ก่อนเจาะ ท่างอข้อมือ

ก่อนเจาะ ท่ากระดกข้อมือ

หลังเจาะ ท่ากระดกข้อมือ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful