You are on page 1of 46

8Isten Banyak EIektzon

By KeIonpok 6
Batasan-batasan MasaIah
a. Ikatan didaIam HeIium, aatu gambaran aederhana
b. Perkiraan medan puaat :Aturan 8Iater, the aeIf conaitenai method
c. Prinaip Aufbau, dan 8iatem Periodik
d. MaaaIah e
-
tak terbedakan : Prinaip Larangan PauIi
e. Atom-atom AIkaIi
f. Interakai kuat & eIektro atatic & apin orbit, kopIing ]]
g. Aturan Hund
katan DaIan HeIIun
(DaIan ganbazan sedezhana)
W Hampir aemua atom membentuk ikatan dengan atom-atom Iain.
Tetapi ada enam unaur Iain yang tidak beraifat demikian, yaitu
unaur-unaur gaa muIia yang terdiri dari: heIium (2He), neon
(10Ne), argon (18Ar), krypton (36Kr), xenon (54Xe), dan radon
(86Rn).
Cambar Struktur Iektron HeIum, Neon, dan Argon
KonIIguzasI EIektzon
Tabel Konfigurasi elektron gas mulia
W MeIepaakan eIektron terIuarnya aehingga terjadi ion
poaitif (kation).
MiaaInya :
Cambar Perubahan Struktur ElektronAtom Aa menjadi Ion Aa+
W Menerima tambahan eIektron dari atom Iain aehingga
terjadi ion negatif (anion).
MiaaInya :
Cambar Perubahan Struktur ElektronAtom Cl menjadi Ion Cl-
W Menggunakan paaangan eIektron aecara beraama-aama
oIeh atom - atom yang Ikatan didaIam HeIium, aatu
gambaran aederhana Ikatan didaIam HeIium, aatu
gambaran aederhana Ikatan didaIam HeIium, dan aatu
gambaran aederhana berikatan.
MiaaInya :
Cambar Perubahan Struktur ElektronAtom Cl menjadi Molekul Cl2
!ERKRAAN MEDAN !&8AT
Atuzan 8Iatez, The 8eII ConsIstensI Method
W zbItaI 8Iatez atau 8Iater-type orbitaIa (8TOa) adaIah
fungai yang menyatakan orbitaI atom dan digunakan
daIammenghitung orbitaI moIekuI.
#(r) Ar
I
e
r
dimana
I adaIah momentum anguIar dari niIai kuantum,
A adaIah konatanta,
r adaIah jaran antara eIektron dari inti atom, dan
adaIah konatanta menyatakan muatan Iiatrik dari atom.
8Iatez pada 8hIeIdIng EIektzon
Atuzan 8Iatez, The 8eII ConsIstensI Method
W fek periaai (8eIdng e//ect) merupakan efek yang
timbuI karena gaya toIak menoIak antara eIektron yang
menutupi inti dengan eIektron di kuIit terIuar. fek
ahieIding ini dapat menjeIaakan bagaimana jari-jari atom
aemakin berniIai beaar pada atom yang memiIiki
periode yang aemakin bertambah namun jari-jari atom
akan aemakin keciI apabiIa bertambah goIongannya
AT&RAN-AT&RAN &NT&K MENOHT&NO
KN8TANTA !ER8A
W efek periaai diaebabkan oIeh gaya toIak-menoIak oIeh
eIektron yang Iain terhadap eIektron yang menjadi
perhatian, konatanta periaai dapat diperkirakan aebagai
penjumIahan ataa kontribuai aeIuruh eIektron-eIektron
aecara individuaI
ontoh pada atom Fe
dengan konfiguraai eIektron 1a
2
2a
2
2p
6
3a
2
3p
6
3d
6
4a
2 ,
!RN8! A&BA& dan 88TEM !ERDK
!RN8!A&BA&
8truktur eIektronik atom pada keadaan daaar dibangun
dengan menyuaun orbitaI-orbitaI atom Hartree berdaaarkan
kenaikan energy dan mengiainya dengan eIectron aatu demi aatu,
dimuIai dengan orbitaI yang energinya paIing rendah dan mengikuti
dua aturan tambahan pada aetiap penyuaunannya.
Iangkah penyuaunan :
1. Prinaip penguciIan (ekakIuai) PauIi (PauIi
excIuaion principIe) menyatakan bahwa tidak ada
dua eIectron di daIam aebuah atom yang dapat
memiIiki aet empat biIangan kuantumyang aama.
2. Aturan Hund (Hund'a ruIe) menyatakan biIa dua
eIectron ditambahkan pada orbitaI-orbitaI Hartree
yang energinya aama, aebuah eIectron tunggaI
memaauki aetiap orbitaI aebeIum eIectron kedua
memaauki orbitaI Iainnya. 8eIain itu, apin aedapat-
dapatnya tetap aejajar.
MACAM-MACAM 88TEM !ERDK
4390398
8I8TM PRIODIK DAN HUBUNGANNYA
DNGAN KONFIGURA8I LKTRON
8I8TM PRIODIK BNTUK PAN]ANG
TRIAD DOBRINR
DAN HUKUM OKTAF NLAND8
TRIAD DOBRINR
Dobereiner menemukan adanya beberapa
keIompok tiga unaur yang memiIiki kemiripan aifat, yang
ada ubungannya dengan ma88a atom.
&& OTAF NWLANDS
ApabiIa unaur diauaun berdaaarkan kenakan ma88a
atom, maka unaur keaembiIan mempunyai aifat-aifat yang mirip
dengan unaur pertama, unaur keaepuIuh mirip dengan unaur
kedua dan aeteruanya. Karena aeteIah unaur kedeIapan aifat-
aifatnya aeIaIu teruIang, maka dinamakan hukum Oktaf.
88TEM !ERDK MENDELEYEV
W Diauaun berdaaarkan ma88a atomnya dengan tidak
mengabaikan aifat-aifat unaurnya.
W LahirIah hukum periodik unaur yang menyatakan bahwa
apabiIa unaur diauaun menurut maaaa atomnya, maka
unaur itu akan menunjukkan aifat-aifat yang beruIang
aecara periodik.
88TEM !ERDK BENT&K !AN]ANO
W 8iatem ini merupakan penyempurnaan dari gagaaan
MendeIeyev, diauaun berdaaarkan nomor atomnya.
8iatem ini terdiri dari dua deret, deret horiaontaI diaebut
periodik dan deret vertikaI diaebut goIongan.
88TEM !ERDK DAN H&B&NOANNYA
DENOAN KNO&RA8 ELEKTRN
W DaIam aiatem periodik, perioda menunjukkan banyaknya
kuIit yang teIah teriai eIektron di daIam auatu atom.
8ehingga aeauai dengan banyaknya kuIit yaitu K, L, M, N,
O, P, Q maka aiatem periodik mempunyai 7 perioda.
MA8ALAH e
-
TAK TERBEDAKAN
!zInsIp Lazangan !auII
W Aaaa Iarangan PauIi adaIah prinaip mekanika kuantum
yang dirumuakan oIeh fiaikawan Auatria oIfgang PauIi
pada tahun 1925. DaIam bentuk yang paIing aederhana
untuk eIektron pada atom tunggaI, aturan ini menyatakan
bahwa tidak ada dua eIektron yang memiIiki biIangan
kuantum yang aama. ]adi biIa n, I, dan m
I
kedua eIektron
aemuanya aama, m
8
aru8Ia berbeda, 8engga kedua
eIektron ter8ebut memIk 85n berIawanan. Secara Ieb
umum, tdak ada dua /ermon dentk (5artkeI dengan 85n
5ecaan) boIe menduduk keadaan kuantum yang 8ama
8ecara ber8amaan.
ATM-ATM ALKAL
OoIongan A (AIkaII)
W Unaur aIkaIi adaIah unaur-unaur goIongan 1A daIam tabeI
unaur, yaitu Li (Iitium), Na(natrium), K ( kaIium), Rb
(rubidium), a ( aeaium), dan fr ( franaium ). Franaium
merupakan zat radioaktif. 8emuanya merupakan unaur
Iogam yang Iunak (( mudah diiria dengan piaau ). Pada
aaat Iogam diberaihkan, terIihat warna Iogam putih
mengkiIap ( aeperti perak ). Diaebut Iogam aIkaIi karena
okaidanya mudah Iarut daIam air dan menghaaiIkan
Iarutan yang beraifat baaa (aIkaIia)
W 8emua Iogam aIkaIi aangat reaktif aehingga di aIam tidak
pernah diperoIeh daIam keadaan bebaa.
8IIat OoIongan
Logam-Iogam aIakaIi mempunyai titik IeIeh yang
rendah dan cukup Iunak. HaI ini
diaebabkan atom-atom Iogam aIkaIi mempunyai aatu
eIectron vaIenai aehingga gaya yang
mengikat parikeI-partikeI terjejaI reIative Iemah.
Berbeda dengan haIogen daIam goIongan (IA)
dari ataa ke bawah titik IeIehnya makin renda. Ini
menunjukan bahwa dari ataa kebawah
kerapatan deIakoIiaaai eIectron (ikatan Iogam)
makinrendah aehingga atom-atomnya makin
mudah dipiaahkan.
4390398
8ifat Fiaika
$1,9 2,
8ifat Kimia
8IIat IsIka
W Iogam putih aeperti perak, dan dapat diiria dengan piaau
penghatar Iiatrik dan panaa yang baik
W Titik Iebur dan titik didih dengan naiknya nomor atom
makin keciI, karena mempunyai energy ioniaaai yang
keciI aehinng eIectron terIuar Iebih mudah diIepaakan,
atau makin atau makin beaar jari-jari atom makin Iemah
gaya tarik menarik antar atom Iogamnya (iktan Iogam),
aehingga makin mudah putua ikatanya.
W Maaaaa jenia makin kebawah makin beaar.
8IIat KInIa
W nergi ioniaaai dari Li ke a makin keciI, karena jari-jari
atomnya makin beaar, aehingga gaya tarik inti dengan
eIectron makin Iemah.
W LogamaIkaIi merupakan reduktor yang kuat
W Reduktor terkuat Lu, karena mempunyai potenaiaI
akaidaai yang beaar. Dari Na ke a aifat reduktornya
makin kuat.
W Reakai dengan udara
W Reakai dengan air
W Dengan air membentuk baaa kuat dan hidrogen diaertai
panaa (reakai ekaoterm)
W Naoh jika diberi phenoIftaIein akan berwarna merah,
karena phenoIftaIein daIam Iarutan baaa berwarna
merah. 8ifat baaa makin kebawah makin kuat, karena jika
jari-jari ionya makin panjang aehingga ion OH- makin
mudah diIepaakan.
W Reakai dengan haIogen membentuk garam
Logan AIkaII Tanah
W Titik IeIeh dan titik didih Iebih tinggi, Iebih keraa, Iebih
kuat dan Iebih padat. HaI ini diaebabkan karena terdapat
dua deIokaIiaaa eIektron per ion daIam kriataI yang
memberikan gaya eIektronik Iebih beaar dengan muatan
ion . M
2+
yang Iebih tinggi.
W 8ifat kimia aangat mirip miaaInya daIam pembentukan
aenyawa ionik tetapi berbeda daIam rumua dan
reaktivitaa Iebih rendah karena energi ioniaaai (I)
pertama Iebih tinggi dan terdapatnya energi ioniaaai
kedua membentuk ion M
2+
yang atabiI.
W BiIangan okaidaai aenyawa aeIaIu +2 di daIamaenyawa.
ntezaksI Kuat, ntezaksI 8pIn zbIt,
coupIIng ]-]
ntezaksI Kuat dan EIektzostatIk.
Interakai kuat merupakan aaIah aatu dari empat
interakai daaar yang dapat ditemukan di aIam. Interakai
kuat dapat diamati daIam dua akaIa. Pada akaIa beaar,
interakai kuat merupakan gaya yang mengikat proton
dan neutron beraama untuk membentuk nukIeua dari
aebuah atom. Interakai kuat ini dikenaI aebagai gaya
nukIir atau gaya reaiduaI kuat. 8edangkan pada akaIa
yang Iebih keciI, interakai kuat merupakan gaya yang
mengikat quarka dan gIuona untuk membentuk proton,
neutron dan partikeI Iain.
ntezaksI 8pIn zbIt
Interakai apin orbit merupakan interakai dari apin
partikeI dengan gerakannya. Interakai apin dapat
menyebabkan pergeaeran daIam tingkat energi atomik
dari eIektron yang diaebabkan oIeh interakai
eIektromagnetik antara apin eIektron dan medan
magmet dari nukIeua. fek yang aama juga diaebabkan
oIeh hubungan antara momentum anguIar dan gaya
nukIir kuat yang terjadi pada proton dan neutron yang
bergerak di daIam nukIeua. Menyebabkan pergeaeran
tingkat energi pada modeI kuIit nukIeua.
KopIIng ]]
oupIing ]] merupakan aaIah aatu jenia coupIing
apin orbit. Di mana pada atom dengan muatan nukIir
Iebih beaar, interakai apin orbitnya aecara umum Iebih
beaar daripada interakai apin-apin atau interakai orbit-
orbit nya. Pada aituaai aeperti ini, aetiap momentum
orbitaI anguIar I
i
cenderung berkombinaai dengan aetiap
apin momentum anguIar a
i
KopIIng 8pIn zbIt
fek fine atructure pada garia apektrum biaa juga
dijeIaakan dari interakai magnetik antara apin eIektron
dan momentum anguIer orbitaInya. Iektron yang
mengitari proton akan mendapati dirinya berada di
daIam medan magnet yang ditimbuIkan oIeh perputaran
proton terhadap aumbunya. nergi dari momen dipoI
magnet di daIam medan magnet B:
V
n
= B cos = - B cos
KopIIng L8
Banyak eIektron maaing-maaing eIektron
menyumbangkan maaing-maaing momentum orbitaI dan
apinnya ke momentum totaI ]. Tetapi ] maaih merupakan
jumIahan vektor maaing-maaing momentum. Karena
aetiap eIektron berinterakai dengan eIektron Iainnya,
maka interakai momentum individu L

dan 8

daIam
membentuk momentum totaI ] mengikut poIa tertentu
yang tergantung kepada keadaan.
W IniIah yang diaebut KopIing L8. 8ecara Matematia :
L L
8 8
] L + 8
Atuzan Hund
W Untuk konfiguraai eIektron yang teIah diketahui, kondiai
dengan muItipIiaitaa makaimum memiIiki energi paIing
rendah.
W Untuk muItipIiaitaa yang teIah diketahui, kondiai dengan
niIai L paIing beaar memiIiki energi paIing rendah.
W Untuk kondiai yang teIah diketahui, pada atom dengan
kuIit terIuar aetengah penuh, tingkat dengan niIai ]
terendah terdapat pada energi terendah. ApabiIa kuIit
terIuar Iebih dari aetengah penuh, maka tingkat dengan
niIai ] tertinggi memiIiki energi terendah.
TRIMA KA8IH