You are on page 1of 520

PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

în limba romînă, articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului. De exemplu:
„ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat)

In limba spaniolă însă, articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă:
piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat)

Articolul

hotărît este:
el pentru masculin la pentru feminin

Articolul nehotărît se aşază, ca şi în romîneşte, înaintea substan­ tivului. De exemplu:
Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin

Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos:

12

O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen, deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e . O regulă p r e c i s ă , care să stabilească genul lor, n u e x i s t ă , de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m - (masculin) sau f. (feminin). Vom scrie d e c i :
picaporte m. padre m. madre f. cristal m. umbral m. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea

fior f.

la fior

In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e, limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i , î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. De e x e m p l u : frate, părinte, munte — vulpe, vale, pădure. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi, invers, unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele

EXERCIŢII 1 . Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive:

scară, scara, etaj, etajul, geam, geamul, amic, amicul, familie, familia, fereastra, mamă, pragul, floare, floarea, o clanţă, pîine, şarpe, lacătul, o piatră, o mamă, tată, tatăl, un tată. 2 . Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive:

carne / . ; diente m.; mente /.; animal m.\ m.; sangre /.

sal /.; examen m.\ metal

13

LECŢIA

2

Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte:
vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă

observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin, iar un substantiv feminin, un adjectiv feminin. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale, mai rar în consoane. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e, o ) . 1. Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin, cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). De exemplu:
Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde

2. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. La feminin ele schimbă terminaţia în a. Iată cîteva exemple:
negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos, c neagră noua numeroasă frumoasă, d r ă g u ţ ă

un amigo alegra una vida alegre

u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă

14

Note: 1, Aceste t e r m i n a ţ i i , o p e n t r u masculin şi a pentru feminin, sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor, cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t , întreg t o a t ă , întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot, todo el pueblo toda la familia tot toată poporul, familia, întreg poporul întreaga familie

3 . S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare
• , '•< • .
,
i

N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo, ci n u m a i : otro amigo. A c u m , d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă , p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno, una u n u , una dos doi, două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos, todas otros, otras pocos, pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se

tll

întreg:

toţi, toate alţi, alte puţini, puţine

15

Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i, alteori cu litera y. Cu litera i se notează: 1. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă, fie singur, fie cu una sau mai multe consoane, ca în cuvintele romîneşti inimă, privire etc.). De exemplu: amigo, cristal, piso. 2. Sunetul i semivocalic, adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . De exemplu: piedra, cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde, piept, piele etc. Cu litera y se notează: 1. Sunetul i semivocalic în diftongi:

a) la începutul cuvîntului, înainte de o vocală: yo eu.

b) la sfîrşitul cuvîntului, după o vocală: muy foarte; ley lege.

c) între două vocale: mayo — (luna) mai. 2. Sunetul i silabic, în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy, Boby etc.
1

Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5.

16

Eu am puţine flori. dar am o cameră foarte frumoasă.. La puerta tiene picaporte. 7. ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. T e n g o . De aceea. b l a n c o . pero tengo un cuarto muy bonito. 17 . d o r m i t o r i o g r a n d e . .e s . gramatical. Am foarte p u ţ i n t i m p . soarta consoanelor. . Uşa are o c l a n ţ ă . dos puertas negras. 6 . . ci o semivocală sau o semiconsoană. 2. de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. . S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. campesino. 3 . 5. Tengo Una amiga muy buena.Nu am o casă. ea) are (ei. El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. . Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos. dar m a r i şi foarte frumoase. dar nu are l a c ă t . Pedro n o . picaporte. t i e m p o . Doi muncitori au case noi fără etaje. o vocală propriu-zisă (afară şi). pero no tiene candado. Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. 4. El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. . Prietenul Petru 8. după cum am a r ă t a t . 5. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă. Tiene una casa. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. alegre. 6.. . . dar fără . Petru 4 . 3 . (eu) am timp (el. No tengo una casa. . şi Rodrigo au familii m a r i . 9. 4. . Petru are o familie numeroasă. a m i g o b u e n o . 5. La casa t i e n e . La p u e r t a t i e n e . b o n i t o . obrero. EXERCIŢII 3. pero grandes y muy bonitas. urmează. . nuevo. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. Familia are numeroşi prie­ flori albe. Tengo muy poco tiempo. propoziţii: casă mare. . bueno. A m o prietenă foarte b u n ă . Pedro tiene una familia numerosa. Să se traducă în spaniolă următoarele 1. De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple.Sunetul y nefiind. r u m a n o . Nu cameră foarte frumoasă. Toată familia are am t i m p . . Bucarest. Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste. La ventana cuatro cristales. 2. O ţărancă are o cămaşă nouă.

ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. Aşa se î n t î m p l ă . Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său. lui. respec­ tiv. cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. pe cînd în s p a n i o l ă . n u . darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa.. ci . nu el mi cuaderno sau la mi casa. b u n ă o a r ă .L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. lui. lui. nişte) şi u n a s (unele. lui. ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi. P e lîngă a c e a s t a . n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''. „casa m e a " . E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural. las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii.

după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui. La persoana a I l I . singular si plural ( s u ) . al ei sau al lor. 3 .'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2. se pot crea confuzii. I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. Dar.: d. sensul se poate deduce din context.a . mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 . care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat. Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote.

unas butacas.N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte. un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. o casă m a r e . Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. camere. Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 . Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . o masă r o t u n d ă . interesante. sobă. o c a m e r ă s e p a r a t ă . nişte fotolii. Casa dos două cuartos. mario. Todos los Toate tiene un dormitorio. una mesa redonda. biblioteca. En mi cuarto tengo una cama blanca. cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes. La casa n o u ă şi frumoasă. în camera mea a m u n p a t alb. lap. are u n d o r m i t o r . estufa. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e .

5. Geam 6. Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. i ¿1'": n •. 6. Casaţlui nu are etaj. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Prieten 7. D. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. Textul are puţine cuvinte noi. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. 7 . 4. 3. Articol feminin la plural 2. 2. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. Noul lui prieten nu are cărţi. Am nişte prieteni veseli. Cartea are texte interesante. Cîmp B 3. V 10. astfel încît •să rezulte: 7 . Prietenii voştri au cărţi interesante. 8. Prietenul meu are o casă bună.EXERCIŢII 6 . Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- . 7. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. A ffl -s.

ne servim de cazul genitiv. de exemplu. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv. pentru a spune „fereastra dormitorului". Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. contractarea nu se produce. în acest caz. cum ar fi. La plural însă. ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. dînd: del. a cui?. carerăspunde la întrebările: al cui?. ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. prepoziţia de şi articolul el se contractă. ai cui?. articolul neîntrebuinţîndu-se. In cursul declinării. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. formate cu prepoziţia de. substantivele sînt însoţite de articol. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 . Astfel. diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată.LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. după cum amv a r ă t a t . Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. amicul lui Petru 2. afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv.

este necesar să •. La biblioteca de otro amigo es grande. Numele noului meu prieten este Paul. cîteva FRASES MODELO í. bunăoară: Yo soy rumano. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea. In cursul lecţiilor următoare. ci. a verbului Note: 1. al. Cărţile sînt ale prietenului meu. nu vom înşira şi pronumele personale. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. ele subînţelegîndu-se. pero no tiene libros. Cartea este a lui Petru.şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. Toţi sîntem prieteni buni. 23 . Cartea lui Petru nu este mare. Toate camerele etajului au mobile noi. Camera prietenului meu nu are bibliotecă. ai. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes.os amigos de mi padre son mis amigos. de cele mai multe ori. Nu vom spune. articolele a. 2. Todos somos buenos amigos. simplu: Soy rumano. Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. Casa familiei prietenului meu are camere mari. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. Biblioteca altui prieten este mare. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului. El libro es de Pedro.A c u m . nu se traduc. atunci cînd se va conjuga un verb. El libro de Pedro no es grande. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei. Los libros son de mi amigo. dar nu are cărţi. Să formulăm acum. La Puerta del Sol. ale. utilizînd cuvintele cunoscute. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l . în spaniolă. Poarta Soarelui. deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo.

E s t e elev într-o şcoală mare. foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . capitală escuela scoală laborioso harnic. La familia de Pedro vive en una casa alta. cu d o u ă etaje. această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. trăieşte blajin 25 . muy moderna y bonita. are note foarte b u n e . tiene notas muy buenas. Tirso de Molina.La formarea g e n i t i v u l u i . Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . de dos pisos. P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. Es alumno en una es­ cuela grande.. capital /. B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . Es un alumno aplicado y orde­ nado . î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo . La origine. scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător. m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e . F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. : Lope de Vega.

El padre. Soba din camera noastră e verde. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1... Casa lui are scări. El campesino. Pedro. Numele (pi.. El vino. 7. învăţătorul ei este din Bucureşti. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor. 4.. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru. obrero. Vinul vostru este bun. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă.. 2. 9. 12. Pietrele scării sînt mari. 2.. 5. 3.) lor sînt Rosa şi Petru.. 6. 13.. 6. Uşile dormitoarelor au clanţe. 11. Elevii ei au note bune. învăţătoarea are elevi foarte silitori... 9.... El campesino. mi abuelo. 14.. 8.. blancos..T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 . Los libros.. una casa.. bueno.. 4.. persona muy bondadosa. 3. . madera. 5. 15.. El abuelo.. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. Ferestrele casei lui sînt înalte.. Eşti un prieten bun. pelo blanco. Am o scrisoare de la părinţii mei. Alicante. Pablo. 10. mi amigo es..

Menţionăm. Vom înregistra. conţin cîte două vocale. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). care se pronunţă cu un singur efort expirator. Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi.LECŢIA . să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. treptat şi acolo unde e cazul. cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. cum ar fi puerta. cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. Unele substantive. „numeroso".5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. academică. „numerozo" sau. de exemplu. „caza". atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. „picaporte" cum este corect în spaniolă. vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării. ca în limba italiană. deosebită de limba spaniolă literară. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola. principalele abateri de la rostirea corectă. In diftong. Este reco­ mandabil ca. mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. una dintre vocale se pronunţă 27 . „picaport" în loc de „casa". Ei spun. S-ar putea să pronunţaţi. deci. piano. un baso de bino. diente. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. ca în franceză. pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. făcînd parte dintr-o singură silabă. deocamdată. In primul rînd.

28 . ca făcînd p a r t e din silabe diferite. moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. ( b o u ) . iar c e a l a l t ă m a i s l a b . D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. E x e m p l u : 6uey m. dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue. u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido. pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. e. o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . în ordinea lor. soartă puesto post muerte f. baile). Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut. a. bueno tare + slabă: baile m. triunfo). Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . piano. Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t .m a i i n t e n s . deoarece conţine toate vocalele tari. triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m . Uruguay. (bal. î n c a d r a t ă de două s l a b e . reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o.

T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . fie chiar formată d i n t r . P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t . In acest caz. semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s . corral m. sonrisa (suris). t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . De e x e m p l u : bu-rro. se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " . s t alrededor (împrejur). rayo (rază. Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1.. Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . grupul r r nu se d e s p a r t e . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. cum sînt scrise coral.u n singur c u v î n t . fostul r i n i ţ i a l se dublează.. Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă . d u p ă cu r sau r r . n . oricare ar fi lungimea ei. tie-rra e t c . cît şi la sfîrşitul e i . La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . Cele de la început sînt însă răsturnate. i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei. La î m p ă r ţ i r e a în silabe. ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a . Exemple: pero perro dar.Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: . mărgean curte. căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i . însă ciine coral m. U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens.

Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. la patria. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. Pedro. 30 . Nominativ: el amigo. De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă). substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare. In limba spaniolă. se pune între virgule.

p u ţ i n muşcător. Los padresde Antonio son campesinos. Cîine lătrător. Con Antonio y sus amigos es bueno. Es un pueblo grande. diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. con casas bonitas y campos muy ricos. ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria. Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. una vaca. un burro y cuatro cabras. Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes. Negro es un perro fuerte y grande. i n a m i c pueblo s a t . pero con los enemigos de Antonio es muy malo. Pierde el lobo los dientes y no las mientes. PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . tres puercos.FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e . să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. 31 . Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i . drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro.

Prietenul meu dă cărţi bune. 3. Satul meu este foarte pitoresc. Curtea casei -este mare. Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. Dau (eu) o scrisoare. 9. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. 7. 5. soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1. Petre. 8. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. 6.1 1 . •dar e bun. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. Nu e nou. E nou pianul ei? 4. 2. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) .

Carmen da flores a su madre. fie u n p r o n u m e în cazul dativ. Exemplu: Carlos da pan al perro. i n e v i t a b i l . Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . aşa încît. Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. Damos pan a los perros. Carol dă pîine cîinelui. î n limba spaniolă. bunicii. şi să s p u n e m . Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . P r e ­ poziţia a. se c o n t r a c t ă cu acesta. cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . vouă. cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. contrac­ t a r e a nu are loc. lui e t c . P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . d î n d a l . 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student. mamei sale.LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . de e x e m p l u : lui Petru. Dăm pîine eîinilor. ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . Carmen dă flori mamei sale. se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . 33 .

De aceea. La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ. 2. prin „acest(a)".Notă: O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. şi 2. Pentru moment. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. sau „ m u n c i t o r u l acesta". Carmen îşi dă rochia la croitoreasă. De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1. estos. Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. vom învăţa două dintre ele. fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . Rezultă deci că. î n limba r o m î n ă . esta. avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. şi anume: — este. De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte. I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. Carmen dă rochia sa la croitoreasă. mult mai rar. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . în romîneşte. esos. în funcţie de context. sau la o egală distanţă de interlocutori. esa. în spaniolă stă de obicei înainte. estas — ese. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 .

3. De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco. Este libro es delgado. Esta mesa tiene cuatro pies (palas). • Esta serpiente 3* es grande. m a i ales cînd este vorba de persoane. Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ. Estas dos cartas son de Cuba. 35 . Este libro es grueso.

Nu-mi dau cărţile. vaso. Asta nu-i b i n e .Pedro da ese cuaderno a su amigo. Acest obiect e u n p a b a r . se dovedeşte a fi siempre mereu. ¡ Esto es! pero no tiene una es. Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " . Todos esos libros son de mi amigo Antonio. — de aceea. bueno. libros.i s i t u a ţ i a ) . pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. Asla-i (adică: a s t a . Ese obrero es el padre de Pedro. un paseo resulta siempre algo agradable. „aceste lucruri". uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. Eso Esto no es Esto es un Todo esto. Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . care se folosesc n u m a i la singular. „asta". t o t d e a u n a suave suav. „faptul acesta". Antonio tiene bastante tiempo libre. picior (de masă. pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. dar n-are bibliotecă. Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. Por eso. Antonio y Negro dan un paseo por el campo. Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n . teca. Notă: pie m. „acest lucru". libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este. de scaun). Asta e! Are c ă r ţ i . picior l a b ă (de a n i m a l ) . T o a t e acestea. su padre ara la tierra. Pero cuando el tiempo es bueno. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera.

. * Cuvintele scrise în paranteze . Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante. serpiente. 13. Cămaşa aceasta este foarte bună. madera... Petre şi Carol nu au alte caiete. 3. El. Dau acest cîine unui prieten. pero muy malo 14.. 4. es un y fuerte. La.. das grandes. . 2. 8. 19. carro şi delgado... tierra.... Lupul acesta este foarte mare. Am destul timp liber. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). 14.. 10. 15. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură. Florile de cîmp sînt frumoase. es muy mala.EXERCIŢII 13. 9. spaniolă: 1. Orice lup e foarte periculos (peligroso). 7. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite. trigo. are foarte puţine. 11.. Asta este! 8. Nu-şi dă cărţile. 6. 2. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual. alese din lista următoare: oso. drepte nu se traduc în spaniolă. grueso.. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi. 7.. Nu.. 5. lobo. 4. 5. Caietele acestea sînt groase şi mari. 18.. Mi padre animal. Petre are numeroase cărţi? 17. Sînteţi bunii mei prieteni. 20. Părinţii lui sînt slabi.. Şarpele nu are picioare. tiene rue­ es de. Esta mesa cuaderno es. El. pero mi ara la. 16. Este animal es un.. 12.. 3. 6. 1. Prietenul meu este gras (gordo). Să se traducă în blanco. Ese es un grano de.. El cuaderno de Pedro es.

Se te dan libros. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. fi. li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. Petru nu-mi scrie. singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. îţi e t c . . şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi. ţi. Se les dan flores. în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . Yo doy mis libros (adjectiv posesiv. Li se dau flori. carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. ni. Ţi se dau cărţi. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. ţie-îţi e t c . i. Vi se pregăteşte mîncarea. v o m s t u d i a a c u m .LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . vezi lecţia 6). . In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. Se os prepara la comida. Pedro me da libros (pronume în dativ). Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r . Petru îmi dă cărţi. Se me da pan. Pedro no me escribe. Eu îmi dau cărţile. O b s e r v ă m că. Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. şi d a t i ­ vul pronumelor personale. Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . De exemplu: Pedro no le escribe. Petru nu-i scrie. care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui.

că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea. trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular. mediocră Constatăm. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte.Cînd traducem din limba spaniolă. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv. malo. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. în general. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat. 39 . se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. Acest fenomen se numeşte apocopa. de mai sus. seama de acest fapt atunci limba spaniolă. Adjectivele bueno. 1.

apocopa nu are loc. adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. Veo cuan interesante es. nu are loc nici la singular. un gran viento etc. Una gran piedra. unas grandes piedras. San Luis încep cu silaba To. ca importanţă. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . gran (înaintea substantivului) înseamnă mare.2. Astfel. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . De asemenea. pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită. La p l u r a l : / Unos grandes libros. care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. una gran mesa etc. ca dimensiuni. La plural. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. a d v e r b sau participiu.sau Do-. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro. Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv. Văd cît de interesantă e. ele) ve vede 40 .

pensamiento (acelaşi.casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . . Es un gran libro. Algo muy interesante.UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . 6. libro es u n l i b r o . vă) amigo tiene u n . Su biblioteca es muy rica y variada. punctate. — Luis. En fin. PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m. . tiene todas las obras maestras. vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general. . Como se ve. diferit EXERCIŢII 15. lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . ¿me das este libro? — Con sumo gusto. Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. de un autor famoso. (prima.. de la literatura universal. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos. . . tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. bun) .. . 2 3 4. medie) nuevo amigo escribe (cel. 7. traducînd cuvintele spe­ M i . mi amigo Luis es muy amable. Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . antiguas o modernas. 5. . adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă. .

Atît de rar este acest lucru (esto). Eu îi dau un porumbel alb. Părinţii noştri ne dau viaţa. îmi scrie up bun prieten. 12. Mi se dă manuscrisul. Are de asemenea două usi.1 6 . 14. Nu văd toată cartea. Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. Carmen scrie mamei sale. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare. SANTIAGO DE CUBA. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. 7. 5. 4. 6. I se dă un pat bun si o masă mare. Elevul rău nu are cărţi. — Patio del Ayuntamiento 42 . 8. 2. 13. 11. 16. 17. 15. Dau o floare mamei mele. 9. 3. Soldatul acesta scrie o scrisoare. Prietenul meu îmi dă o carte. Este prima lui carte. 18. Casa cea înaltă are numeroase ferestre. 10. fami­ liei sale.

dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . le). După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. ca în limba r o m î n ă şi. Văd tabloul din camera m e a . întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii: 1. c) un nume de lucru personificat. amigos. Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . Luis busca a Pedro. î n l i m b a r o m î n ă . prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. o. Busco un profesor de rumano. 2 . acuzativul este identic cu nominativul. veo a mi madre. . b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). î n l i m b a spaniolă. pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . Luis îl c a u t ă pe P e t r u . care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. pero no a su amo. De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . Veo al perro. în cazul a c u z a t i v u l u i personal. In general.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. îi. Văd cîinele. Serie o scrisoare prietenei sale. cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl. Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. Escribe una carta a su amiga. dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '. în majoritatea cazurilor. se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe. astfel. o văd pe m a m a m e a . De e x e m p l u : îl văd pe Anton . trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. Veo el cuadro de mi cuarto.

Os busca vuestro padre. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO şi t a O văd pe Roza şi o s a l u t . Io. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . p r o n u m e l e personal în acuzatir este. Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e .î n schimb. P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé . 44 . la singular. Le vedem t o t t i m p u l . Las vemos todo el tiempo. limba r o m î n â . v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. pero no le (sau lo) ve. Vă caută t a t ă l v o s t r u . Veo a Rosa y la saludo. Pedro busca a su amigo. şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) . în vorbirea curentă. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori. Te veo triste.*.

Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi. pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la. printre altele. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. înainte însă de a da exemplele corespunzătoare. 45 . locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce. după verbele de mişcare. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . Merg cu prietena mea la t e a t r u . Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . situaţia obicei.De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu. trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare: ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. De exemplu: Tengo unos libros y se los doy. de prin la sau în. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. Voy con mi amiga al teatro. De exemplu: al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră obicei escuela. Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte. Antonio regresa a Toledo. în). Ies) se înlocuiesc prin se. fără nici o modificare. Todos vamos a la biblioteca. Toţi mergem la bibliotecă. către. Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie. spre. Excepţie face numai persoana a treia. Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta.

nu există nici apostrof. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Emilio va a la biblioteca. 46 . în spaniolă. Emilio da un paseo por su barrio. între vocale din cuvinte diferite. estam­ pas y esculturas en piedra y yeso. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas. în consecinţă. acuarelas. nuevas y antiguas. Este escaparate ostenta cosas muy diversas. bonitas y feas.Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac. Mă bucur de această victorie. Merge în Asia. vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi. Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. POR EL BARRIO Es domingo. formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. Va^a^Asia. Are o prietenă veselă. Por fin. Tiene _una^amiga ^alegre. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. în pronunţare. Me^julegro detesta victoria. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda.

vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos. . 5. . 3. A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . . Pedro. Anton şi bunicul său fac o plimbare. arătos yeso ghips EXERCIŢII 1 7 . dar n-o v ă d . într-o vitrină văd lucruri foarte diferite..PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. . 1 3 . artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. Luis a m a . 2. su a b u e l o . I le dau.. Anton merge la şcoală. ¿Ves. 6. . C a r m e n escribe. este libro? 3 veo.. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 1 1 . Vă salut. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 8 . 17. 16. .. Să se traducă în limba spaniolă: 1. pero Pedro n o . 8. 10. Tiene cosas interesantes pero no nos. V e o . . 1. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e .. 7. G. 14. Estos campesinos v a n . carta una a m i g a .. 2. Sînt ale t a t ă l u i meu. . Această operă este foarte valoroasă şi veche. 7. O caut. da. O admiră. 9. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. ve. Merg la Muzeul de a r t ă . Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare. A n t o n nu le vede. 4. 12. . campo. î l vedeţi? 15. 5. 4.

animal. arbore. cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire". trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă". lacrimă. Cunoscînd aceste reguli. „animal". Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni. accentul cade pe alte silabe. Iată cele două reguli: 48 . în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact. gîndire. accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului: 1. casă. Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm: o haină bună — o femeie haină In spaniolă. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3./ / LECŢIA 9 Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea. După cum se ştie. avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important. vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re.

epidemie. radioscopie. pintor. casa. patio (curte). le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă. picaporte. •aviador. ladrador. serie. pintor etc. doctor. doctor. tienen. de n E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal. cu aspect grafic asemănător în ambele limbi. în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă. h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen. epi­ demia. lengua. 2. primer. estoy (eu s t a u . Astfel. madre. candados. în limba spaniolă se spune: director. poligamia. vom scoate în evidenţă vocala tonică. * 49 . io. a n i m a l . salvador. Dacă anumite cuvinte. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay. Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă). deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică. m ă aflu). accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar. scriind-o cu alte caractere: fortifica. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa. leyes. In lecţiile care urmează. picaportes. candado. se vor pronunţa în spaniolă: academia. ie. camisas. ne. tener. purifica. şi nu director. sinonimie. în schimb cuvinte ca: academie. cum ar fi: fami­ lia. sinonimia. de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. ua.1. radioscopia. escribir. mordedor. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r. ventana. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia. individuo. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. Aci tre­ buie să fim mai atenţi. uo).

Cînd silaba tonică conţine un diftong-. însă) Cu accent sólo (adv. copac). Dar n u o m a i v ă d . fără să indice şi vreo particularitate de rostire. (arbore. D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi. náutico (nautic). la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic. 2. Notă: Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane. Se poate observa că. lămîie álamo plop león m. ea primeşte accent grafic. canapea río r î u interés m. útil (util. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. considerîndu-se o greşeală omiterea lui. cafea está el stă. interes compás m. uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule.Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică. se află sofá m. (miercuri). accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă. Numai acest elev merge singur. inútil. locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is 3 . ţ a r ă Observaţii: 1. — mai) utilizează pentru a deosebi Exemple Sólo este alumno va solo. îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes. folositor). — numai) más (adv. cum ar fi: Fără accent solo (adj. cuvinteleterminate în n sau s. 50 . leu país m. Cîteodată accentul grafic se mai două omonime. Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine: árbol m. — singur) mas (conj. pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses I a r cele care n u a u accent grafic l a singular. Mas no la veo más. compas limón m. — dar.

grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea? donde adonde — ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ? Unde-şi ţine (are) Petru caietul? încotro merg aceşti ţ ă r a n i ? 4* 51 . cu accent .a sing. tú (pronume personal. — ceai) Notă: Următoarele cuvinte se scriu. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj.) (pronume personal. în propoziţii interogative.Fără accent si (conj. demonstrativ) te {pronume ) Cu accent si (adv.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. pers.a sing. a I i . pers. — da) él a I H .

...FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model. alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile. patas mesa? 52 .. (¿escuela o- fábrica ?) ¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?) ¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?) o ¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene. ¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado o grueso?) ¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta o curva?) ¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la.

5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte: volcan. republica. crater. l u n e s . Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic. publico. (¿ un museo o un cuaderno ?) EXERCIŢII 19. gramatica. deseo. 21. medico. indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun. (¿toro o burro?) se ven las pinturas? Las pinturas se ven en. 20. silaba teatro. sovietico.. carbon. pe fabrica. a b e d u l . poligamia. Atlántico. director. •paseo. examen. iotografia. Măria. Italia. compas.. adonde. léxico.¿Cuál ¿Dónde es el nombre de ese animal? Ese animal es un. filosofia. Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică: cuaderno.. 53 . agua. ultimo..

Care este cartea ta? 8. Cum este mîncarea? 5. Bolivia. sol. Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Să se traducă în limba spaniolă: 1. critica. Berlin. comun. încotro mergi? 4. lagrima. 2 3 . în care din aceste camere ai biblioteca?' SAN SEBASTIAN . 3. Cît costă această carte? 7.2 2 . Are două balcoane (balcón). 5 a se pună accentul grafic acolo unde este cazul: música. Ecuador. Cum este casa lui? 2. Paris.

de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. pues es de un gran pintor. nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal). e necesar să ţinem seamă de faptul că. Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile. conjuncţia pues nu se t r a d u c e . fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . ei b i n e : Pues. ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso.L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă: Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. ca şi în limba romînă. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . apăi. Nu vezi asta? Ba da. lo veo. o v ă d . Uneori. Amintim din nou că ele cer 55 . căci este (opera) unui mare pictor.

Observaţie: După cum se ştie. combinaţie) : Vive con sus padres. II văd de la fereastră. Vaso para el vino. Pedro va por el barrio. Stiloul se află în servietă. contra contra (nu cere dativul.. Merge împotriva d u ş m a n u l u i . Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8). P a h a r de v i n . dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera. din desde: Lo veo desde el balcón. 56 . Dintre aceste din. de (arată o însuşire): El amigo de barba negra. según: Según mi opinión. Petru merge prin cartier.. Cîinele merge după stăpînul său. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. O operă scrisă de către Lope de Vega. Prietenul cu barba n e a g r ă . Unul dintre aceşti p r i e t e n i . amestec. Apă cu v i n . în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t .ca substantivul ce le urmează să fie articulat. entre: Entre todos los libros esta obra es más larga. Cartea se ailă pe m a s ă . desde: Lo veo desde la ventana. Moară de v î n t .. por. după prepoziţii. aproape t o t d e a u n a . După părerea mea. cu con (exprimă ideea de asociere. Hîr. Deasupra unei mese. ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo.. această operă este m a i l u n g ă . după después: Después de todo esto. detrás de. en. întrucît în limba spaniolă. substantivul este a r t i c u l a t . I i dau o carte din biblio­ teca mea. para: Papel para cartas. de (din). Se întoarce de la Toledo. urmă prepoziţii menţionăm: con. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega. î l văd din balcon. de la de: Regresa de Toledo.tie de scrisori. Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . de: Le doy un libro de mi biblioteca. . în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. fără sin faţă de con. sin. de de: Molino de viento. tras: El perro va detrás de su amo. Agua con vino. . în en. După toate a c e s t e a . para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. Dintre t o a t e cărţile. deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii. Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi.... sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa. dintre de: Uno de estos amigos..

în spatele (înapoia) detrás de. cu sine Mi sombra va conmigo. Văd o carte pe masă . De aceea. O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine . Cărţi pentru m u n c i t o r i . peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. a t a . sau d e ţ i n e . î l văd pe P e t r u între prieteni. 2. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). la mine a ti ţie. adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. para ti pentru t i n e . despre mine etc. vezi lecţia 8): Veo a mi amigo . Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. a (acuzativul personal. 57 . pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. între entre: Veo a Pedro entre los amigos. b) d a t i v : a mi mie. ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie.. de ti al t ă u . pentru para (exprimînd ideea de destinaţie. Am un copac mare in faţa ferestrei. tras (vezi „după"). dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. Note: 1. ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. vezi lecţia 8). para él sau para si pentru sine. Pronumele personale yo. a mea. sau de mine. Am u n copac in faţa casei. despre tine etc. la. scop): Libros para Jos obreros. tú au formele mi. la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. la a (cu verb de mişcare. a mi pe m i n e . Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. prin por: Por el m u n d o .delante de: Tengo un árbol delante de la casa. Peste o s ă p t ă m î n ă . î l văd pe prietenul meu. printre entre (vezi „între"). Prin l u m e . tine c) acuzativ.

ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. vemos un gato. Las ropas están en (dentro de) la maleta. Sobre la escalera. Es una maleta para sus ropas. La escalera de la casa no es grande y. plato ropas mînă farfurie haine. Es pues una escalera sin baranda. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / . al lado de la escalera. por esto. Pero entre el gato y el perro está Pedro. ante la puerta. Pedro tiene en su mano una maleta. En su maleta tiene ropas. no tiene baranda. vemos un plato. Entra por la puerta. Detrás de Pedro va un perro. El gato ve al perro y no va adelante. Pedro va delante del perro. E\ plato tiene comida dentro. rufe 58 . En la tierra.

şi în faţa mesei un fotoliu. Nu ţi-1 dau. todos mis amigos. 20.. Mi abuelo es bon­ dadoso. Tengo tres libros.. esa casa.. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică. 7. Dar această carte? 21. 12.. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi. 6. Tu îl vezi? 9. 9. Ba da. Casa mea se află în spatele muzeului. este libro no es interesante. . 18. 2. 3. tienda. los libros antiguos. Paharul acesta este pentru mine. 16.. 8. Nu. 7. Pe tine nu te văd. mi ventana tengo un gran árbol. 14. îl vedem pe Petru în camera bunicului său. 13. Nu văd lucruri urîte. Peste b săptămînă... îmi dai florile albe din camera ta? 19... Cu cea mai mare plăcere. Vedem două mori de vînt şi nişte case. 10. 4. 2 5 .. 5. 10. Vivo.. 15. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips. 4.. 17.. fiindcă nu are prieteni..EXERCIŢII 2 4 . 8. La cartera está. 5. 6. Doy un paseo. 3. nu-1 văd. ci numai lucruri atractive. Voy. Acest student merge singur. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1.. Nu-ţi vezi prietenul? 11.. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. veo... Să se traducă în limba spaniolă: 1. mi cartera.. mesa... la ventana de mi casa. mi amigo. 2. Veo un libro nuevo. Intre bibliotecă si sobă are o masă.. Os veo. campo.

sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . cirnentîndu-le. ca-bras y va-cas. Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. d. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. suer-te. c. en el co-rral. să putem trece mai departe. Iată cîteva exemple: ma-ăre. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. in-novar 3. Trebuie să reţinem că: 1. de-trás. f. . Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca. g. un bu-rro. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. ama-ble 5. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. rui-do. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. p. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven. rr nu se desparte: pe-rro 4. t urmate de 1 sau r. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective.

nu formează diftong (re-u-nión). cum este corect. de exem­ plu. trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). nu există în limba spaniolă. o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol. Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze. la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine. -iones) terminată în s. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. la discusión. Cuvîntul „toreador". acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion.i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător. atmósfera. útil. luptătorul cu taurii fiind numit torero. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. Amintim' cîteva dintre ele: rápido. nevoie de accent grafic. la misión. 61 . fértil. árabe. bolero etc.în completarea celor spuse în lecţia 9. Exemple: la cuestión. neavînd. La plural. De exemplu: el avión. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. pe cînd în spaniolă se spune tango. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. el puerco.. în consecinţă. bolero. bárbaro. denaturîndu-li-se astfel accentul originar. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango. cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. ca grafie.. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re. adică exprimă o cantitate nedeterminată. el camiónr el aluvión.

soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f. indiferent de sexul lor. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă . I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i . în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. De exemplu: esposos padres león m. catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie. De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică. 62 .Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică.

del padre D . în diferite lecţii. G. ¡ padre 1 Abl . G. en e t c . substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. V. Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. de.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. V. A. de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). . D. D. Abl. el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple. Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con. dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive. el padre G. al padre V . Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N . Declinarea numelor proprii: Masculin N. con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2. A. por con María etc. Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin.) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1. al padre A .

In primul caz vom avea: Pedro y Antonio. In al doilea caz: Veo también a Pedro. Pentru rezolvarea lor. Să ne ferim. A. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi). bineînţeles. D.De exemplu: N. y veo también su casa. P e t r u şi A n t o n i o . el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă. b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate. También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino.si pe P e t r u . G. Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡următoare. de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. . î l văd . precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul. trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). asemenea casa lui. singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi.

ir. o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe.a : vender P e n t r u conjugarea a I l l . în timpul conjugării. vend-er. Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar. tener. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv.a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. după termi­ naţia lor de la infinitiv.a r . adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în . vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: 1 cantar. o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina. Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp. P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . o formează verbele t e r m i n a t e în -er.LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. dar § a Ii-a a III-a ser. 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 .

Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . -as. -eraos. -en Conjugarea III-a: -o. -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . De altfel. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . -e. 66 . -irnos. -es. în lecţiile care vor u r m a . -ís.Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. -es. cît şi s e m a n t i c .a p l u r a l . -an Conjugarea 11-a. -o. el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . -éis. Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x . busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ. I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta". : diftongare). b) El músico toca ci violin. v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . -amos. -a. a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . deci. -e. -ais. la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l . a) El tenor canta con pasión.

Considera el atletismo como un deporte per5* 67 . Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. Cada día. Los dos practican. veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului. en su tiempo libre. Antonio practica el atletismo. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua. să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează. varios deportes. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. des­ pués de acabar sus es­ tudios. todos le miran con singular interés.în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane.

toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c . Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos. n a u t i c agua apă aire m. el fútbol). aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa.. b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m. Pero. por esto.. con todo esto. según vemos en la fotografía de arriba. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. astfel asistir a asista bote m. En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales. campion 68 . considera "interesante" y "cautivador". en este momento.fecto y.

fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /. enviar (a trimite). liar (a lega). Discuţia c o n t i n u a . victoria etc. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. evaluar. Alte verbe terminate tot în -iar. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. că în text verbele sînt la prezent indicativ. nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. confiar (a încredinţa). la diferitele forme ale conjugării. Legile a c ţ i o n e a z ă . concurso. încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc.cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. 69 . p a r t e partido p a r t i d ă . superior. p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. verbele actuar. un accent grafic pe u . La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. a prescurta). universi­ tario. lucru care se va aplica de acum înainte. Remarcăm. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta. De exemplu. De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). continuar. cum ar fi: ampliar (a mări). sfîrşit. estudia — ultimele două vocale formează un diftong. Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă. ele se dau la infinitiv. şi tomar a lua trampolín m. ea măreşte). ca în dicţionare). cum ar fi: textil. (In lista de cuvinte noi. meci pista pistă pulmón in. de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. La discusión continúa. a î n v ă ţ a final m. pronunţîndu-se astfel separat. mai întîi. amplía (el. cambiar (a schimba) etc. Las leyes actúan. a fugi deporte m. sport día m. efectuar. gol. instituto.

tenis m. un arma. nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. de exemplu: la atmósfera. tenis. ca în limbajul sportiv. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. ci numai: el agua. 70 . se traduce însă. el papá (tăticul). După cum vedem în exemplele ce urmează. una arma. ele rămîn feminine: el agua limpia. Nu se va putea spune: la agua. Cuvîntul algunos a fost omis. bobslei. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. este de genul masculin. ţinînd seama de context. Adesea prepoziţia în. Cada cual con su igual. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta). în continuare. din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp.La alte verbe. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. bob-sleigh m. un arma buena La plural: las aguas etc. en una —într-o. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. lui. una antena. scriindu-se deci fără accent grafic. -ua este diftong. cada día-— în fiecare zi. Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît. esgrima scrimă. la participiu. pentru eufonie. waterpolo polo pe apă. Evacúan una casa. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. articolul masculin (el sau u n ) . în romînă. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil.au cada cual: Cada uno manda en su casa. los dos —-cei doi. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. fiecare se traduce prin cada uno s. deşi se termină în -a. volei. amîndoi. después de acabar — după ce termină. La fel se spune en un — într-un. uneori. Pentru amatorii de sport dăm. tiro tir.

Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. 6. 5. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui.. Fie­ care student practică un sport. 11. 9. 27. 7. correr. Un bun student studiază în fiecare zi.. Tú no corr. en una escuela. Pedro y Antonio estudi. un aire puro. bien. 14. trebuie accentuate diferit.. deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă. Anton îşi fortifică muşchii. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal. asistir şi efectuar. 15. conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. merge cu ni ine la stadion. să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes. EXERCIŢII 26. 2. 13. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. Măria se plimbă în fiecare seară. Tovarăşul meu e un mare campion. 3... una carta. 4. După ce citeşte scrisoarea. 8. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz). Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. su lectura. con interés el libro nuevo... Poştaşul îmi dă o scrisoare.. înainte de a încheia lecţia. Petru îşi caută caietul. considera. 7. 5. Yo env. Luis conţin. Roza cîntă de bucurie. 12.. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . 2.. Yo beb. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar.. Mănînc pîine fără sare. 6... 29. 10. Pablo respir. agua. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 3.Notă: în text sînt cîteva verbe care. Este de la tovarăşul Luis. 4. 2 8 . Măria mir..

Este es mi profesor. — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya. Es muy sobrio: tiene gafas. de color negro (1). La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. El vestido es negro y los bolones blancos (3). Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. un par de guantes y una cartera (2). Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. Su arma es un fusil. Este otro obrero tiene una boina muy práctica. BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. Su camisa es de seda natural. El soldado tiene uniforme mili­ tar. un casco y botas. 72 . un bastón. Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). Tiene un vestido nuevo de medias mangas. Ésta es Rosa.L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color.

.

h a i n ă (în genere) raya / .PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. m. bretea turbante m. pentru „a fi". ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. iar a doua oară „rochie". b a s t o n boina bască bota gheată botón m. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m. foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . p a n t a l o n par m.a Conj. n a s t u r e breve scurt casco cască color m. a I l I . dăm aci regula formării lui. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. desen grueso gros guante m.a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. pereche prenda v e ş m î n t .a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. de altfel. există două verbe: ser şi estar. uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t . puşcă gabán m. dungă saco h a i n ă sastre m. culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m. care este. p a l t o n gafas / . ochelari grabado gravură. croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. I Conj. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi. croială cuero piele duro t a r e . 74 . pi. t u r b a n uniforme m. a I i . Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv. Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido.

calificare. — La mesa es redonda. Manuel es capitán. tului: — Antonio es venturoso. Diego es pintor. seda es natural. arte. Ramón e miner. ley. — El profesor es sobrio. Legea e aspră. . virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). pero es L u p u l este u n a n i m a l . Casa aceasta e m a r e . — Los botones son blancos. Diego e pictor. tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. ley ^s dura. Cîinele acesta e foarte r ă u . o proprietate specifică. — La camisa es de seda. 3. — Esta casa es grande. Manuel e î n a l t . Basca e ieftină. durabile ale subiectului. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. dar e lege. Manuel e c ă p i t a n . Paul e campion. cazurile în care se utilizează verbul ser. — Manuel es alto. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. si­ Petru e muncitor. defecte. P r i e t e n u l meu e director. — La correa es de cuero. calităţi. particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos. Anton e s t u d e n t . Mătasea e n a t u r a l ă . Antonio es estudiante. vicii. demnitate. Profesorul e sobru. proprietăţi esenţiale. grade. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. — El camino es largo. — Pedro y Rosa son esposos. Patria noastră e bogată. 2. P e t r u şi Roza sînt soţi. dimensiuni. — La boina es barata. D r u m u l e lung. Cureaua e de piele. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. abuelo es sordo. în această lecţie. — Este perro es muy malo. Bunicul meu e surd. meşteşuguri. — Pedro es laborioso y amable. Mi amigo es director.Vom învăţa. profesii. formă. N a s t u r i i sînt a l b i . Pablo es campeón. 4. — Nuestra patria es rica. culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . 5. Cămaşa e de m ă t a s e . Ramón es minero.

proprietate. E duminică. în diateza pasivă. provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria. — Dolores es comunista. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut. Ferestrele suit deschise de m i n e . Măria e căutată de prietena e i .agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . — Este cuaderno es de mi amigo. Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia. María es buscada por su amiga. Exemplu: Pedro es educado por su madre. — Somos de Bucarest. apartenenţă politică. Sînt (orele) două. Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. timpul: E devreme. o ordine. S î n t e m din Bucureşti. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o . In afară de acestea. posesie. Son las dos. Las ventanas son abiertas por mí. Somos cuatro amigos. mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la. — Esta carta es de Puerto Rico. i. Sîntem patru prieteni. . Sînt r o m î n . — Soy rumano. 9. 8 .0 . Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. un număr: Soy el primero. — Es de día. — Esta carta es para Colombia. se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul. e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide).prepoziţia por -\. E ziuă. Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u .participiul trecut) -j. naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . — Es domingo. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. — Es temprano. Sînt p r i m u l .

în decursul lecţiilor viitoare. Mi a m i g o . de a ş t e p t a t aceasta. u n ruso.. (Ne putem aştepta la asta). . . .2 . Vom întîlni astfel de expresii. Los Andes 77 . m u y altos. de esperar esto. nevoie. menester. 3 .. 4. c r i t i c a d o . . E firesc. E l director. . posible (es probable)... 2. natural. P a r a saber una lengua menester aprender. I v á n . N o . . n a t u r a l . . în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. . los obreros. esperar eso. 6. Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. Los Andes. médico. sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. în număr mai mare. E n o r m a l . 5.

2. 13. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. 6. Pălăria mea e de culoare verde. 7. Toţi studenţii au uniformă universitară.3 1 . 15. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. Puştile sînt folosite de soldaţi. Pardesiul tău e din stofă bună. 8. . Nu foloseşte mănuşi. Î4. Anton e un mare pictor. Manuel este un muncitor harnic. 11. Puşca acestui soldat are o curea de piele. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. Croitorul său e bun. are o singură pereche de ghete. Masa din camera mea este rotundă. Cureaua ei este lungă. 5. 9. 3. 10. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. 4. 12. Ramon este foarte sărac.

LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. Al lado de María están sus dos amigas. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. EL SOL María está en su cuarto. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. Tu cuaderno está en el suelo. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. sub formă de schemă. El libro está abierto y María está leyendo en él. claro está. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile. înainte de a trece la text. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas. en lugar de estar sobre la mesa. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. por esto. 79 . María está aprendiendo la lengua rumana. — ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. Tú. Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. pero sí estamos asombradas. După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. DESPUÉS DE LAS NUBES. Sus amigas no están atentas y. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. no contestan. Rosa y Carmen.

. — Está bien. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María. — Bien.olvidas siempre dónde están tus cuadernos. María — trata de intervenir Carmen. pero. Rosa. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa.? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. no estoy bien. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas. María está por contestar algo. María — contesta de nuevo Rosa. En este momento. ¿Cómo consideras tú.No importa mi estado. María! — contesta muy enfadada Carmen. María?. Estás muy pálida. — No. C O . pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma. Vamos a ver. — Sí..... el altercado está a punto de aumentar. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —..

mirar şi buscar. ¿ E s t á s de a c u e r d o . PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. .a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . » — Sí. stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m.— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t .a — iendo pentru conjugarea a I l I . a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t . . nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi. buscando. mirando. loe manera fel. V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . M a r í a ? . a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo. Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . La cólera es u n a locura c o r t a y . s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . ¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a . t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza. mod miedo frică nervioso nervos nube /. a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m.

Vas a vivir. al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte. (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . precum şi alte verbe de conjugarea a I i . bunăoară. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i . Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte. Vais a buscar. trăieşti. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir. Tocmai c i t e a m . Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. în spaniolă. modifică pe i din -iendo în y. Ca indicaţie practică. dónde — unde (anume). O O O O O O să să să să să să scriu. de intervenir. întrebe. de care ne vom ocupa mai tîrziu). cuales. căutaţi. U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e .Notă: Verbul leer.infinitiv. 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . Va a corner. como. Deducem din exemplele de mai înainte că. Vas a estudiar— o să înveţi.a sau a H l . No sé cómo viven ésos. influyendo. care se traduce prin tocmai -\. La fel se întîmplă cu cual. Cu ir se poate forma. No sé cuál es su profesión.a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. pero sí — dar fireşte. atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. Vamos1 a ver2. Debo comer. Van a preguntar. De exemplu: Acabo de leer. Sînt obligat să plec. vedem. Olvidas siempre dónde están tus libros. mănînce. Oricum. cu totul.un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. încearcă să intervină. menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume". vei învăţa. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). De todos modos. In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început. desigur. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f.

N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n . nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. Sade. D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. Está de pie. no están maduras. S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. Spiru e t c . s c a n d a l . estudio. E (stă) în picioare. (E aşezat). ( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . Estas uvas están verdes. O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare. Espiru etc. de aceea cuvintele s t u d e n t . Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. o stare. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . Aceşti struguri sînt verzi. nu sînt copţi.). susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. o p o z i ţ i e . în general. Las tres amigas están alegres y contentas. escándalo. Verbul estar e x p r i m ă : 1. estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . A. Está de pie 6* Está sentado 33 . Está sentado. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite.Estar. Sînt trist. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. s t u d i u devin în spaniolă estudiante.

la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. în genere. 84 ¡ . c a p ă t ă . ¿Cómo estás? Estoy bien. A fi vioi. Estar enfermo. A îi invalid. A fi discret. es sabio — e înţelept. surd. Cum te simţi? (Mă simt bine). A se s i m ţ i b i n e . A fi g a t a .) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. viu. A fi b o l n a v . A fi grav b o l n a v . A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. A fi b u n . A fi deştept. A fi în v i a ţ ă . auster. m i n u n a t . serios. ager la m i n t e . Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e. Ser rico. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. Ser alto. Estar grave. De exemplu: El cuarto es oscuro. Estar vivo. A fi delicios. Ser grave. Ser cansado. antrenant. Ser listo. Ser bueno. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . în sens propriu. El cuarto está oscuro. la caracter şi. Estar rico. infirm. u t i l i z a t e cu verbul estar. Estar discreto. Estar listo. interesant. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă.. A fi obosit.Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă. nu aude (cu adevărat) . Estar cansado. Estar bueno. A fi î n ţ e l e p t . obositor. Ser discreto. Estar alto. A fi î n a l t . A fi bogat. Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). A fi grav. Ser vivo.

Uşa e deschisă de către Petru. Sînt obligat să plec. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. Estoy en el tren. Los Cárpatos están en Rumania. să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. Locul distanţa: unde se află un obiect. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta . Sínt în tren. Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). Mi amigo está en Granada. Estoy obligado a salir.2. El piano está en un rincón del cuarto. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. e bine ca. Esta aldea está a algunos kilómetros del mar. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. situaţia sau poziţia geografică. atunci cînd avem îndoieli. Cartea e (stă) deschisă. 3. Pianul este într-un colţ al camerei. Prietenul meu e în Granada.

86 . Estar de -f. P e t r u deschide u ş a . Está de secretario.substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie). care se pune la gerunziu: Estoy mirando. E secretar (îndeplineşte această funcţie. Está de inspector. 4. 5. entrar. sînt g a t a de plecare. Estar para -(-verb la inf. In acest caz. Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) . Va caminando. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). pe lîngă un alt verb. Alerg. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i . — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. El altercado Estoy está para aumentar. Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. e?) B.Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii.. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. salir). căpătînd diferite înţelesuri: 1. o deplasare. para salir. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. ziţia nu se poate inversa. obţinem: Pedro abre la puerta. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo.. Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. — a fi pe punctul de a. Propo­ está abierta. Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) . Umblă. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. 2. nu se ştie cine a deschis-o. Voy corriendo.

Le está bien. Estar de más. — a fi dispus s ă . Vrea (e gata) să răspundă ceva. Se vor coace curînd. : Está por contestar algo. Estar de prisa. a voi s ă . . a fi de prisos. A se grăbi. a fi p e n t r u (ceva. A prisosi. Uneori însă. A fi în doliu. 5 . c i n e v a ) . (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. se t r a ­ d u c e cu: a face p e .. a fi de prisos. Scrisoarea nu e scrisă încă. A fi la cuţite. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. expresii cu verbul estar: Desigur. . p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane). 4 . a fi pe punctul. — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir. A fi gata. Estoy por el progreso. . u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să. (prisa-grabă) A fi în trecere. Estar Sînt pentru progres progresului). Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine. Estar a matar. A prisosi. Las peras están por madurar. Estar de sobra. Estar de paso. Estar para -).3 .s u b s t . JVo estoy para bromas. V e r b u l preguntar d a t i v . listar por -f.) C7 . ¡ Ya está! Está bien. cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă . — a fi a d e p t u l .inf. a fi grăbit. Estar a punto. 6. . Estar de luto. A fi de acord. ..s u b s t . Perele trebuie (stau) să se coacă. e bine. Nu-mi arde de glume. în regulă. (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . Listar de acuerdo. a-i arde d e . în expresiile ironice din vorbirea zilnică. urmează să fie scrisă de aici înainte.. . Estar por -f. îi vine (îi stă) bine.

sînt întrecere. Nu. 10. între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. 13. Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat. o să scriu o scrisoare lungă. 15. Sîntem în 3 mai. Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. Bine. 7. 8. Haide să ieşim puţin din casa asta. analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . Tovarăşul meu e foarte palid. 18. dar nu se simte bine şi e foarte nervos. aprender. estar.EXERCIŢII 3 2 . eşti de acord? 21. 88 . Tatăl meu nu e de acord cu mine. 14. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Carmen e grăbită. 4. 19. Nu-i arde de citit. Da. 17. 6. 5. Sînt obosit.gerunziu) un aer foarte curat. ser. e bolnav. Nu locuiesc în Bucureşti. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. Stiloul meu este în servietă. Nu interesează asta. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. Respirăm [estar -f. 3 5 . E ceva grav? 9. 3. O să-ţi explic toate aceste lucruri. 2. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo. contestar. dar nu sînt trist. 3 3 . 20. Cînd o să fie mai calm? 11. 12. salir. 16.

dar nu se pronunţă niciodată. De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. Ea se scrie în unele cazuri. de exemplu. La indicativul prezent. haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. Să formăm. în virtutea tradiţiei. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. în mare măsură. ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. o literă care nu se pronunţă: litera h.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este. o ortografie fonetică. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa. scrierea spaniolă păstrează totuşi.

Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. Carlos. Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. esa divertida comedia de capa y espada. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. Pedro. en forma de 90 . sí! Mi hermana va también. — Bueno. — Buenas tardes. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. y. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. Es una sala elegante y moderna. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. Hoy es la apertura de la nueva temporada. pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. Carlos. Carlos entra en la sala de espectáculos. "El perro del hortelano". — Hasta la vista. yo estoy de prisa. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit). Estás muy elegante. Estoy muy ocupado en la empresa. — ¡ Ah. Además de esto.. deseo ver ese nuevo teatro. — Pedro. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. hasta luego. Después de separarse de su amigo.. pero deseo ver de nuevo la "Dama duende".

Los artistas han estado a gran altura. r e n u m e . Carlos regresa a su casa muy contento. divertido (adj. dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza. En una butaca ve a Carmen. Cuando todo termina. Todos los espectadores están encantados. per de nuevo — a vedea din nou. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa.) — amuzant. La saluda.anfiteatro. Nu confundaţi cuvintele antes (adv. a recrea: „publicul e amuzat". spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. piesă (de teatru) palco lojă papel m. nostim. faimă rumor m. PALABRAS NUEVAS actor m. El público está divertido. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. a înţesa. a revedea. 91 . vesel. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). hírtie regresar a se înapoia renombre m. hermana de Pedro. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor. antes — mai înainte. Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . de timp) şi ante (prep. r o l .) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m.

spre deosebire de romînă. 92 . los artistas — artiştii. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. se aşază. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. además de esto — afară de aceasta. Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. apagarse). în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. adiós—-adio. Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. separarse. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat.comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă.. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. î n pri­ m u l c u v î n t . hasta — pînă (pînă la). < EXERCIŢII 36. rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. Notă: Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. eo nu formează un diftong. termina (mai rar se termina) — se termină.) toma asiento — ia loc. hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. ia e diftong. Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. dese-o. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. desear. în al doilea. ser (participiul t r e c u t : sido). ei bine. tener. cu bine.! bueno — cu valoare de interjecţie — bine. Hasta ahora — pînă acum.. Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte). estar şi ir (participiu t r e c u t : ido). uneori se spune' doar además.

13. Am vorbit azi cu nişte ţărani. am citit-o într-o bibliotecă. dar n-am vorbit cu toţi. 3. 2. Da. Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. sala a fost plină de public pînă acum.Teatro Colón 93 . 5. 9. 4. Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. Nu am bibliotecă. dar am citit numeroase cărţi. Am vorbit cu el. Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11. 10. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Ai citit cartea aceea? G. .3 7 . 7. 12. BUENOS AIRES. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. dar nu m-a întrebat asta. La teatru am văzut mai mulţi prieteni. Nu. Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8.

— Pues. Come demasiado deprisa y. De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos. Andrés. siempre tiene dolores de estómago. lisos y de postre. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer. una salsera y varias otras fuentes. come muy bien. La mesa está completa ahora con una ensaladera. Catalina come poco. mamá.. — No. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No. ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. por esto. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y. Pero. en el sitio destinado a cada co­ mensal. Estoy desganada. es un verdadero gastrónomo. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . papá. en cambio. — ¿No comes carne? — No. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. Catalina. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate. pone platos. muy mal. Como no tengo demasiada hambre. Es el mediodía del domingo. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. mamá. Es una sopa de pescado. como muy poco. Tomamos todos asiento en torno a la mesa.. He comido antes un emparedado. la hermana de Ricardo. cubiertos y vasos para agua y vino. La familia de Ricardo está en el comedor.

Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. amiază miel / . PALABRAS NUEVAS acaso oare. ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s . sufragerie comensal m. frig frito fript. v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . neted manteca u n t mantel m. prăjitură patata cartof pepino castravete 95 . g u r m a n d glotón lacom. — E s t á b i e n . clasă. analiză aparador m. castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. biftec brindar a închina p a h a r u l . durere durante t i m p de. pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . E n fin C a t a l i n a come a l g o . cinste huevo ou invitar a invita limón m. — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . prăjit . fel comedor m. E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s . prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . faţă de masă medio mijloc mediodía m. Después de b e b e r u n t r a g o . — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. — N o . comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . catea cambio schimb caso caz clase / . bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. miere pastel ni. onoare. în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . fruta fruct fuente / . foame helado îngheţată hondo adînc honor m. a ciocni café m. mîncău hambre / .— N o . lămîie liso î n t i n s .

Verbele traer (a aduce). salgo. pi. ca şi tengo. traído şi valido. 96 . en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc).pescado peşte (pescuit) plato farfurie. La celelalte persoane se conjugă normal. valgo. Avem de-a face deci cu două omo­ nime. trae — aduce. desert por p e n t r u . poner (şi compusul său proponer). ele fac: traigo. caigo. Cum nu îmi este prea foame. identică cu cea a verbului tener: anume. Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. t i m p de proponer a propune remedio leac. dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. salir (a pleca. după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído.) v e r d e ţ u r i . roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. salido. legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine. a ieşi). valer (a valora). Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. (pus). pongo. a casa de — la (cu verb de mişcare). eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. como poco. (Textual: Andrei şi eu). remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. mănînc puţin. fel de mineare poner a pune postre m. Locuiesc la părinţii mei. caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent.

tomar café — a bea cafea. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. Ţi-e frică? 7. deci. Sîntem foarte veseli. iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . ne este frig. 17. după asta. i u t e . Am poftă să citesc cartea aceea. dar e prea rece pentru mine. 22.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . 14. Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . Mi 1-a adus prietenul meu. 19. 5. dar ţie? 8. Nici eu. Nu mănînc peşte .fi valer. 18. se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. De e x e m p l u : — No he comido. 21. fragi. íntima. he tenido hambre. Nu am mîncat. 12. Da. EXERCIŢII 3 8 . a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . 4. 10. Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. Nu. 3. 9. N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. 15. mantel. cînd mergem să ne plimbăm. mie şi lui Anton ne este foame. Este bună îngheţata ta? 11. în tim­ pul iernii. deprisa — adv. După o oră de plimbare. Cît costă? — îl întreabă Diego. 16. Nici mie. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". mi-e frică de oase (espinas) . După friptură şi salată mîncăm prăjituri. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). In acest caz ţi-o aduc. 13. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber. Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . (sare) a d a t salsa (sos). 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . de u n d e salsera. — Tampoco yo. Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. Pun paharul de vin pe masă. salsera — c u v î n t u l sal î. 1. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. Luis bea vin negru cu sifon. 20. g r ă b i t . Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. 6. 2. 3 9 .

inimă albastru lápiz m. o. înaintea consoanelor. începînd cu această lecţie. feliz voz f. Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole. thank. a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 . gi nu există în limba spaniolă. cerveza Note: 1. Le vom studia treptat. sunetul 0 se redă în două feluri: 1. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. cenit (zenit). creion fericit voce pace 2. sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori. La rîndul ei. cero (zero). conform regulii de m a i sus.LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie. Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). în limba spaniolă îl redau prin c. Exemple: haeer cesar cena aceite m. Astfel. sunetele romînesti h f» h z> ge. prin z. paz f. limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. înaintea vocalelor e şi i. In ortografia spaniolă. thin). Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. a vocalelor a. neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. prin litera c.

científicas. E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. acción (acţiune). artísticas. cuentos y relatos firmados por notables escritores. Hay revistas de gran circulación: literarias. deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e .2.e s . los periódicos. convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. Cu t o a t e acestea. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. deportivas y otras. Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. técnicas. î n acest caz. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. En cada número se publican resúmenes y artículos. defect n u m i t seseismo. interesantes. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . diaria­ mente. pero no todos los días. iar al doilea 0. Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde. y se vende en kioscos destinados a este fin. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. vinătoare a vîna zeamă. La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas. periodistas y hombres de ciencia y políticos. coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). z trebuie s c h i m b a t cu c . Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores. 7* 99 . médicas. humorísticas. î n cuvinte ca: lección (lecţie). nepermis în vorbirea literară. astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. 3 .

nu-şi modifică forma. corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. î n s e m n a t noticia ştire opinión / . părere. culoare comentarista m. corespondent cuento povestire dato fapt. d a t ă deportista sub.) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 . fine. r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic. doctor mensual lunar notable cunoscut. în limba spaniolă. redactor. m e d i c a l .. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. p r o b l e m a . r ă s p î n d i r e . s p o r t i v deportivo adj. s p o r t i v destacado de frünte diario ziar.PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). scop. în limba romînă. difuzare fin m. . zori médico adj. De exemplu: controlul zilnic (adj. j u r n a l periodista m.? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e .. majoritatea adjectivelor. opinie periódico ziar. Vedem deci că. atunci cînd sînt folosite ca adverbe. . ţ e l . afacere cierto anumit color m. element. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă . ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. mal. în afară de adverbele propriu-zise (bien.) controlul se efectuează zilnic idv. Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista. sub. j u r n a l difusión /.

ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. feliz — felizmente. I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai.) corre rápidamente (adv.) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . recién casado. normal — normalmente. Es evidentemente alto. s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente. Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente. deoarece. Es precisamente tarde. Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " . F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. De e x e m p l u . recién Venido. e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n . ca accent secundar. cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido.O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b . 101 . De e x e m p l u : El control es seguramente bueno. în afară de aceasta. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd.

î n general. Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna). Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. infinitivul verbelor reflexive. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut.hay — formă impersonală. echivalentă ca sens cu il y a francez. în lecţia trecută. Sur. verbele limba r o m î n ă . Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i . De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte. O putem traduce în limba romînă prin „există". sud. „este". „se află". Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . c'é italian sau es gibt german. Sobre gustos tio hay nada escrito. No hay rosa sin espinas. Este y Oeste. est şi v e s t . Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 .

De exemplu. alabadas sois alabados. recibir (a primi). Barcelona. Videncia. în spaniolă ca şi în romînă. l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12. (zahăr). în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . Observăm că participiul trecut (alabado). La diateza activă. alabar — a lăuda.u n verb a c t i v : pensar. l ă u d a t ă este l ă u d a t . acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor. La diateza reflexivă. lăudate sînt l ă u d a ţ i . reflexive. subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. Alte verbe pot deveni. Venezuela. TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. alabadas Presente sînt l ă u d a t . utilizar. alabadas son alabados. următoarele cuvinte: azúcar. alabada es alabado. 103 . Zara­ goza. a pleca). cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . redacción (redacţie). La diateza pasivă. verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . tiza (cretă). dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor.u n verb a c t i v : „a îndrăzni". alabada somos alabados.reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . lăudată etc. cereza (cireaşă). pronunţîndu-se atent sunetul 6. l ă u d a t ă eşti l ă u d a t . se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. alabada am fost lăudat. din a c t i v e . Cádiz. Andalucía. l ă u d a t e sînteţi lăudaţi. B u n ă o a r ă . alabada eres alabado. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado.

Sint doar patru. 3. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve. 19. Nu există ziar fără articol editorial. 2.. 20. alegre. 10. Este articulo.. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii.. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. un periodista. vivo. tres artículos interesantes. He visto como. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. 42.EXERCIŢII 40. 17. 6. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore. 16.. 9. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18.. Este o carte. 11. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină. continuo. 4.. 3. 14. 8. El tren corre rápid 4 1 . útil. 4. 13. abierto... ha atrevido a contestar. caluroso. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. 2. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. En esta revista. escri­ to. 22. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată. 43. El e un ziarist foarte bun. 21. Această revistă medicală este foarte bună. 5.. Anton Martin e un ziarist cuban. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. acolo unde e cazul: 1. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar. artístico.. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1. Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. Am primit ziarul de azi. . 7. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn.

-án. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. Atragem atenţia asupra faptului că. în limba spaniolă. format din infinitivul verbului de conjugat. Andrés. desde la última parada. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer. me darán un departamento. Să alegem. pentru exemplificare.. -ás. -éis. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. tomaremos el autobús.. vom începe prin a studia acest timp. tengo. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic.LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. -á. plus terminaţiile -é. verbul leer (a citi). Esperaremos menos. cómo es esto?. pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. PABLO: Y. (Los dos amigos loman el autobús y. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. van 105 . ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí. în afara persoanei întîi plural. ¿Pero. -emos. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No.

En esta sala colocaré un sofá. donde yo voy a vivir. ahora. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. más aireado y soleado. un escritorio. .a pie hasta la nueva casa de Andrés. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. (Salen del gabinete. donde pondré un canapé. 106 .) Éste será mi gabinete. y dos o tres bibliotecas. un par de butacas de cuero y dos mesitas. a otros cuartos.) Este otro cuarto. ANDRÉS: Claro.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores. (Indicando dos puertas. será el dormitorio. Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera. por supuesto. (Pasan por esta última puerta. y sobre él una lámpara moderna. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. Entran en ésta por una gran puerta de hierro. PABLO: Me parece admirable. Vamos. una cama. Un mueble muy importante de este cuarto será.

a sta (la fereastră) autobús m. . d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 . Es la p u e r t a del comedor. PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí.y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . ANDRÉS: Adiós. Andrés. a deretica asomar a se a r ă t a . Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a . Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . (Se asoma a la ventana. magazin almohada pernă alrededor m. . estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . canapea cocina bucătărie color m. PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. Gracias por h a b e r v e n i d o . PABLO: P e r d ó n . Debo i r m e . u n cómodo c u a r t o de estar. estoy de p r i s a . PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . no es n a d a . Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre. de d í a . H a s t a la vista-. ANDRÉS: B u e n o . Es algo e n c a n t a d o r . c a p i t a l ă canapé m. PABLO: Según v e o . ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a . . pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa.) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e . no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . con t u p e r m i s o . PABLO: E n t o n c e s . ANDRÉS: Sin d u d a . ANDRÉS: Sí. autobuz balcón m. H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m. balcon calefacción /. me r e t i r o . P a b l o . încălzire capital / . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m.

locuinţă hierro fier hogar m. să mă duc.. ordine par m. me interesa perlas. în limba romînă. mobilă orden m. plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. a pie — pe jos. t r a m v a i vista vedere. „dom'le"' etc. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. este antonimul lui más (mai mult). mudarme. a o mobila. caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. habrá. salir. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. îi place să vă viziteze. le gusta visitaros. valer. tendrá etc. mă interesează să le văd. menos — mai puţin. haber. Verbele saber. privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. Exemple: sabré. formînd cu el un singur cuvînt. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. Se traduce uneori prin „măi!". după cum se vede mai sus. 108 . sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. 2. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). Verbele poner. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. în limba spaniolă ele stau după verb. să te văd etc. tener. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . irme. poder. ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). Iată alte exemple: me alegro de verte. venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré.

la otra— c e a l a l t ă . 109 . Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t . no fallará N-am vorbit cu nici un om. En ninguna parte. (apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte. De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. Fără nici o îndoială.. ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. este otro — c e s t ă l a l t . harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré.nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv. [Sin duda alguna. p o d e a u a . de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . Alguno se poate t r a d u c e prin . En manera alguna. tercer—al t r e i l e a . aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. p ă m î n t u l . nada — nu va lipsi n i m i c . hacen — fac. A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. habrás pisto — vei fi v ă z u t . tercer libro. Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. în nici un fel. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. sub nici o formă. Verbul hacer este n e r e g u l a t . v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi. ningún libro — nici o carte. Nicăieri.

Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. Nu a (n-a) venit nimeni. Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. unul singur. n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. de e x e m p l u : Por nada del mundo.a m văzut niciodată aşa ceva. şi anume no. No lie estado nunca en Toledo. ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . de loc un comino nici u n pic. în limba spaniolă. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. No sé nada en absoluto. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea. nadie. niciodată en absoluto absolut. nunca. Nu a m fost niciodată la Toledo. Su primo no es nada modesto. celelalte plasîndu-se după verb. De exemplu. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. precede verbul în mod obligatoriu. N u ş t i u absolut n i m i c . In astfel de cazuri." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. Me importa un comino. No vale un comino. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. nu se mai repetă negaţia no. Nu íace nici două parale. situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. Nu-mi pasă nici cit negru unghie.î n limba spaniolă. în limba spaniolă. Vărul lui nu e de loc modest. Spre deosebire de limba romînă. Cînd există mai multe adverbe de negaţie. este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. 110 . Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri. sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează. cu o nuanţă de îndoială). căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat. (fără adverb de negaţie) N . Niciodată nu am fost la Toledo.

.. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier. 8. No. libro interesante? 7. de culori diferite. de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) . I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des-. 7.¿ No puedes darme. De ésos no doy. N-a fost niciodată cu tine la teatru.. 6. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. oare 1 2. día.. Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate. armario. Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun.... 15.. 7. 13.. 3.. Una cosa no anormal. Niciodată n-am fost în casa lui Anton... acolo unde e cazul. 8... la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 . ha leido nunca esta novela. 4 6 . Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. Ni­ meni nu se grăbeşte.. Am văzut un lucru mai puţin important. 10. 4. 12. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 10. 4.P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en. Mă bucur că vă văd. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. 5. Nadie. traducîndu-se C în limba 1. 16. 8.. voi lua autobuzul.. de ésos? 9. 4. Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă). 2. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai.. EXERCIŢII 4 4 . a-: No estoy desganado.. Un lucru nu (complet) anormal. 5. ¿No tienes. 6. ha comido hasta ahora. 6. pie. Mi americana está en. 11. 14. Iremos. 10. 5. Sabrás esto. loc 3. 9. 111 . Andrés. 2. Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate. in-.. 3. No tirar papeles.. Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto). por el momento no tengo.. cu 1.. Citesc această carte gîndindu-mă la. haber venido — a fi v e n i t . suelo.. romînesti: 9.

este n muiat (sau palatalizat). Brefogne). de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. por primera vez. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic.R. e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine". carinho) e t c .LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. es un país activo. dueño de su destino. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. 112 . necunoscut limbii romîne literare. un país donde el pueblo. între literele n şi o. sogno) sau în portugheză (minho. La R. ocupînd loc. adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii.P. visité la República Popular Rumana. como enviado y corresponsal de una revista progresista española. amante de la paz. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. España español hazaña año mañana uña señor m. în i t a l i a n ă (bagno. pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 .

bibliotecas públicas. reina un impetuoso ritmo creador.nueva. Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo. realizare . salas de ópera. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros.S. gracias a la fraternal ayuda de la U. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz. Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. y. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano. en el espíritu del marxismo. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano. en pro de la construcción del socialismo. Rumania fue anteriormente un país atrasado. afianzar a consolida' amplio a m p l u . transformándose en un poderoso país industrial. Toda la tierra está actualmente cultivada en común. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m.R. hogares culturales. y por esto en todo el país. întins.P. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R..R. debido a esto. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada. — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —. cinematograf claro. Se han creado casas de cultura. PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres. sana. museos. comunista. bunăstare cariño dragoste. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. Durante los años del poder democrático-popular. cines. larg anteriormente înainte apunte m. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes. deosebit 114 . en las fábricas así como en el campo. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro. însemnare. Los hombres tienen una moral nueva.S. afecţiune c i n e m. teatros. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares.

mecanizare método m e t o d ă . Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . m o r a l ă . după cum ştim. rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). a veces (uneori). procedeu moral / . visité —• vizitai (am vizitat). limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. se foloseşte mai ales perfectul compus. atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. anume la perfectul simplu. Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). dos veces (de două ori). De exemplu: Comí algunas frutas. moral nivel ni. p u t e r e . Aur. In vorbirea curentă spaniolă. dată. dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie. Prin urmare. Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. se utilizează cu precădere perfectul simplu. segunda vez (a doua oară).dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. în care. cămin igualmente la fel. în această privinţă. 8* 115 . Alteori indică timpul. oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m. Am mîncat cîteva fructe. en vez de (în loc de). a su vez (la rîndul său). nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f.

se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario.a singular nu au a c c e n t . Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i .a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i . a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario. se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 . Ieri am citit z i a r u l . el año pasado. noi îl folosim pe cel compus. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. este mes. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy. De exemplu. acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. regulate del la ziarul. ) . r ă d ă c i n a pon. Ţineţi seama de faptul că. el mes pasado. Iată cum pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură se c o n j u g ă Pretérito dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. El mes pasado compré dos libros. este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. ayer e t c .Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado. este año e t c . aşa cum vedem m a i sus. ) . Este mes me he comprado libros. iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . în majoritatea cazurilor.

construye — c o n s t r u i e ş t e . Sumamente. atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo. fue fuimos fuisteis fueron Note: 1. transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). fué. Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. distribuir. dio etc. la perfectul simplu al acestor verbe. huir.Haber. ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. foarte m a r e ) . obtener (a obţine). e x t r a o r d i n a r .). leer (a citi) şi oír (a auzi). Astfel se scria: fui. abstener (a (se) abţine). ^ 117 . erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. Astfel de verbe s î n t : concluir. Astfel. accentu grafic s-a dovedit inutil. dieron. avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. disteis. dio. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e . 3. contribuir. oyendo). o. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). constituir. a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t . Verbele creer (a crede). cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. dis­ minuir. mantener (a menţine) etc. (Caber — a î n c ă p e a . le-. estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. creyendo. sostener (a susţine). tener. i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă. 2. dimos. vio. 5. diste. coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t .

„proporţie".) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. en todas partes—oriunde. señorita (domnişoară). adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. sueño (vis). (Soarele de toamnă scaldă munţii. u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul. au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica.De exemplu. însemnînd şi „măsură". în scopul. datorită. enseñanza (învăţămînt). spre binele. Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). în loc de: construo. construyen. în limba spaniolă. progresista (progresist) etc. construís. construye. construes. las amplias masas populares — masele largi populare. señal (seinn). agrícola—agricol. persa (persan). leña (lemn de foc).) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. construyes. albanii (zidar). la sate. construimos. (In Catalonia sînt munţi şi vii. şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb. b) El sol de otoño baña las montañas.. en amplia escala — pe scară întinsă. pe care le-am învăţat în lecţia 16. Escala are sens figurat. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. celelalte. Hablar directa y francamente. en pro — pentru. en el campo — la ţară. la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo. por todas partes — pretutindeni. gracias a — mulţumită.) 118 . Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). ca şi în roniîneşte)..) En Cataluña hay montañas y viñedos. (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. política y moralmente — adverbele de mod. daño (pagubă). política y moralmente. la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat.

în limba spaniolă: 1. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. 7. tener. Cum s-a obţinut aceasta? 6. oír. 3. 9. El obrero recibe todo el material. Să se traducă. Acei muncitori au o tehnică înaintată. Lui Anton nu i-a fost (perj. subliniind verbele care se află la perfectul simplu. leer. sigur şi rapid. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. Copiaţi textul în limba spaniolă. 5 0 . 5. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. Corespondenţii de presă au luat (perj. Tenemos un buen tiempo. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . beben y cantan con alegría. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. 4. 2. 8. 119 . Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. ir şi estar. Mi amigo lee y no me oye. ver. 10. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. 4 9 . Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă.EXERCIŢII 47. Comen. simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea. Estamos aprendiendo. Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. pero no sabemos todavía esto.

En éstos están^escritos los títulos de 120 . las obras de teatro. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. las novelas. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso. Mi biblioteca abarca todo un mundo. otros eslán simplemente en rústica. cuyos habitantes. son mis fieles amigos. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. en capítulos y éstos en párrafos. si se trata de una obra en varios volúmenes. Y en este mundo. el nombre de su autor. consulto siempre los catálogos de las librerías. en mi biblioteca abundan las poesías. por esto. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. interrumpo mis lecturas. los cuentos y relatos. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. rodeado de estos compañeros. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas. además de su título. figuran.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. Algunos de estos libros míos están encuadernados. El contenido de una obra está dividido. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. En la portada de un libro. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo. así como libros de otra índole: estudios históricos. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. así como en la de cada volumen. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. es decir los libros. autobiografías. corrientemente. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos.

los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré. t o d a v í a no p u b l i c a d o . Además de esto. E n nuestro p a í s . el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a . en c a m b i o . una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. He v i s t o .todos los libros publicados h a s t a a h o r a . E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . así como los nombres de sus a u t o r e s . dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 . PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . E s t a b a a g o t a d a . H a c e u n mes.

— de la. O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei. Un mundo cuyos habitantes son mis amigos. oraş volumen m. corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei. Clopotul al cărui sunet se a u d e .. correr las cortinas — a trage perdelele.. animal u hombre. menţionăm acum doar la mano — mîna. primul devine u. Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye. día u horo.o . s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i . pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi. se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat..catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează.. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m. conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în . ei uite. desde. locuitor habitual o b i ş n u i t índole / . gen interrumpir a întrerupe lector m. hasta... ai căror. excluzînd articolul.. De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. curent corrientemente în i iod c u r e n t .. fel.. cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem.. scoarţă deleite m. plural cuyos — cuyas). pues bien — ei bine. la radio — aparatul de radio. a lega de habitante m.. Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. asi como — precum şi 122 . — m a i bine (mai mult) de... peste. v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de. atunci . Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro. cuya. pînă la.. editor encontrar a găsi. u otras — în loc de o otras. desfătare. cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t . din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . ale căror)"... delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. Las amigas cuyos libros tenemos.. Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m . obicei cubierta copertă. paragraf peruano p e r u a n ..

123 . totodată poate în­ locui şi numele posesorului. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui. 2. iba. Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. iban.în legătură cu. I : iba. Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. ibas. noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. ibais. I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui. De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. íbamos. trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba.

Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni).Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. în mod curent. Pronumele posesive. au rol de adjective posesive. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. muy amigo mío etc. EXERCIŢII 51. 124 . el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. hace un mes — acum o luna. De exemplu: ' madre mía!. In acest caz el stă în urma substantivului. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. profesorul lor şi aşa mai departe. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu". în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. un numeral. un señor. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. hace un año (acum un an) etc. cînd însoţesc şi determină un substantiv. sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică.

sînt ale profesorului. 8. 3. Cărţile mele. cu stampe şi picturi romîneşti. Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. în librăriile noastre abunda cărţile bune. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. también (nuestra música) es atractiva.5 2 . Acum două zile am fost la bibliotecă. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. 2. precum şi ale tale. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. 5. Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. 2. MONTEVIDEO. Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. 10. 4. 6. 5. sînt broşate. Să se traducă în limba spaniolă: 1. dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. — Una avenida 125 . Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. Cărţile acestea nu sînt ale noastre. 9. 4. 3. Această pălărie este a mea. unui prieten din Peru. 7. 5 3 . Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă.

LECŢIA

20

A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. Se consideră o singură literă (nu doi 1), iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . F i i n d o literă a p a r t e , ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă ; e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă , d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) , în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11, î n t r e d e s c h i d e m g u r a , l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i , a r t i c u l î n d u n I înmuiat, ca u n fel de l i , cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că, de multe ori, 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh, pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. calle f. estrella lluvia millón m. bolsillo cheie stradă, cale stea ploaie milion buzunar

ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y , como de c o s t u m b r e , p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . 126

En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. La primera pregunta del profesor fue: • • ¿Dónde está Rumania? — Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa, entre la Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y el Mar Negro. Luego el profesor preguntó: — Felipe, ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí, señor. He oído de algunos, pero no sé exactamente dónde están en el mapa... — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países, cuyos nombres me interesaban, los sé por los periódicos, y son: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Polonia, Grecia, Suecia, Dinamarca y Holanda. El profesor le enseñó: —- Este país de color amarillo es Inglaterra; éste de color verde es Italia y éste de color azul, Francia. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. La capital de Alemania se llama Berlín, la de Polonia, Varşovia, la de Portugal, Lisboa... ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. 127

Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor, ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa; (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia, Suecia y Noruega. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. ¿Tienes otras preguntas? — Sí, señor. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel, muy espesos; llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. — Sí, verdaderamente es bello e interesante, pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa; próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes.

128

P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i , a v u t costumbre. /. obicei demás celălalt, restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a ; a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i , după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. llevar a d u c e ; a p u r t a m a p a m. h a r t ă mar m. şi /. mare nieve / . z ă p a d ă , nea piel / . b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. sud-est trineo sanie

ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era, éramos etc.

debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect.
vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u

Note: 1. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir, care se conjugă, d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19, ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60, ibas e t c . 9 — învăţaţi limba spaniolă

129

care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela, veías etc. ser, singurul verb complet neregulat, aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era, eras e t c . 2. î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă , în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera, la tierra un aspecto de fiesta... tenía Era p r i m ă v a r ă , p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . . . avea un celă-

ver,

Mientras un niño lloraba, el otro callaba.

In t i m p ce un copil plíngea, lalt tăcea.

— o a c ţ i u n e t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. Vorbea fără oprire.

— o acţiune t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, în care, în acelaşi interval de t i m p , pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect, dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana, llegó el cartero y me dio unas cartas. Se iba a la fábrica, contré. cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră, sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori. Se ducea tílnit. la fabrică, cînd l-am in-

— o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. Citea seara (obişnuia să citească seara). — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e , ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de

domnişoara.

había — era, exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u ; se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt).' De la acest substantiv s-au format:
terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru, pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t , în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u , din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t ; p ă m î n t n a t a l

(piso

130

T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care, la r î n d u l lor, au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : , enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila; a dezgropa) şi de aci: destierro (exil; dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă , ca e x e m p l u , mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. indicaţii' al lui cer:

habíamos visto habíais visto habían visto

văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­

Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă , rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . De e x e m p l u : Ayer, cuando regresé a casa, mi hermana habia terminado ya su tarea.

Ieri, cînd m-am întors acasă, sora mea îşi terminase munca.

señor profesor — d o m n u l e profesor. Señor—(feminin: señora; señorita; ]3rescurtat Sr. şi respectiv Sra., Srta.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . De e x e m p l u : el señor Obregón; la señorita Torres e t c . Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor, señora, seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă , dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . E x e m p l e : — No creo, señor González. — Ha venido el señor González. Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul

Femando — Fernández • Martín — Martínez Gonzalo — González etc. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no, ci se adaugă cuvîntul señor (-a, -ita): sí, señor; no, señor.
9* 131

hace tanto frío — este a t î t de frig. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) ; hace calor (frío) — e cald (frig) ; hace fresco (sol)—e răcoare (soare); hace viento — e vínt. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania, Italia, Colombia, Bogota, Moscú. în cazul în care se face o determinare, aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy; la antigua Italia; la España del Siglo de Oro, la Suecia (Suedia) moderna. Există şi cîteva nume de ţări, neeuropene, care au articol: el Perú, el Canada, la India. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz, La Habana, El Cairo. Sabiduría popular Ira de hermanos, ira de diablos. Un solo golpe no derriba el roble. Pedir prestado causa enfado. Porta respeto al lugar en donde estás. No hay harina sin salvado. De dos males, el menor. La escoba nueva barre bien. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. înţelepciune populară Ură de fraţi, ură de draci. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. A cere împrumut provoacă supărare. Poartă respect locului unde eşti (te afli). , Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. Mătura nouă curăţă bine. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace.

Zicale Vender miel al colmenero. Entrar por un oído y salir por otro. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta.

Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii:

— Sevilla es una verdadera maravilla. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. — El desarrollo económico y político de Castilla, en el Medio Evo, llevó al dominio de la lengua castellana en España, y, más tarde, en la otra orilla del Atlántico.

132

EXERCIŢII 5 4 . Să se conjuge per bele: 5 5 . Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie

tomar, comer, dividir, ver, saber, leer. în limba spaniolă: 1. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. 2. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. Am fost la muzeul de artă. 4. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Fusesem la şcoală. 6. Profesorul era în clasă? 7. Nu, nu venise. 8. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 9. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. Da, am fost o săptămînă. 11. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic; ani fost foarte ocupat la întreprindere. 12. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. 13. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. Dar mie-mi ardea de citit (lectură), nu de mîncat. 15. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. 16. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. 17. Nu ştii care este strada Calderón? 18. Nu, nu ştiu. 19. Cîte scaune ai în odaia ta? 20. Patru. 21. îţi voi mai aduce două. 22. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. 23. Mă cheamă la telefon. 24. Curtea ta e plină de găini şi pui, i-ai cumpărat? 25. Da, i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) ; erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m.) de la mare. 26. Ştiai de ieri? 27. îmi scriseseră o scrisoare. 28. Calul acela este foarte frumos, o adevărată minune. 29. Mie-mi plac mai mult cîinii. 30. Să ne odihnim acum; am ajuns. 31. A ajuns acolo foarte tîrziu. 32. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. 33. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. 34. Fireşte, scrisoarea era scrisă în spaniolă. 35. Copilul a dus calul la apă, la (en) malul (orilla) rîului. 36. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. 37 E frig mereu; niciodată nu e cald.

RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
Recitiţi cu voce tare, pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt, toate textele din ultimele zece lecţii. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate, sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. Fiind deci vorba atîţ de litere (n, 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră, este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut), nu se pot da reguli precise. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte, putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie, ue, ui. De exemplu:
hielo (ger), hierba (iarbă), hierro huevo, hueso (os), huir (fier),

— în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină, ca de exemplu:
hidráulico, hipocresía, hiperbólico, hospital (spital)

— în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. De exemplu:
húmedo (umed), humano, humo (fura), humilde (umil)

— după vocalele a şi e, în interjecţii: ¡ah!,

¡eh!

Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe, recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe, veţi vorbi corect limba spaniolă. Deci, mai întîi:
/ Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s

Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f- participiu trecut cu ser -j- participiu trecut (diateza p a s i v ă ) , în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t , neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros, ' una empresa etc.). Casele sint construite repede (de către nişte muncitori, o întreprindere etc.).

P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim, t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). Construcţia estar -f- participiu arată o acţiune terminată sau, m a i e x a c t , r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar.
La carta está escrita. Scrisoarea este scrisă, este deja scrisă, a fost, scrisă mai î n a i n t e .

Deci, t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. Construcţia ser -~ participiu f (pasivă, chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . B u n ă o a r ă , cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos), însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t .
La carta es escrita (por un alumno). Scrisoarea este scrisă (de către un elev), se scrie în m o m e n t u l de faţă, e în curs de redactare.

Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. El libro está dividido en tres partes. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su, autor). Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). Cartea este (se află) în trei părţi. împărţită

L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e , folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . In general, nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect, a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări, besar — a săruta e t c . ) . Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t :
El obstáculo tista. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv.

135

al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e . trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie. obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e .' . Spaniola Sportivul sare obstacolul. ver — visto.. această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă. se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i .. corespunde cu Acest om este stimat. în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l .n u m i t a formă (vezi p a g . I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part. c o m p l e m e n t de a g e n t . a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -. La alte t i m p u r i însă. vista vedere j .Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo.. ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p .. Se estimaba este hombre Este hombre es estimado. scriam estuvo escribiendo scrise. î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v . Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a . A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă . 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria. In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e .

timpul. persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar. Mă pregăteam să mănînc. Voy a comer. Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t .infinitivul. repetiţie). c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . In general. care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo..infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. aveam intenţia să mănînc.gerunziu. am intenţia să mănînc.. persoana şi numărul. acela de „a m e r g e " . me llevaron tu Cînd să mănînc. Cuando fui a comer.. cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect. Iba a corner. Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . t i m p u l . Vom merge să dansăm. cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . mi-au adus scricarta. „a se d u c e " .. forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare). la m o d u l . tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro.. Ne-am duş să vedem. Ir a -\. Hemos ido a ver. en cuanto. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte.. pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p .infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f. 137 .T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. O să mănînc. ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r . sar (mereu. în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u . Iremos a bailar. c u m a r fi: cuando. Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni. Construcţia ir a -\. in construcţia fui a (he ido a) -f.subjonc­ t i v u l acelui v e r b " . Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. siempre e t c . faţă de: estoy saltando . ţi-o voi da. T o t u ş i . Mă plimb pe cîmp. Ir. te ¡o daré. Aşadar. soarea ta. b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v . folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u .

şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului. pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut.b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. Imperfecto Oiservaţii: 1. Mă duc să mă plimb. Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. Faptele săvîrşite deja. Prezentul. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. meu nu sosise încă acasă. anterior P r e ţ . Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. (E un timp puţin folosit). Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des. pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. itidef. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale.cu înţeles m o d a l . . Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). simultană sau viitoare. mi hermano Cînd am plecat la teatru. e x p r i m î n d probabilitatea. mă plimb (azi). perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ. întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. presupunerea. Celelalte timpuri sînt relative. 138 . ci la acela al unei alte acţiuni. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. fratele todavía no había llegado a casa. Iré a pie. precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului. Viitorul II î n acest caz. Voi merge pe jos (în viitor). posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. 2. Estuve en la aldea de mis padres. exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro. Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată).

ale indicativului pieieatj. 139 ..1. Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3. Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron . 2. nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a . Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán. Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare. Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona. întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)». De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r .. întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers. I şi a Ii-a pi.

noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le. pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. Io (refl: se) consigo (con él) le. I I sing. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f. m. n. I I I sing. pers. si) ella (refl: si) ello . rar) pers. / . îndeosebi în dativ şi acuzativ. pers. m. pers. noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. l I sing. I I I sing. pers. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. I p i . I I I sing. de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu. In celelalte cazuri însă. (Vezi analiza t e x t u l u i hambre). pers.Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. 140 . ele sînt folosite ca şi în limba romînă. ello.

m. din punctul dé vedere al formei. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. m. pers. /. convusco (f.pers. /.' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les. pers. I I p l .rar) convusco (f.rar). . I pi. connusco (f. / . De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci. cu adjec­ tivele corespunzătoare. los (refl: se) pers. I I I p l .rar) consigo (con ellos) les. pers. las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea. uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte). II pl. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd. I I I p l . Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca.

3. a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama. qui. amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. que cama espanta. chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. Astfel. A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. neologismele kimono. Quien cauta. cum ar fi . E l se poate scrie însă şi quiosco. kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). de e x e m p l u : casa. H mut din limba romînă este redat prin u mut. qui: que queso querido querer c e . qui. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. inexistentă la noi). i u b i t a dori. decît caş. cuidado etc. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi. m a i ales în neologisme. aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e . c ă . a voi. 2. k i . Tot aşa. Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R .LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. dorada. sus males Notes 1. Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie.c/iiparos" sau „chelie". 142 . Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . Uneori. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. sunetul c este redat t o t prin litera c . Cine cîntă. cuestión. quep¿ (chipiu). brînză drag. î n celelalte cazuri. cuatro.. cu ortografia spaniolă. necazurile şi le s p e r i e . grupurile de sunete che. Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q.

. amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . A n t o n i o . que yo debo t o m a r . (Le enseña una pequeña lista. Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . Muy bien.¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a . g r a c i a s . son casi las dos m e n o s c u a r t o . así. P e r o . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . q u e v i e n e . A c a b a n de d a r las dos. PEDRO: E s t a t a r d e . ANTONIO: ¿Cómo. Por favor. p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. ANTONIO: Al c o n t r a r i o . . . Me voy a c o m e r . P e r o . ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . A p r o p ó s i t o . PEDRO: He a q u í a A n d r é s . A h o r a . . te esperaré.. (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . es m u y t a r d e . ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s . a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . Cualquier día de la s e m a n a .. Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . . Tengo que d e s p e d i r m e . ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . PEDRO: Muy b i e n . ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . 143 . amigo? ANDRÉS: H o l a .) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . (Muy presuroso el transeúnte se va). ¿Adonde v a s . Muy b i e n . ANTONIO: ¡ A h ! . a m i g o s . Tu familia. ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO. ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o .

PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . . ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . Adiós.n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . . tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va. PEDRO: E s t á b i e n . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a . ANTONIO: N o . bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare. Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. (Un poco sorprendido).. . t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa.PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . orice culpa vină despedirse a se despărţi. P e d r o . ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e .) PEDRO: H a s t a la v i s t a . rămas b u n ¡ h o l a ! salutare. bărbat martes m. (Se va también.) ANDRÉS: H a s t a luego. ANDRÉS: (a Antonio. ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n . . ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . tales m a r i d o s . a m i g o s . Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s . noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ. P e d r o .. m i r a t aún încă ay vai billete m. pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins. amigo m í o . D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . . marţi a-şi lua 144 . . ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . te aseguro que no es a s í . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos.

Notă: Semnalăm faptul că. A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . avem de învăţat. p a r t e a a doua (quiera).. Tener que. pieton tratar de a încerca să. ca şi p l u r a l u l său. Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. Va trebui să termini asta.. „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). 10 145 . veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . cel puţin té m. A l t e o r i . o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem. trecător. aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. Tendrás que (habrás de) terminar eso. se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m. p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c .ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare . care este o formă v e r b a l ă . p l u r a l : cualesquiera. să v r e i . în î n t r e ­ b ă r i . la p l u r a l . Acest a d j e c t i v . Noi trebuie să citim. haber de. Tenemos que (hemos de) estudiar. indică o n e c e s i t a t e . î n s e a m n ă cum?. în limba rcmînă. r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . S i n g u l a r : cualquiera. ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". De aceea. ca p r o n u m e . ieşire semana săptămînă siquiera măcar.

Chiar acum. 2. no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. A c u m e t î r z i u .infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro.infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. Hoy mismo. o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido. Deber de — e x p r i m ă o presupunere. debe de ser 4. tarde f. leer. — seară. acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t . d u p ă .a m i a z ă . Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea. Ahora mismo. Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer. a propósito — a p r o p o . Trebuie să studiezi această carte. 146 înseamnă . Tenemos que (hemos de) Haber de -]. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u . haber de si construcţia haber que ' *. fiindcă v e n i v o r b a .trebuie" este construcţia personală tener que -f.. Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e . Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). este hombre muy instruido. o. iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv). o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos. Chiar azi. Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i . constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă . In v o r b i r e a c u r e n t ă .i c o n ţ i n u t u l . ' . d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e .In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie". Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . Ca a d v e r b . Según veo. o posibilitate: După cum văd. „ t î r z i u " : Ahora es tarde. Hay qne leer este libro. Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta.

e un zăpăcit"? un zăpăcit.. p e n t r u a a r ă t a orele.. . tres. precis. R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r .u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă ..? — Cum.. en punto — fix. dar las horas..) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei. más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e .por favor — vă r o g . ? c u m aşa. folosesc expresia „sînt o r e l e . Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque.? Cum a d i c ă ..s e .. D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l . 147 .. . a b a t e (a Es la u na suna) orele. cuatro etc. ) . care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r . p a t r u e t c . acaban de dar las dos (tres. son las dos — e ora d o u ă . în general ya se t r a d u c e p r i n „deja".. ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) .. De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado. .. . b i n e î n ţ e l e s . Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e . „fiindcă" (conjuncţie). S p a n i o l i i . Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". las cuatro y pico — ora 4 şi ceva. a t u n c i se v a s p u n e : es la una). " son las horas.? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. se t r a d u c e p r i n „deoarece". Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las .... ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u .u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) . te rog. las dos menos cuarto — două fără u n sfert. Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l . dos. (afară. care se abreviază în son las.. ¿Como que.. de cazul cînd e ora u n u . ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum . cuatro e t c .

más interesante — mai interesant. 2. No he comido Aun (todavía) aún (todavía). interesante etc. feo.: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía). fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. 3. adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 . Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p .. darme prisa — să mă grăbesc. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare. II. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează. după cum vedem. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. De exemplu: alto. Ex. no he comido. r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de. rico. Manuel este mai puţin înalt decil Petru. d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. Gradul superlativ are două forme: I. Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro. Gradul comparativ are trei trepte: I. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton.. III. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton.a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. basta de — de ajuns cu. Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1.

respectiv. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo: áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 . a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul —isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. Esta casa es grandísima. 2.. U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1. Dacă adjectivul se termină în vocală. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă: Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de . cuanto: Este libro caro.. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. es tan interesante cuan substantiv. construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto. aceasta se elimină: Un hombre altísimo.

Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. química ( c h i m i e ) . B . (chirie). Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . \ De la mama mea. foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . prin toate gradele de comparaţie.— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. quedar (a r ă m î n e ) . \ Cînd nu aveau cărţi. alquiler m. în aceleaşi condiţii cu adjectivele. quieto ( l i n i ş t i t ) . propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. n-a văzut nimic. Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte. Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. no ha visto nada. quinquenal (cincinal). Şi adverbele pot fi trecute. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A. iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. rămîne în urmă. intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă. la punct) se coboară vocea. Cine n-a văzut Granada. adică la virgulă se ridică vocea. prin ritm şi intensificarea vocii. Quien no lia visto Granada. Notă: In general. urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. /< acudían a la biblioteca. mergeau la bibliotecă. ( p a c h e t ) . 'Quien adelante no mira. atrás se queda.

Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. dar. E două şi j u m ă t a t e . . Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . Pentru că trebuie să ştie asta. 12. 16. 20. aud vorbind. încă nu-1 văd apropiindu-se. 10. Sase răspundă. O să beau un ceai. Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. Creionul negru este lung. Trebuie să fie foarte b u n . 5.tren. 2 5 . Unde este? 2 1 . 22. 24. 15. E tîrziu. Nu. nu merită osteneala. După cum văd. fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de. la ce oră pleacă trenul? 18. 3 . ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . este mai puţin înalt. 8. iar cel albastru este mai mic. Iată pe prietenul meu. 7. Vă rog. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. Uşa este mai înaltă decît fereastra. 19. Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează.EXERCIŢII 5 6 . E ora u n u şi un sfert. E patru fără un sfert. 6. 9. Ce oră e? 4. Acum e tîrziu. cu cuvintele din text. 1 1 . 2. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . 17. De ce să-1 întrebe? 14. E trei fix.

eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe. Los cálidos rayos del sol. muy curiosa. algo misteriosamente. ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. que penetra­ ban por la ventana. „ciorap". porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. situată deci între c şi d. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. le preguntó: — María. Sentada en la cama.L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. habían despertado a Rosa. Pero te invito a venir conmigo. ieche / . noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i. De exemplu: noche / . Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. Deşi grafic este reprezentată de două semne. eh nu se separă). 152 .

— María. En el parque había encontrado siempre a sus amigas. las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. monos. Rosa estaba muy contenta. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. ciervos. liebres. faisanes. — ¡ Hola. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. pavos reales. desde luego. Le gustaba mucho pasear por el parque. los árboles. para divertirse. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. zorras. las aves: palomas. contemplar los canteros con flores. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y. 153 . ardillas y varios otros. cisnes y pelícanos. Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos. ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. lobos. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. Pensar en todo aquello era tan interesante.

como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . n i ñ a . Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . . —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . P e r o . — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . — Pero éstos que están d e l a n t e . caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. — P u e s . E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. fazan flotar a pluti (se) 154.María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . strat. PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o . — Sí. opinó que era m u y l i n d o . robles. repaos aTe /. son o l m o s . — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . rond ciervo cerb cisne m. álamos y a b e t o s . lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. c h i q u i t í n a . — L á s t i m a . ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . ¿no son perales? — N o . trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. llosa. sauces. coleg chica fată (mică) chiquitín. ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . distins faisán m. ¡ Nó te das c u e n t a . p l á t a n o s . -ina micuţ. a răspîndi exquisito ales. Rosa ! Es u n a flor espléndida. E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. — No p e r d a m o s más el t i e m p o . Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. fresnos. v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . unde exhalar a exala. no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa.

fresno frasin frutal fructifer fuente / . t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. liebre / . p ă r (pom) livadă . miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. calor m. darse cuenta — a-şi da seama. — în expresia: tengo calor (mi-e cald). 155 . unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. In textul de mai sus. s t e j a r . sacar a l u a . Pronume demonstrativ neutru. estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. aquello — acele lucruri. perder a pierde perfume m. el sol nos da calor (soarele ne dă căldură). Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). fîntînă huerta grădină de zarzavat. In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative . echivalent cu esto şi eso. Substantivul caldo. Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. a scoate s a u c e m. no te das cuenta — nu îţi dai seama. parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă . pensar en — a se gîndi la. a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". acest verb apare la infinitiv. caldă). are în limba spaniolă sensul de „supă". cum ar fi: caliente — cald (în urma . aplausos calurosos (aplauze călduroase). iepure melocotón in. caluroso — călduros. aceea. buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). salcie sentar a sta. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m.

Scaunul aceia este acolo (departe). ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . ése. aquél Feminin ésta. E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. eso. ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. î n acest caz. Aquella silla está allí. ésas. obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . ésa. ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . Ce film e acesta? 156 . situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine). Esa silla está ahí. Este. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v . în general. ésos. fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 . Estos hombres y aquéllos. aquello — éstas. aquélla Neutru esto. aquéllas éstos. ésa. ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. Oamenii aceştia şi aceia. ¿Es ésta la casa de tu hermano? No.2) izolate. ¿Cuál es su libro? — Aquél. p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . Aquel (acela) i n d i c ă . ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi).

se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord.). Ce înseamnă aceasta. experto se rostesc deci: escbisito. nu se poate. dacă x. în vorbirea curentă.. şi trei timpuri compuse: Perfecto. Este periódico y el que tienes en tus ínanos. se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. în cazul cuvintelor care încep cu ex-. pe­ care-l ai în m î n ă . înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente. In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate. expuesto. Prefixul ex-. e l . exhala — emană. persoana a doua singular. La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord. esperto. estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent.. ex-abogado1).: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello. x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo. las. los. desde luego — bineînţeles. cu sens de viitor... Gîndul la toate acele lucruri. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. la. Ziarul acesta şi acela (cel). Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber.Forma neutră nu se referă la un substantiv. 157 . ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. acest lucru?' Asta nu poate fi. exacto. despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. sobre lodo — mai ales. Ese hombre y el de la calle. lucrul ăsta? — O carte. cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana. de bună seamă... Futuro. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta. al verbului estudiar). Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen. Imperfecto (cu două forme). ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă . Uneori însă. Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. máximo).

pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent.Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa. salga e t c . în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. t r a i g a .a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent. dé. ponga. a I I . venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 . Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. Conjugarea a I i . adică teng-. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. 2. F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer. iar a la conj. v a l g a . a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. traer. m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. quepas etc. des. I sing.a . I. în general. valer e t c . Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. oír. iar con­ j u g a r e a a I i .a şi a I l I . p u t e m spune că. : haga. salir. poner. oiga. Deci. Alt e x e m p l u : caber la pers.

¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v . Está prohibido. bine ai v e n i t . dar una vuelta por. A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . — a î n c o n j u r a . Hai să. î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no.. Să text: se răspundă la următoarele întrebări. O m u l care strigă. Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a. e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido. ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . EXERCIŢII 5 8 .. înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e . F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . — a da o r a i t ă p r i n . cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 .. . . P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da).. deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. Este interzis.cual — c a r e ( p l u r a l : cuales). Bun v e n i t . Sabrás cuál es mi amigo. se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita...

2. Nu-mi dau seama. Pe un lac mare pluteau multe bărci. 5. 10. 11. escribir şi ir. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. haber. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6. Cînd o să eîntăm. guntar.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. 19. Am mîncat o ciorbă bună de legume. Pentru că studiez toată ziua. 17. Pentru ca să iii mulţumit. Care este cartea pe care o citeşti? 16. vei fi mulţumit. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. ne veţi auzi. . 9. 18. 21. 15. 6 0 . Cum este timp frumos. Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. Nu. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. aceea (aquél). 7. 4. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. Sigur că da. hacer. 8. 13. Seara mă spăl cu apă caldă. Bineînţeles. Cartea pe care o citesc este aceasta. Să nu mergi la acest doctor. comer. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Să nu-ţi fie frică. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc. Să nu mîncăm nimic în seara aceasta. 20. 14. Cînd ai să ştii două sau trei limbi. 22.

Pedro estudiaba un poco de todo. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. Pedro tiene. cada día. así como las respectivas reglas gramaticales. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. Como es sabido. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. muy bien los dos idiomas. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. comprende todos los textos de lectura de los manuales. revistas y periódicos en español y ruso. dentro de poco. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá. con quienes se cartea frecuentemente. Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 . después de visionadas. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. actualmente. mediante sus carias. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos. de este modo. con quienes se escribe Pedro. formando así un mundo estudiantil. Son estudiantes como él y se comunican. otros quieren aprender: así. algunos amigos en América Latina. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. Le gustan muchísimo estos idiomas y. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. Ahora. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo. a estudiar y leer libros.

un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua. elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. a coresponda club m. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. auz ordinario obişnuit plano p l a n . m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. En estas interesantes cartas. for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca.En sus cartas. Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo. t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 . al mismo tiempo. en todos los países del mundo. scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche . Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit.. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. del arle y de la cultura de esos países. şcolar.. En nuestros tiempos se han creado. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas. qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias. en tales misivas. a verifica camino d r u m carácter m. escritas sincera y abiertamente. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. correo. En el plano mundial. clubs que reúnen a estos amigos por. Además. curent crearse a se crea cumbre / . en el desarrollo de la industria.

se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. Nimeni n-o mai admiră. „ i m e d i a t " . „fără î n d o i a l ă " . uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . n e g a ţ i e . „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. „ c h i a r a c u m " . Escribiré todo. Ya nadie la admira. „ m a i t î r z i u " . însemnează. Vor merge o dată şi o dată. 4 . 6. „desigur". no me Voi scrie totul. Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. „ b i n e î n ţ e l e s " . p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". „ î n t r u c î t " . plec (chiar) acum. folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. A d v e r b u l ya. în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. „ d a t fiind că". ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. „cît de colo". ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece".u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . 163 . „o d a t ă ce". Merg. cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " . Cred şi eu. „ î n d a t ă " . Ya leí este libro. „în c u r î n d " . Yasé yo que tú no me vas a escribir. dacă nu mă mai întrerupi. „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. 5. 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. si ya interrumpes. Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r . se mai află si un sí. „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. „ b i n e " . 3 . o voi scrie eu. Ya lo creo. Eu am şi citit această carte (demult). ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t .ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . Ya no sé. „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. si ya dictas tan de prisa. „la t i m p u l p o t r i v i t " . însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. scrisoare. Nu mai ştiu. voy. 2 . „ d e m u l t " . d u p ă c u m a m a r ă t a t . cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja".

v o i v e n i . se traduce prin „fie. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor. Observaţie: Cînd negru. este de genul masculin. cupo. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). limba spaniolă. cabrás etc. î n p r o p o z i ţ i e . De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. uneori. categorie.la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. cînd". ca la orice verb regulat: cabes. menor — mai mic. Remarcăm. clasă. cupisteis.. Fie într-un fel. quepas etc. deşi se termină în a. In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. 164 . în general. Ya negro. cuvintele cu terminaţiile -ma. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española. caben. vendré. cupieron.. clase f. Ya de un modo. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. — fel. idiom). Cuvîntul idioma (limbă. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i . cupiste.7. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). repetat „cînd. De exemplu. „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. în treacăt. în cazul nostru „curs"'. cabe. avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. cupimos. ţie în a l t u l . ya blanco. cînd a l b . cabemos.. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. cabéis.. —. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré. -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin. el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola. ya de otro. fie".

veintinueve.huir" etc. se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático. estar^ tener... şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o. — verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo.) 165 . tip . poder —puedo. ir etc. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) . pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate.. din p u n c t de vedere al flexiunii lor. A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer..). în conversaţie.face parte conocer. vivir). Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual.conocerá — va cunoaşte. se u t i l i ­ zează. -ocer. dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) .. Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. — verbe neregulate (ser. comer. huyes. m a i corect. Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " .pedir". A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e . quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e . iieregularităţi" specifice. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o.. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático. puedes. (Dintr-o astfel de grupă -incoative.. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i . (Deşi. De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc. S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) . tip .. ó ó 6 — cinci sau şase. Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e . în: — verbe regulate (tomar. v e r b u l conocer este r e g u l a t . -ecer. veintidós.^.

de este modo (de esta manera) — în felul acesta. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil. Dacă este vorba de mai multe persoane. No sé c u á l será el resultado (lucru). expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. u t i l u l p l ă c u t . Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*. dacă este însoţit de prepoziţia de. cuando. In fraze interogative. tú y yo (tu şi cu mine). valoare de substantive abstracte.). posibilul în curs. De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. care capătă. entre él y yo (între el şi mine). datorităi lui. mal acaba. în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute.^. como este urmat de un pronume în nominativ (como yo. lo máximo posible — cît mai mult posibil. Superlativul adjectivului grande. revine s c u m p 166 . termină rău. Este interesant de semnalat faptul că. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie. în limba romînă. curent bun rău folositor. tine etc. quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. In limba spaniolă însă. como lú etc. donde etc. según yo (după mine). quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo). que. se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. como él — ca şi el. salvo tú (in afară de tine).): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative. máximo — cel mai mare. plăcutul interzis ieftin.Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). ' Cine umblă rău.

l a que bien se aprende no se olvida. înţelegi asta? Tu eşti înalt. ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . Ceea ce. yo no lo soy. cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . ¿Sois mis amigos? Lo somos. Trebuie să fii foarte obosit. A m v ă z u t î n t r .u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. Tu ştii engleza. a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă . In acest caz. despre Io. eu nu sînt (aşa). Debes de estar muy cansado. s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. Am citit ceea ce ai scris. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu. referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés. Lo de siempre. formándose — formîndu-şi. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. Y lo estoy. He leído lo que has escrito. eu (o ignor) n-o ştiu. carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres. ¿Lo comprendes? Tú eres alto. — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult.î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. Lo mío y lo luyo. — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que. — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v .\ —ţ. — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. yo lo ignoro. tuyo cual: etc. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). Şi sînt într-adevăr. Vechea poveste. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă . 167 .: Al meu şi al tău. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel. Lo que.

care este al tău? 10. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. 3. / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. 7. nici de unde vii. La agua del rio esta bueno. io le todavía veías. t ă r î m ./ de modo que— astfel î n c î t . El papel del nuestro libro está nuevo. 5. aşa c ă . 6. El amigo cuios libros e leido eres buena. nici cine eşti. Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic. Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. EXERCIŢII 6 1 . Quando ya no se ve más. proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . Dacă nu studiază aceste probleme. 9. 6 2 . 2. 2. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . peste puţin timp nu vor mai şti nimic. mi-am dat seama că e foarte interesantă. Numele meu este Henric (Enrique). 4. d o m e n i u . In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m. M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . Las cartas están escribidos de estos alumnos. / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Tu ştii bine rusa. 4. . Port acelaşi nume ca şi tine. Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. 6. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. . 3. dar eu n-o ştiu. . In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. care î n s e a m n ă : p l a n . fig. 5. ceea ce e foarte puţin. 8. învăţînd-o.. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs.

giii). ceea ce însemnează că avem a face. se folosesc tot grupurile de litere gue. Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . In limba s p a n i o l ă . Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. Pentru a le reda în scris. în cazul lor. în c o n t i n u a r e . águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. (Se scrie. giie. p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. a m obţine *guem şi *guiniónp I a t ă . folosim acelaşi procedeu. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. călăuză acvilă. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion. gui. vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 .LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. apoi de sunetul e sau i. A ş a d a r . pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. palid. qui. livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. deci. corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion".

tanto en España como en Latinoamérica. la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo. II Ni contigo. ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo. porque sin dueña no puedo andar. salgo a buscar. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. la alegría. porque me matas Y sin ti porque me muero.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. 170 .

Y a los enamorados El pensamiento. Que lo que yo deseo E s que me dm*e. 171 . IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver.III Quiéreme poco a poco N o te apresures. A los árboles altos Los mueve el v i e n t o .

se acuesta y no tiene sueño. 172 . VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor.VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di. VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto.

Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré. X El puente voy a pasar. Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. 173 . Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas. cada vez que galopaba. a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a .IX Aunque tú no me quieras. tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía . Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue. de corbata me servía. No sé si lo pasaré. Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n .

I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 . n u m i t diftongarea verbelor. v e r b e l e : pensar. pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. contar. necaz puente m. de e x e m p l u . cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. Acest fenomen. desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu).PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). perder. aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care. respectiv. are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. p u n t e .. u e . v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate.

cu o valoare relativă. le vom nota cu un d. De exemplu: contar a p o v e s t i .. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul.. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 . Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —. putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue. Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică. am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe". De aceea. verbul respectiv diftonghează si el.piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării.

encontrar — a î n t î l n i . moler — a m ă c i n a . encender — a a p r i n d e . -erner. regar — a s t r o p i . envolver — a î n f ă ş u r ă . a îngriji de . me muero — m o r . comprobar — a c o n s t a t a . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder. herrar — a fereca. quebrar — a sfărîma . demoler — a d ă r î m a . — d r a g o s t e . a r e c u n o a ş t e . absolver — a i e r t a . conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . remendar — a c î r p i .. -ender. dor. devolver — a î n a p o i a . querrás e t c . demostrar — a d e m o n s t r a . conmover — a mişca s u f l e t u l . asolar — a j e f u i . empedrar — a p i e t r u i . rodar — a r o s t o g o l i . helar — a î n g h e ţ a . defender — a a p ă r a . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . probar — a proba . aprobar — a a p r o b a . -order. soltar — a dezlega . doler — a d u r e a . acostarse — a se c u l c a . costar — a costa . retem­ blar — a b î ţ î i . tronar — a t u n a . La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). renegar — a r e n e g a . quiéreme—iubeşte-mă . volver — a se î n t o a r c e . morder — a m u ş c a . despertar — a d e ş t e p t a . a t r e m u r a m e r e u . llover — a p l o u a .p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . sosegar — a se o d i h n i . a iubi) -|. De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . entender — a î n ţ e l e g e . resonar — a r ă s u n a . -olver. recomendar — a r e c o m a n d a . rogar — a r u g a . tentar — a i s p i t i . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . sonar — a suna . querer m. a p o t c o v i . soler — a o b i ş n u i . soterrar — a î n g r o p a . desterrar — a exila . • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . des­ plegar — a desfăşura . colar — a s t r e c u r a . Verbul querer. invernar — a i e r n a . temblar — a t r e m u r a . -erter şi -oier. de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. a d o v e d i . este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . quiso. extender — a e x t i n d e . fregar — a freca. a întoarce . negar — a n e g a . m ă p r ă p ă d e s c . quisiste. nevar — a n i n g e . poder — a p u t e a . verter — a vărsa . 176 . tostar — a frige . d o r i n ţ ă . volcar — a r ă s t u r n a . u n d e r ă d ă c i n a este quis-. tender — a î n t i n d e . -over. care se a l ă t u r ă acestuia. enterrar — a î n g r o p a . disolver — a d i z o l v a . promo­ ver — a p r o m o v a . m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . desenvolver — a desfăşura . a v o i . devenind querré.

U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( . pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul). o sau diftongii ie. sînt de t i p pedir. t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. d i m i n u t i v al substantivului palabra. verbe c a : competir. De aceea.a s i n g u l a r . La prezent i n d i c a t i v . aude ceea ce nu doreşte. cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a. v o r b u l i ţ ă . servir. decît cel care nu vrea să audă.consoană -ir -ed -ir) medir.. que el que no quiere oír. 12 177 .Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe. pidieron). N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e . v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo. e. oye lo que no quiere. i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . seguir. d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e. Nu există surd mai rău.i t a ) . impedir. vestir. repetir. io. palabrita — c u v i n ţ e l .. todo lo pierde. No hay peor sordo. — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v . Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . Cine crea totul. Quien todo lo quiere. pidamos) şi la persoana a I l I .a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió.

zis). 67. dirás etc. — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. E l vino no cabo en el vaso. diga e t c . su n o m b r e . 1 3 . 4. Vreau să m ă odihnesc. de fapt. Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. dicen. Los alumnos n o querieron escribir. 178 . 1 5 . Mis amigos pensan en este problema. 6. de ce n u ? 1 1 . 6. Nuestros amigos sonreen. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. 2. decimos. Unii oameni pierd t i m p u l . Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. 66. 2. în scris. Mama Iui frige carne de porc. decís. cîinele acela negru muşcă. V î n t u l mişcă a r b o r i i . que te lo diga — să ţi-o zic (spun). 14. P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. Mă doare un d i n t e . 7. 5. Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e .Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). P o ţ i fi a t e n t ? 10. 3 . 65. de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré. lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. Antonio se veste con una americana n u e v a . No recordó. Mă mişcă necazurile t a l e . iar gerunziul: diciendo. digas. 8. Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. — participiul trecut este: dicho (spus. Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . . 4. EXERCIŢII 64. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce. 5. 9. varsă apă pe j o s . 7. ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. Nu p o ţ i să i n t r i . 1 Aici. Să se traducă în limba spaniolă: 1. fără să vrea. Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. 12. Desigur. 3 . dice. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . o traducere cît mai literară a lor. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi.

(Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos. Un tren Suele componerse de una locomotora. En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. uno con otro. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes.5 POR EL MUNDO. el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. CAMINANDO. algunas poco empleadas en la vida diaria.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos. Sobre esto vamos a tratar en este texto. 12* 179 . Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión. En diversos puntos de la vía. madera u hormigón. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. Y aunque no seas lingüista o técnico. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. donde el ferrocarril atraviesa los caminos. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora. Los trenes sirven para transportar personas. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos).LECŢIA 2. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. En este texto habrá numerosí­ simas palabras. mercaderías. y un número variable de vagones. impresos.. certificadas o con valores declarados. pero que se encuentran a menudo en los libros.. por medio de traviesas de hierro. animales o bien correo. En nuestro país.

las motocicletas. hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. los trolebuses.En las grandes capitales. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . los tranvías. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas. los coches. es decir ser más veloces que el sonido. Con éste. Hablaremos primeramente de los aviones. Con todo esto. los autobuses. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura. o sea supersónicos. y el metro que va por vías subterráneas.

de nuestro sistema. varios marinos y grumetes. el timonel. Los de velas tienen dos o tres mástiles. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas. En un puerto se puede ver. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. salas de teatro. los aviadores. o por los menos a la atmósfera. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. el médico. y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. la marina de guerra. algunos camareros y un piloto. Pero volvamos a la tierra. y. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar. Integran la tripulación de un barco: el capitán. Para largas travesías. salas de deportes. Hay barcos de vela o de vapor. en éstos. De costumbre. En un transatlántico hay salones. En caso de una catástrofe aérea. así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro. restaurantes. un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete. su segundo. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco.. emplean paracaídas. cafés. 181 . Antes de terminar. cines. bibliotecas.piensan volar también a otros planetas . Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios. otros oficiales. y un gran número de camarotes. el cocinero. pero tienen también un motor. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. tales como: El helicóptero.. palo mayor y palo de mesana. abriendo así una nueva era en la historia del mundo. además de los barcos mercantes. piscinas de natación. vergas que sirven para sostener las velas. como son las del Atlántico.

los cuatro lados de un barco son: proa. frínar hormigón m. t r ă s u r ă . indispoziţie maquinista m. linişte camarero chelner. nunca les ocurre eso. înot nave / . paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. cabină pe vas caminar a u m b l a . a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. beton impreso i m p r i m a t inspector m. m a t e l o t guardabarreras m. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. vagon cohete m.Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. nadie sufre molestia alguna. popa. vapor caída cădere caldera cazan calma calm. babor y estribor. babord bandera d r a p e l barco vas buque m. flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. ofiţer ordinario obişnuit. cale ferată flotador m. PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge. controlor integrante i n t e g r a n t . a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. a hoi­ nări camión m. m a ş i n ă . a los que están acostumbrados a navegar. par 182 . Si el mar está en completa calma. m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. a r ă t ă c i . mecanic marcha mers. personal palo a r b o r e . a u t o m o b i l . m i ş c a r e . n a v ă . ospătar camarote m. Como es sabido. Además. tribord ferrocarril m. camion. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. c o m p o n e n t integrar a forma.

p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. Modul subjonctiv se întrebuinţează: . pas peligro pericol peso greutate piscina bazin. un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . în astfel de p r o p o z i ţ i i . Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă . d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". echipaj valor m. u n t a b e l cu exem­ plificări.-l) în propoziţii de sine stătătoare. şină riesgo risc segundo secund soler d. a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m. paraşută paso trecere . m o d u l cel m a i folosit este indicativul. trinchet tripulación /. o urare. în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă .paracaídas ni. De fapt. o îndrumare. rapid verga vergă vía cale yate m. tender timonel m. iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. valoare vela pînză veloz iute. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 . pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 . Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1. o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. în c o n t i n u a r e . timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. v o m d a . Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser.

Por doquiera que e s t é . Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión. Quienesquiera que sean. p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare. . no lo apro hamos. Pe oriunde a r f i .a ţ i c e r e . nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. presupunînd în caz că pînă cind. . şi a n u m e : 1.ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 .. Oricine ar fi e i .. în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que .4. Quienquiera que seas. î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo. para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să. 2.. în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que... nu-1 a p r o ­ băm. doar să doar să înainte de a cu condiţia că.a r fi profesia. Oricare ţ i . pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . . . Orice ajutor m i . . . Cualquier auxilio que me pidáis. Oricine ai fi. . c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a . ... locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u .. no te permito hablar de este modo. n u m a i dacă în caz că.

Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. Procuraré contentarte. n u ­ mai să n u . P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . Voi încerca să te m u l ţ u m e s c . aún cuando mientras Mientras aprenda. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ). Cînd a c ţ i u n e a e certă. Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Saldré aunque nieve (subjonctiv). Am ieşit deşi a nins 3. După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. Te perdono con tal que confieses tu culpa. va şti b i n e .De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . Voi ieşi chiar dacă n i n g e . D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 . o îndoială. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere.m i ceri lucruri i m p o ­ sibile. sabrá bien. o eventualitate etc. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles. ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo.

rugăminte. Nu cred să fie aşa. nesiguranţa. nu-1 a d m i r . în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a . după (cîteva) verbe ca: creer. s u r ­ priză. f r i c ă . Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i . n e p l ă c e r e . r e g r e t . que tenga tantos amigos. pensar etc. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. dorinţă. după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. dudoso que vayamos al teatro. sau în propoziţii afirmative. s p e r a n ţ ă . Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. părere: Quiero que Manuel me espere. 5. sfat. permisiune. se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . uneori. indispensable que lea este artículo. neîncrederea. Temo que vuelvas tarde. Sora noastră ne cere să-i scriem.es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . Speră să poată veni cu t i n e . Creo que duerma. în propoziţii negative. Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. 186 . ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. El médico duda que el enfermo pueda curarse. Por más bonito que sea. Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă. Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . I) voinţă. îndoiala. no lo admiro. Mă roagă să v i n . Me alegro que aprendas este idioma. necesar să citească acest articol. Mă bucur că înveţi această l i m b ă . după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . preferinţă): Espera que pueda venir contigo. G.. Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. interzicere. 4. negarea: IVo creo que sea asi. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . cerere. Să se c o m p a r e : Creo que duerme. conveniente que salga a pasear. ordin. Me ruega que venga. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. prevenire. Dudo que sepas bien esta regla. bine să iasă la p l i m b a r e . după verbe care exprimă presupu­ nerea.

Mai precis. Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. Sea lo que sea.a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). Fie ce-o fi. ¿Te acordarás de mí. Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta. voi fi acasă. d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . O să plecăm cînd veţi telefona. — cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay.7. todo lo que. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău. iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . Caut un om care ştie să vorbească portugheza. în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e . cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. a fost va exista (va fi) 137 . Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. „este". m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă. 8. Cînd o să vină. n e l i o t ă r i t . Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " . î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. estaré en casa. d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . dar n u m a i la persoana a I l I . de o p o s i b i l i t a t e . d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v . „se află". cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia.

200 — doscientos.. guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne).u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f. a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i . care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. locuţiunea o bien. Vor fi mulţi oameni. suele componerse — se c o m p u n e de obicei.. V e r b u l soler d.. se p o a t e u t i l i z a . De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. por vía aérea — pe cale aeriană. Vía — cale. Au îost cazuri cînd.. por medio de — cu a j u t o r u l . p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante).. Hubo casos cuando. cu acelaşi î n ţ e l e s . ca şi cuvintele paracaídas. m i j l o c . e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t . E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s .. P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o.Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres. este u n verb defectiv.) — a d e s e a . Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r . a menudo (adv. guardaba­ rreras (cantonier).un s u b s t a n t i v . o bien — sau. por tierra — pe u s c a t .. I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 .. Prietenul meu se duce des la teatru. folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b . pararrayos. Los días de verano suelen ser muy calurosos. Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase. fie din două sub­ s t a n t i v e .

a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i ..Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. . marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i . la h i d r o a v i oane. flotador — flotor. los de velas— cele cu p i n z e . acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . armada 189 . V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb. M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă . a r e l u a . Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . — u n i i d i n t r e acei c a r e . în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos. de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). . A nu se confunda cu — escadră. roţile a v i o a n e l o r ) .. C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor). P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón. algunos de los que. p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc.

555. un rezumai al său. 789. me •compraré estos libros. Voi încerca să învăţ. 8. 785. pentru că altfel «şti în mare pericol. 8670. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 123. 7 2 . no habrá guerras. 654. 888. 999.el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70. In orice caz trebuie să ştii să înoţi.EXERCIŢII 6 8 . 516836. 9. 1957. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente. 8. 6. 7 1 . 513. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. Te rog totuşi să crezi. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 7. Să se citească de cîteca ori textul memorie. 345. 11314. 2001. 7. Oricît de interesant ar fi acest articol. voi cînta adesea. 222. tenemos que (ir) al teatro. 1960. 333. Cuando yo (tener) dinero. Venga o no venga. 3. 6 9 . 456. Nu cred să fie aşa. 666. 919. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. 2. 4. 5512. 444. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună. 777. 3. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . 4. 6. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. 190 . Cînd voi avea o ghitară. 2501. a fin de que (estar) contento. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos. 5. Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. Te daré cualquier libro que me (pedir). 2. nu-1 pot •citi acum. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. 5.

LECŢIA

26

Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j ; litera j există însă, dar are altă pronunţare, diferită de cea din limba romînă. Spaniolii pronunţă această literă, oriunde s-ar găsi, ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". In felul acesta, cuvintele: ojo — ochi; rojo — roşu ; Juan — loan, Ion; joven — tînăr; mujer f. — soţie, femeie; hijo — fiu, se pro­ nunţă: oho, roho, Huan, hoven, muher şi iho. Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. Deci grupurile ge, gi se citesc he, h i ; bunăoară: gente f. — lume, oameni; general — general; gitano — ţigan; fragil — fragil, se pronunţă: hente, heneral, hitano, fráhil. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă ; oveja — oaie ; jefe rn. — şef; jardín m. —• grădină (de flori); Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume); in­ geniero— inginer; gigante—-gigant, uriaş; trágico — tragic; José — Iosif; Jorge— Ge or ge ; margen f. — margine; Argentina. Notă:
î n textele vechi spaniole, în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte, exemplo, México etc. Astăzi, schimbîndu-se ortografia, se scrie: Qui­ jote, ejemplo, Méjico, litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs, ca în romîneşte, b u n ă o a r ă : próximo (viitor). Mexicanii au p ă s t r a t însă, din t r a d i ţ i e , ortografia veche, a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor, şi de aceea m a i scriu şi azi México, deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico.

TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos, pero, a nuestro enten­ der, bastante divertidos e instructivos. Leyéndolos, se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. Y aunque no es literatura popular, tal como fueron las coplas, estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles, Félix María Samaniego, autor de las famosas "Fábulas morales".
191

EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando, a orillas de un estanque. No muy lejos pasó una serpiente, la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. El pato, muy orgulloso, le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él; porque, recalcaba: "Soy de agua, tierra y aire: Cuando de andar me canso, si se me antoja, vuelo, si se me antoja, nado". Después de escucharlo, la serpiente le contestó que no debía presumir tanto, porque "ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo; y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo".

EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. Sin perder tiempo, bajó al río y le cogió. Un minuto después, el cuervo se paró en un árbol, llevando el cangrejo en el pico. "¿Qué puedo invocar para

192

como tú. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. — ¡ Aja, aja ! — gritó el cuervo, y abrió todo el pico. El cangrejo, muy alegre, cayó al río. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo, para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón, el blanco y rubio, y de la hermosa y negra Gatalinda. El ágil y elocuente Roequeso, después de largas disputas, proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. Pero, en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata, todos se quejaron: — Por favor, no me escojáis; yo soy corto de vista — se lamentó uno. — Yo soy ya muy viejo, debéis respetarme — gritó otro. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato.
PALABRAS NUEVAS
ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni, a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. clopoţel coger a culege, a prinde confesar d. a m ă r t u r i s i consejo consiliu; sfat corto scurt cuerTO corb

cuteza

193

chillar a ţipa diestro priceput, dibaci dirigirse a se îndrepta; a se adresa doler d. a durea entender m. părere, pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. eleşteu famoso faimos, vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui, a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. origine, obîrşie orilla mal, ţărm

pariente m. rudă pararse a se opri pata lab;i; r a ţ ă pato răţo i pico cioc ; vîrf; tîrnăcop presumir a se făli, a se crede quejarse a se plínge ratón m. - şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond, gălbui sacre ni. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn

ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere), se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i , persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". E clar că nu este vorba despre „ t i n e " , ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta, cîteva zile în c a p i t a l a e i " , î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă , cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă, persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. U n e o r i , în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. în acest caz, se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. Cineva îndrăznea să răspundă. în loc de: Se se atrevía a contestar. 194

la cual — care. Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care, fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă , devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu, care a venit îndată.

Invité a mi amigo, el cual pino en seguida.

Afară de a c e a s t a , se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte, p e n t r u că r e l a t i v u l cual, a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que), nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros, jorrados en piel, con láminas, los cuales (que) me fueron enviados en seguida. Am cerut nişte cărţi legale în piele, cu planşe, care mi-au fost trimise imediat.

le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I - a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează, în mod practic, de la persoana a I l I - a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v , căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a, -as, -a, - a m o s , -ais, -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i - a , la prezentul subjonctivului). De e x e m p l u , verbele trabajar, comer, vivir, fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron, comieron, vivieron. E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus, o b ţ i n e m :
I

trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13*

II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran

III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195

Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor:
haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara, -aras, -ara, -aramos, -aráis, -aran. Conjugarea a II-a şi a I l l - a : -iera, -ieras, -iera, -iéramos, -ierais, -ieran, care, în cazul verbelor regulate, se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. 2. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i , m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase, -ases, -ase, -asemos, -aséis, -asen. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese, -ieses, -iese, -iésemos, -ieseis, -iesen, cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran

comiésemos tuviésemos

3 . A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles, p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă, fără nici o modificare de sens.

B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. Aceasta este concordanţa tim­ purilor. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară, atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. 1. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent, perfec­ tul compus sau viitor, în propoziţia secundară se utilizează, pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte, pre­ zentul subjonctivului:
No creo (no he creído ; no creeré) que venga. Nu cred (n-am crezut, n u voi crede) că o să vină.

196

iar, dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală, perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. Nu cred să fi venit.

2. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu, imperfect sau mai-mult-ca-perfect, în propoziţia secundară se utilizează, pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior, imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i - a ) : No creí (no creía, no había creído) que viniera (viniese). iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. N-am crezut c-o să fină. celei din principală, N-am crezut că venise. mai-mult-

Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto un n, peí l e c t u B . Pluscuamperfecto Note: Propoziţie secundară Subjuntivo

> Presente (Perfecto) J 1 T ¡. , ,-, . TT , I Imperfecto I o II / /TU p . \ J l .Pluscuamperfecto; r

1. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ, în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Nu-1 lăsa să iasă (să plece).

2. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. Come de prisa como sí fuera última comida. Tu trabajo pudiera ser original. su Aş dori să vorbesc cu George. Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. Lucrarea ta ar putea fi originală.

1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado, hayas cantado etc. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado.

197

le cogió — îl p r i n s e . S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e, i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a, o. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. Coger
rez. inii. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. subj. coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part.trec cogido

dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen

dirigido

volaba un cuervo — u n corb z b u r a . F o a r t e adesea v o m î n t î l n i , în textele spaniole, p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l , urinat de subiect, adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . E s t e o inversiune l i t e r a r ă , folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice, care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t , ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. Erau oamenii din satul acela foarte viteji.

continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar, seguir, terminar etc.) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto, hemos continuado hablando. El profesor sigue explicando. Terminó declarando que... sin După aceasta, am continuat să vorbim. Profesorul continuă să explice. în încheiere, a declarat că...

abrir — fără să deschidă (fără a deschide). Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v , care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t , se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. Fără să fi mîncât.

198

cayó al rio — căzu în r î u . Se foloseşte prepoziţia a, deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta ; de aci respeto — respect
Los jóvenes deben respetar a los viejos. El respeto para con los viejos es un deber. Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie.

Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă, şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"', ,,a ţ i n e / d e / " ) , de unde expresia respecto a—faţă de. el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) ; t ă r c a t . Matarratón— (Ucide-şoarece), Galalinda (Pisică-frumoasă), queso ( R o a d e - b r î n z ă ) . Roe-

Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s :
Cuando el gato no está en casa, bai­ lan los ratones. dato con guantes no coge ratón. El hijo de la gata, ratones mata. Ratón que no sabe más que un llorado, presto es cazado. Las galas cuanto más maullan menos cazan. El gato escaldado del agua ¡ría huye. Cînd pisica nu-i acasă, joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă, suflă şi n iaurt).

Otros refranes

explicados:

No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e , insegura. Del joven el remedio, del viejo el consejo. Cada oveja con su pareja. 199

EXERCIŢII 7 3 . Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori, frazele:

Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. Extendió la mano con un gesto exigente. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. 7 4 . Să se conjuge la subjonctiv perfect, imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r , v e r , u n i r şi 7 5 . Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir.

1. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. 2. î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. 3 . Dar corbul rămase neînduplecat. 4. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . 5. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că, în consecinţă (por consiguiente), i se jignea familia. 6. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. 7. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 8. Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 9. Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a , fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . 10. F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. 1 1 . Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. 12. Mă tem că o fi v e n i t . 1 3 . Aş vrea să văd un film. 14. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. 15. După masă au continuat să vorbească.

LA HABANA. -

Castillo

El

Morro.

200

y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días. pero tardará poco (indicándole una butaca). ¿Puedes referirme ahora.. ¿Qué tal? — Bienvenido. Carmen. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas. — Está bien... claro está.. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti.. — No quiero molestarte. Ah... Debo pensar un poquito para acordarme de todo. Carmen. 201 .. muy interesante. Rafael me explicó seguidamente que por los montes... Me alegro mucho que hayas venido. palabra por palabra. todo lo que has sabido por él? — Un momento. muchas gracias. todavía no he terminado. Jorge. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste. — Ninguna molestia. donde. porque tengo sorpresas para ti. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana.LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras. Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país.. Puedes tomar asiento ahí. de máximo interés para t i .. — ¡Magnífico!. no se verá alma viviente por ningún lado.. por favor. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar. Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes.sí... — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh. por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos. (está pensando). estoy muy bien. (poético) por bosques espesos y obscuros.

— Siempre estás interrumpiéndome. no te enojes. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo. porque no hay sitio más que para cuatro personas. — ¿Tú no vienes? — No.. Yo quisiera continuar describiendo. y su hermana Clara. — No te preocupes.. — Perdón. todas las etapas de vuestra excursión. Rafael ha pensado ya en todo. — No sé cómo vamos a caber todos en el coche. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya... por último.. mientras que. donde quedaréis 202 .. Solamente quiero agregar eme... sacrificándose por los demás. yo.. — No. por las carreteras iréis en su automóvil. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor. Por mi parte. dispensa.. V tú.. también irán el primo* de Rafael. — Resulta pues que iremos solamente tres. el que está estudiando para médico. El será el conductor.andaréis a pie..

E s t o es t o d o . u n a singular ocasión de v e r . — H a s t a luego y . . ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . por favor. P e r o .) H a s t a luego. . Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. será algo c o m p l e t o . sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. a q u í lo t i e n e s . Por lo que toca a los. —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . me v o y a h a b l a r con él. ¡ N o t e v a y a s ! . cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . . . . . t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a . Te ruego que m e envíes. en s e g u i d a . poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o . . por c o n s i g u i e n t e . ¿ q u é ? . por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. . — B u e n o . por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . p e r o . . m i r a p o r la v e n t a n a . no tenéis. . h a b l a r ? — C l a r o . a h o r a . como n o . p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 .dos días y luego iréis a u n lugar. . En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. m u y p r o n t o . a l g ú n d i n e r o ? — Sí. por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . Mira. el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . P o r otra p a r t e . (Sale. medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . . — E f e c t i v a m e n t e . un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. — P e r f e c t o . Me referirá. u n a por u n a . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . por si a c a s o . — P o r el m o m e n t o . S i n a y a no es n a d a pintoresca. p e r o . . a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. ¿puedes p r e s t a r m e . . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. A h . Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii. por qué p r e o c u p a r o s . por ú l t i m o . ¿sabes q u e v o l veréis. . . P o r eso creo que v a aser. ahora sí. — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . . ¿Volverás? — Sí.

cămin lado latură magnífico minunat. a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . stufos excursión /. u n e o r i . măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. în cadrul acestei analize.loc a c ţ i u n e a . amănunt devolver d. munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. detaliu. Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido. precedat de prepoziţia l a . Vom studia. Citind (la citirea) articolul(ui) acela. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des.u n gerunziu s a u . ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. a deranja molestia supărare. deranj monte m.dejar a lăsa detalle m. a înapoia dinero bani dispensar a ierta. cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. 204 . a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo. rămăsei surprins. I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r . El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat.

cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) . Plec la Toledo. Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe. Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. îţi este destinată. Merg la Toledo. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. 205 . Notă: De preferinţă. întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. para. Or. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". acţiunea: sau 2 . pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. Saldréis para Sinaya. excursio­ După unii a u t o r i . 4. arată o comparaţie. Es á estudiando para médico. Este libro es para ti. e des­ t i n a t ă vînzării. în majoritatea cazurilor. se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. Sinaia nu e de loc pitorească. Această carte c pentru t i n e . Exemple: Voy a Toledo. ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. (a deveni) 3. es nada pintoresca. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. I . Salgo para Toledo. raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. Debo pensar para acordarme. Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. iar după salir. gîndesc ca să-mi medic.Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. Este foarte (util) folositor nişti/or. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e .

lui ese). P r e p o z i ţ i a por. "2... L n e o r i se poate confunda cu para.•5. ahí— a i c i . a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. Estas flores están aquí y ésas ahí. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r . aptitudinea: Apt pentru muncă..No hay sitio más que para cuatro ¡personas. în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " . iar acelea acolo.. p r i n „aici" sau „acolo". a-i arde de. Florile acestea sînt aici. t e r m e n . aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a. acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că. colea.. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător.Este dinero es todo para ti. durată: A lăsa ceva pe mîine. Bueno para resolver este asunto. .substantiv — a ii dispus să. Citi pentru sine. e x p r i m ă ideea de t i m p . 8 . no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). în <3. Se t r a d u c e în limba roi n î n ă . î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m . formează expresii cu v e r b u l estar. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r . Nu e loc decît pentru patru persoane. estar para -f. după caz. £>ejar algo para mañana. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. în a m î n d o u ă cazurile. Bun ca să rezolve această afacere. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 .. al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. în acest sens. R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. se poate t r a d u c e în diferite feluri. 7 .. . hablar por teléfono — a v o r b i la telefon.

Ha venido por interés. Le condecoraron por su valor.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t . No daré mi libro por el tuyo.) II decorară pentru vitejia sa. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce. II consider (drept) trădător. Lo tengo por traidor. Mira por la ventana. îmi va povesti totul pe stradă. por aldeas. cauza unei a c ţ i u n i .. Pasar por delante de la casa. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1. în ce scop? (funcţiune finală). a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. por bosques espesos.. a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e . Mă bucur de (pentru) succesul tău. A venit să se intereseze. u n scop..ideea de d e s t i n a ţ i e . e x p r i m î n d . ideea de mişcare î n t r . Me alegro por tu éxito. 3. Priveşte pe fereastră..n e de t e x t u l lecţiei de faţă. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a . A lua ceva drept bun. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare. Ani mers prin Moscova la Pekin. 2. Fui por Moscú a Pekín. uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo. A venit din interes. în t i m p ce por indică m o t i v u l . Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. Tener a uno por docto. Pentru nimic în lume.. Compré este pan por dos pesos. cred că. Rodó por la tierra. o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno. (din acest motiv cred că. 4. o f i n a l i t a t e . 207 . sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea. a r a t ă cauza Por eso creo que... No se verá alma viviente por ningún lado... Trabajo por mi amigo. Se rostogoli pe pămînt. Ha venido para interesarse. Lucrez în locul prietenului meu. A considera pe cineva învăţat.. prin păduri dese. S e r v i n d u . ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. în schimb)..por qué? — de c e . de obicei... a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru... Me referirá todo por la calle.. din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . A trece prin faţa casei. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri. p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii. Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos. Vom merge prin locuri sălbatice. prin sate..

Por mi parle. Tantos kilómetros por hora. durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?.. He prestado el libro por una semana.. „Teatro" por Lope de Vega. Lo cogió por la oreja. Mă prăpădesc după excursii.. Am vorbit timp de o oră. 10. a r a t ă timpul. Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. A lua de mînă. Ver una por una todas las hermosuras. Es educado por su madre. e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. 1 1 . t>. Hemos hablado por una hora. cîl timp?): Tor ia tarde.. indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. 208 . Mă interesează arta modernă. Am împrumutat cartea pentru săptămînă. pe seară. Un kilogram de unt de persoană.. o He hablado por teléfono. 7 . 8 . a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile. Un kilogramo de manteca por persona. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. 9 . cu verbe la p a s i v . Să-mi trimiţi prin poştă aeriană. e x p r i m ă ideea de măsură.. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune. Tengo interés por el arte moderno. p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. 11 apucă de urechi.. u n sentiment. 12. Atîţia kilometri pe oră.. Din partea mea. Me envíes por correo aéreo. a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano.5 . in ceea ce mă priveşte. a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara.

stînd înaintea unui infinitiv. Enviar por un médico. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto. 15. nu m ă t e m de el. 17. Deoarece sînt prietenul t ă u . apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv.. 14 209 . tînd că se caută ceva: Ir por pan. A t r i m i t e după doctor. enviar). 14. Por ser yo tu amigo. Por hermosa que sea esta mujer.. poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea. care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri.13. no pudo dormir. 16. te voi ierta. te perdonaré.que.adjectiv -\. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural. se foloseşte cu verbul estar. Deoarece a mîncat a t î t . Oricît de frumoasă a r fi această femeie. nu p u t u dormi.. apare în construcţia por -\. ca: te rog. Oricît de rău ar fi. construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13).. urmează după anumite verbe de mişcare (ir.

-ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau . toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. . -iais. poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. -go. fiind însuşi i n f i n i t i v u l . -ia. fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a . c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 . largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. modificarea constînd în aceea că sunetele q. . g se notează p r i n grupurile q u . -iamos. .i a n ) . iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia.e . Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l . -ca.de interés máximo — de foarte mare interes. Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . g u . querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer).t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i . (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e . Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate. -ias.

o acţiune viitoare (într-o propoziţie. Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . decir şi hacer tac: diría şi haría. forma I) s a u . tendría. tener.a a imperfectului s u b j o n c t i v . deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. saber. loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv. imperfect forma a Il-a). vendría. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . haber. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. futuro en el pasado.Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. stu­ diate de noi în lecţia 17. Această construcţie se n u m e ş t e . podría. 2. venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. habría. salir. secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. ¿Sería útil lo que compré? 4. ci u n t i m p . se repetă şi la condiţional: 1. liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . Se poate spune că folosim exprimă: 1. Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 . o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. querría. saldría. şi a n u m e forma a I l I . în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . poder. A afirmat că vă va ajuta. Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. 3. 2. o dorinţă: Desearía venir con vosotros. poner.

cu si. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi. în propoziţia secundară. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r . atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. Dacă l-aş avea. o ipoteză sau o acţiune ireală. adică cu propoziţia secundară. 5. me lo dará. ţi l-aş da.z e n t . Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). St el alacrán viera y la víbora oyera. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. Dacă ar avea această carte. (Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect. iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . mi-ar da-o. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. mi-o va da. Mă asigură că va veni. le lo daría. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . me lo daría. Note: 1. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. no habría hombre que al campo saliera. fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. de obicei. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). cu nuanţă opta­ tivă.a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. Alteori propoziţia condiţională. Dacă are această carte. în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. în care se află ipoteza. poate fi enunţată singură. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá. utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro.

anduvo e t c ..perfectul subjonctiv. Mientras viajaba amigo suyo. Dacă l-aş fi avui. ţi l-aş fi dat. anduviese. N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera. N .ca. In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său. . -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I). i-a scris unui prieten de-al său. Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). (Propoziţia secundară: mai. mientras — în t i m p ce. -eis. escribió a un In timp ce călătorea. tuviere. tuvieres. o să v ă t r i m i t . la fel ca tener: anduve. E l 213 . -emos. Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i . Te-aş fi vizitat.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . -es. Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . tuviéremos. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). tuviereis. deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e.p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. Se foloseşte cu v e r b e . durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . los demás. Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I . por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî). las demás lo demás ceilalţi. sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . E x e m p l u : tener—tuviere.a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. celelalte restul No tenéis por qué preocuparos. le lo habría dado.în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo. propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. -e. Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré. tuvieren. anduviste. In s c h i m b . verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s .mult. abajo — jos.

se m a i utilizează şi expresiile: tal. Tot ca p r o n u m e . cual. Nu afirm aşa ceva. Cum e tatăl aşa-i şi fiul. Cual es el padre. tal es el liijo..e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. imperfect I şi II. Atlta. sau cual. hacer şi oir. tener.. No hay tal. d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e . Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. . Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent. Nu există aşa ceva. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal. Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u .ca. cu condiţia ca tales como — cum ar fi. perfect. tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''.perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. Los que no aprendieren esto se arrepentirán. E x e m p l u : Un tal me preguntó.. atit de mare e opera sa. Yo te amaré cuando tú me amares. însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . tal: Cual el cuervo. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare). estar.mult. ser. Un astfel de spectacol. mai. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . tal su huevo. 214 Cum e corbul e ţi oul său.. en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 . 7 7 . Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) . decir. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo. saber. totuşi p o s i b i l ă . Expresii: -• con tal que — numai dacă.

15. . 2. Te rog.. . pentru a merge la Predeal. După cit se vede. la m a n o . . 13. Pero. . . . Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . ¿No tienes. Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a . 4. bonita que sea. Aş dori să vin chiar astăzi. 18.7 8 . Era­ tele său e m a i b u n decît el. . 8. Să se traducă. Trebuie să treci prin Sinaia.. Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta. . dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. 17.. în limba spaniolă: 1. le ayudaron tomándole . 4. tres camisas.. i-aşi fi cerut cartea aceea. ¿. Debemos prepararnos. 19. Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. consiguiente. 5. haber estado muy enfermo y . 10. Dacă nu aş fi avut telefon.favor. Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . .. In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele.qué te interesa? 9. esta maleta? 6. A mí no me g u s t a . . Dacă aş avea timp te-aş vizita. Fue a y u d a d o t a m b i é n . este viaje. 11. de aceea nu trebuie să vă faceţi griji.. 5. .. .. . Citind acest articol m i .. 12. 1. la tarde.. . 7 9 . 12. 10. 6. E s t a m o s . pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7. 7. 3 . . buena. 2. . In t i m p ce călătoream. yo la lie c o m p r a d o . el m a r . . saldremos. Hoy . N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. 1 1 . . ¿Cuánto d i s t e . . deoarece îmi place să discut cu t i n e . nu am putea vorbi acum. 14.a m d a t seama că asemenea lucru este posibil.. las demás personas que estaban con él. sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . terminar el estudio de esta gramática. cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. Să nu crezi că această mineare e foarte rea. . algún dinero más? 8.. Dacă aş fi vorbit cu el la telefon.si acaso.. am obosit. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană. Incepînd de săptămîna viitoare.. En esta maleta no hay sitio más q u e . nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . No pudo levantarse de la c a m a . 3. 10. e mai bună decît celelalte. 9.

bunăoară. mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. amistad (amiciţie. limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. de exemplu. adică pe vocala dinaintea acestui d. usted (dumnea­ ta).LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. litera d se pronunţă mai slab. şi d final este omis. ignorîndu-1 complet pe d. acest d intervocalic este aproape suprimat. cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". iar al doilea mai slab. ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. dormido în loc de cansado. desdén (dispreţ). Atragem atenţia. dejar etc. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado. d se pronunţă ca în romîneşte: dar. pe ultima silabă. iar la plural se scrie chiar lores. că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. în cuvîntul duda. nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. după ce am rostit ultima vocală. a vibraţiilor coardelor vocale. totuşi. andar. 216 . Este nevoie ca. iar în Andaluzia se spune. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină. In anumite părţi ale Spaniei. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. salud (sănătate). conform regulilor ştiute. Intre două vocale. Astfel. dormido). în loc de toda la vida. aproape instantanee. Aceasta este pronunţarea riguros academică. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. primul d este rostit puternic. eliminînd defini­ tiv pe d. toa la via. prietenie). La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei).

m a i s i m p l u : el libro de usted. greutate universidad f. sau persoanei a I l I . Ustedes hablan. sau: Ustedes saldrán. Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive. D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). oraş posibilidad f. v i r t u t e amplitud f. universitate ciudad f. referitoare la pronumele de reverenţă usled. î n limba spaniolă. D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). Los he visto a ustedes. Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud. amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi. în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă.a sin­ Textual: dumneata vorbeşte. V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) . pronumele usted corespunzînd gular. sau V. cît şi prin „cartea dumitale". In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) . Vd. exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla. Vds. posibilitate virtud f.S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . Ustedes cantaron.. în cazul genitiv: su libro de usted sau.. -ud sînt feminine.a plu­ ral). 217 . Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I .s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i . T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . a n t i c h i t a t e dificultad f. Le he visto a usted. care se prescurteazăîn Uds. se pot naşte confuzii. de exemplu. De aceea. sau F s . P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră).a plural).a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) . expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui". In acest caz d. In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i .e s ) . g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. E x e m p l e : antigüedad f. sau „cartea dumneavoastră". s i t u î n d u . în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i . deoarece.a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I .

éste es m i amigo . ayer por la t a r d e . — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo. yo q u i s i e r a . ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o . — P e r o . . tengo n á u s e a s .. . 218 . Sí. Creo que me he resfriado. Bien. ¿viene alguien a cuidarte? — N o . No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . . Ayer caí enfermo. . . o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d .P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o .. P e r o . y u n poco de dolor de cabeza. tengo un poco de fiebre. Algo en todo el c u e r p o . . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . No vale la p e n a . P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor.. (Sale. He p a s a d o m u y m a l a noche. . José. — Hola. ya puede cubrirse. — Espero que no será n a d a g r a v e .. EL DUCTOR: T a n t o gusto.. — .) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . Tosa u s t e d . J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o .. A d e m á s . Busca a o t r o . Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e . me voy por un médico. EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! .) Después de unos m i n u t o s . . doctor. (Toma la mano de José y mira a su reloj. no te m u e v a s de la cama por favor.Vive m u y lejos de a q u í . No es n a d a !. JOSÉ: A sus órdenes. No respire a h o r a . — L á s t i m a . José. ¿Qué t a l ? — No me siento bien. — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. — P e p i t o . EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. JUAN: Don A l b e r t o . ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o .José. Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . Respire fuerte. señor doctor. — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . Debes c u i d a r t e b i e n . . ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. tuve una tos t e r r i b l e . — No. Desnúdese de m e d i o cuerpo. .

JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . Pero no se asuste usted p o r q u e . sólo he b r o m e a d o . J o s é . P e r o . Yo volveré cada dos días a v e r l e . . JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí. ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . ¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . doctor. Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones. (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . ahora ya tengo ganas de comer.EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . efectivam e n t e . ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. J u a n . pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. después de las c o m i d a s . pero creo que puedo salir de la c a m a . estará completamente curado. 219 . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . dentro de unos cuantos d í a s . t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . . en general sí. doctor. JOSÉ: No te enfades. .) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. EL DOCTOR: No me venga usted con eso. .

Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. Todavía no está en condiciones de salir. si es posibile. no.. m o m e n t régimen in. EL DOCTOR: No. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / . salud. trate de dormir la mayor parte del tiempo. indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . gítlej gozar a se bucura. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. hombre. t i m p . De éstas tome usted lo que le dé la gana. pintee 220 .. pero ya le expliqué a usted que no se puede. He aquí mi tarjeta de visita. a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. Más tarde podrá tocar el vino. poştală) tontería prostie tos / . a păzi habitar a locui indigestión / . tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . adevăr vientre m. pi. certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. r e g i m . d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. frisoane. JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. febră fijarse a-şi da seama. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /. p lamín pulso puls rato clipă. sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. así sé le pasará todo. a avea guardar a p ă s t r a . sobre todo naranjas. Hasta la vista y. JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. a observa garganta gít. Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro.

Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir. 2. i m p . adherir (a a d e r a ) . viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j. Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) . referir (a referi). T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. Multe verbe de conjugarea a I l I . Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j . divertir (a amuza) e t c .neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. p r e z i n t ă fenomenul diftongării. -ertir. 221 . irap. I I S u b j . şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir. I Subj-. preferir (a prefera). -erir.a .ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) .

ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 . accent grafic: levántate — scoală-te. următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum). valer — val (vale). hacer — haz. aşezaţi-vă (de la sentarse d. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. salir — sal. ele) Note: 1. poner — pon. la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular. hazme — fă-mi. ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei. în continuare. ser — sé.) La imperativul tului: negativ. atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. Dăm. vete — du-te. — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). 2. atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. Modul imperativ prezintă. venir — ven. modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. ridică-te siéntese usted — luaţi loc. Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. ir — ve. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. în limba spaniolă. vocala tonică primeşte. tener — ten. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent.

Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . Şi încă mai mult. terog. In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u . No hay más remedio. care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. 4. încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) . (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5. Nimic mai mult. aguardar — a a ş t e p t a . por favor. E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă . esperar (a a ş l e p t a . Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i .a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem. E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. doña Isabel.3. a s p e r a ) . iar persoana a H . Un poco más. ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. Se espera lo que nadie puede saber. don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. ci don (feminin doña): don Pedro. In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. Y aún más. Nada más. se te e t c . să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. 223 . Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. Cu pronumele se me.

Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cîn ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . De bunăvoie. a b ă g a de s e a m ă . ci mai degrab ignorant. N-am chef să dansez. no veo nada. o r î n d u i r e . c e a s . Cîntă ceea ce pofteşti. Canta lo que te dé la gana. gana — poftă. falta = greşeală. chef). E s t e u n u l din verbele care. Este no es tonto. Nu observasem asta. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . E interzisă lipirea afişelor. De buena gana. ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. nu vă nimic. No me había fijado en eso. „a n u p ă r ă s patul". Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. servidor de usted. tanto gusto — î n c î n t a t . chef. . lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 . m a i frecvent folosit la p l u r a l ganas. Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. defect. La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. îşi s c h i m b ă ş sensul. Fii atent la el! Observă ce promite el. No escribes más que tonterías. . Más y más. Din ce în ce mai (mult). d e v e n i n d reflexive.sin falta — n e g r e ş i t . Acesta nu e prost. Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa a lipi): Se prohibe fijar carteles. Oricit privesc (de mult). No tengo ganas de bailar. . De mala gana. Nu scrii decit prostii. fijarse — a o b s e r v a . sino más bien ignorante. Fără voie (poftă. d i s p o z i ţ i e . guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " . encantado. régimen — r e g i m .Por más que miro. reloj — orologiu. a lua seamă l a .

— ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista. grandes remedios. b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. hombre.15— învăţaţi limba spaniolă 225 . 3 . traer. señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. Prietenul meu încă nu s-a vindecat . EXERCIŢII 80.LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud. verbele: mentir. preferir. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor. A grandes males. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. El médico. EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos. morir. precum si la subjonctiv prezent. Como se vive. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e . después de una larga visita. Está curado por completo. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. ir> decir. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. 2. 8 1 . vivir. se muere.

Cine o să vrea să cînte. V-aţi găsit pălăria? 10. . mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. Mai doriţi ceva? 26. 7. 21. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. uniţi-vă! 18. 27. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. 29. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. Am răcit ieri. încă nu vă daţi seama? 13. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. terminăm. o să mă ocup eu de asta. 20. Fiţi puternici! 17. 5. va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. nu este slab. Sănătatea dumitale nu este atît de bună. Luaţi loc. eu nu le am. Să vi le dea fiul meu. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. Proletari din toate ţările. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. dragul meu. 22. 28. altfel pierdeţi trenul. Bine. să cînte ! 16. 24. Nu. Să ne oprim aici. 14. 8. este mai poetic şi mai confortabil. iŞtk^j&f. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. 9. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. Unde mergi dumneata? 12. dar n-am găsit-o. Deşi nu mănîncă aproape nimic. LA HABANA. Trebuie să vă grăbiţi. eu voi aştepta aici. 11. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. 4. 6. 23. 25. Scuzaţi.complet. Prefer vaporul. 15. — La Universidad.

— ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. ¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. 15* 227 . las cuerdas. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada. no sirve. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza.

Debe de ser m u y s i m p á t i c o . vacía. El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . Mientras m á s se le q u i t a . Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í . más grande es. Vamos a adivinar 1. — — Es nada y es ave. — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s .Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . 2. (El hoyo). Adán y Eva. al revés. — Tengo ganas de conocerlo. si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . J o r g e . di con la boca que no con el corazón que sí. ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e). Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . a su m a r i d o : — No te sulfures. 228 . — — Sube llena y baja La c u c h a r a .

inocente. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor. hombre! Hazme el favor de estar atento. EL PADRE: Magnífico. antes de salir para una visita: — Papaíto. y.Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo. papá. — ¡ Pero. —. papá. que cuando mi mujer duerme. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . — ¿Pero no comprendes. mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. Buen escolar EL PADRE: Pepito. ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito. Cuestión muy delicada Juanito. Y sin darse cuenta. — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?".¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás.. sabes el alfabeto? — Sí.. Yo me refiero a t i . es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. a su padre.

— ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. viejo. a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. cortando conmigo en un cañaveral. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer. Cortando caña Después de un año sin verse. î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d. „la caída del imperio árabe". — Muy bien... Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero.. PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d. afeíteme la cabeza. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta.El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde... a închide cuchara lingură cnerda coardă . entonces. umor. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. llegó a las cincuenta arrobas de caña.. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas. Se dieron un fuerte abrazo. leu 230 . ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No. — Chico. EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo.. dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. eschimos humor m.. ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a .

manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă ; chică necesitar a fi nevoie novio logodnic, i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t ; original

sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol

ANÁLISIS DEL TEXTO

desemejanza — neasemănare. Prefixul romînesc ne- se traduce adesea, în spaniolă, cu prefixul des-. Prefixul des- arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei:
pluma corteza agradable aprobar d. dicha pană scoarţă, coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d. desdicha a jumvili a descoji neplăcut, a dezaproba nefericire

In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-, din a acestui p ref ix:
continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto

latină,

a întrerupe neplăcere

Uneori, cînd cuvîntul originar pe s final:
semejanza sentimiento asemănare sentiment

începe cu s, prefixul pierde
neasemănare divergentă

desemejanza disentimiento

oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor; de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'". hace olvidar — te face să uiţi. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc); hizo conducir (conduse). Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice, hiciste, hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6), hicimos, hicisteis, hicieron. De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. — la participiul trecut: hecho — făcut. Exemplu: he hecho — am făcut.
231

Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje, condujiste, condujo etc. subjonctiv imperf.: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) , fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) . acortar... alargar — a s c u r t a . . . a l u n g i . Cu a j u t o r u l prefixului a- se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • acortar a scurta — — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina

cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). al revés—invers, pe dos, v i c e v e r s a ; de la coadă, la c a p .

AISLADO (El

que se quedó solo en una

isla)

Adán — A d a m . S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n ; e x e m p l u : Amsterdán. del todo — în î n t r e g i m e , de t o t , c o m p l e t . papaíto — t ă t i c u l e . L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e , care a u , în p r i n c i p i u , ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e , n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) , ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v , g e r u n z i u , p a r t i c i p i u , a d v e r b . . . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito, - i l l o , -ico, -uelo, -in. -ino, -ajo, -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito, -ecito, -ececito — „ -illo: -cilio, -ecillo, -ececillo — „ -ico: -cico, -ecico, -ececico — „ -uelo: -zuelo, -ezuelo, -ecezuelo, -ichuelo — ,, -ajo: -acuajo, -arajo, -istrajo e t c . Note: 1. î n general, cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito, piececillo 2. Cuvintele t e r m i n a t e î n a, e, o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito, librillo, librado, librejo 3. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu, res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >- chiquitiñuelo 7. Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita, Antonito, Luisico, Luisita, Cafr/iencita, Agustinico; Concha şi Conchita (de la Concepción); Dolorcitas, Lola şi Lolita (de la Dolores); Pepe, Pepito şi Joselito {de la José); Manolo, Manolita, Manolin, (de la Manuel); Bélica (de la Isabel); Cata şi Catana (de la Catalina); Pero, Perico, Periquito, Perucho (de la Pedro'", Francisquiio, Frasquito, Fras­ cuelo, Paco, Paquita, Pancho, Curro, Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco); Ruy (de la Rodrigo). A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes, Consolación, J)olores, Carmen, Pilar, Concepción, Remedios, Nieves e t c . . sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes, María de la Consolación etc. Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario,- María del Carmen, María del Pilar, María de la Soledad, María de las Nieves... Las cinco son Marías". •

233

î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e , m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie, care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l , şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă . I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul, diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho, hombrote b) sufixe depreciative, care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco, - u c o , -acho, -alia, - a t o , -astro, -orrio, - u z a , -ucho (şi uneori - a j o , - e j o , -ijo). De e x e m p l u :
libro casa Observaţii: 1. Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă), islote (insuliţă). 2 . A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă , desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale, o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas, nişte tenazas pequeñas, ci desemnează obiecte speciale. > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \

-ón (-ona)

hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l , a fi d r ă g u ţ " , a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. el favor de venir aquí? Hágame Ud. el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa.

López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e , la fel de frecvent ca Ionescu, Popescu la n o i . Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l , cuceritorul P e r u l u i . A fost ,ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u , A l m a g r o .
¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ?

darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12,5 k g cañaveral m. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r .

234

TEME I. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u - s e a t e n t s u n e t u l 0, frazele: mai multe ori, pronun-

El cielo de diciembre es aún puro y azul. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. I I . Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije; los dos bajamos los ojos, A tu padre no me atrevo; y no nos decimos nada, En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. Tu padre lo sabrá luego. Si duermo, sueño contigo; Si despierto, pienso en ti; Dime tú, compañerita, Si. te pasa lo que a mi.

EXERCIŢII 8 3 . Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu, la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect, v e r b e l e : agradecer şi traducir. 8 4 . Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Esto ombre no mostra buenas intensiones. 2. Soy seguro de que hacera mal. 3. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. 4. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. 5. Yo no sabe que hació el.

8 5 . Să se traducă în limba, spaniolă: •• 1. Ce crezi despre Petrieă? 2. Nu-1 cunosc prea bine. 3. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. 4. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru, aş merge şi eu cu ea. 6. Totul era liniştit sub cerul albastru. 7. Seara, după ce am muncit toată ziua, am venit la cină. 8. în bucătărie se simţea un miros plăcut. 9. Nu putem amina plimbarea noastră. 10. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. De ce? 14. Pentru că nu e politicos. 15. Şi, în afară de asta, este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. 16. Asta n-are importanţă. 17. Ba da, căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). 18. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte, cu mica lui voce, pentru cei din jurul său.

235

LECŢIA

30

HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre- de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo, tumbado boca arriba en el diván, gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No...—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo. — Eres un tontuelo — dijo el padre. Dime la verdad; no me vengas con m e n t i r a s . .. —-Es que... no tenía con quien jugar... dijo con voz baja César. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca. —-Mira César, aquí tendrás siempre tus más fieles amigos... De los libros recibirás los más importantes conocimientos. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro ... pero, por supuesto, después de hacer tus lecciones. El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. —• Ten, ahora, para comenzar, una pequeña enciclopedia. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. Además de esto, aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones... dibujos, ilustraciones, láminas y fotografías. — Gracias, papaíto. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. Aprende para saber.
236

— Como no, papá, con mucho gusto. No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. — Vamos a ver. Busca por el momento la palabra ave. César hojeó atentamente y, después lie un rato, dijo a su padre: — No la encuentro. No hay tal cosa. — A ver. No... te equivocas. Ave no se escribe con be de burro, sino con ve... de vaca. Busca ahora de nuevo. — Sí, ahora veo; mire, he aquí una lámina con pájaros. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina, el gorrión, el pato, el cisne y el faisán... De los demás he conocido solamente en los libros: aguija, avestruz, colibrí, pingüino, cigüeña, curruca, buho, alondra, ruiseñor, estornino y mirlo. Especialmente al leer fábulas. — Está bien. Busca ahora los peces... Pero busca con paciencia... — Sí, papá; ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe... y un esturión, y...ésta es una anguila, y varios peces de agua dulce... el salmón, la carpa, el arenque, el lucio... Doblando algunas páginas más, César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza, las manos, las piernasyeltronco. De este modo y sin darse cuenta, César aprendió numerosísimas cosas. Vio, por ejemplo, que la cabeza tiene : el pelo (o cabello), las dos sienes, las orejas, los pómupeshnBS los, la frente, las cejas, los ojos (que pueden ser azules, oscuros, negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila; la nariz, la boca con los labios, las mejillas boca y, debajo de la cabeza... la nuez de Adán. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros, el pecho y las espaldas; que los músculos están por todas partes, igual que los nervios.

237

Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) , pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . Todas éstas eran cosas q u e , en p a r t e , César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . — D i m e , ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y ...¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e ; el pie es la p a r t e que los sostiene. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) , u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César, s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . P a p á , después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . — Y . . . ¿qué es u n verbo? •;— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia, t a l como bañar, ser, hacer etcétera. Mas por h o y , b a s t a . — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. — E s p e r a , con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n , en su casi t o t a lidad . César no contestó n a d a , pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . PALABRAS NUEVAS águila acvilă; vultur alondra ciocirlie anaquel m. etajeră, raft anguila tipar arenque m. hering, scrumbie avestruz m. struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. pl. spríncene cerebro creier cerrar d. a închide ciertos cîţiva, anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. a atírna comenzar d. a începe conmoverse d. a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară; aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia); a cotí (după colţ) ; a trage clopotele empezar d. a începe equivocarse a greşi, a se înşela especie /. fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. nisetru frente / . frunte golondrina rîndunică

238

golpear a lovi gorrión m. vrabie guarnecer a orna; a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita, a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. nucă paciencia răbdare pájaro pasăre

párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. peşte (viu, în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. privighetoare salmón ni. somn satisfacción /. satisfacţie seno sin sien /. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. perete despărţitor talón m. călcîi tiburón m. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna

ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc ; î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus, pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . Pared f. — perete (în general), zid cuerda — c o a r d ă ; sfoară; l a n ţ de p e n d u l ă ; a r c . Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . Deoarece, începînd cu lecţia 3 1 , n u n u m a i t e x t e l e , ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a , v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează, p r o p o z i ţ i i impersonale. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . E j e m p l o : nieva (ninge), llueve (plouă), graniza (bate g r i n d i n a ) , hiela ( î n g h e a ţ ă ) , tiembla (se c u t r e m u r ă ) , amanece (se face d i m i n e a ţ ă , se crapă de ziuă), atardece (se înserează), relampaguea (fulgeră), truena ( t u n ă ) . 2. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados, p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) .

239

3. El verbo haber, cuando significa „existir". Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). 4. Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. 5. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular, con el pronombre reflejo se, y con un acusativo personal. Ejemplo: se ama a los padres; se obedece al maestro. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona. Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta); se ama al padre (co­ rrecta). Cuando el acusativo es nombre de cosa, hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. También con los pronombres se me, se te etc. (véase la lección 8): Se- me olvidó decir (am uitat să spun). 6. El verbo hacer, en las expresiones: hace frío (e frig); hace calor (e cald); hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. 7. El verbo hacer, cuando significa transcurso de tiempo. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni); hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). 8. Los verbos haber que, ser preciso, ser menester y hacer falta, cuando significan „trebuie", ,,e nevoie". Ejemplo: hay que tra­ bajar ; he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie); es preciso que leas más (trebuie, e necesar să citeşti mai mult). Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. Todos los verbos en tercera persona de plural, sin sujeto, ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente, como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz... (de una fábula de Samaniego). 2. El verbo dar, en la tercera persona sin sujeto expreso, caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto, sino únicamente el reloj. Ejemplo: cuando daban las dos, salí (cînd eră ora două, am plecat). Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora.
Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale, căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. Vom însera (înopta) în acest sat. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei.

¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune, a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 '

începu să lucreze a c u m cîteva ore. Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). ele rămîn invariabile. alto (tare.. cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas. după aspectul său de la infinitiv. en lo sucesivo —. Empecé a estudiar el latín.la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta.. jueguen. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . despacio (rar. difícil — greu. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. ca şi empezar. acaso (oare). rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. Similar: mamá — mamaíta. de prisa (repede. molcom). juegan. Ca adjective. dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?. anevoios. diminutiv de la tonto. apenas (abia). ci tranzitiv.. quedo (jos. dijera dijese dijere dijo. dificil. jugamos. Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien. încet). ju­ guéis. Locuţiunea gracias a. juega.. comenzar. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv. juegas. juguemos. tontucio—prostut. jugar — a juca. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. juegue. gracias — mulţumesc. bajo (jos. papaíto — diminutiv al substantivului papá. juegue. dijiste. voz baja (alta) — voce joasă. înadins). mal. Am început să î n v ă ţ l a t i n a . quizás. adrede (expres. El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. datorită (cuiva). Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării. e echivalentă cu merced a. juegues.. así. ca în romînă.. comoquiera (oricum). recio (dur. conforme (întocmai cu). ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). încet. — mulţu­ mită. a se juca. puternic). aprisa. jugáis. tal cez (poate). A mulţumi — dar las gracias sau agradecer. nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. quizá. înceată (tare). dulce). puede ser (poate). iute). aspru).în viitor. Ca adverbe. deşi.

iba. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. pero no lo que b e b e n los peces. pl. f r o n t . nada. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele. labio. Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. música ligera. p e s c u i t (vezi lecţia 15). în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie. be de burro. equivocarse — a greşi. Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . m.. şi de aci se nasc desele confuzii. In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . — E s t e bebe como u n pez. frente f. Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă . frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo. A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă . Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr. en breve.r i a l ) . — f r u n t e . De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. bueno.— peşte (viu. — Sí. espaldas f. U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. sombra.. Notă: De fapt. cantaba. — s p a t e . Nos compramos sendos sombreros. cu două variante : oclusiv şi fricativ. la tercera—-a t r e i a . pez. b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien. — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces.

El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . quincuagésimo tercio e t c . 6.a c u m numeralele cardinale. 8. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. Desenează-mi cel puţin 16* 243 . Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. ştiuca nu este atît de bună. primo. Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. îmi plac crapul şi somnul. 3. d u p ă o a l t ă cifră. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. deschise cartea. ca să nu greşească. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 5. E posibil să vină. 4. trebuie să plec chiar în seara asta. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. 7. 2. 9. deşi a nins. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n . EXERCIŢII 8 6 .

Nu-i nevoie să-mi povesteşti. Nu am întors încă ceasul. 18-a auzi. 13-nebunie. comandă. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. 20. 17. 6-talpă. 5-prăjitură. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. oricare ar fi ele. 2-raţă. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. Ii-a descoperi. etaj. 8-picioare. 3-peşti. De ce nu? 12. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. 7-puţine. 10. 13. plantă. 12-a coase. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. 9-aripă. 18. Spune-mi-Ie. cred totuşi că. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. 4-cerut. 11-nucă. 14. 17-a fugi. Poate să fie un rechin? 11. . dă-mi creionul albastru. Verticales: l-răbdare. 16-nas. Bine. 10-sete. 15-dedesubt. 14-a plăcea. 8 8 . nu sînt mai puţin interesante ca acestea. 15. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă.unul.

U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f.. înaintea vocalelor e sau i. cuidado). — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. sigiliu). gui: níquel m. pa­ ñuelo (batistă.. qui şi gue. Alhambra. guía in. Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). înainte de a trece la acest ciclu. — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). vom reaminti că — h este mut. humo (fum).. echar. — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. chico. încheietura mîinii). guerra. general. Uneori. (ghid. (oaspete). vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate. (călăreţ). Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. hoyo (groapă). juramento (jurămînt). arquitectura. j poate fi înlocuit grafic cu g.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. cojo (şchiop). deoarece conţine o serie de elemente noi. 245 . buen provecho (poftă bună). pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. mujer f.. olla (oală). şi că u este mut numai în grupurile que. jinete m. ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens. insistînd asupra anumitor probleme mai importante. La capitolul fonetică. batic). călăuză). în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag). — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă.

în acest caz. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă. Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. deosebită de cea d i n l i m b a romînă.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . Exemple: Lo inútil / * . — descendentă.) Me dio un libro^. el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. anumite inflexiuni: — ascendentă. El arroz\¿. precum şi accentul logic al propoziţiei. punct şi virgulă. de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. Vocea trebuie să capete. înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. siempre resulta caro^. Acestea sînt. două puncte). (zahăr). i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. în rezumat. trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. pentru a încheia definitiv acest capitol. Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . aunque cueste poco / * . (orez). în timpul lecturii. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. razón f. (pajişte). Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. se utilizează aşa-numitul accent logic. ciruela (prună). bineînţeles. iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol. arroz m. complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e .. Si acum.

enterradme. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. Ud. enterradme con mi guitarra bajo la arena. Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 . — No. Ud. vom obţine răspunsuri diferite. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. deşi menţinem întrebarea. — No. Cuando yo me muera. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate. Cuando yo me muera. enviaré a mi hermano. In concluzie. — No. en una veleta. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. tomaré el tren. iré dentro de una semana. si queréis. pentru a vorbi corect o limbă. entre los naranjos y la hierbabuena. Ud. no puedo ir. Ud.Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. — No. me quedaré en París.

se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. octubre. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. el Sur. el Guadiana (rîu în Spania). septiembre. los Cár­ patos. -ma. -ta). ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. viernes. una be etc. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. junio. no­ viembre. el Danubio. diciembre). • 1. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. domingo). el Re etc. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. miércoles. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. el Este. mayo. In cazul limbii spaniole. el Oeste. — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. julio. sábado. în ceea ce priveşte genul substantivelor. vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. consoană. Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . După cum s-a văzut. agosto. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. jueves. (el) enero (febrero. marzo. el Do. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. el Norte. abril. ale lunilor.

I şi II şi viitor). el cobre (cuprul. vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. După cum am văzut. Se zice deci el arte plástico rumano. — cafés.2. Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes. — Iribúes. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. (mistreţ)—jabalíes. la plata (argintul). la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . (paşă) — bajaes. — Literele alfabetului fac la plural: las aes. — volcanes — Substantivele care se termină în vocalele a. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 . 1. dos úes etc. tribu m. — Unele substantive. régimen ni. — caracteres. — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. las artes plásticas del mundo entero. u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. (e final tonic) — pies. pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. care se termină la singular în -s. bajá m. las ees. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . volcán m. arama). tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. pie m. la condiţional. o. — regímenes. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. i.

2. deoarece. şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24). adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 .) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple. Verbele de orice categorie (regulate. tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor. în funcţie de locul a c c e n t u l u i . tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i1. p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). d i f t o n g a t e .sentir şi dormir etc. se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări.— ax-colit (prezent i n d i c a t i v . de t i p pedir.

Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . III vivir . ( 251 .viv. De e x e m p l u : I cantar-cant. II corner -corn.

E x e m p l u : hubiese cantado. E x e m p l u : hube cantado.3. viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habré cantado. Vom lua ca exemplu verbul cantar. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . E x e m p l u : îmbiere cantado. E x e m p l u : hubiera cantado. E x e m p l u : había cantado. E x e m p l u : haya cantado. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : he cantado. Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) guíate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului trecut al verbului de conjugat. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat.

— ind. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a . prez.. damos. — subj. des. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf. p r e z . : averigüé. cu 253- . a umbla) perfect simplu: 2. estar) 1.. : escojo. dais. — s u b j . : mezo.... Notă: In tabelele care urmează. : alcance.. buscaste. a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . dimos.. — ind.: exija. prez... Nu se mai trec timpurile derivate.4 . — perf. In afară de modificările r ă d ă c i n i i .: venza. simplu: subjonct. dieron dé. Conjugarea I (andar.. -cer. -cir -gar -ger. ) . me­ ces .: doy. es­ coges. — subj. dar... perf. diste. averiguaste. das.. alcances. incoative e t c . dan di. — ind. dé.. delinquimos. p r e z . dio. s i m p l u : busqué. deis.. distingues. p r e z . a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare. cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5. prez. Dar (a da) indicativ prez. I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. — peri'... Andar (a merge.. p r e z . : delinco. simplu : cargué. -iste. : distingo. da. t i p pedir.. demos.. s i m p . p r e z . cargaste. — ind... formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite. disteis.: indic. den anduve.

has. . s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. traer caigo. -és. hace.: indic. p r e z . hiciste.: 4. Haber (a avea) indicativ prez. -ás. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . pueda. ha. -iste. . perf. . . quepas.. Caer (a cădea) indicativ prez. puedan • 254 .3 ... caiga. -ais. . : imperativ: participiu trecut: 5. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. -as.. "ver) 1. -iste.. hice. : estoy. hube. cabe. valer. : gerunziu: 6. -én Conjugarea a l i a (caber. poder.é . perf. -isteis. perf. perf... -éis. ser. -as. cabré. hicisteis.. pude. p r e z . -iste. Hacer (a face) i n d i c a t i v prez. (pers. Caber (a încăpea) indicativ prez. s i m p l u : subjonct. saber...o .. -iste. pone. -e. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z .. -ás. cabes. pueden hago. habré. a I l ..o . hicieron haré..) haz hecho he. han quepo. -ás. haber. . : 2. querer.. -amos. haces. -as. -a. -a.: indic. -a. caes. -ieron esté.: subjonct. poner.. podamos. perf. haga. hacer. -emos. : gerunziu 3 . cae. pudiendo -éis. -á. p r e z . pones. hizo. -ás. perf. . . hicimos. -iste. cayendo -ais. -irnos. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct. . . . caer.: i n d i c . tener. -á. habéis.. . -o. cupe. podemos. puedo.: i n d i c . haya. caigas.. podré. Poder (a putea) indicativ prez. s i m p l u : pongo.: indic. Estar (a fi) indicativ p r e z . . hemos.o . -án estuve.. quepa... -es.. : indic.a sing.o . puse.

s i m p l u : subjonctiv prez. ves. . s i m p l u : subjonctiv prez. Tener (a avea) indicativ prez:. soy. traje. Saber (a şti) indicativ prez: indic. .. supe.. -es. . .indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: 10. indicativ v i i t o r : valga. somos. -iste. a iubi) quiero. -iste.o ... -as.o .. sea tengo.a sing.. ponga. eres. perf. Ver (a vedea) indicativ prez. puesto a dori. sea. quieren sé..: indic. tenemos.) ten tenéis..: participiu t r e c : veo. .. era. traiga..: sub j onctiv prez. -a.. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. Valer (a valora. es. trayendo 12. era... veías.: participiu t r e c u t : 7. -e. .: 13. vales.: indic. visto 255 .o ... -as.. . tiene. traes. tienen traigo.: 8. s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez. subjonctiv prez. -iste.. tienes. sabré. quise. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. perf.a .: indicativ imperf.: gerunziu: pondré. son eras. . querré. ve.. -as. . perf. -éis. tuve. sabes.. -e.: valdré. . a I l . indicativ prez. perf.: indicativ imperf.. fui. -as.. -as. sabe. . (pers.... queremos. .. . quiera.. . pondrás.: indic. perf. valgo. sepa... -as. . vea. Querer (a vo: indicativ prez.a . fue.. . veía. indic. sois.e. seas.. -iste. Traer (a aduce) indicativ prez. tendré tenga. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.: 9. fuiste.: imperativ: 11..

salir. Recent. decimos. -a. a I l .) vamos yendo digo. vienes. -as. a pleca) indicativ prez...: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. ibas. . vamos. vendré. perf.Conjugarea a IlI-a (decir. -a. sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. -as.) di dicho decis.a . . fue..a sing.o . -iste. venir) 1. Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 ..: subjonctiv prez...: indic. că participiul prezent nu exista în limba spaniolă. vienen salgo. I r (a merge) indicativ p r e z . ir. fui.. . s i m p l u : subjonctiv prez. -e saldré.o .: imperativ: gerunziu: vengo.. iba.: imperativ: 5. diré. bună­ oară. perf. Decir indicativ prez. .a sing. Salir (a ieşi. van iba. în gramatica lui Rafael Seco se afirmă.: indicativ v i i t o r : indic. fuiste. a I l . vais. I-a pl.) ve. oyen voy. oyes. dicen 4 . oír. oímos. dices. . dice.: oigo. viene. diga.: indicativ viitor: indic. . dije. s i m p l u : subjonctiv prez. vaya.. (pers. vas. venga.. sales.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. ven viniendo venís.. salga.. venimos. as. . : indicativ imp. s i m p l u : subjonctiv prez. perf. .. Oír (a auzi) indicativ prez. (pers. -a.. (pers... va.. vine. . oye.: imperativ: gerunziu: 3 . oiga. oís. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez. -as. -as. -iste..

d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe. revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 . imponer. a o p r i . dînd naştere altor verbe cu sens diferit. reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . cel care d o a r m e ) . proponer. î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut. D i n t r e aceste v e r b e . a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . E x e m p l e : amante. cel care a u d e . oyente. s-a considerat de prisos enumerarea lor. inscribir.participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă . Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă. durmiente (cel care i u b e ş t e . n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. proscribir.

e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i .ca traducir las siguientes plural. postretrans-. p pos-.înainte de b. tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă.înainte de 1 devine im. a h .Principalele prefixe s î n t : a-.: antccondevine com. 1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar.înainte de b sau p devine cordevine codises-. exindevine i. 258 . trasînainte de r înainte de h. ad-. Cu cititul şi nedormitul mult. devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo. Infinitivul — poate fi însoţit de articol.

Los hombres. (atunci) cînd -f. — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes. digo bastante. Cînd vă spun asta. A no ser que De haberlo conocido. t r a d u s în participiu îi Uneori însă.o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r .u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública..u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) . Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f. pusieron la casa a su disposición. limba r o m î n ă .. Vreau să cînt. d u p ă care sub­ Continuă să cinte. în nici un caz conteniendo. Dacă l-aş fi cunoscut.. urîndu-i bun sosit. Le gusta bailar. spun destul. Siguió caminando. Continuă să meargă. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte.O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r . în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. dándole la bienvenida. îi place să danseze...u n gerunziu. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa. î l găsiră dormind. Oamenii. 17* 259 . yo no lo hubiera creído. 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g . puseră casa la dispoziţie.). Dacă n-ar fi să. îl văd ieşind. a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă.. gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r .p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar.. t o t p r i n t r . E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir.. „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones. nu l-aş fi crezut.infi­ nitiv în s p a n i o l ă .

Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. Sărmanul striga (scotea strigăte). Cînd substantivele sînt de gen diferit. Greaua boală îl consuma. El ave vino volando hacia mi ventana. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . în a m î n d o u ă limbile. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri. o să termin) lectura acestei cărţi. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. Pentru subjonctiv 26 şi 27. la singular. Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea.. cînd. îţi voi da cartea. Se face tîrziu. ir. La grave enfermedad le iba consumiendo. a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e . se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni. te diré su contenido. p r i n echivalentele lor.— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro. se vor consulta lecţiile 2 5 . adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . la singular.... condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . Se va haciendo tarde. 1. Îndată ce termin (voi termina. adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. — precedat de verbele estar.. si Cuando vengas. ¿Qué hará? Comprará algo. andar sau quedar. îţi voi spune conţinutul ei. te daré el libro. venir.

cînd e negaţie.3 . la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. debemos quedarnos aquí. Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien. iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. Cind substantivele sînt de gen diferit. acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t . p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. Note: 1. adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e . Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. 2. U n e o r i . Topica directă este aceea în c a r e . Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) . I I . ultimul singular. subiectul se aşază după verb (no habrá gente). Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. ultimul la plural. la plural. O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada.

adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . In afară de textele de bază ale lecţiilor. In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus. subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4. există şi lecturi suplimentare. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive.Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 . Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani. care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice. .

aun imperfectamente explotado. la más profunda escotadura del litoral argentino. hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. Buenos Aires. termina al sur en el Cabo de Hornos. Los de­ más ríos. unidas con las del río Uruguay. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. en el centro están las inmensas pampas. aunque su clima es bastante semejante. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. La región tropical del norte posee un río magnifico. forman el impresionante estuario del Río de la Piala. En la Repú­ blica Argentina. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral. después del Brasil. en la República Popular Rumana es verano y viceversa. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. la más grande ciudad del hemisferio austral. con sus desiertos. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. el Paraná. Esta última región.LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. está la capital de la Argentina. y al sur la meseta de Patagonia. en primer lugar. no son utilizados para la navegación. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay. cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). en algunas zonas. las aguas del río Paraná. gracias. en la ribera del Océano Atlántico.' 263 . a su gran variedad de relieve y de paisaje. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. Lindando con el estuario del Plata. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. Al norte se encuentra el Gran Chaco.

y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. de cemento y otras varias. Los recursos naturales. era bastante escasa. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. Su industria. Argentina tiene. en especial en los últimos años. farmacéuticas. plomo y tungsteno y. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. La República Argentina es un estado federativo. Los monopolios norteamericanos. empresa del Estado argentino. plata. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. De hecho. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. hasta hace poco tiempo. químicas. minas de carbón. A principios de 1959 fue prohibida. que. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. en Santa Cruz. un territorio nacional y un distrito federal. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . está aumentándose. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. escasas fábricas de siderurgia. Existen en el país numerosas riquezas minerales. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. que existe desde hace unos cincuenta años. por un decreto gubernamental. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república. fábricas textiles. por el momento. fábricas de productos alimenticios. La industria argentina del petróleo. la actividad del Partido Comunista. cobre. destilerías y refinerías. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. formado por 22 provincias. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. que tiene dentro de sus fronteras.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. de papel.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

el porcino. la alfalfa. a esta gran „Capital del Sur". acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. en menor escala. Los principales productos son: el trigo. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. la cebada. Y para todo el barrio. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. leche y carne de la mejor calidad. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. existen sólo uno o dos grifos de agua. idiomas de todos los rincones de la tierra. acentos de todas las regiones del país y. el maní. la avena.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. el maíz. cuero. el arroz. las llamadas „Villa Miseria". el centeno. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. el tabaco. la patata. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. de vez en cuando. el algodón. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. Arri266 . desde cualquier lugar del mundo. gracias a su suelo muy fértil. de las cuales Corrientes. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. a sus bares y confiterías. el famoso cantante de tangos. como suele denominarse a Buenos Aires. Argentina exporta lana. vivo siempre en el fervor del pueblo. clave del desarrollo económico del país. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. cultural y artística. la caña de azúcar. el girasol. el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. los aceites vegetales. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. encuentran aquí una intensa vida económica. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. Al salir por sus largas y amplias calles. la vid. a su centenar de cines. varias frutas de mesa y la yerba mate. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. el lino. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. Los viajeros que. la remolacha azucarera. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene.

Esta plaza. El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 . . Existe una sola cocina común. flores. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales. una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped. rebosante en evocaciones históricas. (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro". entran en la categoría de plazas „senas". Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. como la del Congreso.BUENOS AIRES. que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad.viven una o dos familias.) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos".Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad. árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse.

junto con Caruso y Ruffo. el teatro Nacional Cervantes. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión. quien. Los bonaerenses. los teatros. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés. por tradición. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos. Actualmente. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". sobre todo. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. De este modo. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * . tampoco. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. como la plaza San Martín y la Recoleta.de ocio alimentando a las palomas que mantienen. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios. en los ensayos. bajo la batuta de Toscanini. que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera. representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre.. los museos.. así como los extranjeros. un trato de confianza con el hombre. 268 i . el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y. más íntimas y familiares. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra. No debemos olvidar. Domingo Faustino Sarmiento. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. la caída del telón o el último acorde. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. * En mayo de 1903. la Universidad. el teatro General San Martín etcétera.

Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. parque y selva. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. Entre 269 . se juró la Independencia de Argentina. Santiago del Estero. a principios del siglo pasado. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee.Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. San Luis. Tucumán y Salta. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa. Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja. Mendoza y San Juan. el segundo. Es huerta y jardín. las carreteras que conducen a todos los puntos del país. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. como en un abanico. con un previo pasaje a través de Córdoba.

estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. Río Negro y Chubut. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . ocupa un lugar destacado. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. hasta los territorios de Neuquén. es preciso atravesar la pampa. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa.Casa Histórica de Tucumán. Para conocerlos. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín. la ciudad de Mendoza. en que están emplazados. Nahuel Huapí y Los Alerces. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego. En los años de postguerra.

Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. cinematograf clamorear a striga cobre m.mías. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i . Por otro lado. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. a procura alcanzar a ajunge. a transforma demanda cerere denominador m. en general. las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. a-şi însuşi. chirpici adquirir d. osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . Rumania. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. el utillaje de alta técnica y. debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. a atinge alfalfa lucerna algodón m. denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m. a base de una perfecta igualdad en derechos. a x ă . siendo un país en pleno desarrollo industrial. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. Por un lado.

soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. relief reliquia relicvă remanso clipă . a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . a explora extranjero s t r ă i n . fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. a l u n a americana marco cadru . perete m a r e . a p a r t a m e n t habitante m. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / . răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . vie vínculo legătură visión / . ţiile precedente. răgaz ocultar a ascunde paisaje m. care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. fervoare. floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . a r a h i d á . a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. peisaj paredón m. viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina. el Japón). Tendinţa este . porumb maní m. egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . a străpunge igualdad / . zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. a despica. bogăţii: relieve m. plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda.esfuerzo efort explorar a cerceta. apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . locuitor hender d. adîncime prolongar a prelungi proximidad / . g a m ă . există o col (el Brasil.

Aşa este cazul cu (la) Argentina. Notă: 1. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos. Clima Romîniei este temperată. Cînd Sur precede un nume. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). strîmtori. Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . el año de 1950. sabana — savană. hierba— iarbă (în general). luni. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. Cînd numirile indică insule. devine Sud: Sudamérica. capuri. Mala hierba — buruiană. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. 5. 6. (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. calle de Alcalá. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. edificii sau i n s t i t u ţ i i . S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . pieţe. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. a n i . S i t u a ţ i a economică din I n d i a . pentru obţinerea unei 18 273 . aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. V i n u l de Malaga. oraşe. latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. el mes de mayo. în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. El clima de Rumania es templado. nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite. el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). Hierba­ buena — mentă. 4. Centrală şi de Nord. străzi. económica de India. ca şi cele de ceai. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo.totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. Sudoeste (Sud-vest).

lanar (ovino) y porcino — bovine. nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori). slab. Austral — sudic. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. păzitor de turme.. ganado vacuno. pe o întindere de 7 500 km. asemănător stejarului nostru. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m). alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). Andes — munţii Anzi. Georgias del Sur. ovine şi porcine. ombú —• arbore foarte mare şi stufos. Orcades del Sur. Pieton. ganado — vite (în genere). aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica. Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană. estación f. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles). în general.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m). La plural: ombúes. Verbul adquirir (şi. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. anotimp Montevideo — capitala Uruguayului. — staţie . República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. unde efectuează cercetări ştiinţifice. Nueva şi altele. 274 . Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. la sud de ecuator.. Opusul său: septentrional (nordic). adquieres. toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. sudic. las islas de la zona austral: Malvinas.infuzii. meridional — de miazăzi.

perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo). canadiense malagueño. Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino.t e . î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . rumano parisiense. P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea). Condiţiile nu-mi convin. loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r . t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . granadino mexicano. bonaerense—din Buenos A i r e s . piaza — p i a ţ ă . (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . . acomodar (a p o t r i v i ) . zi. madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . . Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . locuitor al acestui oraş. P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela. 18* îmi plac dulciurile. C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . forfotă.la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u .a singular şi p l u r a l . A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése. cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. 275 . act în piesele spaniole clasice. convine e t c .v i n o . . a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere.

) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D .000 loc. Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a . qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e . a nu se confunda cu acuerdo — acord. . .m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. m. pero de pelo suave y leonado. tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă . se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e . — acord ( m u z i c a l ) . república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza.o plajă deosebit de frumoasă (120. eseu literar radio f. con u n agujero (gaură) en el c e n t r o . încercare.música operística —. qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos. p r o b ă . se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. — r a d i o ( a p a r a t ) . înţelegere. la república de Panamá. p a r a e n t r a r por él 276 . hecho de u n trozo de tela cuad r a d o . los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e . c u n o s c u t ă p r i n t r . qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga. N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad. provincia. r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a ... r a d i u m .

277 . EJERCICIOS 8 9 . E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . acaecer. I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ. H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. Las bolas son generalmente de p i e d r a . terminar. según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . p a r a la gente del campo. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires. las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. Sirve t a m b i é n de cama en las noches. reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . lasso). estudiar. Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). idioma. qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o .la cabeza. venir.

4. 7. 10. ci numai îngheţată. 5. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. 3. 9. După ce terminăm munca. Noapte bună! . In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. 6. Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă. Vă place acest tango argentinian? 11. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică. 2. Cofetăria aceasta nu are prăjituri.P. 8. sînt grîul şi petrolul. Minele din ţara noastră sînt foarte bogate.9 1 . Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării. Unele dintre cele mai importante produse ale R.R. Dar mai mult decît bogăţia naturală. mergem să dansăm.

Cuenta con museos. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. La capital. hasta La Habana. No era un capricho. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. ubicada casi a los pies de los Andes. es una ciudad moderna y bonita. Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. como por una escala de cuerda.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. comencé a prepararme para subir hacia el norte. en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América. Santiago de Chile. ni un raro antojo. de paralelo en paralelo. Y cuando esta hora sonó. capital de Cuba. una univer279 .

es Iquique. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. Debido al excelente clima de Iquique. En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. bastante conocida. dotado de modernas instalaciones portuarias. teatros. punto de especial atracción para los turistas. Su nombre significa „Taza de Oro". a mi parecer. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas. ópera y numerosas industrias. un lugar ideal de descanso. Un importante puerto comercial. sino que están en manos de empresas norteamericanas. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha.sidad. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. especialmente para el embarque de la industria salitrera. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. 280 .

La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja. 281 . Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas". que tiene no obstante un clima bastante templado. en todas partes. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar. no tengo el tiempo necesario para. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos.alejado del ajetreo de la vida moderna.. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. era para mí el punto de partida de este largo viaje. contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes. En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción. para conocer la vida de los mineros chilenos. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida.. Allí sufren de la falta de aire y del frío. que es el centro de la zona más poblada de Chile.. Las condiciones de trabajo son terribles. Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes". Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral. es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. Fui avisado poco tiempo antes de la salida. ¡Qué maravilla ! — Pero. sin ninguna protección. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria. la ciudad más austral del mundo. según mis proyectos. los campesinos chilenos luchan solidarios. este país de inmensas riquezas naturales. como vimos. el primer puntal donde podía basarme para empezar. también en Chile. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. que son unas frutas muy sabrosas. amigos. Santiago.. En fin me fui también a Punta Arenas. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. por ser una región cercana a la Antártida. de madera. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón. la lección...

y me dieron una larga lista de compras. que era el rumbo de nuestra primera etapa.. acaso. hay otros pueblos.. Jueves. otro género de vida. con la cabeza desnuda. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. ¿de otra manera? Aquí.— Dispone usted de tiempo más que suficiente. márchese. Después de un largo despegue. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros. Después de volar un corto trecho. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. Aquí viven personas lo mismo que yo. el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. Antes de subir a él. la otra sube. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. gigantescas. pero viven. en vez de ir a La Paz. dejamos el aeródromo y tomamos altura.. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol.parte superior de las alas. en el corazón del continente sudamericano. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. localidad de Bolivia. En este país. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. Cómprese unas. enigmático. un viraje simplemente. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. Santiago queda abajo. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo. plumaje de color negro azulado. pero de más de un metro de largo. y tres de envergadura. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . Tal como está ahora. blancas la espalda y la. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. De pronto. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. lejos. Nada de particular. semejantes a los buitres.. son cóndores —• unas aves rapaces. he estudiado la ruta del avión.

es decir minerales y petróleo. me fui a visitar Asunción. 16 de junio De nuevo en La Paz. Por la tarde volamos hasta La Paz. Al regresar a La Paz. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. dejando Bolivia. antaño miembros del poderoso imperio incaico. Sus principales riquezas. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. Viernes. capital de Bolivia. Potosí). porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias. Toda la población estaba en la calle. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local. Me subí inmediatamente al avión 283 .Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia.

recuerdos. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. aliados de las empresas americanas que subyugan al país. recto como una flecha.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas.. se percibe algo nuevo. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. Al despegar. Domingo. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. ídolos. Los peruanos son descendientes de los incas.que se dirigió raudo hasta Lima. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia. Sábado. objetos de plata. Esto no impide que unas pocas familias de magnates. sus sombreros de ancha ala. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. alfombritas y ponchos. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. aguacates. un amigo exclama: "¡Ojalá. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano. Hileras de montones de frutas: bananas. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. El avión vuelve a tomar rumbo norte. cocos. su vida es algo más acomodada. por lo visto. así como de sus antecesores. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. los indios tiahuanaco y mochica. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. . el 284 . naranjas. la presión atmosférica no nos molesta. máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas. Durante esa parte de viaje. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india. A cada paso nuestro en dirección al ecuador. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida. Los indios venden telas de lana.. Con todo. capital del Perú. El sol se eleva más y más.

Guayaquil no está en la costa. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. tiene un aspecto impresionante. Los ricos se van ya el sábado en sus coches.huyendo del calor. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil . húmedo. El cuadro varía. Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur. Guayaquil. al mismo tiempo. . Desde luego.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. sino en el delta de un ancho río. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana. con su gran puerto y varias fábricas. unos colores se esfuman. Simón Bolívar. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad. otros aparecen. El domingo esta zona parece muerta. o cartas que enviarán en la siguiente escala. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. No tardamos mucho aquí. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y.

con harapientos ponchos al hombro. situada entre volcanes. no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas. es. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. muy hermosa. Quito vista a medianoche. Bogotá es una antigua ciudad. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. pero uniforme. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. refresca. Los indios van descalzos. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". bastante grande. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. no obstante. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. En Quito. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. por lo visto. En todas partes se ven iglesias. indios. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. que seguramente no entienden. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas. que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. conventos. elegantes damas. 20 de junio Salimos para Bogotá.Ecuador. mestizos. Por la tarde y de noche. seminarios. Lunes. Martes. A excepción de las iglesias. los oficios artesanales y el comercio. bastante grande y moderna. como en toda América Latina. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. mulatos. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . aprendidos de memoria. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. La población de la capital es diversa: blancos. Gritan a quien más titulares sensacionales. Quito. capital de Colombia. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. muy interesante. Las ocupaciones principales son. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. desgraciadamente. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. tal como la vimos nosotros. ermitas. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. Salta a la vista la miseria de la población india. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad.

el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos. Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. La desocupación en masa. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos. cafetales. que tiene 6 700 000 almas. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros. Y. 287 . Lujuriante vegetación. platanales. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. pasamos a Costa Rica.durante la noche en Caracas. no sabe leer ni escribir. van cambiando los rasgos característicos de este país. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. Miércoles. efectivamente. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. Sin embargo. Enormes flores multicolores. 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. que sacan ganancias colosales. maizales incomparables. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. la crisis de vivienda.

porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje.MÉXICO. es muy pintoresca. lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras. La capital de la república. 288 . denominado el "monstruo verde". En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". más de cuarenta volcanes. San José. uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz. posee grandiosas ruinas mayas. lagos a gran altitud. El Salvador y Guatemala. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos. Honduras. volando por encima de: Nicaragua. Guatemala.

Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. impresionante. Por cierto. bastante grande. por ejemplo. esta forma. un rectángulo completamente liso.Jueves. 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. Imaginen. que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. no ha sido elegida por casualidad. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. Otro inmueble. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical. que mejor sería decir piramidal. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă .

la arquitectura suntuosa. La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. territorio libre de América". luminosa ciudad moderna. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas. 290 . Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec. cantor de la revolución mexicana. mil veces descritas. los rascacielos. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista.Cuija. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. donde transcurría un grandioso mitin.. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho.". Viernes.. pero no por eso menos interesantes. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. . adornada por el monumento a José Martí. Sábado. que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos. "La cucaracha ya no puede caminar. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca.. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama. éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto. La Habana. por supuesto. obligatorio para los extranjeros. después de haber visto Xochimilco. entre las canciones de los mariachis. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución.El eminente pintor Diego Rivera. cerca de la capital. es la última etapa de nuestro prolongado viaje. las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas.

y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica. económico o de cualquiera otra naturaleza. 19* 291 . no dieron los resultados esperados. la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano. de la República Popular Rumana. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante.UU. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. de Checoslovaquia y de otros países socialistas.

información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba.LA HABANA — Casa presidencial Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista. maquinarias. materias primas. la provincia más grande y más montañosa de Cuba. 25 de junio Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos. Cuba beneficia de medios materiales. Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE. Domingo. de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. liquidan el paro forzoso. aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente. visité la bella ciudad de Camagüey. Al posarnos en las cooperativas agrícolas. vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. que hablan de los duros y 292 . Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —. De paso. Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional. Gracias a la solidaridad de los países socialistas.UU. aceleran el desarrollo económico. admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo.

293 . para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. pagados. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. organizados. los viles mercenarios. En suma. Querían quitarles las tierras a los campesinos. Lunes. un país libre que se industrializa. los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente. a mediados de abril de este año. volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. lacayo de los grandes monopolios. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra. Su fuga cobarde fue inevitable. y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo. arrebatarles sus títulos de propiedad. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. Pero. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista. el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. 2(i de junio Hoy he visitado la península de Zapata donde. entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui. El país atravesaba un período alarmante.difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. ante el empuje. que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón. en el que el poder pertenece al pueblo.

din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . estancia şedere estilo stil familiar ni. la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a . fantomă 294 . interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . şomaj dilatado lărgit. PALABRAS NUEVAS abrigar a a d ă p o s t i . c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos. m e m b r u de familie fantasma m. Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . d o y por t e r m i n a d o el largo. şvab cuerda coardă. bagaj ermita schit escala scară .E n los ú l t i m o s t i e m p o s . a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e . la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a . escală esfwmarse a se e s t o m p a . y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s . întins envergadura anvergură equipaje m. Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . profesionales. U U . sfoară cumbre / . Y con esto. técnicos. contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac. culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n .

Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. moşier tinieblas / . p u n c t fix rapaz rapace. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i . cheiu maleta g e a m a n t a n . ceaşcă tempestad / . p r o p t e a . salpetru sereno senin. furtună terrateniente m. t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / . m. a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. v i r a j . negură titular m. paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană. miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie. revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă . cotitură ANÁLISIS DEL TEXTO Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd. a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m.) ardei. savuros salitre m. Ca substantiv comun: chile m. slujbă ola val paralelo paralelă percibirse a se observa plumaje m. p i . 295 . şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e . î n t u n e r i c . destinaţie sabroso gustos. valiză manzana m ă r .flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens. m a r m u r ă máscara mască medianoche / . bloc de case marcharse a pleca mármol m.= (în Am.

por la tarde — seara. . A r g e n t i n a . S i n o n i m cu: crepúsculo. Santiago de Chaco ( P e r ú ) . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r . literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . R . S . Norvegia şi F r a n ţ a . Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l . U . La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . . O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile. cien — apocopa de la ciento. fondată în 1 5 4 1 . Australia. ciento sesenta personas Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud. la picioarele. .m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. pe seară. Santiago de Cuba. Chile.Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . ocaso. víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. Anglia. S . 296 . E s t e necesar să se specifice „de Chile". N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). de noche (noaptea). Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . A . în josul al pie de la letra textual. cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături. Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua). Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas. deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) . S . en vísperas — în a j u n u l . en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele.

dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. asemănător cu o pară. yerras. Înainte de venirea spaniolilor.aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. de la verbul erguir. Perú — important stat din vestul Americii de Sud. mai ales. erráis. 297 . yerra. dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 . Capitala republicii. Asun­ ción. exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. ca un verb de tip pedir: Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. Capitala sa. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. al cărui fruct. Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat. . cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ). Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. yerran. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America. a rătăci): yerro. are aproape un milion de locuitori. cu un sol foarte fertil. Lima. erramos. este foarte gustos yergue— se înalţă. Ojalá haga. Bogată în peisaje pitoreşti. fie. Ţară eminamente agricolă.

i devine y. Vedem. Numirea a rămas pînă astăzi. sau verbul oier (a mirosi) — huelo. este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. chiar pe linia ecuatorului. situat pe malul lacului cu acelaşi nume. salta a la vista — e evident. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc). hueles. sentimente. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo. gritan a quien más — strigă care mai de care. născut din părinţi de rasă albă şi neagră. fiind convins că a ajuns în India. olemos. în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. Columb. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. Posedă şi insulele Galápagos. mestizo — metis. Capitala statului.Deci. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care. Abrigar în sens figurat. iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes. chicuelo — puşti. cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. huelen. Caracas. are înţeles de „a avea". mulato — mulatru. văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi). atunci cînd este vorba de idei. hueso. „a nutri": abrigar esperanzas. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. 2 teritorii şi un district federal. născut din părinţi de rasă albă şi indiană. indio — băştinaş din America. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia.. dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. situate la 600 km de coastă. uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud. 298 . huele. i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. abrigaba el propósito — avea intenţia. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane. diminutiv de la chico. Se compune din 20 de state. cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului. sare în ochi.. cînd a descoperit America. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. oléis. cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori.

Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299 .. E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . şi a d î n c de 12.5 m . cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . p r i m u l vers d i n t r . doy por terminado — î n c h e i . T e g u c i g a l p a ) . . cafetal. u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic. San Salvador) şi Guatemala (cap. maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano). n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . aztecas — a z t e c i . care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. Honduras (cap. I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez. Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă . Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e .llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México. G u a t e m a l a ) . lung de peste 80 k m . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . platanal. de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e .. El Salvador (cap.u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . t e r m i n Nota del día. la cucaracha ya no puede caminar.

guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. 4. caimán? R e p t i l de América. . EJERCICIOS 9 2 . Contestar en escrito a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. de plumaje suave. 300 . Traducir las siguientes oriciones: 1. E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . 2. machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba). . erke ? Especie de bucium r u m a n o . La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l . Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. verde b r i l l a n t e y rojo. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo.Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan ¿SABE USTED QUÉ ES E L . tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . parecido al cocodrilo. 6. 3. 5.

M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău. 12. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. 9. 14. toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. 8. .7. 13. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs. 10. mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Gînd înfloreşte grădina. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui.

me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —. A continuación. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. mi profesión es muy entretenida. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. fundaron a Teotihuacán y a Tula. autónomos entre sí. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos". Alcanzaron los toltecas civilización notable. en efecto. los mayas y. No obstante mi poco tiempo libre.LECŢIA 33 UNA CARTA México D. los chichimecas. en menor grado. los zapotecas. los aztecas. pues así podría aprender algo de rumano. oriundos del norte y guiados por Huémac. varios pueblos indios se habían establecido en México. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo.. 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta. Como hablo un idioma semejante al tuyo. Fueron los más notables los tollecas. en el Anáhuac. F. Como ya sabes. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América. desde el punto de vista político. Los toltecas. Sus arquitectos elevaron pirámides 302 . pero también muy cansadora. creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. 3 territorios y un distrito federal. mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados.

para conquistar el país y derribar sus ídolos. Templo maya de Zaculeu (Guatemala) . Calzadas. Residió Quetzalcóatl. Las ruinas. comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. cabello y barba largos. poseían una escritura jeroglífica. sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. a pesar de todo. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán. primero en Tula. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas. Los chichimecas. luego en Cholula. pueblo bárbaro del norte. sabio y virtuoso. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra.religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). hombre de tez blanca. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl. y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él.

Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN.

donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r . e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . U x m a l .Los aztecas. PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . D . T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o . que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México. en P a l e n q u e . así como en otros países de América Cent r a l . continuare. con sincero afecto. P a n c h o López P . la escultura y la a r q u i t e c t u r a . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a . 306 . oriundos de A t l á n . civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . grabados en m a d e r a . I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. en S i n a l o a . semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco. m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) .

ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . Pentru scrisoare. se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado. respetado) amigo (camarada).. d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d. 58 Indicaciones: urgente. de 1960. astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca. ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias. Telegrafia cómo estás. las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr. Adresa (la dirección... expedidor:. suprafaţă tez / . — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an..derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / . 307 . Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960.. Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare. 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă . a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire. Miguel. Abrazos. culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19. querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte. t e n . don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca. data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4.. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule).

Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. (1.269km 2 . Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte.. în care au pierit sute de mii de indieni. cu mijloacele cele mai brutale. Muchos recuerdos de.) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba.A. 35 milioane loc. născut în 1485 în Extremadura (Spania). întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane. Siempre a tus órdenes. (Peste 3 milioane locuitori).U.A. de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie. cordialmente). cuceritorul Mexicului. se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses. 308 . a ridica (probleme. venit din ţinuturi necunoscute. situată la 43 km de capi­ tală. au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime.. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE. Te saluda atentamente (calurosamente.) Cetăţenii din S.U. a reuşit să pună stăpînire pe această ţară. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México. unde a fundat oraşul Veraeruz. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea). spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo.UU. Conţine mai multe piramide.siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S.. conquistador—cuceritor.969. plecînd spre răsărit.F. vechi centru al civilizaţiei antice mexicane. Un abrazo de. Hernán Cortés — căpitan spaniol. A debarcat în 1519 în México.. A fost considerat de mexicani drept zeu. de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?). en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. Prescurtat D. Teotihuacân — localitate în México. Plantear — a pune.

In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale). señor. Voy a i n t e n t a r l o . = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P. — La cosa merece reflexionarse... q. = afectísimo) S.m. por favor. u n p o q u i t o de paciencia. P o r favor. intentémoslo. atto... — Con sumo placer. de qué m a n e r a ) . = atento (se poate înlocui cu ajino. Quedo (soy) de Ud. — De b u e n a g a n a .. ? ¿Es v e r d a d q u e . señalarme). (el) español? ¿Podría Ud. (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. atto. ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e . .). y S. de comunicarme) si (o lo q u e ) .s. S. j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r .s.e. . La cosa no es f á c i l . m o s t r a r m e .S. N a d a m á s fácil.) scrisoare după s e m n ă t u r ă . decirme. e s p a ñ o l . — U n poco de c a l m a .—No estoy seguro.? T e n g a U d . por qué. . Considérame siempre su muy agradecido y afino.b.m.. H a b l e U d . atto.. . comunicara).s.m. = seguro servidor q. sin e m b a r g o . (cu deosebit respect). Me repito de Ud. quién (o cómo. No lo sé. De b u e n grado. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P. 309 . Con m u c h o g u s t o . Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto. contestar: Sí. y S.S. = que estrecha sus manos q.S.. . la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e . Es m u y s i m p l e . . ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera.D.S.S. Sí..? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si. — Con el m a y o r placer. y S.. ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d .? ¿Sabe U d .S. Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud.e.. Creo que sí.? ¿Me h a r í a el favor de.

. lo. que (indicativo).... ¿Cómo diría Ud... No afirmo lo contrario... Nada más fácil de contestar. Permit ame un instante. — A lo que yo entiendo.? ¿En qué se funda Ud. ¿Ud.. que... por.? ¿Entiende Ud. Es un asunto (o un problema) difícil de resolver. no sé nada de esto.. Le agradecería mucho. que (subjuntivo).. así! A mi parecer. — Ya lo creo que me acuerdo. — La razón es clara (u obvia).. que (subjuntivo o futuro).? ¿No se dice también. — Según. Estoy a las órdenes de Ud. — Puede ser... La cosa salta a los ojos. Es fácil de comprender. No es cierto.? ¿Lo dice Ud... si lo sabe..)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo)... ? ¿No cree Ud.. La cosa no puede saberse aún.? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven). ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?... ¿Se acureda Ud...Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud.? Dígamelo Ud....? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo)..... no estoy seguro.. si me dijera.? ¿Está Ud.? — ¡ Lo cree Ud. seguro de que (subjunctivo).. (o recuerda Ud.. me pregunta.? ¿No le parece que (indicativo).. si quisiera decirme si. — Por lo que a mí toca. No lo sé yo tampoco. lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo. — Lo deduzco de.. — No es difícil lo que Ud....? ¿Qué entiende Ud. se lo voy a decir.... Depende de las circunstancias. No lo sé. ... Por lo que sé Es poco verosímil. — Por lo que sé. la cosa es ésta. Aguarde Ud.... en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? ...... pero. En mi opinión. Tiene el siguiente significado. ¿Qué piensa Ud....? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo). de lo que.? ¿Cree Ud. en vez de... ¿Cómo se explica Ud.... Me fundo en que. que. Me parece... para sostener que (indicativo).

¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran. — Es más claro que el sol. Si lo supiera yo. si. ¿Decía Ud. no he entendido la pregunta suya.. ¿Me entiende Ud..? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud... — Preguntaba a Ud.) lo que.. (me) dispense. Ud. que me lo diga). ¿Querría Ud. la bondad de repetirla. es muy fácil que (subjuntivo ) . — Salta a la vista. algo de prisa para mis oídos.? Habla Ud.? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud. se lo diría de buena gana (o de buen grado). ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. . Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad. pero la memoria me es infiel en este instante. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii.. la bondad de seguir). le suplico que hable más despacio. a fin de que Ud. (o Cuénteme Ud.. tenga Ud. ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud. al corriente... de cierto? No comprendo gran cosa. ¿verdad? ¡ Fíjese Ud. — Está a la vista.. si. sabe que (indicaíü'o). Ahora (me) ha comprendido Ud. Dispénseme.. 311 . Tenga Ud. y me sorprende que no esté Ud. Pues bien. ¡ expliqúese Ud. le rogaría que me dijese si (lo que). — Estoy a sus órdenes. no he entendido la pregunta de Ud... la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud. ¿Indiscreto?.. Siento no poder decir nada todavía.. voy a repetirla. . ' m e pregunta.. lo que se entiende por. Ud.. bien! La pregunta es algo larga. (o Tenga Ud. Voy a repetirlo de nuevo..¿Sería indiscreto preguntar si. Todavía no estoy al cabo de lo que U d . repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo. comprenda bien lo que le pregunto. No se me alcanza . Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. lo que... . No sé con toda exactitud lo que significa la palabra. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud. Digame Ud..... Quisiera saber. Todo el mundo lo sabe. ¡ Déme Ud.? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto. ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua.

E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). condujo y organizó a los rebeldes. MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . C u a n d o . i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . 312 . fue preso y fusilado. era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar. en 1863. pero m u r i ó asesinado en 1913. convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . fue elegido presidente de México en 1912. por t r a i c i ó n . BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . con otros 27 compañeros suyos. FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . los franceses invadieron México. pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y . H i d a l g o organizó u n gobierno. E r a cura del pueblo de Carácuaro y . Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. en 1811. g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. Murió en 1872. E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. E n 1911 derribó la d i c t a d u r a .F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . a la m u e r t e de H i d a l g o .

y demás cosas de la alfarería. b a j a n la cabeza. y e n d o de puesto en puesto. Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. Las casas eran de adobe. E n unas v e n í a n frutas. curioseando y vend i e n d o . y las plazas espaciosas y m u c h a s . t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . No existe T u l a n . con m á r m o l como nubes y con cedros de olor. E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. o de c a l i c a n t o . el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d . saludándose con a m o r . d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . la c i u d a d de la gran feria. a l l á en el t o p e . las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. que es el ladrillo sin cocer. y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. Los indios de a h o r a . No existe Texcoco. con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. sin a p a g a r j a m á s . E n los mercados hervía la gente. De ese lado de México. presidente de México de 1934 a 1940. de ébano y jaspes. si el d u e ñ o era r i c o . cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. no se ponen el s o m b r e r o . P o r sus méritos en la defensa de la p a z . fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s . LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras .LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . y en otras jarros y t a z a s . y e n otras flores. m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . y la ciudad parecía siempre como en feria. y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a . P o r los canales a n d a b a n las canoas. el p u e b l o de los p a l a c i o s . y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . celebrando a l rey o diciendo m a l de él. u n a s piedras como y u g o . de o b s i d i a n a p u l i d a . la ciudad c a p i t a l de los aztecas.

de tres pisos. que dejó asombrado a Cortés. y aquella otra ruina donde cargan dos. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. azules. de pie uno. de aquella Cholula de los templos. que son más extrañas y hermosas. una cara de piedra de dos varas y más. de los pozos profundos y los magníficos conventos.. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. negras y blancas. ni con qué máquina la subieron tan arriba. el templo de granito cincelado. En Cent la.hombres una gran esfera. y con su escalera de diez varas de ancho. vestidos de trajes de gran ornamento. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. En Yucatán está Izamal.. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. que eran gente guerra y de mucho poder.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales. revueltos por la tierra. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. En Yucatán están las ruinas de Zayi. no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas. Uxmal está como a dos leguas de Mérida. no quedó después de la conquista una ciudad entera. y porque su gente es tan buena 314 . que es la ciudad de ahora. la Kabah que conserva un arco roto por arriba. donde se encontró aquella Cara Gigantesca. En Xochicalco sólo está en pie. con su Casa Grande. De Cholula. En el interior está el patio rodeado de columnas. las ciudades de los palacios pintados. y frente como la del hombre blanco de ahora. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos. se ven las antiguas fortificaciones. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza. ni un templo entero. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. y el otro arrodillado. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. celebrada por su lindo campo de henequén. y la cabeza con penachos de plumas. Y Kabah está allí también. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. sino por donde vinieron los mayas. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión.

que recibe a los extranjeros como hermanos. están tapiadas. de animales que parece que miran y conocen. A otra casa le dicen de las Tortugas. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". no es una casa sola. y todas. de barcos con dos proas. En Uxmal son muchas las ruinas notables. están en las cumbres de las pirámides. y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. y es muy curiosa por cierto. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. de hombres de barba negra. pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. o una escultura noble. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. al pie de las paredes a medio caer. como por todo México. que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. hay procesiones de sacerdotes. de cuanto se ve o se toca. de nariz recta y barba larga. y arregladas en grupos que son de arte verdadero. manchadas de fango. las estatuas sin cabeza. y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". Un libro roto. de negros de 315 . que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. las calles. Pero de lo que queda en pie. que están en lo alto de la pirámide. como la cascara de una muela cariada. tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. que es toda de piedra ruda. despedazadas. A una de las casas le dicen de la Culebra. con una tortuga de relieve de trecho en trecho. sino cuatro. de guerreros. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. La Casa de las Monjas sí es bella de veras. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador". como si fueran los edificios de más valor. con más de cien varas de frente y trece de ancho. hundidas en la maraña del monte. Están por tierra las quinientas columnas. porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. Es como un libro de piedra. porque la piedra imita una como empalizada. y de las que se ven los arranques junto al techo. pero todas diferentes y de mucha expresión. con las hojas por el suelo.

corto. 9. coronada de flores y seguida del p u e b l o . seco. andar. 2. y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . y todo con el perfil firme. 5. el P a l a c i o de las Monjas. 12. H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . como moría por el dios egipcio. ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o . 3. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. el Caracol. olvidar. el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol. 7. 11. como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s . el Castillo. 8. 6. delgado. agradable. que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. el pozo de los sacrificios.pelo rizado . acostarse. 316 . la casita t a l l a d a del E n a n o . Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido. que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . bueno. esclavitud. y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . hermoso. la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. a d ó n d e . din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . 4. 10. frío. de las palabras: 1. alto. Componer 9 6 .

8. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine. 2. Nu înţeleg mare lucru.. 12. !). vă rog să vor­ biţi mai rar. Să nu începeţi încă. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3. dar nu am avut timp să-i răspund. Traducir las siguientes oraciones: 1. nu-s gata. Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. 4.9 7 . Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. Acum cîteva zile. . 10. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă.6. Fără nici o îndoială. Eu nu afirm contrariul. E uşor de înţeles.

y.construcciones civiles parecidas. muy difundidas en España. A principios del siglo XI. por su hermosura. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. por ejemplo. sus ruinas 318 . su denominación primitiva fue de "Dar Assour". cuyos restos nos asombran. había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. bajo el dominio árabe. lo que ha quedado es relativamente pobre. tal como. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio). En muchas partes. especialmente en el norte y en el centro de España. o la de Almería. o sea en español "casa del regocijo". Otras . En Córdoba. que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms. hasta el siglo XVI. como es la alca­ zaba de Málaga. antiguo palacio real. en cambio. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. de cuyo nombre vino el de Aljafería. se conserva la Aljafería. en las afueras de la ciudad. en el siglo X I . En Zaragoza.LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. famosa por su estilo. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. y las alcazabas o recintos fortificados. El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros. hasta el día de hoy. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. en Toledo. que encierra gran e'splendor.

y algunos fragmentos de columnas. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. columnillas de jaspe y cristal de roca. El área total del edificio. la perla maravillosa colgada en una sala. de norte a sur.70 X 75. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. A principios del siglo XVI. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. casi iguales entre sí. En 1377. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol. Comenzada su construcción en 785. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida. mosaicos de vidrio bizantinos. un rico salón etc. el azogue que llenaba una pila. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. verdaderos tesoros ornamentales. La gran mezquita de Córdoba. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. cubre un cuadrado casi exacto de 76. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. que tenía unos veinte metros de altura. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. la mezquita sufre varias alteraciones. Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán. el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas. una calzada. de madera y marfil. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. mármoles de Grecia e Italia. comprendidos los muros. pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. columnas y losas. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe. causando la destrucción de una gran parte de las columnas.73 metros. como ya hemos mencionado más arriba. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. que se reparte en dos sectores. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . en 1236. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches".sirvieron de cantera. llevándose finalmente hasta los cimientos. por orden de Abderramán I. por donde traían agua de la sierra. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. Todos estos trabajos duraron varios siglos.

dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra. de rico material y ameno colorido.85 metros. m i n a r e t .al qal'a al-Hamrá". Junto a la Alhambra. el patio de los Naranjos. el alminar de la Mezquita Mayor. en planta. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. sus muros exteriores. es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. un cuadrado de 13. castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . el jardín del Generalife es su complemento. con sus hermosos capiteles. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. suponen una época creadora. practicada en el muro Norte. parecía protegerla. la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. todos diferentes. o sea „el Castillo Rojo". ante la torre elevada en el siglo XVII. en gran parte fuera de Granada. y sus esbeltos arcos de herradura. En Granada. algunos sin par en el mundo. dechado de armonía y color. constructor alminar m. muy airosas.60 metros de laclo. „Alhambra" la llamaron los cristianos. sobre todo la del Perdón. Alta de 50. t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m. emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina. arhitect. con su arco de ojiva y con hojas mudejares. a los pies de la Sierra Nevada. Las columnas en serie. Todos estos monumentos. todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. al progreso de la civilización humana. pi. En Sevilla. que fue concluido a fines del siglo X I I . era una pequeña ciudad regia. Dibujan. PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m.. pildă encaje m. sobre los cimientos del desaparecido alminar. las puertas. en todos los dominios.tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa. señoreando la ciudad. queda todavía en pie la Giralda. temelie columna coloană corte / . así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. Más que una fortaleza o un palacio. curte (domnească) dechado exemplu. Erguida a considerable altura.

plan. pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. fildeş nítido net. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. a domina sucesor m. 242). Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus.erigir a înălţa fuste m. incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. 324 . desfătare saquear a jefui señorear a domni. succesor traza u r m ă . numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . el penúltimo el último. el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole. numele regilor. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. urmaş. schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei.

A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . ci a pus pe alţii s-o facă). Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519.infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa.a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres. Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a . mil ochocientos sesenta y cuatroavos. Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e .hizo derribar — puse să se d ă r î m e . se foloseşte v e r b u l hacer -f. p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i . un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0. una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " . se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) . -ă 327 . S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole. fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( . -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu. ci pune pe altul să o facă. -ă triple (sau triplicado) triplu.1 centésima 0.08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu. una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea. sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — .01 dos décimas ocho centésimas 0. r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e . (N-a construit-o el.2 0.

— Alhambra y Sierra Nevada. l. 2. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. viñedo adj. 2. f. sub. 2. sal < . 1. 2. N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. un centenar. un siglo. viva 328 . una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5). verb salta sub. 1. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. obedecer — someterse a alguien. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. un millar.GRANADA.

el centro de la calle lo constituye 329 . muralla del tiempo del último rey visigodo de España. donde cada siglo ha colocado su página de piedra. que compendia toda la historia de Toledo. Sinagogas. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. escalonada en aquella especie de erguida península. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. Sus callejuelas estrechas. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo.LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. angostas. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. pues en ella han puesto mano los visigodos. la romántica Plaza de Zocodover. ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. la capilla mozárabe de la Catedral. Las calles se enmarañan. y se comienza a subir la áspera cuesta. En fin. Sevilla y Granada. contemporánea de Don Quijote. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba. ruinas de palacios tan interesantes. alminares que sirven de torres a iglesias católicas. puertas tan notables como la del Cambrón. en obras romanas Mérida y Segovia. a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. y se baja por el lado opuesto. que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. los moros y Carlos V. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja. la gran Fábrica de Armas. desde que se la descubre. ennobleciéndola más y más con cada restauración. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. la Posada de la Sangre. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. mezquitas. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. don Rodrigo.

acompasadas. he divisado muchos patios de éstos. otros tienen columnas que sostienen una galería. de la profunda y serena tristeza. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. Una fuente deja caer un hilo de agua. se extienden los naranjos en filas. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. no influenciaron tanto al visitante. Todo era silencio. de las casas ignoradas. que es como su espíritu. el marco de montañas. Unos tienen fuentes. Todas estas casas cordobesas tienen un patio. reposo y blancura en ellos. empedrado de guijarros. esmaltadas por la luz de Andalucía. el cristal veneciano de Sierra Nevada. La moza espera inmóvil junto a la fuente. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. La frondosa vega. Yo prefiero éstos de las casas humildes. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. su esencia. surtidores. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. más pobres. otros son más modestos. Nada turba el silencio. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos.un pasito empedrado. Pasaron las umbrosas alamedas. la alta y recia torre se yergue a un lado. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad. Subieron al cerro de la Alhambra. acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. la confluencia de los ríos. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. Cuatro o seis mendigos toman el sol. El patio es ancho. 330 . la Andalucía ligera. lentas. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. sonoras. que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos.

Ya en el salón de embajadores. a recibir luz de tanta ciencia. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. Por fin. en las quebradas márgenes del río Darro. las bóvedas. dorada. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. Pasaron al Patio de los Leones. Almeria. cuando desde las tierras más remotas venían. y otros. MANUEL MACHADO 331 . un largo sollozo. recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. soleada claridad. Por fin. La fisionomía del árabe se contrajo. que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. pálido. a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. como las hojas de los árboles. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. Córdoba callada. cantora. Granada. unos. y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes. placeres y encantos. las puertas. en los bosques del Monte Sacro. al menor soplo del aire. agua oculta que llora. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. a la orilla de las tres carabelas. El árabe. entre cipreses y laureles. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. en los blancos miradores y alminares del Generalife. de tantas artes. semejantes a visiones orientales. con las paredes de mil matices. Y Sevilla. que se destacan sobre el cielo azul. encrustadas en marfil y oro. las letras. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. Málaga. llenó aquellos abandonados espacios. Romana y mora. Iluelva. su emoción iba rompiendo toda conveniencia. al bosque de ligeras columnas. Plateado Jaén. semejantes a las de una tapicería persa.

Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v .a se plictisi.m a r e . 2. 19.d o r i n ţ ă . Citesc pagina 105 din capitolul 26. 2 / 3 . America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea.mers.interjecţia din a r a b ă .articol.a mers.suc. 7. 9. al 999-lea.a folosi. al 2973-lea. Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. 8. 9 8 . 11.a-şi a m i n t i .ecou. 1 0 0 . 4. Verticales: 1.m a i r ă u . 8. 7. octogésimo segundo. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură. dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o . 4/5. 4. undécimo.aci. Escribir con todas las letras: al 5-lea. 6. 5. 18. Dos catorzavos. 15. 12. Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă. 1111 (în litere). al 500-lea. cien milésimo trigésimo. 2.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 . 1 • « • 5 8 10 . 5/4. once milésimo quingentésimo nono. 16. de la L i b e r t a d . setecientos y nueve mil noventavos.EJERCICIOS: • * • .nici. 17. Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. G. 9 9 . Al 5678-lea. nu aş fi dormit b i n e . Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă.sud.o. quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. 597/300. 10. cincuenta cuarentavos. ' a • ' . 5. Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero. 3. Sîutem la lecţia 34.ruşine. 14. milésimo. 3 . 13-vîrstă. al 9Mea. al 99-lea.al ei. al 60-lea.

— ¿Habla usted español? — Sí. Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. — Pues. — ¿Con quién estudia? — Con usted.. señor.. Ese hombre.. estoy estudiando la lengua española. pero os aseguro que las cosas así acaecieron... lo hablo un poco. Sé que al leer esto. señor profesor — me dijo éste en español. Me fijé más atentamente aún. quiero decir. Soy yo.LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. — Dispense usted mi entrada tan repentina. pensando lo que diría. nadie. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla. Estaba con el papel delante. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. un desconocido.. he aquí a ese hombre en carne y huesos. el lápiz en la mano derecha. 333 ... nadie.. cuando entró. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español.. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. sin llamar a la puerta. — Bueno.

Cada instante se puede aprender algo. así como de todos los demás países de habla española. Ya sé toda la fonética y bastante gramática. en el cine. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática.. a todo lo largo de la vida. Creo que me basta. usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional.A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa. Para saber bien una lengua hay que leer. —• Pero el único modo de superar esto es hablando. 334 .. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". Quisiera sólo hablar con usted. en la prensa y. — No diga esto. para cazar las voces españolas en que encerrarlas. —• Admirable. Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español.Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. soy de su parecer.. — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico.lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar.. oír y conversar mucho. para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. —. — Muy bien. — ¡ Qué barbaridad! Entonces. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad... . ¿Qué se le ofrece? — continué yo. en el teatro.. por pequeño y poco que sea. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español. Sólo las últimas cuatro lecciones. Mire. Aparte de eso. la literatura y las artes de España. Pero no pienso seguir adelante. — Nada de particular... Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros. sino que no tengo facilidad al hablar.. Le quedaré muy agradecido.. la geografía.. — Desde luego. y no para buscar ideas.. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia.. sino para encontrar la forma de expresarlas.

.

el Mulhacén. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar.— No me aburriré en absoluto . En general. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. Su clima varía de una a otra comarca de la península. No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . Al norte. Ebro. Tajo. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España. y tierras cálidas en las costas del este y sur. en breve. Abundan cereales. en la segunda y la tercera le diré. la Sierra Morena. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez. Tenga Ud. alcanza 3. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. Guadiana y Guadalquivir. tierras templadas en las vertientes marítimas. — Desde luego. España presenta el aspecto de una elevada meseta. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. Por favor. Existen tierras frías en las montañas elevadas. algo sobre la cultura y la civilización españolas. olivares. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos. prolongada por la de Gredos.534 metros. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. Málaga y Alicante. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. como usted lo sabe. los montes de Toledo y de Guadalupe. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. que es. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero.. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. No obstante. Comenzaremos pues con la geografía de España. viñedos. un Estado situado al suroeste de Europa. al contrario quiero tomar apuntes. explicándole los términos taurinos..

En esa parte de España se habla el catalán. cada vez más. Esta situación ha ido agravándose. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. por esto. Pero ésta es la fachada de la capital. ciudad encantadora. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. Otros puertos españoles. la torre de la catedral. delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. son de igual interés el museo de historia natural. capital de Cataluña. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. el Palacio del Congreso o Parlamento. Desde el Miguelete. típico vehículo valenciano. Los edificios son magníficos. Para entrar en. En Madrid.esta ciudad es agradable tomar la tartana. son: Valencia. 22 337 . a la izquierda del pequeño río Manzanares. el de la Zarzuela. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. Madrid. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. aunque todos los años. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. sobre colinas de poca elevación. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona. La parte nueva es grandiosa. la Opera. se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. se encuentra la capital y el corazón de España. también importantes. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón).— Casi al centro de la península. la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. el Alcázar. Además de esto. Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. la histórica plaza de la Puerta del So-1. la Universidad. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. cediendo bases militares al ejército norteamericano. el Teatro de la Comedia.

San Rafael y San Fernando. una de las ciudades más antiguas de España. ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. 338 . Gijón. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas. sus tres arterias principales: Ancha. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: . La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia. entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan. y su playa. población exclusivamente comercial.Cádiz. famosísima en todo el mundo. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. lindísimo sitio de veraneo. presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. es Toledo. mezcla CÁDIZ. con una preciosa y bien situada playa. un poco más al sur de Madrid. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España. dentro. Una ciudad muy antigua.Vigo.Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga. Bilbao y sobre todo San Sebastián. la Coruña. . Santander. Situada sobre el río Tajo. es interesante y pintoresca.

finalmente. pero esta vez al norte. templo y mausoleo. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo). la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II.TOLEDO. el Alcázar. También cerca de Madrid. El Escorial es célebre por su monasterio. modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. colosal y grandiosa obra de arquitectura. Otra ciudad muy interesante es Segovia. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. una de las primeras del mundo. y su rica biblioteca. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. con la célebre universidad creada en 1243. donde se forjaban las célebres espadas de Toledo. la Fábrica de Armas. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral. 22* 339 . — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe.

en la ruta de América. — Muchísimas gracias. — Estoy arrobado. — Esto es solamente a título de introducción. saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas. Pero. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. la falta de mano de obra calificada. y a lo lejos. un texto suplementario dentro de esta misma lección. î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. ¿Qué otras cosas quiere Ud. gradina de măslini precioso preţios. activ inquietar a nelinişti instante m. Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. fierăstrău 342 . y Sevilla. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. Estos son. y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. a d m i r a b i l rostro i a t ă .. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región.. conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. La poesía. en pocas palabras.. la ignorancia. con su mezquita. surge el archipiélago canario (o sea. clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m. el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . las Islas Canarias). el atraso de la agricultura. figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i . algunos rasgos característicos de España. Pero. aquí se ha hecho proverbial la pobreza. señor profesor. como un jardín colgado sobre las olas.Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. No obstante. Son características la miseria. — Sí. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz.

vie vetusto învechit. Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania. 343 . versant viñedo podgorie. Prado — vechi bulevard din Madrid. Numele. desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud.. t u r n trance m.tenacidad / . cele­ bra prin vinurile sale. Cataluña — Catalonia. Pirineos — Pirinei. Alicante — port la sud de Valencia. localitate lîngă Madrid. Vastă regiune din nord-estul Spaniei. în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. situaţie (dificilă). important centru comercial şi industrial. cind a izbucnit războiul din 1936. care-şi trage numele de la Zarzuela. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc. nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic. t e n a c i t a t e torre / . los frutos que se dan. vechi. impas] veraneo vilegiatură vertiente / . de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. Manzanares — rîu mic.. fructele care se fac (cresc). Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz. Neptun. Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711). şi Cibeles. deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării.. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo.. străjuită de muntele cu acelaşi nume. care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri).

îmi place această m u z i c ă . yazga sau yaga etc. deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv.tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) . a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) . Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a . fără s e a m ă n . prezent subjonctiv: yazca. oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco. yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan. cu s o ţ . m a i m u l t în epitafe. se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e . Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . yazga sau yaga (él) yazcamos. yacen — zac. divisarse — a se o b s e r v a . •sin par — fără pereche. a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. número par. 346 . par — egal. Verbul yacer este folosit foarte r a r . De altfel. Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música.a s i n g u l a r şi p l u r a l . yazgo sau yago etc. imperativ: yace sau yaz (tú) yazca.

Han sido veinte años de una explotación atroz. La pervivencia del régimen fascista en España. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. repetidas 347 . casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases. pues. El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado.F. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. los franquistas. en México D..LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. fundamentalmente. Su lucha reivindicatoria ha sido. en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática. Este año. proclamada el 14 de abril de 1931. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y. por medio de un decreto.

causantes directos de la carestía de la v i d a . h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a . de la elevación c o n s t a n t e de los precios. Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . que existen en E s p a ñ a . E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . 348 . de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. a la o l i g a r q u í a monopolista. como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a . H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l . desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto.La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a . E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " . Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r . que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca.

lo mismo que en nuestra cruzada. Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. No obstante.Sin embargo. Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno. dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. En una palabra. el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. Pues si bien las leyes son las mismas. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido. 349 . sus extraordinarias realizaciones. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". ya no tienen la misma eficacia de antes. Especula con esa amenaza. como en el de la cultura. tanto en el orden social. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. a qué situación les ha conducido. a pesar de la infame propaganda franquista. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). si algo se interpusiera en nuestro camino. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales. llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. amenaza al país con otra guerra civil. La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo. de la ciencia y la técnica.

La represión se encarnizó. su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. Numerosos fueron. tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. y aún actualmente. la línea divisoria entre los españoles y es considerada. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio. eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. víctimas también de salvajes torturas. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. mientras que otros muchos. Decenas de miles perdieron la vida. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional. privados de sus medios de vida y de sus hogares. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. sólo como un hecho histórico. Franco sigue enarbolando la política del rencor. sepultados en los presidios. desterrados lejos de sus familiares. de la guerra civil. Pelotones de ejecución.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. sin guerra civil. Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura. de la división. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. arrojados del trabajo. de más en más. de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. leyes de excepción. los represaliados. después de ser bárbaramente torturados. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. 350 . La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. Otros se vieron condenados a una muerte lenta. de modo permanente. La guerra civil deja de ser. como pretende Franco.

obras y oficinas. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional. con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos.S.S. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles. 351 . logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad.S. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra. está convencida de que la lucha unida del pueblo español.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. ni se resigna a su situación.M. Al mismo tiempo. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista. de democracia y de convivencia nacional. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos.M. la F. y por tanto. La F. mantiene leyes de excepción. entre todos los trabajadores del mundo. funcionan todavía los Tribunales Militares. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. En fábricas y talleres. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. la F.S. a la cabeza de su pueblo. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. La acción unida de los trabajadores españoles.M. sin distinción de afiliaciones.M. en las fábricas. no puede cometer las mismas atrocidades que antes. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional. La F. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos.

A n d a l u z i a . Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. 1 1 . Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . 4.EJERCICIOS 1 0 2 . oriente. dar. p u ţ i n . Limba spaniolă e asemănătoare romînei. pájaro. volver. . 12. 7. Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. 1 0 4 . mentira. conocer. Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei. Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). 3 . 10. 3. razón. î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . oponerse. 2. Da. 4. Traducir al españjl: 1. 6. a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . 9. Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. 8. nuevo. lugar. Vorbiţi spaniola? 6. mayor. recibir. Cu acest prilej. responder. te rog. 1 0 3 . Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . 5. 5. Spu­ ne-mi ce te interesează. Spune-mi. 2. ceva interesant despre Spania. A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli.

Honduras. bajo el fideicomiso de los EE. a los cuales hay que añadir Puerto Rico. desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. la República Dominicana. así como en las islas Marianas. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. L. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). que hablemos a continuación? Lector. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. Colombia. L. Guatemala. si hiciera esto. Nicaragua. con razón. Panamá. figura entre las lenguas útiles del mundo. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. — No importa. Perú. Escoja usted lo que considere más útil. — Sí. Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas. México. El Salvador. Ecuador. Carolinas y Palaos. querido lector. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. Paraguay. — ¡ Parece increíble ! Pero. de Norteamérica y las Filipinas.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. Costa Rica. ocupa un lugar importante en el mundo. Cuba. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. L. Bolivia. Chile.UU. De modo que no se puede prescindir del español que.

Pedro de Valdivia y Juan de Solís. L. que tomó el nombre de Patagonia. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. Pero. para conquistarlas y colonizarlas. España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. descubrió un nuevo continente. — En 1492. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. Diego de Almagro. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. Era el 12 de octubre de 1492. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. Además de los pueblos que Ud. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. ha conocido en la lección sobre México. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. navegando por primera vez. Durante algunos siglos.— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. España poseía. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua . saquearon y destruyeron importantes civiliza354 . en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. Inicióse así el dominio español en el mundo. Sebastián de Elcano. por favor. A cincuenta años de la hazaña de Colón. en vez de éstas. los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. Francisco Pizarro. Cristóbal Colón. cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. después de sangrientas matanzas. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. rumbo al oeste. — Cuénteme. los aymaráes en Bolivia. los guaraníes. con más pormenores. Hernán Cortés. hizo una audaz expedición a través del Atlántico. para alcanzar las codiciadas Indias. que había quedado ocho siglos en poder de los árabes. los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador.

acudió a América. derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. no se cansó de perseguir a los españoles. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado. en busca del país "dorado". matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. salió de Venezuela. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese. oriundo de Caracas. el cual dio también la independencia a Chile. siendo nombrado el Libertador.ciernes indígenas. en tres meses libró quince batallas. pocos meses después. los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. Durante tres años. habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. En 1815. logrando proclamar también la independencia peruana. capaz de igualar en 23* 355 . consiguiendo muchas victorias sobre ellos. venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. Pocos meses después. si no toda la América del Sur. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . hombre genial tanto como jefe militar que como político. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. El general Bolívar. En 1819. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. En mayo de 1810. había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812. cuando España fue invadida por Napoleón. siendo proclamado presidente de la República. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. desembarcó en Venezuela. a la cabeza de su valiente ejército. por lo menos todas las regiones de la parte norte. ante la superioridad del número de éstas. Mucha gente de España. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. Aprovechando estos sucesos.

antes del día ú l t i m o . como Tú. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. . Tal lo encontramos. entró Bolívar triunfante en Lima. la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible. creadora de mares dulces en la tierra. . L. su hijo. Bolívar. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana.poderío a los EE. el trigo de t u sangre n a c i e r o n . así como los estados de Cali356 . dígame usted algo acerca de la independencia de México. cuya presidencia aceptó. el De nuestra Saldrá paz. tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar". por ejemplo. creemos en la resurrección de los héroes. La paz. Señor n u e s t r o . cierran los ojos y se quedan velando. titulado Credo. No nos juzgues. Pablo Neruda: „Libertador. formada por las actuales de Colombia. proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. y en Bolívar. Un año después. Venezuela y Ecuador. en diciembre de 1824. el poeta más célebre de la independencia americana." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. — ¡ Bellísimo ! Por favor. Pasando después al Perú. un mundo de paz nació en tus brazos. porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria). —• En 1800. de Norteamérica. las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América. Fundó pues la República de la Gran Colombia.UU. y en la vida perdurable de los que. el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana. desgraciadamente. él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. se alude también al gran Libertador. Cuba y los demás países de Centroamérica. Libertador. no mueren. ." Y aunque. O sea como dice José Joaquín Olmedo. — sólo el pueblo hace libres a los hombres — . pan. en una poesía del gran poeta contemporáneo. en sus versos: „por las manos de Sucre.

porque la revolución estalló de nuevo. Nevada. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). Arizona. las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. • L. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. El 15 de septiembre de 1821. Colorado. que detuvo hasta 1898. Poco después. merced a un golpe de Estado. del inmenso imperio colonial. Pero tuvo que abdicar en seguida. prefirió entenderse con él y. Los cubanos. Máximo Gómez y Antonio 357 . en 1847. a pesar de su heroísmo. en 1821. convocó el primer Congreso mexicano en 1813. exceptuando Panamá. El jefe de los revolucionarios. Así pues. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. el cura Morelos. Iturbide se hizo proclamar emperador.UU. los EE. en la ciudad de Guatemala. bajo la forma de monarquía constitucional. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero.fornia. Más tarde. Honduras. El 15 de septiembre de 1810. que alcanzó numerosas victorias. presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. organizó mejor sus tropas. En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. cuando Agustín Iturbide. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California). para ser exacto. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. Miguel Hidalgo. de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. sólo le quedaban a España en 1830. Mejor suerte tuvo otro revolucionario. Nicaragua. pero fue presó por los españoles y fusilado. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814). Texas y Florida. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos. Nuevo México. — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No.

jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. — Según v e o . consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . a neglija. Las F i l i p i n a s . PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898. E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . E n t o n c e s . personaj. se vieron o c u p a d a s . que h a b í a n conseguido. înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . E m i l i o A g u i n a l d o . — E x a c t o . di m á s ! . a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / . d o m i n a ţ i e pormenor ni. Pero los E E . introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . U U . Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . en 1898. de N o r t e a m é r i c a . peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli. detaliu prescindir (de) a ignora. pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. no a b a n d o n a r o n Cuba. p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . p r e t e n d i e n d o „pacificarla". om ales. por los E E . después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. después de t r e s años de luchas.Maceo. U U . L . e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . întoarcere 358 . a face abstracţie procer m. a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i .

cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. Ecuador.. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. In operele acestui maestru al cuvîntului.. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. A descoperit Yucatanul. care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii. A eliberat Venezuela (patria sa). Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială. fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata. adversarul lui Pizarro.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii. Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). (1783—1830).. unde a murit ucis de indieni în 1615. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale. dacă propoziţia începe cu participiul trecut. José Martí — ziarist şi avocat. 359 . junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. Perii şi Bolivia. (A fost decapitat în 1517. vechii stăpînitori ai ţării. Guatemala. Columbia. que como — atît.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo.. uneori. poet al revoluţiei cubane. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă.

. cinco. Sustracción — scădere. 360 . residuo uno. dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. sau dos más tres son los sumandos.i ! Las-o încolo ! Hei. División — î m p ă r ţ i r e . ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. da (întărire) guarismos). siete dividido por tres son dos. Surpriză. producto.. Termenii înmulţirii se numesc factores (4. 2-f-3 = 5. Adición — a d u n a r e . 3. ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. iar r e z u l t a t u l înmulţi. v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1. Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . încurajare. t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 . 2. curaj ! Să dea domnul să. Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. 3. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1.GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . A p r o b a r e . . Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. 4. residuo uno sau siete entre tres son dos. se numeşte suma.5). ocho menos uno restan siete. urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. Multiplicación — î n m u l ţ i r e . durere: luptă- 2. amigos. cuatro por cinco son veinte. de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1.

que habla de otro modo. una ejcopeta. una escopeta. sí! ¡Cantad. y como sus madres. otro se hace el cojo. Platero y yo entramos. Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a . Uno se echa un saco a la cabeza. les han dado algo de comer. . la primavera os asustará.. enmascarada de invierno. Reloj que levantará a la madrugada. J . Jiménez p i n t a . una niña forastera. en estilo musical. hilo de cristal acuoso en la sombra.. escopeta que no matará el hambre. como llevan unos zapatos y un vestido. con voz débil. 361 .. por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco. la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. en ese brusco cambiar de la infancia. El corro..PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando. Platero. — Y el m í o . Después. un cabayo.. otro dice que no ve. (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. caballo que llevará a la miseria.. — Vamos. Platero es el nombre de un burro. en el crepúsculo del pueblo. soñad.. — Y er mío. — Y er mío. niños pobres! Pronto. al amanecer vuestra adolescencia. luego. u n caballo.. — Y el mío. R . la sobrina del Pájaro Verde. como un mendigo. ellas sabrán cómo.¡Sí. Entre tanta negrura. los niños pobres juegan a asustarse. canta entonadamente. ateridos.. se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata.. fingiéndose mendigos. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé.

por las llanuras de pan llevar. ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte. desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero. a las marismas de luz y sal. de monte a monte. pienso en la guerra. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones.MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de . de mar a mar. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar. Pienso en España vendida toda de río a río. desde los grises cielos astures. en la tarde silenciosa y en este jardín de paz.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 .fuego que deja el sol que se va.

Noviembre.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) NICOLÁS GUILLEN Siete. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. y en el grito de las llamas. vasalla. fíjate. Reina del manto hacia afuera. en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . Triste como la más triste. batida por olas duras y ornada de espumas blandas. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas. en las puntas de las lanzas. que también Caribe llaman. y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. tú que estás en fija guardia. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. del manto adentro. cantando a lágrima viva. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. sí de su corona esclava. guardián marino. Junto a la orilla del mar. y en el trueno de las olas. No por coronada libre. navega Cuba en su mapa.

otra vez. 53 .34 = 19. ¡ Alabados sean t u s héroes. a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . en este d í a . a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds. sobre los asesinos. P a t r i a p u r a y soviética. Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56. con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a . h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . otra vez. en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 . 9 x 9 = 81. lejos. 107. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. U n i ó n Soviética. en t i . U n i ó n . 7 + 4 = 11. 52 : 7 = 7 rest 3. h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. y cada gota de t u sangre. grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds.¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . E s t u v e ayer contigo. a p l a n t a r una rosa. v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e . 45 : 3 = 15. 16 + 28 = 44.

los sinónimos de las palabras: m o d o . viaje. lucha. . obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 . Encontrar todavía. venir. donde hay puntos.1 0 8 . Llegar de la primera a la última solamente. continuar. deseo. enfadarse.

el francés. el catalán con el valenciano y el mallorquín. el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. hablado primeramente en Castilla 366 .LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. región del centro de la península. Después de la conquista romana. al oriente. — Voy a intentarlo. si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). iberos y fenicios en el habla popular. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. quedando solamente algunos elementos célticos. el rumano. L. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. el gallego-portugués. empero. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma. el portugués. inalterado . en el centro el español. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. a saber: el italiano. sin embargo. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. el latín triunfó en España como en Dacia. el retorromano. Esto me extraña mucho. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. mucho. El idioma hablado por los vascos quedó. algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. el provenzal y el sardo. o el dialecto castellano. El latín fue entonces el idioma oficial. No fue. — Tendré gran placer en explicárselo. el catalán.

económica o cultural. no obstante. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. hay varios modos de hablar. el Perú y el Ecuador. L. sin duda alguna. se encuentran frecuentemente en Latino367 . propios de cada región. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes. alcázar. no constituye ninguna confederación política. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. especialmente si es de amplia difusión como el español. Actualmente. El continente hispanoamericano. alhelí. muy grande. — Claro que dentro de una lengua. significa hoy en la Argentina. L. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. cuando todo el continente comienza a despertar. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". como se sabe. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . del italiano y del árabe. Por lo general. del francés. La afinidad espiritual es. las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes.la Vieja. del cual quedan algunos centenares de palabras. del germánico. una falda moderna de mujer. que comúnmente se llaman regionalismos. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. Existen. que luego sobresalió entre los demás romances. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. Otro ejemplo: la "pollera". las palabras que comienzan con al son árabes. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. por ejemplo: alfombra. llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes.

naturalmente. diciéndose "cabayo" por "caballo". Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. quiero tomar apuntes. "chamaco" (femenino "chamaca"). Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). muerto por un toro en 1947. el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. L. redactores especiales que la escri368 . Pero. lo mismo que en Andalucía y otras partes de España.america. L. En España. así se dice "liviano" por "ligero". y.) casilla" por "apartado". un momentito. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". o el "ombú". cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. respondiendo a los deseos de sus lectores. por lo general. "guapo" por "valiente". En España. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. — Nada más fácil. — Aguarde Ud. por ejemplo: "mucama". además de las tradicionales cabezas de toros. tiene una sección destinada a los toros y toreros. Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. — ¿Podría usted explicarme ahora. retratos de Manolete. Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y. En América. el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. para un argentino es una "piscina de natación". "estampilla" por "sello" y . "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios. voz rioplatense que quiere decir "criada". En general. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros. — Pues bien. los así llamados "aficionados". siendo el más importante el náhuatl). Se los voy a decir. También la prensa. resultando de ahí el así llamado "seseo".

A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido. destinado únicamente a excitar los nervios . por la original belleza de su ceremonial.. Sobre las corridas de toros se puede discutir. los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas.BARCELONA. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales. otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. Pero una cosa es indiscutible: se trata. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada.. Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. — Plaza de toros ben. en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. calzón y media negra y zapato con hebilla. Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 . efectivamente. capa corta.

los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). servicio y limpieza de la plaza. en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). por los de lidia o toreo. y comienza el primer tercio de la lidia. Detrás van los banderilleros. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. mientras dura la fiesta. Están en la primera fila los matadores (o los espadas). evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. Cesa la música. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. o distintivo que indica la procedencia. se retira el personal auxiliar. luego los picadores a caballo. Las cuadrillas. por orden de antigüedad. que es la suerte de varas (o de la pica). o ganadería a que pertenece). que es casi siempre un concejal. después de saludar al presidente. En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles.(es decir.

y con el gorro en P P .dalos y gritería. el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia. Terminada la suerte de varas. o «Í-. Los toros que son "bravos" y "de poder". Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes. adornados con papeles y cintas de colores varios. aplausos y protestas. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa. que es la suerte de matar.Piadores la mano. que van metidos en palos de unos 60 centímetros. En seguida MM . ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. El matador. Matan los matadores.Banderilleras toro al presidente. brinda la muerte del BB . lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. cuando están bien ejecutadas. procuran fuertes porrazos a los picadores.Í sea la suerte de banderillas. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad. que llevan estoque y muleta.tUWCor» 24* 371 . Cuando éstos dan en tierra con sus caballos. corno se dice en el lenguaje taurino. Todas estas suertes. con el fin de apartar del peligro al picador. el presidente agita un pañuelo blanco. son muy vistosas y entusiasman al público. los banderilleros ejecutan la suerte del quite. de largo. antes de principiar. Efectuado el banderillado.

brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. Pregunte cuanto quiera. L. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas. Al acabar el brindis. — No hay de qué. y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. juntas también las extremidades posteriores. que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. 372 . — Muchísimas gracias. De todos modos se lo agradezco.el matador. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. Muerto el toro. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. si así lo estimare oportuno. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos. señor profesor. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes. L. novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. — Hasta la próxima lección.

coaste criada servitoare cuadrilla grup. vigoare rehilete m. graţie gorro(-a) chipiu. rubrică sello marcă. înot. p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. pi. a se sforţa. echipă. beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita. galerian. batic peculiaridad / . micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold.a se strădui espada spadă estoque ni. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . sabie îngustă. bilet brindis ni. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . t i m b r u . s e m n a l m e n t e . sección / . 371). închinare calzón m. cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. şapcă. iscusit empero dar. spată concejal m. a isca pujanza putere. spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t . vîrf de săgeată redondel m. neapărat jerga argou jinete m. p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas. încîntat matiz m. dedicaţie. elegant alhelí ni. fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă. totuşi esforzarse d. ş t a m p i l ă señas / . adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . loc rotund reiterado repetat. bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. consilier m u n i c i p a l costillar m. a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit.PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. spadă extrañar a u i m i falda poală. frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g .

echiva­ lentă cu ¡hombre!. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. ea trebuie evitată. Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo. puţin modificată. locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară. romance — romanic. iar pe y ca pe un ge. Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. modismo — expresie tipică . gi romînesc (ayer — „ager"). şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural. îl pronunţă „jorar"). idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor.ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. popor de comercianţi. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. pasar por — a trece drept 374 . poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. popor foarte vechi. In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi. sută.

el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) . martillo (ciocan) . — lanzamiento (aruncare) de disco. călărie esquí m.mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). el exterior (extrema) derecha:/izquierda. A c i : u n fel de a r b i t r u . Mañana — m i i n e . E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . şah hokey m. 70. me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). a i c i : fugar. bola (greutate). de pér­ tiga (cu prăj ina). (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. şi la fútbol: el arbitro. — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l . jabalina (suliţă). lidiador) tercio — t r e i m e . de altura (în înălţime). care aleargă fără rost. mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . vezi p a g . el medio derecha/centroj izquierda. el delantero centro (centrul înaintaş). la mañana—• d i m i n e a ţ a . (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). schiat ajedrez m. suerte f. N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. balandro yola slalom m. înot baloncesto baschet equitación f. A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r . a p r o d . P e n t r u s p o r t u r i . — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. (inter) derechajizquierda. lidia (de a i c i : torear. — salto (săritură) de longitud (în lungime). (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . de relevos (de ştafete). matador m. torero.

. . ramas de un mismo árbol de miseria. . . echar a -f. Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs. . moreno cafeniu. m a r o n . E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori.în lungime. gris claro — gri deschis. y sobre la comida grasienta y agria. color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro.. 376 . comen en una misma lata. las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas. la comida lanzada por el pleamar de los manteles. juntos en un portal... a se porni pe. como perros hambrientos. dos niños pordioseros llenos de pústulas. otro blanco. LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul.. brunet marrón. gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz . Sus cabezas unidas sembradas de piojos. color grana — culoare roşie. gris m a r o . sus pies.. lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. bajo la noche calurosa. color de violeta violet .verb — a izbucni în. blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' . . Dos niños: uno negro. dos manos: una negra. muy juntos y descalzos.. obscuro (oscuro) şi subido. otra blanca. Exemplu: rojo subido — roşu aprins. tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu).. . a ţîşni în...

como dos buenos perros. Están unidos como dos buenos perros. cuando llegue la hora de la marcha. hijo mío. Juntos así. cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes. ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. y por las mañanas explosivas. bajo la noche calurosa. uno negro. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . están en un portal.. la flor. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. otro blanco? Dos niños. ¿querrán marchar también. NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre. Las flores de tu rosal.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco. uno negro. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. Junto a la espina. como dos buenos hombres. Dura la felicidad. otro blanco.. madre. y por las noches foscas. — ¿Por qué se marchitan. ramas de un mismo árbol de miseria. tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así. la espina.

2. Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i . T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t . 1 1 . Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. am pufnit de rîs. 6. 7. 2. 6. Los limones son. 8.. Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9. 1 3 .. dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă . 4. (La canción del camino) FRANCISCO A.. Hacer 1 1 2 . Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. 7. Traducir el resumen al del orden de una corrida. La hierba es.. Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . Ieri. 12.. E l cielo. español: 1. c o n el s o l e n o c a s o . 1 1 1 . 15. 3 . Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. cînd mergeam pe stradă. E l carbón. 14. H o y . DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni. 5. Combinar los colores con los objetos: 1. amanecía... Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. Va precediendo m i paso. La bandera de la Unión Soviética es. am v ă z u t un copil p l î n g î n d . L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge. 10.LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e . Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru. Los colores de nuestra bandera nacional son. 378 ... 3 .. 4.. A l p r o s e g u i r la j o r n a d a .. Cara al sol.. Las páginas del cuaderno son. Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. 5. Nu trebuie să întîrzii la gară.. Una sombra prolongada. dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u .

Continúe usted hablando. me indicara. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. por favor. me presentara un panorama de la cultura hispánica. L. pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. las figuras más ilustres de la cultura hispánica. Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. — Necesitaría. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. En nuestro siglo. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma. amigo.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa. — Por supuesto. que Ud. L. si Ud. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. 379 . ahora mismo. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. — Comencemos con la literatura. por el momento. — Estaría muy agradecido. de su alegría o sufrimiento. señor profesor. algo de lo que debe Ud. — Sin duda. es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. cuando la literatura universal es tan rica. Y más precisamente con la literatura popular anónima. en fin.

— Sí. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. el mejor poeta español de la Edad Media. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. En los siglos XIV y XV. vivió Juan Ruiz. arcipreste de Hita. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. L. Es éste. En la primera mitad del siglo XIV. Fue escrito en el siglo X I I . poema épico que no es. Tiene Ud. obra dramática de la cual leerá Ud. surgieron las primeras producciones literarias españolas. en los siglos oscuros de la Edad Media. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. — No haga usted este disparate. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre. la más antigua epopeya española. Para decirle la verdad. me interesa más la literatura. el número de poetas aumentó. no pienso estudiar la historia de España. 380 . La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. en la lucha por la libertad. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. sin duda alguna. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. Dejemos la historia. En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. Aparecieron a la vez los libros de caballería.Así pues. un fragmento en la lección 40. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. A propósito. razón. sin duda. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. si le interesa a Ud. pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales.

mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote. En su afán de distinguirse. Muy conocidas son también sus comedias. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. ¿no? — Exacto. — Sí. — Ah. 381 . Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo". Pero. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias. Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras. Lo cierto por lo dudoso. a la edad de 81 años. El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) . filosóficos y trágicos. Creo que usted ha visto ya. he visto algunas. Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. El último godo y muchas otras. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo. El médico de su honra. algunas obras de este famosísimo dramaturgo.Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. poeta de genio sumo. escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. El pintor de su deshonra. No hay burlas con el amor. Las armas de la hermosura. L. señor profesor: por lo que sé. sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte. Dígame. en los escenarios bucarestinos. Entre los dramas históricos. de los que sólo se han conservado unos 400. no sabía. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales. dramas religiosos. Fuente Ovejuna. La Estrella de Sevilla. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. L. Murió Calderón en plena gloria. El mejor alcalde el Rey. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. A secreto agravio secreta venganza. como Don Gil de las calzas verdes etc. novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto. y comedias de capa y espada. a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes. Peribáñez y el Comendador de Ocaña.

encarnación de su agitada época. el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo. que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad. uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor. el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas. que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. natural de Las Palmas (Canarias). en fin. los neologismos más extravagantes. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer. En fin. rompió. en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias. los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. durante su estadía en América. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue. llamado don Pablos. poeta y autor dramático. o la fuerza del sino. El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra). Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. que es la mejor entre todas de su género. que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. hecho que caracterizó su creación poética. fecundísimo escritor. ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. entre muchas otras cosas.dirigiéndose a los lectores "cultos". poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. Y. uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra. 383 . es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos. formándose así el gongorismo. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela. en su célebre drama romántico Don Alvaro. en su obra. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón. a veces contradictorias. Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. la acumulación de las metáforas. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. El estreno de este drama (1835. No obstante. género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós. También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso.

L. Hacia 1870. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida. muerto en la cárcel en 1942.. Además de esta figura cumbre. por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. y Miguel Hernández. — Sí. surge en España también el naturalismo. Pedro Antonio de Alarcón. al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Federico García Lorca. Pío Baroja. éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. bajo el título general de Episodios Nacionales.. en 46 tomos.Es su estilo sencillo y castizo. a conocer. España tuvo a uno de sus mayores genios. bajo la influencia de la literatura francesa. Más tarde. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco. fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Marianela y Gloria. Al iniciarse el siglo. 384 . se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. Durante el período de la Bepública. del siglo X I X español. de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". — Muchos nombres me ha dado Ud. novelada a veces. cabe mencionarse Bafael Álberti. José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber). que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español. Juan Valera. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba. fusilado en 1936 por los falangistas. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. notabilísimo poeta y autor dramático. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. señor profesor. De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz). comienza aquí un segundo Siglo de Oro. Su obra principal es la historia. L. Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta. — Según veo. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez. Valle-Inclán y Antonio Machado.

comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas. como tampoco existe una vida intelectual autónoma. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios. de Tupac Amarú. por ejemplo. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México). Con la independencia política. como el romanticismo.. cronista peruano. así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. como el que acabo de mencionar. más tarde. A base de estos motivos creó José Hernández. nacieron en las colonias. período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados." salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. un descendiente de los incas. el realismo. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica. el naturalismo y. Algunos autores. el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje. A continuación. no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal. apúntese Ud. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas. hijo de un español y de una india descendiente de los incas.— Y todavía hay muchos más. Así pues tenemos una literatura argentina. conocidos como clásicos de la literatura española. otra mexicana. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli. otra venezolana y así por el estilo. epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. y al inca Garcilaso de la Vega. el simbolismo. tal como fue la insurrección en 1780. porque son los más importantes. De tales mestizajes. o sea durante la época colonial (1492—1810). el poema „Martín Fierro'". la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas. como las europeas. como notas características más salientes. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X . Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares. pero a éstos no olvide Ud. uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă 385 . aunque todas de lengua española.

además de los ya mencionados. Rubén Darío. Bartolomé Mitre. Amado Ñervo — mexicano. natural de Creta y. conocer más de su obra. pero de distinto carácter. nacido en 1599 y muerto en 1660. José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos.las galerías del Museo de Arte de Bucarest. Roberto J . Murillo. No puedo concluir mi breve presentación. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes. José Martí y Nicolás Guillen — cubanos. L. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra. como: Domingo Faustino Sarmiento. por favor. fue Domingo Teotocópuli. Payró. Siento no poder señalar a todos como merecen. y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero. sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense. gran realista. Francisco Zurbarán. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. Con el propósito de hacer a Ud. Bartolomé E. visto algunos de los más famosos cuadros en. algo sobre la pintura y la música españolas.y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga. Y pintores hubieron muchísimos en España. Dígame usted. pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son. sin duda alguna. son su obra más popular. le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. que ha sido el creador del „modernismo". y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés. José Eustasio Rivera — colombiano. Las Hilanderas. pocos en verdad. Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos . por esto. Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos . José Ribera. De algunos de estos autores. he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. Las meninas y muchos retratos de gran perfección. más conocido con el apodo de El Greco. — El más original y perfecto pintor de la escuela española es. un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos. Miguel Ángel Asturias — guatemalteco. José Montalvo — ecuatoriano .turgos. podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386 .recalcando su prodigiosa actividad. Otro pintor de fama mundial. y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos. — Estoy satisfecho con eso. Lucio Mansilla. Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos.

a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . autentic cuantioso enorm. judecător atrevido îndrăzneţ auge m. A h o r a . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones. efectivamente. L . neaoş . Y . — Sí. întîmplare belleza frumuseţe bodas /. conozca y a e s t o . — Me gusta que U d . — Sí. pi. y u n Concierto a c a b a d o en 1926. a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote. Otro compositor famoso. avínt azar m. glumă rea capricho capriciu castizo pur. PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Vivió este compositor muchos años en P a r í s . De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d .— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . L. L . ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . za espejo oglindă 387 . dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. nuntă borracho beţiv 25* brujo vrăjitor burla batjocură. numeros desarrollo dezvoltare disparate m. Manuel de F a l l a . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z . verigă. he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro. primar.ticas h i s p á n i c a s . aberaţie. en fin. e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a .

zicală. însemna şi proces. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă. iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări. incisiv mote m. La plural primeşte desinenţa s. ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. indice. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. — alt neologism. destin talvez poate ultramarino de peste mare ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog.expresar a exprima fingido prefăcut. fiecare pe cîte un catîr. poreclă natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor. de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. folklore m. LECTURA SUPLEMENTARIA EL CONGRESO DE LOS RATONES Juntáronse los ratones para librarse del gato. a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă.Turmelor. Pe timpuri. etern previo prealabil recalcar a insista. listă jardín m. se pronunţă „folclor". Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna . grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător. reputaţie. cuvínt. — balet. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o). 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et". y después de un largo rato de disputa y opiniones 388 . încredere) ballet m. fals forjar a făuri gitano ţigan.

VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS. Aquellas que aprendieron nuestros nombres. Esas. te querrán!.. dijo un ratón literato. fingiendo cojear de un pie: "• A ver. llamarán. GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER 389 ..... querido. Y otra vez.. aun más hermosas.. a la tarde. Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar.. Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará. ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar.. Esas. otra vez. señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato? LOPE DE VEGA.. que andando el gato con él guardarse mejor podrían. Pero mudo. desengáñate.. Sus flores abrirán.. y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto. con el ala a tus cristales Jugando. Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer. Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar. y de rodillas.dijeron que acertarían en ponerle un cascabel. a Dios ante el altar. como lágrimas del día... Y. ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar.

Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. lejano. El lobo se duerme. de pájaros manchan de pálido gris.SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil. sus biceps de atleta. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil. brumoso país.. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz. brumoso país. La siesta del trópico. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. Ya todo lo envuelve la gama del gris. su blusa de dril. y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín. su gorra de lona.. fumando su pipa. El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit. está un marinero pensando en las playas de un vago. adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín. sus crespos cabellos. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano. los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. Sentado en un cable. RUBÉN DARlO — Prosas Profanas . el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. La siesta del trópico. Es viejo ese lobo.

Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o . ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o . ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s . se j u n t a n cerca del n i d o . no del labriego v i ñ a s y bebistes. A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. sube b r i l l a n t e la l u n a . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391 . m i e n t r a s el bosque se c a l l a . Constanza. Todo es sueño y a r m o n í a . P o e t a . R o m a . que el ángel g u a r d i á n te v e l e . t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n . las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . la sien ceñida por el lauro griego. se esconden entre las r a m a s . yendo a dormir a los j u n c o s . te dolistes lugar. saludo desde a q u í . el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s .A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes". agosto de 1962. m o r t a l desasosiego. ADORMECIDOS MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S PAJARILLOS A medio d o r m i r los pájaros.

al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. Portretul torcătoarei. los verbos: . . se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. 3 . 114. Cum te cheamă? 6. dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . todo era paz entonces. sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. conocer. 15. Conjugúese llorar. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. 1 1 . Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. 10. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. 7.EJERCICIOS 1 1 3 . Trebuie să insist asupra caracterului său original. a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. E i s-au bucurat foarte m u l t . 1 3 . Dar dansul ţiga­ nilor. Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. que en esta nuestra edad de hierro. 17. Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. (CERVANTES „Don Quijote"} 115. Fiindcă veni vorba. 4. Aş vrea să ascult u n concert frumos. deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i . todo concordia. P o a t e . era frumos. Traducir al español: 1. Mă numesc Andrés Ruiz. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. . nu-mi aduc a m i n t e . 14. pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . cum ţi-a plăcut? 19. deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . todo a m i s t a d . După mine. nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. 1 1 6 ... tanto se estima. I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . 6. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. y no porque en ellos el oro. Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . 2. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă. 8. 9.

a los veintidós años. y reposa mi cabeza. Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. Endulza mis instantes ásperos. porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia. regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. 393 . En diciembre delmismo año. de las que se enorgullecerá hasta su vejez.LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. Pero. Pero Cervantes es buen amigo. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. nació en Alcalá de Henares. en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. El es la vida y la naturaleza. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. según parece en 1547. como Cervantes no era madera de criados. En efecto. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto". hijo del cirujano Rodrigo Cervantes.

fueron llevados esclavos a Argel. reducido a prisión. es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal.„El Sol". Sancho Panza. zafia aldeana de la que estuvo enamorado.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. En una de estas ocasiones. regresando a España. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. Esa obra. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. El argumento de la novela es. Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo. hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. así como Cervantes y los que iban a su bordo. Era en septiembre de 1575. el siguiente: Un hidalgo manchego. en compañía de un vecino suyo. en breve. AJonso Quijano.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. al que nombra escudero. se lanza de nuevo en busca de aventuras. novela pastoril que salió a la luz en 1585. En diciembre de 1584 ¡. otra. La se394 . natural de Esquivias (Toledo). Su dama será doña Dulcinea de Toboso. donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. hasta que. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. Después del fracaso de su primera salida. Comenzó a escribir varias obras. Todos los tripulantes de la carabela. "se engendró en una cárcel. que. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. entre otras La Galatea. íue apresado por los piratas berberiscos. Pero fue encarcelado dos veces. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir.

g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. q u i e n . La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer. funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. i m p u l s a d o por ideales generosos. choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o . felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă. siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e . después de enfrentar grandes disgustos. Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . corabie cargo însărcinare. a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. La cueva de Salamanca. El viejo celoso e t c . recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a . E l 23 de a b r i l de 1616. S o n : El retablo de las maravillas.

H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere. aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i . 396 . se fastidia. p i r a t recaudador m. novela corta — n u v e l ă . berberisco (beréber) — berber. aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). trafic vejez / . . din n o r d u l Africei. cierto sentido h i s t ó r i c o . . E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . Ârgel — Alger.fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. de a q u í „acontecimiento" (eveniment). E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio. El aborrecimiento es u n a aversión. bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia. u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d . perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) .

condición. de e n t u s i a s m o . : t r o c ) . E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . acción. atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . Anciano. t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. cambio de m o n e d a s . barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . que t i e n e paciencia y c a r i d a d . E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro.Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. i n t e n c i ó n . de v e n g a n z a . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . Recordar supone p r o p ó s i t o . cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. 397 . La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . baile — danza El baile es el género. de placeres. h e c h o . a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . la danza es la especie. acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a . esfuerzo. Barbaridad es c o n d u c t a . Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . nos acordamos de lo que menos interesa. de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas.

398 . el que cobija es h o s p i t a l a r i o . se persuade la v o l u n t a d . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a . u n a h a b i tación. el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o . cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. otorgar es p ú b l i c o . de su genio. Tapar supone algo interior. Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . u n a c i u d a d . sólo la a u t o r i d a d puede otorgar. Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e . convencer —. condición social. es v i r t u d . detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Se construye el c o m u n i s m o . h a b l a r l o . Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r . t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. a m p a r o . Calidad es j e r a r q u í a . Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste.persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s .Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . de su r i q u e z a . de su filosofía. de su construcción. conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa.

fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. la lectura. Tenue significa débil. Todo lo a m e n o . u n a fiebre. Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o . a u n q u e sea grueso. Execrable. no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . a p a g a d o . Agrada una conversación sabrosa. gusta. Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . lo que merece desprecio. echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. los t e a t r o s . Abominable. es liso. por ejemplo u n p a r r i cida. Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . g u a r d a r r e s e r v a s . Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. E s execrable u n t r a i d o r . 399 . disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a . Todo lo sedoso es suave. la franqueza o la h o n r a d e z . un chiste a g u d o . Suave se refiere al t a c t o . que t r a s p a s a . Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. las t e r t u l i a s . U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. Liso se refiere a la superficie. a la organización. E n c a m b i o . los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . lo que nos causa e s c á n d a l o . la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . Todo lo superior es fino. agrada. Se restituye lo que se ha h u r t a d o .E s detestable u n h a b l a d o r . u n dolor. de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. Gustan los paseos. Un p a p e l grueso superiormente fabricado. u n a galantería discreta. es delicado. devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . es fino. Sutil es todo lo que p e n e t r a . economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. una a m a b l e lisonja.

E l filósofo reflexiona. refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o . Así d e c i m o s : ánimo varonil. pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . los paga. tiene comienzo. Lo que arde luce. 400 . u n a razón. Pide el necesitado. Macho expresa el género. Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a . Tranquilo supone la idea de sosiego. se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. La honra es u n v a l o r m o r a l . pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. demanda el ofendido. por ejemplo. el macho de la c a b r a . debemos conservar la honra. existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l . hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. el sexo. L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. E l escrito de u n loco. lo v i r i l . por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . Así d e c i m o s : conciencia tranquila. El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . de c a l m a . tranquilidad del e s p í r i t u . la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e . poco vive. quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . tiene algo de i n m ó v i l . El quieto no o b r a . la quietud es inercia.I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . Quien rompe los vasos. principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. se siente y se ve (la hoguera).

que t i e n e u n a alegoría. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . así como las cascaras de las frutas. el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o . m i e n t r a s que el silbido es artificial o. de t a l m a n e r a . los cristales. Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . i r r e a l . Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. metién­ donos los dedos en la boca. u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n . ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso. E l ruido es d e s a g r a d a b l e . Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. sonido — son 2G 40 i . Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s . del m o t o r .E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. a l parecer. Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . p i c a n t e . Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos.

trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). Quehacer es el t r a b a j o doméstico. El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. casero. u n a serpiente. p a r a que sea v e n t u r o s o . tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). Fatuo. tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . ( s a r c i n ă . Vigilamos por oficio o deber. La faena es un t r a b a j o a c t i v o . cometemos yerros. El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . interior.Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. Vela día y noche por su p o r v e n i r . puesto que le m a n t i e n e en v i d a . yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . El yerro es 40? . el que se o b s t i n a en el e r r o r . Necio. literaria e t c . o este volumen se compone de dos lomos. fuerte: las faenas del c a m p o . Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . pero no le cuesta n a d a . el que no es sabio. însărcinare). sens). Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . Obscuridad es falta de c l a r i d a d . porque no lo gana con su t r a b a j o . en cualquier s e n t i d o . pero sin relación a u n hecho d a d o . valer a p r e ţ u i .

se deno­ mina falta. N.c.t. T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas. r. Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L. b. . h. Horizontales: 1. 4. 2.. Interjecţie ergentiniană.sn. FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 . j . EJERCICIOS 117. es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c . Verticales: I-II a spăla •2. pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos.n.r. 5.rt. Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o . h.s. 26* 403 . Ciocolată. A pălăvrăgi.nt. .d.genérico. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. de los árboles.s.n m. Litera următoare.lm. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes. zeamă).a plínge. 1. q. Glumă.r. entonces co­ m e t e m o s errores.nt.l p. Palabras cruzadas 1. s u c ) .1 h .t.r. c.z. s. M.a ploua. s. g. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol.a duce. v. 3. 1. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a . Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a . d. entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos. m. m. de n a r a n j a .s f.d n.g. Coş.l . Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley. El error es i n t e l e c t u a l .a sosi. d. 1. 1. s.ngr.c. de la digestión ( s e v ă . .n c. Copil mic.a chema.t.j.. s. Sssst!. Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n . horn..

27. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. 18. 32. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. 16. 6. La alegría de vivir en el siglo XX. por lo menos. 28. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. El mar y el monte. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. Totuşi înmulţirea este bună. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic. 19. ¿Qué planes tiene Ud. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. Am stat liniştit îr> întuneric. 12. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. Vreau să-ţi cer o lămurire. ¿Qué libro ha leído Ud. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară.í 1 1 9 . Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. 7. 11. dar e o sarcină de cinste şi îi place. 13. mîndrindu-te cu ştiinţa ta. Sus opiniones personales sobre Quijote. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. Unii fac greşeli fără să vrea.ta are însă o greşeală. Din cauza frigului ardem lemne multe. Valorează mai mult decît preţul ei. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. 30. Făcînd compunerile următoare. Un recuerdo querido. împărţirea. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. composición de 3 páginas. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. 3. Escríbase una. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. Secerişul este una din muncile cîmpului. nu părea zgomot de voci omeneşti. 4. 24. 22. ci un bubuit. Nu-i o greşeală? 26. Cartea pe care am primit-o este într-un volum. Las últimas vacaciones. 5. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. 31. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. 8. para el próximo verano? La vida en el campo. Traducir al español: 1. Fácínd exerciţiile de pînă acum. 17. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. 23. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . Lo que queremos más. tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. 2. Mă bucur că a venit acest om. 15. Munca lui Manuel e grea. 14. 120. 20. 21. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. Pentru a vorbi bine.

y así como Don Quijote los vio. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. sino molinos de viento. y si tienes miedo. y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. — respondió su amo — de los brazos largos. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. volteadas del viento. que. dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. donde se descubren treinta. — Aquellos que allí ves. o pocos más. dio de espuelas a su caballo Rocinante. con otros sucesos dignos de felice recordación. advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . hacen andar la piedra del molino. porque ves allí.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. En esto. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. desaforados gigantes. Y diciendo esto. amigo Sancho Panza. no son gigantes.

con la lanza en el ristre. arremetió a todo el galope de Rocinante. y las grandes aspas comenzaron a moverse. que no eran sino molinos de viento. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. que medio despaldado estaba. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno.líos que iba a acometer. Hete 406 . y dándole una lanzada en el aspa. Y en diciendo esto. Y diciéndoselo a su escudero. que le quedó por sobrenombre Machuca. cobardes y viles criaturas. halló que no se podía menear. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. llevándose tras sí al caballo y al caballero. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. habiéndosele en una batalla roto la espada. y es así verdad. lo cual. tornó a subir sobre Rocinante. Y hablando en la pasada aventura. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. que me robó el aposento y los libros. llamado Diego Pérez de Vargas. que ni oía las voces de su escudero Sancho. ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. y cuando llegó. pidiéndole que en tal trance le socorriese. me lo habéis de pagar. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea. y embistió con el primero molino que estaba delante. le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. amigo Sancho. mas al cabo y al cabo. la volvió el viento con tanta furia. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. que un solo caballero es el que os acomete. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. que aquel sabio Fresíón. y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. bien cubierto de su rodela. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. por ser lugar muy pasajero. lo que eran. que hizo la lanza pedazos. visto por Don Quijote. ni echaba de ver. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. que fue rodando muy maltrecho por el campo.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. aunque estaba ya bien cerca. Y ayudándole a levantar. siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. Levantóse en esto un poco de viento.

y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat. pi. versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . istovire molino moară mudanza transformare. strigăte voltear a învîrti volver en d. poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m. a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. toc pentru lance rodar d. que parece q u e v a de medio lado. pero enderécese un poco. pi. a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput. abătut quitar a lua ristre m. y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . pienso desgajar otro t r o n c o . urmaşi desgajar a rupe. PALABRAS NUEVAS acertar d. pi. situaţie grea tripas /. a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . schimbare oración /. vrăjitor simiente /. prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. y si no me quejo del dolor. sămînţă sobrenombre m. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept. rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — . a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s .

— todos de senos colpes. senos moros m a t a r o n . Durante siglos enteros. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r . la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. en lenguaje antiguo. letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. encimaron las caras — de suso de los. dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). El texto que conocemos hoy nos hace suponer. de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . cavalleros. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). 408 . a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. Trezientas lancas son. el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. debió de ser compuesto hacia 1140. ívanlos ferir — de fuertes coraeones. — t o d a s tienen pendones. tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. arzones. los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. Es la obra no de un individuo. t a n t a adáraga — foradar e passar. t a n t a loriga — falssar e desmanchar. sino de un pueblo. El Poema de Mío Cid. I. a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son.Según se ha visto en ese trozo del Quijote. He aquí la descripción. que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor).

I I I . qué boquilla. ] A y Dios. La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono).. d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . que se consigna. pero d e poca i m p o r t a n c i a . pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a .Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o . abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . d i s i m u l a d a m e n t e . qué donaire. qué color. por m e d i o de u n acróstico. E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z .. hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea. en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos. cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 . La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s .

llevad nueva a mis amores. p u e s . d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. cómo espero aquí asentada.MELIBEA Óyeme t ú . c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . ruiseñores que cantáis al alborada. ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. que el sabio que los escribiere no p o n g a . ¿Dónde e s t a b a s . m i r a las nubes cómo h u y e n . c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos. La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar. Papagayos. 410 . que yo quiero c a n t a r sola. iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s . que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . por m i v i d a . cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a .

dejando la blanda cania del celoso marido. la dejan libre. que. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. sin embargo. pues por ella se va a todas partes. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. (Primera parte. poblado de agradables sombras. y que. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. ni recreo alguno. La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. dignas de entallarse en bronces. es la belleza de su conjunto. ni sorpresa. huertos floridos. Y era la verdad que por él caminaba.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. tú. sabio encantador. y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. tierra surcada por las veredas del acaso. Esto es lo cierteo: la Mancha. si no distraen ni suspenden la imaginación. su propia desnudez y monotonía. a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. de la aventura. compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". dejando las ociosas plumas. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". aquel suelo sin caminos. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. ni variedad. con lindas casas. fresco. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. En un país montuoso. verde. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. luz templada y ambiente espeso. quienquiera que seas. Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. Don Quijote necesitaba aquel horizonte. por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. si alguna belleza tiene. sin ir determinadamente a ninguna.

fig. necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos. el sentido práctico. a m b i i escamos ni.o de los genios de la fábula. m ă i e s t r u arzón ni. aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. ucenicie arpado melodios. que la detendrían en su insensato vuelo. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. al trans­ parentar de la luz. de castillos. solzi escasez / . lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. pi. P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. visiones de ejércitos de gigantes. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privarJ a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . corta­ pisas de la imaginación. plăcut 412 . de torres. chiparos cisne m. a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. aquel campo sin fin. necesitaba. cap. lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere. en fin. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. B. necesitaba. necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal. de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades. zale. un afligido. que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. repito. produciendo. Así es la Mancha. al punto se le tiene por un desgraciado. bucurie gozoso îmbucurător. que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos. V I . un menesteroso. toc de lemn anexat şelei calului. graţie dulzor m. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i .

c ă l d u ţ traición / . şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului. în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. a asalta seso creier. înşelare venidero viitor vereda potecă. t r ă d a r e . minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / . noutate ocioso t r î n d a v pendón m. pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. cărare .hebra fir. a mişca merescimiento (azi mérito) merit nueva ştire. drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf. savuros saeta săgeată saltear a r ă p i . talie templadico t e m p e r a t . blond rugir' a mugi sabroso delicios.

y. si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. y no encontraba por cierto mucho que escoger. y. porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones. de éstos que dan vuelta sobre su eje. verídico .LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente. y dando tor415 . como he dicho. no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. y me hallaba en la mayor perplejidad. por consiguiente. los cuales son especialmente de mi gusto. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. Hallábame. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. y conocía toda la dificultad de mi empeño. que fuese serio. o su humor del momento para conformarse prudentemente con él. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. sobre todo. Columpiábame en mi sillón.

. ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro.... no.... yo no quisiera singularizarme 8 . siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación. — Perdone usted. — Es la mejor ocasión. — En ese caso. un amigo de usted.... y dedicarme al teatro. — No. a la Empresa.. — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento. y. — Pero la gramática... y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica. Según algunos. señor. — Sin embargo.... ciertamente. siendo el favor de tanto interés para usted.. Para hablar... esto no se sabe..... Si usted me necesita. — Yo soy un joven. — Ya le entiendo a usted. ¡ Soy un apasionado. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve. pero. — Que quiero ser cómico.... como el teatro está cerrado ahora.. usted quisiera ser cómico aquí. ! — Por supuesto.. Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No.. — Lo presumo.. para cuando se sepa.. 416 . — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted.. como yo quiero ser cómico. y así será preciso examinarle por la pauta del país... bellas letras. no necesita usted saber cosa mayor. y la propiedad 10 . — Por eso. — ¿Al teatro? — Sí. señor... — Bien... — Un favor de que depende mi vida acaso.. para ser actor. no tiene usted prisa. eso es muy bueno ! Pero sabrá usted. el latín. desearía que usted me recomendase. las gentes me entienden.mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 . — Como estamos en Cuaresma 7 .. y habrá estudiado humanidades. porque nadie la tiene. — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir. — Cierto. me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor. desgraciadamente.......

. señor: si no es tan antiguo. — Le diré a usted. Además. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. el papel lo dirá. — Perdone usted. Usted sirve para el ejercicio. dracmático por dramático. y me quiero meter cómico.. nada. hayamos por hayamos. señor. según. — ¡ Ah! Ya. — Perfectamente. ni épocas. — Y tiene usted razón. y decir unas voces por otras.. siempre a la romana 1 3 . señor. todo eso digo yo. y aptitud por actitud. ¿a qué altura se halla usted? — Mal. diferiencia por diferencia...... me echaron por holgazán. no sabrá usted lo que son trajes. — Además. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. actitud por aptitud. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted. señor.... Nada. ¿Aprendió usted Historia? — No.... luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno.— Sabrá de memoria los poetas clásicos. porque si voy a decir verdad. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama. nada. — Por consiguiente. y otras semejantes? — Sí. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo. 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . ni caracteres históricos. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. sí. no. Mife usted. de modales 14 y usos de sociedad. — No jure usted... y podrá verter sus ideas en las tablas u . señor. En cuanto a trajes. — Esto es: aunque sea griego el asunto... y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. — Perfectamente. no sé lo que es.. La figura es la que no. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros. — Nada. así. — Sí. — No es gran cosa. me parece que sirve usted para el caso 1 2 . ni he oído hablar tampoco.. ya sé que en siendo muy antiguo. pero eso no es esencial. y los comprenderá. — Y de educación. a la antigua francesa o a la antigua española. según el sexo de cada uno que lo pregunta. yo era escribiente 1 5 en una mala administración.

p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . basado en una tradición popular. creyendo que aquél ha conseguido su propósito. en fin. no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. E u g e n i o de Zúñiga 3 . n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. m u y b u e n a s noches. ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. ni el corazón h u m a n o . — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . . Si se descuida. de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . por consiguiente. — ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o . como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s . Su asunto. . ésta defiende su honor y salva la situación. — Sí. — Ni conocerá usted el m u n d o . señor. y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . que eso es cuenta del a p u n t a d o r .— Todo lo hace el a p u n t e .. y el público se la r í e . aunque sin conseguir tampoco nada. como solía D . y . pero su marido. 418 . se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. Al fin todo se aclara. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . y . * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo. cuando uno no sabe su relación. es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. — p r o n u n c i ó el recién llegado. y a u n ésa no la a p r o v e c h o . se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a . s e ñ o r . De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . . (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas. q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. quedando el viejo en ridículo. la „seña" Frasquita. eltío Lucas. se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles. A d e m á s . y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . T e n g a n Vds. — Escasamente 16. . ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. usted es cómico y bueno. t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel.

semejante a la de la fe religiosa. dijo.. sin saber tampoco lo que se hacía. clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. Pero la seña ° Frasquita metió el montante. Eugenio sintió aquel nuevo agravio. Así es que la servidumbre. y fue a besar la m: no de la corregidora. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . y.. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse. Todos creyeron que le había escupido. Y se echó a llorar. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos.. levantó la frente con soberanía de leona. apartando al corregidor con el brazo de marras 7 . Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo. no pudieron contener una carcajada. El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso.. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !. Todos se quedaron estupefactos. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. y. y Su Señoría. diciéndole entre sus sollozos. inundándola de luz y de alegría. Así es que. Juan López 4 .) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy.¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí. ¡ Tal gesto. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba.. y hasta el mismo Sr. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino. remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. balanceándose en todos sentidos. Una especie de inspiración.. pero luego se dominó. y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. D. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora. había penetrado en su alma.En seguida se adelantó por el salón. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 . en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 . Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás. La seña Frasquita se puso entonces a besarla.

. (exclamó la corregidora. me dio el corazón que era una santa. llorando también generosamente.. y verá cómo. quiero decir.. sin embargo. como avergonzado de verterlas.. los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás.. — No hay cuentas que valgan 16 . — Pues ¿y tú? — respondió.. . tío Lucas. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera. sí. perdiendo de nuevo toda fe. Juan López. Déjela Vd... — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio.. abrazado a la barriga del Sr.) ¡ Se trata de Yd. Y éste y los criados lloraban de igual manera.. — ¡Señores.. — dijo el tío Lucas.) — ¡ Su mujer de Vd. se figura ! — contestábale la corregidora. Y la seña Frasquita no dijo más.. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas. Desde que la vi. me había contado. nadie se había explicado. — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas.. pero.... y todo parecía concluido.— i No tanto como Vd. se justifica. y. y de esta señora ! ¡ Ah. es una bendita ! — Bien. por la vía del llanto. (gritó el corregidor. — ¡Nada de pero!...) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! . andando a puñetazos con sus lágrimas.. tornando también a sus celos. vamos a cuentas!.. el tío Lucas. — ¡Bueno. Y durante algunos momentos. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. o esperando salvarse también por la vía húmeda.. Porque la verdad es que tú.. por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora.. —dijo de pronto. que hable!. yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho...) ¡ Ah. — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista. a pesar de todo lo que Vd.. que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente. Merceditas!. — Ahora no se trata de ella. ¿Quién había de decirme que tú?. hablar.. .

. Continúa. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa. Eugenio: — ¡ Mira.. o. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta... te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado. — ¡Es verdad que me detuve!. — Pues diles que suban. ¡ Habla.) Tengo dos testigos de mayor crédito. La cosa hubiera sido interminable.. etc.. y.. sí... si la corregidora. — La una se llama Piñona y la otra Liviana.... con permiso de esta señora..... etc. — ¡ Oh.. — En esto rebuznó 18 tu borrica. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez.. ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona.. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar. Juan López y a Toñuelo 17 . en la puerta.. mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos.. Etc. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres.. 421 .. — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !.. por consiguiente. Sólo son dos hembras. cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino.. con el testimonio de nuestras burras.. — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero..— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. — Están abajo. qué feliz soy !. Lucas!. — Las pobres no podrían subir.. — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!. sí... — ¡Por Dios te pido que te expliques!. Pero tú marchabas fuera de él... Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio. que están saltando por justificar a la seña Frasquita. que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor.. — ¡ Justamente ! ¡ Ah. — ¡Oye. pues allí distingo al Sr. Hazme el favor de decirme sus nombres.. a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado. Yo puedo probarte.. nos cruzamos en el camino.. habla.. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle.por mejor decir. revistiéndose de dignidad no dijese por último a D. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal.

. . Cuando estemos solos. Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . no teniendo hijos que le ayuden. . . siendo éstas „mejor labradas". hurt a n d o el cuerpo. . . — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o . . .. — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . „Todas estas tierras que estaban regadas 422 . el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia.— ¡ N o me digas m á s ! . siguiendo la corriente de su a m o . . fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . ¡ N o me digas m á s ! . . embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca.) Antes de a b r a z a r t e . El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras. . al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes. que no debo referir d e l a n t e de esta señora. un pobre huertano viejo. F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. . rindiéndose a la evidencia. en fin. Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. aun se empeoró porque su deuda ascendía. necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . Pero nada se resolvió. . La barraca es la historia de las tierras del tío Barret. (contestó la m o l i n e r a . — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . y te lo d i r á n mejor que y o . Y .) ¡ F r a s q u i t a m í a . . e n t r ó . — ¡ H a s t a a h o r a . VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa.. . que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s . . . si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . . . . todo ! — agregó el corregidor. v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. y deja que te dé un a b r a z o ! . . y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . El pobre tío Barret. ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a . . m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos. — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López.

Y sacaba de su faja el curvo acero. hablando solo. Su cara *e coloreó. Les llamaba hijos míos. Aún le quedaba lo mejor de la casa. Y él. adquiriendo después una palidez cadavérica. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. Los carreteros pagaron.a tomar algo. bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido." 423 . „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero. No lo había perdido todo. sintiendo que la cabeza se le iba. puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que. la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 . tan sobrio. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. cortaba en el aire un papel de fumar. que era el a m o de los campos.. sus ojos se vetearon 1 de sangre. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. hasta que molestado por la con el sudor de la familia. según afirmaba Barret.. llenando el camino de chirridos de ruedas. Aceptaba con mucho gusto.

el que deseaba ver desde el día anterior. Al poco rato. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. impidiéndole toda fuga. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. Al incorporarse. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. andando con paso inseguro. tirando de la hoz. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. Llegó después de dos horas de marcha. El aguardiente se había apoderado de él.. ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos. y la huerta es traicionera . y allá iba ahora. dejando al descubierto un viejo 424 .dura mirada de los dueños. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. que adivinaban su estado. ya se reía del miedo pasado. con la cara roja y los brazos extendidos. que se balanceaba sobre las inseguras piernas. Creyó soñar. su cara púsose verde y le cayó la capa. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret. experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. Cuando despertó. estaba el suceso reciente. y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 . como si tuviera contadas las naranjas. chocaron sus dientes. que reaparecía la borrachera. asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. que le pareció un enorme demonio. Le escocía ' algo lo del tío Barret. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. e intentó ponerse en pie para huir. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo.. púsose en camino. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. Ya veía su huerto. era ya bien entrada la tarde. ¿Qué hacía allí. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos. y se incorporó. Le zumbaban los oídos. deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. entre Benimaelet y el mar. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa.

soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde... "\ mientras tanto.. piensa en tus hijas. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 . Cayó don Salvador en la acequia.gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello.. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo. la hoz partió horizontalmente contra su cuello y. buscaba sitio para herir.Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada.. dominado por el terror.. Y doblaba su cuerpo. De repente. Ven mañana y te daré las lia. hundida en el barro. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. parecía más caudalosa 16 . Tan grande era su terror. evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante. salpicando a Barret. sus piernas quedaron en el ribazo 14 . Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega.. huir de la terrible hoz. Te repito que ha sido una broma. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. no juegues. Cansada la hoz de encontrar obstáculos. había derribado de un golpe una de las manos crispadas. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido. nada más.. evitando que se acercara el tío Barret. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre.. Fue un rugido horripilante.. Tú eres un hombre honrado. hablaremos: me pagarás como quieras.. pero antes de caer al suelo. El labrador sonreía como una hiena. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma. que hasta le hablaba en castellano 10 . la cabeza.. el labriego 17 . Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás. Seguirás en las tierras.. un grito de bestia herida. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada. pretendía escurrirse. separando casi la cabeza del tronco. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía. Quedó colgando de los tendones y la piel. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil. abrió una profunda hendidura.. Y moviendo su herramienta de un lado a otro... Vaciló el viejo sobre sus piernas. ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos. su turbación. Pasa mañana por casa. 12 ¡ Aaay !. echó a correr.

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. Todos adivinaron la mano del tío Barret. Llegó la vista del proceso. huyendo de las gentes. y abrí la ventana. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos. y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. El mayordomo era un viejo aldeano. agazapándose 21 bajo los puentecillos. atados bajo los hórreos 7 . Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas.. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. sentado en un sillón cerca del fuego. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. cada vez más enjuto. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. tendiéndose tras los ribazos. hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . Bajé presuroso. y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 . sin cerrar la ventana. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. Manteníase ante la puerta. Vi en lontananza 426 . y nadie habló.nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. señor Marqués 3 . Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. Nos pusimos en camino con toda premura. escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. y le sentenciaron a muerte. Adelantó su mula para enseñarme el camino. y que venía a buscarme para ponernos en camino. Me incorporé 3 sobresaltado. . que una ráfaga batió. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret. jinete en una mula y con otra del diestro. Estaba adormecido. Pasé la velada solo y triste. trasponiendo monte. Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador".

¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos. y franqueó la puerta.. Traspuestas aquéllas. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego. vi otras. en t a n t o r me salí a la puerta. toda la siembra anega. A lo lejos.. ¡ Mal tiempo tienen. Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche. que ahuyentó al mayordomo. cantaba a usanza 13 de Castilla. y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. Era una pobre alma.. desfilaba una recua 10 madrugadora. y el arriero n . con amenaza de agua. y después otras. 428 . que entonaba un cantar. Puso la trébede. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. Nos vio ateridos de frío. una puerta vieja y mal cerrada. y sobre verde fondo de praderas. El viejo aldeano la saludó. vio el cielo encapotado. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. allá en el dominio de un Pazo 14 . veladas por la niebla. si son caminantes!. resonaban detrás. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . hicimos alto en los viejos molinos de Gundar. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo. y como si aquello fuese nuestro leudo. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia. y la rueda del molino. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos.. En el fondo del muro. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas. chisporroteando. La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego.unas lomas 8 yermas y tristes.. y después una mujer hilando. podríamos aprovechar este huelgo 18 . Acosados por la lluvia. llamamos autoritarios a la puerta. Yo me acerqué al hogar.. donde ardía un fuego miserable. si acaso les place calentar la vianda 21 . Salieron dos perros flacos. Todo el camino era así. vio las muías bajo el cobertizo. Yo. llena de caridad. que empezó a dar humo. que ondulaba en las ráfagas del aire. i Ay! Qué tiempo. Salvo su mejor parecer.

Yo me encogía de hombros. que nos enseñaba matemáticas. La idea de que no seré nunca nada.Cuando fui por primera vez a la escuela. ni caballero de industria. don León Sánchez y Calleja.. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada.. Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo.. A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. ni académico.. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. Está visto. llevar un cintajo. con don Gregorio Paño. que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición. es una impertinencia. don Benito se plantaba delante de mí. 429 .. el hombre quiere ser algo. tener un título. Usted no será nunca nada. Estudiaba en Pamplona 3 . .. nada. y este anciano. en el Instituto. uno se habrá enriquecido. indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. Nunca será.. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — .PÍO BAROJA BAROJA.. sin embargo. en San Sebastián. NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . Y. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. y me dicen: Baroja. Usted no será nunca nada más que un negador inútil. vestirse con una levita negra y un chaleco blanco. Las mujeres que me han conocido. éste habrá llegado a ser ministro. en San Carlos. ni tendré una buena ropa negra.el maestro. no seré disputado. ni caballero de Isabel la Católica. ni consejal. Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. ni chanchillero 5 . está ya muy arraigada en mi espíritu. Al cursar terapéutica con don Benito Hernando. el otro se habrá arruinado. cuando se pasan los cuarenta años. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. No pasarás de ahí. y me decía: — Esa sonrisita. tú no serás nunca nada. aquél habrá desaparecido en una aldea. esa sonrisita. tú seguirás como ahora. vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo.

y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . a l t i v o . Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . Facundo Quiroga. ha desenvuelto en el g a u c h o . Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. y p a r a gozar mejor del espectáculo. a l l í . que por las noches suele venir al t e j a d o . 431 . las facult a d e s físicas. sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . enérgico La h i e r r a . mezclando la verdad y la novela. . cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o .Cuando v o y a la orilla del m a r . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas. tú no serás n u n c a n a d a . ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . t ú no serás n u n c a n a d a . Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile. es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . la ostentación de la increíble destreza en el lazo. me d i c e : Baroja. con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto. p u e s . mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. que es como la v e n d i m i a de los agricultores. La lechuza s a b i a . sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. t ú no serás n u n c a n a d a . E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 . Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. narra después la historia del célebre caudillo riojano. desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . como folletín (1845). .

la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . cantando sus héroes de la pampa. El gaucho cantor es el mismo bardo. entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. El cantor está haciendo. que. la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . perseguidos por la justicia. que era lo que se proponía. que el bardo de la Edad Media. entre la vida que se va y la vida que se acerca. el trovador B de la Edad Media. costumbres. los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. está remedando 432 . y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. En la República Argentina. sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente. se ven a un tiempo'. candorosamente 12 .rayo. con superior inteligencia de los acontecimientos. Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. historia. El cantor anda de pago 7 en pago. de barbarie y de peligros. de civilización. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. biografía. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. el vate 5 . que se mueve en la misma escena. a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. si a su lado no estuviese otra sociedad culta. el mismo trabajo de crónica. „de tapera 8 en galpón".

los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. volviendo la cara quietamente. y las puñaladas que en su defensa dio. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. estaba refiriendo su encuentro con la partida. y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. estaba sentado en el suelo. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. El cantor oyó la grita sin turbarse. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. la abertura quedaba hacia el Paraná. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. cual si fuera en un bote de ocho reinos. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. Por lo demás. El año 1840. dentro de las ciudades. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. •con los trabajos que sufrió. su fortuna. viósele de improviso sobre el caballo. y con las piernas cruzadas. no está libre de tener que habérselas con la justicia. otra que. El gaucho argentino no hebe. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. el otro. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. en efecto. la relación de sus propias hazañas. Algunos instantes después. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. el cantor. a fin de que nadase con más libertad. en las campañas. anuncia a lo lejos. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. hacia la escena que dejaba en la barranca. el cantor tiene su lugar preferente. su parte escogida en el festín. con ser el bardo argentino. se había cerrado en forma de herradura. monótona. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . si la música y los versos no lo excitan. La partida. Desgraciadamente. cuando se abandona a la inspiración del momento. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. en sus versos y en su voz. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . dondequiera que se apura una copa de vino. irregular. y el cantor tomado de la cola. llena de imágenes tomadas de la 28 433 . entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. Más narrativa que sentimental. la poesía original del cantor es pesada. Había ya contado lo del rapto de la querida. sin freno. vuelve el caballo hacia la barranca.

vida campestre. el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. Fuera de esto. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad. Silvestre. ya para lo mismo. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que.¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. en tres años de oposición. de la abnegación que exigen los partidos de principios. El se sometía refunfuñando 2 . siempre descontento. hablaba de la patria. O. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. de los deberes del ciudadano. PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico.. del caballo y las escenas del desierto. se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. Sin Don Ignacio. décimas y octavas. diversos géneros de versos octosílabos. Las autoridades lo miraban como su bestia negra. tenía puestas en él sus esperanzas. o^ue la hacen metafórica y pomposa. el boticario 3 . ya para sus necesidades personales. le daba a defender sus intereses.. pues. con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. con frase no muy atildada: 434 . y el pueblo. pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. ROBERTO J. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —. No era don Ignacio muy largo. seguíalo en todas sus empresas políticas. conversando con sus tenientes. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos. Alguna vez le insinuó. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda.

Acercábanse las elecciones. 28* 435 . palabra menos. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major. que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. durante sus tres años de caudillaje. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. a hombres sanos que no se apoderen de las rentas. el que le dije. reprodujo la frase: .El que quiera pescado. encrespó la pluma. don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa.—. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben. Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador.Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre. un rrietín. a la lucha. En Pago Chico preparábase un mitin. no pueden continuar un día más en el poder. o por mejor decir. ¡Qué entusiasmo. palabra más. especialmente cuando. cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. una algazara 6 . con grandes-gritos y violentos ademanes. hecho embanderar el reñidero.'' Los bravos. que se moje. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González.. tanto que el bataraz encerrado en un cajón. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co. los palmoteos estallaron como siempre. gubernista. alaridos de pistón. más que nunca.. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz. — ¿Qué le ha parecido el metin. preocupado por la importancia que iba tomando la oposición. los vivas. grandes golpes de bombo. a las urnas: don Ignacio estaba radioso. Llegado el día.. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio. y otra bomba y otra. como diana triunfal del vencimiento. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña. o cosa así. había resuelto darle una válvula de escape. ni alquilarlo a sus enemigos de causa. Cuando subió a la improvisada tribuna.. único lugar fuera de la cancha de pelota. pum! y música. al atrio. que no quería ni prestarlo. el gobierno de la provincia... y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso.. apropiado para la solemne circunstancia. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos. un jubileo como nunca se vio en Pago Chico.

y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto. canejo 12 ! 436 . eclipsada por la triunfante de don Ignacio.. — Mire. Tampoco él quería „componendas". en efecto. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y. haciendo en ella lo que sus antecesores. la entrevista tuvo lugar. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre. — ¿Y qu'estoy haciendo. El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. que le echaba en cara sus procederes administrativos. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. Sin embargo.. No faltaron. vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua. los vaticinos 9 . a todo esto. Inútilmente. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 .. adivinándola antes de que se hubiera iniciado. pero con tal habilidad. en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. oído alerta. y así lo escribió-en La Pampa. dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. sus colegas guhernistas. don Ignacio. las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. pues. en tanta proclama. las previsiones. muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso. para hacerle proposiciones. había visto oscurecerse su estrella. Llegado al Concejo. y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación. ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u .— ¡Oxi. don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad. que él creía tan verde aún.. porque el meeting había dado el mando a su rival. magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. ojo avizor. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. Viera. Gastó sólo ciento cincuenta. y el domingo siguiente resultó electo concejal. Apenas instalados.

seguida de sed quemante. y en seguida sintió la mordedura el en pie. dislocándole las vértebras. tragó saliva. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas.. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo. con sensación de tirante abultamiento. La piel parecía adelgazada 437 . mitad de la pantorrilla. La víbora vio la amenaza. quitó las gotitas desangre. y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. Llegó por fin al rancho. y sacó el machete de la cintura. esperaba otro ataque. arrollada sobre sí misma. El hombre se bajó hasta la mordedura. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. Movía la pierna con dificultad. y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 . le arrancó un nuevo juramento 4 . pero se dominó. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco. El dolor en el pie aumentaba. y siguió por la picada 3 hacia su rancho.. pero el machete cayó de lomo. Saltó adelante. Y después de una pausa. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo. y comenzaba a invadir todo el pie. una metálica sequedad de garganta. deci no más.. confidencial y tierno. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la. más insinuante aún. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero.. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente.— Deci. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?. y durante un instante contempló.

El hombre tragó. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. En el silencio de la selva no 438 . que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. Se arrastró por la picada en cuesta arriba. Paulino ! — protestó la mujer espantada. con sombría energía. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. quedó tendido de pecho. mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más.. de tensa. Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. pero a los veinte metros. pero no sintió nada en la garganta . y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo. un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa.y a punto de ceder. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. — murmuró entonces. no agua ! —rugió de nuevo—. — ¡Te pedí caña. hasta medio muslo. El hombre quiso llamar a su mujer. y prestó oído en vano. — Bueno. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana. dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. que el hombre sorbió en tres tragos. dos vasos. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. me diste agua ! ¡ Quiero caña. Cuando pretendió incorporarse.. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Pero no había sentido gusto alguno. y el hombre pudo fácilmente atracar. La pierna entera. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—. uno tras otro. El hombre. exhausto. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. esto se pone feo. ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno. y llegaban ahora a la ingle 7 . y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. alzando la cabeza del suelo. Allí la corriente del río. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. aumentaba a la par 8 . Pero el hombre no quería morir. La sed lo devoraba. — ¡ No. Sobre la honda ligadura del pañuelo.

al poniente. su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Y de pronto. Al atardecer. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. altas de cien metros. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. se abría en lenta inspiración. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Llegaría pronto? El cielo. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor.. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo.. con asombro. la llevó velozmente a la deriva. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano. sin embargo. Al recibidor de maderas de mister Dougald. Y cesó de respirar. no había duda. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald. tuvo un violento escalofrío. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. — Un jueves. Adelante. detrás. Se hallaba casi bien. a los costados. y la corriente.•se oyó un solo rumor.. cogiéndola de nuevo. no tanto. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. y su pecho. sobre el río de oro. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Lorenzo Cubilla. o jueves. semitendido en el fondo de la canoa. seguramente.. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald.¿ Viernes? Sí. Allá abajo. 439 . El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos.. ¿Tres años? Tal vez no. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre.. ya entenebrecida. Desde la costa paraguaya. la sed disminuía.. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. encajonan 11 fúnebremente al río. y al recibidor del obraje 12 . y reina en él un silencio de muerte. El veneno comenzaba a irse.. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. ¿Qué sería? Y la respiración. y el río se había coloreado también. El sol había caído ya cuando el hombre. se abría ahora en pantalla de oro. asciende el bosque. La pierna le dolía apenas. siempre la eterna muralla lúgubre. negro también. El paisaje •es agresivo. ¿Ocho meses y medio? Eso sí. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes. la canoa derivaba velozmente. libre ya.

Así. la mañana. Al día siguiente. vieron una cosa más insólita. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. ni ella supo de él en su vida. la charca del vientre siniestro.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. después. insensiblemente. se clareó. un placer desconocido. Mas un buen día. subió la última gota. más negros que los de otras pozas. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. lenta. El árbol vecino. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. casi un estupor. mirándose transfigurada. La caricia cálida fue. el éxtasis. el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. durante todo el día. el nido del árbol. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. fue violeta. Esa fisonomía de la charca. El hueco gredoso quedó abierto. ni una brizna verde.. absorbiendo el líquido impuro. hasta los vermes del fondo.. En los bordes. Y al descender el sol. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. como la órbita de un gran ojo vaciado. ahora estaban quietos. fue rosada. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. toda gloriosa. Con el último rayo. que el sol no la miró nunca. el mediodía. y el agua negra como un betún. un asombro. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. Fue eso en un crepúsculo. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 . Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa. la plumillas de un nido. el dueño del nido. la tarde. al transpasarla la flecha luminosa. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. como levantaran una fábrica en los alrededores. luego. se les antojaba una cosa insólita.

encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 . hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . verdadero prodigio de la Naturaleza. arrojando las armas. del sistema de puentes colgantes. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. y en prueba de ello dicen los historiadores que. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. nada había imposible. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. que muchos. Desgraciadamente. que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. y 441 . se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. a la primera noticia de la invasión. La invasión del puente. Mayta-Cápac. calzada de la cual aún se conservan vestigios. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. llamado el Melancólico. para quien. el primero de su especie que se vio en América. Éste. en la provincia de Chumbibilcas. Mayta-Cápac. Por los años 1181 de la era cristiana. que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. existe una gruta. y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. Huacari reunió su consejo de capitanes.PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. de tres leguas de largo y seis varas de ancho. como hemos dicho. dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. resuelto a impedir el paso del enemigo. emprendieron una fuga vergonzosa. cuarto Inca del Cuzco 1 . no es posible pasar de las primeras galerías.

hacia el lado de mi país. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. siempre están sobre mi cabeza. marchó. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. día por día. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan. Allí. sin temor a las mortíferas exhalaciones. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. Compadecidos los auquis. con inmensa bóveda. de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. seguido de sus parientes y jefes principales. bajo variadas. entre mi aspiración y el cielo claro. o dioses tutelares. donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 . por donde pasa el plácido albor. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre. a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. esposa del silencio. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. entregados al duelo y la desesperación. a encerrarse en su palacio.

m á s que a la encina de fornido gajo 9 . m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e .T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n . ¡Déjame h u i r . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae. E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . contemporáneos del p a r a í s o . formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . y . en busca de la V e n g a n z a . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones. está s e n t a d o „el D i a b l o . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e . de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. en el idioma de los m u r m u l l o s . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . donde es imposible la e s c l a v i t u d . c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos.' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o . T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. 444 . que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales. p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z . p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . el espejeo de las canículas. oh selva. Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . No o b s t a n t e . a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a .

La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza, se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera", se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos, frituras, refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado, se arremolina en torno a los músicos, trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo, cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca, como un harapo que el viento deshilase. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca, el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo, no sabe qué vagas nostalgias. A ratos 7 melancólica, desgarradora, como un grito perdido en la soledad de las llanuras; a ratos erótica, excitante, aquella música era el canto de la raza oscura, llena de tristeza y de lascivia, cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos, sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón, relámpagos de sangre que otra vez, no sabe cuándo, atravesaron su vida. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo, como un nido de escorpiones. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío; sus mejillas chupadas se estremecen levemente, su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio, pero de una manera siniestra. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación; sus dedos ásperos, de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. Al lado suyo, uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila, le dice: — Ah, compadre Pedro Nolasco, ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica, dominante de la fiesta plebeya. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal, todo rojo, y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante, toda la tarde, era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad, perseguido por la chusma 20 ululante, tan numerosa que a veces llenaba cuadras
445

enteras y contra la cual se revolvía de pronto, blandiendo el látigo, que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores, sin protesta ni rebeldía, tal que si fuera un flagelo de lo Alto. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga. Posesionado de su carácter, dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación, que le parecía la más justa de las indignaciones, pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle, olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. Esta, por su parte, procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior; todo el que quiere no puede ser diablo, pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. Respetábanlo como a un ídolo. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. Para algunos, Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás, que trabajaba y vivía la vida ordinaria, sino un ente misterioso, que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval, en su carácter absurdamente sagrado de diablo. Conocer a Pedro Nolasco, saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades, era motivo de orgullo para todos; haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba, pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Referíase que muchos años atrás, en la tarde de un martes de carnaval, Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco, el diablo de San Juan, que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él, seguido de su hueste ululante. Topáronse los dos bandos y el 446

diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro, con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo", le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía, temido de sus rivales vergonzantes, que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas, admirado y querido de los suyos, a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo, precisamente. Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . Un fuetazo 28 mal dado, marcó las espaldas de un muchacho de influencia, y lo llevó a la policía; y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 , hasta entonces inapelable, decidió no disfrazarse más, antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. II Ahora está en la plaza, viendo pasar la mascarada. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios, puramente decorativos, que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. En ninguna parte el diablo solitario, con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. Indudablemente el Carnaval había degenerado. Estando en estas reflexiones, Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 , portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada, con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. Era esto toda la gracia del payaso, y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada, como tras un señuelo 33 . Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo, ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. 447

Al día siguiente, martes de carnaval, volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro, pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo, que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo, resbalaron lágrimas de doloroso despecho. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio, arremetió contra la turba desertora, confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio, sumisa y fascinada. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse, recobrando, por la virtud del mandador, los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa, azuzó 37 a su mesnada contra el diablo.. Volvió a resonar, como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios, pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación; ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y, sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada, o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo, lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. Pero el éxito enardeció al payaso. Arengando a la pandilla, gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él, y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico, bajo la sombrilla tutelar del payaso. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. Caía la tarde. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. El diablo corría, corría, a través del 448

paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura, sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que, al verle venir alzaban el vuelo, torpe y ruidoso, lanzando fatídicos gruñidos, para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. La pedrea continuaba cada vez más nutrida, cada vez más furiosa. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. Las piernas se le doblaban rendidas; dos veces cayó en su carrera; el corazón le producía ahogos angustiosos. Y se le llenó de dolor, como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. ¡Porque él se sentía redentor, incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco, levantarlo hasta sí, insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él, empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. Por fin una piedra, lanzada por un brazo más certero y poderoso, fue a darle en la cabeza. La vista se le nubló, sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. Detúvose la chusma, asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . Sucedió un silencio trágico. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio, agitando maquinalmente el abanico. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro, el asombro adquiría una intensidad macabra. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. Luego el payaso emprendió la fuga. Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 , su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso.

NICARAGUA

RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. En un recinto estrecho, entre paredes llenas de hollín, negras, muy negras, trabajaban unos hombres en la forja 1 . Uno movía
29 — învăţaţi limba spaniolă)

449

el fuelle que resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas, áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro, se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente, haciendo saltar una lluvia enrojecida. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos, y largos delantales de cuero. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo, y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos, donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. En aquella negrura de caverna, al resplandor de las llamaradas 6 , tenían tallas de cíclopes. A un lado, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. A la entrada de la forja, como un marco oscuro, una muchacha blanca comía uvas. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón, sus hombros delicados y tersos 7 , que estaban desnudos, hacían resaltar su bello color de l i s 8 , con un casi imperceptible tono dorado.

HONDURAS

R. AMAYA - AMADOR AMANECER
(Fragmento
1

)

En el quebrado valle de la Ermita, rodeado por colinas agrestes, cortado por precipicios de estirpe volcánica, se extiende la ciudad de Guatemala. Hermosa, pintoresca, limpia metrópoli, como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. Y es que, excediendo a la belleza de su topografía quebrada, al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales, hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella, pero carece de ese espíritu propio que los
450

siglos y las generaciones imprimen a las ciudades, a los pueblos; es como un hombre de vida incolora, indolente, sin alma; es la ciudad-cadáver, la ciudad sólo de cemento y barro. Guatemala es distinta; de las ciudades de Centroamérica, es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico, por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica, cjue sobreviven en los lienzos, que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 ; cada sitio, cada calle, cada iglesia, son estímulos para la pupila captadora de bellezas. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 , acariciadas por el recuerdo, innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos, ya con los fuegos cegadores como centellas 7 , de lo heroico y portentoso 8 ; ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio; ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores, en un constante devenir de símbolos, en una estrecha asociación de tintes policromos ; todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo, y en la que se encierran como en un arco iris, todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. En Guatemala hay espacio magnífico, tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu, como para aquellos que, ansiosos y ebrios de sapiencia, van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia, para conocer su psicología étnica, para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. Guatemala es la ciudad-corazón. Acaso un día no lejano, aquella lejana Federación de Centroamérica, descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos, vuelva a compactarse en un abrazo supremo, y entonces, esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. Mientras tanto, que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados, como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. Esta ciudad ha sabido de sacrificios, de tormentas y de lágrimas; tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica, como por el desborde pasional, no menos volcánico, de sus hijos. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29*

451

dades del pasado; el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad, pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas, sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. Guatemala, con todas sus sombras del pasado, es y será la ciudad-corazón de Istmania.

GUATEMALA

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah, fue una vez, una vez fuimos ricos, nos hicieron ricos, había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo... Llamaron a su abuelo, Naiqué Cuyqué, a la plaza del pueblo y allí, bajo una enramada, yo fui con él, como si fuera hoy lo estoy viendo.. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís... Pero lo que se llama bueno... Bajo la enramada 3 , en la plaza, había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra, habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. Lo puro cierto es que no habló en balde, porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios, dueños propiamente dueños, propietarios de tierra propia... — Es como un sueño, Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. — Debe estar en la historia... — No, eso no está... — Entonces, m ' h i j a 4 , lo quitaron. No ponen lo que no les conviene. Pero como se los estoy contando sucedió. — Y por algo, verdad abuelita, la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas... — Cuando dice la verdad, porque los viejos, como la historia, que comparan con una vieja, también se vuelve mentirosa. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento, y que de veras, de veras sucedió, repartían la tierra a los pobres.
452

— ¿Aquí? — Sí, aquí... ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos... A mí se me aflojaron las coyunturas del susto... ¡ Ay !, pero cuando se comenzó a trabajar, cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. — Y esas tierras, abuela, dónde quedan... — Quedaban, porque se volvieron como tierra de otra parte, de otra tierra, tal maldición les cayó... — Se las volvieron a quitar los ricos... Después de un largo silencio y de parpadear lentamente, decía la Caiduna, canosa y arrugada, juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros; para devolverlas a los gringos^, a gente de otra parte... para eso nos tiraron bombas del cielo... — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito... — Entonces... Mis hijos han pasado por allí. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. Y no lo imagino así. Lo miro como era, como lo vi, antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén, con el molino, con el puente, con el Bueyón... con todo... Carne — entredecíase para entenderse ella sola—, carnecita verde antojaban los terrenitos... Carne... Carne de esta nuestra, como ustedes, porque la tierra propia es carne de uno, es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. — ¿Y para qué se la quitaron, si no la siembran? — Para tenerla en propriedad, y hada más... Es lo que quieren los extranjeros, que nos arruinemos, que nos arruinemos todos con las tierras ociosas, para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria, de nuestra ruina, de nuestra pobreza... — ¡Fue un sueño, Nana Caida ! — ¡ Sí, un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 , se apagó pronto. — Pero volverá a prender... — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe". Un incendio que lo va a quemar todo, porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan. La Caiduna calló. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina, diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito... Otros pensamientos la devoraban. Los hombres también regresan de la muerte. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos, los hijos del país, señalará el regreso de los que, como Naiqué Bueyón Cuyqué, murie453

ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo, y entonces se verá, entre la alegría del pueblo, el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes.

M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban V yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: „Somos cuatro". Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: — Puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: ,,Puede que sí". No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor
454

Ahora no traemos ni siquiera la carabina. lo que se llama llover. No hay ni conejos ni pájaros. No. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Por acá resulta peligroso andar armado. Cae sola. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. a toda prisa. nos habíamos detenido para ver llover. Lo matan a uno sin avisarle. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. No hay nada. yo sé que desde que yo era muchacho. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. Y por aquí vamos nosotros. eh? liemos vuelto a caminar. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. Pero no hay ninguna más. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. No llueve. Ahora volvemos a caminar. 455 . Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. cuando tengamos que trabajar aquí. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Con todo. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. el llano no es cosa que sirva. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. Los cuatro a pie. Aquí así son las cosas. Pero nosotros. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. el llano. No llovió. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Se me ocurre eso. Tanta y tamaña tierra para nada. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Por eso a nadie le da por platicar. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. no vi llover nunca sobre el llano. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. Pero los caballos son otros asunto. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Todo el Llano Grande. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae una gota de agua. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina.Sí.de afuera. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. gorda. grande.

—• Espérenos usted. señor delegado. Así nos han dado esta tierra. No se puede contra lo que no se puede. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido. Mire. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. la tierra está deslavada. muy arriba. Y ahora vayanse. señor delegado. y ni aun así es positivo que nazca nada. Espérenos usted para explicarle. vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso cír. Uno los ve allá cada y cuando. se levantará el maíz como si lo estiraran. ni maíz ni nada nacerá. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. — Son miles y miles de yuntas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. no al Gobierno que les da la tierra.. dura. — Pero. Todo es contra el Llano.. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla.Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. — Pero no hay agua. Ni zopilotes 6 . — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. Es al latifundio al que tienen que atacar. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. Y si no.. Que queríamos lo que estaba junto al río. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. Pero nada se levantará de aquí. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano.. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. Del río para allá. para ver si algo retoña y se levanta. En cuanto allí llueva. Eso es lo que hemos dicho. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. Meli- 456 . — Eso manifiéstenlo por escrito. señor delegado. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar.. — Es que el llano. volando a la carrera.. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. por las vegas...

y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. por eso me la traje. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. Eso también es lo que nos gusta. — Allí escondida se te va a ahogar. Mejor sácala al aire. más adentro del pueblo. me fijo en él. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. junto a nosotros. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Nos gusta. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban.ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". Ahora que habla. ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. Teban. Sí. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. ¿Dónde la mercaste. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. La tierra que nos han dado está allá arriba. es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. Nosotros seguimos adelante. Conforme bajamos. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . Por encima del río. es la gallina de mi corral. la tierra se hace buena. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. la traigo para cuidarla. — Entonces te la trajiste de bastimento 7 . para no golpearle la cabeza contra las piedras. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. eh? — No la merqué. Le desata las patas para desentumecerla. Yo le pregunto: — Oye. pero nos gusta llenarnos de polvo. sobre las copas verdes de las casuarinas. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. — No la traías antes. ¿no? — No. Servirá aunque sea para correr yeguas. y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. 457 . Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban.

Zeno Gandía anheló „decirlo todo. 458 . rompíaseles el pergamino envolvente. *) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. Todo era vida. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada . movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. y. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación. entregándose a la vendimia. bajo la soberanía estadounidense. E n esta p r i m e r a novela.PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. ya secos. y así. en viviente vaivén. y se estaba en plena vendimia. en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos. actividad. las mujeres. los hombres. lavábase el suero que los empapa. escrita en 1894. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. o con fibras textiles de la emajagua del trópico. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas. combatiendo así el sislema colonial. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas. Iban descalzos. En todas las fincas. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o . para curarlo t o d o " . para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. poblaban las vertientes. en donde iban depositando los granos. desecábase al calor solar su humedad íntima. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. en 1898. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla.

a t o l o n d r á n d o s e la labor. iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero. a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco. otros a c u d í a n en su a u x i l i o . y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . A veces. 459» . E n el crepúsculo. d o b l a b a los arbolillos. De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . e n r e d á banse las r a m a s . en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. difícil. o t r a s . como si la cosecha fuera de t o d o s . Los sacos. eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . el sol q u e m a b a . Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . peligrosa. recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos. D u r a n t e el d í a . Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . Era u n a labor r u d a . m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. algunos r e í a n . en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación. y c u a n d o . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . y m i e n t r a s . t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . c u a n d o la t a r d e m o r í a . u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. dos a dos.T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s .

eléctrico. El hombre de las máquinas. apenas si se distinguían. junto con ün puñado de estopa... una fiera.. .. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. a su lado. hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo. es decir. manchados por la grasa. con cuidados infinitos.. lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma.. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche. Es extraño. hacía apenas una hora. allí donde se alzaba la palma real.. Esperaba. Y poco antes de las doce apareció el otro. velludos. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras". Su traje de overall. a la hora de la cita trágica.. el estruendo de su corazón precipitado. Dentro del amplio bolsillo.azul obscuro.. contemplando su puño 460 . rudo y violento. Sus antebrazos poderosos. sólo el espesor de la palma real los separaba. pero en la medianoche llena de frío él esperaba. Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa. Aquel era su patio y aquella era su casa. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. abandonado sobre la mesa. y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 ..De todas maneras" estaba subrayado. lo convertía en sombra. Sin embargo. Estaba inmóvil. Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche. Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. de cólera y de humillación.. su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel. Venía con camisa de kaki.. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie.CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe. Luego.. saltó. el hombre esperaba. (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Había visto un sobre dirigido a su mujer.") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma. Fue todo rápido. Detrás de la palma él sólo era un hombre.

Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 . Sin embargo.. desdoblando el papel le dijo: „Mira.. dirigiéndose a la casa. Luego..¡ Ah !" de dolor y de sorpresa. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle .la sombra de un tronco. como. Cerca ya de la puerta del fondo.. Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante. hablaré con ella". Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué. El papel decía con su letra: „Canalla..... alegre. por qué?".. si se atreve a venir lo mato". Así estuvo un rato quieto. Pero llegó a la puerta. cuando encendió corriendo la luz. inmóvil... que era a él á quien ella esperaba. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada.lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones... Y. Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. respondió con su característico balanceo. se detuvo. dentro de la casa.. él vio su cara cuajada de una pena inaudita. Más que el disparo. Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta. con el balazo en el cuerpo. Se puso a escuchar y no se oía nada. sintió qué cerca estaba de ella. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande. Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él. sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla.. al menos. eso me pareció de momento. Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. te lo dije". Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !". 461 . Y le pegó una patada brutal al caído. la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas. antes de llegar a dos pasos... con la duda más llena de dolor aún: „(. mira". sin comprender nada todavía. ella llenó un espacio de silencio y de asombro. Pero ya su rostro.. Pero.. comenzaba a ser alegre. no insista. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido.Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío. A su . como la cara de un niño que mejora... lo que le contesté?". Y ella lo vio y le gritó. Un raro miedo lo había paralizado.

tendido en una estrecha cama. Entro. a eso de las dos y media. de Cienfuegos. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. Cerca de donde nos encontrábamos. instala su ametralladora. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. cuando el lunes por la madrugada.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. Médicos. •— ¿Cerca? 462 . Es la representación-característica de un hospital. Sus rostros eran graves y firmes. Es tirador de ametralladora. estaba el Casino Español. una cuadra hacia abajo. fue la goma destrozada de un jeep. Inmediatamente se dirigen hacia allá. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. para evitar el frío aire de la noche en la carretera. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. Los fusiles parecían crecerles de las manos. El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos. convertido en improvisado hospital. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. de rostro afilado y barba crespa. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. a un lugar donde la carretera se divide. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. Luis va en la vanguardia y. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. A intervalos. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia.

. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. La superioridad en armas. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. La balacera es infernal. En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. Luis.— Pegaditos. posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. cuando es herido en el pie. que pertenece también al batallón 339. — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. La batalla se prolonga por largas horas. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. Se entabla el tiroteo 6 . No obstante. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance.

salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 .NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . furioso 6 señora 7 consabido. respeto véase la p á g . oficial de justicia en algunas pobla ciones. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. fig. 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e . 383 suministró. p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó. 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. proporcionó.

co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso. principal personaje femenino del libro.18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). rica en líquido o c a u d a l 17 labrador. 5 X a v i e r de B r a d o m í n . satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d . héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. el gran director de película español. la c o s t u m b r e 30 465 . E l llevaba el sombrero „de tres picos". E l tío Barret ya no podía entrar en su casa. difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . trabajador del campo 18 río pequeño. 21 ganar la benevolencia de 22 contento. ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. impidiéndole toda salida. 9 encerrándolo. hizo la película „ S o n a t a s " . J u a n Antonio B a r d e m . arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó . agricultor. seguridad 6 trabajoso. de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e . inquietó 21 escondiéndose. E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío. a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso.

sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. encendido el ánimo 19 agitación. vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . imitando sus movimien­ t o s . 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento.14 palacio en Galicia. Empieza por u n paso de m í m i c a . m u r m u r a r . 18 c o n t u r b a d o . c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . véase p á g . NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a . en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. en general. la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . Facundo Quiroga. regla. ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras. m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. 12 de manera sencilla y sincera. en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . Aquella evita el compromiso y huye de él. que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A . paraje. o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . en 1835.

forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil. provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. p l u m a s de las alas azules. 15 población del Alto P a r a n á . pecho azul y verde. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s . ex-capital del antiguo reino de los incas. larga de casi dos m s . j u n t o al T i t i c a c a . Se halla a 3. unido con el U r u b a m b a . 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s . a u n joven. 3 senda estrecha 4 imprecación.467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. en el Brasil. de cuerpo rojo. vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. în voia valurilor). p a l a b r o t a . aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur. Pero el a u t o r murió en 1928. t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. y cola roja y azul. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e . a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á .4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . Hermosas r u i n a s incas. me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă .

brujería (vrajă. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. perder el equilibrio 28 latigazo. Cantaclaro. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . hojas 10 se eleva. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. engrandece 11 retroceder. humano. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero. iníame. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. jurisdicción 37 excitó. volver atrás 12 indigno. como la de la quemadura 27 oscilar. territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. confusión 35 compañía 36 privilegios. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. incitó. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas.

se a l l a n a n . m o n t u r a . u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . cuando intervinieron los y a n q u i s . resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. asesinado por los norteamericanos. Hombres de maíz (1950). héroe del c u e n t o .•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. colina e x t r a v a g a n t e . 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . desierto boca abajo dispersarse. su mujer. b r i l l a n t e s . Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. excursión del sábado al lunes. apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. Después de las Leyendas de Guatemala (1930). E n el trozo que presentarnos. Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro. como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua. Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio. desnudas á r i d o . Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955. El Señor Presidente (1946). Naiqué Cuyqué. seco. descanso. Viento fuerte (1951). 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s . ferreria grosero.E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. basto a n d a m i o . ardor W E E K .

despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a . 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a . barrera (gard) escudriñó. Escribió cuentos. Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág. observó. miró hojas l i b e r t i n o . abasto 8 precipicio. exceso 5 lucháramos. ensayos. depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. peleáramos 6 tiros repetidos . tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias.5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia. en 1928. para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión.

lo dirán mis . junto con la alegría de haber aprendido el español. completo. se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura. a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. la melancolía de tus tardes de estudio.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro. ¡ Hasta siempre ! . Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó. Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. Nadie estima este manual como algo perfecto. y sé que al doblar esta última página sentirás. amigo lector. Si he logrado mi propósito. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español. gracias al índice de materias que se halla al final.lectores. queda aún el perfeccionamiento.

en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de. pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. cu prepoziţiile respective.. . . a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a .. pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. . con. care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă.LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii. oferi un cadou cuiva u 473 . săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i . Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe. în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a. . . .

.... estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă. ... dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en.. estar con (en) ánimo d e . conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e . a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca. . renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 . drept. de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer.. ..cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer.) învins se declara în favoarea lui.

enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 .excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en. en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia.. a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e . forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por..

¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno .sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva. a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident. a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de. în 476 . por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu.

vasto vast gravar a îngreuna. cemento. iar al doilea 0: acción. — î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. — î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . cuerpo. c i . pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. deschis: casa. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i . Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. i n v e r s . codo. la confuzii de sens:. cinco. mucho. caber.TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. s a / a . cambio. cera. 477 . muchacho. care p o a t e d u c e . u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne. litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . slab. sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. chispa. B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . o. v se p r o n u n ţ ă b . claro. adesea. P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. bath): cielo. o m i t e în scris: substantivo. o(b)scuro. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k . m este p u t e r n i c i honhones.

sau mai precis înghiţit. harina. jefe. 478 . gui corespund grupurilor ghe. Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. huevo. glii din limba romînă: guerra. duda. de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. guitarra. Un. joven. I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. Precede numai vocale: horn. el devine sonor: antigüedad. aspirat: libertad. gusto. lleno. Madrid. kilogramo.3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. digno. H — este o literă mută. u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". adherir. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. ahora. — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. — între vocale este slab: asado. gloria. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. pida. hueso. camino. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". golpe. ca un fel de 1 cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin % gl. De exemplu: gato. o. caballo. hermano. — final este mut. lingüística. gi: ojo. virtud. gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. Pentru a o pronunţa corect. gigante. LI — este o singură literă (nu dublu 1). -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. iar în portugheză prin Ih): gallina. G — urmat de vocalele a.D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente. N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt). L — este identic cu 1 romînesc: leira. vestido. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii). K — se întîlneşte foarte rar. N — este o literă specifică limbii spaniole. kilómetro. Grupurile gue. . norte. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. comandante. j i si celor care se scriu cu ge. aldea.

p r o n u n ţîndu-se slab. Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis. 2) d u p ă consoanele 1. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica. honra. Astfel. O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. capital. acest r se d u b l e a z ă . Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. quien. de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală.) De e x e m p l u : baño. quinina. rico. p e n t r u a reda vorbirea locală. — în celelalte cazuri este m a i s l a b . litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión. P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . Cînd. v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. m a i pe n a s . ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn.u n c u v î n t c o m p u s . R — se p r o n u n ţ ă energic. al doilea c u v î n t începe cu r. scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. 473. tanto. u devine sonor. dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. entonces. n . después. î n t r . ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . deber.) De e x e m p l u : casa. cuidado. rector — vicerrector. căruţă coral coraliu corral curte. cosa. iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. . în grupurile de m a i sus. agosto. queso. año. s: alrededor. m u l ţ i s c r i i t o r i . ca în limba r o m î n ă : oro. 3) cînd e d u b l u . rosa. aproape i m p e r c e p t i b i l . chi d i n limba r o m î n ă ) : que. p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano.ceva m a i î n f u n d a t . In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. perder. Israel. ( G r u p u r i l e que. radio.

— î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . din p u n c t de vedere fonetic. "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. lus. extenso.a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . paz. d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. n u m i t ă seseísmo. o. Cuba. Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. zorro. ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. venir. p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. ya. S u n e t u l 6. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . — în grupurile gue. Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. Această p r o n u n ţ a r e .U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar. azul. P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. cavar. sisaña. ley. este o s e m i v o c a l ă : yerno. gui. 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. (A se con­ sulta p a g . voz. u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă . r e d a t p r i n c sau z. r r (erre) (ese) (te) (») 480 . cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere). exacto. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol. aşa c u m am v ă z u t . vocalele a. cizaña. mayo. qui este. zapato. ceea ce a r a t ă că. que. luz se citesc sinco. 16—17).

que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. echó nuevas ramas a la hoguera. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. pero estoy tan cansado. y otro más. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. Cansados por el trabajo del día.. Permaneció despierto un gran rato. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores. quedó dormido. — ¡Mira... al verlas. Cerca acechaba un tigre y.. el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito. Entonces el tigre avanzó un paso. tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. En seguida surgieron las llamas y el tigre. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. padre e hijo seguían dormidos. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. para evitar que se apagase.. vencido por el sueño. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde. En mitad de la faena les sorprendió la noche. Ya era muy de madrugada. y otro. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera.. cuando el padre. hasta que por último. padre. Y convino con su hijo en hacer guardia. Ya estaba sobre la gente que dormía. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer. y resolvieron entonces dormir allí. Cada dos horas. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. alargando sus uñas. piando desesperadamente para despertarlos. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. El tigre estaba a pocos metros. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. — dijo el muchacho—.j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează. se detuvo. El muchacho se levantó y substituyó a su padre.

locuţiune m. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. 31* 483 . academia. verb tranzitiv v. verb intranzitiv loc. verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. de genul masculin n. pasiv pi. NOTE Din cauza spaţiului restrîns. plural prp. De exemplu: gana. de gen feminin ¡ig. infinitiv intr. comparativ­ ii. verb care diftonghează / . verb incoativ inj. americanism cj. adverb alg. cuvîntul titlu. * Indică verbele complet neregulate. figurat imp. alguien om. adjectiv adv. exemple: observar. impersonal inc.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. singular sub. alguna cosa adj. în cadrul explicaţiei. subjonctiv sup. conjuncţie comp. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. de buena -~ de bunăvoie. superlativ tr. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. prepoziţie s. poftă. substantiv subj. neutru pas.

sabie acertado î n d e m î n a t i c . a nimeri acierto reuşită . arii'. a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . ~ de -j. întîmplare . ţig. jig. spre. In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. la. a conţine abedul m. a d e c v a t . mai aproape acabar a t e r m i n a .în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". iscusit acertar (/. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . atitudine actuar a acţiona. a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. a acoperi abrigo a d ă p o s t . A a prp. rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. jos. a ţine cald. a face acuático adj. acvatic acudir a veni. mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. favorabil 484 . untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. aici. canal acera trotuar acerca de loc. a recurge acuerdo amintire adecuado adj. în jos . nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. poate (dubitativ). pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. colea. inj. loc. a u r î . tocmai -f v. ulei. a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . comp. cine ştie acción /. acţiune acechar a pîndi aceite m. a înfrunta acomodar a a r a n j a . a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. dibăcie. copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. por ~ din întîmplare . a activa. prudenţă aclarar a lămuri. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . pe abajo adv. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . a potrivi. ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. severitate actitud /. în. copios aburrir a plictisi acá adv. în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". jig. a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . oare '(interogativ) . a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. adv.v. p î n ă . deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. más ~ m a i încoace. despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel.

ca­ priciu albo adj. scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. a m a b i l afán in. dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. arbore de plută 485 . ţ i p ă t albanii m. ţinută además adv. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. a t i t u d i n e . (în) afară. ţuică. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. a l b u m alcalde m. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. a conferi adjunto adj. adunare adicto adj. în afară (de). paradă alarido strigăt. p r i m a r . por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. acolo ahogar a sufoca ahora adv. expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. aerian afable adj. unde. gest. v u l t u r aguja ac ahí adv. osteneală. drăguţ. alb (poetic) álbum m. a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. indemînă. pi. caisă albedrio a r b i t r u . a m u l ţ u m i agrado plăcere. a t a ş a t adiestrar a dresa. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. însă. zidar albaricoque m. rachiu agudo adj. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. înainte ademán m. pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. r u s t i c . la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge.adelantar a î n a i n t a . a c u m . anume. sălbatic agricola adj. încotro adormir intr. aerisit aislado adj. a achiziţiona adrede adv. /. a alunga airado irita t aire m. libre ~ voie. al ~ de alg. ~ bien ori. a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. pătrunzător águila acvilă. s t r ă d a n i e . agricol agua a p ă aguantar a suporta. a trece înainte adelante adv. a atinge alcornoque m. aer aireado adj. agradecer inc. a l ă t u r a t . judecător alcance m. a s c u ţ i t . loc.

cursant alzar a ridica allá adv. atunci ama gospodină amable a m a b i l . drăguţ amanecer inc. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. magazin. a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. raft ancla ancoră ancho adj. micşunea alistar a înrola. amidon alminar m. comp. sub. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. v r e u n . vioi alegría veselie. analiză analizar a analiza anaquel m. amar amarillo adj galben ambos adj. pi. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. cisternă alma suflet almacén ni. p u ţ i n algodón m.' jig. a angaja aliviar a uşura aljibe m. prieten amistad /. a încuraja alerta alarmă alfiler m. vast amueblar a mobila ánade í/¡. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m. sirop almidón m. pi. mai departe allende adv. desagi algo ceva. amor. ambii amenaza ameninţare americana haină. pi. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. amplu. împrejurimi altercado gîlceavă. vesel. împrejur. bumbac alguacil m. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. adj. a n i m a l 486 . sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. amîndoi. prietenie amo stăpîn amonestación /. ceartă alto adj. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. pi. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. alăturai anexión / . dojana. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. amiciţie. răţoi análisis /. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. adv. dincolo de allí adv. veston ametralladora mitralieră amigo amic.aldea comună. anex. admonestare amor ni. anexare anguila tipar ángulo u n g h i . poliţai. sanda alquilar a închiria alrededor adv. más ~ mai încolo. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. acolo. snoavă anejo. acolo. cîţiva alhelí m. peron andino adj.

antic antojadizo adj. în iată anteayer adv. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a . ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. a strínge. arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . î n d e p ă r t a t . a apărea apartado adj. fig. alaltăieri antelación /. î n a i n t e . a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . ieri seară. a r h i e p i s c o p arco arc. prp. am.ánimo s p i r i t . a t e r m i n a . ochelari antepasado strămoş antes adv. însemnare apurar a purifica. a se s u p ă r a . ~ aje. a înnădi año a n . fig. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv. curaj anoche adv. nerăb­ dător antaño adv. dinainte anteojo l u n e t ă . suprafaţă 487 . dor apagar a stinge aparador m. a sufla (la teatru) apunte m. a considera aprender a î n v ă ţ a . aici. a se grăbi aquel adj. ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. arzător ardilla veveriţă área arie. me aprieta el zapato mă strînge pantoful. a se îndura ápice m. a c u m . copac arca l a d ă . culme. pi. sub. ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj.. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . sec­ tor poştal apartar a îndepărta. bufet. a p a r t e . acel aqui adv. d u l a p aparecer inc. iute apropiar a însuşi aprovechar a. fig. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. a ţ i n t i .folosi. casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. arbore. ~ nuevo anul nou añoranza regret. odinioară ante prp. fig. stăpîn árbol m. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. avid. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. aport. anticipaţie antemano adv. vechime antiguo adj. contribuţie aposento odaie apostar d. abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. vîrf. înainte. fig. notă. distinct apegado adj. a separa aparte adv. a n t i c h i t a t e . a stima. he ~ iată árabe adj. vechi.

cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a . a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă . astfel. scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . a spori. coşciug atención /. atenţie atender d. orez arrugar a încreţi arte m. la fel asno asin asociación /. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. a devasta. ofensă atroz adj. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. asociaţie asolar d. a pustii asomar a a p ă r e a . hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . la — Nacional asar a frige ascender d. a r t ă . m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. por ~ de birlibirloque în chip magic. î ncă 483 . a discuta argumento subiect. dezgust. atroce. ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . -pi. a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. deasemeni. înapoi. asurzitor atropello încălcare. scîrbă ascua t ă c i u n e . tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. a se însera ataúd ni. jeratic asemejar a semăna. f. malas ~ s vicle­ ş u g u r i . a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. a chinui atraer* a atrage atrás adv. creştere aún ad v. v i o l a r e . a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . escadră armario d u l a p arrabal m. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . a se urca asco greaţă. s u s . a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. repulsie.arena nisip arenque m. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. aşa asiento loc. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. a m ă r i aumento spor. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. îndrăzneţ auge ni. inc.

balerin baile in. scund. strat. bici azúcar in. b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. zahăr azucena crin azufre m. vas bajo adj. consiliu mu­ nicipal azada sapă. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. de ~ degeaba. batog báculo toiag. smalţ barraca colibă . b a c a l a u r e a t . hîrleţ azar in. bal bajar a coborî bajel m. proces. ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. h a z a r d . pi. vapor barniz m. a verifica avestruz m. absolvent bahía r a d ă . b a r b a r i e . mercur azote in. argint viu. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . e n o r m i t a t e . zadarnic baluarte in. ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e .. răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie.aunque cj. sulf. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta. baston bachiller ?/. deşi auricular in. dans. dedesubtul ~ los árboles. bastion ballena balenă bambolear a oscila. cîntar balde adv. adv. a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. prp. lac (pictură) . pucioasă azul albastru B bable m. din emisfera sudică auto decret judecătoresc. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d. golf bailar a dansa bailarín m. loc. nefericit azogue m.. automobil auxiliar a ajuta avance m. baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . înaintare avanzar a î n a i n t a . babord bacalao morun. absent austral adj. nenorocire azaroso adj. sălbăticie barca barcă barco v a s . hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. gogomănie barbarie / . en ~ în van baldío viran (teren) . a înviora ayer adv. dialect asturian babor in. corabie. aviaţie avivar a înteţi. a se clătina bancal in. a lipsi ausente adj. dansator. j o s .

haină de m a r i n a r boca g u r ă . fundament bastante adv. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. sub. beat. loc. bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . din Buenos Aires bondad / . nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. refren borrachera beţie borracho adj. pi. ~ venida b u n venit bigote m. frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. b i n e . moale. beţiv borrar a şterge. a l b . zăduf boda n u n t ă bodega beci. asfalt. simpatic bordado broderie bordón ni. binele. bază. şnapan. adv. bisect bizco adj. h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. strămoş bisiesto adj. culisă basura gunoi bata h a l a t . a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. suav. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. b u n ă t a t e bonito drăguţ. b u n u r i . ţ i n t ă blando adj. cremă de ghete bien m. îndeajuns bastar a fi suficient. dulce blusa b l u z ă . cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. pădure bota gheată bote m. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . a ~ de noche în asfinţit. a ajunge bastidor m.barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . m u s t a ţ ă billete m. păcură. fig. — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. — hechor binefăcător. ~ estar bunăstare . ~ abajo culcat pe b u r t ă . destul. pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. a rage. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 .

~ muerta var stins calaña teapă. al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . — cual. d r u m e ţ caminar a u m b l a . cald. a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. a forfoti buque m. a călă­ tori 491 . burghez burla batjocură. c a p ă t . călător.bruma ceaţă bruñido lustruit. bronat bueno adj. încălzit califa ni. a-şi bate joc de cineva burlador m. loc. pipă cacho bucată cada adj. c a p o r a l . ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. calitate cálido adj. a merge. c h i l o t . loc. fiecare. vapor. llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. cafenea cafetal ni. mansardă camarero chelner. odgon cabo ţ i n t ă . căldură caluroso adj. stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. casă (de plăţi) cajón m. hacer ~ de alg. bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. cavaler. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . calitate calavera hîrcă calcetín m. de ~ s în g l u m ă . p a n t a l o n callar a tăcea caile /. ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . tovarăş camaranchón ni. cabină cambio s c h i m b . călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. ca ld caliente adj. plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . loc. şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . clică camarote in. zeflemist buró b i r o u . v u l t u r bullir a clocoti. var. calif caliza calcar calor ni. călăreţ. ciorap. am. sertar cal / . cutie poştală C caballero d o m n . bun buey m. ospătar camarilla camarilă. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . ~~ de. al ~ la c a p ă t u l . cafea. l i b e r t i n . organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. cablu. diputados. vas burgués adj. a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in.

cîine canario canar canasta coş canción / . cínico cancha am. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. s t r a t . bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. get-beget casualidad /. . ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. teren de sport candado lacăt candente adj. închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. . afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. casnic casi adv. însărcinare cariño afecţiune carne /. nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. — a — faţă în faţă. cantitate canto cînt caña trestie. şef de echipă. melc carácter ni. tun caos m. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . spaniol castigar a pedepsi castizo adj. cauţiune caucho cauciuc caudal in. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. c a m . . campion campesino ţăran campo címp can in. neaoş.m. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. . vătaf capaz adj. a p r o a p e .camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. de nisip) cantidad / . ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. toc. a r z ă t o r : incandescent candor in. / . capabil capital m. loc. ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. hacer— a face caz castellano castilian. moft capricha glugă cara faţă. (pi. întîmplare cauce in. echar en ~ a arunca în faţă. capitală capricho capriciu. c a p i t a l . prudent cavar a săpa 492 . clopoţel. debit. albia rîului caución /. liaos capa mantie. . zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. p ă t u r ă capataz m. casilla căsuţă. a reproşa caracol ni. candoare.

fig. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. chilie celebrar a celebra. c u l m e : loc. lebădă cita întîlnire ciudad /. ivăr certamen m. por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. gazon cesto coş. concurs certeza certitudine. loc. ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. a orbi ceja sprinceană celda celulă. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. eîrjă caza vînăt. dar ~ a termina cinta panglică. — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . pi. v î n ă t o r . ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. a încredinţa cerco cerc . ~ mayor vinal ma­ re. înălţime.cavidad /. loc. aproape cercanía apropiere. bilet cegar (/. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. siguranţă certidumbre /. l i m p e d e . Joc. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. colină cerrojo zăvor. a se gíndi cayado toiag. pajişte. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. b î t ă . încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. a p r o p i a t . clar. celebru celo zel. cavitate cavilar a reflecta. oarecare . oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. a aniversa. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă .oare. ~~ menor vinal mic cazador m. poner en ~ a l ă m u r i 493 . a prinde cazurro nesociabil. ~ eon llave a închide cu cheia. împrejurimi cercano adj. a încuia cerro deal. a~ as orbeşte. domn (în vechime) ciego adj. o r b . pi. paner cid in. a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. încetare césped m. a închide. zenit ceniza cenuşă. a striga clarín m. trompetă claro adj. a sărbători célebre adj.

a socoti. bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. a dovedi compromiso angajament comunista m. a lua cohete m. clasă. ţ i n u t comedor m. culoare columpio leagăn. consolare contar d. sfat consigna lozincă constipar a răci. a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. rachetă cojear a şchiopăta cojín m. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. pernă elegantă cojo şchiop cok m. scoică condecoración / . a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare. a prinde. cum compadecer inc. decoraţie condena condamnare. sufragerie comenzar d. cu concebir a concepe concejal m. saltea cólera minie colgar d. a situa color ni. a p u n e . a c o m p ă t i m i compadre m. ghilimele comité m. comitet como adv. c u m ă t r u compañero partener. a fixa. a bate în cuie clavel m. ~ se a se aciui cobrar a încasa. scrîneiob coma virgulă comadre / . — con a se bizui pe 494 . conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. pedeapsa conejo iepure confesar d. comunist con prp. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. a atinge (un ţel) consejo consiliu. t r ă s u r ă . a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. aşadar. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. a povesti. a avea guturai consuelo mîngîiere. hierro colado fontă colchón m. a atírna coliflor ni. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) . vagon codo cot coger a apuca.clase /. limită confitería cofetărie. masa comienzo început comillas pi.— ánimo a căpăta curaj cobre m. tovarăş compañía companie compás m. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. consilier m u n i c i p a l concertar d. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. cumătră comarca regiune. m a ş i n ă . margine. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i .

coajă cortina perdea corto adj. loc. crunt. dar ~ de a da socoteală d e . poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ.azogado oglindă cruel adj. coastă costar d. minie corazón m. ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc. plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . criză cristal iii. creer a a creşte crede crepitar . luptă cu tauri corriente /. cost. credincios cría creştere. croială cortés adj. adj. c o n t r a . crud. g e a m . sub. a d o r m i t . ~ del río cuenta socoteală. discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă .-». aspru cruento adj. sîrmos creyente adj. ~ antes cît m a i cur î n d .contener a r e ţ i n e . scurt corzo căprior. inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă. cerb cosa lucru. cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. politicos corteza scoarţă (de copac). 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă . cristal. creţ. a conţine contenido conţinut contento adj. m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. colonel corral m. echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . curaj. şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . t ă i e t u r ă . ~ rara lucru uimitor. pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. tener en— a ţine în seamă 495 . en resumidas ~ s în concluzie . morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. sfert. sîngeros cruz / . conservaţie. loc. a convinge conversación / . a costa costumbre / .a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. obicei. crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. guler cuenca b a z i n .

t r a t a m e n t curar a îngriji. preot.cuento povestire. frumos. m i c u ţ . horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. culme cumpleaños m. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. ploaie scurtă chulo adj. in. ardei chillar a ţipa chimenea coş. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. ~ gusto a face plă- 496 . palavragiu. posibil dado zar. hrubă cuidado grijă. chestiune. şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. d a t . problemă cueva pivniţă. poveste. sub. lovitură. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . a pocni cheque in. o plimbare) . loc. / . cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. a strica «laño stricăciune dar* a d a . am. un paseo) a face salturi (un pas. aniversare cumplir a î m p l i n i . şarlatan chasquear a t a c h i n a . a seînteia chiste m. ciocolată choque ni. băltoacă charla pălăvrăgeală. vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. ~ salios (un paso. loc. cură. haină charanga fanfară charco b a l t ă . înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . fante chupar a suge I) dable adj. basm. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . curb cúspide /. loc. am. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . copil chiflar a fluiera chile m. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. groapă. dăruit dama doamnă danubiano adj. sloară. cec chico adj. adj. glumă.

înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. . î n ă u n t r u . d i n . sin ~ neintîrziat.cere. a dărîma demora întîrziere. ceilalţi. inf. fără zăbavă dentro adv. prea. loc. a gîtui dejar a lăsa. a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. — con a găsi. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. m. d u p ă . a a m e ţ i . neobrăzat descargar a descărca descender d. a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. desfăşurare desasosegar d. sportiv deportivo adj. loc. de la. subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. . c u v e n i t . los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . ~ luego b i n e î n ţ e l e s . ~ de in. a risipi descalabrar a răni. demasiado ad\'. loc. a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. por't~ i n u t i l . pi. intr. a la ~ la dreapta derecho s. prea mult demoler d. a z ă p ă c i . a s p u n e . ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. a înceta să delantal m. datorat. a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . sport 32 deportista m. ~ de. dedesubt. adv. sportiv derecha adj. a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. adică decorado decor decrecer inc. prisos. neplăcut desahogo uşurare desalentar d. es ~ vasăzică. a descreşte dechado model dedo deget defender d. în faţa. a tăia gîtul. a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. — de -\. şorţ deiante adv. prp. desculţ descansar a se odihni descarado adj. ~ de sub debate ni. de. a se da d r e p t . />/'/'. loc. peste (timp) deponer* a depune deporte m. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna.v. a sparge capul descalzo adj. ~ las horas a suna orele. por ~ pe di­ n ă u n t r u . r ă m a s . d r e a p t a . a t u l b u r a . dezbatere deber a t r e b u i . înainte. — a conocer a face cunoscut. d r e p t . sub. prp. ~ se por a se socoti. de. dato informaţie d e prp. cu deambular a hoinări <lebajo adv. Io ~ r e s t u l . a apăra defensa apărare degollar d.

revanşă destacado adj. a rupe desgracia nenorocire. prp. a d i s t r u g e . dezordine despacio adv. lent despachar a expedia despacho b i r o u . dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. desuet 498 . a dezgheţa deshonra necinste. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. n e u t i l i z a t . şomer desolar d. ~ de după desquite m. a concedia. a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. desprins. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. a orbi desmán m. neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . p r ă v ă l i e . a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. gogomănie después adv. deziluzie deslenguado insolent. exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / . a j u p u i desorden m. a se reliefa desterrar d. ~ se a fugi. a desfăşura. a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. goliciune desobedecer inc. a se strecura deslumhrar a străluci. a r ă s p î n d i : ~ olor. a (se) deştepta despiadado adj. d u p ă . so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. a lămuri desentenderse d. chei. încet. peiorativ despecho c i u d ă . — se a se d e s ­ p ă r ţ i . sfîrşit. p a s desfile m. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia.desdén m. a exila. a se dezinteresa desenvolver d. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. desfiladero defileu. ~ se a se mîhni desollar d. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. dezlegare. vlăguit . desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. rar. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi.

d o m n . dublu docena duzină docil adj. a d u r e a . prp. a regreta dolor fii. noroc. u n d e . g r a ţ i e . greutate digno demn dije m. n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. a întoarce ~ las páginas. a risipi dislate m. a restitui dia m. obişnuit eu. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. graţios doña doamnă doquier adv. ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. acest dichoso fericit diente m. disgusto neplăcere. dotă. z i . a aresta detentor m. a abate detalle m. greu. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. dificil dificultad /. eleganţă donde adv. por~ din fericire dicho adj. zilnic. a d e ţ i n e . deosebit distrito district. Dumnezeu diptongo diftong digue m. sub. dificultate. deţinător detrás adv. hoy ~ astăzi diablo diavol. ~ la campana a trage clopotul doble adj. dig dirección /. sub. drac diario adj. prostie. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. ~ de în urma. direcţie. înapoi. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. distins distinto adj. doc ducha duş ducho adj. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. loc. difamar a defăima dificil adj. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. ascultător doler (/. zis. buenos -~ s bună ziua. d a r . a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. a m ă n u n t detener* a opri. conu donaire m. dinte diestro priceput. sin ~ fără îndoială 499 . versat duda îndoială. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m.desvanecer ine. por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . şi /. m e n ţ i o n a t . en -~ în care dondequiera adv. zestre dril m. oriunde dondiego zorea donoso frumos. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi. datornic devanar a depăna devolver d. a înapoia. oriunde. în spatele deuda datorie deudor m. adresă dirigir(se) a (se) conduce. a leşina desvarío delir.

ecuator echar a arunca. loc. ax. spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. v î r s t ă . a înşela embelesar a îneînta. dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. în. ambasador embarazar a încurca. dulceaţă durante adv. a m b u t i z a t . cu praf. dulce. adj. brusc empeăar(se) a (se) angaja. egiptean egregio adj. îndoielnic duelo d u e l . — de menos a simţi lipsa edad /. încăpăţînat empellón m. însă empezar d. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. sub. tare. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. seducător. m. c î r n a t . Ioc. ~ a a începe să . dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. doliu. a (se) înălţa embajador m. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. ani. sin — totuşi embaucador adj. a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. exemplar ejemplo exemplu. loc. a r ă p i minţile embellecer inc. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. dar. în timpul durar a dura duro adj. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »). osie ejecutar a executa ejemplar m. loc. a sărăci empolvado adj. la enamorado îndrăgostit. uz. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. e m b a r g o u . a a z v î r l i . loc. ilustru eje m. îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a . eficace egipcio adj.dudar a se îndoi dudoso adj. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 . prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp. a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. ascensor clevar(se) a (se) ridica. înşelător embelecar a seduce. a~ es in brînci. — media ev mediu eficaz adj. b r i n c i .

entitate entender d. ~ de aje pe ceva. boală enflaquecer inc. osîuză enjuto adj. a înălţa enchufe m. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. a închide encima adv. priză (electrică) endeble adj. a (se) îmbogăţi ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. incíntare entarimado parchet./¡. m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. atunci entorpecer inc. sîngeros encender d. prp. duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. a (se) găsi. a mi ~~ după părerea m e a . a ¡se) intîlni. por ~ pe deasupra encina stejar. pi. despăgu­ bire enmudecer inc. a încredinţa (ceva) . crîncen. duşumea ente m. a aprinde encerrar d. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. gorun. a lega enloquecer inc. a mări engullir a î n g h i ţ i . înmînare entrañas /. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. a înfuleca enhestar d. a îngropa entonces adr. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . a slăbi enfocar a aborda (o problemă). deasupra. intrigă. între. loc. a î n h ă m a . eseu. a a m o r ţ i . a pricepe. fiinţă. a pune la punct enfrascarse jig. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. a înţelege. slab enderezar a î n d r e p t a . întreg enterrar d.encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. roi enjundia grăsime. a îngreuna entrada i n t r a r e . printre 501 . compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. loc. a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . uscat. a creşte. slab enlace m.

a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. călărie equivocarjse) a (greşi) . des.calar a escalada . a confunda era arie (agricol) . a spera espeso adj. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . gros espía ni. spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. stemă escudriñar a cerceta. eroare esbelto adj. sfinx esfuerzo efort. ~ a/c. luminare entregar a î n m î n a . scriitor escritorio birou. p a v ă z ă . a înfăşură equipaje m.entrega livrare. acest. a lip­ si ceva escaso adj. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. a rătăci ¡drumul) error ni. ~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. — a máquina a scrie la maşină escritor m. rar escatimar a precupeţi escenario scenă. a stabili 502 . acel esfinge /. sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. escalera scară. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. expediere envoltura înveliş. ~ de caracol scară în spirală . înfăşurare envolver d. masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. a lumina. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. puşcă escoria zgură escribir a serie. a scurge ese adj. spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e . scenariu esclarecer inc. zvelt esbozo schiţă e-'. eră erguirjse) a (se) ridica. bagaj equipo echipă. m o n e d ă . echipament equitación /. a livra entrelazar a împleti entremés m. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă. a greşi. greşeală. scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. a lămuri esclavitud /.

acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. adj. a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. a n o t i m p . sabie. expus exquisito adj. distins extender(se) rf. fallecer inc. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. a exila extraño adj. farsor fastidiar a plictisi. fachada faţadă faena muncă. s t a r e . mocirlă fantasma m. iaz. felinar farsante m. vorbăreţ. orient. fermă estanco debit de t u t u n estanque m. raft estaño cositor estar a fi. răsărit. lipsă falia lipsă. gară estadía am. am. treabă faisán m. marcă poştală estancia şedere. şedere estadio stadion estado s t a t . ales. a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. nisetru evento e v e n i m e n t . a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. a m i r a . est. excelent éxito succes . larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. scăpare limbul. poală falso adj. pi. a sta. etajeră. escroc estallar a izbucni estampilla am. încrezut 503 . speze. uzină fácil adj. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. a î n d e p ă r t a . staţie. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. fals falta greşeală. sezon.establecimiento u z i n ă . a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie. fazan faja faşă falda fustă. a deceda fanta faimă. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. studenţesc estufa sobă. godin esturión m. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. rezultat expensas / . stadiu estafador m. uşor facundo adj. fabrica estación / . p r o s t . loc. spadă subţire estorbar a t u l b u r a . a (se) întinde extranjero s t r ă i n . b a z i n estante m.

slab ¡legat. sub. fiscal flaco adj. procuror. p r o t e c ţ i e . a g a r a n t a . inevitabil fósforo fosfor. por ~ vă rog favorecer inc. floare florecer inc. adj. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. debil flamenco adj. fidel. roditor fervor m. defunct finea moşie fingir a se preface. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . solid fiscal ni. soartă. obraz fe / . fără p u t e r e .fausto adj. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. a pune la cale. credinţă. fine. crud. zel festejar a sărbători festin m. s c o p . com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. cu ~ . a favoriza. slab. demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. jig. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. sigur fieltro fetru fiera fiară. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. loc. sicriu feria tirg feroz adj. sălbăticiune fiero adj. febră. a simula firma semnătură firme adj. fericit felpa pluş fenecer inc. subţirel. fericire feliz adj. a termina un lucru. a fila rind fin ni. ferm. banchet. pe c r e d i t . favoare. înflorit flotador m. al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . leneş fior /. avere. a încre­ dinţa ficción / . a urzi fonda birt forastero adj. a întări fortuna noroc. ~ a aje. flamingo flaqueza slăbiciune. feroce ferrocarril m. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . por — în cele din urmă finado adj. sfirşit. flamand. moale. exact. a — de cu scopul d e . en ~ de in beneficiul. t e m p e r a t u r ă . ~ se a observa remarca. chibrit fracasar a eşua 504 . cale ferată. aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa.». loc. debilitate flauta flaut. fericire. închipuire fidedigno adj. poner. întins) . ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. loc. g a r a n t a t . capăt. a ajuta faz / . norocos favor ni. a ~ de prin inter­ m e d i u l . urît féretro coşciug. a termina . n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. ţ i g ă n e s c . a pieri feo adj. loc. chef fiado adj. faţă. crud. fericit. furaj. fluier flecha săgeată flojo adj. ficţiune. tren fértil fertil. credincios. a înflori florido adj. bună­ voinţă .

~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . rece G gabán m. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. graţie garganta gîtlej frito adj. ~ cautivo balon captiv 505 . a frec­ venta fregar a freca. a spăla freír a frige freiite in. loc. castron fuera adv. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . ţesătură gente /. floarea-soarelui giro ocol. fructifer. proaspăt frijol m. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă. lume. eu ~ de î n a i n t e a . sticluţă fray m. fîntînă. gestiune. buena. fruct fuego foc fuelle m. cavaler. şopron gallardo adj. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . am. frate (călugăr) frecuentar a merge des la. front. fript frondoso adj. întorsătură . de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. a isprăvi. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. nereuşită fragor m. tener — s de . viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. adj. a curăţa. demers gibado ghebos gigante m. hacer— a fi frig. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. frunte. pi. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. / . pînză. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. armă. foală fuente /. zgomot fragoso adj. uliu. oameni. geamăn gemir a geme género gen. poamă frutal adj. sferă. izvor. ochelari gaita cimpoi galán m. loc. a r ă t o s .fracaso eşec. afară fuerte adj. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. balon. fel. — oameni b u n i gestión /. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. adj. fasole frío frig. erele gaviota pescăruş gemelo adj.

lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. bunuri hábil adj. ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. matelot gruñir a grohăi. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. lovitură. a mîrîi gruta grotă. măgulitor halcón m. mare granja fermă grano bob. spre hacienda fermă. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a . loc. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj. vrabie gorro căciulă. m. muchas~ s mulţumesc grande adj. ~ luego pe curînd. mîncău golpe m. şapcă gota picătură gozar tr. sătul hasta adv. frumos. ~ la vista la revedere hastío scîrbă. i e r t a r e . călăuză. drăguţ guardar a păzi. mănuşă guapo adj. grosolan grúa macara grueso gros grumete m. îndemînatic habitación /. m. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . a se bucura de grabado gravură. loc.gloriarse a se lauda glotón adj. trăsură de unire. a plăcea gusto gust. străin. paznic guarismo cifră. sub. liniuţă guisa fel. peşteră guadaña coasă guajolote am. finanţe. dar ~ s a m u l ţ u m i . a păstra guardia gardă . dezgust hatajo t u r m ă 506 . a m o r m ă i . scenariu (de film) . curcan guante m. înstărit hacer a face hacia prp. locuinţă habituar a obişnui habla grai. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. pînă la. a-i face plăcere să haber * a a v e a . limbă hablar a vorbi hacendado bogat. ghid . boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. gospodărie. număr guerra război guerrillero partizan guía m. avere. ilustraţie gracia favoare. tener ~~ en + v. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. plăcere. manieră guisar a găti.

fiere hielo g h e a ţ ă . loc. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. hermana soră hermandad /. măscărici hechicero vrăjitor. t r î n d a v hollín m. vîlvătae hoja foaie. efort. a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir. hacer ~ a depune sforţări. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. a fora horea furcă. cămin hoguera r u g . seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d. a trindăvi holgazán in. spital hoy adv. bărbat hombro u m ă r . cinste honrar a onora. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. aţă hincapié m. foc. îngrozitor horror ni.haya fag haz /. adînc. faţă. drojdie hidalgo boiernaş hiel m. magician hecho fapt. cinste honra onoare personală honradez /. om. ~ buena mentă. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . onoare. îngheţ hierba i a r b ă . caraghios. făcut. loc. de ~ de fapt helar d. adj. omagiu hondo adj. frăţie hermano frate hermoso adj. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. rît hogar m. rugină hervir a fierbe hez /. m. oaste huevo ou huida fugă 507 . astăzi hoyo groapă hoz /. oaspete hueste /. profund honesto adj. ger. cinstit hongo ciupercă honor in. alto ~ furnal horripilante oribil. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. a se o d i h n i . frumos héroe m. erou herramienta unealtă. onoare. funingine hombre in. frunză. persoană ridicolă.

anume făcut iglesia biserică igual adj. neauzit incansable adj. caracter indomable adj. secret inconcebible adj. neobosit incapaz adj. nepieritor ímpetu in. a graţia indumentaria costum inefable adj. neîndoios indultar a ierta. imagine. i n t e r m i n a b i l . n e p r e v ă z u t . de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. de neşters indigno adj. avînt. n e b ă n u i t imperdonable adj. a ş a . neîmblinzit indudable adj. a se gîndi la ida d u s . de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . necinstit improviso adj. nesociabil hurtadillas loc. por ~ tot astfel. ilizibil. loc. nepermis imagen /. corupt. de n e i e r t a t imperecedero adj. icoană imán m. de neînţeles incomunicación / . loc. nedemn indio indian (din America) índole /. de neeonceput increíble adj. umed humilde adj. adj. izolare. t i p ă r i t . fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. neprevăzut ímprobo adj. neciteţ ileso adj. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. magnet impávido adj. a ruina huraño adj.huir a fugi humanidades /. s ă l b a t i c . import imprenta tipografie impreso adj. n e v ă t ă m a t ilícito adj. i m p r i m a t imprevisto adj. asemănător. nelegiuire imponer* a impune importación /. egal. infanterist. idiot idóneo adj. nesfîrşit inaudito adj. limbă. copil de rege infatigable adj. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. de nespus ineficaz adj. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. propriu. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . incapabil incauto adj. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. grai idiota m. impus impugnar a ataca. impetuozitate impiedad /. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. egalitate ilegible adj. litere. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. a stimula impensado adj. tot. studii nistice húmedo adj. a combate inacabable adj. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. încîlcit infalible adj. la fel igualdad /.

insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. i n u t i l . ~ por a merge după.1 jabalí m. a cerceta inquisición /. inovator inolvidable adj. de n e u i t a t inquebrantable adj. a m u z a n t jondo adj. nezdruncinat. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. sirop jardín in. inversiune. a pleca isla insulă isleño adj. in căutarea ira minie irse* a se duce./?. colivie jarro cană jazmín ni. loc. năvălitor invencible adj. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj. şef jerga argou jinete in. grădină jaula cuşcă. îm­ prejurimi inmortal adj. ţigănesc jornada călătorie de o z i . fără g u s t . celebru insólito neobişnuit instante ni. loc. încilcit inútil adj. glumeţ. nemuritor inmóvil adj. şuncă jaqueca migrenă jarabe in. nostim. inchiziţie. a înălţa inicuo adj. insaciable adj. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. a ridica. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e . a alcătui intentar a i n t e n t a . v r e o d a t ă . nelocuit inhestar d. a grăbi insulso adj. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. niciodată jamón in. a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. investiţie invierno iarnă inyección /.infundir a inspira ingerir a introduce. n e p ă t a t inmediación / . adj. insipid insuperable adj. neînvins inversión / . zi (de flori) 509 . intern intricado adj.. intrare inhabitado adj. s t î n g . mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. nefolositor invasor in. n e s t r ă m u t a t . a la iz­ quierda la stínga . cercetare. imobil inmundo necurat innovador m. iasomie jefe in. clipă instar a insista. pi. apropiere. injecţie ir* a merge. injust injuria injurie inmaculado adj. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. act (teatru) . interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n . invadator. nemişcat inmueble .

legătură lección /. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. jucărie juguetón adj. jucăuş juicio j u d e c a t ă . ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. loc. a pulsa laurel nil. hacer ~ a se potrivi juerga chef. împreună loc. joi juez m. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. just. păpuriş junio iunie junta adunare. zilier joroba cocoaşă jota litera / . drept juventud /. a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). loc. fasole albă judio evreu juego j o c . am. muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . al ~ de alături d e . ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . salariu pe o zi jornalero salahor. kilogram.jornal m. adv. judecător jugar d. grupare juntar a uni junto adj. creion lapso perioadă de t i m p largo adj. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. petrecere jueves m. loc. dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. lucrare. loc. hoţ lagar m. a se bucura judia fasole. a l ă t u r a t . colhoz. lecţie lector ni. cititor kiosco chioşc koljós ni. laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. 510 . lung. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m.

neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . listă listo adj. loc. a îmbrăca lucro cîştig. lema deviză. departe de a f i . permis. încet leña lemne de foc león m. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . lucios lucir a luci. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ. încurcătură lirio stinjenel liso adj. leu lerdo greoi letra literă. luna lună lunes in. ochelari lento lent. ~ de ser. rîs linaje in. linx. loc. lămiie limosna pomană limpiabotas in. profit lucha luptă luego adv. liber libro carte lícito adj. loc. l e n t i l ă . lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. loc lujo lux lumbre /. î n d a t ă . lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /.leche /. . orient leve adj. uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. întins.. îngăduit lidia luptă liebre /.. uşor levita redingotă ley / . d e p a r t e . desde ~ bineînţeles lugar ni. a (se) scula. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . lozincă lengua limbă lente / . lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. a (se) răscula levante m. lumină lumină 511 . loc. . foc. al pie de la ~ tex­ t u a l . margine limón m. iepure (de chiip) lienzo p î n z ă . pi. tablou ligar a lega ligero adj. legumă lejano adj. d e ş t e p t . luni luto doliu luz /. a p o i . îndepărtat lejos adv. adj. firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . linguşitor lista d u n g ă .

b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /. m a i m u ţ ă . u r î t macanudo am. a ajunge llenar a umple lleno adj. pisălog. furtun mango mîner mani m. chip. a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. porumb mal adv. stil. unt mantecoso adj. alună americană maniobra manevră mano /. c o m u n i t a t e . adj. cheie llegar a sosi. rău malograr a pierde: — una ocasión. velinţă manteca grăsime. învăţător magno adj. a se maturiza maestro maestru. de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m. mină mansión /. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. arahidă. locaş manso adj. r ă u . din provincia l. gras mantei ni.a .LL llaga rană llama flacără. lama (animal) llamamiento apoi. r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. uniune mancha pată manchego adj. răufăcător malhumorado morocănos malo adj. plan. plictisitor. excelent. a eşua malsano nesănătos malvado adj. m i n u n a t . mare magro adj. r ă u . a duce llorar a plînge llover d. a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . plin llevar a p u r t a . izvor manco ciung mancomunidad /. macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . manieră manga mînecă . răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . meşter. slab maíz / / ¡ . blînd manta cuvertură.Mancha mandar a ordona. odios macho m a s c u l . faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 .

piersică melón m. masacru matar a ucide matiz m. margine marido soţ. ameliora>-e melena coamă. m i n t e . m a i . m a j o r .merced / . micşorare. en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. fildeş margen m. n u a n ţ ă máximo sup. m a r m u r ă martes m. mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. loc. pasado ~ poimîine mapa m. negustor. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. a la ~ de la d i s c r e ţ i a . t i t l u onorific. echar de — a s i m ţ i lipsa. a coborî 513 .f. mare maravilla m i n u n e . loc. loc. hartă máquina maşină. lunar mente / . mîine. . catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. a agita menester nevoie. mecanism mar m. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. j u m ă t a t e . loc. m a i b i n e . o ~ aaesea meñique m. s e m i . m i c . degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m. nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. bărbat mariposa fluture mariscal m. mişcare. pepene membrillo gutuie memo neghiob. cu ajutorui medida măsură medio adj. sub. |j recompensă. adv. loc. al por ~ cu de-amănuntul menos comp. loc. chică melocotón m. m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . que d e c î t . însă. neguţător mercancía marfă . e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. mai m a r e . m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. mesaj mensual adj. m a i m u l t . netot mendaz adj. loc. a scădea menor comp. loc.« .mañana d i m i n e a ţ ă . m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. fără. m a i p u ţ i n . tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e . m a i m i c .f. favoare. prin. mers marchar a m e r g e . por ~ que cu toate c ă . graţie. mareşal mármol m. sin ~ ni — deodată. a dori menoscabo scădere. ~ a alg. cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp. al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. a merita merendar d. m i n o r . m a i b u n . es ~ trebuie. cadru marcha m a r ş . spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . dar más adv.

~ en a/c. loc. a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . m u l ţ i m e . miercuri mies holdă. poreclă motín m.con alg. rucsac modo mod. -a se urca montón m. mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. chei. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. moarte 514 . j u m ă t a t e mitigar a îndulci. a se gîndi. intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. a mişca móvil adj. violet-închis moral / . seceriş. — se en a se amesteca î n . a arăta mote m. ni < menos cîtuşi — de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . pur mes m. t i p a r moler d. adv. formă. m. a se u i t a . manieră. cuvînt. acelaşi. halat montana munte montar a încăleca. rampă muerte / . gloată mucho m u l t . ~. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. fie ce-o fi mofa derîdere.mero adj. recoltă miga miez. a j e n a . m o r a l ă . mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. muşchi. a schimba mudo m u t mueble m. răscoală. a uda molde m. g r ă m a d ă . simplu. a uşura mitin m. tinereţe mochila r a n i ţ ă . de todos ~ s oricum. de ~ que astfel î n c î t . miere mientras adv. podiş mesón j / ¡ . răchită mirada privire mirar a privi. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. absor­ bit de u n lucru. dud morder d. hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. m o l . meşteşug. minune mimbre m. loc. a măcina molestar a supăra. scop meter a p u n e . in t i m p ce miércoles m. a se sui. loc. strîmbătură. răzvrătire mover d. m i t i n g mocedad / . ~ con uno a se certa metido p u s . tener — a-i fi frică miel / . salopetă. servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. fel. m o r a l . a reflecta. loc. rugină mojar a înmuia. însuşi. han meşter m. grimasă moho mucegai. firimitură mil o mie milagro miracol. chiar mitad / . a muşca moreno brunet.

negru nene m. ~ corţp. noiembrie nube /. a naşte nacimiento naştere nación / . Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. prostie necio prost negar a nega. nuc nombrar a numi nombre m. foarte nabo nap nacer inc. cunoscut. lăcrămioară mujer / . n u m e . carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. loc. nuvelă novelista m. n u . femeie. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. n o a p t e . nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . en ~ de in numele nomeolvides m. prolix ninguno nici unul niñez /.muguete m. a nota noticia ştire novedad /. ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . ~ más nimic mai mult. . loc. copilărie 33* niño copil no adv. iarăşi nuez /. de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. romancier novia logodnică. copil mic nevar a ninge ni cj. de ~ titular nunca adv. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere. mireasă noviembre m. nu-mă-uita. de ~ din nou. zăpadă nimio încărcat. înseninat notar a observa. magazin negro adj. a nutri 515 . briei navidad /. naţiune nada ad\>. noutate novela r o m a n . m u l ţ i m e mundanal adj. miozotis notable adj. n u c ă . loc. noapte b u n ă . — bien de îndată ce. loc. niciodată nutrir a hrăni. buenas ~ s bună seara. înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. nas narrar a povesti nata smintînă natación / . nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. lumesc. loc. excesiv. baston mulo catîr multa amendă multitud /. am.

dispo­ ziţie ordenar a porunci. slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. struţ O obedecer inc. origine orilla m a l . a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. a suferi padre m. evident ocasionar a prilejui. pavilion pacer inc.Ñ ñandú am. scop obra lucrare. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. ñaño am. paşnic padecer inc. a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. ofiţer. ordin. t a t ă . p ă r e r e . a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. a se supune obediente adj. întunecat obsequio cadou. organ orgullo orgoliu. / . a asculta. piesă de teatru obrar a acţiona. discurs. t r î n d a v . dar obstar a împiedica obvio adj. frate ascultător P pabellón m. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. a p ă t i m i . mîndrie origen m. a paşte paciencia răbdare pacífico adj. p ă r i n ţ i 516 . operă. a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. a lucra. supus obispo episcop objeto obiect. rugăciuni orden m. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . ţ ă r m oriundo originar. propoziţie. ş a n t i e r . opinie opuesto opus oración / . ordine. pi. ascultător. clasă. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . a mirosi olivo măslin olor m. a oferi oido a u z . apus ofender a jigni oficial m. vest. poruncă. pi. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . ordin. auditor. dispunere.

lent pauta r e g u l ă . dar un ~ a face un p a s . t ă r î m páramo platou pustiu. l a . de ~ en ~ vraişte.padrino naş. prăjitură pasto păşune pastor m. catarg paloma porumbel pan m. aliniat parte / . h î r t i e . loc. larg deschis . comandă 517 . cartof papel m. teamă paz / . parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf. o r d o n a t . loc. încet. asemănare pared / . meci partir a î m p ă r ţ i . ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. părere parecido a s e m ă n ă t o r . asemănător. cioban pata l a b ă . act partido p a r t i d . nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. ţară paisaje m. a apărea. pace pecar a păcătui peculiar adj. loc. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. loc. salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. felicitare parada oprire. pereche. a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. trecător pasar a t r e c e . sfărîmat pedido cerere. stepă parar(se) a (se) o p r i . rol par m. loc. c ă t r e . a termina pardo cenuşiu parecer inc. particular pecho piept pedazo b u c a t ă . compliment. hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r . r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. d a t i n ă pavo curcan. umbrelă paraíso paradis. peisaj paja pai pajar m. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. b a t i c papa am. adj. egal. por ~ s pe rînd. a~s în b u c ă ţ i . a p ă r e a . apretar el ~ a iuţi p a s u l . sin ~ fără seamăn para prp. ~ real păun pavor m. p e n t r u . rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. staţie paradoja paradox paraguas m. obicei. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . rai paraje m. formar ~ a face parte partida plecare. sub. Inc. coridor pasión / . ~ se a se a s e m ă n a . păstor. estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. p a t i m ă paso p a s . p a r t e .

cameră pila vas de p i a t r ă . a ~ de în ciuda. cugetare pensar d. copil frumos 518 . pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r . compasiune piedra p i a t r ă . vîrf. ciumă petición /. foarte rău peso g r e u t a t e . salahor. ştrengar. încăpăţînat pesadez /. a ~ pe j o s . profil perfume in. ticălos pico t î r n ă c o p . dificultate. c ă i n ţ ă . pisc. adv. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. iertare perecer inc. bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . picior. pătrunjel perezoso adj. pion peor comp. al ~ de la letra exact. a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. en ~ în picioare. am. cuier. p u t u r o s perfil m. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. a~s abia pendenciero adj. greu. greutate pesadilla coşmar pesado adj. informe ~ ex­ pertiză periódico ziar. a pierde perdiz /. cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. pedeap­ s ă . a pieri perejil m. <>. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. am. b u c a t ă . pagubă permanecer inc. parfum pericial adj. milă. piele pierna picior pieza piesă.pedir a cere. a rămîne pero cj. a gîndi peña stîncă peón m. mîhnire pésame m. cerere. / . loc. necaz. gindire. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. p e ş t e . monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . condoleanţă pesar m. smoală picaporte m. toc: 3/ — şi ceva pie m. p u n g a ş . însă. cioc. durere. expert. petiţie petulante adj. dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. cu toate c ă . t r i s t e ţ e . loc. piei / . potîrniche perdón m. urnăraş (de haine) perder d. neastîmpărat pez m. certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. greoi pesadumbre / . leneş. t e x t u a l piedad /.

b a n a n ă . a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. m. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană . penel pingüe gras pintar a picta. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . pi. nesigur precio preţ precipitar a arunca. a m ă n u n t porque cj. a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . adv. talpa piciorului. obiect de î m b r ă c ă m i n t e . fabrică. îndată. a deveni por prp. prezidiu preso prizonier. a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. uzină plasmar a crea. plăcere. a p u t e a . pulbere pollo p u i ponencia raport. stil artistic din Renaştere plática conversaţie. am. populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. fluierat pizarra t a b l ă neagră. de (către). zălog. a bănui 519 . izlaz precario adj. ' ~ se a-şi p u n e . discuţie platillo talger plato fel de mineare. en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. inc. e t a j . v. desert postrero adj. g a t a . farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . re­ pede presumir a presupune. pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. prins prestado î m p r u m u t . a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. detaliu. viitor pos adv. dig. a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge. mînz pozo p u ţ . din Buenos Aires portero portar porvenir m. fîntînă ^ prado pajişte. p r i n . ardezie placer m.pincel m. sub. bananier plateresco adj. stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. dare de seamă poner a p u n e . toc población / . calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. cîmpie planta p l a n t ă . p e n i ţ ă . dar (tomar) • a — da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj.

prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . p u s . iute Q que ce. loc. în favoarea. făgăduială pronto adj. intrare. experienţă puerta uşă. beneficiu. u r m a ş . limpede pusilánime laş. provizoriu proximidad / . mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. încercare. grăbit pretensión / . quinqué m. poartă puerto port pues cj. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. a purifica puro pur. a sfărîma quebrar d. umbrelă de soare quizá(s) poate. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . loc. plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. prealabil primo v ă r prisa grabă . ad\'. lampă de gaz quinta conac quitar a scoate. odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. r a p i d . a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. pentru proa prova probar d. prozator proteger a proteja provecho profit. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. loc. deci puesto post. g a t a . a lua quitasol m. a " d o r i . en ~ de în bene» ficiul. degetul mare pulmón m. a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a . a (de) ~ repede prisión / . darse ~ a se g r ă b i . a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. a sparge. a aproviziona provisional adj. buen ~ poftă bună proveer a furniza.presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. adv. d e c î t . familiar privar a lipsi de pro profit. a v o i . a prevala previo adj. închisoare privado particular. „ cine ştie 520 . loc. a procura proemio prefaţă. c a r e . tener ~ a f i g r ă b i t . curat.

r e a l . ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. r a p a c e . fileu . aspru recluir a închide recoger a strînge . şoarece rayo r a z ă . trăsnet raza n e a m . a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. fermă rapaz adj. d e c u p a j . suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. a împrospăta regalo cadovi. a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. sursă rechazar a respinge red /. plasă . p r o v e r b . r ă d ă c i n ă . echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. ciudat. a certa regatear a se tocmi régimen m. a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . a abunda recelo t e a m ă . rasă razón /. zicală refrenar a înfrîna. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e . r a ţ i u n e . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. straniu rascar a sgîria rascacielos m. tăietură recoveco c o t i t u r ă . rotund redundar a prisosi. a culege . r e g i m . p u t e r n i c . recent. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /.R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. sub. cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. ~ se a se referi reflejar a oglindi. a reflecta reforzar d. nou recio t a r e . dar regañar a m î r î i . răpire raro r a r . rebel. ' d e pradă rapto furt. orînduire. a încuraja refrán m. regal. p r o a s p ă t . a aduna . reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. m i n t e . monedă realce m. loc. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i . reliefare reanudar a relua rebaja scădere. fig. a î n t ă r i . motiv real adj. dur. a struni refrescar a răcori.

a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. r e l a ţ i e . loc. renume renta venit reñir a se certa repente m. loc. a se r o t i . ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. ţărm rico bogat. a r ă v ă ş i . burtos reponer* a r e p u n e . a întări roca stîncă rocín m. a a m î n a . reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. a crăpa. decis. răsunător rincón ni. adunare reventar d. legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. stejar robustecer inc. desternillarse de ~ . adj. a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj. calam­ bur reunión / . delicios riego irigaţie riel ni. a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . loc. ~. a se rostogoli. rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. şină riesgo risc rimbombante adj. ~se a avea guturai resguardar a apăra. a plesni revés m. ungher riña ceartă riñon ni. al — invers revolver d. pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. a cîrpi. a a g i t a . brusc replegar(se) d. grilaj rejuvenecer inc. a (se) replia (retrage) repleto p l i n . vită resbalar a aluneca. roşu rompeolas m. izbucnire. a întineri relación / . h o t ă r î t resumen ni. surizător robar a fura. revers. de ~ dintr-o d a t ă . a repara remitir a r e m i t e . roz rostro faţă 522 . ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r . a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. trandafiriu. a răpi robie m.se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. colţ. niîrţoagă rocío rouă rodar d. remorcher rencor in. a răs­ t u r n a . ceasornic.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . ~ s e a se întoarce rey m. a sparge ron m. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. r î s . dig romper a rupe. loc.

Ioc. rebeliune segar d. croitor satisfecho satisfăcut sauce m. m a t u r i t a t e . m. josnic ruiseñor in. adv. coacere. loc. t i m b r u . a sări salud / . gust sabroso delicios. sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . en ~ imediat seguir a u r m a . plecare salir* a ieşi. teafăr. sacru sal / . blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget corrida ruido zgomot ruin adj. rută rumor m. d u p ă . a secera seguida u r m a r e . sălbatic salvo adj. răzvrătire. zgomot. privighetoare rumano rom în rumbo direcţie. dar ~ s a face s a l t u r i . savoare. cîrnat salida ieşire. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. sete seda mătase sede /. în afară de sandez / . a la ~ a t u n c i . r u p t rubio adj. a continua según prp. salcie savia sevă sazón / . sănătate saludo salutare salvaje adj. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură. sub. plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac. am. gustos. exceptînd. mînie sapo broască sartén /. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. ministerio de ~ santiamén m. a pleca salitre ¡n. fiecare cîte un (o) .roto adj. sfînt.. unul (una) pentru fiecare seno sîn 523 . desigur selva codru sello ş t a m p i l ă . a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept. en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . savant sabie m. s ă n ă t a t e . loc. s a l t . sabie sabor m. loc. harbuz sangre / . tigaie sastre m. după cum seguro sigur. marcă. clipă saña furie. neghiobie sandía pepene verde. r u m o a r e . zvon sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i . sare salchichón m. meschin. si­ giliu semana săptămînă sembrar d. sediu sedición / .

pieziş sospecha b ă n u i a l ă 524 . sudor soledad / .) sentido sens. ci siquiera cj. distins. adresă señal /. şedinţă seso creier. sub. —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . a p u n e . şa sillón m. a odihni soslayo o b l i c . plăcere soldador m. doar soltar d. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. jilţ sima prăpastie similitud / . destindere. solo. n u m a i . s e m ă n ă t u r ă siempre adv. a aşeza. soare solapa rever solaz m. t î m p l ă sierra ferăstrău. a obişnui să solo adj. î n t o t d e a u n a . a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. deasupra. fără singular adj. măcar.sensato chibzuit. frînghie. înţelept sentar d. a regreta seña indiciu. şarpe servir a servi. deşi. plic sobresaliente adj. creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c . ~ de violin solo de vioară sólo adv. vulgar soga funie. deosebit sino ursită. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n . a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. senin. doar. cj. a fi de obicei. asemănare sin prp. s o a r t ă . mereu sien / . simţ sentir a s i m ţ i . a linişti. da siega seceriş siembra s e m ă n a t . sub. excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. a avea obiceiul să. o d i h n ă . şiret socavar a săpa pe dedesubt. singur. grosolan. ştreang sojuzgar a subjuga sol m. cel p u ţ i n sitio loc. a calma. sub. asediu sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe. adv. m i n t e si adv. singurătate soler d. pe. t ă c u t siglo secol siguiente adj. paznic serio serios serpiente / . pi. a cădea bine sau rău (haină etc. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. fie c ă . m. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj.

uşor sueño somn. îndrăzneală temor m. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri. după-amiază. soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l . spaimă tempestad /. scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid. derbedeu. împrejmuire (de lut) tapiz m. vis suerte / . pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . t î r z i u . covor suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita. desperecheat. t o b ă tamiz m. suprem supeditar a aservi. nici tan adv. ţesătură tela stofă. a m o ş t e n i . placă tacaño puşlama. p ă m î n t . adj.sostén ni. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a . atelier tamaño dimensiune. atît de mare también adv. a se ivi surtido a s o r t i m e n t . f. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă . a se înfuria sumamente extraordinar d e . deslegat. loc. izo­ lat . noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. furtună 525 . por el ~ pe jos suelto desprins. subţire tapón m. neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut. perete despărţitor tabla scîndură. pingea suelo sol. a implora supuesto p r e s u p u s . sud surcar a brăzda surgir a ţîşni. suprafaţă suplicar a ruga fierbinte. seară tarea sarcină. liber. de asemenea. răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a . d e l i c a t . frică. a se ridica sublevación / . imp. extrem sumo sup. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. a sfredeli tallar a t ă i a taller m. a se înălţa. misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust. sub. cel m a i î n a l t . sită tampoco adv. si tambor m. soartă. loc. avar tacón m. a t î t de tanteo m ă s u r ă . a supune superar a depăşi superficie / . pol ~ bine­ înţeles sur m.

teroare. sonerie timón ni. şuncă todavía adv. clopoţel. furculiţă tener* a avea. însemnă­ tate 526 . f. groază tertulia taifas. ispită. marionetă tiza cretă toalla prosop. a t i n d e . t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . m. atent tender d. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. a t o a r c e . a r e v e n i . butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. a poseda. por ~ pe uscat tijeras pl. neguri. tenace. tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . d e v r e m e . a cînta (la u n instru­ ment) . a angaja traducción / . întuneric tinta cerneală. — que a trebui tentación /. foarfeci tilo t e i timbre ro. cîrmă tinieblas pl. prăvălie tierra p ă m î n t . cu grijă. trădare traidor trădător traje m. pătlăgea roşie tonei m. muncă trabar a lega. a ţ i n e . în spatele. şervet tocar a a t i n g e . dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. dragoste terquedad / . tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie. a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g . m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru. în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă . ~ vivo căluşel tirante m. posesor. tot tomar a lua tomate m. rechin tiempo t i m p tienda c o r t . după. încăpăţînare terremoto cutremur terror m. t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. f.templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe. a întinde tenedor adj. loc. trecător trapo cîipă tras prp. t r a m b u l i n ă trance ni. pre­ coce tenaz adj. tuse tostar rf. a arunca títere m. n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . stîngaci. adj. a corespunde tocino slănină . încă ţodo adj. bretea tirar a trage. om al m u n c i i . menghine toro t a u r torpe adj. p u r t ă t o r . a frige trabajador m. traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . vopsea tio u n c h i . sindrofie tesoro camoară.

loc. trifoi trecho d i s t a n ţ ă . vitejie vaier a v a l o r a . echipaj trojje) /. a încerca través m. curaj valla gard trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ . a r ă v ă ş i . de-a curmezişul. a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. divers varón in. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin. b u r t ă . înclinare. v a l o a r e . chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. a t u n a tropezar d. h a m b a r tronar imp. aşezare ufanarse a se mîndri. de ~~ oblic travesía cursă.trasero adj. a opri vega luncă S > 527 . • se a — se servi de valiente viteaz valor m. interval tregua răgaz . stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure munte usar a folosi. îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. concediu vacilar a oscila. pîntece tripulación /. a uza vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. locuitor vedar a interzice. posterior traslado transfer. v a c a n ţ ă . trecere trastornar a r ă s t u r n a . p a t u l . a î n t r e b u i n ţ a . d. abur vara b ă ţ vario deosebit. deşertăciune vapor m. a aduna untar a unge V vacación / . călătorie travieso poznaş traza plan. prag uncir a înjuga unir a u n i . armistiţiu tremendo teribil. lalea tumbar a cădea tupido des. proiect. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit. a~ prin­ tre. deplasare traspaso transport. pi. p r e ţ . aspect. a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj. apa­ renţă trébol f». a costa. a încurca tratar a t r a t a . poziţie. v a n i t a t e .

sticlă viejo b ă t r î n . zarzavat. d a t ă . t u r . a locui vocablo cuvînt vocear a striga. bătrîneţe Tela l u m i n a r e . v i z i u n e . a ţ i p a volar d. veghe Telada serată velar a veghea velón m. pînteco viernes m. călătorie víbora viperă vid / . î n d a t ă yacer inc. loc. iacht yegua iapă 528 f . vechi viento vînt vientre m. a zace yacimiento zăcămînt yate m. s t r i g ă t . de ~ într-adevăr verdad / . a d e v ă r . cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur. a se în­ drepta . vineri viga bîrnă vigente adj. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . a vărsa vestido rochie vez / . a c u m . a deveni. alimente vivir a t r ă i . loc. r î n d . rest (de b a n i ) . b a n d a j . loc. loc. oară. t a l a ş . a zbura volcar d. vioară viraje m. legumă vereda potecă vergüenza ruşine. a repeta o acţiune voz / . deja. a veces u n e o r i . aşchie visión / . noroc ver a vedea.v. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. v o i n ţ ă volver d. ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. iar ya adv. voce . h r a n ă . de ~ en cuando din cînd în c î n d . cotitură virgen / . ş i . oţet vinculo legătură viña vie violin m. loc. variolă viruta şpan. ~ a -f. dar ~ a ruşina verter d. p î n z ă . raită vulnerar a răni vulpeja vulpe ( y cj. faclă vencer a învinge venda faşă.vejez / . en — s în ajun vista vedere. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe. venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire. moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă. v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam. fecioară viruela vărsat. imagine víspera a j u n . a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. m. adj. tal ~ poate via d r u m . cale viaje m. a (se) întoarce. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă.

zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza. suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva. germene. ghicitor zanahoria carota. uscat yerno ginere gălbenuş yeso gips yngo jug yunque m. zapato pantof zinc m. cutare neli­ 34 . gol. a-şi rîdc de zumo zeamă. de ou yermo deşert.yema m u g u r e . nicovală yunta pereche de vite zahori m. a se nişti zumbar a bîzîi. a rezolva zozobrar a se scufunda.

E x . 5. 34* v 531 . 9. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. E l texto tiene pocas palabras nuevas. un. u n a . 5. buena. cristal. 14. Su casa no tiene piso. el diente. Vuestro vino es bueno. E x . y . una ma­ dre. 4. 6. G u a t e m a l a . Tengo unos amigos ale­ gres. el padre. E x . 2. el candado. Tengo pocas flores. E x . La maestra tiene alumnos m u y aplicados. m u y poco. 8. 6. 3 . 1 1 . t i e n e . Una campesina tiene una camisa nueva. serpiente. la escalera. Mi amigo tiene una casa b u e n a . c r i s t a l . E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. 7. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. La vida de los animales es m u y interesante. E x . 4 : 1. La familia tiene numerosos amigos buenos. 4. 6. amigo. 2. bonita. (vertical) A — B : campesino. 5 : t r i s t e . 4. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . 8. una piedra. 8: 1. madre. 3 . La estufa de nuestro cuarto es verde. obrera. u n picaporte. 5. 2. E x . Sus nombres son Rosa y Pedro. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 10. 10. a m i g o . 15. 2 : la carne. 6. Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. 7 : (orizontal) 1. un p a d r e . Las ventanas del dormitorio son de madera negra. Sus a l u m nos tienen notas buenas. 5. Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. 7. el u m b r a l . m e t a l . rumana. p a n . blanca. 8. 13. Una familia numerosa tiene una casa grande. 5. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . 2. 7.CHEIA EXERCIŢIILOR E x . u n . Toda la familia tiene flores blancas. 9. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. l a s . 1 : escalera. el cristal. la sangre. 3 : 1. la sal. 3 . familia. El libro tiene textos interesantes. la flor. con. Su nuevo amigo no tiene libros. flor. Tengo una carta de mis p a d r e s . 4. la v e n t a n a . el examen. c a m p o . el piso. campesina. e n . el amigo. 3 . la familia. 6. Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. Eres un amigo bueno. el a n i m a l . Su maestro es de Bucarest. nueva. 3 . Las ventanas de su casa son a l t a s . 12. t i e n e . padre. la mente. piso. Su casa tiene escaleras. 4. u n . No tengo t i e m p o . 7. 6 : 1. el E x . 2.

5 . p a l o m a . son. 3 . primer. t i e r r a . 1 1 : (orizontal): 1. c a r r o . 3 . 9. 18. Doy este perro a u n amigo. G. Le doy una paloma b l a n c a . Este lobo es muy grande. Estos libros son b a s t a n t e interesantes. La casa de mis padres tiene pararrayos. Carmen escribe a su madre. 5. Me escribe u n buen amigo. Esto es un libro de lectura. La a d m i r a . no tienes amigos? E x . grueso. Antonio no las v e . 5. Mi amigo m e da u n libro. 10. E l corral de la casa es grande. Van al Museo de Artes. 8. t r i g o . 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. 8. tiene. 7. E x . 7. Antonio va a la escuela. u n a . 5. 3 . 3 . Se le da una cama buena y una gran mesa. No es nuevo. Mi amigo es gordo. 1 3 : 1. 8. 9. 1 3 . 5. p a n . 3 . es. E x . d o s . 8. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . 1 1 . 4. mismo. 1 1 . Doy una flor a m i m a d r e . E x . 1 6 : 1. Os saludo. 14. 9. m e . 1 7 : 1. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . La serpiente no t i e n e pies. c u a n . No da sus libros. La gran. 3 . 12. es. 7. 6. delgado. 2. E x . 1 8 : 1. 8. a l . Nuestros padres nos dan la v i d a . 5. Se me da el m a n u s c r i t o . Antonio y su abuelo dan u n paseo. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. a. La busco. Mi amigo da libros buenos. 1 3 . E l m a l a l u m n o no tiene libros. 19.E x . E x . de. 14. u n a . Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. b u t a c a . de. 6. 3 . 2. 10. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. Tiene asimismo dos p u e r t a s . Este soldado escribe una carta a su familia. 7. 3 . a . 6. 2. U r u g u a y . 9. 18. pero no la veo. Mi pueblo es m u y pintoresco. No veo todo el libro. Es su primer libro. a. 4. E l . 2. — . serpiente. T a n raro es esto. Esta camisa es m u y b u e n a . 12. ¿Le (lo) veis? 1 5 . 2. de. 9. ¿Pedro. Lupu-şi schimbă părul. 1 4 . 6. 17. 2. Se las doy. Esta escultura de yeso es fea. ¡ E s t o e s ! 8. 4. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . (vertical): pararrayos. cama. Sois mis buenos amigos. os. se m e . tiene m u y pocos. d e . 3 . m e d i o . 2. de. Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . 2. 1 5 . E x . es. u m b r a l . 5. 7. 6. E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . 16. Las flores del campo son b o n i t a s . Doy una c a r t a . oso. 6. 4. 6. 7. 4. t i e r r a .* 4 . pero es bueno. E x . de. cuaderno. 16. buen. 1 1 . 4. 15. 1 3 . 2. 5. E l cartero me da unas c a r t a s . lobo. ¿Es nuevo su piano? 4. 10. Son de mi p a d r e . Tengo bastante tiempo libre. 4. 1 4 : 1. 6. E l 5. 1 5 : 1. m i s m o . las. 20. E x . Todo lobo es m u y peligroso. m a d e r a . Estos cuadernos son gruesos y grandes. delgado. L o . 17. 16. Su madre prepara comida muy b u e n a . 7. 1 2 : 1. N o . paseo. Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. Sus padres son delgados. 9 : 1. 7. 12. dar n ă r a v u l b a . 10. E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . 532 . ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor.

Rosa canta de alegría. e s t u d i a n . 2 3 : 1. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . 3 . E x . Como pan sin sal. Berlín. Pues sí. A t i no te veo. 4. 2. 4. léxico. No te lo doy. Después de leer la carta. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. envío. 3 . ú l t i m o . E l cartero me da una c a r t a . 4. Manuel es u n obrero laborioso. 10. va conmigo al estadio. ¿Cuál es t u libro? 8. ¿Cómo es la comida? 5. m i r a . es. 1 3 . 12. corres. No. 15. Ecuador. 9. París. lágrima. delante de la mesa. 3 . 2 4 : 1. ¿Tú lo ves? 9. sobre l a . 2 5 : 1. 12. 5. E x . Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. Sois educados por vuestros padres. 1 1 . desde. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. república. 14. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. E x . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. 5. 14. 10. gramática. Tiene dos balcones. ¿Cuánto vale este libro? 7. 7. 2 2 : música. 6. 5. 6. 2 7 : 1. 10. ¿Cómo es su casa? 2. ¿Pero este libro? 2 1 . Mi camarada es u n gran campeón. 7. respira. 3 0 : 1. 18. 8. Mi sombrero es de color verde. U n buen estudiante estudia cada día. e n . 8. Según. pues no tiene amigos. Mi casa está detrás del museo. . Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 9. crítica. p o r . 9. R a m ó n es m u y p o b r e . es. 3 . común. 2. tiene u n solo par de b o t a s . Cada estudiante practica un deporte. no lo veo. E x . compás. María. E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. 4. Los fusiles son usados por los soldados. sol. 7. 3 . público. Antonio es u n gran p i n t o r . 3 . S I : 1. a l a . 2. 1 1 . filosofía. E x . 5. A t l á n t i c o . Este vaso es para m í . Este estudiante va solo. médico. 2 8 : 1. Vemos dos molinos de viento y unas casas. b e b o . es d e . 6. una b u t a c a . 2. 6. con. carbón. E x . 2 1 : volcán. E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 16. 10. 20. 1 3 .E x . Dentro de una semana. 12. sino sólo cosas a t r a c t i v a s . 7. cráter. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y . Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . c o n t i n ú a . Pedro busca su cuaderno. 8. 7. Bolivia. 1 3 . 15. Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. No usa guantes. es. soviético. Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. son. fotografía. D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 5. E x . 3 . 2. con. 4. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 8. ¿Adonde vas? 4. 6. 4. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . 15. Su correa es larga. Su sastre es bueno. en. 2. fábrica. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . Antonio fortifica sus músculos. Delante d e . 5. No veo cosas feas. por e l . 17. Con sumo g u s t o . 533 . Tu gabán es de tela b u e n a . La mesa de mi cuarto es redonda. e n t r e . 6. es. María da u n paseo cada t a r d e . 14. Es del camarada L u i s .

Los Cárpatos están en R u m a n i a . es. Yo t a m p o c o . Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. 9. Vamos a salir u n poco de esta casa. 2. 17. 14. Tengo ganas de leer ese libro. He hablado con él. después de esto. 10. Estamos respirando u n aire m u y puro. 534 . 3. No como pescado. 3 2 : destruido. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. siendo. 12. s a l i e n d o . 4. ¿Has leído ese libro? 6. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. sido. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. No. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . Ex. 22. estado. pero no he hablado con todos. se. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . ¡. pero es d e m a s i a d o frío para m í . No vivo en Bucarest. 1 3 . No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. a p r e n d i e n d o . 4. 18. 19. 3 7 : 1. estoy de paso. 1G. rápidamente. lo he leído en la biblioteca. 2. c o n t e s t a n d o . Tengo calor y tengo ganas de comer helado. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. 9. 18.5: 1. pero no estoy t r i s t e . 2. Entre estos dos libros está el papel para cartas. 5. No interesa eso. 3 . E x . E x . Las nubes son negras. E x . cuando vamos a pasear. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . Si. 5. 3. 19. No. La reyerta es locura. pero he leído numerosos libros. 21. voy a escribir una carta larga. contestado. Mi padre no está de acuerdo conmigo. No. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. ¿estás de acuerdo? 2 1 . 12. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. 3 9 : 1. 14. 16. en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. Mi camarada está muy p á l i d o . E x . Durante el invierno. ¿Es algo grave? 8. 3 . 4. Los campesinos son laboriosos. ¿Los has visto túantes? 1 1 . Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. Estamos a tres de m a y o . Pongo el vaso de vino sobre la mesa. tenemos frío. 5. E s t á bien. 6. 20. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. estando. fresas. Mi padre es obrero. Me la ha traído mi amigo. 15. tengo miedo de las espinas.Su hermano es un hombre m u y hermoso. Voy a explicarte todas estas cosas. Después de pasear una hora. aprendido. 10. por. 10. 13. pero no me ha preguntado eso.E x . Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. 13. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. Sí. ¿Es bueno t u helado? 1 1 . salido. Las ventanas están a b i e r t a s . ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. d e s t r u y e n d o . E n este caso te lo traigo. Sí. Carmen está de prisa. Estamos muy alegres. G. 3 3 : Los estudiantes están sentados. ¿Tienes miedo? 7. 8. E l libro está en el suelo. 4.Estoy cansado. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. Los libros son buenos. está enfermo. No está para leer. 40: 1. 12. No tengo biblioteca. 17. 7. ¿y tú? 8. He visto una hermosa comedia de capa y espada. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . hay. 7. 20.

alguno. adiós. 19. 4.<Ex. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. obras. 6. Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. 8. n o . 9. Es u n periodista muy bueno. 2. a n t e s . Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . A . a s a d o . 8. E x . 3 . He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . No hay diario sin articulo edit o r i a l . ninguno. hogar. útilmente. rueda 8. 10. ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. 10. lugar. 6. 4 4 : 1. 4 3 : brevemente. 3 . 3 . o r d e n . a l . Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . 7. continuamente. 12. 10. ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . 20. He recibido el periódico de hoy. vivamente. 8. el. 17. E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . m e n t e . E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. 5. a h o r a . Nadie está de prisa. E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. 7. 9. 7. Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. a. Esta rev i s t a médica es muy buena. 10. 4. 4. E x . 4 5 : 1. Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. 5. 7. Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . 14. 13. m u n d o . — . E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. Nunca he estado en la casa de Antonio. 9. 16. 22. Acabo de leer una revista científica ilustrada. Hay sólo cuatro. 4 1 : 1. breve. 7. 6. Me alegro de veros. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. 3 . alegre- E x . 9. Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. calurosamente. u n . 10 u n (algún). Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. 13. a b i e r t a m e n t e . E x . 5. artísticamente. 8. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. 2 1 . De madrugada me lavo y me peino. 3 . 15. No ha ido nunca contigo al t e a t r o . 2. Hay u n libro. 4. 2. tomaré el a u t o b ú s . Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s .B : a l f o m b r a . E x . 14. El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. 5. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. 5. acaso. deseo. ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. m e n o s . Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . 4 8 : 1. 16. 6. 535 . 1 1 . Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . nunca ninguno. ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . 11. 2. 4 6 : 1. segura y r á p i d a m e n t e . 9. limón. 4. C-D: almohada. fresa. 2.

Ahora vamos a descansar: hemos llegado. 28. he estado m u y ocupado en la empresa. están en rústica. Sí. 2. Me hab!a<h escrito una c a r t a . Debe de ser muy bueno. La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . 2 1 . 37. eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. 7. ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. nunca hace calor. ¿El profesor estaba en la clase? 7. 36. 6. 1 3 . Son las dos y media. Según veo. con estampas y pinturas rumanas. ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . 17. así como los t u y o s . 2. E x . los t u y o s . Leí todo el día sin salir de casa. estuve una semana. ¿Por qué preguntarle? 14. 12. En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano. Cuatro. Son las tres en p u n t o . Tu corral está lleno de gallinas y pollos. Este sombrero es el m í o . 5 7 : 1. 29. Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. Había estado en la escuela. la n u e s t r a . Hace frío siempre. Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. en la orilla del r í o . 15. n o había v e n i d o . 5 2 : 1. ¿Pero dónde habías estado antes? 5.E x . Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. a un amigo del Perú. Me llama al teléfono. 3 . 23. Estos libros no son los n u e s t r o s . 35. 3 . Ese caballo es m u y hermoso. 1 1 . Mis libros. 8. El catálogo de esta librería es más o menos completo. 33. 16. E l niño llevó el caballo al agua. 6. 32. no sé. debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . 24. ¿Qué hora es? 4. E x . 2. Te traeré otras dos. La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . 19. 9. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. Estos libros no están forrados de piel. son del profesor. Pero yo estaba para la lectura. Son las cuatro menos cuarto. N a t u r a l m e n t e . ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. no para comer. 12. 34. E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . 5. 10. 536 . 5. la s u y a . 3 1 . El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . 2. 9. Hoy por la mañana no he leído n a d a . 4. No. 7. Sí. los compré ayer en el mercado. 5 3 : 1. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. 8. Voy a tomar un t é . Es t a r d e . Porque debe saber esto. 1 1 . 6. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. 9. Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría. 3 . 26. A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. Es la una y c u a r t o . 30. 5 5 : 1. Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. 8. los vuestros. 4. A mí me gustan más los perros. 5. 10. una verdadera maravilla. E x . 4. N o . 22. 15. la carta estaba escrita en español. los suyos. ¿Supiste eso desde ayer? 27. H a llegado allí m u y t a r d e . ¿los has comprado? 25.

lo que es muy poco. 1 1 . E l papel de nuestro libro es nuevo. ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. 19. Claro que sí. Poco a poco se quiebra la piedra. 7. E x . Cuando ya no se veía. 15. es menos alta. 18. No tengas miedo. aquéllos. 5. y el azul es más p e q u e ñ o . E l viento mueve los árboles. ¿Puedes estar atento? 10. Debemos pensar también en esta cuestión. 5. Algunos hombres pierden el tiempo. 17. No vayas a este doctor. 9. 25. sonríen. la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . E x . 5. 5. ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. E x . Los campesinos siegan y cantan con alegría. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. se v i s t e . 7.16. ni quién eres. He leído lo que has escrito y me g u s t ó . estarás contento. pero le oigo hablar 20. Me duele u n d i e n t e . todavía le veía y o . 22. E l agua del río es buena. no vale la pena. ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. recuerdo. 19. Desde luego. 4. 13. quisieron. No. 6 7 : 1. Quiero descansar. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . Si no estudian estos problemas. cupo. 6. 8. 20. No me doy cuenta. 9. 2 1 . No puedes entrar: ese perro negro muerde. 4. Creo que ésos son los libros que t e interesan. 537 . 1 3 . Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. 6. 14. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . 2. 7. Tú sabes bien el ruso. 3 . Comí u n buen caldo de legumbres. E x . 22. 6 1 : 1. El lápiz negro es lar^o. Llevo el mismo nombre que t ú . El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . 7. La puerta es más alta que la v e n t a n a . ¿por qué no? 1 1 . Por la tarde me lavo con agua caliente. P o r q u e estudio todo el d í a . 8. 17. Entiendo todas las palabras de este libro español. Desde luego. 6 6 : 1. 6. No. Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . 4 . 24. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. siento. Su madre asa carne de puerco. Me conmueven tus penas. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. 9. 3 . 2. 4 . dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . piens a n . 3 . 2. P a r a que estés c o n t e n t o . Confieso que no recuerdo nada. Por favor. 5. ¿ a qué hora sale el tren? 18. ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. 2. E x . Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . Como hace buen t i e m p o . 10. Todavía no lo veo aproximarse. tampoco de dónde vienes. No sé ni siquiera cómo te llamas. El libro azul es más grande que el amarillo. Cuando cantemos nos oiréis. ¿Dónde está? 2 1 . El libro que estoy leyendo es éste. 3 . 6 3 : 1. 6 0 : 1. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. 12. 4. sientas. 8. pero yo no lo sé. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 6. Ahora es t a r d e . Cuando sepas dos o tres lenguas. He aquí a mi amigo.

1 1 . quieran. E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. 10. 2. p a r a . 5. 3 . me cansé. 10. Te ruego que escojas la más interesante. E x . 6. vierte agua al suelo. 8. p o r . 3 . 13. porque de otra manera estás en gran peligro. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. 18. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. 9. 12. por m á s . Te escribiré cuando me escribieres t ú también. 4. 8. Te ruego no obstante que lo creas. 8. No me recuerdes tales cosas. por eso no debéis preocuparos. No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos. lea. 4. 15. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . Pero el cuervo quedó inflexible. por. 15. por. no puedo leerlo ahora. 1 3 . 19. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. 9. 6. porque me gusta discutir contigo. 6. E x . Su hermano es mejor que él. Por el momento no tengo dinero para eso. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . 14. por. 7 . si el camino no hubiera sido t a n largo. por. se ofendía a su familia. Temo que haya venido. h a y a . Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . hable. 6. 9. 7. De todos modos debes saber nadar. 15. Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora. 2. 2. E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. 4. 3 . Si hubiera hablado con él por teléfono. 2. E x . Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. No creo que sea así. Si tuviera t i e m p o te visitaría. 7 8 : 1. . p a r a . por consiguiente. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . 8. 1 1 . este libro no es más barato que el o t r o . Debes pasar por Sinaya. estés. 12. Quisiera ver u n a película. 7 0 : 1. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. 4. es mejor que las demás. para ir a Predeal. no habríamos comprado t a l cosa por el camino. por. 2. Por más interesante que sea este artículo. Mientras viajaba. E x . 5. 14. p o r . 12. 5. 7 1 : 1.p o r . Este mueble es novísimo y bonísimo. 3 . Ayer me prometiste que me escribirías. tenga d i n e r o . irnos. 7. 4. p a r a . 5. 16.14. sin querer. E x . 538 . No creas que esta comida es pésima. 1 1 . No habría comido durante el viaje. por. ¿qué camino debo tomar? 7. Quisiera venir hoy mismo. le habría pedido ese libro. No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . Según se ve. 3. pidas. 8. 5! Trataré de aprender. Por favor. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. 7. 6. 7 5 : 1. Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. 7 9 : 1. p o r . eslén. 10. por. 9. 17. sepa.

peor. muestra intenciones. E x . conozco. 29. 18. 6. El me