို မ်က္ေစာင္း ထိုး စားမာန္ခုတလ
္ ာတာကို
မခံမရပ္ႏိုငေ
္ တာ့ဘဲ အခုလိုပန
ု ္ကန္ဆူပြကလ
္ ာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတင
ို ္းရင္းသားၿငိမ္းအဖြဲ႔ ေတြမွာ ေဒသခံတင
ုိ ္းရင္းသားလယ္သမားေတြ
အမ်ားဆံုးပါဝင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ “၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး လယ္သ မားသူပုန္” လိလ
ု႔ ဲ ေခၚလိရ
ု႔ ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီတုိင္းရင္းသားၿငိမး္ လယ္သမားသူပုန္ေတြဟာ ၁၉၃၀ တံးု ကလို ဓားလွံဒးူ ေလး မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ေသနတ္ ေတြနဲ႔ မဟုတပ
္ ါဘူး။
ေခတ္မီေမာင္းျပန္လက္နက္ငယ္ လက္နက္ႀကီးေတြ ေလယာဥ္ပစ္ဒးံု ေတြ အေဝးပစ္ဒးံု ေတြ လက္နက္စက္ ႐ံုေတြ ဆက္သြယေ
္ ရးစက္ေတြ အင္တာနက္ေတြ
မီဒယ
ီ ာအဆက္အသြယ္ေတြ ႏိင
ု ္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာျပည္သားအ ဆက္အသြယ္ အပံ့အပိုးေတြ ေကာင္းေကာင္းရွိေနပါၿပီ။ ေခတ္မီစစ္ပညာ
ေခတ္မီစစ္စည္းကမ္းကိလ
ု ဲ အဂၤလိပန
္ ည္း၊ အ ေမရိကန္နည္း၊ ဂ်ပန္နည္း၊ တ႐ုတ္နည္း သင္ၾကားေလ့က်င္ထ
့ ားၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္းအိုင္မႏၱာန္ လက္ဖြဲ႔အ
ေဆာင္ေတြ အားကိုးတုိကတ
္ ာ မဟုတေ
္ တာ့ပါဘူး။
တဖက္မွာေတာ့ ဒီကေန႔ နအဖ-ၾကံ႕ဖြတ္စစ္တပ္ဟာ အဂၤလိပ္ကလ
ို ိုနီအစိုးရလို ႏိုငင
္ ံျခားကေန တပ္ေတြေခၚသြင္းလို႔ မရ ရွာပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နအဖကဖတပ္ေတြဟာ တပ္မ တမကို လူ ၁၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ မနည္းမန္းမႈတ္ ေလထိုးေနရပါတယ္။ တပ္အင္အားေတြ တႏွစထ
္ က္တႏွစ္
ေလ်ာ့ေလ်ာ့လိုက္လာေနပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေရးဘက္မွာဆိုလဲ အဂၤလိပတ
္ ပ္ ေျခ ဖ်ားေတာင္မမီပါဘူး။ အေမရိကန္၊ ယိုးဒယားတိန
ု႔ ဲ႔ တုိက္ဖို႔ ရည္ရယ
ြ ္ၿပီး
ဝယ္ထားတဲ့ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ဆန္းေတြက လဲ ေဒသကၽြမ္း ေတာကၽြမ္းတဲ့ တိုငး္ ရင္းသားလယ္သမားေပ်ာက္က်ားေတြကို မၿဖိဳႏိုင္ပါဘူး။
တခ်ိနက
္ ေတာ့ ဗမာတပ္ေတြဟာ ေထာက္ပံ့ေရးမေကာင္းေပမဲ့ စိတဓ
္ ာတ္အားေကာင္းၿပီး အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုငလ
္ ွတဲ့ အတြက္ ျမက္စားတိက
ု ္ႏိုငတ
္ ယ္၊
ေက်ာက္ခဲစားတိက
ု ္ႏိုငတ
္ ယ္လို႔ ႂကြားခဲ့ေပမဲ့ ဒီကေန႔မွာေတာ့ အဲဒါဟာ လံးု ဝဒ႑ာရီ သက္သက္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ တပ္မေတာ္သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ
ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါနဲ႔မွမတူေအာင္ စိတ္ဓာတ္ညံ့ ခ်က္ ေထာက္ပံ့ေရးညံ့ခ်က္ေတြ ကမ္းကုန္ေနပါၿပီ။ စည္းေကာ္ေတြ (တပ္မေတာ္စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ)
ဘယ္လိုပဲ လက္ပူ တိက
ု ္ မန္းမႈတေ
္ ပမဲ့ တပ္ေနလဲမေပ်ာ္ စစ္တိုက္လဲမေတာ္ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအရ တကယ္ တပ္ ေဖ်ာက္မယ္ဆိုရင္
ေဘာ္ေဘာ္ေတြဟာ လံုးဝျပန္မလာတမ္းေပ်ာက္ကုန္မွာ၊ အိမ္ျပန္လစ္ကုန္ၾကမွာ ေသခ်ာေပါက္ပါဘဲ။
ဒါေၾကာင့္ နအကဖ ဟာ အဂၤလိပ္အစိုးရလုပ္ခဲ့သလို လွိမလ
့္ ံုးလွည့္လံုးေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ သူအမုနး္ ဆံုး အေၾကာက္ ဆံုး (ဝ) အဖြဲ႔ကို မလုပ္စဖူး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္လက္မတ
ွ ္ထးုိ ၿပီး သူက
႔ ိုလာမတိုက္ေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲတာ၊ ၿမိဳ႕ေပၚလူထု ေတြ အံုႂကြလာမွာကို ႀကိဳကာတဲ့အေနနဲ႔ တဖက္လွည့္
ေရာင္ျပေၾကညာခ်က္ေတြထတ
ု ္ ေရာင္ျပလုပ္ရပ္ေတြလုပတ
္ ာ၊ ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစမ
ံ ်ဳိး အနံ႔ေပးတာေတြ လုပ္လာပါတယ္။ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးနဲလ
႔ က္နက္လဲတယ္လို႔
ေၾကညာခံထားတဲ့ အဖြဲ႔ တဖြဲ႔က ေနာက္ထပ္တခါ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးနဲ႔လက္နက္လဲ ဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္တယ္ဆိုတဲ့ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ သတင္းေတြလဲ သတင္းစာထဲ
ေရွာက္ထည့္လိုက္ပါေသးတယ္။
တျခားတဖက္မွာလဲ ေပးေကၽြးထားတဲ့ တိင
ု ္းတပါးသားေတြ အကူအညီနဲ႔ ရွမး္ ျပည္အလယ္ေကာင္က SSA ေခါင္းေဆာင္ ပန္ဖွ ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငက
ံ ို
မူးယစ္ေဆးတင္သြငး္ သူ နံပတ္ ၁ ျဖစ္ေနၿပီဆတ
ို ာမ်ဳိး (သတင္းလႊငသ
့္ ူေတြဟာ ကေလးေက်ာင္း ျပန္တက္ၿပီး ပထဝီျပန္သင္ဖလ
ို႔ ိုေနပါၿပီ )၊ ေျမာက္ပိုငး္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုငး္ နယ္စပ္က ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြဟာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ ေရး တိဘက္အတိက
ု ္အခံေတြဆီ ေသနတ္ေတြ (ပစၥတို ၈ လက္ႀကီးမ်ားေတာင္ ဆိုပဲ)
ေရာင္းေပးေနတယ္ဆတ
ို ဲ့ သတင္း မ်ဳိး ထုတလ
္ ုပ္လႊငတ
့္ င္လာပါတယ္။
(ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ တိဘက္အတိုက္အခံေတြထဲမွာ အၾကမ္းဖက္လႈပရ
္ ွားမႈဆိုတာ တ႐ုတ္ သိမး္ ပိက
ု ္ခါစ လြနခ
္ ဲ့တဲ့ႏွစ္ ၅၀ ကပဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး
အခုအခ်ိန္မွာ ကိုယက
့္ ိုယ္ကမ
ို ီး႐ႈိ႕ အေသခံဆႏၵျပတာပဲ အဓိကလုပ္ေန ၾကပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ပစၥတေ
ို လာက္ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္မွာပဲ
ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းဝယ္လို႔ရပါတယ္၊ ဗမာျပည္ၿငိမ္းအဖြဲ႔ဆီက ဝယ္စရာမလိုပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္မယ့္လဆ
ူ ိုရင္လဲ ပစၥတို မဝယ္ပါဘူး။)

xxx
၁၉၃၀ ဆရာစံသူပုန္ က်ဆံုးသြားေပမဲ့ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေခတ္မီ ဘီအိုင္ေအသူပန
ု ္ ေၾကာင့္
လြတလ
္ ပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အႏွစ္ ၈၀ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုအခ်ိန္မွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၿငိမး္ သူပုန္ကေတာ့ ဘယ္လိုမွမက်ဆံုးႏိုင္ဘဲ
ၿငိမ္းမဟုတတ
္ ဲ့ တိုငး္ ရင္းသားသူပုန္ေတြနဲ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ဧရာမပစ္ကူေပး မီးထိုးေပးေနပါတယ္။
ဗမာျပည္ထူးျခားခ်က္အရ ၿမိဳ႕ျပလူထု တိုက္ပြဲကေန ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို မတြန္းႏိင
ု ္ေသးခ်ိန္မွာ ေခတ္မီၿငိမး္ သူပုန္ေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လုပင
္ န္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ အခ်က္အျခာတြန္းအားႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဓိကဝန္းရံေပးေနတဲ့အင္အားႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ
မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆႏၵရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပံုမွာ ဘယ္လက္သးီ နဲ႔ ညာလက္သးီ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ ၁၉၂၉ ကမၻာ့စးီ ပြားပ်က္ကပ္ႀကီးထဲက ဘယ္လမ
ို ွ႐ုန္းမထြကႏ
္ ိုင္ဘဲ ႏိုငင
္ ံေရးကပ္ စစ္ေရးကပ္ေတြ အထိ နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးသြားခဲ့သလို အခု
နအကဖ စစ္အစိုးရဟာလဲ စီးပြားေရးကေန ႏိင
ု ္ငံေရး စစ္ေရးကပ္ဆက
ို ္တဲ့အထိ ယိယ
ု ြင္းပ်က္သုဥး္ သြားမယ့္လမ္းေပၚ ေရာက္ေနပါၿပီ။ စီးပြားပ်က္ကပ္ရဲ႕
ေရွာင္လြဲမရတဲ့အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လက္နက္ ကိင
ု ္ေတာ္လန
ွ ္သူေတြ ၁၉၃၀-၁၉၄၁ မွာ ေပၚခဲ့သလို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ မွာလဲ မလြဲမေသြ ထပ္ေပၚလာျပန္ပါၿပီ။
တခ်ိနက
္ ဆရာစံရဲ႕ ဂဠံဳသူပန
ု ္ကို ဆရာႀကီးသခင္ကယ
ို ္ေတာ္မင
ႈိ ္းက “ဂဠံဳသရဏံ ဂစၦာမိၾကေပေရာ့” လို႔ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သလို ဒီကေန႔မွာလဲ “ၿငိမး္ ေစေသာၿငိမ္း” ေတြရဲ႕
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိက
ု ္ပြဲ” ကို အင္တိုက္အားတိုက္ ကူၾကပါစို႔။
ဂါမဏိ
ေျမပံုမ်ားနဲ႔ က်ေနာ္ (ၿငိမး္ ေဝ)
Posted by admin on October 29, 2011 0 Comment
က်ေနာ္ ငယ္စဥ္တုန္းက ပံဆ
ု ြဲ၀ါသနာ ပါခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပံုတူဆြဲတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္နဲ႔၀ါသနာတူခ်င္း ျဖစ္သည့္တင
ို ္ က်ေနာ့္ ကို မီေအာင္ဆြဲႏိုင္တသ
ဲ့ ူငယ္ခ်င္း
မရိွပါဘူး။ ပဥၥမတန္းကေန အထက္တန္းေရာက္တဲ့အထိ ပထ၀ီဘာသာအခ်ိန္က်လို ့ ေျမပံဆ
ု ြဲၾကရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက က်ေနာ့္ကပ
ို ဲ ေျမပံု
ဆြဲခိုငး္ တတ္ပါတယ္။ ေက်ာက္သင္ပုနး္ ႀကီးမွာ စာအုပ္ကိုၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္ဆြဲထားတဲ့ ေျမပံက
ု ိုမွ အတန္းထဲက ေက်ာင္းသားေတြက လိုကဆ
္ ြဲၾကရပါတယ္။
ဒီလင
ို ယ္စဥ္က ေျမပံေ
ု တြကဆ
ို ြဲတဲ့အခါ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ကမၻာ့ေျမပံုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာ့ေျမပံုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာေရာက္ရင္ ဘယ္လုိေကြ႔ရေကာက္ရမယ္၊
ဘယ္တိုက္ႀကီးေတြက ဘယ္လိုပပ
ံု န္းရိတ
ွ ယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ျမစ္ႀကီးေတြ၊ေတာင္တန္းေတြ၊ သဲကႏၱာရေတြ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြအထိ မွတ္မေ
ိ နခဲ့ပါတယ္။
အလြတ္ရေနခဲ့ပါတယ္။ ေျမပံုေတြထဲမွာ က်ေနာ္ စိတ
ိ ္အ၀င္စားဆံုး ကေတာ့ တြငး္ ထြကရ
္ တနာမ်ားတည္ရိွ ထြက္ရတ
ိွ ဲ့ ေနရာေတြကို ဆြဲရျပဳရတဲ့အခါ ေတာ္ေတာ့္ကို
စိတ၀
္ င္စားပါတယ္။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္တယ္။ ငါႀကီးလာရင္ အဲဒီေနရာေတြကို သြားျဖစ္ေအာင္သြားၾကည့္မယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္လည္း ေျမပံေ
ု တြရဲ႕
ဆြဲေဆာင္မႈေနာက္ကို က်ေနာ္ မလိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘယ္ရတနာတြငး္ ရိွတဲ့ ေနရာကိုမလ
ွ ည္း မသြားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။လက္လႈပ္ မွ ပါးစပ္လႈပရ
္ တဲ့ က်ေနာ္ဘ
့ ၀က
ရတနာတြင္းရိတ
ွ ဲ့ေဒသေတြဆီ သြားခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။
ႀကီးလာေတာ့ ေျမပံေ
ု တြထဲကတဆင့္ သိရတဲ့ ရတနာတြငး္ ေတြဆီ ေျခဦးမလွည့္ႏိုငေ
္ ပမယ့္ က်ေနာ့္ အိမ္ကေလးထဲမွာ ေျမပံုေတြ၀ယ္ၿပီး ခ်ိတ္ပါတယ္။
အလုပ္အားတဲ့အခါ အပမ္းေျဖတဲ့အေနနဲ ့ ေျမပံုကားခ်ပ္ေတြကခ
ို ်ၿပီး ၾကည့္တတ္ ပါ တယ္။ သားေတြသမီးေတြရလာေတာ့လည္း ေျမပံုကားခ်ပ္ေတြနဲ႔က်ေနာ္
မကင္းကြာခဲ့ပါဘူး။ ကိယ
ု ္တြင္မက သားသမီး ေတြကပ
ို ါ ေျမပံုကားခ်ပ္ေဘး သြားရပ္ခိုငး္ ၿပီး ေျမပံုထဲက သိသင့္ သိထက
ို ္တယ္ထင္တဲ့ အရာေတြကို မွတသ
္ ားေစပါ
တယ္။ တခါတေလ အလိက
ု ္ကန္းဆိုးမသိတတ္လြနး္ တဲ့ က်ေနာ့္အက်င့္ကို ဇနီးျဖစ္သက
ူ ျမည္တြန္ေတာက္တးီ ပါတယ္။ ေတာ့္ဖာသာ ေျမပံုေရာဂါထရင္ ထပါ၊
သားသမီးေတြကိုေတာ့ ေတာ္ရသ
ံု င့္ရံုပဲခင
ို ္းပါ၊ ဒီေလာက္ႀကီး မႏိွပစ
္ က္ပါနဲ႔…လို႔ ဆိမ
ု ွပဲ ကိယ
ု ့္အ ရိန
ွ ္ကို ကိယ
ု ္ျပန္ၿပီး ဘရိတ္အုပ္ရေတာ့တာေပါ့။
အခု…အသက္(၆၀) နီးလာၿပီ။ ဘ၀အက်ဳိးေပးမေကာင္းလို႔ မိသားစုနဲ႔ေ၀းၿပီး ခြဲေနရေပမယ့္ ေျမပံုေတြနဲ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီကေန႔အထိ ႏွစ္ပါးဂေဟ
ဆက္ထားတုန္းပါပဲ။ က်ေနာ္အလုပ္လပ
ု ္တဲ့ စာၾကည့္တိုကက
္ ေလးမွာ ေျမပံေ
ု တြခ်ိပထ
္ ားခဲ့ပါ တယ္။ က်ေနာ့္မိသားစုေလး ရိွေနတဲ့ေနရာကအစ
အေမရိကန္စစ္တပ္ေတြ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနတဲ့ အီရတ္ႏင
ို ္ငံ “ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕” အဆံုး ခဏခဏ လိုက္ၾကည့္ေနရတုန္းပါပဲ။
တေန႔ကေတာ့ ေျမပံုေတြအေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ ကဗ်ာတပုဒက
္ ို အမွတ္မထင္ က်ေနာ္ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒီကဗ်ာကို ဖတ္ ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္က ဖတ္ခဲ့ဖးူ တဲ့
ေနာက္ထပ္ကဗ်ာတပုဒက
္ ိုပါ ျပန္ၿပီးသတိရလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီကဗ်ာက လည္း ေျမပံုေတြအေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ကဗ်ာပါပဲ။ အလိုလမ
ို ွ ေျမပံုရးူ သြပသ
္ ူ က်ေနာ့္မွာ
ကဗ်ာေတြထဲက ေျမပံေ
ု တြအ ေၾကာင္း ဖတ္ရေတာ့ စိတလ
္ ႈပ္ရွားၿပီး အဲဒီကဗ်ာ ႏွစ္ပုဒစ
္ လံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကူးမွတထ
္ ားလိက
ု ္ပါတယ္။ ကဗ်ာေတြ ထဲက
ေျမပံုေတြကို စိတ္ကးူ နဲ႔ ပံုေဖၚၾကည့္ပါတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး အထပ္ထပ္အခါခါ စဥ္းစားပါတယ္။
က်ေနာ္ ေတြ႔ထားတဲ့ကဗ်ာေတြထက
ဲ ေျမပံုေတြဟာ က်ေနာ္ငယ္စဥ္ကတည္းက စြဲလန္းခဲ့ရတဲ့ ရတနာေျမေဒသေတြကို ညႊန္ျပတဲ့ ေျမပံုေတြလိုပဲ၊
လမ္းျပေျမပံေ
ု တြျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ လူေတြကို သုခနဲ႔ေတြ႔ေစမယ့္ေျမပံု ဒါမွမဟုတ္ ဒုကၡ နဲ႔ေတြ႔ ေစမယ့္ လမ္းျပေျမပံု…ဒီသေဘာပါပဲ။ တသက္လံုး ႏွစ္ (၅၀)
ေလာက္ ေျမပံုေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးလာခဲ့တဲ့က်ေနာ္ဟာ ကဗ်ာထဲမွာေတြ႔ရတဲ့ “ေျမပံု” ေတြကို ေတြ႔ကာမွပဲ အေတြးတခ်ဳိ႕ကြန္႔ျမဴးလင္းလက္လာပါတယ္။

ဒီေျမပံုအတိင
ု ္းဆိရ
ု င္
ကမ ၻာမွာ
စစ္ပြဲႏွစပ
္ ြဲ ၿပီးသြားတယ္
ငါတို႔ မၿပီးေသးဘူး။
“ စစ္ျဖစ္ေတာ့မွာလား ”
သတင္းေထာက္မ်ား ေမးေတာ့
“ဘယ္ႏိုင္ငန
ံ ဲ႔လဲ ”
ေဂ်ာ့ဂ်္ ဒဗလ်ဴဘုရွ္ ေျဖတယ္။
ငါတို႔ရဲ႕ ဟာသကလည္း ထို႔အတူ
ဘယ္အရာနဲ႔လဲ။
ဒီေျမပံုအတိင
ု ္းဆိရ
ု င္
အားလံုး ေသကုန္ေတာ့မွာပဲ။ ။
ဒါကေတာ့ ျမန္မာကဗ်ာဆရာေလး “စိုင္း၀င္းျမင့္” ရဲ႕ ကဗ်ာထဲက “ေျမပံု” ပါပဲ။ သူကေတာ့ ရွငး္ ပါတယ္။ သူက
႔ ဗ်ာ ထဲမွာ ပါတဲ့ “လမ္းျပ” ေျမပံဟ
ု ာ လူေတြကို
“ဒုကၡ” ေတြဆီ လမ္းညႊန္တဲ့ေျမပံု ျဖစ္ပါသတဲ့။
အမႊာေကာင္းကင္
မ်က္လံုးေတြထဲမွာ အမႊာေကာင္းကင္ႏွစခ
္ ု။
တခုက ကမ ၻာေျမရဲ႕အေပၚမွာ
ၾကယ္ေတြျပည့္ႏွက္
ဘုရားဖူးလမ္းညႊန္ေျမပံု
ေသခ်ာတိက်တဲ့လမ္း။
ေနာက္တခုက ေျမႀကီးေအာက္မွာ
နက္ေမွာင္ ေလးလံတဲ့ေကာင္းကင္
ရတနာေတြအျပည့္
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ေျမပံု
ေနာက္ဆံုး ေမွ်ာ္လင့္မႈ။
ဒီကဗ်ာကေတာ့ ခ်က္ကဗ်ာဆရာ “၀ပ္လ္ဒ္ မာရာ” ရဲ႕ကဗ်ာပါ။ ခ်က္နဲ႔ စလိဗ
ု က္ (၂)ႏူင
ိ ္ငံ ကတၱီပါ လမ္းမခြဲခင္တုနး္ က ၿပီးေတာ့ “ကတၱီပါေတာ္လန
ွ ္ေရး”

မေအာင္ျမင္ခင္တုနး္ က ေရးတဲ့ကဗ်ာပါ။ ခ်က္နဲ႔ စလိုဗက္လူမ်ဳိးေတြ မိေဒြးေတာ္ တပါ တီ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ကလြတေ
္ ျမာက္ဖို႔ ဘယ္လေ
ို ျမပံုမ်ဳိးကို
ေရြးၾကမလဲဆတ
ို ဲ့သေဘာ ေရးခဲ့တဲ့ကဗ်ာပါ။ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ မ်က္ေစ့ေရွ႕ေမွာက္မွာ အသံမျမည္ေအာင္ ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေအာင္၊ “သေကၤတ”
အဖြဲ႔ကဗ်ာပါ။ ခ်က္နဲ႔ စလိုဗက္ လူမ်ဳိးေတြဟာ ဘယ္လိုလမ္းျပေျမပံမ
ု ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသလဲ။ ဒီလူမ်ဳိးေတြ ေျမပံုအေ႐ြး မွန္လို႔
အာဏာ႐ွင္လမ္းေၾကာင္းေပၚကေနၿပီး ဒီမက
ို ေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ခ်ီတက္လာႏိုငခ
္ ဲ့ၾကတယ္။
ကဗ်ာႏွစပ
္ ုဒ္ထဲက “ေျမပံုသးံု ခ်ပ္” ကို ဖတ္ရေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ တဘ၀လံးု နဲ႔ယဥ
ွ ္ၿပီး ေျမပံေ
ု တြနဲ႔ ႐ူးသြပ္လာခဲတ
့ ဲ့ က်ေနာ္ဟာ အေတြးတခ်ဳိ႕လင္းလက္ၿပီး၊
ေအာ္…ငါဟာျဖင့္ ေျမပံုေတြ မေရမတြက္ႏိုငေ
္ အာင္ထိုင္ၾကည့္ေနခဲ့ဖးူ ေပမယ့္ “ေျမပံုေတြရဲ႕ တကယ့္သေဘာသဘာ၀” ကို မဆုပ္ကိုင္ႏင
ုိ ္ခဲ့ပါလားလို႔ေတြးၿပီး
ကိယ
ု ့္ကိုယက
္ ို မခ်င္မ
့ ရဲျဖစ္ရပါတယ္။
တသက္လးံု ေျမပံေ
ု တြနဲ႔ လက္ပြန္းတတီးေနလာခဲတ
့ ဲ့ က်ေနာ္ဟာ၊ ေျမပံုေတြရဲ႕ အေကြးအရစ္ အမို႔အေမာက္၊ျမစ္နာမည္ ေတာင္နာမည္၊
ၿမိဳ႕နာမည္ေလာက္ကပ
ို ဲၾကည့္ၿပီး ႏုိင္ငေ
ံ တြဘယ္လိုေပၚေပါက္လာရတယ္၊ ျမစ္ေတြဘာေၾကာင့္ ေကာ သြားရတယ္၊ သဲကႏ ၱာရေတြဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတယ္ဆိုတဲ့
လက္တဆံးု ႏိႈ္က္ၿပီး ေတြးသင္တ
့ ဲ့အထိ ေရာက္မလာႏိုင္ခဲ့ ပါဘူး။ လမ္းျပေျမပံုေတြရဲ႕ အေရးပါမႈဟာ လူေတြရဲ႕ ဘ၀နဲ႔ ဘယ္လို ပါတ္သက္ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ
မသိခဲ့ပါဘူး။
တကယ့္ေတာ့ လမ္းျပေျမပံုတင
ို ္းဟာ နက္နဲတဲ့အဓိပၸါယ္ေတ ြရိွေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေအာင ္ၾကည့္တတ္ၾကရ ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လိုလမ္းျပေျမပံက
ု သုခကို
ေဆာင္က်ဥ္းေပးၿပီး ဘယ္လို လမ္းျပေျမပံက
ု ဒုကဆ
ၡ ီ ေခၚေဆာင္သြားႏိင
ု ္ တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ခြဲျခားတတ္ဖို႔ေတာ့ တကယ္လိုအပ္တာေပါ့ေလ။

ၿငိမ္းေဝ
ကိးု ကား။ ။
(၁) နားနားၿပီးေျပာ (စိင
ု ္း၀င္းျမင့္)
(၂) CHILD OF EUROPE
( ၃) NEW ANTHOLOGY OF EAST EUROPEAN POETRY
http://www.naytthit.net
News Date:10/29/2011
Arakan နာမည္ကို အလြဲသးံု စား လုပ္မူ ဆန္႔က်င္ ကန္႕ကြက္ပြဲမ်ား ဆက္တက
ို ္ ျဖစ္ေပၚလာ
Font size: Decrease font Enlarge font
မင္းဆက္ခိုင္
-----------ရခိုင္အမ်ိဳးသားပိုင္ Arakan ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳေနေသာ လူတစ္စုအား ကန္႕ကြက္ ရွဳတ္ခ်ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႕
အျပားတြင္ ျပဳလုပေ
္ နေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ယေန႕ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ) ရက္ေန႕တြင္လည္း အဆိပ
ု ါ ရွဳတ္ခ် ကန္႕ကြက္ပြဲကို ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ျမိဳ႕မေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပခ
္ ဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
" ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ ကန္႕ကြက္ ရရွဳတ္ခ်ပြဲကို ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ျမိဳ႕မေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရတဲ့
အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ဘဂၤလီတခ်ဳိ႕က Arakan အမည္အား အလႊဲသံုးစားလုပမ
္ ႈအေပၚ ကန္႕ကြက္ ရႈတ္ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေမာင္ေတာ
ေဒသသခံ တစ္ဥးီ က ေျပာသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားအား နံနက္ ၉ နာရီ ခြဲမွ စတင္ကာ ေန႕လည္ ( ၁) နာရီထိ ျပဳလုပခ
္ ဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
" ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသူေတြကေတာ့ - ဦးသာသာေမာင္ (နတ္ျမစ္လိႈင္းျပာ)၊ ဦးညိဳလွေအာင္တို႕ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ ရခုင
ိ ္သမုိငး္ ဆုင
ိ ္ရာ ေဟာျပမႈေတြနဲ႕ Arakan
အမည္ကို အလႊသ
ဲ ံုးစားျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ အေပၚ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေဆြးေႏြးခ်က္ အေပၚမွာ တက္ေရာက္ လာတဲ့ ခမီး တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႕
သက္တုိငး္ ရင္းသားေတြက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
အလားတူ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကိုလည္း ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ ေအးေစတီေက်ာင္းတြင္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၂၇ ရက္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည္။

ဘူးသီီးေတာင္ ေဒသခံ တစ္ဦးက "အခမ္းအနားက ေန႕လည္ ၁၂ခြဲ ကေန စတာ ညေန ၄နာရီ ထိးု သြား တာေတာင္ လူေတြက လံုးဝ မျပန္ခ်င္ၾကဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူထက
ု ေတာ္ေတာ္ ေပါက္ကြဲေနၾကတယ္။ တိင
ု ္းျပည္ အလုခံရတယ္ ဆိုျပီး ခံျပင္းေနၾကပါတယ္ " ဟု ေျပာသည္။
အခမ္းအနားသို႕ သံဃာေတာ္ အပါး ၃၀ အပါအဝင္ လူေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဦးသာသာေမာင္
(နတ္ျမစ္လိႈင္းျပာ)၊ ဦးစံေရႊေမာင္တို႕ အဓိက တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲသ
့ ည္ဟု သိရသည္။
စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္လည္း ေအာက္တဘ
ုိ ာလ ၉ ရက္ေန႕က ရခုိငလ
္ ူမ်ဳိးပိင
ု ္ Arakan အမည္အား ျပည္ပေရာက္ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးမ်ား၏ အလႊဲသးံု စား လုပ္မႈ အေပၚ
ရခိုငတ
္ ိုငး္ ရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ကန္႕ကြက္ပြဲႏွင့္ စာတန္းဖတ္ပြဲ အခမ္းအနား တရပ္ကို စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ ရတပ ပါတီ ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားကို ရတပပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိ ျမိဳ႕လူၾကီးမ်ား၊ ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ ဖျပည္သူမ်ား၊ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ၊ ခမီး၊ ဒိုငး္ နစသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား
စုစုေပါင္း ၅၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အခမ္းအနား က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရတပပါတီမွ စစ္ေတြြျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္ စစ္ေတြျမိဳ႕႔နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယစ
္ ားလွယ္လည္း ျဖစ္ေသာ
ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။
"အဓိက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ရခုိင္ကို အဂၤလိပက
္ ို ေခၚတဲ့ Arakan အသံုးအႏႈန္းကို ျပည္ပ ေရာက္ ဘဂၤလီေတြက အလႊဲသးံု စားလုပ္ျပီးေတာ့
တကမၻာလံုးမွာ ဒီ Arakan Land ရခုိငေ
္ ျမဆုတ
ိ ာကို သူတုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေျမျဖစ္ေၾကာင္းလုိ႔ ေျပာေနတာဟာ က်ေနာ္တို႕ တမ်ဳိးသားလံးု ကို
ေစာ္ကားတဲ့ လုပရ
္ ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ရခုိင္တမ်ဳိးသားလံုးကို ေစာ္ကားတာျဖစ္တဲ ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္ တုက
ိ႔ ရခုင
ိ ္တမ်ဳိးသားလံးု ကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့
ပါတီ တစ္ရပ္ အေနနဲ႕ ရခုိင္ျပည္သူေတြဟာ အခုလုိ ေစာ္ကားခံေနရတာကို ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ဖို႕ တာ၀န္ရွိသလို ရခုိင္ျပည္သေ
ူ တြ ဒါကို သိရွိေအာင္ ႏိႈးေဆာ္
တုက
ိ ္တြန္းဖို႕ တာ၀န္ရတ
ွိ ဲ့ အတြက္ ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ အတြက္ လုပတ
္ ာ မဟုတပ
္ ါ။ မိမတ
ိ ုိ႕ရဲ႕
တိုငး္ ျပည္နဲ႕ လူမ်ိဳး အတြက္ ကာကြယ္တာ သာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ရခုိင္ကို အဂၤလပ
ိ ္လုိ Arakan လုိ႔ေခၚတာကို အလႊဲသးံု စား လုပ္ေနတဲ့အေပၚ ဒီအတြက္ ခုလို
ကန္က
႔ ြက္ ရွတ္ခ်ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ရခိုငတ
္ ိုငး္ ရင္းသားမ်ား ပါတီမွ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၉ ရက္ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ Arakan ႏွင့္ Arakanese ဆိုေသာ စကားလံးု မွာ ရခိုင္ျပည္ႏင
ွ ့္ ရခိုငလ
္ ူမ်ိဳးမ်ားကို
ေခၚေ၀ၚေသာ စကားလံုးသာ ျဖစ္ျပီ ျပည္ပေရာက္ ဘဂၤလီ လူတစုမွ လြဲမွားစြာ ယူသးံု စြဲေနသည္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ေက်ညာခ်က္
တစ္ေစာင္ကလ
ို ည္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။
http://www.narinjara.com
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စြဲဆိုတဲ့ တရားရံးု မေထမဲ့ျမင္မႈကို စစ္ေဆးဖို့ တရားရံုးကလက္ခံ
Published on October 29, 2011 by ေအးနိုင္ · No Comments
ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အကိုဦးေအာင္ဆန္းဦး အပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္သံုးဦးအေပၚ တရားရံးု မေထမဲ့ျမင္မႈနဲ့ စြဲဆိုထားတဲ့
အမႈကို ရန္ကုန္တင
ို ္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က ၾကားနာစစ္ေဆးဖို့ မေန့ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန့က လက္ခလ
ံ ိုက္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အကို ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲ့ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္ အယ္ဒတ
ီ ာခ်ုပ္ ဦးျမတ္ခင
ို ္၊ ဂ်ာနယ္ထတ
ု ္ေဝသူ ဝဏ္ဏေက်ာ္ထင္ ဦးလွျမင့္တို့အေပၚ
စြဲဆိုတဲ့အမႈကို ဒီလ ၂၇ ရက္ေန့မွာ လက္ခံေရး ေလ်ွာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္တေန့မွာ အမႈလက္ခံလက
ို ္တာလို့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က လိုကပ
္ ါ
ေဆာင္ရြက္တဲ့ တရားရံုးခ်ုပ္ေရွ့ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။
အမႈကို လက္ခံၿပီးတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးနဲ့ ဦးျမတ္ခင
ို ္တို့ထံကို နို့တစ္စာ ေပးပို့ပါလိမ့္မယ္လို့ သူက ေျပာပါတယ္။
အမႈကေတာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမို့ ေရႊေတာင္ၾကား ၁ ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမို့နယ္၊ အိမ္အမွတ္ ၅၄
တကၠသိုလရ
္ ိပ္သာလမ္း ေနအိမ္ ပိုင္ဆင
ို ္မႈနဲ့ စပ္လ်ဉ္းတဲ့အမႈကို တရားရံးု က တစံုတရာ အမိန့္ မခ်မွတ္ခင္ ေမာ္နတ
ီ ာဂ်ာနယ္နဲ့ ဦးေအာင္ဆန္းဦးတို့ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း
ခန္းမွာ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက အမႈနိုင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္နဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စြပစ
္ ြဲေျပာဆိုခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ တရားရံုးကို မေထမဲ့ျမင္
ျပုမူမႈနဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားစြဲဆခ
ို ဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို့ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည္
Published on October 29, 2011 by ေအးနိုင္ · No Comments

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ အစိုးရ ကိုယစ
္ ားလွယ္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို့ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ ေန့
ခင္းက်ရင္ အစိးု ရ ဧည့္ေဂဟာမွာ ထပ္မံ ေတြ႕ဆံုမယ္လို့ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိနက
္ ဒီဗြီဘက
ီ ို ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္
အရင္ေတြ႕ေနက် ရန္ကန
ု ္ၿမို့ တကၠသိုလရ
္ ိပ္သာလမ္းက စိမး္ လဲ့ကန္သာ အစိုးရဧည့္ေဂဟာမွာ ေန့ခင္းတနာရီ ေတြ႕ဖို့ သတ္မတ
ွ ္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး တပ္မေတာ္အစိုး
ရလက္ထက္ ေတြ႕ဆံုပြဲေတြထက္ ပိုမိုေမ်ွာ္လင့္နိုငတ
္ ယ္လို့ ဦးဝင္းထိနက
္ ေျပာပါတယ္။
“ထူးျခားတာကေတာ့ အရင္တုနး္ က ၉ ခါ ေတြ႕ဆံုတုနး္ က ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ဘူး။ အခု ေလးႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုရာမွာ တခါေတြ႕တိုငး္ တခါ တိုးတက္မႈေတြ ရွိေတာ့
ဒါက ေမ်ွာ္လင့္ရမွာေပါ့။”
ေဆြးေနြးရာမွာ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဉ္းသားကိစန
ၥ ဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ ပါတီမွတ္ပတ
ံု င္ေရးကိစၥ ပါဝင္နိုင္ဖြယ္ ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာမွာ ျပည္သူလထ
ူ ု အက်ိဳးရွိတဲ့ကိစၥ
ေတြ ေဆြးေနြးၾကလိမ့္မယ္လို့သာ ေျပာဆိုနင
ို ္ၿပီး အေသးစိတ္ မေျပာနိုင္ပါဘူးလိလ
ု့ ည္း ဆိုပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ဦးေအာင္ၾကည္ကို ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ကစလို့ ၉ ႀကိမ္ေတြ႕
ခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ၃ ခါ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာမွာ ေနာက္ဆးံု အႀကိမ္က ဒီႏစ
ွ ္စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆးံု ေတြ႕ဆံုရာမွာ ႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲ
ေၾကညာခ်က္မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးဖို့ သမၼတက စဉ္းစားေနတဲ့ကိစၥ၊ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဥပေဒျပင္ပ
လက္နက္စြဲကင
ို ္ဆန့္က်င္သူမ်ား ဥပေဒေဘာင္တြငး္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေပးဖို့ အစိုးရက ႀကိုးပမ္းေနတဲ့ကိစၥနဲ့ ျပည္တြင္း ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးနဲ့ တရားဥပ
ေဒစိးု မိုးေရးမွာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ဖို့ ကိစၥနဲ့ ဆက္လက္ေဆြးေနြးဖို့ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။
ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္နဲ့ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕အၿပီးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီႏစ
ွ ္ဩဂုတမ
္ ွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ့ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ မၾကာေသးခင္က
သမၼတရဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဉ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လြတ္ခဲ့ပါတယ္။
http://burmese.dvb.no
က်ဳိးက်ခဲ့သည့္ ႏွစ္ရွည္တတ
ံ ားအစား ယာယီတံတားကို ျဖတ္သန္းခေပး၍ လိႈငး္ ဘြဲေဒသခံမ်ား သြားလာေနရ
Submitted by admin on Saturday, 29 October 2011-ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ရက္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
ကရင္ျပည္နယ္ လိင
ႈ ္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္အ၀င္နားရွိ ႏွစရ
္ ွည္ သံတံတားမွာ ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔က က်ဳိးက်သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လႈင
ိ ္းဘြဲေဒ သခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ဦးေဆာင္ကာ
ယာယီ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တံတားငယ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားက ျဖတ္သန္းခေပး၍ သြား လာေနရသည္ဟု သိရသည္။
Photo-KIC (လိႈငး္ ဘြဲမွ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ အထြကလ
္ မ္း)
လိႈငး္ ဘြဲၿမိဳ႕ရွိ ရပ္မရ
ိ ပ္ဖမ်ားက က်ဳိးက်သြားသည့္ တံတားအနီးတြင္ ယာယီတတ
ံ ားမ်ားအျဖစ္ ၀ါးတံတား ၂စင္းႏွင့္ သစ္သားတံ တား ၁စင္းကို
ေဆာက္လုပထ
္ ားခဲ့ၾကၿပီး တိုင္ကပ
ီ ံုးမ်ားေပၚတြင္ ပ်ဥ္ျပားမ်ား ခင္းထားသည့္ သစ္သားတံတားကို လူတဦးလွ်င္ ၁၀၀က်ပ္ႏွင့္ ဆိုငက
္ ယ္တစီးလွ်င္ ၅၀၀က်ပ္
ေပးေဆာင္ကာ သြားလာေနၾကရသည္ဟု လိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။
“အခု ဆိုငက
္ ယ္ျဖတ္လို႔ရတဲ့ တံတားကလည္း အခြန္ေပး(ေငြ)ေဆာင္ေနရေတာ့ လူေတြလည္း သယ္ရပိးု ရတာေတြ မ်ားၿပီး အကုန္အက်ေတြလည္း မ်ားတယ္။ အခု
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ထုိငး္ ဘက္ကေန ေရႀကီးလို႔ ျပန္လာတဲ့သူေတြကလည္း သိပ္ မ်ားေနေတာ့ သြားလာဖို႔ ဒုကၡေတြ ျဖစ္ေနၾကလို႔ ယာယီ ေဆာက္ထားတာ။”ဟု
၎က ေျပာသည္။
တံတားျဖတ္သန္းခကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္ ရပ္မရ
ိ ပ္ဖမ်ားက ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ ေငြမ်ားကို လိႈငး္ ဘြဲၿမိဳ႕ ရွိ ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပေ
ံု ငြအျဖစ္ အသံးု ျပဳသြားမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။
သက္တမ္းႏွစ္ ၁၀၀ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ၎သံတံတားမွာ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔ညက အလိုလို က်ဳိးက်ပ်က္စီးသြားခဲ့ ၿပီး လူအမ်ား သြားလာႏိုင္သည့္
ယာယီ တံတားေဆာက္လုပ္သြားရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပခ
္ ဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္
တည္ေဆာက္မည္ကို မသိရွိရေသးေခ်။
ဂ်ပန္ေခတ္က တံတားဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚဆိုေနသည့္ အဆိုပါ သံတံတားမွာ လိႈငး္ ဘြဲေခ်ာင္းကို ျဖတ္ကာတည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရစစ္တပ္မွ မီးေသြးဖိမ
ု ်ား ဖ်က္ဆးီ ၍ ပေလာင္ရြာသားမ်ား စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲႏိုင္
Submitted by admin on Friday, 28 October 2011-ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ရက္။ ေနာ္ဆဲကလယ္ (ေကအိုင္စီ)
သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုငး္ နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ပင
ို ္းရွိ ဒြန္႔ပုတ္(Dun Puk)ရြာတြင္ မန္ဒတ္(Man Tat)အေျခစိုက္ ျမန္ မာအစိးု ရတပ္က
ရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုငသ
္ ည့္ မီးေသြးဖိုမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္ေနရ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က ျမန္မာအစိုးရတပ္ ေျချမန္တပ္ရင္း(ခမရ-၁၄၄) မွ ဒုတပ္ရင္းမႉး ဗိလ
ု ္မႉးေက်ာ္သူလင
ိႈ ္၏ လက္ေအာက္ ခံတပ္သားမ်ားက အဆိုပါ
ရြာသူရြာသားမ်ား၏ မီးေသြးဖိုမ်ားကို ဖ်က္ဆးီ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသ ေဒသခံတစ္ ဦးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
၎က “ဒီမွာက အဓိက စီးပြားေရးဟာ မီးေသြးဖုတ္တဲ့လုပင
္ န္း ျဖစ္တယ္။ အစိုးရစစ္သားေတြဟာ မီးေသြးမျဖစ္ေသးတဲ့ ဖို ေတြကိုလည္း ဖြင့္လွနခ
္ ဲ့ေတာ့
မီးေသြးမျဖစ္ဘဲ ျပာအျဖစ္ ပ်က္စးီ သြားလို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ မသိေတာ့ဘးူ ။”ဟု ေကအိုင္ စီသုိ႔ ေျပာသည္။
ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ၾကသည့္ ဒြန္႔ပတ
ု ္ေက်းရြာသည္ ယခင္က လက္ဖက္စိုက္ၾကေသာ္လည္း လက္ဖက္ေစ်းက်လာ ၿပီးေနာက္ပိုငး္
မီးေသြးဖုတ္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိပ
ု ါရြာရွိ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ဘိန္းစြဲသမ
ူ ်ားသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ကသာ အိမ္ေထာင္ကို ဦးစီးကြပက
္ ဲရသူမ်ားသည္ဟု
၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
ထိုေဒသတြင္ မီးေသြးေစ်းမွာ တစ္ပိသာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၂၀၀က်ပ္သာရွိၿပီး ဆန္ေစ်းႏႈန္းမွာ ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတလ
္ ွ်င္ က်ပ္ ၂၀,၀၀၀နီးပါးရွသ
ိ ည္။ ၎အျပင္
ေဒသခံမ်ားမွာ ဗမာစကားကို ေျပာဆိုတတ္သူ နည္းပါးသျဖင့္ သြားလာရာတြင္လည္း စစ္ တပ္ႏင
ွ ့္ ရင္ဆိုင္မိပါက ႏွိပ္စက္ခံရေၾကာင္းကိလ
ု ည္း ေဒသခံမ်ားက
ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ေဒသခံ အမ်ဳိးသားတစ္ဥးီ က “အေျခအေနမေကာင္းေပမယ့္ တရြာနဲ႔တရြာကူးဖို႔ မလြယဘ
္ ူး။ စစ္တပ္က လမ္းဂိတ္ေတြမွာ အရမ္းစစ္တာ။ ျမန္မာစကားကလည္း
မတတ္ၾကေတာ့ စစ္သားေတြ ေမးတဲ့အခါ နားမလည္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး ထု႐ိုက္ တာေတြ ရွိတယ္။ ေမးျမန္းလို႔မရရင္ ထု႐က
ို ္ေနေတာ့ ေတာ္႐လ
ံု ူက ရြာထဲကေန
ဘယ္မွမသြားရဲၾကဘူး။”ဟု ေျပာသည္။
ဒြန္႔ပတ
ု ္ရြာသည္ ေတာင္ေပၚေဒသမွ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတလ
္ ုပ္လွ်က္ရွိသည့္ အမွတ္(၁) ေရႊလီဆည္အနီး တြင္ တည္ရသ
ွိ ည္။
စည္ပင္အဖဲြ႕၏ အခြန္ေကာက္ခမ
ံ ႈေၾကာင့္ ေစ်းသည္မ်ား ဒုကၡေရာက္
Submitted by admin on Friday, 28 October 2011-ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ရက္။ ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)
ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းသည္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕ထံ လစဥ္ အခြန္ေၾကး ျမင့္မားစြာ ေပးေဆာင္ေနရသျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။
၎ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕က ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္းရွိ သိပလ
ၸံ မ္းႏွင့္ ဗုလ
ိ ္ခ်ဳပ္လမ္းၾကားရွိ ဇမိရတနာၿမိဳ႕မေစ်းမွ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားအား ပထမတန္းႏွင့္
ဒုတယ
ိ တန္းခဲြ၍ တစ္ခန္းလွ်င္ ၁,၀၀၀က်ပ္မွ ၃,၀၀၀က်ပ္အထိ သတ္မွတက
္ ာ လစဥ္ ေၾကးေပးေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ စား၀တ္ေနေရး
ခက္ခဲေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေစ်းသည္တစ္ဥးီ က ေျပာသည္။
၎ေစ်းသည္က “သူတေ
ုိ႔ ကာက္တဲ့ ဒီႏႈန္းထားေတြက ျမင္တ
့ ာေပါ့ေနာ္။ စီးပြားေရးကပ္ဆုိကတ
္ ဲ့အခါက်ေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ ေတြ ပါးတယ္ေလ။ ေပးရတဲ့အခြန္နဲ႔
အဆင္မေျပျဖစ္ေနတာေပါ့။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ေစ်းသန္ရ
႔ ွင္းေရးအခြန္အတြက္ ေစ်းအတြင္းရွိ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားထံမလ
ွ ည္း တစ္ဦးလွ်င္ ၂၀မွ ၅၀က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခလ
ံ ွ်က္ရွိရာ တစ္ရက္လွ်င္
က်ပ္ငါးေထာင္မွ တစ္ေသာင္းအထိ ရရွိခဲ့ၿပီး ၎တိသ
ု႔ တ္မတ
ွ ္ႏႈနး္ ျဖင့္ မေပးသည့္ ေစ်းသည္မ်ားကို ေစ်းေရာင္းခြင့္မျပဳဘဲ ေမာင္းထုတ္ပစ္မည္ဟု
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
၂၀၀၈-၀၉ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕၏ မတရား အခြန္ေကာက္ခံမက
ႈ ို ၫႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးရန္ ဇမိရတနာၿမိဳ႕မေစ်းသည္မ်ားက
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ သက္ဆုိငရ
္ ာ အစုးိ ရအာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ တုိငတ
္ န္းေတာင္း ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ တစုတ
ံ ရာ
၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အမည္မေဖာ္လုိသူ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဥးီ က “စည္ပင္က ရေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဟာ ကိုယက
္ ်ဳိးျဖစ္ေနတာက

ေဒသခံေတြ နစ္နာသလုိ ႏုိင္ငေ
ံ တာ္အခြန္ေငြေတြလည္း ဆုံးရႈံးတာေပါ့။ ဒါဟာ မလုပ္သင္ဘ
့ ူး။” ဟု ေျပာသည္။
ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြငး္ က ဘုရားသုးံ ဆူ ဆိပ္ကမ္းေကာက္ လုင
ိ ္စင္အတြကဟ
္ ု ဆုိကာ ကုန္သည္မ်ားထံမွ က်ပ္ေငြ
၁,၆၀၀,၀၀၀(၁၆သိနး္ )အထိ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၇၆,၀၀၀က်ပ္ (၇သိနး္ ၆ေသာင္း) သာ အစုးိ ရဘဏ္ထဲ ထည္သ
့ ြင္းခဲ့ေၾကာင္း စည္ပင္၀န္ထမ္းႏွင့္
နီးစပ္သမ
ူ ်ားက ေျပာသည္။
ဤသို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္၏ မတရားအခြန္ ေကာက္ခမ
ံ ႈမ်ားကို ရပ္တန္ေ
႔ ပးရန္ သမိရတနာၿမိဳ႕မ ေစ်းသည္မ်ားက လိုလားသည္ဟု ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕ခံမ်ားက
ေျပာသည္။
အဆိုပါၿမိဳ႕၏ ဇမိရတနာၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ေရႊဆုိင္၊ အထည္ဆုိင္၊ စားသုံးကုန္ႏွင့္ ပ်ံက်ေစ်းဆုိင္စသည့္ ေစ်းဆုင
ိ ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္း ခ်လွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၀၈ခုႏွစ္မတုိင္ခင္က
အေကာက္အခြန္လတ
ႊ ္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.kicnews.org
ၿခံေစာင့္ လုပ္စားေနၾကရေသာ ပင္စင္စား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား
Saturday, 29 October 2011 11:21 administrator
E-mail Print PDF
ပင္စင္စား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာအိုမ်ား၏ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္မွာ မလွပဘဲ ရွေ
ိ နပါေသးသည္။ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလက ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရေသာ
ျမန္မာေက်ာင္းဆရာအိုတို႔ကို ကယ္တင္ၾကရန္ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ဖူးသည္။
ယခုအပတ္ သတင္းစာ ျဖတ္ပိုင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (အၿငိမ္းစား) တစ္ဥးီ ၏ ၿခံေစာင့္အလုပ္ ေတာင္းခံပက
ံု ို ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
ၿခံေစာင့္အလုပ္ ေတာင္းခံေနရဆဲ ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာအို
ၿခံေစာင့္အလုပ္ ေတာင္းခံေနရဆဲ ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာအို
ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးဆရာမဦးေရ ၉၀ ရာခုိင္ႏန
ႈ ္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး မည္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဆံုး အလုပမ
္ ွာ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္ျဖစ္ေနရသည့္
ပညာေခတ္၏ ျမန္မာႏုိငင
္ ံ ေက်ာင္းဆရာအုိမ်ား ဤ ကံႀကမၼာဆိုးမွ အျမန္ဆံုး လြန္ေျမာက္ႏင
ုိ ္ၾကပါေစ။
ယခင္သတင္းကို ေအာက္ပါလင့္ခတ
္ ြင္ ဖတ္ရႈႏုိငပ
္ ါသည္။
ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရေသာ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာအိုမ်ား၏ လူမႈဒုကၡမ်ား
ေမာကၡ
စမ္းေခ်ာင္း၊ မဂၤလာလမ္းက ကေလးငယ္ကို အျမန္ဆံုး ကယ္ဆယ္ေပးၾကပါ။ (ေပးစာ)
Saturday, 29 October 2011 09:53 ေပးစာ
E-mail Print PDF
သို႔...... ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္း .... ရိေ
ု သစြာ စာေရးလိက
ု ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ စမ္းေခ်ာင္း၊ မဂၤလာလမ္းမွာ အျငိမး္ စားဆရာမ တေယာက္ရွိပါတယ္။ သူနဲ႔
သူသ
႔ မီးတေယာက္က စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြငး္ ေနျပီး သူသ
႔ မီးက တစ္ခါတစ္ေလမွာ အ၀တ္မကပ္ဘဲ
ေလွ်ာက္သြားေနတဲ႔အထိ အေျခအေန ဆိးု ပါတယ္။ က်န္တဲ႔ သမီးေတြကေတာ႔ တည္တည္ျငိမ္ျငိမပ
္ ါပဲ။ အဲဒီဆရာမက လြနခ
္ ဲ႔တဲ႔ ၅ ႏွစေ
္ လာက္ကတည္းက
ကေလးတေယာက္ကို ေက်ာင္းထားေပးမယ္ဆိုျပီး ေခၚထားပါတယ္။
ခုတစ္ေလာ ကြ်န္မတို႔ သတိထားမိတာက အဲဒီကေလးကပါ စိတက
္ ်မ္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြငး္ လာပံုရျပီး လမ္းထဲကလူေတြ အဲဒီဆရာမႀကီး အိမ္ကို ေထာက္လမ
ွ ္း
ႀကည္႔ႀကတဲ႔အခါမွာ အဲဒီကေလးဟာ ေက်ာင္းကျပန္လာရင္ မီးဖိုထဲ၀င္ အလုပလ
္ ုပ္ရျပီး ျပီးတာနဲ႔ အေမွာင္ထဲမွာအႀကာႀကီး ထိုင္ခင
ို ္းထားခံရပါတယ္။ အိမ္သားေတြ
စားျပီးမွ အႀကြင္းအက်န္ေတြကို ကေလးကို ပံုေကြ်းပါတယ္။ အ၀တ္ကလဲ တႏွစလ
္ ံုးမွ ၂ စံုေလာက္ပဲ ေပးျပီး ရပ္ကြက္က လူေတြ လာေပးတာလဲ ကေလးက
၀တ္ရတာမျမင္မိပါဘူး။
သူခင
ို ္းတဲ့အတိုငး္ စိတတ
္ ိုငး္ က် မလုပ္ေပးရင္ အဲဒီကေလးကို ရိုက္ႏက
ွ ္ျပီး လက္ညိဳး ေငါက္ေငါက္ထိုးျပီး နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ဆဲဆေ
ို နတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီဆရာမႀကီးက အခန္းေသးေသးေလးေတြဖြဲ႕ျပီး နယ္က ကေလးေတြကို ငွားစားပါတယ္ အဲဒီအခန္းေတြကိုလဲ မႀကာခဏ လွ်ပ္စစ္မီးမရေအာင္
မိနး္ ပိတခ
္ ်ထားတတ္ျပီး ကေလးကိုမရိုက္ႏက
ွ ္ဖို႔၀င္ေျပာတဲ႔ ေက်ာင္းသူတင
ို ္းကို ေမာင္းခ်တတ္ပါတယ္။ အိမ္ကလ
ို ဲ အေပါက္ေတြေဖာက္ထားျပီး

လူေတြကိုလက
ုိ ္ေခ်ာင္းေနတတ္ပါတယ္။
အဲဒီကေလးကို ကယ္တင္လို႔ရေအာင္ ကူညီေပးပါ။ အျငိမ္းစားဆရာမႀကီးလဲျဖစ္ တျခားသမီးေတြကလဲ ရပ္ကြက္ထဲမွာ တည္တည္တံ့တံ့ေနတဲ့ လူေတြျဖစ္ေတာ႔
ရပ္ကြက္လူႀကီးက ၀င္လက္မလွ်ိဳခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ သတင္းကို ျဖန္႔ေ၀ျပီး ကေလးကို အားလံုးစုစစ
ု ည္းစည္းနဲ႔ ၀ိုငး္ ကယ္ထတ
ု ္ ကူညီခ်င္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
သန္လ်င္တကၠသလ
ို ္ေက်ာင္းသူမ်ား
တရုတ္နားရြက္ တံေတြးစြတလ
္ ိုကတ
္ ဲ႔ ဗီယက္နမ္
Saturday, 29 October 2011 07:19 ၀င္ထ
႔ န္း
E-mail Print PDF
တရုတ္အစိုးရပိင
ု ္ Global Times သတင္းစာက ဗီယက္နမ္နဲ႔ အိႏၵိယ အစိုးရပိုင္ ေရနံကုမၸဏီ (ONGC) တို႔ မၾကာခင္က စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ႔အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ေ၀ဖန္ခဲ႔သည္။
တရုတ္က သူ႔ေရပိင
ု ္နက္လို႔ ေၾကျငာထားတဲ႔ ေတာင္တရုတပ
္ င္လယ္က ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အိႏယ
ၵိ က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ဖုိ႔
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လက
ို ္တဲ႔အတြက္ ေဒါသထြကေ
္ နျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ဒီႏွစႏ
္ ိုင္ငံစာခ်ဳပ္က တရုတ္ရဲ႕ ပင္လယ္ျပင္ အခ်ဳပ္အျခာကို ကန္သ
႔ တ္လက
ို ္တဲ႔
သေဘာပင္။
တရုတ္အစိုးရ ေဒါသထြကမ
္ ယ္ဆိုလည္း ထြက္စရာ။ ဒီလအေစာပိင
ု ္းမွာ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္း ငုယင္ဖူေက်ာင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕ကို အလည္သြားေရာက္ၿပီး
တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ပိုင္နက္ အခ်င္းမ်ားမွက
ႈ ို အေျဖရွာဖို႔ ေဆြးေႏြးစကားေတြ ေျပာခဲ႔သည္္။ ေပက်င္းခရီးက ျပန္လာၿပီး တစ္ရက္ပဲရွိေသး
ဗီယက္နမ္က အိႏၵိယနဲ႔ စြမး္ အင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
Global Times သတင္းစာက "ဗီယက္နမ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက မေလးမခန္႔နဲ႔ ထိပ္တိုကတ
္ ိုး လုပ္ေဆာင္မွႈကို တရုတ္အစိုးရက အေရးယူဖို႔ စဥ္းစားေနၿပီ " ဟု
အျပင္းအထန္ ထိးု ႏွက္ေရးသားခဲ႔သည္။
ေနာက္ တရုတက
္ ြန္ျမဴနစ္ပါတီထုတ္ People's Daily သတင္းစာကလည္း အိႏၵိယရဲ႕ စြမး္ အင္မဟာဗ်ဴဟာက အႏၱရာယ္ဇံုအတြင္း က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
အိႏၵိယကို သတိေပး ေရးသားခဲ႔သည္။
အဲဒီ တရုတသ
္ တင္းစာေတြရဲ႕ မာမာထန္ထန္ ေျပာဆိုမွႈေနာက္ကြယ္မွာ တရုတ္အစိုးရ ထိတလ
္ န္႔မွႈ ႏွစ္ခု ရွသ
ိ ည္။ ပထမတစ္ခက
ု ေတာင္တရုတပ
္ င္လယ္
ေရပိင
ု ္နက္အေပၚ တရုတန
္ ဲ႔ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ အျငင္းပြားေနမွႈကို အခု အိႏၵိယကပါ တိုက္ရက
ို ္ ပါ၀င္ပတ္သက္လာမွႈ ျဖစ္သည္။ ဒုတယ
ိ က အိႏၵိယနဲ႔
ဗီယက္နမ္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံမွႈ ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီႏွစႏ
္ ိုင္ငံ တပူးတြဲတြဲ ျဖစ္လာတဲ႔ အေၾကာင္းက တရုတက
္ ို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အေမရိကန္ရဲ႕ ေနာက္ကြယမ
္ ဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ဒီေတာ႔ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အိႏၵိယ
လံးု ေနၿပီဆတ
ို ဲ႔ အသံၾကားတာနဲ႔ကို တရုတ္အဖို႔ ပင္လယ္ျပင္ထန
ိ ္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စိးု ရိမစ
္ ိတ္အားႀကီးလာခဲ႔သည္။
ေနာက္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ တရုတ္ျပည္ေရာက္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ၊ ဗီယက္နမ္ သမၼတကလည္း အိႏၵိယကို တၿပိဳင္နက္ထဲ ေရာက္ေနသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ အာရွႏိုငင
္ ံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငလ
ံ ံုးကို မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္အျဖစ္ စည္းရံုးဖိဟ
ု႔ ု ဆိုသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစမ
္ ွာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ စပရက္တေလကြ်န္းကိစၥအတြက္ တရုတန
္ ဲ႔ ဗီယက္နမ္ ပစ္ခတ္မေ
ွႈ တြ ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္စစ္သား ၇၀ ေက်ာ္
ေသဆံုးခဲ႔ရသည္။ အဲဒီကတည္းက တင္းမာမႈေတြ ဆက္ရွိေနၿပီး၊ ဒီႏွစ္အေစာပိင
ု ္း ဟႏြိဳင္းနဲ႔ ဟုခ
ိ ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တရုတဆ
္ န္က
႔ ်င္ေရး ဆႏၵျပမွေ
ႈ တြအထိ
ျဖစ္ခဲ႔သည္။
ဒါေၾကာင္႔ ဗီယက္နမ္က အခု အိႏၵိယရဲ႕ ၀ိုငး္ ရံကူညီမက
ွႈ ို ၀မ္းသာအယ္လဲ ႀကိဳဆိုခသ
ဲ႔ ည္။ ေနာက္ အာစီယံ ပါတနာေတြျဖစ္တဲ႔ ဘရူႏိုငး္ ၊ မေလးရွား၊
ဖိလစ္ပိုငတ
္ ို႔ကလည္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွာ တရုတ္နဲ႔ ကြ်န္းလုေနၾကရတာမို႔၊ ဗီယက္နမ္က အဲဒီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး တည္ေဆာက္ၿပီး တရုတက
္ ို
က်ားကန္ဖုိ႔ လုပ္ထားသည္။
အဲဒီဇာတ္လမ္းေနာက္ကြယ္မွာ အိႏၵိယက မဟာဗ်ဴဟာ အခြင္႔ေရးေကာင္းကို ရယူခဲ႔တာ ျဖစ္သည္။ တရုတက
္ ၿပိဳင္ဖက္ အိႏယ
ၵိ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ပါကစၥတန္ကို
ကိုငထ
္ ားသလို၊ အိႏၵိယကလည္း တန္ျပန္အျဖစ္ ဗီယက္နမ္ကို သစၥာခံအျဖစ္ထားဖို႔ ႀကိဳးစားလာသည္။ ယခု အိႏၵိယ ဗီယက္နမ္ ပါတနာဖြဲ႔မွႈေနာက္ကြယ္
ဇာတ္ဆရာက အေမရိကန္ ျဖစ္သည္။
၀င္ထ
႔ န္း

Source: The Economist
http://www.maukkha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1918:ba-&catid=119:2010-10-11-07-36-06&Itemid=373
ဘီလ္ဂိတ္နဲ႔ စတိဗ္ ေဂ်ာ႔စ္ တို႔ အင္တာဗ်ဴးခဲ႔ရင္ ထိုငး္ ဘြဲ႔ရေတြ အလုပမ
္ ရႏိုင္
Friday, 28 October 2011 10:39 ၀င္ထ
႔ န္း
E-mail Print PDF
ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ ထိုင္းေနရွငး္ သတင္းစာ အယ္ဒတ
ီ ာ႔အာေဘာ္က လက္ရွိ ထုို္ငး္ ပညာေရးစနစ္ကို ေ၀ဖန္သည္။ ဘီလဂ
္ ိတ္နဲ႔ ကြယ္လြနသ
္ ြားတဲ႔ စတိဗ္
ေဂ်ာ႔စ္ တိသ
ု႔ ာ ထုိငး္ ဘြဲ႔ရေတြကို အင္တာဗ်ဴးခဲ႔ရင္ တစ္ေယာက္မွ အလုပ္ရမယ္သ
႔ ူမရွိဟု ဆိုသည္။
မိုကခ
္ ရိုေဆာ႔ဖ္ တည္ေထာင္သူ ဘီလဂ
္ ိတက
္ 'စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွငဖ
္ ို႔ အလုပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ႏင
ို ္မယ္႔ ကြ်မ္းက်င္မွႈေတြရေအာင္ တကၠသလ
ို ္ေက်ာင္းသားေတြကို
ေလ႔က်င္႔ေပးထားရမည္' ဟု ဆိုသည္။ ကြယ္လြနသ
္ ူ Apple ရဲ႕ ေဂ်ာ႔စ္ က 'နည္းပညာကို အႏုပညာရပ္၊ ၀ိဇၨာ ဘာသာရပ္ေတြ (humanities) နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး၊
လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားက အသံကို နားေထာင္ႏိုငမ
္ ွသာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္မည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
အဲဒီ ဂုရုႏွစ္ပါးရဲ႕ အဆင္႔အတန္းသတ္မတ
ွ ္ခ်က္ေတြအတိုင္းဆိုလွ်င္ ထိင
ု ္းႏိင
ု ္ငံ ဘြဲ႔ရေတြ တစ္ဥးီ မွ ျပည့္မွီမွႈ မရွိဟု အယ္ဒတ
ီ ာက ေ၀ဖန္ထားသည္။ ဘီလ္ဂတ
ိ ္က
ေခတ္သစ္ စက္ရံုအလုပရ
္ ံုကိုေတြ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မွာ စမတ္က်က် ကြ်မ္းက်င္တဲ႔ ဘြဲ႔ရေတြရွိဖလ
ို႔ ိုသည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
ဒါေပမဲ လက္ရွိ ထိုင္း ပညာေရး သင္ရုိးညြန္းတမ္းေတြက အရူးလြယ္အိတ္လိုျဖစ္ေနၿပီး၊ ဟိုစပ္စပ္္ ဒီစပ္စပ္နဲ႔ ဘြဲ႔ရတစ္ေယာက္ကို ဘာကြ်မ္းက်င္မမ
ွႈ ွ မေပးႏိုငဟ
္ ု
ေ၀ဖန္သည္။
ျဖန္႔ေဖာက္ေတြးျခင္း
ေနာက္ ထုိင္းသင္ရးို ညႊန္းတမ္းက ေက်ာင္းသားေတြကို critical thinking ျမွငတ
္႔ င္မေပးႏိုင္။ အထူးသျဖင္႔ စတိဗ္ေဂ်ာ႔စ္ ေျပာတဲ႔ အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးရဲ႕
ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေအာင္မပိႏ
ု႔ ိုင္။ ေဂ်ာ႔စ္ က ေက်ာင္းသားေတြကို ေဘာင္ခတ္ထားတဲ႔ box ရဲ႕အျပင္ဖက္ ေဖာက္ထြက္ေတြးရမွာ မေၾကာက္ၾကဖိန
ု႔ ဲ႔
အရာရာတုိင္းကို တု႔ံျပန္႔ျပဴမွႏ
ႈ ိုင္တဲ႔ စြမး္ ရည္ေတြ (be resilient) ရွဖ
ိ ို႔ ေျပာထားသည္။
အဲဒီအရည္အခ်င္းနဲ႔ ကြ်မ္းက်င္မွႈေတြ ေက်ာင္းသားေတြရေအာင္ ထိုငး္ ပညာေရးက ေဆာင္ရက
ြ ္မေပးႏိုင္။ ထိုင္း ေကာလိပေ
္ တြက အေကာင္းဆံးု
လူသားရင္းျမစ္ေတြ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ျပင္ဆင္မေပးႏိုင္။ ဒီအတိုငး္ သြားရင္ ဘုရင္႔ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုငမ
္ ွႈေတြမွာ ေနာက္ေကာက္က်ဖို႔
ရွိေနသည္ဟု ဆိသ
ု ည္။
ထုိငး္ ရဲ႕ ပညာေရး ညံ့ဖ်င္းမွႈကို ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း အတည္ျပဳေပးသည္။ ထိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိင
ု ္ငံေတြရဲ႕ ပညာေရးစနစ္က လိုအပ္တဲ႔
လုပသ
္ ားေစ်းကြက္အတြက္ အဆင္႔မွီဘြဲ႔ရပညာတတ္ ေတာင္းဆိုမက
ွႈ ို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုငဟ
္ ု သံုးသပ္ထားသည္။
ကမၻာဘ
႔ ဏ္ရဲ႕ ၂၁ ရာစု ပညာေရး သေဘာထားက 'တကၠသလ
ို ္ေကာလိပ္ ပညာေရးဆိုတာ ဂလိုဘယ္စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မမ
ွႈ ွာ မိမိႏိုငင
္ ံ တိုးတက္မရ
ွႈ ေအာင္
လုပေ
္ ပးႏိုင္မယ္႔ စမတ္က်တဲ႔ လူငယ္အင္အားစုေမြးထုတ္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုတက
္ ုန္နဲ႔ ဆန္းသစ္တထ
ီ ြင္မွႈေတြ ထြက္လာေအာင္၊ သုေတသနလုပ္ငန္းနဲ႔
ကြ်မ္းက်င္မွႈေတြ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရက
ြ ္ေပးဖို႔ ျဖစ္သည္' ဟု ၄င္းရဲ႕ ေနာက္ဆးံု အစီရင္ခစ
ံ ာမွာ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဂလိဘ
ု ယ္ ပညာတတ္မရွိ
ကမၻာဘ
႔ ဏ္ရဲ႕ ထုိုင္းႏိုင္ငံ ဒါရိက
ု ္တာ Annette Dixon က "ၿပီးခဲဲ႔တဲ႔ ဆယ္စုႏစ
ွ ္ေတြမွာ ထုင
ိ ္းဟာ တိုးတက္ခဲ႔ေပမဲ႔၊ အခု အဲဒီတိုးတက္ႏန
ွႈ ္းကို ပံုမွနထ
္ ိန္းထားဖို႔
စိန္ေခၚမွႈေတြ ရွေ
ိ နတယ္။ အနာဂတ္ ကုန္ထတ
ု ္လုပ္မွႈအတြက္ လူငယ္ေတြကို အေသခ်ာျပင္ဆင္ေပးမွႈ မရွိဘးူ " ဟု ေျပာခဲသ
႔ ည္။ အမွန္ေတာ႔ ထိုငး္ ေတြ
ကမၻာ႔အဆင္မ
႔ ွီေအာင္ ပညာမတတ္ဘးူ ဟု ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အဓိကလုပ္ငန္းက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြနဲ႔ စာသင္ၾကားမွႈပစ
ံု ံေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ပညာေရး စနစ္အတိုငး္ ဆုိရင္ေတာ႔ ဘီလ္ဂိတန
္ ဲ႔ စတိဗ္
ေဂ်ာ႔စ္ တိလ
ု႔ ို စြန္႔ဥးီ တီထြင္လုပင
္ န္းရွင္ေတြ ထိုင္းမွာေပၚေပါက္ဖို႔ ေနာင္ဆယ္သက္ေတာင္ မျဖစ္ႏိုငဟ
္ ု ေ၀ဖန္ထားသည္။
၀င္ထ
႔ န္း
Source: The Nation

အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြရတ
ွိ ဲ႔ ႏိုင္ငံသာ ေအာင္ျမင္မည္
Friday, 28 October 2011 08:54 ၀င္ထ
႔ န္း
E-mail Print PDF
တရုတ္လုပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အိႏၵိယ အေျခစိုက္ ၀န္ေဆာင္မွႈ လုပ္ငန္းေတြေၾကာင္႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအဖို႔ စိုးရိမ္ေသာကေတြ ျဖစ္လာရသည္။
အထူးသျဖင္႔ talent ေခၚ ပင္ကယ
ုိ ္အစြမ္းအစ ၿပိဳင္ဆင
ို ္မွႈမွာ တရုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြ ေရွ႕တက္လာေနတာကို စိးု ရိမ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
နာဆာသိပၸံပညာရွင္ ေရာဘတ္ ဟမင္လ္တန္ က "တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ရုရွားနဲ႔ တူရကီ တိလ
ု႔ ို ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြကေန ကမၻာ႔အေတာ္ဆးံု သိပန
ၸံ ဲ႔
အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားေတြ ေန႔စဥ္ အမ်ားႀကီး ထြက္လာတယ္။ ကေလးေမြးႏွႈန္း ေလ်ာ႔နည္းတဲ႔ အေနာက္ႏင
ို ္ငံေတြမွာေတာ႔ ပင္ကိုယ္ 'ဇ' ရွိတဲ႔
လူငယ္အေရအတြက္ က်ဆင္းလာေနတယ္" ဟု ေယးလ္တကၠသိုလမ
္ ွာ မၾကာခင္က ေျပာခဲ႔သည္။
တကယ္လို႔ အေမရိကအေနႏွင္႔ အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြ၊ စမတ္အက်ဆံုး သိပၸံပညာရွင္နဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြကို ဆက္ၿပီးး စြဲေဆာင္စည္းရံုးထားဖို႔ဆရ
ို င္၊ ၄င္းရဲ႕
ေခတ္မမွီေတာ႔တဲ႔ လူ၀င္မွႈႀကီးၾကပ္ေရး ေပၚလစီေတြ ေျပာင္းလဲဖန
ို႔ ဲ႔ အျခားက ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေေတြကို ေကာင္းေကာင္း ဆက္ဆဖ
ံ ို႔ လိုမည္ဟလ
ု ည္း ေျပာခဲ႔သည္။
အေမရိကန္ အခက္၊ အျခားႏိုင္ငံေတြအတြက္ အခ်က္
တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အျခား စီးပြားေရးတိုးတက္လာတဲ႔ ႏိင
ု ္ငံေတြရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြက အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ယူၿပီး၊ သိပၸံနဲ႔
အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ေတြမွာ ထိပဆ
္ ံုးေနရာကို ယူလာၾကသည္။ ေနာက္ ပညာသင္ၿပီး အေမရိကမွာ အေျခမခ်ဘဲ၊ သူတုိ႔ ဇာတိႏင
ို ္ငံေတြ ျပန္သြားၾကသည္။
အဲဒီ ေက်ာင္းသားေတြကို ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္ တို႔က လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အခြင္႔အလမ္းေတြေပးၿပီး ေခၚယူသိမး္ သြငး္ ေနသည္။ ဒါေၾကာင္႔ မၾကာခင္က
အေမရိကန္ အိုင္တီနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ေတြက သမၼတ အိုဘားမားကို အလားတူ အခြင္႔အေရးမ်ဳိးေတြ ေပးၿပီး၊ ပညာရွင္ေတြ ထိန္းထားဖို႔
ေတာင္းဆိလ
ု ာၾကသည္။
လြန္ခတ
ဲ႔ ဲ႔ ဆယ္စႏ
ု ွစ္ႏွစခ
္ ုမွာ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြက ခ်ီးျမွင္႔တဲ႔ သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ PhD ဘြဲ႔ေတြကို ရရွတ
ိ ဲ႔ ႏိုင္ငရ
ံ ပ္ျခား ေက်ာင္းသား အေရအတြက္က
ပ်မ္းမွ် ၂၇ ရာခိင
ု ္ႏွႈန္း ရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏစ
ွ ္က်ေတာ႔ ၃၇ ရာခိုင္ႏန
ွႈ ္း အထိ တက္လာသည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္ သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ လုပ္ငန္းေတြမွာ
လုပက
္ ိုင္ေနသူ သံးု ပံုတစ္ပံုေက်ာ္က ျပည္ပကေန ယာယီ ဗီဇာနဲ႔ ေနသူေတြ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငရ
ံ ပ္ျခားကေန ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ႔ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြက အေမရိကန္စီးပြားေရးကို အမ်ားႀကီး အက်ဳိးျပဳခဲ႔သည္။ ကမၻာေက်ာ္ Intel ကုမၸဏက
ီ ို
တည္ေထာင္သူဆိုရင္ ဟန္ေဂရီ ႏိင
ု ္ငံသား ျဖစ္သည္။ Google ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူက ရုရွားကေန ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူျဖစ္သည္။ ေနာက္ အဲဒီလို အေမရိကကို
ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ႔ ပညာရွင္ေတြက အေမရိကမွာ ေမြးဖြားတဲ႔ ပညာရွင္ေတြထက္ အကယ္ဒမစ္ စာတမ္းေတြ ပိုမို ေရးသားထုတ္ေ၀ႏိုင္ၾကသည္။
အခု အဲဒီအေျခအေနေတြ ေပ်ာက္ကုန္မယ္႔ သေဘာရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ Gallup စစ္တမ္းအရ အေမရိကမွာ ပညာလာသင္ေနတဲ႔ ၁၄၈ ႏိုင္ငက

ေက်ာင္းသားေတြအနက္ ၉ ရာခိင
ု ္ႏွႈန္းပဲ အေမရိကမွာ ေရရွည္ အလုပ္လုပဖ
္ ို႔ ရွိသည္။ ၁၉ ရာခိုင္ႏွႈနး္ က ကေနဒါကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အေမရိကမွာ သိပၸံပညာရပ္ဆင
ို ္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိတဲ႔ ႏို္ငင
္ ံျခားသားေတြအနက္ ၂၂ ရာခိုင္ႏန
ွႈ ္းက သူတို႔ တိုင္းျပည္ကို ဘြဲ႔ရၿပီးတာနဲ႔
ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားခဲ႔သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစမ
္ ွာ ေနာက္ထပ္ ၁၈ ရာခိင
ု ္ႏွႈနး္ ျပန္သြားၾကသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ တကၠသလ
ို္ ္ေတြကေန အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ
ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရရွိသူ ျပည္ပေက်ာင္းသားေတြအနက္ ၃၇ ရာခိုငႏ
္ ွႈန္းက သူ႔တတ
ို္႔ ိုငး္ ျပည္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္သြားခဲ႔သည္။
လက္ရွိအေျခအေနအရ အေမရိကအေနႏွင္႔ အေကာင္းဆံးု ဦးေႏွာက္ေတြကို ထိန္းမထားႏုိ္င္ ျဖစ္ေနသည္။ အခု ပီကင္း တကၠသိုလ္က အေမရိကန္ MIT
ထက္သာလြန္ဖို႔ ကမၻာ႔အေကာင္းဆံုး ဦးေႏွာက္ေတြကို စီမံကန
ိ ္းခ် ၀ယ္ယူေနသည္။ သုေတသန လုပ္ခြငေ
္႔ တြ ေပးလာသည္။ အလားတူ ဩစေၾတးလ်နဲ႔
ကေနဒါတုိ႔ကလည္း ဦးေႏွာက္ေကာင္းေတြ ေစ်းႀကီးႀကီး ေပး၀ယ္ေနသည္။
ေရရွည္ ဂလိုဘယ္စီးပြားေရး ၿပိဳင္ပြဲမွာ အေကာင္းဆံးု ဦးေႏွာက္ေတြ သိမ္းပိုက္ထားႏိုငတ
္ ဲ႔ ႏိုင္ငံက အႏိုငရ
္ ဖို႔ ရွသ
ိ ည္။
၀င္ထ
႔ န္း
Source: The Nation
ဘြဲ႕လိုခ်င္ပါသလား၊ တႏွစ္ကို က်ပ္ ၃ သိန္းသာ ယူခဲ့ပါ။
Friday, 28 October 2011 03:38 သွ်င္အႏုေရာဓိ

E-mail Print PDF
အရာရွိရာထူး မရႏုိငေ
္ သာ္ျငားလည္း၊ ပညာစစ္၊ ပညာမွန္လည္း မရႏုိငေ
္ သာ္ျငားလည္း ဧည့္ခန္းတြင္ ဂုဏ္ယ၀
ူ င့္ၾကြားစြာ ခ်ိတဆ
္ ြဲရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊
မဂၤလာေဆာင္ ဖိတစ
္ ာတြင္ အၿမီးရွည္ရွည္ ထည္ႏ
့ ုိင္ရန္လည္းေကာင္း၊
နာေရးေၾကာ္ျငာတြင္ တကၠသလ
ို ္ဘြဲ႕ ရခဲ့ဖူးေၾကာင္း မသိေသးသူမ်ား သိသာေစရန္ အတြကလ
္ ည္းေကာင္း ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အေ၀းသင္ ဘြဲ႕မ်ားကို
အခေၾကးေငြျဖင့္ ရယူၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာကၡက သတင္းရရွိပါသည္။
ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုငး္ တကၠသိုလ္ (တာ၀) တြင္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ စာေမးပြဲ ေျဖဆိမ
ု ည့္ အေ၀းသင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဆရာမ်ားထံမွ
က်ဴရွင္မယူႏိုငပ
္ ါက စာေမးပြဲေအာင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဟု ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။
ဒုတယ
ိ ႏွစ္ အဂၤလိပစ
္ ာေမဂ်ာ ေက်ာင္းသားတစ္ဥးီ က “အေ၀းသင္တက္ရင္ က်ဴရွင္ယူရတယ္။ ယူတဲ့သေ
ူ တြကို ခံန
ု ံပါတ္ပါ ေတာင္းတယ္။ က်ဴရွင္တက္တဲ့သူေတြကို
စာစစ္ရင္ ေသခ်ာဂ႐ုစိုကေ
္ ပးတယ္။ အားလံးု ေအာင္ေအာင္ေပါ့။ တႏွစ္လံုး ေက်ာင္း ကလည္း ၁၀ရက္ပဲ တက္ရေတာ့ ဘာမွနး္ မသိပါဘူး။”ဟု
ေကအိုင္စက
ီ ိုေျပာသည္။
အခ်ိန္ ၇ရက္သာ ေျဖဆိရ
ု သည့္ ၎အေ၀းသင္ စာေမးပြဲအတြက္ က်ဴရွင္မ်ားကို ပါေမာကၡမ်ားကိုယ္တင
ို ္ သင္ၾကားေပးေနၿပီး က်ဴရွင္မယူသည့္ အေ၀းသင္
တကၠသိုလေ
္ က်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမြနမ
္ ြန္ စာသင္ၾကားေပးျခင္း မရွိသ ျဖင့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္လည္း မရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း အဆိုပါ
အဂၤလိပ္စာေမဂ်ာ ေက်ာင္းသားက ေျပာသည္။
က်ပ္ သံုးသိန္းေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘြဲ႔တက္ယူႏုိငသ
္ ည့္ ေနရာ
က်ပ္ သံုးသိန္းေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘြဲ႔တက္ယူႏုိငသ
္ ည့္ ေနရာ
တကၠသိုလမ
္ ်ားတြင္သာမက ျပင္ပသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာလည္း သင္တန္းၿပီးပါက က်ဴရွငတ
္ က္ေနရ ေသးေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴရွင္တက္ပါက
စာစဥ္ (Assignment) ေပးၿပီး ထိစ
ု ာစဥ္မတ
ွ ဆင့္ ဂုဏ္ထူးထြက္ႏင
ို ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပး ေၾကာင္းကိုလည္း ကြန္ျပဴတာသင္တန္းေက်ာင္း (KMD) မွ
သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
က်ဴရွငယ
္ ူျခင္း မယူျခင္းကိစၥႏင
ွ ့္ ပတ္သက္၍ က်ဴရွင္သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည့္ ဆရာမတစ္ဥးီ ထံသို႔ ေမာကၡက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ယခုလို ေျဖၾကားခဲ့သည္။
"အားလံုးလိုလို အပို၀င္ေငြ ရွိမွ ရပ္တည္ႏုိင္တာေလ။ အျခား၀င္ေငြရလမ္းလည္း မရွိဘူး။ လစာကလည္း မျဖစ္စေလာက္၊ စား၀တ္ေနေရး မေလာက္ငဘူး။
ပါေမာကၡေတြကယ
ို ္တုိင္ က်ဴရွင္ျပေနတဲ့ ေခတ္ဆိုးႀကီးမွာ က်မတို႔ ကထိကေတြအားလံုးလိလ
ု ိုလည္း က်ဴရွင္ျပစားၾကပါတယ္။ "
ပညာေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ၊ ပညာေရးသုေတသီတစ္ဥးီ မွ ျမန္မာျပည္ ပညာေရး၏ အဂတိ လိက
ု ္စားမႈမ်ားမွာ မ်ဳိးဆက္မ်ားဆီ လက္ဆင့္ကမ္းလာသည့္အတြက္
အရည္အေသြးမ်ားစြာ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေမာကၡသို႔ ယခုလို ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။
“လက္ရွိ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ ပညာရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တဲ့ အေျခအေနပါ။ အာဏာပိုင္နဲ႔ ဆရာ ဆရာမေတြကိုယတ
္ ိုင္က ျဖစ္ ေနေတာ့ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။
ဒီစနစ္ဆိုးႀကီးကို တိုကထ
္ ုတ္ဖလ
ို႔ ိုပါတယ္။ တကၠသိုလေ
္ က်ာင္းေတြတင္မက ျပင္ပမွာ လည္း အခေၾကးေငြ ေပးေနရတယ္ဆိုတာ မလိုလားအပ္တဲ့ အဂတိအေမြပါ။
ကုရခက္ပါတယ္။ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ ပညာရွာလို တဲ့စတ
ိ ္ကို ဖ်က္ဆီးေနတယ္။”ဟု ေျပာသည္။
၎အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိငင
္ ံ Kyoto Notredame Woman University တြင္ Social Welfare ဘာသာရပ္ သင္ယူေနသူ ျမန္မာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကလည္း “က်မဆိုရင္
ျမန္မာျပည္မွာ သခၤ်ာနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တာပါ။ က်မတိတ
ု႔ ုန္းကလည္း က်ဴရွငယ
္ ူခဲ့ရ တယ္။ ေငြသာကုန္ၿပီး ဒီပညာနဲ႔ ဘာမွအသံုးမခ်ရပါဘူး။ အျမင္ေျပာရရင္
ျမန္မာျပည္ ပညာေရးကေတာ႔ တကၠသလ
ို ္ မဟုတ္ ဘူး။ မူႀကိဳကေန စျပင္ရမွာပါ။”ဟု ေျပာသည္။
မႏၱေလးက အေ၀းသင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ တကၠသိုလေ
္ က်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေမသဇင္မ်ဳိးက ေမာကၡကို ယခုကဲ့သုိ႔ ရွင္းျပခဲသ
့ ည္။
"ကထိကေတြ၊ ပါေမာကၡေတြဆီမွာ က်ဴရွငတ
္ က္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြက ခံုနံပါတ္ေပးလိုက္ရပ
ံု ါပဲ။ ေအာင္ဖို႔ ေသခ်ာၿပီ။ ဘာသာစံုအတြက္ ၃
သိနး္ အထိ ေပးရတယ္ေလ။ ေအာင္မတ
ွ ္ မေသခ်ာဘူးဆိုရင္လည္း လက္ေဆာင္ပစၥည္းနဲ႔ သြားကန္ေတာ့ရံု"
"သမီးက ကိုယ္ပင
ုိ ္အလုပ္ရွိတယ္ေလ။ အိမ္ကအတင္းယူခုိငး္ လို႔သာ ဘြဲ႕ယူတာပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ ဧည့္ခန္းမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားလို႔ရတယ္ေလ... အဟီး"
ေမာကၡ ျပည္တြငး္ ပညာေရးသတင္း

သွ်င္အႏုေရာဓိ
Source: Interview, KIC and higher education research
http://www.maukkha.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful