P. 1
01 Araştırma Teknikleri

01 Araştırma Teknikleri

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 11,851|Likes:
Published by api-3817546

More info:

Published by: api-3817546 on Oct 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ARA
Ş
TIRMA TEKN
İ
KLER 
İ
 
ANKARA 2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar 
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar 
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
ı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
i
 
AÇIKLAMALAR....................................................................................................................ii
 
G
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................3
 
1. ARA
Ş
TIRMA TEKN
İ
KLER 
İ
..............................................................................................3
 
1.1. Bilim ve Bilimsel Bilgi.................................................................................................3
 
1.2. Bilimsel Ara
ş
t
ı
rman
ı
n Amaç ve Çe
ş
itleri.....................................................................6
 
1.3. Ara
ş
t
ı
rman
ı
n Planlanmas
ı
.............................................................................................8
 
1.4. Ara
ş
t
ı
rma Yöntemleri...................................................................................................9
 
1.4.1. Deneysel Ara
ş
t
ı
rma Yöntemleri............................................................................9
 
1.4.2. Alan Ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
...............................................................................................10
 
1.4.3. Tan
ı
t
ı
c
ı
Ara
ş
t
ı
rmalar............................................................................................10
 
14.4.
İ
statistik Ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
..........................................................................................11
 
1.5. Veri Çe
ş
itleri ve Veri Toplama Yöntemleri................................................................11
 
1.6. Anket Formlar 
ı
n
ı
n Haz
ı
rlanmas
ı
................................................................................12
 
1.7. Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi.............................................................................17
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................27
 
Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................30
 
2. RAPOR YAZMA...............................................................................................................30
 
2.1. Ara
ş
t
ı
rman
ı
n K 
ı
s
ı
mlar 
ı
...............................................................................................30
 
2.2. Kaynak ve Dipnot Gösterme Kurallar 
ı
.......................................................................35
 
2.3. Metin Aktar 
ı
mlar 
ı
.......................................................................................................37
 
2.4. Tablo
Ş
ekil ve Grafikler..............................................................................................38
 
2.5. Etkili Yazma ve Yaz
ı
m Kurallar 
ı
................................................................................38
 
2.6. Noktalama
İş
aretleri....................................................................................................40
 
2.7. Biti
ş
ik Yaz
ı
lmas
ı
Gereken Kelimeler.........................................................................47
 
UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................50
 
ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................51
 
CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................53
 
MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................56
 
KAYNAKLAR.......................................................................................................................57
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Emin Eren liked this
Duygu Erdoğan liked this
Tülin Çalışkan liked this
Murat Çelik liked this
B'urcu Durmaz liked this
Merve Işkan liked this
Kübra Küçük liked this
Seçil Çetin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->