REČNIK SIMBOLA Biblija sama objašnjava simbole koje upotrebljava.

Da bi smo bolje razumeli tekstove iz Biblije, potrebno nam je da shvatimo značenje simbola, a zatim da simbol zamenimo doslovnim značenjem u tekstu, i onda ponovo čitamo tekst sa tumačenjem. Da bi Bibliju shvatili na ispravan način, treba da se molimo njenom autoru – Bogu, da bi nas On poučio Svetim Duhom. Jedan simbol može imati i pozitivno i negativno tumačenje, pa su u objašnjenju obeleženi sa + (pozitivan simbol) i – (negativan simbol). Na primer: Isus je lav (+), a Sotona riče kao lav (–). Do sada nisam čuo logično objašnjenje zbog čega ljudi veruju u sledeće pravilo: "Ako je u tekstu

jedna reč simbol, onda je ceo tekst simboličan. Ako je jedna reč u tekstu doslovna, onda je ceo tekst doslovan." Nigde u Bibliji nisam našao tekst gde su sve sami simboli bez doslovnih reči. Čak i da postoji takav tekst, zašto bi smo ovo ljudsko pravilo tumačenja Biblije primenili na sve tekstove? Mnoge jeresi nastale su tako što su doslovni tekstovi tumačeni na simboličan način. Na primer 6 dana stvaranja, greh Adama i Eve, Potop i dugovečnost ljudi pre Potopa, neki ljudi smatraju nedoslovnim tekstom, pa veruju u evoluciju, a Biblija za njih postaje samo mitološka knjiga sa moralnim porukama. Takođe, kad u Bibliji piše u vezi drugog Hristovog dolaska: "Evo dolazi na oblacima i videće ga svako oko" (Otk 1.8), neki ljudi

tumače ovako: "Ako neko sedi na oblaku, onda oni koji su na Zemlji ne mogu da ga vide." Tako, iako Bog kaže da će ga videti svi, ovi ljudi kažu da je to samo simbolički rečeno, a da ga u stvari neće videti svi! Tako Božje tvrđenje ljudi okreću u direktnu suprotnost. Umesto da veruju Bogu, oni veruju sebi i svojoj sposobnosti da tumače Bibliju, samo da bi i dalje tvrdili da je Hristos već došao na Zemlju. A ako neko dobronamerno primeti da je to tumačenje suprotno onome što je Bog rekao, oni ga optuže da je nevernik. Kako god bilo, svuda u Bibliji piše da će Isus doći u pratnji anđela odevenih u belo. Veliko mnoštvo anđela oko

Isusa na prestolu, iz daleka će izgledati kao beli oblak. Naravno da anđeli mogu da se postave tako oko Hrista da ga ljudi na Zemlji vide, za razliku od doslovnog oblaka koji zaista sakriva osobu koja je iznad njega. Molite se Bogu da vam da mudrosti da znate šta može da se tumači simbolično i na koji način, a šta ne može. A AŽDAJA = Sotona: Otk 12.9 (vidi zmaj) ANĐEO = vesnik, poslanik, nosilac vesti (sama reč anđeo ima to značenje): Bog šalje anđele da završe neki posao – u Sodomu (1M 19.1), ili da objave poruke od Boga (Otk 14.6). Bog (Isus) kada nosi neku vest

predstavlja se kao anđeo – poslanik (1M 22.15 31.11,13 2M 3.2,4 23.20,21 Dan 3.25,28); Na zavesi koja pregrađuje svetinju izvezeni su anđeli = predstavnici (vesnici, poslanici) bezgrešnih svetova koji su prisutni na Božjem sudu, da se ceo svemir uveri u Božju pravdu (2M 26.31–37). B BAKAR = – varanje, navođenje na greh: 4M 16.39 Korej kadi bakarnim kadionicama 4M 21.9 bakarna zmija = sud nad Sotonom, varalicom (2Ca 18.4 klanjaju se bakarnoj zmiji umesto Bogu, Jezekija je razbio); 1Sa 17.5,6 Golijat (jevr. = Pustošnik) ima bakarni oklop; Eze 27.13 Tirski car (Sotona) trguje ljudskim dušama i bakarnim sudovima. + poštenje: Otk 1.15 Hristove noge su od bakra

(Dan 10.6); Eze 40.3 čovek sa meračkom trskom kao da je od bakra; 2M 27.2 žrtveni oltar je od bakra. BEZDAN = pustoš, razorenost, bezobličje, dubina: 1M 1.2 zemlja pre stvaranja; Eze 26.19 Gospod kaže Tiru (Sotoni): –Kad te opustošim... kad pustim na tebe bezdanu; Lk 8.31 demoni mole Isusa da ih ne pošalje u bezdan. Otk 9.1– 5,11 anđeo bezdana je Razoritelj, Sotona; Otk 11.7; 17.8 zver izlazi iz bezdana; Otk 20.1–3 Sotona će biti vezan u bezdanu. BELO = pravda: Is 1.18 pokajanjem gresi od crvenog postaju beli; Otk 19.8 žena jagnjetova se oblači u čistu, belu svilu (grč. = lan), jer je (lan) pravda svetih; Dan 7.9 Bog na sudu je u belom; Dan 11.35 razumni će se ubeliti; 2M 16.31 mana je bela. Belo je pravda, a mana

Hristovo telo. Jedenje mane simboliše da jedenjem Hristovog tela (prihvatanjem Njegove žrtve) postajemo pravedni. BERBA = sud nad nepokajanima: Otk 14.19 obran je vinograd i stavljen u kacu velikog gneva Božjeg; Is 24.13 biće opustošenje u narodima kao kad se paljetkuje posle berbe. BESKVASNI = bez greha (vidi kvasac). BET EL (Vetilj) = Božja kuća, svetinja na nebu: + 1M 28.19 Jakov je video lestve kojim su sa neba silazili anđeli, i mesto nazvao Božja Kuća; 1Sa 7.16 prorok Samuel sudi u Betelu. – Sotonina kopija Boćje Kuće: 1Ca 12.28– 32 dva zlatna teleta u Betelu nazvana su bogovima; Jer 48.13

Betel je postao gad (gnusoba) Izraela (klanjali su se lažnom bogu). BISER=Hristov dar spasenja Mt 13.45,46. BIČ = primena sile: + Advent, Hristov drugi dolazak: Is 10.26 Gospod diže bič na Asirce, Madidijane kao u Misiru; Is 28.15 Kad zađe bič KAO POTOP (povodanj), Vaviloci od laži prave utočište (vidi 2So 2.10–12!); Jn 2.15 Isus je bičem od uzica očistio hram. – lažni vernici progone iskrene vernike: Jov 9.23 Kad bi bič ubio najedamput, nego se smeje iskušavanju pravih (kaže Jov napadnut od Sotone); Jov 5.21 Kad jezik ŠIBA bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe; Mt 10.17

predaće vas sudovima i biće vas (bičevaće vas) = Dela 22.24,25. BLATO = smrtnici, grešnici: Is 45.9 Hoće li blato reći lončaru (čovek Bogu); Is 64.8 Gospode... mi smo blato, a Ti si naš lončar (Jer 18.4 Jov 10.9) BLED = smrt : Otk 6.8 na bledom konju jaše smrt, ubija; Jer 30.6 svi su bledih lica kao porodilje; Is 29.22 domu Jakovljevom neće više lice pobledeti (neće umreti) BLUD = otpad od Boga, veza crkve sa državom: 2M 34.15,16 prihvatanje vere Hananaca je preljuba, blud (Sud 2.17 1Dn 5.25); 3M 17.7 preljuba sa Đavolom; Naum 3.4 blud je i čaranje (spiritizam); Otk 17.1 blud je veza žene (simbol crkve) sa carevima zemaljskim; Isus 2.1 Jev 11.34 Sud 11.1 moguće je spasenje za bludnike (Rava, Jeftaj) BLUDNICA = otpala

crkva od Boga, povezana sa svetovnom vlašću: Is 1.21 Otpali Jerusalim je postao bludnica (Jer 2.20 Eze 16.15 Os 1.2–4,15); Is 23.15 Tir je bludnica; Mih 1.7 Samarija; Naum 3.4 Niniva; Otk 17.5 VAVILON je mati bludnicama. BOGOVI: demoni, pali anđeli (đavoli): 5M 32.16,17 Na revnost razdražiše ga (Boga) tuđim bogovima, gadovima (mrzostima, gnusobama) razgneviše ga; prinosiše žrtve Đavolima, ne Bogu, bogovima koje nisu znali... = demoni su pobunivši se protiv Boga proglasili sebe za bogove, pa mnogobožačke religije u stvari predstavljaju obožavanje demona, satanizam. Na primer bogovi u Egiptu: 2M 18.11 (4M 33.4) Jotor Mojsiju: – Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čime se ponošahu onijem ih samim

nadvisi = svako zlo koje je pogodilo Misir predstavljalo je oblast nad kojom je "vladao" neki demon. 1M 3.5 Sotona je obećao Evi: – Postaćete kao bogovi = kao pali anđeli, demoni. 2M 20.3 Prva zapovest: Nemoj imati drugih bogova uza me = ne slušaj demone ni Đavola. 1Sa 28.13 vračara Saulu na spiritističkoj seansi kaže da je videla bogove kako izlaze iz zemlje = demoni imitiraju umrle ljude (ovde imitira proroka Samuila). 2M 22.20 ko prinosi žrtvu drugim bogovima osim jednoga Gospoda da se istrebi = obožavaoci demona, satanisti. Još 22.22 Gospod Bog nad bogovima = Bog je moćniji od demona. Mk 1.34 Lk 4.41 8.35 Isus isteruje Đavole koji su

opseli ljude. Lk 10.17 Đavoli se pokoravaju vernicima u Isusovo ime. Vidi tekst: Ko su bogovi? BRAŠNO = priprema duhovne hrane (hleba života), zajednički napori čoveka (sadi, kopa) i Boga (daje sunce,kišu, život): 2M 29.2 brašno se prinosi pri posvećenju sveštenika; 3M 2.1 brašno je jestivna žrtva; 3M 23.17 za Pedesetnicu (primanje Duha); 1Ca 17.12,14 Ilijina hrana za vreme suše; 2Dn 4.41 brašno je neutralisalo otrov iz hrane; Otk 18.13 Vavilon trguje brašnom (Bog ga daje besplatno). BROD = + propovedanje spasenja (vađenje ribe iz mora): Mt 13.2 Isus govori iz lađe; a ribolov je simbol

propovedanja (Jn 21.3,8) – za trgovinu i pljačku: 4M 24.24 Kitimske lađe dosadiće... 5M 28.68 Misirske lađe vraćaju u ropstvo; 1Ca 22.49,50 propale su Josafatove trgovačke lađe; Is 23.1 Tirske lađe (Sotonine Eze 27.9,25) BUBREZI : unutrašnjost ličnosti (čisti krv): Jer 12.2 20.12 Bog vidi bubrege i srce; ljudima je Bog blizu srca, a daleko od usta; Jer 11.20; 17.10; Otk 2.23 Bog ispituje bubrege i srce = ispituje unutrašnjost čoveka na istražnom sudu. BUNTOVNIK : – odmetnik od Boga: Pri 17.11 Zao čovek traži samo odmet; Is 1.2 Gospod je odgojio sinove, a oni se odvrgli; Is 63.10 Odmetaše se, žaloste Svetog Duha; Eze 2.3 Izrael se odmetnuo; + Sotona optužuje Božji narod da je buntovnik: 2Ca

18.20 odmet od cara; Ezra 4.12,15. V VAVILON : versko / političko / ekonomska vlast na Zemlji Otk 17 Jer 50–52. VATRA (OGANJ) = uništenje greha pokajanih ljudi ili greha na nepokajanim ljudima: Amos 7.4 Gospod će suditi vatrom; Otk 20.9,10 vatrom će biti uništeni Đavo i nepokajani ljudi; 1M 19.24 Sodom i Gomor; 2M 3.2 13.21 Gospod opstaje u vatri (bezgrešan je); 3M 1.7 deo žrtve paljenice koji se spaljuje je greh koji je predat Bogu; Ps 50.3 Pred Bogom je vatra koja proždire (Pri 6.27 Jer 51.32); Eze 28.14,16 Lucifer je hodao usred vatrenog kamenja (stvoren je bez greha), ali će biti spaljen zbog greha; Zah 3.2 Božji narod je ugarak koji je istrgnut iz vatre; Lk 12.49

Isus je došao da baci vatru na Zemlju (da je očisti od greha), i voleo bi da se vatra već zapalila (čeka na nas). VETAR = sukobi, nemiri, ratovi: + 2Sa 22.11 Gospod dolazi na krilima vetra (rat protiv greha); Ps 148.8 Vihor je vršilac Božje reči; Jer 51.1 Gospod podiže na Vavilon vetar koji zatire; – Otk 7.1 Zemaljske vetrove (sukobe) je prouzrokovao Sotona (Božji vetrovi su nebeski); Mt 7.25,27 vetrovi napadaju kuću na kamenu i na pesku; Ps 103.16 dune vetar na čoveka i nestane ga; Ef 4.14 vetrovi su i lažne nauke koje izazivaju sukobe (Jak 1.6). VEČERA = + sjedinjenje sa Bogom: Otk 19.9 večera svadbe jagnjetove; Otk 3.20 Isus

kuca na naša vrata da bismo mu otvorili da večera sa nama; Lk 22.20 večera Gospodnja. – razjedinjenje od Boga: Otk 19.17 večera za ptice i zveri (izvršenje suda); Lk 14.16–24 oni koji se nisu odazvali na večeru. VINO = sredstvo otkupljenja: + Hristova krv: Mt 26.27–29 Isus je dao čašu grožđanog soka apostolima kao simbol njegove krvi koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha; – sve što nije Hristova krv, a nudi se kao otkup: Otk 17.2 vino bluda kojim "Vavilon" napaja ceo svet predstavlja sve što nije Hristova krv, a nudi se ljudima kao sredstvo spasenja. VINOGRAD = Božji narod: "Vinograd je Gospoda nad vojskama

6 Bog je naredio da hrane Iliju.40–45 7. a zatvorena vrata su onemogućenje: Otk 3.8 rugače će izjesti kao crv vunu.7).15 lažni proroci dolaze kao grabljivi vuci u ovčijem odelu.7 noge zveri od gvožđa.23 panj je okovan gvožđem = Nabuko (slika Sotone) biće nadvladan silom.18 sveštenici nemaju ništa vuneno na sebi. Is 65. Dan 7. Pri 30.15).1.47–59 guba na vunenoj haljini je greh / ljudska pravda. 6. Marija nije slučajno mislila da je vaskrsli Isus bio vrtlar (Jn 20.15.3 Gospod će učiniti da pustoš Siona bude kao vrt Gospodnji. Ava 1.15).3 (nepravedne) sudije su vuci večernji. Mt 10. ako se čovek uzda u darove Duha koje ima umesto u Božju pravdu.12 Vavilon trguje gvožđem. koji je predslika Hrista.11 Kosa dragog je crna kao gavran = izvršava sva Božja naređenja. samo lan (Božju pravdu).14. Potrste vinograd. u Božjem vrtu (Eze 28.7 gavrana je poslao Noje da ispita da li je presušila voda. Sof 3. VODE = narodi. + Dan 4. Dan 5..17 izvršiće sud nad nepokajanima (ješće meso. a Božja pravda ostaje doveka = rugači se uzdaju u sebe.16 apostole je Isus poslao kao ovce među vukove. VUNA = duhovni darovi.13 vrsna žena traži vunu i lan = Božja crkva ima pouzdanje u Božju pravdu.16.15 Po tome su reke pojedini narodi. G GAVRAN = izvršitelj Božjih naloga: 1Ca 17.32 Preko Nabukodonosora je prešlo 7 vremena – 7 godina. – kopija raja: Is 1. Solomun. napravio je vrtove i voćnjake (Pro 2.27).13).23.15. Otk 19.15 Isus će pasti . Ahav je od Navutejevog vinograda hteo da načini vrt za zelje = od Božjeg naroda koji rađa rod – vrt bez vrednosti u Božjim očima (1Car 21. vreme = jedna godina. Is 51. 4. ).4 gvozdeni bogovi = "bogovi" nasilja.4. Dan 4. 4..20 Misir je gvozdena peć. a ne 7x360 = 2520 godina.5).12). raj.20.29 posramićete se od vrtova koje izabraste. reč u jednini.13.23 Adam i Eva su izgubili vrt. mnoštvo Otk 17. Eze 44. Devojka (crkva) nastava u vrtovima (Pes 8.8. Voda. 1M 8. gazite moj narod Is 3. a ljudi su Judejci mili sad Njegov (Is 5.9 Bog ima kosu belu kao vuna = On daje darove Duha.dom Izraelov. Ohozija je hteo da se skloni u vrt od kazne (2Car 9. gvozdeni zubi (Rim). VRT = + obećana zemlja. Pri 31.. VUK = lažni vernici: Mt 7. Otk 18.4). Dragi u svom vrtu je Hristos (Pes 5.16.25. ljudski duhovni rodovi (jer raste na ovci koja je simbol vernika): 3M 13. može biti voda života koju nam Isus nudi. Pes 5.2).9 skakavci imaju gvozdene oklope.1. = Eze 39. Otk 9.8 Vavilonci su ljući od vukova.4. Dan 2.17. raj: Vrt je mesto stanovanja vernih ljudi u kojem je Hristos vrtlar (Jn 20. VRATA = otvorena vrata su pružena prilika: Otk 3.3 narod gnevi Gospoda prinošenjem žrtava u vrtovima. i Sotona je bio u Edenu. GVOŽĐE = vlast koja vlada silom: 5M.7.. 1M 3. i traži Duhovne darove. Is 51.

27).23).truba. Moloh GAD Amonski.3 39. GOG = vođa bezbožnika: Otk 20.11 9.7 golub kao žrtva znači da Sveti Duh osvedočava čoveka u plan spasenja. Jer 32.3 glava ranjena na smrt je deo zveri (sastavljene od carstva – država) koja rukovodi celom zveri. mrsko: 1M 43. 2Ca 23. Is 28. da uništi greh. kome govori. ono je mrzost pred Bogom = ljudi će uzdizati lažnog boga.22 Bog čuva riznice grada za vreme nevolje.12. Mt 10. sledi ga u propast. Otk 13.5 bludnica ima čašu punu mrzosti i poganštine svog bluda..8 napada Bozji narod.32 46. pastiri su im nečisti. GRIMIZ (SKERLET) = zemaljska carska vlast. poruka: Otk 1.24 15–22 Isus upozorava na gnusobu – lažnog boga o kojem piše prorok Danilo (11. ali i kamen koji pada na neznabošce kao kazna): 2M 9.14 5. Otk 22. Isus 10. Hemos GAD Moavski. GNUSOBA = – lažni bog (jevr.17.14 5.17 Grad će potrti lažno utočište (kad dođe Isus da izvrši sud = Otk 8.10. Pes 2.11 ko je pogan neka se još pogani = ko ide za lažnim bogom. Magog je zemlja bezbožnika.16 posle krštenja. jesu 7 careva.zlo). Otk 17. + Sotona je naveo svet da veruje da je pobožnost nešto nečisto.20 Rimski vojnici obukli su Isusu skerletnu kabanicu da mu se . gde se nalazi.15 što je u ljudi visoko. Ps 18. Mt. GOLUB (–ICA) = Sveti Duh: Mt 3.9.1o Isus je objavio Otkrivenje velikim glasom (Otk 3. Lk 16. golotinja = bez Božje pravde (jer je bela odeća = Hristova pravda). gnusoba): 1Ca 11.7 11.13 pri dolasku Boga na zemlju da izvrši sud pada grad i živo ugljevlje.1.31 12. Go. na Isusa je sišao Sveti Duh u vidu goluba. Jov 38.20 4.11 gradno kamenje je sud Amorejima.2. GLAVA = carstvo koje rukovodi svetom ili nekom organizacijom: Otk 17.26 Misircima bi bila nečista žrtva koju je Bog naredio! Jedini način da se spasu ljudi će odbaciti kao nešto što im je mrsko.9 dragi dragoj: golubice = crkva ispunjena Svetim Duhom.16 budite bezazleni kao golubovi = kao Sveti Duh. 1M 3.13 Astarota GAD Sidonski (lažni bogovi). šikuc = gad.12 6..narode gvozdenom palicom = doći će da ratuje protiv greha.4. Eze 38. 2M 8.5. GLAS = važna vest.29 Bog će ga uništiti.21 prva i 7. 7.34 Metnuše svoje gadove (lažne bogove) u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga (Eze 37.10 sedam glava. kakvim glasom govori i šta govori. 3M 1.5). Gora (planina) = carstvo (+Božje ili – Sotonino) ???citati??? GRAD = oruđe za izvršenje suda (voda u čvrstom stanju = Isus je voda života. visoki položaj: Mk 15.34 Misirci posebno jedu od Izraelaca.7 Melhom GAD Amonski. Treba obratiti pažnju na to ko govori.2.18–34 grad je jedna od presuda za Misir.19 16. koji će doći u vreme nevolje kakva nikad nije bila niti će biti.11 Adam i Eva posle pada u greh su goli.

16 26. i za carovanje.32 grožđe Sodoma i Gomora je otrovno. Bog pomaže iskrenim ljudima). Jer 31. a sinovima trnu zubi.5 (Isusova) kosa je kao CARSKA porfira.4 bludnica je obučena u pofiru.24. Agej 2. Os 3.5 tražiće Davida. raspon krila im je 10 lakata.8 Solomunov hram je simbolična predslika službe za vreme milenijuma. vreme bez greha. Jov 26.12.24.25 David će biti car i knez DOVEKA.4 .2 Pavle hoće da Korinćane izvede kao čistu devicu pred Hrista. Ps 81.3. a David je u to vreme odavno umro.38 2Dn 2. 2Sa 24.28 deset zapovesti. iskušah te na vodi Merivi (usred opšteg nerazumevanja Božje poruke.23.24 prorok kaže da će Bog podići Davida da bude pastir i knez. temelj je od kamena veličine 10x8 lakata. a ne vidi se): Otk 10. ljubljeni) = + Hristos: Eze 34. Isus je u deveti sat izgovorio poslednju molitvu i umro.4 5.7.29. 10 jabuka su na 1.3). 2Sa 22.7).1–4.16 Vavilon trguje skerletom. Eze 37. zrna su mu gorka. prečnik mora je 10 lakata. nego će svako poginuti za svoj greh.za ukop. oltar je visok 10 lakata. Jov 37. (Mt 3. 1Sa 16. neće biti tako.4 Božji vinograd rađa vinjagu umesto grožđa. DAŽD = vidi kiša. a Isus je pomazan isto tri puta: za službu. ali mu nije dao da zapiše ono što su gromovi govorili.6 Isus je iz Davidovog roda. i obiluje brojem 10.27.2–5 Božji gromovni glas. Otk 13. Otk 18. 10 umivaonica na 10 podnožja. – neduhovni rod: Is 5. more ima 10 podnožja.. Otk 17. Pes 7.30 oci jedoše kiselo grožđe. laktu. 4M 13. 1Ca 6.4 Isus je rekao Jovanu za 7 gromova.2. Trem hrama je 10 lakata.narugaju da je car.3. GROŽĐE (zrno) = + duhovni rod na Hristu / čokotu: Mt 7. svetinja ima 10 svećnjaka i 10 stolova za hlebove.7 usliših te usred groma. heruvimi u SNS su visoki 10 lakata.12 David je tri puta pomazan (2Sa 2. (ovlašćen). Reč Hristos znači pomazan.24 7.10. skerlet = ima vlast na Zemlji. voljeni. – lažni hristos (svaki Davidov greh): 2Sa 11 preljuba. – Sotonina kopija: Otk 12.21 uhode su u Hananu u vreme prvog grožđa.18 u devetom mesecu je osnovan hram Gospodnji. Otk 14. GROM = sakrivena istina kojom Bog ispituje ljude (grom se čuje.23. Grom se često poredi sa Božjim govorom. da bi utvrdio vojni kapacitet.2 4.. Mt 1. DESET = savršenstvo: 2M 34.23. u poslednja vremena.14 ko će razumeti grom njegove sile? D DAVID (jevr.7–12 Ps 45.14 (Advent) zagrme sa nebesa Gospod.3 aždaja (Sotona) ima 10 rogova. DEVET = pretposlednji: 99 ovaca.11– 14 brojanje naroda iz oholosti. DEVICA = verna Božja crkva: 2Kor 11. cara svojeg. 5M 32.14 Da li se bere grožđe sa trnja? Po rodovima ćete ih poznati.1 zver ima 10 rogova.

18 od dima je pocrnelo sunce i nebo (znanje nauke koristi se za zagađenje). lugovi su pravljeni pod svakim zelenim drvetom kao mesta za idolopoklonstvo. 1Ca 14.a žalac je smrti greh. Ps 52.2.45 105.1–11 deset devica. Rim 11. Pri 11.17 DRVO POZNANJA DOBRA I ZLA.4 drvo života je put pravednika. Ž ŽABE = nečisti duhovi: Otk 16. Jn 12. Otk 9. Mt 8..30 ŽALAC = greh: 1Kor 15. sakupljaju careve protiv Boga. Mt 25.8 92.6.19 Ako vam kažu: pitajte (duhove). To su Đavolski duhovi. i zdrav jezik.1 Ne verujte svakom duhu. Dan 4. DIM = znanje. Otk 9.55 gde ti je smrti žalac? .32 vino će naposletku.17–26 pitoma i divlja maslina su Izrael i obraćeni neznabošci (Eze 17. a reč Eufrat znači probiti. smokva i rodna loza neće. Maslina.14).4 bićeš utvrđena devica Izraelova. 5M 18.63 Haldeji (Vavilonjani) će potonuti kao kamen u Eufrat = osvajali su nasiljem.23 MASLINA = VOĐSTVO SVETIM DUHOM.3. ŽENA = crkva: + Božja crkva u kojoj je .17. Nem 8.. Trn je ovde simbol bratoubice. Otk 8. DOMAĆIN = Hristos DRVO = + duhovne osobine ljudi: Ps 1. Jer 46. kažite: ne treba li narod da pita svog Boga. E EUFRAT = narod koji napada (reka je simbol jednog naroda. iz usta im izlazi vatra. OBDARENOST.16 Isus je iz mnogo besnih isterao duhove rečju.12 Jer 11.12 Eufrat je presušio u 6. Pri 23. nego kušajte duhove jesu li od Boga..30 15.24). Pri 26.15 drva za senice = spašeni ljudi raznih duhovnih osobina.16 1Ca 6.3 dim bludnice se diže vavek veka = pošto materija ne gori večno. Jer 31. zlu = nasilnički narod je propao (Otk 9. DUHOVI = – demoni.11 zli duhovi. spoznanje nečega: Otk 19. 1Jo 4.10–17 drvo je ovde simbol ponosnog Nabukodonosora (Sotone).17 dobro drvo rađa dobre rodove. Mt 7. pali anđeli: 3M 19.20 opadač je drvo za vatru.2–13 žabe u Misiru u drugom zlu skaču na ljude (demoni će intenzivno napadati ljude) = Ps 78.31 skvrni se onaj ko se obraća vračarskim i gatarskim duhovima. jurišati): Jer 51. Otk 16. jasno je da ostaje večno sazanje kakva joj je presuda (Otk 14.4 dim od kađenja = spoznanje da Isus posreduje za nas. dim i sumpor (nauka za vojne ciljeve).13 PALMA = MIROLJUBIVOST.10 na reci Eufrat Bog će učiniti osvetu. 2M 8. Avimeleha. 1Kor 12. 1M 2.11). Is 8.10 drvo bez roda se seče i spaljuje.10 skakavci imaju žalce na repovima kao skorpije = lažno prorokovanje (simbol je rep) navodi na smrtne grehe. iz dima izlaze skakavci.23 visine. – neduhovne osobine: Sud 9. a trn hoće. Mt 3.13 tri nečista duha izlaze kao žabe. Eze 31 KEDAR = LEPOTA. kao aspida upeći (žalcem).3 vernik je plodno drvo..144000 su devstvenici. čine čuda.10 Božji duh daje dar razlikovanja duhova.8–16 drveće traži cara.

Žito = spašeni ljudi: (Hristos) će skupiti svoju pšenicu u žitnicu (Mt 3. a svadba predstavlja i sud za Božji narod jer se na svadbi ispituje odelo zvanica (Mt 22. žetva je posledak ovog veka. nauka. (Bog) će dati da uzrastu žita vaše pravde (2Kor 9. vino i ulje = Hristovo telo. Staro žito = obraćeni.5 pred prestolom su 7 ognjenih žižaka koji su 7 duhova Božjih. kad se vrati sa svadbe da mu otvore kad zakuca.5. počinje žetva jer se osuši žito zemaljsko = Advent (Otk 14. ŽRTVE = CEO plan spasenja: OVCA = Božja crkva (citati su dati pojedinačno).30). kraj vremena milosti i proveravanja (COL 71/72): Mt 13. krv i Sveti Duh): 3M 1.. muž i žena su slika Hrista i crkve Ef 5. a) ŽRTVA PALJENICA = pomirenje (uz nju se prinose brašno. bezbožnici.9 svadba jagnjetova.3–10 ŽPa. Mt 24.1–6 ŽENIDBA (SVADBA) = veza Hrista i crkve (sjedinjenje).30. nauka je videlo. VO (JUNAC) = vođa otpale crkve od Boga. Misir). – bezbožne ideje: Pri 13.15–20 anđeo baca srp i žanje žito.11 za vreme subotne i jubilarne godine se ne seje niti žanje = to je simbol milenijuma i dolaska u obećanu zemlju. Otk 14.9 žižak bezbožnički će se ugasiti.38 pred potop ženjahu se. Otk 4. ŽIŽAK = Božja Reč (Božja zapovest.3 žižci u svetinji gore stalno od večeri do jutra. neutvrđeni vernici.32 – Crkva koja je otpala od Boga: žena pijana od krvi svetih Otk 17. otvorenih protivnika Bogu (Sotona i zver iz Otk 19.33 za Vavilon: još malo pa će doći vreme da se požnje.105 Reč je Tvoja žižak nozi mojoj. Jer 51. 5M 22.36 budite kao ljudi koji čekaju gospodara. spiritizam). 3M 25.20). zreli vernici. 13. istina): Ps 119. – Mal 2. JAGNJAD = oni koji su izgradili visinu Hristovog rasta u karakteru.11–14): + Otk 19. Mt 25.23 zapovest je žižak.12!). Novo žito = tek obraćeni. Pri 6.1–6. JARAC = vođa bezbožnika.2 car pravi svadbu sinu = Bog Otac i Sin.12.10). JARE = podanici. ovca je vernik koji želi da se pomiri sa Bogom.7. Lk 12.10 velika zvezda je pala s neba koja gori KAO sveća (žižak) = Sotona pogrešno tumači Božju Reč.1 10 devica sa žižcima = Sveti Duh ih upućuje na Božju Reč i istinu (Sof 1. Jov 41. lažni prorok..31. KRAVA (JUNICA) = otpala crkva (Vavilon. OVAN = vođa Božje crkve.15). TELE = najamnici.2. Mt 22. Otk 8.rođen Mesija (dete) Otk 12. od goveda . KOZA = organizacija bezbožnih (država. kada su se svi opredelili za ili protiv Boga.22 ko legne s udatom ženom / smrtna kazna. ŽETVA = posledak sveta (sabiranje spašenih i nepokajanih u dve grupe). sluge otpale crkve. JAGNJE = Hristos.10 Gospodu iz usta izlaze lučevi (baklje). 3M 24.11 Juda se ženi kćerju tuđeg boga.39 kukolj i pšenica rastu do žetve. Mt 25 od deset devica 5 su ušle na svadbu na vreme. ŽPa.

ono što je nečisto. i posreduje za nas. c) ŽRTVA ZAHVALNA = zahvalnost Bogu. odvojenost: 2M 26.1) Posvećujemo se Božjom naklonošću. e) ŽRTVA PODIZANA = posvećenje.9 greh će biti uništen vatrom (ognjem) pri adventu.je vernik otpao od Boga koji želi da se pomiri sa Bogom (Rim 15.33 zavesa rastavlja svetinju od SNS = razdvaja različite službe u šatoru. vino i ulje! Nema pomirenja za njih): 3M 16. Isto se prinosi od ŽZ = zahvalnost.15 d) ŽRTVA ZA PRESTUP = priznanje greha: 3M 5. van Božjeg logora. a Isus ulazi u svetinju gde grešnik ne može da uđe.21. Otk 20. 2M 29. riznica (u jevrejskom jeziku sinonimi za zapad su more. slatki miris. Obrnuo se iz smrti u život.54 Isus: . Desno je simbol Božje naklonosti (Ps 110.25.6 zapadna međa je veliko more. zavet = obećanje poslušnosti Bogu (citati???).26 zavesa na vratima šatora razdvaja grešnike koji se kaju od Boga. Jedino u 3M 4. idi i pokaraj ga među sobom = pozovi ga na pokajanje. odobravanje.7 zavesa od kostreti = odvojenost pokajanjem zbog greha. ugodan Bogu. razdvaja svetost Boga od ljudi. prilog prijatan.3 kad bude kriv za koju od tih stvari. osvećen Duhom Svetim).33–35 jagnje ŽG je Hristos jer je nad njim izvršen sud koji smo mi trebali da primimo. b) ŽRTVA ZA GREH = izvršenje suda (uz nju se NE prinose brašno. Vernik dolazi pred Boga u dvorište. 2M 26.32 podiže se desno pleće. Mt. podizanje duhovnog nivoa: 3M 7. buka.10 kad rikne Gospod. 2M 26. neka prizna greh (prestup) svoj. kiša. višak na telu.1 zavesa od lana = odvojenost Hristovom pravdom.10–14 obrtni snop simboliše Hristovo vaskrsenje. 4M 3. a to je ugodno pred Bogom.2 Hristos je predao sebe za nas u žrtvu Bogu na slatki miris. Flb 4. Os 11. i pokazivanje (obrtanje) pred Ocem. ŽPa od koza = Bog nudi pomirenje i bezbožnicima. Spaljuje se salo.28 ŽPo pri posvećenju sveštenika za službu. 3M 7. sumrak.18 Pavle je primio ono što su mu Filibljani poslali. Ef 5. ŽPr se prinosi uz ŽPa = priznanje greha i pomirenje sa Bogom. senka) ???:4M 34. f) ŽRTVA OBRTANA = vaskrsenje: 3M 23. Životinja koja se prinosi na ŽZ ukazuje na osobu koja se zahvaljuje Bogu 3M 3. Spaljuje se van logora = sud u ognjenom jezeru.32 prinosila se od ŽZ = zahvalnost Bogu pa posvećenje.16 da budu neznabošci prinos povoljan. sa strahom će dotrčati sinovi s mora (sa zapada).7 Jev 13. ZAPAD = more.15 Ako ti sagreši (prestup) brat tvoj. vaskrsenje. posvećenje. h) ŽRTVE OGNJENE = uništenje greha i onih koji su izabrali greh. g) ŽRTVA NA UGOGNI MIRIS = Božje prihvatanje.22 ŽG jarac na Dan Očišćenja je Sotona koji će biti osuđen pri adventu. Z ZAVESA = razdvajanje.18. Lk 12.

odmah kažete: biće kiša.22 Duh Gospodnji će podići zastavu nasuprot našem neprijatelju = Božje osobine će se pokazati u sukobu sa Sotonom.17 Davidova riznica je na zapadu. Mt 2.43 neverni nose zvezdu boga svojeg = lažni bog je Sotona. – pali anđeli. 7 truba. Sotona je prevario trećinu anđela. iako su u nasilničkim državama. = Božji lav) gromom.7) zlato = vera koja kroz ljubav radi (???) . Dan 4.1 zver / kombinacija 20 država (10 rogova. 1Dn 26. Mih 5.. i biva tako = oblak se kondenzuje iznad mora na zapadu i donosi kišu. ZEMLJIŠTE (TLE): svet gde se seje seme. sjajna zvezda Danica.11 (17.19 49. 7 glava. Jer 51.2 mudraci su videli zvezdu cara Judejskog na istoku = grupa anđela ih je dovela..13 kako pade s neba zvezdo Danice. Mt 27.12. Dela 16. ZVEZDA = + Isus: 4M 24.12 podići Božju zastavu = propovedati Božje osobine. Otk 8.19 16..15) zver izlazi iz zemlje = država koja je stvorena u slabo naseljenom delu planete (USA).26 Otk 11. Otk 9.12 poljske zveri se odmaraju u hladu drveta = Sotona upravlja državama. a govorio si u srcu svom: . (1Dn 22.17 izaći će zvezda iz Jakova. 3 zveri).. njiva – Mt 13.6 Gospod će pohoditi Aril (jevr.38. ZVER = bezbožna država u sprezi sa crkvom: Dan 7.kad vidite oblak gde se diže sa zapada. Božjeg naroda: (1Pet 2. i vaskrsenjem 2 svedoka. kopno je slabo naseljeni deo): Otk 13. – Sotona: Is 14.26 Dela 7. 2Pet 1.13 zemljotres je povezan sa spadanjem okova zatvorenicima.6 zidari popravljaju hram kod Joasa i Josije.5 11.20 zvezde sa mesta svojih vojevaše na Sisaru.2 Ezra 3. 7 zala. 4M 1. ZASTAVA = glavne osobine...12 22. obeležje: Pes 2.19 dok se zvezda Danica ne rodi u srcima vašim = dok vas Hristos ne obnovi.8 ostatak Jakovljev biće kao lav među zverima šumskim = imaju Hristov karakter. Otk 13.4 zastava mu je ljubav k meni = osnovna osobina Hrista prema crkvi je ljubav.. ZEMLJA = manje naseljena mesta (pošto su vode simbol naroda.1 zvezda pala s neba = Sotona zbačen sa neba. demoni: Otk 12. Amos 5.52 svako pleme ima svoju zastavu sa glavnim obeležjem plemena po kojem je prepoznatljivo.4 aždaja je povukla repom trećinu zvezda nebeskih. + anđeli: Sud 5. Otk 22..13 bludnica sedi na crvenoj zveri = otpala crkva vodi državu (Sotonino carstvo). Otk 17.ZEMLJOTRES = nemiri na delu planete: Is 29. Is 59.16 Isus: ja sam.5 i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu) 2Ca 12.18 zemljotres prati važne događaje. i zbacila ih na Zemlju = lažnim propovedanjem (rep). ZIDARI = graditelji duhovnog hrama.17 četri zveri jesu 4 cara. trusom.više zvezda Božjih podignuću presto svoj = vladaću nad anđelima.51 pri Isusovoj smrti zemlja se potresla.

1.8.1 da bi odvukao od Boga. Is 27. i da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje. Is 14.9 antihrist sa silom Sotone čini čuda (Mt 24. Ps 36.5 dragi dragoj: metni me kao pečat na srce svoje.9 20. Pri 13.11.17 svirasmo vam i ne igraste = ne radujete se spasenju. 2So 2.14 nauka mudrog je izvor životni .17 Bog će pustiti zmije na otpali narod (kraj milosti) ZNAK = + ZNAK SPASENJA = Hristova krv: 2M 12. uticaj.1 Gospod će ubiti zmaja koji je u moru. Is 12. ZMIJA = Sotona: Otk 12. nadvladan.. jed aspidin je u njihovim ustima = opsednuti demonima. podanici Sotone: 4M 21. 2Sa 6.14 David igra u oplećku (sveštenička odeća) – radost u grehu: 2M 32. 1M 3.9 mišica Gospodnja je ranila zmaja. ZNAK RASPOZNAVANJA = zakon i svedočanstvo Is 8.2. 2Ti 2.33 vino neprijatelja je zmajev otrov i ljuti jed aspidin = Sotona truje lažnom naukom o spasenju na smrt.12 Haman pečati smrtni dekret. velika.15) vatrene zmije ujedaju narod koji se odrekao ispravne pobožnosti. Pes 8.13). ZNAK POSLUŠNOSTI = držanje 10 zapovesti.3.6–14). i plod će mu biti zmaj ognjeni. 1Ca 21.9 20. pošto je more sibol naroda): Jn 7. naročito subote: 2M 31.2 zbačena aždaja. krilati = Sotona (i zver iz Otk 13 koja vlada svetom?) ZMIJE (mn.13–17 subota je znak poslučnosti i posvećenja.13 13.24) ŽIG: Otk 13. kao pečat na mišicu svoju (Božji karakter u srcu i u delima – mišica).14 koristio je zmiju kao spiritistički medijum.) = demoni. Est 3.38 iz njegovog tela poteći će izvor žive vode = početni impuls da prihvatimo večni život (Jn 4.13 Ostaviše mene izvor žive vode. vezana aždaja (Otk 12. Ps 44. i naveo preko nje ljude da se odvoje od Stvoritelja.29 iz korena zmijinjega niknuće zmija vaseljenska.20 Marija i žene pevaju i igraju u slavu Bogu.16 zver obeležava svoje.3 sa radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovog spasenja. stara zmija.9 U Bogu je izvor životu. koja se zove Đavo i Sotona.2 velika stara zmija koja se zove Đavo i Sotona. Mk 14. i iskopaše sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vodu.6 Irodijadina ćerka igra.16–20 – lažni znaci: 5M 13.19 bio si nas u zemlji zmajevskoj = Sotoninoj zemlji. 4M 21. ZNACI VREMENA = Mt 24 pred drugi Hristov dolazak. moć (ili vođa naroda. IZVOR = početni impuls. Is 51.9 vatrena zmija podignuta na štapu = osuđen Sotona.19 igraju oko zlatnog teleta = radost pred lažnim bogom. Jer 2. traži glavu Jovana Krstitelja. 5M 32. Ps 140. 2M 15.4..6 (5M 8.19 pečat: pozna Gospod svoje. I IGRANJE = radost spasenja + Mt 11.3 zli ljudi oštre svoj jezik kao zmija.13 jagnjetova krv. Jer 8.ZMAJ (aždaja) = Sotona: Otk 12.8 Jezavelja pečati nezakonito oduzimanje nasleđa.

28 Jakov u Izrael. kome Bog daje silu da nadvlada greh. vradžbine.11 zver sa jagnjećim rogovima. Mt 24.2). Pri 25. i da bi nam prorekao buduće događaje: 1M 32. Sud 6.20 20. Eze 34. Lk 10.12 istočni narod su pljačkaši.. Pri 14. Jn 1. to je dragi moj među momcima. Mt 16. 4M 13. J JABUKA = lepe reči: Pri 25.6–13 19.6 smrt je rasipanje vedra na izvoru. potkopavač) je pokušao svojim naporima (prevarom) da se domogne Božjeg obećanja.17.2 Is 41. 1M 32.17 za Valama: ovo su bedni izvori.11 zlatne jabuke su zgodne reči.24–30 On je predslika uporne borbe Božjeg naroda da se oslobodi greha Jer 30 i 31 (muka Jakovljeva).3 Isus šalje 70– oricu kao jaganjce među vukove. Os 1 imena prorokove dece su proročanstvo za ceo narod.6 istočna zla su spiritizam. – kopija Bogu najvernijih ljudi: Otk 13. Drugi jarac je zver koja je sa lažnim prorokom okupila careve zemaljske protiv Boga. pred vezivanje Sotone (Otk 19.16 25 ljudi je okrenulo leđa Bogu u crkvi.12.29 Gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta (Otk 5. Pes 2.18 carska vrata su na istoku. slava: Bog je davao ljudima i mestima imena i menjao ih na osnovu njihovih karakternih osobina. osobina.25. Ženik je izvor vrtovima = Isus je pokretač.24 Eden je na istoku. Os 13.. IME = karakter. IZRAEL = pobednik sa Tvorcem. zamenik. 21. vođa bezbožnika koji će biti vezan na 1000 g. napajač životom. Eze 8.18 Simon u Petar. Jakov (istiskivač.27 Isus će doći sa istoka (Eze 43.21 Eze 27. Zah 13.9 Avsije u Isus.3 što je jabuka među šumskim drvećem. 2Pe 2. ISTOK = Božji stan odakle interveniše: + 1M 3.27 strah je Gospodnji izvor životu.27 jarac Azazel (jevrejki znači udaljavanje.9).5 pridržite me jabukama (lepim rečima) jer sam bolna od ljubavi. i klanjaju se suncu prema istoku.1–3).26 pravednik koji pada pred bezbožnikom je kao izvor nogama zamućen. Rim 11.47 Isus naziva Izraelcima one ljude koji su iskreno pobožni (Otk 3.15 nevesti: Ti si izvor zatvoren.17–27 Bog ne deli ljude po naciji nego po pobožnosti.da se sačuva prugala smrtnih = početni impuls za ispravan život. Pro 12. Pes 2.15 istočni vetar je Božja intervencija (2M 14. odstranjivanje) je Sotona. Pes 4.5.15. postao je Izrael – Bog je pobedio greh u njemu.26.7) 1Pet. – kopija: Is 2.1. JARAC = vođa bezbožnika: 3M 16.19 otkupljeni smo krvlju Hrista kao skupocenog i prečistog jagnjeta.17 Gospod sudi . 1M 27 Kada se UPORNO borio sa Bogom da ga promeni.26) 1Dn 9.9 2.8.11 Bog će u naručje svoje sabrati jaganjce.1. JAGNJE = Isus: Jn 1. studenac zapečaćen = crkva ne prenosi Božji uticaj. JAGNJAD (mn) = oni koji su došli do visine Hristovog rasta u karakteru (144000): + Is 40.33 7.

Hristovog dolaska da sudi. otrov) 3M 7.9 Josif i 11–orica.2 Jerusalim je opkoljen 11–e godine Sedekije = poslednji trenutak za spasenje.23 Od 12 Jakovljeve dece 11 je rođeno van Izraela. ko jede krv – da se istrebi (osim Hristove krvi) 3M 7. nasledićemo njivu (obećanu zemlju). Na praznik ječmene žetve prinose se beskvasni hlebovi (bez kvasca = bez greha) (4M 28. ono što je ostalo: Mt 20. 1M 32. ko bi jeo nešto s kvascem (živeti u grehu) istrebiće se 2M 12. Bog naredio Petru u simboličkom snu da pokolje i pojede nečiste životinje = da propoveda neznabošcima da se obrate Bogu Dela 10. vatra će da pojede grešnike Otk 20.1–4).20. Jesti = iskusiti.17. 2Ca 25.16 po Hristovom vaskrsenju ostalo je 11 učenika.54) = prihvatanje spasenja.2. Jelen = knez : Plč 1. 2M 26.9.27. ne jedi žrtve drugih bogova (prihvatanje njihovih načela) 2M 34.4.11). proživeti.14.15–20. ljudi koji su ostavili greh: Isus je obrtni snop prvine od ječmene žetve.7. Pes 2. ne bojte se naroda one zemlje jer ih možemo pojesti (uništiti) 4M 14. 8.17) = .1 vađenje ribe iz jezera = grupa ljudi kojoj se propoveda.19. prorok Ezekiel je posle jedenja knjige propovedao (Eze 3.između ovnova i jaraca = pobožnih i bezbožnih vođa (Mt 25.5. jedenje Hristovog tela (Jn 6.14 dragi je moj kao jelenče (simbol Hrista). i prinose se kvasni hlebovi (3M 23. 1Ca 6. – upropasiti. ječam = najduhovniji ljudi.9–11).9.7. Mt 28. JARE = podanici bezbožne organizacije: Pri 27.13. JEZERO = posebna grupa ljudi: Lk 5. a na Pedesetnicu je pšenična žetva. Jev 10.10. ko jede salo žrtve – da se istrebi (jesti višak koji je posledica greha.9. (Božji narod poješće narode koji su mu neprijatelji 4M 28. JEDANAEST 11 = poslednji trenutak za obraćenje (9 je pretposlednji). prihvatiti: 7 mršavih krava (godine gladi) pojele su 7 debelih krava (godine obilja) 1M 41.38 hram je dovršen 11–e godine vladavine Solomuna = kraj milosti pre "12–og sata". ne jesti nečisto = ne živeti u grehu Eze 4.12.7 krov svetinje je od 11 zavesa od kostreti.15. prihvatiti: jedenje ploda drveta poznanja dobra i zla = iskustvo greha.6 U 11 sati je zapošljena poslednja grupa za rad sa istom platom (spasenje).32).26 jarići su cena za njivu = kad se izvrši sud nad bezbožnima (jarići). 37.20.15.25. 11.17). skakavci su pojeli svo bilje 2M 10. to je simbol Hristovog vaskrsenja (3M 23.4.8 grupa koja je ostala bezbožna je u ognjenom jezeru.6 knezovi njeni su kao jeleni. Mač će vas pojesti Is 1. kao i Jovan (Otk 10.15.27 = jedenje čini nečistim ili čisti. post je uzdržavanje od zla (prihvatanja greha). ako navale zlikovci da pojedu moje telo Ps 27. jedenje zahvalne i zavetne žrtve (za iskustvo spasenja) 3M 7. Otk 21.

2 Mesija je u prvom dolasku proglasio oprosni godinu. Jer 50.8– 17 povratak na nasledstvo = dolazak u obećanu zemlju. JUBILEJ = proglašavanje slobode od ropstva u grehu: 3M 25. miroljubiv) = crkva iz progonstva donosi Hristu darove zahvalnosti. inače ne bi bile prihvaćene bez Hristovih zasluga.19 južni gradovi će se zatvoriti.1).20 Misir je lepa junica..7.4 kadili su bakarnoj zmiji.1.3. Isus je sa 5 ječmenih hlebova nahranio 5000 ljudi (Jn 6. JUG = pustinja. divljina: 4M 34.55 južni (pustinjski) vetar donosi vrućinu. Vatra pali käd = Hristos je umro umesto da nas spali vatra.42 južna carica dolazi Solomunu (jevr. Otk 8. – Sotona kopira prinošenje kada (kađenje tuđim ognjem je mešanje Hristovih zasluga (kad) sa izvršenjem presude (oganj) od strane lažnih bogova.23 Ilija na Karmilu je prineo junca.3 Isus prinosi kad SA molitvama svetih. gde nema više berbe ni žetve (razdvajanja pobožnih od bezbožnih).7.2. 1Ca 3.23. 3. 4M 16. i kasnije izvršio sud nad sveštenicima Vala i luga = verskim vođama otpalim od Boga.8 Solomun kadio na visinama.35. 2Ca 18.1 Isus: Bože. reči "belo") = Hristove zasluge: + 2M 30.15. 1Ca 18. prestao pomor. Ps 141.12 (22. 3M 10. verske vođe. Sotoni. 11.): Eze 8.1 Nadav i Avijud pijani prinose tuđ kad = nude spasenje bez Hrista.47 Aron okadivši očistio narod.17.11 70 starešina kadi iako samo sveštenici smeju da kade.8 Prvosveštenik je kadio svakog dana u Svetinji = Isus svakog dana prinosi svoje zasluge za nas pred Oca. da očisti molitve grešnika.17).2 Gospode. Os 4.6 uzvišenje ne dolazi od istoka. 4M 16. 4M 16. ni od pustinje (jevrejska reč jug je sininim za pustinju Is 21. proročki san: pečen (znači bez kvasca) ječmeni hleb razbio je Madijance = Hristos se borio za Božji narod (Sud 7.13). knjiga o Ruti često spominje ječam (Ruta 1.16 Izrael je uporan kao junica = uporan u grehu.9. a u drugom dolasku će da proglasi oprosnu godinu i DAN OSVETE BOŽJE.1 čujte ovu reč krave Vasanske (kaže otpalim vođama u Samariji). Amos 4. OPUSTEĆE.) jaki volovi Vasanski opkoliše me = Isusa su osudili sveštenici i fariseji. kamenovanje= izvršenje presude pri .9. Mt 12.22. Jer 13.40 Korej i 250 ljudi su spaljeni zbog kađenja. zašto si me ostavio. a i njegove žene paganke. zapada. Ps 75. Lk 12. K KÄD (TAMJAN) (koren je od jevr.11 Vavilon besni kao junica na travi. Is 61. JUNICA (KRAVA) = otpala crkva: Jer 46.3 na jugu Hanana je pustinja. nekim drugim prutem. JUNAC (VO) = vođa otpale crkve: Ps 22. neka moja molitva izađe kao kad pred Tvoje lice (očišćena).13).40 Niko ne sme da prinese käd pred Gospoda ko nije iz roda prvosveštenika = samo Hristos posreduje. 2.ljudi koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali..

29 advent).24 slepe vođe cede komarca a proždiru kamilu = male grehe kritikuju.6 narodi nose bogatstvo na kamilama u Misir.44 Sotona je . proricaće.1 tražite od Gospoda prolećnu kišu.. 1Kor 5.20. – Sud 6. Mt 23.. Hristos (bio je bez greha). KLEVETNIK (OPADAČ) = Sotona ili njegov sluga: Ps 50..21 Božje carstvo je kao kvasac koji uzme žena. Jov 1.7. jer i Pasha naša zakla se za nas. Os 6.1–7 Sotona kleveće Jova.Hristovom dolasku (kamen je simbol Hrista) (citat???) KAMILA = bogatstvo: 1Ca 10. – Ps 11. što znači da Otac izliva Sveti Duh na ljude): + Is 55. 3M 19.1 čuvajte se kvasca farisejskoga koji je licemerje. Jov je imao 3000.17 praznik beskvasnih hlebova je sećanje na izlazak iz Misira. Pri 26.35 Avram je blagosloven od Boga pa ima dosta kamila. tako i reč iz Božjih usta ne vraća mu se prazna. pri čemu nestaje sav kvasac (greh se uništava vatrom). a posle nevolje 6000 kamila.2 carica od Sabe nosi bogatstvo na kamilama.3 Gospod će nam doći kao prolećna kiša (Sveti Duh je Bog). Joel 2.20 kad nema opadača prestaje raspra.6 na zle će pustiti kišu od živog uglja. ima mnogo kamila.29 Bog će dati na vreme prolećnu i jesenju kišu kao i pre. 1M 24. kao u 1M 19. Isus 5. KVASAC = greh: Lk 12. i učinili da bilje pupi. ni u kvascu pakosti i lukavstva.12 Bogatstvo se merilo brojem kamila. Tada se hleb peče.8 očistite stari kvasac (greh). izliće svoj Duh. Mk 19. Da bi od brašna postao hleb (Hristovo telo). a da nije izvršila njegovu volju i nameru. nego u presnom (beskvasnom) hlebu čistote i istine.3 42. da budete novo testo kao što ste presni (bez kvasca = bez greha). i raste seme sejaču i hleb onome ko ga jede. (Dela 2. Lk 13. Jn 8. ognja i sumpora. a oblak je oko Božjeg prestola. BESKVASNI = bez greha.. 2M 12. Zah 3.16 ne idi kao opadač po svom narodu.24 lakše je kamili proći kroz iglene uši. 1M 30. KIŠA (DAŽD) = izlivanje Svetog Duha (Kiša pada iz oblaka.5 neprijatelji na kamilama pustoše zemlju = Sotona će ekonomski da napadne vernike.11 po ulasku u obećanu zemlju jeli su presne hlebove od žita obećane zemlje = tamo ćemo biti bez greha.10 kao što kiša i sneg padaju na zemlju i ne vraćaju se a da nisu zemlju natopili i oplodili. Jov 1. nego bogatom ući u carstvo nebesko (lakše će ući bogatstvo nego bogataš)..24 na Sodom i Gomor (Lk 17.43 Jakov se obogatio. i stavi u tri kopanje brašna dok sve uskisne = greh (kvasac) postoji u crkvi (žena) i na svetu tokom tri ere (tri kopanje = potopna. da greh (kvasac) dođe do vrhunca svog delovanja.23. napuštanje zemlje greha.28. potrebno je da uskisne..1– 4). Zato da praznujemo ne o starom kvascu.1. jevrejska i hrišćanska).6–9 2. a "bogati" su gresima. sina svoje majke.2 Sotona nas opada na sudu. Is 30. Zah 10.20 klevećeš svoga brata.

Pri 28.29 2Dn 9.8.22 Gospod će mu (Hristu) staviti ključ Davidovog doma na rame. Dan 8.89). moć: Is 22.12 Bog ukroćuje duh knezovima. Gospod će tek dati da proklija Davidu prava klica Jer 23. Dan 8.4. Mt 16. knjiga za spomen (2M 17. 3.7).18 Isus: imam ključeve groba i smrti = ima moć da vaskrsne ili da večno uništi.16). dokument: knjiga života (Ps 69.11 poglavar (knez) vojske. 33. podnožje Božjeg prestola: Mt 24. Eze 28. Ps 76. ništa od ovog neće izostati. – Otk 9. da zatvori Sotonu u pustoš koju je izazvao. KNJIGA = poruka.52 zakonici su uzeli ključ od znanja.2.16 tražite u knjizi Gospodnjoj (Bibliji).9. Is 34.10 jesti knjigu = razumeti poruku (Eze 2. (1Dn 29. Hristos – Is 4.29 12.19 18. Knjige dnevnika careva pisali su proroci Samuel. Klijanje = početak duhovnog života Jer 33. KOVAČ = graditelj: + duhovnog oružja Is 54.28 Otk 13.15.5 Mojsije je spašen stavljanjem u kovčežić. KOžA = pravda: + .25.10 Flb 4.2 knez Tirski je Sotona. – graditelj idola Is 41. Semaja.5) klica = začetnik duhovnog života.3. i videoci Samuel.18 Isus je Petru i ostalim učenicima dao ključeve nebeskog carstva = ovlašćenje da propovedanjem upute ljude na spasenje.37 Jov bi kao knez pristupio (ili prevod: kao knezu bih pristupio).1 10.krvnik ljudski.38 Noje se spasao u kovčegu. Isaija. Otk 1.20 Persijski knez je Sotona. knjiga zakona Gospodnjeg (4M 28.7 (EGW Temelji 117.10–22 kovčeg zaveta je mesto odakle je Bog govorio i vladao svojim narodom (4M 7. Otk 10.7 16.1–4).8 20. nema klica (kraj Hristovog posredovanja) Os 8. KLJUČ = vlast. 2M 25. Jov 31. – Dan 10. 2M 2.16 knez bez razuma (Sotona) čini mnogo nepravde.58 Isus 1. a zabranjuju onima koji hoće da uđu.13.8 24.12. kao što će biti pred advent (kovčeg plovi vodom = napadaju narodi). i kad on zatvori niko neće otvoriti.19.16.2 knez je vođa celog naroda (Jerovoam i Juj).7 idem kao što je u knjizi pisano za mene. Čovek – klica će sagraditi crkvu Gospodnju Zah 6.32).15 21. KNEZ (VOJVODA) = civilni. Otk 20.14 Mal 3.15. Ahija.27 Dan 7. knjiga zaveta (2M 24.5.2. on je strašan carevima zemaljskim (knezovi = carevi). Lk 11. Gad i Id. Dan 9.9 3. Zato se i ove knjige po piscima prorocima mogu smatrati proročanstvima.21 Mihajlo veliki knez = Isus.25 knez nad knezovima = Isus. niko neće zatvoriti. Natan.12. proročke knjige su i npr: Ps 40. nema istine u njemu.26).7 KOVČEG = zaklon u vreme nevolje.1–3 zato će Bog dati jednom anđelu ključ od bezdana i verige. verski ili vojni vođa: + Dan 12.34 32.1 Sotona ima ključ od studenca bezdana = moć da pod svojom upravom zemlju dovede u stanje pustoši.3).26 vojvoda (knez). 1Ca 14. sami ne ulaze. Kad on otvori.15 20.

Jer 7. 4M 15. KONJI = oruđe za rat: Otk 19.15 Ps 6.22 Dalila je obrijala nazireja Samsona pa je izgubio snagu jer je prekinuo zavet sa Bogom svojim grehom.14 Isus dolazi na belom konju = vodi pravedan rat.1) KOTARICA = sakupljanje ljudi za sud: + za spasenje: Jer 24.16 car ne treba da drži mnogo konja = da se ne sprema za rat. KOST = suština. – Koža žrtve za grehe se spaljuje van logora = smrtna presuda za grešnike 3M 4.7 zavese šatora su od kostreti = u svetinju se ulazi priznanjem greha. spiritizam): 3M 1. – sakupljeni za smrt: .4 Jovan Krstitelj je nosio kostret i pozivao na pokajanje. 5M 11. 2Ca 2.11 Ana je zavetovala Samuela Bogu. Eze 38. Svetinja je pokrivena ovnovskom kožom = Hristovom pravdom.29–35.11. Amos 8. jer je On vođe Božjeg naroda 2M 25.11 ognjena kola nose Iliju.16 200 miliona konjanika ubijaju.2 23 Adam za Evu: evo kost od mojih kostiju (bračna pripadnost).27 koza. žrtva paljenica = i bezbožnima je ponuđeno spasenje. Otk 9. ali je u Gospoda spasenje. Eze 37. KOSA = zavet: + 4M 6.2 KOSTRET (kozja koža) = priznanje greha: Mt 3. 2Ca 2..Bog je Adama i Evu obukao u jagnjeću kožu = prorekao je da će ih ogrnuti Hristovom pravdom 1M 3.7 neki se hvale konjima (spremnošću za rat). Kad mu je kosa narasla. Pri 21. 1Sa 1. osnova: 1M.16. žrtva za greh oni koji odbiju spasenje primiće sud.8.14. – prekršaj zaveta: Sud 16.1– 10 u dve kotarice su razdvojene dobre od trulih smokava. Otk 1. a mi Gospodom. Mojsiju je lice svetlelo u susretu sa Bogom 2M 34.19.9 faraonovi konjanici gone Izraelce.. Jov 7.1–7 kosti su osnova od koje Bog vaskrsava.26 Solomun ima 20000 konjanika.14 Lavan Jakovu: ti si kost moja (rodbinska pripadnost). – Ps 20. 2M 26.8). KONJANICI = ratnici: + 1Ca 4.7 skakavci behu kao konji spremljeni za boj.12 Iliju su odnela vatrena kola i konjanici = Bog se izborio za njega.31 konj se sprema za dan boja. KOZA = organizacija bezbožnih (država. – 2M 14. Mt 3.10 nosiće kostret. Ilija i Jovan Krstitelj imaju kožni pojas = vlast od Božje pravde 2Ca 1. Jakov je prevario oca jarećom kožom = Sotoninom lažnom pravdom (cilj opravdava sredstvo) 1M 27. jer odbaci Gospod rod na koji se razgnevi (Eze 5. pripadnost nekome. 2Sa 5.21.10 koza. Otk 9. 1M 29.5 nazirej ostavlja kosu za vreme zavetovanja Bogu.14 Hristova kosa je bela = doži se zaveta po pravdi. 26. plakaće i žaliće zbog greha. molio se Bogu i snaga mu se vratila.11. nije mu britva prešla po glavi od rođenja.5. Koža ŽPa pripada svešteniku = ljudska pravda koju smo odbacili da bi prihvatili Božju pravdu (3M 7.29 ostriži kosu svoju.4 Gogovi konjanici.4.1 Izraelci Davidu: mi smo kost i telo tvoje (nacionalna pripadnost).

8 ostatak Jakovljev će među brojnim narodima biti kao lav među šumskim zverima. Pri 23.25 neraspadljiv venac (kruna) za verne. lavovi): Mih 5.25 čistimo se verom u krvi njegovoj (Jn 6.15 zemlja se kupuje samo do jubileja = kad nas Isus oslobodi. Eze 7.16–18 tri kotarice na glavi pekara = za tri dana je osuđen na vešala. neće biti siromašenja i prodaje zemlje.10 Is 31. i ko prodaje neka ne žali jer će doći gnev na sve ljudstvo njihovo. zgazićeš lavića i zmiju. vreba da opljačka jadnika.2 Lp optužuju pravog proroka da je lažni.20 LP skuplja narod u rat protiv Boga pod maskom religije.17 zver čini da niko ne može kupiti ni prodati (ne može dobiti obećanu zemlju) osim ko ima žig.37 Isus je hteo da sakupi Izraelce kao piliće pod krila (Ps 91.1 zver na 10 rogova ima 10 kruna. Otk 13. Mt 24.4) + Božji narod (mn.25 Jeremija kupuje njivu kao simbol da se Jerusalim (obećana zemlja) predaje Haldejcima.8. 2Sa 22.16) LAN = Hristova pravda: Otk 19.7. Mt 13.2) Ps 91.38–43 KUPITI = izabiranje Božjeg nasledstva.. – lažni Božji narod (mn. Ruta 2. Mih 2. Ps 57.8 Tir (Sotona) razdaje krune. LAŽNI PROROK = osoba ili organizacija koja navodi na krivu religiju: Otk 16. KRILA = a) brzina delovanja: Is 48. obećane zemlje: + 3M 25. Jer 32.53–55). – Sotona: 1Pet 5.11 LP–ci su znak da se bliži advent.9 podajte krila Moavu neka BRZO odleti.4 ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove (Jer 2.6 LP Varisus.1M 40.26 za LP svi govore dobro.13 krv jagnjeta je pokrila grehe vernih Izraelaca. bez novaca kupujte. Mt 7.12 krunu života dobiće ko pretrpi napast. KUKOLJ = sinovi zla (bezbožni ljudi)..4). Jak 1. 2Kor 11. Lk 6. b) zaštita: Mt 23.12 ko kupuje neka se ne raduje.11 prorokuje iz koristoljublja. – Otk 13. 2M 20. Dela 13. Rim 3. KRV = sredstvo čišćenja greha: 2M 12.13 obećanje ostatku: nogom ćeš gaziti lava i ljuticu. Is 55.13 lažni apostoli su poslanici koji se pretvaraju u apostole Hristove. Jer 43.11 Bog će doći na krilima vetra = brzo.15 čuvajte se LP.1 o žedni koji ste god.11 trgovci zemaljski plaču za Vavilonom jer njihove tovare niko više ne kupuje. – Is 23.8 Đavo ide kao lav ričući. lavovi): Ps 10. L LAV = + Isus: Otk 5.26– 30.7. čineći čuda.12 Ruta se sklonila pod krila Boga Izraelovog.15).8 svila (u grčkom tekstu je lan) je pravda svetih (koju . Otk 18. KRUNA = nagrada: + 1Kor 9.13 19. iznenada.16 ne svedoči lažno na bližnjeg / smrtna kazna (5M 19. Ps 57.9.5 hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? Jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo.1 zaštita pod Božjim krilima.5 lav od korena Judina (1M 49.9 bezbožnik u zaklonu sedi kao lav u pećini. traži koga da proždere (Ps 7.

7 Tiru (Sotoni): razapinjao si laneno Misirsko platno.22 Bog je uzeo svojim lukom i mačem zemlju Amoreja.6 na Novoj Zemlji leopard će ležati s jaretom. jaše na magaretu.6 leopard će ih vrebati kod njihovih gradova. Mt 6. Ps 44..16 Gospod šalje mnoge ribare i lovce da love.20 Saul lovi Davida).m.m. Os 8. LJ LjILJAN = ispravni vernik među otpalima: Pes 2. pa moje mišice lome BAKARNI luk. kad navali ko će ga vratiti. osnivač Vavilona bio je lovac. mladom od magarca (tako je Isus ušao u Jerusalim Mt 21.7 Gospod će ih vrebati kao leopard na putu.2) LOVAC = Bog lovi ljude kao lovac za njihovo spasenje.20 lovite duše moga naroda. LESTVE = vidi stepenice. Pri 7. 1Ca 7.16 bludnica poziva na blud. 2M 28. LUK = (duhovno) oružje za (duhovni) rat: + 1M 48. Što je ljiljan među trnjem. Jer 5. ne trude se (Bog čini u njima).2 telo cele zveri je ris (leopard) =Dan 7. a ni Solomun u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih.2).24 Jerusalim je kao d. LOV = + propovedanje istine: Jer 16. Eze 27....9 Asirac je d. Sve što je u Bibliji napisano o ljiljanima vezano je za Solomuna (on je napisao prvi citat). M MAGARAC = donosi mirotvorca: Zah 9.2.9 car tvoj ide k tebi.13 zapeh sebi Judu kao luk. to je moja draga među devojkama.. 1M 10. Pes 2. Eze 13.2 žena (crkva) kaže: ja sam ljiljan u dolu..32 Isus za Iroda kaže da je lisica. LEOPARD = država koja ima vlast. Eze 13.1. LISICA = onaj ko lukavstvom odvodi od Boga: Lk 13.18. Zah 9.6– 42 svi delovi prvosveštenikove odeće imaju lan. Is 11..4 proroci su tvoji Izraele kao lisice po pustinjama.23 može li leopard promeniti svoje šare? + Os 13. 2Sa 22.6 Rava je sakrila uhode Jerihona pod netrven lan (netrven je zato što Isus još nije umro).. ili Sotona za propast.9 Misiru: stideće se oni koji rade od tankoga lana.7) –DIVLJI MAGARAC = upornost u grehu: Jer 2. nateže svoj luk. Isus 2. koja vreba: – Otk 13. na Misirskim prostirkama od lana.5.28 pogledajte ljiljane u polju kako rastu. a žena pusta lovi dragocenu dušu (1Sa 26. Eze 9.15 male lisice kvare vinograde koji cvatu = kvare Božji narod.primaju od Boga).35 Gospod uči moje ruke boju. LED = vidi GRAD.26 otmi se kao srna iz ruke lovca.26 ljiljani u Solomunovom hramu.21 .12 ako bezbožnik neće da se obrati.9 Nimrod. – oružje za nasilje: Ps 7.. Jer 13. ko god izađe iz gradova biće rastrgnut. Jer 9. – kopija: Is 19. on.19.6 ne uzdam se u svoj luk ili mač (nego u Božji). a svoje li ćete sačuvati? (Mih 7.. – propovedanje laži: Pri 6.3 zapinju svoj jezik kao luk da lažu (Ps 11. Dan 5.6.2 čovek u (lanenom) platnu sa pisarskom opremom.

– 5M 17.27) MED = istina o spasenju: + Eze 3. 2M 27.13.1 opravdavši se dakle VEROM. je lepa kao mesec = crkva verno svedoči o Bogu.MAČ = Božja Reč: Ef 6.16 Đavo skuplja careve celog sveta Đavolskim duhovima (spiritizmom) na boj protiv Boga pri Hristovom drugom dolasku.3 proroku je Božja knjiga u ustima slatka kao med.3 ko se klanja mesecu.15 bezumnik koji vlada narodom je kao lav koji riče i gladan medved. Eze 13.15 iz Hristovih usta izlazi mač oštar s obe strane.24 medvedice su rastrgle decu koja se rugaju Jelisiju.22 Isus 12.21 1Ca 4. Pri 28.20 maslinovo ulje se koristi za svećnjak = Sveti Duh prosvetljuje istinom. MASLINA = + ujedinjeni ljudi pod vođstvom Svetog Duha: Rim 11.2 Gospod je učinio da su moja usta kao oštri mač. a mira ne beše. Sud 5.23 heruvimi u SNS su od maslinovog drveta. da njime pobije neznabošce. svedoči o nekome ko ima svetlost. 2M 3. Ps 104. ali ga neće biti.17. 2Ca 2.9 ona. Pes 6. – kopija: 2Ca 18. 2Ca 18.3 jer kad kažu mir je i nema . i kao verni svedok u oblacima (Isus).17 uzmite mač duhovni koji je Reč Božja. nudi da ih odvede u zemlju obilnu maslinom. imamo mir s Bogom kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. 1So 5.19. Otk. 1M 1. – lažno spasenje: 4M 16. Otk 12. MIR = + posledica opravdanja verom u Spasitelja: Mk.16 mesec je manje videlo koje odražava svetlost..5 zver kao medved jede mnogo mesa. i nagovara Izraelce da se vrate u Misir. 1Ca 6.13. idi s mirom.37 (Davidov potomak) će stajati uvek kao mesec.5 34 VERA tvoja pomože ti. MESEC = svedok: + Ps 89.24 pitoma i divlja maslina su Izraelci i obraćeni neznabošci.10.17 Gospod vodi Izraelce u zemlju gde teče med i mleko = vodi iskreno verne ljude u zemlju spasenja i istine.9 i Jovanu isto. ne dajem vam kao što ga svet daje..1 mesec je čistoj ženi pod nogama = svedočanstvo o Bogu joj je osnova. MEGIDO (ARMAGEDON) = mesto sastanka (sukoba) Boga i neznabožaca: Otk 16.103 Božje reči su slađe od meda (Pri 24. Is 49.12 2Ca 9.25 oni će tražiti mira. MEDVED = izazivač krvoprolića: Dan 7.16 19.14 Korej kaže da je Misir zemlja gde teče med i mleko. Mt 3..4 Jovan Krstitelj se hranio divljim medom.2 zver ima noge kao medved (goni Božji narod). Otk 1.8. Rim 5. treba ga kamenovati. – lažno opravdanje: Eze 7.12 Ravsak nudi zemlju gde teče med i mleko opkoljenim Izraelcima ako mu se pokore..10 prelastiše moj narod govoreći: mir je. Ps 119.27 mir svoj dajem vam.13). Zah 12. Jn 14.20 s neba se ratovalo na vodi Megidskoj na koaliciju careva naopake religije (2Dn 35.11 tužnjava u polju Megidonskom (pogledaće na mene kojega probodoše! Opet advent). Otk 10.19 mesec pokazuje vremena.32 Asirski car je opseo Jerusalim.

Jer 16. MORE = narodi: Otk 17.3. Mt 24..18 4M 28.4 mlinarice.5 muž ti je Tvorac tvoj. – grešnici traže da ih proslavljaju: Dan 3.10) Otk 18. Otk 21.18. MIRIS = + prihvatanje: Ef 5. 3M 26. Is 17. – Is 47. MREŽA = + radosna vest o spasenju (Bog "lovi" ljude): Mt 13. koja kad se napuni. uzmi žrvnje i melji brašno = od Vavilona dolazi nevolja (Jer 25.8 zemlja gde teče mleko i med.32 Gospod je Izraelu bio muž kad su izlazili iz Misira.35 miris tamjana za svagdašnji kad = Bog nas prihvata kroz Hristove zasluge. da devojku čistu izvedem pred Hrista. Ko se hrani mlekom. Dan 8.2M 3.25 bezakonik će u miru pogubiti mnoge.5. jer ne možete podneti. a zle baciše napolje.2 obrekoh vas jednom mužu.6 posle smrti Golijata. – kopija Isusa: Baal na jevrejskom znači muž. Jn 12.2 zaželeste se kao novorođena deca duhovnog. i uzavrelim narodima kojih stoji vreva kao silnijeh voda.2 Novi Jerusalim je pripravljen kao nevesta svome mužu. Davida dočekuju Izraelke muzikom. nema iskustva reči pravde jer je dete. još ste telesni. MNOŠTVO =+veliko mnoštvo spašenih Otk 7. gospodar. Pro 12. Tako će biti na posletku veka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednih.3 Isus je mirisom pomazan. MLEKO = osnovne istine: 1Pet 2. MUZIKA = proslavljanje: + 1Sa 18..12 Flb 4.21 propast Vavilona je upoređena sa bacanjem vodeničnog kamena u more. izvukoše je na krak.14–16 Hristos je ili miris za život. jednaće se spasiti (iz nevolje) a druga neće.47– 50 Carstvo nebesko je kao mreža koja se baci u more.21–23. Is 54. Bacanje mreže = propovedanje evanđelja.16 Gospod šalje mnoge ribare da love ljude.7 . 2M 30.31 prokletstvo: neću više mirisati mirisa vaših (Amos 5. Jev 5. plemena i jezici.2) – neprihvatanje: Ps 115.2 mlekom vas nahranih a ne jačim jelom. ono su ljudi i narodi. MLIN = najteže nevolje i iskušenja: + 4M 11.13 pri posvećenju hrama svira muzika.se čega bojati. čistog mleka da u njemu uzrastete za spasenje.2 postadoste da vam treba mleko a ne jaka hrana. 2Dn 5. ili miris smrtni (Pes 1.2 kćeri Vavilonska. 2Kor 2.8 manu su mleli na žrvnjevima (Hristovo telo na Golgoti).12 teško mnoštvu velikih naroda što buče kao što buče mora. mrzost = vidi gnusoba MUŽ (ŽENIK) = + Isus: 2Kor 11. Jer 31.41 dve će mleti. – lažni put spasenja (Sotona lovi ljude).6 idoli imaju nozdrve a ne mirišu. i sedavši izabraše dobre u sudove.21 Nojeva žrtva je ugodni miris = prihvaćena od Boga.21).1 kupujte vina i mleka bez novaca. 1M 8. Is 55. vlasnik.9 – rulja koja je osudila Hrista Lk 21. onda će iznenada napasti.15 vode što si video. 1Kor 3. i zagrabi od svake ruke ribe.2 Isus je žrtva na ugodni miris pred Bogom = prihvaćena je njegova žrtva za nas.

7 kako hromi hramlje nogama svojim.1 žalosno vreme kakvo nije bilo do tada = Mt 24.17 kad smo deca (Božja). – nepoštenje: Joel 1.5 blago krotkima jer će naslediti zemlju. Isaku.38 vinogradari su ubili naslednika = Isusa.29.11 otpale starešine .na muziku. 1Sa 29..27 kad navali na vas nevolja i muka. SVI narodi se klanjaju Nabukovom zlatnom liku (slika Sotone).22 u Vavilonu neće više biti muzike. Jev 1. Pri 1.7 28. samodovoljnost: Is 59. Ef 1. NOGE = stabilnost: + 2Sa 22.2 Bog se javlja u oblaku iznad zaklopca.7 muka Jakovljeva.4.5–14 Isus pere noge učenicima = uči ih poverenju u Boga. – nevolja bezbožnih: Pri 1.19 nema nara = nema poštenja. Jakovu i Božjem narodu (5M 4. Mt 17. Jer 30.5 munje izlaze od prestola Božjeg = Bog objavljuje istinu (Jov 37. 1Ca 5. osim vernih Bogu.27 pravednik se izbavlja iz nevolje.23. 2M 28. Ps 38. O OBLAK = Božje prisustvo: 2M 13. tada ćete me zvati ali se neću odazvati. i naslednici smo Božji. Otk 18.3) N NAR = + poštenje. Dan 7. NASLEDNIK = Isus.20 71.3.4 knezovi Filisteja se boje da se David ne okrene protiv njih (da im ne bude Sotona). nevesta = deo Božje crkve koji će živi proći kroz veliku nevolju pred advent (144.21.2 kao kriška nara su tvoje jagodice. neposramljenost (crvenilo obraza): Pes 4.20).000) NEVOLJA = + progon pobožnih pred advent: Dan 12. takva je beseda u ustima bezumnih.13 sin čovečiji ide sa oblacima (Ps 97.20.14.7 noge im trče na zlo (Dan 2.16 munja se videla kod objavljivanja zapovesti na Sinaju.1–3). jasna. – kopija: Eze 8. Rim 8..105 noga moja stoji na pravom putu.37 širiš korake moje podamnom.15 munja pri adventu = jasno otkrivena presuda (Mt 24. 2Sa 22.4 obećana zemlja Avramu. Ps 26.5 pri preobraženju. NASLEĐE = nagrada u Božjem carstvu: Mt 5.13 109.4 Solomun: –Nemam nijednog neprijatelja (Sotonu) 11. jednostavna (munja se jasno vidi): 2M 19. Pri 26. a bezbožnik dolazi na njegovo mesto. NJ NJIVA = svet Mt 13. Zah 3.12 Agej 2.1 Sotona nas optužuje na sudu = neprijatelj nam je. Jn 13.2 (Isusa Bog) postavi za naslednika svemu.22 stub od oblaka = Bog među Izraelcima.11 kroz Hrista postasmo naslednici. MUNJA = otkrivena istina.12 119.38. Otk 4. satan) = Sotona: 2Sa 19.27). Božji narod: Mt 21. Bog govori iz oblaka.22 sinovi Serujini se ponašaju prema Davidu kao da su mu neprijetelji (Sotone). te se ne omiču moji gležnji. NEPRIJATELJ (jevr. 1M 15.13 8.21.33 na haljinama prvosveštenika je nar = poštenje.33). 3M 16. reč je Tvoja žižak nozi mojoj = stabilnost u Bogu. – vera u sebe. a ne samouverenosti.

na neobrezane obraćenike iz neznaboštva se izlio Sveti Duh Dela 10. ako li si prestupnik zakona.8 talanat olova zatvara ženu (bezbožnost) koja sedi usred efe). potrebe. nevolje. Jer 50. OVCA = Božja crkva: Ps 79. u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.7.15. 3M 1.kađenjem podigle gust oblak. obrezanje = obećanje poslušnosti Bogu: "obrežite srce svoje i nemojte više biti tvrdovrati" 5M 10.12.26 Isusove ovce njega poznaju. Eze 38. mi smo narod tvoj i ovce paše tvoje.6.9. OVAN = vođa Božje crkve: 1M 22.8 bežite iz Vavilona. Kol 2.2.3.1– 16. Kad su Petra napali da je bio u kući neobrezanih i jeo s njima.. 2M 20.13 Gospode. obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. 3. Petar je rekao da je dobio viziju od Boga da treba tako Dela 11.11.4. neki su govorili da nema spasenja ako se čovek ne obreže. 4M 7. obrezati okrajak tela kao znak zaveta između Boga i čoveka 1M 17. molimo se u Hristovo ime. Bog je prihvatio Avramovu veru još dok je bio neobrezan Rim 4. Zakopavši se s Njim krštenjem. Obrezanje pomaže ako zakon držiš.14 Namernog ubicu odvuci od mog oltara da se pogubi = neiskrena komunikacija sa Bogom radi izbegavanja kazne a ne zbog pokajanja. to je kao da je obrezan (suština obrezanja je poslušnost Bogu. budite kao ovnovi pred stadom. ako neobrezani drži zakon. a ne uzdamo se u telo.24 Bog Mojsiju: – Oltar od zemlje načini mi (prah zemaljski su ljudi koji komuniciraju sa Bogom). Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom. Bog će obrezati tvoje srce i srca tvojih potomaka 5M 30.176 zađoh kao ovca izgubljena. Služi da se spominje Božje ime i primi blagoslov.37 Oltar je svetinja nad svetinjama. OLTAR = mesto komunikacije sa Bogom. isl. prinosi ovna = on se žrtvovao verom. on polaže dušu za ovce.16 Gog se podiže na Izrael da kao oblak pokrije zemlju. 25) kameni oltar = Hristos preko kojeg komuniciramo sa Bogom.5 oganj na oltaru stalno . OLOVO = Božja sila za savlađivanje bezbožnosti: Zah 5. Rim 2.30. Obrežite se Gospodu i skinite okrajak sa svog srca (Bog im to kaže jer su im dela zla) Jer 4. Ps 119.10 Misirci utonuše kao olovo u dubokoj vodi (Jov 19.1. ali se sabor u Jerusalimu nije složio sa tim Dela 15. to je obrezanje srca Rim 2..9–12..16.26–29. 2M 29. odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim.5–24. nema šta da se popravlja na njemu.24). pobožan život).. ne od tesanog kamena = Hristos je bio savršen u ljudskom telu. kada čovek priziva Boga radi zahvalnosti.25. Flb 3.11.13 Avram umesto sina (jagnje). 2M 21.45.1–3. 2M 15.3. Jn 10.81 knezovi prinose ovna. Bog će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom Rim 3. U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim.

15 Gospod će doći s ognjem.30 ostatak u gradu.13–15 otkup prvenaca..31. Otk 8.9 10. 2Ca 2.10 čujte narodi reč Gospodnju i javljajte po dalekim ostrvima.25. Lk 8. ali zavikaše k Gospodu u tuzi svojoj. Is 1.8 čovek neće dati otkup za brata (Ps 60.25) – Dan 8.32 nevolja na narode. Jer 31. i izvede ih iz nevolje njihove. OPUSTOŠENJE = posledica greha: + 3M 26. Mt 20.11 Ilija se vazneo u vihoru = Bog će nas vazneti iz velike nevolje. Jer 4.3 mnogobošcima će se oltar raspasti = neće im pomoći lažni bog s kojim komuniciraju.14 Mih 4. vihor iz krajeva zemlje.4 Valov ostatak. žeće oluju.22 Oltar je sto koji stoji pred Gospodom. Pri 21. Plač 2. Is 66.1. OPADAČ = vidi klevetnik.4.18 otkup za pravednika biće .32 Bog pustoši bezbožne (Jer 51. OTKUP = cena spasenja koju samo Bog može da plati: 5M 24..48 otkup pre jubileja može da plati najbliži rođak = Isus.22 ostatak Vavilona. – kopija: Sof 1.7 pomazuju se 4 roga oltara = Bog je ovlašćen da caruje (rog) na sve 4 strane sveta. Otk 12. OSTRVO = manja grupa ljudi okružena mnoštvom (more): 1M 10. 1Ca 13.12 ostatak Filisteja i Edoma. Os 8.18 Bog je iskupio robove iz Misira.8 9.20–22 neuništeni deo Božjeg naroda koji je preživeo progonstvo (Otk 12. jeziku i porodicama.24.1 neznabošci prave više oltara za komunikaciju sa više bogova (demona).14 žena (crkva) ima 2 krila velikog orla.5 od Nojevih sinova se razdeliše ostrva narodna po zemljama.16 63. 2M 13.gori = na mestu sastanka sa Bogom uništava se greh (vatra).7. i kola će mu biti kao vihor da izlije gnev svoj (Dan 11.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = između sudnice i mesta komunikacije sa Bogom.10). Amos 1.40).7 Gospod odbaci oltar svoj = prekid komunikacije zbog upornog greha. 1Ca 8.7 seju vetar.5 ostatak je od Božjeg naroda a ne od sveta.24 Jev 9.15 oranje = duboko kajanje –citati ??? ORAO = brzo delovanje: 5M 28.12). 4 roga oltara kod posredovanja = Hristos posreduje ili prinosi žrtvu za sve ljude na svetu.49 prokletstvo je da će osvajač doleteti kao orao (Os 8.4 Os 13.54 Solomun se moli ispred oltara. Eze 41. OLUJA = velika nevolja: Jer 25.3). Joel 2.17 1M 7. 3M 4.1). Is 14.29 Pri 3.13 imitator Boga pustoši = Mt 24. On obraća vetar u tišinu i vali njihovi umuknu. 3M 25. OSTATAK = mala grupa ljudi verna Bogu: + 2Ca 19.28 Sin Čovečiji je došao da dušu svoju da u otkup za mnoge (Rim 3. Is 28.23 dok Isus spava podiže se oluja na jezeru i topljahu se = Ps 107.13 osvajačima su konji brži od orlova. – 4M 23.3–5 Isus komunicira sa Ocem ispred kadionog oltara.28–30 Bog kaže i diže se silan vetar. Ps 49. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele.

40 palmine grene se koriste za građenje senica.6 jagnje ima 7 očiju koje su 7 Duhova Božjih poslanih po svetu = Bog sve vidi i osvedočava nas o našem stanju.20 Jude i Izraela beše mnogo kao peska pokraj mora. 2Ca 6. – 1M 3.8 zapovest Gospodnja prosvetljuje oči. četa zlikovaca ide oko mene.13 narod s palmama dočekuje Isusa. Jer 9.31 Gospod otvorio oči Valamu.15 Gospod će narod i lažne proroke napojiti pelenom i žuči.2 čuvajte se od pasa.29 u hramu se urezane palme i heruvimi. Otk 7.4 očišćenje žrtvom paljenicom. kneza mira.14 odmetnici laju kao psi. ljudi su pomrli. Otk 3.12 1Ca 13. 5M 31.19–22 pesma je svedok za sinove Izraela. Dan 7. Ps 19. 4M 22.6 ne dajte svetinje psima. Rim 5.1 Mojsijeva pesma zbog prelaska Crvenog mora po suvom.11 kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu. Otk 22.7 Adamu i Evi su se otvorile oči. jarca koji se odvodi.15 van Novog Jerusalima su psi.26 kuće na pesku = poverenje u mišljenje većine. i sakrili se od Boga.33 sveštenik se čisti da bi stupio u službu.17 Jelisije: Gospode. Mk 8. P PALMA = mir: Jn 12.4 Sud 7.16 opkoliše me psi mnogi.7 Sotona laže ljude da ako ne slušaju Boga da će im se otvoriti oči.5. 2M 29.22 ako bude Izraela kao peska morskog.29 Bog je dao Solomunu srce prostrano kao pesak na bregu morskom (slika Hristove ljubavi za ljude).5 PESMA = + zahvalnost Bogu za posebno duhovno iskustvo: 2M 15. PAUČINA = slab oslonac: Is. gorčina: Pri 5. PAS = čovek koji ne želi da se oslobodi greha: Mt 7. 1Ca 6.8 mnoštvo Goga i Magoga. svest o stanju: 1M 3.11 zvezda Pelen pala je na 1/3 reka i izvora. Pri 26. 3M 1. shvatili su svoje stanje. vidi anđela s mačem. otvori mu oči da vidi (puna planina kola i konja koji brane grad). Is 10.11 kroz Isusa Hrista primismo pomirenje (očišćenje). Otk 5. – mnoštvo neprijatelja: Otk 20. OČIŠĆENJE = čišćenje greha prilikom adventa: 3M 16 svetinja. Oči su im se otvorile.15 23.9 veliko mnoštvo spašenih sa palmama u rukama. 3M 23.18 imate oči a ne vidite = ne razumete. videli su da su goli. 1Ca 4. pa je 1/3 voda postalo pelen. OČI = shvatanje. PESAK = mnoštvo naroda: + Božjeg naroda: 1M 22.bezbožnik (za Dan Očišćenja). tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje. 1Ca 4.17 mnoštvo od Avrama.5 Jov 8. Otk 8. 59. Ps 22.3 nova pesma = izuzetno . Isus 11. Ps 59. čuvajte se od zlih poslanika.5.4 tuđoj ženi je posledak gorak kao pelen. narod i prvosveštenik čiste se prenošenjem greha na začetnika greha = Sotonu. Mt 7.8 na malom rogu su oči kao čovečije = svest grešnog bića. ostatak će se njegov obratiti.18 masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš.14 PELEN = loš kraj. Flb 3. Ps 33.

jer pijahu od duhovne stene (Hristos).15 Sotona ujeda ljude za petu (i Isusa). Is 61.2 Izraelci beže od Madijana (1Sa 13. 1M 49. onaj koji silazi) = Božja zaštita od onog koji je sišao. PLAŠT = zaštita: + Božja zaštita: 1Ca 19.13 Tir.9 Ilija beži u pećinu od Jezavelje.19 Ilija pokrio Jelisija plaštom = stavio ga pod Božju zaštitu.10 Otk 14.3 96. a ti li ćeš ostati bez kara? Nećeš. 1Ca 18.12 koji ne trebaju da piju iz čaše. Lk 15. zacelo ćeš piti. i Ef 1.8.14 Ilija je plaštom razdvojio Jordan (jev. Sud 6. – bezbožno pevanje: Eze 26. – pokušaj utočišta za bezbožnike: Isus 10. + 1Kor 10. 1Sa 22. Zato mu je vračara dozvala demona u liku starog čoveka ogrnutog u plašt = lažna zaštita. Ps 69. 1Ca 19. Otk 14.10 Gospod nas ogrće plaštom pravde = štiti nas svojom pravdom. a srce iskušava Gospod.1 Pesma nad pesmama. 1M 25.3 topionica je za srebro i peć za zlato.1 David beži od Saula u pustinju (2Sa 23.4 i svi jedno piće duhovno piše. Is 2.21 Isus: u žeđi mojoj poje me octom.. 5M 4. PEĆINA = utočište od progona: + za Božji narod: 1M 19. Ps 75.9. Is 48. a slušaju Boga.3 Pes 1.17 Dan će biti zmija na putu koji ujeda ujeda konja za kičicu (petu). Amos 5. PETA = iznenadni napad: – Jn 13. zato će piti od vina gneva Božijega.10 Vavilon otrovnim vinom svoga bluda napojio je sve narode.1–3 pečat Boga ŽIVOGA = za prolazak kroz vreme velike nevolje bez posrednika.30 Lot iz Sodoma beži u pećinu.4 sveštenici imaju plaštove = pod Božjom zaštitom su.6). 2M 28. iskustvo: – Jer 49.13 Ilija je plaštom zaklonio lice pred Bogom.11 Božji pečat = dobija se prihvatanjem Boga za spasenje. – ljudska zaštita: 1Sa 15. PEĆ = provera vere.23 8.22 otac je ogrnuo mlađeg sina najlepšim plaštom.13).15 PEČAT = vidi znak. i dao ga tvom bližnjem = nije pod Božjom zaštitom. duhovni test: Dan 3.iskustvo (Ps 40. Jov 18.19 od straha Gospodnjeg se kriju u pećine = Otk 6.8. Isusa.6 bacanje u ognjenu peć onih koji ne slušaju cara.9).13 svi se jednim Duhom napojismo.27 Saul je otcepio Samuilu deo plašta. talog će njen progutati svi bezbožnici na zemlji. 2Ca 2.8 čaša je u ruci Gospodu.16–27 bezbožni carevi pred Isusom. doista će piti.26 Jakov na rođenju drži Isava za petu = prevario ga za očev blagoslov.10 Izrael.18 Juda je "čovek mira mojeg u kojeg se uzdah. 1Ca 19. 1Kor 12. I David mu je odsekao deo plašta = pokazao mu . vino vri.20 Misir je gvozdena peć.1 144. koji jeđaše hleb moj podiže na me petu = na Hrista (Ps 41.4 Avdija krije proroke u pećini.9 bezbožnika će uhvatiti zamka za petu. Samuilo kaže: Bog je danas otcepio carstvo od tebe danas. 1M 3. Postoji razlika: Otk 7.14 spašeni ljudi su u belim plaštovima.10 prebraću te u peći nevolje. Pri 17..9 Is 42. PITI = doživljaj. Otk 7.

1Tim 4.6 car Ninive je skinuo SVOJ plašt i obukao kostret = svestan svoje slabe zaštite pred grehom. Mt 24 događaji. – 5M 28.19 posveti ih svojom istinom. 2M 31.4). 3M 16.1–11 istruleli pojas = ponos Jude koji će Bog uništiti. da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.18. 1Ti 4.8 išla drveta da pomažu sebi cara (trn = ubica).3.7 Hristos (Pomazanik) je pomazan za službu.1 karakter ljudi.14 prskanje krvi junca i jarca za Dan Očišćenja = zavet uspostavljen po izvršenju suda = Is 63.18 Isus nam savetuje da pomažemo svoje oči.5 posvećenje Božjom rečju i molitvom. 4M 7.24 kćeri Siona će zbog ponosa nositi konop umesto pojasa. POMAZAN = ovlašćen Svetim Duhom.21 nepravednog upravnika dvora Bog svrgava.. Rim 15. 1Sa 16.13 Isus ima zlatni pojas po prsima = 2M 28..11 posvetiste se i opravdaste imenom (osobinama) Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg. POJAS = visok položaj.1 šator se pomazuje za službu. položaja. Jov 12.12 biću posvećen u vama pred narodima. 1Jn 2.. Eze 36. i pozvao ga da se pokaje (1Sa 28.. a nasledniku je opasao njegov pojas.17.5 Jov 1. KRV ZAVETA koji Gospod učini s vama = Jev 9..18 Bog razrešuje pojas carevima.31 subote moje čuvajte jer je znak između mene i vas. Ezra 9.6 anđeli imaju zlatne pojase po prsima = ovlašćeni su da izliju 7 zala.8 Ilija ima kožni pojas = poziva na pokajanje (kao i Jovan K. 1M 49.7 prvosveštenik se pomazuje za službu.4 24. Otk 3.18–21 10.4 prvosveštenik ima pojas (3M 16. konopom ih veže oko pasa = svrgava ih sa vlasti. vlast: + Is 22.13 Bog izlazi na spasenje sa svojim Pomazanikom (Otac i Sin). pokajao se. a očistiće nas u budućnosti. POSREDNIK = Isus na nebeskom sudu između nas i Oca: 1Ti . Otk 1.12 David je pomazan za cara.3 krv bezbožnih poprskaće Hristove haljine.8 Mt 3.16 Ps 45.8 Mojsije je pokropio narod krvlju: –Evo. 4M 18. Is 11.20 cepanje plašta (Jov i Ezra) = Bog ih trenutno na štiti.3.16 da budu neznabošci povoljan prinos posvećen Svetim Duhom.5 Isusu je pravda i istina pojas oko bedara.24 Mk 14. Jn 17. određen za neku službu: + Dan 9.22. 1Kor 6.1.17.1 teška vremena. istinito je. Mt 3. a nećeš se namazati uljem. – Jer 13.25 pokropiću vas čistom vodom i bićete čisti = sada sklapamo zavet. ja posvećujem sebe za njih. kako vas uči pomazanje. Dan 8. 2Ca 1. POPRSKATI = sklopiti zavet: 2M 24.da nije zaštićen od Đavola.17 poseban zavet sa prvencima.27 vi primiste pomazanje od Boga. Is 3. Ava 3.4).. za ukop i carovanje. Jona 3.12).40 prokletstvo: imaćeš masline svuda. 2M 29. da i oni budu posvećeni istinom. Sud 9. Otk 15. POSLEDAK = vreme pred advent: 2Ti 3. POSVEĆENJE: dobijanje Božje svetosti (Božjih osobina) na dar: Eze 20.5.

1 Bog faraonu: –Pusti narod da praznuje praznik.12 = Zah 14.29.5 jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi.5 za zlatno tele su proglasili praznik.5 šta ćete činiti na dan praznika?.9 potok je Božji pun vode. POTOP = advent: + Mt 24.22 Gospod: Izrael je moj sin.2.1–4 Pedesetnica = izlivanje Svetog Duha. 2M 4. početak moje sile. 3M 16 = Otk 19.17 27. Ps 65.18 Isus je prvorođeni iz mrtvih (najbolji od vaskrslih ljudi) (vidi Zah 12. pa još i vaskrse. vođstvo naroda: 4M 24.15 zmija (Sotona) ispušta vodu (narode) za ženom (crkvom) da je utopi u reci (Is 59.15 Dan Očišćenja = izvršenje suda nad bezbožnima.25 potop odnosi kuću na pesku. kolibe Izraela pružili su se kao potoci = Božji narod nisu samo Izraelci. kao bujni potoci prođoše = manja grupa najbližih.10 do 20.19).15 Jov: –Braća moja izneveriše kao potok. i začudi se što NEMA posrednika = završen je sud (Isus više ne posreduje.3 Bog: – Izliću vodu na žednog i potoke na suvu zemlju. Dan 9. – Jov 6. 3M 23. 4M 3. čovek Isus Hristos.6 šatori Jakova. 1Dn 5. Os 9..24 Isus je posrednik Novog Zaveta. Is 59.12 Gospod: uzeh Levite između sinova Izraelovih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izraelovim.25 Isus je prvenac (prvosveštenik je prvenac). Is 44. Ps 89. Naum 1. ali su tada bili na vrhu po duhovnosti.38 Isus upoređuje Nojevo vreme sa njegovim dolaskom.20 Jev 8.3 Jakov: ti si moja krepost. kraj vremena milosti)..4 potoci nevaljalih ljudi uplašiše me = najagresivniji. PRVENAC: najbolji potomak posvećen Bogu: 1M 49. Jev 12. izliću Duh svoj = Bog radi preko najduhovnijih u svom narodu na koje je izlio Svetog Duha. Kol 1. moj prvenac.16 Senice = radost spašenih kad Isus dođe.2 Juda je bio najsilniji među braćom.23 pristupite k saboru i crkvi prvenaca (savršenih. 1Ca 12. Mt 7. obrtni snop = vaskrsenje Hrista).15–21 = Dela 2. Ps 110. rašće duhovno.26 kraj gnusobe pustošne je sa potopom. 2M 5. 4M 28. koji je s desne strane Bogu i moli (posreduje) za nas.3) Trubni Dan = poslednji poziv na pokajanje.7 za Isusa: Iz potoka će na putu piti i zato će podići glavu = iz Božjih otkrivenja Izraelu.24 (Ps 81.6 9. POTOK = manji deo naroda. ali prvenaštvo dobi Josif .10. Rim 8. jer zlikovac neće više prolaziti po tebi.32 praznik otpalog cara. Rim 8. Ps 18. Gal 3.15 12.12 za zločince se moli (jevr. 3M 23.5 potoci nevaljalih ljudi.19. PRAZNIK = + predslika važnih događaja u planu spasenja: 2M 12.15 praznuj Judo svoje praznike.27).3–14 = Mt 26. najboljih). 1M 6. posreduje).17 – kopija: Otk 12.34 Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre.16 (nema suda) i vide (Gospod) gde nema čoveka. – kopija: 2M 35. 2Sa 22.. Is 53.15 Pashalno jagnje = Hrist na krstu (beskvasni hlebovi = bez greha je. Mt 1.

Mt 12.22 Bog će prevaliti presto carevima. a žetva je sabiranje spašenih pri adventu).1 4. 3M 2.8.16 mrtav čovek je kao presušeno jezero ili reka.36.43 nečisti duh u bezvodnim mestima ne nalazi pokoj. i pretnjom svojom isušuje more. gradovi će mu postati zemlja sasušena i pustoš.4 prvi rod je prinošen Bogu iz zahvalnosti.2 Bog izliva vodu na žednog. obraća reke u pustinju = Bog daje život i uzima ga.12.13 Lucifer: više zvezda Božjih podići ću SVOJ presto = svoj sud i bezakonje.1–5.8 prvosveštenik brani od Sotone koji optužuje. Jer 50.20 Hristos usta iz mrtvih i bi prvina onima koji umreše (ima najbolje duhovne rodove od svih vaskrslih). 3M 21. samo u ljudima (koje čini živim mrtvacima.14 pravdom se utvrđuje presto.10 spasenje Bogu našem koji sedi na prestolu i jagnjetu. bio je najduhovniji). okajava grehe naroda (3. 2M 13.12 prvine se prinose sa kvascem jer predstavljaju grešne ljude od kojih je Bog stvorio savršene. Is 11.3 Isus posreduje pred prestolom = na sudu. naš posrednik na nebeskom sudu: Zah 3. Jov 14.14 5.5 prvosveštenik progoni Božju crkvu.38 51.17 2Ca 2.19 . PRESUŠENOST = beživotnost: 1M 1. PRVOSVEŠTENIK (Aron) = + Isus.4 144000 su prvenci (prvine na grčkom.17–27 9.6 Bog će presušiti zaliv mora Misirskog i potoke Misirske.11 18.4 videh prestole i seđahu na njima i dade im se sud. – lažni posrednik: Mt 26..2. PRESTO = mesto sa kojeg se sudi: + 1Ca 7. Mt 19.. jer je početak njegove sile PRVINE: najbolji rodovi: 1M 4. Otk 8.14 koji car sudi pravo njegov će presto stajati doveka. knjige se otvoriše.15. 1Kor 15.10 postaviše se prestoli.6 Božji presto je večan i nepokolebljiv. Otk 14. Otk 7. Otk 20.25. 4M 35.14).57 prvosveštenik je osudio Hrista. Jev 2.12 29..8 car sedi na sudskom prestolu.9. ili drvo suvih žila.9 zemlja pre stvorenog života je suva. Ps 45. Dan 7.10).15 19. more njegovo Bog će osušiti.17 prvenac dobija 2 puta veće nasleđe. Pri 29.12 prvina od žrtava predstavlja ili Hrista ili najbolje vernike u službi Bogu.6 5.12 prvine pripadaju prvosvešteniku (Isusu). Agej 2.(iako je 11–ti.. Dela 4. sud sede. Is 44. 4M 18. PROBUDITI = vaskrsnuti ili duhovno napredovati: + Is 26.28 grešnici ostaju u gradu utočištu (Bog) do smrti prvosveštenika = od osude nas oslobađa Hristova smrt.43 Vavilon će biti zemlja suva i pustoš (beživotna) vode će mu presušiti. prvi rod od žetve.17 Isus p.1 23. a obrtni snop na praznik prvina je vaskrsli Hristos (3M 23.10). – Is 14. Pri 16.21 Bog je osušio Crveno more i 3 puta presušio Jordana (Isus 3.7 Solomun sudi sa svog prestola u domu. Pri 20.3 50.10 prvosveštenik ima posebno svet način života. 5M 21. 2M 14.28 Isus: sešćete i vi na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izraelovih.

5 otmi se.4. nema gladi ni rata. Dan 12. Mal 4.3 Gospod će te izbaviti iz zamke ptičareve.1 4M 11.9 nasledstvo moje posta grabljiva ptica = isti kao demoni.2 kad nema proroka nastupa kriza. 2M 14. Davida. Pri 6.5 slušajte reči mojih slugu proroka.12 metnuće ruke na vas.17 Bog zove ptice na njegovu žrtvu = anđeli izvršavaju sud (Otk 19.11 Bog zove pticu sa istoka da izvrši što je Bog naumio. tući. Sud 16. – nečisti duhovi: Mk 4. PROGON = nevolja pred advent: Lk 21. Mojsija. progoniti. Pro 9. Arona.9 14.11 već je čas došao da ustanemo od sna. Mislio je da je isto jak kao i pre. Pri 23.10 Dela 2.20 Ni u misli svojoj ne psuj cara.13). Ef 5. Ps 17.17 ptice jedu iz kotarice na glavi pekara = bio je pod uticajem demona.10 blago prognanima pravde radi.. prorokuju prevaru svog srca: biće mir. Lk 9.14.14 Gospod je prorokom izveo Izrael iz Misira. Gal 4. Pri 7. – drugo vaskrsenje.52 neprijatelji me teraju nizašto kao pticu. iako je cantar religije. – čovek koga Bog nije poslao a govori u ime Boga: Jer 4. PROROK = + čovek preko kojeg Bog govori: Jer 26.15 kad se probudim biću sit od prilike Tvoje..14 proroci će se začuditi. 70 starešina. 1M 20.9 Is 3.8. 1M 40. Is 46. ubijaju proroke.29 onaj što se rodi po telu goni duhovnoga. goniće vas. Mt 5.20 Samson se probudio.29–37 potencijalne ubice ukrašavaju grobove ubijenih proroka.32 Isus se preobrazio kada su se apostoli probudili.14 ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos.29 5M 34.13.30 Bog je u Bibliji nazvao prorocima Avrama. a bludnica ga vezala i obrijala.17).15 ptice koje pojedu seme kraj puta su Sotona i nečisti duhovi. pa su probuđene. Rim 13.. kao ptica iz ruke ptičaru.23 bezumnik je kao ptica koja leti u zamku = propašće kao demoni u Sotoninoj zamci. svest o duhovnom padu: Ps 73.10). Jer 12... raspeti. Eze 39.2 Vavilon je postao stan Đavolima..20 probudivši ih Gospode u ništa obraćaš utvaru njihovu. Mt 23. Otk 18.14 ptica kao žrtva paljenica je uticaj Svetog Duha da bi se čovek pokajao (1M 15.12 čovek ne zna svoje vreme kao što se ptice hvataju . U Jerusalimu.11 Isus za Lazara: –Idem da ga probudim. tako i danas. pobiće ih.5 pre adventa Bog će poslati proroka Iliju. PTIČAR = Sotona: Ps 91. jer ptica nebeska odneće glas. Jn 11. Pri 10. Mt 25 10 devojaka su zaspale. 3M 1. Isus: poslaću vam proroke.7 2M 7. i prorokom ga čuvao.16 Sveti Duh u obličju goluba. Plač 3. Os 12.probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu = vaskrsenje. PTICE = + Sveti Duh ili osobe vođene Svetim Duhom: Mt 3.35 bezbožnik: kad se probudim opet ću ići da tražim to (greh). Ps 74. tamnica svih nečistih i mrkih ptica = demoni su nečiste ptice 3M 11.23 faraon pošao u poteru za Izraelom.2 mnogo onih koji stanuju u prahu zemaljskom probudiće se.

i uvrediše U ZEMLJI GDE SE NE ŽIVI.17) = grešnici koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali.27 skinuće se breme s ramena tvojeg.7 narod kome zemlju raznose reke = narodi progone Božji narod.35 Joel 2. Hristos će da skupi svoju pšenicu (Lk 3.5 u pustinji će provreti vode = na Novoj Zemlji Sveti Duh sve vodi. + Božji sud: 3M 26.21 neće ožedneti kad ih povedem preko pustinje = Bog vodi svoj narod i kad se povuče Sveti Duh od bezbožnih. Is 22. Is 21. i pustinju njegovu učiniće da bude kao Edem.pruglom iznenada.29. Eze 36. 1M 41.1 Faraon sanja kako stoji na reci = on vlada svojim narodom.12 Mt 24.1 Vavilonu: breme pustinji na moru = malo Svetog Duha usred mnoštva naroda.17. Jov 28.17. R RAJ = obećana zemlja: 1M 3. cara Asirskog.15 Lk 21. + Is 40.22 Bog će staviti Hristu ključ od doma Davidova na rame (daće mu vlast).31 12.3).11 Bog ustavlja reke . REKA = jedan narod.20 Jer 10. REBRO = vidi kost (jevrejska reč rebro koristi se i za gredu u hramu). Is 59. Mt 13.7 Gospod će navesti na nemarne reku veliku i silnu. Is 9. Os 9.13 9.23 čovek je zbog greha isteran iz raja.11 sva će zemlja biti pusta jer niko ne uzima na um.15 sagnuće svoja ramena da nosi.30).4.3 Amos 1. mesto sa malo Svetog Duha (kiše). Hristu je vlast na ramenu. pšenica= duhovni ljudi koji su živeli u skladu sa onoliko istine koliko im je Bog otkrio: Isus još uvek grešnom Petru: Evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu (Lk 22.6 ramena nose bremena.3 Gospod će utešiti Sion i njegove razvaline. Is 48. Na Pedesetnicu je pšenična žetva. šamem) = – progon pod vođstvom lažnog boga (gnusobe): Dan 8. PUSTOŠENJE (jev. Is 51. Is 18.19 jer će neprijatelj navaliti kao reka. Lk 1.31).6 Neprijatelji biju po plećima Božji narod ali Bog lomi njihov jaram.5 ramena (pleća) = nošenje tereta: Ps 81.25 opustošili Jakovljevo naselje. bezbožnike.3 Bog nas preko pustinje dovodi u obećanu zemlju.40 koliko puta ga rasrdiše u pustinji. 5M 32. ili određena veća grupa ljudi (pošto je more mnoštvo naroda): 2M 7. Is 35.8 (lažni) prorok je zamka ptičareva. krave izlaze iz reke na obalu = glad u Misiru širi se po svetu (Eze 29. i prinose se kvasni hlebovi (3M 23. Is 8.10 Gospod je našao svoj narod u pustoj zemlji = gde ima malo Svetog Duha. poplaviće = Asirski narod je reka.25. gradovi i zemlja.19 udarac štapom na vode Misirske = zlo koje pogađa Misirce. PUSTINJA = mesto gde se ne živi.31–34 opusteće vaši putevi. Jer 12. 1M 49. Is 10.22. 2M 5. grupu ljudi koja greši.17.80 Jovan Krstitelj jača duhom iako živi u pustinji.3 pripravite u pustinji put Gospodnji = pred advent se Sveti Duh povlači sa zemlje.26 11. sve to asocira na planetu Zemlju: – Ps 78.

56. Lk 5. Ps 98.6 jagnje ima 7 rogova = silom će da izvrši pravdu na kraju. Ps 93.3 prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt (Jov 14.15 ispusti zmija za ženom iz usta vodu kao reku da je utopi u reci = Sotona potstiče veće. Otk 9. 2M 27. ropstvo = život u grehu –citati ??? S SAN = (vidi zaspati) smrt ili pad duhovnosti: Is.18 Isus: – Učiniću vas ribolovcima na ljude. mio im je dremež.4 (da nije bio Gospod s nama) reka bi pokrila dušu našu. RIBE = manja grupa ljudi (pošto more predstavlja narode): Mt 4. i oni će loviti ljude.4 Gospode.4 Mojsije hvata zmiju za rep (Božji prorok raskrinkava Sotonino lažno prorokovanje). Dan 8. carstvo koje vlada vojnom silom: – Dan 7.39 Bog će Vavilonce opojiti da zaspu večnim snom. Bog ide da sudi zemlji. + Bog silom izvršava pravdu: Otk 5. Pes 8.10 stražari su sanjivi. REP = lažni prorok: Is 9. 2Sa 22.11 došao je čas da ustanemo od sna. 1Kor 11.19 skakavci imaju repove kao škorpije.24 deset rogova jesu 10 careva = Otk 13. Ava 1.4 rep crvene aždaje odvlači 1/3 nebeskih zvezda = Sotona je lažnim prorokovanjem prevario 1/3 anđela.2 rogovi oltara = izvršenje pravde.18 rogovi oltara se pomazuju samo kod žrtava ze greh koje predstavljaju izvršenje suda).9 rob = grešnik – citati ??? robovlasnik = Sotona. demoni (pošto je rob simbol grešnika). spašće nas vojnom pobedom.8 reke neka pljeskaju rukama = narodi se raduju.8 25. uticajne grupe ljudi protiv Božjeg naroda.10. Otk 12.30 među vama su mnogi slabi i bolesni. Ps 124.38–42 30.24 Dan 12.6 = Otk 7.2) – Jer 51. njima ujedeju = demoni lažno prorokuju kao i Sotona. Ps 13.16 Bog šalje mnoštvo ribara.12) Kada Bog daje poruku kroz san.3. jagnjetov gnev. podižu reke glas svoj = pojedini narodi napadaju.11 17. kad (tamjan) se palio (Hristove zasluge za nas se prinose pred presto Oca).da ne teku = nadvlađuje narode. tamid) = Hristova posrednička služba u nebeskoj svetinji: 2M 29. i zmija postaje štap (Sotona je nadvladan). Ps 75. Jn 11.3 rog spasenja = Isus ratuje protiv greha.15 prorok koji uči laž to je rep.30 svaki dan su se palili žišci (Sveti Duh propoveda preko crkve).7. Otk 12.11–13 Lazar zaspa = umro je (Mt 9.14 hoćeš li dati Gospode da se ljudi posmatraju kao morske ribe? Jer 16.12. a jarac ga razbija rogom =vojnom silom.7 16.10 Bog će polomiti sve rogove bezbožnikove. 2M 4. SVAGDAŠNJA (jev.7 reke ne mogu da potope ljubav = pritisak većine ne može da okrene vernika od Boga. i dovoljno ih spavaju.1.3–5 ovan bode rogovima (nasilje). to je doslovno san. a rogovi pravednikovi uzvisiće se. tim otrovom muče ljude do smrti. Rim 13. 12 hlebova su bili na stolu u svetinji . ROG = car. smrt grešnika (3M 4. repovi su im kao zmije.

brine se o crkvi). Svagdašnja ŽPa gori i danju i noću jer nam Bog stalno nudi spasenje kroz Hrista. Eze 8.45 osvećujte se i budite sveti jer sam ja svet.26 11.15 SEVER = – pustošenje.35 12. ali će biti očišćeni na kraju 2300 večeri i jutara izvršenjem suda nad Sotonom i bezbožnicima (vidi 3M 16. SVETINJA: mesto gde Bog živi (mesto je sveto samo dok je Bog tu): 2M 25.10 Gospodnji dan osvete: biće žrtva u severnoj zemlji na Eufratu (u zemlji pustošnika. 3M 22.11 Sveti Duh. prevara ???: Is 14.6).17 Božja crkva je sveta. Ljudi su sveti kada odražavaju Božje osobine (2M 22.31 Sotona: sešću na severnoj strani zborne gore.49 u Solomunovom hramu ima 10 svećnjaka u svetinji.5 3M 23. – Dan 8.8. 1Kor 3. Zah 4 Mt 5.46 plus brašno.14 u svetinju se unose gresi. Dan 8.2 ljudi sa smrtnim oružjem su na severnim vratima. 2M 20.27 svetinja na nebu. + Jer 4. 2Ti 3.15 beskvasni hlebovi traju 7 dana =u celini bez greha.15 Gog dolazi sa severa.Eze 9.10 nećeš dati da tvoj svetac vidi truljenja (Isus je vaskrsao pre nego što je počelo raspadanje tela.3 na Vavilon se podiže narod sa severa koji će mu opustiti zemlju.20 ako se nečist čovek ne očisti.6 6. 2M 12. 2Dn 30. Eze 5.6 dovešću zlo sa severa i pogibao veliku.33). 4M 19.2 da ti pošalje pomoć iz svetinje.15 Bog je izveo Izrael iz severne zemlje. Isus 24.19 ne možete služiti Gospodu jer je svet Bog Revnitelj. 2M 25.11.31). svetlost = istina SVETOST: Božje osobine: 3M 11. Eze 38.11–14 11. Bog šalje CRNE konje i severnu zemlju. ulje i vino).45. Jer 46.44. Jev 8. 2M 3. Dan 8. Zah 2. SEDAM = punina.10 .2 sveta mesta i sabori su sveti zbog Božjeg prisustva.31 bićete mi sveti ljudi).8 bežite iz severne zemlje. zemlji prevare.5 idol od revnosti je na severnim vratima (ikona zveri?).13 mali rog gazi sveti stan.11 Božji narod oskvrnio svetinju nečistotama i gadovima (8. da se istrebi iz zbora jer je oskvrnio svetinju Gospodnju a nije pokropljen vodom očišćenja.12.20 sedam zlatnih svećnjaka jesu 7 crkava (Isus hoda usred njih.9 neka mi načine svetinju da među njima nastavam.32 ne skvrnite moje sveto ime (osobine). 1Ca 7.31–35 svećnjak u svetinji. Ps 16. i prinosila se svagdašnja žrtva (2 jagnjeta: ujutro jedno u 9 sati kada je Isus razapet. otpad pustošni gazi svetinju (9. da skloni pogled ljudi sa pravog Hrista koji posreduje za nas. Jer 50. Vavilonu) Jer 16.25 Mt 27. a drugo u 15 sati kada je umro Mk 15.(Hristovo telo). celina: 1M 2. Ps 20.15 Sveta Pisma.3 puna sedmica je 6+1 dan. SVEĆNJAK = Božja crkva vođena Svetim Duhom (ulje) da nosi istinu (svetlost): Otk 1.13.2 Isus služi u svetinji na nebu. Ps 51. umirili su njegov Duh. neće podnositi vaše nevere i grehe.11.2.12 Sotona se trudi da obori svagdašnju.

12–14 skakavci su razorili Misir.5. seme u trnju = onaj čiju duhovnost guše svetovne brige.22 skakavac je nečist.6 Gospod će nam biti koliba (senica). Sejač kukolja = Đavo Mt 13.3 evo šatora (senice) Božjeg među ljudima.3–5 ko ostane na Sionu zvaće se svet..37 svećnjak ima 7 žižaka = CELA crkva. 2M 25.11 Gospod živi na Sionu.5 Madijani kao skakavci napadaju Izrael.6 ko će sa Siona poslati spasenje Izraelu? Is 1.5 70 duša je sišlo u Misir.5 70 godina posta na određene dane. – kopija: Dan 11.10. oslobođen dužnosti. Hristova smrt na krstu (seme umire da bi rodilo rod).12–15. seme na plodnom tlu (dobro seme) = sinovi Božjeg carstva. seme = Božja Reč Lk 8.4 tajna Božja (plan spasenja) beše u njegovom šatoru (senici) Is 4.15. Jev 12. vodi ih car anđeo bezdana = Sotona.17 70 drugih Hristovih učenika. dolaziće da praznuje praznik senica. SION = Božje carstvo (planina = carstvo): Ps 9.16 ko OSTANE (ostatak) od svih naroda. sejanje = propovedanje Božje Reči.6 Avimeleh je ubio 70–oro svoje braće.11. odustajanje kad naiđu nevolje. Zah 14.12 Božji narod je posle 70 godina ropstva oslobođen iz Vavilona. 2M 21. 3M 23.22 pristupite k Sionskoj gori i ka gradu Boga živog. 2M 1. Dan 9.11 idolopoklonici – 70 starešina. seme pokraj puta = nepažljivi slušaoc Božje Reči.1. 4M 11. Eze 8.39. poslušni ljudi koji drže Božju Reč i donose rod Lk 8.39.25 Bog: .27).17 Tir će biti zarobljen 70 godina. pa će ga Gospod pohoditi. bili su robovi pa su oslobođeni. Jov 29. 2M 24.11 subotna 7. prenesene na 70 starešina. SENICE (šator) = + radost spasenja pri Hristovom drugom dolasku: Otk 21. 3M 11.2 Bog se javlja na Sionu.1. Otk 14.8 kći Sionska je crkva koja traži Božje carstvo. bogatstvo i telesnost.24. i živeće s njima(Eze 37. Zah 7. Ps 53. Setva (sejanje) = propovedanje istine o spasenju. – Is 23. SEDAMDESET = oslobođenje nakon ropstva: + Jer 25.godina je pun ciklus za obrađivanje zemlje.25 Mojsije rasterećen.11.19 skakavci imaju repove kao zmije (rade Sotonin posao). Lk 10. u punini provesti sa Bogom. Nebeskom Jerusalimu. Sud 6.. seme je Božja reč.2 rob Jevrej je slobodan sedme godine = Bog će nas potpuno osloboditi od greha na kraju punog ciklusa.16. SEJAČ = Hristos Mt 13. 2M 23.7.20 70 sedmica je određeno da se svrši prestup.45 antihrist razapinje svoj šator na krasnoj svetoj gori.4. 2M 10. Ps 50. + Joel 2.1 na gori Sion stoji jagnje sa 144000. veće uzdanje u sebe nego u Boga. Sud 9. seme na kamenitom tlu = nepostojanost.37. Is 4.9 na Sinaj se penju 70 starešina.40 senice su jedini praznik veselja pred Bogom na grešnoj zemlji.sedmi dan je odmor Bogu i ljudima = ceo dan. SKAKAVCI = svetske armije vođene demonima: Otk 9.

1Sa 25.13 vi ste so zemlji.9 Bog na sudu ima odelo belo kao sneg. a rđave. Pes 7. 5M 4. neko je prihvati a neko odbije. Mt 13. SNOP = vaskrsenje.10–12 obrtni snop je slika vaskrsenja Isusa Hrista. Mt 28. Mt 21. 4M 12.24 SLONOVAČA = raskoš.22 Gospod čuva riznice snega i grada za vreme nevolje.12 potrću njene smokve za koje kaže: –To mi je plata od mojih milosnika. vi ste videlo svetu = Bog objavljuje istinu preko ljudi. bezakonici Is 5. velika vojska moja koju slah na vas..21 Jelisije je od gorkog izvora napravio pitku vodu pomoću soli = istinu treba "piti". trguje slonovačom. 2Ca 5.23 svrh svega što se čuva. smokve sa čička. SO = istina o planu spasenja (Božja pravda i ljubav) – to daje ukus životu (smisao) kao što so daje ukus jelu: Kol 4. bela kao sneg zbog pobune = presuda nad njom. 2Dn 13.6 reč vaša da bude svagda solju začinjena. – 1Ca 22. zemlja će biti opaljena sumporom i solju = istina osuđuje prestupnike. iskusiti. – 1M 6.10 Marija postala gubava.18 Ako gresi vaši budu.. Mk 9.9 6. Jer 24. 2Ca 2. Dan 7. 1M 3.23 zbog prestupa zaveta. SRCE = suština čoveka: + čovek okrenut Bogu 1M 20..4 SMOKVA = rod po kome Bog sudi: Os 2. Amos 3. postaće beli kao sneg = pokriveni na sudu Hristovom pravdom. Mt 5. za dan boja i rata. 5M 29.18.5 pre potopa su MISLI SRCA ljudi .29 Davidova duša biće svezana u svežnju (snopu) živih kod Gospoda.7 Adam i Eva su od smokvinog lišća spleli pregače. ali ako bude neslana čim će se osoliti? Imajte so u sebi.15 6. Ne beru se . voda života u čvrstom stanju.7 čovek gleda što je na očima..27 Gijezije zbog pohlepe gubav kao sneg.14 vrat ti je kao kula od slonovače. Plač 4. koje nisu za jelo u drugoj = spašeni i otpali.nadoknadiću vam godine koje izjede skakavac. čuvaj scre svoje jer iz njega izlazi život.50 dobra je so.5 Avimeleh učinio u čistoti svoga srca.22 Solomunov presto je od s.13 svaka žrtva se soli = svi su osvedočeni u Božju istinu. da znate kako vam svakome treba odgovoriti. + Is 1.20.6 Tir ima sedišta od slonovače.39 Ahav ima kuću od slonovače.. sakupljanje radi presude: 3M 23. – Jov 38. slama = nepokajani grešnici.. Mk 9.. grad. Pri 4.5 zavet osoljen = zavet istinit.3 Anđeli u odelu belom kao sneg.1–8 dve kotarice: dobre smokve u jednoj. Otk 18..19–21 smokva bez roda se sasušila po Isusovoj reči. obilje: + 1Ca 10.49. a Gospod gleda na srce.7 nazireji behu čistiji od snega.12 Vavilon trguje slonovačom. led.16 po rodovima ćete ih poznati.. SNEG = sredstvo izvršenja presude. 3M 2. Mt 7.5 tražite Boga svim srcem i dušom. 1Sa 16. Eze 27.30 kukolj vezuju u snopove da ga Bog sažeže.3 Isusu je odelo kao sneg (preobraženje).

5 nećeš se bojati strele koja leti danju. Dan 2. KAMENOVANJE = Hristos (kamen) izvršava večnu presudu.13 Jakov sanja lestve koje stoje na zemlji.19 lažni proroci jedu za Jezaveljinim stolom. oštra strela. – od Sotone: Ps 7. Eze 39. Jer 50. STEPENICE (Lestve) = Hristos. Mt 21. Mt 15. a dole je Jakov (Izrael).12 Isus je prevrnuo .34 kamen koji razbija lik = Isus pri adventu razbija svetska carstva.23–28 na stolu u svetinji je 12 hlebova = Hristovo telo za svako pleme Božjeg naroda.22 njihova trpeza nek im bude mreža i zamka.1–3). sever. Is 28.4 svi jedno duhovno piće piše.15 pri adventu Bog baca svoje strele. i da se ne zanosite za svojim srcem.19 Solomunov presto ima 6 stepenica = 6000 godina greha.9 51. Ezekielov hram koji je simbol Novog Jerusalima na kraju 7000 godina.2 Bog je stena moja koja me zaklanja. 5M 32. 2Sa 22. bezakonici Is 5.14 Isus je nekima stena sablazni. 2Sa 22. – 1Kor 10. posle čega dolazimo pred Božji presto.27 carevi lažu za jednim stolom =za Sotoninim stolom. Ps 91.15. a vrhom dotiču nebo. pale njegove strele.13 bezbožnik zapinje strelu smrtnu. posrednička veza između Boga na nebu i vernih ljudi na zemlji: 1M 28. zapad.13 faraonu je otvrdnulo srce. protivi seBogu. 8 = novi početak) Eze 40.31.22. 1Ca 10.34 stopalo = stabilnost – citati??? STRANE SVETA = tip opasnosti koja preti. Negde je opasnost na sve 4 strane (Otk 7.15 stena spasenja je Bog. Pri 25.26.12.9 ko može reći: očistio sam srce svoje..18 ko govori lažno svedočanstvo na bližnjeg je kao. celina. Otk 6..11 strele se neće vraćati prazne protiv Vavilona.24 udarci strelama o zemlju su presuda za Asirce da će ih Božji narod razbiti. jer pijahu iz duhovne stene koja ih pratiše. i na početku osmog milenijuma ima 7 ili 8 stepenica! (7 = punina.39 tvorite zapovesti Gospodnje.16 neverni govore kamenju da padne na njih. 2M 7. Is 8.30 Isus nam ostavlja carstvo da jedemo i pijemo za njegovom trpezom. hleb života: 2M 25.5 postavio si trpezu moju na vidiku neprijateljima = i njima je ponuđen hleb života.27 i psi jedu od mrva sa trpeze svog gospodara. Vidi pojedinačno istok. STRELA = presuda osuđivanje: + 5M 32. Pri 18.24 STO = + Božja crkva koja nudi duhovnu hranu. Ps 69.8. 1Ca 18. 2Ca 9. a ta stena beše Hristos = 4M 20.8 svi stolovi su puni nečistote i bljuvotine.23 Bog baca svoje strele na otpali narod. Lk 22. čist sam od svog greha? 4M 15. jug. Pri 20.2 bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo. Dan 11. STENA = Hristos: 1Kor 10. Strnjika = nepokajani grešnici. Ps 23.bile svagda samo zle. Na vrhu stoji Gospod.31 Bog Gogu: – Prosuću ti strele iz desne ruke.21 trpeza Gospodnja i trpeza Đavolska =Đavo nudi svoju neduhovnu hranu.

7 sadašnje nebo i zemlja su zadržani za dan strašnog suda. proročanstvo: + Božji plan: 5M 29. 1Sa 2. Rim 16. Jer 6.19.23 ljudi koji su izašli iz Vavilona stražare. Otk 20.7 na čelu bludnice piše tajna. Vavilon veliki = Sotona sakriva svoje prave namere od . Dan 2.31 Bog je postavio dan u koji će suditi vasionom svetu. 1M 15. b) izvršni sud (izvršenje presude): 2Pe 2. SUD = a) istražni sud. 1. 3. nestaje hleba života.7 stražar opominje na trubni glas..22. Is 21.27Bog je objavio Danilu tajnu koju nisu mogli da objave mudraci. Jev 6.12.23 28. 3.2.6 Pasha se kolje o sunčanom zalasku = Hristova žrtva je zatamnila bezbožna učenja.28 što je sakriveno pripada Bogu našemu.17 Bog: –Sine čovečiji. Mt 13.13 daje se sud mučenicima. Eze 8. Eze 33.156 po svom sudu oživi me = vaskrsenje pri izvršenju suda.10 sud sede. istažuje se svaki pojedinac.11 jer je Gospod Bog sunce i štit.11 Isus govori u pričama.12. STRAŽA = + verni čekaoci Boga: Mt 24. Ps 119.149. Ps 54. knjige se otvoriše = čitaju se izveštaji. Pes 6.25 1Kor 15.22. postavih te stražarem domu Izraelovom. Nem 4. pade Vavilon.6.6 danju te neće sunce ubiti ni mesec noću (144000).14 sve pod suncem je taština i muka duhu.5.26 SUNCE = versko učenje (sunce šalje svetlost = istinu): + Božje: Ps 84. Jer 51.16 u hramu se 25 ljudi klanja suncu.5. Amos 3.17 19.7 bojte se Boga i podajte mu slavu.15 8.19 Bog je zabranio klanjanje suncu (nedelja je dan boga sunca).7 Bog ništa ne čini a da ne otkrije tajne svojim slugama prorocima. 1Pe 4. a tiče se spasenja. 16. – bezbožno učenje – nedeljni zakon: 5M 4. Dela 17.10 Dan 7.16 4.4 pali anđeli se čuvaju za sud.12 uzalud Vavilon postavlja stražare. okrenuli su leđa Gospodu. 1.42 stražite jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ps 121. ispitivanje slučajeva: Dan 7.1 Bože.. Otk 14.4.22.17 vreme je da se počne sud od Božje kuće.2 kad vidim da je vreme sudiću pravo. sakriveno od nevernih. Eze 3.17 stražari opominju narod da pazi. jer dođe čas suda njegova.11 T TAJNA = plan.8–20 zapovednik Haldejske straže. svojom krepošću odbrani me na sudu.9–11. – neverni čekaoci adventa: 2Ca 25. sud primiše mrtvaci po delima.9 (crkva) je čista kao sunce = Otk 12. čarobnjaci i gatari. 2Ti 4.21 kad sunce ogreje mana se rastapa = kad nedeljni zakom stupi na snagu.1 Isus će suditi živima i mrtvima svojim dolaskom i carstvom.51 – ljudski plan: Otk 17. spasenje ili pogibija.2 jedan od temelja nauke je večni sud.3 nema koristi čoveku od truda pod suncem = taština bezboštva.stolove menjačima novca. Pro 1. 2M 16. Gospod će učiniti što je rekao.12 stražar pazi danju i noću i viče: –Pade. Ps 75.9 nema ništa novo pod suncem.1 žena obučena u sunce.

nezrela.. kao trava na krovovima koja se suši pre nego što sazri. odbijanje Božje milosti: Is 9.15).24 Aron je salio zlatno tele jer je pobunu protiv Boga tražio deo otpalog naroda. 2M 10.6–8 svako telo je trava.18 Jefrem: pokaran sam kao june neuko.2.14 Devojka (nevesta) je potkađena = zaštićena Hristovim zaslugama.45 .21 tama od skakavaca (demona).2 TRAVA = telesnost.. Jer 31.29.7 kad bezbožnici niču kao trava to biva zato da bi se istrebili doveka. suši se trava.. 2M 30. postaše kao trava poljska.19 ljudima se više svide tama negoli videlo (Isus). pohođenje. niti ceo narod (Junica). – sredstvo razaranja od Sotone: 2M 14. Pes 3. TAMA = stanje greha. obraćenici: Ps 22.15. 4. TAMJAN = vidi käd. kad Duh Gospodnji dune na njega.3 lončar radi na svom točku =Bog stvara.20–22 Misirski najamnici su teoci ugojeni.25 Gospod je pobacao točkove Egipatskih kola.6. Is 37. a razapnu Hrista). sata bila je tama dok je Isus na krstu.2 Gospod. Jer 46. Jer 50. Sud 5. 1So 2.30 Bog je dao travu da bude telesna hrana.12 opteče me mnoštvo telaca (Isusa na krstu je opkolio narod koji je vikao da puste Varavu. Mt 13. na njih je došao dan njihove nesreće.. TOČAK = + sredstvo stvaranja ili razaranja od Boga: Jer 18.27 koji žive u velikim gradovima..11 Tamjan ne ide uz žrtve za greh (4M 5. Os 13. Telesni ljudi ginu duhovno nezreli.–9.3 Naum 3.. ali čim se nasitiše ponese se srce njihovo.12 ko si ti da se bojiš smrtnog čoveka i sina čovečijeg koji je kao trava? Ps 23.28 Jer 47. 3M 2.2 narod koji hodi u tami videće videlo veliko (Mih 7. a trava (telesni rod) kosi se zelena. Pri 20. TRGOVINA = + nuđenje duhovnih vrednosti: Pri 3.13 zemaljski trgovci su prodavali kad – Hristove zasluge. 1M 1. Is 51. 2M 32.. preko brašna i ulja. na zelenoj paši pase me = daje mi i telesnu hranu.18 ovce PAŠE moje = trava je hrana za ovce (simbol vernika). 3M 5.34–38 Tamjan je samo jedan sastojak käda. Kol 1.ljudi. TELAD = sledbenici otpale crkve. a ne vođe naroda (junac).6 imajući dobru pašu bijahu siti.7 tajna bezakonja.24–27 teoci Vavilona su poklani = sud se izvršava nad otpalima od Boga. zato me zaboraviše = telesno blagostanje lako odvede u duhovni pad. i opšta tama u Egiptu. Ef 6.26 mudri car pušta točak na bezbožnike. Žito (duhovni rod) se žanje kad je zrelo. Is 5.8) Jn 3. Eze 1.6. Ps 92. kao zelena travica..28 točkovi Siserinih kola.45 od 6.15–21 ispod Božjeg prestola su točkovi kao oganj razgoreo uz heruvime. Eze 34.1. telesni ljudi: Is 40. Doista je narod trava. obrati me da se obratim jer si ti Gospod moj. Mt 27.14 bolje je trgovati mudrošću nego srebrom. – Otk 18.15 prinosio se uz dar.12 naš rat je sa UPRAVITELJIMA TAME ovog sveta.13 Bog Otac nas izbavi od vlasti tamne.

22 seme palo u trnje bilo je ugušeno trnjem = brige ovoga sveta. 26. Otk 11. – mala vrednost.8 Solomun duhovno pao.13.. Isus 6.6 beseda u ustima bezumnog je kao trn kad ubode u ruku pijanog.23 Isus hoda u crkvi po Solomunovom tremu (pravi sudija). zaplakaće kad propadne Vavilon. oltar i vernike. TREM = sudnica: + 1Ca 7.34 truba objavljuje pomazanje cara. okuplja narod.3 trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti Vavilona.24 Trubni Dan je poslednji poziv na pokajanje pred Dan Očišćenja. Joel 2. 1Ca 1.34–36 Tir (Sotona) trguje sa narodima. Jn 10.28 braća prodala Josifa.15 Izrael će se zaljuljati kao trska. nepostojanost: 2Ca 18.18 trgovina Tira biće posvećena Gospodu (Eze 26. objavi mom narodu njegova bezakonja. 1M 3.7 u tremu je mesto gde Solomun sudi.12 27. 28.1 podigni svoj glas kao truba. 3M 23. ući će mu u ruku i probošće je. prevara bogatstva i ostale slasti.19 Bog trubi pre objavljivanja zakona. propašće na kraju. napravio faraonovoj ćerki isti trem kao svoj.7 oci zgrešili.18 zemlja će ti rađati trnje (zbog greha). 2M 19. zatvorili vrata trema. objava. pad).7 Isus: –Šta ste izašli da vidite? Trsku koju ljulja vetar? TRUBE = opomena.7. svetovnih vrednosti: Sof 1.20 trgovci nude svakojaki trg u subotu.4 trube objavljuju pad zidova Jerihona (6 opomena i 7.16. Mt 11. Nem 13. 4M 10.5 Gospod dolazi uz trubni glas (1Kor 15. TRSKA = merilo vrednosti na Božjem sudu (Hristov karakter): + Eze 40.55 neisterani narodi iz Hanana biće trnje vašim očima.3. u štap od slomljene trske na koji ako se ko nasloni. Os 12. TRNJE (ČIČAK) = neduhovne osobine.5 zvanice ne idu na svadbu nego svojom trgovinom.carstvo nebesko je kao trgovac koji traži dobra bisera. Mt 13.12–27.17 apostoli su jednodušno u Solomunovom tremu. 1Ca 14. 3M 25. sudski trem.6 od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja i grešio si. – nuđenje telesnih. suprotnost duhovnim darovima: Mt 7. Otk 18.27 truba poziva u rat.9.8 trgovac je Jefrem.8.16 između trema i oltara 25 ljudi se klanja suncu. Ps 47.3. Jov 39.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = pokajanje na osnovu suda i žrtve. Pri 15.12).19 put lenjog je kao ograda od trnja.21 uzdaš se u Egipat. – Sotonina kopija: 1Ca 7. 2Dn 29.15 zlatna trska je mera za Novi Jerusalim.. u ruci su mu lažna merila. i daju znak za polazak logora.11 izgibe sav narod trgovački. Dela 5. poziv: Is 58. 4M 33. Eze 8. 1M 37. 21.2–10 srebrne trube okupljaju zbor naroda. Mt 22.16 da li se bere grožđe sa trnja ili smokve sa čička.5 čovek ima u ruci trsku meračku dugačku 6 lakata = Isus meri sve u toku 6000 godina.10 na Dan Očišćenja truba .9. Is 23.1 Jovan meračkom trskom meri Božju crkvu.

Otk 18.6 zemlja će kao haljina ovetšati. Otk 7.13 Trubi 120 sveštenika = 120 jubileja je 6000 godina. kao što ulje kroz svećnjak na vrhu gori i širi svetlost." Sveti Duh kroz crkvu objavljuje Božju istinu. nego Duhom mojim. oprosnu godinu. propada cela zemlja. kedrovi.47 na haljini trag od gube = greh u karakteru.17 Gospod: –Pazite na glas trubni. u krvi od grožđa = opravdan Hristovom krvlju. – ljudska (ne)pravednost: Is 59.. i uzima česevinu i hrast ili šta je najčvršće među drvećem .8 ako truba daje nerazgovetan glas. ko će se pripraviti za boj? =nerazumljiv govor.9). Is 51.11– 15.. A oni rekoše: – Nećemo da pazimo. gde je gorela svetlost.objavljuje slobodu. temelj: Jov 38.16. U UGLOVI = osnova. 2Sa 20. Seče sebi kedre.19 vetar je udario na 4 ugla kuće i srušio je.43 Eze 11.12. žena ozdravila dodirnuvši Isusovu haljinu.10 buntovnik Avesalom (Očev mir) trubama proglašava da se zacario umesto svog oca Davida (slika Stvoritelja i buntovnika Sotone). Jer 6..2–6 Iz maslina je ceđeno ulje koje je išlo kroz svećnjak do žiška. u obećanu zemlju. – 2Sa 15.6 na čemu su uglavljena podnožja zemlje? Ko joj je stavio kamen ugaoni? Jov 1. Amoreji su bili jaki kao hrastovi (Amos 2.2 Bog ima svetlost kao haljinu.6 platno njihovo (bezbožnih) nije za haljinu. Jer ćete biti kao hrast kome opada lišće. 3M 13. povratak na nasleđe. gore. odvaja Izrael od Davida. Juda 23 mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela. Postojale su i pre Sinaja 1M 26.3). Is 2.5 H HALJINE = + Božja pravednost koju ljudi dobijaju Hristovom krvlju: Ps 104. Ps 118. 1Kor 14. Eze 7. UREDBE = živeti kroz Božje uredbe znači prihvatiti plan spasenja: 3M 18. Dan 7.2 dođe kraj na 4 ugla zemlje = ruši se osnova.5 26.1 buntovnik Šeba trubi.12 kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. Gospod je ovu viziju protumačio ovako: "Ne silom ni krepošću. 2Dn 5.22 U Vavilonu se neće više čuti trubač = kraj milosti za bezbožne. (Is 1:30).11 Juda svoju haljinu pere u vinu. Zah 3.. Hrast = – ponositost: Na dan Gospodnji će se poniziti ljudska ponositost i visina.9 Bog na prestolu ima belu haljinu kao sneg (sudi pravedno). 1M 49.3–5 Bog skida sa nas prljavu haljinu i oblači nam čistu = pokriva naše pokajane grehe svojom pravdom. 1M 35. + uzvišenost: da se prozovu hrastovi pravde (Is 61.20 ne stavlja se zakrpa na staru haljinu (uzima se nova haljina).1 anđeli stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vetra = zadržavaju osnovne uslove za opstanak planete do određenog vremena. Mt 9.12. Uže meračko = Hristov karakter*** ??? Mera vrednosti na Božjem sudu.2 Jakov:– Bacite tuđe bogove i preobucite se. a poniženi će biti hrastovi. Ulje = Sveti Duh: Zah 4.

ovo je moja krv novog zaveta.20 Is 14.4.22 reka crvena kao krv. simbol vernika.39. Mk 9. Joel 2.5 crn konj = greh u sve većoj meri. Ps 75. 2Ca 3. MAGI.10 u Ninivi su lica svima pocrnela.14.3 Saul ih je istrebio. a vuna rod koji donosi ovca.5. biće istrebljen.23 Vavilon je čaranjem prevario SVE narode.2 Isusu pri dolasku su haljine crvene od krvi bezbožnika. vrače. Mih 5. i od dažda raste (Is 44:14). Crvac (crvena vuna) = neduhovni rod Božjeg naroda (Crveno je simbol greha. 5M 28. kažite: ne treba li narod da pita Boga svojeg? ČAŠA = određena mera nevolja ili duhovnih darova: + Ps 11.13 uzeću čašu .5. Ps 116.10. slušanja zvezdara (astrologa).7 ne mogu da rastumače san. ASTROLOZI) = današnji spiritizam: 5M 18.44–48 crv njihov neće umreti = greh uvek vodi u raspadanje i propast.11 Dela 12. Mt 26. Hristove krvi (vino) i tela (žito) je sve manje.15 Bog napaja narode vinom gneva (Otk 14.39 prokletstvo zbog neposlušnosti Bogu: vinograd će izjesti crvi. sadi jasen.8 čovek je upoređen sa crvom jer naš život predstavlja lagano umiranje.26. vatre i sumpora. 51.6 svako lice će pocrneti. Sveti Duh se povlači (ulje). – Otk 12. Jer 25.6. gatare. i ognjeni vetar. crna je jer je sunce opalilo = greh od bezbožnog učenja (sunce). Jov 25. pitaće opsenare. uzročnik krvoprolića.46 Joel 1. ubija. 24. CRVENO = krvoproliće: + Is 63. 21.25 Crvi jedu letinu = grešnici se raspadaju u grobu.11 ne sme da ih bude u Božjem narodu. 3M 19. Is 66.9 oni spadaju u lažne proroke. Naum 2.6 crna sam ali lepa (grešna. Ps 22. Is 19. Ps 78. 1Sa 28.8 u čaši u Božjoj ruci vino vri.3 crvena aždaja = Sotona.). Jov 7. Jer 27. VRAČARI. navode ljude da ne slušaju pravog Boga. CRNO = greh: Naum 2.šumskim. 2. Dan 2. Is 47. vojnici u skerletu. To je gad pred Gospodom. dok Božji prorok može. Isus daje čašu: pijte iz nje svi.27 Isus: ako je moguće da me mimoiđe ova čaša.6 Gospod će na bezbožnike pustiti iz čaše kišu od živog uglja. a oni ne mogu ni sebe da izbave od Božjeg suda.19 ako vam kažu: – Pitaj vračare i gatare.1. Pes 1.12 Bog će istrebiti vračanje iz Izraela (Mal 3. ali mam spoljnji izgled).4).6 Is 41.27 ko se obrati njima skvrni se . vračanja.27 4.9.3 zatirač Izraela: štit im je crven.14.4 crveni konj je uzeo mir sa zemlje.3 nestaće duha Misiru.10). Is 8.12. kraj milosti.24 u mani ostavljenoj za subotu nema crva (poslušnost Bogu sprečava posledice greha).24. Otk 18. njen talog će ispiti bezbožnici = nema više spasenja Hristovom krvlju. Č čAROBNJAK (VEŠTICE. c Crv = simbol raspadanja mrtvog: 2M 16.6.23 telo jedu crvi. Otk 6. 1M 49.12 Judi su oči crvene od vina.13 Vavilon propada zbog čaranja.5 Naum 3. propašće. 17. Otk 6.31 20.

ČETRDESET = kušanje.spasenja.36 Bog je štit verniku. (broj 144000 sadrži broj 40). 2M 20. je odmor.38 na čelu prvosveštenika je svagda zlatna pločica: "Svetinja Gospodu" da bi nosio grehe svetih prinosa.21 2Sa 5. i postaje opet štap = nadvadao je Sotonu..4 bludnica ima u ruci čašu punu mrzosti i poganštine svoga bluda.9 Isus će neznabošce udariti gvozdenom palicom = nadvladaće ih izvršenjem presude. da bi bili mili Gospodu = Isusu je uvek na umu da posreduje za nas. Eze 40. Otk 13. Jona 3.5 meračka trska je 6 lakata = Bog meri (sudi) za 6000 g.16 žig na čelo = Sotona se bori za um ljudi. a 7.18 Mojsije 40 dana i noći na Sinaju. štit = zaštita: Ps 119.42 Saul. 7.1 ime Oca na čelima = Božji karakter u umu. delovanje ovo vreme.1 Bog Avramu: –Ja sam ti štit.18 broj zveri i čoveka je 666 = Sotoni je dato za rad. 4M 14. Mojsije je hvata za rep. 1Sa 17.8.4 zabeleži čela. 1Kor 4. a sedmi je u sredini = 6000 godina radi Sveti Duh kroz crkvu + milenijum.114 2. David i Solomun carovali su po 40 godina = test za Izrael.19 caru Oziji je izašla guba na čelu. 2M 24. 1M 7.24 ko žali prut mrzi na svog sina. koji su razumno izabrali Boga. Bog je štit onima koji se .4 Niniva će propasti za 40 dana ako se ne pokaju.9 šest dana radi. odmor. 31.2. test: Mt 4.4 štap tvoj i palica tvoja teše me = Bog nadvlađuje greh u nama. rada (greha). hteo je da kadi iako nije sveštenik. raskrinkao njegovo lažno prorokovanje (rep). 1M 15. biće spašen. upravljanje: + Ps 23.16 Mojsije diže štap i razdvaja se more = nadvlađuje sile prirode. 2M 25.31 šest dana stvaranja.32 svećnjaku 6 grana izlazi sa strane (po 3).3.21 šta hoćete: da dođem k vama s prutom ili s ljubavlju i duhom blagosti? Pri 13.5 čaša je moja preopuna. – Otk 17.4 potop je trajao 40 dana i noći.9 vatrena zmija stavljena na motku (štap). je slobodan = 6000 godina greha. – 2M 4. 7. 2M 23. Š šEST = vreme za rad: 1M 1.2–5 štap postao zmija (Sotona).14).9–17 Aronov štap – zmija (Sotona) pojeo je vračarske zmije = Sotona je jači od demona.12 narod pita svoje drvo. um: + 2M 28.49 David je Golijata pogodio kamenom u čelo = kazna za nerazumno huljenje na Boga (kamen je Hristos). Otk 13. Otk 14.34 Izraelci su 40 godina kušani u pustinji. a njegov štap odgovara. 4M 21.4 1Ca 11. Božji pečat na čelima = utvrđeni ljudi. Ko pogleda u nju ozdraviće = ko pogleda verujući na budući sud koji će biti izvršen nad Sotonom. ČELO = razum. vodi nas (Mih 7.2 rob Jevrej služi 6 godina. nadvladanost. 2M 21. 23.g. Ps 2.2 Isus je 40 dana kušan u pustinji. 2Dn 26. Dela 13. proba. Os 4.10 6g obrađuj zemlju + 7. 2M 14. pa oslobođenje.Sa 22. ŠTAP = obuzdanost.3). ništa ih ne može poremetiti (otk 7.. Eze 9. svoju nesvetost gradi u umu ljudi. a ko ga ljubi kara ga dok je vreme.

Razvoj biljke = razvoj karaktera.3 Plus: Sotonine vojske su skakavci.11) – Saulov štit je zbog greha bačen kao da nije pomazan uljem – nije pod Božjim vođstvom 2Sa 1. hrušt i crv. EGW Temelji 117.4. koji hode u bezazlenosti (Ps 84. koji su pravog srca (Ps 7.21.uzdaju u Njega (Pri 30.5 Srce = vrt u koji se seje dobro ili loše seme. EGW Temelji 117.4.5). EGW Temelji 117. Štit junaka iz Ninive je crven – kriju se iza greha Naum 2.4.5 .5 Čupanje korova = čupanje štetnih i loših postupaka.10).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful