องคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย

อําเภอ แหลมสิงห จังหวัด จันทบุรี
ปงบประมาณ 2551

รายงาน รับ - จาย เงินสด
จนถึงปจจุบัน
รายการ
ประมาณการ บาท
เกิดขึ้นจริง บาท
9,442,552 65 ยอดยกมา
รายรับ (หมายเหตุ 1)
7,861,800 1,432,075 39 ภาษีอากร
181,500 49,270 - คาธรรมเนียม คาปรับใบอนุญาต
25,000 19,760 54 รายไดจากทรัพยสิน
- - - รายไดจากสาธารณูปโภคและ ฯ
30,000 32,494 65 รายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากทุน
ภาษีจัดสรร
5,724,000 3,800,973
เงินอุดหนุน
13,822,300 5,334,573 58
222,734 37 เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
59,532 75 เงินรับฝาก
เงินอุดหนุนทั่วไป โดยระบุ
วัตถุประสงค
13,000 - คาชดเชยคาเสียหายสวนสาธารณะ ม.8

295,267 12
5,629,840
7
15,072,393 35

ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2551
รหัส
เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง บาท
บัญชี
7,980,964 86
100
120
200
250
300
350
1000
2000

368,588
12,080
-

42
-

1,232

13

2,280,583
2,662,484
14,443
-

80
35
48
-

14,443

48

2,676,927

83

จนถึงปจจุบัน
ประมาณการ
เกิดขึ้นจริง
480,607
1,730,440
846,940
1,889,400
1,658,400
1,033,605
151,000
1,386,000
920,870
1,550,000
1,626,000
13,273,262

-

109,191
549,040
282,080
435,642
336,272
119,060
52,918
361,000
397,500
2,642,703
250,000
122,621
2,125,089

174,244
167,373
250
13,000
2,852,578
5,495,281

9,577,111
(ลงชื่อ)..............................................
(นายวรวุฒิ ดวงมาลา)
หัวหนาสวนการคลังอบต.บางกะไชย

รายการ

รหัส
บัญชี

รายจาย
งบกลาง
000
เงินเดือน
100
คาจางประจํา
120
คาจางชั่วคราว
130
คาตอบแทน
200
15 คาใชสอย
250
คาวัสดุ
5270
2
คาสาธารณูปโภค
300
เงินอุดหนุน
400
คาครุภัณฑ
6450
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
5500
รายจายอื่น
550
17
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
21 เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)
900
- เงินเบิกเหลื่อมป
เงินอุดหนุนทั่วไป โดยระบุ
วัตถุประสงค
- เงินจายขาดเงินสะสม
50 เงินสํารองเงินรายรับ
50 คืนเงินเบิกเกินกวาสิทธิฯ
- ชดเชยคาเสียหายสวนสาธารณ ม.8
21
38
รวมรายจาย
สูงกวา
รายรับ
รายจาย
ต่ํากวา
97
ยอดยกไป
(ลงชื่อ).........................................
(นายนพรัตน สุวรรณโชติ)
ปลัด อบต.บางกะไชย

เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง
88,035
137,260
70,520
106,070
233,125
26,770
7,243
236,000
905,023
20,362
92,500
-

-

62,895
175,757
1,080,780
1,596,147

-

9,577,111

97

12
12
10
-

50
60
72
11

(ลงชื่อ)..............................……
(นายวรณ เชี่ยวชาญ)
นายก อบต.บางกะไชย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful