P. 1
RJECNIK SIMBOLA

RJECNIK SIMBOLA

|Views: 2,077|Likes:
Published by Milica Dodic

More info:

Published by: Milica Dodic on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

REČNIK SIMBOLA Biblija sama objašnjava simbole koje upotrebljava.

Da bi smo bolje razumeli tekstove iz Biblije, potrebno nam je da shvatimo značenje simbola, a zatim da simbol zamenimo doslovnim značenjem u tekstu, i onda ponovo čitamo tekst sa tumačenjem. Da bi Bibliju shvatili na ispravan način, treba da se molimo njenom autoru – Bogu, da bi nas On poučio Svetim Duhom. Jedan simbol može imati i pozitivno i negativno tumačenje, pa su u objašnjenju obeleženi sa + (pozitivan simbol) i – (negativan simbol). Na primer: Isus je lav (+), a Sotona riče kao lav (–). Do sada nisam čuo logično objašnjenje zbog čega ljudi veruju u sledeće pravilo: "Ako je u tekstu

jedna reč simbol, onda je ceo tekst simboličan. Ako je jedna reč u tekstu doslovna, onda je ceo tekst doslovan." Nigde u Bibliji nisam našao tekst gde su sve sami simboli bez doslovnih reči. Čak i da postoji takav tekst, zašto bi smo ovo ljudsko pravilo tumačenja Biblije primenili na sve tekstove? Mnoge jeresi nastale su tako što su doslovni tekstovi tumačeni na simboličan način. Na primer 6 dana stvaranja, greh Adama i Eve, Potop i dugovečnost ljudi pre Potopa, neki ljudi smatraju nedoslovnim tekstom, pa veruju u evoluciju, a Biblija za njih postaje samo mitološka knjiga sa moralnim porukama. Takođe, kad u Bibliji piše u vezi drugog Hristovog dolaska: "Evo dolazi na oblacima i videće ga svako oko" (Otk 1.8), neki ljudi

tumače ovako: "Ako neko sedi na oblaku, onda oni koji su na Zemlji ne mogu da ga vide." Tako, iako Bog kaže da će ga videti svi, ovi ljudi kažu da je to samo simbolički rečeno, a da ga u stvari neće videti svi! Tako Božje tvrđenje ljudi okreću u direktnu suprotnost. Umesto da veruju Bogu, oni veruju sebi i svojoj sposobnosti da tumače Bibliju, samo da bi i dalje tvrdili da je Hristos već došao na Zemlju. A ako neko dobronamerno primeti da je to tumačenje suprotno onome što je Bog rekao, oni ga optuže da je nevernik. Kako god bilo, svuda u Bibliji piše da će Isus doći u pratnji anđela odevenih u belo. Veliko mnoštvo anđela oko

Isusa na prestolu, iz daleka će izgledati kao beli oblak. Naravno da anđeli mogu da se postave tako oko Hrista da ga ljudi na Zemlji vide, za razliku od doslovnog oblaka koji zaista sakriva osobu koja je iznad njega. Molite se Bogu da vam da mudrosti da znate šta može da se tumači simbolično i na koji način, a šta ne može. A AŽDAJA = Sotona: Otk 12.9 (vidi zmaj) ANĐEO = vesnik, poslanik, nosilac vesti (sama reč anđeo ima to značenje): Bog šalje anđele da završe neki posao – u Sodomu (1M 19.1), ili da objave poruke od Boga (Otk 14.6). Bog (Isus) kada nosi neku vest

predstavlja se kao anđeo – poslanik (1M 22.15 31.11,13 2M 3.2,4 23.20,21 Dan 3.25,28); Na zavesi koja pregrađuje svetinju izvezeni su anđeli = predstavnici (vesnici, poslanici) bezgrešnih svetova koji su prisutni na Božjem sudu, da se ceo svemir uveri u Božju pravdu (2M 26.31–37). B BAKAR = – varanje, navođenje na greh: 4M 16.39 Korej kadi bakarnim kadionicama 4M 21.9 bakarna zmija = sud nad Sotonom, varalicom (2Ca 18.4 klanjaju se bakarnoj zmiji umesto Bogu, Jezekija je razbio); 1Sa 17.5,6 Golijat (jevr. = Pustošnik) ima bakarni oklop; Eze 27.13 Tirski car (Sotona) trguje ljudskim dušama i bakarnim sudovima. + poštenje: Otk 1.15 Hristove noge su od bakra

(Dan 10.6); Eze 40.3 čovek sa meračkom trskom kao da je od bakra; 2M 27.2 žrtveni oltar je od bakra. BEZDAN = pustoš, razorenost, bezobličje, dubina: 1M 1.2 zemlja pre stvaranja; Eze 26.19 Gospod kaže Tiru (Sotoni): –Kad te opustošim... kad pustim na tebe bezdanu; Lk 8.31 demoni mole Isusa da ih ne pošalje u bezdan. Otk 9.1– 5,11 anđeo bezdana je Razoritelj, Sotona; Otk 11.7; 17.8 zver izlazi iz bezdana; Otk 20.1–3 Sotona će biti vezan u bezdanu. BELO = pravda: Is 1.18 pokajanjem gresi od crvenog postaju beli; Otk 19.8 žena jagnjetova se oblači u čistu, belu svilu (grč. = lan), jer je (lan) pravda svetih; Dan 7.9 Bog na sudu je u belom; Dan 11.35 razumni će se ubeliti; 2M 16.31 mana je bela. Belo je pravda, a mana

Hristovo telo. Jedenje mane simboliše da jedenjem Hristovog tela (prihvatanjem Njegove žrtve) postajemo pravedni. BERBA = sud nad nepokajanima: Otk 14.19 obran je vinograd i stavljen u kacu velikog gneva Božjeg; Is 24.13 biće opustošenje u narodima kao kad se paljetkuje posle berbe. BESKVASNI = bez greha (vidi kvasac). BET EL (Vetilj) = Božja kuća, svetinja na nebu: + 1M 28.19 Jakov je video lestve kojim su sa neba silazili anđeli, i mesto nazvao Božja Kuća; 1Sa 7.16 prorok Samuel sudi u Betelu. – Sotonina kopija Boćje Kuće: 1Ca 12.28– 32 dva zlatna teleta u Betelu nazvana su bogovima; Jer 48.13

Betel je postao gad (gnusoba) Izraela (klanjali su se lažnom bogu). BISER=Hristov dar spasenja Mt 13.45,46. BIČ = primena sile: + Advent, Hristov drugi dolazak: Is 10.26 Gospod diže bič na Asirce, Madidijane kao u Misiru; Is 28.15 Kad zađe bič KAO POTOP (povodanj), Vaviloci od laži prave utočište (vidi 2So 2.10–12!); Jn 2.15 Isus je bičem od uzica očistio hram. – lažni vernici progone iskrene vernike: Jov 9.23 Kad bi bič ubio najedamput, nego se smeje iskušavanju pravih (kaže Jov napadnut od Sotone); Jov 5.21 Kad jezik ŠIBA bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe; Mt 10.17

predaće vas sudovima i biće vas (bičevaće vas) = Dela 22.24,25. BLATO = smrtnici, grešnici: Is 45.9 Hoće li blato reći lončaru (čovek Bogu); Is 64.8 Gospode... mi smo blato, a Ti si naš lončar (Jer 18.4 Jov 10.9) BLED = smrt : Otk 6.8 na bledom konju jaše smrt, ubija; Jer 30.6 svi su bledih lica kao porodilje; Is 29.22 domu Jakovljevom neće više lice pobledeti (neće umreti) BLUD = otpad od Boga, veza crkve sa državom: 2M 34.15,16 prihvatanje vere Hananaca je preljuba, blud (Sud 2.17 1Dn 5.25); 3M 17.7 preljuba sa Đavolom; Naum 3.4 blud je i čaranje (spiritizam); Otk 17.1 blud je veza žene (simbol crkve) sa carevima zemaljskim; Isus 2.1 Jev 11.34 Sud 11.1 moguće je spasenje za bludnike (Rava, Jeftaj) BLUDNICA = otpala

crkva od Boga, povezana sa svetovnom vlašću: Is 1.21 Otpali Jerusalim je postao bludnica (Jer 2.20 Eze 16.15 Os 1.2–4,15); Is 23.15 Tir je bludnica; Mih 1.7 Samarija; Naum 3.4 Niniva; Otk 17.5 VAVILON je mati bludnicama. BOGOVI: demoni, pali anđeli (đavoli): 5M 32.16,17 Na revnost razdražiše ga (Boga) tuđim bogovima, gadovima (mrzostima, gnusobama) razgneviše ga; prinosiše žrtve Đavolima, ne Bogu, bogovima koje nisu znali... = demoni su pobunivši se protiv Boga proglasili sebe za bogove, pa mnogobožačke religije u stvari predstavljaju obožavanje demona, satanizam. Na primer bogovi u Egiptu: 2M 18.11 (4M 33.4) Jotor Mojsiju: – Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čime se ponošahu onijem ih samim

nadvisi = svako zlo koje je pogodilo Misir predstavljalo je oblast nad kojom je "vladao" neki demon. 1M 3.5 Sotona je obećao Evi: – Postaćete kao bogovi = kao pali anđeli, demoni. 2M 20.3 Prva zapovest: Nemoj imati drugih bogova uza me = ne slušaj demone ni Đavola. 1Sa 28.13 vračara Saulu na spiritističkoj seansi kaže da je videla bogove kako izlaze iz zemlje = demoni imitiraju umrle ljude (ovde imitira proroka Samuila). 2M 22.20 ko prinosi žrtvu drugim bogovima osim jednoga Gospoda da se istrebi = obožavaoci demona, satanisti. Još 22.22 Gospod Bog nad bogovima = Bog je moćniji od demona. Mk 1.34 Lk 4.41 8.35 Isus isteruje Đavole koji su

opseli ljude. Lk 10.17 Đavoli se pokoravaju vernicima u Isusovo ime. Vidi tekst: Ko su bogovi? BRAŠNO = priprema duhovne hrane (hleba života), zajednički napori čoveka (sadi, kopa) i Boga (daje sunce,kišu, život): 2M 29.2 brašno se prinosi pri posvećenju sveštenika; 3M 2.1 brašno je jestivna žrtva; 3M 23.17 za Pedesetnicu (primanje Duha); 1Ca 17.12,14 Ilijina hrana za vreme suše; 2Dn 4.41 brašno je neutralisalo otrov iz hrane; Otk 18.13 Vavilon trguje brašnom (Bog ga daje besplatno). BROD = + propovedanje spasenja (vađenje ribe iz mora): Mt 13.2 Isus govori iz lađe; a ribolov je simbol

propovedanja (Jn 21.3,8) – za trgovinu i pljačku: 4M 24.24 Kitimske lađe dosadiće... 5M 28.68 Misirske lađe vraćaju u ropstvo; 1Ca 22.49,50 propale su Josafatove trgovačke lađe; Is 23.1 Tirske lađe (Sotonine Eze 27.9,25) BUBREZI : unutrašnjost ličnosti (čisti krv): Jer 12.2 20.12 Bog vidi bubrege i srce; ljudima je Bog blizu srca, a daleko od usta; Jer 11.20; 17.10; Otk 2.23 Bog ispituje bubrege i srce = ispituje unutrašnjost čoveka na istražnom sudu. BUNTOVNIK : – odmetnik od Boga: Pri 17.11 Zao čovek traži samo odmet; Is 1.2 Gospod je odgojio sinove, a oni se odvrgli; Is 63.10 Odmetaše se, žaloste Svetog Duha; Eze 2.3 Izrael se odmetnuo; + Sotona optužuje Božji narod da je buntovnik: 2Ca

18.20 odmet od cara; Ezra 4.12,15. V VAVILON : versko / političko / ekonomska vlast na Zemlji Otk 17 Jer 50–52. VATRA (OGANJ) = uništenje greha pokajanih ljudi ili greha na nepokajanim ljudima: Amos 7.4 Gospod će suditi vatrom; Otk 20.9,10 vatrom će biti uništeni Đavo i nepokajani ljudi; 1M 19.24 Sodom i Gomor; 2M 3.2 13.21 Gospod opstaje u vatri (bezgrešan je); 3M 1.7 deo žrtve paljenice koji se spaljuje je greh koji je predat Bogu; Ps 50.3 Pred Bogom je vatra koja proždire (Pri 6.27 Jer 51.32); Eze 28.14,16 Lucifer je hodao usred vatrenog kamenja (stvoren je bez greha), ali će biti spaljen zbog greha; Zah 3.2 Božji narod je ugarak koji je istrgnut iz vatre; Lk 12.49

Isus je došao da baci vatru na Zemlju (da je očisti od greha), i voleo bi da se vatra već zapalila (čeka na nas). VETAR = sukobi, nemiri, ratovi: + 2Sa 22.11 Gospod dolazi na krilima vetra (rat protiv greha); Ps 148.8 Vihor je vršilac Božje reči; Jer 51.1 Gospod podiže na Vavilon vetar koji zatire; – Otk 7.1 Zemaljske vetrove (sukobe) je prouzrokovao Sotona (Božji vetrovi su nebeski); Mt 7.25,27 vetrovi napadaju kuću na kamenu i na pesku; Ps 103.16 dune vetar na čoveka i nestane ga; Ef 4.14 vetrovi su i lažne nauke koje izazivaju sukobe (Jak 1.6). VEČERA = + sjedinjenje sa Bogom: Otk 19.9 večera svadbe jagnjetove; Otk 3.20 Isus

kuca na naša vrata da bismo mu otvorili da večera sa nama; Lk 22.20 večera Gospodnja. – razjedinjenje od Boga: Otk 19.17 večera za ptice i zveri (izvršenje suda); Lk 14.16–24 oni koji se nisu odazvali na večeru. VINO = sredstvo otkupljenja: + Hristova krv: Mt 26.27–29 Isus je dao čašu grožđanog soka apostolima kao simbol njegove krvi koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha; – sve što nije Hristova krv, a nudi se kao otkup: Otk 17.2 vino bluda kojim "Vavilon" napaja ceo svet predstavlja sve što nije Hristova krv, a nudi se ljudima kao sredstvo spasenja. VINOGRAD = Božji narod: "Vinograd je Gospoda nad vojskama

koji je predslika Hrista. Is 65.12 Vavilon trguje gvožđem.8 rugače će izjesti kao crv vunu.3 narod gnevi Gospoda prinošenjem žrtava u vrtovima.5).15).dom Izraelov. VUNA = duhovni darovi. Pri 30. u Božjem vrtu (Eze 28.3 (nepravedne) sudije su vuci večernji.16 apostole je Isus poslao kao ovce među vukove.15 Isus će pasti . Otk 18.32 Preko Nabukodonosora je prešlo 7 vremena – 7 godina. reč u jednini. – kopija raja: Is 1. a ne 7x360 = 2520 godina. G GAVRAN = izvršitelj Božjih naloga: 1Ca 17.25..12). a zatvorena vrata su onemogućenje: Otk 3.29 posramićete se od vrtova koje izabraste.4 gvozdeni bogovi = "bogovi" nasilja. Voda. = Eze 39. Pes 5. mnoštvo Otk 17. Dan 5.23 Adam i Eva su izgubili vrt. Dan 7. 4. Devojka (crkva) nastava u vrtovima (Pes 8. 6.7 gavrana je poslao Noje da ispita da li je presušila voda.15). gazite moj narod Is 3. gvozdeni zubi (Rim).6 Bog je naredio da hrane Iliju.13).23.8..15 Po tome su reke pojedini narodi.16.4). Dan 4.17 izvršiće sud nad nepokajanima (ješće meso. GVOŽĐE = vlast koja vlada silom: 5M. 1M 3. Dan 2. Sof 3. VRT = + obećana zemlja.15. Ava 1.11 Kosa dragog je crna kao gavran = izvršava sva Božja naređenja.1.47–59 guba na vunenoj haljini je greh / ljudska pravda.13.. Is 51. može biti voda života koju nam Isus nudi.16..20 Misir je gvozdena peć.14.20.23 panj je okovan gvožđem = Nabuko (slika Sotone) biće nadvladan silom.17. VUK = lažni vernici: Mt 7.9 Bog ima kosu belu kao vuna = On daje darove Duha. i Sotona je bio u Edenu.15 lažni proroci dolaze kao grabljivi vuci u ovčijem odelu. Solomun.18 sveštenici nemaju ništa vuneno na sebi. Pri 31. raj: Vrt je mesto stanovanja vernih ljudi u kojem je Hristos vrtlar (Jn 20.13 vrsna žena traži vunu i lan = Božja crkva ima pouzdanje u Božju pravdu.2). 1M 8. Dragi u svom vrtu je Hristos (Pes 5. VODE = narodi.8 Vavilonci su ljući od vukova.40–45 7. vreme = jedna godina. samo lan (Božju pravdu). Otk 19. Eze 44. Ahav je od Navutejevog vinograda hteo da načini vrt za zelje = od Božjeg naroda koji rađa rod – vrt bez vrednosti u Božjim očima (1Car 21. Marija nije slučajno mislila da je vaskrsli Isus bio vrtlar (Jn 20. Ohozija je hteo da se skloni u vrt od kazne (2Car 9. a ljudi su Judejci mili sad Njegov (Is 5. VRATA = otvorena vrata su pružena prilika: Otk 3. napravio je vrtove i voćnjake (Pro 2. ). a Božja pravda ostaje doveka = rugači se uzdaju u sebe. Is 51.3 Gospod će učiniti da pustoš Siona bude kao vrt Gospodnji.27).1. 4. Mt 10.4. i traži Duhovne darove.9 skakavci imaju gvozdene oklope. + Dan 4.7.7). Potrste vinograd. Otk 9.7 noge zveri od gvožđa. ako se čovek uzda u darove Duha koje ima umesto u Božju pravdu.15. ljudski duhovni rodovi (jer raste na ovci koja je simbol vernika): 3M 13. raj.4.

5).zlo). 2M 8. GLAS = važna vest.12. Mt 10.11 Adam i Eva posle pada u greh su goli. kakvim glasom govori i šta govori. 1M 3. Jov 38.3 glava ranjena na smrt je deo zveri (sastavljene od carstva – država) koja rukovodi celom zveri. 2Ca 23.23). Moloh GAD Amonski.2.5 bludnica ima čašu punu mrzosti i poganštine svog bluda. gde se nalazi.7 Melhom GAD Amonski.2.16 posle krštenja.14 5.11 9. Go. šikuc = gad. sledi ga u propast. GOLUB (–ICA) = Sveti Duh: Mt 3. ono je mrzost pred Bogom = ljudi će uzdizati lažnog boga.11 gradno kamenje je sud Amorejima. Mt.truba. Gora (planina) = carstvo (+Božje ili – Sotonino) ???citati??? GRAD = oruđe za izvršenje suda (voda u čvrstom stanju = Isus je voda života. na Isusa je sišao Sveti Duh u vidu goluba.26 Misircima bi bila nečista žrtva koju je Bog naredio! Jedini način da se spasu ljudi će odbaciti kao nešto što im je mrsko.9.31 12.9 dragi dragoj: golubice = crkva ispunjena Svetim Duhom.34 Metnuše svoje gadove (lažne bogove) u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga (Eze 37.20 Rimski vojnici obukli su Isusu skerletnu kabanicu da mu se .14 5. gnusoba): 1Ca 11. da uništi greh.narode gvozdenom palicom = doći će da ratuje protiv greha. 7.32 46. Lk 16. Ps 18. Pes 2.10.10 sedam glava. Hemos GAD Moavski.19 16.8 napada Bozji narod. 3M 1.1o Isus je objavio Otkrivenje velikim glasom (Otk 3.16 budite bezazleni kao golubovi = kao Sveti Duh. GNUSOBA = – lažni bog (jevr.13 pri dolasku Boga na zemlju da izvrši sud pada grad i živo ugljevlje.27). mrsko: 1M 43. Treba obratiti pažnju na to ko govori. Otk 22. golotinja = bez Božje pravde (jer je bela odeća = Hristova pravda). visoki položaj: Mk 15. koji će doći u vreme nevolje kakva nikad nije bila niti će biti.13 Astarota GAD Sidonski (lažni bogovi).20 4.17. pastiri su im nečisti.3 39. Jer 32.7 golub kao žrtva znači da Sveti Duh osvedočava čoveka u plan spasenja. + Sotona je naveo svet da veruje da je pobožnost nešto nečisto.22 Bog čuva riznice grada za vreme nevolje.18–34 grad je jedna od presuda za Misir. poruka: Otk 1. Is 28. Otk 13.29 Bog će ga uništiti..5. Magog je zemlja bezbožnika.34 Misirci posebno jedu od Izraelaca. Eze 38.1. Otk 17. jesu 7 careva.4. GRIMIZ (SKERLET) = zemaljska carska vlast.24 15–22 Isus upozorava na gnusobu – lažnog boga o kojem piše prorok Danilo (11.21 prva i 7.7 11.. kome govori. Isus 10.15 što je u ljudi visoko. GLAVA = carstvo koje rukovodi svetom ili nekom organizacijom: Otk 17.12 6. GOG = vođa bezbožnika: Otk 20.17 Grad će potrti lažno utočište (kad dođe Isus da izvrši sud = Otk 8.11 ko je pogan neka se još pogani = ko ide za lažnim bogom. ali i kamen koji pada na neznabošce kao kazna): 2M 9.

Jov 26.za ukop. a Isus je pomazan isto tri puta: za službu. a sinovima trnu zubi. 5M 32. prečnik mora je 10 lakata. (ovlašćen).23.2 Pavle hoće da Korinćane izvede kao čistu devicu pred Hrista.3). u poslednja vremena. 10 umivaonica na 10 podnožja. DAŽD = vidi kiša. i za carovanje.2. a ne vidi se): Otk 10. more ima 10 podnožja. GROŽĐE (zrno) = + duhovni rod na Hristu / čokotu: Mt 7.2 4.38 2Dn 2. a David je u to vreme odavno umro.. Otk 13. da bi utvrdio vojni kapacitet. vreme bez greha.2–5 Božji gromovni glas.1–4. Grom se često poredi sa Božjim govorom.10.4 Isus je rekao Jovanu za 7 gromova. heruvimi u SNS su visoki 10 lakata.1 zver ima 10 rogova.23. DEVICA = verna Božja crkva: 2Kor 11.18 u devetom mesecu je osnovan hram Gospodnji. – neduhovni rod: Is 5.14 ko će razumeti grom njegove sile? D DAVID (jevr.16 Vavilon trguje skerletom.24 7. neće biti tako.23. DEVET = pretposlednji: 99 ovaca. svetinja ima 10 svećnjaka i 10 stolova za hlebove.4 5.11– 14 brojanje naroda iz oholosti.24.7–12 Ps 45. 2Sa 24.12. DESET = savršenstvo: 2M 34.3.27. ali mu nije dao da zapiše ono što su gromovi govorili. skerlet = ima vlast na Zemlji. Bog pomaže iskrenim ljudima). i obiluje brojem 10. GROM = sakrivena istina kojom Bog ispituje ljude (grom se čuje. Otk 14.29.30 oci jedoše kiselo grožđe.32 grožđe Sodoma i Gomora je otrovno.3.7).7 usliših te usred groma. zrna su mu gorka.7. – lažni hristos (svaki Davidov greh): 2Sa 11 preljuba. Trem hrama je 10 lakata. cara svojeg.4 Božji vinograd rađa vinjagu umesto grožđa. voljeni. Eze 37. 2Sa 22.5 (Isusova) kosa je kao CARSKA porfira.16 26. temelj je od kamena veličine 10x8 lakata. oltar je visok 10 lakata.24. Os 3. Otk 18. iskušah te na vodi Merivi (usred opšteg nerazumevanja Božje poruke. Otk 17.4 bludnica je obučena u pofiru. Agej 2.14 Da li se bere grožđe sa trnja? Po rodovima ćete ih poznati. raspon krila im je 10 lakata. Jov 37.12 David je tri puta pomazan (2Sa 2. Jer 31. ljubljeni) = + Hristos: Eze 34.3 aždaja (Sotona) ima 10 rogova.14 (Advent) zagrme sa nebesa Gospod.. Pes 7. 1Sa 16.6 Isus je iz Davidovog roda. Reč Hristos znači pomazan. 4M 13. (Mt 3.28 deset zapovesti.5 tražiće Davida.narugaju da je car. laktu. Isus je u deveti sat izgovorio poslednju molitvu i umro. Mt 1.8 Solomunov hram je simbolična predslika službe za vreme milenijuma.24 prorok kaže da će Bog podići Davida da bude pastir i knez. nego će svako poginuti za svoj greh.21 uhode su u Hananu u vreme prvog grožđa. 10 jabuka su na 1. 1Ca 6. – Sotonina kopija: Otk 12.4 .25 David će biti car i knez DOVEKA. Ps 81.

14).55 gde ti je smrti žalac? ..10 skakavci imaju žalce na repovima kao skorpije = lažno prorokovanje (simbol je rep) navodi na smrtne grehe.17 dobro drvo rađa dobre rodove. Otk 8. Mt 7.6. 1Jo 4.4 dim od kađenja = spoznanje da Isus posreduje za nas. Is 8.30 15.13 tri nečista duha izlaze kao žabe. kao aspida upeći (žalcem). 2M 8.20 opadač je drvo za vatru. Ps 52. DUHOVI = – demoni. 1Ca 14. Mt 25. Rim 11. čine čuda.4 drvo života je put pravednika. E EUFRAT = narod koji napada (reka je simbol jednog naroda. smokva i rodna loza neće.63 Haldeji (Vavilonjani) će potonuti kao kamen u Eufrat = osvajali su nasiljem.3 vernik je plodno drvo. Eze 31 KEDAR = LEPOTA.a žalac je smrti greh. Avimeleha.23 MASLINA = VOĐSTVO SVETIM DUHOM.10 Božji duh daje dar razlikovanja duhova.10 drvo bez roda se seče i spaljuje.. Otk 9.2. Ž ŽABE = nečisti duhovi: Otk 16. a trn hoće.11 zli duhovi.18 od dima je pocrnelo sunce i nebo (znanje nauke koristi se za zagađenje).2–13 žabe u Misiru u drugom zlu skaču na ljude (demoni će intenzivno napadati ljude) = Ps 78.12 Jer 11. Mt 8.13 PALMA = MIROLJUBIVOST. kažite: ne treba li narod da pita svog Boga. dim i sumpor (nauka za vojne ciljeve). To su Đavolski duhovi.8 92..30 ŽALAC = greh: 1Kor 15. Trn je ovde simbol bratoubice.144000 su devstvenici.17 DRVO POZNANJA DOBRA I ZLA. Nem 8. 5M 18.32 vino će naposletku. OBDARENOST. Maslina. jasno je da ostaje večno sazanje kakva joj je presuda (Otk 14. Jer 31.3 dim bludnice se diže vavek veka = pošto materija ne gori večno. DIM = znanje. pali anđeli: 3M 19.1–11 deset devica.16 1Ca 6. a reč Eufrat znači probiti.11).4 bićeš utvrđena devica Izraelova. nego kušajte duhove jesu li od Boga.31 skvrni se onaj ko se obraća vračarskim i gatarskim duhovima.8–16 drveće traži cara. Otk 16. 1M 2.24). Pri 23. 1Kor 12. Dan 4. Pri 26.17.16 Isus je iz mnogo besnih isterao duhove rečju. Otk 9.10–17 drvo je ovde simbol ponosnog Nabukodonosora (Sotone). DOMAĆIN = Hristos DRVO = + duhovne osobine ljudi: Ps 1. jurišati): Jer 51. – neduhovne osobine: Sud 9.15 drva za senice = spašeni ljudi raznih duhovnih osobina. iz usta im izlazi vatra. ŽENA = crkva: + Božja crkva u kojoj je .45 105. sakupljaju careve protiv Boga. spoznanje nečega: Otk 19. Mt 3. iz dima izlaze skakavci.1 Ne verujte svakom duhu. Jer 46.10 na reci Eufrat Bog će učiniti osvetu.17–26 pitoma i divlja maslina su Izrael i obraćeni neznabošci (Eze 17. i zdrav jezik. Jn 12.3.19 Ako vam kažu: pitajte (duhove).. lugovi su pravljeni pod svakim zelenim drvetom kao mesta za idolopoklonstvo. zlu = nasilnički narod je propao (Otk 9.23 visine. Pri 11.12 Eufrat je presušio u 6.

spiritizam).15).5 pred prestolom su 7 ognjenih žižaka koji su 7 duhova Božjih.9 svadba jagnjetova.38 pred potop ženjahu se. OVAN = vođa Božje crkve.30). kraj vremena milosti i proveravanja (COL 71/72): Mt 13.1 10 devica sa žižcima = Sveti Duh ih upućuje na Božju Reč i istinu (Sof 1. zreli vernici. Misir). a svadba predstavlja i sud za Božji narod jer se na svadbi ispituje odelo zvanica (Mt 22. Mt 25 od deset devica 5 su ušle na svadbu na vreme. ŽRTVE = CEO plan spasenja: OVCA = Božja crkva (citati su dati pojedinačno). ovca je vernik koji želi da se pomiri sa Bogom.30.. počinje žetva jer se osuši žito zemaljsko = Advent (Otk 14.3 žižci u svetinji gore stalno od večeri do jutra. Žito = spašeni ljudi: (Hristos) će skupiti svoju pšenicu u žitnicu (Mt 3.. kad se vrati sa svadbe da mu otvore kad zakuca. KRAVA (JUNICA) = otpala crkva (Vavilon.22 ko legne s udatom ženom / smrtna kazna. (Bog) će dati da uzrastu žita vaše pravde (2Kor 9. 13.2 car pravi svadbu sinu = Bog Otac i Sin.20).1–6 ŽENIDBA (SVADBA) = veza Hrista i crkve (sjedinjenje).11 Juda se ženi kćerju tuđeg boga. žetva je posledak ovog veka. nauka je videlo. Staro žito = obraćeni. muž i žena su slika Hrista i crkve Ef 5. Mt 24. Mt 22. – bezbožne ideje: Pri 13. od goveda .31. Otk 8. nauka. sluge otpale crkve.10 velika zvezda je pala s neba koja gori KAO sveća (žižak) = Sotona pogrešno tumači Božju Reč.36 budite kao ljudi koji čekaju gospodara.32 – Crkva koja je otpala od Boga: žena pijana od krvi svetih Otk 17. Jer 51. lažni prorok. ŽETVA = posledak sveta (sabiranje spašenih i nepokajanih u dve grupe). bezbožnici. Pri 6. istina): Ps 119. JAGNJAD = oni koji su izgradili visinu Hristovog rasta u karakteru.10 Gospodu iz usta izlaze lučevi (baklje).39 kukolj i pšenica rastu do žetve. KOZA = organizacija bezbožnih (država. neutvrđeni vernici.12. JARE = podanici.2.10).15–20 anđeo baca srp i žanje žito. a) ŽRTVA PALJENICA = pomirenje (uz nju se prinose brašno. – Mal 2. otvorenih protivnika Bogu (Sotona i zver iz Otk 19.5. VO (JUNAC) = vođa otpale crkve od Boga. Mt 25. Lk 12. 3M 24. JARAC = vođa bezbožnika. Jov 41.12!). kada su se svi opredelili za ili protiv Boga.11–14): + Otk 19.3–10 ŽPa.105 Reč je Tvoja žižak nozi mojoj.9 žižak bezbožnički će se ugasiti.rođen Mesija (dete) Otk 12. ŽIŽAK = Božja Reč (Božja zapovest.7. Otk 4.11 za vreme subotne i jubilarne godine se ne seje niti žanje = to je simbol milenijuma i dolaska u obećanu zemlju. ŽPa. TELE = najamnici.33 za Vavilon: još malo pa će doći vreme da se požnje.23 zapovest je žižak.1–6. Novo žito = tek obraćeni. krv i Sveti Duh): 3M 1. JAGNJE = Hristos. 3M 25. 5M 22. Otk 14. vino i ulje = Hristovo telo.

4M 3. i posreduje za nas.33 zavesa rastavlja svetinju od SNS = razdvaja različite službe u šatoru.15 Ako ti sagreši (prestup) brat tvoj. ugodan Bogu. osvećen Duhom Svetim).21. b) ŽRTVA ZA GREH = izvršenje suda (uz nju se NE prinose brašno. i pokazivanje (obrtanje) pred Ocem.25.3 kad bude kriv za koju od tih stvari. Os 11. Životinja koja se prinosi na ŽZ ukazuje na osobu koja se zahvaljuje Bogu 3M 3. a to je ugodno pred Bogom. neka prizna greh (prestup) svoj.54 Isus: . ZAPAD = more.2 Hristos je predao sebe za nas u žrtvu Bogu na slatki miris. buka.10 kad rikne Gospod.1) Posvećujemo se Božjom naklonošću. razdvaja svetost Boga od ljudi. Desno je simbol Božje naklonosti (Ps 110. 2M 26. Mt. senka) ???:4M 34. Isto se prinosi od ŽZ = zahvalnost. a Isus ulazi u svetinju gde grešnik ne može da uđe. 2M 29. sa strahom će dotrčati sinovi s mora (sa zapada). ŽPr se prinosi uz ŽPa = priznanje greha i pomirenje sa Bogom. Vernik dolazi pred Boga u dvorište. sumrak. Ef 5. podizanje duhovnog nivoa: 3M 7. višak na telu.1 zavesa od lana = odvojenost Hristovom pravdom. f) ŽRTVA OBRTANA = vaskrsenje: 3M 23. riznica (u jevrejskom jeziku sinonimi za zapad su more.10–14 obrtni snop simboliše Hristovo vaskrsenje.16 da budu neznabošci prinos povoljan. Lk 12.22 ŽG jarac na Dan Očišćenja je Sotona koji će biti osuđen pri adventu. Spaljuje se van logora = sud u ognjenom jezeru. zavet = obećanje poslušnosti Bogu (citati???).7 Jev 13. g) ŽRTVA NA UGOGNI MIRIS = Božje prihvatanje.9 greh će biti uništen vatrom (ognjem) pri adventu. Otk 20. van Božjeg logora.18.je vernik otpao od Boga koji želi da se pomiri sa Bogom (Rim 15. odobravanje. ono što je nečisto. c) ŽRTVA ZAHVALNA = zahvalnost Bogu. odvojenost: 2M 26. vaskrsenje. Flb 4.26 zavesa na vratima šatora razdvaja grešnike koji se kaju od Boga. Spaljuje se salo. idi i pokaraj ga među sobom = pozovi ga na pokajanje.15 d) ŽRTVA ZA PRESTUP = priznanje greha: 3M 5.7 zavesa od kostreti = odvojenost pokajanjem zbog greha.32 prinosila se od ŽZ = zahvalnost Bogu pa posvećenje. 2M 26. h) ŽRTVE OGNJENE = uništenje greha i onih koji su izabrali greh. vino i ulje! Nema pomirenja za njih): 3M 16. 3M 7. Jedino u 3M 4.32 podiže se desno pleće. posvećenje. Obrnuo se iz smrti u život.6 zapadna međa je veliko more. ŽPa od koza = Bog nudi pomirenje i bezbožnicima. Z ZAVESA = razdvajanje. e) ŽRTVA PODIZANA = posvećenje.18 Pavle je primio ono što su mu Filibljani poslali.28 ŽPo pri posvećenju sveštenika za službu. slatki miris. kiša. prilog prijatan.33–35 jagnje ŽG je Hristos jer je nad njim izvršen sud koji smo mi trebali da primimo.

kad vidite oblak gde se diže sa zapada. – pali anđeli. i vaskrsenjem 2 svedoka. ZVER = bezbožna država u sprezi sa crkvom: Dan 7.38.ZEMLJOTRES = nemiri na delu planete: Is 29. iako su u nasilničkim državama.5 i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu) 2Ca 12. = Božji lav) gromom. kopno je slabo naseljeni deo): Otk 13. sjajna zvezda Danica.17 Davidova riznica je na zapadu.11 (17. (1Dn 22. Mt 2. ZEMLJIŠTE (TLE): svet gde se seje seme. Otk 13.19 dok se zvezda Danica ne rodi u srcima vašim = dok vas Hristos ne obnovi. Otk 9. Otk 17.12 poljske zveri se odmaraju u hladu drveta = Sotona upravlja državama.26 Otk 11. Otk 8. 7 zala. 2Pet 1.43 neverni nose zvezdu boga svojeg = lažni bog je Sotona. ZIDARI = graditelji duhovnog hrama.8 ostatak Jakovljev biće kao lav među zverima šumskim = imaju Hristov karakter. i biva tako = oblak se kondenzuje iznad mora na zapadu i donosi kišu. Mt 27. i zbacila ih na Zemlju = lažnim propovedanjem (rep). Mih 5.13 zemljotres je povezan sa spadanjem okova zatvorenicima. 3 zveri). – Sotona: Is 14...19 16.22 Duh Gospodnji će podići zastavu nasuprot našem neprijatelju = Božje osobine će se pokazati u sukobu sa Sotonom.12 22. Božjeg naroda: (1Pet 2.7) zlato = vera koja kroz ljubav radi (???) .6 zidari popravljaju hram kod Joasa i Josije.12. Dan 4.. 7 truba..52 svako pleme ima svoju zastavu sa glavnim obeležjem plemena po kojem je prepoznatljivo.12 podići Božju zastavu = propovedati Božje osobine.20 zvezde sa mesta svojih vojevaše na Sisaru.1 zvezda pala s neba = Sotona zbačen sa neba.17 četri zveri jesu 4 cara.4 aždaja je povukla repom trećinu zvezda nebeskih. Sotona je prevario trećinu anđela..2 mudraci su videli zvezdu cara Judejskog na istoku = grupa anđela ih je dovela. 4M 1..4 zastava mu je ljubav k meni = osnovna osobina Hrista prema crkvi je ljubav. demoni: Otk 12. 7 glava.19 49. ZEMLJA = manje naseljena mesta (pošto su vode simbol naroda. Otk 22.. odmah kažete: biće kiša.17 izaći će zvezda iz Jakova. Dela 16.2 Ezra 3.51 pri Isusovoj smrti zemlja se potresla. ZVEZDA = + Isus: 4M 24. Is 59.5 11.13 kako pade s neba zvezdo Danice.više zvezda Božjih podignuću presto svoj = vladaću nad anđelima.15) zver izlazi iz zemlje = država koja je stvorena u slabo naseljenom delu planete (USA). ZASTAVA = glavne osobine.1 zver / kombinacija 20 država (10 rogova. Jer 51. 1Dn 26. trusom. njiva – Mt 13. a govorio si u srcu svom: .16 Isus: ja sam. obeležje: Pes 2.13 bludnica sedi na crvenoj zveri = otpala crkva vodi državu (Sotonino carstvo)..26 Dela 7. Amos 5. + anđeli: Sud 5.18 zemljotres prati važne događaje.6 Gospod će pohoditi Aril (jevr.

traži glavu Jovana Krstitelja. jed aspidin je u njihovim ustima = opsednuti demonima. Pri 13. Ps 44.6–14).13 jagnjetova krv.24) ŽIG: Otk 13. nadvladan.4. i naveo preko nje ljude da se odvoje od Stvoritelja.1.1 Gospod će ubiti zmaja koji je u moru. ZMIJA = Sotona: Otk 12. IZVOR = početni impuls. 2Ti 2. Jer 2. 2M 15.13 Ostaviše mene izvor žive vode. uticaj.20 Marija i žene pevaju i igraju u slavu Bogu.38 iz njegovog tela poteći će izvor žive vode = početni impuls da prihvatimo večni život (Jn 4.9 U Bogu je izvor životu. 2So 2. i plod će mu biti zmaj ognjeni. Ps 140.9 20. i iskopaše sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vodu.9 mišica Gospodnja je ranila zmaja.8 Jezavelja pečati nezakonito oduzimanje nasleđa.9 20. 1Ca 21. stara zmija.15) vatrene zmije ujedaju narod koji se odrekao ispravne pobožnosti.17 svirasmo vam i ne igraste = ne radujete se spasenju.6 Irodijadina ćerka igra. Est 3. moć (ili vođa naroda.29 iz korena zmijinjega niknuće zmija vaseljenska.19 pečat: pozna Gospod svoje. I IGRANJE = radost spasenja + Mt 11. ZNACI VREMENA = Mt 24 pred drugi Hristov dolazak. koja se zove Đavo i Sotona.19 igraju oko zlatnog teleta = radost pred lažnim bogom.) = demoni. Ps 36.14 David igra u oplećku (sveštenička odeća) – radost u grehu: 2M 32.3 sa radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovog spasenja.13–17 subota je znak poslučnosti i posvećenja. naročito subote: 2M 31.ZMAJ (aždaja) = Sotona: Otk 12. Is 12.. podanici Sotone: 4M 21. Is 27.9 antihrist sa silom Sotone čini čuda (Mt 24.2 velika stara zmija koja se zove Đavo i Sotona.2.16–20 – lažni znaci: 5M 13. Is 51.6 (5M 8.13 13. Is 14.14 koristio je zmiju kao spiritistički medijum.5 dragi dragoj: metni me kao pečat na srce svoje. krilati = Sotona (i zver iz Otk 13 koja vlada svetom?) ZMIJE (mn. ZNAK RASPOZNAVANJA = zakon i svedočanstvo Is 8. kao pečat na mišicu svoju (Božji karakter u srcu i u delima – mišica)..17 Bog će pustiti zmije na otpali narod (kraj milosti) ZNAK = + ZNAK SPASENJA = Hristova krv: 2M 12.3 zli ljudi oštre svoj jezik kao zmija.16 zver obeležava svoje. 2Sa 6. ZNAK POSLUŠNOSTI = držanje 10 zapovesti.11.2 zbačena aždaja.19 bio si nas u zemlji zmajevskoj = Sotoninoj zemlji.14 nauka mudrog je izvor životni . Pes 8. Jer 8. Mk 14.33 vino neprijatelja je zmajev otrov i ljuti jed aspidin = Sotona truje lažnom naukom o spasenju na smrt. 5M 32. i da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje. 4M 21.9 vatrena zmija podignuta na štapu = osuđen Sotona. vezana aždaja (Otk 12.3. velika. 1M 3.8.1 da bi odvukao od Boga.13).12 Haman pečati smrtni dekret. pošto je more sibol naroda): Jn 7.

11 zlatne jabuke su zgodne reči.17. kome Bog daje silu da nadvlada greh.47 Isus naziva Izraelcima one ljude koji su iskreno pobožni (Otk 3.9). IME = karakter. 1M 27 Kada se UPORNO borio sa Bogom da ga promeni.18 Simon u Petar. Drugi jarac je zver koja je sa lažnim prorokom okupila careve zemaljske protiv Boga. Pri 25. Mt 24.16 25 ljudi je okrenulo leđa Bogu u crkvi.3 Isus šalje 70– oricu kao jaganjce među vukove.28 Jakov u Izrael.9 2. Pes 4.26 pravednik koji pada pred bezbožnikom je kao izvor nogama zamućen. studenac zapečaćen = crkva ne prenosi Božji uticaj.. 4M 13. Jakov (istiskivač.5 pridržite me jabukama (lepim rečima) jer sam bolna od ljubavi. Os 1 imena prorokove dece su proročanstvo za ceo narod. Zah 13. odstranjivanje) je Sotona. Pes 2. Eze 34.6–13 19. Pri 14. potkopavač) je pokušao svojim naporima (prevarom) da se domogne Božjeg obećanja. Ženik je izvor vrtovima = Isus je pokretač.6 istočna zla su spiritizam.12. pred vezivanje Sotone (Otk 19.29 Gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta (Otk 5. i da bi nam prorekao buduće događaje: 1M 32.12 istočni narod su pljačkaši.26. Os 13. osobina.15 nevesti: Ti si izvor zatvoren.33 7. Jn 1.21 Eze 27. slava: Bog je davao ljudima i mestima imena i menjao ih na osnovu njihovih karakternih osobina.20 20.15.25.24–30 On je predslika uporne borbe Božjeg naroda da se oslobodi greha Jer 30 i 31 (muka Jakovljeva).8.2). JAGNJE = Isus: Jn 1. – kopija Bogu najvernijih ljudi: Otk 13.5.15 istočni vetar je Božja intervencija (2M 14.17 Gospod sudi .27 jarac Azazel (jevrejki znači udaljavanje. Sud 6. 21.19 otkupljeni smo krvlju Hrista kao skupocenog i prečistog jagnjeta. – kopija: Is 2.1–3). to je dragi moj među momcima. J JABUKA = lepe reči: Pri 25.1. Pro 12. Eze 8.2 Is 41.7) 1Pet.6 smrt je rasipanje vedra na izvoru. zamenik.1.11 zver sa jagnjećim rogovima. napajač životom. JAGNJAD (mn) = oni koji su došli do visine Hristovog rasta u karakteru (144000): + Is 40.. Pes 2. vradžbine.24 Eden je na istoku. Rim 11. IZRAEL = pobednik sa Tvorcem. Mt 16.17 za Valama: ovo su bedni izvori. vođa bezbožnika koji će biti vezan na 1000 g. i klanjaju se suncu prema istoku. 2Pe 2.3 što je jabuka među šumskim drvećem.11 Bog će u naručje svoje sabrati jaganjce. postao je Izrael – Bog je pobedio greh u njemu.27 Isus će doći sa istoka (Eze 43.9 Avsije u Isus.18 carska vrata su na istoku.17–27 Bog ne deli ljude po naciji nego po pobožnosti.26) 1Dn 9. JARAC = vođa bezbožnika: 3M 16. ISTOK = Božji stan odakle interveniše: + 1M 3. Lk 10.27 strah je Gospodnji izvor životu. 1M 32.da se sačuva prugala smrtnih = početni impuls za ispravan život.

13. post je uzdržavanje od zla (prihvatanja greha). Mt 28.2. 1Ca 6. prorok Ezekiel je posle jedenja knjige propovedao (Eze 3.9. 2Ca 25. Mač će vas pojesti Is 1.38 hram je dovršen 11–e godine vladavine Solomuna = kraj milosti pre "12–og sata".2 Jerusalim je opkoljen 11–e godine Sedekije = poslednji trenutak za spasenje. Na praznik ječmene žetve prinose se beskvasni hlebovi (bez kvasca = bez greha) (4M 28. nasledićemo njivu (obećanu zemlju).32). ono što je ostalo: Mt 20.26 jarići su cena za njivu = kad se izvrši sud nad bezbožnima (jarići). ko jede krv – da se istrebi (osim Hristove krvi) 3M 7. ječam = najduhovniji ljudi. ako navale zlikovci da pojedu moje telo Ps 27. jedenje zahvalne i zavetne žrtve (za iskustvo spasenja) 3M 7.9–11). Jev 10.između ovnova i jaraca = pobožnih i bezbožnih vođa (Mt 25. 1M 32. prihvatiti: 7 mršavih krava (godine gladi) pojele su 7 debelih krava (godine obilja) 1M 41. ljudi koji su ostavili greh: Isus je obrtni snop prvine od ječmene žetve.15. a na Pedesetnicu je pšenična žetva. ne jedi žrtve drugih bogova (prihvatanje njihovih načela) 2M 34.8 grupa koja je ostala bezbožna je u ognjenom jezeru.15. jedenje Hristovog tela (Jn 6.23 Od 12 Jakovljeve dece 11 je rođeno van Izraela. ko jede salo žrtve – da se istrebi (jesti višak koji je posledica greha. kao i Jovan (Otk 10. JEDANAEST 11 = poslednji trenutak za obraćenje (9 je pretposlednji).12. 2M 26. ko bi jeo nešto s kvascem (živeti u grehu) istrebiće se 2M 12.27. JEZERO = posebna grupa ljudi: Lk 5.9.17). ne jesti nečisto = ne živeti u grehu Eze 4. Hristovog dolaska da sudi. to je simbol Hristovog vaskrsenja (3M 23.11). proživeti.16 po Hristovom vaskrsenju ostalo je 11 učenika.17.9.7. (Božji narod poješće narode koji su mu neprijatelji 4M 28.14 dragi je moj kao jelenče (simbol Hrista).54) = prihvatanje spasenja. ne bojte se naroda one zemlje jer ih možemo pojesti (uništiti) 4M 14.14.20. JARE = podanici bezbožne organizacije: Pri 27.17) = . 11.4.27 = jedenje čini nečistim ili čisti.7 krov svetinje je od 11 zavesa od kostreti. otrov) 3M 7. skakavci su pojeli svo bilje 2M 10. prihvatiti: jedenje ploda drveta poznanja dobra i zla = iskustvo greha. Pes 2.25.4. vatra će da pojede grešnike Otk 20.9 Josif i 11–orica.1–4). Jesti = iskusiti. 8.15–20.20.7. Jelen = knez : Plč 1.10.19.15.1 vađenje ribe iz jezera = grupa ljudi kojoj se propoveda.6 U 11 sati je zapošljena poslednja grupa za rad sa istom platom (spasenje). Bog naredio Petru u simboličkom snu da pokolje i pojede nečiste životinje = da propoveda neznabošcima da se obrate Bogu Dela 10. Otk 21. – upropasiti.5.6 knezovi njeni su kao jeleni. i prinose se kvasni hlebovi (3M 23. 37.

1 Isus: Bože.23 Ilija na Karmilu je prineo junca.35.42 južna carica dolazi Solomunu (jevr.9. JUBILEJ = proglašavanje slobode od ropstva u grehu: 3M 25.. 1Ca 3.4 kadili su bakarnoj zmiji.7. 4M 16. 2Ca 18. Sotoni. JUG = pustinja.1). JUNAC (VO) = vođa otpale crkve: Ps 22. Lk 12.19 južni gradovi će se zatvoriti. K KÄD (TAMJAN) (koren je od jevr. 3..1.15.) jaki volovi Vasanski opkoliše me = Isusa su osudili sveštenici i fariseji. da očisti molitve grešnika. JUNICA (KRAVA) = otpala crkva: Jer 46. verske vođe. 4M 16.2 Mesija je u prvom dolasku proglasio oprosni godinu. 2. zapada. Vatra pali käd = Hristos je umro umesto da nas spali vatra. Os 4. knjiga o Ruti često spominje ječam (Ruta 1.8 Prvosveštenik je kadio svakog dana u Svetinji = Isus svakog dana prinosi svoje zasluge za nas pred Oca.40 Korej i 250 ljudi su spaljeni zbog kađenja. divljina: 4M 34. 1Ca 18.7. Ps 141.16 Izrael je uporan kao junica = uporan u grehu. proročki san: pečen (znači bez kvasca) ječmeni hleb razbio je Madijance = Hristos se borio za Božji narod (Sud 7.11 70 starešina kadi iako samo sveštenici smeju da kade. a i njegove žene paganke.9.ljudi koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali.1 Nadav i Avijud pijani prinose tuđ kad = nude spasenje bez Hrista. zašto si me ostavio.8– 17 povratak na nasledstvo = dolazak u obećanu zemlju.13). kamenovanje= izvršenje presude pri .3. Otk 8. Mt 12.55 južni (pustinjski) vetar donosi vrućinu.1 čujte ovu reč krave Vasanske (kaže otpalim vođama u Samariji).40 Niko ne sme da prinese käd pred Gospoda ko nije iz roda prvosveštenika = samo Hristos posreduje. gde nema više berbe ni žetve (razdvajanja pobožnih od bezbožnih). reči "belo") = Hristove zasluge: + 2M 30.20 Misir je lepa junica. a u drugom dolasku će da proglasi oprosnu godinu i DAN OSVETE BOŽJE. neka moja molitva izađe kao kad pred Tvoje lice (očišćena).): Eze 8. Is 61. Jer 13. prestao pomor.47 Aron okadivši očistio narod. – Sotona kopira prinošenje kada (kađenje tuđim ognjem je mešanje Hristovih zasluga (kad) sa izvršenjem presude (oganj) od strane lažnih bogova. ni od pustinje (jevrejska reč jug je sininim za pustinju Is 21. inače ne bi bile prihvaćene bez Hristovih zasluga.11 Vavilon besni kao junica na travi.8 Solomun kadio na visinama.12 (22. nekim drugim prutem.2. Amos 4.3 Isus prinosi kad SA molitvama svetih.17). 3M 10.2 Gospode.6 uzvišenje ne dolazi od istoka. 4M 16. Ps 75.22.3 na jugu Hanana je pustinja. i kasnije izvršio sud nad sveštenicima Vala i luga = verskim vođama otpalim od Boga. 11.13).17. miroljubiv) = crkva iz progonstva donosi Hristu darove zahvalnosti. OPUSTEĆE. Isus je sa 5 ječmenih hlebova nahranio 5000 ljudi (Jn 6. Jer 50.23.

20 kad nema opadača prestaje raspra.. 1M 30. Zah 3. Jov 1.24 lakše je kamili proći kroz iglene uši.17 praznik beskvasnih hlebova je sećanje na izlazak iz Misira.16 ne idi kao opadač po svom narodu. Zato da praznujemo ne o starom kvascu.1 čuvajte se kvasca farisejskoga koji je licemerje. ima mnogo kamila. nego u presnom (beskvasnom) hlebu čistote i istine.2 Sotona nas opada na sudu.8 očistite stari kvasac (greh). – Ps 11. i stavi u tri kopanje brašna dok sve uskisne = greh (kvasac) postoji u crkvi (žena) i na svetu tokom tri ere (tri kopanje = potopna.3 Gospod će nam doći kao prolećna kiša (Sveti Duh je Bog). i raste seme sejaču i hleb onome ko ga jede.24 na Sodom i Gomor (Lk 17. Is 30. a da nije izvršila njegovu volju i nameru.. što znači da Otac izliva Sveti Duh na ljude): + Is 55. izliće svoj Duh. Os 6.. ni u kvascu pakosti i lukavstva..6 na zle će pustiti kišu od živog uglja. Tada se hleb peče.6–9 2.1–7 Sotona kleveće Jova. i učinili da bilje pupi. ognja i sumpora. 1Kor 5. jevrejska i hrišćanska).Hristovom dolasku (kamen je simbol Hrista) (citat???) KAMILA = bogatstvo: 1Ca 10.1. Mk 19.23.10 kao što kiša i sneg padaju na zemlju i ne vraćaju se a da nisu zemlju natopili i oplodili.1– 4). – Sud 6. Pri 26. KLEVETNIK (OPADAČ) = Sotona ili njegov sluga: Ps 50.11 po ulasku u obećanu zemlju jeli su presne hlebove od žita obećane zemlje = tamo ćemo biti bez greha. Isus 5..2 carica od Sabe nosi bogatstvo na kamilama. Zah 10.. Mt 23. 3M 19. Joel 2. nego bogatom ući u carstvo nebesko (lakše će ući bogatstvo nego bogataš).6 narodi nose bogatstvo na kamilama u Misir. tako i reč iz Božjih usta ne vraća mu se prazna.21 Božje carstvo je kao kvasac koji uzme žena. 1M 24. Jov 1. proricaće.29 Bog će dati na vreme prolećnu i jesenju kišu kao i pre. KIŠA (DAŽD) = izlivanje Svetog Duha (Kiša pada iz oblaka. potrebno je da uskisne. Hristos (bio je bez greha). a posle nevolje 6000 kamila. a oblak je oko Božjeg prestola. 2M 12. (Dela 2.20 klevećeš svoga brata.1 tražite od Gospoda prolećnu kišu.35 Avram je blagosloven od Boga pa ima dosta kamila.28.29 advent).43 Jakov se obogatio.5 neprijatelji na kamilama pustoše zemlju = Sotona će ekonomski da napadne vernike. Da bi od brašna postao hleb (Hristovo telo). da budete novo testo kao što ste presni (bez kvasca = bez greha). napuštanje zemlje greha. BESKVASNI = bez greha.24 slepe vođe cede komarca a proždiru kamilu = male grehe kritikuju. kao u 1M 19. da greh (kvasac) dođe do vrhunca svog delovanja. Lk 13.44 Sotona je .3 42. Jn 8.20. sina svoje majke. a "bogati" su gresima.12 Bogatstvo se merilo brojem kamila. Jov je imao 3000.7. jer i Pasha naša zakla se za nas. KVASAC = greh: Lk 12. pri čemu nestaje sav kvasac (greh se uništava vatrom).

KLJUČ = vlast. podnožje Božjeg prestola: Mt 24. Mt 16. niko neće zatvoriti.2 knez je vođa celog naroda (Jerovoam i Juj). Is 34.32). Klijanje = početak duhovnog života Jer 33. Jov 31. verski ili vojni vođa: + Dan 12.5) klica = začetnik duhovnog života. Čovek – klica će sagraditi crkvu Gospodnju Zah 6. Gad i Id.1 10. KOVAČ = graditelj: + duhovnog oružja Is 54. Hristos – Is 4.1–3 zato će Bog dati jednom anđelu ključ od bezdana i verige.10 jesti knjigu = razumeti poruku (Eze 2.11 poglavar (knez) vojske. ništa od ovog neće izostati.8 24. Pri 28.9 3. Isaija. Dan 8.16 knez bez razuma (Sotona) čini mnogo nepravde. Zato se i ove knjige po piscima prorocima mogu smatrati proročanstvima.25 knez nad knezovima = Isus. KNEZ (VOJVODA) = civilni.krvnik ljudski.10 Flb 4. Dan 8.5 Mojsije je spašen stavljanjem u kovčežić. on je strašan carevima zemaljskim (knezovi = carevi).89). i kad on zatvori niko neće otvoriti.2. (1Dn 29.15 20. proročke knjige su i npr: Ps 40.58 Isus 1. 33.14 Mal 3.52 zakonici su uzeli ključ od znanja. Lk 11.18 Isus: imam ključeve groba i smrti = ima moć da vaskrsne ili da večno uništi.27 Dan 7.37 Jov bi kao knez pristupio (ili prevod: kao knezu bih pristupio).7 (EGW Temelji 117.3.9.15. Knjige dnevnika careva pisali su proroci Samuel. 2M 25.7 16.12.8.10–22 kovčeg zaveta je mesto odakle je Bog govorio i vladao svojim narodom (4M 7.16).1–4). da zatvori Sotonu u pustoš koju je izazvao.22 Gospod će mu (Hristu) staviti ključ Davidovog doma na rame.2 knez Tirski je Sotona.28 Otk 13.34 32. Eze 28. KNJIGA = poruka.7 KOVČEG = zaklon u vreme nevolje. nema istine u njemu.12. 2M 2. Gospod će tek dati da proklija Davidu prava klica Jer 23. Dan 9. Otk 10. Ps 76.12 Bog ukroćuje duh knezovima.26 vojvoda (knez).13. 3.2.19 18. Ahija. – Otk 9. Semaja. knjiga zakona Gospodnjeg (4M 28.29 2Dn 9.4.25.20 Persijski knez je Sotona.21 Mihajlo veliki knez = Isus. – Dan 10. – graditelj idola Is 41. a zabranjuju onima koji hoće da uđu.26). dokument: knjiga života (Ps 69. knjiga zaveta (2M 24. moć: Is 22. kao što će biti pred advent (kovčeg plovi vodom = napadaju narodi).7 idem kao što je u knjizi pisano za mene.38 Noje se spasao u kovčegu.15.3).7).19. Natan. KOžA = pravda: + .18 Isus je Petru i ostalim učenicima dao ključeve nebeskog carstva = ovlašćenje da propovedanjem upute ljude na spasenje. sami ne ulaze. Otk 20. knjiga za spomen (2M 17. 1Ca 14. i videoci Samuel.16 tražite u knjizi Gospodnjoj (Bibliji). Kad on otvori.15 21. Otk 1. nema klica (kraj Hristovog posredovanja) Os 8.8 20.16.29 12.5.1 Sotona ima ključ od studenca bezdana = moć da pod svojom upravom zemlju dovede u stanje pustoši.

16 car ne treba da drži mnogo konja = da se ne sprema za rat. KONJANICI = ratnici: + 1Ca 4. – Ps 20. Jakov je prevario oca jarećom kožom = Sotoninom lažnom pravdom (cilj opravdava sredstvo) 1M 27. Jov 7. Amos 8.16. pripadnost nekome.14 Hristova kosa je bela = doži se zaveta po pravdi.11. Kad mu je kosa narasla.14 Lavan Jakovu: ti si kost moja (rodbinska pripadnost). jer odbaci Gospod rod na koji se razgnevi (Eze 5.26 Solomun ima 20000 konjanika. 26. Svetinja je pokrivena ovnovskom kožom = Hristovom pravdom. Otk 1. 2M 26. Otk 9. a mi Gospodom. spiritizam): 3M 1. Pri 21.14.. 1M 29. KOZA = organizacija bezbožnih (država.29–35.Bog je Adama i Evu obukao u jagnjeću kožu = prorekao je da će ih ogrnuti Hristovom pravdom 1M 3.14 Isus dolazi na belom konju = vodi pravedan rat. Eze 37.12 Iliju su odnela vatrena kola i konjanici = Bog se izborio za njega. – 2M 14. – Koža žrtve za grehe se spaljuje van logora = smrtna presuda za grešnike 3M 4.1–7 kosti su osnova od koje Bog vaskrsava. 4M 15. KOST = suština. Ilija i Jovan Krstitelj imaju kožni pojas = vlast od Božje pravde 2Ca 1.5.9 faraonovi konjanici gone Izraelce. Eze 38. osnova: 1M. žrtva paljenica = i bezbožnima je ponuđeno spasenje. Mojsiju je lice svetlelo u susretu sa Bogom 2M 34.29 ostriži kosu svoju.8. Otk 9.2 23 Adam za Evu: evo kost od mojih kostiju (bračna pripadnost).1 Izraelci Davidu: mi smo kost i telo tvoje (nacionalna pripadnost).4 Gogovi konjanici.11. KONJI = oruđe za rat: Otk 19. 1Sa 1. Koža ŽPa pripada svešteniku = ljudska pravda koju smo odbacili da bi prihvatili Božju pravdu (3M 7.16 200 miliona konjanika ubijaju.15 Ps 6. 2Ca 2.10 koza. – sakupljeni za smrt: .1) KOTARICA = sakupljanje ljudi za sud: + za spasenje: Jer 24..19.4.22 Dalila je obrijala nazireja Samsona pa je izgubio snagu jer je prekinuo zavet sa Bogom svojim grehom.4 Jovan Krstitelj je nosio kostret i pozivao na pokajanje.27 koza. – prekršaj zaveta: Sud 16. jer je On vođe Božjeg naroda 2M 25. molio se Bogu i snaga mu se vratila.1– 10 u dve kotarice su razdvojene dobre od trulih smokava. nije mu britva prešla po glavi od rođenja.2 KOSTRET (kozja koža) = priznanje greha: Mt 3.7 neki se hvale konjima (spremnošću za rat).31 konj se sprema za dan boja.5 nazirej ostavlja kosu za vreme zavetovanja Bogu. KOSA = zavet: + 4M 6. Jer 7. 5M 11.11 Ana je zavetovala Samuela Bogu. plakaće i žaliće zbog greha.7 zavese šatora su od kostreti = u svetinju se ulazi priznanjem greha. 2Ca 2.21.8). žrtva za greh oni koji odbiju spasenje primiće sud. ali je u Gospoda spasenje.7 skakavci behu kao konji spremljeni za boj.10 nosiće kostret.11 ognjena kola nose Iliju. Mt 3. 2Sa 5.

8 Đavo ide kao lav ričući. Jak 1.2 Lp optužuju pravog proroka da je lažni.5 hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? Jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo. 2Sa 22.1 zaštita pod Božjim krilima.53–55).12 ko kupuje neka se ne raduje.1M 40..2) Ps 91.13 obećanje ostatku: nogom ćeš gaziti lava i ljuticu. Otk 13.5 lav od korena Judina (1M 49. – Sotona: 1Pet 5.15 čuvajte se LP.38–43 KUPITI = izabiranje Božjeg nasledstva. iznenada. obećane zemlje: + 3M 25.13 krv jagnjeta je pokrila grehe vernih Izraelaca.9 podajte krila Moavu neka BRZO odleti.10 Is 31. zgazićeš lavića i zmiju.13 19..4).1 zver na 10 rogova ima 10 kruna.15). Is 55. – Otk 13.8 svila (u grčkom tekstu je lan) je pravda svetih (koju .25 neraspadljiv venac (kruna) za verne. Mt 13. traži koga da proždere (Ps 7.26 za LP svi govore dobro. L LAV = + Isus: Otk 5.26– 30. Ps 57.11 LP–ci su znak da se bliži advent.16–18 tri kotarice na glavi pekara = za tri dana je osuđen na vešala. Ruta 2. Rim 3.4 ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove (Jer 2. Lk 6. Mt 7. Mih 2.8. Eze 7.7. KRUNA = nagrada: + 1Kor 9.11 trgovci zemaljski plaču za Vavilonom jer njihove tovare niko više ne kupuje. neće biti siromašenja i prodaje zemlje.17 zver čini da niko ne može kupiti ni prodati (ne može dobiti obećanu zemlju) osim ko ima žig.15 zemlja se kupuje samo do jubileja = kad nas Isus oslobodi. Pri 23.8 ostatak Jakovljev će među brojnim narodima biti kao lav među šumskim zverima. čineći čuda. – Is 23. – lažni Božji narod (mn.6 LP Varisus. KUKOLJ = sinovi zla (bezbožni ljudi).20 LP skuplja narod u rat protiv Boga pod maskom religije. b) zaštita: Mt 23. lavovi): Mih 5. KRV = sredstvo čišćenja greha: 2M 12.12 krunu života dobiće ko pretrpi napast. Dela 13. lavovi): Ps 10.25 čistimo se verom u krvi njegovoj (Jn 6. Jer 43.11 Bog će doći na krilima vetra = brzo. LAŽNI PROROK = osoba ili organizacija koja navodi na krivu religiju: Otk 16.25 Jeremija kupuje njivu kao simbol da se Jerusalim (obećana zemlja) predaje Haldejcima.37 Isus je hteo da sakupi Izraelce kao piliće pod krila (Ps 91.1 o žedni koji ste god.4) + Božji narod (mn.9 bezbožnik u zaklonu sedi kao lav u pećini.13 lažni apostoli su poslanici koji se pretvaraju u apostole Hristove. Ps 57. Otk 18. 2M 20.12 Ruta se sklonila pod krila Boga Izraelovog.16) LAN = Hristova pravda: Otk 19. Mt 24.9.16 ne svedoči lažno na bližnjeg / smrtna kazna (5M 19. bez novaca kupujte. i ko prodaje neka ne žali jer će doći gnev na sve ljudstvo njihovo. KRILA = a) brzina delovanja: Is 48. 2Kor 11. Jer 32. vreba da opljačka jadnika.11 prorokuje iz koristoljublja.8 Tir (Sotona) razdaje krune.7.

Ps 44.6 leopard će ih vrebati kod njihovih gradova.5. Is 11.primaju od Boga).1. ne trude se (Bog čini u njima). Pes 2. a ni Solomun u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih. 1M 10. nateže svoj luk. Eze 13..24 Jerusalim je kao d. to je moja draga među devojkama. a svoje li ćete sačuvati? (Mih 7.9 Asirac je d. Što je ljiljan među trnjem. a žena pusta lovi dragocenu dušu (1Sa 26.16 bludnica poziva na blud.2 telo cele zveri je ris (leopard) =Dan 7. LESTVE = vidi stepenice.7 Gospod će ih vrebati kao leopard na putu. LJ LjILJAN = ispravni vernik među otpalima: Pes 2. Os 8.2. koja vreba: – Otk 13.2) LOVAC = Bog lovi ljude kao lovac za njihovo spasenje.16 Gospod šalje mnoge ribare i lovce da love. – propovedanje laži: Pri 6.m. pa moje mišice lome BAKARNI luk.7) –DIVLJI MAGARAC = upornost u grehu: Jer 2. jaše na magaretu.. Zah 9.6– 42 svi delovi prvosveštenikove odeće imaju lan. – oružje za nasilje: Ps 7. Sve što je u Bibliji napisano o ljiljanima vezano je za Solomuna (on je napisao prvi citat). Eze 27..28 pogledajte ljiljane u polju kako rastu.. LEOPARD = država koja ima vlast. 1Ca 7. na Misirskim prostirkama od lana.22 Bog je uzeo svojim lukom i mačem zemlju Amoreja. LOV = + propovedanje istine: Jer 16. osnivač Vavilona bio je lovac.13 zapeh sebi Judu kao luk. mladom od magarca (tako je Isus ušao u Jerusalim Mt 21.3 zapinju svoj jezik kao luk da lažu (Ps 11.6 na Novoj Zemlji leopard će ležati s jaretom.20 Saul lovi Davida).. Pri 7.4 proroci su tvoji Izraele kao lisice po pustinjama.15 male lisice kvare vinograde koji cvatu = kvare Božji narod. LUK = (duhovno) oružje za (duhovni) rat: + 1M 48.2 žena (crkva) kaže: ja sam ljiljan u dolu. 2Sa 22. – kopija: Is 19.12 ako bezbožnik neće da se obrati. LED = vidi GRAD. Mt 6.. Jer 9...35 Gospod uči moje ruke boju.2 čovek u (lanenom) platnu sa pisarskom opremom. Isus 2.21 . ko god izađe iz gradova biće rastrgnut. Jer 13.9 Misiru: stideće se oni koji rade od tankoga lana.18.9 Nimrod.23 može li leopard promeniti svoje šare? + Os 13. Jer 5.6 Rava je sakrila uhode Jerihona pod netrven lan (netrven je zato što Isus još nije umro). 2M 28.20 lovite duše moga naroda.6 ne uzdam se u svoj luk ili mač (nego u Božji).2). Dan 5. kad navali ko će ga vratiti. Eze 9. Eze 13.7 Tiru (Sotoni): razapinjao si laneno Misirsko platno.32 Isus za Iroda kaže da je lisica.19. on.6.m. LISICA = onaj ko lukavstvom odvodi od Boga: Lk 13. ili Sotona za propast.26 ljiljani u Solomunovom hramu..26 otmi se kao srna iz ruke lovca. M MAGARAC = donosi mirotvorca: Zah 9..9 car tvoj ide k tebi.

Zah 12. idi s mirom.3 jer kad kažu mir je i nema .. MASLINA = + ujedinjeni ljudi pod vođstvom Svetog Duha: Rim 11.13.27 mir svoj dajem vam.24 medvedice su rastrgle decu koja se rugaju Jelisiju.16 19. treba ga kamenovati. – kopija: 2Ca 18.5 34 VERA tvoja pomože ti.16 mesec je manje videlo koje odražava svetlost.19. MEDVED = izazivač krvoprolića: Dan 7. 2Ca 2. Otk 12. Is 49. 1M 1. Mt 3.14 Korej kaže da je Misir zemlja gde teče med i mleko.8.12 2Ca 9. svedoči o nekome ko ima svetlost. MIR = + posledica opravdanja verom u Spasitelja: Mk.3 ko se klanja mesecu. ali ga neće biti.24 pitoma i divlja maslina su Izraelci i obraćeni neznabošci.1 mesec je čistoj ženi pod nogama = svedočanstvo o Bogu joj je osnova. Pes 6.21 1Ca 4.11 tužnjava u polju Megidonskom (pogledaće na mene kojega probodoše! Opet advent). 2M 3. 1Ca 6. da njime pobije neznabošce. Otk.12 Ravsak nudi zemlju gde teče med i mleko opkoljenim Izraelcima ako mu se pokore.32 Asirski car je opseo Jerusalim. ne dajem vam kao što ga svet daje.17 Gospod vodi Izraelce u zemlju gde teče med i mleko = vodi iskreno verne ljude u zemlju spasenja i istine.15 iz Hristovih usta izlazi mač oštar s obe strane.. 1So 5. i kao verni svedok u oblacima (Isus). Otk 10. – lažno opravdanje: Eze 7.16 Đavo skuplja careve celog sveta Đavolskim duhovima (spiritizmom) na boj protiv Boga pri Hristovom drugom dolasku.20 maslinovo ulje se koristi za svećnjak = Sveti Duh prosvetljuje istinom.10.3 proroku je Božja knjiga u ustima slatka kao med.37 (Davidov potomak) će stajati uvek kao mesec. a mira ne beše.5 zver kao medved jede mnogo mesa.22 Isus 12. 2Ca 18.15 bezumnik koji vlada narodom je kao lav koji riče i gladan medved.1 opravdavši se dakle VEROM. Otk 1.17 uzmite mač duhovni koji je Reč Božja. je lepa kao mesec = crkva verno svedoči o Bogu. Sud 5.. Ps 104. Pri 28. – 5M 17.23 heruvimi u SNS su od maslinovog drveta.20 s neba se ratovalo na vodi Megidskoj na koaliciju careva naopake religije (2Dn 35.2 zver ima noge kao medved (goni Božji narod). Eze 13.10 prelastiše moj narod govoreći: mir je.13). MESEC = svedok: + Ps 89.13. – lažno spasenje: 4M 16. Rim 5.2 Gospod je učinio da su moja usta kao oštri mač. 2M 27.17. nudi da ih odvede u zemlju obilnu maslinom.9 i Jovanu isto. imamo mir s Bogom kroz Gospoda našeg Isusa Hrista. i nagovara Izraelce da se vrate u Misir.9 ona.27) MED = istina o spasenju: + Eze 3.103 Božje reči su slađe od meda (Pri 24.19 mesec pokazuje vremena.25 oni će tražiti mira. Jn 14.4 Jovan Krstitelj se hranio divljim medom. MEGIDO (ARMAGEDON) = mesto sastanka (sukoba) Boga i neznabožaca: Otk 16.. Ps 119.MAČ = Božja Reč: Ef 6.

2 obrekoh vas jednom mužu.9 – rulja koja je osudila Hrista Lk 21. 2Kor 2. – Is 47.2M 3.2 zaželeste se kao novorođena deca duhovnog. mrzost = vidi gnusoba MUŽ (ŽENIK) = + Isus: 2Kor 11. jer ne možete podneti.3 Isus je mirisom pomazan. MIRIS = + prihvatanje: Ef 5. 3M 26.3. Jev 5.5. – lažni put spasenja (Sotona lovi ljude). Jer 16.35 miris tamjana za svagdašnji kad = Bog nas prihvata kroz Hristove zasluge. čistog mleka da u njemu uzrastete za spasenje..10) Otk 18.2 kćeri Vavilonska.6 posle smrti Golijata. koja kad se napuni. MNOŠTVO =+veliko mnoštvo spašenih Otk 7.8 zemlja gde teče mleko i med. uzmi žrvnje i melji brašno = od Vavilona dolazi nevolja (Jer 25. ili miris smrtni (Pes 1. Dan 8. Tako će biti na posletku veka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednih. Otk 21. 1Kor 3. i sedavši izabraše dobre u sudove. plemena i jezici.21 Nojeva žrtva je ugodni miris = prihvaćena od Boga. Pro 12.6 idoli imaju nozdrve a ne mirišu. Bacanje mreže = propovedanje evanđelja..15 vode što si video.7 .18 4M 28. Is 54. Is 17. 2M 30. i uzavrelim narodima kojih stoji vreva kao silnijeh voda. – grešnici traže da ih proslavljaju: Dan 3.12 Flb 4. 2Dn 5. MORE = narodi: Otk 17. Davida dočekuju Izraelke muzikom. – kopija Isusa: Baal na jevrejskom znači muž.16 Gospod šalje mnoge ribare da love ljude. vlasnik.8 manu su mleli na žrvnjevima (Hristovo telo na Golgoti).47– 50 Carstvo nebesko je kao mreža koja se baci u more. Jer 31. ono su ljudi i narodi.2 postadoste da vam treba mleko a ne jaka hrana.32 Gospod je Izraelu bio muž kad su izlazili iz Misira.5 muž ti je Tvorac tvoj. i zagrabi od svake ruke ribe.1 kupujte vina i mleka bez novaca.31 prokletstvo: neću više mirisati mirisa vaših (Amos 5.21–23.18.se čega bojati. MLIN = najteže nevolje i iskušenja: + 4M 11. MUZIKA = proslavljanje: + 1Sa 18. onda će iznenada napasti. Is 55. Jn 12.41 dve će mleti. 1M 8. izvukoše je na krak. MLEKO = osnovne istine: 1Pet 2.13 pri posvećenju hrama svira muzika.2 Isus je žrtva na ugodni miris pred Bogom = prihvaćena je njegova žrtva za nas. MREŽA = + radosna vest o spasenju (Bog "lovi" ljude): Mt 13.12 teško mnoštvu velikih naroda što buče kao što buče mora.21). da devojku čistu izvedem pred Hrista.14–16 Hristos je ili miris za život. još ste telesni. Mt 24. jednaće se spasiti (iz nevolje) a druga neće.2 Novi Jerusalim je pripravljen kao nevesta svome mužu. gospodar. a zle baciše napolje.4 mlinarice. Ko se hrani mlekom.21 propast Vavilona je upoređena sa bacanjem vodeničnog kamena u more. nema iskustva reči pravde jer je dete.2) – neprihvatanje: Ps 115.25 bezakonik će u miru pogubiti mnoge.2 mlekom vas nahranih a ne jačim jelom.

Ps 26.27).7 noge im trče na zlo (Dan 2. NEPRIJATELJ (jevr. a bezbožnik dolazi na njegovo mesto. 2M 28.4 Solomun: –Nemam nijednog neprijatelja (Sotonu) 11. – kopija: Eze 8.105 noga moja stoji na pravom putu. Božji narod: Mt 21.20.3) N NAR = + poštenje.5–14 Isus pere noge učenicima = uči ih poverenju u Boga.33 na haljinama prvosveštenika je nar = poštenje.27 pravednik se izbavlja iz nevolje. samodovoljnost: Is 59.2 Bog se javlja u oblaku iznad zaklopca.1–3). Jev 1. i naslednici smo Božji.22 u Vavilonu neće više biti muzike. NASLEĐE = nagrada u Božjem carstvu: Mt 5. Otk 18.38 vinogradari su ubili naslednika = Isusa.17 kad smo deca (Božja). osim vernih Bogu.21. O OBLAK = Božje prisustvo: 2M 13.22 stub od oblaka = Bog među Izraelcima.1 Sotona nas optužuje na sudu = neprijatelj nam je. – nepoštenje: Joel 1.27 kad navali na vas nevolja i muka. Rim 8. reč je Tvoja žižak nozi mojoj = stabilnost u Bogu.23. Ps 38.29. Mt 17.5 blago krotkima jer će naslediti zemlju. Otk 4.11 kroz Hrista postasmo naslednici. tada ćete me zvati ali se neću odazvati.4 obećana zemlja Avramu. Jakovu i Božjem narodu (5M 4.na muziku.12 Agej 2. 3M 16.1 žalosno vreme kakvo nije bilo do tada = Mt 24.7 muka Jakovljeva.14.20). Dan 7.13 sin čovečiji ide sa oblacima (Ps 97. Isaku.. 2Sa 22. Pri 26. jasna.000) NEVOLJA = + progon pobožnih pred advent: Dan 12. NOGE = stabilnost: + 2Sa 22. a ne samouverenosti. SVI narodi se klanjaju Nabukovom zlatnom liku (slika Sotone).7 28.7 kako hromi hramlje nogama svojim. NJ NJIVA = svet Mt 13.21.19 nema nara = nema poštenja. Zah 3. nevesta = deo Božje crkve koji će živi proći kroz veliku nevolju pred advent (144.11 otpale starešine .5 munje izlaze od prestola Božjeg = Bog objavljuje istinu (Jov 37. neposramljenost (crvenilo obraza): Pes 4.2 kao kriška nara su tvoje jagodice.38.12 119. NASLEDNIK = Isus.20 71. satan) = Sotona: 2Sa 19.13 109. Jer 30. 1M 15.5 pri preobraženju. – nevolja bezbožnih: Pri 1.22 sinovi Serujini se ponašaju prema Davidu kao da su mu neprijetelji (Sotone). te se ne omiču moji gležnji.4 knezovi Filisteja se boje da se David ne okrene protiv njih (da im ne bude Sotona). 1Sa 29.15 munja pri adventu = jasno otkrivena presuda (Mt 24. Bog govori iz oblaka.13 8.4. MUNJA = otkrivena istina.3. 1Ca 5.16 munja se videla kod objavljivanja zapovesti na Sinaju.. Pri 1. takva je beseda u ustima bezumnih. Jn 13.2 (Isusa Bog) postavi za naslednika svemu.33). – vera u sebe.37 širiš korake moje podamnom. Ef 1. jednostavna (munja se jasno vidi): 2M 19.

8 talanat olova zatvara ženu (bezbožnost) koja sedi usred efe). ako neobrezani drži zakon. to je obrezanje srca Rim 2. Eze 38. Kol 2. ali se sabor u Jerusalimu nije složio sa tim Dela 15. 2M 21. obrezanje = obećanje poslušnosti Bogu: "obrežite srce svoje i nemojte više biti tvrdovrati" 5M 10.4. Obrežite se Gospodu i skinite okrajak sa svog srca (Bog im to kaže jer su im dela zla) Jer 4.. na neobrezane obraćenike iz neznaboštva se izlio Sveti Duh Dela 10. 4M 7.30.24). Ps 119.7. molimo se u Hristovo ime.14 Namernog ubicu odvuci od mog oltara da se pogubi = neiskrena komunikacija sa Bogom radi izbegavanja kazne a ne zbog pokajanja.16. to je kao da je obrezan (suština obrezanja je poslušnost Bogu. nevolje.3. neki su govorili da nema spasenja ako se čovek ne obreže. 2M 20. Obrezanje pomaže ako zakon držiš.11.9. U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim. 3.8 bežite iz Vavilona.16 Gog se podiže na Izrael da kao oblak pokrije zemlju.176 zađoh kao ovca izgubljena.6. budite kao ovnovi pred stadom. 3M 1.10 Misirci utonuše kao olovo u dubokoj vodi (Jov 19. prinosi ovna = on se žrtvovao verom.26 Isusove ovce njega poznaju.kađenjem podigle gust oblak.37 Oltar je svetinja nad svetinjama. mi smo narod tvoj i ovce paše tvoje. 2M 29.1.2. a ne uzdamo se u telo.11. OLOVO = Božja sila za savlađivanje bezbožnosti: Zah 5.26–29. Rim 2. obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. nema šta da se popravlja na njemu.25. ne od tesanog kamena = Hristos je bio savršen u ljudskom telu. Kad su Petra napali da je bio u kući neobrezanih i jeo s njima. OVAN = vođa Božje crkve: 1M 22.45. potrebe. Flb 3.5–24.13 Avram umesto sina (jagnje). ako li si prestupnik zakona. isl.13 Gospode.. obrezati okrajak tela kao znak zaveta između Boga i čoveka 1M 17.24 Bog Mojsiju: – Oltar od zemlje načini mi (prah zemaljski su ljudi koji komuniciraju sa Bogom). on polaže dušu za ovce. OLTAR = mesto komunikacije sa Bogom. Zakopavši se s Njim krštenjem. u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.. Petar je rekao da je dobio viziju od Boga da treba tako Dela 11. Bog će obrezati tvoje srce i srca tvojih potomaka 5M 30. Bog je prihvatio Avramovu veru još dok je bio neobrezan Rim 4. OVCA = Božja crkva: Ps 79. kada čovek priziva Boga radi zahvalnosti. Jer 50.12. Bog će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom Rim 3.3. odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim. Služi da se spominje Božje ime i primi blagoslov. Jn 10. 25) kameni oltar = Hristos preko kojeg komuniciramo sa Bogom.81 knezovi prinose ovna.15. pobožan život).5 oganj na oltaru stalno .9–12. 2M 15.1–3. Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom..1– 16.

4 Valov ostatak. Plač 2.15 Gospod će doći s ognjem.7. Lk 8. Is 66. Is 1.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = između sudnice i mesta komunikacije sa Bogom.16 63. Otk 8.14 Mih 4. OTKUP = cena spasenja koju samo Bog može da plati: 5M 24.15 oranje = duboko kajanje –citati ??? ORAO = brzo delovanje: 5M 28.10 čujte narodi reč Gospodnju i javljajte po dalekim ostrvima.49 prokletstvo je da će osvajač doleteti kao orao (Os 8.31.32 nevolja na narode. OPADAČ = vidi klevetnik.1).48 otkup pre jubileja može da plati najbliži rođak = Isus.8 9.17 1M 7.. On obraća vetar u tišinu i vali njihovi umuknu.28 Sin Čovečiji je došao da dušu svoju da u otkup za mnoge (Rim 3.25) – Dan 8.3). – 4M 23.18 Bog je iskupio robove iz Misira.12). 2Ca 2.11 Ilija se vazneo u vihoru = Bog će nas vazneti iz velike nevolje. 1Ca 13. – kopija: Sof 1.7 pomazuju se 4 roga oltara = Bog je ovlašćen da caruje (rog) na sve 4 strane sveta. Eze 41.3–5 Isus komunicira sa Ocem ispred kadionog oltara.40).gori = na mestu sastanka sa Bogom uništava se greh (vatra). Jer 31.7 seju vetar.5 od Nojevih sinova se razdeliše ostrva narodna po zemljama.18 otkup za pravednika biće . Otk 12.29 Pri 3. 3M 4.30 ostatak u gradu. 2M 13. 4 roga oltara kod posredovanja = Hristos posreduje ili prinosi žrtvu za sve ljude na svetu. Amos 1. Os 8. Mt 20. OPUSTOŠENJE = posledica greha: + 3M 26.54 Solomun se moli ispred oltara. Ps 49.32 Bog pustoši bezbožne (Jer 51.13 imitator Boga pustoši = Mt 24.20–22 neuništeni deo Božjeg naroda koji je preživeo progonstvo (Otk 12. žeće oluju.4 Os 13.8 čovek neće dati otkup za brata (Ps 60.10).3 mnogobošcima će se oltar raspasti = neće im pomoći lažni bog s kojim komuniciraju. i kola će mu biti kao vihor da izlije gnev svoj (Dan 11.28–30 Bog kaže i diže se silan vetar.22 ostatak Vavilona. i izvede ih iz nevolje njihove. jeziku i porodicama. 1Ca 8. 3M 25.22 Oltar je sto koji stoji pred Gospodom.13–15 otkup prvenaca. OLUJA = velika nevolja: Jer 25. Jer 4. Is 28.4.12 ostatak Filisteja i Edoma. ali zavikaše k Gospodu u tuzi svojoj.24 Jev 9. vihor iz krajeva zemlje.7 Gospod odbaci oltar svoj = prekid komunikacije zbog upornog greha.1 neznabošci prave više oltara za komunikaciju sa više bogova (demona). Joel 2.13 osvajačima su konji brži od orlova. Pri 21. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Is 14.9 10.25. OSTATAK = mala grupa ljudi verna Bogu: + 2Ca 19.14 žena (crkva) ima 2 krila velikog orla.23 dok Isus spava podiže se oluja na jezeru i topljahu se = Ps 107. OSTRVO = manja grupa ljudi okružena mnoštvom (more): 1M 10..24.5 ostatak je od Božjeg naroda a ne od sveta.1.

5 PESMA = + zahvalnost Bogu za posebno duhovno iskustvo: 2M 15. Ps 22. jarca koji se odvodi. OČI = shvatanje. P PALMA = mir: Jn 12. 1Ca 6. Ps 59.15 Gospod će narod i lažne proroke napojiti pelenom i žuči. otvori mu oči da vidi (puna planina kola i konja koji brane grad). Otk 7. OČIŠĆENJE = čišćenje greha prilikom adventa: 3M 16 svetinja.8 na malom rogu su oči kao čovečije = svest grešnog bića. Flb 3. čuvajte se od zlih poslanika. Mt 7.31 Gospod otvorio oči Valamu. ostatak će se njegov obratiti. Oči su im se otvorile. PAUČINA = slab oslonac: Is.29 u hramu se urezane palme i heruvimi. pa je 1/3 voda postalo pelen.11 zvezda Pelen pala je na 1/3 reka i izvora. PESAK = mnoštvo naroda: + Božjeg naroda: 1M 22. Rim 5. Otk 5.11 kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu.4 očišćenje žrtvom paljenicom.8 zapovest Gospodnja prosvetljuje oči. Otk 3. Ps 19. 3M 23.12 1Ca 13. – mnoštvo neprijatelja: Otk 20.22 ako bude Izraela kao peska morskog.15 van Novog Jerusalima su psi. 2Ca 6. svest o stanju: 1M 3.6 ne dajte svetinje psima.14 PELEN = loš kraj.11 kroz Isusa Hrista primismo pomirenje (očišćenje). PAS = čovek koji ne želi da se oslobodi greha: Mt 7.7 Sotona laže ljude da ako ne slušaju Boga da će im se otvoriti oči. kneza mira.26 kuće na pesku = poverenje u mišljenje većine.14 odmetnici laju kao psi. shvatili su svoje stanje. Pri 26. Ps 33. 3M 1. 1Ca 4.2 čuvajte se od pasa. narod i prvosveštenik čiste se prenošenjem greha na začetnika greha = Sotonu.18 masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš.6 jagnje ima 7 očiju koje su 7 Duhova Božjih poslanih po svetu = Bog sve vidi i osvedočava nas o našem stanju. Mk 8. tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje.17 mnoštvo od Avrama. videli su da su goli. vidi anđela s mačem. Isus 11.20 Jude i Izraela beše mnogo kao peska pokraj mora. četa zlikovaca ide oko mene.13 narod s palmama dočekuje Isusa. 59.19–22 pesma je svedok za sinove Izraela. 4M 22. Otk 8.18 imate oči a ne vidite = ne razumete.16 opkoliše me psi mnogi. Otk 22.29 Bog je dao Solomunu srce prostrano kao pesak na bregu morskom (slika Hristove ljubavi za ljude). Is 10. 1Ca 4.3 nova pesma = izuzetno . ljudi su pomrli.15 23. – 1M 3.4 Sud 7.7 Adamu i Evi su se otvorile oči.5. 5M 31.9 veliko mnoštvo spašenih sa palmama u rukama.8 mnoštvo Goga i Magoga. i sakrili se od Boga. 2M 29.17 Jelisije: Gospode. Jer 9.33 sveštenik se čisti da bi stupio u službu.bezbožnik (za Dan Očišćenja).5.4 tuđoj ženi je posledak gorak kao pelen. gorčina: Pri 5.1 Mojsijeva pesma zbog prelaska Crvenog mora po suvom. Dan 7.40 palmine grene se koriste za građenje senica.5 Jov 8.

onaj koji silazi) = Božja zaštita od onog koji je sišao. talog će njen progutati svi bezbožnici na zemlji. PLAŠT = zaštita: + Božja zaštita: 1Ca 19.30 Lot iz Sodoma beži u pećinu.9 bezbožnika će uhvatiti zamka za petu.20 Misir je gvozdena peć.11 Božji pečat = dobija se prihvatanjem Boga za spasenje.8 čaša je u ruci Gospodu. Lk 15. a slušaju Boga.12 koji ne trebaju da piju iz čaše. Zato mu je vračara dozvala demona u liku starog čoveka ogrnutog u plašt = lažna zaštita. PETA = iznenadni napad: – Jn 13. 1Ca 19.8.10 Gospod nas ogrće plaštom pravde = štiti nas svojom pravdom. Otk 7. koji jeđaše hleb moj podiže na me petu = na Hrista (Ps 41.21 Isus: u žeđi mojoj poje me octom. 1Kor 12.18 Juda je "čovek mira mojeg u kojeg se uzdah.9).13 svi se jednim Duhom napojismo.2 Izraelci beže od Madijana (1Sa 13.1 144. PEĆINA = utočište od progona: + za Božji narod: 1M 19. Ps 69.9 Ilija beži u pećinu od Jezavelje. Is 2.15 PEČAT = vidi znak. jer pijahu od duhovne stene (Hristos). Samuilo kaže: Bog je danas otcepio carstvo od tebe danas.3 Pes 1.9. 1M 49.10 prebraću te u peći nevolje.. Is 61. + 1Kor 10. 2Ca 2.15 Sotona ujeda ljude za petu (i Isusa).14 Ilija je plaštom razdvojio Jordan (jev. doista će piti. – bezbožno pevanje: Eze 26.iskustvo (Ps 40. PITI = doživljaj.19 od straha Gospodnjeg se kriju u pećine = Otk 6.26 Jakov na rođenju drži Isava za petu = prevario ga za očev blagoslov.10 Otk 14.1 Pesma nad pesmama. 2M 28.. i dao ga tvom bližnjem = nije pod Božjom zaštitom. vino vri. 1Ca 18.1–3 pečat Boga ŽIVOGA = za prolazak kroz vreme velike nevolje bez posrednika.17 Dan će biti zmija na putu koji ujeda ujeda konja za kičicu (petu).6).22 otac je ogrnuo mlađeg sina najlepšim plaštom. duhovni test: Dan 3.1 David beži od Saula u pustinju (2Sa 23.23 8. 1M 3. 1M 25.4 sveštenici imaju plaštove = pod Božjom zaštitom su. I David mu je odsekao deo plašta = pokazao mu .10 Izrael. Is 48. 1Ca 19. Amos 5. i Ef 1.16–27 bezbožni carevi pred Isusom. a srce iskušava Gospod.8. iskustvo: – Jer 49.4 Avdija krije proroke u pećini.3 96.27 Saul je otcepio Samuilu deo plašta. zacelo ćeš piti. PEĆ = provera vere. – pokušaj utočišta za bezbožnike: Isus 10. – ljudska zaštita: 1Sa 15.13 Tir.9 Is 42. 5M 4. Isusa.6 bacanje u ognjenu peć onih koji ne slušaju cara. Pri 17.3 topionica je za srebro i peć za zlato. Postoji razlika: Otk 7.13 Ilija je plaštom zaklonio lice pred Bogom. 1Sa 22.14 spašeni ljudi su u belim plaštovima.19 Ilija pokrio Jelisija plaštom = stavio ga pod Božju zaštitu. a ti li ćeš ostati bez kara? Nećeš.4 i svi jedno piće duhovno piše. zato će piti od vina gneva Božijega. Ps 75.13). Sud 6.10 Vavilon otrovnim vinom svoga bluda napojio je sve narode. Otk 14. Jov 18.

24 Mk 14.3 krv bezbožnih poprskaće Hristove haljine..7 Hristos (Pomazanik) je pomazan za službu. 4M 18.25 pokropiću vas čistom vodom i bićete čisti = sada sklapamo zavet.1 šator se pomazuje za službu.13 Isus ima zlatni pojas po prsima = 2M 28.3.3. a nasledniku je opasao njegov pojas. 1Ti 4.4 24.da nije zaštićen od Đavola.7 prvosveštenik se pomazuje za službu. 1M 49. 1Sa 16. Otk 3.4). položaja. Eze 36.1 teška vremena.17.40 prokletstvo: imaćeš masline svuda.8 Mt 3. Dan 8.4).6 anđeli imaju zlatne pojase po prsima = ovlašćeni su da izliju 7 zala.19 posveti ih svojom istinom.16 da budu neznabošci povoljan prinos posvećen Svetim Duhom. ja posvećujem sebe za njih.12). i pozvao ga da se pokaje (1Sa 28. kako vas uči pomazanje.8 Mojsije je pokropio narod krvlju: –Evo.5 Jov 1. POSVEĆENJE: dobijanje Božje svetosti (Božjih osobina) na dar: Eze 20.12 biću posvećen u vama pred narodima.1. određen za neku službu: + Dan 9. Rim 15. 2M 31.16 Ps 45.14 prskanje krvi junca i jarca za Dan Očišćenja = zavet uspostavljen po izvršenju suda = Is 63. 1Kor 6. POSREDNIK = Isus na nebeskom sudu između nas i Oca: 1Ti .27 vi primiste pomazanje od Boga. Mt 3..18.. Sud 9. Otk 15.18–21 10.6 car Ninive je skinuo SVOJ plašt i obukao kostret = svestan svoje slabe zaštite pred grehom. Jov 12.1–11 istruleli pojas = ponos Jude koji će Bog uništiti. POJAS = visok položaj. Jona 3.17.8 išla drveta da pomažu sebi cara (trn = ubica). vlast: + Is 22. Ava 3.5 posvećenje Božjom rečju i molitvom.. a nećeš se namazati uljem.11 posvetiste se i opravdaste imenom (osobinama) Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg. da i oni budu posvećeni istinom. istinito je.18 Bog razrešuje pojas carevima.4 prvosveštenik ima pojas (3M 16. 4M 7. Mt 24 događaji. Is 3.22. Is 11.12 David je pomazan za cara. – Jer 13. 1Tim 4. Ezra 9. POPRSKATI = sklopiti zavet: 2M 24.24 kćeri Siona će zbog ponosa nositi konop umesto pojasa.21 nepravednog upravnika dvora Bog svrgava. – 5M 28. 2M 29.5 Isusu je pravda i istina pojas oko bedara.1 karakter ljudi.5...8 Ilija ima kožni pojas = poziva na pokajanje (kao i Jovan K.31 subote moje čuvajte jer je znak između mene i vas. POMAZAN = ovlašćen Svetim Duhom. za ukop i carovanje. Jn 17.13 Bog izlazi na spasenje sa svojim Pomazanikom (Otac i Sin). a očistiće nas u budućnosti. 3M 16. 1Jn 2. 2Ca 1. Otk 1. POSLEDAK = vreme pred advent: 2Ti 3.18 Isus nam savetuje da pomažemo svoje oči. konopom ih veže oko pasa = svrgava ih sa vlasti. KRV ZAVETA koji Gospod učini s vama = Jev 9. pokajao se.17 poseban zavet sa prvencima.20 cepanje plašta (Jov i Ezra) = Bog ih trenutno na štiti. da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem.

kao bujni potoci prođoše = manja grupa najbližih.12 = Zah 14..7 za Isusa: Iz potoka će na putu piti i zato će podići glavu = iz Božjih otkrivenja Izraelu. – kopija: 2M 35. Jev 12.15 Dan Očišćenja = izvršenje suda nad bezbožnima. moj prvenac.1–4 Pedesetnica = izlivanje Svetog Duha. Mt 7. ali su tada bili na vrhu po duhovnosti.16 (nema suda) i vide (Gospod) gde nema čoveka.32 praznik otpalog cara. posreduje).6 9.2. 1Ca 12. jer zlikovac neće više prolaziti po tebi. kraj vremena milosti).20 Jev 8. Ps 110. 3M 23. Rim 8.16 Senice = radost spašenih kad Isus dođe. 2Sa 22. Mt 1.. Is 44. 3M 23.5 šta ćete činiti na dan praznika?.3 Bog: – Izliću vodu na žednog i potoke na suvu zemlju.23 pristupite k saboru i crkvi prvenaca (savršenih. rašće duhovno.15 Pashalno jagnje = Hrist na krstu (beskvasni hlebovi = bez greha je. Is 59.24 Isus je posrednik Novog Zaveta. PRAZNIK = + predslika važnih događaja u planu spasenja: 2M 12.10 do 20. 2M 5. Ps 18..5 jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi.3) Trubni Dan = poslednji poziv na pokajanje. Is 53.5 za zlatno tele su proglasili praznik. Rim 8.2 Juda je bio najsilniji među braćom. ali prvenaštvo dobi Josif . i začudi se što NEMA posrednika = završen je sud (Isus više ne posreduje.3 Jakov: ti si moja krepost.9 potok je Božji pun vode. obrtni snop = vaskrsenje Hrista). Dan 9. Kol 1.38 Isus upoređuje Nojevo vreme sa njegovim dolaskom.25 Isus je prvenac (prvosveštenik je prvenac).15 praznuj Judo svoje praznike.34 Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre. kolibe Izraela pružili su se kao potoci = Božji narod nisu samo Izraelci.25 potop odnosi kuću na pesku. PRVENAC: najbolji potomak posvećen Bogu: 1M 49.15–21 = Dela 2.6 šatori Jakova.12 za zločince se moli (jevr. Os 9.4 potoci nevaljalih ljudi uplašiše me = najagresivniji.26 kraj gnusobe pustošne je sa potopom. 1Dn 5. POTOK = manji deo naroda.15 Jov: –Braća moja izneveriše kao potok.24 (Ps 81. 1M 6. početak moje sile.3–14 = Mt 26. izliću Duh svoj = Bog radi preko najduhovnijih u svom narodu na koje je izlio Svetog Duha. Ps 89. Naum 1. najboljih). 4M 28.22 Gospod: Izrael je moj sin.10.17 27.1 Bog faraonu: –Pusti narod da praznuje praznik.27). čovek Isus Hristos. Ps 65. pa još i vaskrse.17 – kopija: Otk 12. 4M 3.18 Isus je prvorođeni iz mrtvih (najbolji od vaskrslih ljudi) (vidi Zah 12.5 potoci nevaljalih ljudi. vođstvo naroda: 4M 24. 3M 16 = Otk 19. – Jov 6.15 12. 2M 4.19. Gal 3.12 Gospod: uzeh Levite između sinova Izraelovih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izraelovim.19). POTOP = advent: + Mt 24.29.15 zmija (Sotona) ispušta vodu (narode) za ženom (crkvom) da je utopi u reci (Is 59. koji je s desne strane Bogu i moli (posreduje) za nas.

28 grešnici ostaju u gradu utočištu (Bog) do smrti prvosveštenika = od osude nas oslobađa Hristova smrt.. a obrtni snop na praznik prvina je vaskrsli Hristos (3M 23. Pri 20.57 prvosveštenik je osudio Hrista. jer je početak njegove sile PRVINE: najbolji rodovi: 1M 4. Pri 29..10 prvosveštenik ima posebno svet način života. obraća reke u pustinju = Bog daje život i uzima ga.38 51.5 prvosveštenik progoni Božju crkvu.9. – lažni posrednik: Mt 26.15 19. Mt 12. Otk 14.9 zemlja pre stvorenog života je suva.1–5. 1Kor 15.8 car sedi na sudskom prestolu. Mt 19. Pri 16. okajava grehe naroda (3. Dan 7.3 Isus posreduje pred prestolom = na sudu.17–27 9.12 29. sud sede.17 Isus p. Jev 2. Is 11.17 2Ca 2. PRESUŠENOST = beživotnost: 1M 1.10).25. bio je najduhovniji). knjige se otvoriše.10 spasenje Bogu našem koji sedi na prestolu i jagnjetu. 3M 2.43 Vavilon će biti zemlja suva i pustoš (beživotna) vode će mu presušiti.28 Isus: sešćete i vi na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izraelovih.7 Solomun sudi sa svog prestola u domu.14 pravdom se utvrđuje presto. Jer 50.20 Hristos usta iz mrtvih i bi prvina onima koji umreše (ima najbolje duhovne rodove od svih vaskrslih).2 Bog izliva vodu na žednog.6 Božji presto je večan i nepokolebljiv. Otk 20. Is 44.8 prvosveštenik brani od Sotone koji optužuje.43 nečisti duh u bezvodnim mestima ne nalazi pokoj.12.4 prvi rod je prinošen Bogu iz zahvalnosti.13 Lucifer: više zvezda Božjih podići ću SVOJ presto = svoj sud i bezakonje. ili drvo suvih žila. – Is 14.6 Bog će presušiti zaliv mora Misirskog i potoke Misirske. PRVOSVEŠTENIK (Aron) = + Isus.21 Bog je osušio Crveno more i 3 puta presušio Jordana (Isus 3.2.16 mrtav čovek je kao presušeno jezero ili reka.14). a žetva je sabiranje spašenih pri adventu). Ps 45. PRESTO = mesto sa kojeg se sudi: + 1Ca 7.17 prvenac dobija 2 puta veće nasleđe. Otk 8. more njegovo Bog će osušiti. Otk 7..6 5. Dela 4.1 4.8. i pretnjom svojom isušuje more.14 koji car sudi pravo njegov će presto stajati doveka.4 144000 su prvenci (prvine na grčkom. samo u ljudima (koje čini živim mrtvacima.14 5..10).12 prvine pripadaju prvosvešteniku (Isusu).1 23.19 . PROBUDITI = vaskrsnuti ili duhovno napredovati: + Is 26.12 prvine se prinose sa kvascem jer predstavljaju grešne ljude od kojih je Bog stvorio savršene.15. 4M 35.11 18. 2M 13.3 50. Agej 2.4 videh prestole i seđahu na njima i dade im se sud. prvi rod od žetve.22 Bog će prevaliti presto carevima. 4M 18.36. gradovi će mu postati zemlja sasušena i pustoš.(iako je 11–ti.10 postaviše se prestoli.12 prvina od žrtava predstavlja ili Hrista ili najbolje vernike u službi Bogu. 3M 21. 5M 21. naš posrednik na nebeskom sudu: Zah 3. Jov 14. 2M 14.

tući. – čovek koga Bog nije poslao a govori u ime Boga: Jer 4.14 Gospod je prorokom izveo Izrael iz Misira.2 Vavilon je postao stan Đavolima.52 neprijatelji me teraju nizašto kao pticu.11 već je čas došao da ustanemo od sna. Rim 13. ubijaju proroke.8.29 5M 34.13)..16 Sveti Duh u obličju goluba. raspeti.17 Bog zove ptice na njegovu žrtvu = anđeli izvršavaju sud (Otk 19. iako je cantar religije.32 Isus se preobrazio kada su se apostoli probudili.14 ptica kao žrtva paljenica je uticaj Svetog Duha da bi se čovek pokajao (1M 15.12 čovek ne zna svoje vreme kao što se ptice hvataju .9 nasledstvo moje posta grabljiva ptica = isti kao demoni.1 4M 11.5 slušajte reči mojih slugu proroka. Is 46. Jer 12.14 ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos.29 onaj što se rodi po telu goni duhovnoga.14. Pri 6. Pri 7. Ps 74. Mal 4.13.15 kad se probudim biću sit od prilike Tvoje. PTICE = + Sveti Duh ili osobe vođene Svetim Duhom: Mt 3. Gal 4. i prorokom ga čuvao..14 proroci će se začuditi.30 Bog je u Bibliji nazvao prorocima Avrama. – nečisti duhovi: Mk 4. Mt 5. Mislio je da je isto jak kao i pre. PTIČAR = Sotona: Ps 91. – drugo vaskrsenje.10). Lk 9.23 bezumnik je kao ptica koja leti u zamku = propašće kao demoni u Sotoninoj zamci. 3M 1.20 Ni u misli svojoj ne psuj cara. 70 starešina.5 otmi se. goniće vas. PROGON = nevolja pred advent: Lk 21.9 14. Mt 25 10 devojaka su zaspale.10 blago prognanima pravde radi. nema gladi ni rata. pobiće ih.20 probudivši ih Gospode u ništa obraćaš utvaru njihovu. Os 12.9 Is 3. tamnica svih nečistih i mrkih ptica = demoni su nečiste ptice 3M 11.11 Isus za Lazara: –Idem da ga probudim.. Dan 12.2 kad nema proroka nastupa kriza. pa su probuđene.12 metnuće ruke na vas.10 Dela 2. Arona. 1M 20. Pri 23.17). a bludnica ga vezala i obrijala. Pri 10. Sud 16. jer ptica nebeska odneće glas. Plač 3.17 ptice jedu iz kotarice na glavi pekara = bio je pod uticajem demona. prorokuju prevaru svog srca: biće mir.15 ptice koje pojedu seme kraj puta su Sotona i nečisti duhovi. PROROK = + čovek preko kojeg Bog govori: Jer 26.20 Samson se probudio.probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu = vaskrsenje. Davida. svest o duhovnom padu: Ps 73.. Ps 17.5 pre adventa Bog će poslati proroka Iliju. progoniti. Eze 39. Mojsija. Mt 23.3 Gospod će te izbaviti iz zamke ptičareve.11 Bog zove pticu sa istoka da izvrši što je Bog naumio.35 bezbožnik: kad se probudim opet ću ići da tražim to (greh).. Pro 9. 2M 14. U Jerusalimu. kao ptica iz ruke ptičaru. tako i danas. Ef 5.. Isus: poslaću vam proroke. 1M 40.29–37 potencijalne ubice ukrašavaju grobove ubijenih proroka.7 2M 7.2 mnogo onih koji stanuju u prahu zemaljskom probudiće se.4. Otk 18. Jn 11.23 faraon pošao u poteru za Izraelom.

REKA = jedan narod.26 11. R RAJ = obećana zemlja: 1M 3.10 Gospod je našao svoj narod u pustoj zemlji = gde ima malo Svetog Duha.31).17.3 Gospod će utešiti Sion i njegove razvaline. Hristu je vlast na ramenu.31 12. Is 9.6 Neprijatelji biju po plećima Božji narod ali Bog lomi njihov jaram.6 ramena nose bremena. Is 48.5 u pustinji će provreti vode = na Novoj Zemlji Sveti Duh sve vodi. Hristos će da skupi svoju pšenicu (Lk 3.22. Is 22. šamem) = – progon pod vođstvom lažnog boga (gnusobe): Dan 8.23 čovek je zbog greha isteran iz raja. bezbožnike. 5M 32. Is 18.13 9.15 sagnuće svoja ramena da nosi.17.21 neće ožedneti kad ih povedem preko pustinje = Bog vodi svoj narod i kad se povuče Sveti Duh od bezbožnih. Is 35.7 Gospod će navesti na nemarne reku veliku i silnu.27 skinuće se breme s ramena tvojeg.5 ramena (pleća) = nošenje tereta: Ps 81. gradovi i zemlja. sve to asocira na planetu Zemlju: – Ps 78.3). Is 10. + Božji sud: 3M 26.80 Jovan Krstitelj jača duhom iako živi u pustinji. Na Pedesetnicu je pšenična žetva.25 opustošili Jakovljevo naselje.30).3 Amos 1. Is 8.35 Joel 2.12 Mt 24. ili određena veća grupa ljudi (pošto je more mnoštvo naroda): 2M 7. Lk 1.11 sva će zemlja biti pusta jer niko ne uzima na um.7 narod kome zemlju raznose reke = narodi progone Božji narod.11 Bog ustavlja reke . pšenica= duhovni ljudi koji su živeli u skladu sa onoliko istine koliko im je Bog otkrio: Isus još uvek grešnom Petru: Evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu (Lk 22. + Is 40. 1M 41. Is 59.22 Bog će staviti Hristu ključ od doma Davidova na rame (daće mu vlast).20 Jer 10. Eze 36. cara Asirskog. REBRO = vidi kost (jevrejska reč rebro koristi se i za gredu u hramu).15 Lk 21. i pustinju njegovu učiniće da bude kao Edem.17.17) = grešnici koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali. Jer 12.1 Vavilonu: breme pustinji na moru = malo Svetog Duha usred mnoštva naroda.19 udarac štapom na vode Misirske = zlo koje pogađa Misirce. krave izlaze iz reke na obalu = glad u Misiru širi se po svetu (Eze 29.40 koliko puta ga rasrdiše u pustinji. Os 9.3 Bog nas preko pustinje dovodi u obećanu zemlju. Mt 13. Is 51. poplaviće = Asirski narod je reka.25. Is 21. grupu ljudi koja greši. i prinose se kvasni hlebovi (3M 23. 1M 49.29.pruglom iznenada. mesto sa malo Svetog Duha (kiše). i uvrediše U ZEMLJI GDE SE NE ŽIVI.3 pripravite u pustinji put Gospodnji = pred advent se Sveti Duh povlači sa zemlje. 2M 5.4.31–34 opusteće vaši putevi.1 Faraon sanja kako stoji na reci = on vlada svojim narodom. Jov 28.19 jer će neprijatelj navaliti kao reka. PUSTOŠENJE (jev. PUSTINJA = mesto gde se ne živi.8 (lažni) prorok je zamka ptičareva.

2 rogovi oltara = izvršenje pravde.2) – Jer 51.12) Kada Bog daje poruku kroz san.15 prorok koji uči laž to je rep. RIBE = manja grupa ljudi (pošto more predstavlja narode): Mt 4.7. Pes 8. Jn 11.16 Bog šalje mnoštvo ribara. to je doslovno san.3 prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt (Jov 14.6 jagnje ima 7 rogova = silom će da izvrši pravdu na kraju.11 17. SVAGDAŠNJA (jev.1. Ps 124. demoni (pošto je rob simbol grešnika). 1Kor 11. 2M 27.24 Dan 12. repovi su im kao zmije. ROG = car.30 svaki dan su se palili žišci (Sveti Duh propoveda preko crkve). a rogovi pravednikovi uzvisiće se.30 među vama su mnogi slabi i bolesni. tamid) = Hristova posrednička služba u nebeskoj svetinji: 2M 29. carstvo koje vlada vojnom silom: – Dan 7.10. Rim 13.3.24 deset rogova jesu 10 careva = Otk 13. podižu reke glas svoj = pojedini narodi napadaju. REP = lažni prorok: Is 9. Ps 98. jagnjetov gnev. a jarac ga razbija rogom =vojnom silom.8 reke neka pljeskaju rukama = narodi se raduju.11–13 Lazar zaspa = umro je (Mt 9. i oni će loviti ljude. smrt grešnika (3M 4. 12 hlebova su bili na stolu u svetinji .38–42 30. Otk 12.18 rogovi oltara se pomazuju samo kod žrtava ze greh koje predstavljaju izvršenje suda).4 rep crvene aždaje odvlači 1/3 nebeskih zvezda = Sotona je lažnim prorokovanjem prevario 1/3 anđela.39 Bog će Vavilonce opojiti da zaspu večnim snom.7 reke ne mogu da potope ljubav = pritisak većine ne može da okrene vernika od Boga.10 stražari su sanjivi. Ava 1. uticajne grupe ljudi protiv Božjeg naroda.15 ispusti zmija za ženom iz usta vodu kao reku da je utopi u reci = Sotona potstiče veće. Lk 5.9 rob = grešnik – citati ??? robovlasnik = Sotona.18 Isus: – Učiniću vas ribolovcima na ljude. i zmija postaje štap (Sotona je nadvladan).56. 2Sa 22. i dovoljno ih spavaju.4 Gospode. mio im je dremež.12. + Bog silom izvršava pravdu: Otk 5. kad (tamjan) se palio (Hristove zasluge za nas se prinose pred presto Oca).19 skakavci imaju repove kao škorpije. ropstvo = život u grehu –citati ??? S SAN = (vidi zaspati) smrt ili pad duhovnosti: Is.7 16.8 25.3 rog spasenja = Isus ratuje protiv greha. Otk 9. njima ujedeju = demoni lažno prorokuju kao i Sotona.4 Mojsije hvata zmiju za rep (Božji prorok raskrinkava Sotonino lažno prorokovanje).11 došao je čas da ustanemo od sna.6 = Otk 7. Ps 13. 2M 4. Dan 8.14 hoćeš li dati Gospode da se ljudi posmatraju kao morske ribe? Jer 16.4 (da nije bio Gospod s nama) reka bi pokrila dušu našu.3–5 ovan bode rogovima (nasilje). Ps 75. Ps 93. tim otrovom muče ljude do smrti.da ne teku = nadvlađuje narode. Otk 12. Bog ide da sudi zemlji.10 Bog će polomiti sve rogove bezbožnikove. spašće nas vojnom pobedom.

13.15 SEVER = – pustošenje. umirili su njegov Duh.31).2 Isus služi u svetinji na nebu. Vavilonu) Jer 16. Svagdašnja ŽPa gori i danju i noću jer nam Bog stalno nudi spasenje kroz Hrista. SVETINJA: mesto gde Bog živi (mesto je sveto samo dok je Bog tu): 2M 25.8.5 3M 23.45 osvećujte se i budite sveti jer sam ja svet. Ps 20. 2Dn 30. Jer 46.17 Božja crkva je sveta.33).10 Gospodnji dan osvete: biće žrtva u severnoj zemlji na Eufratu (u zemlji pustošnika.12 Sotona se trudi da obori svagdašnju.15 Bog je izveo Izrael iz severne zemlje.11 Božji narod oskvrnio svetinju nečistotama i gadovima (8.19 ne možete služiti Gospodu jer je svet Bog Revnitelj. zemlji prevare. 2M 20.15 Sveta Pisma.5 idol od revnosti je na severnim vratima (ikona zveri?). Eze 5.35 12. 2M 12.10 . celina: 1M 2.11.2 sveta mesta i sabori su sveti zbog Božjeg prisustva. 4M 19. Dan 8.6). ulje i vino).20 sedam zlatnih svećnjaka jesu 7 crkava (Isus hoda usred njih. Zah 2.8 bežite iz severne zemlje.13 mali rog gazi sveti stan.27 svetinja na nebu. Ps 51. Ps 16.2 da ti pošalje pomoć iz svetinje. neće podnositi vaše nevere i grehe.14 u svetinju se unose gresi. otpad pustošni gazi svetinju (9.45. i prinosila se svagdašnja žrtva (2 jagnjeta: ujutro jedno u 9 sati kada je Isus razapet.2.(Hristovo telo). 2M 3.11 Sveti Duh.15 Gog dolazi sa severa. Eze 8.3 na Vavilon se podiže narod sa severa koji će mu opustiti zemlju.15 beskvasni hlebovi traju 7 dana =u celini bez greha.49 u Solomunovom hramu ima 10 svećnjaka u svetinji. brine se o crkvi).12. a drugo u 15 sati kada je umro Mk 15.11.31 bićete mi sveti ljudi). Eze 38. Jer 50.10 nećeš dati da tvoj svetac vidi truljenja (Isus je vaskrsao pre nego što je počelo raspadanje tela.20 ako se nečist čovek ne očisti. + Jer 4. da se istrebi iz zbora jer je oskvrnio svetinju Gospodnju a nije pokropljen vodom očišćenja.3 puna sedmica je 6+1 dan. da skloni pogled ljudi sa pravog Hrista koji posreduje za nas.31–35 svećnjak u svetinji. SEDAM = punina.31 Sotona: sešću na severnoj strani zborne gore. 2Ti 3. Bog šalje CRNE konje i severnu zemlju. 3M 22. – Dan 8.26 11. Jev 8.6 6.Eze 9. 2M 25.25 Mt 27.11–14 11.32 ne skvrnite moje sveto ime (osobine). svetlost = istina SVETOST: Božje osobine: 3M 11. 1Kor 3. Dan 8.44. prevara ???: Is 14.2 ljudi sa smrtnim oružjem su na severnim vratima. ali će biti očišćeni na kraju 2300 večeri i jutara izvršenjem suda nad Sotonom i bezbožnicima (vidi 3M 16. SVEĆNJAK = Božja crkva vođena Svetim Duhom (ulje) da nosi istinu (svetlost): Otk 1. Isus 24.9 neka mi načine svetinju da među njima nastavam. 1Ca 7.6 dovešću zlo sa severa i pogibao veliku. Ljudi su sveti kada odražavaju Božje osobine (2M 22.46 plus brašno. Zah 4 Mt 5.

Eze 8. 2M 24.12–15.4.godina je pun ciklus za obrađivanje zemlje. seme na kamenitom tlu = nepostojanost. + Joel 2.1. bili su robovi pa su oslobođeni.3–5 ko ostane na Sionu zvaće se svet. 2M 21.5 Madijani kao skakavci napadaju Izrael. Otk 14. seme = Božja Reč Lk 8. oslobođen dužnosti.45 antihrist razapinje svoj šator na krasnoj svetoj gori. 2M 23. Zah 7. Sud 9. seme pokraj puta = nepažljivi slušaoc Božje Reči. SEDAMDESET = oslobođenje nakon ropstva: + Jer 25.7. Dan 9.11. odustajanje kad naiđu nevolje. SION = Božje carstvo (planina = carstvo): Ps 9.. 3M 23.6 Gospod će nam biti koliba (senica).25 Mojsije rasterećen.10.11. dolaziće da praznuje praznik senica.16.1.17 Tir će biti zarobljen 70 godina. Is 4.39. – Is 23.39.6 ko će sa Siona poslati spasenje Izraelu? Is 1.40 senice su jedini praznik veselja pred Bogom na grešnoj zemlji..5.2 rob Jevrej je slobodan sedme godine = Bog će nas potpuno osloboditi od greha na kraju punog ciklusa.16 ko OSTANE (ostatak) od svih naroda.5 70 duša je sišlo u Misir. pa će ga Gospod pohoditi. 2M 25. Jov 29.12–14 skakavci su razorili Misir. – kopija: Dan 11. Ps 53.4 tajna Božja (plan spasenja) beše u njegovom šatoru (senici) Is 4.11 subotna 7.5 70 godina posta na određene dane. seme u trnju = onaj čiju duhovnost guše svetovne brige. bogatstvo i telesnost.6 Avimeleh je ubio 70–oro svoje braće. seme je Božja reč.37 svećnjak ima 7 žižaka = CELA crkva.9 na Sinaj se penju 70 starešina.22 skakavac je nečist.27). seme na plodnom tlu (dobro seme) = sinovi Božjeg carstva. 3M 11. Sud 6.15. 4M 11. veće uzdanje u sebe nego u Boga. prenesene na 70 starešina. poslušni ljudi koji drže Božju Reč i donose rod Lk 8.19 skakavci imaju repove kao zmije (rade Sotonin posao).22 pristupite k Sionskoj gori i ka gradu Boga živog.17 70 drugih Hristovih učenika.20 70 sedmica je određeno da se svrši prestup. SEJAČ = Hristos Mt 13.1 na gori Sion stoji jagnje sa 144000. Jev 12. Zah 14.8 kći Sionska je crkva koja traži Božje carstvo.12 Božji narod je posle 70 godina ropstva oslobođen iz Vavilona.24. sejanje = propovedanje Božje Reči. SENICE (šator) = + radost spasenja pri Hristovom drugom dolasku: Otk 21. 2M 10.2 Bog se javlja na Sionu. vodi ih car anđeo bezdana = Sotona. 2M 1. Nebeskom Jerusalimu. Setva (sejanje) = propovedanje istine o spasenju.25 Bog: . Hristova smrt na krstu (seme umire da bi rodilo rod). u punini provesti sa Bogom.3 evo šatora (senice) Božjeg među ljudima.sedmi dan je odmor Bogu i ljudima = ceo dan. Ps 50. i živeće s njima(Eze 37. Lk 10.11 Gospod živi na Sionu. Sejač kukolja = Đavo Mt 13.11 idolopoklonici – 70 starešina. SKAKAVCI = svetske armije vođene demonima: Otk 9.37.

– 1M 6. vi ste videlo svetu = Bog objavljuje istinu preko ljudi. 1M 3. ali ako bude neslana čim će se osoliti? Imajte so u sebi. za dan boja i rata. SO = istina o planu spasenja (Božja pravda i ljubav) – to daje ukus životu (smisao) kao što so daje ukus jelu: Kol 4.14 vrat ti je kao kula od slonovače.. Mt 5.39 Ahav ima kuću od slonovače. Otk 18. Dan 7. da znate kako vam svakome treba odgovoriti. Mk 9.13 vi ste so zemlji.22 Solomunov presto je od s. 1Sa 16. – Jov 38. SNOP = vaskrsenje. led.3 Isusu je odelo kao sneg (preobraženje).18 Ako gresi vaši budu. 4M 12. koje nisu za jelo u drugoj = spašeni i otpali. – 1Ca 22. 2Dn 13. a rđave.23 zbog prestupa zaveta. bela kao sneg zbog pobune = presuda nad njom. SRCE = suština čoveka: + čovek okrenut Bogu 1M 20. slama = nepokajani grešnici.29 Davidova duša biće svezana u svežnju (snopu) živih kod Gospoda. Eze 27.5 tražite Boga svim srcem i dušom. a Gospod gleda na srce. Mt 7. voda života u čvrstom stanju.5 pre potopa su MISLI SRCA ljudi .21 Jelisije je od gorkog izvora napravio pitku vodu pomoću soli = istinu treba "piti". Amos 3. 2Ca 5.20.6 Tir ima sedišta od slonovače.3 Anđeli u odelu belom kao sneg.50 dobra je so. 5M 4.. Ne beru se .12 potrću njene smokve za koje kaže: –To mi je plata od mojih milosnika. čuvaj scre svoje jer iz njega izlazi život. bezakonici Is 5.5 Avimeleh učinio u čistoti svoga srca.4 SMOKVA = rod po kome Bog sudi: Os 2. Mt 28. 5M 29.49.. smokve sa čička. Jer 24. + Is 1.22 Gospod čuva riznice snega i grada za vreme nevolje... Mk 9. 3M 2..5 zavet osoljen = zavet istinit.9 6.10 Marija postala gubava. zemlja će biti opaljena sumporom i solju = istina osuđuje prestupnike. postaće beli kao sneg = pokriveni na sudu Hristovom pravdom.10–12 obrtni snop je slika vaskrsenja Isusa Hrista. Pes 7.12 Vavilon trguje slonovačom. trguje slonovačom.nadoknadiću vam godine koje izjede skakavac.. grad. Plač 4..16 po rodovima ćete ih poznati.18.7 čovek gleda što je na očima. 1Sa 25.7 nazireji behu čistiji od snega.6 reč vaša da bude svagda solju začinjena. neko je prihvati a neko odbije. Mt 21.9 Bog na sudu ima odelo belo kao sneg. velika vojska moja koju slah na vas. 2Ca 2.30 kukolj vezuju u snopove da ga Bog sažeže.23 svrh svega što se čuva. Pri 4. iskusiti.13 svaka žrtva se soli = svi su osvedočeni u Božju istinu. sakupljanje radi presude: 3M 23.1–8 dve kotarice: dobre smokve u jednoj..24 SLONOVAČA = raskoš. SNEG = sredstvo izvršenja presude.27 Gijezije zbog pohlepe gubav kao sneg.19–21 smokva bez roda se sasušila po Isusovoj reči.7 Adam i Eva su od smokvinog lišća spleli pregače. Mt 13.15 6. obilje: + 1Ca 10.

27 carevi lažu za jednim stolom =za Sotoninim stolom. 2Sa 22. Pri 18. 5M 32.12 Isus je prevrnuo .9 ko može reći: očistio sam srce svoje.27 i psi jedu od mrva sa trpeze svog gospodara.30 Isus nam ostavlja carstvo da jedemo i pijemo za njegovom trpezom..11 strele se neće vraćati prazne protiv Vavilona.31 Bog Gogu: – Prosuću ti strele iz desne ruke. Pri 20.2 bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo. Jer 50.14 Isus je nekima stena sablazni. posle čega dolazimo pred Božji presto. Ps 91. bezakonici Is 5. – od Sotone: Ps 7. a dole je Jakov (Izrael). – 1Kor 10.13 faraonu je otvrdnulo srce.2 Bog je stena moja koja me zaklanja. 1Ca 18. Is 28.26.39 tvorite zapovesti Gospodnje. jer pijahu iz duhovne stene koja ih pratiše.8.5 postavio si trpezu moju na vidiku neprijateljima = i njima je ponuđen hleb života. i na početku osmog milenijuma ima 7 ili 8 stepenica! (7 = punina. STENA = Hristos: 1Kor 10.21 trpeza Gospodnja i trpeza Đavolska =Đavo nudi svoju neduhovnu hranu. i da se ne zanosite za svojim srcem.15.9 51. Vidi pojedinačno istok. 2M 7. jug.24 STO = + Božja crkva koja nudi duhovnu hranu. posrednička veza između Boga na nebu i vernih ljudi na zemlji: 1M 28. KAMENOVANJE = Hristos (kamen) izvršava večnu presudu. Ps 69.22.34 kamen koji razbija lik = Isus pri adventu razbija svetska carstva. Dan 2. a ta stena beše Hristos = 4M 20.13 bezbožnik zapinje strelu smrtnu.5 nećeš se bojati strele koja leti danju. Ps 23. celina. 2Ca 9. 8 = novi početak) Eze 40. Mt 15. Mt 21. Ezekielov hram koji je simbol Novog Jerusalima na kraju 7000 godina.4 svi jedno duhovno piće piše.16 neverni govore kamenju da padne na njih.1–3). Strnjika = nepokajani grešnici.19 lažni proroci jedu za Jezaveljinim stolom. Otk 6. sever. Negde je opasnost na sve 4 strane (Otk 7.34 stopalo = stabilnost – citati??? STRANE SVETA = tip opasnosti koja preti.15 stena spasenja je Bog.23 Bog baca svoje strele na otpali narod. hleb života: 2M 25.18 ko govori lažno svedočanstvo na bližnjeg je kao. zapad. STEPENICE (Lestve) = Hristos. Is 8. čist sam od svog greha? 4M 15. STRELA = presuda osuđivanje: + 5M 32. oštra strela.31. a vrhom dotiču nebo.bile svagda samo zle. pale njegove strele.8 svi stolovi su puni nečistote i bljuvotine. Lk 22..19 Solomunov presto ima 6 stepenica = 6000 godina greha. Eze 39.15 pri adventu Bog baca svoje strele.23–28 na stolu u svetinji je 12 hlebova = Hristovo telo za svako pleme Božjeg naroda. 1Ca 10. protivi seBogu.24 udarci strelama o zemlju su presuda za Asirce da će ih Božji narod razbiti. 2Sa 22. Dan 11. Pri 25.22 njihova trpeza nek im bude mreža i zamka. Na vrhu stoji Gospod.12.13 Jakov sanja lestve koje stoje na zemlji.

okrenuli su leđa Gospodu.27Bog je objavio Danilu tajnu koju nisu mogli da objave mudraci.10 Dan 7. ispitivanje slučajeva: Dan 7.1 Bože.23 28. Is 21.2 kad vidim da je vreme sudiću pravo..51 – ljudski plan: Otk 17.7 na čelu bludnice piše tajna.7 bojte se Boga i podajte mu slavu. Rim 16.17 Bog: –Sine čovečiji. jer dođe čas suda njegova.1 žena obučena u sunce.23 ljudi koji su izašli iz Vavilona stražare.12. sud primiše mrtvaci po delima.7 sadašnje nebo i zemlja su zadržani za dan strašnog suda. a tiče se spasenja. Eze 33.stolove menjačima novca. 16. nestaje hleba života.8–20 zapovednik Haldejske straže.2. Dela 17.9 (crkva) je čista kao sunce = Otk 12. Pro 1. 1Sa 2. Gospod će učiniti što je rekao.7 Bog ništa ne čini a da ne otkrije tajne svojim slugama prorocima. 1.4. 2M 16.5.3 nema koristi čoveku od truda pod suncem = taština bezboštva. b) izvršni sud (izvršenje presude): 2Pe 2.17 stražari opominju narod da pazi.31 Bog je postavio dan u koji će suditi vasionom svetu. 1M 15. – neverni čekaoci adventa: 2Ca 25. Ps 119. Eze 8.19. Jev 6.12. Jer 51.10 sud sede.28 što je sakriveno pripada Bogu našemu. 2Ti 4. 3.15 8.16 u hramu se 25 ljudi klanja suncu.22.14 sve pod suncem je taština i muka duhu.6 Pasha se kolje o sunčanom zalasku = Hristova žrtva je zatamnila bezbožna učenja. Mt 13. Nem 4. Ps 54.26 SUNCE = versko učenje (sunce šalje svetlost = istinu): + Božje: Ps 84. Ps 75.9–11. 1Pe 4. – bezbožno učenje – nedeljni zakon: 5M 4. Dan 2. spasenje ili pogibija.9 nema ništa novo pod suncem. 1.13 daje se sud mučenicima. čarobnjaci i gatari. SUD = a) istražni sud.25 1Kor 15.6.17 19.2 jedan od temelja nauke je večni sud. knjige se otvoriše = čitaju se izveštaji.4 pali anđeli se čuvaju za sud.16 4. postavih te stražarem domu Izraelovom.22.12 uzalud Vavilon postavlja stražare. Otk 20.6 danju te neće sunce ubiti ni mesec noću (144000). Vavilon veliki = Sotona sakriva svoje prave namere od . sakriveno od nevernih. proročanstvo: + Božji plan: 5M 29.11 T TAJNA = plan.1 Isus će suditi živima i mrtvima svojim dolaskom i carstvom.12 stražar pazi danju i noću i viče: –Pade.156 po svom sudu oživi me = vaskrsenje pri izvršenju suda. Eze 3.22. Ps 121. Jer 6.149.5.. Otk 14. Pes 6.7 stražar opominje na trubni glas.17 vreme je da se počne sud od Božje kuće.21 kad sunce ogreje mana se rastapa = kad nedeljni zakom stupi na snagu.11 Isus govori u pričama. istažuje se svaki pojedinac. Amos 3. 3. pade Vavilon. STRAŽA = + verni čekaoci Boga: Mt 24.11 jer je Gospod Bog sunce i štit.19 Bog je zabranio klanjanje suncu (nedelja je dan boga sunca).42 stražite jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. svojom krepošću odbrani me na sudu.

postaše kao trava poljska. niti ceo narod (Junica).21 tama od skakavaca (demona).. Sud 5. 4..28 Jer 47. – Otk 18. Eze 1.1. 3M 2. Pes 3. Jer 46.30 Bog je dao travu da bude telesna hrana. Ef 6.. ali čim se nasitiše ponese se srce njihovo.24 Aron je salio zlatno tele jer je pobunu protiv Boga tražio deo otpalog naroda.2. – sredstvo razaranja od Sotone: 2M 14..14 bolje je trgovati mudrošću nego srebrom. TAMA = stanje greha. Jer 50. Mt 13.7 tajna bezakonja. TAMJAN = vidi käd. kad Duh Gospodnji dune na njega. preko brašna i ulja. Is 5. pohođenje. na zelenoj paši pase me = daje mi i telesnu hranu. TOČAK = + sredstvo stvaranja ili razaranja od Boga: Jer 18. Eze 34. Jer 31. Os 13. i opšta tama u Egiptu. kao trava na krovovima koja se suši pre nego što sazri.3 Naum 3..15 prinosio se uz dar. Is 37. suši se trava.12 opteče me mnoštvo telaca (Isusa na krstu je opkolio narod koji je vikao da puste Varavu. obraćenici: Ps 22.3 lončar radi na svom točku =Bog stvara.19 ljudima se više svide tama negoli videlo (Isus). nezrela.27 koji žive u velikim gradovima.2 narod koji hodi u tami videće videlo veliko (Mih 7.15.15–21 ispod Božjeg prestola su točkovi kao oganj razgoreo uz heruvime.2 TRAVA = telesnost.28 točkovi Siserinih kola. Ps 92. 2M 30. a ne vođe naroda (junac).18 Jefrem: pokaran sam kao june neuko. Is 51.18 ovce PAŠE moje = trava je hrana za ovce (simbol vernika). kao zelena travica.6. Doista je narod trava..45 .13 Bog Otac nas izbavi od vlasti tamne. zato me zaboraviše = telesno blagostanje lako odvede u duhovni pad. 3M 5. sata bila je tama dok je Isus na krstu. TELAD = sledbenici otpale crkve.12 naš rat je sa UPRAVITELJIMA TAME ovog sveta.8) Jn 3.2 Gospod.15). Žito (duhovni rod) se žanje kad je zrelo.. na njih je došao dan njihove nesreće. Kol 1.7 kad bezbožnici niču kao trava to biva zato da bi se istrebili doveka.29.11 Tamjan ne ide uz žrtve za greh (4M 5.6 imajući dobru pašu bijahu siti.13 zemaljski trgovci su prodavali kad – Hristove zasluge. 2M 32.26 mudri car pušta točak na bezbožnike.20–22 Misirski najamnici su teoci ugojeni.24–27 teoci Vavilona su poklani = sud se izvršava nad otpalima od Boga.6.25 Gospod je pobacao točkove Egipatskih kola. 1So 2. 2M 10. TRGOVINA = + nuđenje duhovnih vrednosti: Pri 3.34–38 Tamjan je samo jedan sastojak käda. a razapnu Hrista). 1M 1. telesni ljudi: Is 40.12 ko si ti da se bojiš smrtnog čoveka i sina čovečijeg koji je kao trava? Ps 23. Pri 20.14 Devojka (nevesta) je potkađena = zaštićena Hristovim zaslugama.–9. a trava (telesni rod) kosi se zelena. odbijanje Božje milosti: Is 9.ljudi. Telesni ljudi ginu duhovno nezreli. obrati me da se obratim jer si ti Gospod moj.45 od 6..6–8 svako telo je trava. Mt 27.

svetovnih vrednosti: Sof 1. Otk 18.3. – Sotonina kopija: 1Ca 7.18 trgovina Tira biće posvećena Gospodu (Eze 26.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = pokajanje na osnovu suda i žrtve. Eze 8.. 1Ca 1.5 čovek ima u ruci trsku meračku dugačku 6 lakata = Isus meri sve u toku 6000 godina.7 oci zgrešili.4 trube objavljuju pad zidova Jerihona (6 opomena i 7. 2M 19.9. 1Ca 14. Ps 47.5 zvanice ne idu na svadbu nego svojom trgovinom. oltar i vernike.15 zlatna trska je mera za Novi Jerusalim. okuplja narod. napravio faraonovoj ćerki isti trem kao svoj. 26. i daju znak za polazak logora. Jov 39. Mt 13.28 braća prodala Josifa. – nuđenje telesnih. suprotnost duhovnim darovima: Mt 7. Jn 10. Otk 11..3.16 da li se bere grožđe sa trnja ili smokve sa čička. TREM = sudnica: + 1Ca 7. 1M 37.1 Jovan meračkom trskom meri Božju crkvu.19 put lenjog je kao ograda od trnja. pad).7 u tremu je mesto gde Solomun sudi. nepostojanost: 2Ca 18. prevara bogatstva i ostale slasti. Mt 22. Pri 15.3 trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti Vavilona. Mt 11. u štap od slomljene trske na koji ako se ko nasloni.18 zemlja će ti rađati trnje (zbog greha).6 od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja i grešio si. Os 12.9.12). ući će mu u ruku i probošće je.34–36 Tir (Sotona) trguje sa narodima.23 Isus hoda u crkvi po Solomunovom tremu (pravi sudija).8. zatvorili vrata trema.1 podigni svoj glas kao truba. 28. objava. sudski trem.2–10 srebrne trube okupljaju zbor naroda.carstvo nebesko je kao trgovac koji traži dobra bisera.17 apostoli su jednodušno u Solomunovom tremu.8 trgovac je Jefrem.11 izgibe sav narod trgovački.19 Bog trubi pre objavljivanja zakona.12–27. 4M 10. 3M 23.8 Solomun duhovno pao.16.6 beseda u ustima bezumnog je kao trn kad ubode u ruku pijanog.7.16 između trema i oltara 25 ljudi se klanja suncu.15 Izrael će se zaljuljati kao trska.13.5 Gospod dolazi uz trubni glas (1Kor 15.12 27.21 uzdaš se u Egipat. propašće na kraju.10 na Dan Očišćenja truba . 21. TRNJE (ČIČAK) = neduhovne osobine.55 neisterani narodi iz Hanana biće trnje vašim očima. poziv: Is 58. 3M 25.20 trgovci nude svakojaki trg u subotu.24 Trubni Dan je poslednji poziv na pokajanje pred Dan Očišćenja. zaplakaće kad propadne Vavilon. objavi mom narodu njegova bezakonja. Nem 13. Joel 2. u ruci su mu lažna merila. TRSKA = merilo vrednosti na Božjem sudu (Hristov karakter): + Eze 40.27 truba poziva u rat.7 Isus: –Šta ste izašli da vidite? Trsku koju ljulja vetar? TRUBE = opomena. – mala vrednost. 1M 3. Is 23. Dela 5. 2Dn 29. Isus 6. 4M 33.22 seme palo u trnje bilo je ugušeno trnjem = brige ovoga sveta.34 truba objavljuje pomazanje cara.

Mt 9.2 Jakov:– Bacite tuđe bogove i preobucite se. UREDBE = živeti kroz Božje uredbe znači prihvatiti plan spasenja: 3M 18. Ps 118.47 na haljini trag od gube = greh u karakteru.1 anđeli stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vetra = zadržavaju osnovne uslove za opstanak planete do određenog vremena. kedrovi.objavljuje slobodu.6 na čemu su uglavljena podnožja zemlje? Ko joj je stavio kamen ugaoni? Jov 1.6 platno njihovo (bezbožnih) nije za haljinu.5 H HALJINE = + Božja pravednost koju ljudi dobijaju Hristovom krvlju: Ps 104.2 Bog ima svetlost kao haljinu. u krvi od grožđa = opravdan Hristovom krvlju. Seče sebi kedre. Dan 7. 2Sa 20. ko će se pripraviti za boj? =nerazumljiv govor. kao što ulje kroz svećnjak na vrhu gori i širi svetlost. Otk 7.. i uzima česevinu i hrast ili šta je najčvršće među drvećem ..11– 15.3). 1M 49.11 Juda svoju haljinu pere u vinu. Zah 3. Is 51. + uzvišenost: da se prozovu hrastovi pravde (Is 61. odvaja Izrael od Davida. – 2Sa 15. nego Duhom mojim. 1M 35.5 26.1 buntovnik Šeba trubi. Gospod je ovu viziju protumačio ovako: "Ne silom ni krepošću.8 ako truba daje nerazgovetan glas.19 vetar je udario na 4 ugla kuće i srušio je.2–6 Iz maslina je ceđeno ulje koje je išlo kroz svećnjak do žiška.. gde je gorela svetlost. a poniženi će biti hrastovi.20 ne stavlja se zakrpa na staru haljinu (uzima se nova haljina). propada cela zemlja. gore.12. Ulje = Sveti Duh: Zah 4..3–5 Bog skida sa nas prljavu haljinu i oblači nam čistu = pokriva naše pokajane grehe svojom pravdom.43 Eze 11.13 Trubi 120 sveštenika = 120 jubileja je 6000 godina. Eze 7.6 zemlja će kao haljina ovetšati. Jer ćete biti kao hrast kome opada lišće. A oni rekoše: – Nećemo da pazimo. – ljudska (ne)pravednost: Is 59. U UGLOVI = osnova. Is 2.16.22 U Vavilonu se neće više čuti trubač = kraj milosti za bezbožne. 3M 13. Uže meračko = Hristov karakter*** ??? Mera vrednosti na Božjem sudu. Juda 23 mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela.12 kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. Hrast = – ponositost: Na dan Gospodnji će se poniziti ljudska ponositost i visina. oprosnu godinu.2 dođe kraj na 4 ugla zemlje = ruši se osnova. 1Kor 14. povratak na nasleđe. žena ozdravila dodirnuvši Isusovu haljinu.10 buntovnik Avesalom (Očev mir) trubama proglašava da se zacario umesto svog oca Davida (slika Stvoritelja i buntovnika Sotone). u obećanu zemlju. (Is 1:30). temelj: Jov 38.12.9 Bog na prestolu ima belu haljinu kao sneg (sudi pravedno). 2Dn 5.17 Gospod: –Pazite na glas trubni.9). Amoreji su bili jaki kao hrastovi (Amos 2. Jer 6. Postojale su i pre Sinaja 1M 26. Otk 18." Sveti Duh kroz crkvu objavljuje Božju istinu.

Is 66. 24. Naum 2.šumskim.19 ako vam kažu: – Pitaj vračare i gatare. ovo je moja krv novog zaveta. Otk 6.12 Judi su oči crvene od vina. njen talog će ispiti bezbožnici = nema više spasenja Hristovom krvlju.5. Ps 116. pitaće opsenare. Isus daje čašu: pijte iz nje svi. Is 8. Ps 75.11 Dela 12.9 oni spadaju u lažne proroke.44–48 crv njihov neće umreti = greh uvek vodi u raspadanje i propast. Jov 25. kraj milosti.39 prokletstvo zbog neposlušnosti Bogu: vinograd će izjesti crvi.10). Otk 6. Dan 2. Ps 78. sadi jasen. Crvac (crvena vuna) = neduhovni rod Božjeg naroda (Crveno je simbol greha.27 Isus: ako je moguće da me mimoiđe ova čaša. 17. uzročnik krvoprolića.12.5.10. 51.2 Isusu pri dolasku su haljine crvene od krvi bezbožnika.7 ne mogu da rastumače san. i ognjeni vetar.3 crvena aždaja = Sotona. simbol vernika.46 Joel 1. Is 19.14. vojnici u skerletu.4).24.13 Vavilon propada zbog čaranja. vatre i sumpora. Joel 2. 1Sa 28. 2Ca 3.25 Crvi jedu letinu = grešnici se raspadaju u grobu.14. Hristove krvi (vino) i tela (žito) je sve manje.1. c Crv = simbol raspadanja mrtvog: 2M 16.8 čovek je upoređen sa crvom jer naš život predstavlja lagano umiranje.24 u mani ostavljenoj za subotu nema crva (poslušnost Bogu sprečava posledice greha). Mk 9.15 Bog napaja narode vinom gneva (Otk 14. 2. propašće.6 svako lice će pocrneti. 3M 19. Jer 27.31 20. Mih 5. slušanja zvezdara (astrologa). navode ljude da ne slušaju pravog Boga. Is 47. vračanja.6. Otk 18. gatare. i od dažda raste (Is 44:14).26. Č čAROBNJAK (VEŠTICE. kažite: ne treba li narod da pita Boga svojeg? ČAŠA = određena mera nevolja ili duhovnih darova: + Ps 11. Pes 1. 1M 49.3 nestaće duha Misiru. Mt 26.5 Naum 3.20 Is 14. ubija. VRAČARI.27 ko se obrati njima skvrni se . ASTROLOZI) = današnji spiritizam: 5M 18. CRNO = greh: Naum 2. biće istrebljen. – Otk 12.39.12 Bog će istrebiti vračanje iz Izraela (Mal 3.11 ne sme da ih bude u Božjem narodu.10 u Ninivi su lica svima pocrnela. CRVENO = krvoproliće: + Is 63. 5M 28. a vuna rod koji donosi ovca. Ps 22.4. To je gad pred Gospodom.3 zatirač Izraela: štit im je crven. Sveti Duh se povlači (ulje). Jer 25.4 crveni konj je uzeo mir sa zemlje. a oni ne mogu ni sebe da izbave od Božjeg suda. crna je jer je sunce opalilo = greh od bezbožnog učenja (sunce).6 Is 41. 21.5 crn konj = greh u sve većoj meri.6.23 telo jedu crvi.8 u čaši u Božjoj ruci vino vri.22 reka crvena kao krv. MAGI.9. ali mam spoljnji izgled).6 Gospod će na bezbožnike pustiti iz čaše kišu od živog uglja. Jov 7.23 Vavilon je čaranjem prevario SVE narode.).27 4.3 Saul ih je istrebio.13 uzeću čašu . vrače. dok Božji prorok može.6 crna sam ali lepa (grešna.

Božji pečat na čelima = utvrđeni ljudi.4 zabeleži čela.. je odmor. (broj 144000 sadrži broj 40).2 rob Jevrej služi 6 godina.18 Mojsije 40 dana i noći na Sinaju. Otk 13. 23.5 čaša je moja preopuna. ŠTAP = obuzdanost. Eze 40.2. proba. Os 4. ČETRDESET = kušanje.19 caru Oziji je izašla guba na čelu.4 Niniva će propasti za 40 dana ako se ne pokaju. biće spašen. a sedmi je u sredini = 6000 godina radi Sveti Duh kroz crkvu + milenijum.2 Isus je 40 dana kušan u pustinji.. 2M 25.2–5 štap postao zmija (Sotona). hteo je da kadi iako nije sveštenik.1 Bog Avramu: –Ja sam ti štit. 1M 7. 31.g.34 Izraelci su 40 godina kušani u pustinji. – Otk 17. Otk 13.9–17 Aronov štap – zmija (Sotona) pojeo je vračarske zmije = Sotona je jači od demona. Š šEST = vreme za rad: 1M 1. 1Sa 17. Mojsije je hvata za rep. 2M 24. rada (greha). 1M 15. odmor. Ps 2.12 narod pita svoje drvo. 2M 14.1 ime Oca na čelima = Božji karakter u umu. koji su razumno izabrali Boga.21 šta hoćete: da dođem k vama s prutom ili s ljubavlju i duhom blagosti? Pri 13. 7.3. da bi bili mili Gospodu = Isusu je uvek na umu da posreduje za nas.42 Saul.14). pa oslobođenje.32 svećnjaku 6 grana izlazi sa strane (po 3). 4M 14. je slobodan = 6000 godina greha.10 6g obrađuj zemlju + 7. Otk 14.5 meračka trska je 6 lakata = Bog meri (sudi) za 6000 g. i postaje opet štap = nadvadao je Sotonu. 2M 20. 4M 21. Bog je štit onima koji se .spasenja. upravljanje: + Ps 23. David i Solomun carovali su po 40 godina = test za Izrael.8. Eze 9.36 Bog je štit verniku. test: Mt 4.4 1Ca 11. 7. 2M 21.49 David je Golijata pogodio kamenom u čelo = kazna za nerazumno huljenje na Boga (kamen je Hristos).4 bludnica ima u ruci čašu punu mrzosti i poganštine svoga bluda. 2M 23.21 2Sa 5. Ko pogleda u nju ozdraviće = ko pogleda verujući na budući sud koji će biti izvršen nad Sotonom. a 7. nadvladanost.16 žig na čelo = Sotona se bori za um ljudi. Jona 3.9 Isus će neznabošce udariti gvozdenom palicom = nadvladaće ih izvršenjem presude.9 vatrena zmija stavljena na motku (štap). vodi nas (Mih 7. svoju nesvetost gradi u umu ljudi. um: + 2M 28. a ko ga ljubi kara ga dok je vreme. štit = zaštita: Ps 119. delovanje ovo vreme.9 šest dana radi. 2Dn 26. raskrinkao njegovo lažno prorokovanje (rep). ČELO = razum. a njegov štap odgovara.4 štap tvoj i palica tvoja teše me = Bog nadvlađuje greh u nama.24 ko žali prut mrzi na svog sina. 1Kor 4.38 na čelu prvosveštenika je svagda zlatna pločica: "Svetinja Gospodu" da bi nosio grehe svetih prinosa.4 potop je trajao 40 dana i noći. – 2M 4.3).18 broj zveri i čoveka je 666 = Sotoni je dato za rad. ništa ih ne može poremetiti (otk 7.Sa 22.31 šest dana stvaranja. Dela 13.16 Mojsije diže štap i razdvaja se more = nadvlađuje sile prirode.114 2.

21.5 .5).10). koji su pravog srca (Ps 7. hrušt i crv. EGW Temelji 117.uzdaju u Njega (Pri 30. EGW Temelji 117.4.3 Plus: Sotonine vojske su skakavci.5 Srce = vrt u koji se seje dobro ili loše seme. Razvoj biljke = razvoj karaktera. Štit junaka iz Ninive je crven – kriju se iza greha Naum 2.11) – Saulov štit je zbog greha bačen kao da nije pomazan uljem – nije pod Božjim vođstvom 2Sa 1. EGW Temelji 117.4. koji hode u bezazlenosti (Ps 84.5 Čupanje korova = čupanje štetnih i loših postupaka.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->