PREFAŢĂ

LA

EDIŢIA

A

11-A

Epuizarea într-un timp extrem de scurt a primei ediţii a cărţii de faţă şi interesul mereu crescînd manifestat de oamenii muncii pentru limba spaniolă şi pentru metoda de predare Jără profesor" ne-au determinat să scoatem o a doua ediţie a acestui manual. Ediţia pe care o prezentăm acum apare cu o serie de îmbunătăţiri şi completări făcute la sugestiile multora dintre cei care au învăţat după acest manual şi cărora ţinem să le aducem cele mai vii mul­ ţumiri. In dorinţa de a oferi o ediţie r e v ă z u t ă şi a d ă u g i t ă , am med dez­ voltat unele probleme de gramatică, am încercat să completăm cunoş­ tinţele despre America Latină dînd noi date de istorie şi literatură, am introdus texte suplimentare şi am adăugat la sfîrşitul celor patru cicluri o culegere de lecturi în proză din cei mai reprezentativi scrii­ tori moderni spanioli şi latinoamericani. Cîteva ilustraţii noi aduc imagini din Cuba revoluţionară şi din alte ţări ale Americii Latine, menite să lărgească orizontul geografic al consultanţilor. Curînd după apariţia acestei noi ediţii, Editura Ştii?iţificâ va pune la îndemîna celor care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele ob­ ţinute cu ajutorul manualului, o culegere de texte instructive şi amu­ zante — de la simple anecdote la pagini de satiră clasică spaniolă — intitulată "Humor en español".

5

INTRODUCERE
Limba spaniolă aparţine — împreună cu franceza, italiana, portugheza, romîna, catalana, provensala, retoromana, sarda şi dalmata 1 —• marii familii a limbilor romanice, limbi care s-au format, după fărîmiţarea Imperiului roman, din trunchiul latinei. Limba latină vorbită în antichitate pe teritoriul Peninsulei Iberice era — ca şi aceea din Dacia romană — o vorbire populară: sermo culgaris. Din această latină „vulgară" s-au dezvoltat, cu timpul, mai multe dialecte. La cîteva secole după invazia arabă în Spania (711 e.n.), unul dintre aceste dialecte, şi anume acela vorbit în Castilia veche, a căpătat o deosebită importanţă, datorită rolului preponderent al Castiliei în lupta pentru recîştigarea teritoriilor ocupate de arabi. După terminarea recuceririi peninsulei (1492) şi întemeierea — în urma descoperirilor lui Columb — a imperiului colonial spa­ niol, castiliana devine limba oficială a Spaniei căpătînd denumirea de limbă spaniolă. Răspindindu-se pe o mare parte a globului, aceasta a ajuns să fie vorbită astăzi de populaţiile băştinaşe din 21 de ţări. In ciuda faptului că are o mare răspîndire, limba spaniolă s-a păstrat foarte unitară: aceeaşi limbă se vorbeşte azi — cu neîn­ semnate deosebiri în pronunţare — atît în Spania, cît şi în Ame­ rica Latină (cu excepţia Braziliei, unde se vorbeşte portugheza) şi în Filipine. Datorită marii sale răspîndiri, precum şi faptului că în pre­ zent ea este una dintre limbile folosite în relaţiile internaţionale, studierea limbii spaniole s-a impus în ultimul timp pe scară tot mai
1

Limbă dispărută astăzi.

7

largă. în şcolile medii şi facultăţile din U.R.S.S. şi din numeroase alte ţări, ea a intrat de mult în rîndul obiectelor de studiu. La noi, limba spaniolă este, încă, foarte puţin cunoscută, deşi' ea nu prezintă multe dificultăţi pentru cei ce ştiu limba romînă. Metoda de predare aplicată în manualul de faţă se bazează tocmai pe înrudirile dintre spaniolă şi romînă, urmărind prin aceasta să faciliteze unor cercuri cît mai largi de cititori învăţarea limbii spaniole fără profesor. Lecţiile din acest manual, în număr de 40, sînt alcătuite după un plan care permite asimilarea progresivă a cunoştinţelor, recurgînd, ori de cîte ori este posibil, la asemănările dintre limba noastră şi cea castiliană. Astfel, primele 10 lecţii cuprind un vocabular uşor de memorat^ format din cuvinte care se pronunţă aja cum se scriu — deci care nu prezintă nici o dificultate fonetică din punctul de vedere al limbii noastre — , permiţînd astfel celor care studiază materialul să-şi concentreze atenţia asupra problemelor de gramatică şi să se familiarizeze cu structura limbii spaniole. După aceste lecţii — de aclimatizare — urmează alte două cicluri, fiecare de cîte 10 lecţii, cuprinzînd probleme de fonetică şi ortografie, gramatică şi vocabular. Majorii atea textelor tratează aspecte ale vieţii cotidiene si, deoarece aceste teme pot constitui oricînd obiectul unei conversaţii, multe sînt prezentate sub formă de dialog. Ultimele zece lecţii, precum şi capitolul de lecturi în proză, îmbogăţesc cunoştinţele cititorului cu numeroase noţiuni privind geografia, istoria, literatura şi arta ţărilor în care se vorbeşte limba spaniolă. Ca supliment, manualul cuprinde un tabel fonetic al limbii spaniole, un vocabular spaniol-romîn, cheia exereiţiilor, un indice gramatical şi un indice al numelor proprii întilnite în texte. Manualul de faţă se adresează unor cercuri largi de cititori, şi anume tuturor acelora care doresc să înveţe singuri limba spa­ niolă, în orele libere. In acest scop, s-a adoptat o formă de expu­ nere care, menţinîndu-se pe o linie ştiinţifică, încearcă să fie totodată cît mai simplă şi accesibilă. Dăm mai jos cîteva îndrumări practice pentru a uşura munca celor care vor studia limba spaniolă după acest manual. 8

Primele lecţii pot fi asimilate fiecare în cile o zi; lecţiile ur­ mătoare, cuprinzînd un material mai bogat, vor trebui studiate fiecare, în cursul mai multor zile succesive. Este bine ca lecţiile recapitulative şi de sistematizare să fie lucrate ca oricare lecţie, într-o zi aparte, şi să includă recitirea lecţiilor anterioare. în linii mari, programul unei lecţii va trebui să cuprindă: 1. Citirea pe îndelete şi cu voce tare a textului spaniol. 2. Citirea explicaţiilor lexicale şi gramaticale, pentru înţele­ gerea deplină a textului. 3. Alcătuirea unui vocabular romîn-spaniol şi memorarea cuvin­ telor şi expresiilor noi. 4. Traducerea textelor în scris. 5. Efectuarea exerciţiilor, cu ajutorul vocabularului, al notelor' explicative şi al regulilor de gramatică din lecţiile precedente. Cheia exerciţiilor se va consulta numai după efectuarea acestora. Cu ajutorul ei se va face un control care, înlocuind prezenţa profe­ sorului de limba spaniolă, va corecta orice greşeală. Fiecare exerciţiu este necesar. Nu trebuie omis nici unul, oricît de uşor sau de greu ar părea. Simpla lectură a acestui manual nu va fi suficientă, dacă nu se i r depune toate eforturile necesare pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor predate. Cei care îşi vor însuşi materialul cuprins în acest manual vor putea înţelege cu uşurinţă orice text spaniol, folosindu-se, fireşte, de un bun dicţionar, în cazul unui text mai greu de literatură beletristică sau de literatură ştiinţifică de strictă specialitate. La astfel de lecturi trebuie să se treacă însă numai după asimi­ larea întregului material predat în manual. învăţarea oricărei limbi străine depinde, in ultimă instanţă, de perseverenţa şi metoda de lucru a celui care o studiază. Apro­ fundarea cunoştinţelor, printr-un studiu bine organizat şi sus­ ţinut, vă va duce la cunoaşterea temeinică a limbii spaniole. AUTORUL

9

LECŢIA

1

Aşa cum am arătat în introducere, primele lecţii cuprind cuvinte spaniole care se pronunţă aşa cum se scriu. Puteţi citi, aşadar, fără nici o dificultate, cuvintele de mai jos, pronunţînd clar toate literele:
casa mesa casă masă familie dormitorio piso amigo dormitor etaj a m i c , prieten

familia

Observăm că aceste cuvinte se împart în două grupe:
cu t e r m i n a ţ i a a cu t e r m i n a ţ i a o

Prima grupă cuprinde substantive de genul feminin, a doua grupă substantive de genul masculin. In limba spaniolă nu există substantive de genul neutru. Să reţinem deci, pentru început, că în general terminaţia a este specifică substantivelor feminine, iar o, celor masculine. Substantivele, aşa cum se află în lista de mai sus (sau în orice dicţionar), sînt nearticulate. Pentru a le articula ne servim — de altfel ca şi în limba romînă — de un articol hotărît sau nehotărît care însoţeşte substantivul. 11

în limba romînă, articolul hotărît se alipeşte la sfîrşitul sub­ stantivului. De exemplu:
„ etaj (nearticulat) casă (nearticulat) etajul (articulat) casa (articulat)

In limba spaniolă însă, articolul hotărît se pune înaintea sub­ stantivului şi este separat de acesta din urmă:
piso (nearticulat) casa (nearticulat) el piso (articulat) la casa (articulat)

Articolul

hotărît este:
el pentru masculin la pentru feminin

Articolul nehotărît se aşază, ca şi în romîneşte, înaintea substan­ tivului. De exemplu:
Articolul un lacăt un candado o scară una escalera nehotărît e s t e : un pentru masculin una pentru feminin

Din cele de mai sus putem deduce următoarea regulă: Articolul spaniol — hotărît sau nehotărît — se aşază totdeauna înaintea substantivului pe care-l însoţeşte. Să analizăm acum numele obiectelor din desenul de mai jos:

12

O b s e r v ă m că trei d i n t r e aceste s u b s t a n t i v e se t e r m i n ă în vocala e sau în consoană. Aceste t e r m i n a ţ i i nu sînt specifice u n u i singur gen, deoarece în l i m b a spaniolă s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în e sau într-o consoană p o t fi sau feminine sau m a s c u l i n e . O regulă p r e c i s ă , care să stabilească genul lor, n u e x i s t ă , de aceea v o m p u n e t o t d e a u n a în d r e p t u l acestor s u b s t a n t i v e litera m - (masculin) sau f. (feminin). Vom scrie d e c i :
picaporte m. padre m. madre f. cristal m. umbral m. articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: articulat: el el la el el picaporte padre madre cristal umbral clanţa tatăl mama geamul pragul floarea

fior f.

la fior

In ceea ce p r i v e ş t e genul s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e în e, limba spaniolă este într-o s i t u a ţ i e identică cu aceea a r o m î n e i , î n t r u c î t şi în limba n o a s t r ă t e r m i n a ţ i a e apare a t î t la s u b s t a n t i v e l e m a s ­ culine cît şi la cele feminine. De e x e m p l u : frate, părinte, munte — vulpe, vale, pădure. Observaţie: Genul substantivelor spaniole nu corespunde totdeauna cu genul sub­ stantivelor respective din limba romînă. Adesea unele substantive mascu­ line în limba spaniolă sînt feminine în romînă şi, invers, unele substan­ tive masculine în romînă pot fi feminine în spaniolă. Trebuie să fim deci foarte atenţi la aceste deosebiri de gen. Iată cîteva exemple: el picaporte el pan la serpiente clanţa pîinea şarpele

EXERCIŢII 1 . Să se traducă în limba spaniolă următoarele substantive:

scară, scara, etaj, etajul, geam, geamul, amic, amicul, familie, familia, fereastra, mamă, pragul, floare, floarea, o clanţă, pîine, şarpe, lacătul, o piatră, o mamă, tată, tatăl, un tată. 2 . Să se scrie cu articol holărît următoarele substantive:

carne / . ; diente m.; mente /.; animal m.\ m.; sangre /.

sal /.; examen m.\ metal

13

LECŢIA

2

Dacă citim următoarele combinaţii de cuvinte:
vino blanco camisa blanca vin a l b cămaşă albă

observăm că ele sînt formate din cîte un substantiv şi un adjectiv. Adjectivul se acordă în gen cu substantivul: adică un substantiv masculin cere totdeauna un adjectiv masculin, iar un substantiv feminin, un adjectiv feminin. In limba spaniolă adjectivele se termină de obicei în vocale, mai rar în consoane. Ne vom ocupa deocamdată de cele terminate în vocale (e, o ) . 1. Adjectivele terminate în e au aceeaşi formă atît pentru masculin, cît şi pentru feminin (ca şi adjecti­ vele romîneşti terminate în e). De exemplu:
Masculin: campo F e m i n i n : puerta verde verde c î m p verde usă verde

2. Adjectivele terminate în o sînt totdeauna masculine. La feminin ele schimbă terminaţia în a. Iată cîteva exemple:
negro nuevo numeroso bonito negra nueva numerosa bonita negru nou numeros frumos, c neagră noua numeroasă frumoasă, d r ă g u ţ ă

un amigo alegra una vida alegre

u n prieten vesel o v i a ţ ă veselă

14

Note: 1, Aceste t e r m i n a ţ i i , o p e n t r u masculin şi a pentru feminin, sînt carac­ teristice genurilor respective a t î t în cazul substantivelor, cît si în acela al p r o n u m e l o r şi al adjectivelor nehotărîte. De exemplu: «migo prieten prietenă romîn romîncă rumano muncitor muncitoare obrero campesina campesino ţăran ţărancă toda todo t o t , întreg t o a t ă , întreagă puţin puţină poco poca altă alt otro otra 2. Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v nearticulat se traduce cu orice: todo amigo orice prieten toda madre orice m a m ă Todo u r m a t de u n s u b s t a n t i v a r t i c u l a t se traduce prin tot, todo el pueblo toda la familia tot toată poporul, familia, întreg poporul întreaga familie

3 . S u b s t a n t i v e l e î n s o ţ i t e de adjectivul nehotărît otro nu primesc articol nehotărît: otro amigo (un) alt prieten otra flor (o) altă floare
• , '•< • .
,
i

N u se spune n i c i o d a t ă : un otro amigo, ci n u m a i : otro amigo. A c u m , d u p ă ce c u n o a ş t e m î n l i n i i m a r i s i n g u l a r u l s u b s t a n t i ­ v u l u i şi a l a d j e c t i v u l u i în l i m b a s p a n i o l ă , p u t e m t r e c e la f o r m a r e a p l u r a l u l u i lor. M a i î n a i n t e î n s ă e n e c e s a r să c u n o a ş t e m c î t e v a numerale: uno, una u n u , una dos doi, două tres trei cuatro patru Pluralul substantivelor şi al adjectivelor terminate în formează prin simpla adăugare a unui s . D e 1 e x e m p l u : casas grandes madres buenas dientes blancos dos amigas dos dientes tres rumanos cuatro mesas T o t a ş a se f o r m e a z ă ş i p l u r a l u l tite mai sus: todos, todas otros, otras pocos, pocas case m a r i m a m e bune dinţi albi două prietene doi dinţi trei romîni p a t r u mese pronumelor nehotărîte amin­ vocală se

tll

întreg:

toţi, toate alţi, alte puţini, puţine

15

Pluralul substantivelor terminate în consoană se formează adăugîndu-se e s . De e x e m p l u : panes pîini ¡lores flori cristales geamuri Notă: în limba spaniolă sunetul i se notează în două feluri: uneori cu litera i, alteori cu litera y. Cu litera i se notează: 1. Sunetul i silabic (care poate forma o silabă, fie singur, fie cu una sau mai multe consoane, ca în cuvintele romîneşti inimă, privire etc.). De exemplu: amigo, cristal, piso. 2. Sunetul i semivocalic, adică un i foarte scurt care face parte dintr-un diftong 1 . De exemplu: piedra, cuvînt în care litera i trebuie citită la fel ca în cuvintele romîneşti pierde, piept, piele etc. Cu litera y se notează: 1. Sunetul i semivocalic în diftongi:

a) la începutul cuvîntului, înainte de o vocală: yo eu.

b) la sfîrşitul cuvîntului, după o vocală: muy foarte; ley lege.

c) între două vocale: mayo — (luna) mai. 2. Sunetul i silabic, în cazul unui singur cuvînt spaniol: y — şi. De exemplu: el umbral y la puerta pragul şi uşa. Cu aceeaşi valoare apare şi în unele cuvinte străine: brandy, Boby etc.
1

Despre diftongi se va vorbi mai amănunţit în lecţia 5.

16

pero tengo un cuarto muy bonito. 2. Eu am puţine flori. a m i g o b u e n o . . Să se traducă în spaniolă următoarele 1. La p u e r t a t i e n e . Ţăranul romîn are cămaşă albă cu flori. ele) au FBASES MODELO obrero Popescu tiene una casa en Bucarest. după cum am a r ă t a t .Sunetul y nefiind. . La ventana cuatro cristales. La casa tiene cuatro ventanas y una puerta muy grande. EXERCIŢII 3. alegre. r u m a n o . 5. . Am foarte p u ţ i n t i m p . Tengo muy poco tiempo. El campesino rumano tiene camisa blanca con flores. La casa t i e n e . bueno. Petru 4 . picaporte. Prietenul Petru 8. Să se formeze femininul 2 — învăţaţi limba spaniolă următoarelor adjective şi substantive: triste.. De aceea. de cazul conjuncţiei din p u n c t de vedere t e r m i n a t e în y fac ley — leyes. 6 . 5. . obrero. T e n g o . . 7. pe care le vom numi frases modelo (fraze model): con cuarto en frase f. Pedro n o . campesino. dar m a r i şi foarte frumoase. modelo no cu cameră în frază model nu pero sin tengo tiempo tiene tienen însă. Casa are p a t r u ferestre şi o uşă foarte m a r e . . Nu cameră foarte frumoasă.e s . Familia are numeroşi prie­ flori albe. Petru are o familie numeroasă. dar fără . .. No tengo una casa. propoziţii: casă mare. . . 2. urmează. Uşa are o c l a n ţ ă . 9. La puerta tiene picaporte. . 6. b l a n c o . Tengo Una amiga muy buena. pero no tiene candado. 5. El Muncitorul Popescu are o casă în Bucureşti. Dos obreros tienen casas nuevas sin pisos. cuvintele p l u r a l u l tot prin adăugarea lui . Toată familia are am t i m p . O f a m i l i e numeroasă are o teni b u n i . De exemplu: O iistă cu cîteva cuvinte uzuale vă va ajuta să formaţi pro­ poziţii simple. 17 . b o n i t o . 3 . t i e m p o . dar nu are l a c ă t . (eu) am timp (el. I n Bucureşti am o are o casă cu uşi fără lacăte. . . Bucarest. A m o prietenă foarte b u n ă . o vocală propriu-zisă (afară şi). ci o semivocală sau o semiconsoană. Tiene una casa. . pero grandes y muy bonitas. dos puertas negras. gramatical. d o r m i t o r i o g r a n d e . ea) are (ei. soarta consoanelor. şi Rodrigo au familii m a r i . nuevo. dar am o cameră foarte frumoasă. Pedro tiene una familia numerosa. S a se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. 4. 3 . O ţărancă are o cămaşă nouă. 4.Nu am o casă. Doi muncitori au case noi fără etaje.

lui. lui. b u n ă o a r ă . ei 18 mis ventanas ferestrele mele tus ventanas ferestrele tale sus ventanas ferestrele sale. Să v e d e m a c u m formele a d j e c t i v u l u i posesiv la s i n g u l a r şi l a plural. P e lîngă a c e a s t a .L E C Ţ I A 3 î n lecţia t r e c u t ă a m s t u d i a t p l u r a l u l n e a r t i c u l a t a l s u b s t a n ­ t i v e l o r . Articolele h o t ă r î t e e l şi la a u la p l u r a l formele los şi. Aşa se î n t î m p l ă . n i ş t e ) : unas amigos unii (nişte) prieteni unas casas unele (nişte) case î n t r e b u i n ţ a r e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t în l i m b a s p a n i o l ă e u n e o r i diferită de cea d i n l i m b a r o m î n ă : s î n t cazuri cînd în r o m î n e ş t e acest a r t i c o l se î n t r e b u i n ţ e a z ă . pe cînd în s p a n i o l ă . darîn spaniolă se spune mi cuaderno şi mi casa. lui. ei mi ventana fereastra mea tu ventana fereastra ta su ventana fereastra sa. „casa m e a " . ei' Plural mis amigos prietenii mei tus amigos prietenii tăi sus amigos prietenii săi.. las: el piso el animal el picaporte los pisos los animales los picaportes la casa • la flor la madre las casas las flores las madres Articolele n e h o t ă r î t e u n şi u n a a u la p l u r a l formele u n o s (unii. Singular mi amigo prietenul meu tu amigo prietenul tău su amigo prietenul său. ci . cînd u n s u b s t a n t i v e î n s o ţ i t de u n adjectiv posesiv. nu el mi cuaderno sau la mi casa. n u . o b s e r v ă m că în l i m b a s p a n i o l ă a d j e c t i v u l posesiv se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i . E s t e necesar a c u m să c u n o a ş t e m şi p l u r a l u l a r t i c o l e l o r h o t ă r î t e şi n e h o t ă r î t e . respec­ tiv. nişte) şi u n a s (unele. lui. î n r o m î n e ş t e s p u n e m „ c a i e t u l meu''.

se pot crea confuzii.: d. sensul se poate deduce din context.'Observăm din tabelul de mai sus că în cazul unui singur posesor adjectivul posesiv este acelaşi pentru masculin şi feminin. care se acordă la rîndul său cu s u b s t a n t i v u l : mi alegre amigo mi numerosa familia p r i e t e n u l meu vesel familia mea numeroasă ' Iată acum -oîfeva cuvinte noi: PALABRAS NUEVAS "aparte separat. singular si plural ( s u ) . Adjectivul posesiv se acordă cu s u b s t a n t i v u l pe su amigo prietenul lui su amigo prietenul lor sus amigos p r i e t e n i i lui care îl determină: prietenii noştri prietenii voştri prietenii lor nuestras ventanas vuestras ventanas sus ventanas ferestrele noastre ferestrele voastre ferestrele lor fereastra noastră fereastra voastră fereastra lor sus amigos p r i e t e n i i lor 2. Cînd sînt mai mulţi posesori: Singular nuestro amigo prietenul nostru vuestro amigo prietenul vostru su amigo prietenul lor nuestra ventana vuestra ventana ventana su Plural nuestros amigos vuestros amigos sus amigos Jfote. I n t r e adjectivul posesiv şi s u b s t a n t i v se poate introduce ün a l t •adjectiv. deoaTece la prima vedere nu p u t e m şti dacă este vorba de obiectul lui. 3 . a p a r t e armario dulap biblioteca bibliotecă butaca fotoliu •cama pat caro scump cuadro t a b l o u escritorio masă de scris estudio birou (cameră) estufa sobă interesante interesant libro carte moderno modern mueble ni. Dar.a . La persoana a I l I . mobilă padres p ă r i n ţ i (taţi) piano pian redondo rotund texto t e x t 19 . după cum vom vedea în t e x t e l e care urmează. al ei sau al lor.

Su biblioteca tiene libros muy b i b l i o t e c ă . Biblioteca sa are c ă r ţ i foarte 20 . o casă m a r e . sobă. Mi padre Tatăl meu tiene are en în un piano un pian nuevo nou su estudio un b i r o u l său o escritorio y una masă de scris şi o interesantes. unas butacas. Casa dos două cuartos. în camera mea a m u n p a t alb.N U E S T R A CASA Casa noastră Mis padres P ă r i n ţ i i mei tienen au una casa grande. E u a m un aru n duy şi una o un cuarto aparte. nişte fotolii. una mesa redonda. En mi cuarto tengo una cama blanca. cuartos tienen camerele au muebles modernos y cuadros interesantes. Yo tengo m o b i l e moderne şi t a b l o u r i i n t e r e s a n t e . interesante. mario. o masă r o t u n d ă . biblioteca. un un estudio birou y otros şi alte nueva y bonita. La casa n o u ă şi frumoasă. Todos los Toate tiene un dormitorio. are u n d o r m i t o r . o c a m e r ă s e p a r a t ă . estufa. camere. lap.

D. Mun­ citorul Popescu are o familie numeroasă. Anima­ lele şi florile au viaţa lor aparte. Geam 6. 5. Noua noastră bibliotecă are alte cărţi. Foar te puţin (2 cuvinte) 4. Cartea are texte interesante.EXERCIŢII 6 . Am nişte prieteni veseli. Textul are puţine cuvinte noi. Republică din America Centrală în care se vorbeşte limba spaniolă 5. i ¿1'": n •. Articolul nehotărît feminin singular o De la A la B: ţăran s * o /_- . 7 . 3. 7. Articol feminin la plural 2. :" A tă Í 3 _ fi V 1. Să se completeze rombul alăturat punînd cîte o literă în fiecare pătrăţel. Cîmp B 3. 4. Prietenii voştri au cărţi interesante. 6. V 10. 8. Prietenul meu are o casă bună. Noul lui prieten nu are cărţi. astfel încît •să rezulte: 7 . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Prieten 7. A ffl -s. Casaţlui nu are etaj. 2.

Prepoziţia cu ajutorul căreia se formează cazul genitiv este de. d a t o r i t ă prezenţei adjectivului posesiv: la puerta de mi casa el amigo de mi padre uşa casei mele prietenul t a t ă l u i meu 22 . afară de cazurile cînd sînt însoţite de un adjectiv demonstrativ sau posesiv. articolul neîntrebuinţîndu-se. substantivele sînt însoţite de articol. In cursul declinării. prepoziţia de şi articolul el se contractă. carerăspunde la întrebările: al cui?. ca şi înaintea articoluluíi nehotărît. cum ar fi. după cum amv a r ă t a t . ale cui? Trebuie să menţionăm că substantivele în limba spaniolă nu-şî schimbă forma în declinare. nu spunem la ventana de el dormitorio ci la ventana del dormitorio. La plural însă. 0 formă specială ia genitivul singular al substantivelor mascu­ line articulate cu articolul hotărît. în acest caz.LECŢIA 4 Pentru a arăta că o persoană sau un lucru aparţine unei altepersoane sau unui alt lucru. dînd: del. ne servim de cazul genitiv. Cînd s u b s t a n t i v u l e însoţit de un adjectiv posesiv. Deoarece n u m e l e proprii d a t e n u m a i de p r e p o z i ţ i e : el amigo de Pedro dormitorios dormitorio la genitiv ele sînt prece­ nu au articol. a cui?. Exemple: las ventanas de los las ventarías de un Note: 1. formate cu prepoziţia de. de exemplu. pentru a spune „fereastra dormitorului". De exemplu: la ventana de la casa las ventanas de las casas la ventana de Kna casa las ventanas de unas casas fereastra ferestrele fereastra ferestrele casei caselor unei case unor case De altfel şi în limba roniînă se întîlnesc construcţii cu valoarede genitiv. amicul lui Petru 2. ai cui?. contractarea nu se produce. în grupul de cuvinte zori de zi (zorii zilei). prepoziţia de se p u n e î n a i n t e a acestuia. diferitele cazviri deosebindu-se doarprin prepoziţia utilizată. Astfel.

şi cîteva verbe p e n t r u a p u t e a forma p r o p o z i ţ i i m a i î n c e p e m p r i n a da conjugarea la indicativ prezent Ser a fi soy sînt eres eşti es este (el. Să formulăm acum. El libro de Pedro no es grande. Todos somos buenos amigos. Toate camerele etajului au mobile noi. Nu vom spune. La biblioteca de otro amigo es grande. In cursul lecţiilor următoare. El libro es de Pedro. 23 . Cartea lui Petru nu este mare. Poarta Soarelui. în spaniolă. Los libros son de mi amigo. utilizînd cuvintele cunoscute. atunci cînd se va conjuga un verb. al. El cuarto de mi amigo no tiene bi­ blioteca. Cartea este a lui Petru. Numele noului meu prieten este Paul. ci. Casa familiei prietenului meu are camere mari. bunăoară: Yo soy rumano. nu se traduc. La casa de la familia de mi amigo tiene cuartos grandes. articolele a. a verbului Note: 1. în limba spaniolă — ca şi în romîneşte — pronumele personale se întrebuinţează destul de rar împreună cu verbul. Notăs După cum se observă din ultimele exemple. Toţi sîntem prieteni buni. Să se observe că — spre deosebire de limba romînă — infinitivul verbului constă dintr-un singur cuvînt: ser. este necesar să •. dar nu are cărţi.A c u m . cîteva FRASES MODELO í. Biblioteca altui prieten este mare. Cărţile sînt ale prietenului meu. ai. care se folosesc în romîneşte înaintea genitivului. ele) în legătură cunoaştem dezvoltate. nu vom înşira şi pronumele personale. Pronumele se utilizează numai -cînd vrem să subliniem cine anume face acţiunea. ea) somos sintem sois sînteţi son sînt (ei. deoarece persoanele se recunosc cu uşurinţă după terminaţia verbului. La Puerta del Sol. simplu: Soy rumano. ele subînţelegîndu-se. Camera prietenului meu nu are bibliotecă. El nombre de mi nuevo amigo es Pablo. Prietenii tatălui meu sînt priete­ nii mei. de cele mai multe ori. Todos los cuartos del piso tienen mue­ bles nuevos. ale.os amigos de mi padre son mis amigos. pero no tiene libros. 2. d u p ă ce ne^am însuşit cîteva n o ţ i u n i de b a z ă «cu s u b s t a n t i v u l şi a d j e c t i v u l s p a n i o l .

Los dos son muy laboriosos y ama­ bles. A m î n d o i sînt foarte m u n c i t o r i şi a m a b i l i . A c e a s t ă prepoziţie este foarte des î n t r e b u i n ţ a t ă în s p a n i o l ă . T a t ă l lui P e t r u este m u n c i t o r iar m a m a este î n v ă ţ ă t o a r e . capital /. El abuelo de Pedro es una per­ sona muy bondadosa. El padre de Pedro es obrero y la madre es maestra de escuela'. cu d o u ă etaje. are note foarte b u n e . de dos pisos.. F a m i l i a lui P e t r u locuieşte în­ tr-o casă î n a l t ă . P e t r u este din c a p i t a l a p a t r i e i sale. foarte m o d e r n ă si d r ă g u ţ ă . La familia de Pedro vive en una casa alta. Tirso de Molina. : Lope de Vega. Es alumno en una es­ cuela grande. scrisoare de la părinţii mei prieten cu păr negru P r e p o z i ţ i a de se m a i î n t î l n e ş t e la formarea unor n u m e p r o p r i L E x . m a i ales în v e c h i l e n u m e n o b i l i a r e .La formarea g e n i t i v u l u i . trăieşte blajin 25 . B u n i c u l lui P e t r u este o per­ soană foarte b l a j i n ă . a m î n t î l n i t p r e p o z i ţ i a de. Es un alumno aplicado y orde­ nado . tiene notas muy buenas. PEDRO Y SUS P A D R E S Petru şi părinţii săi Pedro es de la capital de su pa­ tria. această prepoziţie desemna locul de obîrşie a familiei. PALABRAS NUEVAS abuelo bunic alto înalt alumno elev amable amabil aplicado silitor bondadoso plin de bunătate. muncitor maestra învăţătoare maestro învăţător. E s t e elev într-o şcoală mare. Este u n elev silitor şi ordo­ n a t . muy moderna y bonita. maestru nota notă ordenado ordonat patria patrie persona persoană vive locuieşte. î n romîneşteea m a i poate fi t r a d u s ă p r i n : de din de la eu { casa de madera migas de pan soy de Toledo carta de mis padres amigo de pelo negro casă de lemn firimituri de pîine sínt din Toledo . capitală escuela scoală laborioso harnic. La origine.

El campesino. Casa lui are scări. Am o scrisoare de la părinţii mei. 12.. 8. Vinul vostru este bun. Viaţa animalelor este foarte intere­ santă. Los libros.. El padre..) lor sînt Rosa şi Petru. persona muy bondadosa. 9. 9. Pablo. mi abuelo. 5. 13.. 6. 5.. Să se traducă in limba spaniolă: făcînd 1. 2. 4. .. învăţătoarea are elevi foarte silitori. madera. învăţătorul ei este din Bucureşti. Eşti un prieten bun.. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare: 1. El campesino. 14.. obrero. 11. bueno.. Ferestrele dormitorului sînt de lemn negru. 2. 10. Alicante. 6. Numele (pi. Uşile dormitoarelor au clanţe..... pelo blanco.. Pietrele scării sînt mari.T o a t e cele spuse p î n ă a c u m se v o r m e m o r a m a i uşor următoarele EXERCIŢII 8 ... una casa. 3... 15. 4. 7. Pedro. El vino... mi amigo es. Muncitorii sînt prietenii ţăranilor.. Elevii ei au note bune. 3. blancos. Soba din camera noastră e verde.. El abuelo.. Ferestrele casei lui sînt înalte..

Ei spun. „numeroso". cum ar fi puerta. In diftong. pînă cînd vom discuta problema mai pe larg. „caza". S-ar putea să pronunţaţi. un baso de bino. treptat şi acolo unde e cazul. în loc de un caso de vino (un pahar de vin). piano. vacant bacantă Tot în legătură cu exactitatea pronunţării. „picaport" în loc de „casa". conţin cîte două vocale.LECŢIA . Vom înregistra. Menţionăm. făcînd parte dintr-o singură silabă. „numerozo" sau. care se pronunţă cu un singur efort expirator. Chiar atunci cînd discutaţi cu o persoană a cărei limbă maternă e spaniola. atît pentru a completa cunoştinţele de pînă acum. ca în franceză. de exemplu. nu trebuie să vă însuşiţi mecanic felul ei de a rosti sunetele acestei limbi. deocamdată. trebuie să studiem mai îndeaproape diftongii şi triftongii. deci. Este reco­ mandabil ca. diente.5 în cele ce urmează vom face cîteva precizări în legătură cu pronunţarea spaniolă. că mulţi dintre vorbitorii de limbă spaniolă confundă sunetele b şi v. deosebită de limba spaniolă literară. una dintre vocale se pronunţă 27 . Există cazuri cînd vorbitorii din diferitele ţări în care se vorbeşte limba spaniolă sau din dife­ ritele provincii ale Spaniei au o pronunţare regională şi. cît şi pentru a preveni eventualele erori de pronunţare. mai ales că prin confundarea lor se poate ajunge şi la confuzii de sens: vasto vast basto grosolan vacante bacante f. academică. să nu ţineţi seama de fenomenul pomenit mai sus şi deci să distin­ geţi cele două sunete in discuţie. Aceste grupuri de două vocale se numesc diftongi. ca în limba italiană. „picaporte" cum este corect în spaniolă. In primul rînd. cei care mai cunosc şi alte limbi să nu se lase influenţaţi de pronunţări străine. principalele abateri de la rostirea corectă. Unele substantive.

pe care le r o s t i m cu m a i m u l t ă i n t e n s i t a t e (bueno. u l t i m a vocală e cea a c c e n t u a t ă (ruido. Uruguay. d° exemplu: tierra pămînt burro măgar carro car 1 Acest cuvînt trebuie reţinut.m a i i n t e n s . E x e m p l u : 6uey m. reţineţi că — în unele cuvinte — acesta corespunde adesea diftongului romînesc oa sau vocalei o. soartă puesto post muerte f. baile). o sînt vocale tari i şi u sînt vocale slabe Diftongii p o t fi formaţi n u m a i din u r m ă t o a r e l e com­ b i n a ţ i i ' d e vocale: slabă + tare: diente. piano. în ordinea lor. triunjo (triumf) Vocalele t a r i s î n t t o t d e a u n a cele pe care le a c c e n t u ă m . C u v î n t u l paseo (plimbare) se v a p r o n u n ţ a pa-se-o 1 . deoarece conţine toate vocalele tari. Două vocale tari nu formează un diftong şi de aceea ele se pro­ n u n ţ ă s e p a r a t . dans) slabă + slabă: ruido (zgomot). ca făcînd p a r t e din silabe diferite. D u p ă acest c r i t e r i u g r a m a t i c i l e spaniole a u î m p ă r ţ i t vocalele î n : tari şi slabe. bueno tare + slabă: baile m. Obser val ie: Pentru o memorare mai uşoară a cuvintelor spaniole care conţin diftongul ue. a. triunfo). e. Exemple: puerta poartă puerco porc • suerte f. moarte puerto port rueda roată cuerpo corp puede poate acuerdo acord î n l i m b a spaniolă există unele c u v i n t e care c o n ţ i n g r u p u l r r (r d u b l u — doble erre) ca. 28 . (bal. In diftongii f o r m a ţ i din două vocale slabe. Triftongii — foarte r a r î n t î l n i ţ i — s î n t f o r m a ţ i d i n t r e i v o c a l e : u n a t a r e . ( b o u ) . î n c a d r a t ă de două s l a b e . iar c e a l a l t ă m a i s l a b .

T o t u n d u b l u r este considerat şi r i n i ţ i a l . P r o n u n ţ i a lui r i n i ţ i a l se observă m a i b i n e a t u n c i cînd înain­ tea u n u i c u v î n t care începe cu r se alipeşte alt c u v î n t . cît şi la sfîrşitul e i . In acest caz. sonrisa (suris). ne v o m opri p u ţ i n a s u p r a s e m ­ nelor de p u n c t u a ţ i e . De e x e m p l u : bu-rro. grupul r r nu se d e s p a r t e .Acest grup se p r o n u n ţ ă m a i p u t e r n i c şi m a i p r e l u n g i t decît u n r s i m p l u . Exemple: pararrayos grecorromano paratrăsnet greco-roman Ca u n r d u b l u se p r o n u n ţ ă şi r p r e c e d a t de consoanele 1. Cînd se scrie o propoziţie i n t e r o g a t i v ă sau e x c l a m a t i v ă . Iată două e x e m p l e : ¿Eres rumano? ¡Muy bien! Eşti romîn? Foarte bine! 29: . i m p o r t a n t e p e n t r u i n t o n a r e a frazei.. fostul r i n i ţ i a l se dublează. formînd astfel u n c u v î n t c o m p u s . se p u n semnele respective a t î t la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i . rayo (rază. însă ciine coral m. s t alrededor (împrejur).u n singur c u v î n t . La î m p ă r ţ i r e a în silabe. şi se utilizează în aceleaşi c o n d i ţ i i . corral m. La sfîrşitul p r o p o ­ z i ţ i i l o r . t r ă s n e t ) se p r o n u n ţ ă „ r r a y o " . cum sînt scrise coral. U n e o r i cuvintele se deosebesc ca sens. d u p ă cu r sau r r . De e x e m p l u : rumân» se p r o n u n ţ ă „ r r u m a n o " . Acest lucru ajută m a i ales a t u n c i cînd se face lectura oralăa u n u i t e x t n e c u n o s c u t . n . Semnele de punctuaţie în spaniolă sînt aceleaşi ca şi în romînă. căci ne avertizează de la î n c e p u t ce feî de frază v o m c i t i .. Cele de la început sînt însă răsturnate. ogradă T o t în legătură cu p r o n u n ţ a r e a . p r i n v i b r a r e a p u t e r n i c ă a l i m b i i . mărgean curte. oricare ar fi lungimea ei. E x i s t ă astfel: la coma el punto punto y coma dos puntos puntos suspensivos raya virgula punctul punct şi virgulă două puncte puncte de suspensie liniuţă Semnele de î n t r e b a r e şi de e x c l a m a r e p r e z i n t ă o curiozitateîn limba s p a n i o l ă . semnele de î n t r e b a r e sau de e x c l a m a r e se scriu n o r m a l (deci ca şi în r o m î n ă ) . p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică. tie-rra e t c . fie chiar formată d i n t r . Exemple: pero perro dar.

Pedro. Vocativ: ¡amigo! ¡patria! ¡Pedro! Isabel ¡Isabel! Cînd substantivul la vocativ se găseşte într-o propoziţie (inte­ rogativă sau exclamativă). se pune între virgule. Vocativul exprimă o chemare adre­ sată cuiva pentru a-i atrage atenţia asupra unei comunicări. la patria.Una dintre cele mai frecvente situaţii în care utilizăm semnul •exclamării este cazul vocativ. Nominativ: el amigo. 30 . In limba spaniolă. De menţionat că nu pot fi folosite la vocativ decît substantivele nearticulate (nume comune sau proprii). substantivul la vocativ se pune între semnele de exclamare.

Să se memoreze următoarele proverbe şi să se găsească echi­ valentele lor în limba romînă: Perro ladrador^ poco mordedor. Los padresde Antonio son campesinos. PALABRAS NUEVAS malo rău amo stăpîn paloma porumbel cabra capră pintoresco pitoresc enemigo d u ş m a n . un burro y cuatro cabras. Es un pueblo grande. Cîine lătrător. una vaca. 31 . p u ţ i n muşcător. con casas bonitas y campos muy ricos. Antonio tiene numerosas palomas y un amigo fiel: Negro. să cunoaştem un alt verb uzual: Dar a da doy das da dau dai dă damos dăm da in daţi dan dau EXERCIŢII 10. Pierde el lobo los dientes y no las mientes. diferiţi (nuindiscutible indiscutabil mai la plural) lindo frumos. Negro es un perro fuerte y grande. Con Antonio y sus amigos es bueno. popor fiel credincios rico bogat fuerte puternic Tarios m a i m u l ţ i . Negro cuida la casa y es el amo indiscutible de todo el corral. drăguţ Inainte de a încheia această lecţie. pero con los enemigos de Antonio es muy malo. Pierde lupul dinţii şi nu i n t e n ţ i i l e . ai un caiet? Nu-mi eşti p r i e t e n ! Au p ă r i n ţ i i t ă i o casă? De-ajuns (terminaţi) cu z g o m o t u l î Ai grijă de p i a n ! Păzea ! Ai grijă ! Fii a t e n t ! EN UN PUEBLO Antonio vive en un pueblo de nuestra linda patria.FRASES MODELO ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Antonio! ¿Tienes un cuaderno? ¡ No eres mi amigo ! ¿ Tienen tus padres una casa ? ¡ Basta con el ruido ! ¡ Cuidado con el piano ! ¡Cuidado ! Trăiască 1 M a i ! A n t o n i o . tres puercos. i n a m i c pueblo s a t . Tienen una casa muy pintoresca y en su corral varios animales: dos bueyes.

7. soluţii: astfel c 12 11 13 3 12 4 12 12 12 6 10 3 19 12 13 12 1i 13 12 20 10 21 9 16 11 1 10 16 7 19 8 16 12 6 2 12 8 7 11 12 7 10 4 1. Să se înlocuiască cifrele din pătrăţele prin încît să căpătaţi pe rîndurile orizontale următoarele Pîine Pat Pămînt Fotoliu Prag Caiet Porumbel Are capitala la Montevideo Plimbare Două De la A la B: Paratrăsnet 12. 2. niolă: Să se traducă în spa­ 3 5 16 13 16 12 16 5 litere. Manuel are un car cu roate mari şi boi puternici. Prietenul meu dă cărţi bune. Casa părinţilor mei are pa­ ratrăsnet. •dar e bun. 9. Satul meu este foarte pitoresc. Petre. Dau (eu) o scrisoare. 8. 3. 5. nu ai prieteni? 21 1 Tierra del Fuego (Ţara de Foc) . Nu e nou. Curtea casei -este mare. E nou pianul ei? 4.1 1 . 6.

se c o n t r a c t ă cu acesta. mamei sale. 3 — învăţaţi limba spaniolă Dau o carte unui student. Vedem deci că şi cazul d a t i v se formează t o t cu a j u t o r u l u n e i p r e p o z i ţ i i . şi să s p u n e m . de e x e m p l u : lui Petru. Carmen da flores a su madre. P r e ­ poziţia a. cînd se află î n a i n t e a a r t i c o l u l u i h o t ă r î t m a s c u l i n singular e l . La p l u r a l ea nu se î n t î l n e ş t e n i c i o d a t ă . P e t r u dă c ă r ţ i u n u i s t u d e n t . fie u n p r o n u m e în cazul dativ. aşa încît. 33 . Carmen dă flori mamei sale. nici a t u n c i cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l h o t ă r î t . Dăm pîine eîinilor. î n limba spaniolă. Cînd î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i stă a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . Exemplu: Doy un libro a «ÎI estudiante. Exemplu: Carlos da pan al perro. lui e t c . Carol dă pîine cîinelui.LECŢIA 6 O propoziţie ca a c e a s t a : Carmen da flores (Carmen dă flori) pare oarecum i n c o m p l e t ă . ca şi cazul genitiv pe care l-am s t u d i a t m a i î n a i n t e . se iveşte î n t r e ­ b a r e a : cui dă flori? P e n t r u completarea propoziţiei de m a i sus t r e b u i e să folosim fie u n s u b s t a n t i v . contrac­ t a r e a nu are loc. i n e v i t a b i l . cazul d a t i v se formează cu a j u t o r u l prepoziţiei a:Pedro da libros a un estudiante. bunicii. vouă. Damos pan a los perros. d î n d a l .

prepoziţiile specifice diferitelor cazuri se p u n înaintea adjectivului. vom învăţa două dintre ele. avem uneori două m o d a l i t ă ţ i de a t r a d u c e adjectivul posesiv. esas Adjectivul demonstrativ este indica un obiect situat în apro­ pierea persoanei care vorbeşte. De exemplu: la casa de este campesino el libro de este alumno doy un libro a este amigo casa acestui ţ ă r a n cartea acestui elev dau o carte acestui prieten 34 . fie înaintea s u b s t a n t i v u l u i . La declinarea s u b s t a n t i v u l u i cu un adjectiv demonstrativ. Tot astfel ¿das t u libro? dai cartea ta? s a u : îţi dai c a r t e a ? In lecţiile care urmează v e ţ i m a i întîlni m u l t e alte cazuri similare. esa. Carmen dă rochia sa la croitoreasă. Mai departe ne vom ocupa de adjectivele demonstrative. 2. traducerea în r o m î n ă a expresiei este obrero poate fi sau „acest muncitor". estas — ese. vom spune: este campesino şi esta familia şi foarte r a r el campesino este. Adjectivul d e m o n s t r a t i v aşezat înaintea substantivului ţine loc şi de a r t i c o l . î n limba r o m î n ă . De exemplu: este esta estos estas cuaderno camisa libros casas acest caiet (din mîna mea sau de lîngă mine) această cămaşă (de pe mine) aceste cărţi (pe care le citesc) aceste case (lîngă care mă aflu) Adjectivul demonstrativ ese arată un obiect situat în apro­ pierea persoanei căreia i se vorbeşte. adjectivul d e m o n s t r a t i v poate sta fie în urma. In limba romînă ese se traduce prin „acel(a) (cel de colo)" sau. mult mai rar. estos. sau la o egală distanţă de interlocutori. în funcţie de context. în spaniolă stă de obicei înainte. Pentru moment. esos. şi 2. şi anume: — este. De exemplu: esa mesa ese campesino masa aceea (lîngă care stai tu) ţ ă r a n u l acela (care se află la o mică depărtare de noi) Note: 1. în romîneşte. Rezultă deci că. De aceea. I a t ă cîteva exemple care vor lămuri mai b i n e această c h e s t i u n e : damos nuestra vida se poate traduce p r i n : dăm v i a ţ a noastră sau: ne dăm v i a ţ a . prin „acest(a)". sau „ m u n c i t o r u l acesta". I n v e r s : dacă dorim să traducem „ ţ ă r a n u l acesta" sau „familia a c e a s t a " în limba spaniolă. Carmen îşi dă rochia la croitoreasă.Notă: O propoziţie de t i p u l Carmen da »u vestido a la costurera se poate tra­ duce în două feluri: 1. esta.

m a i ales cînd este vorba de persoane. Estas dos cartas son de Cuba. Este libro es grueso. Este libro es delgado. Esta mesa tiene cuatro pies (palas). • Esta serpiente 3* es grande. De exemplu: el amigo este acest (pretins) prieten sens FRASES MODELO Este animal es un oso blanco. Adjectivele este şi ese aşezate după s u b s t a n t i v au deseori u n depreciativ. 35 .3.

PALABRAS NUEVAS agradable plăcut algo ceva ara ară atiende îngrijeşte bastante destul comida mineare cuando cínd d a r u n paseo a tace o p l i m b a r e grano bob Notă: Por eso. teca. Acest obiect e u n p a b a r . pero sus padres no: su madre prepara las comidas y atiende la casa y los animales. Acel muncitor e t a t ă l lui ¡Petru. Ele se t r a d u c în romîneşte p r i n „ a c e a s t a " . Notă: pie m. un paseo resulta siempre algo agradable. se dovedeşte a fi siempre mereu. Antonio tiene bastante tiempo libre. vaso. dar n-are bibliotecă. Antonio y Negro dan un paseo por el campo. „aceste lucruri". — de aceea. „faptul acesta". su padre ara la tierra. pata Petru dă acel caiet p r i e t e n u l u i s ă u . T o a t e acestea. libros. Los rayos del sol son fuertes y el viento es suave. ¡ Esto es! pero no tiene una es. „acest lucru". Eso şi esto sînt pronume d e m o n s t r a t i v e n e u t r e . Pero cuando el tiempo es bueno. libre liber mismo acelaşi prepara prepară primavera p r i m ă v a r ă resulta este. picior (de masă. Nu-mi dau cărţile. t o t d e a u n a suave suav.Pedro da ese cuaderno a su amigo. EN EL MISMO PUEBLO Es primavera. Antonio da granos de trigo a sus palomas y pan a Negro. bueno. Por eso. Todos esos libros son de mi amigo Antonio. De e x e m p l u : No doy mis Tiene libros. Asta nu-i b i n e . uşor trigo grîu viento v î n t biblio- 36 . de scaun). Ese obrero es el padre de Pedro. Asta e! Are c ă r ţ i . Toate acele cărţi sînt ale priete­ nului meu A n t o n . Eso Esto no es Esto es un Todo esto. „asta". picior l a b ă (de a n i m a l ) . Asla-i (adică: a s t a .i s i t u a ţ i a ) . care se folosesc n u m a i la singular.

tierra. Să se traducă în blanco.. 12. Nu-şi dă cărţile. pero mi ara la. Mama ei prepară mineare foarte gustoasă (bueno). 11. Dau acest cîine unui prieten. El cuaderno de Pedro es. serpiente. 6. Să se completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite. are foarte puţine. Lupul acesta este foarte mare. Părinţii lui sînt slabi..EXERCIŢII 13. Şarpele nu are picioare. lobo. spaniolă: 1. Prietenul meu este gras (gordo).. grueso. Asta este! 8. 8. Aceasta (acest lucru) este o carte de lectură.. trigo.. das grandes. drepte nu se traduc în spaniolă. 5.. Anton dă firimituri de pîine tuturor porumbeilor săi. Caietele acestea sînt groase şi mari. Nu. El. es un y fuerte. es muy mala. 13. 2. 14. 3. 20. Petre are numeroase cărţi? 17. La. 9. 5. tiene rue­ es de.. 4.. Este animal es un... 6. Sînteţi bunii mei prieteni. El. 15.. carro şi delgado.. Orice lup e foarte periculos (peligroso). 16.. 10. 4. 1. Cămaşa aceasta este foarte bună. 2. 19. Este o regulă valabilă pentru toate exerciţiile din manual. Esta mesa cuaderno es.. 3. Am destul timp liber.. alese din lista următoare: oso.. Ese es un grano de. 7. Mi padre animal. 18. Florile de cîmp sînt frumoase.. pero muy malo 14... .. Petre şi Carol nu au alte caiete. madera. * Cuvintele scrise în paranteze . Cărţile acestea sînt destul [de]* interesante. 7.

In lecţia aceasta ne v o m ocupa n u m a i de u n a d i n ele. Petru nu-i scrie. De e x e m p l u : Mi se dă pîine. Se os prepara la comida. Yo doy mis libros (adjectiv posesiv. Petru nu-mi scrie. Pedro me da libros (pronume în dativ). . ni. Ţi se dau cărţi. îţi e t c . O b s e r v ă m că. Eu îmi dau cărţile. Notă: Negaţia no nu se contractă cu pronumele (aşa cum se întîmplă uneori -în romîneşte cu negaţia nu). d u p ă d a t i v u l s u b s t a n t i v e l o r . Aceste două forme există şi în l i m b a spa­ n i o l ă . singura deo­ sebire faţă de r o m î n ă constă în inversarea locului p r o n u m e l u i se. Se me da pan. vezi lecţia 6). şi a n u m e de cea de-a d o u a : îmi. carte carte carte ei) F o r m e l e p r o n o m i n a l e r o m î n e ş t i mi. i. ţie-îţi e t c . Se te dan libros. li se t r a d u c în limba spaniolă t o t p r i n p r o n u m e l e de m a i sus. Li se dau flori. De exemplu: Pedro no le escribe. Pedro no me escribe. fi. ţi. şi d a t i ­ vul pronumelor personale. î n l i m b a r o m î n ă d a t i v u l p r o n u m e l o r personale are două forme: mie-îmi. Se les dan flores.LECŢIA 7 Deoarece s u b s t a n t i v e l e — la orice caz — pot fi înlocuite cu p r o n u m e . care apare în exemplele de m a i j o s : Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael me te le nos os les da da da da da da un un un un un un libro libro libro libro libro libro Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael Rafael îmi îţi îi ne vă le dă dă dă dă dă dă o o o o o o carte carte carte (lui. în astfel de c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . Observaţie: Să nu se confunde — cînd se traduc din romîneşte — aceste pronume personale în cazul dativ cu formele care înlocuiesc adjectivele posesive despre care am vorbit în lecţia trecută. Petru îmi dă cărţi. v o m s t u d i a a c u m . . Vi se pregăteşte mîncarea.

Acest fenomen se numeşte apocopa. De e x e m p l u : casa cea î n a l t ă sau. Sînt cazuri cînd acelaşi adjectiv are două sau mai multe înţelesuri după cum se află înaintea sau în urma substantivului. Adeseori însă adjectivul precede s u b s t a n t i v u l . seama de acest fapt atunci limba spaniolă. se redă în limba spaniolă prin articolul hotărît. Adjectivele bueno. din exemplele adjectivul capătă înţelesuri îl ocupă faţă de substantiv. mediocră Constatăm. care se află s i t u a t î n t r e s u b s t a n t i v şi adjectivul care-1 însoţeşte. lumea cea veche (antică) Alfons cel î n ţ e l e p t Anumite adjective (puţine la număr) pierd vocala finală sau •chiar silaba finală cînd stau înaintea unui substantiv la singular. trebuie să ţinem cînd traducem din limba romînă în Notă: Articolul adjectival din l i m b a romînă. că şi în limba romînă deosebite în raport cu locul pe care De aceea. 39 . malo. de mai sus. Iată cîteva exemple: Un solo campesino lin campesino solo un nuevo libro un libro nuevo un pobre amigo un amigo pobre el mismo obrero el obrero mismo medio libro libro medio un singur ţ ă r a n u n ţ ă r a n singur (izolat. m a i frecvent: Vedem deci că articolul faţă de s u b s t a n t i v : el antiguo mundo Alfonso el Sabio la casa alta la alta casa indiferent de locul acestuia precede adjectivul. şi devin astfel: el el el el el buen libro buen soldado mal pensamiento mal estudiante primer piso cartea bună (cartea cea soldatul bun gîndul rău s t u d e n t u l rău primul etaj bună) La plural apocopa nu are loc: los buenos soldados. singuratic) o nouă carte (altă carte) o carte nouă (recentă) u n biet prieten u n prieten sărac acelaşi muncitor muncitorul însuşi j u m ă t a t e de carte carte de nivel mediu. în general. primero pierd pe o atunci cînd se •află înaintea unui substantiv masculin la singular. trebuie să dăm atenţie locu­ lui pe care îl ocupă adjectivul faţă de substantiv.Cînd traducem din limba spaniolă. 1.

unas grandes piedras. un gran viento etc. Alte cazuri de a p o c o p a : adverbele de c a n t i t a t e tanto (atît) şi cuanto (cît) pierd silaba -to î n a i n t e a u n u i adjectiv. ele) ve vede 40 . adjec Atunci însă cînd numele propr tivul Sanio rămîne întreg: Santo Domingo Capitala Republicii Dominicane Santo Toribio Sfîntul Toribiu. Veo cuan interesante es. I n acest u l t i m e x e m p l u a m folosit v e r b u l ver (a v e d e a ) . una gran mesa etc. în cazul substantivelor feminine: Los Santos Padres Santa Fe Sfinţii Părinţi (nume de localitate) Sfînta Credinţă (localitate) 4. A d j e c t i v u l grande pierde silaba finală -de î n a i n t e a orică­ r u i s u b s t a n t i v la s i n g u l a r : Un gran libro. San Luis încep cu silaba To. Văd cît de interesantă e. apocopa nu are loc. Adjectivul Santo — sfînt (foarte des î n t î l n i t în n u m i r i geografice) pierde Un buen soldado silaba -Io î n a i n t e a u n u i n u m e p r o p r i u masculin: San Salvador El Salvador din America Capitala republi Centrală San Pedro Sîn Petru: localitate în México Sfîntul Ludovic: numire geografică răspîndită. Exemple: No doy un libro tan interesante Nu dau o carte atît de interesantă. Notă: / Adjectivul grande îşi schimbă şi el semnificaţia în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de substantiv. a d v e r b sau participiu. La plural. ca importanţă.sau Do-. De asemenea. pe cînd grande (în urma sub­ stantivului) înseamnă mare. Una gran piedra. care la p r e z e n t u l i n d i c a t i v se conjugă astfel: vemos vedem veo văd veis vedeţi ves vezi ven văd (ei. nu are loc nici la singular.2. ca dimensiuni. De exemplu: una gran familia o familie mare (importantă) una familia grande o familie mare (numeroasă) 3 . Astfel. La p l u r a l : / Unos grandes libros. gran (înaintea substantivului) înseamnă mare.

Algo muy interesante. ¿me das este libro? — Con sumo gusto. bun) . — Luis. de un autor famoso. a u t o r cultura cultură dominio domeniu en fin în fine famoso faimos.casa es m u y buena (cea mare) E l a u t o r . punctate. . vă) amigo tiene u n . 7. diferit EXERCIŢII 15. (prima. PALABRAS NUEVAS asimismo de asemenea autor m. .UNA GRAN BIBLIOTECA Entre los libros nuevos de Luis veo una obra muy rara de literatura . 2 3 4. medie) nuevo amigo escribe (cel.. . mi amigo Luis es muy amable. 5. me da este libro (însuşi) No veo grande es esta piedra (cít de) ¿No da esa comida? (mi se) 41 . vestit gusto plăcere lengua limbă Notă: î n general. adjectivele care se t e r m i n ă într-o consoană r ă m î n neschim­ b a t e la feminin: un autor universal una obra universal nuestro teatro popular una obra popular un a u t o r u n i v e r s a l o operă universală teatrul nostru popular o operă p o p u l a r ă manuscrito manuscris o sau obra operă. tiene libros interesantes en todos los dominios de la cultura. En fin. . lucrare obra maestra capodoperă raro rar sumo cel m a i mare universal universal variado v a r i a t . tiene todas las obras maestras. . . Su biblioteca es muy rica y variada.. de la literatura universal. 6. Es un gran libro. Como se ve. pensamiento (acelaşi. Tiene asimismo manuscritos y libros raros en varias lenguas. libro es u n l i b r o . Să se completeze spaţiile cificate în paranteze: 1. traducînd cuvintele spe­ M i . antiguas o modernas. . .

Casa cea înaltă are numeroase ferestre. I se dă un pat bun si o masă mare. — Patio del Ayuntamiento 42 . Acest vestit autor scrie o capo­ doperă. 14. 13. 6. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Eu îi dau un porumbel alb. 5. fami­ liei sale. Atît de rar este acest lucru (esto). 15. Primul etaj al acestei case are patru ferestre. Nu văd toată cartea. 3. Mi se dă manuscrisul. Este prima lui carte. Are de asemenea două usi. îmi scrie up bun prieten. 18. 9. Dau o floare mamei mele. SANTIAGO DE CUBA. 2. 12.1 6 . 16. 10. Elevul rău nu are cărţi. Prietenul meu îmi dă o carte. 8. 4. Soldatul acesta scrie o scrisoare. Carmen scrie mamei sale. 11. Părinţii noştri ne dau viaţa. 17. 7. Prietenul familiei noastre ne scrie o scrisoare.

2 . pero no a su amo. veo a mi madre. prepoziţia a se traducé prin pe deci acuzativul personal are un echivalent în limba romînă. Busco un profesor de rumano. . Iubeşte-ţi P a t r i a ! Putem observa uşor că. întrebarea cu care determinăm acuzativul per­ sonal este pe cine? Observaţii: 1. o. In general. Văd tabloul din camera m e a . Cînd e vorba însă de: o) un nume propriu de fiinţă. Luis îl c a u t ă pe P e t r u . b) un substantiv comun care desemnează o fiinţă (determinată). î n l i m b a r o m î n ă . Văd cîinele. amigos. care se for­ mează cu ajutorul prepoziţiei a: Iată cîteva exemple: Vemos a nuestro amigo Luis. Serie o scrisoare prietenei sale. Escribe una carta a su amiga. dacă e vorba de un obiect sau de o persoană ne­ determinată '. o văd pe m a m a m e a . Veo el cuadro de mi cuarto. De e x e m p l u : Tengo esos dos A se compara cu: Veo a esos dos amigos. acuzativul este identic cu nominativul. După verbele care a r a t ă posesia nu se foloseşte a c u z a t i v u l p e r s o n a l . Caut un profesor (oarecare) de r o m î n ă . cît şi pronumele per­ sonal corespunzător în a c u z a t i v (îl. î n l i m b a spaniolă. c) un nume de lucru personificat. Luis busca a Pedro. astfel. cele două exemple d e m a i sus se vor t r a d u c e : veo a Antonio. trebuie să se utilizeze aşa-numitul acuzativ personal. îi. Veo al perro. ¡Ama a tu Patria! 11 v e d e m pe p r i e t e n u l nostru L u i s . în cazul a c u z a t i v u l u i personal. în majoritatea cazurilor. De e x e m p l u : îl văd pe Anton . pronumele personale nu se folosesc î m p r e u n ă cu s u b s t a n t i v e l e în a c u z a t i v . dar nu pe s t ă p î n u l s ă u . le). ca în limba r o m î n ă şi.LECŢIA 8 în cele cîteva pagini ale acestei lecţii vom studia cazul acuzativ. se utilizează de obicei a t î t s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţia pe.

şi de un s u b s t a n t i v p r o p r i u ) . la singular. î i v e d e ţ i bine? ¿Los veis bien? Te v ă d t r i s t . v a p e n t r u a înlocui s u b s t a n t i v e l e respective. Pedro busca a su amigo. Observaţie: Cînd este vorba de u n s u b s t a n t i v masculin comun (uneori. Te veo triste. te ve P e t r u ii vede le ve Petru o vede la ve P e t r u ne vede nos ve P e t r u vă vede os ve P e t r u ii vede los ve P e t r u le vede las ve FRASES MODELO şi t a O văd pe Roza şi o s a l u t . Veo a Rosa y la saludo. Las vemos todo el tiempo. Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro Pedro pronumele personale în a c u z a t i v sînt u t i l i z a t e . Vă caută t a t ă l v o s t r u . Io. Le vedem t o t t i m p u l . P e t r u mă vede m e ve P e t r u te vedé .î n schimb.*. în vorbirea curentă. pero no le (sau lo) ve. 44 . Os busca vuestro padre. p r o n u m e l e personal în acuzatir este. limba r o m î n â .

locul sau în care se face o acţiune şi în acest caz ea se traduce. Prepoziţia a (întîlnită de noi în cursul ultimelor lecţii) se mai foloseşte. după verbele de mişcare. înainte însă de a da exemplele corespunzătoare. Toţi mergem la bibliotecă. fără nici o modificare. de prin la sau în. căci în acest caz pro­ numele personale în dativ (Ie. Se poate observa de asemenea că prepoziţia a cere de ca substantivul care-i urmează să fie articulat: voy a la Prepoziţia a mai poate arăta. Antonio regresa a Toledo. Todos vamos a la biblioteca. Nişte ţ ă r a n i merg la B u c u r e ş t i . Ies) se înlocuiesc prin se. Escribo una carta a mis amigos y se la escribo con gusto. Voy con mi amiga al teatro. pentru a arăta ţinta sau direcţia mişcării (la. El cartero me da unas cartas y yo se las doy a mi padre. De exemplu: al aire libre al sol a la ventana în aer liber la soare la fereastră obicei escuela. De exemplu: Tengo unos libros y se los doy.De foarte multe ori putem întîlni într-o propoziţie două pro­ nume personale alăturate: unul în dativ şi altul în acuzativ: „Are cărţi şi nu ni le dă". către. Am n i ş t e cărţi şi i le d a u . printre altele. P o ş t a ş u l î m i dă nişte scrisori şi ou i le dau t a t ă l u i meu. Traducerea acestei propoziţii în spa­ niolă va fi: Tiene libros y no nos los da. trebuie să cunoaştem cel mai important verb de mişcare: ir a merge voy vas va merg mergi merge vamos vais van mergem mergeţi merg F R A S E S MODELO Unos campesinos van a Bucarest. situaţia obicei. Merg cu prietena mea la t e a t r u . Scriu o scrisoare prietenilor mei şi Ie-o scriu cu plăcere. Antonio se întoarce la (în) T o l e d o . 45 . Excepţie face numai persoana a treia. Am folosit deci elemen­ tele cunoscute de noi. în). spre.

Es un museo muy rico en obras nota­ bles y cuadros valiosos de los maestros de la escultura y pintura mo­ dernas. Emilio va primero al Museo de Artes en donde admira numerosas pin­ turas. în spaniolă. formîndu-se astfel o singură silabă pronunţată ceva mai lung. POR EL BARRIO Es domingo. Es un barrio populoso con largas y vistosas avenidas y casas grandes y modernas. Este escaparate ostenta cosas muy diversas. Luego Emilio sale del museo y se detiene ante el escaparate muy atrac­ tivo de una tienda. vocalele nu se elidează (ca în franceză sau ita­ liană) şi. Mă bucur de această victorie. Această unire se face între ultima vocală a unui cuvînt şi prima vocală a celui următor. Are o prietenă veselă.Sinalefa — spaniolii denumesc astfel legătura pe care o fac. En una sala ve a su amigo Manuel y le saluda. Me^julegro detesta victoria. Tiene _una^amiga ^alegre. Merge în Asia. Por fin. în consecinţă. Emilio da un paseo por su barrio. Va^a^Asia. acuarelas. în pronunţare. între vocale din cuvinte diferite. nuevas y antiguas. Emilio va a la biblioteca. bonitas y feas. 46 . nu există nici apostrof. estam­ pas y esculturas en piedra y yeso.

vitrină escultura sculptură estampa s t a m p ă feo u r î t largo lung luego apoi museo muzeu notable însemnat ostenta prezintă pintura pictură populoso foarte p o p u l a t por prin primero mai întîi sala sală sale iese tienda prăvălie valioso valoros vistoso frumos. 6. Să se traducă în limba spaniolă: 1. A n t o n nu le vede. . Vă salut. Merg la Muzeul de a r t ă . într-o vitrină văd lucruri foarte diferite. ¿Ves. 1.. Sînt ale t a t ă l u i meu. C a r m e n escribe. Bunicul iese din muzeu şi se opreşte î n a i n t e a unei flori. 1 1 . 1 8 . su a b u e l o . 2. . Estos campesinos v a n . O caut.. O admiră. G. Poştaşul îmi dă nişte scrisori. 12. 7. . Această operă este foarte valoroasă şi veche. 7.PALABRAS NUEVAS admira admira ante înaintea arte m. Luis a m a . 9. Pedro. 10. î l vedeţi? 15. 4. . 4. V e o . 5. . 1 3 .. Anton şi bunicul său fac o plimbare. dar n-o v ă d . 5. carta una a m i g a . 14. . campo. este libro? 3 veo. 2. 8. arătos yeso ghips EXERCIŢII 1 7 .. Merg cu prietenii mei la t e a t r u în aer liber. Să se completeze acolo unde este cazul: spaţiile punctate cu cuvintele necesare.. ve. . I le dau. 3. A c e a s t ă s c u l p t u r ă de ghips e u r î t ă . artă atractivo a t r a c t i v avenida bulevard barrio cartier cosa lucru detiene opreşte diverso diferit domingo duminică en donde u n d e (în care) escaparate in. .. . Anton merge la şcoală. Tiene cosas interesantes pero no nos. Bunicul vede nişte picturi foarte intere­ s a n t e . pero Pedro n o . da. 17. 16.

Iată cele două reguli: 48 . arbore. cuvinte cu accentul pe penultima silabă: 3. Dacă luăm ca exemplu cuvîntul „gîndire". accentul cade pe alte silabe. lacrimă. accentuarea cuvintelor se face după două reguli precise. cu excepţia cîtorva cuvinte a căror vocală tonică am redat-o cu alte caractere. Se numeşte accent tonic intensitatea mai mare pe care o dăm unei anumite silabe (sau mai exact. casă. animal. „animal". vocalei dintr-o anumită silabă) atunci cînd pronunţăm un cuvînt. gîndire. cuvinte cu accentul pe ultima silaba: 2. cuvinte cu accentul antepenúltima silabă: cafea. avem siguranţa accentuării corecte la lectura oricărui text. vedem că silaba de la mijloe (di) este tonică: gîn-di-re. In felul acesta s-a făcut următoarea clasi­ ficare a cuvintelor după locul accentului: 1. După cum se ştie. Nici accentuarea cuvintelor învăţate n-a prezentat dificultăţi pentru romîni. in cuvinte cum ar fi bunăoară „lacrimă". Există cuvinte cu aceeaşi grafie care-şi pot schimba înţelesul după felul în care le accentuăm: o haină bună — o femeie haină In spaniolă. trebuie să studiem mai amănunţit accentuarea cuvin­ telor în limba spaniolă. Deoarece în toate limbile accentul joacă un rol deosebit de important. în limba romînă nu avem nici o regulă care să precizeze locul accentului. Vom preciza mai întîi unele noţiuni generale în legătură cu problema accentului. Cunoscînd aceste reguli./ / LECŢIA 9 Cuvintele spaniole pe care le-am cunoscut pînă acum nu pre­ zentau nici o particularitate de pronunţare şi de scriere faţă de fonetica sau ortografia romînească.

epidemie. patio (curte). Astfel. Cuvintele care se termină în consoanele n şi s sau în orice vocală au accentul tonic pe penultima silabă. pintor etc. estoy (eu s t a u . lengua. tener. serie. ladrador. Cuvintele terminate într-o consoanei oarecare (în afară sau s) au accentul tonic pe ultima silabă. uo). şi nu director. 2. salvador. m ă aflu). poligamia. escribir. în cuvintele unde accentuarea ar putea fi făcuta greşit datorită asemănării acestor cuvinte cu cele din limba romînă. candados. ie. se vor pronunţa în spaniolă: academia. picaporte. io. accentuarea lor urmează cea de-a doua regulă: cantar. deoarece multe cuvinte asemănătoare în romînă şi spaniolă au accentuări diferite. camisas. Deoarece infinitivele tuturor verbelor se termină în r. Notă: Aceleiaşi reguli i se supun si cuvintele care se termină într-un diftong for­ m a t din vocală slabă + vocală tare (ia. epi­ demia. * 49 . radioscopie. a n i m a l . Dacă anumite cuvinte. mordedor. E cazul să r e a m i n t i m că y este considerat consoană şi deci u r m e a z ă regula a d o u a : Uruguay. individuo. doctor. Observaţie: Multe cuvinte romîneşti care se termină într-o consoană au accentul ipe penultima silabă. leyes. radioscopia. purifica. cu aspect grafic asemănător în ambele limbi. de n E x e m p l e l e le l u ă m t o t din cuvintele c u n o s c u t e : cristal. casa. vom scoate în evidenţă vocala tonică. cum ar fi: fami­ lia. Aci tre­ buie să fim mai atenţi. doctor. le vom pronunţa la fel şi în spaniolă şi în romînă. E x e m p l e l e le p u t e m lua din cuvintele pînă acum: î n v ă ţ a t e în lecţiile de a) t e r m i n a t e în v o c a l e : camisa. scriind-o cu alte caractere: fortifica. picaportes. Toate cuvintele care se abat de la cele două reguli enunţate mai sus poartă un accent grafic pe silaba tonică. ua. primer. h) t e r m i n a t e în n şi 8 : examen. sinonimia. în limba spaniolă se spune: director.1. •aviador. madre. tienen. candado. în schimb cuvinte ca: academie. sinonimie. pintor. ventana. ne. de aceea trebuie să fim atenţi să nu accentuăm ca în romîneşte cuvintele asemănătoare din spaniolă. In lecţiile care urmează. Astfel se vor -accentua cuvintele: agua (apă).

Notă: Accentul grafic este obligatoriu şi-1 v o m întîlni în toate scrierile şi publicaţiile spaniole contemporane. — numai) más (adv. Cînd silaba tonică conţine un diftong-. în acest caz diftongul se dezmembrează şi c ă p ă t ă m două silabe separate: alegría oído país (bucurie) (auz) — alegri-a — o-ido — pa-is 3 . — singur) mas (conj. îl capătă la p l u r a l : examen — exámenes. ţ a r ă Observaţii: 1. Cîteodată accentul grafic se mai două omonime. lămîie álamo plop león m. 50 . náutico (nautic). Numai acest elev merge singur. leu país m. interes compás m. D a t fiind că locul silabei tonice r ă m î n e p e r m a n e n t acelaşi. Mas no la veo más. accentul grafic se pune d e a ­ supra vocalei t a r i : miércoles m. la o mare parte din excepţiile enumerate mai sus.Accentul grafic (ascuţit:') are numai rolul de a indica vocala¡ tonică. pierd acest accent la p l u r a l : limón interés — limones — intereses I a r cele care n u a u accent grafic l a singular. (arbore. Iată cîteva cuvinte care fac excepţie de la regula întîi: lágrima lacrimă música muzică época epocă republica republică América America María Maria así aşa Perú Peru café m. (miercuri). cum ar fi: Fără accent solo (adj. útil (util. inútil. considerîndu-se o greşeală omiterea lui. — dar. compas limón m. însă) Cu accent sólo (adv. Dar n u o m a i v ă d . se află sofá m. ea primeşte accent grafic. fără să indice şi vreo particularitate de rostire. uneori chiar î n cazul scrierii cu majuscule. cuvinteleterminate în n sau s. cafea está el stă. folositor). 2. Excepţii la cea de-a doua regulă sînt mai puţine: árbol m. care sînt a c c e n t u a t e grafic p e u l t i m a silabă. Cînd vocala slabă este a c c e n t u a t ă tonic. copac). canapea río r î u interés m. locul accentului este acelaşi ca în cuvintele corespunză­ toare din limba romînă. — mai) utilizează pentru a deosebi Exemple Sólo este alumno va solo. Se poate observa că.

— da) él a I H .) (pronume personal.) éste (pronume demonstraţii') té (subst. în propoziţii interogative.a sing. pers. cu accent .a sing. pers. demonstrativ) te {pronume ) Cu accent si (adv. tú (pronume personal. — ceai) Notă: Următoarele cuvinte se scriu. — dacă) el {articol hotărît) tu (adjectiv posesii1) este (adj.grafic: como -cual cuando cuanto — ¿Cómo es tu casa? — ¿Cuál es el nombre de este campesino ? — ¿Cuándo vamos al teatro? — ¿Cuánto vale el pan? Cum este casa t a ? Care este numele acestui ţ ă r a n ? Cind mergem la t e a t r u ? Cît costă pîinea? donde adonde — ¿Dónde tiene Pedro su cuaderno ? — ¿Adonde van esos campesinos ? Unde-şi ţine (are) Petru caietul? încotro merg aceşti ţ ă r a n i ? 4* 51 .Fără accent si (conj. a I i .

.. alegîndu-se răspunsul potrivit cu ilustraţiile... (¿escuela o- fábrica ?) ¿Cómo es esta avenida? Esta avenida es (¿larga o amplia?) ¿Cómo es este automóvil? Este automóvil es (¿moderno antiguo ?) o ¿Cuántas patas tiene esta Esta mesa tiene. patas mesa? 52 .FRASES MODELO Să se copieze următoarele fraze model. ¿Cómo es este libro? Este libro es (¿delgado o grueso?) ¿Cómo es esta línea? Esta linea es (¿recta o curva?) ¿Adonde va ese alumno? Ese alumno va a la.

iotografia. director. adonde. filosofia. deseo. Măria. poligamia.. Italia. Să se explice de ce cuvintele de mai sus nu au accent grafic. gramatica. l u n e s . Să se copieze următoarele cuvinte şi să se sublinieze tonică: cuaderno. medico. (¿toro o burro?) se ven las pinturas? Las pinturas se ven en. •paseo. crater. examen. silaba teatro. republica. publico. 20... a b e d u l . 5a se citească cu voce tare şi să se scrie accentul grafic următoarele cuvinte: volcan.¿Cuál ¿Dónde es el nombre de ese animal? Ese animal es un. 21. carbon. (¿ un museo o un cuaderno ?) EXERCIŢII 19. ultimo. compas. Atlántico. agua. léxico. 53 . indicîndu-se cărei reguli de accentuare i se supun.. pe fabrica. sovietico.

Cînd se întoarce prietenul tău? 6. Care este cartea ta? 8. lagrima. în care din aceste camere ai biblioteca?' SAN SEBASTIAN . Să se traducă în limba spaniolă: 1. Bolivia.2 2 . 3. Cît costă această carte? 7. Cum este mîncarea? 5. Berlin. critica. 5 a se pună accentul grafic acolo unde este cazul: música. Ecuador. Paris. Are două balcoane (balcón). sol. comun. încotro mergi? 4. 2 3 . Cum este casa lui? 2.

b) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia a stau în cazul dativ sau în acuzativ (personal). apăi. Cele mai utilizate conjuncţii în limba spaniolă. Amintim din nou că ele cer 55 . conjuncţia pues nu se t r a d u c e . lo veo. căci este (opera) unui mare pictor. fiind e x p l e t i v a : Pues la veo — o v ă d . sînt următoarele: y şi mas dar pero însă sino ci Notă: Conjuncţia pues se m a i poate traduce în felul a) păi. nu sînt eu prietenul t ă u ? Acest t a b l o u este foarte valoros. de cele mai multe ori: a) substantivele (sau pronumele) însoţite de prepoziţia de stau în cazul genitiv. c) substantivele (sau pronumele) însoţite de celelalte prepo­ ziţii stau în aşa-zisul caz ablativ. Prepoziţiile sînt cuvintele care servesc la exprimarea legături­ lor sintactice existente între părţile unei propoziţii. vom analiza şi o parte dintre cuvintele care se folosesc foarte des într-o limbă: conjuncţiile şi prepoziţiile.L E C Ţ I A\l O în încheierea acestui prim ciclu de zece lecţii. Mai înainte însă de a studia fiecare prepoziţie în parte. e necesar să ţinem seamă de faptul că. Uneori. (în r ă s p u n s u r i ) : ¿No ves esto? Pues sí. pues es de un gran pintor. Nu vezi asta? Ba da. c) ba da (sau ba nu) următor: ¡ o como si pues sau (ori) ca dacă deci P ă i . ei b i n e : Pues. ca şi în limba romînă. Conjuncţia are funcţia de a face legătura între două cuvinte cu acelaşi rol sintactic în propoziţie sau între două propoziţii dintr-o frază. Vom analiza cîteva dintre cele mai frecvente prepoziţii. o v ă d . ¿no soy yo tu amigo? b) căci: Este cuadro es muy valioso.

Bunicul meu' este b u n fală de t o ţ i . Dintre t o a t e cărţile. întrucît în limba spaniolă. según: Según mi opinión. După părerea mea. Iată acum cîteva dintre cele mai folosite prepoziţii: către (spre) a (vezi lecţia 8). para con: Mi abuelo es bueno (para) con todos. entre: Entre todos los libros esta obra es más larga.tie de scrisori. în limba romînă s u b s t a n t i v u l care u r m e a z ă dupăl o prepoziţie e n e a r t i c u l a t . Moară de v î n t . amestec. î l văd din balcon. contra contra (nu cere dativul. dintre de: Uno de estos amigos. tras: El perro va detrás de su amo.. 56 . Locuieşte cu p ă r i n ţ i i săi. deasupra sobre (spre deosebire de romînă. Cartea se ailă pe m a s ă . combinaţie) : Vive con sus padres... por. Se întoarce de la Toledo. Vaso para el vino. Petru merge prin cartier. urmă prepoziţii menţionăm: con. După toate a c e s t e a . substantivul este a r t i c u l a t . O operă scrisă de către Lope de Vega. de: Le doy un libro de mi biblioteca. Deasupra unei mese. de (din). aproape t o t d e a u n a . sin. Observaţie: După cum se ştie. sobre (pe) Exemple: El libro está sobre la mesa. en. după después: Después de todo esto. P a h a r de v i n . Merge împotriva d u ş m a n u l u i . Cîinele merge după stăpînul său.. de către por: Una obra escrita por Lope de Vega.. de la de: Regresa de Toledo.. Unul dintre aceşti p r i e t e n i . para: Papel para cartas. Prietenul cu barba n e a g r ă . desde: Lo veo desde la ventana. Hîr. Agua con vino.. detrás de. II văd de la fereastră. Stiloul se află în servietă. Apă cu v i n . ca în r o m î n ă ) : Va contra el enemigo. . Pedro va por el barrio. cu con (exprimă ideea de asociere. I i dau o carte din biblio­ teca mea. fără sin faţă de con. de de: Molino de viento. deci trebuie să dăm deosebită a t e n ţ i e t r a d u ­ cerii. în spaniolă nu se c o n ­ struieşte cu genitivul): Sobre una mesa. Dintre aceste din. după prepoziţii. din desde: Lo veo desde el balcón. de (arată o însuşire): El amigo de barba negra.. această operă este m a i l u n g ă .ca substantivul ce le urmează să fie articulat. . în en. dentro de: La estilográfica está e n (dentro de) la cartera.

pentru para (exprimînd ideea de destinaţie.. dînd naştere următoarelor forme speciale: conmigo cu mine contigo cu tine tu faţă (înaintea) consigo cu el. pe sobre: Veo un libro sobre la mesa. Pronumele personale yo. între entre: Veo a Pedro entre los amigos. în spatele (înapoia) detrás de. tine c) acuzativ. O serie de verbe din l i m b a spaniolă cer prepoziţii deosebite de ace­ lea cu care se construiesc verbele corespunzătoare romîneşti. de ti al t ă u . 2. a ti pe tine d) a b l a t i v : para mi pentru mine . Trece peste acest obstacol dentro de (exprimă ideea de t i m p ) : Dentro de una semana. para ti pentru t i n e . Văd o carte pe masă . Am un copac mare in faţa ferestrei. vezi lecţia 8): Veo a mi amigo .delante de: Tengo un árbol delante de la casa. a mea. Note: 1. ti (uneori şi él are forma si) atunci cînd sînt precedate de o prepoziţie. la. despre tine etc. De aceea. a (acuzativul personal. sau de mine. De exemplu: ir por pan (a merge după pîine). despre mine etc. cu sine Mi sombra va conmigo. ante: Tengo un árbol grande ante mi ventana. Peste o s ă p t ă m î n ă . printre entre (vezi „între"). scop): Libros para Jos obreros. Cărţi pentru m u n c i t o r i . vezi lecţia 8). tras (vezi „după"). b) d a t i v : a mi mie. 57 . a t a . prin por: Por el m u n d o . Prin l u m e . Am u n copac in faţa casei. la sfîrşitul m a n u a l u l u i s-a întoc­ m i t o listă de verbe însoţite de prepoziţiile cu care se întrebuinţează. î l văd pe prietenul meu. la mine a ti ţie. Prepoziţia con se contopeşte cu aceste pronume. î l văd pe P e t r u între prieteni. peste sobre:P#sa sobre este obstáculo. la a (cu verb de mişcare. a mi pe m i n e . sau d e ţ i n e . adică în cazurile: a) genitiv: de mi al meu. tú au formele mi. para él sau para si pentru sine.

Entra por la puerta. Las ropas están en (dentro de) la maleta. El gato ve al perro y no va adelante. rufe 58 . Detrás de Pedro va un perro. vemos un plato. En la tierra. ¿Es un plato con comida para el gato o para el perro? PALABRAS NUEVAS baranda entra gato maleta balustradă intră pisică valiză mano / . En su maleta tiene ropas. Es una maleta para sus ropas.ANTE LA PUERTA Pedro entra en su casa. La escalera de la casa no es grande y. E\ plato tiene comida dentro. ante la puerta. al lado de la escalera. Es pues una escalera sin baranda. Sobre la escalera. Pedro va delante del perro. Pero entre el gato y el perro está Pedro. por esto. no tiene baranda. vemos un gato. Pedro tiene en su mano una maleta. plato ropas mînă farfurie haine.

Nu văd lucruri urîte. Prietena mea merge cu mine la biblioteca publică. 7. Tengo tres libros. 2 5 . 7.. Veo un libro nuevo. 3. 9. Pe bibliotecă are o frumoasă sculptură în ghips... nu-1 văd. 2. veo. mi amigo. 8. 20.. 12. 2. 8.. 18.. Os veo... 10.. . Peste b săptămînă. 17. Tu îl vezi? 9.. ci numai lucruri atractive. Mi abuelo es bon­ dadoso. 6. îl vedem pe Petru în camera bunicului său. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 15.. 10. Ba da. Nu. 5. Vivo. Petru are o bibliotecă mare cu numeroase cărţi. 6. mi cartera.EXERCIŢII 2 4 . îmi dai florile albe din camera ta? 19. Pe tine nu te văd.. 14. 4. Nu ţi-1 dau. Dar această carte? 21. La cartera está. todos mis amigos. Să se completeze spaţiile punctate cu prepoziţiile necesare: 1. tienda. Nu-ţi vezi prietenul? 11.. esa casa. 13. este libro no es interesante. 5. campo. fiindcă nu are prieteni. Voy. Casa mea se află în spatele muzeului. 3. Cu cea mai mare plăcere. Doy un paseo.. Paharul acesta este pentru mine. Acest student merge singur. şi în faţa mesei un fotoliu.. la ventana de mi casa... Vedem două mori de vînt şi nişte case... 4. De la fereastra camerei noastre vedem un bulevard frumos. mi ventana tengo un gran árbol. los libros antiguos. Intre bibliotecă si sobă are o masă. 16. mesa....

ca-bras y va-cas. chiar dacă nu mai prezintă noutatea şi interesul primei lecturi. p. Uru-gaay Să aplicăm acum regulile de mai sus la următoarea frază: Por la ven-ta-na de mi dor-mi-to-rio se ven. grupurile de două consoane se despart în silabe deosebite: al-ma dig-no. in-novar 3. să putem trece mai departe. O altă problemă importantă tratată în lecţiile de pînă acum a fost accentuarea cuvintelor. iar problemele gramaticale se vor desprinde din analiza textelor respective. en el co-rral. In lecţiile care urmează se va pune accentul în special pe texte. Trebuie să reţinem că: 1. f. O lecţie se însuşeşte temeinic după trei sau patru lecturi cu voce tare ale textului. In această ordine de idei ar fi util să recitiţi cu multă atenţie regulile accentuării. c. suer-te. rui-do. Cunoştinţele căpătate le vom recapitula sistematic pentru ca.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE Iată încheiat un ciclu de zece lecţii. . de-trás. nu-mero-sos a-ni-ma-les: un buey. ama-ble 5. d. cirnentîndu-le. g. un bu-rro. t urmate de 1 sau r. o consoană intervocálica formează totdeauna silabă cu vocala care urmează după ea: meso mesa 2. Iată cîteva exemple: ma-ăre. începem recapitularea cu problema despărţirii cuvintelor spa­ niole în silabe. sînt inseparabile grupurile formate din consoanele b . Diftongii şi triftongii nu se separă niciodată: cua-dro. In general trebuie să ne formăm obişnuinţa de a repeta lecţiile învăţate. rr nu se desparte: pe-rro 4.

adică exprimă o cantitate nedeterminată. la reunión 1 Excepţiile sînt foarte puţine. în consecinţă. -iones) terminată în s. bárbaro. denaturîndu-li-se astfel accentul originar. cu corespondentele lor din limba romînă se accentuează diferit în spaniolă. Exemplediscusión misión avión — discusiones — misiones — aviones Unele cuvinte asemănătoare. Tot din franceză am luat unele cuvinte spaniole cu formă modificată. Substantivele comune folosite fără articol au sens partitiv. nu există în limba spaniolă. luptătorul cu taurii fiind numit torero. La plural. De exemplu: el avión.în completarea celor spuse în lecţia 9.. de exem­ plu. Cuvîntul „toreador". trebuie să menţionăm că majoritatea cuvintelor terminate în -ion sînt de genul feminin (avînd neapărat un accent grafic pe o). o parte oarecare dintr-un întreg: como pan mănînc pîine Dacă adjectivul sau adverbul de cantitate e precedat de articol.. nevoie de accent grafic. el se leagă de substantiv prin prepoziţia de: como un poco de pan m ă n î n c puţină pîine Dat fiind că prefixul re. Amintim' cîteva dintre ele: rápido. De asemenea unii spun „Grenada" în loc de Granada. nu formează diftong (re-u-nión). Sînt cîteva cuvinte spaniole care au intrat în limba romînă prin intermediul limbii franceze. Despre substantiv De obicei substantivele sînt însoţite de un articol hotărît sau nehotărît: un perro. pe cînd în spaniolă se spune tango. Exemple: la cuestión. bolero etc.i n t r ă în compunere cu u n c u v î n t de sine s t ă ­ tător. atmósfera. acestor cuvinte li se adaugă o silabă (-ion. neavînd. cum este corect. el puerco. ceea ce face ca ele să se încadreze în regula I. bolero. la discusión. útil. árabe. fértil. el camiónr el aluvión. 61 . la misión. Se ştie că în franceză accentul cade pe ultima silabă: de aceea francezii spun: tango. ca grafie.

Multe din s u b s t a n t i v e l e masculine î n t î l n i t e p î n ă a c u m au şi o f o r m ă de feminin. se folosesc •substantive d e o s e b i t e : padre tată yerno ginere toro taur Observaţie: Masculinul are de cele mai multe ori şi o valoare generică. indiferent de sexul lor. catîr porumbel iepure madre mamá nuera noră vaca vacă Cîteodată însă şi femininul poate îndeplini această funcţie. 62 . în sensul că poate desemna o categorie sau un grup de fiinţe. De exemplu: esposos padres león m. De exemplu: « 1 Numele de popoare se scriu cu literă mică. p e n t r u d e s e m n a r e a fiinţelor de sex m a s c u l i n sau f e m i n i n care fac p a r t e din aceeaşi grupare s e m a n t i c ă . I a t ă felul în care se p o a t e forma f e m i n i n u l acestor s u b s t a n t i v e : a) s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în o sau e s c h i m b ă această vocală în a: amigo gato médico perro sastre amiga gata médica perra sastra prietenă pisică doctoriţă căţea croitoreasă Antonio Antonia t e r m i n a t e în f e m i n i n u l prin dansatoare doctoriţă profesoară germană englezoaică leoaică b) s u b s t a n t i v e l e consoană formează a d ă u g a r e a u n u i a: bailarín doctor profesor alemán1 inglés león bailarina doctora profesora alemana inglesa leona c) U n e o r i . soţi (soţ şi soţie) părinţi (tată şi mamă) leu (indiferent de sexul animalului) mula paloma liebre f.

Substantiv comun nume de lucru Mascu Un Singular N. V. Feminin Pedro María de Pedro de María a Pedro a María a Pedro a María ¡ Pedro ! ¡ María 1 con (sin.) Pedro (numele proprii nu au plural) Declinarea substantivelor comune: 1. ¡ padre 1 Abl . dăm în continuare declinarea completă a cîtorva substantive.Deoarece diferitele cazuri ale substantivelor au fost învăţate treptat. el padre G. con el p adre Plural los padres de los padres a los padres a los padres ¡ padres! con los padres Singular la madre de la madre a la madre a la madre ¡ madre ! con la madre Feminin Plural las madres de las madres a las madres a las madres ¡ madres ! con las madres 2. substantivul rămîne neschimbat în cursul declinării. en e t c . al padre A . el libro Plural los libros de los libros a los libros los libros ¡ libros 1 en los libros Singular la casa de la casa a la casa la casa ¡ casa! en la casa Feminin Plural las casas de las casas a las casas las casas ¡ casas ! en las casas După cum se vede din aceste exemple. de. por con María etc. în diferite lecţii. A. V. D. al padre V . Declinarea numelor proprii: Masculin N. de aceea se poate considera că în limba spaniolă se declină numai articolul hotărît (îndeosebi la masculin singular). del padre D . Abl. G. D. Abl el libro del libro al libro el libro ¡ libro! con. . Substantiv comun nume de persoană Masculin Singular N . G. A.

trebuie să ţinem seama întotdeauna de faptul că: a) substantivele care desemnează fiinţe determinate primesc prepoziţia a (acuzativul personal). In al doilea caz: Veo también a Pedro. bineînţeles. In primul caz vom avea: Pedro y Antonio. Se spune deci: Veo a Pedro — şi n u : Veo sobre Pedro. G. Pentru rezolvarea lor. Văd u n ţ ă r a n şi văd (şi) de Revedeţi cu atenţie primele zece lecţii şi apoi treceţi la lecţia ¡următoare. También se poate t r a d u c e şi prin „de asemenea": Veo un campesino. asemenea casa lui. A. Să ne ferim. . y veo también su casa. î l văd . de a traduce prepoziţia pe a acuzati­ vului personal prin sobre în loc de a. O confuzie similară se mai poate face în traducerea conjunc­ ţiei y (şi) şi a adverbului también (şi).De exemplu: N. D. b) substantivele care desemnează fiinţe nedeterminate.si pe P e t r u . singur acuzativul poate prezenta unele dificultăţi. P e t r u şi A n t o n i o . el buen amigo del buen amigo al buen amigo al buen amigo La traducerea din romînă în spaniolă. precum şi substantivele care desemnează lucruri au acuzativul identic cu nominativul.

a : vivir cînt vendo vínd cînţi vendes vinzi cîntă vende vinde cîntăm vendemos vindem cîntaţi vendéis vindeţi vînd venden cîntă a cînta a vinde a trăi vivo vives vive vivimos vivís viven canto cantas canta cantamos cantáis cantan trăiesc trăieşti trăieşte trăim trăiţi trăiesc Se poate observa uşor că. vivir ver Ne vom ocupa în lecţia de faţă cu studiul verbelor regulate şi în special cu timpul prezent al modului indicaţie (Presente de indicativo). P e n t r u conjugarea I : cantar P e n t r u conjugarea a I i . după termi­ naţia lor de la infinitiv. iar timpul prezent înseamnă că ea e săvîrşită în momentul vorbirii. 5 — învăţaţi limba spaniolă viv-ir 65 .LECŢIA 11 începem acest nou ciclu de lecţii cu studiul verbului. Iată cîteva exemple pentru fiecare conjugare: 1 cantar. Modul indicativ exprimă o acţiune constatată obiec­ tiv. Vom alege trei verbe — cîte unul din fiecare conjugare — pentru a ilustra felul în care se conjugă ele la acest timp. dar § a Ii-a a III-a ser. o formează verbele t e r m i n a t e în -er. Rădăcinile verbelor se pot obţine suprimîndu-se terminaţia infinitivului: cant-ar. o formează verbele t e r m i n a t e în -ir. adică în trei conjugări: Conjugarea Conjugarea Conjugarea I a a Ii-a IH-a o formează verbele t e r m i n a t e în . tener. în timpul conjugării.a r .a : vender P e n t r u conjugarea a I l l . Verbele din limba spaniolă se împart în trei grupe. ir. vend-er. o parte a ver­ bului rămîne neschimbată — rădăcina.

a t î t din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l . Linia care uneşte aceste vocale tonice ia forma u n u i ax cotit şi r e p r e z i n t ă schema r i t m u l u i a c c e n t u ă r i i verbelor la prezent ( i n d i c a t i v şi s u b j o n c t i v ) . -o. -amos. -irnos. Vom lua ca exemple v e r b e l e : buscar (a căuta) şi corner (a m î n c a ) . -as. deci. în lecţiile care vor u r m a . -éis. -es. busc -o eoni -o busc -as busc -a corn -es corn ~e 1 eoni -emos | busc -amos i ! locului accen tului e s t e : busc-an corn -en I I La prezent indicativ.a p l u r a l . -en Conjugarea III-a: -o. -an Conjugarea 11-a. el se deplasează pe t e r m i n a ţ i e . a) El tenor canta con pasión. -en E s t e i n t e r e s a n t să u r m ă r i m locul a c c e n t u l u i t o n i c în cursul c o n j u g ă r i i . cît şi s e m a n t i c . v e ţ i cunoaşte m u l t e verbe spaniole care t r e b u i e s t u d i a t e cu m u l t ă a t e n ţ i e . -e. -a. I a t ă două verbe pe care le t r a d u c e m cu „a cinta". la persoanele I şi a Ii-a p l u r a l . Această schemă ne va servi u l t e r i o r la înţelegerea a n u m i t o r modificări care survin în conjugarea verbelor ( e x .Vom extrage din t a b e l u l de m a i sus t e r m i n a ţ i i l e verbale care s î n t v a l a b i l e p e n t r u p r e z e n t u l i n d i c a t i v al t u t u r o r v e r b e l o r : Conjugarea I: -o. De altfel. : diftongare). -ais. -eraos. 66 . -ís. -e. b) El músico toca ci violin. a c c e n t u l tonic cade pe r ă d ă c i n a v e r b u l u i la cele 3 persoane ale s i n g u l a r u l u i şi la persoana a I l I . -es.

Es un compeón famoso y toma parte en los concursos acuáticos. en su tiempo libre. Sobre el agua respira un aire puro y así forti­ fica no sólo sus mús­ culos sino también sus pulmones. varios deportes. va al estadio para correr sobre las pistas de arena y saltar en altura. Antonio practica el atletismo. Los dos practican. todos le miran con singular interés. des­ pués de acabar sus es­ tudios. să-1 cunoaş­ tem acum în întregime: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen în bucata de lectură care urmează. Considera el atletismo como un deporte per5* 67 . Cuando Pedro sube al trampolín para saltar al agua. Pedro es obrero en una gran fábrica textil y Antonio estudia en un Instituto Superior. Pedro va cada día al lago donde rema en un bote o nada. Cada día. DEPORTES Pedro y Antonio son dos buenos amigos.în lecţiile precedente am folosit prezentul verbului tener la cîteva persoane. veţi putea urmări o serie de verbe la prezentul indicativului.

en este momento. por esto. con todo esto. considera "interesante" y "cautivador". Pero. campion 68 . (Resultado: En el terreno — momentos antes del final los rumanos contraatacan y marcan el gol de la victoria. aer alegría bucurie altura înălţime antes mai î n a i n t e antes de î n a i n t e de arena nisip arriba sus así aşa. b a r c ă boxeo box brutal b r u t a l cada fiecare cambio schimb campeón m.fecto y. PALABRAS NUEVAS acabar a t e r m i n a acuático a c v a t i c .. n a u t i c agua apă aire m. el fútbol).. toma parte en todos los encuentros y concursos atléticos universitarios. astfel asistir a asista bote m. En cambio el boxeo o el fútbol son — según él — deportes brutales. entre los espectadores — Antonio grita de alegría. según vemos en la fotografía de arriba. Antonio y Pedro asisten con entusiasmo a un interesante partido de fútbol entre rumanos y uruguayos.

concurso. enviar (a trimite). evaluar. fotbal gritar a striga lago lac libre liber mirar a p r i v i momento clipă músculo muşchi nadar a înota parte /. La fel se întîmplă şi cu verbele terminate în -uar. la diferitele forme ale conjugării. amplía (el. meci pista pistă pulmón in. ele se dau la infinitiv. instituto. a î n v ă ţ a final m. şi tomar a lua trampolín m. zi encuentro ¡ntílnire estadio stadion estudiar a s t u d i a . gol. Legile a c ţ i o n e a z ă . estudia — ultimele două vocale formează un diftong. De exemplu. victoria etc. că în text verbele sînt la prezent indicativ. liar (a lega). Alte verbe terminate tot în -iar. cum ar fi: textil. încheiere fortificar a î n t ă r i fútbol m. Uneori ua nu formează diftong şi atunci verbele respective primesc. mai întîi. se vor analiza acum diferite probleme de limbă care nu sînt încă lămurite. In aceeaşi categorie cu verbul estudiar intră şi verbele abreviar (a scurta. continuar. La discusión continúa. de aceea accentul tonic cade pe u (silaba penultimă): estudia. (In lista de cuvinte noi. sport día m. 69 . a prescurta). p l ă m î n remar a vísli respirar a respira saltar a sări singular deosebit sino ci subir a se urca también de asemenea. variar (a varia) au la diferitele forme ale conjugării accentul tonic pe i şi deci se vor scrie cu accent grafic. a fugi deporte m. confiar (a încredinţa). efectuar. pronunţîndu-se astfel separat. De exemplu: envío I en-vi-o (eu trimit). un accent grafic pe u . superior. ca în dicţionare). sfîrşit. Las leyes actúan. lucru care se va aplica de acum înainte. t r a m b u l i n ă uruguayo u r u g u a i a n ANALIZA TEXTULUI Pentru a se putea traduce cu uşurinţă textul. universi­ tario. Remarcăm. cambiar (a schimba) etc. verbele actuar. cum ar fi: ampliar (a mări).cautivador c a p t i v a n t considerar a considera correr a alerga. p a r t e partido p a r t i d ă . nu au mai fost date în lista de cuvinte noi. Discuţia c o n t i n u a . ea măreşte). Cuvintele care sînt foarte asemănătoare cu cele din limba romînă.

Cada cual con su igual. el agua — Substantivele feminine care încep cu a tonic primesc la singular. Face parte din puţinele excepţii la regula învăţată încă din lecţia întîi. después de acabar — după ce termină. scriindu-se deci fără accent grafic.La alte verbe. Evacúan una casa. una antena. Cuvîntul algunos a fost omis. ci numai: el agua. nu se traduce în limba spaniolă: un día una tarde într-o zi într-o seară Observăm de asemenea că substantivul día. bob-sleigh m. amîndoi. ele rămîn feminine: el agua limpia. Alte spor­ turi păstrează denumirile internaţionale respective: ping-pong tenis de masă. un arma buena La plural: las aguas etc. ţinînd seama de context. momentos antes del final — (cîteva) clipe înainte de sfîrşit. esgrima scrimă. volei. waterpolo polo pe apă. ca în limbajul sportiv. 70 . Exemplu: cada amigo cada ventana fiecare amic fiecare fereastră Ca pronume nehotărît. fiecare se traduce prin cada uno s. în continuare. articolul masculin (el sau u n ) . en una —într-o. cîteva dintre denumirile spaniole ale unor sporturi mai cunoscute: vólibol m. tiro tir. de exemplu: la atmósfera. lui. deşi se termină în -a. pentru eufonie. tenis. -ua este diftong. este de genul masculin. los dos —-cei doi. Pentru amatorii de sport dăm. el papá (tăticul). După cum vedem în exemplele ce urmează. Fiecare porunceşte în casa Fiecare cu egalul său. la participiu. Adesea prepoziţia în. în special la cele terminate în -cuar: evacuar (a evacua) şi în -guar: averiguar (a cerceta). din construcţiile romîneşti care exprimă ideea de timp. una arma. în romînă.au cada cual: Cada uno manda en su casa. uneori. cada día-— în fiecare zi. un arma. Tot masculine terminate în -a sînt cuvintele: el camarada (tovarăşul) —feminin: la camarada. Aceasta nu înseamnă însă că ele şi-au schimbat şi genul. atunci cînd nu însoţeşte un sub­ stantiv. Nu se va putea spune: la agua. După expresia después de verbul se pune la infinitiv sau. se traduce însă. Substantivele feminine care încep cu a neaccentuat nu primesc articolul el sau un. La fel se spune en un — într-un. tenis m. bobslei. Cada (adjectiv nehotărît) este invariabil.

. 8. Este de la tovarăşul Luis. 13. trebuie accentuate diferit. Un bun student studiază în fiecare zi. considera. asistir şi efectuar. su lectura. Roza cîntă de bucurie. 5.. Fie­ care student practică un sport. Să se traducă în limba spaniolă: 1.. Anton îşi fortifică muşchii. Acest salut se uti­ lizează de dimineaţă pînă pe la orele 14 (adică pînă la prînz). 5. merge cu ni ine la stadion. Tú no corr. Mă urc la etajul unde-şi are prietenul meu camera. correr. 2. 11. 10. 4. Măria se plimbă în fiecare seară. Măria mir.. Pedro y Antonio estudi.. 29. 27. După-amiază şi seara se spune: Buenas lardes (bună seara) sau Muy buenas tardes.. una carta. 15.Notă: în text sînt cîteva verbe care. Petru îşi caută caietul. Tovarăşul meu e un mare campion.. Cei doi prieteni asistă la un meci de fotbal.. Să se completeze punctele cu terminaţiile necesare: 1. 6.. Yo beb. 14. un aire puro. 7. în fiecare zi înotăm în apa limpede a lacului. 2 8 . deşi foarte asemănătoare cu corespon­ dentele lor din limba romînă. con interés el libro nuevo.. Răspundeţi cu cuvintele din text la următoarele întrebări: — ¿Dónde estudia Antonio? — ¿Dónde salta Pedro? — ¿De dónde salta? — ¿Dónde corre Antonio? — ¿Dónde rema Pedro? — ¿Cómo considera Antonio el boxeo? — ¿Cuándo va Pedro al lago? — ¿Cuál de esos dos deportes se practica en el estadio: el atletismo o el tenis? 71 . Pablo respir. 12. să învăţăm cîteva formule de salut întrebuinţate mai des: „Bună dimineaţa" şi „bună ziua" se spune în spaniolă: Buenos días sau mai cordial Muy buenos días. 7. 3. După ce citeşte scrisoarea. Să se conjuge la prezent indicativ verbele: tomar. conform regu­ lilor accentuării spaniole: practican. înainte de a încheia lecţia. EXERCIŢII 26. 2. en una escuela. Mănînc pîine fără sare. 6. bien... Poştaşul îmi dă o scrisoare. 4.. Luis conţin.. agua. 9. Tatăl meu ne explică cum trăiesc ţăranii din satul lui. Yo env. 3.

El vestido es negro y los bolones blancos (3). — ¿Seguro? ¿Cómo sabes cuál es su profesión? •— ¿No ves? Su pantalón no tiene raya.L E C Ţ I A 12 PRENDAS DE VESTIR En este grabado vemos a nuestro amigo Pedro vestido con una americana y un pantalón del mismo color. un bastón. El soldado tiene uniforme mili­ tar. de color negro (1). Tiene un vestido nuevo de medias mangas. un casco y botas. Su arma es un fusil. Este otro obrero tiene una boina muy práctica. La americana (o el saco — según la expresión de los latinoamericanos) es de muy buen corte y tiene cuatro botones. Es muy sobrio: tiene gafas. un par de guantes y una cartera (2). Durante el invierno Pedro usa un sobretodo o un abrigo (gabán) de tela más gruesa. BREVE DIÁLOGO — Ése es un sastre. Éste es un musulmán — tiene un gran turbante blanco (4). Este es mi profesor. Tiene un sombrero de fieltro duro y una corbata muy elegante. Pedro no usa tirantes sino una co­ rrea de cuero. 72 . Ésta es Rosa. Su camisa es de seda natural.

.

recomandăm totuşi ca ea să se facă în scris. pentru „a fi". pereche prenda v e ş m î n t .a Conj. p a n t a l o n par m. t u r b a n uniforme m. uniformă usar a folosi vestido î m b r ă c a t .PALABRAS NUEVAS abrigo p a l t o n americana h a i n ă bastón m. de altfel. există două verbe: ser şi estar. bretea turbante m. dăm aci regula formării lui. dungă saco h a i n ă sastre m. Deoarece p a r t i c i p i u l t r e c u t este foarte des folosit şi ca formă verbală şi ca adjectiv. foarte u ş o a r ă : La r ă d ă c i n a verbului respectiv se a d a u g ă t e r m i n a ţ i a : — ado p e n t r u verbele de conjugarea I — ido p e n t r u verbele de conjugarea a I i . a I i . ţ e a p ă n fieltro fetru fusil m. I Conj. î n p r i m u l caz avem de-a face cu participiul trecut al verbului vestir. P r i m a d a t ă înseamnă „ î m b r ă c a t " . puşcă gabán m. iar a doua oară „rochie". croială cuero piele duro t a r e . care este. culoare corbata c r a v a t ă correa curea corte m.a infinitiv cantar corner vivir rădăcină cant corn viv participiu trecut cantaio cîntat comido mîncat espido trăit Una dintre cele mai mari dificultăţi pe care le prezintă limba spaniolă este faptul că. m ă n u ş ă invierno iarnă manga in înecă pantalón m.a — ido > p e n t r u ve rbele de ci Cîteva exemple: Conj. h a i n ă (în genere) raya / . 74 . p a l t o n gafas / . a I l I . ochelari grabado gravură. n a s t u r e breve scurt casco cască color m. m. desen grueso gros guante m. Fiecare dintre aceste verbe se foloseşte numai în anumite cazuri şi de aceea nu se poate utiliza ser în loc de eştar sau invers. b a s t o n boina bască bota gheată botón m. pi. Observaţie: î n t e x t u l de m a i sus î n t î l n i m de două ori c u v î n t u l vestido. croitor seda mătase seguro sigur sobretodo pardesiu sobrio sobru sombrero p ă l ă r i e tela stofă tirante m. rochie vestir a îmbrăca ANALIZA TEXTULUI Deşi traducerea textului nu prezintă dificultăţi.

Anton e s t u d e n t . — La camisa es de seda. P r i e t e n u l meu e director. Legea e aspră. vom face de fapt o sistematizare a unor exemple în majoritate deja cunoscute. culoa>c si materie: Masa e r o t u n d ă . Cureaua e de piele. cazurile în care se utilizează verbul ser. o proprietate specifică. Bunicul meu e surd. Cămaşa e de m ă t a s e . — Esta casa es grande. Dat fiind că pînă acum am mai folosit acest verb în lecţiile anterioare. Basca e ieftină. Patria noastră e bogată. — Manuel es alto. Cîinele acesta e foarte r ă u . proprietăţi esenţiale. ley ^s dura. abuelo es sordo. durabile ale subiectului. Casa aceasta e m a r e .Vom învăţa. virtuţi sau orice trăsături de caracter: P e t r u e harnic şi a m a b i l (simpatic). seda es natural. Ser se foloseşte atunci cînd este vorba de: 1. Pablo es campeón. 4. defecte. Manuel e c ă p i t a n . pero es L u p u l este u n a n i m a l . Ramón e miner. Manuel e î n a l t . Paul e campion. — La correa es de cuero. tuaţie socială: — — — — — — — Pedro es obrero. — La boina es barata. ley. în această lecţie. Manuel es capitán. — Pedro es laborioso y amable. profesii. Mătasea e n a t u r a l ă . tului: — Antonio es venturoso. D r u m u l e lung. grade. sexul sau na­ tura lui: — — — — El Mi La La lobo es un animal. calificare. arte. P e t r u şi Roza sînt soţi. formă. — El profesor es sobrio. Diego es pintor. — La mesa es redonda. 5. Ramón es minero. 2. meşteşuguri. — Nuestra patria es rica. Profesorul e sobru. — El camino es largo. vicii. — Pedro y Rosa son esposos. calităţi. N a s t u r i i sînt a l b i . Antonio es estudiante. demnitate. — Los botones son blancos. Diego e pictor. Mi amigo es director. si­ Petru e muncitor. dimensiuni. — Este perro es muy malo. 3. dar e lege. . particulară a subiectului sau obiec­ Anton e norocos.

Scrisoarea aceasta e (destinată) pen­ t r u Columbia. S î n t e m din Bucureşti. Las ventanas son abiertas por mí. Observaţie: P a r t i c i p i u l trecut.agentul de acţiune (adică: substantivul sau pronumele care desemnează pe autorul acţiunii respective). Cînd e auxiliar şi serveşte la formarea diatezei (formei) pasive: — Un verb la pasiv are următoarea schemă: Verbul ser (la un anumit timp. Scrisoarea aceasta e d i n P u e r t o R i c o .0 . o ordine. se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul. un număr: Soy el primero. — Soy rumano. — Esta carta es para Colombia. — Es de día. Sîntem patru prieteni.participiul trecut) -j. — Es temprano. — Este cuaderno es de mi amigo. proprietate. verbul ser se mai foloseşte în următoarele două cazuri: 1. în diateza pasivă. Son las dos. Exemple: Somos criticados por nuestros camaradas. Măria e căutată de prietena e i . Sînt p r i m u l . e p a r t i c i p i u l trecut neregulat al verbului abrir a deschide). — Es domingo. naţionalitate: Dolores e c o m u n i s t ă . provenienţă sau destinaţie: — Este libro es de la Biblioteca Universitaria. E duminică. 8 . Sînt r o m î n . Somos cuatro amigos. posesie. Sînt (orele) două.prepoziţia por -\. Caietul acesta e al p r i e t e n u l u i m e u . . timpul: E devreme. In afară de acestea. — Somos de Bucarest. apartenenţă politică. E ziuă. Cartea aceasta e a Bibliotecii u n i ­ versitare. — Esta carta es de Puerto Rico. — Dolores es comunista. María es buscada por su amiga. 9. Ferestrele suit deschise de m i n e . Exemplu: Pedro es educado por su madre. {Abierto Sîntem criticaţi de t o v a r ă ş i i n o ş t r i . mod şi persoană) -j~ verbul de conjugat (la. i.

. 4. . în Es Es Es Es diferite expresii idiomatice: E E E E posibil. E firesc. P a r a saber una lengua menester aprender. . médico. Los Andes 77 .2 . m u y altos. n a t u r a l .. de esperar esto.. N o . Sa se completeze spaţiile punctate cu cuvintele necesare: sabemos sabéis saben noi ştim voi ş t i ţ i ei ş t i u 1. Mi a m i g o .. I v á n . în decursul lecţiilor viitoare. 3 . sabes — ştii (prezentul verbului saber) sé sabes sabe eu ş t i u t u ştii el ştie EXERCIŢII 30. 6. . natural. E l director. los obreros. c r i t i c a d o . . . . în număr mai mare. u n ruso. 5. nevoie. menester. esperar eso. 2. de a ş t e p t a t aceasta. E n o r m a l . Vom întîlni astfel de expresii. (Ne putem aştepta la asta). . posible (es probable). Los Andes..

12. are o singură pereche de ghete. Puşca acestui soldat are o curea de piele. 13. Puştile sînt folosite de soldaţi. 6. 8. 5. Pardesiul tău e din stofă bună. Î4. 15. Nu foloseşte mănuşi. 9. Manuel este un muncitor harnic. Cureaua ei este lungă. 4. 11. Toţi studenţii au uniformă universitară. 2. Pantalonii şi haina lui Petru au o croială foarte bună. Pălăria mea e de culoare verde. 10. Masa din camera mea este rotundă. Să se traducă în limba spaniolă: * 1. 7. Croitorul său e bun. Sînteţi educaţi de părinţii voştri. Anton e un mare pictor. în timpul iernii Petru foloseşte o bască. Ramon este foarte sărac. .3 1 . 3.

— ¿Dónde está mi cuaderno? — pregunta María. no contestan. Tú. Rosa y Carmen. Sus amigas no están atentas y. Este texto es un pretexto para usar el verbo estar. en lugar de estar sobre la mesa. El libro está abierto y María está leyendo en él. ¿Dónde está mi cuaderno? — No estamos sordas. pero sí estamos asombradas. Otros libros están en desorden por todo el cuarto. — ¿Estáis sordas? — g r i t a María —. por esto. Tu cuaderno está en el suelo. sub formă de schemă. înainte de a trece la text. María está aprendiendo la lengua rumana. 79 . După aceasta reveniţi asupra textului şi încercaţi să-1 traduceţi cu ajutorul schemei dumneavoastră. citiţi mai întîi analiza textului şi scoateţi pe caiet. Al lado de María están sus dos amigas.LECŢIA ÎS în această lecţie vom studia cazurile în care se foloseşte ver­ bul estar. diferitele cazuri în care se foloseşte estar. să învăţăm indicativul prezent al acestui verb: estoy estás está estamos estáis están Deoarece anumite părţi ale textului ce urmează vor părea la prima lectură destul de dificile. DESPUÉS DE LAS NUBES. Está sentada en una butaca y tiene ante sí un libro. claro está. Acaba de apiendcr un verbo nuevo y está buscando su cuaderno. EL SOL María está en su cuarto. Las dos están mi­ rando un álbum de pinturas.

? Carmen la interrumpe: — ¿Cuándo vas a estar más calmada? —. pero. Vamos a ver. de todos modos no estoy obligada a aprender de ti como colocar mis libros —• grita muy nerviosa María. — ¿Estás en pedagoga? — grita de nuevo María —. — No.. Rosa.. María — trata de intervenir Carmen. Estás muy pálida. ¿Cómo vas a estudiar con los libros en desorden? Todo esto no está bien — contesta un poco irritada Rosa. María — contesta de nuevo Rosa.. María! — contesta muy enfadada Carmen..No importa mi estado.olvidas siempre dónde están tus cuadernos. A ver ¿dónde debo poner mis libros? ¡ Es escandaloso ! — ¡ Estás loca. ¿Me vas a explicar la manera de guardar los libros? — No estoy para bromas.. María está por contestar algo. En este momento. — Sí. ¿Cómo consideras tú. C O . no estoy bien. — Está bien. pero Carmen la ve muy pálida y le pregunta con miedo: — ¿Estás enferma.. María?. el altercado está a punto de aumentar. — Bien.

¡ Vamos ! Así t e r m i n a esta b r e v e r e y e r t a . ¿ E s t á s de a c u e r d o . t o d o está b i e n c u a n d o a c a b a b i e n . . mirando. Gerunziul se formează d i n r ă d ă c i n a v e r b u l u i p l u s t e r m i n a ţ i a g e r u n z i a l ă specifică c o n j u g ă r i i d i n care face p a r t e v e r b u l . Terminaţiile gerunziale sînt: — ando pentru conjugarea I — iendo pentru conjugarea a I i . loe manera fel. dezordine enfadado s u p ă r a t enfadar a supăra enfermo bolnav escandaloso scandalos estado s t a t . a pune considerar a considera contestar a răspunde desorden m. mod miedo frică nervioso nervos nube /. a l b u m altercado ceartă mare aprender a învăţa asombrado m i r a t . mirar şi buscar. stare explicar a explica faltar a lipsi guardar a păstra importar a interesa interrumpir a întrerupe irritar a irita lado latură leer a citi loco nebun locura nebunie lugar m.a Iată acum cîteva exemple: Gerunziu cantando c întind vendiendo vînzînd uniendo unind 81 Infinitiv cantar vender unir v' . . V a m o s a salir u n poco d e este c u a r t o . s í n t forme de gerunziu a l e v e r b e l o r leer (a c i t i ) . » — Sí. M a r í a ? . nor obligar a obliga olvidar a uita pálido palid poner a pune preguntar a întreba reyerta ceartă salir a ieşi. PALABRAS NUEVAS al lado a l ă t u r i álbum m. La cólera es u n a locura c o r t a y .a — iendo pentru conjugarea a I l I . buscando.— E s t á m a l c o n t i n u a r esta r e y e r t a . a pleca sentar a aşeza suelo podea tratar a încerca ANALIZA TEXTULUI C u v i n t e l e : leyendo. Las t r e s a m i g a s e s t á n a l e g r e s . u i m i t aumentar a se m ă r i broma glumă calmado calm cólera minie colocar a aşeza.

menţionăm că ele primesc accent atunci cînd în traducerea romînească putem pune alături de echivalentul lor cuvîntul „anume". care se traduce prin tocmai -\. căutaţi. cuales. No sé cuál es su profesión. 0 particularitate a lim­ bii spaniole o constituie multiplele folosiri ale verbului ir. como. vedem. încearcă să intervină. No sé cómo viven ésos. Acaba de aprender — Verbul acabar (a termina) poate forma uneori o construcţie proprie: acabar de -f. Vas a vivir. U i ţ i î n t o t d e a u n a unde (anume) sînt cărţile t a l e . Nu ştiu cum (anume) trăiesc aceia. (Tocmai a m t e r m i n a t de c i t i t ) . Donde se accentuează în propoziţii cu nuanţă de interogative indirecte. Olvidas siempre dónde están tus libros. bunăoară. Van a preguntar. Va a corner. trăieşti. Deducem din exemplele de mai înainte că. Cu ir se poate forma.a care au rădăcina t e r m i n a t ă într-o vocală. modifică pe i din -iendo în y. atunci cînd două verbe care se succed au acelaşi subiect. Gerunziul v e r b u l u i ir este yendo. Sînt obligat să plec. pero sí — dar fireşte. Ca indicaţie practică. mănînce. desigur. Tocmai c i t e a m . 1 2 Forma verbală ¡Vamos! A ver — să vedem se mai traduce şi prin „Haidem! — Hai!" 82 . La fel se întîmplă cu cual.Notă: Verbul leer. în spaniolă. De exemplu: Acabo de leer. Debo comer. Vais a buscar. cu totul. Vas a estudiar— o să înveţi. întrebe. In mod analog se spune: Estoy Trata obligado a salir. Oricum.infinitiv.un timp trecut al verbului care stă la infinitiv. Vamos1 a ver2. influyendo. Aşa cum am mai spus într-una din lecţiile de la început. O O O O O O să să să să să să scriu. Trebuie să mănînc (textual: trebuie a mînca). precum şi alte verbe de conjugarea a I i . vei învăţa. dónde — unde (anume). De todos modos. Această construcţie se formează din prezentul verbului ir -(prepoziţia a -¡¡-infinitivul verbului de conjugat: Voy a escribir. de intervenir.a sau a H l . După ir a vedem că verbele sînt puse la infinitiv deşi se traduc în limba romînă prin subjonctiv. o construcţie cu valoare de viitor (bineînţeles nu este vorba despre viitorul propriu-zis al verbelor spaniole. de care ne vom ocupa mai tîrziu). i intervocalic (neac­ centuat) devine y: leyendo. Nu ştiu care (anume) este profesia l u i . al doilea verb se pune la infinitiv şi nu la subjonctiv ca în romîneşte.

( I n l i m b a l a t i n ă : stare = a s t a . de aceea cuvintele s t u d e n t . Las tres amigas están alegres y contentas. D i n t e x t u l de m a i sus ne d ă m uşor seama că. susceptibilă •de schimbare: Estoy triste. estudio. nu sînt copţi. o stare. S u n e t u l e la i n i ţ i a l ă pe care îl găsim în plus la v e r b u l spaniol este o proteză. s t u d i u devin în spaniolă estudiante. o p o z i ţ i e . s c a n d a l . Está de pie. Está sentado. nu p o t fi p r o n u n ţ a t e de spanioli decît Están. A. no están maduras. Spiru e t c .). Sînt trist. Estas uvas están verdes. Sade. L a î n c e p u t u l c u v i n t e l o r spaniolii nu p o t p r o n u n ţ a pe s u r m a t •de o consoană. Espiru etc. Verbul estar e î n r u d i t e t i m o ­ logic cu „a s t a " . escándalo.Estar. (E aşezat). Está de pie 6* Está sentado 33 . O stare trecătoare (temporară) sau întîmplătoare. E (stă) în picioare. N u m e r o m î n e ş t i ca S t a n . Verbul estar e x p r i m ă : 1. Să s t u d i e m a c u m a m ă n u n ţ i t u t i l i z a r e a v e r b u l u i estar. Cele trei prietene sînt vesele şi mulţumite. estar i n d i c ă o s i t u a ţ i e . Aceşti struguri sînt verzi. în general.

Ser cansado. A se s i m ţ i b i n e . în genere. Ser rico. A fi g a t a . A fi delicios.. Estar grave. Estar listo. nu aude (cu adevărat) . es sabio — e înţelept. A fi o persoană sus-pusă A fi plictisitor. la diferite aspecte psiho-fizice sau la starea socială a unei persoane: Ser enfermo. în sens propriu. serios. ¿Estáis ¡Muy sordas? sabio estás! Camera e întunecoasă. 84 ¡ . A fi obosit. A fi grav. A fi bogat. A fi b o l n a v . A fi vioi. Estar bueno. De exemplu: El cuarto es oscuro. u t i l i z a t e cu verbul estar. Estar discreto. p r i n t r e care şi cele referitoare la starea s ă n ă t ă ţ i i . m i n u n a t . A fi discret. c a p ă t ă . Ser bueno. Ser alto. A fi b u n . viu. A fi deştept. A fi î n a l t . A fi î n ţ e l e p t . Estar vivo. ¿Cómo estás? Estoy bien. A fi în v i a ţ ă . la caracter şi. Ser grave. ager la m i n t e . Estar cansado. Estar alto. Camera e întunecată (se află în întuneric) (accidental). El cuarto está oscuro. auster. Cum te simţi? (Mă simt bine). A îi invalid. u n sens figurat sau d e t e r m i n ă o însuşire trecătoare. A fi grav b o l n a v . Ser vivo. interesant. Estar enfermo. Sînteţi surde? (Cu sensul d e : faceţi pe surdele? s a u : nu auziţi?) Deştept m a i e ş t i ! (A se compara cu: es sordo — e.Notă: A n u m i t e adjective care cu verbul ser a r a t ă o calitate esenţială sau dura­ bilă.) La fel se comportă faţă de ser şi estar m u l t e alte adjective. infirm. surd. antrenant. Ser discreto. Ser listo. obositor. Estar rico.

Estoy obligado a salir. Sînt obligat să plec. Cartea e (stă) deschisă. Sínt în tren. Pianul este într-un colţ al camerei. să facem următoarea probă: încercăm să transformăm construcţia dată într-o construcţie activă. Prietenul meu e în Granada. 3. Locul distanţa: unde se află un obiect. e bine ca. De exemplu: La puerta es abierta por Pedro. atunci cînd avem îndoieli. Notă: Pentru a nu confunda construcţiile de mai sus cu construcţiile similare pasive (formate cu verbul ser). situaţia sau poziţia geografică. Mi amigo está en Granada. Rezultatul unei acţiuni (în acest caz estar e însoţit de par­ ticipiul trecut al unui verb): El libro está abierto. Estoy en el tren. El piano está en un rincón del cuarto.2. Acest sat e la o depărtare de cîţiva kilometri de mare. Uşa e deschisă de către Petru. Carpaţii se află (sînt) în Romînia. Los Cárpatos están en Rumania. La puerta es abierta por Pedro La puerta está abierta . Esta aldea está a algunos kilómetros del mar.

e?) B. se vede doar r e z u l t a t u l : e deschisă. care se pune la gerunziu: Estoy mirando. O acţiune în curs de desfăşurare într-un anumit interval de timp (arătat de timpul verbului estar). Está escribiendo Privesc (în această c l i p ă ) .substantiv arată o funcţie temporară (nu o profesie).Transformînd în subiect s u b s t a n t i v u l care îl desemnează pe a u t o r u l a c ţ i u ­ nii. Estar de -f.. nu se ştie cine a deschis-o. 86 . Alerg. Data calendaristică (cînd se traduce prin „sîntem în"): ¿A cuántos estamos? Estamos a dos de mayo. 5. î n cîte sîntem? (Ce d a t ă Sîntem în doi m a i .. E secretar (îndeplineşte această funcţie. — numit aspectul continuu (forma continua) a verbului — estar îndeplineşte funcţia unui verb auxiliar. entrar. Está de secretario. Está de inspector. para salir. Cearta e pe p u n c t u l de a lua p r o ­ p o r ţ i i (de a se m ă r i ) . sînt g a t a de plecare. estar se înlo­ cuieşte cu ir (uneori şi cu venir. o deplasare. î n d e p l i n e ş t e (temporar) funcţia de inspector. Umblă. Scrie (acum) Notă: Cînd verbele la gerunziu a r a t ă o mişcare. dar nu aceasta e p r o ­ fesia l u i ) . Va caminando. I n exemplul care La puerta urmează: Uşa e deschisă. obţinem: Pedro abre la puerta. 2. pe lîngă un alt verb. Estar para -(-verb la inf. ziţia nu se poate inversa. P e t r u deschide u ş a . Voy corriendo. Propo­ está abierta. 4. — a fi pe punctul de a. Sînt pe p u n c t u l de a ieşi. P r i m u l exemplu e deci la pasiv şi se î n t r e b u i n ţ e a z ă verbul ser. In acest caz. salir). Verbul estar se mai utilizează cu unele prepoziţii. căpătînd diferite înţelesuri: 1. El altercado Estoy está para aumentar.

Estar de prisa. listar por -f. A fi în doliu.. Estar de más. . 4 . c i n e v a ) .) C7 . Le está bien.s u b s t . Estar a punto. — a fi dispus s ă . Estar de sobra. ¡ Ya está! Está bien. Uneori însă. Las peras están por madurar. Vrea (e gata) să răspundă ceva. Estar por -f.3 . Nu-mi arde de glume. Se vor coace curînd. A fi de acord.s u b s t . în expresiile ironice din vorbirea zilnică. V e r b u l preguntar d a t i v . . cere u n p r o n u m e în le pregunta —• o î n t r e a b ă . se t r a ­ d u c e cu: a face p e . Estar para -). p a r t i z a n u l (unei idei sau persoane). a fi de prisos. — b) a r a t ă că a c ţ i u n e a t r e b u i e să se desăvîrşească în viitor: La carta está todavía por escribir. A prisosi.. Estar de luto. (a juca r o l u l ) : ¿Estás en pedagogo? Faci pe pedagogul? Diferite Claro está. A fi la cuţite. a voi s ă . Scrisoarea nu e scrisă încă. A fi gata. (Cui i se p u n e î n t r e b a r e a ? ei-Ze. A prisosi. a fi pe punctul. e bine. Estar de paso. Estar Sînt pentru progres progresului). urmează să fie scrisă de aici înainte. (partizan al en — a fi dispus să facă u n l u c r u . Estar a matar. — a fi a d e p t u l . A se grăbi. a fi grăbit. . : Está por contestar algo. Estoy por el progreso. expresii cu verbul estar: Desigur. . u n u i verb : — a) a avea i n t e n ţ i a să. îi vine (îi stă) bine. 6. a-i arde d e . în regulă. Gata ! S-a terminat! S-a făcut! Bine. . a fi de prisos. JVo estoy para bromas. 5 .. a fi p e n t r u (ceva. Perele trebuie (stau) să se coacă.inf. . Listar de acuerdo. (prisa-grabă) A fi în trecere.

sînt întrecere. ser. Nu interesează asta. 18. Nu. Bine. 3 3 . Da. 2.EXERCIŢII 3 2 . 10. Cînd o să fie mai calm? 11. salir. E ceva grav? 9. Tatăl meu nu e de acord cu mine. 17. Iată cele trei şiruri de cuvinte: son los estudiantes negras es los libros locura están buenos las nubes son la reyerta sentados son abiertas los Cárpatos los campesinos están laboriosos es las ventanas en Rumania mi padre están obrero 3 4 . Nu-i arde de citit. 14. Să se copieze textul şi să se sublinieze diferitele situaţii ale verbului estar. E obligat însă să răspundă şi de aceea nu e vesel. Să se formeze participiul trecut şi gerunziul verbe: destruir. o să scriu o scrisoare lungă. aprender. 13. dar nu sînt trist. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 20. 12. Sînt obosit. Respirăm [estar -f. Haide să ieşim puţin din casa asta. 3. Carmen e grăbită. estar. O să-ţi explic toate aceste lucruri. 3 5 . Tovarăşul meu e foarte palid. analizîndu-se şi grupîndu-se la punctele corespun­ zătoare din în schema utilizării lui e s t a r . 6. 88 . între aceste două cărţi este hîrtia de scrisori. eşti de acord? 21. Cartea este pe jos în loc să fie (de a fi) pe masă sau în bibliotecă. 5. 4. 8. 16. Să se formeze propoziţii loane după următorul model: simple cu cuvinte din următoarelor cele trei co­ El amigo está enfermo. dar nu se simte bine şi e foarte nervos.gerunziu) un aer foarte curat. Sîntem în 3 mai. e bolnav. 19. Stiloul meu este în servietă. 7. 15. Nu locuiesc în Bucureşti. contestar. Ferestrele nu sînt deschise şi aerul nu e curat.

o ortografie fonetică. scrierea spaniolă păstrează totuşi.LECŢIA 14 Deşi ortografia spaniolă este. Ea se scrie în unele cazuri. haber are următoarele forme: he eu am has tu ai ha el a hemos habéis han noi am voi a ţ i ei au Aceste forme nu pot fi utilizate în vorbire decît urmate de par­ ticipiul trecut al unui verb cu care formează perfectul compus (Pretérito perfecto) al acelui verb. Verbul haber nu exprimă ideea de posesiune ca tener. de exemplu. în virtutea tradiţiei. La indicativul prezent. dar nu se pronunţă niciodată. De exemplu: hora oră ahora acum hombre om hermoso frumos hoy azi hablar a vorbi se se se se se se pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: pronunţă: ora aora ombre ermoso oi ablar Tot cu h (mut) se scrie şi verbul auxiliar haber — a avea. ci se folo­ seşte ca auxiliar la formarea timpurilor compuse ale tuturor verbelor. o literă care nu se pronunţă: litera h. Să formăm. în mare măsură. perfectul compus al verbului hablar — a vorbi: he hablado has hablado ha hablado hemos hablado habéis hablado han hablado am v o r b i t ai vorbit a vorbit am v o r b i t aţi vorbit au v o r b i t 89 . „A avea un lucru" — de exemplu — se traduce prin tener una cosa şi nu prin haber una cosa.

Carlos.. Estoy muy ocupado en la empresa. Pedro. Carlos. y. — ¡ Ah. Ştiind acum că h nu se pronunţă niciodată. hasta luego. — Hasta la vista. Hoy es la apertura de la nueva temporada.. putem citi uşor următorul text: AL TEATRO — Buenas tardes. en forma de 90 . "El perro del hortelano". Después de separarse de su amigo. pero esta semana no tengo tiempo para ir al teatro. pero deseo ver de nuevo la "Dama duende". Además de esto. esa divertida comedia de capa y espada. atît în roniînă cît şi în spaniolă (hablado -vorbit).Observăm că la acest timp participiul trecut rămîne neschim­ bat în cursul conjugării. — Pedro. En este teatro he visto un espectáculo con la obra de Lope de Vega. După modelul de mai sus putem forma perfectul compus al oricărui verb. — Bueno. Estás muy elegante. ¿Adonde vas? — Voy al teatro de la Comedia. — Buenas tardes. yo estoy de prisa. Es una sala elegante y moderna. —¿Tú no vas al teatro? •— Es una lástima. deseo ver ese nuevo teatro. sí! Mi hermana va también. Es el estreno de la "Dama duende" de Calderón. — Es muy moderno y tiene actores de renombre. Carlos entra en la sala de espectáculos. ¿La has visto antes? — ¡Cómo no! He visto casi todas las obras de Calderón.

) — înaintea (exprimînd un raport spaţial). Carlos toma asiento en un palco del primer piso y desde su sitio mira con interés la sala atestada de público. r e n u m e . Nu confundaţi cuvintele antes (adv. spiriduş empresa î n t r e p r i n d e r e espada spadă estreno p r e m i e r ă hermana soră hortelano grădinar lástima păcat levantar(se) a (se) ridica obra operă. per de nuevo — a vedea din nou. antes — mai înainte. r o l . El público está divertido. Cuando todo termina. faimă rumor m. vesel. în ultima parte a lec­ ţiei întîlnim din nou cuvîntul divertido {el público está divertido). dar cu funcţie de participiu trecut al verbului divertir — a amuza. Carlos regresa a su casa muy contento. PALABRAS NUEVAS actor m. Los actores interpretan sus papeles con gran maestría y humor. hírtie regresar a se înapoia renombre m. Ahora todos los espectadores están en sus sitios y los rumores se apagan. divertido (adj. El telón cae al final de cada acto y los actores son saludados por el público con vivos aplausos. de timp) şi ante (prep. 91 . a recrea: „publicul e amuzat".anfiteatro. nostim. a înţesa.) — amuzant. El telón se levanta: los decorados son una verdadera sorpresa. a revedea. hermana de Pedro. a t i x i caer a cădea capa m a n t i e casi aproape dama d o a m n ă decorado decor desear a dori divertido a m u z a n t duende m. Todos los espectadores están encantados. La saluda. En una butaca ve a Carmen. piesă (de teatru) palco lojă papel m. c o r t i n ă temporada stagiune verdadero adevărat ANALIZA TEXTULUI Dama duende — (Doamna spiriduş) este titlul unei piese de Cal­ derón care s-a jucat la noi cu titlul Doamna nevăzută. zgomot separar(se) a (se) d e s p ă r ţ i sitio loe sorpresa surpriză telón m. a c t o r apagar(se) a (se) stinge apertura deschidere asiento loc (de aşezat) atestar a u m p l e . Los artistas han estado a gran altura.

apagarse). rămas b u n ! (Spre deosebire de cuvintul romînesc adio. se utilizează în limba spaniolă la diateza activă. ei bine. cu bine. ser (participiul t r e c u t : sido). hasta la vista — (pînă la vedere) — la revedere ! hasta luego — pe curínd. Notă: Cuvintele comedia şi deseo se accentuează pe e : come-dia. De exemplu: el comunista comunistul — la comunista comunista. Să r e ţ i n e m deocam­ d a t ă că la acest mod pronumele reflexiv se se alipeşte la sfîrşitul v e r b u l u i . < EXERCIŢII 36. los rumores — rumoarea (se utilizează mai mult la plural) — zgomotele. desear.. gen tipic de piesă spaniolă avînd ca temă dragostea şi ca personaje tipice cavalerii. 92 . dese-o. termina (mai rar se termina) — se termină. visto — participiul trecut (neregulat) al verbului ver. Pronumele se m a i apare şi în diverse construcţii i m p e r s o n a l e : se habla (se vorbeşte). spre deosebire de romînă.. se aşază.) toma asiento — ia loc. Substantivele terminate în -ista au o sin­ gură formă pentru masculin şi feminin. además de esto — afară de aceasta. în limba spaniolă modernă adiós se foloseşte uneori şi în cazul cînd interlocutorii se despart pentru un inter­ val de timp limitat. uneori se spune' doar además. Corect însă ar trebui să se spună numai atunci cînd crezi că nu te mai întîlneşti cu interlocutorul. es una lástima (sau lástima)—păcat! Ce păcat. î n pri­ m u l c u v î n t .! bueno — cu valoare de interjecţie — bine. Notă: î n vocabularul acestei lecţii a m p u t u t observa cîteva verbe reflexive la infinitiv (levantarse. Tot ast­ fel şi regresar — a se întoarce. în al doilea. estar şi ir (participiu t r e c u t : ido). ia e diftong. eo nu formează un diftong. tener.comedia de capa y espada — comedie de mantie şi spadă. separarse. hasta — pînă (pînă la). Să se conjuge la prezent si la perfectul compus verbele: ver. adiós—-adio. Hasta ahora — pînă acum. los artistas — artiştii.

Să se traducă în limba spaniolă: 1.3 7 . Tu i-ai văzut (mai) înainte? 11. am citit-o într-o bibliotecă. 13. Nu am bibliotecă. sala a fost plină de public pînă acum. 10. 3.Teatro Colón 93 . Azi avem destul timp pentru a face o plimbare. Am vorbit azi cu nişte ţărani. dar n-am vorbit cu toţi. Azi ne-am întors de la teatru foarte încîntaţi. Da. Ai vorbit cu fratele tău despre piesa aceasta? 8. 2. Nu. Am văzut o frumoasă comedie de mantie şi spadă. 12. 5. Fratele (hermano) ei e un om foarte frumos. Ai citit cartea aceea? G. 7. dar am citit numeroase cărţi. 9. . La teatru am văzut mai mulţi prieteni. dar nu m-a întrebat asta. Am vorbit cu el. 4. BUENOS AIRES.

como muy poco. — En este caso un poco de vino tinto con soda es un remedio muy indicado. Catalina come poco. donde está preparada una ensalada de pepinos y tomate.LECŢIA 15 UNA VISITA Andrés y yo estamos invitados a casa de los padres de nuestro amigo Ricardo. ¿no tienes acaso huevos fritos? 34 . De un aparador Catalina saca t^es clases de platos: hondos. Pero. Estoy desganada. Tomamos todos asiento en torno a la mesa. La familia de Ricardo está en el comedor. — No. He comido antes un emparedado. Catalina. en el sitio destinado a cada co­ mensal. Come demasiado deprisa y. pone platos. come muy bien. pone la mesa: la cubre con un mantel blanco y. mamá. Su padre la invita a comer y le pregunta: — ¿No tienes apetito hoy? — No. lisos y de postre. Como no tengo demasiada hambre. mamá. papá. en cambio. una salsera y varias otras fuentes. La madre de Catalina trae la sopa en una sopera grande y la coloca en medio de la mesa. Andrés. — ¿No comes carne? — No. siempre tiene dolores de estómago. muy mal. Un vaso de agua mineral abre el apetito — replica la madre. — Pues. cubiertos y vasos para agua y vino. ¿No comes tampoco carne de vaca con verduras? —• No. Después de la sopa comemos ternero asado con espinacas y bistec con patatas fritas.. Pero Catalina tampoco ahora tiene ganas de comer. Es el mediodía del domingo. es un verdadero gastrónomo. Es una sopa de pescado. la hermana de Ricardo.. por esto. La mesa está completa ahora con una ensaladera.

ensaladera salatieră espinaca spanac estómago stomac fresa fragă frío rece . v o y a t o m a r de éstos — a d m i t e C a t a l i n a . g u r m a n d glotón lacom. E v i t o s i e m p r e las b e b i d a s i r í a s . în t i m p u l emparedado sandviş en torno în j u r u t ensalada s a l a t ă . frig frito fript. prea m u l t desganado fără poftă discutir a discuta dolor m. lămîie liso î n t i n s . pero t e n g o h u e v o s a l p l a t o — c o n t e s t a la m a d r e . PALABRAS NUEVAS acaso oare. faţă de masă medio mijloc mediodía m. prăjitură patata cartof pepino castravete 95 . prăjit . — N o . castron fumar a fuma gana poftă gastrónomo gastronom. bufet apetito poftă de mineare asado fript beber a bea bistec m. comesean cubierto t a c í m cubrir a acoperi demasiado p r e a . E n fin C a t a l i n a come a l g o . — E s t á b i e n . fruta fruct fuente / . Después de b e b e r u n t r a g o . h e l a d o s de l i m ó n y de fresa. onoare. durere durante t i m p de. analiză aparador m. mîncău hambre / . miere pastel ni. — ¿No bebes v i n o ? — m e p r e g u n t a R i c a r d o . foame helado îngheţată hondo adînc honor m. cumva admitir a a d m i t e al plato (ouă) ochiuri prăjite análisis m. fel comedor m. Andrés e x c l a m a : — ¡ M u y rico está este M á l a g a ! A l f i n a l t o m a m o s el p o s t r e : p a s t e l e s .— N o . biftec brindar a închina p a h a r u l . catea cambio schimb caso caz clase / . sufragerie comensal m. frutas y café (Andrés es m u y g l o t ó n : t o m a el café con p a n u n t a d o con m a n t e c a y m i e l ) . a ciocni café m. neted manteca u n t mantel m. Después de esta c o m i d a í n t i m a f u m a m o s y d i s c u t i m o s d u r a n t e una hora. amiază miel / . clasă. — ¡ V a m o s a b r i n d a r e n h o n o r de n u e s t r o s i n v i t a d o s ! — p r o p o n e R i c a r d o a su f a m i l i a . cinste huevo ou invitar a invita limón m.

ele fac: traigo. valer (a valora). desert por p e n t r u . Celelalte verbe fac parti­ como — Intîlnim acest cuvînt de două ori în aceeaşi frază. ca şi tengo. trae — aduce. t i m p de proponer a propune remedio leac. remediu sacar a scoate salsera sosieră sin embargo t o t u ş i soda sifon sopa supă sopera castron de supă tampoco nici ternero viţel * tomate m. como poco. salir (a pleca. poner (şi compusul său proponer). Este interesant de reţinut că în limba spaniolă a-ţi fi foame se spune tener hambre — a avea foame. fel de mineare poner a pune postre m. identică cu cea a verbului tener: anume.) v e r d e ţ u r i . valgo. Locuiesc la părinţii mei.pescado peşte (pescuit) plato farfurie. caigo. (Textual: Andrei şi eu). Avem de-a face deci cu două omo­ nime. Verbele traer (a aduce). Cum nu îmi este prea foame. De exemplu: Vivo en casa de mis pa­ dres. a casa de — la (cu verb de mişcare). caer (a cădea) pre­ zintă o neregularitate la persoana întîi singular a indicativului prezent. (pus). pi. salgo. La celelalte persoane se conjugă normal. 96 . salido. en casa dé — la (cu un verb care arată starea pe loc). roşie tinto negru (vin) traer a aduce trago î n g h i ţ i t u r ă untar a unge vaso p a h a r verduras (f. dar cu accepţii diferite: Como no tengo demasiada hambre. pongo. eh tomo — cere dativul: en torno a la mesa. mănînc puţin. după cum se poate vedea din paradigmele de mai jos: Caer caigo caes cae caemos caéis caen Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen Salir salgo sales sale salimos salís salen Traer traigo traes trae traemos traéis traen Valer valgo vales vale valemos valéis valen Notă: Verbul poner are p a r t i c i p i u l trecut puesto cipiul t r e c u t : caído. a ieşi). traído şi valido. legume visita v i z i t ă ANÁLISIS DEL TEXTO Andrés y yo — Andrei şi cu mine.

— Tampoco yo. fragi. Mi-e cald şi am poftă să mănînc îngheţată. în tim­ pul iernii.fi valer. 19. O să-ţi dau eu — îi răspunde amicul său. Nu. 3 9 . 3. Tot aşa se s p u n e : tener tener tener tener miedo frío calor ganas a-i fi frică a-i fi frig a-i fi cald a-i fi (a avea) poftă T r e b u i e să se a c o r d e . Nici eu. a t e n ţ i a c u v e n i t ă acestor expresii în cazul t r a d u c e r i i lor în l i m b a s p a n i o l ă . salsera — c u v î n t u l sal î. 6. In acest caz ţi-o aduc. 16. íntima. N-am destui bani (dinero) ca să cumpăr (pentru a cumpăra) o îngheţată de cafea. EXERCIŢII 3 8 . 4. De e x e m p l u : „ L u i A n t o n îi e frică" se r e d ă în spaniolă p r i n Antonio tiene miedo ( t e x t u a l : A n t o n are frică). După o oră de plimbare. he tenido hambre. Muy rico está este (vino de) Málaga — E delicios acest v i n de M a l a g a . iar fratele său mănîncă pîine cu unt şi. Atenţie la p r o n u n ţ a r e a c u v i n t e l o r : visita. 20. Luis bea vin negru cu sifon. dar ţie? 8. Este bună îngheţata ta? 11. Nu mă mir că am dureri de stomac după ce beau apă şi mănînc pere crude (verzi). i u t e . 1. Cît costă? — îl întreabă Diego. dar e prea rece pentru mine. Nu mănînc peşte . după asta. De e x e m p l u : — No he comido. Da. (sare) a d a t salsa (sos). Să se conjuge la prezent si la perfectul traer . 17. 2. 9. 15. 5. Hai să ciocnim în cin­ stea prietenilor noştri. Ţi-e frică? 7. cînd mergem să ne plimbăm. Am poftă să citesc cartea aceea. mie şi lui Anton ne este foame. deci. ne este frig. Şi eu îţi aduc ceva: am cum­ părat (comprar) patru prăjituri şi două lămîi. Nici mie. După friptură şi salată mîncăm prăjituri. g r ă b i t . tomar café — a bea cafea. se t r a d u c în l i m b a spaniolă cu v e r b u l „a a v e a " : „ a m foame" sau „ a m a v u t foame" — tengo hambre. 12. Sîntem foarte veseli. Să se traducă în limba spaniolă: compus verbele: poner. 18. Mi 1-a adus prietenul meu. Pun paharul de vin pe masă. 14. c u m ar fi: „(mie) mi-e foame" sau „mi-a fost foame". 21. Nu am mîncat. deprisa — adv. 10. de u n d e salsera. mi-e frică de oase (espinas) . 7 — Învăţaţi limba spaniolă Q>7 . tampoco — este o n e g a ţ i e care se foloseşte d u p ă ce în p r e a l a b i l s-a m a i făcut o n e g a ţ i e . 22. mantel. U n e o r i tomar înlocuieşte pe beber.E x p r e s i i r o m î n e ş t i . 13.

Exemple: haeer cesar cena aceite m. Exemple: mezelar zapato corazón azul a amesteca pantof m. creion fericit voce pace 2. Le vom studia treptat. limba spaniolă are cîteva sunete (în afară de unele particularităţi de scriere) care lipsesc din limba romînă. a face a înceta cină ulei bere ciencia cielo ştiinţă cer uşor bucătărie a primi fácil cocina recibir 98 . Cuvintele (comune romînei şi spaniolei) care în limba r o m î n ă au u n z u r m a t de e şi i . cero (zero). a vocalelor a. în limba spaniolă îl redau prin c. limbile spaniolă şi romînă au totuşi fiecare unele particularităţi de pro­ nunţare si ortografie. prin litera c. cenit (zenit). conform regulii de m a i sus. o. sprijinind uşor vîrful limbii de incisivii superiori. gi nu există în limba spaniolă. paz f. fără a închide complet ieşirea aerului (corespunde aproximativ lui th englezesc din cuvintele bath. înaintea consoanelor. u şi la sfirşitul cuvin­ telor. începînd cu această lecţie. feliz voz f. cerveza Note: 1. sunetul 0 se redă în două feluri: 1. prin z. Astfel. thank. Sunetul 6 se pronunţă aproape ca un s. In ortografia spaniolă. pe care îl vom transcrie cu litera grecească 0. sunetele romînesti h f» h z> ge. Ne vom ocupa mai întîi de un sunet propriu limbii spaniole. Aşa se î n t î m p l ă cu cuvintele: cebra (zebră). thin). înaintea vocalelor e şi i. inimă albastru lápiz m. La rîndul ei. neavînd în alfabetul latin o literă cu care să-1 redăm.LECŢIA 16 Deşi atît de asemănătoare ca fonetică şi ortografie.

deoarece s u n e t u l u i 0 îi urmează e . Cu t o a t e acestea. Hay ciertas revistas mensuales o bimensua­ les ilustradas. î n cuvinte ca: lección (lecţie). iar al doilea 0. z trebuie s c h i m b a t cu c . convicción p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k. deportivas y otras. La prensa es hoy uno de los importantes medios de difusión de la cultura en las masas. astfel s-ar p u t e a confunda: caza cazar zumo cima ciega cocer Notă: Mulţi vorbitori de limbă spaniolă. diaria­ mente. suc culme oarbă a coace cu cu cu cu cu cu casa casar sumo sima siega coser casă a căsători vîrf prăpastie seceriş a coase PERIÓDICOS Y REVISTAS El periódico ocupa un lugar destacado en la vida moderna. vinătoare a vîna zeamă. E x i s t ă c u v i n t e care nu se deosebesc decît prin corecta p r o n u n ţ a r e a lui 0. humorísticas. y se vende en kioscos destinados a este fin. Los hombres de todas partes del mundo leen con interés. En cada número se publican resúmenes y artículos. Las revistas y los semana­ rios se publican periódicamente. nepermis în vorbirea literară. técnicas. acción (acţiune).e s . los periódicos. Observaţie: Trebuie să ne s t r ă d u i m să p r o n u n ţ ă m cît m a i corect s u n e t u l 0 p e n t r u a-1 p u t e a deosebi de u n s obişnuit. defect n u m i t seseismo. médicas. cuentos y relatos firmados por notables escritores. 7* 99 . pero no todos los días. Un periódico puede salir de madrugada o por la tarde. Es muy importante leer el artículo editorial de un diario o de otro periódico del día. artísticas. científicas. Hay revistas de gran circulación: literarias. din America L a t i n ă şi chiar din Spa­ nia.2. î n acest caz. majoritatea celor care vorbesc l i m b a spaniolă sesean — adică p r o n u n ţ ă pe 0 — s. 3 . periodistas y hombres de ciencia y políticos. con aspectos de la vida de los pueblos del mundo y documentos fotográficos acerca de los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos. interesantes. p r o n u n ţ ă pe 0 ca pe s. Substantivele şi adjectivele t e r m i n a t e în z primesc la p l u r a l . coz lápiz vocea lápices feliz audaz felices audaces (îndrăzneţi) (convingere). Una revista tiene comúnmente portada multicolor y contiene gran número de foto­ grafías en colores.

Vedem deci că. scop. c o m e n t a t o r comúnmente de obicei corresponsal m. ahora) există o serie de adverbe derivate din adjective. atunci cînd sînt folosite ca adverbe. majoritatea adjectivelor. sub. De exemplu: controlul zilnic (adj. părere. element. fine. corespondent cuento povestire dato fapt. opinie periódico ziar. afacere cierto anumit color m. publicados en este periódico? ¿Cuál es la opinión del periódico (comentarista. doctor mensual lunar notable cunoscut.PREGUNTAS IMPORTANTES PARA INFORMARSE ¿Dónde está el kiosco de periódicos? ¿ H a y periódicos nuevos? ¿Cuánto vale este periódico? ¿Cuáles son los periódicos ilustrados m á s interesantes? ¿Cuáles son las últimas noticias (informaciones) sobre la situación de (en). s p o r t i v deportivo adj. în limba spaniolă.) In spaniolă vom traduce astfel: el control diario el control se efectúa diariamente 100 . j u r n a l periodista m.? ¿Cuáles son las ú l t i m o s datos sobre el asunto d e . . Asemănător cu acest adverb mai este în text şi periódicamente (în mod periodic). î n s e m n a t noticia ştire opinión / .) controlul se efectuează zilnic idv. zori médico adj. s p o r t i v destacado de frünte diario ziar.. nu-şi modifică forma. în afară de adverbele propriu-zise (bien. r e z u m a t semanario revistă s ă p t ă m î n a l ă serio serios tal cutare ANÁLISIS DEL TEXTO diariamente: zilnic. mal.. în limba romînă. . culoare comentarista m. j u r n a l difusión /. sfîrşit firmar a semna 'hombre político om politic kiosco chioşc madrugada d i m i n e a ţ ă . redactor. difuzare fin m. ziarist portada copertă prensa presă puede poate (de la poder) relato istorisire resumen m. p r o b l e m a . r ă s p î n d i r e . m e d i c a l . corresponsal) sobre (el asunto t a l ) ? PALABRAS NUEVAS acaecer a surveni acerca de despre acontecimiento eveniment asunto chestiune. d a t ă deportista sub. ţ e l .

recién casado. recién Venido. normal — normalmente. F o r m ă m femini­ n u l a d j e c t i v u l u i atento — atenta la care a d ă u g ă m sufixul -mente şi o b ţ i n e m atentamente: Ramón lee la carta atentamente. 101 . deoarece. feliz — felizmente. Es precisamente tarde. v r e m să s p u n e m : „ î n m o d a t e n t " . Es evidentemente alto. el m a i p o a t e lă­ m u r i înţelesul u n u i adjectiv sau al u n u i a l t a d v e r b . I n cazul adjectivelor i n v a r i a b i l e . în afară de aceasta. doar seguramente desigur verdaderamente într-adevăr. ele păstrează accentul t o n i c (şi grafic) din a d j e c t i v u l de origine. mai întîi últimamente în cele din urmă solamente numai. E x e m p l e : alto — altamente último — últimamente periódico — periódicamente I a t ă cîteva adverbe m a i u z u a l e : recientemente de curînd 1 primeramente în primul rînd. cu adevărat 1 înaintea unui participiu trecut se apocopează: recién nacido. în afara a c c e n t u l u i n o r m a l din sufixul -mente.O b s e r v ă m din aceste e x e m p l e că a d v e r b u l d e t e r m i n ă sau com­ p l e t e a z ă înţelesul u n u i v e r b .) — único — única — únicamente su único amigo es i'micamcnte mi amigo Se poate observa din exemplele de m a i sus că adverbele au d o u ă accente t o n i c e . e x i s t î n d o singură formă p e n t r u feminin şi m a s c u l i n . Cunoscînd acest procedeu p u t e m forma adverbe a p r o a p e de la orice a d j e c t i v : — rápido — rápida — rápidamente un tren rápido (adj. De e x e m p l u : El control es seguramente bueno.) corre rápidamente (adv. s i t u a ţ i a e s i m p l ă : fuerte — fuerte­ mente. ca accent secundar. Advei'bele de1 m a i sus se formează prin a d ă u g a r e a sufixului -mente la forma feminină a a d j e c t i v u l u i . De e x e m p l u .

Ca exemplu vom lua verbul peinarse (a se pieptăna). est şi v e s t . sud. c'é italian sau es gibt german. „se află". în care se foloseşte v e r b u l a u x i l i a r reflexive din limba spaniolă sînt reflexive şi în însă a n u m i t e verbe care se utilizează la diateza 102 . în lecţia trecută. participiul trecut (neregulat) al verbului escribir Nota del día Am cunoscut. Există p a t r u p u n c t e c a r d i n a l e : n o r d . O putem traduce în limba romînă prin „există". E x i s t ă ale diatezei reflexive se formează cu verbul a u x i în l i m b a r o m î n ă . „este". î n general. No hay rosa sin espinas. Observaţie: escrito (scris) e (a scrie). Este y Oeste. Sobre gustos tio hay nada escrito. Ne vom ocupa acum de conjugarea verbelor la diateza reflexivă. verbele limba r o m î n ă . Nu-t (nu există) trandafir fără s p i n i .hay — formă impersonală. Sur. Despre gusturi nu există (este) n i m i c scris. Indicativo Presente me te se nos os se peino peinas peina peinamos peináis peinan Prezent eu m ă p i e p t ă n t u te p i e p t e n i el (ea) se p i a p t ă n ă noi ne p i e p t ă n ă m voi vă p i e p t ă n a ţ i ei (ele) se p i a p t ă n ă Perfectul compus m-am pieptănat te-ai p i e p t ă n a t s-a p i e p t ă n a t ne-am p i e p t ă n a t v-aţi pieptănat s-au p i e p t ă n a t Pretérito perfecto me he peinado te has peinado se ha peinado nos hemos peinado os habéis peinado se han peinado Observaţie: T i m p u r i l e compuse iar haber (deci ca şi „a a v e a " ) . echivalentă ca sens cu il y a francez. infinitivul verbelor reflexive. De exemplu: H a y cuatro puntos cardinales: Norte.

se acordă în gen şi număr cu subiectul gramatical. Videncia. Andalucía. schimbîndu-şi uneori î n ţ e l e s u l . l ă u d a t e sînteţi lăudaţi. La diateza reflexivă. subiectul face o acţiune pe care o suferă altcineva. l ă u d a t ă eşti l ă u d a t . redacción (redacţie). în spaniolă ca şi în romînă. Am învăţat formarea diatezei pasive în lecţia 12. La diateza activă. alabadas son alabados. La diateza pasivă. subiectul face o acţiune pe care o suferă tot el. are forma pasivă: ser alabado — a fi lăudat Indicativo soy alabado. alabadas Presente sînt l ă u d a t . cînd am studiat diferitele cazuri în care se foloseşte verbul ser. Alte verbe pot deveni. acţiunea pe care o suferă subiectul este făcută de altcineva. Venezuela. pronunţîndu-se atent sunetul 6. lăudate sînt l ă u d a ţ i . (zahăr). în t i m p ce verbul reflexiv d i n limba r o m î n ă „a se ţfîndi" se t r a d u c e în limba spaniolă n u m a i p r i n t r . v e r b u l atreverse nu se poate t r a d u c e în limba r o m î n ă decît p r i n t r . Completăm cele spuse atunci cu conjugarea unui verb la forma pasivă. alabar — a lăuda. utilizar.u n verb a c t i v : „a îndrăzni". dăm o explicaţie suplimentară care să ajute pe cel ce studiază să le distingă mai uşor. l ă u d a t ă sîntem l ă u d a ţ i . alabadas sois alabados. me voy te vas se va mă duc te duci se duce nos vamos os vais se van ne d u c e m vă duceţi se duc Deoarece cunoaştem acum cele trei diateze ale verbelor.u n verb a c t i v : pensar. din a c t i v e . De exemplu. l ă u d a t e Pretérito perfecto he sido alabado. TEMĂ Să se citească cu voce tare şi de mai multe ori. alabada es alabado. Zara­ goza. alabada am fost lăudat. verbul ir (a merge) devine irse (a se d u c e . lăudată etc. recibir (a primi). alabada somos alabados. Observăm că participiul trecut (alabado). a pleca). tiza (cretă). următoarele cuvinte: azúcar. Barcelona. l ă u d a t ă este l ă u d a t . 103 .reflexivă într-o limbă şi la diateza activă în c e a l a l t ă . B u n ă o a r ă . reflexive. cereza (cireaşă). Cádiz. alabada eres alabado.

... 4. 22. Care este titlul (Ululo) acestui ziar şi unde este (se află) redacţia lui? 18. Revistele sportive au de obicei coperte multicolore.. Tocmai anfcitit o revistă ştiinţifică ilustrată. Articolele sale sînt citite cu mare interes de oa­ menii din toate părţile lumii. Acest ziar aduce ultimele ştiri asupra situaţiei din ţările Americii Centrale. continuo. Această revistă medicală este foarte bună. 14. abierto.. He visto como.EXERCIŢII 40. 4. Scriitorul şi-a luat creionul albastru şi-şi scrie (forma continuă) însemnările zilnice într-un caiet. Poştaşul este la poartă cu două ziare şi o revistă. Acel cunoscut sportiv este prezentat publicului de acest ziarist. El e un ziarist foarte bun. 3. útil.. Cîte cărţi sînt pe masă? 12. Să se completeze spaţiile punctate cu literele sau cuvintele nece­ sare. 42. 17. Am primit ziarul de azi. 2. 11. 7. 13. vivo. Ţara sa ocupă cu adevărat un loc de frunte în viaţa popoarelor din America Latină. La chioşc se vînd ziare şi reviste săptămînale. 3. 2. Să se conjuge (Indicativ prezent şi perfect compus) la reflexiv verbul lavarse -si la pasiv verbul criticar. 10. 8. Să se formeze adverbele de mod care derivă din adjectivele: breve. . 43. tres artículos interesantes. En esta revista. Să se traducă în li?nba spaniolă: 1. 5. In această revistă există numeroase fotografii şi articole interesante semnate de oameni de ştiinţă romîni. Sint doar patru. Nu există ziar fără articol editorial. caluroso. Dimineaţa mă spăl (lavarse) şi mă pieptăn. Anton Martin e un ziarist cuban. El tren corre rápid 4 1 . ha atrevido a contestar. 20. Este o carte. 16. Cîte persoane sînt în camera aceasta? 15. 19. 21. alegre.... Acest ziarist a fost totdeauna un partizan (partidario) alg păeii. 9. escri­ to. acolo unde e cazul: 1. Este articulo. un periodista. 6. artístico..

plus terminaţiile -é. van 105 . desde la última parada. me interesa! ¡Vamos! ¿Iremos en tranvía? ANDRÉS: No.. vom începe prin a studia acest timp. leer leer leei leer leer leer + he + has + /¡a + 'lentos + habéis + lian — — — — — — leeré leerás leerá leeremos leeréis leerán eu voi citi tu vei citi el va citi noi vom citi voi v e ţ i citi ei vor citi Vedem deci că viitorul (el futuro) este un timp simplu. tomaremos el autobús. ¿dónde está esa casa? ANDRÉS: En un suburbio de la capital. PABLO: ¡Hombre! Me alegro. pentru exemplificare. ¿Pero. tengo. Să alegem. me darán un departamento. în limba spaniolă. pero la casa donde estoy viviendo ahora no es buena y por eso voy a mudarme. ¿Vienes conmigo a verla? PABLO: ¡ Con placer. toate celelalte persoane au accentul pe ultima silabă. format din infinitivul verbului de conjugat. din infinitivul verbului de conjugat la care se alipeşte prezentul verbului haber. -éis. -á. Atragem atenţia asupra faptului că. PABLO: Y. LA CASA Y EL MOBILIARIO (Hablan dos amigos: Andrés y Pablo) ANDRÉS: Pablo. Esperaremos menos. -án. cómo es esto?. (Los dos amigos loman el autobús y. ¿No tienes casa? ANDRÉS: Sí.LECŢIA 17 Deoarece în textul acestei lecţii majoritatea verbelor se află la timpul viitor. în afara persoanei întîi plural.. -emos. Andrés. verbul leer (a citi). -ás. Viitorul indicativ al tuturor verbelor se formează practic.

) Este otro cuarto. será el dormitorio. un par de butacas de cuero y dos mesitas.a pie hasta la nueva casa de Andrés. Entran en ésta por una gran puerta de hierro. una cama. ahora. y sobre él una lámpara moderna. En esta sala colocaré un sofá. más aireado y soleado. Vamos. un escritorio. por supuesto. Un mueble muy importante de este cuarto será. ANDRÉS: Claro. a otros cuartos. 106 . (Salen del gabinete. (Pasan por esta última puerta. . donde pondré un canapé. Pero como habrás visto en los almacenes hoy se hacen muebles de madera muy modernos. y dos o tres bibliotecas.) Esta puerta da a un gran balcón y por la otra se va a los cuartos interiores. (Indicando dos puertas. PABLO: Me parece admirable. Tengo pues la intención de poner en esta pieza una cama de madera. ¿Cómo vas a amueblarla? ANDRÉS: En cada pieza pondré muebles de estilos y colores diferentes. PABLO: (admirando el interior de la casa): Hermosa vivienda. donde yo voy a vivir.) ANDRÉS: Subiremos con el ascensor al tercer piso.) Éste será mi gabinete.

pero el b o n i t o e n t a r i m a d o del suelo no estará m u y c u b i e r t o : sólo u n a a l f o m b r i t a campesina r u m a n a y u n a piel de cordero. de d í a . todo el día estará l i m p i a n d o y a r r e g l a n d o la casa. H a s t a la vista-. Y como a m i esposa le gusta el orden y la l i m p i e z a . c a p i t a l ă canapé m. con t u p e r m i s o . PABLO: (entrando en el comedor): N u n c a he visto u n c u a r t o t a n l i n d o . aerisit alegrarse a se bucura alfombra covor almacén m. Será u n hogar m u y í n t i m o y alegre. d i v a n duda îndoială encantador încîntător entarimado parchet entonces atunci entrar a intra 107 . Andrés. estoy m u y c o n t e n t o con la h a b i t a c i ó n . ANDRÉS: Adiós. ANDRÉS: Sí. PALABRAS NUEVAS agradar a plăcea aireado cu aer. PABLO: Según v e o . no faltará n a d a p a r a v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e . autobuz balcón m. Vamos por la o t r a p u e r t a corrediza. u n cómodo c u a r t o de estar. . R e s u l t a r á así u n lindo d o r m i t o r i o y . Debo i r m e . Gracias por h a b e r v e n i d o . H e t e n i d o u n verdadero placer en conocer t u nuevo hogar. no es n a d a . a sta (la fereastră) autobús m. estoy de p r i s a . me r e t i r o . balcon calefacción /. Es algo e n c a n t a d o r . PABLO: P e r d ó n . încălzire capital / . . Es la p u e r t a del comedor. a deretica asomar a se a r ă t a . P a b l o . ANDRÉS: Sin d u d a . canapea cocina bucătărie color m. culoare confortable confortabil cordero miel corredizo glisant departamento a p a r t a m e n t descanso odihnă diván m.) Desde esta v e n t a n a t e n d r á s u n a espléndida v i s t a de los alrededores. PABLO: ¿ P o n d r á s algo en el suelo? ANDRÉS: Sí. . împrejurime amueblar a mobila arreglar a a r a n j a . (Se asoma a la ventana. PABLO: La disposición de las piezas me a g r a d a . ¿Adonde da esta puerta? ANDRÉS: Es la p u e r t a de la c o c i n a .y t a m b i é n u n d i v á n con a l g u n a a l m o h a d a g r a n d e p a r a el descanso d u r a n t e el d í a . PABLO: E n t o n c e s . ANDRÉS: B u e n o . Vamos a d a r ahora u n vistazo a l p a t i o . magazin almohada pernă alrededor m. PABLO: ¿ E s t e edificio t i e n e calefacción c e n t r a l ? ANDRÉS: N a t u r a l m e n t e .

plăcere por supuesto desigur preferir a prefera retirarse a se retrage sofá m. tener. Exemple: sabré. 2. este antonimul lui más (mai mult). cămin indicar a indica lámpara lampă limpiar a c u r a ţ i limpieza curăţenie menos m a i p u ţ i n mesita m ă s u ţ ă mobiliario mobilier mudarse a se m u t a mueble m. 108 . amueblarla — sínt infinitive însoţite de pronume personale. pereche parada staţie parar a opri parecer a părea patio curte pieza cameră placer m. Se poate observa că aceste verbe au rădăcinile terminate in n sau 1. a o mobila. Verbele poner. mudarme. Doar două neregularităţi pot interveni: 1. a pie — pe jos. mobilă orden m. Se traduce uneori prin „măi!". în limba spaniolă ele stau după verb. menos — mai puţin. irme. îi place să vă viziteze.esperar a aştepta espléndido splendid e s p í r i t u m. valer. Iată alte exemple: me alegro de verte. haber. Am văzut că tim­ pul viitor al indicativului este în general foarte regulat. formînd cu el un singur cuvînt. pronumele stau înaintea verbului la infinitiv sau conjunctiv: a o vedea. spirit esposo soţ estilo stil gracias mulţumesc habitación /. ordine par m. le gusta visitaros. sofa soleado însorit suburbio suburbie tranvía m. Verbele saber. în limba romînă. t r a m v a i vista vedere. Se poate observa că acest fenomen (numit sincopă) se produce la verbele a căror rădăcină se ter­ mină în d sau b . caber pierd pe e dintre rădăcină şi r final. mă interesează să le văd. ¡Hombre! — este o exclamaţie foarte frecventa în limba spaniolă vorbită. privelişte vistazo privire vivienda locuinţă ANÁLISIS DEL TEXTO verla. poder. habrá. mă bucur că te v ă d (de a te vedea). me interesa perlas. salir. locuinţă hierro fier hogar m.. să mă duc. tendrá etc. după cum se vede mai sus. „dom'le"' etc. să te văd etc. pondré — este viitorul verbului poner (a pune). venir înlocuiesc pe e sau i cu un d eufonic: pondré.

En ninguna parte. în nici un fel. tercer—al t r e i l e a . Acest n u m e r a l (tercero) apocopează î n t o c m a i ca primero: Primer libro. hacen — fac. 109 . Unul dintre prietenii tăi a întrebat de tine. aşa cum p u t e m vedea din exemplele de m a i j o s : Alguno de ¡ÍÍS" amigos ha*preguntado por ti. Uneori înseamnă p u r s i m p l u jos. Nicăieri. p o d e a u a . p ă m î n t u l . Fără nici o îndoială. A venit vreo scrisoare? Vei vedea asta într-o (anumită) zi.. sub nici o formă. Verbul hacer este n e r e g u l a t . A m v o r b i t cu cîţiva prieteni. [Sin duda alguna. (apocopa) în faţa u n u i sub­ algún libro — vreo carte. ningún libro — nici o carte. I a t ă prezentul şi viitorul indicativ: hago haces hace hacemos hacéis hacen haré. v i i t o r u l I I (Futuro perfecto sau com­ puesto) al v e r b u l u i ver. nada — nu va lipsi n i m i c .nici u n u l " cînd este aşezat d u p ă substantiv.la otra— c e a l a l t ă . de e x e m p l u : ¡No tirar papeles al suelo! A nu se a r u n c a h î r t i i pe j o s ! Alguno şi ninguno pierd pe o final s t a n t i v masculin s i n g u l a r . ¿Ha venido alguna caria? Verás esto algún día. De obicei însă „nici u n u l " se t r a d u c e p r i n ninguno: No he hablado con ningún hombre. En manera alguna. habrás pisto — vei fi v ă z u t . este otro — c e s t ă l a l t . no fallará N-am vorbit cu nici un om. harás hará haremos haréis harán şi el suelo — solul. Se formează din v i i t o r u l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut a l v e r b u l u i de c o n j u g a t . tercer libro. alguno se t r a d u c e în m a i m u l t e feluri. La p l u r a l apocopa nu se p r o d u c e : He hablado con algunos amigos. Alguno se poate t r a d u c e prin .

Me importa un comino. Cînd există mai multe adverbe de negaţie. Niciodată nu am fost la Toledo. de loc un comino nici u n pic. unele cuvinte şi locuţiuni au căpătat cu timpul sens negativ. în limba spaniolă. Negaţia no poate fi întărită prin alte adverbe de negaţie: nada. Nu a m fost niciodată la Toledo. Nu íace nici două parale. In astfel de cazuri. Alt exemplu: Nunca he estado en Toledo. situaţia este deci identică cu cea din limba romînă: No ha venido nadie. Spre deosebire de limba romînă. niciodată en absoluto absolut. în romîneşte spunem: „nimeni nu a {n-a) venit. Su primo no es nada modesto. atunci cînd o frază negativă începe cu un adverb de negaţie sau cu un pronume negativ. este acela al adverbelor no şi sin: Leo este libro no sin pensar en ese asunto. n i m i c (literal: u n bob de chimen) No he visto en mi vida tal cosa. de e x e m p l u : Por nada del mundo. 110 . Citesc această carte nu fără să m ă gîndesc la afacerea aceea. nadie. No vale un comino. Nu a (n-a) venit nimeni. întărind negaţia: en mi vida în v i a ţ a mea.a m văzut niciodată aşa ceva. (fără adverb de negaţie) N . Notă: Trebuie să semnalăm că nada are m a i m u l t e înţelesuri. nunca. şi anume no." pe cînd în spaniolă se spune: nadie ha venido (nimeni a venit). precede verbul în mod obligatoriu. sub Singurul caz în care două negaţii spaniole folosite în aceeaşi propoziţie se neutralizează. celelalte plasîndu-se după verb. Nu-mi pasă nici cit negru unghie. A v a r u l nu dă niciodată nimic nimănui. cu o nuanţă de îndoială). ¿Hay nada más natural? P e n t r u nimic în l u m e . astfel încît într-o frază putem avea mai multe cuvinte cu sens de negaţie: El avaro no da nunca nada a nadie. No sé nada en absoluto. negaţia se exprimă de obicei prin no urmat de verb. N u ş t i u absolut n i m i c . No lie estado nunca en Toledo. unul singur. De exemplu. în limba spaniolă.î n limba spaniolă. căpătînd un sens afirmativ (oarecum atenuat. Vărul lui nu e de loc modest. E x i s t ă ceva m a i n a t u r a l ? (vorbitorul crede că nu) nunca he visto — niciodată nu am (n-am) văzut. nu se mai repetă negaţia no.

7. Mă voi muta într-o casă frumoasă şi îmi voi cum­ păra un mobilier bun. No tirar papeles. la revedere 9 10 ti 12 13 14 15 16 B De la 4 la B : covor 4 5 . 3. I n t e n s i t a t e a n e g a ţ i e i este a t e n u a t ă a t u n c i cînd folosim adver­ bele de negaţie a l ă t u r i de adjective formate cu prefixele p r i v a ­ t i v e des-. Un lucru nu (complet) anormal. loc 3. 3. 11.. armario. Soţia ta niciodată n-a ve­ nit la teatru fără sora ei. haber venido — a fi v e n i t .. Sabrás esto. De ésos no doy. 4 6 . EXERCIŢII 4 4 . suelo.¿ No puedes darme. 13. 7. 16. ¿No tienes. Să se traducă în limba spaniolă: 1.. libro interesante? 7. 6... 8.... Să se dezlege spaniolă următoarele A cuvintele cuvinte încrucişate. traducîndu-se C în limba 1. Am văzut un lucru mai puţin important.P u t e m scrie această propoziţie şi în f o r m a : Leo este libro pensando en. ha comido hasta ahora. 10. 6. Niciodată n-am fost în casa lui Anton. 9. 10. pie. Din balcon voi avea o privelişte încîntătoare asupra împrejurimilor şi a întregului cartier.. Citesc această carte gîndindu-mă la. 2. 10.. Mi americana está en. por el momento no tengo.. 111 . Iremos... 5.. de ésos? 9. de culori diferite. 14.. cu 1.. Una cosa no anormal. a-: No estoy desganado. fragă ordine mai puţin scurt roată friptură *2' 3 * 5 b 7 8 acum lămîie lume lucrări cămin (mai) înainte dorinţă adio. îmi voi cumpăra de asemenea nişte covoare foarte frumoase. Ni­ meni nu se grăbeşte. Nu voi putea merge pe jos pînă la staţia de tramvai. de tan— este forma a p o c o p a t ă a lui tanto ( a t î t ) . Nu-s lipsit de poftă (deci: am poftă).. 12. Infinitivul are şi o formă c o m p u s ă t r e c u t (compuesto sau perfecto). Să se completeze cuvintele necesare: spaţiile D De la C la D: pernă punctate. 2. 5. 6. día. 4.. 8. oare 1 2. ha leido nunca esta novela.. 4. 15. romînesti: 9... No. Andrés. acolo unde e cazul. 8. Nadie... 5.. voi lua autobuzul. Mă bucur că vă văd. 4. N-a fost niciodată cu tine la teatru. in-.

un país donde el pueblo. Mi visita fue bastante corta — duró solamente dos sema­ nas — pero resultó sumamente interesante y me dio un cuadro claro y verdadero de ese pueblo ahora libre y soberano. aşa cum îl pronunţă bunăoară ţăranii transilvă­ neni (bin'e). vîrful ei fiind îndrep­ tat în jos şi atingînd incisivii inferiori. niño baño cizaña se se se se se se se se se se pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă pronunţă Espanta espan'ol a6an¡a an'o man'ana un'a sen'or ninio ban'o 0i9ania Spania spaniol faptă măreaţă an mîine unghie domn copil baie zîzanie APUNTES DE RUMANÍA El mes pasado. carinho) e t c . sogno) sau în portugheză (minho. de una naturaleza tan variada y pinto­ resca. Litera corespunzătoare acestui sunet este ñ (ene tilde2. e de ajuns să ne gîndim la cuvîntul „bine". în graiurile ardeleneşti şi bănăţene există un sunet identic. visité la República Popular Rumana.LECŢIA 18 Un sunet specific spaniol. La R. sau eñe) şi se consideră o literă aparte. Brefogne). por primera vez. necunoscut limbii romîne literare. în alfabetul şi dicţio­ narele spaniole.P. adică un n la pronunţarea căruia aproape toată limba se lipeşte de cerul gurii. España español hazaña año mañana uña señor m. es un país activo. como enviado y corresponsal de una revista progresista española. dueño de su destino. ocupînd loc. y publico ahora algunos apuntes tomados durante mi estadía en ese lindo país.R. construye con entusiasmo una vida 1 Un sunet identic cu n m u i a t spaniol se întîlneşte şi în franceză (caropagne. 112 . în i t a l i a n ă (bagno. amante de la paz. 2 Seninul diacritic pus deasupra literei n se numeşte „ t i l d ă " (tilde). pentru a căpăta imaginea exactă a sunetului spa­ niol în discuţie 1 . este n muiat (sau palatalizat). între literele n şi o.

reina un impetuoso ritmo creador. los nuevos barrios de Bucarest y el gran número de hoteles de aspecto atrayente edificados en los últimos años en el litoral del Mar Negro.S. en pro de la construcción del socialismo. Rumania logró afianzar su independencia económica y crearse una base técnica adelantada.S. bibliotecas públicas. cines. afianzar a consolida' amplio a m p l u . Los adelantos logrados en el dominio de la técnica son visibles también en la agricultura. însemnare. y. se empeñan también en elevar el nivel cultural y artístico de las amplias masas populares. Toda la tierra está actualmente cultivada en común.R. teatros. deosebit 114 . PALABRAS NUEVAS adelantado î n a i n t a t adelanto progres. en el espíritu del marxismo. Se han creado casas de cultura. Cabe mencionar también el desenvolvimiento de la construcción. Las editoriales del Estado publican un impresionante número de libros. Me impresionaron especialmente la hidrocentral de Bieaz. se posibilita el empleo en amplia escala de los modernos métodos de mecanización de los cultivos. Las amplias masas populares son educadas política y moralmente por el Partido Obrero Rumano. comunista.nueva. realizare . y por esto en todo el país. museos. limpede construir a construi crear a crea cuadro imagine debido a d a t o r i t ă d e s e n v o l v i m i e n t o dezvoltare destacado însemnat. larg anteriormente înainte apunte m. gracias a la fraternal ayuda de la U. cinematograf claro. întins. afecţiune c i n e m. salas de ópera. Rumania fue anteriormente un país atrasado. debido a esto. en las fábricas así como en el campo. hogares culturales.R. sana. donde tanto los campesinos como los obreros fueron cruelmente explotados y mantenidos en un grave estado de incultura y pobreza. transformándose en un poderoso país industrial.. — en grandes y ricas Haciendas Agrícolas Colectivas o del Estado —.P. notă atrasado înapoiat ayuda ajutor bienestar m. el pueblo rumano obtuvo destacados éxitos. Durante toda mi visita me vi rodeado del cariño fraternal del pueblo rumano. Tanto en el dominio de la industria pesada como en el de la industria de bienes de consumo. Los hombres tienen una moral nueva. Durante los años del poder democrático-popular. bunăstare cariño dragoste. El Partido Obrero Rumano y el Gobierno de la R. De este modo el aumento del nivel del bienestar de los campesinos se ve por todas partes.

care în limba spaniolă se numeşte Pretérito indefinido (sau simple). en vez de (în loc de). de asemenea impetuoso n ă v a l n i c . dar şi în acest caz trebuie să ţinem seama de adverbele de timp care eventual s-ar afla în propoziţie. 8* 115 . In vorbirea curentă spaniolă. dată. a veces (uneori). atunci cînd se redă o acţiune care a avut loc în trecut. nivel obtener a obţine pasado t r e c u t pesado greu pobreza sărăcie poder m. se utilizează cu precădere perfectul simplu. în care. segunda vez (a doua oară). p u t e r e . dos veces (de două ori). visité —• vizitai (am vizitat). Substantivul vez împreună cu un numeral arată o repetare: una vez (o dată). Prin urmare. anume la perfectul simplu. a reuşi mantener a m e n ţ i n e mecanización f. se foloseşte mai ales perfectul compus. n e s t ă v i l i t lograr a o b ţ i n e . procedeu moral / . a su vez (la rîndul său). Exemplu: Lope de Vega vivió en el Siglo Lope de Vega a trăit în Secolul de de Oro. Aur. Alteori indică timpul. De exemplu: Comí algunas frutas. Se poate observa că majoritatea verbelor din textul de mai sus sînt la un timp neîntîlnit încă în textele de pînă acum. mecanizare método m e t o d ă . a se preocupa de emplear a î n t r e b u i n ţ a enviado t r i m i s estadía şedere éxito succes explotar a exploata fraternal frăţesc gobierno guvern hacienda gospodărie hogar m.dueño stăpîn durar a dura elevar a ridica empeñarse en a se s t r ă d u i să. Deducem că el pretérito indefinido indică întotdeauna o acţiune anterioară. regim reinar a domni rodear a înconjura sano sănătos soberano suveran vez /. Pentru trecutul îndepărtat sau istoric utilizăm totdeauna perfectul simplu. oară ANÁLISIS DEL TEXTO por primera vez — pentru prima dată (oară). în această privinţă. m o r a l ă . Am mîncat cîteva fructe. limba spaniolă se deosebeşte de limba romînă literară. moral nivel ni. cămin igualmente la fel. rîndul sau ocazia: de vez en cuando (din cînd în cînd). după cum ştim.

este mes. Ieri am citit z i a r u l . Ţineţi seama de faptul că. el mes pasado. este suficient să cu­ noaştem t e r m i n a ţ i i l e p e n t r u a forma perfectul simplu — deoarece rădăcina r ă m î n e nemodificată — a n u m i t e verbe neregulate suferă modificări şi în r ă d ă ­ cină. noi îl folosim pe cel compus. r ă d ă c i n a pon.Cînd în p r o p o z i ţ i e u n a d v e r b sau o l o c u ţ i u n e a d v e r b i a l ă a r a t ă o p e r i o a d ă d e t i m p î n c h e i a t ă ' ( d e e x e m p l u : el siglo pasado.a verbului poner devine pus-e pusei pus-i/nos j pus-isie puseşi pus-isieis pus-o puse pus-ieron pus-: puserăm puserăţi puseră î n mod analog şi căpătînd aceleaşi t e r m i n a ţ i i . el año pasado. ayer e t c . Observaţie: Nu faceţi greşeala de a traduce mecanic perfectul simplu spaniol prin perfectul simplu romînesc. se u t i l i z e a z ă n u m a i p e r f e c t u l s i m p l u : Ayer leí el diario. De exemplu.a singular nu au a c c e n t . ) . iar t e r m i n a ţ i i l e lor la persoanele I şi a I l I . Iată cum pasar pasé pasaste pasó pasamos pasasteis pasaron trecui trecuşi trecu trecurăm trecurăţi trecură se c o n j u g ă Pretérito dos Azi am citit L u n a aceasta cărţi. se modifică şi r ă d ă c i n a altor verbe cum ar fi: anduvand-ar cab-er cupest-ar estuvhab-er hubhichac-er pod-er pudsab-er supten-er tuvven-ir vin- 116 . a t u n c i se î n t r e buinţează n u m a i perfectul compus: Hoy he leído el diario. D a c ă p e r i o a d a d e t i m p î n c a r e a r e l o c a c ţ i u n e a v e r b u l u i n u s-a î n c h e i a t î n c ă ( e x e m p l u : hoy. mi-am cumpărat timpul: vivir viví trăii viviste trăişi vivió trăi vivimos trăirăm vivisteis trăirăţi vivieron trăiră două verbele indefinido vender vendí vendiste vendió vendimos vendisteis vendieron Indicativo víndui vînduşi] víndu vîndurăm vîndurăţi vîndură Observaţie: Dacă la verbele regulate. Este mes me he comprado libros. regulate del la ziarul. în majoritatea cazurilor. ) . acolo unde spaniolii folosesc perfectul simplu. este año e t c . El mes pasado compré dos libros. Luna trecută am cumpărat două c ă r ţ i . aşa cum vedem m a i sus.

Sumamente. Verbul dar are Ia perfectul simplu următoarele forme: di. dieron. 2. la perfectul simplu al acestor verbe. înainte de reforma ortografiei limbii spaniole din 1951. Tot ca tener se conjugă şi compuşii săi: detener (a opri). e x t r a o r d i n a r . accentu grafic s-a dovedit inutil. avînd rădăcina terminată în vocală (ere-. Fiind însă vorba de cuvinte mono­ silabice (în care diftongii primeau accent chiar pe vocala tare). le-. o. (Caber — a î n c ă p e a . foarte m a r e ) . obtener (a obţine). oyendo). abstener (a (se) abţine). 5. transformă pe i din terminaţia cîtorva timpuri şi moduri în y. i intervocalic se scrie y : este deci o simplă modificare grafică şi nu o neregularitate propriu-zisă. fué. contribuir. construye — c o n s t r u i e ş t e . vio.Haber. dimos. ) residió sumamente interesante — s-a d o v e d i t deosebit de intere s a n t a . dio etc. Astfel se scria: fui. afară de cazul cînd aceasta din u r m ă conţine u n i accen­ t u a t . creyendo. distribuir. Astfel. a d v e r b d e r i v a t de la a d j e c t i v u l sumo (excep­ ţ i o n a l . Verbele creer (a crede). diste.). disteis. Astfel de verbe s î n t : concluir. dio. constituir. tener. leer (a citi) şi oír (a auzi). cîteva verbe se scriau cu accent la persoana I şi a III-a singular a perfectului simplu. fue fuimos fuisteis fueron Note: 1. mantener (a menţine) etc. Eu n-am mers (nu mersei) Ia teatru. huir. 3. sostener (a susţine). dis­ minuir. coba mencionar — m e r i t ă m e n ţ i o n a t . erei creíste creyó creímos creísteis creyeron crezul crezuşi crezu crezurăm crezurăţi crezură lei leíste leyó leímos leísteis leyeron Cltll 01 citişi citi citirăm citirăţi citiră oíste oyó oímos oísteis oyeron auzii auzişi auzi auzirăm auzirăţi auziră Verbul oír prezintă însă neregularităţi şi modificări grafice şi la pre­ zentul indicativ: oigo oyes oye aud auzi aude oímos oís oyen auzim auziţi aud 4. ^ 117 . estar şi ser se conjugă la acest timp în felul următor: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron fui fuiste. atunci cînd acesta nu este tonic (aşa după cum am văzut la formarea gerunziului: leyendo. Perfectul simplu al verbului ir e identic cu al verbului ser: Yo no fui al teatro. Verbele care se t e r m i n ă în -u-ir primesc u n y î n t r e u şi t e r m i ­ n a ţ i e .

gracias a — mulţumită. la (casa) editorial del Estado — Editura de Stat. las amplias masas populares — masele largi populare. ca şi în roniîneşte). Escala are sens figurat.. (Un domn foarte zîmbitor îi învaţă pe copii desenul. în loc de: construo. en el campo — la ţară.De exemplu. agrícola—agricol.) Un señor muy risueño enseña el diseño a los niños. „proporţie". daño (pagubă). albanii (zidar). şi anume: sufixul -mente se adaugă numai la ulti­ mul adverb.) En Cataluña hay montañas y viñedos. u n país agricola la técnica agricola o ţ a r ă agricolă tehnica agricolă debido a — datorită (cu dativul. Hablar directa y francamente. la indicativ prezent aceste verbe au următoarele forme: construyo.) Mis compañeros españoles se empeñan en liberar al pueblo español. la sate. progresista (progresist) etc. în limba spaniolă. spre binele. b) El sol de otoño baña las montañas. (In Catalonia sînt munţi şi vii. en todas partes—oriunde. construes.) 118 . construís. (Soarele de toamnă scaldă munţii. TEMĂ Citiţi de mai multe ori următoarele ciwinte şi propoziţii: a) Señora (doamnă). adjectivele terminate la masculin singular în altă vocală decît o sînt invariabile la ambele genuri. señorita (domnişoară). política y moralmente — adverbele de mod. por todas partes — pretutindeni. señal (seinn). Ain mai întîlnit în primele lecţii cuvîntul „scară" tradus prin escalera (de piedra). (Tovarăşii mei spanioli se străduiesc să elibereze poporul spaniol. leña (lemn de foc). persa (persan). însemnînd şi „măsură". sueño (vis). construyes. enseñanza (învăţămînt). construimos. política y moralmente. en amplia escala — pe scară întinsă. în scopul. pe care le-am învăţat în lecţia 16. au un regim special atunci cînd se folosesc într-o enumerare. construye.. înşiruindu-se ca nişte adjective femi­ nine (însă cu valoare de adverbe): Hemos ganado económica. datorită. Astfel sînt cele în -a: belga (belgian). en pro — pentru. celelalte. construyen.

7. 4. Să se traducă. 8. beben y cantan con alegría. 9. Munci­ torii acestei fabrici au obţinut succese importante. Estamos aprendiendo. 5. subliniind verbele care se află la perfectul simplu. Lui Anton nu i-a fost (perj. sigur şi rapid. 2. El obrero recibe todo el material. 10. Mi amigo lee y no me oye. si găsiţi pentru fiecare forma de la infinitiv. Comen. în limba spaniolă: 1. hace un plan y realiza una obra im­ presionante. Datorită dezvoltării continue a economiei ţării noastre. ver. Copiaţi textul în limba spaniolă. 5 0 . Copiii s-au dus ieri de două ori la bunica lor. oír. Corespondenţii de presă au luat (perj. simplu) numeroase însemnări în timpul acestor vizite. tener. ir şi estar. Cum s-a obţinut aceasta? 6. în ţara noastră nivelul de viaţă al maselor largi populare este în continuă creştere. Acei muncitori au o tehnică înaintată.EXERCIŢII 47. 119 . Prietenii mei au trimis ieri o scrisoare. Să se scrie în tabelul de mai jos formele corespunzătoare tim­ purilor si modurilor indicate ale verbelor: tomar. 3. 4 9 . Tenemos un buen tiempo. pero no sabemos todavía esto. Puneţi la perfectul simplu verbele din următoarele fraze: Pedro canta ante sus amigos. leer. Poporul romîn construieşte cu entuziasm o viaţă nouă. Infini­ tiv Rădă­ cină Pre­ zent Perfect compus Perfect simplu Participiu trecut Viitor Gerunziu 4 8 . simplu) foame şi de aceea n-a mîncat toată pîinea.

así como en la de cada volumen.LE C Ţ I A 19 NUESTROS AMIGOS FIELES En uno de mis cuartos tengo más de mil amigos. Y en este mundo. Los libros encuadernados tienen la cubierta en cartón forrado de piel o de tela. También he comprado en los últimos tiempos varios libros de arte. además de su título. vivo horas enteras de deleite espiritual e intelectual. por esto. autobiografías. hasta las novelas de aventuras y algunos tratados técnicos. Cuando deseo comprarme 'libros nuevos. ensayos filosóficos y una historia de la literatura española en cuatro volúmenes. son mis fieles amigos. interrumpo mis lecturas. Algunos de estos libros míos están encuadernados. En mi aposento se crea asi una atmósfera adecuada para la lectura. consulto siempre los catálogos de las librerías. es decir los libros. las obras de teatro. figuran. en capítulos y éstos en párrafos. en mi biblioteca abundan las poesías. el de la casa editorial o de la librería editora así como el año de aparición. Diariamente me retiro a este cuarto y corro las cortinas para aislarme de los ruidos de afuera. Mi biblioteca abarca todo un mundo. En éstos están^escritos los títulos de 120 . el nombre de su autor. En la portada de un libro. ¿Os asombráis? ¿Dónde caben todos estos amigos? Pues bien: en un armario. los cuentos y relatos. cuyos habitantes. Tengo libros de todas clases: desde las obras completas de los grandes autores clásicos del mundo. así como libros de otra índole: estudios históricos. Pero me gustan más las obras maestras de literatura y. El contenido de una obra está dividido. otros eslán simplemente en rústica. corrientemente. rodeado de estos compañeros. las novelas. Sólo cuando la radio transmite alguna música sinfónica u otras melodías famosas. así como las últimas ediciones de las obras de crítica y filosofía relativas a la literatura. si se trata de una obra en varios volúmenes. y los en rústica tienen la cubierta de papel más o menos grueso.

E l a m o r por los libros se n o t a t a m b i é n en la m a y o r í a de los r u m a n o s . dragoste aposento odaie asombrarse a se mira capítulo capitol 121 . Además de esto. las b i b l i o t e c a s públicas t i e n e n sus salas r e p l e ­ t a s de lectores y el afán de leer es cosa h a b i t u a l t a n t o en las gran­ des urbes como en el c a m p o . en c a m b i o . He buscado en él una historia de las l i t e r a t u r a s h i s p a n o a m e r i c a n a s pero no la encontré.todos los libros publicados h a s t a a h o r a . E s t a b a a g o t a d a . E n nuestro p a í s . los libros son m u y b a r a t o s y casi t o d o s tienen en sus casas u n a biblioteca p r o p i a . una librería p e r u a n a me envió desde L i m a u n catálogo completo de las obras literarias p u b l i c a d a s o por p u b l i c a r en esa c a p i t a l . He v i s t o . d o r i n ţ ă arzătoare afuera afară agotar a epuiza aislarse a se izola amor m. H a c e u n mes. así como los nombres de sus a u t o r e s . PALABRAS NUEVAS abarcar a cuprinde abundar a fi din belşug afán m. t o d a v í a no p u b l i c a d o . el t í t u l o de un ensayo sobre las corrientes l i t e r a r i a s en América L a t i n a .

fel. correr las cortinas — a trage perdelele. a afla encuadernado legat ensayo eseu espíritu m. Las amigas cuyos libros tenemos. e — (espiritual e intelectual) este de fapt conjucţia y redată prin e din cauza lui i iniţial al cuvîntului care urmează. pues bien — ei bine.. Iată cîteva exemple: La campana cuyo sonido se oye. locuitor habitual o b i ş n u i t índole / .. din Peru propio propriu retirarse a se retrage rodear a înconjura tratarse a fi vorba urbe / . excluzînd articolul. Cîteva substantive sînt feminine deşi se termină în . corespunde pronnmelor romîneşti „al cărui (a cărei. pentru a se evita rostirea a doi o consecutivi. día u horo. O lume ai cărei locuitori sînt prietenii mei.... plural cuyos — cuyas)... desde. la radio — aparatul de radio. ale căror)". conjuncţia y se menţine: Andrés y yo. Conjuncţia o devine deci u în faţa cuvintelor care încep cu o sau ho: uno u otro. Un mundo cuyos habitantes son mis amigos. cuyo— pronume relativ în cazul genitiv (fem. hasta. delectare dividir a î m p ă r ţ i editor m. primul devine u. asi como — precum şi 122 . a lega de habitante m. oraş volumen m. Această transformare are loc şi înaintea cuvintelor care încep cu h i : papel e hilo. Clopotul al cărui sunet se a u d e . De observat că dacă cuvîntul următor în­ cepe cu y. gen interrumpir a întrerupe lector m. pînă la. — de la. Prietenele ale căror c ă r ţ i le a v e m .. — m a i bine (mai mult) de. cuya. obicei cubierta copertă. u otras — în loc de o otras. ai căror..o .. v o l u m ANÁLISIS DEL TEXTO más de.. paragraf peruano p e r u a n . editor encontrar a găsi. cititor librería librărie mayoría majoritate notarse a se observa párrafo a l i n e a t . menţionăm acum doar la mano — mîna. s p i r i t espiritual s p i r i t u a l forrar a c ă p t u ş i ... curent corrientemente în i iod c u r e n t ... scoarţă deleite m..catálogo catalog contenido c o n ţ i n u t cortina perdea corriente / . atunci . animal u hombre. desfătare. peste. se acordă în gen şi număr cu obiectul posedat. ei uite...

trebuie exprimat pronumele pentru a preciza persoana: Yo estaba — El estaba. mío — p r o n u m e posesiv — el mío — a l m e u 1 I a t ă care sînt p r o n u m e l e posesive: Masculin Singular el mío al el tuyo al el suyo al el nuestro al el vuestro al él suyo al meu tău său (lui. totodată poate în­ locui şi numele posesorului. I : iba. iban.în legătură cu. noştri voştri lor ei) 1 Pronumele posesiv este partea de cuvînt care ţine locul unui substan­ tiv ce denumeşte un obiect aparţinînd unui persoane. 2. Verbul ir se conjugă la imperfect ca verbele de conj. íbamos. ibas. I a t ă cum se formează imperfectul i n d i c a t i v (Imperfecto indicativo) a l v e r b e l o r r e g u l a t e de conjugarea I : cant cant cant cant cant cant aba abas aba abamos abáis aban eu cintám tu cíntai el • cinta noi cîntam voi cîntaţi ei cîntau de Note: 1. referitor la relativo a broşat en rústica m a i m u l t sau m a i p u ţ i n más o menos în afară de además de Lima capitala statului Perú estaba — imperfectul i n d i c a t i v a l v e r b u l u i estar — e r a . 123 . De exemplu: los libros de Pedro y los míos ( = los libros de Pedro y mis libros). Deoarece persoanele I şi a III-a singular au aceleaşi terminaţii. a ei) la nuestra a noastră la vuestra a voastră la suya a lor las las las las las las mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural ale ale ale ale ale ale mele tale sale (ale lui. ei] nostru vostru lor Plural los míos ai los tuyos ai los suyos ai los nuestros ai los vuestros ai los suyos ai Feminin Singular la mía a mea la tuya a ta la suya a sa (a lui. ale ei) noastre voastre lor mei tăi săi (lui. ibais. iba.

au rol de adjective posesive. In acest caz el stă în urma substantivului. profesorul lor şi aşa mai departe. un señor. el amigo mío el amor tuyo el dolor suyo el valor nuestro el deseo vuestro el profesor suyo prietenul meu dragostea ta durerea lui curajul nostru dorinţa voastră. Adjectivul posesiv — învăţat în primele lecţii — poate avea deci şi o formă identică cu aceea a pronumelui posesiv. Să se aleagă din textul „Nuestros amigos fieles" patru sub­ stantive (2 masculine si 2 feminine) si să li se alăture fiecăruia cite un adjectiv posesiv — din tabelul de mai sus —• la singular si plural. în mod curent. Pronumele posesive. dînd frazei un colorit afectiv mai mult sau mai puţin pronunţat. 124 . un numeral. De exemplu: ' madre mía!.Pronumele posesive ne scutesc de a mai repeta substantivul: bunăoară. muy amigo mío etc. Verbul hacer se poate folosi în forma sa unipersonală hace. în loc de a spune „casa mea şi casa ta" (mi casa y tu casa) spunem. sau prin mi pensamiento — aşa cum am învăţat — sau prin el pensamiento mío. hace un año (acum un an) etc. cînd însoţesc şi determină un substantiv. „casa mea şi a la" (mi casa y la tuya). Aceste adjective posesive se utilizează atunci cînd înaintea substantivului pe care ele îl determină stă un articol. EXERCIŢII 51. pentru a arăta timpul scurs: hace tres semanas (acum trei săptămîni). De exemplu: un amigo mío tres hermanos suyos algunos parientes nuestros este amigo mío un prieten al meu trei fraţi ai săi cîteva rude de-aic noastre acest prieten al meu în unele cazuri ele îndeplinesc o funcţie stilistică. Ultima construcţie se foloseşte mult mai rar. un adjectiv nehotărît sau un adjectiv demonstrativ. hace un mes — acum o luna. Astfel putem traduce cuvintele „gîndul meu".

también (nuestra música) es atractiva. Cărţile acestea nu sînt ale noastre. 2. Anul trecut am trimis prin poştă o frumoasă carte. La música popular latinoamericana es muy atrac­ tiva. Mis libros y (tus libros) son muy buenos. Aceste cărţi nu sînt legate în piele. 5. sînt ale profesorului. Mi cuaderno está entre (vuestros cuadernos). 4. Catalogul acestei librării este mai mult sau mai puţin complet. Să se înlocuiască cuvintele posesive corespunzătoare: din paranteze 'prin pronumele 1. în librăriile noastre abunda cărţile bune. Nuestros amigos y (sus amigos) van a la biblio­ teca pública. 5. Cărţile mele. Am citit toată ziua fără a ieşi din casă. — Una avenida 125 . 7. dar n-am găsit istoria literaturii spaniole. cu stampe şi picturi romîneşti. 3. Acum două zile am fost la bibliotecă. 3. 4. precum şi ale tale. 10. 6. 5 3 . unui prieten din Peru. Această pălărie este a mea. MONTEVIDEO.5 2 . Mi hermana y (su hermana) se han ido al teatro. sînt broşate. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 9. 2. 8. Unui alt amic din Montevideo i-am trimis poeziile lui Eminescu traduse în (traducir a) limba spaniolă.

LECŢIA

20

A t r e i a regulă de p r o n u n ţ a r e pe care o v o m î n v ă ţ a în acest ciclu este aceea a literei 11. Se consideră o singură literă (nu doi 1), iar în d i c ţ i o n a r se află între litera 1 şi litera m . F i i n d o literă a p a r t e , ea nu se d e s p a r t e n i c i o d a t ă ; e x e m p l u : ba-ta-lla ( b ă t ă l i e ) . Ca m a j u s c u l ă se scrie L I . S u n e t u l corespunzător acestei litere n u există în l i m b a r o m î n ă , d a r se întîlneşte în i t a l i a n ă (redat p r i n g l ) , în p o r t u g h e z ă (redat prin lh) etc. P e n t r u a p r o n u n ţ a cît m a i corect litera 11, î n t r e d e s c h i d e m g u r a , l i p i m vîrful l i m b i i de d i n ţ i i de jos şi a p r o p i e m mijlocul l i m b i i de cerul g u r i i , a r t i c u l î n d u n I înmuiat, ca u n fel de l i , cu i s c u r t şi 1 lichid (aproape p i e r d u t ) . î n c e r c a ţ i a c u m să p r o n u n ţ a ţ i această literă în u r m ă t o a r e l e cuvinte: gallo gallina pollo caballo silla bombilla Notă: Se poate observa că, de multe ori, 11 din limba spaniolă se găseşte în cuvinte ale căror corespondente în limba romînă conţin grupurile eh, pi: llamar a enema llorar a piînge llave f. cheie lleno piin cocos găină pui cal scaun bec llave f. calle f. estrella lluvia millón m. bolsillo cheie stradă, cale stea ploaie milion buzunar

ANTE E L M A P A D E E U R O P A E l profesor e n t r ó en la clase y , como de c o s t u m b r e , p r i m e r a ­ m e n t e saludó a los a l u m n o s . Estos eran del sexto grado y d e b í a n e s t u d i a r d u r a n t e u n a h o r a el m a p a económico y político de E u r o p a . 126

En la clase había un mapa grande y un globo terrestre. La primera pregunta del profesor fue: • • ¿Dónde está Rumania? — Felipe contestó: — Rumania está situada al sudeste de Europa, entre la Unión Soviética, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria y el Mar Negro. Luego el profesor preguntó: — Felipe, ¿has oído hablar también de otros países europeos? Felipe respondió: — Sí, señor. He oído de algunos, pero no sé exactamente dónde están en el mapa... — ¿Sabes al menos algunos de sus nombres? — Los países, cuyos nombres me interesaban, los sé por los periódicos, y son: Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Polonia, Grecia, Suecia, Dinamarca y Holanda. El profesor le enseñó: —- Este país de color amarillo es Inglaterra; éste de color verde es Italia y éste de color azul, Francia. Londres es la capital de Inglaterra y Roma es la capital de Italia. La capital de Alemania se llama Berlín, la de Polonia, Varşovia, la de Portugal, Lisboa... ¿Hay preguntas? — se interrumpió el profesor. 127

Una alumna se había levantado y preguntó: — Señor profesor, ¿dónde está situada Laponia? Se hablaba de este país en mi casa y yo no supe dónde estaba. El profesor le explicó inmediatamente: — Laponia es el territorio más septentrional de Europa; (indicando en el mapa) está situado al norte de Finlandia, Suecia y Noruega. En esta parte de Europa reina el frío polar y hay nieves eternas. ¿Tienes otras preguntas? — Sí, señor. ¿Cómo viven los habitantes de Laponia si hace allí tanto frío? — preguntó a continuación la alumna. — Los lapones — contestó el profesor — tienen abrigos de piel, muy espesos; llevan una vida muy distinta de la nuestra: viven en casas de hielo y transportan sus bienes y alimentos con trineos tirados por perros o por renos. — ¡Muy interesante! — exclamó la niña. — Sí, verdaderamente es bello e interesante, pero antes debemos preocuparnos por estudiar otros países. En la lección de esta mañana os hablaré algo sobre la vida de varios pueblos del sur de Europa; próximamente — añadió el profesor — llegaréis a estudiar también los demás países y continentes.

128

P A L A B R A S NUEVAS al menos cel p u ţ i n allí acolo a m a r i l l o galben añadir a adăuga bello frumos • bienes b u n u r i , a v u t costumbre. /. obicei demás celălalt, restul distinto deosebit enseñar a a r ă t a ; a da lecţii espeso des europeo european grado clasă hielo gheaţă luego a p o i , după aceea lapón lapon llamarse a se chema a se n u m i llegar a ajunge a sosi. llevar a d u c e ; a p u r t a m a p a m. h a r t ă mar m. şi /. mare nieve / . z ă p a d ă , nea piel / . b l a n ă reinar a domni reno ren septentrional nordic sexto al şaselea sudeste m. sud-est trineo sanie

ANÁLISIS DEL TEXTO eran — i m p e r f e c t u l i n d i c a t i v a l v e r b u l u i ser ( s i n g u r u l i m p e r f e c t c o m p l e t n e r e g u l a t — î n s e n s u l c ă se f o r m e a z ă de la altă rădăcină). era eu eram eramos noi eram eras t u erai erais voi eraţi era el era eran ei'erau Observaţie: Accentul tonic cade mereu pe e în cursul conjugării de m a i s u s : era, éramos etc.

debían — imperfectul indicativ al verbului deber (a trebui). Verbele de conjugările a Ii-a şi a IlI-a au terminaţii identice la imperfect.
vendía vendía» vendía vendíamos vendíala vendían eu v i n d e a m t u vindeai el vindea noi v i n d e a m voi y i n d e a ţ i ei vindeau vivía vivías vivía ('[Víamos civíais finían eu t r ă i a m tu trăiai el t r ă i a noi t r ă i a m voi t r ă i a ţ i ei t r ă i a u

Note: 1. E x i s t ă n u m a i trei verbe care prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la imperfectul indicativ: ir, care se conjugă, d u p ă cum am v ă z u t în lecţia 19, ca u n v e r b de conjugarea I : ¿60, ibas e t c . 9 — învăţaţi limba spaniolă

129

care păstrează ca rădăcină a imperfectului pe ve — în loc de v-: vela, veías etc. ser, singurul verb complet neregulat, aşa cum am v ă z u t la începutul acestei analize a t e x t u l u i : era, eras e t c . 2. î n limba spaniolă — ca şi în limba romînă — imperfectul se folo­ seşte p e n t r u a a r ă t a : — o acţiune în curs de desfăşurare şi de lungă d u r a t ă , în t i m p u l căreia se pot situa alte a c ţ i u n i t o t la imperfect (mai ales în povestiri sau descrieri): Era primavera, la tierra un aspecto de fiesta... tenía Era p r i m ă v a r ă , p ă m î n t u l aspect de s ă r b ă t o a r e . . . avea un celă-

ver,

Mientras un niño lloraba, el otro callaba.

In t i m p ce un copil plíngea, lalt tăcea.

— o a c ţ i u n e t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, fără nici o indicaţie în ceea ce priveşte m o m e n t u l începerii sau al t e r m i n ă r i i ei: Hablaba sin parar. Vorbea fără oprire.

— o acţiune t r e c u t ă , în curs de desfăşurare, în care, în acelaşi interval de t i m p , pot avea loc a l t e a c ţ i u n i paralele cu cea e x p r i m a t ă de imperfect, dar t e r m i n a t e înaintea ei: Mientras estaba asomado a la ventana, llegó el cartero y me dio unas cartas. Se iba a la fábrica, contré. cuando lo enIn t i m p ce stăteam la fereastră, sosi poştaşul şi îmi dădu nişte scrisori. Se ducea tílnit. la fabrică, cînd l-am in-

— o acţiune care se repetă la a n u m i t e intervale de t i m p : Leía por la tarde. Citea seara (obişnuia să citească seara). — o n u a n ţ ă de p o l i t e ţ e , ezitare sau sfială cortesía) : Deseaba hablar con la señorita. Doream să (aşa-numitul Imperfecto vorbesc cu de

domnişoara.

había — era, exista (imperfeetul impersonalului hay) terrestre — t e r e s t r u ; se serie cu rr pentru că deriva de la cuvíntul tierra (pămînt).' De la acest substantiv s-au format:
terremoto terreno terreo terrenal territorio territorial terrero terrón m. terroso terruño cutremur de p ă m î n t teren din p ă m î n t sau asemănător lui (pămîntului) terestru, pămîntesc teritoriu teritorial situat pe p ă m î n t , în c o n t a c t direct cu pămîntulterrero — parter) bulgăre de p ă m î n t p ă m î n t i u , din p ă m î n t sau cu p ă m î n t (mîlos) bucată de p ă m î n t ; p ă m î n t n a t a l

(piso

130

T o t de la acest c u v î n t au d e r i v a t verbe care, la r î n d u l lor, au d a t naştere la alte s u b s t a n t i v e : , enterrar (a îngropa) şi de aci: entierro (îngropare) tierra f ^ desterrar (a exila; a dezgropa) şi de aci: destierro (exil; dezgropare) se había levantado — se sculase Cu imperfectul i n d i c a t i v al v e r b u l u i haber şi cu p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat se formează mai-inull-ca-perfectul (Pluscuamperfecto) indicaţii1 al acelui v e r b . De e x e m p l u : yo había hablado tú ¡labias comido I a t ă , ca e x e m p l u , mai-mult-ca-perfectul había visto habías visto habia visto văzusem văzuseşi văzuse eu vorbisem tu mîncaseşi etc. indicaţii' al lui cer:

habíamos visto habíais visto habían visto

văzuserăm văzuserăţi văzuseră dar ante­

Mai-mult-ca-perfectul a r a t ă t o t o a c ţ i u n e t r e c u t ă , rioară unei alte a c ţ i u n i t r e c u t e . De e x e m p l u : Ayer, cuando regresé a casa, mi hermana habia terminado ya su tarea.

Ieri, cînd m-am întors acasă, sora mea îşi terminase munca.

señor profesor — d o m n u l e profesor. Señor—(feminin: señora; señorita; ]3rescurtat Sr. şi respectiv Sra., Srta.) se utilizează m a i ales singur sau cu u n n u m e de f a m i l i e . De e x e m p l u : el señor Obregón; la señorita Torres e t c . Nu se foloseşte a r t i c o l u l î n a i n t e a c u v i n t e l o r Señor, señora, seño­ rita în formule de adresare d i r e c t ă , dar se foloseşte cînd este vorba de persoana r e s p e c t i v ă . E x e m p l e : — No creo, señor González. — Ha venido el señor González. Observaţie: Majoritatea numelor sufixului — ez: spaniole de familie se formează cvi ajutorul

Femando — Fernández • Martín — Martínez Gonzalo — González etc. Notă: In limba spaniolă nu se răspunde niciodată monosilabic cusí sau no, ci se adaugă cuvîntul señor (-a, -ita): sí, señor; no, señor.
9* 131

hace tanto frío — este a t î t de frig. Verbul hacer mai p o a t e forma şi n u m e r o a s e e x p r e s i i u n i p e r s o n a l e p r i v i t o a r e la t i m p : hace buen (mal) tiempo — e t i m p frumos ( u r î t ) ; hace calor (frío) — e cald (frig) ; hace fresco (sol)—e răcoare (soare); hace viento — e vínt. Observaţie: Majoritatea numelor de ţări şi oraşe se scriu fără articol: Rumania, Italia, Colombia, Bogota, Moscú. în cazul în care se face o determinare, aceste numiri pot primi articol: la Rumania de hoy; la antigua Italia; la España del Siglo de Oro, la Suecia (Suedia) moderna. Există şi cîteva nume de ţări, neeuropene, care au articol: el Perú, el Canada, la India. Nume de oraşe cu articol sînt foarte puţine: La Paz, La Habana, El Cairo. Sabiduría popular Ira de hermanos, ira de diablos. Un solo golpe no derriba el roble. Pedir prestado causa enfado. Porta respeto al lugar en donde estás. No hay harina sin salvado. De dos males, el menor. La escoba nueva barre bien. Triste es la casa donde gallina canta y gallo calla. înţelepciune populară Ură de fraţi, ură de draci. O singură lovitură nu doboară ste­ jarul. A cere împrumut provoacă supărare. Poartă respect locului unde eşti (te afli). , Nu e făină fără tărîţe (nu e pădure fără uscături). Dintre două rele (alege-1) pe cel mai mic. Mătura nouă curăţă bine. Tristă-i casa unde găina cîntă şi cocoşul tace.

Zicale Vender miel al colmenero. Entrar por un oído y salir por otro. A vinde miere la prisăcar (castraveţi la grădinar). A-i intra pe o ureche şi a-i ieşi pe alta.

Temă de fonetică Pronunţaţi cu atenţie următoarele propoziţii:

— Sevilla es una verdadera maravilla. — La música del compositor español Manuel de Falla es muy bella. — El desarrollo económico y político de Castilla, en el Medio Evo, llevó al dominio de la lengua castellana en España, y, más tarde, en la otra orilla del Atlántico.

132

EXERCIŢII 5 4 . Să se conjuge per bele: 5 5 . Să se traducă la imperfect şi mai-mult-ca-perfecl indicaţie

tomar, comer, dividir, ver, saber, leer. în limba spaniolă: 1. în clasă avem o hartă economică si politică foarte interesantă. 2. Unde te-ai dus ieri după-amiază? 3. Am fost la muzeul de artă. 4. Dar unde fuseseşi mai înainte? 5. Fusesem la şcoală. 6. Profesorul era în clasă? 7. Nu, nu venise. 8. A venit mai tîrziu şi ne-a explicat cîteva lucruri interesante. 9. Ai fost în Uniunea Sovietică? 10. Da, am fost o săptămînă. 11. Astăzi de dimineaţă nu am citit nimic; ani fost foarte ocupat la întreprindere. 12. Era [timp] frumos şi m-am întors acasă plin de veselie. 13. Mama mea mă întreba mereu: „Nu mănînci?" 14. Dar mie-mi ardea de citit (lectură), nu de mîncat. 15. Limba spaniolă se vorbeşte în Spania şi în America Latină. 16. Ieri m-am dus la teatru şi am văzut piesa Steaua Seviliei. 17. Nu ştii care este strada Calderón? 18. Nu, nu ştiu. 19. Cîte scaune ai în odaia ta? 20. Patru. 21. îţi voi mai aduce două. 22. Cheia de la intrare (entrada) se află (este) în buzunarul hainei mele. 23. Mă cheamă la telefon. 24. Curtea ta e plină de găini şi pui, i-ai cumpărat? 25. Da, i-am cumpărat ieri de la piaţă (mercado) ; erau foarte ieftini şi mîine îmi vor veni cîteva rude (pariente m.) de la mare. 26. Ştiai de ieri? 27. îmi scriseseră o scrisoare. 28. Calul acela este foarte frumos, o adevărată minune. 29. Mie-mi plac mai mult cîinii. 30. Să ne odihnim acum; am ajuns. 31. A ajuns acolo foarte tîrziu. 32. Ploaia continua şi străzile erau pline de apă. 33. Purta în buzunarul său o scrisoare de la domnul Manuel Peña. 34. Fireşte, scrisoarea era scrisă în spaniolă. 35. Copilul a dus calul la apă, la (en) malul (orilla) rîului. 36. La Polul Nord e frig [şi] iarna şi vara. 37 E frig mereu; niciodată nu e cald.

RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE
Recitiţi cu voce tare, pronunţînd cu atenţie fiecare cuvînt, toate textele din ultimele zece lecţii. Singurele reguli de pronunţare învăţate în acest ciclu se referă la 6 şi la n şi 1 muiate, sunete deosebit de importante în limba spa­ niolă şi care nu au corespondent în limba romînă. Fiind deci vorba atîţ de litere (n, 11) cît şi de sunete 6 pe care nu le avem în limba noastră, este neapărat necesar să vi le însuşiţi corect îna­ inte de a trece la ciclul următor. In privinţa cazurilor în care conform ortografiei anumite cuvinte se scriu cu h (mut), nu se pot da reguli precise. Pentru a uşura învăţarea acestor cuvinte, putem adăuga totuşi că h se scrie: — înaintea diftongilor ie, ue, ui. De exemplu:
hielo (ger), hierba (iarbă), hierro huevo, hueso (os), huir (fier),

— în cuvinte culte luate din limbile greacă sau latină, ca de exemplu:
hidráulico, hipocresía, hiperbólico, hospital (spital)

— în cuvintele care încep cu grupul de sunete um urmat de o vocală. De exemplu:
húmedo (umed), humano, humo (fura), humilde (umil)

— după vocalele a şi e, în interjecţii: ¡ah!,

¡eh!

Din noţiunile de gramatică învăţate pînă acum trebuie să menţionăm că lucrul cel mai important este cunoaşterea deplină a cazurilor în care se foloseşte ser şi a acelora în care se utilizează estar. Dacă socotiţi că nu cunoaşteţi îndeajuns modul de folosire a acestor verbe, recitiţi acum regulile de gramatică de la lecţiile 12 şi 13. Cînd veţi reuşi să folosiţi bine aceste verbe, veţi vorbi corect limba spaniolă. Deci, mai întîi:
/ Vamos a repetir los verbos ser y estar / 134 s

Trebuie să fim foarte a t e n ţ i p e n t r u a nu confunda construcţia estar -f- participiu trecut cu ser -j- participiu trecut (diateza p a s i v ă ) , în cazul în care a u t o r u l a c ţ i u n i i nu este a r ă t a t . S u b s t a n t i v u l desemnînd pe a u t o r u l a c ţ i u n i i poate fi omis în construcţiile pasive ca fiind n e c u n o s c u t , neprecizat sau n e i n t e r e sînd pe v o r b i t o r i : Las casas son construidas rápidamente (por unos obreros, ' una empresa etc.). Casele sint construite repede (de către nişte muncitori, o întreprindere etc.).

P e n t r u a şti ce construcţie t r e b u i e să folosim, t r e b u i e să ţ i n e m seama de relaţia d i n t r e t i m p u l real în care se desfăşoară a c ţ i u n e a şi t i m p u l e x p r i m a t de v e r b u l a u x i l i a r (ser sau estar). Construcţia estar -f- participiu arată o acţiune terminată sau, m a i e x a c t , r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i realizate î n a i n t e a t i m p u l u i pe care îl indică v e r b u l estar.
La carta está escrita. Scrisoarea este scrisă, este deja scrisă, a fost, scrisă mai î n a i n t e .

Deci, t i m p u l cînd s-a desfăşurat a c ţ i u n e a respectivă este a n t e r i o r prezentului. Construcţia ser -~ participiu f (pasivă, chiar dacă n u m e l e de agent nu este e x p r i m a t ) a r a t ă o a c ţ i u n e care se desfăşoară în t i m ­ pul i n d i c a t de v e r b u l a u x i l i a r . B u n ă o a r ă , cînd acesta e la prezent (ca în e x e m p l u l de m a i jos), însemnează că şi acţiunea respectivă se desfăşoară în p r e z e n t .
La carta es escrita (por un alumno). Scrisoarea este scrisă (de către un elev), se scrie în m o m e n t u l de faţă, e în curs de redactare.

Vedem dar că p r e z e n t u l construcţiei cu estar este a n t e r i o r pre­ z e n t u l u i construcţiei cu ser. El libro está dividido en tres partes. corespunde t e m p o r a l cu u n t r e c u t : El libro fue dividido en tres partes (por su, autor). Cartea a fost împărţită în trei părţi (de către autorul său). Cartea este (se află) în trei părţi. împărţită

L i m b a spaniolă e v i t ă construcţiile p a s i v e , folosind cît m a i m u l t forma a c t i v ă a v e r b u l u i . In general, nu se foloseşte p a s i v u l la prezent şi imperfect, a t u n c i cînd v e r b u l indică o a c ţ i u n e m o m e n t a n ă (saltar — a sări, besar — a săruta e t c . ) . Construcţia pasivă ar a r ă t a în acest caz că a c ţ i u n e a v e r b u l u i se repetă în mod o b i ş n u i t :
El obstáculo tista. es sallado por el deporObstacolul este sărit de c ă t r e sportiv.

135

. Se estimaba este hombre Este hombre es estimado. în l i m b a s p a n i o l ă v o r b i t ă c o n s t r u c ţ i a p a s i v ă cu ser se înlocuieşte p r i n construcţiile reflexive (impersonale) cu v a l o a r e de p a s i v . A t u n c i cînd a u t o r u l a c ţ i u n i i este necunoscut sau n u se m e n ţ i o ­ n e a z ă . în care v e r b u l se acordă cu s u b i e c t u l . ţ i n î n d locul unei t e r ţ e persoane (de obicei al u n u i g r u p .' . a scris estará escribiendo va scrie 136 continuă -. Spaniola Sportivul sare obstacolul. se şi-a p i e r d u t sensul refle­ x i v şi apare ca u n s i m p l u semn al p a s i v u l u i . scriam estuvo escribiendo scrise.. I a t ă a c u m o schemă cu a j u t o r u l căreia r e ţ i n e m m a i uşor for­ m a r e a p a r t i c i p i u l u i t r e c u t şi a g e r u n z i u l u i : Infinitiv Part. trecut Gerunziu Conjugarea I tomar tomado tomando Conjugarea a II-a saber sabido ' sabiendo Conjugarea a III-a salir salido saliendo A m v ă z u t că o serie de verbe a u p a r t i c i p i i t r e c u t e n e r e g u l a t e : abrir cubrir escribir poner per — — — — — abierto cubierto escrito puesto visto deschis acoperit scris pus văzut Notă: Din participiile trecute ale anumitor verbe s-au format adjective^contentar — contento) sau substantive (vestir — vestido rochie. corespunde cu Acest om este stimat. Estar -f gerunziul u n u i verb formează a ş a ..n u m i t a formă (vezi p a g . La alte t i m p u r i însă. ver — visto. 86) a acelui v e r b : está escribiendo (el) scrie (in momentul vorbirii) estaba escribiendo ' scria. obişnuieşte să sară c o n t i n u u această o b l i g a ţ i e .. In aceste c o n s t r u c ţ i i i m p e r s o n a l e . al u n e i c o l e c t i v i t ă ţ i ) nede­ t e r m i n a t e .Aceasta ar î n s e m n a că s p o r t i v u l obstacolul sau că are p e r m a n e n t vorbită preferă construcţia activă: El deportista salta el obstáculo. această construcţie nu m a i este a t î t de dificilă. vista vedere j . c o m p l e m e n t de a g e n t . î n t r u c î t c o n s t a t ă sau h o t ă r ă ş t e o a c ţ i u n e (fără alte interpretări): El obstáculo fue saltado por el deportista sau: El obstáculo será saltado por el deportista.

infinitivul u n u i v e r b se t r a d u c e p r i n „o să -f. Ir poate fi folosit şi în construcţia ir -j. cel de-al doilea se află la i n f i n i t i v : debemos comer — t r e b u i e să m î n c ă m (în r o m î n ă a l doilea v e r b e la s u b j o n c t i v ) . Ne-am duş să vedem. la m o d u l . en cuanto. persoana şi n u m ă r u l a r ă t a t e de v e r b u l estar. Ir. care a r a t ă o a c ţ i u n e în desfăşurare: Voy paseando por el campo.. mi-au adus scricarta.. Construcţia ir a -\. folosit la v i i t o r sau la celelalte t i m p u r i îşi păstrează sensul p r o p r i u . a t u n c i cînd în p r o p o z i ţ i e figurează un a d v e r b de t i m p . tot viitoare: Apenas me habrán traído este libro. Ir a -\. Vom merge să dansăm. O să mănînc. me llevaron tu Cînd să mănînc. timpul. U n u l d i n t r e t i m p u r i l e cele m a i p u ţ i n folosite ale m o d u l u i in­ d i c a t i v a fost v i i t o r u l I I (Futuro perfecto compuesto) care se for­ mează din v i i t o r u l I a l v e r b u l u i haber şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de c o n j u g a t . c u m a r fi: cuando. pe care îl indică t i m p u l v e r b u l u i ir. Iremos a bailar..T r e b u i e să a d ă u g ă m că în această c o n s t r u c ţ i e : a) V e r b u l estar îşi pierde înţelesul i n d e p e n d e n t şi devine uri v e r b a u x i l i a r care i n d i c ă modul. T o t u ş i . persoana şi numărul. Mă pregăteam să mănînc. Iba a corner. in construcţia fui a (he ido a) -f. Să r e c a p i t u l ă m a c u m conjugarea verbelor r e g u l a t e la i n d i c a t i v . în r o m î n e ş t e v o m t r a d u c e v e r b u l d i n g e r u n z i u . soarea ta. Hemos ido a ver. Cuando fui a comer. De îndată ce-mi vor fi adus aceaslă carte. siempre e t c .gerunziu. forma c o n t i n u ă e x p r i m ă a c ţ i u n i de d u r a t ă sau a c ţ i u n i care se repetă la i n t e r v a l e scurte de t i m p : estoy viviendo trăiesc (proces în desfăşurare). Aşadar.. cînd d o u ă verbe care se succed au acelaşi subiect. am intenţia să mănînc. Această construcţie a r a t ă o a c ţ i u n e v i i t o a r e faţă de u n a n u m i t m o m e n t . t i m p u l . ţi-o voi da. repetiţie). sar (mereu. Mă plimb pe cîmp. 137 . Voy a comer.. c o n ţ i n u t u l a c ţ i u n i i fiind e x p r i m a t de v e r b u l la g e r u n z i u . acela de „a m e r g e " . b) î n funcţie de înţelesul v e r b u l u i r e s p e c t i v .infinitivul se foloseşte m a i m u l t la t i m p u r i l e prezent şi imperfect. Acest t i m p p o a t e fi folosit cu înţeles t e m p o r a l (foarte rar): a) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e cate are loc î n a i n ­ tea altei acţiuni. „a se d u c e " . te ¡o daré. aveam intenţia să mănînc. ir poale avea v a l o a r e de v e r b a u x i l i a r . In general. faţă de: estoy saltando .infinitivul..subjonc­ t i v u l acelui v e r b " .

simultană sau viitoare. fratele todavía no había llegado a casa. e x p r i m î n d probabilitatea. perfecto Presente perfecto Scurgerea v \ Futuro Piuseuatn perfecto Preţ. şi deci exprimate prin diversele forme ale trecutului. întrucît arată tocmai acest raport dintre momentul acţiunii si momentul cînd se vorbeşte: Me voy a pasear. o s c h e m ă care a r a t ă i n t e r d e p e n d e n ţ a t i m p u r i l o r timpului Futuro Preţ. Celelalte timpuri sînt relative. Iré a pie. Viitorul II î n acest caz. Vedem că printre timpurile menţionate mai sus a apărut unul pe care nu l-am învăţat pînă acum: Pretérito anterior (inexistent în limba romînă). ci la acela al unei alte acţiuni. a căror împlinire rămîne oarecum nesigură. mi hermano Cînd am plecat la teatru. Imperfecto Oiservaţii: 1. Mă duc să mă plimb. Am fost în satul părinţilor mei (pe­ rioadă de timp încheiată). Voi merge pe jos (în viitor). pe care-1 traducem tot cu mai-mult-ca-perfectul şi care se formează din perfectul simplu al verbului haber şi participiul trecut. Situarea unei acţiuni în timp se face în raport cu momentul vorbirii. perfectul (simplu şi compus) şi viitorul sînt considerate timpuri fundamentale. 2. Aceasta explică disproporţia dintre numărul de timpuri trecute (5) si viitoare (2). meu nu sosise încă acasă. 138 . Faptele săvîrşite deja. posibilitatea (în t r e c u t ) : este libro — Probabil că ai citit această carte. . Mîine (pînă) la orele patru vei ii primit cartea. faţă de care acţiunea respectivă poate fi anterioară. Habrás leído Iată acum indicativului: care t r e b u i e să se foloseşte însă m a i des. pot fi situate mai precis în timp (unele faţă de altele) decît cele viitoare. itidef. presupunerea. precum şi a verbelor auxiliare la toate timpurile indicativului. Dăm mai jos paradigmele conjugării cîtorva verbe regulate. anterior P r e ţ . exprimate printr-un timp fundamental şi deci raportate la momentul cînd se vorbeşte: Cuando me fui al teatro. întrucît raportează acţiunea respectivă nu direct la momentul vorbirii. (E un timp puţin folosit).cu înţeles m o d a l .b) p e n t r u e x p r i m a r e a u n e i a c ţ i u n i v i i t o a r e a i b ă loc p î n ă la u n a n u m i t t e r m e n : Mañana a las cuatro ya habrás recibido el libró. mă plimb (azi). Prezentul. Estuve en la aldea de mis padres.

139 . Cele trei conjugări se reduc practic Ia dona. întrucît v e r b u l de c o n j u g a t (la p a r t i c i p i u l trecut)».. Futuro I cantaré cantarás cantará can taremos cantaréis cantarán Futuro I I habré cantado habrás cantado habrá cantado habremos cantado habréis cantado habrán cantado Tiempos compuestos: Pretérito Pluscuam­ perfecto anterior había cantado hube cantado habias cantado hubiste cantado había cantado hubo cantado habíamos cantado hubimos cantado hubisteis cantado habíais cantado hubieron cantado habían cantado T i m p u r i l e c o m p u s e n u p r e z i n t ă n e r e g u l a r i t ă ţ i la n i c i o conju­ gare.1. I şi a Ii-a pi. nu-şi modifică n i c i o d a t ă f o r m a . ale indicativului pieieatj.. Comei • — a minea Presente como comes come comemos coméis comen Imperfecto comía comías comía comíamos comíais comían P -etérito indefinido comí comiste comió comimos comisteis comieron Futuro I comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán Presente subo subes sube subimos subte suben Observaţie: 3. Cantar — a cinta Tiempos simples: Presente earaio canias canta cantamos cantáis cantan Pretérito perfecto he cantado has cantado ha cantado hemos cantado liabais cantado lian cantado Imperfecto cantaba cantabas cantaba cantábamos cantabais can ta ban Pretérito indefinido canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron . Subir — a (se) urca Imperfecto V retérito indefinido subí subía subiste subías subió subía subimos subíamos subisteis subíais subieron subían Futuro T subiré subirás subirá subiremos subiréis subirán. 2. De aceea v o m da în c o n t i n u a r e n u m a i t i m p u r i l e s i m p l e ale v e r b e l o r . întrucît deosebirile dintre conjugarea a Il-a şi a IlI-a sînt aproape inexistente (diferă numai pers.

de la lecţia 15 pentru După cum spuneam încă din lecţiile primului ciclu. l I sing. m. (Vezi analiza t e x t u l u i hambre). pers. de aceea am studiat pînă acum pronumele personale. I I sing. si) ella (refl: si) ello . m. Ser — a fi Pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 5. pers. pers. Io (refl: se) consigo (con él) le. I I I sing. I I I sing. 140 . la (refl: se) consigo (con ella) lo con ello connusco (f.Presente soy eres es somos sois son Imperfecto era eras era éramos erais eran 4. rar) pers. n. Iată mai jos tabloul complet al formelor pronumelor personale: nominativ yo tú él ella. I I I sing. noso tros fără prepoziţie cu prepoziţia con me conmigo te contigo le. ello. îndeosebi în dativ şi acuzativ. Estar — a fi Pretérito indefinido estufe estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron Futuro I seré serás será seremos seréis serán Presente estoy estás está estamos estáis están Imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban Futuro I estaré estarás estará estaremos estaréis estarán Presente tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen Imperfecto tenia tenias tenía teníamos teníais tenían 6 Tener — a avea Pretérito indefinido tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron Futuro I tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán expresii ca: tener frío. In celelalte cazuri însă. pers. / . ele sînt folosite ca şi în limba romînă. I p i . noso tros cu prepoziţie mi ti él (refl. pronumele personale în cazul nominativ sînt foarte rar folosite în limba spaniolă. pers.

rar). . I pi. Există totuşi cîteva cazuri cînd ele se deosebesc. los (refl: se) pers. connusco (f. I I I p l . las (refl: se) consigo (con ellas) Am afirmat într-una dintre lecţii că în limba romînă adverbele se confundă adesea. I I p l . II pl. I I I p l .rar) convusco (f. pers. Studiaţi zilnic! Ni un día sin linca. uneori sufixul adverbial —mente se poate traduce cu un echivalent romînesc: —este (valientemente — vitejeşte). m. din punctul dé vedere al formei. /. pers. / . /. cu adjec­ tivele corespunzătoare. Nici o zi fără'(să scrii) un rînd.' nosotras vosotros vosotras ellos ellas nosotras vosotros vosotras ellos (refl: st) ellas (refl: sí) nos os os les. convusco (f.pers. pers. m.rar) consigo (con ellos) les. De exemplu: substantiv loco nebun adjectiv loco nebunesc adverb locamente — nebuneşte Deci.

3. cum ar fi . Iată acum cîteva cuvinte spaniole care conţin grupurile que. cuidado etc.. neologismele kimono. sus males Notes 1. aceleaşi grupuri de sunete se r e d a u prin literele k e . î n celelalte cazuri. Tot aşa. Există însă cazuri cînd sunete existente şi în romînă şi în spaniolă sînt redate prin li­ tere sau combinaţii de litere deosebite în fiecare din aceste limbi. de e x e m p l u : casa. qui: que queso querido querer c e . Litera Q ( q ) este a douăzecea literă a alfabetului spaniol s i s e află situată între literele P şi R . qui. dorada. k i . quep¿ (chipiu). i u b i t a dori.LECŢIA 21 La începutul lecţiei 16 am arătat că unele sunete ale limbii romîne sînt inexistente în limba spaniolă. m a i ales în neologisme.c/iiparos" sau „chelie". 142 . Astfel. que cama espanta. c ă . 2. kepi se m a i p o t scrie şi quimono (chimono). cuatro. Mai m u l t preţuieşte b u n a r e p u t a ţ i e dccît un p a t a u r i t . a voi. brînză drag. cuestión. qui. Pentru redarea literei c romîneşti din aceste grupuri de sunete. chi din limba romînă se redau în ortografia spaniolă prin que. a iubi aquí quien quinina izquierdo aici cine chinină stîng şi două proverbe în care sînt astfel de cuvinte: Más vale buena fama. A m î n t î l n i t u n astfel de exemplu în t e x t u l Periódicos y revistas: kiosco. grupurile de sunete che. Litera q se utilizează în limba spaniolă n u m a i în grupurile que. Cine cîntă. cu ortografia spaniolă. Uneori. Dacă am transcrie cîteva cuvinte romîneşti. ele ar apărea astfel: quiparós şi quelie. spaniolii folosesc deci o altă literă (litera q. amîndouă avînd rolul de a separa consoana c (q) de vocalele e sau i. inexistentă la noi). H mut din limba romînă este redat prin u mut. E l se poate scrie însă şi quiosco. sunetul c este redat t o t prin litera c . decît caş. necazurile şi le s p e r i e . Quien cauta.

así. ANTONIO: ¡ A h ! . ANTONIO: Cuánto me alegro de v e r t e . P e r o . La ú l t i m a vez que nos v i m o s fue al día de Año N u e v o . Muy b i e n . Varias veces he q u e r i d o v e n i r a verte desde entonces pero no he p o d i d o . y ¿tú cómo estás? ANTONIO: Así. q u e v i e n e . PEDRO: Muy b i e n .. es m u y t a r d e . Por favor. ¿por qué te interesa saber la hora e x a c t a ? ANTONIO: P u e s . amigo? ANDRÉS: H o l a . te esperaré. 143 . Muy bien. Tengo h a m b r e y m e parece que ya es más de la una y m e d i a . Cualquier día de la s e m a n a . Tu familia. a las c u a t r o y pico sale el t r e n p a r a Y a s i . Me voy a c o m e r .. ANTONIO: ¿Cómo. ¿estás ocupado? ANTONIO: Tengo que irme a Y a s i esta m i s m a t a r d e . PEDRO: ¿Cuándo te veré de nuevo? ANTONIO: E l m a r t e s p r ó x i m o vendré a t u casa a t o m a r el t é . PEDRO: He a q u í a A n d r é s . . ¿qué hora es? EL TRANSEÚNTE (se para un instante y contesta apresuradamente): Son las dos en p u n t o . ANTONIO: Al c o n t r a r i o . P e r o . t o d a v í a no son las dos? ANDRÉS: N o . son casi las dos m e n o s c u a r t o . ¿no sabes qué hora es? PEDRO: No sé e x a c t a m e n t e . que yo debo t o m a r . PEDRO: E s t a t a r d e . amigo mío ¿qué t a l ? PEDRO: H o l a . A n t o n i o . ¿Adonde v a s . PEDRO: (a Antonio): Es t e m p r a n o . ¿Cómo le ha ido en el t i e m p o que no nos hemos v i s t o ? PEDRO: No me ha ido m a l . ¿Cuándo v e n d r á s a comer con nosotros? ANTONIO. ANDRÉS: He a q u í el h o r a r i o . (Le enseña una pequeña lista. A h o r a . . g r a c i a s . (En este momento Pedro y Antonio ven aproximarse al lugar donde están un amigo común). A c a b a n de d a r las dos. ¿bien? PEDRO: Todos b i e n . . a m i g o s . (Muy presuroso el transeúnte se va). ANTONIO: ¡ N o v a l e la p e n a ! PEDRO: (al primer transeúnte que pasa): ¡ S e ñ o r ! . A p r o p ó s i t o . ANDRÉS: (asombrado): ¿Cómo que „a las c u a t r o y pico"? ¿Todavía no sabes a qué hora sale el t r e n que debes tomar? ANTONIO: Creo que a eso de las c u a t r o y c u a r t o . Tengo que d e s p e d i r m e .¿QUE HORA ES? ANTONIO: H o l a .) ANTONIO: ¿Qué es eso? ANDRÉS: A q u í se i n d i c a n las salidas de t r e n e s . . p o d e m o s p r e g u n t a r a cualquier persona. .

te aseguro que no es a s í . m i r a t aún încă ay vai billete m. tales m a r i d o s .. ANDRÉS: ¡ Y a s a b e m o s ! ¡ Basta de d i s c u s i ó n ! Te q u e d a poco t i e m p o . ANTONIO: N o . ANTONIO: ¡ Ay de m í ! E x a c t o . a m i g o s .n o s e s t á n esperando p a r a la comid a . D e n t r o de dos horas debo estar en e l t r e n . . Tienes a ú n b a s t a n t e t i e m p o . rămas b u n ¡ h o l a ! salutare. ANDRÉS: (a Antonio. porque m í esposa t o d a v í a no está l i s t a . PEDRO: ¿Tenéis t a n t a prisa? ANTONIO: No estoy t r a n q u i l o . (Un poco sorprendido). PALABRAS NUEVAS alegrarse a se bucura apresurado grăbit aproximarse a se apropia asegurar a asigura asombrado surprins. . ANDRÉS: No es culpa suya si no se h a p r e p a r a d o t o d a v í a . Mi esposa sabía ya que d e b í a m o s salir esta t a r d e . Pero ¿de d ó n d e sabes eso? ANDRÉS: No estaba t a n seguro. tratando de cortar la discusión): Seguram e n t e t u esposa y la m í a . ¡ Vamos ! D e n t r o de poco v a n a d a r las dos. PEDRO: E s t á b i e n . P e d r o .PEDRO: ¿A qué hora tienes tren? ANTONIO: (mirando en el horario): Veo que el t r e n de Y a s i sale de a q u í a las c u a t r o y v e i n t e de la t a r d e . pero pensé que t o d a s las esposas a c t ú a n de la m i s m a m a n e r a en tales ocasiones y c o n . noroc! horario orar indicar a indica labio buză marido soţ. amigo m í o . orice culpa vină despedirse a se despărţi.) PEDRO: H a s t a la v i s t a . bilet casi aproape comisura colţul (buzelor) creer a crede cualquier oricare. (Se va también. ANTONIO: (observa una sonrisa en la comisura de los labios de su amigo): ¡ Ah ! Y a c o m p r e n d o . . .. . . Adiós. Con u n m a r i d o que no sabe n i siquiera a qué hora t i e n e t r e n .) ANDRÉS: H a s t a luego. t e n d r á s otra discusión más i n t e r e s a n t e con t u esposa. marţi a-şi lua 144 . bărbat martes m. ¡ Me v o y ahora m i s m o ! ¡ Vamos Andrés ! Se hace t a r d e . P e d r o . ¡ H a s t a otro r a t o ! (Se va. Temo q u e como y a es algo t a r d e y n i s i q u i e r a tienes los b i l l e t e s . ANTONIO: No o b s t a n t e tengo que d a r m e p r i s a .

Tener que. care este o formă v e r b a l ă . De aceea. ca p r o n u m e . ceai temer a se teme temprano devreme tranquilo liniştit transeúnte m.ni nici no obstante totuşi pena necaz pensar a gíndi pequeño mic próximo viitor quedar a rămîne rato moment salida plecare . veinte douăzeci ANÁLISIS DEL TEXTO ¿qué hora es? — ce oră e? (cît e ceasul?) ¿qué tal? —• ce m a i faci? Tot în acest t e x t se v a î n t î l n i şi expresia ¿Cómo estás? — cu acelaşi î n ţ e l e s . pieton tratar de a încerca să. A d j e c t i v u l cualquiera (oricare) este u n c u v î n t compus d i n . aşa încît mimai verbul care exprimă acţiunea propriu-zisă se acordă cu subiectul Eu trebuie să citesc. p r o n u m e l e r e l a t i v cual (care) şi forma v e r b a l ă quiera (vrei. Tendrás que (habrás de) terminar eso. avem de învăţat. Va trebui să termini asta. să v r e i . Acest a d j e c t i v . ieşire semana săptămînă siquiera măcar. p a r t e a a doua (quiera). Ideea e x p r i m a t ă în r o m î neşte p r i n „ t r e b u i e " se p o a t e reda în spaniolă în m a i m u l t e feluri: 1. indică o n e c e s i t a t e . cel puţin té m. r ă m î n e n e s c h i m b a t ă . ca şi p l u r a l u l său. 10 145 . Tenemos que (hemos de) estudiar. în limba rcmînă. cualquiera nu-si pierde s u n e t u l f i n a l : un hombre cualquiera como cualquiera de esas ¡rulas tengo que irme — t r e b u i e să m ă d u c . o o b l i g a ţ i e şi uneori u n proiect de r e a l i z a t : Trebuie să studiem.. „trebuie" este de obicei inva­ riabil din punctul de vedere al persoanei (nu şi al timpului). A l t e o r i .. în î n t r e ­ b ă r i . p l u r a l : cualesquiera. ai vrea) şi s-ar p u t e a t r a d u c e literal p r i n „care vrei'". trecător. Noi trebuie să citim. haber de. î n s e a m n ă cum?. Notă: Semnalăm faptul că. ce fel? De e x : ¿Qué tal fue la película? — Cum a fost filmul? ¿cómo te ha ido? — c u m ţi-a mers? (cum ai dus-o?) cualquier día — (în) orice z i . la p l u r a l . se apocopează î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : cualquier hombre orice (oricare) om cualesquier hombres orice oameni P u s d u p ă s u b s t a n t i v u l pe care îl d e t e r m i n ă sau folosit s i n g u r . S i n g u l a r : cualquiera.

„ t î r z i u " : Ahora es tarde. tarde f. cea m a i r ă s p î n d i t ă formă p e n t r u . o necesítate imperioasă: Hay que leer el libro para comprender su contenido. Deber — a t r e b u i (indică m a i degrabă o datorie m o r a l ă decît o n e c e s i t a t e . Trebuie citită această carte (fără să se specifice cine a n u m e trebuie s-o citească). haber de si construcţia haber que ' *. Según veo.trebuie" este construcţia personală tener que -f. Hay que (haber que la forma impersonală) indică o o b l i g a ţ i e . d m care nu rezultă cine va fi a u t o r u l a c ţ i u n i i r e s p e c t i v e . Trebuie să studiezi această carte. o posibilitate: După cum văd. iar verbul care exprimă acţiunea respectivă rămîne invariabil (la infinitiv)..a m i a z ă . no vale la pena — nu m e r i t ă osteneala. leer.infinitivul este o c o n s t r u c ţ i e folosită m a i m u l t în l i m b a l i t e r a r ă : han de leer. Chiar acum. ' . 146 înseamnă . debe de ser 4. Deber de — e x p r i m ă o presupunere. Trebuie să citeşti c a r t e a ca să-i î n ţelea. o datorie i m p u s ă de factori e x t e r i o r i ) : Debemos ayudar a nuestros amigos. Deosebirea de sens dintre esla misma tarde — chiar în seara aceasta. este hombre muy instruido. Cele două exemple de mai sus se vor traduce deci: Tengo que (he de) leer. a propósito — a p r o p o . Tenemos que (hemos de) Haber de -]. Chiar azi. fiindcă v e n i v o r b a . Hay qne leer este libro. constă în faptul că cea de-a doua este o construcţie i m p e r s o n a l ă . Ahora mismo. 2. A c u m e t î r z i u .In limba spaniolă s i t u a ţ i a e inversă: subiectul se acordă cu expresia „trebuie". Hoy mismo. acest om trebuie să fie foarte î n v ă ţ a t . Trebuie să-i ajutăm pe p r i e t e n i i n o ş t r i .i c o n ţ i n u t u l . o. d u p ă . — seară. In v o r b i r e a c u r e n t ă .infinitivul (corespunzătoare cu haber de din l i m b a l i t e r a r ă ) : Tienes que estudiar este libro. Ca a d v e r b .

son las dos — e ora d o u ă . p e n t r u a a r ă t a orele. în general ya se t r a d u c e p r i n „deja"..por favor — vă r o g . p a t r u e t c .. ? c u m aşa. Aceeaşi expresie se utilizează şi p e n t r u traducerea romînescului „poftim". de cazul cînd e ora u n u . De e x e m p l u : Este amigo tuyo es un atolondrado. dar las horas. a b a t e (a Es la u na suna) orele. las dos menos cuarto — două fără u n sfert..s e .. .? Cum a d i c ă .? E x p r i m ă m i r a r e a unei persoane în legătură cu o afirmaţie făcută de interlocutorul ei. acaban de dar las dos (tres.. b i n e î n ţ e l e s .u n c u v î n t şi cu accentul tonic pe o ) . care se t r a d u c e în r o m î n e ş t e p r i n t r . tres. 147 . ¿por qué n e ce? (prepoziţie + p r o n u m e i n t e r o g a t i v ) .u n gerunziu: le vi caminar oyó hablar a sus amigos he îl văzui umblind a auzit pe prietenii săi vorbind aquí — i a t ă . Son las dos tomar el té — a bea c e a i u l . en punto — fix. " son las horas... las cuatro y pico — ora 4 şi ceva.... Prin u r m a r e nu t r e b u i e să confundăm formula ¿por qué? cu porque.. ¿Cómo que "es un atolondrado"? 10* Amicul ăsta al tău Cum . „fiindcă" (conjuncţie). .) — a d i n e a o r i a s u n a t de ora două (trei.? — Cum.. te rog. ven aproximarse — v ă d a p r o p i i n d u . folosesc expresia „sînt o r e l e . .e un zăpăcit"? un zăpăcit. Această expresie se p o a t e completa cu p r o n u m e personale în a c u z a t i v : heme aquí líele aquí a la puerta henos aquí iată-mă iată-1 la uşă iată-ne ya es — deja e ... se t r a d u c e p r i n „deoarece". care se abreviază în son las. dos. ) .. S p a n i o l i i . ¿Como que. cuatro etc. más de la una y media — trecut de u n u şi j u m ă t a t e . cuatro e t c . (afară. precis. R ă s ­ p u n s u l la această î n t r e b a r e este porque (scris î n t r . D u p ă verbele ver şi oír se foloseşte i n f i n i t i v u l . a t u n c i se v a s p u n e : es la una). Deci la întrebarea ¿Qué hora es? (Ce oră e?) se va r ă s p u n d e i n v a r i a b i l cu: Son las . ..

3. Aún mai înseamnă uneori „chiar": Aun tus amigos saben eso. cel mai înalt (cel mai puţin înalt) dintre Se formează. de inferioritate: Manuel es menos alio que Pedro.a eso de las cuatro y cuarto — cam pe la orele patru şi un sfert. Manuel este mai puţin înalt decil Petru... O expresie echivalentă cu darse prisa este şi tener prisa (a fi grăbit). feo. De exemplu: alto. Observăm că în limba spaniolă amîndouă verbele sînt la ace­ laşi t i m p . 2. rico. darme prisa — să mă grăbesc. sabía que debíamos salir — ştia că trebuie (trebuia) să plecăm. basta de — de ajuns cu. no he comido. II. Ex. Pedro de s u p e r i o r i t a t e : que Manuel y es más alto ínalt Antonio Manuel Pedro P e t r u e mai decít Manuel şi Anton. cuatro y veinte de la larde — patru şi douăzeci după-amiază. más interesante — mai interesant. cînd se află înaintea ver­ bului se scrie fără accent. interesante etc. Gradul comparativ are trei trepte: I. după cum vedem. d e egalitate: Manuel es tan alto como Antonio. Gradul pozitiv este forma adjectivului care arată o însuşire a unui obiect oarecare. Gradul superlativ are două forme: I. No he comido Aun (todavía) aún (todavía). fără să intervină vreun raport de compa­ raţie. Chiar şi prietenii t ă i ştiu asta. Manuel este tot atíl de înalt ca şi Anton. III. adăugind articolul hotărît la comparativul de superioritate sau inferioritate al adjectivului 148 .: ¿Tienes prisa? Eşti grăbit? aún — încă (echivalent cu todavía). r e 1 a t i v: el más alto (el menos alto) de. Cu această ocazie vom studia în continuare gradele de comparaţie ale adjectivelor: 1.

cuanto: Este libro caro. Cîteva adjective au la s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în -isimo o formă care se deosebeşte întrucîtva de forma lor n o r m a l ă : — cele terminate în -ble înlocuiesc acest grup de sunete cu -bil-: amable noble amabilísimo nobilísimo — cele care conţin în p e n u l t i m a silaba diftongul ue. s u b s t a n t i v u l determinat de cel mai înalt cea mai înaltă cei mai înalţi cele mai înalte înaintea Notă: Atunci cînd s u b s t a n t i v u l precedă adjectivul.respectiv. es tan interesante cuan substantiv.. construcţia Această carte e tot atît de interes a n t a (pe) cît (e) de scumpă. ( A r t i c o l u l e cel cerut adjectiv. Dacă adjectivul se termină în vocală. a b s o l u t care se formează prin două procedee: a) cu ajutorul adverbului muy (foarte): un hombre muy alto un om foarte înalt b) adăugind adjectivului sufixul —isimo şi acordîndu-1 în gen şi număr cu substantivul la care se referă. Esta casa es grandísima. 2. îl contractă în o : îî! novísimo bonísimo fortisimo în -re sau -ro s c b i m b ă t e r m i n a ţ i a •isimo în — adjectivele t e r m i n a t e — érrimo: áspero misero salubre asp érrimo misérrimo salub érrimo 149 . aceasta se elimină: Un hombre altísimo.) De exemplu: el más alto la más alta los m á s altos las más altas de . U n om Această foarte înalt casă e foarte mare Note: 1. a r t i c o l u l r ă m î n e substantivului: el hombre más alto los periódicos más interesantes o m u l cel mai ziarele cele mai înalt interesante II. Cînd se compară două adjective care determină acelaşi pentru exprimarea c o m p a r a t i v u l u i de e g a l i t a t e se utilizează tanto..

quedar (a r ă m î n e ) . \ De la mama mea. \ Cînd nu aveau cărţi. Tocmai pentru că la sfîrşitul unei idei (în scris. quieto ( l i n i ş t i t ) . /< acudían a la biblioteca. în aceleaşi condiţii cu adjectivele. 'Quien adelante no mira. mergeau la bibliotecă. ( p a c h e t ) . Propoziţiile exclamative sînt caracterizate printr-o curbă des­ cendentă şi o nuanţare a cuvintelor. adică la virgulă se ridică vocea. B . (chirie). rămîne în urmă. Quintín (nume p r o p r i u de b ă r b a t ) . química ( c h i m i e ) . intonaţia frazei în limba spaniolă se aseamănă cu cea din romînă. la punct) se coboară vocea. atrás se queda. Citiţi cu voce tare: Cine nu priveşte înainte. Quien no lia visto Granada. prin ritm şi intensificarea vocii. Notă: In general.— cîteva îşi modifică şi rădăcina: pobre antiguo fiel sabio sagrado paupérrimo antiquísimo fidelísimo sapientísimo sacratísimo 3. Cine n-a văzut Granada. quinquenal (cincinal). foarte asemănătoare cu cea romînească: ¡Muy hermosa es esta cosa/N^ Foarte frumoasă-i casa asta! 150 . alquiler m. Pronunţaţi următoarele cuvinte: paquete m. prin toate gradele de comparaţie. no ha visto nada. propoziţiile interogative (care nu cuprind decît prima parte a unei idei. iar la punct se coboară: Cuando no tenían libros. urmînd să fie completate prin răspuns) se caracterizează printr-o ridicare finală a vocii: ¿De dónde sabes esto?/* De unde ştii asta? La răspuns coborîm vocea la sfîrşit: De mi madre. n-a văzut nimic. Şi adverbele pot fi trecute. De exemplu: tarde tîrziu más tarde mai tîrziu muy tarde foarte tîrziu tales — astfel de EXERCIŢII DE FONETICA A.

De ce să-1 întrebe? 14. 22. O să beau un ceai. la următoarele întrebări: ¿Dónde tiene que ir Antonio? ¿Qué debe t o m a r para ir a Yasi? ¿A qué hora tiene tren? . E tîrziu. 24. 2 5 . iar cel albastru este mai mic. 17. cu cuvintele din text. dar. Unde este? 2 1 . Trebuie să ştim orice cuvînt care ne interesează. .EXERCIŢII 5 6 . Uşa este mai înaltă decît fereastra. E trei fix. E ora u n u şi un sfert. 2. Vă rog. este mai puţin înalt. Creionul negru este lung. 9. Să se traducă în limba spaniolă următoarele propoziţii: 1. Ce oră e? 4. 10. 3 . ¿Dónde ha visto la hora de salida del tren? ¿A quién pregunta Pedro la hora exacta? ¿Cómo contesta el transeúnte y cuál es su respuesta? ¿Con quién h a b l a n los dos amigos después? ¿Dónde iba Andrés? ¿Quién espera a Antonio en su casa? ¿Por qué tiene t a n t a prisa Antonio? 5 7 . Vinul de Malaga e faimos în toată lumea. Sase răspundă. 5. 6. De ce nu-1 întreabă Quintín pe acest om ce oră este? 1 3 . 20. la ce oră pleacă trenul? 18. E patru fără un sfert. trebuie să luăm trenul chiar în seara asta. 7. 12. Cartea albastră este mai mare decît cea galbenă. Nu. fereastra nu este atît de înaltă ca uşa. nu merită osteneala. 15. Pentru că trebuie să ştie asta. E două şi j u m ă t a t e . Trebuie să fie foarte b u n . Trebuie să mă duc să cum­ păr biletele de.tren. 19. 1 1 . Acum e tîrziu. 16. încă nu-1 văd apropiindu-se. Iată pe prietenul meu. 8. După cum văd. aud vorbind. Scaunul este tot atît de înalt ca şi masa? 23.

noapte lapte chispa chico] seînteie] m i c u ţ . copil Cînd eh este urmat de o altă vocală decît e sau i. porque esta mañana debo ir a un lugar — respondió ésta. „ciulama": mucho muchacho muchacha percha chocolate m. Este cea de-a patra literă a alfabetului spaniol. atunci este scurt (c) ca în cuvintele romîneşti „baci". que penetra­ ban por la ventana. De exemplu: noche / . Los cálidos rayos del sol. habían despertado a Rosa. Rosa estaba mirando como se peinaba su hermana mayor y. Deşi grafic este reprezentată de două semne. ieche / . eh nu se separă). situată deci între c şi d.L E C Ţ I A 22 Ultima dintre cele patru litere spaniole inexistente în alfa­ betul romîn este eh. —• ¿Qué lugar? ¿Adonde vas? ¿Con quién te encontrarás? — Por el momento es un secreto. Litera eh redă sunetul c rominesc înainte de e sau i din cuvintele „cer" sau „cinci". algo misteriosamente. Sentada en la cama. mult băiat fată cuier ciocolată derecho cuchara íecho enchufe m. muy curiosa. le preguntó: — María. 152 . Pero te invito a venir conmigo. „ciorap". Rosa saltó inmediatamente de la cama y poco después las dos hermanas estaban ya en camino. drept lingură tavan priză luptă ¿ucha UN PASEO POR EL PARQUE Era un día de asueto. ¿por qué te has levantado tan temprano y por qué te has vestido con tanto cuidado? — Pues. eh este considerată" o singură literă (la despărţirea în silabe.

153 . Ahora esperaba tener tiempo para echar una mirada también a algunos animales que viven en un lugar aparte: osos. Pensar en todo aquello era tan interesante. pavos reales. contemplar los canteros con flores. las aves: palomas. faisanes. — ¡ Hola. lobos. ¿ni siquiera ahora me explicas cuál es el lugar dónde tenemos que ir? — preguntó ansiosa Rosa. En el parque había encontrado siempre a sus amigas. liebres.— María. zorras. ciervos. chicas ! ¡ Rienvenidas al parque ! Eran las compañeras de escuela de María que se habían puesto de acuerdo con una de sus profesoras para pasar el domingo paseando por el parque. — ¿Todavía no te das cuenta? Nos vamos al parque. con el fin de aprender los nombres de varias plantas y. las fuentes de agua que chorrean alegremente y las barcas que flotan sobre el lago. cisnes y pelícanos. Un grupo de muchachas saludaron a Rosa y a María. Le gustaba mucho pasear por el parque. que Rosa ni siquiera observó que ya habían entrado en el parque. los árboles. para divertirse. monos. desde luego. Rosa estaba muy contenta. ardillas y varios otros.

Cuando estudies u n poco de botánica sabrás m u y bien cuáles son los árboles frutales. n i ñ a . fresnos. ¿no son perales? — N o . son o l m o s . c h i q u i t í n a . v e r d a d e r a m e n t e tiene u n olor s u a v e . — No estoy c o n t e n t a de tener u n n o m b r e de flor — contestó u n poco enfadada R o s a . opinó que era m u y l i n d o . — E s t á s h a b l a n d o t o n t e r í a s . robles. — ¿Y esos árboles t a m p o c o d a n frutas? — ¡ Claro que n o . Rosa ! Es u n a flor espléndida. — Sí. ésos no son árboles frutales ! — ¿Qué clase de árboles h a y aquí? — H a y t i l o s . no me q u e d a más q u e e s t u d i a r la b o t á n i c a — se resignó Rosa. — No p e r d a m o s más el t i e m p o . en d o n d e h a y s o l a m e n t e flores. P e r o . álamos y a b e t o s . — P u e s . Cortaré de a q u í u n r a m o de rosas para m i m a d r e . E s t o no es u n a h u e r t a sino u n p a r q u e . ¿las v e r d u r a s no se sacan de aquí? — N o . strat. c a n t a d a en t o d a s las poesías y que exhala uno de los perfumes m á s exquisitos del m u n d o . coleg chica fată (mică) chiquitín. unde exhalar a exala. -ina micuţ. — Pero éstos que están d e l a n t e .María a d m i r a b a sobre todo las rosas y . p l á t a n o s . como éste era el n o m b r e de su h e r m a n a . sauces. trezi divertirse a se distra echar a arunca encontrarse a se întîlni endonde în care. -ă chorrear a ţîşni despertar(se) a (se) deştepta. Vamos a dar ahora u n a v u e l t a por t o d o el p a r q u e . PALABRAS NUEVAS abeto brad álamo plop albaricoque m. . lebădă cortar a tăia compañero tovarăş. — L á s t i m a . distins faisán m. rond ciervo cerb cisne m. fazan flotar a pluti (se) 154. a răspîndi exquisito ales. pasăre barca barcă cálido cald cantero răzor. llosa. —• Me sorprende m u c h o que no te guste u n n o m b r e t a n l i n d o . — Creo que sabré t o d a s estas cosas después de v i v i r un verano en una h u e r t a . caisă algo puţin ansioso nerăbdător ardilla veveriţă asueto concediu. — ¡ No debes cortar las flores del p a r q u e ! E s t á p r o h i b i d o . repaos aTe /. E n la h u e r t a comerás las frutas sin saber cuál es un a l b a r i c o q u e o un melocotón. ¡ Nó te das c u e n t a .

perder a pierde perfume m. Pentru noţiunea de „cald" mai există cîteva cuvinte. In legătură cu demonstrativele trebuie să precizăm două situaţii: 1) înaintea unui substantiv avem de-a face cu adjective demon­ strative . calor m. a scoate s a u c e m. aceea. dar poate fi tradus printr-un substantiv: gîndul la. Substantivul caldo. piersica mirada privire mono m a i m u ţ ă olmo u l m olor m. a aşeza tilo t e i tontería prostie vuelta r a i t ă . no te das cuenta — nu îţi dai seama. parfum plátano p a l t i n por prin prohibido interzis ramo r a m u r ă . cum ar fi: caliente — cald (în urma . t u r zorra vulpe ANÁLISIS DEL TEXTO cálido — cald (în cazul obiectelor a căror căldură e permanentă. Pronume demonstrativ neutru. p ă r (pom) livadă . acest verb apare la infinitiv. buchet resignarse a se resemna responder a răspunde robie m. 155 . s t e j a r . echivalent cu esto şi eso. sacar a l u a . estaban ya en camino — se şi aflau pe drum. el sol nos da calor (soarele ne dă căldură).fresno frasin frutal fructifer fuente / . — în expresia: tengo calor (mi-e cald). darse cuenta — a-şi da seama. miros opinar a fi dé părere pasear a se plimba pavo real p ă u n pelícano pelican penetrar a p ă t r u n d e peral m. salcie sentar a sta. In textul de mai sus. fîntînă huerta grădină de zarzavat. aplausos calurosos (aplauze călduroase). unei încălziri): agua caliente (apă încălzită. care ne-ar putea induce în eroare datorită asemănării lui cu adjectivul romînesc „eald". are în limba spaniolă sensul de „supă". iepure melocotón in. Verbul pensar se construieşte întot­ deauna cu prepoziţia en (în acest sens se poate consulta lista de verbe de la sfîrşitul manualului). liebre / . caluroso — călduros. aquello — acele lucruri. pensar en — a se gîndi la. constituind o însuşire esenţială a lor): los países cálidos (ţările calde). caldă).

situaţii: ylcest scaun este aci (lingă mine). E x e m p l e : Creo que é3te es el libro que buscabas. ne r ă m î n e de s t u d i a t a c u m doar aquel (aquella). ésa. ésa. Este. ese şi aquel pe care le-am î n t î l n i t ca adjective demon­ s t r a t i v e . ésos. ésas. Esa silla está ahí. ¿Qué pelicula es ésta? Pronumele Singular Masculin éste. eso. aquello — éstas. Aquella silla está allí. ése. Scaunul aceia este acolo (departe). Ce film e acesta? 156 . ^Lceí (acest) scaun este oct (lîngă tine sau lîngă noi). aquél Feminin ésta. sînt pronume demonstrative şi înlocuiesc s u b s t a n ­ tivele. Aquel (acela) i n d i c ă . în general. p e n t r u a p u t e a fi d e o s e b i t e . ele p r i ­ mesc accent grafic pe vocala t o n i c ă (vezi lecţia 9 ) . Oamenii aceştia şi aceia. pot fi u t i l i z a t e şi ca p r o n u m e . adică p o t înlocui u n s u b s t a n t i v .2) izolate. ¿Es ésta la casa de tu hermano? No. aquélla Neutru esto. aquéllas éstos. Avem deci de-a face cu t r e i Esta silla está aquí. aquéllos demonstrative: Plural Care-i cartea lui? — ^4ceea. I a t ă a c u m t a b e l u l c o m p l e t al adjectivelor demonstrative: Singular este libro esta casa ese libro esa casa Masculin aquel libro estos libros Feminin aquella casa estas casas Plural esos libros esas casas aquellos libros aquellas casas din Adjectivele d e m o n s t r a t i v e este şi ese le c u n o a ş t e m încă lecţia 6 . Estos hombres y aquéllos. obiectele ce se află la o m a i m a r e d i s t a n ţ ă de v o r b i t o r i sau care nu se află in c î m p u l lor v i z u a l . fiind la o m a r e d e p ă r t a r e . ¿Cuál es su libro? — Aquél. î n acest caz.

şi trei timpuri compuse: Perfecto. Este periódico y el que tienes en tus ínanos. acest lucru?' Asta nu poate fi. dacă x... La infinitiv: ponerse de acuerdo — a cădea de acord.. Ce înseamnă aceasta. Prefixul ex-. ¿Qué significa eso? Eso rio puede ser.. las. ¿Cuándo ocurrió aquello? Ce-i asta. de bună seamă.Forma neutră nu se referă la un substantiv. Timpurile compuse se formează cu ajutorul timpurilor simple ale modului subjonc­ tiv al verbului haber. cînd sînt u r m a t e de de sau que: Este cuaderno y el de mi hermana. Ese hombre y el de la calle. experto se rostesc deci: escbisito. ex-abogado1). 157 . Pluscuamperfecto şi Futuro perfecto. In această lecţie ne vom ocupa doar de subjonctivul prezent al verbelor regulate. desde luego — bineînţeles. estudies — o să studiezi (subjonctiv prezent. despărţit prin linioară de c u v î n t u l care urmează. nu se poate. Imperfecto (cu două forme). Uneori însă. Gîndul la toate acele lucruri. Cînd s-a î n t î m p l a t acel fapt? Sau cazul din textul acestei lecţii: Pensar Notă. sobre lodo — mai ales. e l . este urmat de o vocală sau de h se pronunţă gs (examen. în vorbirea curentă. ci la o propoziţie sau lá o gîndire exprimată anterior: ¿Qué es esto? — Es un libro. persoana a doua singular. Ziarul acesta şi acela (cel).: Pronumele demonstrative sînt s u b s t i t u i t e de: en todo aquello. esperto.. pe­ care-l ai în m î n ă . Acest caiet şi acela (cel) al soret mele. se habían puesto de acuerdo — căzuseră de acord. expuesto. în cazul cuvintelor care încep cu ex-. cu sens de viitor.. înseamnă „fost": ex-abogado — fost a v o c a t . se pot auzi următoarele pronun­ ţări: dacă este urmat de o consoană se pronunţă s (exquisito. Futuro. máximo). lucrul ăsta? — O carte. al verbului estudiar). x se pronunţă mai totdeauna ca în romîneşte: (próximo. exhala — emană. Acest om şi acela (cel) de pe s t r a d ă .). los. exacto. Subjonctivul are în limba spaniolă trei timpuri simple: Presente. la.

Ştim că la infinitiv conjugarea I are în t e r m i n a ţ i e vocala a. Deci. a I I . quepas etc. iar con­ j u g a r e a a I i . iar a la conj. vocala e : cantar vender Observăm că la subjonctiv s i t u a ţ i a se inversează. în sensul că vocalele de m a i sus se schimbă între ele (e trece la conj. v a l g a . F a c subjonctivul prezent ca tener o serie de verbe cum ar fi: hacer.Conjugarea I cante eu să chit cantea t u să cînţi cante el să ciute caníemos noi să c î n t ă m cantéis voi să cîntaţi canten ei să cînte Observaţii: Conjugarea a 11-a venda să vînd vendas să vinzi venda să vîndă vendamos să vindem vendáis să v i n d e ţ i vendan să vîndă Conjugarea a IlI-a viva să trăiesc vivas să trăieşti viva să trăiască ('leamos să t r ă i m viváis să t r ă i ţ i vivan să trăiască 1. ponga. t r a i g a . în general. I sing. Verbele care prezintă alte n e r e g u l a r i t ă ţ i la acest t i m p şi mod nu sînt decît d o u ă : saber sepa vaya sepas vayas sepa vaya sepamos vayamos sepáis vayáis vayan sepan Verbul dar capătă la subjonctiv prezent accent: dé. salga e t c . p u t e m spune că. m u l t e verbe neregulate formează sub­ j o n c t i v u l prezent de la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. oír. a i n d i c a t i v u l u i prezent face quepo şi la subjonctivul prezent face quepa. oiga. des.a . a t u n c i cînd aceste verbe prezintă n e r e g u l a r i t ă ţ i la această persoană. salir. pentru a se •evita confuziile cu prepoziţia de. dé. Alt e x e m p l u : caber la pers. : haga. poner. Verbul tener a r e ca rădăcină a subjonctivului prezent aceeaşi rădăcină pe care o avea la persoana I singular a i n d i c a t i v u l u i prezent. Conjugarea a I i . I.a şi a I l I . 2. venda î n felul următor: Haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan a u x i l i a r e fac s u b j o n c t i v u l p r e z e n t Ser sea seas sea seamos seáis sean Tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 158 . adică teng-.a ) : cante Verbele Estar esté estés esté estemos estéis estén Notă: Verbele ser şi haber sînt neregulate la subjonctiv prezent.a au aceleaşi t e r m i n a ţ i i la subjonctiv. traer. valer e t c .

Să text: se răspundă la următoarele întrebări. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es la casa en que vives? Cînd „ c a r e " este folosit ca a d j e c t i v r e l a t i v . f o l o s i t c u v a l o a r e d e i m p e ­ r a t i v n e g a t i v (ca î n l i m b a r o m î n ă ) : ¡ No cantes ! (tú) ¡ No vendáis! i No salgamos así! să nu c î n ţ i ! (nu cînta !) să nu v i n d e ţ i ! să nu plecăm astfel! S ă n u se d e d u c ă d i n c e l e s p u s e m a i s u s c ă i m p e r a t i v u l a f i r m a t i v se o b ţ i n e s u p r i m î n d a d v e r b u l d e n e g a ţ i e no.. P ă c a t ! Ce păcat ! (De) sigur că nu (da). se t r a d u c e d e o b i c e i p r i n que: El hombre que grita. . înlocuind un substantiv: de obicei se f o l o s e ş t e ca p r o n u m e . dar una vuelta por. cu cuvintele din ¿Por qué se ha levantado t e m p r a n o María? ¿Dónde se fueron las dos hermanas? ¿Por qué le gustaba a Rosa ir al parque? ¿Cómo fueron saludadas las dos hermanas por las camaradas de escuela de María? 159 . Hai să. — a î n c o n j u r a . ¿Qué libro es el tuyo? ¿En qué casa vives? más que — d e c î t . deci î n s o ţ i n d î n l o c u i n d u n s u b s t a n t i v . O m u l care strigă. EXERCIŢII 5 8 . Acelaşi c u v î n t — vuelta f i g u r e a z ă şi î n e x p r e s i a dar vuelta a. — a da o r a i t ă p r i n . Bun v e n i t ... Está prohibido. F o r m a r e a i m p e r a ­ t i v u l u i propriu-zis o v o m studia într-una din lecţiile u r m ă t o a r e . î n a i n t e d e a t r e c e la e x e r c i ţ i i . Sabrás cuál es mi amigo.. e b i n e să m e m o r a ţ i c î t e v a e x p r e ­ sii u z u a l e din t e x t : Bienvenido. Lástima 1 Claro que no (sí) Vamos a.cual — c a r e ( p l u r a l : cuales). A c e s t a e s t e d e f a p t s u b ­ j o n c t i v u l p r e z e n t la f o r m a n e g a t i v ă . Care carte este a t a ? î n care casă locuieşti? şi n u no perdamos más — să n u m a i p i e r d e m . Este interzis.. bine ai v e n i t .. .

4. vei fi mulţumit. 15. guntar. Am mîncat o ciorbă bună de legume. 13. 8. hacer. Bineînţeles. Cartea pe care o citesc este aceasta. Să nu vindeţi aceste cărţi! 12. 19. 9. haber. 18. 14. Pentru ca să iii mulţumit. Ge fel de arbori fructiferi sîiit în ţările calde? 6. 2. Seara mă spăl cu apă caldă. 10. 21. 7. Să nu mergi la acest doctor. 20. Trebuie să ne gîndim şi la această chestiune. Să nu-ţi fie frică. De ce nu-ţi place să cînţi cu mine? 3. 11. 17. 6 0 . Cînd ai să ştii două sau trei limbi. Nu. îţi voi da cărţile pe care le-ai văzut la mine pe masă. Sigur că da. Nu-mi dau seama. 5. Pe un lac mare pluteau multe bărci. comer. sacan las verduras? ¿Qué clases de árboles hay en un parque? 5 9 . Să nu mîncăm nimic în seara aceasta. Cum este timp frumos. ne veţi auzi. Cred că acestea (¿se) sînt cărţile care te interesează. aceea (aquél). escribir şi ir.¿Para qué se habían encontrado? ¿Qué opinó Rosa de su nombre? ¿Por qué no se cortan las flores del parque? • ¿De dónde se. Să se conjuge la prezent Subjonctiv v e r b e l e : buscar. . 22. îmi va face plăcere (agradar) să faci o plimbare cu mine prin parc. Să se traducă în limba spaniolei: pre­ 1. Cînd o să eîntăm. Pentru că studiez toată ziua. Care este cartea pe care o citeşti? 16.

Pero Pedro no se limita a asistir puntualmente a las clases sino que dedica también dos o tres horas. Ahora. Como es sabido. a estudiar y leer libros.LECŢIA 23 VIDA DE ESTUDIANTE Cuando era escolar. seguidas de discusiones que siempre instruyen y enriquecen a quienes en ellas participan. casi todos los estudiantes de Latinoamérica están interesados en aprender el rumano y absolutamente todos los estudiantes del mundo. Pedro tiene. los estudiantes de todas partes del globo se consideran unidos en una familia. con quienes se escribe Pedro. comprende todos los textos de lectura de los manuales. Pedro estudiaba un poco de todo. Los sábados por la larde va a la Casa de los Estudiantes donde tienen lugar reuniones o veladas literarias. algunos amigos en América Latina. actualmente. después de visionadas. de este modo. todas las cosas que consideran útiles que se sepan o que son dignas de saberse por doquier. se interesan en saber lo máximo posible sobre Rumania. cada día. formando así un mundo estudiantil. con quienes se cartea frecuentemente. otros quieren aprender: así. así como las respectivas reglas gramaticales. ya estudiante en el Instituto de Idiomas. Son estudiantes como él y se comunican. Muchas veces se presentan allí obras cumbres de la cinematografía mundial que van precedidas de vina explicación y. muy bien los dos idiomas. De cuando en cuando asiste a los espectáculos o a las películas habladas en español y ruso para acostumbrar su oído a estos idiomas. Le gustan muchísimo estos idiomas y. No falta nunca a las clases y es muy aplicado en las horas de curso y seminarios. dentro de poco. 11 — învăţaţi limba spaniolă 161 . De esta manera no cabe la menor duda que Pedro conocerá. mediante sus carias. revistas y periódicos en español y ruso. se ocupa seriamente de dos lenguas: el español y el ruso. la Unión Soviética y en 5 ó 6 otros países del Asia y el África. Algunos de ellos son aficionados a la filatelia y aprovechan estas cartas para intercambiar sellos nuevos.

elev escribirse a coresponda estudiantil studenţesc faltar a lipsi frecuente frecvent limitarse a se limita mayoría m a j o r i t a t e manual ni. Pedro averigua lo bueno y lo interesante del carácter de cada corresponsal suyo. de modo que tales cartas unen lo útil a lo agradable. t i m b r u seminario seminar serio serios significar a însemna velada serată 162 . escritas sincera y abiertamente. auz ordinario obişnuit plano p l a n . a verifica camino d r u m carácter m. clubs que reúnen a estos amigos por. şcolar. PALABRAS NUEVAS acostumbrar a obişnui adelante înainte aficionado a m a t o r averiguar a descoperi. En nuestros tiempos se han creado. En el plano mundial. club comprender a înţelege correo poştă corriente obişnuit. no hay nada de lo corriente o de lo banal que existe de costumbre en la mayoría de las cartas ordinarias.. cómo viven los hombres y varias otras cosas interesantísimas. curent crearse a se crea cumbre / . un medio auxiliar para el estudio más profundo de una lengua..En sus cartas. correo. siendo un factor importante en la vida de un estu­ diante y. a coresponda club m. qué progresos se han logrado en la ciencia y la técnica. En estas interesantes cartas. scrisoare mundial mondial ocuparse a se ocupa oído ureche . cai'acter cartearse a-şi scrie scrisori. for­ mándose así una idea sobre estos estudiantes que no ha visto nunca. t ă r î m película film rasgo t r ă s ă t u r ă regla regulă reunión / . al mismo tiempo. Pedro ve cuáles son los rasgos caracte­ rísticos de la vida del pueblo respectivo. del arle y de la cultura de esos países. esto significa un paso dado adelante en el camino de los intercambios culturales y del entendimiento entre los pueblos. culme curso curs desarrollo dezvoltare duda îndoială enriquecer a îmbogăţi entendimiento înţelegere escolar m. reuniune reunir a reuni sábado s î m b ă t ă s e l l o marcă. m a n u a l mediante p r i n (intermediul) medio mijloc menor m a i mic misiva misivă. Además. en tales misivas. en todos los países del mundo. en el desarrollo de la industria.

„o d a t ă ce". „ î n t r u c î t " . A d v e r b u l ya. Ya no sé. 2 . folosit cu un v e r b lâ t i m p u l p r e z e n t . „ b i n e " .u n a d i n lecţiile p r e c e d e n t e . „ a t î t t i m p c î t " : Ya que tú no escribes esta carta. „ c h i a r a c u m " . cu u n verb la v i i t o r înseamnă „peste p u ţ i n t i m p " . Ştiu eu bine că n-ai să-mi scrii. Ya leí este libro. Ya nadie la admira. „la t i m p u l p o t r i v i t " . ya que se t r a d u c e p r i n „deoarece". si ya interrumpes. Yasé yo que tú no me vas a escribir. Cred şi eu. uneori serveşte p e n t r u a î n t ă r i sensul u n e i e n u n ţ ă r i . „în c u r î n d " . Escribiré todo. 163 . Vor merge o dată şi o dată. se t r a d u c e p r i n „ a c u m " . scrisoare. însoţit de no sau de a l t ă exclude pe más): Ya no le gusta verlos. n e g a ţ i e . „ d e m u l t " . Eu am şi citit această carte (demult). dacă nu-mi mai dictezi atît de repede. 4 . voy. ya estudiante — (fiind) deja s t u d e n t . „ m a i t î r z i u " . „desigur". d u p ă c u m a m a r ă t a t . p u t î n du-se t r a d u c e în limba r o m î n ă prin diferite a d v e r b e sau locu­ ţ i u n i c a : „fireşte". 6. Merg. „cît de colo". Notă: Dacă pe lîngă negaţie (cu sensul de „de aici Te explicaré todo. pe care l-am m a i î n t î l n i t î n t r . Nimeni n-o mai admiră. ya se traduce prin „mai" înainte"): no me O să-ţi explic totul. o voi scrie eu. 5. Ya lo creo. „ î n d a t ă " . 3 . se t r a d u c e p r i n „ m a i " (şi Nu-i mai face plăcere să-i vadă. 11* Se vedea cît de colo că nu ştia să vorbească în public. „o d a t ă şi o d a t ă " : Ya irán. „ d a t fiind că". „ ş i " : Ya se veía que no sabía hablar en público. Nu mai ştiu. „fără î n t î r z i e r e " : Ya Ya han comido. cu u n verb la t i m p t r e c u t î n s e a m n ă „deja". dacă nu mă mai întrerupi. no me Voi scrie totul. Dat fiind că tu nu scrii această la escribiré yo. se mai află si un sí. însemnează. si ya dictas tan de prisa. „fără î n d o i a l ă " .ANÁLISIS DEL TEXTO un poco de todo — cîte p u ţ i n din t o a t e . „ ş i " : Au (şi) mîncat deja. în p r i m u l r î n d „ d e j a " : In funcţie de c o n t e x t el se t r a d u c e însă şi p r i n a l t e adverbe sau l o c u ţ i u n i a d v e r b i a l e : 1. „ i m e d i a t " . „ b i n e î n ţ e l e s " . plec (chiar) acum.

caben. De la această persoană se formează şi subjonctivul prezent: quepa. că pequeño şi grande fac comparativul de superioritate neregulat: menor şi mayor. este de genul masculin. avînd aceeaşi v a l o a r e : Ya he comido — He comido ya. — fel. Pentru aceeaşi noţiune am mai întîlnit în lecţiile precedente termenul la lengua española. Instituto de Idiomas— Institut de limbi străine. Remarcăm. în treacăt. 164 . în general. Fie într-un fel. cînd a l b . Ya negro. clase f. cupiste. limba spaniolă. cabemos. „limba romînă" se poate traduce astfel: — la lengua rumana — el habla rumana — el idioma rumano. cupisteis. se traduce prin „fie. cupo. —. categorie. menor — mai mic. v o i v e n i . quepas etc. ya de otro. î n p r o p o z i ţ i e . cabe. -ta — în majoritatea lor de origine greacă — sînt de genul masculin.. In spaniolă avem trei posibilităţi de a denumi o limbă. clasă. Observaţie: Cînd negru. cabéis. Verbul caber prezintă o serie de neregularităţi în conjugare: — la persoana I singular a indicativului prezent face: quepo (eu încap). ya blanco. los sábados — în fiecare sîmbătă (textual — sîmbetele) cabe—încape. el el el el el problema diploma sistema drama poema problema diploma sistemul drama poemul el el el el el teorema enigma cometa planeta poeta teorema enigma cometa planeta poetul el español — spaniola.. ya cu sens t e m p o r a l (deja) poate sta a t î t înaintea cît şi în u r m a v e r b u l u i . De exemplu. cupimos. cînd". idiom).la perfectul simplü se conjuga astfel: cupe... Celelalte persoane ale indicativului prezent se formează de la infinitiv. Ya de un modo. care prin eliminarea cuvîntului idioma dă forma prescurtată: — el rumano (forma cea mai uzitată). ţie în a l t u l . vendré. uneori. cupieron. repetat „cînd. în restul conjugării nu prezintă alte neregularităţi. în cazul nostru „curs"'. — la viitor pierde pe e din terminaţia infinitivului: cabré. fie". cuvintele cu terminaţiile -ma. ca la orice verb regulat: cabes. Cuvîntul idioma (limbă. cabrás etc. deşi se termină în a.7.

din p u n c t de vedere al flexiunii lor. estar^ tener. -ecer. Verbul conocer a p a r ţ i n e u n u i g r u p de verbe care p r e z i n t ă a n u m i t e ) . m a i corect. — verbe neregulate (ser.. Conjucţia o (sau) cînd stă î n t r e cifre t r e b u i e a c c e n t u a t ă p e n t r u a nu fi confundată cu o. Am î n v ă ţ a t în lecţia t r e c u t ă p r o n u m e l e cual.) 165 .. i a t ă lista numerelor c a r d i n a l e p î n ă la 100: 17 diez y siete 34 treinta y cuatro 9 nueve 1 uno 18 diez y ocho 40 cuarenta 2 dos 10 diez 19 diez y nueve 50 cincuenta 11 once 3 tres 20 veinte 60 sesenta 4 cuatro 12 doce 21 veinte y uno 70 setenta 5 cinco 13 trece 22 veinte y dos 80 ochenta 14 catorce 6 seis 23 veinte y tres 90 noventa 15 quince 7 siete 30 treinta 100 ciento 16 diez y seis 8 ocho Notă: Numeralele cardinale de la 16 la 29 inclusiv se pot scrie într-un •cuvînt: dieciséis. pueda) şi se pot deci cate­ gorisi în grupe precise: diftongate. S i n o n i m cu próxi­ mamente (în c u r î n d ) .. vivir). Subjonctiv conozca conozcas conozca prezent conozcamos conozcáis conozcan La celelalte t i m p u r i . comer. ó ó 6 — cinci sau şase.pedir". (Deşi.huir" etc. quienes ( — p l u r a l u l p r o n u m e l u i r e l a t i v quien) — c a r e . Verbele de acest t i p sînt cunoscute în unele g r a m a t i c i sub d e n u m i r e a de verbe incoative. veintidós. în: — verbe regulate (tomar. iieregularităţi" specifice. -ocer. tip . se poate spune şi: El amigo que visité ayer era muy simpático. huyes.. A l u n e i cînd este v o r b a însă de p e r s o a n e . veintinueve.^. puedes. p r o n u m e l e quien: El amigo a quien visité ayer era muy simpático. A l t e r a r e a pe care o p r e z i n t ă v e r b u l conocer (şi ca el t o a t e verbele t e r m i n a t e în -acer..conocerá — va cunoaşte. în conversaţie. şi -ucir) este a p a r i ţ i a literei z î n a i n t e a lui c final din r ă d ă c i n ă oridecîte ori acesta este u r m a t d e a sau o. se u t i l i ­ zează. ir etc. corespunzător r o m î n e s cului „ c a r e " . Deoarece p î n ă a c u m nu a m î n t î l n i t decît vreo cîteva n u m e r a l e . tip . dentro de poco (tiempo) — p e s t e p u ţ i n ( t i m p ) . — verbe care suferă alterări în timpul conjugării după o anumită regulă (huir—huyo.face parte conocer. E s t e cazul să s e m n a l ă m aici că verbele din l i m b a spaniolă se p o t î m p ă r ţ i . (Dintr-o astfel de grupă -incoative. De e x e m p l u : Indicativ prezent conozco (cunosc) conoces conoce etc.. v e r b u l conocer este r e g u l a t ..).. poder —puedo.

de este modo (de esta manera) — în felul acesta. In afară de articolele învăţate încă din primele lecţii. datorităi lui. în limba spaniolă mai există şi un articol neutru — Io (fără plural) — folosit în următoarele cazuri: — cu adjective sau participii trecute. termină rău. entre él y yo (între el şi mine). mal acaba. revine s c u m p 166 . ' Cine umblă rău. De cele mai multe ori quien corespunde ca sens pronumelui relativ-interogativ romînesc „cine": Quien mal anda. In limba spaniolă însă. donde etc.Comparaţi acum: No sé quién es el director (persoană). dacă este însoţit de prepoziţia de. De exemplu: lo lo lo lo lo lo lo lo posible corriente bueno malo útil agradable prohibido barato es caro ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ceea ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e ce e posibil. valoare de substantive abstracte. u t i l u l p l ă c u t . posibilul în curs. expresia „ca şi" este urmată de un pronume v în acuzativ (mine. máximo — cel mai mare. que. No sé c u á l será el resultado (lucru). In fraze interogative. tine etc. lo máximo posible — cît mai mult posibil. curent bun rău folositor. como este urmat de un pronume în nominativ (como yo.). tú y yo (tu şi cu mine). se foloseşte pluralul lui: Yo sé quienes son esos hombres. según yo (după mine). Este interesant de semnalat faptul că. Dacă este vorba de mai multe persoane. salvo tú (in afară de tine). plăcutul interzis ieftin. quien primeşte un accent pe vocala tonică (ca şi como. como él — ca şi el. cuando.): ¿Quién eres tú? ¿Sabes quiénes son esos hombres? Tot în propoziţii interogative. como lú etc. în limba romînă. Deosebiri de acest fel mai există şi în alte cazuri*. Superlativul adjectivului grande. quien se traduce prin „al cui" (ştim că în propoziţii afirma­ tive al cui = cuyo). ¿De quién es esta cartera? A cui este această servietă? como es sabido — după cum se ştie.^. care capătă.

cu toată că — în locul unei n o ţ i u n i sau expresii considerate n e u t r e (in cazul a c u z a t i v ) . yo lo ignoro. înţelegi asta? Tu eşti înalt. A m v ă z u t î n t r .u n a din lecţiile t r e c u t e că p r o n u m e l e în d a t i v sau a c u z a t i v care însoţeşte u n v e r b la infinitiv se alipeşte la acesta. Trebuie să a t r a g e m însă a t e n ţ i a că locul silabei tonice se p ă s t r e a z ă . l a que bien se aprende no se olvida. Acelaşi lucru se î n t î m p l ă şi cu p r o ­ n u m e l e care însoţeşte u n gerunziu. ceea ce face necesară prezenţa a c c e n t u l u i grafic pe silaba t o n i c ă : buscando viendo buscándola viéndolos căutînd-o văzîndu-i la arte — Acest s u b s t a n t i v este m a s c u l i n la singular şi feminin p l u r a l : el arte moderno—las artes plásticas. 167 . a r t i c o l u l are rol de p r o n u m e . s-a m a i v o r b i t şi în lecţia 8. Lo mío y lo luyo. referitor la a r t i c o l u l el care avea rol de pronume demonstrativ: Tú sabes el inglés. — î n a i n t e a p r o n u m e l o r posesive mío. Nu ştii cit de stricat (rău) vorbeşte. eu (o ignor) n-o ştiu. eu nu sînt (aşa). Lo que. yo no lo soy.: Al meu şi al tău. He leído lo que has escrito. Y lo estoy. Şi sînt într-adevăr. ¿Sois mis amigos? Lo somos. Trebuie să fii foarte obosit. ¿Lo comprendes? Tú eres alto.î n a i n t e a unor a d v e r b e : Aro sabes lo mal que habla. despre Io. Ceea ce se învaţă bine nu se uită. tuyo cual: etc. Debes de estar muy cansado. Sînteţi prietenii mei? Sîntem (asta). Ceea ce. — în locul u n u i n u m e p r e d i c a t i v . — înaintea p r o n u m e l o r r e l a t i v e que. In acest caz. — în unele e x p r e s i i : por lo menos cel puţin por lo tanto în consecinţă por lo más cel mult. cu v a l o a r e de p r o n u m e : De altfel. Vechea poveste.\ —ţ. Am citit ceea ce ai scris. formándose — formîndu-şi. ca p r o n u m e personal în a c u z a t i v . Tu ştii engleza. Lo de siempre. aşa c u m a m v ă z u t în lecţia t r e c u t ă . carácter — este u n u l d i n t r e p u ţ i n e l e c u v i n t e a l căror accent îsi schimbă locul la p l u r a l : caracteres.

La agua del rio esta bueno. 5. Port acelaşi nume ca şi tine. . 2. Quando ya no se ve más. care î n s e a m n ă : p l a n . Las cartas están escribidos de estos alumnos. t ă r î m . 6. 5. Să se îndrepte greşelile următoarele propoziţii: de gramatică sau de ortografie din 1. Tu ştii bine rusa. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Dónde es estudiante Pedro? ¿Qué lenguas estudia? ¿Dónde va Pedro todos los sábados por la tarde? ¿Por qué asiste a las películas españolas y rusas? ¿Cómo se consideran y qué forman todos los estudiantes del mundo? ¿Con quiénes se cartea Pedro? ¿Qué averigua Pedro en las cartas de sus amigos? ¿A qué son útiles estas cartas? 6 3 . 4. 9. nici de unde vii. In aceeaşi s i t u a ţ i e sînt şi a l t e c u v i n t e s t r ă i n e : soviet soviets stock stocks (pron. M-am bucurat să văd ce progrese ai obţi­ nut în acest domeniu. El papel del nuestro libro está nuevo. Aceşti studenţi dedică studiului numai două ore zilnic./ de modo que— astfel î n c î t . Am citit ceea ce ai scris şi mi-a plăcut. ceea ce e foarte puţin. . peste puţin timp nu vor mai şti nimic. care este al tău? 10.. . dar eu n-o ştiu. Dacă nu studiază aceste probleme. nici cine eşti. / al mismo tiempo — în acelaşi t i m p . El amigo cuios libros e leido eres buena. 4. c u m a r fi n o r m a l ) : cllib — clubs. Nu ştiu nici măcar cum te cbeamă. 7. / club — este u n neologism care — deşi t e r m i n a t în consoană — p r i m e ş t e la p l u r a l u n s i m p l u s (nu -es. 3. mi-am dat seama că e foarte interesantă. Mun­ citorii acestei fabrici îndeplinesc (cumplir) cu succes planul stabilit. Numele meu este Henric (Enrique). In l i m b a spaniolă m a i există şi c u v î n t u l plan m. 6. io le todavía veías. 3. Să se traducă în limba spaniolă: 1. aşa c ă . învăţînd-o. Las cometas i las planetas formen parte de nuestra sistema. 2. d o m e n i u . 6 2 . ostok) trust trusts plano — p l a n ( s u p r a f a ţ ă ) . fig. proiect (el plan quinquenal — p l a n u l c i n c i n a l ) . EXERCIŢII 6 1 . 8.

vultur următor portughez guerra guerrero aiguien guinda Miguei război războinic cineva cireaşă amară Mihai 169 . Această literă — care are r o l u l lui h m u t din limba r o m î n ă — este u m u t . călăuză acvilă. In limba s p a n i o l ă . gui. giie. apoi de sunetul e sau i. a m obţine *guem şi *guiniónp I a t ă . cu un semn diacritic (nu­ mit în spaniolă crema sau diéresis) deasupra lui. palid. A ş a d a r . cu grupuri alcătuite din trei sunete: g-u-e şi g-u-i. în cazul lor. i n t r o d u c e m î n t r e ele litera h . ceea ce însemnează că avem a face. folosim acelaşi procedeu. livid lingüista se pronunţă lingüista — lingvist cigüeña se pronunţă OigueuJa — barză ghitară ghid. se folosesc tot grupurile de litere gue. în c o n t i n u a r e . pe care l-am m a i î n t î l n i t în g r u p u l que. Pentru a le reda în scris.LECŢIA 24 în l i m b a r o m î n ă . corespondentele grupurilor ghe şi glii — din limba r o m î n ă — sînt redate în l i m b a spaniolă prin gue şi gui. (Se scrie. águiía siguiente portugués Notă: Există unele cuvinte spaniole în care sunetul g este urmat de sunetul u. Iată cîteva cuvinte spaniole cu diéresis: argüir se pronunţă argüir (a-r-g-u-i-r = 6 sunete) — a argumenta (diereza se păstrează şi în timpul conjugării) exangüe se pronunţă exangüe — fără sînge. adică i n t r o d u c e m î n t r e ele o literă care nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă . p e n t r u a p u t e a p r o n u n ţ a s e p a r a t s u n e t u l g de cel al lui e sau i. qui. giii). deci. Funcţiunea acestui semn constă în a arăta că litera u trebuie citită. cîteva c u v i n t e spaniole care se scriu cu aceste g r u p u r i de l i t e r e : guitarra guía m. cînd dorim să s e p a r ă m pe g de e sau de i. pe care nu o p r o n u n ţ ă m n i c i o d a t ă . Dacă am transcrie cu ortografia spaniolă c u v i n t e l e r o m î n e ş t i „ghem"' şi „ghinion". In felul acesta scriem cuvintele ghem sau ghinion.

la melancolía o el dolor que lo acompañan: I Dueña no tengo. 170 . salgo a buscar.COPLAS Las coplas son las poesías populares más difundidas en todo el mundo hispánico. porque me matas Y sin ti porque me muero. tanto en España como en Latinoamérica. II Ni contigo. La razón de esta sorprendente difusión se halla en el hecho de que el pueblo canta en ellas el amor. la alegría. porque sin dueña no puedo andar. ni sin ti Tienen mis penas remedio: Contigo.

Y a los enamorados El pensamiento. 171 . A los árboles altos Los mueve el v i e n t o . IV Tu querer y m i querer Son como el agua del río Que a t r á s no p u e d e n volver. Que lo que yo deseo E s que me dm*e.III Quiéreme poco a poco N o te apresures.

172 . VIII El amor del hombre pobre es como el perro sin dueño: tiene hambre y no come a gusto. se acuesta y no tiene sueño. VII Por los campos del olvido salí en busca de mi amor y encontré para mi alivio las espinas de una flor.VI Dos besos hay en el mundo Que no se apartan de m í : El último de mi madre Y el primero que te di.

Palabrita tengo dada No sé si la cumpliré. tal como son éstas que siguen aquí: Tuve un sombrero lindo sólo copa no tenía . a c o m p a ñ a d a s del rasgueo de la g u i t a r r a . Nota: De costumbre las coplas se c a n t a n . Hay también muchas coplas humorísticas o satíricas. Tengo el consuelo De saber que tú sabes Que yo te quiero. X El puente voy a pasar. cada vez que galopaba. de corbata me servía.IX Aunque tú no me quieras. Si quieres que te lo diga cantando te lo diré: — El amor que te tenía como vino se me fue. No sé si lo pasaré. 173 .

p u n t e . de e x e m p l u .. (Analizaţi schema a c c e n t u ă r i i d i n lecţia 11). aşa d u p ă c u m v o m vedea în cursul lecţiilor v i i t o a r e . mover) diftonghează aceste vocale în ie şi. se formează de la cele două t i m p u r i de m a i sus). perder. v e r b u l poder (a putea) face parte din g r u p a verbelor diftongate. pod rasgueo cîntare (la ghitară) razón /. hispanic matar a ucide mover a mişca olvido uitare pena durere. desear a dori difundido r ă s p î n d i t enamorado îndrăgostit galopar a galopa hallarse a se afla hacho fapt hispánico spaniol. necaz puente m.PALABRAS NUEVAS a gusto pe plac acompañar a însoţi acostarse a se cuica alivio mîngîiere andar a u m b l a apartarse a se depărta apresurarse a se grăbi atrás înapoi beso sărutare consuelo consolare copa calotă (de pălărie). n u m i t diftongarea verbelor. motiv seguir a ü r m a servir a servi ANÁLISIS DEL TEXTO puedo — pot (eu). contar. v e r b e l e : pensar. Multe d i n t r e verbele de conjugarea I şi a II-a care au vocalele e sau o în p e n u l t i m a silabă (cum s î n t . Acest fenomen. are loc n u m a i l a : i n d i c a t i v prezent. Contar cuento cuentos cuento contamos contáis cuentan (ax cotit) Perder pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden din lecţia 1 1 . u e . cînd în cursul conjugării aceste vocale intră în silaba t o n i c ă . I a t ă a c u m u n e x e m p l u : verbul perder în loc d e : perdo perdes perde are formele d i f t o n g a t e : pierdo pierdes pierde Indicativ prezent Pensar pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan 1 în m o d analog fac t o a t e celelalte verbe diftongate 1 . s u b j o n c t i v prezent şi i m p e r a t i v (mod care. Mover muevo mueves mueve movemos movéis mueven ) Vezi r i t m u l a c c e n t u l u i 174 . respectiv.

verbul respectiv diftonghează si el. De aceea. le vom nota cu un d. ori de cîte ori vom întîlni în voca­ bular verbe care diftonghează — indiferent de conjugarea lor —. putem spune că ori de cîte ori în familia de cuvinte a unui verb din categoria celor discutate aici există un substantiv sau un adjectiv care conţine diftongul ie sau ue. a strivi el aprieto caliente cald încălzi închide el cierre închiderea început începe el comienzo guverna el gobierno guvernul manifestul manifesta el manifiesto la siega secerişul secera la siembra semănatul semăna locul (de stat) el asiento aşeza se c o n j u g ă următoarele v e r b e : aminti amintirea el acuerdo consolarea el consuelo consola mostra arăta la muestra poporul.piense pienses piense pensemos penséis piensen Subjonctiv cuente cuentes r cuente contemos contéis cuenten prezent pierda pierdas pierda perdamos perdáis pierdan mueva muevas mueva movamos mováis muevan Deoarece nu toate verbele de conjugarea I sau a II-a care conţin vocalele e sau o în penultima silabă suferă fenomenul diftongării. cu o valoare relativă. am început explicaţia noastră cu cuvintele „multe verbe".. a socoti cuento povestire cuenta socoteală Nu există însă nici o metodă sigură pentru a recunoaşte verbele care diftonghează. Dăm în continuare o listă de verbe care diftonghează (pentru cele de conjugarea întîi dăm alăturat şi substantivul sau adjectivul din aceeaşi familie). De exemplu: contar a p o v e s t i .. Următoarele verbe prezintă aceeaşi diftongare ca pensar: alentar apretar calentar cerrar comenzar gobernar manifestai segar sembrar sentar a a a a a a a a a a contar a a a a a a a curajul însufleţi el aliento strângerea strînge. Cum le recunoaştem? Ca indicaţie practică. satul popula el pueblo aminti el recuerdo amintirea visa el sueño visul zborul el vuelo zbura Ca verbul acordar consolar mostrar poblar recordar soñar volar 175 .

encender — a a p r i n d e . soler — a o b i ş n u i . quiso. colar — a s t r e c u r a .. resonar — a r ă s u n a . encontrar — a î n t î l n i . serrar — a t ă i a cu f e r ă s t r ă u l . volcar — a r ă s t u r n a . La v i i t o r pierde pe e din t e r m i n a ţ i a infi­ n i t i v u l u i (ca şi saber). conjugîndu-se d u p ă m o d e l u l verbelor neregulate la perfectul s i m p l u . -order. me muero — m o r . aprobar — a a p r o b a . despertar — a d e ş t e p t a . absolver — a i e r t a . empedrar — a p i e t r u i . renegar — a r e n e g a . devolver — a î n a p o i a . quebrar — a sfărîma . d o r i n ţ ă . probar — a proba . devenind querré. u n d e r ă d ă c i n a este quis-. querrás e t c . invernar — a i e r n a . poder — a p u t e a . llover — a p l o u a . envolver — a î n f ă ş u r ă . -olver. • • / Acelaşi fenomen îl î n t î l n i m şi la u r m ă t o a r e l e v e r b e : / De conjugarea I: confesar — a m ă r t u r i s i . rodar — a r o s t o g o l i . a v o i . querer m. negar — a n e g a . Notă: Se poate observa că verbele de conjugarea a Ii-a care diftonghează se termină în: -eder. dor. desenvolver — a desfăşura . entender — a î n ţ e l e g e . -erter şi -oier.p r o n u m e l e personal în a c u z a t i v . în afară de f a p t u l că i n t r ă în categoria verbelor d i f t o n g a t e . a întoarce . volver — a se î n t o a r c e . nevar — a n i n g e . conmover — a mişca s u f l e t u l . -over. verter — a vărsa . costar — a costa . helar — a î n g h e ţ a . care se a l ă t u r ă acestuia. sosegar — a se o d i h n i . morder — a m u ş c a . defender — a a p ă r a . promo­ ver — a p r o m o v a . demoler — a d ă r î m a . a t r e m u r a m e r e u . 176 . tender — a î n t i n d e . tronar — a t u n a . este i m p e r a t i v u l v e r b u l u i querer (a d o r i . des­ plegar — a desfăşura . doler — a d u r e a . a d o v e d i . — d r a g o s t e . tostar — a frige . -ender. de care ne-am ocupai în lecţia 1 8 : quise. m a i p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la perfectul s i m p l u . disolver — a d i z o l v a . quisiste. De conjugarea a 11-a: atender — a fi a t e n t . tentar — a i s p i t i . rogar — a r u g a . sonar — a suna . a r e c u n o a ş t e . extender — a e x t i n d e . soltar — a dezlega . recomendar — a r e c o m a n d a . a îngriji de . fregar — a freca. quiéreme—iubeşte-mă . moler — a m ă c i n a . m ă p r ă p ă d e s c . herrar — a fereca. retem­ blar — a b î ţ î i . -erner. asolar — a j e f u i . demostrar — a d e m o n s t r a . comprobar — a c o n s t a t a . acostarse — a se c u l c a . Verbul querer. enterrar — a î n g r o p a . a p o t c o v i . remendar — a c î r p i . temblar — a t r e m u r a . regar — a s t r o p i . soterrar — a î n g r o p a . desterrar — a exila . a iubi) -|.

d i m i n u t i v al substantivului palabra. No hay peor sordo. 12 177 . decît cel care nu vrea să audă.a singular şi p l u r a l a perfectului s i m p l u (pidió. vestir. todo lo pierde. v e r b u l pedir în mod obişnuit astfel: pedo pedes pede pedimos pedís peden s-ar conjuga Conform regulei enunţate se conjugă însă în felul următor: • pido pides pide pedimos pedís piden La gerunziu (în loc de pediendo) face pidiendo. v o r b u l i ţ ă .. io. De aceea. impedir. Nu există surd mai rău. care înlocuieşte vocala finală a c u v î n t u l u i : hermano — hermanito frăţior hermana — hermanita surioară sigue — urinează (persoana a I l I . aude ceea ce nu doreşte. Cine vorbeşte ceea c& nu trebuie. d u p ă care le p u t e m r e c u n o a ş t e : consoană (p -e. palabrita — c u v i n ţ e l . sînt de t i p pedir. pidieron). N e r e g u l a r i t a t e a pe care o observăm la acest verb este c o m u n ă u n e i serii întregi de v e r b e . Quien todo lo quiere. i n d i c a t i v prezent al v e r b u l u i seguir a u r m a ) . cunoscute sub d e n u m i r e a de verbe de tip pedir. seguir.consoană -ir -ed -ir) medir. La prezent i n d i c a t i v . que el que no quiere oír. repetir. t o t astfel la t o a t e persoanele s u b j o n c t i v u l u i prezent (pida. o sau diftongii ie. oye lo que no quiere. U n u l d i n t r e sufixele spaniole cu care se formează d i m i n u ­ t i v u l este -ito ( . e.i t a ) . Verbul pedir (a cere) îşi schimbă vocala e în i a t u n c i cînd — la diferitele forme ale conjugării — în silaba u r m ă t o a r e a p a r vocalele a. verbe c a : competir. servir. — Verbele de t i p pedir au u r m ă t o a r e a schemă la i n f i n i t i v .a s i n g u l a r .Refranes con el verbo q u e r e r : Quien habla lo que no debe.. Cine crea totul. pidamos) şi la persoana a I l I . pierde totul (echi­ valent cu: Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul).

decimos. 5. 66. 1 Aici. 9. 14. dirás etc. su n o m b r e . cîinele acela negru muşcă. ceea ce face ca restul persoanelor de la indicativ prezent să fie: dices. dice. dintre care menţionăm deocamdată: — Ia persoana I singular a prezentului indicativ are forma digo. 65. No recordó. 67. 8. Desigur. zis). lipseşte litera d (comparaţi cu romînescul a rîde) şi d e aceea ei nu formează diftong: re-ir. digas. 1 3 . Vreau să m ă odihnesc. Să se încete pe dinafară poeziile din această lecţie şi să se încerce. decís. de fapt. E l vino no cabo en el vaso. — participiul trecut este: dicho (spus. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Yo me sentó a q u í y t ú te sentas en el balcón. Los alumnos n o querieron escribir. Să se dea forma corectă verbelor din propoziţiile următoarei 1. 12. iar gerunziul: diciendo. 3 . que te lo diga — să ţi-o zic (spun). 178 . de unde întreg subjonctivul prezent este: diga. Mis amigos pensan en este problema.Chiar verbul reír1 aparţine acestui grup (deşi îi lipseşte o con­ soană între e şi ir): Dăm mai jos prezentul indicativ al verbului reír (a rîde) care se poate confrunta cu verbul pedir de mai sus: río ríes ríe reímos reís ríen Ca verbul reír se conjugă şi sonreír (a surîde) şi freír (a frige). V î n t u l mişcă a r b o r i i . 3 . fără să vrea. • —• la viitor verbul decir se formează din forma sincopată a in­ finitivului dir-: diré. Acum p l o u ă şi florile vor avea destulă a p ă . P o ţ i fi a t e n t ? 10. 2. varsă apă pe j o s . Nu p o ţ i să i n t r i . 2. Verbul decir (a zice) prezintă numeroase neregularităţi. Sora lui stropeşte florile care sînt lîngă casa mea şi. Să se conjuge — în întregime —• două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a Ii-a din lista verbelor care diftonghează. Mărturisesc că nu-mi amintesc n i m i c . Unii oameni pierd t i m p u l . de ce n u ? 1 1 . 7. 4. 4. Mă mişcă necazurile t a l e . 1 5 . . Antonio se veste con una americana n u e v a . în scris. î n ţ e l e g toatecuvintele din această carte spaniolă. Mama Iui frige carne de porc. dicen. Mă doare un d i n t e . P u ţ i n cîte p u ţ i n se sfărîmă p i a t r a . EXERCIŢII 64. 6. 5. Ţ ă r a n i i seceră şi cîntă cu b u c u r i e . — după forma sa de la infinitiv ne putem da seama că este un verb de tip pedir. 7. Nuestros amigos sonreen. diga e t c . o traducere cît mai literară a lor. 6.

CAMINANDO. por medio de traviesas de hierro. algunas poco empleadas en la vida diaria.5 POR EL MUNDO. 12* 179 . uno con otro. Sobre esto vamos a tratar en este texto. En este texto habrá numerosí­ simas palabras. Los trenes sirven para transportar personas. impresos.LECŢIA 2.) Los trenes se mueven sobre rieles de hierro colocados paralela­ mente en él suelo y unidos. el inspector y los guardafrenos que están distribuidos en los vagones. La misión del correo consiste en el transporte de cartas ordinarias. periódicos o pa­ quetes postales de diversos pesos. madera u hormigón. Querido lector: Vamos a hablar ahora sobre cosas que seguramente te intereserán cualquiera sea tu profesión. Los trenes son de dos categorías: ordinarios y expresos (o rápidos). En las carreteras se ven numerosos medios de transporte o vehí­ culos: desde los carros campesinos hasta los más modernos auto­ móviles y camiones. y un número variable de vagones. animales o bien correo. pero que se encuentran a menudo en los libros.. un ténder que lleva solamente el carbón para alimentar el fuego de la caldera. En diversos puntos de la vía. El personal del tren está formado por el maquinista y el fogonero que están en la locomotora. todos los ferrocarriles forman una gran empresa de Estado. En nuestro país. que es una máquina de vapor de varias ruedas puestas en marcha por la presión que mueve los émbolos. mercaderías. Y aunque no seas lingüista o técnico.. Un tren Suele componerse de una locomotora. certificadas o con valores declarados. donde el ferrocarril atraviesa los caminos. hay guardabarreras que están encargados de interrumpir el tránsito por la carretera du­ rante el paso del tren. (Hay también trenes a motor y trenes eléctricos. Para los transportes por tierra el más difundido medio es el ferrocarril. debes saber como se denominan los medios de transporte y sus partes integrantes.

y el metro que va por vías subterráneas. Con éste. los medios de locomoción acostumbrados son las bicicletas.En las grandes capitales. los coches. los trolebuses. la última expresión de la técnica moderna es el cohete. Más rápidos que todos éstos son los medios de transporte aéreos. o sea supersónicos. los autobuses. El progreso técnico actual les permite efectuar vuelos a gran altura. hasta la estratosfera y alcanzar desde 200 hasta más de 2000 kilómetros por hora. los tranvías. es decir ser más veloces que el sonido. Con todo esto. los sabios soviéticos han llegado hasta la luna y 180 . Hablaremos primeramente de los aviones. las motocicletas.

y. y el hidroavión que es un avión con flotadores que le permiten posarse en el mar y volver a emprender el vuelo desde él. el timonel. tales como: El helicóptero. palo mayor y palo de mesana. Integran la tripulación de un barco: el capitán. debemos hablar del más poético de los medios de transporte: el barco. su segundo. 181 . salas de deportes. bibliotecas. En un transatlántico hay salones. cafés. Antes de terminar. restaurantes. La técnica inventó aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo. Pero volvamos a la tierra. o por los menos a la atmósfera. además de los barcos mercantes. emplean paracaídas. De costumbre. salas de teatro. los aviadores.de nuestro sistema. la marina de guerra. como son las del Atlántico. otros oficiales. un gran barco de velas tiene tres mástiles o palos: palo de trinquete. Se usan para moderar la caída a un ritmo lento que permite a los hombres tocar la tierra sin riesgos. pero tienen también un motor. En caso de una catástrofe aérea. cines. en éstos.piensan volar también a otros planetas . así como todos los que se encuentran en el aparato en peligro.. el cocinero. y un gran número de camarotes. hay barcos transatlánticos que son grandes urbes flotantes capaces de transportar miles de personas. vergas que sirven para sostener las velas. Hay barcos de vela o de vapor. Los de velas tienen dos o tres mástiles. algunos camareros y un piloto. Para largas travesías. que se eleva en el aire verticalmente desde cualquier lugar. piscinas de natación. varios marinos y grumetes. En un puerto se puede ver.. el médico. abriendo así una nueva era en la historia del mundo. Los yates suelen tener un sólo mástil y pocas velas. Los puertos son los lugares donde anclan todos los navios.

PALABRAS NUEVAS aereo aerian alcanzar a atinge. popa. Además. linişte camarero chelner. a u t o c a m i o n capaz capabil carretera şosea certificado recomandat cocinero bucătar coche m. Como es sabido. a los que están acostumbrados a navegar. flotor flotante p l u t i t o r fogonero fochist grumete m. m a t e l o t guardabarreras m. ofiţer ordinario obişnuit. m i ş c a r e . cabină pe vas caminar a u m b l a . indispoziţie maquinista m. m a r ş marearse a avea r ă u de m a r e marino m a r i n a r mástil m. a hoi­ nări camión m. a u t o m o b i l . t r ă s u r ă . Algunos de los que van en buque se marean y experimentan un malestar muy grande. controlor integrante i n t e g r a n t . mecanic marcha mers. beton impreso i m p r i m a t inspector m. par 182 . a ajunge a menudo adesea anclar a ancora aunque deşi babor m. Si el mar está en completa calma. c o m p o n e n t integrar a forma. cale ferată flotador m. tribord ferrocarril m.Los submarinos son las naves que pueden entrar completamente en las aguas del mar y navegar en su interior. înot nave / . babord bandera d r a p e l barco vas buque m. rachetă consistir a consta denominar a d e n u m i despegar a decola distinto deosebit elevar (se) a (se) ridica émbolo piston emplear a folosi encargar a însărcina estribor m. nadie sufre molestia alguna. paznic de] b a r i e r ă guardafrenos m. n a v ă . En la popa está la bandera según cuyos colores distinguimos la patria de cada barco. h a l ă (fabrică) navegar a naviga navio n a v ă ocurrir a se î n t î m p l a oficial m. los cuatro lados de un barco son: proa. ospătar camarote m. vapor caída cădere caldera cazan calma calm. personal palo a r b o r e . nunca les ocurre eso. vagon cohete m. camion. a alcătui locomotora locomotivă malestar rtl. catarg mayor mare mercadería marfă mercante comercial mesana a r t i m o n metro m e t r o u molestia supărare natación / . frínar hormigón m. babor y estribor. a r ă t ă c i . m a ş i n ă .

un ordin: ¡ No nos vayamos ahora! Să nu plecăm acum ! ¡Que suba/ Să (se) urce! p r e c u m şi a t u n c i cînd e folosit ca i m p e r a t i v n e g a t i v (după c u m a m v ă z u t în u n a din lecţiile p r e c e d e n t e ) . p e n t r u a e x p r i m a o dorinţă. în astfel de p r o p o z i ţ i i . piscină popa pupă posarse a se aşeza proa provă puerto port riel m. v o m d a . P e n t r u a preciza în ce cazuri a n u m e se foloseşte s u b j o n c t i v u l în l i m b a s p a n i o l ă . Modul subjonctiv se întrebuinţează: . d a r v e d e m că în fraza n o a s t r ă l-am t r a d u s p r i n c o n d i ţ i o n a l u l „ar fi". a obişnui (vezi „Analiza") sufrir a suferi ténder m. o încurajare: ¡Que descanses bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que yo no te vuelva a ver hablando con éste! 2. echipaj valor m. m o d u l cel m a i folosit este indicativul. trinchet tripulación /. paraşută paso trecere . tender timonel m. în c o n t i n u a r e . u n t a b e l cu exem­ plificări. timonier tocar a atinge traviesa traversă trinquete m. Reiese de aici că uneori m o d u l sub­ j o n c t i v se utilizează în limba spaniolă diferit de folosirea lui în limba r o m î n ă . iaht ANÁLISIS DEL TEXTO cualquiera sea — oricare a r fi. o urare. în p r o p o z i ţ i i care a r a t ă o poruncă. Ş t i m că sea este s u b j o n c t i v u l pre­ zent al v e r b u l u i ser. şină riesgo risc segundo secund soler d. Subjonctivul se foloseşte n u m a i : 1.-l) în propoziţii de sine stătătoare. pentru a exprima uimirea: ¡Que escribas tú esto! Să te odihneşti bine! Să-ţi fie de bine! Să nu te mai văd vorbind cu (omul) ăsta! Să scrii tu asta! 3 .paracaídas ni. valoare vela pînză veloz iute. rapid verga vergă vía cale yate m. De fapt. pas peligro pericol peso greutate piscina bazin. subînţelegîndu-se v e r b u l querer: ¡No seas asi! ¡No perdamos tiempo! Nu fi aşa! Să nu pierdem timpul! 183 . o îndrumare.

Cualquier auxilio que me pidáis. no te permito hablar de este modo. . nu-ţi p e r m i t să vorbeşti astfel. Quienesquiera que sean. . c u u n e l e v e r b e l a f o r m a r e f l e x i v a . Oricare ţ i ...4. Notă: Cualquiera Cualquiera se poate utiliza şi fără que: sea tu profesión. şi a n u m e : 1... no lo apro hamos. locu­ Oricare ar fi m o t i v u l t ă u .a r fi profesia.. . doar să doar să înainte de a cu condiţia că. Quienquiera que seas. în care caz s u b j o n c t i v u l este prece­ d a t d e o b i c e i d e c o n j u n c ţ i a que. p r e z e n t u l se f o l o s e ş t e p e n t r u a d a a n u m i t e i n d i c a ţ i i : /Véase el párrafo siguiente! /Tómese después de cada comida! subjonctivului Să se v a d ă paragraful u r m ă t o r ! Se va lua după fiecare m a s ă ! B ) în propoziţii secundare. para que por más que primero que puesto que siempre que sin que E> următoarele conjuncţii sau cu condiţia să cu scopul de a n u m a i să.. în propoziţii i n t r o d u s e p r i n ţ i u n i de t i p u l : a condición \'de) que a fin de que a menos que a no ser que antes (de) que con tal (de) que dado que en caso (de) que hasta que no sea que . pînă ce n u m a i să nu p e n t r u ca oricît (de mult) m a i î n a i n t e (de) ca d a t fiind faptul că a t î t t i m p cît fără ca să que: cum cum şi con junei . Orice ajutor m i . Por doquiera que e s t é .. .a ţ i c e r e . Oricine ar fi e i . . .. Pe oriunde a r f i .ii care nu como si cual si cer ca şi ca si 184 . î n p r o p o z i ţ i i (concesive) i n t r o d u s e p r i n p r o n u m e s a u a d v e r b e : cualquiera (plural: cualesquiera) oricare quienquiera (plural: quienesquiera) oricine doquiera oriunde Cualquiera que sea tu motivo. presupunînd în caz că pînă cind. n u m a i dacă în caz că. nu-1 a p r o ­ băm. 2. . . Oricine ai fi.

î n l ă t u r aceasta ca să pot să-mi t e r ­ m i n repede lucrul. ¿Puedes salir al aeropuerto antes de que sea de día? Me compraré lo que me ¡alta sin que me importe lo que piense mi amigo. Am ieşit deşi a nins 3. Elimino esto a fin de que pueda terminar pronto mi tarea. Debes pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Te iert n u m a i dacă îţi m ă r t u r i s e ş t i vina. en cuanto luego que tan pronto así de de de de î n d a t ă ce como que manera que modo que suerte que astfel încît apenas cuando aunque si bien abia cînd desi chiar (atunci) cînd în t i m p ce. Procuraré contentarte. Voi încerca să te m u l ţ u m e s c . o eventualitate etc. cît t i m p Cît t i m p î n v a ţ ă . După conjuncţiile de m a i jos se întrebuinţează subjonctivul. aún cuando mientras Mientras aprenda. va şti b i n e . sabrá bien. Voi ieşi chiar dacă n i n g e . Saldré aunque nieve (subjonctiv). Te perdono con tal que confieses tu culpa. m a i ales a t u n c i cînd propoziţia secundară e x p r i m ă ceva n e h o t ă r î t : o presupunere. P o ţ i pleca la aeroport î n a i n t e de a se face ziuă? î m i voi c u m p ă r a ceea ce-mi lipseşte fără să m ă intereseze ce gîndeşte prietenul m e u . n u ­ mai să n u . o îndoială. se î n t r e b u i n ţ e a z ă i n d i c a t i v u l : Salí aunque nevó (indicativ).De exemplu: Trebuie să ceri iertare î n a i n t e de a fi prea t î r z i u . D u p ă expresiile impersonale: es posible es probable es dudoso e posibil e probabil e îndoielnic 185 .m i ceri lucruri i m p o ­ sibile. Cînd a c ţ i u n e a e certă. no me pidas cosas Notă: con tal que imposibles.

El médico duda que el enfermo pueda curarse. neîncrederea. f r i c ă . nu-1 a d m i r . necesar să citească acest articol. Mă t e m că te vei întoarce t î r z i u . ciudat bine nevoie nevoie posible que venga esta tarde. nesiguranţa. prevenire. n e p l ă c e r e . Creo que duerma. Nuestra hermana nos pide que le escribamos. Mă bucur că înveţi această l i m b ă . Ignoro Notă: Gînd e vorba însă de o afirmaţie precisă. Me ruega que venga. permisiune. 186 . Dudo que sepas bien esta regla. rugăminte. pensar etc. ¿Quieres que te preste este libro? Deseo que estudies bien la gramática. Vrei să-ţi împrumut(e) această carte? Doresc să înveţi bine gramatica. sau în propoziţii afirmative. que tenga tantos amigos. ordin. Cred (ştiu sigur) că d o a r m e . s p e r a n ţ ă . 4. Mă îndoiesc că ştii bine această regulă. r e g r e t . Mă roagă să v i n . după verbe care exprimă presupu­ nerea. bine să iasă la p l i m b a r e . s u r ­ priză. se întrebuinţează în t o a t e aceste cazuri m o d u l i n d i c a t i v . după verbe care exprimă: a) u n s e n t i m e n t ( p l ă c e r e . după schema: formate + adjectiv (adverb) + que + v e r b Oricît de frumos ar fi. Por más bonito que sea. Să se c o m p a r e : Creo que duerme. dorinţă. uneori. Vreau ca Manuel să m ă a ş t e p t e . indispensable que lea este artículo. G. Nu ştiu dacă are a t î ţ i a p r i e t e n i . S-ar p u t e a (cred) să d o a r m ă . în propoziţii por más concesive (muy) posibil să vin(ă) în seara a s t a .es es es es Es Es Es Es (caso) raro conveniente importante (importa indispensable que) E E E E e e e e rar. Speră să poată veni cu t i n e . părere: Quiero que Manuel me espere. dudoso que vayamos al teatro. negarea: IVo creo que sea asi. Temo que vuelvas tarde. sfat. no lo admiro. Nu cred să fie aşa. I) voinţă. îndoiala.. Me alegro que aprendas este idioma. îndoielnic că vom merge la t e a t r u . Medicul se îndoieşte că bolnavul se poate vindeca. preferinţă): Espera que pueda venir contigo. 5. cerere. interzicere. după (cîteva) verbe ca: creer. Sora noastră ne cere să-i scriem. în propoziţii negative. conveniente que salga a pasear.

Fie ce-o fi. todo lo que. a fost va exista (va fi) 137 . d a r el v a servi ca ghid p e n t r u t o a t e t r a d u c e r i l e în l i m b a spaniolă pe care le v e ţ i avea de făcut de a c u m î n a i n t e . Caut un om care ştie să vorbească portugheza. — cînd propoziţia r e l a t i v ă se leagă de o n o ţ i u n e n e g a t i v ă d i n propoziţia p r i n c i p a l ă : No sé otra melodía que pueda igualar a ésta. habrá — v o r fi ( e x i s t a ) : v i i t o r u l lui hay. „se află". d a t ă fiind c o m p l e x i t a t e a cazurilor e x p u s e . 8. Acest t a b e l de u t i l i z ă r i ale s u b j o n c t i v u l u i va părea d e s t u l d e greu. î ţ i vei aminti de mine cînd voi fi plecat? îmi voi aminti cînd îţi voi vedea fotografia. Mai precis. la t o a t e t i m p u r i l e şi m o d u r i l e . în p r o p o z i ţ i i r e l a t i v e . Sea lo que sea. m a i ales cînd p r o p o z i ţ i a ' e s t e i n t r o d u s ă p r i n lo que. Cînd o să vină. d a c ă propoziţia secundară e i n t r o d u s ă p r i n cuando sau en cuanto: Cuando venga. cuanto: Te daré lo que pueda por ayudarte en tu estudio. Nu ştiu altă melodie care să o poată egala pe aceasta. estaré en casa. „este". Haber se utilizează ca v e r b i m p e r s o n a l p e n t r u a t r a d u c e e x p r e ­ siile „ e x i s t ă " . d u p ă propoziţii p r i n c i p a l e cu verb la v i i t o r u l i n d i c a t i v . de o p o s i b i l i t a t e . s u b j o n c t i v u l se foloseşte: —• cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă e x p r i m ă o însuşire d o r i t ă : Busco un hombre que sepa hablar el portugués* Quiero hablar con quien me entienda. Vreau să vorbesc cu cintva care să mă înţeleagă.a s i n g u l a r : había hubo habrá exista (era) există (fuse). iar a t u n c i cînd se e x p r i m ă o r e a l i t a t e se utilizează m o d u l i n d i c a t i v . — cînd p r o p o z i ţ i a r e l a t i v ă conţine ceva nesigur. îţi voi da ce o să pot ca să te ajut în studiul tău.7. dar n u m a i la persoana a I l I . n e l i o t ă r i t . O să plecăm cînd veţi telefona. Saldremos en cuanto (cuando) telefoneéis. s u b j o n c t i v u l se î n t r e b u i n ţ e a z ă a t u n c i cînd e v o r b a de ceva nesigur. cuando me vaya? Me acordaré en cuanto vea tu fotogra/ia. ¿Te acordarás de mí. voi fi acasă.

m i j l o c . p r i n i n t e r m e d i u l (sinonim cu me­ diante). P e n t r u a nu repela în c a d r u l aceleiaşi p r o p o z i ţ i i conjuncţia o. E s t e u n s u b s t a n ­ t i v c o m p u s .. fie din două sub­ s t a n t i v e .. ca şi cuvintele paracaídas. a t u n c i p l u r a l u l se formează n o r m a l : el ferrocarril — los ferrocarriles por vías — pe c ă i .un s u b s t a n t i v .Aceleaşi forme se folosesc şi a t u n c i cînd s u b i e c t u l e la p l u r a l : Habrá numerosos hombres.. Vor fi mulţi oameni.. guardaba­ rreras (cantonier). care se săvîrşeste frecvent: Mi amigo suele irse al teatro. De e x e m p l u : el mondadientes — scobitoarea (verb -f-substantiv) el paraguas — u m b r e l a (prepoziţie -(-substantiv) La p l u r a l n u se modifică decît a r t i c o l u l : los mondadientes los paraguas Dacă u l t i m u l t e r m e n a l c u v î n t u l u i compus este u n s u b s t a n t i v la singular. a menudo (adv.) — a d e s e a . por vía aérea — pe cale aeriană. cu acelaşi î n ţ e l e s . Aceste c u v i n t e s î n t formate fie d i n t r . se p o a t e u t i l i z a . Vía — cale. Au îost cazuri cînd. folosit m a i m u l t la prezent şi imperfect indica­ t i v : u r m a t de i n f i n i t i v u l u n u i a l t v e r b .. Hubo casos cuando. 200 — doscientos. por tierra — pe u s c a t . Los días de verano suelen ser muy calurosos... I a t ă a c u m m u l t i p l i i lui 200 800 400 500 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos ciento: 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 188 . suele componerse — se c o m p u n e de obicei. guardafrenos — frînar ( t e x t u a l : p ă z i t o r de frîne). locuţiunea o bien. o bien — sau. por medio de — cu a j u t o r u l . Zilele de vară de obicei sînt foarte călduroase.u n v e r b (sau a l t ă p a r t e de vorbire) -f. este u n verb defectiv. pararrayos.. e x p r i m ă o a c ţ i u n e care are loc în mod o b i ş n u i t . Prietenul meu se duce des la teatru. V e r b u l soler d.

V e r b u l volver u r m a t de u n s u b s t a n t i v înseamnă „a se î n t o a r c e " (de e x e m p l u : vuelvo a mi casa). Miles y miles de obreros manijestaron en la Plaza Colón. în cazul n o s t r u : los s u b s t i t u i e s u b s t a n t i v u l los barcos.. — u n i i d i n t r e acei c a r e .. A nu se confunda cu — escadră. marina de guerra — m a r i n ă de r ă z b o i . Ciento apocopează atunci cînd multiplică pe mii: cien mil 100 000 Cifrele i n t e r m e d i a r e se c o m p u n la fel ca în r o m î n e ş t e : 207 511 817 1 959 33 794 904 815 1 000 000 1 000 000 000 doscientos siete quinientos once ochocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y nueve treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro novecientos cuatro mil ochocientos quince un millón mil millones volver a emprender — a î n t r e p r i n d e din n o u . de e x e m p l u : revolver (a se reîntoarce). Mii şi mii de muncitori au manifestat în Piaţa Columb.Aceste n u m e r a l e au şi f e m i n i n : doscientos libros quinientos hombres doscientas obras quinientas casas 1000 mil La p l u r a l r ă m î n e n e s c h i m b a t : 2000 dos mil 10 000 diez mil Observaţie: mil considerat ca substantiv are pluralul: miles. . a r e l u a . armada 189 . . P e n t r u a se e v i t a repetarea u n u i s u b ­ s t a n t i v din p r o p o z i ţ i a p r e c e d e n t ă . U r m a t însă de un v e r b la i n f i n i t i v . los de velas— cele cu p i n z e . a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r í m a l a de acel v e r b se r e p e t ă : volver a leer a r e c i t i . p l u t i t o r (bărcile care înlocuiesc. acesta poate fi s u b s t i t u i t n u m a i prin a r t i c o l u l s ă u . algunos de los que. flotador — flotor. C u v î n t u l face p a r t e din aceeaşi familie cu v e r b u l flotar (a p l u t i ) şi cu a d j e c t i v u l flotante (plutitor). la h i d r o a v i oane. roţile a v i o a n e l o r ) . M e n ţ i o n ă m că prefixul r e se foloseşte d e s t u l de r a r în limba s p a n i o l ă .

222. 2001. 123. 4. 789. Nu cred să fie aşa. 11314. Să nu-mi mai aminteşti de astfel de lucruri. 3. 444. A mí no me gusta que él (hablar) tan malamente. 2. tenemos que (ir) al teatro.EXERCIŢII 6 8 . Es posible que (haber impersonal) per­ sonas que (querer) saber dos o tres lenguas. no habrá guerras. 6. din întrebări: ¿De qué se trata en este texto de lectura? ¿Cuál es el más difundido medio de transporte por tierra? ¿De qué suele componerse un tren? ¿Qué diferencia hay entre un tren expreso y uno de mercancías? ¿Sobre qué se mueven los trenes? ¿Cuál es la misión del correo? ¿Quiénes forman . 4. Nu sînt de acord să mergi singur să te plimbi cu barca. 3. 2501. Te rog totuşi să crezi. 2. 333. Să se răspundă la următoarele si apoi să se compună.el personal del tren? ¿Qué medios de transporte se ven por las carreteras? ¿Cuál es el más rápido medio de transporte? ¿Dónde piensan volar los hombres de nuestros dias? ¿Cuáles son los aparatos aéreos que no despegan de un aeródromo? ¿Qué se usa en caso de una catástrofe aérea? ¿Qué tiene un barco de vela? ¿Cuáles son los tripulantes de un barco? ¿Qué son los submarinos? ¿Qué experimentan algunos hombres que van en buque? 70. 6. Dudo que este amigo tuyo (saber) bien las reglas grama­ ticales. 190 . Cînd voi avea o ghitară. 513. 7 1 . Venga o no venga. Trebuie să înveţi să înoţi înainte de a pleca la mare. 5. Cuando yo (tener) dinero. Cuando todos los pueblos (estar) más unidos. In orice caz trebuie să ştii să înoţi. Te daré cualquier libro que me (pedir). 654. 785. 1960. 777. Să se înlocuiască infinitivele timpurile necesare: din paranteze cu modurile si 1. Sus padres no le permiten que (leer) tales libros. 7. 456. 9. Să se citească de cîteca ori textul memorie. 919. 666. 8. 555. un rezumai al său. 345. pentru că altfel «şti în mare pericol. nu-1 pot •citi acum. Oricît de interesant ar fi acest articol. 888. 6 9 . 7. a fin de que (estar) contento. 516836. 999. Voi încerca să învăţ. Să se traducă în limba spaniolă: 1. Leer y escribir en letras los siguientes guarismos (cifre): 111. me •compraré estos libros. 7 2 . 8670. voi cînta adesea. 1957. 5. 5512. 8.

LECŢIA

26

Limba spaniolă nu cunoaşte sunetul j ; litera j există însă, dar are altă pronunţare, diferită de cea din limba romînă. Spaniolii pronunţă această literă, oriunde s-ar găsi, ca litera h din cuvîntul romînesc „hohot". In felul acesta, cuvintele: ojo — ochi; rojo — roşu ; Juan — loan, Ion; joven — tînăr; mujer f. — soţie, femeie; hijo — fiu, se pro­ nunţă: oho, roho, Huan, hoven, muher şi iho. Tot ca un h romînesc se pronunţă şi litera g cînd este urmată de e sau i. Deci grupurile ge, gi se citesc he, h i ; bunăoară: gente f. — lume, oameni; general — general; gitano — ţigan; fragil — fragil, se pronunţă: hente, heneral, hitano, fráhil. Iată alte cîteva cuvinte în care se întîlneşte sunetul h: trabajo — muncă ; oveja — oaie ; jefe rn. — şef; jardín m. —• grădină (de flori); Don Quijote (eroul celebrului roman cu acelaşi nume); in­ geniero— inginer; gigante—-gigant, uriaş; trágico — tragic; José — Iosif; Jorge— Ge or ge ; margen f. — margine; Argentina. Notă:
î n textele vechi spaniole, în locul actualei litere j se scria litera x: Qui­ zóte, exemplo, México etc. Astăzi, schimbîndu-se ortografia, se scrie: Qui­ jote, ejemplo, Méjico, litera x folosindu-se n u m a i pentru notarea grupului de sunete cs, ca în romîneşte, b u n ă o a r ă : próximo (viitor). Mexicanii au p ă s t r a t însă, din t r a d i ţ i e , ortografia veche, a t u n c i cînd evorba de numele ţ ă r i i lor, şi de aceea m a i scriu şi azi México, deşi p r o ­ n u n ţ ă Méhico.

TEXTOS DE LECTURA Los textos que siguen son muy cortos, pero, a nuestro enten­ der, bastante divertidos e instructivos. Leyéndolos, se podrá uno dar cuenta de la sabiduría del pueblo español. Y aunque no es literatura popular, tal como fueron las coplas, estos textos tienen origen folklórico porque son unas fábulas. Dos de éstas están adaptadas según las fábulas en versos de uno de los mayores fabulistas españoles, Félix María Samaniego, autor de las famosas "Fábulas morales".
191

EL PATO Y LA SERPIENTE Un pato estaba pensando, a orillas de un estanque. No muy lejos pasó una serpiente, la cual le pidió que le confesara en qué estaba pensando. El pato, muy orgulloso, le declaró que no hay en el mundo un animal mejor que él; porque, recalcaba: "Soy de agua, tierra y aire: Cuando de andar me canso, si se me antoja, vuelo, si se me antoja, nado". Después de escucharlo, la serpiente le contestó que no debía presumir tanto, porque "ni anda como el gamo, ni vuela como el sacre, ni nada como el barbo; y así tenga sabido que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser diestro en algo".

EL CUERVO Y EL CANGREJO Volaba un cuervo sobre un río y vio un cangrejo. Sin perder tiempo, bajó al río y le cogió. Un minuto después, el cuervo se paró en un árbol, llevando el cangrejo en el pico. "¿Qué puedo invocar para

192

como tú. ¡ Tú eres el más hermoso y el más inteligente ! Todos lo saben. — ¡ Aja, aja ! — gritó el cuervo, y abrió todo el pico. El cangrejo, muy alegre, cayó al río. EL CONSEJO DE LOS RATONES Un buen día se reunieron los ratones en un consejo, para estudiar cómo librarse del sangriento Matarratón, el blanco y rubio, y de la hermosa y negra Gatalinda. El ágil y elocuente Roequeso, después de largas disputas, proclamó: — ¡ Tengo una idea ! Les ponemos a cada uno un cascabel y así todos podemos oírles desde lejos y escapar. La idea gustó a los ratones y todos la aplaudieron. Pero, en el momento en el que tuvieron que nombrar a los ratones que debían poner cascabeles al gato y a la gata, todos se quejaron: — Por favor, no me escojáis; yo soy corto de vista — se lamentó uno. — Yo soy ya muy viejo, debéis respetarme — gritó otro. — Estoy enfermo — suspiró otro y echó a correr. — A mí me duelen las patas — chilló un ratón más joven. Y ninguno se atrevió a poner el cascabel al gato.
PALABRAS NUEVAS
ágil isteţ alabar a lăuda antojarse a se năzări atreverse a îndrăzni, a bajar a coborî barbo mreană (peşte) cangrejo rac 13 — învăţaţi limba spaniolă cansarse a se obosi cascabel m. clopoţel coger a culege, a prinde confesar d. a m ă r t u r i s i consejo consiliu; sfat corto scurt cuerTO corb

cuteza

193

chillar a ţipa diestro priceput, dibaci dirigirse a se îndrepta; a se adresa doler d. a durea entender m. părere, pricepere escapar a scăpa escoger a alege escuchar a asculta estanque m. eleşteu famoso faimos, vestit gamo cerb lamentarse a se tîngui, a se jelui lejos departe librarse a se elibera mejor mai bun orgulloso mîndru origen m. origine, obîrşie orilla mal, ţărm

pariente m. rudă pararse a se opri pata lab;i; r a ţ ă pato răţo i pico cioc ; vîrf; tîrnăcop presumir a se făli, a se crede quejarse a se plínge ratón m. - şoarece recalcar a sublinia repetir a repeta reunirse a se a d u n a río ríu roer a roade rubio blond, gălbui sacre ni. un íel de şoim suspirar a suspina viejo bă trîn

ANÁLISIS DEL TEXTO a nuestro entender — „ d u p ă părerea n o a s t r ă " . I n f i n i t i v u l v e r b u l u i entender d. e folosit aci ca s u b s t a n t i v (părere), se podrá uno dar cuenta — îţi vei p u t e a da s e a m a . In unele c o n s t r u c ţ i i r o m î n e ş t i , persoana a Ii-a singular p o a t e avea u n sens i m p e r s o n a l — g e n e r a l i z a t o r . De e x e m p l u : „ N u poţi să treci p r i n această regiune fără să ram îi cîteva zile în c a p i t a l a &i". E clar că nu este vorba despre „ t i n e " , ci despre „oricine" ar face acţiunea r e s p e c t i v ă . Aceeaşi idee s-ar m a i p u t e a formula şi astfel: „ N u se poate trece p r i n această regiune fără a sta, cîteva zile în c a p i t a l a e i " , î n limba spaniolă se foloseşte n u m a i această din u r m ă construcţie i m p e r s o n a l ă , cu v e r b u l la d i a t e z a reflexivă, persoana a II 1-a singular sau p l u r a l . E x e m p l u l romînesc de m a i sus s-ar t r a d u c e deci în limba spaniolă p r i n : No se puede pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. U n e o r i , în locul lui se> se foloseşte p r o n u m e l e n e h o t ă r î t uno: No puede uno pasar por esta región sin quedar algunos días en su capital. Observaţie: Verbele reflexive nu pot repeta pe se în construcţii impersonale. în acest caz, se impersonal este reprezentat prin pronumele nehotărît uno: Se atrevía uno a contestar. Cineva îndrăznea să răspundă. în loc de: Se se atrevía a contestar. 194

la cual — care. Se utilizează acest p r o n u m e r e l a t i v p e n t r u a nu se repeta c u v î n t u l care, fiind c o m p l e m e n t într-o propoziţie a n t e ­ r i o a r ă , devine subiect în propoziţia r e l a t i v ă . I a t ă încă un exemplu: L-am invitat pe amicul meu, care a venit îndată.

Invité a mi amigo, el cual pino en seguida.

Afară de a c e a s t a , se m a i foloseşte în u r m ă t o r u l caz: cînd pro­ numele r e l a t i v este aşezat d e p a r t e de s u b s t a n t i v u l pe care îl înlocuieşte, p e n t r u că r e l a t i v u l cual, a v î n d gen şi n u m ă r (spre deosebire de que), nu dă naştere la confuzii: Pedí unos libros, jorrados en piel, con láminas, los cuales (que) me fueron enviados en seguida. Am cerut nişte cărţi legale în piele, cu planşe, care mi-au fost trimise imediat.

le pidió que le confesara — îi ceru să-i m ă r t u r i s e a s c ă . In această frază s-au ivit două p r o b l e m e n o i : A) un t i m p n e c u n o s c u t : confesara: B) acordul acestui t i m p cu t i m p u l v e r b u l u i din p r o p o z i ţ i a principală. Să s t u d i e m fiecare d i n t r e aceste p r o b l e m e : A) confesara este persoana a I l I - a singular a imperfectului subjonctiv al v e r b u l u i confesar. T i m p u l imperfect al m o d u l u i subjonctiv se formează, în mod practic, de la persoana a I l I - a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v , căreia i se înlocuieşte t e r m i ­ n a ţ i a -on cu t e r m i n a ţ i i l e -a, -as, -a, - a m o s , -ais, -an ( t e r m i n a ţ i i a s e m ă n ă t o a r e cu cele ale conjugării a I i - a , la prezentul subjonctivului). De e x e m p l u , verbele trabajar, comer, vivir, fac la persoana a 11 I-a a perfectului s i m p l u : trabajaron, comieron, vivieron. E l i m i n î n d t e r m i n a ţ i a -on şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i i l e specificate m a i sus, o b ţ i n e m :
I

trabajara să fi muncit Ira bajaras trabajara trabajáramos trabajarais tra bajaran 13*

II comiera să fi mîncat comieras comiera comiéramos comierais comieran

III viviera să fi trăit ('¡Vieras fí'fiera finiéramos fi'fierais eifieran 195

Verbele auxiliare fac acest timp în felul următor:
haber hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubierais hubieran Note: 1. Terminaţiile imperfectului subjonctiv s î n t : Conjugarea I : -ara, -aras, -ara, -aramos, -aráis, -aran. Conjugarea a II-a şi a I l l - a : -iera, -ieras, -iera, -iéramos, -ierais, -ieran, care, în cazul verbelor regulate, se pot adăuga direct la rădăcina infinitivului. 2. Paralel cu aceste t e r m i n a ţ i i , m a i există t e r m i n a ţ i i l e : Conjugarea I: -ase, -ases, -ase, -asemos, -aséis, -asen. Conjugarea a II-a şi a IlI-a: -iese, -ieses, -iese, -iésemos, -ieseis, -iesen, cu care se formează cea de-a doua formă a imperfectului subjonctiv (folosind aceeaşi rădăcină ca şi p r i m a formă a imperfectului subjonctiv). forma I verb r e g u l a t : verb neregulat: comiéramos tupiéramos forma II estar estuviera estuvieras estuviera estuviéramos estuvierais estuvieran tener tuviera tuvieras tuviera tuviéramos tuvierais tuvieran ser fuera jueras juera fuéramos fuerais fueran

comiésemos tuviésemos

3 . A t î t forma I cît şi forma a II-a se utilizează cu acelaşi înţeles, p u t î n du-se înlocui oricînd u n a p r i n cealaltă, fără nici o modificare de sens.

B) Problema concordanţei timpurilor este destul de simplă în limba spaniolă. Am studiat în lecţia trecută o serie de cazuri în care se impunea folosirea subjonctivului (în diverse propoziţii subordonate). Trebuie să menţionăm că între timpul verbului din propoziţia principală şi acela al verbului din propoziţia subordo­ nată există un raport determinat. Aceasta este concordanţa tim­ purilor. Este interesant deci de văzut ce timp al subjonctivului se va utiliza în propoziţia secundară, atunci cînd în cea principală se foloseşte un anumit timp al indicativului. 1. Dacă în propoziţia principală verbul este la prezent, perfec­ tul compus sau viitor, în propoziţia secundară se utilizează, pentru a arăta o acţiune care ar trebui să aibă loc de aici înainte, pre­ zentul subjonctivului:
No creo (no he creído ; no creeré) que venga. Nu cred (n-am crezut, n u voi crede) că o să vină.

196

iar, dacă acţiunea din secundară ar fi p u t u t să aibă loc înaintea celei din principală, perfectul subjonctivului 1 : No creo que haya venido. Nu cred să fi venit.

2. Dacă în propoziţia principală verbul este la perfectul simplu, imperfect sau mai-mult-ca-perfect, în propoziţia secundară se utilizează, pentru o acţiune care urma să aibă loc ulterior, imper­ fectul subjonctivului (forma I sau a I i - a ) : No creí (no creía, no había creído) que viniera (viniese). iar pentru o acţiune anterioară ca-perfectul subjonctivului 2 : No creí que hubiera (hubiese) Tenido. N-am crezut c-o să fină. celei din principală, N-am crezut că venise. mai-mult-

Pentru cele arătate mai sus se poate alcătui următoarea schemă recapitulativă: Propoziţie principală Indicativo Presente Pretérito perfecto Futuro Pretérito indefinido Imoerfecto un n, peí l e c t u B . Pluscuamperfecto Note: Propoziţie secundară Subjuntivo

> Presente (Perfecto) J 1 T ¡. , ,-, . TT , I Imperfecto I o II / /TU p . \ J l .Pluscuamperfecto; r

1. Dacă în propoziţia principală verbul este la modul imperativ, în pro­ poziţia secundară se utilizează prezentul subjonctivului: No lo dejes que salga. Nu-1 lăsa să iasă (să plece).

2. Imperfectul subjonctiv se poate utiliza uneori în locul condiţionalului romînesc. De exemplu: Quisiera hablar con Jorge. Come de prisa como sí fuera última comida. Tu trabajo pudiera ser original. su Aş dori să vorbesc cu George. Mănîncă în grabă ca şi cînd ar fi ultima lui masă. Lucrarea ta ar putea fi originală.

1 Perfectul subjonctivului se formează din prezentul subjonctiv al ver­ bului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: haya cantado, hayas cantado etc. 2 Mai-mult-ca-perfectul subjonctivului se formează din una din formele imperfectului subjonctiv al verbului haber -f- participiul trecut al verbului de conjugat: hubiese cantado sau hubiera cantado.

197

le cogió — îl p r i n s e . S u n e t u l h din diferitele forme ale v e r b u l u i coger se notează p r i n litera g î n a i n t e a vocalelor e, i şi p r i n litera j î n a i n t e a vocalelor a, o. Astfel de modificări (alternanţe) grafice se întîlnesc la t o a t e verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger sau -gir. Coger
rez. inii. cojo coges coge cogemos cogéis cogen Imperfect cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían dirigía dirigías dirigía dirigíamos dirigíais dirigían Perf. simplu cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron Dirigir dirigí dirigiste dirigió dirigimos dirigisteis dirigieron Prez. subj. coja cojas coja cojamos cojáis cojan dirija dirijas dirija dirijamos dirijáis dirijan Part.trec cogido

dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen

dirigido

volaba un cuervo — u n corb z b u r a . F o a r t e adesea v o m î n t î l n i , în textele spaniole, p r o p o z i ţ i i care încep cu p r e d i c a t u l , urinat de subiect, adică inversînd ordinea n o r m a l ă a p r o p o z i ţ i e i . E s t e o inversiune l i t e r a r ă , folosită p e n t r u obţinerea a n u m i t o r efecte stilistice, care se întilneşte şi în limba r o m î n ă (e a d e v ă r a t , ceva m a i rar decît în limba s p a n i o l ă ) . AH e x e m p l u : Eran los hombres muy valientes en ese pueblo. Erau oamenii din satul acela foarte viteji.

continuó alabando — c o n t i n u ă să(-l) l a u d e . Verbele care a r a t ă desfăşurarea u n e i a c ţ i u n i (continuar, seguir, terminar etc.) cer ca verbele care le u r m e a z ă să fie la g e r u n z i u : Después de esto, hemos continuado hablando. El profesor sigue explicando. Terminó declarando que... sin După aceasta, am continuat să vorbim. Profesorul continuă să explice. în încheiere, a declarat că...

abrir — fără să deschidă (fără a deschide). Sin este u r m a t de u n verb la i n f i n i t i v , care se t r a d u c e în l i m b a r o m î n ă prin s u b j o n c t i v u l p r e z e n t . Dacă a c ţ i u n e a a a v u t loc în t r e c u t , se î n t r e b u i n ţ e a z ă perfectul infinitivului: Sin haber comido. Fără să fi mîncât.

198

cayó al rio — căzu în r î u . Se foloseşte prepoziţia a, deoarece verbul caer e x p r i m ă o m i ş c a r e . un buen día — într-o b u n ă zi respetar — a respecta ; de aci respeto — respect
Los jóvenes deben respetar a los viejos. El respeto para con los viejos es un deber. Tinerii trebuie să respecte pe bătrîni. Respectul faţă de b ă t r î n i este o datorie.

Să nu se confunde v e r b u l de m a i sus cu un alt v e r b foarte a s e m ă n ă t o r ca formă, şi a n u m e respectar — impersonal — („a se referi /la/"', ,,a ţ i n e / d e / " ) , de unde expresia respecto a—faţă de. el blanco y rubio — cel (cu) a l b şi galben ( b l o n d ) ; t ă r c a t . Matarratón— (Ucide-şoarece), Galalinda (Pisică-frumoasă), queso ( R o a d e - b r î n z ă ) . Roe-

Refranero: He a q u í algunos proverbios con gatos y r a t o n e s :
Cuando el gato no está en casa, bai­ lan los ratones. dato con guantes no coge ratón. El hijo de la gata, ratones mata. Ratón que no sabe más que un llorado, presto es cazado. Las galas cuanto más maullan menos cazan. El gato escaldado del agua ¡ría huye. Cînd pisica nu-i acasă, joacă şoare­ cii (pe m a s ă ) . Pisica cu mănuşi nu prinde şoareci. Ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Şoarecele care nu ştie decît o gaură repede-i vînat. Pisicile cu cît miaună m a i m u l t cu a t î t vînează mai p u ţ i n . Pisica opărită fuge şi de apă rece (Cine s-a ars cu ciorbă, suflă şi n iaurt).

Otros refranes

explicados:

No hay atajo sin trabajo — significa que sin trabajo no se puede conseguir en poco t i e m p o lo que se quiere (atajo — senda por donde se a b r e v i a el c a m i n o ) . Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro — no debemos observar solamente los defectos ajenos sin ver y corrigir los propios. Más vale pájaro en mano que buitre volando — más v a l e conservar una cosa segura que dejarla por una g r a n d e , insegura. Del joven el remedio, del viejo el consejo. Cada oveja con su pareja. 199

EXERCIŢII 7 3 . Să se pronunţe cu voce tare şi de mai multe ori, frazele:

Todos los trabajadores se j u n t a r o n bajo la bandera roja. J u a n jugaba con sus hijos después del t r a b a j o . José bajó al j a r d í n con los ojos extasiados de lo que veía. Extendió la mano con un gesto exigente. Quisiera la palabra exacta y la clara expresión. 7 4 . Să se conjuge la subjonctiv perfect, imperfect (amîndouă mele) şi mai-mult-ca-perfect verbele: t r a b a j a r , v e r , u n i r şi 7 5 . Să se traducă în limba spaniolă: for­ ir.

1. Racul îi ceru corbului să-i ierte şi să-i permită să plece. 2. î l lăudă pe corb pentru ca (a fin de que) să scape din ciocul lui. 3 . Dar corbul rămase neînduplecat. 4. N u m a i înţelepciunea racului îl scăpă de la m o a r t e . 5. Se plînse că nu-i respectau p ă r i n ţ i i şi că, în consecinţă (por consiguiente), i se jignea familia. 6. Consiliul îl alese pe cel mai deştept dintre şoareci pentru ca să pună clopoţei t u t u r o r pisicilor. 7. Dar acesta se plînse că e bolnav şi îi rugă să nu-1 aleagă. 8. Consiliul şoarecilor îi răspunse că nu e posibil să meargă a l t u l . 9. Şoarecele îşi repetă d o r i n ţ a , fără ca să obţină vreun r e z u l t a t . 10. F ă r ă să vezi acest spectacol nu-ţi poţi da seama dacă e interesant. 1 1 . Nu crezui că putea fi a t î t de interesant. 12. Mă tem că o fi v e n i t . 1 3 . Aş vrea să văd un film. 14. Te rog să-1 alegi pe cel mai interesant. 15. După masă au continuat să vorbească.

LA HABANA. -

Castillo

El

Morro.

200

muchas gracias.. 201 . — Ninguna molestia. — Está bien. estoy muy bien. Me alegro mucho que hayas venido. pero tardará poco (indicándole una butaca)... Rafael me explicó seguidamente que por los montes.LECŢIA 27 PLANES PARA UNA EXCURSIÓN Jorge devuelve una visita a su amigo Miguel.... por favor. ¿Qué tal? — Bienvenido.. (está pensando). Rafael quiere emprender durante un mes una excursión por todo el país. Al entrar en su casa encuentra solamente a la hermana de éste. y la sa­ luda cordialmente: — Muy buenos días. — ¡Qué loco eres! Déjame hablar. Ah. Y me pidió que te informara que por nada del mundo querrá ir sin ti. (poético) por bosques espesos y obscuros. Puedes tomar asiento ahí. por aldeas escondidas entre las faldas de los montes con sus casitas alumbradas hoy por bombillas y con> hogares rústicos. — ¿Dónde está Miguel? — Miguel ha salido para algunas compras. — ¡Magnífico!... porque tengo sorpresas para ti. Tú sabes que me muero por las excursiones^ Iremos por lugares agrestes. claro está..sí. Carmen. Y ¿qué habéis hablado? — Varias cosas. muy interesante. — ¡Cuándo! ¿Cómo? — ¡ Qué prisa tienes! — Carmen continúa explicando: A partir de la próxima semana. Carmen.. donde. Jorge. — ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? — Acabo de hablar por teléfono con vuestro amigo RafaeL — Oh. ¿Puedes referirme ahora. todavía no he terminado. Debo pensar un poquito para acordarme de todo. palabra por palabra. — No quiero molestarte. de máximo interés para t i . no se verá alma viviente por ningún lado.... todo lo que has sabido por él? — Un momento..

también irán el primo* de Rafael. Este año tengo que irme al mar tal como me aconsejó el doctor.. V tú... no te enojes. todas las etapas de vuestra excursión. — Perdón.. Por mi parte. — Pero nosotros subiremos los montes y él no puede quedarse abajo. — ¡ Ni una palabra ! He aquí el programa para la primera etap a : el domingo próximo saldréis para Sinaya.andaréis a pie. donde quedaréis 202 . — No sé cómo vamos a caber todos en el coche. porque no hay sitio más que para cuatro personas. Solamente quiero agregar eme.... por las carreteras iréis en su automóvil. mientras que. yo. — No. por último. — Siempre estás interrumpiéndome. — No te preocupes.. Yo quisiera continuar describiendo.. El será el conductor. dispensa. — Resulta pues que iremos solamente tres. sacrificándose por los demás. el que está estudiando para médico. — ¿Tú no vienes? — No.... y su hermana Clara. Rafael ha pensado ya en todo.

a l g ú n d i n e r o ? — Sí. h a b l a r ? — C l a r o . Te ruego que m e envíes. el c a m i n o h a s t a a q u e l sitio e s r por e n t e r o . Me referirá. — H a s t a luego y . y si por acaso os faltare el dinero* yo os lo e n v i a r é . — E f e c t i v a m e n t e . no tenéis. — P o r el m o m e n t o . Mira. a q u í lo t i e n e s . me v o y a h a b l a r con él. p e r o . poT correo el resto que me q u e d a r í a por cobrar del s a l a r i o .) H a s t a luego. a-şi aminti agregar a adăuga agreste sălbatic aguardar a aştepta aldea comună. — B u e n o . por lo visto todo esto es b a r a t o y a que s e t r a t a solamente de dos p a n e s . S i n a y a no es n a d a pintoresca. . p ă d u r e camino d r u m cobrar a încasa compra c u m p ă r ă t u r ă 203 .dos días y luego iréis a u n lugar. (Sale. por c o n s i g u i e n t e . medio k i l o g r a m o de m a n t e c a y u n o de queso por persona. . como n o . ¡ Adiós ! PALABRAS NUEVAS aconsejar a sfătui acordarse ii. . u n a por u n a . . . m u y p r o n t o . u n a singular ocasión de v e r . ¿te preparas d e s d e ahora p a r a la s a l i d a ? . P e r o . por si a c a s o . P o r eso creo que v a aser. ¿para qué lo necesitas? — P a r a u n m a p a t u r í s t i c o de R u m a n i a . —• E s t o ya lo a r r e g l a r e m o s . . . m i r a p o r la v e n t a n a . ¿puedes p r e s t a r m e . sat alumbrado l u m i n a t arreglar a aranja bosque m. ahora sí. . . — ¡ P o r todos los s a n t o s ! ¿Me dejas. por el litoral del m a r ? —: E s t o sí que será u n a cosa e s t u p e n d a . A h . — ¿Crees que os v a a faltar el dinero? —• N o . ¡ N o t e v a y a s ! . por qué p r e o c u p a r o s . Por lo que toca a los. . será algo c o m p l e t o . ¿ q u é ? . P o r otra p a r t e . En la puerta se vuelve para saludar a Carmen. Tal cosa es m u y ú t i l para un excursionista. ¿Volverás? — Sí. Pero Rafael me aseguró que para lo que veréis a h í . . . . . p e r o . por ú l t i m o . por la c a l l e r t o d o lo que me interesa. por favor. . un m o t i v o de verdadero e n c a n t o . a h o r a . . . E s t o es t o d o . — P e r f e c t o . — No sé si me v a a b a s t a r el d i n e r o . en s e g u i d a . a l i m e n t o s que debéis t o m a r p a r a esta p r i m e r a e t a p a . no olvides que Miguel regresará d e n t r o d e u n a m e d i a hora y te a g u a r d a r á p a r a u l t i m a r detalles. ¿sabes q u e v o l veréis. cuyo n o m b r e no recuerdo a h o r a . . Rafael está p a s a n d o por d e l a n t e de la casa. t o d a s las hermosuras de n u e s t r a q u e r i d a p a t r i a .

Vom studia. ha salido para algunas compras — textual: a plecat după (pentru) cîteva cumpărături. Păsărică cînta trist văzindu-se din nou în colivie. a scuza efectivamente într-adevăr emprender a întreprinde encanto încîntare enojarse a se supăra escondido ascuns «speso des. munte motivo ocazie necesitar a avea nevoie obscuro întuneos preocuparse a se îngriji. Citind (la citirea) articolul(ui) acela. deranj monte m.dejar a lăsa detalle m. cămin lado latură magnífico minunat. a deranja molestia supărare. La auzul cuvintelor lui am rămas stupefiat. amănunt devolver d. Am întîlnit în lecţiile de pînă acum pre­ poziţia para cu diferite funcţiuni. Exemple: Al leer aquel articulo quedé sorprendido. detaliu. Al oír sus palabras quedé estupe¡acto. în cadrul acestei analize. El pajarito cantaba triste al verse de nuevo en la jaula. a înapoia dinero bani dispensar a ierta.loc a c ţ i u n e a . u n e o r i .u n gerunziu s a u . a t u n c i cînd se a r a t ă timpul în care are . rămăsei surprins. a avea grijă primo văr pronto repede íeferir a povesti resultar a reieşi rústico ţărănesc sacrificarse a se jertfi seguro sigur sorpresa surpriză ultimar a definii iva verano vară ANÁLISIS DEL TEXTO al entrar — i n t r í n d . precedat de prepoziţia l a . p r i n i n f i n i t i v u l l u n g r o m î nesc. stufos excursión /. măreţ mientras în timp ce molestar a supăra. 204 . Se poate pune întrebarea: ¿Cuándo quedé sorprendido? Al leer el artículo. cazurile în care se foloseşte această prepoziţie. excursie falda poală hermosura frumuseţe hogar m. I n f i n i t i v u l precedat de a l se t r a d u c e în romîneşte p r i n t r .

arată o comparaţie. îţi este destinată. în majoritatea cazurilor. gîndesc ca să-mi medic. Exemple: Voy a Toledo. Cînd această relaţie se stabileşte între două fiinţe. excursio­ După unii a u t o r i . para. E foarte a m a b i l faţă de p r i e t e n u l său. e des­ t i n a t ă vînzării. es nada pintoresca. Ce eşti tu pentru mine? Nu a m nici o rezervă jaţă de acest amic al m e u . Merg la Toledo. Studiază pentru o hartă t u r i s t i c ă . I . 4. raport no sau relaţie: Para lo que veréis ahí. întrucît funcţiunea specifică a d a t i v u l u i constă în a e x p r i m a ideea de destinaţie. indică uneori Es muy Notă: útil para los excursionistas. (a deveni) 3. Es á estudiando para médico. Sinaia nu e de loc pitorească. iar după salir.Se utilizează para atunci cînd: sau ţinta: Această casă e de v î n z a r e . Salgo para Toledo. Saldréis para Sinaya. se e x p r i m ă destinaţia Esta casa está para pender. ¿Quién eres tú para conmigo? No tengo reserva alguna para con este amigo mío. se a r a t ă s c o p u l î n c a r e se e f e c t u e a z ă Dar dinero para un mapa tico. se traduce cu para sau para con: Es muy amable para con su amigo. Plec la Toledo. pentru a arăta locul către care se deplasează cineva ceva. 205 . Notă: Sinaya Faţă de ce-o să vedeţi acolo. exprimînd un s e n t i ­ m e n t sau o a t i t u d i n e „faţă de". Notă: De preferinţă. după verbul ir se foloseşte prepoziţia a. acţiunea: sau 2 . Veţi pleca Ia Sinaia (ţinta călă­ toriei) . Această carte c pentru t i n e . Or. Este libro es para ti. Este foarte (util) folositor nişti/or. cu ajutorul prepoziţiei para­ se exprimă tocmai această idee. Debo pensar para acordarme. substantivele precedate dé prepoziţia para stau în cazul dativ. dativul: turis- A da bani pentru Trebuie să mă aduc a m i n t e .

R e v e n i m aici a s u p r a cazului cînd se succed două v e r b e : 1. acest v e r b se p u n e la s u b j o n c t i v : quiero que escribas =• (eit) vreau (ca tu) să scrii O b s e r v ă m că. în acest sens. no quiero molestarte — nu vreau să te deranjez (supăr). al doilea verb se p u n e la infinitiv: quiero escribir = (eu) vreau (ca eu) să scriu. în cazul în care acţiunea e x p r i m a t ă de cel de-al doilea v e r b se îndeplineşte de u n alt a u t o r . . . după caz. în cazul în care a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de a m b e l e verbe este î n d e p l i n i t ă de către acelaşi a u t o r .. p r i n „aici" sau „acolo". "2. se poate t r a d u c e în diferite feluri.. în l i m b a r o m î n ă se u t i l i ­ zează s u b j o n c t i v u l . a t u n c i cînd a m î n d o u ă se t r a d u c cu „ p e n t r u " .substantiv — a ii dispus să. Florile acestea sînt aici. Aceşti bani sînt toţi pentru tine. e x p r i m ă ideea de t i m p . aptitudinea: Apt pentru muncă. t e r m e n .Este dinero es todo para ti. ahí— a i c i . 7 . colea. a r a t ă c a p a c i t a t e a sau Apto para el trabajo. hablar por teléfono — a v o r b i la telefon. în a m î n d o u ă cazurile. aşa cuna a m î n v ă ţ a t lecţia 1 3 : estar para + infinitiv — a fi pe punctul de a. durată: A lăsa ceva pe mîine. Bueno para resolver este asunto. Se t r a d u c e în limba roi n î n ă . P r e p o z i ţ i a por. iar acelea acolo.. Bun ca să rezolve această afacere. formează expresii cu v e r b u l estar. 8 . Estas flores están aquí y ésas ahí.. L n e o r i se poate confunda cu para. estar para -f. Diferenţa esenţială d i n t r e aceste două i m p o r t a n t e p r e p o z i ţ i i constă în aceea că para e x p r i m ă de obicei 206 .. £>ejar algo para mañana. Citi pentru sine. a r a t ă reducerea la o singură persoană sau la u n a n u m i t n u m ă r definit de persoane sau lucruri (aici a v e m de-a face cu cazul ablativ): ¡Leyó para si. î n t î l n i t ă în decursul m u l t o r lecţii p î n ă a c u m . în <3.. a-i arde de. A d v e r b u l ahí indică o d i s t a n ţ ă mică de a m b i i v o r b i t o r i sau apropierea de persoana căreia i se vorbeşte (este corespunzător.No hay sitio más que para cuatro ¡personas..•5. lui ese). Nu e loc decît pentru patru persoane.

p r e c u m şi de e x e m p l e l e î n t î l n i t e în alte lecţii. por bosques espesos. în ce scop? (funcţiune finală). II consider (drept) trădător. ideea de s t r ă b a t e r e a u n u i o b s t a t c o l : Iremos por lugares agrestes. sau motivul unei a c ţ i u n i : De aceea..ideea de d e s t i n a ţ i e .... Lo tengo por traidor. în cazul al doilea se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a . A lua ceva drept bun. 207 . por aldeas. Lucrez în locul prietenului meu. No se verá alma viviente por ningún lado.. în t i m p ce por indică m o t i v u l . din ce cauză? (funcţiune c a u z a l ă ) . uneori a r a t ă înlocuirea unei persoane: ¿Cuánto pides por este sombrero? Cît ceri pe pălăria aceasta? Por nada del mundo.. Pasar por delante de la casa. 4. e x p r i m î n d ....por qué? — de c e . a r a t ă locul unde se petrece o a c ţ i u n e . Vom merge prin locuri sălbatice. a r a t ă o calitate atribuită unei persoane sau u n u i lucru. Compré este pan por dos pesos. Fui por Moscú a Pekín. A trece prin faţa casei. cauza unei a c ţ i u n i . u n scop. în p r i m u l caz se r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a ¿para qué? — p e n t r u ce.. în schimb). Mă bucur de (pentru) succesul tău. Ha venido para interesarse. S e r v i n d u . de obicei. Trabajo por mi amigo... 3. prin sate. ideea de mişcare î n t r . No daré mi libro por el tuyo. Mira por la ventana. ideea de trecere p r i n tr-un p u n c t oarecare. A venit din interes.. a r a t ă preţul sau echivalentul u n u i lucru (pentru. (din acest motiv cred că.. o părere despre cineva sau ceva: Tomar algo por bueno. Le condecoraron por su valor. Am cumpărat această pîine cu (pentru) doi pesos..n e de t e x t u l lecţiei de faţă. Tener a uno por docto.u n s p a ţ i u d e t e r m i n a t . Pentru nimic în lume. Nu se va vedea nici o fiinţă pe nicăieri. Ani mers prin Moscova la Pekin. Me referirá todo por la calle. Rodó por la tierra. A considera pe cineva învăţat. 2. Nu-mi voi da cartea (pentru) in schimbul cărţii tale. Priveşte pe fereastră.. Se rostogoli pe pămînt. A venit să se intereseze.. p u t e m spune că p r e p o z i ţ i a por: 1. îmi va povesti totul pe stradă.) II decorară pentru vitejia sa. o f i n a l i t a t e . a r a t ă cauza Por eso creo que. prin păduri dese. Me alegro por tu éxito. cred că. Ha venido por interés.

indică a u t o r u l u n e i a c ţ i u n i sau opere. a r a t ă mijlocul (obiectul) Seara... 208 . cu verbe la p a s i v . t>. pe seară. Din partea mea. a r a t ă timpul. 1 1 . Tengo interés por el arte moderno. Me envíes por correo aéreo. A lua de mînă. Votamos por nuestro candidato al Consejo Popular. de distribuţie: Să vezi una cile una toate frumuseţile..5 . Să-mi trimiţi prin poştă aeriană. Es educado por su madre. in ceea ce mă priveşte.. Am împrumutat cartea pentru săptămînă. 10. „Teatro" por Lope de Vega. He prestado el libro por una semana. p r i n care se face a c ţ i u n e a : Am vorbit la (prin) telefon. 11 apucă de urechi.. e x p r i m a t e sau s u b î n ţ e l e s e : Fue buscado por un amigo. a r a t ă în favoarea cui (pentru Luchamos por nuestra patria y por un ideal grandioso. Hemos hablado por una hora.. cine) se face o a c ţ i u n e : Luptăm pentru patria noastră şi pentru un ideal măreţ. o în care se face o a c ţ i u n e (răspunde la In ordine alfabetică. Am vorbit timp de o oră. Por mi parle. Mă interesează arta modernă. Lo cogió por la oreja. introduce u n c o m p l e m e n t care e x p r i m ă afecţiune. Un kilogram de unt de persoană. a r a t ă felul sau modul î n t r e b a r e a : cum P): Por orden alfabético. 7 . durata (răspunde la î n t r e b ă r i l e : cînd?. Votăm pentru candidatul nostru în Sfatul Popular. Ver una por una todas las hermosuras.. o atitudine sau o părere personală: Me muero por las excursiones. Mă prăpădesc după excursii. cîl timp?): Tor ia tarde. o He hablado por teléfono. Un kilogramo de manteca por persona. e x p r i m ă ideea de măsură. 8 . a r a t ă că a c ţ i u n e a e x p r i m a t ă de v e r b se răsfrînge a s u p r a unei a n u m i t e părţi a corpului: Tomar por la mano.. Tantos kilómetros por hora. u n sentiment. Atîţia kilometri pe oră. 9 . 12.

care se traduce „oricît de" şi cere subjonctivul: Por malo que sea no lo temo. no pudo dormir.. se foloseşte cu verbul estar. înseamnă „diferiţi": libros varios cărţi diferite Se foloseşte numai la plural. apare în diverse expresii por por por por por por por por por por por por por por favor acaso si acaso el momento consiguiente entero otra parte último lo menos lo que loca a lo visto Io general lo común delante de A merge după p î i n e . 17. Oricît de rău ar fi. enviar). Deoarece a mîncat a t î t . te voi ierta. în consecinţă în întregime pe de a l t ă parte în cele din u r m ă cel p u ţ i n în ceea ce priveşte după cît se vede în general de obicei p r i n faţa * ară- varias cosas — mai multe lucruri. nu m ă t e m de el. apare în construcţia por -\. Oricît de frumoasă a r fi această femeie. 15. 14. Deoarece sînt prietenul t ă u . poftim din î n t î m p l a r e pentru orice e v e n t u a l i t a t e deocamdată de aceea. nu p u t u dormi. construcţiile respective avînd diferite înţelesuri (vezi lecţia 13). înseamnă „mai mulţi": varios libros m a i m u l t e cărţi aşezat după substantiv.13. 14 209 . Enviar por un médico. Por hermosa que sea esta mujer. stînd înaintea unui infinitiv. echivalează cu o propoziţie incidentală exprimînd cauza: Por haber comido tanto.. A t r i m i t e după doctor. Adjectivul varios(-as) îşi schim­ bă sensul după locul pe care îl ocupă faţă de substantiv: aşezat înainte. tînd că se caută ceva: Ir por pan.que.adjectiv -\. te perdonaré. urmează după anumite verbe de mişcare (ir. 16.. Por ser yo tu amigo. ca: te rog..

Aceste adjective s î n t : Pozit iv alto înalt bajo jos bueno bun malo rău grande mare pequeño mic Notă: Compiirativ superior m a i înalt inferior m a i jos mejor mai bun peor mai rău mayor m a i mare menor m a i mic Superlativ supremo foarte infimo foarte óptimo foarte pésimo foarte máximo foarte mínimo foarte înalt jos bun rău mare mic - Paralel cu aeeste forme neregulate. modificarea constînd în aceea că sunetele q.i a n ) . g u .t e r m i n a ţ i i l e v e r b u l u i haber (pentru v i i t o r t e r m i ­ n a ţ i i l e p r e z e n t u l u i . Cîteva d i n t r e adjec­ tive fac g r a d u l c o m p a r a t i v de s u p e r i o r i t a t e şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t în mod n e r e g u l a t . toate adjectivele de mai sus au şi forme regulate de comparativ şi superlativ. . fiind însuşi i n f i n i t i v u l . -ias.de interés máximo — de foarte mare interes. . -ga suferă o modificare grafica a t u n c i cînd li se a d a u g ă u n sufix al cărui sunet i n i ţ i a l este -i sau . querría — ar vrea (persoana a III-a singular a c o n d i ţ i o n a l u l u i v e r b u l u i querer). poquito — cuvintele spaniole t e r m i n a t e in -co. -iais. -iamos. iar p e n t r u c o n d i ţ i o n a l t e r m i n a ţ i i l e imperfec­ t u l u i i n d i c a t i v : -ia. -go. Toate verbele se formează şi se conjugă identic la c o n d i ţ i o n a l . (altfel ar fi largísimo) larguísimo riquísimo poquito a partir de — cu începere d e . c invariabilă): II I aş cînta vender-ia aş vinde cantar-ia ai cînta vender-ias ai vinde can tar-ias ar cînta i'ender-ia ar vinde cantar-ia vender-iamos am vinde cantar-tamos am cînta aţi cînta vender-iais aţi vinde cantar-íais ar cînta vender-ian ar vinde cantar-ian III as trăi vivir-ia ai trai vivir-ias ar trăi vivir-ia am trăi vivir-iamos aţi trăi vivir-iais ar trăi vivir-ian 210 .e . fără n e r e g u l a r i t ă ţ i (deoarece r ă d ă c i n a . -ia. largo rico poco F o r m a r e a c o n d i ţ i o n a l u l u i este a s e m ă n ă t o a r e cu a v i i t o r u l u i i n d i c a t i v : şi unul şi celălalt se formează de la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat -\. . g se notează p r i n grupurile q u . -ca.

Dacă în l i m b a r o m î n ă propoziţia p r i n c i p a l ă este la pre14* 211 . Se poate spune că folosim exprimă: 1. şi a n u m e forma a I l I . o acţiune viitoare (într-o propoziţie.Notă: Modificările pe care le suferă infinitivul anumitor verbe la viitor. stu­ diate de noi în lecţia 17. Ai fi (eşti) atît de amabil să-mi explici unde este un debit de tutun pe aici? Să (tot) fi fost ora patru cînd a venit. în g r a m a t i c a s p a n i o l ă . haber. 3. o întrebare: ¿Serias amable en explicarme dónde hay un estanco por aquí? 3 . se repetă şi la condiţional: 1. ci u n t i m p . saber. vendría. Unele g r a m a t i c i nu consideră c o n d i ţ i o n a l u l u n mod a p a r t e . o presupunere condiţionalul a t u n c i cînd verbul Aş dori să vin cu voi. podría. deoa­ rece uneori c o n d i ţ i o n a l u l poate fi înlocuit p r i n celelalte două forme ale s u b j o n c t i v u l u i imperfect. liste foarte i m p o r t a n t să sezisăm diferenţa care există între a c e a s t ă construcţie spaniolă şi construcţia e c h i v a l e n t ă din limba r o m î n ă . Să fie oare folositor ceea ce am cumpărat? în l e g ă t u r ă cu t r e c u t u l : Serían las cuatro cuando vino. o dorinţă: Desearía venir con vosotros. salir. futuro en el pasado. poner. saldría. habría. Această construcţie se n u m e ş t e . tendría. imperfect forma a Il-a). 2. secundară) care depinde de u n timp trecui (imperfect sau perfect s i m p l u i n d i c a t i v ) din pro­ poziţia p r i n c i p a l ă : Afirmó que os ayudaría. querría. ¿Sería útil lo que compré? 4. querer pierd pe c din silaba finală: sabría. poder.a a imperfectului s u b j o n c t i v . 2. forma I) s a u . A afirmat că vă va ajuta. venir înlocuiesc pe e sau i din silaba finală cu d: pondría. loarte r a r : Quisiese hablar contigo (subjonctiv. De e x e m p l u : „Aş vrea să vorbesc cu t i n e " se poate t r a d u c e în l i m b a s p a n i o l ă : Querría hablar contigo (condiţional) Quisiera hablar contigo (subjonctiv imperfect. tener. decir şi hacer tac: diría şi haría.

în t i m p ce în limba spaniolă se utilizează c o n d i ţ i o n a l u l : Me aseguró (aseguraba) que vendría. le lo daría. Dacă ar avea această carte. adică cu propoziţia secundară. în propoziţia secundară. Alteori propoziţia condiţională. o ipoteză sau o acţiune ireală. n-ar fi om care să iasă pe cîmp (proverb spaniol). Note: 1. Mă asigură că va veni. St el alacrán viera y la víbora oyera. Vedem deci că uneori „fraza ipotetică" poate să înceapă cu si. 5. utilizăm prezentul indicativ: Si tiene este libro. atunci avem de-a face cu o „frază ipotetică": Si tuviera este libro. mi-o va da. Dacă în propoziţia principală avem un timp prezent. iar v e r b u l ei se află la s u b j o n c t i v imperfect (forma I sau a I i . Dacă are această carte. cu si. ţi l-aş da. fraza Dacă însă în l i m b a roinînă fraza de m a i sus are in propoziţia p r i n c i p a l ă v e r b u l la un t i m p t r e c u t . poate fi enunţată singură. propoziţia principală: condiţional prezent) 212 . no habría hombre que al campo saliera. în care se află ipoteza. Dacă în propoziţia principală există un verb la condiţional. î n acest caz p r o p o z i ţ i a secundară începe. un viitor indi­ cativ sau un imperativ. Aş citi ¡această carte dacă aş avea timp. Dacă scorpionul ar vedea şi vipera ar auzi. me lo daría. iar p r o p o z i ţ i a secundară la v i i t o r .a ) : Leería este libro si tuviera tiempo. (Propoziţia secundară: subjonctiv imperfect.z e n t . mi-ar da-o. Dacă l-aş avea. me lo dará. de obicei. în limba spaniolă se t r a d u c e cu aceleaşi t i m p u r i : Me asegura que vendrá. în p r o p o z i ţ i a s e c ú n d a l a ver­ b u l r ă m î n e tot la v i i t o r : M-a asigurat că va veni. fără o propoziţie principală: ¡Si supieras cuánto sufro! Dacă ai şti cît sufăr! 2. Faptele exprimate într-o „frază ipotetică" pot avea loc: în prezent: Si lo tuviese (tuviera). cu nuanţă opta­ tivă.

Verbul andar (a u m b l a ) pre­ z i n t ă o singură n e r e g u l a r i t a t e şi a n u m e că la perfectul s i m p l u i n d i c a t i v îşi s c h i m b ă r ă d ă c i n a . escribió a un In timp ce călătorea. tuviere. deosebindu-se doar p r i n t e r m i ­ n a ţ i i l e : -e. anduviese. Te-aş fi vizitat. E x e m p l u : tener—tuviere. Vii­ t o r u l subjonctiv este a s e m ă n ă t o r cu forma I a imperfectului sub­ j o n c t i v (adică se formează t o t de la persoana a I l I . tuvieren. Dacă din î n t î m p l a r e v ă vor lipsi b a n i i . celelalte restul No tenéis por qué preocuparos. ţi l-aş fi dat. In timpul călătoriei se întîlni un prieten de-al său. N . Se foloseşte cu v e r b e .p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b u l u i de c o n j u g a t : Te habría visitado. cu Durante el viaje se encontró con un amigo suyo. In s c h i m b .în trecut: Si lo hubiese (hubiera) tenido. o să v ă t r i m i t . Dacă l-aş fi avui. por debajo (pe dedesubt) şi v e r b u l bajar (a coborî). tuvieres. -es. Si por acaso os faltare el dinero yo se os enviaré. los demás. Mientras viajaba amigo suyo. las demás lo demás ceilalţi. tuviereis.a v e ţ i de ce să v ă faceţi griji. (Propoziţia secundară: mai. -en (identice cu t e r m i n a ţ i i l e s u b j o n c t i v u l u i prezent al verbelor de conjugarea I). verbului andaréis a pie — v e ţ i merge pe j o s ..mult. tuviéremos. E l 213 .perfectul subjonctiv.ca. propoziţia principală: condiţionalul trecut) Condiţionalul trecut se formează din c o n d i ţ i o n a l u l haber -f. -e. durante se foloseşle n u m a i cu s u b s t a n t i v e . i-a scris unui prieten de-al său. mientras — în t i m p ce. Este u n a d v e r b d e r i v a t din p r e p o z i ţ i a bajo (sub). -emos.a p l u r a l a perfectului s i m p l u i n d i c a t i v ) . abajo — jos. V i i t o r u l subjonctiv nu are e c h i v a l e n t în l i m b a r o m î n ă . sacrificándose por los demás — sacrificîndu-se p e n t r u c e i l a l ţ i . anduviste. Din aceeaşi familie de c u v i n t e fac p a r t e ş i : debajo (dedesubt). la fel ca tener: anduve. anduvo e t c . N a t u r a l că această n e r e g u l a r i t a t e se reflectă şi a s u p r a subjonc­ t i v u l u i imperfect: anduviera. . -eis. Faltare este v i i t o r u l subjonctiv al v e r b u l u i faltar (a lipsi). le lo habría dado.

Atlta. tener..perfect şi viitor) şi la condiţional (prezent şi trecut) următoarele verbe: andar. Nu există aşa ceva. T o t p e n t r u a a r ă t a u n r a p o r t d i m e n s i o n a l (o c o m p a r a ţ i e ) . Los que no aprendieren esto se arrepentirán.. tal î n s e a m n ă „ u n oarecare''. decir. Cum e tatăl aşa-i şi fiul.. mai. atit de mare e opera sa. tal: Cual el cuervo. No hay tal. tal es el liijo. 214 Cum e corbul e ţi oul său. Nu afirm aşa ceva. însoţit de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t . hacer şi oir. Cei ce (eventual) nu vor învăţa acest lucru se vor căi. cu condiţia ca tales como — cum ar fi. . Să se conjuge la toate timpurile subjonctivului (prezent. tal su huevo. In acest caz este oarecum sinonim cu fulano sau mengano (cutare). estar. E x e m p l u : Un tal me preguntó. d i m e n s i u n e sau g r a d : Tal es su obra. cual. Yo te amaré cuando tú me amares. Cual es el padre. Tal m a i poate e x p r i m a şi ideea de c a n t i t a t e . perfect. 7 7 . ser. se m a i utilizează şi expresiile: tal. Tot ca p r o n u m e . Eu te voi iubi cînd o să mă iubeşti (nu e sigur) t u . Un astfel de spectacol.mult. en seguida — î n d a t ă ¡ mira! — uite ! (interjecţie) EXERCIŢII 7 6 . sau cual. Să se aleagă patru adjective şi două adverbe din textul lecţiei şi să se treacă prin toate gradele de comparaţie (ar fi preferabil ca exemplele să fie d a t e în p r o p o z i ţ i i ) .. saber. totuşi p o s i b i l ă . Expresii: -• con tal que — numai dacă. In loc de tal cosa se poate u t i l i z a şi forma eliptică tal cu v a ­ loare de p r o n u m e : No afirmo tal. tal cosa — u n astfel de lucru Adjectivul nedefinit tal se foloseşte cu s u b s t a n t i v e nearticulate: Tal espectáculo.e x p r i m ă (bineînţeles în propoziţii secundare) o a c ţ i u n e v i i t o a r e nesigură sau ireală. imperfect I şi II.ca.

.. Era­ tele său e m a i b u n decît el. 1 1 . Debemos prepararnos. 2. 3 . En esta maleta no hay sitio más q u e . . . nu am m a i fi cumpărat aşa ceva pe d r u m . Dacă aş avea timp te-aş vizita.. 12. . No pudo levantarse de la c a m a . Citind acest articol m i .. algún dinero más? 8.. am obosit. 10.. 18. este viaje. 11. Să nu crezi că această mineare e foarte rea. . haber estado muy enfermo y . 6. i-aşi fi cerut cartea aceea. . Dacă nu aş fi avut telefon. consiguiente. 13. . las demás personas que estaban con él. 7 9 . E s t a m o s . 14. . la m a n o . pe ce d r u m trebuie s-o iau? 7. ¿Cuánto d i s t e . Deocamdată nu am bani pen­ tru aceasta.. 8. 15. terminar el estudio de esta gramática.favor. Fue a y u d a d o t a m b i é n . A mí no me g u s t a . . N-as fi m î n c a t în t i m p u l călătoriei. 10.7 8 . Mobila aceasta este foarte nouă şi foarte b u n ă . . Eu îţi voi scrie cînd îmi vei serie şi t u . bonita que sea. sala­ r i u l meu va fi m a i m a r e . saldremos. Dacă am fi cumpărat cel p u ţ i n (cîte) un kilogram de brînză de persoană.. cartea aceasta nu e mai ieftină decît cealaltă. Să se traducă. 7. Ieri mi-ai promis că-mi vei scrie. . . 3. nu am putea vorbi acum.si acaso. . 10. ¿... 4.. . Trebuie să treci prin Sinaia. 9. pentru a merge la Predeal. . Te rog. Hoy . . . 19. Pero. .. In t i m p ce călătoream. . de aceea nu trebuie să vă faceţi griji. la tarde. deoarece îmi place să discut cu t i n e . 1. esta maleta? 6. 2. In curînd voi t r i m i t e prin poştă toate alimen­ tele. le ayudaron tomándole . buena. 5.a m d a t seama că asemenea lucru este posibil. în limba spaniolă: 1. 4. dacă d r u m u l n-ar fi fost a t î t de lung. .qué te interesa? 9. 12. tres camisas.. yo la lie c o m p r a d o . Dacă aş fi vorbit cu el la telefon. După cit se vede. e mai bună decît celelalte. Să se completeze •după necesitate: spaţiile punctate cu prepoziţia por sau p a r a . ¿No tienes. Incepînd de săptămîna viitoare.. Aş dori să vin chiar astăzi. el m a r . 17.. 5.

şi d final este omis. aproape instantanee. Atragem atenţia. iar al doilea mai slab. totuşi. usted (dumnea­ ta). că nu este corect să pronunţăm aceste cuvinte ca şi cînd s-ar termina într-o vocală accentuată. prietenie). ferindu-ne însă de a emite acest sunet prin încetarea. în loc de toda la vida. Nici în limba spaniolă literară d final nu se rosteşte. de exemplu. Aceasta este pronunţarea riguros academică. conform regulilor ştiute. dormido în loc de cansado. desdén (dispreţ). 216 . litera d se pronunţă mai slab. toa la via. In anumite părţi ale Spaniei. cuvîntul englez lord se pro­ nunţă „lor". după ce am rostit ultima vocală. Este nevoie ca. d se pronunţă ca în romîneşte: dar. ignorîndu-1 complet pe d. a vibraţiilor coardelor vocale. Cuvîntul libertad (libertate) se va pronunţa deci: liberta^. adică pe vocala dinaintea acestui d. Intre două vocale. salud (sănătate). dormido). Astfel. bunăoară. Cuvintele terminate în d (deci într-o consoană) au accentul tonic. iar în Andaluzia se spune. amistad (amiciţie. mulţi spanioli spun: naa más în loc de: nada más. limba să atingă foarte uşor dinţii de sus şi să apropiem buzele ca şi cum am intenţiona să-1 pronunţăm pe d. pe ultima silabă. acest d intervocalic este aproape suprimat. Am văzut că la începutul cuvintelor sau alături de o consoană. In vorbirea populară sau în anumite cuvinte de origine străină. primul d este rostit puternic.LECŢIA 28 Litera d prezintă în limba spaniolă cîteva particularităţi de pronunţare. iar la plural se scrie chiar lores. eliminînd defini­ tiv pe d. La fel se vor pronunţa: Madrid (capitala Spaniei). andar. nu atît de puternic ca în cazul de mai sus. dejar etc. mai ales în cuvintele terminale în -ado (cansado. în cuvîntul duda.

E x e m p l e : antigüedad f.a singular (res­ pectiv ustedes persoanei a I l I . de exemplu.. sau persoanei a I l I . pronumele usted corespunzînd gular. Vds.a sin­ Textual: dumneata vorbeşte. oraş posibilidad f. exemplele de m a i sus se t r a d u c : Usted habla. D u m n e a v o a s t r ă a ţ i c î n t a t ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă au cintat). In felul acesta în romîneşte s p u n e m : „ D u m n e a t a vorbeşti" la fel cu „Tu vorbeşti" (verbul la persoana a I i . Ustedes cantaron.a singular) „Te-am văzut pe d u m n e a t a " („pe t i n e " ) . Los he visto a ustedes.a plural). se pot naşte confuzii. g r e u t ă ţ i universidades universităţi ciudades oraşe posibilidades posibilităţi virtudes v i r t u ţ i amplitudes mărimi Observaţie: Majoritatea cuvintelor t e r m i n a t e în -ad. m a i s i m p l u : el libro de usted. sau „cartea dumneavoastră". sau F s . Vd. a n t i c h i t a t e dificultad f. expresia su libro se poate traduce atît prin „cartea lui". Le he visto a usted.s e în i n t e r i o r u l c u v î n t u l u i . care se prescurteazăîn Uds.a plu­ ral). Dumneavoastră vorbiţi (textual: Dumneavoastră In cazul adjectivelor sau pronumelor posesive. De aceea. -ud sînt feminine. cît şi prin „cartea dumitale". universitate ciudad f. Notă: Pronumele de reverenţă usted (dumneata) se poate scrie prescurtat Ud. sau: Ustedes saldrán. s i t u î n d u . P l u r a l u l său este ustedes (dumneavoastră). în aceste cazuri se obişnuieşte să se adauge şi pronumele de reverenţă. Deosebirea care există între pronumele spaniol usted şi cel romînesc „ d u m ­ n e a t a " constă în faptul că usted corespunde persoanei a I l I . amploare antigüedades antichităţi dificultades dificultăţi. In mod similar vom avea la p l u r a l : vor­ besc) .. în cazul genitiv: su libro de usted sau. Ustedes hablan. î n limba spaniolă. T e x t u a l : /-am v ă z u t pe d u m n e a t a . deoarece. sau V.S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e în d fac p l u r a l u l n o r m a l ( a d i c ă p r i n a d ă u g a r e a lui . 217 . r e d e v i n e s o n o r ş i se p r o n u n ţ ă . In acest caz d. posibilitate virtud f. referitoare la pronumele de reverenţă usled. v i r t u t e amplitud f. D u m n e a v o a s t r ă v e ţ i pleca ( t e x t u a l : d u m n e a v o a s t r ă vor pleca). V-am văzut pe d u m n e a v o a s t r ă ( t e x t u a l : i-am v ă z u t pe d u m n e a v o a s t r ă ) .e s ) . greutate universidad f. în t i m p ce „ d u m n e a t a " corespunde persoanei a Ii-a singular (respectiv „ d u m n e a v o a s t r ă " persoanei a I i .

Ayer caí enfermo. Algo en todo el c u e r p o . — ¿Qué es lo que tienes? — No lo sé coa certeza. Tosa u s t e d . EL DOCTOR: ¡ A ver su l e n g u a ! . señor doctor. JUAN: Don A l b e r t o .) JOSÉ: ¿Tengo el pulso débil? EL DOCTOR: No me he fijado t o d a v í a . o r d i n a r i a m e n t e gozas de b u e n a s a l u d . tengo n á u s e a s . — L á s t i m a . José.. He p a s a d o m u y m a l a noche. me voy por un médico. No respire a h o r a . ¿Desde cuándo se siente usted mal? JOSÉ: Ayer sentí escalofríos y hoy no estoy n a d a b i e n . me duele la g a r g a n t a al t r a g a r y . doctor. j a q u e c a y dolor de e s t ó m a g o . J u a n v u e l v e con el doctor Alberto Quintana. ¿Se cansa usted al a n d a r ? JOSÉ: N o . — No. éste es m i amigo .Vive m u y lejos de a q u í . Busca a o t r o . (Después de • un rato): Su pulso está un poco r á p i d o . .. . No es n a d a !. tengo un poco de fiebre. . no te m u e v a s de la cama por favor. . ayer por la t a r d e . E s c r í b e m e en un p a p e l i t o dónde h a b i t a t u médico. — . — Espero que no será n a d a g r a v e . No e n c u e n t r o n a d a en los p u l m o n e s . . P o n t e en la cama y quéd a t e t r a n q u i l o h a s t a que yo v u e l v a con el doctor. No vale la p e n a . 218 . . Tenga la b o n d a d de volverse de e s p a l d a s . EL DOCTOR: P e r m í t a m e usted que le t o m e el p u l s o . . — Hola. EL DOCTOR: ¿Le duele algo más? JOSÉ. — P e r o . — Temo que v e r d a d e r a m e n t e estés enfermo. JOSÉ: A sus órdenes. (Toma la mano de José y mira a su reloj. . EL DUCTOR: T a n t o gusto. Debes c u i d a r t e b i e n .. (Sale.) Después de unos m i n u t o s . Creo que me he resfriado. tuve una tos t e r r i b l e . ya puede cubrirse. yo q u i s i e r a .P A R A HABLAR D E LA SALUD J u a n e n t r a en la casa de José y ve a éste m u y p á l i d o . ¿Qué t a l ? — No me siento bien. Respire fuerte.... — A g u á r d a m e en la cama que volveré p r o n t o . y u n poco de dolor de cabeza. P e r o . — P e p i t o . A d e m á s .José. Desnúdese de m e d i o cuerpo. Sí. ¿viene alguien a cuidarte? — N o . ¿sientes t a m b i é n algún dolor? — Siento un no sé qué. . Bien. . José. Sentí p r i m e r o unos dolores de estómago y apenas podía tenerme en p i e .

¿verdad? EL DOCTOR: Tiene usted que g u a r d a r c a m a . .EL DOCTOR: Esto no i m p o r t a . . EL DOCTOR: No me venga usted con eso. Pero no se asuste usted p o r q u e . . estará completamente curado. Yo volveré cada dos días a v e r l e . efectivam e n t e . pero d u r a n t e los ú l t i m o s dos días t u v e dolor de v i e n t r e y no he podido comer. ¿lo ha c o m p r e n d i d o usted bien? JOSÉ: Sí. ahora ya tengo ganas de comer. después de las c o m i d a s . Como dice el refrán „sólo q u i e n d u e r m e no siente h a m b r e " . ¿Tiene usted a p e t i t o ? JOSÉ: Sí. . J u a n . pero creo que puedo salir de la c a m a . sólo he b r o m e a d o . dentro de unos cuantos d í a s . P e r o . J o s é . doctor. doctor. 219 . P o r ahora su estado es u n poco a l a r m a n t e . JOSÉ: (después de leer lo que escribió el médico): Sí. JUAN: Déjate de t o n t e r í a s . JOSÉ: No te enfades. t o m a r é a diario todo lo que me aconseja u s t e d . en general sí. EL DOCTOR: Usted tiene indigestión y b a s t a n t e d e b i l i d a d a causa de esta e n f e r m e d a d . Debe r e s p e t a r el régimen y seguir e x a c t a m e n t e mis indicaciones.) Tiene usted que someterse e s t r i c t a m e n t e al régimen que yo le prescribo. (Saca una estilográfica y escribe sobre una hoja de papel.

p lamín pulso puls rato clipă. Si no se siente mejor avíseme usted por teléfono a la clínica. He aquí mi tarjeta de visita. pi. Más tarde podrá tocar el vino. De éstas tome usted lo que le dé la gana. JOSÉ: ¿Carne también? EL DOCTOR: Esto no. a avea guardar a p ă s t r a . no. si es posibile.. así sé le pasará todo. febră fijarse a-şi da seama. gítlej gozar a se bucura. JOSÉ: Una última pregunta: ¿no puedo salir de casa? EL DOCTOR: Lo siento. pero ya le expliqué a usted que no se puede. adevăr vientre m.JOSÉ: Puedo comer verduras o frutas? EL DOCTOR: Claro. JOSÉ: ¿Tampoco vino? Tengo sed y siento la boca seca. sete sentir a simţi someterse a se supune tarjeta carte (de vizită. Tenga la bondad de abrigarse bien cuando anda por el cuarto y. sobre todo naranjas. m o m e n t régimen in. a observa garganta gít. a se despuia enfadar(se) a (se) supăra escalofríos m. pintee 220 . salud. tuse toser a tuşi tragar a înghiţi verdad / . indigestie jaqueca migrenă juntamente împreună naranja portocală náusea greaţă pildora pilulă prescribir a prescrie pulmón m. De todos modos vendré sin falta dentro de dos días. hombre. r e g i m . sistem resfriarse a răci seco uscat sed / . certitudine cuerpo corp cuidar(se) a (se) îngriji curar a vindeca débil slab debilidad /. a păzi habitar a locui indigestión / . poştală) tontería prostie tos / . b u n ă t a t e bromear a glumi certeza siguranţă. Hasta la vista y. EL DOCTOR: No. d e b i l i t a t e d e s n u d a r s e a se dezbrăca. frisoane. t i m p . Todavía no está en condiciones de salir. PALABRAS NUEVAS a diario zilnic abrigarse a se îmbrăca aconsejar a sfătui aguardar a aştepta apenas abia asustarse a se speria avisar a anunţa boca gură bondad /.. Tendrá usted que tomar un té en cuanto tenga sed juntamente con una pildora. trate de dormir la mayor parte del tiempo. călduri espalda spinare estricto strict fiebre / .

I Subj-. p r e z i n t ă fenomenul diftongării. adherir (a a d e r a ) . Verbul morir are la participiul trecut forma muerto. -erir. şi a n u m e cele t e r m i n a t e în -entir. Verbul hervir (a fierbe) se conjugă ca sentir. referir (a referi). Să conjugăm a c u m a cîte u n verb din fiecare g r u p ă : Sentir Indicaţii' prezent (simplă diftongare) siento sientes siente duermo sentimos daermes sentís duerme sienten Indicativ perfect simplu (neregularităţi tip pedir) sentimos sentisteis sintieron dormí dormiste durmió dormimos dormís duermen Dormir sentí sentiste sintió dormimos dormisteis durmieron Aceste n e r e g u l a r i t ă ţ i se regăsesc şi la s u b j o n c t i v u l imperfect '\ şi II) şi v i i t o r : S u b j . 2. divertir (a amuza) e t c . -ertir. Multe verbe de conjugarea a I l I . Asemenea verbe „ m i x t e " s î n t : mentir (a m i n ţ i ) .ANÁLISIS DEL TEXTO ¿sientes algún dolor? — s i m ţ i vreo durere? Verbul sentir p o a t e î n s e m n a „a s i m ţ i " sau „a r e g r e t a " (aşa c u m v e d e m în u l t i m a replică a t e x t u l u i : lo siento — r e g r e t ) . viitor sintiera sintiese sintiere durmiera durmiese durmiere Subjonctiv prezent diftongare -j. p r e c u m şi n e r e g u l a r i t ă ţ i specifice verbelor de t i p pedir. T o t verbe „ m i x t e " se consideră şi dormir şi morir. I I S u b j .neregularităţi tip pedir la persoanele I şi a Ii-a plural): sienta sintamos duerma durmamos sientas sintáis duermas durmáis duerma duerman sienta sientan Gerunziu (tip pedir) sintiendo durmiendo Note: 1. irap.a . 221 . preferir (a prefera). i m p .

la persoanele corespunzătoare (ca şi în r o m î n ă ) : a IlI-a singular: I plural: a IlI-a plural: ¡cante (él)! ¡cantemos! ¡canten! să cînte (el. hacer — haz. I şi a Ill-a plural) sînt identice cu formele s u b j o n c t i v u l u i prezent. Gînd un pronume personal în datiy sau acuzativ însoţeşte un verb la imperativ. — are cinci persoane (lipseşte persoana I singular). salir — sal. pronumele reflexiv se se aşază înaintea verno se siente usted — nu vă aşezaţi 222 .) La imperativul tului: negativ. în limba spaniolă. aşezaţi-vă (de la sentarse d. Dăm. poner — pon. ea) să cîntăin (noi) să cînte (ei. accent grafic: levántate — scoală-te. valer — val (vale). Deoarece locul silabei tonice nu se schimbă. ir — ve. vete — du-te. venir — ven.ponle en la cama y quédate tranquilo — bagă-te (pune-te) în pat şi stai (rămîi) liniştit. ele) Note: 1. 2. ridică-te siéntese usted — luaţi loc. următoarele particularităţi: — are un singur t i m p : prezentul — are două forme: negativă (pe care am învăţat-o în lecţia 22) şi afirmativă (pe care o vom studia acum). ser — sé. modul de formare a imperativului: — persoana a Ii-a singular este identică cu a IlI-a singular a indicativului prezent: canta tú (identic cu: él canta) — persoana a Ii-a plural este însuşi care se înlocuieşte r final prin d: infinitivul verbului. Persoana a Ii-a singular a imperativului următoarelor verbe se forrnează neregulat: decir — di. la ¡cantad! (de la forma infinitivului: cantar) ¡comed! (de la comer) ¡abrid! (de la abrir) — celelalte persoane (a III-a singular. Verbele din această frază se găsesc la modul imperativ. atunci cînd imperativul are mai mult de două sau trei silabe. atunci el se alipeşte acestuia: dame — dă-nii. tener — ten. vocala tonică primeşte. Modul imperativ prezintă. în continuare. hazme — fă-mi.

Alte înţelesuri ale lui más: N u mai ai ce să-i faci. Persoana I plural pierde pe s final a t u n c i cînd acesta e u r m a t de p r o ­ numele nos. 223 . In m o d a n a l o g : Dolores — Lola — Lolita. care la r î n d u l său e un d i m i n u t i v de la n u m e l e José (Iosif). E aşteptat cel ce trebuie să v i n ă .a p l u r a l pierde pe d final (mut de altfel) înaintea pronumelui os: levantémonos unámonos vamonos levantaos unios să ne sculăm (ridicăm) să ne u n i m să ne ducem.3. ci don (feminin doña): don Pedro. (studiate de noi încă în lecţia 7) i m p e ­ r a t i v u l capătă forme de acest fel: désenos usted dásele cánteseles sírvanseos să ne d a ţ i să-i d a i să li se cînte să v i se servească 5. a s p e r a ) . 4. ¿Le duele algo más? — Vă m a i doare ceva? A d v e r b u l más se a ş a z ă după verb: ¿Quieres algo más? No come más. Şi încă mai mult. iar persoana a H . No hay más remedio. să plecăm sculaţi-vă uniţi-vă Excepţie face verbul ir: idos duceţi-vă. E x i s t ă t o t u ş i o deosebire de n u a n ţ ă î n t r e e l e : Se aguarda al que lia de venir. doña Isabel. I m p e r a t i v u l urinat -de două pronume — în d a t i v şi acuzativ — (vezi lecţia 8) are acelaşi regim ca la p u n c t u l 2 : traédnoslos tráiganselas dénnosla să ni-i aduceţi să i le aduceţi să ne-o dea (ei) Pepito — d i m i n u t i v de la Pepe. In lecţiile p r e c e d e n t e a m î n v ă ţ a t un sino­ n i m al s ă u . Un poco más. Y aún más. Nada más. Mai vrei ceva? Nu mai m ă n î n c ă . esperar (a a ş l e p t a . Nimic mai mult. se te e t c . por favor. terog. Te aştepţi la ceva ce nimeni n u poate ş t i . Se espera lo que nadie puede saber. don Alberto — î n a i n t e a p r o n u m e l o r n u se u t i l i z e a z ă señor. Cu pronumele se me. încă p u ţ i n (puţin m a i m u l t ) . aguardar — a a ş t e p t a .

No tengo ganas de bailar. ci mai degrab ignorant. encantado. Nu scrii decit prostii. E s t e u n u l din verbele care. Acesta nu e prost. Fără voie (poftă. Deci nu t r e b u i e să confundăm pe fijarse cu fijar (a fixa a lipi): Se prohibe fijar carteles. . Fii atent la el! Observă ce promite el. Alte expresii e c h i v a l e n t e : a sus órdenes. d e v e n i n d reflexive. m a i frecvent folosit la p l u r a l ganas. servidor de usted. reloj — orologiu. Expresie u z u a l ă folosită ca r ă s p u n s cîn ţ i se prezintă o p e r s o a n ă . E interzisă lipirea afişelor. . Cîntă ceea ce pofteşti. no veo nada. La p l u r a l a c c e n t u l se m u t ă în silaba u r m ă t o a r e : regímenes. gana — poftă. defect. chef). De mala gana. a b ă g a de s e a m ă . a lua seamă l a . No me había fijado en eso. guardar cama — expresie e c h i v a l e n t ă cu „a sta la p a t " . No escribes más que tonterías. Más y más. chef. fijarse — a o b s e r v a . lipsă a (sau por) falta de — în (din) lipsă de 224 . ¡Fíjese usted en él! Fíjate bien en lo que está prometiendo. . Canta lo que te dé la gana. N-am chef să dansez. îşi s c h i m b ă ş sensul. reloj de pulsera — c e a s de m î n ă . „a n u p ă r ă s patul".sin falta — n e g r e ş i t . falta = greşeală. d i s p o z i ţ i e . De bunăvoie. Notă: / final e aproape mut în cazul acestui cuvînt. nu vă nimic. De buena gana. Din ce în ce mai (mult). o r î n d u i r e . c e a s .Por más que miro. tanto gusto — î n c î n t a t . sino más bien ignorante. Nu observasem asta. Oricit privesc (de mult). régimen — r e g i m . Este no es tonto.

EXERCIŢII 80. El médico. A grandes males.LECTURA SUPLEMENTARIA: REFRANES EN TORNO A LA SALUD No hay tesoro corno la salud. Está curado por completo. Como se vive. precum si la subjonctiv prezent. Boala mea m-a împiedicat (impedir) să merg la facultate. Să se traducă în limba spaniolă: 1 . traer. después de una larga visita. a) Să se conjuge la prezent si la perfectul simplu indicativ. señala a un amigo: — Temo que van a quedar viudos los dos. ¿dónde y cómo puede avisar al médico? ¿Cuándo prometió volver el doctor Q u i n t a n a ? 82. 3 . preferir. —• ¡ Ay ! ¿Está moribundo? — No. 2. hombre.15— învăţaţi limba spaniolă 225 . ir> decir. 8 1 . se muere. morir. vivir. î n H a b a n a este o mare u n i v e r s i t a t e . grandes remedios. verbele: mentir. Prietenul meu încă nu s-a vindecat . EN QUE BROMA MÉDICOS NO NOS O I G A N LOS El marido y la mujer están muy enfermos. b) Să se conjuge la imperativ verbele: tomar. — ¿Quién es el que come con los dientes de los demás? — El dentista. —• ¿Cómo está José? — Le han abandonado los médicos. Să se răspundă cu cuvinte din text la următoarele întrebări: ¿Cómo encontró J u a n a José al entrar en su casa? ¿Qué dolores sentía José? ¿Dónde se fue J u a n ? ¿Qué consejos dio J u a n a José al salir del cuarto? ¿Con quién volvió J u a n ? ¿Qué es lo p r i m e r o que quiso saber el doctor? ¿Cuál fue el diagnóstico del doctor Q u i n t a n a ? ¿Qué le prescribió y qué contestó José? ¿Qué otros consejos dio al enfermo? Si J u a n no se sintiera mejor.

încă nu vă daţi seama? 13. eu voi aştepta aici. Fiţi puternici! 17. Aduceţi-mi tot ceea ce poftiţi. eu nu le am. este mai poetic şi mai confortabil.complet. . 14. 21. Proletari din toate ţările. Cine o să vrea să cînte. dar n-am găsit-o. — La Universidad. Trebuie să vă grăbiţi. 11. 7. 29. Prefer vaporul. 25. V-aţi găsit pălăria? 10. iŞtk^j&f. o să mă ocup eu de asta. Dumneavoastră nu vedeţi amploarea mişcării (movimiento) pentru libertate în America Latină? 19. va trebui să iei pilule la fiecare trei ore. Am răcit ieri. Scuzaţi. 5. 22. 23. E interzis să aştep­ taţi în acest loc. 20. Deşi nu mănîncă aproape nimic. LA HABANA. 28. Mai bine ar fi să ni le aduceţi aici. nu este slab. 6. 9. am cău­ tat-o în camera mea şi într-a dumitale. mă doare gîtul şi nu vreau să mă simt mai rău decît acum. Să ne oprim aici. Sănătatea dumitale nu este atît de bună. iar azi ani febră şi o tuse groaznică. dragul meu. Mai doriţi ceva? 26. Nu. altfel pierdeţi trenul. Luaţi loc. Să vi le dea fiul meu. Te rog să ne dai cu împrumut ziarele dumitale. 27. 8. 4. 24. Regret că nu am observat (fijarse) ieri unde v-aţi pus pălăria. 15. Bine. Să ne ridicăm şi să plecăm de aici. terminăm. Ce păcat că nu pot să mănînc aceste portocale. uniţi-vă! 18. să cînte ! 16. Unde mergi dumneata? 12.

las cuerdas. — ¿Qué se necesita para comer? — Tener hambre. se diferencia una mujer bonita de un reloj? la primera hace olvidar las horas y el segundo las — ¿En qué se diferencia un manicomio de una guitarra? — En que en el manicomio están atadas las locas y en la guitarra.LECŢIA 29 DE BUEN HUMOR Parecidos o desemejanzas — ¿En qué se parece una jarra a un sordo? —• En que tiene oreja y no oye. — ¿Qué se necesita que se acorte para que"~se alargue? — La vida. — ¿En — En — ¿*En — En recuerda. — ¿Qué se necesita para encender una lámpara? — Que esté apagada. qué que qué que se parece un hombre a un alfiler? si no tiene cabeza. 15* 227 . no sirve. ¿Qué se necesita ? — ¿Qué se necesita para matar a un cerdo? — Que esté vivo. -— ¿Qué se necesita para abrir una puerta? — Que esté cerrada.

vacía. (El hoyo). El celoso LA NOVIA: • Me dedicaré al t e a t r o y t o m a r é u n seudónimo ! EL NOVIO: ¡ E n t o n c e s os m a t a r é a los d o s ! Cortesía — ¿No conoce usted a m i h e r m a n o José? No nos parecemos en n a d a . — — Es nada y es ave. si sacudes las alfombras te e n t r e n a r á s m u y bien para el t e n i s . Entrenamiento casero La mujer con t a c t o . 228 . Mientras m á s se le q u i t a . más grande es. ¿Qué es lo que h a y en medio del fuego y no se q u e m a ? (La letra e). J o r g e . al revés. Adán y Eva. — ¿Qué es lo que pasa sobre el agua sin hacer sombra? — El sonido de las c a m p a n a s . Una copla Si t u m a d r e te p r e g u n t a que si me quieres a m í .Varias — ¿Por qué el león carga melena? — P o r q u e n i n g ú n p e l u q u e r o se a t r e v e a c o r t á r s e l a . Debe de ser m u y s i m p á t i c o . di con la boca que no con el corazón que sí. — — Sube llena y baja La c u c h a r a . — Tengo ganas de conocerlo. 2. Vamos a adivinar 1. a su m a r i d o : — No te sulfures.

papá. Yo me refiero a t i .. papá. inocente. que cuando mi mujer duerme. sabes el alfabeto? — Sí. hombre! Hazme el favor de estar atento. — ¡ Qué raro ! ¿Qué dirá cuando se dé cuenta? ¡ Vaya noche! En Groenlandia preguntó el presidente del tribunal a un esquimal: ¿Qué hizo usted durante la noche del 11 de octubre al 3 de abril?". ¿debo lavarme las manos o ponerme mis guantes? No se equivoca — ¿Joselito.. y. mi mujer suele hacer una siesta de una horită por lo menos. Y sin darse cuenta. a su padre. Cuestión muy delicada Juanito. antes de salir para una visita: — Papaíto. EL PADRE: Magnífico. ¿no te da vergüenza crear mala impresión en la escuela? PEPE: Pero hoy he sido el único que ha sabido contestar a la pregunta del profesor. ¿cuál era esta pregunta? PEPE: "¿Quién ha puesto esta aguja en mi asiento?" 229 . es precisamente el único momento que yo descanso? Vamos a ver Pedro encuentra a Felipe sobre un puente y le refiere lo siguiente: — ¿Sabes? El pobre José ha muerto. — ¡ Pero. Buen escolar EL PADRE: Pepito. —. — ¿Pero no comprendes.Entre amigos — ¿Y tú acostumbras a descansar después de haber almorzado? — Después del almuerzo.¿Qué letra viene después de la a? — Todas las demás.

umor. a închide cuchara lingură cnerda coardă .El profesor de historia — ¿Desde cuándo falta López? — Desde. Cortando caña Después de un año sin verse.... EL MISMO PROFESOR: ¿Cuándo ha muerto Francisco Pizarro? UN ALUMNO (asustado): No sabía ni siquiera que estaba enfermo. ac cu gămălie atar a lega cabeza cap campana clopot caña trestie cargar a p u r t a . afeíteme la cabeza... — ¿Y una afeitada? — Cincuenta centavos. a încărca celoso gelos cerdo porc cerrar d. ¿y ella no piensa hacer nada para bajar de peso? — No. î n ţ e l e a p t ă desemejanza deosebire diferenciar(se) a (se) deosebi encender d. viejo. — Chico. entonces. cortando conmigo en un cañaveral. Se dieron un fuerte abrazo. dos amigos se encontraron hace poco en una tienda de una calle de Santiago de Cuba. a aprinde ¡ entrenamiento a n t r e n a m e n t esquimal ni. Dijo el que parecía más joven de los dos: — Y tu mujer. dispoziţie jarra cană l á m p a r a lampă león m. Por ahorrar Un avaro entra en una peluquería y pregunta: — ¿Cuánto cuesta el corte del pelo? — Un peso — contesta el barbero. PALABRAS NUEVAS acortar(se) a (se) scurta acostarse d.. intercambiaron los saludos de ritual y surgió la primera pregunta.. llegó a las cincuenta arrobas de caña. eschimos humor m. a se cuica afeitar a bărbieri alargar(se) a (se) lungi alfiler m. leu 230 . „la caída del imperio árabe".. — Muy bien. ¿sigue tan gorda como antes? — No me digas nada que ayer domingo llegó a las cincuenta arrobas.

manicomio b a l a m u c • matar a ucide melena c o a m ă ; chică necesitar a fi nevoie novio logodnic, i u b i t nueve nouă (numeral) parecer a se asemăna parecido asemănare peluquero frizer raro c i u d a t ; original

sacudir a scutura segundo al doilea seudónimo pseudonim sonido sunet sordo surd sulfurarse a se înfuria surgir a ţîşni tienda prăvălie vacío gol

ANÁLISIS DEL TEXTO

desemejanza — neasemănare. Prefixul romînesc ne- se traduce adesea, în spaniolă, cu prefixul des-. Prefixul des- arată o separare sau schimbarea unei noţiuni în contrariul ei:
pluma corteza agradable aprobar d. dicha pană scoarţă, coajă plăcut a aproba fericire desplumar descortezar desagradable desaprobar d. desdicha a jumvili a descoji neplăcut, a dezaproba nefericire

In unele cuvinte se păstrează forma veche dis-, din a acestui p ref ix:
continuar gusto a continua plăcere discontinuar disgusto

latină,

a întrerupe neplăcere

Uneori, cînd cuvîntul originar pe s final:
semejanza sentimiento asemănare sentiment

începe cu s, prefixul pierde
neasemănare divergentă

desemejanza disentimiento

oreja — ureche (în sens general anatomic sau pentru a denumi urechea animalelor; de obicei pentru urechea omului se spune în spaniolă: oído). In cazul de faţă e un joc de cuvinte — un retruécano — bazat pe faptul că oreja mai înseamnă şi „toartă'". hace olvidar — te face să uiţi. Verbul hacer împreună cu unele substantive sau verbe arată realizarea acţiunii pe care o numesc acestea: hacer burla (a-şi bate joc); hizo conducir (conduse). Su­ bliniem la hacer următoarele neregularităţi: — la perfectul simplu indicativ: hice, hiciste, hizo (c transcris prin z pentru a menţine sunetul 6), hicimos, hicisteis, hicieron. De aci subjonctivul imperfect: hiciera (hiciese) şi subjonctivul viitor: hiciere. — la participiul trecut: hecho — făcut. Exemplu: he hecho — am făcut.
231

Notă: Verbele terminate în -ducir mai prezintă o neregularitate la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta: — conducir a conduce perfect simplu: conduje, condujiste, condujo etc. subjonctiv imperf.: condujera (condujese) subjonctiv viitor: condujere atar las cuerdas— a l t retruécano. Se poate t r a d u c e fie „a lega corzile" (unui i n s t r u m e n t m u z i c a l ) , fie „a lega pe cele î n ţ e l e p t e " (femi­ n i n u l a d j e c t i v u l u i cuerdo — î n ţ e l e p t ) . acortar... alargar — a s c u r t a . . . a l u n g i . Cu a j u t o r u l prefixului a- se formează verbe d i n s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e : corto largo isla plazo scurt lung insulă termen • acortar a scurta — — alargar a lungi — aislar a izola — aplazar a amina

cortársela — să i-o t a i e (coama) — (vezi i m p e r a t i v u l din lecţia precedentă). al revés—invers, pe dos, v i c e v e r s a ; de la coadă, la c a p .

AISLADO (El

que se quedó solo en una

isla)

Adán — A d a m . S p a n i o l i i t r a n s f o r m ă pe m final d i n c u v i n t e l e s t r ă i n e în n ; e x e m p l u : Amsterdán. del todo — în î n t r e g i m e , de t o t , c o m p l e t . papaíto — t ă t i c u l e . L i m b a s p a n i o l ă p o s e d ă u n m a r e n u m ă r de sufixe d i m i n u t i v a l e , care a u , în p r i n c i p i u , ca scop să d e n u m e a s c ă un obiect m a i m i c faţă de u n u l o b i ş n u i t . E necesar să s t u d i e m a c u m sufixele d i m i n u t i v a l e , n u a t î t p e n t r u a le folosi (căci n u s î n t o b l i g a t o r i i ) , ci p e n t r u a le r e c u n o a ş t e şi a le î n ţ e l e g e n u a n ţ e l e . P r i n a d ă u g a r e a u n u i sufix se m o d i f i c ă f o r m a ş i sensul u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v , g e r u n z i u , p a r t i c i p i u , a d v e r b . . . P r i n c i p a l e l e sufixe d i m i n u t i v a l e s î n t : -ito, - i l l o , -ico, -uelo, -in. -ino, -ajo, -ejo şi c o m p u ş i i l o r : — p e n t r u -ito: -cito, -ecito, -ececito — „ -illo: -cilio, -ecillo, -ececillo — „ -ico: -cico, -ecico, -ececico — „ -uelo: -zuelo, -ezuelo, -ecezuelo, -ichuelo — ,, -ajo: -acuajo, -arajo, -istrajo e t c . Note: 1. î n general, cuvintele monosilabice t e r m i n a t e într-o vocală pri­ mesc sufixul lung: pie > piececito, piececillo 2. Cuvintele t e r m i n a t e î n a, e, o pierd aceste v o c a l e înaintea sufixelor libro > librito, librillo, librado, librejo 3. Toate sufixele e n u m e r a t e m a i sus fac femininul în a : hijo — hijito hija — hijita 4. Cuvintele t e r m i n a t e î n z schimbă această l i t e r ă în c: pez > pececito voz > voeecita 5. Cuvintele t e r m i n a t e în -co sau -go modifică t e r m i n a ţ i a în qu, res­ pectiv g u : poco > poquito chico > chiquito amigo > amiguito 6. Unele substantive acumulează m a i m u l t e sufixe d i m i n u t i v a l e : chico > chiquito > chiquitín >- chiquitiñuelo 7. Şi numele proprii p o t avea d i m i n u t i v e . I a t ă cîteva e x e m p l e : Juanita, Antonito, Luisico, Luisita, Cafr/iencita, Agustinico; Concha şi Conchita (de la Concepción); Dolorcitas, Lola şi Lolita (de la Dolores); Pepe, Pepito şi Joselito {de la José); Manolo, Manolita, Manolin, (de la Manuel); Bélica (de la Isabel); Cata şi Catana (de la Catalina); Pero, Perico, Periquito, Perucho (de la Pedro'", Francisquiio, Frasquito, Fras­ cuelo, Paco, Paquita, Pancho, Curro, Quico — şi m u l t e altele — (de l a Francisco); Ruy (de la Rodrigo). A m i n t i m aici că a n u m i t e nume proprii feminine spaniole care ni se p a r ciudate nu sînt decît forme eliptice ale unor n u m e proprii compuse: Mercedes, Consolación, J)olores, Carmen, Pilar, Concepción, Remedios, Nieves e t c . . sînt provenite d i n formaţii c a : María de los Mercedes, María de la Consolación etc. Cităm din Sonata de Primavera de Valle-Inclán: „Me presentó a sus hijas: — María del Rosario,- María del Carmen, María del Pilar, María de la Soledad, María de las Nieves... Las cinco son Marías". •

233

î n afară de sufixele d i m i n u t i v a l e , m a i s î n t şi a l t e categorii d e sufixe: a) sufixe augmentativie, care a r a t ă că o b i e c t u l d e n u m i t p r i n c u v î n t u l format c u ele este m a i m a r e d e c î t n o r m a l , şi a v î n d adeseori n u a n ţ ă p e i o r a t i v ă . I a t ă p r i n c i p a l e l e sufixe a u g m e n t a t i v e : hombre > hombrón mujer > mujerona -azo (-aza) cave exprimü excesul, diformitatea: hombre > hombrazo -acho (-acha) 1 care exprimă monstruosul şi ridicolul: -ote (-ota) i hombracho, hombrote b) sufixe depreciative, care m a r c h e a z ă n u m a i s e n t i m e n t u l de d i s p r e ţ a l v o r b i t o r i l o r sau p r o a s t a c a l i t a t e a o b i e c t u l u i : -aco, - u c o , -acho, -alia, - a t o , -astro, -orrio, - u z a , -ucho (şi uneori - a j o , - e j o , -ijo). De e x e m p l u :
libro casa Observaţii: 1. Unele a u g m e n t a t i v e îşi schimbă genul faţă de s u b s t a n t i v u l de la care se formează şi c a p ă t ă valoare de d i m i n u t i v : callejón (străduţă), islote (insuliţă). 2 . A n u m i t e a u g m e n t a t i v e şi d i m i n u t i v e de formaţie veche a u pierdut n u a n ţ a p e i o r a t i v ă , desemnînd la ora a c t u a l ă t r ă s ă t u r i speciale, o valoare a p a r t e (pozitivă): calzones n u m a i sînt calzas grandes şi nici tenacillas, nişte tenazas pequeñas, ci desemnează obiecte speciale. > libraco >• casuca crítico^ criticastro poeta > poetastro \

-ón (-ona)

hacer el favor — expresie u z u a l ă e c h i v a l e n t ă cu „a fi a m a b i l , a fi d r ă g u ţ " , a t u n c i cînd solicităm u n serviciu: ¿Me hace Ud. el favor de venir aquí? Hágame Ud. el favor de darme un lápiz y una hoja de papel para escribir su dirección. Sînteţi amabil să veniţi aici? Fiţi amabil să-mi daţi un creion şi o foaie de hîrtie ca să vă scriu adresa.

López — u n u l d i n n u m e l e p r o p r i i spaniole cel m a i des î n t î l n i t e , la fel de frecvent ca Ionescu, Popescu la n o i . Francisco Pizarra — a v e n t u r i e r s p a n i o l , cuceritorul P e r u l u i . A fost ,ucis î n 1548 d e p a r t i z a n i i r i v a l u l u i s ă u , A l m a g r o .
¿JSQ te da vergüenza? — N u ţi-e r u ş i n e ?

darse un abrazo — a se î m b r ă ţ i ş a sigue tan gorda — c o n t i n u ă (să fie) a t î t de grasă arroba — m ă s u r ă de greutate egală c u 12,5 k g cañaveral m. p l a n t a ţ i e de t r e s t i e (caña) de z a h ă r .

234

TEME I. Să se citească cu voce t a r e şi de ţ î n d u - s e a t e n t s u n e t u l 0, frazele: mai multe ori, pronun-

El cielo de diciembre es aún puro y azul. Tal vez lo juzgas mal porque no lo conoces. Se hace difícil de creer aunque parezca cierto. Le tomó por los brazos con una fuerza atroz. I I . Apréndanse de m e m o r i a las siguientes c o p l a s : Si me miras y te miro A tu madre se lo dije; los dos bajamos los ojos, A tu padre no me atrevo; y no nos decimos nada, En sabiéndolo tu madre y nos lo decimos todo. Tu padre lo sabrá luego. Si duermo, sueño contigo; Si despierto, pienso en ti; Dime tú, compañerita, Si. te pasa lo que a mi.

EXERCIŢII 8 3 . Să se conjuge la indicativ prezent şi perfect simplu, la impe­ rativ şi la subjonctiv prezent şi imperfect, v e r b e l e : agradecer şi traducir. 8 4 . Să se corecteze greşelile din următorul text: 1. Esto ombre no mostra buenas intensiones. 2. Soy seguro de que hacera mal. 3. Es neagradable ver esto i no conosco algo mas malo. 4. Mí amigo me condució asta la estasión del ferocaril. 5. Yo no sabe que hació el.

8 5 . Să se traducă în limba, spaniolă: •• 1. Ce crezi despre Petrieă? 2. Nu-1 cunosc prea bine. 3. Fii te rog amabil şi anunţă familia lui că el a plecat din acest oraş. 4. Ce exerciţii trebuie să mai facem? 5. Dacă sora mea ar merge în seară asta la teatru, aş merge şi eu cu ea. 6. Totul era liniştit sub cerul albastru. 7. Seara, după ce am muncit toată ziua, am venit la cină. 8. în bucătărie se simţea un miros plăcut. 9. Nu putem amina plimbarea noastră. 10. Dar nu înţelegi că la această oră eu şi soţia mea obişnuim să ne plimbăm? 11. Ce va spune José cînd o să-şi dea seama că pe el nu-1 luaţi în consideraţie? 12. Nu ţi-e ruşine să mă întrebi aşa ceva? 13. De ce? 14. Pentru că nu e politicos. 15. Şi, în afară de asta, este interzis să întrerupi un om atunci cînd e în plină activitate. 16. Asta n-are importanţă. 17. Ba da, căci are nevoie tocmai de multă linişte (silencio). 18. Micuţul acesta are o cărţulie din care citeşte, cu mica lui voce, pentru cei din jurul său.

235

LECŢIA

30

HOJEANDO UNA ENCICLOPEDIA El padre- de César enlró al escritorio y en el acto quedó muy sorprendido al ver que su hijo, tumbado boca arriba en el diván, gritaba y golpeaba con los pies en el tabique con tanta fuerza que se estremecían los cuadros colgados sobre el diván y vibraba la cuerda del reloj de pared. —• ¿Qué estás haciendo aquí? — le preguntó con voz autoritaria. El corazón de César cesó de latir por un momento y la sangre casi se le heló. — ¿Por qué no dices nada? ¿Qué sucede? ¿Me temes? —-No...—suspiró César fijando sus ojos azules en el suelo. — Eres un tontuelo — dijo el padre. Dime la verdad; no me vengas con m e n t i r a s . .. —-Es que... no tenía con quien jugar... dijo con voz baja César. El padre conmovido le tomó por la mano y se dirigió con él a la biblioteca. —-Mira César, aquí tendrás siempre tus más fieles amigos... De los libros recibirás los más importantes conocimientos. En lo succesivo puedes acudir a mi biblioteca para tomar cualquier libro ... pero, por supuesto, después de hacer tus lecciones. El padre se dirigió hacia el armario de biblioteca y tomó un grueso volumen que estaba sobre un anaquel superior. —• Ten, ahora, para comenzar, una pequeña enciclopedia. — ¿Qué es eso? — Es una especie de diccionario que contiene toda clase de conocimientos en todos los dominios. Además de esto, aquí hay todas las palabras de nuestra lengua con sus significaciones y acepciones... dibujos, ilustraciones, láminas y fotografías. — Gracias, papaíto. — Acostúmbrate a leer diariamente algunas páginas de ese precioso tesoro. Aprende para saber.
236

— Como no, papá, con mucho gusto. No es difícil: miraré los dibujos y luego leeré la descripción. — Vamos a ver. Busca por el momento la palabra ave. César hojeó atentamente y, después lie un rato, dijo a su padre: — No la encuentro. No hay tal cosa. — A ver. No... te equivocas. Ave no se escribe con be de burro, sino con ve... de vaca. Busca ahora de nuevo. — Sí, ahora veo; mire, he aquí una lámina con pájaros. — ¿Qué aves conocías de entre éstas? — La golondrina, el gorrión, el pato, el cisne y el faisán... De los demás he conocido solamente en los libros: aguija, avestruz, colibrí, pingüino, cigüeña, curruca, buho, alondra, ruiseñor, estornino y mirlo. Especialmente al leer fábulas. — Está bien. Busca ahora los peces... Pero busca con paciencia... — Sí, papá; ¡ qué interesante! Mire un tiburón tal como lo vi en la película Una aventura en el Mar Caribe... y un esturión, y...ésta es una anguila, y varios peces de agua dulce... el salmón, la carpa, el arenque, el lucio... Doblando algunas páginas más, César descubrió unas láminas anatómicas que representaban el cuerpo humano y sus partes componentes: la cabeza, las manos, las piernasyeltronco. De este modo y sin darse cuenta, César aprendió numerosísimas cosas. Vio, por ejemplo, que la cabeza tiene : el pelo (o cabello), las dos sienes, las orejas, los pómupeshnBS los, la frente, las cejas, los ojos (que pueden ser azules, oscuros, negros o verdes) con los párpados que están guaroído necidos de pestañas y la pupila; la nariz, la boca con los labios, las mejillas boca y, debajo de la cabeza... la nuez de Adán. También se dio cuenta que detrás de la cabeza está la nuca y más abajo los hombros, el pecho y las espaldas; que los músculos están por todas partes, igual que los nervios.

237

Y que d e n t r o de la cabeza está el m a n d o supremo del h o m b r e : el cerebro. E n el libro e s t a b a escrito "los brazos son vigorosos (especialm e n t e en los h o m b r e s ) , pero el codo c o n s t i t u y e la más sólida a r t i culación de todo el cuerpo h u m a n o ' ' . Todas éstas eran cosas q u e , en p a r t e , César antes no conocía y por esto miró ahora con satisfacción a su p a d r e . — D i m e , ¿cuál es la diferencia e n t r e el pie y la pierna? Y ...¿qué t i e n e n los pies? — p r e g u n t ó el p a d r e . — Las piernas son los m i e m b r o s inferiores del h o m b r e ; el pie es la p a r t e que los sostiene. El pie t i e n e cinco dedos (con sendas u ñ a s ) , u n t a l ó n y u n a p l a n t a — dijo César, s e ñ a l a n d o lo q u e e s t a b a e x p l i c a n d o en la t e r c e r a de las c u a t r o l á m i n a s a n a t ó m i c a s q u e h a b í a en la enciclopedia — . P a p á , después de la p a l a b r a cerrar h a y u n a ce. ¿Qué significa? — Que esta p a l a b r a es u n v e r b o . — Y . . . ¿qué es u n verbo? •;— Es u n a p a l a b r a que significa acción o existencia, t a l como bañar, ser, hacer etcétera. Mas por h o y , b a s t a . — No sé qué d a r í a por saber i n m e d i a t a m e n t e t o d o lo que h a y en esa enciclopedia. — E s p e r a , con el t i e m p o lo sabrás m u y b i e n , en su casi t o t a lidad . César no contestó n a d a , pero se n o t a b a que e s t a b a profundam e n t e contento de h a b e r e n c o n t r a d o u n libro t a n i n t e r e s a n t e . PALABRAS NUEVAS águila acvilă; vultur alondra ciocirlie anaquel m. etajeră, raft anguila tipar arenque m. hering, scrumbie avestruz m. struţ brazo braţ buho bufniţă cabello păr cabeza cap carpa crap cejas /. pl. spríncene cerebro creier cerrar d. a închide ciertos cîţiva, anumiţi cigüeña barză codo cot colgar d. a atírna comenzar d. a începe conmoverse d. a fi mişcat conocimiento cunoştinţă constituir a constitui cuerda sfoară; aro de ceas curruca pitulice descubrir a descoperi dibujo desen doblar a întoarce (foaia); a cotí (după colţ) ; a trage clopotele empezar d. a începe equivocarse a greşi, a se înşela especie /. fel estornino graur estremecer a zgudui esturión ni. nisetru frente / . frunte golondrina rîndunică

238

golpear a lovi gorrión m. vrabie guarnecer a orna; a înzestra hacia spre hojear a răsfoi hombro umăr lámina planşă latir a palpita, a bate (inima) lucio ştiucă mando comandament mejilla obraz mentira minciună nariz /. nas notarse a se observa nuca ceafă nuez /. nucă paciencia răbdare pájaro pasăre

párpado pleoapă pato raţă pecho piept pestaña geană pez m. peşte (viu, în apă) planta talpă pómulo pomet ruiseñor m. privighetoare salmón ni. somn satisfacción /. satisfacţie seno sin sien /. tîmplă suceder a se întîmpla tabique m. perete despărţitor talón m. călcîi tiburón m. rechin tontuelo prostuţ tumbar a răsturna

ANÁLISIS DEL TEXTO en el acto — pe loc ; î n d a t ă boca arriba — cu faţa în sus, pe s p a t e tabique — perete d e s p ă r ţ i t o r î n t r e c a m e r e . Pared f. — perete (în general), zid cuerda — c o a r d ă ; sfoară; l a n ţ de p e n d u l ă ; a r c . Dar cuerda al reloj — a întoarce ceasul la sangre se le heló — sîngele îi î n g h e ţ ă . V e r b u l helar (a îngheţa) se u t i l i z e a z ă adesea ca v e r b i m p e r s o n a l . In acest caz se foloseşte numai persoana a treia singular. Aceasta este c a r a c t e r i s t i c a gene­ rală a verbelor i m p e r s o n a l e . Deoarece, începînd cu lecţia 3 1 , n u n u m a i t e x t e l e , ci şi unele e x p l i c a ţ i i vor fi d a t e în l i m b a spaniolă p e n t r u a v ă d e p r i n d e m a i b i n e cu l i m b a , v o m a n a l i z a deci în s p a n i o l ă cazurile în care se formează, p r o p o z i ţ i i impersonale. Los siguientes verbos t i e n e n carácter i m p e r s o n a l : 1. Los que significan fenómenos de la n a t u r a l e z a . E j e m p l o : nieva (ninge), llueve (plouă), graniza (bate g r i n d i n a ) , hiela ( î n g h e a ţ ă ) , tiembla (se c u t r e m u r ă ) , amanece (se face d i m i n e a ţ ă , se crapă de ziuă), atardece (se înserează), relampaguea (fulgeră), truena ( t u n ă ) . 2. E l verbo ser o estar u n i d o a los verbos a n t e r i o r m e n t e men­ cionados, p a r a formar t i e m p o s c o m p u e s t o s . E j e m p l o : está tem­ blando (se c u t r e m u r ă ) .

239

3. El verbo haber, cuando significa „existir". Ejemplo: hay alarma (e alarmă) (véase la página 102). 4. Los verbos intransitivos usados en la tercera (a treia) persona del singular con el pronombre reflejo (reflexiv) se. Ejemplo: se trabaja para construir el socialismo. 5. Los verbos transitivos usados en la tercera persona del sin­ gular, con el pronombre reflejo se, y con un acusativo personal. Ejemplo: se ama a los padres; se obedece al maestro. Esta cons­ trucción no se emplea cuando el acusativo es nombre de persona. Ejemplo: se cultiva los campos (incorrecta); se ama al padre (co­ rrecta). Cuando el acusativo es nombre de cosa, hay necesidad de usar la construcción regular reflejo-pasiva: se cultivan los campos. También con los pronombres se me, se te etc. (véase la lección 8): Se- me olvidó decir (am uitat să spun). 6. El verbo hacer, en las expresiones: hace frío (e frig); hace calor (e cald); hace buen tiempo (e frumos) y otras análogas. 7. El verbo hacer, cuando significa transcurso de tiempo. Ejem­ plo: hace tres meses (acum trei luni); hacía tiempo que yo no lo había visto (era mult de cînd nu-1 văzusem). 8. Los verbos haber que, ser preciso, ser menester y hacer falta, cuando significan „trebuie", ,,e nevoie". Ejemplo: hay que tra­ bajar ; he aquí lo que me hace falta (iată ceea ce îmi trebuie); es preciso que leas más (trebuie, e necesar să citeşti mai mult). Los siguientes verbos forman oraciones cuasi-impersonales: 1. Todos los verbos en tercera persona de plural, sin sujeto, ni refiriéndose a un sujeto expresado anteriormente, como en el ejemplo siguiente: ¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba una liebre infeliz... (de una fábula de Samaniego). 2. El verbo dar, en la tercera persona sin sujeto expreso, caso en que no puede sobrentenderse otro sujeto, sino únicamente el reloj. Ejemplo: cuando daban las dos, salí (cînd eră ora două, am plecat). Para que esta construcción pueda considerarse cuasiimpersonal es preciso que el complemento indique la hora.
Observaţie: Unele verbe impersonale pot deveni personale, căpătînd un sens figurat: Atardeceremos en esta aldea. El orador tronaba contra los eiiemigos de la patria. Vom însera (înopta) în acest sat. Oratorul t u n a contra duşmanilor patriei.

¿por qué no dices nada? — de ce nu spui nimic? Verbul decir (a spune, a zice) mai prezintă o neregularitate: 240 '

juegues. ele se acordă cu substan­ tivul pe care-1 determină (ca în cazul de mai sus). Ca adjective. Bajo şi alto pot fi şi adjective şi adverbe. după aspectul său de la infinitiv.. dijeron ¿qué sucede?—• ce se întîmplă? Sinonime cu această expresie sînt: ¿qué pasa?.în viitor.. dulce). Antonimul său este fácil — uşor (de rezolvat). El se conjugă astfel: — la indicativ prezent: — la subjonctiv p r e z e n t : juego. Empecé a estudiar el latín. diminutiv de la tonto. en lo sucesivo —. dijiste. comoquiera (oricum). rădăcina lui este dij-: perfect s i m p l u : subjonctiv imperfect I : subjonctiv imperfect I I : subjonctiv v i i t o r : dije. bajo (jos. ju­ guéis. încet). nu se încadrează în grupa verbelor diftongate. comenzar. e echivalentă cu merced a. apenas (abia). juegas.. adrede (expres.la perfectul simplu indicativ şi la timpurile derivate din acesta. dificil. jugar — a juca. începu să lucreze a c u m cîteva ore. aprisa. de prisa (repede. ci tranzitiv. deşi. gracias — mulţumesc. quizás. juguemos. acaso (oare). Acest verb diftonghează în timpul con­ jugării. jueguen. — mulţu­ mită. Iată cele mai uzuale adverbe de mod: bien. ¿qué occurre? me temes — te temi de mine. quizá. juegue. Locuţiunea gracias a. voz baja (alta) — voce joasă. Adjectivul pesado înseamnă „greu" (în sens mate16 241 . încet. cere prepoziţia a atunci cînd e urmat de un verb la infinitiv: Comenzó a trabajar hace algunas horas. juega. echivalent cu de hoy en adelante — de azi înainte. înceată (tare). puternic). A mulţumi — dar las gracias sau agradecer. iute). Ca adverbe. înadins). puede ser (poate). quedo (jos. aspru). tal cez (poate). Am început să î n v ă ţ l a t i n a . difícil — greu. alto (tare. In limba spaniolă verbul temer nu e reflexiv. datorită (cuiva). juegan. Similar: mamá — mamaíta. ca în romînă. dijera dijese dijere dijo. ele rămîn invariabile. jugamos. así. mal.. jugáis. conforme (întocmai cu). molcom). tontucio—prostut. juegue. a se juca. anevoios... despacio (rar. recio (dur. ca şi empezar. papaíto — diminutiv al substantivului papá.

espaldas f. Alte e x e m p l e de folosire a a d j e c t i v u l u i d i s t r i b u t i v sendos: Campesinos montados en sendas muías. în s p a n i o l ă : m ă r — manzana. bueno. De fapt foneticienii moderni afirmă că v are —în limba spaniolă — acelaşi sunet ca şi b. Notă: De fapt. ve de vaca — deoarece în l i m b a spaniolă b şi v se con­ fundă adeseori. — E s t e bebe como u n pez. scrierea lor corectă se precizează p r i n formula d e m a i sus. en breve. sombra. In celelalte cazuri trebuie pronunţat fără a se închide complet buzele. cu două variante : oclusiv şi fricativ. f r o n t . A d j e c t i v u l n u m e r a l tercero a p o c o p e a z ă . Ţărani călare fiecare pe cîte un catîr.— peşte (viu. a v î n d o p r o n u n ţ i e a p r o a p e i d e n t i c ă . — Sí. m. şi de aci se nasc desele confuzii.r i a l ) .. Tot cam în acest fel se pronunţă şi v. frente a — faţă de nuez de Adán — m ă r u l l u i A d a m ( t e x t u a l : n u c a lui A d a m ) . Deoarece a m î n v ă ţ a t în lecţiile de p î n ă 242 . be de burro. spinare sendas uñas — fiecare cu cîte o u n g h i e . U n e o r i ligero p o a t e avea şi u n sens f i g u r a t : industria ligera. Nos compramos sendos sombreros. p e s c u i t (vezi lecţia 15). i a t ă c î t e v a : RETRUÉCANOS A P e p i t o le h a n colocado en u n a oficina y dice q u e está como el pez en el a g u a . pero no lo que b e b e n los peces. — s p a t e . a n t o n i m u l l u i este ligero — uşor (ca g r e u t a t e ) . música ligera. ca şi cum am sufla în flacăra unui chibrit: lobo. la tercera—-a t r e i a . pez. în apă) spre deosebire de pescado — peştele p r i n s . In l e g ă t u r ă cu acest c u v î n t . — f r u n t e . pl. equivocarse — a greşi. Ne-am cumpărat fiecare cîte o pălărie. labio. el tercer lugar — a l t r e i l e a loc. — ¿Sí? ¿qué es lo que hace? — P u e s como los peces. b spaniol nu se pronunţă la fel cu cel romînesc decît la înce­ putul cuvîntului sau după literele m şi u: bien.. cantaba. frente f. iba. nada.

Astăzi am cumpărat cinci scrumbii mari. ca să nu greşească. iată lista c o m p l e t ă o r d i n a l e (care indică ordinea) p î n ă la 100. îmi plac crapul şi somnul. Desenează-mi cel puţin 16* 243 . ştiuca nu este atît de bună. 8. primo. Să se traducă în limba spaniolă: 1. 2. Nu mai cumpăr peşte de acum înainte. quincuagésimo tercio e t c . deschise cartea. Să se răspundă la următoarele întrebări: ¿Qué hacía César en el escritorio de su padre? ¿Qué le preguntó su padre al ver todo eso? ¿Qué contestó César? ¿Qué hizo entonces el padre? ¿Qué es una enciclopedia? ¿Qué aconsejó el padre a César? ¿Qué equivocación hizo César al buscar la palabra „ave"'? ¿Qué aves hemos conocido en esta lección? ¿Qué peces? ¿Cuáles son las partes componentes del cuerpo humano? ¿De qué se compone la cabeza de un hombre? ¿Qué es un verbo? ¿Cuáles son los modos y los tiempos que hemos aprendido? 8 7 . 9. Chiar dacă (aunque) va cădea grin­ dina. d u p ă o a l t ă cifră. 5. 6. El mi-a spus că-i e foarte greu să-şi amintească si. 3. deşi a nins. răsfoi prin ea şi-mi spuse: „Să se traducă textul de lectură al acestei lecţii şi să se facă descrierea (descripción) ora­ şului în care trăiţi dumneavoastră". trebuie să plec chiar în seara asta.a c u m numeralele cardinale. în timpul verii se mănîncă verdeţuri şi fructe. L-am rugat pe prietenul meu să-mi spună exerciţiile pe care trebuia să le facem. al a numeralelor 1-ul 2-lea 3-lea 4-lea 5-lea 6-lea 7-lea 8-lea 9-lea 10-lea 11-lea 12-lea primero. E posibil să vină. 7. EXERCIŢII 8 6 . segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno (nono) décimo undécimo duodécimo al „ „ „ 13-lea 14-lea 15-lea 20-lea 30-lea 40-lea 50-lea 60-lea 70-lea 80-lea 90-lea 100-lea decimotercio decimocuarto decimoquinto vigésimo trigésimo cuadragésimo quincuagésimo sexagésimo septuagésimo octogésimo nonagésimo centesimo primo şi tercio: Primero vigésimo şi tercero d e v i n . 4.

13. 9-aripă. 11-nucă. De ce nu? 12. 7-puţine. nu sînt mai puţin interesante ca acestea. E ora cinci fără un sfert şi prietenul meu nu a venit încă. oricare ar fi ele. 8-picioare. Spune-mi-Ie. Palabras I 1 2 cruzadas: 10 I! 12 13 3 i s 6 7 « 15- 16 t 9 17 18 Horizontales: 1-pentru. Bine. 12-a coase. Nu am întors încă ceasul. 14-a plăcea. 3-peşti. 6-talpă. comandă. Tu nu ştii ce -înseamnă să cazi de pe culme în prăpastia asta pe care o vezi în faţă! 19. Am văzut lucruri şi mai interesante decît acestea. Poate să fie un rechin? 11. 13-nebunie. 15-dedesubt. Nu-i nevoie să-mi povesteşti. 4-cerut. 18. . 5-prăjitură. îmi îngheaţă sîngele numai cînd mă gîndesc. Acum cîteva luni s-a întîmplat un lucru asemănător. 10. cred totuşi că. 10-sete. 16-nas. 14. Ge-ai crede despre mine dacă aş face aşa ceva? 16. Ii-a descoperi. 17-a fugi. 20. 17. 15. plantă.unul. 8 8 . 18-a auzi. 2-raţă. etaj. Verticales: l-răbdare. dă-mi creionul albastru.

în orice cuvînt s-ar găsi: haya (fag). (ghid.. călăuză). insistînd asupra anumitor probleme mai importante. Acest ultim ciclu de lecţii va trebui însă studiat cu multă atenţie. sigiliu). pentru ca astfel să se poată aborda cu uşurinţă şi folos lecţiile care urmează. Alhambra. jinete m. (călăreţ). general. (oaspete). încheietura mîinii). Tot la acest capitol vom recapitula acum pronunţarea urmă­ toarelor litere: — eh se rosteşte ca un c (ci scurt): hecho (fapt). vom reaminti că — h este mut. olla (oală). arquitectura. în afară de tradiţia etimologică: Gibraltar. humo (fum). echar. şi că u este mut numai în grupurile que. U devine sonor: în primul caz prin înlocuirea lui q prin c (exemple: cuestión f. guía in. înainte de a trece la acest ciclu.RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE In următoarele zece lecţii nu se vor ivi probleme gramaticale de întinderea celor examinate pînă acum. înaintea vocalelor e sau i. batic). buen provecho (poftă bună). — 11 are pronunţarea specială a unui 1 înmuiat = sello (marcă. pa­ ñuelo (batistă. cojo (şchiop). — j (jota) echivalent cu h puternic în romîneşte: jardín m. — ñ — n înmuiat: muñeca (păpuşă... mujer f. în al doilea caz prin notarea unei treme (diéresis) deasupra sa (exemplu: lingüista). vom face o sistematizare — pe capitole — a întregii gramatici studiate. indispensabile oricărui cunoscător al limbii spaniole. guerra. cuidado). — d este mai slab sau uneori mut: huésped ni. fără ca să existe vreo regulă precisă în acest sens. ci numai anumite amănunte care vor fi explicate pe loc. juramento (jurămînt). Uneori. gui: níquel m. 245 . deoarece conţine o serie de elemente noi. qui şi gue. chico.. j poate fi înlocuit grafic cu g. hoyo (groapă). La capitolul fonetică.

siempre resulta caro^. Iată un exemplu: ¿Irá usted hoy a Madrid con el avión? 246 . diferenţele de scriere şi pronunţare dintre limba spaniolă şi limba romînă. Pentru a scoate în relief cuvintele care au valoare mai mare în frază. ¿Qué te dio tu amigo /i ? ( I n t o n a ţ i a este. punct şi virgulă. bineînţeles. se poate schimba întregul sens al ideii enunţate. în acest caz. complet) sau la sfîrşitul unei întrebări. aunque cueste poco / * . Exemple: Lo inútil / * . Tonul vocii se va nota pentru inflexiuni ascendente cu /* iar pentru cele descendente cu \ . Se transcrie prin c înaintea lui e sau i: césped m. în rezumat. Acestea sînt.— z redă sunetul caracteristic 0: azúcar m. — descendentă. în timpul lecturii.) Me dio un libro^. trebuie să cunoaştem în afară de regulile de fonetică — şi. precum şi accentul logic al propoziţiei. de regulile accen­ tului — felul în care se intonează frazele. arroz m. înaintea unei virgule sau conjuncţii copulative (adică la sfîrşitul unei părţi de vorbire care nu are înţeles deplin. el pez y el pepino /• nacen en el agua jX y mueren en el i<ino\. razón f. două puncte). se utilizează aşa-numitul accent logic. pe ultimul cuvînt al unei fraze complete (adică înaintea unui punct. (pajişte). cu numirile lor în spaniolă: a b c eh d e f a be ce che de e efe g h i j k 1 11 ge hache i jota ka ele elle m n ñ o P eme ene eñe 0 s t u V 1 i pe cu ere (erre) •w X y z ese te u ve ve doble equis y e . ciruela (prună). iată cele 29 de litere ale alfabetului spaniol. Tres mujeres/* y un ganso /i hacen un mercado^. i griega ceta Pentru a citi corect limba spaniolă. Dacă într-o frază mutăm accentul logic de pe un cuvînt pe altul. (zahăr). deosebită de cea d i n l i m b a romînă. pentru a încheia definitiv acest capitol. Si acum.. anumite inflexiuni: — ascendentă. El arroz\¿. (orez). Vocea trebuie să capete.

Cuando yo me muera. enviaré a mi hermano. enterradme. hoy a hoy a hoy a hoy a hoy a Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid con el con el con el con el con el avión? avión? avión? avión? avión? — No. atragem atenţia că nu este suficient să cunoaştem pronunţarea cuvintelor izolate. ¡ Cuando yo me muera ! (din volumul Poema del cante jondo) PALABRAS NUEVAS hierbabuena mentă. no puedo ir. deşi menţinem întrebarea. en una veleta. Cuando yo me muera. vom obţine răspunsuri diferite. — No. In concluzie. — No. Ud. pentru a vorbi corect o limbă. Ud. corespun­ zătoare sensurilor noi căpătate prin modificarea intonaţiei (subli­ niem cuvîntul accentuat): ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá ¿Irá Ud. Ud. — No. me quedaré en París. enterradme con mi guitarra bajo la arena. — No. Lecţiile care urmează vă vor oferi un bogat material pentru aceasta. izmă jondo ţigănesc naranjo portocal veleta morisca de víivt 247 . Aceasta se poate obţine numai atunci cînd înţe­ legem sensul textului şi numai în urma unor numeroase exerciţii de lectură cu voce tare. Deocamdată puteţi face un exer­ ciţiu de lectură expresivă citind această frumoasă poezie a marelui poet spaniol Federico García Lorca: MEMENTO Cuando yo me muera. iré dentro de una semana. e necesar să intonăm atent întreaga frază şi să accentuăm „cuvin­ tele cheie" din ea. Ud. tomaré el tren. entre los naranjos y la hierbabuena.Aceentuînd pe rînd diversele părţi ale acestei propoziţii. si queréis.

el Guadiana (rîu în Spania). el Norte. viernes. In cazul limbii spaniole. Folosirea lor în exerciţii le va fixa în memorie cu genul respectiv. regulile care pot fi date pentru a recunoaşte genul substantivelor — după sens sau după termi­ naţie — au atîtea excepţii. los Cár­ patos. junio. decoraţie smoală capital cometa frente moral orden pez capital cometă front dud ordine peşte 248 . se poate spune totuşi că următoarele reguli sînt lipsite de excepţii: — numele de munţi şi rîuri sînt masculine: los Andes.MORFOLOGIA In ceea ce priveşte substantivul. -ma. De exemplu: masculin feminin capitală zmeu (jucărie) frunte morală ordin. el Sur. Atragem în special atenţia asupra cuvintelor care au în limba spaniolă un alt gen decît corespondentele lor din limba romînă. sábado. După cum s-a văzut. el Do. Acelaşi cuvînt luat deci cu articol masculin va avea un înţeles. ale lunilor. ale punctelor cardinale şi ale notelor muzicale: el lunes (martes. Exemple: la la la el el sangre ayuda serpiente día dolor ' sîngele ajutorul şarpele ziua durerea Unele substantive îşi schimbă înţelesul după genul la care sînt folosite. -ta). vom urmări două probleme importante: genul şi numărul. marzo. iar cu articol feminin va avea alt înţeles. (el) enero (febrero. septiembre. no­ viembre. — numele literelor alfabetului sînt (spre deosebire de limba romînă) feminine: una a. una be etc. miércoles. jueves. — tot masculine sînt numele zilelor săptămînii. noi am notat în manual genul substantivelor atunci cînd el nu se putea deduce după terminaţie (e. agosto. domingo). octubre. mayo. el Oeste. el Este. diciembre). el Danubio. abril. julio. • 1. în ceea ce priveşte genul substantivelor. încît considerăm că enumerarea lor nu ar fi de vreun folos practic. consoană. el Re etc.

i. régimen ni. care se termină la singular în -s. el cobre (cuprul. la subjonctiv imperfect tomaba tomabas tomaba i 1 . la condiţional. exemplu: el el la la la miércoles — los miércoles jueves — los jueves paréntesis — las paréntesis crisis — las crisis hipótesis — las hipótesis Verbul fiind poate cea mai dificilă face aici o serie întreagă de precizări. las ees. — Substantivele terminate în e fac pluralul adăugind un simplu -s: café m. — Unele substantive. l i i tomaré 1 tomarás tomará 1 \ i tomaría tomarías lomaría i 1 tomaríamos tomaríais i il 1 lomase 1 tomases i 1 tomaremos i 1 . După cum am văzut. (e final tonic) — pies. linia dată de conjugării poate fi de două feluri: — rectilinie (la indicativ imperfect. arama). — regímenes. •—Substantivele care denumesc metalele nu au plural: el oro (aurul). dos úes etc. Spa­ niolii spun că este de género ambiguo (gen ambigen). — volcanes — Substantivele care se termină în vocalele a. tomábamos i 1 tomabais i 1 tomaban 1 i parte a gramaticii.2. — cafés. I şi II şi viitor). la plata (argintul). (paşă) — bajaes. (mistreţ)—jabalíes. volcán m. Pluralul prezintă cîteva particularităţi: •— Substantivul el arte la plural este feminin: las artes. — Cîteva substantive îşi schimbă silaba tonică la plural: carácter in. las artes plásticas del mundo entero. Notă: Să nu confundaţi substantivele de mai sus cu cele care primesc accent grafic pentru a-şi menţine silaba tonică: joven — jóvenes. Numai substantivele el papă şi la mamá fac la plural: papas şi mamas. bajá m. tribu m. pie m. — Literele alfabetului fac la plural: las aes. tomaréis 1 tomarán tomarían 1 lomase i I tomásemos i 1 lomaseis i 1 tomasen 1 249 . Se zice deci el arte plástico rumano. pri­ mesc la plural desinenţa -es: el interés — los intereses el mes — los meses • Altele rămîn invariabile la plural. 1. — Iribúes. u (tonice) primesc un -es la plural: jabalí in. vom locul accentului în timpul perfect simplu şi viitor. — caracteres. o.

de t i p pedir. adăugind la rădăcină (chiar a t u n c i cînd aceasta suferă modificările respective fiecărei categorii) terminaţiile de mai jos: Modul indicativ Prezent I -o -as -a -amos -ais -an II -o -es -e -emos -éis -en Perfectai 1 -é -aste -ó -amos -asteis -aron III -o -es -e -irnos -ís -en simplu 11 «i III -í -iste -ió -irnos -isteis -ieron / mpeí •ject I II si III -aba -ía -abas -ías -aba -ía -íamos -abamos -abáis -iais -aban -ían Pre zént I -e -es -e -emos -éis -en II şi III -a -as -a -amos -ais -an M o d u l subji Bnctiv Imperfect I -ara -aras -ara -aramos -ara is -aran 1 II şi III -iera -ieras -iera -iéramos -ierais -ieran 250 . 2. în funcţie de locul a c c e n t u l u i . deoarece. tomáis tomemos toméis I toman tomen Accentuarea v e r b e l o r în t i m p u l conjugării joacă u n rol deosebit d e i m p o r t a n t în morfologia lor. p r e z e n t subjonctiv şi i m p e r a t i v ) (vezi lecţia 11). Verbele de orice categorie (regulate.sentir şi dormir etc.— ax-colit (prezent i n d i c a t i v . d i f t o n g a t e . se produce u n a din cele m a i î n s e m n a t e modificări.) din cele t r e i conjugări formează timpuri simple. tomo tome — tomas toma tomes tome ] i toma i lome tomemos tomad tomen i 1 1 tomamos i1. şi a n u m e „diftongarea" (vezi lecţia 24).

De e x e m p l u : I cantar-cant.Imperfect I •ase II I I şi I I I I Vii tor JI şi I I I ases •ase -asemos aséis asen -iese -ieses -iese -iésemos -ieseis -iesen -are -ares -are -aremos -aréis -aren -iere -ieres -iere -ieremos -iereis -ieren Modul imperativ I -a -e -emos -ad -en II -e -a -amos -ed -an Gerunziu III -e -a -amos -id -an I II III -ando -iendo Participiu Trecut -iendo T II III -ado -ido -ido plus trei U r m ă t o a r e l e 2 t i m p u r i s i m p l e se f o r m e a z ă d e l a infinitiv terminaţiile de mai jos — r e g u l ă v a l a b i l ă p e n t r u t o a t e c a l e conjugări: Condiţional Indicativ viitor prezent -ia -ias -ia -iamos -iais -ian -a -emos -éis -án Notă: Rădăcina u n u i verb se obţine prin înlăturarea t e r m i n a ţ i e i m o d u l u i infi­ n i t i v . ( 251 . III vivir . II corner -corn.viv.

Condiţional Viitorul I I : Perfect: condiţionalul prezent al verbului haber p l u s p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. participiul Mai-mult-ca-perfectul: Perfectul a n t e r i o r : perfectul simplu al verbului haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. imperfectul v e r b u l u i haber plus t r e c u t a l v e r b u l u i de conjugat. Mai-mult-ca-perfectul Mai-mult-ca-perfectul II: Viitorul I I : 252 . Perfect: subjonctivul prezent al verbului haber plus participiul trecut al verbului de conjugat. imperfect I I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : he cantado. Infinitivul perfect — haber cantado — a fi c î n t a t . Timpurile compuse ale tuturor verbelor (regulate sau neretlate) guíate) se formează cu ajutorul verbului haber şi al participiului trecut al verbului de conjugat. Indicativ Perfectul compus: prezentul v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : habré cantado. viitorul subjonctiv de la haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : habría Subjonctiv cantado. v i i t o r u l v e r b u l u i haber plus p a r t i c i p i u l trecut al verbului de conjugat. E x e m p l u : haya cantado. E x e m p l u : hube cantado. Gerunziul perfect — habiendo cantado — c î n t î n d . E x e m p l u : había cantado. E x e m p l u : hubiera cantado. Vom lua ca exemplu verbul cantar. E x e m p l u : hubiese cantado. I: imperfect I subjonctiv de la haber plus p a r t i ­ cipiul trecut al v e r b u l u i de conjugat. E x e m p l u : îmbiere cantado.3.

: mezo. dieron dé. s i m p . : delinco... Nu se mai trec timpurile derivate. : escojo.. es­ coges.: doy.. — ind.. simplu : cargué. — ind. p r e z . p r e z . ) . a umbla) perfect simplu: 2. -cer. — subj. Notă: In tabelele care urmează..: exija.... prez. p r e z . des. -gir -guir -guar -quir g g = gu = j mecer vencer cargar escoger exigir distinguir averiguar delinquir gu = g gu = gü qu = c 5. a n u m i t e verbe suferă modifi­ cări grafice p e n t r u a-şi m e n ţ i n e în cursul conjugării lor fonemul (sunetul) u l t i m d i n r ă d ă c i n ă . simplu: subjonct... perf. cu 253- .. -cir -gar -ger. disteis.. distingues.. me­ ces . — s u b j . t i p pedir. In afară de modificările r ă d ă c i n i i . dé. s i m p l u : busqué. dais. da.. demos. damos. verbului c Modificarea ortografică = qu înainte de e buscar alcanzar Exemple — perf. delinquimos. -iste. das. den anduve. prez. deis. a r ă t a t e m a i î n a i n t e (diftongare. alcances. p r e z .. incoative e t c . : alcance. — ind.. dar. formele neregulate vor fi imprimate caractere grafice diferite.. In limba spaniolă n u există decît 21 verbe neregulate. cît şi în ce priveşte desinenţele — ceea ce face i m p o s i b i l ă o clasificare a lor.. — subj. : averigüé. estar) 1. diste. Andar (a merge. I a t ă care sînL aceste v e r b e : Term. dimos. Verbele complet neregulate sînt cele care suferă modificări deosebite de la caz la caz — a t î t în ce p r i v e ş t e r ă d ă c i n a .4 . — peri'. p r e z . buscaste. — ind.. cargaste. dan di. prez. Conjugarea I (andar. averiguaste. — perf. Dar (a da) indicativ prez.: indic. dio.: venza... : distingo.

hemos.: indic. hicisteis. pueden hago. Haber (a avea) indicativ prez. caiga. haces.. a I l . perf. podemos. . . -ás. : gerunziu 3 . caes. . perf. han quepo.. cayendo -ais. Caber (a încăpea) indicativ prez. -ás. . cae.: subjonct. perf. "ver) 1. pone. habré. -án estuve. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . podré. cabes. caigas. poner.. s i m p l u : subjonct. -ás. -ieron esté.. : 2. . -én Conjugarea a l i a (caber.o . Hacer (a face) i n d i c a t i v prez.. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonct. p r e z ..o . . -as.) haz hecho he.a sing. .. hice. . -es. Poner (a pune) i n d i c a t i v prez. cabe. . Poder (a putea) indicativ prez. -éis. podamos. puedo. -e.. s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. : estoy.. -amos. . perf. Caer (a cădea) indicativ prez. -emos.. s i m p l u : indicativ viitor: subjonctiv p r e z . haya..: i n d i c .. puse. : gerunziu: 6. saber. cupe. tener. puedan • 254 . p r e z . . . -iste. -iste. quepa.é . -as. hizo.. -iste. hace.: indic. -as. -á. -á.o . pudiendo -éis... quepas. ser.. -isteis.: i n d i c . .o . perf. p r e z . : imperativ: participiu trecut: 5. hicieron haré. -ais.. pones. valer. cabré.3 . -iste. -a. haber.: indic. hicimos. pude. traer caigo. querer. Estar (a fi) indicativ p r e z . poder. caer. -ás. -a. s i m p l u : pongo. -irnos.. -és. perf. hube. haga. hacer. ha. habéis. -a. has. : indic. pueda...: 4. -o... -iste. (pers. hiciste.

. ve. sabe.: 8.. Querer (a vo: indicativ prez. -e. traiga.) ten tenéis. pondrás. sabes.o ..: imperativ: 11. perf... .: indic. veías. .. sepa..: gerunziu: pondré..o .. -a. sabré. ves. . tenemos. Ser (a fi) i n d i c a t i v prez. traes. -éis.: sub j onctiv prez. subjonctiv prez. visto 255 ..: valdré. Ver (a vedea) indicativ prez.: 10.e. tienes. -as. tendré tenga. simplu: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.. . supe. -iste. es. . . -iste.. -iste. -es. ponga. ... -iste. era. tiene.a . soy. tuve. indic. -as. quise. perf. perf.: participiu t r e c u t : 7. .. sois.. querré. valgo. Traer (a aduce) indicativ prez.. (pers. puesto a dori.. .a . eres.o . quieren sé... -as.: 13.. fuiste. Valer (a valora. .a sing. vea. a I l ....: participiu t r e c : veo. perf. s i m p l u : viitor i n d i c a t i v : subjonctiv prez.. . .: indicativ imperf.. -as. -as. tienen traigo. s i m p l u : subjonctiv prez.indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. queremos. quiera. indicativ v i i t o r : valga. sea tengo. veía. -e.: indicativ imperf. .. Tener (a avea) indicativ prez:. traje. seas. vales. s i m p l u : subjonctiv prez. fui... son eras. trayendo 12.: indic. Saber (a şti) indicativ prez: indic. perf. . s i m p l u : indicativ v i i t o r : subjonctiv prez. . somos.: 9. sea.. a iubi) quiero. indicativ prez. . era. fue.: indic.. -as.

) vamos yendo digo. (pers.... oyes. perf. perf. vamos.: imperativ: gerunziu: 3 . în gramatica lui Rafael Seco se afirmă. venga.. oís. . . oyen voy.. . -e saldré. vendré. dicen 4 . dice. venir) 1. . sal (sau sale) 0 problemă asupra căreia autorii gramaticilor spaniole au încă păreri împărţite este existenţa participiului prezent în limba spaniolă. fue. Cuvintele pe care alte gramatici le numesc astfel sînt de fapt adjective formate cu sufixul -ante sau -iente si care nu au nici o înrudire cu 256 . vas. (pers. -a. iba. salga. ir. vaya. -iste. I-a pl.: indicativ v i i t o r : indic. s i m p l u : subjonctiv prez. venimos. . fuiste. diga.. as.o . viene. -as.. vienes. oír. oímos. oye..: indic. Venir (a veni) i n d i c a t i v prez. -a. -as. s i m p l u : subjonctiv prez. fui. dije.: oigo. . .) di dicho decis. . perf. vienen salgo. va. -as.: indicativ v i i t o r : subjonctiv prez.a .. -as.. dices. vine.. vais. sales. Oír (a auzi) indicativ prez. bună­ oară.Conjugarea a IlI-a (decir.: imperativ: 5. a I l .: imperativ: gerunziu: vengo. (pers. Decir indicativ prez. diré. s i m p l u : subjonctiv prez. că participiul prezent nu exista în limba spaniolă.. decimos. : indicativ imp..: indicativ viitor: indic. . oiga. ven viniendo venís. a pleca) indicativ prez. ibas..o . van iba.: subjonctiv prez.) ve. Salir (a ieşi. I r (a merge) indicativ p r e z . a I l .a sing.: imperativ: participiu t r e c u t : 2. Recent. salir.. -a.a sing.. -iste...

revolver) O serie de v e r b e au d o u ă forme la p a r t i c i p i u l t r e c u t ( r e g u l a t ă şi n e r e g u l a t ă ) 1 . durmiente (cel care i u b e ş t e . î n ceea ce p r i v e ş t e participiul trecut. d o a r u r m ă t o a r e l e folosesc forma n e r e g u l a t ă în t i m p u l c o n j u g ă r i i : freír prender proveer romper O ultima observaţie: Multe dintre verbele învăţate pînă acum se pot compune cu prefixe. inscribir. cel care a u d e . care se conjugă însă la fel cu verbul de b a z ă . D i n t r e aceste v e r b e . Deoarece în majoritatea lor nu se m a i folosesc a z i în limba curentă. a o p r i . De exemplu: Tener — abstenerse (a se abţine) atenerse (a se conforma) contener (a conţine) detener (a d e ţ i n e . n u a v e m a l t c e v a de p r e c i z a t în afară de cele c î t e v a n e r e g u l a r i t ă ţ i deja î n v ă ţ a t e : — abrir — abierto (idem: cubrir) — escribir — escrito (idem: describir. proscribir. cel care d o a r m e ) . subscribir) — imprimir — impreso — morir — muerto — poner — puesto (idem: deponer. reponer) — prescribir — prescripto — resolver — resuello (idem: absolver) — ver — visto — volver — vuelto (idem: devolver. s-a considerat de prisos enumerarea lor. proponer. a aresta) entretener (a întreţine) mantener (a menţine) obtener (a obţine) retener (a reţine) sostener (a susţine) 1 î n gramaticile spaniole se d a u numeroase verbe cu iorme neregulate la p a r t i c i p i u l t r e c u t . freído prendido proveído rompido frito preso provisto roto 17 — învăţaţi limba spaniolă 257 . dînd naştere altor verbe cu sens diferit.participiul (decît aceea a î n ţ e l e s u l u i lor v e r b a l ) . imponer. E x e m p l e : amante. despre care a m d i s c u t a t încă d i n lecţia 1 3 . oyente.

a h . tropecé con un Ieşind din casă m ă î n t î l n i i cu un prieten. exindevine i. devenind astfel un substantiv masculin: Con el leer y el poco dormir se ha cansado mucho. p pos-. e l escribir con atención el vivir mío Notai Aceste s u b s t a n t i v e nu au — p o a t e s e r v i . 258 .înainte de b.Principalele prefixe s î n t : a-. ad-. discontinuar (vezi lecţia estirar expedir investir ilegitimar imposibilitar imponer posponer rehacer trasponer • 29) SINTAXA în acest capitol vom da cîteva exemple în legătură cu cazurile în care sintaxa verbului spaniol diferă de cea a verbului în limba romînă.înainte de b sau p devine cordevine codises-. trasînainte de r înainte de h.ca traducir las siguientes plural.: antccondevine com. 1 sau vocală asentar (de la sentar) adscribir (de la escribir) anteponer consentir combatir compadecer corresponder cohabitar colaborar cooperar disgustar. postretrans-.înainte de 1 devine im. Cu cititul şi nedormitul mult. scrisul cu a t e n ţ i e traiul meu a obosit imperativ: oraciones traduceţi următoarele fraze — precedat de al indică simultaneitatea a două acţiuni: Al salir de la casa amigo. Infinitivul — poate fi însoţit de articol.

puseră casa la dispoziţie. A no ser que De haberlo conocido. nu l-aş fi crezut.infi­ nitiv în s p a n i o l ă .. Le gusta bailar. în Gerunziul a r a t ă o s i m u l t a n e i t a t e şi se t r a d u c e de obicei. Continuă să meargă. (atunci) cînd -f. în nici un caz conteniendo. urîndu-i bun sosit. Oamenii.. digo bastante. Siguió caminando.. Dacă n-ar fi să. Dacă aş fi ştiut asta cu două zile înainte. spun destul.u n gerunziu. Los hombres.. — P r e c e d a t de a sau de e x p r i m ă o c o n d i ţ i e : De haber sabido esto dos días antes. pusieron la casa a su disposición. subiect — se — folosit cu a l t v e r b — şi referindu-se la acelaşi traduce printr-un subjonctiv: Quiero cantar... „Am trimis o cutie conţinînd bomboane" — se traduce: Mandé una caja de bombones (sau que contenía bombones. Vreau să cînt. 17* 259 . a t u n c i cînd el r ă s p u n d e la î n t r e b a r e a „ c î n d " ? : întîlnii pe un prieten (cînd?) ieşind din casă. dándole la bienvenida. yo no lo hubiera creído. Mai p r e c i s : gerunziul din limba r o m î n ă se t r a d u c e cu al -f.). se t r a d u c e tot — P r e c e d a t de verbele ver şi oír (vezi p a g .O b s e r v ă m că aici se t r a d u c e p r i n t r . E x c e p ţ i e fac doar verbele continuar şi seguir. De e x e m p l u : Le encontraron durmiendo. Dacă l-aş fi cunoscut.o propoziţie r e l a t i v ă sau p r i n t r . limba r o m î n ă . 145) printr-un gerunziu: Lo veo salir. t o t p r i n t r . î l găsiră dormind. Tropecé con un amigo (¿cuándo?) al salir de la casa.u n spaniolă prezent: „Am pierdut o carte aparţinînd Bibliotecii Publice" se traduce: He perdido un libro que pertenece (nu perteneciendo) a la Biblioteca Pública. îl văd ieşind.p r e z e n t u l — precedat de con se t r a d u c e p r i n indicativ: Con decirle esto. j o n c t i v u l se t r a d u c e în spaniolă cu g e r u n z i u l : Continúa cantando. d u p ă care sub­ Continuă să cinte.u n gerunziu (vezi lecţia 2 7 ) .. t r a d u s în participiu îi Uneori însă.. Cînd vă spun asta. gerunziul romînesc t r e b u i e p r i n t r . îi place să danseze.

. cînd. 1.. Viitorul ipotetic din l i m b a r o m î n ă se p o a t e t r a d u c e în l i m b a spaniolă t o t cu v i i t o r u l : Ce-o face? O cumpăra ceva. Îndată ce termin (voi termina. îţi voi da cartea. si Cuando vengas. Greaua boală îl consuma.. te diré su contenido. p r i n echivalentele lor. El ave vino volando hacia mi ventana. la singular. venir. Se face tîrziu. Cînd substantivele sînt de gen diferit..— p r e c e d a t de e n se t r a d u c e p r i n „ î n d a t ă ce": En terminando la lectura de este libro. ¿Qué hará? Comprará algo. T i m p u r i l e indicativului (în afară de perfectul simplu) se t r a ­ duc fără m a r i deosebiri.. Sărmanul striga (scotea strigăte). La grave enfermedad le iba consumiendo. Cînd substantivele sînt de acelaşi gen. te daré el libro. — precedat de verbele estar. se vor consulta lecţiile 2 5 . andar sau quedar. în l i m b a spaniolă a d j e c t i v u l se acordă cu s u b s t a n t i v u l în gen şi n u m ă r . Pasărea veni în zbor (zbură) spre fereastra mea. Pentru subjonctiv 26 şi 27. Vom s t u d i a a c u m p r o b l e m a a c o r d u l u i a d j e c t i v u l u i care însoţeşte d o u ă sau m a i m u l t e s u b s t a n t i v e . la singular. Se va haciendo tarde. ir. o să termin) lectura acestei cărţi. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l sau se acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i apropiat: vino y cerveza frescos (fresca) 260 . condiţional Acordul adjectivului c u s u b s t a n t i v u l D u p ă cum s-a a r ă t a t încă din primele lecţii. îţi voi spune conţinutul ei. în a m î n d o u ă limbile. precedat de V i i t o r u l romînesc din propoziţiile a f i r m a t i v e . a r a t ă că a c ţ i u n e a e în curs de desfăşurare (vezi lecţia 13): El pobre estaba dando gritos. adjectivul se p u n e la p l u r a l : sufrimiento y dolor agudos cultura y civilización maravillosas 2. se t r a d u c e p r i n s u b j o n c t i v u l p r e z e n t : Cînd tu vei veni.

Cind substantivele sînt de gen diferit. subiectul se aşază după verb (no habrá gente). Cînd substantivele sînt de gen si număr diferit. U n e o r i . debemos quedarnos aquí. adjectivul se p u n e la m a s c u l i n p l u r a l : cuadros y alfombra caros 5. cînd e negaţie.3 . 2. ultimul la plural. Cînd substantivele sînt de gen şi număr diferit. I I . iată cîteva c u v i n t e despre topica frazelor şi propoziţiilor în l i m b a s p a n i o l ă : I. Note: 1. m a i ales a t u n c i cînd s u b i e c t u l e u r m a t de o serie î n t r e a g ă de c o m p l e t ă r i care îl î n d e p ă r t e a z ă prea m u l t de p r e d i c a t . Fraza interogativă începe de obicei cu verbul: ¿Va mejor su hijo? E mai bine fiul dumitale? 261 . p e n t r u ca lucrul să se t e r m i n e cu bine. la cumbre más alta que hay en toda la peninsula. Topica directă este aceea în c a r e . la plural. Topica răsturnată (inversiunea) se aşază d u p ă p r e d i c a t (verb): este aceea în care s u b i e c t u l En todas partes ha dejado la guerra ruinas. verbul se aşază la î n c e p u t u l frazei: Veíase la Sierra Nevada. acordă cu s u b s t a n t i v u l cel m a i a p r o p i a t : talentos y habilidades raras ciudades y lugares hermosos a d j e c t i v u l se 4. Cu verbul impersonal haber (hay) subiectul se poate aşeza înainte sau după predicat (habrá gente sau gente habrá) . p ă r ţ i l e p r i n c i p a l e ale propo­ ziţiei urmează o ordine logică: subiect — p r e d i c a t — comple­ m e n t direct şi i n d i r e c t : La verdadera utilidad de una lengua consiste sobre todo en la posibilidad de emplearla. adjectivul se acordă cu u l t i m u l s u b s t a n t i v : baile y canciones estupendas corbata y zapatos nuevos fiind la fiind î n a i n t e de a încheia această r e c a p i t u l a r e . O r d i n e a n o r m a l ă ar fi: Trebuie să r ă m î n e m aici. ultimul singular. Adesea se inversează t o a t ă p a r t e a a d o u a a p r o p o z i ţ i e i : Para que el trabajo termine bien.

subiectul stă după ¡Qué linda es mi patria / 4. . Lecţiile următoare conţin texte cu puţine reguli de gramatică necunoscute. compuse fie din texte originale ale mari­ lor scriitori spanioli şi latino-americani.Dar şi aci topica normală e destul de frecventă: ¿Quién va? Cine merge? (uneori: Cine-i verb: acolo?) 3 . adverbul se aşază după p a r t i c i p i u : No hemos comido todavía. există şi lecturi suplimentare. î n propoziţiile e x c l a m a t i v e . In propoziţiile în care verbul e la un t i m p compus. In afară de textele de bază ale lecţiilor. fie dintr-un ghid de con­ versaţie uzuală sau bucăţi atractive. care trebuie să constituie obiectul unor lecturi zilnice.

' 263 . está la capital de la Argentina. al de nuestro país: cuando en la Argentina es invierno. Esta última región. en primer lugar. donde alternan las colinas pedre­ gosas con los campos fértiles. en el centro están las inmensas pampas. en la ribera del Océano Atlántico. hermosa vía navegable desde Cuyabá hasta Montevideo. a su gran variedad de relieve y de paisaje. la más profunda escotadura del litoral argentino. gracias. La región tropical del norte posee un río magnifico. con sus desiertos. cuyo territorio es el mayor de la América del Sur. y al sur la meseta de Patagonia. Pertenece casi toda la Argentina a la zona templada meridio­ nal. En la Repú­ blica Argentina. aunque no carecen en general de caudal y profundidad. sus lamosas sabanas y sus montes inextricables. siendo por consiguiente sus estaciones exactamente opuestas a las de Rumania. forman el impresionante estuario del Río de la Piala. Lindando con el estuario del Plata. el Paraná. después del Brasil. las aguas del río Paraná. aunque su clima es bastante semejante. En la proximidad de la República Oriental del Uruguay. Al norte se encuentra el Gran Chaco. dentro de su jurisdicción se incluye también el sector antartico argentino y las islas de la zona austral.LECŢIA 31 VISIÓN DE ARGENTINA La República Argentina es un importante país latinoamericano. termina al sur en el Cabo de Hornos. en algunas zonas. unidas con las del río Uruguay. La Argentina es uno de los países más interesantes de las tres Américas. alcanzan los Andes su mayor altura con el majes­ tuoso pico de Aconcagua. Los de­ más ríos. no son utilizados para la navegación. cubiertas de hierbas y escasos árboles (entre los cuales el típico „ombú"). que es al mis­ mo tiempo el extremo del continente. aun imperfectamente explotado. la más grande ciudad del hemisferio austral. Buenos Aires. en la República Popular Rumana es verano y viceversa.

escasas fábricas de siderurgia. Los monopolios norteamericanos. los que obtienen de ese modo enormes beneficios que emigran del país en lugar de ir a engrosar las arcas estatales. empresa del Estado argentino. plata. hasta hace poco tiempo. Explótase el petróleo principalmente en Comodoro Rivadavia y Neuquén y un gasoducto une los yacimientos gasíferos de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. La industria argentina del petróleo. fábricas de productos alimenticios. que colocan al país en una posición subordinada a los intereses belicistas de los monopolistas yanquis e impiden el desarrollo económico normal de la república.Aquí reside el gobierno argentino y todos los órganos del poder estatal. en especial en los últimos años. Otro fenómeno alarmante y contra el cual lucha el pueblo argentino es la penetración cada vez mayor de capitales extranjeros — en especial norteamericanos —'. que existe desde hace unos cincuenta años. por un decreto gubernamental. por el momento. que. Los recursos naturales. es controlada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. de cemento y otras varias. Todas estas riquezas se hallan en su mayoría en manos de un reducido grupo de familias pertenecientes a la oligarquía que domina el país. Los últimos gobiernos han otorgado vergonzosas concesiones a los capitales estadounidenses. Las autoridades argentinas recurren a toda clase de pretextos para ahogar las acciones democráticas y antiimperialistas del pueblo argentino. La República Argentina es un estado federativo. minas de carbón. era bastante escasa. está aumentándose. Pero la lucha de los obreros y de las masas trabajadoras ha tomado hoy una amplitud sin precedentes. Existen en el país numerosas riquezas minerales. que dispone de obreros calificados y personal técnico instruido pero carece de equipos modernos. En la región de la Puna de Atacama hay minas de sal. y el poder legislativo está en manos del Congreso Nacional. El poder ejecutivo está confiado a un presidente elegido por voto universal. Su industria. que tiene dentro de sus fronteras. han arreciado en su campaña por obtener concesiones que hasta ahora les habían sido negadas. compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados. químicas. actualmente la política de Argentina está dirigida por una 264 . destilerías y refinerías. farmacéuticas. formado por 22 provincias. De hecho. provocando la furia de los reaccionarios y de los norteamericanos. un territorio nacional y un distrito federal. cobre. de papel. fábricas textiles. A principios de 1959 fue prohibida. plomo y tungsteno y. Argentina tiene. en Santa Cruz. convierten a la Argentina en uno de los más ricos países del inundo en materias primas. la actividad del Partido Comunista.

BOLIVIA ARGENTINA PARAGUAY BRASIL UAY PACIFICO )7 J H «NEUOUCN OCÉANO ATLÁNTICO OCÉANO Si» ODORO RIVADAVIA ISLAS MALVINAS .

Los viajeros que. de vez en cuando. acuden por líneas aéreas o marítimas del Atlántico. con la afluencia de la gente a las grandes tiendas. La ganadería ha tenido siempre suma importancia. desde cualquier lugar del mundo. cuero. que son barrios enteros construidos en terrenos anegadizos de grandes capitalistas — sin el consentimiento de éstos. en menor escala. Las casas allí son hechas de latas vacías y maderas de cajones. el maní. Santa Fe y Florida son las más características por la intensidad de su vida y del tráfico. Eso es Buenos Aires para los ojos extraños que aun no conocen el triste panorama de los barrios obreros. leche y carne de la mejor calidad. Los recursos agrícolas de la Argentina son considerables. a esta gran „Capital del Sur". Al salir por sus largas y amplias calles. idiomas de todos los rincones de la tierra. de día es la metrópoli laboriosa que debe ganarse el pan. la alfalfa. la caña de azúcar. vendedores de diarios que clamorean su mercancía. los aceites vegetales. el girasol. Pero la mayoría de la tierra se halla en manos de la oligarquía y por ello el pueblo lucha activamente por una reforma agraria. Y para todo el barrio. el algodón. el porcino. no hay luz eléctrica ni tampoco servicios sanitarios. Argentina exporta lana. la remolacha azucarera. cultural y artística. la vid. Pero el intenso ritmo urbano que define la fisionomía de la gran ciudad comienza a acentuarse principalmente en las tardes. Casas de música de donde sale de pronto la voz de Garlos Gardel. de las cuales Corrientes. el pulso de una jornada en esa urbe es muy febril. existen sólo uno o dos grifos de agua. clave del desarrollo económico del país. la cebada.camarilla militar que ha llegado a ser el gobierno supremo y real del país. gracias a su suelo muy fértil. el famoso cantante de tangos. que puede alcanzar una población de incluso varios miles de personas. las llamadas „Villa Miseria". el centeno. a su centenar de cines. encuentran aquí una intensa vida económica. Comprende principalmente el ganado vacuno y lanar y. Y todo entre el fervor rumoroso de la gente que va y viene. la patata. Con su ganado ovino la Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo. la avena. Los principales productos son: el trigo. vivo siempre en el fervor del pueblo. En Buenos Aires hay un fenómeno característico. como suele denominarse a Buenos Aires. Buenos Aires es siempre la misma y es siempre diferente. Arri266 . acentos de todas las regiones del país y. el arroz. a sus bares y confiterías. el tabaco. varias frutas de mesa y la yerba mate. el lino. el maíz.

como la del Congreso. que son casas de inquilinato en donde las familias viven en una vergonzosa promiscuidad.) Otro fenómeno típico de Buenos Aires es la existencia de los llamados „conventillos". . rebosante en evocaciones históricas. El régimen burgués en lugar de construir viviendas para estos obreros cerco las „Villas Miseria" con altos paredones que las ocultan ante los OJOS de los despreocupados burgueses y turistas. en cuyo ámbito se escuchó el primer grito en demanda de libertad.viven una o dos familias. refugios de hombres solos que pasan sus ratos 267 1 . La plaza más cara a los bonaerenses es la de Mayo. Los ^argentinos acostumbran a usar el común denominador de „plaza' a todo lugar ciudadano. Esta plaza. Un conventillo suele ser una casa vieja con muchas habitaciones pequeñas en cada una de las cuales. flores. árboles y una generosa provisión de cómodos bancos para sentarse. despejado de edificación que tiene canteros de verde césped. entran en la categoría de plazas „senas". Existe una sola cocina común.Plaza de Mayo ba de medio millón de seres viven en condiciones infrahumanas. una pileta en medio del patio interior y un baño para servir a todos. (Estos barrios están fielmente descritos en la película „Detrás de un largo muro".BUENOS AIRES.

de ocio alimentando a las palomas que mantienen. como la plaza San Martín y la Recoleta. Las verdaderas plazas son no obstante las del barrio. hasta los más remotos poblados de la Argentina y del mundo. quien. Quienes gustan del teatro o de la música sinfónica u operística acuden al Teatro Colón — que tiene una sala de siete pisos —. en los ensayos. después de sus actividades pueden tomar parte en diversos espectáculos de música o bailes. por tradición. donde un hombre fatigado puede encontrar un remanso de paz. actuó en este escenario nuestra celebérrima cantante Darclée. interpretó el papel femenino de la ópera „Rigoletto". representantes de las más variadas regiones geográficas del país y del extranjero. la caída del telón o el último acorde. Se puede afirmar que el Jardín zoológico de Buenos Aires es muy amplio y completo. No debemos olvidar. junto con Caruso y Ruffo. A los bonaerenses les gusta comentar mucho. un trato de confianza con el hombre. los teatros. Y Buenos Aires tiene algo más: unos amplios parques y paseos. los museos. Así es que las discusiones sobre tal o cual espectáculo se prolongan luego en los cafés.. Buenos Aires tiene un cierto ambiente cultural bastante atractivo. Los bonaerenses. De este modo. que se escalonan a todo lo largo de la Avenida Costanera. Domingo Faustino Sarmiento. el subterráneo (donde se pueden admirar interesantes mosaicos murales en sus estaciones) y. el teatro Nacional Cervantes.. entre los cuales Palermo y Lezama son los más concurridos. Fue creado a iniciativa del ilustre presidente y escritor argentino del siglo pasado. Actualmente. donde los vecinos se saludan amistosamente unos a otros y comentan incansablemente las variaciones del tiempo y la subida de los precios. y los que quieren admirar los alegres y vivos bailes argentinos se van a las confiterías al aire libre. Pero la fiebre artística de los argentinos no se termina con la postrer palabra. 268 i . en la revista de actualidad y sus ecos son transmitidos por los grandes diarios o radiados por las emisoras de radio y televisión. la Universidad. donde pueden disfrutar los encantos de la música popular famosísima en todo el mundo por su tango argentino. más íntimas y familiares. sobre todo. el teatro General San Martín etcétera. entre los cuales el „Teatro Colón" — sala de ópera de fama m u n d i a l — * . * En mayo de 1903. tampoco. bajo la batuta de Toscanini. así como los extranjeros. la colección faunística del Jardín cuenta con apreciable número de especies autóctonas y exóticas.

San Luis. Si Córdoba es monumental por los edificios antiguos de estilo colonial que posee. el tercer recorrido tiene como meta Jujuy y sus quebradas de más al Norte. Una ciudad característica del Norte argentino es Tucumán. a un paso de la extensa y tupida selva subtropical del Chaco. se juró la Independencia de Argentina. Tucumán lo es por los acontecimientos históricos que acaecieron en su recinto. las carreteras que conducen a todos los puntos del país. El primer radio de este abanico imaginario es la carretera que nos conduce hasta las cataratas del Iguazú. Santiago del Estero. Entre 269 .Las cataratas del Iguazú Desde Buenos Aires parten. Adentrarse en la provincia de Salta es como adentrarse en el corazón mismo de la Argentina. Mendoza y San Juan. parque y selva. La ciudad guarda como reliquia el salón de teja y adobe en que. como en un abanico. Tucumán y Salta. a principios del siglo pasado. el segundo. Es huerta y jardín. con un previo pasaje a través de Córdoba. por Santa Fe hasta la' ciudad de Formosa. Córdoba es un verdadero eje de caminos de donde se puede ir a Calamarca y La Rioja.

Nahuel Huapí y Los Alerces. El desarrollo de los intercambios comerciales durante los últimos años demonstró plenamente su utilidad para ambas econo270 . en que están emplazados. Cabe anotar que por la naturaleza existente en esta isla se considera Tierra del Fuego como una de las más hermosas e interesantes regiones argentinas. hasta los territorios de Neuquén.Casa Histórica de Tucumán. En los años de postguerra. donde se juró la Independencia de Argentina estas últimas. Para conocerlos. es preciso atravesar la pampa. la ciudad de Mendoza. estos vínculos se han fortalecido mediante el establecimiento de relaciones económicas cada vez más estrechas. en un admirable marco formado por la enorme cresta andina. Los pueblos argentino y rumano están ligados por tradicionales relaciones de amistad. Otra meta encantadora son los lagos de los parques nacionales Lanín. Río Negro y Chubut. ocupa un lugar destacado. La última línea tiene como extremo el conjunto de modernas playas atlánticas de la provincia de Buenos Aires — entre los cuales Mar del Plata es la más famosa. El quinto radio de este arbitrario abanico corre hendiendo la provincia de Buenos Aires y permite conocer el litoral patagónico hasta Tierra del Fuego.

a x ă . puede adquirir las mercancías producidas por la economía argentina. el riquísimo surtido de mercancías ofre­ cido por Rumania contribuye al progreso de la industria argentina. Por un lado. PALABRAS NUEVAS abanico evantai acaecer a se întîmpla aceite m. a base de una perfecta igualdad en derechos. siendo un país en pleno desarrollo industrial. osie elegir a alege emisora post de emisiune emplazar a situa escaso rar escotadura scobitură escuchar a asculta 271 . a-şi însuşi. Las relaciones económicas de Rumania con la Argentina son una ilustración práctica de los principios en que se funda el estado rumano en su política exterior: sincera colaboración pacífica multilateral con todos los países del mundo. en general. cuprvi cocina bucătărie colina deal concurrido frecventat confianza încredere confiar a încredinţa confitería cofetărie consentimiento c o n s i m ţ ă m î n t convertir d. debit (de apă) cebada orz centenar sută centeno secară cine m. a procura alcanzar a ajunge. El comercio con Rumania es ventajoso para la Argentina desde dos puntos de vista. chirpici adquirir d. a transforma demanda cerere denominador m. cinematograf clamorear a striga cobre m. b u m b a c alimenticio alimentar ámbito mediu amistoso prietenos anegadizo inundabil anotar a m e n ţ i o n a . a atinge alfalfa lucerna algodón m. zahăr bailo baie cabo cap caíía trestie capaz capabil carecer a l i p s i . las ventajas recíprocas que resultan del desenvolvimiento de estos acuerdos contribuyen al progreso y a la prosperidad de la economía argentina. ulei acontecimiento eveniment adentrarse a p ă t r u n d e adobe m. Rumania. a adnota arcas tezaur arreciar a î n t e ţ i avena ovăz azúcar m. el utillaje de alta técnica y. Por otro lado.mías. a fi lipsit catarata cascadă caudal m . denumire desierto deşert despejar a goli despreocupado indiferent disfrutar a se bucura eco ecou eje m.

a p a r t a m e n t habitante m.esfuerzo efort explorar a cerceta. Tendinţa este . s t r ă i n ă t a t e extremo extrem fatigado obosit fervor m. g a m ă . relief reliquia relicvă remanso clipă . a explora extranjero s t r ă i n . adîncime prolongar a prelungi proximidad / . care să ştim care anume 272 După cum am spus într-una din lec­ serie de nume de ţări care au arti­ dar nu putem stabili o regulă prin au articol si care nu. a străpunge igualdad / . a avea postguerra după război postrero ultim previo prealabil procedencia provenienţă profundidad / . apropiere quebrada rîpă radiar a t r a n s m i t e . zid patio curte interioară pedregoso pietros pertenecer a aparţine pileta bazin mic plaza p i a ţ ă placer m. floarea-soarelui grifo robinet habitación locuinţă . ţiile precedente. locuitor hender d. egalitate incansable neobosit inextricable incílcít inquilinato închiriere isla insulă jornada călătorie (etapă) de o zi lata t i n i c h e a . cutie de conserve lindar a mărgini lino in maíz m. plăcere plata argint plomo plumb poderoso puternic poseer a poseda. răgaz ocultar a ascunde paisaje m. soi tabaco t u t u n teja ţiglă templado t e m p e r a t trato relaţie tungsteno tungsten tupido des utillaje m. vie vínculo legătură visión / . a despica. peisaj paredón m. r a m ă mercancía marfă meseta podiş meta ţ i n t ă "" ocio o d i h n ă . a r a h i d á . el Japón). există o col (el Brasil. bogăţii: relieve m. perete m a r e . porumb maní m. a l u n a americana marco cadru . a radia rebosante plin recinto interior recorrido parcurs recurso resursă. viziune yacimiento zăcămînt ANÁLISIS DEL TEXTO Argentina sau la Argentina. fervoare. răgaz remolacha sfeclă remoto î n d e p ă r t a t ribera coastă riqueza bogăţie selva codru surtido sortiment. fortalecer a întări fundarse a se baza ganadería creşterea vitelor girasol m. utilaj vecino localnic ventaja avantaj vergonzoso ruşinos viajero călător vid / .

Notă: 1. el mes de mayo. Hierba­ buena — mentă. Numele de rîuri folosite ca obicei cu a r t i c o l : El Paraná-Paraguay pasa por 3. ca şi cele de ceai. Cînd două n u m i r i geografice se deosebesc n u m a i prin adjectivele viejo si nuevo. se poate folosi s u b s t a n t i v u l cu articol. strîmtori. aceste epitete primesc articol şi se aşază după s u b s t a n t i v : Casti­ lia la Vieja. Cînd Sur precede un nume. económica de India. 5. Deosebirea se poate vedea din exemplele u r m ă t o a r e : La situación La situación económica de la India. edificii sau i n s t i t u ţ i i . pentru obţinerea unei 18 273 . străzi. Numirile geografice pot fi folosite cu sau fără articol. el Teatro de la Reconquista (Buenos Aires). el año de 1950. nu primeşte a r t i c o l : El vino de Málaga. El clima de Rumania es templado. cîmpie întinsă acoperită cu ierburi înalte şi cu grupuri izolate de arbuşti spinoşi sau copaci pitici. construcţia specifică spaniolă cere ca numele să fie precedat de prepoziţia de: cabo de Hornos. V i n u l de Malaga. 4. pampa — cîmpie vastă acoperită cu păşuni unde pasc turmele de vite.totuşi ca o parte din numirile de ţări care au articol să se utilizeze fără acesta. las tres Américas — cele trei Americi: de Sud. calle de Alcalá. Sudoeste (Sud-vest). Centrală şi de Nord. Mala hierba — buruiană. 6. latinoamericano — adjectiv format de la substantivul America Latină (Latinoamérica) America del Sur — America de Sud. capuri. Clima Romîniei este temperată. hierba— iarbă (în general). luni. sabana — savană. a n i . S i t u a ţ i a economică a I n d i e i . pieţe. S i t u a ţ i a economică din I n d i a . In limba spaniolă se între­ buinţează genitivul „a Sudului". Cînd numirile indică insule. Yerba mate — plantă americană ale cărei frunze se utilizează. în afara cazulu în care articolul face parte integrantă din n u m e : el (río de las) El Escorial Amazonas subiect al Cuyabd. Aşa este cazul cu (la) Argentina. devine Sud: Sudamérica. oraşe. Cînd un nume propriu e folosit ca adjectiv de). Dar dacă se consideră numirea respectivă ca un teritoriu sau organ de s t a t . (precedat de prepoziţia propoziţiei sînt folosite de 2. Numirile geografice compuse din două nume (unul generic şi a l t u l spe­ cific) nu primesc prepoziţie între ele: los montes Pirineos.

alte vîrfuri mai importante: Tupungato (6 800 m). aşezată la intrarea estuarului Río de la Plata. estación f. meridional — de miazăzi. ombú —• arbore foarte mare şi stufos. Cu sufixul -fero ( = purtător) se obţine: yacimiento gasífero zăcămînt de gaze terreno petrolífero teren petrolifer intereses belicistas de los monopolistas yanquis — interesele de răz­ boi ale monopoliştilor din SUA. nedezvoltat (su industria era escasa) en donde impere — unde să domnească explótase—(în loc de: se explota) — se exploatează gasoducto — conductă de gaze. Tot cu sufixul-ducto ( = care duce) se formează şi oleoducto (conductă de petrol). Orcades del Sur.. adquieres. las islas de la zona austral: Malvinas. ovine şi porcine. Această băutură este un excitant şi o hrană foarte apreciată în toată America de Sud. Verbul adquirir (şi.. 274 . ganado — vite (în genere). República Oriental del Uruguay — Uruguayul poartă această nu­ mire deoarece se află la răsărit de fluviul cu acelaşi nume. Georgias del Sur. pe o întindere de 7 500 km. sector antartico — Argentina deţine un sector de 1 230 000 km 2 în Antartica. lanar (ovino) y porcino — bovine. asemănător stejarului nostru. Oraş modern cu aproape 850 000 locuitori (a se compara cu Buenos Aires care are peste 3 500 000 de locuitori).infuzii.Vîrful cel mai înalt din acest lanţ este Aconcagua (6 959 m). Opusul său: septentrional (nordic). slab. la sud de ecuator. cirezi şi herghelii ha adquirido suma importancia — a căpătat foarte mare impor­ tanţă. Are o populaţie de 3 100 000 locuitori (numiţi şi orientales) escaso — rar (escasos árboles). toate verbele terminate în -irir) diftonghează: adquiero. ganado vacuno. Austral — sudic. Pieton. lanţ de munţi care domină toată coasta apuseană a Americii de Sud. — staţie . în general. păzitor de turme. remolacha azucarera (de azúcar) — sfeclă de zahăr gaucho — călăreţ din pampa argentiniană. La plural: ombúes. anotimp Montevideo — capitala Uruguayului. sudic. Nueva şi altele. Chimborazo (6 272 m) şi Cotopaxi (5 897 m). Andes — munţii Anzi. Ganado vacuno se poate traduce şi prin „vite cornute". unde efectuează cercetări ştiinţifice.

Carlos Oardei — celebru c î n t ă r e ţ a r g e n t i n i a n de m u z i c ă p o p u l a r ă de vez en cuando — din cînd în cînd algo más — ceva m a i m u l t . (no) convenir (a nu conveni) sînt folosite adesea n u m a i la persoana a I l I . . acomodar (a p o t r i v i ) . . t î r g generosa provisión (figurat)—prevăzută cu u n mare (generos) n u m ă r . jornada — p a r t e din d r u m efectuată într-o z i . Condiţiile nu-mi convin. P e n t r u a forma adjective sau s u b s t a n t i v e d i n n u m e de oraşe sau ţ ă r i . A făcut o serie î n t r e a g ă de reforme economice şi a d m i n i s t r a t i v e . quienes gustan del teatro — cărora le place t e a t r u l Verbele: gustar (a plăcea).a singular şi p l u r a l . bonaerense—din Buenos A i r e s . forfotă. perioada d i n t i m p u l zilei (jornada de trabajo). rumano parisiense. zi. . convine e t c . ne servim de a n u m i t e sufixe: -ino (-ina): -ano (-ana): -ense: j -«So (-eña): -teco: bucarestino. madrileño guatemalteco Rivadavia (Bernardino) —• preşedinte al A r g e n t i n e i în 1826. Sarmiento (Domingo Faustino) (1811—1888) — scriitor clasic şi om de s t a t a r g e n t i n i a n . a nu se con­ funda cu mercado — p i a ţ ă de desfacere. loc deschis la î n t r e t ă i e r e a s t r ă z i l o r . 275 .t e . granadino mexicano. P r e ş e d i n t e a l A r g e n t i n e i î n t r e 1868—1874. locuitor al acestui oraş. canadiense malagueño. C u v î n t u l m a i are şi u r m ă t o a r e l e î n ţ e l e s u r i : c ă l ă t o r i e . 18* îmi plac dulciurile. act în piesele spaniole clasice.la gente que va y viene — lumea care forfoteşte (se duce şi v i n e ) De la această expresie s-a format s u b s t a n t i v u l el vaivén — d u . alto Acest om este mai (mai puţin) înalt ca acela. piaza — p i a ţ ă .v i n o . î n acest caz au ca subiect persoana sau lucrul care p l a c e . cu care se acordă în gen şi n u m ă r : Me gustan los dulces Las condiciones no me convienen. A d v e r b e l e mucho şi poco formează c o m p a r a t i v u l în mod n e r e g u l a t : mucho mult — más poco puţin — menos mai mult mai puţin Am î n t î l n i t aceste c u v i n t e la formarea c o m p a r a t i v u l u i de supe­ r i o r i t a t e şi i n f e r i o r i t a t e : Este hombre es más (menos) que ése.

eseu literar radio f. r a z ă (de cerc) ciudad de Formosa — oraşul F o r m o s a . qué es una llama? Mamífero r u m i n a n t e de la América Meridional m u y a p r e c i a d o p o r su lana y como b e s t i a de carga.. pero de pelo suave y leonado.o plajă deosebit de frumoasă (120. a nu se confunda cu acuerdo — acord. înţelegere. hecho de u n trozo de tela cuad r a d o . — r a d i o ( a p a r a t ) . se înşiră de-a l u n g u l b u l e ­ vardului acorde m. c u n o s c u t ă p r i n t r . p r o b ă . — acord ( m u z i c a l ) . república necesită prepo­ ziţia d e : La provincia de Mendoza. Mar del Plata — cea m a i m o d e r n ă s t a ţ i u n e b a l n e a r ă din A r g e n t i n a . qué es un puma? Mamífero carnicero de América parecido al t i g r e . los parques nacionales — s t a t u l a r g e n t i n i a n protejează o suprafaţă de 2 500 000 ha sub forma unor p a r c u r i n a ţ i o n a l e . .música operística —. provincia. . m.m u z i c ă de operă se escalona a lo largo de la avenida. p a r a e n t r a r por él 276 . N u m i r i l e geografice prece­ d a t e de s u b s t a n t i v e l e ciudad. încercare.) sea cual fuere — oricare ar fi quebracho —• arbore b o g a t în t a n i n hierro colado — fontă madera de construcción — cherestea LECTURA SUPLEMENTARIA ¿SABE U S T E D . r a d i u m .. p e n t r u păs­ t r a r e a frumuseţilor n a t u r i i şi a faunei pe cale de d i s p a r i ţ i e .000 loc. con u n agujero (gaură) en el c e n t r o . se juró la Independencia — i n d e p e n d e n ţ a Argentinei a fost procla­ m a t ă în T u c u m á n la 9 iulie 1815. qué es el poncho? Abrigo que u s a n los gauchos. tal o cual espectáculo — cutare sau c u t a r e spectacol ensayo — r e p e t i ţ i e t e a t r a l ă . la república de Panamá.

reto­ b a d a (învelită) en cuero c r u d o . E n los primeros regimientos ar­ g e n t i n o s . venir. qué es la zamba? Baile p o p u l a r a r g e n t i n o .la cabeza. p a r a la gente del campo. Las bolas son generalmente de p i e d r a . I g u a l m e n t e se usa el lazo (laţ. H o y las usan los gauchos para coger varios a n i m a l e s . idioma. Su nom­ bre deriva de la „ z a m b a " que sig­ nifica „ m u l a t a " (mulatră). EJERCICIOS 8 9 . Sirve t a m b i é n de cama en las noches. 277 . terminar. estudiar. Encontrar los sinónimos de las palabras: continuar. qué son las boleadoras? Un a r m a arrojadiza (cese aruncă) que consiste en dos o tres bolas unidas con una c u e r d a . las boleadoras t u v i e r o n categoría de a r m a y fueron u t i l i ­ zadas en la guerra. acaecer. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el mayor país de la América del Sur? ¿Cuál es el más alto pico de los Andes? ¿A qué zona de clima pertenece Argentina? ¿Hay alguna diferencia entre el hemisferio boreal y el austral respecto a las estaciones? ¿Cuántas provincias y territorios forman la República Argentina? ¿Cuáles son los recursos naturales de este país? ¿Qué fábricas tiene? ¿Cuáles son las riquezas minerales y agrícolas de Argentina? ¿Cómo se presenta Buenos Aires. según la descripción del trozo de lectura de la lección? ¿Qué otras ciudades de Argentina recuerda usted después de terminar la lección? 9 0 . lasso).

5. Produsele chimice pe care le exportă Argentina sînt de cea mai bună calitate. dar mai mult (más) îmi place muzica simfonică. Din cînd în cînd îmi place să ascult muzică de operă. ci numai îngheţată. Vă place acest tango argentinian? 11. 9.9 1 . Minele din ţara noastră sînt foarte bogate. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. mergem să dansăm. In gările metroului e totdeauna un imens du-te-vino. 7. Cofetăria aceasta nu are prăjituri. 8. sînt grîul şi petrolul. 10. 3. 6. După ce terminăm munca. 2. 4. Noapte bună! . Dar mai mult decît bogăţia naturală. Unele dintre cele mai importante produse ale R. munca poporului nostru e cea care contribuie la prestigiul ţării.P. Munţii Anzi sînt mai înalţi decît orice lanţ de munţi europeni.R.

Hacía mucho que me había ideado este viaje hermoso por Hispanoamérica. Esta idea vivía pacientemente en mi alma en espera de su hora. Había vivido un mes en Chile y me había familiarizado ya con la vida chilena. Y cuando esta hora sonó. ubicada casi a los pies de los Andes. una univer279 . de paralelo en paralelo. 14 de junio Me encuentro en el aeropuerto de Santiago de Chile. Tenía que lanzarme a hacer este viaje para darlo a conocer después a mis lectores del manual. como por una escala de cuerda. ni un raro antojo. capital de Cuba. No era un capricho. Cuenta con museos. hasta La Habana. comencé a prepararme para subir hacia el norte.LECŢIA 32 DE CHILE A CUBA EN AVIÓN (Notas de viaje) Miércoles. Santiago de Chile. es una ciudad moderna y bonita. La capital. en vísperas de una larga travesía por las repúblicas del sur y el centro de América.

sidad. es Iquique. Su nombre significa „Taza de Oro". En el centro de la ciudad está el Cerro Santa Lucía que junto con el Cerro San Cristóbal constituyen los paseos más interesantes de esta capital. el punto más importante para el embarque del salitre y cobre. Estuve dos días en una de la más antiguas ciudades de Chile — La Serena — que es. Otra ciudad muy interesante es Valparaíso. punto de especial atracción para los turistas. minerales de cuya explotación no se beneficia la nación. Debido al excelente clima de Iquique. La ciudad cuenta con una gran industria de pescado en conserva. sino que están en manos de empresas norteamericanas. En una de sus plazas he visto una interesante fuente de mármol con incrustaciones de monedas de oro. y contribuyen a deformar unilateralmente la economía nacional. un lugar ideal de descanso. a mi parecer. Una gran ciudad del norte de Chile es Antofagasta. 280 . bastante conocida. Un importante puerto comercial. prácticamente no existe invierno en la playa de Cavancha. dotado de modernas instalaciones portuarias. Está ubicada sobre unos cerros que circundan una amplia y muy bien protegida bahía. Copiapó es uno de los grandes centros mineros de Chile. especialmente para el embarque de la industria salitrera. teatros. ópera y numerosas industrias. principal puerto de Chile y uno de los más importantes de toda la costa del Pacífico. Ellas obtienen de este modo enormes beneficios mediante la explotación del trabajo y las materias primas ajenas.

sin ninguna protección. para conocer la vida de los mineros chilenos. en todas partes. buenos teatros y una moderna ciudad universitaria. según mis proyectos. La recuerdo siempre como una ciudad agradable con elegantes paseos. por ser una región cercana a la Antártida. que tiene no obstante un clima bastante templado. los campesinos chilenos luchan solidarios.alejado del ajetreo de la vida moderna. que son unas frutas muy sabrosas. ¡Qué maravilla ! — Pero. No lejos de Concepción he visitado una mina de carbón. ¡ Un viaje por los países hispanoamericanos!. la ciudad más austral del mundo.. también en Chile. 281 . Después de un trabajo brutal vienen a acostarse en lo que se llama „camas calientes". es decir en las camas que van desocupándose por los obreros que empiezan el trabajo y que son reemplazados instantáneamente por los obreros que regresan del trabajo.. Las condiciones de trabajo son terribles. de madera. La vida llena de contrastes de toda Latinoamérica se refleja. Pero la persona que gusta de contemplar la diversidad de la tierra no puede menos de aspirar a emprender un viaje por las demás repúblicas latinoamericanas. este país de inmensas riquezas naturales. Fui avisado poco tiempo antes de la salida.. amigos. He visitado también otro centro obrero en la isla de Teja que se encuentra frente a la ciudad de Valdivia. Al lado del movimiento de reivindicaciones de los obreros del salitre y de las demás ramas industriales. Los obreros chilenos viven en construcciones míseras. internándose en galerías que se extienden 7 u 8 kms bajo el fondo del mar.. En el sur he visitado la moderna ciudad de Concepción. Los niños mismos deben trabajar en condiciones pésimas. como vimos. En fin me fui también a Punta Arenas. no tengo el tiempo necesario para. Con motivo de mi estancia en La Serena he comido las famosas „chirimoyas" y „papayas". contra los actos arbitrarios e inhumanos de los terratenientes.. Esta excursión fue organizada por algunos amigos míos chilenos. Por este trabajo no reciben ni siquiera lo mínimo necesario para sostener su vida. Santiago. Bajan 2 ó 3 mil metros en profundidad y luego extraen mineral. el primer puntal donde podía basarme para empezar. Allí sufren de la falta de aire y del frío. la lección.. era para mí el punto de partida de este largo viaje. que es el centro de la zona más poblada de Chile.

márchese. El sol se oculta lentamente en la lejanía entre las olas del Océano Pacífico. otro género de vida. semejantes a los buitres. Antes de subir a él. lejos. Una tempestad que se había desencadenado en los montes nos obliga a cambiar el trayecto y así nos dirigimos al aeropuerto de Cochabamba. En este país. y me dieron una larga lista de compras. el corazón me dio un brinco: un ala del avión desciende. son cóndores —• unas aves rapaces. de un atraso económico y social difícil de concebir en nuestro siglo. De pronto.— Dispone usted de tiempo más que suficiente.. que era el rumbo de nuestra primera etapa. ¿de otra manera? Aquí. gigantescas. he arreglado las últimas compras y he colocado mi equipaje en la cabina trasera. en vez de ir a La Paz. pero viven. las gentes humildes viven miserablemente y trabajan en condiciones que no 282 . un viraje simplemente. hay otros pueblos. Santiago queda abajo. localidad de Bolivia. El cóndor habita en los Andes y es la mayor de las aves que vuelan. A la derecha se ven las cumbres andinas rosadas por los últimos rayos de la puesta del sol. Jueves. El camino es rectilíneo como una cuerda de guitarra. debido a las afinidades de lengua y costumbres latinas. pero de más de un metro de largo. plumaje de color negro azulado. El comandante y el piloto del avión entran en la cabina de mando. acaso.parte superior de las alas. Después de un largo despegue. dejamos el aeródromo y tomamos altura.. guardando conmigo sólo mi maleta portátil y el sombrero. y tres de envergadura. con la cabeza desnuda. enigmático. pero los puntos de vista de esta gente no son distintos de los nuestros.. 15 de junio Estoy ya en Cochabamba. El aparato con el que debemos viajar es un poderoso cuadrimotor de la Línea Aérea Nacional — Chile. Nada de particular. Comienzo la cuenta de la latitud: cada cien y pico kilómetros un grado menos. vemos en las tinieblas unos enormes fantasmas que rodean el avión. la otra sube.. Después de volar un corto trecho. Tal como está ahora. Cómprese unas. blancas la espalda y la. he estudiado la ruta del avión. El nombre de esta ciudad me pareció siempre exótico. Aquí viven personas lo mismo que yo. en el corazón del continente sudamericano. Luego he tomado asiento al lado de una ventanita para poder contemplar el paisaje durante el vuelo.

y de aquí tomamos un camión que nos conduce al famoso lago Titicaca. Los patriotas paraguayos libraban ya una lucha abierta por derribar el régimen del dictador local. Esta capital se encontraba en estado de emergencia. están en manos de empresas extranjeras que no respetan siquiera las leyes del país para obtener así aun mayores ganancias.Lago Titicaca se diferencian demasiado de las existentes en tiempos de la Colonia. Al regresar a La Paz. aproveché la oportunidad de encontrar un helicóptero que iba al Paraguay y así. Por la tarde volamos hasta La Paz. Potosí). Sus principales riquezas. dejando Bolivia. capital de Bolivia. Viernes. es decir minerales y petróleo. En esta región pudimos ver la ignorancia y la miseria en que son mantenidos los aborígenes. Toda la población estaba en la calle. A causa de los numerosos incidentes callejeros no pudimos estar ahí más de dos horas. me fui a visitar Asunción. Todos mis amigos estaban preparados para la salida y me esperaban. el mayor de los lagos de Sudamérica y el de mayor elevación en el mundo. Me subí inmediatamente al avión 283 . porque disponíamos de un día para visitar otras ciudades de Bolivia (Sucre. 16 de junio De nuevo en La Paz. antaño miembros del poderoso imperio incaico.

Al despegar. aguacates. así como de sus antecesores. . capital del Perú. los indios tiahuanaco y mochica. Esto no impide que unas pocas familias de magnates. El conservador del museo me ofreció muchas explicaciones y al despedirnos me regaló un álbum con dibujos a mano de varios de los objetos expuestos. objetos de plata.. Los peruanos son descendientes de los incas. Con todo. máscaras rituales y vasijas sagradas de la época de los incas. la presión atmosférica no nos molesta. El avión vuelve a tomar rumbo norte.que se dirigió raudo hasta Lima. condenada a trabajar por unos mendrugos para los patrones de las clases más elevadas. Hileras de montones de frutas: bananas.. Sábado. Pasamos bastante tiempo en el espacioso museo de la historia india. ídolos. aunque la altitud en la cual se efectúa el vuelo es muy grande. se percibe algo nuevo. Las indias se enorgullecen con sus polícromas faldas y blusas. naranjas. sus sombreros de ancha ala. recuerdos. cocos. un amigo exclama: "¡Ojalá. El enorme y ruidoso mercado recuerda algo a un bazar oriental. su vida es algo más acomodada. El sol se eleva más y más. alfombritas y ponchos. A cada paso nuestro en dirección al ecuador. recto como una flecha. y esconden bajo estos atavíos la humillación de su raza vencida. Todos estamos contemplando abajo las hermosuras naturales de las regiones que atravesamos. de tal modo que ni siquiera la capital del pais posee aguas corrientes ni sistemas de canalización. aliados de las empresas americanas que subyugan al país. vivan en condiciones de un lujo poco habitual. comprobamos que el atraso en este país es semejante al de Bolivia. por lo visto. haga buen tiempo durante el resto del vuelo !" Durante todo el camino reinó una alegre animación y las conversaciones no cesaron un momento. 18 de junio En el aeropuerto "Limatambo" de la capital peruana encontramos a un reportero y a un grupo de arqueólogos que suben a bordo de nuestro avión para ir a México. el 284 . en el cual se conservan numerosos objetos antiguos: armas. 17 de junio La primera impresión en Lima: el pueblo viste mejor que en Bolivia y. Los indios venden telas de lana. Domingo. Durante esa parte de viaje.En la plaza principal se yergue un monumento al inca MancoCápac. El amor con que ha sido reunida esta colección única refleja el patriotismo del pueblo peruano.

Guayaquil. sino en el delta de un ancho río.huyendo del calor. los simples mortales de Guayaquil carecen de esta posibilidad. Simón Bolívar. Forman el centro modernos conjuntos arquitectónicos. al mismo tiempo. o cartas que enviarán en la siguiente escala. Guayaquil no está en la costa. No tardamos mucho aquí. Los ricos se van ya el sábado en sus coches. Aquí sentimos de veras lo que es el calor ecuatorial. Es como si nos encontráramos en un horno al rojo vivo y. . El domingo esta zona parece muerta. húmedo. porque viajamos con el propósito de ver lo más posible. con su gran puerto y varias fábricas. Para respirar la brisa marítima hay que hacer un corto viaje. tiene un aspecto impresionante. Al mediodía pasamos por debajo del sol en el cénit. Algunos viajeros están escribiendo apuntes e impresiones del viaje. a las playas a un centenar de kilómetros de la ciudad.calor es cada vez mayor y cambia toda la naturaleza. otros aparecen. Desde luego. unos colores se esfuman. El cuadro varía. Despegamos de nuevo para la capital del Guayaquil . Estarnos ya en el aeropuerto de Guayaquil (importante puerto del Ecuador) que tiene el nombre de uno de los grandes libertadores de la América del Sur. Los domingos se quedan en la ciudad como el resto de la semana.

no obstante. refresca. En todas partes se ven iglesias. es. por lo visto. capital de Colombia. Algunos conventos ocupan manzanas enteras y parecen fortalezas.Ecuador. he advertido gran interés por la República Popular Rumana. aprendidos de memoria. El clima de Quito es asombrosamente suave e igual. elegantes damas. Un corto vuelo y subimos a casi tres mil metros de altura a esta ciudad. mulatos. Por eso Quito es la "ciudad de la primavera eterna". no pudimos detenernos más que unas cuantas horas en esta urbe. muy hermosa. Las ocupaciones principales son. He visitado la universidad y el jardín botánico pero. casi toda la ciudad se compone de casas de una o dos plantas. El piloto abrigaba el propósito de hacer una escala 286 . que aquí se comen también preparadas en las formas más diversas. En todo el tiempo la temperatura de día es constantemente de veinte a veintidós grados. ermitas. Los frecuentes terremotos impiden construir edificios más altos. En Quito. Martes. Desde las cinco de la tarde aparecen en las arterias céntricas bandadas de chicuelos que venden los periódicos vespertinos. indios. Uno se pregunta: ¿De qué vive aquí la gente? No se ven grandes fábricas. Bogotá es una antigua ciudad. situada entre volcanes. Uno de los productos alimenticios fundamentales son las bananas. Quito vista a medianoche. Lunes. tal como la vimos nosotros. pero uniforme. Por la tarde y de noche. 19 de junio La arquitectura de esta capital es de estilo colonial. muy interesante. 20 de junio Salimos para Bogotá. La altura considerable modera el calor y los altos montes contienen los vientos. tampoco se advierten grandes edificios oficiales. conventos. A excepción de las iglesias. como en toda América Latina. Al lado se ven desfilar lujosos automóviles. bastante grande y moderna. mestizos. con harapientos ponchos al hombro. desgraciadamente. Quito. La población de la capital es diversa: blancos. que seguramente no entienden. bastante grande. Los indios van descalzos. los oficios artesanales y el comercio. Salta a la vista la miseria de la población india. aunque del ecuador aquí no hay más que unas decenas de kilómetros. seminarios. Gritan a quien más titulares sensacionales.

Pero el movimiento del pueblo venezolano en pro de la democratización del régimen político y su decisión de llevar a cabo transformaciones en la economía. Lujuriante vegetación. Y. En 1957 fueron obtenidos en sus yacimientos 146 millones de toneladas. Se denomina este país así porque tiene una hermosura verdaderamente excepcional. que sacan ganancias colosales.durante la noche en Caracas. Los árboles tropicales de todas las especies imaginables cubren las colinas y los montes. 21 de junio Después de una breve escala en Panamá. cafetales. Baste decir que ocupa el segundo lugar del mundo por la extracción de petróleo. no sabe leer ni escribir. — Biblioteca de la Universidad posee riquísimos recursos naturales. Miércoles. Venezuela es también muy rica en mineral de hierro. pasamos a Costa Rica. La desocupación en masa. 287 . efectivamente. maizales incomparables. Sin embargo. aterrizamos el mismo día en el aeropuerto de Caracas. la crisis de vivienda. 300 mil venezolanos viven en chozas y la mitad de la población de Venezuela. platanales. que tiene 6 700 000 almas. fundamentalmente de los monopolios norteamericanos. Esta situación es tanto más intolerable por cuanto Venezuela CARACAS. Enormes flores multicolores. tanto el petróleo como el mineral se encuentran en manos de los extranjeros. van cambiando los rasgos característicos de este país. La economía de Venezuela se encuentra en una situación lamentable. el hambre y la miseria son las condiciones en que se encuentran millones de venezolanos.

lo que determinó la intervención yanqui y el derrocamiento del gobierno democrático que había entre gado la tierra a los campesinos. Se encuentra entre colinas verdes y es todo un jardín rodeado por elegantes edificios. es muy pintoresca. Compramos en esta ciudad algunos recuerdos para nuestros familiares y amigos. Guatemala. porque al día siguiente debemos continuar nuestro viaje. especialmente los del monopolio estadounidense "United Fruit". En este país se produjo de 1944 a 1954 el cambio social que anunciaba la revolución cubana. denominado el "monstruo verde". La capital de la república. El Salvador y Guatemala. San José.MÉXICO. volando por encima de: Nicaragua. 288 . uno de los países más bellos que vi en este viaje y el sitio en que apareció por primera vez el maíz. lagos a gran altitud. Honduras. más de cuarenta volcanes. posee grandiosas ruinas mayas. — Parte de la Ciudad Universitaria Los trabajadores de las plantaciones costarriqueñas acababan de llevar a cabo con éxito una gran huelga en la que había sido formulada la reivindicación de que el gobierno confisque todos los bienes de las compañías extranjeras.

no ha sido elegida por casualidad.Jueves. con elementos de la arquitectura moderna occidental unidos a las tradiciones nacionales arquitectónicas y pictóricas mexicanas. Los arquitectos y pintores mexicanos han sabido crear un conjunto original. bastante grande. Imaginen. que recuerda algo al edificio de la Organiza­ ción de las Naciones Unidas de Nueva York. Otro inmueble. Mariachis 19 — învăţaţi limba spaniolă . Pero el muro continuo de este rectángulo está convertido en un formidable fresco con un tema de la revolución nacional. 22 de junio Henos aquí en la gran ciudad de los aztecas — México. esta forma. Se encuentra a menudo en las antiguas obras religiosas de los indios. Hemos visitado primeramente la admirable Ciudad Universitaria. Por cierto. El exterior del edificio está pintado con caprichosas filigranas que repiten motivos de antiguos Ornamentos populares. impresionante. que mejor sería decir piramidal. por ejemplo. Por la forma parece una gigantesca colmena un poco achatada. un rectángulo completamente liso. El edificio parece florecer bajo los rayos abrasadores del sol tropical.

después de haber visto Xochimilco. por supuesto.. mil veces descritas. 23 de junic Visitamos las pirámides de Teotihuacán. luminosa ciudad moderna. ha prodigado el trabajo y el ingenio en la expresiva y original decoración pictórica de la Ciudad Universitaria. obligatorio para los extranjeros. "La cucaracha ya no puede caminar. . los rascacielos. entre las canciones de los mariachis. de la gran burguesía local y de los monopolios norteamericanos.. Fuimos también al barrio suburbano de Xochimilco a fin de cumplir el ritual paseo en barca. éstas fueron las palabras que me acogieron en el aeropuerto. es la última etapa de nuestro prolongado viaje. territorio libre de América". Viernes. Hemos visitado la fortaleza de Chapultepec. Grandes consignas revolucionarias encontré en la inmensa Plaza de la Revolución. pero no por eso menos interesantes. La Habana.El eminente pintor Diego Rivera. Por la tarde fuimos a una corrida de toros que me gustó mucho.Cuija.. la arquitectura suntuosa. Sábado. 290 . 24 de junio Atravesando el golfo de México nuestro avión se aproxima a "Yucatán donde bajarán los arqueólogos en busca de nuevos vestigios de la esplendorosa civilización maya. Dos años y medio significan muy poco en la vida de un pueblo. cerca de la capital. que tiene un observatorio astronómico de donde se descubre un dilatado y grandioso panorama.". La estancia en esta capital ha sido una de las más gratas de todo nuestro viaje por América Latina. las grandes avenidas — recias y anchurosas — pero la atmósfera que reina aquí es totalmente distinta de la que encontré en las demás capitales latinoamericanas. El 8 de enero de 195!) entraba en la Habana el comandante revolucionario Fidel Castro a la cabeza de un pueblo que acababa de derrotar una sangrienta tiranía defensora de los intereses de los latifundistas. ¿Qué decir de la Habana? También aquí la viva naturaleza tropical. adornada por el monumento a José Martí. donde transcurría un grandioso mitin. Pero en este breve tiempo han sucedido cambios y transformaciones muy sustanciales y profundos en la Cuba Socialista. cantor de la revolución mexicana. que le han ganado la admiración y el fraterno cariño de todos los pueblos del mundo.

19* 291 . de la República Popular Rumana. económico o de cualquiera otra naturaleza. la supresión de la cuota de exportación de azúcar cubano a los EE. y el bloqueo económico desencadenado por los imperialistas para hundir a Cuba en una catástrofe económica.UU. Gracias a la solidaridad socialista y a la ayuda fraternal de la Unión Soviética. no dieron los resultados esperados. La Unión Soviética ha permitido en efecto que no falte a Cuba una sola gota de petróleo cuando la Standard Oil y sus filiales decidieron ahogar a Cuba con el cese de sus entregas de carburante. de Checoslovaquia y de otros países socialistas.LA HABANA •— Capitolio Nacional — Sede de la de Ciencias de Cuba Academia El heroísmo del pueblo cubano y la solidaridad de los países socialistas unida a la de la clase obrera y de los pueblos de la América Latina y del mundo entero han obstaculizado a los imperialistas estadounidenses a que desencadenen una intervención militar contra Cuba. Esta solidaridad representa una garantía para la soberanía nacional y la independencia del pueblo cubano. paralizar la producción y provocar un intenso paro forzoso y el hambre. Gracias a la solidaridad de los países socialistas y a la ayuda fraternal que la Unión Soviética ha concedido a Cuba sin condiciones de orden político. la revolución cubana ha podido echar un desafío atrevido a los monopolios imperialistas del petróleo sin que se pida sacrificios extraordinarios al pueblo cubano.

Cuba está lista en cualquier momento a rechazar y vencer toda agresión de los mercenarios y contrarrevolucionarios a sueldo de la quinta columna de los EE. elevan sin cesar el nivel de vida y cultural y mejoran el estado de salud del pueblo. materias primas. de realizar una nacionalización acelerada sin tener que pasar por grandes dificultades ni disminuir el nivel de vida del pueblo. Gracias a la solidaridad de los países socialistas. admiré su hermosa tierra y sus majestuosas palmeras. que hablan de los duros y 292 . Las masas cubanas comprenden cada vez mejor que al construir el socialismo robustecen la independencia nacional. visité la bella ciudad de Camagüey.UU. 25 de junio Después de admirar el excelente puerto con su malecón bañado de sol y algunos barrios obreros recién construidos. aproveché una ocasión para visitar la isla y me dirigí hacia Oriente. Al posarnos en las cooperativas agrícolas.LA HABANA — Casa presidencial Gracias a la solidaridad y la fuerza del campo socialista. De paso. aceleran el desarrollo económico. Son asombrosamente expresivos los rostros surcados de estos campesinos — admirable gente —. Domingo. maquinarias. la provincia más grande y más montañosa de Cuba. liquidan el paro forzoso. información técnica que le han permitido desarrollar y aumentar en un ritmo rápido la producción industrial y agrícola. vi muchos poblados nuevos con escuelas y casas recién erigidas para los guajiros. Cuba beneficia de medios materiales. Al viajar a vertiginosa velocidad por las magníficas carreteras de Cuba.

para llevarla de nuevo a la época en que dependía de un solo mercado. los viles mercenarios. Los imperialistas querían sojuzgar de nuevo a los millones de cubanos que estaban dispuestos a derramar su sangre por conservar lo que hoy tienen. entrenados y enviados a Cuba por el rapaz y explotador imperialismo yanqui. coraje y heroísmo demonstrados en todo instante por los gloriosos miembros del Ejército Rebelde y las Milicias Nacionales Revolucionarias. ante el empuje. El país atravesaba un período alarmante. lacayo de los grandes monopolios. Querían quitarles las tierras a los campesinos. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! — con estas palabras. resultaron impotentes desde los primeros momentos al desembarcar en Playa Larga y Girón. 2(i de junio Hoy he visitado la península de Zapata donde. y donde rápidamente van desapareciendo los últimos restos de injusticia social. Querían hacer que los cientos de miles de obreros de empresas nacionalizadas se resignaran a verse explotados como antes. arrebatarles sus títulos de propiedad. organizados. Pero. Querían sumir de nuevo en la discriminación a los ciudadanos negros. obreros y campesinos acudieron a la defensa de las conquistas revolucionarias del pueblo. Querían cerrar las miles de aulas que el Gobierno Revolucionario ha abierto en todo el país y echar a los niños de los antiguos cuarteles ahora convertidos en escuelas. ¡ Y ello ocurría precisamente en un país tan rico y fértil como Cuba ! En Oriente se alza la Sierra Maestra. el imperialismo intentó un cobarde ataque contra la Cuba revolucionaria. que hoy gozan de iguales derechos y oportunidades que sus hermanos blancos. Querían romper los tratados que hoy facilitan a Cuba comerciar con todo el mundo. los imperialistas querían deshacer todo lo que la revolución ha hecho para transformar a Cuba en un país independiente. en el que el poder pertenece al pueblo. Su fuga cobarde fue inevitable.difíciles años de hambre y miseria que arrastraron. Lunes. a mediados de abril de este año. El imperialismo invasor se vio aplastado por la valentía del pequeño pueblo cubano. Todos los cubanos honestos habían tomado las armas ingresando voluntarios en las filas de las milicias populares. un país libre que se industrializa. y allí se estableció hace unos años el cuartel general de la Revolución popular cubana que había de derrocar la dictadura de Batista. volver a someterlos a los latifundistas y destruirles sus cooperativas. pagados. 293 . En suma.

şomaj dilatado lărgit. a avea (intenţia) achatado t u r t i t acomodado înstărit advertirse a se observa ajetreo a g i t a ţ i e . escritores y a r t i s t a s se sien­ ten ligados a las d e m a n d a s del p u e b l o . sfoară cumbre / . m e m b r u de familie fantasma m. estancia şedere estilo stil familiar ni. din m u n ţ i i Anzi antojo poftă aprovechar a profita artesano meşteşugar asombroso u i m i t o r bahía r a d ă bandada ceată brinco tresărire capricho capriciu céntrico din centru cerro deal cesar a înceta circundar a înconjura colmena stup contener a reţine contraste m. Cuba es u n ejemplo p a r a los d e m á s países l a t i n o a m e r i c a n o s de que la Revolución p o p u l a r t r i u n f a siempre a pesar de las m a n i o b r a s i m p e r i a l i s t a s . întins envergadura anvergură equipaje m. interesante e i n s t r u c t i v o viaje a través de los países que h a b l a n el idioma que están ustedes a p r e n d i e n d o en este m a n u a l . y la m a y o r í a de los i n t e l e c t u a l e s . sbucium ala aripă alejado îndepărtat ancho larg andino a n d i n . la clase obrera se ha desarrollado mucho y v a a d q u i r i e n d o u n a conciencia de clase más y más c l a r a .E n los ú l t i m o s t i e m p o s . contrast convento mănăstire convertirse a deveni cucaracha gîndac. Todo el pueblo cubano se l e v a n t a en u n frente a m p l i o en defensa del régimen democrá­ t i c o . profesionales. PALABRAS NUEVAS abrigar a a d ă p o s t i . la masa r u r a l se moviliza t r a s de la reforma a g r a r i a . escală esfwmarse a se e s t o m p a . Las grandiosas acciones y d e m o s t r a ­ ciones de los pueblos de t o d a L a t i n o a m é r i c a en pro de la defensa del pueblo c u b a n o y contra la p o l í t i c a agresiva de los E E . bagaj ermita schit escala scară . U U . culme choza cocioabă decena grup de zece derecha dreapta derrocar a dărîma descalzo desculţ descanso odihnă desencadenar a dezlănţui desfilar a defila desgraciadamente din nefericire desnudo gol desocupación / . técnicos. şvab cuerda coardă. fantomă 294 . d o y por t e r m i n a d o el largo. Y con esto. c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e que el ejemplo de la lucha revolucio­ n a r i a c u b a n a e n c u e n t r a un poderoso eco en los corazones de los trabajadores latinoamericanos.

valiză manzana m ă r . savuros salitre m. cotitură ANÁLISIS DEL TEXTO Chile — este corect ca numele acestui stat să se pronunţe şi în limba romînă „Cile" (nu „Kile"). v i r a j . paznic suave dulce suntuoso somptuos taza cană. 295 . de p r a d ă raudo iute rectángulo d r e p t u n g h i reflejar a reflecta refrescarse a se răcori reivindicación / .) ardei. slujbă ola val paralelo paralelă percibirse a se observa plumaje m. Caracteristica teritoriului acestui stat o constituie lungimea sa: 4 200 km. penaj portátil p o r t a t i v presumir a se m î n d r i . salpetru sereno senin. p r o p t e a . a (se) crede prodigar a risipi propósito intenţie puntal m. Ca substantiv comun: chile m. Republica Chile are o suprafaţă de 741 767 km 2 (de două ori şi jumătate cît ţara noastră) şi o populaţie de 7 600 000 locuitori. furtună terrateniente m. ceaşcă tempestad / .flecha săgeată florecer a înflori fortaleza fortăreaţă fresco frescă (pictură) ganancia cîştig gigantesco imens. negură titular m. cheiu maleta g e a m a n t a n . î n t u n e r i c . t i t l u torno schimb trasero d i n d ă r ă t travesía călătorie ubicado s i t u a t vasija vas vespertino de seară viraje m. moşier tinieblas / . a duce sub pămînt lejanía depărtare lejos departe lujuriante l u x u r i a n t malecón m. p u n c t fix rapaz rapace. destinaţie sabroso gustos. revendicare rosado trandafiriu rumbo ţ i n t ă . uriaş grato p l ă c u t guajiro ţ ă r a n (în Cuba) harapiento zdrenţăros hilera rînd. şir horno cuptor idear a gîndi iglesia biserică inconcebible de neconceput internarse a p ă t r u n d e . m a r m u r ă máscara mască medianoche / . bloc de case marcharse a pleca mármol m. m. miezul n o p ţ i i mestizo metis muro zid ocultarse a se ascunde oficio meserie.= (în Am. p i .

A . E s t e necesar să se specifice „de Chile". Anglia. Hispanoamérica — n u m i r e care include t o t a l i t a t e a ţ ă r i l o r a m e r i ­ cane în care se vorbeşte limba s p a n i o l ă . deoarece m a i există şi a l t e oraşe cu aceeaşi n u m i r e : Santiago de Compostela ( S p a n i a ) . parece mentira — expresie e c h i v a l e n t ă cu „ n u . dar în r o m î n e ş t e se spune s i m p l u : H a b a n a . U . Ciento nu apocopează însă î n a i n t e a altui numeral: însă: cien personas. . actos arbitrarios — acte samavolnice Santiago de Chile — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Chile. Santiago de Cuba. Cu c u v î n t u l pie se pot forma o serie întreagă de e x p r e s i i : a pie pe jos de pie în picioare al pie alături. Se scrie î n t o t d e a u n a cu a r t i c o l . cu o suprafaţă de p a t r u ori m a i m a r e decît a ţ ă r i i noastre (1 098 581 k m 2 ) . por la tarde — seara. en espera de — în a ş t e p t a r e a a los pies— la picioarele. . Construcţia aceasta diferă de cele­ lalte analoge ei în limba r o m î n ă : de día (ziua). . Chile. en vísperas — în a j u n u l . cien — apocopa de la ciento. S . A n t a r c t i d a este locuită d o a r de personalul s t a ţ i u n i l o r ş t i i n ţ i f i c e din U . . literal cuenta con — posedă chirimoya — fruct exotic din America papaya — fruct a s e m ă n ă t o r pepenelui no puede por menos de aspirar — nu p o a t e să n u a s p i r e . fondată în 1 5 4 1 . R . pe seară. S i n o n i m cu: crepúsculo.Antártida — v a s t c o n t i n e n t s i t u a t în i n t e r i o r u l cercului p o l a r . S . de noche (noaptea). Australia. víspera — ajun darlo a conocer — a-1 face cunoscut. La Habana — c a p i t a l a r e p u b l i c i i Cuba. N u m i r e a Santiago v i n e de la Sant-Yago (sfîntul Iacob). O r a ş u l a fost fundat în 1538 şi are astăzi peste u n m i l i o n de l o c u i t o r i . Santiago del Estero ( A r g e n t i n a ) . A r g e n t i n a . ciento sesenta personas Bolivia — r e p u b l i c ă d i n centrul A m e r i c i i de Sud. Norvegia şi F r a n ţ a . cu o suprafaţă de 14 m i l i o a n e k m 2 . în josul al pie de la letra textual. 296 . la picioarele. ocaso. Santiago de Chaco ( P e r ú ) .m i v i n e a crede" la puesta del sol — a s f i n ţ i t u l soarelui. S . N u m e l e derivă de la Simón B o l í v a r .

a rătăci): yerro. Ojalá haga. erráis. yerras. yerran. Capitala sa. cu o suprafaţă de aproape cinci ori mai mare decît a ţării noastre (1 285 215 km 2 ). Înainte de venirea spaniolilor. Verbul aprovechar nu este urmat de prepoziţie. ca un verb de tip pedir: Indicativ: Prezent Perfect simplu irgo îlergo erguí irgues yergues erguíste irgue yergue irguió erguimos erguimos erguís erguísteis irguen yerguen irguieron Subjonctiv prezent Imperativ irga sau yerga irgue yergue Gerunziu irguiendo Alt verb care diftonghează şi prezintă un aspect grafic oare­ cum asemănător cu erguir este errar (a greşi. Imperiul incas a luat sfîrşit o dată cu cucerirea lui de către Francisco Pizarro şi Gonzalo de Carvajal. Asun­ ción. Ţară eminamente agricolă. mai ales. . dar cu o populaţie de peste un milion şi jumă­ tate de locuitori. Capitala republicii. are aproape un milion de locuitori. buen tiempo ! — Să dea Dumnezeu să fie timp frumos ! Interjecţia ¡Ojalá! (cuvînt arab: Allah) cere subjonctivul. yerra. Incaşii au avut o civilizaţie foarte dezvoltată şi o industrie şi agricultură înfloritoare. este foarte gustos yergue— se înalţă. fie. estado de emergencia — stare de asediu Paraguay — republică din centrul Arnericii de Sud cu o suprafaţă de 406 752 km 2 . este cel mai important centru comercial al ţării şi port pe rîul Paraguay. cu un sol foarte fertil. exista în Peru un puternic imperiu indian (incas) cu capitala în Cuzco. Perú — important stat din vestul Americii de Sud. Cunoşteau calendarul şi un fel de scriere făcută din sfori cu noduri. 297 . asemănător cu o pară. erramos.aprovecho la oportunidad — profit de ocazie. Lima. de la verbul erguir. al cărui fruct. Bogată în peisaje pitoreşti. dar cu o populaţie mai puţin numeroasă. Unul dintre cei mai importanţi conducători incaşi a fost Manco Cápac (secolul al XllI-lea). Verbul erguir se poate conjuga fie ca un verb diftongat. el pueblo viste mejor — poporul se îmbracă mai bine aguacate — pom din America.

Abrigar în sens figurat. atunci cînd este vorba de idei. indio — băştinaş din America. cînd a descoperit America. cînd avem de-a face cu diftongul ie la începutul cuvîntului. iar adevăraţilor indieni (din India) li se spune hindúes. Capitala statului. văzînd pe ţărmul mării nişte case pe piloni — în apă — a numit aceste locuri „Veneţia mică" sau „Venezuela". diminutiv de la chico. uno se pregunta — te întrebi (forma impersonală). 298 . abrigaba el propósito — avea intenţia. Se compune din 20 de state. cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. dibujos a mano — desene de mînă más y más — din ce în ce mai. este cel mai important centru politic şi cultural al ţării şi deţine una dintre cele mai renumite univer­ sităţi din America Latină. cu o suprafaţă de peste patru ori mai mare decît a ţării noastre (1 138 338 km 2 ) şi cu o populaţie de numai 14 132 000 locui­ tori. 2 teritorii şi un district federal. gritan a quien más — strigă care mai de care. situat pe malul lacului cu acelaşi nume. huelen. Columb. Vedem. oléis. sentimente. are înţeles de „a avea". situate la 600 km de coastă. Caracas. olemos. Maracaibo este cel mai important centru al industriei petrolifere venezolane. născut din părinţi de rasă albă şi indiană. hueso. i-a denumit astfel pe locui­ torii noii lumi. chicuelo — puşti. sare în ochi. Numirea a rămas pînă astăzi. Ecuador — stat situat între Perú şi Columbia.. hueles. Tot aşa diftongul ue la începutul cuvîntului e precedat întot­ deauna de h: huevo. fiind convins că a ajuns în India. unas cuantas horas — vreo cîteva ore. sau verbul oier (a mirosi) — huelo. Venezuela—-oficial: Statele Unite ale Venezuelei — are o supra­ faţă de peste 900 000 km 2 (mai mare decît Franţa şi Germania la un loc). născut din părinţi de rasă albă şi neagră. huele. i devine y.. Columbia este al doilea stat producător de cafea din lume. în rîndul următor: cada vez mayor — din ce în ce mai mare. „a nutri": abrigar esperanzas. Numele de Venezuela i-a fost dat de către Americo Vespucci care. mulato — mulatru. Are o suprafaţă de 270 670 km 2 şi o populaţie de numai 4 500 000 locuitori. es como si nos encontráramos — e ca şi cum ne-am afla (găsi). chiar pe linia ecuatorului.Deci. Posedă şi insulele Galápagos. Colombia — stat situat în nord-vestul Americii de Sud. salta a la vista — e evident. O altă expresie sinonimă cu aceasta este: cada vez más. mestizo — metis.

E s t e p r i m a r e p u b l i c ă socialistă d i n A m e r i c a . Costa Rica — ţ a r ă foarte b o g a t ă d i n America C e n t r a l ă . mariachis — c î n t ă r e ţ i a m a t o r i de m u z i c ă p o p u l a r ă m e x i c a n ă . T e g u c i g a l p a ) . honduran mexican nicaraguan panamez paraguaian peruan 299 . u n u l d i n t r e cele m a i vechi popoare d i n Mexic.u n cunoscut cîntec r e v o l u ţ i o n a r m e x i c a n . Are o suprafaţă r e l a t i v m i c ă (50 900 km 2 ) şi doar u n m i l i o n de locuitori. Cuba — cea m a i m a r e insulă din A n t i l e . I a t ă c u m se numesc în l i m b a spaniolă şi în l i m b a r o m î n ă locuitorii diferitelor s t a t e din America L a t i n ă : Ţara Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Cuba Chile Ecuador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú în limba spaniolă argentino boliviano brasileño colombiano costarriqueño cubano chileno ecuatoriano guatemalteco hondureno mexicano nicaragüense panameño paraguayo peruano în limba romînă argentinian bolivian brazilian columbian costarican cuban cilean ecuadorian guatemalez hondurez. de cafea şi de p o r u m b Nicaragua—(capitala M a n a g u a ) .llevar a cabo — a desăvîrşi Panamá — r e p u b l i c ă s i t u a t ă pe i s t m u l d i n t r e cele două Amer i c i . . platanal. por casualidad — d i n î n t î m p l a r e . Yucatán — p e n i n s u l ă în golful México.. la cucaracha ya no puede caminar.. aztecas — a z t e c i . lung de peste 80 k m .5 m . care leagă oceanul A t l a n t i c de oceanul Pacific. maizal — p l a n t a ţ i i de b a n a n i (plátano). t e r m i n Nota del día. doy por terminado — î n c h e i . n u m i t ă astfel (Coasta Bogată) chiar de C o l u m b . p r i m u l vers d i n t r . El Salvador (cap. şi a d î n c de 12. cu o s u p r a f a ţ ă de 114 524 k m 2 şi o lungime de 1300 k m . corrida de toros — l u p t e cu t a u r i . E s t e s t r ă b ă t u t ă de c a n a l u l cu acelaşi n u m e . G u a t e m a l a ) . San Salvador) şi Guatemala (cap. Honduras (cap. Are a p r o a p e 7 m i l i o a n e locuitori şi este î m p ă r ţ i t ă în 6 p r o v i n c i i . r e p u b l i c i din America C e n t r a l ă . cafetal.

. 300 . guano? Abono (îngrâşâmint) formado por el excremento de aves m a r i n a s que se e n c u e n t r a a c u m u l a d o en gran c a n t i d a d en las islas Galá­ pagos y en las costas del Perú y del n o r t e de Chile. de plumaje suave. Contestar en escrito a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales ciudades de Chile? ¿Qué capitales y ciudades se han visitado durante el viaje descrito en esta lección? ¿Cuál fue la antigua capital del Perú? ¿Cuáles son los picos más altos de los Andes y sus alturas en metros? ¿Cuál de los países visitados le parece a usted más interesantey por qué? 9 3 . caimán? R e p t i l de América. Această călătorie a fost un adevărat eveniment fîn viaţa mea. erke ? Especie de bucium r u m a n o . 3. E s el símbolo de la l i b e r t a d (no puede v i v i r en cautiverio) y figura en las a r m a s (stema) de G u a t e m a l a . Vizitînd locuri diferite am învăţat multe lucruri noi şi am învăţat să cunosc lumea mai bine. La corrida de ieri spectatorii strigau care mai de care văzînd moartea taurului. . 6. La m o n e d a de este país tiene el m i s m o n o m b r e . quetzal? Ave m u y hermosa de América t r o p i c a l . 5. que alcanza h a s t a seis m e t r o s de largo. 2. Am speranţa că voi putea vizita de asemenea multe alte ţări din America Latină. Muncitorii de pe plantaţiile de cafea din Costa Rica muncesc în cele mai rele condiţii. EJERCICIOS 9 2 . Am stat o lună în Cuba şi am cunoscut viaţa nouă a locuitorilor acestei insule. parecido al cocodrilo. tocado por los indios de A r g e n t i n a y Bolivia. Traducir las siguientes oriciones: 1. machete? Cuchillo grande de m u c h o peso que sirve p a r a cortar caña de azúcar (en Cuba).Puerto Rico Salvador Santo Domingo Uruguay Venezuela puertorriqueño salvadoreño dominicano uruguayo venezolano portorican salvadorian dominican uruguaian venezolan ¿SABE USTED QUÉ ES E L . E n el s e n t i d o f i g u r a d o : persona m u y a s t u t a . 4. verde b r i l l a n t e y rojo.

12. 13. Din nenoro­ cire nu putui asista la premiera acestui film mexican. Duminica trecută prietenul meu profită de ocazie să-mi ceară o carte şi trebuie să i-o dau. Gînd înfloreşte grădina. Nu greşesc spunînd că acest mare sportiv este în ajunul unui concurs. M-a uimit şi m-a bucurat anvergura construcţiilor de blocuri noi din cartierul tău. Am plecat la Iaşi cu un avion care decola de pe aeroportul din Bucureşti la apusul soarelui. 10. 8. mîine va avea loc o întîlnire sportivă internaţională. toate albinele vin pentru că sînt atrase de parfumul florilor. 14. Aş vrea să ştiu dacă acestea sînt desene (de mînă) sau fotografii? 11. Sare în ochi că băieţaşului acestuia îi e frică de imensul vultur de la grădina zoologică. . 9.7.

mi profesión es muy entretenida. No obstante mi poco tiempo libre. — La capital del país se encuentra en el distrito federal. oriundos del norte y guiados por Huémac. Todos ellos fundaron imperios de cierta duración. Creo que disculparás este retraso mío si piensas en el proverbio latino: „más vale tarde que nunca". pero también muy cansadora. varios pueblos indios se habían establecido en México. Los toltecas. 4 de agosto de 1960 Querido amigo : Siento mucho haber retrasado tanto mi respuesta. los chichimecas. los zapotecas. El antiguo nombre de esta ciudad fue Tenochtitlán. A continuación. pues así podría aprender algo de rumano. autónomos entre sí. los mayas y. fundaron a Teotihuacán y a Tula. Como ya sabes. Sus arquitectos elevaron pirámides 302 . 3 territorios y un distrito federal. — Mucho antes de la llegada de los españoles a América. creo que será algo muy agradable e instructivo aprender este idioma latino del Oriente de Europa. desde el punto de vista político. Alcanzaron los toltecas civilización notable. en menor grado. F. voy a tratar de contestar a las preguntas plan­ teadas en tu última carta: — El nombre oficial de México es el siguiente: „Los Estados Unidos Mexicanos". en efecto.LECŢIA 33 UNA CARTA México D. los aztecas. Como hablo un idioma semejante al tuyo.. me gustaría mucho que me mandaras un manual de lengua rumana — por lo menos en francés —. en el Anáhuac. mi país forma una república federativa compuesta de 28 estados. Me preguntas asimismo cosas concernientes a los antiguos pueblos prehispánicos de México. Fueron los más notables los tollecas. pero los exá­ menes y el trabajo diario me han tenido ocupado todo este tiempo.

Las ruinas. pueblo bárbaro del norte. poseían una escritura jeroglífica. Residió Quetzalcóatl. palacios y sitios de penitencia han sido cubiertos por la tierra. hombre de tez blanca. Tres o cuatro siglos antes del descubrimiento de América por los europeos apareció en México el legendario Quetzalcóatl. Yo mismo he visitado la zona arqueológica de Teotihuacán. sabio y virtuoso. cabello y barba largos. (Parece ser el mismo que más tarde señalan las crónicas mayas con el nombre de Kukulcán. Los chichimecas. comunican ese aire de „serena grandeza" que Teotihuacán debió tener en los días de su apogeo y esplendor. sus astrónomos lograron formar un calendario muy perfecto. Templo maya de Zaculeu (Guatemala) . y por fin se embarcó con rumbo al Oriente para no volver más.) Profetizó antes de marcharse que más tarde vendrían del Oriente otros hombres blancos como él. a pesar de todo. Calzadas. para conquistar el país y derribar sus ídolos.religiosas que superan en altura y extensión a las de Egipto (sólo sus ruinas cubren una superficie de 18 kilómetros cuadrados). primero en Tula. vinieron en contacto con los toltecas y acabaron por adoptar la lengua y el género de vida toltecas. luego en Cholula.

CENTROS ARQUEOLÓGICOS CE MÉXICO JZ TEOTIHUACÁN. Las pirámides del Sol y de la Luna el Templo de Quetzalcóatl vistas desde 20 .

en S i n a l o a . así como en otros países de América Cent r a l . oriundos de A t l á n . De a h í la d e n o m i n a c i ó n que se les d a : „los griegos de A m é r i c a " . PALABRAS NUEVAS afecto dragoste aparecer a aparea avanzar a î n a i n t a cabello p â r calzada d r u m p i e t r u i t cansador obositor civilización /. La civilización m a y a fue p a r a México lo que A t e n a s fue p a r a Grecia. P o r t r a t a r s e de u n a c a r t a no p u e d o e x t e n d e r m e m á s y desde ahora quedo a la espera de t u s n o t i c i a s . donde fundaron la Diseño de un fresco maya c i u d a d de T e n o c h t i t l á n . De su n o t a b l e a r q u i t e c t u r a q u e d a n vestigios en la p e n í n s u l a de Y u c a t á n . m o v i d o s por u n a profecía de su dios H u i t z i l i p o c h t l i (pronunciación casi imposible p a r a u n europeo ¿ v e r d a d ? ) . P a n c h o López P . que v i v i ó y sigue v i v i e n d o en México. grabados en m a d e r a . E l reino azteca fue u n reino m i l i t a r . D . continuare. E l ú l t i m o rey azteca fue M o c t e z u m a . e m p l e a b a n la cifra cero en sus cálculos m a t e m á t i c o s m u c h o antes que c u a l q u i e r otro p u e b l o . E l p u e b l o de c u l t u r a más a v a n z a d a fue el m a y a . semejante a l de E s p a r t a en la a n t i g ü e d a d griega. Los m a y a s se d i s t i n g u í a n en la p i n t u r a . T e n í a n el m á s perfecto calendario del m u n d o . en P a l e n q u e . U x m a l . e m p r e n dieron — c o n t e m p o r á n e a m e n t e a otros pueblos mi^ gratorios en E u r o p a — u n larguísimo éxodo q u e los condujo h a s t a el lago de Texcoco. con sincero afecto. la escultura y la a r q u i t e c t u r a . que luego t o m ó el n o m b r e de Méjico. Te envío t a m b i é n algunas t a r j e t a s postales i l u s t r a d a s p a r a que t e des cuenta mejor de lo expuesto m á s a r r i b a . civilizaţie concerniente referitor conquistar a cuceri continuación / . que duró h a s t a la conquista de México por H e r n á n Cortés. I z a m a l o en G u a t e m a l a (Tical y Quirigua) y en H o n d u r a s (Copan). que pereció con sus guerreros en u n a s sangrientas luchas l i b r a d a s c o n t r a los conquistadores españoles. 306 .Los aztecas. Aprovecho la o p o r t u n i d a d p a r a estrechar c o r d i a l m e n t e t u m a n o .

Miguel. t e n . 307 . respetado) amigo (camarada). suprafaţă tez / .derribar a d ă r î m a descubrimiento descoperire desolado deşert disculpar a ierta duración / . Dacă între cei care corespondează nu este o inti­ mitate prea mare. n o u t a t e oriundo originar palacio p a l a t penitencia p e n i t e n ţ ă . 58 Cádiz España Pe dosul plicului se scrie: Remite (sau: Rte). don Jacinto Sánchez Ala meda de Apodaca. querido amigo: — titlul scrisorii (encabezamiento) este urmat de două puncte.. astfel: Un formular de telegramă [impreso para telegrama) se completează Destino: Cádiz — ESPAÑA Destinatario: Jacinto Sánchez Domicilio: Alameda de Apodaca.. Abrazos.. a se lungi întinde) grandeza mărire guerrero războinic guiar a călăuzi librar a p u r t a (război) lucha l u p t ă llegada sosire mandar a t r i m i t e noticia ştire. se pot utiliza formulele: distinguido (admi­ rado.. culoarea pielii ANÁLISIS DEL TEXTO 4 de agosto de 19.. Pentru scrisoare. ispăşire perecer a pieri profetizar a profeţi residir a locui sangriento sîngeros señalar a semnala superar a depăşi superficie / . las señas) de pe plic (el sobre) se compune astfel: Sr. Uneori se adaugă şi articolul el (subînţelegîndu-se el día) înaintea cifrei care arată ziua: el 11 de mayo de 1960. Adresa (la dirección. data mai poate fi scrisă şi în altă ordine: agosto 4. d u r a t ă entretenido a n t r e n a n t establecer a stabili estrechar a strînge extenderse d. expedidor:.. 58 Indicaciones: urgente. Tot ca titlu de scrisoare se mai utilizează formula: Muy señor mío: (Stimate domnule). — data (la fecha) se scrie întotdeauna cu de înainte de lună şi de an. Telegrafia cómo estás. de 1960. ordinario (táchense los conceptos no utilizables) Texto: Intranquilo Nombre 20* y domicilio sin del noticias.

) Cetăţenii din S.269km 2 . au întreprins cucerirea (la conquista) Noii Lumi. unde a fundat oraşul Veraeruz.siento mucho — regret preguntas planteadas—întrebări puse. Muchos recuerdos de.969. 35 milioane loc.UU. Aproape de sfîrşitul vieţii s-a îmbarcat din nou. Siempre a tus órdenes. a ridica (probleme. Numirea Estados Unidos se prescurtează EE.) Este bine ca întotdeauna să specificăm ori de cîte ori spunem Estados Unidos despre care din ele este vorba.A. Pentru formulele de poli­ teţă de la sfîrşitul scrisorilor (cortesías) spaniolii au o infini­ tate de expresii. Teotihuacân — localitate în México. de peste mările din răsăritul Mexicului (Europa?). dintre care cea a Soarelui are 194 m latura bazei şi 55 m înălţime. Conţine mai multe piramide. spicuim cîteva care s-ar potrivi în cazul acestei scrisori: Tu buen (leal) amigo. cordialmente). născut în 1485 în Extremadura (Spania). de unde aducea o civilizaţie înaintată şi o altă religie.F. (1. (Peste 3 milioane locuitori). cu mijloacele cele mai brutale. A fost considerat de mexicani drept zeu.U. Numai după numeroase şi sîngeroase lupte. situată la 43 km de capi­ tală. plecînd spre răsărit. Plantear — a pune. venit din ţinuturi necunoscute. conquistador—cuceritor. se numesc: norteamericanos sau estado­ unidenses..U. întrebări) Estados Unidos Mexicanos—Statele Unite Mexicane.. Hernán Cortés — căpitan spaniol.. cuceritorul Mexicului. numire generică dată soldaţilor şi aven­ turierilor spanioli care. Un abrazo de. Te saluda atentamente (calurosamente. Prescurtat D. 308 . a reuşit să pună stăpînire pe această ţară. deoarece în America sînt mai multe state cu acest nume: Estados Unidos del Brasil (Brazilia) Estados Unidos de Venezuela (Venezuela) Estados Unidos de Norteamérica (S. todos ellos — toţi aceştia — în acest caz ello are funcţia de pro­ nume demonstrativ.A. vechi centru al civilizaţiei antice mexicane. Quetzalcóatl — figură legendara a unui rege toltec (din secolul al XII-lea).. en efecto — într-adevăr distrito federal — diviziune administrativă în care se află capitala ţării. în care au pierit sute de mii de indieni. Sinaloa — stat în nord-vestul Republicii México. con sincero afecto — cu dragoste sinceră. A debarcat în 1519 în México.

de comunicarme) si (o lo q u e ) . = seguro servidor q. P o r favor.. sin e m b a r g o . atto. 309 . — Con sumo placer. y S.S. Me repito de Ud..—No estoy seguro.D.m. Prescurtările (abreviaturas) din aceste formule s í n t : atto.. H a b l e U d . Es m u y s i m p l e .s.. — U n poco de c a l m a .S. — posdata = p o s t s c r i p t u m (P. . — Con el m a y o r placer. Creo que sí.? T e n g a U d . ? ¿Es v e r d a d q u e .. — La cosa merece reflexionarse. ? ¿Sería t a n a m a b l e en decirme (que me dijera. y S. . = afectísimo) S.? ¿Me h a r í a el favor de.s. De b u e n grado.S. contestar: Sí. ceea ce se a d a u g ă într-o ASUNTOS P A R A CONVERSAR Fórmulas para preguntar: ¿ H a y alguien a q u í que h a b l e rum a n o (español)? ¿ H a b l a U d .. = que besa sus manos (către femei) Pancho — d i m i n u t i v de la Francisco P. No lo sé.. atto. u n p o q u i t o de paciencia. j u s t o lo necesario p a r a hacerme c o m p r e n d e r . (cu deosebit respect). intentémoslo.? ¿Sabe U d . (el) español? ¿Podría Ud.m. La cosa no es f á c i l . — De b u e n a g a n a .). la b o n d a d de decirme (o de c o n t a r m e . decirme. de qué m a n e r a ) .. Aproveclio esta oportunidad para ofrecerme de Ud. . señor. Sí.e.s. atto.. . e s p a ñ o l . Quedo (soy) de Ud. m o s t r a r m e . por qué. N a d a m á s fácil. y S.S.In cazul unei scrisori m a i ceremonioase: Mc subscribo de usted (rămîn al dumitale). por favor. q. = atento (se poate înlocui cu ajino.b. = que estrecha sus manos q.? ¿ T e n d r í a la a m a b i l i d a d de decirme si.m. .) scrisoare după s e m n ă t u r ă .e. señalarme). S.. Voy a i n t e n t a r l o ..S. . comunicara). ¿quiere decirme (o i n d i c a r m e . quién (o cómo. Con m u c h o g u s t o . (profit de ocazie pentru a vă asigura de deosebita mea stimă. Considérame siempre su muy agradecido y afino.S.

No lo sé.. No es cierto.)? He sabido (o He oído decir) que (indicativo). Es un asunto (o un problema) difícil de resolver.... En mi opinión. — Por lo que a mí toca. La cosa no puede saberse aún.? ¿Entiende Ud. — La razón es clara (u obvia).... se lo voy a decir... que (indicativo)..Quedaría muy reconocido (o agradecido) a Ud.. — Según.. si me dijera.....? ¿Qué quiere decir la palabra (o el vocablo). por.. Depende de las circunstancias.? ¿En qué se funda Ud.. Tiene el siguiente significado... — Por lo que sé. (o recuerda Ud.. ¿Qué quiere decir eso en rumano? ¿Cómo se dice en vez de?.? — ¡ Lo cree Ud... si quisiera decirme si.... pero. lo cree? 310 Tendré gran placer en decírselo.. No afirmo lo contrario... Estoy a las órdenes de Ud.. ¿Cómo se explica Ud..... — Puede ser. — No es difícil lo que Ud. me pregunta. así! A mi parecer.. en serio? ¿Qué dignifica esta palabra? . Nada más fácil de contestar.. — Ya lo creo que me acuerdo.. en vez de. Es fácil de comprender. ¿Qué piensa Ud....? ¿Cómo es que ocurre (o sucede) que (seguido del subjuntivo).. Me fundo en que. — A lo que yo entiendo.. ¿Se acureda Ud.. no estoy seguro.. ¿Ud.? ¿Cree Ud. que.. que (subjuntivo o futuro). que.. .? ¿Qué entiende Ud. seguro de que (subjunctivo).? ¿Es esta una expresión corriente (usual)? ¿Para qué sirve (o sirven).. ? ¿No cree Ud. No lo sé yo tampoco. ¿Cómo diría Ud.... de lo que. Me parece.. La cosa salta a los ojos. Permit ame un instante.? ¿No se dice también. que (subjuntivo). Le agradecería mucho. la cosa es ésta. para sostener que (indicativo). — Lo deduzco de.. lo. Por lo que sé Es poco verosímil.....? ¿Lo dice Ud... Aguarde Ud..... no sé nada de esto... si lo sabe.? ¿No le parece que (indicativo).? Dígamelo Ud.? ¿Está Ud.

no he entendido la pregunta suya. ¿Indiscreto?. bien! La pregunta es algo larga. si. Tenga Ud. Dispénseme. ! ¡ Muy bien ! ¡ Admirable ! • Perfectamente ! Continúe Ud. Siento no poder decir nada todavía. No se me alcanza . Ud.? Si no temiera pasar por (si no fuera) indiscreto... la bondad de seguir). lo que se entiende por. si. (me) dispense. ¡ Déme Ud. ¡ De ninguna manera! En el estado en que las cosas se encuentran. a fin de que Ud. No sé con toda exactitud lo que significa la palabra.. al corriente..? ¿Me lia entendido bien? Espere Ud. Pues bien. algún pormenor ! ¿Lo sabe Ud.. la bondad de repetirla.. — Salta a la vista.. ¿Decía Ud. ¿Querría Ud.? ¿Me extralimitaría preguntando a Ud. — Estoy a sus órdenes.. Me cuesta mucho (o sumo) trabajo entenderlo. repetírmelo? —¡ Ah ! ya comprendo. Notă: Cuvintele necunoscute din acest exerciţiu de conversaţie se vor găsi în vocabularul de la sfîrşitul cărţii. ¡ expliqúese Ud. . ¡ Me choca mucho ! — Es claro como el agua.. y me sorprende que no esté Ud. . que me lo diga). (o Cuénteme Ud. sabe que (indicaíü'o).. 311 . — Es más claro que el sol.. Todo el mundo lo sabe.. de cierto? No comprendo gran cosa. ¿verdad? ¡ Fíjese Ud.. comprenda bien lo que le pregunto. le rogaría que me dijese si (lo que). pero la memoria me es infiel en este instante. Digame Ud.. algo de prisa para mis oídos. voy a repetirla. Ud. se lo diría de buena gana (o de buen grado).. ¿Me entiende Ud. — Está a la vista. Ahora (me) ha comprendido Ud. Le diré cuánto sepa por satisfacer su curiosidad. no he entendido la pregunta de Ud. le suplico que hable más despacio...... ¿Nada más que eso? Con sumo gusto se lo diré a Ud. tenga Ud.¿Sería indiscreto preguntar si. (o Tenga Ud. — Preguntaba a Ud. es muy fácil que (subjuntivo ) .. lo que. la amabilidad de decírmelo (o ruego a Ud.) lo que. Todavía no estoy al cabo de lo que U d .? Habla Ud. Voy a repetirlo de nuevo... ' m e pregunta. Quisiera saber.. . Si lo supiera yo.

F u e elegido " e n dos o p o r t u n i d a d e s p r e s i d e n t e de la r e p ú b l i c a . H i d a l g o organizó u n gobierno. pero m u r i ó asesinado en 1913. por t r a i c i ó n . los franceses invadieron México. Murió en 1872. E n la noche del 15 de s e p t i e m b r e de 1810 lanzó u n a l l a m a d a a la r e v u e l t a a todos los mejicanos (el grito de Dolores) contra los colonialistas e s p a ñ o l e s : " ¡ Mueran los gachupines !" ( " g a c h u p í n " — apodo d e s p e c t a t i v o p a r a d e n o m i n a r a los españoles). fue preso y fusilado.F I G U R A S CUMBRES DE LA H I S T O R I A DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MÉXICO iniciador del m o v i m i e n t o p a r a la i n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a . fue elegido presidente de México en 1912. J u á r e z se c o n v i r t i ó en el a l m a de la resistencia p o p u lar. Después de esto fue hecho p r i sionero en Temescala y fusilado en 1815 en México. en 1863. 312 . E n 1911 derribó la d i c t a d u r a . g a n a n d o la b a t a l l a del P a l m a r . EMILIANO ZAPATA el héroe del l e v a n t a m i e n t o campesino de México de principios de n u e s t r o siglo. MORELOS Y PAVÓN (JOSÉ MARÍA) es considerado como el fundador de la república m e x i c a n a . E s u n a de las m á s p o p u l a r e s y q u e r i d a s figuras revolucionarias de México. era el cura del p u e b l o de Dolores ( G u a n a j u a t o ) . i m p o n i e n d o a M a x i m i l i a n o de A u s t r i a como e m p e r a d o r . d o n d e fue proclam a d a la i n d e p e n d e n c i a de México. Al grito de H i d a l g o respondió t o d o el pueblo y se o b t u v i e r o n u n a s v i c t o r i a s contra los ejércitos colon i a l i s t a s . d i p u t a d o en 1850 y vicep r e s i d e n t e de México en 1 8 5 1 . consiguiendo en 1867 la r e t i r a d a de las t r o p a s francesas. C u a n d o . a la m u e r t e de H i d a l g o . en 1811. convocando en 1813 el p r i m e r Congreso M e x i c a n o . E r a cura del pueblo de Carácuaro y . BENITO JUÁREZ p a t r i o t a m e x i c a n o nacido en 1806. condujo y organizó a los rebeldes. pero fue d e r r o t a d o en la b a t a l l a de Calleja (al p u e n t e de Calderón) y . FRANCISCO MADERO p a t r i o t a m e x i c a n o que encabezó la lucha de su p u e b l o contra el d i c t a d o r Porfirio D í a z . con otros 27 compañeros suyos.

de o b s i d i a n a p u l i d a . la ciudad c a p i t a l de los aztecas. u n a s piedras como y u g o . t a n veloces y diestras como si t u v i e s e n entend i m i e n t o . curioseando y vend i e n d o . el t e m p l o m a g n o de H u t z i l i p o c h t l i . P o r sus méritos en la defensa de la p a z . Realizó uno de los más democráticos p r o g r a m a s políticos de la historia de México y expropió las empresas petroleras extranjeras en 1938. no se ponen el s o m b r e r o . presidente de México de 1934 a 1940. d o n d e ' v i v i e r o n todos esos pueblos de u n a m i s m a lengua y familia que se fueron g a n a n d o el poder por t o d o el c e n t r o 313 . Y en su p i r á m i d e de cinco t e r r a z a s se l e v a n t a b a por sobre t o d a la c i u d a d . y h a b í a t a n t a s a veces que se podía a n d a r sobre ellas como sobre la tierra firme. al p a s a r por d e l a n t e de las r u i n a s . y en otras jarros y t a z a s . E s t a b l e c i ó t a m b i é n el voto femenino. las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. y uno que otro anillo l a b r a d o ! T e n o c h t i t l á n no e x i s t e . el p u e b l o de los p a l a c i o s . Los indios de a h o r a . E n unas v e n í a n frutas. cuando llegó a México Cortés ! E r a como una m a ñ a n a todo el d í a . y m i e n t r a s las r u i n a s no les q u e d a n a t r á s . y los alrededores sembrados de u n a gran a r b o l e d a . Las casas eran de adobe. No existe Texcoco. si el d u e ñ o era r i c o . a l l á en el t o p e . que es el ladrillo sin cocer. P o r los canales a n d a b a n las canoas. la c i u d a d de la gran feria. Las calles eran de agua unas y de t i e r r a otras . o de c a l i c a n t o . de ébano y jaspes. con m á r m o l como nubes y con cedros de olor.LÁZARO CÁRDENAS nacido en 1895 . celebrando a l rey o diciendo m a l de él. y e n d o de puesto en puesto. No existe T u l a n . LECTURA SUPLEMENTARIA Y ¡ qué hermosa era T e n o c h t i t l á n . De ese lado de México. b a j a n la cabeza. m u e v e n los labios como si dijesen a l g o . E n los mercados hervía la gente. sin a p a g a r j a m á s . ¡ De t o d a a q u e l l a grandeza apenas q u e d a n en el museo unos cuantos vasos de oro. y demás cosas de la alfarería. con sus c u a r e n t a t e m p l o s menores a los pies. y e n otras flores. fue laureado con el p r e m i o i n t e r n a c i o n a l Lenin por la p a z . y la ciudad parecía siempre como en feria. y las plazas espaciosas y m u c h a s . saludándose con a m o r .

de tres pisos. se ven las antiguas fortificaciones. En Yucatán está Izamal. ni con qué máquina la subieron tan arriba. el templo de granito cincelado.de la costa del Pacífico en que estaban los nahuales. sino por donde vinieron los mayas. donde se encontró aquella Cara Gigantesca. En Yucatán están las ruinas de Zayi. y la cabeza con penachos de plumas.. Es grandiosa la entrada del palacio con las catorce puertas y aquellos gigantes de piedra que hay entre una puerta y otra. Pero las ruinas más bellas de México no están allí. con su Casa Grande. y aquella otra ruina donde cargan dos. de pie uno.hombres una gran esfera. que son más extrañas y hermosas. En Xochicalco sólo está en pie. que no se puede ver sin sentirse como lleno de gracia y nobleza. Uxmal está como a dos leguas de Mérida.. En Cent la. y con su escalera de diez varas de ancho. con las piezas enormes tan juntas que no se ve la unión. negras y blancas. Pero ni el Palenque se puede comparar a las ruinas de los mayas yucatecos. Y Kabah está allí también. no quedó después de la conquista una ciudad entera. en donde figuran hombres de cabeza de pico con la boca muy hacia afuera. Por dentro y fuera está el estuco que cubre la pared lleno de pinturas rojas. En el interior está el patio rodeado de columnas. celebrada por su lindo campo de henequén. y el otro arrodillado. una cara de piedra de dos varas y más. y porque su gente es tan buena 314 . revueltos por la tierra. Está Labna con aquel edificio curioso que tiene por cerca del techo una hilera de cráneos de piedra. en la cumbre de su eminencia llena de túneles y arcos. dos veces más grande que la famosa pirámide de Clieops. De Cholula. de los pozos profundos y los magníficos conventos. y frente como la del hombre blanco de ahora. y la piedra tan dura que no se sabe ni con qué instrumento la pudieron cortar. De los mayas de Oaxala es la ciudad célebre de Palenque con su palacio de muros fuertes cubiertos de piedras talladas. Por Yucatán estuvo el imperio de aquellos príncipes mayas que eran de pómulos anchos. que es la ciudad de ahora. que eran gente guerra y de mucho poder. azules. vestidos de trajes de gran ornamento. y recibían de los pueblos del mar visitas y embajadores. Pero las ciudades que celebran los libros son Uxinal y Chitchen Itza. de las casas trabajadas lo mismo que el encaje. ni un templo entero. que dejó asombrado a Cortés. de aquella Cholula de los templos. la Kabah que conserva un arco roto por arriba. las ciudades de los palacios pintados. no quedan más que los restos de la pirámide de cuatro terrazas.

de negros de 315 . de nariz recta y barba larga. hundidas en la maraña del monte. A otra casa le dicen de las Tortugas. que quedaron en pie cuando cayeron por tierra las habitaciones de fábrica más ligera. pero todas diferentes y de mucha expresión.que recibe a los extranjeros como hermanos. al pie de las paredes a medio caer. Es como un libro de piedra. o una escultura noble. que están en lo alto de la pirámide. nada hay que no tenga una pintura finísima de curvas bellas. como por todo México. La ciudad de Chitchen Itza es toda como la Casa del Enano. porque por fuera tiene cortada en la piedra viva una serpiente enorme. y todas. despedazadas. Pero de lo que queda en pie. están tapiadas. como la cascara de una muela cariada. Un libro roto. y de las que se ven los arranques junto al techo. están en las cumbres de las pirámides. Están por tierra las quinientas columnas. Y todavía tiene Uxmal la Casa del Adivino. de guerreros. de esas que tienen labradas en la madera centenares de figuras. de hombres de barba negra. con una tortuga de relieve de trecho en trecho. pintada de colores diferentes y la Casa del Enano. con más de cien varas de frente y trece de ancho. y otro de los edificios tiene todavía cuatro de las diez y siete torres que en otro tiempo tuvo. por lo mismo que parecen como puestas allí por la casualidad. de la yerba que ha ido creciendo en tantos siglos. que le da vuelta sobre vuelta a la casa entera. y otro dice que „la Casa del Enano es bonita como una joya". y tan graciosa que un viajero le llama „obra maestra de arte y elegancia". no es una casa sola. las calles. La Casa de las Monjas sí es bella de veras. porque la piedra imita una como empalizada. manchadas de fango. de animales que parece que miran y conocen. hay procesiones de sacerdotes. otra tiene cerca del tope de la pared una corona hecha de cabezas de ídolos. que es toda de piedra ruda. las estatuas sin cabeza. A una de las casas le dicen de la Culebra. sino cuatro. con las hojas por el suelo. y con las puertas ceñidas de un marco de madera trabajada con muy rica labor. tan pequeña y bien tallada que es como una caja de China. y es muy curiosa por cierto. de cuanto se ve o se toca. En las pinturas de los muros está el cuento famoso de la guerra de los dos hermanos locos que se pelearon por ver quién se quedaba con la princesa Ara. En Uxmal son muchas las ruinas notables. de barcos con dos proas. y arregladas en grupos que son de arte verdadero. como si fueran los edificios de más valor. La casa más notable es la que llaman en los libros „del Gobernador".

esclavitud. agradable. din „La Edad de Oro") i EJERCICIOS 9 4 . 12. 8. alto. Encontrar una carta simple los antónimos utilizando el vocabulario conocido.corto. Componer 9 6 . hermoso. delgado. el pueblo fuerte y gracioso q u e ideó la casa r e d o n d a del Caracol. 5. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nombre oficial de México? ¿Qué pueblos prehispánicos presentan mayor interés? ¿Cuáles son los centros arqueológicos más importantes de México? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Cuál de las figuras de la historia de México le parece a usted más interesante y por qué? ¿Cuáles son las abreviaturas que se emplean en las cortesías? 9 5 . y todo con el perfil firme. que acaso es la ceniza e n d u r e c i d a de los cuerpos de las vírgenes hermosas. 6. H a y piedra en que u n h o m b r e en pie envía u n r a y o desde sus labios entreabiertos a otro h o m b r e s e n t a d o . frío. coronada de flores y seguida del p u e b l o . y supo de Asia por el Pacífico y de Africa por el A t l á n t i c o . a d ó n d e . y el color t a n fresco y b r i l l a n t e como si a u n corriera sangre por las venas de los a r t i s t a s que dejaron escritas en jeroglíficos y en p i n t u r a s la historia del pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de t o d o Centro América. como m o r í a n por el dios hebreo en el circo de R o m a las vírgenes cristia n a s . la virgen más bella sacrificada al agua del río N i l o . ¿Quién t r a b a j ó como el encaje las e s t a t u a s de Chitehen Itza? ¿A d ó n d e h a i d o . olvidar. como moría por el dios egipcio. 316 . que m o r í a n en ofrenda a su dios sonriendo y c a n t a n d o . 3. el P a l a c i o de las Monjas. 4. H a y grupos y símbolos que parecen c o n t a r en una lengua que no se puede leer con el alfabeto incompleto del obispo L a u d a . 7. la casita t a l l a d a del E n a n o . el Caracol. 11. lleno en lo hondo de u n a como piedra b l a n c a . 10. 9.pelo rizado . el pozo de los sacrificios. el Castillo. andar. seco. acostarse. bueno. los secretos del pueblos que c o n s t r u y ó el Circo. 2. la Culebra grandiosa de la casa de las Monjas en U x m a l ? ¡ Qué novela t a n linda la historia de América ! JOSÉ MARTÍ (Las Ruinas Indias. de las palabras: 1.

4. nu-s gata.6. Fără nici o îndoială. E uşor de înţeles. dar credeţi că într-adevăr sînt atît de interesante lucrurile acestea? 5. vă rog să vor­ biţi mai rar. . Cînd ai primit ultima scrisoare de la amicul tău? 11. Fiţi atît de amabil să continuaţi ceea ce începuserăţi! 7. 8.9 7 . !). Eu nu afirm contrariul. 10. Nu înţeleg mare lucru. Traducir las siguientes oraciones: 1. dar nu am avut timp să-i răspund. Acum cîteva zile. Cum vă explicaţi faptul acesta? 3. 2. Repet ceea ce am spus pentru ca dumneata să înţelegi mai bine.. 12. Să nu începeţi încă. Datorită civilizaţiilor vechi descoperite în México s-a trezit interesul multor oameni pentru această ţară. Am să-i răspund însă cît mai curînd cu putinţă.

su denominación primitiva fue de "Dar Assour". En Zaragoza. En esos palacios residía la corte del califa de Córdoba. muy difundidas en España. hasta el siglo XVI. hasta el día de hoy. son los alcázares (del árabe „al qasr" — palacio). que encierra gran e'splendor. en las afueras de la ciudad. famosa por su estilo. antiguo palacio real. donde la riqueza estaba vinculada a sus palacios ya perdidos. Otras . en Toledo. Medina Azzahra fue saqueada e incen­ diada por las hordas berberiscas. bajo el dominio árabe. A principios del siglo XI. que eran unaţ casas reales o habitaciones de príncipes árabes (en Sevilla y Toledo). que domina la ciudad desde un rocoso monte muy pintoresco. tal como. Construyóse bajo el rey zaragozano Abucháfar. y. especialmente en el norte y en el centro de España. por su hermosura. sus ruinas 318 . por ejemplo.LECŢIA 34 MONUMENTOS DE ARQUITECTURA ÁRABE EN ESPAÑA Casi todas las regiones de España guardan las trazas del pueblo árabe que vivió durante ocho siglos en las tierras de la península Ibérica. En muchas partes. en el siglo X I . cuyos restos nos asombran. como es la alca­ zaba de Málaga. El palacio de la Aljafería está ubicado a poca distancia de la ciudad y se compone de un cuadrilátero de unos 80 ms por 68 ms.construcciones civiles parecidas. y las alcazabas o recintos fortificados. o la de Almería. En Córdoba. se conserva la Aljafería. en cambio. lo que ha quedado es relativamente pobre. de cuyo nombre vino el de Aljafería. había más de cuatrocientas mezquitas y cerca de novecientos edificios públicos. Sobresalieron los árabes sobre todo en las construcciones urbanas. El conjunto del palacio de Medina Azzahra (o sea "ciudad de las flores") surgió en el siglo X al pie de la sierra y cerraba un cua­ drilátero de 1518 metros por 745 metros. Hoy sólo se conserva la gran mezquita y las ruinas del palacio califal de Medina Azzahra. o sea en español "casa del regocijo".

mosaicos de vidrio bizantinos. pero se salvaron por "inútiles" las enchapaduras de piedra esculpida. que tenía unos veinte metros de altura.70 X 75. Esta mezquita es el mayor monumento de la arquitectura árabe.73 metros. llevándose finalmente hasta los cimientos. columnillas de jaspe y cristal de roca. Todo parece un cuento de las „Mil y una Noches". el azogue que llenaba una pila. de madera y marfil. mármoles de Grecia e Italia. fue ampliada por sus succesores y terminada en 987. Sacáronse de ahí los materiales valiosos. A principios del siglo XVI. la mezquita sufre varias alteraciones. Cuando la mezquita fue convertida en templo católico. causando la destrucción de una gran parte de las columnas. un rico salón etc. Todos estos trabajos duraron varios siglos. por donde traían agua de la sierra. de norte a sur. Tuvo 1418 columnas y 22 puertas. pero por fortuna no alteraron fundamentalmente la estructura del edificio con su aire nítidamente oriental. cubre un cuadrado casi exacto de 76. El espectáculo de esos mil arcos ligeros descritos en el espacio. Después de la conquista de la ciudad de Córdoba por los españoles. en 1236. una calzada. el encaje afiligranado de piedra esculpida por muchas generaciones de alarifes. Y todo* esto era obra de unos famosos alarifes orientales. Comenzada su construcción en 785. que se reparte en dos sectores. hace ya casi mil años que sorprende a los viajeros por la austera belleza de sus innumerables columnas y arcos de mármol. que rivaliza en proporciones con las mayores catedrales de Europa. un magnífico acueducto que aun queda reconocible. Forma el conjunto un inmenso cuadrilátero de 130 metros de ancho por 175 de largo. Enrique II hizo derribar el alminar de Abderramán. por orden de Abderramán I. la perla maravillosa colgada en una sala. como ya hemos mencionado más arriba. y algunos fragmentos de columnas. columnas y losas. La extensión de las ruinas descubiertas en 1911 dio razón a los cronistas de aquellos remotos tiempos. animales metálicos dorados y refulgentes de pedrería. comprendidos los muros. el obispo Alonso Manrique consiguió de Carlos V el derecho de erigir en medio de aquella joya arquitectónica dos construcciones.sirvieron de cantera. En 1377. La gran mezquita de Córdoba. apenas sos21 — învăţaţi limba spaniolă 321 . que contaban asombrados las hermosuras de los palacios de Medina Azzahra: miles de columnas y numerosas puertas ricas. casi iguales entre sí. verdaderos tesoros ornamentales. El área total del edificio. se demolió una tercera parte de las columnas y se destrozó gran número de magníficas muestras de la arquitectura árabe.

de rico material y ameno colorido. algunos sin par en el mundo. temelie columna coloană corte / . o sea „el Castillo Rojo". curte (domnească) dechado exemplu. emplazada en lo alto de una larga y estrecha colina. Alta de 50. pildă encaje m. sus muros exteriores. Su área tiene una longitud de 740 metros y una anchura máxima de 220 metros. en todos los dominios. t u r n de geamie ameno plăcut ampliar a m ă r i arcilla argilă bermejo roşcat brisa briză m a r i n ă campanario clopotniţă cantera carieră (de piatră) cimientos m.60 metros de laclo. En Granada. m i n a r e t . PALABRAS NUEVAS airoso graţios: eteric alarife m.tenidos en sus fustes y dejando pasar la luz como en un bosque de palmeras que sacude y levanta la brisa. Erguida a considerable altura.al qal'a al-Hamrá". es maravilloso y da la impresión de la naturaleza viva. el patio de los Naranjos. dechado de armonía y color.. señoreando la ciudad. todos diferentes. Más que una fortaleza o un palacio. y sus esbeltos arcos de herradura. se conservó milagrosamente el Palacio de la Alhambra.85 metros. así conocido por el color bermejo de la arcilla con la que se construyó. suponen una época creadora. Dibujan. Las columnas en serie. En Sevilla. con su arco de ojiva y con hojas mudejares. sobre los cimientos del desaparecido alminar. de intensa vida cultural y de progreso de las artes y de las ciencias. en planta. „Alhambra" la llamaron los cristianos. parecía protegerla. el jardín del Generalife es su complemento. queda todavía en pie la Giralda. que fue concluido a fines del siglo X I I . Todos estos monumentos. practicada en el muro Norte. castellanizando las últimas palabras de su nombre árabe . pi. dantelă enehapadura placă ornamentală 21* 323 . muy airosas. era una pequeña ciudad regia. sobre todo la del Perdón. en gran parte fuera de Granada. a los pies de la Sierra Nevada. son el testimonio de la grandeza de un pueblo que contribuyó. un cuadrado de 13. constructor alminar m. con sus hermosos capiteles. la Giralda sirve hoy de campanario a la Catedral de Sevilla. Junto a la Alhambra. todo esto hace de la mezquita de Córdoba un monumento excepcional en el mundo. las puertas. ante la torre elevada en el siglo XVII. arhitect. el alminar de la Mezquita Mayor. al progreso de la civilización humana.

plan. succesor traza u r m ă . urmaş. 324 . Enrique Segundo Felipe Cuarto Carlos Quinto Henric al II-lea Filip a l IV-lea Garol al V-lea De la unsprezece in sus. el postrero * Numeralele ordinale la 100 au fost studiate în lecţia 30 (vezi pag. ale ¡papilor şi alte serii de nume similare) nu se utilizează articolul. numeralele ordinale pot fi înlocuite prin numerale •cardinale: capítulo decimoquinto sau quince lección vigésima sau veinte Numele proprii sînt însoţite (de la 11 în sus) n u m a i de numerale c a r d i n a l e : Luis S u b s t a n t i v u l siglo cardinal: este catorce Ludovic al XIV-lea întotdeauna — de numeralul însoţit — aproape el siglo diez el siglo dieciséis (sau ^decimosexto) I a t ă acum restul numeralelor ordinale* de la 100 în sus: al al al al al al al 200-lea 300-lea 400-lea 500-lea 600-lea 700-lea 800-lea ducentésimo tricentésimo cuadringentésimo quingentésimo sexcentésimo septingentésimo octingentésimo pînă al 900-lea al 1 000-lea al 10 000-lea al 100 000-Iea penultimul ultimul noningentésimo milésimo diez milésimo cien milésimo e t c . schiţă ANÁLISIS DEL TEXTO mezquita de Córdoba — e vorba despre celebra moscheie (catedrală musulmană) din oraşul Córdoba din sudul Spaniei. trunchiul coloanei herradura potcoavă joya bijuterie marfil m. a domina sucesor m. el penúltimo el último. numele regilor. pur obispo episcop palmera palmier recinto interior. Enrique II — rege al Castiliei între anii 1369—1379 Notă: P e n t r u numeralele ordinale pînă la zece inclusiv (titluri de capi­ tole.erigir a înălţa fuste m. incintă refulgente strălucitor regio regesc regocijo bucurie. desfătare saquear a jefui señorear a domni. fildeş nítido net. 242).

se foloseşte v e r b u l hacer -f.08 Numeralele multiplicative sînt: doble (sau duplicado) dublu.1 centésima 0. p r e c u m şi a l Ţ ă r i l o r de J o s şi al A u s t r i e i . mil ochocientos sesenta y cuatroavos. r ă s p î n d i t e în î n t r e a g a l u m e . -ă triple (sau triplicado) triplu. una quinta parle la quinta parte de veinte la cuarta parte las tres cuartas partes o cincime a cincea parte din douăzeci pătrimea. sfertul trei sferturi I n c e p î n d de la unsprezece inclusiv — în a r i t m e t i c ă — . una tercera parte — o t r e i m e F r a c ţ i i l e (quebrados) de la u n u la zece p o t fi e x p r i m a t e p r i n n u m e r a l e ordinale u r m a t e de s u b s t a n t i v u l „ p a r t e " .a v a ) : un onceavo o unsprezecime dos onceavos doua unsprezecimi tres centavos trei sutimi 583/1864 quinientos ochenta y tres. se spunea că în i m p e r i u l său „No p o n í a el sol j a m á s " (Nu a p u n e a soarele n i c i o d a t ă ) .2 0.01 dos décimas ocho centésimas 0. -ă cuadruplo (sau cuadruplicado) cuadruplu. (N-a construit-o el. Alte forme p e n t r u a d e n u m i la mitad un medio un tercio un cuarto un quinto un sexto jumătate o jumătate o treime o p ă t r i m e . rege a l Spaniei în 1516 şi î m p ă r a t al G e r m a n i e i în 1519. un sfert o cincime o şesime fracţiile sînt u r m ă t o a r e l e : 0 un séptimo un octavo un noveno un décimo un centesimo un milésimo şeptime optime a noua p a r t e 0 zecime 0 sutime 0 miime 0 Fracţiile zecimale: una una decima 0. -ă 327 . Abderramán I — p r i m u l calif omeiad din S p a n i a (756—788). A t u n c i cînd s u b i e c t u l nu face direct a c ţ i u n e a . Carlos Quinto — fiul lui F i l i p cel F r u m o s şi al Ioanei N e b u n a .hizo derribar — puse să se d ă r î m e . fracţiile se formează cu a j u t o r u l sufixului -avo ( . ci a pus pe alţii s-o facă).infinitivul verbului care a r a t ă a c ţ i u n e a : Mi hermano hizo construir una casa. S t ă p î n al unor imense t e r i t o r i i şi colonii spaniole. ci pune pe altul să o facă.

un centenar. 2. — Alhambra y Sierra Nevada. l. 1. 2. sal < . un siglo. f. viñedo adj. obedecer — someterse a alguien. Mudejares se n u m e a u m a u r i i supuşi creştinilor. treintena (grup de 30) hojas mudejares — frunze în stil mudejar. 1. una decada — formate cu sufixul -ena a d ă u g a t la n u m e r a l u l c a r d i n a l : cinquena (grup de 5). 2. 2. llegar bastar escuchar — estar atento a lo que se dice.GRANADA. sub. N u m e r a l e colective: — p r o p r i u zise: un par. Homónimos rumanos: a ajunge a asculta sare vie 1. viva 328 . un millar. iar arte mudejar a fost a r t a p r o p r i e acestor a r a b i din teritoriile creştine. verb salta sub.

a uno y otro lado se extienden unas anchas losas. pues en ella han puesto mano los visigodos. un tomo entero no bastaría para reseñar todo lo que hay que ver en Toledo. que compendia toda la historia de Toledo. muralla del tiempo del último rey visigodo de España. y se pasa el venerable Puente de Alcántara. en góticas las provincias de León y Castilla la Vieja. ennobleciéndola más y más con cada restauración. donde se signen forjando y templando espadas como las que valieron tantas victoria en otros días. en obras romanas Mérida y Segovia. la Posada de la Sangre. angostas. la capilla mozárabe de la Catedral. Las calles se enmarañan. mezquitas. alminares que sirven de torres a iglesias católicas. tuercen y retuercen en un laberinto inextricable. En fin. Sevilla y Granada. don Rodrigo. el centro de la calle lo constituye 329 . que diez veces ha resuscitado de sus cenizas. los moros y Carlos V. Ninguna ciudad española tiene como ésta un encanto tan profundo en sus calles. Y consiste en que Toledo es una ciudad diez veces histórica. la romántica Plaza de Zocodover. y se comienza a subir la áspera cuesta. ninguna como ella puede ostentar juntamente grandes obras de todos los tiempos y todos los períodos del arte. desde que se la descubre. la gran Fábrica de Armas. y se baja por el lado opuesto. hasta que se recorre aquel laberinto de torcidas calles arábigas. puertas tan notables como la del Cambrón. ruinas de palacios tan interesantes. y se vuelve a salir al campo por el Puente de San Martín. donde cada siglo ha colocado su página de piedra.LECTURA SUPLEMENTARIA Fragmentos adaptados TOLEDO Toledo es un magnífico álbum arquitectónico. Ver a Toledo es leer a un mismo tiempo la historia de España y la historia de la Arquitectura. ¡ que sé cuántas cosas me han entusiasmado durante mi estancia en Toledo ! PEDRO ANTONIO DE ALAECÓN CÓRDOBA Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía. pero ninguna ciudad como Toledo lo encierra todo. Sus callejuelas estrechas. o corpulento promontorio ceñido por el profundo Tajo. escalonada en aquella especie de erguida península. contemporánea de Don Quijote. Sinagogas. Más ricas en monumentos árabes son Córdoba.

el marco de montañas. sonoras. de las casas ignoradas. las colinas coronadas de pinos y ceñidas de arbustos. Las campanadas de las horas vuelven a descender sobre la ciudad. La moza espera inmóvil junto a la fuente. Nada turba el silencio. empedrado de guijarros. la Andalucía ligera. Al pasear y recorrer las callejas silenciosas y blancas. frivola y ruidosa que nos enseñan en los cuadros y en los teatros? He llegado a la catedral^). la confluencia de los ríos. Pían y saltan unos gorriones en los naranjos. Unos tienen fuentes. de tarde en tarde pasa un transeúnte que hace un ruido sonoro con sus pasos. me detenía a veces ante un portal para contemplar un hondo patio. la alta y recia torre se yergue a un lado. otros son más modestos. El mismo silencio de la ciudad se goza aquí en este recinto. que toma tantos reflejos y tiene tantos resplandores. reposo y blancura en ellos. su esencia. por donde bajan susurrando los claros arroyuelos. He paseado durante un largo rato por la maraña de las callejas. más pobres. ¿Es esta Andalucía de los conciertos harmónicos y hondos de las cosas. las pirámides volcánicas de Sierra Elvira. se extienden los naranjos en filas. Pasaron las umbrosas alamedas. AZOBlN GRANADA Contábame un andaluz el viaje que emprendió por el sur de España con un cierto árabe de Tánger: Llegaron a Granada. el cristal veneciano de Sierra Nevada. el agua hace un son ronco y precipitado al caer en el cántaro. Todo era silencio. Todas estas casas cordobesas tienen un patio. acaso una planta de evónimus o un laurel destacaban sobre la nitidez de las paredes o sobre el azul del cielo. Se remueve lentamente un mendigo en su capa. Yo prefiero éstos de las casas humildes. Cada media hora una moza con un cántaro aparece y lo llena en la fuente. El patio es ancho. esmaltadas por la luz de Andalucía. 330 . lentas. La frondosa vega. he divisado muchos patios de éstos. acompasadas. que es como su espíritu. Detuvieron * Se trata de la mezquita descrita en la lección. Una fuente deja caer un hilo de agua. otros tienen columnas que sostienen una galería. Subieron al cerro de la Alhambra. surtidores. de la profunda y serena tristeza. He traspuesto la puerta y he entrado en el Patio de los Naranjos. Las casas están enjalbegadas con cal nítida. no influenciaron tanto al visitante. Cuatro o seis mendigos toman el sol.un pasito empedrado.

semejantes a las de una tapicería persa. entre cipreses y laureles. en los bosques del Monte Sacro. que semejaba a la elegía de los moros al perder a Sevilla. cantora. y otros. un largo sollozo. y leyó las leyendas místicas o guerreras que esmaltan las paredes. pálido. se apoyó en una columna para poder continuar en aquella visita. La fisionomía del árabe se contrajo. a la orilla de las tres carabelas. Y Sevilla. que se destacan sobre el cielo azul. Ya en el salón de embajadores. a recibir luz de tanta ciencia. y se detuvo en aquel camarín incomparable que se llama el mirador de Lindaraja. MANUEL MACHADO 331 . a través de cuyas celosías se esparce la esencia de la flor de naranjo y se oye el rumor de la vega. unos. Iluelva. EMILIO CASTELAR CANTO A ANDALUCÍA Cádiz. Plateado Jaén. las puertas. el corazón le saltaba en pedazos y un lloro. las letras. dorada. placeres y encantos.un momento la vista en las torres bermejas doradas por el sol. en los blancos miradores y alminares del Generalife. Romana y mora. Málaga. con el dolor de toda la triste suerte de los árabes en España. soleada claridad. con las paredes de mil matices. recuerdos de los días de esplendor y de la fortuna. al menor soplo del aire. llenó aquellos abandonados espacios. sus ojos se oscurecieron y sólo se aumentó su silencio. cuando desde las tierras más remotas venían. Por fin. las bóvedas. agua oculta que llora. sostenes de arcos que parecen prontos a doblarse. El árabe. Por fin. Pasaron al Patio de los Leones. Córdoba callada. en los mármoles del interrumpido palacio imperial. atravesaron la puerta del árabe alcázar y dieron con el patio de los Arrayanes. su emoción iba rompiendo toda conveniencia. cuando penetraron en las estancias y alzó los ojos a las bóvedas compuestas de estalactitas empapadas en colores brillantísimos. encrustadas en marfil y oro. al bosque de ligeras columnas. en las quebradas márgenes del río Darro. las ventanas antiguas bordadas con todos los prodigios de la fantasía asiática. de tantas artes. Almeria. Granada. como las hojas de los árboles. semejantes a visiones orientales.

de la L i b e r t a d .ruşine. Traducir al español las siguientes oraciones: 1. Leer y luego escribir en guarismos: nonagésimo q u i n t o . dar încă nu ştiu să o vorbesc perfect. 15. 11. Citesc pagina 105 din capitolul 26.interjecţia din a r a b ă . al 9Mea. G. Am fost în oraş pentru a vedea cea de-a 35-a expoziţie internaţională de pictură. 1 • « • 5 8 10 . 10. 2.articol. Escribir con todas las letras: al 5-lea. undécimo. 9 8 . 12. 14. 3.d o r i n ţ ă . cien milésimo trigésimo.o.sud. 5/4. al 2973-lea. once milésimo quingentésimo nono. Noua lor adresă (dirección) este urmă­ t o a r e a : A v . 7. Am pierdut 3 ore şi j u m ă ­ t a t e aşteptînd să decoleze cel de-al doilea avion. 18.aci. quinientos milésimo nongentésimo septuagésimo sexto. America a fost descoperită la sfîrşitul secolului al cincisprezecelea. 4.nici.suc. nu aş fi dormit b i n e . Palabras cruzadas: Horizontales: 1-Stat federal în America de Sud. al 99-lea. 17. 9. 5. 2 / 3 . 8.EJERCICIOS: • * • . Am ajuns să cunosc destul de bine această limbă.ecou.a mers. octogésimo segundo.m a i r ă u . Verticales: 1. 6. 4/5. 1111 (în litere). 3 .a folosi.2 15 19 1 II 6 2 4 •j •J ii I • TT « 1 0 1 . Seis dozavos y quince treintavos valen u n entero. 13-vîrstă. milésimo. 2. setecientos y nueve mil noventavos.a se plictisi. 8. 4. 7.al ei. 597/300. 9 9 . al 999-lea. ' a • ' . 1 0 0 . Dos catorzavos. Al 5678-lea. Sîutem la lecţia 34. al 500-lea. 5.mers. al 60-lea. Dacă as fi mîncat 1/3 din ceea ce mi-a d a t ieri la masă. 16. 19.m a r e . cincuenta cuarentavos.a-şi a m i n t i .

señor.. un desconocido. quiero decir. Sé que al leer esto. — Pero ¿quién es usted? — Perdone que no le conteste inmediatamente y le plantee antes una pregunta. el lápiz en la mano derecha.. — Y ¿cómo se daba cuenta entonces si su método era bueno ara uno que quisiera aprender solo el español? — Tengo que reconocer que en este sentido siempre tuve presente en mi mente a una persona que no supiera nada de un idioma extranjero y que amara el español. sin llamar a la puerta. señor profesor — me dijo éste en español. Estaba con el papel delante. pensando lo que diría. ¿Con quién ha preparado usted su manual? — Con... Debo confesar que estas palabras me sorprendieron al colmo. — ¿Con quién estudia? — Con usted.. ¿quién estuvo a su lado mientras trabajaba? — Pues. Me fijé más atentamente aún. — ¿Habla usted español? — Sí. pero os aseguro que las cosas así acaecieron.. Ese hombre. Soy yo. cuando entró.. — Dispense usted mi entrada tan repentina.LECŢIA 35 ESPAÑA No sé por qué al llegar a esta lección me sentí en un trance difícil a causa de Una momentánea falta de inspiración. — Pues. — Bueno.. es fácil que alguno de mis lectores se encoja de hombros y deje diseñarse en sus labios una sonrisa. estoy estudiando la lengua española. he aquí a ese hombre en carne y huesos.. el codo en el escritorio y la mano izquierda en la mejilla. nadie.. No se veía bien su rostro y por esto lo miré con toda atención. nadie. lo hablo un poco. 333 .

para uno que quiere conocer el español eso es suficiente. Creo que me basta. sino que no tengo facilidad al hablar.. — Desde luego. y no para buscar ideas. Quisiera sólo hablar con usted..Le diré cuanto sepa por satisfacer su curiosidad. Pero no pienso seguir adelante. Le rogaría que me dijese lo que necesita saber acerca de España cualquier persona que aprende el español. en el teatro. Lo que usted sabe ahora no es más que una milésima parte de la cultura española. Creo que mueve a risa mi lucha con este idioma que todavía no domino.. así como de todos los demás países de habla española. — Lo que me inquieta es que no tengo grandes conocimientos sobre el mundo hispánico. ¿cómo haré yo para conocer todo lo que hay de interesante en la cultura española? —• ¡ Vaya una pregunta ! Estudiando con tenacidad día tras día. Mire. Tendrá que leer toda su vida para poder conocer parte de todo lo que hay en los libros escritos en español. en el cine. Cada instante se puede aprender algo. —. Sólo así será un major constructor de una nueva sociedad. 334 . ... — ¡ Qué barbaridad! Entonces.A continuación no hago más que transcribir el interesante diálogo que tuvimos: —• Siéntese usted y dígame qué viento le trae por mi casa.. por pequeño y poco que sea. Ya sé toda la fonética y bastante gramática.. en la prensa y. a todo lo largo de la vida. usted es una persona consciente de la necesidad que tiene cada uno de elevar incesantemente su nivel cultural y profesional. la literatura y las artes de España. Sólo las últimas cuatro lecciones. Sabe que „muchos pocos hacen un mucho". la geografía. Le quedaré muy agradecido.. soy de su parecer. oír y conversar mucho. sino para encontrar la forma de expresarlas. Para saber bien una lengua hay que leer.. Si no se aburre puedo enseñarle algo de la historia. — Nada de particular. — Muy bien... —• Pero el único modo de superar esto es hablando. Aparte de eso.lo primero es que hago esfuerzos enormes para hablar. —• Admirable. Tiene todavía mucho que aprender y el español hay que estudiarlo no únicamente en el manual sino en distintos lugares: en los libros... — No diga esto.. para cazar las voces españolas en que encerrarlas. ¿Qué se le ofrece? — continué yo. No digo que me faltan los elementos básicos de gramática.

.

Su territorio ocupa la mayor parte de la Península Ibérica. trataré de exponer en tíos o tres lecciones lo que más puede interesar: en esta lección una breve presentación geográfica seguida por un texto que aclarará la situación política de España. espectáculo tradicional y característico del pueblo español. tierras templadas en las vertientes marítimas. Por favor. Al norte. algo sobre la cultura y la civilización españolas. No obstante. en la segunda y la tercera le diré. Ebro. — ¿Cuáles son sus principales producciones? — España produce todos los frutos que se dan en los países templados y hasta en los tórridos.534 metros. así como acerca de los más notables escritores de Hispanoamérica. pero la naturaleza ha puesto en España ese cielo claro que los poetas han cantado tantas veces. España presenta el aspecto de una elevada meseta. Al sur y este está bañada por las ondas azules del mar Mediterráneo. que es la mayor de las tres penínsulas mediterráneas. explicándole los términos taurinos. Paralelamente a ellos se escalonan en la península: la sierra de Guadarrama. — ¿Cuáles son las ciudades más importantes y qué tienen de característico? 336 . No olvidaré de hablarle de las corridas de toros. al contrario quiero tomar apuntes. Limitan estas sierras la cuenca de los grandes ríos: Duero. Tajo. la Sierra Morena. Existen tierras frías en las montañas elevadas.. prolongada por la de Gredos.— No me aburriré en absoluto . En general. y la Sierra Nevada cuyo punto culminante. Málaga y Alicante. el Mulhacén. Su clima varía de una a otra comarca de la península. — Desde luego. la frontera natural con Francia es la cadena montañosa de los Pirineos. alcanza 3. como usted lo sabe. y tierras cálidas en las costas del este y sur. los montes de Toledo y de Guadalupe.. un Estado situado al suroeste de Europa. viñedos. Guadiana y Guadalquivir. Tenga Ud. olivares. limitado al norte por Erancia y el mar Cantábrico. Al oeste limita con el océano Antlántico y Portugal. la bondad de seguir hablando sobre estas cosas durante algunas lecciones. en breve. Abundan cereales. Está separada del Norte de Africa por el estrecho de Gibraltar. siendo famosos en el mundo entero algunos de sus vinos: Jerez. que es. no pensamos agotar aquí lo que merece saberse acerca de España. Comenzaremos pues con la geografía de España.

por esto. Pero ésta es la fachada de la capital. Esta situación ha ido agravándose. 22 337 . delicioso jardín donde se crían con increíble exuberancia toda clase de frutas. sobre colinas de poca elevación. En esa parte de España se habla el catalán. el Alcázar. Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad industrial y cultural. Además de esto. la histórica plaza de la Puerta del So-1. su capital es muy activa y quizás el mayor centro obrero de España. los famosos Archivos de Aragón (importantísima biblioteca) y uno de los mayores teatros de Europa — el Teatro del Liceo. Desde el Miguelete. En Madrid. se descubre el panorama de más sorprendente hermosura que puede imaginarse. Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar su célebre museo del Prado. la ciudad universitaria y las Plazas de Toros. a la izquierda del pequeño río Manzanares. el Teatro de la Comedia. la Universidad. en especial en los últimos 20 años de la tiranía de Franco y sobre todo desde el momento en que el dictador convirtió a la península en una agresiva cabeza de puente. se encuentra la capital y el corazón de España. Los edificios son magníficos. divide Barcelona en dos partes: nueva y vieja. aunque todos los años. típico vehículo valenciano. el de la Zarzuela. inundan España turistas extranjeros que se dirigen principalmente a Madrid y Barcelona. Los ecos de los sucesos que se producen aquí no atraviesan siempre los Pirineos. que trata de disimular los violentos contrastes que se pueden observar a cada paso: la miseria impresionante junto a la riqueza ostentosa. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista: el interior de la Audiencia. cediendo bases militares al ejército norteamericano. la Opera. el Palacio del Congreso o Parlamento. los edificios públicos y los Bancos rivalizan en lujo. son de igual interés el museo de historia natural. la torre de la catedral. también importantes.esta ciudad es agradable tomar la tartana. donde se eleva el monumento de Cristóbal Colón). Muchos aspectos de la vida de España permanecen ocultos a las miradas del observador extraño. La parte nueva es grandiosa. Madrid. cada vez más. El espíritu industrioso de los catalanes es célebre y. cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. Otros puertos españoles. capital de Cataluña. Para entrar en. La famosa Rambla (hermosa avenida que baja hasta el puerto. ciudad encantadora. son: Valencia. El puerto más importante y una de las mayores ciudades de España es Barcelona.— Casi al centro de la península.

un poco más al sur de Madrid. entre las cuales se divisan su frondosa Alameda de Apodaca. una de las ciudades más antiguas de España. es interesante y pintoresca. mezcla CÁDIZ. con sus miles de casas blancas como la espuma de las azules ondas. 338 .Cartagena que posee un excelente puerto y Málaga. lindísimo sitio de veraneo. Tiene una preciosa Alameda o paseo público y es célebre por sus vinos dulces y las uvas que en sus alrededores se cultivan. . población exclusivamente comercial.Cádiz. sus tres arterias principales: Ancha. Santander. Situada sobre el río Tajo. San Rafael y San Fernando. Una ciudad muy antigua. la Coruña. presenta unos de los más grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en España. y su playa. Gijón. famosísima en todo el mundo. Bilbao y sobre todo San Sebastián. con una preciosa y bien situada playa. dentro.Vigo. es Toledo. — Todos éstos son puertos al Mediterráneo ¿verdad? — Sí. ciudad de unos conocidos festivales inter*nacionales de cine. En esta vetusta ciudad morisca se pueden admirar la grandiosa catedral. he aquí los puertos que están en las costas del Atlántico: . La vista de Toledo desde cierta distancia es de imponente apariencia. es un punto de atracción para cualquier hombre que estudia España.

templo y mausoleo. Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. el Alcázar. la Plaza de Zocodover cuyo estilo es del más puro carácter morisco y. con la célebre universidad creada en 1243. una de las primeras del mundo. — Puente Alcántara de estilo gótico y mozárabe.TOLEDO. colosal y grandiosa obra de arquitectura. bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V y Felipe II. y su rica biblioteca. El Escorial es célebre por su monasterio. finalmente. se encuentra el Escorial (o El Real sitio de San Lorenzo). donde se forjaban las célebres espadas de Toledo. y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la Península Ibérica. donde se puede ver el gran Acueducto que fue construido por Trajano. Otra ciudad muy interesante es Segovia. En fin es digna de conocerse también la ciudad de Burgos que tiene una antigua y célebre catedral. modelo inestimable y sin par de arquitectura gótica. pero esta vez al norte. 22* 339 . También cerca de Madrid. la Fábrica de Armas.

un texto suplementario dentro de esta misma lección. la ignorancia. con su mezquita. el encanto y la gracia han dado fama universal a Andalucía. señor profesor. Los paisajes más encantadores se multiplican en ese suelo donde se oye el dulce lenguaje andaluz. sobre la lucha y la vida del pueblo español encontrará Ud. aquí se ha hecho proverbial la pobreza. activ inquietar a nelinişti instante m. La próxima vez hablaremos de otras cosas interesantes. saber acerca de la geografía de España? — Sé que España tiene numerosas islas..Las tres pintorescas ciudades de Andalucía: Córdoba. fierăstrău 342 . conservan los vestigios de las grandes civilizaciones que pasaron por sus tierras. La poesía. — Esto es solamente a título de introducción. Estos son. en la ruta de América. algunos rasgos característicos de España. la falta de mano de obra calificada. Granada con la cumbre del arte árabe — la Alhambra. a d m i r a b i l rostro i a t ă . y que fue cuna de unas espléndidas danzas y canciones'. — Estoy arrobado. figură satisfacer a m u l ţ u m i sierra l a n ţ de m u n ţ i . — Sí. — Muchísimas gracias. Pero. PALABRAS NUEVAS aburrir (se) a se plictisi aclarar a lămuri. surge el archipiélago canario (o sea. ¿Qué otras cosas quiere Ud. y a lo lejos. Son características la miseria. y Sevilla. No obstante. como un jardín colgado sobre las olas. sus hijos se afanan por levantar su capacidad industrial tratando de asegurar así la vida de dicha región.. las Islas Canarias). î n c î n t a t contarca regiune criar a creşte cuenca bazin cuna leagăn divisarse a se observa encogerse a ridica (din umeri) estrecho strímtoare falta lipsă forjar a făuri imponente i m p u n ă t o r increíble de necrezut industrioso harnic. en pocas palabras. gradina de măslini precioso preţios. Pero. En el Mediterráneo se hallan las islas Baleares. el atraso de la agricultura. a explica acueducto apeduct afanarse a se s t r ă d u i apariencia aparenţă arrobado r ă p i t . clipă limitar a se mărgini mezcla amestec montaña m u n t e montañoso muntos morisco m a u r olivar m..

în 1932 a dobîndit autonomie şi era pe cale să-si cîştige independenţa. zarzuela — gen de operetă specific spaniolă. care trece prin Madrid şi se varsă în Tajo (manzanar — livadă de meri). de origine latină (castrum) a venit prin intermediul arabei (al Kasr). cele­ bra prin vinurile sale. lanţ de munţi ce depăşesc 3 000 m înălţime (vîrful Aneto 3 404 m) Guadalquivir — (in arabă Uad-al-Kabir — rîul mare) — singurul fluviu navigabil din Spania.)? — cu ce vă pot servi? mover a risa — a stîrni rîsul j Qué barbaridad ! — ce grozăvie ! vaya una pregunta —• poftim întrebare ! ce întrebare ! en absoluto — de loc. de-a lungul căruia se află celebrele fîntîni ale lui Apolo. şi Cibeles. situaţie (dificilă).. Cataluña — Catalonia. versant viñedo podgorie. Pirineos — Pirinei. Vastă regiune din nord-estul Spaniei. fructele care se fac (cresc). Gibraltar vine de la numirea arabă Gebel Tarik (muntele Tarik. t e n a c i t a t e torre / . localitate lîngă Madrid. desuet yacer a zace ANÁLISIS DEL TEXTO al colmo — la culme ¿qué se le ofrece (a Ud. 343 .. străjuită de muntele cu acelaşi nume. Jerez (de la Frontera) — localitate în apropiere de Cádiz. Manzanares — rîu mic. t u r n trance m. care-şi trage numele de la Zarzuela. Neptun. Alcázar — nume ce se dă unor castele şi fortăreţe din diferite oraşe ale Spaniei. Prado — vechi bulevard din Madrid. vie vetusto învechit.tenacidad / . important centru comercial şi industrial.. los frutos que se dan.. Tot aici se află situat vestitul muzeu Prado (prado — păşune). Tarik fiind comandantul primilor arabi care au debarcat în Spania la 711). Numele. deosebită prin limbă şi obiceiuri de restul ţării. nicidecum al contrario — din contra Gihraltar — strîmtoare între Mediterană şi Atlantic. impas] veraneo vilegiatură vertiente / . Alicante — port la sud de Valencia. vechi. cind a izbucnit războiul din 1936.

yazgamos sau yagamos (nosotros) yazcan.tartana — t r ă s u r i c ă pe d o u ă r o ţ i . deşi n u e con­ s i d e r a t defectiv. oraş fundat de c a r t a ­ ginezii din n o r d u l Africii. yacen — zac. 346 . yazga sau yaga (él) yazcamos. a u r m ă t o a r e l o r t i m p u r i : prezent indicativ: p lace perfect simplu indicativ: plugo sau plació prezent subjonctiv: plega. prezent subjonctiv: yazca. par — egal. îmi place această m u z i c ă . a n a l o g oarecum s t i l u l u i baroc ( n u m i t în spaniolă şi churrigueresco de la n u m e l e a r h i t e c t u l u i José Churriguera (1650—1725) care 1-a i n t r o d u s în S p a n i a ) .a s i n g u l a r şi p l u r a l . specifică r e g i u n i i v a l e n c i a n e . yazgan sau yagan (ellos) U n v e r b a s e m ă n ă t o r este placer (a plăcea) care. número par. yazga sau yaga etc. Marea lui n e r s g u l a r i t a t e constă în f a p t u l că p r e z i n t ă t r e i forme paralele în conjugare. Verbul yacer este folosit foarte r a r . nu se foloseşte decît l a : prezent indicativ: yazco. Cartagena — în a n t i c h i t a t e Cartago N o v a . Alt stil t i p i c a r h i t e c t u r i i spaniole este cel n u m i t plateresco — c a r a c t e r i z a t p r i n excesul de basoreliefuri şi a r a b e s c u r i . De altfel. fără s e a m ă n . •sin par — fără pereche. nu t r e b u i e confundat cu dividirse (a împărţi) mozárabe — stil a r h i t e c t o n i c s p a n i o l (în l i m b a a r a b ă mustarab = a r a b i z a t ) . se foloseşte t o t u ş i n u m a i la persoana a I l I . imperativ: yace sau yaz (tú) yazca. yazgo sau yago etc. cu s o ţ . plegué sau plazca imperfect subjonctiv: pluguiera sau placiera viitor subjonctiv: pluguiere sau placiere Placer este t o t d e a u n a î n s o ţ i t de u n p r o n u m e în d a t i v sau a c u z a t i v : Me place estet música. divisarse — a se o b s e r v a . m a i m u l t în epitafe.

en 1959 El 31 de marzo del año 1939 terminó la guerra civil en España que provocó la sublevación fascista contra la República democrática.LECTURA SUPLEMENTARIA EXTRACTOS DEL FOLLETO VEINTE AÑOS DE VIDA DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES BAJO LA DICTADURA FASCISTA DEL GENERAL FRANCO editado por la Confederación de ^Trabajadores de América Latina. Y a este efecto el 13 de septiembre de 1936. La pervivencia del régimen fascista en España. Pero al mismo tiempo han sido veinte años de lucha incesante y heroica de los trabajadores españoles por la reconquista de las libertades políticas y la defensa de sus intereses vitales.F. El triunfo de la sublevación sobre las fuerzas democráticas que defendieron abnegadamente la República fue logrado. Franco se ha jactado veces de haber terminado con la lucha de clases. Este año. casi catorce años después de haber sido derrotado el fascismo en el mundo. y sigue siendo aún muy difícil y complicada y en algunos aspectos ha adquirido formas peculiares muy positivas. declararon disueltos todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales obreras y procedieron a la incautación de sus bienes. repetidas 347 . Han sido veinte años de una explotación atroz. fundamentalmente.Mussolini y al apoyo que le prestaron las fuerzas de imperialismo y de la reacción mundial. se cumplen los 20 años de existencia de la dictadura fascista del general Franco. LUCHAS REIVINDICATORÍAS Y CONQUISTAS LOGRADAS POR LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES A lo largo de estos 20 años. Su lucha reivindicatoria ha sido.. los franquistas. proclamada el 14 de abril de 1931. es una burla sangrienta para el pueblo español que tanto ha luchado por la libertad y la democracia. en México D. por medio de un decreto. gracias a la poderosa ayuda militar que tuvo de Hitler y. de miseria y de represión que han hecho estragos en las filas de la clase obrera y de las masas laboriosas. Paciente y progresivamente han tenido que ir venciendo las grandes dificultades originadas por el hecho de que desde la instauración de la dictadura fueron abolidos los derechos sindicales y políticos. pues.

E l l a s h a n influido poderos a m e n t e en el desarrollo de los i m p o r t a n t e s cambios que se h a n p r o d u c i d o en la s i t u a c i ó n política en E s p a ñ a . no ha m e t i d o a ú n en la cárcel ni a u n solo b a n q u e r o u oligarca. a la o l i g a r q u í a monopolista. de la elevación c o n s t a n t e de los precios. e x p l o t a d o s y e x p l o t a d o r e s y que los intereses de a m b o s son antagónicos . Por encima de la p r o p a g a n d a y la demagogia f r a n q u i s t a . como en c u a l q u i e r país c a p i t a l i s t a . desde los trabajadores h a s t a la b u r g u e s í a n a c i o n a l . sino por unas leyes l l a m a d a s " f u n d a m e n t a l e s " .La p r o p a g a n d a falangista h a ' p r e s e n t a d o m a c h a c o n a m e n t e al E s t a d o franquista como un " E s t a d o por encima de las clases". Ese cambio no significa que el franquismo h a y a dejado de ser u n régimen de caracter fascista. E s t a r e a l i d a d ha c o n s t i t u i d o u n a de las bases sobre la que h a ido elevándose d i a r i a m e n t e la conciencia de clase de la nueva generación de t r a b a j a d o r e s españoles. FACTOR DECISIVO DEL CRECIENTE MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA DICTADURA POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA Y PACÍFICA Todas esas luchas h a n dado su fruto. h a n c o m p r e n d i d o q u e la d i c t a d u r a es el poder de la oligarquía m o n o p o l i s t a . b a s a d a s en los principios p r o g r a m á t i c o s a n t i d e m o c r á t i c o s de F a l a n g e . H a n p r o m o v i d o el r e n a c i m i e n t o de la preocupación y a c t i v i d a d p o l í t i c a de las masas p o p u l a r e s . LA LUCHA DE LAS MASAS TRABAJADORAS. que existen en E s p a ñ a . H a n a g i t a d o los a r r a i g a d o s s e n t i m i e n t o s de amor a la l i b e r t a d y a la democracia del p u e b l o e s p a ñ o l . Su p o l í t i c a sigue siendo la m i s m a en estos v e i n t e años de su e x i s t e n c i a : s u p e r e x p l o t a c i ó n y opresión de las m a s a s l a b o riosas en provecho de la o l i g a r q u í a financiera. 348 . que la polarización entre los desposeídos y los poseedores n u n c a h a b í a sido t a n e x t r e m a d a entre los españoles llegando a enfrentar al pueblo en su c o n j u n t o . causantes directos de la carestía de la v i d a . E l E s t a d o sigue rigiéndose no por u n sistema c o n s t i t u c i o n a l que garantice libertades y derechos a los c i u d a d a n o s . los que tienen de 18 a 35 años y que c o n s t i t u y e n h o y la inmensa m a y o r í a del p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . E n esta dura r e a l i d a d está la r a í z de las luchas obreras bajo el franquismo y que hace del p r o l e t a r i a d o la v a n g u a r d i a del m o v i m i e n t o r e i v í n d i c a t i v o y d e m o c r á t i c o contra la d i c t a d u r a . Sin embargo ese p r e t e n d i d o Estado por encima de las clases q u e encarcela a los que exigen salarios decentes p a r a v i v i r . de los grandes c a p i t a l i s t a s y terratenientes latifundistas españoles. de su radicalización dirigida contra la d i c t a d u r a f r a n q u i s t a .

La necesidad de resolver una serie de problemas sociales y políticos que frenan el desarrollo histórico del país empieza a ser comprendida por sectores sociales que se oponían a ello violentamente. de la ciencia y la técnica. sino hasta simpatía hacia la clase obrera y las masas trabajadoras por sus luchas y el papel que desempeñan en la actual etapa y para asegurar el porvenir democrático de España. En una palabra. porque si bien de una parte el cambio político es deseado por la aplastante mayoría de los españoles. a pesar de la infame propaganda franquista. No obstante. Lo mismo ocurre en ciertos sectores católicos. en discrimar falsamente a los españoles en rojos y nacionales. a qué situación les ha conducido. sus extraordinarias realizaciones. entre las fuerzas sociales y políticas del país existe no sólo interés. amenaza al país con otra guerra civil. 349 . Con la descomposición se ha acentuado la corrupción en las altas esferas del gobierno. el auge de las luchas obreras han puesto en evidencia el estado de descomposición y la debilidad del régimen. llegando a extremos que adquiere caracteres de escándalo público. como el espíritu y la disposición del pueblo han cambiado. la importancia que tiene la existencia del campo mundial del socialismo.Sin embargo. Pues si bien las leyes son las mismas. daríamos suelta a la riada de camisas azules y de boinas rojas que lo arrollarían". Incluso entre las fuerzas más adversas a la República son cada día más numerosos los que consideran que para llegar a la situación a que les ha conducido la dictadura del general Franco no valía la pena haberse sublevado. como en el de la cultura. (Camisas azules y boinas rojas son los elementos fascistas). Franco se ha esforzado siempre por mantener vivo el espíritu de guerra civil. y cuáles son las perspectivas que ofrece para el futuro. lo mismo que en nuestra cruzada. tanto en el orden social. En un discurso pronunciado en 1957 lanzó esta amenaza en los términos siguientes: "Si algo estorbase la realización de nuestro destino histórico. Y al ver que la correlación de fuerzas le es adversa para seguir detentando el poder. Es indudable que para los hombres más inteligentes de otras clases no pasa inadvertido. ya no tienen la misma eficacia de antes. por otra parte aún existe el temor que ello pudiera acarrear otra guerra fratricida. Especula con esa amenaza. dicha amenaza cada vez surte menos efecto ya que la dura experiencia de esos largos años de tiranía ha conducido a todas las fuerzas sociales y políticas del país a hacer un balance de cuáles han sido los resultados que ha proporcionado a sus intereses. si algo se interpusiera en nuestro camino. En los medios liberales existen corrientes progresivas y un gran interés por las cuestiones sociales.

de la guerra civil. cuyas desastrosas consecuencias es necesario liquidar. Frente a las aspiraciones del pueblo español de que se restañen las heridas del pasado y de que se abra un período de convivencia nacional. sepultados en los presidios. para reemplazar la dictadura franquista y poder resolver sin violencia los problemas de la libertad. tribunales militares han sido fundamentalmente los métodos represivos empleados por el régimen. privados de sus medios de vida y de sus hogares. sin guerra civil. decenas y decenas de dirigentes obreros y militantes antifranquistas fueron asesinados por la dictadura. de modo permanente. La reconciliación nacional es sentida como una necesidad inaplazable. y aún actualmente. de la división. desterrados lejos de sus familiares. como pretende Franco. víctimas también de salvajes torturas. Numerosos fueron. su realización posible y como premisa para un cambio pacífico. después de ser bárbaramente torturados. de la soberanía nacional de España y su desarrollo económico que garantice una vida digna y humana a todos Jos españoles. LA POLÍTICA REPRESIVA DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Los veinte años de dictadura han sido años de persecución desenfrenada contra el pueblo. Franco sigue enarbolando la política del rencor. contra todos los hombres que se esforzaban en reorganizar la acción de los trabajadores por la defensa de sus intereses y el restablecimiento de las libertades democráticas. Por las cárceles de España pasaron cientos de miles de españoles. Pelotones de ejecución. de más en más. arrojados del trabajo. La guerra civil deja de ser. Decenas de miles perdieron la vida. leyes de excepción. eran condenados a prisión perpetua en las mazmorras franquistas. para defender los privilegios de casta e intereses de clase del puñado de terratenientes y capitalistas promotores de la sublevación fascista del 18 de julio.Todos los cambios que se han producido en la mentalidad de las fuerzas sociales españolas bajo el franquismo han creado una nueva situación política en España. sólo como un hecho histórico. mientras que otros muchos. 350 . Sólo en el espacio de unos años después de instaurada la dictadura. los represaliados. Franco ha intentado acallar con el teror y la represión la protesta del pueblo o las reclamaciones de los trabajadores. la línea divisoria entre los españoles y es considerada. La represión se encarnizó. vilmente asesinados o ante los pelotones de ejecución. Otros se vieron condenados a una muerte lenta.

Al mismo tiempo. De día en día adquiere extensión la campaña del pueblo español exigiendo una amplia y verdadera amnistía para los presos antifranquistas y el libre regreso de los emigrados políticos. * Pero la política represiva del régimen choca con la resistencia creciente de la clase obrera que no se arredra. entre todos los trabajadores del mundo.Si bien es cierto que la dictadura es cada vez más débil. dirige una vez más su saludo caluroso a los trabajadores españoles. está segura de que los trabajadores y sindicatos de todos los países. La F.M. asegurándoles el apoyo y solidaridad de la clase obrera internacional.M.S. mantiene leyes de excepción.S. * Al cumplirse 20 años de haber terminado la guerra civil española. funcionan todavía los Tribunales Militares. de democracia y de convivencia nacional. reitera su posición en favor de una amnistía general para los presos y exilados españoles por cuestiones sociales y políticas. Son numerosos los abogados que se interesan por los detenidos y actúan por su defensa y libertad. intensificarán sus esfuerzos para arrancar la libertad de las víctimas de la tiranía franquista. haciendo retroceder en muchos casos a las autoridades policíacas.M.M.S. La acción unida de los trabajadores españoles. que en todo momento han demostrado su simpatía y apoyo a la causa del pueblo español. obras y oficinas. los trabajadores aportan una contribución económica para ayudar a los presos y sus familiares. La F. ni se resigna a su situación. para reprimir las luchas de las masas trabajadoras y el creciente movimiento de oposición antifranquista. y por tanto. En fábricas y talleres. la F. ha asestado muy duros golpes a la dictadura fascista del general Franco. está convencida de que la lucha unida del pueblo español. logrará poner término a la represión franquista y restablecer en España un régimen de libertad. no puede cometer las mismas atrocidades que antes.S. en las fábricas. a la cabeza de su pueblo. aplica métodos policíacos de tortura a los detenidos. Un vasto movimiento de solidaridad apoya a los detenidos y represaliados. 351 . con la seguridad de que este nuevo llamamiento encontrará el mayor eco en todos los sindicatos. la F. sin distinción de afiliaciones. con el apoyo de la solidaridad obrera internacional.

8. pájaro. Encontrar los antónimos de las palabras: apreciar. p u ţ i n . te rog. 1 0 3 . Da. 3. oriente. Miine voi pleca cu acest prieten în Catalonia. mayor. Spu­ ne-mi ce te interesează. ceva interesant despre Spania. 4. 9. 3 . 10. Suprafaţa Spaniei este de 503 186 km 2 (în litere). oponerse. A n d a l u z i a . responder. volver. a m p u t u t cunoaşte îndeaproape lupta poporului spaniol pentru l i b e r t a t e . lugar. 6. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la capital de España y cuál es el nombre del rio que pasa p o r esta ciudad? ¿Cuál es la capital de Cataluña y dónde está s i t u a d a ? ¿Cuáles son los puertos más importantes de España? ¿Por qué es célebre Salamanca? ¿Qué monumento construido por el emperador Trajano se conserva t o d a vía en España? ¿Cuáles son las islas que forman parte de España? 1 0 5 . A n u l trecut a m cunoscut m u l ţ i spanioli. conocer. Anul trecut a m ¡profitat de ocazie ca să văd şi sudul Spaniei. dar.EJERCICIOS 1 0 2 . Encontrar los sinónimos de las palabras: 1 . Cu acest prilej. 1 0 4 . î n t i m p u l toamnei trecute a m vizitat viile de la Alicante şi am mîncat nişte struguri foarte b u n i . 4. . mentira. 5. 2. Spune-mi. nuevo. Vorbiţi spaniola? 6. Traducir al españjl: 1. 7. razón. 2. Limba spaniolă e asemănătoare romînei. recibir. Mă interesează să ştiu cum se prezintă n a t u r a în Spania. 1 1 . 5. 12.

desde el punto de vista del número de las naciones y países que lo hablan como propio y exclusivo.LECŢIA 36 EL MUNDO HISPÁNICO — ¿Sobre qué tema quiere usted. Cabe mencionarse también que los territorios de habla española ocupan una superficie mucho mayor que la de toda Europa. Chile. El Salvador. Ecuador. si hiciera esto. Nicaragua. Trataré de hacer una breve introducción a la civilización española en las dos lecciones que siguen. Panamá. ocupa un lugar importante en el mundo. — Resulta pues que el español se habla también en Oceania. querido lector. Carolinas y Palaos. — ¡ Parece increíble ! Pero. de Norteamérica y las Filipinas. — El español es uno de los idiomas más difundidos del mundo y. — Sí. Escoja usted lo que considere más útil. Perú. descubiertos y colonizados en los siglos pasados por España: Argentina. Bolivia. — ¡ Qué bonito ! Quedaría muy reconocido a Ud. Costa Rica. Paraguay. la República Dominicana. a los cuales hay que añadir Puerto Rico. lo mismo con carácter oficial que como idioma de los habitantes. L. De modo que no se puede prescindir del español que. — No importa. México. Honduras. Cuba. con razón. L. L. El español es así la lengua de veinte pueblos distintos. así como en las islas Marianas. En Oceania se habla todavía en los archipiélagos de las Filipinas (que se componen de 7 100 islas agrupadas en torno a dos grandes tierras: Mindanao y Luzón donde está Manila — la capital filipina). Uruguay y Venezuela — países independientes de las tres Américas.UU. figura entre las lenguas útiles del mundo. ¿cómo consiguió el español conquistar tanto terreno en el mundo? 2 3 — învăţaţi limba spaniolă 353 . bajo el fideicomiso de los EE. que hablemos a continuación? Lector. Colombia. — Entonces escriba lo que le diré acerca de la difusión de la lengua española. Guatemala.

los araucanos en Chile y los patagones en el extremo sur del continente. — En 1492. hizo una audaz expedición a través del Atlántico.— En la historia de España hay una fecha memorable que no se debe olvidar: el año 1492. — Cuénteme. A cincuenta años de la hazaña de Colón. Sebastián de Elcano. Sabido es que se les dio aquel nombre porque Colón y los españoles creían que las nuevas tierras eran la continuación del Asia. que había quedado ocho siglos en poder de los árabes. los españoles comenzaron la 'Conquista" del Nuevo Mundo. Este año dio un vuelco al timón de la historia y la nave de España tomó el rumbo de los grandes descubrimientos geográficos. en el Paraguay y en algunos lugares de la Argentina. Los conquistadores del Nuevo Mundo denominaron indios a los pobladores del continente. Algunos de estos indígenas habían edificado grandes ciudades y magníficos templos. Para arrancar todas las riquezas de estas tierras. Pero. Descubiertas las nuevas riquísimas tierras. navegando por primera vez. Cristóbal Colón. Diego de Almagro. el más grande imperio colonial que ha existido en el mundo. con más pormenores. en vez de éstas. los chibcas o muiscas en Colombia y parte de Centroamérica. L. los aymaráes en Bolivia. Pedro de Valdivia y Juan de Solís. de los cuales quedan todavía grandiosas ruinas. por lo cual las nombraron Indias Occidentales. Inicióse así el dominio español en el mundo. un marino genovés a servicio de los reyes españoles don Fernando y doña Isabel. ha conocido en la lección sobre México. España tuvo que sostener larguísimas luchas contra los indios. que tomó el nombre de Patagonia. por favor. saquearon y destruyeron importantes civiliza354 . España no hizo más que sacar de sus colonias buques cargados de oro. después de sangrientas matanzas. para alcanzar las codiciadas Indias. Entre los grandes exploradores y conquistadores españoles mencionaré a Vasco Núñez de Balboa. Además de los pueblos que Ud. Después de las largas luchas de la "Reconquista" del territorio de España. Era el 12 de octubre de 1492. descubrió un nuevo continente. cuando fueron arrojados de España los últimos moros que habían quedado en Granada. los guaraníes. España poseía. los caribes en las islas del mar Caribe y en Nicaragua . los españoles encontraron otros varios: los quechuas e incas en el Perú y Ecuador. para conquistarlas y colonizarlas. Hernán Cortés. rumbo al oeste. Francisco Pizarro. Durante algunos siglos.

logrando proclamar también la independencia peruana. atraída por las riquezas fabulosas del Nuevo Mundo. En mayo de 1810. En 1819. Pocos meses después. en Buenos Aires se dio el primer grito de libertad . Aprovechando estos sucesos. ante la superioridad del número de éstas. Bajo la influencia de las ideas de la revolución burguesa de Francia. derrotó las fuerzas españolas de Nueva Granada (nombre que entonces se daba a Colombia). hombre genial tanto como jefe militar que como político. Bolívar abrigaba la esperanza de poder crear un gran Estado libre que comprendiese. derrotó a los españoles y los arrojó de Venezuela. desembarcó en Venezuela. a la cabeza de su valiente ejército. habiendo llegado a América nuevas tropas españolas. siendo nombrado el Libertador. Mucha gente de España. venciendo a los ejércitos de los virreyes españoles en Chacabuco y Maipú. pero la heroica resistencia del pueblo argentino obligó a los ingleses a abandonar el Plata. no se cansó de perseguir a los españoles. consiguiendo muchas victorias sobre ellos. Pasó luego San Martín al Perú con su expedición libertadora. Las guerras de independencia de las colonias españolas de América comenzaron en los primeros años del siglo pasado.ciernes indígenas. habiendo ya organizado un nuevo ejército y hasta una escuadra. Bolívar tuvo que refugiarse a Santo Domingo. Durante tres años. pocos meses después. cuando España fue invadida por Napoleón. y junto con Simón Bolívar acabaron con el poderío español allí. comenzaron en toda América Latina grandes movimientos en pro de la independencia y libertad. Los hispanoamericanos tenían naturalmente rasgos distintos de los conquistadores europeos y no aceptaron por mucho tiempo la dominación de España. De la mezcla de éstos con los pueblos aborígenes resultaron las naciones hispanoamericanas. capaz de igualar en 23* 355 . por lo menos todas las regiones de la parte norte. salió de Venezuela. matando gran número de indios que estaban luchando por su libertad. atravesó la cordillera andina tras increíbles trabajos y. si no toda la América del Sur. Inglaterra trató de apoderarse en 1808 de la ciudad de Buenos Aires. acudió a América. El general Bolívar. en busca del país "dorado". había comenzado su lucha contra la dominación española en 1812. Entonces empezó la magna guerra de la Independencia. los proceres de la independencia fueron el general Manuel Belgrano y el general San Martín. oriundo de Caracas. el cual dio también la independencia a Chile. en tres meses libró quince batallas. En 1815. siendo proclamado presidente de la República.

desgraciadamente. tal como se puede ver en el fragmento del poema "Bolívar". Pablo Neruda: „Libertador. entró Bolívar triunfante en Lima. en diciembre de 1824. así como los estados de Cali356 . las tendencias separatistas lograron imponerse a pesar de los anhelos de Bolívar. escrito por Miguel Ángel Asturias: „Creo en la libertad Madre de América. su lugarteniente Sucre consiguió la famosa victoria de Áyacucbo que selló definitivamente la independencia sudamericana. y en Bolívar. en una poesía del gran poeta contemporáneo. y en la vida perdurable de los que. — sólo el pueblo hace libres a los hombres — . el De nuestra Saldrá paz. el trigo de t u sangre n a c i e r o n . . Libertador. (que muchos revolucionarios latinoamericanos lo aprendieron de memoria). No nos juzgues. La paz. el poeta más célebre de la independencia americana. de Norteamérica. antes del día ú l t i m o . no mueren." Y aunque. creemos en la resurrección de los héroes. Tal lo encontramos. Un año después. Bolívar. su hijo. titulado Credo. él queda como el símbolo de la libertad y de una vida nueva para los latinoamericanos. Venezuela y Ecuador. cuya presidencia aceptó. L.UU. creadora de mares dulces en la tierra. Señor n u e s t r o .poderío a los EE. se alude también al gran Libertador. joven sangre venida de t u sangre pan y trigo para el m u n d o que liaremos. pan. . el virreinado de México comprendía todo el actual territorio de la República Mexicana. Pasando después al Perú. formada por las actuales de Colombia. la victoria ciñe a Bolívar lauro inmarcesible. — ¡ Bellísimo ! Por favor. por ejemplo. Cuba y los demás países de Centroamérica. como Tú. dígame usted algo acerca de la independencia de México. . cierran los ojos y se quedan velando. un mundo de paz nació en tus brazos. porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. O sea como dice José Joaquín Olmedo. proclamamos guerra a muerte y sin perdón a los tiranos. en sus versos: „por las manos de Sucre." Y cuando se invoca un gran nombre que pueda empujar a la juventud en las luchas revolucionarias de hoy. Fundó pues la República de la Gran Colombia. —• En 1800.

de Norteamérica anexaron Texas y los demás territorios del norte de la frontera actual de México. a pesar de su heroísmo. Nicaragua. convocó el primer Congreso mexicano en 1813. Máximo Gómez y Antonio 357 . En Cuba las luchas revolucionarias por la independencia estallaron en 1895. • L. Los cubanos. los EE. que alcanzó numerosas victorias. Colorado. Así pues. en el pueblo de Dolores estalló la revolución mexicana. que detuvo hasta 1898. bajo la forma de monarquía constitucional. sólo le quedaban a España en 1830. que dictó la Constitución de Apatzingán (1814). — ¿Los países de la América Central formaban parte todavía de México? — No. organizó mejor sus tropas. Honduras. Nuevo México. que en 1830 se disuelve y cada una de estas provincias forma un Estado aparte. Nevada. merced a un golpe de Estado. exceptuando Panamá. pero acabó por ser hecho prisionero en 1815 y fusilado. El 4 de octubre de 1824 se proclamó la Constitución de la República Mexicana. porque la revolución estalló de nuevo. en 1847. del inmenso imperio colonial. en 1821. capitaneados por José Martí —apóstol y mártir de la independencia —. después de una guerra que fue un desastre para los mexicanos. Pero tuvo que abdicar en seguida. presentó un programa político en Iguala que garantizaba la independencia de México. en la ciudad de Guatemala. El 15 de septiembre de 1810. capital del reino de Guatemala — que abarcaba las provincias centroamericanas de El Salvador. Iturbide se hizo proclamar emperador. El misino virreinado — llamado de Nueva España — abarcaba también toda la América Central. Texas y Florida. para ser exacto. Mejor suerte tuvo otro revolucionario. Hacia 1820 la revolución parecía ya acabada. Arizona. encargado por el virrey de acabar con las tropas revolucionarias de Guerrero. mutilándole la mitad de su territorio (dos millones de kilómetros cuadrados). prefirió entenderse con él y.UU. pero fue presó por los españoles y fusilado. cuando Agustín Iturbide. El jefe de los revolucionarios. el cura Morelos. El 15 de septiembre de 1821. Guatemala y Costa Rica — se declaró la independencia y se formó la República Federal de Centro-América. Más tarde. las islas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en Oceania. se apoderó de Guanajuato y organizó un gobierno.fornia. Miguel Hidalgo. Poco después. extendiéndose la frontera norte desde San Agustín (Florida) hasta San Francisco (California).

E n él t r a t a d o de P a r í s de 1898. jefe de los revolucionarios de la guerra de independencia filipina. om ales. a neglija. Pero los E E . E n t o n c e s . PALABRAS NUEVAS amanecer a se face d i m i n e a ţ ă antro grotă. E l c o n t r o l y el d o m i n i o n o r t e a m e r i c a n o son el n u e v o t i r a n o c o n t r a el c u a l M a r t í s u b l e v a b a a los p a t r i o t a s con sus versos: ¿Del t i r a n o ? ¡ Del t i r a n o di t o d o . detaliu prescindir (de) a ignora. a alunga audaz îndrăzneţ capitanear a conduce. L . d o m i n a ţ i e pormenor ni. introducere levantamiento răscoală magno m a r e moro m a u r nacer a se naşte oprobio ocară poderío s t ă p î n i r e . Los n o r t e a m e r i c a n o s a p r o v e c h a r o n esto p a r a declarar la guerra a E s p a ñ a . di m á s ! . U U . E m i l i o A g u i n a l d o . — Según v e o . después de liberarse de la d o m i n a c i ó n ibérica. los nuevos estados l a t i n o a m e r i c a n o s t u v i e r o n q u e l u c h a r c o n t r a la d o m i n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e . no a b a n d o n a r o n Cuba. p r e t e n d i e n d o „pacificarla". personaj. consiguieron varios c o m b a t e s contra los españoles. pero fue hecho prisionero en 1 9 0 1 . U U . — E x a c t o . E s p a ñ a cedió las F i l i p i n a s y P u e r t o Rico a los E s t a d o s U n i d o s y perdió sus derechos sobre C u b a . p r o c l a m a r s e i n d e p e n d i e n t e s . a comanda cara faţă c e ñ i r a încinge. de N o r t e a m é r i c a . en 1898. y clava con furia de m a n o esclava sobre su oprobio al t i r a n o . por los E E . después de t r e s años de luchas. se vieron o c u p a d a s . que h a b í a n conseguido. întoarcere 358 . a face abstracţie procer m.Maceo. Las F i l i p i n a s . e m p r e n d i ó u n a guerrilla contra los a m e r i c a n o s . peşteră •añadir a adăuga apoderarse a pune stăpînire archipiélago arhipelag arrojar a zvîrli. înviere velar a veghea vencer a învinge vuelco r ă s t u r n a r e . erou reinado domnie sellar a pecetlui resurrección f. a î n c u n u n a cerca lîngă clavar a ţ i n t u i . a înfige codiciado r î v n i t dicho m e n ţ i o n a t difundido r ă s p î n d i t ejército a r m a t ă fusilar a împuşca iniciar(se) a (se) începe introducción / .

Pedro de Valdivia — cuceritorul teritoriului actualului stat Chile (1510—1569). unul dintre scriitorii progresişti contemporani de mare supra­ faţă. unde a murit ucis de indieni în 1615.. care militează în primele rînduri ale luptătorilor pentru menţinerea şi consoli­ darea păcii.. 359 . poet al revoluţiei cubane. (1783—1830).. cît şi ca Cristóbal Colón — Cristofor Columb (1450—1506) quechuas (quichuas) — neam indian din Perú şi Bolivia împărţit în 6 triburi. Pablo Neruda (născut în 1904) — poet cilean de faimă mondială. Columbia. căpitan vestit în luptele sale cu araucanii Juan Díaz de Solís — celebru navigator spaniol. (A fost decapitat în 1517.ANÁLISIS DEL TEXTO llamar la atención — a atrage atenţia lo mismo. José Martí — ziarist şi avocat. Francisco Pizarro (1475—1541) — cuceritorul Peru-ului Diego de Almagro (1475—1538) conchistador. Miguel Ángel Asturias — unul dintre cei mai mari prozatori contemporani de limbă spaniolă. A descoperit Yucatanul. que como — atît. chibcas sau muiscas — popor indigen din Columbia şi America Centrală caribes—caraibi. popoare antropofage care locuiau în Antile guaraníes — neam de indieni din Bolivia şi Paraguay patagones — locuitorii coastei şi deşertului Patagoniei descubiertas—fiind descoperite. Dintr-unul din aceste triburi se trag incaşii. Perii şi Bolivia. Ecuador. luptător pentru independenţa patriei sale (1853—1895). Guatemala. A eliberat Venezuela (patria sa). In operele acestui maestru al cuvîntului. au fost ilustrate în mod magistral cele mai mari evenimente din lupta popoarelor pentru libertate şi independenţă. fluviul Amazon şi a ajuns pînă în estuarul rîului La Plata. verbul ser se omite Vasco Núñez de Balboa — conchistador şi călător spaniol. vechii stăpînitori ai ţării. uneori. junto con — împreună cu (nu confundaţi cu junto a — alături de). în 1513 traversează istmul Panamá şi descoperă Oceanul Pacific. dacă propoziţia începe cu participiul trecut. Manuel Belgrano — patriot argentinian (1770—1820) Simón Bolívar — conducătorul armatelor latinoamericane în răz­ boiul pentru independenţă.) Juan Sebastián de El Cano (Elcano) — navigator spaniol care a însoţit pe Magelan şi a terminat călătoria după moartea acestuia. adversarul lui Pizarro. Viguros luptător pentru in­ dependenţa -Americii Latine şi a patriei sale..

siete dividido por tres son dos. Alte exclamaţii: / Cállate ! ¡ Toma ! ¡ Hombre! ¡ Quita allá! ¡ Ya. ¡ Ojalá! ánimo 1 indignare. da (întărire) guarismos). urare: Asta e 1 Desigur ! Foarte bine ! Bravo ! Bis ! Bravo adresate B r a v o !! (aclamaţii adresate torilor cu tauri) H a i prieteni. încurajare. v p r e c u m şi 'cîteva s i n t a g m e şi propoziţii e x c l a m a t i v e . ¡Caramba! ¿qué es eso? ¡Cáspila. amigos. Surpriză. folosite m a i frecvent în l i m b a s p a n i o l ă : 1. se numeşte suma. ya! Nota del día: In lecţiile trecute am î n v ă ţ a t cifrele [cifras sau vom studia acum operaţiile a r i t m e t i c e : 1. t a c i ! Uite ! Na ! Măi! Dom'le ! Omule! Ei a s t a . 3. 3. cómo se ha enfadado! ¡ Oiga usted! ¡Ay! ¡ Oiga! ¡ Oiga! ¡ Chito ! ¡ Chis ! ¡ Callar ! ¡ Silencio ! ¡ Pronto ! ¡ Cuidado ! ¡ Allá va ! ¡ Fuego ! ¡ Ladrones ! ¡ Que me matan 1 Ce dracu e asta? Pe n a i b a . sau dos más tres son los sumandos. ocho menos uno restan siete. Sustracción — scădere. 2-f-3 = 5. . cum s-a s u p ă r a t ! Uite ce-i! Ascultă ! Vai! Hei! Hei! S s t ! Tăcere ! Linişte ! Iute ! Atenţie ! Ai grijă ! Foc ! Hoţii ! Mă omoară ! H a i . de la verbul sustraer — a scădea 8 — 1 = 7 . de la verbul multiplicar — a 4 X 5 = 20. Termenii scăderii: el minuendo — descăzutul el sustraendo — scăzătorul R e z u l t a t u l scăderii se numeşte diferencia sau resto. A p r o b a r e . residuo uno sau siete entre tres son dos. Termenii înmulţirii se numesc factores (4. curaj ! Să dea domnul să. 2. R e z u l t a t u l î m p ă r ţ i r i i se numeşte el cociente. cuatro por cinco son veinte.i ! Las-o încolo ! Hei.5). dos y tres Termenii a d u n ă r i i : Rezultatul adunării a aduna — sumar son cinco. residuo uno. 4. de la verbul dividir — a î m p ă r ţ i 7 : 3 = 2 rest 1.. 360 . Multiplicación — î n m u l ţ i r e .. producto. División — î m p ă r ţ i r e . cinco. Adición — a d u n a r e .GRAMATICA D ă m m a i jos c î t e v a i n t e r j e c ţ i i . Eso es ! ¡ Eso si 1 ¡ Claro ! ¡ Muy bien! ¡ Bravo 1 ¡ Otra vez ! ¡Ole! ¡Ole! / Ea. durere: luptă- 2. iar r e z u l t a t u l înmulţi.

PEQUEÑA ANTOLOGÍA JUEGOS DEL ANOCHECER Cuando. luego. — Y el m í o .¡Sí. hilo de cristal acuoso en la sombra. fingiéndose mendigos. canta entonadamente.. les han dado algo de comer. niños pobres! Pronto. J . la sobrina del Pájaro Verde. 361 . en ese brusco cambiar de la infancia.. en el crepúsculo del pueblo. por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco. — Y er mío. cual una princesa: Yo soy laaa viudiiitaa del Condeee de Oreé. enmascarada de invierno. un cabayo. . u n caballo.. (Platero y yo) J U A N RAMÓN J I M É N E Z Nota: E n este trozo poético. como un mendigo.. — Vamos. Platero. sí! ¡Cantad. la primavera os asustará. al amanecer vuestra adolescencia. y como sus madres. escopeta que no matará el hambre. ateridos. se creen unos príncipes: — Mi pare tie un reló e plata. los niños pobres juegan a asustarse. una niña forastera. Jiménez p i n t a . la imagen de un pueblo pobre de Andalucía. una escopeta. otro dice que no ve. El corro. con voz débil. soñad. Platero y yo entramos.. R . Después. Cabe fijarse en el lenguaje andaluz de los niños que quieren decir: — Mi padre tiene u n reloj de p l a t a ... en estilo musical. — Y el mío. otro se hace el cojo.. Uno se echa un saco a la cabeza... Platero es el nombre de un burro. que habla de otro modo. Entre tanta negrura. como llevan unos zapatos y un vestido. — Y er mío. Reloj que levantará a la madrugada. una ejcopeta. caballo que llevará a la miseria. ellas sabrán cómo.

desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar.fuego que deja el sol que se va.MEDITACIÓN DEL DÍA Frente a la palma de . de mar a mar. Desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul. ¡Ay! (Las gentes de las cuevas asoman sus velones. ANTONIO MACHADO EL GRITO La elipse de un grito va de monte a monte.) ¡Ay! F E D E R I C O GARCÍA LORCA (Poema del Cante jondo) 362 . en la tarde silenciosa y en este jardín de paz. a las marismas de luz y sal. desde los grises cielos astures. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero. por las llanuras de pan llevar. Pienso en España vendida toda de río a río. pienso en la guerra. ¡Ay! Como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento. mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar. de monte a monte.

en dónde tu silbido dice al hermano: ¡sube! y al caído: ¡levántate! 363 . cantando a lágrima viva. en las puntas de las lanzas. navega Cuba en su mapa. del manto adentro. sí de su corona esclava. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa. ¿en dónde vives? ¿En dónde arden los pétalos. que también Caribe llaman. batida por olas duras y ornada de espumas blandas. Reina del manto hacia afuera. y en el grito de las llamas. vasalla.UN LARGO LAGARTO VERDE Por el mar de las Antillas. Alta corona de azúcar le teje en agudas cañas. Junto a la orilla del mar. No por coronada libre. fíjate. tú que estás en fija guardia. navega Cuba en su mapa: Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. 7 DE NOVIEMBRE (Oda a un día de victorias) NICOLÁS GUILLEN Siete. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Noviembre. guardián marino. y en el trueno de las olas. bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza. Triste como la más triste.

a p l a n t a r una rosa. a r d i e n d o en el pecho del p u e b l o . en m i pequeño país de grandes l l u v i a s . 52 : 7 = 7 rest 3. otra vez. y cada gota de t u sangre. original el trozo de „Platero y yo"? Y ¿por qué? ¿Quién es Platero? En cuanto a la poesía de Machado. Mi padre era ferroviario: siempre fuimos pobres. en t i . sobre los asesinos.34 = 19. de acuerdo con las últimas líneas de dicha poesía? ¿Cuál de esas poesías les gustan a Vds. A l a b a d o sea el heroico y a m a r g o p a n que te n u t r e . 53 . más y por qué? ¿Qué tal les parece „El grito" de Lorca? 364 . 107. m i e n t r a s las p u e r t a s del t i e m p o se a b r e n p a r a que t u Ejército de P u e b l o y de hierro marche c a n t a n d o entre cenizas y p á r a m o . U n i ó n . h a s t a tocar el alto cielo de m i r e p ú b l i c a . h e r m a n a de los pueblos del m u n d o . Escribir en letras las siguientes operaciones: 7 X 8 = 56. otra vez. ¡ Alabados sean t u s héroes. con h u m i l d a d : soy escritor y p o e t a .¿ E n dónde t u laurel crece desde la sangre y a t r a v i e s a la pobre carne del h o m b r e y sube a construir el héroe? E n t i . 7 + 4 = 11. U n i ó n Soviética. 16 + 28 = 44. lejos. P a t r i a p u r a y soviética. v u e l v e a t i t u semilla g r a n d e como u n follaje d e r r a m a d o en la t i e r r a ! Yo te saludo. grande como la luna en la fina y d i v i n a t i e r r a de la victoria ! PABLO N E R U D A EJERCICIOS 106. Contestar a las siguientes preguntas: ¿Les parece a Vds. Allí creció t u n o m b r e c a l i e n t e . 45 : 3 = 15. a l a b a d a sea la d e s b o r d a n t e m a r e j a d a de pechos que defienden t u p u r a y orgullosa m o r a d a . E s t u v e ayer contigo. 9 x 9 = 81. en este d í a . ¿qué comprende el poeta por la meditación? ¿Cuál es la significación de la última estrofa de dicha poesía? ¿Cómo resulta Cuba en la poesía de Guillen? ¿Están Vds.

Llegar de la primera a la última solamente. lucha. viaje. donde hay puntos. deseo. venir. los sinónimos de las palabras: m o d o . enfadarse. obteniendo palabras: palabra cambiando sucesivamente las de letras siguientes umăr — om — foame — femelă fier — iarbă — grădină • • • • 1 0 9 . .1 0 8 . continuar. Encontrar todavía.

LECŢIA 37 LA LENGUA Y LAS COSTUMBRES DE CASTILLA L. — Estoy maravillado de la amplia difusión que tiene el español. sin embargo. No fue. el gallego-portugués. iberos y fenicios en el habla popular. L. quedando solamente algunos elementos célticos. el rumano. o el dialecto castellano. el catalán con el valenciano y el mallorquín. el francés. hablado primeramente en Castilla 366 . El idioma hablado por los vascos quedó. la cosa es ésta: el idioma español se funda en el dialecto de Castilla. Los idiomas hablados en la Península Ibérica antes de la dominación romana desaparecieron muy pronto a la llegada de los conquistadores. al oriente. el latín triunfó en España como en Dacia. en el centro el español. En la Península Ibérica se formaron los siguientes idiomas fundamentales: al occidente. Después de la conquista romana. Pero he oído decir que en España no todos los habitantes hablan el mismo idioma. — ¿Qué entiende por "se funda en el dialecto de Castilla"? Me obligaría Ud. el catalán. parece poco verosímil cuando uno piensa en el hecho de que todos los hispanoamericanos hablan el mismo idioma. los Iberos: lo indudable es que el vasco es uno de los idiomas más antiguos que se conocen. de los cuales proceden el español y los demás idiomas neolatinos de hoy. mucho. el latín literario de los escritores y de las clases cultas sino el bajo latín (sermo vulgaris). el provenzal y el sardo. región del centro de la península. — Tendré gran placer en explicárselo. — Voy a intentarlo. el portugués. Esto me extraña mucho. algunos filólogos sostienen que el vasco o vascuence es el idioma hablado por los primeros habitantes de la península. empero. inalterado . el origen de los idiomas romances (deformaciones del romano) o jergas populares. el retorromano. si me dijera algo sobre los orígenes del idioma español. El latín fue entonces el idioma oficial. a saber: el italiano.

sin duda alguna. no obstante. Existen. por causas políticas y también por la influencia de una cultura superior y de su rara pujanza. como se sabe. cuando todo el continente comienza a despertar. algunas peculiaridades — llamémoslas dialectales —. alhelí. L. los demás elementos proceden de los primitivos idiomas que he mencionado antes. Algunos adjetivos y construcciones que en tiempo de la colonización iban cayendo en desuso y fueron finalmente abandonados por la lengua literaria. L. muy grande. En la América Latina hay lo que denominamos americanismos. las palabras que comienzan con al son árabes. que luego sobresalió entre los demás romances. significa hoy en la Argentina. — ¿Cómo se pueden reconocer estas últimas palabras? — En general. especie de falda interior que llevaban las mujeres de la Edad Media. una falda moderna de mujer. especialmente si es de amplia difusión como el español. Actualmente. no constituye ninguna confederación política. Un ejemplo: el "rebenque" servía en tiempos antiguos para castigar a los galeotes. se encuentran frecuentemente en Latino367 . Otro ejemplo: la "pollera". llegando a ser lengua oficial en tiempos de Fernando III y de Alfonso X. El continente hispanoamericano. — ¡ Bellas y resonantes palabras! Quisiera saber ahora qué diferencias hay en el seno del español. Por lo general. del italiano y del árabe. La afinidad espiritual es. del francés. por ejemplo: alfombra. propios de cada región. Existen ciertas pequeñas diferencias de vocabulario y de pronunciación entre el castellano de la Península Ibérica y el hablado en Hispanoamérica. los intercambios culturales entre todos los países de habla española se intensifican y constituyen un poderoso factor de unidad que contribuirá a mantener la homogeneidad e integridad de la lengua. que vamos a anotar a continuación: En primer lugar. Los elementos que forman el idioma español son muy variados: el latín es su base y constituye el sesenta por ciento de las palabras . que comúnmente se llaman regionalismos. hay varios modos de hablar. alcázar. en la Argentina esta palabra se emplea todavía en el sentido de "látigo de jinete". económica o cultural. del cual quedan algunos centenares de palabras. algunas palabras que en la España de hoy pasan por anticuadas se conservan en Hispanoamérica. — Claro que dentro de una lengua. las diferencias entre el castellano literario de España y el del continente hispanoamericano son poco importantes. el Perú y el Ecuador.la Vieja. del germánico.

por ejemplo: "mucama". Pero. En la mayor parte de Sudamérica se dice „boleto" por „billete". Los americanismos dan color y matiz local a su literatura. Muchos animales y plantas de origen americano han conservado sus nombres indios como los "ñandúes" o avestruces de Patagonia. Muy difundido es también el debilitamiento o pérdida total de la s final. un momentito. — Pues bien. En general. el castellano de los latinoamericanos es el mismísimo que el de España y cada uno de ellos se esfuerza por mantener puro el idioma. En España. Creo que ya sabe el fervoroso amor de todos los españoles por las corridas de toros.) casilla" por "apartado". "estampilla" por "sello" y . diciéndose "cabayo" por "caballo". "chamaco" (femenino "chamaca"). "es nacido" por "ha nacido" y "es muerto" por "ha muerto". palabra mejicana que designa a un joven (cabe mencionarse en esta ocasión que en México continúan hablándose 17 dialectos indios. muerto por un toro en 1947. Agregamos que la 11 se confunde a menudo en la pronunciación con la y. voz rioplatense que quiere decir "criada". lo mismo que en Andalucía y otras partes de España. En América. — Aguarde Ud. Se los voy a decir. L. y. los así llamados "aficionados". la "c" delante de la i y la e se pronuncia como s. por lo general. cómo transcurre una corrida de toros en España? Estoy leyendo libros españoles y reiteradas veces me ha costado mucho trabajo entender los términos taurinos. tiene una sección destinada a los toros y toreros. o el "ombú". respondiendo a los deseos de sus lectores. Termino citando algunas voces técnicas que en América difieren de las que se usan en España. para un argentino es una "piscina de natación". la voz "pileta" significa una "pequeña pila" (para diferentes usos). L. retratos de Manolete. — ¿Podría usted explicarme ahora. — Nada más fácil.america. además de las tradicionales cabezas de toros. También la prensa. quiero tomar apuntes. así se dice "liviano" por "ligero". redactores especiales que la escri368 . el empleo de los elementos léxicos derivados de idiomas indios queda limitado a las regiones donde se habla la lengua de que han sido tomados. siendo el más importante el náhuatl). cualquier chicuelo le dirá los nombres de los toreros más populares y en casi todas las tabernas hay. árbol típico de la Pampa que hemos mencionado en la lección sobre la Argentina. En España. "guapo" por "valiente". resultando de ahí el así llamado "seseo". naturalmente. Otro grupo de palabras latinoamericanas se deriva de idiomas indios.

Unos dicen que se trata de un espectáculo "bárbaro". destinado únicamente a excitar los nervios . capa corta. calzón y media negra y zapato con hebilla. Arrebata verdaderamente por su atmósfera electrizada. hacen lo que se llama el despejo de la plaza 24 369 . Pero una cosa es indiscutible: se trata. efectivamente. otros agitan con entusiasmo sus pañuelos pidiendo la oreja o el rabo del toro para el espada que mejor faena ha hecho. Hay además muchos periódicos profesionales en los que se habla solamente de este espectáculo y lo relativo a él. A esta hora precisa salen al ruedo los alguacilillos a caballo. Las corridas "serias" sólo se verifican los domingos y días de fiesta y empiezan irremisiblemente a las cuatro y media en punto de la tarde. Sobre las corridas de toros se puede discutir. en el traje clásico de los alguaciles del siglo XVII: chambergo ancho con pluma de colores. los toros (es decir las corridas de toros) son una parte importantísima de ellas. por la plasticidad y el ritmo de los movimientos del hombre que sostiene un juego arriesgado con el animal embravecido.. por la original belleza de su ceremonial.BARCELONA. de un espectáculo popular que está muy arraigado en la vida de España. Cuando en las ciudades y los pueblos de España o de México se celebran fiestas o ferias tradicionales. — Plaza de toros ben..

los areneros (que echan arena en el piso de la plaza cuando se mancha con la sangre de los toros). por los de lidia o toreo. en la que perecen algunos caballos y en que se promueven más escán- Verónica 370 . que es la suerte de varas (o de la pica). se retira el personal auxiliar. o ganadería a que pertenece). los carpinteros (que arreglan los destrozos de los toros en las barreras) y todas las personas que aparecen en el redondel para auxilió de la corrida. los monos sabios o chulos (que son ayudantes de los picadores). En último término se ven las mulillas adornadas con banderolas y cascabeles. cambian los capotes de lujo que llevan al salir de la plaza. y comienza el primer tercio de la lidia. entre todas la más animada y terrible de la fiesta. o distintivo que indica la procedencia. luego los picadores a caballo. Las cuadrillas. evacúan de gente el ruedo) y saludan al presidente de la fiesta o delegado de la autoridad. mientras dura la fiesta. Sale el toro llevando la "'divisa" (o señas. después de saludar al presidente. que es casi siempre un concejal.(es decir. En seguida van los alguacilillos a buscar a las cuadrillas andando en procesión al son de la orquesta y conducidas por aquéllos. Detrás van los banderilleros. el toro sale al ruedo y los lidiadores (o toreros) se colocan en sus puestos. servicio y limpieza de la plaza. Están en la primera fila los matadores (o los espadas). Cesa la música. por orden de antigüedad.

ésta última es un capote color grana extendido en un bastón de 60 cms. Los toros que son "bravos" y "de poder". procuran fuertes porrazos a los picadores. antes de principiar.tUWCor» 24* 371 . lo cual significa que empieza el segundo tercio de la lidia. o «Í-. Todas estas suertes. de largo. Al toro que es muy corredor y va de un lado para otro sin acometer a los picadores los capeadores le hostigan con suertes de capa. Terminada la suerte de varas. se dirige a la parte del ruedo que está frente a la presidencia.Piadores la mano. son muy vistosas y entusiasman al público. aplausos y protestas. En seguida MM . corno se dice en el lenguaje taurino. y con el gorro en P P . Cuando éstos dan en tierra con sus caballos. adornados con papeles y cintas de colores varios. Dos banderilleros clavan en la cerviz del toro tres pares de rehiletes. que es la suerte de matar. que llevan estoque y muleta.dalos y gritería. el presidente ordena al clarín dar Plaza de toros el toque para que comience el último tercio de la lidia. con el fin de apartar del peligro al picador. el presidente agita un pañuelo blanco. Matan los matadores.Banderilleras toro al presidente. La suerte de banderillas requiere en los que la ejecutan mucha inteligencia y agilidad. que van metidos en palos de unos 60 centímetros.Í sea la suerte de banderillas. Efectuado el banderillado. cuando están bien ejecutadas. brinda la muerte del BB . El matador. los banderilleros ejecutan la suerte del quite.

si así lo estimare oportuno. salen las muías para llevarlo fuera del ruedo. En esta disposición ha de estar el toro cuando el matador entre a clavarle su estoque en lo que se llama "agujas" o "morillo". — Hasta la próxima lección. Se dice que el toro está "cuadrado" cuando tiene las dos patas delanteras juntas. — Muchísimas gracias. señor profesor. novela famosísima del renombrado escritor Vicente Blasco Ibáñez. De todos modos se lo agradezco. — No hay de qué. Al acabar el brindis. juntas también las extremidades posteriores. y la cabeza y el cuello en línea recta con el costillar. que es la parte del animal situada entre el cuello y el lomo. El matador provoca al toro con la muleta y ejecuta varios pases con el objeto de fijar al toro y de cuadrarlo. Le recomiendo en primer lugar Sangre y arena. brinda también la muerte del animal a cualquier otro espectador. L. el matador gira airosamente sobre sus talones y lanza con garbo el gorro al callejón. Muerto el toro. Y nada más fácil ahora que leer libros españoles concernientes a este singular espectáculo. 372 . L. — Espero que no olvidaré tantos términos nuevos.el matador. Pregunte cuanto quiera. La suerle de matar requiere mayor inteligencia y valentía que todas las precedentes.

spată concejal m. adresă sobresalir a ieşi în evidenţă tardar a întîrzia taurino relativ la corrida 373 . fustă feria tîrg fervoroso fierbinte fila r î n d fundar (se) a (se) baza galeote m. dedicaţie. echipă. închinare calzón m. vigoare rehilete m. batic peculiaridad / . bilet brindis ni. 371). şapcă. totuşi esforzarse d. bandă cuello gît chambergo pălărie cu bor mare destrozo distrugere diestro instruit. spadă extrañar a u i m i falda poală. t i m b r u . galerian. călăreţ látigo bici lidia luptă de arenă limpieza curăţenie lomo şold. neapărat jerga argou jinete m. cristelniţă piscina bazin porrazo lovitură zdravănă presenciar a asista promover d. p a n t a l o n pînă la genunchi capote ni. micşunea animado însufleţit anticuado învechit apartado sector poştal apartar a îndepărta arena nisip arrastrar a tîrî auxilio ajutor billete m. iscusit empero dar.PALABRAS NUEVAS acometer a ataca airosamente graţios. coaste criada servitoare cuadrilla grup. ş t a m p i l ă señas / .a se strădui espada spadă estoque ni. frecvent resonante răsunător ruedo [arenă (vezi desen p a g . înot. a a ţ î ţ a irremisiblemente negreşit. pi. spată (la vită) llegada sosire manchar a p ă t a maravillado u i m i t . s e m n a l m e n t e . rubrică sello marcă. n a t a ţ i e pañuelo b a t i s t ă . graţie gorro(-a) chipiu. a se sforţa. a isca pujanza putere. ocnaş ganadería crescătorie garbo eleganţă. elegant alhelí ni. consilier m u n i c i p a l costillar m. sabie îngustă. încîntat matiz m. m a n t i e mare carpintero dulgher cerviz / . beretă gritería ţipete hebilla cataramă hostigar a incita. loc rotund reiterado repetat. n u a n ţ ă media ciorap muleta baston cu eşarfă roşie natación / . p a r t i c u l a r i t a t e perecer a pieri picar a înţepa pila vas. sección / . vîrf de săgeată redondel m.

pasar por — a trece drept 374 . Desigur că astfel se pot naşte unele confuzii: se calló tăcu se cayó căzu Această rostire se numeşte yeísmo. iar pe y ca pe un ge. "Vos" pare a fi o parte a pronumelui vosotros. ea trebuie evitată. locuitor al provinciilor basce lo indudable — ceea ce-i neîndoios bajo latín (sermo vulgaris) •— latină populară.ANÁLISIS DEL TEXTO celtas—celţi. gi romînesc (ayer — „ager"). Argen­ tinienii şi uruguayenii pronunţă pe 11 ca pe un fel de j romînesc (llorar — a plînge. şi anume: vos tenes ¿vos tomasp t u ai (tenéis) t u iei? (tomáis) Argentinienii mai au şi interjecţia ¡che! pe care o adresează unei persoane cunoscute cu care se tutuesc (tutear). romance — romanic. deoarece se acordă cu persoana a I I-a plural. sută. Tot în Argentina se utilizează în conversaţii pronumele personal "Vos" în loc de tú sau uneori chiar de usted. îl pronunţă „jorar"). limbă vorbită în sudul Franţei gallego — dialect vorbit în Galicia spaniolă valenciano — dialect vorbit în Valencia mallorquín — dialect catalan vorbit în Baleare (Mallorca şi Me­ norca) asturiano (bable) — dialect vorbit de locuitorii Asturiei centenar m. modismo — expresie tipică . au fost absorbiţi în parte de romani iberos — iberi. puţin modificată. poporul cel mai vechi care a existat în Europa apuseană fenicios—-fenicieni. idiom romanic (ex: limba spaniolă) provenzal — provensala. In felul acesta la Buenos Aires în loc de Calle mayor se pronunţă „Caje magior". Din numerale se pot forma adeseori substantive colective cu sufixul — ena: treintena grup de 30. mulţi îl pronunţă atît de înmuiat încît îl confundă cu y şi zic "cabayo" în loc de caballo. popor foarte vechi. veniţi din regiunea corespunzătoare Libanului de astăzi i casco — basc. idiotism diferencias de pronunciación — sunetul 11 dă mult de furcă chiar spaniolilor. echiva­ lentă cu ¡hombre!. popor de comercianţi.

mismísimo ( s u p e r l a t i v de la mismo) — a b s o l u t acelaşi corrida de toros— l u p t ă cu t a u r i i — cel m a i p o p u l a r si m a i t i p i c sport şi spectacol s p a n i o l . A c i : u n fel de a r b i t r u . 70. — (de la picar) — cel care î n ţ e a p ă t a u r u l cu o lance p e n t r u a-1 a s m u ţ i mulilla — (mulo — catîr) m ă g ă r u ş toreo — corrida. înot baloncesto baschet equitación f. mañana por la mañana — m î i n e de d i m i n e a ţ ă alguacil m. vezi p a g . suerte f. O corrida e î m p ă r ţ i t ă în t r e i tercios ( p ă r ţ i ) . el delantero centro (centrul înaintaş). P e n t r u s p o r t u r i . de relevos (de ştafete). (inter) derechajizquierda. — salto (săritură) de longitud (în lungime). călărie esquí m. E x i s t ă m a i m u l t e p o z i ţ i i : Verónica — se a ş t e a p t ă t a u r u l cu m a n t i a î n t i n s ă în a m b e l e m î i n i . şi la fútbol: el arbitro. A d ă u g ă m cîteva n u m i r i la atletismo: — carrera (cursă) de vallas (cu obstacole). N a t u r a l că spaniolii au t r a n s m i s acest sport şi în America L a t i n ă . D ă m m a i jos d e n u m i r e a altor cîtorva s p o r t u r i : balonmano handbal natación f. care aleargă fără rost. torero. de altura (în înălţime). matador m. jabalina (suliţă). şah hokey m. de pér­ tiga (cu prăj ina). a i c i : fugar. Carga — m a n t i a este î n t i n s ă 375 . — lanzamiento (aruncare) de disco. el exterior (extrema) derecha:/izquierda. martillo (ciocan) . (torero que mata) — cel care ucide t a u r u l banderillero — cel care înfige t a u r i l o r banderillas — săgeţi picador m. la mañana—• d i m i n e a ţ a . schiat ajedrez m. lidiador) tercio — t r e i m e . a p r o d . (portarul) ¡mijlocaş) el interior el juez de línea (arbitrul de tusa). lidia (de a i c i : torear. me cuesta mucho trabajo — îmi vine foarte greu hasta — p î n ă şi aficionarse—a se pasiona de ceva (lucru). el portero sau el guardameta el defensa derecha/izquierda (fundaş dreapta/stînga) . u n d e se p r a c t i c ă t o t a t î t de m u l t ca şi în Spania (mai ales în México). balandro yola slalom m. (Aficionado — a m a t o r ) por la mañana — de d i m i n e a ţ ă . bola (greutate). — fază de l u p t ă suerte de varas — faza de incitare a t a u r u l u i dar en tierra — a cădea la p ă m î n t quite—(de l a : quitar) îndepărtare corredor — a l e r g ă t o r . el medio derecha/centroj izquierda. suerte de capa — faza în care se agită î n a i n t e a t a u r u l u i o m a n t i e roşie. Mañana — m i i n e . — pe t i m p u r i : p o r t ă r e l .

în lungime. m a r o n . E timpul acum să facem o recapitulare a numelor de culori.. sus pies. otro blanco.. Dos niños: uno negro. obscuro (oscuro) şi subido. brunet marrón.. otra blanca. y sobre la comida grasienta y agria. comen en una misma lata. como perros hambrientos. Recorte — se agită mantia şi se mişcă iute şi abil corpul. a se porni pe. moreno cafeniu. tinto — se utilizează numai pentru vinuri: pino tinto — vin negru (roşu).. gri (sînt adject i v e împrumutate) morado violet (închis) r anaranjado portocaliii castaño castaniu blond ruoi0 se spune apoi: color de rosa roz .. bajo la noche calurosa. color grana — culoare roşie. .verb — a izbucni în. . dos manos: una negra. juntos en un portal. a ţîşni în. gris m a r o ... Exemplu: rojo subido — roşu aprins. dos niños pordioseros llenos de pústulas. . color de oro auriu (sau: dorado) v ' color de ca é caf niu ¡ « (de Şocolate) c °lor de plata a r g i n t i u (sau argénteo) color de granate r u b i n i u Nuanţele se dau prin trei termeni: claro... blanco a l b negro negru azul albastru amarillo galben °i° r o ? u verde verde pardo cenuşiu „' . color de violeta violet . .. . LECTURA SUPLEMENTARIA DOS NINOS Dos niños. muy juntos y descalzos. Sus cabezas unidas sembradas de piojos. 376 . . gris claro — gri deschis. echar a -f. las bocas insaciables en un mismo frenesí de mandíbulas. ramas de un mismo árbol de miseria. lăsînd taurul să treacă pe lîngă trup. la comida lanzada por el pleamar de los manteles. Exemplu: echar a reír — a pufni (izbucni) în rîs.

NICOLÁS GUILLEN ESPINAS Y FLORES — Madre. ¿por qué el arbolito Que produce este botón Tan hermoso. la flor. L U I S C O R D E R O (ecuatoriano) (1830—1912) 377 . ¿querrán marchar también. y por las noches foscas. como dos buenos hombres. uno negro. Dura la felicidad. Las flores de tu rosal. bajo la noche calurosa. y por las mañanas explosivas. — ¿Por qué se marchitan. cuando llegue la hora de la marcha. otro blanco? Dos niños. ramas de un mismo árbol de miseria.¡ Qué unión sincera y fuerte! Están sujetos por los estómagos. Pues los dolores se quedan Y los placeres se van. madre. Junto a la espina.. como dos buenos perros. y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes. tiene espinas Que causan tanto dolor? — Todo en el mundo es así. están en un portal. Están unidos como dos buenos perros. hijo mío. Y las espinas del mismo No se marchitan jamás? — Porque muy poco. otro blanco. Juntos así.. cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos. Hijo de mi corazón: Cerca de la flor. uno negro. la espina.

1 1 . DE ICAZA (mexicano) (1863—1925) EJERCICIOS i l O . Ajungînd acasă n-a v r u t să i n t r e : se temea de pe­ deapsă... 1 3 . español: 1. 5. 7. E l cielo. Toreadorul trebuie să evite să nu cadă la p ă m î n t în faţa t a u r u l u i . dacă vrei să asişti la plecarea sportivilor în t u r n e u . Taurilor nu le place culoarea roşu-aprins. 5. E l carbón. Măria avea un costum de schi asortat cu b a t i c u l ei albastru. 3 . Una sombra prolongada.. (La canción del camino) FRANCISCO A. 2. H o y . 12.. La hierba es. 378 .. Mi-a spus că pierduse o cheie şi că-i era frică să se întoarcă acasă. Y t o d o era luz a l frente: Nuestra sombra nos seguía. 2. L-am luat de mînă şi am mers cu el pînă la p ă r i n ţ i i săi. Ieri. 4. Las páginas del cuaderno son.. L i m b a spaniolă sau castiliană e vorbită de peste 160 milioane de oameni.. Cara al sol.. T a t a i-a d ă r u i t Isabelei un colier pe care ea îl dorea de m u l t . Los colores de nuestra bandera nacional son. 4. 8. Cunoşti pe cineva care să fi asistat la o luptă cu tauri şi care să cunoască termenii specifici? 9.LA SOMBRA í b a m o s h a c i a el O r i e n t e . Hacer 1 1 2 . 7. L-am chemat şi l-am întrebat de ce plînge.. cînd mergeam pe stradă. Copiii au început să-şi adune o colecţie de m ă r c i . Va precediendo m i paso. Los limones son. Combinar los colores con los objetos: 1. Nu trebuie să întîrzii la gară.. 6. am v ă z u t un copil p l î n g î n d . A l p r o s e g u i r la j o r n a d a .. Pe cheiul portului sînt aşezate grămezi de mărfuri în saci cenuşii şi lăzi galbene. 3 . Traducir el resumen al del orden de una corrida. 1 1 1 . 10. dar nu 1-a pus pentru că a răcit în ajunul plecării ei în v a c a n ţ ă .. am pufnit de rîs. Cînd am văzut ce pălărie p u r t a actorul acela. 15. c o n el s o l e n o c a s o . La bandera de la Unión Soviética es... amanecía. 14. 6.

saber acerca de la aportación hispánica a la cultura mundial. En nuestro siglo. por el momento. las figuras más ilustres de la cultura hispánica. — Sin duda. — Por supuesto. Todavía se conserva aquella copla española que tal vez explica como se engendró la creación popular: E l que quiere cantar bien Cante cuando tenga pena. de su alegría o sufrimiento. pero también felices del auge y del desarrollo de la misma. estamos asombrados de tanta literatura que se escribe. cuando la literatura universal es tan rica. Esto sería mi primer paso dado adelante en el camino que conduce hacia las bellezas de dicha cultura. L.LECŢIA 38 LA GLORIA DE CASTILLA L. — Estaría muy agradecido. También sé que la literatura española es una de las más famosas del mundo. es necesario tener una previa orientación crítica para escoger con discernimiento entre la multitud de las obras literarias que cada día ven la luz. que es el principio de toda literatura culta y que surge directamente de la vida del pueblo. — Le felicito por su interés por la cultura — cosa digna de alabanza — y le diré. si Ud. en fin. por favor. 379 . pero me es difícil expresar una opinión personal porque actualmente tengo pocos conocimientos de ella. algo de lo que debe Ud. al azar? Recientemente dos librerías me enviaron sendos catálogos y me quedé estupefacto ante el cuantioso número de libros que se publican. Que la misma pena le hace Cantar bien aunque no sepa. — Necesitaría. Ya sé que los españoles sobresalieron tanto en la literatura como en la música y pintura. L. Continúe usted hablando. ¿Qué sucedería si se leyera cualquier libro. me indicara. ahora mismo. amigo. señor profesor. — Comencemos con la literatura. que Ud. me presentara un panorama de la cultura hispánica. Y más precisamente con la literatura popular anónima.

En el siglo X I I I aparecieron los primeros poemas cultos y Gonzalo de Berceo es considerado como el primer lírico castellano de nombre conocido. razón. Es éste. arcipreste de Hita. Las primeras creaciones artísticas así como todas las demás que siguen están íntimamente ligadas a la historia. saber los años del nacimiento o de la muerte de los hombres ilustres que mencionaré en esta lección. — No haga usted este disparate. en los siglos oscuros de la Edad Media. poema épico que no es. pero sí la que ha llegado hasta nosotros más completa. obra dramática de la cual leerá Ud. Tiene Ud.Así pues. el mejor poeta español de la Edad Media. La época más fecunda de la literatura española es el Siglo de Oro. Fue escrito en el siglo X I I . sin duda alguna. Acerca de este poema hablaremos más ampliamente en la última lección. A fines del siglo XV fue escrita la Celestina. — Sí. en las penas que padeció el pueblo español para forjarse un Estado. Esto puedo encontrarlo en una buena enciclopedia o en un libro de historia universal. Dejemos la historia. También fue autor de numerosas y valiosísimas obras en casi todos los géneros literarios. la más antigua epopeya española. 380 . Aparecieron a la vez los libros de caballería. En estos tiempos vivieron las más notables figuras de la literatura clásica española. A él correspondió la gloria de crear el verdadero teatro nacional español. A propósito. Para decirle la verdad. sin duda. En los siglos XIV y XV. el número de poetas aumentó. podrá consultar el "índice onomástico" que está al final de este libro. El más celebrado y el más popular de los poetas dramáticos españoles es Lope de Vega. si le interesa a Ud. un fragmento en la lección 40. L. no pienso estudiar la historia de España. período que se extiende desde los principios del siglo XVI hasta fines del XVII. No tengo ahora ni el tiempo ni el espacio para presentarle una síntesis de la historia de España. en la lucha por la libertad. vivió Juan Ruiz. En la primera mitad del siglo XIV. me interesa más la literatura. surgieron las primeras producciones literarias españolas. Su asombrosa fecundidad y el arte de haber adivinado e interpretado el alma del pueblo español con prodigioso acierto le valieron celebridad y alabanzas universales. Escuche: El primer monumento literario de la lengua castellana es el cantar o Poema de Mió Cid. de los cuales Amadís de Gaula es el más célebre.

poeta de genio sumo. Creo que usted ha visto ya. — Dos ilustres autores perfeccionaron y llevaron al apogeo de su gloria el teatro español. Entre las comedias: Mañana de Abril y Mayo. Fuente Ovejuna. Muy conocidas son también sus comedias. — Sí.Sus obras dramáticas forman muchísimos toinos y sus obras publicadas comprenden sólo una parte de las que escribió. Sus obras escénicas pueden dividirse en autos sacramentales. no sabía. mote que viene del nombre de Luis de Góngora y Argote. y comedias de capa y espada. El acero de Madrid (comedias de enredo y costumbres) . Entre las obras trágicas figuran las siguientes: Amar después de la muerte. Dígame. Eueron éstos don Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. como Don Gil de las calzas verdes etc. Peribáñez y el Comendador de Ocaña. sobre el inmortal Cervantes le he preparado las últimas lecciones. Es uno de los mayores autores dramáticos del mundo y se cree que escribió durante su vida unos 2 200 dramas y comedias. algunas obras de este famosísimo dramaturgo. El pintor de su deshonra. escribiendo durante su vida unas obras dramáticas y algunos autos que hoy son conocidos en todo el mundo teatral. Las armas de la hermosura. Pero. ¿no? — Exacto. de los que sólo se han conservado unos 400. Lope de Vega fue contemporáneo de Cervantes. Las cadenas del demonio y los dos más famosos: El alcalde de Zalamea (que es su mayor obra) y La vida es sueño. El primero nació en 1600 y se dedicó desde los 19 años al teatro. Lo cierto por lo dudoso. El mejor alcalde el Rey. 381 . Góngora buscó formas nuevas y nuevas palabras. Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Téllez. El médico de su honra. Este dramaturgo nos dejó una herencia de 80 obras teatrales de gran valor y la legendaria figura del „Don Juan" en su comedia fantástica El Burlador de Sevilla. pero las más conocidas son: La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. señor profesor: por lo que sé. En su afán de distinguirse. En la poesía de aquellos tiempos es bien conocido el estilo que hoy denominamos "gongorismo". he visto algunas. a la edad de 81 años. — Ah. novelescos o religiosos: El mejor amigo el muerto. Entre los dramas históricos. filosóficos y trágicos. L. Murió Calderón en plena gloria. en los escenarios bucarestinos. La Estrella de Sevilla. Las más notables de estas obras teatrales son: El perro del hortelano. L. No hay burlas con el amor. a quien los literatos llamaron „El fénix de los ingenios". dramas religiosos. El último godo y muchas otras. A secreto agravio secreta venganza.

es necesario que sepa también el nombre del ilustre Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. hecho que caracterizó su creación poética. 383 . También goza de inmortalidad Alonso de Ercilla y Zúniga que compuso. Al mismo tiempo decae también la potencia política y militar de España. El estreno de este drama (1835. natural de Las Palmas (Canarias). El Duque de Rivas (Ángel de Saavedra). que él tituló La Araucana y cuyo argumento es la lucha de los indios araucanos de Chile contra los conquistadores. llamado don Pablos. Sus imitadores — que carecían de su ingenio — cayeron en muchas exageraciones y extravíos. género en que se destaca la obra ingente de Benito Pérez Galdós. uno de los pocos poemas épicos que existen en la literatura española y sin duda el mejor. rompió. uno de los más altos valores del período romántico fue Mariano José de Larra. que llegó a ser muy popular en su época por las sátiras mordaces de la sociedad. poeta y autor dramático. Distingüese dicho estilo poético por el abuso de latinismos. Y. formándose así el gongorismo. a veces contradictorias. poeta y escritor satírico del mismo Siglo de Oro. en su obra. entre muchas otras cosas. Este brillantísimo y versátil ingenio escribió la famosa novela picaresca Historia de la vida del Buscón. o la fuerza del sino. la acumulación de las metáforas. fecundísimo escritor. el refinamiento de los conceptos y las atrevidas inversiones de las formas. de cuya obra leerá una poesía en esta misma lección. en fin. Alcanzó el realismo su pleno desarrollo sobre todo en el campo de la novela. que es la mejor entre todas de su género. los neologismos más extravagantes. en su célebre drama romántico Don Alvaro. los últimos eslabones de la cadena férrea de los preceptos clasicistas. encarnación de su agitada época. durante su estadía en América. El poeta lírico más eminente del siglo X I X es Gustavo Adolfo Bécquer. No obstante. en Madrid) marcó el triunfo oficial del romanticismo en el teatro español. que él publicaba en los periódicos con el seudónimo de Fígaro. Triunfó también el romanticismo en la lírica con José de Espronceda que fue. En fin.dirigiéndose a los lectores "cultos". Apenas en el siglo X I X aparecen de nuevo nombres ilustres en la literatura española. La segunda mitad del siglo X I X presenta multitud de tendencias. Desde mediados del siglo XVII se inicia la decadencia literaria española. el auge de ciertas corrientes nos permite calificarla como la época del realismo.

384 . Escribió también otras novelas tales como: Doña Perfecta. comienza aquí un segundo Siglo de Oro. Marianela y Gloria. Los representantes de esta corriente fueron la condesa doña Emilia de Pardo Bazán y Vicente Blasco Ibáñez. y Miguel Hernández. Es el autor del célebre Romancero gitano y de los dramas Bodas de sangre y Mariana Pineda. Además de esta figura cumbre. — Sí. señor profesor. Pío Baroja. Más tarde. que tradujo a Eminescu y a Arghezi al español. a conocer. Valle-Inclán y Antonio Machado. novelada a veces. Entre los poetas democráticos que defendieron la Bepública contra la rebelión de Franco. De entre los escritores que pertenecen a esta generación destacamos a: Antonio Azorín (José Martínez Buiz).Es su estilo sencillo y castizo. se observa en todas partes una reacción contra el naturalismo. cabe mencionarse Bafael Álberti. al llegar al siglo XX se puede hablar de tal cosa. Los sucesos de este año despertaron a los españoles y se oyó el grito de protesta contra la sociedad pútrida. bajo el título general de Episodios Nacionales. Se caracterizan éstos por el afán de reforma política. — Según veo. bajo la influencia de la literatura francesa. el poeta hispanoamericano Bubén Darío (natural de Nicaragua) introduce en la lírica española el simbolismo y crea la poesía modernista. Pedro Antonio de Alarcón.. El inmenso valor de la creación de todos estos escritores y poetas progresistas estriba en sus lazos con la vida y la lucha del pueblo español. — Muchos nombres me ha dado Ud. de los escritores definidos más tarde como "la generación del 98". L.. L. Al iniciarse el siglo. fusilado en 1936 por los falangistas. muerto en la cárcel en 1942. Hacia 1870. En el año 1898 ocurre el desastre de Cavite y Santiago de Cuba. Juan Valera. fervor por la tradición de Castilla y sobriedad de estilo. José María de Pereda y Armando Palacio Valdés. Federico García Lorca. consagraron sus nombres en la novelística española otras figuras de obra perdurable: Fernán Caballero (Cecilia Bohl de Faber). Su obra principal es la historia. éste último laureado en 195G con el premio Nobel de literatura. Durante el período de la Bepública. por el que España pierde sus últimas colonias ultramarinas. Siguieron esta nueva tendencia: Manuel Machado y Juan Bamón Jiménez. en 46 tomos. surge en España también el naturalismo. notabilísimo poeta y autor dramático. del siglo X I X español. España tuvo a uno de sus mayores genios.

el realismo. hijo de un español y de una india descendiente de los incas. como las europeas. de Tupac Amarú. Entre éstos cabe mencionar a Juan Ruiz de Alarcón (nacido en México). como tampoco existe una vida intelectual autónoma. porque son los más importantes. otra venezolana y así por el estilo. el profundo sentimiento de la naturaleza y del paisaje. período en que las literaturas se dividieron—aparentemente — según los nuevos Estados. aunque todas de lengua española. Bajo la aparente inmovilidad del sistema colonial hubo muchos e importantes levantamientos populares." salieron las nuevas naciones hispanoamericanas. la exaltación de la libertad política y las tendencias costumbristas. Así pues tenemos una literatura argentina. conocidos como clásicos de la literatura española. un descendiente de los incas. el naturalismo y. así como otros movimientos literarios europeos de los siglos XIX y XX. como el romanticismo. más tarde. lo que le diré acerca de la literatura en la América Hispánica. Pero muy pronto estas naciones tuvieron conciencia de su individualidad y trataron de liberarse del yugo colonial. por ejemplo. pero a éstos no olvide Ud. Algunos autores. De tales mestizajes. apúntese Ud.. otra mexicana. Desde un principio han predominado en las literaturas de la América Hispánica. nacieron en las colonias. La literatura en el imperio colonial español imita formalmente a la de la metrópoli.— Y todavía hay muchos más. tal como fue la insurrección en 1780. uno de los grandes poetas dramáticos del teatro español. prosistas y drama2 5 — Învăţaţi limba spaniolă 385 . Una de las características de la literatura hispanoamericana es que no puede ser clasificada según las escuelas. Al período heroico siguió uno de completa transformación y organización en todos los dominios. como el que acabo de mencionar. o sea durante la época colonial (1492—1810). comienza para Hispanoamérica también la independencia literaria e intelectual. Así pues la América Hispánica puede ser orgullosa de haber dado a la literatura universal ilustres poetas. a pesar de haber habido en estos países poetas y escritores notables que siguieron aquellas escuelas. Con la independencia política. el poema „Martín Fierro'". no hay una literatura hispanoamericana propiamente tal. cronista peruano. A continuación. epopeya nacional argentina y ejemplo clásico de literatura gauchesca. y al inca Garcilaso de la Vega. como notas características más salientes. el simbolismo. Durante el largo período que va desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta principios del siglo X I X . A base de estos motivos creó José Hernández.

le he dado en estas últimas lecciones unos trozos. Las Hilanderas. Las aguas fuertes conocidas con el nombre de Caprichos y Desastres de la guerra. Insistiremos sobre Francisco Goya y Lucientes. Las meninas y muchos retratos de gran perfección. Entre sus obras más notables merecen citarse: Los borrachos. por esto.turgos. y aunque Pablo Picaso es hoy ciudadano francés.recalcando su prodigiosa actividad. y muchos otros que son una verdadera gloria para la lengua de Cervantes. Payró. L. Francisco Zurbarán. Dígame usted. Bartolomé Mitre. que ha sido el creador del „modernismo".las galerías del Museo de Arte de Bucarest. además de los ya mencionados. nacido en 1599 y muerto en 1660. Siento no poder señalar a todos como merecen. Y pintores hubieron muchísimos en España. como: Domingo Faustino Sarmiento. Miguel Ángel Asturias — guatemalteco. Murillo. Amado Ñervo — mexicano. De algunos de estos autores. José Martí y Nicolás Guillen — cubanos. un movimiento literario al cual se debe la renovación de la poesía y literatura españolas en los tiempos modernos. Ricardo Palma y César Vallejo — peruanos. natural de Creta y. — Estoy satisfecho con eso. Roberto J . Bartolomé E. pocos en verdad. Rubén Darío. José Eustasio Rivera — colombiano. José Ribera. sin mencionar al insigne poeta lírico y crítico literario nicaragüense. Andrés Bello y Rómulo Gallegos — venezolanos. he colocado al final del libro un pequeño florilegio de prosa en castellano. José Enrique Rodó y Horacio Quiroga — uruguayos. fue Domingo Teotocópuli. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. visto algunos de los más famosos cuadros en. más conocido con el apodo de El Greco. De este gran pintor del siglo XVI seguramente habrá Ud. Goya con El Greco y Velázquez forman la gloria de la pintura española y son fuente inagotable del moderno arte pictórico. son su obra más popular. pero de distinto carácter. podemos considerarlo todavía como representante de las artes plás386 . No puedo concluir mi breve presentación. Gabriela Mistral y Pablo Neruda — chilenos . Otro pintor de fama mundial. algo sobre la pintura y la música españolas. conocer más de su obra. por favor.y en el siglo pasado los célebres Goya e Ignacio Zuloaga. pero aquéllos que todo el mundo conoce y admira son. Ricardo Güiraldes y otros tantos — argentinos . La pintura moderna española ha alcanzado celebridad en el extranjero. Lucio Mansilla. gran realista. y que ha tenido representantes tanto en la América Hispánica como en España. Con el propósito de hacer a Ud. sin duda alguna. José Montalvo — ecuatoriano . — El más original y perfecto pintor de la escuela española es.

el celebér r i m o c a n t o r de A n d a l u c í a . ilustre compositor c a t a l á n (compuso la conocida Iberia) y creador de la escuela española de p i a n o . inepţie engendrar a da naştere escenario scenă eslabón m. — Sí. Vivió este compositor muchos años en P a r í s . PALABRAS NUEVAS acero oţel acierto iscusinţă adivinar a ghici alabanza laudă alcalde m. conozca y a e s t o . Creo que ahora continuaré e s t u d i a n d o con m u c h a más t e n a c i d a d y a m o r el e s p a ñ o l . Sus ú l t i m a s dos obras m a e s t r a s son El Retablo del Maese Pedro. neaoş . E l recuerdo de las canciones populares inspiró a Manuel de F a l l a composiciones como La vida breve y Siete canciones. a d a p t a c i ó n m u s i c a l y escénica de u n episodio del Quijote. el r i t m o y la substancia del folklore c a s t e l l a n o . za espejo oglindă 387 . en fin. U n célebre v i o l i n i s t a y compositor español fue P a b l o M a r t í n Melitón de S a r a s a t e . — Le doy las gracias de t o d o corazón por esos i n t e r e s a n t í s i mos d a t o s sobre u n d o m i n i o casi desconocido por m í . aberaţie. glumă rea capricho capriciu castizo pur. e s p e c i a l m e n t e las obras de Diego R i v e r a y D a v i d Álfaro S i q u e i r o s . — Sí. y u n Concierto a c a b a d o en 1926. primar. dónde escribió u n a bellísima evocación de A n d a l u c í a l l a m a d a : Noches en los jardines de España — p a r a piano y orquesta. a l g u n a s p a l a b r a s sobre la música e s p a ñ o l a . L . que compuso las conocidísimas Danzas españolas y Goyescas fue E n r i q u e G r a n a d o s . Manuel de F a l l a . A h o r a .— Parece que A n d a l u c í a tiene un e n c a n t o s i n g u l a r . De F a l l a m i s m o decía que en su música u t i l i z a b a la s o n o r i d a d . judecător atrevido îndrăzneţ auge m. numeros desarrollo dezvoltare disparate m. Y claro que no p o d e m o s p a s a r de v i s t a el a u g e de las artes plásticas en la América L a t i n a . verigă. L. autentic cuantioso enorm. L . — Me gusta que U d . Otro compositor famoso. pi. Me impresionó sobre t o d o la p i n t u r a m e x i c a n a . he visto a l g u n a s exposiciones en n u e s t r a c a p i t a l . los dos b a l l e t s El Amor brujo y El Sombrero de tres picos. nuntă borracho beţiv 25* brujo vrăjitor burla batjocură. efectivamente. Y . Creo que y a se conoce m u y bien el n o m b r e de Isaac A l b é n i z .ticas h i s p á n i c a s . avínt azar m. întîmplare belleza frumuseţe bodas /.

— balet. gozar de — a se bucuca de (ceva: faimă. de aci auto de fe — pedeapsă publică aplicată de Inchiziţie. La plural primeşte desinenţa s. a sublinia retablo scenă de t e a t r u de păpuşi retrato portret señalar a semnala sino soartă. grădină de flori menina doamnă t î n ă r ă de la Curte mordaz muşcător. fals forjar a făuri gitano ţigan. se pronunţă „folclor". — alt neologism. poreclă natural originar onomástico de nume pena necaz perdurable nemuritor. LECTURA SUPLEMENTARIA EL CONGRESO DE LOS RATONES Juntáronse los ratones para librarse del gato. ţigănesc herencia moştenire hilandera torcătoare inagotable inepuizabil índice m. Adjectivul distributiv sendo = fiecare cîte un (o). cuvínt. folklore m. Vedem că se acordă cvf complementul şi nu cu subiectul a propósito — fiindcă veni vorba auto — piesă de teatru de dimensiuni mici. incisiv mote m. reputaţie. fiecare pe cîte un catîr. listă jardín m. zicală. etern previo prealabil recalcar a insista. Cuvîntul fiind un neologism introdus din fran­ ceză. indice. însemna şi proces.expresar a exprima fingido prefăcut. y después de un largo rato de disputa y opiniones 388 . destin talvez poate ultramarino de peste mare ANÁLISIS DEL TEXTO sendos catálogos — fiecare cite un catalog. iată alt exemplu: campesinos montados en sendas midas — ţărani călări. Pe timpuri. 11 se pronunţă ca un I simplu: „balet" şi nu „bal'et".Turmelor. încredere) ballet m. exacto — întocmai Fuente Ovejuna (Fuenteoeejuna) — Fîntîna .

con el ala a tus cristales Jugando. que andando el gato con él guardarse mejor podrían... desengáñate. Pero aquellas que el vuelo refranaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar.. Y otra vez. Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer. Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará.. Esas. a la tarde. ¡ no volverán ! Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar. a Dios ante el altar.. Y.. Sus flores abrirán.. Volverán las oscuras golondrinas De tu balcón sus nidos a colgar.. y Como se adora Como yo te he ¡Así no absorto. Aquellas que aprendieron nuestros nombres. GUSTAVO ADOLFO PfiCQUER 389 .. dijo un ratón literato. VOLVERÁN LAS OSCURAS GOLONDRINAS. Esas. querido. Pero mudo. otra vez... fingiendo cojear de un pie: "• A ver. te querrán!. llamarán. ¡ no volverán! Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar.. aun más hermosas. como lágrimas del día..dijeron que acertarían en ponerle un cascabel. y de rodillas. señores ! ¿Quién le pone el cascabel al gato? LOPE DE VEGA..

El sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cénit. Es viejo ese lobo. su gorra de lona. los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. La espuma impregnada de yodo y salitre ha tiempo conoce su roja nariz. el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín. Parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. brumoso país. fumando su pipa. RUBÉN DARlO — Prosas Profanas . adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantín. La siesta del trópico. y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está su violín. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol del Brasil. El lobo se duerme. lejano. brumoso país.. sus biceps de atleta. Ya todo lo envuelve la gama del gris. Sentado en un cable. sus crespos cabellos. de pájaros manchan de pálido gris. La siesta del trópico. En medio del humo que forma el tabaco ve el viejo el lejano. La vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil. está un marinero pensando en las playas de un vago. su blusa de dril. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir.SINFONÍA EN GRIS MAYOR El mar como un refleja la lámina lejanas bandadas el fondo bruñido vasto cristal azogado de un cielo de zinc..

saludo desde a q u í . ¡ Buenas n o c h e s ! MIGUEL EMINESCU Versión española de Rafael Alberti 391 . R o m a . se esconden entre las r a m a s . que el ángel g u a r d i á n te v e l e . no del labriego v i ñ a s y bebistes. sube b r i l l a n t e la l u n a . la sien ceñida por el lauro griego. Desterrado de de inhóspito c u l t i v a d o r de más que v i n o . P o e t a . t ú crecistes el Negro Mar con lágrimas a cientos y la d i v i n a lengua con t u s „Tristes". m i e n t r a s el bosque se c a l l a . te dolistes lugar. A q u í crecistes el Negro Mar con t u llorar de ciego. ¡ Buen reposo ! Sobre el e n c a n t o n o c t u r n o . Constanza. agosto de 1962.A OVIDIO Al que destierro aflige y c a n i a „Tristes". ¡ D u e r m e en paz ! E l cisne cruza las a g u a s . el S e p t e n t r i ó n lame con hielo t u s pies que perfumaron los u n g ü e n t o s . se j u n t a n cerca del n i d o . Todo es sueño y a r m o n í a . las Lores t a m b i é n se d u e r m e n . yendo a dormir a los j u n c o s . ¡ Poco t u c a n t o p a r a t a n t o d u e l o ! Que lejos de los t u y o s . •¡ Buenas noches ! Sólo las aguas m u r m u r a n . m o r t a l desasosiego. ADORMECIDOS MIGUEL ÁNGEL A S T U R I A S PAJARILLOS A medio d o r m i r los pájaros.

. Tradúzcase al rumano: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. todo a m i s t a d . 1 1 . al rumano todos los trozos de en todos los modos y tiempos escribir. (CERVANTES „Don Quijote"} 115. Fiindcă veni vorba. Noi am d a t fiecărui "copil cîte o carte. dar joia aceasta nu voi avea t i m p liber seara. Portretul torcătoarei. . 1 3 . 15. Cunosc bine spaniola şi romîna şi vreau să învăţ italiana şi portugheza. 3 . Povestirile lui erau inepuizabile cînd descria grădinile din Andaluzia. pe care l-am văzut la expoziţia aceea din t o a m n ă . sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. a plîns o oră şi apoi a t ă c u t . nu văd de cine poate fi vorba în această scrisoare în afară de t i n e . După mine. P o a t e . 9. Ce prostie să crezi un astfel de o m ! 16. Dar dansul ţiga­ nilor. los verbos: . 17. .EJERCICIOS 1 1 3 . 14. tanto se estima. conocer. I n t î m p l a r e a m-a făcut să întîlnesc un fals călător care se lăuda că vine din ţările de peste m a r e . 1 1 6 . todo concordia. Eran en aquella santa edad todas las cosas comu­ n e s . dar au u i t a t să ne m u l ţ u m e a s c ă . Conjugúese llorar. deşi a î n v ă ţ a t această limbă încă de anul t r e c u t . ai fost vreodată pe o scenă de teatru? 12. 7. que en esta nuestra edad de hierro. Copilul acesta a căzut ieri pe stradă. 10. era frumos.. se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. 4. Cum te cheamă? 6. T o t u l s-a t e r m i n a t cu bine luna t r e c u t ă . 8. 114. 6. cum ţi-a plăcut? 19. Tradúzcase literariamente lectura de esa lección. Ai văzut u l t i m u l balet pe teme de folclor de la Opera din Bucureşti? 18. Traducir al español: 1. E i s-au bucurat foarte m u l t . deoarece m u l t e cuvinte sînt asemănătoatc în toate aceste l i m b i . Aş vrea să ascult u n concert frumos. Mă numesc Andrés Ruiz. Acel om n-a citit încă nici o carte în spaniolă. nu-mi aduc a m i n t e . 2. todo era paz entonces. y no porque en ellos el oro. Trebuie să insist asupra caracterului său original.

regala un yelmo de oro y diamantes a mis sueños errantes. No se sabe a ciencia cierta dónde transcurrió su infancia y adolescencia. a los veintidós años. en 1568 estudiaba en Madrid bajo la dirección del maestro Juan López de Hoyos que regentaba una escuela de Humanidades. pues las primeras noticias se refieren a sus estudios en Madrid. hijo del cirujano Rodrigo Cervantes. 393 . en cuyas galeras participó en la famosa batalla dé Lepanto. dejó al cardenal y alistóse como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina que servía bajo órdenes del general Marco Antonio Colonna. De ahí su glorioso mote de "el manco de Lepanto". Allí recibió heridas en el pecho y en la mano izquierda. RUBÉN DARÍO Miguel de Cervantes Saavedra. nació en Alcalá de Henares. de las que se enorgullecerá hasta su vejez. El es la vida y la naturaleza.LECŢIA 39 UNA CUMBRE DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y MUNDIAL: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Horas de pesadumbre y de tristeza pasa mi soledad. En efecto. En diciembre delmismo año. Endulza mis instantes ásperos. como Cervantes no era madera de criados. Pero. se embarcó para Italia acompañando al cardenal Julio Acquaviva. y reposa mi cabeza. según parece en 1547. porque fue bautizado el 9 de octubre de ese año. Pero Cervantes es buen amigo.

„El Sol". íue apresado por los piratas berberiscos. La se394 . el siguiente: Un hidalgo manchego.Su condición de soldado le llevó a tomar parte en otras expediciones militares. hasta que por fin pudo ser rescatado por los Padres Trinitarios. natural de Esquivias (Toledo). En diciembre de 1584 ¡. Su dama será doña Dulcinea de Toboso. AJonso Quijano. novela pastoril que salió a la luz en 1585. así como Cervantes y los que iban a su bordo. El argumento de la novela es. al que nombra escudero. En una de estas ocasiones. Esa obra. zafia aldeana de la que estuvo enamorado. una de ellas al quebrar el banquero en cuyas manos había depositado Cervantes los impuestos que cobraba para la Hacienda. donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación". Tenía treinta y tres años y en su patria le esperaba una vida llena de disgustos y privaciones. Era en septiembre de 1575. Sancho Panza. según dice el mismo Cervantes en su prólogo. fueron llevados esclavos a Argel. Pero fue encarcelado dos veces. en breve.e casó con Doña Catalina Salazar de Palacios. Cinco años y medio quedó esclavo Cervantes en Argel y todas sus tentativas de fuga fracasaron y le acarrearon mayores trabajos y penas. nombre que inventa para substituir el de Aldonza Lorenzo. "se engendró en una cárcel. se lanza de nuevo en busca de aventuras. que. Cervantes llegó a España sin recursos para vivir. pero la literatura no le producía los medios para vivir y tuvo que emplearse en Sevilla como recaudador de aduanas. regresando a España. hasta que. en compañía de un vecino suyo. Comenzó a escribir varias obras. es el orgullo de España y una de las más conocidas y apreciadas obras maestras de la literatura universal. pierde el juicio a fuerza de leer libros de caballería y tomando el nombre de don Quijote de la Mancha. En la próxima lección conoceremos lf> famosísima aventura de los molinos de viento. Todos los tripulantes de la carabela. entre otras La Galatea. otra. Después del fracaso de su primera salida. La primera parte de esa obra apareció en Madrid en 1605 y diez años más tarde se publicó la segunda parte. al no poder pagar a ésta ciertos atrasos. decide abandonar su casa y su aldea para actuar como caballero andante en defensa de los desamparados. empezó a escribir la primera parte de su obra inmortal El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. reducido a prisión. Recogió víveres para la Invencible Armada y viajó por diversas ciudades de Andalucía en el desempeño de su cargo.

F u e r o n sus v i d a y obras d e c h a d o de nobleza de á n i m o . i m p u l s a d o por ideales generosos. después de enfrentar grandes disgustos. choca dolorosamente con la grosera incomprensión y las crueles b u r l a s de los que le r o d e a n y fracasa en sus n o t a b l e s propósitos. varias obras d r a m á t i c a s entre las cuales merecen citarse El trato de Argel y la Numancia. recib i e n d o golpes por t o d a r e c o m p e n s a . Otras obras de Cervantes dignas de ser recordadas son: u n a serie de novelas cortas que completó y t e r m i n ó en 1612. Pero las joyas del t e a t r o c e r v a n t i n o son los entremeses. Viendo no solamente sus elementos cómicos sino los aspectos de profunda h u m a n i d a d . en cuyo género n a d i e igualó a C e r v a n t e s . corabie cargo însărcinare. E l 23 de a b r i l de 1616. concluyó la gloriosa y a t o r m e n t a d a v i d a de C e r v a n t e s . PALABRAS NUEVAS acarrear a pncmuí acompañar a însoţi aduana vamă alistarse a se înrola apresar a prinde prizonier argumento subiect atormentado chinuit atrasos restanţe bautizar a boteza burla batjocură carabela caravelă. funcţie ciencia ştiinţă cirujano chirurg. siendo esta ú l t i m a u n a v i b r a n t e apología del heroísmo e s p a ñ o l . El viejo celoso e t c . a ñ o en q u e fueron p u b l i c a d a s con el n o m b r e de Novelas Ejemplares. La ú l t i m a obra de Miguel de C e r v a n t e s S a a v e d r a se t i t u l a Los trabajos de Persiles y Segismunda que él t e r m i n ó de escribir c u a t r o días antes de fallecer.g u n d a p a r t e de la novela cuenta la tercera salida del héroe. E l a r g u m e n t o y la t r a m a son m u y sencillos y se d e s t a c a n especialmente por la s o l t u r a del d i á logo y la fina s á t i r a . v u e l v e a su casa donde enferma y muere después de recobrar el juicio y de renegar los libros de c a b a l l e r í a . La cueva de Salamanca. S o n : El retablo de las maravillas. Es la creación de Quijote que colocó a su a u t o r al lado de las figuras e x t r a o r d i n a r i a s de D a n t e y Shakespeare. i n q u e b r a n t a b l e o p t i m i s m o y fe en los v a l o r e s del e s p í r i t u h u m a n o . q u i e n . felcer cobrar a încasa desempeñar a exercita enfermar a se îmbolnăvi enorgullecerse a se míndri esclavo sclav fallecer a deceda 395 . podemos afirmar que Quijote es la t r á gica lucha del h o m b r e q u e .

u n a r e p u g n a n c i a : aborrecemos a l asesino. 396 . E l que hace lo que le repugna u oye sandeces de u n necio. de a q u í „acontecimiento" (eveniment). din n o r d u l Africei. aburrirse — hastiarse — fastidiarse E l que no hace n a d a o está solo se aburre. novela corta — n u v e l ă . EXPLICACIÓN DE ALGUNOS SINÓNIMOS abertura ( = deschizătură) — apertura ( = deschidere. p i r a t recaudador m. Ârgel — Alger. acontecer — suceder — ocurrir — acaecer Acontecer t i e n e cierta s o l e m n i d a d . . a los que p r e p a r a n u n a n u e v a g u e r r a . H o y se celebra la apertura de la u n i v e r s i d a d . u n d e a a v u t loc o b ă t ă l i e n a v a l ă (1571) în care s p a n i o l i i au z d r o b i t flota t u r c e a s c ă . bătrîneţe zafio necioplit ANÁLISIS DEL TEXTO a ciencia cierta — cu s i g u r a n ţ ă Humanidades — Litere madera de criados — făcut să fie s e r v i t o r Lepanto — S t r î m t o a r e în Grecia. a fuerza de leer—• în urina (din cauza) m u l t e l o r l e c t u r i .fracasar a eşua impuesto impozit infancia copilărie inquebrantable de nezdruncinat juicio judecată manco ciung pirata m. perceptor recobrar a recîştiga regentar a conduce rescatar a răscumpăra tentativa încercare transcurrir a petrece trato t î r g . manchego — din p r o v i n c i a La Mancha (regiune din c e n t r u l S p a n i e i ) . aborrecer — odiar El odio es u n a ira con pasión (a veces personal). se fastidia. E l que hace siempre una m i s m a cosa (o que oye siempre la m i s m a cosa) se hastía. . cierto sentido h i s t ó r i c o . berberisco (beréber) — berber. trafic vejez / . inaugurare) P o r la abertura del z a p a t o me e n t r a el a g u a . El aborrecimiento es u n a aversión.

Suceder expresa c o r r i e n t e m e n t e la idea de d e s v e n t u r a : Me lia sucedido t a l o cual desgracia. m u c h a s veces no conseguimos r e c o r d a r lo q u e m á s nos i m p o r t a . La permuta es oficial: se permutan los e m p l e a d o s . a las c u a l i d a d e s del e s p í r i t u y a la e x p e r i e n c i a . Acaecer significa siempre la idea de a v e n t u r a . El trueque es doméstico: se truecan los objetos caseros (în r o m . cambio de m o n e d a s . de v e n g a n z a . Ocurrir expresa la idea de u n a cosa que surge p a r a e s t o r b a r n o s : Me ocurrió u n a a v e r í a de a u t o m ó v i l y no p u d e v e n i r . Barbaridad es c o n d u c t a . condición. que t i e n e paciencia y c a r i d a d . Recordar supone p r o p ó s i t o . barbarie — barbaridad Barbarie es e s t a d o . bondadoso — afable H o m b r e bondadoso quiere decir h o m b r e de buenos s e n t i m i e n t o s . cantador — cantante — cantor Cantador es t o d o el que c a n t a . acción. E l intercambio t i e n e fines a b s t r a c t o s : intercambio de o p i n i o n e s . anciano —• viejo Viejo se refiere a la e d a d (vejez). esfuerzo. Ebrio — u n a p a l a b r a c u l t a — es el que tiene p a s i o n e s : ebrio de a m o r . Ligar significa u n hecho i n t e r i o r : ligados por la a m i s t a d . borracho — ebrio Borracho es el que causa t r a s t o r n o s y tiene el vicio de beber b e b i d a s alcohólicas. Anciano. : t r o c ) . atar — ligar Atar expresa u n hecho e x t e r n o : se ata a u n h o m b r e con c u e r d a s . i n t e n c i ó n . nos acordamos de lo que menos interesa. baile — danza El baile es el género. t o d a s las d a n z a s c o n s t i t u y e n el baile. la danza es la especie. E s un cambio de cosas sin intervención de d i n e r o . acordarse — recordar Acordar significa u n a acción e s p o n t á n e a de la m e m o r i a . El canje es m i l i t a r : se canjean los prisioneros de g u e r r a . de e n t u s i a s m o . h e c h o . Se aleja algo que a m e n a z a el p o r v e n i r : u n peligro. apartar — alejar Se aparta lo que nos estorba de m o m e n t o : u n o b s t á c u l o . de placeres. de a z a r : Acaeció en t a l o p o r t u n i d a d (el a c c i d e n t e ) . H o m b r e afable quiere decir que es persona de b u e n a s p a l a b r a s . cambio — intercambio — trueque — permuta — canje El cambio es m e r c a n t i l : libre cambio. 397 .

persuadir Se convence el e n t e n d i m i e n t o . detestable — execrable — abominable Detestable es lo que merece condena o censura. El convencido cede a la fuerza del discurso o del a r g u m e n t o . construir — edificar Construir es formar u n conjunto o serie de e s t r u c t u r a s . de su r i q u e z a . Saber u n i d i o m a es e n t e n d e r l o . t r a d u c i r l o y a u n escribirlo. Calidad es j e r a r q u í a . cualidad —• calidad Cualidad significa n a t u r a l e z a . es v i r t u d . convencer —. Costo expresa la idea de sacrificio: Apenas h a y capricho que no nos tenga m u c h o costo. conceder — otorgar Conceder es p r i v a d o . Cubrir significa s i m p l e m e n t e echar e n c i m a de t a l m o d o que no se vea lo que se cubre: u n a colcha cubre la c a m a . a m p a r o . condición social. despreciar — menospreciar Despreciar es negar todo precio a u n a cosa. sólo la a u t o r i d a d puede otorgar. cobijar — cubrir — tapar — abrigar Cobijar supone t e c h o . p o r q u e c a n t a f i g u r a d a m e n t e la gloria de los héroes. Abrigar significa a m p a r o o defensa o bien c a l e n t a r . otorgar es p ú b l i c o . se persuade la v o l u n t a d . de su genio. Coste significa la noción de v a l o r o p r e c i o : No has c o m p r a d o estos objetos por su Verdadero coste. h a b l a r l o . el persuadido cede a la fuerza de la v e r d a d . de su construcción. cosa secreta o que no debe s a l i r : el m a n t o tapa el rostro de la que no quiere ser conocida. de su filosofía. el que cobija es h o s p i t a l a r i o . Todos los h o m b r e s p u e d e n conceder. costa — coste — costo Costa significa lo que se hace a expensas n u e s t r a s . Tapar supone algo interior. Menospreciar es no darle el precio que r e a l m e n t e t i e n e .Cantante es el que c a n t a con gusto y c o n o c i m i e n t o . Edificar t i e n e u n sentido menos e x t e n s o : se edifica. Así d e c i m o s : He hecho el viaje a m i costa. Se construye el c o m u n i s m o . 398 . u n a h a b i tación. conocer — saber Conocer u n i d i o m a significa que se tienen noticias generales de su e t i m o l o g í a . Cantor se refiere m á s b i e n al p o e t a . u n a c i u d a d .

de t a l m a n e r a que la m a n o corre con facilidad. a p a g a d o . Todo lo sedoso es suave. Sutil es todo lo que p e n e t r a . Todo cuerpo cuya faz no presenta obstáculo. Liso se refiere a la superficie. Execrable. es liso. Acortar es perder en l o n g i t u d : se acorta una escalera. la franqueza o la h o n r a d e z . los t e a t r o s . Todo lo superior es fino. la lectura. lo que merece desprecio. un chiste a g u d o . Sutil envuelve más especialmente la idea de a g u d o . Todo lo que puede romperse o deshacerse con facilidad. Se restituye lo que se ha h u r t a d o . gustar — agradar Todo lo que halaga nuestros sentidos o nuestro s e n t i m i e n t o . u n dolor. devolver — restituir Se devuelve lo que se ha r e c i b i d o . a la organización. que t r a s p a s a . echar — arrojar — lanzar Echar es u n a acción menos v i o l e n t a que arrojar o lanzar. es fino. Delicado se refiere más bien a la e s t r u c t u r a . los dos ú l t i m o s suponen esfuerzo y v i o l e n c i a . Achicar es perder en m a g n i t u d : se achica u n t r a j e . la economía es d i s t r i b u i r con j u i c i o . economizar — ahorrar El ahorro es e s c a t i m a r sin discreción. a u n q u e sea grueso. g u a r d a r r e s e r v a s . U n soplo b a s t a p â r a e s t i n g u i r u n a luz tenue. fino — suave — liso — delicado — tenue — sutil Lo fino se refiere a la c a l i d a d . t o d o lo que t i e n e cierto e s p í r i t u . Tenue significa débil. Abominable. gusta. Gustan los paseos. u n a galantería discreta. agrada.E s detestable u n h a b l a d o r . Reducir es perder en v o l u m e n : se reduce u n m o n t ó n de n a r a n j a s . E n c a m b i o . 399 . una a m a b l e lisonja. Agrada una conversación sabrosa. es delicado. E s execrable u n t r a i d o r . Todo lo a m e n o . Un p a p e l grueso superiormente fabricado. Suave se refiere al t a c t o . las t e r t u l i a s . u n a fiebre. no g a s t a r i n ú t i l m e n t e . lo que nos causa e s c á n d a l o . por ejemplo u n p a r r i cida. disminuir — achicar — reducir — acortar Disminuir es perder en n ú m e r o y en i n t e n s i d a d : se disminuye u n a s u m a .

el tranquilo obra sin s o b r e s a l t o : la tranquilidad es v i r t u d . demanda el ofendido. La honra es u n v a l o r m o r a l . L a atmósfera p e r m a n e c e quieta. lo v i r i l . E l filósofo reflexiona. el macho de la c a b r a . debemos conservar la honra. refrán — proverbio A u n q u e estas dos p a l a b r a s tienen el mismo s e n t i d o . El principio está en d o n d e empieza la exposición de la m a t e r i a . P a r a demandar es necesario tener u n a r a z ó n . El quieto no o b r a . reflejar — reflexionar E l paisaje se refleja en el agua. poco vive. 400 . E l escrito de u n loco. principio— comienzo El comienzo de u n libro está en la p r i m e r a letra de la p o r t a d a . Lo que arde luce. puede tener aplicación a n u e s t r a s c o s t u m b r e s : Quien come mucho. Pide el necesitado. Tranquilo supone la idea de sosiego. de c a l m a . quieto — tranquilo Quieto supone la idea de r e p o s o . t r a b a j a m o s en honor del P r i m e r o de Mayo. tiene algo de i n m ó v i l . por cuya razón den o m i n a m o s machos a los animales m a s c u l i n o s : el macho de la p a l o m a . la quietud es inercia. el sexo. pedir — demandar P a r a pedir b a s t a querer. la d e m o n s t r a c i ó n de las verdades que el libro c o n t i e n e .I honor — honra El honor es u n a v i r t u d . tiene comienzo. quemar — arder Lo que se quema se reduce a cenizas o por lo menos m u d a de forma (el c a r b ó n ) . Quien rompe los vasos. los paga. existen algunos m a t i c e s : El proverbio es u n dicho breve y agudo pero necesariamente m o r a l . se t i e n e : t u v e el honor de h a b l a r con u n s a b i o . Macho expresa el género. Así d e c i m o s : conciencia tranquila. u n a razón. se siente y se ve (la hoguera). por ejemplo. hombre — varón — macho El hombre es i n d i v i d u o en general. se h e r e d a : a u n q u e se pierda t o d o . tranquilidad del e s p í r i t u . pero no liene principio p o r q u e no t i e n e fin. Así d e c i m o s : ánimo varonil. Varón es el hombre del esfuerzo y de la e m p r e s a . Pedimos c u a n d o se nos a n t o j a .

de las hojas (se t r a t a de u n ruido melodioso. De modo que el silbo es u n efecto n a t u r a l . el de las serpientes y el de las b a l a s ( ş u i e r a t ) . metién­ donos los dedos en la boca. es cosa sabida q u e m a ñ a n a por la m a ñ a n a se l e v a n t a r á el sol como de c o s t u m b r e . a l parecer. u n cuerpo agujereado c u a n d o se le arroja con fuerza). así como las cascaras de las frutas. de donde la expresión „corre (circula) el rumor" ( u m b l ă zvonul). En ningún lugar el queso cae sobre los macarrones. E l ruido es d e s a g r a d a b l e . Zurrido es el ruido que produce el golpe que se da con u n cuerpo flexibile como u n a correa. del m o t o r . que quien lo oye tenga que pensar p a r a entender lo que quiere decir: Sueños son vientos. sonido — son 2G 40 i . es decir u n a c o m p a r a c i ó n que forme imagen. que t i e n e u n a alegoría. Notorio es lo que corre de boca en b o c a : es notorio que no quiere luchar. Rechinamiento es el r u i d o p a r t i c u l a r que oímos c u a n d o se pasa c u a l q u i e r cuerpo duro sobre u n a superficie v i d r i o s a . Rumor comprende dos s e n t i d o s : el poético y el f i g u r a d o : el rumor de la brisa. i r r e a l . m i e n t r a s que el silbido es artificial o. Zumbido es todo r u m o r que causa u n insecto o el aire en un espacio concavo (el golpe en la c a m p a n a . •silbo — silbido — crujido — estampido — zumbido — chasquido — zurrido — rechinamiento Silbo es u n ruido que hacemos frunciendo los labios y arro­ jando el aire por la boca ( f l u i e r a t ) . como si frotamos la p u n t a de u n clavo sobre u n p l a t o fino. de t a l m a n e r a . ruido — rumor Ruido no comprende más qiie relaciones m a t e r i a l e s : el ruido del v i e n t o . Chasquido es el ruido del látigo (p 1 e s n e t ) . los cristales. p i c a n t e . por decirlo así) o el rumor de las personas que h a b l a n . Estampido es el r u i d o que produce el t r u e n o o u n d i s p a r o de cañón ( b u b u i t ) . Crujido es el r u m o r q u e causan las m a d e r a s .E l refrán consiste en u n dicho ingenioso. sabido — notorio Sabido es lo que obra en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . poco antes de romperse o en el m o m e n t o en que se r o m p e n ( t r o s n e t ) . Silbido es el r u i d o que hacemos soplando en u n p i t o . así como el silbo p a r t i c u l a r del v i e n t o .

Vigilamos por oficio o deber. sens). Así se dice de una m o n e d a que t i e n e b u e n o m a l sonido. pero no le cuesta n a d a . p a r a que sea v e n t u r o s o . pero las relaciones de cada una son e n t e r a m e n t e d i s t i n t a s : p a r a u n h o m b r e vale m u c h o el aire que respira. Quehacer es el t r a b a j o doméstico. de cierta c a d e n c i a : me d o r m í al son de u n a dulce canción. u n a serpiente. vigilar — velar • Un padre vigila a su hijo p a r a que no sea m a l o . interior. el que h a b l a sin t i n o (fără r o s t . cometemos yerros. Rápido es el m o v i m i e n t o del cuerpo que recibe u n impulso o es a r r e b a t a d o (una b a l a ) . tiniebla — obscuridad Tiniebla es falta de luz ( î n t u n e r i c ) . puesto que le m a n t i e n e en v i d a . casero. ( s a r c i n ă . valer — costar A m b a s p a l a b r a s se e m p l e a n p a r a significar el precio de las cosas . La faena es un t r a b a j o a c t i v o . porque no lo gana con su t r a b a j o . pero sin relación a u n hecho d a d o . El volumen no se refiere más que a la forma: de modo que es preciso decir "obra en u n volumen'''. literaria e t c .Sonido es u n efecto n a t u r a l e i n e v i t a b i l e de todos los cuerpos cuyo choque se deja oír. en cualquier s e n t i d o . velamos en fuerza de grandes senti­ m i e n t o s y de altos y supremos deberes. Obscuridad es falta de c l a r i d a d . fuerte: las faenas del c a m p o . însărcinare). Vela día y noche por su p o r v e n i r . Necio. Tarea expresa u n a serie m á s elevada de t r a b a j o s : tarea cientí­ fica. o este volumen se compone de dos lomos. tonto — necio — fatuo Tonto es el que no c o m p r e n d e . el que no es sabio. trabajo — quehacer — faena — tarea Trabajo es la misión y el honor del h o m b r e (m u n c a ). valer a p r e ţ u i . El yerro es 40? . yerro — error — falta — extravío — culpa Cuando no a c e r t a m o s a obrar b i e n . el que se o b s t i n a en el e r r o r . tomo — volumen Tomo significa p a r t e : t a l obra se divide en t a n t o s lomos (pollo menos dos). El son es u n sonido a c o m p a ñ a d o de cierta m e l o d í a . costar a costa veloz — rápido Veloz es el cuerpo que se m u e v e con facilidad: u n á g u i l a . Fatuo.

Si el yerro consiste en cosas de j u i c i o .l .1 h . Litera următoare.d n.lm. . s. d. Jugo es u n a p a l a b r a general y t é c n i c a : jugo de la t i e r r a . Fuga de vocales que f a l t a n ) : (completar las p a l a b r a s con las vocales L. T e n e m o s r e m o r d i m i e n t o de n u e s t r a s faltas. Sssst!.r. q. 3. Solamente horizontales: Litera a treia a alfabetului spaniol. 1.s. S i el yerro consiste en no c u m p l i r con nuestros deberes. 5.c. .j. Copil mic.ngr. 1.l p.r. Horizontales: 1.n c. s. b. s. A pălăvrăgi.t.g. El error es i n t e l e c t u a l . se deno­ mina falta.t. Cuando cometemos u n acto que i m p l i c a q u e b r a n t a m i e n t o de a l g u n a regla o ley.n.s f. 1. M. Glumă. h. de la digestión ( s e v ă . FI 2 S <l Í 6 7 a 9 1 1 8 . Verticales: I-II a spăla •2. zeamă).a ploua. Ciocolată. es el líquido que sirve a nuestros usos p a r t i c u l a r e s ( s u c .nt. s u c ) . j .a sosi. S i el yerro consiste en el desarreglo de c o n d u c t a . Coş. de los árboles. h. .d... Zumo — jugo Zumo es u n a voz que no se aplica sino con relación a los vege­ t a l e s : zumo de l i m ó n .a chema. EJERCICIOS 117. entonces co­ m e t e m o s errores.rt. 1. entonces t e n e m o s culpa y debemos arrepen­ timos. 2. m.t.r.z. de n a r a n j a . c.a plínge.sn. t o m a la deno­ m i n a c i ó n de extravío. g. 26* 403 . m. N..n m. d. s. Interjecţie ergentiniană. v.nt. pero nos avergon­ zamos de nuestros extravíos. horn. 4.s.c. r. Palabras cruzadas 1.genérico.a duce.

24. 2. La alegría de vivir en el siglo XX. 13. Las últimas vacaciones. 20. Cartea pe care am primit-o este într-un volum.ta are însă o greşeală. Ai înţeles de ce a eşuat el în lupta cu morile de vînt? 10. por lo menos. 22. Eroul romanului lui Cer­ vantes era însoţit de Sancho cel gras: care din cei doi ţi-a părut mai sim­ patic? 9. 11. ¿cuál le gusta más? Cosas que vemos y no observamos. am putut dobîndi o mare uşurinţă în traducere. Un recuerdo querido. 7. e necesar să facem exerciţii de conversaţie. 5.í 1 1 9 . Lo que queremos más. Nu-i o greşeală? 26. Totuşi înmulţirea este bună. Fácínd exerciţiile de pînă acum. 19. te vei convinge singur de cunoştinţele tale. ci un bubuit. Escríbase una. Cred că nu aţi găsit multe greşeli cînd aţi controlat exerciţiile. ¿Qué planes tiene Ud. 4. 21. Făcînd compunerile următoare. ¿Qué libro ha leído Ud. msnţinînd astfel legătura cu cele învăţate. Aş vrea să ştiu dacă gramatica spaniolă ţi s-a părut uşoară şi dacă nu ţi-a rămas nimic neclar. Hoţul a fost pedepsit pentru vina lui. 30. împărţirea. Am stat liniştit îr> întuneric. Ai uitat cît fac 7 x 8 ? 29. Valorează mai mult decît preţul ei. 15. 17. 23. Secerişul este una din muncile cîmpului. Viaţa lui Cervantes a fost foarte grea şi zbuciumată. FIN ÜE LOS EJERCICIOS — 404 . 18. 16. 14. 8. dar e o sarcină de cinste şi îi place. para el próximo verano? La vida en el campo. Mă bucur că a venit acest om. 28. Copiii pe care i-am întîlnit cereau mamei lor să le cum­ pere o carte cu ilustraţii. 12. 6. últimamente? Análisis paralelo del rumano y del español. Vreau să-ţi cer o lămurire. mîndrindu-te cu ştiinţa ta. Traducir al español: 1. Din cauza frigului ardem lemne multe. Unii fac greşeli fără să vrea. Mă uit liniştit la imaginea pe care o reflectă apa lacului. tra­ tando uno de los siguientes argumentos: Un domingo en compania de mis amigos. Pentru a vorbi bine. 31. deşi are două părţi: o culegere de zicale populare şi o antologie literară. Ce se aude: un şarpe care şuieră sau fluieratul unui alt animal? 25. Atunci ai început să-i citeşti din Don Quijote. composición de 3 páginas. nu părea zgomot de voci omeneşti. Nu ştiu care-i adevăratul început al acestei întîmplări. Dar cei ce se dedică studiului unei limbi străine trebuie să citească zilnic. dar el nu s-a lăsat învins de nedreptate. 32. Este ştiut că sucul portocalelor este o băutură plăcută. 27. 3. De asemenea este bine să încercăm să traducem zilnic cîte un mic articol din ziar. Bunica şi-a pus ochelarii ca să te vadă cum scrii în spaniolă: nu putea să creadă că ai învăţat o limbă străină în cîteva luni. El mar y el monte. 120. Munca lui Manuel e grea. Auzeam un zgomot puternic care nu-mi plăcea. Sus opiniones personales sobre Quijote.

Y diciendo esto. porque ves allí. con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. donde se descubren treinta. sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. no son gigantes. hacen andar la piedra del molino. — respondió su amo — de los brazos largos. — Mire vuestra merced — respondió Sancho — que aquéllos que allí se parecen. o pocos más. — ¿Qué gigantes? — dijo Sancho Panza. y si tienes miedo. desaforados gigantes. quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. — Bien parece — respondió Don Quijote — que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes. volteadas del viento. y así como Don Quijote los vio. con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que ésta es buena guerra. y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. que los suelen tener algunos de casi" dos leguas. descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espan­ table y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. con otros sucesos dignos de felice recordación.LECŢIA 40 EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA PRIMERA PARTE CAPÍTULO V I I I . — Aquellos que allí ves. advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aqué405 . y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. En esto. dio de espuelas a su caballo Rocinante. que. dijo a su escudero: — La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acer­ táramos a desear. amigo Sancho Panza. sino molinos de viento.

y cuando llegó. ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me tiene. y es así verdad. tal fue el golpe que dio con él Rocinante. pidiéndole que en tal trance le socorriese. Levantóse en esto un poco de viento. le dijo: — Yo me acuerdo haber leído que un caballero español. que le quedó por sobrenombre Machuca. halló que no se podía menear. y así él como sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. que me robó el aposento y los libros. con la lanza en el ristre. más que otras están sujetas a continua mudanza: cuanto más yo pienso. visto por Don Quijote. por ser lugar muy pasajero. cobardes y viles criaturas. Y ayudándole a levantar. que fue rodando muy maltrecho por el campo. desgajó de una encina un pesado ramo o tronco. llevándose tras sí al caballo y al caballero. y encomendándose de todo cotázona su señora Dulcinea. amigo Sancho. arremetió a todo el galope de Rocinante. Y en diciendo esto. la volvió el viento con tanta furia. que ni oía las voces de su escudero Sancho. Hete 406 . y las grandes aspas comenzaron a moverse. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. Y diciéndoselo a su escudero. Y hablando en la pasada aventura. y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros. y embistió con el primero molino que estaba delante.líos que iba a acometer. bien cubierto de su rodela. que medio despaldado estaba. que no eran sino molinos de viento. y dándole una lanzada en el aspa. que hizo la lanza pedazos. mas al cabo y al cabo. sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. dijo: — Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo. y no lo podía ignorar sino quien ltef*íSe otros tales en la cabeza? — Calla. lo cual. aunque estaba ya bien cerca. —• ¡ Válame Dios ! — dijo Sancho Panza — ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien l o q u e hacía. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes. me lo habéis de pagar. que aquel sabio Fresíón. llamado Diego Pérez de Vargas. han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. antes iba diciendo en voces altas: — Non íuyades.—respondió Don Quijote-— que las cosas de la guerra. siguieron el camino del Puerto Lapice porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras. lo que eran. — Dios lo haga como puede — respondió Sancho Panza. tornó a subir sobre Rocinante. que un solo caballero es el que os acomete. habiéndosele en una batalla roto la espada. ni echaba de ver.

schimbare oración /. y debe de ser del m o l i m i e n t o de la c a í d a . pi. a reuşi advertir a preveni antes dimpotrivă arremeter a ataca asno asin aspa aripă de moară atender d. situaţie grea tripas /. toc pentru lance rodar d. pero enderécese un poco. PALABRAS NUEVAS acertar d. abătut quitar a lua ristre m. istovire molino moară mudanza transformare. — Así es v e r d a d — respondió Don Quijote — . a u n q u e se les salgan las t r i p a s por ella. urmaşi desgajar a rupe. que t ú te tengas por bien afortunado de h a b e r merecido venir a v e r l a s . y pienso hacer con él tales h a z a ñ a s . • — A la m a n o de Dios — dijo S a n c h o — . pienso desgajar otro t r o n c o . sămînţă sobrenombre m. a afla hazaña faptă eroică lanza lance legua leghe machacar a lovi. poreclă suceso întîmplare sujetar a supune testigo martor trance m. a rostogoli rodela scut mic şi rotund sabio înţelept.dicho esto porque de la p r i m e r a encina o roble que se m e d e p a r e . a transforma vuestra merced domnia voastră 407 . a sparge malas artes vicleşuguri maltrecho maltratat. y si no me quejo del dolor. cumplit hacer batalla a se lupta hallar a găsi. versat dejar Ce a nu putea să nu deparar a se ivi în cale desaforado uriaş descendientes m. măruntaie ¡ válame Dios ! aoleu. Doamne ! valeroso viteaz vil josnic voces /. a se încredinţa cuiva enderezar a îndrepta enriquecer a îmbogăţi escudero scutier espantable înspăimîntător espuela pinten fiero crud. t a l y t a n bueno como aquél que me i m a g i n o . que parece q u e v a de medio lado. a desprinde despaldado cu oasele frînte despojo pradă de război echar de ver a observa embestir (con) a se năpusti (asupra) encomendar d. es porque no es dado a los caballeros a n d a n t e s quejarse de herida a l g u n a . rugăciune pedazo bucată pesaroso întristat. a lua (ţine) seama la (de) ayudar a ajuta cobarde laş cursado priceput. strigăte voltear a învîrti volver en d. prăpădit menear a mişca molimiento oboseală. pi. yo lo creo lodo así como v u e s t r a merced lo d i c e . y a ser testigo d e cosas que apenas p o d r á n ser creídas. pi. vrăjitor simiente /.

— todos de senos colpes. El Poema de Mío Cid. cavalleros. debió de ser compuesto hacia 1140. Durante siglos enteros. el Cid — de Bivar Campeador !" Todos fieren en el az — do está Per Vermudoz. Es la obra no de un individuo. dada la destreza artística que revela su autor (un anónimo juglar de Aragón). los juglares cantaban romances sobre el Cid Campeador. a b a x a n las lancas — abueltas de los pendones. encimaron las caras — de suso de los. letra llamada cedilla que se usaba antes para expresar un sonido parecido al de la z. en lenguaje antiguo. arzones. Los moros llaman Mafómat — e los cristianos s a n t i Y a g u e . ívanlos ferir — de fuertes coraeones.Según se ha visto en ese trozo del Quijote. 408 . sino de un pueblo. — por amor del Criador ! ¡ Yo soy Roy Díaz. de una batalla contra los moros de España: E n b r a c a n los escudos — delant los coraeones. — t o d a s tienen pendones. He aquí la descripción. Vamos a ver ahora cómo era el español anterior a Cervantes Escogeremos textos de las tres cumbres literarias anteriores al siglo XVI. tantos buenos cavallos — sin sos dueños andar. a la tornada que fazen — otros t a n t o s muertos son. que cuenta las hazañas del gran héroe medieval Rodrigo Ruy Díaz de Bivar contra los moros que le habían dado el título de Cid (Señor). A grandes vozes llama — el que en buen ora nació: "¡ Feridlos. tantos pendones blancos — salir vermejos en sangre. la lengua de Cervantes es — excepto pocas diferencias ortográficas -— la misma que la moderna. Cadién por el campo — en u n poco de logar Atoros muertos — m i l i e trecientos y a . t a n t a adáraga — foradar e passar. Trezientas lancas son. El texto que conocemos hoy nos hace suponer. la existencia de una vieja tradición literaria anterior a él. En todo caso este texto es el más antiguo que conservamos de la literatura épica medieval española. I. Una particularidad gráfica que se observa inmediatamente es la c con una virgulilla (g). senos moros m a t a r o n . Se sabe que Cervantes fija definitivamente el español y que las modificaciones que surgieron desde la aparición del Quijote hasta el día de hoy son de poca importancia. t a n t a loriga — falssar e desmanchar. Veriedes t a n t a s lancas — premer e a l t a r .

qué color. qué buenandanca ! Con saetas d'amor fiere cuando los sus ojos alca. pero su e x t r a o r d i n a r i a extensión (veintiún actos) la hace irrepresent a b l e en su forma p r i m i t i v a . Ese n o t a b l e poeta satírico español v i v i ó en la p r i m e r a m i t a d del siglo X I V . E l a u t o r de esa i m p o r t a n t e obra literaria parece h a b e r sido E e r n a n d o de Rojas. abuellas al mismo tiempo que suso encima (sus) » az fila de guerreros « stños sendos premer bajar adáraga escudo de cuero loriga armadura de cuero con escamas o anillos de metal cosidos encima falssar romperse desmanchar deshacerse las mallas de la loriga I I . Véase a q u í la descripción que "face" u n " h o m e " a la llegada de la "fermosa fembra" doña E n d r i n a . E s a es u n a cuestión t o d a v í a m u y d e b a t i d a . d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Arcipreste de H i t a . Damos a c o n t i n u a c i ó n u n a escena de profundo lirismo (del Acto decimonono).. por m e d i o de u n acróstico. que se consigna. La Celestina — n o m b r e que t a m b i é n se da a la Tragedia de Calisto y Melibea — publicóse en 1499 en la ciudad de B u r g o s . qué alto cuello de garca ! ¡ Qué cabellos.Observamos éstas son: aquí toda una serie de p a l a b r a s anticuadas. hace p e n s a r en la t r a g e d i a Romeo y Julieta de Shakespeare. qué boquilla. la i n m e d i a t a m e n t e anterior a la m u e r t e de Calisto: 409 . d i s i m u l a d a m e n t e . qué donaire. ] A y Dios. en la a c t u a l p r o v i n c i a de Guadalajara (España). cuan fermosa viene doña Endrina por la plata ! j Qué talle. y en ese sentido el triste cuento del a m o r de Calisto y Melibea. I I I . El libro de Buen Amor — es el t í t u l o que se h a d a d o modern a m e n t e al largo p o e m a de cerca dos m i l versos que se conserva de J u a n R u i z . La Celestina presenta la e s t r u c t u r a de u n a obra de t e a t r o . Lo i m p o r t a n t e es su e x t r a o r d i n a r i o valor l i t e r a r i o .. pero d e poca i m p o r t a n c i a .

cómo espero aquí asentada. ¡ Oye la corriente agua d'eeta fontecica. cómo se dan paz unos r a m o s con otros por intercesión de u n t e m p l a d i c o v i e n t o que los menea ! ¡ Mira sus q u i e t a s s o m b r a s : cuan oscuras están é a p a r e j a d a s p a r a e n c u b r i r nuestro deleite ! LECTURA SUPLEMENTARIA SOLILOQUIO D E D O N Q U I J O T E C U A N D O H I Z O LA • P R I M E R A SALIDA DE SU ALDEA Y e n d o . La media noche es pasada é no viene: Sabedme si otra amada le detiene. que el sabio que los escribiere no p o n g a . que desprivase t u gran merescimiento ! ¡ Oh salteada melodía ! ¡ Oh gozoso r a t o ! ¡ Oh corazón mío ! ¡ E cómo no podiste más t i e m p o sufrir sin i n t e r r o m p e r t u gozo é c u m p l i r el deseo de e n t r a m b o s ? MELIBEA ¡ O h sabrosa t r a i c i ó n ! ¡ O h dulce s o b r e s a l t o ! ¿Es m i s e ñ o r . ruiseñores que cantáis al alborada. iba hab l a n d o consigo m i s m o y d i c i e n d o : ¿Quién d u d a sino que en los venideros t i e m p o s . c u á n t o m á s suave m u r m u r i o é r u i d o lleva por e n t r e las frescas yerbas ! ¡ Escucha los altos cipreses. m i r a las nubes cómo h u y e n . luciente sol? ¿Dónde me t e n í a s t u claridad escondida? ¿ H a b í a r a t o q u e escuchabas? ¿Por que me dejabas echar p a l a b r a s sin seso a l aire con m i ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con t u v e n i d a . ¿Dónde e s t a b a s .MELIBEA Óyeme t ú . d e m i a l m a ? ¿Es el? No lo puedo creer. llevad nueva a mis amores. p u e s . por m i v i d a . c u a n d o salga a luz la v e r d a d e r a historia de mis famosos hechos. Papagayos. CALISTO Vencido me tiene el dulzor de t u suave c a n t o . ¡ oh m i señora y mi bien todo ! ¡ Cuál mujer podía haber nascido. no puedo m á s sufrir t u p e n a d o esperar. c a m i n a n d o nuestro flamante a v e n t u r e r o . que yo quiero c a n t a r sola. Mira la luna cuan clara se nos m u e s t r a . 410 .

poblado de agradables sombras. y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de Andalucía se aburre junto al ventanillodel vagón. fresco. por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba. aquel suelo sin caminos. cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha. si no distraen ni suspenden la imaginación. desta manera?: "Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. dejando las ociosas plumas. sin asombrar al mundo con las grandes hazañas de la segunda. anhelando que se acabe pronto aquella desnuda estepa. Y era la verdad que por él caminaba. pues por ella se va a todas partes. tierra surcada por las veredas del acaso. y que. es la Mancha la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras conocidas. compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras !". a quien ha de tocar el ser cronista desta peregrina historia. todo él es camino: aquella tierra sin direcciones. y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora que. ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. y añadió diciendo: "¡Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías. huertos floridos. de la aventura. Don Quijote necesitaba aquel horizonte. que como inmóvil y estancado mar de tierra no ofrece a sus ojos accidente. (Primera parte. es la belleza de su conjunto. y donde todo cuanto pase ha de parecer obra de la casualidad 411 . luz templada y ambiente espeso. capitulo II) LA MANCHA En opinión general. su propia desnudez y monotonía. la dejan libre. quienquiera que seas.cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana. con lindas casas. sin embargo. dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno. sin ir determinadamente a ninguna. verde. tú. ni sorpresa. En un país montuoso. que. ni recreo alguno. Don Quijote no hubiera podido existir y habría muerto en flor tras la primera salida. Esto es lo cierteo: la Mancha. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro ! ¡Oh. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Moiitiel". La grandeza del pensamiento de Don Quijote no se comprende sino en la grandeza de la Mancha. dejando la blanda cania del celoso marido. si alguna belleza tiene. dignas de entallarse en bronces. sabio encantador. ni variedad.

al punto se le tiene por un desgraciado. zale. nece­ sitaba aquel silencio cuando hay calma. aquella total ausencia de obras humanas que representen el positivismo. în care se fixează lancea bermejo roşiatic blando moale cargo funcţiune ciprés ni. donde se levanta el polvo de imaginarias batallas. aquel campo sin fin. un menesteroso. necesitaba. dulceaţă é (azi y) şi embrazar a vîrî braţele în găicile scutului encantador vrăj itor entallarse a (se) grava entrambos a m î n d o i . que la detendrían en su insensato vuelo. fig. pi. P1ÎREZ CiALDÓS Bailen. calma y ruido que son igual­ mente tristes y extienden su tristeza a todo lo que pasa. produciendo. de modo que si se encuentra un ser humano en aquellas soledades. plăcut 412 . que desde lejos llaman y espantan al viajero con sus gestos amenazadores. lipsă flamante înflăcărat garza b î t l a n gozo plăcere. cîntare de dimi­ neaţă anillo inel aparejar a pregăti aprendizaje ni. B. un agraviado que anda buscando quien le ampare contra los opre­ sores y tiranos. visiones de ejércitos de gigantes. cap. toc de lemn anexat şelei calului. desfătare derritir (derretir) a (se) t o p i desprivar (azi privarJ a priva destreza măiestrie dichoso fericit donaire ni. necesitaba. m ă i e s t r u arzón ni. en fin. de castillos. a los cuales sólo el lenguaje faltaría para ser colosos inquietos y furibundos. el sentido práctico. solzi escasez / . que el hombre no pusiera en aquellos campos más muestras de su industria y de su ciencia que los patriarcales molinos de viento. chiparos cisne m. de torres. V I . al trans­ parentar de la luz. y aquel desaforado rugir de los vientos cuando hay tempestad. corta­ pisas de la imaginación. a m b i i escamos ni. repito. graţie dulzor m. necesitaba de aquel sol que derrite los sesos y hace a los cuerdos locos. un afligido. Así es la Mancha. Episodios Nacionale PALABRAS NUEVAS abajar a coborî acaso î n t î m p l a r e alborada z o r i . bucurie gozoso îmbucurător. lebădă darse paz a se săruta debatido dezbătut deleite m. ucenicie arpado melodios. necesitaba aquella escasez de ciudades que hace más rara y extraordinaria la presencia de un hombre o de un animal.o de los genios de la fábula.

hebra fir. c ă l d u ţ traición / . blond rugir' a mugi sabroso delicios. t r ă d a r e . şuviţă horadar a perfora intercesión intervenţie binevoitoare juglar m. pulbere ronco răguşit rubicundo roşcat. cîntăreţ recitator şi dan­ sator a m b u l a n t care dădea repre­ zentaţii în faţa poporului. în E v u l Mediu luciente strălucitor malla ochi de î m p l e t i t u r ă melifluo mieros menear a legăna. savuros saeta săgeată saltear a r ă p i . cărare . înşelare venidero viitor vereda potecă. a asalta seso creier. a mişca merescimiento (azi mérito) merit nueva ştire. talie templadico t e m p e r a t . noutate ocioso t r î n d a v pendón m. drapel m i l i t a r de formă lunguiaţă penado chinuitor polvo praf. minte sobresalto tresărire surcar a brăzda talie / .

o su humor del momento para conformarse prudentemente con él.LECTURAS EN PROSA E S P A N A MARIANO JOSÉ DE LARRA YO QUIERO SER CÓMICO (Fragmentos) No fuera yo Fígaro1. ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen. por consiguiente. cuando me deparó 2 felizmente la casualidad materia sobrada 3 para un artículo al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente. Columpiábame en mi sillón. y no encontraba por cierto mucho que escoger. porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo. de éstos que dan vuelta sobre su eje. sobre todo. como he dicho. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz. si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa. Hallábame. no se me podrá culpar de mal intencionado ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos. verídico . y dando tor415 . sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda. porque no está siempre un hombre de buen humor o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. y. como de hombre que necesita y estudia en la fisionomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones. y me hallaba en la mayor perplejidad. los cuales son especialmente de mi gusto. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico. por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco. y. que fuese serio. y conocía toda la dificultad de mi empeño. sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente.

— Perdone usted. — ¡ Bravo empeño ! ¿A quién? — Al Ayuntamiento... porque nadie la tiene. — Es la mejor ocasión. — Ya le entiendo a usted. — Como estamos en Cuaresma 7 . no necesita usted saber cosa mayor. desearía que usted me recomendase.. y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica. esto no se sabe. eso es muy bueno ! Pero sabrá usted.... — Lo presumo. siendo el favor de tanto interés para usted.. a la Empresa. — ¿Al teatro? — Sí.. y la propiedad 10 . señor.. y dedicarme al teatro........ ¡ Cómo me gustan sus artículos de usted 6 ! — Es claro.. 416 . bellas letras. pero.. — Yo soy un joven..mentó a los tirantes y rudos músculos de su fisionomía para adoptar una especie de careta 4 que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de afecto y de deferencia 5 . — ¡ H o l a ! ¿Ajusta el Ayuntamiento? — Es decir.. señor.. yo no quisiera singularizarme 8 . el latín.... usted quisiera ser cómico aquí.. para cuando se sepa... ciertamente... las gentes me entienden. — Cierto.. Según algunos.. — Un favor de que depende mi vida acaso.. me dijo con voz forzada» mente sumisa y cariñosa: — ¿Es usted el redactor llamado Fígaro? — ¿Qué tiene usted que mandarme? — Vengo a pedirle un favor. siempre es malo entrar con ese pie 9 en una corporación.... para ser actor. — Que quiero ser cómico. no. — Pero la gramática. — Sin embargo.. — No.. ¿Sabe usted castellano? — Lo que usted ve. como yo quiero ser cómico.. Para hablar.. ! — Por supuesto. — Bien. Si usted me necesita.. y así será preciso examinarle por la pauta del país... ¡ Soy un apasionado. — En ese caso.. como el teatro está cerrado ahora. no tiene usted prisa.. y habrá estudiado humanidades. — ¡ Ah ! ¿Ajusta la Empresa? — Le diré a usted. Y ¿qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted? — ¿Cómo? ¿Se necesita saber algo? — No. y... un amigo de usted. — Por eso. desgraciadamente.

ya sé que en siendo muy antiguo. señor. me echaron por holgazán. — Además. porque se me figura a mí que es oficio en que no hay nada que hacer. de modales 14 y usos de sociedad.. ¡ Tan poco favor me hace usted ! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso. no sabrá usted lo que son trajes. y otras semejantes? — Sí. — Y ¿cómo presentará usted un carácter histórico? — Mire usted. ¿a qué altura se halla usted? — Mal.. — Perfectamente. pero eso no es esencial. y aptitud por actitud. ni caracteres históricos. a la antigua francesa o a la antigua española. y podrá verter sus ideas en las tablas u . y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas. — Perfectamente.. porque si voy a decir verdad. Mife usted.. — Por consiguiente. todo eso digo yo. 2 7 — învăţaţi limba spaniolă 417 . Usted sirve para el ejercicio. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra. — Y de educación.. — ¡ Bravo ! — Porque ellos suelen saberlo... — No jure usted. — Y tiene usted razón. señor. y los comprenderá. señor. el papel lo dirá. eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama. hayamos por hayamos.. — No es gran cosa. ¿Aprendió usted Historia? — No. — Le diré a usted. no. nada.— Sabrá de memoria los poetas clásicos... ni épocas. yo era escribiente 1 5 en una mala administración. y me quiero meter cómico... — Perdone usted. y decir unas voces por otras. En cuanto a trajes. actitud por aptitud.. ni he oído hablar tampoco.. que alguna parte del público suele estar tan enterada como nosotros. diferiencia por diferencia. Además.. no sé lo que es.. así. dracmático por dramático. nada.. según el sexo de cada uno que lo pregunta.. sí. — Esto es: aunque sea griego el asunto.. según. — Sí. La figura es la que no. — Nada. me parece que sirve usted para el caso 1 2 . luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno. Nada. — ¡ Ah! • Ah! Muy bien. señor: si no es tan antiguo. — ¡ Ah! Ya. señor. siempre a la romana 1 3 ..

— ¿ Y memoria? — No es cosa la que" t e n g o . y el público se la r í e . creyendo que aquél ha conseguido su propósito. — Escasamente 16. s e ñ o r .— Todo lo hace el a p u n t e . q u i t á n d o s e el sombrero de tres picos. — Ni conocerá usted el m u n d o . Su asunto. y sacándole a usted la relación del cuerpo como u n a c i n t a . la „seña" Frasquita. . en fin. la ironía maliciosa y la gracia con que se describen tipos y situaciones. E u g e n i o de Zúñiga 3 . eltío Lucas. cuando uno no sabe su relación. quedando el viejo en ridículo. n i n u n c a t r a t é a n i n g u n o de ellos. (Publicado en la „Revista Española" de 1 de marzo de 1833) PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS * (Fragmento *) XXVII La fe mueve las montañas. A d e m á s . señor. se dirige a la casa de la Corregidora para devolverle la afrenta. como diciendo a l p ú b l i c o : ¡Ven ustedes qué h o m b r e ! — E s t o e s . m u y b u e n a s noches. Al fin todo se aclara. . se dice c u a l q u i e r t o n t e r í a . De esa manera y h a b l a n d o él a l t i t o 1 8 . 418 . ¡ y a ! — Vez h a y que en una comedia en verso se a ñ a d e u n párrafo en p r o s a : pues ni lo n o t a n i menos se enfada. por consiguiente. * Esta novelita — la obra maestra de Alarcón—se destaca por la vivacidad del diálogo. . ni el corazón h u m a n o . aunque sin conseguir tampoco nada.. — p r o n u n c i ó el recién llegado. y h a b l a n d o con la boca s u m i d a 2 . es como sigue: un viejo Corregidor pretende a una bella molinera. no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice. — Sí. de m o d o que el a p u n t a d o r v a y a t i r a n d o del p a p e l como de una carreta 1 7 . como solía D . basado en una tradición popular. y . p o r q u e n o me gusta el e s t u d i o . t i e n e el público el placer de oír a un m i s m o t i e m p o dos ejemplares de u n mismo papel. y . . que eso es cuenta del a p u n t a d o r . pero su marido. ¡Es t a n guapo el público ! ¡ Si usted viera ! — Ya sé. y a u n ésa no la a p r o v e c h o . T e n g a n Vds. ésta defiende su honor y salva la situación. Si se descuida. Así es que no h a y n a d a m á s común que a ñ a d i r . usted es cómico y bueno. — ¡ Y a se ve que hacen m u y bien ! P u e s . se le lanza de vez en cuando un par de m i r a d a s t e r r i bles.

apartando al corregidor con el brazo de marras 7 . había penetrado en su alma. exclamó con las lágrimas en los ojos y la sinceridad en los labios: — ¿Conque tú eres mi Frasquita? —.. sin saber tampoco lo que se hacía. pero luego se dominó.¡ No ! (respondió la navarra fuera de sí.. Y se echó a llorar. semejante a la de la fe religiosa. inundándola de luz y de alegría. Así es que. señora! ¡Qué desgraciada soy! 27* 419 . Una especie de inspiración. Eugenio sintió aquel nuevo agravio. como una montaña de hielo que se hunde y principia a derretirse. y. diciéndole entre sus sollozos. en evitación de otra voltereta 8 y del consiguiente ludibrio 9 . y hasta el mismo Sr.. y la estrechó en sus brazos con el mayor cariño. balanceándose en todos sentidos. con una risa tan horrible que tuvo que llevarse la mano al corazón para que no se le hiciese pedazos. ¡ Tal gesto. Todos creyeron que le había escupido. D. y fue a besar la m: no de la corregidora. olvidándose por un momento de cuanto había visto y creído ver en el molino. tal ademán y tal tono de voz acentuaron aquella frase ! El rostro del molinero se transfiguró al oír la voz de su mujer. se dejó atropellar sin decir oxte ni moxte 10 . Frasquita ! ¿Le has enviado ya a tu sobrino el nombramiento 12? ¡ Hubo que ver entonces a la navarra 13 ! Tiróse la mantilla atrás.En seguida se adelantó por el salón..) ¡ Yo no soy ya tu Frasquita! Yo soy. y. levantó la frente con soberanía de leona. Estaba visto que aquella mujer había nacido para domadora del pobre viejo. Juan López 4 .. Lucas ! — le dijo en mitad de la cara. y se lanzó sobre el tío Lucas como un basilisco 5 . dijo. El tío Lucas se puso más pálido que la muerte al ver que su mujer se le acercaba.. La corregidora se adelantó hacia ella sin poder contenerse. ¡Pregúntaselo a tus hazañas de esta noche. y ellas te dirán lo que has hecho del corazón que tanto te quería !. Pero la seña ° Frasquita metió el montante. y Su Señoría. El parecido del tío Lucas con el verdadero corregidor era maravilloso. no pudieron contener una carcajada. remedando n siempre al corregidor: — ¡ Dios te guarde. Todos se quedaron estupefactos. Así es que la servidumbre. La seña Frasquita se puso entonces a besarla. clavando en el falso corregidor dos ojos como dos puñales: — ¡ Te desprecio. como una niña que busca amparo en su madre: — ¡Señora.

— Pues ¿y tú? — respondió. pero.. Juan López. . o esperando salvarse también por la vía húmeda.. — No hay cuentas que valgan 16 . andando a puñetazos con sus lágrimas. y todo parecía concluido... — ¡ Yo sí que soy desgraciado ! — gemía al mismo tiempo el tío Lucas.. — ¿Pues y yo? (prorrumpió 14 al fin don Eugenio. XXVIII ¿ Pues y tú ? El tío Lucas fue el primero que salió al flote en aquel mar de lágrimas. — ¡Nada de pero!. — Pues ¿y tú? — repuso la corregidora midiéndolo con la vista. (gritó el corregidor.) — ¡ Su mujer de Vd.. los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases: — ¿Y tú? 420 . es una bendita ! — Bien. Y éste y los criados lloraban de igual manera. — dijo el tío Lucas. se figura ! — contestábale la corregidora. se justifica. Y la seña Frasquita no dijo más. yo soy un picaro! ¡un monstruo! ¡un calavera 1 5 deshecho. Déjela Vd. sintiéndose ablandado por el contagioso lloro de los demás..... —dijo de pronto. Y durante algunos momentos. y. me había contado. nadie se había explicado.. que hable!.. . Desde que la vi.. hablar. abrazado a la barriga del Sr. Porque la verdad es que tú. llorando también generosamente.. tío Lucas...) ¡ El que tiene que hablar eres t ú ! .. Merceditas!. me dio el corazón que era una santa.. a pesar de todo lo que Vd... vamos a cuentas!. (exclamó la corregidora. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. como avergonzado de verterlas..) ¡ Se trata de Yd.. quiero decir..— i No tanto como Vd. que ha llevado su merecido ! Y rompió a berrear tristemente... sin embargo. ¿Quién había de decirme que tú?. y de esta señora ! ¡ Ah. y verá cómo.) ¡ Ah. tornando también a sus celos. — Ahora no se trata de ella. por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora. perdiendo de nuevo toda fe. — ¡Señores. sí.. — ¡ Yo no hablo ! (contestó la molinera.. por la vía del llanto. el tío Lucas. — ¡Bueno.

— Pues diles que suban. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas: cosa muy fácil a mi juicio. o. qué feliz soy !. 421 . ¡ Habla.) Tengo dos testigos de mayor crédito.. Continúa.. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa. yo me dirigía desde nuestra casa al lugar.. que están saltando por justificar a la seña Frasquita. mientras que nosotros dos ni nos «aludamos ni nos reconocimos. — La una se llama Piñona y la otra Liviana. — ¡Oye.. si la corregidora... pues allí distingo al Sr. sí. a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado.. ¡Vaya un testimonio fidedigno! — Tampoco son dos mujeres. — Están abajo. que no me hallaba en el molino cuando tú viste en él al señor corregidor.. Eugenio: — ¡ Mira.. Pero tú marchabas fuera de él.. — ¡ Nuestras dos burras ! Frasquita: ¿te estás riendo de mí? — No: que estoy hablando muy formal. — En esto rebuznó 18 tu borrica.. sí. — ¡Por Dios te pido que te expliques!... y. ¡ Bendita 19 seas ! ¡ Me parece estarlo oyendo ! — Eran Liviana y Piñona... — ¡ Ah ! • Son dos mujeres!.. habla.— Pues ¿y tú? — ¡ Vaya que tú ! — ¡ No que tú ! — Pero ¿cómo has podido tú?. Lucas!... revistiéndose de dignidad no dijese por último a D. etc. — ¡ Yo no necesito que me justifiquen los hombres ! (respondió ésta. Sólo son dos hembras. nos cruzamos en el camino. que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas. — ¡ Peor que peor ! ¡ Serán dos niñas !.... te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado. cpie cada palabra tuya me devuelve un año de vida ! — Y a aquel rebuzno le contestó otro en el camino.. y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. Hazme el favor de decirme sus nombres. cállate tú ahora! Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelanle.. — ¡Es verdad que me detuve!... La cosa hubiera sido interminable.. Juan López y a Toñuelo 17 .. Etc. en la puerta. Yo puedo probarte.. con el testimonio de nuestras burras... — ¡ Oh.. — Y ¿dónde están? — preguntó el molinero. — ¡ Justamente ! ¡ Ah. — Las pobres no podrían subir.por mejor decir.. etc.... por consiguiente... con permiso de esta señora.

un pobre huertano viejo. y que t o d a v í a e s t a r á n h ú m e d a s . no teniendo hijos que le ayuden. todo ! — agregó el corregidor. — ¡ Todo lo que ha dicho la seña F r a s q u i t a es p u r a v e r d a d ! — gritó el señor J u a n López.— ¡ N o me digas m á s ! . . rindiéndose a la evidencia. que no debo referir d e l a n t e de esta señora. . El pobre tío Barret. (contestó la m o l i n e r a . y te lo d i r á n mejor que y o . . Unos carreteros de la v e c i n d a d le h a b l a r o n p a r a compadecer su desgracia y le i n v i t a r o n * En esta obra maestra de ambiente valenciano. al que el terrateniente don Salvador le había aumentado el arrendamiento de las tierras. . . . „Todas estas tierras que estaban regadas 422 . — E s a es h a r i n a de otro c o s t a l 2 3 . hurt a n d o el cuerpo. La barraca es la historia de las tierras del tío Barret. embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. y G a r d u ñ a 20 lo desnudó y lo acostó allí ! Si quieres saber por qué a b r í la p u e r t a . . . y deja que te dé un a b r a z o ! . Pero no tengo más que decir por la p r e s e n t e . . . — ¡ Conque eres i n o c e n t e ! ( e x c l a m a b a en t a n t o el t í o L u c a s . fue p o r q u e creí que eras t ú el que se ahogaba y me l l a m a b a a g r i t o s . si quieres saber lo del n o m b r a m i e n t o . siendo éstas „mejor labradas". — ¡ T o d o ! ¡ T o d o ! — a ñ a d i ó T o ñ u e l o . .. . . siguiendo la corriente de su a m o . ¡ Conque y a ves que yo no estaba en el molino ! Si quieres saber ahora por qué encontraste a l señor corregidor en n u e s t r a c a m a . . — T a n no nos reconocimos (continuó la seña F r a s q u i t a ) . . . . . .) ¡ F r a s q u i t a m í a . . . aun se empeoró porque su deuda ascendía. ¡ S u señoría se cayó en el caz del m o l i n o . e n t r ó . t i e n t a esas ropas que llevas p u e s t a s . F r a s q u i t a de mi a l m a ! ¡ P e r d ó n a m e la injusticia. — ¡ H a s t a a h o r a . m u y complacido 2 2 de que las explicaciones de la n a v a r r a no h u b i e r a n ido más lejos. el famoso escritor naturalista Blasco Ibáñez nos presenta en su estilo lleno de color y de fuerza plástica la vida agitada de los labradores pobres de la vega de Valencia. Pero nada se resolvió. ¡ N o me digas m á s ! . El viejo avaro se mostraba inflexible e inclusive intentó arrojarle de las tierras. VICENTE BLASCO IBÁÑEZ LA BARRACA (Fragmento *) Al pasar por la t a b e r n a de Copa. que los dos nos a s u s t a m o s y salimos h u y e n d o en direcciones contrar i a s . Y . deseando congraciarse con 2 1 d o ñ a Mercedes. en fin. Cuando estemos solos.) Antes de a b r a z a r t e .. necesito oír t u s e x p l i c a c i o n e s . toma dinero emprestado de don Salvador y se compra un rocín. v i s t o que ella i m p e r a b a en el corregimiento. . te enteraré de ese y otros p a r t i c u l a r e s .

Aún le quedaba lo mejor de la casa. Les llamaba hijos míos. hasta que molestado por la con el sudor de la familia. asegurándoles que no se apuraba por tan poco. Se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado : casi como un ser feliz. Los carreteros pagaron. Y él. Su cara *e coloreó. sus ojos se vetearon 1 de sangre. tan sobrio. llenando el camino de chirridos de ruedas. bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente. El viejo aún estuvo más de una hora en la taberna. que era el a m o de los campos. „ Y ahora venía a hacerle morir aquel viejo usurero.a tomar algo. que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. adquiriendo después una palidez cadavérica. sintiendo que la cabeza se le iba." 423 . cortaba en el aire un papel de fumar. según afirmaba Barret. y arreando 4 sus bestias alejáronse hacia Valencia. Quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos. ¿por qué no eran suyas?" — se p r e g u n t a b a tío Barret. No lo había perdido todo. aunque no sabía coger u n azadón ni en su v i d a había doblado el espinazo. Aceptaba con mucho gusto. puro y brillante: una herramienta de fino temple 3 y corte sutilísimo que.. la hoz de su abuelo: una joya que no la cambiaba ni por cincuenta hanegadas 2 .. Y sacaba de su faja el curvo acero. hablando solo.

que le pareció un enorme demonio. cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a Barret. Cuando despertó. su cara púsose verde y le cayó la capa. ya se reía del miedo pasado. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. con la cara roja y los brazos extendidos. cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento. el que deseaba ver desde el día anterior. y se incorporó. y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada 8 . deteniéndose muchas veces para dar aplomo 5 a su cuerpo. Llegó después de dos horas de marcha. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. ¿Qué hacía allí. chocaron sus dientes. y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza. Le escocía ' algo lo del tío Barret. el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno. experimentó un vago sentimiento de vergüenza y salió sin saludar. pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores. ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí.. Ya veía su huerto. ¿Y aun dicen que el demonio no es bueno? Allí estaba su hombre. andando con paso inseguro. estaba el suceso reciente. e intentó ponerse en pie para huir. y en la boca empastada sentía un sabor horrible. entre Benimaelet y el mar. Veía con los ojos cerrados un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia. a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo. acorralándolo 9 en el borde de la acequia que corría paralela al camino. Al poco rato. como si tuviera contadas las naranjas. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. era ya bien entrada la tarde. Le zumbaban los oídos. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos.dura mirada de los dueños. dejando al descubierto un viejo 424 . asomó la cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. que reaparecía la borrachera. púsose en camino. Al incorporarse. tirando de la hoz. que adivinaban su estado. y allá iba ahora. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la laja le daba escalofríos. sus penosos 6 ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. impidiéndole toda fuga.. y la huerta es traicionera . El aguardiente se había apoderado de él. Creyó soñar. que se balanceaba sobre las inseguras piernas. tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos.

no juegues. Quedó colgando de los tendones y la piel. buscaba sitio para herir. y el rojo muñón 13 arrojó la sangre con fuerza. la hoz partió horizontalmente contra su cuello y. El labrador sonreía como una hiena.. ¡ Cuánta sangre tenía el tío ladrón ! La acequia se enrojecía. Y moviendo su herramienta de un lado a otro.gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello. — ¡Pero Barret! ¡hijo m í o ! ¿qué es esto? Baja esa arma. ¡zas! cortando la complicada envoltura de pañuelos.. evitando que se acercara el tío Barret. Pasa mañana por casa. "\ mientras tanto. Antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo 19 que conmovió 20 toda la vega. siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde. hundida en el barro. pretendiendo cubrirse con las crispadas manos.. hablaremos: me pagarás como quieras. — ¡ Embustero ! ¡ embustero ! — contestaba con voz que parecía un ronquido. Pero con la acequia a la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás. separando casi la cabeza del tronco. enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre... Lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo. en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo. Te repito que ha sido una broma. Vaciló el viejo sobre sus piernas. ¿Habéis visto el gesto hipócrita. el labriego 17 .. un grito de bestia herida. que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada. agitadas por un pataleo 15 fúnebre de res degollada. Cayó don Salvador en la acequia.. evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante. abrió una profunda hendidura. nada más. dominado por el terror.. pero antes de caer al suelo. el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gober425 . huir de la terrible hoz. Seguirás en las tierras. 12 ¡ Aaay !.. parecía más caudalosa 16 .. — ¡Barret! ¡ Hijo mío! — decía con voz entrecortada—. sus piernas quedaron en el ribazo 14 . salpicando a Barret. la cabeza.... que hasta le hablaba en castellano 10 . echó a correr. había derribado de un golpe una de las manos crispadas.. soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo. De repente. Fue un rugido horripilante. pretendía escurrirse. Y doblaba su cuerpo. Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil. Ven mañana y te daré las lia.. piensa en tus hijas. Cansada la hoz de encontrar obstáculos. su turbación.Todo ha sido una broma: no hagas caso 11 . Tú eres un hombre honrado. como si temiera que el riachuelo 18 de sangre le ahogara al desbordarse.. Tan grande era su terror.

que llevaba capa de juncos con capucha y madreñas e . jinete en una mula y con otra del diestro. Las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos. Hay nueve leguas de jornada y malos caminos de herradura. y que venía a buscarme para ponernos en camino. y nadie habló. Pero el asesino vagó como un loco por la huerta. Llegó la vista del proceso.. con los ojos hundidos y la mirada inquieta. Adelantó su mula para enseñarme el camino. Era el mayordomo que había traído la carta de Concha*. Bajé presuroso. Los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de Valencia para contemplar al través de los barrotes 23 al pobre „libertador". que una ráfaga batió. tendiéndose tras los ribazos. Vi en lontananza 426 . que en el silencio de las altas horas parecieron sepulcrales y medrosas. Pasé la velada solo y triste. De todas suertes no llegaríamos hasta cerca del anochecer. sin cerrar la ventana. hasta que al día siguiente lo sorprendió la Guardia civil 22 durmiendo en un pajar. las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas. Me incorporé 3 sobresaltado. El mayordomo era un viejo aldeano. cada vez más enjuto. Cuando llamó el mayordomo aún brillaban algunas estrellas en el cielo: cuando partimos oí cantar los gallos de la aldea. acosados por el ladrido de los perros que vigilaban en las eras. y llamaron a la puerta con grandes aldabadas 2 .nante que le oprime? Pues así lloró la huerta la muerte de don Salvador. Le interrogué: — ¿Ocurre algo Brión? — Que empieza a rayar el día. señor Marqués 3 . Nos pusimos en camino con toda premura. escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros. Manteníase ante la puerta. sentado en un sillón cerca del fuego. y abrí la ventana. . agazapándose 21 bajo los puentecillos. y le sentenciaron a muerte. Cuando salimos al campo empezaba la claridad del alba. trasponiendo monte. Todos adivinaron la mano del tío Barret. atados bajo los hórreos 7 . Estaba adormecido. RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN SONATA DE OTOÑO (Fragmento x) i Cuando volví a mi casa había cerrado la noche. huyendo de las gentes. y al trote cruzamos la Quintana de San Clodio. En seis meses sólo se habló en la huerta del tío Barret.

que ondulaba en las ráfagas del aire. que empezó a dar humo. que ahuyentó al mayordomo. desfilaba una recua 10 madrugadora. larga bandada de palomas volaba sobre la torre señorial. cantaba a usanza 13 de Castilla. hospitalaria y humilde: — Pasen y siéntense al fuego. veladas por la niebla. Salvo su mejor parecer.. La señora se levantó para disponerlo todo por sus manos. Durante mucho tiempo estuve contemplando la cortina cenicienta de la lluvia.. A poco tornó el mayordomo con las alforjas colgadas de un hombro: — Aquí viene el yantar 17 . Traspuestas aquéllas. y franqueó la puerta. y como si aquello fuese nuestro leudo. llamamos autoritarios a la puerta. Acosados por la lluvia. ¡Mal año nos aguarda ! Apenas entramos. El viejo aldeano la saludó. y después una mujer hilando. La pobre mujer avivó el rescoldo 15 y trajo un brazado 1 6 de madera verde y mojada. donde ardía un fuego miserable. El sol empezaba a dorar las cumbres de los montes: rebaños de ovejas blancas y negras subían por la falda. hicimos alto en los viejos molinos de Gundar. si acaso les place calentar la vianda 21 . 428 .. ¡ Mal tiempo tienen. sentado a mujeriegas 12 en el rocín que iba postrero. Era una pobre alma. que entonaba un cantar. Yo. con amenaza de agua. toda la siembra anega. Salieron dos perros flacos. resonaban detrás. Puso la trébede.. el mayordomo volvió a^ salir por las alforjas.unas lomas 8 yermas y tristes. A lo lejos. podríamos aprovechar este huelgo 18 . La molinera se acercó solícita y humilde: — Pondré una trébede 20 al fuego. Nos vio ateridos de frío. y después otras. chisporroteando. En el fondo del muro. y la rueda del molino. i Ay! Qué tiempo. vi otras.. Yo me acerqué al hogar.. en t a n t o r me salí a la puerta. allá en el dominio de un Pazo 14 . y el arriero n . vio el cielo encapotado. Todo el camino era así. y el mayordomo comenzó a vaciar las alforjas: sacó una gran servilleta y la extendió sobre la piedra del hogar. El sudario 9 ceniciento de la llovizna las envolvía: no acababan nunca. si son caminantes!. vio las muías bajo el cobertizo. llena de caridad. y sobre verde fondo de praderas. una puerta vieja y mal cerrada. con las losas del umbral blancas de harina golpeaba sin tregua: ¡ t a c ! ¡ t a c ! La voz de un viejo. Si cierra a llover no tendremos escampo 19 hasta la noche.

Y un amigo que se marchaba al nuevo mundo. está ya muy arraigada en mi espíritu. llevar un cintajo. el otro se habrá arruinado. tú seguirás como ahora. La idea de que no seré nunca nada. Está visto. Usted no será nunca nada. Usted no será nunca nada más que un negador inútil. ni caballero de industria. encontraré a todos los conocidos en distinta posición. éste habrá llegado a ser ministro.. sin embargo.. aquél habrá desaparecido en una aldea. con don Gregorio Paño. .. ni chanchillero 5 . que nos enseñaba matemáticas. me han asegurado: — Tú no serás nunca nada. tener un título. en San Sebastián.Cuando fui por primera vez a la escuela. ni tendré una buena ropa negra... Las mujeres que me han conocido.PÍO BAROJA BAROJA. cuando el vientre empieza a hincharse de tejido adiposo 6 y de ambición. vivirás igual y tendrás dos pesetas en el bolsillo. y me dicen: Baroja. ni caballero de Isabel la Católica. me decía con voz sepulcral: — No será usted ingeniero como su padre. ni consejal. no seré disputado. 429 . indicaba: — Cuando vuelva dentro de veinte o treinta años. que tenía la costumbre de pegarnos con un puntero 2 muy duro (las veneradas tradiciones de nuestros antepasados) me miró y dijo: — Este chico va a ser tan cazurro como su hermano. es una impertinencia. pero a mí me están vedadas 7 estas ambiciones. nada. Y.. tú no serás nunca nada. en San Carlos.. don León Sánchez y Calleja. No pasarás de ahí. Estudiaba en Pamplona 3 . Los profesores de la infancia y de la juventud se levantan ante mis ojos como la sombra de Banco. Nunca será. que parecía el comendador del Tenorio 4 por su cara helada y su perilla blanca. NO SERÁS NUNCA NADA (Canción) . el hombre quiere ser algo. Al cursar terapéutica con don Benito Hernando. y este anciano.. Yo me encogía de hombros. yo tenía cuatro años — ya ha llovido 1 desde entonces — . vestirse con una levita negra y un chaleco blanco. en el Instituto. A mí no me viene usted con sonrisas satíricas. y me decía: — Esa sonrisita. don Benito se plantaba delante de mí. esa sonrisita. ni académico. cuando se pasan los cuarenta años. uno se habrá enriquecido.el maestro.

Fue publicado por primera vez en Santiago de Chile. las olas que se a g i t a n a m i s pies m u r m u r a n : B a r o j a . Su carácter m o r a l se resiente de su h á b i t o x de t r i u n f a r los obstáculos y del poder de la n a t u r a l e z a : es fuerte. como folletín (1845). desciende l e n t a m e n t e del c a b a l l o . . Empieza por describir la pampa y su influencia sobre el habitante. Aunque el libro trata de cosas ya desaparecidas. Facundo Quiroga. a l l í . que es como la v e n d i m i a de los agricultores. es u n a fiesta cuya llegada se recibe con t r a n s p o r t e s de júbilo 2 : allí es el p u n t o de r e u n i ó n de t o d o s los h o m b r e s de v e i n t e leguas a la red o n d a . narra después la historia del célebre caudillo riojano. sus bellas páginas son merecidamente conocidas y amadas por todos los argentinos desde la escuela primaria. 431 . que por las noches suele venir al t e j a d o . cruza la p i e r n a sobre el pescuezo 4 del c a b a l l o . las facult a d e s físicas. sin n i n g u n a de las d é l a i n t e l i g e n c i a . desarrolla su lazo y lo arroja sobre u n toro que p a s a . t ú no serás n u n c a n a d a . mediante un hierro caldeado) y del tipo clásico del gaucho cantor. mezclando la verdad y la novela. . con la v e l o c i d a d del * Facundo (o „Civilización y barbarie — Vida de Juan Facundo Quiroga") es a la vez un panfleto. p u e s . y p a r a gozar mejor del espectáculo. ha desenvuelto en el g a u c h o . enérgico La h i e r r a . la ostentación de la increíble destreza en el lazo. una biografía y un ensayo de sociología descriptiva. Si el e n t u s i a s m o lo a n i m a . que detiene a d i s t a n c i a a p a r t a d a . Y y o estoy convencido de que no seré n u n c a n a d a . Damos aquí la descripción de una hierra (marcación del ganado. me d i c e : Baroja. tú no serás n u n c a n a d a . y concluye con varios capítulos de reflexiones políticas y con un programa de gobierno para el futuro. y h a s t a los cuervos que cruzan el cielo suelen g r i t a r m e desde a r r i b a : B a r o j a . t ú no serás n u n c a n a d a . ARGENTINA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FACUNDO (Fragmentos *•) La v i d a del c a m p o . La lechuza s a b i a .Cuando v o y a la orilla del m a r . a l t i v o . E l gaucho llega a la h i e r r a a l paso lento y m e s u r a d o de su mejor p a r e jero 3 .

Aquí tenéis la idealización de aquella vida de revueltas. perseguidos por la justicia. cantando sus héroes de la pampa. que la que el infeliz despliega en sus rapsodias ingenuas. costumbres. entre las luchas de las ciudades y del feudalismo de los campos. y sus versos serían recogidos más tarde como los documentos y datos en que habría de apoyarse el historiador futuro. El cantor anda de pago 7 en pago. El gaucho cantor es el mismo bardo. que era lo que se proponía. En la República Argentina. se ven a un tiempo'. „de tapera 8 en galpón". a cuarenta pasos de distancia: lo ha cogido de una uña. con superior inteligencia de los acontecimientos. dos civilizaciones distintas en un mismo suelo: una naciente. de barbarie y de peligros. entre la vida que se va y la vida que se acerca. la catástrofe de Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez n . la derrota y la muerte del valiente Rauch 10 . sin conocimiento de lo que tiene sobre su cabeza. los llantos de la viuda a quien los indios robaron sus hijos en un malón9 reciente. que se mueve en la misma escena. de civilización. y vuelve tranquilo a enrollar su cuerda. que. está remedando 432 . biografía. El cantor está haciendo.rayo. que el bardo de la Edad Media. el mismo trabajo de crónica. historia. el vate 5 . si a su lado no estuviese otra sociedad culta. el trovador B de la Edad Media. candorosamente 12 .

vuelve el caballo hacia la barranca. y echando una mirada escudriñadora sobre el círculo de soldados con las tercerolas 21 preparadas. un cantor que tenía azorado 18 y divertido a su auditorio. El año 1840.los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media. en efecto. intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. si la música y los versos no lo excitan. dondequiera que se apura una copa de vino. La partida. •con los trabajos que sufrió. no está libre de tener que habérselas con la justicia. lo de la desgracia y la disputa que la motivó. sin cuidarse de lo que tiene a sus pies. donde se necesita el concurso de su gaya ciencia 1 7 . El cantor oyó la grita sin turbarse. Más narrativa que sentimental. en sus versos y en su voz. cuando se abandona a la inspiración del momento. una o dos desgracias (¡ muertes !) que tuvo y algún caballo o una niuchacha que robó. su fortuna. le pone el poncho en los ojos y clávale las espuelas. estaba refiriendo su encuentro con la partida. la poesía original del cantor es pesada. la abertura quedaba hacia el Paraná. y con las piernas cruzadas. volviendo la cara quietamente. sin freno. la relación de sus propias hazañas. Algunos instantes después. entre un grupo de gauchos y a orillas del majestuoso Paraná. el cantor. con la larga y animada historia de sus trabajos y aventuras. el cantor tiene su lugar preferente. El cantor mezcla entre sus cantos heroicos. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos: el uno. hacia la escena que dejaba en la barranca. monótona. y cada pulpería l e tiene su guitarra para poner en manos del cantor. El gaucho argentino no hebe. que corría veinte v a r a s 2 0 más abajo: tal era la altura de la barranca. anuncia a lo lejos. dentro de las ciudades. en las campañas. otra que. se veía salir de las profundidades del Paraná el caballo. el otro. Había ya contado lo del rapto de la querida. estaba sentado en el suelo. a quien el grupo de caballos estacionados a la puerta. a fin de que nadase con más libertad. También tiene que darla cuenta de sendas puñaladas que ha distribuido. Por lo demás. Algunos balazos de la partida no estorbaron que llegase sano y salvo al primer islote que sus ojos divisaron. El cantor no tiene residencia fija: su morada 13 está donde la noche lo sorprende. cuando el tropel 19 y los gritos de los soldados le avisaron que esta vez estaba cercado. viósele de improviso sobre el caballo. se había cerrado en forma de herradura. cual si fuera en un bote de ocho reinos. llena de imágenes tomadas de la 28 433 . su parte escogida en el festín. Dondequiera que el cielito 14 enreda sus parejas sin tasa 15 . y el cantor tomado de la cola. y las puñaladas que en su defensa dio. Desgraciadamente. irregular. con ser el bardo argentino.

el cantor posee su repertorio de poesías populares: quintillas. — ¿Quién pagará estas misas? — se decía. ya para lo mismo. pero alguno de sus correligionarios hallaba modo de lograrle préstamos y donativos. y no examinaba su viejo cuaderno de notas sin lanzar un suspiro y sumirse en profunda meditación. décimas y octavas. se encogía de hombros instruido de las alusiones de don Ignacio y considerando que de todos modos su popularidad le salía barata en estos tiempos en que no se puede ser popular sin dinero. pues. Sin Don Ignacio. diversos géneros de versos octosílabos. de la abnegación que exigen los partidos de principios. el boticario 3 . El se sometía refunfuñando 2 . de los deberes del ciudadano. ROBERTO J. Las autoridades lo miraban como su bestia negra. para terminar diciendo: — Yo soy el pavo de la boda. Silvestre. Fuera de esto. hablaba de la patria. en tres años de oposición. Alguna vez le insinuó. O. pero bajo el pretexto de gastos de propaganda.. del caballo y las escenas del desierto. con frase no muy atildada: 434 . PAYRÓ EL CAUDILLO 1 (adaptación) Don Ignacio era hombre de la oposición en Pago Chico.. seguíalo en todas sus empresas políticas. o^ue la hacen metafórica y pomposa. conversando con sus tenientes. Pago Chico hubiera sido un cementerio de vivos.vida campestre. No era don Ignacio muy largo. siempre descontento. habían alcanzado a formar una gruesa suma — cuatro o cinco mil pesos —. tenía puestas en él sus esperanzas. con él f siquiera se ejercía el derecho del pataleo. Sumaba cuidadosamente don Ignacio todos estos gastos que. ya para sus necesidades personales.¿ cómo ser jefe de partido si se comienza por descontentar a los partidarios? Pero apuntaba. le daba a defender sus intereses. Entre éstas hay muchas composiciones de mérito y que descubren inspiración y sentimiento. de los sacrificios que hay que hacer en pro de la libertad. y el pueblo.

reprodujo la frase: . hecho embanderar el reñidero. único lugar fuera de la cancha de pelota. gubernista. palabra menos. dejándola introducir algunos de los suyos en las municipalidades de campaña.'' Los bravos. don Ignacio? — preguntábale por la noche Silvestre. durante sus tres años de caudillaje. a hombres sanos que no se apoderen de las rentas. Cuando subió a la improvisada tribuna.. como diana triunfal del vencimiento. los vivas. don Ignacio — q u e había contratado la banda a su costa. una algazara 6 . Sus palabras hicieron el acostumbrado efecto arrebatador. Pero esta resolución no era conocida y la efervescencia popular continuaba a más y major. un discurso ya mil veces repetido en todos los tonos.El que quiera pescado.—. a la lucha. que no quería ni prestarlo. golpeó los musculosos flancos con las alas y lanzó un ronco y estentóreo co-co-ro-co. puesto que el teatro — un galpón de cinc — pertenecía a don Pedro González. especialmente cuando. Acercábanse las elecciones. al atrio. que debía tener lugar en el antiguo reñidero * de gallos. con grandes-gritos y violentos ademanes. — ¿Qué le ha parecido el metin. 28* 435 . encrespó la pluma.. y otra bomba y otra... ni alquilarlo a sus enemigos de causa. pum! y música. palabra más. no pueden continuar un día más en el poder.. rodeábalo un pueblo vibrante y entusiasta que sólo pedía correr al sacrificio. apropiado para la solemne circunstancia. que se moje. o cosa así. más que nunca. tanto que el bataraz encerrado en un cajón. cubriendo la voz del oí ador que al fin logró dominar el bullicio. y comprado unas docenas de bombas de estruendo — esperó impaciente la hora de su discurso. o por mejor decir. un rrietín. los palmoteos estallaron como siempre. grandes golpes de bombo. a las urnas: don Ignacio estaba radioso. En Pago Chico preparábase un mitin. El gobierno local tiene que entregarse a personas honradas que no roben. Llegado el día. ¡Qué entusiasmo. un jubileo como nunca se vio en Pago Chico.. qué delirio! ¡Prata-ra-trac-pum ! ¡un cohele! y vivas y más vivas. preocupado por la importancia que iba tomando la oposición. gritando: — ¡Ciudadanos! ¡Viva la honradez administrativa! — ¡¡ Vivaaa !! — ¡Abajo! ¡ Mueran! ¡Viva don Ignacio! ¡Viva la honradez! ¡ Viva el patriota ! ¡Shuitz.Los mandatarios impuros que engordan a costillas del abdomen del pueblo.. a ciudadanos que sean capaces de relamberse 5 junto al plato de caldo gordo sin tocarlo con un dedo. había resuelto darle una válvula de escape. el gobierno de la provincia. el que le dije. alaridos de pistón.

El jueves llegaron dos delegados guhernistas de la capital para preparar las elecciones comunales del domingo. pues. Pero Silvestre — la oposición dentro de la oposición — estaba allí. don Ignacio. — Déjenlo pastiar qu'engorde ! Y. la entrevista tuvo lugar. eclipsada por la triunfante de don Ignacio. Apenas instalados. — En una semana se habrá desmonetizado — decían aquellos profundos políticos. y por los que sólo hacían política opositora buscando una ubicación. haciendo en ella lo que sus antecesores. amén de los que don Ignacio compraba como se ha visto. a todo esto. don Ignacio comenzó a engordar en la Intendencia. ojo avizor. No faltaron. en tanta proclama. para hacerle proposiciones. ¡lo qu'est' haciendo es una vergüenza! Don Ignacio lo miró de hito en hito u . muy alejados de la honradez acrisolada 10 que exigiera en tanto discurso. trataron de provocar una entrevista con don Ignacio.. Gastó sólo ciento cincuenta. sostenido por los envidiosos de la popularidad del periodista. Inútilmente. y así lo escribió-en La Pampa. las amenazas de perder lo hecho sin esperanza de rehacerlo más tarde. que le echaba en cara sus procederes administrativos. en tanta profesión de fe a los pueblos en general y al de Pago Chico en particular. había visto oscurecerse su estrella.— ¡Oxi. — ¿Y qu'estoy haciendo. vamos a ver? — ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? ¡No me busque la lengua. a pesar de los aspavientos de Silvestre y la agria censura de gran parte de sus partidarios del día anterior. dirigidos por los delegados de la capital — no era la primer zorra que desollaban éstos — lo designaron para intendente. adivinándola antes de que se hubiera iniciado. Sin embargo.. sus colegas guhernistas. Un día tuvo una grave explicación con Silvestre. en efecto. oído alerta.. magnífico! ¡Me ha costado más de quinientos pesos! Mentira. y rebañando cuanto pesito encontraba a su alcance. canejo 12 ! 436 . y el domingo siguiente resultó electo concejal.. los vaticinos 9 . pero con tal habilidad. Tampoco él quería „componendas". que él creía tan verde aún. porque el meeting había dado el mando a su rival. — Mire. don Ignacio no pudo resistir a una transacción que lo llevaba de golpe y zumbido a la Municipalidad. Llegado al Concejo. husmeando 7 como politiquero de raza la componenda en cierne 8 . Viera. las previsiones.

tragó saliva.. Llegó por fin al rancho. deci no más. y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo.. Y después de una pausa. y comenzaba a invadir todo el pie. dijo con tono convincente: — ¿Y a mí quién me paga lo qu'hecho? ¿Y la platita que mián 13 comido?. mitad de la pantorrilla. pero el machete cayó de lomo. y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpago habían irradiado desde la herida hasta la. Movía la pierna con dificultad. con sensación de tirante abultamiento. y siguió por la picada 3 hacia su rancho. URUGUAY HORACIO QUIROGA A LA DERIVA 1 El hombre pisó algo blanduzco.. y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche 5 .— Deci. y durante un instante contempló. — ¡ Está robando como los otros ! El caudillo estuvo a punto de pegarle. pero se dominó. exclamó como quien esboza un sublime programa: — ¡Deja que me desquite y verás que honradez!. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada 437 .. una metálica sequedad de garganta. La víbora vio la amenaza. y sacó el machete de la cintura. y al volverse con un juramento vio una yararacusú 2 que. quitó las gotitas desangre. más insinuante aún. arrollada sobre sí misma. seguida de sed quemante. Saltó adelante. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas. confidencial y tierno. El dolor en el pie aumentaba. dislocándole las vértebras. esperaba otro ataque. le arrancó un nuevo juramento 4 . donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente. y cuando se creyó bastante dueño de sí mismo. y en seguida sintió la mordedura el en pie. El hombre se bajó hasta la mordedura.

dos vasos. ¡ Dame caña 6 ! Su mujer corrió con un vaso lleno. un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurú-Pucú. — ¡ Compadre Alves ! ¡ No me niegue este favor ! — clamó de nuevo. y tras un nuevo vómito — de sangre esta vez —. dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera. Sentóse en la popa y comenzó a palear 9 hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río. con sombría energía. aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. alzando la cabeza del suelo. — Bueno. era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. te digo ! La mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana.. Se arrastró por la picada en cuesta arriba. no agua ! —rugió de nuevo—. Sobre la honda ligadura del pañuelo. mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. que el hombre sorbió en tres tragos. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña. Paulino ! — protestó la mujer espantada.y a punto de ceder. aumentaba a la par 8 . y el hombre pudo fácilmente atracar. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado. El hombre quiso llamar a su mujer. me diste agua ! ¡ Quiero caña. y prestó oído en vano. pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. — murmuró entonces. El hombre tragó. pero no sintió nada en la garganta . Pero el hombre no quería morir. — ¡Te pedí caña. Cuando pretendió incorporarse. de tensa. En el silencio de la selva no 438 . — ¡ Alves ! — gritó con cuanta fuerza pudo. Pero no había sentido gusto alguno. La sed lo devoraba. El hombre. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos. exhausto. uno tras otro. — ¡ Dorotea ! — alcanzó a lanzar en su estertor—.. y llegaban ahora a la ingle 7 . quedó tendido de pecho. hasta medio muslo. que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas. y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. ¡ Dame caña ! — ¡ Pero es caña. esto se pone feo. pero a los veinte metros. lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú 10 . — ¡ No.

y el río se había coloreado también. y la corriente. seguramente.. asciende el bosque. Al atardecer. y aunque no tenía fuerzas para mover la mano. El sol había caído ya cuando el hombre. encajonan 11 fúnebremente al río. sin embargo. Una pareja de guacamayos 14 cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay.¿ Viernes? Sí. tuvo un violento escalofrío. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. no tanto. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El veneno comenzaba a irse. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa. ¿Tres años? Tal vez no. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El paisaje •es agresivo. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. o jueves. detrás. libre ya. enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. semitendido en el fondo de la canoa. — Un jueves. ¿Ocho meses y medio? Eso sí.. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Y de pronto. se abría en lenta inspiración.. y pensaba entretanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya cuyas paredes. no había duda. la canoa derivaba velozmente.. contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Adelante. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. ya entenebrecida. ¿Llegaría pronto? El cielo. siempre la eterna muralla lúgubre. en penetrantes efluvios de azahar 13 y miel silvestre.. a los costados. Se hallaba casi bien.. Al recibidor de maderas de mister Dougald. ¿Qué sería? Y la respiración. al poniente.. altas de cien metros. cogiéndola de nuevo. lo había conocido en Puerto Esperanza 15 un viernes santo. Y cesó de respirar. con asombro. en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa.•se oyó un solo rumor. y su pecho. La pierna le dolía apenas. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor. el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. y al recibidor del obraje 12 . Lorenzo Cubilla. sobre el río de oro. ¿Dos años y nueve meses? Acaso. negro también. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex patrón mister Dougald. la sed disminuía.. la llevó velozmente a la deriva. y reina en él un silencio de muerte. Desde la costa paraguaya. Allá abajo. 439 . se abría ahora en pantalla de oro.

Fue eso en un crepúsculo. Al día siguiente. Los vermes del fondo se habían enloquecido en un principio por el trastorno de su morada. Y al descender el sol. Así. El hueco gredoso quedó abierto. durante todo el día. subió la última gota. Esa fisonomía de la charca. más negros que los de otras pozas. como levantaran una fábrica en los alrededores. fue violeta. toda gloriosa. Cuando el árbol y el pájaro vieron correr por el cielo una nube flexible y algodonosa. vinieron obreros en busca de las grandes piedras. nunca hubieran creído que esa gala del aire fuera ni más ni menos que su camarada lamentable. la callada adoración de la presencia divina descendida hacia ella. Con el último rayo.CHIL E GABRIELA MISTRAL (Lucila Godoij) LA CHARCA Era una charca pequeña toda pútrida. Mas un buen día. el mediodía. después. la mañana. El árbol vecino. la tarde. mirándose transfigurada. que el sol no la miró nunca. Para las demás charcas de aquí abajo ¿no hay obreros providenciales que quiten las piedras ocultadoras del sol? 440 .. vieron una cosa más insólita. y el agua negra como un betún. ni ella supo de él en su vida. ni una brizna verde. La caricia cálida fue. lenta. absorbiendo el líquido impuro. tuvo todos los colores: ¡ un ópalo maravilloso ! Primero. ahora estaban quietos. un placer desconocido. insensiblemente. el dueño del nido.. casi un estupor. Cuanto cayó en ella se hizo impuro: las hojas del árbol próximo. se les antojaba una cosa insólita. En los bordes. perfectamente sumidos en la contemplación de la placa áurea que tenían por lecho. El árbol vecino y unas grandes piedras la rodeaban de tal modo. sintieron el estremecimiento de aquel acto de redención que se realizaba junto a ellos. el nido del árbol. el éxtasis. la charca del vientre siniestro. al transpasarla la flecha luminosa. el primer rayo de sol cayó sobre la copa del árbol y se deslizó hacia la charca. fue rosada. un asombro. Hundió el rayo en ella su dedo de oro. como la órbita de un gran ojo vaciado. luego. hasta los vermes del fondo. se clareó. la plumillas de un nido.

a la primera noticia de la invasión.PERÜ RICARDO PALMA TRADICIONES PERUANAS La gruta de las maravillas A pocas cuadras del caserío de Levitaca. pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta. después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco 2 y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria. como hemos dicho. empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra. moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior. dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror. convencióse de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos. Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas. y en prueba de ello dicen los historiadores que. existe una gruta. que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos. nada había imposible. Desgraciadamente. La invasión del puente. Mayta-Cápac emprendió la conquista del país de los chumpihuillcas. verdadero prodigio de la Naturaleza. dirigióse a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa 3 y Moquegua 4 . encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga 5 . de tres leguas de largo y seis varas de ancho. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar. arrojando las armas. que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. no es posible pasar de las primeras galerías. Éste. emprendieron una fuga vergonzosa. que muchos. llamado el Melancólico. que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. resuelto a impedir el paso del enemigo. en la provincia de Chumbibilcas. Por los años 1181 de la era cristiana. y 441 . y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. Huacari reunió su consejo de capitanes. hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres. El Inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano. se puso al frente de siete mil hombres y dirigióse a la margen del Apurimac 6 . cuarto Inca del Cuzco 1 . calzada de la cual aún se conservan vestigios. del sistema de puentes colgantes. el primero de su especie que se vio en América. Mayta-Cápac. para quien. Mayta-Cápac.

bajo variadas. día por día. a la hora de tus crepúsculos angustiosos. adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías. fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso. siempre están sobre mi cabeza. sin temor a las mortíferas exhalaciones. o dioses tutelares. por qué no tiemblan en tu dombo 3 ? ¡ Cuántas veces suspiró mi alma. que sólo entreveo cuando tus copas estremecidas muven su oleaje. entre mi aspiración y el cielo claro. con inmensa bóveda. por donde pasa el plácido albor. prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador. marchó. Allí. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan. vese el pabellón del príncipe Iluacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan. madre de la soledad y de la neblina ! ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes. desde cuyos picachos 4 me vi a la altura de las cordilleras 5 ! ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? ¡ Tú me robaste el ensueño de horizonte y sólo tienes para mis ojos la monotonía de tu cénit. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? ¿Aquellos celajes2 de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes. de decir a sus amigos: — Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre.después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban. Compadecidos los auquis. a encerrarse en su palacio. seguido de sus parientes y jefes principales. entregados al duelo y la desesperación. los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen. hacia el lado de mi país. COLOMBIA JOSÉ EUSTASIO RIVERA LA VORÁGINE (Segunda parte — Fragmento *) — ¡ Oh selva. esposa del silencio. donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca. Tal es la leyenda de la gruta maravillosa. y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes. que jamás alumbra las hojarascas 6 de tus senos húmedos ! 443 .

el espejeo de las canículas. diosa i m p l a c a b l e que sólo sonríe sobre las t u m b a s ! VENEZUELA RÜMULO GALLEGOS EL CREPÚSCULO DEL DIABLO1 I E n el borde de u n a pila que m u e s t r a su cuenca seca bajo el ramaje sin fronda de los árboles de la p l a z a . está s e n t a d o „el D i a b l o . ¡Déjame h u i r . formadas con el h á l i t o de los seres que agonizaron en el a b a n d o n o de t u m a j e s t a d ! ¡Tú m i s m a pareces u n cementerio enorme donde te pudres y resucitas ! ¡ Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a n a d i e . Tus m u l t í s o n a s voces forman u n solo eco a llorar por los t r o n c o s q u e se d e s p l o m a n . donde la v i s t a no tiene obstáculos y se e n c u m b r a 1 0 el espíritu en la luz libre ! ¡ Quiero el calor de los arenales. Tus vegetales form a n sobre la tierra la poderosa familia que no se t r a i c i o n a n u n c a . desde que soporta el peso de t u p e r p e t u i d a d . porque es efímera como el h o m b r e y m a r c h i t a b l e como su ilusión. donde es imposible la e s c l a v i t u d . T ú tienes la a d u s t e z 8 de la fuerza cósmica y encarnas u n misterio de la creación. c u a n d o t r a s la huella de u n a mujer me arrastré por m o n t e s y desiertos. que eran ya decanos c u a n d o las p r i m e r a s t r i b u s aparecieron y esperan impasibles el h u n d i m i e n t o de los siglos v e n t u r o s . en el idioma de los m u r m u l l o s . en busca de la V e n g a n z a . oh selva. p r o m e t i e n d o l o n g e v i d a d a los árboles i m p o n e n t e s . y . p a r a d e s a n d a r 1 1 esa r u t a de lágrimas y sangre que recorrí en nefando 12 d í a . m á s que a la encina de fornido gajo 9 . 444 . contemporáneos del p a r a í s o . E l a b r a z o que no p u e d e n darse t u s r a m a z o n e s lo llevan las enredaderas y los bejucos 7 . a p r e n d i ó a a m a r la orquídea l á n g u i d a . de t u s enfermizas p e n u m b r a s . de la c u a l fuera o r n a t o si el agua fresca y c a n t a r í n a brotase de su c a ñ o . y eres solidaria h a s t a en el dolor de la hoja que cae.' presenciando el desfile c a r n a v a l e s c o . No o b s t a n t e . d o n d e dioses desconocidos h a b l a n a m e d i a v o z .T ú eres la c a t e d r a l de la p e s a d u m b r e . la v i b r a c i ó n de las p a m p a s a b i e r t a s ! ¡ Déjame t o r n a r a la t i e r r a de donde v i n e . m i e s p í r i t u sólo se aviene con lo i n e s t a b l e . y en cada brecha los nuevos gérmenes a p r e s u r a n sus gestaciones.

La turba 2 vocinglera 3 invade sin cesar el recinto de la plaza, se apiña en las barandas que dan a la calle por donde pasa „la carrera", se agita en ebrios hormigueos alrededor de los tarantines donde se expenden amargos, frituras, refrescos y cucuruchos 4 de papelillos y de arroz pintado, se arremolina en torno a los músicos, trazando rondas 5 dionisíacas al son del joropo 6 nativo, cuya bárbara melodía se deshace en la crudeza del ambiente deslucido por la estación seca, como un harapo que el viento deshilase. Con el sombrero sobre la nuca y el tabaco en la boca, el Diablo oye aquella música*tue despierta en las profundidades de su ánimo, no sabe qué vagas nostalgias. A ratos 7 melancólica, desgarradora, como un grito perdido en la soledad de las llanuras; a ratos erótica, excitante, aquella música era el canto de la raza oscura, llena de tristeza y de lascivia, cuya alegría es algo inquietante que tiene mucho de trágico. El Diablo ve pasar ante su mente trazos fugaces de paisajes desolados y nunca vistos, sombras espesas de un dolor que no sintió su corazón, relámpagos de sangre que otra vez, no sabe cuándo, atravesaron su vida. Es el sortilegio 8 de la música que escarba 9 en el corazón del Diablo, como un nido de escorpiones. Bajo el influjo de estos sentimientos se va poniendo sombrío; sus mejillas chupadas se estremecen levemente, su pupila quieta y dura taladra en el aire una visión de odio, pero de una manera siniestra. Probablemente la causa inconsciente de todo esto es la presencia de la multitud que le despierta diabólicos antojos 1 0 de dominación; sus dedos ásperos, de uñas filosas 11 se encorvan en una crispatura de garras. Al lado suyo, uno de los que junio con él están sentados en el borde de la pila, le dice: — Ah, compadre Pedro Nolasco, ¿no es verdad que ya no se ven aquellos disfraces13 de nuestro tiempo? El Diablo responde malhumorado 1 3 : — Ya esto no es carnaval ni es ná 14 . El otro continúa evocador: — ¡ Aquellos volatines 15 que ponían la cuerda de ventana a ventana ! ¡ Aquellas pandillas 16 de negritos que se daban esas agarras 17 al garrote 1 8 ! ¡ Y que se zumbaban de veras! ¡Aquellos diablos! Por aquí andaban las nostalgias de Pedro Nolasco. Era él uno de los diablos más populares y constituía la nota típica, dominante de la fiesta plebeya. A punto de mediodía echábase a la calle con su disfraz infernal, todo rojo, y su enorme „mandador" 19 y de allí en adelante, toda la tarde, era un infatigable ambular por los barrios de la ciudad, perseguido por la chusma 20 ululante, tan numerosa que a veces llenaba cuadras
445

enteras y contra la cual se revolvía de pronto, blandiendo el látigo, que no siempre chasqueaba ocioso en el aire para vanas amenazas. Buenos verdugones 21 levantó más de una vez aquella fusta 22 diabólica en las pantorrillas de chicos y grandullones. Y todos la sufrían como merecido castigo por sus aullidos ensordecedores, sin protesta ni rebeldía, tal que si fuera un flagelo de lo Alto. Era la tradición: contra los latigazos de los diablos nadie apelaba a otro recurso sino al de la fuga. Posesionado de su carácter, dábalos Pedro Nolasco con verdadera indignación, que le parecía la más justa de las indignaciones, pues una vez que se vestía de diablo y se echaba a la calle, olvidábase de la farsa y juzgaba como falta de lesa Majestad los irreverentes alaridos de la chiquillería. Esta, por su parte, procedía como si se hiciese estas reflexiones: un diablo es un ente superior; todo el que quiere no puede ser diablo, pues esto tiene sus peligros y al que sabe serlo como es debido hay que soportarle los latigazos. Pedro Nolasco era el mejor de los diablos de Caracas. Su feudo era la parroquia 23 de Candelaria y sus aledaños 24 y allí no había muchacho que no corriese detrás de él aullando hasta enroquecer y arriesgando el pellejo. Respetábanlo como a un ídolo. Cuando se aproximaba el Carnaval empezaban a hablar de él y su misteriosa personalidad era objeto de entusiastas comentarios. La mayor parte no lo conocían sino de nombre y muchos se lo forjaban de la manera más fantástica. Para algunos, Pedro Nolasco no podía ser un hombre como los demás, que trabajaba y vivía la vida ordinaria, sino un ente misterioso, que no salía de su casa durante todo el año y sólo aparecía en público en el Carnaval, en su carácter absurdamente sagrado de diablo. Conocer a Pedro Nolasco, saber cuál era su casa y estar al corriente de sus intimidades, era motivo de orgullo para todos; haber hablado con él era algo como poseer la privanza 2 5 de un príncipe. Se podía llenar la boca quien tal afirmaba, pues esto solo adquiría gran ascendiente entre la chiquillería de la parroquia. Aumentaba este prestigio una leyenda en la cual Pedro Nolasco aparecía como un héroe tutelar. Referíase que muchos años atrás, en la tarde de un martes de carnaval, Pedro Nolasco había realizado una proeza de consagración a „sú cuerda". Había para entonces en Caracas un diablo rival de Pedro Nolasco, el diablo de San Juan, que tenía tanto partido como el de Candelaria y que había dicho que ese día invadiría los dominios de éste para echarle cuero a él y a su turba. Súpolo Pedro Nolasco y fue en busca de él, seguido de su hueste ululante. Topáronse los dos bandos y el 446

diablo de San Juan arremetió contra la turba del otro, con el látigo en alto acudió en su defensa el de Candelaria y antes de que el rival bajase el brazo para „cuerearlo", le asestó en la cara un formidable cabezazo que a él le estropeó los cuernos y al otro le destrozó la boca. Fue un combate que no se hubiera desdeñado de cantar Dante. Desde entonces fue Pedro Nolasco el diablo vínico contra quien nadie se atrevía, temido de sus rivales vergonzantes, que arrastraban por las calles apartadas irrisorias turbas, admirado y querido de los suyos, a pesar del escozor26 de las pantorrillas y quizás por esto mismo, precisamente. Pero corrió el tiempo y el imperio de Pedro Nolasco empezó a bambolear 27 . Un fuetazo 28 mal dado, marcó las espaldas de un muchacho de influencia, y lo llevó a la policía; y como Pedro Nolasco se sintiese deprimido por aquel arresto que autorizaba el hecho insólito de una protesta contra su férula 29 , hasta entonces inapelable, decidió no disfrazarse más, antes que aceptar tal menoscabo de su majestad. II Ahora está en la plaza, viendo pasar la mascarada. Entre la muchedumbre de disfraces atraviesan diablos irrisorios, puramente decorativos, que andan en comparsas 30 y llevan en las manos inofensivos tridentes de cartón plateado. En ninguna parte el diablo solitario, con el tradicional mandador que era terror y fascinación de la chusma. Indudablemente el Carnaval había degenerado. Estando en estas reflexiones, Pedro Nolasco vio que un tropel de muchachos invadía la plaza. A la cabeza venía un absurdo payaso 31 , portando en una mano una sombrilla 32 diminuta y en la otra un abanico con el cual se daba aire en la cara pintarrajeada, con un ambiguo y repugnante ademán afeminado. Era esto toda la gracia del payaso, y en pos de la sombrilla corría la muchedumbre fascinada, como tras un señuelo 33 . Pedro Nolasco sintió rabia y vergüenza. ¿Cómo era posible que un hombre se disfrazase de aquella manera? Y sobre todo, ¿cómo era posible que lo siguiera una multitud? Se necesita haber perdido todas las virtudes varoniles para formar en aquel séquito vergonzoso y estúpido. ¡ Miren que andar detrás de un payaso que se abanica como una mujerzuela ! ¡ Es el colmo de la degeneración carnavalesca ! Pero Pedro Nolasco amaba su pueblo y quiso redimirlo de tamaña vergüenza. Por su pupila quieta y dura pasó el relámpago de una resolución. 447

Al día siguiente, martes de carnaval, volvió a aparecer en las calles de Caracas el diablo de Candelaria. Al principio pareció que su antiguo prestigio renacía íntegro, pues a poco ya tenía en su seguimiento una turba que alborotaba 34 las calles con sus siniestros ¡ aús ! Pero de pronto apareció el payaso de la sombrillita y la mesnada 35 de Pedro Nolasco fue tras el irrisorio señuelo, que era una promesa de sabrosa diversión sin los riesgos a que exponía el mandador del diablo. Quedó solo éste y bajo su máscara de trapo coronada por dos auténticos cuernos de chivo, resbalaron lágrimas de doloroso despecho. Pero inmediatamente reaccionó y movido por un instinto al cual la experiencia había hecho sabio, arremetió contra la turba desertora, confiando en que el imperativo legendario de su látigo la volvería a su dominio, sumisa y fascinada. Arremolinóse la chusma y hubo un momento de vacilación: el Diablo estaba a punto de imponerse, recobrando, por la virtud del mandador, los fueros36 que le arrebatase aquel ídolo grotesco. Era la voz de los siglos que resonaba en sus corazones. Pero el payaso conocía las señales del tiempo y tremolando su sombrilla como una bandera prestigiosa, azuzó 37 a su mesnada contra el diablo.. Volvió a resonar, como en los buenos tiempos el ululato ensordecedor que fingía una trailla 38 de canes visionarios, pero esta vez no expresaba miedo sino odio. Pedro Nolasco se dio cuenta de la situación; ¡ estaba irremisiblemente destronado ! Y, sea porque un sentimiento de desprecio lo hiciese abdicar totalmente el cetro que había pretendido restablecer sobre aquella patulea 39 degenerada, o porque su diabólico corazón se encogiese presa de auténtico miedo, lo cierto fue que volvió las espaldas al payaso y comenzó a alejarse para siempre a su retiro. Pero el éxito enardeció al payaso. Arengando a la pandilla, gritó: ¡Muchachos! Piedras con el diablo. Y esto fue suficiente para que todas las manos se armasen de guijarros y se levantasen vindicatorias contra el antiguo ídolo en desgracia. Huyó Pedro Nolasco bajo la lluvia del pedrusco que caía sobre él, y en su carrera insensata atravesó el arrabal y se ecbó por los campos de los aledaños. En su persecución la mesnada redoblaba su ardor bélico, bajo la sombrilla tutelar del payaso. Y era en las manos de éste el abanico fementido el sable victorioso de aquella jornada. Caía la tarde. Un crepúsculo de púrpuras se desgranaba sobre los campos como un presagio. El diablo corría, corría, a través del 448

paraje solitario por un sendero bordeado de montones de basura, sobre los cuales escarbaban agoreros 40 zamuros 41 que, al verle venir alzaban el vuelo, torpe y ruidoso, lanzando fatídicos gruñidos, para ir a refugiarse en las ramas escuetas* 2 de un árbol que se levantaba espectral sobre el paisaje sequizo*3. La pedrea continuaba cada vez más nutrida, cada vez más furiosa. Pedro Nolasco sentía que las fuerzas le abandonaban. Las piernas se le doblaban rendidas; dos veces cayó en su carrera; el corazón le producía ahogos angustiosos. Y se le llenó de dolor, como a todos los redentores cuando se ven perseguidos por las criaturas amadas. ¡Porque él se sentía redentor, incomprendido y traicionado por todos! El había querido libertar a „su pueblo" de la vergonzosa sugestión de aquel payaso grotesco, levantarlo hasta sí, insuflarle con su látigo el animo viril que antaño los arrastrara en pos de él, empujados por esa voluptuosidad que produce el jugar con el peligro. Por fin una piedra, lanzada por un brazo más certero y poderoso, fue a darle en la cabeza. La vista se le nubló, sintió que en torno suyo las cosas se lanzaban en una ronda vertiginosa y que bajo sus pies la tierra se le escapaba. Dio un grito y cayó de bruces44 sobre el basurero. Detúvose la chusma, asustada de loque había hecho y comenzó a desbandarse 4 5 . Sucedió un silencio trágico. El payaso permaneció un rato clavado en el sitio, agitando maquinalmente el abanico. Bajo la risa pintada de albayalde 46 en su rostro, el asombro adquiría una intensidad macabra. Desde el árbol fatídico 47 los zamuros alargaban los cuellos hacia la víctima que estaba tendida en el basurero. Luego el payaso emprendió la fuga. Al pasar sobre el lomo de un collado 4 8 , su sombrilla se destacó funambulesca 49 contra el resplandor del ocaso.

NICARAGUA

RUBÉN DARIO AGUAFUERTE De una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado. En un recinto estrecho, entre paredes llenas de hollín, negras, muy negras, trabajaban unos hombres en la forja 1 . Uno movía
29 — învăţaţi limba spaniolă)

449

el fuelle que resoplaba, haciendo crepitar el carbón, lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas, áureas, azulejas, resplandecientes. Al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro, se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo. Tres yunques ensamblados en toscos 2 armazones 3 resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente, haciendo saltar una lluvia enrojecida. Los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos, y largos delantales de cuero. Alcanzábaseles a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo, y salían de las mangas holgadas los brazos gigantescos, donde parecían los músculos redondas piedras de las que se deslavan 4 y pulen 6 en los torrentes. En aquella negrura de caverna, al resplandor de las llamaradas 6 , tenían tallas de cíclopes. A un lado, una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol. A la entrada de la forja, como un marco oscuro, una muchacha blanca comía uvas. Y sobre aquel fondo de hollín y de carbón, sus hombros delicados y tersos 7 , que estaban desnudos, hacían resaltar su bello color de l i s 8 , con un casi imperceptible tono dorado.

HONDURAS

R. AMAYA - AMADOR AMANECER
(Fragmento
1

)

En el quebrado valle de la Ermita, rodeado por colinas agrestes, cortado por precipicios de estirpe volcánica, se extiende la ciudad de Guatemala. Hermosa, pintoresca, limpia metrópoli, como una india cobanera 2 salida del baño en mañana de mayo. Diríase que en su conjunto armónico hay una plenitud suprema que impresiona al espíritu contemplativo. Y es que, excediendo a la belleza de su topografía quebrada, al cariz 3 fuerte de su modernización entrelazado indolentemente con sus viejos coloridos coloniales, hay en ella la gran belleza de las evocaciones históricas y el precioso álbum de sus leyendas. Guatemala es la ciudad propicia de las reminiscencias históricas. Una ciudad sin historia y sin colorido legendario puede ser muy próspera y muy bella, pero carece de ese espíritu propio que los
450

siglos y las generaciones imprimen a las ciudades, a los pueblos; es como un hombre de vida incolora, indolente, sin alma; es la ciudad-cadáver, la ciudad sólo de cemento y barro. Guatemala es distinta; de las ciudades de Centroamérica, es la que hiere con más fervor la mente y el corazón del observador por la riqueza de su legajo histórico, por la presencia intangible del alma de la raza que adoró a Kukulcán. Cada una de sus joyas artísticas que se levantan en arquitectura hispánica, cjue sobreviven en los lienzos, que eternizan en las páginas de los libros principiando por el Popol-Vuh 4 de los quichés 5 ; cada sitio, cada calle, cada iglesia, son estímulos para la pupila captadora de bellezas. Y desfilan como en un film de emociones recónditas 6 , acariciadas por el recuerdo, innúmeras siluetas de hombres y bosquejos de hechos, ya con los fuegos cegadores como centellas 7 , de lo heroico y portentoso 8 ; ya con la aureola de la abnegación y el sacrificio; ya con el repugnante estigma de la iniquidad 9 . Hombres y sucesos abarcan del cénit a las simas en una escala de valores, en un constante devenir de símbolos, en una estrecha asociación de tintes policromos ; todo eso que forma la historia de la vida impetuosa y novel 1 0 de un pueblo, y en la que se encierran como en un arco iris, todas las virtudes y todos los vicios innatos del hombre. En Guatemala hay espacio magnífico, tanto para el turista banal que va traspasando latitudes con una cámara fotográfjtj» en las manos y cansancio en el espíritu, como para aquellos que, ansiosos y ebrios de sapiencia, van de pueblo a pueblo espulgando en los archivos empolvados de siglos para meterse en su historia, para conocer su psicología étnica, para valorizar su personalidad como rama de la familia universal. En Guatemala se siente palpitar el alma heroica de centenares de generaciones cuya invisible presencia es fuerza e impulsión para las (pie van surgiendo. Guatemala es la ciudad-corazón. Acaso un día no lejano, aquella lejana Federación de Centroamérica, descuartizada por el cuchillo de los intereses bastardos, vuelva a compactarse en un abrazo supremo, y entonces, esta ciudad de los cipreses nostálgicos y de los templos coloniales vuelva a entrañar el órgano vital que acelere la sangre del Istmo. Mientras tanto, que duerma sobre los pueblos la voz de los antepasados, como duerme en las calles guatemaltecas el eco de las generaciones que encendieron sus vidas como t e a s 1 1 en la noche de los siglos. Esta ciudad ha sabido de sacrificios, de tormentas y de lágrimas; tanto por los caprichos de la naturaleza volcánica, como por el desborde pasional, no menos volcánico, de sus hijos. Raigambres coloniales han venido atando a ese pueblo a las modali29*

451

dades del pasado; el poder político y económico en manos de minorías privilegiadas ha venido dejando un lastre 1 2 de prejuicios que han culminado en una serie de dictaduras cuyos horrores son crímenes de lesa humanidad, pero asimismo se han incorporado en determinadas etapas históricas, sectores progresivos que han pugnado con ahinco 13 por hacer avanzar el carro de la nacionalidad. Guatemala, con todas sus sombras del pasado, es y será la ciudad-corazón de Istmania.

GUATEMALA

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS WEEK-END i EN GUATEMALA (El Bueyón — fragmento) — ¡ Ah, fue una vez, una vez fuimos ricos, nos hicieron ricos, había un Gobierno que hacía ricas a las gentes regalándoles tierras ! ¿Oyen ustedes? Nosotros no lo estábamos pidiendo... Llamaron a su abuelo, Naiqué Cuyqué, a la plaza del pueblo y allí, bajo una enramada, yo fui con él, como si fuera hoy lo estoy viendo.. El abuelo de ustedes era fuerzudo 2 y bueno como el pan de maís... Pero lo que se llama bueno... Bajo la enramada 3 , en la plaza, había mucha gente de la ciudad y uno de ellos tomó la palabra, habló mucho y muchas cosas de las que dijo no entendimos. Lo puro cierto es que no habló en balde, porque al final nos entregó un título de la tierra de que nos hacía propietarios, dueños propiamente dueños, propietarios de tierra propia... — Es como un sueño, Nana Caida — observó la nieta que ya iba a la escuela. — Debe estar en la historia... — No, eso no está... — Entonces, m ' h i j a 4 , lo quitaron. No ponen lo que no les conviene. Pero como se los estoy contando sucedió. — Y por algo, verdad abuelita, la „Profe" dice que la historia es como una anciana que ha visto muchas cosas... — Cuando dice la verdad, porque los viejos, como la historia, que comparan con una vieja, también se vuelve mentirosa. No porque yo les esté mintiendo en esto que les cuento, y que de veras, de veras sucedió, repartían la tierra a los pobres.
452

— ¿Aquí? — Sí, aquí... ¡ Ah ! si ustedes nos hubieran visto cuando volvimos del pueblo con los títulos de propietarios ! Con decirles que como en tres noches no dormimos... A mí se me aflojaron las coyunturas del susto... ¡ Ay !, pero cuando se comenzó a trabajar, cuando el abuelo se arremangó la camisa y se puso a disponer. — Y esas tierras, abuela, dónde quedan... — Quedaban, porque se volvieron como tierra de otra parte, de otra tierra, tal maldición les cayó... — Se las volvieron a quitar los ricos... Después de un largo silencio y de parpadear lentamente, decía la Caiduna, canosa y arrugada, juntando los labios para pronunciar mejor las palabras: — Ni para ellos ni para nosotros; para devolverlas a los gringos^, a gente de otra parte... para eso nos tiraron bombas del cielo... — Fue entonces que ya no se supo más de abuelito... — Entonces... Mis hijos han pasado por allí. Sólo chirivisco 6 y espina se ven por todos lados. Y no lo imagino así. Lo miro como era, como lo vi, antes que el avión de los gringos acabara con todo en un decir amén, con el molino, con el puente, con el Bueyón... con todo... Carne — entredecíase para entenderse ella sola—, carnecita verde antojaban los terrenitos... Carne... Carne de esta nuestra, como ustedes, porque la tierra propia es carne de uno, es un poco la madre que se vuelve hija cuando el hijo crece. — ¿Y para qué se la quitaron, si no la siembran? — Para tenerla en propriedad, y hada más... Es lo que quieren los extranjeros, que nos arruinemos, que nos arruinemos todos con las tierras ociosas, para seguir siendo ellos dueños de nuestra miseria, de nuestra ruina, de nuestra pobreza... — ¡Fue un sueño, Nana Caida ! — ¡ Sí, un sueño que como fuego prendido en el descampado 7 , se apagó pronto. — Pero volverá a prender... — ¡ Muchacha ! — Así dice la „Profe". Un incendio que lo va a quemar todo, porque han quedado las chispas volando y las ideas no se apagan. La Caiduna calló. Acariciaba en su regazo la cabecita de su nieta Agustina, diciéndole al oído: — Y todo esto lo repite usted como lorito... Otros pensamientos la devoraban. Los hombres también regresan de la muerte. Un incendio que lo queme todo y haga volver la tierra a las manos de sus dueños más legítimos, los hijos del país, señalará el regreso de los que, como Naiqué Bueyón Cuyqué, murie453

ron o desaparecieron víctimas de los gringos que los bombardearon desde el cielo, y entonces se verá, entre la alegría del pueblo, el símbolo de sus penachos de plumajes humeantes.

M É X I CO JUAN RULFO1 NOS HAN DADO LA TIERRA Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después; que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: — Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban V yo. Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: „Somos cuatro". Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero puñito a puñito 2 se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice: — Puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos: ,,Puede que sí". No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor
454

No hay ni conejos ni pájaros. a toda prisa. Nosotros preguntamos: — ¿El Llano? —. Por eso a nadie le da por platicar. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y las buscamos con los ojos. Aquí así son las cosas. yo sé que desde que yo era muchacho. Pero no hay ninguna más. Por acá resulta peligroso andar armado. eh? liemos vuelto a caminar. y se le resecan a uno en la lengua nasta que acaban con el resuello 3 . Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. cuando tengamos que trabajar aquí. Ahora si se mira el cielo se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. gorda. Pero los caballos son otros asunto. grande. No llovió. lo que se llama llover. Todo el Llano Grande. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. No. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Se me ocurre eso. Cae sola. Lo matan a uno sin avisarle. el llano no es cosa que sirva. De haber llovido quizá se me ocurrireran otras cosas. Cae una gota de agua. 455 .Sí. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros.de afuera. Sólo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Ahora volvemos a caminar. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve. y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. No hay nada. eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. De venir a caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río. No llueve. el llano. Y por aquí vamos nosotros. y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. ¿qué haremos para enfriarnos del sol. nos habíamos detenido para ver llover. Tanta y tamaña tierra para nada. viéndolo a toda hora con „la 30" amarrada a las correas. Pero nosotros. Nos dijeron: — Del pueblo para acá es de ustedes. Con todo. no vi llover nunca sobre el llano. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Los cuatro a pie. haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos.

señor delegado. — Pero. Es al latifundio al que tienen que atacar. — Son miles y miles de yuntas. Y ahora vayanse. Así nos han dado esta tierra. muy arriba. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. y ni aun así es positivo que nazca nada. se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero él no nos quiso cír. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Que queríamos lo que estaba junto al río. tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido.Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. — Eso manifiéstenlo por escrito. —• Espérenos usted.. la tierra está deslavada. Y si no. ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado. Ni zopilotes 6 . ni maíz ni nada nacerá. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: — No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Eso es lo que hemos dicho. Uno los ve allá cada y cuando. — Es que el llano.. no al Gobierno que les da la tierra. por las vegas. Y en este comal 5 acalorado quieren que sembremos semillas de algo. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. — Pero no hay agua. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así.. Espérenos usted para explicarle.. — ¿Y el temporal 4? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. Todo es contra el Llano.. Meli- 456 .. En cuanto allí llueva. vamos a comenzar por donde íbamos. No se puede contra lo que no se puede. señor delegado. volando a la carrera. Yo pienso: „Melitón no tiene la cabeza en su lugar. para ver si algo retoña y se levanta. Ni siquiera para hacer un buche hay agua.. Pero nada se levantará de aquí. donde están esos arboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. Melitón dice: — Ésta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: -¿Qué? Yo no digo nada. dura. Mire. Del río para allá. donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando.. No este duro pellejo de vaca que se llama el Llano. señor delegado. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano.

— Entonces te la trajiste de bastimento 7 . pero nos gusta llenarnos de polvo. y de debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. ¿de dónde pepenaste esa gallina? — ¡ Es la mía ! — dice él. Mejor sácala al aire. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí. — ¿Cuáles yeguas? — le pregunta Esteban. — Allí escondida se te va a ahogar. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Ahora que habla. para no golpearle la cabeza contra las piedras. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato. vuelan parvadas de chachalacas 9 verdes. Melitón vuelve a decir: — Servirá de algo. sobre las copas verdes de las casuarinas. Después de venir durante once horas pisando la dureza del llano. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. ¿no? — No. es la gallina de mi corral. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. — No la traías antes. Nosotros seguimos adelante. Conforme bajamos. ¿Dónde la mercaste. y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemezquites. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo. Eso también es lo que nos gusta. la tierra se hace buena. Yo le pregunto: — Oye. — ¡ Por aquí arriendo yo ! — nos dice Esteban. por eso me la traje. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Le desata las patas para desentumecerla. Teban. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Sube polvo desde nosotros como si fuera un hatajo de muías lo que bajara por allí. Nos gusta. Sí. La tierra que nos han dado está allá arriba. es una gallina colorada la que lleva Esteban debajo del gabán. la traigo para cuidarla. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Luego dice: — Estamos llegando al derrumbadero 8 . me fijo en él. Por encima del río. Siempre que salgo lejos cargo con ella. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer.ton? Aqui no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos". Servirá aunque sea para correr yeguas. eh? — No la merqué. más adentro del pueblo. nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. 457 . junto a nosotros.

actividad. rompíaseles el pergamino envolvente. y se estaba en plena vendimia. es decir ver continuar las cosas en el mismo estado que antes. o con camisetas que el sudor ennegrecía o con el busto desnudo. Familias enteras dejaban las chozas para tomar calle. E n esta p r i m e r a novela. poblaban las vertientes. y. para curarlo t o d o " . escrita en 1894. otros la cubrían con sombreros de paja de grosero tejido. *) E s t a novela puertorriqueña pertenece a una serie de cuatro "Crónicas de u n mundo enfermo" que reflejan la miseria y dolor de u n pueblo presa de asfixiante colonialismo extractivo que mantuvo España en él. lavábase el suero que los empapa. Ceñíanse a veces la cintura con cordeles o con lianas. movimiento: la madre tierra dando el vigor de sus senos a la humana ambición. Colgábanse los obreros al cuello con hojas secas de banano cestos de variadas formas. Redoblaba el interés el ahinco de lodo. E n el trozo que presentamos se pueden ver las condiciones en que vive el campesinado de Puerto R i c o . desecábase al calor solar su humedad íntima. bajo la soberanía estadounidense. Los cafetos inclinábanse bajo el peso de la dehiscencia *. Envolvíanse algunos la cabeza con pañuelos de colores vivos. con la falda recogida hasta cerca de las rodillas. ya secos. por todas las veredas discurrían obreros o recuas conduciendo a los caseríos la granería recolectada . entregándose a la vendimia. El novelista luchó por la independencia de su país y su mayor dolor fue al ver la isla. En todas las fincas. para hacerse cargo de hileras ele arbustos que debían desnudar. Iban descalzos. la mano del hombre desnudaba las plantas acopiando los racimos. en donde iban depositando los granos. Zeno Gandía anheló „decirlo todo. y la madurez bermeja de los frutos lucía al sol de otoño la magnificencia de sus galas.PUERTO RICO M A N U E L ZENO GANDÍA LA CHARCA (Fragmento*) Había pasado un año. en viviente vaivén. los hombres. en todas las hidráulicas rompíanse las cortezas que aprisionan los gemelares granos. Todo era vida. las mujeres. y así. 458 . en 1898. combatiendo así el sislema colonial. o con fibras textiles de la emajagua del trópico. dándoles el brillo con que habían de presentarse en las lonjas de la especulación.

Los sacos. Parecía aquello gran h o r miguero a c o p i a n d o e n t r e el h o j a m b r e de las selvas. el sol q u e m a b a . t a m i z a n d o su calor por el follaje y p r o d u c i e n d o . m i e n t r a s el caído p r o c u r a b a incorporarse y volver a supuesto. en lo i n t r i n c a d o del m o n t e a p a g á b a n s e los v i v o s resplandores del día viajero. D u r a n t e el d í a . A veces. De los cestos p a s a b a n los chorros de cereza a los sacos grises en d o n d e d e b í a n ser conducidos a las h i d r á u l i c a s . difícil. E n t o n c e s el eterno concierto de los c a m p o s l e v a n t a b a u n a v e z m á s su agreste s a l m o d i a . E n el crepúsculo. que muchos campesinos a c o m e t í a n c a n t a n d o en su jerga p e c u l i a r versillos de intención erótica o satírica. Cuando a l g ú n obrero i n e x p e r t o no r e b u s c a b a bien en el r a m a j e obligábale el m a y o r d o m o a retroceder y a a r r a n c a r las cerezas m a d u r a s que o l v i d a b a . en u n solo a r b u s t o deteníase el obrero largo t i e m p o obligado por la copiosa fructificación. u n a a t m ó sfera i n t e r m e d i a en la que se p e r c i b í a n sensaciones de suave frescura a l t e r n a n d o con ráfagas a r d i e n t e s que t o s t a b a n la p i e l . dos a dos. en el cielo n a v e g a b a n nubes de cien colores. peligrosa. y c u a n d o trasponía el sol las ú l t i m a s s o m b r a s . oíanse los acentos de reproche del v i g i l a n t e . se m u t i l a b a n r a m i l l a s q u e b r á n d o l a s . i m p e r a b a n las horas en que a sus regios éxtasis la N a t u raleza se e n t r e g a . Era u n a labor r u d a . Si un obrero r e s b a l a b a en la v e r t i e n t e . como si la cosecha fuera de t o d o s . y c u a n d o . e n r e d á banse las r a m a s . U n a b r i g a d a de m u c h a c h o s enclenques a y u d a b a la l a b o r de íos a d u l t o s . y m i e n t r a s . otros a c u d í a n en su a u x i l i o . Después m e d í a n los obreros el café recogido en la j o r n a d a . poblado de rumores producidos por el crujir de los a r b u s t o s o por el choque de piedras al t r a n s i t a r los obreros. a t o l o n d r á n d o s e la labor. E n los declives y d e s i g u a l d a d e s del t e r r e n o el cuadro era pin toresco. 459» . a t r a y é n d o l o s para alcanzar los granos a l t o s . y luego descendía el convoy con la p r e m u r a del que ve cercano el t é r m i n o de sus f a e n a s . con las h u m e d a d e s de la t i e r r a c a l i e n t e . d o b l a b a los arbolillos. recogiendo los granos caídos de los arbustos o d e r a m a d o s de los cestos.T u r b a i n q u i e t a p a l p i t a b a en las m o n t a ñ a s entre risas y cancíff n e s . o t r a s . c u a n d o la t a r d e m o r í a . eran colocados sobre el lomo de pacientes í n u l a s . iniciábase p a r a la t i e r r a la era nostálgica de la noche con sus medrosos m i s t e rios y sus t e m i d a s soledades. o por los roces' q u e ocasionaba el esfuerzo de los campesinos p a r a no perder e l equilibrio. y los arbustos p r o d u c í a n m a r a ñ a s que i m p e d í a n el t r á n s i t o . algunos r e í a n .

Todavía su cerebro estaba turbio de sorpresa. Y el bárbaro golpe lo dejó en el acto sin sentido.. hacía apenas una hora. lo había cogido y ahora estaba detrás de la palma.De todas maneras" estaba subrayado. Es extraño.azul obscuro. Estaba inmóvil.. es decir.. Venía con camisa de kaki. a la hora de la cita trágica. . hallado casualmente sobre una mesa de la oficina. velludos. apenas si se distinguían. Sólo el mugido del ingenio x disfrazaba a lo lejos de un ruido monótono el silencio. su mano ruda de hombre de las máquinas estrujaba el papel. Aquel era su patio y aquella era su casa. a su lado. Luego. eléctrico.. Sin embargo. Dentro del amplio bolsillo.CUBA PABLO DE LA TORMENTE BRAU ULTIMO ACTO En el ángulo del patio. Esperaba. y en lo alto el viento sonaba las pencas 5 . (Desde detrás de la palma los dos ojos de acero que lo espiaban llegaron a esta conclusión despreciativa: „¡Si es un cobarde !.. lo convertía en sombra. abandonado sobre la mesa. el estruendo de su corazón precipitado. Y poco antes de las doce apareció el otro. manchados por la grasa. El hombre de las máquinas. Fue todo rápido.. sólo el espesor de la palma real los separaba. saltó. Sus antebrazos poderosos. El papel decía: „Esta noche está de guardia en la casa de máquinas tu marido y a las doce iré de todas maneras". Era el Administrador del Ingenio quien lo afirmaba. de cólera y de humillación. rudo y violento.") Fue avanzando con cuidado y llegó hasta la misma palma.. pero en la medianoche llena de frío él esperaba. allí donde se alzaba la palma real.. El sólo había tenido tiempo para correr del batey 2 a su casa y apostarse en el fondo del patio. Había visto un sobre dirigido a su mujer.. Pegado a la cerca se estuvo un rato escuchando los rumores de la noche. con cuidados infinitos. pero no percibió el silencio tumultuoso del enemigo. La noche profunda y silenciosa lo envolvía todo. Su traje de overall. junto con ün puñado de estopa. el hombre esperaba.. una fiera.. Detrás de la palma él sólo era un hombre.. La mano de acero del hombre de las máquinas apresó su garganta y ahogó el espanto terrible. contemplando su puño 460 . cuando fue a hacer una consulta al Ingeniero Jefe.. no tuvo la paciencia que se había propuesto y ahora estaba de pie. Empinándose por sobre la cerca 3 su cabeza oteó 4 medrosamente el patio y la noche.

eso me pareció de momento. Arrodillada 7 estaba a su lado y decía: „¿Por qué.. como. con la duda más llena de dolor aún: „(. con el balazo en el cuerpo. respondió con su característico balanceo. El papel decía con su letra: „Canalla. Por un momento le asaltó la extraña emoción perturbadora de que él era en realidad el amante.. ella llenó un espacio de silencio y de asombro. sintió qué cerca estaba de ella.lleno de sangre y con el cerebro vacío de impresiones. Avergonzado y feliz le extendió el papel y se quedó mudo. Y la rabia le hizo proyectar con furia el amplio hombro hasta hacer saltar el pestillo de la puerta. alegre. la angustia de la voz le había disipado todas las sospechas. dentro de la casa.. Hizo una suave presión sobre la puerta y a su débil quejido. Se puso a escuchar y no se oía nada.. Sin embargo. Un raro miedo lo había paralizado. sin comprender nada todavía.. Cerca ya de la puerta del fondo. antes de llegar a dos pasos. sintió el balazo en el cuerpo y la voz de ella que decía: „Canalla.Pero lo leíste todo? ¿Viste lo mío. por qué?".. si se atreve a venir lo mato"... 461 . Pero llegó a la puerta. comenzaba a ser alegre.. cuando pensó: „Si no he podido hablar con él.. desdoblando el papel le dijo: „Mira. inmóvil. él vio su cara cuajada de una pena inaudita... Y el corazón se le agitó con perversa esperanza y tuvo el miedo del burlador 6 .¡ Ah !" de dolor y de sorpresa.. El pueblo estaba iluminado pero no se veía mucha gente en la calle . mira". que era a él á quien ella esperaba. pero cada vez era más clara su sonrisa bajo el llanto inconsolable de la mujer arrodillada. Iba con la silenciosa e invisible velocidad de un gato negro. Y. Y ella lo vio y le gritó. cuando encendió corriendo la luz. no insista. como la cara de un niño que mejora. Y le pegó una patada brutal al caído.. Así estuvo un rato quieto. Pero ya su rostro. Pero.. Pensó sordamente: „¡Lo esperaba !".. A su .. lo que le contesté?"..la sombra de un tronco. CÉSAR LÉANTE i CON LAS MILICIAS (Playa Girón2 — fragmentos) Eran aproximadamente las 10 de la noche del lunes cuando llegamos a Jagüey Grande... Luego. al menos. Más que el disparo. dirigiéndose a la casa. Y la cara del hombre se iba poniendo cada vez más pálida. te lo dije". hablaré con ella".. se detuvo.

El amplio salón delantero está cubierto de camas y sobre ellas reposan los heridos. Sus rostros eran graves y firmes. Es tirador de ametralladora. una cuadra hacia abajo. Cerca de donde nos encontrábamos. — Cuando llegamos a la entrada de Playa Larga. instala su ametralladora. Allí estaban recluidos los primeros heridos que nos habían ocasionado el zarpazo brutal y cobarde del imperialismo. Entro. Los fusiles parecían crecerles de las manos. Luis va en la vanguardia y. distante unos treinta kilómetros de Jagüey Grande. sentimos un cañoneo muy fuerte y nos topamos con los mercenarios. doblaban la esquina y se dirigían al central Australia. a un lugar donde la carretera se divide.El primer conocimiento que tuve de la guerra que se había iniciado la noche anterior con el desembarco de los mercenarios. de Cienfuegos. sanitarios milicianos y enfermeras — muchas de ellas no profesionales — los atienden. El proyectil de una bazooka la había cercenado cerca del frente de batalla en Playa Larga. Es la representación-característica de un hospital. Inmediatamente se dirigen hacia allá. Médicos. Pero aún la guerra que se estaba librando era algo confuso para mí y sus relatos. Las tropas iban envueltas en mantas y colchas. Pasamos a un salón contiguo y me presentan a un hombre joven. Esta es la imagen que más se queda grabada en mi memoria: la profusión 4 de sábanas blancas. camiones cargados de milicianos y soldados rebeldes desembocaban por la carretera. Es la primera vez que veo un hospital de guerra y me siento impresionado. a eso de las dos y media. escenas o retazos 3 de escenas que no podía ordenar mentalmente. fue la goma destrozada de un jeep. sobre el camión que los lleva a Playa Larga. para evitar el frío aire de la noche en la carretera. De labios de los compañeros fotógrafos que iban en el jeep oí las primeras noticias de la violenta lucha que había tenido y seguía teniendo lugar a unos treinta kilómetros de donde nos encontrábamos. •— ¿Cerca? 462 . de rostro afilado y barba crespa. estaba el Casino Español. Se llama Luis Tellería y pertenece al batallón 339. Las sábanas blancas y almidonadas cubren los cuerpos heridos. nos despertaron para decirnos que había un desembarco por Playa Larga. convertido en improvisado hospital. tendido en una estrecha cama. Tiene un pie vendado y sus ojos están grandemente abiertos. — Hacía sólo cuatro días que habíamos bajado del Escambray — me cuenta — y estábamos cortando caña en el Australia. cuando el lunes por la madrugada. A intervalos.

que pertenece también al batallón 339. . — Una granizada de balas salía del cielo — me dice el herido de la cama contigua. Miles de balas pasan silbando o dejan su trazo de fuego en la oscuridad. La batalla se prolonga por largas horas. Se entabla el tiroteo 6 . salta del vehículo y trata de buscar protección en la cuneta para instalar su ametralladora. La superioridad en armas. posiciones y hombres está de parte de los mercenarios. A pesar de la enorme superioridad de los mercenarios. logra emplazar su arma y hace fuego contra el enemigo. Luis. Yo creo que no estábamos ni a diez metros de ellos. Su fuego y su tenaz resistencia siembran el desconcierto y el pánico entre los invasores. — ¿Y ustedes qué hicieron? — ¿Que qué hicimos? Pues les gritamos „¡ Viva Fidel! ¡Patria o Muerte !" y otras cosas que usted no va a poder poner en el periódico. No obstante. El camión en el que viaja Luis es acribillado a balazos. La primera batalla entre la crápula vendida al imperialismo y nuestros heroicos soldados tiene lugar. ¿No le digo que los teníamos como quien dice frente a las narices? —• ¿Qué pasó? — Que nos gritaron que eran del Ejército de Liberación. La balacera es infernal. cuando es herido en el pie. el batallón 339 logra contenerlos e impedirles un fácil avance. — ¿Entonces pudieron verlos? — Como no. Y con la misma abrimos fuego contra ellos. En un instante el estruendo de la metralla es ensordecedor. No esperaban hallar este recibimiento de plomo y heroísmo. con su ametralladora al hombro y la caja donde está la cinta de balas en la mano. que nos entregáramos y que no nos fajáramos 5 por Fidel.— Pegaditos. se llama Gregorio Padrón y está vendado en la frente.

p a r a burlarse 12 documento 13 n a t u r a l (habitante) de N a v a r r a 14 saltó. 4 el alcalde 5 a n i m a l fabuloso que m a t a b a con la v i s t a . furioso 6 señora 7 consabido.NOTAS YO Q U I E R O S E R CÓMICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 véase la p á g . 383 suministró. oficial de justicia en algunas pobla ciones. salió con í m p e t u 15 hombre sin juicio o vicioso 16 no hay explicaciones que valgan 17 el alguacil del pueblo 464 . puso d e l a n t e abundante máscara condescendencia. proporcionó. de otro t i e m p o 8 v u e l t a que se da en el aire 9 burla 10 sin decir nada (fără să zică pîs) 11 i m i t a n d o los gestos. respeto véase la p á g . 217 abajo t i e m p o de abstinencia para los católicos (Páresimi) distinguirse de los demás empezar de esa manera (con t a l defecto) una a c t i v i d a d significado exacto que tienen las p a l a b r a s el escenario es bueno para eso del tipo romano acciones y conducta de una persona el que copia papeles en una oficina (conţopist) m u y poco (vag) carro bajo de dos ruedas (teleguţă) en voz a l t a E L S O M B R E R O D E T R E S PICOS 1 obra que inspiró a Manuel de F a l l a el conocidísimo b a l l e t (Tricornu 2 strînsă 3 el corregidor — a n t i g u a m e n t e . fig.

5 X a v i e r de B r a d o m í n . E n este caso sentía t a l vez r e m o r d i m i e n t o por haber t r a t a d o de a r r u i n a r al tío B a r r e t . la c o s t u m b r e 30 465 . héroe de las „ S o n a t a s " 6 calzado de madera 7 graneros (pátule) 8 a l t u r a de terreno larga y poco elevada 9 lienzo en que se envuelven los difuntos (giulgiu) 10 conjunto de m u í a s u otros animales de carga 11 el que conduce con bestias cargas de un lugar a otro 12 cabalgando como las mujeres y no a horcajadas. E l llevaba el sombrero „de tres picos". rica en líquido o c a u d a l 17 labrador. 8 cerrada j u d i c i a l m e n t e . dejándolo sin salida 10 en esta región se habla el c a t a l á n 11 no preste [dé] atención a eso (nu lua în seamă) 12 llaves. de la barraca 13 parte del miembro cortado que adhiere al cuerpo 14 terreno algo elevado y en declive 15 movimiento convulsivo de piernas o p a t a s 16 a b u n d a n t e . el gran director de película español. inquietó 21 escondiéndose. hizo la película „ S o n a t a s " . principal personaje femenino del libro. impidiéndole toda salida. seguridad 6 trabajoso. difícil 7 percibía una sensación como de q u e m a d u r a . J u a n Antonio B a r d e m . 9 encerrándolo. ocultándose 22 cuerpo de soldados destinado — a n t i g u a m e n t e — a la persecución de los malhechores y asesinos. agricultor. E l tío Barret ya no podía entrar en su casa.18 gritó (răgi) 19 de „bendecir" (binecuvîntat) 20 el alguacil — Toñuelo — se llamaba así (dihorul) porque „era la p r o ia estampa de su n o m b r e " . Es un modo adverbial c o m o : a hurtadillas (pe furiş). trabajador del campo 18 río pequeño. 21 ganar la benevolencia de 22 contento. satisfecho 23 eso ya es otra cosa (costal = saco grande) LA BARRACA 1 se llenaron de vetas [venas] (injectară) 2 fanega [medida] de t i e r r a 3 dureza que se comunica a los metales (călire) 4 e s t i m u l a n d o a los a n i m a l e s con la voz o el látigo 5 g r a v e d a d . a escondidas (pe ascuns) 13 según el uso. arroyuelo 19 t i r o de cañón de artillería 20 p e r t u r b ó . 23 barra gruesa SONATA DE OTOÑO 1 Basándose en esta sonata así como en la de estío. co-producción hispano-mexicana que se presentó en el F e s t i v a l de Venecia en 1959 2 golpes que se d a n en la p u e r t a con una barra o anillo de hierro (aldaba) 3 me senté el cuerpo que estaba antes echado (mă ridicai în capul oase­ lor) 4 Concha de Brandeso.

líder político (Trozo escogido del v o l u m e n „Cientos 2 gruñir. adiestrado 4 cuello 5 poeta 6 nombre dado a los poetas que r e c i t a b a n en los castillos feudales 7 lugar. en que el caballero parece invitar a la dama a b a i l a r . sin propósito ulterior 13 vivienda 14 el cielito o cielo es danza en que las parejas bailan sueltas. Aquella evita el compromiso y huye de él. pero al fin cede y entonces ejecutan una especie de vals a dos t i e m p o s 15 sin m e d i d a . en la falda de los Pirineos 4 el famoso comendador de Ulloa. 18 c o n t u r b a d o . paraje. c a p i t a l de la provincia de N a v a r r a . en 1835. en general. NO S E R Á S NUNCA NADA 1 ha pasado mucho tiempo 2 vara para señalar 3 ciudad de E s p a ñ a . m u r m u r a r . que sirve para poner vasijas al fuego(pirostrie) 21 cualquier manjar [alimento] que se sirve a la mesa B A R O J A . 381 5 persona aficionada a a n d a r en negocios sucios (coţcar) tí grasiento.14 palacio en Galicia. 12 de manera sencilla y sincera. o sea el convidado de piedra del banq u e t e macabro de la obra d r a m á t i c a „ E l burlador de Sevilla" . la diligencia en que regre­ saba a Córdoba. h a b l a r entre dientes 3 el que prepara y vende medicinas (spiţer) de Pago Chico") 466 . ni método 16 casa de negocio donde se venden a r t í c u l o s de primera necesidad 17 ciencia de „ t r o v a r " las letras. regla. placer 19 t i e m p o sin lluvia 20 utensilio de hierro con tres pies. vecindad 8 rancho en ruinas y abandonado 9 asalto de indios con saqueo y depredación 10 el coronel R a u c h que fue derrotado y muerto en 1829 por las fuerzas' de Rosas 11 c a p i t á n de la p a r t i d a que a s a l t ó . m o v i m i e n t o confuso 20 poco más de dieciséis metros 21 arma de fuego usada a n t i g u a m e n t e por la caballería (flintă) EL CAUDILLO 1 jefe. provincia del noroeste de E s p a ñ a 15 carbón que se conserva entre la ceniza (jăratec) 16 lo que se puede abarcar con los brazos 17 comida 18 respiración. lleno de grasa 7 prohibidas FACUNDO 1 costumbre 2 alegría manifestada v i v a m e n t e 3 caballo ligero. Facundo Quiroga. Empieza por u n paso de m í m i c a . véase p á g . encendido el ánimo 19 agitación. imitando sus movimien­ t o s .

în voia valurilor). Se halla a 3. A poco de publicarse — 1924 — o b t u v o un éxito clamoroso y su i n m e d i a t a t r a d u c c i ó n a otros i d i o m a s . provincia del mismo nombre 4 otra región del Perú. aclarada fijamente ¡ C a r a m b a ! arg. j u n t o al T i t i c a c a . vocería de los moros al acometer al enemigo oliendo. Hermosas r u i n a s incas. 15 población del Alto P a r a n á .467 ms de a l t i t u d 2 ciudad de Bolivia. de cuerpo rojo. t o r b e l l i n o en el m a r o en los ríos) sea considerada como la novela de la selva. Pero el a u t o r murió en 1928. 3 ciudad del Perú construida a 2230 ms de a l t i t u d y circundada por seis v o l c a n e s . y cola roja y azul. ex-capital del antiguo reino de los incas. pecho azul y verde. p l u m a s de las alas azules. averiguando en sus principios (în laşă) pronóstico comprobada. a un tiempo 9 remar con una pala 10 pueblo en la orilla p a r a g u a y a del P a r a n á . blasfemia (înjurătură) 5 ingenio [máquina] de azúcar G aguardiente de caña 7 p a r t e del cuerpo en que se unen los muslos con el tronco 8 juntamente. famosa por sus vinos 5 sitio lleno de lodo depositado en aguas estancadas 6 río del Perú que. Es el c u e n t o más famoso del gran maestro de la prosa realista l a t i n o a m e r i c a n a 2 víbora m u y venenosa de la América del sur. 3 senda estrecha 4 imprecación. P a r a g u a y y Argentina 11 meten como en u n cajón 12 sitio donde se t r a b a j a la madera 13 flor del naranjo o del limonero 14 especie de p a p a g a y o s . en el Brasil. TRADICIONES PEBUANAS 1 ciudad del Perú. unido con el U r u b a m b a . poco antes del lugar donde s e e n c u e n t r a n las fronteras del Brasil. p a l a b r o t a . forma el Ucayalí LA V O R Á G I N E 1 La grandiosidad del escenario n a t u r a l en que acontece ha hecho que La vorágine (que quiere decir: remolino. De esta obra maestra de la novelística criolla damos el comienzo de la segunda p a r t e .4 5 (i 7 8 9 '10 11 12 13 sitio destinado a las riñas de gallos pasarse la lengua por los labios g r i t e r í a . 2 n u b é c u l a s de colores que surcan el cielo 3 cúpula 4 p u n t a s agudas y escarpadas de montes 5 cadena de m o n t a ñ a s 30* 467 . larga de casi dos m s . me han A LA D E R I V A 1 ir desgobernada la embarcación (în d e r i v ă . a u n joven.

muchedumbre 21 heridas 22 látigo largo 23 territorio 24 confinante. humano. hombre que lo lleva 5 juego (horă) 6 baile popular venezolano 7 a veces 8 maleficia. Canaima) así como poí su actitud progresista 2 muchedumbre 3 que da voces. hojas 10 se eleva. que grita 4 papel arrollado en forma de cono. exactamente limitado al desarrollo deun acontecimiento apasionante. Cantaclaro. disgustado (prost dispus) 14 nada 15 persona que anda por el aire sobre una cuerda 16 grupos. abominable EL CREPÚSCULO DEL DIABLO 1 Este relato que presentamos. golpe dado con un látigo 29 dominación 30 tropas de máscaras (figuraţie) 31 bufón (paiaţă) 32 quitasol 33 buey que guía la manada de vacas 34 causaba turbulencia. brujería (vrajă. jurisdicción 37 excitó. estaca 19 látigo grande de mango de palo 20 conjunto de gente grosera. engrandece 11 retroceder. volver atrás 12 indigno. capricho 11 afiladas 12 vestidos de máscaras 13 de mal humor. como la de la quemadura 27 oscilar. iníame.6 hojas secas que caen de los árboles 7 lianas. muchedumbre ruidosa 40 que anuncian males o desdichas 468 . territorios lindantes 25 gracia o confianza 26 sensación dolorosa. es la historia de un „diablo de Carnaval" muy popular. incitó. instigó 38 cuerda con que se llevan atados los perros en las cacerías 39 tropa desordenada. confusión 35 compañía 36 privilegios. El gran novelista venezolano es muy conocido por sus obras maestras de la literatura hispanoamericana contemporánea (Doña Bárbara. perder el equilibrio 28 latigazo. plantas tropicales de tallos muy largos y delgados que se enredan o se arrollan a los árboles 8 carácter excesivamente cálido 9 ramas. cuadrillas 17 peleas i 18 palo grueso. farmec) 9 rasca 10 deseo vivo y pasajero.

•41 42 43 44 45 46 47 48 49 buitre americano secas. descanso. Papa Verde (1952) y un volumen de poesía Sien de alondra (1948) el novelista nos presenta la heroica G u a t e m a l a del año 1954. rayos 8 extraordinario 9 injusticia (nedreptate) 10 nueva 11 pedazo de m a d e r a resinosa que sirve p a r a a l u m b r a r 12 cosa pesada que se pone en el fondo de las embarcaciones (lest) 13 empeño grande. Bueyón (o sea el hombre manso y bueno) es u n indio. m o n t u r a . Naiqué Cuyqué. excursión del sábado al lunes. basto a n d a m i o . 2 de Cobán 3 aspecto 4 t í t u l o de uno de los antiguos libros m a y a s 5 raza indígena de G u a t e m a l a 6 m u y ocultas y reservadas 7 c h i s p a s . Después de las Leyendas de Guatemala (1930). como de u n e q u i l i b r i s t a AGUAFUERTE 1 2 3 4 5 G 7 8 fragua. desierto boca abajo dispersarse. seco. u n obrero a u t o ­ d i d a c t o que se ha dedicado a la l i t e r a t u r a . a d q u i e r e n brillo llama violenta y repentina limpios. 2 de mucha fuerza 3 conjunto de r a m a s espesas e n t r e l a z a d a s 4 mi hija 469 . colina e x t r a v a g a n t e . E n el trozo que presentarnos. resplandecientes lirio AMANECER 1 E l a u t o r de la novela es u n joven escritor comunista. su mujer. Hombres de maíz (1950). ferreria grosero. b r i l l a n t e s . Nana Caida (Caiduna) h a b l a con su nieta de los t i e m p o s del gobierno democrático de J a c o b o Arbenz (1944 — 1954) cuando se expropió la filial de United F r u i t y se entregó la t i e r r a a los c a m p e s i n o s . apoyo se limpian y se l a v a n se alisan. se a l l a n a n . Viento fuerte (1951).E N D EN GUATEMALA 1 final de semana. desnudas á r i d o . cuando intervinieron los y a n q u i s . El Señor Presidente (1946). huir carbonato de plomo de color blanco (ceruză) que pronostica lo porvenir cerro. héroe del c u e n t o . ardor W E E K . asesinado por los norteamericanos. Con este t í t u l o el gran escritor contemporáneo reúne algunos cuentos que publicó en 1955.

miró hojas l i b e r t i n o . Escribió cuentos. crítica literaria y después de la Revolución se dedicó c o m p l e t a m e n t e al periodismo y a la l i t e r a t u r a . 293 3 fragmentos 4 a b u n d a n c i a . Su libro „Con las Milicias" es u n docum e n t o de la Revolución Cubana 2 véase pág. para cocer las t o r t i l l a s de maíz 6 ave de rapiña 7 provisión. tempestad 5 disco de barro usado en México y G u a t e m a l a . peleáramos 6 tiros repetidos . E n 1960 se incorporó a las Milicias Nacionales Revolucionarias. en 1928. barrera (gard) escudriñó. exceso 5 lucháramos. ensayos. depravado de rodillas CON LAS MILICIAS 1 César Léante nació en la ciudad de Matanzas. observó. despeñadero 9 aves gallináceas de México LA CHARCA 1 frutos listos a arbirse naturalmente ULTIMO ACTO 1 2 3 4 5 G 7 fábrica de azúcar lugar ocupado por la fábrica v a l l a . abasto 8 precipicio.5 apodo que se da a los norteamericanos e ingleses 6 zarzas secas (mărăcini uscaţi) 7 terreno descubierto NOS H A N DADO LA T I E R R A 1 uno de los cuentistas mexicanos contemporáneos que con mayor i n t e n ­ sidad lian sabido referirse a la v i d a campesina 2 poco a poco 3 respiración 4 lluvia.

¡ Hasta siempre ! . y sé que al doblar esta última página sentirás. Veamos en él la primera etapa para el conocimiento del español. Quisiera sólo que fuese un instrumento útil para la formación de tu cultura. la melancolía de tus tardes de estudio. Pero acuérdate siempre que tienes todavía que estudiar: sólo el aprendizaje acabó. Nadie estima este manual como algo perfecto. completo. queda aún el perfeccionamiento. gracias al índice de materias que se halla al final. junto con la alegría de haber aprendido el español. se puede considerar como una obra de consulta en lo sucesivo. Si he logrado mi propósito. El objeto de este libro fue enseñarte a comprender y a leer corrientemente cualquier texto en español.E P í L O G 0 liemos llegado al final de este libro.lectores. Aunque en este libro está casi toda la gramática española diseminada en varias lecciones. lo dirán mis . a quienes ofrezco esta obra con el mayor respeto. Este tomo se ha escrito principalmente para los que no sabían el español y querían aprenderlo sin profesor. Recuérdese siempre que la falta de lectura y de ejercicios hace que se pierda lo aprendido hasta ahora. amigo lector.

. pe de rost a năzui să lupţi a îndrăzni să iei c u v î n t u l a autoriza să. care diferă de cele cerute de corespondentele lor din limba romînă. oferi un cadou cuiva u 473 . a ajuta să se schimbe a a a a a t r ă i din î m p r u m u t u r i bea în s ă n ă t a t e a .. Dăm mai jos o listă a unora dintre cele mai folosite verbe. pe a învăţa să facă a învăţa pe dinafară. . . a recurge la a înainta în (spre) a ghici din a adopta ca fiu a ascuţi pe piatră a-şi menţine spusele a jigni cu vorba a deveni arogant a se a d a p t a circumstanţelor a se da la o p a r t e a se sprijini de.LISTĂ DE VERBE CU PREPOZIŢII Multe verbe spaniole se leagă cu complementul prin prepo­ ziţii.. . săruta pe frunte închina in sănătatea l u i . brindar con u n regalo a a se apropia de cineva a se acompania la pian a se obişnui să/cu a v e n i . en adelantarse a adivinar por adoptar por hijo afilar en la piedra afirmarse en su dicho agraviar en palabra alzarse a mayores andar con el tiempo apartarse a un lado apoyarse en aprender a hacer aprender de memoria aspirar a luchar atreverse a hablar autorizar para ayudar a cambiarse beber al fiado beber por la salud besar en la frente brindar a la salud d e . . . în ordine alfabetică: acercarse a alguno acompañarse con el piano acostumbrarse a acudir a. cu prepoziţiile respective. con.

) învins se declara în favoarea lui.. . conocer a uno en la voz consentir en una cosa contar con alguien continuar en el mismo tono convenir en cubrir de cumplir con alguno dac de espalda dar en que entender doc en u n a cosa darse por vencido declararse a favor d e .. estar de caza setar de hacer algo estimar en más estrecharse en los gastos estribar en examinar de m a t e m á t i c a s excusarse con alguno de a înceta să lucrezi a-şi înceta munca (funcţia) a (se) sprijini de pereţi a cumpăra pe credit (datorie) a cumpăra (ceva) de 20 de „pesetas a se angaja să facă. .. estar con (en) ánimo d e .cesar de trabajar cesar en su empleo coger(se) a las paredes comprar a l fiado comprar en (por) 20 pesetas comprometerse a hacer... . drept.. a cunoaşte pe cineva după voce a consimţi la un lucru a se baza pe cineva a continua cu (pe) acelaşi ton a conveni să (asupra) a acoperi cu a se a c h i t a faţă de cineva a a a a a a a a a a a a a cădea pe spate da de gîndit ghici u n lucru se recunoaşte (ca.. de) dudar en hacer algo echar a llorar educar en los buenos principios embestir con uno empeñar su palabra con otro emplear en entender de p i n t u r a enterarse de enviar a R u m a n i a esforzarse a (en) hacer. . dejar de hablar dejar a uno con la palabra desdecirse de detenerse con (en) los obtstáculos disculparse con distraerse con cazar dotar con (en.. renunţa să vorbeşti t ă i a vorba cuiva dezminţi fi oprit de obstacole se scuza de se distra vînînd înzestra cu ezita să faci ceva a începe să plîngi a educa conform bunelor principii a ataca pe cineva a-şi da cuvîntul fală de cineva a folosi pentru a se pricepe în\la pictură a se pune la curent cu a t r i m i t e în Romînia a se strădui să facă a avea intenţia să a fi la vînătoare a avea intenţia să faci ceva a stima mai m u l t a-şi restrînge cheltuielile a se baza pe a e x a m i n a la m a t e m a t i c i a se scuza faţă de unul pentru 474 .

. forrar de fumar en pipa fundarse en razón guiarse por otro gustar de hacer habituarse a l frío hacer del t o n t o hacerse con algo hallar en la calle imprimir por el original incurrir en el delito inquietarse con (por.excusarse del convite a a a a a a a refuza o invitaţie faltar a su palabra fiarse de alguno jijarse en. en) inspirarse en los principios interesarse en (por) inundar en (de) invitar a salir ir de caza ir de luto ir por pan jugar a la pelota jugar del vocablo justificarse con (para con) juzgar por /cer en voz baja (alta) limitarse con algunas p a l a b r a s mejorar de condición meter a barato mirar por su opinión molestarse en subir montar en cólera morir de pocos años ocuparse en o Ividarse de pararse en nu-şi respecta c u v í n t u l avea încredere în cineva se u i t a ia. a observa fpe căptuşi i u fuma p i p ă se baza pe raţiune cineva} algo a se conduce după a l t u l a-i plăcea să facă ceva a se obişnui cu frigul a face pe prostul a-şi însuşi un lucru a găsi pe d r u m a a a a a a a a a a t i p ă r i după original se face v i n o v a t de un delict fi îngrijorat de se inspira din principiile se interesa de inunda cu invita (pe cineva) să iasă merge la vînătoare fi în doliu merge după pîine a se juca cu mingea a se juca cu cuvintele a se justifica faţă de a judeca după a citi cu voce înceată (tare) a se l i m i t a la cîteva cuvinte a-şi î m b u n ă t ă ţ i starea a ieftini a se gîndi la r e p u t a ţ i a sa a se obosi ureînd a se a p r i n d e . enerva a muri tînăr a se ocupa a uita de a se opri la de 475 ..

în 476 . por algo variar de opinión ve/nr en defensa vender al contado vengarse de una ofensa vestir de a se lăuda (degeaba) cu ceva a-şi schimba părerea a veghea pentru apărarea a vinde cu bani peşin a se răzbuna pentru o injurie a se îmbrăca cu. a întreba de se logodi înfuria a-şi lua diploma de avocat a renega ceva a se opri la fleacuri a retrage o acuzaţie a şti pe dinafară a se pricepe în medicină a ieşi în î n t î m p i n a r e a cuiva a semăna cu t a t ă l său a-şi ajunge scopul a fi evident.¡parecer a otro del (en el) ¡participar de la cena pensar consigo pensar en perder (en) (a) el juego poner en olvido posar (se) en preguntar por uno prometer en casamiento provocar a ira •recibirse de abogado renegar de algo reparar en pelillos retractarse de la acusación saber de memoria saber de medicina saZir a l encuentro a uno . a sări in ochi a debarca a semăna cu a se aşeza pe o bancă a c o m p ă t i m i pe cineva a fi zi a cere m i n i s t r u l u i a visa de (despre) hoţi a b ă n u i pe cineva a înlocui (pe) a a a a a a a a întîrzia să v i n ă t r e m u r a de frică lucra ca pantofar frecventa pe cineva se urca Í7¡ír-un copac se căţăra pe un zid triumfa asupra duşmanilor uni cu vanagloriarse de.sa£¡> a su padre salir con la suya saltar a los ojos saltar en tierra semejar a sentarse en u n banco sentir con otro ser de día solicitar con el ministro soñar con ladrones sospechar en (de) alguno substituir a lardar en llegar temblar con el susto trabajar de zapatero tratar con uno trepar a un árbol trepar por una t a p i a triunfar de los enemigos ití¡¿/' a rostro a a a a a a a a a a semăna c¡< a l t u l to faţă participa í« cină se gíndi í/¡ SÍ'ÍÍC (pentru sine) se gíndi la pierde la joc uita (se) aşeza pe căuta pe cineva.

— î n a i n t e de s este m u t şi uneori se. i n v e r s . v se p r o n u n ţ ă b . iar al doilea 0: acción. slab. adesea. Este o p r o ­ n u n ţ i e n e l i t e r a r ă . o. claro. s a / a . B — la î n c e p u t u l c u v î n t u l u i sau d u p ă nazalele n . chispa. cuerpo. o m i t e în scris: substantivo. m este p u t e r n i c i honhones. la confuzii de sens:. In acest caz p r i m u l c se p r o n u n ţ ă k . cinco. — î n a i n t e a vocalelor e şi i redă u n sunet i n e x i s t e n t în limba n o a s t r ă . — în celelalte cazuri e m a i deschise: abril. E s t e u n a din p u ţ i n e l e litere spaniole care se p o t d u b l a . P o a t e fi u r m a t de orice v o c a l ă : noche. cambio. Ch — este o literă a p a r t e (nu c + h) care redă s u n e t u l c r o m î n e s e d i n grupurile ce. codo. sprijinindu-se limba de incisivii superiori (corespunde lui t h englezesc din c u v i n t e l e thin. muchacho. 477 . S u n e t u l 8 sep r o n u n ţ ă ca u n s p r i n t r e d i n ţ i . caber. pe care-1 v o m t r a n s c r i e cu litera grecească 0. revelar a revela a apăsa basto grosolan grabar a grava rebelar a răscula pro­ C — î n a i n t e a vocalelor a. care p o a t e d u c e . c i . litera b se a p r o p i e de v (mai ales în poziţie intervocálica) sau. vasto vast gravar a îngreuna. deschis: casa. bath): cielo. cera. o(b)scuro. mucho. u şi î n a i n t e a consoanelor se nunţă k: carne.TABELA RECAPITULATIVĂ A FONETICII ALFABETUL SPANIOL A — s e p r o n u n ţ ă ca în r o m î n e ş t e . cemento. pronunţat cu buzele semi- î n unele p ă r ţ i ale S p a n i e i .

N se pronunţă ca un n înmuiat (urmat de un i scurt). K — se întîlneşte foarte rar. H — este o literă mută. kilogramo. De exemplu: gato. F — se pronunţa ca în limba romînă: fior. ahora. camino. duda. se apropie mijlocul limbii de cerul gurii şi se articulează un 1 înmuiat. guitarra. hermano. aldea. gigante. gui corespund grupurilor ghe. gi (neexistînd nici o regulă în acest sens): jira (turneu) — gira (girează). Un. LI — este o singură literă (nu dublu 1). sau mai precis înghiţit. jefe. — final este mut. Dacă u din aceste grupuri este scris cu o diereză (ii).3 — redă acelaşi sunet gutural h ca şi g din grupurile spaniole ge. comandante. Pentru a o pronunţa corect. joven. Trebuie acordată o deosebită atenţie ortografiei cuvintelor care se scriu cu je. gloria. de obicei în numiri geografice străine sau în cuvinte tehnice: Kiee. — înainte de b sau v (uneori şi de p) se pronunţă ca un m: invierno. adherir. I — s e pronunţă ca în limba romînă: isla. caballo. L — este identic cu 1 romînesc: leira. j i si celor care se scriu cu ge. 478 . golpe. cam ca în felul în care ţăranii din nordul Transilvaniei pronunţă cuvîntul „bin'e". aspirat: libertad.D — la începutul cuvintelor sau după o consoană se pronunţă puternic: iiente. E — are aceeaşi valoare ca şi în limba romînă: elefante. lleno. Grupurile gue. . o. gusto. harina. el devine sonor: antigüedad. — între vocale este slab: asado. N — este o literă specifică limbii spaniole. G — urmat de vocalele a. hueso. -N — e s t e identic cu n romînesc: nivel. norte. kilómetro. digno. iar în portugheză prin Ih): gallina. se lipeşte vîrful limbii de dinţii de jos. Semnul diacritic ~ pus deasupra literei n se numeşte tilde (tildă). gi: ojo. M — se pronunţă ca în limba romînă: modo. lingüística. u sau de o consoană se pronunţă ca în cuvîntul romînesc „gol". — înainte de e sau i are sunetul gutural puternic al lui h romî­ nesc din cuvîntul „hohot": general. Precede numai vocale: horn. huevo. pida. virtud. Madrid. glii din limba romînă: guerra. vestido. ca un fel de 1 cu i scurt şi 1 lichid (acest sunet se redă în italiană prin % gl.

( G r u p u r i l e que. año. litera q este înlo­ c u i t ă de c : cuestión.u n c u v î n t c o m p u s . perder. 2) d u p ă consoanele 1. m a i pe n a s . radio. deber. n . s: alrededor. î n t r . Q — este î n t o t d e a u n a u r m a t de u m u t (mai precis.) De e x e m p l u : baño. dar perro cîine perito expert perrito căţel caro scump carro car. In a n u m i t e r e g i u n i ale Spaniei (mai ales în A n d a l u z i a ) şi în numeroase ţ ă r i din America L a t i n ă . cosa. acest r se d u b l e a z ă . chi d i n limba r o m î n ă ) : que. p r o n u n ţîndu-se slab.ceva m a i î n f u n d a t . de n e sau ui) şi se p r o n u n ţ ă k . honra. ogradă S — este identic cu s r o m î n e s c . s este a b s o r b i t cînd se găseşte î n a i n t e a u n e i consoane sau în poziţie finală. v i b r a t p u t e r n i c (ca şi c u m ar fi r r ) : 1) la î n c e p u t u l c u v i n t e l o r : rumano. quien. în grupurile de m a i sus. căruţă coral coraliu corral curte. ca în limba r o m î n ă : oro. iar în p o r t u g h e z ă p r i n nh. rico. (Nu se p r o n u n ţ ă n i c i o d a t ă z în< poziţie intervocálica. capital. scriu de e x e m p l u : depué (después) vamoh (vamos) entonce (entonces) ejcopeta (escopeta) T — s e p r o n u n ţ ă ca în limba r o m î n ă : tabaco. De p r o n u n ţ a r e a corectă — energică sau slabă — a lui r depind: înţelesurile a n u m i t o r c u v i n t e : pero însă. ( î n limbile i t a l i a n ă şi fran­ ceză s u n e t u l fi este r e d a t prin g r u p u l gn. In acest caz este considerat ca o literă a p a r t e şi nu se separă la d e s p ă r ţ i r e a în s i l a b e : ferrocarril (fe-rro-ca-rril) Cînd. rosa. queso. al doilea c u v î n t începe cu r. m u l ţ i s c r i i t o r i . p e n t r u a reda vorbirea locală. aproape i m p e r c e p t i b i l . qui sînt e c h i v a l e n t e deci cu g r u p u r i l e che. 473. después. . O — a r e aceeaşi v a l o a r e ca şi în limba r o m î n ă : hombre. P — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă : padre. cuidado. 3) cînd e d u b l u . u devine sonor. Cînd. R — se p r o n u n ţ ă energic. — în celelalte cazuri este m a i s l a b . rector — vicerrector. entonces. Nu t o t d e a u n a însă s se p r o n u n ţ ă la fel de intens ca şi în romîneşte. quinina. Astfel. p e n t r u a-şi p ă s t r a v a l o a r e a fonetică de r i n i ţ i a l : romano — grecorromano. tanto. agosto. Israel.) De e x e m p l u : casa.

exacto. sisaña. r e d a t p r i n c sau z.a oarbă î n America L a t i n ă şi F i l i p i n e . "V — se p r o n u n ţ ă ca în l i m b a r o m î n ă (vezi şi c o m e n t a r i u l de la litera b ) : vena. t r e b u i e p r o n u n ţ a t clar. — î n a i n t e a vocalelor se p r o n u n ţ ă c s : examen. qui este. p e n t r u a se •evita eventualele confuzii de sens: casa casa coser a coase sima prăpastie siervo serv siega seceriş caza vmatoare cocer a coace cima culme ciervo cerb cies. voz. paz. luz se citesc sinco. deşi •e foarte r ă s p î n d i t ă . — în grupurile gue. aşa c u m am v ă z u t . este c o n d a m n a t ă de Academia S p a n i o l ă . Această p r o n u n ţ a r e . lus. o. cavar.U — are aceeaşi p r o n u n ţ a r e ca şi în l i m b a r o m î n ă : mudo. X — î n a i n t e a consoanelor se p r o n u n ţ ă s: explicar. extenso. gui. n u m i t ă seseísmo. ley. din p u n c t de vedere fonetic. r r (erre) (ese) (te) (») 480 . ci — sunetul 6 (precedă n u m a i consoane. 8 se p r o n u n ţ ă ca u n s o b i ş n u i t : cinco. ya. Z — redă — ca şi litera spaniolă c din grupurile ce. S u n e t u l 6. ceea ce a r a t ă că. que. u sau se află la sfîrşitul c u v i n t e l o r ) : jazmín. venir. zapato. m u t (vezi fonetica literelor g şi q ) . Y —-se p r o n u n ţ ă la fel ca i. azul. (A se con­ sulta p a g . cu p r o n u n ţ i a spaniolă a fiecărei litere: a b c eh d e f g h (a) (be) (ce) (che) (de) (e) (efe) (ge) (hache) (i) 111 11 ñ o (eme) (ene) (eñe sau ene tilde) (o) P q r s t u (P") (cu) (ere). este o s e m i v o c a l ă : yerno. 16—17). mayo. d a r e considerat — din p u n c t de vedere g r a m a t i c a l — consoană. zorro. Iată a c u m a l f a b e t u l spaniol. P o a t e i n t r a în c o m p o n e n ţ a diftongilor şi triftongilor. cizaña. vocalele a. Cuba.

veţi găsi ilustrate sunetele din tabelul fonetic de mai sus. mira como tiene el pecho! Nunca supieron que el pajarito les había salvado la vida. Cerca acechaba un tigre y. al verlas. Permaneció despierto un gran rato. que había dejado dormir al muchacho cerca de 4 horas seguidas. se detuvo.. para evitar que se apagase. El tigre estaba a pocos metros. cuando un pajarito negro comenzó a volar sobre el lugar. padre. En mitad de la faena les sorprendió la noche. el padre encendió un gran fuego para impedir que se acercaran las fieras. uno substituía al otro en el trabajo de echar nuevas ramas a la hoguera.. cuando el padre. habían salido un leñador y su hijo a trabajar en el monte. alargando sus uñas.j k I II (jota) (ka) (ele) (elle) v x y z (ve sau vive) (equis) (ye sau i griega) (zeta sau zeda) Notă: Citind ou voce tare textul care urmează. ¿eh? Si no temiese dormirme continuaría yo la guardia. Pero el que estaba de guardia avivaba el fuego. piando desesperadamente para despertarlos. Después de comer el pan y el queso que habían llevado con ellos. Cansados por el trabajo del día. y otro. En seguida surgieron las llamas y el tigre. Y a pesar de que el fuego le quemaba el pecho al pajarito.. y el tigre se detenía sin atreverse a atacar a los leñadores. avanzaba dispuesto a atacar a la gente. (Fragmento adaptado de „Gran Chaco" de Raúl Larra) 31 — învăţaţi limba spaniolă! 481 . tan débiles que parecía que el fuego se apagaba del todo. Y convino con su hijo en hacer guardia. vencido por el sueño. cada vez que las llamas estaban a punto de desaparecer... padre e hijo seguían dormidos. El padre y el hijo se despertaron y oyeron que piaba desesperadamente el pajarito. y resolvieron entonces dormir allí.. le despertó y le dijo: — Tienes mucho sueño. echó nuevas ramas a la hoguera. quedó dormido. hasta que por último. — ¡Mira. — dijo el muchacho—. pero estoy tan cansado. Entonces el tigre avanzó un paso. Se acercaba el amanecer cuando las llamas se hicieron débiles. lo siguió avivando hasta que la luz del día hizo huir a la fiera a su guarida. El muchacho se levantó y substituyó a su padre. Cada dos horas. El pajarito negro voló sobre la hoguera medio apagada y comenzó a avivar el fuego con sus alas. Ya estaba sobre la gente que dormía. y otro más. Ya era muy de madrugada. LA L E Y E N D A D E L P A J A R I T O D E L P E C H O R O J O Una tarde.

locuţiune m. substantiv subj. a căror conjugare se află explicată în lecţiile manualului. numeralele şi pronumele au fost omise din vocabular. La substantivele masculine care se termină în —o şi la cele feminine care se termină în —a nu s-a mai menţionat genul. americanism cj. de gen feminin ¡ig. comparativ­ ii. singular sub. prepoziţie s. alguna cosa adj. adjectiv adv. superlativ tr. exemple: observar. verb incoativ inj. impersonal inc. deoarece acestea se disting uşor după terminaţii şi traducere. de buena -~ de bunăvoie. Cuvintele aproape identice cu corespondentele lor romîneşti nu au fost trecute în vocabular. 31* 483 . * Indică verbele complet neregulate. De exemplu: gana. academia. figurat imp. poftă. verb tranzitiv v. neutru pas.VOCABULARIO ESPAÑOL-RUMANO (ANEJO AL MANUAL DE ESPAÑOL) P R E S C U R T Ă R I U T I L Í Z A T E ÎN ACEST VOCABULAR aje. Nu s-a trecut indicaţia „verb" în dreptul cuvintelor respective din vocabular. NOTE Din cauza spaţiului restrîns. cuvîntul titlu. subjonctiv sup. adverb alg. alguien om. verb care diftonghează / . de genul masculin n. plural prp. în cadrul explicaţiei. conjuncţie comp. verb I N D I C A Ţ I I ~ Acest semn substituie. infinitiv intr. pasiv pi. verb intranzitiv loc.

v. acţiune acechar a pîndi aceite m. a conţine abedul m. p î n ă . a recurge acuerdo amintire adecuado adj.în general nu s-a trecut indicaţia „substantiv". în schimb s-a menţionat „adjectiv" şi „adverb". a acoperi abrigo a d ă p o s t . a (-şi) a m i n t i acosar a g r ă b i . a activa. jos. ~ de -j. rio~ p e r î u î n j o s abandonar a părăsi. absurd abuelo bunic abundar a a b u n d a . copios aburrir a plictisi acá adv. la. ulei. A a prp. por si ~ pentru orice e v e n t u a l i t a t e . acvatic acudir a veni. por ~ din întîmplare . In caz că dintr-o familie de cuvinte s-a dat verbul. pe abajo adv. deschis abismo abis ablandar a înmuia abofetear a pălmui abogado avocat aborrecer inc. acacia salcîm acallar a reduce la Iacere acariciar a mîngîia acarrear a cauza acaso sub. cine ştie acción /. a fi din belşug abundante a b u n d e n t . iscusit acertar (/. ~ se a se împăca cu acompañar a însoţi acompasado cadenţat aconsejar a sfătui • acontecer inc. a se întimpla acontecimiento eveniment acopio colectare acorazado cuirasat acordar(se) d. aici. oare '(interogativ) . atitudine actuar a acţiona. jig. canal acera trotuar acerca de loc. favorabil 484 . nu s-au mai dat şi substantivul şi adjectivul format de la aceeaşi rădăcină. prudenţă aclarar a lămuri. întîmplare . adv. tocmai -f v. loc. a d e c v a t . comp. ţig. a abandona abanico evantai abarcar a c u p r i n d e . a nimeri acierto reuşită . copleşitor absorto absorbit abstenerse a se abţine absurdo adj. spre. sabie acertado î n d e m î n a t i c . despre acercar(se) a (se) apropia acero oţel. mesteacăn abeja albină abeto brad abierto adj. arii'. a fugări acostumbrar(se) a (se) obişnui acrimonia a c r i m e . colea. untdelemn aceituna măslină acequia şanţ. poate (dubitativ). în. a înfrunta acomodar a a r a n j a . a face acuático adj. a u r î . dibăcie. a detesta abrazo îmbrăţişare abrigar a adăposti. a potrivi. a ţine cald. pardesiu abril aprilie abrir a deschide abrumador covîrşitor. a explica acoger a primi acogida primire acometer a asalta. más ~ m a i încoace. jig. inj. în jos . mai aproape acabar a t e r m i n a . severitate actitud /.

a m a b i l afán in. a l b u m alcalde m. pi. r u s t i c . loc. a l ă t u r a t . a alunga airado irita t aire m. a m u l ţ u m i agrado plăcere. indemînă. drăguţ. la îndemîna cuiva alcanzar a ajunge. expres aduana vamă advertir a avertiza aéreo adj. ţuică. agradecer inc.adelantar a î n a i n t a . pe lingă aceasta adherencia aderenţă adición /. ţ i p ă t albanii m. a atinge alcornoque m. aerian afable adj. caisă albedrio a r b i t r u . dorin­ ţă arzătoare afeitar(se) a (se) rade. s t r ă d a n i e . aer aireado adj. împre­ jurimi agosto august agotar a epuiza agradable plăcui agradar a place. a achiziţiona adrede adv. agricol agua a p ă aguantar a suporta. alb (poetic) álbum m. (în) afară. aerisit aislado adj. însă. a instrui adiós adio adivinanza ghicitoare adivinar a ghici adjetivo adjectiv adjudicar a acorda. arbore de plută 485 . rachiu agudo adj. a (se) bărbieri aficionado amator afilar a ascuţi afortunado adj. ca­ priciu albo adj. a t a ş a t adiestrar a dresa. a c u m . adjunct admirable a d m i r a b i l admitir a a d m i t e adonde adv. ~ bien ori. norocos afrancesado franţuzit afuera adv. a a d o r m i adornar a împodobi adquirir a căpăta. a t i t u d i n e . pătrunzător águila acvilă. a îndura aguardar a aştepta aguardiente m. a conferi adjunto adj. unde. încotro adormir intr. adunare adicto adj. şah ajeno străin ajo usturoi ajustara angaja (funcţionar) : a ajusta ala aripă alabanza laudă alabar a lăuda alacrán m. al ~ de alg. osteneală. sălbatic agricola adj. anume. por ~ deocamdată ahornar a băga în cuptor ahorrar a economisi ahuyentar a goni. /. izolat aislamiento izolare aislar a izola ajedrez in. a trece înainte adelante adv. înainte ademán m. gest. p r i m a r . scorpion alameda a le ie álamo plop alarde m. judecător alcance m. v u l t u r aguja ac ahí adv. paradă alarido strigăt. în afară (de). a s c u ţ i t . acolo ahogar a sufoca ahora adv. libre ~ voie. poftă agravio insultă agregar a adăuga agreste adj. zidar albaricoque m. ţinută además adv.

prietenie amo stăpîn amonestación /. pi. dragoste amparo adăpost ampliar a mări amplio adj. poliţai. bucurie alejar(se) a (se) îndepărta alemán german alentar d. drăguţ amanecer inc. pi. p u ţ i n algodón m. comp. magazie almacenar a înmagazina almendro migdal almíbar m. cursant alzar a ridica allá adv. răţoi análisis /. împrejurimi altercado gîlceavă. cisternă alma suflet almacén ni. iubitor amapola mac amar a iubi amargo adj. amidon alminar m. pi. j a n d a r m alguien cineva alguno adj. bumbac alguacil m. pi. anexare anguila tipar ángulo u n g h i . cîţiva alhelí m. colţ angustia nelinişte anhelar a năzui anhelo năzuinţă anillo inel animal m. anex. acolo.' jig. analiză analizar a analiza anaquel m. sub. ambii amenaza ameninţare americana haină. ceartă alto adj. adj. magazin. alăturai anexión / . a angaja aliviar a uşura aljibe m. micşunea alistar a înrola. amîndoi. prieten amistad /. a m i r a l almohada pernă alondra ciocîrlie alpargata opincă. vast amueblar a mobila ánade í/¡. înalt altura înălţime aludir a lace aluzie alumbrar a lumina alumno elev. amiciţie. a încuraja alerta alarmă alfiler m. v r e u n . mai departe allende adv. dincolo de allí adv. sirop almidón m. amar amarillo adj galben ambos adj. snoavă anejo. larg anchura lărgime andamio schelă andar* a umbla andén m.aldea comună. a se face d i m i n e a ţ ă amante adj. vioi alegría veselie. veston ametralladora mitralieră amigo amic. sanda alquilar a închiria alrededor adv. acolo. dojana. vesel. amor. admonestare amor ni. sat alegrar(se) a (se) bucura alegre adj. împrejur. minaret almirantazgo a m i r a l i t a t e almirante ni. más ~ mai încolo. atunci ama gospodină amable a m a b i l . amplu. din m u n ţ i i Auzi andrajo zdreanţă anecdota anecdotă. adv. ac cu gămălie alfombra covor alforjas sub. raft ancla ancoră ancho adj. peron andino adj. desagi algo ceva. a n i m a l 486 .

a p a r t e . a înnădi año a n . nerăb­ dător antaño adv. ochelari antepasado strămoş antes adv. arab arado plug araña păianjen arar a ara arbitro arbitru . î n a i n t e . ~ de ¡tablar (mai) înainte de a v o r b i . a r h i e p i s c o p arco arc. arbore. odinioară ante prp. a m ă n u n t aplastar a strivi aplazar a amina aplicado adj. fig. ~ iris curcubeu archipiélago arhipelag archivo arhivă arder a arde ardiente adj. vîrf. a nimici ansioso n e l i n i ş t i t . ~ nuevo anul nou añoranza regret. prp.ánimo s p i r i t . antic antojadizo adj.. casă de bani arcilla argilă arcipreste / « . aseară anochecer a se inopia anonadar a distruge. dor apagar a stinge aparador m. a t e r m i n a . me aprieta el zapato mă strînge pantoful. vechime antiguo adj. fig. contribuţie aposento odaie apostar d. silitor apoderar(se) a pune stăpînire apodo poreclă aportación / . în iată anteayer adv. dinainte anteojo l u n e t ă . fig. a n t i c h i t a t e . a considera aprender a î n v ă ţ a . a sufla (la teatru) apunte m. aici. suprafaţă 487 . avid. a separa aparte adv. d u l a p aparecer inc. a se s u p ă r a . ucenic apresar a captura apresurar(se) a (se) grăbi apretar d. a pro­ fita de ceva aproximar(se) a (se) apropia apuesta prinsoare apuntar a n o t a . anticipaţie antemano adv. a se îndura ápice m. capricios antorcha t o r ţ ă antro grotă añadir a adăuga. a se î n t e ţ i : la lluvia aprieta aprisa adv.folosi. culme. arzător ardilla veveriţă área arie. însemnare apurar a purifica. acel aqui adv. curaj anoche adv. î n d e p ă r t a t . ieri seară. vechi. a apărea apartado adj. a se grăbi aquel adj. ~ de memoria a învăţa pe dinafară aprendiz m. a stima. abia apertura deschidere apesadumbrar a întrista apetito poftă de mineare apiadar a înduioşa. bufet. a c u m . aport. pi. sub. înainte. a ţ i n t i . notă. stăpîn árbol m. copac arca l a d ă . am. fig. dos días ~ cu două zile înainte anticario anticariat anticuado învechit antigüedad /. ataşat apego ataşament apellido nume (de familie) apenas adv. ~ aje. a pune prinsoare apoyar a sprijini apreciara aprecia. sec­ tor poştal apartar a îndepărta. fig. distinct apegado adj. alaltăieri antelación /. a strínge. iute apropiar a însuşi aprovechar a. he ~ iată árabe adj.

asociaţie asolar d. în u r m ă atraso înapoiere atravesar d. a devasta. a r t ă . a chinui atraer* a atrage atrás adv. înapoi. a r g u m e n t arma a r m ă armada flotă . -pi.arena nisip arenque m. tomar ~ asignar a aloca asimismo adv. ~ se a la ventana a se ivi la fereastră asombrar a u i m i . la fel asno asin asociación /. dezgust. río ~ pe rîu în sus arriesgar a risca arrollar a răsuci. orez arrugar a încreţi arte m. a mira asombro uimire asombroso uimitor aspa aripă de moară asqueroso dezgustător astilla aşchie. s u s . repulsie. concediu asustar a speria atar a lega atardecer imp. ofensă atroz adj. asurzitor atropello încălcare. atenţie atender d. a traversa atreverse a îndrăzni atronador adj. a îngriji atento a t e n t aterido ţeapăn de frig aterrar a îngrozi atormentar a t o r t u r a . coşciug atención /. jeratic asemejar a semăna. a discuta argumento subiect. îndrăzneţ auge ni. a se urca asco greaţă. inc. a nimici arrastrar a t î r î arrebatar a smulge arredrarse a se i n t i m i d a . la — Nacional asar a frige ascender d. frîntură astillero şantier n a v a l astucia viclenie astuto viclean asueto repaus. v i o l a r e . hocus-pocus artesano meşteşugar asado friptură asalariado salariat asamblea a d u n a r e . a pustii asomar a a p ă r e a . scrumbie argelino algerian argüir a a r g u m e n t a . deasemeni. î ncă 483 . a părea asesino asasin asestar a da (o lovitură) así adv. a înfăşură arrojar a arunca arroyo pîrîu arroz in. cumplit aturdir a zăpăci audacia îndrăzneală audaz adv. a m ă r i aumento spor. a da înapoi arreglar a aranja arremeter a ataca arreo h a m arrepentirse a se căi arriba adv. astfel. dar ~~ a pro­ voca g r e a ţ ă . creştere aún ad v. malas ~ s vicle­ ş u g u r i . a spori. scîrbă ascua t ă c i u n e . a se însera ataúd ni. m a h a l a arraigar a prinde rădăcini arrancar a smulge (din rădăcini) arrapiezo z d r e a n ţ ă arrasar a distruge. escadră armario d u l a p arrabal m. a v í n t augurio urare aullar a urla aumentar a creşte. atroce. por ~ de birlibirloque în chip magic. aşa asiento loc. f.

dedesubtul ~ los árboles. înaintare avanzar a î n a i n t a . zahăr azucena crin azufre m. a se ruşina avería avarie averiguar a cerceta. ~ sacramental piesă d r a m a t i c ă cu subiect religios automóvil m. pi. a lipsi ausente adj. dansator. receptor (telefon) ausencia absenţă ausentarse a absenta. absent austral adj. cadă barato ieftin barba barbă barbaridad /. sulf. prp. cîntar balde adv. bal bajar a coborî bajel m. proces. lac (pictură) . nefericit azogue m. absolvent bahía r a d ă . răzor banco bancă bandera drapel bañar(se) a (se) scălda baño baie. de ~ degeaba. aviaţie avivar a înteţi. babord bacalao morun. a verifica avestruz m. strat. vapor barniz m. baracă barranco prăpastie barrer a m ă t u r a 489 . dialect asturian babor in. sălbăticie barca barcă barco v a s . hablar ~ a vorbi încet bala glonte balance in. hîrleţ azar in. smalţ barraca colibă . corabie. batog báculo toiag. pucioasă azul albastru B bable m. pasăre avellana alună avena ovăz avenida bulevard aventurero aventurier avergonzar d.. automobil auxiliar a ajuta avance m. h a z a r d . b i l a n ţ balanza b a l a n ţ ă . baston bachiller ?/. b a c a l a u r e a t . a înviora ayer adv. golf bailar a dansa bailarín m. a avansa avaricia zgîrcenie ave /'. struţ avezar(se) a (se) obişnui aviación /. j o s . ieri ayuda ajutor ayunar a posti ayuntamiento p r i m ă r i e . din emisfera sudică auto decret judecătoresc. en ~ în van baldío viran (teren) . balerin baile in. bici azúcar in. b a r b a r i e .aunque cj. bastion ballena balenă bambolear a oscila. e n o r m i t a t e . nenorocire azaroso adj. vas bajo adj. gogomănie barbarie / . scund. zadarnic baluarte in. deşi auricular in. mercur azote in. — de fe pedeapsă publică apli­ cată de t r i b u n a l u l i n c h i z i ţ i e i . adv. loc. a se clătina bancal in. argint viu.. consiliu mu­ nicipal azada sapă. dans.

frumuseţe belga belgian belleza frumuseţe bello frumos bellota ghindă bencina benzină bendecir* a binecuvînta bergantín m. fig. pi. beţiv borrar a şterge. capod batalla bătălie batir a bate batuta baghetă baúl m. a ajunge bastidor m. ~ abajo culcat pe b u r t ă . îndeajuns bastar a fi suficient. refren borrachera beţie borracho adj. b i n e . moale. goma de ~ g u m ă borrasca furtună borrico măgar bosque ni. velier de tip bergantín bermejo roşcat berrear a b e b ă i . simpatic bordado broderie bordón ni. bisect bizco adj.barriga pîntecc barrio cartier barro noroi base /. dulce blusa b l u z ă . cramă bofetada (lovitură de) palmă bofetón m. ~ venida b u n venit bigote m. nasture bóveda boltă bramar a mugi brazo b r a ţ brecha breşă breve scurt bribón ni. — arriba culcat pe spate boceto schiţă bochorno arşiţă. a ~ de noche în asfinţit. saşiu bizcocho biscuit blanco adj. ţ i n t ă blando adj. adv. a l b . cremă de ghete bien m. h o ţ o m a n broma glumă bromear a glumi brotar a se ivi. b u n u r i . bază. barcă botella sticlă botica farmacie botón m. a rage. pompă bombardeo b o m b a r d a m e n t bombilla bec bonaerense adj. bilet biombo paravan birlibirloque vezi: arte bisabuelo străbunic. ~ estar bunăstare . suav. cufăr bautismo botez beber a bea bebida b ă u t u r ă beca bursă beldad / . păcură. m u s t a ţ ă billete m. (vezi: bofetada) boina bască bola b u l g ă r e . bilă bolsillo buzunar bomba b o m b ă . loc. asfalt. binele. strămoş bisiesto adj. culisă basura gunoi bata h a l a t . şnapan. a ţîsni brujo vrăjitor brújula busolă 490 . sub. pădure bota gheată bote m. destul. beat. a răcni besar a săruta beso sărut bestia a n i m a l betún m. zăduf boda n u n t ă bodega beci. fundament bastante adv. haină de m a r i n a r boca g u r ă . b u n ă t a t e bonito drăguţ. din Buenos Aires bondad / . — hechor binefăcător.

zeflemist buró b i r o u . plantaţie de cafea caída cădere caja c u t i e . organizaţie burocracia birocraţie burro măgar buscar a Căuta butaca fotoliu buzón ni. cald. hacer ~ de alg. d r u m e ţ caminar a u m b l a . v u l t u r bullir a clocoti. vas burgués adj. ~ de vapor cal putere cabana cabană cabecear a clătina din c a p . cafea. c a p ă t . loc. var. — cual. loc. bronat bueno adj. ~~ de. llevar a~ a duce la bun sfîrşit cabra capră cacerola cratiţă cachimba am. c h i l o t . calitate cálido adj. odgon cabo ţ i n t ă . p a n t a l o n callar a tăcea caile /. şosetă caldera cazan caldo supă (de carne) calefacción /. burghez burla batjocură. a forfoti buque m. cavaler. calitate calavera hîrcă calcetín m. l i b e r t i n . cablu. ~ uno fie­ cine cadena l a n ţ . a merge. călduros calvo chel calzar(se) a (se) încălţa calzón m. ~ perpetua osiridă pe viaţă cadera şold café ni. căldură caluroso adj. de ~ a~ sau de ~ a rabo de la u n capăt la a l t u l . tovarăş camaranchón ni. diputados. pipă cacho bucată cada adj. a-şi bate joc de cineva burlador m. cabină cambio s c h i m b . călăreţ. a moţăi caber* a încăpea cabeza cap cable in. cafenea cafetal ni. ca ld caliente adj. a călă­ tori 491 . am. ~ andante cavaler rătăcitor caballo c a l . stradă cama p a t cámara cameră: ~ de Comercio. de ~ s în g l u m ă . ~ muerta var stins calaña teapă. calif caliza calcar calor ni. mansardă camarero chelner. vapor. bou bufanda fular buho bufniţă buitre m. c a p o r a l . bun buey m. încălzit califa ni. clică camarote in. călător. încălzire calentar a încălzi calentura febră calidad / . fiecare. a p a r a t : ~ fotográfica camarada in. al ~ la c a p ă t u l . al ¡in y al ~ în cele din u r m ă . en ~ în schimb camello cămilă caminante ni. ciorap. sertar cal / . loc. casă (de plăţi) cajón m.bruma ceaţă bruñido lustruit. ospătar camarilla camarilă. cutie poştală C caballero d o m n .

. ~ postai căsuţă poş­ tală caso caz. . . a p r o a p e . loc. ~ credencial scri­ soare de acreditare cartearse a coresponda cartel ni. zurgălău cascara coajă casco cască casero adj. ~ de azúcar trestie de zahăr cáñamo eînepă caño t u b cañón m. şef de echipă. melc carácter ni. — a — faţă în faţă. moft capricha glugă cara faţă. scumpete carga încărcătură cargar a încărca cargo funcţie. spaniol castigar a pedepsi castizo adj. a reproşa caracol ni. neaoş. tun caos m. cantitate canto cînt caña trestie.m. casilla căsuţă. vătaf capaz adj. nevinovăţie canela scorţişoară cangrejo rac canje ni. teren de sport candado lacăt candente adj. capitală capricho capriciu. c a m . cínico cancha am. p ă t u r ă capataz m. clopoţel. însărcinare cariño afecţiune carne /. . prudent cavar a săpa 492 . candoare. caracteres) caracter ¡caramba! la n a i b a ! carbón in. întîmplare cauce in. echar en ~ a arunca în faţă. campion campesino ţăran campo címp can in. cîine canario canar canasta coş canción / .camino drum camorra disputa campana clopot campeón ni. / . c a p i t a l . închisoare cardo ciulin carecer a fi lipsit carestía lipsă. cauţiune caucho cauciuc caudal in. carne carnero berbec carnicería măcelărie caro scump carpa crap carpintero dulgher carrera cursă. cărbune carcajada hohot de rîs cárcel / . toc. albia rîului caución /. debit. bogăţie causa cauză cautivar a captiva cauto adj. casnic casi adv. cîntăreţ cántaro urcior cantera carieră (de p i a t r ă . s t r a t . de nisip) cantidad / . (pi. capabil capital m. . ~ armamentista cursa înarmărilor carretera şosea carro car carta scrisoare. hacer— a face caz castellano castilian. a r z ă t o r : incandescent candor in. afiş cartera servietă casa casă casar(se) a se căsători cascabel m. schimb cansado obosit cansancio oboseală cantante s. get-beget casualidad /. liaos capa mantie.

concurs certeza certitudine. pi. a orbi ceja sprinceană celda celulă. aproape cercanía apropiere. gazon cesto coş. eîrjă caza vînăt. c u l m e : loc.oare. loc. pajişte. încercuire cerdo porc cerebro creier cereza cireaşă cerilla chibrit cerner d. chiparos ciruela prună cirujano chirurg cisne m. chilie celebrar a celebra. fig. gelozie cena cină cenicero scrumieră cénit m. a aniversa. sentinelă centuria secol ceño încruntare cepillo perie cera ceară cerca adt'. ~ Oriente Orientul apropiat cerciorar(se) a asigura. împrejurimi cercano adj. ~ eon llave a închide cu cheia. lebădă cita întîlnire ciudad /. pe dibuite cielo cer ciencia ş t i i n ţ ă cierto adj. bilet cegar (/. a încredinţa cerco cerc . a se gíndi cayado toiag.cavidad /. o r b . clar. vezi: certeza cervecería berărie cerveza bere cesar a înceta cese /)i. a închide. ~ mayor vinal ma­ re. oarecare . colină cerrojo zăvor. b î t ă . a p r o p i a t . paner cid in. loc. a~ as orbeşte. cavitate cavilar a reflecta. domn (în vechime) ciego adj. ivăr certamen m. v î n ă t o r . pi. a striga clarín m. oraş ciudadano cetăţean cizaña zîzanie clamar a chema. zenit ceniza cenuşă. ~~ menor vinal mic cazador m. — furtivo bra­ conier «azar a v i n a . dar ~ a termina cinta panglică. a încuia cerro deal. trompetă claro adj. înălţime. poner en ~ a l ă m u r i 493 . a sărbători célebre adj. încetare césped m. Joc. scrum cesno recensămînt centavo centimă (monedă americană) centella scînteie centinela ni. încuiat cebada orz cebar a îngraşă (animale) cebolla ceapă cebra zebră ceder a ceda cedro cedru cédula ţ i d u l ă . a cerne cero zero cerradura broască (de usă) cerrajero lăcătuş cerrar d. celebru celo zel. l i m p e d e . por ~ desigur ciervo cerb cigarra greier cigarrillo ţigară cigüeña barză cima vîrf. siguranţă certidumbre /. ~ magnetofónica ban­ dă de magnetofon ciprés m. a prinde cazurro nesociabil.

c u m ă t r u compañero partener. a bate în cuie clavel m. aşadar. a m ă r t u r i s i confiar a încredinţa confín m. a începe comer a minea cometer a comite cómico actor comida mineare.— ánimo a căpăta curaj cobre m. — con a se bizui pe 494 . vagon codo cot coger a apuca. scoică condecoración / . ghilimele comité m. clasă. ~ se a se aciui cobrar a încasa. garoafă clavo cui clérigo cleric clueca cloşcă cobarde laş cobertizo şopron cobijar a acoperi. aramă cocina bucătărie cocinero b u c ă t a r coco cocos. masa comienzo început comillas pi. a lua cohete m. a atírna coliflor ni. a avea guturai consuelo mîngîiere. conopidă colmena s tup colmo culme colocar a aşeza. a socoti. care va să zică conquistar a cuceri consejero consilier conseguir a reuşi. consolare contar d. sufragerie comenzar d. fel clausura închidere clavar a ţ i n t u i . rachetă cojear a şchiopăta cojín m. saltea cólera minie colgar d. a încheia (un acord) conciencia conştiinţă concha cochilie. margine. a dovedi compromiso angajament comunista m. a c o m p ă t i m i compadre m. compas complejo complex comprar a cumpăra comprender a înţelege comprobar d. t r ă s u r ă . a situa color ni. decoraţie condena condamnare. nucă de cocos cocodrilo crocodil coche m. a prinde. a povesti. consilier m u n i c i p a l concertar d. hierro colado fontă colchón m. cumătră comarca regiune. cu concebir a concepe concejal m. pernă elegantă cojo şchiop cok m. sfat consigna lozincă constipar a răci. pedeapsa conejo iepure confesar d. comitet como adv. culoare columpio leagăn. comunist con prp. a fixa. a atinge (un ţel) consejo consiliu. a cunoaşte conocimiento cunoştinţă conque cj. limită confitería cofetărie. scrîneiob coma virgulă comadre / . m a ş i n ă . bombonerie congojar a nelinişti congratular a felicita conocer inc. tovarăş compañía companie compás m. coes cola coadă colada şarjă (metalurgie) .clase /. cum compadecer inc. ţ i n u t comedor m. a p u n e .

guler cuenca b a z i n . coajă cortina perdea corto adj. luptă cu tauri corriente /. politicos corteza scoarţă (de copac). ~ la cortina a trage perdeaua corrida cursă.contener a r e ţ i n e .azogado oglindă cruel adj. sîrmos creyente adj. dar ~ de a da socoteală d e . cuplet copo fulg (de zapada) coraje m. crud. loc. g e a m . a costa costumbre / . cristal. conservaţie. a d o r m i t . cerb cosa lucru.a trosni crepúsculo asfinţit crespo adj. m u l ţ u m i t contingencia împrejurare contorno contur contra prp. obicei. ~ bajo con­ trabas contraer* a contracta convencer inc. adj. ogradă correa curea correo poştă correr a alerga. croială cortés adj. a convinge conversación / . a conţine contenido conţinut contento adj. sîngeros cruz / . coastă costar d. sub. sfert. criză cristal iii. ~ antes cît m a i cur î n d . aspru cruento adj. c o n t r a . crunt. şvab cuclillo cuc cuchara lingură cuchillo cuţit cuello g î t . echipă cuadro t a b l o u cuajado n e m i ş c a t . creer a a creşte crede crepitar . en resumidas ~ s în concluzie . t ă i e t u r ă . cost. scurt corzo căprior. tener en— a ţine în seamă 495 . inimă corbata cravată cordero miel cordura înţelepciune coronel ni. 100 metri cuadrado p ă t r a t cuadrilla t r u p ă . colonel corral m. credincios cría creştere. cruce cruzar a încrucişa cuaderno caiet cuadra grajd. discu­ ţie convocatoria convocare copa cupă copla cíntec. ~ del río cuenta socoteală. morav costurera croitoreasă crear a crea crecer inc. pătrime cuba p u t i n ă cubo găleată cubrir a acoperi cucaracha gîndac. curent corromper a corupe cortar a t ă i a corte m. minie corazón m.-». curaj. creţ. crescătorie: ~ de aves (ganado) criado servitor criar a creşte criollo creol crisis /. plin cual care cualquier oricare cuando cînd cuantioso considerabil cuanto c î t . ~ rara lucru uimitor. loc. en ~ a în ceea ce priveşte cuarto c a m e r ă . poca ~ p u ţ i n cosecha recoltă coser a coase costa preţ.

glumă. dunărean danza dans dañar a d ă u n a . preot. a pocni cheque in. am. dejarse de ~ s a se lăsa de po­ veşti cuerda coardă. d a t . copil chiflar a fluiera chile m. o plimbare) . loc. un paseo) a face salturi (un pas. băltoacă charla pălăvrăgeală. cancelar chanza glumă chaqueta jachetă. aniversare cumplir a î m p l i n i . ploaie scurtă chulo adj. posibil dado zar. en ~ y alina cu trup şi suflet cuervo corb cuestión / . palavragiu. cură. ardei chillar a ţipa chimenea coş. basm. sub. m i c u ţ . viperă culpa vină cultivo cultură (agricolă) cunibre / . şoc chorizo cîrnat chorro şuvoi choza colibă chubasco aversă. îngrijire cuidar a îngriji culebra năpîrcă. groapă. hrubă cuidado grijă. fante chupar a suge I) dable adj. a strica «laño stricăciune dar* a d a . înţelept cuerno corn cuero piele (tăbăcită) cuerpo c o r p . in. chestiune. loc. t r a t a m e n t curar a îngriji. lovitură. frumos. haină charanga fanfară charco b a l t ă . dăruit dama doamnă danubiano adj. a vindeca cursar a studia cursado priceput curvo adj. culme cumpleaños m. sloară. cec chico adj. şarlatan chasquear a t a c h i n a . ~ gusto a face plă- 496 . dar ~ al reloj a întoarce ceasornicul cuerdo adj. vîrf cuyo al cărui CH chabacano adj. ciocolată choque ni. / . a îndeplini cuna leagăn cuñado cumnat cura ni. horn chirriar a scîrţîi chismear a bîrfi chispa seînteie chisporrotear a scapără. poveste. a seînteia chiste m. am. grosolan chaleco vestă chambergo pălărie bărbătească cu borul mare chamizo tăciune chanciller ni. loc. anecdotă chivo ţap chocaríse) a (se) lovi chocolate in. adj. ~ salios (un paso. discuţie charlar a pălăvrăgi charlatán in. problemă cueva pivniţă.cuento povestire. curb cúspide /.

a dărîma demora întîrziere. ~ de. ~ luego b i n e î n ţ e l e s . los ~ hombres ceilalţi oa­ m e n i . a spune nerozii desayuno micul dejun desbaratar a s t r i c a . datorat. prea mult demoler d. ~ de in.cere. sport 32 deportista m. de. dedesubt. loc. adică decorado decor decrecer inc. loc. sportiv deportivo adj. Facultad de ~ Facultate de drept derramar a vărsa derretirse a se topi derribar a dărîma derrocar a răsturna. prp. de. ~ a datorită decaer* a decădea decir* a zice. d r e p t . a z ă p ă c i . a nelinişti desatar a dezlega desatinar tr. a coborî descompuesto descompus desconfianza neîncredere desconocido necunoscut descuajar a smulge (plante) descubrimiento descoperire descuidar a neglija desde prp. prp. prisos. datorie debidamente aşa cum trebuie debido adj. ~ de sub debate ni. dezbatere deber a t r e b u i . a la ~ la dreapta derecho s. a înceta să delantal m. ' ~ hace de (timp) ~ liace tres años de trei ani 497 . es ~ vasăzică. cu deambular a hoinări <lebajo adv. şorţ deiante adv. — de -\. înainte. î n ă u n t r u . ~ las horas a suna orele. a descreşte dechado model dedo deget defender d. intr. înaintea delantero înaintea delatar a denunţa deleitar a desfăta delgado slab. inf. a sparge capul descalzo adj. fără zăbavă dentro adv. pi. Io ~ r e s t u l . a dărîmaderrota înfrîngere derrumbarţse) a (se) prăbuşi desabrochar a descheia desacostumbrar(se) a (se) dezobişnui desafiar a sfida desafío sfidare desagradable adj. în faţa. demasiado ad\'. desculţ descansar a se odihni descarado adj. desfăşurare desasosegar d. neobrăzat descargar a descărca descender d. . m. d r e a p t a . a apăra defensa apărare degollar d. peste (timp) deponer* a depune deporte m. a gîtui dejar a lăsa. a risipi descalabrar a răni. a se da d r e p t . ceilalţi. d u p ă . loc. — con a găsi. a t u l b u r a . d i n . neplăcut desahogo uşurare desalentar d. a a m e ţ i . r ă m a s . a descuraja desamparo părăsire desaparecer inc. ~ se por a se socoti. loc. a s p u n e . a dispărea desarraigar a dezrădăcina desarrollo dezvoltare. prea. sub. adv. sportiv derecha adj. por't~ i n u t i l . a tăia gîtul. por ~ pe di­ n ă u n t r u . — a conocer a face cunoscut. />/'/'.v. dato informaţie d e prp. sin ~ neintîrziat. c u v e n i t . subţire d e l i n q u i r a comite u n delict demás adj. de la. .

exces desmañado neîndemînatic desmayar a leşina desmontar a demonta desmoronar (se) a (se) nărui desnudar a dezbrăca desnudez / .desdén m. ~ un papel a juca un rol desencadenar a dezlănţui desenfadar (se) a (se) înveseli desengañar a deziluziona desenlace m. ~ se a se mîhni desollar d. p r ă v ă l i e . ~ de după desquite m. dezordine despacio adv. încet. chei. a dezgheţa deshonra necinste. a (se) deştepta despiadado adj. a d i s t r u g e . a concedia. pustiu designar a desemna desigual neegal desilusión d. desfiladero defileu. desuet 498 . a dezgropa destreza îndemînare destrozar a distruge desunir a dezbina desusado adj. desprins. neruşinat desliar a dezlega deslizar a a l u n e c a . lent despachar a expedia despacho b i r o u . a ~ în ciuda despedir a a r u n c a . d u p ă . sfîrşit. n e u t i l i z a t . gogomănie después adv. ~ se a fugi. desfacere despaldar a désela desparpajo uşurinţă (în vorbire) despectivo adj. nemilos despilfarrar a cheltui fără socoteală desplazamiento deplasament desplegar a desfăşura despolmarse a se p r ă b u ş i despojar a jefui. a respinge desembarco debarcare desembocar a se vărsa (rîu) desempeñar a j u c a . şomer desolar d. a se reliefa desterrar d. dispreţ desdeñar a dispreţul desdicha nenorocire desear a dori desechar a exclude. a orbi desmán m. a dez­ volta deseo dorinţă desesperar a dispera desfallecido leşinat. a p r ă d a despreciar a dispreţul despropósito prostie. deziluzie deslenguado insolent. dezonoare deshora oră nepotrivită desierto deşert. rar. a j u p u i desorden m. vlăguit . a se dezinteresa desenvolver d. dezlegare. goliciune desobedecer inc. peiorativ despecho c i u d ă . prp. revanşă destacado adj. a exila. a rupe desgracia nenorocire. p a s desfile m. a nu da ascultare desocupado fără o c u p a ţ i e . însemnat destacamento detaşament destacar a desprinde. defilare desganado lipsit de poftă desgarrar a sfîşia. a desfăşura. a lămuri desentenderse d. a r ă s p î n d i : ~ olor. dizgraţie deshacer* a desface deshelar d. — se a se d e s ­ p ă r ţ i . so­ luţie desenmascarar a demasca desenredar a descurca. a se strecura deslumhrar a străluci. a-şi lua la revedere despegar a decola despejar a curăţa un loc despenar a consola despensa cămară desperdiciar a irosi despertar(se) a (se) trezi.

dublu docena duzină docil adj. a abate detalle m. greutate digno demn dije m. graţios doña doamnă doquier adv. zestre dril m. sin ~ fără îndoială 499 . şi /. a întoarce ~ las páginas. prostie. versat duda îndoială. a ¡se) adresa disculpar a dezvinovăţi. a scuza diseño desen disfrazar(se) a (se) deghiza 32* disfrutar a se bucura de: ~ a/c. doc ducha duş ducho adj. a leşina desvarío delir. buenos -~ s bună ziua. oriunde dondiego zorea donoso frumos. zilnic. a m ă n u n t detener* a opri.desvanecer ine. a aresta detentor m. adresă dirigir(se) a (se) conduce. u n d e . drac diario adj. a restitui dia m. dig dirección /. Dumnezeu diptongo diftong digue m. deosebit distrito district. El Dorado Ţara Aurului dormir a dormi dote m. distins distinto adj. a regreta dolor fii. inepţie disparo împuşcătură distinguido adj. zis. sub. sub. dinte diestro priceput. bijuterie diluvio potop dimitir a demisiona dinero bani dios zeu. z i . a înapoia. a (se) amuza dividir a împărţi divorcio divorţ doblar a d u b l a : a îndoi. conu donaire m. datornic devanar a depăna devolver d. dificultate. a d u r e a . ziar dibujar a desena diciembre decembrie dicha fericire. înapoi. difamar a defăima dificil adj. oriunde. direcţie. hoy ~ astăzi diablo diavol. d a r . deţinător detrás adv. nebunie desventaja dezavantaj desventura nenorocire desvergonzado neruşinat desvergüenza neruşinare desviar a devia. a risipi dislate m. ~ de în urma. dotă. m e n ţ i o n a t . g r a ţ i e . greu. por~ din fericire dicho adj. dificil dificultad /. noroc. ascultător doler (/. acest dichoso fericit diente m. disgusto neplăcere. n e m u l ţ u m i r e disipar a împrăştia. în spatele deuda datorie deudor m. prp. durere domar a îmblînzi domingo duminică don m. por ~ pre­ tutindeni dorado a u r i t . en -~ în care dondequiera adv. eleganţă donde adv. raion disturbio tulburare disuelto dizolvat divertirjse) a (se) distra. a d e ţ i n e . obişnuit eu. loc. ~ la campana a trage clopotul doble adj. prostie disminuir a micşora disoluto dizolvat disparar a trage (cu arma) disparate m. d o m n .

dudar a se îndoi dudoso adj. înşelător embelecar a seduce. dulce. adj. ilustru eje m. sub. b r i n c i . dur ébano alíanos ebrio beat eco ecou ecuador m. ani. e m b a r g o u . c î r n a t . a însărcina embarcar!se) a (se) îmbarca embargo sechestru. prăfuit emporio centru comercial empresa întreprindere emprestar a î m p r u m u t a empréstito î m p r u m u t empujar a împinge en prp. ax. loc. exemplar ejemplo exemplu. a r ă p i minţile embellecer inc. — se a se îmbiba emparedado sandviş empecinado adj. îmbucat emisora post de emisiune empapar a m u i a . dulceaţă durante adv. în timpul durar a dura duro adj. loc. ascensor clevar(se) a (se) ridica. tare. seducător. ecuator echar a arunca. spiriduş que­ dueño a stăpîn dulce adj. a sărăci empolvado adj. a m b u t i z a t . a înşela embelesar a îneînta. m. a începe c m p narse a se ridica pe vîrful pi­ cioarelor empleado funcţionar empleo folosire. a conduce encadenar a î n l ă n ţ u i encajar a pune în cutie encaje m. a~ es in brînci. eficace egipcio adj. loc. — media ev mediu eficaz adj. — de menos a simţi lipsa edad /. însă empezar d. brusc empeăar(se) a (se) angaja. a (se) încăpăţîna empeoramiento înrăutăţire empero cj. enano pitic enarbolar a arbora encabezar a fi in fruntea. osie ejecutar a executa ejemplar m. a înfrumuseţa embestir a asalta embetunar a lustrui (face) pantofii émbolo piston emborrachar(se) a (se) îmbăta embriagar a îmbăta embrollo încurcătură embrujar a vrăji embudo pilnie embustero mincinos embutido sub. v î r s t ă . în. loc. dantelă encaminar a porni la d r u m encantar a îneînta encanto îneîntare. a (se) înălţa embajador m. cu praf. încăpăţînat empellón m. uz. dar. farmec encapotado acoperit (cer) encaramarse a se căţăra 500 . ambasador embarazar a încurca. îndoielnic duelo d u e l . î n t r e b u i n ţ a r e empobrecer inc. ~ a a începe să . sin — totuşi embaucador adj. doliu. a a z v î r l i . egiptean egregio adj. la enamorado îndrăgostit. Ioc. por~ de exemplu ejercer a exersa ejército a r m a t ă elenco listă elevador am. — s y brantos ouă eu j u m ă r i duende »).

gorun. legătură enlazar a î n l ă n ţ u i . duşumea ente m. a pricepe.encarcelar a închide encargar a însărcina encarnizado adj. a pune la punct enfrascarse jig. deasupra. sîngeros encender d. a creşte. por ~ pe deasupra encina stejar. a aprinde encerrar d. a ridica (drapel) enhorabuena urare de bine enjambre . eseu./¡. slab enderezar a î n d r e p t a . a (ge) afla encrucijada răspîntie encrudecer inc. a da lecţii ensordecedor asurzitor ensueño v i s . între. a î n h ă m a . a mări engullir a î n g h i ţ i . prp. loc. pi. boală enflaquecer inc. a îngreuna entrada i n t r a r e . incíntare entarimado parchet. loc. înmînare entrañas /. a înfuria engalanar a împodobi enganchar a a g ă ţ a . atunci entorpecer inc. roi enjundia grăsime. printre 501 . a ¡se) intîlni. tufan encogerse (de hombros) a da (a ri­ dica) din umeri encomendar d. ~ de aje pe ceva. a a m o r ţ i . în Ţaţă enfriar a răci enfurecer inc. — se a se înţelege entendimiento înţelegere enterar (se) a (se) informa entero adj. a angaja engañar a înşela engendrar a da naştere engordar a îngraşă engrandecer inc. slab enlace m. a închide encima adv. repetiţie teatrală enseñar a a r ă t a . a exaspera encuadernar a lega (o carte) encubrir a ascunde encuentro întîlnire encumbrar a ridica. entitate entender d. a a m u ţ i enojar(se) a (se) supăra enorgullecerse inc. a îngropa entonces adr. a lega enloquecer inc. a adresa endeudarse a se îndatora enemigo duşman enemistad /. osîuză enjuto adj. a (se) găsi. a înfuleca enhestar d. intrigă. întreg enterrar d. despăgu­ bire enmudecer inc. a încredinţa (ceva) . priză (electrică) endeble adj. compli­ caţie enriquecer ¡se) inc. a înţelege. fiinţă. a înnebuni enmienda a m e n d a m e n t . a se cufunda: ~ en la lectura enfrente adv. crîncen. a înălţa enchufe m. uscat. a se míndri enredar a încurca enredo încurcătură. duşmănie enero ianuarie enfadar a supăra enfermar a se îmbolnăvi enfermedad /. ~ se a alguien a se încredinţa c u ¡va encomio laudă encontrar(se) d. a mi ~~ după părerea m e a . m ă r u n t a i e entrar a intra entre prp. a (se) îmbogăţi ensalada salată ensanchar a lărgi ensayar a încerca ensayo încercare. a slăbi enfocar a aborda (o problemă).

~ de tijera scară dublă escalofrío frison escapar a scăpa escaparate m. echipament equitación /. a stabili 502 . rar escatimar a precupeţi escenario scenă. greşeală. ~ de caracol scară în spirală . sforţare esfumino tentă esgrima scrimă eslabón m. spirit esponja burete esposo soţ espuela pinten espuma spumă esquila talangă esquilar a tunde (animale) establecer inc. eră erguirjse) a (se) ridica. expediere envoltura înveliş. scriitor escritorio birou. a (se) înălţa erizo ariei errabundo rătăcitor errar d. vitrina escaramujo măceş escasear a economisi. des. a confunda era arie (agricol) . înfăşurare envolver d. între t i m p entretenerţse) a (se) întreţine entrevista întrevedere envejecer inc. a îmbătrîni envenenar a otrăvi enviar a trimite envilecimiento înticăloşire envío t r i m i t e r e . spion espiga spic espina spin espinaca spanac espíritu ni. a lip­ si ceva escaso adj. a rătăci ¡drumul) error ni. ~ a/c. zvelt esbozo schiţă e-'. eroare esbelto adj. gros espía ni. — a máquina a scrie la maşină escritor m. a scurge ese adj. acest. verigă esmero grijă espacio spaţiu espalda spate. a spera espeso adj. masă de scris escuchar a asculta escudero scutier escudo scut. sclavie escoba m ă t u r ă escoger a alege esconder a ascunde escondrijo ascunzătoare escopeta flintă. călărie equivocarjse) a (greşi) . escalera scară. scenariu esclarecer inc. a examina escuela şcoală esculpir a sculpta escupir a scuipa escurrir a luneca. bagaj equipo echipă. stemă escudriñar a cerceta. spinare espantar a înspăimînta espanto spaimă español spaniol esparcir a răspîndi especia mirodenie espejo oglindă espera aşteptare esperanza speranţă esperar a a ş t e p t a . p a v ă z ă . a lămuri esclavitud /. sfinx esfuerzo efort. a livra entrelazar a împleti entremés m.entrega livrare.calar a escalada . acel esfinge /. m o n e d ă . puşcă escoria zgură escribir a serie. a înfăşură equipaje m. a lumina. luminare entregar a î n m î n a . scurtă piesă t e a t r a l ă entretanto adv. a greşi.

uşor facundo adj. fazan faja faşă falda fustă. a dezgusta fatiga oboseală fatuo adj. am. a (se) întinde extranjero s t r ă i n . fallecer inc. încrezut 503 . acest estilar a fi în uz estío vară estoque m. rezultat expensas / . a deceda fanta faimă. tribord estropear a strica estruendo zgomot puternic estudiantil adj. uzină fácil adj. a î n d e p ă r t a . distins extender(se) rf. vorbăreţ. răsărit. fantomă fardo legătură (de lucruri) farol m. treabă faisán m. adj. a todo ~în orice caz excluir a exclude eximio adj. pi. s t a r e . speze. a exila extraño adj. lipsă falia lipsă. a deranja estornino sticlete estornudar a strănuta estragar a corupe estrechar a strînge estrella stea estrellar a sparge (în ţăndări) estremecer lile. est. stadiu estafador m. a se afla (vezi lecţia 13] estatua statuie este m. ales. sabie. p r o s t . fals falta greşeală. nisetru evento e v e n i m e n t . loc. escroc estallar a izbucni estampilla am. staţie. raft estaño cositor estar a fi. b a z i n estante m. a m i r a . gară estadía am. marcă poştală estancia şedere. felinar farsante m. cheltuială explotar a exploata expresar a exprima exprimir a stoarce: ~ un limón a stoarce o lăinîie expuesto adj. poală falso adj. iaz. farsor fastidiar a plictisi. a n o t i m p . expus exquisito adj. s t r ă i n ă t a t e extrañar a surprinde. renume fandango dans popular spaniol fango noroi. mocirlă fantasma m. fachada faţadă faena muncă. etajeră. şedere estadio stadion estado s t a t . spadă subţire estorbar a t u l b u r a . fermă estanco debit de t u t u n estanque m. excelent éxito succes . scăpare limbul. larmă estribar a (se) sprijini estribillo refren estribor m. a sta. godin esturión m. fabrica estación / . sezon. studenţesc estufa sobă. straniu extraviar a r ă t ă c i (calea) extremar a exagera fábrica fabrică. orient.establecimiento u z i n ă . a cutremura estreno premieră estrépito gălăgie.

defunct finea moşie fingir a se preface. feroce ferrocarril m. cale ferată. faţă. moale. ~ a aje. com­ prar (al) ~ a cumpăra pe datorie fiar a asigura. procuror. jig. fără p u t e r e . demn de • încredere fideicomiso t u t e l ă fiebre /. fidel. loc. tren fértil fertil. a pune la cale. fericit felpa pluş fenecer inc. fluier flecha săgeată flojo adj. loc. adj. poner. febră. credinţă. norocos favor ni. loc. por — în cele din urmă finado adj. a pieri feo adj. străin ¡de partea locului) forjar a făuri forraje . furaj. fericire feliz adj. a g a r a n t a . întins) . ficţiune. flamingo flaqueza slăbiciune. leneş fior /. urîţenie febrero februarie fecha d a t ă fechoría faptă rea felicidad /. frunziş folleto broşură fomentar a încălzi. a urzi fonda birt forastero adj. debilitate flauta flaut. exact. crud. a înflori florido adj. a — de cu scopul d e . fine. închipuire fidedigno adj. ţ i g ă n e s c . fiscal flaco adj. a ~ de prin inter­ m e d i u l . cu ~ . t e m p e r a t u r ă . a termina . sigur fieltro fetru fiera fiară.». floare florecer inc. zel festejar a sărbători festin m. avere. a termina un lucru. soartă. a fila rind fin ni. favoare. roditor fervor m. chibrit fracasar a eşua 504 . obraz fe / . ~ se a observa remarca. n u t r e ţ forrar a căptuşi fortalecer inc. subţirel. solid fiscal ni. sub. fericire. g a r a n t a t . p r o t e c ţ i e . capăt. sfirşit. fericit. a favoriza.fausto adj. chef fiado adj. ~ ama­ rilla friguri galbene fiel adj. plutitor flotar a p l u t i flujo flux foco locar fogonero fochist follaje ni. s c o p . a ajuta faz / . sălbăticiune fiero adj. a simula firma semnătură firme adj. banchet. buena ~ inten­ ţie bună fealdad / . debil flamenco adj. inevitabil fósforo fosfor. slab ¡legat. crud. al ~ y al cabo la u r m a u r m e l o r . por ~ vă rog favorecer inc. en ~ de in beneficiul. slab. pe c r e d i t . urît féretro coşciug. sicriu feria tirg feroz adj. flamand. aspru fiesta sărbătoare figurarse a-'şi imagina fijar a fixa. ferm. a încre­ dinţa ficción / . credincios. por ~ din fericire forzoso obligatoriu. loc. a întări fortuna noroc. bună­ voinţă . înflorit flotador m.

tener — s de . poamă frutal adj. puternic fuerza forţă fulano c u t a r e . foală fuente /. adj. afară fuerte adj. rece G gabán m. de buena (mala) ~ de bună (fără) voie. întorsătură . castron fuera adv. erele gaviota pescăruş gemelo adj. accidentat fragua fierărie frambuesa zmeură francachela chef. a frec­ venta fregar a freca. uriaş girar a (se) întoarce girasol m. cavaler. adj. sticluţă fray m. fel. a r ă t o s . fript frondoso adj. am. june prim galápago broască ţestoasă (de mare) galgo ogar galpón m. uliu. balon. a avea poftă de ganadería creşterea vitelor ganado v i t e . nereuşită fragor m. puşcă futuro viitor garra gheară garza cocostîrc gastar a c h e l t u i . frate (călugăr) frecuentar a merge des la. frunte. geamăn gemir a geme género gen. ochelari gaita cimpoi galán m. lume. árboles — es pomi fructiferi fruto rod. fîntînă. buena. hacer— a fi frig. graţie garganta gîtlej frito adj. loc. pi. loc. armă. sferă. pînză. eu ~ de î n a i n t e a . fruct fuego foc fuelle m. fasole frío frig. cîştigat ganancia cîştig ganar a cîştiga gancho cîrlig garbo eleganţă. / . fructifer. ~ cautivo balon captiv 505 . a curăţa. viteaz gallego galician gallina găină gallo cocoş gana poftă. hacer — a face faţă fresa fragă fresco adj. şopron gallardo adj. demers gibado ghebos gigante m.fracaso eşec. a folosi gata pisică gaucho călăreţ din p a m p a argentiniană gavilán m. a isprăvi. ţesătură gente /. — oameni b u n i gestión /. petrecere franquear a intra (pe uşă) frasco flacon. zgomot fragoso adj. oameni. proaspăt frijol m. floarea-soarelui giro ocol. stufos frontera frontieră frotar a freca fruta fructă. pardesiu gaceta gazetă gafas sub. front. izvor. gestiune. ~ postai m a n d a t gitano ţigan globo glob. ~ de tal u n oare­ care fundir a topi fusil in. a spăla freír a frige freiite in.

~ luego pe curînd. a împovăra gremio breaslă griego grec grifo robinet grillo greier gringo am. călăuză. a m o r m ă i . tener ~~ en + v. avere. şoim hálito suflu hallar a afla hallazgo descoperire hambre / . ilustraţie gracia favoare. gospodărie. spre hacienda fermă. pînă la. anglo-saxon gritar a striga grosero adj. lacom gobierno guvern golondrina rîndunică goloso pofticios. paznic guarismo cifră. a plăcea gusto gust. mare granja fermă grano bob. m. străin. de ~ dintr-o dată gordo gras gorrión m. trăsură de unire. manieră guisar a găti. frumos. i e r t a r e . muchas~ s mulţumesc grande adj. a mîrîi gruta grotă. mănuşă guapo adj. număr guerra război guerrillero partizan guía m. a se bucura de grabado gravură. drăguţ guardar a păzi. a păstra guardia gardă . m. dezgust hatajo t u r m ă 506 . măgulitor halcón m. dar ~ s a m u l ţ u m i . grosolan grúa macara grueso gros grumete m. ministerio de ~ hacha secure hada zînă halagar a măguli halagüeño adj. îndemînatic habitación /. vrabie gorro căciulă. sub. liniuţă guisa fel. scenariu (de film) . curcan guante m. înstărit hacer a face hacia prp. bunuri hábil adj. şapcă gota picătură gozar tr. matelot gruñir a grohăi. lovitură. limbă hablar a vorbi hacendado bogat. sătul hasta adv. locuinţă habituar a obişnui habla grai. ghid .gloriarse a se lauda glotón adj. a prepara gusano vierme: ~ de seda gustar a g u s t a . ~ la vista la revedere hastío scîrbă. loc. boabă grasa grăsime grato plăcut gravar a apăsa. indicator guijarro pietricică guinda vişină guiñapo zdreanţă guión m. finanţe. a-i face plăcere să haber * a a v e a . peşteră guadaña coasă guajolote am. mîncău golpe m. plăcere. loc. foame harapo zdreanţă harina făină harto adj.

spital hoy adv. a îngheţa helero gheţar hembra femelă henchir a umple hendidura crăpătură heredar a moşteni herencia moştenire herida rană herir a răni . persoană ridicolă. a fora horea furcă. bărbat hombro u m ă r . hermana soră hermandad /. onoare. erou herramienta unealtă. oaspete hueste /. — con ~~ umăr la umăr homenaje in. spînzurătoare horda hoardă hormiga furnică horno c u p t o r . drojdie hidalgo boiernaş hiel m. măscărici hechicero vrăjitor. efort. omagiu hondo adj. foc. îngheţ hierba i a r b ă . ger. astăzi hoyo groapă hoz /. seceră huelga grevă huella u r m ă huérfano orfan huerta grădină de zarzavat hueso os huésped in. a se o d i h n i . frăţie hermano frate hermoso adj. caraghios. de ~ de fapt helar d. copil hilandera torcătoare hilera şir hilo fir. ~ buena mentă. alto ~ furnal horripilante oribil. magician hecho fapt. rît hogar m. instrument herrería fierărie herrero fierar herrumbre /. t r î n d a v hollín m. cinstit hongo ciupercă honor in. a cinsti hora oră horadar a g ă u r i . cinste honra onoare personală honradez /. m. adj. profund honesto adj. faţă.haya fag haz /. vîlvătae hoja foaie. funingine hombre in. a stărui hinchar a umfla hinojo mărar hocico b o t . om. frunză. loc. snop hazaña faptă eroică hazmerreír m. hacer ~ a depune sforţări. cămin hoguera r u g . loc. a trindăvi holgazán in. făcut. fiere hielo g h e a ţ ă . onoare. rugină hervir a fierbe hez /. frumos héroe m. izmă hierro fier hígado ficat hijo fiu. aţă hincapié m. groază hortelano grădinar hospedar a găzdui hosp'tal in. cinste honrar a onora. oaste huevo ou huida fugă 507 . adînc. îngrozitor horror ni. lamă hojalata tablă (de metal) hojear a răsfoi holgar d.

de neşters indigno adj. infanterist. i m p r u d e n t incentivo stimulent inccrtidumbre /. grai idiota m. neciteţ ileso adj. copil de rege infatigable adj. s ă l b a t i c . i m p r i m a t imprevisto adj. anume făcut iglesia biserică igual adj. icoană imán m. izolare. egal. neîmblinzit indudable adj. nepieritor ímpetu in. umil uma­ huino fum hundir a cufunda. n e b ă n u i t imperdonable adj. egalitate ilegible adj. de necrezut incremento creştere incurrir (en) a c o m i t e . necinstit improviso adj.huir a fugi humanidades /. raport infortunio nenorocire infringir a încălca 508 . nesociabil hurtadillas loc. loc. neobosit incapaz adj. impus impugnar a ataca. de ~ pe neaşteptate impuesto impozit. secret inconcebible adj. de neeonceput increíble adj. neobosit infatuar a se m î n d r i infausto adj. studii nistice húmedo adj. încîlcit infalible adj. magnet impávido adj. nesiguranţă incluir a include incomprensible adj. asemănător. caracter indomable adj. a ruina huraño adj. import imprenta tipografie impreso adj. tot. por ~ tot astfel. incapabil incauto adj. de n e i e r t a t imperecedero adj. nefericit infligir a aplica (o pedeapsă) influjo influenţă informe m. loc. neprevăzut ímprobo adj. n e p r e v ă z u t . litere. de nespus ineficaz adj. n e v ă t ă m a t ilícito adj. ilizibil. nepermis imagen /. fără efect inesperado neaşteptat inextricable adj. la fel igualdad /. adj. a ş a . a -~ pe furiş hurtar a fura idear a imagina. caro nu dă greş infancia copilărie infante m. i n t e r m i n a b i l . neauzit incansable adj. de neînţeles incomunicación / . idiot idóneo adj. a graţia indumentaria costum inefable adj. neînfricat impedir a împiedica impeler a împinge. nelegiuire imponer* a impune importación /. propriu. neîndoios indultar a ierta. corupt. a-şi atrage (pedeapsă) indagar a cerceta indeleble adj. impetuozitate impiedad /. limbă. a stimula impensado adj. avînt. a combate inacabable adj. ~ y vuelta dus şi întors idioma in. t i p ă r i t . nedemn indio indian (din America) índole /. umed humilde adj. a se gîndi la ida d u s . nesfîrşit inaudito adj. imagine.

loc. cercetare. s t î n g . nostim. interviu interviuvar a lua un interviu intestino i n t e s t i n . nelocuit inhestar d. a interoga interrumpir a întrerupe interviu /. îm­ prejurimi inmortal adj. intern intricado adj. a m u z a n t jondo adj. a încerca interdecir * a interzice interrogar a întreba. niciodată jamón in. călăreţ jira turneu jirafa girafa jocoso adj./?. a înălţa inicuo adj. n e p ă t a t inmediación / . fără g u s t . încilcit inútil adj. nesătul insano nebun inscribir a înscrie insertar a insera (într-un ziar) insigne adj. neclini it inquietar a nelinişti inquilino chiriaş inquirir a se informa. de n e u i t a t inquebrantable adj. v r e o d a t ă . şuncă jaqueca migrenă jarabe in. inovator inolvidable adj. inversiune. adj. năvălitor invencible adj. grădină jaula cuşcă. loc. celebru insólito neobişnuit instante ni. zi (de flori) 509 . inchiziţie.1 jabalí m. nefolositor invasor in. clipă instar a insista. nezdruncinat. mistreţ jabalina suliţă (sport) jabón in. a ridica. intrare inhabitado adj. a anexa inglés englez ingreso a d m i t e r e . n e s t r ă m u t a t . glumeţ. act (teatru) . ţigănesc jornada călătorie de o z i . neînvins inversión / . insaciable adj. nemişcat inmueble . a pleca isla insulă isleño adj.infundir a inspira ingerir a introduce. i n u t i l . a la iz­ quierda la stínga . a grăbi insulso adj. săpun jactarse a se făli jadear a gîfîi jaleo dans popular andaluz jamás adv. şef jerga argou jinete in. iasomie jefe in. sirop jardín in. ~ por a merge după. in căutarea ira minie irse* a se duce. insular izar a ridica (drapelul) izquierdo adj. a cerceta inquisición /. imobil inmundo necurat innovador m. a alcătui intentar a i n t e n t a . nemuritor inmóvil adj. insipid insuperable adj. injust injuria injurie inmaculado adj. colivie jarro cană jazmín ni. de netrecut intachable ireproşabil integrar a forma. apropiere. invadator. injecţie ir* a merge.. pi. investiţie invierno iarnă inyección /.

loc. jalnic lata cutie látigo bici latir a bate (inima). muncă labrar a munci (pămîntul) ladear a se înclina într-o parte lado l a t u r ă . drept juventud /. 510 . lucrare. judecător jugar d. laminor lámpara lampă lana lînă lancha barcă langosta lăcustă. kilogram. ~ a a l ă t u r i de jurado juriu jurar a jura justo adj. a se bucura judia fasole. a l ă t u r a t . lecţie lector ni. colhoz. jucărie juguetón adj. langustă lanza lance lanzar a lansa lápiz m. lung. salariu pe o zi jornalero salahor. petrecere jueves m. jucăuş juicio j u d e c a t ă . a pulsa laurel nil. loc. oca kilómetro kilometru L labio buză labor /. cititor kiosco chioşc koljós ni. creion lapso perioadă de t i m p largo adj. just. legătură lección /. dar de ~~ a da deoparte ladrar a lătra ladrillo cărămida ladrón ni. perder el — a-şi pierde raţiunea julio iulie jumento măgar junco stuf. am. al ~ de alături d e . ¡ Qué ~_ / C păcat! lastimoso adj. loc. fasole albă judio evreu juego j o c . dans popular aragonez joven tînăr joya bijuterie jubilar a pensiona. teasc lagarto şopîrlă lago lac lágrima lacrimă lamer a linge lamina planşă laminador m. păpuriş junio iunie junta adunare. a se juca jugo suc (de fructe) juguete in. adv. zilier joroba cocoaşă jota litera / . a lo ~ delungul largura lungime lástima m i l ă . hoţ lagar m. hacer ~ a se potrivi juerga chef. laur lavar (se) a (se) spăla lazo l a ţ . împreună loc.jornal m. loc. joi juez m. grupare juntar a uni junto adj. tinereţe juzgar a judeca K kilogramo m.

. lema deviză. lege leyenda legendă lezna sulă liar a lega libertar a elibera libre adj. întins. cómico de la ~ comediant a m b u l a n t legumbre /. d e p a r t e . uşor levita redingotă ley / . departe de a f i . d e ş t e p t . lozincă lengua limbă lente / . adj. luni luto doliu luz /. ~ por ~ cuvînt cu cuvînt letrero inscripţie. î n d a t ă . a p o i . a (se) răscula levante m. îndepărtat lejos adv. loc. orient leve adj. încet leña lemne de foc león m. încurcătură lirio stinjenel liso adj. al pie de la ~ tex­ t u a l .. loc lujo lux lumbre /. îngăduit lidia luptă liebre /. linguşitor lista d u n g ă . a reuşi lomo şale lona pînză groasă pentru vele longitud /. foc. legumă lejano adj. lustragiu limpiar a curaţi limpieza curăţenie lince in . ochelari lento lent. tablou ligar a lega ligero adj. lumină lumină 511 . loc. liber libro carte lícito adj. . iepure (de chiip) lienzo p î n z ă . permis. lapte lecho p a t lechuga lăptucă lechuza cucuvaic leer a citi legua leghe. gata loa laudă lobo lup loco nebun locomotora locomotivă locura nebunie lodo noroi lograr a obţine. lămiie limosna pomană limpiabotas in. loc. leu lerdo greoi letra literă. linx. l e n t i l ă . pi. listă listo adj. ~ de ser. margine limón m. uşor lila liliac (planta) lima pilă limite ni. descendenţă lindar a se mărgini cu lindo drăguţ.. rîs linaje in.leche /. desde ~ bineînţeles lugar ni. lucios lucir a luci. a (se) scula. neted lisonja linguşire lisonjero m ă g u l i t o r . lungime lontananza depărtare loro papagal losa lespede loza faianţă lucero luceafăr lucio ş t i u c ă . profit lucha luptă luego adv. frumos línea linie lino in lío l e g ă t u r ă . firmă levantar(se) a (se) r i d i c a . a îmbrăca lucro cîştig. luna lună lunes in. loc.

porumb mal adv. locaş manso adj. excelent. lama (animal) llamamiento apoi.a . întins llanto plînset llanura cîmpie llave / . a eşua malsano nesănătos malvado adj. plan. arahidă. slab maíz / / ¡ . unt mantecoso adj. a ploua llovizna b u r n i ţ ă lluvia ploaie M macaco am. uniune mancha pată manchego adj. u r î t macanudo am. m a i m u ţ ă . plictisitor. a ajunge llenar a umple lleno adj. rău malograr a pierde: — una ocasión. învăţător magno adj. cheie llegar a sosi. chemare llamar a chema llamativo ţipător llana mistrie llano adj. r ă u t a t e maldecir * a blestema maldito blestemat maleta valiză malhechor in. mare magro adj. de ~ en peor din rău în mai rău malabarista m.LL llaga rană llama flacără. r ă u . macizo masiv macular a p ă t a machacón adj. odios macho m a s c u l . răutăcios mampara p a r a v a n manantial ÍÍ¡ . a porunci mando comandament manejar a manevra manera fel. stil. c o m u n i t a t e . pisălog. m i n u n a t . velinţă manteca grăsime. m a m ă madreselva caprifoi madrugada zori madurar a se coace. mină mansión /. a se maturiza maestro maestru. meşter. chip. manieră manga mînecă . echilibrist malagueña dans din Malaga malaventura nenorocire maldad / . b ă r b a t machuca măciucă madera lemn madrastra m a m ă vitregă madre /. blînd manta cuvertură. r ă u . faţă de masă mantener a menţine manzana măr 512 . adj. alună americană maniobra manevră mano /. răufăcător malhumorado morocănos malo adj.Mancha mandar a ordona. furtun mango mîner mani m. gras mantei ni. plin llevar a p u r t a . din provincia l. a duce llorar a plînge llover d. izvor manco ciung mancomunidad /.

m i n u n ă ţ i e marco r a m ă . por ~ que cu toate c ă . neguţător mercancía marfă . tanto ~ cu a t î t m a i bine mejora î m b u n ă t ă ţ i r e . graţie. m u l ţ u ­ m i t ă cuiva merecer inc. es ~ trebuie. catarg matadero abator matador ucigător matanza măcel. m i c . j u m ă t a t e . s e m i . spirit mentir a m i n ţ i menudo m ă r u n t . mijloc 33 — învăţaţi limba spaniolii mediodía amiază medir a măsura medroso înfiorător. ameliora>-e melena coamă. bărbat mariposa fluture mariscal m.« . o ~ aaesea meñique m. a agita menester nevoie. loc. mîine. margine marido soţ. mare maravilla m i n u n e . echar de — a s i m ţ i lipsa. m i n t e . en ~ de în detrimentul menospreciar a dispreţui mensaje m. a la ~ de la d i s c r e ţ i a . al por ~ cu de-amănuntul menos comp. mesaj mensual adj. |j recompensă. ~ a alg. favoare. . m a i b u n . m a j o r . ~ se a pleca marchitar:'se) a (se) vesteji marearse a avea rău de mare marfil m. chică melocotón m. netot mendaz adj.f. que d e c î t . mers marchar a m e r g e . micşorare. m a i b i n e . mişcare. sub. fără. e necesar mengano cutare (sinonim cu fulano) menguar a descreşte. masacru matar a ucide matiz m. loc. negustor. pepene membrillo gutuie memo neghiob. n u a n ţ ă máximo sup. t i t l u onorific. hartă máquina maşină. adv.mañana d i m i n e a ţ ă . m a r ţ i martillo ciocan marzo martie mas cj. m a i . loc. a dori menoscabo scădere. însă. loc. loc. lunar mente / . cadru marcha m a r ş . degetul mic meollo m ă d u v ă mercader m.f. fildeş margen m. mai m a r e . mareşal mármol m. a lua o gustare merienda gustare de după masă merluza batog mermar a scădea. m i n o r . al por ~ cu ridicata mayoría majoritate mecer a legăna mazmorra carceră subterană media ciorap mediante adv. a coborî 513 . m a i m u l t . a merita merendar d. m a r m u r ă martes m. mecanism mar m. loc. îngrozitor mejilla obraz mejor comp. cel m a i mare mayo m a i (lună) mayor comp. mincinos mendigo cerşetor mendrugo coajă (de pîine)] menear a mişca. loc. sin ~ ni — deodată. cu ajutorui medida măsură medio adj. loc. piersică melón m. m a i m i c .merced / . nici una nici două mascar a mesteca máscara mască mástil m. pasado ~ poimîine mapa m. prin. m a i p u ţ i n . a scădea menor comp. dar más adv.

m o l . violet-închis moral / . absor­ bit de u n lucru. a se sui. răscoală. m o r a l ă . m i t i n g mocedad / . a muşca moreno brunet. a se u i t a . cuvînt. m u l ţ i m e . scop meter a p u n e . cafeniu morir a muri moro m a u r mosca muscă mostaza muştar mostrar d. muşchi. rampă muerte / . j u m ă t a t e mitigar a îndulci. a reflecta. pur mes m. a schimba mudo m u t mueble m. firimitură mil o mie milagro miracol. ~ con uno a se certa metido p u s . de todos ~ s oricum. fie ce-o fi mofa derîdere. salopetă. m o r a l . podiş mesón j / ¡ . halat montana munte montar a încăleca. răzvrătire mover d. ~. miercuri mies holdă. lună mesa masă mesana artimon mesar a smulge (părul) meseta platou. servitor muchacha fată muchacho b ă i a t muchedumbre / . miere mientras adv. poreclă motín m. tener — a-i fi frică miel / . loc. g r ă m a d ă . t i p a r moler d. loc. a j e n a . însuşi. acelaşi. a necăji molino moară mondar a curăţa monja călugăriţă mono m a i m u ţ ă . -a se urca montón m. a uda molde m. mobil movimiento mişcare mozo t î n ă r mucamo am. loc. chiar mitad / . intim cu cineva mezcla amestec mezquita moschee miedo frică. ni < menos cîtuşi — de p u ţ i n mudanza schimbare mudar a m u t a . adv. a se gîndi. manieră. mobilă muela măsea: ~ del juicio măsea de minte muelle m. han meşter m. formă. rucsac modo mod. a — es din belşug moña panglică mora mură morada locuinţă morado adj. simplu. rugină mojar a înmuia. chei.mero adj. dud morder d. ~ en a/c. in t i m p ce miércoles m. loc. — se en a se amesteca î n . a mişca móvil adj. m. meşteşug. recoltă miga miez. strîmbătură. tinereţe mochila r a n i ţ ă .con alg. răchită mirada privire mirar a privi. gloată mucho m u l t . a măcina molestar a supăra. fel. grimasă moho mucegai. a r t ă mestizo metis meta ţ i n t ă . a arăta mote m. seceriş. de ~ que astfel î n c î t . minune mimbre m. hacer ~~ a-şi r î d e de mohín m. a uşura mitin m. a fi a t e n t mirla mierlă misa liturghie mismo adj. moarte 514 .

naţiune nada ad\>. noapte b u n ă . nu-mă-uita. romancier novia logodnică. a naşte nacimiento naştere nación / . ~ de Adán mărul lui Adam número n u m ă r . baston mulo catîr multa amendă multitud /. copil mic nevar a ninge ni cj. nas narrar a povesti nata smintînă natación / . magazin negro adj. carte de joc naranja portocală naranjado portocaliu nariz /. loc. cunoscut. nor nuca ceafă nudo nod nuera noră nuestro nostru nuevo n o u . a nota noticia ştire novedad /. înot natalicio zi de naştere naturaleza n a t u r ă navaja cuţit. n u c ă . . buenas ~ s bună seara. noiembrie nube /. miozotis notable adj. monden mundo lume muñeca păpuşă murciélago liliac (animal) murmullo m u r m u r muro zid musgo muşchi (plantă) muslo coapsă muy adj. lăcrămioară mujer / . en ~ de in numele nomeolvides m. iarăşi nuez /. copilărie 33* niño copil no adv. foarte nabo nap nacer inc. a nutri 515 . excesiv. lumesc. prostie necio prost negar a nega. m u l ţ i m e mundanal adj. nici niebla ceaţă nieto nepot de (bunic) nieve /. de ~ din nou. am. loc. como ~~ cum să nu nocivo dăunător noche / . de ~ titular nunca adv. nuc nombrar a numi nombre m. înseninat notar a observa. ~ corţp. ~ se a refuza negativa refuz negocio afacere.muguete m. niciodată nutrir a hrăni. Crăciun neblina ceaţă uşoară necedad /. — bien de îndată ce. nimic nadar a înota nadie nimeni naipe m. ~ más nimic mai mult. n u m e . mireasă noviembre m. femeie. de ~ în t i m p u l nopţii nogal in. loc. noutate novela r o m a n . loc. nuvelă novelista m. zăpadă nimio încărcat. muiere mulato m u l a t r u muleta cîrjă. briei navidad /. prolix ninguno nici unul niñez /. loc. n u . negru nene m. n o a p t e .

a expune otoño t o a m n ă otorgar a conferi. apus ofender a jigni oficial m. paşnic padecer inc. a acorda otro a l t u l oveja oaie oyente m. întunecos oso urs ostentar a a r ă t a . vest. scop obra lucrare. evident ocasionar a prilejui. ordin. de loc din ornar a împodobi oro aur ortiga urzică oruga o m i d ă . auditor. struţ O obedecer inc. a pricinui ocaso asfinţit ocio răgaz ocioso adj. frate ascultător P pabellón m. ureche oír a auzi ¡ ojalá ! să dea Dumnezeu ! ojeada privire ojo ochi ola val oler d. a ordona ordeñar a mulge oreja ureche órgano orgă. a suferi padre m. piesă de teatru obrar a acţiona. ş a n t i e r . ordin. a lucra. dispunere. opinie opuesto opus oración / . a se supune obediente adj. t r î n d a v . ordine. rugăciuni orden m. pi. şenilă osadía îndrăzneală oscuro adj. pi. ñaño am. a asculta. propoziţie. mîndrie origen m. a mirosi olivo măslin olor m. operă. slujbaş oficina birou oficio meserie ofrecer inc. discurs. a construi obrero muncitor obscuro întunecos. poruncă. miros olvidar a uita olla oală onda undă opinión / . întunecat obsequio cadou. origine orilla m a l . p ă r e r e . supus obispo episcop objeto obiect. a oferi oido a u z . a p ă t i m i . organ orgullo orgoliu. / . pavilion pacer inc. dispo­ ziţie ordenar a porunci. p ă r i n ţ i 516 . ascultător. dar obstar a împiedica obvio adj. clasă. i n u t i l ocultar a ascunde ocurrir a se întîmpla odio ură oeste m. ţ ă r m oriundo originar. ofiţer. t a t ă .Ñ ñandú am. a paşte paciencia răbdare pacífico adj.

rol par m. Inc. a termina pardo cenuşiu parecer inc. coridor pasión / . salir al — a ieşi în întîmpinarea pastel m. a~s în b u c ă ţ i . l a . perete pareja pereche parentesco rudenie pariente m. píine panadería brutărie panocha ştiulete pantalla a b a j u r . adj. por ~ s pe rînd. felicitare parada oprire. ţară paisaje m. nun pagar a plăti pago p l a t ă país m. păstor. t ă r î m páramo platou pustiu. act partido p a r t i d . staţie paradoja paradox paraguas m. rai paraje m. loc. hacer uso de la ~ a lua cuvîntul palanca pîrghie palco lojă palmera palmier palo p a r .padrino naş. peisaj paja pai pajar m. formar ~ a face parte partida plecare. trecător pasar a t r e c e . aliniat parte / . r a ţ ă patata cartof patio curte paulatino adj. cartof papel m. loc. încet. c ă t r e . loc. catarg paloma porumbel pan m. a pleca parto naştere pasado trecut pasajero adj. lent pauta r e g u l ă . a petrece pascua P a ş t i pasear a se plimba paseo plimbare pasillo culoar. şură de paie pájaro pasăre palabra c u v í n t . pace pecar a păcătui peculiar adj. ecran pantano mlaştină pantorilla pulpă panza pintee pañuelo b a t i s t ă . p a t i m ă paso p a s . rudă parir a naşte paro încetarea lucrului. meci partir a î m p ă r ţ i . b a t i c papa am. dar un ~ a face un p a s . loc. estar ~ (vezi lecţiile 13 şi 27) parabién m. sub. prăjitură pasto păşune pastor m. p e n t r u . p a r t e . a apărea. o r d o n a t . cioban pata l a b ă . sin ~ fără seamăn para prp. umbrelă paraíso paradis. asemănător. asemănare pared / . obicei. comandă 517 . teamă paz / . sfărîmat pedido cerere. h î r t i e . părere parecido a s e m ă n ă t o r . de ~ en ~ vraişte. parc parra v i ţ ă urcătoare párrafo paragraf. apretar el ~ a iuţi p a s u l . ~ se a se a s e m ă n a . particular pecho piept pedazo b u c a t ă . pereche. stepă parar(se) a (se) o p r i . a p ă r e a . larg deschis . ~ real păun pavor m. ~ forzoso şomaj párpado pleoapă parque m. egal. compliment. loc. d a t i n ă pavo curcan.

p e ş t e . cu toate c ă . pisc. pătrunjel perezoso adj. mîhnire pésame m. neastîmpărat pez m. pion peor comp. c ă i n ţ ă . loc. cerere. a aparţine pértiga prăjină pertinaz adj. leneş.pedir a cere. greoi pesadumbre / . piele pierna picior pieza piesă. t r i s t e ţ e . pagubă permanecer inc. picior. a gîndi peña stîncă peón m. a ~ pe j o s . cugetare pensar d. <>. expert. / . petiţie petulante adj. a solicita pedregoso pietros pegar a lipi peinar(se) a (se) pieptăna peine m. cortar el ~ a ¡se) t u n d e pelota minge pena necaz. urnăraş (de haine) perder d. t e x t u a l piedad /. toc: 3/ — şi ceva pie m. profil perfume in. a pierde perdiz /. necaz. a~s abia pendenciero adj. a cîntări pesca pescuit pescado peşte (prins) peseta monedă spaniolă pésimo sup. adv. a ~ de în ciuda. p u t u r o s perfil m. durere. publicaţie [periodică perito expert perjuicio prejudiciu. certăreţ pender a atîrna pensamiento gînd. cameră pila vas de p i a t r ă . greu. vîrf. informe ~ ex­ pertiză periódico ziar. ticălos pico t î r n ă c o p . copil frumos 518 . condoleanţă pesar m. a rămîne pero cj. al ~ de la letra exact. dar perplejo perplex perro cîine perseguir a urmări (pe cineva) persiana stor persuadir a convinge pertenecer inc. încăpăţînat pesadez /. mai rău pepino castravete pequeño mic pera pară percibir a p r i m i t a percepe percha prăjină. ciumă petición /. gindire. loc. piei / . cuier. dificultate. iertare perecer inc. pedeap­ s ă . compasiune piedra p i a t r ă . a pieri perejil m. p u n g a ş . b u c a t ă . pieptăn peldaño treaptă pelear a se lupta película film peligro pericol pelo p ă r . foarte rău peso g r e u t a t e . salahor. parfum pericial adj. cioc. am. am. monedă unitară pesquisa percheziţie pestaña geană peste / . bazin de înot pilar stîlp pildora pilulă pilludo p u ş t i . smoală picaporte m. însă. greutate pesadilla coşmar pesado adj. clanţă picar a înţepa picaro puşlama. milă. potîrniche perdón m. en ~ în picioare. ţînc pimiento ardei pimpollo lăstar. ştrengar.

îndată. adv. prins prestado î m p r u m u t . p e n i ţ ă . cîmpie planta p l a n t ă . farfurie playa plajă piaza p i a ţ ă . putere poderoso puternic podrir = pudrir a putrezi polvo praf. prezidiu preso prizonier. stil artistic din Renaştere plática conversaţie. viitor pos adv. a călca pe piso etaj pisotear a călca în picioare pitillo ţigară pito fluier. scadenţă plegaria rugăciune pleito proces pliego foaie de hîrtie (pentru scri­ sori) plomo p l u m b pluma pană . bananier plateresco adj. v. e t a j . en ~ în u r m a posada h a n posar a se aşeza. discuţie platillo talger plato fel de mineare. detaliu. ' ~ se a-şi p u n e . a se odihni poseer a poseda postergar a amina postre m. din Buenos Aires portero portar porvenir m. am. (vezi lecţia 24) porfiar a se încăpăţîna pormenor m. talpa piciorului. a p u t e a . dig. re­ pede presumir a presupune. stăvilar prescindir a face abstracţie presenciar a asista presidio puşcărie presidium m. u l t i m u l potencia putere potro cîrlan. pulbere pollo p u i ponencia raport. a plăcea planchar a călca (rufe) planicie / . penel pingüe gras pintar a picta. pi. de (către). a traduce în fapt plata argint plátano p a l t i n . izlaz precario adj. m. dar (tomar) • a — da (a lua) cu î m p r u m u t presto adj. a deveni por prp. fabrică. plăcere. ardezie placer m. mînz pozo p u ţ . zălog. toc población / . fîntînă ^ prado pajişte. obiect de î m b r ă c ă m i n t e . pentru că porra măciucă portada coperta porteño adj. a bănui 519 . desert postrero adj. dare de seamă poner a p u n e . uzină plasmar a crea. inc. sub. nesigur precio preţ precipitar a arunca. ~ de toros amfiteatru (arenă) pentru luptele cu t a u r i plazo termen. a prăvăli preguntar a întreba prejuicio prejudecată premura grabă prenda chezăşie. p r i n .pincel m. a m ă n u n t porque cj. g a t a . calităţi prender a prinde prensa presă presa p r a d ă . fluierat pizarra t a b l ă neagră. b a n a n ă . populaţie poblado aşezare pobre sărac poco p u ţ i n poder d. a vopsi pío pios piojo păduche pisar a merge.

experienţă puerta uşă. tener ~ a f i g r ă b i t . a lua quitasol m. odraslă prolongar a prelungi promesa promisiune. loc. a procura proemio prefaţă. în favoarea. închisoare privado particular. ~ que d a t fiind că pulga purice pulgar m. loc. a iubi querido drag queso brînză quicio b a l a m a . en ~ de în bene» ficiul. pentru proa prova probar d. adv. a sfărîma quebrar d. deci puesto post. a sparge. iute Q que ce. prealabil primo v ă r prisa grabă . curat. c a r e . a (de) ~ repede prisión / . pretenţie pretérito trecut prevalecer inc. r a p i d . a v o i . provizoriu proximidad / . mic la suflet quiebra s p ă r t u r ă . familiar privar a lipsi de pro profit. sacar de scoate din ţ î ţ î n i propalar a divulga propina bacşiş propuesta propunere proseguir a continua prosista m. u r m a ş . intrare. apropiere proyectar a proiecta prueba probă. încercare. quinqué m. degetul mare pulmón m. prozator proteger a proteja provecho profit. ad\'. a aproviziona provisional adj. prolog proeza faptă vitejească prohibir a interzice prole / . grăbit pretensión / . „ cine ştie 520 . a " d o r i . plămîn pulular a mişuna • punta vîrf puntar a împunge puno p u m n purgar a curăţa. loc. a încerca proceder a proceda proceloso furtunos procer personaj marcant (istorie) procurar a încerca. a strica quedar a rămîne queja plîngere quemar a arde querer d. beneficiu. făgăduială pronto adj. limpede pusilánime laş. g a t a . buen ~ poftă bună proveer a furniza. loc. că quebrada rîpă quebradizo fragil quebrantar a crăpa. umbrelă de soare quizá(s) poate. darse ~ a se g r ă b i .presumido încrezut presupuesto buget presuroso adj. a purifica puro pur. d e c î t . a prevala previo adj. quien cine quienquiera oricine quieto liniştit quijada falcă química chimie faliment . p u s . poartă puerto port pues cj. lampă de gaz quinta conac quitar a scoate.

r e a l . a abunda recelo t e a m ă . ~ se a se referi reflejar a oglindi. a struni refrescar a răcori. fig. nou recio t a r e . straniu rascar a sgîria rascacielos m. rebel. a reieşi reemplazar a înlocui referir a povesti. m i n t e . regal. a încuraja refrán m. a tîrî rastrillo greblă rata şobolan rato clipă ratón in. a împrospăta regalo cadovi. p u t e r n i c . a reflecta reforzar d. r a p a c e . dar regañar a m î r î i . r a ţ i u n e . fileu . zig-zag recreo distracţie recrudecer inc. zicală refrenar a înfrîna. loc. a raţiona racionar a raţionaliza ráfago rafală raíz /. aspru recluir a închide recoger a strînge . ~ a carcajadas a rîde în hohote 521 . echar ~ es a prinde rădăcini raja crăpătură ralo rar. p r o v e r b . ciudat. suspiciune recibir a primi recibo chitanţă reciente adj. dur. d e c u p a j . monedă realce m. a se înăspri recuerdo amintire recurso recurs. sursă rechazar a respinge red /.R rábano ridiche rabia turbare rabo coadă racimo ciorchine raciocinar a judeca. şoarece rayo r a z ă . a(-ş') aminti recorrer a parcurge recorte m. a recunoaşte reconquista recucerire recordar (se) d. ~~ se a se retrage reconciliar ¡se) a (se) împăca reconocer inc. reliefare reanudar a relua rebaja scădere. zgîrie-nori rasgo trăsătură rastrear a u r m ă r i . rasă razón /. sistem regir a conduce regla regulă regocijar a bucura regresar a se întoarce rehacer* a reface rehusar a refuza reinar a domni reír a r î d e . rărit rama r a m u r ă rana broască rancio rînced rancho am. r e g i m . reţea redimir a răscumpăra rédito dobîndă redondo adj. a culege . a aduna . revoluţionar rebosar a se (re)vărsa. recent. r ă d ă c i n ă . trăsnet raza n e a m . sub. răpire raro r a r . tăietură recoveco c o t i t u r ă . rotund redundar a prisosi. p r o a s p ă t . a î n t ă r i . cobor rre rebanada felie rebaño t u r m ă rebasar a depăşi rebelde in. plasă . motiv real adj. a certa regatear a se tocmi régimen m. orînduire. fermă rapaz adj. ' d e pradă rapto furt.

rezumat retirar(se) a (se) retrage retoño m l ă d i ţ ă retrasar ir. brusc replegar(se) d. trandafiriu. a repara remitir a r e m i t e . surizător robar a fura. rinichi río rîu riqueza bogăţie risa rîset. ~ s e a se întoarce rey m. izbucnire. roz rostro faţă 522 . a sparge ron m. a luneca rescatar a răscumpăra resfriar a r ă c i . renume renta venit reñir a se certa repente m. rege reyerta ceartă rezar a se ruga r i a d a inundaţie ribera m a l . a r ă v ă ş i . ~se a avea guturai resguardar a apăra. niîrţoagă rocío rouă rodar d. a se r o t i . a (se) replia (retrage) repleto p l i n . ~ blanca lenjerie ropero şifonier rosa t r a n d a f i r . loc. desternillarse de ~ . ~se a întîrzia retrato portret retroceder a da înapoi retruécano joc de cuvinte. delicios riego irigaţie riel ni. a proteja respecto p r i v i n ţ ă resplandecer inc. a întări roca stîncă rocín m. calam­ bur reunión / . remorcher rencor in. de ~ dintr-o d a t ă . vită resbalar a aluneca. a răpi robie m. a plesni revés m. a străluci respuesta răspuns restablecer inc. şină riesgo risc rimbombante adj. r î s . r e l a ţ i e . a a g i t a . loc. ~ de pulsera ceas de mînă remar a vîsli remedio leac remendar d. a amîna remolacha sfeclă remolcador ni. revers. h o t ă r î t resumen ni. colţ. al — invers revolver d. grilaj rejuvenecer inc. ungher riña ceartă riñon ni. decis. a crăpa. ~. loc. ceasornic. legătură relámpago fulger relato povestire reloj ni.se a se reface reprender a dojeni requiebro compliment res /. răsunător rincón ni. a a m î n a . pică rendir(se) a (se) preda renombre ni. roşu rompeolas m. a întineri relación / . a se rostogoli. a cîrpi. ţărm rico bogat. adunare reventar d. reventar de ~ a se prăpădi de rîs risueño adj. dig romper a rupe. a răs­ t u r n a . adj. burtos reponer* a r e p u n e . a restabili restañar a opri sîngele resucito adj. loc. rom roncar a sforăi ronco răguşit ronquido sforăit ropa rufe. stejar robustecer inc.reiterar a repela reja fierul p l u g u l u i . a t u r n a un film rodilla genunchi roer a roade rojo adj.

exceptînd. adv. neghiobie sandía pepene verde. d u p ă . en ~ imediat seguir a u r m a .. cîrnat salida ieşire. în afară de sandez / . croitor satisfecho satisfăcut sauce m. gust sabroso delicios. harbuz sangre / . a la ~ a t u n c i . sănătate saludo salutare salvaje adj. sabie sabor m. salpetru salpicar a stropi salsa sos saltar a sări salto săritură. fiecare cîte un (o) . loc. teafăr. desigur selva codru sello ş t a m p i l ă . sacru sal / . a secera seguida u r m a r e . privighetoare rumano rom în rumbo direcţie. r u p t rubio adj. unul (una) pentru fiecare seno sîn 523 . mînie sapo broască sartén /. clipă saña furie. zvon sábado sîmbătă sábana cearşaf saber a ş t i . rebeliune segar d. haină sacudir a scutura saeta săgeată sagrado adj. a sări salud / . blond rudeza asprime rueda roată ruedo arenă pentru rugido răget corrida ruido zgomot ruin adj. a pleca salitre ¡n. răzvrătire. sete seda mătase sede /. a semăna semejante asemănător semilla s ă m î n ţ ă sencillo simplu senda cale sendero potecă sendos adj. salcie savia sevă sazón / . a ~ şi a n u m e sabiduría înţelepciune sabio înţelept. meschin. am. gustos. m a t u r i t a t e . plecare salir* a ieşi. s a l t . Ioc. ministerio de ~ santiamén m. s ă n ă t a t e . loc. plăcut sacar a scoate saciar a sătura saco sac. savoare. marcă. rută rumor m. si­ giliu semana săptămînă sembrar d. loc. sare salchichón m. t i m b r u . sălbatic salvo adj. a continua según prp. m. josnic ruiseñor in.roto adj. sub. coacere. după cum seguro sigur. en ~ la t i m p u l po­ trivit sebo seu secar a usca sed / . tigaie sastre m. sediu sedición / . zgomot. savant sabie m. sfînt. r u m o a r e . sînge sangriento sîngeros sanguijuela lipitoare sanidad / . dar ~ s a face s a l t u r i .

solo. excelent sobresalto tresărire sobretodo sub. m. a sub­ mina socio asociat socorrer a ajutora soda sifon soez adj. asediu sobaco subsuoară soberanía suveranitate sobornar a corupe. a avea obiceiul să. pieziş sospecha b ă n u i a l ă 524 . jilţ sima prăpastie similitud / . t ă c u t siglo secol siguiente adj. senin. a linişti. distins. a p u n e . pe. a aşeza. a obişnui să solo adj. î n t o t d e a u n a . cj. t î m p l ă sierra ferăstrău. pardesiu sobrino nepot (de unchi) socarrón adj. cel p u ţ i n sitio loc. şa sillón m. deasupra. singur.sensato chibzuit. fără singular adj. plic sobresaliente adj. u r m ă t o r silbar a fluiera silencio tăcere silla s c a u n . creastă (şir) de munţi siesta odihnă sigiloso t a i n i c . deosebit sino ursită. adv. ştreang sojuzgar a subjuga sol m. a regreta seña indiciu. singurătate soler d. —se a binevoi să servilleta şervet sesear a pronunţa pe z ca s sesión / . sub. a da d r u m u l soltero burlac sollozar a plînge în hohote sombra u m b r ă sombrero pălărie someter(se) a (se) supune sonar d. m i n t e si adv. plăcere soldador m. a visa sopa supă soplar a sufla sosa sodă sosegar d. a calma. sudor soledad / . o d i h n ă . fie c ă . doar. semn señor domn septiembre septembrie sepultar a î n m o r m î n t a sequía secetă séquito a l a i ser* a fi (vezi lecţia 12) sereno adj. a cădea bine sau rău (haină etc. soare solapa rever solaz m. şedinţă seso creier. a odihni soslayo o b l i c . măcar. şarpe servir a servi. înţelept sentar d. grosolan. frînghie. simţ sentir a s i m ţ i .) sentido sens. a suna sonido sunet sonrisa surîs soñar d. n u m a i . asemănare sin prp. ci siquiera cj. paznic serio serios serpiente / . destindere. adresă señal /. mereu sien / . şiret socavar a săpa pe dedesubt. sub. da siega seceriş siembra s e m ă n a t . deşi. s e m ă n ă t u r ă siempre adv. doar soltar d. sub. a m i t u i sobrar a prisosi sobre prp. a fi de obicei. ~ de violin solo de vioară sólo adv. pi. vulgar soga funie. s o a r t ă .

scor tanto a t î t tapar a acoperi tapia zid. liber. atelier tamaño dimensiune. a se înălţa. sprijin sótano p i v n i ţ ă subasta licitaţie subdito supus subir a u r c a . frică. dop taquilla ghişeu tardar a înlîrzia tarde adv. a se ivi surtido a s o r t i m e n t . de asemenea. misiune tartamudo bîlbîit tasa t a x ă taza ceaşcă tecla clapă tscho acoperiş tedio dezgust. a sfredeli tallar a t ă i a taller m. izo­ lat . loc. pingea suelo sol. t î r z i u . derbedeu. noroc T tabaco t u t u n taberna crisma tabique m. pol ~ bine­ înţeles sur m. cel m a i î n a l t . deslegat. vis suerte / . suprem supeditar a aservi. placă tacaño puşlama. por el ~ pe jos suelto desprins. t o b ă tamiz m. a se întîmpla suceso întîmplare sucio m u r d a r suegro socru suela t a l p ă . ţesătură tela stofă. avar tacón m. f. perete despărţitor tabla scîndură.sostén ni. toc (la pantof) tal astfel taladrar a găuri. neplăcere teja ţiglă tejado acoperiş tejer a ţese tejido ţesut. nici tan adv. extrem sumo sup. sub. a supune superar a depăşi superficie / . subţire tapón m. îndrăzneală temor m. p ă m î n t . si tambor m. spaimă tempestad /. a se înfuria sumamente extraordinar d e . după-amiază. desperecheat. d e l i c a t . a se ridica sublevación / . covor suicidio sinucidere sujetar a supune sulfurar(se) a (se) irita. sud surcar a brăzda surgir a ţîşni. soi sustento h r a n ă susto spaimă sutil s u b t i l . uşor sueño somn. a m o ş t e n i . împrejmuire (de lut) tapiz m. a implora supuesto p r e s u p u s . pînză temblar a tremura temer a se teme temeridad / . seară tarea sarcină. loc. sită tampoco adv. a t î t de tanteo m ă s u r ă . atît de mare también adv. soartă. răscoală subrayar a sublinia suceder a u r m a . adj. suprafaţă suplicar a ruga fierbinte. imp. furtună 525 .

încă ţodo adj. atent tender d. tentaţie teñir a vopsi terciopelo catifea terco încăpăţînat ternero viţel ternura duioşie. butoi tonelada tonă tontería prostie torcer d. şuncă todavía adv. a angaja traducción / . m u n ­ citor trabajar a munci trabajo lucru. foarfeci tilo t e i timbre ro. vopsea tio u n c h i . t e n tía m ă t u ş ă tibio călduţ tiburón m. marionetă tiza cretă toalla prosop. în spatele. f. — que a trebui tentación /. menghine toro t a u r torpe adj. pre­ coce tenaz adj. cîrmă tinieblas pl. adj. muncă trabar a lega. stîngaci. ~ vivo căluşel tirante m. a frige trabajador m. tuse tostar rf. por ~ pe uscat tijeras pl. cu grijă. groază tertulia taifas. teroare. dîrz tenaza cleşte ten con ten loc. sonerie timón ni. a cînta (la u n instru­ ment) . m. sindrofie tesoro camoară. neguri. clipă de cumpănă tranquilo liniştit transcurso curs transeúnte ni. a întinde tenedor adj. a t o a r c e . n e î n d e m î n a t i c torpedo torpilă torre / . dragoste terquedad / . tezaur testarudo încăpăţînat testigo m a r t o r tez / . costum t r a m a r a urzi trampa capcană trampolín m. d e v r e m e . furculiţă tener* a avea. a poseda. om al m u n c i i . rechin tiempo t i m p tienda c o r t . clopoţel. t u r n tortuga broască ţestoasă tos / . prăvălie tierra p ă m î n t . a arunca títere m. bretea tirar a trage. loc.templado t e m p e r a t temporada stagiune temprano arfe. traducere traer* a aduce tragar a înghiţi traición / . f. pătlăgea roşie tonei m. întuneric tinta cerneală. şervet tocar a a t i n g e . tot tomar a lua tomate m. după. încăpăţînare terremoto cutremur terror m. a t i n d e . posesor. ispită. în u r m a trascendencia i m p o r t a n ţ ă . a corespunde tocino slănină . a răsuci torear a se lupta cu t a u r i i torero toreador tornillo şurub torno s t r u n g . trecător trapo cîipă tras prp. a r e v e n i . a ţ i n e . p u r t ă t o r . trădare traidor trădător traje m. t r a m b u l i n ă trance ni. însemnă­ tate 526 . tenace.

echipaj trojje) /. abur vara b ă ţ vario deosebit. a ezita vacio gol vagar a hoinări valedero valabil valentía curaj. a se ciocni trozo bucată trucha păstrăv trueno t u n e t tuerto sucit. poziţie. călătorie travieso poznaş traza plan. locuitor vedar a interzice. a aduna untar a unge V vacación / . a opri vega luncă S > 527 . v a c a n ţ ă . a se lăuda ultramarino de dincolo de mare ulular a urla umbral ni. p r e ţ . a t u n a tropezar d. d. a costa. a încurca tratar a t r a t a . prag uncir a înjuga unir a u n i . interval tregua răgaz . v a l o a r e . de-a curmezişul. h a m b a r tronar imp.trasero adj. a uza vanagloria lăudăroşenie vanguardia avangardă vanidad /. loc. stufos turbar a tulbura turbio t u l b u r e tutear(se) a (se) tutui uña unghie urdir a urzi urogallo cocoş de usted d u m n e a t a usurero cămătar uva strugure munte usar a folosi. concediu vacilar a oscila. pi. chior tuétano m ă d u v ă tugurio colibă tulipán in. posterior traslado transfer. vitejie vaier a v a l o r a . b u r t ă . deplasare traspaso transport. armistiţiu tremendo teribil. divers varón in. apa­ renţă trébol f». trecere trastornar a r ă s t u r n a . îngrozitor trenza coadă (de păr) trepar a se căţăra trigo grîu U ubicación /. a încerca través m. p a t u l . a r ă v ă ş i . aşezare ufanarse a se mîndri. a~ prin­ tre. b ă r b a t vastago mlădiţă vecino vecin. lalea tumbar a cădea tupido des. a î n t r e b u i n ţ a . aspect. curaj valla gard trillar a treiera trineo sanie tripa m a ţ . • se a — se servi de valiente viteaz valor m. de ~~ oblic travesía cursă. deşertăciune vapor m. v a n i t a t e . proiect. înclinare. trifoi trecho d i s t a n ţ ă . pîntece tripulación /.

raită vulnerar a răni vulpeja vulpe ( y cj. cale viaje m. rest (de b a n i ) . tal ~ poate via d r u m .v. t a l a ş . v i ţ ă vida v i a ţ ă vidrio geam. faclă vencer a învinge venda faşă. oţet vinculo legătură viña vie violin m. hasta la ~ la revedere viudo v ă d u v víveres pl. a repeta o acţiune voz / . s t r i g ă t . imagine víspera a j u n . ş i . sticlă viejo b ă t r î n . călătorie víbora viperă vid / . loc. a d e v ă r . venin vengar a răzbuna venir* a veni ventaja avantaj ventana fereastră ventanilla ghişeu ventura fericire. a răsturna voltear a întoarce voluntad / . fecioară viruela vărsat. t u r . iar ya adv. cotitură virgen / . legumă vereda potecă vergüenza ruşine. veghe Telada serată velar a veghea velón m. bătrîneţe Tela l u m i n a r e . h r a n ă . loc. în vigoare vigilar a veghea vigilia veghe. vechi viento vînt vientre m. a deveni. ~ a -f. vioară viraje m. a se în­ drepta . loc. deja. v o i n ţ ă volver d. noroc ver a vedea. variolă viruta şpan. v i z i u n e . oară. ajun vileza r ă u t a t e villancico colind villano ţăran vinagre m. loc. a locui vocablo cuvînt vocear a striga. a zace yacimiento zăcămînt yate m.vejez / . a (se) întoarce. pînteco viernes m. cuvînt vuelo zbor vuelta înconjur. zarzavat. d a t ă . a vărsa vestido rochie vez / . a zbura volcar d. de (en) ~ într-adevăr verdugo călău verdura verdeaţă. alimente vivir a t r ă i . a ţ i p a volar d. r î n d . aşchie visión / . a veces u n e o r i . dar ~ a ruşina verter d. vineri viga bîrnă vigente adj. loc. moletieră vender a vinde vendimia culesul viei veneno otravă. î n d a t ă yacer inc. b a n d a j . de ~ en cuando din cînd în c î n d . a c u m . m. en — s în ajun vista vedere. adj. voce . a~ să vedem veranear a petrece vara veras loc. p î n z ă . iacht yegua iapă 528 f . de ~ într-adevăr verdad / .

ghicitor zanahoria carota. cutare neli­ 34 . uscat yerno ginere gălbenuş yeso gips yngo jug yunque m.yema m u g u r e . nicovală yunta pereche de vite zahori m. gol. germene. a-şi rîdc de zumo zeamă. a se nişti zumbar a bîzîi. zinc zorro vulpe morcov zanjar a canaliza. de ou yermo deşert. zapato pantof zinc m. suc zurcir a cîrpi zurdo stingaci zutano careva. a rezolva zozobrar a se scufunda.

3 . Las pie­ dras de la escalera son grandes 9. una ma­ dre. t i e n e . 9. 3 . el candado. la sal. E n Bucarest tengo un cuarto m u y bonito. u n . serpiente. c a m p o . E x . 5. a m i g o . la v e n t a n a . 4. rumana. la escalera. 4 : 1. 6. 2. 6 : 1. 1 1 . E x . el padre.CHEIA EXERCIŢIILOR E x . e n . 7. 8. el examen. la familia. 5. Una familia numerosa tiene una casa grande. 2. u n a . 3 : 1. madre. Una campesina tiene una camisa nueva. 7 : (orizontal) 1. 10. Los animales y las flores tienen su vida a p a r t e . la sangre. 6. Las ventanas de su casa son a l t a s . p a n . bonita. E l texto tiene pocas palabras nuevas. la flor. Su nuevo amigo no tiene libros. E x . Las puertas de los dormitorios tienen picaportes. E l amigo Pedro tiene una casa con puertas sin candados. nueva. 8. flor. La maestra tiene alumnos m u y aplicados. una piedra. y . familia. Tengo pocas flores. G u a t e m a l a . Tengo una carta de mis p a d r e s . 9. 2 : la carne. c r i s t a l . cristal. el piso. 15. el u m b r a l . Sus nombres son Rosa y Pedro. 4. Tengo unos amigos ale­ gres. 8: 1. 6. t i e n e . 4. m u y poco. m e t a l . 4. campesina. La vida de los animales es m u y interesante. Nues­ tra nueva biblioteca tiene otros libros. 6. u n picaporte. La estufa de nuestro cuarto es verde. Los obreros son los amigos de los campe­ sinos. un. 2. la mente. 2. u n . 10. 5 : t r i s t e . 2. Las ventanas del dormitorio son de madera negra. 8. 7. piso. 5. 4. obrera. 7. 3 . Su casa no tiene piso. Pedro y Rodrigo tienen familias n u m e r o s a s . 7. Sus a l u m nos tienen notas buenas. E x . (vertical) A — B : campesino. 1 : escalera. E x . Vuestros amigos t i e ­ nen libros interesantes. 14. el diente. E l obrero Popescu tiene una familia numerosa. blanca. Su maestro es de Bucarest. No tengo t i e m p o . Eres un amigo bueno. un p a d r e . Vuestro vino es bueno. l a s . La familia tiene numerosos amigos buenos. el amigo. 34* v 531 . E x . Su casa tiene escaleras. Toda la familia tiene flores blancas. El libro tiene textos interesantes. 3 . padre. 12. 5. 5. 3 . el a n i m a l . amigo. 6. Mi amigo tiene una casa b u e n a . 13. buena. el E x . con. el cristal.

de. 6. a . 12. 1 5 : 1. U r u g u a y . ¿Es nuevo su piano? 4. 12. u m b r a l . 17. 5. pero es bueno. delgado. Este soldado escribe una carta a su familia. A n t o nio da migas de p a n a todas sus p a l o m a s . delgado. 1 2 : 1. cama. Me escribe u n buen amigo. E l cartero me da unas c a r t a s . E l m a l a l u m n o no tiene libros. 1 1 . 1 4 : 1. 9. 5. 5 .* 4 . 1 6 : 1. m a d e r a . La serpiente no t i e n e pies. E x . Se las doy. de. Van al Museo de Artes. 7. 12. — . tiene. 3 . 10. 15. 1 3 . 9. 10. no tienes amigos? E x . 8. 6. E x . Antonio va a la escuela. 2. a l . c a r r o . 7. Este famoso autor escribe una obra m a e s t r a . Lupu-şi schimbă părul. No da sus libros. Sois mis buenos amigos. 8. Mi amigo da libros buenos. La gran. 5. ¿Pedro. E l . 3 . 8. Le doy una paloma b l a n c a . No es nuevo. 14. 2. lobo. 2. E x . Se me da el m a n u s c r i t o . 9 : 1. 1 3 : 1. 17. es. Es su primer libro. 2. Antonio y su abuelo dan u n paseo. 10. 7. E x . 7. serpiente. 5. oso. d o s . m i s m o . Carmen escribe a su madre. 1 1 : (orizontal): 1. Nuestros padres nos dan la v i d a . grueso. Pedro y Carlos notienen otros cuadernos. 1 8 : 1. mismo. son. Doy este perro a u n amigo. E l abuelo ve unas p i n t u r a s m u y i n t e resantes. La busco. 3 . 8. 16. E l amigo de nuestra familia nos escribe una c a r t a . G. 6. u n a . E l corral de la casa es grande. c u a n . Voy con mis amigos al t e a t r o al aire libre. La casa alta tiene numerosas v e n t a n a s . Os saludo. de. de. 2. 1 3 . 3 . 18. 1 0 : Cîinele care latră nu muşcă. 19. tiene m u y pocos. cuaderno. 3 . 4. 1 1 . 10. ¿Pedro tiene numerosos libros? 17. t i e r r a . 4. pero no la veo. Esto es un libro de lectura. Esta escultura de yeso es fea. E l abuelo sale del museo y se detiene delante de una flor. 7.E x . 1 5 . 14. La a d m i r a . E s t a obra es m u y valiosa y a n t i g u a . Se le da una cama buena y una gran mesa. E x . 4. 9. Mi amigo es gordo. u n a . 9. b u t a c a . a. N o . 5. 5. Sus padres son delgados. 6. E x . Antonio no las v e . 4. 1 4 . paseo. 20. primer. 7. No veo todo el libro. La casa de mis padres tiene pararrayos. 18. Son de mi p a d r e . 6. 3 . T a n raro es esto. 1 1 . Estos cuadernos son gruesos y grandes. d e . es. Tengo bastante tiempo libre. (vertical): pararrayos. 4. 3 . de. 3 . Mi amigo m e da u n libro. m e . Doy una c a r t a . t i e r r a . t r i g o . a. 5. 6. 4. 532 . 2. 2. Su madre prepara comida muy b u e n a . es. 2. p a l o m a . 9. Tiene asimismo dos p u e r t a s . las. E x . dar n ă r a v u l b a . 1 3 . 4. ¡ E s t o e s ! 8. 8. Estos libros son b a s t a n t e interesantes. 16. 6. 2. 1 7 : 1. Esta camisa es m u y b u e n a . 16. Este lobo es muy grande. Las flores del campo son b o n i t a s . Doy una flor a m i m a d r e . E l 5. L o . 3 . E n u n escaparate veo cosas m u y diversas. 7. Mi pueblo es m u y pintoresco. Todo lobo es m u y peligroso. se m e . m e d i o . E x . E l primer piso de esta casa tiene cuatro v e n t a n a s . Manuel tiene u n carro con ruedas grandes y bueyes fuertes. 7. buen. ¿Le (lo) veis? 1 5 . 6. p a n . os.

María. 2 7 : 1. 20. A t l á n t i c o . va conmigo al estadio. No. 1 1 . es. 17. Después de leer la carta. Cada día nadamos en el agua limpia del lago. 5. 3 . Con sumo g u s t o . . cráter. crítica. ¿Cómo es su casa? 2. 9. república. 3 . E l p a n t a l ó n y la americana de Pedro tienen u n m u y buen corte. ¿Pero este libro? 2 1 . 8. en. ú l t i m o . 15. léxico. 2 1 : volcán. son. 6. p o r . 3 . 14. corres. E x . 3 . gramática. 3 . Delante d e . 10. R a m ó n es m u y p o b r e . delante de la mesa. 3 0 : 1. Dentro de una semana. con. sol. Todos los estudiantes tienen uniforme universitario. 2 5 : 1. Los dos amigos asisten a u n partido de fútbol. 6. La mesa de mi cuarto es redonda. 3 . E x . 1 3 . 16. público. 2. María da u n paseo cada t a r d e . D u r a n t e el invierno Pedro usa una boina. 4. 10. 5. fotografía. 7. es. es. 2. Es del camarada L u i s . 5. 2. no lo veo. Rosa canta de alegría. 9. Manuel es u n obrero laborioso. Vemos dos molinos de viento y unas casas. m i r a . Mi casa está detrás del museo. 2 2 : música. Los fusiles son usados por los soldados. 10. común. 6. E n t r e la biblioteca y la estufa tiene una mesa y . 12. Pues sí. e n . Este estudiante va solo. París. pues no tiene amigos.E x . 2. S I : 1. No usa guantes. 8. con. desde. 4. 10. 7. lágrima. Berlín. ¿Cómo es la comida? 5. una b u t a c a . Mi amiga va conmigo a la biblioteca pública. es d e . Tiene dos balcones. Como pan sin sal. por e l . Mi padre nos explica como viven los campesinos de su pueblo. E x . fábrica. 2 8 : 1. E l cartero me da una c a r t a . 5. Según. 2. Su sastre es bueno. médico. ¿Me das las flores blancas de t u cuarto? 1 9 . 12. e s t u d i a n . 8. 7. ¿Tú lo ves? 9. 18. ¿No ves a t u amigo? 1 1 . a l a . 7. 14. 5. 4. ¿Adonde vas? 4. 1 3 . Bolivia. Tu gabán es de tela b u e n a . E x . 14. 15. respira. 1 3 . Sobre la biblioteca tiene una bonita escultura en yeso. c o n t i n ú a . 4. E l fusil de este soldado tiene una correa de cuero. 15. sino sólo cosas a t r a c t i v a s . Mi camarada es u n gran campeón. Antonio fortifica sus músculos. ¿Cuánto vale este libro? 7. No veo cosas feas. Lo vemos a Pedro en el cuarto de su abuelo. 5. 9. Desde la vent a n a de nuestro cuarto vemos una vistosa avenida. Ecuador. ¿ E n cuál de estos cuartos tienes la biblioteca? E x . Este vaso es para m í . 3 . es. 6. E x . E x . Antonio es u n gran p i n t o r . 4. ¿Cuál es t u libro? 8. 1 1 . Cada estudiante practica un deporte. 6. soviético. U n buen estudiante estudia cada día. envío. 6. Subo al piso donde mi amigo tiene su c u a r t o . Mi sombrero es de color verde. 8. b e b o . 2 4 : 1. tiene u n solo par de b o t a s . Pedro busca su cuaderno. 533 . 12. filosofía. ¿Cuándo regresa t u amigo? 6. Sois educados por vuestros padres. compás. 2 3 : 1. 7. sobre l a . carbón. No te lo doy. e n t r e . E x . 4. Pedro tiene una gran biblioteca con numerosos libros. A t i no te veo. 2. Su correa es larga.

3 7 : 1. ¿y tú? 8. después de esto. E x . salido. lo he leído en la biblioteca. Después de pasear una hora. 9. 5. Vamos a salir u n poco de esta casa. He h a b l a d o hoy con unos campesinos. 534 . E x . 20. 16. pero no me ha preguntado eso. Pongo el vaso de vino sobre la mesa. No está para leer. 7. 4. E n este caso te lo traigo. 3 9 : 1.E x . Los campesinos son laboriosos. No tengo biblioteca. 12. 6. También yo te traigo algo: he comprado cuatro pasteles y dos limones. la sala ha estado atestada de público hasta ahora. 2. Mi camarada está muy p á l i d o . 18. He hablado con él. pero he leído numerosos libros. Los Cárpatos están en R u m a n i a . Pero está obligado a contestar y por es» no está alegre. está enfermo. 14. 10. Sí. 1G. No tengo bastante dinero para comprar u n helado de café. ¿estás de acuerdo? 2 1 . 17. 13. 3. pero no está bien y está m u y n e r v i o s o . Mi padre es obrero. d e s t r u y e n d o . s a l i e n d o . E x . No vivo en Bucarest. Luis bebe vino t i n t o con soda y su hermano come pan u n t a d o con manteca y . ¿Cuándo va a estar más calmado? 1 1 . 3 . se. 10.Su hermano es un hombre m u y hermoso. Estamos respirando u n aire m u y puro. 8. Después del asado y de la ensalada comemos pasteles. E x . sido. 15. hay. es. Mi padre no está de acuerdo conmigo. ¿Es algo grave? 8. No. en lugar de estar sobre la mesa o en la biblioteca. E n el teatro he visto (a) numerosos amigos. a p r e n d i e n d o . Las nubes son negras. 40: 1. 14. ¿Cuánto vale? — le pregunta Diego. 2. 19. tenemos frío. aprendido. 18. Sí. fresas. pero no he hablado con todos. ¿Los has visto túantes? 1 1 . Carmen está de prisa. 5. ¡. 22. 4. 9. contestado. ¿Has hablado con t u hermano de esta obra? 8. La reyerta es locura. 3 3 : Los estudiantes están sentados. tengo miedo de las espinas. 12. Hoy tenemos bastante tiempo para dar un paseo. 20. cuando vamos a pasear. 7. No. 17. Si. voy a escribir una carta larga. 21. 4. 12. No interesa eso. He visto una hermosa comedia de capa y espada. 3 . Voy a explicarte todas estas cosas. rápidamente. 3. 13. Durante el invierno. No como pescado. 1 3 . Yo t a m p o c o . E s t á bien. E l libro está en el suelo. estando.5: 1. estoy de paso. siendo. por. pero es d e m a s i a d o frío para m í . Estamos a tres de m a y o . Tengo calor y tengo ganas de comer helado. ¡ Vamos a brindar en honor de nuestros a m i g o s ! 15. 10. Las ventanas están a b i e r t a s . 3 2 : destruido.Estoy cansado. Ex. ¿Tienes miedo? 7. 4. c o n t e s t a n d o . 2. pero no estoy t r i s t e . 5. Estamos muy alegres. G. Las v e n t a n a s no están abiertas y el aire no es puro. Los libros son buenos. No me asombra tener dolores de estómago después de beber agua y comer peras verdes. Mi estilográfica está dentro de la c a r t e r a . 19. ¿Has leído ese libro? 6. ¿Es bueno t u helado? 1 1 . Antonio y yo tenemos h a m b r e 2. estado. Te voy a dar yo — le contesta su amigo. Tengo ganas de leer ese libro. Me la ha traído mi amigo. Hoy hemos regresado del t e a t r o muy encantados. No. Entre estos dos libros está el papel para cartas.

calurosamente. Hay sólo cuatro. a l . 22. Mis amigos enviaron ayer una c a r t a . 7. Antonio no tuvo hambre y por eso no comió todo el pan. 9. Los obreros de esta fábrica obtuvieron éxitos i m p o r t a n t e s . 9. 4. Es u n periodista muy bueno. alegre- E x . Su país ocupa verdaderamente u n lugar destacado en la vida de los pueblos de América L a t i n a . vivamente. ¿Cómo se ha obtenido esto? 6. 7.<Ex. E n esta revista hay numerosas fotografías y artículos interesantes. Ese notable deportista es presentado al público por este periodista. continuamente. 10. E x . 10 u n (algún). firmados por hombres de ciencia r u m a n o s . 3 . 5. lugar. C-D: almohada. 6. u n . 7. No ha ido nunca contigo al t e a t r o . obras. 4 1 : 1. 11. 3 . Hay u n libro. breve. a. 8. 6. 4 4 : 1. 13. 12. segura y r á p i d a m e n t e . a s a d o . 7. 8. 2. ¿Cuál es el t í t u l o de este periódico (diario) y dónde está su redacción? 18. 2. Debido al desenvolvimiento cont i n u o de la economía de nuestro p a í s . He recibido el periódico de hoy. 2. 13. No hay diario sin articulo edit o r i a l . 3 . 5. 4. 7. El escritor ha tomado su lápiz azul y está escribiendo sus apuntes diarios en un cuaderno. deseo. 2. 20. Las revistas deportivas tienen de costumbre portadas multicolores. o r d e n . 6.B : a l f o m b r a . De madrugada me lavo y me peino. E x . ¿Cuántas personas hay en este cuarto? 15. Tu esposa nunca ha venido al t e a t r o sin su h e r m a n a . nunca ninguno. m e n o s . 4. E n nuestro país el nivel de vida de las amplias masas populares está en continuo a u m e n t o . 4. Acabo de leer una revista científica ilustrada. 10. 9. 4. El cartero está en la puerta con dos diarios y una revista. 5. 3 . Los corresponsales de prensa tomaron numerosos apuntes durante estas visitas. 4 3 : brevemente. 3 . ¿Cuántos libros hay en (sobre) la mesa? 12. Antonio M a r t í n ' e s un periodista cubano. alguno. Esos obreros tienen una técnica a d e l a n t a d a . a n t e s . 10. 6. fresa. Nunca he estado en la casa de Antonio. limón. Me compraré también unas alfombras muy hermosas de colores distintos (diferentes). 535 . Los niños se fueron ayer dos veces a casa de su abuela. n o . 16. Me alegro de veros. 1 1 . E s t e periodista ha sido siempre u n partidario de la p a z . 10. Esta rev i s t a médica es muy buena. E l pueblo rumano construye con entusiasmo una vida nueva. Me mudaré a una casa hermosa y me compraré u n buen mobiliario. 14. E n el kiosco se venden periódicos y semanarios. a h o r a . 14. adiós. 8. el. Nadie está de prisa. útilmente. A . acaso. Desde el balcón tendré una vista encantadora sobre los alrededores y todo el barrio. 8. 4 8 : 1. artísticamente. 2 1 . 9. ninguno. E x . 4 6 : 1. rueda 8. 2. No podré ir a pie hasta la p a r a d a del t r a n v í a . 4 5 : 1. tomaré el a u t o b ú s . — . He visto una cosa menos i m p o r t a n t e . E s t e periódico t r a e las ú l t i m a s noticias sobre la situación en los países de la América Central. 5. m u n d o . 17. 15. a b i e r t a m e n t e . 5. 16. Sus artículos son leídos con gran interés por los hombres de todas las p a r t e s del m u n d o . m e n t e . E x . 9. 19. hogar.

N o . 5 5 : 1. E x . 22. 4. Tengo que irme para comprar los billetes de t r e n . ¿los has comprado? 25. En el Polo Norte hace frío en invierno y en verano.E x . 15. 23. no para comer. 32. La lengua española se habla en España y (en) Latinoamérica. Me fui al (estuve en el) Museo de Artes. Estos libros no están forrados de piel. 10. los vuestros. 4. 26. Debemos saber cualquier palabra que nos interesa. Vino m á s t a r d e y nos explicó algunas cosas interesantes. Cuatro. Ese caballo es m u y hermoso. 28. 1 1 . 5. 5. 1 1 . 5. ¿Supiste eso desde ayer? 27. son del profesor. Me hab!a<h escrito una c a r t a . 29. 1 3 . Ayer me fui al teatro y vi la obra La estrella de Sevilla. 2 1 . 9. los suyos. 9. La llave de la entrada está en el bolsillo de mi americana. los t u y o s . la n u e s t r a . N a t u r a l m e n t e . 6. 7. ¿Pero dónde habías estado antes? 5. Debe de ser muy bueno. Según veo. 33. Llevaba en su bolsillo una carta del señor Manuel Peña. Es la una y c u a r t o . 12. 34. 536 . 8. E l niño llevó el caballo al agua. 19. 5 2 : 1. 3 . ¿Por qué no le pregunta Quintín a este hombre qué hora es? 1 3 . A otro a m i g o de Montevideo le envié las poesías de Eminescu traducidas al español. El catálogo de esta librería es más o menos completo. 2. Tu corral está lleno de gallinas y pollos. debemos t o m a r el tren esta misma t a r d e . la carta estaba escrita en español. 10. 7. 2. en la orilla del r í o . Son las cuatro menos cuarto. a un amigo del Perú. E x . 3 . Pero yo estaba para la lectura. H a llegado allí m u y t a r d e . n o había v e n i d o . 16. eran m u y b a r a t o s y m a ñ a n a vendrán algunos parientes míos del mar. 2. ¿Has estado en la Unión Soviética? 10. Es t a r d e . Ahora vamos a descansar: hemos llegado. 2. estuve una semana. 4. 8. Hace frío siempre. Porque debe saber esto. E n nuestras librerías a b u n d a n los libros buenos. Son las tres en p u n t o . 3 1 . 30. 5 7 : 1. están en rústica. Leí todo el día sin salir de casa. Mi madre me preguntaba siempre (a menudo): "¿No comes?" 14. 6. 12. 37. A mí me gustan más los perros. Mis libros. 3 . Este sombrero es el m í o . Había estado en la escuela. Hace dos días n e fui a la biblioteca pero no encontré la historia de la literatura española. En la clase tenemos un mapa económico y político m u y inter e s a n t e . 8. 15. así como los t u y o s . ¿Qué hora es? 4. Me llama al teléfono. una verdadera maravilla. la s u y a . ¿Cuántas sillas tiene t u cuarto? 20. 24. El vino de Málaga es famoso en todo el m u n d o . 5 3 : 1. no sé. ¿No sabes cuál es la calle Calderón? 18. La lluvia continuaba y las calles estaban llenas de a g u a . 17. he estado m u y ocupado en la empresa. 36. Sí. 9. 35. Sí. ¿El profesor estaba en la clase? 7. ¿Dónde t e fuiste ayer por la tarde? 3 . Hoy por la mañana no he leído n a d a . los compré ayer en el mercado. Voy a tomar un t é . con estampas y pinturas rumanas. E x . Te traeré otras dos. Son las dos y media. Estos libros no son los n u e s t r o s . 6. No. nunca hace calor. ¿Por qué preguntarle? 14. E l a ñ o pasado envié por correo un hermoso l i b r o . Hacía buen tiempo y he regresado a casa lleno de alegría.

E x . pero le oigo hablar 20. 2 1 . 22. El amigo cuyos libros he leído es b u e n o . No me doy cuenta. 4. 10. E x . Como hace buen t i e m p o . No. Su madre asa carne de puerco. 19. 5. Por favor. es menos alta. 3 . 9. ¿Por qué no te gusta cant a r conmigo? 3 . 7. 12. 17. 8. 2. 5. dentro de poco tiempo ya no sabrán n a d a . pero yo no lo sé. 4 . 6 3 : 1. 14. 19. Creo que ésos son los libros que t e interesan. 8. Los obreros de esta fábrica cumplen con éxito el plan establecido. 2. E x . El lápiz negro es lar^o. no vale la pena. Cuando ya no se veía. 6 1 : 1. 1 1 . 6. ¿La silla es t a n alta como la mesa? 23. 6. No puedes entrar: ese perro negro muerde. 4 . Desde luego. No tengas miedo. 5. ¿por qué no? 1 1 . 9. 5. 6 6 : 1. 3 . 4. 20. ¡ N o comamos nada esta t a r d e ! 2. tampoco de dónde vienes. 3 . te daré los libros que has visto en m i casa sobre (encima de) la mesa. Entiendo todas las palabras de este libro español. E l agua del río es buena. todavía le veía y o . No sé ni siquiera cómo te llamas. Me conmueven tus penas. Tú sabes bien el ruso. Los cometas y los planetas forman parte de nuestro sistema. Cuando sepas dos o tres lenguas. Las cartas son escritas por estos a l u m n o s . Si no estudian estos problemas. quisieron. lo que es muy poco. y el azul es más p e q u e ñ o . 7. siento. 6. Debemos pensar también en esta cuestión. 22. 13. piens a n . cupo. Mi nombre es Enrique ¿cuál es el tuyo? 10. ¿Puedes estar atento? 10. El libro que estoy leyendo es éste. P a r a que estés c o n t e n t o . 4. 2. ¡ N o vendáis estos l i b r o s ! 12. E x . ¿ a qué hora sale el tren? 18. Sobre u n gran lago flotaban numerosas barcas. Por la tarde me lavo con agua caliente. Me he alegrado ver qué progresos has logrado en este d o m i n i o . 9. 1 3 . Algunos hombres pierden el tiempo. ¿Qué clases de árboles frutales h a y en los países cálidos? 6. me agradará que des u n paseo conmigo por el p a r q u e . Confieso que no recuerdo nada. Cuando cantemos nos oiréis. Poco a poco se quiebra la piedra. El libro azul es más grande que el amarillo. Todavía no lo veo aproximarse. Desde luego. Comí u n buen caldo de legumbres. Claro que sí. Los campesinos siegan y cantan con alegría. 6 7 : 1. 24. sientas. 6 0 : 1. E l papel de nuestro libro es nuevo. 2. 537 . 25. Ahora es t a r d e . Aprendiéndolo me he dado cuenta que es muy interesante. se v i s t e . estarás contento. 7. Estos estudiantes dedican al estudio sólo dos horas d i a r i a m e n t e . sonríen. Me duele u n d i e n t e . E x . recuerdo. 17. 18. ni quién eres. ¿Dónde está? 2 1 . No. 3 . 6. aquéllos. 8. Llevo el mismo nombre que t ú . ¿Cuál es el libro que estás leyendo? 16. P o r q u e estudio todo el d í a . He leído lo que has escrito y me g u s t ó . Quiero descansar. la ventana no es t a n alta como l a p u e r t a . E l viento mueve los árboles. 15. No vayas a este doctor. He aquí a mi amigo.16. 7. 5. La puerta es más alta que la v e n t a n a .

14. 8. por. 7 0 : 1. 3 . 12. 5. 7 5 : 1. Por favor. 7 1 : 1. pidas. 13. Después de haber comido h a n continuado h a b l a n d o . 8. E x . Sin ver este espectáculo no se puede uno d a r cuenta si es interesante. p o r . por. Temo que haya venido. irnos. 8. 15. por consiguiente. por. 2. 7 9 : 1. si el camino no hubiera sido t a n largo. De todos modos debes saber nadar. E x . lea. 6. le habría pedido ese libro. Debes aprender a nadar antes de marcharte al m a r . 1 1 . Si hubiera hablado con él por teléfono. 10. P r ó x i m a m e n t e enviaré por correo todos los a l i m e n t o s . 2. 4. 7. 1 3 . por. 3. p a r a . es mejor que las demás. Si no hubiera tenido teléfono no podríamos h a b l a r ahora.14. Por más interesante que sea este artículo. 538 . No creo que sea así. 5. 19. Si tuviera t i e m p o te visitaría. A p a r t i r de la próxima semana mi salario será mayor. 14. Al leer este artículo me he dado cuenta de que t a l cosa es posible. h a y a . sin querer. tenga d i n e r o . Si hubiéramos comprado por lo menos u n kilogramo de queso por persona. 1 1 . se ofendía a su familia. Su hermana riega las flores que están al lado de mi casa y. Por el momento no tengo dinero para eso. 2. 5! Trataré de aprender. 16. 17. E x . Ayer me prometiste que me escribirías. p a r a . por. p o r . por. Alabó al cuervo a fin de que escapase de su pico. Mientras viajaba. No habría comido durante el viaje. 3 . este libro no es más barato que el o t r o . 2. 12. Debes pasar por Sinaya. E l consejo de los ratones le contestó que no era posible que fuera otro. por m á s . E l ratón repitió su deseo sin que tuviera resultado alguno. 7. 5. para ir a Predeal. 8. 3 . porque me gusta discutir contigo. 2. 7. 15. Quisiera venir hoy mismo. Te ruego no obstante que lo creas. 9. 6. 8. 5. quieran. ¿qué camino debo tomar? 7. 7 . 4. Este mueble es novísimo y bonísimo. eslén. Pero el cuervo quedó inflexible. me cansé. porque de otra manera estás en gran peligro. no puedo leerlo ahora. Según se ve. Quisiera ver u n a película. No estoy de acuerdo de que vayas solo a pasearte con el bote. 15. 6. Su hermano es mejor que él. Te escribiré cuando me escribieres t ú también. p a r a . Te ruego que escojas la más interesante. El consejo escogió al más listo de los ratones para que pusiera cascabeles a todos los gatos.p o r . 9. 3 . sepa. 4. vierte agua al suelo. E x . No me recuerdes tales cosas. Sólo la cordura del cangrejo le salvó de la m u e r t e . . por. 1 1 . 12. No creas que esta comida es pésima. E x . 7 8 : 1. hable. 10. E l cangrejo pidió al cuervo que le perdonara y le permitiera salir. 6. 4. estés. En cuanto (cuando) tenga una guitarra la rasguearé a menudo. 9. 10. Pero éste se lamentó que estaba enfermo y los rogó que no le escogiesen. No creí que pudiera ser t a n i n t e r e s a n t e . 4. Ahora ya llueve y las flores tendrán bastante a g u a . no habríamos comprado t a l cosa por el camino. 18. Se quejó que no respetaban a sus padres y q u e . p o r . por eso no debéis preocuparos. 9. 6.

¿Qué opinas de Pedrito? 2. yo no los tengo. Estoy. 27. 5. ¿Todavía no se da (Ud. 2 1 . con su vocecita. me ocuparé yo de eso.) algo más? 26. ¿Por qué? 14. 14. 3 . Aunque granice. E s t á bien. 18. 22. El me dijo que le era m u y difícil acordarse y. E n la cocina se sentía un olor agradable. a q u í . asiento (Siéntense Uds). h a r á . No podemos aplazar nuestro paseo. Por favor. Pero.) cuenta? 13. de otra manera perderá el tren. 4. Perdón. 15. p a r a no equivocarse. Tiene Ud. querido mío. 2. u n i o s ! 18. Mejor sería que nos los traiga Ud.? 12. Prefiero el b a r c o . 2. 6. yo aguardaré a q u í . que canten ! 16. 4. Rogué a mi amigo que me dijera los ejercicios que debíamos hacer. porque es necesario precisamente el silencio. desagrad a b l e . Lástima que no puedo comer estas n a r a n j a s . y. ¿Qué dirá José cuando se dé cuenta de que no le tomáis en consideración? 12. ¿No te da vergüenza preguntarle t a l cosa? 13. Por la t a r d e . 17. ¿no comprendes que a esta hora mi esposa y yo solemos pasear? 1 1 . No lo conozco b a s t a n t e bien. ¿Qué ejercicios debemos hacer más? 5. ¡Levantémonos y vamonos de a q u í ! 24. Y . 2. me iría yo t a m b i é n con ella. 4 . t e r m i n a m o s . 3 . Parémonos a q u í . deberá usted t o m a r pildoras a cada tres horas. 9. 3 . después de h a ber trabajado todo el d í a . abrió el libro. 8. ¡ Proletarios de todos los países. ferrocar r i l . ¿Quieren (Uds. 8 7 : 1. su sombrero. Que se los dé mi hijo. Este hombre. su sombrero? 10. E x . E n La H a b a n a hay una gran universidad. condujo. Ex. estación. ¿Ha encontrado Ud. 7. Tráiganme todo lo que les dé la gana. lo he buscado en m i cuarto y en el suyo. Está prohibido esperar en este lugar. hizo. Pues sí. Hágame Ud. 1 1 . ¿Uds. conozco. Aunque no come casi n a d a . ¡ Sed fuertes ! 17. Mi. 29. peor. Me resfrié ayer y hoy tengo fiebre y una tos terrible. ¡ Quienes quieran c a n t a r . 8 4 : 1. 8. Esto no tiene importancia. me duele la garganta y no quiero sentirme peor que ahora. debo salir edfa m i s m a 539 . Este chiquito tiene un librito del que lee. pero no lo he encontrado. 3 . lo. Tomen Uds. ¡ dénos sus periódicos (de Ud) ! 20. 6.E x . 8 2 : 1. Si mi hermana se fuera esta tarde al t e a t r o . Mi amigo t o d a v í a no se ha curado por completo. 28. que apresurarse. N o . Su salud no es t a n buena. Mi enfermedad me impidió ir a la facultad. 8 5 : l . para los de su alrededor. sé. 7. está prohibido interrumpir a una persona cuando está t r a b a j a n d o . además de eso. ¿Adonde va Ud. 23. 16. Todo estaba tranquilo bajo el cielo azul. el favor de anunciar a su familia de que él se fue de esta ciudad. Porque no es cortés. h a s t a . es más poético y (más) confortable. vine a la cena. 5. no es delgado. 25. Siento que no me fijé ayer en dónde puso Ud. ojeó por él y me dijo: Tradúzcase el texto de lectura de esta lección y hágase la descripción de la ciudad en (la) que viven U d s . 9. él. Ex. 10. muestra intenciones. no ven la a m p l i t u d del movimiento por la libertad en Latinoamérica? 19. 15.

pasar. 8. 5. ¡ Tú no sabes lo que significa caer de la cima a la sima que ves delante de t i ! 19. E x . Hace algunos meses ocurrió a l g o semejante. aprender. 16. p a t o . habla. Salta a la vista que este chicuelo tiene miedo de la gigantesca águila del j a r d í n zoológico. 2. dame el lápiz azul. 1 1 . Los t r a bajadores de los cafetales de Costa Rica t r a b a j a n en condiciones pésimas. 10. 1 3 . I I descubrir. 9 1 : 1.t a r d e . Hoy lie comprado cinco arenques grandes. 18. 1 3 . Son las cinco menos cuarto y mi amigo todavía no ha venido. E x . 8 8 : Orizontal: 1. Vertical: I paciencia. 7. 6. p o r . ¿Le gusta este tango argentino? 1 1 . E x . 4. E n las estaciones del subterráneo h a y siempre u n inmenso vaivén. h u i r . 9 3 : 1. 3 . 8. p i e s . p l a n t a . p e d i d o . g u s t a r . cualesquiera que sean. ¿Qué pensarías de mí si hiciera t a l cosa? 16. más que la riqueza n a t u r a l . 6. oír. 20. Es posible que venga. 5. llegar. no son menos interesantes que éstas. Dibújame por lo menos u n o . Querría saber si éstos son dibujos a mano o fotografías. creo sin embargo que. 8. 17. 7. dar fin. acabar. 9. D u r a n t e el verano se comen verduras y frutas. lengua. ocurrir. No compraré más pescado en lo sucesivo. 7. nuez. De vez en cuando me gusta escuchar música operística. pocas. ¿Puede ser un tiburón? 1 1 . lenguaje. E s t a confitería no tiene pasteles sino sólo helados. Visitando lugares distintos. 14. 4. 9. Todavía no he dado cuerda al reloj. 17. Las minas de nuestro país son m u y ricas. 3 . 10. 12. 9. 2. coser. Estuve un mes en Cuba y conocí la nueva vida de los h a b i t a n t e s de esta isla. E l domingo pasado m i amigo aprovechó la oportunidad para pedirme u n libro y t u v e que dárselo. Abrigo la esperanza de poder visitar t a m b i é n muchos otros países de Latinoamérica. Después de acabar el trabajo vamos a bailar. acudir. He visto cosas aún más interesantes que éstas. 9 0 : seguir. 15. No yerro diciendo q u e este gran deportista está en vísperas de un 540 . 5. 9. D í g a m e l a s . 1 8 . a pesar de que ha nevado. p a s t e l . 14. Me gustan la carpa y el salmón: el lucio no es t a n bueno. se me hiela la sangre sólo al pensar en esto. Pero. ¿Por qué no? 12. 15. 8. locura. peces. 10. Bien. 4. a p r e n d í muchas cosas nuevas y aprendí a conocer mejor el m u n d o . 6. Cuando florece el j a r d í n todas las abejas acuden porque son atraídas por el perfume de las flores. debajo. sed. Este viaje fue u n verdadero acontecimiento en mi v i d a . 2. Buenas noches. el trabajo de nuestro pueblo es lo que contribuye al prestigio del p a í s . 5. pero me gusta más la música sinfónica. n a r i z . suceder. los espectadores gritaron a quien más al ver la muerte del t o r o . 4. E x . volver. 7. Unos de los más importantes productos de la República Popular R u m a n a son el trigo y el petróleo. acontecer. Los productos químicos que exporta Argentina son de la mejor calidad. Los Andes son más altos que cualquiercadena de montañas europeas. E n la corrida de ayer. concluir. 10. No hace falta contármelo. observar. 1 1 . 3 . 6. a l a .

e d a d . 5. no estoy listo. 1 1 . Me asombró y me alegró la envergadura de las construcciones de nuevas manzanas de t u barrio. detenerse. 7. a 11509-lea. gordo. Es fácil comprenderlo. negarse. Desgraciadamente no pude asist i r al estreno de esta pelicula mejicana. grueso. ¿Cómo se explican ustedes esto? 3 . 4. s u r . recordar. 4. 13. 14. 2. 9.concurso: mañana t e n d r á lugar un encuentro deportivo internacion a l . comprenda mejor. sean t a n interesantes estas cosas? 5. al 11-lea. m a l o . F u i a la ciudad para ver la trigésima q u i n t a exposición internacional de p i n t u r a . pero no t u v e tiempo p a r a contestarle. despertarse. se despertó el interés de muchos hombres para este p a í s . más p e q u e ñ o . 5. 10. 1 0 3 : despreciar. zum o . 3 . u n a . E x . 5 . 102: 1. 4. a d m i t i r . m a r . este. ¿Cuándo recibiste l a ú l t i m a carta de t u amigo? 11. peor. desconocer. a n t i g u o . motivo. l i b e r t a d . 9 7 : 1. v e r d a d . levantarse. 2. sitio. 14. 18. no habría dormido bien. 6. 8. 12. al 82-lea. E x . 100: 1. 8. 2. Sin duda alguna. bajo. a v e . a l 1000-lea. u s a r . Debido a las antiguas civilizaciones descubiertas en México. verdaderamente. le rogaría que hable más despacio. t o m a r . 50/40. Yo no afirmo lo contrario. He llegado a conocer bast a n t e bien este idioma. largo. 1 0 1 : Horizontales: 1. caliente. Hace algunos días. menor. desag r a d a b l e . No comiencen t o d a v í a . 4. 709 000/90. m e n u d o . Vergüenza. 6. quedarse. a h í . 7. 12. s u . 6 / 1 2 + 1 5 / 3 0 = 1. a b u r r i r s e . 2/14. 4. j u i c i o . 9. v e r d e . causa. entregar. Leo la página ciento cinco del capítulo veintiséis (vigésimo sexto). i d o . p e d i r . contestar. Repito lo que dije a fin de que U d . Pero le voy a contestar lo más t e m p r a n o posible. E x . 2. 8. cree que. replicar. 9 9 : al 95-lea. E x . Su nueva dirección es la siguiente: Avenida de la Libertad. caluroso. e l . 3 . 10. P e r d í tres horas y media esperando que despegara el segundo avión. asiento. América fue descubierta a fines del siglo decimoquinto. reponer. ¡ o j a l á ! 19. E x . a l 100 030-lea. 16. levante. 13. Verticales: 1. ¿pero U d . 7. No comprendo gran cosa. E x . Salí para Yasi con un a v i ó n que despegó del aeropuerto de Bucarest a la puesta del sol. deseo. 6. Si hubiera comido un tercio de lo que me dieron ayer a comer. 8. feo. 9 6 : 1. al 500 976-lea. ignorar. 15. fin. la a m a b i l i d a d de continuar lo que había comenzado. 12. 6. 6. Estamos en la (trigésima cuarta) lección treint a y cuatro. 12. Venezuela. 3 . menospreciar. acordarse. 17. 7. n i . húmedo. m i l ciento once. regresar. pero todavía no lo sé h a b l a r perfectamente. eco. viejo. 541 . acordarse. a y u d a r . E x . 1 1 . cálido. i r . 10. 9. 3 . par a r s e . 2. Tenga U d . 5.

Este niño cayó ayer por la calle. Dime lo que te interesa. 1 0 9 : 1. Con ese motivo. E l español es semejante al r u m a n o . que he visto en aquella exposición de otoño. 6. E n el muelle (del puerto) están colocados montones de mercancías. Me interesa saber cómo se presenta la naturaleza en España. E x . manera. 7. 1 3 . Dígame. E l año pasado conocí muchos españoles. 3 . un poco. Conozco bien el español y el rumano y quiero aprender el italiano y el portugués. 2. porque muchas palabras son semejantes en todos estos idiomas. Lo cogí por la mano y me fui con él hasta sus padres. 3 . pude conocer de cerca la lucha del pueblo español por la libertad. 6. Llegando a su casa no quiso e n t r a r : t e m í a el castigo. 4. pero no lo visitó porque se resfrió en vísperas de su salida de vacaciones. ¿Conoces a alguien que haya asistido a u n a lidia y qvie conozca los términos taurinos (específicos)? 9. enojarse. en sacos grises y cajas a m a r i l l a s . hierro. 2. Lo llamé y le pregunté por qué lloraba. 9. hombro. 2. Quizás. 112: 1. 8. 7. ¿Cómo te llamas? 5. seguir. 15. 7. 10. 4. sulfurarse. algo interesante acerca de España. 5.E x . citando andaba por la calle. La lengua española o castellana se habla por más de ciento sesenta millones de hombres. 5. 3. 10. 4. 1 1 . 14. 7. t r a v e s í a . huelga. La superficie de España es de quinientos tres m i l cuatrocientos ochenta y seis kilómetros cuadrados. 2. 8. por favor. 1 0 8 : 1. Al ver el sombrero que se puso aquel artista. Me llamo Andrés Ruiz. 14. 8. D u r a n t e el otoño pasado visité los viñedos de Alicante y comí unas uvas muy buenas. 1 1 3 : 1. h e m b r a . 8. acudir. 1 1 . vi un niño llorando. E x . salvo t ú . E x . Los niños empezaron a recoger una colección de sellos. no veo de quien puede tratarse en esta c a r t a . Se alegraron mucho pero olvidaron agradecérnoslo. 5. 4. 13. llegar. jornada. aunque aprendió este idioma ya desde el año pasado. Según mi parecer. ¿Habla usted español? 6. Sí. E l retrato de la hilandera. hierba. afán. 12. 1 1 . 4. 9. h u e r t a . era hermoso. Mañana saldré con este amigo para Cataluíla. 12. Todo acabó bien el mes pasado. No debes llegar t a r d e a la estación si quieres asistir a la salida de los deportistas en j i r a . Andalucía. c o m b a t e . se calló. eché a reír. Me dijo que había perdido una llave y que tenía miedo de regresar a su casa. ¿estuviste alguna vez en un escenario? 12. 3 . 9. E l 542 . El padre regaló a Isabel un collar que ella deseaba desde mucho t i e m p o . 6. 7. E x . Hemos dado a los niños sendos libros. 10. hombre. a ú n . E l torero debe evitar caer al suelo ante al toro. Quisiera escuchar un hermoso concierto pero este jueves por la t a r d e no tendré tiempo libre. 1 0 5 : 1. h a m b r e . lloró (por) una hora y. Ese hombre todavía no leyó ningún libro en español. no me acuerdo. María tenía u n traje de esquí que hacía juego con su pañuelo azul. A propósito. E l año pasado aproveché la ocasión para ver también el Sur de E s p a ñ a . 8. A los toros no les gusta el color rojo subido. huella. 3 . 2. Ayer. 6. después. 4.

Horizontales: 1. 30. chocolate. 3 . 2 3 . 2. Me alegro que vino este h o m b r e . llegar. 6. 24. c. l l a m a r . Los niños que hemos encontrado pedían a su madre que les comprara un libro con imágenes. 16. I I . pero es u n a tarea de honor y le gusta. E x . llevar. sino u n e s t a m p i d o . 8. El hijo de la gata ratones m a t a . llover. 2. es bueno t r a t a r de traducir diariamente u n pequeño artículo de diario. 3 1 . 27.azar me ha hecho encontrar un falso viajero que se jactaba de venir de los países de u l t r a m a r . E l héroe de la novela de Cervantes iba acompañado por Sancho el gordo: ¿Cuál de los dos te pareció más simpático? 9. La vida de Cervantes fue m u y difícil y a g i t a d a . 17. ch. Ex. ¿Has visto el último ballet de la Opera de Bucarest sobre temas de folclor(e)? 18. No sé cuál es el verdadero principio de este suceso. 2. ¡ Q u é tontería creer en t a l h o m b r e ! 16. chimenea. Más fácilmente se coge un mentiroso que un cojo. pero él no. 12. ¿Qué se oye: una serpiente que silba o el silbido de otro animal? 25. E l ladrón fue castigado por su culpa. Verticales: lavar. A causa del frío quemamos muchas leñas. La siega es una de las faenas del c a m po. 17. No obstante la multiplicación es b u e n a . 32. 2 1 . ¿No es u n yerro? 26. Unos hacen errores sin quererlo. 19. manteniendo así contacto con lo aprendido. También. La sangre se hereda. 543 . Pero los que se dedican a l estudio de una lengua extranjera deben leer diariamente. No se hizo la miel para la boca del asno. 14. 22. ¿ Has olvidado cuánto son siete por ocho? 29. Quedé t r a n q u i l o en las t i n i e blas. aunque tenga dos p a r t e s : una colección de refranes y una antología literaria. Vale más que su costo. 118: 1. 20. Quisiera saber si la gramática española te pareció fácil . chico. Para hablar bien es necesario hacer ejercicios de conversación. Oía un ruido fuerte que no me g a s t a b a : no parecía rumor de voces h u m a n a s . Debo insistir sobre su carácter original. Haciendo las siguientes composiciones te convencerás solo de tus conocimientos. 28. 11. ¿Has comprendido por qué ha fracasado él en su lucha con los molinos de viento? 10. Entonces empezaste a leer para ella del Don Quijote. E x . che. Se sabe que el zumo de las naranjas es una bebida agrad a b l e . chis. 3 . 4. Sus cuentos eran inagotables cuando describía los jardines de Andalucía. 5. 15. Haciendo los precedentes ejercicios he podido obtener una gran facilidad en la traducción. Quiero pedirte una explicación. 18.so dejó vencer por la injusticia. Creo que no habéis encontrado muchos errores al controlar (corregir) los ejercicios. 5. Pero t u división tiene u n yerro.y si no t e quedó nada poco claro. 3 . chiste. La abuela se puso los anteojos para ver mejor cómo escribes en españ o l : no podía creer que habías aprendido un idioma extranjero en unos meses. la v i r t u d n o . 117: I. enorgulleciéndote con t u ciencia. 7. Y la danza de los gitanos ¿cómo t e gustó? 19. llorar. Miro quieto a la imagen que refleja el agua del lago. 15. 13. E l libro que he recibido está en u n volumen. E l trabajo de Manuel es difícil. charlar. 4. 119: 1. 4.

Lecţia 14 Al teatro Lecţia IU Una visita Lecţia 1(¡ Periódicos y revistas 7 11 14 18 20 22 25 27 31 33 3G 38 41 43 46 48 55 58 60 65 07 el sol. 70 79 89 90 94 94 98 99 557 .TABLA DE MATERII Introducere Lecţia 1 Lecţia 2 Lecţia 3 Nuestra casa Lecţia 4 Pedro y sus padres Lecţia â En un pueblo Lecţia O En el mismo pueblo Lecţia 7 Una gran biblioteca Lecţia S Por el barrio Lecţia 9 Lecţia JO Ante la puerta Recapitulare şi sistematizare Lecţia 11 Deportes Lecţia 12 Prendas de vestir Lecţia 13 Después de las nubes.

26 El pato y la serpiente El cuervo y el cangrejo El consejo de los ratones Lecţia 27 Flanes para una excursión Lecţia 28 Para hablar de la salud Lectura suplementaria Lecţia 29 De buen humor Lecţia 30 Hojeando una enciclopedia Recapitulare şi sistematizare Lecţia 31 Visión de Argentina Lectura suplementaria Lecţia 32 De Chile a Cuba en avión (Notas de viaje) Lecţia 33 Una carta Asuntos pura conversar Figuras cumbres de la historia de México Lectura suplementaria 558 .17 La casa y el mobiliario Lecţia 18 Apuntes de Rumania Lecţia 19 Nuestros amigos fieles 20 Ante el mapa de Europa Recapitulare si sistematizare Lecţia 21 ¿Qué hora es? Lecţia 22 Un paseo por el parque Lecţia 23 Vida de estudiante Lecţia 21 Coplas Lecţia 25 Por el mundo. _. caminando Lecţia Lecţia Lecţia 105 105 112 112 120 120 126 126 134 142 143 152 152 161 161 169 170 179 179 191 192 192 193 201 201 216 218 225 227 227 236 236 245 263 263 276 279 279 302 302 309 312 313 '.

Pequeña antología 37 La lengua y las costumbres de Castilla Lectura suplementaria Lecţia 38 La gloria de Castilla Lectura suplementaria Lecţia 39 Una cumbre de la literatura española y mundial: Miguel de Cervantes Saavedra Explicación de alungos sinónimos Lecţia 40 E l ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Lectura suplementaria Lecţia Lecţia 318 318 329 333 333 dictadura 347 353 353 361 366 36G 376 379 379 388 393 393 396 405 405 410 415 464 471 473 477 483 531 545 55'2 Lecturas en prosa Notas Epílogo Listă de vorbe cu p r e p o z i ţ i i Tabela r e c a p i t u l a t i v ă a foneticii Vocabulario español —rumano Cheia exerciţiilor índice de m a t e r i i Índice onomastic 559 .34 _ Monumentos de arquitectura árabe en España Lectura suplimentaria ¿Lecţia 35 •' España Veinte años de vida de los trabajadores españoles bajo la fascista del general Franco Lecţia 36 El mundo hispánico '.