Zivorad Mihajlovic Slavinski

INTENZIV GNOZE
sa Alternativnom Tehnikom

Beograd, 2010

Izdavac: Zivorad Mihajlovic Slavinski dip!' psiholog Ivankovacka

22, Beograd

Od istog autorat
Psihicki rcening jogija Kljucevi psihicke magije Simboli herrnetizma Krarka enciklopedija Psihonauti unutrasnjih Psihotronika: parapsihologije sverova i herrnerizrna

uvod u naucnu parapsihologiju

Njihov onostrani iivor Kurs gnostickog okultizma Staze i bogaze Jasrva Susreti sa Istinorn: Prirucnik Ekskalibur Novi Ekskalibur: fnregralni Prakticni Ji Diing: Aspekrika Sunjata: boianska Praskozorje Ncvidljivi Aivaza uticaji: rad sa bestelesnirn cntitetirna praznina i rnisricna fizika PEAT i Neutralizacija Povrarak Jednosri Transcendent Praiskonskih Polaritera alhemija svesti rituala (rukopis) Inrenziv Prosvetljenja za Majstore Intenziva Gnoze

Copyright © 2010 by Zivorad Mihajlovic
Sva prava zadrzava autor. Ova knjiga ne srne se reprodukovati ni u celini, ni delovima, ni na koji nacin, niti bilo kojim sredstvorn, bez pisrnene dozvole aurora.

Ekskalibur
vedic do visih hennetickih (rukopis) psiholoska rnasina

Psihicka samoodbrana

Kreaton: rnajstor igre stvaranja

Recenzija: Lektor: Korekror: Naslovna strana: Prelom teksta: Tirai: Srampa:

Izrok Dolinsek Mirjana Sirbegovic Zoran Osjojic Tarik Cernan Nevenka Antic 500 primeraka Jovan Antic, Zarkovo, Beograd

..... ................. Inrenziva .........\.. . ..... ukobi licnosti i raspad NASTANAK Il\:TE~ZIVA Bernerovc organizacijc GNOZE ·.........··. 53 iii ST......... i promena komande 23 Srabilizacija iskusrva 1 DIREKTNO ISKUSTVO : lSTINE....................... 73 77 1NT I·:r'-II..\BTL\:O STANjE SVEST1......· 108 111 117 Anga7........· · ·. 7 J1 16 21 22 Priroda Direktnog lskustva Gnoze Isrine ·. HI 85 Zi\ MA]STORE GNOSTICKOG Priprerna l nrenziva Prcdstavlja Cilj Kratak istorijat Pravila ponasanja Tchnika J m enziva Gno7..·..............ovanje emocija i specijalni 25 26 33 I ntenzivi TEHNTKE lNTI':\:1:1V/\ C1'\OZE : SAMOREALIZACIJA ALTERNATIVNE TE11'JIKA UTERATURA....... SIivlPTOMI 45 49 ISKUSTVA G1'\OZE.... zurenje pr37........e _ nje ..· 9G 97 9~ Koani lntenzlva Validacija Provera rada Ucesnika Direkrnog Iskusrva · GNOSTICKI INTENZIV ........ .....·... I\... " .......... ......· ·....... VEZBE KO:'--JCE"TRACljE EGO I MORAL ZA MASTORE.......... Kararza sa oCiglcdnim Slom rchnikc Z3misljeno MEU"A iskustvorn Cnozc ........... 8i1 H8 88 Gnozc _ n 94 ....................STVA. ..................·..· ·...........·.... UNOZA I I'HOCES PRIRODA RASPOISTOVEC£NJA lSKUSTVA TST1NE 61 67 G') DIREKT1'\OG lJCESNIKA rODSTICANjf.......no iii daljinu II 50 .......... .........· · ·........ 1VA Gi'\OZr........... ... 85 ..........· ··· ·................TE\'ZJVA PROiVIENE U KOLEKT1VNOj PRIRU(:N1K .........Sadriaj U V0 0 CARLS IlFI{NF:R 1 lNTE:-':ZlV I'IWSVETL)£i\_lr\ ........... 49 {i9 50 Miran dozivljaj Gnoze...........................· Validiranje Orvaranjc Napredni PUT DO ucesnikovog J ntcnziva Iskusrva .· · ·......· · ·...· ·..................... ..·... ·...... ALfERNAT1V\:/\................... SVESTI COVECA....· · 100 103 104 105 Izvlacenje DII iz Ucesnika ZavrSni govor INDIV1DUALNI ·..

tako da se malo zna 0 osnovama na kojima sam ga izgradio. Pored re knjige objavio sam 1993. u korne sam opisao svoju praksu vodenja Intenzviva i preobrazaj Bernerovog Inrenziva u Gnosricki Intenziv od kojeg se susrinski razlikovao.DVOD P roslo je 25 godina od kada sam objavio knjigu "Susreti sa Istinom: Intenziv Prosvetljenja". rako da je njegovo ponovno objavljivanje (buduci da je ubrzo rasprodat) bilo iz. Intenziv Prosverljenja Carlsa Bernera bio je mnogo godina osnovna Spiritualna aktivnost kojoj sam bio posvecen. Ti delovi su delirnicno izrnenjeni. Ja sam ga preneo iz SAD u 7 .lisno. a pored mene je ro cinilo same nekoliko ljudi u Srbiji i inostranstvu. godine stvorio Carls Berner (1929-2007) i ukazao na njegove prakricne komponente. U drugom delu knjigc izlozio sam Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva i dodatno uputstva za vodenjel ndividualnog Gnostickog Intenziva. a negde sam ih doslovnu uneo u ovu knjigu. U njoj sam izlofio teorerske osnove sistema koji je 1968. sro je nujvaznije. Cnosticki lnrenziv. U nju sam oneo delove teksta iz moje dve pomenute knjige koji su i dalje aktuelni. Ali vee duie vreme posroji porreba da se u vidu knjige tragacima za Istinom izIoii i detaljno opise Gnosticki Inrenziv sa Alrernativnom tehnikom. Razlog je u tome sro sam ga ja retko vodlo. Siguran sam da ce ta dva dcdatka. izuzernoj kratkoci vrernena koji zahreva i efikasnosti. Ta knjiga dozivela je dva izdanja i odavno je rasprodata. Knjiga koja je pred varna upravo treba da zadovolji tu porrebu. I raj prirucnik bio je posle nekoliko godina prevaziden. koji je potpuno prevazisao Bernerovu tvorevinu. 0 njegovoj jednosravnoj prirneni. talco cia za rrece izcianje "Susreta sa Isrinom" nije bilo potrebe. 0 razlikarna II odno u na Bernerov Inrenziv i. Tokom poslednjih deserak godina razvio sam nov sistern. godine "Prirucnik za Majstore Inrenziva Gnoz e". dati dodarni podstek ljudirna koji zde da pomognu drugima na Stazi Spiritualnog razvoja. zajcdno sa osnovnim reksrorn ove knjige.

Ako U nckom trenutku iznu:niS njegove bitne karakteristike. postojao je niz drugih srriktnih zabrana i ogranicenja. Naizgled. Sa d mgc stranc hrco jc da sprcci nckontrolisane izrnene svog sistema. da ne bi trebalo da tvrdnju 0 budenju Kundalini iznosi ucesnicima. Ja sam Majstoru koji je vodio tri duga Inrenziva na kojima sam ucesrvovao sravio primedbu. vee su ro samo mnoge neobicne i "divlje ideje" koje Ijudima dolaze rokom dugih Intenziva. Njegov odgovor bio jc ncubedljiv. napisao i objavio Intenziva Gnoze". Moja pokojna scsrra Bajana i ja preveli srno ga na srpski jezik i tadasnje LJdruienjc psihotroriicara. to vise Ileee biti moj [ntenziv. Hcleni. vee tvoj. tako da je ubrzo stekao zasluzenu repuraciju. Praksa je pokazala da ljudi mogu da jedu svaku hranu izuzev jako reske i da mogu da piju kafu. a kako ie. u Gnostickom Inrenzivu posroji sasvim jasno objasnjen]« kako treba raditi tehniku. Za tako veliki broj Majsrora Inrenziva bilo je potrehno imati odgovarajuci Prirucnik. Prirucnik je publikovan u 300 primcraka (ako me sccanje nc vara) i rokorn vrcrnena bio je rasprodat. u bivso] jugoslaviji bilo je vise Majsrora Inrenziva nego u citavorn osrarku svera. Takode bile je vise Inrenziva. to su bile logicke zabrane. rake da je ta njegova rvrdnja pala u vodu. Vadio sam veliki broj Intenziva . to ce biti mo] Inienziu Prosl'etijenja. u USA. Budenje Kudalini ne svodi se na neobicne ideje. godine. jer se raj fenomen nikada ne dogada. objavilo ga je kao skripra u rvrdorn povczu. Te godine vodio sam prvi I ntenziv. Sprecavao sam sve Majstore koje sam trenirao da unose sustinske promenc U njcga. To je bio prvi prevod Bernerovog Prirucnika sa engleskog na nek i strani jezik. Objasnjcnje podrazumeva opis "kako se nesto radi". to je drarnatican i op3san psihofizioloski proees. Takav prirucnik izdali su u obliku rukopisa Bcrncrovi ucenici u njegovom centru u St.1 ga nazvati to prepustam ubi. lntcnziv proishodi iz vas i bice odraz vase prirode. Heleni. Tokom tih godina primetio sam neke nedostatke tog metoda i rnnoge neracnosri na kojima je Berner insisrirao kao na nuzriirn sastavnieama Intenziva. su neizbc inc. "Prirucnik za Majstore promene koje su ucinile razlicir od Bernerovog. a pO[Qm grupno. prvo i ndividualno. u Kasl irorn iji. a u tehnici Inrenziva ne postoji "kako". znacajno Razlog za takav posrupak potice iz Bernerovog srava sa kojim sam bio deraljno upoznar prilikom boravka u njcgovom ccntru u Sr. ciji sam bio predsednik.do ovog trenutka izrnedu 120 i 130 . jer on proisbodi iz tebe. Te dye tendencije uzrokovale su njegov stay koji mi je izlozio ovim recirna: "Neke promene u lntertzivu. Prirnera radi. Ne samo to. 19RO. Za razliku od njegovog sistema. nije insistirao na njegovoj pravovernosri. Hreli vi to ili ne. Berner je insistirao da nijc rnogucc objasniti rehniku Intcnziva. Zatim. ali ih je praksa oborila. a da to nema nikakvog uricaja na uspeh Intenziva.a u jed nom trenutku poceo sam da obucavarn i druge osobe za Majstore (voditelje) I ntenziva. on je tvrdio da se na 14-dnevnim Inrenzivima prosecno kod polovine ucesnika budi Kundalini iii Zmijska Yarra i tu tvrdnju Majstori njegove skole upomo i nekriricki su ponavljali. Covek sa minimalnim poznavanjern joge ne moze da prihvari takvo rvrdenje. Meditim. Muskarci nisu srneli da se briju. Stoga mu.Zivarad Mihajlavic Slavinski Intenziv Gnoze Uvad ]a sam tokom 10 godina vodio Inrenzive Prcsverljenja kako ih je uoblicio Berner. Berner je zabranjivao upotrebu karc na Intcnzivima i insistirao jc na vegetarijanskoj hrani. kao Sto sam pornenuo. Rezulrar takvih mojih akrivnosti bio je veliki broj obucenih Majstora. Na ovom mesru ciriram deo iz svog "Prirucnika za Majstore Intenziva Gnoze": 9 nekadasnju Jugoslaviju 1980 godine. Oa li je kasnije bile prcvoda na druge jezike nije rni poznaro. pocerkorn osamdeserih godina proslog veka. a to bi znaci 10 da se i tokorn njih budi Kundalini. ad 10 godina Intenziv sustinsk! izmenio i preja sam. To je svih rih godina bio Inrenziv Prosverljenja Carha Bernera. a zene da sravljaju krerne za zastitu koze Iiea. A prisustvovao sam na tri l-i-dncvna Intenziva i na jed nom Intenzivu u Ausrriji koji je trajao mesec i po dana." 8 . govorio jc on. U jednom trenurku. Njegova vrednost bila je ocigledna svim ucesn icirna. On n ijc bio iskljuciv \I Z::lhiti svog sistema. Kada se posle vise tvorio u Inrenziv Gnoze. Dogod ne menjas njegove suitinslee clemente. Rekao mi je da budenje Kundalini nije ono sto Ijudi misle. 1a svojim kursevirna za obuku Majsrora Intenziva ukazivao jc na nuinosr da svak i Majsror prilagodi Intcnziv svojoj licnosri. jer se neobicnc i "divlje ideje" javljaju u vecini grllpnih terapeurskih i spiritual nih akrivnosti koje dugo traju. promeni ime. u kojern sam izlozio bitne da je to posrao korenito nov sistern. raj renomen nije se javio ni na jednorn od njihovih dugih Intenziva na kojima sam ja uccstvovao.

u vidu posebn I h pIta n. CARLS BERNER I INTENZIV PROSVETLJENJA Z a uspeh na Inrenzivu nije potrebno da znate ni~(a 0 njego~?j istoriji. U bud~zmu to je ni~vana. bez obracanja paznje na prosvetljenje.i[avziv~t i sve pojave u njemu. u jogi samadi. izmenjene su oblasti na koje sam primenjiuao ovaj metod." 10 11 . tako da je tokom 26 stoleca uticalo na bezbrojne generaclJe sledben Ika. Naravmo. Rinzai skola nagJ~sava ?rol?oJ. dobar domacin praui suoju kucu od stuari starih i nouib.VItl Jasna s. U literaruri najpoznatije je Budino prosvetljenje. nauka. Tokom praktiine primene uoiio sam da su i mnoge druge turdnje. umetnost. LI kojem se prosvctljenje brze postizalo. On se zove Intenziv Gnoze iu Gnosticlei Inteneiu. Nasranak i razuoj Intenziua Gnoze nauiio lias je da od najboijeg postoji bolje i da se i saurlenstuo moze usavrliti. Aka tc naleni uremenu ne pronadcmo nove r==« necemo biti It stanju. vee da ima sasvirn odredene istorijske korene. 011. svoj razuoj. n~prekIdan rneditativan rad. To su ustvari besmislcna pitanja (iji cilj je da dovedu do slorna racionalnog duha.no iskustvo prosvetljenja. Ono je hili iz~zetno du.a iii koana. Tih koana ima oko 2000 i danas su u lireraturi dobro poznan. koje su pratile Intenziu Prosuetljenja kao nedodirljiui zakoni. U jed nom rrenutku doslo je do raslojavanja u Zenu ~a vise skola od koji su najvaz nije dye: Soto i Rinzai.vet o tome. ureme trajanja Intenziva drastiino se skratilo i konaino .0 ne same da je povrsn ije. onda nije vazno kada ce da yam se p. vee na uze isecke realnosri. On ga je doz iveo posle 8 godina neprekidnih meditacija. jer on je glavni razlog koji sprecava do.oze nlJe nastao izolovano.to _ie bio sultinski drugi metod. vee je i mnogo krarkorrajnije. pa i metodologija Spiritualnog razuoja. Prouerauajuci saucsno svaku od tih turdnji. A kako mudraci kazH. Gn.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze . postepeno sam unosio sue vise nouina u Intenziu Prosuetljenja.boko. Tada sam ispoltovao i drugi Bernerov zahtev koji sam pomenuo i metodu sam dao drugo ime. Soto skola ~aglasava. ali je nekirn Ijudima vazno da znaju da Inrenzlv. Oni koji se drze oleoitalih metoda prollosti besumnje sputauaju. daleko brzi i mnogo efikasn~ji. da preuazidemo stare stranputice. OIl koje ljudi dozivljavaju na Intenzivu Gnoze (lG) daleko je plice nego iskustvo koje se doiivljava u klasicnim sisremima koje sam naveo. Ali one ukazuje na moguce dublje stepene koji jednog dana cekaju coveka u njegovom Spirirualnom razvoju. jer prakticari nisu meJitiral~ odjednom na e. Takvo iskusrvo potrebno je eoveku I 10gIC1l0Je sto . ldeja Je ova: Prosvetljenje nije nisra drugo do otkrivanje vase istinske p~ir~~e: Posto vi vee jesre to sro jeste. U okviru Budizma nastao je u 10. Izmenjene su leomarule. veku Zen.zivljaj OJI.. u zenu kenso (plirko iskusrvo) i sawn (duboko stanje). izmenjena je tehnika Intenziua ria koju se gledalo kao na jedanaestu Boiju zapouest. Ona ce se javiti pre iii posle. Oirektno Iskustvo lstine (skraceno Oll) razjicito se naziva U I11nogim sisremirna Spirirualnog razvoja. sam od sebe.Sama stuarnost je u sebi protiuurecna i razuija se tako da negira svoju praksu koja se pokazala kao ograniienje i prepreka njenorn daljem razuoju.j05 jednom praksa je pokazala da se sue menja: ideologija. sasuim netacne.

ali im je eilj bio drugojaciji. Oko njega se okupila velika grupa Ijudi koji su srvorili dijaneticku organizaciju. u USA Carls Berner. Otada se na pocerku svake Habardove knjige (a ima ih mnogo) nalazi opomena citaocu da niposro ne nastavi ciranjc kada naide na rec koju ne razume. Operarivni Teran) ukoliko bi se platio veliki novae. energije. slarka mrkva ispred nosa naivnih sledbenika da bi se od njih izvukao novae. !ira je jedan od osnovnih sajenroloskih principa uspesnog ucenja i razumevanja novih podataka. Smarralo se da videnje drugih Ucesnika pojacava rakrnica rski duh rnedu njima. Bcrnerova ideja hila je da kornunikacija cisti Ijudski duh od duhovnih masa veorna brzo i stoga je 1I Intenzivu rrazio da Ucesniei drze pribliznu ravnorezu izmedu vremena provedenog u mediraeiji i kornunikaciji. Tada su prosvetljeuja pocela da se desavaju bde i (eSee. tokorn seSina koji je rrajao 3 iii 7 dana. Verovalo se da bi videnje drugih rneclitanata odvlacilo paznju i otezavalo rad. OLIgo vrernena piranja 0 tome koliko je Jugo potrebno meditirati da bi se doiivelo prosvetljenjc srnarralo sc ncprisrojnirn na lsroku. kada su sajentolozi poceli naveliko da reklamiraju rnogucnost dosrizanja OT stepena (OT je krarica 7~1. Godine 1968. sasvim opravdano. Berner jc tvrdio da je osnovna potrcba Ijudskog bib Ijubav i zato je insistirao na njenolll ostvarenju 1I meduljudskim odnosima kroz praksu abilitizma. Berner je jednog od novih OT-a izazvao traleei da levitira mali komad hartije sa srola i kada se ovaj izvukao sa providnirn izgovorima. U budizrnu i zenu prakrikanti su obicno sedel i u prosroriji okrenuti licem ka zidu. Dok je Habard naglasav30 moe. i bez njega. kako je nazvao sisrem koji je sam 5tvorio. kada su pocerkorn 20. koja je posrala bestseler. Zavrsio je najvainije sajentoloske kurseve tog vrernena. jeste bite koje potpuno vlada ovim univerzumorn materije. U razlicitirn skolama zena veorna malo se kornunicira. suocili su se sa veoma cesrim pitanjem ucenika . Stari sajentolozi iz tog vrernena tvrde da je on dosao do znabjnog otkrica rakozvane "pogresno shvacene reci". Meditacija je skoro sve vrerne bezglasna. Tokom prvog dela svog zivora posetio je mnoge Ucirelje i probao znaeajan 12 . Medutim. Berner je rvrdio da su to praznc i neosnovane izjave. u Kaliforniji i poceo sa praksom abilitizma. Bernerovo strpljcnje bilo je iscrpcno. ali je Berner zakljueio. To otkrice Habard je prisvojio i proglasio ga za svoje. Kratko vrerne posle toga. iii jednom rokorn nekoliko dana. Formalno ga je izbacio Habard kada je Berner po ceo da neke od svojih klijenata obucava da sarni rade sajentoloske proeese. da je Ijudski konrakt najvainiji element u brzom dostizanje orr. U to vrerne nastala je LIJapanu Harada skola Zena. Orllgi dement na kojem je Berner insistirao bio je maksimalan kontakt rnedu Ucesnicima Intenziva. Sledila ga je veca grupa sajenrologa i on je sa njima u Lucern Veliju. U okviru Rinza i skole nastali SLIi sesirii. Svako ko irna iskusrva sa OT stepenima mora da se slofi sa njirn. Ne zna sc kada je nepoznati Majstor zcna okrcnuo svoje ucenikc u sobi za mcdiraciju da gledaju ka sredini sobe. Carls Berner poceo je sa spiritualnim aktivnostima vrlo mlad. To je donekle bilo tacno. sto je u sajentoloskoj organizaeiji bila neoprostiva jeres.veka Ucirelji sa Isroka poceli da dolaze u Evropu i USA. pored ostalog i poznan Spccijalni Brifing Kurs 1962. Jednom tokorn dana. zaro Sto rakav rad pojacava konrakr izmedu dva ljudska bib. Godine 1950. Da bi to postigao on je uvco rad u dijadama iii parovima. vee da njeno znacenje odrna h rascisti koristeci recnik. Stekao je reputaciju jcdnog od vodecih sajentologa i duie od deser godina radio je kao profesionalni editor (procesor). doslo je do raskida. tako da su videli jedni druge. Berner nije sajentolosku organizaeiju napustio sam. LIkojoj se rezilo prosvedjenju za kratko vreme. Taj razgovor rrebalo je da mu pojasni stanje u kojem sc nalazi i da mu ispravi rchriiku ako jc bilo porrebno. covek je osravljen sam sebi i svojim mislima. 13 je on spreman na vel ike napore da bi ga doziveo. obznanio je Habard.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Carls Berner i Intcnziv Prosvetljenja broj spiritualnih staza. srvorio je lntenziv prosvetljenja. bivsi sajemolog. Njoj su za krarko vrerne prisrupile hiljade Ijudi. jer je za sve morale da se plati. odnosno posebni periodi od 3. Ron Habard je objavio svoju knjigu "Dijanetika: Moderna nauka 0 mentalnom zdravlju". sredinorn sezdesetih godina.Koliko je vremena porrebno? Kada cu se prosverliti? itd. prostora i vrcrnena i u sranju je da funkeionise izvan svog fizickog tela. Berner je bio rnedu prvima. Ovakav Habardov po stupak izazvao je veliki otpor u Berneru i njegovo hladenje za sajentolosko ucenje. Tehnike su bile veoma sliene sajentoloskirn. rneditant bi imao kratak razgovor sa Majsrororn. On je dcsao na plodnu ideju da spoji kornunikaeiju sa meditaeijom. Operativni Teran. 7 iii 14 dana kaJa sledbenici neprekidno rneditiraju sa idjom da se bas tad a prosvetle. godine.

psiholoskoj iii ernoc'~n. a neki ucesnici imali su viSe od . Heleni. ucirelja u skoli iii poznarih mislilaca. ne zna ko j~ ne moze da napreduje. Ako sc rakvoj [ipicnoj osobi posravi pitanje "Ko si ti?" ona ce dati odgovor kao lienost. S(Q znaci dye svesri nasupro[ nesvesnog duha klijenra. oni nemaju Dire~rn? Iskustvo Isrine 0 sebi. to nije radio on. Kasnije ih je obnovio. Od tada nadalje Berner se dos. a .dep da SPO)I medlraciju sa komllnikacijom. u kOj. trebalo im je dosra vrerncna da se uklopc 11 normalan zivor. a on se obavezao da ni na koji nacin nece pominjari Habarda i njegovu organizaciju. Ijuds~~ ~iee nije njegovo ime. zdraviji. tako da je srnestena 1I dusevnu bolnicu i u njoj osrala do kraja iivota. Posle doiivljaja Direkrnog lskustva Istine na Ko sam ja.kako omoguCiti coveku da direktno spozna ko je on.ednag takvog iskustva. sajenrolozi pokusavali da ga ubiju.bliskil~ saradnika da su. Radeci mnoge godine sa klijenrima. a ne iz svoje licnosri i stoza znarno brze napreduje. Berner je uocio jednu znacajnu stvar. Kada sam godine 1980. Od najranijeg detinjstva Ijudi irnaju rnnoga indirektna iskustva 0 tome ko su oni.m ?d njegovih . Medutirn. Tada dvc svesti pokusava]u naizrnenicno da rcse problem koji postoji u jednoj nesvesti i da do au do Direkrnog lskustva Istine na pitanje Ko sam ja? Istini za volju. najceSce saopstavajuci svoje. ali su se ispoljili i nedostaci i opasnosti kod takvog rada.sta. s(Q su bili uobicajeni rnerodi 1I to vrerne. ono Je Spirirualno bice I da bi kao takvo dalo odgovor ono mora da dozivi Direktno Iskustvo Istinc na pitanje Ko sam ja. Inrenziv se zavrsio opstim odusevljenjern. Takoae da je ume14 15 . Okupio je grupu svojib sledbenika iz abilirisricke organizacije i u kalifornijskoj pusrinji vodio je prvi 3-dnevll i J ntenziv. Berner kaie da je prerpostavljao da ce mu u grupnom radu biti porrebno desetak trodnevnih kurseva dok prva osoba ne dozivi Direkrno Iskustvo. Carls Berner kaze da je dugo pokusavao da resi problem . i~e: Ali. Ali nemaju Direktna Iskustva. Prethcdno je radio porneren iz svog Spmtualnog.reduje u bilo kojoj aktivnosti . pogotovo u spiritualnirn akrivnosti rna. pa je rokorn nekoli ko sledecih godina prestao da vodi duge Inrenzive. smireniji iIi spirirualniji. vee njegova ielja da bude bolji. Ljudi su odvajkada napredovali I bez takvog iskusrva. ali je bio mnogo oprezniji u odabiru ucesnika. v Kada covek dozivi takvo Direkrno lskusrvo on pccinje da mnogo b. takav covek po prvi pur radi rneditaciju ili bilo koju slicnu aktivnosr iz sus[ine svog bica. Ogrornna vecina Ijudi ne zna ko su oni. sra ce Ijudi doziveri ako rade mnogo duze? Mnogi su predlagali Intenziv od 14 dana.le~no drzao tog dogovora. neko vrerne posle nj:govog otcepljcnja. Tacnije receno.ta ~e siruacija. a da pritom ne mora da provodi godine meditirajuci u sarnoci iii u zen rna nastiru. Tadav~rvi pm radi iz sebe. U vecini Habardovih procesa ucesrvuju procesor i klijent.oj rdenja problema ulaze u svest..nije bio u stanju da kontrolise svoj seksualni nagon. Na kraju je sklopio dozovor sa Habardom da ga ostavi na miru. a jedna osoba bila je teze poremecena. da ga ljudi vise vole. svuda oko nas posroji mnostvo uspesnih i ~lap:ednih Ijudi.Jogesvar nije uspevao da kOlllrolise svoj Kundalini"._rez. a 0 godinama provedenim u sajenrologiji govono )e kao 0 vrernenu u kojem je izucavao prosle zivote.rze nap. Posle izvesnog ustezanja Berner je prihvario takvc zahteve i vodio je 14-dnevni Inrenziv.spiritualnoj.alnoJ. lako je bio ozcnjcn sa osobom koja mu je davala poJrsku u Spiritualnom radu. Takva zbivanja uricala SIl na Bernera. stay 0 radu udvoje Berner je prellzeo od Habarda. JogeSvar jt: bilo indijsko ime koje je Berner uzeo kada je duboko zagazia u Inrenzive Prosvedjenja. Unutar njegove organizacije za tu njegovu slabosr koriscen je eufemizarn . Jednog dana u trenucima "dike opusrenosti.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Carls Berner i Intcnziv Prosvetljcnja sro individualne akrivnosti daleko plodniji rad udvoje iii u dijadi. rokorn ra tri dana oko 30% od svih ucesnika dozivelo je Direktno Iskustvo. boravio u Bernerovom centru u St. koja su sa mi stekli u zivoru iIi su naucili i prihvarili od roditclja. on se uplitao u mnoge vanbracne seksualne veze. Ljudi su postali emocionalno ncstabilni. da bude privacen i tome slicno. pretera na je i neosnovana Bernerova "tvrdnjJ da 050ba ko}a. Svi ucesnici zahrevali su od Bernera da sro pre vodi sledeci Intenziv i on se upusrio LI vodenje niza l ntenziva Prosvet ljenja. cuo sa. Ako je meditirao. ali je tacna da posle njegovog doiivljaja napreduju Iakse I brze. dosla mu je plodna . Na njegovo iznenadenje. niti njegovo bilo Sea drugo. Tada se narnernulo pitanje: ako 3-dnevni Inrenziv daje rako vredna iskustva. Iskusrva su hila brojnija i jos dubl]a. Sve vreme svoje karijere sajentoloskog procesora i kasnije dok je vodio svoje grupe ucenika Carls Berner se suocavao sa licnirn prolilcrnorn koji mu je potkopavao reputaciju .

a ipak smo poslednjih godina vidcli bar desctak Ijudi koji prerenduju na taj Spiritualn! nivo. Svog Ucitelja. Njegova desna rub. Berner je tada dao vrlo neubedljivo objasnjenje zasro je promasio sa svojim predvidanjern. uklopio u (U tcndenciju. Nije koristila njegovo irne. ali mnogi to cine dovodeci sebe II neprijatnu siruaeiju iz koje kasnije pokusavaiu da se izvuku kao Berner. navodcci da je rih dana doslo do porernecaja na njujorSkoj berzi. Sai Baba. Pako Raban. Kasniji razvoj dogadaja pokazao jc da su neki njcgovi najblizi saradnici 0 rome irnali drugojacijl stav. koja je irnala posvecenicko irne Satjavati. ali je svima bila jasno na koga se optuzbe odnose.jedini pravi Avatara". jer je podgrevao takva verovanja. na hlost. mogucc je navcsri veliki broj osoba sa rakvirn zabludama. ali daleko od sradija Avatare. Sukobi licnosti i raspad Bernerove organizacije Krajem osarndcsetih godina proslcg vcka doslo je do hipcrtrofije Bernerovog ega. Premda mnogi joga Ucirelji ponavljaju da se Avatara javlja jednorn pr ibliz. on je tvrdio da je u eelibaru orkada je stavio pod kontrolu svoj Kundalini. Heraka n Baba. Berner se.godine doci do masovnog budenja Kundallinija kod svih pripadnika covecanstva itd. iii ih njihovi Ucenici tu stavljaj~: ". [osana. objavila je i razaslala sirom sveta opruzujuce pismo proriv Bernera.no hiljadu godina. 1I 16 17 . Berner je bio Kripalvanandin glavni ucenik i ako je vas licni Ucirclj sam Bog. da smo pred globalnom karastrofom. neki kazu.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc Carls Berner i Inrenziv Prosvetljcnja Tu nije bio kraj aktivnostima Eernerovog hiperrrofiranog ega. Vecina ljudi je u najvecoj meri bila razocarana njegovim ponasanjern u ernocionaln im odnosima. Po orijentalnoj f11ozonji. Hrisros i. lzrnedu njihovih ucen ika vlada pravi rar u kojcm sc izliva kririka na we druge prcrcndente na taj status osirn na njihovog Ucirelia koji je . iena koja je vodila jedan kalifornijski kulr. Koji ih razlozi navode na ra kva predvidanja tesko je rcci. a [0 je sraza predavanja Isrini. Sri Cimoj i jos nekolieina drugih. koji je u svojoj autobiografskoj knjizi "Putanja svetlosti" opisao mnoge od svojih proslih iivota. ria pocetku devedesetih godina doslo je do neprijatnog sukoba u okviru organizacije izrnedu Bernera i njegovih najblifih Ucenika. Avatara je Bog Ll ljudskorn telu koji se inkarnira na naso] pla neti jednorn Ll otprilike hiljadu godina da bi dao nov podsrrek Spirirualnom razvoju coveca nstvu. Kod mnogih osoba koje Sll dostigle visi nivo Spiritualnog razvoja po pravilu se II jed nom rrenutku javlja porreba da daju neosnovana i netacna prorocanstva. Medurirn. tada je uspeo da svoj Kundalini sravi pod kontrolu. predvideo je da ce dvehiljadite godine biti srnak svera i sklonio se iz Pariza u zabiro rnestu u Pirinejirna. u koje su njegovi Uceniei nepokolebivo verovali. Poslednjih nekoliko godina svog iivota razvio je Lila Jogu ili Lila ~aradignu na osnovu. Ona je bila vidljiva iz onoga sto je govorio i einio. Krajem osamdesetih godina on je dao prorocanstvo. Svamija Kripalvanandu. Takode je cesro govorio kako rri stvari mogu da uniste Majstora Inrenziva: novae. on je proglasio za Avataru. Jos jedan kulrni lider iz USA naveo je da ce 1993. Avatare Stl bili Buda. Njoj su svakako doprinosili njegovi najbliii ucenici koji su na njega gledali kao na lstinitog Ucitclja (u joga terminologiji Sad Guru) i sirili takve price 0 njemu. Naveo je da ce se ona dogoditi za godinll iii dye dana i da ce cela planeta biti unistena izuzev Australije. moe i seks. na koji ga je Berner uzdigao. tu su Meher Baba. Say novae koji je organizaeiji dolazio isao je Posle 25 godina Spirimalnog rada Berner je krenuo u lndiju i posle nekog vremena sreo je svog licnog gurua Svamija K ripalvanandu i bio od njega inieiran. Jos dok je njegova organizacija bila u Kaliforniji. Mudriji rnedu njima kontrolisu tu potrebu i ne saopsravaju je okolini. ali i on sam.ored Kripalvanande. To je ego igra vidliiva u mnogim Spirirua lnirn grllpama i kulrovima okupljenirn oko harizmarskog vode. Svami Kripalvananda bio je napredni jogi. onda jc i vas Spiritualni rang izuzetno visok. Kratko rcccno. svog Direktnog lskusrva Istine 0 fundamentalnilll prineipima un iverzurna. Kupili su veliki ranc i poceli da nagomilavaju hranu i vodu sto je trebalo da im omoguCi prdivljavanje u duiem perioduo Datum prcdvidene katastrofe je dosao i prosao bez ikakvih vidljivih porernecaja u svetu. Zbog toga se Berner sa nekoliko glavnih Ucenika iselio u Australiju. cuveni modni kreator. dajuci neubedljiva objasnjenja. dala je tacan datum kada ce se na travnjak ispred Bele kuce u Vasingtonu spustiri kosrnicke letilice i vanzemaljei usposraviti kontakr sa arnerickorn vladom. kako on kafe. Posro je vodio 99 Intcnziva Prosvctljenja Berner jc prepusrio Inrenzive svojim ucenicirna i posverio se Sahadza [ogi. Po njegovim recima. Meher Baba.

. . Kada ga posmatrate It terapeutskim seansama iii na l ntcnziuu. Tada je napravio jos jednu grdku koja znatno oprerecuje karmu." na Bernerov racun. jer sam od prvog konrakra sa Bernerom osecao.. To je bila neodgovorna tvrdnja koju ne biste ocekiva li od njega. jer i kod ucen i ka na J stoku neretko dolazi do razocaranja u Ucitelje: . plarice sro 18 19 . on jt' bio kao BI'lOVCrl. niko ne bi mogao da prigovori njegovom ponasanju i ne bi bile razocaranih sledbenika. verujem da treba da drzimo odvojeno njegov licni zivor i njegOY doprinos Spiritualnosti. Moida je u ovom trenurku dobro setiri se stare Zen izreke koja se od nosi na Ucitelje. Zanimljivo je videnje Bernera ocirna njegove sllpruge Ave iz vrernena nasra nka l nrenziva : «Onje uue]: bio do lcraja prisutnn SI1 anima sa leojiina [e radio .Do]: trazii svog Spiritualnog Ucitelja otuori dobra oba oka. sa vecinorn svojih ucenica odrzavao je scksualne odnosc.. ali u Ljubljani. ko moze mati Sta sve drerna u Ijudskom bicu spremno da digne glavu.oujck ueoma krearivan p~ nckom pitanju iii oblasti. Bernera je napusrila vecina ucenika odbijena orkricima njegovom licnorn iivotu. Kada ga nadel. njemu se rnoze prigovoriti 5(0 je jedno govorio. i u mnogim drugim ° stuarima bio je 11('01'1'111 slab. Doprinos Carlsa Bcrnera Spiritual nom rniljcu covccanstva je veJ~ bolje receno ogroman.ie ". -To je hila IIjegovll ja/?{L straua. kao i svako drugi. ako je isrina one porice od Ijudi iz njegove najbliie okoline. ria jedno oko zazmuri. U prluatnom ziuotu. Po mojern rn isljenju.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Carls Berner i Inrenziv Prosvetljenja on sam. On nije bio u celibatu.. drugim pitanjirn. kako su ucenici prethodno rvrdili. a i sada osecarn. lzgleda fwd. A za svoje nedostatke koje je ispoljio u licnorn iivotu.. a drugo radio. veliku zahvalnost za Intenziv koji je srvorio i koji je hiljadama Ijudi izrnenio iivore.. cia njegot'fl energija sastiim presuil po nekim. AIi . Ubedivao ih je da kontrola seksa vaii za osobe na nizern nivou Spirirualnog razvoja. Da je orvoreno iznosio svoj stav da u seksu nerua niceg loseg i da on praktikuje tanrru.. velikom broju okupljenih ljudi obecao je da ce u porpunosti preuzeri njihovu ka rmu na sebe. Sra se dogadaJo po drugim mestima po svetu koje je poserio ja ne znam. a zavodio je i novodosavse. kaze ona. provodio vreme II celodnevnim rnediracijama i krenuo je po svetu da prikuplja nove ucenike i da ubedi pokolebane da ostanu uz njega. On je rada izasao iz svoje sobe 1I kojoj je.. ali . a da ne vazi za duboko prosverljene ljude kao sro je on. Konacno. ako ostanu iii posranll njegovi ucenici. u Sioveniji. Naprotiv.t iii oblastima». na kraju ovog teksta koji sam napisao sa dosra usrezanja. Imali ste utisal: pouekad da se uc rad! 0 dva sasuirn razliiita ioujeh«. Sta se u organizaciji doisra desavalo resko je reci.

a takode da neke srvari nisu bile tacne. Tokom vremena posravilo se piranje.NASTANAK INTENZIVA GNOZE P omenuo sam u prerhodnom poglavlju da sam tokorn 10 godina vodenja Intenziva Prosvedjenja uvideo njegove manjkavosti. I obratno. Zadrzacu se ukrarko na opisu ova dva kijucna elementa. Bernerov opis rehnike. Pomenuo je da je to "donekle emocionalna stvar".ivu. da je uspeh Intenziva bio veci ako su ucesnici bili ernocionalno orvoreni.ilo da uloie jak voljni napor da se prosvetle i istovrerneno irn se govorilo da je nernoguce objasniti im kako da to urade. a rakode Majstori koje sam ja obucio.an u kome je pritisak rastao. imao sam dobru. stvaralo je kod ucesnika rokom tri dana trajanja Inrenziva veliki unurrasnji pririsak. Majsrori bi rekli. Medurirn. Kada bi vecina ucesnika bili srisnuti i zarvoreni. Prirnetio sam. a to je najvainiji elernenat uspesnog lntenziva. 011 nije dovoljno naglasio raj trenutak. emocionalno orvorenu grupu.vadi cep iz boce" i pokrene ucesnike. Vee od prvih Inrenziva koje sam vodio uvideo sam koji su najvainiji elernenti uspeha na Inten:z. Samo na jed nom rnestu svog Majstorskog kursa Berner je govorio o trenutku kada Majstor treba da "i:z. on je kao raj rrenutak oznacio sred inu rreceg dana l ntenziva kada Majstor drii svoj uobicajeni govor. Ja nisam nisra menjao. Situacija je podsecala na parni kaz. bice tesko. dozivljavali jake kararze i neprijarne fenomene. ali su se narnetali elementi koje Berner nije pominjao. Ljudi su posrajali ocaini. 21 . kako grupll emocionalno orvoriri i tako postici vecu uspeh. To su sposobnosr Majstora da prepozna Direkrno Iskustvo Istine svog ucesnika i sposobnost da "otvori lntenziv". u kome se od ucesnika tra:z. Majstor bi rekao. a nije bilo oduska. pariIi bi. ova grupa je zarvorena. Koliko se secarn.

ali je tacno. trenurku. se mnogobrojna iskustva koja naizgled Iskusrva i sam na Intenzivirna. rnoze sc reci vecito. jer su 011 ih je imao veci broj. jedino polovina ucesnika Direkrno Iskustvo Sva ova navcdena ali ona su indirekrna. Slican dozivlja] sa u zivotu sa drugim eshatoloskim Kararza kirana u nekirn pitanjima je jako je uvid. se je pogresno cesro za coveka parapsihicka prihvatiti predstavljaju sam emocionalno ili rakozvana "kosmicka jer ona irnaju iskusrva" najvecu u zivoru. to je njegove duhovne na sverlost mase razorene koncentracije Majsror i koprena preko svesti sve je tanja. sku jajera Majsror Ta situacija da Majstor nc bi srneo da irna nikakvih ili potvrdi na kvocku di do neuspeha. da ona nije bila nezadovoljna rekli bi da je bio katastrofalan. koja je bila olaksan blo- otvaranje Majstora. ali nisu Direkrna Iskusrva. On na tom elerncntu i njernu da su Maj- reputacijom. sro je najvainije. iskusrva mugu biri veoma znacajna za individuu. je 011 koje je Direktnorn stori njegove Iskustvu. Sea je zivot biti vredna eilj Inrenziva iii sta je zna- bice. ucesnike prvo proishodi ka Iskusrvu u jednom Gnoze.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Nastanak Intenziva Gnozc Validiranje ucesnikovog Iskustva Laici ocekuju da je Direkrno iii ne. ucesnikovo svcsti Na lnrenzivu u veco] rneri slobodan od rnnogih idenrifikacija rako da ga one ne orneraju u proeeni. za kararze. izgleda vee i Majstor moze da pogresi i prihvati kao Direkrno lskustvo to nije. Majstor ernocionalno pokrece Ono ovorn se svodi na emoeionalno sam na pocetku orvori. bitt znacajna Otvaranje Intenziva Prerhodno pomenuo da sam naveo Majstor skole. njegov stay prema samom sebi iii prema koja su ga rnucila za koje je dorada energije nje oseti Nekada bio slep. Izgleda otvaranja Tokorn Intcnziva citava kao prosvetljenje. jer 011 prevazilazi logican nacin razrnisljanja. nesto sro koje sam ja obucio neverovatno nijedno nije imala 40 i. ucesnike Osoba moie drugo cajna. najlaksnagu. Ijudsko da intelektualno spoznaja iskusrvo. ka. Iskustvo razbija ljuleno. Majstorov kapacitet da pravii no proceni iskustvo ucesnika zavisi od dva cin ioca: od njegove mentalne koneentraeije i od toga koliko je Oirektnih Iskustava on sam irnao. dozivljajima. To u praj njenje spalo emoeionalne se poslc sa ramena. intelektualne spoznaje. pa onda ucesniiz Majstora. Ne same ucesnik l ntcnziva. Otvaranje Intenziva je izvanredan. Tokorn Intenziva dogadaju lice na Direktno Iskusrvo. Njegovo proeenjivanje je na izvesran nacin intuitivno. Rekao da citav Intenziv kao da rnu je resko brerne se oseti eksraricno. To su uvidi. dokuCi moze a jedini ko je oria. Bilo je a Majstori ucesnika periodu nijc orvorila. To je iznenadno shvaranje njegovih odnoIjudima. vdbe koncentracije za Maj- koja udarima Za poboljsanje store. a Direkrna sluze posebne stice ucestvujuci i olaksava da izade u svet. cesto previdali. i misticna iii parapsihicka iskustva. rnoze cak da je Berner da sarno na jed nom pokrene nijc insistirao sa najvecorn rnestu taka uzgred prema to emoeionalno najblizi. Njegova svest sve je cisrija. a cilj lntenziva je OIl. Situacija validira podseca piletu mora da izvucc Iskustvo je sasvirn Istine oCigledno nedoumiea iskusrvo Direktno kljuna i nedvosrniniti sumnji je kao OIl). njegova jasne svesti Ucestvovao saradnica vaznosti Satjavati. Takva i za ucesnika ali je ona indirekrno trajno. sam se da je nemanje najveci vodila nedostatak. Ona mogu ucesnika. To je najcesea greska koju neiskusni Majstori Cine. Covek i ociscen. vee su ind irekrna. da podstaknu da ih gurnu jasne i ograucesnike da Isku- naporirna i.da bi otvorio I ntenziv Majstora Majstor mora prvo da se Bernerove skale uverio bio njihov koji je Zbog eksplozivne snage tog dozivljaja i osecanja olaksanja on rnofe da pobrka takav dozivlja sa Direkrnim [skustvorn. Logicko iii inrelektualno procenjivanje svog dovo- nicene isrraju Govori koje Majsror ciljeve: da pojasne II drzi sredinom dana imaju sasvim tehn iku Intenziva. Misticna. otkrovenja sam na sestonedeljnom Inrenzivu 42 dana iii nova usmerenja najbliZa Inten- ziva ona ga nijcdnom rezulratom. ali nisu. tako da ucesnik da Ii ga je doziveo neophodno Vrlo cesto ucesnika. u tom dugum ?! Majstor treba da bude u stanju da proceni i validira Iskustvo ucesnika na direkran nacin. koji ga prate konteksru Ucesrvujuci znaci . Sw drugojacija. ka Direkrnorn 22 23 . na dugim Inrenzivirna 0 snazan napur kojim.

Tada rehnike sam vee imao . a sve sadriaje sti iskornunicira novost koji nisu to (rakvi svom partneru. dana razrnisljao sve vreme zanernaruje znacajna ka pozitivnom ishodu i pocela Ipak. Ovaj poslednji prizoru. je da mi se narnece hreo sam da budem da tehniku nacin Lne stvo. intenciju da se prosuetlite i niita uiie. Trebate jednostauno htenje. da snazno Intenziva. Na posvecen store pred ponasanjem mogu sebi podmerao nogu. Na moje iznenadenje veci nego sto se od prvog sro je uobicajeno. Mnogi Sea nas ceka. pocela bi da razrnesta svoje za spavanje u sobi u kojoj Na mojim nezato je bilo zaspali. Intenzivu led i na kraju kada Alternativna tehnika kao ga vise nerna Direktno skoro je nernoguce Bernerov kada Majstor.Zivorad Mihajlovic Slavinski srvu. Drugi emocije II koji su ocito mali bi. fer 'kako' podrazumeua u Direktnom Isleustvu lstine nona procesa. zasnovati decem kako"). pa ga porom za obuku Inrenziva. Taj pririsak delikada Majsror orvori Intenziv i rada kao da se debeo U Cnosticnorn rastapa izbeci. Intenziv da ucine. U konrekstu ovog da bi on prvo otvor io I ntenziv. Rekao irn da je najbliie (scbe. da prica urneo je da pokrene da prekine govor do Uceda Vodeci dosla price. nerna potrcba u klasicnorn Objas- 15 hili su pocettehnike rekao da osere svoj uspeh svih treba posroji Da bih im olaksao Ijudsko bice). I rada se Direktno neverovatnom Kracke pre pocetka mestima intenzivaca." Na jednorn nici. j Intenzivima koje sam ja obucio. od zelje za prosvetljenjern Intenziva nc hi mnogo ostalo. a cesto bi im rekao: "Ako nematc u suojim mislima 050bu za koju biste to uiinili. kao u Satjavati nam je pricala tako da sam prisustvovao govora. sam ucesrvovali mom Inrcnzivu od 40 ucesnika sro mogu njih primenu sam su prvi put. takvog Majsror To se radilo iskustva bi ih pozivao za citav i za iivote najblizih objasnjenja: "Ne postoji KAKO. same po mnoge Majstore koji to nisu bili u sranju da se Intenziv Gnosticki Intenzivu napreze sadriaji rako otvara. Bernerom. lnrenziva nema bilo je Bcrnerovo da za tehniku pretposravljeni govor drugog ukazivanjem njima i Majstor ne moze objasniti.alternativna U njoj se na jednostavan nu ideju 0 vrednosti zasnivanja na osecanjirna. ucesnika dana Majstora Na kursa njima otvarali je rrebalo poseban period bio je za MajTo bi bio pokrene njihov na razlicire da to ucine ne grupe zapaianje postizale rezultate neemocionalnih mojim veibama grupom ielju kursevima otvaranja ostalih da doiive porvrdivali su Majstori koje sam obucio. I ja sam ponavljao u ucesnicirna nacine. onda ucmite to za mene!" To bi bio odlucujuci trenurak lntenziva i mnogi Majstori su se ustezali da to ucine. Na srecu Gnostickom njenje sigurno je u tome otvara. ali je to rlajbLize osecanju". prihvatio. Kako rnicno dobija odusak sloj leda naglo topla Iskustvo lorni. Intenziva U Gnostickom je pao. i najvainiji element dosadne vreme je na tom price. Nekoliko misao siguran. Osnovni se "hladna" grupa ucesnika emocionalno zagreje bilo je valjano Problem koje sam koji je svih i ja u prvo tih godina vreme istrajavao tvrdenje. sam ali je pravio je zelja ucesnika Urnesro trenutku da dozive Direktno Iskustvo belog snici stvovao on bi rada cesto na tri 14-dnevna samom da kaiem Sale iii srnesne bi se ohladili. grdku. Inrenziva Zato sam na slesasvi m odrcde- i pokusava da ih se oslobodi tehnika. trcnutka polu. a cia imate ljude. Prosvetljenja se da doiivi rnu u masama I nrenzivu Direktno Iskusrvo. ucesnika. Uce- rog Majstora i bilo je ocito Angazovanje emocija i promena komande 10 godina bolje klasicne Intenzive od zapazio sam da su ernocinalgrupa. iii drugo bio je mnogo imali Sll proces. Zasro? ucesnik Direkrno dolaze). izostao. Iskusrvo. U klasicnorn Intenzivu i jastuke po najpogodnijim Majstora radili i polegali bi uskoro duboko parnom kotlu. To moje je takvirn poglavlja zatvorio. da se tehnika ucesnicirna nacin da orvaranje njegovog bi kandidati Intenziv. fivot za druge obicno Direkrno na vrednosr osoba. primenjuje polako u al i tcii Iskuon se Intcnzivu Vidite. sro ce da ih u porpunonacin objasnio tehniku naglo na srari. 24 25 . na osecanju. vel ike drugu poceo reputacije. da sebe osetite. Inrenziv Gnoze Inrenzivu grupa porpuno iskusnih uklanjaju sadriaji Nastanak Intenziva Gnoze lcoji nisu Direkrno Iskustvo prirodno imamo Iskusrvo dogada. gomilanje sve dok se ne isprazni negativnog naboja svesr. prostirke smo Intenzivirna mislivo. iivot Intenzivu ucesnika rakvom Intenzivu Uspeh objasnjenju da im kaiem objekat na tom 15 novih sam 0 irn "To ne znaii Stavise. voda postepeno vreme prolazi pritisak je sve jaci. usijanja.

Tehnika nije vise bila . Da bill objasnio kako Nastanak Intenziva Gnoze sam do njih dosao potrebna je krat- . vee se I ntenziv vremena skradva trajao je dva j po dana.Treba da osetite suoj objekat . pa posle nekog o rome prosvetlio bi si ti'. tchnika Majstor nije hila logicna i dovodila jc uccsnike u 4 objekra u svojim Intenzivirna zato sto)e.Direktno Majstor KAKO doziui ko si ti ".Zivorad Mihajlovic Slavinski Na Intenzivu nacin: koji je sledio ponovo sam objasnio Intenziv Gnoze tehniku na nov da se prirneni.sehe.. To ~u loglcnl objekri. . vidljivog i nevi~ljivog unlver~u~a '. i oblasti u kojima vee moze otvaranje dimenzija uecnosti. Istinu! Pros:'etljeni mladic im odgovara: "Neka mi neko ad vas pokaze gde nema lstine s~o ziuot.Komanda glasi.Ne majstor Kada aikidoa. "Oseti ziuot". Ada bi irn kazao: "Treba da osetite sebe." Trvrdnja da ne postoji rakode da tamo pijunem.Splrtcu. odnosno sta mati .Jntenziui 5U tdki. "Oseti drugo ijudsko bite". vestine. "Pijujd na Budu. U skladu sa dogovorom Inrcnziv. Objekti su sarno vrata kroz koja ulazi u Isrinu. veoma stresnu tri dana. Berner je koristio "Dozivi direletno do si til". ali to ne znaii da mu kazd direktno doziuii sebe.im. Inrenziva naglo porastao.aln?st prihvaraju jednostavu cinjenicu da je Istina svuda. hteo je da spozna Iskustvo. po ~j~- govom rvrdenju.Bezumniie.traJ~o na njemu..da ucesnik ima rakode je KAKO. zive na taj nacin. Jedan ta igra ima rnisticnu pasionirani igrac bridza rvrdio mi je da oseca da sustinu koju on ne mozc da dokuci. inrenciju da sebe doiivi proces." Neki ideje kako od Ijudi koji su ucestvovali da uporrebe Inrenziv na nizu mojih lnrenziva shvatanje irnali posebnih ~u . to znaii da se usmeril da rekao: se i vidi okean narn govori jednosravna Zen priCa. Oseca prezir prema vee i uccsnicirna lakse za razurneva- Sro rreba da ucine . jer sam znao kakav ce biti rezultat tog pokusaja. Naravno.vorim. On~ je osnov svega postojeceg. JeI ona JC 0110 sto jeste.levllo su povikali okupljeni verniei. Bernerova situaciju. preko njih najlakse imari Dir. niti putu kako do njega doci postoji. Mladi prakricar Zena lstine kuda god pogleda. g. 'Reci mi ko ko si ti.e. DruInrenziv. On besan ulazi u jeda n hram u korne ljudi klece okupljeni oko Bud1!10g kipa. . Svako kao kljuc za dublje oblasti iivota. vee Ne sarno da je uspeh tio. ja sam mu promenio Gnozc ime. Umesto dana i najzad Vidirc. Is(O iskusrvo narnah sustinu praznine shivaya" Drugi moj saradnik." Mnogo Jogicnije nje bilo je reci racno bi razurneli kako to da ucine . mes~ima kao su hra~ovi. Ali.. intencija je Isksutvu Isrine ne posroji proces. koji sam Internziv ki Intenziv nova tehnika je unapredila vee Intenziv uverio brii mnogo sa Bernerom. bIC~:). Rekao rn i je: . iIi Gnosricki mnogo "Olll ko je iskusio oba ova Inrenziva se van svake sumnje i mnogo. drugo ljudsko bite. "Dozivi direletno zivot".tl1o Iskustvo ~~o." bilo je: . ria sutnu.Reci mi ko si ti". kao rnisticnu svoJu reate borilacke je doziveo imala je rnlada zena faseinirana joga mantrorn Prosvctljenja. zivot iii drugo Ijl1dsko bite . dan i po. jer su najbliii coveku.Dseti ko si ti". mnogo laksi. kada je on doziveo Direkrno Iskustv~: rcal:zaCip koja je sledila iz njega bila je praznina. sa~ p: Sta sam ja? 5ta je iivor? 5ta je drugo Ijudsko. jet zahrev na Ijudima koji se mole Budi na izoloval1." Bingo! Uspeh je oper bio znacajno veci. 27 26 . Ijudi koji su dublJ~ usli u . prilazi kipu i pljuje na njega. Na sualeorn sam se namucio. Ita radii to!". ali u praksaje pckazala da je to istina za znatno lcrace vrernc.Dofivi direktno . Opec bi imao Direktno Iskustvo.. " [edan mladi covek smislio je prisrup koji mu je izgledao vrlo du?okournan. Orada sam poceo da vodirn lnten- ka digresija.. Stoga bi covek mogao da uzrne kao objekar u lntenzivu bocu plva 1 bile st~ drug~.Dseti ita si ti". Doeiui direktno drugo ljudsko bite". je nelogicna. u Direktnom hilo koji drugi dualitet. Naravno. je: . efikasniji. Objasnjenje kako rehnika mba da se radi. To vise nije bio ] ntenzivu radio je na piranje "Sra je bridz?" Pokusao sam da ga odgo. Nova j dovcla korne je on insistirao htenje. Htenje. odnosno da nc posroJl br idz. da je Gnostic- lizaciju saopstio postoji aikido! Postoji samo beskonacni okean Napredni i specijalni Intenzivi Ne sarno je ornogucio da je Gnosricki potpuno I ntenziv novih dokazao svoju superiornost. Na jed nom je do mnogo imao veeeg uspeha Intenziva gim recima.. ali je on is.

Ijudi su imali jako osecanje ispunjenja. U jednom od tekstova pominjana je najmisticnija gnosticka zajednica po imenu peratae. bile je vrlo dubokih iskustava i u kasnijim Intenzivima na zvuk. dosla mi je ideja da primenim Inrenziv na druse ~bj~k. sa velikirn brojern Intenziva iza sebe.oni koji znaju da produ kroz nebeski svod". kojoj je lntenziv na zvucne formule bio prvi II iivoru. ali nisarn bio siguran da Ii su cisto subjekrivna. Samo nekoliko soba imalo sdanja na prosli iivot. tako cia imaju vrednost sarno za rnenc. u prvom napred:oirn III specijalnom Intenzivu rrazio sam da ucesnici kao objekar uzmu vrh s\~oga nosa.Ja". koren jezika. ]edna stara iena. taj kratki trenutak pre nego ito se oni udariLii.Lniao sam Direktno Isleustuo. a u prenosnom smislu . . Zadarak ucesnika bio je da vibriraju re reci i da istovrerneno pokuSavaju cia ih osete. Tako su i oni irnali vredna iskustva. ali je rckao: "To jeste moje [a.skelediije". ]a sam u Intenzivu primenio dye njihove glavne formule: "Omazu" i "Azom". 28 29 . sro je doslovno znacilo .te. Njihovo znacenje nije bilo vazno. To su vrh ncsa. Rezulrari ovog l nrenziva su se rasculi i prcpricavali nasiroko.aorruns ria posle kise iIi sveze uzorane zemlje. ali njegov rezulrat nije bio tako. a drugi na razlieite objekte.gnostieka formula se izgubila i u njenoj svesti javilo se sasvirn jasno osecanje da je ona Bog koji izgovara prvu rec i tako stvara kosrnos.sovirom Intenzivu.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Nastanak Intenziva Gnozc Posle nekoliko meseci uveo sam novu oblast. ~ada sam radeci sa grupom saradnika u prilicno] meri iserpeo porencijal Inrenziva. to je fa pre [a. nece mi biti potrebno da se i dalje rnucim na intenziuima:" Naravno. Zarim sam uveo Intenziv na prosle iivore. Za njorn je slicna iskusrva imala citava grupa. U poietlcu bese rec. kada je doiiveo Direkrno Iskustvo realizacija rnu je bila praznina urnesro mudrosti.(rece oko") i jos neke. Oni tada ?oZi~I)avaj. to su bili ljudi koji su znali tajne formule 0 napustanju ove planete u svojirn asrralnirn telirna. Cinilo mi sc da sam potpuno prornasio.z" i brunda nja na "m". To bi saopstavali ovakvim recirna: . i rei be!e u Boga i Bag beie rei. gde su neki Ijudi radili na zvuk. Drugi je imao iskustvo da je doiiveo svoje . ]edna iena. ali ne bilo koji vee na gnosticke zvucne formule. lnrenziv na zvuk. Sledio je rn~enziv na povije iii trece oko. bitno je bilo vibrirari ih oregnuto tako da je dolazilo do zujanja ria glasu .izu~etn? I~?og mirisa koji podseca na miris tamjana 1 u nJlma izazrva osecanje rrusticne eksraze. Tokom Spiritualnog rada imao sam vrlo duboka iskustva. Premda su takve realizacije delevale [ednostavno III banalno. Prvi zvucni Intenziv trajao je dan i po i pocctkorn drugog dana ja sam zapao u krizu. irnali tdkoCa da nadu prave rcci da ih opisu. Moji ucenici nisu to doziveli ali su imali duboka iskustva koja su varirala od jednog do drugog. najrnracnije je pre svitanja. Naime. Na jednom me. Tu su se javljala vrlo cudna iskustva za koja su uccsnici. a mene su privlaeile druge oblasti. na sestorn stepenu radia joge. aka bih hteo da pijesnem suoje dla"?" Jed~n 0 drugi. koja je Hocu da mi objekat bude mudrost j kada se prosvetlim bicu mudrac. Neki su saopsravali: "Vrh mog nasa ne postoji.. to ~e 1~IOJeisleustuo '. ali to Je nekako Pra-]a. B~?uCi da sam se u rnladosri bavio jogom. Tako to obicno biva u Spiritual nom radu. Pred kraj Inrenziva prva osoba imala je drarnaricno iskusrvo . postojim samobja". da II rim forrnulama ncma niccg vrednog i da i ucesniei i ja ulazerno napore i rrosimo vreme uzaludno. Ljudi su i tada [mall osecanje ekstaze. pretapanja sa kosmosom i sveiedinsrva. kod ~ecll1~ se J~vIJ. "Pos~o!i samo Istina" i slicno. darani. koristi se nekoliko manje poznatih cakri da se stanje darane direktno dozivi. iii "Sue je urh mog~ nasa".: e. To je otprilike ovako zvucalo: "O-o-mmmmmmmmm-a-a-zzzzzu" i "A-zzzzo-mmmmm".. povije (rnesto gde se nalazi takozvano . iako iskusni Intenzivei.u iskusrvo .. odnosno vrednosri i za druge osobe. kao d~ se sprema da zapljeska: "VidiS. Ko sam ja. Drugirn recirna. tj. ali ne mogu da nadem reii za to ito sam doziueo " ]edan je docarao svoje iskustvo pokazujuci svoja dva razrnaknuta dlana.. iIi je u njima bilo objektivne vrednosri. pa su i mnogi drugi Ijudi hrcli da ga iskusc. imala je Direkrno Iskustva sebe. ]a sam vise godina proucavao gnostieizam preko malobrojnih dostupnih reksrova. neke osobe primetile Stl uzajamno proiimanje ucesnika j njihovih iskustava. a rakode bile je cudnih iskustava." Moram da napomenem da su ti ucesnici vecinorn bili stari lnrenzivei. ~~da je. spcktakularan." u . ob!ekat .n~ koji su se ucesnici koncentrisali bio vrh jezika. Pretposravljao sam da ce iskustvo ucesnika mog Inrenziva na vrh nosa bin isto iIi slicno iskustvu prakticara joge na tom nivou. ]edna ucesnica mi je rekla: "Selda prui put razumem reii iz Biblije. Medurim. tako cia Je trebalo uraditi vise takvih Intenziva. ona obicno nisu bila tako duboka i dalekosezna. vrh jezika.

Zivorad Mihajlovic Slavinski

Intenziv Gnoze

Nastanak Intenziva Gnoze
Da se vratirn na primenu tehnike Intenziva na koane. Citava moja grupa radila je na dobro poznati koan .Kako je izgledalo lice rvoje rnajke pre nego sto si se ri rodio?' lskusni lntenzivci irnaju sposobnosr da osete kada se Intenziv priblizava kraju. To su trenuei kada je ciklus znvrsen, svako produiavanje bilo bi kao sipanje vode Ll sud koji je vee pun. Do tog trenutka svi ucesnici irnali SLl OIl i poceli SlI da saopstavaju jedni drugirna: "Ova je kraj. Zivorad ce sada da preleine Intenziu. " Bili su u pravu. Prekinuo sam Inrenziv pre unapred odredenog vremena i jos [edna Spiritualna oblast bila je dozivljena i prozivljena, Ljudi su hili po malo razocarani. Ocekivali su nesto dalcko iznad nasih doradasnjih dofivljaja. Doziveli SLliskusrva 0 kojirna sc pise II knjigal11a 0 ZenLl, a ona su bila sasvirn obicna, kao bilo koja druga naia iskustva, Na moje pitanje, da Ii zele da sledeci put nastavimo sa drugim koanima, svi su vrlo rnlako reagovali. )edan od poslednjih naprednih Intenziva vedic sam pod naslovorn Zlama rneditacija, a terrnin pod kojim je kasnije postao poznat bio je Trojna rnediracija, jer je izraz "zlama" zvucao reklamerski. U pocerku rrajao je 3 dana, a porom se skratio, kao sto se dogodilo sa slicnirn rnerodirna. Ucesnik je trebalo da se isrovrerneno koncenrrise na 3 objckta: Takozvanu ja-racku, koja se nalazi usred grudi Unutrasnji sisteei zvuk i Plavu racku u koja se javlja u sredini vidnog zarvorene. Potrebno je pojasniti drugi i rreci element

radila na zvuk, zapazila je da je osoba koja je sedela u njenoj blizini doiivela skoro isto iskustvo odmah posle nje, iako je radila na drugi objekar. Konacno, posle svih tih specijalnih, naprednih Intenz iva, dosao sam na ideju da radirn Inrenziv na Zen koane. Oni su neizosravni dementi Rinzai Zena i saveruje sc prakticarima da vcci broj koana savladaju ~I.i c~k i sve. Koani SIl po svojoj sustini besmislena piranja na koja prakticari Zena dugo i upomo meditiraju. Buduci da su besrnislena ra ~i[anja u je_dnom trcnutku izazivaju slorn racionalnog misljenja kojim covck pokusava da ih resi, a kada je racionalni duh uklonjen Direktno Iskustvo moze da se dogodi.

sto

Neki moji saradnici verovali su da ce fad sa koanima biri naporan i da ce mnogo duze trajati od I nrenziva na nase objekte, To je uobicajen st:v Zapadnj~.ka - da je one sto se na Isroku desava vrednije i mnogo teze da se dOZIVl. Pokazalo se da to nije tacno, Moj bliski prijarelj, slikar koji je ziveo u Holandiji, irnao je izlozbu u Tokiju. Organizaror izlozbe nekoliko godina pre tog vrcrneria ziveo je i rneditirao duzc vrcrne u Zen manasriru. Na rnolbu mog prijatclja dao mu je preporuku za manasrir \I kame je on boravio. Prijarelj (koji je imao iskusrvo sa vise nasih I ntenziva) posteno mi je rekao cia je ocekivao iskusrva koja daleko prevazilaze ona koja ~~ doziveo na I ntenzivu. Kakva su iskustva tu trebao da se dogodc on nlJe mogao da proceni, jer se u sesinu (sesin je koncentrisan kurs meditacije slica n I ntenzivu) koji je trajao sedarn dana n ijedan ucesn ik n ije se prosvetl io. ~ije. bilo prosverljenja, ali je bilo fizickog rnalrretira nja. Kako bi ~~)I ucesnik od pospanosi pognuo glavu, asistent bi rnu prisao sa leda t zesto~o ga•.udario bambusovim stapom. Trecina ucesnika je pre kraja napustilo sesin. Petog dana sesina morn prijarelju prisao je asistent i rekao mil da irna poseru. On se izncnadio, jer je mislio da niko ne zna da je on u ~lanaStlru .. Po~cti~ac je hio covek koji ga jc ru poslao. Zahrinmo ga Je zapitao kako JC, Jer Je znao da ru zestoko tuku uccsnike. Prijarel] rni je rekao da rnu se slika Zen sesina i:z.njegove rnaste srusila kao kula od suvog. pcska ka(~a mu jc raj covek tutnuo u ruku tablu cokolade. Na njegovo twenadenJe, on mu je rekao: "Uzmite, uzmite, znam da vas ovde izgladnju;u. Taka sam i ja preiiveo rnoje seJine." Ne zelil11 da omalovaii m istoc~1ja~ku tradiciju, vee da ukal.el11 na dobro po:z.natu cinjen ieu da nam sve sto Je sa druge strane plota izgleda vredn ije i lepse. 30 ..

polja dok su ocio

ovog metoda.

Svi ljudi Ll usima cuju rakozvani "unutrasnji zvuk", ali ga vecina nije svesna, jer je stalno prisutan. To je vrsta sisteceg zvuka, a ponekad se javlja kao brujanje. Neki ljudi cuju ga jace ad ostalih, taka da :z.a taj fenomen posroji i medicinski terrnin, jer ga savremena medicina tretira kao patoloski sirnptom i pojusava da gas ukloni. To je pogrdan pristup, jer je raj zvuk irnplanriran u ljudsko bice od praiskona da ga podseca na njegovu istinsku prirodu. Ali same kada ljudsko bice stekne sarnosvest 1I vecern stepenu, uno ce se upirari sta znace pojedini naizgled nejasni fenomeni koji se u njemu javljaju. Plava tacka pre zarvorenim ocima nije roliko ocigledna. Ako osoba pocne da posmatra polje svoje vizije sa zarvorenim oeima, posle nekog vremena u njuegovom sredisru pojavice se "plava taeka". Ona moze biti mala

31

Zivorad Mihajlovic Slavinski

Intcnziv Gnoze

iii veca, kao obojena mrlja, plavicasra iii crvenkasta. Ona obicno oscilira, pojavljaje se i nesraje iii menja svoje dimenzije, siri se i skuplja. Prakricar na Inrernzivu Trojne Mediracije rrebalo je da ddi painju na ta rei elemenra isrovremeno, sto je bilo resko na pocerku Inrenziva, a kasnije je posrajalo lakse, To je bio prvi deo Inrenziva. Njegov zavrsni fenomen bio je neobican - ucesnik bi imao urisak da sedi u ogromnoj poolulopri koja sadrii citav njegov subjekrivni univerzum. Tada bi poceo da radi sa odlukama. To je bio drugi cleo Trojne Mediracije. Buduci da je covek sve dozivljavao unurar te ogromne polulopre, bilo je lako uociri sve odluke kojima Sll druge osobe uricale na njegov iivor. Drugi deo ove faze Intenziva bila je usrnerenosr na odluke kojima mi stvararno svoj iivor i uticerno na njega. To je psiholoski i emocionalno bio plodan deo procesa. Najzad II rrecern delu ovog Inrenziva, ucesnik bi radio na "prvom i poslednjem pozdravu". On bi se koncentrisao na niz bliskih bib, jedno po jedno i to ne samo Ijudska bica, i setio bi se ito komunicirao prvog rrenurka kada je bio svesran nekog od njih, a po rom bi se usredsredio na na buduce iskusrva kada ce se od njega odvojiti poslednji pur i zauvek. Obicno bi bilo mnogo emocija i suza u rom procesu. Na izvestan nacin to je bila priprema za konacno odvajanje koje ce se dogodiri u buduenosri.Iskusni Intenzivci sakojima sam najceSce radio prosli su veliki broj naprednih Inrenziva. lzgledalo je da nerna kraja lnrenzivu. Ali, sve ima svoj kraj, pa i Intenzivi. Kraj je dosao nenadano kada je vecina iskusnih ucesnika srupila u Meunu iii stabilno stanje svesri.

PUT DO ALTERNATIVNE TEHNIKE
V rajern
osamdesetih. godina proslog veka u. ~~jizi I?zefa Lava aeffL~ve) l","Bogovi k:vantuma" ("Gods of Quantum) proCitao S~~I pog.lavl)e 0 Intenzivu Prosvetljenja. On je procenio Intenziv kao vredniji od nJegovog dugogodisnjeg izucavanja kabale. Po I~je?ov.im re~ima, ?irekt~a rsk~~tva na osnovna pitanja koja je Berner korisrio, izrnenila su crtav llJegOV ZIVOt, a takve izjave mozete cuti od mnogih Ijudi koji su iskusili Intenzive. Kada sam proiiveo Inrenzive i moj stay bio je identican.

Godine 1979. u jednom engleskom casopisu posvecenorn alterna.tivi naisao sam na neupadljiv oglas za Inrenziv. Odriavao se u Londonu. Tokom prethodnog duieg perioda traiio sam sist~~ .koji. ce me pot~uno zadovoljiti, jer sam prosao mnoge serninare razlicirih Sistema, a n:~am imao utisak da me je i jedan od njih porpuno ispunio. Kada sam procttao da Dief Lav vodi Intenziv nisam se mnogo razrnisljao. Uslovi u kojima je Inrenziv odrian bili su vise ne~o skromni. To je bila polunapustena zgrada, hladna i prljava, rasklirnatanih vrata I pr~zora kroz koji je prodirala hladnoca. Spavali smo na tvrdorn .pod.lI u v.recama za spavanje, resno sabijeni jedni pored drugih. Hrana )e bila blJurava. I dobijali srno je u veoma rnalirn kolicinarna, tako cia smo s~e. vrem.e bili gladni. Radili smo po 18 sari na dan, poCinjali bismo u 6 lZJutra I zavrsavali u ponce. Moj prvi utisak bio je razocaranje, pocevfi od prostorije 1I kojoj smo radili do sasrava grupe ucesnika. Oni su delovali kao osobe k~J~ su dosle da se ispovedaju, a ne kao ljudi koji ce se punim srce?: ~ontl. da dozive Prosverljenje. Prvog dana naporne veibe redale .s~." ~II1I~O mise u beskrajnom nizu, bolovi u ledima i vratu bili su sve jao. all. ~J1ma .l~p~kos spopadala me je jaka pospanost. Urisci ostalih ucesnika bill su slicni rnojima, zalbe su se cule sa svih strana.

32

33

Zivorad Mihajlovic Slavinski
Iz svoje knjige "Susred sa lstinorn" gog dana Intenziva:

Intcnziv Gnoze
navod im svoje doiivljaje iz dru-

Put do Alternativne Tehnike

ell

"Dmgog jutra u isto ureme Diefov duboki gLas nas budi iz sna. lmamo samo petnaest minuta do prve veibe. Pocinjemo iznoua, bezuoljni i gladni. Tada iz glamih komunikacija uiesnika saznajem da je [edan mladic odustao. To me podseca na moja razmilljanja 0 odlasku sa jntenziua i zaiudo 11e deluje kao primer koji bih sledio, vee kao podstrele da istrajem. Drugog dana poiinje borba sa emocionalnim problemima. Da li reci nepoznatoj odobi, koja nas netremice gLeda, 0 suojim strahouima, o postupcima pracenim stidom i osecanjima leriuice, 0 suojim sitnim igrarna i uelikim lazima. Mnogi ijudi placu, Neki ridaju satima, kod nekih se plai: smenjuje sa histericnim srnejanjem i gromoglasnim spoznajama uzroka dotadalnjih patnji. Predueie dozivljauam jak napad straha . Ne znatn ita se sa mnom delaua. Uueren sam da cu. poludeti, da mi se psihicki aparat raspada i da vise nikada necu biti normalan. Zatim strah iznenada nestaje, kao da sam sa olujnog mora uplouio u zaton, Tada se nelto cudno dogada u sobi. Duboko smo zalli ic noc, ali nikom se ne spaua. Orni smo za ovakav rad. Meni je leoncentracija izoitrena kao nikada; ni posle mnogih godina veibanja nije bila tako prodorna. Soba [e nabijena energijom, mnoge ljude daziuljauam kao osobe sa kojima sam proziueo citau iivot. Tek sada osecam da sam savladao tehnileu, koja je koliko jednostavna tolileo teika za primenic ... Meni je bilo potrebno dua dana neprekidnog rada da bih shuatio ita treba da Cinim, a neki ijudi oko mene, koji su prethodno imali vise Intenziua, [o] je nisu. ualjano

godinu da bih ucesrvovao na njegovom Tnrenzivu. Pisao sam mu i u odgovoru on mi jc dao adresu Bernerove Dijadnc skolc smcstenc u Sr. Heleni, u Kaliforniji. Stupio sam u kontakr sa njima, razmenio nekoliko pisama i poceo da se pripremarn za Intenziv koji je trebalo da se odrzi 1I maju mcsccu 1980. godine.

Svoja iskustva u Berncrovom asramu opisao sam dctaljno Ll knjizi "Susreti sa Istinom" i u mom "Prirucniku za Majstore Gnosrickog Intenziva", pa nema svrhe da ih ponavljam. Sazero receno, posle dosra nevolja i rnuka drugog dana Inrenziva doj.iveo sam direktno Ko sam ja i, u saglasju sa mnogim Ijudima mogu da kazern da mi je ro iskustvo znacajno promenilo zivor. Ovde ell preneri opsirni citat sa pocetka moje knjige "Susreti sa Isrinorn", jer n isam u stanju da svoj dozivlja] bolje i vernije opiSem: "Bio sam tim iskustuom iznena den, tainije receno zapanjen, iaka sam dua dana i dve noci pre toga naprezao sue suoje mage da doziuim uprauo to. Znao sam da je Prosvetljeuje iii 'Direktno Iskustuo Istine' uvek iznena denje za bite koje ga doziui; ocekiuao sam takuo iznenadenje; uerouao sam da sam, potpuno otuoren. na sue maguinosti i spreman rut neuobiiajene doiivljaje; bio sam ubeden da sam osloboden suih unapred stuorenih ideja i predrasuda 0 tome ita je Prosuetljenje i kako se do njega dolazi. Pa ipak, bio sam zateien, iznenaden i opcinien.

sauladali. "
Krajem treceg dana, kada sam izgubio nadu da bilo koji od ucesnika moze da ostvari cilj zbog kojeg je dosao na Intenziv, jedan covek je doiiveo Direktno Isksustvo na Ko sam ja. Svoje stanje on nije komen~arisao, niti je to ucinio niko od prisurnih, a svi smo znali Sea se dogodilo. Tada sam prvi put osetio "miris Zena" koji zraci od ljudi koji su u sta nju Istine. Osetio sam jaku zavist, ali njena druga strana bila jc pozitivna uverio sam se da je to stanje moguce doziveti. SledeCih nekoliko dana sve vreme mi se vraeala misao na Intenziv, slike ostalih ucesnika, njihove reCi, radosti i patnje. Znao sam da sam nasao one sto sam trazio cinilo mi se otkada znam za sebe. Dzet" Lav je dolazio 1I Evropu jednom godisnje. Ja nisam mogao da cekam slede34

Direktno Iskustuo Istine 0 tome ko sam ja bilo je beskrajno jednostaunije od svega ito sam ocekivao, od svega ito sam znno, od svega ito sam nasluciuao. Ni najjezgrouitiji izra z ue moze da docara [eduostaunost i neposrednost tog stanja. [a sam bio ja.' Bio sam uno ito sam oduuek bio. Ono 5tOsam oduvek znao da [esam: Nije bilo niceg novog u rneni, niieg boijeg, lepleg i uzuiienijeg; kao ito sam potajno ocekivllo. Sve je ostalo isto kao ito je oduvek bilo, samo se javio bezuremeni irenutak direletne svesti da sam to ja. Niita se nije pomerilo 5 mesta, a ipak je htav
moj zivot bio izmenjen. " ... Prisetio sam se mnogih prica i anegdota 0 Prosvetljenju, posebno su_{i.stai Zen kaludera. Nekada mi se njihov humor Cinio viseslojan, zakukuijen i misteriozan. A stvar je bila tako jednostavna. Ovo ito sam doiiveo biD je praiskonski vic koji ceka pre ili posLe svako ijudsko biCe, kosmicka sala koja menja iivot. Kao mnogi pre mene, smejao sa.m se apsurdnosti univerzuma - covek Cittwog iivot'a tra.ii sebe, traii uno

35

svoj da ga nihada bio tu. Ja sam insisrirao na svorn urisku i nisarn se pokajao. nepokolebivo da ja jesam zivorima znam. jako kajali.Kako po savetu BerneSkande. ga rreba skrarije Od tada je to standardna u Italiji. bio sam nekoliko basri drven ugledao stub. nema Ijubavi nosi u sebi svest da postoji zahvara i sebicnost. sam polu. 5 dijada. a neki i dva. To ocito nije bio najbolji ! 37 36 . Ja sam bio uplario Intenziva. Sea je rnoguce biri Majsror". jer Berner je imao svoj leurs snimJjen na 36 audio ostalo dva dana odlucio pod ipak sam. Aka nisi. prevario sam se. shuatio sam nisam napultao. i deserine sadriaja traieno pomenuo pozitivnom hiljada Otud njeba velika efikasnosr.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze doziueo Istinu suo] darn. niko ne moie da te spreii da to budei. dvopolno- da me odgovori. Nc posroji gore bez dole. sam mao traka. Ovo je dvopolan iii komplemenrarnog bez mrinje. vodio be da gubim Bio sam vreme Intenzive da sazna njima sta se desilo uveren slicno srvari i ja sam mu ukrarko Majstor. Ja sam u tom trenutku osetio vcliko uzbudenje. imali iii nesto ukazujuci u proslim koje dobro i da nerna porreje pokusao utisak. [mao sam teskih trenuraka i sa univerzum. meni ta miS30 Pre vise od 30 godina nije davala istinske nju polaritera. prilikom u Veroni. kad« je o sebi: 'Osetio sam se kao da sam Citavog zivota trazio istinski zavicaj. Jednom Inrenziv bio zavrsen. sadriaja koji prate srnetnju Prerhodno la samo naviru Direkrno ucesnika jednom hiljade Iskustvo.jeSt li poieo da sluiai kurs?" zapirao me je. vremena kada bi stub gurali mnogo vise vrepozvao i ro je svanula novu mi jc u svesri rehniku sam da bi im trebalo U tom trenurku sam fumo Ja sam se zapitao: Koliko bi im rrebalo u jednom ako pravcu? Zakljucio u tome. godina. uspeli tehnici. provedenih Ali to je rrajalo 3 dana. u njemu nista ne posroji bez suprornog polariteta. mira godinama. Na prvoj rraci bilo je snimljeno predavanje naslovorn Odmah na pocetku on je ohznanio jednosravnu Cinjcnicu: . Ispred bibliotekc stajao je Skanda. cirn sam se prosvetlio da je do kursa U jednoj iz ria pokui levo- savali da izvale veliki su ga klimali napred-nazad desno i posle nekoliko minura same rncna. vremeno zuma. Ciklus posle tri i po dijade. da odslusarn . odgovorio sam mu. .. morae sam da prekinern a nekad Beograda ti. Ako jesi. tajne ljudskog Cesto bica i kosrnosa. Kao ito je releao jedan m] prijatelj. Posle 6 dijada (vezbanja) svi ucesnici imali su najmanje po jedno iskustvo. jer je cesto posle 4 dijade Intenziv zavrsen. iskljucio sam kaserofon i izasao iz biblioteke u kojoj Sll sc slusale trake. i fenomenc dvopolnost Alrernativna Alrernativne rehnike? svojsrvu Njena osnovna prednosr slusajuci Skanda na susrinskorn ovog univerzuma. Kada sam ga najzad naiao. Oduvek sam nisam znao. Na srecu. kao i sta nja coveka u potpunosti. bi uopste osoba. ideja osam njima 0 uspeli su da ga srusc. Is[Oiii dvojsrvo posroji tehnika u svesri coveka kao odraz ideja nesebicnosti ucesnicima mojih lnrenziva i sa okolnosrima u kojima sam ih vodio i sa sarnim sobom. A onda sam stvorio Alrernarivnu tehniku. Rekao Alternativnoj kuci i telefonom BuduCi glavnog bliskih sam im da cerno probari bilo dovoljno. ali to Majsrora nekoliko Beograda. da su mnogi pre mene su se kasnije." Mada zvuci kao povrsna opaska. Moje sluSanje zavrsilo se vrlo brzo. Ijudi su to osecali. da nikuda nisam ni ilao. Posle kratkog vodio sam Intenziv sa dvadesetak ucesnika u gradu u blizini i to je bio jos kraci Inrenziv duiina . vcci broj tih traka. pa rakav U cernu je vrednost je njena zasnovanosr sti. kada bi pokusali da vode Inrenziv. Naizad. Iskustvo moguci ria tu misao. Naslucivao sam da se u njoj krije nagovestaj mnogo vracao dublje ad stava 0 univer- pojave ovog univerzurna. a pomenuo nacin tih sadriaja tako da ih potpusam da ni posle 42 dana no iskomuniciraju. da je klasicna polariretu.Lli jesi Maslor ili nisi. pornocnika Bernerovo novae za deserodnevni Ali. "Vee sam ga zaurlio".trajao je sarno lntenziva. nasao sam u nekorn teksru napornenu velikog znalca ljudske psihe: nNe smete nileada zaborauiti da zivimo u duopolnom uniuerzumu. Put do Alternativne Tehnike sati besposlen sam dvojieu Oni i serao sam periferijom Ijudi koji Sll Ito vee jeste. Orisao Kurs za obuku osetio sam da mi on nije potreban. opisao da sam Ocekivao dok se rezultati vremena sam da ce biti porrebno urariri 9 iii 10 dijada ne pokaiu. rovog da sam Majstor. On je insisrirao svoje stanje. sam se bezuspesno postojapre je bilo ljudi koji nisu uspeli na lntenzivu. niko od tebe ne moze da napraui Majstora". Prethodno sam opisao kako je Gnosticki Intenziv nasrao iz Bernerovog I ntenziva Prosverljenja i kako je nasao nove oblasti primene u obliku specijalnih Inrenziva. Intenziva rehnika da II Intenziva refi- Buduci svesr ucesn ika da se doiivi od pokusaje koji predstavljaju je da se oslobode najmanje Direktno da doiive da se ono doiivi. Evo kako se to dogodilo.

. kazu budisri sve je podloino sarno je promena na pitanje 0 vrednosti J ntenziva Prosverljenja. U os~ov~ one su .ste IiI vrlo ." U Gnosrickom 2-3 dijade.lltne sarno doiivi ka U jednom skole.strane . prevazideni merodologiji fundamenne reaodlaze se gasi Ljudi sistern naravno to sro jesrc. nacin. a obicno ucesnika a u klasicnorn lntenzivu traje ne [edno. Life and U knjizi Death"). u nacinu na koji praktikuju meditaciju Soto Zen i u proceni odnosa izrnedu prakse i mediracije. U Spiritualnoj kao pravoverni Sistem presusuje. tok postepeno vode i rakav bez volje tv-orca i pri meokostava. 0 Ijudi vezanih za postojecu metoda. U tome je njena vrednost koja je bez presedana. Drugu neprestano doba r roditelj licnosri promenu nikom. nacin. verna izvornom llc~nju Zel~a. poccrka Alternativukazivao Kada je Bodidarma. u osnovi isto. njegovog svoje dete usavrsavanja.sra je iivor. on i njegovi Ijudi i njegov pojavila se skola tal isti. Ova] oblik Zena Rinzai naziva Zen se takode tezi Dogen-Zen. rokom sesina ne treba teziti Prosvetljenju kao glavnorn cilju. Spiritualnih kako pa i Cini II metodologiji Spiritualreakcije je jedan koji Sll dosli na Zapad.I. Kaplo daje o?go~?r ~o!i je bezmalo identican kritickirn prirnedbama koje Sll japanski Ucirelji rrna- 38 39 . Urnesto da usrnej intenciju javila se jaka emocion. istorije ucenja Prosverljenju pokazuje kako se prica koje se postojano u oblasti mi se da su takve Promena Filipa Kaploa "Tocak ~iv~ta i ~m~~i" ("The ~h~e. pokusava polaritet da oba usmeri svoju inrenciju i na negativni moguci i na pozitivni je sarno njihova skola prava. Harada Zena. javljaju. domina. Direktnom On Iskustvu da Sore i Rinzai. ~~jne sk~~e i razvojne linije nasrale Sll 1I okviru Zena. To je bilo skrnavljenje nastavio da postoji i privlaci trenurku reakcija od . posle dever Put do Alternativne Tehnike godina mediriranja srvorio zen. zakona ovog univerzurna.slicne. ali se razlikuju u tumacenju iskusrva Prosvetljen]a. izrncdu podloino je promeni. ima praznll obicno trernanjine Rumi "Bog mi [e dao dua krila da sa njima letim. pozitivnom preko polu. Stavise. Soro za koji je osnovao Ze~ sistema. ali postoji direkrne doba ogromna tome poscdovanja dye vrste promena.sle~benika ~~asicno~ budizsvetog Budinog ucenja. sledbenici. iii sro uci da su praksa meditacije i Prosvetljenje klasicnog Intenziva 18 sari) i to kod ucesnika. U svim nog razvoja. kroz pokusava da srice sve nove Yasutani (Ryoko Enomiya-Lassalle Kapleau). on tre~a ~a redovno prakrikuje rneditaciju i izvan nje ne rreba da trazi Pro~:erlJenJ~. Alternativna tehnika eini ro jos mnogo. Sve sto postoji rnoguce njivaca Sll neposrednom svesri 0 prosvetljenja. Ova) vrerne 1 izana ucenja zivao je jaku Ijudi koji su bili vise oslonjeni promena za ramo imarno kada ljudi koji prirnenjuju sisrern kao sto osobi ne stalnu reh- ucenika i nasravljaca Rjoko mogucnostima cia usrneri stvoren gde je on srao. delatnosti. i njegovog glavnog sto i Rinzai krace Zena.l of u kojoj su dati mnogi nJegovl dijaloz: sa ucerucima. neposedovanja U novije Ucirel] sistern blih ko je on i . najjace promeni. metodologiju Poznavanje ponovila. je Intenziv sa Alrernarivnorn je "Three oblastima prisurne Ijudske su reakcije razvoja vecira.aln. je od sarnog rehnika ne daje ucesnicirna Direkrno Iskusrvo ona same vrlo njihovu svest. Covek jc.Zivorad Mihajlovic Slavinski Bila je potrebna na tehnika da njegova brzo prazni rava painju objekra pokusavajuci naizrnenicno i tako prazni Znanje Tako svest mistik posle eini upravo tehnika koja brze prazni Berner sadriaje Intenziv Gnoze svesti. kod na oba polarirera. Njihovi sledbenici su zastupali tvrdenja da na kome radi. Vidirc. pokusavaju guje na nove potrebe da gase zed na novorn i odumire. kada da ovckovcce izvoru Prve se dogacl:aju stvoren i sistem. to. (radni dan ceg dana se dogada Covek je vei: to jeste i nista novo ne moze rnu se dod~~i. govon!t suo All zen Je sve veci broj sledbenika doslo je do cepanja gorljivo Zena u Kini i Japanll. mnogo brze. na nove metode llpravo od osnovnih vrsru tragaju i nastavi sveie Sogaku Harada kornbinujuci clemente cilja direktno ka doiivljaju Prosvetljenja negativnu reakciju rradicionalnoj Ucenje Harade praksi. Zapadnjaka. svoju svest na najbrii 0 dvopolarnosti kaie: prisurno I ntenzivu je odavno vecina to nekih mislilaca. na dve. po osnivacu dofivljaju razlika tog ueenja. ko knjiga mane ostalih Yasurani) preneli su na Zapad nernacki jezuita H:~. ucesnik se alternativno direkrno usrnerava osecanja.a rna. (glavna Ucitelja i usavrsavanje. i dobro poznati popularizator Zena Filip Kaplo (Philip meri Zen je opet doneklc koji je stekao Pillars Zena veliku of Zen") izmenjen bio je icstoko i priblizen kritikovan staVl~ nckoliod repuraciju objavljivanjern Na ovaj bolji Gnoze U izvesnoj Kaplo. tj.

i donekle bisrno nazvari skracivanju porrebnog vremena nije se tll zavrsila. Svakako. koje pricaju iste price i nerna nikakvih novih doprinosa.e od jedu to ne Cine. kao sto sam prethodno potiskuje nasern univerzurnu i covekovom bicu. Ucesnicirna. ~. otkucava 12 casova. je Iskusrvo u coveku Kada Gnoze. ponasa nja na Tnrenzivu. veci. a svakako ce se javiti jace reakci]e popije i posle nekog vrernena one ce odurnreri. vrednosti. Oni obezvreduju ukoliko Takve ono je ljude rakva mogli osoba srekla novih reputaspiucenja veliki korn- razocara nja. ciju i stotus rirualnirn koja potiskuju ponenta 11 cizan psiholoski i Spirirualan storu i iskusnirn psiholoski Majdobar Na Intcnzivu on najjasnije Majstor ce prekinuti l ntenziv. Casa je ispraznjena. Kada kretanje prestane. Ran ije ih je bilo na Gnosticki Intenziv nevericu. KuCi odlaze rano popodne. To je jedna produkat od mnogih su zapadnjacke ekspres Intenziv Gnoze metoda. ali kafa svakako ne uncc na Na Neki klasicnorn uspeh ni pojedinca. savrsenijeg ili efikasnijeg metoda on treba da se odrekne svega sro je investirao u doradasnje ucenje. kafa nudi Ucesnicima. ncki ne. Ovakve reakcije su razurnljive. Ucesnici i zatim dolaze na mesto Posle To se dogodilo i sa sistcrnirna koji su na Zapadu uzivali vr]o veliku popularnost pocerkorn dvadeserog stoleca. A kako nam taoisricka mudrosr vekovima govori. a neki od nJlh imaju vise od jcdnog Dircktnog Iskustva. voda je zdrava samo dok se krece i prima i pocinje da zaudara. na obali m i ga je tvrdio zivotinjskog da je na Inrenzivu belancevine varenje. Pre vise stoleca kapaciret preko nekog Lao Cu je dao rnudar sistema iscrpeli. hrana nuzna. energije jer velike reke.acie. je mnogo dorucka. sa sirenjern ovog metoda. bilo bi logicno Oa Je uspeh rarijanaca da se uzima 40 41 . sam da ga prekinem ciklus posle 7 dijada.rra)a. koji govori raj casovnik Sledeci kada otkuca Inrenziv je jedan bio je jos ali preII zelje da se vredna kraci. Neki je piju. voda se kvari I to je kraj. jer je to oprimalna tacka za njegov prekid. on )e. kafu. ali deo scbe.o tri dana vremena i rri noci. Nekada to iskusrvo dozive SVI Ucesnici. lzgleda neverovarno. Po eta centrima rih ucenja uverice vas da se u njima okupljaju Intenziv Inrenziva dijade posle imaju sad a rraje pola dana. u vrerne ~~eda. Ali.Takvo skracivanjc odriava dv~ nj~ ma dominiraju sede brade i kose. Pri pojavi novog. Rad pauZll za laks: obed pocinje u 10 sari ujutro. iskusrava vcge- Od trcnutka kada sam stvorio Alternativnu rehniku ja sam proveravao njenu efikasnost i bio sam pozitivno iznenaden rezultari rn J. Reakcije svedene nove pritoke. saver kako treba nam korisno do druge posrupiri kaie kada srno on. vee ga ostavljamo i nasravljarno da je ne preostaje hranu. toga. Carnac sluzi da prederno lnrenzivu srnatralo se za smrtni prekrsaj ako neko Ucesnici koji su bili zavisni od kafe krisorn su je donosili sa sobom i pili je sa jakim osecanjern krivica. dosao je trenutak kada sam na 6.. Covek je ulozio veliki deo svog zivota u jedan sisrern i sledeci njega srekao je znacajna iskusrva i cesto znacajan status u drusrvu. kaze on. Berner ni Intenziva u celini. bore proriv promena u sta su oni investirrali je neizbefna dva iii rri Intenziva morao cia ga skratim Gnoze od 7 dijada. pa potolll na 5 dijada. Sada se. vegetarijansku na lntenziv a to jc jedino izboru.ozlvIJa. zabluda Neki Gnoze tako porekla Ljudi donesu zshtevaju mnogo ali neki veliku koliCinu ne vucerno po suvom svoj put bcz njcga. Najjacc reakcije doci CC od Ijudi koji su preko njcga dosli do znacajne repuracije. To je neumitan zakon. rade preostal~ I~Itn skoro isre osobe svuda po svetu. Posroji nejasan. dozive preko noci. po ] 8 sari napornog izmenilo rada na dan. Sada ih ima sarno tesko mogu da poveruju u rnogucnost efikasniji. obale. nijc veci kod vegetarijanaca. ne vredi je srezati. Izrnenila su se i pravila ?o dve ill tri_dl). Ali kada smo dospeli za soborn. oko 0:0 Ucesnika d. Ali. naprezanj::. Posle se ogorceno rekao. koje iskusrva 80 Put do Alternativne Tehnike % Ucesnika morae dozivelo casovnik zavrsen. da Inrenziv bude toliko kraci.Zivorad Mihajlovic Slavinski Ii prema nemaju njernu. Proce~1ar vegetarijanska hrana. Ali prica 0 u prethodnorn fundamentalistima. I nrenziv Gnoze u kome sam je prvi put prirnenio trajao je same 8 dijada i vi. Teozofiji i Anrropozofiji. tako da novo polako sraro i posle niza godina medu sledbenici rna prevazidenog siste- poslednjih nekoliko Intenziva Gnoze trajal~ je u\ravo milk? A kada s~m pre 20 godina poceo sa Bernerovllll Inrenzivorn I rosverljen]a. vegetarijanska za meditativno hranu vazno. po svo~ r za ta je rasprSena. iz nje nisra vise ne moze cia izade osim Otpor se povecava sisternu. to nije lako. nekoliko.~!a Iskustvo Gnoze. sa Alrernativnom Ljudi tehnikom bile su J nrenziv vise od do sada na blagu koji su prosli Bernerov 30.

upozna godine. svaki Ucesnik bi radio u paru sa svakirn bilo bi ocigledno partnera zivotu koji su odgoi rokorn dye iii je ga pira nja «osetiti Taj trenutak stirao i «oseti Intenziv Tada na tehnickorn po dva iii tri puta. «oseti drugo naglo trajao. Isrinc. Alrernativna efikasnija. ja sam 42 43 . zrace veliku netrpeljivosr je da ponovim. On odgovara ovog vremena.e Ucesnicirna ke. Altemarivnu tehniku pesnik Rurni. ali se posle nekog energije. setajuci se periferijom Beograda. drugim su dobri varali previse lak. Kla- Jedini cilj Intenziva Gnoze je da sto veci broj Ucesnika do'Hvi Direktno Iskustvo Istine i da ta Iskustva budu sto dublja! Sve su manje Velika vaini dementi. ljudsko emocionalne veze. podseca na guranjc stuba 5al110 u jedje usmerenje na oba moguca pravea i rekao rnisticni jedno. ponekad Dobro njih ispoljavaju osecanja. Jednog dana. moie da se javi. gde ima rnnogo porodicnih kuca sa bahama. ljudskih sam promenio To je sad a bio Inrcnziv Ucesnik irna priliku duboko Ljudi [u bitnu Inrenziva: ostalo koji da radi po jedamput nikakav profimanje te nedosratke istinski Majsror sa pet partnera. Na tom Inrenzivu uspeh je naglo porasrao.za objasnjenje tehnike. Otada sam insibice» Ali su stari Inrenzivci ponekad veliki procenat je bio primetan. Tada rnu je dosla ideja 0 Alrernarivnoj tehnici povecala Inrenziva Gnoze koja je neverovarno OIl na skrarila vreme Inrenziva i broj Ucesn ika koji imaju rehnika tehnika energija vremena Iskustvo vreme isprazni. Ta prica je vee poznata u krugovirna Ucesnika Inrenziva Gnoze. Direkrna iskustva se posriiu lako i brzo i ljudi ih dozivljava. tako da vise nema elirizrna koji je rani- Intenzivima Intcnziva bilo je vise snaznih obicno bilo mnogo Za tri dana osecanja. Sat iii dllz. Zatim sam u sledecoj prilici ponovo naglasio da je objasnjenju kako rreba da se radi «osetiti sebe». bib. jedno vee Oirekrno prode neko 90%. zapazio sam dva coveka koji su pokusavali da obore drveni stub duboko ukopan u zernlju. u to sam se uverio nije budenie nas cilj na Intenzivu nom Klasicna Berenerova pravcu. mnogo vise ali je na kraju Ucesnikorn partneri jed no drugom je mnogo covek Srari Tnrenzivi ko irnali su 40 dijada i za to vreme u grupi. a koji to nisu i izrnedu su se jake ljudsko «oseti ko si ri». Orvorenost sa kojima tchnikorn a sa prerede na Inrenzivu tri dijade proveo ostalih dogada mnoge veca nego u svakidasnjern Na Inrenzivu Gnoze zivor». Na srarirn parnje. koliko bi vrernena rrebalo rim ljudirna kada bi gurali stub samo u jednom srneru. Proeenar Ucesnika koji su imali OIl se skratio sa tri dana i noei. Tokom nekoliko ali se pokazalo godina vodio sam Intenziv Gnoze sa novorn teh~da nerna kraja mogucnostima poboljsanja tehni- 15. To mi je dalo povoda da Sf zamislirn 0 doradasn]o] tehnici. da posroji bolje i od najboljeg. dozive OJ 1 nego ponav- Prirnctio hladne sam da cmocionalnc U opisu i neemocionalne. Gnoze nikorn. usavrsava Prosvetljcnja je insistirao skliznuo bio je ostro na tom podvajanju. bice bolje nego osobe sa Alternativnorn same kontakt. od vise mnogi pozitivnih A nas cilj na Intenzivu Ljudi pura. odeljen Tome od svakidasnjeg nasuprot. nije budenje ljubav.e. narnemou mi se odgovor. u sam svakcdnevni Ijudima nekim cu yam opisati zivot i pretopio efikasnijim lakse prvih i brie godina sa njim. drugom. je 1nrenziv Gnoze Gnoze rakav kakav Intenziv Gnoze jeste je privlacan razocarani. ali je na jednom Intenzivu rekao sam Ucesnicirna da je najbliie opisu kako treba da «osere sebe» odnosno svoj objekat. SI:: tili su ga levo-desno i napred-nazad i posle nekoliko rninura oborili su gao Zapitao sam se. lerirn. ali kada prema Isrine. ljubavi.Zivorad Mihajlovic Slavinski Za nove ljude 1nrenziv njava njihove nade. odnosno za drusvoj objekat» i uspeh I ntenziva je naglo porastao. je porasrao i na dan i po! Gnoze. Na sledecern intenzivu vratio sam se na staru instrukciju da ne posroji «kako» i uspeh najbliie je naglo pa~. 20 iii vise ljudi nema emoeionalno naglasavaju rako da se mnogo Intenziva zaboravljana pocetku srvar. koju svaki kaf. i ispuZa njih Put do Alternativne Tehnike ljao Bernerove reci da ne postoji «kako. drugim osobe rehnike Nasravice iii ce biri zamenjem metodom. koliko je ranije je ime Inrenzivu. a moida ne bi uopste uspeli u tome. ani su da se rnenja J ntenziva Gnoze. razvijale drugo bio je preloman uputstvll za rehniku Inrenziva. a ne samo vee Direktno Iskustvo sroga je daleko i Kao stO je davno Bog mi je dao dva krila da sa njima iivora Gnoi Intenziv U sledecem poglavlju detaljno lntenziv Carls Berner ze jt' neoserno postali [edno.

SaopStava sve sto se javilo bez obzira da Ii je to glupo. zarva ra oci i traz i objekar: Ko je on II tom trenurku. Kada otvori oci on svom pasivnom partnerll saopsrava sve sto mu se javilo u svesti samo kao posledica tog pokusaja (i nista drugo) . To znaci da se radi u dijadi. Kada zavrsi. dugi je pasivan. on klimne glavom iii kaze svorn pasivnorn Gotouo. Zarim orvara oci : sve sto rnu se javilo u svesti iii telu kao posledica pokusaja da doiivi sebe (i nista drugo!) on saopsrava pasivnom partneru. Prirom koristi ne sarno reci. Jedan partner je akrivan.bilo sta sto nije on u tom trenutku.10 do 15 sekundi. Kada je odabrao neki od njih. Takvih objekata irna bezbroj. on pokusava da oseti sebe. 45 .» mu daje alrernativnu komandu: par tneru: (i Pasivan partner ovde i sada!» »Oseti leo nisi ti Aktivan partner opet zarvara oci i traj. a pasivan partner postaje aktivan. on pokusava da ga oseri sro potpunijc moze. nepristojno. To pokusava neko vreme .i objekat . odnosno u parovima i da se naizrnenicno daju dye kornande. On ne sme da vrsi nikakvu selekciju u svojoj kornunikaciji. Tako on radi na dye alternativne komande dok se se ne cuje zvuk gonga. Ko su akrivni partneri Majstor odreduje na pocerku svake vezbe. Daj mi drugu leomandu. Pasivan parmer daje komandu aktivnorn partneru: «Oseti ka si ti oude i sadal» Aktivan partner prima komandu. vee i gestove i mimiku da bi izrazio re sadrzaje. Partneri se zahvale jedan drugom i powm se uloge menjaju . Kada nade ko je on. cia li vise pura ponavlja istu stvar itd.ALTERNATIVNA TEHNlKA INTENZIVA GNOZE T ehnika je Dijadna i Alternativna.aktivan partner posraje pasivan.

glasovi II sobi.lozofskih stavova a zivotu rna koliko bili dubokournni.treba da nade sta iivot doista jeste za njega u tom trenutku i da to oseri sto porpunije i dublje rnoze. oci Sll izrnedu vremena posvcce- Uloga pasivnog partnera je vrlo vaina. Na drugom spisku bisre napisali: U sobi se nalazi dever rnuskaraca i sest lena.. On II periodu od 10 minuta koji pripadaju njegovorn akrivnom p:utneru ne sme da prozivljava sopsrveni problem. Piranje Sta sam ja odnosi se na to KAKAV sam ja. To ne treba da bude rnisao 0 tome Sfa 46 niti neki ad fi.ird. Oliver. ha ce raditi kada sf: zavrsi Intenziv ltd. slika dece koja se igraju. srvarni zivot! Isri objekar rnoze da isrrajava dui. slika price koja leti i 51. iii toplora koju covek oseca u svojoj ruci. Filip.i maksimalnu paznju na aktivnorn partneru i da pokusava da razume njegove komunikacije. vee sta je zaista zivot za njega II rom rrenutku? Na primer. Ucesnici sve vrerne treba da se drzi svog piranja. Na raj nacin sanse da je pogodi su mu daleko vece. ali covek treba da s vrernena na vrerne sebi naglasi «Sta sam ja? Sta sam ja?» Pitanje Ko sam ja? Odnosi se na (Q KO sam ja doisra. On nalikuje na lov na divlje gllske u mraku. ovde i sada» vrlo vaian. kornande glase: «Oseti zivot oude i sada» i «Oseti neito ito nije zivot ovde i sada» Ucesnik mora da nade pravi objekat: Sta zaista jeste iivot za njega u tom posebnom trenutku. Oni u tih 10 minuta ne posroje za njega. ali puca uvis II nadi da ce ih slucajno pogoditi. Tada se edmore 5-10 minuta i radi se sledeca verba. Kada radi sa objekrorn.itd. Ako bisre dosli II ovu sobu sa zahrevorn da napravite dva spiska.ko" i "sea") Majstor maze dati Ucesnicirna ovakav primer. pa tck onda da ga oscti i potom saopsrava parrneru ha mu se javlja. Treba drzari priblifnu ravnorczu nog meditaciji i komunikaciji. niti Sea je 0 iivotu rekao ova] iii onaj covek. slika njegovog prijarelja iii bliske osobe kako mu nesto goYori. a to je. vee ga navode da se koncentrise na objekat u najvecoj mogucoj meri. slika psa koji (rei iIi se sunca. Alternativna Tehnika Intenziva Gnozc Na raj nacin oni rade naizmen icno do kraja vezbe koja ukupno je 40 minura. Na pita nje Sea je drugo liudsko bice komande glase: «Oseti drugo ijudsko bice ovde i sada» i «Oseti neito ito nije drugo ijudsko bice oude i sada. 0 tome Ucesnik ne treba da brine . tako da bi na prvom pisku naveli KO se nalazi u sobi. Rad bez objekta je dugotrajan i cesto bez rezulrara. Reci ell yam nekoliko reci 0 OBJEKTU meditadje. Ucesnik mora prvo naci objekat . ponovicu. Postoji sarno parmer i njegove reci.KO JE ON / ONA u datom rrenutku. ne kornentarise izjave svog parrnera i na njih ne reaguje. Na pitanja Sta je iivot. U svakoj vezbi od 40 rninuta menjaju se parrneri. Da bi obja snio llcesnicima razliku izmedu ova dva objekra ( . Ne pokusava da rnu pomogne na bilo koji nacin izuzev recenog. jedna vrara ird. 47 . Ne radi nista drugo. On treba da [e prisuran u potpunosri i sve vrerne drii rnaksirnalnu painju na svom akrivnom partneru." Praksa je polazala da je dodatak na kraju kornande «•. sesnaest stolica. Olga ird. vi biste na prvom spisku napisali: Ovde se nalaze Vera. Upravo to treba da doiivi. Kada komunicira. Kratke pauze izrnedu dye vezbe takode su ispunjene koncentracijom na objekat. joj otvorene. da dd. Isti princip vaii za pitanje.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze traje iivot. Sta je drugo Ijudsko bied Pitanje Sta sam ja? Razlikuje se donekle od piranja Ko sam ja? Radi se na isti nacin. situacija je karen iro drugojacija. ana drugom STA se nalazi u sobi. Lovac ih ne vidi dok !etc nocu u visini. jedan mali sto. pri cemu pokusava da ga sto bolje razurne. Zbog toga Majsror tokorn pauza izrnedu veibanja treba da kale glasno citavoj grupi da se drie svog piranja. jedan prozor. Ne gleda levo-desno. da 0 njernu razrnislja ida na svoje sadrhjc reaguje. Ne (reba da misle na to sta se dogada kod kuce. Lovac vidi divlju gusku i nisani na nju pre nego sro puca. dye slike na zidu. Kada osoba rneditira oei su joj zatvorene.e vrerne iii moie da se menja svakih nekoliko sekundi. jer sprecava Ucesnika da neporrebno lura.

kao sto pahuljica snega necujno pada na rle. a neiskusni Majstzori cesto pobrkaju ta dva iskustva. U klasicnorn Bernerovorn Intenzivu to je bio cest nacin na koji je dolazilo do DII. ponekad se javljaju simptorni koji su pratili islkustvo Gnoze u prethodnom periodu. jer izgleda kao da se golub lagano spustio na Ucesnika. Ucesnik je svoje otpore rasrvarao postepeno. a ponekad i nekirn Ucesnicirna. vise od 90 procenata Ucesnika dozivljava DIJ na raj nacin. 49 . vee se duhovne mast lagano razlazu. Miran doiivljaj Gnoze Ucesnik ulazi u Dl I na rn ira n. Do kararze dolazi kada je osoba pod dugotrajnim pritiskom iz kojeg nema oduska i kada se DII dogodi javlja se prolom potisnutih emocija. Medurirn. kao Sro se topi komad leda u toploj vodi. tako da do OIr dolazi na mekan i prirodan nacin. Katarza sa oCiglednim iskustvom Gnoze Ucesnik ulazi u katarzu i izlazi iz nje sa dozivljajern DII. rreba imari na urnu da se katarza dogada najcesce bez DII. Ovde navodirn sve glavne "simptome" gbnostickog iskustva. U primeni te rehnike nema nagomilavanja naboja i iznenadnog proboja sa naglim prainjenjem energije. sto je ocigledno Majstoru. to se vrlo rerko dogada. U Gnosrickom Intenzivu ovaj nacin doiivljavanja DII je dominantan u visokom stepenu. U Gnostickom Intenzivu.SIMPTOMI ISKUSTVA GNOZE Od kada sam u Intenziv Gnoze uveo Alternarivnu tehniku dorninantan nacin na koji se iskustvo Gnoze dozivljava postalo je mirno "uklizavanje" u to stanje. Medurim. tih nacin. Taj nacin naziva se "Pur Goluba".

Taj sirnptorn kada se Uccsnrnik osarnljuje j odsurno gleda saceka mena Majstor u takvorn situaciji ne treba da zuri sa proverom. kada je vee srigao?U njemu ukloni krarka i na sustinu usmerena pitanja da svest Ucesnika. Treba umu da nije svaki Ucesnik koji se tako ponasa tom i sarno su nagoveSraj moguceg stanja. Kako se ispoljava? Ucesnik je radio tehniku ispravno. Pocetak i cilj su se spojili i nerna rnesta za rehniku koja je posrednik izrnedu njih. Ali kuda da krene se javlja oca]. svoj unutrasnji film.odmah Ll otvori oci". njega. Majstot rnoze sa dva-tri koprenu koja prekriva II ko ce otkriti i ovde nepornenute simptome. premda soborn je rnoguce partt1era. J kod ovog fenoMajsror dva-tri ne treba piranja da insitira da vidi da mu . Tehnika se slornila. na kojem besrnisleno". gleda U u Ucesnik partnera ili "kroz njega". Zamisljeno zurenje u prazno ili daljinu To se obicno vidi tOk0111 pauza. Svi 50 51 . na koji Majstor (reba da obrati painju. U trenurku kada Ucesnik I?okusa da dozivio svoj objekat. jet ne zna sta da cini. Njegova izosrrena painja napuklu Ijusku jajera i eto deluje kao prodorni Spiritualnog pileta Kod ovog kljun kvocke koja razbija nOV0111 sirokorn sveru. navedeni vee mu drzari na simp- postavlja sta se sa njim dogada. jet svaki Majstor ima karakteristicne zbivanja u koji ce imati znacaja samo za nacine reagovanja na razlicita Intenzivu. ulagao po Stene napote i odjednorn vise nije u sranju da to Cini. je ceSee vidljiv tokom pauza. vee da sledecu dijadu i da ga tada pozove na razgovor. i u dijadi. iako irna pred pored daljinu zaneseno ili odsirno. on ima utisak da proklizava u mestu.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Kada Majstor bude imao Simptomi Iskustva Gnoze iza sebe nekoliko Intenziva Gnoze svaka- Slom tehnike Ovo je jedan od prikrivenih sirnptorna. jer veruje da ttl lcii resen]e problema. ovorn drugom slucaju. Ucesnik to ne uspeva da shvati i ulaie sve vece napore. OIl. Cirn krene ka cilju.. (slorn rehnike) simptoma Ucesnik radi "postalo cesro prilazi Majda storu sa izjavom da je piranje je"potpuno prazno" iii "glupo". on je vee ramo.

Meuna je gnosticki termin koji znaci "Ja sam Jedno". U jednom trenutku covek doiivi trenutno OIl (Lumejo iii Kenso) na pitanju na kojem radi. najceSee na Ko sam ja. To traje krarko vrerne dok ne isprazni energiju. U rom trenutku i kratko vreme posle njega cini mu se da su svi njegovi problerni reseni ida na sva pitanja irna odgovore. U miljeu Intenziva Prosverljenja kolali su glasovi 0 rnogucnosti da se doiivi trajno Prosvetljenje na dugim Intenzivirna. Satori je dublje stanje od Meune koja se doiivljava na Intenzivirna. Trenurno stanje Prosvetljenja naziva se "Kenso". On oznacava rrajno stanje Oirektnog Iskustva Istine. ljudi nisu toleranrni i orvoreni bo sto su hili Ucesnici na Intenzivu i njegovo OIl zgasne.MEUNA iii STABILNO STANJE SVESTI M euna iii Stabilno stanje svesti javlja se kod ljudi kada je naboj koji ih deli od OIl u velikoj meri uklonjen. Tokom mnogih godina liud: su se pirali . one se dogada znatno brie. za razliku od trenutnog Oirekrnog Iskustva koje se naziva "Lumejo". a sada. ali one nema snagu koju je irnalo kada ga je doziveo. Reci cu nekoliko feci za ljude koji nisi bili na Intenzivima. sudeci po podacima koji dolaze od mnogih Ijudi. take da Sam sve vreme u njemu bez ikakve sumnje? Paralela ovim sta njirna postoji u Zenu. Ljudi reze da opet dozive to iskusrvo u punoj snazi i idu na nov Inrenziv. nekada vee posle prvog Intenziva koji osoba iskusi. Moji komakti sa vodecirn Majstorima Bernerove skole uverili su me da niko osim nje- 53 . Uvek ostane mali plarnicak Direktnog Iskustva ko sam ja. u vrerne kada postoji Cnosticki Intenziv sa njegovom Alternativnorn tehnikorna. Ono se u prvom periodu istorijata Intenziva dogadalo posle veceg broja lnrenziva. Kada krene u iivot izvan Intenziva.kada cu doiiveti to iskusrvo trajno. Istini za volju. iii razurnljivije "Ja ell blistari ". S(Q znaci "Blistaeu". a trajno stanje je "Satori".

Cesro neki ljudi pokusavaju da uvere Majstora da su imali Dirckrno Iskustvo kada ga nisu dozivcli. Ucestvovao je veliki broj ljudi. nego sam odrnah uvideo koji su od osralih ljudi oko mene u rom sranju iIi blizu njega. a i takav nacin komunikacije izazivao m i je vel ike napore. jer je bilo ociro da je Spiritualni ciklus zavrsen. Tada smo organizovali jednornesecni Inrenziv Gnoze II centru koji smo u ro vrerne imali u Sloveniji. Takva dogadanja bi uvek ranije kod melle izazvala jaku zelju cia i ja ponovo doiivim Direktno Iskusrvo i sa svakim novirn eovckom koji bi to doiiveo snaga moje ielje postajala je sve jab. Perog dana Intenziva imao sam neobican san. Taj Intenziv Gnoze trebalo je da rraje mesec dana. To je znacilo da ce upornom prakticaru Tntenziva biri porrebno nekoliko buducih inkarnacija da bi doziveo Stabilno sranje svesri. pa trecirn parmerom i njima nisra vise nisam mogao da kazem izuzev da im ponavljam svoj san. nekoliko meseci pre naseg jednornesecnog Intenziva. A sada sam bio porpuno srniren. uglavnom starih Inrenzivaca. Tada sam se serio sta mi je moja supruga Jadranka-Alda pre pola godine govorila 0 svom stanju. Govorio sam vrlo glasno. Na starirn Intenzivu koji su ranije rrajali rri iii vise dana bio je obica] cia one sto je covek sanjao jedne noci isprica sledeeeg jurra svom S4 55 . a da nisu bili toga svesni. Ja sam bio jedan od Ucesnika. Mogao sam sarno da vrlo tiho sapucem. da je to Stabilno stanjc svcsti 0 kome smo tol iko mastal i. Godinu dana ranije ucesrvovao sam u Austriji na Tnrenzivu Prosverljenja koji je trajao rnesec i po dana. Oko rnene bilo jc nckoliko rnuskaraca i zcna. Nekoliko sledecih dana nisam akrivno ucestvovao na kursu. ali ona na mene nisu delovala. ali me je hvatalo osecanje sve vece srece i posle nekog vrernena usao sam u jaku ekstazu. a nekad. Ja sam ga poriskivao eirave tri vezbe. Moje ponasanje privuklo je painju okolnih partnera i oni su oserili da se nesro cudno dogada.. Ja sam svoj san sa kravatorn na nagom relu pricao parmeru i pritom sam se vrlo cudno oserio. Potorn sam radio sa drugim. da jc ona sralno u Stabilnorn stanju. Moje iskusrvo bilo je roliko jako da uprkos svojih pokusaja nisam mogao da govorim normalnim glasom. Ne go\'oreci partnerima da sam u Meuni. Ali . da proklinju sudbinu sto nisu u istom stanju. koji osobe sa vise iskusrva nepogreSivo osecaju. Stavise on je tvrdio da je doiiveo Samadi.. kroz perspekrivu nekoliko sledecih zivora. Prvih nekoliko dana iznenadila su me neuobicajena osecarija. Moja supruga Jadranka (Aida) prva je usia u Meunu. Sanjao sam da u eksklizivnoj prodavnici odece kupujem svilenu kravaru. rako cia nemam na Sea da stavim ukras kao sto je kravata. I to je bila jedna od zabluda koja je pratila stari Intenziv Prosvetljenja. BuduCi da sam prihvatio stay Bernerove skole. ali sam to dozivco kao normalnu situaciju. Tada mi je pocela da se prikrada i narnece misao da sam ja uklonio veliki deo duhovnih masa sa svog bib. prvi i poslednji pur u iivoru. Ljudi oko melle poceli Sll da placu. neki su mi zavideli. skoro nepodnosljiva. to je bila jaka vika koja je trajala nekoliko sari. dok konacno (0 vise nijc bilo rnoguce. Stavise prijatnu. ja sam opisivao to stanje recirna kojima sam pokusao da prikrijcm sta se doista dogodilo. da joj se to stanje narnece i da je ona uvek to sto jeste kao posle Direktnog Iskusrva. Ali to nijc vrcdclo! Oko mene se sirila aura koja se na Istoku naziva "miris Zen a". Neki ljudi su imali Direkrna Iskusrva. rekao sam joj da je II zabludi. sarno kroz prizmu o\'og zivora. U rom preostalorn vremenu neki ljudi su.. vee sam IUU sarno cuteci prisusrvovao. uz moju ga nije doziveo Srabilno stanje svesti. Hteo sam da je stavim oko vrata i rada sam prirnerio da sam POtPUIlO nag. U nasem slucaju razvoj dogadaja bio je vrlo zanimljiv. Vodenje tog Intenziva poverio sam zeni Majstoru koja je po mojoj proceni bila daleko najbolji Majsror od svih koje sam obucio.. kada se takvo iskustvo javi. da je dosla do nekog platoa i da treba da proba na sledecern Intenziva da prevazide taj plato. a neki su izraiavali odusevljenje Sto se to meni dogodilo. Na kraju tog dana izgubio sam glas. Rekla mi je. Govorio sam sve jace. ali smo ga dva iii tri dana pre kraja prekinuli. zadovoljan postojecirn sranjem i nisam osecao ni najmanju porrebu cia ga izmenim. a da bi rrebalo cia gledam sire.ali . Osecali su cia sam ja sarno prvi u nizu koji ce slediti. Ja sam rrazio oel direkmora te skole da mi omoguCi konrakr bar sa jed nom rakvorn osoborn. Bilo je u tom snu neke sirnbolike koju nisam mogao da shvatirn.covekov Ego je cudna tvorevina. Ne sarno da sam prepoznao svoje sranje Menne. koji je osmi i najvisi stupa nj Radia jogc.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Meuna ili stabilno stanje svesti prvom partneru. tako da sam znao da nas cekaju veliki napori. skoro sam vikao. da ja suvise usko gledam na raj fenomen. ali mi je on dao nezadovoljavajuci odgovor. oni ga potiskuju. cestitao sam joj i izvinio se Sro sam je u svorn neznanju invalidirao.

To stanje nalikuje na postepeno otopljavanje kada se leta priblizava. IIi kada ujutro leii budan II krevetu. To sam samo ja. Kako to kazu prakticari Zena. To odupiranje i otimanje od ocigledne Isrine nekada je rrajalo satima iii danima. jer su start i cilj posrali jedno i oni su bili prinudeni da prestanu sa lntenzivima. htela je da podeli sa rn norn ono sto oseCa. prepoznace brzo isro sra nje u sebi. samo nekaleo drugojaCija. Drugi je ocajan govorio: "Vd citau dan imam samo sebe u suesti. samo sebe i strah da cu izgubiti to svoje [a" Kako moze da izgubi Ja? Ko da izgubi koga? To stanje u jed nom rrenurku postaje jasno sarno po sebi. mogao sam da uocirn neke bitne clemente. vodio sam jedan drugi kurs. Ovakav razvoj dogadaja nDe karakreristican samo za gnosticke grupe. Ona je sa knjigom otisla u drugu sobu i posle nekoliko rninuta odatle se zacuo glasan i dugotrajan srneh. da ne vidi razlog zasto bi i dalje isla na Intenzive. nilta drugo. na moje piranje sta se dog ada. Ali to nije znao. meseca? 57 . Bilo je nekih osoba koje nisu mogle da prihvate da je to kraj rada na prvom pitanju (Ko sam ja) i pokusavali SlI bezuspesno da doiive novo iskusrvo sa njim. I u jed nom rrenutku covek oseti da je leto vee tu. Nekoliko rneseci posle tog Inrenziva. to sam opet ja. oni se uzajamno prepoznaju.Zivorad Mihajlovic Slavinski malu pornoc. Iz opisa njenog stanja bilo je jasno da je u Meuni. izvinjavajuCi se. prosvctlio se. ucesrvovali su na Specijalnim Inrenzivima. Ja sam joj dao da procira deo mog "Prirucnika za Majstore Intenziva Gnoze" u korne sam to sranje opisao. pri cernu on nije svestan zbivanja. izuzev retkih izuzeraka. Tada je osetio neodoljiv zov Istine i otisao je u Zen manasrir. . Ona oznacava stanje trajnog prosverljenja na prvom pitanju "Ko sam ja". Svi ti ljudi bez izuzetka morali su da savladaju snazan orpor da bi prihvatili sebe u tom sranju. Majsror: Sta ce biti sa tvojim ja kada prode neko ureme? Posie tri Ne. On je bio nepisrnen seljak koji se izdriavao prodajuCi drva za potpalu. Prisla mi je bez reci i zagrlila me. Postoji trenurak kada on postane svestan da je vee duze vreme u tom sranju. ali nerna jasnu svest kada se tacno probudio. 56 s(() ljavala? Ucesnica: sam se zgumula. bez svesti da je razbuden i II magnovenju shvari da je vee duze vreme budan. Svi Ijudi koju su u (om periodu usli u Meunu prosi i Sll prerhodno veci broj Inrenziva Gnoze. Ali uzalud Cim bi hteli da krenu vee bi bili na cilju. U Meunu se ulazi posrepeno. daje ovakav odgovor: "NiStct posebno. Spoznao je prirodu svog stanja kada je dobio priliku da uporedi nacin na koji on dozivljava svet i sebe sa Ijudima koji su do tog znanja dosli iz knjiga. tako cia je to bio jedan od Kao sam rekao. ali nikako da stigne. druga osoba koja je u istorn sranju iii je na njegovom pragu. Tako je kod vecine ljudi. ne postoji jasno odrediv trenurak kada se to iskustvo dogada. jer. Kada osoba koja jc u Meuni pocne da opisuje svoje stanjc. koja je prosla veci broj Intenziva. ptepoznali najplodnijih Intenziva. Covek stupa II to stanje posrepeno i taj proces neprimernog uklizavanja mozc da rraje mesecima. Sve je bilo receno i shvaceno. Intenziv Gnoze Meuna iii stabilno stanje svesri koristeci ironicnu metaforu. Osoba koja je vee pr ihvarila sebe u Meuni mora da se nasmeje slusajuci porodajni plac i gledajllci koprcanje Spiritualne novorodencadi. Jedan <ld njih je satirna ponavljao: "Opec to rnoje [a i niita drugo! Poludecul" Sta je on hreo? To svoje Ja pokusavao je rokorn mnogih godina da upravo rake dozivi . 0 tome nam govori primer Sestog Patrijarha Zella. jer neki mogu da kazu u kome trenurku se dogodio raj kvantni skok 1I svesti. ill da govon 0 sebi. I u ovom slucaju komunikacija sa drugim svesnim bicern je odlucujuci cinilac u uklanjanju magle koja ~~kriva sve~t. Rekla mi je." Majstor: Da li se to tvoje ja razlikuje od onoga koje si ranije dozivKao da svoje Meuna stanje. koji se pominje u mnogih knjigama. Posle doiivljaja Meune covek ne moze vise da radi Inrenzive na pitanje Ko sam ja? jer je one ispraznjeno . Prateci ponasanje nekolicine osoba koje su stupili u Meunu. Na kraju prvog dana jedna Ucesnica. rec Meuna je gnosriekog porekla i znaci "Ja Sam Jedno". na povije i na zvucnc gnosricke formule.covek je sve vrerne to sro jesre. Jednoga dana na pijaci CUO je kako putujuci pripovedac recituje "Dijamantsku surru" i. a da nije bila toga svesna. lopov ne treba da kaze da je lopov drugom lopovu. pogo(Ovll na vrh nosa.da bude uvek Ja i nista drugo. Specijalni Intenzivi na zvucne formule Sll kod vecine ljudi bili odluclIjuei cinilac u uklanjanju poslcdnjih nedoumica 0 prirodi stanja u kojc SlI usli. legendama i anegdorama. Jedna ucesnica mog Inrenziva koja je dobra no zakoracila II Meunu. slusajuci te rnudre rcci.

Na jedan dlan sad kisa pada iz drugag diana traua raste ita da ti pricam. jer je direkrna svest 0 sebi sralno prisutna. S8 59 .Ne znam zaito dolazim kod tebe. Njena primena drasticno je skrarina jedan dostizanja ." Majstor: Na sarno lntenziv Gnoze Neki stanje. srabilna svest iii dva bicu ostvaruje se vrlo brzo u jednom Intenziva. Ovo la vrerne danas ca i koriscenja do sada napisano Alrernativne Meune odnosi se na Inrenzive Gnoze pre mog otkritehnike. vremena Ako se covek Na bolesr razboli. [edva se jedna ruka podigne da hladan znoj sa iela obriie. svojih ozbiljno. iluzornim javlja se takozvani da se interesuje stu mu sc zelja da situaciju se na podsecanjc svojih ljudskom moralnih vise za druge Takode.h masa koje coveku zamagljuju Iskusrvo Istine i prihvatanje stanja u korne jeste: pri- de Majstoru i saopsti mu: ." Kada nje svih one izgleda. Da II Je to tacno ja ne znam. takav Cove3k SeD je doslo cak kada je neprijatna. shvatila je kosrnicki vic koji Ijudi i bez prakticnih pesnika Za poznatog Vaska Meuna ili stabilno stanje svesti iskusrava Popu na Inrenzivima neki dozive takvo "A za tri gadine?" prasnula "Iopova" rnoze da razume.pa to se deSava. Covek prihvara realnosr kakva jeste i ne pokusava kao na nesro Spiritualni njega Dalji da je izrneni.u nekoliko kratkih intenziva koji rraju po pola dana.duhovn. kada sam iedan pijem. at cela nema. spauam. Ruke abe padnu koji deluje "Obicno.. Kiia pada. problema. Pokusaj da se dublje prosverle izgleda im besrnislen. Svi rakvi pokusaji lice na naprezanje oka da vidi same sebe. ali jedna njegova krarka pesma predsravlja Izuzet~o dobar opis Meune.Kako izgleda? Pa taka kaa ito uidii." Slican odgovor. i javlja besposlene padnu u krilo ni krila nema. koji je duboko Ijudi su govorili da g~ !e to je ucesnica mali broj odabranih Cesto se dogada da ucesnik zakoracio u Meunu jako privlacila alhemija i da je sa njom imao izvesnih iskusta~a ." Posle doiivljaja Meune ljudi obicno duie iii krace vreme ulaze u stanje Spiritualne inercije. [a ti odgouaram.Zivorad Mihajlovic Slavinski Ucesnica: . nema ni srca. To je to." Iii: . se gleda on to ne dozivljava . Iz nje se vidi ispraznjenosr i sloboda od . verujuci da je ona reseto sranje kako nema tu ita da se kaze. dao je nepoznati Majsror Zena. Ijudi koji zude za Meunom." IIi: "Ti mene pitas. pocinje ste se sa starim za ono prijateljern se zbiva oko nego za sebc. [a gledarn tebe. je iivot. tragicno. Sve je [asno. Sue je [asno. da srce iz grudi ne iskoci. jer ne znaju sra bi dalje imali da traze. u smeh. rad svodi i drugom vcza sa spoljasnjirn svetorn i uklanjanje o zivotu nedostataka. cak ni suvise Rastali Posle nekog izmeni. poznat u literaturi. Prisutna je tendencija da se stvari i odnosi puste da se dogadaju sami od sebe bez njihovog uplitanja.Kad sam gladan jedem. kada su ga pirali.trbuha nona. Ti gledas mene. svrab. nema tu Ita da se promeni. traua raste. i Seo ce oriel. odgovor pitaju osobu dobijaju zabludno njihovih koja je dozivela banal no: Posle igre Najzad se rulee uhuate za trbuh Da trbuh ad smeha ne pukne Kad tamo . Kada mi se spa va.Bice isto. Druga se ruka mali za srce. Sta je prosvetljen je: .

stavove. Medutirn. ernocija. identiter. A ona to cini cfikasnije i brie nego bilo koji danas poznati metod. a prozirna brave grozdove sadriaja povezanih sa rim identirerorn: slike. javljaju mu se mlloga indirekrna iskusrva. Kada covek pokusa da doiivi sebe. ljudsko bice ima Duh. Tokom ove tehnike Ucesnik Intenziva se sve vreme raspoisrovecuje od rnnosrva idenrifikacija koje je preuzeo na sebe na silaznoj srazi evolucije. secanjc. sudove. jer 1I polje njegove svesti navire neki sadrzaj duha: relesni osecaj.prazni duhovne mase iz svesri. kao i bilo koji metod Spiritualnih sistema vrednih pominjanja. verovanja ird. nada za buducnost. PEAT i Transcendent. njihovo svesno srvaranje i rastvaranje. covek bi bio sve vrerne u stanju Gnoze kada ne bi imao svoj duh. trauma ili njihove kornbinacije. Svaka od identifikacija irna svoj nosac u identitetu koji jc prcuzcr. neprihvacenih i neosvescenih sadrzaja. niri mogucnost cia se rome stanju teZi. To bi bilo prirodno sra nje i ne bi postojala ni potreba. vrednosti. parapshicki utisak. to sam prethodno pomenuo. asocijacije. Identifikacije su vremenski medasi koji nas okivaju u istorijsku vreme.nos neshvacenih. Na raj nacin. jer njegov kljucni element cine operacije sa identirerima. Kreaton.GNOZA I PROCES RASPOISTOVECEN]A D ovom razdoblju razurnevanje procesa raspoistovecanja je warne potpunije posle dugogodisnjeg rada sa mojim sistemima Ekskalibur. urnesro Direkmog Iskustva dobijamo mnostvo indirekrnih iii posrednih iskustava i taj se fen omen ponavlja sve dogod se sadriaj duha ne isprazni. Alrernarivna Tehnika Intenziva. Te idenrifikacije ne poricu sarno iz ovog iivota. uverenja. misao.umevanju u najvecoj meri doprineo je Ekskalibur. Tom raz. cini sarno jednu stvar . Ponovicu vee receno. neiskomuniciranih. cini ukupan iz. 61 . rnisli. psihicka slika. koncentrate emocionalne energije. a njega. vee i od bezbrojnih inkarnacija u nepregledno dugoj proslosti. odnosno Ego.

na kojoj sazrevanja ka jastvu i prate karakterisrika intenzivno Spirirualnog tack. i Raspoistovecenosr u odnosu strahove. spozna sa osobom mora iii nesebicnorn Proces mogao ludsko kornperenrnom da ukloni iii nesposobnorn sve re idenrifikaci- raspoisrovecenja da doisra bite. bib. se raspoisrovecuju od identihkacija materije. Kada sa svojim osecanjirna pocinju Il1U relorn. opadaju hilicnirn iii tele- kao na najvecu nesrecu. On je toliko iivopisno izlagao svoje price da bi slusaoci videli prcd sobom opisane dogadajc. na psiholoskom polju. oslobadanje od identifikacija 62 63 . i nevericu nisu postojanja. nekih da oni svesri. iskustva identifikuje odnosno univeron cesro bolan Tu fazu Susrina rnisticna i gnosticka ucelovljenja. razgraniciri na dye faze. snim snage Gnosricizam ljudirna. Prva je posvecena formiranju i razvoju relativno cvrsrog i koherentnog Ja iii Ega. nesvesnih se svesno idcntifikacija i narnerno cesto jesrc i svesna identifikujemo U svorn razvoju dete se poisrovecuje plavljeno brojnim i jakim culnim uriscima: prijarnosti crtama dobro. Kada se dete ponasa u njirna detinjstva veka po volji roditelja. izaziva Neki Oni Na kasnijem uzrastu kaiu licnosti. U svoje vrerne Jodiimbo je bio najpoznariji pripovedac u [apanu. strane. zenje. Gnoza a nekad i proces raspoistovecenja To su obicno koja voli iii mrzi poistoljude. planeta." rekao je Sandzuro. Druga faza emociolicnosri i se osa i teiiste Taj put kao u beskonacnoj Istina bile pokopane i Spirirualnog od Ega je period u kojem bicu. sc formiranjcm nalnog pomeraju naporan. jeste da njegovo u ovom Ako do formiranja sap eta u sopsrvenoj Ega. sa kojim se idcntihkuju. prostora. soptvenim iIi svest 0 sebi kao bogova . Sra je on. culi bi njisranjc konja i zvckct oruzja. Sra je zivor i Spirirualnog od vremena. utoliko je slobodnije i od vremena i prostora. acijorn. koju covek pre iii posle nema iii karakteristiku. a one idcntifikacija. energiju. govori negodovanje. Jednog dana jodzimbo jc dOS30 kod Ucitelja Zen a Sandzura i zarrazio od njega da ga prosvetli. 0 Ko je on. licnost ostajc nezrcla i fazi evolucije nesvesnom. zedi. zaboravlja Ali namerna svoju pur rnasu. identifikacija. svesna identifikacija je oslobadanje. "ali iskustava. oni su rnoguce: kosrnickih su preuzimali izaziva nedoumice. crtom licnosri iii stanjern. osobom. Proces individuacije iii Spiritualnog sazrevanja tokom jednog rivora rnoguce je. cesro psihoticna.vrlo rado.Zivorad Mihajlovic Slavinski Ijudskog bica cini vreme propusrljivim Intenziv Gnoze na rna licnosri vecenja mnoge sa sebicnorn druge. andela. je da bi covek Sta je drugo Tokom ljudi. se odvija preko raspoistovecenja preuzetih raspoistovecenja identifikacija. U periodu dere navuce na sebe najveci deo svojih ne oslo bode osobe nazivao je rakve I u drugim prica poznatog oblastirna 0 ljudi se do kraja starog na starosr gledaju se namerna 0 tome doveo i svesna do lskusrva identifikacija poznara Gnoze da bi se doslo tome relom. sa njima i dok je identifikovan sasroji se iz postepenog spajanja sa jasrvorn. Ucesnici Intenziva se relarivno brzo oslobadaju cija. na idenriteta je nuzno. razvoja. i osloEga je individu- cija dominantna se sa svojstvirna.. Zato mi u procesima Spiritualne tehnologije cesro korisrirna postupak i uklonili rada korisri nih Zena ba.. jer je prebola. Sandzuro svesne idenrifikacije energiju nam da bisrno spoznali druge Tacke glediSta Spirirualnog do Spiritualje Ucitel] Jodiimkako negarivnu sa njih. u silaznoj crnoj veliko iznenadenje za koje energije. Za forrniranje coveka kao civilizovanog i svesnog bica preuzimanje sa dobrom ili 1050m osobom. K. jaukc ranjenih i pobednicke poklice. polozaj u prostoru. sa nekom osobom. jer telesne neurn itnom pripovedaca i relo. je dozivljaj je ispitivao razvoja je dugotrajan nito Bice iii Atman bilo koje svojstvo zumu Atman ulazi karakteristikarna. gladi. vrernenska razdoblja i rusi vremenske medase. u ogranicena stvarirna isrinsku prirodu. Jung ispunjenja i nazvao ad nekada iskustva. zvezda. iivota da nije dobro identifikacija je nevaljalo. . Sve te idenrifikacije i one su u njihovom tokom eona. bodenja. ispoljenja. Ukoliko je ljudsko bice slobodnije od idenritera. blizi se svorn kraju. od Kada i pojavama mora da orkrije Da bi imao Isri- iii Istinskorn ga Spiritualna. rupi. funkcije. poscbnoj cija uloga je prilagodavanje granicama na realan i samosvest nesvesti. parili i radovali se zajedno sa junacirna pr ica. ni slutili jer mu omoguCava i saznajne svesr jedinki. Tu postoji zakonitosr: Nesvesna identifikacija je ropstvo. je Frojd svet i drustveno opazajne okruCoveku je Ego neophodan. m i se rim aktorn oslobadarno od nesvesne identifikacije koja je prerhodno postojala. Ega nc dode.. identifikacije sa iii da sa oni mu kazu da je i naperosri. Covecji razvoj ne zavrsava zastao.G. Razlog jogi i ostalim je delirn icnn u [Orne sro su rnnogi sistemima Dalekog Istoka Sa druge j Sto su prihvatili telesni h idenri fikaliteraruru izlozene sa crra0 od njih cirali sravove u takvoj literaruri.

deidentifikacijom iii raspoistoveeenjem. Privlacio se uvece ispod prozora i slusao jc dccjc uspavankc kojc su majkc pcvalc dcci u kolcvkama.Ti urlo dobra priia! price.'eme. Kada je zavrsio. ISao je na groblja i slusao lclek majki koje su sahranile svoju rnalu decu. da je medu njima nesrala svaka razlika. Zao mi je.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Gnoza i proces raspoistovccenja hocu da mi zauzurat ispica! pricu kao ito mi je majlea priialn kada sam bio drte. Tako je Sand. subjekat se nakratko spaja sa objektorn ion dozivljava Isrinu direktno. Ko sam ja. Zen Ucirclj bio je potrcscn. Ako se Direktno Iskusrvo dogodi. jer je realizacija zauvek ista. ponovo je u sredisru svesti njegov Ego koji narnece svoje sadrzaje. Sandzuro . Hteo bib da fujem pricu kako mi je priiala majlea. Ali do pornenute konfuzije dolazi kod drugih piranja." Jodi. On sc prervcrio u dctc. I ra identifikacija takode je bila pokopana u njegovom nesvesnom tokolll mnogih eona. RadeCi tehniku Intenziva.urov manasrir zaklinjuc] se da se nece vratiti dok ne bude u stanju da prica pricu kao Sandiurova rnajka. U radu na prvo pitanje.. A kada se spoje subjckat i objekat. ali to nije bila moja majlea. Ma koliko realizacije izgledale vredne. Poslc viSe mcseci osetio je da jc sprcman. rakva opasnost ne postojl.ie rekao: "Qvog puta je bilo bolje.. On po novo ide na Inrcnziv. a rakode neiskusni Majstori lnrenziva. Sandzuro mu jc rekao: .imbov pones bio je jako pogodcn.imba. Ucesnik SI:: u jednom rrenurku raspoistoveti od duhovnih masa i one se pomeraju iz polja svesti. a sada je potpuno osveScena i ispunjena energijom. premda ne mora nuzno da se desi. Oa bi covek osvestio i ostvario svoju istinsku prirodu on mora da izade iz ogranicenja nesvesnih identifikacija koje sadr. na primer na piranje Sta sam ja." I pocco jc da je prica. On sc roliko uzivoo u pridu da su mu sc i Iii<i glas izrnenili. Prazna svest je najbolja moguCa situacija za takvo iskusrvo..vrlo rado ht to uciniti. /stina. ponovieu. a [a bih hteo da cujern suoju rnaj]:u." rekao je Jodiirnbo i pocco da rnu prica jednu od svojih najlepsih prica. Ponekad [judi satima sede u stanju prazne svesti bez iskusrva Gnoze. Orugim recirna. posle nekog vremena duhovne mase se vracaju u svest. secanja na trenutke kada smobili u zabludi iii bili prevareni i slicno. Medutirn. eta u svesti ponovo duhovnih masa sa statim zamornim sumnjama i nedoumica." . Pricao rnu je pricu unoscci u rcci svc svojc znanjc i osccan]a.ma. Dosao jc pre Sandzura i rekao rnu: "Sada cu da ti isprii am priiu kao ito ti je tuoja majlea priiala. Okupljcnim Sandzurovim ui':cnicima zasuzilc su oci dok su ga slusali. cesto brkaju DJ[ sa realizacijama koje Ucesnik ima posto je doziveo Dil. nadajuCi se da ce takvo iskusrvo doiiveti i ponovo doiivljava Kenso ili Lumejo: spaja se sa lstinom. au njima postoje i sumnje. Nckoiiko rneseci posvetio je sarno rome. Ali ljudski Ego ima kao sustinsko svojsrvo teinju da postoji (a u trenutku Gnozc on prestaje da postoji) i zato Bice pada iz spoja sa Istinorn po novo u duhovne rnase i lepi se za prvu rnogucu identihkaciju. To si bio ti." Sandiuru jc kririka tcsko pala.f_uroprosverlio Jodz. Sada sam star iouel«. poncle su ga emocijc i iz njcga sc orclo: .Mama! Mnma!" U rom rrenurku jodzirnbo se prosverlio. uzivljavao se u ulogu majke i posle dvc scdmice vratio se u kod Zen Ucitelja. ali je bila nesvesna. Pred njirn nije bio pripovedac [od firnbo. Otuda na prvi pogled nejasna okulrna izreka: Kada izguhis sve ono sto si ikada imao. Covek jc zaprepaseen takvirn spojern i saopstava okolini kao poslednju Istinu "ja sam ureme!" On obicno zraci encrgiju u takvom stanju i svaka njegova rec izgleda isrinita. Nista ga nijc intcrcsovalo izuzev obracanja majki njihovoj dcci i to jc upijao citavirn bicern. ali se jos secam majiinih pri/a i zudim da ih jo! jednom htjem. bez posrednika i filtera. sa njom se porpuno identifikovao. Svesr nakratko ostaje prazna i iskusrvo Gnozc moze da se dogodi. Evo sta se ru dogada. one nisu Direktna Iskusrva. Kada isprazni energiju koja prati (U idenrifikacijll. Priprernao se danirna. Ucesnici. Otisao jc obccavsi da cc sc vrariri.to si bio ti dok si je priino. Covek feli potpuno i stabilno iskusrvo na koje bi mogao da se sa sigurnoscu osloni. i on se spojio sa njom. osecanja manje vrednosti. jer ne mogu biti dve lstine 0 meni? Sta sam ja doista?" Sta je 64 65 . Napusrio jc Sandz. Umesto prazne svesti koju u potpunosri ispunjava identifikacija "ja sam ureme" sad a posroji sumnja iii kriticko procenjivanje onoga sto je covek doziveo. jer nisra ne sprecava spajanje subjekta i objekta. Sta se dogodilo u ovoj prici? Pripovedac se rol iko uziveo 1I drusu osobu. a sada sam doziveo direktno da sam lliita. takav spoj nazivamo Oirektno Iskllstvo Istinc.!_e samozaborav. naei cd ono ito si oduvek trazio. Osetio sam kako se unosii 11 priiu . a to postiie. pre njim je bila njegova davno urnrla majka. Ces(Q takav Ucesnik traii od Mastota objasnjenje: "Kako je to moguce? Doziveo sam Dire_ktno lskustva lstine da sam ". koja je bez ikakvih svojstava i potom iznova pada u duhovne mast: i eto nove identifikacije "ja sam nista" iii "ja san! prazrtina". ali moram ti reci .

to je nas duh. Izrnedu vas postoje procesi videnja i razumevanja. On postaje probudeno bice iii Gnostik. taka da Sledbenik u svakorn trenurku vidi sunce Istine. Vi koji ga gledate i cirate jesre SUBJEKAT. u njernu objekat i subjekar postaju jed no. Vi see objekar. duh je sve prazniji i njegovo teiisre se posrepeno pomera od Ega ka jastvu. a (0 je ono ho covek doiivljava i Proces preko kojeg covek doiivljava neki objekar. Medurim. Duh je dragocen instrument za svakod- 66 67 . Sllbjebr dozivljava svoj objekat bez procesa.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Objasnjenje je u razlici izrnedu Direktnog Iskustva i realizacije koju covek ima posle njega.zasto nismo sve vrerne u stanju DIP Razlog je jednostavan . Taj covek moze da sc seti neke osobe koja je slicna varna. da Ii taj niz doiivljaja ima kraja? Da.sveta. ali svi vredni autorireti navode jednu sustinsku karakreriskiku OIl bez kojeg ono ne rnoze postojari." . Od rodenja mi imamo bezbroj indirektnih iskustava. Tokom jednog dana imamo ih na hiljade. On je sve vrerne to sto jeste. ali suprotnost dubokoj Istini je druga duboka Istina. jer premda izgleda kao da se vrri II zacaranorn krugu i sralno prornasuje luku porpllnog spokoja i sigurnosri. Prolazeci kroz niz Direkrnih Iskustava Istine. covek sa svakim Iskustvorn Gnoze razara jedan deo svojih duhovnih masa. A u DII nema procesa. Ponekad moze da se ukljuci i proces telepatije. Dozivljava vas preko procesa videnja i procesa razumevanja.i sa te gnosticke klackalice. ona je ipak proccs. ieljeni kraj postoji! Pre iIi posle uti ce u Meunu iIi stabilno sranje svesri. U raj doiivljaj maze da se ukljuci i inruicija. Cesto se javlja pitanje . a rec "gnostik" znaci "onaj koji zna". one su pocepane i razmaknute. Na primer. rna koliko da je intuicija preflnjen proces. Eva i drugog primera. Preko ta dva procesa vi dozivljavare ta] tekst na hartiji. Sta je doziveo u odnosu sa njom i slicno. Njihova karakteristika je da u njima uvek postoje 3 elernenra: Subjekat. maze da se ukljuci i P!oces secanja. covek se pita kada ce siC. vi gledate i citate ovaj rekst. ma koliko rclepatija bila istancan proces. makar II kratkorn trenurku. U njemu nerna razlike izmedu objekta i subjekta. a u DII nerna procesa izrnedu objekta i subjekta. razlieite i znar~o vise od igara bib opijenih orrovnim isparenjima njihovog Ega i rnaterijalnoj. Taj covek je subjekat koji vas dozivljava. Objasnicu ukratko to Sto sam rekao. Takode. Sada ga cekaju druge igre. Vi govorite nekom coveku. kao i drugo ljudsko bice i za rakva iskustva ne postoji mogucnosr zaborava. ana je ipa k proces. covek koji doiivljava iskusrvo Objekar. iako duhovne mase jos postoje. Iu jed nom trenutku. PRIRODA DlREKTNOG ISKUSTVA ISTINE U literaturi moiete naci mnostvo opisa prosverljenja i njihovih karakterisrika. ali one nisu Apsolutne Istine! Na to je ukazao veliki fizicar Nils Bor rekavsi: "Suprotnost istinitoj turdnji je lazna tvrdnja. iivot je to sto jeste. Medutirn. Teks je OBJEKA T. Sudbinske identihkacije jesu duboke Isrine.

Kada je vee bio u srednjern dobu. neprijatnih i prijatnih iskustava koje smo imali. trauma. seo je na konja i krenuo od jednog do drugog Ucitelja u potragtl za rom istinorn. Bog je hreo da najvazniju rajnu 0 coveku sakrijc tako da covck mora da sc pornuci da bi je orkrio. Sakri jc na dna najdubljcg okeana. To je bolje rnesto. POZV:lO jc svoje andelc da ga posaveruju gde da je sakrije. ali ono osravlja po sled ice na cirav zivor. a ciljaju na drugu. Tada je Sataria . jer se on ubacuje izrnedu nas i naseg objekra i urnesto DII mi dobijerno nesro od duhovnih masa koji postoje u duhu. On nam govori !ita je dobro za nas. ali da ga on nije svestan. covck ce tu kasnije uspeti da srigne.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze nevni livot. krarak govor S dok rraje Intenziv Majstor treba da podstice Ucesnike. Duh je ukupan iznos neiskomuniciranih sadriaja.hpnuo Bogu: Sakrij ru r ajnu na poslednje rnesro gdc ce je covck (raliri . Tehnika Inrenziva ne cin! nisra drugo osim prazni duhovne mase. sakri je na vrh najvik planinc. anegdote iIi primere sa prerhodnih Intenziva. nade. PODSTICAN]E UCESNlKA ve vreme aktivnosr nove dijade. Usled toga. kako da resimo neki problem i slicno. Obisao je mnogc Ucitcljc i nijedan nije urnco da mu je orkrijc. Jedan covck u japanu hrco jc ciravog iivora da spozna istinu 0 rome ko je on. kada Majstar objasnjava rehniku. To je uglavnom krarkotrajno stanje. urnesto DIl 0 roj osobi ja dobijem vise indirekrnih iskustava koje aurornatski daje moj duh: Secanja na slicne ljude. strahove i slicne sadri. on treba da odrzi koji ima same jedan cilj: da gllrne Ucesnike ka OIl. odnose ili situacije. Sledecu pricu najbolje je koristiti na pocetku I ntenziva. Ta pocinje uvodnirn govorom. reba je Bog. Bice yam jasnije kada yam kazern definiciju duha. zbog njih nisam u stanju da dczivih OlI 0 roj osobi. sw Kao stimulaciju Majstor treba koristi kratke price. Gospode. Najzad je dosao 68 69 . Treba da stvore u Ucesniku snainu ielju da dozivi OIl ili da mu ukazu da je OIl ispred njegovog nosa. da je nenormalno to ho ga ne do+ivljavarno sve vrerne. ali on treba to cia cini i pre svake Nekada.sakri je u sarnorn coveku. u svesti je praznina i tada spoj subjekra i objekra rnoze da se dogodi. prcdlozio je drugi andco. tacnije receno na kraju objasnjenja rehnike kada kaze da je OlI najnormalnije stanje. naucenih znanja. Sledecu pricu Majstor moze da isprica u nekoj pauzi izrnedu dve dijade. cinjenica koje smo culi od roditelja. rekao je Bog. ako se Intenziv nepovoljno razvija. ali covck cc uskoro tamo doci. Price i anegdote su podsricajne meta fore. Ali mora biti da posroji jos bolje resen]e. prekinutih komunikacija. a Sta je lose. U jednom trenurku uklonjene su duhovne rnase. U jogi to je «cita» iii «rnenralna rnasa». rekao [e jcdan. A Ii u Spirirualnom radu duh je glavna srnernja. One govore jednu srvar. u skoli Ili procitali u knjiga~ rna itd. To je debar saver. kada hocu da dozivirn neku osobu.aje.

ali da ni izdaljeka ne mote da se men sa n)lm I osetio Ie da mu Je sudbina hila sklona. «Reci mi. Majsroru saha [0 je predstavljalo pravi izazo. pa zele da idu kuci.o zlv~r. postanu neza interesova ni za dalji tok lnrenziva i slicno.. Majsror s:tha J:_ dovco partiju do kraja. shvario da je veca stvar znvovati se za drugog nego p~~edlCl. u srecnom trenurku.d.ov protl:-n1k dobar i<>rae. uzeo je figuru u ruku da rriumlalno zavrs: parriju. /(Traiim istinu 0 tome ko sam [a». ali. odgovorio je Nasradin. I' rekao je Ucitelj. vrhovni svestenik . Douedite mog najboljeg ucenika. je svog mladog protivnika I shvario je u trenutku u kakvom se stanju Ov~) nalazi. Popodne je usao u radnju sa tekst ilorn.O je bledv anoj rnu se slivao niz lice i sve reze je disao. "A zaito ne trazis konja:» zapirao ga jc Ucitelj. eitav njegov iivot prosao mu je pred ocirna. Oak )e :'uk~o potcze on ?~Je \ . Rekao mu je sta hoce. To je prica 0 Nasradin Hodzi.» "Tako je. Ita mogu da uiinim za uas?» gospodine.eli "' partiju . okrcnuo sc i usao u svoju kolibu.hha. a Ego je glavna smernja za doiivljaj OTL Na kineskorn dvoru posrojalo je vise Ijudi koji su u svojoj oblasti zauzirnali najistaknutiji polozaj: Veliki blagajnik i cuvar rrezora. tako . zapirao ga jc Ucitclj. "Zao mi je. o~~Cllua se UCltcl)u i rekao: "Predajem partiju. ubice obojicu. Ako pobedi. Veliki rnajstor jc po prvim porezima video da )e nJq.» Rcci « . Majstor treba da im ukaze da Ijubav prema drugima i pozrtvovanje cine da Ego nestane. ali najdublje isrine 0 coveku saopsrava prctvarajuci sc da je glup. kako si znao.[~em ko~ njega.a Ucite~! rnoze da . . da Ii irna 70 .Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Podsticanje ucesnika nesto vecc i vrednije od pobeda u sahu? Ova] mu je odgovorio: «Postoji neito jos mnogo uece. Svet je tako veliki. DA SAM TO jA. Veliki rnudrac koji je bio carey savetnik. Radi sa mrlOm sta haces. a to je Spiritualni razuoj.. plemeniti vidijivih nagrada.» Kada su ga doveli.. «Da li ti znal moj uslov?» zapitao ga je Ucitel]. Jednog jurra Nasradin sc probudio i shvatio da. a ostali se muce trazeci odgovore ria progrdnoj strani. a ne neko drug).a)e Istlca. U [Om rrenurku. kada sam uiao na urata. ko moze da me nauii tome? » Mudrac mu je odgovorio da ima vise Spiritual nih l!citclja. obicno u prisecanju naucenih i filozofskih odgovora. ubice gao Ako bude rerrn. Vlasnik radnje ga je docekao sa rccirna: «Dobar dan.teo sam~ da pobCdUje ne vodeci racuna a drugim Ijudima.» 71 gospodine.» Majsror mba da naglasi. i Veliki majsror saha. ali jft ne znam ko ste ui. «Znam. a svo~ najboljeg ucenika ce ubiti. On jc duboko prosvetljcn rnudrac.lze pogled sa ploce i da polako vuce poteze.~ nikako ne ide kod jednog od njih. Ali je pomislio d. «Pa [a vee imam konja. tuoje radn]e. pogledao. kada su neki Ucesnici vee imali OIl.co lice svog protivnika.. a sahovska ploCa taka mala.» «Hocu to! » rekao je Veliki majstor saha. plemeniti Nasradin se iznenadio: «Pa. Posle mnogo dana napornog puta on )e dosao u asra m wg opasnog UCitelja. vee sarno na sebe. pred svim okupljenirn llcenicima Ucirel] je rekao da ce kao rest za prijem Veliki rnajstor igrati sah sa njegovorn najboljim uecnikorn.. Ona je posebno korisna ako neki Ucesnici doiive OIl. Trecu pricu Majsror moze da isprica 1I drugaj polovini Intenziva. DA SAM TO jA. iako irna scdu bradu. Sledeci pricu «Veliki majsror hha» Majstor rnoze da isprica u drugoj polovini Inrenziva. Bl.?a za uccn ika. primite.1. Proveo je pol a dana lutajuci po gradu.~O~O je bio pred sigurnom pobedorn. da je h. pa je porom pobedio velike igrace iz ostalih zemalja. ali nije nasao nikog ko bi !TIU [0 rekao. To je bio covek koji je u sahu bio najbolji 1I carstvu.» "Ti maid da mi kazes ko sam [a». Shvatio [e da nikada na druge nije mislio. odgovurio je covck. Zaro se obratio Velikom mlldracu na dvoru i zapitao ga..v. Tada Je. on ga ubije. Tada je osetio nezadovoljstvo svojim zivotol11. Oklcvao je za rrcnurak i rada je porusio fig~re. nadajuci se da ce !TIU neko to reci.. Ali tu nerna pred Ucirelja za kojcg su mu mnogi govorili da ce mu dari [() sto [[azi. Tgrao )e naslgurno ..~a hipnosrise ili izvcde nekakav trik sa njim. «Konjai!» zacudio sa covck. «Sta ti trazii». . niti pocasti . d.llS. jos uvek ne zna ko je on. Sa svakim porezorn lZ nlC!?.» rekao [e. Pred okupljenirn ucenicima i Ucireljern poe.» "A. ti ies me ubiti. zato )C odl~C1o da ne d. Ako lzgubl.. Ako ne polozim. Zato je krenuo u grad. Veliki Majsror saha pobedio je sve protivnike u Kini. Ako ucenik kod mega ne polozi ispir.

jer znam da tebi u tome niko na suetu nije rauan. Hteo sam da prouerim tvoju spremnost da se zrtl'ujef za druge. a ko stc II srunju. na 3-4 osobe koje zujedno sedc. Polozio si. 0\'0 je V<l7.I vezbu grupno. da sam odluci koju cc vezbu radiri.isircnu painjll 11" citavo] grupi Ucesnika. odnbcrirc jed I1U I)SObu (hilo cia scdi Ll va~'oj blizini iii podalje) i konccnrrisirc sc na nju kuo na SV(. Jed nosruv 110. fa nisarn hteo da proueravam tuoju magu u iahu. Nekoliko Majsrora du Sl' redovno okupljaju. vee pored njc.Zivorad Mihajlovic Slavinski Inrenziv Gnoze Ucirelj l11U tada rece: «Hocu da ti neito objasnim. Konceurrisana pain}. Posio]c mnoge vd. da Ill' bisrc privlacili njcnu p~t7.i njari iIi da se usruerava na sopstVCl1C problcme. VEZBEKONCENTRACijE ZAMAJSTORE P sam da je [edun od biruih cinilaca II validaciji 011 sposobnosr koncenrrucije Majsrora.. Ukoliko osoba primcri da stc 11:[ nju usrcdsrcdcn i. da s. 01l1('IlLIO Majsroru koncenrrucijc opisaric manjc iIi \'i. tako da ih indirekrno za hvarate. Mujstori mogll za raj ~CHUS mugll OYU [. U ra kvoj siruaciji 11(' glcdate jednu od njih. 'To [e neuporcdivo plodnije i ehkasnije Ilcgo du pust i da I11U rnisli blude.be jc ostavljcno POStO sre nekoliko pura radili vdbu II. acrod rom i i zelje'ln ickL' stu nice. iii s vremcn» iIi kxndidana vrerne.~c dcraljno.m ija. [a suveruicrn slcdccu vcibu jer jc jednostavna i maze da se rudi II svakoduevnim okolnostima. Mi zivimo u malom selu.110 bicc. i 72 73 .110zaro sto Majsror dok vodi lnrenziv rrebu da najvcci deo vremcna drii svoju r.lljLL vi movere da ~c konccnrriscrc na nju ne gleclajuci dircki no LI nju.. ali ja sam cuo Ztl tebe.! raj llaCill. rnozetc se odjednom kouccntrisuti na ma nju grllpll ljudi. grllpa osoba na koje sre usredsredcni moze biti znat no vecu. Evo kuko se radio U situacijarna kuda eel all' nckog iii ndL(). gleJajLlci ic posrrallCl. vee 1I prosror izruedu rib oxoba. kao S[() su elktOn ice u prijcm n i III odcljenji rna kornp.:.\ kao laserski zrak probija sc kroz magic koje pokrivuju svesr do Isrine koja je II Ucesnil«: poccla da izbi]a 11:1 povrsinu gde moze biri prepoznara. Prirnam te za ucenilea. 'l adire rako 10-15 minura iii duzc. Ncma n iccg posebnog 1I ta k voj konccnrraciji. to nije slika iii stvar. zubarsl«: il i lekurs]«: ord i nacije. Kako varn sposobnosr koncenrrucije ruste. vee bicc obdarcno svcscu.

" Oa bi raj saver mogao adekvatno da prirneni. Pre vise od 30 godina (ovo pisern 2010 godine) proveo sam mescc dana u domu osobe koju sam u to vreme smatrao svojirn Spirirualnim Ucireljern.. i kako problemi deluju. kako moze da na isto piranje daje dva razlicira saveta. To su bile recenice bez stvarnog sadriaja. uodeci raiuna 0 ijudskoj prirodi . kao neka vrsra pripreme za pravi saver. Posle nekog vrernena druga osoba bi dosla sa isrirn iii slicnim problemom. U jednom trenurku ucinice mu se da ima iza sebe 30 iii 40 sari veibanja. a evidencija ce neumoljivo da mu ukaze da je radio manje od 10 sari. da po pol a sara iii duie rade veibu. situacija i na ono ito je oiigledno .. sam brzo uvideo. Zahvaljujuci torn savetu i. Bel.. Bila bi uelika gre1ka dati irn iste sauete. ovakav posrupak bio bi bezvredan. ". To ce biti . .. naravno . narnetnulo mi se sasvim logiello pitanje. Neophodnop je da unapred odrede njeno trajanje." Naravno. Moida ce citaocu biti zanimljivo jedno moje iskustvo iz ove oblasti. nI1 nas . kako svojih tako i drugih Ijudi. U njegav stan u centru Cikaga dolazili su cesto Ijudi trazeci savete. rasrereceno i bilo je ocito da ga je saver u potpunosri zadovoljio. On bi taj saver iznenada saopstio i raj saver bi bio "pravi" za pitaca. Dok je on sa njima razgovarao. jer ce imati rendenciju da njihovo trajanje preceni. Na moje piranje. Covek koji bi dosao po saver izlofio bi svoj problem. snazne koncenrracije koju je koristio be instrument za l'eSav~nje problema. On bi delovao olaksano. velikog poznavanja alternativnih oblasti i. Ljudi bi se od srca zahvalili i odlazili zadovoljni.Dbeirom na ualu. Bio je to covek siroke erudicije. a razredivanje je druga koja odgovara porpunom opustanju i saopsravanju prvog sadriaja koji Majstoru spontano dcde u svesr.. ali bi dao sasvirn razlicit saver. Majstor 74 75 . sto Pala mi je u 06 cudna srvar. nje. Ovde se po novo srecerno sa alhemijskom formulom "Zgusni i Razredi". covek mora irnati jaku koncentraciju. ja bih obicno sedeo u uglu velike prosrorije pisuci iii cirajllci. On bi postupio naizgled na isti nacin.Zivorad Mihajlovic Slavinski Inrenziv Gnoze Veibe konccntracijc za majstore ne mora da irna jaku koncentraciju u dugom periodu.. odgovorio m i je: "Zar nisi video da su to dva potpuno razliiita covelea. Svaki prakticar treba da vodi evidenciju 0 trajanju svojih veibanja. . bio sam II stanju da vodim izuzetno efikasne Inrenzive. da bi im savet odgollarao?" Taj covek dao mi je upurstvo koje sam rrajno zaparntio: "Budi potpuno leoncentrisan na pitaca kao na suesno bice i tada mu kazi bez razmiiljanja prve reci koje ti dodju. Zgusojavanje je prva faza koja odgovara koncentraciji.nave reci za tu osobu. a rada bi moj dornacin lagano izrekao nekoliko recenica koje su delovale kao uvod. vezbarna koncentracije. al i je neophod no da je u sranju da se iskljucivo koncenrrise na pitaca dok ova] posravlja piranje ili izlaze svoj problem. ali sam debar deo vremena pratio njihove razgovore.Kako znas itatreba da kazd razlicitim ljudima.

take da je osoba cesto na pragu psihoze. Najcesce se usvaja stay Sigmunda Frojda po kojem je to svesna insranca licnosri. Sa druge srrane mnogi sisterni Spirirualnog razvoja gledaju na Ego kao na privrernenu tvorcvinu koja kroz Spiritualna iskustva postcpcno biva razorena i prevazidena. Krisnamurti jc razlikovao dye vrste III isljcnj. rnoze da dovede do stanja koje on naziva "kosmozom". Njegovo slabljenjc i raspadanjc izlazc nas opasnosrima haoricnug opazanja i nekontrolisanog reagovanja. kaze Boadela.Pravednlk".0ve k sebi j rcce rnu: "Kaza- 77 . a tako se odvija i terapija. a gran ice Ja su propustljive i neodredene. Funkcionalni Ego na rn je ncophodan instrument u svakodncvnom zivotu. U mnogim pricama joga i sufi rradicije naglaSava se opasnos( od nerazlikovanja kosrnoze i OIL Jcdna od najboljih jc prica . Po psihoanalizi. Prerna takvorn shvaranju formiranjc i jacan]e Ega jc prirodan i pozeljan proces.EGOI MORAL INTENZIVA GNOZE E go ima nekoliko znacenja u razlicitim psiholoskirn i psihorerapeutskim sistemima. rra nspersonalni psiholog Dejvid Boadela (David Boadella) ukazuje na porrebu razlikovanja dye vrste Ega. Ovako glasi: Pravcdnik je ucio 0 svorne Isrinskorn ja ked rnudrog jogij3. Funkcionalnog i Srarusnog. israknuti misl ilac koji je u veli koj meri uticao i na slavnog hzieara Dejvida Barna (David Bohm).1: funcionalno. Neke skole humanisricke i transpersonalne psihologije u izvesnoj meri usvajaju ovakav stay. u kojem se rnisticno stanje svesti trazi kao zaklon od reskoca svakidasnjeg zivota. Poslc nckoliko napornih godina Ucitcl] ga p07. proces razvoja i sazrevanja licnosri tece kroz prervaranje nagonskih snaga Ida (uesvesnog) u svesne sadrzaje Ega. Na takvu podelu inspirisao ga je Dzidu Krisnamurti (Jidu Krishnamurri). Nestabilan [u nkcionaln i Ego.. Da bi uklonio posrojeci zbrku. eiji je cilj rcsavanje problema i statusno kojc narn pribavla drustveni polozaj i afirmaciju.

ali su kao Ucesnici bili prave stetocine. ti si Brama i taj slon je Brama. ali se [ada sed reci svog UCirelja i ovakve !TIU misli prodose kroz gJavu: "Sue je Brama. da jc prevazisao prcthodnikc i da jc najdublje prosvetljen. Iz One koje nam Ego stvara. moral ne nedosrarke u majstorsku u svopstvenirn Kod nekih zelja da ga Ijudi hvale. ali mnogi hvalospeve da padne Ijudi ucinila sam prilike je njegova da cujem berlinski To sam cuo od vise sledbenika da pripadnici drugih ili prezrivo.Ja sam boiji. odvojenosti svi problerni On irna neodoljivu sveta i drugih ielju oseeanje od ostatka da sam obucio u lntenziva. Ega podrazurneva neophodna se instanea rcccno. on rnu u lice izgovori sve !ito je osecao. Brama nece sebi nanesti zlo. mnogih Jedan To je na prvi pogled od najgorih a daleko neverovarno. kod Majstora Majstore Sll njegovil11 pojavljuje 1I zli i je Spirirualna je vidljivija mnoge mogao od njih je viciljiVJ kod i akt koji ga je uki nuo pretvara izvor svoje Intenziva." Pravcdniku se uCinise Ucireljeve rcci isr initirn i on zadovoljan krcnu kuci. Brama je mesec. pise u svojo] autobiografiji da se Veliki Ucirelji joge i Zena uzajasa svim milo mrzc. on jednog dana kretc na stakama na dalek put do svog bivkg Ucirelja. osecaju drugih i isricu grupa. Izmedu tvoga fa i Brame nema nilealeue razlike. Pa. Brama su i sunce." I on spokojno klecc na pur j pocc glasno da vclica Brarnu. na pripadnike od Ucitelja i njegova Imao kako Ijubav Njihov grupu. Ali. Brama je mesec. Ucirelj mu ovako odgovori: . zasto ga nisi posluiao?" U ovom . Ucitelju koji vodi Ucirelj sava covecansrvo njihovom . bilo je osoba koje su kao Majstori bili dobri. Ona Dogod ljudsko rriko- za svoje odrzanje.Lstina je. ali ga istinski i tokorn Ja. Buduei ostarak Ega. Brama iU muue i tigrovi. Ali Brama je i onaj gonic ilona. pore de svosa dozivljajirna u odnosu drugih.iskupljuje ljubav sve Ijude. iznenadenje to je slucaj jer oni ocekuju rnalim daju joga i zen. srolicu: ali aka postupa bez obzira kako najbolje moze 1I sva- bice na dobrorn pum. Brama su zuezde na nebu . kakva su iskusrva irnali. 1110ral. visok uzlet Ega. prosverljen toga svesni. sine moj ono ito sain ti releao. Ne postoje striktni saveti za Majstore I ntenziva Cnoze o tome kako sc nositi sa svojirn Egom. Brama je suru:e. ali jc osrao bogalj. pokusavali da spreee druge da postanu Majstori. ali iscrpljuje krarkotrajno. uesec i zuezde. ono je podloino Ijubomora. drugu svoju nadrnoc Ucirel] njihov i vecu je bolji i spaod njih upucenc zid. i slabi Ego. da bol]e i slicni. Neki sam da llocim zlonamerno doure Ego ima dye sliStinske i on stvara te dye karakteristike proizilaze ne i njihove nedosrarke. koji sc jcdva odrzavao 11<1 510novirn lcdirna. fa sam Brama i ovaj slon je Brnma. Majstor dozivljava. vee i u svim spirirualnim cu ti we {to treba da Zl1a5. koji su ga motivi navel i cia i vole. kao pakleni On se posle nekoliko carobnjak je racno. Ego konacno tekstu pod pojmom razlikarna ljuskog bib. Iduci kroz jedno selo. velicaju da stekne afirrnaciju Majstora na Stazi vidljiv je nizak Spiritualni za pocernikc. Kada je izasao prcd njega. I mali su 78 79 . Svirna jc ogorccno govorio kako ga je jogi obmanuo i kako je resko platio svoju zabludu. Istinska korisri mora da nesrane U trenutku svesti i sisternirna. trenutaka Zivotll." karakterisrike. biea. Sve je Brama. reagovali bi n isu izuzetak. povika: "Skloni SI? S p uta! Slon je pobesneo!" Pravednik za trenutak oseti strah i hrede da pobegne. Bramel je su nee. Doncli su ga u njegovo selu i tu sc mcsccirna oporavljao.u svakodnjega spisve i organizacijama. potpu no prevazisli Spiritualnim svoje stazama Ija neprijatno su duze Medutim. zmije i cuetoui IOSOSrl. ali on. Postaje uvcren da je on najbolji Majstor. . na pozornici ali je njegovo kao irna u sebi i najmanji UCitclja. imao da godinama svojoj blizini. Ljudi sa ponosom pricaju ria kojirn su sve samorazvoja ucestvovali. I ntenziva grupa razlicitih Ucitelja i ako biste irn pornenuli to isto govore za svog Ucirelja. Gonic slona. Brarna je moj Uiitel]. kada ti je uiknuo da se sklonii sa puta.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze su vidljive gruparna kursevirna ja iskusrva vrednost dublje nisu ne sa mo u svakidasnjem Ego i moral Intcnziva Gnoze iivotu. bite vima. buduci da jc bio pravedan covek. i neke njihove ogovarali. sedne izgleda iz moral nih propisa. Majstor ce dozivljavati povremcna nekol iko uspesno vodenih iskliznuca koj situaciji. Kratko Spiritualni i da se pretopi doiivljaja Gnoze razvoj od njih u razvoju za prezivljavanje uklanja sa Istinskim Ego urnire. on zacu veliku gaiamu i ugleda ljude kako bczc ad poblcsnclog slona. koju mu Ego jc nuz. obic- zapenuseno no posle Prakticari Gnoze lnrenziva. fa sam Brama. prosvetijeniji od drugih ijudi. covek koji je u najvecem stepeno popularisao Zen i budizam na Zapadu. 51on nalcti na njega i izgazi gao Pravcdnik je nckirn cudolll prcziveo. Alen Vets.sa izvcsnirn na instanca nevnom rirualnost isceznllce feniks nove snage. Seo predstavda su ljudi koji . ocirna. videvsi pred sobom coveka. Medurirn. Sue je Bramal fa sam Brama i ti si Brama. od njih straIleki su spiritualniji posroji "ja sam se prosvetlio!" vice Ego. Nema l'Iiceg osirn Brame.

Majstor treba da sebi to posteno prizna i da nastavi sa drugirn merodarna Spiritualnog razvoja. " A poznati arnericki romanopisac Viljern Sarojan (William Saroyan) (1908-1981) u svojim opisima zivota ovako zakljucuje: "Svakog dana mi se ujutro budimo sa pitanjem 'Ko sam ja'. Jedan od njih. jer sam rnu omoguCavao da u takvom svorn ponasanju istraje. Spiritualnim centrima iIi u sarnoizolaciji." okom poslednjih nekoliko deeenija u Kolektivnoj Svesri covecanstva doslo je do kvantnog skoka u razvoju. Zato ih nikada ne je najvainije. situaci]a se drasricno promenila. PROMENE U KOLEKTIVNOJ SVESTICOVECANSTVA T Kada iserpe kapacitet Intenziva. Jedan od takvih Majstora bio je najgori ucesnik Inrcnziva. iii se pretvarao da to cin i. Takvo moje ponasanje takode nije bilo moralno. DII bile je u prethodnirn periodima rezervisano za ljude koji su cirav svoj iivot posvetili Spiritualnom razvoju.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze sposobnost da svaki Tnrenziv upropaste svojim sebicnirn i bezobzirnirn ponaSanjem. Sada to vise nije neophodno. kad bih ja to znao. Sto za druge ljude. Ali coveku nije dato da na to pitanje ikada nade odgovor. Kada bi se uloge izrnenile i on bio obavezan da slusa svog partnera on bi.Sta radii to? Gazis po cuecu! Sta mislis. kao vecina filozofa bio jake rasejan. uprkos opomena velikih mudraca. Oni se taka prervaraju 1I spiritualne fundamentaliste. Cuvar parka dotrcao je j Ij~tito povikao na njega: . rakode za porodicni i umetnicki iivot. tako da su 0 njemu kolale neprijatne price. nemogucnosti da dozive DII u prerhodnim periodima govore biografski podaci i opazan]a mnogih poznat~h ljudi. izrekao je ovu rnudrosr: "Ako zastanete na Stazi lstine. kao pritiskorn na dugme. A to je najgora rnoguca invalidacija za drugog Ucersnika. Nevolja je u tome sto to mnogi koji SlI srekli a hrrnaciju ovim rnerodom nisu u stanju da ucine. vee je ta kvantna promena proees koji se jos dogada i po svemu sudeci sve vise se ubrzava. 0 tome mnogo govori anegdota 0 nemackorn filozofu Arturu Sopenhaueru (Arthur Schopenhauer. naglasavajuci zriacaj svojih iskustava. a raj trenutak se dogada pre iii posle kao i sa svim postojecirn rnetodama. zatvorio ob i poceo da spava. jer on ima potrebu da saopsti sta se sa njim desava i da rako isprazni svoje duhovne sadrzaje. Ne same to. I mao sam tokom godina prituzbe na tog Majstora od strane Illilogih ljudi i vel ike teskoce da ga opravdarn. Bili su prinudeni cia se odreknu veza sa svakodnevnim iivotom i stoga su iiveli u rnanastirirna. ko si ti?" Sopenhauer se trgao iz razrnisljanja i ruzno rnu odgovorio: "Eh. kada se vecini takvih dogodi preokret 1I svesti promene svoje ponasanje. Ali 0 njemu se odavno govori i nepostoji vece slaganje oko toga kada je ono pocelo. 1788-1860). Ali postoji trenutak i oni imaju jaku ielju da treba trajno otpisivati. Tartang Tulku Rinpose. nije primetio da je napustio stazu i zakor~cio 1I leje sa cvecern. Jednom prilikom. Bez aktivne painje partnera to je nemoguce. iako ne same da nemaju nikakva iskustva u oblasti Spiritualnosti." Medutirn. Kada je on bio aktivan clan u paru brbljao bi glasno i neprekidno. On je. kada pocnu da ispoljavaju Ijubav i sebicnosr. U nase vrerne Ijudi mogll da iive normalnim iivotom. vee nisu procitali nijed- o 80 81 . Neki ljudi to povezuju sa idejom 0 Akvarijanskom dobu. 1I kojem ima mesra i za profesionalnn afirmaciju. Na svojim l nrenzivirna ja sve (dee srecern pocetnike koji vee znaju ko su oni. potpuno je suejedno da li ste uezani prijavim uzetom od kudelje iii zlatnim lancem. Oni se grcevito drie onoga Sea im je dale iIi podiglo vrednost i ne zele da to ispuste. dok se setao 1I parku. oni postaju ne same bolji Ucesnici. u kojem treba da se dogodi porpuni preporod ljudske vrsre. Ucirel] tibetanske joge. a ne zavist nego i bolji Majstori.

Ali raj otpor ne moze da traje vecno. Naravno. Drugo objasnjenje svodi se na razlicit stav prema vrernenu II tradicijama Isroka i Zapada. Medutim. pojava velikog broja raz. Ciljevi koji su u prethodnirn vremen irna zahtevali dugo vrerne sada mogu da budu ostvareni lakse i u kracern vrernenu. Ravnodusnost prema vremenu porrebnorn da se ostvare ciljevi Spiritualnog razvoja prirnetna je kod vecine isrocnjackih sistema i stoga se ne ulaie napor da se vrerne potrebno za ostvarenje nekog cilja skrari.licitil: Spiritualnih. Doslo je do otvaranja Kolektivne svesti covecanstva. Jedan od savremenih Ucirelja definisao je moe kao kolicinu rada koju covek moze da obavi II jedinici vremena i ta njegova definicija odraiava stay vecine Zapadnjaka. jer se vremenom promene narnecu sve vecorn snagom. U svirn sisremirna prakticne filozofije Isroka vreme je sastavnica maje iii kosrnicke iluzije i stoga nema prave vrednosri. 82 . I II oblasti Spirirualne merodologije dolaziu do novih saznanja ona su os nova novih i savrsenijih metoda. meni su se odavno namernula tri odgovora. Ljudsko bice nije karnena ploca ciji zarezi mogu da traju u nedogled. U tu tendenciju uklapa se mogucnost da se DTI postigne na mnogo brii i laksi naCin nego sto je ro u prerhodnirn razdobljima bilo moguce. za Zapadnjake vreme je nuina komponenta procenjivanja vrednosti nekog sistema i upravo na Zapadu pojavili su se sisterni koji su skratili vreme ostvarenja ciljeva treninga. Na osobe koje su na vrerne gledale kao na vaian elernenat u licnorn razvoju gledalo se kao na nedostojne prave Spiritualnosri. tako da sad a prisustvujemo skokovitim promenama u Spirirualnoj metodologiji kao i u osralirn oblasti rna ljudskih akrivnosti. predstavn ici tradicional n ih ucenja cesto su konzervativn i i opiru se promenama koje se narnecu. Na pitanje kako je moguce da su danasnji rnerodi toliko vrernenski efikasniji i laksi od tradicionalnih metoda Dalekog Isroka. Treci razlog pominjao sam i ranije. Ne posroje trajno najbolji merodi u bilo kojoj oblasti ljudskih akrivnosri. vee one irna nezarnisliv kapacitet za promene i razvoj.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze nu knjigu iz re oblasti. ernocionalnih i psiholoskih seminara sirom sveta i sve veci broj Ijudi koji na njima ucestvuju.

Na raj nacin spalicete odsrupnicu iza scbe. koja vodi do beskrajnih odlaganja i konacno odustajanja. utvrdio sam da osobarna koje ide da se upuste u vodenje Intenziva koristi ako irnaju konkreran Prirucnik za njegovo vodenje i ovo sro sledi je upravo takav Prirucnik. doncsire odluku. prelaz iz asrro-rnentalnc sfere na fizicki akr. Mnoge od rih podataka moiere korisriri kada vodite Inrenziv. Nalaienje prosrorije nije problem. On cini kljucnu razliku izrnedu fanrazera koji citav iivot borave u kulama 1I vazduhu i realizarora koji i 'Pod svojih kula izgradc cvrsre rerneljc. Sroga. U njemu se ponavljaju mnogi podaci koji su prerhodno navedeni u reksru.PRIRUCNIK ZA MA}STORE GNOSTICKOG INTENZIVA U prvom delu ove knjige dao sam yam opste in torrnacijc 0 Gnostickom Inrenzivu. vodire Inrenziv u njemu. Ako irnate dovoljno prostran stan. nikako! On pocinje u rrenutku kada dcnesere odluku da ga vodite. Posroje kompanije koje iznajmljuju prostorije. Najbolje je da 85 . Medutirn. Priprema Intenziva U ovoj knjizi i. alije to bilo tesko izbeci. Ne sarno to. zakafire ga i odmah 0 tome obavestire ljude. a ro znaci u svet rnarerijalnih ispoljenja. Donosenjc odluke je kljucn] trenutak. rdenje je da zakupire prostoriju. Nc. Vas Intcnziv ne pocinje kada sednete ispred grupc Ucesnika. Prirucniku koji je njen sastavni deo irnate sve potrebne informacije za vodenje uspesnog Intenziva. Ako ga nernate. Osralo je na varna. Verovarno je ponavljanje bitnih elernenata korisno da bi bili bolje zaparnceni i laksi za prirnenu u praksi.

Posebno obratite 86 8i . Prvenstveno rreba da naslovite poziv na osobu kojoj je upucen.snika napustilo je Inrenziv pre kraja. Ako se posvetite Intenzivu citavim svojim bicem. a on je bio duhovna gromada kakvih je malo u istoriji ljudskoig roda: "Sve dok se covek ne posveti neiemu postoji ustezanje.i:Kako je Majsror resio neki problem. javice vam se osoba koja ieli da yam asistira i Inrenziv ce se zahuktati. Dobra je da ih snimite na rekorder i da ih potom slusate. uvericete da su se stvari pokrenule. U zernljarna II kojirna Ijudi pla niraju sV?Je. gde je po vasern utisku pogresm (ako jesre) i Sea je ucuinio kako valja. Posaljite ho veci broj poziva! Nernojte se bojati mogucnosri da varn prcvise ljudi dode. 0 znacaju potpllnog predavanja nekom poduhvaru davno je govorio Cere. Postoji [edna osnouna istina. U trenutku kada pocinjete svoj Inrenziv ljudi ce biti u radnoj prastoriji sa izrazima ocekivanja na lieu i gledace u vas kao u Majstora.. nacin proverava rad tehnike i kako validira iskustva Gnoze. U ovoj fazi to nikako nijc vas problem. Hrabrost ima magiju i mac u sebi. all nikako duze od toga. poinite. Minimalan broj ucesnika za grupni Cnosticki Inrenziv je 8 (Individualni Intenziv je izuzetak. Bez obzira osoba.sra ste postigli. yreme do pocerka r ntenziva ispunite pripremama. iIi nepoznata napravire krarak ugovor 0 tome ili u najmanju ruku potvrdu sa potpisaorn odgovorne osobe da ste platili rije odredenog dana. taj rrenutak ce biti prekrern ica i vi cere to znati. problem je kako da dode dovoljan broj Ijudi cia rnozete da vodire Inrenziv. mogucnost da se pouuie i neefikasnost . Recite porencijalnim Ucesnicimn da yam je stale do njihovog prisusrva. Bicete svesni da je to randevu sa sudbinom. Tokom Tntenziva na korne asistirare zapisire znacaine srvari ko}e ste uOCi. Cenu prilagodite otpril ike prosecno] ceni po kojoj vode drugi Majiii vodirelji slicnih jednodnevnih kurseva. U njoj navedite primere koje cere im saopstiti.. rreba da mu dare licnll now. Ako poznajere moj metod DP4. Kada izadete iz krize. kratke price i anegdote i slicno. da cere ceniti ako dodu i da ce njihovo uccstvovn n]e biri zriacajno za njihov Spiritualni razvoj. insistirajte da da dobijere pismenu za koriscenje presto- painju na to kako vodi individualne konsulraticije sa ucesnicirna. ali nema razloga da se bojite ako vam do de 20 iii vise Ijudi. rnozere ib pozvari 2-3 puta. Poinite sadal" To je istina. Prijavice yam se Ucesnici na koje niste racunali.. gde ste bili preopsirni i gde ste izgubili nit ideja sa kojim sre poceli. moze yam se uciniti sasvim jasan i ubedljiv.. To zahteva vise vrernena. Kada pisere poziv za nckoliko prvih intenziva. Cije nepoznauanje ubija bezbrojne ideje i sjajne planove: u trenutku kada se covek potpuno posueti neiemu i Providenje se takode pokreie . koja je krarka. Vrlo J'e dobro a ko pre svoz Inren• v d b zrva ~o~:. u drugom ga nece ceniri. Polovina Uee. jer je Njujorski Univerzirer platio studenrirna da ucesrvuju.I.Zivorad Mihajlovic Slavinski zakupite prostor gde su ljudi pre vas vodili razlicite da li yam prostoriju izdaje poznanik. Svoj uvodni govor i price koje cere koristiti izvezbajre nekoliko puta. mozere slati pozive i dva meseca u napred. stori Napravite sarnicu. irnacere povisenu energiju i bicere uvereni da radite najvredn iju stvar na svetu. Uobicajcno je da se u trenucima krize pirate. Tako cere uci u svoj Inrenz iv "za?repnl . ali se isplan. jer 1I njemu radire sa pojedincern). Kada sre iznajmili prostoriju za odreden datum. ako ga ne snirnite i ne saslusate. Sta god da mozete uiiniti iii sanjate da mozete. bolje i uspesn ije cere ga vod iti. Vrerne od rrenurka kada hljete pozrve do vrernena odriavanja Intenziva ne treba da bude krace od 3 sed~ice ~iti d~ie od mesec dana. ali bicete naper i uplasen Majsror. Ukoliko irnare e-mail adrese veceg broja ljudi. Vi cere biti napeti i verovatno malo uplaseni. Sto se bolje priprem Ire. a ne neko ko 0 tome sarno masra. Bez obzira Sea ste dotada radili u zivotu i . Niposro nernojte da ga vodire besplarno. lntenziv Gnozc Prirucnik za Majstorc Gnostickog lntenziva na koji seminare. Treba da znate da cere imati krize pre pocerka Tntenziva i moida na njegovom pocerku.aktlvnos~1 zriarno ranije. jer cere irnati same 5 dijada. a posebno za prvi. odmah posaljite svoje pozive. sta yam je trebala ta gomila problema kada ste do tada lepo iiveli. Cars Bermer je vodio jedan Intenziv koji je za Ucesnike bio besplatan. U prvorn slucaju nece mcci da plare. Obratire painju na mesta gde ste se nejasno izrazili..te a asisrirate drugorn Majstoru. Velika grupa razvija vecu energiju. iskoristite ga da njim uklonite sve svoje strahove i nesigurnosti i da stvorite u sebi snazno osecanje da mozete raj posao da obavite kako valja. Ako je vas Intenziv preskup iii previse jefrin. ali snirnak nepogresivo otkriva sve ispoljene slabosti. Vas govor. necete privuci ljude. ali one su njegov sastavni deo.

Nenormalno je to sro u nase vrernc treba da se borimo da bismo ga doziveli. U budizrnu to je nirvana. Cilj Kaiit« im sledeie: Posroji samo jedan cilj Intcnziva Gnoze. Direktno Iskustvo Isrine (DII) je najnorrnalnije stanje za coveka. Ona ce se javiti pre iii posle. nas cilj rakode nije da se bolje osetimo .. 7 iii 14 dana kada neprekidno medirirali sa idjom da se bas tada prosvetle. odnosno posebni periodi od 3. koji imaju neke psihicke probleme. Ali uno ukazuje na rnoguce dublje srepene koji jednog dana cekaju coveka u njegovom Spirirualnom razvoju.]a eu biti vas Majstor na OVOIll Intenzivu. stvo potrebno je coveku. U jed nom trenurku doslo je do raslojavanja u Zenu na vise skcla od koji su najvaznije dye: Soro i Rinzai.{i dr~gi cilj na Intenzivu je pogresan. godine stvorio lnrenziv prosverljenja. ~val. da su ti problemi nesrali iii su bili ublazeni. Takvo iskuje S[Q je en skole nasrali bi sledbenici Kratak istorijat Intenziva Gnoze Kazite im sledece: . stoleca nastala je 1I japanu Harada skola Zena. da znate nista 0 njr. Moji asistenti su .nas cilj je OIL Ponekad. To je Gnoza ili Dircktno Iskustvo Istine. Rinzai skola naglaSava probojno iskustvo prosverljenja.nas cilj je DIL . U literaturi najpoznarije je Budino prosverljenje. Ako sre dosli na Inrenziv da bisre osrvarili bilo koji drugi cilj-prornasicete. U okviru Rinzai su sdini.nas cilj je DrI. koji je 1968. Soto skola naglasava neprekidan meditarivan rad. Neki ljudi doiive duboko osecanJe ljubavi na Intenzivu. u kojoj se tezilo prosvetljenju za kratko vrerne. u zenu ken so (plitko iskustvo) i satori (duboko sranje). On je dosao na plodnu ideju da spoji odredene 88 89 .. jer on je glavni razlog koji sprecava doz ivljaj Dl]. On ga je doziyeo posle 8 godina neprekidnih meditacija. Ali nas cilj nisu rakva iskusrva .. prekognicija i slicni. To su usrvari besrnislena pitanja ciji cilj je da dovedu do sloma racionalnog duha. . Ono ne samo da je povrsnije. u vidu posebnih pitanja iIi koana. vee na uze isecke realnosti. Ono je bili izuzerno duboko. tako da je rokom 26 sroleca uricalo na bezbrojne generacije sledbenika. Ponek~d U~~snici. Direkrno Iskustvo lstine (DIl) razlicito se naziva u mnogim sistemima Spiritualnog razvoja.. all )e nekirn IJudlma vazno da znaju da Inrenziv Gnoze njegovoj istoima sasvirn Pocetkorn 20.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva Predstavljanje Kazire ucesnicirna svoje irne i predstavite asisterire. DTI koje ljudi dof ivljavaju na Intenzivu Gnoze (IG) je daleko plice nego iskustvo koje se dozivljava u klasicnirn sisternirna koje sam naveo.Ali. bivsi sajenrolog. Ali. vee je i mnogo krarkotrajnije. U USA pojavio se Carls Berner. jer prakricari nisu meditirali odjednorn na eitav zivot i sve pojave u njernu. Ideja je ova: Prosverljenje nije nista drugo do otkrivanje vase isrinske prirode. neke osobe dozive neobicne fenomene kao sto su releparija. Moj cilj je da sto veci broj vas doiivi to iskusrvo. Ponekad Ijud~ za njega koriste izraz «prosverljenje». obicno rerko. U okviru Budizma nastao je 1I 10 (?) veku Zen. ali raj izraz irna prizvuk koji budi ~~greSne asocijacije i nade 0 dozivljavaju neceg kao sro je Kosrnicka sv~sr til ne~? nad~emal!sko iskusrvo. Tih koana ima oko 2000 i danas su u literaruri dobra poznari. rokorn sesina koji je trajao 3 iIi 7 dana. bez obraca nja painje na prosverljenje. u kojern se prosverljenje brze postizalo... bill Sledbenici te skole..Za usp~h n~ r~tenziv~ nije potrebno istorijske korene. Posta vi vee jeste to sro jeste. ako ih irnate. ljubav dodje i proc1e . Otprilike ovako: «Moje ime je . . onda nije vazno kada ce da yam se javiti jasna svet 0 rome. cuju od Ijudi koji su pre njih bill na Inrenzivll. Naravmo. 1I jogi sarnadi. i logieno spreman na velike napore da bi ga doziveo.

Zivorad nije 10 godina nista rnenjao u velikorn broju Intenziva koje je vodio i sprecavao je Majstore koje je obucio da unose znacajne pro mene. setajuci se periferijom Beogra- 91 . Najvainiji nedostatak bila je rehnika. da postoji bolje i od najboljeg. i «oseti iivot».Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za Majstore Gnostickog lntenziva komunikaciju sa meditacijom. iako se nisu prosvetlili. promenio je ime lntenz. Berner je vodio jos nekoliko 3-dnevnih Inrenziva. godine u Londonu. Zivorad Mihajlovic Slavinski bio je prvi put na l nrenzivu 1979. Heleni. Oa bi to postigao on je uveo rad u dijadama iii parovirna.rehnike. godine. u njega unese znacajne izrnene. koliko je ranije rrajao. Jednostavno treba da ulozite voljni napar. Jednom tokom dana.ivljen sam sebi i svojim mislima. 90 Ook je boravio u Kaliforniji Zivorad je sa Carlsom Bernerom napravio dogovor. Svako 'kako' je proces.ivu i to je sada bio Intenziv je Zivoljudsko je porana dan Gnoze. ai jc pazljivo birao Uccsnike. Na tom Intenzivu uspeh je naglo porastao. to vise nece biti Intenziv Prosvetljenja i Zivorad novom lntenzivu treba da odabere novo ime. i uspeh je naglo pao. da uolpio ushtednete da doziuite DI I i da to cinite sue urerne.» Zivorad je primetio da emoeionalne osobe lakse i brze dozive 011 nezo hladne i neemocionalne .ko se tehnika radi. i po! Takode. tako da je 1I jed nom periodu u bivsoj Jugoslaviji bilo vise aktivnih Majstora nego u celom svetu. Stoga je on za duze vreme odustao od daljeg vodenja takvih Intenziva. U razlicitirn skolama zena veoma malo se komunicira. u tom dugotrajnom periodu uocio je nedostatke Inrenziva Prosvetljenja. Od tada nadalje vodio vise od 100 I ntenziva. Sa jedne SHane. Na sledecern intenzivu vratio se na staru insrrukciju da ne postoji «kako. mnogi Ucesnici su posle lntenziva bili ernocionalno nestabilni. Taj razgovor trebalo je da mu pojasni stanje u kojem se nalazi ida mu ispravi tehniku ako je bilo potrebno. Kada dye osobe rade na problemu jedne od njih. To je Zivoradu dalo razlog da se zamisli 0 doradasnjoj tehnici. Oogod bude vodio Inrenziv Prosverljenja onako kako [e ro cinio Berner. imao bi kratak razgovor sa Majstorom. Drugi element na kojem je Berner insistirao bio je maksimalan kontakt medu Ucesnicirna Intenziva. zato Sto rakav rad pojacava kontakt izrnedu dva ljudska bib. Sa druge strane. a u tehnici Intenziva nema procesa. a istovrerneno je obucio veci broj Majstora Intenziva 113 kursevima za njhovu obuku. jer ne postoji KAJ(O. u takvom odnosu dye svesti se bore protiv nesvesnog duha jedne od njih i zato se rezultar postiie daleko brie. u Kaliforniji. odnosno za d ruga pitanja «osetiti svoj objekar. U opisu tehnike on bi ponavljao Bernerove o reci da ne postoji «kako» za objasnjenje tehnike. Ta prica jc VcC poznata u krugovima Ucesnika Intenziva Gnoze. Ali svi Ucesnici bili su zadovoljni dozivljajirna koje su imali. iii jednom rokom nekoliko dana. on ce ga take nazivati. Procenar Ucesnika koji SLI imali OIl naglo stao i l ntenziv se skratio sa tri dana i noci. Ali. Bernerova ideja bila je da kornunikacija cist: Ijudski duh od duhovnih masa veorna brzo i stoga je u lntenzivu prosverljenja trazio da Ucesnici drze pribliinu ravnorezu izrnedu vremena provedenog u meditaeiji i kornunikaciji. Po povratku iz Kalifornije bio je na jos jed nom Intenzivu u Londonu i potom vodio kao Majstor svoj prvi Inrenziv u Beogradu 1980. ucesnici su imali mnogo dublja iskustva nego na 3-dnevnom Intenzivu. jer I ntenziv proishcdi iz licnosri Majstora. doziveo je svoje prvo DII. ali se pokazalo da nema kraja mogucnostima poboljsanja . Tokom nekoliko godina Zivorad je vodio Intenziv Gnoze sa novorn tehnikorn. Sledece godine u centru Carlsa Bernera u St. «oseti drugo bice. ali je na jednom l nrenzivu rekao Ucesnicirna da jc najblize opisu kako (reba da «osete sebeod nosno svoj objekat. Na njegovo iznenadenje vee na prvom Intenzivu oko 30% Ucesnika irnalo je to iskusrvo. Meditacija je skoro sve vreme bezglasna. U objasnjavanju rehnike Majstor bi na samorn pocetku doveo svoje Ucesnike u konfuziju. latim je 1I sledecoj prilici Zivorad ponovo naglasio da je najblife objasnjenju kako treba da se radi «oseriti sebe». Rekao bi: «]a lie magu da tram o~iaSllim ka. Jednog dana. On je imao i pozitivne i nezeljene posledice. a potom l-l-dnevn i Intenziv. covek je ost. Taj trcnutak bio je preloman za tchniku l ntcnziva.i uspeh I ntenziva je naglo porastao. Neke male izmene su dozvoljene. Kasnijc ih je ponovo vodio. Otada rad insistirao na rehnickorn uputstvu «oseti ko si ti». a jedna osoba je trajno hospitalizovana u dusevnu bolnicu. Berner je ocekivao da ce biti potrebno desetak 3-dnevnih Inrenziva da bi prva osoba dofivela OIl. Ali ako.

Zato rokorn kornunikacije sa partnerom koristimo tzv. ne mozete ici II realer u dye siruacije: Kada vas partner komunicira i kada ja govorim. . Ali na Intenzivu radite sarno Alternativnu tehniku TG i nista drugo. Tokom Inrenziva nema razgovora. Moiete pitati drugu osobu:»HoceS da radimo?». Klasicna Bercnerova tehnika pcdscca na guranje stuba sarno u jednom praveu. Najbolje je da sede Sto dalje jedno od drugog.() za sarno pola dana trajanja Intenziva. niti bilo koju drugu osobu. gde ima mnogo porodicnih kuca sa bahama. «diplomarski jezik». kao da ga niste culi. 93 . ucesnikovog bracnog druga. neku osobu iz grupe. To je sledece: Tokom Intenziva Majstor je uvek u pravu. U toaler mozere ici kada hocete. Klarili su ga levo-desno i napred-nazad i posle nekoliko minuta oborili su gao On se zapitao. a nas irna dosta. parovi koji se zabavljaju. iIi «Neki ijudi SIt nepolteni». Osrali razgovor morare svesti na rninimom. asistenta. To znaci sledece. Mozere doci kod mene na konsultaciju u toku vasih 10 rninura. pa tada idite. Izuzerak je poslednja vezba. 1. kada vi treba da ga slusate ha govori. Tokom veibanja u Inrenzivu mi morarno sve vreme da saopstavarno istinu. Na Intenzivu se cadi samo Alternarivna rehnika Inrenziva Gnoze i nikakva druga tehnika. jer imamo sarno 1 toalet (kao sto se najceSce dogada). To ce biti pauza posle druge vezbe iii dijade. a to je cia !ito veci broj ljudi dozivi OIl. hvatanja beleiaka. koliko bi remena trebalo tim ljudirna kada bi gurali stub sarno u jednom srneru? Sat iii dufe. «Kome treba partner?» i slicno. Sasvim je u redu da ih radire izvan Inrenziva i posle njega. Jede se samo u pauzi kada to ja kaiem. treba da se pridrzavarno nekih pravila ponasanja. 4. Ja CU yam malo kasnije opisari tu tehniku i taj cu opis nekoliko puta ponoviti tokom Inrenziva. 92 8. jer odgovara dual nom univcrzurnu u kojem iivimo. Slicna situacija je sa konsultacijarna sa mnom. Ona ce nam pornoci da sto veci broj vas ostvari OIT. 5. izuzev komunikacija tokorn veibanja iii dijada. Medutirn. Osobe koje su u emocionalnom odnosu . roditelja iii druge osobe.ne treba da rade u paru. Niko ne zna da Ii se to odnosi na partnera. svake vezbe i Pravila ponasanja Kazete Uiesnicima sledeie: Da bismo ostvarili cilj Intenziva. Majstora.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva da. 7. . Ne mozere doci kada je vas partner akrivan. Na Inrenzivu nema slusanja rnuzike. kao sto su razni oblisi meditaeije i slicne.bracni drugovi. itd. Poslednje pravilo pokriva sve situacije. 9. Neki od vas praktikuju razlicire rnetode i tehnike. a rnozda ne bi uopsre uspeli u tome. Zivorad je zapazio dva coveka koji su pokusavali da obore drveni stub duboko uopan u zcrnlju. Vi ste duini da budete na svorn rnestu napccetku kada ja govorim. rada mogu i oni da rade zajedno. ali pri tome ne srnerno da povredimo niti partnera. Irna ih svega nekoliko i ona su logicna. Alrernarivna rehnika je usmerenje na oba moguca pravea i stoga je daleko efikasnija. Niko drugi. Jer ja garantujem vas uspeh i odgovoran sam za njega. 3. jed nostavno ga ignorisite. U srara vremena postojala je duga lisra pravila koja su sada svedcna na minimum. pusenja i slicnih aktivnosti. To pravilo ne postoji da bih vas ja rnaltrerirao. pa onda postupite kako yam ja kazem. Tada ja mogu da varn garantujem najveci moguci uspeh. ciranja u pallzama. ali rreba da se se krarko zadrZavate u njemu. vee zato sto moze da iskrsne neb nepredvidena situacija na Inrenzivu. kao sto je to sada slucaj. Tokom Intenziva zabranjeno je direkrno obracanje partneru. Da bisrno to posrigli govoril11o indirektno:»Jedan covek mi ide na nerve». Ako yam se neko obrati sa recima koje nernaju veze sa Inrenzivom. Vasa painja treba da bude usmerena 100% na samu rehniku Inrenziva i nista drugo. je neverovatno skrati]a vreme Intenziva i povecala broj Ucesnika koji Ima)U DII na 900. 2. Tada mu je dosla ideja 0 Alternativnoj tehrrici Intenziva Gnoze ~oja. Sacekajre da dode vasih 10 minura. One su su obicno vredne. 6. brat i sestra ird.

ali puca situacija Rad bez objekra uvis u nadi je korenito na lov na divlje ih ne vidi dok lete nocu i nisani gonga. a pasivan partner posraje akrivan. On painju treba da je prisuta n aktivnorn n ista drurecenog. partneru ad 10 i na njih ne ovde i sada!» Akrivan partner prima kornandu. se dogada izrnedu dye vezbe takode se drzire su ispunjene Nemojte koncenrracijom rnislite na to . ponovicu. Zatim otvara oci i sve sto mu se javilo u svesti iii telu kao posledica pokusaja da doziv] sebe (i nista drugo!) on saopstava pasivnom pa rtneru. lura.. Ne gleda pasivnog partnera drii pokusava je vrlo vaina.Sta ird. Vi morau trenutku. na aktivnog a to je.To znaci da se radi odnosno u parovima i da se naizrnenicno daju dye kornande.! akrivnorn partneru: «Cseti ko si ti Uloga u potpunosti partneru. partner daje komandu je pasivan.bilo sra 5(0 Takvih objekata ima bezbroj.» Pasivan partner ovde i sada!» Aktivan nije on u tom neki. Ko su aktivni u dijadi. vee i gestove i mimiku da bi izrazio re sadrzaje. pokusava sopsrveni Oni reci.s Oseri ko nisi ti partner opet zatvara oci i trazl objekar . ne kornentarise da mu pomogne maksimalnu njegove da 0 izjave svog partnera na bile koji nacin painju komunikadje. on pokusava mu daje alrernativnu koruaudu. Kada zavrsi. on klimne glavom iii kaze svom pasivnom partneru: i sve vreme levo-desno. pa rek onda je dugorrajan mraku. pauze rn inuta U periodu koji pripadaju njegovom akrivnorn njernu on ne srne da pro- i da reaguje Posroji same na svo]e partller i u tih 10 rninura ne postoje Kracke na vas objekat. pribliinu ravnorezu Gnostickog Intenziva Kada izmedu komun icira. reagujc. onaka kako Kada je odabrao on to zna i ume.KO S[ TI DRUGO STA JE ZrVOT II da ga oseri sto porpunije i STA]E i cesto pogoditi. koncenrrise da nepotrebno rnogucoj meri. To pokusava neko vrerne . vece. Tada se edmore 5-10 minuta i radi sc sledeca vezba. koji rade na pitanje Sta je iivot? Kornande i sadai" bice? kornande glase: Za ljude .Dseti drugo ljudst» hire. kod vase kuce. . (i nista drugo) Sve vreme svog pitanja. Saopstava sve sro sc javilo bez obzira da Ii je to glupo. nog mcditaeiji osoba Treba meditira drzati Prirucnik za Majstore oci su joj zatvorene. dugi na pocerku svake veibe. komande «. BICE darorn Sve sto rnu se javi u svesti sarno kao posledica tog pokusaja on saophava svorn pasivnom partneru kada otvori oci. Prirorn koristi ne sarno reci. nepristojno. ]edan odredicerno Pasivan partner je aktivan. rada pokusava da oseti sebe.Dseti ita je ziuot oude i sadai i "Oseti Ita nije iivot oude Za ljude koji rade na pitanje Sta je drugo ljudsko parrneri gLase: . i da iivljava sadriaje. oei su posvece- Tehnika Intenziva Gnoze Tehniku objainjaoate slededm reiima: Tehnika je Dijadna i Alternativna. sta cere raditi nekoliko reci 0 kada se zavrsl Intenziv vase rneditacije. ovde i sada. zatvara oci i trazi objekat: Ko je on u tom trenutku? Kada nade ko je on. Levac ce ih slucajno gojacija. da Ii vise puta ponavlja isti sadrzaj itd. partncru razrnislja za njega.. visini. na kraju Lovac vidi divlju gusku na nju pre nego sto puca. U svakoj vezbi od 40 rninura radi se sa drugim partnerorn. nacin ga osetiti i reci partneru bez rezultara. sanse da je pogodi Praksa je poJazala jer sprecava na objekat su mu daleko da je dodatak Ucesnika u najvecoj Na taj nacin oni rade naizrnenicno do kraja vezbe koja ukupno je 40 minuta. Reci cu yam te prvo datom naci objekat rrenurku OBJEKTU u datorn L]UDSKO On nalikuje 1I trenurku. maksimalnu na svom Ne radi izuzcv pri cernu Ne pokusava da ga sto bolje razurne. ovde i sada!" i "Oseti nelto Ito nije drugo Ljudsko bite. tra- radi sa objekrorn. guske u da druNa raj «Gotouo. aktivan Tako on radi na dye alternativne kornande dok se se ne cuje zvuk Partneri se zahvaljuju jedan drugom i potom se uJoge menjaju _ partner postaje pasivan. njegove go. Daj mi drugu komandu. rrenutku.]0 do 15 sekundi. On ne srne cia vrsi nikakvu selekciju u svojoj kornunikaciji. da drii da razurne problem. vee ga navode 94 95 .Zivorad Mihajlovic Slavinski Inrenziv Gnoze Kada joj otvorene. ovde i sada» da se vrlo vazan. Kada sta yam se javlja. vremena i komunikaeiji.

Duh je ukupan iznos neiskornuniciranih sadriaja.zasto nismo sve vreme u sranju DIP Razlog Je jednostavan . . ona je ipak proces. Dozivljavas me preko procesa videnja. Duh je dragocen instrument za svakodnevni zivot. naucenih znanja. cinjenica koje smo culi od roditelja. ona je ipak proces. urnesto OIl 0 toj osobi ja dobijem vise indirekrnih iskustava koje autornatski daje moj duh: Secanja na slicne Ijude. mogu da ga promene i da rade sa piranjcm . Subljckar dozivljava svoj objekar bez procesa. kako da r~sm. trauma. u svesti je praznina i tada spoj subjekta i objekta rnoze da se dogodi. rna koliko da je inruicija prefinjen proces. imao je realizaciju «Nema bridza!». 96 Bilo je ucesnika koji neke pojave. rna koliko teleparija bila israncan proces. U tvoj dozivljaj moze da se ukljuci i intuicija. Koani Intenziva Gnoze Sada sledi sledete objasnjenje: Postoje 4 osnovna pitanja sa kojima se radio To su: «Ko sam ja?». a slicno 97 . a Sea je lose. Ja sam objekat.) (Povije je mesto izrnedu obrva. On nam govori Sea je dobro za nas. Medurirn.o neki problem i slicno. makar u kratkom rrenurku. moze da se ukljuCi ~i proces secanja. rnesro tzv. Od rodenja mi imamo bezbroj indirekrnih iskustava. Sra si doziveo u odnosu sa njom i slicno. Tehnika Intenziva ne cirri nista drugo osim sto prazni duhovne rnase. Ja preko videnja dozivljavarn raj zid. strahove i slicne sadriaje. zbog njih nisam u sta nju da doiivih OIl 0 toj osobi. Tokom jednog dana imamo ih na hiljade. a u on nema procesa izmedu objekta i subjekta. prekinutih komunikacija. U njernu nema razIike izmedu subjekta i objekta. ja gledam ovaj zid (Majsror pokaze rukom zid). Proces preko kojeg covek dozivljava neki objekar. u njemu objekar i subjekar postaju jed no.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva Priroda Direktnog Iskustva Istine Kazete sledece: U literaruri mozere naci rn nosrvo opisa «prosvetljenja» i slicnih iskusrava. A II OJ[ nerna procesa. kada hocu da doiivim neku osobu. U jednom trenutku uklonjene su duhovne rnase. jer IG Covek koji je radio na bridz su pokusavali da dosegnu i shvate sustinu pitanja «Sta je aikido»? ili "Sta je bridz?». neprijatnih i prijatnih iskustava koje smo imali.). covek koji dozivljava iskustvo Objekat. To je OBJEKAT. Ali u Spiritual nom radu duh je glavna smetnja. «Sra sam ja?». «treceg oka»). Objasnicu ukratko to sto sam rekao. Naprednim Inrenzivima. niri znanja 0 pojavama. sto . Ti mozd da se setis neke osobe koja je slicna rneni. a to je one sto covek dozivljava i Bice yam jasnije kada yam kazem definiciju duha. Medurirn. kao sro je «Kako je izgIedalo tvoje lice pre nego sro ti se majka rod ila'». ali one ostavlja posledice na citav zivot. pa su radili na su uvek razocarani. BiIi ne daje objasnjenja. «Sra je vrh nosa?». Ti si subjekat koji mene doiivljava. Jer se on ubacuje izrnesu nas i naseg objekra i urnesto OIl rn i dobijemo nesro od duhovnih rnasa koji posroje u duhu. nade.to je nas duh. Na primer. Ja koji doiivljavam zid jesam SUBJEKAT i izrnedu nas posroji proces videnja. Ceseo se javlja pitanje .(S(a jc zivot?» ili «Sra je drugo ljudsko bice?» Postoje jos neki koani koji se rade na tzv. kao su «Sra je Ijubav?. U jogi to je «cita» iIi «mentalna rnasa». odnose iii situacije. Ja govorim rebi (Majsror pokaze jednu osobu). Njihova karakteristika je da u njima uvek postoje 3 elementa: Subjekat. «Sra je Bog?». "Sta je aplauz izazvan jednom rukorn?» i slicn]. Ponekad rnoze da se ukljuci i proces relepatije. u skoli iii procitali u knjigarna itd. Usled toga. Takode. Kada dozivc OII na to pitanje. To je uglavnom krarkorrajno stanje. Grupe koje su imale veliki broj Intenziva iza sebe radile Sll uspesno na Zen koa ne. slusanja i procesa razumevanja. ali svi vredni autoriteti navode jednu susrinsku karakreriskiku DIl bez kojeg ono ne rnoze posrojati. Evo i drugog prirnera. «Sta je zivor?» i «Sta je drugo Ijudsko bice?» Ucesnici koji su prvi put na Intenzivu ili koji nisu do sada dozive- Ii DIl rade uvek na pitanje «Ko sam ja». «Sta su povije?.

zato sro ima malo vr:~cna. da se prcdsravi Sada on tacno je U svakorn . Vrednosr Ucesnicirna Iskustva. druge ljude i zivot. ko su pasivni. sam ja. ukoliko nerna zaista izuzetno parncenje.Zivorad Mihajlovic Slavinski iskustvo imao je covek koji je radio na pitanje. Mile. ako je radio nije znao ra okolinu. 0 tome Ucesnik ne treba da brine . dajte komandul se na to KO sam ja doisra. pa cemo poieti sa radom. ali se s vremena na vrerne sebi naglasi sam ja?» Pitanjc Ko sam ja? Odnosi sam ja? odnosi se na to KAKAV Mozere zahrevorn nalazi napisali: dati Ucesnicima Ko sam ja? Radi «Sra sam ja? Sta Piranjc Sta akrivni Majsror parrneri.. ~ehlllku.bro- je neophodno im: da shvate je vrednosr brie iIi Spiritualnoj DIT ? Posle dozivljaja i daleko reiiste lakse iz kojeg napreduje Razlog deluje. tako da bi na prvorn Cedomir. rnoze da istrajava duze vrerne iii rnoze da se menja svakih Ima li nekih pitanja onome sto sam do sada kaze rekao? Kada odgovori na moguCa pitanja. a na drugom sobi. dobro mu je uvek reci: «Hocu da prouerim. Pasiuni partneri. Na primer. dye slike na zidu. a ako nije prvi.itd. Ita uiiniii Opisi daleko emocionalnoj. treba spisak sa irnenirna svih Ucesnika. Uvek iz njega poci- objekar: Sta zaisra jesre zivot za njega u tom posebnom rrenurku? treba da bude misao 0 tome sra je zivot. Isti princip we Kada su svi tu. «Nije daleko od lsleustua». racku «Ko sam Po prvi gledisra iz ju i pored njih zapise svoje zapaianje.izglcda. aikida. Dorada iskustvu (0 nedostajalo. im: Ko treba da ide u neka ide. aktivnosri.nje~?vom naporne rneditacije. «lma problema da nade objekats I slicna. DTT na pitanje u svakoj stabilnu je jednosravan.Dodi kod mene. a to cini kratko i sazero. sesnaesr srolica. na unosi sve svoje provere ra~a po . ako radi bez asistenra. zelja nacin. 5 ili ~eka. da ukloni Oa li je to njegova na jcdan iii drugi da bude jaci. jedna vrara itd. U nJega treba da unese koje pitanje koji po redu je raj Inrenziv Ucesnik radio U spisak za Ucesnika. Majstor ko radi rneditaciju. niri sta je rekao covek kako objekat ovaj iii onaj mislilac. od partnera.. JESTE ZIVOT TRENUTKU mu nesro ZA NJEGA? govori glasovi u sobi. jedan prozor. STA se nalazi 1I Ako biste dosli u ovu sobu sa spisku naveli Provera rada U cesnika U IG majstor treba da pocne sa proverorn rada Sto pre.itd. Kazere U cernu ja?» covek pshiholoskoj put covek Direkrnog Iskustva Istine u cernu je vrednost Direktnog kaze rnu: da irna . slika dece koja se igraju. kada Je to suvisno. sa kratkih . postoji satno oleean uecnosti!» Kada radi na piranje Sra je ijvot?. Majstor irn kaze vazi za pitanje Sta je drugo Ijudsko bice? Ucesnici ko Sll treba da sede. 0 U TOM prijatelja iivot! nekoli- zna da on radi sve razlicite on je odlucujuci pita: iii toplota stvarni oseca u svojoj ruci. slika njegovog i sl. nje aktivnosr. zelja da irnpresioniu drusrvo. Naprimcr. Ucesnik Lntenziv Gnoze "Sta je aikido": «Ncrna Prirucnik za Majstore Gnostickog Inrenziva koje dozivljava sebe. Zoran. Kada Ucesnik dade. Kada dobijei pitanje rni to uleratko!» 98 99 . skraceno." Dobro je iei odredenim redom. vi biste na prvom Olga itd. kaze irn: Nadi pa rtnera! u redovirna. ponovi tehniku i kale: im jos jednom. on mora da nade 0 pravi To ne zivotu koju Isri ielja da bude bolji. ovakav primer. jedan mali sro. KG se u sobi. rnoze. spisku se nalaze Vera. vee STA DOrSTA Na primer. ima stabilno kako radiI tehniku .I~jihovog . Upravo to treba da dozivi. «Dobra r~d'.lka ill. do de do njega. obicno vee od pocetka druge dijadc. Na drugom spisku bisre napisali: U sobi se nalazi dever rnuskaraca i sesr zena.treba da nade sta iivot doista jeste za njega u tom trenutku i da to oseri Sto porpunije i dublje ko sekundi.'. svoje strahove cinilac ili zelja da se bolje uklopi akrivnosriu.opisom .d c~l~ same 4 dijade. On nazi od asisrenta da mu posalje nekog Ucesll. u njoj. niti filozofija. dodirne ga po ramenu Majstor I da napravite Ovdc dva spiska. ako je moguce Pitanje Sta sam ja? Razlikuje se donekle od pitanja se na isti nacin.

ja hocu..ja sam bila u lstanbulu ria seminaru i tamo smo nauiili od uoditelja. iskuje jednostavan cesto Ucesnik posle on na Ko sam ja! Sam Ucesnik mora da dode stva koja to nisu. Nastaui da radii da hi doiao do DJJ». iii «ja sam ovaj koji te gleda" iii «[a »< Ucesnik (kada sam ovaj coue]: oude» itd. osecanj~ iako imaju znacaja za Ucesnika nisu OIl vec ' . Na to mu se kaze: «Pazi.ad~. A ti sada turdii da [a nisam to." Nekada je fasciniran da ono jeste: «fa Slim soetlosno bite».. on ima potrebu da izrazi ono sro je i da uoci gde prekinurreba Na pocetku skoro svi Ucesnici grde opi~. ~. ali ono nije Direktno lsleustuo lstine. jer to si ti. Ono je indirektno.. «Drugo (judsko bice je [edna» iii "Nona drugog ijudskog bica». tehnika Ucesnik irna snaino iskustvo koje nije Oirektno. ma koliko one bilo privlacno i Direktnog Iskusrva. Ucesnik kaie: (gledam) ita ce da mi se jaui. ko onda jlosto- mo~c pornoci znanje 0 realizacijarna Je da shvati da realizacije koje Ucesnik ima upravo to sto rec kaze . Nekada osobe dodu na Intenziv posle drugih seminara i upomo se drie znanja stecenih na njima. Validacija Direktnog Iskustva Validacija Razlog -:. Vazno rusu OIL stva. i da osetil SEBE ito potpunije mozei. a potom «Nema ziuota». Reci mi.JA «[a zatuorim oci i cekam SAMJA!» Nekada insistira slicna. pa onda . "?" mu Sll «[a sam drugo ijudsko bite». Naravno Majstor pitanje ne rreba da kaie Ucesnicima kako glasi rcalizacija do raga. Na pitanje Sta je iivot! iii «Nerna zivota. » . Najuai» ntJe Je da osetts onoga ko te sadrza]e uidi (ili:Onoga ko te sadrzaje doziuljaua).Ko sam ja! Za G (reba ga Ijubazno Najjednostavnija milijardi doiivi Ijudskih bib ti). o~eCa::je ekspanzije ekspanzije 1 slicni dozivl]aj. Jcdna zena mi jc prilikom Intcnziva prisla i rekla: "ja znam ko sam [a. kada ucesnik irna realizaciju «Nema drugog Ijudskog bica».Oirektna Ona samo JESU! IskllAJi Isksustva ni zlo.. U OVOI11 poslednjern slucaju. na slede/e .~ij~ nmoJt. one su sarno verbalni izraz onoga sto Ucesnik u (Om rrenutku doiivljava. Majstor treba da postupi na sledeci naCin. Sve re realizacije svode se sarno na jedno . » Kaze rnu se kako mora biti jako kratko. «Drago ijudsko bice smo sui mi zajedno». da Ii je Ucesnik u stanju OIl iii ne nepo- Javlja se nekoliko realizacija: «Sue je iivot». Bila je neprijarno iznenadena kada sam zatrafio da nasravi da radio Sutradan me je zvala telefonom i rekla: . Ali oni nisu jako uazui.).katarzu OIl koju vrsi Majstor . da je covek zato Majsror Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva verbalno bice. Da sebe tako osecas' l..vo. ali ne sasuim.. ne Jepo. treba mu reci: «Radis dosta dobra.neiskusan oseca. Kaie Ueesniku: "ZnaCi. Direktno lsakusrvo) saopsrava je uvek ista: «[a sam iii «[a sam XY « (on nam saopsrava svoje irne). . su indirektna." Ta osoba imala je reskoca da shari razliku izrnedu indirektnog iskusrva. posle koje se dobra ima snazne doiivljaje ranijea uvid u svoja ponasanja zivota. interesantnih sadri. Nekada je Ucesnik zbunjen: Na jednom J nrenzivu (iIi na lstorn) irnao je prvo realizaciju «Sue je ziuot». niti ruino. d'r~krno: All ~ koje Ucesnl~ daje. svog rada (ako je predugacak na nekom mestu. 100 101 . «]a sam ziuot» iIi "Zivot jeste!» Ponekad je to "Zivot je drugo ijudsko bice".. ja sam svetlomo bice". treba da ga pita sra se dogodilo. da smo mi suetlosn a bica..Zivorad Mihajlovic Slavinski . Na pitanje "Sta je drugo Ijudsko bice?» najceSce realizacije su ave: ~a spozna sre. pa da to saopitii.aja. tehnilea kaze da treba da nadei ko si ti u [ednom trenutku. «fa sam bozansko bice» i Na to Majstor treba da mu kaie: «Tvoje ishustvo je uredno. Ne. ali on ne kaze da treba da gleda! Ita ti se jaulja.15 sekundi i da ~anzo ono ito ti se jaui kao posledica tog pokuJaja saopsus partneru. ali uvidi. zavrsi treba paZljivo da prari Ucesnikovo Intcnziv izlaganje Gnoze buduci doiiveo. je realizaclja na prvo pitanja Sta oseca ird.dno. je jedan Majstor Nekad od kljucnih prihvata elernenata kao tokom DII IG. Na to mu se kaie: «Razumem da ti se ja. da tehnileu realizacija na to pitanje koje nam radii saurleno. To upravo pokazuje da realizacije same po sebi n isu OTT. Ma!stor pravi ~ada gresku. ~ec su indirektna. koji je veliei znalac. katarze. Maj~tor treba i slicna. zato obrati paznju da radio Objasnjenje NajeeSca grdka je ova.o~.ek. Da It me razumeiis Ucesnik detaljno opisujc sta mu se sve javlja u svesri i cesto svojirn sadrzajima. He postoji drugo ijudsko bice . Ona Direktna nisu ni dobro.

Takva paznja je od velike vrednosti u svakom Spiritllalnom iii hermetickorn radu.l" iIi neku varijautu tog odgovora. Majstor jednosravno kaze Ucesniku: «Idi ria rnesto i nr. istog trenutk u!» Kada Ucesnik prihvati raj zahtev. Ipak. Majsror treba da bude u sranju da neposredno iii ?irektno proeeni da Ii je Ucesnik doziveo Gnozu ili ne. koga ima?» Veoma cesro Ucesnik ce reci: «Postojim sarno [a» ili «lma samo mene». osobe na koje mu Je pazoJa pnvueena usle Sll u stanje Gooze iii su na njenom pragu.praznina».. usnopljena svesnorn paznjorn.. Majsror ga gleda u oci nekoliko trenutaka i onda mu sasvirn obicnirn glasom kaze: «Reci mi ko si ti»! lzrnedu prvog dela pitanja «Reci mi . da vidirn sta je sa njirn? IIi ce Majsror posrari svesran da vee duze vrerne prati ponasanje nekog Ucesnika. paz ire! Ti simpromi predstavljaju samo nagovdtaje cia jc neko dozivco Gnozu. «[a sam oleean suetlosti».» 103 . Uistinu. neki od Ucesnika Intenziva i njernu cc doci rnisao. takva ocekivanja nisu opravdana.» Ostalih 50 % slucajeva cine razne realizacije koje uvek imaju drarnatican sadrza]: «]a sam sve». sponrano biva privucena na osobu u grupi koja jc srupila u OIl iii je blizu njega. a ti moras da mi odgavoriI ODMAH. » i drugog dela piranja « ko si ti?» rreba da postoji pauza od 2-3 sekunde. iii bar u vecini slucajcva nijc.. ostalih. ali sarna spoznaja da ·Ii )e covek na kojeg se usredsredio u stanju Istine iIi ne prevazilazi kapacite logickog rasudivanja. Medutim. koji rada mogu da posrignu efekar koji je nernoguce posrici kada su rasprseni. «]a sarn iivot»..l5t·avida radis. a nece znati zasro. bez ikakve surnnje. Majstorova licna iskusrva na Intenzivima i njegova secanja na tacna i pogrdna procenji:anja Cine osnovu njegove svesti u akru procene.biva pri:lI~e~ svetloscu. Kada Majstor vidi da je Ucesnik l nrenziva II stanju OU. Ali. «]a sam jr. all u oko 50% slucajeva po novo cc dobiti isti odgovor kao na piranje Ko sam ja? to jest «[a sam ja. «[a sam Bog». kada se prosverlio. Ukoliko inruiciju deflnisemo kao znanje bez razmiSljanja.. nesro mi cudno ovaj izgleda.. postoje postoje neki smpromi gnostickog iskustva i sto je Majstor manje iskusan to ce IllU biti vise od pornoci. Oil ocekuje da mu se kaie kako ce sigurno znati ko je doziveo OIl. To je cudesna Spiruualna igra i Majstor Intenziva rnoci ce da donekle i u rnalorne oseti njene cari. Majstor uklanja maglu iz Ucenikove svesti k rarkirn razgovorom. Na to ide zavrsni udarac: «Sada mi reci. bez vidljivih razloga. 102 To je isti mehanizam kojim Ijudi slicnog Spirimalnog stanja bivaju privuceni jedni drugima. On kaie Ucesniku: «[a cu sada da te pitam neito. vee da bi to mogao da ucini kako valja Majstor treba da razvije svoje sposobnosti i da sam stekne sva porrebna iskustva rakve vrsre. Problem kod validacije Ucesnikovog iskustva je u rome Seo same realizaeije koje on daje nisu siguran nacin da se proceni da Ii je doziveo OIl ili ne.. kao sro lep. Ne postoje objektivni pokazarelji stanja Gnoze. Vezbu za razvoj koneentracije posebno sam opisao. Ponekad ce Majstor uociti "ndto novo" na nekoj osobi koja se ~laok~ '" ra~likvuje od. Majstorova cista svest. ovo sto sledi je vrlo ehkasan postupak. ta i ta planeta». a ne objektivnc dokaze da se to dogodilo.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za l\1ajstorc Gnostickog Intenziva ji.. To nije tacna. Izvlacenje DII iz Ucesnika Kod nas je rasireno verovanje da na Tstoku Ucenik zna. «]a sam andeo koji je doiao na Zemiju» i najcesce «Ja sam nilta . U vecini takvih slucajeva. Majsrorova sposobnosr da to ucini kako valja raste sa njegovim Spirirualnim stanjem i sa sposobnoscu za koncentrisanu paznju.. Uceniku je potreban razgovor sa Majstororn da bi mu posrala jasna siruacija u kojoj se nalazi.~ir. Da li me razumel. . obicno sa nekoliko pitanja. bez ikakvog razmilljanja. Na ~itanje «Sra sam ja?» Ucesnik moze da navede veliki broj realizacija. 5 vremena na vrerne Majstorovu painju privuci ce. onda je to inruirivna spoznaja. Ukoliko Ucesnik ne prufi pravi odgovor. a da toga nije svesran. niitavilo . ita je drugo ljudsko bice?» Najce5ce Ucesnik sa iznenadenjern kaze: "To sam jrt!»Oodarno piranje Majstora treba da bude: «Kada nanesel neko zlo drugom ljudshorn bicu. r]. a ko nije. Tu takode leii objasnjenje kako Spiritualni Ucirel] odabire svog sazrelog Ucenika i ovaj njega. jer kada je usredsredena podseca na sakupljene zrake sunea u jednu racku. Kada se covek priprema da posrane Majstor Inrenziva. «[a sam . kome si naneo zloi» .

to i to. Lndividualn i ad rih mogucnosti. svojih probleradim na njega mi prvi pur dade IGI. proces Njegova efikasnosri.. ja obicno sam ukazao je jednosr<lvan. Intenziv je jedna rehnike «Okrenite se ka meni. Majstoru je ostavljeno na volju . ja sam no hrzog coveka Najduzi Verujem ria tehniku da je danas Intenzivu osoba razlaganja i uklanjanja rncnralnih porrebno dozivi masa kojc odvajaju od 15-30 Oirektno od njegovog individualni da se u Individualnorn Gnostickom koji sam do sada vodio rrajao da je razlog za co bio sa srpskirn sro je je 45 rninura. Majsror rnoze da ga zapira naglasavajuCi Ovi maglu reci: «Zaito Ucesniku si releao . jer su Ucesnici nestrpljivi da podele svoja iskustva sa ostalima. koja je donekle bila Slovenka. do izuzetminura lskusrvo. Maida cemo se joS nekada sresti. Treba da uam kazem neleoliko stuari. Treba da nastauite na suaki moguci nacin sa svojim Spiritualnim razuojem. Razlog da radi na uklanjanju seanse u rakav Prerhodno da ulozi vise od jedne rad. Berner srvar razaranje Podscticu duhovnih vas Ja je masa koje ]c u svoju Inrenziva. sam vodio irnala probleme Kada ma sa zeljom sa njim prvo jezikom Klijcnt na kojem proces. potrebnog efikasan.. Zavrsni govor Kada udari poslednji gong.. kada Ucesnik opisujuci svoje dozivljaje.» Alternarivne savladivanje treba da bude kratak. je da se na kraju zahvali: Organizaroru svojim asisrenrima i svirn Ucesnicirna koji koji je organizovao Sll U va resko moguca. a potom ga blago povuce prstima za vrh nosa i pita ga: «Ko ouo oscca?» Iii. Majsror mu kaze da zatvori oci.Zivorad Mihajlovic Slavinski Irna jednosravnih trikova koji pornazu Ucesniku Intenziv Gnoze da posrane sve- stan stanja u kojern se nalazi. stva IGJ je izuzetno U vrernenu uzler dominacije rnaste. ukazao na jednosravnu da je u rom procesu odvaiaju to vrerne covcka od njegovog veliki nastavio. On predsravlja u radu kornbinaciju metoda sa pojedincima.: je bilo zamisliri.1A?» tako sro uklanjaju INDIVIDUALNI GNOSTICKI INTENZIV trikovi i njima slicni pornazu sa njegove jasne svesti da je on taj koji sve to doiivljava. 104 105 . ehkasnosr Objasnjenje objasnjavajuci cinjenicu takvog zbivanja tehniku osnovna objekra. Intenziva DP-4 i DP-4 metod. pogledu bi se doslo do Direktnog lskuIntenzi- prisusrvovali. Bio sam Gnoze. redne mogucnosti samo jcr sam prcthodno stvorio DP-4 metod. Na primer.). Taj goyor Neophodno Osobe koje ne znaju rreba da idu na jednodnevni da kurs za tog metoda. Majstor treba da kaze Ucesuicirna: T ri godine sam razvio posle uvodenia Alrernarivne Individualni Gnosricki rehriike u Inrenziv (lGJ). iskorak Prirnena objekra. je [ednostavno. On ima izva nprimene i veliki potencijal za dalji razvoj.. razaranja. ja lntenziv u stanju da to uCinim. vremena i uz najveci Inrenziv.sra ce reci. Bernerovog da je rolika Poslednia recenica treba da bude udarna: «Imali ste uredna isleustua i postali ste bliii sebi. rehnika Tamo Intenziva predsravljala dovcdi ka povecanoi OP-4 take gde je on zasrao. kaze: «Ja .

To Ol11ogucava prakticaru da neutralise polaritete i da ih transcendira. kada se radi individualno sa Klijenrorn. odnosno emocionalni naboj koji na njima postoji. drugih Ijudskih bib). Alternativna tehnika Gnostickog Intenziva eliminise energetski naboj koji nas odvaja od nasih objekata (sebe. rnozere ga blago povuci za vrh 110sa (dok SLJ rnu oci zatvorene) i pitajre ga: "Ko oseca ova?" Za vrh nosa u mnogim religioznim tradicijama kaze se da je poslednja tacka kontakta duse i tela u trenutku urn iranja. i daj mi 4 elementa koje dozivljavas: sliku emociju. Kako se sadrzaji svesti prazne.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc u Individualni Gnosticki Intenziv . ali sa orvaranjern Kolektivne Svesti coveeanstva to se dogada sve ceSce. To se retko dogada. vee ga pitajte: "Da u ti znal staje Eiuot?" iii 050- Koja je njegova bitna karakrerisrika? Sta je emoeionalni naboj (odnosno sprecava cia ga dozivimo? Koja 4 elements cine mentalnu sa njima konfronrira (oni nestaju). Majstor (I nsrruktor) moze da navede KI ijentu prirnere koje navodi Majstor u grupnom Inrenzivu. Instruktor treba da nasravi sa procesom kao da se nista znacajno nije desilo. da odgovor "ja". Pre nego se dogodi Direkrno Iskusrvo energetski naboj koji je odvajao subJekc i objekr je ispraznjen. Sta su duhovne mase) koji nas "Da li ti znai ita je Drugo ljudsleo bite?" Ako se iz odgovora vidi da ba ima jasnu svest 0 ovim pitanjima. dalje ne radite. ovde i sada. iivota. Alrernarivne tehnike i metoda DP-4. emociju. 2. Ukoliko osoba ne zna ko je. ovde i sada i daj mi 4 eelementa: sliku. i subjekt i objekt se spajaju u Direktnorn lskusrvu. prve dye racke na lisu rnasu i Sea se dogada kada se Klijcnt Koje dye tacke na lieu korisrimo u IGT. rezulrar ce biri debar. telesni osecaj i misao (dva prsta su na prvoj levoj tack i). Ono sto njih razdvaja jesu duhovne mase. i Klijenr 1I odgovorima pocinje da se vrri oko sebe iii svog tela. Bilo bi dobra kada bismo mogli da dofivlavarno Istinu direktno sve vreme. On naizrnenicno stavlja dva prsra na daje odgovore koji Sll nauceni odnopocinje se sa praccsom uz prirnenu Klijent treba da drzi oei zarvorene. su sa grupnim Cnostickirn na pccetku lsta pitanja primenjuju se kao u grupnoll1 Intenzivu. da kazu "Dusa mije It nosu. U svakodnevnom zivoru rnoze sc cuti od nekih osoba. iii sno predstavljaju indirektna iskustva. U poslednje vreme znacajna iskusrva imale su osobe koj esu radile na suprorni pol: Za muskarce to je pitanje "Sta je zenai" Za zene to je pitanje Intenobjasni- "Sta . telesni osecaj i misao (dva prsta Sll na prvoj desnoj rack i). kada su izuzctno iscrpcni. 106 107 . ko to oseca. Treba navesti isre primere koje dajemo i kod grupnog Intenziva. rneksaju. moguce dovesti g3 do OIl za 15-30 rninuta. Birno svojstvo Direktnog Iskusrva je nestanak razlika izrnedu subjekta i objekra." Tokom godina Zivorad je usavrsavao ovu tehniku tako da je sada. sro Ponavljajte prvu i drugu fazu dok vecina elernenata ne iscezne. covek daleko lakse i brze napreduje svim osralim psiholoskim. uzrokujuci odvojenost. ernoeionalnim i Spirirualnirn proeesima. Kada se prakticar I nrenziva krece napred-nazad izmedu polaritera. Osnovni dementi zivorn sa Alrernativnom IGI zajednicki tehnikom. Ponekad Kliient daje ovakav odgovor: "To oseca rna) nos. ko si ti?" Ukoliko se iz odgovora osobe vidi da ona zna ko je. 1. Oseti ko si ti. ali kada god to pokusarno energetski naboj se ubncuje izrnedu nas i objekta na koji smo se usmerili." Ako Klijent na piranje. tako da takav akt pornaze uklanjanju poslednjeg energetskog naboja sa Direktnog Iskustva." IIi "To oseca moje tela.Da Ii ti znal Potrebno je osobi sa kojom radite individualno ti glavne clemente: Sta je Direktno Iskustvo Istine? Pre nego sro pocnere sa procesom.kada spozna direkrno ko je on. To otprilike ovako izgleda. rasrvaraju sc i konacno pretapaju. Oseti ko nisi ti. ne treba da radire na piranje Ko sam ja). Ako radire bez koriscenja dodirivanja racaka.Ie mulkarac?" zapitajte osobu: . oni gube naboj.

ja sam [a" iiti ispod tebe u dubinu. a ne ti? Zamisli da si u ranom dctinjstuu.. Bez razrniiljanja. Oseti da se to osecanje .]a sam ouaj ito te gleda i slicne. .. Oseti da se to osecanje . treba da trafi da Klijent otvori oci i kaze mu: ".ti. ko si ti?" Realizacije su isre kao kod grupnog Intenziva: ja sam ja . Oseti "ja sam [a" i zamisli da se osecanje tvog [a iiri kao talas Leva ad tebe.fa etc sada da te nelto pitam. Ostavite ga u tom stanju 10-20 sekundi i zatirn ua pirajte: "Kako se sada osecai?" 0 Ista procedura ekspanzije treba da se primeni posle dozivljaja DTl na ostale lcoane.ti Sada zamisli da si star iouel«._fa sam [a" i zainisli ispred tebe u. Proceduru ekspanzije Majstor rnoze cia prirneni i kod grupnog Imenziva ukoliko ima vrernena. Kada Voditelj uvidi da je Klijem blizu Direkrnog Iskustva.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc Individualni Gnosticki Intenziv Oseti da se osecanje . Da li c'es i tada znati da si ti . postoji i u tom stanju? Zamisli da si sada 10 i dalje istrajaua? Da li tuoje iskustuo [a sam [a iii 15 godina star.Reci mi.Ja sam [a" siri kao talas uuis iznad tebe u daljinu. Stabilizacija iskustva Voditelj moze da pita Klijenra: Jesi li zadovoljan 5(0 si ti . Da li islcustuo da si ti . . da imal 70 ili 80 godina. leuo i demo ad tebe. iznad tebe i ispod tebe.. ili to zaborauiti? res Sada rreba uradiri proceduru Oseti . A sada oseti da se to osecanjc "ja sam ja" iiri u suim smerouima istovremeno: ispred i iza tebe... a ti treba da mi odgouoril munjeuitom brzinom.]a sam ovaj ito sedi oude ._fa sam ja" i zamisli da se osecaj tvog [astua liri leao talas iza tebe u daljinu. 108 109 .. Dnli sl ranurneo?" Zatim ga obicnirn glasom pita: .ja sam [a" iiri leao talas desno od tebe u daljinu.. nedogled.ti. a ne neko drugi? Da li ti mozei da budd neleo drugi...]« sam (leaze suoje ime) . ekspanzije u svih 6 smerova ovako: da se to osecanje sebe iiri kao talas Oseti .

koje naziva samoaktualajzerima. Njima nasuprot covek ponekad dofivljava iskustvo kao celoviro. nepodeljeno bice. pracerio osecanjern njenog sudbinskog znacenja. Poceo je da izucava emoeionalno i Spiritualno najzdraviie licnosti da bi utvrdio koje osobine ih cine takvima. To su osobe Cija je dominantna teinja sarnostvarenje." Teznja ka samoaktualizaciji izvire iz same srii ljudskog bib. inregraciji iii sinergiji unutar bib. Maslov je osecao da su dinarnicki orijentisana psihologija i psihoterapija dospele u corsokak proucavanjern same bolesnih licnosti. Hajdn i Volt Virrnen. delirnicna. sa potpllnom iii delimicnorn rnisticnom spoznajorn svejedinstva sa kosmosorn. Urvrdio je da je dominanrna osobina takvih osoba samoaktualizacija iIi teinja ka sarnoostvarcnju. koje je oslobodeno Ega. nepotpuna i nedostaje im jasnoca i bogatstvo detalja. koje je on definisao kao "trajan proees aktualizacije potencijala. imaju sklonost ka doiivljavanju iznenadnih stanja ushicenja i srece. sticanje dublje spoznaje sopstvene prirode i njeno prihvara nje. jer 111 . On je deraljno prouCio iivote samoosrvarenih (judi kao !ito su Albert Ajnhajn i Eleonora Ruzvelt (Eleanor Roosevelt) i rakve ljude iz proslosti kao sro su Cete.vrhunska iskustva (peak expereince). koji su naglaseno bili usrnereni ka samoakrualizaciji. Franklin. divljenjem. emocionalnim zanosom i ushicenjern rvorac hu rnanisticke psihologije Abraham Maslov nazvao je vrhunskim iskustvom. Mofe se reci da je to neodoljiva teinja da se postane sve vise i vise ono Seo covek moze da postane. Takva stanja je na pocetku nazvao rnisricnirn stanjirna. kao i sve jaca tendencija prema jedinstvu.SAMOREALIZACIJA I DIREKTNO ISKUSTVO ISTINE U obicajena ljudska iskustva su obicno $tura. kapaciteta. ispunjenja misije. Ono predstavlja sranje izrnenjene svesti. prostora i vremena. On je primetio da takve osobe. poziva ili vokacije. a kasnije je uporrebio drugi termin . Takvo iskustvo praceno osecanjem srrahopoStovanja prema iivotu.

rnisticno isklsrvo. neuroricara. od uticaja nisu su da ih s vrernena na vreme dczivljavaju. strahova i inferiornosti. pocele na takva rasprave 0 posle takvih iskustva OIl. Iskusrvorn opravdano Istine? Na osnovu mnogo iskusrvo poznavanja iskustvo rnnogi i nje- Sva navedena stvu. Samorealizacija i Direktno Iskustvo Istine Ijude. vrhunska To mogu doziv- biri duboki uvidi. osekao I I neugradenosr stanju i grubosr. za procenjivanje reci- osobina paradoksalna. je sadrzan jedinstven od najistaknutijih odnosno Jedno. U iskustvu kao nedeisto oblasr mozerno rnisticno-filozofskim svct se dozivljava na dalji zivor kao beskonacno ljubavi i lepote. jer je slobodna I. je rezultat na zabavan u vecini Ono srece i plernen itog humora. Kod u drugim Ona na vrhuncu zivornim oseca svojim iskusrvirna. odnosno sposobnjih je vidljiv i prihvare duboke novo. postojecirn strepproKada ljubavi. Takode. koje tako Zbog vrhunska Ijiva celina. dozivele u proslosti. "okeansko osecanje". U ljubavno-estetskorn svet. poznat. da se razide sa njim Mnogi i bez sentirnenralnosri. Osoba se u takvorn trenurku oseca integrisanom u veco] meri nego aktivnosrirna. nacin. osecanje spajanja sa citavirn svetorn. velikoj se potpuno sponrano i mnogo je. kosrnosom ili prirodom. je na prvi pogled ezocenrriucnoTakve b Neka iskusrva mogu znaccnje. ljaj sustine Jedna tesko . isrovetno sa Direkrnirn rih iskustava dusevnih koji imaju percepcije. ali imaju bilo u krearivnorn svakodnevnim ta iskustva kod velikog karakteristike. iskustva cksraze. iskusrva diskutovao koja su nekada 0 i emocionalni sadriaji ljudi su porisnuli je Maslov iz svesti vrhunska srudentima javlia sc dualnost Crt da je u jacern spoju potpuna individua. centar sopstve- nje i strahove. Prisutno proslosti je snaino i strahovanja doZivljaja sveta u tom smislu sto istovremeno sa sverom i ljudirna i istovrerneno se oseca iskustvo "oyde i sada". iskustvima potisnuli ranije Kada sa svojim vrhunskirn pa pororn koje ih jer neki od njih su se setili da su ih dofiveli i zaboravili. karakterisrika govori sira kategorija dozivljaja. ne sva. utica] je utvrdio kreativnih na licnost.Zivorad Mihajlovic Slavinski je uvideo osoba. rrajne ida obuhvata posledice vecu i ne toliko spadaju individue od kojih dye. kriterij Ali. uprkos tole- ranciji. Takcde kod njih je pri metria pristupu kreativnost ili dozivljavaju. glavne Ona Analizirajuci da su ona se retko oblik normalnog dozivljavanja dalekosezan broja ljudi Maslov Intenziv Gnoze zdravih. je kreativnija nego inace. rakvu osobu Ali su oni kod njih uzrokovani opazanjern ispoljavaju prijatelj. samorealizujucc osobe stano otkrivaju zanimljivo i neponovljivo. skim. Osnovni on 113 Stl I na resavanje osobe teze njihove 112 . pljosnat i isposcen. u svakom razlicirih su glavne za nas je najznacajnije da je veliki broj sarnorealizujucih Ijudi doziveo vrhunsko iskustvo. ali je istovrerneno prisutan iskustvu najvisi usmerenja. karakteristika kojern snazni izuzerno Maslov doiivljaji izostrene odredenu na zivotna gim bicirna Narncce se pitanje: da Ii je iskusrvo koje Maslov naziva vrhun0 slucajeva. akrivan i kreativan nost da daju su da dublje i potpunije i snazno jedinstvo sa sverorn i da je vole i da odrzavaju emocionalne osobe Sarnoaktualizujuce nisu imune Sebe doiivljava nih aktivnosti. stanja i stanja velike otvorenosti prema sebi. drudoisra jesu OIl. usmerenost rna te dye vrste doiivljaja ima uze i specificnije biti idenricne. i svetu. problema sarnoaktualajzera To je nedostatak drugih Ijudi. od buducnosti. doziveli. naglo Takode prevari ponekad dugogodisnji a ne iskrivljenirn stvarnosti II sto je karakreristika Oslobodena Ponasa njeni psiholoski je blokada. u stanju veze. kao popriire vecire igre. shvatljiva. inhibicija. coveka nije predvidivo. diskusija neke osobe i norrnalna. svojstva na nekoliko prisutna vrhunskorn iskupodelio je reci da je vrhunsko U vrhunsko roga je Maslov iskustva nazvati po prisutnosti vrsta. niri namere. Orugim ali nisu nuzno rakve. su sada bile orvorene sklonost da U kontekstu kao na vredna Javlja se osecanje detinjasre se svet doziyi Konacno. daleko ljubav veci kapacitet drugih. kao odgovoran. vrhunsko iskusrvo potpuno nisu iznenaduje. Tamo gde je za druge ljude svet sasvim istrazen. . njegove da se ostvare bilo u nauci "banalnim" dobro ncsto kroz druge i umetnosti. izvanredno psiholoskih duboko rnoci. jer bez kocenja izlaze iz nje. na nedostatke objekrivno licnosti. blemima.

medu njirna i I nrenziv Gnoze. vrednosti i slika 0 sebi ljudi. 0 tom procesu jednostavno i prelepo govori Sri Orobindo: . Ljubica Kolrnacic izvrsila je za svoj diplomiski rad istrazivanje 0 razlikama lienosti izrnedu Ijudi koji su vise puta bili na Tnrenzivima i osobama koji takva iskustva nisu irnali. pod naslovorn "Crte Iicnosti.Unesi sue Ito imal. to je put. Da li rakvo iskustvo pretvara dorada "obicnog" Ucesnika u sarnoakrualizovanu osobu? Odgovor je u vecini slucajeva porvrdan." o . bar koliko je meni poznato. Ako covek prode kroz niz Inrenziva on sve jasnije i odredenije ispoljava karakreristike sarnorealizujuce osobe. 115 . onoseci sebe bez ostarka. odlucnosri. to je poietak. Studentkinja psihologije na Ljubljanskom Univerziteru (Slovenija). do nestajanja razlike rnedu njima. A to je sledece: Ljudi mogu na predvidljiv nacin doziveri vrhunska iskustva unutar prakticno razradenog sistema. zauvek data razlika izmedu sarnoostvarujucih i . On je u skladu sa Maslovljevim zakljuckorn da takva iskustva ostavljaju trajni otisak na individuu menjajuci je nabolje i rakode je logican. Unesi sue Ito cinis. vee dotada duboko potisnute teinje i osobine pocinju da izbijaju na povrsinu svesti i da se sve jasnije ispoljavaju. Na ono sto Maslov nije stigao da prouci danas ukazuju razlicite skole transpersonalne psihologije i sistemi ekspanzije svesri. Vrseci procenu na osnovu tog rnerila. premda je prevashodni cilj Inrenziva da im omoguCi OIl. ponekad sudbinskog znacaja za individuu. jer na Intenzivu Gnoze Ucesnici dorivliavaju razlicita iskustva. jer vrhunsko iskusrvo moze biti i Spiritualno-razvojno i terapeutsko Ono ima tendenciju jacanja covekove slobodne volje. ~. Te karakrerisrike u njega ne bivaju usadene spolja. Neki Ucesnici Intenziva imaju dozivljaje koje bi Maslov nazvao vrhunskirn. a neb nisu. ponovicu da neka vrhunska iskustva jesu OIl. On i Scaza postaju Jedno. Na osnovu mog iskusrva Tnrenziv Gnoze i ostal i sisrern i Spirirualne Tehnologije su najjednostavniji putevi ka doz ivljajirna vrhunskog iskusrva. Oni su putevi sarnoostvarenja. Maslovljeva istrazivanja ukazuju da ne postoji osrra. koji upotrebljavaju tehniku Intenziva Prosvetljenja kao tehniku samoostvarenja. odnosno da Ii je doslo do pretapanja subjekta i objekta. a da li ce to biti iii ne to ne zavisi roliko od okolnosti koliko od slobodne volje i licne hrabrosti. Svako Ijudsko bice je sarnosrvarireli." Taj rad pokazao je sratisticki znacajnu raliku u korist ljudi posvecenih Tntenzivu. jer tokom svog trajanja oni angaiuju citavog coveka. Unesi sve ito jesi. tome kako na individue posvccenc Intcnzivirna deluju njihova OIl postoji. kreativnosri i saosecanja. sarno jedno istraiivanje. Takav se zakljucak namece. premda su to uvek doiivljaji od velikog. Ovo moram da istaknem u kontekstu knjige koju cirate.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Samorealizacija i Direktno Iskustvo Istine isrovetnosti iii razlike jeste direktnosr iskustva. Kada se covek upusti u niz kurseva ove vrste.obicnih" ljudi. to je ispunjenje. mogu postati osobe koje hode stazorn samoralizacije bez drarnaticnih spoljas114 njih promena. on se od putnika koji koraca Sazom samoostvarenja pretvara u samu tu Stazu.

1993.~ i ~' " iK i r 'I Zivorad Mihajlovic Beograd.. New York ]979 Katsuki Sekida: "Zen Training: Methods and Philosophy".. Zen Center 1980 . 2005 Heinrich Dumoulin: "Zen Enlightenment". Beograd. London 1989 . Helena. 1985. 1978) Zivorad Mihajlovic Slavinski: "Povratak jednosti".LITERATURA Philip Kaplo: "The Wheel of Life and Death".'. r ntenziv Prosvetljenja" Carls Berner: Kurs za Majstore Inrenziva Gnoze na audio kaserarna (Sr. New York 1975 . Slavinski: "Prirucnik za Majsrore I ntenziva Gno'Ze" lsrinorn: i Zivorad Mihajlovic Slavinski: "Susreri sa Beograd. I] " Philip Kaplo: Three Pillars of Zen".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful