P. 1
Aktum 2009, nr 1

Aktum 2009, nr 1

|Views: 37|Likes:
Umeå universitets personaltidning
Umeå universitets personaltidning

More info:

Published by: Informationsenheten vid Umeå universitet on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

Aktum

Umeå School of Education invigd: – Goda förutsättningar att bli en av Sveriges ledande lärarutbildningar. sid 4 Världens första jämställdhetscertifierade kurs Statistik för lärare. sid 6 Nytt samverkansavtal Arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal blir den naturliga formen för samverkan. sid 8

Aktuellt vid Umeå universitet Februari 1/2009

Profilen Sofia Lundberg, universitetslektor vid Cerum, är en av de lyckliga som fått karriärbidrag. sid 14

Ledaren

Aktuellt vid Umeå universitet
Februari 1/2009
Ansvarig utgivare Åsa Rudehäll Adress Informationsenheten Umeå universitet 901 87 Umeå Tel 090-786 50 00 (vx) Texttel 090-786 59 00 Fax 090-789 99 95 www.umu.se

Nytt år, nya möjligheter Året börjar med en så kallad rivstart. Invigning av Umeå School of Education, som ersätter fakulteten för lärarutbildning. Bara att hoppas att den nya hållbara lärarutbildningen blir så bra som enmansutredaren Sigbrit Franke vill och tror. Frågorna var många och kloka, när hon, vår före detta rektor, mötte våra studenter. Lärarutbildningen är Sveriges största högskoleutbildning och ska givetvis hålla högsta internationella kvalitet. Om den nya lärarutbildning – som ska utbilda grundlärare och ämneslärare – slåss 26 lärosäten i Sverige. Umeå School of Education måste vara ett självklart val. Nytt samverkansavtal Året har också börjat med att vi fått ett nytt samverkansavtal vid Umeå universitet. Samverkansavtalet ska främja demokrati, dialog, inflytande, engagemang och inflytande ute på institutioner, nu när institutionsstyrelserna är ett minne blott och vi fått så kallat ”prefektstyre”. De fackliga organisationerna är nöjda med det nya samverkansavtalet – och förväntningarna höga. I all korthet kan sägas att avtalet innebär att alla anställda ska medverka i regelbundna medarbetarsamtal och kontinuerliga arbetsplatsträffar. Profil och kåseri Profil i detta nummer är den kvinnliga forskaren, universitetslektor Sofia Lundberg, vid Centrum för regionalvetenskaplig forskning (Cerum). Hon är en av de lyckliga som fått karriärbidrag. Månadens kåseri är skrivet av en grinig universitetslektor vid namn Max Medianus och mycket läsvärt och tänkvärt. Nytt år innebär reflexioner, bland annat över tidens snabba gång. Här några ord från en omtyckt och klok poet: Tiden är ingen raksträcka utan snarare en labyrint, och om man trycker sig mot väggen på rätt ställe kan man höra de skyndande stegen och rösterna, kan man höra sig själv gå förbi där på andra sidan. Tomas Gösta Tranströmer, född 15 april 1931 i Stockholm, är mannen bakom dessa rader. Tranströmer, poet och psykolog, är en av Sveriges mest berömda och översatta poeter. Han drabbades under tidigt nittiotal av en hjärnblödning, som ledde till förlamning av höger sida och som även drabbade språkcentrum.

Redaktör Stefan Lybeck Tel 090-786 78 90 aktum@adm.umu.se stefan.lybeck@adm.umu.se Redaktion Carina Dahlberg, Stefan Lybeck Redaktionsråd Kristina Sjögren, Barbro Renkel, Gunnel Grelsson, Dan Frost, Kjell Grankvist, Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Taberg Media Group AB Upplaga 5 200

Stefan Lybeck

Omslagsbild Mattias Pettersson

2 Aktum • Februari 1/2009

Från Ledningen
Samordningsgrupp för Konstnärligt campus utsedd Rektor har utsett följande: Staffan Uvell, universitetsledningen, Peter Kjaer, Arkitekthögskolan, Bengt Palmgren, Designhögskolan, Roland Spolander, Konsthögskolan, Multihallens tillkommande ordförande, när denne är på plats, Peder Aléx, humanistisk fakultet, Anders Lundin, teknisk-naturvetenskapliga fakultet att ingå i samordningsgruppen. Staffan Uvell är samordningsgruppens ordförande, Jan-Erik Lundström, Bildmuseet, och Patrik Svensson, HUMlab, adjungeras till gruppen under år 2009. Även Elisabeth Rydh, lokalförsörjningsenheten, adjungeras till gruppen. Två studentrepresentanter ingår, utsedda av Umeå studentkår respektive Umeå naturvetar- och teknologkår. Samordningsgruppens uppdrag är att stödja planering och utveckling av Konstnärligt campus som helhet. De ska verka för att Konstnärligt campus blir känt och uppmärksammat och arbeta på rektors uppdrag och i nära samverkan med de två berörda fakulteterna. Arkitekthögskolans styrelse Rektor har utsett följande externa ledamöter i Arkitekthögskolans styrelse: Eva Nygren, Peter Holst Henckel, Dorte Mandrup Poulsen. Ny ordförande i Handelshögskolans styrelse Rektor beslutade att utse Curt Källströmer till ordförande i Handelshögskolans styrelse från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2010. Nytt samverkansavtal Umeå universitet och de lokala fackliga huvudorganisationerna har tecknat ett lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling som omfattar hela universitetsorganisationen. Samverkan är ett sätt att förena medbestämmandelagens, MBL:s, krav på information och förhandling med arbetsgivarens behov av bra beslutsunderlag och god förankring och delaktighet bland medarbetarna. <www.umu.se/personal/aktuellt/aktuellt/ Samverkansavtalet.pdf>. Nytt om grafiska profilen Nu har universitetets nya grafiska profil kompletterats med fler mallar som går att ladda ner. Nya mallar finns nu för: • Rapporter/kompendier – omslag i A4, med egen bild eller norrskenet • Avhandlingar – omslag och inlaga i S5 med möjlighet att lägga till egen bild på framsidan • Spikblad till avhandling i två varianter • Affischer/flygblad i flera olika storlekar och varianter med norrsken eller möjlighet att lägga in egen bild. Kan även användas för enklare inbjudningar. Mallarna för Powerpoint är uppdaterade. Det finns nu olika mallar för äldre och nyare versioner av Powerpoint. Vissa buggar är också åtgärdade. Sedan tidigare finns mallar för kontorstryck och kurs- och utbildningsplaner. Inom kort kommer mallar för vetenskapliga postrar och studentarbeten att läggas ut för nedladdning. Grafisk profilhandbok: <www.umu.se/umu/ profil/>. Nedladdning: <www.support.umdac.umu. se/kbcategory.jspa?categoryID=181>.

Från OmvärLden
Arbetet med bibliometriindikator pågår Arbetet med att ta fram en bibliometriindikator som ska användas av regeringen för att fördela en del av de fasta resurserna för 2010 pågår för fullt vid Vetenskapsrådet. Modellen ska användas för fördelningen av de nya resurserna, samt omfördelning av fem procent av de befintliga. Ytterligare fem procent ska omfördelas utifrån indikatorn externa medel. Vetenskapsrådets uppdrag är att dels ta fram nödvändigt underlag till indikatorn för publiceringar och citeringar ur databasen Web of Science, dels utveckla och kvalitetssäkra de olika beräkningsunderlag som systemet bygger på.
Källa: Vetenskapsrådet

myndigheter, bland annat universitet och högskolor samt Högskoleverket. I enhetens arbete ingår beredning av regeringsbeslut och propositioner inom området.
Källa: Utbildningsdepartementet

terna och eftersom de partier som nu tar upp frågan har majoritet i Folketinget, skulle en tvingande lag ändå kunna genomföras.
Källa: Högskoleverkets internationella nyhetsbrev

Ny chef vid Utbildningsdepartementet Eino Örnfeldt är ny chef för Universitetsoch högskoleenheten vid Utbildningsdepartementet. Enheten ansvarar för 40

Politisk strid om engelska vid danska universitet Flera danska partier som står utanför regeringen vill tvinga landets universitet att undervisa på danska. Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Dansk Folkeparti hör till dem som hävdar att danskan håller på att trängas ut från den högre utbildningen. Om förslaget skulle genomföras kommer det att kosta i storleksordningen 100 miljoner danska kronor per år och skada de danska universitetens internationella konkurrenskraft. Ministern säger därför nej till kraven på förändringar i universitetslagen. Han får stöd av bland andra studen-

Kina agerar för att minska arbetslöshet bland nyexaminerade De 6,1 miljoner kinesiska studenter som tog sin examen i juni har svårt att hitta arbete. Problemen har inte blivit mindre i spåren av finanskrisen. Bakgrunden är att i mitten av 1980-talet var andelen registrerade i Kinas högre utbildning 3 procent av aktuella årskullar, dvs. lägre än i många andra utvecklingsländer. År 2005 var andelen registrerade uppe i 19 procent. Det är denna explosion av studenter som nu ger landet stora problem i form av arbetslöshet bland akademiker.
Källa: Högskoleverkets internationella nyhetsbrev

carina.dahlberg@adm.umu.se

Fler notiser och längre versioner finns på <www.anstalld.umu.se>.
Aktum • Februari 1/2009 3

Umeå School of Education invigd
– Umeå School of Education har mycket goda förutsättningar att bli en av Sveriges ledande lärarutbildningar.
Orden kommer från Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education, när denna invigdes i slutet av januari under högtidliga former. Han fortsatte: – Vi kommer att bedriva utbildningar där hela universitetets kompetens nyttjas fullt ut. School of Education ska engagera hela Umeå universitet och hela Umeå universitet ska engagera sig i School of Education. Eskil Franck, styrelseordförande i School of Education, lovordade den djärva satsning Umeå universitet gör på lärarutbildningen: – Allt mänskligt handlande går att forska om, så givetvis också läraryrket. Här tar Umeå universitet ett rejält grepp och genomför en substantiell satsning med högsta möjliga kvalitet som ledstjärna. Satsningen är både nydanande och omtumlande. Ett kvalificerat hantverk som läraryrket kräver forskning. Lärande är så komplext, att det fordras ett brett, mångfacetterat inflöde från många kunskapsområden. 150 miljoner kronor Rektor Göran Sandberg fick äran att klippa det blå bandet och inviga School of Education. – School of Education är hela Umeå universitets angelägenhet och vi ska utnyttja all kompetens som finns här. Vi visar detta inte minst genom vår satsning på forskning inom utbildningsvetenskap med inte mindre än 150 miljoner kronor.
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

Utbildningar vid Umeå School of Education ges med nedanstående ingångar: • Lärare med inriktning mot förskola, grundskolans tidigare år eller fritidspedagog • Lärare med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet • Studie- och yrkesvägledare • Specialpedagog • Speciallärare Dessutom ges vidareutbildning av lärare utan lärarexamen, kurser inom lärarlyftet och särskild lärarutbildning riktad mot lärare i gymnasieskolans yrkesämnen.

Utbildningsvetenskaplig forskning: Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Umeå universitet fokuseras på följande starka forskningsområden: • • • • Mätning och utvärdering Läs- och skrivforskning Matematikdidaktik ICT, media och lärande

Därtill kan nämnas forskning inom utvecklingsområdena: • • • • Naturvetenskapernas didaktik Utbildningshistoria med historiedidaktik Minne och lärande Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd

Forskning med utbildningsvetenskapligt innehåll bedrivs också inom områden som estetiska lärprocesser, värdegrund, genus, demokrati och idrottspedagogik. Arbetet inom ansvarsområdet för Umeå School of Education omfattade år 2008 inte mindre än 26 olika institutioner.

4 Aktum • Februari 1/2009

Aktum • Februari 1/2009 5

Sigbrit Franke möter Umeåstudenter
– Lärarutbildningen i Sverige måste förbättras. Som förebilder har vi bland annat lärarutbildningen i Finland och Kanada, berättade enmansutredaren Sigbrit Franke, på tillfälligt besök i Umeå för att träffa studenter vid Umeå universitet.

Ny, hållbar lärarutbildning på gång
En ny hållbar lärarutbildning är på gång, som alla vet. Enmansutredaren Sigbrit Franke fick tillfälle att presentera betänkandet inför nyfikna, vetgiriga och frågvisa studenter från Umeå universitet.
Hur? När? Varför? Syfte? Hur öka statusen för läraryrket? Hur öka söktrycket? Varför hoppar så många av? Hur blir det med oss på den gamla utbildningen? Hur blir det med lärarutbildarna? Vilka lärosäten ska ha lärarutbildning? Blir det nollintag nästa läsår? Frågorna var många. Sigbrit Franke, mycket välkänd profil vid Umeå universitet, svarade: – Lärarutbildningen är Sveriges största högskoleutbildning. Den har varit en del av högskolan sedan 1977. Ändå har flera utvärderingar och studier, liksom utredningens egen enkät, visat på brister i fråga om forskningsbas, kunskapsinnehåll och internationalisering. Många förändringar i positiv riktning har gjorts, men flera strukturella problem kvarstår, som motiverar en nystart för utbildningen. Det är hög tid att stärka lärarutbildningen som akademisk yrkesutbildning. Lärarutbildningen ska bedrivas med hög vetenskaplig kvalitet och i nära kontakt med skolans värld. Den ska locka de bäst lämpade studenterna till läraryrket. På så sätt kan såväl utbildningens som yrkets status höjas. Syfte Syftet med Frankes betänkande är att skapa en långsiktigt stabil lärarutbildning av hög kvalitet
6 Aktum • Februari 1/2009

med fokus på läraryrkets centrala innehåll och djupa ämneskunskaper. Två nya examina – till grundlärare och ämneslärare – med tydliga inriktningar garanterar att lärare utbildas på vetenskaplig grund och för skolsystemets behov. För att garantera hög kvalitet kommer universitet och högskolor att få ansöka om att få ge den nya lärarutbildningen. – Idag är det 26 lärosäten i Sverige som utbildar lärare. I framtiden blir det endast universitet och högskolor med tillräckliga resurser som får utbilda lärare och ansöka om examensrätt. Forskning En förutsättning för att långsiktigt höja den akademiska nivån är att forskningsbasen stärks. Utredningen föreslår en satsning på forskning av relevans för lärarutbildningen med 175 miljoner per år. Genom att utbildningen kommer att ge dubbla examina kan alla lärare gå vidare till forskarutbildning. Fyra perspektiv – Fyra perspektiv ska genomgående prägla all lärarutbildning: ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, ett historiskt perspektiv, ett

internationellt perspektiv samt IT som utbildningsresurs. En gemensam kärna av kunskaper och färdigheter ska garantera att lärarna blir väl förberedda att möta de krav som yrket ställer. Tydliga inriktningar gör lärarna specialister på olika åldersgrupper och ämnen, fortsatte Sigbrit Franke. Höjd status I dag har lärarutbildningen för få sökande. Tydlig struktur, höjd kvalitet och skärpta krav kommer att höja utbildningens attraktionskraft. De nya lärarna kommer att utmärkas av trygghet i yrkesrollen, djupa ämneskunskaper och en vetenskaplig hållning som de bästa garanterna för ett framgångsrikt arbete i framtidens skola och samhälle. – När den nya lärarutbildningen ska genomföras är en politisk fråga. Regeringen vill göra det före valet år 2010. Hur det blir, kan jag tyvärr inte svara på här och nu, avslutade Sigbrit Franke. Mötet arrangerades av Umeå studentkår och UMPE, Umepedagogerna.
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

SACO/SULF
Samverkan för utveckling – arbetsplatsombudens nya roll
I senaste numret av Aktum skrev personalchefen Johnny Karlsson om det nya kollektivavtalet ”Samverkan för utveckling” som började gälla den 1/1 2009. Han betonade att den stora skillnaden jämfört med det tidigare avtalet är att samverkan nu även sker på institutions-/enhetsnivå (se även artikel i detta nummer). Det innebär att det på nästan alla institutioner/ enheter kommer att finnas en lokal samverkansgrupp (LSG) där bland annat arbetsmiljöombud och fackliga företrädare ingår. Sacos arbetsplatsombud som är valda fackliga företrädare kommer att sitta med i dessa grupper. I inledningen till avtalet står det att ”Parternas syfte med avtalet är att våra arbetsplatser ska präglas av dialog, delaktighet och en god arbetsmiljö. Härigenom ges förutsättningar för ökat engagemang och ansvarstagande som i sin tur bidrar till att göra Umeå universitet till en attraktiv arbetsplats”. En förutsättning för att intentionerna i avtalet skall uppnås är att vi som personal är representerade av ett arbetsplatsombud på institutions-/enhetsnivå. Vill du medverka i detta viktiga arbete så ställ upp som arbetsplatsombud! Eftersom implementeringen av avtalet pågår har uppdraget inte fått sin slutgiltiga form. Under våren kommer Sacorådet därför att hålla två utbildningsdagar för att arbetsplatsombudens roll i den nya organisationen skall konkretiseras. Ni som är Sacomedlemmar på institutioner/enheter som inte har ett arbetsplatsombud bör se till att välja ett. Behöver ni hjälp med att organisera ett val så vänd er till oss på Sacorådets kansli så hjälper vi gärna till.
Berit Bergström, Sacorådet vid Umeå universitet

Dramatens repertoar på nätet
En digital förteckning över Dramatens uppsättningar under de första 200 åren görs nu tillgänglig på Internet av Umeå universitet.
Uppgifter om pjäsernas ursprungsland, genre och tillkomstår ger helt nya möjligheter att studera kulturflöden och repertoarer. De första 25 åren spelade Dramaten i stort sett bara fransk och svensk dramatik. Först på 1810-talet kom ett inflöde av pjäser från Tyskland. Om man spanar efter den stora vågen av anglo-amerikansk dramatik får man vänta ända till tiden för andra världskriget. Det var i stort sett bara Shakespeare som hade spelats tidigare. Det här är smakprov på vad som kan utläsas av den digitala förteckning som nu görs tillgänglig av Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek. Den svenska nationalscenen Förteckningen baseras på uppgifter som samlades in under det stora forskningsprojektet ”Den svenska nationalscenen” och sammanställdes av Lennart Forslund vid Umeå universitet. Utöver karaktäriserande variabler innehåller den fakta om premiärdatum, originaltitel, författare, översättare, antal föreställningar av varje pjäs m.m. Förutom det som nu publiceras på nätet har också 59 arkivkapslar med material från forskningsprojektet överförts till Forskningsarkivet, och är därmed också tillgängligt för framtida forskning. Där finns t.ex. uppgifter om vilka skådespelare som haft vilka roller. – I digital form skulle det materialet ge underlag för intressanta skådespelarsociologiska studier, säger Claes Rosenqvist, professor emeritus i litteraturvetenskap. Det har aldrig tidigare gjorts några sådana övergripande undersökningar av skådespelarkårens karriärvägar. Projektledare för ”Den svenska nationalscenen” var professor Sverker R. Ek vid Umeå universitet. Projektet engagerade forskare från Umeå, Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet samt arkivpersonal från Dramaten. Det finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och avslutades 1988 med den stora rapporten ”Den svenska nationalscenen. Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år”. På nätet Förteckningen över Dramatens repertoar 1787–1988 finns från och med onsdagen den 7 januari 2009 publicerad på nätet. Digitaliseringen av materialet har slutförts med hjälp av HUMlab, Umeå universitets internationellt etablerade plattform för digital humaniora och nya medier.
Text Helena Vejbrink Bild Bengt Wanselius

Kungliga Dramatiska Teatern.

Aktum • Februari 1/2009 7

Umeå Universitets nya samverkansavtaL

För ökat inflytande, delaktighet och engagemang
Samverkansavtalet, som trädde i kraft den 1 januari, innebär att arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal blir den naturliga formen av samverkan. Det nya samverkansavtalet är en utveckling av det tidigare samverkansavtalet från 1996. Detta nya avtal omfattar även samverkan på institutionsnivå.
De fackliga huvudorganisationerna Saco-S, OFR/S och Seko och arbetsgivaren Umeå universitet har skrivit under ett samverkansavtal som började gälla från 1 januari 2009. Detta införs alltså i samband med införandet av ”prefektstyret”, det vill säga när institutionsstyrelserna försvinner. – Avtalet innebär, i korthet, att alla medarbetare ska omfattas av regelbundna arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Samverkansavtalet syftar till att våra arbetsplatser ska präglas av dialog och delaktighet och ge ytterligare förutsättningar för ökat engagemang och ansvarstagande för alla anställda. På institutioner kommer det att bildas samverkansgrupper mellan arbetsgivare och fack för att hantera de flesta frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, förklarar Henrik Johansson, utvecklingskonsult vid POU, som tillsammans med kollegan Elizabeth Selander och de fackliga representanterna Barbro Biström (Saco-S), EvaLena Engberg (OFR/S) och Anneli Jonsson (Seko) arbetat fram samverkansavtalet för Umeå universitet.
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

PersOnaLenheten
Vår rektor fick nyligen motta ett pris för Umeå universitet som ett starkt varumärke. Traditionellt förknippas nog ett varumärke mest med de produkter som framställs. Men begreppet har fått en allt mer utvidgad betydelse. Även de tjänster som erbjuds knyts sedan länge till varumärket. Idag talas det även om personliga varumärken. De värden och egenskaper som förknippas med ett varumärke blir viktiga vid val av de produkter och tjänster som erbjuds. I en nyutkommen skrift från Arbetsgivarverket, Att profilera sig som arbetsgivare, diskuteras nödvändigheten av ett starkt varumärke utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Employer Branding handlar om att tydliggöra sin identitet som arbetsgivare. I Sverige används det engelska begreppet men även ”varumärket som arbetsgivare”, ”att marknadsföra en arbetsgivare” eller ”arbetsgivarprofilering”. Undersökningar visar att de stora universiteten uppfattas som attraktiva arbetsplatser i högre grad än de flesta andra myndigheter. Trots det kan det finnas anledning att i ökad utsträckning fundera över hur vi ska presentera Umeå universitet som ett utmärkt val som arbetsplats. Våra platsannonser t.ex. utmärks kanske väl mycket av krav och för lite av vad universitetet har att erbjuda. Hur beskriver vi ”stimulerande arbetsJohnny Karlsson Personalchef

uppgifter” eller ”trevliga arbetskamrater/ bra stämning på arbetsplatsen”? I en undersökning från i höstas, om högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare, anges dessa två faktorer som de viktigaste vid valet av framtida arbetsplats. Två nya medarbetare håller på att rekryteras till personalenheten. Maj-Britt Lindberg har slutat efter att i många år jobbat med vår chefs- och ledarutveckling. Anette Renström ska vara ledig för studier under ett åt. Det blir en utmaning för oss att fylla tomrummet efter dem.

8 Aktum • Februari 1/2009

Umeå Universitets nya samverkansavtaL

Birgitta Biström, SULF, och EvaLena Engberg, OFR/S, ser mycket glada och nöjda ut över det lokala kollektivavtalet om samverkan för utveckling vid Umeå universitet.

Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet
Avtalet sluts mellan Umeå universitet och de lokala fackliga huvudorganisationerna Saco-S, OFR/S och Seko. Parterna sluter lokalt kollektivavtal med stöd av det centrala kollektivavtalet 199709-22 ”Samverkan för utveckling”. Avtalet ersätter tidigare lokalt kollektivavtal om samverkan från 1996-01-01. Detta avtal inskränker inte de rättigheter och skyldigheter som i övrigt följer av MBL och AML, vilka utgör den rättsliga grunden för samverkansavtalet. Syftet med avtalet är att våra arbetsplatser ska präglas av dialog, delaktighet och en god arbetsmiljö. Härigenom ges förutsättningar för ökat engagemang och ansvarstagande som i sin tur bidrar till att göra Umeå universitet till en attraktiv arbetsplats. All personal med Förutom den dagliga dialogen på arbetsplatsen ska arbetsplatsträffar med all personal hållas regelbundet. Arbetsplatsträffen är ett forum för medarbetarnas direkta inflytande på verksamheten och arbetsförhållanden, ett forum där förslag till ständiga förbättringar hanteras och där avsikten är att alla ska medverka från idé till beslut. Det ligger i detta avtals intention att många frågor, som slutligt ska behandlas i en samverkansgrupp, först diskuteras på den lokala arbetsplatsen. Samverkansarbetet vid Umeå universitet ska kännetecknas av god information, öppenhet, konstruktiva diskussioner, praktisk problemlösning och en vilja att sätta verksamheten i fokus. Arbetsgivaren ansvarar för att frågor behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas. Samverkan omfattar de flesta frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, frågor om verksamhetens utveckling och dess konsekvenser för personalpolitik och arbetsmiljö i vid mening. Information och samverkan om arbetsgivarens förslag till anställning och anställningsvillkor ska ske på fakultetsnivå eller motsvarande. Rätt nivå Samverkansgrupp ska finnas på institutions- och fakultetsnivå samt på central nivå för universitetsgemensamma frågor. Samverkan ska normalt ske på den nivå där beslut fattas i enlighet med gällande delegationsordning. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i planering och utveckling av verksamhet och ska behandlas på arbetsplatsträffar och i lokala samverkansgrupper. Samverkan ska ske i så enkla och ändamålsenliga former som möjligt, där strävan är att lösa frågorna på den nivå där de uppstår och naturligt hör hemma. Parternas intention med avtalet är att frågor ska lösas på den lokala arbetsplatsen, vilket kräver allas engagemang och bidrag. Fråga där inte samsyn kan nås, kan lyftas till nästa samverkansnivå, om någon part begär detta.
Aktum • Februari 1/2009 9

Umeå Universitets nya samverkansavtaL
Barbro Biström, SULF: – Införandet av samverkansavtalet var akut, eftersom vi fått ny delegationsordning och förändrad beslutsorganisation vid Umeå universitet. Här skapas möjligheter till ökat medinflytande och ökat engagemang för alla anställda. Förhoppningsvis kommer informationen till de anställda att bli bättre och komma i ett tidigare skede, vilket medför att de anställda kan ta större ansvar och del i olika förslag och förändringar. Samverkansavtalet kräver också att både anställda och chefer får stöd och utbildning. Inom Saco-S är vi nöjda med införandet av samverkansavtalet. Vi har inte avtalat bort några rättigheter. Analysen av den nyligen genomförda merarbetarenkäten vid Umeå universitet har nu en naturlig hemvist i den lokala samverkansgruppen.

EvaLena Engberg, OFR/S: – Vårt syfte med att teckna ett nytt samverkansavtal är att öka arbetsplatsdemokratin för medlemmar och anställda. Vi hoppas att ett ökat inflytande och en förbättrad dialog kommer att ge möjlighet för alla att bidra till utveckling av verksamheten. Genom regelbundna medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar kommer vi att få en kontinuerlig diskussion om exempelvis arbetsmiljöfrågor. Informationen kommer att bli bättre från chefer till medarbetare. Och ju mer man vet, desto mer engagerar man sig. Dessutom kommer frågor om den enskilde medarbetarens kompetensutveckling att lyftas fram. Vi kommer att kunna belysa frågor om lärarnas ökade utbildningsbörda, hur administ-rationen växer medan antal administratörer blir färre och så vidare.

Anneli Jonsson, Seko: – Samverkansavtalet behövs för att garantera personalens inflytande, nu när institutionsstyrelserna försvinner och ”prefektstyre” införs. Resultaten vid Linköpings universitet – som i många stycken påminner om Umeå universitet – är lovande. Dock har man i Linköping färre, men större institutioner, än vi har. Samverkansavtalet, som ställer krav på kontinuerligt återkommande arbetsplatsträffar, gör att alla anställda kan följa hela processen, när förslag till förändringar förs fram. Med andra ord är man med hela resan från idé till färdigt beslut. Samverkan innebär till viss del ett skifte av kultur, av tankesätt, och då gäller det att vi inte glömmer bort någon personalkategori.

ens
Umeå universitet satsar på Kiruna som erbjuder unika förutsättningar för utbildning och forskning i arktisk miljö. Vi ger redan flera utbildningar på plats, med tyngdpunkt på miljöfrågor men också inom bl.a. naturturism. I samarbete med näringslivet i Kirunaområdet gör nu Umeå universitet och Luleå tekniska universitet stora satsningar inom industriell IT, med massivt regionalt stöd.

Tillsammans med regionala aktörer fångar vi kontinuerligt upp utbildningsbehov för att främja tillväxt och utveckling. ENS har en samordnare placerad i Kiruna sedan flera år, och Susanna Lörstrand Unga, som tagit över rollen sedan två månader tillbaka, berättar om sitt arbete: ”På mindre orter som Kiruna har man ofta kontakter med samma personer i olika sammanhang och jag har märkt att det är en fördel att jag känner till samhällsaktörer och aktuella frågor sedan tidigare. Lapplands kommunalförbund och Kiruna

kommun är samverkanspartner som är viktiga i mitt jobb. Kontakterna med dem blir naturliga eftersom sitter i samma lokaler på Kunskapsparken. Under ett besök nyligen av lärare från Konsthögskolan träffade vi bl.a. personer från Kiruna kommun för att undersöka hur en kurs i stadsomvandling skulle kunna komma Kiruna till del sett ur ett konstperspektiv.”
Ingrid Fängmark, enhetschef Enheten för näringsliv och samhälle

10 Aktum • Februari 1/2009

Psykologstudenter visar sina

Affärsidéer för extern, sakkunnig jury
Verkligheten kom in i utbildningen, när idrottspsykologstudenterna fick visa sina affärsidéer för en extern, sakkunnig och kritisk expertjury.
– Det här bygger på ett samarbete mellan psykologutbildningen och Handelshögskolan (USBE), förklarar universitetslektor Stefan Holmström, kursansvarig för psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Under tredje terminen läser studenterna en kurs i entreprenörskap, där får de tillfälle att skapa, utveckla och presentera en reell affärsidé. Nära verkligheten Kursen i entreprenörskap leds av universitetsadjunkt Erik Lindberg: – Min avsikt är att studenterna ska arbeta så nära verkligheten som möjligt och förbereda sig för en framtida arbetsmarknad, som kanske inte innebär en fast anställning, där man arbetar från klockan åtta till sjutton, utan att man kanske är tvungen att skapa en egen sysselsättning under andra och varierande former. Av den anledningen vill jag att de ska få möjligheten att utveckla förmågan att vara företagsamma, något som de kommer att ha nytta av efter examen. Jag vill att de ska tänka kreativt och i nya banor, när de skapar sina affärsidéer. Därför låter jag dem också presentera sina affärsidéer och tankar för professionella yrkesutövare utanför den akademiska världen. Juryn I år bestod juryn av Göran Wallo, divisionschef och fastighetsansvarig vid Norrbottens läns landsting i Luleå, affärsutvecklarna Johan Vestberg och Fredrik Leek från Uminova Innovation samt informatör Stefan Lybeck från Umeå universitet (skrivare av dessa rader). Följande kriterier bedömdes: affärsmässighet, presentation, kreativitet, drivkraft och genomförbarhet. – De affärsidéer studenterna presenterade är intressanta och innehåller onekligen en potential. Naturligtvis måste de utvecklas för att fungera affärsmässigt, men detta initiativ är verkligen lovvärt, kommenterar Göran Wallo, för övrigt alumn från Handelshögskolan. ”Psylink” vinnare I hård konkurrens segrade gruppen med studenterna Sanna Valijani, Carolina Brantmo och Johan Långström. De presenterade en affärsidé kallad ”Psylink” och består, kortfattat, av ett företag som möjliggör förmedlande av kontakt mellan psykolog och klient via audiovideolänk. Målgrupper är i första hand försvarsmakten och den medicinska sektorn. Gruppen presenterade för övrigt sin idé på ett utmärkt pedagogiskt sätt med hjälp av fingerad videokontakt med en soldat i Afghanistan. Juryn motiverade förstaplatsen på detta sätt: ”Psylink har en unik affärsidé med stor potential och en framtida global marknad.”
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

Studenterna Morgan Ström, Anna Yttergård och Yasbir Pipwala redovisar sin affärsidé för den sakkunniga juryn, för sina lärare och kurskamrater. Aktum • Februari 1/2009 11

Uppdrag – jämställdhetscertifiering
Utbildning för både män och kvinnor. Förenklat är det en jämställdhetscertifiering av kurser och program syftar till. Uppdraget väcker känslor och är inte så enkelt att genomföra, men att det går har jämställdhetsrådet och institutionen för matematik och matematisk statistik visat.
– Vi har visat att det är möjligt att jämställdhetscertifiera kurser men frågan är om det här är något som Umeå universitet kan genomföra helt på egen hand. Kanske måste det ske på en nationell eller till och med internationell nivå, säger Karin Ågren, ordförande i jämställdhetsrådet. Universitetsstyrelsen gav jämställdhetsrådet, genom jämställdhetspolicyn, i uppdrag att undersöka om det skulle vara möjligt att jämställdhetscertifiera, jämställdhetsmärka, kurser. – Det började med att en studentrepresentant från Umeå studentkår drev frågan i jämställdhetsrådet. Vi i rådet tyckte att det var en intressant fråga, i den vevan kom också en statlig utredning om jämställdhetsmärkning och vi tyckte att det var något som borde gå att genomföra på ett universitet, förklarar Karin Ågren. Pilotprojekt I Umeå universitets policyprogram ”För ett jämställt universitet 2010”, från 2004 öppnades möjligheten till en frivillig jämställdhetscertifiering. Detta utvecklades på jämställdhetsrådets uppdrag vidare av Jessika Wide i rapporten ”Jämställdhetscertifiering vid Umeå universitet. Vad, hur och varför?” från 2007. Under våren ska en slutrapport presenteras för rektor. Institutionen för matematik och matematisk statistik har genomfört ett pilotprojekt och genuscertifierat kursen Statistik för lärare, 7,5 poäng. För att jämställdhetscertifieras måste det finnas ett aktivt jämställdhetsarbete i grunden.
12 Aktum • Februari 1/2009

Tre institutioner anmälde sig som frivilliga till pilotprojektet och en av institutionerna hade möjlighet att genomföra arbetet inom den snäva tidsram som projektet hade. – Alla ansökningar var bra men matematikinstitutionen var den som ansågs vara bäst. De två andra institutionerna erbjöds stöd men inte på samma villkor. Det handlar inte bara om att man ska ha ett genusperspektiv utan också att man ska kunna utveckla en genomgående genusmedveten pedagogik, förklarar Ågren. En viktig faktor var att arbetet inte skulle bygga på några eldsjälar. – För att skapa en hållbar utveckling och kvalitetssäkra märkningen är det viktigt att det inte bara vilar på en eller två lärare utan att det är ett institutionsåtagande, konstaterar Karin Ågren. Väcker starka känslor Ansökningen skickades till två externa bedömare: en som garanterade ämneskompetensen och en jämställdhetsexpert. Tanken är att det är den modellen som ska gälla för alla som vill jämställdhetsmärka sina kurser. Samtidigt som det är styrkan i systemet är det också dess svaghet. – Det blir förstås en resurskrävande procedur om man ska genomföra det i stor skala, påpekar Karin Ågren. Samtidigt finns det ett behov av att utvärdera jämställdhetsarbetet, fortsätter hon. Jämställdhetscertifiering väcker starka känslor. En del har velat jämföra det med att lägga en ideologisk tvångströja över all utbildning

och jämför det med att man exempelvis skulle ha ett marxistiskt perspektiv på alla kurser. – Det handlar givetvis inte om att vi ska bestämma vad folk ska tycka eller tänka, det är ett förhållningssätt till kunskap och ett sätt att ge alla, oavsett kön, samma villkor för kunskapsinhämtning och examination. Man ska vara medveten om att det finns både kvinnor och män i salen och bedriva en pedagogik som passar alla. Även om jämställdhetsmärkningen inte slår igenom vid universitetet menar Karin att allt arbete som lagts ner ändå har varit värdefullt, inte minst genom att vi fått ny kunskap. – Det har satt fokus på frågan och institutionen för matematik och matematisk statistik har visat att det går. Sedan är det andra som ska bedöma om det finns resurser för att genomföra det på andra kurser. Läs mer på: <www.pol.umu.se/jamcert/vad. html>.
Text Carina Dahlberg

Världens första jämställdhetscertifierade kurs
Statistik för lärare, 7,5 poäng, vid institutionen för matematik och matematisk statistik är världens första jämställdhetsmärkta kurs. Institutionen som själv har en väldigt sned könsfördelning både bland lärare och studenter har visat att det går att ändra pedagogiken så att den bättre passar båda könen.
– På institutionen för matematik och matematisk statistik finns det 22 manliga och 3 kvinnliga lärare, 15 manliga doktorander och 6 kvinnliga samt 3 administratörer varav alla är kvinnor. Andelen kvinnorna uppgår till 25 procent. När det gäller könsfördelningen bland studenterna är balansen lika ojämn. Institutionen är givetvis medveten om problemet och försöker jobba med frågan, det var också en av anledningarna till att man anmälde sig till pilotprojektet. – Vi såg det som en möjlighet att jobba med de här frågorna och samtidigt få resurser för arbetet. Inom det naturvetenskapliga området är det brist på studenter och att då bedriva en undervisning som bara passar en smal grupp är inte så klokt. Det motiverade många av oss, berättar Lina Schelin, som var den som skrev institutionens ansökan. Det som förändrats mest på kursen är hur man undervisar och examinerar studenterna. Ingen större belastning Lars-Daniel Öhman som har varit kursansvarig tycker att det nya undervisningssättet fungerat bra. – Trots att vi har haft tre olika examinationsmöjligheter tycker jag inte att arbetsbelastningen blivit större, den har snarare blivit mer jämnt fördelad. Studenterna på kursen har kunnat välja mellan tre olika sätt att bli examinerade på: traditionella skriftliga sluttentamen, inlämningsuppgifter under kursens gång samt en mindre sluttenta och det som har kallats för lärarspåret, där studenterna själva fått hålla tre redovisningar och konstruera egna examinationsuppgifter. – Jag var noga med att presentera de tre alternativen som olika varandra och att de krävde varierat stora arbetsinsatser. Lärarspåret är det som kräver mest arbete. Studenterna hade helat tiden, oavsett val, möjlighet att examineras på traditionellt sätt om de ångrade sig. Det fanns några som nyttjade den möjligheten men de bestämde sig ganska tidigt, berättar Lars-Daniel. Det visade sig att studenterna fördelade sig ganska jämnt över de tre alternativen. – Den största förändringen för mig som examinator var bedömningen av de olika examinationsalternativen. För oss är det ganska nytt att exempelvis bedöma redovisningar, konstaterar Lars-Daniel Öhman. Många avvaktade Även om institutionen anmälde sig till projektet var det inte helt okontroversiellt. – Många reagerade avvaktande från början, det tog ett tag att få med kollegiet på båten, erkänner Peter Anton, studierektor vid institutionen. Peter och Lars-Daniel tror att en orsak till att frågan är kontroversiell är att det implicit ligger en anklagelse om att man som lärare inte behandlar alla lika. – Ingen vill identifiera sig med att de skulle behandla kvinnor på ett ondskefullt sätt, menar Öhman. Alla tre är överens om att det inte är så enkelt att det bara handlar om genus, det finns även män som inte den traditionella undervisningen passar och vice versa. – Det finns olika studenttyper, alla vill inte ha undervisningen på ett och samma sätt, menar Lina. Hon har egen erfarenhet av det från sin grundutbildning då institutionen drev ett projekt där man använde en annan pedagogik, där man bland annat jobbade med små grupper som fick redovisa för läraren. Uppenbarligen hade det en viss effekt eftersom tre tjejer av sex fortsatte med doktorandstudier. – Det är också en av anledningarna till att jag tror på andra undervisningsformer, berättar Lina. Viktigt för jämställdheten Genomförandet av kursen har rymts inom ramen för det vanliga arbetet, däremot lade Lina ner 140 timmars arbete på själva ansökan. – Arbetet har betytt mycket för jämställdhetsarbetet på hela institutionen. Det var också väldigt värdefullt att få de externa bedömarnas påpekanden, menar hon. Ett resultat är bland annat att Peter Anton, som gör bemanningsplanerna, strävar efter att det ska finnas så många kvinnliga förebilder som möjligt. – Vi ska nu utvärdera den här kursen ordentligt, säger han. På den universitetspedagogiska konferensen kommer Lars-Daniel Öhman att presentera en del av resultaten. Men redan nu kan han konstatera att studenterna har varit positiva och att genomströmningen varit bra samt att han själv inte upplevt någon större arbetsbörda.
Text Carina Dahlberg Bild Mattias Pettersson

Peter Anton, studierektor, Lina Schelin, som skrivit institutionens ansökan, och Lars-Daniel Öhman, kursansvarig, är alla tre mycket nöjda över att ha skapat världens första jämställdhetsmärkta kurs.

Aktum • Februari 1/2009 13

14 Aktum • Februari 1/2009

Namn: Sofia Lundberg Ålder: 39 Kommer från: Sundsvall Yrke: Filosofie doktor i nationalekonomi, vikarierande lektor vid institutionen för nationalekonomi Intressen: Familj och vänner, golf, slalom, läsning Aktuell med: En av de unga forskare som har tilldelats karriärbidrag

månadens PrOFiL

Fritiden fulltecknad för framgångsrik forskare
Sofia Lundberg tänkte bli samhällsplanerare när hon började på förvaltningslinjen vid Umeå universitet, men nationalekonomi blev istället hennes huvudämne. Idag är hon filosofie doktor i ämnet med flera spännande forskningsprojekt igång och hon är dessutom en av dem som tilldelats karriärbidraget. Även vid sidan av arbetet lever hon ett aktivt liv och gör gärna skidresor med hela familjen eller läser en god bok.
Det var Sofias intresse för samhällsfrågor som 1988 fick henne att börja på förvaltningslinjen, det som idag kallas politices kandidatprogrammet. – I nationalekonomi hade jag en fantastisk lärare som väckte intresse, entusiasmerade och engagerade och det är tack vare den läraren jag hamnade här, säger hon. Efter grundutbildningen fanns tankar på forskarutbildning, men Sofia valde istället att börja jobba. – Jag ville prova på något annat eftersom jag hade gått direkt från gymnasiet till universitetet. Hon hamnade då på Statens löne- och pensionsverk i hemstaden Sundsvall. Efter ett år där sökte hon till forskarutbildning i Umeå och
Aktum • Februari 1/2009 15

månadens PrOFiL

kom in. Förutom två vändor till Berkeley som doktorand respektive Visiting scholar har Sofia sedan dess stannat i Umeå. – Jag trivs bra här, det är ett aktivt val att vara kvar, säger hon. Fick en dotter Under doktorandtiden fick Sofia sin dotter, vilket hon tycker var en fördel. – Jag började värdesätta tid mycket högre och har blivit mer effektiv efter det, säger Sofia, som sedan fick sin son som relativt nydisputerad. Även Sofias man Johan är verksam inom universitetet. Han forskar och är anställd på Cerum, vilket Sofia också var mellan 2001 och 2008 då hon började på nationalekonomi. Det kan vara lite av ett pussel att få vardagen att gå

ihop, men tack vare att de båda har flexibla arbetstider går det bra. – Flexibiliteten i jobbet gör att forskarkarriären är fullt förenlig med att ha barn. Baksidan är att arbete och fritid lätt flyter ihop när man tar med sig arbetet hem, och det är sällan man bara jobbar åtta timmar om dagen. Golf och slalom Sofia uppskattar de lediga stunderna då hon kan ägna sig åt sina intressen. – Jag gillar att umgås med vänner och försöker röra på mig, säger hon. Hela familjen; Sofia, Johan, deras idag nioåriga dotter och sexårige son, åker slalom och gör gärna resor till Hemavan. – Det är ett perfekt ställe när man har barn i den ålder vi har, där finns något för alla.

Golf är också ett stort intresse för Sofia som tidigare har spelat på svenska damtouren för Sundsvalls GK och har ett imponerande hcp 5. – Jag försöker höja mig, men nu är det viktigare att försöka skapa en positiv känsla hos barnen inför golfen, säger hon. – Det är en idrott där man verkligen kan ha roligt tillsammans som familj! Att läsa är ett annat stort intresse för Sofia som är med i en bokcirkel sedan 2002. – Vi är ett gäng tjejer som träffas över en middag var sjätte vecka och diskuterar en bok alla har läst. Det är jättekul! En klar favorit genom åren är Molnfri bombnatt av Vibeke Olsson. – Den handlar om en kvinna som under andra världskriget blir kär i en man som mer eller mindre ofrivilligt dras in i tyska armén. Det var intressant att läsa om människan bakom ett sådant öde! Offentlig upphandling En stor del av Sofias liv är trots allt arbetet. Hennes forskningsområde är offentlig upphandling och hon har tillsammans med andra forskare vid Örebro och Uppsala universitet samt Handelshögskolan i Stockholm nyligen dragit in nya medel till två projekt. – Det känns jätteroligt, säger Sofia. Båda projekten är treåriga och under tiden dessa pågår, kommer Sofia att initiera fler forskningsprojekt. – Man får hela tiden nya idéer, säger hon. Som exempel på ett sådant nämner hon att titta närmare på miljöhänsyn i offentlig upphandling: – Det är superintressant och ligger i tiden, så det skulle jag vilja ha tid och pengar till så småningom. Sofia känner sig hemma i den akademiska världen, men en förutsättning för det är att hon emellanåt kan integrera med andra myndigheter eller näringslivet. Hon har uppdrag och projekt utanför universitetets väggar, och sitter bland annat med i rådet för konkurrensfrågor vid Konkurrensverket och är ekonomisk expert vid Länsrätten i Stockholms län. – Det är otroligt stimulerande och inspirerande. Det tar tid från övrigt arbete, men det ger också mycket tillbaka!
Text Anja Hansen Bild Mattias Pettersson

16 Aktum • Februari 1/2009

Luncherna på Corona är mycket populära. Här äter dagligen både studenter och universitetsanställda. Corona har även after work på fredagseftermiddagarna.

Corona och Rotundan bjuder på unika möjligheter
Corona och Rotundan i Universum är inte bara till för våra studenter. Här finns också oanade möjligheter för Umeå universitets anställda.
I klassiska Universum, mitt på Umeå universitets campus, driver Nils Blix och Patrik Frykholm företaget Corona, som också innehåller den välkända Rotundan. – Rotundan kan användas till föreläsningar, seminarier, konserter och tentamen. Lokalen ligger i storleksordningen mellan Aula Nordica och universitetets ordinarie hörsalar. Här har Rotundan sin nisch och lokalen har flera ansikten. Rotundan tar 150 sittande vid bord under föreläsning. Cirka 200 personer kan sitta på stolar, då utan bord. Stående publik, vilket är max, kan uppgå till 500 personer. Vid tentamen ryms här 80 studenter, berättar Nils Blix. Han tillägger att Rotundan givetvis har sedvanlig teknisk utrustning för konferenser. Men här finns också möjligheter att tillgodose mer avancerade behov av teknisk kapacitet. Populär lunch Coronas luncher är mycket populära. God mat och bra priser lockar mellan 350 och 400 gäster varje dag. – Varje fredag mellan klockan tre och sex har vi after work, ofta med trubadur. Allt fler på campus hittar hit efter en arbetsvecka, tillägger Nils Blix. Han berättar att Corona är Umeås största nattklubb. Coronas nattklubb tar emot 1 480 gäster. Dessa är naturligtvis främst studenter, men idag finns inga krav på kårlegitimation. Åldergräns är 20 år. – Vi försöker att skapa en rolig, trivsam och trevlig miljö, där stämningen och musiken kommer i första hand – och inte alkoholen. Alla ska kännas sig välkomna. Inte minst våra internationella studenter trivs hos oss, eftersom de känner igen både miljö och musik. Corona innehåller också en lounge, som kan användas av företag, institutioner och enheter för olika typer av möten och fester. Gott samarbete Nils Blix har, tillsammans med kollegan Patrik Frykholm, drivit företaget Corona sedan september år 2007. Avslutningsvis vill han betona det goda samarbetet de har med Akademiska Hus och Umeå universitet. – Huset utvecklas hela tiden till det bättre. Förmodligen är detta bara en början på något ännu större. Akademiska Hus lyssnar till våra behov och vår dialog fungerar mycket väl.
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

Aktum • Februari 1/2009 17

– En unik kreativ miljö skapas

Startskottet har gått för Konstnärligt campus
Umeå universitets styrelse har fattat beslut om en satsning på ett konstnärligt campus, som fullt utbyggd, omfattar 350 miljoner kronor under sex år.
Konstnärligt campus ska fungera som en smältdegel för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier. Visionen är att skapa en kreativ miljö som ger eko över världen. – Jag har väldigt stora förhoppningar om att vi ska lyckas bygga upp en unik miljö som kommer att attrahera forskare, lärare och studenter från hela världen. Men Konstnärligt campus är inte bara till för akademin, vi vill skapa en miljö som också erbjuder Umeåbor och besökare, i alla åldrar, en kreativ injektion, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg. Universitetsstyrelsebeslutet gällde 27 miljoner kronor och omfattar främst startbidrag till Arkitekthögskolan, utrustning och hyressubventioner. Detta ska läggas till de 36,6 miljoner kronor som Baltics donationsstiftelse nyligen beslutade att satsa på Konstnärligt campus. Umeälven I dag ligger Umeå universitets Design- och Konsthögskolor i ett område i omedelbar anslutning till Umeälven, mitt emellan Umeå centrum och universitetet. Konstnärligt campus blir en viktig länk i det promenadstråk som ska binda ihop universitetsområdet med Umeå centrum.
18 Aktum • Februari 1/2009

Konstnärligt campus kommer att ligga nere vid Umeälven. Ovan skiss, arbetsmaterial, från Henning Larsen Architetcts i samarbete med White Arkitekter.

Hösten 2009 startar Umeå universitet en Arkitekthögskola som hösten därpå flyttar in i ett nybyggt hus på Konstnärligt campus. Även Konsthögskolan får en ny byggnad. I Konsthögskolans gamla lokaler ges det plats för närings- och inkubatorverksamhet inom de konstnärliga och estetiska områdena för konstnärer och kulturarbetare som vill utveckla ett eget företag. Ytterligare en byggnad, en multihall som rymmer HUMlab-X och Umeå universitets museum, Bildmuseet, ska byggas. Multihall Multihallen ska vara öppen för alla Umeåbor och besökare och användas bland annat för utställningar av hög internationell klass, seminarier och workshops, barn- och skolverksamhet, filmvisning, examensutställningar, digitala workshops och showrooms med mera. Multihallen länkar samman de publika verksamheterna inom Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och HUMlab-X. HUMlab-X är en ”satellit” till HUMlab som ligger på universitetet campus. HUMlab är en internationellt etablerad plattform för humaniora och nya medier. HUMlab-X kommer till skillnad från HUMlab även att ha en publik verksamhet riktad mot allmänhet, skolor och nä-

ringsliv samtidigt som man kommer att ha ett nära samarbete med övrig verksamhet på Konstnärligt campus. – Satsningen på Konstnärligt campus är en satsning på kunskapsutveckling. Genom att samlokalisera utbildning, forskning, företagande och konstnärligt utvecklingsarbete inom arkitektur, design och fri konst skapas unika förutsättningar för banbrytande framsteg. Målet är att Umeå ska bli ett kreativt centrum på världskartan, förklarar Göran Sandberg. 350 miljoner kronor Projektets totala kostnader under den närmsta sexårsperioden är 350 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas med 164,3 miljoner kronor för Arkitekthögskolan, 128,6 miljoner kronor för Multihallen samt 57,2 miljoner kronor för Konsthögskolans flytt till nya lokaler. Av de 350 miljoner kronorna bidrar Baltics donationsstiftelse och Umeå kommun tillsammans med 74,9 miljoner kronor. Externa uppdrag inom området förväntas bidra med 12 miljoner kronor. Universitetets finansiering täcks till stora delar av intäkter förknippade med ökad utbildningsvolym samt externa uppdrag.
Text Carina Dahlberg

Aktum • Februari 1/2009 19

UPC
Tyck till om nytt handlingsprogram
Vårt universitet var bland de första i landet att anta ett pedagogiskt handlingsprogram och det nuvarande har gällt i snart sju år. Under hösten 2008 fick UPC i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett förslag till nytt pedagogiskt handlingsprogram som gäller från 2010. Nu har arbetet med det nya pedagogiska handlingsprogrammet kommit fram till ett första förslag som är ute på remiss vid vårt universitet. Alla studenter och lärare med CAS-inloggning kan under våren tycka till om förslaget via UPCs hemsida. Ju mer synpunkter vi får in, desto bättre kan vi uttrycka våra pedagogiska ambitioner och desto större chans har vi att gemensamt
Nu snart på en webb nära dig.

uppnå dem. Det förslag som presenteras bygger på den information vi samlat in från en mängd möten och samtal med olika grupper på universitetet. Vi har genomfört visionsverkstäder och träffat pedagogiskt ansvariga, IKT-coacher, dekaner, studenter, lärare, forskarhandledare, UB och International Office och tillsammans har de gett oss många tankar om hur undervisning och lärande skall stöttas vid vårt universitet. Några idéer är bl.a. en tydligare ansvarsfördelning för det pedagogiska utvecklingsarbetet, kvalitetssäkring inom utbildningarna samt konkreta aktiviteter för att höja undervisningsuppgiftens meritvärde. I samband med den Universitetspedagogiska konferensen 25–26 februari genomför vi en verkstad för att presentera idéerna i handlingsprogrammet men också för att fånga upp tankar som kan vidareutveckla det. Nu är det Din tur att bidra med synpunkter. Gå in på <www.upc.umu. se> och TYCK TILL.
Katarina Winka och Mona Fjellström

Ny och förbättrad utbildningskatalog på webben
Mer användarvänlig, kräver mindre arbete och med all information samlat på ett ställe. Det kommer att bli stora förbättringar med den nya utbildningskatalogen på webben.
Tidigare har den som har varit intresserad av en kurs eller ett program vid Umeå universitet hittat information om utbildningen både via universitetets centrala webbsidor i utbildningskatalogen, och via institutioners och fakulteters egna webbsidor. Ofta har det funnits olika information på olika platser, och det har upplevts som förvirrande. – Med den nya utbildningskatalogen kommer vi att kunna samla all fakta om ett program eller en kurs på en enda sida. På de nya kursoch programsidorna kommer det dels att finnas möjlighet att anmäla sig och information om kursplan, urval och kurskoder, och dels mervärdesinformation som till exempel student20 Aktum • Februari 1/2009

intervjuer, bilder från utbildningarna, scheman och information om arbetsmarknaden efter examen, berättar Ulrika Nordlander, som är projektledare för nya utbildningskatalogen på webben. Den nya utbildningskatalogen på webben kommer också att underlätta för de som arbetar med kurs- och programsidor. Uppdateringar kommer bara att behöva göras på ett ställe var än sidan visas. Alla kurs- och programsidor kommer också att få ett enhetligt utseende, som är lätt att använda. Arbetet med den nya utbildningskatalogen på webben pågår under våren.
Text Elin Andersson

BILDRUTAN
Uniaden 2009: Möten mellan studenter och företag
Under Uniaden, Umeå universitets största arbetsmarknadsdag, fick cirka 5 000 studenter möjligheter att träffa representanter från närmare hundratalet företag. Årets Uniaden var den 14:e i ordningen och en av de största arbetsmarknadsdagarna i sitt slag i landet. Teknologer, naturvetare, designstudenter, ekonomer, systemvetare samt personalvetare fick chansen att träffa företag, organisationer och myndigheter från hela Sverige för att marknadsföra sig själva och få veta mer om den arbetsmarknad, som väntar efter studierna.
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

Affärstävling för studenter och forskare:

Tre studenter och en forskare bildar ett team under sex veckor. Studenternas uppdrag blir att utvärdera affärspotentialen hos forskarens idé, med stöd från en av våra affärscoacher. Vi söker forskare med en idé och hungriga studenter från alla discipliner. Vi matchar ihop lag som tävlar om förstapriset 60 000 kronor, med start 17 mars.

Anmäl dig senast 23 februari viauminovainnovation.se/abc

Aktum • Februari 1/2009 21

Umeå Folkets Hus och Umeå Congress arrangerar Umeå universitets konferenser
Umeå universitets konferenser och kongresser på campus arrangeras av Umeå Congress, off campus står Umeå Folkets Hus för arrangemangen.
Umeå Folkets Hus Flerfaldigt prisbelönade Umeå Folkets Hus är ny i dessa sammanhang: – Med glädje, spänning och ödmjukhet går vi in i detta samarbete med Umeå universitet, konstaterar Håkan Bäckström, vd för Umeå Folkets Hus och välkänd idrottsprofil i Umeå. Umeå Folkets Hus verksamhet vilar på fyra ben: konferens/kongress, nöjen, restaurang och kultur. Kulturarrangemang uppgår till cirka 600 per år. Konferenskapacitet är omvittnad: Idun rymmer cirka 900 personer. Dessutom finns ett trettiotal sammanträdesrum i spannet från 25 till 260 personer. Umeå Folkets Hus har tre högklassiga restauranger. Umeå Folkets Hus satsar också på smart mat, miljöhänsyn och långsiktig hållbarhet. Vår senaste satsning heter Grönare möten och omfattar alla konferensens olika faser, från resor till boende, tillägger Carola Rönnqvist, säljare vid Umeå Folkets Hus. Umeå Congress Umeå Congress, under ledning av Kaarina Streijffert, har arbetat i många år med Umeå universitet, ofta i samarbete med Universitetsservice samt Eurest, som driver restaurangerna i Universum. Vi ser fram mot ett spännande samarbete och många lyckade konferenser inom akademien, säger Kaarina Streiffert.

På bilden Lorentz Karlsson, upphandlingschef vid Umeå universitet, Kaarina Streijffert, vd Umeå Congress, och Håkan Bäckström, vd Umeå Folkets Hus.

Umeå universitet har skrivit på två avtal, som trädde i kraft 1 januari i år, angående konferenser och kongresser. Enkelt uttryckt, kan man säga att våra konferenser på campus arrangeras av Umeå Congress och våra konferenser utanför campus av Umeå Folkets Hus, berättar Lorentz Karlsson, upphandlingschef vid Umeå universitet.

Vad innebär de nya avtalen, Lorentz Karlsson?
Varför nya avtal? – Vi måste följa upphandlingslagen från den 1 januari 2008. Umeå universitet köper hotell- och konferenstjänster för omkring 19 miljoner kronor per år och detta måste vi naturligtvis göra på ett korrekt sätt. Hur gör vi vid interna möten med t.ex. fyra–fem personer, där vi tidigare bokat lokal på Björken inkl. förtäring? – Skall ni vara på Björken, då måste ni gå via Folkets hus. Det smidigaste och bästa alternativet vid ett sådant möte är dock att nyttja våra egna lokaler på campus och boka via vårt interna bokningssystem. I anslutning till detta så kan ni beställa och inmundiga förtäring hos Björken och
22 Aktum • Februari 1/2009

ta det på representation. Ett ytterligare alternativ kan vara att beställa förtäring från något av de caféer och matställen vi har på campus, och äta exempelvis på Klubben.

Fixar dessa Konferensmäklare alla bokningar som vi behöver, allt från lokaler, hotellrum, resor etc.? – Ja, ställ de krav ni har, så ordnar mäklaren allt. Viktigt att veta är också att ni kan ställa krav på att mäklaren kommer med tre alternativ på lösningar för er konferens. Skulle ni t.ex. i något sammanhang förorda Olofsfors Bruk, går det att begära två alternativ till. I det läget får ni fler kostnadsförslag att ta ställning till.

Måste vi kontakta konferensmäklarna om vi skall äta en middag efter en avslutad kurs eller möte? – Nej, det behöver ni inte, detta tar ni som representation. (Vi får undersöka om detta är en stor post för Umeå universitet, om så är fallet så kommer vi att upphandla detta.) Vad kostar det att anlita våra konferensmäklare? – När det gäller priser så kan ni i vår avtalskatalog se prisexempel på vad det kommer att kosta för att konferensmäklarna utför uppdraget och detta skall ni ställa mot den arbetstid ni själva brukar lägga ner.

aktuellt i bildmuseet

rektOrns rUta

vernissaGe sÖndaG 22 FeBruari kl 14 välkommen !

22.2 - 26.4 2009

Det blåser kalla vindar över Sverige. Lågkonjunktur, ekonomisk kris och massvarsel dominerar nyhetsflödet. Tyvärr är norrlandslänen hårt drabbade genom starkt beroende av verkstadsindustri och dessutom på en liten arbetsmarknad. Vi vet sedan tidigare att lågkonjunktur i samhället betyder fler sökande till universitet och högskolor, så blir det med stor sannolikhet även i vår. Vi är väl förberedda för detta och vi kommer att ta hand om dessa studenter på ett bra sätt. Förutom vårt normala arbete, så kommer vi nu att göra direkta insatser på de företag, där många varslas. Våra studievägledare kommer att besöka företagen för att visa upp vad man kan läsa i vårt befintliga utbud. Vi kommer tillsammans med andra aktörer att bidra till att analysera olika personers kompetensprofiler och utifrån detta avgöra vilka utbildningsinsatser som behövs. Vi kommer dessutom att ställa upp med specialdesignade uppdragsutbildningar. När det går tungt i vår omvärld så är det vår skyldighet att ställa upp, dessutom har vi mycket att bidra med!

MaGnus Bard
TeckninGar oM saMTiden

Florian ZeyFanG
slow narraTion MovinG sTill

BriTTa MarakaTT-laBBa
kosMos

Besöksadress: Gammlia • Öppet: tis–lör 12–16, sön 12-17. mån stängt Fri entré • 090-786 52 27 • www.bildmuseet.umu.se • info@bildmuseet.umu.se

Göran Sandberg, Rektor

Aktum • Februari 1/2009 23

Mini Jacob från Indien var strålande glad vid avslutningen av sin masterutbildning. Avslutningen ägde rum i Umeå.
24 Aktum • Februari 1/2009

Mini från Indien avslutar i Umeå
– Berikande att utbilda sig vid tre olika universitet i Europa och lära känna kurskamrater från 22 olika nationer.
Mini Jacob, från staden Kottayam i Kerala i södra Indien, är mycket nöjd över sin masterutbildning inom ”Masters in Strategic Project Management”, när Aktum möter henne under den högtidliga avslutningen vid Umeå universitet. Utbildningen har sträckt sig över 16 månader och ägt rum vid Heriot-Watt University i Edinburgh, Poltitecnico di Milano och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Multikulturellt – Utbildningen har generellt hållit mycket hög klass. Det är verkligen lärorikt att studera vid 3 olika universitet i 3 olika länder i Europa och att ha kurskamrater från 22 olika länder över hela världen. Den här tiden har präglats av en multikulturell atmosfär och dialog. En stor upplevelse för mig personligen har varit att cykla i snö och känna frosten i näsan, skrattar Mini Jacob, som nu återvänder för att arbeta hemma i Indien. Mini Jacob har bott på studentområdet Ålidhem i Umeå. Det är inte första gången hon är i Sverige, tidigare har hon besökt både Stockholm och Uppsala. Mini Jacob har verkligen uppskattat att få uppleva tre olika länder och se hur pedagogik, utbildning och metodik skiljer sig åt vid de tre universiteten i Edinburgh, Milano och Umeå. Tidigare har hon arbetat med företagsutveckling och marknadsföring i Indien och samarbetat med Frankrikes ambassad. Examen i Umeå Vid examen i Umeå fick 36 glada och förväntansfulla studenter sina efterlängtade diplom. – Vi gör det här för andra året i följd och studenterna på programmet är fantastiska. Det vore kul om vi skulle kunna få nya Erasmus Mundusprogram till Umeå universitet i samband med den nya ansökningsperioden. Programmet är mycket eftersökt. Det var 846 sökande till den tredje kullen och några av dem kommer till oss hösten år 2009, säger docent Tomas Blomquist, programansvarig vid Umeå universitet.
Text Stefan Lybeck Bild Mattias Pettersson

The Masters in Strategic Project Management (European)
The Masters in Strategic Project Management (European) course offers a balanced programme of professional training at postgraduate level informed by the most recent research in the field over a 16-month fulltime study period. An internationally recognised multiple degree is awarded by each University in the consortium. Selection is competitive and based on academic performance and credentials. The course has been granted scholarships from the European Union Erasmus Mundus Programme for 2009-2011. Course Themes The course content has been developed around three interconnected themes: strategy, control and integration. These themes reflect the core strength of each University.

In study period one, Heriot-Watt University, provides a high-level strategic underpinning to project planning, strategy formulation and implementation in organisations. In study period two at MIP School of Management – Politecnico di Milano, the focus is on the function, purpose, creation and management of appropriate control mechanisms in strategic projects. In study period three at USBE, Umea School of Business, students embed their learning using an intergrated and research-based approach to strategic thinking and project management, through two intergrated modules and a Master level Theseis. Students also have acces to English, Italian and Swedish courses at each University. Participating Universities
Heriot-Watt University, Edinburgh (United Kingdom): Master of Science in Strategic Project Management (European). Politecnico di Milano, Milano (Italy): Master Universitario di I livello in Strategic Project Management. Umeå University, Umeå (Sweden): Magister in Management (Master of Science in Management).
Text Stefan Lybeck

Aktum • Februari 1/2009 25

engLish Page

Summaries of selected articles in this issue for our international readers
Opening of Umeå School of Education Umeå School of Education was ceremonial dedicated on 22 January. The reorganisation of the previously titled Faculty of Education includes a new focus on research areas which include: measurement and evaluation, reading and writing research, mathematics didactics, and ICT, media and learning. “The school has good qualifications to be one of Sweden’s leading providers of teacher education, and we will fully utilise the entire university’s competencies,” said Björn Åstrand, head of the school. The academics have a focus several facets of teacher education, study and vocational counselling, special pedagogy and special education teaching. In addition, the school offers continuing education for those without teaching degrees, and courses within complimentary teacher education. Campus of Art and Design now in the works – a unique and creative environment The Board of Umeå University has reached a decision approving SEK 350 million funding over six years for the new Campus of Art of Design, to be located by the banks of the Umeå River on the east side of town. The campus is to function as a melting pot for education, research and professional development within architecture, design, art and new media. The vision is to produce a creative environment that will echo throughout the world. Umeå Institute of Design and the Umeå School of Fine Arts are currently situated in this scenic area. The Umeå School of Architecture, which begins in autumn of 2009, will move to a new building on the campus. The School of Fine Arts will also relocate to a new building. Furthermore, a multipurpose building will be the new home of Bildmuseet, the university’s museum of contemporary art and visual culture, and HUMlab-X platform for humanities and new media. Sports psychology students present their business ideas to an expert panel Students in the bachelor’s programme for sport science within the Department of Psychology are required to take a course in entrepreneurship at the Umeå School of Business during their third term. The course challenged them to create, develop and present an authentic business idea before an external, expert jury panel. The panel measured business practices, presentation, creativity, motivation and implementation. The group of students including Sanna Valiani, Carolina Brantmo and Johan Långström were declared winners. They presented a business idea called “Psylink” which consisted of a company that enables the transmittal of contact between psychologists and clients via audio-video linkage. Their target audience was foremost the armed forces and the medical sector. The jury motivated their choice with these words: “Psylink has a unique business idea having great potential and a future global market.” Corona and Rotundan in Universum – not only for students The Universum Building, located in the heart of the main campus at Umeå University, offers wonderful possibilities for faculty and staff members. Rotundan can be used for lectures, seminars, lectures and examinations, in addition to concerts and other events. The maximum capacity is 500 people and it can seat 80 students for an examination. Conferences can also be held in Rotundan, which currently has a conventional technical capacity. Corona is a restaurant that serves quality lunches at affordable prices to between 350 and 400 patrons every day. Their after work every Friday (often with live music) between 3:00-6:00 PM has also risen in popularity. Corona is also Umea’s largest nightclub and quite popular among students. It includes a lounge that can be reserved by companies, departments and units for various kinds of meetings and parties.
Text David Meyers

WOrds FrOm the vice-chanceLLOr

Cold winds are blowing over Sweden. Recession, financial crisis and mass job layoffs are dominating the news cycle. Unfortunately, the counties of northern Sweden have been hit hard due to strong dependence on the manufacturing industry and also because of a smaller labour market. We are aware that past economic recessions have resulted in an increase in applicants to institutes of higher education, so it’s quite likely this will occur this spring. We are well prepared for this development and will take care of these students in a good manner. In addition to our normal work and activities, we will now make direct efforts towards

those companies which have had many layoffs. Our study advisors will be visiting companies mainly to promote the selection of courses and programmes available at our university. Together with other stakeholders, we will be helping to analyse the competence profiles of various individuals, and then determine what educational efforts are needed. Furthermore, we will be offering specifically designed commissioned education. When times are tough in the world, it’s our duty to take action. Especially since we have so much to offer!
Göran Sandberg Vice-Chancellor

Call for contributors! Are you a faculty or staff member with an international perspective? We welcome you to share your thoughts in an upcoming Aktum English Page. Please send an e-mail to the editor: <david.meyers@adm.umu.se>.
26 Aktum • Februari 1/2009

Skicka din korsordslösning till Aktumredaktionen senast fredagen den 27 februari 2009. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett presentkort på 250 kronor från Akademibokhandeln.

näst sist

Vinnare i korsordstävlingen i Aktum Extra blev Kerstin Stråby, institutionen för molekylärbiologi. Grattis! Ditt presentkort från Akademibokhandeln är på väg.

Namn __________________________________________

Arbetsplats ______________________________________

Aktum • Februari 1/2009 27

Avsändare: Umeå universitet 901 87 Umeå

Posttidning

B

månadens kåseri

www.grinigalektorertyckermassor.nu
Som ett naturligt led i kvalitetsutvecklingsarbetet vid Umeå universitet införs nu en ny innovativ, 15-sidig enkät vari universitetets undervisande personal skall utvärdera studenternas förmåga att passa tider, tala tydligt, förmåga att skriva fullständiga meningar, avhållsamhet från isärskrivning samt förmåga att prestera en handstil som kan dechiffreras. Ovanstående skulle naturligtvis aldrig hända i det så oändligt politiskt korrekta Umeå universitet. Ett universitet där förskrämda lektorer får göra offentlig avbön för försynta påpekanden, där avvikelser från centrala dokument räknas som grund för uppsägning, där 10 procent av studenterna alltid finns representerade i universitetets alla nämnder, styrgrupper, styrelser, kommittéer etc. Det finns många problem. Dem kan man kväsa genom att inrätta ytterligare en liten kommitté med representanter från alla som måste representeras och lite till. Problem kan också kväsas genom styrdokument och planer. Nog är vi bångstyriga alltid, alla vi studenter, forskare och lärare. Stor i den akademiska världen blir man främst genom att till varje pris sky allt vad undervisning heter. Mötet med vackra, galna, duktiga, ambitiösa, envetna studenter i föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner renderar i några nätters PM-läsande, tentarättande och en kursutvärdering där kvaliteten på din förmåga som lärare utvärderas. Sedan är kursen slut och om lektorn orkar så skrivs en rad till i den pedagogiska meritfåtöljen. Det senare påfundet måste vara den akademiska världshistoriens allra mest onödiga möbel. Det finns sakkunniga som stolt deklarerar att pedagogiska fåtöljer helt saknar värde. Så är det nog. Den allra ädlaste formen av akademisk verksamhet och frihet är att i seminariets form möta kollegor, defekter, doktorander och studenter och få möjligheten att förmedla en del av sin kunskap och ta del av andras kunskap och erfarenhet. Hur mäter vi detta då? Forskning mäter vi genom antal indragna kronor i spännande projekt och antal publicerade artiklar i internationella tidskrifter. Två enkla mått alla kan enas omkring. Men ett universitet med flera tusen forskare och lärare och med specialistkompetens på området ”mätningar” kan inte finna ett lika enkelt mått på pedagogisk färdighet och förmåga. Kanske får man inte vara duktig lärare? Duktig forskare går bra men som lärare är vi alla en i båten och förväntas ro i takt. Universitetet behöver forskarspetsen för att överleva i den internationella konkurrensen. Det är nog sant. Universitetet behöver de allra bästa lärarna för att universitetet skall klara den internationella konkurrensen. Detta är inte alls självklart. Situationen för undervisningen och de undervisande blir heller inte bättre av att de hela tiden får höra att de utgör en ekonomisk belastning och snarare sänker institutionens ekonomi än bidrar till den. Lektorer kostar för mycket eller kanske vi värderar studenterna för lågt? Kanske skulle vi överlåta själva grundutbildandet på någon annan? Vad ska vi egentligen ha studenterna till? De är ju bara i vägen och tar alla platser på parkeringen för de morgontrötta forskarna som kommer åkande i sina trendriktiga japaner vid tiotiden. Hur överlever man sin frustration? Man gnäller i fikarummet, hänger på hornet i lasarettsrondellen, skäller som en bandhund åt trilskande datorer och suckar sig fram. Man låter skägget växa, strumporna korva sig, skjortan hänga utanför, glasögonen hänga snett och förbli ihoptejpade, manchesterkavajen skrynkla sig lite till och sedan går man med ett stort leende ner till salen. Där gläds man åt de fantastiska studenterna, åt det lilla anslaget som lite slumpartat damp ner, artikeln som man fick publicerad, seminariet, kreativiteten, konferensen, friheten, sommaren vid havet, mamma. Kanske är det frustrationen som är vår drivkraft? Ibland löser vi en knut, ibland läser man ett begåvat tentasvar, ibland får man artikeln antagen med bara ”minor revisions”, ibland kommer pengarna bara så där. Ibland är det skönt att bara vara. Får man det? Det finns en kraft och en vilja hos universitetets lektorer och adjunkter som inte går att hejda, viljan och kraften att genomföra bra kurser, bra föreläsningar, kloka seminarier. Korkade system och organisationer kan inte hejda denna vilja. Symbiosen mellan alla former av undervisning och utbildning å ena sidan och forskningen å den andra måste få stå i finrummet. Grundutbildningen hör inte hemma i tamburen och räddas inte in i finrummet genom att ställa en skön meritfåtölj i samma hall. Undervisningen, våra kurser och studenter är själva universitetets hjärta och lungor, blodomlopp och liv. Systemets förkalkning sitter i ett alldeles eget hus på campus helt avsnörda från blodomloppet i övrigt (inga livgivande skywalks).
Max Medianus Institutionen för konspirationsteori och efterhandskonstruktion

Vill du också kåsera i Aktum? Kontakta redaktionen på telefon 786 78 90 eller via e-post <aktum@adm.umu.se>.
28 Aktum • Februari 1/2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->