You are on page 1of 2

PREO MM RD SLOVENINU, PREO MM RD SLOVENSKO

Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultry Slovenskej republiky, ttny pedagogick stav, SPN Mlad let, Matica slovensk, Vydavatestvo Matice slovenskej, Spolok slovenskch spisovateov, Jazykovedn stav . tra SAV a rad pre Slovkov ijcich v zahrani

vyhlasuj 20. ronk celottnej literrnej sae s medzinrodnou asou PREO MM RD SLOVENINU, PREO MM RD SLOVENSKO Cieom sae je podchyti, rozvja a prehbi zujem det a mldee o sloveninu a Slovensko, o vznamnch dejateov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoloensk a kultrne problmy a nreia formou slohovch loh, pokusov o umeleck vyjadrenie mylienok v podobe prozaickch nrov a bsn. Tento ronk sa bude nies v znamen 250. vroia narodenia Antona Bernolka, 200. vroia narodenia Sama Chalupku, 190. vroia narodenia Jna Kaliniaka, 160. vroia mrtia Jna Kollra, 190. vroia narodenia Janka Kra, 120. vroia narodenia tefana Krmryho, 190. vroia narodenia Jna Palrika, 30. vroia mrtia Mila Urbana, 155. vroia narodenia Terzie Vansovej a 200. vroia narodenia Jona Zborskho. Do sae sa mu zapoji iaci vetkch typov a druhov zkladnch, pecilnych a strednch kl na zem Slovenskej republiky prostrednctvom kl a inch subjektov a v zahrani prostrednctvom spolkov, organizci a kl Slovkov ijcich v zahrani. San prce sa bud posudzova v tyroch kategrich: v 1. kategrii sa posudzuj prce iakov 1. stupa Z, v 2. kategrii prce iakov 2. stupa Z a iakov 1. a 4. ronka osemronch gymnzi, v 3. kategrii prce iakov strednch kl, v 4. kategrii sa posudzuj prce iakov zo zahraniia.

V prvch troch kategrich sa posudzuj prce iakov zo kl na Slovensku a bud do nich zaraden aj prce iakov pecilnych kl. Do celottneho kola postpi maximlne p sanch prc v kadej kategrii z jednej koly. Na kadom exemplri sanej prce a na prihlke musia by nevyhnutne tieto identifikan daje: meno a priezvisko iaka, ronk, typ a adresa koly, e-mailov adresa koly, meno a priezvisko uitea a peiatka koly. Kad san prca mus by vyhotoven v tyroch exemplroch. koly a ostatn prihlasovatelia zodpovedaj za to, e zaslan prce s prcami saiacich iakov, neboli u posudzovan v tejto sai a v inch saiach, ako aj za dodranie vetkch sanch podmienok. Pri nedodran sanch podmienok sa prce nezaradia do celottneho kola sae. Organizan poriadok sae je uverejnen na internetovej strnke ttneho pedagogickho stavu www.statpedu.sk a na internetovej strnke Ministerstva kultry SR www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk. Vybran san prce do celottneho kola treba zasla do 31. janura 2012 (Slovci ijci v zahrani do 1. marca 2012) v tyroch exemplroch a s vyplnenou prihlkou na adresu: ttny pedagogick stav, Pluhov 8, 830 00 Bratislava, heslo PREO MM RD SLOVENINU, PREO MM RD SLOVENSKO (Slovci ijci v zahrani na adresu: Matica slovensk, Grsslingov 23, 812 51 Bratislava alebo na e-mailov adresu: zsms@matica.sk).

Zujemcovia o sa mu zska alie informcie o sai v ttnom pedagogickom stave (spu@statpedu.sk, tel. slo: 02/49276111) a formulr prihlky na internetovej strnke www.statpedu.sk. Odborn poroty uria v kadej kategrii kandidtov na Hlavn cenu, na Cenu poroty a na estn uznanie. Mu udeli v kadej kategrii aj Osobitn cenu poroty. Osobitne ocenia uiteov a koly poda potu a rovne sanch prc iakov. Slvnostn vyhlsenie vsledkov 20. ronka sae bude 14. jna 2012 (tvrtok) v Novch Zmkoch pri prleitosti Cyrilo-metodskch dn slovenskho psomnctva a kultry a v znamen Roka Matice slovenskej (2012 2013).

Za vyhlasovateov sae Ing. Katarna Kalaov, riaditeka ttneho pedagogickho stavu