You are on page 1of 2

‫قرن حاضر قرن رقابت و بهروری است و لزمه بقاء در این قرن درک زمان و شرایط وبرنامه ریزی

برای استفاده از‬


‫این دگرگونیها و همراه ساختن خود با این تحولت است ‪.‬‬
‫و این به این معنی است که امروزه نمی توان یک واحد صنعتی پیشرفته و بزرگ را که تولید آن از کمیت و کیفیت‬
‫بالیی برخوردار است با تکیه بر مدیریت صنعتی که موروثی بوده و از پدر به پسر منتقل می شود اداره کرد بلکه باید‬
‫با استفاده از مدیران کارآمد در بخشهای مختلف یک واحد صنعتی مثل بخش تولید و یا بخش نیروی انسانی راه رسیدن‬
‫به هدف را هموار نمود‪.‬‬
‫یک مدیر صنعتی در واحد صنعتی با کمک ازآموخته های خویش می تواند مشارکت و مهارت و انگیزه نیروی انسانی‬
‫واحد صنعتی مورد نظر خود را افزایش دهد و مسئولیت نیروی انسانی آن واحد صنعتی را بر عهده بگیرد ‪.‬‬
‫مدیریت صنعتی شاخه ای از مدیریت است که مدیران نیروهای انسانی سازمانهای صنعتی را تربیت می کنند و دارای‬
‫سه بعد اصلی هستند ‪.‬‬

‫مدیریت صنعتی بیشتر به بعد مالی و رفتاری تاکید دارد تا به بعد فنی و تکنیکی و بیشتر به مدیریت نیروی انسانی و‬
‫اداره نیروی کارخانه و ارتباط واحد صنعتی با محیط اطرافش توجه دارد ‪.‬‬
‫به طور کل هدف از ایجاد این رشته ترتیب افراد متخصصی است که به امور تولید برنامه ریزی – صنعتی کنترل‬
‫مرغوبیت کالست و کنترل پروژه مدل سازی ‪ ،‬حفاظت صنعتی تعمیرات و نگهداری و شناختی که از ساخت سازمان‬
‫تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری و حل مشکلت پیدا می کند ‪.‬‬
‫قابلیت جذب درسازمانهای مختلف بازرگانی و صنعتی در سطوح مختلف کارشناسی را دارا می شود‬
‫دانش آموختگان مدیریت صنعتی می توانند در قسمت کال مشغول به خدمت شوند ‪.‬‬
‫علقمندان به مدیریت صنعتی باید در دروس ریاضیات ‪ ،‬آمار ‪ ،‬اقتصاد و زبان انگلیسی دبیرستان قوی باشد ‪.‬‬
‫دانشجویان این رشته با اصول حسابداری اقتصاد خرد و کلن مدیریت رفتار سازمانی حساب داری صنعتی سیستمهای‬
‫اطلعاتی درمدیریت بازاریابی بین المللی و غیره در حد کارشناسی آشنا می شوند و مهارت می یابند طول متوسط‬
‫تحصیل دراین رشته چهار سال می باشد و دارای ‪ 136‬واحد درسی است که دو واحد آن پروژه می باشد ‪.‬‬
‫دروس آن در هشت نیم سال تحصیلی برنامه ریزی گردیده است و دروس و واحدهای درسی آن به گروههای زیر تقسیم‬
‫می گردد ‪.‬‬
‫‪ 27‬دروس اصلی‬ ‫‪ 38‬دروس پایه‬ ‫‪ 22‬درس عمومی‬
‫‪ 11‬دروس انتخابی‬ ‫‪ 38‬دروس تخصصی‬
‫برای اطلع از وضعیت ادامه تحصیل در این رشته و سایر رشته های مدیریت به توضیحات پایانی مدیریت جهانگردی‬
‫مراجعه کنید ‪.‬‬
‫دانشگاه ارائه کننده و رشته کارشناس مدیریت صنعتی عبارتند از‬
‫وضعیت پذیرش‬ ‫دانشگاها‬
‫روزانه – شبانه‬ ‫دانشگاه اصفهان‬
‫روزانه – شبانه‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین‬
‫روزانه – شبانه‬ ‫" خلیج فارس – بوشهر‬
‫شبانه ویژه شاغلین در سپاه‬ ‫" امام حسین‬
‫روزانه – شبانه‬ ‫" یزد‬
‫روزانه‬ ‫" مازندران – بابلسر‬
‫روزانه – شبانه‬ ‫" شیراز‬
‫روزانه‬ ‫" شهید بهشتی – تهران‬

‫در ضمن موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی زیر نیز این رشته را ارائه می کنند ‪.‬‬
‫‪ -1‬مرکز آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء – قزوین –‬
‫‪-2‬موسسه آموزش عالی وغیرانتفاعی و غیردولتی ارشاد – دماوند‪-‬‬
‫‪ -3‬موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی جهاددانشگاهی محل تحصیل یزد واحد اشکذر یزد‬
‫‪ -4‬موسس آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی – شمال و آمل –‬
‫‪ -5‬موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی شیخ بهایی – اصفهان –‬
‫‪ -6‬موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیرانتفاعی و غیردولتی علمه محدث نوری‬
‫‪ -7‬موسسه آموزش عالی و غیرانتفاعی و غیردولتی کار‪ :‬الف ‪ :‬گرایش مدیریت صنعتی کاربردی درمقطع کاردانی‬
‫ب‪ :‬گرایش مدیریت صنعتی قزوین‬

‫و‬ ‫دروس‬ ‫واحد‬ ‫دروس تخصصی‬ ‫وا‬ ‫دروس اصلی‬ ‫وا‬ ‫دروس پایه‬ ‫و‬ ‫دروس عمومی‬
‫ا‬ ‫اختیاری‬ ‫حد‬ ‫حد‬ ‫ا‬
‫ح‬ ‫ح‬
‫د‬ ‫د‬
‫‪3‬‬ ‫روابط‬ ‫‪3‬‬ ‫حسابداری صنعتی(‪)2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مبانی سازمان‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد خرد‬ ‫‪3‬‬ ‫فارسی عمومی‬
‫‪3‬‬ ‫صنعتی‬ ‫‪3‬‬ ‫سیستم های اطلعاتی مدیریت‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت ورفتارسارمانی‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد کلن‬ ‫‪2‬‬ ‫اخلق و تربیت‬
‫‪3‬‬ ‫تجزیه و‬ ‫‪3‬‬ ‫کنترل درباره کیفیت آماری‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت منابع انسانی‬ ‫‪3‬‬ ‫اصول حساب داری‬ ‫‪3‬‬ ‫اسلمی‬
‫‪3‬‬ ‫تحلیل و‬ ‫‪3‬‬ ‫سیستمهای مدیریت انبارداری وتوزیع‬ ‫‪3‬‬ ‫تحقیق در عملیات (‪)1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصول حساب (‪)2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زبان عمومی‬
‫‪2‬‬ ‫طررحی یتم‬ ‫‪3‬‬ ‫تحقیق درعملیات (‪)3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تحقیق درعملیات (‪)2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روان شناسی صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫تاریخ اسلم‬
‫‪2‬‬ ‫حسابداری‬ ‫‪1‬‬ ‫زبان تخصصی (‪)1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫‪3‬‬ ‫ریاضیات کاربرد (‪)2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معارف اسلمی(‪)1‬‬
‫‪3‬‬ ‫صنفی‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫"‬ ‫زبان‬ ‫‪3‬‬ ‫حساب تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫کامپیوترو کاربرد آن‬ ‫‪1‬‬ ‫معارف اسلمی(‪)2‬‬
‫‪3‬‬ ‫بازار یابی‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪3‬‬ ‫بازاریابی و مدیریت بازار‬ ‫‪3‬‬ ‫آمار و کاربرد آن (‪)1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تربیت بدنی (‪)1‬‬
‫‪3‬‬ ‫بین المللی‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪3‬‬ ‫آمار و کاربرد آن (‪)2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تربیت بدنی (‪)2‬‬
‫‪3‬‬ ‫بهره وری و‬ ‫‪2‬‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫‪3‬‬ ‫روش تحقیق‬ ‫‪2‬‬ ‫انقلب اسلمی و‬
‫تجزیه و‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح ریزی نگهداری‬ ‫‪3‬‬ ‫مبانی مدیریت اسلمی والگوی آن‬ ‫ریشه های آن‬
‫تحلیل‬ ‫‪2‬‬ ‫حقوق اسلمی‬ ‫متون اسلمی‬
‫رهبری‬
‫کار سنجی‬
‫روش سنجی‬
‫حفاظت‬
‫صنعتی‬
‫مدیریت‬
‫کارخانه‬
‫بررسی‬
‫اقتصاد‬
‫صنعتی‬