همدقم

رارق یسررب دروم دياب هیراجاق تموکح رد هک يمهم عوضوم
وا ناشخرد تیریدم و تیباق و ری!کریما تی"#$ یسررب دری%
ت&ود هما'راک رد (م)* و وا ی%د'+ ه)&ا,م -تسا .رود /يا رد
هب 0ریدم .ا%ر1 ناریا تم هک د2ک یم تبا3 ار تی)قاو /یا وا
45 6تسود 7درم 6تسر8 /هیم 69دا: همک ی)قاو ی2)م
ی%د'+ و ;21ر< +ا ناشخرد 0ا1 .وج تسا ه=$اد >?اق و@ی=س
-ه=$اA% ا$ام* هب دوخ +ا BCکشم رد ییا!یک$ و 0رایم1 6 ی'دم
هب .اوخ 0دد)=م BاDیDE* ه=$اد ی)س دوخ راک /یا رد F&وم
0 .رابرد ی!2ج BاDیDE* Gک$ هب .اوخ و GD=Hم را3I BروJ
دروا=سد /یر* ه=Hجرب هکK وا ی#یرا* 0ا1 دروا=سد و ری!ک ریما
را3I و Lتسا تیمدI نودیر< ر=کد راب ر8 ییE* ر3ا ری!کریما
ه)& ا,م دروم ار دروم BاDیDE* رد راجاق 0 .رود ی#یرا*
- د1درارق
ریبک ریما تیصخش هب یهاگن
داد)=سا رد M وا ناشخرد تیریدم و تیباق و ری!ک ریما تی"#$
ی2)م ی'اریا ر"2:
/یا وا ی*و&د هما'راک رد (م)م وا ی%د'+ ه)&ا,م - دو$ یم
هب 0ریدم هک .ا% ر1 ناریا تم هک د2ک یم تبا3 ار تی)قاو
45 M تسود 7درم M تسر8 /هیم M9دا: همک ی)قاو ی'دم
و ;21ر< وا ناشخرد ییا1 .وج M تسا ه=$اد >?اق و @ی=س
Bا!3 هبدوخ +ا BCکشم رد 0رای$و1 و 0رایم1 M ی'دم ی%د'+
وا هک تسا /یا رد ری!ک ریما (,م تیبو!Eم +ار - تسا ه=$اA%
نI رد ار N*ایح نایر$ هک 0ا هOE& ا* ار 7درم هب تمدخ .ار
رد Pیرا* - داد همادا ه'ادرم ندرک >,ق نا$اک /ی< Qیرا* 7امح
7درم راRیا و ی&دکا8 +ا 0دد)=م 0ا1 ه'وم' M ا:دم /یا Bا!3ا
- دراد دوخ اب ناریا
راجاق یارب هیدنز ثاریم
هیراجاق هHس رس هب M د'+ ناخ 4یرک نا%د'ام+اب هک ی'اریا
/یر*ری% 4شS و /یر*+راب هک ت$اد ییا1 ی%Tیو د'داد GیوE*
Gما: را)$ رد یجراخ (DEم Qی دوب نI یسایس 9CD=سا ا1 نI
نرق رخاوا +ا نI د'ور هک -- ناریا ی%د'ام UD: یساسا 0دCیم
یم .را$ا 0رام)=سا 0ا1 تسایس ه!V و WوX' هب - د$ عور$
Y هک د1د یم Zیضو* و د2ک
رخاوا رد دوخ ی:ام=جا و 0دا"=قا ی%د'ام UD: دوجو اب ناریا
نرق 0ا1روشک ><ا2م دو!' ییا8ورا 0اه=موکح .رم)=Hم +و21
د$ یم دودEم ی'ا%ر+اب BCما)م هب [D< ناریا رد 0رام)=سا
0را\* 0اه=کر$ 0 هیسو هب .دم: رو? هب نام+ نI رد هک
Gم: هب نI Gحاوس و ]را< ^یخ (یر? +ا 0د21 و یHی_'ا
هب ناریا 41د+و' نرق ی&ا 41د\ی1 نرق رخاوا +ا ی&و - دمI یم
/یا +ا رما /یا و - د$ Gید!* ییا8ورا 0اه=موکح .رم)=Hم 4ی'
ی%د'ام UD: یساسا و یسایس G: +ا یکی د)ب هب ه!#یرا*
د2ک یم .را$ا نI هب روکAم (DEم هک ی'ارود - دیدر% روشک
دو$ یم عور$ راجاق هHس +ا .ا$ /یمود تموکح +ا تسرد
ناریا ^یرد* هب هک تسا راجاق .ا$ ی)E=< رارD=سا نارود +ا -
Gید!* 0را@* 0ا1 ]ور و نار%رام)=سا تسد ت&I و را@با هب
یب M ی<ارخ M نوب+ نا1ا$ .ا_=ش' M N=موکح ریرس - ددر% یم
- ددر% یم رJا)م ناهج `ر_$ BaوE* +ا .ا%Iا' و .دارا
تسایسو بدا راب زا یدرم
M تسایس و bدا cر@ب 9اجر +ا 7اDم 4dاق 4ساD&اوبا ا+ریم
رایHب .ور% نI و@ج ی'ا1ار< 7اDم 4dاق یHی: ا+ریم د'+ر<
ریبد* هب هک تسا 0راجاق ده: 9اجر رام$ تش_'ا رایHب و eد'ا
رادما' و +ا=مم ی=سود /هیم و یسایس تیباق M تقای& M N'اد M
- تسا
رد ار 0دیدج UHک وا M Bfش2م هک ه=Hجرب د2مش'اد و Uیدا /یا
M درک 0راA% هیا8 0رادا 7اO' Bا!*اکم رد هJاخ M یسرا8 رR'
رد ر@یر< دوب یسایس روما رد gو1اب و ربدم ی=ی"#$
- د2ک یم FیJو* ه'و% /یا ار وا وخ هما'رXس
یم' ناش' hی1 و دسر یم رO' هب .د2'+ و د2* رایHب وا ه<ایق
هک 0ا .دا)&ا iو< gو1- د$اب رایHب gو1 0اراد هک د1د
اب و ZیEJ Bامjید Qی 7اDم 4dاق - تساراد k#$ /یا
l
ا=DیDح
- تسا .دارا اب و Nید'ا 9ام و gو1@ی* - د$اب یم ناریا ی2)م
`د1 ار دوخ دو"Dم .دا)&ا iو< mای=حا و تقد 0ور +ا
l
ا!&اV
ا+ریم دمEم ت2,س راک - 7اDم 4dاق Qمک اب - د1د یم رارق
د$ .دی@%رب ناریا 0امO: BاردJ هب وا دوخ و ت<ریA8 ناماس
-
!ارد" ا یکد#ک زا $ا% یق ازریم
9اس رد ناخ یD* ا+ریم هب `ور)م n یD* دمEم 0ر\1
7ا' و نابرق دمEم ییCبرک gرد8 7ا' - دمI ای'د هب o.وا@1pرد
وا 0ردام و 0رد8 .داو'اخ - تسا .دوب نا,س هم?ا< gردام
ی'ا1ار< cر@ب ا+ریم .ا_=سد رد gرد8 د'دوب ور هشی8 هD!? +ا
- ت$اد 0@j$I تEس
4یD=Hم ت!قارم ری+ ناخ یD* ا+ریم q8 نI +ا Uی*ر* /یدب
+ا- ت<ر% رارق 7اDم 4dاق 4ساD&اوبا ا+ریم ی_21ر< و 0و2)م
4dاق .داو'اخ رد ری!ک ریما ی'اوج و ی'اوجو' و یکدوک نارود
0ا1 .وی$ وا - د$ یم 0رjس 7اDم 4dاق تیبر* و رO' ری+ 7اDم
0ا1 ه'وم' +ا ار ی'اوید 7اکحا رودJ و 0را_' هما' و 0ر% یش2م
0 ا .را8 gرا_' و ریرE* 7اDم 4dاق تخومI یم 7اDم 4dاق
^یرد* هب - درک یم 9وEم ناخ یD*ا+ریم هب ار ا1 ه=$و' و 7اکحا
[باوض و +ومر +ا و ت<ر% رارق 0ریبد Gr$ .دودEم رد وا راک
- ت<ای .ا%I یبوخ هب ی'اوید و 0رادا روما
&زا یاهدای'ب
دیدج ;21ر< هی&وا 0ا1دای2ب دا\یا رد ری!ک ریما M 0دیدر* hی1 یب
رد ار 9وا 7ا% دوخ ر%ا - دراد 0ا .دم: ND' و 4هس ناریا رد
ار .وD&اب 0ا1 هشید'ا - د$اب ه=$اد'رب ی21W و 0رک< 0 ه2یم+
رد M .دوب ا1 نI 0ری% Gک$ Bامادقا و Gماو: نایرج رد دوخ هک
و .درک Qید@' یم: Gحارم هب M دوخ BاردJ و Bردق نارود
- تسا .دی$و8 Gم: هماج ار اه'I +ا یخرب
4یکE* و sXح M دیدج ت)2J و N'اد M ;21ر< .ار رد ریما
0اه=سود 4جاه* ربارب رد ناریا یسایس 9CD=سا و یم تیو1
و ی#یرا* یشD' ی:ام=جا و یسایس BاحCJا و 0رام)=سا
M هیقاX*ا >یاقو هما'+ور دا\یا اب وا - دراد aاو یب ی=ی&وtHم
7ا@:ا ی=$ادهب و ی2< 0اهبا=ک رش' و همجر* M نو2X&اراد qیسا*
رد ییا8ورا نا""#=م و نام)م ندرام% و ا8ورا هب G"Eم
و دوش% و' و 0د)ب BaوE* 0ارب ار .ار qیرد* ی&ا: >?اDم
راجاق 0داد!=سا تموکح ه'اخ Qیرا* رد ار دیدج ;21ر< G)شم
هما'+ور هک BروJ /یا هب ی)مج ی'اسر ر!خ ر"2: - درک /$ور
Gم: نادیم رO' +ا M ت$اد .ده:رب ار ا1 نI ND' هیقاX*ا >یاقو
هک نو2X&اراد یسرد داوم - دوب هDباس یب ناریا رد Gقاa ری3ا* و
M 7اO' .راوس یسد2هم M ه'ا#8و* M 7اO' .دای8 Y +ا د2*را!:
M Pیرا* M یسا2$ نردم M 0+اسوراد M یحارج M یک$@8
0ا1 ه=<ای رب ی2=!م هH'ار< ناب+ و یضایر -و ی)ی!? 0ای<ارrج
0 هیسو هب ی=&ود نامجر=م .ا_=سد دا\یا - د'دوب ا8ورا رد دیدج
ر3ارب و ا+ریم ]ا!: نام+ +ا bا=ک رش' و همجر* تuه' هب ریما
M دوب .د$ +اVI 7اDم 4dاق cر@ب ا+ریم Bا2یD* و اهش$وک
عا!*ا +ا Gکش=م ی'امجر=م Bfی1 ریما - داد 0ر=شیب ت:رس
ی'اریا نادر%ا$ و یEیHم نای'اریا M ت&ود 7د#=Hم ی_21ر<
د'وب ه=خومI 0@یS ناریا رد ای د'دوب .د'اوخ ]رد ;'ر< رد هک
ت&ود هک ت<ر% BروJ ی,یار$ رد راک /یا - دروI دوجو هب
رد تکر$ 0ارب یسور ناب+ 4جر=م Qی ی=ح /=<ای 0ارب
ی*دم .ا*وک رد تtی1 /یا دوب هDیuم رد 0دحرس Bا<C=خا
Bرا\* M ت:ار+ M ت)2J M ی)ی!? 7و: ه2یم+ رد ی!=ک تH'او*
تیبر* M یسا2$ ند)م M /ی'اوق و تسایس M هی&ام دا"=قا
و U? 0رکش& و 7اO' نو2< M ی_'اخ M ی1ا Bا'اویح
- د2ک همجر*---- و یک$@jماد
$( )ادها و هیقا*ا +یاقو همانزور
تسا ری!ک ریما Bامادقا ر_ید +ا هیقاX*ا >یاقو هما'+ور qیسا*
7وهXمو ا2)م هب هما'+ور /ی=H#' ناو2: هب نI دا\یا راک=با هک
>یاقو هما'+ور هSر% - تسا ناخ یD*ا+ریم هب ()=م M 0+ورما
و دو!' ناریا هما'+ور /ی=H#' هیقاX*ا 9اس رد نI +ا Nی8 9اس
ار Lرا!خا AVاکK هما'+ور 0+اری$ Z&اJ ا+ریم M 0رمق 0ر\1
`د1 اب M 4O2م و U*رم 0ا هما'+ور دا\یا - دوب .درک رش=2م
هما'+ور - د$ v:اب ری!ک ریما ار 0+ورما .وی$ هب ی'اسر ی1ا%I
روما +ا ا1 نI هب نداد ی1ا%I و 7درم تیبر* هک هیقاX*ا >یاقو
دوخ `د1 ار اه'I N2یب و N'ادرب ندو@<ا و ناهج و ناریا
.داد نام+اس 0رو? وا نامر< هب و ریما راک=با هب M دوب .دادرارق
/یر$ا!م و یEم 7اکحا و نادرم=&ود و 9اجر 7وم: هک دوب .د$
هیه* ار نI د2'او=ب ریاش: و BCیا نارس و ر!=)م را\* و /ی'اوخ و
رد qک ر1 p هک دوب .د$ ررDم ور /یا +ا 41 د2'او#ب و د22ک
Qی ریجا دیاب تسا ی=&ود Uجاوم نامو* تHیود 0اراد ناریا
هما'+ور راش='ا o دی1دب ار'I نامو* ود 9اس رد M .د$ هما'+ور
0ا1 هما'+ور و ت<ای ی'اهج bا*+اب M ده: نI رد هیقاX*ا >یاقو
نا%د2'اوخ هب ار'I wاS ر!خ cروب+ر,8 و /یو و ند2& و qیرا8
- د'داد .دTم دوخ
$#'*,اراد
+ا یخرب /یما* 0ارب د'او=ب هک ی*ادیهم* /=<ر%راک هب هشید'ا
تHک$ +ا q8 M د2ک تیبر* G"Eم M روشک یماO' 0ا1+ای'
0ارب ]را 0اروام Bایaو نداد تسد +ا هیسور اب ;2ج رد ناریا
]ا!: 7اDم 4dاق cر@ب ا+ریم
l
ار1ا5 دمI Nی8 ناریا نادرم=&ود
0ارب ی'ادر%ا$ دیاب هک ت<ایرد .ا$ ی)E=< ده)ی&و ا+ریم
0ارب 0ا .د: - دا=سر< qی_'ا هب دیدج >یا2J و 7و: 0ری%ار<
یجاح M Bار1 ;2ج +ا q8 M د'د$ .دا=سر< ا8ورا هب روO2م /یا
- ت$اد GیH% هH'ار< هب ر_ید در%ا$ ^28 41 یساقI ا+ریم
UحاJ دوجو +ا .داX=سا رد ناریا یماکا' Bامادقا /یا eرEم
و ه)ماج نوشق xCJ ا رد یHی_'ا و 0وH'ار< یماO' نا!"2م
Gحارم /یر* ]اHح رد M ا1 ;2ج رد اه'I تکر$ 7د: هJاخ
رد دوخ ی'اوید Bامدخ Gحارم رد هک ری!ک ریما دوب در!'
یمدق M دوب راو%ا' و P* bرا\* +ا 0رایHب د1ا$ نا\یابرWI
ا8ورا هب G"Eم 7ا@:ا Gم: و هشید'ا +ا ر*ار< qب و cر@ب
نا""#=م و نادا=سا +ا .داX=سا اب ا* د$ نIرب و ت$ادرب
و 0yو&و2ک* 0ا1 ه2یم+ رد ار نایdا8ورا 0ا1دروا=سد و bرا\*
@کرم=م و GD=2م روشک Gخاد o یم: نو'اکp Qی رد یماO'
0ا1دو!مک و ا1+ای' M G"Eم تیبر* اب و د+اس @کرم=م اب و د+اس
/ی&وا +ا .داX=سا اب 0ور /یا +ا 41 -دیام' /یما* ار ناریا نوشق
BاردJ +اVI رد یخاد تی2ماو 4O' 0رارقرب +ا q8 هک ی=Jر<
راک رو=سد رد ار نو2X&اراد دا\یا هشید'ا M دروI تسد هب دوخ
دا\یا رد یماO' `اد1ا هک ت$اد هجو* دیاب - دادرارق دوخ
وا اری+ M د2=$اد ار 7ود هجرد تیم1ا ریما /1W رد M نو2X&اراد
0ا2ب دیشید'ا یم ناریا هب /< و N'اد 9اD='ا هب تH#'
ه'اخ U=کم Y نوS 41 ییاهما' هب +اVIرد هک M نو2X&اراد
دیدج هسردم M هسردم M ه'اخ 4ی)* M هیماO' هسردم M ی1ا$دا8
M .دیسر o نو2X&اراد p دوخ ی#یرا* 7ا' هب 7ا\'ارس و .د$ رکW
9اس Gیاوا رد M .دیسر Gیاو ا رد 9ام$ رد >قاو ی2یم+ رد
- دیدر% دا\یا دوب ه'اخ+ابرس
l
C!ق هک ی=2,س eارا یقر$
$ادراک تسد هب راک $در-س
(<وم تH'او* یم ی=قو 0رادا 7اO' xCJا رد ریما N$وک
M ی=&ود 0اه1ا_=سد +ا دسا< دار<ا در? Bا+اوم هب هک د$اب
تسد هب ار راک xC,Jا هب و درام%راک هب ار ه=Hیا$ دار<ا
و درب یم راک هب ت#س ی=!قارم وا دروم /یا رد - دراjس نادراک
نایرابرد ت?اسو ت$اد یم 9و"Eم 0ا .Tیو BراO' و تقد
هب تی&وtHم zیوX* ای M دسا< ر"2: Qی در? +ا 0ری%وج 0ارب
دراوم - دا=< ا یم' ر%راک ریما رد ت$اد' تیحC? هک یHک
رب M ریما BاردJ 7ایا ی%د'+ رد ار ا1 ه'وم' /یا +ا 0دد)=م
هک 0دار<ا ای M دوخ نا=سود /یر* Qید@' هب ی=ح وا - د'ا .درم$
یم ی$ادا8 (E=Hم ار دوخ
l
اقCخا و .درک تمدخ وا هب 0+ور
ری3ا* +ا دوخ ریما - داد یم' 0+ای=ما {اخ دروم /یا رد Mد2=H'اد
bرا\* رد ار'I ^یا=' و د'دوب .ا%I یبوخ هب نادراک هب راک ندرjس
]ا!: ناوردا$ تسا .دوب ه=<ای دوخ ی'اوید تمدخ 7ایا یم:
تحرم +ا رO' `رJ هک د2ک یم GD' ی'ا=ساد ی'ای=$I 9ا!قا
ندرjس رد رjما تسایس یم: ^یا=' ر_'ایب د'او* یم نI 4Dسو
- د$اب نادراک تسد هب راک
0ا1 هما'رب درک' تJر< دوخ ه1ام د2S و 9اس هس رد ری!ک ریما
نارود نام1 رد - دروIرد ارجا هب ار دوخ BاحCJا +ارد و رود
gراک رد نو%ا'و% >'اوم و اهی2ک$راک M 4یدید هک نا2S @ی' .ا*وک
رد ار دوخ ><ا2م رارم=سا اه'I هک دو!' دیدر* - د'در% یم دا\یا
- د2=H'اد یم 0داد!=سا تموکح gور همادا 0ور%
هناها#% .داز( .اه ه/0دنا را1گنا'2ب ر2ب3 ر2ما
ه| ه'ا1اوخ }دا+I }ا1 هشيد'ا رAب ند~$ا8 رد }+ا=ش~8 /يا ر%ا
ه,س و رام)=سا و Bا<ارخ و Gهج د~ق +ا ييا1ر N<د1
ر~!| ر~ما هب M دوب ي:ام=جا 4&اس ي%د'+ هب يبا~=سد و نا_'ا_~ب
- دوب د1اوخ ه'اX"2م •$ يب M د$ يم .داد ت!H'
Gقاa اي نايا8 هب ت<اي يم تJر< ر%ا و .در| +اVI وا ه| }را|
}ا ه'و% هب ناريا عاضوا ديدر* يب .ا% نI د'اسرب .ار هم~' هب
(,م } ه,س M ر~ما cرم +ا د)ب €داوح دروخ يم 4قر ر_يد
ر1اOم ه| M gا ي'ور~ب و ي'ورد داH< } هم1 اب ار ي1اش21ا$
M تمو•ح ر_*راV Gماو: و نايرابرد /=<اي Bردق نI را•$I
ر* 7و$ تسا~س و دا"=قا نaaد M نC| }ا1 هيامرس نا!حاJ
هJر: رب .رابود دوب نار% رام)=سا +اد'ا رب ه'اخWوX' هم1+ا
}ام~س M ي'اريا ر% G~E* نI - در=H% ناريا ي:ام=جا و يسا~س
ه1د ود M ر~ما G=ق +ا د)ب ي'ر< >بر رد ار .ا$ /يد&ار~Jا' ت&ود
- د2| يم 4~سر* /~2S ت~?ورشم رارD=سا +ا G!ق
را!=:ا و ت~)جرم و ت<ر يم G~E* gا }دا"=قا Bردق M ت&ود
h~1 M داد~م تسد +ا ^يرد* هب 7ا: را•<ا رد ار gا يسا~س
‚وا هب يجراخ 4H~&ايرjما WوX' و ت<ر_' رس ي:ام=جا xCJا
.ا_=سد .+وح رد يقر* ر•< ه| }دوجو اب M د~سر يم دوخ
G?اب }ا ه'ا!? xCJا N$و| ر1 - درم' .ا_ƒ~1 تمو•ح
q8 M دورب Nش~8 ه•2يا }اج هب عوم\م تt~1 رد تسود- تش%
- ت<ر يم
ا+ر~م رد M ي'ا1ار< 7اDم 4dاق ت~بر* رuEم +ا ه| يقر* ر•< نI
G)X&اب وا BاردJ 7ايا رد M دوب ه=<اي ه&اE=سا ر~!| ر~ما ناخ يD*
يياج رهق و ر!ج اب M ناريا نادرم=&ود ه)ماج يسا~س ر•X* رد
ناريا ت~?ورشم تuه' نI cر@ب دروا=سد ه| در|+اب دوخ }ارب
-دوب
تنا0د و تسا2س
ام - د'ا ه=X% را~Hب /#س ر~!| ر~ما ي!1Aم تسا~س نومار~8
/* ود }د2ب >مج هب 4يو$ BايرO' /يا Bا~d@ج دراو ه•2يا نودب
4~2| يم د~|ا* ه| /يا +ا G!ق اما - 4ي+ادر8 يم نا%د2Hيو' +ا
ي!1Aم bادI و 9وJا هب وا د~D* و }راد /يد رب >با2م يماDم
Y دHيو' يم ت~مدI ر=|د - د'ا .در| د~|ا*
/=سا| ت$اد k#شم و تبا3 تهج ود M ر~ما ي!1Aم يسا~س p
M ي2يد }ارادم و }دا+I تسا~س رد ت&اخد >2م و ي'احور WوX'
تسا~س ت&اJا رد وا دحاو ر•X* } .دا+ تهج ود ر1 هب وا رO'
- دوب „ر:
ي2)م /يا ت~'احور .اوخدب ه' دوب /يد /م$ ه' ر~ما 4~يو_ب …C!ق
و دوب راد /يد دوخ ه| 4يدوم' +اب وا }در< ت~"#$ G~E* رد ار
دوخرب دوب دا+I U")* +ا اما - ي!1Aم bدا و 9وJا هب د~Dم
ي•ي M دوب يJا Gما: ود .دا+ M ي'احور .ا_=سد اب ر~ما ت&ود
ي=سر8 ت2س 7ود - تسا~س رد /يد نام&ا: `ر"* و Gخد
رد ر~ما يموم: تسا~س >قاو رد - ي'احور Bf~1 تم5و
ر~ما ديدر% يم ا1 7Cسaا P~$ و ا1 ه)مج 7اما Bردق /=سا|
يم يقر* و xCJا هشD' ت<رش~8 >'ام ار ناشيا هيور و WوX'
o--- تH'اد
Y دHيو' يم @~' ي'ا\2H<ر يم$ا1
رب ي&و تسا .دوب 7Cسا /يد Bارو=سد هب د~Dم }درم ر~ما p
ي2~ب /$ور •ي نام+ نI U")=م و /يد=م 9اجر ر=ش~ب `Cخ
ه=ساوخ +ا }را~Hب ي=ح و ه=$اد دوخ ي2يد BاداD=:ا رد يJاخ
نام+ >ضو +ا >,م و ر•X2$ور نا'امHم و نو~'احور }ا1
نا'امHم يموم: ر•< >,س اب ار ا1 نI د2'او* يم' ه| +ورما
دروخ يم 4شS هب ر~!| ر~ما +ور'I BاحCJا هما'رب رد د21د (<و
o
نا~ب رد ه| ي!1Aم ر1ا5 هب }ا1 ت~"#$ +ا ه=سد نI Bامادقا
M نا'امHم و 7Cسا }ارب یم1و اه2* ه' M .دمI ي'ا\2H<ر }اقI
- دوب د~يا* Gباق ر~V @~' ي:ام=جا و يم تسا~س رO' +ا ه•ب
!ردق 40ار(
BاD!? دوس هب ه•'I Bا+اوم هب M ر~!| ر~ما Bامادقا و BاحCJا
يم تسا~س •ي U&اق رد و 7درم هما: و ي:ام=جا تسدور<
G~Jا ي2)م رد BاD!? /يا تيامح +ا و ت<ر يم N~8 را~: 7ام*
ر_يد }ا1 .ور% ي2•$ را| تX&ا#م و 4شخ M دوب رادروخرب دوخ
F&ا#م }ا1ور~' ناريا و ر~!| ر~ما bا=| F&وم ت#~_'ا يم رب ار
و }د2ب ه=سد ه'و% /يدب ار وا تمو•ح رد ا1 نI ر~3ا* و ر~ما
Y تسا .در| يباي+را
l
ا=)~!? M ت$اد F=#م BاXJ ه| ر~ما }ا1 }روIو' و BاحCJا
ر"2: }رابرد داH< ر"2: Y در| دروخرب F&ا#م }ور~' هس اب
دروخرب ود /يا يجراخ ر%رام)=سا ر"2: و ي'احور تسر8 تH'
xCJا و ي1اوخو' ي2)ي GباD=م Bردق ود 7دا"* BروJ هب
`ر? +ا ي"#$ يdوجدوس و ي=سر8 ه2ه| و وH•ي+ا ي:ام=جا
- دوب ريA8ا' }@~1ر8 و ي)~!? }ا .ديد8 >قاو رد و دمIرد ر_يد
را~Hب نI دح +ا و در| راهم ار نا=سر8 ت2س تX&ا#م ر~ما
و ر~ما BاحCJا اب }رابرد نا%ر@ب ييو% .@~=س ي&و - تسا|
د'ام }اجرب نا2S 41 M وا يم تسا~س اب يجراخ تسا~س در!'
ر~ما Bردق رب يياه2* هب ر~خا Gما: ود /يا +ا 7اد| h~1 Bردق
ناخ يD*ا+ر~م ييا'او* +ا ر* نو@<ا اه'I عوم\م اما - د~برS يم'
ي_=سو~8 ه'ا_~ب تسا~س ر"2: و ي'اريا داH< ر"2: نا~م - دوب
ي)~!? دياب ار ي_=Hب 41 /يا دروخ يم 4شS هب يJاخ }و2)م
اب ه| .+اد'ا نام1 هب q~_'ا و ]ور رام)=سا ور /يا +ا تH'اد
}ارجا رد M دوب را•~8 رد ر~ما ه'ا!? 9CD=سا و يم تسا~س
هب }رA% - در| يم ي2•$ را| وا ه'ا1اوخ يقر* }ا1 هشيد'ا
يم }رورض ار ر"2: هس /يا در•م: و او1 و 9اح رد 9امجا
د~1اوخ هS نا2S ا1 gC* و ا1 ت~D<وم /يا هم1 .رم3 - 4~'اد
ت<ر داي هب }د)ب ده)~&و Bدس هب ر~ما G=ق +ا q8 9اH•ي M ديد
-
اه ه56# 7واد
نام1 رد اما - داد يم همادا تمو•ح هب Bردق اب M ر~!| ر~ما
- ت$اد همادا وا mوDس }ارب N'ا2م$د هXقو يب هt?و* 9اح
Uجر 9وا .داو'اخ M ر~ما ناهXJا هب .ا$ .و•$ اب رXس رد
q~_'ا و ]ور را=#م }ار+و M ي=&ود نا!"2م UحاJ M ي=2,س
- د'دوب .ا$ bا|ر رد M ي'امR:و
+ا د'دوب ه=X$I رب N~ب ام| ر~ما ه~: رب ار .ا$ /1W •2يا
`د1 را•$ ه'اهب هب ار ا~: دهم ه| .ا$ هبر~ما داه2ش~8 نا=ساد
ر~ما د2=X% يم - د'دوب ه=خاس }د2ب vيدح •2يا M د1د رارق ر~*
ا+ر~م ]ا!: gردارب >X' هب ار .ا$ /يد&ارJا' /=خاد'ارب †راد*
تسد هب ا~:دهم ه•2يا +ا q8 ا* تH'Iرب - د+اس يم 41ار<
تقا~& و تسا gردام ه•2يا } ه'اهب هب ار .ا$ د$ ه=ش| .ا$
ه:ا$ا رد ناخ اقIا+ر~م و ا~: دهم - د2'@ب را2| M دراد' ت2,س
د'دوب gC* رد ت#س .ا$ /1W رد نI /=خاد'ا اج و هشيد'ا /يا
ر~ما و - دوب ه=<اي Nيا@<ا .ا$ اب }رو' ناخاقI ا+ر~م }اه*اقCم -
.ا$ را=<ر رد دوب نا'I را| نايرج رد دوخ ي'اه28 نارومام [سو*
ا1 .ور% /يا ه:وم\م - در| يم .د1اشم ]وHEم Bار~~r* @~'
در% رابرد ي2)ي M ت'ا~خ و داH< يJا نو'ا| 9وح رد ه| `
G•شم دا\يا و ا1 ي2•$را| رد اد=با يش$و| h~1 +ا د'دوب .دمI
ي1ا*و| وا G=ق و mوDس رد 7ا\'ارس و ر~ما .ار رد >'ام و
- د'در•'
89: $امر;
}ا هHج نايرابرد و .ا$ دوب .د$ 7ام* ر~ما BاردJ را|
درا% نارH<ا و نا+ابرس +ا رX' دJ راهS - د'داد G~•ش*
ناراداو1 ادا!م M د2$اب عاضوا Uقارم ا* د'د$ راuحا ي=2,س
وا ي'اه%ا' 9@:M د2=$اد28 يم د2'@ب gرو$ هب تسد ر~ما
يم /ماد ر~ما نا2م$د ار 9ام=حا /يا M ددر% ي3داوح Uجوم
L 7اO' ر~ما نا2م$دK Y دHيو' يم را_' >ياقو دمحا ا+ر~م - د'د+
bاب /يا رد iار: 7ا•ح و ارما UVا اب نوS ه| د'داد .وج
N&@: هب M 4•ح ه)<د •ي ر%ا تسا Gم=Eم تسا نا=سدم1
}ار+واب ه| د2=$اد او ار .ا$ اه'ا - دو$ €داح ه2=< M د21د
داH< ><د تهج هب و ديام' Bروشم bاب /يا رد
l
ا2?اب يجراخ
نوS - د'+اس دوخ Lنا=سدم1 و روايK /~)م ار اه'I ي&ام=حا
}رو+ /~2S }و+رI دوخ ه| ا1 نI د'دوم' ‚ا@م=سا نا'I +ا .ا$دا8
و د2=$اA% يم' تحار ر=Hب هب وه8 ر~ما 4~ب +ا ي!$ و د2=$اد
ار .ا$دا8 ه=H'اد 4~O: +و< ار ي2)م ي'ا د2=$اد' 4•* }اراي
ر": - در| رداJ ار ر~ما 9@: 4•ح .ا$ - د'+اس •يرE*
l
ا2?اب
ه!2$راهS 7رEم رب BاردJ +ا ه| د'داد عC?اوا هب 7ا_21 U$
7C:ا وا هب ار N&@: نامر< د)ب +ور Z!J و تسا .د$ را2|
- د'در|
7ام*ا' همج+ا و F=#م Bاهج هب M Nيوخ 9@: +ا هSر% ر~ما
نامر< اما دوب د2سرخا' و /~_مV gا يحCJا }ا1 هما'رب ند'ام
Nيوخ {اخ }درH'وخ و }رابدرب اب ار 9@:
<رم و <ره زا=(
- د$ ه=$ادرب ي=مو•ح 7اO' رس }aاب +ا ر~ما } هياس ه| /~م1
د$ q~_'ا ر~Xس ي'ار_' Uجوم @~' /يا دوم' ‡ر ‚رم و ‚ر1
اب - د2| تيوD* ار ر~ما تش%+اب Bرورض M دوب /•مم ه| ارS
- ت$و' نو=سرم&ا8
يب M درA% يم 7اO' ر~ما 9@: +ا ه| .+ور د2S يم1 `ر5 رد
4O:اردJ - ه=<ر% ار تمو•ح }ا1 .ا_=سد ‚رم و ‚ر1 و يمO'
9اوحا و عاضوا /~م1 و تH~' .ا_=سد رد Bردق UحاJ ديدج
7اDم هب ناخ يD*ا+ر~م تش%+اب +ا ت!EJ Cم: .د$ U!س
- د2يام2ب NDباس
.وD&اب N%رم +ور ا* 9@: +ور +ا Bردق هب ر~ما تش%+اب ر•<
نI اب نام+ 41 و د'د~ش| يم هم1 ار راO='ا /ياو ت$اد دوجو
9ام=حا /يا --- دوب وا }دوبا' ي8 رد اوق 7ام* اب /شمد xا2ج
+ا GباDم تهج رد د'ادر%+اب Bار+و هب ار وا .ا$ ه| ت$اد دوجو
/=خاد'ا رب رد F&ا#م Bردق M Nياه='ا ا* ر~ما ت&ود ي1ا!* +اVI
ر$ و ر~خ ي1ار ود رس رب qX2&ا F~)ض .ا$ و دوب ا$و| }و
- ت$اد رارق
7اDم ر~ما را| ه| در| ي2~ب N~8 د$ يم €داوح عوم\م +ا اما
- تسا .د$
&ا>د2?ب .#@ب
q8 +ور ود ي•ي را| /يا - د$ رداJ نا$ا| هب ر~ما د~)!* نامر<
- ت<ر% BروJ د2=<ر% ار N!قا2م و bاD&ا 7اDم ه•2يا +ا
و ر~ما ردام M N'اد'+ر< M gرHم1 M ر~ما +ا G•ش=م ي'اورا|
ه!2$ ^28 +ور دوب g رH8 ناخ دمحا ا+ر~م }وس هب 7رEم
/يد&ارJا' ه| }ا هما' رو=سد رد - د'دمI رد ت|رح هب نا$ا|
.در| رداJ s<اEم /يرومام هب bا,خ ر~ما د~)!* نومار~8 .ا$
- دوب .د$ ه~Jو* ت#س ا1 تيدودEم و ا1 ت!قارم M دوب
ر~!| ر~ما Gماح ناورا| 9اس رXJ 4=ش1 +ور و دوب .ار رد +ور
ه=<ر% رO' رد اه'I ي%د'+ }ارب نا$ا| /~< ˆاب د~سر نا$ا| هب
- دوب .د$
يم ر~!| ر~ما }دوبا' }ارب ه| ييار% هt?و* يJا Gماو:
M }رو' ناخ اقI ا+ر~م M ا~:دهم +ا د'دوب Bرا!: د'د~$و|
دسا< هموO2م ه~سو هب .د: /يا `اد1ا- .ا$ }ا1 يdادرH8
را=#م ري+و G~$ ناه28 ي'ادر% ه|ر)م و وH•ي +ا نايرابرد
- د$ يم تياد1 و تيوD* q~_'ا
A تش1> هB زور CDB $( رد
GهS نI رد M gا .داو'اخ و ر~ما ند'ارA% ي_'و_S } .رابرد
.دش' ه=$و' }داي+ U&ا,م M د'دوب نا$ا| /~< ˆاب رد ه| }+ور
رب نو%ا'و% }ا1 ه=$و' نا~م +ا - تسا
+ا ار وا
l
ا!*رم د2•' رار< ه•2يا ه'اهب هبر~ما نا'ا!ه_' رد ه| ديI يم
ي'ور~ب Nقا?ا
7اد هب ار وا ه| دوب /~م1 ه~ح نI +ا روO2م و د'د~!? يم
ه| يياAV ر1 د$ يم' رود ه'اخ نI +ا }ا هOE& تشحو د22•<ا
7ومHم ار نI ادا!م ا* د~شS يم ه&ا B@: 9وا د'دروI يم
ايو% اما د2=$اد' ه!*ا•م و .دوارم (ح q| h~1 اب د2$اب ه=خاس
•~8 و تسا .دوب رارقرب ه!*ا•م 4'اخ .دا+ •م و ا~:دهم /~ب
ر~ما اما - تسا .در| يم ه!&ا,م ار ود نI }ا1 هما' M {و"#م
ه!*ا•م يH| اب تسا ه=ساو#' اي تسا .دش' (<وم ار1ا5
- د$اب ه=$اد
نا$ا| /~< رد gا .داو'اخ و ر~ما ت'و•س +ا +ور GهS •2يا
د2ب يياج هب ناش=سد ر_يد 4'اخ .دا+ •م و ر~ما دوب ه=$A%
/ير=•Sو| 41 .ا$ هب - د2=$اد' ي:C?ا اج h~1 +ا - دو!'
+ا N'ا2م$د }ارب هt?و* ناد~م „و: رد د2=$اد' يسر=سد
دوب .د'ام يقاب نا'I }ارب ه| }را| /ير=مهم - دوب +اب تهج N$
N~8 نار% هt?و* رما M را| /يا /=<اي (DE* نودب دوب ر~ما G=ق
نام1 هب و دوب }راو$د را| .ا$ ندر| يضار اما ت<ر يم'
- ت<اي }ر=ش~ب Bد$ ا1 /~D* و ا1 هt?و* دياب ت!H'
7اد:ا $امر;
/يا در| رداJ ار ر~ما G=ق نامر< .ا$ تHش' رم3 هب ا1 هt?و*
.ا$ دوخ ت<ر% .ا$ +ا ;'ر~' اب M }رو' ناخ اقI ا+ر~م ار نامر<
Y تسا ه=X%
[خ تسد و در| q~&د* ناخاقI ا+ر~م 7دو!' يضار ر~ما G=ق هب
دور' ناخ ي:ا+ر~م ه| 7دا=سر< ر_يد [#=سد ت<ر% /م +ا ار
- تسا ه=<ر تX%
راد~ب +ا q8 .ا$ تسا /•مم ه| تH'اد يم 41 نا#~: ‚اح
G=ق 4•ح /=<ر% +ا q8 - ددر% نام~ش8 ي=Hم bاوخ +ا ند$
و cر% رد G*اق - ت<ر دوخ نارH8 +ا ي•ي ه'اخ رد ار U$
+ا N~8 ت<ر نا$ا| }وس هب }را8اS رو? هب M د)ب +ور N~م
.در| 41ار< ار gرHم1 و ر~ما Uير< BامدDم G*اق 7ا@:ا
Y ه| د'ا ه=$و' د'دوب
ار نورد'ا نا'+ +ا ي•ي M نا$ا| هب ي$ا!$ار< تمي@: +ا N~8
}را+ و ت2Eم } .رود ديو_ب وا هب ه| د'دا=سر< ه&ود&ا B@: د@'
يD* ا+ر~م تسا .ار رد ت)خ - دمI رهم رس رب .ا$ ت$A%
.د:و /يا اب و دورب Cبر| هب اي ديا~ب ناره* هب ه| تسا را=#م ناخ
- د'در| 41ار< ر~ما G=ق }ارب ار bوخ } ه2~م+ /~Vورد }ا1
تش1> هB 7اEF رد
ه=$و' ي'و%ا'و% U&ا,م ر~ما ند'اسر G=ق هب ت~X~| نومار~8
- تسا
هيو'اy 4ه' رد Y ديو% يم نو=ساو +ور ر1 Bدا: هب 7اO' ر~ما
نورد'ا +ا }ردق ه| /~م1 دمI يم نور~ب دوخ نا'ا!ه_' اب Z!J
و د22| .رJاEم ار وا داد رو=سد ناخ ي: ‚اح }رو< د$ رود
د'دروI روا\م mا~ح هب ار وا ناش| ناش| هه=<ر% ار ر~ما نا1د
و د2=Hب ت#س ار Nيا8 و تسد و د'د+ /~م+ هب ار وا اج نI ردو
د2S }ارب و .دوم' >,ق ار وا }ا1ا8 و تسدود ر1 }اه'اير$
ناج }ديد$ درد نا~م رد ه| د2=$اA% 9اح نام1 هب ار وا ي=:اس
نام1 اب M ند2| ناج رخI رد ا* ار ي=#س /يا 7اO' ر~ما دراjHب
دوب 7او* وا ي%ر@ب اب ه| ت$اد دوخ رم: 7ام* رد ه| ي='ا=م
- دوم' 4~H* ار دوخ ناج و د~ش| ار رخI qX'
7اEF را#0د G2ن#% .اD/قن
}اه&اس نام1 +ا د$ ه'ا_~ب و }دوخ .ا_=ق نا$ا| /~< 7امح
دراو /~< ي#يرا* ر"ق هب q| ر1 Mر~ما cرم +ا q8 /~=H#'
نا%د22| ديد+اب }ا1 ه=$و' رد ت<ر نI 7امح ˆارس هب 9وا M د$
Yد2Hيو' يم يشير?ا †C8 ر=|د تسا .دمI ي!&اج }ا1 ه=$و'
.د~$ار* نI }ورو دوب .د~هج نI رب ر~ما نوخ ه| }راويد +و21
ه| دوب .داد' دوخ هب ار تمح+ /يا يH| اما M د$ يم .ديد دوب
- د2| ر~م)* ار'I
هب ر~ما G=ق +ا د)ب 9اس .د ه| LNير?ا K ]ور8 را=#م ري+و
Y دHيو' يم دمI ناريا
نا=ش_'ا اب ZيرX* 9اح رد د2ياش_ب ار Nياه%ر داد رو=سد ر~ما
+و21 Bام| /يا ه&ا aا ه&ا a Y ت$و' 7امح راويد رد N2~'وخ
- د$ يم .ديد
+ا د)ب ه| يH~_'ا در< •ي Y ديو% يم تسا ه=<ر /~< هب 9اس
ناج ت#ب نو%yاو درم نIM ناخ يD*ا+ر~م نI }ور ه| ي_2س
ي'اH| +ا ي•يM داد ناش' ار'I }اج ه| ي'ا!Vاب M 4يديدM دوب .داد
- دوب .د~ش| نور~ب اروا نا\~ب ندب ه| دوب
ر2ما &اگمار(
G=ق +ا د)ب +ور د'در| /<د نا$ا| نام1 رد اد=با ار ر~ما د!&ا|
}وه8 د'ورب نا$ا| دهشم تش8 نا=سرو% هب ار gدHج M ر~ما
هب M د)ب .ام د2S د'درjس †اخ هب يما' يD* دمEم د~س ‚اح رو%
Gمح Cبر| هب ار ر~!| ر~ما د!&ا| ه&ود&ا B@: gرHم1 }درميا8
يم +اب /~Hح 7اما /EJ }وس هب نI رد ه| يقا*ا رد و د'در|
- د'درjس †اخ هب دو$
H زا هI;ر>رب