You are on page 1of 64

ECF-113 Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi

Doç. Dr. Selen YEĞENOĞLU

Türk Ġlaç Endüstrisinin Öncüleri

Eczacı Abdi Ġbrahim Bey ve Abdi Ġbrahim Ġlaç Sanayii .

'nin çekirdeğini oluĢturmaktadır. 1912 yılında Ġstanbul KüçükmustafapaĢa semtinde açtığı ilk eczanede ilaç üretimine baĢladı.ġ. . ilaç Ģirketi olan Abdi Ġbrahim Ġlaç Sanayi ve Ticaret A.com.tr • Abdi Ġbrahim Ġlaç'ın kurucusu Eczacı Abdi Ġbrahim Bey. halen dünyanın en büyük 96.abdiibrahim. 1919 yılında “Abdi Ġbrahim Müstahzarat-ı Ġspençiyariye” adıyla MahmutpaĢa'da açılan fabrika.http://www.

.

Bromo-Valerin Nadir (Valerobrom Le Grand Benzeri) . Müshil-i Nadir (Abdi Ġbrahim Müshil ġekeri). 1919: Abdi Ġbrahim Müstahzarat-i Ġspençiyariye Fabrikası kurularak ilk hazır ilaçların üretimine geçildi: Kuvvet ġurubu (ġaraplı Kınakına Hülasası). Ġstanbul'da KüçükmustafapaĢa semtinde ilk eczaneyi açtı. 1916: Müstahzar ilaç üretimi baĢladı.Abdi Ġbrahim’in Kilometre Taşları 1912: Abdi Ġbrahim Bey.

Abdi Ġbrahim’in Kilometre Taşları
1920: Eczaneler ve müstahzar laboratuvarlar için galenik preparatlar hazırlanmaya baĢlandı. 1940: Abdi Ġbrahim Laboratuvarı'nda üretilen ilaç sayısı 80'e ulaĢtı. 1952: Laboratuvar Vefa semtindeki yeni yerine taĢındı. Ġbrahim Abdi Barut adını aldı. 1975: Firmanın ismi Abdi Ġbrahim Ġlaç Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak değiĢti. 1994: Abdi Ġbrahim üretim tesislerinin temeli Ġstanbul BahçeĢehir'de atıldı.

2007: Abdi Ġbrahim. duayen mimar Dante Benini'nin tasarladığı Maslak'taki yeni yönetim binasına taĢındı. BahçeĢehir'de AR-GE Merkezi'nin açılıĢı yapıldı. 2003: BahçeĢehir'de Ar-Ge tesislerinin yapımına baĢlandı.Abdi Ġbrahim’in Kilometre Taşları 2000: Üretim tesisleri faaliyete geçti. 2008: Kurum kimliği değiĢimi gerçekleĢtirildi. .

.

Baş eczacı Süleyman Ferit Bey ve Eczacıbaşı Ġlaç Sanayii .

Süleyman Ferit EczacıbaĢı’nın eczacı olması: “Ninem.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey Türkiyede hazır ilaç ve kozmetik üretimini baĢlatan ilk eczacılardan olan Süleyman Ferit (EczacıbaĢı). . 1885’de Ġzmir’de dünyaya geldi. Ģifalı otlardan ev ilaçları yapmakta baĢarılıydı.

. Guraba-i Müslimin yani Kimsesiz Ġslamlar adını taĢıyordu. Osmanlıların Ġzmir’de kurduğu ilk hastane.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey Çocukluğumda Ġzmir’deki hastanelerin hepsi yabancılarındı. “Türk” diyemiyor. tüm devletin içinde bulunduğu durumu anlatmaya yeterliydi. “Ġslam” diyebiliyorduk. Hastanenin adı bile yalnızca Ġzmir’in değil.

Eczanelerde kazanlar.yazısını üzülerek okudum. O zamanın ilaçları. KoĢarak eczaneye gittiğimde seyahat dolayısıyla kapalıdır. . Babam. Ninem ağır biçimde hastalanmıĢtı. imbikler içinde yapılır. beni derhal Rum Lazarides’in eczanesine gönderdi. günümüzdeki gibi hazır ambalajlar içinde satılmazdı. havanlarda dövülür ya da geniĢ kavanozlarda dakikalarca sallanarak karıĢım haline getirilirdi.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey “12 yaĢındaydım. Reçete yazdı. Ġzmir’in tanınmıĢ doktorlarından Rum Ġstalyanos Efendi’yi getirdik.

Ermeni Sahinyan’ın eczanesinde uzun bir süre bekledikten sonra ilaçları yaptırdım. O akĢam eve dönerken yüreğim yaralı. gözlerim yaĢlıydı. eğer evde kendimiz kocakarı ilaçları yapmayı beceremezsek.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey Bu kez yine koĢarak EĢrefpaĢa’ya çıktım. kent içinde baĢvuracağımız tüm doktor ya da eczacılar azınlık ya da yabancıydı. Çok sevdiğim ninem hastalandığı zaman. . Eczaneden çıkarken akĢam olmuĢtu ve yağmur bardaktan boĢanırcasına yağıyordu.

Baş eczacı Süleyman Ferit Bey Doktor ya da eczacı olma düĢüncesi. o yağmurlu gecede elimde ilaç ĢiĢeleriyle ninemin baĢucuna dönerken.” . çocuk kalbimde bir ideal ve özlem olarak belirmiĢti.

18 yaĢında baĢarıyla bitiren Süleyman Ferit 1903’te Ġstanbul Tıp Fakültesi’ne bağlı Eczacılık Yüksek Mektebi’ni bitirerek eczacı oldıu. imparatorluğun en genç eczacısı olmuĢtu. Böylece. .Baş eczacı Süleyman Ferit Bey Ġzmir Sultani Ġdadisi’ni 1900 yılı baĢında.

Baş eczacı Süleyman Ferit Bey .

Süleyman Ferit Bey. kentin tek Türk hastanesi olan Guraba-i Müslimin’de görev alacaktı. Bornova’da Ġlyadis adlı bir Rum’un sahibi olduğu Aristoteles eczanesinde de Cuma günleri ve tatil günleri sorumlu müdürlük yapmaya baĢlamıĢtı.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey Süleyman Ferit. bir süre sonra. Guraba-i Müslimin Hastanesi’nde ikinci eczacı olarak göreve baĢladıktan bir süre sonra. . 1903 yılı sonunda geldiği Ġzmir’de.

çevrede de tanınmaya baĢlıyordu. . herkes tarafından sevilen olgun ve sade kiĢiliğiyle. Yoğun çalıĢmalarıyla hastaneye önemli ölçüde gelir de sağlamaya baĢlamıĢtı.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey • 1905 yılında Guraba-i Müslimin Hastanesi’nde ikinci eczacılık görevinden BaĢeczacılık görevine atanan Süleyman Ferit Bey.

Baş eczacı Süleyman Ferit Bey • 1909 yılında. Osmanlı Devleti yoğun iç ve dıĢ sorunlarla boğuĢurken Süleyman Ferit Bey de yaĢamının büyük bir dönemecinden geçmek üzereydi. Tüm özlemlerinin odaklaĢtığı özel eczane açma düĢüncesi. Ti l k i l i k’teki Eczane-i Umumi satıĢa çıkarılmıĢtı. Süleyman Ferit Bey Ġzmir’deki üç Türk eczanesinden biri olma baĢarısını 215 altın ödeyerek gösterdi. bir fırsat sonucu gerçekleĢme yoluna giriyordu. .

Böylece borçlanarak aldığı eczanenin taksitlerini buradan gelen gelirle ödemiĢtir. bir süre sonra eczanesinin adını Kanaat eczanesi olarak değiĢtirmiĢ ve müstahzar yapımına baĢlamıĢtır. .Baş eczacı Süleyman Ferit Bey • Guraba-i Müslimin Hastanesi ile eczanesi arasında mekik dokuyan Süleyman Ferit Bey.

sonradan devrettiği Moraiti adlı Rum Eczacıdan 250 altına satın alır. Ġzmir’ in tanınmıĢ ailelerinden birinin kızıyla evlenir.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey • EczacıbaĢı Süleyman Ferit Bey. Aynı yıl Kadızade Hüseyin Rıfat Efendi’nin Ġzmir’deki ilk Türk eczanesi olarak bilinen Kemeraltı ġifa Eczanesi’ni. . 1911 yılında.

. Süleyman Ferit Bey’in yönetiminde Ġzmir’de.Baş eczacı Süleyman Ferit Bey • Hükümet Konağının hemen yanıbaĢında bulunan ġifa Eczanesi. giderek tüm Ege’ye ve sonra Türkiye çapında üne kavuĢacaktır.

Baş eczacı Süleyman Ferit Bey .

Ferit Oksit dö zink Merhemi. Tuvalet Müstahzarları: Ferit Sa• Suyu. Ferit Yağsız Krem. Nasır Kremi. Acı Bademli Gece Kremi. Ferit Tuvalet Pudrası. Çiçek suyu. Katranlı Sabun. Tuvalet Sabunu. Ferit Selamet Nezle Ġlacı. Ferit DiĢ Macunu. .Eczacı Süleyman Ferit Bey 1911 yılında eczanede üretilen ürünler Ģunlardı: Ġlaçlar: Ferit Kuvvet ġurubu. Ferit Hafakan Ruhu. Ferit Kudret Hapı. Ferit Nane Ruhu. Talk Pudrası. Gülsuyu. Briyantin. Ferit Asit Borik Merhemi. Ferit DiĢ Suyu.

Bayer fabrikasının aslının bu olduğunu ve fabrikanın bu küçük eczanenin geliĢmesinden meydana geldiğini söylediler.Eczacı Süleyman Ferit Bey “Oğlum Nejat (EczacıbaĢı) ile Almanya’daki Bayer fabrikalarını geziyorduk. KöĢede çok basit ve küçük bir eczane örneği gözümüze iliĢti. . Bunun ne olduğunu mihmandarımızdan sorduğumuzda.

Eczacı Süleyman Ferit Bey Bunu öğrenince oğlum Nejat’a. Allah. ÇalıĢtı. kendisinin Bayer fabrikasından daha mükemmel bir fabrika yapması için hiçbir maninin bulunmadığını söyledim. kendisini daha da muvaffak kılsın. sahasında iki doktora yaptıktan sonra kardeĢleriyle birlikte Levent’teki ilaç ve seramik fabrikalarını kurdu. bu hale g. . Ġzmir’deki eczanemizin bundan çok daha mükemmel ve büyük olduğunu.re bir Türk genciolarak.

.Eczacı Süleyman Ferit Bey 18 Nisan 1973’te Eczacı Süleyman Ferit EczacıbaĢı hayata veda etti. Bayrağı ondan devralan Nejat EczacıbaĢı daha sonra eczacıbaĢı topluluğu ile birlikte EczacıbaĢı Ġlaç Üretim Tesisleri’ni hayata geçirmiĢtir.

.

Baş eczacı Süleyman Ferit Bey .

EczacıbaĢı. Nejat F. Heidelberg. • Laleli'deki bir apartman dairesinde üretilen ilk ilaç DVital isimli vitamin kapsülüydü. 1942 yılında Ġstanbul'da bir ilaç laboratuvarı kurdu. EczacıbaĢı'nın yanında 15 iĢçi çalıĢıyor ve dört ürün üretiliyordu. Chicago ve Berlin üniversitelerindeki kimya yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra. . • 1944 yılında Galata Mumhane Caddesi'nde altı odalı bir laboratuvara taĢınıldığında. Nejat F.Eczacıbaşı Ġlaç Sanayiinin Kilometre Taşları • Dr. Dr.

kimya ve eczacılık dallarında Türkiye'de yapılan bilimsel araĢtırmaları desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla. . EczacıbaĢı Bilimsel AraĢtırma ve Ödül Fonu 1959 yılında kuruldu. Bu Fon'la EczacıbaĢı. 23 Kasım 1952'de açıldı. • Özellikle tıp. ülkede sağlık alanındaki bilimsel araĢtırmaların gerçekleĢtirilmesinde öncü oldu.Eczacıbaşı Ġlaç Sanayiinin Kilometre Taşları • 1951 sonlarında Levent'te temeli atılan ilk modern Türk ilaç fabrikası.

Ayazağa'da üretime baĢladı. • 1992 yılında Lüleburgaz'daki modern ilaç kompleksi. yılda 150 milyon kutu üretim kapasitesiyle üretime baĢladı. 1982'de Ġstanbul.Eczacıbaşı Ġlaç Sanayiinin Kilometre Taşları • En geliĢmiĢ teknoloji ile kurulan EczacıbaĢı Serum ve Ġlaç Hammaddeleri tesisleri. .

yerine. . EczacıbaĢı'nın sahip olduğu ilk eczane olan ġifa Eczanesi. • 2002 yılında Süleyman F. Lüleburgaz'daki üretim tesislerinde müze olarak kuruldu (ġu an bu müze Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ndedir).ġ.Eczacıbaşı Ġlaç Sanayiinin Kilometre Taşları • Serum üretimi yapan EczacıbaĢı Hastane Ürünleri A. Eczacıbaşı-Baxter ortaklığı kuruldu.

ġ.ġ. A. .'ye devredildi. A. 6600 metrekarelik kapalı alana sahip ek tesiste 242 farklı sunum Ģekliyle. kurularak. EczacıbaĢı Ġlaç Sanayi'nin sınai ve ticari faaliyetleri ayrıldı. 2004'te Lüleburgaz Tesisleri EczacıbaĢı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Lüleburgaz tesislerinde 23 Kasım 2005'de devreye alınmıĢtır.Eczacıbaşı Ġlaç Sanayiinin Kilometre Taşları • 2003 yılında EczacıbaĢı Sağlık Ürünleri San. Yeni tesisle birlikte Sefalosporin ürün grubu üretim kapasitesi iki katına çıkmıĢtır. 37 adet ürün üretilmektedir. • 2004 yılında baĢlanan Sefalosporin grubu antibiyotiklerin üretiminin gerçekleĢtirileceği ek tesis yatırımı. ve Tic.

. bağlı ortaklıklarından EczacıbaĢı Sağlık Ürünleri ile EczacıbaĢı Özgün Kimya'daki ortaklık paylarının yüzde 75'ini. eĢdeğer ilaç alanında Avrupa'nın önde gelen kuruluĢlarından Zentiva N.'ye devretmiĢtir.V.Eczacıbaşı Ġlaç Sanayiinin Kilometre Taşları • 2007 yılında EczacıbaĢı Ġlaç Sanayi.

Mustafa Nevzat ve Ġlaç Sanayii .

1909'da Harekat Ordusu ile Ġstanbul'a gelmiĢtir. Ġlk görevi Makedonya'daki Selanik Asker Hastanesi'ndedir.Prof. . Mustafa Nevzat Pısak (1879-1968) 1898'de Tıbbiye-i Askeriye (Lisesi’den) Ġdadisi'nden eczacı namzedi (adayı) olarak. 1902'de ise Tıbbiye-i ġahane'den eczacı-kimyager olarak mezun olmuĢtur. 1911 yılında Mekteb-i Tıbbiye'nin laboratuvar Ģefliği sınavını kazanarak bu göreve getirilmiĢtir.

Mustafa Nevzat Pısak (1879-1968) 1915 yılında Eczacılık Mektebi'nde Fenni Ġspençiyari müderrisliğine atanmıĢtır. 1933 yılına kadar süren hocalığı boyunca eczacılığın usta-çırak usulü yetiĢme Ģeklinden kurtarılıp batılı anlamda eğitimi verilen bir bilim dalı haline getirilmesi için çaba harcamıĢtır. .Prof. Öğretim üyeliği süresince Tıp Fakültesi'nde Müfredat-ı Tıp dersleri de vermiĢtir.

Kızılay'daki çalıĢmalarından ötürü Avusturya-Macaristan ve Bohemya Prensi F. Ecz.Prof. . Birinci Dünya SavaĢı'nda (1914-1918) Üsküdar'da Kızılay namına 10. Ligor Taranakidis ile birlikte. 1914'de Kızılay'ın DarüĢĢafaka Hastanesi eczacılığına getirilmiĢ.000 kiĢiye parasız yemek yediren bir aĢhane kurmuĢtur. Fenn-i Ġspençiyari (Farmasötik Teknoloji) isimli kitabı yazmıĢtır. Mustafa Nevzat Pısak (1879-1968) Bu amaçla Fransızca kitaplardan tercümeler yapmıĢ. 1924'de yayımlanan. Salvator tarafından kendisine Kızılhaç'ın kraliyet Ģeref madalyası verilmiĢtir.

Prof. Kendisi ilk Türk enjektabl ampulünü yapanlardan birisidir. . Mustafa Nevzat Pısak yerli ilaç sanayiinde de birçok yeniliğin öncüsü olmuĢtur. Türk Kodeksi (1940) ve suplemanının (1948) hazırlanmasında komisyon üyesi olarak görev yapmıĢtır.Prof. Mustafa Nevzat Pısak (1879-1968) II.

Prof. Mustafa Nevzat Pısak'ın çağdaĢ eczacılığın geliĢmesinde. eczacılık eğitiminin batı yöntemlerine göre değiĢtirilmesinde ve Türk Eczacılık Endüstrisinin kurulmasında büyük rolü olmuĢtur. Mustafa Nevzat Pısak (1879-1968) Prof. .

Ġlk kurulduğu yıllarda 8 kiĢinin çalıĢtığı laboratuar. Ġhsaniye’de Mustafa Nevzat Laboratuvarı adı altında kurulmuĢtur.ġ. Onun "Laboratuvarı" Türkiye'de enjektabl üreten ilk ilaç Ģirketlerinden biri olarak bu alandaki önemli bir boĢluğu doldurmuĢtur. oradan da Nuruosmaniye'ye taĢınmıĢtır. Firma 1923’te Üsküdar. Türkiye’de önde gelen ve en eski farmasötik firmalardan biridir. 1933 yılında Divanyolu'na. .Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii A.

. 2003 yılında Mecidiyeköy'deki iĢletmenin büyük bir bölümü Yenibosna'ya taĢınmıĢtır. 1984'te Mecidiyeköy iĢletmesine ek olarak Yenibosna iĢletmesi kurulmuĢtur. .Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii A.ġ. 1957'de Mecidiyeköy'deki yeni binasına taĢınmıĢ ve aynı yıl anonim Ģirket haline dönüĢmüĢtür.

Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii A. sulbaktam sodyum. .Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii Bugün Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii A.ġ. 1000 kiĢilik uzman kadrosu ve modern tesisleriyle Türkiye'nin önde gelen mamul ilaç ve ilaç hammaddesi üreticilerindendir.ġ. hammadde tesisinde klaritromisin ve süspansiyon için klaritromisin granülleri. sultamisilin tosilat ve sultamisilin baz üretmektedir.

sürekli eğitim. bilgi birikimi ve modern teknoloji ile üretilen ilaçlar yurt içinde olduğu gibi yurt dıĢında da birçok ülkede insan sağlığının hizmetine sunulmaktadır. Dünya standartlarındaki "Güncel Ġyi Ġlaç Üretimi (cGMP)" ve "Güncel Ġyi Laboratuar Uygulamaları (cGLP)" kurallarına uygunluk içinde. sürekli eğitim.Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii Mustafa Nevzat Dünya standartlarındaki "Güncel Ġyi Ġlaç Üretimi (cGMP)" ve "Güncel Ġyi Laboratuar Uygulamaları (cGLP)" kurallarına uygunluk içinde. bilgi birikimi ve modern teknoloji ile üretilen ilaçlar yurt içinde olduğu gibi yurt dıĢında da birçok ülkede insan sağlığının hizmetine sunulmaktadır. .

Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii 2005 yılında Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii A. . Bu Türk Ġlaç Endüstrisi için de bir ilktir. Ġlk ANDA dosyası FDA onayına sunulmuĢtur. pazarlama ve dağıtımı için imzalamıĢ olduğu stratejik ortaklık anlaĢmaları ile Türk Ġlaç Endüstrisi’nde yerli firmalar adına da çok önemli bir baĢarıya imza atmıĢ ve diğer Türk Ģirketlerinin de önünü açmıĢtır.ġ. ürünlerinin ABD’de satıĢ.

farmasötik ürünlerini ruhsat aldığı ABD. Rusya Federasyonu. Filipinler. Pakistan. Azerbeycan. Malta.Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayii A. Makedonya. Arnavutluk. Malezya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Almanya. Afganistan. Suudi Arabistan.ġ. . Kosova. Vietnam ve Yemen’e ihraç etmektedir. Özbekistan. Cezayir. Bosna Hersek. Kazakistan. Venezuela. Gürcistan. Çek Cumhuriyeti.

. daha sonra Mülkiye RüĢdiyesi.Ġbrahim Etem Ulagay ve Ġlaç Sanayii Kimyager Doktor Ġbrahim Etem ULAGAY: Ġbrahim Etem 1880’de Ġstanbul’da doğmuĢ. Tıbbiye Ġdadisi ve Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane’de tamamlamıĢ ve 1903’de tıp diplomasını almıĢtır. eğitimini Ġstanbul’un en önemli okulları Mekteb-i Osmani.

doktor ünvanının yanına. Bu arada o dönemin en önemli kurumlarından Darulfünün Tıp Fakültesi’nde laboratuvar Ģefi olarak görev almıĢtır. önemli hastanelerde doktor olarak çalıĢmıĢ. kimyager ünvanını da eklemiĢtir. Gülhane’deki görevini tamamladıktan sonra. .Ġbrahim Etem Ulagay ve Ġlaç Sanayii Mezun olduktan sonra. akabinde Gülhane’de baĢ asistan olarak laboratuvar çalıĢmalarına devam etmiĢtir.

. bir yandan da Haseki ve Numune Hastanesi gibi Ġstanbul’un en önemli hastanelerinde çalıĢmalarına devam etmiĢtir.Ġbrahim Etem Ulagay ve Ġlaç Sanayii Kimyager Doktor Ġbrahim Etem ULAGAY: BaĢarılı iĢ hayatı boyunca. Ġbrahim Etem bir yandan ilaç üretimini geliĢtirmeye odaklanmıĢ.

Ġbrahim Etem Ulagay ve Ġlaç Sanayii Bu süreçte. Mekteb-i Tıbbiye-i ġahane Kürsüsü’nde laboratuar Ģefi ve Darphane-i Âmire’de baĢ kimyager olarak çalıĢırken birçok baĢarıya imza atmıĢtır. .

Dört oğlu. ardında bıraktığı lisanslı ilaç sayısı 19’du. .Ġbrahim Etem Ulagay ve Ġlaç Sanayii Ġbrahim Etem 1943 yılında vefat ettiğinde. Ġbrahim Etem’i kaybettikten sonra babalarından devraldıkları bayrağı baĢarı ile korumuĢ ve taĢımıĢlardır.

1903 yılında tıbbi analizlerin yapıldığı küçük bir laboratuvar olarak kuruldu. GedikpaĢa’da “Kimyager Doktor Ġbrahim Etem Laboratuvarı” adıyla faaliyetlerini sürdürdü. BaĢlangıçta tıbbi tahlillerin. .Ġbrahim Etem Ulagay Ġlaç Sanayii • ĠE Ulagay. kimyasal ve besin analizlerinin yürütüldüğü bu küçük laboratuvar.

.

.Ġbrahim Etem Ulagay Ġlaç Sanayii • 1909: Türkiye’de ilk defa vitamin ve hormon preperatlarının üretilmesiyle laboratuvar "ilaç üretim tesisi” statüsü kazanmıĢ oldu. Bu tarihten itibaren ĠE Ulagay yenilikçi ürün. tedavi ve bilimsel metodları Türk sağlık sektörüne kazandırmayı temel prensip olarak kabul eden bir Ģirket olarak çalıĢmalarına devam etti.

Ġbrahim Etem Ulagay Ġlaç Sanayii • 1924: Laboratuvarın adı “Doktor Ġbrahim Etem Kimyaevi” olarak değiĢtirildi ve üretim alanı ÇemberlitaĢ’a taĢındı. ampul. . • 1934: Tablet. Ģurup gibi farmasötik formlar ve bazı veteriner ürünleriyle ilgili seri üretime baĢlandı.

. yapılan yayınlarla pirojen maddenin insan sağlığı üzerindeki etkileri Türk Tıp çevrelerine anlatıldı.Ġbrahim Etem Ulagay Ġlaç Sanayii • 1948: “Üretimde kontrol esastır” ilkesi ile kurulan yeni biyoloji kontrol laboratuvarında sürdürülen çalıĢmalar sonucu. ülkemizde ilk defa 1950 yılında kalsiyum çözeltisinin stabilizasyonu ve depirojenizasyonu konusunda baĢarılı adımlar atılarak.

.Ġbrahim Etem Ulagay Ġlaç Sanayii • 1955: ĠE Ulagay faaliyetlerine halen devam ettiği Topkapı tesislerine taĢınmıĢ ve bir Amerikan Ģirketi ile yapılan “know-how “ anlaĢması sayesinde Türkiye’de ilk yerli antibiyotik üretimine baĢlamıĢtır.

Ġbrahim Etem Ulagay Ġlaç Sanayii • 2001: Hisselerinin büyük çoğunluğu Ġtalya’nın en büyük ve Avrupa’nın en önemli ilaç Ģirketlerinden MENARINI Group tarafından satın alınan IE Ulagay. Kimyager Dr. . Ġbrahim Etem’in baĢlattığı yüz yılı aĢkın yolculuğuna daha dinamik ve daha güçlü olarak devam etmektedir. Türkiye’nin ilk TürkĠtalyan ortaklığı ilaç Ģirketi olarak.

mesleki kuralları uygulayan bireyler olmanız dileğiyle… Sağlık. baĢarı ve onurla kalın ☺ SELEN YEĞENOĞLU . mutluluk.Hep etik ilkelere bağlı ve toplum sağlığını gözeten.

0/.2902&..99 Q . W  8800733-QQ4 :3: : 9.:: :3.7.QQ4.2902 3-. 2.3479.-7./3. 3 4.7.077 -7.3&.. 3.9 3... .. 709073/03#74:59. %Q70 33%Q7 9.3./.2.2092090/7 . 3 3 03-QQ.0.7.3 8.1 3/..7:5. 3 303302. . /0.. .$. 7094.

.0 945:28. 3 $ & .. 3 0903 2080:7.. .05090070-.7 .7 ::.3 /0 0 $..  2:9:: -.043:7.3-7007 42.