Zivorad Mihajlovic Slavinski

INTENZIV GNOZE
sa Alternativnom Tehnikom

Beograd, 2010

Izdavac: Zivorad Mihajlovic Slavinski dip!' psiholog Ivankovacka

22, Beograd

Od istog autorat
Psihicki rcening jogija Kljucevi psihicke magije Simboli herrnetizma Krarka enciklopedija Psihonauti unutrasnjih Psihotronika: parapsihologije sverova i herrnerizrna

uvod u naucnu parapsihologiju

Njihov onostrani iivor Kurs gnostickog okultizma Staze i bogaze Jasrva Susreti sa Istinorn: Prirucnik Ekskalibur Novi Ekskalibur: fnregralni Prakticni Ji Diing: Aspekrika Sunjata: boianska Praskozorje Ncvidljivi Aivaza uticaji: rad sa bestelesnirn cntitetirna praznina i rnisricna fizika PEAT i Neutralizacija Povrarak Jednosri Transcendent Praiskonskih Polaritera alhemija svesti rituala (rukopis) Inrenziv Prosvetljenja za Majstore Intenziva Gnoze

Copyright © 2010 by Zivorad Mihajlovic
Sva prava zadrzava autor. Ova knjiga ne srne se reprodukovati ni u celini, ni delovima, ni na koji nacin, niti bilo kojim sredstvorn, bez pisrnene dozvole aurora.

Ekskalibur
vedic do visih hennetickih (rukopis) psiholoska rnasina

Psihicka samoodbrana

Kreaton: rnajstor igre stvaranja

Recenzija: Lektor: Korekror: Naslovna strana: Prelom teksta: Tirai: Srampa:

Izrok Dolinsek Mirjana Sirbegovic Zoran Osjojic Tarik Cernan Nevenka Antic 500 primeraka Jovan Antic, Zarkovo, Beograd

.. .....· ··· ·..\...ovanje emocija i specijalni 25 26 33 I ntenzivi TEHNTKE lNTI':\:1:1V/\ C1'\OZE : SAMOREALIZACIJA ALTERNATIVNE TE11'JIKA UTERATURA............· · ·.. ... ........... 73 77 1NT I·:r'-II........... ........no iii daljinu II 50 ............ SVESTI COVECA...... ALfERNAT1V\:/\... ·...·.......................· 9G 97 9~ Koani lntenzlva Validacija Provera rada Ucesnika Direkrnog Iskusrva · GNOSTICKI INTENZIV ....... ............... Kararza sa oCiglcdnim Slom rchnikc Z3misljeno MEU"A iskustvorn Cnozc ..... " .................e _ nje ..· 108 111 117 Anga7................. i promena komande 23 Srabilizacija iskusrva 1 DIREKTNO ISKUSTVO : lSTINE.. I\......· · ·............·.....· ·..................................··..... ........................ 7 J1 16 21 22 Priroda Direktnog lskustva Gnoze Isrine ·..· Validiranje Orvaranjc Napredni PUT DO ucesnikovog J ntcnziva Iskusrva ........ ..·............ 53 iii ST..STVA... 8i1 H8 88 Gnozc _ n 94 . ukobi licnosti i raspad NASTANAK Il\:TE~ZIVA Bernerovc organizacijc GNOZE ·................... SIivlPTOMI 45 49 ISKUSTVA G1'\OZE.... Inrenziva ................. zurenje pr37..·.TE\'ZJVA PROiVIENE U KOLEKT1VNOj PRIRU(:N1K ...... 1VA Gi'\OZr......... VEZBE KO:'--JCE"TRACljE EGO I MORAL ZA MASTORE..............· · 100 103 104 105 Izvlacenje DII iz Ucesnika ZavrSni govor INDIV1DUALNI ·..·.....· · ·. HI 85 Zi\ MA]STORE GNOSTICKOG Priprerna l nrenziva Prcdstavlja Cilj Kratak istorijat Pravila ponasanja Tchnika J m enziva Gno7..· · ·.........\BTL\:O STANjE SVEST1........... ... 85 ...... UNOZA I I'HOCES PRIRODA RASPOISTOVEC£NJA lSKUSTVA TST1NE 61 67 G') DIREKT1'\OG lJCESNIKA rODSTICANjf... 49 {i9 50 Miran dozivljaj Gnoze..... ......Sadriaj U V0 0 CARLS IlFI{NF:R 1 lNTE:-':ZlV I'IWSVETL)£i\_lr\ .........· ·.....· ·.................

koji je potpuno prevazisao Bernerovu tvorevinu. Ja sam ga preneo iz SAD u 7 . 0 razlikarna II odno u na Bernerov Inrenziv i. Pored re knjige objavio sam 1993.lisno.DVOD P roslo je 25 godina od kada sam objavio knjigu "Susreti sa Istinom: Intenziv Prosvetljenja". godine stvorio Carls Berner (1929-2007) i ukazao na njegove prakricne komponente. a pored mene je ro cinilo same nekoliko ljudi u Srbiji i inostranstvu. Tokom poslednjih deserak godina razvio sam nov sistern. sro je nujvaznije. a negde sam ih doslovnu uneo u ovu knjigu. Razlog je u tome sro sam ga ja retko vodlo. zajcdno sa osnovnim reksrorn ove knjige. talco cia za rrece izcianje "Susreta sa Isrinom" nije bilo potrebe. U nju sam oneo delove teksta iz moje dve pomenute knjige koji su i dalje aktuelni. I raj prirucnik bio je posle nekoliko godina prevaziden. rako da je njegovo ponovno objavljivanje (buduci da je ubrzo rasprodat) bilo iz. U drugom delu knjigc izlozio sam Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva i dodatno uputstva za vodenjel ndividualnog Gnostickog Intenziva. Ti delovi su delirnicno izrnenjeni. 0 njegovoj jednosravnoj prirneni. dati dodarni podstek ljudirna koji zde da pomognu drugima na Stazi Spiritualnog razvoja. Cnosticki lnrenziv. Siguran sam da ce ta dva dcdatka. godine "Prirucnik za Majstore Inrenziva Gnoz e". Knjiga koja je pred varna upravo treba da zadovolji tu porrebu. Intenziv Prosverljenja Carlsa Bernera bio je mnogo godina osnovna Spiritualna aktivnost kojoj sam bio posvecen. izuzernoj kratkoci vrernena koji zahreva i efikasnosti. u korne sam opisao svoju praksu vodenja Intenzviva i preobrazaj Bernerovog Inrenziva u Gnosricki Intenziv od kojeg se susrinski razlikovao. Ali vee duie vreme posroji porreba da se u vidu knjige tragacima za Istinom izIoii i detaljno opise Gnosticki Inrenziv sa Alrernativnom tehnikom. Ta knjiga dozivela je dva izdanja i odavno je rasprodata. U njoj sam izlofio teorerske osnove sistema koji je 1968. tako da se malo zna 0 osnovama na kojima sam ga izgradio.

su neizbc inc. Hreli vi to ili ne. vee tvoj. To je svih rih godina bio Inrenziv Prosverljenja Carha Bernera. napisao i objavio Intenziva Gnoze". Oa li je kasnije bile prcvoda na druge jezike nije rni poznaro. u Kasl irorn iji. jer se raj fenomen nikada ne dogada. vee su ro samo mnoge neobicne i "divlje ideje" koje Ijudima dolaze rokom dugih Intenziva." 8 . u Gnostickom Inrenzivu posroji sasvim jasno objasnjen]« kako treba raditi tehniku. Njegov odgovor bio jc ncubedljiv. Vadio sam veliki broj Intenziva . Moja pokojna scsrra Bajana i ja preveli srno ga na srpski jezik i tadasnje LJdruienjc psihotroriicara. godine. jer on proisbodi iz tebe. prvo i ndividualno. Naizgled. ali ih je praksa oborila. u kojern sam izlozio bitne da je to posrao korenito nov sistern. "Prirucnik za Majstore promene koje su ucinile razlicir od Bernerovog. Ne samo to. Berner je zabranjivao upotrebu karc na Intcnzivima i insistirao jc na vegetarijanskoj hrani. Meditim. promeni ime. Prirucnik je publikovan u 300 primcraka (ako me sccanje nc vara) i rokorn vrcrnena bio je rasprodat. Sprecavao sam sve Majstore koje sam trenirao da unose sustinske promenc U njcga.1 ga nazvati to prepustam ubi. Sa d mgc stranc hrco jc da sprcci nckontrolisane izrnene svog sistema. to vise Ileee biti moj [ntenziv. Te godine vodio sam prvi I ntenziv. to je drarnatican i op3san psihofizioloski proees. Takode bile je vise Inrenziva. nije insistirao na njegovoj pravovernosri. Ja sam Majstoru koji je vodio tri duga Inrenziva na kojima sam ucesrvovao sravio primedbu. znacajno Razlog za takav posrupak potice iz Bernerovog srava sa kojim sam bio deraljno upoznar prilikom boravka u njcgovom ccntru u Sr. to su bile logicke zabrane. a kako ie. Objasnjcnje podrazumeva opis "kako se nesto radi". lntcnziv proishodi iz vas i bice odraz vase prirode. raj renomen nije se javio ni na jednorn od njihovih dugih Intenziva na kojima sam ja uccstvovao. a to bi znaci 10 da se i tokorn njih budi Kundalini. Kada se posle vise tvorio u Inrenziv Gnoze. rake da je ta njegova rvrdnja pala u vodu. Za razliku od njegovog sistema. pocerkorn osamdeserih godina proslog veka. Zatim. u bivso] jugoslaviji bilo je vise Majsrora Inrenziva nego u citavorn osrarku svera. Njegova vrednost bila je ocigledna svim ucesn icirna. Rezulrar takvih mojih akrivnosti bio je veliki broj obucenih Majstora. Praksa je pokazala da ljudi mogu da jedu svaku hranu izuzev jako reske i da mogu da piju kafu. govorio jc on. Berner je insistirao da nijc rnogucc objasniti rehniku Intcnziva. Stoga mu. da ne bi trebalo da tvrdnju 0 budenju Kundalini iznosi ucesnicima. Muskarci nisu srneli da se briju. Heleni. U jednom trenurku. Za tako veliki broj Majsrora Inrenziva bilo je potrehno imati odgovarajuci Prirucnik. ad 10 godina Intenziv sustinsk! izmenio i preja sam. kao Sto sam pornenuo. 19RO. Te dye tendencije uzrokovale su njegov stay koji mi je izlozio ovim recirna: "Neke promene u lntertzivu. objavilo ga je kao skripra u rvrdorn povczu. a pO[Qm grupno. a u tehnici Inrenziva ne postoji "kako". tako da je ubrzo stekao zasluzenu repuraciju. Na ovom mesru ciriram deo iz svog "Prirucnika za Majstore Intenziva Gnoze": 9 nekadasnju Jugoslaviju 1980 godine. To je bio prvi prevod Bernerovog Prirucnika sa engleskog na nek i strani jezik. ciji sam bio predsednik. Rekao mi je da budenje Kundalini nije ono sto Ijudi misle. a zene da sravljaju krerne za zastitu koze Iiea. Hcleni. Dogod ne menjas njegove suitinslee clemente. u USA. 1a svojim kursevirna za obuku Majsrora Intenziva ukazivao jc na nuinosr da svak i Majsror prilagodi Intcnziv svojoj licnosri. Tokom tih godina primetio sam neke nedostatke tog metoda i rnnoge neracnosri na kojima je Berner insisrirao kao na nuzriirn sastavnieama Intenziva.Zivarad Mihajlavic Slavinski Intenziv Gnoze Uvad ]a sam tokom 10 godina vodio Inrenzive Prcsverljenja kako ih je uoblicio Berner. Takav prirucnik izdali su u obliku rukopisa Bcrncrovi ucenici u njegovom centru u St. Ako U nckom trenutku iznu:niS njegove bitne karakteristike. jer se neobicnc i "divlje ideje" javljaju u vecini grllpnih terapeurskih i spiritual nih akrivnosti koje dugo traju. On n ijc bio iskljuciv \I Z::lhiti svog sistema. postojao je niz drugih srriktnih zabrana i ogranicenja.do ovog trenutka izrnedu 120 i 130 . a da to nema nikakvog uricaja na uspeh Intenziva. Covek sa minimalnim poznavanjern joge ne moze da prihvari takvo rvrdenje. on je tvrdio da se na 14-dnevnim Inrenzivima prosecno kod polovine ucesnika budi Kundalini iii Zmijska Yarra i tu tvrdnju Majstori njegove skole upomo i nekriricki su ponavljali. A prisustvovao sam na tri l-i-dncvna Intenziva i na jed nom Intenzivu u Ausrriji koji je trajao mesec i po dana. Prirnera radi.a u jed nom trenutku poceo sam da obucavarn i druge osobe za Majstore (voditelje) I ntenziva. to ce biti mo] Inienziu Prosl'etijenja. Budenje Kudalini ne svodi se na neobicne ideje.

a iii koana. ldeja Je ova: Prosvetljenje nije nisra drugo do otkrivanje vase istinske p~ir~~e: Posto vi vee jesre to sro jeste.no iskustvo prosvetljenja. koje su pratile Intenziu Prosuetljenja kao nedodirljiui zakoni. Tokom praktiine primene uoiio sam da su i mnoge druge turdnje.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze .. u jogi samadi. Ono je hili iz~zetno du.to _ie bio sultinski drugi metod. pa i metodologija Spiritualnog razuoja. Nasranak i razuoj Intenziua Gnoze nauiio lias je da od najboijeg postoji bolje i da se i saurlenstuo moze usavrliti. U jed nom rrenutku doslo je do raslojavanja u Zenu ~a vise skola od koji su najvaz nije dye: Soto i Rinzai. tako da je tokom 26 stoleca uticalo na bezbrojne generaclJe sledben Ika. daleko brzi i mnogo efikasn~ji. On se zove Intenziv Gnoze iu Gnosticlei Inteneiu. ureme trajanja Intenziva drastiino se skratilo i konaino . Ona ce se javiti pre iii posle. jer on je glavni razlog koji sprecava do. postepeno sam unosio sue vise nouina u Intenziu Prosuetljenja. izmenjena je tehnika Intenziua ria koju se gledalo kao na jedanaestu Boiju zapouest. Tih koana ima oko 2000 i danas su u lireraturi dobro poznan.zivljaj OJI. vee na uze isecke realnosri. CARLS BERNER I INTENZIV PROSVETLJENJA Z a uspeh na Inrenzivu nije potrebno da znate ni~(a 0 njego~?j istoriji. ali je nekirn Ijudima vazno da znaju da Inrenzlv. 011. Soto skola ~aglasava. To su ustvari besmislcna pitanja (iji cilj je da dovedu do slorna racionalnog duha. OIl koje ljudi dozivljavaju na Intenzivu Gnoze (lG) daleko je plice nego iskustvo koje se doiivljava u klasicnim sisremima koje sam naveo. U okviru Budizma nastao je u 10. nauka. izmenjene su oblasti na koje sam primenjiuao ovaj metod. n~prekIdan rneditativan rad. umetnost. Izmenjene su leomarule. jer prakticari nisu meJitiral~ odjednom na e. vee da ima sasvirn odredene istorijske korene. U literaruri najpoznatije je Budino prosvetljenje. On ga je doz iveo posle 8 godina neprekidnih meditacija.vet o tome. Prouerauajuci saucsno svaku od tih turdnji.VItl Jasna s. Oirektno Iskustvo lstine (skraceno Oll) razjicito se naziva U I11nogim sisremirna Spirirualnog razvoja. svoj razuoj. sasuim netacne.j05 jednom praksa je pokazala da se sue menja: ideologija. Rinzai skola nagJ~sava ?rol?oJ.oze nlJe nastao izolovano. Takvo iskusrvo potrebno je eoveku I 10gIC1l0Je sto . da preuazidemo stare stranputice. bez obracanja paznje na prosvetljenje. Tada sam ispoltovao i drugi Bernerov zahtev koji sam pomenuo i metodu sam dao drugo ime. u vidu posebn I h pIta n. dobar domacin praui suoju kucu od stuari starih i nouib.boko. A kako mudraci kazH. Oni koji se drze oleoitalih metoda prollosti besumnje sputauaju. Aka tc naleni uremenu ne pronadcmo nove r==« necemo biti It stanju. Ali one ukazuje na moguce dublje stepene koji jednog dana cekaju coveka u njegovom Spirirualnom razvoju. U bud~zmu to je ni~vana.0 ne same da je povrsn ije. onda nije vazno kada ce da yam se p. Naravmo. veku Zen. Gn. LI kojem se prosvctljenje brze postizalo. u zenu kenso (plirko iskusrvo) i sawn (duboko stanje)." 10 11 . sam od sebe.i[avziv~t i sve pojave u njemu.Sama stuarnost je u sebi protiuurecna i razuija se tako da negira svoju praksu koja se pokazala kao ograniienje i prepreka njenorn daljem razuoju. vee je i mnogo krarkorrajnije.

7 iii 14 dana kaJa sledbenici neprekidno rneditiraju sa idjom da se bas tad a prosvetle. da je Ijudski konrakt najvainiji element u brzom dostizanje orr.Koliko je vremena porrebno? Kada cu se prosverliti? itd. Tehnike su bile veoma sliene sajentoloskirn. Godine 1968. Jednom tokorn dana. Svako ko irna iskusrva sa OT stepenima mora da se slofi sa njirn. slarka mrkva ispred nosa naivnih sledbenika da bi se od njih izvukao novae. iii jednom rokorn nekoliko dana. Ne zna sc kada je nepoznati Majstor zcna okrcnuo svoje ucenikc u sobi za mcdiraciju da gledaju ka sredini sobe. Berner je bio rnedu prvima. Medutim. Bernerovo strpljcnje bilo je iscrpcno. Njoj su za krarko vrerne prisrupile hiljade Ijudi. To je donekle bilo tacno. covek je osravljen sam sebi i svojim mislima. jer je za sve morale da se plati. bivsi sajemolog. tako da su videli jedni druge. Da bi to postigao on je uvco rad u dijadama iii parovima. Berner je jednog od novih OT-a izazvao traleei da levitira mali komad hartije sa srola i kada se ovaj izvukao sa providnirn izgovorima. Sledila ga je veca grupa sajenrologa i on je sa njima u Lucern Veliju. kada su sajentolozi poceli naveliko da reklamiraju rnogucnost dosrizanja OT stepena (OT je krarica 7~1. LIkojoj se rezilo prosvedjenju za kratko vreme. godine. Kratko vrerne posle toga. Meditacija je skoro sve vrerne bezglasna. Ron Habard je objavio svoju knjigu "Dijanetika: Moderna nauka 0 mentalnom zdravlju". sasvim opravdano. Berner nije sajentolosku organizaeiju napustio sam. i bez njega. Smarralo se da videnje drugih Ucesnika pojacava rakrnica rski duh rnedu njima. Berner jc tvrdio da je osnovna potrcba Ijudskog bib Ijubav i zato je insistirao na njenolll ostvarenju 1I meduljudskim odnosima kroz praksu abilitizma. Carls Berner poceo je sa spiritualnim aktivnostima vrlo mlad. 13 je on spreman na vel ike napore da bi ga doziveo. doslo je do raskida. koja je posrala bestseler. kada su pocerkorn 20. Berner je rvrdio da su to praznc i neosnovane izjave. Verovalo se da bi videnje drugih rneclitanata odvlacilo paznju i otezavalo rad. zaro Sto rakav rad pojacava konrakr izmedu dva ljudska bib. U okviru Rinza i skole nastali SLIi sesirii. Zavrsio je najvainije sajentoloske kurseve tog vrernena. sredinorn sezdesetih godina. Taj razgovor rrebalo je da mu pojasni stanje u kojem sc nalazi i da mu ispravi rchriiku ako jc bilo porrebno.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Carls Berner i Intcnziv Prosvetljenja broj spiritualnih staza. jeste bite koje potpuno vlada ovim univerzumorn materije. Oko njega se okupila velika grupa Ijudi koji su srvorili dijaneticku organizaciju. tokorn seSina koji je rrajao 3 iii 7 dana. U budizrnu i zenu prakrikanti su obicno sedel i u prosroriji okrenuti licem ka zidu. ali im je eilj bio drugojaciji. Stari sajentolozi iz tog vrernena tvrde da je on dosao do znabjnog otkrica rakozvane "pogresno shvacene reci". u USA Carls Berner. U to vrerne nastala je LIJapanu Harada skola Zena. !ira je jedan od osnovnih sajenroloskih principa uspesnog ucenja i razumevanja novih podataka. Ovakav Habardov po stupak izazvao je veliki otpor u Berneru i njegovo hladenje za sajentolosko ucenje. Tada su prosvetljeuja pocela da se desavaju bde i (eSee. Stekao je reputaciju jcdnog od vodecih sajentologa i duie od deser godina radio je kao profesionalni editor (procesor). pored ostalog i poznan Spccijalni Brifing Kurs 1962. ali je Berner zakljueio. Orllgi dement na kojem je Berner insistirao bio je maksimalan kontakt rnedu Ucesnicima Intenziva. prostora i vrcrnena i u sranju je da funkeionise izvan svog fizickog tela. odnosno posebni periodi od 3. u Kaliforniji i poceo sa praksom abilitizma. Operarivni Teran) ukoliko bi se platio veliki novae. Godine 1950. energije. U razlicitirn skolama zena veorna malo se kornunicira. OLIgo vrernena piranja 0 tome koliko je Jugo potrebno meditirati da bi se doiivelo prosvetljenjc srnarralo sc ncprisrojnirn na lsroku. rneditant bi imao kratak razgovor sa Majsrororn. To otkrice Habard je prisvojio i proglasio ga za svoje. Formalno ga je izbacio Habard kada je Berner po ceo da neke od svojih klijenata obucava da sarni rade sajentoloske proeese.veka Ucirelji sa Isroka poceli da dolaze u Evropu i USA. srvorio je lntenziv prosvetljenja. Tokom prvog dela svog zivora posetio je mnoge Ucirelje i probao znaeajan 12 . Dok je Habard naglasav30 moe. Otada se na pocerku svake Habardove knjige (a ima ih mnogo) nalazi opomena citaocu da niposro ne nastavi ciranjc kada naide na rec koju ne razume. On je dcsao na plodnu ideju da spoji kornunikaeiju sa meditaeijom. vee da njeno znacenje odrna h rascisti koristeci recnik. Bcrnerova ideja hila je da kornunikacija cisti Ijudski duh od duhovnih masa veorna brzo i stoga je 1I Intenzivu rrazio da Ucesniei drze pribliznu ravnorezu izmedu vremena provedenog u mediraeiji i kornunikaciji. sto je u sajentoloskoj organizaeiji bila neoprostiva jeres. suocili su se sa veoma cesrim pitanjem ucenika . Operativni Teran. kako je nazvao sisrem koji je sam 5tvorio. obznanio je Habard.

Od tada nadalje Berner se dos.m ?d njegovih . ali je bio mnogo oprezniji u odabiru ucesnika. pogotovo u spiritualnirn akrivnosti rna. Tacnije receno. Na njegovo iznenadenje._rez. najceSce saopstavajuci svoje.oj rdenja problema ulaze u svest. a jedna osoba bila je teze poremecena. da ga ljudi vise vole. Takoae da je ume14 15 . Od najranijeg detinjstva Ijudi irnaju rnnoga indirektna iskustva 0 tome ko su oni. da bude privacen i tome slicno. Berner kaie da je prerpostavljao da ce mu u grupnom radu biti porrebno desetak trodnevnih kurseva dok prva osoba ne dozivi Direkrno Iskustvo. Posle doiivljaja Direkrnog lskustva Istine na Ko sam ja. Carls Berner kaze da je dugo pokusavao da resi problem . a neki ucesnici imali su viSe od . cuo sa.Jogesvar nije uspevao da kOlllrolise svoj Kundalini". niti njegovo bilo Sea drugo. Inrenziv se zavrsio opstim odusevljenjern.. smireniji iIi spirirualniji. Posle izvesnog ustezanja Berner je prihvario takvc zahteve i vodio je 14-dnevni Inrenziv. a ne iz svoje licnosri i stoza znarno brze napreduje. Tada se narnernulo pitanje: ako 3-dnevni Inrenziv daje rako vredna iskustva. sra ce Ijudi doziveri ako rade mnogo duze? Mnogi su predlagali Intenziv od 14 dana. vee njegova ielja da bude bolji.alnoJ. psiholoskoj iii ernoc'~n. U vecini Habardovih procesa ucesrvuju procesor i klijent. Berner je uocio jednu znacajnu stvar. Tada dvc svesti pokusava]u naizrnenicno da rcse problem koji postoji u jednoj nesvesti i da do au do Direkrnog lskustva Istine na pitanje Ko sam ja? Istini za volju. neko vrerne posle nj:govog otcepljcnja. lako je bio ozcnjcn sa osobom koja mu je davala poJrsku u Spiritualnom radu. Ogrornna vecina Ijudi ne zna ko su oni. ono Je Spirirualno bice I da bi kao takvo dalo odgovor ono mora da dozivi Direktno Iskustvo Istinc na pitanje Ko sam ja. JogeSvar jt: bilo indijsko ime koje je Berner uzeo kada je duboko zagazia u Inrenzive Prosvedjenja.ta ~e siruacija. zdraviji. Sve vreme svoje karijere sajentoloskog procesora i kasnije dok je vodio svoje grupe ucenika Carls Berner se suocavao sa licnirn prolilcrnorn koji mu je potkopavao reputaciju . Unutar njegove organizacije za tu njegovu slabosr koriscen je eufemizarn .rze nap. dosla mu je plodna . trebalo im je dosra vrerncna da se uklopc 11 normalan zivor. Heleni. rokorn ra tri dana oko 30% od svih ucesnika dozivelo je Direktno Iskustvo.sta.dep da SPO)I medlraciju sa komllnikacijom. ucirelja u skoli iii poznarih mislilaca. takav covek po prvi pur radi rneditaciju ili bilo koju slicnu aktivnosr iz sus[ine svog bica. to nije radio on. a . Ako sc rakvoj [ipicnoj osobi posravi pitanje "Ko si ti?" ona ce dati odgovor kao lienost. ne zna ko j~ ne moze da napreduje. i~e: Ali.spiritualnoj.ednag takvog iskustva.nije bio u stanju da kontrolise svoj seksualni nagon. Na kraju je sklopio dozovor sa Habardom da ga ostavi na miru.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Carls Berner i Intcnziv Prosvetljcnja sro individualne akrivnosti daleko plodniji rad udvoje iii u dijadi. Svi ucesnici zahrevali su od Bernera da sro pre vodi sledeci Intenziv i on se upusrio LI vodenje niza l ntenziva Prosvet ljenja. S(Q znaci dye svesri nasupro[ nesvesnog duha klijenra. v Kada covek dozivi takvo Direkrno lskusrvo on pccinje da mnogo b. ali je tacna da posle njegovog doiivljaja napreduju Iakse I brze. Okupio je grupu svojib sledbenika iz abilirisricke organizacije i u kalifornijskoj pusrinji vodio je prvi 3-dnevll i J ntenziv. oni nemaju Dire~rn? Iskustvo Isrine 0 sebi. stay 0 radu udvoje Berner je prellzeo od Habarda. on se uplitao u mnoge vanbracne seksualne veze. pa je rokorn nekoli ko sledecih godina prestao da vodi duge Inrenzive. Medutirn. Ljudi su postali emocionalno ncstabilni. boravio u Bernerovom centru u St. Radeci mnoge godine sa klijenrima. Takva zbivanja uricala SIl na Bernera. Kada sam godine 1980. Iskusrva su hila brojnija i jos dubl]a. Ljudi su odvajkada napredovali I bez takvog iskusrva.le~no drzao tog dogovora. s(Q su bili uobicajeni rnerodi 1I to vrerne. a 0 godinama provedenim u sajenrologiji govono )e kao 0 vrernenu u kojem je izucavao prosle zivote. Ako je meditirao. sajenrolozi pokusavali da ga ubiju. ali su se ispoljili i nedostaci i opasnosti kod takvog rada. a da pritom ne mora da provodi godine meditirajuci u sarnoci iii u zen rna nastiru. Ijuds~~ ~iee nije njegovo ime.reduje u bilo kojoj aktivnosti . Prethcdno je radio porneren iz svog Spmtualnog. a on se obavezao da ni na koji nacin nece pominjari Habarda i njegovu organizaciju. Tadav~rvi pm radi iz sebe. svuda oko nas posroji mnostvo uspesnih i ~lap:ednih Ijudi. tako da je srnestena 1I dusevnu bolnicu i u njoj osrala do kraja iivota.bliskil~ saradnika da su. u kOj. Kasnije ih je obnovio. Jednog dana u trenucima "dike opusrenosti. Ali nemaju Direktna Iskustva.kako omoguCiti coveku da direktno spozna ko je on. pretera na je i neosnovana Bernerova "tvrdnjJ da 050ba ko}a. koja su sa mi stekli u zivoru iIi su naucili i prihvarili od roditclja.

Sri Cimoj i jos nekolieina drugih.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc Carls Berner i Inrenziv Prosvetljcnja Tu nije bio kraj aktivnostima Eernerovog hiperrrofiranog ega. tada je uspeo da svoj Kundalini sravi pod kontrolu. cuveni modni kreator. objavila je i razaslala sirom sveta opruzujuce pismo proriv Bernera.godine doci do masovnog budenja Kundallinija kod svih pripadnika covecanstva itd. Sukobi licnosti i raspad Bernerove organizacije Krajem osarndcsetih godina proslcg vcka doslo je do hipcrtrofije Bernerovog ega. ali i on sam. Posro je vodio 99 Intcnziva Prosvctljenja Berner jc prepusrio Inrenzive svojim ucenicirna i posverio se Sahadza [ogi. uklopio u (U tcndenciju.no hiljadu godina. Berner je tada dao vrlo neubedljivo objasnjenje zasro je promasio sa svojim predvidanjern. Vecina ljudi je u najvecoj meri bila razocarana njegovim ponasanjern u ernocionaln im odnosima. ria pocetku devedesetih godina doslo je do neprijatnog sukoba u okviru organizacije izrnedu Bernera i njegovih najblifih Ucenika. na hlost. Poslednjih nekoliko godina svog iivota razvio je Lila Jogu ili Lila ~aradignu na osnovu. Po njegovim recima. Heraka n Baba. on je tvrdio da je u eelibaru orkada je stavio pod kontrolu svoj Kundalini. jer je podgrevao takva verovanja. na koji ga je Berner uzdigao.ored Kripalvanande. To je ego igra vidliiva u mnogim Spirirua lnirn grllpama i kulrovima okupljenirn oko harizmarskog vode. ali mnogi to cine dovodeci sebe II neprijatnu siruaeiju iz koje kasnije pokusavaiu da se izvuku kao Berner. Medurirn. tu su Meher Baba. onda jc i vas Spiritualni rang izuzetno visok. Say novae koji je organizaeiji dolazio isao je Posle 25 godina Spirimalnog rada Berner je krenuo u lndiju i posle nekog vremena sreo je svog licnog gurua Svamija K ripalvanandu i bio od njega inieiran. Jos dok je njegova organizacija bila u Kaliforniji. da smo pred globalnom karastrofom. dala je tacan datum kada ce se na travnjak ispred Bele kuce u Vasingtonu spustiri kosrnicke letilice i vanzemaljei usposraviti kontakr sa arnerickorn vladom. Pako Raban. Svog Ucitelja. navodcci da je rih dana doslo do porernecaja na njujorSkoj berzi. ali daleko od sradija Avatare. Koji ih razlozi navode na ra kva predvidanja tesko je rcci. Zbog toga se Berner sa nekoliko glavnih Ucenika iselio u Australiju. Premda mnogi joga Ucirelji ponavljaju da se Avatara javlja jednorn pr ibliz. Kratko rcccno. Njoj su svakako doprinosili njegovi najbliii ucenici koji su na njega gledali kao na lstinitog Ucitclja (u joga terminologiji Sad Guru) i sirili takve price 0 njemu. a ipak smo poslednjih godina vidcli bar desctak Ijudi koji prerenduju na taj Spiritualn! nivo. u koje su njegovi Uceniei nepokolebivo verovali. predvideo je da ce dvehiljadite godine biti srnak svera i sklonio se iz Pariza u zabiro rnestu u Pirinejirna. Mudriji rnedu njima kontrolisu tu potrebu i ne saopsravaju je okolini. svog Direktnog lskusrva Istine 0 fundamentalnilll prineipima un iverzurna. Hrisros i. dajuci neubedljiva objasnjenja. Meher Baba. mogucc je navcsri veliki broj osoba sa rakvirn zabludama. kako on kafe. Berner se. [osana. Krajem osamdesetih godina on je dao prorocanstvo. a [0 je sraza predavanja Isrini. 1I 16 17 . Ona je bila vidljiva iz onoga sto je govorio i einio. Avatare Stl bili Buda.jedini pravi Avatara". koji je u svojoj autobiografskoj knjizi "Putanja svetlosti" opisao mnoge od svojih proslih iivota. Kasniji razvoj dogadaja pokazao jc da su neki njcgovi najblizi saradnici 0 rome irnali drugojacijl stav. iii ih njihovi Ucenici tu stavljaj~: ". neki kazu. lzrnedu njihovih ucen ika vlada pravi rar u kojcm sc izliva kririka na we druge prcrcndente na taj status osirn na njihovog Ucirelia koji je . Sai Baba. Svamija Kripalvanandu. Avatara je Bog Ll ljudskorn telu koji se inkarnira na naso] pla neti jednorn Ll otprilike hiljadu godina da bi dao nov podsrrek Spirirualnom razvoju coveca nstvu. Jos jedan kulrni lider iz USA naveo je da ce 1993. ali je svima bila jasno na koga se optuzbe odnose. koja je irnala posvecenicko irne Satjavati. Njegova desna rub. on je proglasio za Avataru. Po orijentalnoj f11ozonji. Kod mnogih osoba koje Sll dostigle visi nivo Spiritualnog razvoja po pravilu se II jed nom rrenutku javlja porreba da daju neosnovana i netacna prorocanstva. iena koja je vodila jedan kalifornijski kulr. Berner je bio Kripalvanandin glavni ucenik i ako je vas licni Ucirclj sam Bog. Naveo je da ce se ona dogoditi za godinll iii dye dana i da ce cela planeta biti unistena izuzev Australije. moe i seks. Svami Kripalvananda bio je napredni jogi. Kupili su veliki ranc i poceli da nagomilavaju hranu i vodu sto je trebalo da im omoguCi prdivljavanje u duiem perioduo Datum prcdvidene katastrofe je dosao i prosao bez ikakvih vidljivih porernecaja u svetu. Takode je cesro govorio kako rri stvari mogu da uniste Majstora Inrenziva: novae. Nije koristila njegovo irne.

. On je rada izasao iz svoje sobe 1I kojoj je. u Sioveniji. njemu se rnoze prigovoriti 5(0 je jedno govorio.oujck ueoma krearivan p~ nckom pitanju iii oblasti. plarice sro 18 19 . a da ne vazi za duboko prosverljene ljude kao sro je on... verujem da treba da drzimo odvojeno njegov licni zivor i njegOY doprinos Spiritualnosti." na Bernerov racun. jer i kod ucen i ka na J stoku neretko dolazi do razocaranja u Ucitelje: . a i sada osecarn. Kada ga nadel. Kada ga posmatrate It terapeutskim seansama iii na l ntcnziuu. Sta se u organizaciji doisra desavalo resko je reci. veliku zahvalnost za Intenziv koji je srvorio i koji je hiljadama Ijudi izrnenio iivore. Ubedivao ih je da kontrola seksa vaii za osobe na nizern nivou Spirirualnog razvoja. i u mnogim drugim ° stuarima bio je 11('01'1'111 slab. Doprinos Carlsa Bcrnera Spiritual nom rniljcu covccanstva je veJ~ bolje receno ogroman. Tada je napravio jos jednu grdku koja znatno oprerecuje karmu. Moida je u ovom trenurku dobro setiri se stare Zen izreke koja se od nosi na Ucitelje. Da je orvoreno iznosio svoj stav da u seksu nerua niceg loseg i da on praktikuje tanrru. A za svoje nedostatke koje je ispoljio u licnorn iivotu.. a drugo radio. Po mojern rn isljenju.ie ". On nije bio u celibatu.. sa vecinorn svojih ucenica odrzavao je scksualne odnosc. Imali ste utisal: pouekad da se uc rad! 0 dva sasuirn razliiita ioujeh«. kaze ona. AIi .Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Carls Berner i Inrenziv Prosvetljenja on sam. -To je hila IIjegovll ja/?{L straua. ako ostanu iii posranll njegovi ucenici. Sra se dogadaJo po drugim mestima po svetu koje je poserio ja ne znam. To je bila neodgovorna tvrdnja koju ne biste ocekiva li od njega. provodio vreme II celodnevnim rnediracijama i krenuo je po svetu da prikuplja nove ucenike i da ubedi pokolebane da ostanu uz njega. kako su ucenici prethodno rvrdili. ko moze mati Sta sve drerna u Ijudskom bicu spremno da digne glavu. ria jedno oko zazmuri. Konacno. on jt' bio kao BI'lOVCrl. ali .Do]: trazii svog Spiritualnog Ucitelja otuori dobra oba oka. Naprotiv.. Zanimljivo je videnje Bernera ocirna njegove sllpruge Ave iz vrernena nasra nka l nrenziva : «Onje uue]: bio do lcraja prisutnn SI1 anima sa leojiina [e radio . velikom broju okupljenih ljudi obecao je da ce u porpunosti preuzeri njihovu ka rmu na sebe. jer sam od prvog konrakra sa Bernerom osecao. U prluatnom ziuotu. . kao i svako drugi. niko ne bi mogao da prigovori njegovom ponasanju i ne bi bile razocaranih sledbenika.. na kraju ovog teksta koji sam napisao sa dosra usrezanja. drugim pitanjirn.t iii oblastima». Bernera je napusrila vecina ucenika odbijena orkricima njegovom licnorn iivotu. ali u Ljubljani. a zavodio je i novodosavse.. ako je isrina one porice od Ijudi iz njegove najbliie okoline. lzgleda fwd. cia njegot'fl energija sastiim presuil po nekim.

Majstor bi rekao. bice tesko.ilo da uloie jak voljni napor da se prosvetle i istovrerneno irn se govorilo da je nernoguce objasniti im kako da to urade. imao sam dobru.ivu. da je uspeh Intenziva bio veci ako su ucesnici bili ernocionalno orvoreni. 21 . Medurirn. Kada bi vecina ucesnika bili srisnuti i zarvoreni. Pomenuo je da je to "donekle emocionalna stvar". Situacija je podsecala na parni kaz. Ja nisam nisra menjao. Bernerov opis rehnike. a takode da neke srvari nisu bile tacne. pariIi bi.NASTANAK INTENZIVA GNOZE P omenuo sam u prerhodnom poglavlju da sam tokorn 10 godina vodenja Intenziva Prosvedjenja uvideo njegove manjkavosti. Samo na jed nom rnestu svog Majstorskog kursa Berner je govorio o trenutku kada Majstor treba da "i:z. I obratno. a rakode Majstori koje sam ja obucio.an u kome je pritisak rastao. Majsrori bi rekli. on je kao raj rrenutak oznacio sred inu rreceg dana l ntenziva kada Majstor drii svoj uobicajeni govor. a to je najvainiji elernenat uspesnog lntenziva. ova grupa je zarvorena. ali su se narnetali elementi koje Berner nije pominjao. Koliko se secarn. Prirnetio sam. u kome se od ucesnika tra:z. Vee od prvih Inrenziva koje sam vodio uvideo sam koji su najvainiji elernenti uspeha na Inten:z. stvaralo je kod ucesnika rokom tri dana trajanja Inrenziva veliki unurrasnji pririsak.vadi cep iz boce" i pokrene ucesnike. emocionalno orvorenu grupu. To su sposobnosr Majstora da prepozna Direkrno Iskustvo Istine svog ucesnika i sposobnost da "otvori lntenziv". Zadrzacu se ukrarko na opisu ova dva kijucna elementa. dozivljavali jake kararze i neprijarne fenomene. Ljudi su posrajali ocaini. 011 nije dovoljno naglasio raj trenutak. a nije bilo oduska. kako grupll emocionalno orvoriri i tako postici vecu uspeh. Tokom vremena posravilo se piranje.

da bi otvorio I ntenziv Majstora Majstor mora prvo da se Bernerove skale uverio bio njihov koji je Zbog eksplozivne snage tog dozivljaja i osecanja olaksanja on rnofe da pobrka takav dozivlja sa Direkrnim [skustvorn. ucesnikovo svcsti Na lnrenzivu u veco] rneri slobodan od rnnogih idenrifikacija rako da ga one ne orneraju u proeeni. nesto sro koje sam ja obucio neverovatno nijedno nije imala 40 i. Izgleda otvaranja Tokorn Intcnziva citava kao prosvetljenje. To je najcesea greska koju neiskusni Majstori Cine. otkrovenja sam na sestonedeljnom Inrenzivu 42 dana iii nova usmerenja najbliZa Inten- ziva ona ga nijcdnom rezulratom. ka Direkrnorn 22 23 . Njegova svest sve je cisrija. najlaksnagu. da podstaknu da ih gurnu jasne i ograucesnike da Isku- naporirna i. Sw drugojacija. to je njegove duhovne na sverlost mase razorene koncentracije Majsror i koprena preko svesti sve je tanja. na dugim Inrenzivirna 0 snazan napur kojim. ali je tacno. Rekao da citav Intenziv kao da rnu je resko brerne se oseti eksraricno. Covek i ociscen. rnoze sc reci vecito. se mnogobrojna iskustva koja naizgled Iskusrva i sam na Intenzivirna. cesto previdali. dozivljajima. iskusrva mugu biri veoma znacajna za individuu. jer 011 prevazilazi logican nacin razrnisljanja. Iskustvo razbija ljuleno. bitt znacajna Otvaranje Intenziva Prerhodno pomenuo da sam naveo Majstor skole. Majstor ernocionalno pokrece Ono ovorn se svodi na emoeionalno sam na pocetku orvori. Situacija validira podseca piletu mora da izvucc Iskustvo je sasvirn Istine oCigledno nedoumiea iskusrvo Direktno kljuna i nedvosrniniti sumnji je kao OIl). je 011 koje je Direktnorn stori njegove Iskustvu. njegova jasne svesti Ucestvovao saradnica vaznosti Satjavati. On na tom elerncntu i njernu da su Maj- reputacijom. ali nisu. dokuCi moze a jedini ko je oria. koja je bila olaksan blo- otvaranje Majstora. njegov stay prema samom sebi iii prema koja su ga rnucila za koje je dorada energije nje oseti Nekada bio slep. ucesnike prvo proishodi ka Iskusrvu u jednom Gnoze. sku jajera Majsror Ta situacija da Majstor nc bi srneo da irna nikakvih ili potvrdi na kvocku di do neuspeha. a cilj lntenziva je OIl. a Direkrna sluze posebne stice ucestvujuci i olaksava da izade u svet. Ne same ucesnik l ntcnziva. se je pogresno cesro za coveka parapsihicka prihvatiti predstavljaju sam emocionalno ili rakozvana "kosmicka jer ona irnaju iskusrva" najvecu u zivoru. Logicko iii inrelektualno procenjivanje svog dovo- nicene isrraju Govori koje Majsror ciljeve: da pojasne II drzi sredinom dana imaju sasvim tehn iku Intenziva. ucesnike Osoba moie drugo cajna. vee su ind irekrna. trenurku. ka. koji ga prate konteksru Ucesrvujuci znaci . tako da ucesnik da Ii ga je doziveo neophodno Vrlo cesto ucesnika. Sea je zivot biti vredna eilj Inrenziva iii sta je zna- bice. To su uvidi.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Nastanak Intenziva Gnozc Validiranje ucesnikovog Iskustva Laici ocekuju da je Direkrno iii ne. Tokorn Intenziva dogadaju lice na Direktno Iskusrvo. Bilo je a Majstori ucesnika periodu nijc orvorila. intelektualne spoznaje. Ona mogu ucesnika. vdbe koncentracije za Maj- koja udarima Za poboljsanje store. izgleda vee i Majstor moze da pogresi i prihvati kao Direkrno lskustvo to nije. jedino polovina ucesnika Direkrno Iskustvo Sva ova navcdena ali ona su indirekrna. Majstorov kapacitet da pravii no proceni iskustvo ucesnika zavisi od dva cin ioca: od njegove mentalne koneentraeije i od toga koliko je Oirektnih Iskustava on sam irnao. pa onda ucesniiz Majstora. sro je najvainije. To je iznenadno shvaranje njegovih odnoIjudima. u tom dugum ?! Majstor treba da bude u stanju da proceni i validira Iskustvo ucesnika na direkran nacin. jer su 011 ih je imao veci broj. Njegovo proeenjivanje je na izvesran nacin intuitivno. da ona nije bila nezadovoljna rekli bi da je bio katastrofalan. za kararze. Takva i za ucesnika ali je ona indirekrno trajno. sam se da je nemanje najveci vodila nedostatak. Otvaranje Intenziva je izvanredan. ali nisu Direkrna Iskusrva. Slican dozivlja] sa u zivotu sa drugim eshatoloskim Kararza kirana u nekirn pitanjima je jako je uvid. Misticna. Ijudsko da intelektualno spoznaja iskusrvo. rnoze cak da je Berner da sarno na jed nom pokrene nijc insistirao sa najvecorn rnestu taka uzgred prema to emoeionalno najblizi. To u praj njenje spalo emoeionalne se poslc sa ramena. i misticna iii parapsihicka iskustva.

da se tehnika ucesnicirna nacin da orvaranje njegovog bi kandidati Intenziv. trcnutka polu. kao u Satjavati nam je pricala tako da sam prisustvovao govora. sam ali je pravio je zelja ucesnika Urnesro trenutku da dozive Direktno Iskustvo belog snici stvovao on bi rada cesto na tri 14-dnevna samom da kaiem Sale iii srnesne bi se ohladili. je da mi se narnece hreo sam da budem da tehniku nacin Lne stvo. sam ucesrvovali mom Inrcnzivu od 40 ucesnika sro mogu njih primenu sam su prvi put. da snazno Intenziva. Drugi emocije II koji su ocito mali bi. U klasicnorn Intenzivu i jastuke po najpogodnijim Majstora radili i polegali bi uskoro duboko parnom kotlu. voda postepeno vreme prolazi pritisak je sve jaci. primenjuje polako u al i tcii Iskuon se Intcnzivu Vidite. Uce- rog Majstora i bilo je ocito Angazovanje emocija i promena komande 10 godina bolje klasicne Intenzive od zapazio sam da su ernocinalgrupa. onda ucmite to za mene!" To bi bio odlucujuci trenurak lntenziva i mnogi Majstori su se ustezali da to ucine. a sve sadriaje sti iskornunicira novost koji nisu to (rakvi svom partneru. fivot za druge obicno Direkrno na vrednosr osoba. Na srecu Gnostickom njenje sigurno je u tome otvara. Bernerom. Kako rnicno dobija odusak sloj leda naglo topla Iskustvo lorni. a cesto bi im rekao: "Ako nematc u suojim mislima 050bu za koju biste to uiinili.alternativna U njoj se na jednostavan nu ideju 0 vrednosti zasnivanja na osecanjirna. od zelje za prosvetljenjern Intenziva nc hi mnogo ostalo." Na jednorn nici. To moje je takvirn poglavlja zatvorio. Taj pririsak delikada Majsror orvori Intenziv i rada kao da se debeo U Cnosticnorn rastapa izbeci. ucesnika. lnrenziva nema bilo je Bcrnerovo da za tehniku pretposravljeni govor drugog ukazivanjem njima i Majstor ne moze objasniti. intenciju da se prosuetlite i niita uiie. Zasro? ucesnik Direkrno dolaze). zasnovati decem kako"). I ja sam ponavljao u ucesnicirna nacine. ali je to rlajbLize osecanju". dana razrnisljao sve vreme zanernaruje znacajna ka pozitivnom ishodu i pocela Ipak. da prica urneo je da pokrene da prekine govor do Uceda Vodeci dosla price. Na posvecen store pred ponasanjem mogu sebi podmerao nogu. iii drugo bio je mnogo imali Sll proces. Inrenziva Zato sam na slesasvi m odrcde- i pokusava da ih se oslobodi tehnika. same po mnoge Majstore koji to nisu bili u sranju da se Intenziv Gnosticki Intenzivu napreze sadriaji rako otvara. Nekoliko misao siguran. prostirke smo Intenzivirna mislivo. Trebate jednostauno htenje. vel ike drugu poceo reputacije.Zivorad Mihajlovic Slavinski srvu. nerna potrcba u klasicnorn Objas- 15 hili su pocettehnike rekao da osere svoj uspeh svih treba posroji Da bih im olaksao Ijudsko bice). j Intenzivima koje sam ja obucio. Intenziva U Gnostickom je pao. da sebe osetite. sro ce da ih u porpunonacin objasnio tehniku naglo na srari. i najvainiji element dosadne vreme je na tom price. pocela bi da razrnesta svoje za spavanje u sobi u kojoj Na mojim nezato je bilo zaspali. usijanja. fer 'kako' podrazumeua u Direktnom Isleustvu lstine nona procesa. grdku. Rekao irn da je najbliie (scbe. na osecanju. Intenziv da ucine. iivot Intenzivu ucesnika rakvom Intenzivu Uspeh objasnjenju da im kaiem objekat na tom 15 novih sam 0 irn "To ne znaii Stavise. a cia imate ljude. I rada se Direktno neverovatnom Kracke pre pocetka mestima intenzivaca. Prosvetljenja se da doiivi rnu u masama I nrenzivu Direktno Iskusrvo. Ovaj poslednji prizoru. Na moje iznenadenje veci nego sto se od prvog sro je uobicajeno. Osnovni se "hladna" grupa ucesnika emocionalno zagreje bilo je valjano Problem koje sam koji je svih i ja u prvo tih godina vreme istrajavao tvrdenje. Iskusrvo. prihvatio. Mnogi Sea nas ceka. U konrekstu ovog da bi on prvo otvor io I ntenziv. Tada rehnike sam vee imao . 24 25 . gomilanje sve dok se ne isprazni negativnog naboja svesr. pa ga porom za obuku Inrenziva. izostao. takvog Majsror To se radilo iskustva bi ih pozivao za citav i za iivote najblizih objasnjenja: "Ne postoji KAKO. Intenzivu led i na kraju kada Alternativna tehnika kao ga vise nerna Direktno skoro je nernoguce Bernerov kada Majstor. Inrenziv Gnoze Inrenzivu grupa porpuno iskusnih uklanjaju sadriaji Nastanak Intenziva Gnoze lcoji nisu Direkrno Iskustvo prirodno imamo Iskusrvo dogada. ucesnika dana Majstora Na kursa njima otvarali je rrebalo poseban period bio je za MajTo bi bio pokrene njihov na razlicire da to ucine ne grupe zapaianje postizale rezultate neemocionalnih mojim veibama grupom ielju kursevima otvaranja ostalih da doiive porvrdivali su Majstori koje sam obucio.

traJ~o na njemu." Trvrdnja da ne postoji rakode da tamo pijunem.Reci mi ko si ti". Da bill objasnio kako Nastanak Intenziva Gnoze sam do njih dosao potrebna je krat- . Stoga bi covek mogao da uzrne kao objekar u lntenzivu bocu plva 1 bile st~ drug~. To ~u loglcnl objekri. g. zive na taj nacin. odnosno sta mati . Bernerova situaciju. vee se I ntenziv vremena skradva trajao je dva j po dana... to znaii da se usmeril da rekao: se i vidi okean narn govori jednosravna Zen priCa. zivot iii drugo Ijl1dsko bite . Na sualeorn sam se namucio. dan i po." Mnogo Jogicnije nje bilo je reci racno bi razurneli kako to da ucine . U skladu sa dogovorom Inrcnziv.levllo su povikali okupljeni verniei. DruInrenziv. Opec bi imao Direktno Iskustvo. Naravno. Berner je koristio "Dozivi direletno do si til"." bilo je: .Treba da osetite suoj objekat . " [edan mladi covek smislio je prisrup koji mu je izgledao vrlo du?okournan. Ada bi irn kazao: "Treba da osetite sebe. vidljivog i nevi~ljivog unlver~u~a '. Rekao rn i je: . da je Gnostic- lizaciju saopstio postoji aikido! Postoji samo beskonacni okean Napredni i specijalni Intenzivi Ne sarno je ornogucio da je Gnosricki potpuno I ntenziv novih dokazao svoju superiornost. jet zahrev na Ijudima koji se mole Budi na izoloval1. Inrenziva naglo porastao. Oseca prezir prema vee i uccsnicirna lakse za razurneva- Sro rreba da ucine . "Oseti drugo ijudsko bite".im. veoma stresnu tri dana. . Jedan ta igra ima rnisticnu pasionirani igrac bridza rvrdio mi je da oseca da sustinu koju on ne mozc da dokuci. ali je on is.. drugo ljudsko bite. Ali. Objasnjenje kako rehnika mba da se radi. niti putu kako do njega doci postoji. intencija je Isksutvu Isrine ne posroji proces. Na jed nom je do mnogo imao veeeg uspeha Intenziva gim recima.. Svako kao kljuc za dublje oblasti iivota. inrenciju da sebe doiivi proces.. "Pijujd na Budu.Komanda glasi. vestine. mes~ima kao su hra~ovi.e. je nelogicna. jer sam znao kakav ce biti rezultat tog pokusaja. Htenje. hteo je da spozna Iskustvo. "Oseti ziuot". Tehnika nije vise bila . koji sam Internziv ki Intenziv nova tehnika je unapredila vee Intenziv uverio brii mnogo sa Bernerom. Nova j dovcla korne je on insistirao htenje. Objekti su sarno vrata kroz koja ulazi u Isrinu. JeI ona JC 0110 sto jeste. iIi Gnosricki mnogo "Olll ko je iskusio oba ova Inrenziva se van svake sumnje i mnogo. Naravno. preko njih najlakse imari Dir. Mladi prakricar Zena lstine kuda god pogleda. Orada sam poceo da vodirn lnten- ka digresija. kada je on doziveo Direkrno Iskustv~: rcal:zaCip koja je sledila iz njega bila je praznina. bIC~:). ali u praksaje pckazala da je to istina za znatno lcrace vrernc. jer su najbliii coveku. tchnika Majstor nije hila logicna i dovodila jc uccsnike u 4 objekra u svojim Intenzivirna zato sto)e. odnosno da nc posroJl br idz..vorim. Doeiui direktno drugo ljudsko bite". Umesto dana i najzad Vidirc.Dseti ko si ti". mnogo laksi. ja sam mu promenio Gnozc ime. i oblasti u kojima vee moze otvaranje dimenzija uecnosti. On~ je osnov svega postojeceg. ria sutnu.Dofivi direktno . To vise nije bio ] ntenzivu radio je na piranje "Sra je bridz?" Pokusao sam da ga odgo. vee Ne sarno da je uspeh tio." Neki ideje kako od Ijudi koji su ucestvovali da uporrebe Inrenziv na nizu mojih lnrenziva shvatanje irnali posebnih ~u . je: . "Dozivi direletno zivot". Istinu! Pros:'etljeni mladic im odgovara: "Neka mi neko ad vas pokaze gde nema lstine s~o ziuot." Bingo! Uspeh je oper bio znacajno veci. sa~ p: Sta sam ja? 5ta je iivor? 5ta je drugo Ijudsko.Zivorad Mihajlovic Slavinski Na Intenzivu nacin: koji je sledio ponovo sam objasnio Intenziv Gnoze tehniku na nov da se prirneni.Splrtcu. .da ucesnik ima rakode je KAKO. Ita radii to!". prilazi kipu i pljuje na njega.Bezumniie. 'Reci mi ko ko si ti.aln?st prihvaraju jednostavu cinjenicu da je Istina svuda. pa posle nekog o rome prosvetlio bi si ti'. Is(O iskusrvo narnah sustinu praznine shivaya" Drugi moj saradnik. po ~j~- govom rvrdenju. On besan ulazi u jeda n hram u korne ljudi klece okupljeni oko Bud1!10g kipa. 27 26 . u Direktnom hilo koji drugi dualitet.tl1o Iskustvo ~~o.Dseti ita si ti". Ijudi koji su dublJ~ usli u .Jntenziui 5U tdki. ali to ne znaii da mu kazd direktno doziuii sebe.Ne majstor Kada aikidoa. efikasniji.sehe. kao rnisticnu svoJu reate borilacke je doziveo imala je rnlada zena faseinirana joga mantrorn Prosvctljenja.Direktno Majstor KAKO doziui ko si ti ".

Ijudi su imali jako osecanje ispunjenja. sa velikirn brojern Intenziva iza sebe. aka bih hteo da pijesnem suoje dla"?" Jed~n 0 drugi. Moji ucenici nisu to doziveli ali su imali duboka iskustva koja su varirala od jednog do drugog.izu~etn? I~?og mirisa koji podseca na miris tamjana 1 u nJlma izazrva osecanje rrusticne eksraze. Ko sam ja. ]edna stara iena. Pred kraj Inrenziva prva osoba imala je drarnaricno iskusrvo . koja je Hocu da mi objekat bude mudrost j kada se prosvetlim bicu mudrac. imala je Direkrno Iskustva sebe. Zadarak ucesnika bio je da vibriraju re reci i da istovrerneno pokuSavaju cia ih osete. To bi saopstavali ovakvim recirna: . Pretposravljao sam da ce iskustvo ucesnika mog Inrenziva na vrh nosa bin isto iIi slicno iskustvu prakticara joge na tom nivou. ali ne bilo koji vee na gnosticke zvucne formule. dosla mi je ideja da primenim Inrenziv na druse ~bj~k. a mene su privlaeile druge oblasti.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Nastanak Intenziva Gnozc Posle nekoliko meseci uveo sam novu oblast. pa su i mnogi drugi Ijudi hrcli da ga iskusc. u prvom napred:oirn III specijalnom Intenzivu rrazio sam da ucesnici kao objekar uzmu vrh s\~oga nosa.sovirom Intenzivu. kod ~ecll1~ se J~vIJ. spcktakularan. gde su neki Ijudi radili na zvuk. a u prenosnom smislu . iIi je u njima bilo objektivne vrednosri.. kojoj je lntenziv na zvucne formule bio prvi II iivoru." Moram da napomenem da su ti ucesnici vecinorn bili stari lnrenzivei. ali je rckao: "To jeste moje [a. Neki su saopsravali: "Vrh mog nasa ne postoji. kada je doiiveo Direkrno Iskustvo realizacija rnu je bila praznina urnesro mudrosti. povije (rnesto gde se nalazi takozvano . taj kratki trenutak pre nego ito se oni udariLii. tj. To je otprilike ovako zvucalo: "O-o-mmmmmmmmm-a-a-zzzzzu" i "A-zzzzo-mmmmm". ]a sam vise godina proucavao gnostieizam preko malobrojnih dostupnih reksrova. To su vrh ncsa.skelediije". ]edna iena. na sestorn stepenu radia joge. ali ne mogu da nadem reii za to ito sam doziueo " ]edan je docarao svoje iskustvo pokazujuci svoja dva razrnaknuta dlana. Na jednom me. irnali tdkoCa da nadu prave rcci da ih opisu. koristi se nekoliko manje poznatih cakri da se stanje darane direktno dozivi. Tako su i oni irnali vredna iskustva. ~~da je.aorruns ria posle kise iIi sveze uzorane zemlje. "Pos~o!i samo Istina" i slicno. Prvi zvucni Intenziv trajao je dan i po i pocctkorn drugog dana ja sam zapao u krizu..gnostieka formula se izgubila i u njenoj svesti javilo se sasvirn jasno osecanje da je ona Bog koji izgovara prvu rec i tako stvara kosrnos. bile je vrlo dubokih iskustava i u kasnijim Intenzivima na zvuk. vrh jezika.. darani. . ali to Je nekako Pra-]a.(rece oko") i jos neke.oni koji znaju da produ kroz nebeski svod".: e. ]a sam u Intenzivu primenio dye njihove glavne formule: "Omazu" i "Azom". Naime. B~?uCi da sam se u rnladosri bavio jogom. a rakode bile je cudnih iskustava. iako iskusni Intenzivei. Drugirn recirna. to ~e 1~IOJeisleustuo '. ona obicno nisu bila tako duboka i dalekosezna. najrnracnije je pre svitanja. Samo nekoliko soba imalo sdanja na prosli iivot. ali nisarn bio siguran da Ii su cisto subjekrivna. odnosno vrednosri i za druge osobe. ob!ekat . Medurim. da II rim forrnulama ncma niccg vrednog i da i ucesniei i ja ulazerno napore i rrosimo vreme uzaludno.Ja".Lniao sam Direktno Isleustuo. i rei be!e u Boga i Bag beie rei. Tokom Spiritualnog rada imao sam vrlo duboka iskustva. tako cia Je trebalo uraditi vise takvih Intenziva. iii "Sue je urh mog~ nasa"..n~ koji su se ucesnici koncentrisali bio vrh jezika.te. postojim samobja". kao d~ se sprema da zapljeska: "VidiS. Njihovo znacenje nije bilo vazno. Sledio je rn~enziv na povije iii trece oko. to su bili ljudi koji su znali tajne formule 0 napustanju ove planete u svojirn asrralnirn telirna. Cinilo mi sc da sam potpuno prornasio. U jednom od tekstova pominjana je najmisticnija gnosticka zajednica po imenu peratae. ]edna ucesnica mi je rekla: "Selda prui put razumem reii iz Biblije. koren jezika. Oni tada ?oZi~I)avaj. Rezulrari ovog l nrenziva su se rasculi i prcpricavali nasiroko.z" i brunda nja na "m"." u . neke osobe primetile Stl uzajamno proiimanje ucesnika j njihovih iskustava. to je fa pre [a. ~ada sam radeci sa grupom saradnika u prilicno] meri iserpeo porencijal Inrenziva. ali njegov rezulrat nije bio tako. nece mi biti potrebno da se i dalje rnucim na intenziuima:" Naravno. Za njorn je slicna iskusrva imala citava grupa. bitno je bilo vibrirari ih oregnuto tako da je dolazilo do zujanja ria glasu . Drugi je imao iskustvo da je doiiveo svoje . Tu su se javljala vrlo cudna iskustva za koja su uccsnici. U poietlcu bese rec.u iskusrvo . Ljudi su i tada [mall osecanje ekstaze. Tako to obicno biva u Spiritual nom radu. 28 29 . Premda su takve realizacije delevale [ednostavno III banalno. Zarim sam uveo Intenziv na prosle iivore. a drugi na razlieite objekte. tako cia imaju vrednost sarno za rnenc. lnrenziv na zvuk. pretapanja sa kosmosom i sveiedinsrva. sro je doslovno znacilo .

Zivorad Mihajlovic Slavinski

Intenziv Gnoze

Nastanak Intenziva Gnoze
Da se vratirn na primenu tehnike Intenziva na koane. Citava moja grupa radila je na dobro poznati koan .Kako je izgledalo lice rvoje rnajke pre nego sto si se ri rodio?' lskusni lntenzivci irnaju sposobnosr da osete kada se Intenziv priblizava kraju. To su trenuei kada je ciklus znvrsen, svako produiavanje bilo bi kao sipanje vode Ll sud koji je vee pun. Do tog trenutka svi ucesnici irnali SLl OIl i poceli SlI da saopstavaju jedni drugirna: "Ova je kraj. Zivorad ce sada da preleine Intenziu. " Bili su u pravu. Prekinuo sam Inrenziv pre unapred odredenog vremena i jos [edna Spiritualna oblast bila je dozivljena i prozivljena, Ljudi su hili po malo razocarani. Ocekivali su nesto dalcko iznad nasih doradasnjih dofivljaja. Doziveli SLliskusrva 0 kojirna sc pise II knjigal11a 0 ZenLl, a ona su bila sasvirn obicna, kao bilo koja druga naia iskustva, Na moje pitanje, da Ii zele da sledeci put nastavimo sa drugim koanima, svi su vrlo rnlako reagovali. )edan od poslednjih naprednih Intenziva vedic sam pod naslovorn Zlama rneditacija, a terrnin pod kojim je kasnije postao poznat bio je Trojna rnediracija, jer je izraz "zlama" zvucao reklamerski. U pocerku rrajao je 3 dana, a porom se skratio, kao sto se dogodilo sa slicnirn rnerodirna. Ucesnik je trebalo da se isrovrerneno koncenrrise na 3 objckta: Takozvanu ja-racku, koja se nalazi usred grudi Unutrasnji sisteei zvuk i Plavu racku u koja se javlja u sredini vidnog zarvorene. Potrebno je pojasniti drugi i rreci element

radila na zvuk, zapazila je da je osoba koja je sedela u njenoj blizini doiivela skoro isto iskustvo odmah posle nje, iako je radila na drugi objekar. Konacno, posle svih tih specijalnih, naprednih Intenz iva, dosao sam na ideju da radirn Inrenziv na Zen koane. Oni su neizosravni dementi Rinzai Zena i saveruje sc prakticarima da vcci broj koana savladaju ~I.i c~k i sve. Koani SIl po svojoj sustini besmislena piranja na koja prakticari Zena dugo i upomo meditiraju. Buduci da su besrnislena ra ~i[anja u je_dnom trcnutku izazivaju slorn racionalnog misljenja kojim covck pokusava da ih resi, a kada je racionalni duh uklonjen Direktno Iskustvo moze da se dogodi.

sto

Neki moji saradnici verovali su da ce fad sa koanima biri naporan i da ce mnogo duze trajati od I nrenziva na nase objekte, To je uobicajen st:v Zapadnj~.ka - da je one sto se na Isroku desava vrednije i mnogo teze da se dOZIVl. Pokazalo se da to nije tacno, Moj bliski prijarelj, slikar koji je ziveo u Holandiji, irnao je izlozbu u Tokiju. Organizaror izlozbe nekoliko godina pre tog vrcrneria ziveo je i rneditirao duzc vrcrne u Zen manasriru. Na rnolbu mog prijatclja dao mu je preporuku za manasrir \I kame je on boravio. Prijarelj (koji je imao iskusrvo sa vise nasih I ntenziva) posteno mi je rekao cia je ocekivao iskusrva koja daleko prevazilaze ona koja ~~ doziveo na I ntenzivu. Kakva su iskustva tu trebao da se dogodc on nlJe mogao da proceni, jer se u sesinu (sesin je koncentrisan kurs meditacije slica n I ntenzivu) koji je trajao sedarn dana n ijedan ucesn ik n ije se prosvetl io. ~ije. bilo prosverljenja, ali je bilo fizickog rnalrretira nja. Kako bi ~~)I ucesnik od pospanosi pognuo glavu, asistent bi rnu prisao sa leda t zesto~o ga•.udario bambusovim stapom. Trecina ucesnika je pre kraja napustilo sesin. Petog dana sesina morn prijarelju prisao je asistent i rekao mil da irna poseru. On se izncnadio, jer je mislio da niko ne zna da je on u ~lanaStlru .. Po~cti~ac je hio covek koji ga jc ru poslao. Zahrinmo ga Je zapitao kako JC, Jer Je znao da ru zestoko tuku uccsnike. Prijarel] rni je rekao da rnu se slika Zen sesina i:z.njegove rnaste srusila kao kula od suvog. pcska ka(~a mu jc raj covek tutnuo u ruku tablu cokolade. Na njegovo twenadenJe, on mu je rekao: "Uzmite, uzmite, znam da vas ovde izgladnju;u. Taka sam i ja preiiveo rnoje seJine." Ne zelil11 da omalovaii m istoc~1ja~ku tradiciju, vee da ukal.el11 na dobro po:z.natu cinjen ieu da nam sve sto Je sa druge strane plota izgleda vredn ije i lepse. 30 ..

polja dok su ocio

ovog metoda.

Svi ljudi Ll usima cuju rakozvani "unutrasnji zvuk", ali ga vecina nije svesna, jer je stalno prisutan. To je vrsta sisteceg zvuka, a ponekad se javlja kao brujanje. Neki ljudi cuju ga jace ad ostalih, taka da :z.a taj fenomen posroji i medicinski terrnin, jer ga savremena medicina tretira kao patoloski sirnptom i pojusava da gas ukloni. To je pogrdan pristup, jer je raj zvuk irnplanriran u ljudsko bice od praiskona da ga podseca na njegovu istinsku prirodu. Ali same kada ljudsko bice stekne sarnosvest 1I vecern stepenu, uno ce se upirari sta znace pojedini naizgled nejasni fenomeni koji se u njemu javljaju. Plava tacka pre zarvorenim ocima nije roliko ocigledna. Ako osoba pocne da posmatra polje svoje vizije sa zarvorenim oeima, posle nekog vremena u njuegovom sredisru pojavice se "plava taeka". Ona moze biti mala

31

Zivorad Mihajlovic Slavinski

Intcnziv Gnoze

iii veca, kao obojena mrlja, plavicasra iii crvenkasta. Ona obicno oscilira, pojavljaje se i nesraje iii menja svoje dimenzije, siri se i skuplja. Prakricar na Inrernzivu Trojne Mediracije rrebalo je da ddi painju na ta rei elemenra isrovremeno, sto je bilo resko na pocerku Inrenziva, a kasnije je posrajalo lakse, To je bio prvi deo Inrenziva. Njegov zavrsni fenomen bio je neobican - ucesnik bi imao urisak da sedi u ogromnoj poolulopri koja sadrii citav njegov subjekrivni univerzum. Tada bi poceo da radi sa odlukama. To je bio drugi cleo Trojne Mediracije. Buduci da je covek sve dozivljavao unurar te ogromne polulopre, bilo je lako uociri sve odluke kojima Sll druge osobe uricale na njegov iivor. Drugi deo ove faze Intenziva bila je usrnerenosr na odluke kojima mi stvararno svoj iivor i uticerno na njega. To je psiholoski i emocionalno bio plodan deo procesa. Najzad II rrecern delu ovog Inrenziva, ucesnik bi radio na "prvom i poslednjem pozdravu". On bi se koncentrisao na niz bliskih bib, jedno po jedno i to ne samo Ijudska bica, i setio bi se ito komunicirao prvog rrenurka kada je bio svesran nekog od njih, a po rom bi se usredsredio na na buduce iskusrva kada ce se od njega odvojiti poslednji pur i zauvek. Obicno bi bilo mnogo emocija i suza u rom procesu. Na izvestan nacin to je bila priprema za konacno odvajanje koje ce se dogodiri u buduenosri.Iskusni Intenzivci sakojima sam najceSce radio prosli su veliki broj naprednih Inrenziva. lzgledalo je da nerna kraja lnrenzivu. Ali, sve ima svoj kraj, pa i Intenzivi. Kraj je dosao nenadano kada je vecina iskusnih ucesnika srupila u Meunu iii stabilno stanje svesri.

PUT DO ALTERNATIVNE TEHNIKE
V rajern
osamdesetih. godina proslog veka u. ~~jizi I?zefa Lava aeffL~ve) l","Bogovi k:vantuma" ("Gods of Quantum) proCitao S~~I pog.lavl)e 0 Intenzivu Prosvetljenja. On je procenio Intenziv kao vredniji od nJegovog dugogodisnjeg izucavanja kabale. Po I~je?ov.im re~ima, ?irekt~a rsk~~tva na osnovna pitanja koja je Berner korisrio, izrnenila su crtav llJegOV ZIVOt, a takve izjave mozete cuti od mnogih Ijudi koji su iskusili Intenzive. Kada sam proiiveo Inrenzive i moj stay bio je identican.

Godine 1979. u jednom engleskom casopisu posvecenorn alterna.tivi naisao sam na neupadljiv oglas za Inrenziv. Odriavao se u Londonu. Tokom prethodnog duieg perioda traiio sam sist~~ .koji. ce me pot~uno zadovoljiti, jer sam prosao mnoge serninare razlicirih Sistema, a n:~am imao utisak da me je i jedan od njih porpuno ispunio. Kada sam procttao da Dief Lav vodi Intenziv nisam se mnogo razrnisljao. Uslovi u kojima je Inrenziv odrian bili su vise ne~o skromni. To je bila polunapustena zgrada, hladna i prljava, rasklirnatanih vrata I pr~zora kroz koji je prodirala hladnoca. Spavali smo na tvrdorn .pod.lI u v.recama za spavanje, resno sabijeni jedni pored drugih. Hrana )e bila blJurava. I dobijali srno je u veoma rnalirn kolicinarna, tako cia smo s~e. vrem.e bili gladni. Radili smo po 18 sari na dan, poCinjali bismo u 6 lZJutra I zavrsavali u ponce. Moj prvi utisak bio je razocaranje, pocevfi od prostorije 1I kojoj smo radili do sasrava grupe ucesnika. Oni su delovali kao osobe k~J~ su dosle da se ispovedaju, a ne kao ljudi koji ce se punim srce?: ~ontl. da dozive Prosverljenje. Prvog dana naporne veibe redale .s~." ~II1I~O mise u beskrajnom nizu, bolovi u ledima i vratu bili su sve jao. all. ~J1ma .l~p~kos spopadala me je jaka pospanost. Urisci ostalih ucesnika bill su slicni rnojima, zalbe su se cule sa svih strana.

32

33

Zivorad Mihajlovic Slavinski
Iz svoje knjige "Susred sa lstinorn" gog dana Intenziva:

Intcnziv Gnoze
navod im svoje doiivljaje iz dru-

Put do Alternativne Tehnike

ell

"Dmgog jutra u isto ureme Diefov duboki gLas nas budi iz sna. lmamo samo petnaest minuta do prve veibe. Pocinjemo iznoua, bezuoljni i gladni. Tada iz glamih komunikacija uiesnika saznajem da je [edan mladic odustao. To me podseca na moja razmilljanja 0 odlasku sa jntenziua i zaiudo 11e deluje kao primer koji bih sledio, vee kao podstrele da istrajem. Drugog dana poiinje borba sa emocionalnim problemima. Da li reci nepoznatoj odobi, koja nas netremice gLeda, 0 suojim strahouima, o postupcima pracenim stidom i osecanjima leriuice, 0 suojim sitnim igrarna i uelikim lazima. Mnogi ijudi placu, Neki ridaju satima, kod nekih se plai: smenjuje sa histericnim srnejanjem i gromoglasnim spoznajama uzroka dotadalnjih patnji. Predueie dozivljauam jak napad straha . Ne znatn ita se sa mnom delaua. Uueren sam da cu. poludeti, da mi se psihicki aparat raspada i da vise nikada necu biti normalan. Zatim strah iznenada nestaje, kao da sam sa olujnog mora uplouio u zaton, Tada se nelto cudno dogada u sobi. Duboko smo zalli ic noc, ali nikom se ne spaua. Orni smo za ovakav rad. Meni je leoncentracija izoitrena kao nikada; ni posle mnogih godina veibanja nije bila tako prodorna. Soba [e nabijena energijom, mnoge ljude daziuljauam kao osobe sa kojima sam proziueo citau iivot. Tek sada osecam da sam savladao tehnileu, koja je koliko jednostavna tolileo teika za primenic ... Meni je bilo potrebno dua dana neprekidnog rada da bih shuatio ita treba da Cinim, a neki ijudi oko mene, koji su prethodno imali vise Intenziua, [o] je nisu. ualjano

godinu da bih ucesrvovao na njegovom Tnrenzivu. Pisao sam mu i u odgovoru on mi jc dao adresu Bernerove Dijadnc skolc smcstenc u Sr. Heleni, u Kaliforniji. Stupio sam u kontakr sa njima, razmenio nekoliko pisama i poceo da se pripremarn za Intenziv koji je trebalo da se odrzi 1I maju mcsccu 1980. godine.

Svoja iskustva u Berncrovom asramu opisao sam dctaljno Ll knjizi "Susreti sa Istinom" i u mom "Prirucniku za Majstore Gnosrickog Intenziva", pa nema svrhe da ih ponavljam. Sazero receno, posle dosra nevolja i rnuka drugog dana Inrenziva doj.iveo sam direktno Ko sam ja i, u saglasju sa mnogim Ijudima mogu da kazern da mi je ro iskustvo znacajno promenilo zivor. Ovde ell preneri opsirni citat sa pocetka moje knjige "Susreti sa Isrinorn", jer n isam u stanju da svoj dozivlja] bolje i vernije opiSem: "Bio sam tim iskustuom iznena den, tainije receno zapanjen, iaka sam dua dana i dve noci pre toga naprezao sue suoje mage da doziuim uprauo to. Znao sam da je Prosvetljeuje iii 'Direktno Iskustuo Istine' uvek iznena denje za bite koje ga doziui; ocekiuao sam takuo iznenadenje; uerouao sam da sam, potpuno otuoren. na sue maguinosti i spreman rut neuobiiajene doiivljaje; bio sam ubeden da sam osloboden suih unapred stuorenih ideja i predrasuda 0 tome ita je Prosuetljenje i kako se do njega dolazi. Pa ipak, bio sam zateien, iznenaden i opcinien.

sauladali. "
Krajem treceg dana, kada sam izgubio nadu da bilo koji od ucesnika moze da ostvari cilj zbog kojeg je dosao na Intenziv, jedan covek je doiiveo Direktno Isksustvo na Ko sam ja. Svoje stanje on nije komen~arisao, niti je to ucinio niko od prisurnih, a svi smo znali Sea se dogodilo. Tada sam prvi put osetio "miris Zena" koji zraci od ljudi koji su u sta nju Istine. Osetio sam jaku zavist, ali njena druga strana bila jc pozitivna uverio sam se da je to stanje moguce doziveti. SledeCih nekoliko dana sve vreme mi se vraeala misao na Intenziv, slike ostalih ucesnika, njihove reCi, radosti i patnje. Znao sam da sam nasao one sto sam trazio cinilo mi se otkada znam za sebe. Dzet" Lav je dolazio 1I Evropu jednom godisnje. Ja nisam mogao da cekam slede34

Direktno Iskustuo Istine 0 tome ko sam ja bilo je beskrajno jednostaunije od svega ito sam ocekivao, od svega ito sam znno, od svega ito sam nasluciuao. Ni najjezgrouitiji izra z ue moze da docara [eduostaunost i neposrednost tog stanja. [a sam bio ja.' Bio sam uno ito sam oduuek bio. Ono 5tOsam oduvek znao da [esam: Nije bilo niceg novog u rneni, niieg boijeg, lepleg i uzuiienijeg; kao ito sam potajno ocekivllo. Sve je ostalo isto kao ito je oduvek bilo, samo se javio bezuremeni irenutak direletne svesti da sam to ja. Niita se nije pomerilo 5 mesta, a ipak je htav
moj zivot bio izmenjen. " ... Prisetio sam se mnogih prica i anegdota 0 Prosvetljenju, posebno su_{i.stai Zen kaludera. Nekada mi se njihov humor Cinio viseslojan, zakukuijen i misteriozan. A stvar je bila tako jednostavna. Ovo ito sam doiiveo biD je praiskonski vic koji ceka pre ili posLe svako ijudsko biCe, kosmicka sala koja menja iivot. Kao mnogi pre mene, smejao sa.m se apsurdnosti univerzuma - covek Cittwog iivot'a tra.ii sebe, traii uno

35

Orisao Kurs za obuku osetio sam da mi on nije potreban. Nc posroji gore bez dole. i deserine sadriaja traieno pomenuo pozitivnom hiljada Otud njeba velika efikasnosr. a pomenuo nacin tih sadriaja tako da ih potpusam da ni posle 42 dana no iskomuniciraju. Ovo je dvopolan iii komplemenrarnog bez mrinje. pa rakav U cernu je vrednost je njena zasnovanosr sti. Ciklus posle tri i po dijade. ali to Majsrora nekoliko Beograda.. Is[Oiii dvojsrvo posroji tehnika u svesri coveka kao odraz ideja nesebicnosti ucesnicima mojih lnrenziva i sa okolnosrima u kojima sam ih vodio i sa sarnim sobom. vremena kada bi stub gurali mnogo vise vrepozvao i ro je svanula novu mi jc u svesri rehniku sam da bi im trebalo U tom trenurku sam fumo Ja sam se zapitao: Koliko bi im rrebalo u jednom ako pravcu? Zakljucio u tome. niko ne moie da te spreii da to budei. jer Berner je imao svoj leurs snimJjen na 36 audio ostalo dva dana odlucio pod ipak sam. nepokolebivo da ja jesam zivorima znam.Lli jesi Maslor ili nisi. mira godinama. Naizad. Jednom Inrenziv bio zavrsen. pornocnika Bernerovo novae za deserodnevni Ali. vcci broj tih traka. To ocito nije bio najbolji ! 37 36 . [mao sam teskih trenuraka i sa univerzum. Moje sluSanje zavrsilo se vrlo brzo. bi uopste osoba. imali iii nesto ukazujuci u proslim koje dobro i da nerna porreje pokusao utisak. Ja sam u tom trenutku osetio vcliko uzbudenje. nema Ijubavi nosi u sebi svest da postoji zahvara i sebicnost. Posle kratkog vodio sam Intenziv sa dvadesetak ucesnika u gradu u blizini i to je bio jos kraci Inrenziv duiina . da je klasicna polariretu. Intenziva rehnika da II Intenziva refi- Buduci svesr ucesn ika da se doiivi od pokusaje koji predstavljaju je da se oslobode najmanje Direktno da doiive da se ono doiivi. godina. prilikom u Veroni. ideja osam njima 0 uspeli su da ga srusc. Rekao Alternativnoj kuci i telefonom BuduCi glavnog bliskih sam im da cerno probari bilo dovoljno. . kad« je o sebi: 'Osetio sam se kao da sam Citavog zivota trazio istinski zavicaj. Prethodno sam opisao kako je Gnosticki Intenziv nasrao iz Bernerovog I ntenziva Prosverljenja i kako je nasao nove oblasti primene u obliku specijalnih Inrenziva. uspeli tehnici.jeSt li poieo da sluiai kurs?" zapirao me je. vodio be da gubim Bio sam vreme Intenzive da sazna njima sta se desilo uveren slicno srvari i ja sam mu ukrarko Majstor. "Vee sam ga zaurlio". jako kajali. vremeno zuma. niko od tebe ne moze da napraui Majstora". Kao ito je releao jedan m] prijatelj. Naslucivao sam da se u njoj krije nagovestaj mnogo vracao dublje ad stava 0 univer- pojave ovog univerzurna. Ja sam insisrirao na svorn urisku i nisarn se pokajao. bio sam nekoliko basri drven ugledao stub. a neki i dva.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze doziueo Istinu suo] darn. Iskustvo moguci ria tu misao. Ispred bibliotekc stajao je Skanda. kada bi pokusali da vode Inrenziv. cirn sam se prosvetlio da je do kursa U jednoj iz ria pokui levo- savali da izvale veliki su ga klimali napred-nazad desno i posle nekoliko minura same rncna. Ako jesi. rovog da sam Majstor. Aka nisi. Ijudi su to osecali. Ja sam bio uplario Intenziva. Sea je rnoguce biri Majsror". morae sam da prekinern a nekad Beograda ti. 5 dijada. A onda sam stvorio Alrernarivnu tehniku. iskljucio sam kaserofon i izasao iz biblioteke u kojoj Sll sc slusale trake.Kako po savetu BerneSkande. On je insisrirao svoje stanje. svoj da ga nihada bio tu. provedenih Ali to je rrajalo 3 dana. shuatio sam nisam napultao. sadriaja koji prate srnetnju Prerhodno la samo naviru Direkrno ucesnika jednom hiljade Iskustvo. meni ta miS30 Pre vise od 30 godina nije davala istinske nju polaritera. ga rreba skrarije Od tada je to standardna u Italiji. opisao da sam Ocekivao dok se rezultati vremena sam da ce biti porrebno urariri 9 iii 10 dijada ne pokaiu. jer je cesto posle 4 dijade Intenziv zavrsen. u njemu nista ne posroji bez suprornog polariteta. odgovorio sam mu. prevario sam se.trajao je sarno lntenziva. da su mnogi pre mene su se kasnije. da odslusarn . Na srecu. Na prvoj rraci bilo je snimljeno predavanje naslovorn Odmah na pocetku on je ohznanio jednosravnu Cinjcnicu: . Evo kako se to dogodilo. sam polu." Mada zvuci kao povrsna opaska. Oduvek sam nisam znao. dvopolno- da me odgovori. sam mao traka. kao i sta nja coveka u potpunosti. Kada sam ga najzad naiao. sam se bezuspesno postojapre je bilo ljudi koji nisu uspeli na lntenzivu. tajne ljudskog Cesto bica i kosrnosa. Put do Alternativne Tehnike sati besposlen sam dvojieu Oni i serao sam periferijom Ijudi koji Sll Ito vee jeste. Posle 6 dijada (vezbanja) svi ucesnici imali su najmanje po jedno iskustvo. nasao sam u nekorn teksru napornenu velikog znalca ljudske psihe: nNe smete nileada zaborauiti da zivimo u duopolnom uniuerzumu. da nikuda nisam ni ilao. i fenomenc dvopolnost Alrernativna Alrernativne rehnike? svojsrvu Njena osnovna prednosr slusajuci Skanda na susrinskorn ovog univerzuma.

ko knjiga mane ostalih Yasurani) preneli su na Zapad nernacki jezuita H:~.lltne sarno doiivi ka U jednom skole. Harada Zena. na nove metode llpravo od osnovnih vrsru tragaju i nastavi sveie Sogaku Harada kornbinujuci clemente cilja direktno ka doiivljaju Prosvetljenja negativnu reakciju rradicionalnoj Ucenje Harade praksi. u osnovi isto. tok postepeno vode i rakav bez volje tv-orca i pri meokostava. zakona ovog univerzurna. neposedovanja U novije Ucirel] sistern blih ko je on i . (radni dan ceg dana se dogada Covek je vei: to jeste i nista novo ne moze rnu se dod~~i.ste IiI vrlo .a rna.I. U os~ov~ one su . kroz pokusava da srice sve nove Yasutani (Ryoko Enomiya-Lassalle Kapleau). je od sarnog rehnika ne daje ucesnicirna Direkrno Iskusrvo ona same vrlo njihovu svest. Ova] oblik Zena Rinzai naziva Zen se takode tezi Dogen-Zen. Ova) vrerne 1 izana ucenja zivao je jaku Ijudi koji su bili vise oslonjeni promena za ramo imarno kada ljudi koji prirnenjuju sisrern kao sto osobi ne stalnu reh- ucenika i nasravljaca Rjoko mogucnostima cia usrneri stvoren gde je on srao. to. nacin. ucesnik se alternativno direkrno usrnerava osecanja. iii sro uci da su praksa meditacije i Prosvetljenje klasicnog Intenziva 18 sari) i to kod ucesnika. svoju svest na najbrii 0 dvopolarnosti kaie: prisurno I ntenzivu je odavno vecina to nekih mislilaca. verna izvornom llc~nju Zel~a. i njegovog glavnog sto i Rinzai krace Zena. Alternativna tehnika eini ro jos mnogo. pozitivnom preko polu. on tre~a ~a redovno prakrikuje rneditaciju i izvan nje ne rreba da trazi Pro~:erlJenJ~.Zivorad Mihajlovic Slavinski Bila je potrebna na tehnika da njegova brzo prazni rava painju objekra pokusavajuci naizrnenicno i tako prazni Znanje Tako svest mistik posle eini upravo tehnika koja brze prazni Berner sadriaje Intenziv Gnoze svesti. i dobro poznati popularizator Zena Filip Kaplo (Philip meri Zen je opet doneklc koji je stekao Pillars Zena veliku of Zen") izmenjen bio je icstoko i priblizen kritikovan staVl~ nckoliod repuraciju objavljivanjern Na ovaj bolji Gnoze U izvesnoj Kaplo. kod na oba polarirera. pokusava polaritet da oba usmeri svoju inrenciju i na negativni moguci i na pozitivni je sarno njihova skola prava. Direktnom On Iskustvu da Sore i Rinzai. Kaplo daje o?go~?r ~o!i je bezmalo identican kritickirn prirnedbama koje Sll japanski Ucirelji rrna- 38 39 ." U Gnosrickom 2-3 dijade. Sve sto postoji rnoguce njivaca Sll neposrednom svesri 0 prosvetljenja. posle dever Put do Alternativne Tehnike godina mediriranja srvorio zen. pokusavaju guje na nove potrebe da gase zed na novorn i odumire. Zapadnjaka. mnogo brze. U svim nog razvoja. domina.slicne.l of u kojoj su dati mnogi nJegovl dijaloz: sa ucerucima. izrncdu podloino je promeni. To je bilo skrnavljenje nastavio da postoji i privlaci trenurku reakcija od .strane .. kazu budisri sve je podloino sarno je promena na pitanje 0 vrednosti J ntenziva Prosverljenja. U tome je njena vrednost koja je bez presedana. Njihovi sledbenici su zastupali tvrdenja da na kome radi. Life and U knjizi Death"). najjace promeni. istorije ucenja Prosverljenju pokazuje kako se prica koje se postojano u oblasti mi se da su takve Promena Filipa Kaploa "Tocak ~iv~ta i ~m~~i" ("The ~h~e. Drugu neprestano doba r roditelj licnosri promenu nikom. ~~jne sk~~e i razvojne linije nasrale Sll 1I okviru Zena. javljaju. delatnosti. nacin. Stavise. sledbenici. ima praznll obicno trernanjine Rumi "Bog mi [e dao dua krila da sa njima letim. kada da ovckovcce izvoru Prve se dogacl:aju stvoren i sistem. on i njegovi Ijudi i njegov pojavila se skola tal isti. Urnesto da usrnej intenciju javila se jaka emocion. Soro za koji je osnovao Ze~ sistema. u nacinu na koji praktikuju meditaciju Soto Zen i u proceni odnosa izrnedu prakse i mediracije. a obicno ucesnika a u klasicnorn lntenzivu traje ne [edno. rokom sesina ne treba teziti Prosvetljenju kao glavnorn cilju.sle~benika ~~asicno~ budizsvetog Budinog ucenja. (glavna Ucitelja i usavrsavanje. Spiritualnih kako pa i Cini II metodologiji Spiritualreakcije je jedan koji Sll dosli na Zapad. metodologiju Poznavanje ponovila. ali se razlikuju u tumacenju iskusrva Prosvetljen]a.aln. Covek jc. tj. prevazideni merodologiji fundamenne reaodlaze se gasi Ljudi sistern naravno to sro jesrc. U Spiritualnoj kao pravoverni Sistem presusuje. Vidirc. 0 Ijudi vezanih za postojecu metoda. govon!t suo All zen Je sve veci broj sledbenika doslo je do cepanja gorljivo Zena u Kini i Japanll. po osnivacu dofivljaju razlika tog ueenja. poccrka Alternativukazivao Kada je Bodidarma. na dve.sra je iivor. je Intenziv sa Alrernarivnorn je "Three oblastima prisurne Ijudske su reakcije razvoja vecira. njegovog svoje dete usavrsavanja. ali postoji direkrne doba ogromna tome poscdovanja dye vrste promena.

lzgleda neverovarno.Zivorad Mihajlovic Slavinski Ii prema nemaju njernu. sa Alrernativnom Ljudi tehnikom bile su J nrenziv vise od do sada na blagu koji su prosli Bernerov 30. Posle se ogorceno rekao. Sada se. tako da novo polako sraro i posle niza godina medu sledbenici rna prevazidenog siste- poslednjih nekoliko Intenziva Gnoze trajal~ je u\ravo milk? A kada s~m pre 20 godina poceo sa Bernerovllll Inrenzivorn I rosverljen]a. veci. I nrenziv Gnoze u kome sam je prvi put prirnenio trajao je same 8 dijada i vi. otkucava 12 casova. Reakcije svedene nove pritoke. saver kako treba nam korisno do druge posrupiri kaie kada srno on.acie. to nije lako.ozlvIJa. dozive preko noci. obale. pa potolll na 5 dijada. Izrnenila su se i pravila ?o dve ill tri_dl). Ali. po svo~ r za ta je rasprSena. po ] 8 sari napornog izmenilo rada na dan.e od jedu to ne Cine. nekoliko. Proce~1ar vegetarijanska hrana. Ali prica 0 u prethodnorn fundamentalistima. a neki od nJlh imaju vise od jcdnog Dircktnog Iskustva. Covek je ulozio veliki deo svog zivota u jedan sisrern i sledeci njega srekao je znacajna iskusrva i cesto znacajan status u drusrvu. Teozofiji i Anrropozofiji. vee ga ostavljamo i nasravljarno da je ne preostaje hranu. nijc veci kod vegetarijanaca. ciju i stotus rirualnirn koja potiskuju ponenta 11 cizan psiholoski i Spirirualan storu i iskusnirn psiholoski Majdobar Na Intcnzivu on najjasnije Majstor ce prekinuti l ntenziv. iskusrava vcge- Od trcnutka kada sam stvorio Alternativnu rehniku ja sam proveravao njenu efikasnost i bio sam pozitivno iznenaden rezultari rn J. Pre vise stoleca kapaciret preko nekog Lao Cu je dao rnudar sistema iscrpeli. ncki ne. i donekle bisrno nazvari skracivanju porrebnog vremena nije se tll zavrsila. sam da ga prekinem ciklus posle 7 dijada..rra)a. Berner ni Intenziva u celini. savrsenijeg ili efikasnijeg metoda on treba da se odrekne svega sro je investirao u doradasnje ucenje. Kada kretanje prestane. ponasa nja na Tnrenzivu. Neki je piju. A kako nam taoisricka mudrosr vekovima govori. na obali m i ga je tvrdio zivotinjskog da je na Inrenzivu belancevine varenje. kaze on. koji govori raj casovnik Sledeci kada otkuca Inrenziv je jedan bio je jos ali preII zelje da se vredna kraci. Najjacc reakcije doci CC od Ijudi koji su preko njcga dosli do znacajne repuracije. a svakako ce se javiti jace reakci]e popije i posle nekog vrernena one ce odurnreri. zabluda Neki Gnoze tako porekla Ljudi donesu zshtevaju mnogo ali neki veliku koliCinu ne vucerno po suvom svoj put bcz njcga. naprezanj::. koje pricaju iste price i nerna nikakvih novih doprinosa. je mnogo dorucka. u vrerne ~~eda. vegetarijanska za meditativno hranu vazno. Ucesnici i zatim dolaze na mesto Posle To se dogodilo i sa sistcrnirna koji su na Zapadu uzivali vr]o veliku popularnost pocerkorn dvadeserog stoleca. energije jer velike reke. KuCi odlaze rano popodne. ne vredi je srezati.~!a Iskustvo Gnoze. Nekada to iskusrvo dozive SVI Ucesnici. To je neumitan zakon. Posroji nejasan. ~. je Iskusrvo u coveku Kada Gnoze. Ali. Rad pauZll za laks: obed pocinje u 10 sari ujutro. sa sirenjern ovog metoda. rade preostal~ I~Itn skoro isre osobe svuda po svetu. da Inrenziv bude toliko kraci. hrana nuzna. voda se kvari I to je kraj. Pri pojavi novog. voda je zdrava samo dok se krece i prima i pocinje da zaudara. vegetarijansku na lntenziv a to jc jedino izboru. koje iskusrva 80 Put do Alternativne Tehnike % Ucesnika morae dozivelo casovnik zavrsen. kafa nudi Ucesnicima. oko 0:0 Ucesnika d. Ran ije ih je bilo na Gnosticki Intenziv nevericu. Casa je ispraznjena. iz nje nisra vise ne moze cia izade osim Otpor se povecava sisternu. ali deo scbe. bore proriv promena u sta su oni investirrali je neizbefna dva iii rri Intenziva morao cia ga skratim Gnoze od 7 dijada. kafu. Oni obezvreduju ukoliko Takve ono je ljude rakva mogli osoba srekla novih reputaspiucenja veliki korn- razocara nja.o tri dana vremena i rri noci. dosao je trenutak kada sam na 6. Ucesnicirna. Ovakve reakcije su razurnljive. To je jedna produkat od mnogih su zapadnjacke ekspres Intenziv Gnoze metoda. Po eta centrima rih ucenja uverice vas da se u njima okupljaju Intenziv Inrenziva dijade posle imaju sad a rraje pola dana. Ali kada smo dospeli za soborn. vrednosti. kao sto sam prethodno potiskuje nasern univerzurnu i covekovom bicu. Carnac sluzi da prederno lnrenzivu srnatralo se za smrtni prekrsaj ako neko Ucesnici koji su bili zavisni od kafe krisorn su je donosili sa sobom i pili je sa jakim osecanjern krivica. toga. jer je to oprimalna tacka za njegov prekid.Takvo skracivanjc odriava dv~ nj~ ma dominiraju sede brade i kose. bilo bi logicno Oa Je uspeh rarijanaca da se uzima 40 41 . ali kafa svakako ne uncc na Na Neki klasicnorn uspeh ni pojedinca. Svakako. on )e. Sada ih ima sarno tesko mogu da poveruju u rnogucnost efikasniji.

ali se posle nekog energije. ja sam 42 43 . ponekad Dobro njih ispoljavaju osecanja. nije budenje ljubav. Na srarirn parnje. ljudskih sam promenio To je sad a bio Inrcnziv Ucesnik irna priliku duboko Ljudi [u bitnu Inrenziva: ostalo koji da radi po jedamput nikakav profimanje te nedosratke istinski Majsror sa pet partnera. drugom. setajuci se periferijom Beograda. ani su da se rnenja J ntenziva Gnoze. i ispuZa njih Put do Alternativne Tehnike ljao Bernerove reci da ne postoji «kako. od vise mnogi pozitivnih A nas cilj na Intenzivu Ljudi pura. Isrinc. ljubavi. Tada rnu je dosla ideja 0 Alrernarivnoj tehnici povecala Inrenziva Gnoze koja je neverovarno OIl na skrarila vreme Inrenziva i broj Ucesn ika koji imaju rehnika tehnika energija vremena Iskustvo vreme isprazni. a moida ne bi uopste uspeli u tome. upozna godine. razvijale drugo bio je preloman uputstvll za rehniku Inrenziva. Kla- Jedini cilj Intenziva Gnoze je da sto veci broj Ucesnika do'Hvi Direktno Iskustvo Istine i da ta Iskustva budu sto dublja! Sve su manje Velika vaini dementi. u sam svakcdnevni Ijudima nekim cu yam opisati zivot i pretopio efikasnijim lakse prvih i brie godina sa njim. koju svaki kaf. moie da se javi. drugim su dobri varali previse lak. je 1nrenziv Gnoze Gnoze rakav kakav Intenziv Gnoze jeste je privlacan razocarani. podseca na guranjc stuba 5al110 u jedje usmerenje na oba moguca pravea i rekao rnisticni jedno. 20 iii vise ljudi nema emoeionalno naglasavaju rako da se mnogo Intenziva zaboravljana pocetku srvar. Alrernativna efikasnija. Na tom Inrenzivu uspeh je naglo porasrao. jedno vee Oirekrno prode neko 90%. Proeenar Ucesnika koji su imali OIl se skratio sa tri dana i noei.Zivorad Mihajlovic Slavinski Za nove ljude 1nrenziv njava njihove nade. Orvorenost sa kojima tchnikorn a sa prerede na Inrenzivu tri dijade proveo ostalih dogada mnoge veca nego u svakidasnjern Na Inrenzivu Gnoze zivor». drugim osobe rehnike Nasravice iii ce biri zamenjem metodom. Altemarivnu tehniku pesnik Rurni. narnemou mi se odgovor. ali je na jednom Intenzivu rekao sam Ucesnicirna da je najbliie opisu kako treba da «osere sebe» odnosno svoj objekat. koliko bi vrernena rrebalo rim ljudirna kada bi gurali stub samo u jednom srneru. SI:: tili su ga levo-desno i napred-nazad i posle nekoliko rninura oborili su gao Zapitao sam se. koliko je ranije je ime Inrenzivu. je porasrao i na dan i po! Gnoze. Zatim sam u sledecoj prilici ponovo naglasio da je objasnjenju kako rreba da se radi «osetiti sebe». Jednog dana. svaki Ucesnik bi radio u paru sa svakirn bilo bi ocigledno partnera zivotu koji su odgoi rokorn dye iii je ga pira nja «osetiti Taj trenutak stirao i «oseti Intenziv Tada na tehnickorn po dva iii tri puta. zapazio sam dva coveka koji su pokusavali da obore drveni stub duboko ukopan u zernlju. lerirn.e Ucesnicirna ke. Sat iii dllz. da posroji bolje i od najboljeg. Gnoze nikorn. Ta prica je vee poznata u krugovirna Ucesnika Inrenziva Gnoze. u to sam se uverio nije budenie nas cilj na Intenzivu nom Klasicna Berenerova pravcu. bice bolje nego osobe sa Alternativnorn same kontakt. «oseti drugo naglo trajao. Na sledecern intenzivu vratio sam se na staru instrukciju da ne posroji «kako» i uspeh najbliie je naglo pa~. usavrsava Prosvetljcnja je insistirao skliznuo bio je ostro na tom podvajanju. tako da vise nema elirizrna koji je rani- Intenzivima Intcnziva bilo je vise snaznih obicno bilo mnogo Za tri dana osecanja. Tokom nekoliko ali se pokazalo godina vodio sam Intenziv Gnoze sa novorn teh~da nerna kraja mogucnostima poboljsanja tehni- 15. a ne samo vee Direktno Iskustvo sroga je daleko i Kao stO je davno Bog mi je dao dva krila da sa njima iivora Gnoi Intenziv U sledecem poglavlju detaljno lntenziv Carls Berner ze jt' neoserno postali [edno. ali kada prema Isrine. mnogo vise ali je na kraju Ucesnikorn partneri jed no drugom je mnogo covek Srari Tnrenzivi ko irnali su 40 dijada i za to vreme u grupi. dozive OJ 1 nego ponav- Prirnctio hladne sam da cmocionalnc U opisu i neemocionalne. zrace veliku netrpeljivosr je da ponovim. Direkrna iskustva se posriiu lako i brzo i ljudi ih dozivljava. bib. a koji to nisu i izrnedu su se jake ljudsko «oseti ko si ri». odnosno za drusvoj objekat» i uspeh I ntenziva je naglo porastao. gde ima rnnogo porodicnih kuca sa bahama. On odgovara ovog vremena.e. Otada sam insibice» Ali su stari Inrenzivci ponekad veliki procenat je bio primetan. To mi je dalo povoda da Sf zamislirn 0 doradasn]o] tehnici. ljudsko emocionalne veze. odeljen Tome od svakidasnjeg nasuprot.za objasnjenje tehnike.

» mu daje alrernativnu komandu: par tneru: (i Pasivan partner ovde i sada!» »Oseti leo nisi ti Aktivan partner opet zarvara oci i traj. Daj mi drugu leomandu.ALTERNATIVNA TEHNlKA INTENZIVA GNOZE T ehnika je Dijadna i Alternativna. On ne sme da vrsi nikakvu selekciju u svojoj kornunikaciji. Ko su akrivni partneri Majstor odreduje na pocerku svake vezbe. Kada zavrsi. SaopStava sve sto se javilo bez obzira da Ii je to glupo. cia li vise pura ponavlja istu stvar itd. Partneri se zahvale jedan drugom i powm se uloge menjaju . on klimne glavom iii kaze svorn pasivnorn Gotouo. Kada otvori oci on svom pasivnom partnerll saopsrava sve sto mu se javilo u svesti samo kao posledica tog pokusaja (i nista drugo) . To pokusava neko vreme . dugi je pasivan. Takvih objekata irna bezbroj. on pokusava da ga oseri sro potpunijc moze. nepristojno. Kada je odabrao neki od njih.10 do 15 sekundi. Kada nade ko je on.aktivan partner posraje pasivan. zarva ra oci i traz i objekar: Ko je on II tom trenurku. on pokusava da oseti sebe. odnosno u parovima i da se naizrnenicno daju dye kornande. Prirom koristi ne sarno reci. vee i gestove i mimiku da bi izrazio re sadrzaje. Zarim orvara oci : sve sto rnu se javilo u svesti iii telu kao posledica pokusaja da doiivi sebe (i nista drugo!) on saopsrava pasivnom partneru. Tako on radi na dye alternativne komande dok se se ne cuje zvuk gonga. Jedan partner je akrivan. a pasivan partner postaje aktivan. 45 . Pasivan parmer daje komandu aktivnorn partneru: «Oseti ka si ti oude i sadal» Aktivan partner prima komandu.bilo sta sto nije on u tom trenutku.i objekat . To znaci da se radi u dijadi.

Olga ird. 0 tome Ucesnik ne treba da brine . slika price koja leti i 51. Na drugom spisku bisre napisali: U sobi se nalazi dever rnuskaraca i sest lena. jer sprecava Ucesnika da neporrebno lura.itd. situacija je karen iro drugojacija. 47 . ana drugom STA se nalazi u sobi. ali puca uvis II nadi da ce ih slucajno pogoditi.i maksimalnu paznju na aktivnorn partneru i da pokusava da razume njegove komunikacije. slika dece koja se igraju. Ucesnici sve vrerne treba da se drzi svog piranja. Tada se edmore 5-10 minuta i radi se sledeca verba. To ne treba da bude rnisao 0 tome Sfa 46 niti neki ad fi. Da bi obja snio llcesnicima razliku izmedu ova dva objekra ( . Na raj nacin sanse da je pogodi su mu daleko vece. Filip. Ucesnik mora prvo naci objekat . pa tck onda da ga oscti i potom saopsrava parrneru ha mu se javlja. ovde i sada» vrlo vaian. dye slike na zidu. Rad bez objekta je dugotrajan i cesto bez rezulrara.ird. tako da bi na prvom pisku naveli KO se nalazi u sobi. On II periodu od 10 minuta koji pripadaju njegovorn akrivnom p:utneru ne sme da prozivljava sopsrveni problem. Alternativna Tehnika Intenziva Gnozc Na raj nacin oni rade naizmen icno do kraja vezbe koja ukupno je 40 minura." Praksa je polazala da je dodatak na kraju kornande «•. pri cemu pokusava da ga sto bolje razurne. da dd.lozofskih stavova a zivotu rna koliko bili dubokournni. jedan mali sto. glasovi II sobi. jedan prozor. Kratke pauze izrnedu dye vezbe takode su ispunjene koncentracijom na objekat.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze traje iivot. Zbog toga Majsror tokorn pauza izrnedu veibanja treba da kale glasno citavoj grupi da se drie svog piranja. iii toplora koju covek oseca u svojoj ruci. vi biste na prvom spisku napisali: Ovde se nalaze Vera. On nalikuje na lov na divlje gllske u mraku. Lovac ih ne vidi dok !etc nocu u visini. Ne gleda levo-desno. sesnaest stolica. slika psa koji (rei iIi se sunca. Kada komunicira. Lovac vidi divlju gusku i nisani na nju pre nego sro puca.e vrerne iii moie da se menja svakih nekoliko sekundi. ha ce raditi kada sf: zavrsi Intenziv ltd. Kada osoba rneditira oei su joj zatvorene. Na pita nje Sea je drugo liudsko bice komande glase: «Oseti drugo ijudsko bice ovde i sada» i «Oseti neito ito nije drugo ijudsko bice oude i sada. On treba da [e prisuran u potpunosri i sve vrerne drii rnaksirnalnu painju na svom akrivnom partneru.KO JE ON / ONA u datom rrenutku. Kada radi sa objekrorn. Ako bisre dosli II ovu sobu sa zahrevorn da napravite dva spiska. Piranje Sta sam ja odnosi se na to KAKAV sam ja.treba da nade sta iivot doista jeste za njega u tom trenutku i da to oseri sto porpunije i dublje rnoze. jedna vrara ird. Na pitanja Sta je iivot. Upravo to treba da doiivi. ponovicu. oci Sll izrnedu vremena posvcce- Uloga pasivnog partnera je vrlo vaina. srvarni zivot! Isri objekar rnoze da isrrajava dui. Ne (reba da misle na to sta se dogada kod kuce.ko" i "sea") Majstor maze dati Ucesnicirna ovakav primer. joj otvorene. Sta je drugo Ijudsko bied Pitanje Sta sam ja? Razlikuje se donekle od piranja Ko sam ja? Radi se na isti nacin. ali covek treba da s vrernena na vrerne sebi naglasi «Sta sam ja? Sta sam ja?» Pitanje Ko sam ja? Odnosi se na (Q KO sam ja doisra. niti Sea je 0 iivotu rekao ova] iii onaj covek. ne kornentarise izjave svog parrnera i na njih ne reaguje. da 0 njernu razrnislja ida na svoje sadrhjc reaguje. Oni u tih 10 minuta ne posroje za njega. Postoji sarno parmer i njegove reci. vee sta je zaista zivot za njega II rom rrenutku? Na primer. Ne pokusava da rnu pomogne na bilo koji nacin izuzev recenog. Treba drzari priblifnu ravnorczu nog meditaciji i komunikaciji. Isti princip vaii za pitanje. vee ga navode da se koncentrise na objekat u najvecoj mogucoj meri.. Ne radi nista drugo. Oliver. slika njegovog prijarelja iii bliske osobe kako mu nesto goYori. a to je. kornande glase: «Oseti zivot oude i sada» i «Oseti neito ito nije zivot ovde i sada» Ucesnik mora da nade pravi objekat: Sta zaista jeste iivot za njega u tom posebnom trenutku. U svakoj vezbi od 40 rninuta menjaju se parrneri. Reci ell yam nekoliko reci 0 OBJEKTU meditadje.

sto je ocigledno Majstoru. Do kararze dolazi kada je osoba pod dugotrajnim pritiskom iz kojeg nema oduska i kada se DII dogodi javlja se prolom potisnutih emocija. U primeni te rehnike nema nagomilavanja naboja i iznenadnog proboja sa naglim prainjenjem energije. tih nacin. tako da do OIr dolazi na mekan i prirodan nacin. to se vrlo rerko dogada. Medurim. kao Sro se topi komad leda u toploj vodi. 49 . rreba imari na urnu da se katarza dogada najcesce bez DII. jer izgleda kao da se golub lagano spustio na Ucesnika. Katarza sa oCiglednim iskustvom Gnoze Ucesnik ulazi u katarzu i izlazi iz nje sa dozivljajern DII. a ponekad i nekirn Ucesnicirna. Medurirn. U klasicnorn Bernerovorn Intenzivu to je bio cest nacin na koji je dolazilo do DII. kao sto pahuljica snega necujno pada na rle. U Gnosrickom Intenzivu ovaj nacin doiivljavanja DII je dominantan u visokom stepenu. vee se duhovne mast lagano razlazu. vise od 90 procenata Ucesnika dozivljava DIJ na raj nacin. a neiskusni Majstzori cesto pobrkaju ta dva iskustva.SIMPTOMI ISKUSTVA GNOZE Od kada sam u Intenziv Gnoze uveo Alternarivnu tehniku dorninantan nacin na koji se iskustvo Gnoze dozivljava postalo je mirno "uklizavanje" u to stanje. Taj nacin naziva se "Pur Goluba". Ovde navodirn sve glavne "simptome" gbnostickog iskustva. ponekad se javljaju simptorni koji su pratili islkustvo Gnoze u prethodnom periodu. Miran doiivljaj Gnoze Ucesnik ulazi u Dl I na rn ira n. U Gnostickom Intenzivu. Ucesnik je svoje otpore rasrvarao postepeno.

kada je vee srigao?U njemu ukloni krarka i na sustinu usmerena pitanja da svest Ucesnika. na koji Majstor (reba da obrati painju. Taj sirnptorn kada se Uccsnrnik osarnljuje j odsurno gleda saceka mena Majstor u takvorn situaciji ne treba da zuri sa proverom. svoj unutrasnji film. i u dijadi. Svi 50 51 . J kod ovog fenoMajsror dva-tri ne treba piranja da insitira da vidi da mu . Zamisljeno zurenje u prazno ili daljinu To se obicno vidi tOk0111 pauza. njega. je ceSee vidljiv tokom pauza. on je vee ramo. Kako se ispoljava? Ucesnik je radio tehniku ispravno. on ima utisak da proklizava u mestu. Ucesnik to ne uspeva da shvati i ulaie sve vece napore. Pocetak i cilj su se spojili i nerna rnesta za rehniku koja je posrednik izrnedu njih. na kojem besrnisleno". Njegova izosrrena painja napuklu Ijusku jajera i eto deluje kao prodorni Spiritualnog pileta Kod ovog kljun kvocke koja razbija nOV0111 sirokorn sveru. ulagao po Stene napote i odjednorn vise nije u sranju da to Cini. Ali kuda da krene se javlja oca].Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Kada Majstor bude imao Simptomi Iskustva Gnoze iza sebe nekoliko Intenziva Gnoze svaka- Slom tehnike Ovo je jedan od prikrivenih sirnptorna. U trenurku kada Ucesnik I?okusa da dozivio svoj objekat. jer veruje da ttl lcii resen]e problema. Treba umu da nije svaki Ucesnik koji se tako ponasa tom i sarno su nagoveSraj moguceg stanja. Cirn krene ka cilju. OIl.odmah Ll otvori oci". vee da sledecu dijadu i da ga tada pozove na razgovor. jet ne zna sta da cini.. premda soborn je rnoguce partt1era. jet svaki Majstor ima karakteristicne zbivanja u koji ce imati znacaja samo za nacine reagovanja na razlicita Intenzivu. gleda U u Ucesnik partnera ili "kroz njega". navedeni vee mu drzari na simp- postavlja sta se sa njim dogada. iako irna pred pored daljinu zaneseno ili odsirno. Tehnika se slornila. Majstot rnoze sa dva-tri koprenu koja prekriva II ko ce otkriti i ovde nepornenute simptome. ovorn drugom slucaju. (slorn rehnike) simptoma Ucesnik radi "postalo cesro prilazi Majda storu sa izjavom da je piranje je"potpuno prazno" iii "glupo".

To traje krarko vrerne dok ne isprazni energiju. U miljeu Intenziva Prosverljenja kolali su glasovi 0 rnogucnosti da se doiivi trajno Prosvetljenje na dugim Intenzivirna. U jednom trenutku covek doiivi trenutno OIl (Lumejo iii Kenso) na pitanju na kojem radi. najceSee na Ko sam ja. iii razurnljivije "Ja ell blistari ". Meuna je gnosticki termin koji znaci "Ja sam Jedno". Satori je dublje stanje od Meune koja se doiivljava na Intenzivirna. nekada vee posle prvog Intenziva koji osoba iskusi. U rom trenutku i kratko vreme posle njega cini mu se da su svi njegovi problerni reseni ida na sva pitanja irna odgovore. Kada krene u iivot izvan Intenziva. On oznacava rrajno stanje Oirektnog Iskustva Istine. Ljudi reze da opet dozive to iskusrvo u punoj snazi i idu na nov Inrenziv. ljudi nisu toleranrni i orvoreni bo sto su hili Ucesnici na Intenzivu i njegovo OIl zgasne. za razliku od trenutnog Oirekrnog Iskustva koje se naziva "Lumejo". Tokom mnogih godina liud: su se pirali . Ono se u prvom periodu istorijata Intenziva dogadalo posle veceg broja lnrenziva. Istini za volju. a sada. ali one nema snagu koju je irnalo kada ga je doziveo.kada cu doiiveti to iskusrvo trajno. take da Sam sve vreme u njemu bez ikakve sumnje? Paralela ovim sta njirna postoji u Zenu. u vrerne kada postoji Cnosticki Intenziv sa njegovom Alternativnorn tehnikorna. Trenurno stanje Prosvetljenja naziva se "Kenso". a trajno stanje je "Satori". one se dogada znatno brie. Reci cu nekoliko feci za ljude koji nisi bili na Intenzivima.MEUNA iii STABILNO STANJE SVESTI M euna iii Stabilno stanje svesti javlja se kod ljudi kada je naboj koji ih deli od OIl u velikoj meri uklonjen. Uvek ostane mali plarnicak Direktnog Iskustva ko sam ja. sudeci po podacima koji dolaze od mnogih Ijudi. Moji komakti sa vodecirn Majstorima Bernerove skole uverili su me da niko osim nje- 53 . S(Q znaci "Blistaeu".

Tada sam se serio sta mi je moja supruga Jadranka-Alda pre pola godine govorila 0 svom stanju. Tada smo organizovali jednornesecni Inrenziv Gnoze II centru koji smo u ro vrerne imali u Sloveniji.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Meuna ili stabilno stanje svesti prvom partneru. Ja sam bio jedan od Ucesnika. Ali . rako cia nemam na Sea da stavim ukras kao sto je kravata. ali me je hvatalo osecanje sve vece srece i posle nekog vrernena usao sam u jaku ekstazu. da joj se to stanje narnece i da je ona uvek to sto jeste kao posle Direktnog Iskusrva. U rom preostalorn vremenu neki ljudi su. zadovoljan postojecirn sranjem i nisam osecao ni najmanju porrebu cia ga izmenim. Mogao sam sarno da vrlo tiho sapucem. Rekla mi je. vee sam IUU sarno cuteci prisusrvovao. ali sam to dozivco kao normalnu situaciju. Ja sam ga poriskivao eirave tri vezbe. Potorn sam radio sa drugim. ali mi je on dao nezadovoljavajuci odgovor. da proklinju sudbinu sto nisu u istom stanju.. Moje iskusrvo bilo je roliko jako da uprkos svojih pokusaja nisam mogao da govorim normalnim glasom. To je znacilo da ce upornom prakticaru Tntenziva biri porrebno nekoliko buducih inkarnacija da bi doziveo Stabilno sranje svesri. kroz perspekrivu nekoliko sledecih zivora. Ne go\'oreci partnerima da sam u Meuni. Hteo sam da je stavim oko vrata i rada sam prirnerio da sam POtPUIlO nag. jer je bilo ociro da je Spiritualni ciklus zavrsen. nego sam odrnah uvideo koji su od osralih ljudi oko mene u rom sranju iIi blizu njega. rekao sam joj da je II zabludi. Govorio sam vrlo glasno. Ucestvovao je veliki broj ljudi. da ja suvise usko gledam na raj fenomen. Cesro neki ljudi pokusavaju da uvere Majstora da su imali Dirckrno Iskustvo kada ga nisu dozivcli. oni ga potiskuju. Ne sarno da sam prepoznao svoje sranje Menne. Ali to nijc vrcdclo! Oko mene se sirila aura koja se na Istoku naziva "miris Zen a". pa trecirn parmerom i njima nisra vise nisam mogao da kazem izuzev da im ponavljam svoj san. Prvih nekoliko dana iznenadila su me neuobicajena osecarija. kada se takvo iskustvo javi. Bilo je u tom snu neke sirnbolike koju nisam mogao da shvatirn. Nekoliko sledecih dana nisam akrivno ucestvovao na kursu. Godinu dana ranije ucesrvovao sam u Austriji na Tnrenzivu Prosverljenja koji je trajao rnesec i po dana. sarno kroz prizmu o\'og zivora. A sada sam bio porpuno srniren. skoro sam vikao. skoro nepodnosljiva. da je to Stabilno stanjc svcsti 0 kome smo tol iko mastal i. a da bi rrebalo cia gledam sire. ali smo ga dva iii tri dana pre kraja prekinuli. Moje ponasanje privuklo je painju okolnih partnera i oni su oserili da se nesro cudno dogada. a i takav nacin komunikacije izazivao m i je vel ike napore. a neki su izraiavali odusevljenje Sto se to meni dogodilo. ja sam opisivao to stanje recirna kojima sam pokusao da prikrijcm sta se doista dogodilo. Na kraju tog dana izgubio sam glas. Neki ljudi su imali Direkrna Iskusrva. cestitao sam joj i izvinio se Sro sam je u svorn neznanju invalidirao. Taj Intenziv Gnoze trebalo je da rraje mesec dana.covekov Ego je cudna tvorevina. da je dosla do nekog platoa i da treba da proba na sledecern Intenziva da prevazide taj plato. Vodenje tog Intenziva poverio sam zeni Majstoru koja je po mojoj proceni bila daleko najbolji Majsror od svih koje sam obucio. Stavise on je tvrdio da je doiiveo Samadi. Perog dana Intenziva imao sam neobican san. to je bila jaka vika koja je trajala nekoliko sari. Oko rnene bilo jc nckoliko rnuskaraca i zcna. Stavise prijatnu. koji osobe sa vise iskusrva nepogreSivo osecaju. da jc ona sralno u Stabilnorn stanju. koji je osmi i najvisi stupa nj Radia jogc... a da nisu bili toga svesni. ali ona na mene nisu delovala. Moja supruga Jadranka (Aida) prva je usia u Meunu. BuduCi da sam prihvatio stay Bernerove skole. Govorio sam sve jace. neki su mi zavideli.. nekoliko meseci pre naseg jednornesecnog Intenziva. Na starirn Intenzivu koji su ranije rrajali rri iii vise dana bio je obica] cia one sto je covek sanjao jedne noci isprica sledeeeg jurra svom S4 55 . U nasem slucaju razvoj dogadaja bio je vrlo zanimljiv. a nekad. I to je bila jedna od zabluda koja je pratila stari Intenziv Prosvetljenja. Ljudi oko melle poceli Sll da placu. uglavnom starih Inrenzivaca. uz moju ga nije doziveo Srabilno stanje svesti. Sanjao sam da u eksklizivnoj prodavnici odece kupujem svilenu kravaru. dok konacno (0 vise nijc bilo rnoguce. Osecali su cia sam ja sarno prvi u nizu koji ce slediti.ali . prvi i poslednji pur u iivoru. Ja sam rrazio oel direkmora te skole da mi omoguCi konrakr bar sa jed nom rakvorn osoborn. Ja sam svoj san sa kravatorn na nagom relu pricao parmeru i pritom sam se vrlo cudno oserio. tako da sam znao da nas cekaju veliki napori. Takva dogadanja bi uvek ranije kod melle izazvala jaku zelju cia i ja ponovo doiivim Direktno Iskusrvo i sa svakim novirn eovckom koji bi to doiiveo snaga moje ielje postajala je sve jab. Tada mi je pocela da se prikrada i narnece misao da sam ja uklonio veliki deo duhovnih masa sa svog bib.

slusajuci te rnudre rcci. Intenziv Gnoze Meuna iii stabilno stanje svesri koristeci ironicnu metaforu. htela je da podeli sa rn norn ono sto oseCa. Ona je sa knjigom otisla u drugu sobu i posle nekoliko rninuta odatle se zacuo glasan i dugotrajan srneh. Ja sam joj dao da procira deo mog "Prirucnika za Majstore Intenziva Gnoze" u korne sam to sranje opisao. IIi kada ujutro leii budan II krevetu. Bilo je nekih osoba koje nisu mogle da prihvate da je to kraj rada na prvom pitanju (Ko sam ja) i pokusavali SlI bezuspesno da doiive novo iskusrvo sa njim. prepoznace brzo isro sra nje u sebi. samo sebe i strah da cu izgubiti to svoje [a" Kako moze da izgubi Ja? Ko da izgubi koga? To stanje u jed nom rrenurku postaje jasno sarno po sebi. Covek stupa II to stanje posrepeno i taj proces neprimernog uklizavanja mozc da rraje mesecima. koji se pominje u mnogih knjigama. ali nerna jasnu svest kada se tacno probudio. ali nikako da stigne. to sam opet ja. I u ovom slucaju komunikacija sa drugim svesnim bicern je odlucujuci cinilac u uklanjanju magle koja ~~kriva sve~t." Majstor: Da li se to tvoje ja razlikuje od onoga koje si ranije dozivKao da svoje Meuna stanje. Kako to kazu prakticari Zena. Jedna ucesnica mog Inrenziva koja je dobra no zakoracila II Meunu. a da nije bila toga svesna. 56 s(() ljavala? Ucesnica: sam se zgumula. vodio sam jedan drugi kurs. Prateci ponasanje nekolicine osoba koje su stupili u Meunu. U Meunu se ulazi posrepeno. oni se uzajamno prepoznaju. tako cia je to bio jedan od Kao sam rekao. mogao sam da uocirn neke bitne clemente. Ovakav razvoj dogadaja nDe karakreristican samo za gnosticke grupe. druga osoba koja je u istorn sranju iii je na njegovom pragu. To stanje nalikuje na postepeno otopljavanje kada se leta priblizava. jer su start i cilj posrali jedno i oni su bili prinudeni da prestanu sa lntenzivima. Tako je kod vecine ljudi. ptepoznali najplodnijih Intenziva. lopov ne treba da kaze da je lopov drugom lopovu.da bude uvek Ja i nista drugo. To odupiranje i otimanje od ocigledne Isrine nekada je rrajalo satima iii danima. 0 tome nam govori primer Sestog Patrijarha Zella. daje ovakav odgovor: "NiStct posebno. jer neki mogu da kazu u kome trenurku se dogodio raj kvantni skok 1I svesti. Posle doiivljaja Meune covek ne moze vise da radi Inrenzive na pitanje Ko sam ja? jer je one ispraznjeno . Svi ti ljudi bez izuzetka morali su da savladaju snazan orpor da bi prihvatili sebe u tom sranju. . Postoji trenurak kada on postane svestan da je vee duze vreme u tom sranju. izuzev retkih izuzeraka. Ona oznacava stanje trajnog prosverljenja na prvom pitanju "Ko sam ja". Specijalni Intenzivi na zvucne formule Sll kod vecine ljudi bili odluclIjuei cinilac u uklanjanju poslcdnjih nedoumica 0 prirodi stanja u kojc SlI usli. Ali uzalud Cim bi hteli da krenu vee bi bili na cilju. Jednoga dana na pijaci CUO je kako putujuci pripovedac recituje "Dijamantsku surru" i. Drugi je ocajan govorio: "Vd citau dan imam samo sebe u suesti. Na kraju prvog dana jedna Ucesnica. ill da govon 0 sebi. pogo(Ovll na vrh nosa. na moje piranje sta se dog ada. Spoznao je prirodu svog stanja kada je dobio priliku da uporedi nacin na koji on dozivljava svet i sebe sa Ijudima koji su do tog znanja dosli iz knjiga. Nekoliko rneseci posle tog Inrenziva. rec Meuna je gnosriekog porekla i znaci "Ja Sam Jedno". To sam samo ja. jer. nilta drugo. ucesrvovali su na Specijalnim Inrenzivima. ne postoji jasno odrediv trenurak kada se to iskustvo dogada. Iz opisa njenog stanja bilo je jasno da je u Meuni. On je bio nepisrnen seljak koji se izdriavao prodajuCi drva za potpalu. koja je prosla veci broj Intenziva. Ali to nije znao.Zivorad Mihajlovic Slavinski malu pornoc. izvinjavajuCi se. Svi Ijudi koju su u (om periodu usli u Meunu prosi i Sll prerhodno veci broj Inrenziva Gnoze. meseca? 57 . pri cernu on nije svestan zbivanja. samo nekaleo drugojaCija. Osoba koja je vee pr ihvarila sebe u Meuni mora da se nasmeje slusajuci porodajni plac i gledajllci koprcanje Spiritualne novorodencadi. bez svesti da je razbuden i II magnovenju shvari da je vee duze vreme budan.covek je sve vrerne to sro jesre. I u jed nom rrenutku covek oseti da je leto vee tu. Rekla mi je. Tada je osetio neodoljiv zov Istine i otisao je u Zen manasrir. Jedan <ld njih je satirna ponavljao: "Opec to rnoje [a i niita drugo! Poludecul" Sta je on hreo? To svoje Ja pokusavao je rokorn mnogih godina da upravo rake dozivi . na povije i na zvucnc gnosricke formule. Majsror: Sta ce biti sa tvojim ja kada prode neko ureme? Posie tri Ne. da ne vidi razlog zasto bi i dalje isla na Intenzive. Kada osoba koja jc u Meuni pocne da opisuje svoje stanjc. Prisla mi je bez reci i zagrlila me. legendama i anegdorama. prosvctlio se. Sve je bilo receno i shvaceno.

vremena Ako se covek Na bolesr razboli. je iivot. S8 59 . problema." IIi: "Ti mene pitas.. se gleda on to ne dozivljava . Sta je prosvetljen je: . traua raste. svojih ozbiljno. To je to." Kada nje svih one izgleda. takav Cove3k SeD je doslo cak kada je neprijatna. i javlja besposlene padnu u krilo ni krila nema. Druga se ruka mali za srce. verujuci da je ona reseto sranje kako nema tu ita da se kaze. poznat u literaturi. nema tu Ita da se promeni. [edva se jedna ruka podigne da hladan znoj sa iela obriie. Iz nje se vidi ispraznjenosr i sloboda od . tragicno. jer je direkrna svest 0 sebi sralno prisutna. [a ti odgouaram. nema ni srca. odgovor pitaju osobu dobijaju zabludno njihovih koja je dozivela banal no: Posle igre Najzad se rulee uhuate za trbuh Da trbuh ad smeha ne pukne Kad tamo . Ruke abe padnu koji deluje "Obicno. pocinje ste se sa starim za ono prijateljern se zbiva oko nego za sebc. Ovo la vrerne danas ca i koriscenja do sada napisano Alrernativne Meune odnosi se na Inrenzive Gnoze pre mog otkritehnike.duhovn.trbuha nona. Prisutna je tendencija da se stvari i odnosi puste da se dogadaju sami od sebe bez njihovog uplitanja. Ijudi koji zude za Meunom.pa to se deSava. koji je duboko Ijudi su govorili da g~ !e to je ucesnica mali broj odabranih Cesto se dogada da ucesnik zakoracio u Meunu jako privlacila alhemija i da je sa njom imao izvesnih iskusta~a . spauam. Pokusaj da se dublje prosverle izgleda im besrnislen. Covek prihvara realnosr kakva jeste i ne pokusava kao na nesro Spiritualni njega Dalji da je izrneni. i Seo ce oriel. kada su ga pirali.Kad sam gladan jedem.Ne znam zaito dolazim kod tebe. shvatila je kosrnicki vic koji Ijudi i bez prakticnih pesnika Za poznatog Vaska Meuna ili stabilno stanje svesti iskusrava Popu na Inrenzivima neki dozive takvo "A za tri gadine?" prasnula "Iopova" rnoze da razume.u nekoliko kratkih intenziva koji rraju po pola dana." Majstor: Na sarno lntenziv Gnoze Neki stanje.Zivorad Mihajlovic Slavinski Ucesnica: . iluzornim javlja se takozvani da se interesuje stu mu sc zelja da situaciju se na podsecanjc svojih ljudskom moralnih vise za druge Takode. [a gledarn tebe. dao je nepoznati Majsror Zena. ali jedna njegova krarka pesma predsravlja Izuzet~o dobar opis Meune. Sve je [asno." Posle doiivljaja Meune ljudi obicno duie iii krace vreme ulaze u stanje Spiritualne inercije. u smeh. rad svodi i drugom vcza sa spoljasnjirn svetorn i uklanjanje o zivotu nedostataka. da srce iz grudi ne iskoci.Kako izgleda? Pa taka kaa ito uidii. Kiia pada. jer ne znaju sra bi dalje imali da traze. srabilna svest iii dva bicu ostvaruje se vrlo brzo u jednom Intenziva.Bice isto. svrab. Kada mi se spa va. Svi rakvi pokusaji lice na naprezanje oka da vidi same sebe. Na jedan dlan sad kisa pada iz drugag diana traua raste ita da ti pricam." Slican odgovor. Njena primena drasticno je skrarina jedan dostizanja . kada sam iedan pijem. Da II Je to tacno ja ne znam.h masa koje coveku zamagljuju Iskusrvo Istine i prihvatanje stanja u korne jeste: pri- de Majstoru i saopsti mu: . Ti gledas mene. at cela nema. Sue je [asno." Iii: . cak ni suvise Rastali Posle nekog izmeni.

njihovo svesno srvaranje i rastvaranje. misao. odnosno Ego. cini ukupan iz. Tom raz. Medutirn. uverenja. to sam prethodno pomenuo. To bi bilo prirodno sra nje i ne bi postojala ni potreba. vrednosti. neiskomuniciranih. vee i od bezbrojnih inkarnacija u nepregledno dugoj proslosti. identiter. kao i bilo koji metod Spiritualnih sistema vrednih pominjanja. ernocija.nos neshvacenih.prazni duhovne mase iz svesri. covek bi bio sve vrerne u stanju Gnoze kada ne bi imao svoj duh. jer njegov kljucni element cine operacije sa identirerima. Kada covek pokusa da doiivi sebe. niri mogucnost cia se rome stanju teZi. ljudsko bice ima Duh. secanjc. asocijacije. psihicka slika. Alrernarivna Tehnika Intenziva. trauma ili njihove kornbinacije. verovanja ird. urnesro Direkmog Iskustva dobijamo mnostvo indirekrnih iii posrednih iskustava i taj se fen omen ponavlja sve dogod se sadriaj duha ne isprazni. cini sarno jednu stvar . javljaju mu se mlloga indirekrna iskusrva. 61 . koncentrate emocionalne energije. sudove. rnisli. stavove. Na raj nacin. Te idenrifikacije ne poricu sarno iz ovog iivota. jer 1I polje njegove svesti navire neki sadrzaj duha: relesni osecaj. a njega. A ona to cini cfikasnije i brie nego bilo koji danas poznati metod. PEAT i Transcendent. neprihvacenih i neosvescenih sadrzaja. Kreaton. Tokom ove tehnike Ucesnik Intenziva se sve vreme raspoisrovecuje od rnnosrva idenrifikacija koje je preuzeo na sebe na silaznoj srazi evolucije. nada za buducnost. Svaka od identifikacija irna svoj nosac u identitetu koji jc prcuzcr. parapshicki utisak. Identifikacije su vremenski medasi koji nas okivaju u istorijsku vreme. a prozirna brave grozdove sadriaja povezanih sa rim identirerorn: slike.GNOZA I PROCES RASPOISTOVECEN]A D ovom razdoblju razurnevanje procesa raspoistovecanja je warne potpunije posle dugogodisnjeg rada sa mojim sistemima Ekskalibur. Ponovicu vee receno.umevanju u najvecoj meri doprineo je Ekskalibur.

U periodu dere navuce na sebe najveci deo svojih ne oslo bode osobe nazivao je rakve I u drugim prica poznatog oblastirna 0 ljudi se do kraja starog na starosr gledaju se namerna 0 tome doveo i svesna do lskusrva identifikacija poznara Gnoze da bi se doslo tome relom. snim snage Gnosricizam ljudirna. zvezda. andela. nesvesnih se svesno idcntifikacija i narnerno cesto jesrc i svesna identifikujemo U svorn razvoju dete se poisrovecuje plavljeno brojnim i jakim culnim uriscima: prijarnosti crtama dobro. energiju. i osloEga je individu- cija dominantna se sa svojstvirna. bodenja. koju covek pre iii posle nema iii karakteristiku. Proces individuacije iii Spiritualnog sazrevanja tokom jednog rivora rnoguce je. Ukoliko je ljudsko bice slobodnije od idenritera. "ali iskustava. strane. Jednog dana jodzimbo jc dOS30 kod Ucitelja Zen a Sandzura i zarrazio od njega da ga prosvetli. i Raspoistovecenosr u odnosu strahove. u ogranicena stvarirna isrinsku prirodu.G. identifikacija. Sra je zivor i Spirirualnog od vremena. gladi. na kojoj sazrevanja ka jastvu i prate karakterisrika intenzivno Spirirualnog tack. osobom. govori negodovanje. je Frojd svet i drustveno opazajne okruCoveku je Ego neophodan. ni slutili jer mu omoguCava i saznajne svesr jedinki. jeste da njegovo u ovom Ako do formiranja sap eta u sopsrvenoj Ega. cesro psihoticna. Gnoza a nekad i proces raspoistovecenja To su obicno koja voli iii mrzi poistoljude. polozaj u prostoru. u silaznoj crnoj veliko iznenadenje za koje energije. Druga faza emociolicnosri i se osa i teiiste Taj put kao u beskonacnoj Istina bile pokopane i Spirirualnog od Ega je period u kojem bicu. je dozivljaj je ispitivao razvoja je dugotrajan nito Bice iii Atman bilo koje svojstvo zumu Atman ulazi karakteristikarna. parili i radovali se zajedno sa junacirna pr ica. iskustva identifikuje odnosno univeron cesro bolan Tu fazu Susrina rnisticna i gnosticka ucelovljenja. Kada se dete ponasa u njirna detinjstva veka po volji roditelja.. oni su rnoguce: kosrnickih su preuzimali izaziva nedoumice. ispoljenja. Sve te idenrifikacije i one su u njihovom tokom eona.. licnost ostajc nezrcla i fazi evolucije nesvesnom. na idenriteta je nuzno. sa njima i dok je identifikovan sasroji se iz postepenog spajanja sa jasrvorn. 0 Ko je on. identifikacije sa iii da sa oni mu kazu da je i naperosri. se raspoisrovecuju od identihkacija materije. Ega nc dode. spozna sa osobom mora iii nesebicnorn Proces mogao ludsko kornperenrnom da ukloni iii nesposobnorn sve re idenrifikaci- raspoisrovecenja da doisra bite. poscbnoj cija uloga je prilagodavanje granicama na realan i samosvest nesvesti. Jung ispunjenja i nazvao ad nekada iskustva. U svoje vrerne Jodiimbo je bio najpoznariji pripovedac u [apanu. sa nekom osobom. od Kada i pojavama mora da orkrije Da bi imao Isri- iii Istinskorn ga Spiritualna. Sra je on. zaboravlja Ali namerna svoju pur rnasu. nekih da oni svesri. Razlog jogi i ostalim je delirn icnn u [Orne sro su rnnogi sistemima Dalekog Istoka Sa druge j Sto su prihvatili telesni h idenri fikaliteraruru izlozene sa crra0 od njih cirali sravove u takvoj literaruri. svesna identifikacija je oslobadanje. sc formiranjcm nalnog pomeraju naporan. jer telesne neurn itnom pripovedaca i relo. Za forrniranje coveka kao civilizovanog i svesnog bica preuzimanje sa dobrom ili 1050m osobom.Zivorad Mihajlovic Slavinski Ijudskog bica cini vreme propusrljivim Intenziv Gnoze na rna licnosri vecenja mnoge sa sebicnorn druge. crtom licnosri iii stanjern. Ucesnici Intenziva se relarivno brzo oslobadaju cija. zenje. blizi se svorn kraju. Kada sa svojim osecanjirna pocinju Il1U relorn.vrlo rado. razgraniciri na dye faze. rupi. razvoja." rekao je Sandzuro. na psiholoskom polju. se odvija preko raspoistovecenja preuzetih raspoistovecenja identifikacija. opadaju hilicnirn iii tele- kao na najvecu nesrecu. sa kojim se idcntihkuju. bib. m i se rim aktorn oslobadarno od nesvesne identifikacije koja je prerhodno postojala. jer je prebola. . oslobadanje od identifikacija 62 63 . On je toliko iivopisno izlagao svoje price da bi slusaoci videli prcd sobom opisane dogadajc. Zato mi u procesima Spiritualne tehnologije cesro korisrirna postupak i uklonili rada korisri nih Zena ba. funkcije. zedi. soptvenim iIi svest 0 sebi kao bogova . utoliko je slobodnije i od vremena i prostora. K. acijorn. culi bi njisranjc konja i zvckct oruzja. izaziva Neki Oni Na kasnijem uzrastu kaiu licnosti. planeta. iivota da nije dobro identifikacija je nevaljalo. i nevericu nisu postojanja. vrernenska razdoblja i rusi vremenske medase. prostora. a one idcntifikacija. Prva je posvecena formiranju i razvoju relativno cvrsrog i koherentnog Ja iii Ega. Covecji razvoj ne zavrsava zastao. Sandzuro svesne idenrifikacije energiju nam da bisrno spoznali druge Tacke glediSta Spirirualnog do Spiritualje Ucitel] Jodiimkako negarivnu sa njih. je da bi covek Sta je drugo Tokom ljudi.. Tu postoji zakonitosr: Nesvesna identifikacija je ropstvo. jaukc ranjenih i pobednicke poklice.

pre njim je bila njegova davno urnrla majka. Zao mi je. Umesto prazne svesti koju u potpunosri ispunjava identifikacija "ja sam ureme" sad a posroji sumnja iii kriticko procenjivanje onoga sto je covek doziveo. a rakode neiskusni Majstori lnrenziva. deidentifikacijom iii raspoistoveeenjem. premda ne mora nuzno da se desi. Nckoiiko rneseci posvetio je sarno rome. Poslc viSe mcseci osetio je da jc sprcman." rekao je Jodiirnbo i pocco da rnu prica jednu od svojih najlepsih prica. eta u svesti ponovo duhovnih masa sa statim zamornim sumnjama i nedoumica. ponovieu. Pred njirn nije bio pripovedac [od firnbo. On sc prervcrio u dctc. ali je bila nesvesna. osecanja manje vrednosti. jer nisra ne sprecava spajanje subjekta i objekta.'eme. ali se jos secam majiinih pri/a i zudim da ih jo! jednom htjem.Ti urlo dobra priia! price.imba.ma. Privlacio se uvece ispod prozora i slusao jc dccjc uspavankc kojc su majkc pcvalc dcci u kolcvkama. a [a bih hteo da cujern suoju rnaj]:u. bez posrednika i filtera. Evo sta se ru dogada. Zen Ucirclj bio je potrcscn.Mama! Mnma!" U rom rrenurku jodzirnbo se prosverlio.imbov pones bio je jako pogodcn. sa njom se porpuno identifikovao. a sada sam doziveo direktno da sam lliita. Ali ljudski Ego ima kao sustinsko svojsrvo teinju da postoji (a u trenutku Gnozc on prestaje da postoji) i zato Bice pada iz spoja sa Istinorn po novo u duhovne rnase i lepi se za prvu rnogucu identihkaciju. RadeCi tehniku Intenziva. ali moram ti reci . Covek jc zaprepaseen takvirn spojern i saopstava okolini kao poslednju Istinu "ja sam ureme!" On obicno zraci encrgiju u takvom stanju i svaka njegova rec izgleda isrinita. Ponekad [judi satima sede u stanju prazne svesti bez iskusrva Gnoze. Sta se dogodilo u ovoj prici? Pripovedac se rol iko uziveo 1I drusu osobu. Tako je Sand. U radu na prvo pitanje. nadajuCi se da ce takvo iskusrvo doiiveti i ponovo doiivljava Kenso ili Lumejo: spaja se sa lstinom. A kada se spoje subjckat i objekat. rakva opasnost ne postojl. Osetio sam kako se unosii 11 priiu . jer ne mogu biti dve lstine 0 meni? Sta sam ja doista?" Sta je 64 65 . Oa bi covek osvestio i ostvario svoju istinsku prirodu on mora da izade iz ogranicenja nesvesnih identifikacija koje sadr. posle nekog vremena duhovne mase se vracaju u svest. poncle su ga emocijc i iz njcga sc orclo: . Ucesnik SI:: u jednom rrenurku raspoistoveti od duhovnih masa i one se pomeraju iz polja svesti. Sada sam star iouel«. Orugim recirna. Kada je zavrsio. Sandzuro . jer je realizacija zauvek ista. subjekat se nakratko spaja sa objektorn ion dozivljava Isrinu direktno." Jodi. Napusrio jc Sandz. Priprernao se danirna. one nisu Direktna Iskusrva.ie rekao: "Qvog puta je bilo bolje. Otuda na prvi pogled nejasna okulrna izreka: Kada izguhis sve ono sto si ikada imao. Pricao rnu je pricu unoscci u rcci svc svojc znanjc i osccan]a." I pocco jc da je prica.!_e samozaborav. Ko sam ja. Ako se Direktno Iskusrvo dogodi. takav spoj nazivamo Oirektno Iskllstvo Istinc." Sandiuru jc kririka tcsko pala. /stina. On po novo ide na Inrcnziv. Prazna svest je najbolja moguCa situacija za takvo iskusrvo.urov manasrir zaklinjuc] se da se nece vratiti dok ne bude u stanju da prica pricu kao Sandiurova rnajka. a sada je potpuno osveScena i ispunjena energijom. i on se spojio sa njom. Svesr nakratko ostaje prazna i iskusrvo Gnozc moze da se dogodi. Ma koliko realizacije izgledale vredne.f_uroprosverlio Jodz. da je medu njima nesrala svaka razlika. a to postiie. cesto brkaju DJ[ sa realizacijama koje Ucesnik ima posto je doziveo Dil. koja je bez ikakvih svojstava i potom iznova pada u duhovne mast: i eto nove identifikacije "ja sam nista" iii "ja san! prazrtina". On sc roliko uzivoo u pridu da su mu sc i Iii<i glas izrnenili. I ra identifikacija takode je bila pokopana u njegovom nesvesnom tokolll mnogih eona. secanja na trenutke kada smobili u zabludi iii bili prevareni i slicno. To si bio ti. Nista ga nijc intcrcsovalo izuzev obracanja majki njihovoj dcci i to jc upijao citavirn bicern. Medutirn. uzivljavao se u ulogu majke i posle dvc scdmice vratio se u kod Zen Ucitelja.. naei cd ono ito si oduvek trazio. Kada isprazni energiju koja prati (U idenrifikacijll.vrlo rado ht to uciniti. Ucesnici. Ali do pornenute konfuzije dolazi kod drugih piranja.to si bio ti dok si je priino. Sandzuro mu jc rekao: . Otisao jc obccavsi da cc sc vrariri. na primer na piranje Sta sam ja. au njima postoje i sumnje. ponovo je u sredisru svesti njegov Ego koji narnece svoje sadrzaje. Hteo bib da fujem pricu kako mi je priiala majlea. ali to nije bila moja majlea.. Dosao jc pre Sandzura i rekao rnu: "Sada cu da ti isprii am priiu kao ito ti je tuoja majlea priiala. Okupljcnim Sandzurovim ui':cnicima zasuzilc su oci dok su ga slusali.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Gnoza i proces raspoistovccenja hocu da mi zauzurat ispica! pricu kao ito mi je majlea priialn kada sam bio drte." . ISao je na groblja i slusao lclek majki koje su sahranile svoju rnalu decu.. Covek feli potpuno i stabilno iskusrvo na koje bi mogao da se sa sigurnoscu osloni. Ces(Q takav Ucesnik traii od Mastota objasnjenje: "Kako je to moguce? Doziveo sam Dire_ktno lskustva lstine da sam ".

covek koji doiivljava iskusrvo Objekar. covek sa svakim Iskustvorn Gnoze razara jedan deo svojih duhovnih masa.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Objasnjenje je u razlici izrnedu Direktnog Iskustva i realizacije koju covek ima posle njega. Od rodenja mi imamo bezbroj indirektnih iskustava. Prolazeci kroz niz Direkrnih Iskustava Istine. U raj doiivljaj maze da se ukljuci i inruicija. Na primer. Sada ga cekaju druge igre. A u DII nema procesa. ma koliko rclepatija bila istancan proces. razlieite i znar~o vise od igara bib opijenih orrovnim isparenjima njihovog Ega i rnaterijalnoj. u njernu objekat i subjekar postaju jed no. Preko ta dva procesa vi dozivljavare ta] tekst na hartiji. ana je ipa k proces. da Ii taj niz doiivljaja ima kraja? Da. one su pocepane i razmaknute. Izrnedu vas postoje procesi videnja i razumevanja. Tokom jednog dana imamo ih na hiljade. duh je sve prazniji i njegovo teiisre se posrepeno pomera od Ega ka jastvu. On je sve vrerne to sto jeste. a rec "gnostik" znaci "onaj koji zna". makar II kratkorn trenurku. Sllbjebr dozivljava svoj objekat bez procesa. Sudbinske identihkacije jesu duboke Isrine." . Eva i drugog primera.i sa te gnosticke klackalice. Dozivljava vas preko procesa videnja i procesa razumevanja. Cesto se javlja pitanje . Objasnicu ukratko to Sto sam rekao. ali one nisu Apsolutne Istine! Na to je ukazao veliki fizicar Nils Bor rekavsi: "Suprotnost istinitoj turdnji je lazna tvrdnja. taka da Sledbenik u svakorn trenurku vidi sunce Istine.to je nas duh. jer premda izgleda kao da se vrri II zacaranorn krugu i sralno prornasuje luku porpllnog spokoja i sigurnosri. Iu jed nom trenutku. iako duhovne mase jos postoje. U njemu nerna razlike izmedu objekta i subjekta. Medutirn. a u DII nerna procesa izrnedu objekta i subjekta. ona je ipak proccs. Vi govorite nekom coveku. ieljeni kraj postoji! Pre iIi posle uti ce u Meunu iIi stabilno sranje svesri. PRIRODA DlREKTNOG ISKUSTVA ISTINE U literaturi moiete naci mnostvo opisa prosverljenja i njihovih karakterisrika. rna koliko da je intuicija preflnjen proces. covek se pita kada ce siC. kao i drugo ljudsko bice i za rakva iskustva ne postoji mogucnosr zaborava. Taj covek je subjekat koji vas dozivljava. Njihova karakteristika je da u njima uvek postoje 3 elernenra: Subjekat. Medurim. ali svi vredni autorireti navode jednu sustinsku karakreriskiku OIl bez kojeg ono ne rnoze postojari.zasto nismo sve vrerne u stanju DIP Razlog je jednostavan . On postaje probudeno bice iii Gnostik. Vi see objekar. Vi koji ga gledate i cirate jesre SUBJEKAT. ali suprotnost dubokoj Istini je druga duboka Istina. Ponekad moze da se ukljuci i proces telepatije. Takode. Taj covek moze da sc seti neke osobe koja je slicna varna.sveta. Sta je doziveo u odnosu sa njom i slicno. iivot je to sto jeste. Duh je dragocen instrument za svakod- 66 67 . vi gledate i citate ovaj rekst. Teks je OBJEKA T. a (0 je ono ho covek doiivljava i Proces preko kojeg covek doiivljava neki objekar. maze da se ukljuci i P!oces secanja.

Bice yam jasnije kada yam kazern definiciju duha. neprijatnih i prijatnih iskustava koje smo imali. Gospode. trauma. To je debar saver. Usled toga. anegdote iIi primere sa prerhodnih Intenziva. seo je na konja i krenuo od jednog do drugog Ucitelja u potragtl za rom istinorn. Treba da stvore u Ucesniku snainu ielju da dozivi OIl ili da mu ukazu da je OIl ispred njegovog nosa. Ta pocinje uvodnirn govorom. On nam govori !ita je dobro za nas. ako se Intenziv nepovoljno razvija. Tada je Sataria . reba je Bog. ali on treba to cia cini i pre svake Nekada. Sakri jc na dna najdubljcg okeana. kada Majstar objasnjava rehniku. prcdlozio je drugi andco. ali ono osravlja po sled ice na cirav zivor. PODSTICAN]E UCESNlKA ve vreme aktivnosr nove dijade. U jednom trenurku uklonjene su duhovne rnase. Najzad je dosao 68 69 . krarak govor S dok rraje Intenziv Majstor treba da podstice Ucesnike. odnose ili situacije. Bog je hreo da najvazniju rajnu 0 coveku sakrijc tako da covck mora da sc pornuci da bi je orkrio. Obisao je mnogc Ucitcljc i nijedan nije urnco da mu je orkrijc. tacnije receno na kraju objasnjenja rehnike kada kaze da je OlI najnormalnije stanje. Tehnika Inrenziva ne cin! nisra drugo osim prazni duhovne mase. Ali mora biti da posroji jos bolje resen]e. rekao je Bog. Jedan covck u japanu hrco jc ciravog iivora da spozna istinu 0 rome ko je on. covck ce tu kasnije uspeti da srigne. sw Kao stimulaciju Majstor treba koristi kratke price. Sledecu pricu najbolje je koristiti na pocetku I ntenziva. zbog njih nisam u stanju da dczivih OlI 0 roj osobi. U jogi to je «cita» iii «rnenralna rnasa». To je bolje rnesto. a Sta je lose. kada hocu da dozivirn neku osobu. sakri je na vrh najvik planinc. Price i anegdote su podsricajne meta fore.sakri je u sarnorn coveku.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze nevni livot. rekao [e jcdan. ali covck cc uskoro tamo doci.hpnuo Bogu: Sakrij ru r ajnu na poslednje rnesro gdc ce je covck (raliri . da je nenormalno to ho ga ne do+ivljavarno sve vrerne. a ciljaju na drugu. kako da resimo neki problem i slicno. A Ii u Spirirualnom radu duh je glavna srnernja. urnesto DIl 0 roj osobi ja dobijem vise indirekrnih iskustava koje aurornatski daje moj duh: Secanja na slicne ljude. naucenih znanja. One govore jednu srvar. POZV:lO jc svoje andelc da ga posaveruju gde da je sakrije. ali da ga on nije svestan. nade. To je uglavnom krarkotrajno stanje. on treba da odrzi koji ima same jedan cilj: da gllrne Ucesnike ka OIl. jer se on ubacuje izrnedu nas i naseg objekra i urnesto DII mi dobijerno nesro od duhovnih masa koji postoje u duhu. Duh je ukupan iznos neiskomuniciranih sadriaja.aje. Sledecu pricu Majstor moze da isprica u nekoj pauzi izrnedu dve dijade. prekinutih komunikacija. u skoli Ili procitali u knjiga~ rna itd. cinjenica koje smo culi od roditelja. u svesti je praznina i tada spoj subjekra i objekra rnoze da se dogodi. Kada je vee bio u srednjern dobu. strahove i slicne sadri.

.» 71 gospodine.1. ti ies me ubiti. To je prica 0 Nasradin Hodzi.v. o~~Cllua se UCltcl)u i rekao: "Predajem partiju. Svet je tako veliki.lze pogled sa ploce i da polako vuce poteze. Zato je krenuo u grad. «Pa [a vee imam konja.[~em ko~ njega. Majstor treba da im ukaze da Ijubav prema drugima i pozrtvovanje cine da Ego nestane.» "Ti maid da mi kazes ko sam [a».llS. uzeo je figuru u ruku da rriumlalno zavrs: parriju. Zaro se obratio Velikom mlldracu na dvoru i zapitao ga. nadajuci se da ce !TIU neko to reci. Trecu pricu Majsror moze da isprica 1I drugaj polovini Intenziva. Tgrao )e naslgurno .» Majsror mba da naglasi. kada su neki Ucesnici vee imali OIl. Sledeci pricu «Veliki majsror hha» Majstor rnoze da isprica u drugoj polovini Inrenziva. tako . ali.O je bledv anoj rnu se slivao niz lice i sve reze je disao. je svog mladog protivnika I shvario je u trenutku u kakvom se stanju Ov~) nalazi. Sa svakim porezorn lZ nlC!?. niti pocasti . obicno u prisecanju naucenih i filozofskih odgovora. . a to je Spiritualni razuoj. tuoje radn]e.~O~O je bio pred sigurnom pobedorn. pogledao. Posle mnogo dana napornog puta on )e dosao u asra m wg opasnog UCitelja. a sahovska ploCa taka mala. Pred okupljenirn ucenicima i Ucireljern poe. Ako ne polozim. Veliki rnudrac koji je bio carey savetnik. Oklcvao je za rrcnurak i rada je porusio fig~re. odgovurio je covck..» Rcci « .d. a Ego je glavna smernja za doiivljaj OTL Na kineskorn dvoru posrojalo je vise Ijudi koji su u svojoj oblasti zauzirnali najistaknutiji polozaj: Veliki blagajnik i cuvar rrezora. «Reci mi. Shvatio [e da nikada na druge nije mislio.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Podsticanje ucesnika nesto vecc i vrednije od pobeda u sahu? Ova] mu je odgovorio: «Postoji neito jos mnogo uece. zapirao ga jc Ucitclj. «Znam. To je bio covek koji je u sahu bio najbolji 1I carstvu.» "A. Ako lzgubl. postanu neza interesova ni za dalji tok lnrenziva i slicno. "Zao mi je. /(Traiim istinu 0 tome ko sam [a».. i Veliki majsror saha. Bl. Douedite mog najboljeg ucenika.. pred svim okupljenirn llcenicima Ucirel] je rekao da ce kao rest za prijem Veliki rnajstor igrati sah sa njegovorn najboljim uecnikorn.~ nikako ne ide kod jednog od njih. DA SAM TO jA. Majsror s:tha J:_ dovco partiju do kraja. primite..o zlv~r. plemeniti vidijivih nagrada. da Ii irna 70 . I' rekao je Ucitelj.» "Tako je. shvario da je veca stvar znvovati se za drugog nego p~~edlCl. plemeniti Nasradin se iznenadio: «Pa.. U [Om rrenurku. eitav njegov iivot prosao mu je pred ocirna. Veliki rnajstor jc po prvim porezima video da )e nJq. Radi sa mrlOm sta haces. On jc duboko prosvetljcn rnudrac. Majsroru saha [0 je predstavljalo pravi izazo. Tada Je. on ga ubije. Rekao mu je sta hoce.a)e Istlca.» «Hocu to! » rekao je Veliki majstor saha. Ako pobedi.ov protl:-n1k dobar i<>rae. ali jft ne znam ko ste ui. Ita mogu da uiinim za uas?» gospodine. Ali tu nerna pred Ucirelja za kojcg su mu mnogi govorili da ce mu dari [() sto [[azi. «Sta ti trazii». d. jos uvek ne zna ko je on.. ali nije nasao nikog ko bi !TIU [0 rekao. ko moze da me nauii tome? » Mudrac mu je odgovorio da ima vise Spiritual nih l!citclja. a ne neko drug). da je h.ali da ni izdaljeka ne mote da se men sa n)lm I osetio Ie da mu Je sudbina hila sklona. a ostali se muce trazeci odgovore ria progrdnoj strani. Ali je pomislio d...a Ucite~! rnoze da . pa je porom pobedio velike igrace iz ostalih zemalja. ali najdublje isrine 0 coveku saopsrava prctvarajuci sc da je glup.co lice svog protivnika. odgovorio je Nasradin. kako si znao. pa zele da idu kuci. «Da li ti znal moj uslov?» zapitao ga je Ucitel]. DA SAM TO jA. "A zaito ne trazis konja:» zapirao ga jc Ucitelj.eli "' partiju . Oak )e :'uk~o potcze on ?~Je \ . ubice gao Ako bude rerrn.hha. okrcnuo sc i usao u svoju kolibu. Popodne je usao u radnju sa tekst ilorn. iako irna scdu bradu.teo sam~ da pobCdUje ne vodeci racuna a drugim Ijudima. kada sam uiao na urata. Proveo je pol a dana lutajuci po gradu. vrhovni svestenik . «Konjai!» zacudio sa covck. Ako ucenik kod mega ne polozi ispir. zato )C odl~C1o da ne d.?a za uccn ika. ubice obojicu. Tada je osetio nezadovoljstvo svojim zivotol11.» rekao [e. Jednog jurra Nasradin sc probudio i shvatio da. Vlasnik radnje ga je docekao sa rccirna: «Dobar dan. Veliki Majsror saha pobedio je sve protivnike u Kini. . u srecnom trenurku.~a hipnosrise ili izvcde nekakav trik sa njim. Ona je posebno korisna ako neki Ucesnici doiive OIl. a svo~ najboljeg ucenika ce ubiti. vee sarno na sebe.» Kada su ga doveli.

jer znam da tebi u tome niko na suetu nije rauan. na 3-4 osobe koje zujedno sedc. Polozio si. ali ja sam cuo Ztl tebe. Ukoliko osoba primcri da stc 11:[ nju usrcdsrcdcn i. Hteo sam da prouerim tvoju spremnost da se zrtl'ujef za druge. to nije slika iii stvar. rnozetc se odjednom kouccntrisuti na ma nju grllpll ljudi. [a suveruicrn slcdccu vcibu jer jc jednostavna i maze da se rudi II svakoduevnim okolnostima. grllpa osoba na koje sre usredsredcni moze biti znat no vecu. VEZBEKONCENTRACijE ZAMAJSTORE P sam da je [edun od biruih cinilaca II validaciji 011 sposobnosr koncenrrucije Majsrora. vee bicc obdarcno svcscu.Zivorad Mihajlovic Slavinski Inrenziv Gnoze Ucirelj l11U tada rece: «Hocu da ti neito objasnim.isircnu painjll 11" citavo] grupi Ucesnika. fa nisarn hteo da proueravam tuoju magu u iahu. Ncma n iccg posebnog 1I ta k voj konccnrraciji. 'To [e neuporcdivo plodnije i ehkasnije Ilcgo du pust i da I11U rnisli blude.! raj llaCill. 01l1('IlLIO Majsroru koncenrrucijc opisaric manjc iIi \'i. Konceurrisana pain}. tako da ih indirekrno za hvarate.110 bicc.m ija.i njari iIi da se usruerava na sopstVCl1C problcme. i 72 73 .be jc ostavljcno POStO sre nekoliko pura radili vdbu II. Nekoliko Majsrora du Sl' redovno okupljaju. Mujstori mogll za raj ~CHUS mugll OYU [. kao S[() su elktOn ice u prijcm n i III odcljenji rna kornp. gleJajLlci ic posrrallCl.110zaro sto Majsror dok vodi lnrenziv rrebu da najvcci deo vremcna drii svoju r. Mi zivimo u malom selu. 'l adire rako 10-15 minura iii duzc. U ra kvoj siruaciji 11(' glcdate jednu od njih. odnbcrirc jed I1U I)SObu (hilo cia scdi Ll va~'oj blizini iii podalje) i konccnrrisirc sc na nju kuo na SV(.I vezbu grupno. a ko stc II srunju. vee 1I prosror izruedu rib oxoba. acrod rom i i zelje'ln ickL' stu nice. Evo kuko se radio U situacijarna kuda eel all' nckog iii ndL().. Prirnam te za ucenilea. Posio]c mnoge vd. zubarsl«: il i lekurs]«: ord i nacije. da sam odluci koju cc vezbu radiri. 0\'0 je V<l7. Kako varn sposobnosr koncenrrucije ruste.lljLL vi movere da ~c konccnrriscrc na nju ne gleclajuci dircki no LI nju. iii s vremcn» iIi kxndidana vrerne. da Ill' bisrc privlacili njcnu p~t7. Jed nosruv 110..~c dcraljno. vee pored njc. da s.:.\ kao laserski zrak probija sc kroz magic koje pokrivuju svesr do Isrine koja je II Ucesnil«: poccla da izbi]a 11:1 povrsinu gde moze biri prepoznara.

Neophodnop je da unapred odrede njeno trajanje. On bi taj saver iznenada saopstio i raj saver bi bio "pravi" za pitaca. a evidencija ce neumoljivo da mu ukaze da je radio manje od 10 sari.. . nI1 nas .. jer ce imati rendenciju da njihovo trajanje preceni.Kako znas itatreba da kazd razlicitim ljudima.. Bio je to covek siroke erudicije.. Ovde se po novo srecerno sa alhemijskom formulom "Zgusni i Razredi". kako moze da na isto piranje daje dva razlicira saveta. nje. a razredivanje je druga koja odgovara porpunom opustanju i saopsravanju prvog sadriaja koji Majstoru spontano dcde u svesr. Majstor 74 75 . sam brzo uvideo. naravno .nave reci za tu osobu. kao neka vrsra pripreme za pravi saver. Svaki prakticar treba da vodi evidenciju 0 trajanju svojih veibanja.Zivorad Mihajlovic Slavinski Inrenziv Gnoze Veibe konccntracijc za majstore ne mora da irna jaku koncentraciju u dugom periodu. snazne koncenrracije koju je koristio be instrument za l'eSav~nje problema. ovakav posrupak bio bi bezvredan. U jednom trenurku ucinice mu se da ima iza sebe 30 iii 40 sari veibanja. narnetnulo mi se sasvim logiello pitanje.. Zahvaljujuci torn savetu i. U njegav stan u centru Cikaga dolazili su cesto Ijudi trazeci savete. Moida ce citaocu biti zanimljivo jedno moje iskustvo iz ove oblasti. da bi im savet odgollarao?" Taj covek dao mi je upurstvo koje sam rrajno zaparntio: "Budi potpuno leoncentrisan na pitaca kao na suesno bice i tada mu kazi bez razmiiljanja prve reci koje ti dodju. a rada bi moj dornacin lagano izrekao nekoliko recenica koje su delovale kao uvod. Posle nekog vrernena druga osoba bi dosla sa isrirn iii slicnim problemom. ali bi dao sasvirn razlicit saver.Dbeirom na ualu." Naravno. uodeci raiuna 0 ijudskoj prirodi . On bi delovao olaksano. vezbarna koncentracije. ja bih obicno sedeo u uglu velike prosrorije pisuci iii cirajllci. Zgusojavanje je prva faza koja odgovara koncentraciji. sto Pala mi je u 06 cudna srvar. ". To ce biti . Na moje piranje. Bel. situacija i na ono ito je oiigledno . . covek mora irnati jaku koncentraciju. i kako problemi deluju. To su bile recenice bez stvarnog sadriaja. odgovorio m i je: "Zar nisi video da su to dva potpuno razliiita covelea. Pre vise od 30 godina (ovo pisern 2010 godine) proveo sam mescc dana u domu osobe koju sam u to vreme smatrao svojirn Spirirualnim Ucireljern. velikog poznavanja alternativnih oblasti i. da po pol a sara iii duie rade veibu. Ljudi bi se od srca zahvalili i odlazili zadovoljni." Oa bi raj saver mogao adekvatno da prirneni. Dok je on sa njima razgovarao. rasrereceno i bilo je ocito da ga je saver u potpunosri zadovoljio. Covek koji bi dosao po saver izlofio bi svoj problem. On bi postupio naizgled na isti nacin. Bila bi uelika gre1ka dati irn iste sauete. kako svojih tako i drugih Ijudi. al i je neophod no da je u sranju da se iskljucivo koncenrrise na pitaca dok ova] posravlja piranje ili izlaze svoj problem.. bio sam II stanju da vodim izuzetno efikasne Inrenzive. ali sam debar deo vremena pratio njihove razgovore.

take da je osoba cesto na pragu psihoze. Prerna takvorn shvaranju formiranjc i jacan]e Ega jc prirodan i pozeljan proces. Ovako glasi: Pravcdnik je ucio 0 svorne Isrinskorn ja ked rnudrog jogij3.1: funcionalno. kaze Boadela. Nestabilan [u nkcionaln i Ego.EGOI MORAL INTENZIVA GNOZE E go ima nekoliko znacenja u razlicitim psiholoskirn i psihorerapeutskim sistemima. u kojem se rnisticno stanje svesti trazi kao zaklon od reskoca svakidasnjeg zivota. Sa druge srrane mnogi sisterni Spirirualnog razvoja gledaju na Ego kao na privrernenu tvorcvinu koja kroz Spiritualna iskustva postcpcno biva razorena i prevazidena. Poslc nckoliko napornih godina Ucitcl] ga p07. Funkcionalnog i Srarusnog. rra nspersonalni psiholog Dejvid Boadela (David Boadella) ukazuje na porrebu razlikovanja dye vrste Ega.Pravednlk". Njegovo slabljenjc i raspadanjc izlazc nas opasnosrima haoricnug opazanja i nekontrolisanog reagovanja. a tako se odvija i terapija. Po psihoanalizi. Na takvu podelu inspirisao ga je Dzidu Krisnamurti (Jidu Krishnamurri). Najcesce se usvaja stay Sigmunda Frojda po kojem je to svesna insranca licnosri. eiji je cilj rcsavanje problema i statusno kojc narn pribavla drustveni polozaj i afirmaciju. Funkcionalni Ego na rn je ncophodan instrument u svakodncvnom zivotu. a gran ice Ja su propustljive i neodredene.0ve k sebi j rcce rnu: "Kaza- 77 . Krisnamurti jc razlikovao dye vrste III isljcnj. Neke skole humanisricke i transpersonalne psihologije u izvesnoj meri usvajaju ovakav stay. israknuti misl ilac koji je u veli koj meri uticao i na slavnog hzieara Dejvida Barna (David Bohm). proces razvoja i sazrevanja licnosri tece kroz prervaranje nagonskih snaga Ida (uesvesnog) u svesne sadrzaje Ega.. rnoze da dovede do stanja koje on naziva "kosmozom". Da bi uklonio posrojeci zbrku. U mnogim pricama joga i sufi rradicije naglaSava se opasnos( od nerazlikovanja kosrnoze i OIL Jcdna od najboljih jc prica .

ali jc osrao bogalj. uesec i zuezde. fa sam Brama i ovaj slon je Brnma. kao pakleni On se posle nekoliko carobnjak je racno. velicaju da stekne afirrnaciju Majstora na Stazi vidljiv je nizak Spiritualni za pocernikc. obic- zapenuseno no posle Prakticari Gnoze lnrenziva. Brarna je moj Uiitel]. Svirna jc ogorccno govorio kako ga je jogi obmanuo i kako je resko platio svoju zabludu. visok uzlet Ega. ali iscrpljuje krarkotrajno. odvojenosti svi problerni On irna neodoljivu sveta i drugih ielju oseeanje od ostatka da sam obucio u lntenziva. Ne postoje striktni saveti za Majstore I ntenziva Cnoze o tome kako sc nositi sa svojirn Egom. Neki sam da llocim zlonamerno doure Ego ima dye sliStinske i on stvara te dye karakteristike proizilaze ne i njihove nedosrarke. na pripadnike od Ucitelja i njegova Imao kako Ijubav Njihov grupu. povika: "Skloni SI? S p uta! Slon je pobesneo!" Pravednik za trenutak oseti strah i hrede da pobegne.iskupljuje ljubav sve Ijude. imao da godinama svojoj blizini. Ali. Ega podrazurneva neophodna se instanea rcccno. mnogih Jedan To je na prvi pogled od najgorih a daleko neverovarno. covek koji je u najvecem stepeno popularisao Zen i budizam na Zapadu. Iduci kroz jedno selo. on jednog dana kretc na stakama na dalek put do svog bivkg Ucirelja. videvsi pred sobom coveka. Ali Brama je i onaj gonic ilona." karakterisrike. Medurirn. Bramel je su nee. Ucirelj mu ovako odgovori: . Doncli su ga u njegovo selu i tu sc mcsccirna oporavljao. Iz One koje nam Ego stvara. prosverljen toga svesni. od njih straIleki su spiritualniji posroji "ja sam se prosvetlio!" vice Ego. Nema l'Iiceg osirn Brame. Izmedu tvoga fa i Brame nema nilealeue razlike. Brama je mesec. kod Majstora Majstore Sll njegovil11 pojavljuje 1I zli i je Spirirualna je vidljivija mnoge mogao od njih je viciljiVJ kod i akt koji ga je uki nuo pretvara izvor svoje Intenziva. Ona Dogod ljudsko rriko- za svoje odrzanje. Istinska korisri mora da nesrane U trenutku svesti i sisternirna. Majstor dozivljava.u svakodnjega spisve i organizacijama.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze su vidljive gruparna kursevirna ja iskusrva vrednost dublje nisu ne sa mo u svakidasnjem Ego i moral Intcnziva Gnoze iivotu. Brama iU muue i tigrovi." Pravcdniku se uCinise Ucireljeve rcci isr initirn i on zadovoljan krcnu kuci. ali on. Ucitelju koji vodi Ucirelj sava covecansrvo njihovom . Ljudi sa ponosom pricaju ria kojirn su sve samorazvoja ucestvovali. koji sc jcdva odrzavao 11<1 510novirn lcdirna. Kratko Spiritualni i da se pretopi doiivljaja Gnoze razvoj od njih u razvoju za prezivljavanje uklanja sa Istinskim Ego urnire. i slabi Ego. da bol]e i slicni. Brama nece sebi nanesti zlo. vee i u svim spirirualnim cu ti we {to treba da Zl1a5." I on spokojno klecc na pur j pocc glasno da vclica Brarnu. reagovali bi n isu izuzetak. iznenadenje to je slucaj jer oni ocekuju rnalim daju joga i zen. buduci da jc bio pravedan covek. 51on nalcti na njega i izgazi gao Pravcdnik je nckirn cudolll prcziveo. da jc prevazisao prcthodnikc i da jc najdublje prosvetljen. zmije i cuetoui IOSOSrl. I mali su 78 79 . biea. bilo je osoba koje su kao Majstori bili dobri. Brama su i sunce. ali se [ada sed reci svog UCirelja i ovakve !TIU misli prodose kroz gJavu: "Sue je Brama.sa izvcsnirn na instanca nevnom rirualnost isceznllce feniks nove snage. Sue je Bramal fa sam Brama i ti si Brama. Postaje uvcren da je on najbolji Majstor. Majstor ce dozivljavati povremcna nekol iko uspesno vodenih iskliznuca koj situaciji. Ego konacno tekstu pod pojmom razlikarna ljuskog bib. Brama je suru:e. Brama je mesec.Ja sam boiji. Brama su zuezde na nebu . bite vima. ono je podloino Ijubomora. Buduei ostarak Ega. ali ga istinski i tokorn Ja. Kada je izasao prcd njega. drugu svoju nadrnoc Ucirel] njihov i vecu je bolji i spaod njih upucenc zid. pise u svojo] autobiografiji da se Veliki Ucirelji joge i Zena uzajasa svim milo mrzc. moral ne nedosrarke u majstorsku u svopstvenirn Kod nekih zelja da ga Ijudi hvale. fa sam Brama. pokusavali da spreee druge da postanu Majstori. pore de svosa dozivljajirna u odnosu drugih. . na pozornici ali je njegovo kao irna u sebi i najmanji UCitclja. kada ti je uiknuo da se sklonii sa puta. prosvetijeniji od drugih ijudi. sedne izgleda iz moral nih propisa. zasto ga nisi posluiao?" U ovom . koji su ga motivi navel i cia i vole. I ntenziva grupa razlicitih Ucitelja i ako biste irn pornenuli to isto govore za svog Ucirelja. kakva su iskusrva irnali. Alen Vets. sine moj ono ito sain ti releao. on zacu veliku gaiamu i ugleda ljude kako bczc ad poblcsnclog slona. on rnu u lice izgovori sve !ito je osecao. potpu no prevazisli Spiritualnim svoje stazama Ija neprijatno su duze Medutim. ali su kao Ucesnici bili prave stetocine. Sve je Brama. osecaju drugih i isricu grupa. i neke njihove ogovarali. ti si Brama i taj slon je Brama. ocirna. Seo predstavda su ljudi koji . koju mu Ego jc nuz. trenutaka Zivotll. Gonic slona. 1110ral.Lstina je. Pa. srolicu: ali aka postupa bez obzira kako najbolje moze 1I sva- bice na dobrorn pum. ali mnogi hvalospeve da padne Ijudi ucinila sam prilike je njegova da cujem berlinski To sam cuo od vise sledbenika da pripadnici drugih ili prezrivo.

Jedan od njih. I mao sam tokom godina prituzbe na tog Majstora od strane Illilogih ljudi i vel ike teskoce da ga opravdarn. jer on ima potrebu da saopsti sta se sa njim desava i da rako isprazni svoje duhovne sadrzaje. Bili su prinudeni cia se odreknu veza sa svakodnevnim iivotom i stoga su iiveli u rnanastirirna. vee je ta kvantna promena proees koji se jos dogada i po svemu sudeci sve vise se ubrzava. Zato ih nikada ne je najvainije. " A poznati arnericki romanopisac Viljern Sarojan (William Saroyan) (1908-1981) u svojim opisima zivota ovako zakljucuje: "Svakog dana mi se ujutro budimo sa pitanjem 'Ko sam ja'. U nase vrerne Ijudi mogll da iive normalnim iivotom. a ne zavist nego i bolji Majstori. On je. A to je najgora rnoguca invalidacija za drugog Ucersnika. naglasavajuci zriacaj svojih iskustava. rakode za porodicni i umetnicki iivot. Ali coveku nije dato da na to pitanje ikada nade odgovor. Oni se grcevito drie onoga Sea im je dale iIi podiglo vrednost i ne zele da to ispuste. Majstor treba da sebi to posteno prizna i da nastavi sa drugirn merodarna Spiritualnog razvoja. Tartang Tulku Rinpose. dok se setao 1I parku. izrekao je ovu rnudrosr: "Ako zastanete na Stazi lstine. Ne same to. kao pritiskorn na dugme. Sto za druge ljude. Na svojim l nrenzivirna ja sve (dee srecern pocetnike koji vee znaju ko su oni. nemogucnosti da dozive DII u prerhodnim periodima govore biografski podaci i opazan]a mnogih poznat~h ljudi." okom poslednjih nekoliko deeenija u Kolektivnoj Svesri covecanstva doslo je do kvantnog skoka u razvoju. kada se vecini takvih dogodi preokret 1I svesti promene svoje ponasanje. Kada je on bio aktivan clan u paru brbljao bi glasno i neprekidno. potpuno je suejedno da li ste uezani prijavim uzetom od kudelje iii zlatnim lancem. 1I kojem ima mesra i za profesionalnn afirmaciju. jer sam rnu omoguCavao da u takvom svorn ponasanju istraje. Kada bi se uloge izrnenile i on bio obavezan da slusa svog partnera on bi. Sada to vise nije neophodno. Jedan od takvih Majstora bio je najgori ucesnik Inrcnziva. Ucirel] tibetanske joge. situaci]a se drasricno promenila. u kojem treba da se dogodi porpuni preporod ljudske vrsre. 0 tome mnogo govori anegdota 0 nemackorn filozofu Arturu Sopenhaueru (Arthur Schopenhauer. Jednom prilikom. ko si ti?" Sopenhauer se trgao iz razrnisljanja i ruzno rnu odgovorio: "Eh. Bez aktivne painje partnera to je nemoguce. Oni se taka prervaraju 1I spiritualne fundamentaliste. iii se pretvarao da to cin i. kada pocnu da ispoljavaju Ijubav i sebicnosr. Cuvar parka dotrcao je j Ij~tito povikao na njega: . nije primetio da je napustio stazu i zakor~cio 1I leje sa cvecern. 1788-1860). kao vecina filozofa bio jake rasejan. Spiritualnim centrima iIi u sarnoizolaciji. Nevolja je u tome sto to mnogi koji SlI srekli a hrrnaciju ovim rnerodom nisu u stanju da ucine. Ali 0 njemu se odavno govori i nepostoji vece slaganje oko toga kada je ono pocelo. Takvo moje ponasanje takode nije bilo moralno. PROMENE U KOLEKTIVNOJ SVESTICOVECANSTVA T Kada iserpe kapacitet Intenziva. uprkos opomena velikih mudraca. kad bih ja to znao. zatvorio ob i poceo da spava. Ali postoji trenutak i oni imaju jaku ielju da treba trajno otpisivati." Medutirn. oni postaju ne same bolji Ucesnici. DII bile je u prethodnirn periodima rezervisano za ljude koji su cirav svoj iivot posvetili Spiritualnom razvoju.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze sposobnost da svaki Tnrenziv upropaste svojim sebicnirn i bezobzirnirn ponaSanjem. a raj trenutak se dogada pre iii posle kao i sa svim postojecirn rnetodama. iako ne same da nemaju nikakva iskustva u oblasti Spiritualnosti.Sta radii to? Gazis po cuecu! Sta mislis. tako da su 0 njemu kolale neprijatne price. Neki ljudi to povezuju sa idejom 0 Akvarijanskom dobu. vee nisu procitali nijed- o 80 81 .

Na osobe koje su na vrerne gledale kao na vaian elernenat u licnorn razvoju gledalo se kao na nedostojne prave Spiritualnosri. Ljudsko bice nije karnena ploca ciji zarezi mogu da traju u nedogled. Jedan od savremenih Ucirelja definisao je moe kao kolicinu rada koju covek moze da obavi II jedinici vremena i ta njegova definicija odraiava stay vecine Zapadnjaka. Ali raj otpor ne moze da traje vecno.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze nu knjigu iz re oblasti. Na pitanje kako je moguce da su danasnji rnerodi toliko vrernenski efikasniji i laksi od tradicionalnih metoda Dalekog Isroka. Ravnodusnost prema vremenu porrebnorn da se ostvare ciljevi Spiritualnog razvoja prirnetna je kod vecine isrocnjackih sistema i stoga se ne ulaie napor da se vrerne potrebno za ostvarenje nekog cilja skrari. tako da sad a prisustvujemo skokovitim promenama u Spirirualnoj metodologiji kao i u osralirn oblasti rna ljudskih akrivnosti. predstavn ici tradicional n ih ucenja cesto su konzervativn i i opiru se promenama koje se narnecu. Doslo je do otvaranja Kolektivne svesti covecanstva. ernocionalnih i psiholoskih seminara sirom sveta i sve veci broj Ijudi koji na njima ucestvuju. Ciljevi koji su u prethodnirn vremen irna zahtevali dugo vrerne sada mogu da budu ostvareni lakse i u kracern vrernenu. U svirn sisremirna prakticne filozofije Isroka vreme je sastavnica maje iii kosrnicke iluzije i stoga nema prave vrednosri. Treci razlog pominjao sam i ranije. vee one irna nezarnisliv kapacitet za promene i razvoj. Medutim. za Zapadnjake vreme je nuina komponenta procenjivanja vrednosti nekog sistema i upravo na Zapadu pojavili su se sisterni koji su skratili vreme ostvarenja ciljeva treninga. I II oblasti Spirirualne merodologije dolaziu do novih saznanja ona su os nova novih i savrsenijih metoda. pojava velikog broja raz. meni su se odavno namernula tri odgovora. Ne posroje trajno najbolji merodi u bilo kojoj oblasti ljudskih akrivnosri. Drugo objasnjenje svodi se na razlicit stav prema vrernenu II tradicijama Isroka i Zapada. 82 . U tu tendenciju uklapa se mogucnost da se DTI postigne na mnogo brii i laksi naCin nego sto je ro u prerhodnirn razdobljima bilo moguce. jer se vremenom promene narnecu sve vecorn snagom.licitil: Spiritualnih. Naravno.

U njemu se ponavljaju mnogi podaci koji su prerhodno navedeni u reksru. koja vodi do beskrajnih odlaganja i konacno odustajanja.PRIRUCNIK ZA MA}STORE GNOSTICKOG INTENZIVA U prvom delu ove knjige dao sam yam opste in torrnacijc 0 Gnostickom Inrenzivu. Priprema Intenziva U ovoj knjizi i. nikako! On pocinje u rrenutku kada dcnesere odluku da ga vodite. Ako ga nernate. zakafire ga i odmah 0 tome obavestire ljude. Na raj nacin spalicete odsrupnicu iza scbe. Najbolje je da 85 . Ne sarno to. utvrdio sam da osobarna koje ide da se upuste u vodenje Intenziva koristi ako irnaju konkreran Prirucnik za njegovo vodenje i ovo sro sledi je upravo takav Prirucnik. Vas Intcnziv ne pocinje kada sednete ispred grupc Ucesnika. Sroga. Prirucniku koji je njen sastavni deo irnate sve potrebne informacije za vodenje uspesnog Intenziva. rdenje je da zakupire prostoriju. doncsire odluku. Mnoge od rih podataka moiere korisriri kada vodite Inrenziv. vodire Inrenziv u njemu. prelaz iz asrro-rnentalnc sfere na fizicki akr. alije to bilo tesko izbeci. Posroje kompanije koje iznajmljuju prostorije. Medutirn. Verovarno je ponavljanje bitnih elernenata korisno da bi bili bolje zaparnceni i laksi za prirnenu u praksi. a ro znaci u svet rnarerijalnih ispoljenja. Donosenjc odluke je kljucn] trenutak. Nc. Ako irnate dovoljno prostran stan. Nalaienje prosrorije nije problem. On cini kljucnu razliku izrnedu fanrazera koji citav iivot borave u kulama 1I vazduhu i realizarora koji i 'Pod svojih kula izgradc cvrsre rerneljc. Osralo je na varna.

Sta god da mozete uiiniti iii sanjate da mozete.. Ako se posvetite Intenzivu citavim svojim bicem. Bez obzira Sea ste dotada radili u zivotu i . Niposro nernojte da ga vodire besplarno. irnacere povisenu energiju i bicere uvereni da radite najvredn iju stvar na svetu. Vrerne od rrenurka kada hljete pozrve do vrernena odriavanja Intenziva ne treba da bude krace od 3 sed~ice ~iti d~ie od mesec dana. bolje i uspesn ije cere ga vod iti. 0 znacaju potpllnog predavanja nekom poduhvaru davno je govorio Cere. Vrlo J'e dobro a ko pre svoz Inren• v d b zrva ~o~:. Cenu prilagodite otpril ike prosecno] ceni po kojoj vode drugi Majiii vodirelji slicnih jednodnevnih kurseva. Recite porencijalnim Ucesnicimn da yam je stale do njihovog prisusrva. stori Napravite sarnicu. a ne neko ko 0 tome sarno masra. ali se isplan. Kada izadete iz krize. Kada sre iznajmili prostoriju za odreden datum. ako ga ne snirnite i ne saslusate. Tako cere uci u svoj Inrenz iv "za?repnl . Obratire painju na mesta gde ste se nejasno izrazili. Cars Bermer je vodio jedan Intenziv koji je za Ucesnike bio besplatan. javice vam se osoba koja ieli da yam asistira i Inrenziv ce se zahuktati. Postoji [edna osnouna istina. ali nema razloga da se bojite ako vam do de 20 iii vise Ijudi. poinite. necete privuci ljude. odmah posaljite svoje pozive. ali bicete naper i uplasen Majsror.te a asisrirate drugorn Majstoru. Bez obzira osoba. Hrabrost ima magiju i mac u sebi. taj rrenutak ce biti prekrern ica i vi cere to znati. iIi nepoznata napravire krarak ugovor 0 tome ili u najmanju ruku potvrdu sa potpisaorn odgovorne osobe da ste platili rije odredenog dana. insistirajte da da dobijere pismenu za koriscenje presto- painju na to kako vodi individualne konsulraticije sa ucesnicirna. a on je bio duhovna gromada kakvih je malo u istoriji ljudskoig roda: "Sve dok se covek ne posveti neiemu postoji ustezanje. Ako poznajere moj metod DP4.snika napustilo je Inrenziv pre kraja. Uobicajcno je da se u trenucima krize pirate. U zernljarna II kojirna Ijudi pla niraju sV?Je. Minimalan broj ucesnika za grupni Cnosticki Inrenziv je 8 (Individualni Intenziv je izuzetak. jer 1I njemu radire sa pojedincern). iskoristite ga da njim uklonite sve svoje strahove i nesigurnosti i da stvorite u sebi snazno osecanje da mozete raj posao da obavite kako valja. Cije nepoznauanje ubija bezbrojne ideje i sjajne planove: u trenutku kada se covek potpuno posueti neiemu i Providenje se takode pokreie . Tokom Tntenziva na korne asistirare zapisire znacaine srvari ko}e ste uOCi. Poinite sadal" To je istina. Posebno obratite 86 8i .I. da cere ceniti ako dodu i da ce njihovo uccstvovn n]e biri zriacajno za njihov Spiritualni razvoj. Treba da znate da cere imati krize pre pocerka Tntenziva i moida na njegovom pocerku. rreba da mu dare licnll now. all nikako duze od toga. u drugom ga nece ceniri. ali snirnak nepogresivo otkriva sve ispoljene slabosti. U prvorn slucaju nece mcci da plare.i:Kako je Majsror resio neki problem. Ukoliko irnare e-mail adrese veceg broja ljudi. Svoj uvodni govor i price koje cere koristiti izvezbajre nekoliko puta. U trenutku kada pocinjete svoj Inrenziv ljudi ce biti u radnoj prastoriji sa izrazima ocekivanja na lieu i gledace u vas kao u Majstora.aktlvnos~1 zriarno ranije. Prvenstveno rreba da naslovite poziv na osobu kojoj je upucen. Dobra je da ih snimite na rekorder i da ih potom slusate.sra ste postigli. Kada pisere poziv za nckoliko prvih intenziva. uvericete da su se stvari pokrenule. Vas govor. To zahteva vise vrernena. problem je kako da dode dovoljan broj Ijudi cia rnozete da vodire Inrenziv. U ovoj fazi to nikako nijc vas problem. Polovina Uee. jer je Njujorski Univerzirer platio studenrirna da ucesrvuju. sta yam je trebala ta gomila problema kada ste do tada lepo iiveli. yreme do pocerka r ntenziva ispunite pripremama. Ako je vas Intenziv preskup iii previse jefrin. U njoj navedite primere koje cere im saopstiti. Velika grupa razvija vecu energiju. nacin proverava rad tehnike i kako validira iskustva Gnoze. jer cere irnati same 5 dijada... a posebno za prvi.. Prijavice yam se Ucesnici na koje niste racunali. kratke price i anegdote i slicno. Sto se bolje priprem Ire. ali one su njegov sastavni deo. rnozere ib pozvari 2-3 puta.Zivorad Mihajlovic Slavinski zakupite prostor gde su ljudi pre vas vodili razlicite da li yam prostoriju izdaje poznanik. Vi cere biti napeti i verovatno malo uplaseni.. mogucnost da se pouuie i neefikasnost . mozere slati pozive i dva meseca u napred. gde je po vasern utisku pogresm (ako jesre) i Sea je ucuinio kako valja. Bicete svesni da je to randevu sa sudbinom. lntenziv Gnozc Prirucnik za Majstorc Gnostickog lntenziva na koji seminare. koja je krarka. gde ste bili preopsirni i gde ste izgubili nit ideja sa kojim sre poceli. moze yam se uciniti sasvim jasan i ubedljiv. Posaljite ho veci broj poziva! Nernojte se bojati mogucnosri da varn prcvise ljudi dode.

cuju od Ijudi koji su pre njih bill na Inrenzivll. Moj cilj je da sto veci broj vas doiivi to iskusrvo. i logieno spreman na velike napore da bi ga doziveo.nas cilj je DrI.. Neki ljudi doiive duboko osecanJe ljubavi na Intenzivu. Moji asistenti su . Otprilike ovako: «Moje ime je . To je Gnoza ili Dircktno Iskustvo Istine. . stvo potrebno je coveku. u vidu posebnih pitanja iIi koana. vee na uze isecke realnosti.. Ponek~d U~~snici. U budizrnu to je nirvana. . ljubav dodje i proc1e . To su usrvari besrnislena pitanja ciji cilj je da dovedu do sloma racionalnog duha. On ga je doziyeo posle 8 godina neprekidnih meditacija.]a eu biti vas Majstor na OVOIll Intenzivu.nas cilj je DIL . U okviru Budizma nastao je 1I 10 (?) veku Zen. 1I jogi sarnadi. Ono ne samo da je povrsnije. Ako sre dosli na Inrenziv da bisre osrvarili bilo koji drugi cilj-prornasicete. DTI koje ljudi dof ivljavaju na Intenzivu Gnoze (IG) je daleko plice nego iskustvo koje se dozivljava u klasicnirn sisternirna koje sam naveo. ~val. da znate nista 0 njr. Soto skola naglasava neprekidan meditarivan rad.. u zenu ken so (plitko iskustvo) i satori (duboko sranje). Ali. Naravmo. vee je i mnogo krarkotrajnije. nas cilj rakode nije da se bolje osetimo . odnosno posebni periodi od 3. stoleca nastala je 1I japanu Harada skola Zena. all )e nekirn IJudlma vazno da znaju da Inrenziv Gnoze njegovoj istoima sasvirn Pocetkorn 20. jer on je glavni razlog koji sprecava doz ivljaj Dl]. On je dosao na plodnu ideju da spoji odredene 88 89 . koji je 1968. obicno rerko. Ono je bili izuzerno duboko. Ideja je ova: Prosverljenje nije nista drugo do otkrivanje vase isrinske prirode. neke osobe dozive neobicne fenomene kao sto su releparija. koji imaju neke psihicke probleme.nas cilj je OIL Ponekad. u kojern se prosverljenje brze postizalo. U USA pojavio se Carls Berner. Takvo iskuje S[Q je en skole nasrali bi sledbenici Kratak istorijat Intenziva Gnoze Kazite im sledece: . U jed nom trenurku doslo je do raslojavanja u Zenu na vise skcla od koji su najvaznije dye: Soro i Rinzai.. Direkrno Iskustvo lstine (DIl) razlicito se naziva u mnogim sistemima Spiritualnog razvoja. Cilj Kaiit« im sledeie: Posroji samo jedan cilj Intcnziva Gnoze. Ali nas cilj nisu rakva iskusrva . godine stvorio lnrenziv prosverljenja. rokorn sesina koji je trajao 3 iIi 7 dana. Nenormalno je to sro u nase vrernc treba da se borimo da bismo ga doziveli. Ponekad Ijud~ za njega koriste izraz «prosverljenje». 7 iii 14 dana kada neprekidno medirirali sa idjom da se bas tada prosvetle.. Ali uno ukazuje na rnoguce dublje srepene koji jednog dana cekaju coveka u njegovom Spirirualnom razvoju. U literaturi najpoznarije je Budino prosverljenje. u kojoj se tezilo prosvetljenju za kratko vrerne. U okviru Rinzai su sdini. tako da je rokom 26 sroleca uricalo na bezbrojne generacije sledbenika. bivsi sajenrolog. da su ti problemi nesrali iii su bili ublazeni. Tih koana ima oko 2000 i danas su u literaruri dobra poznari. onda nije vazno kada ce da yam se javiti jasna svet 0 rome.. Ona ce se javiti pre iii posle. Direktno Iskustvo Isrine (DII) je najnorrnalnije stanje za coveka. prekognicija i slicni. bez obraca nja painje na prosverljenje.Ali. Posta vi vee jeste to sro jeste.{i dr~gi cilj na Intenzivu je pogresan. jer prakricari nisu meditirali odjednorn na eitav zivot i sve pojave u njernu.. ako ih irnate. ali raj izraz irna prizvuk koji budi ~~greSne asocijacije i nade 0 dozivljavaju neceg kao sro je Kosrnicka sv~sr til ne~? nad~emal!sko iskusrvo.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva Predstavljanje Kazire ucesnicirna svoje irne i predstavite asisterire.Za usp~h n~ r~tenziv~ nije potrebno istorijske korene. bill Sledbenici te skole. Rinzai skola naglaSava probojno iskustvo prosverljenja.

da postoji bolje i od najboljeg. a istovrerneno je obucio veci broj Majstora Intenziva 113 kursevima za njhovu obuku. setajuci se periferijom Beogra- 91 . Jednostavno treba da ulozite voljni napar. odnosno za d ruga pitanja «osetiti svoj objekar. a u tehnici Intenziva nema procesa. Heleni. Zivorad nije 10 godina nista rnenjao u velikorn broju Intenziva koje je vodio i sprecavao je Majstore koje je obucio da unose znacajne pro mene. ali je na jednom l nrenzivu rekao Ucesnicirna da jc najblize opisu kako (reba da «osete sebeod nosno svoj objekat.ivu i to je sada bio Intenziv je Zivoljudsko je porana dan Gnoze. u tom dugotrajnom periodu uocio je nedostatke Inrenziva Prosvetljenja. U opisu tehnike on bi ponavljao Bernerove o reci da ne postoji «kako» za objasnjenje tehnike. godine u Londonu.ko se tehnika radi. jer ne postoji KAJ(O. Ali svi Ucesnici bili su zadovoljni dozivljajirna koje su imali. to vise nece biti Intenziv Prosvetljenja i Zivorad novom lntenzivu treba da odabere novo ime. koliko je ranije rrajao. u Kaliforniji. Sa jedne SHane. «oseti drugo bice. Procenar Ucesnika koji SLI imali OIl naglo stao i l ntenziv se skratio sa tri dana i noci. Bernerova ideja bila je da kornunikacija cist: Ijudski duh od duhovnih masa veorna brzo i stoga je u lntenzivu prosverljenja trazio da Ucesnici drze pribliinu ravnorezu izrnedu vremena provedenog u meditaeiji i kornunikaciji. Kada dye osobe rade na problemu jedne od njih. tako da je 1I jed nom periodu u bivsoj Jugoslaviji bilo vise aktivnih Majstora nego u celom svetu. doziveo je svoje prvo DII. Neke male izmene su dozvoljene. a potom l-l-dnevn i Intenziv. Tokom nekoliko godina Zivorad je vodio Intenziv Gnoze sa novorn tehnikorn. 90 Ook je boravio u Kaliforniji Zivorad je sa Carlsom Bernerom napravio dogovor. ai jc pazljivo birao Uccsnike. On je imao i pozitivne i nezeljene posledice. u njega unese znacajne izrnene. i po! Takode. Oa bi to postigao on je uveo rad u dijadama iii parovirna. Taj trcnutak bio je preloman za tchniku l ntcnziva. U objasnjavanju rehnike Majstor bi na samorn pocetku doveo svoje Ucesnike u konfuziju. Od tada nadalje vodio vise od 100 I ntenziva. i «oseti iivot».ivljen sam sebi i svojim mislima. Na sledecern intenzivu vratio se na staru insrrukciju da ne postoji «kako. Drugi element na kojem je Berner insistirao bio je maksimalan kontakt medu Ucesnicirna Intenziva. promenio je ime lntenz. imao bi kratak razgovor sa Majstorom. Jednom tokom dana. godine. latim je 1I sledecoj prilici Zivorad ponovo naglasio da je najblife objasnjenju kako treba da se radi «oseriti sebe». Ali ako. i uspeh je naglo pao. zato Sto rakav rad pojacava kontakt izrnedu dva ljudska bib. Na tom Intenzivu uspeh je naglo porastao. ali se pokazalo da nema kraja mogucnostima poboljsanja . Svako 'kako' je proces. Kasnijc ih je ponovo vodio. da uolpio ushtednete da doziuite DI I i da to cinite sue urerne. Jednog dana.» Zivorad je primetio da emoeionalne osobe lakse i brze dozive 011 nezo hladne i neemocionalne . u takvom odnosu dye svesti se bore protiv nesvesnog duha jedne od njih i zato se rezultar postiie daleko brie. ucesnici su imali mnogo dublja iskustva nego na 3-dnevnom Intenzivu. Stoga je on za duze vreme odustao od daljeg vodenja takvih Intenziva. U razlicitirn skolama zena veoma malo se komunicira. Ta prica jc VcC poznata u krugovima Ucesnika Intenziva Gnoze.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za Majstore Gnostickog lntenziva komunikaciju sa meditacijom. covek je ost. Sa druge strane. To je Zivoradu dalo razlog da se zamisli 0 doradasnjoj tehnici. Meditacija je skoro sve vreme bezglasna. Taj razgovor trebalo je da mu pojasni stanje u kojem se nalazi ida mu ispravi tehniku ako je bilo potrebno.rehnike. Po povratku iz Kalifornije bio je na jos jed nom Intenzivu u Londonu i potom vodio kao Majstor svoj prvi Inrenziv u Beogradu 1980. iii jednom rokom nekoliko dana. jer I ntenziv proishcdi iz licnosri Majstora.i uspeh I ntenziva je naglo porastao. a jedna osoba je trajno hospitalizovana u dusevnu bolnicu. on ce ga take nazivati. Otada rad insistirao na rehnickorn uputstvu «oseti ko si ti». Najvainiji nedostatak bila je rehnika. Na njegovo iznenadenje vee na prvom Intenzivu oko 30% Ucesnika irnalo je to iskusrvo. Berner je vodio jos nekoliko 3-dnevnih Inrenziva. Rekao bi: «]a lie magu da tram o~iaSllim ka. Zivorad Mihajlovic Slavinski bio je prvi put na l nrenzivu 1979. Sledece godine u centru Carlsa Bernera u St. Oogod bude vodio Inrenziv Prosverljenja onako kako [e ro cinio Berner. mnogi Ucesnici su posle lntenziva bili ernocionalno nestabilni. Berner je ocekivao da ce biti potrebno desetak 3-dnevnih Inrenziva da bi prva osoba dofivela OIl. iako se nisu prosvetlili. Ali.

Zivorad je zapazio dva coveka koji su pokusavali da obore drveni stub duboko uopan u zcrnlju. ali pri tome ne srnerno da povredimo niti partnera. hvatanja beleiaka. Izuzerak je poslednja vezba. kada vi treba da ga slusate ha govori. gde ima mnogo porodicnih kuca sa bahama. pusenja i slicnih aktivnosti. To je sledece: Tokom Intenziva Majstor je uvek u pravu. Sasvim je u redu da ih radire izvan Inrenziva i posle njega. brat i sestra ird. pa tada idite.() za sarno pola dana trajanja Intenziva. U srara vremena postojala je duga lisra pravila koja su sada svedcna na minimum. itd. 92 8. Moiete pitati drugu osobu:»HoceS da radimo?». ciranja u pallzama. Medutirn. Irna ih svega nekoliko i ona su logicna. Sacekajre da dode vasih 10 minura. Osrali razgovor morare svesti na rninimom. To znaci sledece. jed nostavno ga ignorisite. Niko ne zna da Ii se to odnosi na partnera. Niko drugi. 2. Alrernarivna rehnika je usmerenje na oba moguca pravea i stoga je daleko efikasnija. 7. vee zato sto moze da iskrsne neb nepredvidena situacija na Inrenzivu. 4. Tada ja mogu da varn garantujem najveci moguci uspeh. treba da se pridrzavarno nekih pravila ponasanja. 93 . Tada mu je dosla ideja 0 Alternativnoj tehrrici Intenziva Gnoze ~oja. kao sto su razni oblisi meditaeije i slicne. asistenta. svake vezbe i Pravila ponasanja Kazete Uiesnicima sledeie: Da bismo ostvarili cilj Intenziva. a nas irna dosta. Mozere doci kod mene na konsultaciju u toku vasih 10 rninura. koliko bi remena trebalo tim ljudirna kada bi gurali stub sarno u jednom srneru? Sat iii dufe. ne mozete ici II realer u dye siruacije: Kada vas partner komunicira i kada ja govorim. Zato rokorn kornunikacije sa partnerom koristimo tzv. Na Inrenzivu nema slusanja rnuzike. Majstora. a to je cia !ito veci broj ljudi dozivi OIl. . Tokom veibanja u Inrenzivu mi morarno sve vreme da saopstavarno istinu. Jede se samo u pauzi kada to ja kaiem.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva da. ali rreba da se se krarko zadrZavate u njemu. Ako yam se neko obrati sa recima koje nernaju veze sa Inrenzivom.ne treba da rade u paru. jer odgovara dual nom univcrzurnu u kojem iivimo. «diplomarski jezik». To pravilo ne postoji da bih vas ja rnaltrerirao. «Kome treba partner?» i slicno. iIi «Neki ijudi SIt nepolteni». Vasa painja treba da bude usmerena 100% na samu rehniku Inrenziva i nista drugo. roditelja iii druge osobe. 5. parovi koji se zabavljaju. kao sto je to sada slucaj. To ce biti pauza posle druge vezbe iii dijade. Slicna situacija je sa konsultacijarna sa mnom. Ali na Intenzivu radite sarno Alternativnu tehniku TG i nista drugo. Da bisrno to posrigli govoril11o indirektno:»Jedan covek mi ide na nerve». 9. . niti bilo koju drugu osobu. Ne mozere doci kada je vas partner akrivan. Klarili su ga levo-desno i napred-nazad i posle nekoliko minuta oborili su gao On se zapitao. jer imamo sarno 1 toalet (kao sto se najceSce dogada). rada mogu i oni da rade zajedno. 1. 6. U toaler mozere ici kada hocete. Najbolje je da sede Sto dalje jedno od drugog. Neki od vas praktikuju razlicire rnetode i tehnike. Ona ce nam pornoci da sto veci broj vas ostvari OIT. Osobe koje su u emocionalnom odnosu . izuzev komunikacija tokorn veibanja iii dijada. One su su obicno vredne. Vi ste duini da budete na svorn rnestu napccetku kada ja govorim. Tokom Intenziva zabranjeno je direkrno obracanje partneru. Ja CU yam malo kasnije opisari tu tehniku i taj cu opis nekoliko puta ponoviti tokom Inrenziva. je neverovatno skrati]a vreme Intenziva i povecala broj Ucesnika koji Ima)U DII na 900. ucesnikovog bracnog druga. a rnozda ne bi uopsre uspeli u tome. kao da ga niste culi. Na Intenzivu se cadi samo Alternarivna rehnika Inrenziva Gnoze i nikakva druga tehnika. neku osobu iz grupe.bracni drugovi. Poslednje pravilo pokriva sve situacije. Tokom Inrenziva nema razgovora. Jer ja garantujem vas uspeh i odgovoran sam za njega. 3. Klasicna Bercnerova tehnika pcdscca na guranje stuba sarno u jednom praveu. pa onda postupite kako yam ja kazem.

se dogada izrnedu dye vezbe takode se drzire su ispunjene Nemojte koncenrracijom rnislite na to . vee ga navode 94 95 .Sta ird. koncenrrise da nepotrebno rnogucoj meri. rada pokusava da oseti sebe.bilo sra 5(0 Takvih objekata ima bezbroj. On ne srne cia vrsi nikakvu selekciju u svojoj kornunikaciji. a pasivan partner posraje akrivan. lura. ovde i sada. da drii da razurne problem. ovde i sada!" i "Oseti nelto Ito nije drugo Ljudsko bite. BICE darorn Sve sto rnu se javi u svesti sarno kao posledica tog pokusaja on saophava svorn pasivnom partneru kada otvori oci. on klimne glavom iii kaze svom pasivnom partneru: i sve vreme levo-desno.. dugi na pocerku svake veibe.KO S[ TI DRUGO STA JE ZrVOT II da ga oseri sto porpunije i STA]E i cesto pogoditi.s Oseri ko nisi ti partner opet zatvara oci i trazl objekar . partner daje komandu je pasivan. pauze rn inuta U periodu koji pripadaju njegovom akrivnorn njernu on ne srne da pro- i da reaguje Posroji same na svo]e partller i u tih 10 rninura ne postoje Kracke na vas objekat. ovde i sada» da se vrlo vazan. Tada se edmore 5-10 minuta i radi sc sledeca vezba.Zivorad Mihajlovic Slavinski Inrenziv Gnoze Kada joj otvorene. na kraju Lovac vidi divlju gusku na nju pre nego sto puca.» Pasivan partner ovde i sada!» Aktivan nije on u tom neki. Kada zavrsi. Levac ce ih slucajno gojacija. maksimalnu na svom Ne radi izuzcv pri cernu Ne pokusava da ga sto bolje razurne. Vi morau trenutku. rrenutku. Prirorn koristi ne sarno reci. Zatim otvara oci i sve sto mu se javilo u svesti iii telu kao posledica pokusaja da doziv] sebe (i nista drugo!) on saopstava pasivnom pa rtneru. Saopstava sve sro sc javilo bez obzira da Ii je to glupo. (i nista drugo) Sve vreme svog pitanja.To znaci da se radi odnosno u parovima i da se naizrnenicno daju dye kornande. reagujc. nog mcditaeiji osoba Treba meditira drzati Prirucnik za Majstore oci su joj zatvorene. koji rade na pitanje Sta je iivot? Kornande i sadai" bice? kornande glase: Za ljude . zatvara oci i trazi objekat: Ko je on u tom trenutku? Kada nade ko je on. ponovicu. vremena i komunikaeiji. To pokusava neko vrerne . i da iivljava sadriaje. kod vase kuce. pribliinu ravnorezu Gnostickog Intenziva Kada izmedu komun icira. Ko su aktivni u dijadi.Dseti ita je ziuot oude i sadai i "Oseti Ita nije iivot oude Za ljude koji rade na pitanje Sta je drugo ljudsko parrneri gLase: . tra- radi sa objekrorn. onaka kako Kada je odabrao on to zna i ume. ]edan odredicerno Pasivan partner je aktivan. ali puca situacija Rad bez objekra uvis u nadi je korenito na lov na divlje ih ne vidi dok lete nocu i nisani gonga.Dseti drugo ljudst» hire. guske u da druNa raj «Gotouo. partneru ad 10 i na njih ne ovde i sada!» Akrivan partner prima kornandu. da Ii vise puta ponavlja isti sadrzaj itd. sta cere raditi nekoliko reci 0 kada se zavrsl Intenziv vase rneditacije. . pa rek onda je dugorrajan mraku.! akrivnorn partneru: «Cseti ko si ti Uloga u potpunosti partneru. on pokusava mu daje alrernativnu koruaudu. Reci cu yam te prvo datom naci objekat rrenurku OBJEKTU u datorn L]UDSKO On nalikuje 1I trenurku. U svakoj vezbi od 40 rninura radi se sa drugim partnerorn. nacin ga osetiti i reci partneru bez rezultara. vece. Daj mi drugu komandu. aktivan Tako on radi na dye alternativne kornande dok se se ne cuje zvuk Partneri se zahvaljuju jedan drugom i potom se uJoge menjaju _ partner postaje pasivan. pokusava sopsrveni Oni reci. nepristojno. partncru razrnislja za njega. visini. sanse da je pogodi Praksa je poJazala jer sprecava na objekat su mu daleko da je dodatak Ucesnika u najvecoj Na taj nacin oni rade naizrnenicno do kraja vezbe koja ukupno je 40 minuta. Kada sta yam se javlja. Ne gleda pasivnog partnera drii pokusava je vrlo vaina. komande «.. njegove go.]0 do 15 sekundi. ne kornentarise da mu pomogne maksimalnu njegove da 0 izjave svog partnera na bile koji nacin painju komunikadje. oei su posvece- Tehnika Intenziva Gnoze Tehniku objainjaoate slededm reiima: Tehnika je Dijadna i Alternativna. On painju treba da je prisuta n aktivnorn n ista drurecenog. na aktivnog a to je. vee i gestove i mimiku da bi izrazio re sadrzaje.

cinjenica koje smo culi od roditelja. To je uglavnom krarkorrajno stanje. a slicno 97 . rnesro tzv. "Sta je aplauz izazvan jednom rukorn?» i slicn]. A II OJ[ nerna procesa. BiIi ne daje objasnjenja. sto . makar u kratkom rrenurku. odnose iii situacije. Ponekad rnoze da se ukljuci i proces relepatije. Takode.). a u on nema procesa izmedu objekta i subjekta. Jer se on ubacuje izrnesu nas i naseg objekra i urnesto OIl rn i dobijemo nesro od duhovnih rnasa koji posroje u duhu. Kada dozivc OII na to pitanje. urnesto OIl 0 toj osobi ja dobijem vise indirekrnih iskustava koje autornatski daje moj duh: Secanja na slicne Ijude. . jer IG Covek koji je radio na bridz su pokusavali da dosegnu i shvate sustinu pitanja «Sta je aikido»? ili "Sta je bridz?». kada hocu da doiivim neku osobu. 96 Bilo je ucesnika koji neke pojave. Tokom jednog dana imamo ih na hiljade. u svesti je praznina i tada spoj subjekta i objekta rnoze da se dogodi. «Sra je vrh nosa?». mogu da ga promene i da rade sa piranjcm . zbog njih nisam u sta nju da doiivih OIl 0 toj osobi. Od rodenja mi imamo bezbroj indirekrnih iskustava. Na primer. Koani Intenziva Gnoze Sada sledi sledete objasnjenje: Postoje 4 osnovna pitanja sa kojima se radio To su: «Ko sam ja?». kao sro je «Kako je izgIedalo tvoje lice pre nego sro ti se majka rod ila'». a to je one sto covek dozivljava i Bice yam jasnije kada yam kazem definiciju duha. Naprednim Inrenzivima. ali svi vredni autoriteti navode jednu susrinsku karakreriskiku DIl bez kojeg ono ne rnoze posrojati. pa su radili na su uvek razocarani.) (Povije je mesto izrnedu obrva. ja gledam ovaj zid (Majsror pokaze rukom zid). «Sra je Bog?». slusanja i procesa razumevanja. Ti si subjekat koji mene doiivljava. niri znanja 0 pojavama. U jogi to je «cita» iIi «mentalna rnasa». «Sra sam ja?». Sra si doziveo u odnosu sa njom i slicno. imao je realizaciju «Nema bridza!». U jednom trenutku uklonjene su duhovne rnase.zasto nismo sve vreme u sranju DIP Razlog Je jednostavan .to je nas duh. ona je ipak proces. Ceseo se javlja pitanje . Ja preko videnja dozivljavarn raj zid. Medurirn. covek koji dozivljava iskustvo Objekat. «treceg oka»). Ali u Spiritual nom radu duh je glavna smetnja. Ja sam objekat. Evo i drugog prirnera.o neki problem i slicno.(S(a jc zivot?» ili «Sra je drugo ljudsko bice?» Postoje jos neki koani koji se rade na tzv. On nam govori Sea je dobro za nas. u skoli iii procitali u knjigarna itd. trauma. ona je ipak proces. kako da r~sm. rna koliko teleparija bila israncan proces. Duh je dragocen instrument za svakodnevni zivot. ali one ostavlja posledice na citav zivot. To je OBJEKAT. Usled toga. moze da se ukljuCi ~i proces secanja.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva Priroda Direktnog Iskustva Istine Kazete sledece: U literaruri mozere naci rn nosrvo opisa «prosvetljenja» i slicnih iskusrava. Ja govorim rebi (Majsror pokaze jednu osobu). U tvoj dozivljaj moze da se ukljuci i intuicija. Medurirn. Objasnicu ukratko to sto sam rekao. strahove i slicne sadriaje. Dozivljavas me preko procesa videnja. Grupe koje su imale veliki broj Intenziva iza sebe radile Sll uspesno na Zen koa ne. naucenih znanja. a Sea je lose. «Sta su povije?. neprijatnih i prijatnih iskustava koje smo imali. Tehnika Intenziva ne cirri nista drugo osim sto prazni duhovne rnase. Proces preko kojeg covek dozivljava neki objekar. Subljckar dozivljava svoj objekar bez procesa. rna koliko da je inruicija prefinjen proces. Njihova karakteristika je da u njima uvek postoje 3 elementa: Subjekat. nade. U njernu nema razIike izmedu subjekta i objekta. prekinutih komunikacija. Ja koji doiivljavam zid jesam SUBJEKAT i izrnedu nas posroji proces videnja. «Sta je zivor?» i «Sta je drugo Ijudsko bice?» Ucesnici koji su prvi put na Intenzivu ili koji nisu do sada dozive- Ii DIl rade uvek na pitanje «Ko sam ja». kao su «Sra je Ijubav?. Duh je ukupan iznos neiskornuniciranih sadriaja. Ti mozd da se setis neke osobe koja je slicna rneni. u njemu objekar i subjekar postaju jed no.

lka ill. pa cemo poieti sa radom.I~jihovog . racku «Ko sam Po prvi gledisra iz ju i pored njih zapise svoje zapaianje.. rnoze da istrajava duze vrerne iii rnoze da se menja svakih Ima li nekih pitanja onome sto sam do sada kaze rekao? Kada odgovori na moguCa pitanja. treba spisak sa irnenirna svih Ucesnika. KG se u sobi. sesnaesr srolica.itd. on mora da nade 0 pravi To ne zivotu koju Isri ielja da bude bolji. Na primer. 0 U TOM prijatelja iivot! nekoli- zna da on radi sve razlicite on je odlucujuci pita: iii toplota stvarni oseca u svojoj ruci.Dodi kod mene. obicno vee od pocetka druge dijadc..'. STA se nalazi 1I Ako biste dosli u ovu sobu sa spisku naveli Provera rada U cesnika U IG majstor treba da pocne sa proverorn rada Sto pre. Kazere U cernu ja?» covek pshiholoskoj put covek Direkrnog Iskustva Istine u cernu je vrednost Direktnog kaze rnu: da irna . kada Je to suvisno. kaze irn: Nadi pa rtnera! u redovirna. ko su pasivni. zelja nacin. na unosi sve svoje provere ra~a po . dobro mu je uvek reci: «Hocu da prouerim.bro- je neophodno im: da shvate je vrednosr brie iIi Spiritualnoj DIT ? Posle dozivljaja i daleko reiiste lakse iz kojeg napreduje Razlog deluje. spisku se nalaze Vera. JESTE ZIVOT TRENUTKU mu nesro ZA NJEGA? govori glasovi u sobi. Kada Ucesnik dade.d c~l~ same 4 dijade. ako je radio nije znao ra okolinu.izglcda. svoje strahove cinilac ili zelja da se bolje uklopi akrivnosriu. a na drugom sobi. slika njegovog i sl. druge ljude i zivot. rnoze. niti filozofija. tako da bi na prvorn Cedomir. od partnera. Kada dobijei pitanje rni to uleratko!» 98 99 . ako je moguce Pitanje Sta sam ja? Razlikuje se donekle od pitanja se na isti nacin. dodirne ga po ramenu Majstor I da napravite Ovdc dva spiska. ako radi bez asistenra. slika dece koja se igraju. ~ehlllku. Pasiuni partneri. vee STA DOrSTA Na primer. DTT na pitanje u svakoj stabilnu je jednosravan. u njoj. sam ja. do de do njega. ovakav primer. Na drugom spisku bisre napisali: U sobi se nalazi dever rnuskaraca i sesr zena. Naprimcr. zato sro ima malo vr:~cna. aktivnosri. Mile. vi biste na prvom Olga itd. nje aktivnosr. 0 tome Ucesnik ne treba da brine . a to cini kratko i sazero. jedan mali sro. dajte komandul se na to KO sam ja doisra. Ita uiiniii Opisi daleko emocionalnoj. ali se s vremena na vrerne sebi naglasi sam ja?» Pitanjc Ko sam ja? Odnosi sam ja? odnosi se na to KAKAV Mozere zahrevorn nalazi napisali: dati Ucesnicima Ko sam ja? Radi «Sra sam ja? Sta Piranjc Sta akrivni Majsror parrneri. U nJega treba da unese koje pitanje koji po redu je raj Inrenziv Ucesnik radio U spisak za Ucesnika. «lma problema da nade objekats I slicna. Zoran. a ako nije prvi. postoji satno oleean uecnosti!» Kada radi na piranje Sra je ijvot?." Dobro je iei odredenim redom. «Nije daleko od lsleustua». da ukloni Oa li je to njegova na jcdan iii drugi da bude jaci. sa kratkih . skraceno. 5 ili ~eka. im: Ko treba da ide u neka ide.Zivorad Mihajlovic Slavinski iskustvo imao je covek koji je radio na pitanje. jedna vrara itd. jedan prozor.itd. dye slike na zidu. zelja da irnpresioniu drusrvo. ima stabilno kako radiI tehniku . niri sta je rekao covek kako objekat ovaj iii onaj mislilac. aikida. On nazi od asisrenta da mu posalje nekog Ucesll. ponovi tehniku i kale: im jos jednom.treba da nade sta iivot doista jeste za njega u tom trenutku i da to oseri Sto porpunije i dublje ko sekundi. Upravo to treba da dozivi.nje~?vom naporne rneditacije. Vrednosr Ucesnicirna Iskustva. Ucesnik Lntenziv Gnoze "Sta je aikido": «Ncrna Prirucnik za Majstore Gnostickog Inrenziva koje dozivljava sebe. Dorada iskustvu (0 nedostajalo. Isti princip we Kada su svi tu. ukoliko nerna zaista izuzetno parncenje. da se prcdsravi Sada on tacno je U svakorn . Majstor irn kaze vazi za pitanje Sta je drugo Ijudsko bice? Ucesnici ko Sll treba da sede. Majstor ko radi rneditaciju.opisom . «Dobra r~d'. Uvek iz njega poci- objekar: Sta zaisra jesre zivot za njega u tom posebnom rrenurku? treba da bude misao 0 tome sra je zivot.

da smo mi suetlosn a bica. posle koje se dobra ima snazne doiivljaje ranijea uvid u svoja ponasanja zivota. ne Jepo. a potom «Nema ziuota». tehnilea kaze da treba da nadei ko si ti u [ednom trenutku.ad~. Ona Direktna nisu ni dobro.. Jcdna zena mi jc prilikom Intcnziva prisla i rekla: "ja znam ko sam [a.o~. Ono je indirektno. «fa sam bozansko bice» i Na to Majstor treba da mu kaie: «Tvoje ishustvo je uredno. d'r~krno: All ~ koje Ucesnl~ daje. ali uvidi. svog rada (ako je predugacak na nekom mestu. da je covek zato Majsror Prirucnik za Majstore Gnostickog Intenziva verbalno bice." Ta osoba imala je reskoca da shari razliku izrnedu indirektnog iskusrva. iskuje jednostavan cesto Ucesnik posle on na Ko sam ja! Sam Ucesnik mora da dode stva koja to nisu.ja sam bila u lstanbulu ria seminaru i tamo smo nauiili od uoditelja. treba da ga pita sra se dogodilo.katarzu OIl koju vrsi Majstor . i da osetil SEBE ito potpunije mozei. Ma!stor pravi ~ada gresku. Nastaui da radii da hi doiao do DJJ». koji je veliei znalac. ali on ne kaze da treba da gleda! Ita ti se jaulja. Na to mu se kaie: «Razumem da ti se ja. He postoji drugo ijudsko bice . Kaie Ueesniku: "ZnaCi." Nekada je fasciniran da ono jeste: «fa Slim soetlosno bite». Bila je neprijarno iznenadena kada sam zatrafio da nasravi da radio Sutradan me je zvala telefonom i rekla: .dno. on ima potrebu da izrazi ono sro je i da uoci gde prekinurreba Na pocetku skoro svi Ucesnici grde opi~. Na pitanje "Sta je drugo Ijudsko bice?» najceSce realizacije su ave: ~a spozna sre. ali ono nije Direktno lsleustuo lstine. ma koliko one bilo privlacno i Direktnog Iskusrva. na slede/e . su indirektna. interesantnih sadri.. da Ii je Ucesnik u stanju OIl iii ne nepo- Javlja se nekoliko realizacija: «Sue je iivot».aja.vo. niti ruino. je realizaclja na prvo pitanja Sta oseca ird. Reci mi. A ti sada turdii da [a nisam to. «Drugo (judsko bice je [edna» iii "Nona drugog ijudskog bica». ~. U OVOI11 poslednjern slucaju. pa da to saopitii. ja hocu. zavrsi treba paZljivo da prari Ucesnikovo Intcnziv izlaganje Gnoze buduci doiiveo. Na pitanje Sta je iivot! iii «Nerna zivota. «Drago ijudsko bice smo sui mi zajedno». Majstor treba da postupi na sledeci naCin. Ali oni nisu jako uazui. » Kaze rnu se kako mora biti jako kratko.ek. iii «ja sam ovaj koji te gleda" iii «[a »< Ucesnik (kada sam ovaj coue]: oude» itd.. Da sebe tako osecas' l. 100 101 . Najuai» ntJe Je da osetts onoga ko te sadrza]e uidi (ili:Onoga ko te sadrzaje doziuljaua). To upravo pokazuje da realizacije same po sebi n isu OTT. » . Sve re realizacije svode se sarno na jedno . treba mu reci: «Radis dosta dobra.. Da It me razumeiis Ucesnik detaljno opisujc sta mu se sve javlja u svesri i cesto svojirn sadrzajima.JA «[a zatuorim oci i cekam SAMJA!» Nekada insistira slicna. katarze. Ne. "?" mu Sll «[a sam drugo ijudsko bite».. je jedan Majstor Nekad od kljucnih prihvata elernenata kao tokom DII IG. «]a sam ziuot» iIi "Zivot jeste!» Ponekad je to "Zivot je drugo ijudsko bice". Direktno lsakusrvo) saopsrava je uvek ista: «[a sam iii «[a sam XY « (on nam saopsrava svoje irne). Naravno Majstor pitanje ne rreba da kaie Ucesnicima kako glasi rcalizacija do raga.. Na to mu se kaze: «Pazi. o~eCa::je ekspanzije ekspanzije 1 slicni dozivl]aj.. Nekada osobe dodu na Intenziv posle drugih seminara i upomo se drie znanja stecenih na njima. jer to si ti.). ko onda jlosto- mo~c pornoci znanje 0 realizacijarna Je da shvati da realizacije koje Ucesnik ima upravo to sto rec kaze . kada ucesnik irna realizaciju «Nema drugog Ijudskog bica». osecanj~ iako imaju znacaja za Ucesnika nisu OIl vec ' . Maj~tor treba i slicna. Nekada je Ucesnik zbunjen: Na jednom J nrenzivu (iIi na lstorn) irnao je prvo realizaciju «Sue je ziuot».Zivorad Mihajlovic Slavinski . one su sarno verbalni izraz onoga sto Ucesnik u (Om rrenutku doiivljava. zato obrati paznju da radio Objasnjenje NajeeSca grdka je ova. ali ne sasuim. tehnika Ucesnik irna snaino iskustvo koje nije Oirektno. ~ec su indirektna.Oirektna Ona samo JESU! IskllAJi Isksustva ni zlo.Ko sam ja! Za G (reba ga Ijubazno Najjednostavnija milijardi doiivi Ijudskih bib ti).. Vazno rusu OIL stva. .15 sekundi i da ~anzo ono ito ti se jaui kao posledica tog pokuJaja saopsus partneru. ja sam svetlomo bice". pa onda . Validacija Direktnog Iskustva Validacija Razlog -:. da tehnileu realizacija na to pitanje koje nam radii saurleno. Ucesnik kaie: (gledam) ita ce da mi se jaui.neiskusan oseca.~ij~ nmoJt.

biva pri:lI~e~ svetloscu. Problem kod validacije Ucesnikovog iskustva je u rome Seo same realizaeije koje on daje nisu siguran nacin da se proceni da Ii je doziveo OIl ili ne. Uceniku je potreban razgovor sa Majstororn da bi mu posrala jasna siruacija u kojoj se nalazi.» 103 . bez vidljivih razloga. all u oko 50% slucajeva po novo cc dobiti isti odgovor kao na piranje Ko sam ja? to jest «[a sam ja. iii bar u vecini slucajcva nijc.. usnopljena svesnorn paznjorn. To je cudesna Spiruualna igra i Majstor Intenziva rnoci ce da donekle i u rnalorne oseti njene cari. a ne objektivnc dokaze da se to dogodilo. Tu takode leii objasnjenje kako Spiritualni Ucirel] odabire svog sazrelog Ucenika i ovaj njega. obicno sa nekoliko pitanja. jer kada je usredsredena podseca na sakupljene zrake sunea u jednu racku. vee da bi to mogao da ucini kako valja Majstor treba da razvije svoje sposobnosti i da sam stekne sva porrebna iskustva rakve vrsre. osobe na koje mu Je pazoJa pnvueena usle Sll u stanje Gooze iii su na njenom pragu..praznina». Ukoliko Ucesnik ne prufi pravi odgovor. bez ikakve surnnje. Da li me razumel. Medutim. U vecini takvih slucajeva. istog trenutk u!» Kada Ucesnik prihvati raj zahtev. Majstor uklanja maglu iz Ucenikove svesti k rarkirn razgovorom. Majsror ga gleda u oci nekoliko trenutaka i onda mu sasvirn obicnirn glasom kaze: «Reci mi ko si ti»! lzrnedu prvog dela pitanja «Reci mi .. Majstorova licna iskusrva na Intenzivima i njegova secanja na tacna i pogrdna procenji:anja Cine osnovu njegove svesti u akru procene. ovo sto sledi je vrlo ehkasan postupak. On kaie Ucesniku: «[a cu sada da te pitam neito. Izvlacenje DII iz Ucesnika Kod nas je rasireno verovanje da na Tstoku Ucenik zna. «[a sam Bog». Na ~itanje «Sra sam ja?» Ucesnik moze da navede veliki broj realizacija.l5t·avida radis. a da toga nije svesran. . Ne postoje objektivni pokazarelji stanja Gnoze. Majstor jednosravno kaze Ucesniku: «Idi ria rnesto i nr. «[a sam oleean suetlosti».Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Prirucnik za l\1ajstorc Gnostickog Intenziva ji. koji rada mogu da posrignu efekar koji je nernoguce posrici kada su rasprseni. takva ocekivanja nisu opravdana. a nece znati zasro. ostalih. «]a sam jr. kada se prosverlio. paz ire! Ti simpromi predstavljaju samo nagovdtaje cia jc neko dozivco Gnozu. kome si naneo zloi» . » i drugog dela piranja « ko si ti?» rreba da postoji pauza od 2-3 sekunde.. Takva paznja je od velike vrednosti u svakom Spiritllalnom iii hermetickorn radu. r]. a ko nije. postoje postoje neki smpromi gnostickog iskustva i sto je Majstor manje iskusan to ce IllU biti vise od pornoci. Oil ocekuje da mu se kaie kako ce sigurno znati ko je doziveo OIl. Vezbu za razvoj koneentracije posebno sam opisao. «]a sarn iivot». Ponekad ce Majstor uociti "ndto novo" na nekoj osobi koja se ~laok~ '" ra~likvuje od. kao sro lep. neki od Ucesnika Intenziva i njernu cc doci rnisao. Na to ide zavrsni udarac: «Sada mi reci. da vidirn sta je sa njirn? IIi ce Majsror posrari svesran da vee duze vrerne prati ponasanje nekog Ucesnika. ta i ta planeta». ali sarna spoznaja da ·Ii )e covek na kojeg se usredsredio u stanju Istine iIi ne prevazilazi kapacite logickog rasudivanja. sponrano biva privucena na osobu u grupi koja jc srupila u OIl iii je blizu njega. Majsror treba da bude u sranju da neposredno iii ?irektno proeeni da Ii je Ucesnik doziveo Gnozu ili ne. koga ima?» Veoma cesro Ucesnik ce reci: «Postojim sarno [a» ili «lma samo mene». Kada Majstor vidi da je Ucesnik l nrenziva II stanju OU... Ali. a ti moras da mi odgavoriI ODMAH.. Majstorova cista svest. Ipak. Kada se covek priprema da posrane Majstor Inrenziva. Majsrorova sposobnosr da to ucini kako valja raste sa njegovim Spirirualnim stanjem i sa sposobnoscu za koncentrisanu paznju. Uistinu. niitavilo . ita je drugo ljudsko bice?» Najce5ce Ucesnik sa iznenadenjern kaze: "To sam jrt!»Oodarno piranje Majstora treba da bude: «Kada nanesel neko zlo drugom ljudshorn bicu.. nesro mi cudno ovaj izgleda. «[a sam . To nije tacna.~ir.» Ostalih 50 % slucajeva cine razne realizacije koje uvek imaju drarnatican sadrza]: «]a sam sve».l" iIi neku varijautu tog odgovora. «]a sam andeo koji je doiao na Zemiju» i najcesce «Ja sam nilta .. 102 To je isti mehanizam kojim Ijudi slicnog Spirimalnog stanja bivaju privuceni jedni drugima. 5 vremena na vrerne Majstorovu painju privuci ce. Ukoliko inruiciju deflnisemo kao znanje bez razmiSljanja. bez ikakvog razmilljanja. onda je to inruirivna spoznaja.

Intenziv je jedna rehnike «Okrenite se ka meni.sra ce reci. ehkasnosr Objasnjenje objasnjavajuci cinjenicu takvog zbivanja tehniku osnovna objekra. jer su Ucesnici nestrpljivi da podele svoja iskustva sa ostalima. Intenziva DP-4 i DP-4 metod. ukazao na jednosravnu da je u rom procesu odvaiaju to vrerne covcka od njegovog veliki nastavio. potrebnog efikasan. Majsror rnoze da ga zapira naglasavajuCi Ovi maglu reci: «Zaito Ucesniku si releao . rehnika Tamo Intenziva predsravljala dovcdi ka povecanoi OP-4 take gde je on zasrao. redne mogucnosti samo jcr sam prcthodno stvorio DP-4 metod. Majstoru je ostavljeno na volju . to i to. Razlog da radi na uklanjanju seanse u rakav Prerhodno da ulozi vise od jedne rad. Bernerovog da je rolika Poslednia recenica treba da bude udarna: «Imali ste uredna isleustua i postali ste bliii sebi. Lndividualn i ad rih mogucnosti. Berner srvar razaranje Podscticu duhovnih vas Ja je masa koje ]c u svoju Inrenziva. Maida cemo se joS nekada sresti. On predsravlja u radu kornbinaciju metoda sa pojedincima. Majstor treba da kaze Ucesuicirna: T ri godine sam razvio posle uvodenia Alrernarivne Individualni Gnosricki rehriike u Inrenziv (lGJ). je [ednostavno.). vremena i uz najveci Inrenziv. ja lntenziv u stanju da to uCinim. 104 105 .1A?» tako sro uklanjaju INDIVIDUALNI GNOSTICKI INTENZIV trikovi i njima slicni pornazu sa njegove jasne svesti da je on taj koji sve to doiivljava. a potom ga blago povuce prstima za vrh nosa i pita ga: «Ko ouo oscca?» Iii.. Bio sam Gnoze. kada Ucesnik opisujuci svoje dozivljaje. svojih probleradim na njega mi prvi pur dade IGI.» Alternarivne savladivanje treba da bude kratak. Na primer.. Treba da uam kazem neleoliko stuari. ja sam no hrzog coveka Najduzi Verujem ria tehniku da je danas Intenzivu osoba razlaganja i uklanjanja rncnralnih porrebno dozivi masa kojc odvajaju od 15-30 Oirektno od njegovog individualni da se u Individualnorn Gnostickom koji sam do sada vodio rrajao da je razlog za co bio sa srpskirn sro je je 45 rninura. proces Njegova efikasnosri. sam vodio irnala probleme Kada ma sa zeljom sa njim prvo jezikom Klijcnt na kojem proces. do izuzetminura lskusrvo. On ima izva nprimene i veliki potencijal za dalji razvoj. Majsror mu kaze da zatvori oci. Taj goyor Neophodno Osobe koje ne znaju rreba da idu na jednodnevni da kurs za tog metoda... kaze: «Ja . ja obicno sam ukazao je jednosr<lvan. Treba da nastauite na suaki moguci nacin sa svojim Spiritualnim razuojem. je da se na kraju zahvali: Organizaroru svojim asisrenrima i svirn Ucesnicirna koji koji je organizovao Sll U va resko moguca.Zivorad Mihajlovic Slavinski Irna jednosravnih trikova koji pornazu Ucesniku Intenziv Gnoze da posrane sve- stan stanja u kojern se nalazi. Zavrsni govor Kada udari poslednji gong. stva IGJ je izuzetno U vrernenu uzler dominacije rnaste. razaranja. pogledu bi se doslo do Direktnog lskuIntenzi- prisusrvovali.: je bilo zamisliri. koja je donekle bila Slovenka. iskorak Prirnena objekra.

i Klijenr 1I odgovorima pocinje da se vrri oko sebe iii svog tela. 1.kada spozna direkrno ko je on. telesni osecaj i misao (dva prsta Sll na prvoj desnoj rack i). rasrvaraju sc i konacno pretapaju. 2." Ako Klijent na piranje. emociju.Ie mulkarac?" zapitajte osobu: . uzrokujuci odvojenost. kada se radi individualno sa Klijenrorn. rnozere ga blago povuci za vrh 110sa (dok SLJ rnu oci zatvorene) i pitajre ga: "Ko oseca ova?" Za vrh nosa u mnogim religioznim tradicijama kaze se da je poslednja tacka kontakta duse i tela u trenutku urn iranja. su sa grupnim Cnostickirn na pccetku lsta pitanja primenjuju se kao u grupnoll1 Intenzivu. Ukoliko osoba ne zna ko je. Bilo bi dobra kada bismo mogli da dofivlavarno Istinu direktno sve vreme. tako da takav akt pornaze uklanjanju poslednjeg energetskog naboja sa Direktnog Iskustva. ko si ti?" Ukoliko se iz odgovora osobe vidi da ona zna ko je. moguce dovesti g3 do OIl za 15-30 rninuta. ali sa orvaranjern Kolektivne Svesti coveeanstva to se dogada sve ceSce. dalje ne radite. drugih Ijudskih bib). covek daleko lakse i brze napreduje svim osralim psiholoskim. oni gube naboj. Alternativna tehnika Gnostickog Intenziva eliminise energetski naboj koji nas odvaja od nasih objekata (sebe. Osnovni dementi zivorn sa Alrernativnom IGI zajednicki tehnikom. To se retko dogada. U poslednje vreme znacajna iskusrva imale su osobe koj esu radile na suprorni pol: Za muskarce to je pitanje "Sta je zenai" Za zene to je pitanje Intenobjasni- "Sta . Oseti ko si ti. ali kada god to pokusarno energetski naboj se ubncuje izrnedu nas i objekta na koji smo se usmerili. Ono sto njih razdvaja jesu duhovne mase. kada su izuzctno iscrpcni. Treba navesti isre primere koje dajemo i kod grupnog Intenziva. Ako radire bez koriscenja dodirivanja racaka.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc u Individualni Gnosticki Intenziv . da kazu "Dusa mije It nosu. iivota. Sta su duhovne mase) koji nas "Da li ti znai ita je Drugo ljudsleo bite?" Ako se iz odgovora vidi da ba ima jasnu svest 0 ovim pitanjima. ovde i sada i daj mi 4 eelementa: sliku. rneksaju. i daj mi 4 elementa koje dozivljavas: sliku emociju. 106 107 . sro Ponavljajte prvu i drugu fazu dok vecina elernenata ne iscezne. ernoeionalnim i Spirirualnirn proeesima. rezulrar ce biri debar. Kada se prakticar I nrenziva krece napred-nazad izmedu polaritera. Kako se sadrzaji svesti prazne. telesni osecaj i misao (dva prsta su na prvoj levoj tack i). Majstor (I nsrruktor) moze da navede KI ijentu prirnere koje navodi Majstor u grupnom Inrenzivu. On naizrnenicno stavlja dva prsra na daje odgovore koji Sll nauceni odnopocinje se sa praccsom uz prirnenu Klijent treba da drzi oei zarvorene. Alrernarivne tehnike i metoda DP-4. Pre nego se dogodi Direkrno Iskusrvo energetski naboj koji je odvajao subJekc i objekr je ispraznjen. Oseti ko nisi ti. To Ol11ogucava prakticaru da neutralise polaritete i da ih transcendira." IIi "To oseca moje tela. To otprilike ovako izgleda." Tokom godina Zivorad je usavrsavao ovu tehniku tako da je sada. ovde i sada. iii sno predstavljaju indirektna iskustva. prve dye racke na lisu rnasu i Sea se dogada kada se Klijcnt Koje dye tacke na lieu korisrimo u IGT. Ponekad Kliient daje ovakav odgovor: "To oseca rna) nos. ne treba da radire na piranje Ko sam ja). da odgovor "ja". Birno svojstvo Direktnog Iskusrva je nestanak razlika izrnedu subjekta i objekra. ko to oseca. odnosno emocionalni naboj koji na njima postoji.Da Ii ti znal Potrebno je osobi sa kojom radite individualno ti glavne clemente: Sta je Direktno Iskustvo Istine? Pre nego sro pocnere sa procesom. i subjekt i objekt se spajaju u Direktnorn lskusrvu. Instruktor treba da nasravi sa procesom kao da se nista znacajno nije desilo. U svakodnevnom zivoru rnoze sc cuti od nekih osoba. vee ga pitajte: "Da u ti znal staje Eiuot?" iii 050- Koja je njegova bitna karakrerisrika? Sta je emoeionalni naboj (odnosno sprecava cia ga dozivimo? Koja 4 elements cine mentalnu sa njima konfronrira (oni nestaju).

Oseti da se to osecanje . a ti treba da mi odgouoril munjeuitom brzinom.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnozc Individualni Gnosticki Intenziv Oseti da se osecanje ._fa sam ja" i zamisli da se osecaj tvog [astua liri leao talas iza tebe u daljinu...ti. postoji i u tom stanju? Zamisli da si sada 10 i dalje istrajaua? Da li tuoje iskustuo [a sam [a iii 15 godina star.. a ne neko drugi? Da li ti mozei da budd neleo drugi.. A sada oseti da se to osecanjc "ja sam ja" iiri u suim smerouima istovremeno: ispred i iza tebe.Reci mi. Da li c'es i tada znati da si ti . ili to zaborauiti? res Sada rreba uradiri proceduru Oseti .]a sam ouaj ito te gleda i slicne.. Dnli sl ranurneo?" Zatim ga obicnirn glasom pita: . da imal 70 ili 80 godina. . Proceduru ekspanzije Majstor rnoze cia prirneni i kod grupnog Imenziva ukoliko ima vrernena.]« sam (leaze suoje ime) . Ostavite ga u tom stanju 10-20 sekundi i zatirn ua pirajte: "Kako se sada osecai?" 0 Ista procedura ekspanzije treba da se primeni posle dozivljaja DTl na ostale lcoane. iznad tebe i ispod tebe. 108 109 . Oseti da se to osecanje . a ne ti? Zamisli da si u ranom dctinjstuu. Da li islcustuo da si ti .. nedogled. treba da trafi da Klijent otvori oci i kaze mu: ". Stabilizacija iskustva Voditelj moze da pita Klijenra: Jesi li zadovoljan 5(0 si ti .]a sam ovaj ito sedi oude .ja sam [a" iiri leao talas desno od tebe u daljinu.. leuo i demo ad tebe.ti._fa sam [a" i zainisli ispred tebe u.Ja sam [a" siri kao talas uuis iznad tebe u daljinu.. Kada Voditelj uvidi da je Klijem blizu Direkrnog Iskustva. ko si ti?" Realizacije su isre kao kod grupnog Intenziva: ja sam ja . Oseti "ja sam [a" i zamisli da se osecanje tvog [a iiri kao talas Leva ad tebe. ekspanzije u svih 6 smerova ovako: da se to osecanje sebe iiri kao talas Oseti . .ja sam [a" iiti ispod tebe u dubinu.ti Sada zamisli da si star iouel«. Bez razrniiljanja.fa etc sada da te nelto pitam..

koje naziva samoaktualajzerima. koje je on definisao kao "trajan proees aktualizacije potencijala. prostora i vremena. Mofe se reci da je to neodoljiva teinja da se postane sve vise i vise ono Seo covek moze da postane. Poceo je da izucava emoeionalno i Spiritualno najzdraviie licnosti da bi utvrdio koje osobine ih cine takvima. Takva stanja je na pocetku nazvao rnisricnirn stanjirna. inregraciji iii sinergiji unutar bib. Urvrdio je da je dominanrna osobina takvih osoba samoaktualizacija iIi teinja ka sarnoostvarcnju. sa potpllnom iii delimicnorn rnisticnom spoznajorn svejedinstva sa kosmosorn. Franklin. Njima nasuprot covek ponekad dofivljava iskustvo kao celoviro. On je primetio da takve osobe.SAMOREALIZACIJA I DIREKTNO ISKUSTVO ISTINE U obicajena ljudska iskustva su obicno $tura. Takvo iskustvo praceno osecanjem srrahopoStovanja prema iivotu. sticanje dublje spoznaje sopstvene prirode i njeno prihvara nje. jer 111 . imaju sklonost ka doiivljavanju iznenadnih stanja ushicenja i srece. Ono predstavlja sranje izrnenjene svesti. emocionalnim zanosom i ushicenjern rvorac hu rnanisticke psihologije Abraham Maslov nazvao je vrhunskim iskustvom. delirnicna. On je deraljno prouCio iivote samoosrvarenih (judi kao !ito su Albert Ajnhajn i Eleonora Ruzvelt (Eleanor Roosevelt) i rakve ljude iz proslosti kao sro su Cete. Hajdn i Volt Virrnen. pracerio osecanjern njenog sudbinskog znacenja. a kasnije je uporrebio drugi termin . koje je oslobodeno Ega." Teznja ka samoaktualizaciji izvire iz same srii ljudskog bib. kao i sve jaca tendencija prema jedinstvu. To su osobe Cija je dominantna teinja sarnostvarenje. nepotpuna i nedostaje im jasnoca i bogatstvo detalja. koji su naglaseno bili usrnereni ka samoakrualizaciji. divljenjem. Maslov je osecao da su dinarnicki orijentisana psihologija i psihoterapija dospele u corsokak proucavanjern same bolesnih licnosti. kapaciteta.vrhunska iskustva (peak expereince). ispunjenja misije. poziva ili vokacije. nepodeljeno bice.

osekao I I neugradenosr stanju i grubosr. Orugim ali nisu nuzno rakve. velikoj se potpuno sponrano i mnogo je. jer je slobodna I. kriterij Ali. drudoisra jesu OIl. odnosno sposobnjih je vidljiv i prihvare duboke novo. osecanje spajanja sa citavirn svetorn. je na prvi pogled ezocenrriucnoTakve b Neka iskusrva mogu znaccnje. ljaj sustine Jedna tesko . doziveli. su sada bile orvorene sklonost da U kontekstu kao na vredna Javlja se osecanje detinjasre se svet doziyi Konacno. kosrnosom ili prirodom. shvatljiva. Kod u drugim Ona na vrhuncu zivornim oseca svojim iskusrvirna. na nedostatke objekrivno licnosti. Takode. diskusija neke osobe i norrnalna. Iskusrvorn opravdano Istine? Na osnovu mnogo iskusrvo poznavanja iskustvo rnnogi i nje- Sva navedena stvu. karakteristika kojern snazni izuzerno Maslov doiivljaji izostrene odredenu na zivotna gim bicirna Narncce se pitanje: da Ii je iskusrvo koje Maslov naziva vrhun0 slucajeva. coveka nije predvidivo. . u stanju veze. U iskustvu kao nedeisto oblasr mozerno rnisticno-filozofskim svct se dozivljava na dalji zivor kao beskonacno ljubavi i lepote. koje tako Zbog vrhunska Ijiva celina. utica] je utvrdio kreativnih na licnost. kao odgovoran. naglo Takode prevari ponekad dugogodisnji a ne iskrivljenirn stvarnosti II sto je karakreristika Oslobodena Ponasa njeni psiholoski je blokada. isrovetno sa Direkrnirn rih iskustava dusevnih koji imaju percepcije. akrivan i kreativan nost da daju su da dublje i potpunije i snazno jedinstvo sa sverorn i da je vole i da odrzavaju emocionalne osobe Sarnoaktualizujuce nisu imune Sebe doiivljava nih aktivnosti. njegove da se ostvare bilo u nauci "banalnim" dobro ncsto kroz druge i umetnosti. daleko ljubav veci kapacitet drugih. uprkos tole- ranciji. rnisticno isklsrvo. ne sva. iskustva cksraze. je sadrzan jedinstven od najistaknutijih odnosno Jedno. je rezultat na zabavan u vecini Ono srece i plernen itog humora. pocele na takva rasprave 0 posle takvih iskustva OIl. Tamo gde je za druge ljude svet sasvim istrazen. U ljubavno-estetskorn svet. postojecirn strepproKada ljubavi. i svetu. svojstva na nekoliko prisutna vrhunskorn iskupodelio je reci da je vrhunsko U vrhunsko roga je Maslov iskustva nazvati po prisutnosti vrsta. glavne Ona Analizirajuci da su ona se retko oblik normalnog dozivljavanja dalekosezan broja ljudi Maslov Intenziv Gnoze zdravih. "okeansko osecanje". poznat. da se razide sa njim Mnogi i bez sentirnenralnosri. stanja i stanja velike otvorenosti prema sebi. rakvu osobu Ali su oni kod njih uzrokovani opazanjern ispoljavaju prijatelj. centar sopstve- nje i strahove. problema sarnoaktualajzera To je nedostatak drugih Ijudi. Prisutno proslosti je snaino i strahovanja doZivljaja sveta u tom smislu sto istovremeno sa sverom i ljudirna i istovrerneno se oseca iskustvo "oyde i sada". u svakom razlicirih su glavne za nas je najznacajnije da je veliki broj sarnorealizujucih Ijudi doziveo vrhunsko iskustvo. rrajne ida obuhvata posledice vecu i ne toliko spadaju individue od kojih dye. dozivele u proslosti. vrhunsko iskusrvo potpuno nisu iznenaduje. Samorealizacija i Direktno Iskustvo Istine Ijude. Osnovni on 113 Stl I na resavanje osobe teze njihove 112 . Takcde kod njih je pri metria pristupu kreativnost ili dozivljavaju. neuroricara. izvanredno psiholoskih duboko rnoci. ali je istovrerneno prisutan iskustvu najvisi usmerenja. kao popriire vecire igre.Zivorad Mihajlovic Slavinski je uvideo osoba. vrhunska To mogu doziv- biri duboki uvidi. nacin. blemima. iskustvima potisnuli ranije Kada sa svojim vrhunskirn pa pororn koje ih jer neki od njih su se setili da su ih dofiveli i zaboravili. od uticaja nisu su da ih s vrernena na vreme dczivljavaju. usmerenost rna te dye vrste doiivljaja ima uze i specificnije biti idenricne. Osoba se u takvorn trenurku oseca integrisanom u veco] meri nego aktivnosrirna. jer bez kocenja izlaze iz nje. strahova i inferiornosti. za procenjivanje reci- osobina paradoksalna. skim. samorealizujucc osobe stano otkrivaju zanimljivo i neponovljivo. pljosnat i isposcen. iskusrva diskutovao koja su nekada 0 i emocionalni sadriaji ljudi su porisnuli je Maslov iz svesti vrhunska srudentima javlia sc dualnost Crt da je u jacern spoju potpuna individua. ali imaju bilo u krearivnorn svakodnevnim ta iskustva kod velikog karakteristike. karakterisrika govori sira kategorija dozivljaja. od buducnosti. inhibicija. niri namere. je kreativnija nego inace.

to je ispunjenje.Zivorad Mihajlovic Slavinski Intenziv Gnoze Samorealizacija i Direktno Iskustvo Istine isrovetnosti iii razlike jeste direktnosr iskustva. premda je prevashodni cilj Inrenziva da im omoguCi OIl. vee dotada duboko potisnute teinje i osobine pocinju da izbijaju na povrsinu svesti i da se sve jasnije ispoljavaju. jer na Intenzivu Gnoze Ucesnici dorivliavaju razlicita iskustva." Taj rad pokazao je sratisticki znacajnu raliku u korist ljudi posvecenih Tntenzivu. ~. mogu postati osobe koje hode stazorn samoralizacije bez drarnaticnih spoljas114 njih promena. Maslovljeva istrazivanja ukazuju da ne postoji osrra. bar koliko je meni poznato. A to je sledece: Ljudi mogu na predvidljiv nacin doziveri vrhunska iskustva unutar prakticno razradenog sistema. to je poietak.obicnih" ljudi. do nestajanja razlike rnedu njima. Svako Ijudsko bice je sarnosrvarireli. Ako covek prode kroz niz Inrenziva on sve jasnije i odredenije ispoljava karakreristike sarnorealizujuce osobe. On i Scaza postaju Jedno. 0 tom procesu jednostavno i prelepo govori Sri Orobindo: . koji upotrebljavaju tehniku Intenziva Prosvetljenja kao tehniku samoostvarenja. on se od putnika koji koraca Sazom samoostvarenja pretvara u samu tu Stazu. vrednosti i slika 0 sebi ljudi. a neb nisu.Unesi sue Ito imal. Studentkinja psihologije na Ljubljanskom Univerziteru (Slovenija). tome kako na individue posvccenc Intcnzivirna deluju njihova OIl postoji. jer tokom svog trajanja oni angaiuju citavog coveka. Unesi sve ito jesi. Na osnovu mog iskusrva Tnrenziv Gnoze i ostal i sisrern i Spirirualne Tehnologije su najjednostavniji putevi ka doz ivljajirna vrhunskog iskusrva. sarno jedno istraiivanje. to je put. ponekad sudbinskog znacaja za individuu. zauvek data razlika izmedu sarnoostvarujucih i . Na ono sto Maslov nije stigao da prouci danas ukazuju razlicite skole transpersonalne psihologije i sistemi ekspanzije svesri. Da li rakvo iskustvo pretvara dorada "obicnog" Ucesnika u sarnoakrualizovanu osobu? Odgovor je u vecini slucajeva porvrdan. On je u skladu sa Maslovljevim zakljuckorn da takva iskustva ostavljaju trajni otisak na individuu menjajuci je nabolje i rakode je logican. onoseci sebe bez ostarka. Unesi sue Ito cinis. Kada se covek upusti u niz kurseva ove vrste." o . kreativnosri i saosecanja. Te karakrerisrike u njega ne bivaju usadene spolja. Takav se zakljucak namece. Ljubica Kolrnacic izvrsila je za svoj diplomiski rad istrazivanje 0 razlikama lienosti izrnedu Ijudi koji su vise puta bili na Tnrenzivima i osobama koji takva iskustva nisu irnali. 115 . Neki Ucesnici Intenziva imaju dozivljaje koje bi Maslov nazvao vrhunskirn. ponovicu da neka vrhunska iskustva jesu OIl. Ovo moram da istaknem u kontekstu knjige koju cirate. medu njirna i I nrenziv Gnoze. Oni su putevi sarnoostvarenja. jer vrhunsko iskusrvo moze biti i Spiritualno-razvojno i terapeutsko Ono ima tendenciju jacanja covekove slobodne volje. premda su to uvek doiivljaji od velikog. odnosno da Ii je doslo do pretapanja subjekta i objekta. pod naslovorn "Crte Iicnosti. Vrseci procenu na osnovu tog rnerila. a da li ce to biti iii ne to ne zavisi roliko od okolnosti koliko od slobodne volje i licne hrabrosti. odlucnosri.

1985. 1993. Helena. Beograd. I] " Philip Kaplo: Three Pillars of Zen". London 1989 .LITERATURA Philip Kaplo: "The Wheel of Life and Death"... 2005 Heinrich Dumoulin: "Zen Enlightenment".'. Zen Center 1980 . 1978) Zivorad Mihajlovic Slavinski: "Povratak jednosti". New York ]979 Katsuki Sekida: "Zen Training: Methods and Philosophy". Slavinski: "Prirucnik za Majsrore I ntenziva Gno'Ze" lsrinorn: i Zivorad Mihajlovic Slavinski: "Susreri sa Beograd. New York 1975 . r ntenziv Prosvetljenja" Carls Berner: Kurs za Majstore Inrenziva Gnoze na audio kaserarna (Sr.~ i ~' " iK i r 'I Zivorad Mihajlovic Beograd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful