Cântã cu noi!

selecþie de cântece pentru tineri
- texte ºi acorduri pentru chitarã -

Editura Presa Bun Ia i–2004

Cântecele au fost preluate din colec ia „Cânta i Domnului” i din diferite bro uri cu cântece pentru tineri. Mul umim tuturor editurilor i persoanelor implicate. Editorii sunt la dispozi ie pentru rezolvarea eventualelor drepturi care nu au fost stabilite atunci când s-a preg tit lucrarea. Pentru informa ii: PPP Editore by Biblos, Via don Michelazzo, 44, 365035-Marano Vicentino (Vicenza), Italia Culegerea textelor a fost realizat de Rozalia Bejan, Adela Farca -Gherghina i Antonel Luca.

Editura Presa Bun Bd. tefan cel Mare, 26 RO – 700064 – Ia i Tel.: 0232/212003; fax: 0232/211527 E-mail: cornel@mail.dntis.ro

Prezentare
„Cânt cu noi” este o invita ie la bucurie i la a descoperi frumuse ea de a fi împreun . Cele 292 de cântece (texte i acorduri de chitar ) sunt o selec ie f cut special pentru tineri. Cartea s-a n scut pentru a înso i via a tinerilor, în special în momentele de grup: timp liber, întâlniri, excursii, reuniuni, campusuri... În cuprinsul ei ve i întâlni 231 de cântece religioase (generale, la Duhul Sfânt, la sfânta Fecioar , pentru Liturghie, pentru Advent, Cr ciun, Postul Mare, Pa te etc.) i 61 de cântece de voie bun (din repertoriul românesc i interna ional). O persoan care cânt la chitar adun repede în jurul s u pe al ii; la fel câ iva tineri care încep s cânte. Muzica întotdeauna comunic , descoper noi orizonturi, face s se nasc emo ii, s cre tem, rupe izolarea, conduce la a fi împreun cu ceilal i. Cântecul ne poate purta în prezen a lui Dumnezeu, prin laud i adora ie. Nu în zadar de mai multe ori în Sfânta Scriptur exist invita ia de a-l l uda pe Dumnezeu prin cântare. „L uda i pe Domnul, c ci este bine s -l l ud m pe Dumnezeul nostru; pl cut lucru este s -i cânt m lui” (Ps 146,1); „Cânta i Domnului un cântec nou. Cânta i Domnului to i locuitorii p mântului. Cânta i Domnului, binecuvânta i numele lui. Vesti i din zi în zi mântuirea lui” (Ps 95,1-2); „L uda i-l pe Domnul cu harpa; l uda i-l cu al uta cu zece coarde. Cânta i-i cântare nou ” (Ps 32,2-3) etc. Astfel, „Cânt cu noi” este o invita ie la a cânta iubirea lui Dumnezeu, lucrurile frumoase pe care le-a creat, minunile

3

Prezentare

care sunt în jurul nostru, tainele vie ii, foamea i setea dup ceva mai înalt, prietenia i bucuria de a tr i... G si i în aceast carte cântece religioase i cântece de voie bun . Acestea din urm au fost puse i pentru a compara cu cele dintâi mesajul pe care îl transmit. Este cunoscut c acela care se îndr goste te de cântarea religioas va cânta tot mai pu in din cele din a doua categorie. Atunci când începi s cân i, gândindu-te la mesajul pe care-l transmite de exemplu strofa: „Pe-al meu drum e ti c l uza mea, / M -nso e ti, îmi mângâi inima, / tii s schimbi orice durere grea. / Tu nu ui i s m iube ti”, i se umple inima de bucurie i încet-încet consta i c în aceea i inim nu mai încap alte mesaje. Cântecul poate fi o rug ciune, dar poate fi i o m rturie, un semn al unei c ut ri, al unei st ri interioare. Astfel, vechea zical „spune-mi cu cine te înso e ti ca s - i spun cine e ti”, se poate transforma în „spune-mi ce cân i ca s - i spun cine e ti”. Tuturor acelora care vor folosi aceast carte le doresc s ajung la ceea ce este notat în Scrisoarea c tre Coloseni (3,16b): „Înv a i-v i pov ui i-v între voi cu toat în elepciunea. Cânta i în inimile voastre lui Dumnezeu, mul umindu-i, în psalmi, în imnuri i în cânt ri duhovnice ti”. Un gând de mul umire pentru to i cei care au lucrat la aceast carte i pentru to i cei care au f cut posibil ca ea s vad lumina tiparului. Pr. Cornel Cadar

4

Cântece religioase

Cântece generale

1. ABBA OJCZE
R: Ab...ba Ojcze! (4 ori) 1. Elibereazã-ne, Doamne, De lanþurile mândriei
MI SOL la DO FA DO DO FA DO SOL

ªi dãruieºte-l pe Duhul Sfânt
DO

Care ne face sã strigãm din nou. 2. Suntem împreunã reuniþi, Biserica, trãind în iubire. ªi-n fiecare moment din zi Îi înãlþãm un imn de slavã. 3. Dumnezeu a învins moartea Redãruindu-ne viaþa, Fãcând din noi fiii sãi iubiþi, Pentru aceasta îi putem cânta. 4. Toþi suntem fraþi împreunã, Ca o familie unitã. Trãim în realitate ªi e clipa s-o reînnoim.

SOL

7

AM re NEVOIE DE TINE . Tu mã chemi la tine din zori pânã-n noapte. Numai tu m-ajuþi sã fiu ce sunt. sã cânt. Doamne. Am nevoie de tine în toate. Am nevoie de iubirea ta.Cântece generale 2. re LA 8 . re sol re Am nevoie de tine. la bine ºi la greu. Tu mã chemi spre tine în toate. Tu mã chemi la tine. la bine ºi la greu. Numai tu mã-nveþi sã lupt. Numai tu îmi eºti mângâiere. DOAMNE 1. Numai tu îmi dai putere. Am nevoie de tine din zori pânã-n noapte. Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Tu mã chemi spre tine. Doamne. Vreau sã-mplinesc doar voinþa ta. (bis) 2. LA LA Vreau sã trãiesc pentru tine. o. Am nevoie de tine. Am nevoie de tine. o.

Îþi mulþumesc pentru cele sfinte. Pentru tot ce eºti în viaþa mea. Am nevoie de tine. Am nevoie de tine în toate. Pentru tot ce ne-ai dat ºi ne dai zi de zi. iubire. Îþi mulþumesc. joc ºi cânt. Am nevoie de tine din zori pânã-n noapte. Dumnezeul meu. Pentru soare ºi flori. Îþi mulþumesc. la bine ºi la greu. pentru toate. bunule Pãrinte. Am nevoie de tine. o.Cântece generale 3. pentru stele. (bis) 9 . îþi mulþumesc. Pentru cer. Toate pentru-a te iubi. îþi mulþumesc. Pentru viaþã. pentru pãmânt. o. Doamne. Îþi mulþumesc pentru iubirea ta. pentru zi ºi noapte. Pentru fraþi ºi surori. Pentru ploaie ºi nori.

Doamne. Iar tu cu dragoste mã ierþi. Haruri multe am primit de la tine ªi-s dator sã-þi mulþumesc. Mâna ta mã conduce ºi. Când greºesc vin la tine. Cu multã grijã mã fereºti. cer îndurare. Isuse DO Ca sã-þi spun cã te iubesc. FA SOL DO DO7 DO M-ai chemat la credinþa adevãratã Ce mã va duce-n slava ta. s DO7 FA SOL DO DO7 SOL DO 1. AM DO VENIT ÎN CASA TA R: Am venit în casa ta. DO 10 . o. tu mi-ai dat viaþã ºi sãnãtate SOL DO Sã pot cânta iubirea ta.Cântece generale 3. de primejdii. 2.

nu vã te. n 1. Cãci el vine sã vã salveze. Ea hotare nu va cunoaºte Va fi-n toate inimile.. Sã deschidã inimile Cãtre dragostea lui. DO SOL DO RE SOL mi SOL DO RE SOL RE mi SOL RE mi SOL mi Spuneþi tuturor: la El e Domnul.meþi! 2. ASTÃZI S-A-NÃLÞAT mi SOL RE RE O LUMINÃ mi R: Astãzi s-a-nãlþat o luminã. an E lumina Domnului. Veþi vedea mãrirea lui ªi puterea Domnului..Cântece generale 4. Care v-a rãscumpãrat. Sã tresalte ºi deºertul ªi sã strige de bucurie: Apa a izvorât Pânã ºi în pustiu! RE RE7 11 . 3.

n 1. 2. De pretutindeni veniþi.Cântece generale 5. cãci Domnul ne cheamã. Adunându-ne în templu. a Uniþi în gânduri DO ªi-n a voastrã speranþã. SOL FA DO DO Veniþi. SOL7 DO DO DO 12 . Din nou Isus ne spune Ca sã fim uniþi ca fraþii Învingând Calvarul vieþii. ASTÃZI DO SÃ MERGEM FA R: Astãzi sã mergem. Împlinind în viaþã-ndemnul De-a iubi unul pe altul. de-aceeaºi credinþã. SOL SOL Veniþi. voi. Ne-a chemat pe toþi pe nume. FA FA FA DO Ne-a spus cã suntem liberi.

zum. zum. zum. zum. zum. zum.. lui Isus. Cui? Lui Isus. zum. zum. zum. ªi-am sã cânt ºi-acolo la chitarã. Aº cânta zburând pe-o garofiþã.. Aº cânta cu drag o melodie. LUI ISUS 1. zum. lui Isus. lui Isus. zum. zum. Cui? Lui Isus. zum. zum. zum. zum. 2. FA DO SOL DO 13 . DO SOL DO Aº cânta din zori ºi pânã-n searã. zum. zum. lui Isus. Sus în cer m-aºteaptã o comoarã. zum. zum. zum. lui Isus. zum.Cântece generale 6. zum. O chitarã. zum. zum. Dac-aº fi eu vântul ce adie. zum. zum. zum. 4. zum. zum. Aº DO CÂNTA . zum. zum. Dac-aº fi ºi eu o albinuþã. Cui? Lui Isus. zum. lui Isus. zum. lui Isus. o chitarã. zum. zum. pânã-n searã. zum. zum. zum. Pânã-n searã. lui Isus. zum. 3. Cui? Lui Isus. De-aº avea în mânã o chitarã.

4. cu mine unit.Cântece generale 7. pentru-a fi mântuiþi. Cãci vreau sã vestesc Cuvântul divin.suse. SI7 Cãci vreau sã iubesc mereu tot mai mult SI7 MI LA MI LA MI ªi pe buni ºi pe rãi. Tuturor pe pãmânt. cãci eu sunt Dumnezeu. Aº MI VREA SÃ -MI DÃRUIE ºTI SI7 MI MI 1. Aº vrea sã-mi dãruieºti Cu totul trupul tãu. 14 . 3. Pe bolnavi sã-i ajut. tu ne chemi ªi prieteni ne numeºti.. 2. Prin el rãstignit.. Aº vrea sã-mi dãruieºti Cu totul inima. Ca mesageri ai tãi MI LA SI7 SI7 MI În lume ne trimiþi. Aº vrea sã-mi dãruieºti Cu totul mâinile. R: I. Aº vrea sã-mi dãruieºti Cu totul gura ta. Sã arãt lumii-ntregi paradisul ceresc. Cãci vreau sã împart la toþi trupul meu... pe sãraci sã-i hrãnesc.

Din tot ce-avem ºi ºtim LA do# MI LA do# MI Sã ne-ndreptãm privirea cãtre ceruri. Dar tot uitãm Sã fim mai buni cu cei de lângã noi. R: O. Ne-ai arãtat cum sã trãim. Te cãutãm în univers ªi vrem sã ºtim al lumii mers. SI7 Nu mai aflãm cãrarea cãtre ceruri. Doamne. (bis) a 2. Întinde braþul tãu ºi ne condu pe-al nostru drum. Doamne. cum sã trãim în lumea de acum. Suntem ai tãi ºi mari. ºi rãi. te rugãm. LA SI7 MI MI do# LA SI7 15 . Ne-ai învãþat sã ne iubim ªi când ne e prea greu ªi totuºi. ne e greu. Dar am gãsit ceva Din sensul vieþii ce ai pus-o-n noi. Nu mai ºtim ce e bun sau rãu.Cântece generale 8. un strop de har n MI do# SI7 ªi spune. ºi buni. mai dã-ne un semn. Cu cât mai mult am descoperit. AZI 1. ºi mici. Mai complicaþi am devenit.

Doamne. Ne-ai fi tu. (bis) 16 . 9. Bariere. Am rãmâne toþi Umili ºi simpli ºi adevãraþi. Ne-am da mâinile ªi-am fi cu-adevãrat cu toþii fraþi. AZI la SOL la MI E MARE SÃRBÃTOARE re DO re la MI 1. Doamne-þi cer cu îndurare De pãcat a mã ierta. ziduri. De ne-am putea elibera.Cântece generale 3. sfãrâma. singur þel ªi ne-am privi-ntre noi la fel. Azi e mare sãrbãtoare M-a cuprins iubirea ta.

17 . 3. Om-Dumnezeu. cât am rãtãcit! Am crezut cã e mai bine Fãrã tine pe pãmânt.Cântece generale la re SOL la R : Astãzi. iarãºi eºti cu mine Doamne. Viaþa mea-i dusã de vânt. Dar fãrã tine nu-i iubire. Pentru moartea ta pe cruce. i i Viaþa mea nu e seninã. câtã nepãsare Am avut pentru-al tãu chin. Dupã atâta nepãsare M-am trezit la adevãr. nu-i cuvânt. i la re DO MI 2. Doamne. i re la re DO MI MI SOL la Nu-i luminã. Îmi pare rãu ºi-þi cer iertare Isus Cristos. Pentru cununa ta cu spini.

ºi tu. BINECUVÂNTAT EºTI. pãmânt. SOL SOL mi RE SOL SI7 RE mi ªi tu. i Binecuvântat eºti. mi ªi voi îngeri. Stele din cer. Cerurilor. ºi voi îngeri. cerurilor. Soare ºi lunã. Lãudaþi pe Dumnezeu! 18 . Doamne. DOAMNE R: Binecuvântat eºti. RE mi mi Slava ta-i fãrã mãsurã. Veºnicã-i iubirea ta! i RE SOL RE RE mi SI7 mi mi SOL 1.Cântece generale 10. Rouã ºi ploi. Lãu. pãmânt..daþi pe Dumnezeu! 2.. Doamne.

Foc ºi cãldurã. Arbori ºi plante. ªi voi preoþi. Fulger ºi nori. luminã. Dealuri ºi munþi. Lãudaþi pe Dumnezeu! 6. Lãudaþi pe Dumnezeu! 5. Noapte ºi zi.Cântece generale 3. slujitori. ªi tu. Voi. Tot poporul lui. Frig ºi zãpadã. animale. Gheaþã ºi vânt. Lãudaþi pe Dumnezeu! 19 . Lãudaþi pe Dumnezeu! 4. Voi.

MAMA la SOL la re MEA R: Bisericã.Cântece generale 11. Îmi deschid ochii mari la MI Spre sãrmanii din jur ºi-nþeleg: la În ei eºti tu. FA re MI Suferinþele tale mã schimbã. la 1. Mama mea. Bisericã rãnitã. 20 . re DO SOL Aprinzi în mine dorul nestins Sã-þi vindec rãnile. Bisericã sfântã. FA MI la SOL Te-ai nãscut ºi eºti mereu hrãnitã a De iubirea Domnului. BISERICÃ.

Cu iubire tu mereu ne aminteºti Cã Domnul a murit pentru noi. 3. Al tãu cânt de slavã-mi Trezeºte inima ªi în liniºtea ta mã regãsesc. ªi în glasul tãu e-atâta adevãr! Pentru oameni eºti far cãlãuzitor. În rãbdarea ta sprijin gãsesc. Pe toþi ne faci pãrtaºi La iubirea ºi jertfa Domnului. Porþi haina lui Cristos.Cântece generale 2. Eºti sfântã ºi curatã. Suferinþele tale sunt pline de rod. 4. Bisericã-nþeleaptã. Ce-n luminã ºi-n har te-a învelit. Mã-nvaþã sã fiu om. Multe flori s-au nãscut Din trupul tãu. 21 . Un alt drum le deschizi.

PRIVIREA DO DO SOL SOL LUI FA DO DO SOL 1. a ºters orice prihanã din voi! DO FA SOL la SOL DO Coda: Blând. privirea lui ªi-a întors iar razele spre mi. privirea lui ºi-a întors iar razele spre mi. re SOL Sã nu mai ºtiu de ele..ne 22 ... Ridicaþi cu iubire un gând spre ceruri! V-a iertat. Blând.. 2.i. BLÂND... la re SOL M-a-mbrãcat într-o hainã a omului nou! DO DO FA re SOL SOL R: A luat în trupul sãu rãnile mele Ca sã le uit.Cântece generale 12. sã nu le am. Voi care-aþi crezut ºi aþi pierdut orice speranþã-n Domnul..ne. Mi-a topit ºi ruºinea ºi durerea..

Cântece generale 13.. Dacã drumul nostru zilnic Împreunã îl vom parcurge. care aºa va fi mereu. n Na. tinere mereu vor fi. Prietenia pe cale ne susþine RE SOL RE SOL RE LA LA ªi-n sine poartã un adevãr. Un izvor de bucurie SOL LA Este drumul ce-l împãrþim. 2. na... Aºa va fi sãrbãtoare în orice zi. BUCURIA RE SE NA ºTE -MPREUNÃ SOL RE R: Bucuria se naºte-mpreunã m LA RE SOL RE ªi sãrbãtoarea ne uneºte ºi mai mult. SOL mi LA RE LA 23 . na... SOL RE SOL RE Dar sã mergem doar cu soarele mereu. (bis) RE 1. Descoperind orizonturi fãrã sfârºit O viaþã nouã. Ale noastre inimi.. O sãrbãtoare ce nu se va sfârºi.

Iubirea vine de la el. LA SOL SOL LA RE LA RE Sã recunoºti greºeala ta ªi el te va ierta. 24 . Dacã pãzeºti cuvântul sãu. El pentru tine a murit ªi apoi a înviat.Cântece generale 14. Rãmâi mereu copilul sãu. Nu te va pãrãsi. LA mi RE RE Lumina Domnului! (bis) 1. CAUT RE O LUMINÃ LA si R: Caut o luminã! SOL Caut o luminã! Caut o luminã. Din sfânta inima sa. RE 2. Ferit de orice rãu. Lumina este Dumnezeu! SOL RE LA SOL RE Sã-l cauþi tot mereu. 3.

Dacã Tatãl nu l-a cruþat pe unicul sãu Fiu. SI7 SOL mi RE mi RE Cine e-mpotriva noastrã? m Când Domnul e cu noi. Urmând exemplul sãu.Cântece generale 15. Cristos se roagã pentru noi. mi SI7 Cine poate sta-mpotrivã? m mi mi SI7 la 1. la dreapta Tatãlui. Nici foamea.N-ar putea sã ne despartã de iubirea lui Cristos. pânã ºi moartea o vom învinge. 2. Acum. 25 . CÂND DOMNUL mi E CU NOI R: Când Domnul e cu noi. nici necazul ori durerea. nici sabia. Cum ar putea sã ne refuze vreo altã rugãminte? 3.

R1: De nu rãmâi mereu alãturi de Cristos. totu-i frumos. RE SOL DO la SOL RE SOL SOL DO la SOL 26 . Nimic în viaþã nu este greu. iubirea sa. SOL RE si Când ai pe Domnul.Cântece generale 16. ªi vei vedea pe Cel Preasfânt în curând. e încã har. El vine iar. Când eºti aproape de Dumnezeu. nu uita! 2. fericirea ta. l Dacã-i aºa. CÂND EºTI RE APROAPE DE DUMNEZEU si 1. Azi se mai poate. Iertarea încã se dã în dar. întoarce-te ºi nu pleca! i t Isus te vrea pe calea sa. R2: Nu te opri! O clipã doar sã te gândeºti: Isus te chemã sã pãºeºti pe calea sa. Primeºte jertfa: numai prin ea Primeºti iertarea. Isus Cristos. Cãci el e viaþa. Nu-l vei avea pe Dumnezeu. vei pãrãsi acest pãmânt.

DO SOL SOL FA FA SOL SOL DO DO DO DO DO7 R: Aleargã la Domnul Isus.Cântece generale 17. Cãci el te iubeºte nespus. nu fi necãjit. 27 . Nu-þi fã griji ºi nu te întrista. Viaþa ta e-n mâna sa. Dumnezeu este speranþa ta. Nu te teme. Când eºti trist ºi sufletul þi-e greu. CÂND EºTI TRIST ºI SUFLETUL ÞI-E GREU DO SOL 1. (bis) t n 2. i Încrede-te-n puterea sa. Oferã-i în dar inima. DO Când eºti singur ºi nefericit DO7 SOL DO FA Lasã-te-n voia lui Dumnezeu: El e ajutorul tãu.

Sã reclãdim speranþa-n lume.Cântece generale 18. Bucuria s-o menþinem în suflet. 28 . 3. Dorind s-avem în noi pacea divinã. Sã alungãm norii de tristeþe. R: Din suflet. noaptea sã o risipim. RE SOL DO SOL RE SOL SOL DO RE SOL SOL DO DO RE 2. uniþi în rugãciune. ªi-ncrezãtori în Dumnezeu. n Din dragoste sã ne dãruim ªi fericiþi vom fi mereu. Când viaþa ne pare lipsitã de sens. Sã fie-n noi calea spre luminã. Hai. Ce ne-ntãreºte credinþa. sã ne-mpãrtãºim din ea. De ce nu privim la cer mai des? Cãci am putea. Cerând-o de la Dumnezeu. CÂND SOL VIAÞA NE PARE LIPSITà DE SENS mi 1. ªi-atunci când ne va fi mai greu.

Domnul e forþa mea ºi cântul meu. CÂNTAÞI DOMNULUI R: Cântaþi Domnului. care veºnic vei fi sfânt! 3. 2. DO mi C-am vãzut puterea lui: a Cal ºi cãlãreþ mi mi la mi Duºmani el i-a înecat. Pentru cã de la moarte m-a salvat. mi 29 . Braþul tãu peste moarte-a triumfat.Cântece generale 19. Pe-ai tãi fii cu iubire îi pãzeºti. a Mântuirea noastã mi SI7 la mi Doar el ne-o poate da. Mâna lui l-a zdrobit pe-al meu duºman. Amin. o RE la SOL mi mi la 1. Cine-n cer ca ºi tine poate fi? Tu. a Cântaþi Domnului DO SI7 mi C-am vãzut mãrirea lui. SI7 mi SI7 Ca ºi o piatrã a cãzut. Vei domni peste tot poporul tãu În vecii vecilor. Îi conduci ºi pe toþi îi vei purta Spre un loc pregãtit de mâna ta.

SOL În dorul de tine ºi de cer. rãmâi mereu cu mine! DO DO FA mi FA SOL SOL R: Eu. Cântec de searã pãtrunde în suflet ªi-un glas duios de frate se roagã þie. ªi þie-þi mulþumeºte pentru oricare clipã. Din cerurile tale veghezi ºi peste mine ªi nu mã dai uitãrii. Doamne. CÂNTEC DO FA DO FA DO FA DO FA DE SEARÃ mi SOL mi SOL mi SOL mi SOL 1. 30 .Cântece generale 20. Rugã de searã se-nalþã spre tine. în orice speranþã. Pe care a trãit-o sub blânda ta aripã. atât de mic. Tãmâie de haruri coboarã peste lume. simt prezenþa ta În clipa trãitã.

Pãrinte. Din marea ta iubire fiinþelor dai viaþã. Iar dorul de tine ne cheamã înspre ceruri. Apa ne-adapã ºi scaldã pãmântul. În dorul de tine ºi de cer. Când moartea ne adoarme pornim spre casa noastrã.Cântece generale 2. Þi-aduc mulþumire ºi recunoºtinþã. Pãmântul ne dã roade în toamnele mãnoase.(bis) 31 . Din grija ta. lumina ne-nconjoarã. Coda : Rugã de searã se-nalþã spre tine. Iar focul ne-ncãlzeºte cu blânda lui cãldurã.

Cântece generale 21.. RE RE7 SOL Pentru cã el ne-a vindecat. Iar stânca mea e Duhul Sfânt.. RE LA RE A.leluia. 32 . Aleluia. Pãmântu-ntreg sã-l laude.. RE În el e puterea mea.. Cu bucurie sã strigãm ªi sã cântãm mãrirea lui.leluia. A. Puterea-mi vine de la el. RE7 SOL RE LA RE Cât de bun e Domnul sfânt. 2. (bis) RE RE SOL LA 1. CÂT RE RE DE BUN E SOL LA DOMNUL SFÂNT R: Cât de bun e Domnul sfânt.

îþi mulþumim Cã ni l-ai dat pe Duhul Sfânt. din pãcat.Cântece generale 3. În dragostea lui mã încred. Aleluia! 5. Izvor de viaþã dãtãtor. Aleluia! 6. Al lumii-ntregi mântuitor. În el e mântuirea mea. Prin crucea lui ne-a înãlþat Din suferinþã. Pãrintele istoriei. Aleluia! 4. Aleluia! 33 . Te preamãrim. Puterea ºi lumina mea. Prin rana lui ne-a vindecat. ªi pentru darurile lui.

CÂT la re DE MINUNAT E SOL DO DOMNUL R: Cât de minunat e Domnul. 3. 2. Sã trãiesc din viaþa ta. Toatã-ncrederea-n tine mi-am pus-o. Cât de minunat e Domnul! 1. In splendoarea luminii tale Cât de mare eºti ºi sfânt! Te adorã sufletul meu. Dumnezeul speranþei mele. Cãci prin umilinþa ta L-ai nãscut pe Dumnezeu. re MI la re SOL DO la SOL DO re MI la SOL DO 34 . Îmi dai spiritul iubirii Ce mã face ca un templu. o. Toatã inima mea sã cânte. 5.Cântece generale 22. Marie. Fii slãvitã. 4. Viaþa-ntreagã mi-ai schimbat. Preamãrit sã fie Cuvântul Cu-al sãu nume de mãrire Pentru c-a venit în lume.

Binecuvântat în veci. 2. re la la re SOL DO MI Numai tu poþi rãspunde aºteptãrilor mele. Înãlþat ºi preamãrit. departe de tine.Cântece generale 6. 7. CÂT la MAI APROAPE DE TINE R: Cât mai aproape de tine re Aº vrea sã pot veni ºi nicicând sã nu plec Tu ºtii cã sufletul nu-ºi gãseºte odihnã º Departe. sã fiu locuinþa ta. Toatã cinstea ºi mãrirea Dumnezeului nostru preasfânt Pentru toatã veºnicia. (bis) re MI DO la SOL 1. Câte doruri ascunse. Fie lãudat. Vreau sã sorb cu nesaþ din izvorul tãu! Fã. bunãtatea ta re SOL re SOL DO MI SOL MI Îmi dã iarãºi puteri ca sã te pot urma. slujit. numai tu le cunoºti. Isuse. Eºti Pãrintele meu. MI 35 . Þie îþi dãruiesc tot ce sunt. tot ce am. 23. Sunt însetat de cuvântul tãu.

orice popor. 4. 36 . Se va-nnoi odatã Prin ei lãcaºul sfânt. Ca roua dimineþii Pe câmpuri ºi pe vãi. Va merge spre luminã. (bis) 2. Atunci. 3. Toþi fericiþi ºi liberi Vor fi pe-acest pãmânt. Ce bine e când fraþii În Domnul se iubesc SOL RE ªi-n dragoste ºi pace mi LA RE În lume vieþuiesc. O turmã ºi-un pãstor. CE RE BINE E CÂND FRAÞII LA LA RE RE RE7 1. ªi binecuvântarea Cãdea-va peste ei. Va fi numai o turmã.Cântece generale 24.

în care toþi aleºii Domnului RE SOL Vor cânta un imn de slavã Mielului. Nu lãsaþi sã treacã ziua în zadar. CE SOL MINUNE VA FI 1. pregãtiþi-vã acum! RE SOL Nu uitaþi cã ziua aceea e pe drum! SOL DO RE SOL R: Ce minune va fi când Domnul va veni.Cântece generale 25. cãci ziua e pe drum. Pregãtiþi-vã. pânã încã mai e har. SOL Ziua-aceea nu-i departe. 37 . Deci grãbiþi-vã acuma. v 2. SOL Toþi aleºii Domnului cu el vor fi. la masa Domnului. Va veni o zi. Dupã toatã alergarea. fericiþi veþi fi ºi voi Veþi primi cununa slavei lui Isus. DO RE SOL SOL Veþi fi ºi voi acolo.

ne chemi la tine.Cântece generale 26. o. Chiar de ne apasã vina. n DO DO7 FA 2. Ce plãcut e. Ca în preajma ta sã stãm. 38 . DO SOL7 SOL DO DO SOL DO FA Tu ne vindeci neputin. Tu ne ierþi... SOL DO7 FA DO SOL Când venim sã te-adorãm.þa ªi ne-nalþi spre para. DOAMNE DO SFINTE 1.dis. Doamne sfinte. Iar când rãul ne cuprinde ªi duºmanii dau atac. Isuse. Tu eºti dulcele surâs. Când în faþa ta venim. Þie ne destãinuim. Pentru a ne îndrepta. Alergãm atunci la tine SOL DO DO ªi tu ne primeºti cu drag. C-am cãlcat voinþa ta. Ce plãcut e. ªi ca unui bun prieten.. Sã simþim a ta iubire. R: Tu eºti plin de bunãtate.. CE DO PLÃCUT E.

La Tatãl meu de sus. sunt cãlãtor. Tu ne-aprinde inima. Cerul e dorul meu. preaiubitor Eu pace voi gãsi ºi fericit voi fi. sunt cãlãtor. Cerul e dorul meu. alãturi de Isus. În valea de dureri nutresc un dor: Sã merg în ceruri sus. 3. Ce plãcut e. Sã nu te putem uita.Cântece generale 3. RE RE7 RE RE7 SOL SOL În lume sunt strãin. Cerul e dorul meu. Ca nicicând în viaþa noastrã. Cerul e dorul meu. Cu a dragostei vãpaie.. Cerul e dorul meu. 2. 27. sunt cãlãtor.tãcitor: La cer privesc mereu. acolo-i Domnul meu. Sunt cãlãtor. o. Când smeriþi îngenunchem ªi pe tine-n tabernacol. rã. sunt cãlãtor. RE RE7 SOL RE SOL si LA SOL RE LA RE RE LA RE Cerul e dorul meu. Isuse. Cu credinþã te-adorãm. 39 . CERUL E DORUL MEU RE LA 1.. sunt cãlãtor.

a! (bis) 2. Eram copil neºtiutor. RE SOL LA RE LA RE RE 40 .. 4. CHEMARE RE LA mi SFÂNTÃ mi 1. fraþi iubiþi ºi-ntreaga lume ªi-n urma mea s-a-nchis tãcutã poarta Iubitului lãcaº de-nþelepciune... R: A. Inima-mi bate-n val de fericire O.. 5. Maicã sfântã. cu iubire Ruga-mi încrezãtoare ºi fierbinte Sã am tãrie-n calea încercãrii ªi sã privesc mereu tot înainte. ªi-n mintea mea s-a adunat luminã ªi-n inimã comoarã de iubire ªi-am înþeles cât e de dulce Domnul. Potirul. ªi-am zis atunci rãmas bun tuturora Pãrinþi dragi. zburdalnic La joc cu cei cu mine deopotrivã Când Domnul cel cu ne-nþelese planuri A pus pe capu-mi mâna milostivã.ve Mari. partea mea de moºtenire. 3. Primeºte.. Maicã a chemãrii mele sfinte ªi se topeºte-n lacrimi de iubire În farmecul aducerii aminte.Cântece generale 28.

te-ai lãsat gãsit. la MI re SI7 la la Vreau ca legea ta sã-mi conducã paºii.e a Veºnicã-nchinare jertfei tale sfinte! n la MI la re la SI7 MI re la MI la re SOL re DO MI DO MI la re SOL DO MI 1. 3. Umple-mã iar de prezenþa ta. Veºnic voi vesti îndurarea ta ªi-n viaþa mea te voi lãuda. Un pãmânt uscat e inima mea... Tu eºti Domnul meu. De-am putea sã facem. Sunt însetat de dragostea ta. 41 . 4. Sunt însetat de dragostea ta. Oricând te-am chemat. 2. Vreau sã fiu mereu sub palma ta. tu cel cãutat! Fiinþa mea dupã tine strigã. când te-am aºteptat. în lume sã fi.. Când te-am cãutat. CUM SÃ-ÞI MULÞUMESC PENTRU-ATÂTA IUBIRE? la la la R: Cum sã-þi mulþumesc pentru-atâta iubi. Sunt însetat de dragostea ta. pentru noi e viaþã.re? a Inima-þi strãpunsã. Nu m-ai lãsat fãrã de rãspuns..Cântece generale 29. Sunt însetat de dragostea ta. Mâinile-mi înalþ ca sã te ajung.

Isuse. o.. MI la Om sãrman ºi pãcãtos.a? Înþeleg. ªi-ai rãmas apoi cu mine În preasfântul sacrament.. Pentru mine. 42 . la MI la SOL la MI 1. 2. 3.Cântece generale 30.. CUM DO SÃ -ÞI MULÞUMESC . Pentru mine. Ca sã pot veni la tine Azi ºi-n oriºice moment. Isuse. MI la la Iubitor ºi credincios. tu. pe lume Ai venit ºi ai murit ªi din ghearele satanei Milostiv m-ai slobozit. Nici un prieten nu-i ca tine. Pentru bunãtatea ta. I SUSE SOL MI DO DO la R : Cum sã-þi mulþumesc.. tu vrei un lucru. Vrei sã-þi dau inima mea.

Ai striga în largul zãrii Cine-i Tatãl îndurãrii ªi þi-ar spune valul mãrii? Dumnezeu. Ai vedea cã-i scris pe ele: Dumnezeu. 3. Dacã douã mari zãvoare Nu te-ar þine surd mereu. privind cu drag la stele. Dacã douã mâini rebele Nu te-ar þine orb mereu.Cântece generale 31. DACÃ RE DOUÃ MÂINI RE7 1. RE mi 43 . Te-ai opri în clipe grele SOL RE mi LA LA mi SOL Si. Dacã marea-nstrãinãrii Nu te-ar þine surd mereu. Ai ºopti ce meºter oare Scoate pãsãri cântãtoare? ªi þi-ar spune orice floare: Dumnezeu. (bis) 2.

Dacã eºti nefericit. Dacã singur te gãseºti. DACÃ EºTI RE NEFERICIT 1. haide. haide. De dureri te-apasã greu.Cântece generale 32. mi RE SOL LA si Te-aºteptãm cu drag mereu! a Haide. LA si SOL Nu uita cã eºti iubit ªi Isus te cheamã iar: LA mi RE RE Haide. vino! 44 . Haide. haide. vino. Isuse-al meu! a 2. RE RE LA O. vino. Roagã-te lui Dumnezeu. Care strigã ne-ncetat: Haide. vino! 3. ºi-ai sã vezi Cã Domnul este cu noi. vino! R: Haide. vino. Vino.

Domnul vieþii te-a-mbrãcat În speranþã ºi în har. tu roagã-te atuncea pentru mine. mi LA RE mi LA RE SOL RE SOL Dar când duºmanul crud mã va-ndemna sã plec. ºi trupul þi-aparþine. ce vei vrea. 2. ªi sufletul. Isuse. Haide. Cãci tu eºti singurul meu mare bine. 3. ªi timpul meu ºi totul îþi dau þie. Vei surâde ne-ncetat. Isuse.Cântece generale 4. 45 . în faþa ta. azi îþi dau inima mea în dar. Doamne. sunt aici. Dã-mi doar un strop de har sã pot lucra ªi timpul meu ºi viaþa îþi dau þie. haide. vino! 33. de veºnicie. Sã faci cu ele. te iubesc. ºi cât aº vrea O viaþã sã rãmîn numai cu tine. Mi-e dor de cerul tãu. DÃRUIRE 1. Isuse.

coboarã ºi-n sufletul meu! FA DO R: O lume întreagã cuprind în rotundul Acestui cristal de apã ºi cer. Un picur de rouã sub raza-þi de soare E inima mea sub zâmbetul tãu. DEVENIRE (ORADEA) re FA SIb 1. voi creºte-ntr-o zi! n o sol sol re SIb FA FA DO sol DO SIb FA sol re Cu toatã lumina ce-n mine-ai clãdit-o n a o Fructul iubirii-l voi ºti pârgui. soare micuþ. Doamne. l LA 46 . m Eu. Pãmântul mi-e leagãn ºi eu sunt seninul e Prin care sclipeºte al tãu adevãr. Licãrire uimitã de-a ta mãreþie FA re SIb la re DO DO7 Doamne. Topeºte-mã.Cântece generale 34. pe floarea iubirii.

Teama cã ceilalþi mã vor învinge Sub vuiet de vrajbã cã pot fi cãlcat. Picur de rouã cãzut de pe floare. Doamne. Dorinþa ta. Ecoul iubirii sã creascã în mine Cum creºte ºi floarea ce eu am hrãnit. Raza mea micã sã-þi mângâie faþa Ca mulþumire cã m-ai creat. mi-e mântuirea. sunt lumina ce tu þi-ai dorit! 6. Din picur de rouã ce-am fost dimineaþa În soare puternic m-ai transformat. ªuvoi ºi bulboanã mã rostogolesc. Doar mâna ta. 47 . Cuvântul „iubire” sã nu-l prigonesc. Învaþã-mã. Doamne. ce sã-mi doresc. 4. Tatã. 3. 5.Cântece generale 2. mai poate s-opreascã Furtuna prin care eu pustiesc. Cu glasu-mi puternic sã cânt cãtre tine: Doamne. Furtuna de gânduri acum mã cuprinde De tot ce în juru-mi a fost adunat. Sã nu prigonesc nicicând puritatea.

.rul meu.. Chiar dacã ar fi sã umblu prin valea morþii.. 4. FA DO SOL DO 2. DO DO FA Domnul e pãstorul meu Domnul mã iubeºte. Nimic nu-mi lipseºte m DO DO DO Domnul e pãsto. 48 . SOL DO DO7 SOL DO 1. Cãci tu eºti cu mine. Tu îmi întinzi masã în faþa duºmanilor mei.fle. Mã povãþuieºte pe cãrãri drepte Din pricina numelui sãu. DOMNUL DO E PÃSTORUL MEU SOL R: Domnul e pãstorul meu.. Îmi învioreazã su. Fericirea ºi îndurarea mã vor însoþi În toate zilele vieþii mele ªi voi locui în casa Domnului.. Îmi ungi capul cu untdelemn ªi paharul meu este plin de se revarsã. El mã paºte la pãºuni verzi ªi mã duce la ape de odihnã.tul.. Nu mã tem de nici un rãu. Toiagul ºi nuiaua ta mã apãrã.Cântece generale 35. 3. Pânã la sfârºitul zilelor mele.

Domnu-i iubire. Domnu-i iubire. (bis) 2. DOMNU-I SOL RE IUBIRE 1. 49 . Domnu-i iubire. 5.Cântece generale 36. Sã-l preamãrim pe Domnu-n veci. el ne cuprinde Cu-a sa vãpaie. De-aceea inima înflãcãratã Îi cântã slavã lui Isus. 4. Ca împreunã. iubire sfântã. ªi lacrimile. Marie. Maica iubirii sfinte. 3. El ne iubeºte nespus mereu. prin Duhul Sfânt Prin el iubirea se va aprinde În multe inimi pe pãmânt. Domnu-i iubire. ºi chinul greu. el risipeºte. De-aceea inima cu dor ºopteºte: Iubire este Dumnezeu. el ni se-aratã În Fiul sãu scump venit de sus. cu-n dor fierbinte. RE RE SOL SOL SOL De-aceea inima cu dor tot cântã: Iubire este Dumnezeu. Trezeºte zelul în toþi cei reci.

te-aºteaptã la sãrbãtoare. El va ierta greºelile tale. El a venit s-aducã în lume. Va înþelege de ce-ai cãzut. 50 . Uitã de toate. 3. El e prezent acum pe altar. las'orice grijã. Vino. 1. DO 2. FA SOL re FA SOL DO Domnul te-aºteaptã cu nerãbdare. SOL DO Orice problemã te-ar frãmânta. Dragostea. DOMNUL DO NE CHEAMÃ la FA SOL MI R: Domnul ne cheamã la sãrbãtoare. Ca ºi în iesle.Cântece generale 37. Vrea sã-þi ofere iubirea sa. El ne aºteaptã cu bucurie Cu noi sã-mpartã viaþa m DO FA SOL la la FA SOL la DO SOL DO MI FA SOL DO sa. ca ºi pe cruce. Masã a pregãtit pentru noi. Cu trupul sãu te va hrãni. pacea ºi mila sa.

Isus vrea inima ta. DOMNUL re TE CHEAMÃ IAR sol R: Domnul te cheamã iar. tu m-ai iertat. mã-nvaþã tu sã te iubesc Pãcatul sã-l ocolesc. Dar. Îþi ofer fiinþa mea: Tu fã din ea tot ce vei vrea. Doamne.Cântece generale 38. LA re FA 51 . nu pleca! DO SIb DO El te aºteaptã la masa sa. Te rog. Eu sunt slab. 3. Vino acum ºi nu întârzia. re sol 1. Vrea inima ta în dar. te-am supãrat. 2. Rãspunde-i. LA re re DO Vrea sã te-apropii de al sãu altar a Cu iubire ºi cu har. Isuse-ajutã-mã sã împlinesc Voia Tatãlui ceresc.

Fiindcã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor. FA SOL FA re DO FA SOL DO re DO Tu eºti calea. 3. tu eºti viaþa. Simon se gândea în sine: „Ãsta un proroc de-ar fi. DUPÃ DO CE O NOAPTE -NTREAGÃ SOL 1. Dar. Ar ºti cine îl atinge ºi nu i-ar îngãdui”. Dupã ce printr-o minune peºti în mreaj-au nãvãlit. Iar când Simon farizeul.Cântece generale 39. cãci om pãcãtos sunt eu”. Tu eºti calea. Când i se îmbolnãvise sluga pe care-o iubea. eºti speranþa tuturor. te rog cu umilinþã: Doamne. sluga se va vindeca”. Doamne. mândru-n casã te primea. te rog. Nici eu. Când femeia pãcãtoasã la picioare îþi plângea. Dar aºa cum sunt. Dupã ce o noapte-ntreagã în zadar s-a tot trudit. 52 . nevrednic. Dacã spui de-aici o vorbã. DO DO Petru a simþit distanþa dintre om ºi Dumnezeu SOL DO FA ªi-a zis: „Pleacã de la mine. eºti speranþa tuturor. nu sunt vrednic ca sã stai în preajma mea. Un sutaº veni la tine sã te roage pentru ea ªi þi-a zis: „Eu nu sunt vrednic ca sã intri-n casa mea. nu mã ocoli! Fiindcã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor. nu pleca. tu eºti viaþa. Doamne. ªi eu ºtiu cã sunt nevrednic ca în casa mea sã vii. 2.

SOL LA fa# si si RE A. Tu eºti calea. vrednic de dispreþul tãu. Doamne. Dacã el era nevrednic.tunci. tu eºti viaþa.. RE În inima ta. Predicând la tot poporul. ce sã spun atuncea eu? Sunt un slujitor netrebnic. Sunteþi sângele sãu. 4. care calea-þi pregãtea. 1. Un' sã merg în altã parte. ce aþi fãcut din el? RE 53 . eºti speranþa tuturor. Sunteþi iubirea lui. ce aþi fãcut din el? 2. Sunteþi chiar trupul sãu. sã le plâng.. EU RE LA CAUT FAÞA LUI SOL RE R: Eu caut faþa lui.Cântece generale ªi eu. în sufletul tãu. Însã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor. Chiar Ioan Botezãtorul. sã fiu iertat? Fiindcã tu eºti adevãrul veºnic ºi neschimbãtor. Sunteþi ºi pacea lui. eu în faþa lui mã plec. Cãci e sfânt. de pãcate sunt atât de încãrcat. Atunci.. eºti speranþa tuturor. nici sandala sã-i dezleg”. Tu eºti calea. Sunteþi copiii lui. despre tine-aºa spunea: „Cel ce vine-i mai puternic. 40. si mi LA Faþa lui Dumnezeu. tu eºti viaþa.. iar eu nu-s vrednic. Sunteþi bucuria lui.

Ti amo. 3. R: Din inimã. Eu te iubesc. Isus. SOL RE Eu te iubesc. I SUSE 1. Din inimã. Isuse. 5. Isus. Jesus.Cântece generale 41. I thank you. RE LA Eu te iubesc. din inimã. (bis) 2. EU RE TE IUBESC . 6. 4. Isuse. Isuse. nel mio cuore. din inimã. Îþi mulþumesc. RE Eu te iubesc. din inimã. Isuse. SOL RE LA RE Eu te iubesc. of my heart. RE 54 . Eu te iubesc. I love you. Isus. of my heart. LA LA Eu te iubesc. din inimã. Jesus. Gesu. Isuse. Isuse. Eu te ador.

Eu v-am chemat din lu.. cel care Vã va da noi puteri sã mã slujiþi. Tot eu. La iudei ºi pãgâni. Cum eraþi. acum. De sus din cer am sã vã întãresc Cu Spirit Sfânt. Doamne.... EU V-AM DO ALES SOL FA DO 1. 2. Eu v-am chemat când voi mã prigoneaþi. Mergeþi acum! 4.me. 3. Sã-þi vestim cuvântul. Voi aþi mai fost ºi martori Când muream.tem. sufeream ºi-am înviat. Prezenþi sun. SOL DO SOL DO DO DO7 FA DO FA DO SOL DO DO 55 . v-am primit ºi v-am iubit. în lume vã trimit Sã proclamaþi iubirea. o.Cântece generale 42. Eu v-am ales din oameni simpli. R: Prezenþi suntem. buni.

Într-o zi ai apãrut Cu un chip ca ºi al nostru ªi ai plâns. Doamne. DO la DO7 FA la MI MI la SOL la SOL cãutãm.Cântece generale 43. Doamne! 3. a Orice om ce-l întâlnim l Seamãnã cu tine. Tu eºti viu în tabernacol. Noi suntem poporul tãu. re El striga mereu la tine. 1. te-ai bucurat: Om adevãrat eºti. 2. DO la Însetat ºi obosit. Tainã sfântã. o. MI 56 . Doamne. Prin pustiuri rãtãcea Al tãu popor. FAÞA la TA O CÃUTÃM MI R: Faþa ta o DO Pribegind pe-acest pãmânt. ne hrãneºti ªi tu însuþi ne vorbeºti.

57 . SOL mi Cãile tale sunt drepte ªi peste tot universul Eºti stãpân. 3. Ne dai putere sã-nvingem Tot ce-i rãu. Eºti Tatã! Plin de-ndurare Tu ne asculþi rugile. Fiului sãu iubit. Mãrire Pãrintelui nostru.Cântece generale 44. Duhului Sfânt ce-i uneºte-n Veci de veci. Toate îþi sunt cunoscute. FIE si MÃRIT NUMELE TÃU SOL si R: Fie mãrit numele tãu LA În vecii vecilor. (bis) si LA si RE7 si FA# si 1. Amin. Domn preabun. 4. Tu eºti înþelept ºi puternic. LA SOL si FA# 2. Secretul adâncului mãrii ªi întunericul.

Pãrinte. pe-a dragostei aripã. Cu inima la tine sã strig plin de speranþã. Când voi trãi din viaþã doar ultima ei clipã.Cântece generale 45. Cu inima umilã. Ca-n farmecul iubirii ºi-n culmea fericirii Sã nu-mi pierd nici simþirea. 2. am nevoie. cu trupu-n rugãciune. Pãtruns de-a ta iubire. Fii lângã mine. 3. Ridicã-mã. eu fac o plecãciune. FII RE LÂNGÃ MINE SOL mi R: Fii lângã mine. Cãci am nevoie. Am nevoie de-a ta iubire! a Fii lângã mine ! RE LA RE SOL LA mi 1. mi LA RE SOL mi LA RE SOL 58 . În pragul dimineþii. fii lângã mine. nici aripile frânte. în negura de searã. Doamne. Când pâinea-mi pare neagrã sau apa e amarã. În pragul veºniciei. ªi-atunci când veselia îmi toarnã plin paharul ªi beat de fericire nu-i voi mai ºti hotarul. în ultima instanþã.

Prin flori de iubire Eºti. Cuprinºi de credinþã RE mi si LA Îþi dãm închinare. 3. (bis) R: Tu. mici mãdulare. 59 . Doamne. sãdind sãmânþa. Când viaþa te-ncearcã Zâmbeºte mereu: Speranþa învie Doar prin Dumnezeu. RE SOL RE LA Noi. slãvit. forþa supremã. Tu. Noi azi am crescut.Cântece generale 46. FLORI RE PENTRU ISUS 1. Plutind printre nori Zburãm tot mai sus ªi culegem flori RE RE LA LA Pentru Isus. (bis) 2.

3. IMNUL DO DE LA CLUJ la 1. Doamne. Dintre-atâtea hotare care sunt pe pãmânt Mã îndrept cãtre zare. Nu te teme!” mi-ai spus ªi atâþia prieteni mã vegheazã de sus. „Sunt cu tine mereu. e dorinþa ce-o am pe pãmânt o M-ai creat pentru cer sã fiu sfânt. o M-ai creat pentru cer. ªi din mii de dorinþe ce se nasc ºi-apoi pier. Numai una-mi rãmâne: „Doamne vreau sã merg în cer!” R:Vreausã vãdchipultãu. a DO SOL FA DO DO mi DO FA SOL FA SOL FA DO mi DO FA FA DO SOL DO DO7 DO la FA DO SOL la FA 2. cãci eu.Cântece generale 47. Cu dorinþa în suflet sã te întâlnesc Cred cuvintele tale ºi poruncile le-mplinesc. m-ai creat sã fiu sfânt.edorinþace-o ampepãmânt. a a Vreau sã vãd chipul tãu. 60 . vreau sã fiu sfânt. Pânã când va veni ziua sã te-ntâlnesc Îndrãznesc sã te rog: „Nu lãsa ca sã rãtãcesc! O fãclie sã faci din întreg trupul meu ªi de Duhul tãu Sfânt sã fiu locuit mereu”.

3. i si FA# si RE Spre fericire. în tine am gãsit. Tu paºii ni-i cãlãuzeºti. Doamne. Mã surprinde-n fiecare zi iubirea ta. De când cu tine-o viaþã nouã-am început. De fiecare datã când îmi este greu. Tot ce cãutam atunci. IMNUL RE DE LA TIMIºOARA si LA R: Doamne. viaþa noastrã tu o împlineºti Din orice lacrimã zâmbetul va rãsãri ªi dincolo de nori. n n o mi Fiindcã eºti tu cel care-n noi face lucruri mari. n 1. tu eºti viaþa. tu m-ajuþi mereu. în suflet mi-ai vorbit. Continuã aventura ºi schimbarea mea. Faþa ta o caut. El mã schimbã ca sã fiu aºa cum tu mã vrei. Pe multe cãi în întuneric am umblat.Cântece generale 48. LA re sol Sib si mi LA FA# SOL mi Pentru cã-n tine orice noapte trece-ntr-o nouã zi. Sib FA sol DO LA re RE LA re O luminã pentru viaþa mea am cãutat. soarele apare iar. Cuvântul tãu luminã-i pentru paºii mei. 61 . sol Sib Sib sol DO LA re Dar când. SOL Tu eºti calea. FA RE 2. adevãrul eºti. în liniºte. Mari schimbãri în mine de atunci s-au petrecut.

Cântece generale 49. bunule Isuse. 2. Isuse drag. bunule Isuse. gura ºi inima. priceperea. Îþi aparþin cu totul numai þie. Tu sã mã pãstrezi mereu Ca pe un lucru-al tãu. urechile. o. Mintea. Isuse drag. cãci þi-am oferit: 62 . O. LA RE Iubirea mea toatã. glasul ºi dragostea. BUNULE ISUSE 1. RE R: Ochii. LA RE RE Fiinþa mea întreagã. ISUSE RE DRAG . îþi ofer. RE LA Mã dãruiesc cu totul numai þie ªi ca mãrturie-a dãruirii mele LA Îþi ofer azi cu drag. o.

allegria! LA E fratele meu. E bucuria mea. allegria! n SOL 1. allegria! 2. allegria! RE RE7 Fidelitatea mea e-n el. allegria! E ºi iertãtor. allegria! Dumnezeul meu. allegria! RE Îmi dã pacea sa. allegria! Iubirea vine de la el. allegria! 63 . allegria! LA Isus e bucuria mea. allegria! RE ªi lumina mea. allegria! Este Domnul meu.Cântece generale 50. E mântuitor. ISUS RE E BUCURIA MEA LA RE R: Isus e bucuria mea.

Sã ispãºesc ºi vina celor rãi. Te doare mult cã oamenii te uitã. Doamne. ISUSE. (bis) 2. Din Sfânta Ostie priveºti la mine ªi parc-aud ºoptindu-mi al tãu glas. Primeºte-mi. De-aceea eu doresc ca. 3. 4. CRED DO FA SOL SOL DO DO DO7 1. prin iubire. 64 . Lãcaº plãcut într-însa sã-þi gãseºti. Ca sã rãmân mereu. cu mine ai rãmas. Doamne. mereu cu tine. cred c-aici în Taina Sfântã Eºti tu prezent ca om ºi Dumnezeu. inima întreagã Sã fie-a ta aºa cum o doreºti. Isuse. FA SOL FA SOL DO DO Eu nu te vãd. eu cred cuvântul tãu. Sã batã-ntruna numai pentru tine.Cântece generale 51. DO7 Ai spus-o tu. dar cred din suflet. Cã te jignesc chiar unii dintre-ai tãi. Aºa cum tu.

Ca-ntr-o familie sã împãrþim Tot ce trãim: suferinþe ºi greutãþi. Maria. SOL RE LA Unde încã nu s-au nãscut RE LA Rãsãritul ºi apusul soarelui! Te aºteptãm! LA RE Gãseºte-un drum spre inimile noastre! Te aºteptãm! Coboarã! LA RE SOL RE 65 .Cântece generale 52. Ne-ncredinþãm Mamei tale. a 1. TU RE SOL NE -AI CHEMAT si R: Isuse. ISUSE. 2. Tu ai venit ca noi sã-l cunoaºtem pe Tatãl RE RE SOL RE LA SOL RE LA SOL SOL LA RE RE si LA ªi sã ne-nveþi cum sã ne iubim unii pe alþii. 3. Coda : Vino de dincolo de gând. Speranþe ºi bucurii. tu ne-ai chemat sã te urmãm a Pe drumul credinþei ºi-al luminii a Spunem da chemãrii tale De-a trãi în alianþa iubirii. Cu ea în umbra crucii sã stãm Lângã cei care astãzi mai sunt rãstigniþi.

Dar atunci nu fi trist. oricât de greu ar fi. zâmbeºte. Dar atunci nu fi trist. RE RE LA R: Iubeºte. 66 . ci vorbeºte cu mine. Deci vino. RE7 SOL Când prietenii tãi nu vor sã te mai iubeascã. mereu. la bine ºi la greu. RE LA Zâmbeºte. 2. zâmbeºte. cu glasul inimii. RE LA RE Zâmbeºte. iubeºte. vino. Iubeºte. cãci tu mã cunoºti pe mine. cãci eu te iubesc pe tine. l-al meu altar. Când prietenii tãi nu vor sã-þi mai vorbeascã. Când prietenii tãi nu vor sã te mai cunoascã. tu. Dar atunci nu fi trist. Vorbeºte.Cântece generale 53. IUBEºTE RE LA RE mi 1. zâmbeºte-le. vorbeºte. iubeºte.

te dãruieºti ªi uiþi orice mãsurã. Nu mi-ar folosi la nimic. 2. Chiar de-aº avea o credinþã Încât sã mut munþii-n mare. Chiar dac'aº împãrþi Sãracilor tot ce-i al meu. IUBIND. Fãrã dragoste sunt un nimic. Iubind. 1. Chiar de aº profeþi ªi-aº ºti chiar misterele toate. TE la re DÃRUIEºTI la R: Iubind. Chiar de-aº vorbi toate limbile Vorbite de oameni ºi îngeri. re MI la la la re MI LA re re la Sunt doar o aramã ce sunã Sau un chimval zãngãnitor. Dacã nu am iubire. ªi dac'aº da trupul meu În flãcãri sã fie ars.Cântece generale 54. te dãruieºti Cu tot ce-þi aparþine. 3. MI 67 .

Cântece generale

55. IUBIREA
1. Iubirea îþi aduce bucurie-n suflet, Iubirea îþi dã puterea de-a ierta, Iubirea te trezeºte în zori cu-n zâmbet, Iubirea îþi alungã tristeþea grea. Iubirea te face sã fii mai bun; Iubirea te-ajutã sã-þi urmezi al tãu drum, Iubirea te poartã pe aripi de vis. Iubind, viaþa pare un paradis. R: Doar iubind vei vedea:
RE SOL LA RE si mi LA RE SOL LA RE si mi LA RE RE SOL

Ce frumoasã e viaþa, dacã ºtii sã o trãieºti; Ce frumos este gândul, dacã ºtii sã-l împlineºti; l Ce frumos e cuvântul, dacã ºtii sã-l rosteºti; l Ce frumos este omul, dacã ºtii sã-l iubeºti. (bis) l
RE mi LA RE si

LA

68

Cântece generale

2. Iubirea îþi aduce bucurie-n suflet; Iubirea îþi dã puterea de-a ierta; Iubirea te trezeºte în zori cu-n zâmbet; Iubirea îþi alungã tristeþea grea. Iubirea te face sã fii mai bun; Iubirea te-ajutã sã-þi urmezi al tãu drum.
do# SI MI fa# MI MI LA SI MI do# fa# SI MI

MI

LA

Iubirea te-nvaþã sã crezi ºi sã speri, Cã astãzi va fi mai bine ca ieri. R: Doar iubind vei vedea:
MI LA SI

Ce frumoasã e viaþa, dacã ºtii sã o trãieºti; Ce frumos este gândul, dacã ºtii sã-l împlineºti; l Ce frumos e cuvântul, dacã ºtii sã-l rosteºti; l Ce frumos este omul, dacã ºtii sã-l iubeºti. (bis) l
MI fa# SI MI do#

SI

69

Cântece generale

56. ÎN
SOL DO

MÂINILE LUI
si DO RE

R: În mâinile lui am pus viaþa mea. El singur este stânca mea. 1. Doar el cunoaºte cum sunt eu ªi ºtie orice drum al meu. În gândul meu are lãcaº; Sunt ocrotit de mâna lui.
RE SOL mi DO RE si mi DO RE DO RE SOL

2. Oaspete drag în gândul meu Tu cunoºti viaþa ce o duc. Din întuneric m-ai înãlþat Ca o luminã-n noaptea grea. 3. Zilele mele þi le ofer, Cãci tu cunoºti viaþa mea. În bucurie m-ai vizitat, Lacrima tristã tu mi-ai ºters.

70

Cântece generale

57. LAUDATE DOMINUM
R: Laudate Dominum, laudate Dominum
SOL mi SI7 mi RE

Omnes gentes, aleluia. (bis)
mi SI7 mi RE

RE

mi

SI7

1. Ne rugãm þie, Doamne, sã te-nduri de noi, Sã ne scapi de ispite ºi de nevoi. Dã-ne, Doamne, credinþã ºi nu ne lãsa, ªi ajutã-ne sã facem doar voia ta. 2. Ajutã-mã, Doamne, sã scap de cel rãu, ªi sã fiu de acuma pe veci doar al tãu. Dã-mi, Doamne, credinþã sã te pot vedea. Vie, Doamne, împãrãþia ta! 3. Ori de câte ori, Doamne, eu þi-am greºit, Dacã mi-a pãrut rãu, ºtiu cã tu m-ai primit; Ori de câte ori, Doamne, eu te-am supãrat, Dacã mi-a pãrut rãu, ºtiu cã tu m-ai iertat. 4. Nu vreau sã te supãr, cãci eu te iubesc; De aceea ajutã-mã sã nu greºesc. Dã-mi, Doamne, putere sã te laud mereu, Preamãreºte-al meu suflet pe Dumnezeu.
SOL RE mi SI7 mi mi SI7 mi RE SOL RE mi SI7

71

Cântece generale

58. LEAGÃ-NE, DOAMNE
RE

1. Leagã-ne, Doamne, pe toþi împreunã,
LA RE

Cu lanþuri ce nu pot fi rupte.
RE

Leagã-ne, Doamne, pe toþi împreunã,
LA si

O, leagã-ne în dragoste.
RE LA LA LA RE RE RE

R: Este-un singur Domn, u Este-un singur Fiu u Este-un singur Duh, u
LA RE

De aceea-þi cântãm. 2. Domnul e credinþa, Domnul e iubirea, Domnul e speranþa, De aceea-þi cântãm.

72

Cântece generale

59. MAI
SOL DO

CAUTÃ -MÃ
RE

1. De câte ori stãteam ºi mã gândeam Cât de curaþi sunt sfinþii cei din rame, Iar eu, de câte ori greºeam, Veneam sã-þi spun: „m-am rãtacit!” R: Mai cautã-mã, mai cautã-mã, m m
RE DO SOL DO SOL SOL

Înc-o datã, Doamne! (bis) o
2. În valea suferinþei mã aflam ªi suspinam mereu plin de pãcate. De-acolo, da, de-acolo îþi strigam: „M-am rãtãcit, m-am rãtãcit!” 3. ªi iar pãcãtuiam ca un om orb, Cuvântul tãu în mine n-avea roade, Iar când vedeam cã iarãºi am greºit Plângând strigam: „m-am rãtãcit!” 4. În tabernacol ne-ncetat m-aºtepþi Ca trupul tãu primindu-l, eu sã cred. ªi-acum te rog la fel de insistent Cautã-mã de câte ori mã pierd!

SOL

73

Cântece generale

60. MAI
DO DO

RÃMÂI CU NOI
FA

1. Coboarã seara de acum ºi se-ndepãrteazã Ziua ce s-a sfârºit, amintirea ei rãmâne.
la mi re SOL SOL FA re DO

Bântuit ca o nãlucã, soarele se stinge dincolo de munþi. Cu tine vrem sã începem o viaþã nouã
DO re SOL

Ce se transformã într-o zi fãrã sfârºit. R: Mai rãmâi cu noi, soarele-a apus. a
re SOL mi FA SOL DO re DO mi FA DO

Mai rãmâi cu noi, cu tot ce ne-ai adus. a Mai rãmâi cu noi, e ºi mâine-o zi. o Dacã eºti cu noi, noapte nu va fi.
SOL FA SOL FA DO DO

DO

2. Un suflu nou ne-nvãluie ºi se rãspândeºte Ca un val mânat de vânt, Ca o flacãrã ce-aprinde tot în jur. Iubirea ta va cuprinde-ntreaga lume; În faþa ei se vor deschide toate porþile. 3. În faþa noastrã azi vedem omenirea-ntreagã Care luptã suferind ºi, asemenea unui deºert, Aºteaptã apa vie, apa care poate sã-i redea puteri. Cu tine, Doamne, vom fi ºi noi izvoare. Rãmâi cu noi ºi tot deºertul va-nflori.

74

Cântece generale

61. MULÞUMIM DOMNULUI
1. Mulþumim Domnului cãci este bun,
mi RE mi SI7 RE mi RE

Veºnicã-i iubirea lui! Veºnicã-i iubirea lui! Mulþumim Domnului cãci ne-a creat,
mi RE mi SI7 mi

mi

Veºnicã-i iubirea lui! Veºnicã-i iubirea lui! Mulþumim Domnului cãci ne-a salvat;
mi RE mi SI7 RE mi

Veºnicã-i iubirea lui! Veºnicã-i iubirea lui! R: Amin! Amin! Amin!
mi RE

Mulþumim Domnului. (bis)
2. Numai el a fãcut multe minuni, A creat cerurile peste noi, A despãrþit apele de pãmânt. 3. Din mâna celor rãi ne-a salvat, De duºmani ne-a eliberat. Mulþumiþi-i Domnului din cer.

mi

75

Cântece generale

62. NU
la MI

MAI FI TRIST
re

1. Nu mai fi trist când barca vieþii tale Pluteºte-n larg spre infinit.
MI la la re

Nu suspina printre lacrimi amare; Orice om are un sfârºit. R1: Gândeºte-te, cã vei muri odatã t ªi clipa aceea tu nu o cunoºti.
re MI MI la LA la re la

Trãieºte-þi viaþa în inimã curatã

Zâmbeºte astãzi, mâine poate n-ai sã poþi. a 2. În furtuni, în valurile grele, Tu trebuie sã lupþi pân' la sfârºit. Nu te opri, treci peste ele ªi roagã-te Pãrintelui iubit! R2: Nu te opri din drumul lung al iubirii Fii un crâmpei din iubirea mea; Pãºeºte astfel pe calea fericirii, Eu sunt cu tine în viaþa ta. +R1

la

76

Cântece generale

63. NU
la re

MAI SUNT CUVINTE
re SOL DO MI

1. Nu mai sunt cuvinte sã poatã lãu...da Toatã iubirea ºi îndurarea ta.
la re re la MI la MI la DO la MI

Pe altarul lumii rãstignit tu eºti

ªi pentru oameni zilnic te jertfeºti. R: Cerul ºi marea, tot ce e în ea, Muntele, valea ºi inima mea,
la RE7 SOL MI la re SOL DO la re SOL DO MI MI

la

re re

Toate se-nchinã Creatorului n

DO MI la

ªi mulþumire îi dau Domnului. (bis)

2. Tu îmi eºti stãpânul, Doamne, te iubesc, Voia ta sfântã vreau s-o împlinesc. Tu aratã-mi drumul, ce mi-ai pregãtit, S-ajung la tine, Domnul meu iubit. 3. Ruga mea-i tãcerea, altceva nu pot Sã îþi spun, Doamne, nu ºtiu sã mã rog. Îþi ofer din suflet binele fãcut ªi voi rãmâne în faþa ta tãcut.

77

Cântece generale

64. N OI
RE mi

SUNTEM SPERANÞA LUMII
LA si

R: Noi suntem speranþa lumii,
RE

Toþi o inimã, o inimã ºi-un gând. u Vom sãdi în inimi pacea
mi LA si

LA

ªi seninul, ºi seninul pe pãmânt; ªi seninul pe pãmânt. 1. Veniþi azi cu bucurie,
SOL RE LA RE RE LA RE SOL RE

LA

Tineri voi, tineri voi ce strãluciþi De credinþã ºi iubire
SOL SOL RE LA

LA

Pe Isus, pe Isus sã-l preamãriþi; Pe Isus sã-l preamãriþi. 2. Tot ce-i mai frumos pe lume Lui Isus, lui Isus îi datorãm, Orice plantã, vietate, Aerul, aerul ce-l respirãm; Aerul ce-l respirãm. 3. Cu Cristos la drum în suflet Vrem mereu, vrem mereu ca sã ne ºtim Ca, apoi în veºnicie, Împreunã, împreunã sã pãºim; Împreunã sã pãºim.

78

Cântece generale

4. Slavã fie-n veci, osana Domnului, Domnului biruitor. Slavã Fiului lui David Pânã-n vecii vecilor. Pânã-n vecii vecilor.

65. NU
RE

TE OPRI

R: Nu te opri din drumul tãu! Nu te opri! Mergi înainte! Nu e greu, nu te opri! Priveºte mai încrezãtor chemarea ta. Pãºeºte cu încredere cãrarea ta. 1. Acceptã viaþa aºa cum este ea, Cu greutãþi ºi bucurii;
SOL LA LA LA RE RE7 RE SOL SOL LA RE RE SOL mi LA

Înfruntã-te pe tine-n clipa grea...a, Treci peste rãu orice ar fi.
RE

2. Doar binele sã-þi umple inima ªi sã trãieºti iubind mereu Ca-n viaþa ta sã te poþi bucura, ªi la bine, ºi la greu.

79

Cântece generale

66. NU
DO FA

UITA !

1. La drum dac-ai plecat, Creºtine, nu uita,
DO

Cã deasupra ta mereu e Dumnezeu. El te-ajutã la greu, Dacã vrei, cu harul sãu.
DO SOL FA DO

SOL

Nu uita: te iubeºte Dumnezeu. R: Nu uita! Nu uita Oriunde-ai fi, oriunde-ai sta a a
DO SOL DO FA DO

DO

Cã deasupra ta mereu e Dumnezeu! Dumnezeu e mereu în preajma ta.
DO

SOL

2. Unde mergi pe drumul tãu, Nu uita sã nu faci rãu; Chiar ºi gândul þi-l citeºte Dumnezeu. ªi orice vorbã nerostitã, Orice faptã doar gânditã, Nu uita, cãci o ºtie Dumnezeu! 3. Bine-ar fi în orice zi Dac-o clipã-ai zãbovi ªi din activitate te-ai opri, Sã-þi înalþi gândul tãu Cu drag la Dumnezeu, Cãci nu uita: el te-ajutã mereu.

80

Te aºteptãm. Tu. R: Vino. 81 . al dragostei curat izvor. VINO DO SOL SOL AZI LA NOI DO 1. Sã ne-ntãreºti cu sângele-þi curat. Sã ne hrãneºti cu pâinea ta divinã. Isuse. cãci suflete SOL FA FA SOL SOL DO DO DO7 DO Pline de dragoste DO Azi te-aºteaptã cu iubirea lor. O. DO DO DO7 DO SOL 2. Noi. Doamne. Þi-o oferim sã fie a ta pe veci. 3. S-ajungem fericiþi odatã-n rai.Cântece generale 67. DOAMNE. Cã te-aºteptãm cu dor înflãcãrat. a Cu sfântul trup al tãu Sã ne sfinþeºti mereu. pãmânteni. vino azi la noi în inimi. Cum sã rãspundem la a ta iubire. veºnic Dumnezeu? Doar inima e tot ce-avem mai nobil. O. tu. cu plãcere. Ca trupul tãu ca hranã sã ni-l dai ªi întãriþi de tine-n lupta vieþii.

LA RE SOL 82 . ªi în durere. Care ne dai cerul? Aceasta-i calea cãtre tine: Sã te iubim mereu RE LA RE7 SOL RE ªi-n bucurie. (bis) RE 69. Oare la uºã cine-i RE RE RE ªi ce-o fi aºteptând? Azi iarãºi ocolit-ai Pe cel ce-l vezi bãtând. OARE RE LA UºÃ CINE -I? SOL LA 1. Care ne dai viaþã.Cântece generale 68. OARE RE LA CE -OM FI NOI ? LA Oare ce-om fi noi fãrã tine.

Cântece generale SOL RE LA R: Dulce rãsunã afarã: RE RE „Lasã-mã-n casa ta. ce pustiu e-n mine Fãrã un Dumnezeu! Sunt un orfan. m n Te rog a câta oarã. Hai. Uºa-þi deschid eu larg. Isuse. Calcã al casei prag! 4. Unde e Tatãl meu? 3. Ah. Rãmâi în casa mea. chiar acum degrabã. LA RE SOL 2. Cu mângâieri nespuse ªi cu iubirea ta. Spre fericirea ta”. nu mai sta afarã. O. Nu mai pleca. 83 . vãd bine.

3. Vie. Doamne. doar în tine liniºtea-mi gãsesc ªi tot rãul lumii trece nevãzut. Curãþã-mã. ORIºIUNDE mi DO CAUT RE mi 1. DO mi RE7 mi Mai rãmâi cu mine. 2. O fãclie pentru drum e cuvântul tãu. RE7 RE7 SOL SOL mi SOL Am puterea sã mã schimb ºi sã îþi fiu plãcut.Cântece generale 70. Oriºiunde caut ºi-oriunde privesc. Va veni ºi ziua când vei reveni. DO RE la la la RE7 SOL mi Doamne. ºi nu mã lãsa! Sã nu ne despartã nici furtunile. 84 . Cred în tine. Blândã închinare fac în faþa ta. împãrãþia ta. Doamne. Doamne. Tatãl e în tine ºi tu eºti în noi. Doamne. Dragostea te-a rãstignit când ai trãit cu noi. Orice rãu ºi orice vinã. ºterge-le! ªi din mii de drumuri dinaintea mea S-aleg calea spre inima ta. Sfânt din veºnicie. al Mariei fiu. Dumnezeu cel viu. Doamne.

Doamne. Pe mine mã cunoºti. ªi intrând prin tine va fi O sãrbãtoare mare Pentru întoarcerea mea. Doamne. LA Tu eºti calea mea. eºti poarta deschisã. Din veci ºtii numele meu. 2. (bis) 1. Nimic nu-mi lipseºte. Tu. La mine mereu te gândeºti. PÃSTORUL RE mi MEU SOL R: Pãstorul meu. tu eºti. eºti pãstorul meu.Cântece generale 71. RE LA SOL RE RE RE SOL RE SOL Mã cauþi de m-am rãtãcit. m RE RE LA LA La pajiºti ierboase ºi limpezi izvoare Cu dragoste tu mã conduci. Cu dragoste mã ocroteºti ªi alãturi de tine Eu voi sta pentru totdeauna. 85 . RE SOL RE SOL Dar dacã mã-ntorc pe drumul tãu. Departe de tine-s pierdut. Tu. Doamne. Cum îl cunoºti pe Tatãl tãu.

Tu ne aduni în casa ta regeascã. Cã Dumnezeu trãieºte printre noi. cobori în mãrginire Ca sã-þi simþim prezenþa-n viaþa noastrã. (bis) SOL DO SOL FA DO re 2. PÂINE DO DIN CER VENITÃ SOL DO 1. Tu.Cântece generale 72. Tu umpli omul cu-al tãu necuprins. Tu ne-ai chemat în marea ta iubire ªi chemi fãptura-ntreagã la unire. Ne faci un loc la masa ta cereascã. 3. infinit. Dumnezeu cel necuprins se-ascunde În taina pâinii ºi a vinului la SOL SOL FA DO DO ªi pe altar coboarã între oameni. 86 . Cel care te primeºte Nu va muri în veci. Cu trup ºi sânge sã se dãruiascã. R: Pâine din cer venitã DO FA SOL la Pentru a noastrã viaþã.

uã Te-a costat dar n-ai lãsat. Câte stele. o SOL LA LA RE RE Ziua dãruitã no.Cântece generale 73.mi Pentru ca sã pot iubi. Tu. Tu-n pãdure ºi în râuri. Stelele ca niºte flori ªi se vãd în cer toþi sfinþii. Cerul tãu ca o poianã. a a SOL RE RE RE7 1. Doar sã fie-n mâna ta. în mare ºi în munþi! Locul tãu e ºi în ini... câte stele! Spune-mi tu. PE RE CÂND SEARA SE COBOARÃ SOL RE Intr. care-i a mea? N-o doresc pe cea frumoasã.. 2. Adunaþi în jurul tãu! 3. Pe când seara se coboarã Inima þi-o înãlþãm. LA RE SOL RE LA RE 87 .

rã. SOL NOTÃ: CANON: în timp ce corul 1 cântã a doua strofã. corul 2 cântã prima strofã. DO DO SOL FA SOL 2. Tot la fel cuvântul meu Înapoi nu va veni DO la SOL FA SOL SOL Fãrã sã lucreze tot ce eu îmi doresc. 88 .. din cer coboarã ªi nu se mai întorc FA la SOL DO FA FA SOL Fãrã sã ude pãmântul ªi tot sã rãsa. PRECUM DO ZÃPADA DO SOL 1. Tot cuvântul meu.. Precum zãpada ºi ploaia DO SOL De sus. Tot cuvântul meu.Cântece generale 74. Fãrã sã termine totul FA FA FA SOL SOL DO Pentru care a fost trimis.

Azi l-am gãsit.Cântece generale 75. 3. Isus ne-a trimis. Vreau sã-l pãstrez. RE RE 1. Isus mã întãreºte cu harul sãu. 2. l-am cãutat. 4. SOL LA RE SOL 89 . pe tine. în suflet l-am primit. sã RE SOL rãspândesc. PRIVESC RE LA CRISTOS SOL LA RE R: Privesc la Cristos. învãþ sã iubesc. Îmi dã curaj sã-nfrunt tot ce-n lume e rãu. Iubirea. Sã mergem în lume l-al sãu seceriº. Credinþa ºi pacea. sã fiu fericit. îndurarea nu mi-a refuzat Când în pãcat cãzut. Pe mine.

la MI Viaþa mea împreunã cu a ta. R1: Scriseseºi.Cântece generale 76. la DO MI MI Unde nimic nu era în acea zi. Unde nimic nu era în acea zi. Numele meu sus în cer. la SOL SOL DO MI re la re Într-o noapte fãrã margini O luminã strãluci. Doamne. 90 . ªi când mâinile tale Modelau întreg pãmântul. deja. Doamne. PROIECTUL 1. MI 2. la SOL SOL DO MI re DO la re Scriseseºi. În liniºtea profundã O voce se-auzi. Deja scriseseºi tu de mine. deja. ªi când în mintea ta Fãcu sã luceascã stele.

Unde nimic nu era în acea zi. 91 . Azi te-am întâlnit pe tine a ªi libertatea mea E planul tãu asupra mea. 4. Unde nimic nu era în acea zi. ªi când ai colorat Orice floare a câmpului. ªi când ai plãnuit Drumul oricãrui om. R2: Dacã ieri eu nu ºtiam.Cântece generale 3. ªi când ai calculat Imensitatea cerului. Nimic nu voi mai cânta: Mã vei salva. ªi când ai desenat Munþii ºi orice nor.

2. Doamne. Tu eºti grâul celor aleºi. Tu eºti pâinea coborâtã di. Tu eºti calea. 92 ..Cântece generale 77. RÃMÂI RE RE CU NOI LA LA RE R: Rãmâi cu noi. RE LA RE LA RE 1. rãmâi cu noi.in cer.. iar noi suntem turma. Tu îþi dai viaþa pentru oile tale. Tu eºti lumina în întunericul acestei lumi. adevãrul ºi viaþa. Tu eºti pãstorul cel bun. 3. rãmâi cu noi.

4. În Galileea ºi oriunde se duce El vindecã pe toþi de bolile lor. Emanuel. El ºi-a dat viaþa preþ de rãscumpãrare. Viaþa de veci prin moarte el ne-a redat. SI7 mi Deschideþi porþile plini de bucurie! (bis) 1. oare. REGELE SLAVEI R: Regele slavei vine cu mãreþie. Biruitor asupra morþii domneºte. venit acum între noi? 2. SI7 SOL mi 93 . Osana Fiului lui David! Osana! Nimeni nu a vorbit vreodat' ca ºi el. Lumea de rãu ºi de pãcat a salvat. 5. 3. Cine sã fie.Cântece generale 78. regele slavei.

Doamne. O.... DO DO FA DO FA Viaþa mea vreau s-o ofer în mâna ta. RUGÃCIUNE 1. 94 . Dã-mi putere sã te pot urma ªi pe calea mea sã fii mereu doar tu. m SOL SOL DO la FA SOL DO la DO7 re FA Semnul viu al libertãþii ta. m SOL DO DO DO7 FA Semnul viu al adevãrului. Fã-mã tare în credinþa mea mereu. 2. Fã ca eu sã pot iubi în lume. Fã-mã sã devin iubi. Doamne. eu te rog din inimã. eu te rog din inimã. Sã trãiesc mereu fidelitatea ta. R: Fã-mã sã devin iubi.Cântece generale 79. O.. eu te rog din inimã. O.le.re.. Doamne.re.. 3. Libertatea ta s-o cânt cu viaþa mea. Vreau doar þie sã-þi slujesc mereu DO SOL7 DO SOL ªi sã pot iubi cum m-ai iubit ºi tu.

Prezent ca sã-mplinesc. Cu daruri braþele-mi sunt pline Pentru oameni. dar. o. Doamne. Oriºiunde-a ta voinþã. 3. pentru tine. copile. Pãrinte. Samuel. 2. Unde eºti.. Samuel. SAMUEL R: Samuel. 4. Iatã-mã prezent. Pãrinte preaiubit? la re Nu te cunoºteam. Te voi lumina pe cale ªi în bucurii ºi jale.Cântece generale 80. Acum aud a ta chemare. trimisul meu. MI sol DO MI la la re MI 95 . Stãpâne sfânt. Cãtre fraþii tãi.. Prezent s-ascult. eºti alesul meu. Samuel! 1. al tãu cuvânt. Noaptea-i lungã fãrã de sfârºit. Voi aprinde-n tine Duhul meu. Tu. Eu te voi pãzi în drumul tãu. iatã.

Mãrire s-aducem a În numele lui. Suntem cãlãuziþi De mâna Domnului. SOL MI la re SOL MI la la re 96 . În mâna lui e totul: Pãmânt. Veniþi sã-l adorãm. ºi cer. El e mântuitor. El este Creatorul. Suntem poporul lui. SOL MI la DO 1.Cântece generale 81. ºi foc. Cunoaºte orice loc. SÃ la MERGEM CU TOÞII re R: Sã mergem cu toþii SOL MI la re La muntele Domnului. Sã îl sãrbãtorim. 3. 2. Cu toþi sã-l preamãrim Pe cel ce ne-ocroteºte.

cãci tu le dai lor hranã. Slavã îþi cântã mii de pãsãri. Primiþi iubirea sa Cea fãrã de sfârºit. Cu ciripitul lor. SLAVÃ SOL ÎÞI CÂNTÃ RE SOL 1. în universul care Tu îl rânduieºti. Slavã îþi cântã-ntreaga fire. Bun stãpânitor. Cântã. Cãci creator îi eºti. Doamne.Cântece generale 4. de marea-þi frumuseþe. 3. RE7 SOL 97 . Doamne. Slavã îþi cântã-n coruri cerul. 4. Slavã ºopteºte ºi câmpia. Toate. 82. Toate. Cãci mare eºti ºi sfânt. Deschide-þi inima Cuvântul sãu e viaþã. Doamne. Nouã ne vorbesc. SOL SOL DO RE la Cinste þi-aduc toþi sfinþii îngeri Într-un veºnic cânt. ªi codrii te slãvesc. Doamne. 2.

Chipul pe care îl poartã Însuþi i l-ai dat. Slavã îþi cântã omenirea. Cã l-ai rãscumpãrat. Haruri ºi bunuri fãrã numãr. 8. Doamne. 98 . Vino.Cântece generale 5. Din cugetu-i curat. Milostiv i-ai dat. 6. Slavã îþi cântã þie omul. Doamne. 7. cu darul tãu m-ajutã. Slavã îþi cânt ºi eu acuma. Numai tu o schimbi. Doamne. Slavã îþi cântã tot creºtinul. Doamne. Sã îþi cânt mereu. Cãci eºti Stãpânul meu. În mii ºi mii de limbi. Soarta e-n mâna ta slãvitã.

SPERÃ DO FA MEREU la 1. ºi iubeºte! 99 .iþi. Când orice-ai face n-are un folos. 2. îþi pare noaptea mare.Cântece generale 83. R : Vino. a Dã-ne pace ºi har.. Când te gândeºti cã Domnul te-a uitat. Când lumea ce te înconjoarã-i rece. n Cãci muncim în zadar FA SOL la DO De nu suntem de tine ocrotiþi. Învinge viaþa asta care trece ªi cere ajutorul lui Cristos. Când te-ndoieºti cã Domnul te iubeºte. Ridicã-te.. Nu-þi pune multe semne de-ntrebare.. 3. FA DO la DO SOL DO Ca ºi-atunci când suntem ferici. în sfârºit. ºi crede. Doamne-ntre noi n Când sunt vânturi ºi ploi. Opreºte-te o clipã ºi priveºte FA DO la SOL SOL La calea dreaptã ce-o ai de urmat.. Când totul pare cã se nãruie. Când.

Vin la tine iar. Eºti cãlãuza mea Pe drumul cãtre zori. SOL fa# DO mi RE mi SOL RE SOL SI7 mi mi Sunt însetat de iubirea ta. ªi bucuros mã hrãnesc cu-al tãu trup. Stãpâne. ultimul popas. SUFLETUL mi fa# MEU TE DORE ºTE DO mi 1. Tot ce rãmâne în mine-i speranþa Cã într-o zi voi vedea chipul tãu. Voi fi iertat. (bis) SI7 2.Cântece generale 84... lacrimi nu vor fi.ua DO DO RE la Când te voi vedea. În lãcaºul tãu.. Ca pe-o fântânã ascunsã-n deºert.. Sufletul meu te doreºte. Doamne. 3. Doamne. Aºtept cu sete zi. Vin ºi eu azi la altarul tãu. 100 . Voi merge ºi eu.

Ogoarele sunt gata de recoltã. 3.. Doamne-n întregime Ca sã culeg recolta dintre spini. 2.ici la dispozi. suntem noi lumini? Trãim cu Domnu' în vorbã ºi fapte Sã ºtie lumea cã suntem creºtini.. te voi as.. m DO SOL la DO SOL DO 1.ta.. Isus mai cheamã oameni în lucrare Sã fie toþi cu el biruitori.. Cheamã-mã..þia ta... Mai sunt în lume încã mari comori. Suntem noi sare pentru lumea aceasta? În întuneric.. E timpul potrivit pentru popoare. SUNT DO SOL AICI la DO7 FA DO SOL DO R: Sunt a. o.Cântece generale 85. FA SOL DO 101 .cul. Dar lucrãtorii sunt aºa puþini! DO FA SOL DO Mã dãruiesc..

pacea ta cereascã vine-n suflet ºi la mine. cã vii în sufletul meu. Vreau sã ºtiu care þi-e voia. tu m-ajuþi sã cred în tine. u o FA SOL mi re SOL FA SOL re SOL DO la FA SOL mi la DO7 DO7 Când sunt trist. Te rog sã-mi arãþi tu calea. sã rãspund iubirii tale. Sã fac tot ce pot de-acuma. Te rog sã îmi dai putere. 102 . R: Dacã tu rãmâi cu mine. Sunt fericit. Ale tale Sfinte Taine le primesc acum ºi eu. cea pe care eu voi merge. sã pot merge pe-a ta cale. cã îmi dai putere. Doamne. DO 2.Cântece generale 86. în spate. DO la re SOL DO SOL DO SOL Eºti a mea speranþã. eu vin la tine. vreau sã ºtiu ce pot alege. Doamne. eºti izvor de mângâiere! ªi îmi port din nou. Astfel. SUNT DO FERICIT la re 1. sunt ferit de-orice ispitã o ªi când sunt într-un pericol mã salvezi într-o clipitã. crucea.

de tine. fraþi Doar pentru tine. astfel. TATÃL SOL mi NOSTRU 1. Isuse. Vrem sã cântãm acum cu toþi Doar pentru tine. ce mi-ai poruncit. Coboarã harul tãu cel sfânt. Iar noi cânta-vom într-un glas Doar pentru tine. Sã le vorbesc fraþilor mei Acum. când cu noi Eºti. (bis) 2. Chiar de-aº fi în loc strãin. Azi din cer am auzit. nu ne temem. RE DO mi 103 . pe pãmânt. în tine credem. RE SOL RE DO Tatãl nostru.Cântece generale 87. în nevoi. Isuse. Lãsând în urmã prieteni. ªtiu cã. R: Tatãl nostru. SOL mi RE RE7 DO Glasul tãu m-a transformat ªi viaþa-ntreagã mi-a schimbat. eu la tine vin. Tatãl nostru.

Toate câte sunt pe lume ªi pe care ni le-ai dat Cântã sfântului tãu nume Laudã þie ne-ncetat. LA RE 104 .mile ne-ncãlzeºti. RE LA LA RE Doamne-ndepãrteazã ceaþa De-ntuneric ºi pãcat RE RE si mi LA RE ªi ne lumineazã viaþa mi SOL Cu-al tãu Duh Sfânt ºi curat! 2. Doamne. tuturor. har ºi fericire. Toate-n glasuri triumfale Ne vestesc iubirea ta. Floarea în splendoarea sa.Cântece generale 88. Harul tãu sã ne uneascã ªi în pace sã trãim. Bine. SOL mi LA LA LA Ini. RE LA Tu. deal ºi vale. Cer ºi mare.. TE-ADORÃM RE si LA ÎN FERICIRE 1. Domn al gloriei cereºti. Spor de viaþã ºi iubire Varsã peste-al tãu popor.. 3. În iubirea ta cereascã Noi ca fraþi sã ne simþim. Tu dai. cu raze de iubire. Te-adorãm în fericire.

FA DO FA SOL SOL la Sã ne vorbeºti de tine. învingãtori. SOL DO SOL Sã ne conduci pe drumul vieþii. ISUSE 1. Isuse. În încercare. Isuse. DO re SOL MI la Te aºteptãm. TE AºTEPTÃM. Sã ne redai bucuria. Tu ne cunoºti tinereþea.Cântece generale 89. rãmâi cu noi. Te aºteptãm. 2. DO FA FA SOL Sã ierþi pãcatul ce ne-apasã. Tu ne arãþi cu bunãtate Drumul ce duce spre viaþã. Sã ne-ntãreºti în ispitã. Tu singur ºtii sã iubeºti. suntem puternici. la SOL DO DO 105 . în orice clipã! SOL SOL DO Când eºti cu noi. În orice zi. Isuse. Te aºteptãm. Tu eºti Pãstorul nostru. DO SOL DO la R: Rãmâi cu noi. Te aºteptãm. Isuse. Tu înþelegi orice cãdere. re DO SOL la Sã vindeci inima noastrã.

unde-am pleca. Sã vestim mereu iubirea sa. dupã el se ofilesc Haideþi. De la noi.Cântece generale 90. Isus ar vrea Lumea s-o-ndreptãm spre calea sa. TINERI MI LA VOI 1. pe Domnul nu-l cunosc. Oriunde-am fi. 2. Tineri. Nu-l cunosc. Pe Isus ce-l iubiþi SI7 MI Lumii. Pacea ºi slava sa. Nu uitaþi cã-n alte pãrþi Oamenii. Fericiþi astãzi sã fiþi LA MI MI ªi din inimã sã-I mulþumiþi. voi sã-l vestiþi. ce aþi crescut ªi pe Domnul l-aþi cunoscut. noi sã-l vestim. nu-l iubesc Unii. Pe Isus ce-l iubim 3. (bis) LA SI7 MI SI7 LA MI MI SI7 MI 106 . voi. R: Cãci Domnul mare ºi sfânt În misiune azi ne trimite S-aducem pacea pe pãmânt a ªi sã vestim al sãu cuvânt.

Drum pentru adevãr. Kyrie eleison! (bis) RE SOL 1. Creºte în noi acum DO SOL SOL DO si DO RE RE SOL Sub veºmânt de speranþã. O minune aºteaptã toþi. SOL la RE la RE7 mi mi Chiar de-s altfel tu fii sigur s Cã existã multe cãi. TOLERANÞÃ SOL Puer Domini sum. 107 .Cântece generale 91. Dar întinde mâna si RE RE7 RE ªi-ai sã vezi cã poþi! SOL R1: Sã trãieºti printre alþii Ca ºi cum ar fi fraþii tãi. DO SOL RE Drum pentru viaþã.

Puer Domini sum. Umilinþã ºi credinþã! 3. Cum vrei sã îl închizi Pe Domnul sfânt ºi mare Numai în lumea ta. Dãruire ºi iubire. Din ea ne naºtem. Cu ea suntem bogaþi! R2: .. Totuºi eºti liber Iubirea s-o alegi! R2: Toleranþã ºi speranþã. Dar noi sã nu uitãm A inimii putere! Ea sfarmã ziduri ºi-i împacã fraþi..Cântece generale 2. Ascultare ºi iertare. Mintea a învãþat Sã punã bariere. Kyrie eleison! 108 . Strânsã-ntre hotare? Chiar dacã multe nu poþi sã-nþelegi.

De n-ai fi tu sã-mi spui acestea N-aº crede-n veci aºa ceva. 3. Dar. Nimic nu e deosebit. plec capul Cãci tu ai spus cã e aºa. vãd vin ºi pâine. Eu. Dar sub aceste chipuri sfinte Tu eºti. la cuvântul tãu. 109 . Cãci ochii pot sã mã înºele Dar niciodatã vorba ta. Isuse. care te numeºti iubire. CARE RE TE NUME ºTI IUBIRE LA 1. Om ºi Dumnezeu. pe altar. R: Eu te ador cu umilinþã RE LA RE RE Deºi acum nu pot vedea.Cântece generale 92. Isuse. tãinuit. Tu. TU. (bis) LA RE LA LA SOL 2. RE SOL LA RE SOL LA LA Prezenþa ta în Sfânta Tainã Uimeºte azi sufletul meu.

Tatã bun. Doamne. Eu. n a mi RE mi 1. la tine vin Rugându-te. RE 2. azi mã chemi ca-n fiecare zi. De-aceea. la fiecare pas n SI7 la SI7 mi RE Tu mã-nsoþeºti neîncetat cu-al tãu har bogat. Tu mã cãlãuzeºti ªi mã conduci pe calea ta. DO Singur nu pot sã fac la RE mi RE SI7 Sã împlinesc voinþa ta.. Al meu prieten eºti. Singur nu pot nimic ªi-n tine-mi pun speranþa mea. TU. 110 . DO la SI7 SOL Sã mã ajuþi cu lumina ta. DOAMNE. ºtiu cã-s mic. Doamne. ºtiu cã-s slab. n SOL DO La bucuria de-a trãi-n iubirea ta a n ªi-n fiecare ceas. Eu. Doamne. AZI SOL la la MÃ CHEMI SI7 mi R: Tu.Cântece generale 93.

Dã-ne harul tãu ºi-a ta iertare.ne..re la la DO SOL Sã cântãm acum a ta mãri...cea! 2. Cãci tu ne primeºti la sfânta-þi masã... Iubirea ta tuturor s-o dãruim. de-a pu.Cântece generale 94. Doamne...ruri a mi SOL SOL FA DO SOL Vrem sã trãim doar pentru ti. Schimbã viaþa noastrã în iubi. Doamne. tu eºti Mântuitorul! 3.. Vei fi mereu iubirea noastrã! DO SOL 111 .. DO la la R: Tu eºti cu noi. doar tu eºti pa. o la FA mi FA SOL 1... TU EºTI DO CU NOI SOL FA FA DO SOL l ªi tu ni-l dai pe Spiritul tãu cel sfânt.. Rupe lanþurile ce ne leagã. Þie-þi dãruim fiinþa noastrã. mi FA FA DO SOL Eºti adevãr.re.

tu vei reveni. rãmâi cu noi. ªtim cã de-orice rele ne vei libera ªi-n iertarea ta vom trãi. Tu. Fiu preasfânt ºi veºnic eºti om ca ºi noi. viu azi între noi. Creator al vieþii în tine sperãm. Cred în tine. Tu eºti calea noastrã. Tu eºti forþa noastrã. 3. Pânã când. TU EºTI mi VIAÞA NOASTRÃ DO RE mi 1. Tu eºti viaþa noastrã. adevãru-ntreg. 112 . 2. alta nu avem. Cristoase. nu ne va lãsa. noi te lãudãm. Vom rãmâne pururi în cuvântul tãu. pânã când vei vrea Nu ne este teamã dacã eºti cu noi. pacea inimii. pe toþi ne aduni. nãscut din Maria. Ca sã ne separe. DO RE7 mi Te rugãm. Pe tine. alta nu avem. 4. Suflu al iubirii.Cântece generale 95. nimeni va putea. Una eºti cu Tatãl veºnic ºi cu toþi ai tãi. Tu eºti libertatea. Ca în unitate-apoi. la la RE7 SOL RE7 SOL mi la RE7 SOL mi mi DO RE SOL Pânã când vom fi în viaþã. oriunde vei vrea. Mort doar din iubire. Sã fim razã din iubirea ta. Paradisul sã îl deschizi. vino între noi. din mii de cãi greºite. odata. Doamne. ªtim cã mâna ta e tare.

Îþi mulþumesc cã mã iubeºti mereu. Au fost odatã râuri de pãcate ªi sângele iertãrii a spus: „Nu! Oricâte au fost. Doamne. 5. Mi-ai pus în suflet. Pe care tu-l meriþi curat. TU RE SOL NU PLECI NICIODATÃ RE7 1. ca pe-o zdreanþã ªi eºti mereu în mine ca o stea. o speranþã ªi nu e nimeni care sã mi-o poatã lua. RE 113 . chiar dacã vrei sã sufãr Când valuri vin ºi vânturi negre bat. eu le-am iertat pe toate ªi bine ºtiu cã le-ai iertat ºi tu. Plutesc pe ape ca un fir de nufãr. Tu nu pleci niciodatã de la mine ªi niciodatã singur nu mã laºi. Îþi mulþumesc cã eºti cu mine-n lume. 3. Sunt fericit. Isuse. SOL mi LA LA RE Tu eºti mereu puterea ce mã þine.Cântece generale 96. Tu nu m-arunci. Cã-n tine sunt ºi tu eºti Dumnezeu.” 4. Îþi mulþumesc cã mi-ai dat un nume. (bis) 2. Din cel dintâi ºi cel din urmã pas.

. De iubire..Cântece generale 97. Simt puterea ta de necuprins.ma. eu mã simt învins.eºti. îmi mângâi ini. TU SOL NU UIÞI SÃ MÃ IUBE ºTI RE DO SOL 1. DO RE DO RE SOL mi SOL SOL7 ªtii sã schimbi orice durere grea. pierdut. Mã-nsoþeºti. simt numai rãni ºi chin. Iar ºi iar inima mi-ai atins. Mã tot chemi la tine ca sã vin. Rãscolind orice pãmânt strãin.. Când. Tu nu uiþi sã mã iubeºti. 114 . 3. Pe-al meu drum eºti cãlãuza mea.. R: Tu nu uiþi sã mã iube. RE SOL la RE SOL SOL7 DO 2.

DO 115 . DO FA DO DO SOL Ne înalþã cãtre Tatãl. 3. încã pe pãmânt. Ea ne face rãbdãtori. Dragostea pe toþi ne-adunã. FA DO SOL DO DO7 FA Unde-i iubire. UNDE-I DO IUBIRE SOL DO R: Unde-i iubire. i i 1. Dragostea înnobileazã. Care. SOL Prin Cristos ºi Duhul Sfânt.Cântece generale 98. acolo-i Dumnezeu. Dragostea-i acea putere. 2. Blânzi cu cei rãuvoitori. Calmi în faþa nedreptãþii. Ca-ntr-un tot armonios Sã formãm un trup ºi-un suflet Împreunã cu Cristos. acolo-i Dumnezeu. Pace ºi iertare. i i SOL Acolo e rãbdare.

Care trebuie-ngrijit. Vede-n om doar partea bunã. Calea sigurã spre ceruri. Soarele sã nu apunã Fãrã a ne împãca! 9. Dacã ne-am certat cumva. Cu duh binevoitor. 8. Spre unirea cu Cristos. Dragostea nu uitã-un lucru: Cã oricare rãtãcit Este un om bolnav la suflet. 5. 7. Dragostea ne porunceºte. Dragostea e delicatã. Rãu nu face nimãnui.Cântece generale 4. Darul cel mai preþios. Dragostea gãseºte scuze Celui ce-a pãcãtuit. Bine însã vrea sã facã Pânã ºi duºmanului. dintre toate. Arãtând-o tuturor. Nu pe cel ce a greºit. Dragostea e pururi bunã. 6. Dragostea e. 116 . Ea condamnã doar pãcatul.

MI SI7 SI7 LA MI LA sol# Când sunt mic. VENIM MI SÃ ÎI MULÞUMIM SI7 1. Prezenþa lui m-a copleºit a SI7 MI LA SI7 sol# Cu harul sãu minunat. el atotputernic Dumnezeu minunat. ne-am adunat Toþi cu sufletul curat ªi-acum îþi mulþumim Din inimã te iubim. el e mare. el e tare. Venim sã îl preamãrim Pe. Venim sã îi mulþumim. (bis) R: Când sunt slab.Cântece generale 99. (bis) 2. 117 . Isuse.

RE DO RE7 2. aici prezent. Mai puternici sã fim. Rugãciuni când vom înãlþa. 118 . RE SOL DO SOL SOL Mã conduci pe drumul drept. VENIM SOL SÃ -L ADORÃM DO R: Venim sã-l adorãm l Pe Isus. împreunã. Venim sã-l adorãm l RE DO SOL RE SOL În Preasfântul Sacrament. 1. Tu. Tu m-ajuþi sã mã îndrept. Chiar ºi când din neºansã Am cãzut în pãcat. Ca aici. luminã în suflet ªi putere îmi dai. Tu ne chemi în casa ta. Tu prezent între oameni Ai rãmas mereu.Cântece generale 100.

FA SOL SOL SOL SOL7 DO Cu harul tãu sã ne-ndulceºti povara. Ce-adesea pare cã e mult prea grea. Nimic nu-i greu din ceea ce ne ceri. Povara mea-i uºoarã de purtat. Doamne-i drept. DO DO 119 . Cei osteniþi ºi greu împovãraþi! Eu vã alin în orice suferinþã SOL FA FA SOL DO FA SOL DO DO7 ªi vã ajut amarul sã-l purtaþi. ai tãi discipoli. Suntem aici.” DO DO7 DO Venim cu drag. Vã dau exemplu ca sã mã urmaþi. 3. (bis) 2. Pe urma ta vrem zilnic sã pãºim. „Luaþi asupra voastrã jugul meu ªi de la mine voi sã învãþaþi Cã inima mi-e blândã ºi smeritã. VENIÞI DO DO7 LA MINE FA SOL DO 1. tu doar ne stai alãturi ªi-n greu aflãm nespuse mângâieri. de-ar fi greu.Cântece generale 101. Doamne. rãspundem la chemare. de-avem în noi iubire. Tu sã ne faci asemenea cu tine Blânzi ºi smeriþi cu inima sã fim.” Suntem ai tãi. ªi. Isuse-n faþa ta. Cãci legea mea e jug plãcut ºi dulce.” O. „Veniþi la mine toþi cei osteniþi. „Luaþi asupra voastrã jugul meu ªi veþi vedea cã pace aþi aflat.

Tãcere ºi moarte. SOL DO DO Dacã pe-al tãu vapor nu ºtii sã navighezi.Cântece generale 102. Ascultaþi cum vântul nu tace. DO DO SOL re DO Ajunge! Este prea multã luminã. eu vreau numai una. Luaþi-mi ºi strada. DO SOL re 120 . lãsaþi-mã-n pace! De tot acest aer goliþi-mi ograda. Prea multe culori. Viaþa e marea pe car' te pierzi. Eu vreau albul zãpezii în toate. a 1. VIAÞA DO E JOCUL re R: Viaþa e jocul pe care-l pierzi l SOL re Dacã nu eºti stãpân pe ceea ce crezi. Vã rog sã plecaþi.

.. Sã facã din ea o viaþã de sfânt. iubire în noi. drum fãrã vinã. Slujindu-i pe oameni pe-acest pãmânt. RE7 RE Sã-i facã lãcaº sub braþul sãu sfânt.. Viaþa mea de acum i-o dãruiesc cu gând curat. Uuuuu. viaþã ºi þel. Uuuuuu. S-audã când mã bucur ºi îi cânt al meu cânt.Cântece generale 103. mi RE RE Îngerul meu bun sã ducã spre el DO RE SOL DO sufletul meu.itorul meu l-am încredinþat lui Dumnezeu. luminã. Pentru cei sãraci.. pentru bãtrâni ºi pentru bolnavi Sã fiu ajutor la bine ºi greu Cântând împreunã acelaºi cânt lui Dumnezeu. DO RE SOL mi R: Cristos e al meu rege. mi RE SOL SOL DO Cristos.(bis) RE SOL RE DO RE 2. 121 . Cristos.. viaþã.. VIITORUL SOL mi DO MEU DO SOL DO RE 1. Cristos.. Cristos. DO SOL DO SOL DO RE SOL Pe drumul întins al credinþei. Vi.. Sã fie purtat pe cãile lui.

R: O. 122 . VIN RE SOL VREMURI CÂTEODATÃ LA 1. ai grijã de noi! SOL mi LA SOL LA RE SOL LA RE RE7 Pãzeºte-ne nopþile toate n De griji ºi de nevoi. (bis) 2. Vin vremuri câteodatã Când nu mai ºtii de ce RE LA RE LA Viaþa se-ntoarce roatã Sã-þi spunã unde e.Cântece generale 104. Doamne. SOL LA SOL LA RE RE RE7 Sã dormi iar pe pãmânt ªi sã te poþi ruga. RE RE7 Fii bun. Când cauþi mângâierea ªi nu ºtii unde e. Doamne. Vin vremuri când iubirea Mai crudã-i ca orice. SOL SOL LA SOL LA RE RE ªi-atunci îþi vine-un gând ªi-ai vrea sã faci ceva. o.

Trece totul. speranþa mea.Cântece generale ªi-atunci îþi vine-un gând ªi-ai vrea sã faci ceva. VINO. ca sã fiu O luminã-n jurul meu: SI7 FA# RE mi Astãzi te chem. Lacrima ca sã mi-o ºtergi. Harul tãu. viaþa mea. 2. 3. 123 . Sã plângi iar pe pãmânt ªi sã te rogi aºa: 105. Vino. Binecuvântarea ta Mã va-nsoþi. Doamne. iubirea ta Daruri sfinte îmi vor fi. ÎN mi la RE7 DO SOL SI7 INIMA MEA 1. Astãzi te chem. tu rãmâi Stânca mea. DOAMNE. Doamne. 4. Schimbã. Vino ºi nu mai pleca: Astãzi te chem. în inima mea ªi sfinþeºte-mã. Umple-mã cu spiritul tãu.

Eu vã voi elibera De tot pãcatul vostru.Cântece generale 106. Voi trimite între voi Un duh nou dumnezeiesc! 1. „Voi sunteþi chemaþi la libertate Într-o lume plinã de mister. MI LA MI MI LA SI7 124 .” LA LA MI MI SI7 Doamne. „Voi sunteþi chemaþi la libertate. VOI mi DO SCHIMBA SI7 mi R: Voi schimba inima voastrã. De toþi idolii voºtrii! SI7 107. RE la mi mi SI7 mi RE Vã voi aduna de pretutindeni. tu eºti viaþa ªi noi vrem cu tine sã trãim. Vã voi scoate dintre neamuri. VOI MI SUNTEÞI CHEMAÞI LA LIBERTATE LA MI 1. Vã voi duce-n þara voastrã! 2.

” LA LA SI7 Doamne.. Hai. la tine sã venim. MI LA SI7 SI7 MI LA Cã eºti adevãrul LA MI Ascultând de ti. Sã zburaþi în dorul de-a trãi. zâmbiþi mai dulce ªi curaj.em. o.. 3. Nu mai staþi cu ochii-nlãcrimaþi. Nu mai staþi închiºi în colivii. voi tuturor sã daþi. R: Tu ne spui... La o forþã de ne-nlocuit. deschideþi poarta..beri vom fi... Hai. Doamne. Ea ne dã speranþa. 125 . Voi sunteþi chemaþi la libertate. Voi sunteþi chemaþi la libertate. (bis) SI7 MI SI7 MI SI7 2. Pentru cã în lume Îl aveþi alãturi pe Cristos. tu eºti Tatã.Cântece generale ªi aici misterul dezlegaþi. Voi sunteþi chemaþi la libertate ªi senini în viaþã sã pãºiþi. Voi sunteþi chemaþi la libertate. De-am greºit.. MI LA MI SI7 Noi copii în mâna ta sunte.ne li.

2. 126 . Voi. Daruri simple Domnului sã-i prezentaþi DO SOL la SOL DO DO SOL DO ªi recunoaºteþi cã tot ce-aveþi SOL Lui îi datoraþi. VOI. Necaz ºi voie bunã. Pãrinte. TINERI 1. (bis) DO DO R: Îþi oferim. Prin Fiul tãu. FA DO SOL DO FA DO DO SOL DO DO7 Þie ca mulþumire.Cântece generale 108. Cu iubire puneþi-le pe altar. Isus. Tatãl ceresc se va bucura De al vostru dar. tineri buni. prinosul de-nchinare. cucernici. n Cinste ºi împãcare. nouã spre mântuire.

Duhul Sfânt 109. (bis) Sunt vesel. (bis) 2. Mã rog ca ºi David. Când în mine este Duhul Sfânt. Când în mine este Duhul Sfânt. 6. Te laud ca David. 4. Când în mine este Duhul Sfânt. SI7 mi la mi SI7 mi 127 . Când în mine este Duhul Sfânt. Sunt vesel ca David. Când în mine este Duhul Sfânt. Sunt vesel ca David. Mã bucur ca David. 5. Când în mine este Duhul Sfânt. Mã-ncred ca ºi David. CÂND mi ÎN MINE ESTE DUHUL SFÂNT 1. 3. sunt vesel. Eu cânt ca ºi David.

Spirit de foc. fraþii noºtri. Peste oameni stãpâneºti. (bis) 1. re FA DO IUBIRII Vino la noi sã trãim iubirea ta. Cu iubirea lui Cristos. luminã pentru viaþã. IZVORUL R: Spirite Sfânt. FA MI re SOL 128 . 3. Mângâierea noastrã eºti. Inima noastrã te cautã întruna. Dãruind al dragostei prinos. izvorul iubirii. Eºti dorit de cei prea triºti.Duhul Sfânt 110. luminã pentru viaþã. re FA SOL re sol re DO re Roua ta peste noi s-o reverºi. FA re SOL MI Inima noastrã te cautã întruna. Spirit de foc. 2. Fã sã-i iubim pe oameni. Fã sã-i iubim pe oameni. SPIRITE SFÂNT. fraþii noºtri.

4. 5. LA LA RE SOL Peste noi revarsã Darurile tale. RE SOL RE RE RE 1. Raza-þi sfântã din cer venitã Inimi multe la har invitã. VINO. 3. RE LA RE RE 129 . Tu eºti cel care ne-ntãreºte ªi ne duce sigur la liman. DUHULE SFINTE R: Vino. Când furtuna-mprejur vuieºte. Omul vechi ºi lumesc dispare ªi se plãmãdeºte omul nou. Ca sã aibã viaþã în Cristos. 2. Tu ne dai nouã alinare Când suntem puºi la încercare ªi ni-i viaþa de nesuferit. Tu eºti Duhul iubirii sfinte LA LA Ce purcezi dintr-un bun Pãrinte ªi din Fiul veºnic adorat.Duhul Sfânt 111. Unde tu eºti primit cu ardoare. Duhule Sfinte.

libertate. Spre tine. RE SOL LA RE SOL LA LA RE 130 . RE SOL mi RE Tu eºti Regina cerului! (bis) 1. În tine Tatãl ºi-a arãtat mãrirea. alergãm cu iubire. Mamã. Domnul nostru. Tu l-ai nãscut pe Cristos. 2. Prin tine gãsim adevãrata pace. Credinþa ta ne-ntãreºte-n drumul vieþii. Prin tine speranþele noastre-nfloresc. Cu tine. 4. Noi te rugãm pentru lumea întreagã Ce cautã viaþã. iubire. 5. Eºti cãlãuza ºi-apãrãtoarea noastrã. Eºti steaua ce ne vesteºte lumina. Ave Maria. 6. Mamã. 3. Mamã cereascã R: Ave Maria. dorim sã clãdim Împãrãþia lui Dumnezeu în lume.Sfânta Maria 112. Mama cereascã.

Fã-ne sã fim statornici. Ave Steaua mãrii.. 131 . re DO SOL FA SOL DO DO7 la FA re Ave. Reginã cereascã.. creatã de Domnul. DO 2. STEAUA DO MÃRII mi 1. A tuturor mamã bunã. mãicuþã ne e. Cu inimile pure.. Rugile noastre le-oferã Celui pe care în lume Ni l-ai adus ca pe-un frate. DO DO DO SOL Poartã a cerului sfântã. AVE.eºti.. DO DO7 FA SOL DO re R: Ave.Sfânta Maria 113. 3. Ave. Ave. FA FA FA Sfântã Fecioarã Marie. Sfântã fecioarã-ntre toate. Bucurã-te. Dulce Reginã din ceruri. Maicã Preacuratã. Steaua mãrii.

ne.i. (bis) LA RE 2. ave Maria! SOL RE LA RE Ave. sã-i fii mamã.. RE LA RE SOL RE LA si mi LA RE LA RE Te-a luat pe muntele sãu sfânt. A împlinit prin tine mântuirea lumii. Domnul þi-a dat un veºmânt de slavã SOL si RE si mi LA RE Te-a ferit de pãcat. Te-a voit nepãtatã... SOL si Te-a fãcut lãcaº Vrednic de Fiul sãu... 132 .Sfânta Maria 114. Eºti Mama noastrã cereascã. DOMNUL ÞI-A DAT UN VEºMÂNT DE SLAVÃ 1. Mama Bisericii.te cu ti. ave Maria! mi si RE SOL LA RE SOL LA RE LA RE Ave. La sfârºitul vieþii tale Te-a înãlþat la cer. templul sfânt al sãu. Prin tine noi suntem fiii sãi iubiþi. ave Maria! RE Domnul es.. Ne-a adoptat prin Cristos. R: Ave.

salut-o ºi tu. O. Copila-l pronunþã cu glas tremurând. 133 . ave Maria! (bis) 2. Prin þãrile toate minunea se-afla. A tuturor Mamã iubeºte-acel loc. 6. FECIOARA RE LA MUNTE LA RE RE7 1. pe stânci apãru Ea pleacã-a sa frunte. ne-aºteaptã cu foc. ave. la stâncã venea. R: Ave. tu. 5. Copilei sfioase.Sfânta Maria 115. Preacuratã. ªi gârlei spumoase un nume ºoptea. Iar gârla-l anunþã cu vuiet crescând. 4. Aratã-ne-ndatã cã Mamã vei fi. Fecioara la munte. pe când se ruga. Poporul în gloate. priveºte-ne-aici. SOL RE LA RE LA RE 3. Pe toþi ea ne cheamã.

Tu eºti Mamã preaiubitã. De Cel veºnic îndrãgitã. Cel ce te-a ales de Mamã. o. SOL DO Maica Soarelui. FII DO SLÃVITÃ . A fãcut cel sfânt din tine. Cel venit sã-ºi deie viaþa º Pentru pãcãtos. Te-a vrut sfântã fãrã seamãn. R: Soarele-i Isus Cristos. Omenirea-þi cântã þie. MARIE 1. Fii slãvitã. 3. O. 4. Tu eºti cea de haruri plinã Zãmislitã fãrã vinã. Marie. 134 . Lucruri mari. SOL DO DO Maica Soarelui. 5. (bis) DO SOL 2. i SOL DO DO Fiul tãu cel Preafrumos. minuni divine.Sfânta Maria 116.

Cu dragoste deplinã. Pe-a cerului Reginã O laudã în cor. 2. slãvim Slãvim neîncetat Slãvim. RE 135 . 3. ÎN RE ASTÃ ZI FRUMOASÃ 1..Sfânta Maria 117. Pe gingaºa Fecioarã Tot corul îngeresc. În astã zi frumoasã Dãm Maicii lui Isus. Oºtirea sfinþilor.. Cãci o iubim nespus. slãvim LA SOL RE LA RE RE7 SOL RE LA RE RE7 Pe cea fãr' de pãcat. R: Slã. RE LA RE Cântarea noastrã-aleasã. Cu drag o înconjoarã ªi-n cânt o preamãresc.vim.

136 . Cu glasurile vii. 6. Pe Domnul îl cinstim. Cu glasul ei duios. La fiul ei. Dorind ca-n cer odatã. ªi cerul ºi pãmântul.Sfânta Maria 4. Cristos. Preasfânta noastrã Mamã. Alãturea sã-i fim. Prin Maica Preacuratã. Necontenit ne cheamã. κi înteþesc avântul În a o preamãri. 5.

. 4. a 2.Sfânta Maria 118. din tronu-i de-ndurãri. Condu-ne. ÎN DO SUFLET CU IUBIRE mi FA SOL 1. iar noi ai ei copii. l-altarul tãu venim Cu inima curatã o rugã sã-nãlþãm. Marie-n lume un om va exista. Al tãu prea dulce nume în cânt va rãsuna. A cerului Reginã. i la SOL FA SOL DO FA DO FA DO DO DO mi FA SOL La sânu-i cald ne cheamã cu foc spre-a ne iubi. În suflet cu iubire azi toþi sã ne-adunãm Un cântec de mãrire Mariei sã-nãlþãm. Zâmbeºte ºi se-nclinã spre-a noastre salutãri.spre-a ne iubi... i a Cu foc. R: Maria-i dulce Mamã. 3. 5. Fecioarã nepãtatã. spre patria de sus. Cât timp. Mamã bunã.. 137 . Sã fim toþi împreunã cu Fiul tãu Isus..

Suntem creºtini ºi-avem în piept dorinþa. O. MARIE. Tu dã-le. on SOL SOL7 DO SOL SOL7 DO 1... o prea dulce Mamã. ªi-aprinde-n toþi un foc dumnezeiesc. ªi spre triumful Fiului tãu. Mamã. 2. Iar singura nãdejde-n biruinþã. Mai sunt creºtini ce au a ta iubire. Ne este ajutorul sfânt de sus.zeu.zeu. Dar au pierdut din spiritul frãþesc.. Sã triumfeze crucea lui Isus. România e sub scutul tãu. DO DO SOL DO7 FA Ascultã ruga celor ce te cheamã ªi-o-nalþã sus la Dumne... O DO PREA DULCE MAMÃ R: O. Ne dã aceast' credinþã tuturor.. SOL FA SOL DO DO FA SOL DO FA 138 .. on ªi-o-nalþã sus la Dumne.Sfânta Maria 119. Marie.. Ca iar uniþi în dragoste ºi lege Sã fim cu toþi o turmã ºi-un pãstor. Rege. 3. gândul de unire.

magnificat. re MI la DO MI SOL la re LINÃ SOL Eºti templul Spiritului Sfânt. MAGNIFICAT (CANON) SOL Magnificat. LUMINÃ R: Maria. MI DO Mama sãrmanilor ºi a celor mici. magnificat. luminã linã. DO RE DO la RE DO RE SOL SOL Magnificat anima mea Dominum! Magnificat. 1. MARIA. la 139 .Sfânta Maria 120. Poarta cerului. Peste tine strãluceºte la la re MI SOL la re la DO MI Numai lumina Spiritului Sfânt. În sânul tãu l-ai purtat Pe creatorul universului. SOL la RE SOL Magnificat anima mea! 121.

122. Cu tine sã merg. mi DO SOL mi Tu mã cuprinzi la piept. Maria. Mama mea. MARIA. Marie. Tu. ªi simt cum cãldura ta pãtrunde-n fiinþa mea. la tine s-alerg. Marie. tu-mi mângâi inima. Când tu mã priveºti ºi-mi spui cât mã iubeºti. Toatã frumoasã eºti. un zâmbet pe calea grea. si mi DO la RE SOL RE Sã fiu o luminã aº vrea. 3. dãruitã cu atâta har. Tu porþi pe braþe cu iubire Al lumii noastre trup sfâºiat. deschide-mi inima Sã pot cânta mereu iubirea ta. MAMA SOL DO RE MEA DO SOL 1. sã iubesc tu mã-ndemni. tu eºti icoana Bisericii de pe pãmânt Care se roagã cu toþi sfinþii ªi cu toþi oamenii de pe pãmânt. la RE SOL SOL7 RE 140 . SOL DO si RE DO SOL SOL SOL mi Tu eºti speranþa mea.Sfânta Maria 2.

s-adorm la pieptul tãu. RE RE SOL DO la Doi ochi ºi-un zâmbet aº vrea sã culeg u Flori sã îþi pun în piept. În viaþã sã pot lupta. Mamã. sã te-ascult. tu dã-mi în dar. sã zâmbesc. iubirea pe-acest pãmânt. vreau sufletul curat. sã-nving tristeþea grea. puterea sã-nþeleg m n Cã doar Isus e iubire în lume. RE SOL SOL7 RE SOL mi DO RE SOL mi DO la Dã-mi o. tu. Iubirea doresc s-o cânt. Vreau sã-þi vorbesc ne-ncetat. Sã vin când mi-e greu. Vreau sã iubesc tot mai mult. iubire ºi har. cu tine sã fiu îmi doresc.Sfânta Maria la R: Doi ochi ºi un zâmbet aº vrea sã culeg Flori sã îþi pun în piept. Mamã. Mamã. Sã fii tot mereu ajutorul meu. tu. puterea sã-nþeleg m n Taina iubirii tale. Pace. RE SOL SOL mi mi DO la Dã-mi o. 2. 141 . te iubesc.

Când vom fi cãzuþi în tinã ºi vom fi plini de vinã. Maria. Cã nu ne-ai pãrãsit? Îþi mulþumim prin rugãciune. Maria. Maria. 3. Maria. tu eºti a lumii mamã LA fa# ªi-a celor ce te cheamã în inimile lor. priveºte spre noi iarã. Sã ne ridice sus. MARIA. TU EºTI LA si A LUMII MAMà fa# 1. tu eºti mãicuþa dragã si MI MI A celor ce te roagã ºi îþi cântã-n cor. fa# MI LA MI Nu lãsa ca rãutatea. R: Nu lãsa sã se fãrâme ºi nici sã se dãrâme LA LA fa# si Ce Domnul a zidit. prin cânt ºi plecãciune. ªi roagã-l pe Isus. Cã de fii ne-ai primit! 142 . tu gingaºã Fecioarã.Sfânta Maria 123. ura ºi nedreptatea Sã-nvingã pe pãmânt! Maria! n si 2. tu Mamã iubitoare. cum sã-þi mulþumim oare.

Marie. SOL 143 . Marie. Cãci de Tatãl eºti iubitã ªi de îngeri preaslãvitã. ÎNTOARCE-ÞI R: Marie. Vino. Fii a noastrã bunã mamã. 1. Sã ne fii ocrotitoare ªi al vieþii dulce soare. în clipa grea. Steaua mãrii înspumate ªi speranþa noastrã-n toate Nu ne pãrãsi. SOL SOL RE DO SOL RE SOL RE SOL DO SOL DO PRIVIREA Marie. întoarce-þi privirea Spre noi. ºi nu ne lãsa. RE DO Plinã de iubire eºti. Cãci tu. Cu iubirea ta la noi. MARIE. mamã. 2. noi fiii tãi. In necazuri ºi ispite Alergãm cu drag la tine Sã ne fii tu mângâiere ªi-ajutorul spre mai bine.Sfânta Maria 124. mamã.

i.. nume adora.. Maicã Preasfântã. R: O.ce. Nume preadul... Blândã Fecioarã. De-ntreaga lume slãvit ºi lãudat..Sfânta Maria 125. NUME DO FA FA PREADULCE DO SOL DO SOL DO 1.. Preafericitã! Din veºnicie..a! (bis) FA SOL DO FA DO SOL 2. Neprihãnitã! 144 .....at. DO SOL DO DO FA SOL SOL FA Îngerii îþi cântã: DO DO DO7 Ave Maria. Ave Mari.

Sfânta Maria 126. roagã-te pentru noi! DO 145 . dã-ni-l pe Isus Dulce. SOL SOL FA DO FA DO FA Dulce. Eºti far sclipitor ºi mângâietor.. TU CE SFÂNTÃ EºTI FA DO 1. Tu din cer de sus. Marie! El sã ne fie. Tu ce sfântã eºti ºi spre noi priveºti. Roagã-te. Marie! ªterge prihana. Roagã-te. Domn pe vecie.e! DO SOL FA DO SOL SOL DO Maicã iubitã. Roagã-te. vindecã rana... veºnic slãvitã. roagã-te pentru noi! 3. mamã. Mari. roagã-te pentru noi! (bis) 2. mamã. Dulce. mamã..

Doamne. Rãtãceam strãin prin lume. Doamne.ne. Cãutând doar feri. Am uitat de fraþii mei. m re la Am greºit în faþa ta. DÃ-MI la A TA IERTARE . Departe de casa ta. Doamne. m la MI la 1. Am uitat iubirea ta.. Doamne. Departe de casa ta. Azi mã-ntorc la ti. Dar sunt trist ºi înºelat. n MI SOL DO MI la DO FA Nu-mi ascunde a ta iubire. îndurã-te 127... re FA MI FA SOL la DO SOL DO DO7 146 . 2. MI la PÃRINTE! R: Dã-mi a ta iertare.cirea. M-am gândit numai la mine. Pãrinte.

. Tatã. 5. FA DO7 DO la MI la Regretãm cã am greºit.it. R: Doamne-ndurã-te de noi.. Doamne. 147 .. 3. DINTRU-ADÂNCURI 1. Ruga mea s-ajungã pân' la tine. Dintru-adâncuri strig la tine. 3. AM la SOL PÃCÃTUIT MI la DO DO SOL DO DO7 1. Vina noastrã-i mare. dar ca fiul rãtã. îns-a ta-ndurare N-are-asemãnare. am pãcãtu. îndurã-te 128. Când te rog cu umilinþã. Regretãm cã am greºit. Nu-þi întoarce faþa de la mine. 4. TATÃ.Doamne. Cine ar mai sta în faþa ta. Prin Cristos ne iartã. FA SOL DO DO la FA SOL DO SOL FA DO 129.cit.. ºterge orice patã. Milostive Tatã. 2. Dacã ai privi greºeala mea 6. Doamne. (bis) n t 2.

(bis) MI la LA 131.Doamne. DOAMNE la Tu. tu eºti lumina. ne eºti speranþa re Îndurã-te de noi! (bis) MI la 148 . re la DO Primeºte ºi ascultã rugãciunea noastrã. la re Îndurã-te de noi! (bis) Cristoase. TATÃ la DO re BUN . Ne eºti ºi frate. ne eºti Pãrinte. îndurã-te 130. VENIM LA TINE MI la Tatã bun. SOL re la LA Noi suntem fiii tãi. Sã fim cu tine. MI FA SOL la Ne aºtepþi ºi ne primeºti cu braþele deschise. re FA la la re MI la Îndurã-te de noi! Ne eºti rãsplata la MI Tu. venim la tine la Cãci noi ºtim cã vei ierta tot ce-am greºit. Doamne. Doamne. (bis) Tu ne eºti Tatã. TU.

Gloria 132. Imnuri de slavã îi cântã cu noi. Lumea întreagã ºi cei ce-o conduc. CÂNTAÞI DO CU BUCURIE SOL DO R: Cântaþi cu bucurie un imn de mãrire Slãviþi al sãu nume preasfânt. 3. Munþii. Tot universul sã-i cânte mãrire FA DO DO SOL SOL DO Tot ce-a creat sã-l slãveascã mereu. cei bãtrâni ºi cei tineri. SOL DO DO 149 . Cerul vesteºte a lui frumuseþe Pãmântul cântã al sãu creator. 1. Cu bucurie slujiþi-l în toate Cântaþi mereu bunãtatea lui. luna ºi stelele mii. cei mici. pãdurea. 2. câmpia ºi dealul. Îngerii-n ceruri îl laudã veºnic. Cei mari. Soarele.

2. Toate-n lume. DO MI la SOL DO DO SOL DO FA 1. Dealuri. DOAMNE. FA SI7 150 . Tatã creator.Gloria 133. mãrire Þie îþi cântãm în cor ªi te preamãrim pe tine. munþi. bun ºi sfânt. întreg pãmântul Te aclamã-n cânt Cãci tu singur eºti stãpânul Veºnic. FA la Parcã le-auzim SOL RE SOL re MI Cum ne-ndeamnã-n mii de ºoapte Sã te preamãrim. MÃRIRE R: Doamne. zi ºi noapte.

Te lãudãm. aleluia. Te preamãrim în veci de veci. mi SOL LA LA Tatã veºnic Dumnezeu RE7 si SOL LA mi LA RE Cu fiul tãu. 2.Gloria 134. RE RE SOL RE7 SOL LA gloria. aleluia. te adorãm. pãmântul se pleacã-n cânt Eºti stãpânul veºnic sfânt. Cerul. tu preaînalt Chiar viaþa ta în dar ne-ai dat. GLORIA R: Gloria. RE RE 151 . cu Duhul Sfânt. Tu singur Domn. RE si in excelsis Deo mi LA RE mi LA RE 1. RE LA RE gloria. Gloria.

bucurie pentru inimi. Întregul univers Despre slava lui vorbe. ÎNTREGUL SOL RE si UNIVERS R: Întregul univers Pe Dumnezeu îl preamãreºte. SOL RE SOL 4. Îl face înþelept pe cel neºtiutor. Mãrturia Domnului este adevãratã. Totuºi este un sunet ce stãbate tot pãmântul ªi un glas care ajunge pânã la marginile lumii. þine pe vecie.. Poruncile Domnului sunt clare ca lumina ochilor. Nu e vorbire.a..e.le.Gloria 135. SOL SOL RE SOL la RE RE SOL 1. învioreazã sufletul.. 152 . Judecãþile Domnului sunt adevãrate.. Orânduirile Domnului sunt drepte.. 3.ºte. toate sunt drepte. Nu e sunet care sã se poatã auzi. Frica de Domnul e curatã... Legea Domnului este desãvârºitã. 5.... nu sunt cuvinte. Cerul vorbeºte despre slava lui Dumnezeu DO RE ªi firmamentul vesteºte lucrarea mâinilor sa... 2.

ºi iarbã. o. FII DO PREAMÃRIT FA R: Fii preamãrit.Gloria 136. ªi-n ceruri veºnic sã-þi putem cânta. Cãci ne-ai dat viaþa spre a te lãuda. 153 . ºi munþi. 2. o. Doamne sfinte! Fii preamãrit. Doamne sfinte! DO SOL 1. o. Doamne sfinte! Fii preamãrit. ºi mare. Pentru pãmântul ce ne susþine FA Pentru pãmântul ce ne susþine SOL ªi flori.

Tatãl care ne-a creat De copii ne-a adoptat. sã fie pe pãmânt. 2. El e bun ºi iertãtor ªi de oameni iubitor. DO 154 . SOL SOL FA re DO DO DO7 FA DO SOL DO Pentru toate-þi mulþumim ªi-ntr-un glas te preamãrim. MÃRIRE.Gloria 137. ªi te binecuvântãm. Doamne. MÃRIRE R: Mãrire. (bis) 1. noi te lãudãm. ºi pace. mãrire în cer lui Dumnezeu DO FA DO ªi pace.

mi DO SOL Într-un glas sã cânte Domnului mãrire. Lui i se cuvine veºnicã-nchinare.. a Cânt de-nchinare n DO SOL RE ªi de mulþumi..e i SOL DO SOL RE Celui care toate le-a creat. Cãci el e stãpânul nesfârºit de mare. Cerul ºi pãmântul cu însufleþire...re Celui care ne-a rãscumpãrat.” RE 155 . SLAVÃ SOL DE -A PURURI R: Slavã de-a pururi a Domnului sã-i fi. a SOL DO RE SOL 1.... 2. 3.Gloria 138. Universul cântã plin de bucurie: „Lui sã-i fie slavã azi ºi-n veºnicie.

3. 2. Eºti stãpân pe pãmânt ºi în ceruri. SUS SOL ÎN CER DO SOL R: Sus în cer. Isuse. ºi pace.Gloria 139. Duhule Sfinte. Domnului preamãrire. Te rugãm peste noi azi revarsã ªi iubire. 1. Dumnezeu ca ºi Tatãl ºi Fiul. 156 . ºi har. Pe pãmânt. O. Slavã ºi þie. Tu domneºti în vecie cu Tatãl. Creator preaputernic. DO RE DO SOL SOL mi RE LA RE SOL DO SOL DO RE SOL DO SOL DO RE SOL Facã-se ne-ncetat voia ta. tu eºti Salvatorul. Tatã sfânt. Fã sã vie a ta-mpãrãþie. Te rugãm sã ai milã de noi. pace fie-ntre oameni! n Lãudãm cu credinþã pe Domnul ªi din inimã îi mulþumim. Tu ridici ale lumii pãcate.

1..Gloria 140. Îndurã-te de fraþii tãi! 3.re.. în marea-þi îndurare. ªi-þi aducem prinos de-nchina.. Pãrinte veºnic.rnic. O.re. tu ai luat asupra-þi Vinovãþia noastrã. Duh preasfinte... Doamne sfânt ºi pute.. Isuse bune. Tu ne-ai chemat la viaþã. Noi vrem mereu sã te iubim! 2. egal în strãlucire Cu Tatãl ºi cu Fiul. SUS DO ÎN CER DOMNULUI PREAMÃRIRE SOL DO R: Sus în cer Domnului preamãri. Revarsã-n noi iubirea ta! SOL FA MI la mi SOL DO 157 ... Pe pãmânt pace între popoare.. DO FA FA SOL SOL DO Te slãvim.

ªi pân' la tine. 2.Gloria 141.sis RE SOL mi Gloria. ªi cerul. 3. Gloria in excel... la RE SOL 158 . Un cântec de mãri. Mai sus de nori ºi stele S-ajung-al nostru cânt..re Cântaþi-i Domnului. UN SOL CÂNTEC DE MÃRIRE DO SOL 1. (bis). Gloria. 3. DO DO RE SOL DO SOL SOL7 DO RE SOL R: Gloria.. Voi ceruri ºi pãmânturi Slãviþi numele lui. Gloria. Doamne. Cãci mare eºti ºi sfânt. ªi florile grãdinii De slava ta vorbesc Iar pãsãrile toate Cu viersul lor te preamãresc. ºi pãmântul Se pleacã-n faþa ta cântând Cãci eºti stãpân a toate ªi-orândui tot cu-al tãu cuvânt.

Pânã când o sã mai pot trãi Voi slãvi puterea lui. Mi-a iertat toate greºelile. 3. Uºile dreptãþii se deschid. Mi-a deschis drumul spre cer. Veºnicã-i iubirea lui. Pentru cei ce te iubesc. În tristeþe am strigat spre el. aleluia. Veºnicã-i iubirea lui. 2.Aleluia 142. 4. la la SOL FA la Aleluia. Spuneþi tuturor cã Domnu-i bun. aleluia. DO la la MI SOL SOL Mari minuni a fãcut pentru noi. FA MI 159 . DO SOL FA MI 1. aleluia. ALELUIA R: Aleluia. Lacrimile mi le-a ºters. Voi intra ºi te voi preamãri În împãrãþia ta. aleluia. Niciodatã n-o sã pot uita Jertfa sfântã-a Domnului.

aleluia. alelu. Aleluia.. aleluia.. ALELUIA Aleluia. SOL DO FA DO SOL DO FA DO 144. ALELUIA Alelu. alelu. RE SOL RE LA RE RE SOL RE LA 160 .. aleluia. aleluia. aleluia. alelu. alelu. aleluia. aleluia.leluia. ALELUIA Alelu.Aleluia 143. Aleluia. alelu.leluia. aleluia. a. ALELU. alelu. aleluia. (bis) Aleluia. Aleluia... Alelu. a.. RE RE7 SOL RE RE7 SOL DO SOL RE SOL SOL 145.

Cânt lui Cristos. aleluia! 161 . alelu. Aleluia.ia! (bis) LA 2... aleluia! 3. într-o zi va reveni La toþi cei care-l aºteaptã. Aleluia. în el va reînflori Orice speranþã pierdutã. Va fi luminã în cer ºi pe pãmânt. aleluia! RE SOL RE RE RE SOL RE Aleluia. Toatã fiinþa în el va re-nvia. Cânt lui Cristos. SOL SOL RE LA RE RE LA ªi viaþã veºnicã ne va dãrui. alelu.. CÂNT RE LUI CRISTOS SOL RE 1. el ne va elibera. SOL RE Va reveni iar în slavã. alelu.ia! R: Aleluia. Aleluia.Aleluia 146. Cânt lui Cristos..

Doamne. 2. La sfânta jertfã sã te întâlnim pe tine Suferind cu cei ce suferã în lume.Ofertoriu 147. credinþã mai vie. umili ºi-n chinuri a n Cum ar putea iubirea lui Cristos Sã rãmâ. Sfinþeºte. aceste umile daruri ªi revarsã peste noi belºug de haruri. Pâinea ºi vinul pe altar prezentate Sunt semnul unirii cu tine în toate.. ca viaþa noastrã sã fie RE RE SOL RE LA RE RE RE7 SOL LA Speranþã. slujire. 4. Ajutã-ne.. DACÃ-N RE VIAÞÃ LA RE R: Dacã-n viaþã încãrcaþi fiind cu bunuri n N-am slujit celor sãraci.nã-n noi? n 1. 3. LA 162 . Doamne.

DO7 SOL DO FA Din sudoarea frunþii noastre.Ofertoriu 148. Doamne. DOAMNE. vinu-n trup ºi sânge ªi ca hranã ni s-a dat. Când aceste daruri sfinte. În Cristos se vor schimba ªi pe noi tu ne transformã Fã-ne lui asemenea. SOL DO 163 . Vin ºi pâine-þi dãruim DO FA SOL FA SOL DO ªi cu ele împreunã FA SOL DO ªi pe noi ne ofe. dupã cum Maria.rim.. ªi noi vrem prin sfânta jertfã Cu Isus sã ne unim ªi în orice clipã a vieþii Voia ta s-o împlinim. Cu puterea sa divinã Fiul tãu a transformat Pâinea. 2. DUPÃ DO SOL CUM re MARIA 1. Cum spre-a ne-mpãca cu tine. DO7 DO DO Fiului tãu scump ca Mamã. 3. I-a dat trup din trupul ei. Cea mai sfântã-ntre femei. Fiul tãu s-a întrupat. A murit pe lemnul crucii ªi din morþi a înviat.

Ce e mai nobil þie sã îþi dãm . ªi viaþa noastrã þie închinatã Fã-o asemeni cu inima ta curatã.Ofertoriu 149. noi îþi mulþumim la ªi inima noastrã noi þi-o dãruim . re SOL DO FA SOL DO MI 2.. Fã ca din lumea ce o colindãm. MI la la 164 . Doamne preasfinte. ÎÞI MULÞUMIM 1. îþi mulþumim. Cu bucurie noi azi îþi cântãm. 150. Revarsã-ntr-însa haruri ºi puteri. ªi când pãcatul vrea sã ne umbreascã Ne întãreºte cu hrana ta cereascã. DOAMNE la DO SFINTE . Doamne sfinte.mim. Sã fie astãzi mai bunã decât ieri. DOAMNE DO PREASFINTE FA SOL DO MI 1.. Pentru pâine ºi pentru vin Ce le-aducem azi pe altar Doamne sfinte. îþi mulþu. DO la re SOL DO Iar pentru jertfa ce o celebrãm. 3.

Doamne sfinte. îþi mulþumim. În bucurie ºi în durere Uniþi cu tine dorim sã fim. tot ce suferim. (bis) 2. noi îþi oferim Toatã munca noastrã. 4. Doamne. îþi mulþumim. îþi mulþumim. Totodatã. Pentru-ai noºtri prea buni pãrinþi Ce cu dragoste ne-ngrijesc Doamne sfinte.Ofertoriu 2. tu transformã-l în izvor de har. îþi mulþumim. Pentru Fiul tãu prea iubit Ce prin cruce ne-a mântuit Doamne sfinte. pentru pãmânt. RODUL la la MUNCII NOASTRE re SOL DO MI DO MI 1. îþi mulþumim. îþi mulþumim Pentru soare ºi pentru nori Pentru stele. Rodul muncii noastre punem pe altar re SOL la re SOL DO MI LA Doamne. Plini de credinþã. Doamne sfinte. la re MI la 165 . Doamne sfinte. 3. 151. Doamne sfinte. cu-aceste daruri ªi viaþa noastrã þi-o închinãm.

.DO4 Creºte bobul de grâu. Din pãmântul scãldat în soare. re 166 .. creºte pâinea Ce pe-altar se transformã-n Cristos. 2. Din sudoarea ºi munca omului sol LA sol LA FA DO re SIb FA.. 3. Prezentãm Tatã Sfânt cu iubire Viaþa ce tu ne-ai dat-o în dar Bucuria. TRANSFORMAÞI re ÎN la CRISTOS SIb re 1. problemele noastre Ce pe-altar se transformã-n Cristos..Ofertoriu 152. Pe coline scãldate de ploaie De sudoarea ºi munca omului Creºte viþa-ncãrcatã de struguri. Ce pe-altar se transformã-n Cristos.

cântã îngerii în cor. Osana. DO7 FA FA DO SOL FA SOL DO Cerul ºi pãmântul. Bine este cuvântat Domnul Sabaot. întru cei de sus. 2. R: Întru cei de sus. Sfânt. SI7 mi mi la mi mi mi 167 . întru cei de sus. Osana. sfânt eºti Doamne-atotstãpânitor DO7 DO FA DO Sfânt din veºnicie ºi nemuritor. SFÂNT (dupã Misa Danke) 1. Pline-s de mãrirea numelui tãu sfânt. sfânt este Dumnezeu.Sfânt 153. Preamãrind în imnuri pe stãpânul lor Plini de bucurie ºi noi pe pãmânt Îi cântãm osana Domnului preasfânt. Sfânt. 2. Osana. SI7 SI7 SI7 mi mi SI7 mi Plin este cerul ºi pãmântul De mãrirea lui. De sfinþi în cer e adorat Domnul Sabaot. SFÂNT 1. DO DO 154. Domnul Sabaot. sfânt. toate câte sunt.

osa. osa... SFÂNT (OSANA) R: Osana.. SFÂNT DOMNUL DUMNEZEUL 1.. Sfânt Domnul Dumnezeul oºtirilor cereºti ªi cerul ºi pãmântul e plin de slava lui. SOL RE mi LA RE SOL RE mi LA RE RE7 LA RE LA RE RE LA RE LA RE RE7 168 . Binecuvântat e cel ce vine În numele Domnului.na.a.. Sfânt ºi-atotputernic eºti.rea ta.. MI SI7 MI MI LA MI SI7 MI MI LA MI LA MI SI7 MI MI LA MI LA SI7 MI 156.. Pãrinte bun ºi sfânt. ºi glorie ºi câ. osana lui Dumnezeu.Sfânt 155... Cerul ºi pãmântul sunt pline De mãri.. (bis) 1. Doamne.ânt Învãluie-a ta faþã. ªi câtã frumuseþe. (bis) 2.na. 3.

or Dumnezeul universului. (bis) SOL DO 169 . osana ºi binecuvântat E cel ce vine-acuma în numele tãu sfânt.. osana ºi glorie ºi cânt Þi se cuvine. Pãrinte bun ºi sfânt. osana. Osana. în înaltul cerului.. Doamne.. SFÂNT EºTI. DO MI FA SOL DO re SOL la DO7 SOL la DO7 Pãmântul ºi cerul sunt pline de mãrirea ta Osana în înaltul cerului! DO FA SOL la SOL Binecuvântat e cel ce vi. Osana-n veci.ne. osana! Osana. sfânt ºi-ndurãto.Sfânt 2. DOAMNE DO FA Sfânt eºti. Osana-n veci. þie. re DO FA MI la DO7 DO7 SOL Cel ce vine în numele Domnului.. 157. osana.

sfânt Sfânt este Domnul Cerurile ºi pãmântul RE DO SOL SOL DO Cântã slavã lui. SFÂNT. SFÂNT. osana. (bis) Bine este cuvântat SOL SOL DO RE DO RE SOL SOL DO RE SOL Cel care vine în numele Domnului. R: Osana. sfânt. SFÂNT SOL RE Sfânt. 170 .Sfânt 158. osana întru cei de sus. sfânt. sfânt.

.Mielul lui Dumnezeu 159.. dã-ne nouã pa. care iei asupra ta Pãcatele lumii SI7 la mi DO MI mi SI7 mi mi Dã-ne nouã.. MIELUL mi la LUI DUMNEZEU (MI) SI7 mi 1. Pace þie. Mielul lui Dumnezeu... care iei asupra ta Pãcatele lumii SI7 mi Miluieºte-ne pe noi. Pace fie oamenilor SOL FA DO DO SOL DO SOL DO De bunã voi. (bis) 2.. fratele meu. Mielul lui Dumnezeu..þã. PACE DO la FA ÞIE DO Pace þie.in.... 160. sora mea.cea. 171 .

(bis) 2. Mielul lui Dumnezeu. (bis) 2. pãcatele lumii Miluieºte-ne pe noi. MIELUL si mi FA# si FA# LUI DUMNEZEU (SI) mi si 1. Mielul lui Dumnezeu Care iei asupra ta FA DO FA SOL DO SOL DO FA SOL FA DO Pãcatele lumii. care iei asupra ta Pãcatele lumii FA# mi FA# si si mi si si Dã-ne nouã pacea. 162. MIELUL DO DO LUI DUMNEZEU (Lidia Petrescu) FA 1. Mielul lui Dumnezeu. care iei asupra ta Pãcatele lumii si Miluieºte-ne pe noi. DO FA DO 172 .Mielul lui Dumnezeu 161. pãcatele lumii Dã-ne nouã pacea ta. Mielul lui Dumnezeu Care iei asupra ta FA DO FA SOL Pãcatele lumii.

vi. Dorit Mesie..nã o Ne scapã de pãcat.. nu-ntârzia În lume a te arãta. Dorit Mesie. vi.nã Ne scapã de pãcat. la re FA DO FA DO DO FA DO SOL De veacuri multe aºteptat. Durerea ne-o ali. Emanuel. Coboarã-te Mesie... Durerea ne-o ali..no. Doamne. DORIT MESIE Intr. Ca iarãºi sã ne bucurãm... 2. SOL DO FA DO 173 . A iadului urgie De mult în lume-a nãvãlit. aºteptãm.no. FA re DO FA re FA SOL FA SOL DO SOL DO SOL DO DO7 S-o scoþi din rãtãcirea-i grea. cu toþii ne rugãm ªi mila-þi.Advent 163. 1. Smeriþi. Emanuel dorit.. la re DO FA DO FA SOL SOL De veacuri multe aºteptat.

cãci spre tine Se-ndreaptã-al nostru glas. Pãcatele nu le privi. 4. Ne împlineºte dorul ªi vino pe pãmânt. Mesie sfânt. nespus dorim De tine mântuiþi sã fim Ca-n ceruri sã te preamãrim. Ci vino ºi te vom slãvi ªi-n veci de veci te vom iubi.Advent 3. Ascultã-ne. fã sã batã-n fine Al mântuirii noastre ceas ªi vino. O. din cerul sfânt. Tu eºti izbãvitorul. Ales de Tatãl cel Preasfânt. Vezi lacrima amarã Curgând din ochii tuturor. 174 . S-o ºtergi tu te coboarã. Emanuel dorit. 5. dupã-al tãu cuvânt. Suspinul lung de pe pãmânt ªi vino.

VINO! R: „Emanuele. cu dor te aº teptã m. La cei ce mila ta o cer. scump Mântuitor! 2. de sus din cer.Advent 164. Tu eº ti scã parea noastrã . 175 . Cãci noi cu drag te vom primi ªi-n veci de veci te vom iubi. 4. 1. re SIb SOL LA re DO SOL FA re FA re LA re re SIb re SOL LA O. Pãmântu-ntreg cu mare dor. vino!” spre tine. Aºteaptã un izbãvitor. Curaj ºi-avânt dai tuturor ªi mântuieºti pe-al tãu popor De jugul cel apãsãtor. EMANUELE. cãci altfel pier. Doamne suspinãm. nu zãbovi. Mesie bun. Coboarã blând. vino. ªi nu-i lãsa. 3.

2. ÎNGERUL LA GABRIEL R: ªi iatã. ªI si IATÃ.Advent 165. 1. Bucuria ºi moartea. Fecioara Mamã i-a dat un trup. si 176 . Fecioarei sfinte i-a apãrut: a si si FA# si si FA# LA „Vei naºte un prunc Mântuitor i ªi-i vei da numele Isus”. ªi Dumnezeu s-a fãcut copil. RE si FA# LA RE LA Facã-se numai voia lui. îngerul Gabriel. Totul e darul lui Dumnezeu ªi îi voi sluji toatã viaþa mea. si FA# Nesfârºitã e dragostea sa. A cunoscut cu noi viaþa grea.

Stãpânul sfânt al veacului Îmbracã chipul robului. SOL DO re SIb DO DO SOL DO 2. Pe-al lumii rãscumpãrãtor. Tu porþi pe cel nemãrginit. L-ai zãmislit pe Creator. Miel nevinovat. Mireasã-a Duhului Preasfânt ªi Arcã-n noul Legãmânt. 4. Mesia. UN DO FA SOL VENIT DIN CER DE SUS FA DO 1. 3.Advent 166. Prin tine-apare în curând Cerescul Soare pe pãmânt. Prin Duhul Sfânt s-a întrupat ªi tuturora le-a deschis Cãrarea cãtre paradis. Marie. Sã-l mântuiascã de pãcat Pe cel pe care l-a creat. 5. Un sol venit din cer de sus Aceastã veste ne-a adus. 177 . chivot strãlucit. Cã blând Mesia va veni ªi lumea o va mântui.

RE LA Pe-al nostru Domn Isus. RE 178 . 5. În vecii vecilor.Advent 167. VOI RE CERURI VÃ-NDURAÞI LA RE 1. Mãrire Tatãlui. Sã-l vadã n-au putut. Pe cel promis ni-l daþi. Cel binecuvântat De noi s-a îndurat ªi ne trimite pe pãmânt Pe Fiul Sãu preasfânt. LA RE SOL RE LA Pe Fiul Tatãlui de sus. Mãrire Fiului ªi Duhului mângâietor. Sã iasã Domnul Sfânt Din tine el va odrãsli ªi ne va mântui. Pe Domnul pe pãmânt nãscut. De dorul lui s-au stins. 3. Deschide-te pãmânt. (bis) 2. Voi ceruri vã-nduraþi. Prorocii toþi au plâns. 4.

ominum.na... LA SI7 LA MI SI7 MI SI7 179 . Pru.. toþi cu veselie LA SI7 MI LA MI SI7 MI MI Si7 MI SI7 LA SI7 LA MI SI7 MI MI SI7 LA MI SI7 MI LA SI7 MI Sã mergem.e MI R: Sã-i zicem toþi: Osana! Sã-i zicem toþi: Osana! Sã-i zicem toþi: Osa.. ADESTE MI SI7 FIDELES MI SI7 Adeste fideles. R: Venite adoremus...rum. astãzi.. 1.mus Do.. venite in Bethleem! Natum vide. Pruncul la iesle blând pe toþi ne-aºteaptã.. Pãstorii spre grajdu-i iute se îndreaptã Trimiºi de un înger din înãlþimi.te Regem angelo. laeti triumphantes: Venite. Creºtinilor. sã mergem la Betleem! Celui ce scapã lumea din robi...unc Isus! 2..Crãciun 168. venite adoremus Venite adore.

Sã facã din pielea lui Scutecele Domnului. Cãprioare n-au vânat ªi-au vânat un iepuraº. DO DO 180 . sã-nãlþãm. sã-nãlþãm. sã-l încãlzim. 3. C-au plecat la vânãtoare Sã vâneze cãprioare. domn. Braþu-i puternic faºa-l stãpâneºte. Am plecat sã colindãm DO Domn. Copilul din iesle stã în sãrãcie. hai sã-l vedem. Luându-l în braþe. Pe-Acel ce cu Tatãl Domn din veci ne este În carne-omeneascã. 4. domn. 4. cu iubire ºi credinþã vie. AM DO PLECAT SÃ COLINDÃM 1.Crãciun 3. (bis) 2. Lui. SOL SOL Când boierii nu-s acasã Domn. 169.

Numai cu belºug în casã Anul nou sã vã gãseascã. Anul nou iar o sã vie. LA RE SOL LA 181 . masã. Cã v-aºteaptã gazda-n prag S-asculte colindul drag. Sã vã fie casa. ªi la anu' când venim Sãnãtoºi sã vã gãsim. casã Sã vã fie masa. 3.Crãciun 170. 5. Ninsã ramurã de brad. 2. 4. ANUL RE NOU CU BUCURIE SOL 1. Anul nou cu bucurie RE RE RE Ninsã ramurã de brad.

S-a nãscut dintr-o Fecioarã în sãracã iesliºoarã. 7. Îngeraºii i-au cântat. 8. 3. ªi-ntr-un grajd lângã oraº. R: Lãudaþi ºi cântaþi ºi vã bucuraþi! (bis) 2. Mititel ºi-nfãºãþel. 9. pe pãstori i-au anunþat. ªi de-acum pânã-n vecie slava Domnului sã fie. 6. în scutec de bumbãcel. SOL RE SOL RE mi LA RE 182 . neaua ninge nu-l atinge. 4. Astãzi s-a nãscut Cristos. îl gãsesc pe Copilaº. Îndreptaþi spre Dânsul paºii ºi la fel cu ciobãnaºii. ASTÃZI S-A RE NÃSCUT LA CRISTOS RE LA 1. Vântul bate nu-l rãzbate. Mesia chip luminos. 5. Ciobãnaºi din depãrtare merg la Prunc ca sã-l adore.Crãciun 171.

Cântã-n coruri mii ºi mii. Încãrcaþi cu daruri multe. Iar pãstorii când s-au dus. Într-o iesle dintr-un grajd voi îl veþi afla ªi pe Pruncuºorul dulce îl veþi adora. Cântã marea bucurie pentru pãstoraºi: LA RE RE SOL RE mi LA mi RE LA SOL RE "Dorul vi s-a împlinit. Pe-ale voastre scumpe plaiuri astãzi s-a ivit. 3. Pãstoraºii n-au comori Pruncului sã-i dea. 4.Crãciun 172." 2. smirnã ºi tãmâie ºi l-au adorat. Însã-n dragostea lor mare îi dau inima. Bucuroºi cã l-au aflat. Pruncul râde mulþumit. crai din Rãsãrit. CÂNTÃ-N RE SOL RE CORURI MII ºI LA MII LA RE RE7 1. ªi pãstorii se-nchinarã Pruncului Isus. Cel de veacuri prorocit. 5. îngeri drãgãlaºi. iute s-au convins: Noaptea asta minunatã nu era un vis! Toate-au fost precum au spus îngerii veniþi de sus. Cum adorã cu iubire pe odrasla sa. bucuros de ce-a primit. La copilul nou-nãscut vin în pas grãbit. Iar pãstorii simt în suflet raiul fericit. RE 183 . Pe Maria veþi vedea cu Iosif alãturea. ei cu dragoste i-au dat Aur.

vesele cântãri doinirã. micul Nou-nãscut? „Într-o iesle e Nãscutul. cine-l preamãrea? „Îngerii din cer venirã. Prunc bãlai. pãstori. CE-AÞI re FA VÃZUT .” sol DO SIb LA LA 184 . noaptea pânã-n zori? „Am vãzut pe Nou-nãscutu'.zeiesc!” 2. ºi Iosif cu faþa blândã ªi se închinau. Pruncul mititel? „Sta Maria.” 5. doar un grajd de animale.. PÃSTORI re FA MI re 1. Daruri scumpe el nu vrea. Ce-avea de-aºternut. Micului Isus. Prunc Isus din cer venitu'. Maica sfântã. Fiu dumnezeiesc! Fiu dumne. 7. ci jale. tu de-acum cu noi sã stai. unde Domnul sta? „Nu era palat. Ce-aþi vãzut. Nu era palat!” 3.” 4. Blândului Stãpân.. Fã din inimile noastre colþiºor de rai. Cine îi cânta. 173. fân ºi paie-i aºternutul. nani.Crãciun 6. dar aºteaptã altceva: Sã rãspundem cu iubire la iubirea sa. fraþilor ºi noi sã ne închinãm ªi ce-avem mai bun pe lume Pruncului sã-i dãm. Nani. Cine sta cu el. Ce palat avea. Haideþi. S-o rugãm pe Maica lui voie sã ne dea Sã-l luãm ºi noi în braþe spre a-l dezmierda.

sunaþi Cu îngerii din ceruri mãrire sã cântaþi! (bis) 1. Lumea-ntreagã e cuprinsã de-aºteptare ºi de vise Mântuirea cea promisã se-mplini cum se prezise. îl adorã. azi se-mplineºte scriptura. lin zâmbeºte. i se-nchinã. mãrire cântã întruna SI7 MI LA MI Lumii întregi dau de ºtire. bucuros ne înconjoarã Cine tainic îl priveºte. Ce se-ntâmplã-n miez de noapte într-o peºterã sãracã? Fiul omului se naºte din Fecioara Preacuratã. CLOPOTE MI SUNÃ SI7 MI R: Clopote sunã mãrire. Pruncul dulce.Crãciun 174. 2. voi. FA# SI7 MI MI FA# SI7 MI LA MI SI7 MI 185 . 3. m MI Sunaþi. clopote.

Se-aud colindele încet pe cale ªi rar le tulburã vreun ecou. 186 . Cã tot îmbãtrânesc cu disperare ªi cã mai mor ºi ei din când în când. re re Când ademenitor poftesc în vale Sã intre-n casã-n anul cel mai nou. colinda mea! (bis) SI7 MI la SI7 2.Crãciun 175. Cã nu mai ºtiu pe unde-ar fi rãscrucea De-ntors la Moº Crãciunul din alt veac. Cã le e greu sã tot îºi poarte crucea Pe sub ferestre noi de timp sãrac. Închinã un pahar cu vin de casã. 3. Ai casei le rãspund ca un ecou ªi-adorm tiptil cu coatele pe masã Visând cã va fi bun anul cel nou. κi ºterg uºor cu mâna lor cea stângã Un fir de lacrimã pornit hoinar Când zurgãlãii ºuierã-ntr-o dungã Pe-o filã ultimã de calendar. colindã tristã. Ascultaþi colindã. COLINDà la la TRISTà MI MI 1. Le-aºteaptã oamenii plini de mirare Cã au venit pesemne prea curând. re re MI re la SOL DO re la la MI la MI MI la R: Ascultaþi colindã.

Pe la casa altuia SOL LA SOL RE LA În noaptea de Crãciun. colindãm.Crãciun 176. 2. RE 187 .. În noaptea de Crãciun...na RE SOL RE SOL LA RE Pe la uºi. Pe paie-ntr-un grajd sãrac În noaptea de Crãciun. 4. iar. (bis) 1..na Cu colinde creºtineºti. SOL LA RE Colindãm. Pruncuºorul mic. IARNA R: Colindãm. Am pornit a colinda SOL LA RE RE SOL RE LA SOL RE În noaptea de Crãciun. plãpând. În noaptea de Crãciun. COLINDÃM. iar. pe la fereºti. colindãm. Rãmâi gazdã sãnãtoasã În noaptea de Crãciun ªi la anu' tot voioasã. COLINDÃM. Am ajuns ºi l-am aflat În noaptea de Crãciun. 3. La toþi ne surâde blând În noaptea de Crãciun.

mulþi ani cu bine. creºtine Cã venim ºi noi la tine La mulþi ani. 3. 8. ªi-am vãzut ºi pe-a sa mamã. creºtine Deschide uºa. 6. DESCHIDE UºA RE SOL RE RE LA LA CREºTINE 1. Deschide uºa. Cum umbla din casã-n casã Ca pe Fiul sãu sã nascã. Umbla-n sus ºi umbla-n jos Ca sã-l nascã pe Cristos. RE SOL RE 188 . Un staul mândru de oi. 5. Unde s-a nãscut Cristos.Crãciun 177. Îngerii cu flori în mânã Împletesc mândrã cununã. Pe care Maria-o cheamã. Umbla-n jos ºi umbla-n sus Ca sã-l nascã pe Isus. 4. Noi la Viflaim am fost. 2. Tot umblând gãsi apoi. 7. Îngerii din cer coboarã Staulul de-l înconjoarã. 9.

Într-un glas îl preamãresc pe Cel preasfânt. 5. În nespusa lui iubire. fraþi. R: Cântã fãptura toatã. Ca ºi-n cer alãturea alãturi de el sã fim. Oºti de îngeri se coboarã pe pãmânt. Domnul nostru pe pãmânt azi a venit Mântuirea lumii s-a înfãptuit. 6. Vin pãstori trimiºi de îngeri la Isus ªi se-nchinã Domnului venit de sus. Haideþi. DOMNUL NOSTRU PE PÃMÂNT AZI A VENIT 1. Pe cununã-i scris frumos: „Astãzi s-a nãscut Cristos!” 11. cu îngeraºii sã-i cântãm. 4. (bis) 2. Pruncului sã ne-nchinãm.Crãciun 10. SOL DO 189 . Cu pãstorii. 7. Dumnezeu A trimis în lume chiar pe Fiul sãu. DO FA SOL DO DO SOL DO Cãci lumii se aratã DO FA DO re SOL Pruncul Sfânt la Betleem. 3. Nu uitaþi cã pe altar el stã cu noi ªi rãmâne pânã-n ziua de apoi. Pe cununã-i scris aºa: „S-a nãscut azi Mesia!” 178. În credinþã ºi nãdejde sã-l iubim.

Colindãtori. leru-i ler. E ajun de Crãciun. do# SI SI do# sol# LA MI SI7 Mereu sã fiþi bineveniþi do# SI do# SI sol# LA MI Doar bucurie din urare vom lua ªi apã vie tot colinda ne va da. do# do# 4. leru-i ler. leru-i ler. (bis) 190 . LA MI S-ascultãm urãtori. leru-i ler. leru-i ler. leru-i ler. leru-i ler. 3. LA MI Sã mai stãm oameni buni. leru-i ler. E MI AJUN DE CRÃCIUN SI7 MI SI7 MI 1. ªi sã fiþi fericiþi. leru-i ler. leru-i ler. leru-i ler. Cã venim la urat Toþi cu suflet bogat ªi din suflet sã dãm. leru-i ler. ªi cu toþii cântaþi.(bis) 2. leru-i ler. leru-i ler. De nevoi sã scãpãm. Lângã brad v-adunaþi. Vinã colindãtori. leru-i ler.Crãciun 179. leru-i ler. LA MI LA MI SI7 SI7 MI do# MI SI7 MI Bucurii sã-mpliniþi. fete ºi feciori.

Vestea mea o sã vã facã fericiþi. În luminã vãd un înger de o frumuseþe de ne-nchipuit. vine. Sfânta Nãscãtoare a lui Dumnezeu. mare bucurie vouã vã vestesc. Sã tresalte mic ºi mare c-a venit în lume fiu dumnezeiesc! Cel pe care voi de veacuri. cum ei niciodatã n-au mai auzit. mult de tot l-aþi aºteptat. 2. 191 . E luminã-n miez de noapte. ce s-a întâmplat? Pãstoraºilor le bate inima de spaimã. pe pãmânt. s-au înfricoºat.Crãciun 180. se coboarã spre imaº.” 4. când acolo-i Domnul sfânt. „Cãci eu sunt trimis de Domnul. E DO LUMINÃ-N MIEZ DE NOAPTE FA DO FA SOL DO 1. ªi Iosif în rugãciune. umilit adorã pe Stãpânul sãu. E la Betleem în iesle înfãºat. pãstoraºilor iubiþi. înfãºat. Ce sã fie oare.” 3. Cãci cu el coboarã raiul pe pãmânt. fericiþi. „Lângã prunc se aflã mama. Are-un glas nespus de dulce. „Nu aveþi de ce vã teme. ªi lumina vine. FA SOL FA DO DO FA DO SOL DO Frica-n piepturi le sporeºte bunilor pãstoraºi.” ªi-ntr-un grajd e fericire.

Pe sine s-a dat. ca omul sã scape. La viaþã s-aducã pe cel pierdut. Pe ei sã-i iubeascã. Se naºte un Mântuitor. Coboarã din ceruri stãpânul a toate Asemenea nouã s-a fãcut. Tresaltã în imnuri: aleluia! 3. e Domnul cu noi! (bis) 1. mi SI7 SI7 mi 192 . sã fie om. Emanuel. 2. cu ei sã trãiascã. EMANUEL R: Emanuel. Pãmântul îi cântã cu vie credinþã. mi mi la SI7 SI7 E Domnul cu noi. Emanuel. Se-ntoarce spre oameni. În ieslea sãracã se naºte un rege. Prin el vom trãi cu-adevãrat.Crãciun 181. Cuvântul cel veºnic e Cale ºi Viaþã.

SOL DO SOL DO 183. Sã-l adore. pe paie pus. VIN re FA re COLINDÃTORI 1. 193 . copilaºul blând. IATÃ. mereu ªi ne-aduc pe Dumnezeu. drag.tori. E-ntr-un grajd.dã. HAI DO DO LA IESLE .. plâng de fericiþi. spre a-l slãvi. 3. plini de dor. Iatã. ªi ei vin mereu.. Copilaºul dulce.Crãciun 182. la Isus. toþi sã-l adorãm. Hai ºi noi cu-acelaºi dor. Florile dalbe LA re SIb LA re SIb LA re Noaptea pe la cân. 4. lui sã ne-nchinãm. LA ISUS SOL DO SOL 1.. Pe Mesia mult dorit. Florile dalbe. 2. 3.(bis) 2.tã. Hai la iesle. blând ne va zâmbi.. Când îl vãd pe Emanuel.tori. hai.. merg pãstori grãbiþi. Dumnezeu adevãrat Soare-n raze luminat. vin colin. Îngerii de-asupra lui se aud cântând.

Toþi cei dragi se-ntorc. RE SOL SOL LA LA si RE LA Moº Crãciun. Ideal suprem vremea sã se cearnã ªi sã mai avem sãrbãtori de iarnã. RE RE Moº Crãciun. 194 . R: Anul nou. casa le e rana ªi sã tai un porc ºi sã faci pomana. Sufletele noastre spun: Pace ºi iubire. SOL Vezi dinspre destin revenind strãbunii. 2. Bine ai venit. viscolul se-aude Sã te-mbraci curat ºi sã mergi la rude. RE RE LA LA Dacã taci puþin la lumina lunii. Bunã regãsire. Lupi pe sate bat. Moº Crãciun. Moº Crãciun. anul bun SOL SOL LA RE si RE LA Mari ninsori sã-nºire.Crãciun 184. IDEAL RE SOL SUPREM LA 1.

Crãciun 3. când pãstorii rând pe rând vegheazã. Cântul lor exprimã toatã bucuria Care-adânc pãtrunde-n inimi: a venit Mesia! 195 . INIMA RE VA CÂNTA R: Inima va cânta veselã mereu: Gloria. brazda-ncet rãstoarnã ªi sã mai avem sãrbãtori de iarnã. Plugul cel vrãjit. sensul pur al vieþii. Noaptea. în cer lui Dumnezeu! RE SOL RE LA Fraþilor. O lumina mare îi înfricoºeazã. Sã nu pierdem. nu. venit la noi de sus. LA LA RE SOL RE RE SOl Dar din cer un înger vine cu solia. s-a nãscut Mesia!” 2. morþii frâu puneþi-i. 185. Tu. „Bucuraþi-vã cu toþii. tuturor pace ne-a adus a Copilaº drãgãlaº. ºi tu. Frica le dispare când din înãlþime. SOL RE LA RE 1. o mulþime. gloria. ºi tu. Vin cântând spre dânºii îngeri.

deci. 5. în genunchi sã-i cadã. Ei se bucurã vãzându-l pe al lor Mesia. ªi ce fericitã este-acum Maria. Pentru cel ce crede. Pleacã. Lângã ieslea sfântã este ºi Maria. Sfânta Liturghie Este totdeauna mare bucurie. toate-s trecãtoare! Singura comoarã. Fericitã-i mama chiar ºi-n sãrãcie. Din altar inundã viaþa ºi tãria Când primim ca hranã sfântã Trupul lui Mesia. Pentru ea copilul este-o bogãþie. care e Mesia. 4. toatã bogãþia Este doar Mântuitorul. Când cu drag priveºte-odorul.Crãciun 3. pãstorii pe copil sã-l vadã „Bun venit” sã-i spunã. Ce în lume pare lucru de valoare E doar aparenþã. 196 . Dumnezeu Mesia! 6.

Crãciun

186. ÎNGERII-N
MI SI7

A NOASTRE PLAIURI
SI7 MI

1. „Îngerii-n ale noastre plaiuri Au adus un cânt frumos Ce-l repetã-n mii de graiuri Mândru ecou din vale, jos.” R: Glo...o...o...oria in excelsis De...o! (bis) 2. Pãstoraºi, ce sãrbãtoare? Ce luminã-i pe pãmânt? În a nopþii beznã mare, Pentru cine-atâta cânt? 3. „Îngerii ne dau de ºtire Cã Isus cel mult dorit, Pentru-a lumii mântuire Pe pãmânt azi a venit.” 4. Preamãrit Cristos sã fie De tot neamul omenesc. Toþi sã cânte-n bucurie Cântecul cel îngeresc.
MI LA MI SI7 MI SI7 MI SI7 MI SI7 MI MI

197

Crãciun

187. ÎNTR-O
DO

NOAPTE
SOL FA FA DO

1. Într-o noapte, ceru-ntreg în lumini s-a-mbrãcat O mulþime de îngeri un cânt au intonat. Iar o voce-a anunþat pãstoraºii din câmp: „Azi la grotã, în iesle, Cristos s-a nãscut!” R: Osana Domnului care s-a întrupat, a
FA DO FA SOL SOL DO FA SOL DO DO SOL FA DO FA DO FA SOL DO SOL FA DO FA DO DO

Care dragoste, pace, speranþã ne-a dat. (bis) a
Osana Domnului, osa...a...na!

DO

198

Crãciun

188. LARG
la

DESCHIDEÞI POARTA

1. Larg deschideþi poarta
re

Sufletelor toate,
DO SOL MI SOL

la

N-am venit sã cerem, Ci-am venit sã dãm. (bis) R: Dalbe ºi iar dalbe
DO DO la

DO

Flori adevãrate, Ca ºi vestea bunã Ce o colindãm. (bis)
la

DO

SOL

2. Dincolo de munþii Vieþii ºi-ai himerei Le-am cules azi-noapte Florile de mãr. 3. Le-am cules din munþii Unde veºnic merii Roditori de aur Cresc într-adevãr.

199

Crãciun

189. MOº CRÃCIUN
MI SI7 MI SI7 MI

CU PLETE DALBE
MI

1. Moº Crãciun cu plete dalbe A sosit de prin nãmeþi ªi aduce daruri multe
MI SI7 MI SI7 MI

La fetiþe ºi bãieþi. R: Moº Crãciun, Moº Crãciun. 2. Din bãtrâni se povesteºte Cã-n toþi anii, negreºit, Moº Crãciun la noi soseºte Niciodatã n-a lipsit. 3. Moº Crãciune, Moº Crãciune, Încotro vrei s-o apuci? Þi-aº cânta florile dalbe, Dac-aº ºti cã nu te duci.
MI LA MI SI7 MI

190. NEGURILE
RE

NOPÞII
LA RE

1. Negurile nopþii câmpu-nvãluiau, Unde pãstoraºii rând pe rând vegheau,
SOL RE mi RE LA RE LA RE LA

Ca sã pascã turma-n tihnã ºi sã steie la odihnã

ªi sã nu se piardã pe întinsul câmp. (bis)

200

Crãciun

2. Iatã, deodatã, stele purpurii Varsã raze roºii, roºii-aurii ªi un cânt voios rãsunã, imn de pace voie bunã Imn pe care-l cântã îngerii în cor. 3. Ciobãnaºii fug ºi lasã-nspãimântaþi Turma tulburatã ºi, înfricoºaþi, Se întreabã cu mirare: „noapte e sau ziua mare, Cãci e prea luminã într-al nopþii timp?” 4. Îngerii, atuncea, le fac cunoscut Cã Mesia astãzi lor li s-a nãscut Dintr-o Mamã preacuratã ºi Fecioarã fãrã patã, Cum o prevestise unul din proroci. 5. Betleem e locul unde-l vor afla Pe Mântuitorul, spre a-l adora. Pruncu-n iesle odihneºte, iar Maria îl pãzeºte Cu iubire mare pe odorul ei. 6. Pãstoraºii-ndatã hotãrâþi pornesc ªi pe Pruncul dulce-n iesle îl gãsesc. I se-nchinã-n umilinþã, preamãrindu-l cu credinþã Pe Mântuitorul, Om ºi Dumnezeu.

201

Crãciun

191. NINGE
DO

IAR , NINGE IAR
FA DO

R: Ninge iar, ninge iar,

Sãrbãtorile-s la geam; s Ninge iar, ninge iar, Fericire-n noul an. (bis) n
1. Am venit acum,
la DO FA SOL DO FA DO

FA

SOL

DO

Obosiþi de drum,
FA SOL DO la

Un colind sã vã cântãm. Dacã ne-þi primi, Bucuroºi vom fi
FA SOL DO

DO

La mulþi ani sã vã dorim. 2. Clipe vin ºi trec, Clipe ne petrec, Anii par de argint. Suntem tineri ªi bucuroºi vom fi La mulþi ani sã vã dorim.

202

Crãciun

192. NOAPTE
DO SOL FA DO

DE VIS

1. Noapte de vis, timp preasfânt,
DO7 FA DO SOL

Toate dorm pe pãmânt; douã inimi vegheazã, Pruncul dulce viseazã într-un leagãn de cânt. Într-un leagãn de cânt. 2. Noapte de vis, timp preasfânt, Dumnezeu râde blând, pieptu-i varsã iubire, Lumii dã mântuire, pace-n ea aducând. 3. Noapte de vis, timp preasfânt, Pãstoraºii vin cântând. Îngerii cântã-aleluia! ªi ne vestesc bucuria: Domnul e pe pãmânt!
SOL DO DO

DO

203

(bis) 2. O searã frumoasã ca în poveºti. Cu fulgi coborând ca un fum SI7 LA MI ªi stele de gheaþã pe la fereºti În seara de Moº Ajun. (bis) 204 . O MI MI SEARÃ FRUMOASÃ SI7 1. În seara de Moº Ajun. 3. Cã-i noaptea cea sfântã când s-a nãscut Copilul cu ceru-n privire. O lume întreagã l-a cunoscut ªi lui i se-nchinã-n iubire. 4. Ard focuri în sobe cu flãcãri vii E ceasul de pace acum. Un cântec din suflet sã înãlþãm Spre Tatãl cel Sfânt ºi cel Bun DO RE SOL DO RE SOL SOL RE mi SOL RE LA RE FA# si DO RE SOL DO RE SOL LA SI7 MI Când steaua rãsare vestindu-ne Cã-i seara de Moº Ajun.Crãciun 193. Când brazii se-aprind în steluþe mii.

nu dormiþi. ªi colinda nu-i mai multã. Cine-ascultã sã trãia'. ªi colinda-i atâta. SCULAÞI. 3. flori de mãr. (bis) DO FA DO FA DO SOL DO Casa sã o aranjaþi. (bis) 2. flori de mãr FA DO ªi masa sã o-ncãrcaþi. Am venit aici la voi (bis) Cum e datina la noi. ªi mai multe vom ura Un cocuþ de ni-þi da. Sã trãiascã cine-ascultã. gazde.Crãciun 194. Sculaþi. GAZDE Intr. re DO FA DO DO Vremea e sã vã treziþi. (bis) 1. SOL DO 205 . ªi la anu' vom veni Numa' dacã ne-þi pofti.

oare cine sta? Sta chiar Maica Precista. Maica-l legãna. Lângã ea un legãnel. R: Linu-i lin ºi iarã lin. Maica Precista. Maica Sfântã lin cânta. MI Paºte turma Tatãlui. Maica lin cânta.Crãciun 195. SUS MI LA POARTA RAIULUI SI7 MI SI7 1. turma Tatãlui. i SI7 MI LA SI7 MI SI7 Bate vântul frunza lin. copilaº în el. 4. 206 . Maica Sfântã-l legãna. un legãnel Cu un copilaº în el. Sus la poarta Raiului. 3. Fiul când dormea. Dar la poartã cine sta.(bis) MI MI 2. 5. poarta Raiului. da. Fiul când plângea. Copilaºul când plângea. Copilaºul când dormea. Lin ºi iarã lin.

Bunule Isus. Numai copilaºii mai doresc Crãciunul. se pierde cu viclene ºoapte! 3. DOAMNE re Colindã. Tot în iesle. Dãruie-le pacea dulcelui tãu nume! sol re LA re 207 . 5. Iar tu vii cât încã te mai cheamã unul. Magii umblã toate cãile minciunii ªi de Steaua Sfântã nu mai vãd nici unii. Nu mai stau pãstorii treji în miez de noapte Turma. vai. colindã. (bis) 2. TOT re ÎN IESLE . R: Dar noi îþi cântãm ºi ne închinãm FA sol re FA DO re re FA DO re DO Sfânt copil de sus.Crãciun 196. Celor ce te-aºteaptã când te naºti pe lume. colindã. Doamne. colindã (bis) 1. ºi astãzi. vii smerit ºi iarã Ca demult. toþi te las-afarã. 4.

Crãciun 197.. deºi tu o iubeºti.ruri ºi pace pe pãmânt.re La neamul omenesc. O. care eºti stãpânul. a toate creator. 208 . adesea te-am jignit.. 4. pentru mine. Eu ºtiu cã fãrã tine nimic nu pot sã fac. TU DO TE COBORI DIN CERURI 1. Îngerii te proslãvesc re FA SOL FA SOL DO DO FA SOL DO ªi-þi cântã toþi în cor SOL DO SOL DO Mãrire sus în ce. Isuse. Tu plângi când vezi cã lumea pe care-o mântuieºti Se leapãdã de tine. ce mult ai suferit. (bis) R: Pruncuºor dumnezeiesc. Tu te cobori din ceruri. N-ai adãpost.. Iar eu. nici hranã.. Prunc dumnezeiesc re SOL DO SOL DO SOL FA ªi-aduci rãscumpãra. cu tine sã trãiesc. Isuse. cu nepãsare. Tu. 5. (bis) 2. Întreaga mea fiinþã cu drag þi-o consfinþesc Ajutã-mã. 6. eºti ca un cerºãtor. 3. Cu harul tãu m-ajutã sã-þi fiu mereu pe plac.

strãin pribeag. cine eºti? De-al cui dor tu pribegeºti? Pentru cine te-au brãzdat Bice fãrã numãr? Ce povarã þi-a lãsat Rana de pe umãr? 3.” SOL DO DO7 209 .Postul Mare 198. Un om al durerilor. (bis) 2. Cine eºti. A DO BÃTUT LA UºA TA SOL DO 1. Pieptul. numai sânge. „Eu sunt robul ce slujesc tuturor. A bãtut la uºa ta cineva. În tãcerea negrei nopþi Stã un om ºi plânge. Numai roºii trandafiri Pieptul mi-l umplurã. FA SOL FA DO FA DO Faþa lui e numai rãni. DO Nu-i rãspunde nimenea. Nimeni platã nu mi-a dat Decât spini ºi urã.

Plâng pe cei ce pierd acum Ultima chemare. deschide-i.” 5. N-am venit sã plâng în drum Rãni usturãtoare. O.Postul Mare 4. nu mai sta! Nu-l lãsa sã plece trist. 210 . Poate niciodatã Mâna lui la uºa ta N-are sã mai batã. „Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii-ntregi ªi sunt vinul noii legi. A bãtut la uºa ta cineva.

Totul plânge în naturã Când Isus atâtea-ndurã.tos. Cel ce milã nu simþeºte Când Cristos greu pãtimeºte Nu mai are cuget lin.. 3. Inimile sã le frângeþi. creºtinilor. (bis) 2.cã. sã plângeþi. N-are suflet de creºtin. Cine-i vede trupu-n sânge ªi pãcatul nu ºi-l plânge N-are viaþa harului. SOL RE mi LA RE 211 . AZI.. LA RE RE7 SOL RE RE LA RE PLÂNGEÞI Cãci îndurã chin Cristos Pentru omul pã.Postul Mare 199. 4. Nu-i credinþã-n pieptul lui. SÃ 1. CREºTINILOR. Azi. Numai cel rãuvoitor Poate sta nepãsãtor.

Ca de-acum sã te iubesc. Întãreºte-mã-n voinþã. Doamne. 8. te rog. spune: „Am greºit. nu te uita La nelegiuirea mea. 7. Cu durere-n suflet. omule. Dã-mi o sincerã voinþã. în tine. cer ca sã mã speli De-ale mele mari greºeli. Mângâie pe Domnul tãu. Om-Dumnezeu. Dar. Isuse bune. 6. Intrã. Pe Isus. Peste tot ce-i pãmântesc. Dragostea ta arzãtoare Iartã vina cea mai mare. Plânge-þi viaþa cu suspine.” 212 .Postul Mare 5.

o RE Umple-o de iubirea ta. Isus. Azi Isus Cristos te cheamã.. Vrea sã te elibereze DO SOL RE7 SOL Din robia celui rãu. Aud un glas ºi vãd o cruce. MI la 213 . SOL 201. BARABA 1. Blând el îþi întinde mâna ªi te-aºteaptã ca sã vii. De ce în locul meu. AZI ISUS CRISTOS SOL DO la RE7 SOL TE CHEAMÃ SOL 1.Postul Mare 200.. Eli Lama Sabachtani! la SOL la la ªi mã întreb unde-i dreptatea. R: Inima-mi îþi stã deschisã m Ca sã intri Doamne-n ea. Recunoaºte-þi toatã vina Ca iertat de el sã fii. Rãscumpãrãtorul tãu. n RE SOL DO RE SOL DO Fã-o blândã ºi smeritã. (bis) o 2.

Tresar din somn ºi mi se pare Cã sunt condus spre rãstignire. nu! Eu. 214 .Postul Mare SOL la R: Dar m-am suit pe Golgota a ªi l-am vãzut cum murea iertând. Treizeci de-arginþi mi-au pus în palmã ªi m-au asemãnat cu Iuda. Pilat m-a scos din închisoare. Mã simt mereu pãtat de sânge ªi noaptea grea mã înspãimântã. sã fug departe. Aºtept sã se iveascã zorii Ca un strãjer înfricoºat. a la SOL MI la MI El. De oameni sã nu fiu ºtiut. Acheldama era pãmântul. 4. Baraba re la MI la Ar fi trebuit sã mor în locul lui! 2. bãtut în cuie Nu se poate. Mã zbat sã scap. nu se poate! re DO MI SOL Cununã de spini. Fiul Omului! Nu. nu. 3. eu.

Deºi Pilat ºtia prea bine SOL DO SOL DO Cã Domnul e nevi. Devine ucenic supus. Puterile l-au pãrãsit. O cruce mare i se pune Pe umerii însângeraþi ªi el o poartã cu rãbdare Spre-ai mântui pe ai sãi fraþi.. 5....Postul Mare 202.no. Dar.. Durere mare îl cuprinde Vãzând cum suferã ºi ea. 2. În silã. 215 . Isus întâia oarã cade.. 3.zat.. Dar nu se lasã biruit. Prea mare e povara crucii. Cristos e osândit la moarte DO SOL DO FA SOL DO SOL DO Cãci oamenii l-au a. când cunoaºte cine-i Domnul.... În drum spre Golgota-ntâlneºte Pe preamâhnita Maica sa. 4.cu.. Simon din Cirene Îi duce crucea lui Isus. CALEA SFINTEI CRUCI 1.vat.

o maramã Cu milã-ntinde Domnului. 216 . ce greu îi vine Sã stea în vãzul tuturor. El suferã ca sã ne spele De rãutate ºi pãcat. 9. Din nou Cristos sub cruce cade. 8. Isus e despuiat de haine. Isus le-ndeamnã sã nu-l plângã Pe el. Cãci e atât de copleºit De-acea mulþime de pãcate. Cristos e rãstignit pe cruce ªi curge sângele-i curat. chinuitor. Femei plângând îl înconjoarã Pe drumul greu. ªi Veronica. 10. dezbrãcat. 7.Postul Mare 6. Pe care drept recunoºtinþã Se-ntipãreºte chipul lui.. Iar rãnile cumplit îl dor ªi. ªi noi ne-asemãnãm cu dânºii Atunci când facem un pãcat. ci pe copiii lor. Pe care noi le-am sãvârºit. Când pentru-a treia oarã cade Cãlãii îl împing ºi-l bat.. 11.

Dar misiunea-ncredinþatã Prin jertfa crucii a-mplinit. O.Postul Mare 12. Sã-i dãm ºi noi ca locuinþã Un suflet bun nevinovat. Doamne. Cine-ar putea simþi mâhnirea Cu care-l plânge pe Isus? 14. 217 . Isus e-nmormântat cu jale Într-un mormânt nou ºi curat. în marea-þi îndurare. 13. Când trupu-i dat jos de pe cruce ªi-n braþele Mariei pus. Dar tu. noi am fost pricina C-aºa de mult ai suferit. Ne iartã tot ce am greºit. Pe cruce Domnul moare-n chinuri De însuºi Tatãl pãrãsit. 15.

NECAZURI 1. 4. 218 . Doamne. Ca sã împlinesc în toate voia Tatãlui ceresc 5. LA RE LA Când mã lupt cu disperarea ªi nu pot s-o biruiesc (bis) R: Ruga mea sã fie. CÂND RE SOL SOL mi NENOROCIRI . Când nenorociri. Sã renunþ la mine însumi ca sã merg pe urma ta ªi sã-mi iau pe umeri crucea oriºicât ar fi de grea. necazuri Peste mine nãvãlesc. Când. Când lovit. De ispita rãzbunãrii nu cumva sã fiu învins. si si fa# SOL RE LA RE Când pe faþã. þ Sau ca ruga-þi de pe cruce când iertai pe toþi duºmanii þ Ori strigai în pãrãsire ‚„Eli Lama Sabachtani” SOL RE SOL LA RE fa# SOL RE SOL RE SOL LA RE 2. ca sudoare sângele-þi forma broboane. de furie sunt cuprins. de-o nedreptate. totu-mi pare-ntunecat. Când mã-ntreb în insuccese pentru ce sã mai trãiesc. 3. Ca-n momentul încercãrii sã rãmân netulburat. ca a ta în Ghetsemani.Postul Mare 203. cuprins de-o grea tristeþe.

re DO la SOL DO DO FA SOL DO 219 . Doamne. sunt sãrman ºi pãcãtos.Postul Mare 204. DO SOL 1. Doamne. DOAMNE. Mã susþine mâna ta. 2. ªi-þi cer iertare. NU R: Doamne. Rugãciunea mea smeritã ascult-o. Doamne. Pentru toate-þi mulþumesc. Nu-mi ascunde-nfãþiºarea ta ºi vino-ntr-ajutor! 3. Iubirea ta e mare ºi vrei sã mã salvezi. nu uita FA SOL FA DO UITA DO7 SOL DO Strigãtul celui pãcãtos. Prin atotputernicia ta poþi sã mã mântuieºti.

Începând o viaþã nouã. De la care aþi plecat. Alergaþi la el cu toþii ªi din suflet vã cãiþi. 220 .de DO Glasul Domnului spunând: DO FA FA SOL DO SOL „Eu nu vreau pierzarea voastrã DO Cãci sunt Tatã bun ºi blând. 3. Nu fiþi împietriþi la inimi.Postul Mare 205. Fraþi creºtini din nou se-au. El vã cheamã azi la sine Sã vã-mpart-al vieþii dar..” (bis) 2. Voi veþi fi iar fericiþi. 4. Ce vã leagã de pãcat ªi vã-ntoarceþi iar la Tatãl. El aºteaptã sã vã strângã Iar la pieptu-I pãrintesc. Sã vã dea inel în deget ªi veºmânt împãrãtesc. 5. Nu respingeþi al sãu har. FRAÞI DO CRE ºTINI FA DO SOL 1.. Rupeþi lanþul de robie.

sunt ca un fariseu. nu meritãm sã fim ai tãi. (bis) 2. Doamne. mereu ne-ascundem. la fel toþi suntem. mi mi RE mi RE Nu-i proroc în casa lui bine primit În faþã-i Golgota. R3: Doamne. Îi arãt aproapelui faþa seninã. Dar numai eu ºtiu despre el ce gândesc. de ce ne laºi sã mai trãim? Doamne. numai tu ºtii cât suntem de rãi.Postul Mare 206. de ce ne ceri sã ne iubim? Doamne. La ai sãi a venit ºi nu l-au primit În faþã-i Golgota. (bis) a 3. GOLGOTA 1. R1: Doamne. la fel sunt ºi eu RE mi SOL RE mi SOL Doamne. Dar cât de mult îl urãsc! Când îl întâlnesc îi spun o vorbã bunã. R2: Doamne. Eul nostru-a devenit ascunzãtoare În faþa celorlalþi. Doamne. 221 . De durerea altora nu ne mai doare Ba încã spunem cã-i iubim pe-ai noºtri fraþi.

.le Biet cãlãtor m-am întors SOL la FA MI la re DO MI Cu hainele rupte ºi murda. La picioarele.e crucii ta..ne! m Unde e liniºtea ce-o aveam o Când eram cu tine? la MI DO MI 2. R1: Ce obosit pot fi... re la re la SOL la Doamne. ia-mã la ti. Cum s-apar în faþa ta? E-atât noroi pe-al meu suflet! Tu m-ai chemat. 222 .Postul Mare 207..re. dar n-am putere Sã te privesc.. LA LA PICIOARELE CRUCII TALE MI SOL SI7 MI 1... Ce murdar sunt. Trist ºi sãrac. singur sub soare....a... R2: Va trebui sã lupt Sã-þi primesc chemarea þ ªi-apoi sã-mi scutur hainele a m De praful mult al drumului.. sã-ndur o mângâiere...

i la SOL DO MI re Sã împlinim cuvântul sãu re FA MI Noi.Postul Mare 208. Nu se gândesc c-odatã vor sfârºi În focul veºnic se vor chinui. toþi. NU-I LOC PENTRU CREDINÞÃ PE PÃMÂNT 1. sã ne întoarcem de la rãu ªi sã-i slujim lui Dumnezeu. toþi. Nu-i loc pentru credinþã pe pãmânt. Atâþia vin ºi stau nepãsãtori. re la MI la LA SOL DO MI la Lumea-i toatã plinã de pãcat la MI re SOL ªi oamenii trãiesc nepãsãtori. la 2. noi. Iar Dumnezeu le vrea salvarea lor. vino azi ºi nu mai amâna Isus vrea ºi salvarea ta! Nu amâna cã poate vei muri ªi-atunci te-ntrebi suflet cum vei sfârºi. 3. voi. voi. Iar Dumnezeu le vrea salvarea lor. la re DO MI R: Sã ne trezim. 223 . O. toþi.

SUS la re PE MUNTELE MI la CALVAR 1. nici atuncea n-aº putea Îndeajuns sã-þi mulþumesc. ªtiu cã n-ai fost vinovat.Postul Mare 209. Miel dumneziesc. tu ajutã-mã mereu Sã pãstrez necontenit harul ce mi-ai dãruit. 4.. Ca apoi în cer sã cânt: „Slavã þie. Miel preasfânt. mã gândesc la chinul tãu. Isuse. O. FA Mã gândesc necontenit cât de mult ai sufe.rit. (bis) 2. DOMNUL re SIb LA re MEU SIb LA 1. însã pentru-al meu pãcat Ai fost aspru chinuit ºi pe cruce rãstignit. Vreau ca toatã viaþa mea sã-mplinesc voinþa ta. þie. oare. plânge-amar? DO MI SOL la Plânge Maica Domnului Lângã Crucea Fiului. O.” DO re SOL re LA re 210. Domnul meu. 3. Domnul meu. ISUSE. 5. Sus pe muntele Calvar Cine.. (bis) MI la 224 . Glas de înger de-aº avea. Isuse. O.

Moare Fiul omului ªi Stãpînul Cerului. ºi tu. Domnul nostru rãstignit Sã te vadã mântuit De mânia cerului. 5. la re Nici marii preoþi. Plângi cu Maica Domnului. nici Pilat. prin pãcat ªi eu. plângi amar. Chiar s-a stins de mila lui ªi lumina soarelui. nici Pilat. Pe o Cruce rãstignit Moare Fiul sãu iubit.Postul Mare 2. ªI la SOL EU . Urcã muntele Calvar. la Ci lumea-ntreagã prin pãcat. 4. De osânda iadului. Plângi la moartea Fiului. creºtine. 3. º I TU la 1. Nu-i singur Iuda vinovat De sângele ce se dãdu. Firea toatã a-ncremenit ªi cumplit s-a zguduit. Plângi. MI 225 . 211.

4. Ci noi cu sufletul ascuns. nu cuiele. Acum. ªi nu numai ostaºilor Cãmaºa albã ºi-o dãdu. tu n-o porþi ªi fãrã ea toþi suntem morþi. ºi tu. l-am strãpuns ªi eu. mai grea ªi eu. Nu. Ci tuturor. suntem morþi ªi eu. grea era Povara noastrã ºi mai grea. Isus cel condamnat Azi el te-ntreabã da sau nu? Eºti tu sau nu eºti vinovat? Eu am spus da. eu am spus da ªi-am fost iertat. Nici biciul când Isus cãzu ªi dacã crucea grea era. cu sufletul ascuns Cu mii de patimi l-am strãpuns. ºi tu. dar tu n-o porþi. ºi tu. Nici drumul greu spre Golgota.Postul Mare 2. 5. l-au strãpuns Când el pe cruce se-aºternu. 3. dar tu? 226 . Eu am spus da.

e-n floare îmbrãcat. Creºtinul cântã iarã: Cristos a înviat! (bis) R: Aleluia. Ne spune tuturora: Cristos a înviat! 3. ca din ceresc palat. Chiar pe necunoscutul ce te-a întâmpinat Primeºte-l cu salutul: Cristos a înviat! 6. DO FA SOL DO FA SOL DO 227 . Cristos a înviat! (bis) 2. Cu inimã voioasã. ªi cel în rãtãcire sã fie salutat Cu candidã iubire: Cristos a înviat! 7. Þi-e frate în credinþã cel ce cu-adevãrat Îþi spune-n umilinþã: Cristos a înviat! 8.Paºte 212. Când plaiu-n primãvarã. În zare aurora. CÂND DO PLAIU -N PRIMÃVARÃ SOL DO DO FA SOL 1. urmându-l ne-ncetat. aleluia. De credem cu tãrie. Îl vom vedea-n vecie pe Domnul înviat. În adunare sfântã tot omul botezat Tresaltã azi ºi cântã: Cristos a înviat! 4. copii cu glas curat Vestesc din casã-n casã: Cristos a înviat! 5.

. Dumnezeule.. tu m-ai ascultat. Durerea noastrã..vi. la viaþã-am în. aleluia.... adevãr ºi viaþã veºnicã. FA FA SOL SOL DO SOL DO DO FA Ai eliberat sufletul meu din moarte. Cu tine. aleluia. Ne este cale. cãci din morþi a înviat! A schimbat tristeþea noastrã în speranþã.at.Paºte 213. 2. Cuvântul sãu ne lumineazã paºii. aleluia. Doamne. 1.e. Preamãriþi în veci numele lui. Doamne. FA DO FA FA FA DO SOL DO SOL DO FA DO Aleluia. aleluia. în cânt de bucuri. te-am chemat în ajutor. DO FA SOL 228 . CÂNTAÞI DOMNULUI CÃCI DIN MORÞI A ÎNVIAT! R: Cântaþi Domnului.. aleluia. Cântaþi imnuri de slavã Domnului..

„Cristos cu slavã a-nviat!” FA DO DO7 R: Domnul este bucuria mea. 3. Dacã tristeþea este hrana ta. Cerul albastru. iubirea mea. CERUL DO ALBASTRU re 1. Schimbã-þi privirea.Paºte 214. Te zbaþi ades în egoism amar. Cristos e adevãrul tãu. Astãzi o viaþã nouã el ne-a dat. Dacã-ntunericul te-a-nvãluit Ori steaua vieþii e de negãsit. Dacã pãcatul te apasã greu. cântã-n cor cu noi: „E Paºti! Cristos a înviat!” 229 . Speranþa mea. ghiocelul alb ªi pãsãrile-n ciripit suav SOL SOL DO re Cântã ºi-anunþã lumii ne-ncetat. a Cristos din morþi a înviat! SOL DO re SOL7 DO SOL DO 2.

.vi.at! R: Alelu.. a înviat! 4.. lui cuprinºi de teamã. plin de mãreþie.Paºte 4. ale. Cântaþi un imn de bucurie. a înviat! 5...ia. a în...lu. cãci Domnul ne-a salvat. Cristos din morþi te va-nvia. Duºmanii. Cristos a biruit mormântul ºi lumea a salvat la re SOL Sã cânte cerul ºi pãmântul: Cristos a înviat. a înviat!” 3.... Cel care pentru viaþa lumii la moarte a fost dat Învinge moartea ºi pãcatul: Cristos a înviat.ia! la SOL DO FA DO SOL DO FA SOL DO 2. 215.. iatã. Dar. Lazãr þi-e martor: tu nu dispera. Femeilor le spune-un tânãr cu chipul luminat: „Uitaþi-vã e gol mormântul: Cristos a înviat. a înviat! 230 . mormântu-au sigilat.. Cântaþi mãreaþa biruinþã: Cristos a înviat. Cristos a înviat.... Când bãtrâneþea se v-apropia Sau poate moartea te va-nspãimânta.u... CRISTOS DO FA A BIRUIT MORMÂNTUL DO FA DO 1.

Iubirea ºi pacea inundã-ntreg pãmântul. CRISTOS A-NVIAT R: Cristos a-nviat. 3. Iar sufletul nostru primeºte-o nouã viaþã. mi LA RE RE7 2. ºi moartea cumplit se înfruntarã A raiului poartã deschisã este iarã. Natura întreagã se-mbracã în verdeaþã. a-nviat! n n Cristos a-nviat. ªi viaþa. n n Din morþi glorios a-nviat! n 1. 231 . Cristos a-nviat. SOL mi LA LA RE mi LA RE SOL RE mi LA RE RE7 SOL RE Cãci Domnul cu slavã (bis) Din moarte azi învie. 4.Paºte 216. Pãcatul din inimi ca gheaþa se topeºte ªi recunoºtinþa în suflete-ncolþeºte. Creºtinii s-adunã (bis) Cuprinºi de bucurie. 5. n n Din morþi glorios a-nviat. Cristos a-nviat. Tristeþea ºi jalea se spulberã ca vântul. CRISTOS A-NVIAT.

. Ca toþi s-avem parte de marea-i biruinþã. Vesteºte-l în lume pe Domnul cel puternic. Din mormânt învie Domnul ce murise din iubire. el e soare. DIN RE MORMÂNT ÎNVIE DOMNUL LA RE 1. Fericit care-l iubeºte ºi îi cântã ne-ncetat. 217. fãrã dânsul nu-i nici viaþã. El e apa vie care stinge setea cea mai mare.Paºte 6. R: Cristos e viu. El e pâinea cea divinã. Fãrã el nu e putere.ia! (bis) l 2. 7. creºtinule cucernic. SOL Slãviþi-l toþi. fãrã el nu e iubire. 232 . n RE SOL LA RE mi LA RE El.. cãci a-nviat. Fãrã el nu este pace.. Fericit cel ce se teme ºi urmeazã a sa cale. El e bun ºi plin de milã. ce-i Rege peste toate. Tresaltã-n cântare. alelu. El învie azi din moarte ºi ne scapã de pãcate. se îndurã de noi toþi.. O rugã-mpreunã sã facem cu credinþã. e luminã. Azi ni-s inimile pline de o mare bucurie. A murit apoi pe cruce sã ne mântuie de rãu. se nãscuse într-un staul. Speranþa învie în inima cãitã Voinþa de bine învinge în ispitã. 3. 8.

Da-n suflet ei se simt încurajaþi. Pe-nvãþãtorul lor. aleargã la Isus LA LA Sã-i ungã trupul mort ce-n groapã a fost pus. ei l-au recunoscut. Dar îngeri luminoºi le spun surâzãtor: „A înviat Cristos trium. Mântuitorul sfânt.. Când pâine-a frânt. ce-n drum le-a apãrut. Doi ucenici se duc la Emaus.. De vestea ce-o aud. 3.. e viu.Paºte 218.. mãreþ. E RE VIU LA R: E viu.. se-nalþã din mormânt n Frumos.at! RE SOL RE mi LA RE LA RE 1..vi. E viu. în zori. Femeile. apostolii-s uimiþi ªi Petru ºi Ioan aleargã fericiþi. Gãsesc mormântul gol ºi pleacã-ngânduraþi.tor!” 2.. în sat ªi între ei vorbesc de tot ce s-a-ntâmplat. SOL RE mi LA RE RE 233 .fã.. e viu. cu trup glorificat. Biruitor Cristos a în.

SOL DO 234 . la viaþã-i va chema. Le-aratã rãnile ce cuiele-au lãsat. el e stãpân. Sã fie ferm convinºi cã a-nviat.Paºte 4. La toþi apostolii se-aratã viu Cristos. Cristos cel rãstignit. 5. (s-a înãlþat. Pe cei ce l-au urmat. l Cãci a înviat. SOL7 FA DO DO FA DO Preamãriþi-l toþi. a biruit) a DO SOL DO DO 1. 219. Împãrat e peste tot pãmântul Dumnezeu cel preaînalt. bateþi din palme. TOATE DO POPOARELE BATEÞI DIN PALME FA DO R: Toate popoarele bateþi din palme Lui Dumnezeu. Sã-i cânte-n veci toþi cei rãscumpãraþi. Ca-n ziua de apoi. prin învierea sa. Lui Toma-i spune blând sã fie credincios. Aleluia. în slavã-nveºmântaþi.

6. 7. Dumnezeu ne este cãlãuza ªi stãpân în veci de veci! 8. 9. Tronul sãu e cerul sfânt. Dumnezeu e împãratul nostru. Nesfârºit de mare este Domnul. 10. Domnul Sfânt e Rege pe vecie Rege-n cer ºi pe pãmânt.Paºte 2. Cel mai bun ocrotitor. Dumnezeu e plin de îndurare. În necazuri sã strigaþi la Domnul ªi veþi fi de el salvaþi. 4. Creator a toate este Domnul. Tatãl nostru iubitor. Toþi trãim din mila lui. 235 . 3. Dumnezeu e ajutorul nostru. Lãudat ºi preamãrit. Dumnezeu priveºte-acum din ceruri Peste cei de pe pãmânt. 5.

Cânt aleluia Domnului. Canto alleluia o Signore. SUFLETE la Cântã. FA MI la SOL DO MI 236 . SOL si SOL LA si RE LA Cânt aleluia. Bless the Lord. 3. Cânt aleluia Domnului. cânt aleluia. Cânt aleluia Domnului. El viaþã dãruie. 4. suflete. Chante alleluia au Seigneur. my soul. CÂNT si RE LA si ALELUIA DOMNULUI si RE 1. my soul. Who leads me into life. And bless God' s holy name. suflete. CÂNTÃ.Cântece scurte 220. Cântã. Sing alleluia to the Lord. FA la MI la MI la Pe Domnul tãu cel sfânt. 221. Zing halleluja o mein Herr. 5. 2. Bless the Lord.

Lumineazã-ne. Lord. (bis) 237 . 4. Doamne. Vino la noi. CUMBAYA. Isuse. Cumbaya.. Te iubim.im ªevet ahim gam iahad. INE re LA re Ine ma tov umana. my Lord. cumbaya O. cumbaya Cumbaya. Isuse. 2. Isuse. cumbaya LA si si MI RE LA LA RE LA Cumbaya. (bis) Ine ma tov SOL LA re ªevet ahim gam iahad.. 3. Isuse. MY LORD 1. Mântuieºte-ne. cumbaya.Cântece scurte 222. 5. 6. MA TOV (canon) SOL re re LA MI LA 223. my Lord.. Ai milã de noi. my Lord.

3. Les miséricordes du Seigneur..Cântece scurte 224. Cantare eternemente las misericordias del Senõr. 238 . 4.. 5. à jamais je les chanterai. LAUDATE RE LA OMNES GENTES RE Laudate omnes gentes. Das Erbamen des Herres will ich ewig preisen. Misericordias Domini re re LA FA SOL FA SOL re LA re In aeternum canta. Laudate Dominum. RE LA mi LA RE LA si Laudate omnes gentes. Laudate Dominum...bo! 2.a! Alleluia. in laetitia. MISERICORDIAS DOMINI 1. FA SOL FA DO SOL DO DO Servite Domino in laetiti. alleluia. JUBILATE DEO (canon) DO Jubilate Deo omnis terra. 226. I will sing forever the mercy of God. (bis) 225.

3. lacks nothing. Nada te turbe. 239 . nada te espante. re SOL la MI la la DO re Nu-þi fie teamã. Domnu-i cu tine. Let nothing frighten you: Whoever has God. Que rien ne t' effraie: Qui a confiance en Dieu. Nu-þi fie teamã. dem felt nichts. Nichts brunruhige dich. Let nothing trouble you. În încercare singur nu eºti. Seul Dieu lui suffit. Gott allein genugt. Nada te turbe. 4. nada te espante: Solo Dios basta.Cântece scurte 227. Domnu-i cu tine. Tot ce îþi cere e sã iubeºti. Nichts angsteige dich Wer Gott hat. Quien a Dios tiene nada falta. ne manque de rien. Que rien ne te trouble. God alone is enough. 5. 2. NU-ÞI la la MI FIE TEAMÃ SOL DO 1.

..a. Miluieºte-ne pe noi.. aleluia! (bis) SOL RE SOL la Isus. Glorie.u. Sfinte ta.. SFINTE DUMNEZEULE la Sfinte Dumneze.. prinþ al pãcii.. Domn al domnilor. UBI RE RE LA LA si si CARITAS SOL RE LA Ubi caritas et a.mor.. aleluia! (bis) SOL 229.re FA la DO SOL DO SOL DO DO7 Sfinte fãr' de moarte.. SOL LA RE 240 ... Glorie.... REGE SOL SOL RE AL REGILOR Rege al regilor.le... MI la DO 230. Ubi caritas Deus ibi est..Cântece scurte 228..

UNDE RE DOI SAU TREI (canon) LA Unde doi sau trei. RE LA RE LA RE LA RE 241 . În mijlocul lor. Sunt prezent ºi eu. Se adunã în numele meu.Cântece scurte 231.

.

Cântece de voie bunã .

.

Cântece de voie bunã 232. Pãstrez atâtea amintiri. A fost ºi soare. 245 . SOL DO FA Aº cãuta cu ti…. DO FA DO Dar important este c-ai stat cu mine. te vrea. Dar vocea nopþii se-auzea ªi-a celuilalt care-þi spunea Sã-l laºi în pace. nu e pentru tine. au fost ºi ploi.ne.. re DO O lume doar pentru noi. FA Eram frumoºi ca doi copii Mi-e tare dor de zilele senine! R: Te cheamã gândul. A DO MAI TRECUT UN AN PRIN NOI 1. 2. Dar oare-ai putea a re DO FA DO Sã vii iar lângã mine? Pentru noi doi. A mai trecut un an prin noi. Îþi aminteºti cum te chemam. Bãteam ca ploaia caldã-n geam? Mi-era atunci aºa de dor de tine.

Pãstrez atâtea amintiri. A mai trecut un an prin noi: A fost ºi soare. 4. C-a fost o joacã de copii. Eram frumoºi ca doi copii. Mi-e tare dor de zilele senine! 246 .Cântece de voie bunã 3. Nu pot sã cred cã nu mai vii. Aº vrea din noapte sã ieºim ªi-un astru sã ne-nchipuim ªi sã-þi ofer o altã dimineaþa. Dar important este c-ai stat cu mine. au fost ºi ploi. C-o clipã ºterge tot ce-a fost o viaþã.

Erau mari. 3.Cântece de voie bunã 233. Dar asearã am vãzut alþii. Sã-i iubeºti când sunt aproape ªi sã-i uiþi când ei s-au dus. na. Dar ca cei albaºtri nu-s. R: Na. na. adânci ºi negri. Sunt frumoºi ochii cei negri. DO RE SOL Mai frumoºi. mai nu ºtiu cum. Am iubit doi ochi albaºtri. Erau frumoºi din cale-afarã. O iubire ce te-ndeamnã Sã-i iubeºti ºi-a doua oarã. AM SOL IUBIT DOI OCHI ALBAºTRI mi 1. na. na. na. 247 . DO RE mi Poate-i mai iubesc ºi-acum. na SOL mi DO RE 2.

(bis) 2. Zi ºi noapte. Andrii Popa. 4. hoþ bãrbat! 3. ªapte ani cu voinicie ªi-a bãtut joc de domnie ªi tot pradã ne-ncetat. Trage bir din drumul mare ªi din þarã peste tot Fug neferii cât ce pot. Cine trece-n valea seacã SOL RE mi RE RE Cu hangerul fãrã teacã ªi cu pieptul dezvelit? LA RE Andrii Popa cel vestit! (bis) R: E haiduc ºi e vestit. mi LA RE RE SOL LA RE Andrii Popa cel voinic. tot cãlare.Cântece de voie bunã 234. Cãci el are-o puºcã plinã Cu trei glonþi la rãdãcinã ª-are-un murg de patru ani Care muºcã din duºmani. ANDRII POPA 1. 248 .

. ª-are fraþi de cruce ºapte Ce-au supt sângele cu lapte ªi nu-i pasã de nimic.. Cine þi-o mai lua cercei Sã se spânzure ca ei! 3... Asearã þi-am luat basma . ASEARÃ SOL SOL mi ÞI-AM LUAT .... si SOL 1.... Asearã þi-am luat inel ªi-acum te vãd fãrã el. ªi-acum te vãd fãrã ea ..... Cine þi-o mai lua inel Sã se-ncovrige ca el! SI7 mi RE7 249 ....Cântece de voie bunã 5. Andrii Popa cel voinic! 235... Sã se destrame ca ea!..... Asearã þi-am luat cercei ªi-acum te vãd fãrã ei. mi si SOL SI7 mi Cine þi-o mai lua basma .. Asearã þi-am luat mãrgele ªi-acum te vãd fãrã ele.... 2.... Cine þi-o mai lua mãrgele Sã se deºire ca ele! 4..

mãi dorule. Nici acela n-o fo ras. 250 . 3. 6. RE Aºa-mi vine câteodatã Si7 Si7 Sã dau cu cuþâtu-n piatrã. 2. Aºa-mi vine câteodatã. Giumatate-o fo pelin. ªi la toþi le-o dat cu carul. AºA-MI mi SOL mi mi VINE CÂTEODATÃ Si7 mi RE 1. mãi dorule.Cântece de voie bunã 236. dorule. Fost-am eu dus la lucru. Când s-o-mpãrþât norocu'. mi Sã dau cu cuþâtu-n piatrã. Giumãtate-o fo nãcaz. 5. 4. dorule. Din piatrã sã iasã foc. mãi dorule. dorule. Cã eu n-am avut noroc. Nici acela n-o fo plin. mãi dorule. Numa' mie cu paharu'.

mãi dorule. mãi dorule. ªi-aºa-mi vine ºi-un alt gând. Pe-a mea parte norii vin.Cântece de voie bunã 7. ªi-aºa-mi vine câte-un gând. 251 . Pe-a mea parte norii bat. mãi dorule. 8. Sã merg prin pãduri cântând. 10. Naltu-i ceriu' ºi-nstelat. 9. Naltu-i ceriu' ºi senin. Sã rãmân aici sã cânt. mãi dorule.

crimi. doar lacrimi. FA DO DO Simt dureri pe care nu mai pot sã le-ndur. O vãd tremurând cu ochii-nchiºi. R: Sunt nopþi întregi când plâng a n ªi-adorm cu tine-n gând.Cântece de voie bunã 237. n La. n Singur. departe-n umbre reci. cu cearcãni adânci ªi vrea sã-i promit cã n-o sã uit MI Imagini ºi locuri din trecut SOL MI la ªi visele-n care noi am crezut. 252 . SOL la MI la Slãbitã ºi tristã.. MI Cu poze în jur. nopþi de lacrimi SOL la SOL FA la SOL n ªi-n inima mea. ATÂT la DE SINGUR 1.. genunchii strânºi. atât de singur. FA FA DO DO DO SOL la Plecatã eºti pe veci.

Coda: Revãd ochii tãi cum s-au stins. Mã roagã sã jur cã n-am minþit. la piept þinând O veche scrisoare ºi. ªi stã în genunchi. 253 . cã noi ne-am iubit. Cum tâmplele reci le-am cuprins Destinul pe noi ne-a învins. plângând. Cã tot ce i-am scris ºi mi-a ºoptit Sã-mi creadã cuvântul. Îmi spune prin lacrimi ce mult i-a plãcut.Cântece de voie bunã 2.

Lovind cu pieptul sârmele de-argint Cãzu în jos cu pieptul frânt.. Plângea de dupã sârmele de-argint ªi viersu-i se pierdea în vânt … ªi viersu-i se pierdea în vânt … ªi viersu-i se pierdea în vânt … 254 . doar. Canarul galben ca un gãlbenuº. si RE SOL RE Cu pene moi ºi ochii duºi. a Rãnit tu ai cãzut. Canarul galben ca un gãlbenuº. a SOL LA SOL RE SOL LA RE si RE SOL LA RE si SOL RE Dar n-a fost. si 2. R: Sãrman canar.le þi s-au deschis. þi s-a pãrut a Cã zãri. Cu pene moi ºi ochii duºi..Cântece de voie bunã 238. RE si Cânta de dupã sârmele de-argint ªi viersu-i se pierdea în vânt. dar în zadar. CANARUL 1. decât un vis. Deodatã ochii triºti din cap tresar ªi dã din aripi.

ªi-n ºatrã era O þigancã frumuºea. LA RE SOL Cum le joacã fustele! 1. Cine o vedea. 2. þigãncile! Caravanele. Asearã-au venit (bis) SOL RE LA RE Þiganii în satul meu. ªi-un bãiat din sat De þigancã a aflat ªi la ea s-a dus ªi norocul i-a surâs. caravanele. Pe loc se îndrãgostea. Câinii toþi lãtrau (bis) SOL LA RE ªi þigãncile dansau. RE RE Ia uitaþi. caravanele.Cântece de voie bunã 239. 255 . 3. CARAVANELE SOL RE R: Caravanele.

Dar te stricã fetele. Constantin te cheamã. RE SOL RE SOL Avea dreptul ca sã intre cu cãciula în cap. De la moºii ºi strãmoºii mei pãstrat. 240. CÃCIULA 1. Asearã-au plecat Þiganii din satul meu. Dragã cãlãtorule.Tatãl meu în primãrie Obicei de pe moºie.Cântece de voie bunã 4. RE SOL RE SOL DO SOL RE SOL SOL RE DO SOL Cã-i obicei din daci lãsat! i SOL 256 . R1: Cu cãciulile pe frunte Stãm de veacuri ca un munte În curbura arcului carpat. Câinii toþi lãtrau ªi þigãncile plângeau. Asta e cãciula mea ªi o port cum se purta. 5. Eºti bãiat de seamã.

Arcul. scutul ºi cãciula orice dac avea! 257 . ºi la nuntã. Te primesc cum pot mai bine. Unii zic sã-mi iau cãciula Jos din cap. i Cã-i obicei din daci lãsat. R2: Mãi vecine. 3. Dar de cãciula mea nu te lega. a E a mea ºi nu-i a ta. ca sã mã laude cã m-am integrat. Sã m-aplec. Cin' nu crede sã se ducã La columnã sã se uite ºi-o vedea Sabia încovoiatã. Dupã datina strãveche Moºtenitã ºi pãstratã pân' la noi. spunând adesea cã nu sunt civilizat. ºi la oi.Cântece de voie bunã 2. C-asta e cãciula mea. hai la mine. Poate vor s-o þin în mânã. i 4. Port cãciula pe-o ureche ªi acasã.

a. Yeee. În seara asta mare. … 2. yeee... yeee … *Ai nevoie de-un prieten Pe care..Cântece de voie bunã 241... Puterea de-a visa. Ea este doar a ta. Iar în seara asta mare Prin noi va exista ! Yeee. Atunci când viaþa Greu te va-ncerca … Yeee.e Cu toþii vom cânta. S-aprindã fiecare Scânteia ce-i va da Speranþa pentru mâine. yeee … 3.. Sã îl simþi aproape de tine.e SOL RE DO RE DO RE DO RE DO RE Ce n-o putem uita.a Yeee. yeee … 258 . CÂNTEC SOL RE SOL RE SOL RE SOL RE PENTRU PRIETENI DO RE 1. cu adevãrat.. Va fi o sãrbãtoare.. Pãstreazã aceastã clipã.

într-o zi a murit ªi-n altã zi a fost îngropatã. Pe urmã. 4. „Degeaba. Nu m-a bãtut mama. Odatã am ucis o vrabie. Mai târziu am crescut flãcãiandru. SOL SOL RE SOL RE SOL RE LA Am tras cu praºtia în ea ºi-am lovit-o. degeaba mai plângi: Ce-ai omorât.” 3. Soarele-apune dupã niºte mãguri ªi rãsare în flãcãri din mare. o zi ºi-o noapte întreagã Am tot plâns-o ºi am tot jelit-o. De mult nu mai merg la nici o-ngropare. nu m-a certat. În mânã þineam o bucatã de pâine. M-am îndrãgostit nebuneºte de-o fatã ªi nu ºtiu de ce. omorât rãmâne. De mult nu mai trag cu praºtia-n vrãbii.Cântece de voie bunã 242. mi-a spus. 2. CÂNTEC ºOPTIT 1.. LA RE RE 259 .

Ochii tãi. RE SOL LA SOL LA RE mi LA SOL RE si fa# RE LA RE LA RE LA mi Ce ard ca douã vãpãi Ochii tãi. Iar cerul prea albastru ºi prea înalt Se ascund în ochii tãi adânci Ca ºi apa printre stânci. R: Cât mi-e dor de ochii tãi. Ochii tãi. CÂT RE SOL MI -E DOR DE OCHII TÃI mi LA Cât mi-e dor de ochii tãi.Cântece de voie bunã 243. RE SOL LA Ce ard ca douã vãpãi. ochii tãi. ochii tãi! SOL SOL mi Alþii nu voi mai afla RE RE mi ªi nu-i voi putea uita. Aºa multã luminã ºi-atât de cald. e Ochii tãi. i LA Cât aº vrea privirea ta Sã mã oglindesc în ea! SOL 260 . ochii tãi! 1. ochii tãi. mi Cu sclipiri de-argint curat Ei m-au fermecat.

ªi dacã norii grei se lasã-nspre pãmânt Cu mii de fulgere furtunã semãnând. Ochii tãi.. e Ochii tãi. Eu voi aºtepta s-aparã Soarele ce m-a-ncãlzit. în ochii tãi! 261 . i Cât aº vrea privirea ta Sã mã oglindesc. R: Cât mi-e dor de ochii tãi.Cântece de voie bunã 2.. ochii tãi! Alþii nu voi mai afla ªi nu-i voi putea uita. ochii tãi. Iar în ochii tãi adânci O ploaie rece s-a pornit. Ce ard ca douã vãpãi.

3. DECEMBRIE 1. MI la la re la 262 . Sau zilele mele – totuna – Aº vrea sã le-nvãþ simfonia. ªi toate din casã mi-s sfinte. sã asculþi vijelia. Eu nu mã mai duc azi acasã… Potop e-napoi ºi-nainte. zãpada-i cât gardul ªi-a prins promoroacã ºi clampa.Cântece de voie bunã 244. ªi mânã fotoliul spre sobã. 4. Nu râde. iubito. priveºte! Mai spune s-aducã jãratec ªi focul s-aud cum trosneºte. Te uitã cum ninge decembre Spre geamuri. citeºte-nainte. E ziuã ºi ce întuneric… Mai spune s-aducã ºi lampa Te uitã. Ce cald e aicea la tine. Citeºte-mi ceva de la poluri ªi ningã… zãpada. Te uitã cum ninge decembr … Nu râde… citeºte-nainte. 2. ne-ngroape. Te uitã cum ninge decembre. Mai spune s-aducã ºi ceaiul ªi vino ºi tu mai aproape. 5. 6. La horn.

Dar eu mã voi gândi mereu la ei Doi ochi cãprui ce i-am iubit doar eu. Plângeam când nu-i vedeam. Nu cred sã mai existe-o altã fatã Sã mi se-ntâmple iar ca altãdatã. SOL re la DO SOL re 263 . Iar eu ca-ntotdeauna îi credeam. Iubeam ºi eu cândva doi ochi cãprui. Nu e bãiatul meu cu ochi cãprui: Acesta-i are albaºtri sau verzui. Mai exista o fatã ce-i iubea Pe care o credeam prietena mea. Plângeam când îi vedeam þinându-se de mânã. s Plângeam când îi vedeam întâmplãtor ªi nu ºtiam cã plâng de dorul lor. Dar astãzi iarãºi m-am îndrãgostit Un alt bãiat în vis am întâlnit. DOI DO la OCHI CÃPRUI 1. 2. Dar într-o zi am aflat cine era ªi câtã dragoste ea îi purta.Cântece de voie bunã 245. R: Plângeam când îi vedeam împreunã. de dorul lui. Dar ce pãcat cã ochii lui minþeau.

LA re LA re Clipa despãrþirii. povara. DRUMURILE 1. Nu-þi feri privirea. Gândul mã-nfioarã. 2. fericirea. Lasã-mi doar prietenia care Glasul meu o cheamã. poate Se vor întâlni vreodatã. N-am sã bat la porþi închise iarã. 3. 4. LA FA FA DO re DO FA 264 . R: Drumurile noastre. N-am sã-þi cer ce nu-mi poþi da vreodatã. Gândul cã mã vei respinge iarã. Tot ce-a fost în viaþa mea odatã Voi lãsa uitãrii: Ani ºi nopþi ºi luni la rând. Voi pãstra mereu în amintire Dragostea curatã.Cântece de voie bunã 246. N-am sã-þi cer iubirea. Drumurile ºi iubirea. Gândurile. Voi spera mereu într-o iubire Cum n-a fost vreodatã.

În noaptea-n care þi-am zis n a Cã numai tu. n-o pot uita. Îmi amintesc de tine: Stãteai în faþa mea. MI LA MI RE MI RE A fost de-ajuns o privire Ce n-o pot. FATA LA LA LA MI MI DIN VIS MI RE MI 1. Cu braþele-amândouã Încerc sã te regãsesc. Sã fim din nou împreunã: E tot ce pot sã îmi doresc. Pe-afarã numai vântul Gonind prin noapte-mi spunea Cã lasã-n urmã timpul Ce mult. Aº fi rãmas cu tine. preþ de o clipã Sã te-nþeleg aº fi vrut. dintre toate.Cântece de voie bunã 247. C-am sã te pierd. prea. prea mult alerga. nu am crezut. RE MI 2. Cu gândul. R: Pornesc la drum prin noapte. Doar tu eºti fata din vis! LA MI MI RE MI RE MI fa# MI RE MI LA fa# MI RE MI 265 .

Voi sta lângã tine. dacã vrei. LA MI RE 266 . prea mult alerga. LA LA MI RE LA MI Dacã vrei. Cãldura ºoaptei tale Ce-avea sã treacã pânã-n zori. prea. MI *Dacã vrei.Cântece de voie bunã 3. Privesc la trenul care Trece nepãsãtor. Voi fi cu tine. dacã vrei. Pe-afarã numai vântul Gonind prin noapte-mi spunea Cã lasã-n urmã timpul Ce mult.

sol re Eu care spuneam prea lesne ºi oricui mi-e dor. Eu. Abia când a plecat plângând ºi mi-a luat inima. re re 267 . A plecat. Dar abia acum mi-e dragã cu adevãrat. Sã-i vorbesc ºi sã m-apropii era în zadar. Eu care veneam acasã c-un surâs formal. nu pot respira sol re LA re RE7 LA re Casa e pustie fãrã ea. O iubeam mereu numai pe ea. sol LA Ce-aº putea eu sã mai cred acum? a Aº da orice s-o mai întorc din drum! (bis) o 2. Am zãrit-o pe o stradã pentru o clipã doar. fãrã ea. 4. dar n-a fost aºa. care doream într-una alt ºi alt decor.Cântece de voie bunã 248. (bis) R: Simt cã. FÃRÃ re TINE LA re RE7 1. Abia acum când locuieºte doar la mine-n gând O iubesc mai mult decât oricând. Monoton spunând acelaºi monolog banal. M-am îndrãgostit numai de ea. Ea care m-aºtepta plângând când eu uitam sã vin. 3. mi-am zis atunci. Mã privea acum ca pe-un strãin. A trecut atâta vreme de când a plecat.

Fragedã stea. FLOARE SI LA DE COLÞ SI 1.Cântece de voie bunã 249. 3. 268 . Cine oare sã te-ajungã? Numai dorurile mele. Te-ntâlnesc o datã-n viaþã. Iubita mea! (bis) si si si FA# 2. floare de colþ. R: Tu. SOL LA RE FA# Raza ta coboarã-n vale LA RE Mai frumos ca-ntr-o poveste. Floare ninsã-n vârf de stâncã. Cuibul tãu e sus pe creste. Mai presus de nori ºi stele. mi si RE FA# MI Minune sub bolþi. Zâmbet cald de dimineaþã. Floare de luminã vie. Te aºtept de-o veºnicie. Vis de argint ºi de petale.

i Florile ce-ai semãnat a Vor rãsãri odatã. Nu existã trecut. totul este prezent Viaþa mea e uºoarã. Iubirea ta-i curatã. Nu mai pot sã mai plâng. RE7 SOL la RE SOL SOL DO la DO la 269 . R: Nu mai plânge inimã. Dacã vei reveni. nu mã vei regãsi. era fermecatã. 2. Avea duhul trãirii. Am gãsit undeva. Floarea iubirii. Viaþa mea e un cânt Din zori ºi pânã-n searã. Paºii mei s-au pierdut La rãscruce de drum Într-o lume irealã. Cu parfumul sublim mi-a redat bucuria Redevin iar copilul ucis prea curând În lumea-ai minunatã. Furatã altãdatã. E târziu ºi e searã. într-o lume uitatã.Cântece de voie bunã 250. FLOAREA SOL RE IUBIRII DO 1. RE7 SOL RE SOL RE7 SOL SOL Am luat-o cu mine.

aºa. 270 . biletul ce-a rãmas de-atunci sol re FA pe masã. re Toate te-aºteaptã sã te-ntorci acasã. R: Te-aºtept sã vii. a Numai aici ne va fi cel mai bine. FA sol sol DO DO sol DO re DO re FA re DO re DO sol DO re Sã treci din nou cu inima-mpãcatã m Al casei prag. FOTOLIUL re DIN ODAIE sol Fotoliul din odaie ºi o carte ce-ai lãsat-o pe noptierã O ultimã þigarã uitatã într-un colþ pe etajerã ªi floarea din fereastrã. sã te întorci la mine. ca altãdatã.Cântece de voie bunã 251.

Numa' m-or vedea cã nu-s. Sus e cerul. largã-i lumea. hai. SOL RE RE Numa' m-or vedea cã nu-s. largã-i lumea. Hai. N-o ºti nimeni cã m-am dus. 271 . haidi. HAI 1. haidi. N-o ºti nimeni cã m-am dus. hai. Pe sub flori mã legãnai. SOL LA LA LA RE LA RE R: Hai.Cântece de voie bunã 252. Bine c-o-nfrunzit pãdurea. HAIDI. haidi. hai. RE Hai. Sus e cerul. (bis) RE RE RE 2. SOL LA RE LA Bine c-o-nfrunzit pãdurea.

Pe la izvoare nu mai apare SOL DO SOL re la la DO SOL la Umbra cãlare-a vreunui haiduc. unde-s pumnalele. La drumul mare nu mai apare Sã mai omoare câte-un ciocoi. Sã-i ia toþi banii pentru þãranii. Caii ºi flintele haiducilor ? 3. HAIDUCII 1. Pentru sãrmanii plini de nevoi. SOL la la re la Nu se mai vede urmã de cal. Unde s-au dus. când au apus Anii se sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele. 2.Cântece de voie bunã 253. 272 . În codrul verde nu se mai pierde.

R: ªi cum sã-þi spun cã nu-i uºor! i Cum sã-þi spun cât mi-e de dor. Lacrimã de dor. (bis) SOL 2. 273 . e Cum sã-þi spun cã eºti departe Cum sã-þi spun ce ne desparte. 3. Lacrimã de dor. Cum leagãnã soarele piscuri ºi vânt. RE Leagãnã vremea zilele. mi RE mi DO RE SOL DO SOL DO SOL DO DO Hei. Leagãnã inima dragostea mea. Leagãnã sufletul ochii tãi. Cum leagãnã cerul noaptea o stea. Lacrimã de dor.Cântece de voie bunã 254. lacrimã de dor? RE RE SOL Nu te uscã vântul cãlãtor. Cum leagãnã vântul frunzele. Lacrimã de dor. Lacrimã de dor. LACRIMÃ SOL RE SOL DE DOR DO 1. Lacrimã de dor.

mai bine. la. Mã trece murgu-n spinare. cu a mea. MÃ SOL DUSEI SÃ TREC LA RE OLT SOL 1. la. la. Tra. unde-o fi.Cântece de voie bunã 255. Tra. decât sã-i dau un zlot Mai bine. ªi podarul. unde-o fi Oltul mai mare Mã trece. mã trece. ªi pe-a mea mândrã cu tot. unde-o fi mai mititel Îl trec eu. Tra. ºi podaru-mi cere-un zlot ªi pe-a mea. unde-o fi. la. … 4. dar. la. la. ªi. … 3. Mai bine trec Oltu-not. mã dusei sã trec la Olt (bis) Cu a mea. la. … 2. la. la. … RE SOL 274 . îl trec eu. decât. Dar. pãi. Îl trec eu cã-s voinicel. Cu a mea mândrã cu tot. … 5. la. Tra. Tra. Cã. ºi. Mã dusei. ºi pe-a mea.

Cin’te mânã. domnule.Cântece de voie bunã 256. mielule? Ciobãnaºul. 275 . Ce sã faci tu. 3. Am corniþe. domnule. domnule. 4. Ce auzi tu. domnule. mielule? Fluieraºul . MIELUL RE SOL RE LA SOL RE RE 1. 7. Ce asculþi tu. Eu n-am lacrimi. mielule? Sã pasc iarbã. (bis) 2. mielule? Coasa-n iarbã. domnule. 6. mielule? Nu plâng. domnule. domnule. nu plâng. Plângi de fricã. 5. Un'te duci tu. domnule. mielule? (bis) La pãºune.

domnule. Latrã câinii. domnule. domnule. Ce rãmâne. Cin'te taie. ” 276 . nu plângi. domnule. Plâng ciobanii.” 12. domnule. domnule. mielule? „Mãcelarul. domnule.Cântece de voie bunã 8. nu plâng.” 9. 10. mielule? „ªi noi mieii. mielule? „Dumneavoastrã.” 11.” 13. Cine moare. Nu plângi. mielule? „Nu plâng. mielule? „Acest cântec. Cin'te mâncã.

vãleleu. SOL DO SOL DO SOL DO 277 . 2. Mi-o zâs mama cã mi-o da. Douãzeci de perne moi. 5. Toate pline cu gunoi. 3. MI-O DO ZÂS MAMA SOL DO SOL DO 1. Toate pline cu þânþari. vãleu. vãleleu… Zestre când m-oi mãrita.Cântece de voie bunã 257. Douãzeci de perne mari. 4. Douãzeci de poloboace Fãrã fund ºi fãrã doage. vãleu. Toate pline cu furnici. vãleleu. Douãzeci de perne mici.

hei. SOL SOL SOL Freamãtul apelor ºi foºnetul codrilo…or.. verde e iarba. Ce-a doinit cântec cu ºu…ier. dusã e iarna DO la SOL RE DO SOL RE SOL RE la RE SOL RE RE Cu dinþii ei de fie…er. MUGUR SOL RE RE la DE FLUIER la DO SOL 1. hei. R: Hei. Îmi simt sufletul mugur de flu…ier. RE la DO RE la DO DO SOL SOL Pentru zilele ce-au fost trecu…te. 278 . Pentru nopþile cu iasomie. Când ele se-ntâlnesc. RE RE LA DO RE RE LA SOL RE DO RE Sufletu-mi încãlze. Pentru zilele-aveau sã vie.esc.Cântece de voie bunã 258. Soarele-i sus pe ce…er ! i Hei. Pentru nopþile negre ºi slu…te. ªi-am pornit cu roua-n picioare Ca sã cânt cântec de soare. SOL 2..

te rog. Voce tainicã a firii Nu pleca fãrã sã-mi laºi Zãcãmintele iubirii. iubitã mamã. ªi secretul nemuririi Mamã. IUBITÃ 1. 3. Fã o minune. suflet uriaº. Te-am secãtuit de vlagã. FA SOL DO SOL DO MAMÃ Fãrã tine-mi este teamã Cã planeta s-ar rãci. (bis) R: Mamã frumoasã. mai stai puþin. primul meu rai. mai stai! DO DO FA re SOL DO DO Dulce luminã.Cântece de voie bunã 259. SOL FA DO DO Încã nu-i vremea. MULÞUMESC. Mamã. Pentru tine mamã dragã Soarele e-n asfinþit. suflet uriaº! 279 . Mulþumesc. m-ai înflorit. ram de mãslin. (bis) i 2. Steaua mea din zori de zi. M-ai nãscut.

Ninge pe Episcopie.. SOL re Iaºu-ºi trage pânã-n barbã Plapuma din flori de tei. pe Copou. Ninge pe Moldova. 280 . la mulþi ani! (bis) la re 2. Ninge peste Sãrãrie Cu-amintiri ºi nostalgii. 3. Ninge. Iarna ne aduce iarãºi Noaptea de Crãciun cadou.. NINGE la SOL la PE MOLDOVA re DO MI 1. la re DO MI R: Ninge dezmãþat ºi tandru Pe aleea cu castani la MI SOL DO MI ªi ninsoarea-i o colindã i Sãnãtate. Pe Galata.Cântece de voie bunã 260. ninge Cu luceferi ºi cu mei. parcã Eminescu Ne ºopteºte poezii.

Au adormit hipopotamii DO la re la Sub ceru-albastru de cleºtar. E noapte în Madagascar ªi luna-i palidã. 4.Cântece de voie bunã 261. stingherã Dorm puiºorii de panterã ªi-un leu mai rage solitar. Cu o chitarã DO SOL la Trec marinarii spre þãrm Cântând: oooooo. NOAPTE DO DE VARÃ 1. E noapte în Madagascar ªi puricii s-au speriat Cã-ntre ei noaptea s-a lãsat ªi somnul li s-a tulburat. (bis) DO re SOL R: Noapte de varã. 3. 281 . E noapte în Madagascar ªi inimioara rãu mã doare Cã rãguºita mea cântare E ascultatã tot mai rar. E noapte în Madagascar ªi toatã lumea face nani. (bis) SOL 2.

Nu se merge-n cer/ Nici cu maºinã. din întâmplare. Pentru cã-n cer/ Nu ne e foame. 5. Pentru cã-n cer/ Nu se dã raportul. Nu se merge-n cer (bis). Pentru cã-n cer/ E armonie. Pentru cã-n cer/ Sunt multe stele.Cântece de voie bunã 262. Pentru cã-n cer/ E sãrbãtoare. Nu se merge-n cer din întâmplare. Nu se merge-n cer/ Cu supãrare. o o 2. Se merge-n cer/ Doar cu iubire. NU RE SE MERGE -N CER LA 1. La Re RE SOL RE 282 . 6. Nu se merge-n cer/ Nici cu sarmale. (bis) Pentru cã-n cer (bis) nu e o plimbare (bis). Pentru cã-n cer/ Nu este benzinã. Pentru cã-n cer nu e o plimbare. Nu se merge-n cer/ Nici cu lanterne. 7. 4. ole-ole. 3. R: Ole-ole. Nu se merge-n cer/ Cu paºaportul.

ce noroc La un miez de noapte sã-i invoc Mi se par adesea ca-ntr-un vechi oraº ciudat Care nici n-a existat. IUBITO 1. Ochii tãi. ochii tãi. ochii tãi. si FA# mi Într-o noapte i-am visat. i-am visat. R: De la tine pân' la mine Numai cer cu ape line Ochii tãi. LA FA# RE LA SOL LA 283 . Ochii tãi. felinar. cum mã dor Când departe sunt de cerul lor. 2. iubito. OCHII si RE TÃI . De la tine pân' la mine Numai cer cu ape line Ochii tãi. amintiri de felinar. iubito. La fereastrã ninge floare de cireº amar FA# si RE mi RE si SOL ªi în nopþi fãrã hotar.Cântece de voie bunã 263.

Dar sãrut zãpada maicii tale ce þi-a dat Ochi aºa cum n-am visat Ce pot fi cu-adevãrat. mi-au lãsat Cerul peste suflet descuiat. Ochii tãi ca douã mari ºi limpezi pãpãdii Sã nu-i ducã într-o zi Unde nimeni nu-i va ºti. 5. iubito. ªi de mult mi-e teamã uneori. 284 . Ochii tãi. 4.Cântece de voie bunã 3. nu-i va ºti. S-ar fi dus ºi vara risipind privighetori ªi s-ar fi fãcut ninsori. Ochii tãi iubiþi. cu-adevãrat. ce nenoroc Dacã nu i-aº fi vãzut deloc. Roua ochilor de flori. Sã nu sufle în lumina lor. ochi de flori.

útia n-or avut noroc. Dupã ce-or dat ce-or avut. dorule. SOL LA RE LA RE Hai. Hai. Omul bun ºi pomul copt. Poate-o mai rodi vreodatã. hai. da. mãi. hai. Hai. Sã vinã alþii sã cearã. Hai. dorule. 3. ne-o pãrãsit. hai. hai. (bis) 285 . mãi. dorule. da. mãi. (bis) 2. R: Stau la margine de drum LA RE SOL LA RE RE7 SOL Pomul copt ºi omul bun. OMUL RE BUN ºI POMUL COPT 1.Cântece de voie bunã 264. R: Trecãtor sã vinã iarã. dorule. SOL RE Hai. dorule. ªi-aºteaptã vremea sã treacã. Hai. mãi. Ne-o lãsat. hai. dorule. hai. mãi. mãi. da.

Rãtãceºti acum hai-hui Vlãguit. fãrã putere.Cântece de voie bunã 265. PLÂNGE DO FA MAMA R: Hai. niciodatã Nu te-a prins dorul sã-i scrii. þine seama Cã plânge mama.ta. FA DO MI la FA DO MI la 286 . o SOL DO SOL7 DO re FA N-o întris. o DO 1.. O scrisoare. Inima-þi va fi amarã. 3. Ea se-ntreabã-nlãcrimatã De mai eºti printre cei vii. O sã vinã timpul iarã Când vei vrea s-o mai priveºti. 2. Ai plecat fãrã sã-i spui Un cuvânt de mângâiere.. N-o supãra. Cã tu n-ai s-o mai gãseºti.

Stã pitit un ºoricel. SOL SOL SOL RE RE RE la mi mi DO mi DO RE DO RE LA DO 1.Cântece de voie bunã 266. o Într-un nu ºtiu care sat. 287 . o Într-o nu ºtiu care varã. Tremurând ºi ea de fricã. Fiindcã-aflase dintr-o carte. Mititel cât un cârcel. Nici prea mare. nici prea micã. Stã pititã o pisicã. u Sub un nu ºtiu care pat. Tremurând bietul de el. Fiindcã-aflase dintr-o carte:(bis) 2. PSEUDOFABULÃ SOL R: Într-o nu ºtiu care searã.

Fiindcã-aflase dintr-o carte. Terminând de ros un os. Fiindcã-aflase dintr-o carte. 4. 288 . ªade o vânãtoreasã. ªade-un câine zdrenþuros. 5. Tremurând cu tot cu casã. ªade-un lup foarte nervos. Cu piedica puºtii trasã. Fãrã nici un dinte ros. Tremurând ºi el fricos.Cântece de voie bunã 3. Tremurând ºi el fricos. Fiindcã-aflase dintr-o carte.

Radule! 2. FA Din ochi negri lãcrimând SOL DO ªi de Radu întrebând.Cântece de voie bunã 267. RADULE 1. Unde-ºi beau drumeþii banii ªi haiducii gologanii. „N-aþi vãzut pe Radu mamii?” L-am vãzut la crâºma Stanii. Prin pãdurea bradului SOL DO Trece mama Radului. Radule! 289 . SOL DO Radu mamii. RADU DO MAMII . Radu mamii.

legat.Cântece de voie bunã 3. Radule! 4. Uite colea potera!” Însã Radu n-asculta. nu mai bea. Radu mamii. Radule! 290 . Radu mamii. Radule! 5. Ca sã scapi nevãtãmat.” Radu mamii. „Radule. Frunzuliþã viorea. Cãrare prin ei fãcea ªi de poterã scãpa. stai. Puºca-n vânt o slobozea. Radu mamii se-ncrunta. Potera-l înconjura. ªeful poterei striga: „Dã-te Radule.

RUGÃ la la PENTRU PÃRINÞI re SOL DO 1.Cântece de voie bunã 268. Enigmatici ºi cuminþi. Sãrut mâna. mângâiaþi-i pe pãrinþi! 4. ªi fã-i tineri cum au fost. E pãmântul tot mai greu. terminându-ºi rostul lor. Doamne. tatãl meu. parcã tac ºi parcã ning. cât mai sunt. Ia priviþi-i cum se duc. sã o ia de la-nceput. dã un ordin. mama mea! Dar de ce priviþi aºa. Doamne fã-i nemuritori pe pãrinþii care mor! 3. înapoi. mama mea. bãiatul meu. Au plãtit cu viaþa lor ale fiilor erori. Lumânãri în cuib de cuc. sãrut mâna. cã ºi-aºa au dus-o prost. rãmas bun. fata mea ºi fiul meu ? Eu sunt cel ce va urma. tatãl meu. Pentru cei ce ne-au fãcut. Plini de boli ºi suferinzi ne întoarcem în pãmânt Cât mai suntem. dã ceva. bãiatul meu. fetiþa mea … 291 . re re re SOL DO la FA MI la Cheamã-i. dragii mei. Lângã noi se sting ºi mor dragii noºtri. Sã-i mai poþi întârzia. mã duc ºi eu. la FA MI Coda : Sãrut mâna. dragi pãrinþi. fã-i mai tineri decât noi! 2. despãrþirea-i tot mai grea. mama mea! Rãmas bun. sãrut mâna. fetiþa mea! Tatãl meu. ia priviþi-i cum se sting.

MI la la la Fost-am la doftor cu ea.Cântece de voie bunã 269. La doftor ºi la poticã. Fost-am la doftor cu ea. „La inimã este-un þâfru. hai. SÃRACÃ la INIMA MEA 1.” 3. Cetera ºi omul hâtru. inimã. la re la MI 2. La inimã este un modu. re re Sãracã inima mea. hai. R: Hai. Poticaru-aºa mi-o zâs: „Leacuri la inimã nu-s. Sãracã inima mea. La inimã este-un leac. Cetera ºi omul latru.” 292 . ªi mi-o zâs cã n-am nimicã. La multe rele mã dai. Cetera ºi omul drag.

Mã întreb ce s-ar fi întâmplat Dacã-n zori m-aº fi trezit bogat. nu valorezi nimic. Fericirea n-o poþi cumpãra Nici cu bani ºi nici cu altceva. 3. sunt sãrac. mi mi SI7 mi la SI7 Deseori la asta m-am gândit. Banul este ochiul dracului. SI7 la mi mi la mi Eu cu soarta mã împac! (bis) 2. mi SI7 Însã visul meu nu s-a-mplinit. a Sunt sãrac ºi ce dacã. R: Sunt sãrac. Când îl ai.Cântece de voie bunã 270. îþi pare foarte mic. Cânt. mi la mi mi N-am un ban în buzunar. 293 . Când nu-l ai. Banul e vorba þãranului. SUNT mi SÃRAC la 1. ºi nimeni nu mã poate opri Sã dau glas puterii inimii.

LA LA ªapte vãi ºi-o vale-adâncã. (bis) D-aolicã dodã. Ori pe mine. lupe.Cântece de voie bunã 271. Pân-o rãsãri luna. ª-atunci. Pe-aici lupii mã mãnâncã. Foaie verde foi de nucã. ª-aolicã dodã. nu mã mânca. D-aolicã dodã. m-oi mânca. ori pe ea. ª-aolicã dodã. 3. Din doi. Stai. Sã dau mâna cu mândra. lupe. ªi-o pãdure mãrunþicã. ª-aolicã dodã. care þi-o plãcea. MI LA MI LA MI LA 294 . ªAPTE LA VÃI MI ºI-O VALE -ADÂNCÃ 1. D-aolicã dodã. 2.

. cade cerul pe pãmânt. Tu ai crezut cã sunt neserios MI SOL la ªi nu-nþelegi de ce privesc în jos. cerul e atât de jos. pãrul tãu e aºa frumos ªi. plâng ºi eu. Nu-þi cer scuze cã mã doare SOL la la ªi nu-mi zâmbi aºa..... ªi.. la MI la re la MI la re la 295 .. ºi tu iar plângi ªi. nu gãsesc nici un cuvânt ªi... vãd o lacrimã cãzând ªi.. deºi te mai iubesc. la MI ªi-þi spun aºa. la Cã tu veneai acum sã-mi ceri iertare. aºa ca pe ceva firesc: Te pãrãsesc. ªI. cã-nnebunesc... mã priveºti în ochi râzând ªi... imi prinzi mâna ºi mi-o strângi o ªi. Iar eu sã-þi spun cã azi te pãrãsesc.... 1.Cântece de voie bunã 272.. R: ªi.

Cântece de voie bunã 2. De ce rãmân nu înþeleg nici eu. dar mai rãmân o clipã. 296 . ªi-mi ºtergi lacrimile cu o batistã ªi-mi spui c-a fost frumos ºi cã-i pãcat ªi mã priveºti în ochi atât de tristã ªi nu-nþelegi mãcar de ce am plecat. Te las ºi îþi doresc sã fii iubitã Cãci eu rãmân cu Dumnezeul meu. Aº vrea sã plec.

SOL LA Spune-i tatei cã-s pe-afarã SOL LA Sau gãseºte tu. Seara asta e o tainã. gãseºte tu. fie taina mea. uºa n-o-ncuia. 3. mamã. mamã. în seara asta. lumea e a mea. Nu pune nici o-ntrebare. jocul ºi taci. Fie taina mea. SOL RE RE RE Mamã. nu întreba. n-am venit. R: În seara asta mamã. SOL LA SOL LA SOL LA RE SOL LA RE SOL LA RE Priveºte. De te-apucã miezul nopþii ªi eu. Lasã telefonu-n pace. n-o-mpart cu nimenea. este seara mea. gãseºte tu. Fiindcã-n seara asta. 2. E foarte simplu. TAINA 1. mamã. Nu-s de gãsit. ceva. O lume de douãzeci de ani. Dacã n-am sã vin desearã. RE RE si 297 .Cântece de voie bunã 273. De-ntrebãri m-am sãturat.

6. a a Ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir moldovenesc. a DO SOL RE7 SOL RE7 Ce-a fost verde s-a uscat.Cântece de voie bunã 274. Vino sã te iubesc eu. TRANDAFIR SOL la RE7 DE LA MOLDOVA SOL 1. SOL la R: Lunca-i luncã. a a 2. Te-aº iubi da' nu ºtiu vorba. mãi. mãi. 298 . 5. Trandafir de la Bacãu. Sã ne iubim amândoi. Trandafir de la Moldova. Trandafir din Chiºinãu. 3. i i Ce-am iubit nu se mai vede. Te-aº iubi da' nu-ndrãznesc. Sã nu mã dai dorului. Vino sã te iubesc eu. Trandafir din Dorohoi. 4. iarba-i verde. Trandafir de la Vaslui.

MI la la MI la Când peste cãruþe iar se la. la. Iar în jurul focului au încins jocul. se-aude un þambal..Cântece de voie bunã 275. a la re SOL DO La. re la MI O þigancã-n pãrul ei ºi-ascunde banii. se-aude un arcuº a a DO la Se-aude vocea caldã a unui þigãnuº.. trec / Se duc ºi petrec la la MI la re la MI la Trec þiganii nu se mai opresc Dar ei se iubesc R2: Se-aude o vioarã.rocul. 299 . Alta ºade într-un colþ. dã cu ghiocul MI re la Sã-i ghiceascã unei fete mari no. La o margine de sat au aprins focul. Iar þiganii dorm în corturi fericiþi.. R1: Trec þiganii.. TREC la ÞIGANII 1. Seara cu þiganii n-o uiþi niciodatã.sã searã. Un þigan cântã cu foc dintr-o vioarã. a a Se-aude vocea caldã a unui lãutar a re re SOL SOL DO MI re SOL DO la DO re SOL DO MI la Se-aude o vioarã. În cãruþe colorate trec þiganii. la 2. Caii pasc pe câmpul verde liniºtiþi. Noaptea e cu lunã plinã fermecatã.

MI la la 300 . Moldova. Un cântec istoric ne-aduce aminte Cã fraþii în veci vor fi fraþi. Nu sãbii fãcurã unirea. Muntenia. Voi.Cântece de voie bunã 276. Cu inima la trecãtori. 'Nainte. Cu toþii eram regimente române. Carpaþii. Hotarul nedrept sã-l zdrobim! Sã trecem Carpaþii. TRECEÞI la re re BATALIOANE la 1. Fireasca unire cu patria mamã Ne-a fost cel mai scump ideal. batalioane române. pãrinþii ºi fraþii ªi-apoi sã mergem la rãzboi! 5. La arme cu frunze ºi flori. v-aºteaptã ºi fraþii. ci inimi. Un cântec de luptã bãtrân ca unirea. Voinþa întregului neam. Ardealul. 6. V-aºteaptã izbânda. Treceþi. ne trebuie Ardealul. compatrioþi ascultaþi! 2. copile. Ardealul ne cheamã. De-o fi sã ne-ngropãm de vii! 4. Ardealul. Toþi oamenii þãrii semnau întregirea. Nãdejdea e numai la noi! Sãrutã-þi. Ardeal. 'nainte spre marea unire. 3. Cu toþii spre Alba mergeam.

Ardeal. Asta-i þara noastrã. tu. TU. Îþi suntem oºteni! Templu sfânt. 277. DO SOL MI la SOL DO la DO 1.Cântece de voie bunã 7. Noi nu stãm în gazdã. la DO MI la Horea-al nostru-i ri…sipit pe roþi ! 301 . ARDEAL DO la R: Tu. Ardeal. templu sfânt. Istoria-ntreagã cu lupte ºi jertfe Trãieºte-n unirea de azi. Aceasta-i povestea Ardealului nostru ªi-a neamului nostru viteaz. Cã tu ne eºti vatrã ªi din piatrã-n piatrã DO SOL DO re SOL re la DO E tãria unui neam de moþi. Munþii Apuseni.

Dar atât ne doare. Þãri ce nu sunt toate. 3. Care sunt stãpânii. dã tãrie Unei mâini sã scrie Biblia bãtrânului Ardeal! 4. Soarele rãsare-n Bucureºti. Dar avem în piepturi ºapte vieþi. Ne vibreazã-n sânge. Dar veni-vor ºi mai bune veºti. Pân' la Putna plânge Clopotul ce bate la Remeþi. Ne-au furat barbarii. Râuri prescurtate.Cântece de voie bunã 2. Doamne. Ne-au cãznit mai-marii. Nu vrem rãzbunare. Pentru toþi românii. 5. Unde-i Avram Iancu Sã mai frângã rangul Celor ce Ardealu-l vor pustiu? Iatã cã rãsare Iancu din oricare E-n puterea fiecãrui fiu! 302 . Cã se pierde amintirea-n van.

(bis) LA re RE7 2. eºti frumoasã.. LA FA re LA re RE7 Þigãncuºa mea. vine iarna. 303 . Trece vara. ÞIGÃNCUºA 1.. Pleacã ºatra de þigani ªi cu ea pleacã þiganca Ce-am iubit-o sub castani. eºti frumoasã ªi ºtii bine sã ghiceºti ªi cu ochii tãi cei negri Pe oricine cucereºti. Þigãncuºã. O þigancã frumuºicã LA re sol sol re Mi-a ghicit pe sub castani. ªi în fiecare an Trece ºatra de þigani ªi cu ea trece þiganca Ce-mi ghicea pe sub castani. La o margine de drum LA re re LA re RE7 Este-o ºatrã de þi. (bis) R: Þigãncuºã.gani.Cântece de voie bunã 278. 4. 3. re Te iubesc ºi nu te pot uita.

ui. bolovan ªi sã strig la un cioban Sã-ºi întoarcã oile. Sã mã sui pe-un bolovan. li…(bis) Sã mã urc. brãdui. Supãratã-i mândra mea. sã mã cobor. 3. sã nu mânce florile.Cântece de voie bunã 5. UI. Pãi. RE LA RE 304 . ªi vino la mine-n vale. mãi. oile nu le-o-nturnat. Vino-n vale la izvor. Bolovan. Þigãncuºa mea frumoasã A fugit cu alt þigan. mãi. li li li. li… RE SOL RE LA RE LA LA RE Pân' la mândra sã mã sui. mãi. ui. Tri. 279. mãi. UI 1. Pân' la mândra la izvor. Cum sã mã mai duc la ea? 4. Supãrare. Ui. vine iarna Pleacã ºatra de þigani. Dã-o-ncolo supãrare. Florile mi le-o mâncat. Tri. mãi Tri. supãrare. Pân' la mândra la izvor.(bis) 2. UI. Trece vara.

la re SOL DO la FA MI la re la Nici soare nu-i. Sã-þi spun povestea lor. i i la Iar eu mã simt al ni…mã…nui. UNDE la DRAGOSTE NU E MI 1. nimic nu e. (bis) FA Mi la FA MI la … Acolo unde nu eºti tu! 2.Cântece de voie bunã 280. De la prieteni. re Chiar dacã nu ºtiam c-ascunde ªi fantezie ºi rutinã … R: Dar unde dragoste nu e. Au fost o vreme împreunã ªi-aveau atâtea zeci de gânduri. Cu traiul lor cel fãrã vinã. FA MI Iar tu citeºte-o printre rânduri. la MI Ar fi trecut neluaþi în seamã. iubito. ªtiau mai bine ca oricine Sã le transforme în trecut… 305 . nici viaþã nu-i. Au fost o vreme împreunã Douã strãine emisfere. Cãlãtoreau aceºti doi tineri Prin anotimpuri efemere. de la rude Luau duminici cu-mprumut.

tra. la. mãi. iaca vine. Da'i voinic ºi omãnos. Vasile. la.. M-o trimis mãmuca-n sat Cã-i din neam bun ºi bogat. 2. la. la. cã amu-i amu i LA RE RE LA RE RE m ªi-mi eºti drag ca sufletul! Sã joc cu badea Ignat RE LA SOL 1. VASILE.. Iaca unde-i. Mie-mi place de Vasile ªi-am sã trãiesc cu el bine Cât pe lume mai am zile. Cã nu-i frumos cin' sã þine Da'i frumos cui îi stã bine.. zâi. Vasile tu. mãmucã. ªtii. la. tra.. la.. ZÂI SOL RE R: Zâi.. la. la. tra. tra. 3. la. Nici se þine de frumos. la. n-am pãcat Cã nu-mi place de Ignat Cât ar fi el de bogat.mii. ZÂI. la. a i Zâi. Da' eu joc cu cine-mi place Nu ºtiu mama ce mi-o face LA SOL LA RE Acasã când m-oi întoarce. tot aºa s-o þãi o C-aºa-i place ini. la. la. SOL LA RE 306 . tra.. la. Bãdiþa meu nu-i bãnos..Cântece de voie bunã 281. la. la.

LA7 RE mi7 LA7 RE LA7 MI7 RE Mi accorgo di non avere più risorse Senza di SOL SOL te. 307 . Nei miei pensieri all'incontrario SOL LA7 RE va. RE si sol RE SI7 MI7 LA7 fa# si Ma il treno dei desideri. Lei è partita per le spiagge RE7 RE RE7 sol sol RE7 sol re LA7 re E sono solo quassù in città: Sento fischiare sopra i tetti SI7 MI7 LA7 LA7 fa#7 RE LA7 Un aereoplano che se ne va RE LA7 R: Azzurro. AZZURRO 1. vengo da te.Succese internaþionale 282. È lungo per me. Cerco l'estate tutto l'anno LA7 sol re LA7 re E all'improvviso eccola qua. il pomeriggio è troppo azzurro. E allora io quasi quasi prendo il treno E vengo.

3. Come facevo da bambino. non si può più: Stanno inaffiando le tue rose. Mi verso es un viervo herido que busca en el monte amparo. Non c'è il leone. DO FA SOL DO FA SOL 308 . tanti anni fa. El arroyo de la siera me complace mas que el mar. de donde crece la palma (bis) Yantes de morir me quiero echar mis versos del alma. Quelle domeniche da solo In un cortile a passeggiar. guajira guantanamera. Sembra quand'ero all'oratorio Con tando sole. Mi verso es de un verde claro. 2. Con los probes de la tierra quiero yo suerte echar. Yo soy un hombre sicero. Ma qui c'è gente. GUANTANAMERA R: Guantanamera. y de un carmin edendido. 283. 3. SOL DO FA SOL FA SOL DO FA SOL DO FA SOL 1.Succese internaþionale 2. chissa dov'è. guajira guantanamera. Ora mi annoio più di allora: Neanche un prete per chiaccherar. DO FA SOL DO FA SOL Guantanamera. Cerco un po' d'Africa in giardino Tra l'oleandro e il baobab.

Then she eat up the candle. I had to stop for the night. Any time of year. And I was thinking to myself: This could be heaven or this could be hell. I saw a shimmering light. mi RE SOL MI My head grew heavy and my sight grew dim. SOL FA# si SOL RE FA# Plenty of room at the Hotel California. There she stood in the doorway. HOTEL CALIFORNIA si On a dark desert highway FA# LA Cool wind in my hair Warm smell of colitis Rising up through the air Up ahead in the distance. you can find it here”. mi FA# RE 309 . There were voices down the corridor. such a lovely face. And she showed me the way.Succese internaþionale 284. I thought I heard them say: „Welcome to the Hotel California. I heard the mission bell. Such a lovely place.

Now they dance in the courtyard. He said: „We haven't had that spirit here since Nineteen sixty-nine”.Succese internaþionale Her mind is Tiffany twisted. FA# SOL SOL RE si Such a lovely place. bring your alibis”. She got a lot of pretty. such a lovely face. Sweet summer sweet. pretty boys That she calls friends. FA# LA MI si She got the Mercedes Benz. What a nice surprise. They're livin'it up the Hotel California. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night Just to hear say: „Welcome to the Hotel California. mi RE SOL Some dance to remember. So I called the captain: „Please bring me my wine”. FA# Some dance to forget. mi FA# RE 310 .

I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. „We are they gathered for thefeast They stab it with their steely knives.Succese internaþionale Mirrors on the ceiling The pink champagne on ice And she said: „We are just prisoners here Of our own device”. said the night man. 311 . Last thing I remember. And in the master's chambers. „Relax”. „We are programmed to receive. But you can't never leave”. But they just can't kill the beast. You can check out any time you like.

bamba. LA BAMBA 1. Yo no soy marinero Yo no soy marinero. por ti se re. 2. DO FA SOL 312 . R: Bamba. bamba. soy capitan.Succese internaþionale 285. soy capitan Soy capitan. Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Una poca de gracia una poca de gracia Para mi para ti y arriba arriba Arriba arriba por ti se re Por ti se re. bamba.

(Happy Christmas!) RE si I wrapped it up and sent it. This year to save me from tears I'll give it to some one special. it's been a year. mi7 Now I know what a fool mi7/LA I've been but if you kissed me now I know you'd fool me again. Once bitten and twice sky si mi7 RE I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby. do you recognize me? mi7/LA mi7/LA mi7 Well. mi7 RE But the very next day you gave it away. (bis) LA si 1.Succese internaþionale 286. mi7/LA 313 . With a note saying "I love you" I meant it. it doesn't surprise me. LAST CHRISTMAS R: Last Christmas I gave you my heart.

mi7 mi7 mi7 My God! Thought you were someone To rely on. friends with tired eyes.Succese internaþionale RE 2. A crowded room. si I'm hiding from you and your soul if ice. Man under cover but you tore me apart mi7 mi7/LA Now I've found a real love You'll never fool me again. mi7/LA 314 . mi7/LA RE si mi7/LA Me? I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart.

let it be. let it be. let it be. let it be. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me. let it be. oh let it be Whisper words of wisdom. R: Let it be. let it be. let it be. let it be.Succese internaþionale 287. oh let it be Whisper words of wisdom. For though they may be parted there is still A chance that they will see There will be an answer. SOL FA la DO FA DO DO DO SOL DO 2. LET la IT BE DO SOL 1. There will be an answer. FA And in my hours of darkness she is standing Right in front of me DO DO SOL DO SOL FA Speaking words if wisdom. let it be. R: Let it be. DO DO SOL SOL FA FA DO la Speaking words if wisdom. 315 . And when the broken hearted people Living in the world agree. let it be.

SOL DO FA Matilda.Succese internaþionale 3. let it be. MATILDA R: Matilda. Speaking words if wisdom. 288. I wake up in the sound of music . 1. 316 .Mother Mary comes to me. 3. And when the night is cloudy there is Still a light that shines on me. Matilda. she takes the money and run to Venezuela. Matilda. Well. the money was just inside my bed. Matilda. Five thousand dollars friend I lost. she takes the money and run to Venezuela. SOL DO 2. Stuck up in the pillow beneath my head. my friends never to love again. she takes the money and run to Venezuela. Shine until tomorrow. let it be. DO DO SOL DO Woman even takes me cart and hoss. All my money gone in vain. Well. Matilda. DO DO FA SOL She takes the money and run to Venezuela.

Succese internaþionale 289. Far across the distance and spaces SI MI do# SI LA SI Si/FA# LA sol# LA Between us you have come to show you go on. Every night in my dreams I see you. I believe that the heart does go on. Love can touch us one time And last for a lifetime. MI MI SI/FA# SI/FA# LA/MI SI LA MI SI/FA# And never let go till we're gone Love was when I loved you. that is how I know you go on. LA/MI SI 317 . MY MI HEART WILL GO ON SI/FA# LA/MI 1. 2. do# do# SI LA SI Once more. wherever you are. One true time I hold to. Near. MI SI MI SI/FA# MI SI/FA# LA/Mi I feel you. you open the door And you're here in my heart. LA SI do# SI MI And my heart will go on and on. far.

fa MIb fa REb do# SI You're here. We'll stay forever this way. do# Near. far. there's nothing I fear MIb fa MIb REb MIb MIb And I know that my heart will go on. You are safe in my heart. REb fa MIb MIb fa REb do sib And my heart will go on and on. LA SI do# SI LA sol# fa# And my heart will go on and on. 318 . Once more.Succese internaþionale MI SI/FA# LA sol# In my life we'll always go on. you open the door And you're here in my heart. do# SI do# SI LA SI SI LA SI I believe that the heart does go on. wherever you are.

Succese internaþionale 290. you're still the one REb MI LA The first time our eyes met. baby No one can better this LA REb fa# RE fa# You're still holding on.. I wanna love you longer LA So if you're feeling lonely. same feeling I get You still turn the fire on LA fa# LA MI Only it feels much stronger.. Please forgive me. don't MI RE You're the only one I ever want I only wanna make it go MI fa# LA RE LA So if I love you a little more than I should. I know not what I do Please forgive me. I can't stop loving you Don't deny me this pain I'm going through RE RE5 RE fa# LA LA5 LA fa# RE 319 . PLEASE MI FORGIVE ME LA MI fa# MI RE It still feels like our first night together MI MI LA Feels like the first kiss and it's getting better.

I remember everything I remember all your moves.Succese internaþionale LA LA5 LA Please forgive me. don't MI LA fa# LA RE You're the only one I ever want I only wanna make it go MI fa# LA RE fa# RE LA So if I love you a little more than I should.. you're still number one fa# REb I remember the smell of your skin. if I need you like I do Please believe me. for what I say is true RE MI LA MI Please forgive me. I can't stop loving you LA MI fa# MI Still feels like our best time together MI MI MI LA Feels like the first touch. we're still getting closer. baby Can't get close enough LA REb RE MI LA fa# You're still holding on. yeah! LA MI I remember the nights. you know I still do So if you're feeling lonely. I remember you. 320 ..

for what I say is true RE MI LA MI LA LA5 RE RE5 RE LA fa# Please forgive me. is the way we made love RE/fa# RE RE RE/LA RE/MI One thing I'm in pain now. if I need you like I do SI SI5 SI MI MI5 MI sol# SI5 SI 321 . SI MI Please forgive me. is for us to stay strong With every ride and every bus I'm prayin' That's why I'm saying. I can't stop loving you Don't deny me this pain I'm going through Please forgive me. if I need you like I do Please believe me.Succese internaþionale LA LA5 LA Please forgive me. I can't stop loving you fa# RE fa# MI fa# RE MI One thing I'm sure of. I know not what I do Please forgive me.. I know not what I do Please forgive me. I can't stop loving you Don't deny me this pain I'm going through Please forgive me..

I don't know what I do MI SI FA# FA# MI FA# Please forgive me. believe me. I can't stop loving you… …. I can't stop loving you No. for what I say is true MI Please forgive me.can't stop loving you 322 ..Succese internaþionale FA# SI Please believe me.

to the valley. SOL DO RE SOL 323 . To the world. 3. SOL R: Santa Maria. prega per noi! (bis) 2. SANTA MARIA 1. in their bouds To the children of tomorrow To the wars that never end.Succese internaþionale 291. to the people In their crisis. And to those I love so well. To the place where I was born. to the valley. to myself. To my mother. to my country. DO DO SOL RE SOL RE To my home town. to the mountains. To the river. To the river. To the heros that we need today To the family with no one to cry To the mother sourse of life To the world in so much pain. To the sky. To the sky. To my friends. and my brothers. to my father To my sisters. to the mountains. To my home town. to my country To the place where I was born.

Vivo per lei. la prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come. mi fa girare di città in città Soffrire un pò ma almeno io vivo. SOL#7 do# SI7 re# LA MI È un dolore quando parte (Vivo per lei dentro gli hotels) 324 . e tu non esserne geloso si SOL Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso Come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa SOL RE Che è anche per lui. si si SOL LA7 Vivo per lei anch'io lo sai. per questo io vivo per lei È una musa che ci invita si si SOL LA7 LA7 RE fa#7 a sfiorarla con le dita SOL RE FA#7 Attraverso un pianoforte la morte è lontana Io vivo per lei MI MI mi LA4 LA7 do# LA 2. Vivo per lei da quando sai. lo. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale do# fa# LA do# A volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. VIVO RE RE mi PER LEI si SOL 1.Succese internaþionale 292. ma mi è entrata dentro e c'è restata Vivo per lei perchè mi fa vibrare forte l'anima SOL RE RE mi si si SOL RE Vivo per lei e non è un peso.

la vivo per lei. sol SIb FA Vivo per lei perchè mi da pause e note in libertà SIb Sib LA re Ci fosse un'altra vita la vivo.Succese internaþionale LA Con piacere estremo cresce (Vivo per lei nel vortice) re#7 RE FA SOL#7 do# do#7 LA la la7 SI7 MI Attraverso la mia voce si spande e amore produce Vivo per lei nient'altro ho e quanti altri incontrerò Che come me hanno scritto in viso io vivo per lei. Io vivo per lei. 325 . LA SIb LA DO7 FA SOL7 DO re SOL MI7 la la7 FA LA7 Sopra un palco o contro un muro (vivo per lei al limite) Anche in un domani duro (vivo per lei al margine) Ogni giorno una conquista re7 SIb SOL FA FA re LA7 re La protagonista sarà sempre lei re DO DO7 FA SIb Vivo per lei perchè oramai io non ho altra via d'uscita Perchè la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita. (Vivo per lei la musica) Io vivo per lei (Vivo per lei è unica) Io vivo per lei sol DO DO7 LA7 re re7 SIb DO7 FA DO LA4 LA7 re Io vivo per lei Io vivo per lei.

.

Acorduri 327 .

328 .NOT : Nota ia acordurilor este f cut dup stilul italian.

ACORDURI DE BAZ 329 .

Acorduri de bazã 330 .

ALTE ACORDURI 331 .

Alte acorduri 332 .

Alte acorduri 333 .

Alte acorduri 334 .

Alte acorduri 335 .

Alte acorduri 336 .

Alte acorduri 337 .

Alte acorduri 338 .

Alte acorduri 339 .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azi Isus Cristos te cheam . . . . . . . . . . . . . Ast zi s mergem . . . . . . . mam cereasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . Azi e mare s rb toare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biseric . . . . Ast zi s-a-n l at o lumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baraba . . . . . . . . . Doamne . . . . . . . Am plecat s colind m . . . . . . Asear i-am luat . . . . . . . . . . . . Alelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave. . Binecuvântat e ti. . . . . aleluia . . . . . . . Anul nou cu bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . Am iubit doi ochi alba tri . . . . . . . . . . . . . . . . . Am venit în casa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ast zi s-a n scut Cristos . Adeste fidelis . . . . . . . . . . . . . .. . . A a-mi vine câteodat . . cre tinilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s plânge i . . . . . . . . . . . . . . . . . Steaua m rii . . . . . . . . . . . Abba Ojcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atât de singur . . . . . . . . . . . . . . . . Aleluia . A mai trecut un an prin noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mama mea . Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 245 7 179 160 159 160 160 247 8 180 10 248 181 249 12 182 11 13 14 250 252 130 131 15 16 213 211 307 213 18 20 341 . . . . Aleluia . . . . . . . . . . . . . . Azzurro . . . . . . . . . A cânta. . Am nevoie de tine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vrea s -mi d ruie ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .INDEX A b tut la u a ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrii Popa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . Când e ti aproape de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . Cât mai aproape de tine . . . . . . . . . . . . . . C ciula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce pl cut e. Doamne sfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cânta i Domnului . Ce bine e când fra ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c ci din mor i a înviat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce-a i v zut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cât de bun e Domnul sfânt . . . . . . . . Calea Sfintei Cruci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Blând. . . . . . suflete . . . . . . . . . Când via a ne pare lipsit de sens . . . . . . . . . . . Cântec pentru prieteni . . . . . . . . . . . . Cânta i Domnului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Când în mine este Duhul Sfânt . . . . . . . . . Cânt -n coruri mii i mii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cântec optit . . . . . . . . . . . . . . . . . Cânta i cu bucurie . . . . Cerul albastru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caut o lumin . . . . . . . . . . . . . p stori . . . . . . . . . . necazuri . Cânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Când plaiu-n prim var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cât mi-e dor de ochii t i . . . Canarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caravanele . . . . . . . . . . . . Când e ti trist i sufletul i-e greu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Când Domnul e cu noi . . . . . . Cânt aleluia Domnului . Bucuria se na te-mpreun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce minune va fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . privirea lui . . . . . Cât de minunat e Domnul . . . . . . Cântec de sear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cânt lui Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Când nenorociri. . . . . . . . . . . . . 22 23 256 215 254 25 26 27 127 218 227 28 236 161 236 183 149 29 228 30 259 258 255 32 34 35 260 24 36 37 38 184 229 342 . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . Colid m. . . Doamne preasfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemare sfânt . . . . . Domnul nostru pe p mânt azi a venit . . . . . . . . cre tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dintru-adâncuri . . . . . D ruire . . . . . . . Cristos a-nviat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . colind m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dup cum Maria . . . . . . . . . . Decembrie . . . . . . . . Clopote sun . . . . . . . . . Cumbaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colind trist . . . . . . . . . . . . . . . Doamne sfinte. . iarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doi ochi c prui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dac dou mâini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnul i-a dat un ve mânt de slav . . . . . . . . . . . . Dorit Mesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s . . Doamne. . . . . . . . . . . . Dac e ti nefericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i mul umesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnu-i iubire . . . . . . . . 39 40 185 187 186 230 231 41 42 237 43 44 162 146 45 262 188 46 232 147 163 164 163 150 219 263 49 48 50 189 51 132 173 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Devenire (Oradea) . . . . nu uita . . . . . . . . . . . . . . Isuse . . . . . . . . . Dac -n via . . . . . . . . . . Deschide u a. . . . . . . . . . m rire . . Domnul te cheam iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cristos a-nviat . . . . . . D -mi a ta iertare p rinte . . . .Index Cerul e dorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i mul umesc pentru-atâta iubire? . . . . . . . . . . . . . . . . . my Lord . . . . . . . . . . . . . . Domnul e p storul meu . î i mul umim . . . . . Cristos a biruit momrântul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnul ne cheam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Din mormânt învie Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doamne. Doamne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . hai . . . . . . Iat . . . . . . Emanuele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecioara la munte . . . . . . Imnul de la Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu v-am ales . . . . . . . . . . . . . . . . . Fii sl vit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dup ce o noapte-ntreag . . . . . . . . . . . Fii pream rit . Hotel California . . . . Ideal suprem . . . . . . . . . F r tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fa a ta o c ut m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flori pentru Isus . . . . . . . . . . Haiducii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fie m rit numele t u . vin colind tori . . . . . . Fii lâng mine . . . . . . . . . . Fata din vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haidi. . . . . Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu te iubesc. . 264 52 190 191 233 192 175 53 54 55 267 265 56 133 57 58 153 134 268 269 59 270 220 151 221 308 193 271 272 309 193 194 60 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . Fotoliul din odaie . . . . . . Guantanamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marie . . . . . . . . . . . . . . . Floarea iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hai la iesle la Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Drumurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gloria . . . . E lumin -n miez de noapte . . Golgota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Floare de col . . . . . . . . . . E viu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E ajun de Cr ciun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu caut fa a lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra i cre tini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vino! . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În suflet cu iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mama mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Last Christmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larg deschide i poarta . . . . . . . . . . . . . . Iubind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jubilate Deo (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . Iubirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isuse drag. . În ast zi frumoas . . . . . . . . . . . . . . . . Laudate omnes gentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isuse cred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În mâinile lui . . . . . . . . . . . . . . . . tu ne-ai chemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leag -ne. . . . . . . . . . . . Isuse bucuria mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bunule Isuse . Maria. . Iube te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . Magnificat (canon) . . . . . . Let it be . . . . . . . . . Isuse. . . . . . . . . te d ruie ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Într-o noapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ine ma tov (canon) . . . . . . M dusei s trec la Olt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laudate Dominum . . . . . . . . . . . Mai caut m-m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacrim de dor . . . . . . . lumin lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Bamba . . . . . . . . . . . . . Îngerii-n a noastre plaiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mai r mâi cu noi . . Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 237 195 63 64 62 65 66 67 68 135 70 137 197 152 198 238 312 222 273 199 313 71 238 72 315 274 139 73 74 139 140 142 345 . . . . . . . . . La picioarele crucii tale . . . . . . tu e ti a lumii mam . . . . . . . . . . . . .Index Imnul de la Timi oara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inima va cânta . . . . . . . . . . Întregul univers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . Ninge pe Moldova . . . . . . . . . . . . Mielul lui Dumnezeu (si) . . . . . . . . . . . . . . . întoarce i privirea . . . . . . . . . . . . . . . . M rire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i fie team . . . . . . . . . . . . . Nume preadulce . . . . . . . . .Index Marie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o prea dulce mam . . . . . 143 154 316 275 172 171 172 277 238 200 278 279 75 317 200 202 280 281 203 78 76 77 282 79 80 223 144 239 204 81 224 138 82 346 . . . . . . . . . . . . . . . Noi suntem speran a lumii . . Marie. . . . . Mielul lui Dumnezeu (mi) . . . . . . . . . . . . O. . m rire . . . . . . . . . . . . . . . Mugur de fluier . . . . . . . . . . Isuse. Oare ce-om fi noi? . . . . . . . . . . Ninge iar. . . . . . . . . . Noapte de vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mielul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu te opri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vino azi la noi . . Nu mai sunt cuvinte . Misericordias Domini . . . . . . nige iar . . . . . . . . . . . . . My heart will go on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O sear frumoas . . . . . . . . . . . Negurile nop ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mielul lui Dumnezeu (Lidia Petrescu) . . . . Nu mai fi trist . . . . . . . . O. . . . . . . . Mi-o zâs mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mul umim Domnului . . . Nu se merge-n cer . . . . . . . . . . . . . . . Noapte de var . . . Doamne. . Mo Cr ciun cu plete dalbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mul umesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iubita mam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu-i loc pentru credin pe p mânt . . . . . . . . . . . . Domnul meu . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . Rug pentru p rin i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R mâi cu noi . . . . . . . . . . . . Doamne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sfânt . . Sfinte Dumnezeule . . . . . . . Rodul muncii noastre . Pseudofabul . . . . . . . . . . . . . . . . . Rug ciune . . . . . . . Rege al regilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe când seara se coboar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochii t i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iubito . . . . . . . . . . . S mergem cu to ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfânt. . . Sfânt (Osana) . . . . Sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scula i gazde . . . . . . . Precum z pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plânge mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sfânt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privesc la Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omul bun i pomul copt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Oare la u cine-i? . Sfânt e ti. . . . . . . . Proiectul . . . . . . . . Samuel . . . . . . . . . . . . Radu mamii. . . . . . . . . . . . P storul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ori iunde caut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pâine din cer venit . . . . Regele slavei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfânt (dup misa Danke) . . . . S rac inima mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfânt Domnul Dumnezeu . Pace ie . . . . 82 283 285 84 171 86 85 87 286 319 88 89 90 287 289 92 240 93 165 291 94 96 95 323 292 205 167 167 168 168 169 170 240 347 . . . . . . . . . . Radule . . . . . . . . . . . . . . . Please forgive me . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu e ti cu noi . . . . . . . . . . . . Toleran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trece i batalioane . . . . . . . . . . . . i iat . . . . . . . . . . . . . Te a tept m. . . . . . . . . . . Sus în cer Domnului pream rire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu e ti via a noastr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am p c tuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apte v i i-o vale adânc . . . . . . . . . venim la tine . .. . . i eu. . . . . . . . . . . . . . . . i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trandafir de la Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îngerul Gabriel . . . . Sus la poarta raiului . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . i tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirite sfânt. Tat . . . . . . . . . . . . . . . . Doamne . . . . . . Tat bun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toate popoarele bate i din palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sulfetul meu te dore te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunt aici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Te-ador m în fericire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu ce sfânt e ti . Sunt s rac . . . . . . . . . . . . . . . . . Trec iganii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tat l nostru . Sunt fericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sper mereu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transforma i în Cristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . izvorul iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slav î i cânt . . . . 155 97 99 128 100 101 102 293 156 157 206 224 295 294 225 176 297 148 147 103 105 104 106 234 107 207 298 165 299 300 145 111 112 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tineri. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index Slav de-a pururi . . . . . . . Sus în cer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taina . . . . . . . . . . . Tot în iesle. . . . . . . . . . Sus pe muntele Calvar . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubi caritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un sol venit din cer de sus . . . . Doamne. . . . . . . . . . . . . . . . . azi m chemi . . Vino. . . . . . . . . . . Tu te cobori din ceruri . . . . . . Doamne . . . . . . . . . . . care te nume ti iubire . . . . . . . . . . . . . . Unde doi sau trei (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venim s îi mul umim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unde dragoste nu e .Index Tu nu pleci niciodat . . . . . . . 113 114 208 301 109 148 110 303 240 304 158 177 241 305 115 117 118 119 120 121 122 123 129 324 178 124 124 126 306 349 . ui. . . Tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veni i la mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în inima mea . . . . . Via a e jocul . . . . . . . . . . . . . . . . Tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voi sunte i chema i la libertate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ig ncu a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu. . . . . Tu nu ui i s m iube ti . . . . . . . . . . . . Zâi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unde-i iubire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viitorul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vivo per lei . . . . . . . . . . Duhule Sfinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voi schimba . . Un cântec de m rire . . Vin vremuri câteodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doamne. . Ardeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voi ceruri v -ndura i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venim s -l ador m . . . . . . . . . . ui . . . . . . . . . Tu. . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . Blând. . . . . . 26. . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . .. . . . Ce bine e când fra ii . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 22. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemare sfânt . . . . . Cerul e dorul meu . . .. .. 23. Când e ti aproape de Dumnezeu . . . . . . . .. . . . .. . . . . . A vrea s -mi d ruie ti . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 13. . . . . .. . . . . . . . . . .CUPRINS Prefa . . . . . . . . .. . . . Doamne sfinte . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 Cântece generale 1. . . . . .. . Am nevoie de tine. 9. . . . . . . . . . . . A cânta. . . . . . Când Domnul e cu noi . . . . . .. . 28. . . Cât de minunat e Domnul . . . . Azi e mare s rb toare . Când via a ne pare lipsit de sens . . . . . . . 17. . . Ast zi s mergem . .. . . 8. . . . Binecuvântat e ti. . . . 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. . . . . . . . 20. . . . . . . . . . . Cum s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . Azi . . . . . . . Abba Ojcze . . . Caut o lumin . . . .. . . . Am venit în casa ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce pl cut e. . . . . . . . . Cântec de sear .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce minune va fi . . Biseric . . 4. . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . 6. Doamne . . . 25. . . . . . 3. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. . . . . . . . 19. . . . . . 7. . . . .. ... . . . lui Isus . .. . Doamne . . . 11. .. . . . . . . Cât de bun e Domnul sfânt . . . . . . . 21. . . . . privirea lui . . . 15. . . . . . . . . . . . .. 2. . . Când e ti trist i sufletul i-e greu . . . . . . . . . Ast zi s-a-n l at o lumin . . . . . . . . . . . . Cânta i Domnului . . . . ... . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . mama mea . Bucuria se na te-mpreun . 14.. . . . 16. . . . . . . . .i mul umesc pentru-atâta iubire? . . . 27.. . . . Cât mai aproape de tine . . . . . . . 351 . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . Nu mai fi trist . . . 31. Isuse drag. . . Domnul ne cheam . Fa a ta o c ut m . . . . . . . . . . . . . . . 36. . . . o. . . . . . . . . . Domnul e p storul meu . . . . 48. . . . . . . . Isuse . . . . . . . . . . 34. . . 33. . Imnul de la Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te d ruie ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. . . . . . . 50. . . . . . . . Iube te . . . . . . . . . . . . . . . Isuse. . . . . . . Devenire (Oradea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i mul umesc. . . . . . . . . . Flori pentru Isus . . . . 52. . . . Laudate Dominum . . . . . . . . . . . . 37. . 38. . . . 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iubind. . 53. . . . . 43. În mâinile lui . . . . . . . . Dac dou mâini . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. . . . . . . . . . . . Isuse bucuria mea . . . bunule Isuse . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 30. . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . 35. . . . . . . . . . . . . 57. . . . . . . . . . 62. . . . . . . . . . Eu v-am ales . . . . . . . . . . . . . . Dac e ti nefericit . 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leag -ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnu-i iubire . . . . . . . Fie m rit numele t u . . . . . Eu caut fa a lui . . 58. . . . . . . . . . . . . . . Eu te iubesc. . . . . . . . . . . . . . . 49. . . . . . . . D ruire . . . . . . . . . Iubirea . . . 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fii lâng mine . . . . . . . . Doamne . . . . . . . . . . . 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dup ce o noapte-ntreag . 40. . . . . . . . . . . . Domnul te cheam iar . 47. . . . Mai r mâi cu noi . . . . . . . Mul umim Domnului . 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Isuse cred . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s . . . . . . . . . . . . . . . tu ne-ai chemat . . . . . . . Isuse . 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 352 . . . . Mai caut m-m . . . . . . . . 41. . . . . . . . Imnul de la Timi oara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doamne. . . . 81. . . Toleran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regele slavei . . Noi suntem speran a lumii . . . . . . 76. . . . . . Isuse . . . . Sunt fericit . care te nume ti iubire . . . . . . . 75. . . . Precum z pada . P storul meu . . . . . . . . . . . . . . . 68. . . . . . . . 80. 77. . . . . 64. . 72. . . . . . voi . . . Nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . Nu te opri . . . . . . . . . Te a tept m. . . . . . . . . . . . . . . . Tu. . . . . . . . . . Tu e ti cu noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . azi m chemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R mâi cu noi . . . . . . . . . . . . . . . Slav î i cânt . . 85. 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. . . . . . . . . Privesc la Cristos . . . . . . . Pe când seara se coboar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sper mereu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 73. . . . . . . . . 91. Tu e ti via a noastr . 92. . . Oare ce-om fi noi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tat l nostru . . . . . . . 82. . . . . . . . . . . . . . . S mergem cu to ii . . 90. . . . . . . . vino azi la noi . . . . . Te-ador m în fericire . . . . . . . . . . . . . . . . 78. . . . . . . . . Doamne. . . . . . . 88. . . . . . . . . . . . . . Oare la u cine-i? . . . . . . . . . . . 94. . . . . 69. . . . . . . . . . . . . . 71. . . . . . . . . . . . . . . . . Proiectul . . . . . . . . . Tu. . . Sulfetul meu te dore te . . . Rug ciune . . . . . . . . . . . . . . 79. . . . . Nu mai sunt cuvinte . . . . . . . . . . 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. . . . . Samuel . . . . 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tineri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. . 77 78 79 80 81 82 82 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 353 . Ori iunde caut . . . . . . . . . . . . 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunt aici . . . .Cuprins 63. . . 86. 65. Pâine din cer venit . .

. . . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. . . . . . . . . . . . . . . . . Vino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în inima mea . . . . . Venim s -l ador m . . . . . . 120. . . Doamne. 100. . . Marie . . . . Domnul i-a dat un ve mânt de slav . . . . . . . . . . . . . . . . . . În ast zi frumoas . . . . . . 102. . . . . . . . Voi sunte i chema i la libertate . . 106. . . . . . . . Când în mine este Duhul Sfânt . . . . . Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ave. . . . . . . . . întoarce i privirea . Duhule Sfinte . . . . 121. . . . . . . 122. . . Tu nu pleci niciodat . . . . . . . . . . . . 116. . . În suflet cu iubire . . . . . . Venim s îi mul umim . O. . 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o prea dulce mam . . . . . . . . . . . . . . . Voi schimba . . . . . . . . . . . . 119. . . . . . Steaua m rii . . . . . . . . . . . . . . 118. . . Unde-i iubire . . . . Fecioara la munte . . . . . . . . . . . . . . . 107. . . . . . . . . Marie. . . . . . . . . 129 Sfânta Maria 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. . . . . . . . . . . . . Magnificat (canon) . . . . . . Fii sl vit . . . . . 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 124 126 Duhul Sfânt 109. 115. . mam cereasc . . . . . . . . . . . tineri . . 117. . . . . . Viitorul meu . . . . . . . . . Maria. . . . . . . . . Veni i la mine . 105. . . 104. . 124. tu e ti a lumii mam . . .Cuprins 96. . . . Via a e jocul . . 101. . . . . Vin vremuri câteodat . . . izvorul iubirii . . . . . . 103. . . . . . . Spirite sfânt. . . . . . Ave Maria. . . . . . . Maria. . . . . . . . . . mama mea . . . . . . . . . . . lumin lin . . 108. . . . . . . . . . . . 114. . . . . . . . . . . Tu nu ui i s m iube ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. . . . 99. . . . . . . . . . . . . 127 110. . . Marie. . . . . . . 130 131 132 133 134 135 137 138 139 139 140 142 143 354 . . . . . . . . . . 128 111. . . . . . . .

. . . . . dup cum Maria . . . . . . . . . . . Doamne sfinte. . . . . . . . . . . . 144. . . . . . 146 147 147 148 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 160 160 161 162 163 164 164 165 355 . Sus în cer Domnului pream rire . . . . . . . . . . . . . . 128. . . . . . . . . . . . . . . 138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gloria . . . . 150. . 135. Rodul muncii noastre . . . . . . . . 149. . Întregul univers . . . . . . . . . m rire . 142. . . . 136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . venim la tine . . . . . . . . . . . . . 139. . . . . Tat bun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Doamne. . . . Tu ce sfânt e ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aleluia . . . . . . . . Tu. . . . . . . . . . . . . 143. . . . . . . . . . . . . . . aleluia . 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. . Doamne . . . . . . . . . . . . . . 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doamne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îndur -te 127. . . . . Dintru-adâncuri . 134. . . . . . . . Alelu. . . . . . . . 129. . . 151. . . . . . . . . . . . . . 133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. . . Fii pream rit . . . . . D -mi a ta iertare p rinte . . . . . . . . . . Doamne. . . . Aleluia . . . . . . . . . . 144 126. Gloria 132. . Ofertoriu 147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tat . . . . . . . . . . m rire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cuprins 125. . Nume preadulce . . . . . . . Slav de-a pururi . . . . . . . . Doamne preasfinte . . Aleluia . î i mul umim . . . . . Sus în cer . . . . . . . . . . . . Un cântec de m rire . . . . . . . . . . . . . . Cânt lui Cristos . . . . . . . . . . . . . . . 130. . . . 145. . . . . . . Dac -n via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cânta i cu bucurie . . . . . . . 131. . . . 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . am p c tuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . M rire. . . . . . . . . . .

154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. . . . . 180. . Sfânt (dup misa Danke) . . . . . . . . . . . . . . . . . sfânt . . . . . . . 177. . . . . . . . . E lumin -n miez de noapte . Cânt -n coruri mii i mii . . . . . . Am plecat s colind m . . . . . . . . . . . . . Mielul lui Dumnezeu (si) . Domnul nostru pe p mânt azi a venit . . . . . . . . . . . . . Colind trist . . . . . . . . . . . . vino! . . . . p stori . . . E ajun de Cr ciun . . . . . . 162. . . . . . . . . . . .Cuprins 152. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167. . Ast zi s-a n scut Cristos . . . . . . . . . . . . 176. . . . . . Mielul lui Dumnezeu (mi) . 173. . . . . . 171. . . . . . . Advent 163. . . . . . . . . . . . . 170. . . . Emanuele. . . . . . 157. . . . . . Cr ciun 168. . . . . . . Un sol venit din cer de sus . . . . Doamne . . . . . . . . 174. 166. 165. . . . iarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sfânt. . . . Voi ceruri v -ndura i . . . . . . . Colid m. . . . . . . Sfânt. . Transforma i în Cristos . . . . . . . . . . i iat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. . . 160. . . . . . . colind m. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pace ie . . . . . . Sfânt Domnul Dumnezeu . . Mielul lui Dumnezeu (Lidia Petrescu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. . . . . . 156. . . . . . . . . . . . . . . 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfânt . . 166 167 167 168 168 169 170 171 171 172 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. . . . Dorit Mesie . 175. . . 153. . . . . . . . . . . 172. . . . . . . 164. . . Adeste fidelis . . Sfânt e ti. . 179. . . . . . . . . . . îngerul Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anul nou cu bucurie . . . . Deschide u a. . Clopote sun . . . . . . . . cre tine . . . . Ce-a i v zut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfânt (Osana) . . . .

. . . . . . . . . . . . . . Azi Isus Cristos te cheam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. . . . . . . . . . Calea Sfintei Cruci . . . . . . . . . . . . . . O sear frumoas . 206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. . . . . . 209. . . . . 184. . . . . Doamne . . . . . . . . . . A b tut la u a ta . . . . 182. . . . . . . . . . . . . . . . 202. . . .Cuprins 181. . . nige iar . . . Doamne. . . . . . . . . . Nu-i loc pentru credin pe p mânt . . . . . . . 196. . . . . Emanuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La picioarele crucii tale . . . . . . . . Isuse. . . . . . Într-o noapte . 190. . . . . . . . . . Golgota . . . . . . . i tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domnul meu . . . . . . . . . . . . . 208. . . . . . . . . 187. s plânge i . . . . . . . . . 197. . . . . . . . . Sus la poarta raiului . . . . . Baraba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. Azi. Fra i cre tini . . . . . . . . . . nu uita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cre tinilor. . . . . . . . . i eu. . . . . . . . . . Negurile nop ii . . . . . . . . . . Noapte de vis . 211. . . . . . . 210. . . O. Tot în iesle. . . . . . . . . . . . . . 204. 192 193 193 194 195 197 198 199 200 200 202 203 204 205 206 207 208 209 211 213 213 215 218 219 220 221 222 223 224 224 225 357 . . . . . . . . . . . . . 189. . . . . . 201. . . . 203. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu te cobori din ceruri . . . . . . . . . . . Hai la iesle la Isus . . . . . . Sus pe muntele Calvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postul Mare 198. . . . . . . . . . 207. . . 188. . . . . . . . . 191. . . . necazuri . . . . . . . . . . . . 183. 205. 199. . . . . . . . . . . 185. . . . . . . . . . . . Ideal suprem . . . . . . . . . . . . . . . Inima va cânta . . . . . . . . Larg deschide i poarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo Cr ciun cu plete dalbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Îngerii-n a noastre plaiuri . . . . . . . 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vin colind tori . . . . Iat . . . . . . . . . . 200. Scula i gazde . 186. . . . . . . . . . . . . Când nenorociri. . . . . . . . . . . . Ninge iar. .

. . . . . . . . 218. . . Când plaiu-n prim var . . . . . . . . . 217. . . . . . . . . . Misericordias Domini . . . . . . . . . . . . . . . 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laudate omnes gentes . 224. . . . . . . . . . . 229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu. . . . . . . . . . . 223. my Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canarul . . . . . . . . . . . . . . . Andrii Popa . . . . . c ci din mor i a înviat! . . Atât de singur . . . . . . .Cuprins Pa te 212. . . . Am iubit doi ochi alba tri . . . Cristos a biruit mormântul . . 215. . . Cântece de voie bun 232. . Cerul albastru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubi caritas . . . .i fie team . . . . Cânt . . . . . . . . . . . . Unde doi sau trei (canon) . . 228. . . . . . 238. . . . 225. . . . . . . . Ine ma tov (canon) . . . . . . . . . . . . . E viu . . . . . . 214. . Cânt aleluia Domnului . . . . . . 221. . Jubilate Deo (canon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Din mormânt învie Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cristos a-nviat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. . . . . . Caravanele . . . . . . . . . . . Toate popoarele bate i din palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. . 222. . Sfinte Dumnezeule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cristos a-nviat . . . . . . 227. . . . . 226. . . . . 227 228 229 230 231 232 233 234 236 236 237 237 238 238 238 239 240 240 240 241 245 247 248 249 250 252 254 255 358 . . . . 239. . . . . . . . . . . . . . . . A mai trecut un an prin noi . . . . . . . Cânta i Domnului. 216. . . . . . 236. . . Asear i-am luat . . . . . . . . . . . . . . . Rege al regilor . 233. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A a-mi vine câteodat . . . . 235. . 219. . . suflete . . . . . . . 231. . . . . . . . Cântece scurte 220. Cumbaya. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . 250. . . . . . . . . . . . . . C ciula . . . . . . . . . . iubita mam . . 268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mi-o zâs mama . . . . . . . . . . . . . . . Drumurile . . Floarea iubirii . . Doi ochi c prui . Fata din vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. . . . . . . Nu se merge-n cer . . . . . . Mul umesc. . . . . .Cuprins 240. . 242. . . . . . Mielul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decembrie . . . . . . . . . . . . . . . 254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. . . . . . . . . . Haidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 258 259 260 262 263 264 265 267 268 269 270 271 272 273 274 275 277 278 279 280 281 282 283 285 286 287 289 291 292 293 294 295 359 . . . . . . . . . . . Noapte de var . . . . 265. . . . apte v i i-o vale adânc . . . . . . . . . . 267. . . . . . . . . 249. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plânge mama . . . . . . . . . iubito . . . . . . 248. . . . . . . 247. . . . . . 258. . Fotoliul din odaie . . . . . . . . . . . . . . . 264. . 263. . . . . . . Rug pentru p rin i . . . 246. . . Pseudofabul . . . 261. . . . . . . . . . . . 241. . . Lacrim de dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F r tine . . . . . . . . . . 257. . . . . . . . . . . 245. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. . . . . . . . . 243. . . . 255. . . . . . . . . . . S rac inima mea . . . . i. Cântec optit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mugur de fluier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M dusei s trec la Olt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. . 270. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radule . . . . . . . . . Omul bun i pomul copt . . . . Cântec pentru prieteni . . . . 252. . Floare de col . . . Sunt s rac . . Cât mi-e dor de ochii t i . . . . . 266. . . . . 262. . . 269. . Radu mamii. . . . . Haiducii . 253. .. . . . . . Ninge pe Moldova . . . . . . . . Ochii t i. . . . . . . . . . . . . . hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . ig ncu a . . . . . . . . . . . Trandafir de la Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel California . . . . . . . . . . Let it be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 298 299 300 301 303 304 305 306 307 308 309 312 313 315 316 317 319 323 324 Acorduri de baz . Azzurro . . . . . Unde dragoste nu e . . . . . . 291. . . . . . . . . . Santa Maria . . . . . Trece i batalioane . . Vasile. . Vivo per lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zâi. . 281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. . . . . . . 276. 287. . . . . . . . . . zâi . . . . 274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tu. . . 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . ui. . . 280. . . . . . . . . . . . 331 Index . . . . . . . 329 Alte acorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 360 . . . . . Last Christmas . . . . . Please forgive me . . . . . . . Succese interna ionale 282. . . . . . . . . . . Taina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. . . . ui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guantanamera . . . . . . . 279. . . . . . . . Trec iganii . . . . . . . . . . . . . Ardeal . . . . . . . . . . . . . . 288. . . . . . . . . . . . Ui. . . . . . . . . . . 286. . . . . . . . . . . . . . . . . . La Bamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. . . . . . . . . . . . My heart will go on . . . . . . Matilda . . 290. . . . . . . . . . . . .Cuprins 273. . . . . . . . . . . . . . . 285. . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful