You are on page 1of 73

§Ò tµi khoa häc cÊp bé

tæ chøc thÞ trêng vµ lu th«ng hµng ho¸ ë n«ng th«n viÖt nam

m· sè : 92- 78 - 050

Chñ nhiÖm ®Ò tµi : GS. Hoµng §¹t C¸c thµnh viªn : PTS. Hoµng Thä Xu©n PTS. §inh V¨n Thµnh KS. Do·n C«ng Kh¸nh

Hµ néi, 5 - 1995

1

Më ®Çu Tõ khi §¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ vµ chuyÓn tõ m« h×nh kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liÖu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, ®Æc biÖt tõ khi cã NghÞ quyÕt 10 Bé ChÝnh trÞ Trung ¬ng §¶ng n¨m 1988 vÒ ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n nãi chung, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nãi riªng ®· ®¹t nhiÒu thµnh tùu to lín. Nh×n l¹i gÇn hai thËp kû qua cã thÓ kÕt luËn: ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n ph¶i cã 4 yÕu tè: chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m«; vèn ®Çu t; khoa häc c«ng nghÖ vµ thÞ trêng. Theo ®µ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, thÞ trêng n«ng th«n còng bíc ®Çu cã sù chuyÓn biÕn theo híng ngµy cµng phôc vô tèt h¬n nhu cÇu s¶n xuÊt, ®êi sèng vµ tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸ cña kinh tÕ n«ng th«n. ë nhiÒu vïng, víi nhiÒu qui m« kh¸c nhau, thÞ trêng ®· t¸c ®éng ®Õn ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng g¾n víi nhu cÇu, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña tõng ®Þa ph¬ng, khu vùc nh»m chuyÓn n«ng th«n sang kinh tÕ hµng ho¸. Søc mua cña thÞ trêng n«ng th«n cã bíc ph¸t triÓn; cã n¬i ®· bíc vµo lu th«ng hµng ho¸ lín víi kim ng¹ch xuÊt - nhËp khÈu hai chiÒu hµng tr¨m triÖu ®«la mét n¨m; møc lu chuyÓn hµng ho¸ x· héi b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn 2 triÖu ®ång mét n¨m (gi¸ 1993). Tuy vËy, nh×n mét c¸ch tæng qu¸t trong ph¹m vi c¶ níc thÞ trêng n«ng th«n cßn kÐm ph¸t triÓn, søc mua thÊp, ph¸t triÓn rÊt kh«ng ®Òu, thËm chÝ cã xu híng bÞ khu vùc hãa víi mät sè vïng cha héi ®ñ nh÷ng tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. ThÞ trêng tiªu thô n«ng s¶n ®ang lµ vÊn ®Ò gay g¾t: thÞ trêng trong níc cha ®îc quan t©m khai th¸c; thÞ trêng ngoµi níc thiÕu æn ®Þnh v÷ng ch¾c vµ cha cã b¹n hµng lín víi mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ n«ng s¶n nguyªn liÖu th« nªn thiÕu søc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶. Tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vËt t tuy vÒ c¬ b¶n ®· kh¾c phôc nh÷ng hµng rµo ng¨n c¸ch gi¶ t¹o theo ®Þa gi¬Ý hµnh chÝnh, nhng cha ph¶i ®· h×nh thµnh nh÷ng kªnh lu th«ng thùc sù th«ng suèt vµ hîp lý, cßn qua nhiÒu kªnh trung gian kh«ng cÇn thiÕt lµm t¨ng chi phÝ lu th«ng. C¸c tæ chøc th-

¬ng nghiÖp quèc doanh cha quan t©m ®óng møc thÞ trêng n«ng th«n. ViÖc ®iÒu hßa l¬ng thùc vµ c¸c vËt t chñ yÕu cha tèt, nªn trªn thÞ trêng cßn x¶y ra mét sè biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ (nh biÕn ®éng gi¸ xi m¨ng nhiÒu lÇn, biÕn ®éng ®ang kÓ vÒ gi¸ l¬ng thùc trong quÝ 3-1994 ...). Trong c¸c v¨n kiÖn quan träng cña §¶ng vµ Nhµ níc gÇn ®©y, vÊn ®Ò thóc ®Èy sù ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n nh con ®êng c¬ b¶n ®Ó xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®a n«ng th«n ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®îc ®Æt ra mét c¸ch khÈn tr¬ng Trong nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ, n«ng th«n còng lµ ®èi tîng ph¶i quan t©m hµng ®Çu. §Æc biÖt, trong xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ më, ®Ó chuyÓn híng c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, thÞ trêng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Do vËy, ph©n tÝch thËt râ thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng; nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng thÞ trêng kÐm ph¸t triÓn, x¸c ®Þnh nh÷ng m©u thuÉn, khã kh¨n hiÖn nay trªn c¸c vïng; sù t¸c ®éng vµ nh÷ng tån t¹i trong chÝnh s¸ch vÜ m«; dù b¸o vÒ xu híng ph¸t triÓn; tõ ®ã kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p lín nh»m tæ chøc tèt h¬n lu th«ng hµng ho¸ vµ thÞ trêng n«ng th«n lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng vµ cã gi¸ trÞ thùc tiÔn - §ã chÝnh lµ môc tiªu vµ néi dung chñ yÕu cña ®Ò tµi nghiªn cøu. B¸o c¸o khoa häc tæng kÕt kÕt qu¶ ®Ò tµi gåm hai phÇn lín: PhÇn thøc nhÊt: Thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ ë n«ng th«n níc ta. PhÇn thøc hai: Nh÷ng ph¬ng híng, gi¶i ph¸p tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ thÞ trêng. (C¸c ®Ò môc chi tiÕt xin xem phÇn môc lôc). Do tÝnh réng lín vµ phøc t¹p cña ®Ò tµi nghiªn cøu, víi kh¶ n¨ng rÊt h¹n chÕ cña m×nh, tËp thÓ t¸c gi¶ hy väng gãp ®îc phÇn nhá bÐ nhÊt ®Þnh vµo viÖc t×m gi¶i ph¸p th¸o gì cho khu vùc thÞ trêng réng lín chiÕm 80% d©n sè - mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng nhng cha ®îc khai th¸c tèt. TM. nhãm nghiªn cøu Chñ nhiÖm ®Ò tµi

GS. Hoµng §¹t 3

s÷a hÇu nh kh«ng phôc vô tiªu dïng réng rÜa. thÞt thiÕu. trång trät ®îc quanh n¨m mµ l¬ng thùc kh«ng ®ñ ¨n. KÕt qu¶ lµ mÆc dï ë mét níc cã ®iÒu kiÖn ®Þa lý khÝ hËu cã nhiÒu u ®·i. ba c©u hái ®ã ®îc tr¶ lêi b»ng mÖnh lÖnh cña c¸c c¬ quan qu¶n lý trong mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liÖu vµ chÕ ®é ph©n phèi bao cÊp. VÞ trÝ cña thÞ trêng trong ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë n«ng th«n níc ta I.Trong c¬ chÕ kinh tÕ cò. Vai trß thÞ trêng trong ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ vµ thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n S¶n xuÊt s¶n phÈm g×? S¶n xuÊt bao nhiªu vµ nh thÕ nµo? Ph©n phèi cho ai? lu«n lu«n lµ ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña mäi nÒn kinh tÕ c¸c quèc gia . c¸c thÕ m¹nh cña c©y tr¸i nhiÖt ®íi kh«ng ®4 .1.PhÇn thø nhÊt Thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ ë n«ng th«n níc ta hiÖn nay I.

Cung vµ cÇu trong m« h×nh kinh tÕ nªu trªn lµ thø cung cÇu bÞ mÐo mã vµ gi¶ t¹o.Mua chiÕc xe ®¹p lµ m¬ íc cña hé n«ng d©n. lµ vò ®µi lín cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸. Håi ®ã nãi c©n ®èi hµng ho¸ cho n«ng th«n chñ yÕu lµ mÊy thíc v¶i. nÕu kh«ng muèn nãi lµ tiªu ®iÒu.îc khai th¸c cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu . cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ thÞ trêng. cña ph©n phèi lu th«ng . ThÞ trêng lµ "vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ " qua ®ã cung cÇu gÆp nhau vµ ®îc tháa m·n. C¸c kªnh lu th«ng. c¬ cÊu s¶n xuÊt nghÌo nµn .Kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ®¸ng kÓ so v¬Ý nhËp khÈu b»ng c¸c kho¶n viÖn trî. thÞ trêng n«ng th«n nãi riªng ë trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. C¸c M¸c ®· nãi : " Khi thÞ trêng. thÞ trêng. c¸c ®Þa chØ mua b¸n. thiÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n th× thÞ trêng tiªu ®iÒu ..M¸c ®· cã nh÷ng ph©n tÝch vµ luËn ®iÓm rÊt s©u s¾c vÒ vai trß cña trao ®æi s¶n phÈm. chiÕn tranh l©u dµi vµ sù hiÕn d©ng tÊt c¶ søc ngêi. ThÞ trêng c¶ níc nãi chung. lµm ra ®îc s¶n phÈm nhng kh«ng ®îc tù do mua b¸n. sau nµy thØnh tho¶ng cã Ýt mú chÝnh . F. Trong bèi c¶nh hÇu nh kh«ng cã ho¹t ®éng thÞ trêng theo ®óng nghÜa cña nã th× ph©n phèi cña c¶i x· héi buéc ph¶i thùc hiÖn theo c¬ chÕ "chia ®Òu c¸i thiÕu thèn". nghÜa lµ lÜnh vùc trao ®æi më réng ra th× qui m« trong s¶n xuÊt còng t¨ng lªn.C¸i vßng luÈn quÈn ®ã k×m h·m n«ng th«n hµng mÊy thËp kû. ThÞ trêng lµ ®iÓm tËp kÕt cña quan hÖ kinh tÕ hµng ho¸.. ThÞ trêng th«ng qua ho¹t ®éng lu th«ng hµng ho¸ l¹i t¸c ®éng tÝch cùc dÉn ®Õn s¶n xuÊt. N«ng d©n lµ lùc lîng s¶n xuÊt chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ nhng kh«ng ®îc tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh. gi¸ c¶ ®Òu do Nhµ níc ®Þnh ®o¹t.S¶n xuÊt nghÌo nµn th× kh«ng cã c¸i ®Ó trao ®æi vµ do vËy thiÕu søc mua. nhng ®Õn sau n¨m 1975 khi thêi c¬ thuËn lîi còng cha d¸m dì bá c¬ chÕ cò. C«ng b»ng mµ nãi. sù ph©n c«ng trong s¶n 5 .. søc cña ®Ó chiÕn th¾ng trong chiÕn tranh còng kh«ng cho phÐp cã ®iÒu kiÖn ®Ó suy nghÜ vÒ c¸ch lµm kinh tÕ nh ngµy nay .Suèt gÇn 30 n¨m tõ NQT¦ lÇn thø 10 (khãa III n¨m 1960 ®· cã nh÷ng tr¨n trë vÒ vai trß cña th¬ng nghiÖp. mÊy lÝt dÇu vµ vµi thø thùc phÈm c«ng nghÖ chñ yÕu lµ níc chÊm.Anghen vµ C. KÕt qu¶ lµ thiÕu thÞ trêng thi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng ph¸t triÓn .

Nhê s¶n xuÊt ph¸t triÓn. NXB "Sù thËt" Hµ Néi. rau ®Ëu gi¶m sót.6% th× b×nh qu©n 5 n¨m 1998-1992 t¨ng ®Òu 5.6%. quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®îc më réng th× møc t¨ng tæng gi¸ trÞ hµng n¨m lªn ®Õn 5. ch¨n nu«i 6. Sù ph¸t triÓn cña th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng.89%).72% h»ng n¨m. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ. ®æi míi mÆt hµng vµ n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ nh»m t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ trêng.7%. 1981. c¬ cÊu kinh doanh cña nã chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¬ cÊu c¸c ngµnh s¶n xuÊt. trang 614). xuÊt ph¸t tõ ®ßi hái cña nhu cÇu trong níc vµ thÞ trêng thÕ giíi. TuyÓn tËp tËp 2. gÊp 2. tõ kh¶ n¨ng ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña hµng ho¸ níc ta trªn thÞ trêng quèc tÕ mµ ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng l¹i t¸c ®éng m·nh mÏ ®Õn c¬ cÊu kinh tÕ. sèng ®éng.M¸c nãi: "ë giai ®o¹n ®Çu cña x· héi t b¶n. §iÒu kh¼ng ®Þnh trªn ®©y còng ®îc chøng minh ë níc ta.. F. c©y c«ng nghiÖp gi÷ ®îc tèc ®é ph¸t triÓn. th¬ng nghiÖp thèng trÞ c«ng nghiÖp.M¸c. ph¸t triÓn phong phó.Anghen.49%. Nh÷ng s¶n phÈm n«ng nghiÖp cã thÞ trêng tiªu thô th× s¶n xuÊt còng ph¸t triÓn nh s¶n xuÊt l¬ng thùc nÕu b×nh qu©n 7 n¨m 1985-1992 t¨ng hµng n¨m 4. th× n¨m 1992 ®· ®¹t 950 kg/®Çu ngêi.44%.4% (trong ®ã trång trät 6. ngîc l¹i. NÕu tÝnh gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng nghiÖp b×nh qu©n cña 7 n¨m tõ 1985 ®Õn 1992 th× mçi n¨m t¨ng 4. qua ®ã nhËp khÈu trªn 100 triÖu USD cho nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt. thÞ trêng n«ng th«n h×nh thµnh ë c¸c träng ®iÓm.7 lÇn b×nh qu©n c¶ níc.§iÓn h×nh nh An Giang. ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa . thÞ trêng më réng mµ ë mét tØnh n«ng nghiÖp nh An Giang n¨m 1992 ®· ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn 120 triÖu USD.. th¬ng nghiÖp trë thµnh kÎ phôc vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp mµ ®iÒu kiÖn sèng cßn lµ kh«ng 6 . t¸c ®éng cña nã ®Õn s¶n xuÊt ®îc thay ®æi. Vai trß cña thÞ trêng. ch¨n nu«i t¨ng 5. trong trång trät t¨ng 4. th× trong vßng 4 n¨m 1988-1992 khi thÞ trêng ®îc gi¶i táa. Nh÷ng tØnh cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt vµ më ra ®îc thÞ trêng ngoµi th× s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã sù ph¸t triÓn vît bËc. trong x· héi hiÖn ®¹i th× ngîc l¹i .xuÊt còng trë nªn s©u s¾c h¬n" (Xem C. §ång Th¸p nÕu n¨m 1985 cã s¶n lîng l¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi chØ h¬n gÊp rìi møc b×nh qu©n c¶ níc. c©y ¨n qu¶ cã bíc ph¸t triÓn kh¸.

2.ngõng më réng thÞ trêng . NXB "Sù thËt". Nã më réng qui m« s¶n xuÊt. ®Õn kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng ®Òu ®i theo nh÷ng xu híng mang tÝnh qui luËt mµ C. vai trß vµ t¸c ®éng cña th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng ®Õn s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi chung. còng lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa. n«ng th«n níc ta.. Tõ s¶n xuÊt nhá mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp ®i lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ ín. còng béc lé nh÷ng mÆt tiªu cùc nh cha quan t©m ®óng møc ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng n«ng th«n. ph¶i n©ng cao vai trß cña thÞ trêng vµ chÝnh s¸ch thÞ trêng. 1978 trang 586-599). kiªn tr× chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu. ph¶i thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt truyÒn thèng. Nh÷ng quan ®iÓm cÇn thèng nhÊt vÒ ph¸t huy vai trß thÞ trêng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña tõng ®Þa ph¬ng khu vùc theo c¸c tÝn hiÖu híng dÉn cña thÞ trêng. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy cµng næi râ lªn m©u thuÉn gi÷a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ vÊn ®Ò tiªu thô n«ng phÈm.. hiÖn ®¹i hãa ë níc ta.. kh«ng thÊy hÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng trong bíc chuyÓn tõ c¬ chÕ cò sang c¬ chÕ míi l¹i ph¶i ®¬ng ®Çu víi 7 . c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp quèc doanh ®· bu«ng láng ®Þa bµn n«ng th«n vµ bu«ng l¬i vai trß cña m×nh trong viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ mét sè ngµnh hµng quan träng nh n«ng s¶n vµ vËt t thiÕt yÕu. I. §©u ®©u th¬ng nghiÖp còng cã mét t¸c dông Ýt nhiÒu lµm tan r· ®èi víi c¸c tæ chøc s¶n xuÊt mµ nã ®ông ph¶i. Tõ thùc tiÔn c¶ níc còng nh cña mét sè ®Þa ph¬ng ®i ®Çu trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cho thÊy: hiÖn nay thÞ trêng trong vµ ngoµi níc lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh. tËp I.M¸c . g¾n c¬ cÊu s¶n xuÊt víi nhu cÇu thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng ngoµi níc. nh÷ng tæ chøc s¶n xuÊt nµy díi tÊt c¶ c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cña chóng. Tõ thùc tiÔn ®ã còng xuÊt hiÖn nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ t×m nguyªn nh©n thiÕu kh¸ch quan vµ thiÕu toµn diÖn. ChuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng c¬ b¶n.M¸c ®· tæng kÕt bªn trªn. chñ yÕu lµ híng vµo viÖc s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ sö dông" (Xem C. cã khuynh híng ®Ó cho thÞ trêng tù ®iÒu tiÕt hoµn toµn. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy mét mÆt.T b¶n. nhiÒu vÎ vµ trë nªn cã tÝnh chÊt thÕ giíi .. lµm cho s¶n xuÊt cã nhiÒu h×nh. Q3. mÆt kh¸c.

kh¾c phôc n¹n suy dinh dìng. xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo nhÊt lµ ë c¸c vïng cao. §Ó cã ®Þnh híng ®óng vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ gi¶i ph¸p thÝch hîp ph¶i thèng nhÊt mét sè quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong thêi kú chiÕn lîc tõ nay ®Õn n¨m 20002010 sau ®©y: 1. gi÷ v÷ng trËt tù x· héi. §Æt chiÕn lîc thÞ trêng trong chiÕn lîc kinh tÕ x· héi n«ng th«n. ®êi sèng. mµ ph¶i kÕt hîp nh÷ng gi¶i ph¸p qu¸ ®é víi nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh chiÕn lîc l©u dµi. nhÊt lµ mét thÞ trêng ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHC cÇn ph¸t huy vai trß cña m×nh kh«ng chØ trong thóc ®Èy t¨ng trëng nhanh kinh tÕ. ®¸p øng nhu cÇu nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp.x· héi n«ng th«n. c/ X©y dùng n«ng th«n míi cã kinh tÕ ph¸t triÓn. tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô n«ng th«n. vïng ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè. Nh÷ng môc tiªu ®ã lµ: a/ Trªn c¬ së ph¸t triÓn nhanh vµ v÷ng ch¾c n«ng l©m ng nghiÖp. Trong c¶ ba bé phËn cña c¸c môc tiªu chiÕn lîc (kinh tÕ. gi¶i quyÕt v÷ng ch¾c nhu cÇu l¬ng thùc. ®êi sèng v¨n hãa phong phó lµnh m¹nh. c«ng nghiÖp. t¨ng cêng ®oµn kÕt vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ trong n«ng th«n. b/ T¨ng thu nhËp. ph¸t huy d©n chñ. t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu.Trong ®iÒu kiÖn ®ã. cñng cè v÷ng cahøc. còng kh«ng thÓ chØ lÊy lîi nhuËn lµm chØ tiªu duy nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i. gi¶m bít t¨ng d©n sè. t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. phôc vô c¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ . b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi. kh«ng thÓ trë vÒ víi c¬ chÕ cña nÒn th¬ng nghiÖp cò lµ bao tiªu toµn bé s¶n phÈm cña s¶n xuÊt. t¨ng thªm diÖn giµu vµ ®ñ ¨n.sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng quèc tÕ . mÆt kh¸c. x©y dùng n«ng th«n míi) ®Òu cã vai trß t¸c ®éng cña thÞ trêng. c¶i thiÖn mét bíc c¬ b¶n ®êi sèng cËt chÊt. vïng s©u. cã s¶n xuÊt h¹ tÇng vËt chÊt vµ x· héi ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña n«ng d©n. cã hÖ thèng chÝnh trÞ v÷ng m¹nh. quèc phßng an ninh. mµ cßn ph¶i gãp 8 . v¨n hãa cña n«ng d©n. n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh doanh mµ thu hót ®îc ®¹i bé phËn lao ®éng d thõa. vïng tríc ®©y lµ c¨n cø c¸ch m¹ng. b¶o vÖ tµi nguyªn b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. thùc phÈm cho nh©n d©n.

më réng ®îc thÞ trêng tiªu thô míi cã kh¶ n¨ng më réng qui m« s¶n xuÊt vµ ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n nãi chung. tr¶ c«ng rÎ m¹t . vµ còng kh«ng ph¶i lµ ý chÝ cña ngêi lµm th¬ng m¹i trung gian. tÝn dông. Trong c¬ chÕ thÞ trêng vµ trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ hãa c¸c quan hÖ kinh tÕ th× chÝnh thÞ trêng quyÕt ®Þnh qui m« vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt. mÆc dï trªn thÞ trêng thÕ giíi cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ xuÊt khÈu n«ng phÈm. quyÒn lîi cña ngêi mua.Bªn c¹nh ®ã. lµm bÇn cïng hãa mét bé phËn lùc lîng s¶n xuÊt. ho¹t ®éng thÞ trêng sÏ t¸c ®éng kh«ng chØ ®Õn n«ng nghiÖp mµ c¶ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Bªn c¹nh ®ã ph¶i kÕt hîp víi c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh. vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn khÝ hËu. ®èi víi ngêi s¶n xuÊt th× thÞ trêng ë ®©u còng lu«n lµ ý chÝ. ®êng tinh chÕ .Trªn nhiÒu s¶n phÈm quan träng (chØ trõ trøng vµ s·. 2. ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng ngoµi níc th× kh¶ n©ng xuÊt khÈu cßn lín. qua ®ã ph¸t huy hÕt mäi tiÒm n¨ng cña mét thÞ trêng réng lín nhng cha ®îc khai th¸c tèt.. DO vËy. cã vai trß trùc tiÕp híng dÉn c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vµ ngêi s¶n xuÊt lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ ph¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. nÕu hµng hãa ta n©ng cao ®îc chÊt lîng. ®Çu t vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c ®Ó h¹n chÕ c¸c thñ ®o¹n cho vay nÆng l·i.. ph¶i trªn quan ®iÓm ®¸p øng tèt nhu cÇu kh¸ch hµng trong níc vµ quèc tÕ.) s¶n xuÊt ®· ®ñ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong níc vµ ®ái hái ph¶i më réng xuÊt khÈu míi cã thÓ tiÕp tôc ph¸t triÓn s¶n xuÊt.phÇn quan träng trong n©ng cao thu nhËp vµ møc sèng nh©n d©n còng nh ph¸t triÓn n«ng th«n míi. V× vËy. ThÞ trêng n«ng th«n níc ta sau mét sè n¨m ®æi míi ®· cã bíc ph¸t triÓn kh¸ . t¨ng cêng ho¹t ®éng gi÷a hai lùc lîng s¶n xuÊt chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ lµ n«ng d©n vµ c«ng nh©n. t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm vµ tû suÊt hµng ho¸ lín. lµ nguån sèng vµ lý do tån t¹i cña ngêi b¸n. b¸n lóa non. Kh¾c phôc kho¶ng c¸ch kh¸ lín trong tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a thÞ trêng thµnh thÞ vµ thÞ trêng n«ng th«n. ph¶i xem yªu cÇu s¶n 9 . chø kh«ng ph¶i lµ ngùc l¹i. nhng víi lîi thÕ vÒ nh©n c«ng rÎ. ngêi s¶n xuÊt.. lµ hiÖn th©n cña cÇu.. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng bªn c¹nh viÖc ch¨m lo tÇng líp n«ng d©n nghÌo ®ång thêi ph¶i quan t©m ®Õn tÇng líp trung n«ng lµ tÇng líp cã kh¶ n¨ng ®i vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ lín kiÓu trang tr¹i. Kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm nµy ®Ó nãi ®Õn hai ®iÒu: Mét lµ. c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nãi riªng.

mµ lµ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña Nhµ níc CÇn kh¾c phôc t©m lý kh¸ phæ biÕn cho r»ng vÊn ®Ò chÝnh cña n«ng th«n hiÖn nay lµ thiÕu søc mua. Còng næi lªn vai trß trô cét cña c¸c tæ hîp t¸c dÞch vô . thÞ trêng kh«ng cã g× ®¸ng lo ng¹i. ThÞ trêng n«ng th«n kh«ng ph¶i lµ thÞ trêng tù ®iÒu tiÕt hoµn toµn. lµm cho c¬ cÊu vµ qui m« s¶n xuÊt ngµy cµng b¸m ch¾c vµ ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng. mµ b»ng ho¹t ®éng n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ cña m×nh t¸c ®éng vµo c¬ cÊu s¶n xuÊt. vïng xa) chÝnh lµ nguyªn nh©n quan träng dÉn ®Õn khuynh híng thÞ trêng bÞ khu vùc hãa víi nhiÒu vïng hÕt søc khã kh¨n. hÇu nh cha quan t©m khai th¸c. CÇn kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc hiÖn nay cha ®ãng gãp ®îc vai trß nµy. híng dÉn vµ ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt.xuÊt theo nhu cÇu thÞ trêng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña chÝnh ngêi s¶n xuÊt. tÝch luü cho s¶n xuÊt vµ gãp phÇn x©y dùng n«ng th«n míi. thÞ trÊn vµ c¸c khu vùc bu«n b¸n lín. c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng chØ lµm ®îc vai trß cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ lu th«ng. 10 . trong khi ®ã kinh nghiÖm mét sè ®Þa ph¬ng tiªn tiÕn cho thÊy: Khi kinh tÕ n«ng th«n bíc vµo kinh tÕ hµng ho¸ lín th× c¸c kinh doanh vµ ®¬n vÞ dÞch vô cña Nhµ níc cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc b¶o vÖ trùc tiÕp quyÒn lîi ngêi n«ng d©n th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ cung cÊp gièng. ®iÒu hßa cung . cñng cè niÒm tin cña n«ng d©n vµo chÝnh quyÒn. vèn. mµ cßn cã vai trß thóc ®Èy thùc sù cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. søc mua qu¸ thÊp. b¶o vÖ n«ng d©n. Khuynh híng ®Ó cho thÞ trêng tù ®iÒu tiÕt hoµn toµn trong ®iÒu kiÖn giao th«ng vËn t¶i khã kh¨n.cÇu ë c¸c huyÖn vµ vïng s¶n xuÊt n«ng s¶n phÈm. vËt t tiªu thô s¶n phÈm.sè 2/94) 3. cßn hµng ho¸ th× phong phó. C¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp quèc doanh cßn bá trèng nhiÒu ®Þa bµn vµ mÆt hµng quan träng. gi÷a Nhµ níc víi n«ng d©n.lµ nh÷ng liªn kÕt tù nguyÖn ®Ó ®¬ng ®Çu víi c¹nh tranh thÞ trêng. th«ng tin thiÕu thèn (nhÊt lµ ®èi víi vïng s©u. Kh¶o s¸t ë nhiÒu ®Þa ph¬ng trong c¶ níc cho thÊy phÇn lín c¸c tæ chøc qu¶n lý th¬ng m¹i dÞch vô chØ ch¨m lo viÖc qu¶n lý thÞ trêng ë c¸c thÞ x·. Hai lµ: ho¹t ®éng thÞ trêng vµ th¬ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn míi kh«ng chØ ®ãng vai trß bµ néi trî tÇm thêng cña x· héi.Nghiªn cøu kinh tÕ . (Xem NguyÔn Minh NhÞ .

Nhµ níc ®iÒu tiÕt thÞ trêng c¶ níc nãi chung. cã thªm chÊt ®¹m vµ ®i dÇn lªn s¶n xuÊt hµng ho¸.cÇu vÜ m« víi c©n ®èi trªn c¸c ®Þa bµn vµ ®iÒu hßa thÞ trêng. Ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých tù th©n. 4. th«ng qua ph¸p luËt.c«ng dÞch vô. xö lý quan hÖ h÷u c¬ gi÷a b¸n n«ng phÈm vµ mua vËt t s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. mµ lµ nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ .Nhµ níc còng g¾n c©n ®èi cung . . tr¸nh nh÷ng mÊt c©n ®èi ®ét biÕn .Tõ thuÇn n«ng chuyÓn sang c¬ cÊu nong .x· héi tõng ®Þa ph¬ng khu vcj vµ cã bíc ®i thÝch hîp. tæ chøc tèt m¹ng líi kinh doanh vµ c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng. thÞ trêng n«ng th«n nãi riªng. ThÞ trêng ph¶i ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng nh»m phôc vô c¸c xu híng ph¸t triÓn nãi trªn.§Ó chóc ®Èy thÞ trêng n«ng th«n ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh híng XHCN.Tæ chøc vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc nh thùc lùc kinh tÕ lµm chç dùa cña Nhµ níc vµ ngêi b¹n tin cÈn cña n«ng d©n trªn con ®êng ®i lªn s¶n xuÊt lín vµ v¬n ra thÞ trêng ngoµi còng lµ biÖn ph¸p quan träng nh»m t¨ng cêng hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n.ë ®©u còng chó träng l¬ng thùc ®ñ ¨n.Mét thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ®îc tæ chøc tèt sÏ h¹n chÕ nh÷ng ph©n hãa qu¸ ®¸ng.Xu thÕ tõ ®éc canh lªn ®a canh. . bªn c¹nh ph¸t huy kh¶ n¨ng tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng ph¶i t¨ng cêng hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n th«ng qua hµng lo¹t nh÷ng biÖn ph¸p vÒ tæ chøc thÞ trêng nh tæ chøc tèt h¬n lu th«ng hµng ho¸. MÆc dï thÞ trêng n«ng th«n cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®Òu nhng ®Òu ®i theo nh÷ng xu híng cã tÝnh qui luËt nh: . lµm cho ngêi lµm ra 11 . chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý .x· héi v× vËy ph¶i g¾n víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ . chÝnh s¸ch b¶o trî n«ng nghiÖp vµ b¶o hé n«ng s¶n trong níc. chÝnh s¸ch tÝn dông. n«ng nghiÖp mµ thiÕu c«ng nghiÖp vµ dÞch vô th× kh«ng giµu lªn ®îc. tæ chøc hÖ thèng th«ng tin thÞ trêng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« ®Æc biÖt quan träng lµ chÝnh s¸ch ®Çu t. tõ qu¶ng c¸o ®Õn th©m canh tiÕn ®Õn nÒn n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i víi m«i trêng sinh th¸i bÒn v÷ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng sÏ diÔn ra t×nh tr¹ng ph©n hãa giµu nghÌo tÊt yÕu träng yÕu n«ng th«n .

12 . nhng còng t¹o ®iÒu kiÖn vµ kÝch thÝch nh÷ng ngêi nghÌo v¬n lªn ®ñ ¨n vµ tham gia vµo thÞ trêng. nhng do tr×nh ®é ph¸t triÓn kh«ng ®Òu l¹i bÞ khu vùc hãa nh ®· nãi ë trªn. cïng víi viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh híng c¬ b¶n cña §¹i héi VI mµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p trung t©m lµ xo¸ bá c¬ chÕ Nhµ níc ®Þnh gi¸ theo c¸c hµnh chÝnh. VÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trªn thÞ trêng n«ng th«n c¶ níc 1. tõng ®Þa ph¬ng. Thùc tr¹ng thÞ trêng vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng n«ng th«n níc ta II. Tãm l¹i. II. nÒn kinh tÕ n«ng th«n níc ta trªn phÇn lín c¸c vïng ®Êt níc ®· bíc ®Çu tho¸t khái tr¹ng th¸i s¶n xuÊt khÐp kÝn. MÆc dï thÞ trêng kh«ng lµm thay chÝnh s¸ch x· héi. ho¹t ®éng thÞ trêng ph¶i gãp phÇn rót ng¾n sù chªnh lÖch gi÷a c¸c khu vùc tiÕn ®Õn thÞ trêng thèng nhÊt. híng vµo thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi mµ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh tõng vïng. kh«ng ph©n ra thÞ trêng ®Þa ph¬ng. khu vùc.nhiÒu s¶n phÈm giµu thªm. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng A. ®Æc biÖt lµ tõ NQ 10 ngµy 5-4-1988 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp.1. tù tóc. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ mét ®Þa ph¬ng ph¶i ®Æt trong bèi c¶nh thÞ trêng c¶ níc .Ph¸t triÓn mét c©y míi.ChÝnh s¸ch th¬ng nghiÖp cïng víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c ph¶i gióp Nhµ níc kiÓm so¸t ®îc qu¸ tr×nh ph©n hãa vµ ®èi phã kÞp thêi víi nh÷ng ph©n hãa qu¸ ®¸ng cã thÓ lµm mÊt æn ®Þnh x· héi. tù cÊp. nhng tæ chøc tèt thÞ trêng n«ng th«n gãp phÇn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi ë n«ng th«n. thÞ trêng cã lÞch sù ph¸t triÓn hµng tr¨m n¨m. chuyÓn sang c¬ chÕ gi¸ thÞ trêng ®i ®«i víi chÝnh s¸ch tù do lu th«ng.ThÞ trêng n«ng th«n ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN còng lµ thö nghiÖm vµ th¸ch thøc ®èi víi m« h×nh ph¸t triÓn mµ chóng ta theo ®uæi nh÷ng quan ®iÓm nªu trªn chÝ míi lµ tæng kÕt bíc ®Çu. bíc vµo thêi kú ph¸t triÓn n«ng nghiÖp hµng ho¸. con míi ph¶i cã søc mua thÞ trêng míi tån t¹i ®îc. nhng thÞ trêng ®Þnh híng XHCN l¹i cha cã tiÒn lÖ trong lÞch sö . MÆc dï thÞ trêng c¶ níc lµ thÞ trêng thèng nhÊt. Nhê chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®óng ®¾n cña Nhµ níc trong h¬n mét thËp kû. V× vËy.

Gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng nghiÖp toµn vïng chiÕm trªn 50% tæng gi¸ trÞ s¶n lîng c¶ níc. xay x¸t g¹o.210 85. Riªng c¸c n¨m 1993. thñy s¶n . nhÊt lµ c¸c mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu nh g¹o.3 132.4 lÇn b×nh qu©n c¶ níc.5 5. Kim ng¹ch xuÊt khÈu trªn 66% kim ng¹ch c¶ níc.3 125.2 14. thÞ trêng n«ng th«n ph¸t triÓn theo xu thÕ æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh.5 64. chÌ. 1994 nhê quan t©m h¬n viÖc c©n ®èi c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu vµ chØ ®¹o ®iÒu hßa thÞ trêng cïng víi chÊn chØnh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. cao su.7 ChØ sè l¹m ph¸t (%) 67.Sù biÕn ®æi cã ý nghÜa hµng ®Çu lµ ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng vïng s¶n xuÊt hµng ho¸.4 Niªn gi¸m Thèng kª 1993 B¸o Nh©n d©n 29-11-94 2.403.245 Nguån: N¨m sau so víi n¨m tríc (%) 100. NÕu tû suÊt hµng ho¸ l¬ng thùc lµ 40-50% th× riªng c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã thÓ lo ®ñ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu g¹o vµ dù tr÷ l¬ng thùc cña c¶ níc..tÊn. chÕ biÕn m× vµ mét sè thùc phÈm c«ng nghÖ. §Æc biÖt vïng n«ng th«n Nam bé nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù ph¸t triÓn vît bËc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸: nÕu n¨m 1990 toµn vïng ®¹t s¶n lîng l¬ng thùc 9. ®¹t møc b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn 850 kg: gÊp 2.6 51. riªng An Giang vµ §ång Th¸p ®¹t møc b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn 950 kg. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt..214. ph¸t huy tèt vai trß c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. cao su. nªn thÞ trêng cã bíc ph¸t triÓn kh¸ lu chuyÓn hµng ho¸ t¨ng nhanh h¬n nhiÒu so víi tèc ®é so víi tèc ®é l¹m ph¸t. §¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n qua thu nhËp vµ søc mua cho thÊy tuy thÞ trêng n«ng th«n cã sù ph¸t triÓn chËm nhiÒu so víi thÞ trêng thµnh thÞ (tµi liÖu ®iÒu tra møc sèng d©n c 1992-1993 cho thÊy thu nhËp 13 .5 triÖu tÊn th× n¨m 1994 chØ riªng 11 tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã kh¶ n¨ng vît 13 tr.5 17. Theo sù vËn ®éng cña nhu cÇu thÞ trêng ®· h×nh thµnh mét sè lÜnh vùc chÕ biÕn nh: ®êng. (Xem b¶ng 1) B¶ng 1: Ph¸t triÓn lu chuyÓn b¸n lÎ hµng ho¸ x· héi N¨ m 1991 1992 1993 1994 (íc) Tæng møc LCHH (tû ®ång) 33. chÕ biÕn ®«ng l¹nh thñy h¶i s¶n xuÊt khÈu. cµ phª.0 153.

B¶ng 2 cho thÊy t×nh h×nh t¨ng sè ngêi kinh doanh th¬ng m¹i ë c¸c tØnh ®¹i diÖn thuéc c¸c vïng.7 835. NÕu thu nhËp b×nh qu©n c¶ níc lµ 119 ngµn ®ång/ngêi/th¸ng th×: miÒn nói vµ trung du B¾c bé lµ 85.ë nh÷ng vïng cã kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. n«ng th«n ViÖt Nam n¨m 1994 cho thÊy nh÷ng ¶nh hëng to lín cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®Õn thu nhËp theo xu híng rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vïng. B¶ng 2: Sè ngêi kinh doanh th¬ng nghiÖp kÓ c¶ AU vµ dÞch vô Ngµn ngêi 1989 1990 1991 1992 1993 C¶ níc 792. Duyªn h¶i miÒn Trung 109. ®ång b»ng s«ng Hång 109.3 ngµn. Sè liÖu ban ®Çu cña tæng ®iÒu tra n«ng th«n. N«ng thon hiÖn nay rÊt phong phó hµng ho¸.038.Hä ®i s©u vµo mäi ngãc ng¸ch cña ®êi sèng n«ng th«n. nhÊt lµ trong c¸c n¨m tõ 1992 l¹i ®©y. víi sù ph¸t triÓn cña th«ng tin vµo giao th«ng vËn t¶i. nh×n. §«ng Nam bé 225.6 ngµn. MÆt kh¸c.7 899 951.000®) vµ do vËy. ®Æc biÖt hîp t¸c x· mua b¸n tan r· ®Õn h¬n 90%.7 lÇn.b×nh qu©n dÇu ngêi/n¨m cña khu vùc thµnh thÞ (1. Do vËy. møc chi tiªu cho ®êi sèng còng gÊp 2 lÇn ë n«ng th«n). ®ång b»ng s«ng Cöu Long 125.8 14 . cung øng cho n«ng th«n ®¹i bé phËn hµng tiªu dïng thiÕt yÕu vµ c¸c vËt t phôc vô s¶n xuÊt. B¾c Trung bé 81. qu¸ tr×nh ®iÖn khÝ hãa n«ng th«n ®ang diÔn ra xu híng rót ng¾n kho¶ng c¸ch tiªu dïng gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ . 3.8 1. Qua nh÷ng n¨m ®æi míi cã xu híng thu hÑp sè tæ chøc th¬ng nghiÖp quèc doanh. cã xe m¸y. NÕu trong 5 n¨m (19891993) gi¸ c¶ c¸c hµng ho¸ chñ yÕu biÕn ®éng h¬n 3 lÇn th× thu nhËp b×nh qu©n ng¬× cña c¸c hé n«ng d©n t¨ng gÇn 3. Còng cã xu híng ngêi n«ng th«n ra thµnh thÞ mua hµng ®¾t tiÒn. nhng cao h¬n tèc ®é l¹m ph¸t.6 1. qu¹t ®iÖn lµ nh÷ng thø mµ c¸ch ®©y 10-15 n¨m lµ ®iÒu m¬ íc.5 ngµn.5 ngµn.814. phÇn lín c¸c gia ®×nh n«ng th«n ®Òu cã nh÷ng tiÖn nghi cÇn thiÕt vÒ nghe.9 ®ång) gÇn gÊp ®«i thu nhËp cña khu vùc n«ng th«n (931. nhng c¸c thµnh phÇn th¬ng nghiÖp t nh©n l¹i t¨ng ®¸ng kÓ .7. cïng víi qu¸ tr×nh më cöa thÞ trêng. còng sÏ lµ kh«ng chÝnh x¸c nÕu ®¸nh gi¸ thÞ trêng chØ qua viÖc mua hµng t¹i chç. mua n«ng phÈm d thõa ®i trao ®æi trùc tiÕp hoÆc b¸n cho c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc ®Ó xuÊt khÈu.8 ngµn.2 Hµ Giang 1.

3 24.9 44.7 5.8 10.6 44.4 19. Ðp gi¸ gi¶m nhiÒu. 4.8 48. tõ ngo¹i tÖ thu ®îc l¹i nhËp vÒ nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt vµ hµng tiªu dïng thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. ThÞ trêng n«ng th«n cung øng ngµy cµng phong phó ®a d¹ng n«ng s¶n thùc phÈm. 6. t×nh tr¹ng Ðp cÊp.6 24. hµng thñ c«ng cho thÞ trêng trong n¬í vµ xuÊt khÈu.2 16. Mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô ë ®Þa bµn n«ng th«n tõng bíc ®îc tæ chøc vµ ®Þnh h×nh l¹i theo yªu cÇu lu 15 .1 Tû träng cña th¬ng nghiÖp t nh©n trong tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ x· héi t¨ng tõ 67% n¨m 1990 lªn 77. TØ träng nµy rÊt cã ý nghÜa ®èi víi mét thÞ trêng n«ng th«n ph¸t triÓn theo híng kinh tÕ më.8 3.8 22. 5. nhng søc mua cña thÞ trêng n«ng th«n vÉn chiÕm tõ 60-65% tæng quü mua cña thÞ trêng x· héi.4 17. L¬ng thùc thùc phÈm vµ vËt t n«ng nghiÖp chiÕm gÇn 40% tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ x· héi.5 17.8 19. nhng cho ®Õn 1993 kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng l©m thñy s¶n vÉn cã møc t¨ng hµng n¨m trªn 10% . ®å dïng gia ®×nh.2 9.N¨m 1994.3 4.7 22. lÊy xuÊt khÈu lµm lÜnh vùc mòi nhän.8 tØ USD b»ng 50% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ níc. Kim ng¹ch n«ng l©m thñy h¶i s¶n cã thÓ ®¹t møc 1. Nh÷ng tØnh.7 10 14. MÆc dï nh÷ng n¨m gÇn ®©y gÇn ®©y cã xu híng gi¶m t¬ng ®èi tû träng søc mua cña thÞ trêng n«ng th«n so víi khu vùc thµnh thÞi. cha kÓ hµng may mÆc. C¹nh tranh thÞ trêng ®i vµo xu thÕ lµnh m¹nh.0 16 22.8 5.8% n¨m 1993. huyÖn x· nµo më ra ®îc xuÊt khÈu th× thÞ trêng n«ng th«n còng nhén nhÞp h¼n lªn.2 17.7 14 4. nªn møc t¨ng c¸c hµng n«ng l©m s¶n cã thÓ ®¹t trªn 20%. MÆc dï tû träng hµng c«ng nghiÖp vµ kho¸ng s¶n cã xu híng t¨ng trong c¬ cÊu xuÊt khÈu (chñ yÕu nhê kim ng¹ch xuÊt khÈu dÇu th« t¨ng nhanh).6 56.Tuyªn Quang H¶i Hng Thanh Hãa B×nh §Þnh §¾c L¾c S«ng BÐ An Giang 3. nhê gi¸ thÕ giíi ®èi víi mét sè mÆt hµng t¨ng theo híng cã lîi.7 7.4 19 11.1 11. vËt liÖu x©y dùng còng lu th«ng chñ yÕu ë ®Þa bµn n«ng th«n.3 22.7 13. ph¬ng tiÖn ®i l¹i (nhÊt lµ xe ®¹p).

nhiÒu ®Þa ph¬ng trong c¶ níc cã s¶n phÈm d thõa nhng thiÕu thÞ trêng tiªu thô. vïng xa ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc lu th«ng hµng tiªu dïng ®· thùc sù ®îc khai th«ng. mñ. cung . c¸c tØnh biªn giíi l¹i cµng ®Æc biÖt quan trnjg. cao su (trªn 60% s¶n lîng). ®ang xuÊt hiÖn dÇn nhiÒu thÞ tø. chÕ biÕn. vïng cao. thÞ tø cã hµng ho¸ phong phó. Vai trß cña chî ë vïng miÒn nói. cµ phª. l¹c (30% s¶n lîng). thÞ trÊn vµ thÞ tø. mµ lµ th¬ng nghiÖp kinh doanh víi môc tiªu quan träng lµ lîi nhuËn. ®¸p øng ®îc t¬ng ®èi nhu cÇu cña c¸c ®èi tîng tiªu dïng. c¸c chÝnh s¸ch hç trî vµ ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Hai lµ. ngµy cµng thÓ hiÖn vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.cÇu ë thÞ trêng néi ®Þa nh×n chung c©n ®èi. VÒ phÇn m×nh. Chî chÝnh lµ bé mÆt thùc sù cña thÞ trêng vïng miÒn nói. c¸c cöa hµng ë thÞ trÊn. s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ta qu¸ manh món vµ ph©n t¸n. nhiÒu tô ®iÓm kinh tÕ ®îc h×nh thµnh. h×nh thµnh râ nÐt ë c¸c ®Þa bµn thÝch øng nhanh víi kinh tÕ hµng ho¸. liªn x·. lîi nhuËn l¹i liªn quan ®Õn n¨ng lùc vÒ vèn. ChÝnh s¸ch gi¶i táa lu th«ng vµ c¬ cÊu lu th«ng nhiÒu thµnh phÇn ®· lµm cho lu th«ng n«ng l©m h¶i s¶n ®îc th«ng suèt. nhiÒu chñng lo¹i tõ hµng th«ng thêng ®Õn cao cÊp ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña nh©n d©n. thÞ trÊn míi cã ý nghÜa nh mét vïng ®éng lùc thóc ®Èy kinh tÕ trong n«ng th«n.. Trong h¬n 4000 chî trong c¶ níc. c¬ së vËt chÊt phôc vô thu mua.. Trõ c¸c vïng miÒn nói. 7. ho¹t ®éng th¬ng nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng ph¶i lµ th¬ng nghiÖp bao tiªu. cha kÓ hµng ngµn chî qui m« nhá cña th«ng vµ liªn th«n. chÌ. lµ c¬ së ®Ó më 16 . §Ó cã sù thèng nhÊt vÒ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng lu th«ng hµng ho¸ vµ thÞ trêng ph¶i chó ý ®Õn hai ®Æc ®iÓm: mét lµ. lµ nh÷ng yÕu tè ®ang cßn rÊt khã kh¨n. nhng vÒ c¬ b¶n ®· trë nªn th«ng suèt.Chî n«ng th«n ph¸t triÓn.th«ng hµng ho¸ vµ theo ®µ ph¸t triÓn cña giao th«ng vËn t¶i . riªng khu vùc n«ng th«n cã trªn 3. bÊt lîi cho ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých sinh lêi. bÊt hîp lý. Lu th«ng vËt t tuy cha thùc sù tèt. §· h×nh thµnh mét sè mÆt hµng n«ng s¶n cã tû suÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu kh¸ nh g¹o (10% s¶n lîng). c¬ cÊu thay ®æi rÊt chËm.600 chî x·. Nh×n tæng qu¸t cã thÓ ®¸nh gi¸: ThÞ trêng n«ng th«n ph¸t triÓn kh¸ vµ tõng bíc ®Þnh h×nh l¹i theo m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. T×nh tr¹ng ng¨n c¶n lu th«ng theo ®Þa giíi hµnh chÝnh vÒ c¬ b¶n ®îc chÊm døt.

thËm chÝ ë mét sè vïng cao hÇu nh cha cã nh÷ng tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. ThÞ trêng n«ng th«n cã xu híng bÞ khu vùc hãa víi mét sè vïng rÊt khã kh¨n. mét sè tØnh thuéc khu IV cò. møc lu chuyÓn b¸n lÎ b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m chØ 40-50 USD. tû suÊt hµng ho¸ thÊp.5% n¨m 1992. T×nh h×nh nµy cã 3 nguyªn nh©n: 17 . thÞ trêng rÊt kÐm ph¸t triÓn. ThÞ trêng n«ng th«n níc ta cho ®Õn nay vÉn c¬ b¶n lµ thÞ trêng cña mét nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá víi c¬ cÊu manh món. th× ë mét vïng thÞ trêng kÐm ph¸t triÓn nh c¸c tØnh miÒn nói khu vùc. Qui luËt lîi nhuËn còng lµm cho c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp. NÕu søc mua b×nh qu©n ®Çu ngêi ë khu vùc n«ng th«n chØ 60-70 USD mét n¨m. trong khi ®ã Nhµ níc l¹i cha cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî vµ u ®·i cÇn thiÕt. B. (b×nh qu©n ®Çu ngêi chØ ®¹t 60USD mét n¨m). tËp trung chñ yÕu cho c¸c khu vùc cã thÞ trêng ph¸t triÓn. vÉn gi÷ c¬ cÊu s¶n xuÊt cæ truyÒn rÊt kÐm hiÖu qu¶ . ph©n t¸n. T©y B¾c B¾c bé. VÒ c¬ cÊu lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng n«ng th«n cã xu híng gi¶m dÇn tû träng cña nhãm hµng n«ng s¶n thùc phÈm trong c¬c Êu lu chuyÓn hµng ho¸ : tõ tû träng trªn 50% nh÷ng n¨m 1989-1990 gi¶m cßn 35. giao th«ng kh«ng thuËn lîi. khiÕm khuyÕt cña thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n hiÖn nay cã thÓ qui tô vµo nh÷ng ®iÓm næi bËt sau ®©y: 1. t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n.Ho¹t ®éng thÞ trêng cha t¸c ®éng ®ang kÓ ®Õn ®æi míi c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n theo híng ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh. ¦íc tÝnh cã tíi 2 triÖu ngêi ë c¸c vïng cao kh«ng cã tiÒn ®Ó mua nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu nhÊt cña ®êi sèng. Xu híng ph©n hãa thu nhËp vµ khu vùc hãa thÞ trêng cßn tiÕp diÔn trong thêi kú chiÕn lîc do chÝnh s¸ch ®Çu t nh÷ng n¨m qua. c¸c thiÕu sãt vÒ th«ng tin lµm cho ë nhiÒu vïng ngêi n«ng d©n cha t×m c¸ch thÝch nghi víi s¶n xuÊt hµng ho¸.VÒ nh÷ng mÆt tån t¹i. 2. kÓ c¶ th¬ng nghiÖp quèc doanh nÐ tr¸nh c¸c ®Þa bµn xa x«i. b»ng mét nöa søc mua b×nh qu©n cña khu vùc thµnh thÞ.réng xuÊt khÈu vµ lµ ®Þa bµn quan träng trong tiªu thô vËt t vµ hµng tiªu dïng. TËp qu¸n canh t¸c. 3. §ã lµ thÞ trêng níc nghÌo víi søc mua qu¸ thÊp so víi c¸c níc trong khu vùc.

VÝ dô thÞt dù tÝnh cã thÓ xuÊt khÈu 100. th«ng tin liªn l¹c nh×n chung cßn khã kh¨n. m¸y ®iÒu hßa khÝ hËu. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn chñ yÕu lµ do ta cha hiÖn ®¹i hãa ®îc gièng vµ c«ng nghÖ chÕ biÐen ®Ó cã s¶n phÈm cã chÊt lîng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng ngoµi. m¸y giÆt.Xu híng gi¶m tû träng tiªu dïng hµng n«ng s¶n thùc phÈm nhÊt lµ l¬ng thùc trong c¬ cÊu tiªu dïng d©n c lµ xu híng tiÕn bé hîp qui luËt. C¸c liªn kÕt kinh tÕ vµ quan hÖ kinh tÕ g÷a c¸c tæ chøc TNQD trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng bÞ ®øt ®o¹n. b¸n lóa non.000 tÊn.000 tÊn. xe m¸y c¸c lo¹i).. ë nhiÒu n¬i do nhu cÇu lu th«ng hµng ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®Î ra t×nh tr¹ng cho vay nÆng l·i. §êng giao th«ng. rau ®Æt ra trong môc tiªu cña ch¬ng tr×nh l¬ng thùc.Mét bé phËn hµng n«ng s¶n s thõa thiÕu thÞ trêng tiªu thô. V× vËy. tñ l¹nh. manh món nªn còng kh«ng tËp trung ®îc vèn cho kinh doanh lín. thÞ trêng n«ng th«n thiÕu vèn trÇm träng. rÊt thua thiÖt ®èi víi n«ng d©n nghÌo. ho¹t ®éng tÝn dông còng chØ t¸c dông bíc ®Çu. C¬ së h¹ tÇng vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt cña thÞ trêng n«ng th«n rÊt yÕu kÐm. thùc tÕ n¨m cao nhÊt (1991) còng chØ ®îc 25. «t«.. Ngay ë vïng cã kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn còng cßn thiÕu nh÷ng c¬ së h¹ tÇng 18 . Nh÷ng íc väng vÒ xuÊt khÈu thÞt. thÞ trêng vèn ë n«ng th«n cha ph¸t triÓn. mét thêi gian cha ®îc x©y dùng l¹i cho phï hîp víi c¬ chÕ míi còng lµm cho t×nh tr¹ng vèn thªm khã kh¨n. . trng khi ®ã th× vèn lu ®éng tËp trung phÇn lín trong tay c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc ho¹t ®éng chñ yÕu ë khu vùc thµnh thÞ vµ híng vµo kinh doanh hµng tiªu dïng.. 4. thùc phÈm vµ ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu ®· kh«ng thùc hiÖn ®îc. . nhÊt lµ hµng cao cÊp ®¾t tiÒn nhËp ngo¹i (tivi. rau qu¶ xuÊt khÈu lu«n dÉm ch©n ë møc 20-25 triÖu USD hµng n¨m.ë thêi ®iÓm 91-92 cã xu híng xo¹c réng c¸nh kÐo gi¸ c¶ gi÷a hµng n«ng s¶n vµ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng theo híng bÊt lîi cho n«ng d©n. VÒ mÆt kinh tÕ. H¬n n÷a xu híng ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp kiÓu "hÇm bµ lµng" mét thêi gian dµi ®· lµm gi¶m n¨ng lùc c¹nh tranh vµ chuyªn doanh cña hÇu hÕt c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp quèc doanh ®Þa ph¬ng. C¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cßn ®Ó ph©n t¸n. Sang n¨m 1993 nhê chÝnh s¸ch can thiÖp cña Nhµ níc nªn c¸nh kÐo ®îc khÐp l¹i theo híng cã lîi cho n«ng phÈm.

5. nhng nh×n chung vÉn ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. sè c«ng ty quèc doanh th¬ng nghiÖp ë ®Þa bµn n«ng th«n ®· ®îc chÊn chØnh mét bíc. nhiÖm vô cha râ rµng. hoÆc theo tõng "phi vô" mét nh»m cã lîi. xa rêi b¶n chÊt cña kinh tÕ hîp t¸c nªn bÞ gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n. ThÞ trêng thÕ giíi ®ßi hái gay g¾t vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. 6. cÇn ph¸t triÓn. s¸t nhËp nã mét c¸ch tuú tiÖn. theo kiÓu "ch¹y m¸nh". ®Æc biÖt vÒ hµm lîng c¸c chÊt phô gia. §iÒu ®ã lµ ®óng. thiÕu vai trß chØ ®¹o chÆt chÏ cña c¬ quan qu¶n lý ngµnh. chø cha ph¶i lµ ®· g¾n chÆt lîi nhuËn ®ã víi môc tiªu phôc vô n«ng th«n. c¸c chÊt ®éc tè trong s¶n phÈm. Mèi quan hÖ gi÷a th¬ng nghiÖp b¸n bu«n lín cña Nhµ níc víi c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp ®Þa ph¬ng cha ®îc ®inh h×nh l¹i nh»m ph¸t huy søc m¹nh cña quèc doanh. c¸c h×nh thøc hiÖp héi ra ®êi chËm. ChÝnh v× vËy. Sau khi tiÕn hµnh tæ chøc l¹i TNQD theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh 388-H§BT. nhng do ho¹t ®éng yÕu kÐm. nhng còng kh«ng Ýt n¬i gi¶i thÓ. hoÆc diÔn ra mét c¸ch tù ph¸t tõ tr¹ng th¸i c¶ níc rËp khu«n theo mét m« h×nh víi rÊt nhiÒu tæ chøc c«ng ty bÊt chÊp nhu cÇu lu th«ng hµng ho¸ chuyÓn sang tr¹ng th¸i tæ chøc l¹i theo ý kiÕn chñ quan cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp.cÇn thiÕt cho viÖc s¬ chÕ vµ b¶o qu¶n n«ng phÈm. ë nhiÒu n¬i kh«ng ph¶i søc mua cña d©n qu¸ thÊp nhng TNQD còng bá trèng ®Þa bµn. 19 . ThÞ trêng n«ng th«n vµ ho¹t ®éng lu th«ng hµng ho¸ ë ®Þa bµn n«ng th«n cã quan hÖ g¾n bã h÷u c¬ víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. môc tiªu. phã mÆc cho sù ®iÒu tiÕt cña t th¬ng.Tæ chøc hîp t¸c x· mua b¸n lÏ ra lµ rÊt cÇn thiÕt. trong khi ®ã chóng ta thiÕu nh÷ng c¬ së chÕ biÕn cã tr×nh ®é c«ng nghÖ cao. mét sè n«ng s¶n hµng ho¸ vµ vËt t lÏ ra cã thÓ vËn ®éng hîp lý h¬n tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô hoÆc tõ kh©u nhËp khÈu ®Õn ng¬× n«ng d©n l¹i ph¶i qua nhiÒu kh©u nÊc trung gian lµm t¨ng thªm thêi gian vËn ®éng vµ chi phÝ. cha ®ãng ®îc vai trß lµ thùc lùc kinh tÕ lµm chç dùa cña Nhµ níc trªn ®Þa bµn n«ng th«n. HÖ thèng tæ chøc th¬ng m¹i dÞch vô trªn ®Þa bµn n«ng th«n chËm ®æi míi. v× vËy ho¹t ®éng cña TNQD nhiÒu n¬i lóng tóng. n«ng d©n. n«ng nghiÖp. NÕu chØ ®Ò cao vai trß cña c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i mµ kh«ng chó ý ®Çu t cho c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng marketing th× b¶n th©n c¸c chÝnh s¸ch ®óng ®¾n còng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy t¸c dông.

c¸c nh©n tè mang tÝnh truyÒn thèng vÒ giao lu kinh tÕ nªn sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng n«ng th«n kh«ng ®Òu. VÒ cung øng vËt t.C¸c chÝnh s¸ch thuÕ. chø cha ph¶i theo ph¬ng thøc ®Çu t ®Ó t¹o ra nguån hµng chñ lùc vµ cã thÞ trêng æn ®Þnh.MÆc dï thêi gian gÇn ®©y t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n bít ®i.dÞch vô rÊt ph¸t triÓn. Sang n¨m 1994 tiÕp tôc kh¶o s¸t ë mét sè ®Þa bµn huyÖn. Vïng miÒn §«ng Nam bé lµ khu vùc c«ng nghiÖp . S¶n lîng l¬ng thùc hµng ho¸ (trõ tiªu dïng t¹i chç) n¨m 1993 chiÕm 69% l¬ng thùc hµng ho¸ c¶ níc. Nhµ níc còng cha cã c¸c chÝnh s¸ch b¶o trî. II. ph©n bãn vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· ®îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c thÞ trêng.2.1. MÆc dï thÞ trêng c¶ níc lµ mét thÓ thèng nhÊt. khoa häc c«ng nghÖ. ThÞ trêng Nam bé còng chia thµnh c¸c tiÓu vïng víi ®Æc ®iÓm thÞ trêng rÊt kh¸c biÖt. riªng thÞ trêng n«ng th«n th× s¶n phÈm hµng ho¸ chñ yÕu lµ c©y c«ng 20 .nhËp khÈu cña ta vÉn míi ë giai ®o¹n t×m c¸ch len ch©n vµo thÞ trêng ngoµi víi ph¬ng thøc thu gom. chi phÝ lu th«ng Ýt nhÊt vµ Nhµ níc ®iÒu hßa ®îc qu¸ tr×nh lu th«ng. tØ gi¸. nhng ho¹t ®éng xuÊt . tËp qu¸n canh t¸c.2. (biÓu 3 vµ 4) 1. tÝnh chÊt vïng râ rÖt ®ång thêi cã xu híng bÞ khu vùc hãa víi søc mua ë mét sè vïng qu¸ thÊp (khu IV cò. nhng víi mét sè vËt t thiÕt yÕu cha ®Þnh h×nh ®îc nh÷ng kªnh lu th«ng hîp lý víi sè kªnh chÝnh.5% d©n sè c¶ níc nhng t¹o ra s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n b»ng trªn 50% tæng s¶n phÈm x· héi vµ TNQD c¶ n¬cs. xuÊt khÈu trùc tiÕp cña c¸c ®Þa ph¬ng trong vïng chiÕm 70-80% trÞ gi¸ xuÊt khÈu c¶ níc. c©y c«ng nghiÖp chiÕm trªn 60% s¶n lîng c¶ níc. b¶o hé hµng xuÊt khÈu. kªnh phô b¶o ®¶m cho c¸c vËt t ®ã ®Õn ®îc ngêi s¶n xuÊt nhanh nhÊt. Thùc tr¹ng thÞ trêng c¸c vïng: §Ò tµi trong n¨m 1993 ®· kh¶o s¸t ë nhiÒu ®Þa ph¬ng. Còng cÇn tæ chøc tèt h¬n lùc lîng hµng ho¸ dù tr÷ ®Ó h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a nh÷ng biÕn ®éng ®ét ngét (c¸c c¬n sèt) vÒ gi¸. C¸c tØnh Nam bé cò chiÕm 37. c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c).th¬ng m¹i . nhng do ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn. thÞ trêng cha hîp thµnh hÖ thèng c«ng cô ®ßn bÈy t¹o ra ®éng lùc ®ñ m¹nh vµ sù an t©m ®èi víi ngêi lµm hµng xuÊt khÈu. hµng ho¸ lu th«ng kh«ng bÞ ng¨n c¸ch theo ®Þa giíi hµnh chÝnh. Sau ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ tæng qu¸t: II.

cµ phª. ®Æc biÖt cã c¸c c©y xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ nh l¹c. Vïng duyªn h¶i miÒn Trung cã ®a d¹ng vÒ ®Þa h×nh nªn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c¶ vÌ n«ng . lîn trªn 70%) . ngµnh nghÒ vµ dÞch vô 31. ®Æc biÖt thñy h¶i s¶n. Vïng cã ®iÒu kiÖn giao lu thuËn lîi víi c¸c vïng lín ë phÝa Nam vµ phÝa B¾c vµ víi quèc tÕ b»ng ®êng thñy. vïng xa.. Sè t th¬ng b¸n bu«n còng ho¹t ®éng m¹nh. XÐt vÒ thµnh phÇn tham gia thÞ trêng.5 ngµn ®ång (b×nh qu©n c¶ níc 687. do tµi nguyªn kh«ng nhiÒu. ho¹t ®éng th¬ng m¹i v× n»m trong khu vùc cã søc hót th¬ng m¹i lín nhÊt c¶ níc. Phó Yªn. §©y lµ vïng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh nªn kinh tÕ hµng ho¸ lín. N¨m 1992 nÕu møc lu chuyÓn b×nh qu©n ®Çu ngêi ë c¸c tØnh B×nh §Þnh.Th¬ng nghiÖp dÞch vô ph¸t triÓn tuy møc lu chuyÓn b¸n lÎ b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 92 lµ 721.000 ®ång/ngêi/n¨m. ®Êt ®ai phÇn lín kh«ng mµu mì. Bªn c¹nh ®ã mét sè tØnh nh An Giang ®· ph¸t huy ®îc vai trß chñ ®¹o cña TNQD vµ c¸c tæ hîp t¸c dÞch vô. mµng líi th¬ng nghiÖp cha khuyÕch t¸n ®óng møc vµo vïng s©u. s«ng r¹ch ch»ng chÞt nªn giao th«ng ®êng bé cha ph¸t triÓn. lîn hµng ho¸ cña vïng ®¹t møc cao nhÊt c¶ níc (lóa trªn 40%.. cßn l¹i lµ tõ c¸c nguån kh¸c. cao su. c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ dÞch vô còng ph¸t triÓn. Kh¸nh Hßa ®¹t møc 700-780 ngµn ®ång/ngêi n¨m. t th¬ng gi÷ vÞ trÝ chi phèi trong kh©u thu mua vµ b¸n lÎ.ng nghiÖp. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng 70%.th× ë Qu¶ng Ng·i chØ ®¹t møc díi 250.000 ®ång) nhng søc mua b×nh qu©n/ngêi n¨m 92 trªn 1 triÖu ®ång.l©m . hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng phong phó.. Sè liÖu ®iÒu tra 1994 cho 21 . XÐt vÒ mÆt c¬ cÊu kinh tÕ vµ thu nhËp ®©y còng lµ tiÓu vïng cã c¬ cÊu chÕ biÕn kh¸. B×nh ThuËn). nªn thÞ trêng vïng cã tr×nh ®é ph¸t triÓn trung b×nh vµ còng ph©n hãa râ nÐt. 2. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m .6%. thu tõ n«ng nghiÖp 54.nghiÖp ng¾n ngµy vµ dµi ngµy. TØ suÊt lóa. phi n«ng nghiÖp 30%.700 ngµn ®ång gÇn gÊp 2 lÇn b×nh qu©n c¶ níc.theo sè liÖu tæng ®iÒu tra n«ng th«n n¨m 94 ®· ®¹t 2. Tuy vËy. Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long cã thÕ m¹nh lín nhÊt vÒ s¶n xuÊt l¬ng thùc vµ thñy s¶n. phÇn lín ®Òu cã c¸c huyÖn miÒn nói.4%. nhng thiÕu l¬ng thùc tr¸i c©y. nhiÒu ®Þa ph¬ng trong vïng cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ thÊp (Qu¶ng Ng·i. nhng c¬ së h¹ tÇng thÞ trêng cßn khã kahn.

tæ chøc TNQD m¹nh ®Ó cã thÓ lµm chç dùa cho n«ng d©n trong 22 . l¹c lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cã triÓn väng. §ã lµ nh÷ng u ®iÓm lín cña t th¬ng.thÊy TNQD ®Çu ngêi vïng cã sù t¨ng trëng kh¸ vµ ®· ®¹t 1. n¨m 2000-160-180 ngµn tÊn. Bé m¸y cña hä rÊt gän nhÑ.l©m nghiÖp ®a d¹ng. 3. nh÷ng n¨m qua ®©y lµ khu vùc thÞ trêng mµ c¸c dù ¸n ®Çu t cßn nÐ tr¸nh. ®iÒu. nhÊt lµ trong lÜnh vùc thu mua hµng ho¸. 4% d©n sè. cao su ®Õn 1995-1996 cã thÓ ®¹t 150 ngµn tÊn mñ. lµ vïng thÞ trêng cßn kÐm ph¸t triÓn hiÖn nay víi møc lu chuyÓn b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 1992 chØ trªn 300 ngµ ®ång (b»ng 70% møc b×nh qu©n c¶ níc). tiªu. 1993 so víi 1992 kho¶ng 7%. nh×n chung. T th¬ng tæ chøc mua b¸n ®Õn tõng hé gia ®×nh víi nhiÒu ph¬ng thøc linh ho¹t trong thanh to¸n. Lµ vïng n«ng . kÕt hîp ®îc gi÷a hµng n«ng phÈm víi cung øng vËt t n«ng nghiÖp. Kontum. XÐt trªn b×nh diÖn vÜ m«. Trõ L©m §ång vµ mät phÇn Gia Lai. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t 180-200 triÖu USD víi c¸c c©y chñ lùc nh cµ phª s¶n lîng 8 ngµn tÊn. nhng trong vßng mét thËp kû tíi cha cã nhiÒu tiÒn ®Ò thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn vît bËc. d©u t»m ®Õn 1995 cã thÓ cã 2500 tÊn t¬ xuÊt khÈu. cã ®Êt bazan mµu mì. lµ møc kh¸ cña khu vùc n«ng th«n. nhÊt lµ giao th«ng néi tØnh kÐm ph¸t triÓn lµ trë ng¹i lín cho ph¸t triÓn thÞ trêng.7% diÖn tÝch. kh«ng kÓ nh÷ng ®Çu t qui m« nhá. còng lµ bµi häc cña TNQD vµ HTX nÕu muèn ®ãng ®îc vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng. ®Õn 1995: 120 ngµn tÊn. §Õn n¨m 2000 cã thÓ ®¹t tèc ®é 8-9%. giao th«ng. Vïng miÒn nói T©y Nguyªn chiÕm 16. Dù b¸o ®©y sÏ lµ vïng cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n cao: 1992 so víi 1991 t¨ng 6. xuÊt 100 ngµn tÊn.7%. Do vËy.315 ngµn/ngêi/n¨m. GDP/®Çu ngêi 350-400USD. XÐt vÒ tiÒm n¨ng ®©y lµ thÞ trêng triÓn väng vÒ c©y c«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm chÕ biÕn. §¸ng chó ý lµ viÖc lu th«ng hµng ho¸ ë thÞ trêng n«ng th«n miÒn Trung chñ yÕu do t th¬ng chi phèi. §iÒu quan träng ®èi víi vïng nµy lµ tæ chøc mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô vµ ph¬ng thøc kinh doanh sao cho cã kh¶ n¨ng kh¬i luång lu th«ng vµ kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c¸c hé gia ®×nh. vèn rõng phong phó nhÊt c¶ níc. TØ suÊt hµng ho¸ phôc vô xuÊt khÈu cao nhÊt trogn c¸c n«ng s¶n. chÌ cã thÓ ®¹t s¶n lîng 5v¹n tÊn bóp t¬i vµo n¨m 1995 (nÕu ®a 80% vµo chÕ biÕn cã thÓ cã 8000 tÊn chÌ xuÊt khÈu vµo 1995. mÆc dï lµ mét thÞ trêng cã tiÒm n¨ng.

rau. N¨m 1992 møc b¸n lÎ b×nh qu©n ®Çu ngêi ®¹t 798. nhng th¬ng m¹i dÞch vô kÐm ph¸t triÓn. 4. nhng ph¹m vi ph¸t triÓn cha réng kh¾p. nghÒ thñ c«ng ph¸t triÓn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. cho nªn mÆc dï mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô cã ph¸t triÓn (nhiÒu trung t©m th¬ng m¹i theo quèc lé 1.Nam. N¨m 1993 nÕu møc t¨ng lu chuyÓn b¸n lÎ c¶ níc lµ 15% th× c¸c tØnh khu IV cò chØ t¨ng 4-11%. do chuyÓn biÕn c¬ cÊu chËm nªn tèc ®é ph¸t triÓn nh÷ng n¨m gÇn ®©y chËm. HÖ thèng th¬ng m¹i dÞch vô cña vïng t¬ng ®èi ph¸t triÓn. l¹i cã tiÒm n¨ng vÒ lao ®éng. nhiÒu thÞ trÊn.viÖc tæ chøc mua vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thÕ m¹nh vµ cung øng tèt t liÖu s¶n xuÊt. s«i ®éng. Sè liÖu ®iÒu tra n«ng th«n n«ng nghiÖp 1994 cho thÊy TNQD ®Çu ngêi th¸ng chØ ®¹t 81.000 ®ång).7 ngµn ®ång so víi 687.6 ngµn ®ång lµ møc cao so víi c¸c vïng n«ng th«n kh¸c trong c¶ níc.000®/ngêi/n¨m (sè liÖu 1991). th«ng tin thÞ trêng kh¸ nªn thÞ trêng vïng ph¸t huy ®îc vai trß tù ®iÒu tiÕt. chuyªn canh. bé mÆt thÞ trêng cã khëi s¾c. v× vËy.7 ngµn ®ång (so víi møc b×nh qu©n c¶ níc 119. 5. nhng bé mÆt thÞ trêng cha thùc sù phong phó. s¶n xuÊt mang nÆng tÝnh chÊt tù cung. kinh nghiÖm th©m canh. Tuy nhiªn. nhng nh×n chung vÉn lµ vïng thÞ trêng kÐm ph¸t triÓn.6 ngµn ®ång). tµi nguyªn kho¸ng s¶n t¬ng ®èi phong phó. nhê giao th«ng thuËn lîi. Møc lu chuyÓn b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 1992 vµo lo¹i thÊp vµ chØ b»ng 50% møc b×nh qu©n c¶ níc (343. GÇn 80% sè hé cã møc thu nhËp díi 400. giao th«ng thuËn lîi nhÊt so víi c¸c vïng n«ng th«n kh¸c. thÞ tø vµ trªn 850 chî c¸c lo¹i). 6. ThÞ trêng vïng miÒn nói phÝa B¾c nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã mét Ýt ®ét biÕn nhê viÖc më cöa bu«n b¸n víi c¸c tØnh Trung Quèc. hµng ho¸ phong phó kh«ng cã kho¶ng c¸ch ®¸ng kÓ trong tr×nh ®é ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n. gi¸ c¶ thÞ trêng æn ®Þnh. hµng tiªu dïng cho nh©n d©n. ThÞ trêng vïng ®ång b»ng B¾c bé lµ thÞ trêng t¬ng ®èi ph¸t triÓn nhê cã s¶n phÈm n«ng nghiÖp rÊt ®a d¹ng (l¬ng thùc. thËm chÝ nhiÒu n¬i cha cã nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt 23 .4% d©n sè c¶ níc) nhng quÜ mua còng chØ dao ®éng trong ph¹m vi 8-10% tæng quÜ mua c¶ níc. Dï n»m trªn trôc lé giao th«ng B¾c . thÞ trêng n«ng th«n cha ph¸t triÓn ®îc theo híng ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh. c©y c«ng nghiÖp. tù cÊp. Lµ vïng cã d©n sè kh¸ ®«ng (13. tr¸i c©y). c¬ cÊu kinh tÕ nh×n chung cha cã sù ®æi míi ®¸ng kÓ. Vïng Khu Bèn cò cã thÞ trêng chËm ph¸t triÓn ®êi sèng nh©n d©n cßn nhiÒu khã kh¨n.

.. HuyÖn CÈm B×nh (H¶i Hng) trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®· ®Æc biÖt coi träng kh«i phôc c¸c ngµnh nghÒ trong n«ng th«n. Giao th«ng néi tØnh kÐm ph¸t triÓn. II. dÞch vô kü thuËt vµ th¬ng m¹i.lµng th¶m.029. lao ®éng ngµnh nghÒ tõ 20% t¨ng lªn 44%. lµng méc. cho thÊy: 1.. toµn huyÖn ph¸t triÓn ®Õn 18 lµng nghÒ nh lµng lîc.. sö dông ®îc lao ®éng thõa ë n«ng th«n. Nhê bu«n b¸n biªn giíi nh÷ng n¨m gÇn ®©y h×nh thµnh mét sè khu vùc thÞ trêng s«i ®éng gåm c¸c cöa khÈu. sèng ®éng khi tõng huyÖn. N¨m 1993. lµng sø. nhng cha ph¶n ¶nh sù ph¸t triÓn vµ bé mÆt thùc cña thÞ trêng c¸c tØnh miÒn nói vµ biªn giíi phÝa B¾c.®êi sèng nh©n d©n vµ kh¶ n¨ng ®a d¹ng vÒ t¸c ®éng cña thÞ trêng ®Õn ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ. ®i liÒn víi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n nh chng cÊt tinh dÇu.cho ph¸t triÓn thÞ trêng. h¬ng liÖu. Ngoµi ng« lµ mÆt hµng cã tØ suÊt hµng ho¸ cao (30%) cßn l¹i c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c kh«ng cã mÊy d thõa. Gi¸ trÞ tiÓu thñ c«ng nghiÖp dÞch vô ®¹t gÇn 60 tû ®ång b»ng 20% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng toµn huyÖn. chÕ biÕn long nh·n. lµm møt . C¸c s¶n phÈm c¸c lµng nghÒ kh«ng chØ tiªu thô trong níc mµ cßn xuÊt khÈu ra níc ngoµi. Kh¶o s¸t thÞ trêng mét sè huyÖn ®Ó thÊy râ h¬n mèi quan hÖ gi÷a thÞ trêng . dîc liÖu. tõng x· ®· chuyÓn dÞch ®îc c¬ cÊu kinh tÕ vµ t¹o ra mét sù ph©n c«ng lao ®éng míi. 24 . Sù chuyÓn dÞch ®ã ®ßi hái ph¸t triÓn Ìm theo c¸c ngµnh dÞch vô nh söa ch÷a c¬ khÝ. (theo sè liÖu ®iÒu tra 1994: TNBQ/ngêi n¨m cña vïng lµ 1. tõ nguyªn liÖu t¹i chç.s¶n xuÊt . chó träng thÝch øng nhu cÇu thÞ trêng b»ng s¶n phÈm míi nh t¸o. ThÞ trêng chØ phong phó.000®/ngêi/n¨m) nªn th¬ng nghiÖp rÊt kÐm ph¸t triÓn. C¬ cÊu lao ®éng thay ®æi tõ 80% xuèng cßn 56%. Cïng víi ph¸t triÓn lµng nghÒ. ®iÒu ®ã cã thÓ cã ¶nh hëng ®Õn mét sè sè liÖu thèng kª.2. lµng rîu. nhiÒu nong l©m s¶n díi d¹ng thu gom cha ®ñ søc ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ xuÊt khÈu. lµ khu vùc cßn nhiÒu x· cha cã ®êng «t« ®Õn trung t©m x·. Do søc mua thÊp (n¨m 1991 b×nh qu©n trªn 230. chÕ biÕn dîc liÖu. c©y ®Æc s¶n . quÊt.000 ®ång). xuÊt hiÖn mét tÇng líp th¬ng gia giµu cã. lµng b¹c.2.

tù b¬n ch¶i.kü thuËt. ho¹t ®éng tiÕp thÞ vµ c¸c dÞch vô "®Çu vµo" vµ "®Çu ra" hÇu nh kh«ng cã tæ chøc nµo hâ trî. "ly n«ng bÊt ly h¬ng" ®· trë nªn kh¸ gi¶. Th¬ng nghiÖp ®Çu t vµo s¶n xuÊt còng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu trªn ®Þa bµn huyÖn. b¸m vµo n«ng nghiÖp th× kh«ng ®ñ sèng.thÞ trêng cña 2 huyÖn (§øc Phæ thuéc tØnh Qu¶ng Ng·i vµ Ch©u Thµnh thuéc tØnh An Giang) cã cïng qui m« vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè. ChÊp nhËn sù ph©n hãa trong ph¸t triÓn thÞ trêng . Ph¸t triÓn c¸c trung t©m th¬ng m¹i dÞch vô ë c¸c côm kinh tÕ . Trong nh÷ng khã kh¨n chñ yÕu nªu trªn. n©ng cÊp c¸c chî huyÖn. cha cã sù ®Þnh híng vµ hç trî g¾n víi qui ho¹ch vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn mang tÝnh chÊt chiÕn lîc vµ ®ång bé. Sè huyÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ víi qui m« réng cha nhiÒu. sù chuyÓn biÕn chñ yÕu ë qui m« lµng. chî vïng. So s¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt . ®· chuyÓn m¹nh sang ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. chuyÓn tõ 40-50% ®Õn 80% lao ®éng n«ng nghiÖp sang ngµnh nghÒ. 3.Mét sè x· nh Ninh Thanh (Ninh B×nh): Néi DuÖ (Hµ B¾c) do ®iÒu kiÖn ®Êt hÑp ngêi ®«ng. ®ång thêi cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cô thÓ hç trî vïng khã kh¨n. t¨ng nhanh kh¶ n¨ng tiÕp thÞ cña ngêi s¶n xuÊt míi cã thÓ kÝch thÝch ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n. nhng do sù kh¸c nhau vÒ lîi thÕ so s¸nh ®· t¹o nªn mét kho¶ng c¸ch lín trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt. më híng trao ®æi. Gi¸ trÞ s¶n phÈm ngµnh nghÒ ë c¸c ®Þa ph¬ng cã chuyÓn híng kh¸ vÒ c¬ cÊu kinh tÕ còng míi chiÕm tØ träng tõ 11 ®Õn 20% trong gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. tiªu thô hµng ho¸ réng ra nhiÒu vïng trong níc. ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña huyÖn giµu. ph¸t triÓn thÞ trêng vµ ®êi sèng nh©n d©n trong biÓu so s¸nh kÌm theo: 25 . xÐt tõ gi¸c ®é t¸c ®éng thÞ trêng ®ßi hái ph¶i cã ho¹t ®éng tÝch cùc cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trªn ®Þa bµn n«ng th«n. t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë n«ng th«n. An Giang lµ tØnh cã thÞ trêng ph¸t triÓn vît bËc nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng chñ yÕu dùa trªn lîi thÕ vÒ s¶n xuÊt lóa g¹o. x· mang tÝnh chÊt tù ph¸t. thùc hiÖn ph¬ng ch©m "ai giái nghÒ g× lµm nghÒ Êy". ngoµi níc. Nh÷ng khã kh¨n lín mµ c¸c n¬i ®Òu vÊp lµ vèn ®Çu t thiÕu. 2. lµm cho gi¸ trÞ tõ ngµnh nghÒ chiÕm ®Õn 6070% tæng gi¸ trÞ s¶n lîng cña x·.

B¶ng so s¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ thÞ trêng trªn ®Þa bµn huyÖn ChØ tiªu so s¸nh DiÖn tÝch tù nhiªn D©n sè S¶n phÈm chñ yÕu - Gi¸ trÞ s¶n lîng Trong ®ã: + L¬ng thùc qui thãc " + C©y c«ng nghiÖp + Ch¨n nu«i - Gi¸ trÞ SL c«ng nghiÖp-TTCN Mµng líi th¬ng nghiÖp - Quèc doanh + Cöa hµng, c«ng ty (b¸ch hãa tæng hîp) + Tr¹m thu mua l¬ng thùc + Cöa hµng (®¹i lý) vËt t Nhµ níc + §¹i lý x¨ng dÇu + XÝ nghiÖp ®«ng l¹nh + XÝ nghiÖp liªn doanh - Ngoµi quèc doanh 26 §¬n vÞ ha ngêi tû ®ång tû ®ång tÊn tû ®ång " tû ®ång c¸i c¸i c¸i Tªn huyÖn §øc Ch©u Phæ Thµnh 38.704 34.675 139.862 141.943 115 25 24.931 11 79 54 274 240 281.452 34 20

1 c«ng ty 1 _ 1402 hé

1 cöa hµng 4 8 9 1 1 4.488

®¬n

vÞ + DiÖn N§ 66 vµ díi N§ 66 + Doanh nghiÖp t nh©n + C«ng ty cæ phÇn, TNHH ¦íc tæng møc LCHH B×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m 115 tû 950.000 ® 4.424 63 01 422 2.973.000

tû ®ång

Tõ biÓu so s¸nh trªn ®©y rót ra mét sè nhËn xÐt nh sau: 1. MÆc dï huyÖn §øc Phæ cã lîi thÕ vÒ ch¨n nu«i, c©y c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nhng do s¶n phÈm ch¨n nu«i cha khuyªch tr¬ng ®îc thÞ trêng, s¶n lîng l¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp (b×nh qu©n 200 kg/®Çu ngêi) cha ®ñ ¨n vµ ch¨n nu«i, s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp chñ yÕu phôc vô ®¸nh b¾t c¸ vµ x©y dùng nªn kh«ng ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh. 2. HuyÖn Ch©u Thµnh ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh vÒ thãc g¹o (b×nh qu©n l¬ng thùc qui thãc ®Çu ngêi ®¹t gÇn 2 tÊn, gÊp 10 lÇn b×nh qu©n cña huyÖn §øc Phæ) më ®îc xuÊt khÈu nªn riªng thãc g¹o ®· chiÕm gÇn 70% gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ cã thÓ ®a ra thÞ trêng. 3. Nhê viÖc më réng xuÊt khÈu nªn viÖc tæ chøc kinh doanh vËt t phôc vô s¶n xuÊt cña huyÖn Ch©u Thµnh ph¸t triÓn m¹nh. Toµn huyÖn cã 16 ®¹i lý b¸n ph©n bãn thuèc s©u vµ x¨ng dÇu cña TNQD; trong khi ®ã huyÖn §øc Phæ chÝ cã 1 cöa hµng vËt t chñ yÕu b¸n ph©n bãn thuéc c«ng ty tØnh. 4. ViÖc tæ chøc mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô: huyÖn Ch©u Thµnh thµnh quan t©m më réng mµng líi, ch¨m lo cñng cè vai trß cña TNQD ë c¸c kh©u then chèt (mua b¸n vËt t, xuÊt khÈu), ngîc l¹i, ë §øc Phæ thÞ trêng chñ yÕu do t th¬ng ®¶m nhiÖm. 5. NÕu lÊy møc lu chuyÓn hµng ho¸ lµm thíc ®o ho¹t ®éng thÞ trêng cã thÓ nãi: mÆc dï tiÒm n¨ng s¶n xuÊt cña Ch©u Thµnh chØ h¬n huyÖn §øc Phæ cã 1,9 lÇn, nhng sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng gÊp 3 lÇn vµ nhê vËy ®· gãp phÇn c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Tõ t×nh h×nh so s¸nh cña 2 huyÖn cho thÊy: Mét lµ, cã ph¸t triÓn ®îc th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng míi ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh vÒ n«ng nghiÖp, hç trî ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. MÆt kh¸c, khi c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch tróng (dï chØ 27

lµ lèi tho¸t ban ®Çu, nh Ch©u Thµnh còng míi chñ yÕu ph¸t huy lîi thÕ c©y lóa) th× l¹i thóc ®Èy th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong kh©u cung øng vËt t cho s¶n xuÊt vµ hµng tiªu dïng cho ®êi sèng. Hai lµ, ph¶i thùc hiÖn c¸c quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c chñ thÓ kinh doanh lín cña tØnh, trung ¬ng, ®Þa ph¬ng b¹n ...) më réng h×nh thøc ®¹i lý ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn trong kinh doanh vµ më ra ®îc thÞ trêng lín, b¹n hµng lín. Ba lµ, ph¶i cã mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô më réng, trong ®ã vai trß nßng cèt lµ c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp quèc doanh vµ tæ hîp t¸c dÞch vô. MÆc dï chóng ta rÊt coi träng vai trß cña t th¬ng, nhng ®Ó thóc ®Èy kinh tÕ n«ng th«n ®i lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ lín ph¶i cã vai trß ®µu tµu thóc ®Èy cña c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc. Do vËy, khi xãa bá c«ng ty th¬ng nghiÖp huyÖn nh»m mj hiÖu qu¶ th× vai trß cña c¸c tæ chøc TNQD cña ®Þa ph¬ng (ë mét sè ddÞa ph¬ng kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn th× c¶ cña c¸c tæ chøc TNQD lín cña Nhµ níc) ph¶i cã hÖ thèng mµng líi ch©n rÕt ®Õn tËn huyÖn, x·, ®Æc biÖt trong kinh doanh c¸c hµng ho¸ thiÕt yÕu. Bèn lµ, cÇn cã sù ®Çu t, hç trî cña Nhµ níc cho nh÷ng huyÖn kh«ng cã lîi thÕ lín vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, gióp hä cã nguån vèn ®ñ khai th¸c nh÷ng s¶n phÈm mµ hä cã lîi thÕ t¬ng ®èi (nh ®èi víi huyÖn §øc Phæ lµ mÝa, l¹c, phÇn lín n«ng s¶n hµng ho¸ ®· ®îc huy ®éng cho lu th«ng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu; sè s¶n phÈm d thõa r¶i r¸c ë nhiÒu nhng kh«ng lín vµ tån ®äng do hai nguyªn nh©n c¬ b¶n: mét lµ, s¶n phÈm qu¸ ph©n t¸n theo kiÓu mét nhóm mét mí nhng mang tÝnh phæ biÕn, t×nh tr¹ng nµy sÏ cßn l©u dµi nÕu kh«ng chuyÓn híng ®îc c¸ch tæ chøc s¶n xuÊt cña hé n«ng d©n theo híng nhu cÇu thÞ trêng lín; hai lµ, mét sè s¶n phÈm cã thÓ xuÊt khÈu, cã tØ suÊt hµng ho¸ cã thÓ thu gom cho nhu cÇu xuÊt khÈu, nhng do chÊt lîng s¶n phÈm cha ®¸p øng, tæ chøc vµ ho¹t ®éng marketing yÕu kÐm cña c¸c tæ chøc kinh doanh xuÊt khÈu vµ ¶nh hëng cña thÞ trêng thÕ giíi nªn kh«ng xuÊt khÈu ®îc. Ngoµi ra, nÕu c«ng t¸c chÕ biÕn, dù tr÷ tèt h¬n vµ nÕu c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc chÞu khã h¬n còng më réng thªm ®îc thÞ trêng tiªu thô trong níc, sè d thõa sÏ Ýt. MÆt kh¸c, do thu nhËp cña khu vùc n«ng th«n thÊp, nªn c¬ cÊu tiªu dïng n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ

28

®µn lîn vµ gia sóc mÊy n¨m qua t¨ng kh¸ vÒ sè lîng vµ träng lîng. hai lµ. nhÊt lµ thùc phÈm rau qu¶ chÕ biÕn ë khu vùc thµnh thÞ cã xu híng t¨ng. h¹n chÕ xu híng khu vùc hãa mét sè vïng thÞ trêng qu¸ l¹c hËu. tËp qu¸ canh t¸c. nªn s¶n phÈm lµm ra gÆp khã kh¨n vÒ thÞ trêng tiªu thô. Tríc m©u thuÇn nµy. b¶o ®¶m cung cÇu tÝch cùc. rÊt dÔ bÞ ®éng vÒ thÞ trêng tiªu thô. VÊn ®Ò thø ba: VÊn ®Ò qui ho¹ch vïng thÞ trêng vµ kÕ ho¹ch hãa lu th«ng hµng ho¸ nh»m ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh. Híng ra lµ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh. Nh÷ng chuyÓn biÕn c¬ cÊu thêi gian qua míi ë bíc ®Çu. Gi÷a c¸c ngµnh th¬ng m¹i dÞch vô vµ s¶n xuÊt hÇu nh kh«ng cã sù hîp t¸c g× trong kh©u chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm. trong khi ®ã s¶n phÈm chÕ biÕn ta võa kh«ng ®a d¹ng. c¸c s¶n phÈm ¨n nhanh. VÊn ®Ò thø hai: Trong ®iÒu kiÖn c¬ cÊu nhu cÇu thÞ trêng (kÓ c¶ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc) ®· cã sù biÕn ®æi râ rÖt th× c¬ cÊu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp rÊt chËm ®æi míi. s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh ®éc canh vµ thuÇn n«ng vÉn cßn chiÕm u thÕ. Trªn c¬ së nghiªn cøu ®Æc ®iÓm thæ nhìng. Nhu cÇu vÒ hµng chÕ biÕn. ch¨n nu«i kÐm ph¸t triÓn (xÐt vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ còng nh ph¬ng thøc ch¨n nu«i) s¶n xuÊt t¸ch rêi b¶o qu¶n. chØ qui vÒ biÖn ph¸p tæ chøc lu th«ng vµ thÞ trêng th× còng kh«ng gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò mét c¸ch c¬ b¶n. nhÊt lµ khi thÞ trêng thÕ giíi cã biÕn ®éng lín. trong khi ®ã gi¸ thÞ trêng thÕ giíi rÊt cao. nhng chÊt lîng thÞt th× cßn thÊp nªn kh«ng xuÊt khÈu ®îc. chñ ®éng t¸c ®éng nh»m rót ng¾n kho¶ng c¸ch qu¸ lín gi÷a c¸c khu vùc thÞ trêng. g¾n qui ho¹ch thÞ trêng víi ®Çu t vµ liªn kÕt kinh 29 .c¬ cÊu b÷a ¨n rÊt l¹c hËu nªn còng t¹o ra t×nh tr¹ng thõa t¬ng ®èi lín. chÕ biÕn nhanh ngµy cµng cÇn cho c¸c c¬ së dÞch vô vµ hé gia ®×nh. C¬ cÊu s¶n xuÊt hiÖn nay dÉn ®Õn hai hËu qu¶: mét lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thÊp. chÊt lîng vµ qu¸ ®¾t. quan ®iÓm thÞ trêng cha th©m nhËp s©u vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch. nhng còng chØ míi ph¸t huy lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vÒ con ngêi. nÕu kh«ng t×m biÖn ph¸p t¬ng ®èi ®oßng bé . Ch¼ng h¹n. khÝ hËu. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n v× vËy vÉn ë trong t×nh tr¹ng l¹c hËu. chÕ biÕn vµ tiªu thô. kh¶ n¨ng ®a khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ sù thÝch øng víi nhu cÇu thÞ trêng µ qui ho¹ch ph¸t triÓn c©y con vµ g¾n liÒn víi c©y con lµ ngµnh nghÒ vµ dÞch vô.

x· cæ truyÒn. mµ cã sù tÝnh to¸n c©n nh¾c g¾n liÒn víi chiÕn lîc vµ qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tõng ®Þa ph¬ng khu vùc. Sù c©n ®èi tÝch cùc ph¶i ®i liÒn víi viÖc t¹o dùng m« h×nh kinh doanh b¶o ®¶m Nhµ níc cã thÓ ®iÒu khiÓn sù vËn ®éng cña nh÷ng vËt t hµng ho¸ thiÕt yÕu thùc sù ®Ðn tay ngêi tiªu dïng theo nh÷ng kªnh hîp lý nhÊt.tÕ. VÊn ®Ò thø n¨m: Ho¹t ®éng thÞ trêng. nhng kh«ng ai quan t©m mét c¸ch ®óng møc c«ng t¸c tiÕp thÞ nh»m t×m thÞ trêng cho n«ng phÈm. mµ ph¶i quan t©m c¶ vÊn ®Ò cung øng s¸t ®óng. ë níc ta ai còng nãi ®îc. dÉn ®Õn kÐm hiÖu qu¶. ThÞ trêng lµ thèng nhÊt vµ th«ng suèt nªn chÝnh s¸ch thÞ trêng lµ thèng nhÊt. G¾n liÒn víi nã lµ hÖ thèng ®iÒu tra. Trong khi kh¾c phôc sù kÐm hiÖu qu¶ cña mµng líi vµ tæ chøc th¬ng m¹i dÞch vô thêi bao cÊp. thÞ trêng ph¸t triÓn phong phó nhng cha cã m« h×nh tæ chøc th¬ng m¹i dÞch vô tihÝch hîp. VÊn ®Ò thø t: S¶n xuÊt ®a d¹ng. Trªn c¬ së nhu cÇu thÞ trêng mµ kÕ ho¹ch hãa lu th«ng hµng ho¸. th«ng tin kinh tÕ. §ã còng lµ châ dùa cña Nhµ níc XHCN trong hÖ víi n«ng d©n. qui m« thÞ trêng nh÷ng n¨m tríc m¾t vµ l©u dµi ë tõng ®Þa ph¬ng. nhng ph¶i x©y dùng ®îc nh÷ng thñ thÓ kinh doanh lín (®Æc biÖt lµ th¬ng nghiÖp quèc doanh) vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ hîp t¸c nh nh÷ng chiÕc cÇu ®a hoä n«ng d©n vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ lín vµ tiÕp cËn víi thÞ trêng vît khái khu«n khæ lµng. kh¾c phôc c¬ cÊu s¶n xuÊt manh món. M« h×nh tæ chøc ®ã kh«ng h¹n chÕ sù c¹nh tranh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. phª ph¸n ®îc vÒ thÞ trêng. chi phÝ lu th«ng hîp lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt vµ hµng tiªu dïng thiÕt yÕu. còng kh«ng nªn th¶ næi viÖc h×nh thµnh mµng líi. kh¶o s¸t. t«nã kÐm nhiÒu tiÒn cña søc lùc vµ ph¶i cã ®Çu t ®óng møc cña Nhµ níc vµ doanh nghiÖp. t¹o chç ®øng cho nã trªn thÞ trêng thÕ giíi vµ trong níc. kh«ng chØ chó träng vÊn ®Ò tiªu thô. kÞp thêi vô. M« h×nh tæ chøc dùa trªn yªu cÇu ph¸t triÓn lu th«ng hµng ho¸. HÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ ph¶i ®Æt trªn nÒn t¶ng thÞ trêng tuy cã chó 30 . tríc hÕt vµ quan träng bËc nhÊt lµ ho¹t ®éng nghiªn cøu tiÕp thÞ (marketing). VÊn ®Ò thø s¸u: §æi míi hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n. më réng cho c¸c hé gia ®×nh. nhng ph¶i g¾n víi hÖ thèng thÞ trêng vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ thong suèt vµ thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ níc vµ víi thÞ trêng ngoµi.

ViÖc ph¸t triÓn hé chuyªn ®· n©ng cao thu nhËp cho c¸c hé gia ®×nh (cao gÊp hai lÇn hé kh«ng chuyªn) vµ 80% s¶n phÈm ®îc ®a ra thÞ trêng. riªng l¬ng thùc t¨ng 4. Nam TriÒu Tiªn. trao quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¬ së vµ hé n«ng d©n. Trung Quèc. Trung Quèc ®· tËp trung x©y dùng vµ thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n s¶n phÈm ®Õn hé. do thÞ trêng cã xu híng khu vùc hãa nh ®· ph©n tÝch. c¬ cÊu kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu. Tuy nhiªn. xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch hãa tËp trung. IV. In®«nesia. 31 . VÒ x¸c ®Þnh c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng th«n 1. võa mua b¸n tù do trªn thÞ trêng. T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch ë giai ®o¹n nµy lµm cho nhÞp ®é t¨ng tæng s¶n phÈm x· héi ë n«ng th«n cao (10%. Tuy nhiªn. Giai ®o¹n thø hai (1984 ®Õn nay) híng vµo môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®i ®«i víi më réng lu th«ng hµng ho¸. Mét sè kinh nghiÖm níc ngoµi: ChuyÓn kinh tÕ n«ng th«n níc ta sang híng thÞ trêng cÇn häc tËp kinh nghiÖm c¸c níc ®i tríc. Chóng t«i tËp trung nghiªn cøu nh÷ng t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n nh»m b¶o trî s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chuyÓn híng c¬ cÊu kinh tÕ ë nh÷ng níc ch©u ¸ cã tr×nh ®é ®i lªn tõ s¶n xuÊt nhá tù cung tù cÊp nh Th¸i Lan. vïng khã kh¨n. Cuéc c¶i c¸ch thÓ chÕ kinh tÕ n«ng nghiÖp .ý nh÷ng ®Æc ®iÓm cña giai ®o¹n qu¸ ®é. do chÝnh s¸ch thÞ trêng cßn thiÕu cëi më nªn tØ lÖ hµng ho¸ n«ng s¶n thÊp. nhng kh«ng thÓ quay vÒ víi c¬ chÕ bao cÊp.1. võa thùc hiÖn thu mua theo hîp ®ång.n«ng th«n Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn nay ®· ®em l¹i mét sè thµnh tùu quan träng vµ cho ta nh÷ng kinh nghiÖm quÝ b¸u: C¶i c¸ch chia thµnh hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n thø nhÊt: (1978-1984) c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña n«ng nghiÖp nh»m gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ë n«ng th«n. nªn ph¶i cô thÓ hãa mét sè chÝnh s¸ch cho phï hîp víi c¸c ®Þa bµn theo híng hç trî miÒn nói. §µi Loan.9%). IV. b¶o trî hµng xuÊt khÈu. b¶o hé hîp lý s¶n xuÊt trong níc. gióp c¸c hé n«ng d©n nghÌo v¬n lªn trong c¹nh tranh thÞ trêng. ph¸t triÓn nhiÒu h×nh thøc th¬ng nghiÖp. c¶i c¸ch thÓ chÕ hîp t¸c x· cung tiªu.

tæ chøc liªn ngµnh n«ng .Nhng.th¬ng nghiÖp. n¨m 1992 ®¹t gi¸ trÞ TSL 1650 tØ nh©n d©n tÖ (t¬ng ®¬ng víi 250 tØ USD). Nh Thñ tíng Lý B»ng ®· tæng kÕt tríc Quèc héi ngµy 10-3-1994 "XÝ nghiÖp h¬ng trÊn lµ con ®êng tÊt yÕu ®Ó tiÕn lªn giµu cã cña n«ng th«n Trung quèc" Nhµ níc t¨ng cêng ®Çu t cho n«ng nghiÖp. ChÕ ®é hîp t¸c ë n«ng th«n ®îc hoµn thiÖn theo 3 híng: theo khu vùc.Ph¸t triÓn m¹nh c¸c dù ¸n thñy lîi.Ph¸t triÓn xÝ nghiÖp h¬ng trÊn vµ dÞch vô ®· t¹o nªn sù chuyÓn biÕn trong ph©n c«ng lao ®éng vµ tËn dông lao ®éng d thõa trong n«ng th«n. v× vËy.Nhµ níc theo ®uæi c¸c chÝnh s¸ch. 2. theo tæ chøc chuyªn m«n hãa vµ theo ngµnh nghÒ. bªn c¹nh ®ã chóng ta cßn rÊt yÕu kÐm trong viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n. thuèc trõ s©u. . HiÖn nay víi gÇn 20 triÖu xÝ nghiÖp h¬ng trÊn víi gÇn 100 triÖu lao ®éng (1/5 lao ®éng n«ng th«n). C¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch thÓ chÕ nªu trªn ®· thóc ®Èy kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn theo híng kinh tÕ hµng ho¸. Céng hßa TriÒu Tiªn còng tr¶i qua 2 giai ®o¹n ph¸t triÓn chiÕn lîc. thÞ trêng nãi riªng. Trong c¸c thËp kû 60-70 c¸c chiÕn lîc tËp trung vµo chÝnh s¸ch tù tóc l¬ng thùc . a.®ã lµ nh÷ng bµi häc cÇn rót kinh nghiÖm cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung.c«ng . ®Çu t cho n«ng th«n gi¶m sót . Nhµ níc bï lç (chÞu chi phÝ tµi chÝnh) cho c¸c chªnh lÖch gi¸ do mua cao b¸n thÊp vµ chi phÝ dù tr÷.HÖ thèng 2 gi¸ ®èi víi g¹o. . n«ng th«n nãi riªng . .§Çu t vµo nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo hiÖn ®¹i nh: ph©n bãn. theo nguyªn t¾c "LÊy n«ng nghiÖp nu«i n«ng nghiÖp" hç trî cho 500 huyÖn s¶n xuÊt l¬ng thùc hµng ho¸. 150 huyÖn trång b«ng vµ c¸c khu ®iÓn h×nh n«ng s¶n cao. ë níc ta. .X©y dùng phong trµo céng ®ång míi lµm cho n«ng th«n phï hîp h¬n víi x· héi c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Tõ kinh nghiÖm TQ ®èi chiÕu víi ViÖt Nam ta thÊy mÆc dï chóng ta chuyÓn híng kh¸ nhanh trong kh©u tù do hãa th¬ng m¹i nªn ®· t¸c ®éng râ nÐt ®Õn thÞ trêng c¶ níc nãi chung. 32 . ®Ó cho kinh tÕ hîp t¸c sót kÐm vµ tan r·. nã dÇn dÇn ®îc xãa bá. BiÖn ph¸p nµy bªn c¹nh viÖc hç trî n«ng d©n còng mang theo nh÷ng hËu qu¶ tµi chÝnh to lín do Nhµ níc.

C¬ cÊu l¹i nguån nh©n lùc ë n«ng th«n. ®Æc biÖt nh»m vµo thu hót thanh niªn vµo n«ng nghiÖp vµ gi÷ n«ng d©n trÎ ë l¹i n«ng th«n.Më réng qui m« ho¹t ®éng cña trang tr¹i víi t¨ng cêng c¬ giíi hãa vµ c¸c h×nh thøc tæ hîp trong canh t¸c. trong ®ã ph¬ng híng "ph¸t triÓn n«ng th«n mét c¸ch thèng nhÊt" dùa trªn c¬ së céng ®ång víi c¸c c«ng nghiÖp nhá vµ thÞ trêng" sÏ gióp ®ì sù ph¸t triÓn n«ng th«n mét c¸ch hµi hßa víi nhu cÇu x¸c ®Þnh cña c¸c céng ®ång liªn quan. 33 . trong ®ã chó träng ph¸t triÓn c©n b»ng c¸c vïng... . §Ò cËp t¶n m¸t mét sè vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn cña mét sè níc rót ra mét ®iÒu tæng qu¸t: Tuy chóng ta ®· cã chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ .5 tØ USD trong thêi gian 1992-1998 cho ph¸t triÓn n«ng th«n toµn diÖn. nhng phÇn lín c¸c chiÕn lîc hoÆc n«ng d©n vay hoÆc chuyÓn cho ng©n hµng n«ng nghiÖp ®Ó cho vay. ChiÕn lîc nµy bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng réng lín. trong tõng ®Þa ph¬ng ®Òu cã chiÕn lîc kinh tÕ x· héi ®Þa ph¬ng. Giai ®o¹n hiÖn nay viÖc ph¸t triÓn n«ng th«n dùa trªn "kÕ ho¹ch tæng thÓ toµn diÖn ph¸t triÓn n«ng th«n". chó träng chÕ biÕn vµ marketing n«ng s¶n. theo ®ã tËp trung vµo: .x· héi c¶ níc. C«ng t¸c ®µo t¹o kü thuËt canh t¸c tiªn tiÕn ®îc chó träng thùc hiÖn.ChiÕn lîc u tiªn hµng ®Çu .§a d¹ng hãa s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó cho nã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh bÒn v÷ng h¬n. ChÝnh phñ còng qui ®Þnh c¸c c«ng ty lín ph¶i trÝch tõ 1-5% lîi nhuËn lµm nguån vèn cho n«ng d©n vay." ph¶i ®îc th«ng b¸o râ t¹i giai ®o¹n ®Çu cña dù ¸n. ChÝnh phñ cam kÕt ®Çu t 52.b. mµ ®øng sau c¸c ho¹t ®éng cña nã lµ lßng tin r»ng: c¸c c¸ nh©n nÕu cã c¬ héi sÏ cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh vµ hoµn thµnh nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸ nh©n hä. Nh÷ng ngêi n«ng d©n tham gia dù ¸n ph¶i biÕt c¸ch trao ®æi cã hiÖu qu¶ nh÷ng hµng ho¸ d thõa mµ hä s¶n xuÊt ®Îe thu vÒ lîi Ých lín nhÊt cho hä. VÊn ®Ò thÞ trêng trong dù ¸n "ph¸t triÓn n«ng th«n mét c¸ch thèng nhÊt . . Th¸i Lan thùc hiÖn mét chiÕn lîc ph¸t triÓn dùa trªn nguyªn t¾c thÞ trêng nhng cã sù hç trî cña Héi ph¸t triÓn d©n sè vµ céng ®ång. kh«ng chØ trong níc vµ c¶ víi quèc tÕ. 3.c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao thu nhËp vµ møc sèng mµ môc tiªu lµ n©ng møc sèng cña hé n«ng th«n lªn ngang víi møc mét hé lµm c«ng ¨n l¬ng trung b×nh ë thµnh thÞ. .

tæ chøc liªn kÕt ng©n hµng . 34 . ë Malaisia. gi·n nî (vÝ dô vay ng¾n h¹n mét n¨m cã thÓ gia h¹n thµnh 3 n¨m. biÖn ph¸p nµy ®em l¹i cho ng©n s¸ch g¸nh nÆng qu¸ lín.n«ng d©n quan hÖ mua b¸n s¶n phÈm cña n«ng d©n. Bé Th¬ng nghiÖp bá tiÒn mua thãc ®Ó xuÊt khÈu hay dù tr÷. Th¸i Lan ¸p dông c¸c biÖn ph¸p: dµnh mét phÇn ng©n s¸ch ®Ó ng©n hµng n«ng nghiÖp vay vµ cho n«ng d©n vay l¹i víi l·i suÊt thÊp ®Ó hä gi÷ thãc l¹i kh«ng b¸n khi gi¸ thÊp. Trong h¹m vi c¸c dù ¸n cña "Héi ph¸t triÓn d©n sè vµ céng ®ång.c«ng ty lín . Th¸i Lan tæ chøc c¸c hîp t¸c x· dÞch vô ®Çu ra ®Çu vµo nh»m mua vµ b¸n n«ng phÈm vËt t víi sè lîng lín vµ gi¸ c¶ hîp lý. cho c¸c c¬ së xay x¸t t nh©n vay tiÒn ®Ó mua lóa. bï cho thiÖt h¹i do thiªn tai ." Th¸i Lan cßn thµnh lËp nhiÒu nhãm t¬ng hç gióp ®ì lÉn nhau trong vay vèn ng©n hµng. ë In®onesia khi thiªn tai n«ng d©n kh«ng tr¶ nî ®îc th× sè nî ®ã ®îc ph©n chia cho c¸c ng©n hµng vµ Bé Tµi chÝnh cïng g¸nh chÞu. 6..nhiÖm vô cña Bulèc lµ b×nh æn gi¸ l¬ng thùc th«ng qua khi gi¸ thÞ trêng xuèng thÊp.c¬ quan do mét Bé trëng lµm Chñ tÞch . 5. In®onesia cßn bï gi¸ ®Çu vµo cho mét sè vËt t quan trnjg s¶n xuÊt trong níc (ph©n bãn. 7. thuèc s©u).. b¸n khi gi¸ thÞ trêng lªn cao b¶o ®¶m cho ngêi tiªu dïng ë thµnh phè khái mua gi¸ ®¾t. qui ®Þnh gi¸ mua lóa vµ gi¸ b¸n lÎ g¹o cho 6 khu vùc. ng©n s¸ch quèc phßng bá tiÒn mua thãc ®Ó cung øng g¹o cho qu©n ®éi. 4. n¨m ®Çu kh«ng chÞu l·i. Gi¸ sµn mua thãc do Tæng thèng qui ®Þnh 3-4 th¸ng tríc thu ho¹ch. nªn møc trî gi¸ ®îc gi¶m dÇn. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch b¶o hé ®èi víi l¬ng thùc. c¸c n¨m sau l·i suÊt thÊp h¬n l·i suÊt b×nh thêng). Xö lý mua thãc lóc thêi vô §Ó tr¸nh thiÖt thßi cho n«ng d©n lóc thêi vô. In®onesia cã c¬ quan thu mua vµ b¸n l¬ng thùc Nhµ níc = Tªn gäi lµ Bulèc . Phô lôc chªnh lÖch: Nh»m thu mét phÇn chªnh lÖch lín gi÷a gi¸ trong níc vµ gi¸ níc ngoµi ®èi víi mét sè mÆt hµng nhËp khÈu lµm nguån cho Nhµ níc hç trî cho n«ng d©n.3. dïng nhiÒu biÖn ph¸p hç trî nh cho vay ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt.. Tuy nhiªn. Xö lý khi cã thiªn tai ë Th¸i Lan..

IV.c«ng .Nhµ níc trî gi¸ cho l¬ng thùc s¶n xuÊt trong níc vµ bï lç cho c¸c c«ng ty nhËp khÈu khi gi¸ nhËp khÈu cao h¬n gi¸ g¹o b¸n lÎ trong níc. kÕt hîp chÆt chÏ x©y dùng n«ng th«n víi ph¸t triÓn ®« thÞ.. phñ xanh ®åi träc vµ ®iÖn khÝ hãa cung cÊp h¬i ®èt cho n«ng th«n. nhµ qu¶n lý vÒ lËp nghiÖp ë n«ng th«n.. chÌ. Nhµ níc x¸c ®Þnh ph¸t triÓn n«ng th«n lµ mét chiÕc lîc quan träng trong c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.v. Nhµ níc ch¨m lo ®Çu t c¬ së h¹ tÇng. Thµnh c«ng cña Malaisia vÒ xuÊt khÈu n«ng s¶n phô thuéc nhiÒu vµo ®Çu t trong nghiªn cøu vµ th¨m dß thÞ trêng ®Ó kh«ng ngõng ¸p dông cong nghÖ míi lµm t¨ng n¨ng suÊt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng thÕ giíi. huyÖn lþ thµnh nh÷ng trung t©m cña n«ng th«n . hoa.chuèi v. nho. thÞ trêng n«ng phÈm trong níc chñ yÕu do t th¬ng ®¶m nhiÖm tæ chøc Bulèc cña Nhµ níc còng chØ mua kho¶ng 10% l¬ng thùc.3. tæ chøc n«ng héi nh»m b¶o hé quyÒn lîi ngêi n«ng d©n.dÞch vô theo híng xö dông lao ®éng t¹i chç. N«ng d©n §µi Loan thêng lµ thµnh viªn cña mét trong 3 tæ chøc : héi nh÷ng PhÐc-ni-ª.lµ thÞ trêng cung cÊp nhu yÕu phÈm thêng xuyªn cho n«ng th«n. VÒ tæ chøc thÞ trêng. thùc hiÖn "ly n«ng bÊt ly h¬ng" cã chÝnh s¸ch u ®·i thu hót ngêi cã b»ng cÊp. bï lç cho xuÊt khÈu g¹o. §Ó gi¶m trång lóa. héi tíi tiªu vµ hîp t¸c x· kinh doanh tr¸i 35 . Nhµ níc ch©u ¸ bªn c¹nh viÖc më réng quyÒn tù do th¬ng m¹i cña t nh©n ®Òu quan t©m viÖc b¶o vÖ quyÒn lîi n«ng d©n trong ho¹t ®éng thÞ trêng th«ng qua tæ chøc c¸c héi hoÆc tæ chøc th¬ng nghiÖp Nhµ níc. §µi Loan cã nhiÒu chÝnh s¸ch hç trî cô thÓ ®èi víi n«ng nghiÖp miÒn nói. vµ tËp trung mua trong thêi vô. hÖ thèng th¬ng m¹i dÞch vô vµ lu th«ng hµng ho¸: ë In®onesia. c©y c¶nh xuÊt khÈu ) ChÝnh phñ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch. Hä chñ tr¬ng x©y dùng c¸c thÞ trÊn. chuyÓn sang c¸c c©y cã gi¸ trÞ kh¸c (æi. Nhµ níc ®a ra hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn n«ng nh thu mua l¬ng thùc. miÔn thuÕ cho c¸c gia ®×nh nghÌo cã thu nhËp díi 2500USD/n¨m. Nhµ níc khuyÕn khÝch t nh©n tiªu thô n«ng s¶n. Bªn c¹nh chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ruång ®Êt b¶o ®¶m cho n«ng d©n cã ruéng ®Êt canh t¸c. ChÝnh s¸ch n«ng .

TPFB ®îc giao tr¸ch nhiÖm vÒ dù tr÷ ph©n bãn nh»m t¹o thuËn lîi cho thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi ph©n lÊy thãc. Nh vËy lµ cã mét hÖ thèng ph©n phèi thãng nhÊt ph©n bãn liªn hoµn tõ trung ¬ng ®Õn tËn x·. ë Indonesia Trõ mét khèi lîng nhá ph©n tæng hîp. Hîp t¸c x· kinh doanh tr¸i c©y lµ tæ chøc xuÊt khÈu chuèi. Nh÷ng n¨m tõ 1988-1989 l¹i ®©y tû träng cña khu vùc t nh©n cã xu híng t¨ng (67-73%).C¸c kªnh thuéc khu vùc t nh©n kiÓm so¸t 95% ph©n bãn nhËp khÈu vµ tËp trung vµo 30 h·ng. Khu vùc c«ng céng chi phèi 35-40% tæng lîng ph©n bãn cßn 60-65% lµ thuéc khu vùc t nh©n.PUSRI cã trung t©m ë Jakarta vµ cã chi nh¸nh ë 25 tØnh vµ 92 cöa hµng cÊp huyÖn. S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ph©n bãn (vËt t chñ yÕu ë §µi Loan) ®Æt díi sù kiÓm so¸t cña chÝnh phñ .C¸c kªnh cña khu vùc c«ng céng . 36 . Tuy ®©y lµ biÖn ph¸p qu¸ ®é. HÖ thèng cung øng vµ ph©n phèi ph©n phèi cña Ên §é ®îc qu¶n lý theo LuËt vÒ nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu (ECAS) ®· cã hiÖu lùc tõ gi÷a nh÷ng n¨m 70. HÖ thèng lu th«ng vµ ph©n phèi ph©n bãn ë Th¸i Lan qua 2 kªnh: . Trong thêi kú thiÕu hôt ph©n bãn (1949-1972) ChÝnh phñ ¸p dông ch¬ng tr×nh ®æi ph©n bãn nhËp khÈu lÊy thãc g¹o th«ng qua c¬ quan ®Çu mèi lµ Së L¬ng thùc (TPFB). . cung øng t liÖu s¶n xuÊt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. S¶n phÈm tõ 3 nhµ m¸y lín cña Nhµ níc ®îc b¸n cho c¸c h·ng ph©n phèi nh Së L¬ng thùc.c©y.ch¼ng h¹n: Tæ chøc lu th«ng dµnh cho n«ng d©n (MDF) ®îc thµnh lËp n¨m 1975 nh c«ng cô ®Ó æn ®Þnh gi¸ ph©n bãn cña thÞ trêng trong níc. Nhµ níc còng duy tr× mét chÝnh s¸ch gi¸ thÊp vµ æn ®Þnh víi chÊt lîng b¶o ®¶m.ñy ban ph©n bãn phô tr¸ch kÕ ho¹ch hãa s¶n xuÊt vµ lu th«ng. Kh©u b¸n lÎ ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c tæ chøc hîp t¸c x· (KUD) cña x·. Tuy s¶n xuÊt vµ ph©n phèi lµ 2 kªnh nhng ®îc phèi hîp rÊt chÆt chÏ trong ho¹t ®éng. cßn tÊt c¶ ph©n bãn ®îc lu th«ng qua tæ chøc kinh doanh ®éc quyÒn cña ChÝnh phñ (PUSRI) . cam. C«ng ty ®êng §µi Loan vµ c¸c tæ chøc chØ ®Þnh kh¸c ®Ó thùc hiÖn viÖc b¸n bu«n cho c¸c héi n«ng d©n thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n lÎ. nhng nã nãi lªn quyÕt t©m cña Nhµ níc trong viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.

37 . ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch s¶n xuÊt vµ ph©n bãn ®èi víi vËt t hµng ho¸ thiÕt yÕu (l¬ng thùc. Mét sè vÊn ®Ò rót ra tõ kinh nghiÖm níc ngoµi: 1. ChÝnh phñ cã sù dµn xÕp ®Æc biÖt ®Ó toµn bé nhËp khÈu vµ ph©n phèi Kali th«ng qua C«ng ty h÷u h¹n Kali cña Ên §é. ph¸t triÓn chÕ ®é kinh tÕ hîp t¸c vµ ph¸t triÓn liªn ngµnh n«ng . ph©n bãn). chÝnh s¸ch c«ng nghÖ vµ ®Çu t. nhng nh÷ng quan ®iÓm.ChiÕn lîc ®ã ph¶i thÝch hîp víi nhu cÇu tõng khu vùc. Kh«ng cã khu«n mÉu v¹ch s½n cho thÓ chÕ thÞ trêng vµ thÓ chÕ lu th«ng hµng ho¸ ë mäi níc. Vai trß quan träng cña c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp Nhµ níc vµ hîp t¸c x·. ®Æc biÖt trong kinh doanh c¸c hµng ho¸ thiÕt yÕu vµ cung øng ph©n bãn cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. chuyÓn ®æi c¬ cÊu theo híng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. hoÆc 2 tÇng (c¶ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ) hoÆc 3 tÇng (cã thªm tÇng trung gian lµ nhµ lu th«ng hoÆc cöa hµng ph©n phèi. ®Æc biÖt næi lªn lµ chÝnh s¸ch tÝn dông hç trî. IV. 5.). 2.. x¸c ®Þnh nh÷ng u tiªn nh»m ph¸t triÓn nhanh c«ng nghiÖp vµ n©ng cao møc sèng nh©n d©n. nhng ®iÒu chung nhÊt lµ thÞ trêng sÏ ph¸t triÓn m¹nh khi c¸c thÓ chÕ kinh tÕ ®èi víi n«ng th«n ho¹t ®éng ®ång bé. c¸c hîp t¸c x· vµ khu vùc t nh©n. 4. Ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n ph¶i ®Æt trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ . thÞ trêng vèn. kÓ c¶ nh÷ng bao cÊp cÇn thiÕt. Ph©n bãn ®i ®Õn ngêi s¶n xuÊt theo hÖ thèng ®¬n tÇng (mét sè c«ng ty phôc vô trùc tiÕp mét m¹ng líi nh÷ng ngêi b¸n bu«n). Ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng c¹nh tranh. trong ®ã Nhµ níc ®Æt u tiªn cña m×nh vµo giao th«ng liªn l¹c vµ t¹o ra c¸c c¬ së h¹ tÇng thÞ trêng. Nhµ níc cã hÖ thèng chÝnh s¸ch b¶o hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ hç trî n«ng d©n.th¬ng m¹i dÞch vô.Ph©n bãn ®îc chuyÓn tíi ngêi n«ng d©n qua 3 kªnh: c¸c tæ chøc së h÷u Nhµ níc. chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ thuÕ.. cung øng nh÷ng vËt t ®Çu vµo thiÕt yÕu.x· héi c¶ níc . H×nh thøc c¸c héi quÇn chóng còng ®Æc biÖt quan träng ®Ó duy tr× c¸c dÞch vô hç trî mµ khu vùc t nh©n kh«ng ®¶m ®¬ng ®îc. môc tiªu.4. 3.c«ng . ph¬ng híng chÝnh ph¶i mang tÝnh xuyªn suèt nh hç trî ngêi n«ng d©n tù chñ trong thÞ trêng.

ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. chÊt bÐo vµ vitamin.1. cã n¨ng suÊt chÊt lîng hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. 4. x©y dùng n«ng th«n ngµy cµng giµu cã v¨n minh. Phôc vô tèt sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Môc tiªu ph¸t triÓn thÞ trêng trong thêi kú chiÕn lîc I. qua ®ã kÝch thÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp theo híng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ lín. Môc tiªu chung: Tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ tæ chøc thÞ trêng n«ng th«n cã môc tiªu chung nhÊt lµ gãp phÇn h×nh thµnh tõng bíc nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸. x©y dùng n«ng th«n míi tiÕn lªn hiÖn ®¹i theo ®Þnh híng XHCN. trªn c¬ së ®ã x©y dùng n«ng th«n míi giµu cã. T¹o ra nhiÒu viÖc lµm ®Ó n©ng cao thu nhËp cho nh©n d©n n«ng th«n.PhÇn thø hai Nh÷ng ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ tæ chøc thÞ trêng n«ng th«n I. tríc hÕt lµ c¸c ngµnh chÕ biÕn phôc vô xuÊt khÈu vµ sö dông nguyªn liÖu tõ n«ng nghiÖp. 1. Môc tiªu tæng qu¸t x©y dùng kinh tÕ n«ng th«n cã ®îc thùc hiÖn hay kh«ng phô thuéc vµo viÖc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô quan träng trong thêi kú chiÕn lîc tõ nay ®Õn n¨m 2000-2010. kinh tÕ n«ng th«n cã c¬ cÊu n«ngc«ng-dÞch vô ph¸t triÓn. c«ng b»ng vµ t¬ng th©n. 3. khuyÕn khÝch mäi ngêi lµm giµu ®i ®«i víi thu hÑp tiÕn ®Õn xãa bá ®ãi nghÌo. §ã lµ: NÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ cã c¬ cÊu ®a d¹ng. víi c¬ cÊu nhiÒu thµnh phÇn. 38 . ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n phong phó sèng ®éng. tõng bíc ®i lªn v¨n minh hiÖn ®¹i. cã s¶n phÈm hµng ho¸ lín. TiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp híng vÒ xuÊt khÈu vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét ph¸t triÓn cña thÞ trêng trong níc. chËt ®¹m. liªn kÕt g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. §¶m b¶o an toµn l¬ng thùc vµ n©ng cao møc dinh dìng trong b÷a ¨n cña toµn x· héi víi c¬ cÊu hîp lý bao gåm nhiÖt nhîng. lÊy kinh tÕ hé lµm chñ thÓ s¶n xuÊt ®i ®«i víi tõng bíc x©y dùng chÕ ®é hîp t¸c tù nguyÖn. 2. t¬ng ¸i trong x· héi. ph¸t huy d©n chñ. ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n.

6%. thµnh thÞ vµ n«ng th«n. c«ng nghiÖp 25.5%. I. kh¾c phôc cã hiÖu qu¶ xu híng khu vùc hãa thÞ trêng víi mét sè vïng qu¸ l¹c hËu. c«ng nghiÖp chÕ biÕn 7-10%. thong qua cung øng hµng tiªu dïng vµ t liÖu s¶n xuÊt thiÕt lËp quan hÖ míi gi÷a n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp.TØ träng n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu kinh tÕ chung N¨m 1993: n«ng nghiÖp 36.§Ó ®¹t sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu nh trªn.5%.5. Tõ môc tiªu nhiÖm vô tæng qu¸t x©y dùng n«ng nghiÖp . dÞch vô chiÕm 42. . lµm cho gi¸ trÞ s¶n lîng chÕ biÕn b»ng 40-45% gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng nghiÖp.n«ng th«n theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. gi¶m tû träng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Dù b¸o mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn . môc tiªu ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n cã thÓ x¸c ®Þnh nh sau: 1. Ph¸t triÓn m« h×nh thÞ trêng ®a d¹ng phôc vô tèt qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng t¨ng tû trnjg c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ dÞch vô. N¨m 2000: n«ng nghiÖp 27%. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc n«ng nghiÖp trang tr¹i cã tû suÊt hµng ho¸ lín híng vÒ xuÊt khÈu. dÞch vô 47. 3.7%.2. c«ng nghiÖp 22%. Dù kiÕn n¨m 1995 c¸c c¬ cÊu t¬ng øng lµ: n«ng nghiÖp 34%. gi¸ trÞ s¶n lîng ch¨n nu«i ph¶i chiÕm 35-40% tæng s¶n lîng. phôc vô tèt nhu cÇu lu th«ng hµng ho¸. tû träng gi¸ trÞ s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp 39 . dÞch vô 44%. tõ thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n hiÖn nay. tèc ®é t¨ng trëng chung cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¶i ®¹t b×nh qu©n 4-5%. KÕt hîp nh÷ng biÖn ph¸p vÒ chÝnh s¸ch víi biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh doanh nh»m më réng h¬n n÷a thÞ trêng tiªu thô n«ng phÈm vµ tæ chøc tèt h¬n viÖc cung øng c¸c vËt t ®Çu vµo chñ yÕu cña s¶n xuÊt. c«ng nghiÖp 20. KÕt hîp khai th¸c ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®i ®«i víi b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. ngµnh n«ng nghiÖp. X©y dùng hÖ thãng th¬ng m¹i dÞch vô võa cã bé phËn t¹o ra søc hót th¬ng m¹i võa cã mµng líi khuyÕch t¸n s©u réng vµo ®Þa bµn n«ng th«n vµ bao gåm hÖ thèng c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng cã n¨ng lùc hç trî c¸c hé n«ng d©n tiªu thô s¶n phÈm vµ mua s¾m vËt t hµng ho¸ kÞp thêi.7%. 2.

ChÌ: ®a diÖn tÝch tõ 70 ngµn ha hiÖn nay lªn 150 ngµn ha (s¶n lîng bóp kh« 10 v¹n tÊn). xuÊt khÈu 10 v¹n tÊn/n¨m. trong ®ã gi¶m n«ng s¶n th« vµ nguyªn liÖu. xuÊt khÈu g¹o gi÷ ë møc 2 triÖu . t¨ng hµng chÕ biÕn. Tõ nay ®Õn n¨m 2000 ®a diÖn tÝch lªn 300. s¶n lîng mñ kh« 100. NÕu n©ng cao chÊt lîng vµ ®a d¹ng hãa s¶n phÈm cã thÓ xuÊt khÈu ®¹t kim ng¹ch 100 triÖu USD/n¨m. Cµ phª: §¹t diÖn tÝch 20 v¹n ha. 8.Tèc ®é t¨ng lu chuyÓn hµng ho¸ x· héi ë khu vùc n«ng th«n ph¶i ®¹t 15-20% (gi¸ cè ®Þnh).000 tÊn.000 ha. nhng tèc ®é thÊp h¬n tèc ®é t¨ng xuÊt khÈu hµng n¨m (15% so víi 20-22%). D©u t»m t¬: N¨m 2000 nÕu ®¹t 10 v¹n ha d©u.5 triÖu tÊn) 20 v¹n tÊn ®Ëu ®ç (1993: 11 v¹n tÊn) t¨ng thªm 10 v¹n ha c©y ¨n qu¶ (hiÖn nay 270. s¶n xuÊt 7.14 tØ USD chiÕm tØ träng 30% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2000. Cao su: n¨m 1993 ®· cã 230. 7. íc ®¹t 4.000 ha. xuÊt khÈu 20 v¹n tÊn (1993-1994 xuÊt khÈu 11-12 v¹n). §êng: 1 triÖu tÊn (gi¶i quyÕt c¬ b¶n nhu cÇu trong níc vµ cã thÓ xuÊt khÈu) t¨ng h¬n 3 lÇn so víi hiÖn nay. xuÊt khÈu 80 ngµn tÊn.5 triÖu tÊn. Rau qu¶: 6. 2. . kim ng¹ch xuÊt khÈu 150 triÖu USD/n¨m. 5. Víi møc nh trªn sÏ cung cÊp ®ñ cho nhu cÇu trong níc vµ t¨ng nhnanh xuÊt khÈu. 9. 40 .000 tÊn.000). Víi tèc ®é nh trªn ®Õn n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu sÏ t¨ng 2. 6. ®¹t b×nh qu©n ®Çu ngêi 25 kg.VÒ xuÊt khÈu n«ng l©m thñy s¶n tuy kim ng¹ch t¨ng. qua ®ã kh¾c phôc khuynh híng gi¶m sót t¬ng ®èi tû trnjg quÜ mua cña khu vùc n«ng th«n ®¹t 120 ngµn tû ®ång vµo n¨m 2000 (dù b¸o møc lu chuyÓn hµng ho¸ x· héi n¨m 2000 lµ 220 ngµn tû ®ång). ThÞt h¬i c¸c lo¹i trªn 2 triÖu tÊn. 3. .3 lÇn so víi 1994. ®¹t kim ng¹ch 200-400 triÖu USD (phô thuéc vµo gi¸ quèc tÕ).ph¶i ®¹t 45-48% (n¨m 2000) trong gi¸ trÞ s¶n lîng ngµnh trång trät. 4. . L¬ng thùc: b¶o ®¶m tiªu dïng néi ®Þa vµ phôc vô ch¨n nu«i.Nh÷ng s¶n phÈm chÝnh thÞ trêng n«ng th«n cung øng cho c¸c níc vµ xuÊt khÈu n¨m 2000: 1.2. nhng kim ng¹ch ph¶i ®¹t 750 triÖu USD.000 tÊn t¬ xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t kim ng¹ch 200 triÖu USD.8 triÖu tÊn rau (n¨m 1993: 3. S÷a n¨m 2000 ®¹t 60.

x· héi n«ng th«n vµ nh÷ng vÊn ®Ò næi lªn trªn thÞ trêng n«ng th«n ®· ph©n tÝch trong phÇn thø nhÊt. b¸n hµng . ®¹i lý mua b¸n khuyÕch t¸n vµo c¸c vïng. Më réng thÞ trêng tiªu thô n«ng phÈm. ph©n ®¹m n¨m 2000 lªn 2600 tÊn gÊp 2 lÇn n¨m 1994 vµ n¨m 2010 lªn 6300 tÊn gÊp 2. c¸c m¸y mãc chÕ biÕn qui m« s¶n xuÊt hé gia ®×nh vµ hîp t¸c x·. . hÖ thèng chî c¸c lo¹i vµ mµng líi b¸n lÎ. c¸c thÞ trÊn.CUng øng ®ñ vµ ®a d¹ng c¸c mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu cho thÞ trêng n«ng th«n víi møc t»ng hµng n¨m 15-20%. ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong 10-15 n¨m tíi lµ: 1.1. . II.H×nh thµnh mét mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô ph¸t triÓn ë n«ng th«n bao gåm c¸c c¬ së thu mua. ë c¸c côm kinh tÕ . thuèc trõ s©u theo qui tr×nh vµ con ®êng vËn ®éng hîp lý tõ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt .Tæ chøc cung øng kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶ c¸c vËt t ®Çu vµo chñ yÕu cho hé n«ng d©n nh ph©n bons. Thñy s¶n: N¨m 2000 ®¹t s¶n lîng 1. thÞ tø. Ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong thêi gian tõ nay ®Õn n¨m 2000-2010: II. 41 . nhÊt lµ c«ng cô cÇm tay. kim ng¹ch xuÊt khÈu 900-1000 triÖu USD (n¨m 1994 íc 480 triÖu USD). kh«ng chØ lµ thÞ trêng ngoµi níc mµ c¶ c¶ thÞ trêng trong níc.hé n«ng d©n.42 lÇn n¨m 2000. c¸c h×nh thøc kho ®Öm nh»m ®iÒu hßa lu th«ng s¶n phÈm trong mïa vô.3 lÇn n¨m 2000. chÕ biÕn. m¸y mãc nhá. . t¹o ®iÒu kiÖn ®Î c¸c hé n«ng d©n tiÕp cËn trùc tiÕp vµo thÞ trêng..hé n«ng d©n. ®¸p øng tèt c¸c nhu cÇu vÒ t liÖu s¶n xuÊt . kho b·i nhËp khÈu .10. nhÊt lµ thÞ trêng c¸c n«ng s¶n thùc phÈm chÕ biÕn. Cïng víi tiªu thô ph¶i tæ chøc tèt h¬n kh©u dù tr÷ b¶o qu¶n..6 triÖu tÊn.kü thuËt. §èi víi thÞ trêng ngoµi níc vÊn ®Ò quan träng lµ t×m thÞ trêng æn ®Þnh cho nh÷ng nong phÈm mµ ta cã thÕ m¹nh vµ khèi lîng s¶n phÈm t¬ng ®èi lín. C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ . Kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i chÝnh nh chÊt lîng vµ gi¸ thµnh cao vµ s¶n phÈm thiÕu ®a d¹ng nªn cha kÝch thÝch m¹nh tiªu dïng s¶n phÈm chÕ biÕn ë thµnh thÞ. N©ng møc cung øng ph©n l©n n¨m 2000 lªn 3 triÖu tÊn (gÊp ®«i n¨m 1995) vµ n¨m 2010 lµ 7 triÖu t©ns gÊp 2.

2. kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®éc quyÒn cña c¸c tæ chøc chuyªn doanh vµ sù o Ðp cña t th¬ng trong trao ®æi hµng ho¸. Tæ chøc c¸c lùc lîng kinh tÕ Nhµ níc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nã ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trªn thÞ trêng trong m« h×nh th¬ng nghiÖp nhiÒu thµnh phÇn ë ®Þa bµn n«ng th«n. gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. Ph¸t huy vai trß c¸c tæ chøc th¬ng m¹i lín cña Nhµ níc ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ vai trß chÊt keo dÝnh cña nã gi÷a n«ng nghiÖp . X¸c lËp c¬ cÊu tæ chøc vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng TMDV (m« h×nh) cña c¸c chÓ thÓ tham gia thÞ trêng n«ng th«n. cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn khoa häc vµ c«ng nghÖ.dÞch vô. gi÷a ngµnh vµ cÊp trong qu¶n lý thÞ trêng n«ng th«n. §i ®«i víi cÊu tróc l¹i nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo híng ®a d¹ng hãa vµ chuyÓn m¹nh sang n«ng s¶n chÕ biÕn ph¶i qui ho¹ch l¹i vïgn thÞ trêng trªn c¬ së ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh. kim ng¹ch cao. gi÷a Bé qu¶n lý ngµnh vµ é s¶n xuÊt . Ph¸t triÓn c¸c hîp t¸c x· dÞch vô nh ngêi ®¹i diÖn cña hé n«ng d©n trong quan hÖ víi thÞ trêng vµ b¶o hé lîi Ých hé trng ho¹t ®éng th¬ng m¹i. 42 . b. 4. qu¶n lý ngµnh vµ ®Þa ph¬ng thÕ nµo? Nh÷ng luËt lÖ cÇn thiÕt cho qu¶n lý. trªn c¬ së Êy mµ x¸c ®Þnh c¬ cÊu thÞ trêng vµ b¹n hµng bªn ngoµi mét c¸ch æn ®Þnh. Vai trß cña Bä qu¶n lý ngµnh. b¶o ®¶m tÝnh hîp lý cña m« h×nh TMDV vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi n«ng d©n cã thÓ ®Æt quan hÖ vÒ mua b¸n s¶n phÈm víi c¸c tæ chøc cã lîi nhÊt. qua ®ã thóc ®Èy m¹nh mÏ vµ ®Òu kh¾p sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu trªn mäi ®Þa bµn. g¾n gi÷a khai th¸c kh¶ n¨ng hiÖn cã víi ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó t¹o ra nh÷ng vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ cã tØ suÊt hµng ho¸ lín. 5. ThiÕt lËp sù qu¶n lý Nhµ níc trªn thÞ trêng n«ng th«n theo híng ph¸t huy vai trß tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng. nhng b¶o ®¶m Nhµ níc ®iÒu khiÓn ®îc thÞ trêng. §iÒu hßa cung . C¬ chÕ qu¶n lý ®îc hoµn thiÖn theo 4 híng: a.cÇu cña thÞ trêng n«ng th«n ®¸p øng kh¶ n¨ng t¨ng nhanh søc mua g¾n víi qu¸ tr×nh chuyÓn híng c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng n«ng c«ng .c«ng nghiÖp. th¸o gì t×nh tr¹ng thiÕu thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ t×nh tr¹ng hµng nhËp khÈu chÊt lîng thÊp chÌn Ðp hµng s¶n xuÊt trong níc. lµm cho thÞ trêng sèng ®éng mét c¸ch lµnh m¹nh. c. X¸c ®Þnh nguyªn t¾c ho¹t ®éng. 3.

§i s©u ph©n tÝch nh÷ng ®Þnh híng t¸c ®éng cña thÞ trêng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n. mµ cßn cã thÓ ®Õn c¸c ®Þa bµn xa trong c¶ níc. Tæ chøc mét c¸ch cã hÖ thèng ho¹t ®éng tiÕp thÞ. Muèn thÕ ph¶i dù b¸o nhu cÇu hµng ho¸ n«ng s¶n trªn thÞ trêng thÕ giíi còng nh xu híng ph¸t triÓn tiªu dïng cña thÞ trêng néi ®Þa ®Ó x¸c ®Þnh l¹i c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tèi u cho c¶ níc vµ tõng vïng sinh th¸i. 43 . Ngµnh th¬ng nghiÖp phèi hîp víi ngµnh n«ng nghiÖp x¸c ®Þnh râ lîi thÕ so s¸nh ë c¸c vïng sinh th¸i ®Ó x¸c ®Þnh râ trång c©y g×. nu«i ocn g× lµ cã lîi nhÊt. C¬ cÊu l¹i nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®a d¹ng ®i nhanh vµo nh÷ng s¶n phÈm mµ thÞ trêng thÕ giíi cÇn. Bªn c¹nh ph¸t triÓn m¹ng líi TMDV ph¶i kÝch thÝch sù h×nh thµnh c¸c hé chuyªn vÒ th¬ng m¹i dÞch vô.Kh©u ®ang cßn rÊt yÕu trong s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay. liªn huyÖn. T¸c ®éng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n theo híng kinh tÕ hµng ho¸ ë qui m« mét x· (nh D¬ng LiÔu . Do viÖc lu th«ng hµng ho¸ kh«ng bÞ ng¨n c¸ch bëi ®Þa giíi hµnh chÝnh. 6. c¸c h×nh thøc hîp t¸c dÞch vô vµ quan hÖ gi÷a hä víi c¸c tæ chøc TMDV lín cña Nhµ níc vµ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m më réng thÞ trêng cho n«ng phÈm.Hµ §«ng). II.d.1.2. mét huyÖn (nh CÈm B×nh . con g× vµ mÆt hµng chÕ biÕn nµo tríc hÕt ph¶i tÝnh ®Õn thÞ trêng tiªu thô. tøc marketing n«ng phÈm . vai trß t¸c ®éng cña nã cã thÓ kh«ng chØ lµ liªn x·. Nhê xuÊt khÈu mµ tiªu thô ®îc hµng ho¸ ®Þa ph¬ng. Nh S«ng BÐ trong 4 n¨m 1991-1994 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n 21% mçi n¨m lµ tèc ®é rÊt cao so v¬Ý c¸c tØnh trong c¶ níc. 1. Nh÷ng chÝnh s¸ch mµ Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn ®Ó hç trî n«ng d©n trong c¹nh tranh thÞ trêng. nªn viÖc ph¸t triÓn c¸c hé chuyªn vµ c¸c h×nh thøc th¬ng m¹i dÞch vô kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i chØ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph¬ng. 1.H¶i Hng) mét tØnh (nh s«ng BÐ) th× ë ®©u còng coi träng vai trß cña th¬ng m¹i dÞch vô. vµ qua ®ã nhËp khÈu c¸c vËt t hµng ho¸ cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt ®Þa ph¬ng.2. ph¸t triÓn c©y g×. Trªn c¬ së Êy g¾n qui ho¹ch s¶n xuÊt víi qui ho¹ch thÞ trêng. 1.

3. g¾n víi viÖc hiÖn ®¹i hãa c¬ së h¹ tÇng n«ng th«n. kÓ c¶ l¬ng thùc lµ lo¹i n«ng s¶n ta cßn kh¶ n¨ng t¨ng khèi lîng xuÊt khÈu. tæ chøc giíi thiÖu vµ tiªu thô kÞp thêi s¶n phÈm chÕ biÕn trong mµng líi th¬ng m¹i dÞch vô sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn m¹nh chÕ biÕn 44 . cã nguyªn nh©n vÒ thÞ trêng: mét lµ.1. cao su n¨m 1994). thÞ trêng n«ng s¶n th« kh«ng cã t¬ng lai ®¸ng kÓ. Nghiªn cøu sù chuyÓn dÞch nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng néi ®Þa vµ lµm tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ. dù b¸o nhu cÇu kh«ng s¸t. chÊt lîng s¶n phÈm. c¬ cÊu vµ thêi gian giao hµng. 2. tõng bíc ®« thÞ hãa. hai lµ. nhng nh×n chung. 1. ph¶i nghiªn cøu ®iÒu chØnh tõng bíc c¸c kÕ ho¹ch ®ã cho phï hîp víi diÔn biÕn cña thÞ trêng thÕ giíi. §Ó t¸c ®éng tÝch cùc vµo c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm.x· héi c¶ níc vµ ®¹i ph¬ng. ba lµ. mµ quan träng lµ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng. mµ cßn g¾n víi ®Çu t vµ hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc kinh doanh n«ng phÈm vµ tæ chøc thÞ trêng tiªu thô hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng. hiÖn ®¹i hãa.4. ®i nhanh vµo nh÷ng n«ng s¶n hµng ho¸ mµ thÕ giíi cµn vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cao. viÖc nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ngoµi ph¶i chó ý kh«ng chØ vÒ sè lîng vµ ®Þa bµn. Bªn c¹nh viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu n«ng phÈm ®· dù tÝnh trong c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ . §Ó lµm viÖc ®ã vÒ phÝa ho¹t ®éng thÞ trêng ph¶i tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ. Trong xu thÕ ®ã. thÞ trêng thiÕu æn ®Þnh. C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm nh÷ng n¨m qua ph¸t triÓn kÐm ngoµi nguyªn nh©n vÒ tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt. Kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn theo híng c«ng nghiÖp hãa. viÖc tham gia hoÆc trùc tiÕp ®Çu t cña c¸c tæ chøc th¬ng m¹i dÞch vô vµo c«ng nghiÖp chÕ biÕn ë khu vùc n«ng th«n. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm: Dï gi¸ n«ng s¶n thÕ giíi cña mét sè mÆt hµng cã biÕn ®éng ®ét xuÊt cã lîi cho ta (nh trêng hîp gi¸ cµ phª. x¸c ®Þnh mét chiÕn lîc thÞ trêng n«ng th«n kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi tæ chøc lu th«ng hµng ho¸. chuyÓn sang chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm lµ con ®êng chiÕn lîc ®Ó ®a kinh tÕ n«ng th«n lªn kinh tÕ hµng ho¸ lín. cha quan t©m ®Õn ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng néi ®Þa. V× vËy.

c¸c h×nh thøc häi chî.Híng dÉn. triÓn l·m. thóc ®Èy sù ph¸t triÓn ngµnh nghÒ míi theo nhu cÇu míi cña thÞ trêng. C¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp lín hç trî ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c hîp t¸c x· dÞch vô chÕ biÕn hoÆc trùc tiÕp ®Çu t chÕ biÕn ®Ó cã thÓ tæ chøc qui tr×nh khÐp kÝn s¶n xuÊt vµ tiªu thô. ph¸t triÓn du lÞch n«ng th«n. Nhê vËy bé mÆt n«ng th«n nhê ho¹t ®éng ®a d¹ng cña thÞ trêng trë nªn sèng ®éng h¬n. hç trî. lu th«ng vµ dÞch vô "®Çu vµo". chÌ vµ cµ phª chÕ biÕn díi nhiÒu d¹ng. thÞ 45 . §a ra chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lu th«ng vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm chÕ biÕn. cao su. . . kÕt hîp hç trî trong kh©u chuyÓn giao thiÕt bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ. g¾n s¶n xuÊt víi chÕ biÕn. nhiÒu lµng nghÒ vµ ngµnh nghÒ míi ®îc t¹o ra. t¬ t»m.. thùc hiÖn g¾n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. thÞt . ®Æc biÖt kh©u xuÊt khÈu. Phèi hîp víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ c¬ së chÕ biÕn xö lý vÊn ®Ò gi¸ c¶ hîp lý ®Ó thÞ trêng cã thÓ chÊp nhËn ®îc. dÞch vô nh»m më réng hµng ho¸ trao ®æi t¹o ra sù sèng ®éng trong n«ng th«n Thùc hiÖn c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n tèt cho thÊy: g¾n liÒn víi chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¶i më mang ngµnh nghÒ vµ dÞch vô. h¹t ®iÒu chÕ biÕn. n©ng cÊp c¸c thÞ trÊn.§Þnh híng vµ qui tô c¸c s¶n phÈm ngµnh nghÒ vµo c¸c kªnh lu th«ng hµng ho¸ lín.. Khai th¸c c¸c ngµnh nghÒ.T¹o ra sù ®ång bé gi÷a më ngµnh nghÒ vµ dÞch vô bao gåm c¶ dÞch vô "®Çu vµo" vµ "®Çu ra" . mÝa ®êng.Ph¸t triÓn nhanh c¸c trung t©m th¬ng m¹i dÞch vô. hÖ thèng quÇy tñ chuyªn dïng ®Ó gi÷ tèt chÊt lîng s¶n phÈm sau chÕ biÕn. ë ®©y lÇn n÷a vai trß c«ng t¸c tiÕp thÞ cña c¸c tæ chøc th¬ng m¹i rÊt quan träng. t×m thÞ trêng æn ®Þnh cho c¸c s¶n phÈm chñ lùc mµ t¸c ®éng chÕ biÕn sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nh ®Çu t xay x¸t ®Ó ®¹t g¹o chÊt lîng cao. Hµng tr¨m lµng nghÒ truyÒn thèng ®îc kh«i phôc. nhÊt lµ c«ng nghÖ b¶o «n vµ l¹nh ®«ng. h¹n chÕ xuÊt khÈu s¶n phÈm th«. HÖ thèng kinh doanh n«ng s¶n thùc phÈm chÕ biÕn ph¶i ®îc ®Çu t hiÖn ®¹i hãa kh©u b¶o qu¶n vµ tiªu thô. 3.qui m« võa vµ nhá lµ h×nh thøc thÝch hîp vµ phæ biÕn víi nhiÒu khu vùc n«ng th«n. Sù t¸c ®éng cña thÞ trêng híng vµo: .

cÇu trªn thÞ trêng.tø. S¶n xuÊt nhá nhng lu th«ng ph¶i lín ®ã lµ con ®êng t¸c ®éng tÝch cùc cña ho¹t ®éng thÞ trêng ®Õn s¶n xuÊt hµng ho¸. ph¶n ¸nh ®óng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ c¸c tæ hîp t¸c dÞch vô ®îc tæ chøc thùc sù trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn. chÕ biÕn. b¸n bu«n do c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp quèc doanh ®ãng vai trß nßng cèt. vËt t. 4. chuyÓn tõ ®éc cannh. T¸c ®éng thong qua hÖ thèng chÝnh s¸ch thÞ trêng vµ th¬ng m¹i dÞch vô phï hîp C¸c näi dung ®æi míi chÝnh s¸ch sÏ ®Ò cËp vµ kiÕn nghÞ cô thÓ trong phÇn sau. Nh÷ng ®Þnh híng t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch lµ: . chî ®Çu mèi nh»m më réng giao lu s¶n phÈm ngµnh nghÒ. ph©n t¸n. d©n chñ. Ngµnh th¬ng m¹i phèi hîp víi ngµnh thuÕ ®Ó rµ so¸t xem nh÷ng qui ®Þnh nµo cßn h¹n chÕ më 46 . s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn n«ng . ë ®©y cÇn ®Æc biÖt coi träng vai trß cña c¸c thÓ thÓ liªn kÕt kinh tÕ ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc th¬ng m¹i. thùc hiÖn vai trß chÊt keo dÝnh c¸c hé s¶n xuÊt víi nhau vµ víi thÞ trêng ngoµi. ®¸p øng nhiÒu h¬n c¸c nhu cÇu vÒ thiÐt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ phï hîp víi c¸c lÜnh vùc vµ qui m« s¶n xuÊt. . b¶o qu¶n ë n«ng th«n th«ng qua khai th¸c kh¶ n¨ng cung øng c¸c mÆt hµng tiªu dïng. phôc vô kªnh mua bu«n. liªn vïng.dÞch vô.KhuyÕn khÝch m¹nh lu th«ng n«ng phÈm vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n phÈm.c«ng . c¸c chî vïng. thiÕt bÞ cña c«ng nghiÖp trong níc víi chÊt lîng vµ gi¸ c¶ phï hîp mµ ng¨n chÆn hµng nhËp khÈu trµn vµo t¸c ®éng xÊu ®Õn s¶n xuÊt trong níc.gi÷a s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph¬ng vµ s¶n phÈm cña c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. thuÇn nong sang con ®êng s¶n xuÊt hµng ho¸ víi sù kÕt hîp chÆt chÏ n«ng . §a n«ng th«n tõng bíc ®i lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ lín Bªn c¹nh qui ho¹ch vïng thÞ trêng nh ph¬ng híng mang tÝnh chÊt chiÕn lîc mµ kh«ng thÓ lµm ®îc mét sím mét chiÒu.C©n ®èi tèt h¬n quan hÖ cung . ho¹t ®éng khuyÕn nong cã thÓ t¸c ®éng tõng bíc vµo kinh tÕ hé gia ®×nh qui m« nhá. 5. nhÊt lµ s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp. lµm nßng cèt trong m« h×nh th¬ng nghiÖp nhiÒu thµnh phÇn b¸m s¸t hé s¶n xuÊt.l©m . th«ng qua tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô.thñy s¶n phôc vô thÞ trêng trong níc vµ xuÊt khÈu.

miÒn nói). . . CÇn khai th¸c nhu cÇu s¶n phÈm chÕ biÕn cña thÞ trêng 70-80 triÖu d©n nh híng chÝnh ®Ó më réng chÕ biÕn.x· héi tæ chøc qu¶n lý nh»m gi¶i quyÕt toµn diÖn c¸i vÊn ®Ò s¶n xuÊt.Nghiªn cøu kü xu thÕ tiªu dïng cña thÞ trêng trong níc ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i s¶n phÈm chÕ biÕn thÝch hîp. III. ®Ò tµi ®i s©u kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p sau: 1. Nh÷ng gi¶i ph¸p lín cÇn thùc hiÖn trong tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ thÞ trêng n«ng th«n Tæ chøc thÞ trêng vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ lµ nh÷ng vÊn ®Ò cña cïng mét néi dung nhng ph¹m vi hÑp kh¸c nhua. 47 . tÝn dông (cho vay u ®·i) vµ th¬ng m¹i (mua dù tr÷. . §Ò tµi x¸c ®Þnh c¸c lo¹i gi¶i ph¸p lín sau ®©y: A. võa ph¸t huy ®îc n¨ng lùc ngµnh nghÒ truyÒn thèng.ChÝnh s¸ch cung øng hîp lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo thiÕt yÕu nhÊt.KÕt hîp c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh (hç trî vèn).réng vµ khuyÕn khÝch lu thong n«ng phÈm th× söa ®æi cho phï hîp. lu thong. võa ®¸p øng nhu cÇu míi. cßn tæ chøc lu thong hµng ho¸ lµ néi dung cèt lâi nhÊt cña ho¹t ®éng thÞ trêng. S¶n phÈm chÕ biÕn cña ta hiÖn nay cßn chiÕm tØ träng rÊt nhá. G¾n s¶n xuÊt víi chÕ biÕn vµ dÞch vô th¬ng m¹i : §Ó më réng thÞ trêng n«ng s¶n phÈm trong níc vµ víi níc ngoµi ®Òu cã tÇm quan träng quyÕt ®Þnh lµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ hÖ thèng dÞch vô th¬ng m¹i. . mÆc dï vËy khi më réng chÕ biÕn cÇn xö lý nh÷ng vÊn ®Ò sau: .CHÝnh s¸ch b¶o trî s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ b¶o trî xuÊt khÈu. h×nh thµnh kho ®Ñm) hâ trî n«ng d©n trong mïa vô thu ho¹ch. ®êi sèng trªn mét ®Þa bµn.H×nh thµnh mét thÞ trêng c¹nh tranh phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ trêng n«ng th«n trong bíc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng.ChÝnh s¸ch ®Çu t cho c¬ së h¹ tÇng thÞ trêng vµ nh÷ng chÝnh s¸ch hâ trî nh»m ng¨n chÆn t×nh tr¹ng khu vùc hãa (nh ®èi víi mét sè vïng n«ng th«n. b¶o hiÓm thiªn tai. . Tæ chøc thÞ trêng bao gåm nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ . Tæ chøc thÞ trêng n«ng th«n: Trªn c¬ së c¸c ph¬ng híng vµ môc tiªu t¸c ®éng ®· nªu trong môc II.

.Nhµ níc cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý (cho vay. tiÓu thñ c«ng nghiÖp. kh«ng ph¸ ®îc thÕ ®éc canh. KÝch thÝch søc mua thÞ trêng b»ng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. Trõ mét sè vïng cã u thÕ ®Æc biÖt vÒ s¶n xuÊt lóa g¹o ®êi sèng nh©n d©n n©ng cao. thÈm mÜ.) ®Ó ®Çu t cho c«ng nghÖ chÕ biÕn. 48 . C¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc l¹i hÖ thèng lu th«ng hµng ho¸ (tr×nh bµy kü trong môc 3). . ®¸p øng nhu cÇu cña nhiÒu lo¹i hé n«ng d©n. ®Ó ph¸t triÓn xuÊt khÈu ph¶i tæ chøc c¸c c«ng ty th¬ng nghiÖp quèc doanh lµm nßng cèt ®ñ m¹nh cã kh¶ n¨ng tiÕp thÞ vµ n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi. th¬ng m¹i dÞch vô hoÆc chÕ biÕn kiªm th¬ng m¹i dÞch vô . Tuy vËy.. c¸c tæ hîp t¸c x· dÞch vô ®Ó ph¸t triÓn hµng chÕ biÕn. cßn ë tuyÖt ®¹i c¸c vïng n«ng th«n nghÌo. KhuyÕn khÝch viÖc c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp ®Çu t trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt hoÆc ®Çu t cho c¸c hä kinh tÕ. mµ cßn chó träng c¶ viÖc lùa chän vµ c¶i t¹o gièng c©y trång vËt nu«i phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng.Xö lý hîp lý yªu cÇu vÒ chÊt lîng. 2. cho hÐp b¸n bít tµi s¶n kh«ng cã nhu cÇu sö dông .HÖ thèng dÞch vô th¬ng m¹i nhiÒu qui m« nhiÒu lo¹i h×nh ph¶i ph¸t triÓn. thuÇn n«ng vµ kh«ng cã s¶n phÈm ®Ó trao ®æi. dÞch vô. . ®Ó l¹i khÊu hao c¬ b¶n. thu hót ®îc lao ®éng tõ n¬i kh¸c. CÇn mét tr×nh ®é chÊt lîng trung b×nh tiªn tiÕn cho c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn phôc vô nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa víi c¸c u tiªn vÒ gi¸ trÞ dinh dìng. . 3. cung øng cho thÞ trêng n«ng th«n nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng ®a d¹ng.. ë ®©y kh«ng chØ ®Çu t cho c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ. thÞ trêng cã phÇn tiªu ®iÒu chñ yÕu lµ do kh«ng më mang ®îc ngµnh nghÒ. cßn ®èi víi s¶n phÈm xuÊt khÈu th× ph¶i cã chÊt lîng c¹nh tranh ngay tõ ®Çu. sù chiÕu cè nhÊt ®Þnh vÒ yªu cÇu c¶m quan. h×nh thµnh m« h×nh c¸c hé chuyªn (s¶n xuÊt. t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ tõ n«ng nghiÖp sang x©y dùng. t¹o ra nguån thu nhËp cao.TËp trung ®Çu t ë nh÷ng n¬i cã s¶n phÈm mòi nhän phôc vô xuÊt khÈu.. chÕ biÕn. cã n¬i tuy ®Êt rÊt hÑp. thËm chÝ rÊt cao so víi s¶n xuÊt truyÒn thèng. tÝnh kh«ng ®éc h¹i. ngêi ®«ng nhng nhê ph¸t triÓn ngµnh nghÒ ®· t¹o ra sù ph©n c«ng lao ®éng hoµn toµn míi. thÞ trêng phong phó râ rÖt.)..

cÇn nghiªn cøu hu cÇu vµ xu híng ph¸t triÓn nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ cÇn thiÕt víi c¬ cÊu m¹t hµng.Trªn c¬ së cã hµng ho¸ trao ®æi vµ thu nhËp tõ dÞch vô nªn ph¸t triÓn ®îc thÞ trêng hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng. Tuy nhiªn.. V× vËy. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng nghiÖp n«ng th«n vµ qui ho¹ch vïng thÞ trêng: Ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong chiÕn lîc kinh tÕ ®ßi hái sù ®èi ®Çu víi c¹nh tranh thÞ trêng kh«ng chØ trong níc mµ c¶ trªn thÞ trêng thÕ giíi. liªn doanh liªn kÕt kinh tÕ (coi träng gäi vèn ®Çu t vµ liªn doanh liªn kÕt t¹o ra s¶n phÈm míi. C¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp tiªu dïng cã quan hÖ ch¹t chÏ víi c¸c ngµnh. Do vËy. cho nhu cÇu xuÊt khÈu). ngµy mét më réng qui m« thÞ trêng víi lùa chän qui m«. môc tiªu vµ ph©n bæ mµng líi th¬ng m¹i trªn tõng ®Þa bµn võa phôc vô tèt nh÷ng nhiÖm vô lu th«ng hµng ho¸ trong giai ®o¹n tríc m¾t. võa phôc vô vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt hµng ho¸.. qui ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng nghiÖp x¸c ®Þnh ph¬ng híng. thÞ trêng hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng hiÖn nay ®ang cã xu híng th¶ næi. t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn s¶n xuÊt trong níc vµ b¶o hé s¶n xuÊt trong níc ®ång thêi lµm phong phó thÞ trêng n«ng th«n. Cã thÓ nãi: trong toµn lÜnh vùc th¬ng m¹i cÇn ®iÒu chØnh tû träng kinh doanh sang híng u tiªn cho kinh doanh NSTP vµ hµng c«ng nghiÖp s¶n xuÊt trong níc cho thÞ trêng n«ng th«n lµ gi¶i ph¸p kh«ng chØ lµ tríc m¾t.. Lµ mét bé phËn cña qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn n«ng th«n. ®Ó h×nh thµnh thÞ trêng c¸c s¶n phÈm chñ lùc. khÝ hËu. ph¶i cã chiÕn lîc vµ qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trong nhiÖm vô trªn chÝnh lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó kh¾c phôc xu híng ch¹y theo bu«n hµng ngo¹i. th¬ng m¹i víi kÕ ho¹ch ®Çu t. g¾n qui ho¹ch s¶n xuÊt. giao thong vËn t¶i vµ c¸c c¬ së h¹ tÇng thÞ trêng. tËp qu¸n canh t¸c . tõng bíc n©ng cao. lo¹i 49 . bªn c¹nh xu híng më mang ngµnh nghÒ vµ ®i kÌm lµ sù n©ng cao vµ ph©n hãa søc mua. mµ cßn lµ c¶ mét thêi gian dµi. chuyÓn híng c¬ cÊu theo híng hiÖu qu¶. chÊt lîng. ë tÇm vÜ m« (c¶ níc) ph¶i qui ho¹ch vïng thÞ trêng theo híng ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. thËm chÝ cßn ®Ó hµng nhËp lËu chi phèi ®¸ng kÓ. gi¸ c¶ hîp lý. th¬ng m¹i dÞch vô. 4.. s¶n phÈm chÕ biÕn.

l©m s¶n.Thø hai.ThÞ trêng n«ng th«n vïng ven biÓn rÊt ®a d¹ng. . VÒ qui ho¹ch vïng thÞ trêng g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm thiªn nhiªn. ®Þa lý vµ kinh tÕ . th¬ng nghiÖp tËp thÓ. lµm râ h×nh thøc. ph¸t triÓn th¬ng m¹i dÞch vô l¹c hËu kh«ng phôc vô kÞp nhu cÇu trao ®æi hµng ho¸ trªn ®Þa bµn. s¶n phÈm du lÞch. n«ng th«n trung du miÒn nói.Thø nhÊt. . . ®Æc s¶n rõng. nhng cÇn quan t©m viÖc u tiªn qui ho¹ch ph¸t triÓn nh÷ng thÕ m¹nh vÒ thñy h¶i s¶n vµ s¶n phÈm chÕ biÕn.x· héi cña n«ng th«n ®ång b»ng. ph¸t triÓn vÒ sè lîng vµ qui m« vît qu¸ nhu cÇu dÉn ®Õn lóng tóng trong ho¹t ®éng. c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô mua b¸n. n«ng th«n vïng ven biÓn. miÒn nói ®îc qui ho¹ch theo 2 híng: vïng thÞ trêng ph©n t¸n víi kiÓu th¬ng nghiÖp thu gom. ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. hoÆc lóa g¹o + c©y tr¸i + rau ®Ëu. CÇn kh¾c phôc hai xu híng: . Tuú tõng n¬i mµ qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh. . b¶o qu¶n phï hîp cho 1015 n¨m trªn c¬ së c¸c dù b¸o vÒ ph¸t triÓn nhu cÇu vµ c«ng nghÖ marketing. 50 . ngµnh vµ c¸c tæ chøc cña c¸c ®Þa ph¬ng.ThÞ trêng trung du. th¬ng nghiÖp t nh©n trong qu¸ tr×nh x· héi hãa s¶n xuÊt kinh doanh. Vïng nµy l¹i ®îc qui ho¹ch thµnh c¸c vïng chuyªn canh nh lóa g¹o + ch¨n nu«i + c©y c«ng nghiÖp. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng nghiÖp n«ng th«n lµ lùa chän vµ bè trÝ c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th¬ng nghiÖp. rau qu¶ nhiÖt ®íi vµ gia vÞ. Trong xu híng nµy cÇn kh¾c phôc sù ho¹t ®éng t¸ch rêi gi÷a c¸c tæ chøc TNQD lín cña c¸c bé.h×nh th¬ng nghiÖp vÒ nhu cÇu vÒ kho tµng. nghÒ ®i ®«i víi ph¸t triÓn th¬ng m¹i dÞch vô. Trong tõng vïng réng l¹i tiÕp tôc x¸c ®Þnh c¸c thÞ trêng chñ lùc vÒ xuÊt khÈu l¬ng thùc. møc ®é tËp trung vµ tÝch tô cÇn thiÕt cña chóng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸. dù tr÷. c©y c«ng nghiÖp.ThÞ trêng n«ng th«n vïng ®ång b»ng ®îc qui ho¹ch nh nguån chñ yÕu cung cÊp l¬ng thùc vµ nguyªn liªô víi tØ träng s¶n phÈm s¬ chÕ vµ chÕ biÕn ngµy mét chiÕm tØ träng lín. trao ®æi hai chiÒu ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ søc mua vµ vïng thÞ trêng t¬ng ®èi tËp trung ®Ó khai th¸c c¸c thÕ m¹nh vÒ xuÊt khÈu. qui m« thÝch hîp cña c¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp quèc doanh.

cung øng vËt t. Do vËy. ®èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c Nhµ níc khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ kinh doanh theo nguyªn t¾c thÞ trêng. B.. ®Çu t tríc vèn s¶n xuÊt vµ hîp ®ång bao tiªn s¶n phÈm. ph©n bãn. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc hoµn thiÖn hÖ thèng lu th«ng hµng ho¸ trªn ®Þa bµn n«ng th«n 1.5%. §Ó khuyÕn khÝch chiÕn lîc nµy Nhµ níc ph¶i b¶o hé. ChiÕn lîc ph¸t triÓn chÕ biÕn qui m« lín phôc vô xuÊt khÈu do c¸c tæ chøc kinh doanh lín cña Nhµ níc (s¾p ®Õn sÏ h×nh thµnh qui m« tËp ®oµn hoÆc hiÖp héi) phô tr¸ch. ChÕ biÕn qui mo nhá phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng trong níc. võa c¹nh tranh võa hîp t¸c víi nhau. §Çu t më réng qui m« vµ ®æi míi trang bÞ c«ng nghÖ n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng xÝ nghiÖp hiÖn cã. ®. ®i ®«i víi tiªu thô. §i nhanh vµo s¶n phÈm chÕ biÕn: Theo tÝnh to¸n cña bé N«ng nghiÖp vµ CNTP so víi s¶n lîng. Tæ chøc. chÌ 40%. d. KÝch thÝch vµ hç trî ®Ó h×nh thµnh ngµy cµng nhiÒu h×nh thøc trang tr¹i vµ tõng bíc ®a hä vµo thÞ trêng líp díi h×nh thøc tham gia vµo c¸c c«ng ty cæ phÇn hay hiÖp héi s¶n xuÊt kinh doanh. hç trî vÒ mÆt khoa häc vµ c«ng nghÖ. mµ quan träng nhÊt lµ h¹n chÕ nhËp hµng ngo¹i vµ t¨ng cêng ho¹t ®éng tiÕp thÞ ®Ó khuyÕch tr¬ng c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong níc. thÞt 1.. c. b. hoµn thiÖn hÖ thèng lu thong hµng ho¸ ph¶i qu¸n triÖt chÝnh s¸ch tù do lu th«ng theo ph¸p luËt vµ híng vµo môc tiªu hieÑu qu¶. Qui luËt thÞ trêng vµ nguyªn t¾c marketing lµ c¬ së chØ 51 . G¾n vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu víi khu vùc c«ng nghiÖp chÕ biÕn th«ng qua hÖ thèng chÝnh s¸ch kÝch thÝch: gi¸ khuyÕn khÝch. §Ó ®i nhanh vµo s¶n phÈm chÕ biÕn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh chÊt chiÕn lîc bao gåm: a. viÖc ®Çu t c¶i t¹o gièng c©y con vµ s¶n phÈm míi cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng ngoµi níc. khai th¸c n¨ng lùc cña hÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn ë khu vùc phÝa B¾c. trõ nh÷ng mÆt hµng Nhµ níc cÊm kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn cÇn thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (sau nµy lµ LuËt Th¬ng m¹i). rau qu¶ 5%. ngµnh mÝa ®êng míi chÕ biÕn ®îc 30%. ChiÕn lîc nµy bao gåm c¶ viÖc gäi vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt chÕ biÕn NSTP víi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i hãa.5.

rau qu¶ t¬i sèng kh«ng cÇn chÕ biÕn th× khuyÕn khÝch ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng mua b¸n trùc tiÕp ë c¸c chî. mua ®øt b¸n ®o¹n).thùc phÈm + §èi víi c¸c mÆt hµng thùc phÈm. Do vËy. nã sÏ ®îc thùc hiÖn ban ®Çu bëi c¸c c«ng ty quèc doanh chÞu sù qu¶n lý s¸ng t¹o cña Nhµ níc vµ më réng dÇn cho c¸c thµnh phÇn kh¸c tham gia còng nh khuyÕn khÝch sù liªn kÕt gi÷a quèc doanh vµ c¸c thµnh phÇn kh¸c trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §èi víi kinh doanh xuÊt . + §èi víi c¸c mÆt hµng lµ nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn th× c¸c nhµ m¸y. ñy th¸c. C¸c tæ chøc th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶ cã thÓ tæ chøc m¹ng líi ®Õn tËn c¬ së hoÆc mua b¸n qua th¬ng nh©n díi c¸c h×nh thøc thÝch hîp (®¹i lý. CÇn cã sù lùa chän ®èi tîng (cã n¨ng lùc vÒ vèn. Kªnh lu th«ng nµy qui vÒ c¸c huyÖn lþ.dÉn viÖc h×nh thµnh mµng líi lu th«ng ë s¸t c¬ së. g¾n mua NSTP víi cung øng vËt t hµng tiªu dïng cho c¸c hÖ n«ng d©n th«ng qua hÖ thèn cöa hµng.nhËp khÈu lµ h×nh thøc kinh doanh qui m« lín. tr¹m. xÝ nghiÖp chÕ biÕn ký kÕt hîp ®ång mua trùc tiÕp cña hä s¶n xuÊt hoÆc hîp ®ång øng vèn vµ bao tiªu s¶n phÈm. nªn ®é më cña chÝnh s¸ch tù do hãa ph¶i ®îc tÝnh to¸n hîp lý vµ cã sù uyÓn chuyÓn trong ®iÒu hµnh. sù h¹n chÕ (giíi h¹n) ®ã kh«ng ®îc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®éc quyÒn. tr¹i cña c«ng ty kinh doanh (chñ thÓ nßng cèt trong thÞ trêng b¸n bu«n) ®Æt gÇn n¬i s¶n xuÊt hoÆc qua c¸c tæ hîp t¸c dÞch vô vµ th¬ng nh©n lµm ®¹i lý. Tæ chøc lu th«ng hµng n«ng s¶n . phøc t¹p.1. ñy th¸c cho c«ng ty hoÆc trùc tiÕp mua ®Ó b¸n l¹i. M« h×nh tæ chøc hÖ thèng lu th«ng hµng ho¸ phæ biÕn trªn ®Þa bµn n«ng th«n nh sau: 3. hç trî viÖc ra ®êi vµ ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ hîp t¸c lµ h×nh thøc kinh tÕ dÔ chÊp nhËn vµ cã chøc n¨ng ®em l¹i hiÖu qu¶ còng nh b¶o vÖ ngêi s¶n xuÊt nhá trong thÞ trêng c¹nh tranh. hiÖu qu¶ mang tÝnh chÊt tæng hîp cao. Tuy nhiªn. Nhµ níc híng dÉn. c¸c ®Çu mèi giao th«ng quan träng víi c¸c côm kinh tÕ .. vËt t n«ng nghiÖp. n«ng s¶n 52 . + §èi víi c¸c mÆt hµng b¸n bu«n vµ xuÊt khÈu cÇn tæ chøc l¹i hÖ thèng mua vµ b¸n bu«n. 3. vÒ marketing vµ hiÓu biÕt thÞ trêng ngoµi .th¬ng m¹i dÞch vô (n¬i cã c¸c cöa hµng TLSX. 2. còng nh n¨ng lùc chÊp hµnh chÝnh s¸ch kinh doanh trªn thÞ trêng trong níc) ®Ó cho phÐp thùc hiÖn nhiÖm vô trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu..

nªn cÇn ®a hä vµo ho¹t ®éng theo qui chÕ c«ng ty ®Ó qu¶n lý. cña thÞ trêng chî vµ côm kinh tÕ kü thuËt ®ñ søc ®¸p øng. b¶o qu¶n . §èi víi hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng. ph©n lo¹i. híng dÉn hä kinh doanh theo ph¸p luËt. ®ãng gãi hoÆc trùc tiÕp chÕ biÕn. nªn kh©u b¸n bu«n vµ nhËp khÈu ph¶i ®îc qui tô vµo c¸c c«ng ty lín cã ®iÒu kiÖn (víi C«ng ty quèc doanh chiÕm tû träng chi phèi). Do c¸c mÆt hµng nµy ®ßi hái vèn kinh doanh lín. qui m« vµ yªu cÇu kinh doanh còng nh c¸c ®Æc ®iÓm marketing kh¸c (kinh doanh trong níc hoÆc xuÊt khÈu) mµ hµng ho¸ tõ côm kinh tÕ . ph©n lo¹i.kü thuËt ®i th¼ng ®Õn tiªu dïng hoÆc tËp trung vÒ c¸c c¬ së thu gom. ñy th¸c hoÆc hïn cæ phÇn. kh¾c phôc t×nh tr¹ng tranh mua tranh b¸n khi thÞ trêng s«i ®éng hoÆc bá trèng thÞ trêng khi gi¸ c¶ thÕ giíi bÊp bªnh. cã khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ lín cÇn tæ chøc tèt quan hÖ liªn kÕt kinh tÕ gi÷a c«ng ty t¹i ®Þa ph¬ng víi c¸c Tæng c«ng ty (hoÆc tËp ®oµn kinh doanh) lín cña Nhµ níc.thùc phÈm vµ hµng tiªu dïng cña c«ng ty TNQD. CÇn tËp trung hoµn thiÖn tæ chøc lu th«ng vËt t phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. b¶o qu¶n. chÕ biÕn cña c«ng ty trªn ®Þa bµn tØnh. chñ vùa ë c¸c vïng kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn do qui m« kinh doanh cña hä lín. Cã thÓ thu hót hä vµo hÖ thèng mua bu«n b¸n bu«n cña TNQD díi h×nh thøc thÝch hîp nh ®¹i lý. hä cã søc c¹nh tranh thÞ trêng.dÞch vô cã thÓ tæ chøc c¸c c¬ së b¶o qu¶n. Tuú tÝnh chÊt mÆt hµng. nªn kh«ng thÓ tæ chøc theo kiÓu m« h×nh lu th«ng thèng nhÊt nh tríc ®©y..lµ tô ®iÓm giao lu hµng ho¸ ë n«ng th«n. ë c¸c côm kinh tÕ . nhÊt lµ vËt t nhËp khÈu. §èi víi c¸c chñ cµnh.2. cã c¸c yªu cÇu kü thuËt trong kinh doanh (nh kinh doanh x¨ng dÇu cÇn c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ kho chøa. HTX vµ t nh©n) .th¬ng m¹i . ë ®©y nguyªn t¾c: "®a d¹ng hãa kªnh vµ cÊp ®é lu th«ng cÇn ®îc ¸p dông".).. ë c¸c ®Þa bµn kh¸c ho¹t ®éng cña t th¬ng. 3. víi sù ph¸t triÓn søc mua trung b×nh ë c¸c tØnh th× trõ vïng s©u vµ miÒn nói. §èi víi c¸c mÆt hµng chñ lùc ë c¸c vïng chuyªn canh. C¸c c«ng ty nµy cã quan hÖ g¾n bã thµnh hÖ thèng víi c¸c Tæng c«ng ty hoÆc tËp ®oµn 53 . Tæ chøc lu th«ng vËt t vµ hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng Do nhu cÇu vÒ vËt t vµ hµng tiªu dïng ë ®Þa bµn n«ng th«n rÊt ®a d¹ng. vËn chuyÓn. s¬ chÕ.

. khu vùc thÞ trêng nµo. + + + §ång thêi víi viÖc tæ chøc vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th¬ng m¹i rung gian ph¶i thiÕt lËp mãi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp lín cña Nhµ níc víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c gi¶i ph¸p vÒ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n: I. vËt nu«i quan trnjg. Trong kh©u b¸n lÎ lùa chän c¸c tæ hîp t¸c dÞch vô vµ t th¬ng cã ®iÒu kiÖn lµm ®¹i lý cho c¸c c«ng ty tØnh. trang bÞ vµ qua ®ã h¹ thÊp chi phÝ lu th«ng.Hµng NS-TP thuéc diÖn c¸c mÆt hµng khuyÕn khÝch lu th«ng. kh¾c phôc ®éc quyÒn vµ h¹n chÕ kiÓu c¹nh tranh bÊt b×nh ®¼ng.1. . . vÒ lÖ phÝ .cÇu tèt nhÊt. phÇn nµo lu th«ng qua c¸c tæ chøc th¬ng m¹i trung gian ®Ó ®¶m b¶o ®¸p øng cung . VÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng: . Cã c¬ chÕ hîp lý ®Ó thùc hiÖn sù b¶o trî díi 54 . ë c¸c ®Þa ph¬ng sao cho thùc hiÖn ®îc chñ tr¬ng khuyÕn khÝch nãi trªn.LËp quÜ hç trî xuÊt khÈu vµ b¶o hiÓm cho nh÷ng c©y trång. ngußn thu tõ phô thu mÆt hµng nµo. nh÷ng qui ®Þnh vÌ qu¶n lý thÞ trêng.ChÝnh s¸ch phô thu cÇn ®îc tÝnh to¸n ë møc hîp lý. thµnh phè. tiÕn ®Õn xãa bá thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi NSTP nh nhiÒu níc ®· lµm. Hoµn thiÖn hÖ thãng chÝnh s¸ch lu th«ng hµng ho¸: I. sao cho trong chÝnh s¸ch tù do lu th«ng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ ®Þnh híng ®îc mÆt hµng nµo. nhng ph¶i ®îc sö dông lµm quÜ b¶o trî cho mÆt hµng Êy trªn nguyªn t¾c "lÊy nã hç trî nã". C. vµ quan träng h¬n c¶ lµ b¶o ®¶m gi¸ thÞ trêng æn ®Þnh.. QuÜ nµy h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån: mét phÇn tõ ng©n s¸ch. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi s¶n xuÊt t¸i ®Çu t khi ®iÒu kiÖn thÞ trêng thuËn lîi. ®îc h¹ch to¸n vµ ph¶n ¸nh trong c¬ cÊu tæng nguån thu. víi qui m« s¶n xuÊt kinh doanh bao nhiªu th× tæ chøc lu th«ng trùc tiÕp lµ cã lîi.kinh doanh lín cña Nhµ níc ®Ó sö dông cã hiÖu q¶u vèn ®Çu t. mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. phÇn chñ yÕu tõ ®iÒu tiÕt lîi nhuËn siªu ng¹ch trong xuÊt nhËp khÈu (phô thu) vµ mét phÇn do ngêi s¶n xuÊt ®ãng gãp. v× vËy cÇn xem xÐt l¹i toµn bé chÝnh s¸ch thuÕ (kÓ c¶ thuÕ xuÊt khÈu).

3. kh«ng ph©n biÖt thuÕ chÝnh ng¹ch vµ tiÓu ng¹ch. I. híng c¸c tæ chøc TNQD lín.nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng: tÝn dông u ®·i. ®ång thêi tËp trung nghiªn cøu cung .Trõ mét sè mÆt hµng thiÕt yÕu nh g¹o. c©n ®èi cung . . c¸c tËp ®oµn ®Çu t vµo s¶n xuÊt chÕ biÕn NSTP vµ tæ chøc bao tiªu s¶n phÈm.§Çu t cho nghiªn cøu vµ th¨m dß thÞ trêng ®Ó híng dÉn n«ng d©n thÝch øng víi nhu cÇu thÞ trêng. x¨ng dÇu.Nhµ níc trªn c¬ së tæ chøc l¹i hÖ thèng kinh doanh b¸n bu«n b¸n lÎ vËt t. ®èi víi c¸c mÆt hµng kh¸c cÇn ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc vµ cÊp ®é dù tr÷ lu th«ng nh»m kh¾c phôc nguy c¬ ®éc quyÒn vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu ®éng hµng dù tr÷ nhanh xö lý kÞp thêi khi cã t×nh huèng. dù tr÷ cho c¸c tæ chøc kinh doanh cña Nhµ níc thùc hiÖn viÖc thu mau dù tr÷ trong mïa vô thu hoach.4. gi·n nî hoÆc xãa nî. trî gi¸. . ChÝnh s¸ch kÕ ho¹ch hãa vµ ®iÒu tiÕt cung . .Ph¸t huy kh¶ n¨ng tù ®iÒu tiÕt cña thÞ trêng.cÇu tÝch cùc vµ g¾n c©n ®èi víi ®iÒu hßa thÞ trêng b¶o ®¶m cho vËt t ®Õn ®îc ngêi s¶n xuÊt s¸t thêi vô víi gi¸ c¶ æn ®Þnh. I. T¨ng cêng sù kiÓm so¸t cña Nhµ níc ®èi víi lu th«ng c¸c vËt t chñ yÕu.cÇu. VÒ chÝnh s¸ch dù tr÷ lu th«ng: . .MiÔn thuÕ doanh thu cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trªn ®Þa bµn miÒn nói.cÇu: . hç trî n«ng d©n tiÕp cËn víi thÞ trêng ngoµi. bï ®¾p b»ng tµi chÝnh ®èi víi vïng thiÖt h¹i ®ét xuÊt. .. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ: .TiÕp tôc söa ®æi c¸c s¾c thuÕ vµ biÓu thuÕ nh»m h¹n chÕ ®a vµo néi ®Þa nh÷ng hµng ho¸ trong níc cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt..v.2. . dù b¸o ph¸t triÓn s¶n 55 .v.§Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn NSTP cÇn nghiªn cøu cã nh÷ng u ®·i cÇn thiÕt vÒ thuÕ lîi tøc ®èi víi hµng chÕ biÕn vµ c¸c hîp t¸c. vÒ c¬ së b¶o qu¶n. liªn doanh víi níc ngoµi trong lÜnh vùc nµy. ph©n bãn cã dù tr÷ tËp trung cña Nhµ níc vµ giao cho c¸c ®¬n vÞ chuyªn doanh qu¶n lý.Hç trî vèn.Thèng nhÊt biÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu.T¹o ®iÒu kiÖn vÒ vèn. I. . nhÊt lµ NSTP chÕ biÕn. khuyÕn khÝch vÒ thuÕ ®Ó TNQD thùc hiÖn quÜ hµng ho¸ dù tr÷ nh»m æn ®Þnh vµ ®Þnh híng thÞ trêng.

Xö lý tèt quan hÖ gi÷a nhËp khÈu chÝnh ng¹ch vµ nhËp tiÓu ng¹ch. 56 . . tiªu dïng vµ ¶nh hëng cña thÞ trêng thÕ giíi mµ c©n ®èi v÷ng ch¾c cho mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ lùc (cã kim ng¹ch tõ 50 triÖu USD trë lªn) g¾n víi qui ho¹ch vïng thÞ trêng vµ mét sè vËt t hµng ho¸ quan träng nh x¨ng dÇu. §ã lµ LuËt Th¬ng m¹i. Muèn æn ®Þnh gi¸ ph¶i g¾n víi ®iÒu hßa lu th«ng vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh lµm chñ thÞ trêng cña cacs thùc lcj kinh tÕ lµm chç dùa cña Nhµ níc. II. . ®êng. xi m¨ng. V× vËy. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: ChuyÓn sang c¬ chÕ gi¸ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.T¹o dùng m« h×nh kinh doanh b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ®iÒu hßa c©n ®èi trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. dù tr÷.5. nhËp. trªn c¬ së ®ã c¸c doanh nghiÖp lín (nhÊt lµ TNQD) c«ng bè gi¸ mua b¸n ë c¸c khu vùc thÞ trêng tËp trung (nh côm kinh tÕ . . thÞ trêng néi ®Þa nãi chung chØ ®¹t kh¶ n¨ng hiÖu qu¶ cao khi ®îc thùc hiÖn b»ng mét ®¹o luËt chung ®iÌeu chØnh tæng qu¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. Nhµ níc kh«ng th¶ næi gi¸ c¶ mµ cã sù ®iÒu tiÕt ®Ó h¹n chÕ gi¸ c¸nh kÐo theo híng bÊt lîi cho n«ng d©n. mÆt kh¸c còng kh«ng ®Ó gi¸ NSTP biÕn ®éng qu¸ lín ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ chung vµ ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc vµ d©n thµnh thÞ. Nhµ níc cã c¬ chÕ gi¸ ®Þnh híng (x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thµnh s¶n xuÊt.kü thuËt ) ®Ó ®Þnh híng gi¸ mua b¸n giao dÞch cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶. TiÕp tôc xö lý nhanh nh¹y tû gi¸ theo híng s¸t tØ gi¸ thÞ trêng vµ cã lîi cho xuÊt khÈu.. s¾t thÐp. chi phÝ s¶n xuÊt lu th«ng vµ diÔn biÕn gi¸ thÞ trêng. ®Æc biÖt triÖt tiªu nguån nhËp lËu ®Ó c©n ®èi tÝnh chÊt tÝch cùc thùc sù.xuÊt. VÒ qu¶n lý Nhµ níc ..Qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n nãi riªng. tån kho. c¸c cöa khÈu. . tiªu thô. ®Æc biÖt quan träng lµ nh÷ng th«ng tin ë c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm. ph©n bãn. sím ban hµnh LuËt Th¬ng m¹i lµ vÊn ®Ò tiªn quyÕt vµ cÊp b¸ch cña qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi thÞ trêng. I. §Ó æn ®Þnh gi¸.Tæ chøc cËp nhËt tèt hÖ thèng th«ng tin vÒ xuÊt.

gi¸ c¶. H×nh thµnh hÖ thèng qu¶n lý th«ng suèt tõ bé ®Õn huyÖn.Cñng cè chÕ ®é th«ng tin phôc vô qu¶n lý vµ th«ng tin tiÕp thÞ ë c¸c c¬ quan qu¶n lý vµ ë tÇm doanh nghiÖp.. Riªng víi thÞ trêng n«ng th«n vÊn ®Ò quan träng lµ tæ chøc l¹i hÖ thèng TNQD theo híng Ýt quèc doanh nhng cã n¨ng lùc kinh doanh m¹nh. hç trî thóc ®Èy viÖc ra ®êi c¸c hîp t¸c x· dÞch vô ®ång thêi s¾p xÕp t th¬ng kinh doanh theo c¸c ngµnh hµng. ph©n ®Þnh râ nhiÖm vô. .dÞch vô ë n«ng th«n nh t¸c nh©n kÝch thÝch t¹o nªn søc hót thÞ trêng ë khu vùc n«ng th«n. .th¬ng m¹i . Kh«i phôc l¹i phßng th¬ng nghiÖp huyÖn lµ tæ chøc qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng nghiÖp thÞ trêng trªn ®Þa bµn huyÖn. tæ chøc qu¸n triÖt tèt trong hÖ thãng qu¶n lý hµng ho¸ theo chiÒu däc còng nh chiÒu ngang ®Ó thùc hiÖn th«ng suèt vµ thèng nhÊt. . .T¸ch qu¶n lý hµng ho¸ víi qu¶n lý kinh doanh. së chñ qu¶n ®i ®«i víi c¶i c¸ch hÖ thãng TNQD. ®Þnh h×nh c¸c trung t©m kinh tÕ . sím xãa bá m« h×nh Bé chñ qu¶n.§ång bé hãa hÖ thèng chÝnh s¸ch tõ tµi chÝnh ®Õn tÝn dông. 57 . quyÒn h¹n.Trong khi cha cã LuËt Th¬ng m¹i cÇn sím ban hµnh NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ kiÓm so¸t thÞ trêng. lu th«ng hµng ho¸.X¸c ®Þnh râ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng nghiÖp thÞ trêng theo híng tËp trung quyÒn lùc qu¶n lý th¬ng nghiÖp thÞ trêng vÒ c¬ quan qu¶n lý lÜnh vùc. §ã lµ vÊn ®Ò lín thø hai. gi÷a Bé vµ UBND tØnh.

6. trong c¸c vïng kinh tÕ lín vµ ë ®Þa bµn huyÖn. dù b¸o mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn chñ yÕu cña khu vùc n«ng th«n vµ mét sè s¶n phÈm chñ lùc. Thùc tr¹ng ®îc ph©n tÝch ë tr×nh ®é kh¸i qu¸t toµn bé thÞ trêng c¶ níc. môc tiªu ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tõ nay ®Õn n¨m 2000-2010. §Ò tµi kiÕn nghÞ hµng lo¹t nh÷ng gi¶i ph¸p cã kh¶ n¨ng thùc thi trong c¸c lÜnh vùc tæ chøc thÞ trêng. X¸c ®Þnh híng t¸c ®éng cña thÞ trêng ®Õn s¶n xuÊt. VÒ kinh nghiÖm níc ngoµi ®Ò tµi chän nh÷ng níc trong khu vùc. chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. + + + 58 . §Ò tµi nghiªn cøu ph©n tÝch lµm râ thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ trªn ®Þa bµn n«ng th«n trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm lín vÒ ph¸t huy vai trß thÞ trêng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n níc ta. §Ò tµi kh¸i qu¸t s¸u vÊn ®Ò næi lªn vµ híng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn trong thêi gian tíi. tõng bíc ®a n«ng th«n lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ lín nhê tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ tèt vµ t¸c ®éng th«ng qua hÖ thèng chÝnh s¸ch thÞ trêng ngµy mét hoµn thiÖn phï hîp íi m« h×nh thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë níc ta. 2. n«ng nghiÖp n«ng d©n. nhÊt lµ c¸c kinh nghiÖm trong chiÕn lîc ph¸t triÓn. hiÖn ®¹i hãa vµ cho ta nh÷ng bµi häc kinh nhgiÖm quÝ trong chÝnh s¸ch ®èi víi n«ng th«n. §Ò tµi x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng híng. hoµn thiÖn hÖ thèng lu th«ng hµng ho¸ vµ qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n. trong b¶o trî s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. cã kinh tÕ n«ng th«n ph¸t triÓn theo hígn c«ng nghiÖp hãa. ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm. 5. 4. trong tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ thÞ trêng.KÕt luËn 1. 3. Tõ kinh nghiÖm níc ngoµi rót ra nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu cÇn nghiªn cøu ¸p dông trong ®iÒu kiÖn níc ta. më mang c¸c ngµnh nghÒ dÞch vô.

Hoµng §¹t . T¹p chÝ "Qu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp" sè 1+2-1995. Hoµng §¹t . sè 7 th¸ng 11-1992. 8. Hoµng §¹t .ThÞ trêng n«ng th«n nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra vµ híng gi¶i quyÕt .§Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi sù hç trî tÝch cùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý thuéc Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c Së Th¬ng m¹i c¸c ®Þa ph¬ng. Hoµng §¹t .1993. 9.T¹p chÝ Th¬ng m¹i sè 71993.Nh÷ng gi¶i ph¸p tríc m¾t vµ l©u dµi . §Þnh híng t¸c ®éng thÞ trêng ®Õn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n.MÊy vÊn ®Ò vÒ ®æi míi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n miÒn nói. T¹p chÝ th¬ng m¹i sè 8-1994. Hoµng §¹t .Tiªu thô n«ng s¶n víi vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n ë níc ta . 2. 10. T¹p chÝ TM. Th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng sè 1+2-94. t¹p chÝ trong ngoµi ngµnh 1.MÊy quan ®iÓm lín vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN .T¹p chÝ Céng s¶n sè 4 . 4. 7.Th¬ng nghiÖp vµ thÞ trêng sè 3-94.Nh÷ng vÊn ®Ò næi lªn trªn thÞ trêng n«ng th«n.T/c Th¬ng m¹i sè 7-93.ThÞ trêng n«ng th«n . Hoµng §¹t . th¸ng 1 .1995 KÕt qu¶ nghiªn cøu ®· c«ng bè trªn nhiÒu tËp san.ThÞ trêng n«ng th«n nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra vµ híng gi¶i quyÕt .Th¬ng nghiÖp víi qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ . 11. 3. Hoµng §¹t .Thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n níc ta. 6. Hoµng §¹t . §inh Thµnh .T¹p chÝ Th¬ng m¹i sè 81993. 5. Hoµng §¹t . §inh Thµnh . Kû yÕu NCKH 94-ViÖn kinh tÕ kü thuËt th¬ng m¹i.T/c Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 3-1994.Nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña ®æi míi chÝnh s¸ch thÞ trêng vµ th¬ng m¹i dÞch vô . 59 . Hµ Néi.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc.

n«ng th«n sÏ khã ®i vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ qui m« lín nÕu nh t×nh h×nh nµy cø tiÕp diÔn. kÓ c¶ c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu nh muèi ¨n. TTNT còng béc lé nhiÒu vÊn ®Ò ®¸ng ph¶i suy nghÜ.6% d©n sè. lµ n¬i tËp trung 78. nhÊt lµ ë vïng cao vµ T©y Nguyªn. cíc phÝ vËn chuyÓn chiÕm tíi 50-60% gi¸ b¸n. bé mÆt thÞ trêng t¬ng ®èi phong phó. . dÇu löa. Nh×n chung trªn ph¹m vi c¶ níc ®· b¾t ®Çu h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ (n«ng s¶n vµ c©y c«ng nghiÖp xuÊt khÈu). huyÖn. nªn vËt t.Phô lôc Thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n qua mét sè m« h×nh Kh¶o s¸t N«ng th«n ViÖt Nam lu«n chiÕm phÇn lín diÖn tÝch l·nh thæ. Ngêi s¶n xuÊt ph¶i b¸n lÎ hµng ho¸ cña m×nh vµ lu«n lo sî kh«ng thu håi ®îc vèn ®Çu t vµo s¶n xuÊt. chiÕm 34. Khèi lîng n«ng s¶n lµm ra cha nhiÒu nhng ®· xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng d thõa do thiÕu thÞ trêng tiªu thô (kinh tÕ n«ng hé ®· cung cÊp cho x· héi 90% s¶n lîng thÞt vµ c¸c. Cã thÓ nãi thÞ trêng n«ng th«n (TTNT) níc ta ®· tõng bíc ®Þnh h×nh l¹i theo m« h×nh kinh tÕ thÞ trêng vµ h×nh thµnh râ nÐt ë c¸c ®Þa bµn thÝch øng nhanh víi kinh tÕ hµng ho¸. C¬ chÕ qu¶n lý míi cïng víi c¸c chÝnh s¸ch ®îc ban hµnh ®· t¹o ra nh÷ng thay ®æi kinh tÕ . ë c¸c n¬i tËp trung søc mua.6% tæng s¶n phÈm trong níc vµ 75% lùc lîng lao ®éng x· héi víi gÇn 11 triÖu hé. Cã c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm vµ sù bÕ t¾c trong viÖc më mang ph¸t triÓn ngµnh nghÒ ë n«ng th«n ®· lµm teo ®i nh÷ng hy 60 . hµng ho¸. ven biÓn. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt kÓ trªn. ph©n bãn qu¸ cao so víi søc mua cña n«ng d©n nªn phÇn nµo còng ®· h¹n chÕ nhu cÇu tiªu dïng cña hä. phã mÆc cho t th¬ng. 90% s¶n lîng trøng vµ rau qu¶). . HiÖn nay phÇn lín sè ®¬n vÞ nµy ho¹t ®éng cÇm chõng hoÆc tan r·. TTNT nhÊt lµ ë miÒn nói.x· héi s©u s¾c trong n«ng th«n ViÖt Nam.Do d©n c ph©n t¸n. ë n¬i xa ®êng giao th«ng bÞ co l¹i.TTNT cßn rÊt l¹c hËu vµ ®¬n s¬ vÒ nhiÒu mÆt. giao th«ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.L©u nay cÇu nèi gi÷a Nhµ níc vµ n«ng d©n trong viÖc mua b¸n hµng ho¸ chñ yÕu thong qua ho¹t ®éng cña hÖ thèng th¬ng nghiÖp quèc doanh (TNQD) huyÖn vµ cña h¬n 6 ngh×n hîp t¸c x· mua b¸n (HTXMB) x·. vïng s©u Nam bé. .

c¸i thiÕu. thÞ cña Hµ B¾c. qui m« ruéng ®Êt b×nh qu©n mét n«ng hé ë ViÖt Nam chØ 0. trong khi khu vùc ch©u ¸ lµ 36 t¹. cã gãp vèn vµ huyÖn hç trî mét phÇn nhá kinh phÝ. ViÖc x©y dùng c¸c chî chñ yÕu do c¸c hé kinh doanh. tøc lµ cha ®Õn 200 ngh×n ®ång ViÖt Nam. §øc:5-10ha. ý muèn ®Çu t kinh doanh cña nh÷ng c¸ nh©n. KÕt qu¶ 1 ha ®Êt n«ng nghiÖp míi t¹o ra 700 USD gi¸ trÞ s¶n phÈm /n¨m. ph©n bè trªn 18 x· (91 th«n). xÕp thø 8 vµ n¨ng suÊt ®Ëu nµnh 7. ph©n ra theo c¸c ngµnh nghÒ nh sau: .väng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn phÇn nµo còng thÓ hiÖn râ qua mét sè ®Þa bµn mµ ®Ò tµi ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t ë vïng Trung du phÝa B¾c. In®onªxia 43 t¹/ha.2 t¹ .3 km2. d©n sè 128. nhng l¹i bÞ ph©n t¸n lµm nhiÒu m¶nh. Trung Quèc 57 t¹. Víi mét nÒn n«ng nghiÖp c¬ b¶n vÉn dùa vµo c«ng nghiÖp s¶n xuÊt cæ truyÒn. mét lao ®éng n«ng nghiÖp mçi th¸ng míi chØ t¹o ra mét lîng gi¸ trÞ kho¶ng 17 USD. Mü. tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 1. võa lµ hËu qu¶ cña mét nÒn n«ng nghiÖp cha tho¸t khái thÕ ®éc canh vµ thuÇn n«ng. Toµn huyÖn cã 27. hµng t¹p hãa.1 t¹. 154 m¸y kÐo nhá. Ph¸p. 1 lao ®éng n«ng nghiÖp lµm ra 200 USD/n¨m.. mÆt hµng b¸n chñ yÕu ë c¸c chî lµ thÞt lîn. Yªn Phong cã 29 m¸y kÐo lín. g¹o.000 d©n míi cã 1 chî. B¾c TriÒu Tiªn 79.5%). duyªn h¶i miÒn Trung. 357 m¸y b¬m níc.Hé kh¸c 1. c¸c tæ chøc bªn ngoµi n«ng th«n còng nh ®Çu t cña níc ngoµi.103 ngêi.Hé c«ng nghiÖp. 2. Philippin: 3-5ha. ë Yªn Phong chØ cã 8 x· cã chî (44.Hé lµm dÞch vô 0. b×nh qu©n cø 16.xÕp thø 14 ë ch©u ¸ . 61 .139 hé. Víi 86 HTX n«ng nghiÖp.8%.Hé th¬ng nghiÖp 2% . Nh vËy nÒn v¨n minh Êy vÉn luÈn quÈn víi c¸i nghÌo. Cana®a: 150-200 ha).9t¹/ha. n¨ng suÊt c©y trång thÊp (n¨ng suÊt lóa b×nh qu©n ë ViÖt Nam chØ ®¹t 31.5 t¹/ha.180 m¸y tuèt lóa.Hé n«ng nghiÖp chiÕm 94%.5% .59 ha (§«ng ¸: 1 ha. 100% x· ë Yªn Phong ®· cã ®iÖn th¾p s¸ng. trong ®ã chØ cã 6 chî cã qui m« ®¸ng kÓ. n¨ng suÊt ng« 15. Th¸i Lan. . Lµ mét trong 16 huyÖn. Ên §é.7%. Yªn Phong cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 112.. §Êt ®· Ýt nh vËy. b×nh qu©n 1 n«ng hé: 500 USD/n¨m. .).4%). trong ®ã cã 26.740 hé dïng ®iÖn (98. Mét "nÒn v¨n minh lóa níc" víi gÇn 11 triÖu n«ng hé nhng chØ cã 7 triÖu ha ®Êt canh t¸c. §©y võa lµ nguyªn nh©n.

lîn). gièng b¶o vÖ thùc vËt). §¸nh gi¸ chung: Nh÷ng kÕt qu¶ trªn míi chØ lµ bíc ®Çu. s¶n xuÊt b¸nh ®a. 18 HTX kh«ng cßn ®iÒu hµnh ®îc g× (18.1%). Trong tæng sè 86 hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®ang tån t¹i th× chØ cã 46 HTX (53.Theo sè liÖu ®iÒu tra th¸ng 6/1993 trong tæng sè 21.6%). bbß. ®óc nh«m. sè cßn l¹i trë thµnh hµng ho¸ cung cÊp cho thÞ trêng mäi miÒn ®Êt níc. Víi mét huyÖn mµ nghÒ n«ng lµ c¬ b¶n c©y lóa con l¬n ®ãng vai trß chñ lùc trong hÖ thèng c©y trång. Song hÖ thãng quèc doanh mÆc dï tån t¹i song ho¹t ®éng rÊt yÕu.5%) cßn ®¶m nhiÖm ®îc mét sè kh©u (níc tíi. hé kh¸ chiÕm 27. ngoµi c¸c con vËt truyÒn thèng (tr©u.. nhu cÇu b×nh qu©n mçi n¨m Yªn Phong cÇn 30 tÊn thuèc trõ s©u c¸c lo¹i. gµ. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tØnh (cöa hµng l¬ng thùc. Toµn huyÖn cã 135 m¸y ®iÖn tho¹i th× sè hé t nh©n cã 46 m¸y (34. nh×n toµn côc th× n«ng nghiÖp Yªn Phong cha chuyÓn m¹nh sang s¶n xuÊt hµng ho¸. nÆng vÒ c¬ chÕ thÞ trêng. §iÒu ®ã cã thÓ thÊy râ qua viÖc nghiªn cøu thÞ trêng "®Çu vµo" vµ thÞ trêng "®Çu ra" ë Yªn Phong. Bªn c¹nh ®ã. c¸ trª lai. cã phÇn bá mÆc ngêi d©n tù xoay së.8%. cÇy bõa.5%. lîn. ®å gç . c¸c ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm còng cã xu híng ph¸t triÓn réng nh nÊu rîu. Ch¨n nu«i ë Yªn Phong còng cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ. c¸c c¬ quan dÞch vô n«ng nghiÖp do chËm chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý vµ tæ chøc nªn cha thùc sù ®¸p øng tèt nhu cÇu cña n«ng d©n. hé trung b×nh 47. ngµnh ch¨n nu«i cßn ë møc khiªm tèn trong tæng gi¸ trÞ s¶n lîng n«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®· cã bíc ph¸t triÓn kh¸ song cha cã sù ph¸t triÓn ch¾c ch¾n trong t¬ng lai. tr¹m vËt t n«ng nghiÖp) do khã kh¨n vÒ vèn. hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp. S¶n phÈm cña c¸c ngµnh tiÓu thru c«ng nghiÖp do huyÖn s¶n xuÊt ra. 2000 tÊn ®¹m 4000 tÊn l©n. vËt nu«i.4%.2% vµ sè hé nghÌo 17. bu«ng láng thÞ trêng n«ng th«n.n¨m). ngoµi phôc vô néi huyÖn. xay x¸t.. 1000 tÊn kali vµ c¸c c©y gièng con gièng (lóa. c«ng ty giègn. Õch víi qui m« lín dÇn. ®· cã tõ l©u ®êi. tØ träng ngµnh trång trät lín.). hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt thÊp (míi ®¹t 12 triÖu ®ång/ha.. ba ba. cöa hµng th¬ng nghiÖp tæng hîp. ë Yªn Phong c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng: s¶n xuÊt giÊy. l¹i ®îc kho¸n vÒ c¬ b¶n nªn 62 . Th¬ng nghiÖp quèc doanh chËm ®æi míi.. c¸c hé gia ®×nh ®· ph¸t triÓn m¹nh ch¨n nu«i gµ.859 hé th× hé giµu chiÕm 7.

Yªn Phong cung cÊp cho c¸c huyÖn vµ tØnh b¹n kho¶ng 14. 70 tÊn l©n (1. ThÞ trêng ®Çu VËt t n«ng nghiÖp M¸y mãc C«ng cô chÕ biÕn B. 400 tÊn lîn. §©y còng chÝnh lµ mét nh©n tè lµm cho th¬ng nghiÖp quèc doanh vèn ®· yÕu l¹i cµng yÕu thªm. 300 tÊn gµ.000 tÊn thãc. vÒ thÞ trêng (®Çu vµo ®Çu ra) vÒ h¹ tÇng s¶n xuÊt (®êng giao th«ng toµn huyÖn cã 16. 400 tÊn c¸ ®ång vµ c¸ hång. bõa. §¸nh gi¸ chung 3/4 nhu cÇu vËt t n«ng nghiÖp cña n«ng d©n do t th¬ng ®¶m nhiÖm. 20 tÊn kali (2% nhu cÇu).5 km quèc lé vµ tØnh lé th× chØ cã 1. m¸y mãc. n«ng d©n thêgng mua ë Hµ Néi. VËt t n«ng nghiÖp 9 th¸ng ®Çu n¨m 1994 chØ cung øng cho huyÖn ®îc 140 tÊn ®¹m (b»ng 7% nhu cÇu). C¸c s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp kh¸ næi tiÕng cña Yªn Phong (cµy. thuèc trõ s©u ®¹t trÞ gi¸ 40 triÖu ®ång (4% nhu cÇu). B¾c Ninh. Tiªn S¬n. ch¨n nu«i vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ. Còng do Yªn Phong lµ huyÖn gi¸p ranh víi Hµ Néi. chñ yÕu ch¹y theo th¬ng vô. ViÖc tiªu thô n«ng s¶n cho n«ng d©n còng do t th¬ng ®¶m nhiÖm vÒ c¬ b¶n. b¹n hµng. giÊy b¶n. vÖ sinh.8% nhu cÇu). rîu s¾n) còng do c¸c nhµ s¶n xuÊt tù t×m kiÕm thÞ trêng. vµ n»m kÒ liÒn víi huyÖn Tiªn S¬n vµ thÞ x· B¾c Ninh nªn nhu cÇu vÌ hµng kim khÝ. lµm chËm l¹i qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë mét huyÖn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ®Þa lý vµ nhiÒu tiÒm n¨ng lín vÒ trång trät. Nh vËy nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn.5 km ®êng d¶i nhùa 15 km d¶i ®¸) ®· trë thµnh nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n h¹n chÕ tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. ThÞ trêng ®Çu Rîu s¾n Gµ vµo (Mét sè mÆt hµng c¬ b¶n) Hµ Néi Tiªn S¥n B¾c Ninh Yªn Phong ra (mét sè hµng ho¸ chñ yÕu) Yªn Phong 63 Hµ Néi . Ngoµi nhu cÇu sö dông hµng ngµy.ho¹t ®éng cÇm chõng. b×nh qu©n mçi n¨m. ®iÖn m¸y cao cÊp vµ mét sè vËt t. S¬ ®å thÓ hiÖn ®êng vËn ®éng cña hµng ho¸ ë huyÖn Yªn Phong A. c«ng cô chÕ biÕn.

511.336 Trong ®ã: n«ng 116.256 32.103.489.831 121.9%) (96.385.6 S¶n lîng l¬ng thùc qui thãc (tÊn) 1991: 28.8 (n¨m 1994 íc tÝnh ®¹t 46.4 1993: 37.180 22.4%) (Sè nh©n khÈu ®Õn th¸ng 6/1994 lµ 128.557.9 44.717 nghiÖp (95.5 S¶n lîng mµu l¬ng thùc qui thãc (tÊn) 1991: 4.352 4.6%) (95.706 39.997 .062 64 1994 (íc) 5.Ch¨n nu«i 13.295 4.Lîn 29.722.9 1992: 4.Trång trät 17.000 tÊn) 1992: 41.9 52.Lîn C¸ ®ång Thãc Chî Chê (yªn Phong) Cao B»ng Cµy Bõa Hµ Néi GiÊy c¸c lo¹i C¸c tØnh D©n sè trung b×nh hµng n¨m (ngêi) 1991 1992 1993 Toµn huyÖn 122.425 36.809 5.764.286.005 37.3 1993: 3.814.445 5.180 93.300 % 56.000 20.9 1992: 36.800.4 .729.5 S¶n lîng lóa c¶ n¨m (tÊn) 1991: 23.646 ngêi) Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng n«ng nghiÖp (1000®) 1991 1992 1993 Tæng sè 31.000 17.176 126.590.443 .309.0 Sè lîng gia sóc.322 123.826.492.Bß 4.706 22.1 55.308.408.Tr©u 4.7 1994: 40. gia cÇm (®¬n vÞ: con) 1991 1992 1993 .000 % 43.108.477 128.300 Trong ®ã: .342 5.1 47.015 .

790 5.1 299.5 phÈm .818.8 Ph©n theo ngµnh .SP b»ng kim lo¹i 1.5 .446.0 .0 S¶n phÈm chñ yÕu 1991 1992 1993 .600 16.7 57.5 416.GiÊy in " 530 760 1.0 932.000 16.0 1.6 4.863.3 190.364.Bõa " 15.V«i tÊn 400 500 468 .325.ChÕ biÕn l©m s¶n " 262 83 27 .Nhãm B 3.3 dùng .000 .5 3.6 5.1 .458 .718 1.464 3.037.492.429 viªn .3 1.5 62 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp do huyÖn qu¶n lý (Gi¸ cè ®Þnh 1989) §¬n vÞ: 1000® 1991 1992 1993 Tæng sè 4.Nhãm A 1.0 .DÖt thªu 74.VËt liÖu x©y 1.4 898.957 13.417.8 183.Cµy " 17.563 10.798.Ngãi " 6.8 .372 .3 148.S¶n xuÊt VLXD " 930 582 218 .209.1 38.300 17.957 13.§ç t¬ng 207.3 .7 184.879.6 90.Mòi cµy chiÕc 1.Thuèc lµo l¸ 104..663.919 14.L¹c 194.830 - - - S¶n lîng c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m (tÊn) 1991 1992 1993 .SX giÊy 1.G¹ch 1000 17.4 1.000 5.815 12.8 1.ChÕ biÕn thùc " 216 172 93 65 .0 .2 272.2 1.221.884.DiÖp cµy " 221 7.GiÊy b¶n " 500 546 696 Sè lao ®éng vµ c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp 1991 1992 1993 .500 .3 2.919 .ChÕ biÕn thùc 59.3 4.919 .592 925 .3 162.5 .MÝa 117.S¶n xuÊt SP KL ngêi 295 185 75 .7 457.Gia cÇm 204.165.555.L©m s¶n 295.SX giÊy " 1.

060.Xe ®¹p 34 37 31 36 .Nhãm B 1.Xay x¸t 53 51 43 54 .Nhãm A 694.Sè HTX chuyªn nghiÖp .Hµng uèng 99 35 83 91 Tæng sè 502 541 617 735 66 .9 Chia ra: .213 S¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp n¨m 1994 (sè liÖu íc tÝnh) + Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng (triÖu ®ång) 1.Rîu 19 19 18 12 .Ngµnh kh¸c 20 27 23 23 Ngµnh vËn t¶i 20 11 15 67 .GiÊy in (tÊn) 280 .V«i (tÊn) 160 .4 .Hµng kh¸c 112 175 218 236 Ngµnh ¨n uèng 121 99 95 106 .Méc 11 8 14 20 .phÈm .XÝ nghiÖp t doanh .100 .ThÞt 33 37 51 53 .Hé c¸ thÓ 2 " " 1 1.G¹ch thñ c«ng (1000 v) 7.T¹p hãa 26 34 48 50 .GiÊy c¸c lo¹i (tÊn) 170 Sè hé s¶n xuÊt .V¶i 10 10 12 13 .C«ng n«ng 20 11 15 50 Ngµnh dÞch vô 53 49 43 56 .Cµy bõa (bé) 7.5 + S¶n phÈm chñ yÕu: .662 2 7 1.May ®o 19 12 12 20 Ngµnh th¬ng 181 256 330 352 nghiÖp .¤t« 17 .754.kinh doanh thuéc diÖn thu thuÕ ë huyÖn Yªn Phong Ngµnh nghÒ 1991 1992 1993 1994 Ngµnh s¶n xuÊt 127 126 134 154 . nh«m 16 16 26 30 .006 3 9 1.GiÊy 8 5 10 15 .§ång.920 .Hµng ¨n 22 14 12 15 .

®ang vµ sÏ trë thµnh vÖ tinh cung cÊp n«ng s¶n vµ mét sè hµng tiÓu thñ c«ng nghiÖp cho Hµ Néi. Nh÷ng biÖn ph¸p cÇn lµm trong thêi gian tíi lµ: 1. gia cÇm (gµ c«ng nghiÖp) vµ c¸c. Yªn Phong ph¶i chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó tËn dông c¬ héi nµy.Hßn Gai vµ ®i tiÕp tíi Tiªn Yªn gÆp quèc lé 4 ra Mãng C¸i. gia cÇm) vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp (gÊy.c¸. Gi¶m bít diÖn tÝch hãa ë nh÷ng ch©u ®Êt cã ®iÒu kiÖn th©m canh c¸c c©y trång kh¸c cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao hoÆc lóa th¬m ®Æc s¶n tõng bíc h×nh thµnh c¸c vên qu¶ cã nhu cÇu lín khuyÕn khÝch m« h×nh lóa .KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Ph¸t triÓn kinh tÕ . KhuyÕn khÝch c¸c hé nhá më réng qui m« ch¨n nu«i theo m« h×nh trang tr¹i.Néi Bµi. nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®« thÞ hãa sÏ rÊt cao.x· héi cña Yªn Phong vµ nÕu biÕt tËn dông sÏ biÕn nã thµnh lîi thÕ ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng cña m×nh. 3. 67 . khu c«ng nghiÖp kü thuËt cao (Sµi §ång . Híng ch¨n nu«i tËp trung cµo con lîn. Trªn tuyÕn vµ trôc ®êng nµy sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu ®« thÞ. 2. Qui ho¹ch vµ c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ ë Yªn Phong ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Þa bµn träng ®iÓm B¾c bé vµ tuyÕn trôc ®êng 18 nèi tõ Hµ Néi ®i §«ng TriÒu . Thùc tiÔn hiÖn nay vµ nh÷ng ù b¸o t¬ng lai gÇn ®©y cho thÊy: Yªn Phong ®·. Ph¸t huy thÕ m¹nh cña c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng h×nh thµnh c¸c doanh nghiÖp cã qui m« nhá vµ võa trong c¸c lÜnh vùc ®îc coi lµ thÕ m¹nh cña Yªn Phong lµ ch¨n nu«i (c¸c. Ph¸t triÓn thªm viÖc nu«i c¸c lo¹i thñy s¶n kh¸c mµ Hµ Néi cã nhu cÇu cao (Õch. ba ba).x· héi vµ n«ng nghiÖp ë Yªn Phong ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t vÊn ®Ò ®Æt ra. ChuyÓn bít d©n c n«ng nghiÖp sang c¸c khu vùc tiÓu thñ c«ng nghiÖp . ®Æc biÖt trong bèi c¶nh c¬ së h¹ tÇng ë Yªn Phong cßn rÊt yÕu. c¸c khu chÕ xuÊt Sãc S¬n .dÞch vô.B·i Ch¸y .Gia L©m) ®ang h×nh thµnh n»m gÇn víi Yªn Phong sÏ lµ nh©n tè gãp phÇn gi¶i quyÕt nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh tÕ . n«ng cô cÇm tay). khu côm c«ng nghiÖp.

Theo ®iÒu tra vµo n¨m 1993 trong tæng sè 26. c¶ huyÖn cã 24 HTX n«ng nghiÖp . lôa. cã ®êng quèc lé 1A ch¹y qua. Ngoµi 16.550 ngêi. nghÌo (t¬ng ®¬ng 31. cha ph¸t huy ®îc lîi thÕ cña m×nh. d©u. Th¨ng B×nh vµ thÞ x· Héi An. s«ng Bµ RÐn (12km) vµ s«ng Trêng Giang (3 km). tr¹m gièng.5%. Duy Xuyªn cã 13. ®éc canh. nghÒ biÓn vµ nghÒ rõng.515 hé (88.341 hä thuéc diÖn ®ãi. HiÖn cã 7 HTX tiÓu thñ c«ng nghiÖp (3 trong sè ®ã ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶).0%). NghÒ dÖt v¶i tuy cã bíc ph¸t triÓn kh¸ trong nh÷ng n¨m qua song cha cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó 68 . ngoµi ra cßn cã c¸c S«ng Ch¶y qua lµ Thu Bån (45km).9%. §¹i Léc. QuÕ S¬n. tiÓu thñ c«ng nghiÖp lu«n cã bíc ph¸t triÓn kh¸.292 hé. cãi. Duy Xuyªn lµ mét trong 17 huyÖn. th¾ng c¶nh cã gi¸ trÞ vÒ du lÞch. nhÊt lµ tiÒm n¨ng rõng. D©n sè tÝnh ®Õn ngµy 1-7-1994 cã 119. chñ yÕu vÉn lµ nghÒ n«ng (trång lóa). Phèi hîp gi÷a c¸c phßng khuyÕn n«ng. bªn cn¹h ®ã vÉn khuyÕn khÝch c¸c hé t nh©n kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy.§µ N½ng. du lÞch vµ ngµnh nghÒ truyÒn thèng. C¬ cÊu kinh tÕ thuÇn n«ng.5 x· cã 1 chî (b×nh qu©n cø xÊp xØ 12.963. Ngoµi nghÒ n«ng (chiÕm 82. n¨mg gi¸p ranh víi huyÖn §iÖn Bµn. biÓn.364 hé). Gi¸p víi biÓn vµ cã nhiÒu s«ng r¹ch nhng c«ng suÊt ®¸nh b¾t míi ®¹t 2567 CV. khÐp kÝn). tØ suÊt hµng ho¸ thÊp. Sè kh¸ch ®Ðn tham quan du lÞch t¨ng dÇn qua c¸c n¨m nhng dÞch vô phôc vô cßn yÕu. 15 x· cña Duy Xuyªn ®Òu ®· cã ®iÖn. NÕu ph©n theo ngµnh nghÒ th× n«ng nghiÖp cã 6. cã 7. tiÓu thñ c«ng nghiÖp 199. C¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng nhÊt lµ dÖt lôa bÞ mai mét ®Õn nay míi kh«i phôc l¹i. ¬m t¬.4. ®an l¸t. Qua nh÷ng sè liÖu thèng kª cho thÊy kinh tÕ Duy Xuyªn tuy cã ph¸t triÓn nhng nh×n chung vÉn lµ mét huyÖn nghÌo. Duy Xuyªn cã c¸c di tÝch Cham pa vµ mét sè di tÝch. sè ho¹t ®éng kh¸ chiÕm 87. TiÒm n¨ng cha ®îc khai th¸c vµ khai th¸c cha cã hiÖu qu¶. Gi»ng. DiÖn tÝch lóa chiÕm 15%.7%).6% d©n sè t¬ng ®¬ng víi 22. ®Ëu vµ rau mµu).200 ha gieo trång hµng n¨m (lóa. ®åi träc vÉn cßn lín. Trung b×nh cø 1.029 khÈu) chiÕm 27. thÞ cña Qu¶ng Nam . Duy Xuyªn cßn ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ dÖt v¶i. tr¹m vËt t n«ng nghiÖp tØnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò "®Çu vµo" cho n«ng d©n.186 ha ®Êt rõng vµ 4 km gi¸p víi biÓn. §Êt trèng. ng nghiÖp 297 hé (4.000 ngêi cã 1 chî). thuéc vïng ®ång b»ng víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 28. chiÕu cãi.5 km2.

Bµn Th¹ch) víi qui m« nhá bÐ vµ c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn ®· kh«ng ®ñ søc trë thµnh "h¹t nh©n" vµ lùc ®Èy lµm biÕn ®æi th¬ng trêng Duy Xuyªn thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y troßng vµ lµm chËmm qu¸ tr×nh h×nh thµnh nh÷ng vïng chuyªn canh qui m« lín. 650 tÊn v«io. ®iÖn m¸y s¾t thÐp. TiÓu thñ c«ng nghiÖp ®a d¹ng song cßn ë qui m« nhá vµ võa. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau trong ®ã mét nguyªn nh©n kh«ng kÐm phÇn quan trnjg lµ thÞ trêng. phÇn c¬ b¶n vËt t "®Çu vµo" cho n«ng d©n vÉn do t th¬ng ®¶m nhiÖm víi hai h×nh thøc chñ yÕu lµ b¸n trùc tiÕp lÊy tiÒn hoÆc trao ®æi (øng tríc) b»ng s¶n phÈm n«ng s¶n.000 ®«i chiÕu cãi.nhËp khÈu.ph¸t triÓn trong t¬ng lai (nhÊt lµ thÞ trêng ®Çu ra vµ vèn). còng diÔn ra t¬ng tù. 320. 80 tÊn vÞt. xi m¨ng. thuèc bÖnh . Trµ KiÖn. 4400 tÊn l©n. 11 tÊn thuèc trõ s©u c¸c lo¹i vµ mét sè c©y gièng.963 km2 chØ cã 4 tô ®iÓm th¬ng m¹i (Nam Phíc. xuÊt .. Ba c«ng ty kinh doanh cña huyÖn (vËt t tæng hîp. Ngo¹i trõ mét lîng nhá vËt t do mét sè HTX vµ tr¹m gièng cña tØnh ®Æt trªn ®Þa bµn huyÖn cung cÊp. B×nh qu©n mçi n¨m lîng n«ng s¶n hµng ho¸ vµ s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp (500 tÊn lîn. Trung b×nh mçi n¨m nhu cÇu cña n«ng nghiÖp Duy Xuyªn cÇn 1800 tÊn urª. cha cã bíc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nghÒ d©u t»m lín nhng diÖn tÝch trång d©u míi ®¹t 350 ha. 700 tÊn Kali. 5. con gièng song kh«ng cã mét tæ chøc nµo cña quèc doanh ®¶m nhiÖm. th¬ng nghiÖp) ®îc s¸t nhËp lµm mét (tõ 1-11993) víi 25 lao ®éng vµ 800 triÖu vèn lu ®éng ho¹t ®éng cÇm chõng trong suèt c¶ n¨m 1994 tËp trung chñ yÕu vµo 2 mÆt hµng gç vµ l¹c bá trèng c¸c lo¹i hµng kh¸c cho t th¬ng. ThÞ trêng "®Çu vµo" do c¸c th¬ng gia khèng chÕ th× hiÖn tîng tÊt yÕu mµ ngêi n«ng d©n ph¶i chÞu lµ gi¸ cao c¸c mÆt hµng kh¸c nh kim khÝ.. KiÓm L©m. C¸c HTX mua b¸n ë c¸c x· còng bÞ tan vì vÒ c¬ b¶n nªn kh«ng hç trî ®îc g× cho ngêi s¶n xuÊt. 1.000 mÐt v¶i c¸c lo¹i) cµn t×m "lèi ra" còng chñ yÕu t th¬ng ®¶m nhiÖm víi 15 x· tr¶i réng trªn mét diÖn tÝch 28.500 tÊn bß. 69 .

Më réng m¹ng líi chî n«ng th«n theo côm d©n c vµ c¸c khu trung t©m. ch¨m th¶ lµ nh÷ng nh©n tè cÇn ®îc u tiªn hµng ®Çu). CHóng t«i cho r»ng th«ng qua c«ng t¸c khuyÕn n«ng vµ c¸c chÝnh s¸ch th«ng tin. Thµnh lËp héi ngµnh. vËt t ®Çu vµo. phÝa Nam. t×m kiÕm ®èi t¸c ®Çu t. tõ ®ã chñ ®éng ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. Cïng víi viÖc chuyÓn dÞch cÇn lao ®éng n«ng nghiÖp sang ng nghiÖp. ®éc canh c©y lóa song Duy Xuyªn l¹i lµ mét huyÖn ®a d¹ng vÒ sinh th¸i. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ së ph¸t huy quyÒn chñ ®éng. thÞ trêng nh»m kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng theo híng c«ng nghiÖp hãa n«ng th«n g¾n víi viÖc h×nh thµnh c¸c lµng nghÒ ¬m t¬.. lôa. c¬ cÊu c©y trång). phôc vô ¨n. gióp c¸c doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tån t¹i.. chiÕu cãi. më réng s¶n xuÊt c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm. gèm. t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi n«ng d©n héi nhËp víi kinh tÕ thÞ trêng. dÖt v¶i. hç trî. 70 . khuyÕn ng.) cÇn ®îc xem lµ viÖc lµm cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu. n©ng cao tØ suÊt n«ng s¶n hµng ho¸. n¾m b¾t th«ng tin cña thÞ trêng c¸c tØnh phÝa B¾c. nghÒ trªn ®¹i bµn huyÖn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn trao ®æi kinh nghiÖm. Phèi hîp víi së Du lÞch . khuyÕn c«ng (c«ng nghiÖp vµ TTCN) lµ nh÷ng viÖc lµm tríc m¾t ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu (c©y gièng. Trong lÜnh vùc tiÓu thñ c«ng nghiÖp. cã tiÒm n¨ng vÒ du lÞch nªn nÕu biÕt khai th¸c vµ ph¸t huy tèi ®a sÏ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. kü thuËt canh t¸c. thÞ trÊn. ph©n tÝch lîi thÕ so s¸nh kinh tÕ ®Ó ®iÒu chØnh "s¶n xuÊt" (qui m«. ®a d¹ng ngµnh nghÒ. ®Çu t. n¾m b¾t nhu cÇu. quan hÖ hîp t¸c. nghØ b¸n hµng lu niÖm cho thuª ph¬ng tiÖn ®i l¹i . më réng ng trêng. huyÖn chñ ®éng liªn kÕt víi huyÖn C«n §¶o (Bµ RÞa . con gièng.Th¬ng m¹i cña tØnh ®Ó tæ chøc c¸c dÞch vô (híng dÉn kh¸ch du lÞch.KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Víi c¬ cÊu kinh tÕ thuÇn n«ng. thÞ tø ®Ó võa phôc vô tèt c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu. võa t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n n¾m b¾t th«ng tin.Vòng Tµu) t¹o ®iÒu kiÖn cho ng d©n vïng biÓn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®¸nh b¾t xa bê. Më réng vµ t¨ng cêng c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m.

Thùc tr¹ng thÞ trêng vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng n«ng th«n níc ta............703 24............... tÝnh chÊt vïng râ rÖt ®ång thêi cã xu híng bÞ khu vùc hãa víi søc mua ë mét sè vïng qu¸ thÊp (khu IV cò...........VÒ nh÷ng mÆt tån t¹i...........4 I.4 Thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n vµ tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ ë n«ng th«n níc ta hiÖn nay....................2.12 B...........555 1992 116........12 A. hµng ho¸ lu th«ng kh«ng bÞ ng¨n c¸ch theo ®Þa giíi hµnh chÝnh... Thùc tr¹ng thÞ trêng c¸c vïng:............D©n sè huyÖn Duy Xuyªn (ngêi) Tæng sè .......378 1993 118....N«ng nghiÖp ..............1......20 II....... nhng do ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn.........2...364 + Sè x· : 15 + Sè chî: 10 Môc lôc PhÇn thø I : PhÇn thø nhÊt................081 91...................... tËp qu¸n canh t¸c.... Nh÷ng quan ®iÓm cÇn thèng nhÊt vÒ ph¸t huy vai trß thÞ trêng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.................4 I..........7 II.... VÞ trÝ cña thÞ trêng trong ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ ë n«ng th«n níc ta....696 + Sè hé : 26.......1............292 Sè hé n«ng nghiÖp : 22........................ Vai trß thÞ trêng trong ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ vµ thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ................ (biÓu 3 vµ 4)..1.. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng.....17 II................. c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c).. VÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trªn thÞ trêng n«ng th«n c¶ níc...Phi n«ng nghiÖp 1991 114... c¸c nh©n tè mang tÝnh truyÒn thèng vÒ giao lu kinh tÕ nªn sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng n«ng th«n kh«ng ®Òu...................12 II.................. khiÕm khuyÕt cña thùc tr¹ng thÞ trêng n«ng th«n hiÖn nay cã thÓ qui tô vµo nh÷ng ®iÓm næi bËt sau ®©y:................976 20....................... n«ng th«n níc ta. MÆc dï thÞ trêng c¶ níc lµ mét thÓ thèng nhÊt....4 I..................20 71 ...2..............672 97.

.. Môc tiªu ph¸t triÓn thÞ trêng trong thêi kú chiÕn lîc ............. C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ .. Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thùc phÈm:.46 III... VÒ tæ chøc thÞ trêng....31 IV............... Môc tiªu chung:....®êi sèng nh©n d©n vµ kh¶ n¨ng ®a d¹ng vÒ t¸c ®éng cña thÞ trêng ®Õn ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ..24 IV...... ..........x· héi n«ng th«n vµ nh÷ng vÊn ®Ò næi lªn trªn thÞ trêng n«ng th«n ®· ph©n tÝch trong phÇn thø nhÊt...................46 5. Ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong thêi gian tõ nay ®Õn n¨m 2000-2010:...........................43 1... cho thÊy:.........47 2..... 44 3......... Mét sè vÊn ®Ò rót ra tõ kinh nghiÖm níc ngoµi:....1............................ Dù b¸o mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn .2..................... hÖ thèng th¬ng m¹i dÞch vô vµ lu th«ng hµng ho¸:.......... VÒ x¸c ®Þnh c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn n«ng th«n ..41 II...2.................48 3..... Khai th¸c c¸c ngµnh nghÒ.... ........... C¸c gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc l¹i hÖ thèng lu th«ng hµng ho¸ .............2.. T¸c ®éng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n .............................4.....38 Nh÷ng ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ tæ chøc thÞ trêng n«ng th«n 38 I................................ ®¸p øng nhu cÇu cña nhiÒu lo¹i hé n«ng d©n... ...................................................43 2.........1.....................35 IV..37 PhÇn thø hai........31 IV... 45 4.....41 II............. ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng n«ng th«n trong 10-15 n¨m tíi lµ:....1............. dÞch vô nh»m më réng hµng ho¸ trao ®æi t¹o ra sù sèng ®éng trong n«ng th«n .........39 II............... G¾n s¶n xuÊt víi chÕ biÕn vµ dÞch vô th¬ng m¹i :..38 I............ T¸c ®éng thong qua hÖ thèng chÝnh s¸ch thÞ trêng vµ th¬ng m¹i dÞch vô phï hîp...............47 1...47 A...2.....38 I...... Tæ chøc thÞ trêng n«ng th«n:.... ..................II............. §a n«ng th«n tõng bíc ®i lªn s¶n xuÊt hµng ho¸ lín. Mét sè kinh nghiÖm níc ngoµi:. cung øng cho thÞ trêng n«ng th«n nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng ®a d¹ng......3.. Kh¶o s¸t thÞ trêng mét sè huyÖn ®Ó thÊy râ h¬n mèi quan hÖ gi÷a thÞ trêng .............48 72 ......... Nh÷ng gi¶i ph¸p lín cÇn thùc hiÖn trong tæ chøc lu th«ng hµng ho¸ vµ thÞ trêng n«ng th«n ..................... §i s©u ph©n tÝch nh÷ng ®Þnh híng t¸c ®éng cña thÞ trêng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n............................ KÝch thÝch søc mua thÞ trêng b»ng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ......................................................................s¶n xuÊt .........

........55 I.2.......................51 B....54 I.....56 Môc lôc 71 73 ............. Hoµn thiÖn hÖ thãng chÝnh s¸ch lu th«ng hµng ho¸: 54 I.........49 5.. C¸c gi¶i ph¸p vÒ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi thÞ trêng n«ng th«n:.......4................................. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng nghiÖp n«ng th«n vµ qui ho¹ch vïng thÞ trêng:.............. C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc hoµn thiÖn hÖ thèng lu th«ng hµng ho¸ trªn ®Þa bµn n«ng th«n ...........51 C............. VÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng:........4............................................ ChÝnh s¸ch gi¸ c¶:............................ §i nhanh vµo s¶n phÈm chÕ biÕn:............... VÒ qu¶n lý Nhµ níc ........55 I..................... VÒ chÝnh s¸ch thuÕ:............................................ ChÝnh s¸ch kÕ ho¹ch hãa vµ ®iÒu tiÕt cung cÇu:.1..............54 I..............56 II....................5.......