mTSypur;,m

(
aq p[qmoå?y;y"
p[c<@t;<@v;$ope p[≤=¢; yen idGgj;"
.vNtu ivfl.©;y .vSy cr,;Mbuj;" 1
p;t;l;duTpit„,omRkrvstyo ySy puCz;….`;t;dU?v| b[˜;<@%<@VyitkrivihtVyTyyen;pt≤Nt )
iv„,omRTSy;vt;re sklvsumtIm<@l' VyXnuv;n;StSy;SyodI·rt;n;' ?vinrphrt;d…≈y' v" ≈utIn;m( 1
n;r;y,' nmS’Ty nr' cwv nroˇmm(
devI' srSvtI' cwv tto jymudIryet( 2
ajoåip y" i£y;yog;•;r;y, îit SmOt"
i]gu,;y i]ved;y nmStSmw SvyM.uve 3
sUtmek;g[m;sIn' nw…mW;r<yv;…sn"
munyo dI`Rs];Nte pp[Cz⁄dIR`sR i' ht;m( 4
p[vˇO ;su pur;,IWu /My;Rsu l≤lt;su c
kq;su x*nk;¥;Stu a….nN¥ mu¸mRÛu " 5
k…qt;in pur;,;in y;NySm;k˘ Tvy;n`
t;Nyev;mOtkLp;in ≈otuimCz;mhe pun" 6
kq' ssjR .gvILlokn;qír;crm(
kSm;∞ .gv;iNv„,umTR SyÂpTvm;…≈t" 7
.wrvTv' .vSy;ip pur;·rTv' c kÉn ih
kSy heto" kp;≤lTv' jg;m vOW.?vj" 8
svRmte Tsm;c+v sUt ivStrx" £m;t(
Tv√;Kyen;mOtSyev n tOi¢·rh j;yte 9
sUt ¨v;c
pu<y' piv]m;yu„yimd;nI' Í,ut i√j;"
1

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

m;TSy' pur;,m≤%l' y∆g;d gd;/r" 10
pur; r;j; mnun;Rm cI,Rv;iNvpul' tp"
pu]e r;Jy' sm;roPy =m;v;n[ivnNdn" 11
mlySywkdexe tu sv;RTmgu,s'ytu "
smdu"%su%o vIr" p[;¢v;Nyogmuˇmm( 12
b.Uv vrdí;Sy vW;Rytu xte gte
vr' vO,I„v p[ov;c p[It" s kml;sn" 13
Evmuˇ_oåb[vI{;j; p[,My s ipt;mhm(
Ekmev;himCz;…m Tvˇo vrmnuˇmm( 14
.Utg[;mSy svRSy Sq;vrSy crSy c
.vey' r=,;y;l' p[lye smupiSqte 15
EvmiSTvit ivê;Tm; t]wv;Ntr/Iyt
pu„pvOi∑" sumhtI %;Tpp;t sur;ipRt; 16
kd;…cd;≈me tSy k⁄vtR " iptOtpR,m(
pp;t p;<yo®p·r xfrI jls'ytu ; 17
ÎÇ; tCzfrIÂp' s dy;lumhR Ipit"
r=,;y;kro¥à' s tiSmNkrkodre 18
ahor;]e, cwknÉ Wo@x;©ëlivStOt"
soå.vNmTSyÂpe, p;ih p;hIit c;b[vIt( 19
s tm;d;y m…,kÉ p[;≤=p∆lc;·r,m(
t];ip cwkr;]e, hSt]ymv/Rt 20
pun" p[;h;tRn;den shßikr,;Tmjm(
s mTSy" p;ih p;hIit Tv;mh' xr,' gt" 21
tt" s kÀpe t' mTSy' p[;ih,o{ivnNdn"
yd; n m;it t];ip kÀpe mTSy" srovre 22
≤=¢oås* pOqtu ;m;g;TpunyoRjns'…mt;m(
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

[Matsya PurŒna]

t];Py;h pundIRn" p;ih p;ih nOpoˇm 23
tt" s mnun; ≤=¢o g©;y;mPyv/Rt
yd; td; smu{e t' p[;≤=pNmeidnIpit" 24
yd; smu{m≤%l' Vy;Py;s* smupiSqt"
td; p[;h mnu.IRt" koåip Tvmsurêe r" 25
aqv; v;sudve STvmNy ÈΑq' .vet(
yojn;yut…v'xTy; kSy tuLy' .ve√pu" 26
D;tSTv' mTSyÂpe, m;' %edy…s kÉxv
˙WIkÉx jg•;q jgı;m nmoåStu te 27
Evmuˇ_" s .gv;NmTSyÂpI jn;dRn"
s;/u s;æ?vit cov;c sMyGD;tSTvy;n` 28
a…cre,vw k;len meidnI meidnIpte
.iv„yit jle m¶; sxwlvnk;nn; 29
n*iry' svRdve ;n;' ink;yen ivin…mRt;
mh;jIvink;ySy r=,;q| mhIpte 30
Sved;<@jo≤∫do ye vw ye c jIv; jr;yuj;"
aSy;' in/;y sv;|St;nn;q;Np;ih suvt[ 31
yug;Ntv;t;….ht; yd; .vit n*nOpR
Í©πåiSmNmm r;jeN{ tdem;' s'y…m„y…s 32
tto ly;Nte svRSy Sq;vrSy crSy c
p[j;pitSTv' .ivt; jgt" pO…qvIpte 33
Ev' ’tyugSy;d* svRDo /Oitm;•Op"
mNvNtr;…/pí;ip devpUJyo .iv„y…s 34
îit ≈Im;TSye mh;pur;, a;idsgeR mnuiv„,usv| ;de p[qmoå?y;y"
1
3

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

aq i√tIyoå?y;y"
sUt ¨v;c
Evmuˇ_o mnuSten pp[Cz m/usdU nm(
.gv≤Nky≤∫vRW.Rw iR v„yTyNtr=y" 1
sÊv;in c kq' n;q r≤=„ye m/usdU n
Tvy; sh punyoRg" kq' v; .ivt; mm 2
mTSy ¨v;c
a¥p[.TO yn;vOi∑.Riv„yit mhItle
y;v√WRxt' s;g[' du….R=mxu.;vhm( 3
ttoåLpsÊv=yd; rXmy" s¢ d;®,;"
s¢s¢e.iR v„y≤Nt p[t¢;©;rviWR," 4
a*v;Rnloåip iv’it' g…m„yit yug=ye
ivW;…¶í;ip p;t;l;Ts'kWR,mu%Cyut"
.vSy;ip ll;$oTqStOtIynyn;nl" 5
i]jg…•dRhN=o.' sme„yit mh;mune
Ev' dG/; mhI sv;R yd; Sy;∫Sms'in.; 6
a;k;xmU„m,; t¢' .iv„yit pr'tp
tt" sdevn=]' jg¥;Syit s'=ym( 7
s'vtoR .Imn;dí {o,í<@o bl;hk"
iv¥uTpt;k" xo,Stu s¢wte lyv;·rd;" 8
a…¶p[SvedsM.Ut;" Pl;v…y„y≤Nt meidnIm(
smu{;" =o.m;gTy cwkTven VyviSqt;" 9
Etdek;,Rv' sv| k·r„y≤Nt jgT]ym(
vedn;v…mm;' gOÁ sÊvbIj;in svRx" 10
a;roPy r∆uyogen mTp[dˇen suvt[
s'yMy n;v' mCzé©π mTSy.;v;….r≤=t" 11
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

Ek" Sq;Sy…s devWe u dG/e„vip pr'tp
somsUy;Rvh' b[˜; ctuloRksmiNvt" 12
nmRd; c ndI pu<y; m;kú<@ºyo mh;nOiW"
.vo ved;" pur;,;in iv¥;…." svRtovOtm( 13
Tvy; s;/R…md' ivê' Sq;SyTyNtrs'=ye
Evmek;,Rve j;te c;=uW;Ntrs'=ye 14
ved;Np[vtR…y„y;…m TvTsg;Rd* mhIpte
EvmuKTv; s .gv;'St]wv;Ntr/Iyt 15
mnurPy;iSqto yog' v;sudve p[s;djm(
a>ysNy;vd;.UtsMPlv' pUvsR …U ctm( 16
k;le yqoˇ_É s'j;te v;sudve mu%oÌte
Í©« p[;dub.R vU ;q mTSyÂpI jn;dRn" 17
.ujg' o r∆uÂpe, mno" p;êRmpu ;gmt(
.Ut;Nsv;RNsm;’„y yogen;roPy /mRivt( 18
.ujg' rJJv; mTSySy Í©π n;vmyojyt(
¨pyupR iSqtStSy;" p[…,pTy jn;dRnm( 19
a;.UtsMPlve tiSm•tIte yogx;…yn;
pO∑ne mnun; p[oˇ_' pur;,' mTSyÂip,;
tidd;nI' p[v+y;…m Í,u?vmOiWsˇm;" 20
y∫v≤∫" pur; pO∑" sO∑‰;idkmh' i√j;"
tdevk
w ;,Rve tiSmNmnu" pp[Cz kÉxvm( 21
mnu®v;c
¨Tpiˇ' p[ly' cwv v'x;NmNvNtr;…, c
v'Xy;nuc·rt' cwv .uvnSy c ivStrm( 22
d;n/mRiv…/' cwv ≈;ıkLp' c x;êtm(
v,;R≈miv.;g' c tqe∑;pUtsR …' Dtm( 23
5

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

devt;n;' p[itœ;id y∞;Nyi√¥te .uiv
tTsv| ivStre, Tv' /m| Vy;:y;tumhR…s 24
mTSy ¨v;c
mh;p[lyk;l;Nt Etd;sIˇmomym(
p[s¢u …mv c;tKyRmp[D;tml=,m( 25
aivDeymivD;t' jgTSq;òu c·r„,u c
tt" SvyM.UrVyˇ_" p[.v" pu<ykmR,;m( 26
VyÔy•etd≤%l' p[;dur;sIˇmonud"
yoåtI≤N{y" pro Vyˇ_;d,uJy;Ry;Nsn;tn"
n;r;y, îit :y;t" s Ek" Svymuä.* 27
y" xrIr;d….?y;y …ssO=iu vRiv/' jgt(
ap Ev ssj;Rd* t;su vIyRmv;sOjt( 28
tdev;<@÷ sm.vıemÂPymy' mht(
s'vTsrshße, sUy;Rytu smp[.m( 29
p[ivXy;NtmRh;tej;" Svymev;TmsM.v"
p[.;v;dip t√‰;¢‰; iv„,uTvmgmTpun" 30
tdNt.Rgv;neW sUy"R sm.vTpur;
a;idTyí;id.UtTv;d( b[˜; b[˜ p#•.Ut( 31
idv' .U…m' smkroˇd<@xkl√ym(
s c;kroi∂x" sv;R m?ye Vyom c x;êtm( 32
jr;yum®Re mu:y;í xwl;StSy;.v'Std;
yduLb' td.UNme`St…@TsÏ;tm<@lm( 33
n¥oå<@n;ª" s'.tU ;" iptro mnvStq;
s¢ yeåmI smu{;í teåip c;NtjRlo∫v;"
lv,e=su ru ;¥;í n;n;ràsmiNvt;" 34
s …ssO=ru .U∂ve " p[j;pitr·rNdm
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

[Matsya PurŒna]

tˇejsí t]wW m;tR<@" smj;yt 35
mOtåe <@º j;yte ySm;Nm;tR<@Sten s'SmOt"
rjogu,my' yˇd( Âp' tSy mh;Tmn"
ctum%
uR " s .gv;n.ULlokipt;mh" 36
yen sO∑' jgTsv| sdev;surm;nuWm(
tmveih rjoÂp' mhTsÊvmud;˙tm( 37
îit ≈Im;TSye mh;pur;, a;idsgeR b[˜;<@v,Rn' n;m
i√tIyoå?y;y" 2
aq tOtIyoå?y;y"
mnu®v;c
ctum%
uR TvmgmTkSm;Llokipt;mh"
kq' tu lok;nsOjd( b[˜; b[˜ivd;' vr" 1
mTSy ¨v;c
tpíc;r p[qmmmr;,;' ipt;mh"
a;iv.RtU ;Stto ved;" s;©op;©pd£m;" 2
pur;,' svRx;S];,;' p[qm' b[˜,; SmOtm(
inTy' xBdmy' pu<y' xtkoi$p[ivStrm( 3
anNtr' c vK]e>yo ved;StSy ivin"sOt;"
mIm;'s; Ny;yiv¥;í p[m;,;∑ks'ytu ;" 4
ved;>y;srtSy;Sy p[j;k;mSy m;ns;"
mns" pUvsR ∑O ; vw j;t; yˇen m;ns;" 5
mrI…cr.vTpUv| ttoåi].Rgv;nOiW"
ai©r;í;.vTpí;TpulSTyStdnNtrm( 6
tt" pulhn;m; vw tt" £turj;yt
p[cte ;í tt" pu]o v…sœí;.vTpun" 7
7

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

pu]o .Ogru .Uˇ√•;rdoåPy…cr;d.Ut(
dxem;Nm;ns;Nb[˜; munINpu];njIjnt( 8
x;rIr;nq v+y;…m m;tOhIn;Np[j;pte"
a©ëœ;∂≤=,;∂=" p[j;pitrj;yt 9
/mR" Stn;Nt;d.vd( /Ody;Tk⁄smu ;yu/"
.[mU ?y;d.vT£o/o lo.í;/rs'.v" 10
buıme oRh" sm.vdh'k;r;d.UNmd"
p[modí;.vTk<#;NmOTyuloRcnto nOp
.rt" krm?y;ˇu b[˜sUnru .Uˇt" 11
Ete nv sut; r;jNkNy; c dxmI pun"
a©j; îit iv:y;t; dxmI b[˜," sut; 12
mnu®v;c
buıme oRh" sm.vidit yTp·rk°itRtm(
ah'k;r" SmOt" £o/o bu≤ın;Rm ikmuCyte 13
mTSy ¨v;c
sÊv' rjStmíwv gu,]ymud;˙tm(
s;My;viSqitretWe ;' p[’it" p·rk°itRt; 14
kÉ…cTp[/;nimTy;¸rVyˇ_mpre jgu"
Etdev p[j;sOi∑' kroit ivkroit c 15
gu,>e y" =o.m;,e>yS]yo dev; ivj…Dre
Ek; mUitRS]yo .;g; b[˜iv„,umheêr;" 16
sivk;r;Tp[/;n;ˇu mhˇÊv' p[j;yte
mh;init yt" :y;itloRk;n;' j;yte sd; 17
ah'k;rí mhto j;yte m;nv/Rn"
î≤N{y;…, tt" pç v+ye bu≤ıvx;in tu
p[;du.vR ≤Nt c;Ny;in tq; kmRvx;in tu 18
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

≈o]' Tvk™ c=uWI …j◊; n;…sk; c yq;£mm(
p;yUpSq' hStp;d' v;KcetI≤N{ys'gh[ " 19
xBd" SpxRí Âp' c rso gN/í pçm"
¨Tsg;RnNdn;d;ngTy;l;p;í t≤T£y;" 20
mn Ek;dx' teW;' kmRb≤u ıgu,;iNvtm(
î≤N{y;vyv;" sU+m;StSy mUit| mnIiW," 21
≈y≤Nt ySm;ˇNm;];" xrIr' ten s'SmOtm(
xrIryog;∆Ivoåip xrIrI g¥te bu/"w 22
mn" sOi∑' ivk⁄®te co¥m;n' …ssO=y;
a;k;x' xBdtNm;];d.UCzBdgu,;Tmkm( 23
a;k;xiv’tev;Ry"u xBdSpxRg,u oå.vt(
v;yoí SpxRtNm;];ˇejí;ivr.Uˇt" 24
i]gu,' ti√k;re, tCzBdSpxRÂpvt(
tejoivk;r;d.v√;·r r;j'ítug,Ru m( 25
rstNm;]s'.tU ' p[;yo rsgu,;Tmkm(
.U…mStu gN/tNm;];d.UTpçgu,;iNvt; 26
p[;yo gN/gu,; s; tu bu≤ıreW; grIysI
E…." s'p;idt' .u¤π pu®W" pç…v'xk" 27
ÈêreCz;vx" soåip jIv;Tm; kQyte bu/"w
Ev' Wi@±vx
' k˘ p[oˇ_' xrIrimh m;nvw" 28
s;':y' s':y;TmkTv;∞ kipl;id….®Cyte
EtˇÊv;Tmk˘ ’Tv; jg√e/; ajIjnt( 29
s;iv]I loksO∑‰q| ˙id ’Tv; sm;iSqt"
tt" s'jptStSy ….Tv; dehmkLmWm( 30
S]IÂpm/Rmkrod/| pu®WÂpvt(
xtÂp; c s; :y;t; s;iv]I c ing¥te 31
9

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

srSvTyq g;y]I b[˜;,I c prNtp
tt" Svdehs'.tU ;m;Tmj;imTykLpyt( 32
ÎÇ; t;' Vy…qtSt;vTk;mb;,;idRto iv.u"
aho Âpmho Âpimit c;h p[j;pit" 33
tto v…sœp[m%
u ; .…gnIimit cu£x
⁄ "u
b[˜; n ik˘…c∂Îxe tNmu%;lokn;Îte 34
aho Âpmho Âpimit p[;h pun" pun"
tt" p[,;mnm[;' t;' punrev;>ylokyt( 35
aq p[d≤=,' c£É s; iptuvrR v…,RnI
pu]>e yo l≤∆tSy;Sy t{Up;lokneCzy; 36
a;iv.UtR ' t]o vK]' d≤=,' p;<@ëg<@vt(
ivSmySf⁄rdoœ' c p;í;Tymudg;ˇt" 37
ctuqmR .vTpí;√;m' k;mxr;turm(
ttoåNyd.vˇSy k;m;turty; tq; 38
¨TptNTy;Std;k;x a;loknk⁄thU l;t(
sO∑‰q| yT’t' ten tp" prmd;®,m( 39
tTsv| n;xmgmTSvsutopgmeCzy;
teno?v| vK]m.vTpçm' tSy /Imt"
a;iv.Rv∆$;….í t√K]' c;vO,oTp[."u 40
ttSt;nb[vId( b[˜; pu];n;Tmsmu∫v;n(
p[j;" sOj?vm….t" sdev;surm;nuWI" 41
Evmuˇ_;Stt" sveR ssOjiu vRiv/;" p[j;"
gteWu teWu sO∑‰q| p[,;m;vnt;imm;m( 42
¨pyeme s ivê;Tm; xtÂp;min≤Ndt;m(
s'b.Uv ty; s;/Rmitk;m;turo iv.u"
sl∆;' ckme dev" kmlodrm≤Ndre 43
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

[Matsya PurŒna]

y;vdBdxt' idVy' yq;Ny" p[;’to jn"
tt"k;len mht; tSy;" pu]oå.vNmnu" 44
Sv;y'.vu o îit :y;t" s ivr;i@it n" ≈utm(
t{Upgu,s;m;Ny;d…/pu®W ¨Cyte 45
vwr;j; y] te j;t; bhv" s'…xtv[t;"
Sv;y'.vu ; mh;.;g;" s¢ s¢ tq; pre 46
Sv;ro…cW;¥;" sveR te b[˜tuLySvÂip,"
a*ˇ…mp[m%
u ;St√¥eW;' Tv' s¢moå/un; 47
îit ≈Im;TSye mh;pur;, a;idsgeR mu%oTpiˇn;Rm tOtIyoå?y;y"
3
aq ctuqoRå?y;y"
mnu®v;c
aho k∑tr' cwtd©j;gmn' iv.o
kq' n doWmgmTkmR,;nen pµ.U" 1
prSpr' c sMbN/" sgo];,;m.UTkqm(
vwv;ihkStTsut;n;' …zæN/ me s'xy' iv.o 2
mTSy ¨v;c
idVyeym;idsOi∑Stu rjogu,smu∫v;
atI≤N{ye≤N{y; t√dtI≤N{yxrI·rk; 3
idVytejomyI .Up idVyD;nsmu∫v;
n mTywrR ….t" xKy; vˇ_⁄' vw m;'sc=u…." 4
yq; .ujg' ;" sp;R,;m;k;x' ivêp≤=,;m(
ivd≤Nt m;g| idVy;n;' idVy; Ev n m;nv;" 5
k;y;Rk;yeR n dev;n;' xu.;xu.flp[de
ySm;ˇSm;• r;jeN{ ti√c;ro nO,;' xu." 6
11

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

aNy∞ svRvde ;n;m…/œ;t; ctum%
uR "
g;y]I b[˜,St√d©.Ut; ing¥te 7
amUt| mUitRm√;ip …mqun' tTp[c=te
iv·r≤çyR] .gv;'St] devI srSvtI
.;rtI y] y]wv t] t] p[j;pit" 8
yq;tpo n rihtXz;yy; ÎXyte Kv…ct(
g;y]I b[˜,"p;ê| tqwv n ivmuçit 9
vedr;≤x" SmOto b[˜; s;iv]I td…/iœt;
tSm;• k…í∂oW" Sy;Ts;iv]Igmne iv.o" 10
tq;ip l∆;vnt" p[j;pitr.UTpur;
Svsutopgm;d( b[˜; xx;p k⁄smu ;yu/m( 11
ySm;Nmm;…..vt; mn" s'=o….t' xrw"
tSm;Êv∂ºhm…cr;&{o .SmI k·r„yit 12
tt" p[s;dy;m;s k;mdevítum%
uR m(
n m;mk;r,e x¢u' Tv…mh;hR…s m;nd 13
ahmevi' v/" sO∑STvywv ctur;nn
î≤N{y=o.jnk" sveWR ;mev deihn;m( 14
S]Ipus' orivc;re, my; svR] svRd;
=o>y' mn" p[yàen Tvywvoˇ_' pur; iv.o 15
tSm;dnpr;/oåh' Tvy; x¢Stq; iv.o
k⁄® p[s;d' .gvNSvxrIr;¢ye pun" 16
b[˜ov;c
vwvSvteåNtre p[;¢e y;dv;NvysM.v"
r;mo n;m yd; mTyoR mTsÊvblm;…≈t" 17
avtIy;Rsru ?v'sI √;rk;m…/vTSyit
td(.;[ tuStTsmSy Tv' td; pu]Tvme„y…s 18
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

Ev' xrIrm;s;¥ .uKTv; .og;nxeWt"
tto .rtv'x;Nte .UTv; vTsnOp;Tmj" 19
iv¥;/r;…/pTy' c y;vd;.Uts'Plvm(
su%;in /mRt" p[;Py mTsmIp' g…m„y…s 20
Ev' x;pp[s;d;>y;mupte " k⁄smu ;yu/"
xokp[mod;….yuto jg;m s yq;gtm( 21
mnu®v;c
koås* ydu·rit p[oˇ_o y√÷xe k;msM.v"
kq' c dG/o ®{e, ikmq| k⁄smu ;yu/" 22
.rtSy;Nvye kSy k; c sOi∑" pur;.vt(
EtTsv| sm;c+v mUlt" s'xyo ih me 23
mTSy ¨v;c
y; s; deh;/RsM.Ut; g;y]I b[˜v;idnI
jnnI y; mnodevR I xtÂp; xte≤N{y; 24
ritmRnStpo bu≤ımRh;iNdKsM.[mStq;
tt" s xtÂp;y;' s¢;pTy;NyjIjnt( 25
ye mrICy;dy" pu]; m;ns;StSy /Imt"
teW;mym.ULlok" svRD;n;Tmk" pur; 26
ttoåsOj√;mdev' i]xUlvr/;·r,m(
snTk⁄m;r' c iv.u' pUvWRe ;mip pUvjR m( 27
v;mdevStu .gv;nsOjNmu%to i√j;n(
r;jNy;nsOjä;◊oivR$z( {U ;nU®p;dyo" 28
iv¥utoåxinme`;'í roihteN{/nUi' W c
zNd;'…s c ssj;Rd* pjRNy' c tt" prm( 29
tt" s;?yg,;nIxSi]ne];nsOjTpun"
ko$Ií cturxIitjRr;mr,v…jRt;" 30
13

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;moåsOj•mTy;|St;Nb[˜,; ivinv;·rt"
nwvi' v/; .veTsOi∑jRr;mr,v…jRt; 31
xu.;xu.;‚Tmk; y; tu swv sOi∑" p[xSyte
Ev' iSqt" s ten;d* sO∑"e Sq;,urtoå.vt( 32
Sv;yM.uvo mnu/IRm;'StpStPTv; sudíu rm(
pàImev;p Âp;!‰;mnNt; n;m n;mt" 33
ip[yv[toˇ;np;d* mnuStSy;mjIjnt(
/mRSy kNy; ctur; sUntO ; n;m .;…mnI 34
¨ˇ;np;d;ˇny;Np[;p mNqrg;…mnI
apSyitmpSyNt' k°itRmNt' /[vu ' tq; 35
¨ˇ;np;doåjnyTsUntO ;y;' p[j;pit"
/[vu o vWRshß;…, ]I…, ’Tv; tp" pur; 36
idVym;p tt" Sq;nmcl' b[˜,o vr;t(
tmev purt" ’Tv; /[vu ' s¢WRy" iSqt;" 37
/Ny; n;m mno" kNy; /[vu ;iCz∑mjIjnt(
a…¶kNy; tu suCz;y; ix∑;Ts; suWvu e sut;n( 38
’p' ·rpu' jy' vOˇ' vOk˘ c vOktejsm(
c=uW' b[˜d*ih}y;' vI·r<y;' s ·rpuj' y" 39
vIr,Sy;Tmj;y;' tu c=umnR mu jIjnt(
mnuvwR r;jkNy;y;' n@±vl;y;' s c;=uW" 40
jny;m;s tny;Ndx xUr;nkLmW;n(
Ë®" pU®" xt¥uªStpSvI sTyv;G`…v" 41
a…¶∑ëditr;]í su¥ªu í;pr;…jt"
a….mNyuStu dxmo n@±vl;y;mj;yt 42
ËrorjnyTpu];n( W@± a;¶eyI tu sup.[ ;n(
a…¶' sumns' :y;it' £tumi©rs' gym( 43
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

iptOkNy; sunIq; tu venm©;djIjnt(
venmNy;…yn' ivp[; mmNquStTkr;d.Ut(
pOqnu ;Rm mh;tej;" s pu]* √;vjIjnt( 44
aNt/;RnStu m;rIc' ix%i<@Ny;mjIjnt(
hiv/;Rn;TW@;¶eyI …/W,;jnyTsut;n(
p[;cInbihRW' s;©÷ ym' xu£˘ bl' xu.m( 45
p[;cInbihR.gR v;Nmh;n;sITp[j;pit"
hiv/;Rn;" p[j;Sten bhv" sMp[vitRt;" 46
sv,;Ry;' tu s;mu{‰;' dx;/ˇ sut;Np[."u
sveR p[cte so n;m /nuvdRe Sy p;rg;" 47
tˇpor≤=t; vO=; b.uloRkÉ smNtt"
dev;dex;∞ t;n…¶rdh{ivnNdn 48
somkNy;.vTpàI m;rIW; n;m iv≈ut;
te>yStu d=mek˘ s; pu]mg[‰mjIjnt( 49
d=;dnNtr' vO=;n*W/;in c svRx"
ajIjnTsomkNy; ndI' cN{vtI' tq; 50
som;'xSy c tSy;ip d=Sy;xIitko$y"
v+ye t;s;' tu ivSt;r' lokÉ y" supi[ tiœt" 51
i√pdí;.vNkÉ…cTkÉ…cä¸pd; nr;"
vlImu%;" xïk,;R" k,Rp;[ vr,;Stq; 52
aêA=mu%;" kÉ…cTkÉ…c…Ts'h;nn;Stq;
êsUkrmu%;" kÉ…cTkÉ…cdu∑m^ %
u ;Stq; 53
jny;m;s /m;RTm; MleCz;Nsv;Rnnekx"
s sOÇ; mns; d=" ≤S]y" pí;djIjnt( 54
dd* s dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
s¢…v'xit' som;y dd* n=]s'…Dt;"
15

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dev;surmnu„y;id t;>y" svRm.U∆gt( 55
îit ≈Im;TSye mh;pur;, a;idsgeR ctuqoRå?y;y" 4
aq pçmoå?y;y"
AWy Ëcu"
dev;n;' d;nv;n;' c gN/voRrgr=s;m(
¨Tpiˇ' ivStre,vw sUt b[iU h yq;tqm( 1
sUt ¨v;c
s'kLp;∂xRn;TSpx;RTpUvWRe ;' sOi∑®Cyte
d=;Tp[;cets;dU?v| sOi∑mRqw nu sM.v; 2
p[j;" sOjie t Vy;id∑" pUv| d=" SvyM.uv;
yq; ssjR cwv;d* tqwv Í,ut i√j;" 3
yd; tu sOjtStSy deviWRg,p•g;n(
n vO≤ımgmLlokStd; mwqnu yogt"
d=" pu]shß;…, p;çjNy;mjIjnt( 4
t;'Stu ÎÇ; mh;.;g" …ssO=iu vRiv/;" p[j;"
n;rd" p[;h hyRê;Nd=pu];Nsm;gt;n( 5
.uv" p[m;,' svR] D;Tvo?vRm/ Ev c
tt" sOi∑' ivxeW,e k⁄®?vmOiWsˇm;" 6
te tu t√cn' ≈uTv; p[y;t;" svRto idxm(
a¥;ip n invtRNte smu{;idv …sN/v" 7
hyRêWe u p[n∑eWu pundR=" p[j;pit"
vw·r<y;mev pu];,;' shßmsOjTp[."u 8
xbl; n;m te ivp[;" smet;" sOi∑hetv"
n;rdoånugt;Np[;h punSt;NpUvvR Ts t;n( 9
.uv" p[m;,' svR] D;Tv; .[;tønqo pun"
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

a;gTy c;q sOi∑' c k·r„yq ivxeWt" 10
teåip tenvw m;ge,R jGmu.;[ tR pO q; td;
tt" p[.iO t n .[;tu" knIy;Nm;gRimCzit
aiNv„yNdu"%m;“oit ten tTp·rvjRyte ( 11
ttSteWu ivn∑eWu Wi∑' kNy;" p[j;pit"
vw·r<y;' jny;m;s d=" p[;cetsStq; 12
p[;d;Ts dx /m;Ry kXyp;y ]yodx
s¢…v'xit' som;y ctßoå·r∑nemye 13
√π cwv .Ogpu ]u ;y √π ’x;ê;y /Imte
√π cwv;i©rse t√ˇ;s;' n;m;in ivStr;t( 14
Í,u?v' devm;tø,;' p[j;ivSt;rm;idt"
m®TvtI vsuy;RmI lMb; .;nur®N/tI 15
s'kLp; c muÙt;R c s;?y; ivê; c .;…mnI
/mRpà‰" sm;:y;t;St;s;' pu];…•bo/t 16
ivêe dev;Stu ivê;y;" s;?y; s;?y;njIjnt(
m®TvTy;' m®TvNto vsoStu vsvStq; 17
.;noStu .;nvSt√NmuÙt;Ry;' muÙtRk;"
lMb;y;' `oWn;m;no n;gvIqI tu y;…mj; 18
pO…qvItlsM.Utm®N/Ty;mj;yt
s'kLp;y;Stu s'kLpo vsusiO ∑' inbo/t 19
Jyoit„mNtStu ye dev; Vy;pk;" svRto idxm(
vsvSte sm;:y;t;SteW;' sg| inbo/t 20
a;po /[vu í somí /ríwv;inloånl"
p[TyUWí p[.;sí vsvoå∑* p[k°itRt;" 21
a;pSy pu];íTv;r" x;Nto vw d<@ Ev c
x;Mboåq m…,vK]í yDr=;…/k;·r," 22
17

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

/[vu Sy k;l" pu]Stu vc;R" som;dj;yt
{iv,o hVyv;hí /rpu];vu.* SmOt* 23
kLy;…,Ny;' tt" p[;,o rm," ixixroåip c
mnohr; /r;Tpu];nv;p;q hre" sut; 24
ixv; mnojv' pu]mivD;tgit' tq;
av;p c;nl;Tpu];v…¶p[;ygu,* pun" 25
a…¶pu]" k⁄m;rStu xrStMbe Vyj;yt
tSy x;%o ivx;%í nwgmeyí pOœj;" 26
apTy' ’iˇk;n;' tu k;iˇRkyÉ Stt" SmOt"
p[TyUWs AiW" pu]o iv.un;Rª;q devl"
ivêkm;R p[.;sSy pu]" ixLpI p[j;pit" 27
p[;s;d.vno¥;np[itm;.UW,;idWu
t@;g;r;mkÀpWe u SmOt" soåmrv/Rik" 28
ajwkp;dihbufiR yo ivÂp;=oåq rwvt"
hrí b¸Âpí }yMbkí surêe r" 29
s;iv]í jyNtí ipn;k° c;pr;…jt"
Ete ®{;" sm;:y;t; Ek;dx g,eêr;" 30
EteW;' m;ns;n;' tu i]xUlvr/;·r,;m(
ko$yíturxIitStTpu];í;=y; mt;" 31
id=u sv;Rsu ye r=;' p[kv⁄ ≤R Nt g,eêr;"
pu]p*]sut;íwte sur.Ig.RsM.v;" 32
îit ≈Im;TSye mh;pur;, a;idsgeR vsu®{;Nvyo n;m
pçmoå?y;y" 5
aq Wœoå?y;y"
kXypSy p[v+y;…m pàI>y" pu]p*]k;n(
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

aiditidRitdRníu vw a·r∑; surs; tq; 1
sur….ivRnt; t√ˇ;m[; £o/vx; îr;
k{UivRê; muinSt√ˇ;s;' pu];…•bo/t 2
tuiWt; n;m ye dev;í;=uWSy;Ntre mno"
vwvSvteåNtre cwte a;idTy; √;dx SmOt;" 3
îN{o /;t; .gSTv∑; …m]oåq v®,o ym"
ivvSv;Nsivt; pUW; a'xmu ;iNv„,urve c 4
Ete shßikr,; a;idTy; √;dx SmOt;"
m;rIc;TkXyp;d;p pu];nidit®ˇm;n( 5
’x;êSy AWe" pu]; devp[hr,;" SmOt;"
Ete devg,; ivp[;" p[itmNvNtreWu c 6
¨Tp¥Nte p[lIyNte kLpe kLpe tqwv c
idit" pu]√y' le.e kXyp;idit n" ≈utm( 7
ihr<ykixpuívw ihr<y;=' tqwv c
ihr<ykixpoSt√∆;t' pu]ctu∑ym( 8
p[Ò;dí;nuÒ;dí s'Ò;do Ò;d Ev c
p[Ò;dpu] a;yu„m;iHz…bb;R„kl Ev c 9
ivrocnítuqíR s b≤l' pu]m;¢v;n(
ble" pu]xt' Tv;sIä;,Jyeœ' tto i√j;" 10
/Otr;∑^Stq; sUyíR N{íN{;'xtu ;pn"
ink⁄M.n;.o guv=R " k⁄≤=.Imo iv.IW," 11
Evm;¥;Stu bhvo b;,Jyeœ; gu,;…/k;"
b;," shßb;¸í sv;RS]g,s'ytu " 12
tps; toiWto ySy pure vsit xUl.Ot(
mh;k;lTvmgmTs;My' yí ipn;ikn" 13
ihr<y;=Sy pu]oå.Udl
u k
U " xk⁄inStq;
19

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

.Uts't;pníwv mh;n;.Stqwv c 14
Ete>y" pu]p*];,;' ko$y" s¢s¢it"
mh;bl; mh;k;y; n;n;Âp; mh*js" 15
dnu" pu]xt' le.e kXyp;äldipRtm(
ivp[…c·ˇ" p[/;noå.U¥We ;' m?ye mh;bl" 16
i√mU/;R xk⁄iníwv tq; xïixro/r"
ayomu%" xMbrí kipxo v;mnStq; 17
m;rI…cme`R v;'ívw îr;g.Rixr;Stq;
iv{;v,í kÉtíu kÉtvu IyR" xtÓd" 18
îN{…jTs¢…j∞wv vj[n;.Stqwv c
Ekc£o mh;b;¸vRj;[ =St;rkStq; 19
a…slom; pulom; c …bNdub;R,o mh;sur"
Sv.;Rnvu WRO pv;R c Evm;¥; dno" sut;" 20
Sv.;RnoStu p[.; kNy; xcI cwv pulomj;
¨pd;nvI mySy;sIˇq; mNdodrI k⁄Ù" 21
x…mRœ; suNdrI cwv cN{; c vOWpvR,"
pulom; k;lk; cwv vwê;nrsute ih te 22
b◊pTye mh;sÊve m;rIcSy p·rg[he
tyo" Wi∑shß;…, d;nv;n;m.UTpur; 23
p*lom;Nk;lkÉy;'í m;rIcoåjnyTpur;
av?y; yeåmr;,;' vw ihr<ypurv;…sn" 24
ctum%
uR ;LlB/vr;Ste ht; ivjyen tu
ivp[…c·ˇ" swi' hkÉy;…Ns'ihk;y;mjIjnt( 25
ihr<ykixpoyeR vw .;…gney;S]yodx
Vy's" kLpí r;jeN{ nlo v;t;iprev c 26
îLvlo nmu…cíwv êsOpí;jnStq;
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

nrk" k;ln;.í srm;,Stqwv c 27
k;lvIyRí iv:y;to dnuvx
' ivv/Rn;"
s'Ó;dSy tu dwTySy inv;tkvc;" SmOt;" 28
av?y;" svRdve ;n;' gN/voRrgr=s;m(
ye ht; .gRm;…≈Ty TvjunR ne r,;…jre 29
W$(kNy; jny;m;s t;m[; m;rIcbIjt"
xuk° XyenI c .;sI c sugI[ vI gO…/[k; xu…c" 30
xuk° xuk;nulk
U ;'í jny;m;s /mRt"
XyenI Xyen;'Stq; .;sI k⁄rr;nPyjIjnt( 31
gO/I[ gO/;[ Nkpot;'í p;r;vtivh'gm;n(
h'ss;rs£*ç;'í Plv;Hz⁄…crjIjnt( 32
aj;êmeWo∑^%r;NsugI[ vI c;PyjIjnt(
EW t;m[;Nvy" p[oˇ_o ivnt;y;' inbo/t 33
g®@" ptt;' n;q" a®,í pti],;m(
s*d;mnI tq; kNy; yey' n.…s iv≈ut; 34
sMp;ití j$;yuí a®,Sy sut;vu.*
sMp;itpu]o b.[íu xI`[gí;ip iv≈ut" 35
j$;yuW" k…,Rk;r" xtg;mI c iv≈ut*
s;rso r∆uv;lí .e®<@í;ip tTsut;" 36
teW;mnNtm.vTp≤=,;' pu]p*]km(
surs;y;" shß' tu sp;R,;m.vTpur; 37
shßixrs;' k{U" shß' c;ip suvt[
p[/;n;SteWu iv:y;t;" Wi@±vx
' itr·r'dm 38
xeWv;suikkkoR$xƒ¯r;vtkMbl;"
/n'jymh;nIlpµ;êtrt=k;" 39
El;pT]mh;pµ/Otr;∑^bl;hk;"
21

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xƒp;lmh;xƒpu„pd'∑x
^ .u ;nn;" 40
xïrom; c b¸lo v;mn" p;…,nStq;
kiplo dum%
uR í;ip ptÔ≤l·rit SmOt;" 41
EW;mnNtm.vTsveWR ;' pu]p*]km(
p[;yxo yTpur; dG/' jnmejym≤Ndre 42
r=og,' £o/vx; Svn;m;nmjIjnt(
d'i∑^,;' inyut' teW;' .Imsen;dg;T=ym( 43
®{;,;' c g,' t√Ìomih„yo vr;©n;"
sur….jRny;m;s kXyp;Ts'ytv[t; 44
muinmRnu In;' c g,' g,mPsrs;' tq;
tq; ik˘nrgN/v;Rn·r∑;jnyäÙn( 45
tO,vO=lt;guLmimr; svRmjIjnt(
ivê; tu y=r=;'…s jny;m;s koi$x" 46
tt Ekonpç;xNm®t" kXyp;i∂it"
jny;m;s /mRD;Nsv;RnmrvLl.;n( 47
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e a;idsgeR kXyp;Nvyo n;m Wœoå?y;y"
6
aq s¢moå?y;y"
AWy Ëcu"
idte" pu];" kq' j;t; m®to devvLl.;"
devjw GR muí s;pàw" kSm;ˇe s:ymuˇmm( 1
sUt ¨v;c
pur; dev;sure yuıe ˙teWu h·r,; sur"w
pu]p*]eWu xok;t;R gTv; .Ulokmuˇmm( 2
SymNtpçkÉ =e]e srSvTy;St$e xu.e
22

·r.id….k⁄l.r.y. tps.mkÉxvyonRr" 14 k...pyedv[.dxIv[tm( sut./npr. 7 AWy Ëcu" ≈otu…mCz. 23 [Matsya PurŒna] ..vNto me pu]xokivn.ryet( td. tt" s.. AiWÂpe.n.ve kq.v.flyut' t√id=ud<@smiNvtm( …stvS]yugCz•' …stcNdnc…cRtm( 11 n.ÌIt' v.' …stt<@ëlpU·rtm( 10 n.' k⁄y.…s …ste p=e √.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.RCzkúryopet.c y√…sœ." pUv| idte" k…qtmuˇmm( ivStre. t¢.idkm( 4 y.n. iditdRTym.t.RTk.GyfldimhlokÉ pr] c 6 Ëcuv…R sœp[m% u .vTsutxokivv…jRt.mhe sUt mdn√.xoksm.mt" 13 gN/' /Up' tto d¥.m' tu kdlIdls'iSqtm( k⁄y.xnm( v[t' s*.turR .e idit" pun" 8 sUt ¨v..N{. mdn√.pyeÌN/v.pur.mn. hrerc. suvt[ . v…sœ.dup·r k.nekonpç.dxIv[tm( ySy.x¥en le.dInpOCzt 5 kqyNtu .…•bo/t 9 cw]e m.' k⁄M. tp ¨g[' cc." p[.ª.v√WRxt' s.r.| ò.' inytv[t" Sq.]' gu@opet' tSyop·r invexyet( 12 tSm.g[' jr. fl.x. tpStepe ’Cz^' c.dXy..m[p.h.+ysmopet' sihr<y' tu x·ˇ_t" t.¥' c k..r h 3 td. tdevde ' mTsk.' rit' tSy c v.m( .d.

m( k.i√ˇx.y vw 17 nm" sv.Ù pçxr.' d¥.=titlwrcRyNe m/usdU nm( 15 k. iv..y c Ë Smr.imTyudIryet( 24 hom" xuKlitlw" k.m( 22 xYy.' y a.yeit b.y p.Îte .m( 27 îhlokÉ vr.ojye∫KTy.m( s svRp.í x·ˇ_t" 26 y" k⁄y.tU .ysen c /mRivt( 25 ivp[>e yo .sI ]yodXy.l.yeTyuro hre" mu%' pµmu%.Ns*.' g.dXy.m( xuKlpu„p.in k°tRyte ( gVyen hivW.dxI…mm.“oit h·rs.gN/.ojn' d¥./Iyte 20 anen iv…/n.mÂpI jn..UW.#‰' ivvjRyte ( î=ud<@..çn' k.d* sMpUJy jÏπ s*.GyflmXnute 24 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . tu d≤=.mdev' c xuKl..yeit punmRNmq.yeit vw ki$m( 16 SvCzodr.pinmRˇu _" p[.nqo d¥.so…..Myt.i√Rjd.mcRyie √„.umVyym( 21 flmek˘ c s'p.uKTy.…s v[t' cret( ¨pv.…s m.[Matsya PurŒna] pur.gv.' b[.m.' .nNdoå….m..Npu].dRn" ˙dye svR.dn©.N.…s /Ot/ensu miNvt.Utle Svpet( ttS]yodxe m. sv| m. Svy' c lv.' d¥.Ri√…/n.Tpu„pm..mn.idk˘ d¥.Gyd.yR" k.nen mdn√.n.' c pyiSvnIm( 23 v.y invedyet( 18 b[. t√Tp.Nk.y svoRpSkrs'ytu .MpTy' pUJy' xKTy..idm' mN]mudIryet( 19 p[Iyt.Tp[Iyt.w" xYy.˜.yeTyudrmn©.˜.te t' k⁄M.[ Xy √.RTmne m*≤lmcRyie dit kÉxvm( tt" p[.m] .

m( y" Smr" s'SmOto iv„.Rin 37 n Sq.R<y.n' sv. mumiu dre dwTy.s* idit" svRmxeWt" 29 kXypo v[tm.Sy. n .…/k.g.s s.tVy' n gNtVy' vO=mUlWe u svRd.≤lnIm( 30 vrwr.Sm.eR vr.m.' pun" Tvy.mÂpe.e a.y.pStMb" kroiTvi∑' pu]Iy." 35 idTy. ck.d.re. vrv….pur./ˇ kXyp" p[.RimN{x]uinWUdnm( a.…m tto g.RmrinWUdnm( ¨v." Syuí d. tu vv[e tto vrm( pu]' x£v/..het xUNy. yào iv/.h t.oˇ_Vy' g….idWu 38 jle c n.y.vR Sveit juh.ur.m' c ivvjRyte ( 40 n tuW.h.©.m¥ suvt[ e 33 iv/.ivxet( 25 [Matsya PurŒna] .nNd.©.pStMbSttí£É pu]ie ∑' {iv.Uyo Âpy*vnx.y.Tm.r kkúx.' nwv .rmU…jRtm( 32 p[d. itœºd( Vy..' n itœºt n coi√¶mn.Smn.…RU m' n.vg.leWu sm.Ry smqRm…mt*jsm( 31 vry. ivmu%. mud.nv.vet( 39 iv≤l%e• n%w.q.r.' g. Smred©jmIêrm( EtCΩTv.r' c vjRyte ( vLmIk.r.m( 34 îN{x]u.v c sivStrm( dev.tVyo ÁiSmNg. .gTy pry.iSqkp.Rmq.qIR k.c kXypo v. nopSkreWpU ivxeNmuslolU%l. n xy.Sy.zNdy.' xu. mheêr" 28 su%. ck.…m mh.TMy.Myhmevhe ik˘ TvetiT£yt.' .Tm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.KyimN{hNt.nne 36 s'vTsrxt' TvekmiSm•ev tpovne s':y.lu" sd.

c v.tU .prixr.n≤Nkl tTk.' vde√.êRmpu .Tm. vOÊy. idv.cret( îitvOˇ.ItStqeN{oåip idte" p.nxIl. p.yuv≤RO ıs'ytu " aNyq.crn( tto vWRxt.rI ivxeW.I 46 yStu tSy..sn" ivnItoå. iviSmtm.eåR iSmNyàm.' inTy' m.Ntvdno bih" 51 aj.yRm.' p.' svR.[Matsya PurŒna] pur. itœºt n.Êvmny.vet( 43 k⁄y.Nte s.Tkd. .{Rcr. muˇ_mU/jR .rsm." Kv…ct( 42 n vS]hIn. 53 in{.Nt.gmt( ivh.en v.n' p[ITy. pun" 48 pXyt. kXypoˇ_Én iv…/n.Rˇu gu®xu≈WU ." ko„." 52 mene ’t.nm.©÷ tqwv c 41 n muˇ_kÉx.dyo" x*c' p[s¢u .. . ò.vTp. su. sv*RW/I….WU ..m.vR<y' nˇ_m. 45 d. NyUne tu idvswSi]….©LytTpr.m( vjRyTe klh' lokìg.qRm.StupjU ntTpr.cr SvSTyStu te g…m„y.Ntr/Iyt tt" s.£. stI n.' t]wv.R.m©Ly. n c. itœºTp[s•vdn..R].cn n xyItoˇrixr. g.ns.Tmn" xu. g.…m tqeTyuˇ_Sty.prixr.e tu g….…/k.cret( 44 ’tr=. tOtIy.xu…c" Sy.n.tu"R ip[yihte rt.ve•.Ntrp[Pe sur.c' n c h. smitœt 49 aq .y.·r.veTpu]" xIl.Rptnmv.y devsdn' tCz⁄≈WU ru viSqt" 50 idteiXz{.vdVyg[" p[x. n c.kx. .“oit n s'xy" 47 tSm.Sy. . a’Tv." Kv…ct( 26 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . noi√¶.

." k⁄m.nyogen mdn√.x RO m( 57 îN{o inv.tm/un.Nm. c£É t' g.m( [Matsya PurŒna] ttStdNtr' lB?v." 65 îit ≈Im. ®dteTyuˇ_.mnyi∂vm( 64 yD. ?y.pur.' roid∑ pun" pun" tt" s …cNty.UTv.m.¥ devx e " =mSveit idit' pun" aqRx..g. p[iv∑Stu xcIpit" 54 vj[. 58 /mRSy kSy m.y" 7 27 .t..idsgeR m®duTpˇ* mdn√.p ySm.s ikmetidit vO]h.e s¢/.h. iniWı.S]' sm.dudrgoåPylm( av?y.s m. ’„.m te n.e a.nmmr. .TMy.vNtu m%." n jGmurKw ymsurrw tSte survLl.nekk ì ˘ s¢/.pur. te ®®du.ujo j. m®Ì..dxIflm( 59 nUnmetTp·r.ry.t.…gn" 62 tt" p[s..Uyoåip ®dtíwt. m®tSte tto i√j. vw punStdudre iSqt" Evmekonpç.dxIv[t' n.y mywt∂u„’t' ’tm( 63 ’Tv.roPy ssut.Rsi' Sqt..m.' dev"w sm.xd( .t( vj[.m s¢moå?y." m®to n.…/p" tt" s¢wv te j.Tpun" s'jIivt.Sq. …g·rd.xmv." sUyvR cRs" 55 ®dNt" s¢ te b.…/p" idit' ivm.pUjn.| i]dx.ip ht.“uy"u 60 EkoåPynekt.nm. .·r. ®dNto g.r.viNTvit 61 ySm.TSye mh." sNto n ivn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m. .e .STvmI ividTv.ª. nUnmete vw tSm.l.∂ºv. h·r" 56 …czπd vO]hNt.

.m( 5 p[.pitdRve sut' ck.r a¥.cr="pxu./rik˘nr.m/Ixm( 4 dwTy.RmIx' ptt..r yDv[t.n.m…/p' ck.' r.…/pitík.leyxwl' c pit' …grI..d( .m/Ix.NvdSv n" 1 sUt ¨v.' vOW.nSy c ®Kmg.m( ipx." x]UNdhNtStu .itkÉtmu ( 9 ttoå…/p' d≤=.…/r.' p[Ò.ª.n.'u vw≈v.tík." pOqnu .' p[.m( gN/vRiv¥.r …s'h' mOg.Re idKp.y" AWy Ëcu" a..' c cN{m( 2 n=]t.' tps.lr.mh" pUvmR q.<@g.…/p.….nv.ptIn.∑meå?y.r gjeN{mwr.…/p' v..suikmugv[ Iy| sp.vtn.m…/po b.Rr…e .mr..idsgRí y" sUt k…qto ivStre.r.mq d.iWˇ_" skl.m…/p.n.R" ap.ip k⁄v≤R Nt idx.r sveêR r' xƒpd.n..uvn.' gj.m( 11 ctu….r p[j.ivt.m…/p' ck.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq.dmIx' c ym' iptø.mud≤GdgIx' p[j.êr.nm( s kÉtmu Nt' c idgIxmIxík.iddex idx.….n.m( 8 ipt.q.>yiWç•.' c t√t( 3 iv„.m…¶' c lok.R" 10 ihr<yrom.r x£˘ m®t.nmu∞"w ≈vs' ck.St.iWˇ_" p[qm' pO…qVy.m…/p' c d=' ck.uvoå….Npun" svRidx.…/n.R.' /n..m( Èx' pun…í]rq' ck.r pí.j' Tvq xUlp.….D.m…/p' vsUn.r 6 n.c yd.lmq.r=. su/m.g.Jye pOq/u ·R r}y. tu p[itsgRí ye yeW.' c Pl=' pun" svRvnSptIn.m( Èx' smu{' ss·r•d.[Matsya PurŒna] pur.R…/p' t=km.tU y=vet.n( pUv.>yiWç∞wt.j.i√jvO=guLmlt.u' rvI.mq.m/Ix' v®.Uv td*W/In./.n.m( 28 ..m/eym( 7 sup.' gv.m/eyo nOpoå….

' cwv k.m pur.yM.' c·rt' c yt( p[m.Nt." 29 .' m/usdU n 1 mTSy ¨v.crSy b.it…qvRs"u Sv. Í.NhVyo me/." a.pty" SmOt. mnu" p[.Ntre 3 s¢wv AWy" pUvRe ye mrICy.m.Wecn' n.pit" soåSy cr. dev.h punrev jn.uv. n..¶I/[í.yM.uv' p[oˇ_' Sv.íTv.dRnm( pUvWRe ." Sv." s¢ ye p[j.po Jyoitry" Smy" 9 v…sœSy sut.N¥uitm.u m.í tuiWt.Sy mnodRxtw e v'xv/Rn..∑moå?y.Tm.nv" k°itRv/Rn.Uv sUy." 5 p[itsgR…mme ’Tv.on.ro…cWeåNtre hStIN{" su’to mUitRr.sNSv.…/pTy.ro devvcRs" n.yM.m( [Matsya PurŒna] gteåNtre c.pur.lSy t.TSye mh..Syp[siO t.ro…cWmt" prm( 6 Sv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. jGmuyTR prm'pdm( EtTSv. me/.=uWn.jeN{ mnUn.y" sUt ¨v.m/eye vwvSvt. a.¸í sh" svn Ev c 4 Jyoit„m.m.pur.e a.st" 2 Ek…cˇ" p[x.dy" SmOt.:ye c pun" p[vˇO e p[j.m SmOt.c Ev' ≈uTv.….uvSy.y" 8 aq nvmoå?y.tR<@nNdn y." 8 dev.…¶b.' sOi∑' c sm.ro…cWSy tny.' c·rt' b[iU h mnUn.…." kXyp Ev c a*voR bOhSpitíwv s¢wte AWy" SmOt.c mNvNtr." 7 dˇo iní‰vnStMb" p[.. n. r..RNvyv'x…cˆ" 12 îit ≈Im.

vn.m.Û" sub.[Matsya PurŒna] pur." 13 k*k⁄®i<@í d.m iv≈utm( k…v" pOqSu tqwv.¸í pjRNy" sompo muin" 19 ihr<yrom.Rm*ˇ…myR] dx pu].R" s¢WRy" SmOt." ixv" …stí siSmtíwv s¢wte yogv/Rn.gI tpoyogI /m..ms' n." sveR dx v'xivv/Rn.Og"u su/.Stq." SyuÂj.Tmj.n* muny" s¢ t.njIjnt( 11 ÈW ËjRí tjRí xu…c" xu£Stqwv c m/uí m.rrt.mud.Rc." 18 pçmSy mnoSt√{wvtSy..nitn..St.netWe ..u devb.…m tq. dxwte rwvt. devg." 20 a®. /NvI tpomUlStpo/n" tporitStpSyí tpo¥uitpr'tp* 17 tpo.í.ê" s¢wte AWy" SmOt.Syoåq n. s¢.mse s." .St] dev.m.…¶rkip" kiprev c 15 tqwv jLp/Im." sd. t.un.mseåNtre 16 akLmWStq.Rd Ev c 22 ivvSv. p[’ty" xu.xk" 21 /mRvIyRblopet.r" k°itRv/Rn" .NhVyp" kip" yuˇ_o in®Tsuk" sÊvo inmoRhoåq p[k.UtrjsStq." 14 mNvNtr' ctuq| tu t. ivrj. mNvNtr' xu.m( i√tIymetTk…qt' mNvNtrmt" prm( 10 a*ˇmIy' p[v+y.. y] k…qt.L>yí x©" p[vh.?y. c Wœº s¢WRyoåpre 30 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .msSy sut.Ntr' Í." sih„. 12 sh" knIy.StÊvdxIR c ivˇv..m( mnun." dev./víwv n..

≤Nt prm' pdm( 28 s.…m]" p[t.=uWSy sut.m .í sur.'í k*ixko g.mí AWy" SmOt.…m mno.n' p[y." 23 A.lvStq.uiv mNvNtreWu sveWR u s¢ s¢ mhWRy" 30 ’Tv.iUR tsutSt√∫*Tyo n.=uWSy. .nNd" k.m.=uW' cwtNmy.dyStq." 32 /OitvRrIy.m ." SmOt..Riv tq. dev.n.…m y√wvSvtmuCyte 26 ai]íwv v…sœí kXypo g*tmStq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Nyvs" suv.m p·r≈ut. yogI ivê.uve v'xe ye my. te p·rk°itRtm( s¢m' tTp[v+y.Ntre p[oˇ_.n( 33 .í v." SmOt.urI@‰" sumitvRs"u xu£í vIyRv.iv„yit 35 ttStu me®s.Ntre dev.=uWSy.¥.voåq A. ivêe c ®{. pUvmR ve tu 25 aNtr' c.k⁄pm[ % u .Mp[t' ye mhWRy" ’Tv. n.≤Nt prm' pdm( s.v.St√Ts¢ devg.pur." p[k°itRt.Sy dx pu].Rme nR o" pu].m( c..iv„y.Rb˜R[ sUnmu nR "u SmOt" 31 [Matsya PurŒna] .Nyeåip mnv" s'pk [ °itRt.jStq.Ntrm( 31 aêTq.idTy.iv„yit mnu." Sv." 34 ®ce" p[j.pv.v<yRSy p[v+y.í m®to vsvoå…ên* a.Xypí r. ." 29 î+v. dx s.?y.·rmUl. dx p[oˇ_.í. /mRVyvSq. idv*ks" c. /mRVyvSq.yM.pte" pu]o r*Cyo n. le%.tO ySt√∞..n( 27 jmd…¶í s¢wte s.' pç yony" 24 ®®p[.n' p[y." r*Cy. xr√. xt.v….r√..oR vi∑rev c c·r„.

.idRt.m tSy.n.pen m.uvSy.yM. 38 Ete yugshß.t.Vy. .yuJy' y." pO…qvIyog." tTk./.rSy …sı‰q| jgtoåq mhiWR…. iv„. sUt kSm.R·r." W@Ün' yugs.¥.ty" 7 32 .StSy bl.gt.¥ scr.[Matsya PurŒna] pur.Sy≤Nt vw i√j.hßme….uˇ_. c iv„vKseno mnuStq.íwte mnv" p·rk°itRt.[ ˜R .It..Up.TpO…qvI kSy yogt" 1 ikmq| c ’t..TSye mh.Rc. ten p·r.y.m sut" pur. sudmu % uR .y.y" AWy Ëcu" b¸…. s'D.…/p 37 Sve SveåNtre svR…mdmuTp.n.m nvmoå?y.sIälv.Nte ivnXy≤Nt pun" pun" b[˜.ˇu inpetMu leCR zj.d(bv[ Iih n" 2 sUt ¨v.jkmy. sh.vnuD.lw" ≈Uyte pur.∂ºhmkLmW.' s yd.m p[j..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Atí At/.…qRv.m. tt" x.Nvsu/. a/mRinrtí.·r.c v'xe Sv..Rph.nuk°tRn' n.. p. y.us.e mNvNtr.rk" /m.Um"e ik˘ p.t" pr.I .NmQym.Stu veno n.t." 6 mmNqub.sId©o n.crm( kLp=ye ivinvOˇR e muCyNte b[˜. n." 39 îit ≈Im.pit" mOTyoStu duiht.y" 9 aq dxmoå?y. 3 sunIq.pur.iWk° g*irtIy' c iv:y.r…yTvwnmr. 36 atIt.…/p" 4 lokÉåPy/mR’∆. ." 5 anunItoåip n dd.R¢' nr.

' r.yM.g.vrSy crSy c 14 tqwv s.…ytum¥u t.b[vIt( 13 pOqru Pyvd√.…mRko /mRc. sud.v¥à.y ..vTpun" asurrw ip duG/eym.r' in/Rm| vI+y .Ônsmp[. jIv≤Nt yen vw ttStu AiW…..uv' mnum( 15 td•m. duG/.sn" tt" iSqTvwkdexe tu ik˘ kromIit c.e svRSy p[.©d" 9 pOqorev.]' iptø.ˇt" pOqru j.pur.U" pl..UTp.Ts/nu" sxro gdI idVytejomyvpu" sràkvc.'xne /.vt( 17 îN{o vTs" sm.yt s ivp[rw …..]' n.yvW$(k.·r. ymo vTs" Sv/.Tu vmgmTpun" in"Sv..∑^oå. bOhSpitr.n.iWˇ_oåip tp" ’Tv. doG/." 8 ¨Tp•o d≤=.vT=IrmUjSR kr' blm( dev.m( 10 iv„..U…mdudR oh s nr.n.ovRr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." ipturx ' Sy c.…mtiv£m" tto goÂpm. Sv..?y. 12 pOœtoånugtStSy.m( xrIre m.vCz⁄ı' p[j. …m]Std.…/p" SvkÉ p. rs" al. vTs" somStd.]' vedStpo rs" devíw vsu/." pOqdu IR¢xr.duGR /..çn' p.' k.ıSt..vt( 16 doG/. 18 aNtkí.jt' tq.Czre.®.bup.yse x£pI…@nIm( 20 33 [Matsya PurŒna] .Kym( È‚Pst' deih suvt[ e svRSy jgt" xI`[' Sq.Utlm( 11 dG/umve o¥t" kop.v∂oG/.Sq...b[vId( .turx ' ne ’„.vt( 19 ivW' =Ir' tto doG/.' t=ko vTskoå. /Otr.* pOqvu TR s' ’Tv.

wdGRu /.in c 25 a*W/. duG/. lok. i√mU/. c xwlNe {.qRx.l.xp.p’t( 29 nopsgR.vˇto vTs" svRv=O o /n. duG/.Nt/.…/p" EvmNywí vsu/. gN/. duG/.]. 24 doG/.mdug. duG/.v∂oG/.[Matsya PurŒna] pur. 31 n purg[.m( p.in s*:y' c pOq* r. sum. lok.Npµdle tq. vw≈v..' ihtk.yR s mh.y.in iviv/.' vTsm.]e m.in c p. s.mp. tv 33 34 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .lI vTs Ev tu 23 gN/vwíR pur.Rm n.Jy' p[x.rg" …g·r…. pur. yT=Ir' c my.nuTs..uvStl' sm' c£É lok.….S]Sy c.n. duG/. me®mRh.y' ik˘…cTpOq* r.Jy' p[x.R….]e mhIpte 22 p[te r=og.in c idVy.]' xwlmy' pun" 26 vO=íw vsu/. /r. n c.Myy.y. =Ir' …z•p[roh.sINm.bl" .vRs/u .k⁄l" 27 Pl=oå.sn.l" pu„plt.m.yu/nR ." 30 /nu„ko$‰. ®…/rmuLb. 21 y=wí vsu/. rà.sit k…qt.U≤ımv.w" vTs' cw]rq' ’Tv.R t].cl" vTsoå.sit n d·r{Std." ’Tv. nr.m( r*Pyn.oå.sit inTy' p[miu dt.]e doG/." =y. tu x.Rnm( ÈPsu….idStu ivrocn" doG/. du"%xokivv…jRt.Ò.m( p.U√Ts" p[. vr®…cn.$‰vedSy p.'St] p. yen p[vitRt. td.Psrog.yu//r. yqe‚Pstm( 28 a. vsu/.jin x. k…í• rogI n c p.itxydu"%' c n." pOq* r.dr" 32 /mwk R v.in doG/.

ye t' .gyog..t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t' suWvu e Tv.∞ pO…qvI iv≈ut.vTsut" tSy pàI]y' t√Ts'D. devmgmTKv.' ÎÇ. mnum( 3 ymí ymun. r.s tSy.…mnI 5 purt" s'iSqt.ª..t( jny. s'D. cwv yml* tu b. z.dxoå?y.din≤Ndt.∑^I s'D. bu/"w 35 îit ≈Im. tu>y' inveidtm( 34 duihtOTv' gt.m.Wt z.m( [Matsya PurŒna] yeW.TpOqo/RmvR to mhI td. yD≈.e vwNy.nt.j . tq.DI p[. ySm.£mm( somv'x' c tÊvD yq. t.NkXyp.nne 6 apTy.idTyv'xm≤%l' vd sUt yq.RTv.y" AWy Ëcu" a. tu s.∑^I SvÂpÂpe. 2 rwvtSy sut..ip suvt[ .rImuTp.dr.RrmSmdIy' vr.v√ˇ_⁄mhR…s 1 sUt ¨v. tq.m.ly tqeTyuKTv.tOòhe ne p.pur.s devoåip s'Dye …mit c.TpUvmR idTy.' p[Ty. 7 k.m.s SvxrIr.dy.m dxmoå?y.c ivvSv.pur. n..Rno n.Uvtu" ttStejomy' ÂpmshNtI ivvSvt" 4 n. p[.yeit .nur.in mdIy.' y] ®…cStˇ∂ey' te>yo ivj..∞ s..….m( Tv.TSye mh.m.DI revt' suWvu e sutm( p[.y" 10 aqwk.my.v….ıeWu sveWR u my.v.in m.' tu pu]' c mnuÂip. r..m( 8 sv.RmnR ovwvR SvtSy c 35 .

o 14 p[.v√W.Uy" ik˘ kro…m mh.y.dev" s't∑u " xUl.RTkSy n du"%' Sy.nq tJD.ivt.lTv' iptOlokÉ nOp. p.ip jgtStu prI=. 19 vv[e s lokp.' c. v.m n ym" £o/mUiz≥t" s'tjRy.=…y„yit Kled' c ®…/r' cwv vTs. ik˘…cdu¥tír.dev' y./yNmh.R .pmd.y.Skr" z.inl.RTmkSy. s=t" ’…ms'ytu " p." gok.doåymeko . kq.y. 13 b.dqv.Nmh.' jny.h ym' .y. dˇo y" ’mIN.s s'Dye …mit .Rytu .k⁄myR . s.t.NyeWu jNtuWu 16 ’kv.Nmy.y.lym( /m.m( tt" xin' c tptI' ivi∑' cwv £me." kmRcie ∑tm( 36 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . pUyxo….TflpT].h' yto ht" devoåPy.ip mm x.mh' x¢o m.…/pTy' c /m.tivßv" 12 invedy. 10 pUvoR mnuStu c=.r.vSy..m.n" iptø.m( 11 xx.. dev skopy.xn" 18 a.. Svpu]åe >y…/k˘ òeh' c£É mn* tq.Gy.m( 20 Ev' s lokp. kmRst' it" ainv.Oˇd.m.R/m.v.i√..s iptuymR " x.yo n m.R/mRSy c.d." s’t( mnun.lTvmgmCzÀlp.….p..yx.yutm( vr' p[.ympne„yit 17 Evmuˇ_StpStepe ymStIv[' mh.Sm.Tv.s td.dmiWRt" in„k.yRm.p c ym' z.l.dmu¥My d≤=.mte 15 m*:y. s'D.k˘ x.ip k.m..pen.RtIqeR vwr.[Matsya PurŒna] pur.n` 21 ivvSv. tu 9 z.y.].r.

shNtI .n( 22 tmuv.pur. tSm.ip ®{Sy vj[…mN{Sy c.m.…/km( 29 dwTyd.ximh. inv. idv.d* devdevSy /Imt" 33 tt" s .divD.“oit in≤Ndt. nu Tvy.Tp[s.“oit lokÉåiSmNdu"%s'ytu " 32 tSm.m.y mTsk..Tmkm( Âp' c.…m lok.…m te tejo yN]e ’Tv.dÂp' rve" pun" ac.ryeTKv…ct( 31 y" kroit s p. 26 tSm.qIR …c]e„v. .my.vOt" 37 [Matsya PurŒna] .gvNmhStIv[' tmonudm( 23 v@b.kr 27 Âp' tv k·r„y.vn' p[v∑e 'ë n TvmhR…s 25 Evmuˇ_.Utle sMp[itiœt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ipœ.ytneWu c n Kv…cTk.Âpm.q m®dexmin≤Ndt.kr 24 ySm.mOte mht( 30 n xx.s k.p[itm' c£É Tv∑.m( Tv∑ë" smIpmgmd.RSvip tt" p.∞ /mRk.y . c sm.Sq.Âpm.gv.k.·rt.ximh. v@b.tty.d' k⁄® me y¥nugh[ .q t∂^∑'ë p.c ttSTv∑. s. mht.m. idv.m( k⁄œrogmv.ryeTp.toR mu% Ev idv.krm( 28 pOqKck. cwv idv.NTvpUv| i√joˇm.r tˇejí£˘ iv„.. tejs.d* n k…íTk.' gitm.Sq.NmdIy' ..…/p" k.nNdkr' p[. jg. my. pŒ..NgTv. .orkLpyt( i]xUl' c.cc=e c roWv.gt.ghm( apne„y." tv. s. mTsk.nvs'htu"R shßikr.m.kr" 34 aêÂpe.gt.[m* ’Tv.o tqeTyuˇ_" s riv.UloRkmmr.

nuW. sh mud. c mns./Rx% e r" ¨my. t{etsStto j.in sv. t√Tk." pOW/[í. xrv.v. 39 mnovRvw SvtSy.p g[hs.bl. îl" xrv.…mRk" jg..tsmyo r.' smj.mgm∫yiv◊l.s.e ’t" 45 pun' .ª. …cr.R….orê.t.n( kLp&mlt. +m. s.bl.t* n.d.ivit in…ítm( 36 dß* sutTv.’∑" p[t.Py.' pu]∑e ‰.lym( 42 aq idGjy…sı‰qRiml" p[.| n.‚Tmk.…sk.Ot" sMp[/WRyn( 43 jg.g" sveR te idVym.oRåip mnumrRe .[mN√«p..NmhIimm. xrv. 35 n. smySt] pur.Uvtu" ivi∑`oRr.yt 40 î+v.m tpse .Ste tpo/n" xinStpobl. tptI cwv punnR¥* b.k°.pv.í a·r∑o /O∑ Ev c n·r„yNt" kÂWí xy.>y.pu$.v…ên.k⁄" k⁄xn.q n.iNvt." 41 a…..muTsO∑' proåy…mit x˚y.My' tt" pun" 38 ymun." îlStu p[qmSteW..[Matsya PurŒna] pur.Tv.u" som.∞ t' dev' s'toWmgmTprm( 37 ivm.g…m„yit te vne S]ITvme„yit tTsv| dxyojnm<@le 46 aD.m( s'D.sNdx pu].m sÊv' y≤Tk˘…cd.mopvn' xM.y.sTy* n.' mht( 44 rmte y] devx e " xM.nen.Uy" s mheN{vn.iWCy mnu" pu]iml' Jyeœ' s /.gmTSvg| pTy.e pur.v¥. 38 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m( .. =o.Ts'j. mh.j.g[t" D.Rití mh.lTven VyviSqt.

53 îl. 51 .g.RnI bu/Std.lM.. v.Rk<⁄ @l" b$ü…. pµpT].MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.[yU gu opet.mpI…@t" 54 ivix∑.. tNvI ivl.yNtnI vel..rSyeh vtRte 39 [Matsya PurŒna] .e s.rI pIno•t`nStnI 48 ¨•t≈o…. nIlk⁄≤çtmU/jR .…mnI ko me ipt.' sop. tnulom.r.iNvWNvne tiSm•.m( bihvRnSy.mRk u . k. sudxn.mit s..[ Nt. tnut.nekpiv]kg..turR h' dˇ.uj.…ste=.yt.qv.…mv.iW.mg*re.Nmm 58 îy' ivh.¢ye yàmkroTk.s . .NeR duvdn.iNvto yuˇ_ì" s…mTpu„pk⁄xodkì" 56 ikl.v s t.m[n%.í..k. m≤Ndr.rv.vdt( TyKTv.…¶ho]xu≈WU .Nt·rt" ikl p.dpm<@le 57 ss'. me m. 59 îy' s.j`n.soLl.Rne h'sv. 49 mUlo•t. ivh.yte=.rvel.' Kv gt.m( S]ITvm.m.©n.Utle …cNtyNtIit dÎxe sompu].i]k" 55 i√jÂp" ix%I b[˜. 47 pu®WTv' ˙t' sv| S]IÂpe iviSmto nOp" îleit s.v•.ˇ. ingdNk.veidh 52 kSy . s'.du <@’t. mOdgu M.Tv' hyStd.ïr. te Áit£.Nd<@« skm<@lupSu tk" ve.t. Âpsm.I 50 Xy.. vrv….Mp[tm( EÁºih pOqsu ≈u o….t.pur. .…m .[mNtI c vne tiSm'…íNty. kÉn hetnu .≤=¢mns.…mnI k.juh.p ivx•ev v@b.[. pU. iky√TSy.…ml.Ir.m[ mkSm.

p[Ty….U≤∞]' vd yogivd.y" 11 aq √.m b¸iv¥o bu/" SmOt" 62 tejiSvn" k⁄le j..y.n.pur.t" ipt.dxoå?y.Sy c me .m( 2 py.qRm.trStSy m.D.dI¢k.t.n' .m( ràpy. ’t. ten smmitk.e bu/s'gmo n.nv.' pp[Cz⁄Ste puro/sm( 4 ik…mTyetd. 66 îit ≈Im.mnuˇm.h' svRmte ˇpo/n a.[.Tm.n' mene t∫vniSqt..y. jGmuStd.v<ymuˇmm( 65 reme c s.' tNvIiml.…/p" îit s.R.k⁄pm[ % u .ogmye gehe yqeN{.RnI ah' c k. ttStu mw].y" sUt ¨v. me b[.iNvWNto r.jI tSy mh. tSy vcn. bu/m≤Ndrm( 63 ràStM.Rr' k⁄l' c vd meån` 61 bu/" p[ov.m v. 64 aho vOˇmho Âpmho /nmho k⁄lm( mm c.j.turR ho l.TsveR ivSmym..n' Tv.ivin…mRtm( îl.' c .[Matsya PurŒna] pur..TSye mh.c t. Tv' vrv…." ay' cN{p[.Âpmuˇm' kÉn hetnu . tt" svR.≤Ntkm( 1 ttSte dÎxu" sveR v@b.mg[t" iSqt.gt.muko n.yuˇ_' idVym.vne tq.' vr 40 .ikr.dxoå?y.R.v®….l…ml.mwk.sm. xrv." î+v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ’Tvoplepn' pu„pwrl'k®⁄ gOh' mm 60 s.˜.Tp[iv∑.Tmn" 3 agm√@b.c aq. Tvb[vIi√rmOt.Tm.o n.

êSy idKpUv.Np[ivxed] s n.SttSte tu jGmuvvRw Svt.korême/ne yTfl' Sy. jGmuy]R devo mheêr" 8 tu∑vë iu vRiv/w" Sto]w" p. tı‰. t√WRiml.koí.UTpun" bu/Sy ." 15 îl" ikMpu®WTve c su¥ªu îit coCyte pun" pu]]ym. 5 smy" xM.vt( 12 ajIjnTpu]mekmnekgu.s'ytu m( bu/íoTp.D.smek˘ pum.vt( 11 m.?ywv ipn.d.UTsu¥ªu Sy.êí vIyRv.s* /ndopm" 7 tqwv yà" ktRVyí.. 17 h·rt.’t" xrv.n( ¨TklSyoTkl.meit yq.pr.pur. ikMpu®Wo vIr" s ." sh 41 [Matsya PurŒna] .ud…yt.¥ t' pu]' SvloRkmgmˇt" 13 îlSy n.nv. som.rITvmg.rITvmv.Tmj.ˇd.NvIr" S]I c m.vUcturlωoåy' smy" ik˘tu s.m( v…sœí.v√'xv/Rn" î+v.sm.e pur. k⁄®….ª.ivloå.ême/ne cel" ikMpu®Woå.UNmnunNdn" 14 Ev' puÂrv.b[vITsv| ÎÇ." pus' or.vRtIprmeêr* t.iv„yTys'xym( 10 tqeTyuˇ_.nc=uW.Mp[tm( 9 î+v.kúvx ' yor.k⁄rkúvx ' Sy tqwvoˇ_Stpo/n.…jtm( 16 ¨Tklo vw ghSt√ı·rt." î+v.{.iknm( ttSte m.vyo" dÊv.vne itœ…•lo g. n.PSyit 6 aymêoåip n.vOtm. shwv tu pun" pu®Wt.r. mt.R/roå.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. y" pum.m gySy tu gy.R iv≈ut.Uˇd.

.vSt.vStí mh.ntoR n.vt( 42 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .k⁄JyRœe d.[Matsya PurŒna] pur.n( a.vOt' .¢v.m mh.Rm devr.Rt"e sukNy.t.nSy pu]oå.qo r." ctudx R oˇr' c.xnm( î+v.oˇ_⁄' vW| idVyfl.p.ko" pu]t.q s puÂrvs' sutm( 18 jg.Rm ivêgípOqo" sut" îNduStSy c pu]oå.vt( in…mRt." p.·rk.vTpu]o rocm.gSy./O∑í vIyRv.mSy iv≈ut.pr' n.CzÀ{o gu®x.pv.y.m( p[itœ.y.R r.ª. yen ≈.m Jyeœ" pu]xtSy c 23 revtI tSy s.do m?ydexmv.neå….n( a.UˇTsutStu suyo/n" 28 tSy pu]" pOqnu . .p ivk⁄≤=n.…m Í..m xy." Jyeœ" kk⁄TSqo n.ntRSy..u?vmOiWsˇm.dj.j.vt( 27 merodR≤=.$( Jyeœ" pu]xtSy..uiv 24 pOW/[o gov/.tej.U•grI c k⁄xSqlI 22 rocm.." 25 î+v.yt î+v." 30 ≈.k⁄vx ' ' v+y.ntoR n.U{ve o rwvt Ev c kk⁄µI c.NyCztmSy tq.UCz⁄co n.n" s'pk [ °itRt..MbrIWStu /O∑Sy c sut]ym( 20 /OtkÉt…u í]n.." 26 mero®ˇrtSte tu j. dexoå.êSttoå..to ye ye r.sI∂x pç c tTsut.m.ÂW. kÂWSy tu k.iWCy. kNy.U¥vu n.…qRvsˇm.ä»hdêoå. .mel.vStI g*@dexe i√joˇm. 21 a. cwv d.n( 19 n·r„yNtSy pu]oå.êSttoå.UTk⁄vl.n" p[t.vt( 29 ≈.bl" n. bhv" p[…qt. vTskStTsutoå.

m iv≈ut" 43 tSy pu]o idlIpStu idlIp. .dsmÔsm( tt" Wi∑shß.. prm/.TsTyrq" SmOt" 37 tSy pu]o h·ríN{o h·ríN{.êSttoå.êSy m.n( 32 Î!.gO ..tu v'xkt.U{.êí iv:y.UTs'ht.êo r.r.vt( 36 i]/Nvn" suto j.äÙ'Std.êí s'ht.pv. suWvu e y.·r" p[t.numtI pu]mgO . Wi∑shß.to /*N/um. gO .¥qe∑' vrmuˇmm( 40 Ek.>y.….yeR sgrSy.N/.∞ roiht" roiht.pit" sM.Tmj" hyRêSy ink⁄M. c ttoå. 39 t.êSy p[modí hyRêStSy c.vt( 33 a’t. Î!... c ttoå..S]yo j. iv„.m( /uN/um.Rr' p[.¸rj.t.tS]Yy.numtI tq.…mRk" √π .vt( 34 m.* yuvn.to vOk.tu" pu®k⁄Tsoå. 31 tSy pu]. sutmek˘ tq.m.gIrq" 43 [Matsya PurŒna] .êo d<@ Ev c kipl.j. îit SmOt" tSm.UiT]/Nv.…qRv" muck u N⁄ dí iv:y.ˇu .êo r. 41 Ek˘ . ht" pur.m tSm.n( 35 pu®k⁄TsSy pu]oå.oå.e asmÔsStu tnyo yoå'xmu .UitStSy pu]oå.•.UımRsne í p.…/t" pUvmR *voRå…¶" pu]k. 42 %nNt" pO…qvI' dG/.d..t" x]u…j∞ p[t.un.N/.U√sudo nmRd....dvI p[.®.rTvmgmd( /uN/un. a*vRStu∑Styo" p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Myy.ip p[.êsut. yeåêm.pv.yt 38 sgrStSy pu]oå.pr.vu.ä.ª.….TsTyv[to n.∞ vOko j.gR.t.pur.

m( yen .Wp.Tmk.vev iv:y..g îit iv≈ut" n.yut.∂xrqo j..vt( ≈ut..r.gIrqI g©..¸rj.…m]o vnmg.…/p" 56 Ete vwvSvte v'xe r.Tmj" nlStu nwW/StSm.itt" 55 nl* √.vlokStu t.iv+v.vu..∆.djkStq.. tp" ’Tv.UT=em/Nv.j. 48 dI`Rb.êStt" pr" ttíN{.v√«ro dev..TmjíN{…g·r.RSttoå.vt.U…TsN/u√«pSttoå.Rníu N{Sttoå.v.U…•flStSy sutoå.MbrIWoå.vt( tSy kLm.vt( 45 tSy.rte yo inp..vt( r.t* v'xe kXypsM.mSte„vg[joå.' v'xv/Rn" 50 v.t.y.∫ivt.yu" pu]oå.tStSy pu]ctu∑ym( 49 n.∆De inW/StSy c.k⁄kl ⁄ v/Rn* 51 ait…qStu k⁄x.U·rd≤=.vt( inflpu].no .s" pu<@rIkoå.pv.R tt" SmOt" 46 tSy.·rt.pI@Sttoå..dj..•.nr<y" pu]oå.vn…m]r`U nOp* 47 an.jp.nIk" p[t.n( 53 ahInguStSy sut" shß..tí.* j. tt" SmOt" tSy pu]oå.yt 52 n. 44 .LmIikStSy c·rt' c£É .gSy.StSm.[Matsya PurŒna] pur.Ui∂lIpStu idlIp.dStu svRkm.vt( 54 tSy.∫.gRvsˇm" tSy pu]* k⁄xlv.yur..gIrqSy tnyo n.r.ve vIrsensutSt√•wW/í nr..NtkrSt√{`U.vˇSm." 44 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .lStto nOp" tSm.UÎtup." sveR r. s ’te nOp" r`or.

." ye cwte yogiv.Py t.in d.Uyo yog' s. vwr.Nte tu j..." sv.m( yo…gn." p[. ihmvt.in tSm.Py lok." p[. pàI ihmvto mt.pur.Cz^..g[joå..c .idn" sMp[..pr.v. vwr.nsI kNy.ıdevTv' somSy c ivxeWt" 1 mTSy ¨v.' v'xmuˇmm( SvgeR iptOg.' v'xmuˇmm( rveí ≈.l.vOiˇdul.tn. îit iv≈ut." 6 EteW.y.[∑. jwgIWVySy c.nuk°tRn' n. c suWvu e itß" kNy.ı.c hNt te kq…y„y.Ndevg.j. yogvtIStt" ¨mwkp.tO….." s¢ ]ySteW." 8 ®{Sywk.TSye mh.R c tIv[vt[ pr.…m iptø.y" mnu®v. mwn.. b.pur.vt( £*ç√«p" SmOto yen ctuqoR `Ots'vtO " 7 men.y" 12 aq ]yodxoå?y..R .yNte b[˜v.n( 4 punb[˜R idn.mmUtyR " 2 mUitRmNtoåq cTv. dˇ.e sUyvR x ' ." 57 îit ≈Im.m √.kStSy d.d" £*çStSy.m…mt*js" amUtyR " iptOg./." 9 45 .pte" 3 jy≤Nt y.Nyen p[k°itRt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y.gvH≈otu…mCz.Rp.mev dey.r" sveWR . …stSywk.R lokÉ tpoå…/k.' SmOit' .dxoå?y.≤Nt yogen punr.k⁄vx ' p[.m( [Matsya PurŒna] î+v.' m.Nsn..':ymnuˇmm( 5 …s≤ı' p[y.…m iptø.jSy p[j.

t.m≤N]t" ayoGy îit t.…. indRhNtI td.∂.crm( p[s. lokjnnI sUt ivStrto vd 11 sUt ¨v.n. d=e.nm.Sq.q du"≤%t" 17 TvmSy jgto m. 20 p[s.n' sdev.<@º scr.pTy. 18 n Tvy.m.surik˘nrw" 16 ik˘ ikmetidit p[oˇ_.h devI yd.guÁkì" ¨pgMy.q stI deh' Ty+y.de loksO∑‰q| tp" k.m©joåPylm( 21 46 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .c iptr' stI 12 ikmq| t.ÙteWu devWe u p[ov. t√Tkq' j.r’&{Sten..h d=o yDeWu xUl.. mhItle 10 s'hrNtI ikmuˇ_.c d=Sy yDe ivtte p[.b[vI∂=" p[….n.≤NtkÉ p[j.. jgTs*. iptø.t.e sm.h.Ot( 13 ¨ps'h.hR…s 19 p[.t .Myy.tU vrd≤=.y Svdeho∫vtejs.rB/' tTk.ivt.m©l.mIit Tvdu∫vm( 14 dx.y.y| me n s'xy" ik˘TvvXy' Tvy.gym( cukop. deiv mm.Gydevt.Tm.y| mm.Tmn. b[˜sUnnu .pitSTv' .R me yDeåiSm•. mTyeR htyDen xU≤ln.xme„y…s 15 îTyuKTv. riht' ik˘…cd( b[˜.I pUv| dd. yogm.ivt.m( AWy Ëcu" kSm. v.d' k⁄® /mRDe n m. ihmv∂uiht.Êv' n.mekpu]k" =i]yTveåême/e c ®{.s* sut.t.Tm.. dx. gN/vRg.nugh[ k.=. duihtOTv' gt.' Tv' c .' Tyˇ_⁄…mh.[Matsya PurŒna] pur.

devI ixv≤l©π jlip[y.·r. ¨Tpl.I p[y.·r.Stv mTs'in/* tp" k⁄vNR p[.gRd.." 23 deVyuv. cw]rqe jyNtI hiStn.pur.I mdoTk$.y.{. svR. 33 47 [Matsya PurŒna] .=e kml.M..lye ®{ko$‰..lI k.mwv.nse k⁄mdu .mc. tq.…m tÊvt" 25 v. tq.nI tu …bLvle …bLvp≤T]k.hxwle tu k.me mh.=e mhoTpl.m mNdre k.©n. mkoR$e muk$⁄ êe rI x. kìí n.m ivêk.m…. n. 30 jy.tU We u {∑Vy. devI k.PSyse yogmuˇmm( 22 Evmuˇ_oåb[vI∂=" kÉWu kÉWu my.=I shß.{eêre tq.ge l≤lt.ne l≤lt.m( md'xne .neêre .I k.m.puy.ip yeWu Sq.…ynI nNd.Rk. mlypvRte Ek.r.Nyk⁄Bje tq.in v+y.y. ivn. g*rI rM.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.rI tu s't.R t. kml.lg[.' ivx. 29 Sq.=I gN/m..| k⁄m.dne m. ≈Ixwle m.ml.pure 27 k.n`e tIqeWR u c Tv' {∑Vy. ihmvt" pOœº gok.Re . StotVy." SmtRVy.m .c svRd. svRto . Wi∑. .kÉ k°itRmtI ivê.' ivêeêre ivdu" 28 pu„kre pu®Ùteit kÉd.=I nw…mWe ≤l©/.≤l©π tu kipl.uiv svRlokÉWu y≤Tk˘…c{iht' n my./vI n.{k….lÔre …gr* 31 mh.' c ®{.Uitk. .Riv„yNTy©j.Sy.re m.v.neWu {∑Vy. …s≤ımIPsu….Mbre 26 gomNte gomtI n. vr. 32 m. 24 tq.l.

y.®vne pui∑me/R ..le prmeêrI …c]kÀ$e tq.se pu„kr.rt$e mt..r. pu<@^v/Rne 34 n.≈me j. n.y. r..' mOg.tIqeWR u c.heêre pure 41 z. 36 ixvk⁄<@º ixv. k.êeR tu ivkÀ$e .I √. tu h·ríN{e tu c≤N{k.m kLy.h. vONd.…/v.y.x.iˇRkyÉ e yxSkrI ¨Tpl.t..vtI 42 devm.{* tu pui∑ivRêêe re tq.…snI 38 sÁ. n.r.≈me i]s'?y.t.t$e ®ÆKm. pu®Woˇme ivp.I sup. …sıpure l+mIr©n. tu g©.<@vI n.vekvIr.Im.ykÉ arog. devI ivn.' ip©leêrI 43 …s'ihk. .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION g©. xo.I mly.{suNdrI ivpule ivpul.=I p.{. ivN?ykNdre m. srSvTy..t. devI ihm.vtRkÉ lol.' tu r.qe tu mh.nNd. n≤NdnI deivk.$l. 46 48 .' m©l.g. tu ci<@k.yeTyu„.y.<@º p[c<@.<@Vye m. p[.re ritip[y.' tu p.mmo`.{. ivN?ye ivN?y.k.cle 35 ko$vI koi$tIqeR tu sugN/.m iv…ml./ve vne god. m.lye mh..rt. vw¥n.y. sIt.roh./. m. mh.' p.[Matsya PurŒna] pur.√.l'/re ivêmu%I t.rvTy. ’tx*ce tu k.r.mOt.le mheêrI 40 a. ik‚„kN/pvRte 45 devd. mkrNdkÉ someêre vr.l+mI®m. pyo„<y.vne vne 37 devk° mqur.mtIqeR tu ymun. rm. su.gl.vtI 39 krvIre mh.XmIrm<@le .m Sv.s'gme 44 m.v.

t] dd.vyeiCzvs'in/* 56 tOtIy.m.SyeWu srSvtI sUy…R bMbe p[.Êv. mNmq.ne v.y./R/.y.v∂ºvI ixvdeh.m( 52 Etdu∂x º t" p[oˇ_' n.. 48 aoW/I coˇrk⁄r* k⁄x√«pe k⁄xodk. tu cN{.e xƒoı.rkÉ tq.Tm.vroh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lye g. tu in…/vw≈R v. …cˇe b[˜kl.∑xtmuˇmm( a∑oˇr' c tIq. hemkÀ$e tu muk$⁄ e sTyv.√.y]I vedvdne p.m bdy.re ?vinn.nv" 55 s …. bu/" 57 dev.Tmn.m∑xt' yStu ≈. ò. 47 k.Rm /Oit" ip<@.ve•r" god.m m.·r.ıd. b[˜sdn' pdm>yeit x..g.yu .mCzode ixvk.ne ≈.' vw„. k..pivinmRˇu _" kLp' ixvpure vset( yStu mTprm' k.Np#Nb[˜.I 59 49 [Matsya PurŒna] ..cRniv/* iv√.y. 58 Sv.y. n.yM.l.m.l' kroTyetWe u m.n' pXyit m.mq.I ve.' xtmetdud.∑My..' nr" 54 svRp.Rmvu x R I tq..ª.h.su c itloˇm.·r.I b[˜.. 51 a®N/tI stIn.cetsoå. n.m( kp.mmOt.pw" p[mCu yte EWu tIqeWR u y" ’Tv.˙tm( 53 y" SmreCzé.len d=" p[. n.vRtI ixvs'in/* 50 devlokÉ tqeN{.pur.tø.ip svRp.…/gCzit Ev' vdNtI s..Rn. ahNyhin v.'krm( n.uvoåip k.vI mt.vRtI s..idnI 49 aêTqe vNdnIy.m x·ˇ_" svRxrI·r.Rt.lmocne xu≤ım.nm.' b¸pu]o .vt( p.' tu r.

˜.í bhv" …s≤ımIyuyqR ‚e Pst.m iptr' vI+y s.ˇ.tu' c t.RsmuTp•.' c /nl.yte 63 îit ≈Im.Nvye g*rIn." sveR idVym.…qRnI s©÷ k⁄smu .m c sr" iptO….p yogmnuˇmm( 60 puÂrv.' tu n.©n..uvStle 50 .no y] s'iSqt.." sompq.vsu' n.gRv" 61 tq." tNm?yeåm. a®N/tI jpNTyetTp[.re.TSye mh.inR…mRt' pur.mg." aCzod...c.it" pu]l.∑oˇrxtkqn' n.jiWRlokÉ Vyjeyt.[Matsya PurŒna] pur. . n. aCzod.vyNTylm( 1 a…¶„v.d(.' c .t.' tu m.y" sUt ¨v.yu/pI…@t..m( 62 y]wtÆLl≤%t' itœºTpUJyte devs'in/* n t] xoko d*gRTy' kd.t( yy. vwXy.. n." 4 sveR yuv.g.' vrm( idVyÂp/r..í r.Nye devdwTy.e iptOvx ' .c lok.y" 13 aq ctudx R oå?y.í b[.m.no b≤ln" k⁄smu .∑[ .yu/s'in.…mnI 6 /r.. 5 vv[e vr. ..nsI kNyk.…cdip j.m teW.rIcnNdn.m ]yodxoå?y." vtRNte dev iptro dev.SpOxTpUv| pp. yog. ten Vy….Stq. îit :y.pur. tu tpí£É idVy' vWRshßkm( 3 a." =i]y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION men. ndI 2 aCzod' n.N." xU{. tu s.nulpe n.uˇ_mu·ˇ_flp[d.t." ikl d.q . yJv.Ly.m y] m. y.jGmu" iptrStu∑.

R pu]mekmv.iv„y…s pre k.loKy devk.R .' Tv' k∑' k⁄lmv.Tmp[…sıye 9 ivlPym. sTyvtI lokÉ iptOlokÉ tq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. c lok. 19 .iv„ymqRm.NSv.'xSy x'tno" iv…c]vIyRStnyStq..ª.Âp.qRy.UTv..Tmj* √* tu smu{.¥ tny* =e]j.uJyte vrv….iv„y…s 18 n.dr.mflp[d.y.vSy /Imt" p[*œp¥∑k.s pure c.' p[it 7 /wy.vsuySR y.rkm( 8 aCzod. yiTk˘…ciT£yte bu/"w 11 tenvw tTkmRfl' . inTy' svRk.pre mTSyyoinj.y.le ndITv' c g…m„y…s 51 [Matsya PurŒna] . …gr.n.PSy…s 15 √«pe tu bdrIp[.mCyutm( s vedmek˘ b¸/. l≤∆t. iptøNp[.ye b..ˇSy.Re tSy s.xrSy vIye.Npunr.imCz.' c£É n t.m.m=yk.pur. 10 îdmUcmu hR .g.…j„yit te sut" 16 p*rvSy.yur. tps" =y.RnI s¥" fl≤Nt km.…v'xe .nuWe 12 tSm... 13 Vyit£m. iv.©do nOp" 17 îm. iptO…. iptø." p[s.irdmuˇ_./omu%I dIn. …c].m( itq.PSy…s dul.{. idiv idVyxrIre. lokìrm.' vLl. .iv„y…s 14 kNy. devTve p[Te y m. TvmvXy' ..PSyse p[Te y tTflm( a∑.v.iv]I Tv' √.vm.≤Tptø. a.t( s.y| c te td.dxu.PSy…s tSm.Do vso" kNy.∑k. iptOlokÉ .vuTp. tpiSvnI .Syeit iv≈ut.n( pr.R….Êv' pui] tps" p[.roGyd. tSm.

[.ivt.Pyv. 5 yo…gnI yogm." 1 y] bihR." xtxStpoyogsmiNvt.spu]o yd..gv. 9 52 .p c tTsv| fl' yduidt' pur..m c yo…gnI p..…yn" 2 y].íwv yj≤Nt idiv devt. .[Matsya PurŒna] pur..in shßx" s'kLPy.m ctudx R oå?y.ç.®. s·rCz^œπ .SteW. tSy .yRSy suvt[ e 8 . gN/v..' t]wv.l.' pIvrI kNy.Rr' iv…jte≤N{ym( deih dev p[s•STv' pit' me vdt.y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pu<ytoW.t." 4 mh.' g..ˇ_.in ivm.n.'í dev.m.yuˇ_.'StSy. m.y" sUt ¨v.no mh.pur.t.m c.' vrm( 7 ¨v.y" 14 aq pçdxoå?y. bihRWdo y] iptr" s≤Nt suvt[ . 20 îTyuKTv.su modNte ≈." EteW. vr' vv[e tu s.m( p[s•o . n.>yudyx.j. xuk" .Ntr/Iyt s.RPsrs.surg.iv„yit c te kNy.. td." 3 y=r=og. lokÉ ÁCzodn.…mk. s g.ivt. m.R Tv' yog.…/ptedyRe .g. Vy.c iv. c tpí£É sud. bihRWo y] itœ≤Nt fld. ’TvI n.ıd. hre" 6 yogvNt' suÂp' c ." pulSTypu].Nye tu idiv s≤Nt suvcRs" lok.yp[d.…yn" y.l.c devo .nsI idiv iv≈ut.TSye mh.. 21 îit ≈Im.Tm.n.nuk°tRn' n.c.e iptOvx ' .nuWSy Tvy.

y..nuTp.' k°itRv…/RnI 15 mrI…cg.nnu.gIrqipt.R…sWu lokÉWu ye vs≤Nt idv" prm( ivr. tu m. tu lok.o g*r" p[. n.jte xu£Sy d…yt.N/v.' tu iptrSte vw SvgRmo=flp[d. g…m„y≤Nt pr' pdm( t.yutÎw ∑≥ .ª. ivp[." 14 g*n.Tsvr.©jd." k. c g*" SmOt.' m." 19 suSv/.Nshßx" 22 53 [Matsya PurŒna] .ıd. n.m.vy≤Nt c y] ≈." a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. òuW. vwXy." SmOt.ı’t" sveR pXy≤Nt yugpÌt.tR<@m<@le iptro y] itœ≤Nt hiv„mNtoåi©r"sut.…yn" 13 svRk.no mh..m iptro y] itœ≤Nt suvt[ .·ˇ_mNt" i£y.≤Nt ye c =i]ysˇm.Jyp.pur.ne„vip p. n. lokiv≈ut. pàI s.N.dj." ik˘ pun" ≈. pçjnSy c 18 jnNyq idlIpSy .ogflp[d. ’„. yxod. yeW.R n.nsI kNy.msmOıWe u ivm.iNvt.¥ punyoRg.ıd. .g.m( jnnI b[˜dˇSy yog…sı.' tu m." n..ıp[d.St."u xM..m k.nsI idiv r.iR v„y≤Nt c te sut." sveR sveR te /mRmtU yR " 12 Jyoit.Rm kNy.?y." 21 m.m lokÉWu kdRmSy p[j." r.[ tOiptOSvsOs≤%sMbiN/b.tU ..tO.jm.D. m." 10 mh.n. pàI Á'xmu t" ≈eœ.u.pte" 20 pulh.Tm." 17 EteW. mo=me„y…s 11 sumiU tRmNt" iptro v…sœSy sut.n..mdu`.n( aip jNm." 16 tIqR≈.d. y.mhI lok..ns." £°@≤Nt y] te ≈.ª.

.Mp[t' iSqt..in k⁄v≤R Nt /m.' m.kx.m.. n.." SmOt.in c 35 54 .Re v. ≈.' tu kNy.m b[˜.' tu k..m teW." Sv/y. 23 Ek.n." /mRmiU tR/r.vItmudk˘ itl. n.veåip ivp[Sy p[." 34 %@±gloh.cIn...veåip svRd.rmuÌ=e x u Ku lpu„p`Ot.ly" yvnIv. pàI n¸WSy.in y. 31 a¶IWomym. rjt. p.…mnI 28 te>y" sveR tu mnv" p[j. stI ]y Ete g.'s' c p.nse s.yn' bu/" aGNy.ítuq| tu vd.Py yo…gn" ’Tv.yRm. n.d. idKp[xSyte 33 p[.vyit d≤=.nsI kNy.m iptro y] itœ≤Nt x." p[oˇ_. n.ns. s≤ll.idsgeR tu ≈." 26 ¨Tp•." sgeWR u in…mRt.idk˘ sv| m.m iv≈ut.sI¥y." 27 nmRd. ivrj.…mWm/ukx ⁄ Xy.d( b[˜lokÉ gt..iNvtm( dˇ' Sv/.¢u' p[s. puro/." sveR prto b[˜.Py.∑k.<@op·r s'iSqt. y.m iv≈ut.nsI kNy.pqg.y iptøNp[I. toyvh.. nmRd.' tu m.Tv..jt' p.n' d≤=.Stu m." D. 32 aj." yeW.k.[Matsya PurŒna] pur. te tu b[˜Tv' p[.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EteW. sO∑‰.. goœº v.ı.≤NtkÉ iptø." sVy.]mqv. s·rt( .ımev ivin…mRtm( 30 sveWR . 25 somp.Råe êk. n.#«n' go=Ir' m/ur.©mev c d.R. 29 te>y Ev pun" p[.vip jleåqv.mMbr' Sq.m. rs.' r.¥ogs'titm( iptø.Myt" 24 lok.vTpí.tejnR nI tq.êt..R m.Ut..it svRd.

k.rc.vr.flm( devk." iptr" pUvdR ve t..y≤Nt tm( 39 yCz≤Nt iptr" pui∑' Svg. te pun" p[I.t' iptOvx ' ." kipTq' m/uk.·r..it yo .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.KTy.cret( 2 55 .…mh svRd." stt' ip[yv..y" 15 aq Wo@xoå?y.yeWR u pyí.in p[xSt.c ≈uTvwtTsvRm≤%l' mnu" pp[Cz kÉxvm( ≈.n.ojnIy.yn' SmOtm( xI`[ps[ .Rin y.RroGy' p[j.Tm.' c iptr" pUvmR .n" x*cpr.kú/ˇUrp.ık.y| ivix„yte 40 devt.m.….Wk⁄s‚u M. iptøNp[I." 37 n dey.ed' tqwv c 1 ≈.R i√j.idn" .$ÂWk.jm.tsI 38 Et.Py.Rdip pun" iptOk.nuk°tRn' n..Nyip n dey.ı.ıe vJy.in„p.pur.k." pµ…bLv. in"xS].m pçdxoå?y.ıeWu .yu„y' k°tRnIy' sd." iptOk." su%d.l' c iviv/' ≈.ty" kiSmNv.y" sUt ¨v. ye ye c vJy.…m ≈. iptO>y" ≈." 41 x.in tu 36 msUrx. √π„y.y.j.TSye mh.in iptO>y" ip[y…mCzt.e iptOvx ' .{.d..ım.in iptø." 42 hiv„mt. sMp[v+y.:y.ˇ_.sr.…/pTye ≈.m( [Matsya PurŒna] vLl." 43 îit ≈Im.pur.nurˇ_.ıdev" SmOto r…v" Et√" svRm..ivk˘ tq.nuk°tRnm( pu<y' piv]m.ge v. ko{vod." iSqrs*˙d. nO….Nt.STv£o/.

vn" s." k⁄n%I Xy.…/p pç.®.k⁄®te v.ı' tu m/usdU n iv…/n.mgo b[˜c.R ˇ_oåq vw„.ip d*ih]' yàt" Svsu˙ÌuÂn( 10 iv$(pIt' m.„u v nr.¥enodkÉn v. kÉn ktRVy' kq' p[I.vhn( 4 inTy' nw…miˇk˘ k.[Matsya PurŒna] pur.Rdhrh" ≈.iNvt" 8 pur.Ky' yí mIm.ımuCyte inTy' t.vNmhIpte 6 p.vR.yjptTpr" ixv.uÔte ≈.êp.u t." p[yàen vjRnIy.rd" svRDo vedivNmN]I D.lk.vdNtí k⁄<@gol.vTp[v+y." 56 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .it ≈.c.vR. p[mˇoNmˇd." 14 p·riviˇinRyˇu _.tkíwv i]sup.e ye inyoJy.' pvRsu SmOtm( p.rI c vedyuˇ_oåq b[˜ivt( 12 y]wte .HxO.n( . pyomUlflwv.Tp.hnv…jRtm( 5 adwv' ti√j.vnp.nIy.vR.ıe tdev prm.Nto iv…jt.' i]iv/' p[oˇ_' Í.'steå?vrm( 11 s.. c xIlv.?y.Kyivx.ojye∞.ım•.. /mRD" Sv.mSvriv…/Dí p…¤p..…•bo/ me 13 pittoå….xSt" KlIb" ipxunVy©ro…g.…¶" ò.n( yí Vy.Tm.R" W@©ivt( 7 ≈oi]y" ≈oi]ysuto iv…/v.veˇ.Stu t..yRsomp.m( kiSmNdˇ' kq' y.tul' bN/umiO Tvg.ˇ_" iptOpr" sUy.My' i]iv/' ≈.Rip iptO>y" p[Iitm.Rv.it t≤Tptøn( 3 mTSy ¨v.v" 9 b[˜<yo yogivCz.…m a~y.tv'x" k⁄l.Tm.qRvt( Ete .oJy.c k⁄y.

hredpsVy' tu sv| d≤=." k.Rñ( ≈.' j.iStk.Rp]ymg[t" teåip tSy.m( bw@.le ivxeWt" pUv¥Re ru pre¥vu .n( 19 a£o/nw" x*cprw" stt' b[˜c.yt.cre∫KTy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t" xnw" Evm.R ivnIt.to Nyset( 23 a….vye≤TptOb.dy" 15 ’tfl.:y' tu yoå…¶m.…. nu gCz≤Nt tq.]' c k.vnSy..e Sqle ≈.sIn. s√.ste 18 d≤=.mIit sv| d≤=.N/v.s." iptO>yo invRp.iNvtm( riàm.≤Nh iptr ¨pitœ≤Nt t.l>y Tv' my.' c s…mTk⁄x.pur.≤N√j.'Sy' c me=. 21 gomyenop≤l¢e tu d≤=." ." p. inmN]yet( 17 inm≤N]t.n( ip<@.idr' rjt.n( 16 vjRyÆe Lli©n" sv.·r.nulpe nm( 26 a. goœº v. c ≈.yRk˘ k⁄y.R…•v.k.•.g[to .ı…mNdu=ye sd..p[v.ivtVy' .' hSt.ık.RCz^.y.lI bkvOiˇí dM.ık.nup.num.tU .'St√NMleCzdexinv.r.Nv.so gN//Up.uiv 27 gomyenop≤l¢.g[mˇu mm( 25 ¨dp.v≤∫í my..n( itl.`.e tu m<@lm( 57 [Matsya PurŒna] .' gomU]. tu inm≤N]t" Ev' inmN}y inym' ≈.…sn" i]xïbRbrR {.·r….h.I devlk.Tm.y| tt" k⁄y.]' p·rXl+.y.n( v. 20 iptOyD' ivinvRTyR tpR.ı' sm.." 24 dvIR]y' tu k⁄vIRt %. jls'in/* 22 a…¶m.¥ tTsv| .vvIt{iv@ko˚.yu.Rítur©ëlivStOt.].…•vRp≤e Tp}y' c®˘ c smmui∑….

Llep.nt.y ip<@mekk ì ˘ svRd.[Matsya PurŒna] pur." 39 Evm.….RTkre dvI| in/.id….eWR u t' hSt' ivmOJy.]wStu sitl' sVyp.hR.dudkp.N’Tv..Nv.Ryˇu _o ivmTsr" iv/. ttodkm( d¥.numN]yet( √* dwve iptO’Tye ]Inekk ì mu.n.nen k.ojyedIêroåpIh n k⁄y.y] c 30 . 34 W$( c tSm.>y..'Sye ’Tv.Ntre d¥.y vw in/.Cy sVy' yàen d.yn' bu/" d≤=.Rpo divRk.….¶erk e Ev Sy. yàen inv.ı…v"xeW.m( a=t..Rd. c®˘ tt" 32 a¶IWomym.….iv…/ SvgOÁoˇ_iv/.TpàI>yoå•' k⁄xWe u s" 58 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…•v.. y Ek.lyeTp.¶* p[tIte v.iNvp[.…gn. 40 tt" ’Tv.nuk°tRn"w teWu d.Á tTsv| vedmN]wyqR oidtw" Ek. k.iTp<@.RdnuD.. 35 j.Ri√Str' bu/" dwvpUv| inyoJy." spu„p.t( 37 innyedq d.nupveXy..Std>yCy.Py.RTpun" p[Tyvnejnm( W@PyOt•U mS’Ty gN//Up.yRmt" sv| ivj.Rp„e vvnejnm( 36 d≤=.RpsVyvt( 28 ivp[.e„R vnu£m.v….nN¥ pun" pun" a.nvt( 29 ¨pSpO∑odk.q ivp[.y le%..n~y.cIn.vIitn.mgo].' tu k⁄y.m( 38 tqwv c tt" k⁄y. bu/" 31 a¶* k⁄y.Ridn.…¶i√≥joˇm" 33 yDopvItI invRTyR tt" pyu=R .sneWpU KlO¢We u d..idkm( p[.….to ivp[iw vRpo[ yq.v.eWR u n.RvTsu iv/. tq.' =.d.mu%" k⁄y.

=y≤Nt i√j." s'titrev c 49 ≈ı.v/RNt.y| tu p.r. c no m. Vygmä¸ dey' c noåiSTvit a•' c no b¸ .ın.¥Nt' p[kv⁄ IRt ≈. c y.v.xye¥àto nr" 42 ySm. tu tıSte spiv]' itlodkm( t≤Tp<@.Rkm( sodk˘ c.c.cet m.rí n" sNtu m. ..HD.hnivsjRnm( 41 tto gOhITv.Rd.•muıT» y s≤ll' p[≤=pe∫i⁄ v 46 a.' ved. m.=todkm( SviStv.emih 50 y.g[to v.d¶* jleåip v.'St√ˇeW.Np[qm' p[.t.xoåNyq.RyN.vRv….ip ing¥te ip<@.m( t√≤Tp<@.xyet( pàI tu m?ym' ip<@÷ p[.m( 48 d≤=.hret( 47 dev.…c„m k˘cn EtdiSTvit tTp[oˇ_mNv.cnk˘ sv| ip<@op·r sm.˜.∆lpu„p.iNvt. tu t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' idxm.k.idkÉ k⁄y.Rm] s't.ÕiNptøNy. ivikre√yo….nv" d.…ct. ip<@º>yo m..g[' p[yCzπt Sv/wW.ı»t.' Smr•.ˇ∞N{s'=ye 43 pUv| dÊv.ojyed•' …m∑' pUt' c svRd.Tv. 52 ivp[.R" £me.NteWu pundR¥.' h·rm( 45 tO¢.vR.y.h.].d•. vjRyTe £o/prt..m( 51 yqeNdus=' ye t√dNy]." sv.nev ivp[.miSTvit b[vu n( 44 v.r…. .vet( ivsOJy b[. p[d≤=.Ri√ikrNs.].v.yRkimTyuˇ_' tSm.' ’Tv./ˇ iptro g.xyei√ny.pur. tt" k⁄y.'Stu gojivp[>e yo d¥.nv/Rnm( 59 [Matsya PurŒna] .h. 53 a.ro noå….ty" aNv.veditqI'í l.

vi√p[.y" 16 aq s¢dxoå?y.Tprm( t].=Yyk. î∑w" sh tt" x. 5 aêyuKz⁄KlnvmI √.kús£ ' me am.nt.s'gme gjCz." 54 vwêdev' tt" k⁄y.pur.k⁄M.y.d* c dey' ≈." tq.IWu {Vyb[.' itœº¥.y.' n.p=e pçdxIWu c 2 a.∑k.R…•vOˇe iptOkmR….iˇRkÉ tq. dˇSy.dxI k.u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 1 ayne ivWuve yuGme s.vduCzπW. y] y] p[d.y" sUt ¨v.Nye c. mNvNtr.Sy.{./.eå…¶mCz^.ı' s.ı.ı’Cz^.˜.VytIp.nen deym…¶mt.n' y. Áet.%Sy tOtIy.Nto .[Matsya PurŒna] pur.ı' in®√..…m iv„.r.Rm`.sre 3 vwx.Sye c ]yodxI 4 yug.·rk.iˇRkSy c pçdxI c m.Sv“' c svRd.m .v..te ivi∑vw/iO tv.y. sd.ı' ivj.TSye mh.tVy' sip<@«kr.un. anen iv…/n.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t.nm. ydudI·rtm( ≈.' nvmI k.’„.ıe ≈.nen iv/. ivs…jRt.ıkLpo n.uKcwv svRmte i√vjRyte ( 56 Sv.Syeh invRpte ( 57 kNy.yklh' cwv idv. ≈.dy" SmOt.uÔIt iptOsie vtm( 55 pun..vOWSqeåkÉú ’„.smwqnu m( ≈.p=eWu svRd.roih. 60 .m Wo@xoå?y.m.`Sy n.?y. 58 îit ≈Im.c at" pr' p[v+y.oRjnm?v.

R¥voåsIit yv.et( 17 d.NvyoÂpsmiNvt. p.d* x' no devITyp" ≤=pet( 18 61 .Ste idv.Ndev.. dˇSy.d* ]I….dxI tq.RsnpUvk R m( 14 pUryeTp. 13 .:y.iˇRk° f.Sy. cw]m.v. .sSy tq.W.!I c pU….r. pUryet( %piv].>y.LgunI cw]I JyeœpçdxI …st.sSy s¢mI 7 ≈.LgunSy Ám.!Sy.opet. mNvNtr.`m.=Yyk.y| sm.W.d* rqm.' mNvNtrSy. k.`m.Tm.{pdSy c 6 f.>y.muTsO∑' iptOk. ’Tv.v.≤TptO>y" p[yto mnu„y" ≈. ip}y Ekìkmu.nip 15 gN/pu„pwí s'pJU y vwêdev' p[it Nyset( ivêe dev. a.Nyvw" pu„pwr>yCy. tu Sy.v.ngOhWe u c 11 ivivˇ_ÉWpU ≤l¢eWu ≈.Rsn' tu dÊv.{qs¢mI 9 p.RytngoœºWu dIpo¥.sSy s¢My.m.geWu tqoTsvmh.∑mI ’„. idVyeTy~yRmTu sOjte ( a>yCyR t.ojyeTsusmOıoåip n p[s∆te ivStre ivê.Sy.….m( [Matsya PurŒna] tOtIy.dyíwt.Rpiv]km( x' no devITyp" k⁄y.ı' ’t' ten sm.….ı' dey' ivj.n( 16 gN/pu„pwrl'’Ty y. inmN]yet( 12 xIlvOˇgu.NpUvRe pre c.]yuGm' tu Sq.]. tq.y] v.s îTy.ip dxmI m.Py d.nt.. p*WSywk.mupr." shß' rhSymet≤Tptro vd≤Nt 10 vwx.Á ivikre¥v.pur.nIymPy] itlwivR…m≈' d¥." 8 ySy.Rm.. ivp[.·rk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.iˆ ivnIt..n( √* dwve ]I'Stq.' s.kr" m.lye tIq.

y| ivmTsr" ¨.m( itloåsIit itl.it vw sv.ÌN/.yNtu AG>y.n.y p·rWecyet( 27 t].!‰w" sUpx.R k R ro Nyset( 24 iptøn..Rm go]wd.s' p[I.' ivmTsr" y.]' vnSpitmy' tq.….RiNptøinTy. v.yRip ≈ıy.]. p.' r.idt" 26 iptOp.d* iptø.oJy.>y...Nk⁄y.ˇ≤TptOvLl.ip pUvvR Tk⁄y..l..~yRip<@.v.v.+ywivRxWe t" 29 a•' tu sd…/=Ir' go`Ot' xkúr.h kÉxv" 30 √* m.…..'Stt" hSt.]muCyte 20 rjtSy kq..ip dxRn' d. tq.Rd…¶k.yeWR u vjRyte ( 23 Ev' p. s'kLPy yq.q ctur" x..jt' mtm( 22 ixvne]o∫v' ySm.m. s'ßvm.jtw.iNvtw" 21 v.q k⁄vIRt tq.Nh.k⁄nne .˙Ty p·rveWyet( 28 p[x.RjnwrWe .nmev v.RÌN/pu„p.>y. idVyeTy~yRmTu sOJy d¥.hye≤Tptøn( 25 y.ip iptø.iNvtm( m.q NyuBjmuˇrto Nyset( iptO>y" Sq.nmsIit in/.Rp.' p.jt' v..mip hSt.Nt…cˇ" stt' d.en tu a*r.vm( s*v.yopkLpte tq. s.e .idk.h…y„y.mqv. rjt.idk˘ pun" p.kìStu n.…m k⁄ivRTyuˇ_Stu tw" pun" ¨xNtSTv.m. idVyeit iptun.y.s* mTSym.ˇSm.'sne ]INm. r.s.m( am©l' t¥àen devk.·r.grsM.[.[Matsya PurŒna] pur.ˇdudk˘ pUv| dÊv.Rmy' pun" 19 jlj' v.| r.]e in/. dˇm=y.q pç vw 31 62 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .rxeWt" gu.

Ntu prm.∑.' n m.'sne cwv ih 35 y≤Tk˘…cNm/us‚Mm≈' go=Ir' `Otp.vRv….ysm( dˇm=y…mTy.." 36 Sv.m.' Tyˇ_.≤NtkÉ nOp 40 s.ysen c r*rve." k⁄le mm .Pl.' t√Tp[Iitk...in p.Ny≤%l.·r tu yTpun" 39 ivp[.mev c m<@l' b[.' k⁄lyoiWt.' sUˇ_..nek..nNt.jen tu 32 dx m.ve.n..mg[to ivikre∫i⁄ v 41 a…¶dG/. yeåPydG/. p. %@±gm.y t√t( 43 as'S’tp[mIt.t.?y.•miSt tˇO¢yeå•' .Npçdxwv tu 34 v. s¢ p.R sSy m.s' z.y' ≈.'sne m.Tmníwv tTsv| smudIryet( .kÉn c.vye≤Tp}y' pur.Rkm•.iWRk° k.s.Ntu lokÉWu su%.?y.¥' s'nIy.'sne tOPy≤Nt iptrStq. c tOPy≤Nt m.≤Ntk.eR ivikryoí y" 44 63 .' gitm( 42 yeW.ojnop.·r.in c b[˜iv„<vkú®{. n bN/unR go]xu≤ınR tq.uiv dˇmetTp[y.WRtm.pur.uˇ_vTsu ttSteWu . smuTsOj∫ e ˇ⁄ _vt.…¶somsUˇ_.m( [Matsya PurŒna] W<m.hmihW.gm.…mWw" xxkÀmjR m.in Svx·ˇ_t" bOh{q'tr' t√JJyeœs.Û" iptr" pUvdR ve t..'sne tOi¢√.'sne tq.˜.m sr*ih.'Stu tOPy≤Nt vr.n.vn./[I.[ ˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh...dxwv tu 33 s'vTsr' tu gVyen pys.∂.Um* dˇen tOPyNtu p[y.s.m( ¨iCz∑.y' m/ub.g/ey" Sy.m( 38 tqwv x. n ipt.Vy v.Rdxv.s.lx.in iviv/.Stu ye jIv.in c 37 îN{.

xI" p[itgO Iy.cMy v.Ridit /mRVyviSqit" 56 ¨CzπW.cnk˘ k⁄y.m( tO¢.'Stu iptOyDvt( 46 avnejnpUv| tu n.CzKTy.' tu tiˇœº¥. p[Tyvnejnm( 47 j.Cy sVy' sVyen p.Tvodk˘ d¥.n.….q p[d≤=.' nStqeTyuˇ_í tw" pun" d.NteWu c." iptr" sNtu siNTvTyuˇ_" puni√Rj"w 53 go]' tq.y| iv…/v∂.RiNv…/v∂≤=.nv" gN//Up.RiTp<@.¥id∑' ivp[.iStkSy c d..…. ¨p≤l¢e mhIpOœº gox’NmU]v.y d.Ts’Ts’t( 49 aq pu„p.Rp.g[.idk˘ d¥.#‰en riht" iptO>y" p[Iitm.d=Yyodkmev c sitl' n.Npí." sTy.v. 45 in/.Vy.RTpu„p.•en ip<@.g/ey' p[c=te 57 64 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .'…s .ln' t√Tk⁄y.s.' .=t..·ˇ_t" 55 ¨CzπW. c d≤=.m( ip}ym.[Matsya PurŒna] pur.. m. v/Rt.m.vi√p[.Tmn" ipturve c 51 ivˇx.ro noå….imit cwvmudIryet( 54 Et.cnk˘ ivêdevWe u codkm( 52 dÊv.mgo]e.Np[yàt" svRv. d¥.t..in xyn.·r." tto g[hb≤l' k⁄y.nuıT» y .nIy tTk.cRn' bu/" aq.v/RNt.Rne c. ivs…jRt..c.Ts’i√p[kre tq..d( i√je>y" p[.ixW" sNtu siNTvTyuˇ_í tw" pun" SviStv.Nv.Ñü%o bu/" a`or.n.Uihr<yv.. 48 dIpp[Jv.U…mgtm…j˜Sy.vhn( tt" Sv/.·r d¥.in c d¥.svgRSy t≤Tp}y' ..T’Tv.HD.mgo]e.m( 50 go.

NdIxBd.]km( v.RivrihtoåPyetTp[v.NyvO≤ı≈. v...nupvU k R " m.it…qs'yˇu _" sv| iptOinWeivtm( 62 Et∞.Py.' spu].. vS]k. r..opc.jiNvêe dev.n( xU{oåPymN]vTk⁄y.Ny∑.R….' n./..m.re.ng[t" iSqTv.in c sv.je v. mN]e.RTsveWR u pvRsu ≈.m.yn' sd. 70 65 [Matsya PurŒna] ." iptrStdnNtrm( tto m.pur.Nte s..qRStu yvw" k.y. p·rgOÁodp.m svRk.N/v" .>yud…yk˘ vO≤ı≈.h...idm©le 65 m.Stqwv c 66 p[d≤=.•t" sd.' S]I.inR…mRt' pUvmR te d.…/p 58 ttSt.R siht" pu].…¶' smN]vt( vwêdev' p[kv⁄ IRt nwTyk˘ b≤lmev c 61 ttStu vwêdev.ty" pUJy. bu/" 64 tOtIym.y. c k⁄xyw tRu .yoR n.m( iptO….mip nr.g[.r. nmSk. k⁄y.re.Ñü%o invRp≤e Tp<@.RTpd.' k⁄y.e ivsjRyte ( 59 bih" p[d≤=. d?y=tflodkì" p[." 68 itl.vnuvj[ n( bN/uvge.mflp[dm( 63 .©Ly.q pyu+R y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nNdsM.OTysutb.j îit jpNk⁄x.tr" p[qm' pUJy.t.sSqoåip .Rd.uÔIt.cyeid≠√jpug' vw" 69 Ev' xU{oåip s.. apu].n( 67 sMp•imTy>yudye d¥.tRSvr.NdUvyR .d~y| √yo√Ryo" yuGm.ı' s.·ˇ_m.Rdnen iv…/n.. i√j.id….ıeåip svRd.re yDo√.pTy.mh.nupnItoåip k⁄y.RsmiNvt" 60 invOTy p[….ı' tduCyte ¨Tsv.

dx.[Matsya PurŒna] pur. mOte pu]yw qR .id" sUtk.n( 8 i√tIyeåiˆ punSt√dekoi∂∑' sm.h' p[pXyit 6 tSm.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d..k.hopx.m.dx.Np[.yte yt" 71 îit ≈Im.i¢rSy s'j..c Ekoi∂∑mto v+ye yduˇ_' c£p.dx.dU?vRm©SpxoR iv/Iyte 4 p[te .>yudyk°tRn' n.nen svRk.nt" 9 Ek˘ piv]mekoå`R Ek" ip<@o iv/Iyte 66 .dxwv tu =].pur.he tu i√j.qey' tSy tTp[oˇ_' yt" p[Iitkr' mht( 5 tSm.n' tu √.hn.]' prt" SmOtm( 3 jnneåPyevmev Sy.xe dxr. svRd.xnm( 7 tt Ek.vm.]' pyStq.Nte tu .y ip<@d.y" sUt ¨v.cret( p.' dwvhIn' iv/.np[/.iSqs'cy..NTyqRm?v≈mivn.v.Tp[te pur' p[te o √.x*c' b[.x*c' c iptyRip 1 dx. tq.RWe u svRd.dx.h' sm.sm.¶*kr.TsvRv.…•/eym.h' x.idTy.cret( a.n.h .m s¢dxoå?y.eWu iv/Iyte =i]yeWu dx √π c p=' vwXyeWu cwv ih 2 xU{We u m.∑dxoå?y.y" 17 aq.nek./."u d.n" xU{" Sy. k.˜.x*c' sip<@ºWu iv/Iyte nwx' v.h' n nIyte gOh' pu]' kl]' c √.r.TSye mh.’tcU@Sy i]r.yRm.gv.ojyedyujo i√j.e s.….

c kipl.i√sgeR c. ye sm.UW.m( xeW' pUvvR d].n.Nt.je≤T]/..Nt.…cdto .m( s'pJU y i√jd.ˇ.çn' pu®W' t√TflvS]smiNvt.ımekoi∂∑e mOtåe hin 67 [Matsya PurŒna] ..MpTy' n.• dIyte 21 iptO„vev tu d.eR sip<@«kr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh...iˇlodkm( 10 Svidt' ivikredb( yU[ .syeˇ] pOqKp[te ' ivinidRxte ( 17 gN/odkitlwyˇRu _' k⁄y.]' p[sce yet( 18 t√Ts'kLPy ctur" ip<@.w" 13 vOWoTsg| p[kv⁄ IRt dey. xu.m( ¨pitœt.tVy' t≤Tp<@o yeWu s'iSqt" tt" p[.y| vedivd.creCz^..í d.“oTymOtmuˇmm( sip<@«kr.p•" svRtStui∑m.ıe devpUv| inyojyet( iptø…•v.m( 12 k.]eWu p[te p..vet( tt" iptOTvm..y| n kd.cret( sUtk.dU?v| p[te " p. ¨dk⁄M.r.RTp..id≠√tIyeåiˆ xYy.rMyt.vupr.gt" 20 a…¶„v.+y.Rq| iptOp. îit √.ip k.g.idpvRsu 22 i]ip<@m.' d¥.i√l=.s' sm.vdBd' nr≈eœ sitlodkpUvk R m( tt" s'vTsre pU.n.vet( 15 sip<@«kr.….]ctu∑ym( a`.e ≈.oJysmiNvt" 14 y.vR.≤Np<@p[dStq.dU?v| tSmw tSm.idm?yTv' p[.tVyo .iO t s'£.pur.>y.G..…mTyet∂ey' pí.veˇt" 16 sip<@«kr.' . 19 ctuqSR y pun" k.vet( vO≤ıpUvWRe u yoGyí gOhSqí .mNTy' tu iv. iptu" 11 anen iv…/n. svRmnum.

k⁄lI.t( lep.inTyev' vwidk° ≈uit" 3 68 .jítuq.xk" mOt.tO.e sip<@«kr.…gn" ip<@d" s¢mSteW.dekoi∂∑' sm.y" AWy Ëcu" kq' kVy..ı' yd.xu.dxoå?y.m.he y" sm.PSyit k.“oit k⁄xm.Ri√…/D" ≈.∑.cret( 23 sdwv iptOh.' k⁄v•R /oå/o y." ip<@. p[.Tmkì" p[te dw ˇR ' t∫⁄Jyte kqm( 2 sUt ¨v.ip<@‰' s." ip].n( p[ipt.y.jRn.e axeWi]tye ipt.…gTv' p[.y" 18 aqwkon…v'xoå?y.' s.'Stenvw invRpte ( 27 i]…. ten.kLpo n.in hVy..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Ekoi∂∑' p·rTyJy mOt. muCyet bN/n.t( 28 muˇ_oåip lep.' ivmTsr" p[te .et( 26 a.len td.R¥.mh.mh..nv" 24 s'pˇO _É„v. k⁄y.RiTp<@. s Sy.Nm.pk" koå] g¥te 1 yid mTyoR i√jo .pur." sip<@«kr.'ívw ipt.vR.' k⁄y....in dey.vet( p[its'vTsr' tSm.¶*kr.¢p*®Wm( 29 îit ≈Im.nle xu.idTy.in c jnw·rh gCz≤Nt iptOlokSq.[ tOivn.cret( 25 y.'Stq.m≈.TSye mh.yuˇ_' soåême/fl' l..dudk⁄M..it m..vdBd' tu yo d¥.he p.¥.Np[.•sm. yd.[Matsya PurŒna] pur.v" p[te We u tu gto .c vsUNvd≤Nt c iptøn{u[ .u¤π Ùyte yid v.ıdStd.

y" AWy Ëcu" kq' k*ixkd.d.n." ≈ı.yu" pu].n' .Ntrgt.m..m( ≈Uyte c pur.o" pr' pdm( 12 îit ≈Im.N/n' iv¥.mgo]k.Ste yogmuˇmm( pç….jRNmsMbN/wgtR .e ≈." k*ixksUnv" pç….gt.oJy' .ıkLpe fl.•' v." iptOg. Âpm.yNTyete td.m go]' iptø.Jy' cwv p[yCz≤Nt p[It.ı.in n.n( devo yid ipt.pur.' .v.vit y=Tve r.ˇ.y" 19 aq …v'xoå?y.rTvm..km..roGymev c 10 ≈ı.·ˇ_t" 4 a…¶„v.nugmn' n.y.Nt.=sTve tq.h. p[te Tve ®…/rodkm( mnu„yTveå•p.gm" a.' tu p[.ojnx·ˇ_t.vet( 9 ritx·ˇ_" ≤S]y" k.•mmOt' .y.Rnyu ogt" 6 tSy." n. idVyTveåPynugCzit dwTyTve . m.n..ldex. nO.' Svg| mo=' su%.…. iv„.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. pu„p…md' p[oˇ_' fl' b[˜sm. spRTveåPyupitœit p.¢.¢. c ¨pyoJy.m( [Matsya PurŒna] n.nip 5 p[." p[.. j.jRNmsMbN/w" kq' kmR=yo .UTv.v.n" p[I.TSye mh.pur.dySteW.yuÂpe. .vet( 7 ≈.pk˘ hVykVyyo" ≈.…/pTye VyviSqt. pxuTve c tO.in c 11 r. mo=' p[.it.vet( 1 69 .ogrs' . d.ıSy mN]..t" xu.nx·ˇ_" siv.…mWm( 8 dnujTve tq.ogÂpe. .mwkon…v'xoå?y.

. twStd.StwStpo/nw" vwidk˘ blm.vn( j.vOi∑í mhtI svRlok.TMy.m.iht" ≈.' £Àrk…mR. yoJyt.T].d.. ≈. gv." %.' p.t.nuj"w 7 c£É sm.m( 6 ≈.mt" kmRtStSy sut. k⁄®=e]e mh.Oxm( 5 îit …cNtyt.. vTskoåip gurve ivinveidt" Vy.xpuråe .Stu te 70 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .nuj" y¥vXy…my' v?y.ımupyuJy c t..l.m( an.Ste Vy.m( 13 iptø. .p. j.m /m.ney' p.Gdu∑" iptOvtIR c ggRix„y.Ns¢ inbo/t 2 êsOp" £o/no ih'ß" ipxun" kivrev c v." 12 yT’t' £Àrkm./.ıÂpe.h.Rdx e .y'krI 4 gg.itSmrTv' p[.ven .R=muLb.ıd" Svymev tu ck. in.h td.√ne doG/[I' r=NtSte tpo/n.Std.' vy' =uTpI…@t.RTm. ≈.m( sUt ¨v.nOiW" n.y.r mN]vCz^.m" kipl." 11 tt" k.…≈Ty £Àre kmR…. d.[.. Vy.n.' cwv m../.c k*ixko n.t.vn( 3 iptyupR rte teW.[Matsya PurŒna] pur.∆.itSmr.Rip ≈.ivt.t( 8 tqwkmit…q' ’Tv.≤=t.Syit no /[vu m( Ev k⁄ivRTynuD. ten te .p' l`u" p[." 9 ivn.ıÂpe.t" iptOvtIR td.v’∑.tr* ’Tv.ı' Smr≤NptOpr.Ry.' pun" √* dwve .e inht. .ıe inyoJym.met.¢.`[.vne j.m( 10 Ev' s. /envu TR soåy' p[itgOÁt. /en"u s¢….Ste iptO. ip]e ]InPynu£m.U∂…u .

moå. 26 iptOk.blpr.y.R devlSy.miSmNmTyeR i√joˇm.Gyyogen a.y.pur.Tmj. 25 tSy r. xu.k.ip D.[." k.Nt" svRx.lk* b[˜dˇoå….nuTsOJy /mRt" lokìrve+ym.vd(b˜[ v.[míu .t.t.v∫.Tp[.S]ivx.'xmu .Jyk." s¢ j..Doå. s'nitn..vˇd.v.Ud( b[˜dˇ îit SmOt" 23 m≤N]pu]* tq.m( iptOvtIR c yo ivp[" ≈.ı’≤TptOvTsl" 21 apr* m≤N]..idnI 71 [Matsya PurŒna] . iv.d.[∑.lr.riNvtm( 19 £°@Nt' iviv/w. p[.Gy." 22 tNm?ye ye tu in„k.RNteånxnen tu 16 m.[." s¢ yo…gn" n.m( te tu vwr.vTpur.' m?ye jl*ks.Uviu √Rjoˇm..iWˇ_" sNpuroihtivp…ít.jm.Ste tIq.* k<@rIksub.nse c£v.nvwr." k⁄mdu " xuı…Xz{dxIR sun]e k" sun]e í.. mOg. kipl.jo iv£.* ÎÇ.NvysM. co.mt" kmRt" sv.Sq.l.Ste s'j.'ívw s¢wte yogp.Rm iv:y.tU blv.Ste b.jpu]STvekoå.Rvmw hR .Lpcetn.lÔre …gr* nIlk<#Sy purt" iptO.rd" yogivTsvRjNtUn.nu.' b." iv..." 18 yog.rg. 24 pç." 15 t].£mm( pç.tU blv...Rñ( zé.ivt.n' tmu¥.nxn' pun" 14 j.m. y.ne S]I….S]ySteW.Ut' p[." ÎÇ.yeR inyuˇ_Tv..t." 17 sumn.v∞wkSteW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.itSmr..hn* m≤N]Tve c£tuíCe z.hnm( 20 r.' ®tveˇ.?u v' i√jsˇm.

.vˇt" a.| tu m.…m pun" Kv..c TvTs.d.…mnI iv¥te Kv…ct( m?y=.….itj`n. tu ikm. s.tSy me 36 sUt ¨v.Jy' r. c.…mnI 30 suv.Tv.I mÔUˇ_.. dˇmNySyw vrv….c îit t√cn' ≈uTv.r siht" s r.pur. bOh√=oå….∞£p.h skop. p[s•.t¢.©" sgÌdmuv. iSqt.ycçl.e ≈.…s ò.m.y ippI≤lk.' ivh.…min 35 nwtdev' k·r„y.d* sTyen p[sId p[.nmpRy.gmt( svRsÊv®tDTv.m.g.Nmy.Nte idneåNySy.Tp[s... ck.s mohn.y ivne„yt.®h..ım..lp…s m. 37 b[˜dˇoåPyxeW' t' D.k⁄lm( 28 ippI≤lk. Tv' £⁄ıåe ip .' x# 33 Tvy.ıkLpe ≈. ivSmym.pIh suvt[ e SpOx.….o+yse m…y .muk" pçb.uˇ_É Tv' ò.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ty.[Matsya PurŒna] pur.….Rv.n" 38 îit ≈Im.Rin tdekmpr.ngtSty.Tm. modkcU. 32 ikmq| vd kLy.TSye mh." smNmq 34 ippI≤lk ¨v.…m p. sh s p. tm.ÎXy. sroWvdn. 31 .R su≈o.…snI sul+yne]rsn.…cdu¥.TMye 72 . s.te tq. m…y p[oiWte sit dIn.jnNdn" 27 kd.c h 29 n Tvy. gu@xkúrvTsl.h.mnunyNp·rt" k°$k. sÎxI lokÉ k. p[dˇ' smit£.…qRv" ddxR k°$…mqunmn©klh./' me =NtumhR…s .

te p#tStv 8 ye ivp[m:u y." 5 a/mR EW îit v" ipt.. sud·r{o mh.m( y. d.m …v'xoå?y.c dIny.x.c tiSm•ev pure j.'StÊvdxIR c iv¥.©leWu d.Ud( b[˜dˇo /r." 4 ttSt√cn' ≈uTv.so n.c<@StpoTsuk" n.mt" kmRtíwte sud·r{Sy te sut.' …s≤ıimTyUcSu te i√joˇm." pur.d.itSmr.Sy.Ud( b[˜dˇo /r.g.tle t∞." 9 73 .D" s te d.tle t∞. ikmetidit pu]k.….kctu∑ym( 1 AWy Ëcu" kq' sÊv®tDoå.tp..◊y. vOiˇStv t.ryt( vOı' iptrmuTsOJy d·r{' vnv.t vdSv tt( 7 ivˇmetTpuro r. v. mÊy.y" 20 aqwk…v'xoå?y.ivt.pur.lÔre s¢ c c£v.í k.t. teW.xpure mOg." ¨v.y" AWy Ëcu" kq' sÊv®tDoå.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. ye m.Syit pu„klm( /n' g[.Std.vh.m( [Matsya PurŒna] ippI≤lk.n>yv.Stq..vTkSy k⁄le c£v.Ìitrev v.vTkSy k⁄le c£v.nse te vym] …sı.mshß. 2 /Oitm.Ste c c£.k.m" prm." 3 tpse bu≤ır." k⁄®j.' i√jNmn. ivp[..…sn" 6 ko nu /moRå] .c. t. vOıi√jSy d.vˇd.y. p[.kctu∑ym( 1 sUt ¨v. j. ËcuSte k‚Lpt.

h prmeêr" 15 pXyt.' t]wv.r.‚G.qIR devdevx e ' h·r' n. iptr' jGmuSte vn' tpse pun" vOıoåip r. t' hsNt' suiviSmt.dRn" 12 vr' vO.nukMpI c svRsÊvbl..' svRdve .…/k" svRsÊv®tDí svRsÊveêreêr" 17 ahsˇen yog.Tm.nne 21 74 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .rg' svRx.y.vn' jg..Syhet'u n j.dith. tu∑StSy jn.m.ç.' prm( 14 svRsÊv®tD' me deih yo…gnm.m( îTyuKTv.gv. ikmPy..mu ( 11 a.{' te ˙dyen‚e Pst' nOp Evmuˇ_Stu devne vv[e s vrmuˇmm( 13 pu]' me deih devx e mh.blpr.n( 16 svRsÊv.c akSm. 20 sUt ¨v.s iv.mviSqtm( 18 tt" s.…mRk˘ yo…gn.[ j" p. tm.x˚‰ mns.m vw.…m ydk..pv..Ntr/Iyt tt" s tSy pu]oå. tmpOCz•reêrm( 19 s'nit®v.gt" y] tTk°$…mqun' rmm.' p[." tt" k.u' tIv[vt[ pr.' /.. s ippI≤lkr.c avd{.r.n. s'nitÎ≥Ç.l.len mht. pu].le ’t' Tvy.j.S].v•Op h.Tm.sSte ikmqRm.I„v .[Matsya PurŒna] pur.£mm( p.…/pit" pur." smuTp•metı.y./y.qR…sıye 10 an`o n.m.n.Ud( b[˜dˇ" p[t.jpu]oåip s ippI≤lk.Sy' vr.Tm.Tmjm( EvmiSTvit ivê.iWtm( r.

teåq nOp" pur. n jIiv„ye Tvy./un.* 29 k.Tsv| D.UTv.. ikmt" prm( tto in®ˇro r.u" p[.Syhet* xu…ciSmte n s." k." 32 ivSmy.y inym' tSq* s¢r.l. ¨v.yoR vOımg[t" gdNt' ivp[m.k. sur.suStTpuro hre" 24 a.©leWu d..[∑. c b.y. vy' yogiv. kq' ippI≤lk.tU g[.]mkLmW" Sv“e p[. p[.h ˙WIkÉx" p[.te ." Ev' ivlPy b¸xS]ySte yogp..nN¥ pun" pun" ttStSmw /n' dÊv. tt" j.¥ h…st.S]p[.Stq.TMym….' s pp..c îTy. 31 h.RTm.j.itSmr* xok. devI p[.vu.pur.˜. ye m.x." k⁄®j.í k.[VyStu sub.S]p[vtRk" .lk" p.itSmrTvmgmˇ* c m≤N]vr.te pyR$Npurm( 25 vOıi√jo ySt√. j.NyTk..' ik˘…cı.t xuc.n( 23 tSm.lIk…md' vc" 22 ahmev.k<yR vcSt." 28 sUt ¨v.mt" kmRbN/n.r.l îit lokÉWu iv≈ut" svRx.Nt' t' vOı' s'ddxR h 27 b[.nse te vym] …sı. d.c ye ivp[m:u y.xpure mOg.Sq.SySyxeWt" îTyuKTv.ç.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.hmevhe h…st.mNyˇd.m( [Matsya PurŒna] n c.ms'ytu m( 33 75 .Ky. …jD.S]ivt( 30 k<@rIkoåip /m. vedx.Êvy.p' mTyoR veiˇ ivn.Tpitt.vg[tStd.mx.NtdR/e iv„.rg.lÔre s¢ c c£v.h.h.ım.t( 26 ingRCzNm≤N]siht" s.Cz^.>y.

ı’Cz^.cret( tIqeWR u kÉWu c ’t' ≈.gfl' sv| ydetd….h.vet( kiSmNv.s'ytu m( 34 iv„vKsen.mwk…v'xoå?y.l„yte tqeit p[.Sq.sr.…j{*ih.nse …m≤lt. Í.ımnNtfld' .oTyq p#πˇu v.odye 76 ." y îd' iptOm.d.TmIy' nOpit" pu]' nOpl=.iNvtm( a.Jyeå>yWecyt( m. º tu sMp[.ge tu ≈.vye¥o v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivsOJy b[.n' tu r.….' Svg| mo=' su%.¢e a….nNdyn( 37 TvTp[s.h.ı' b¸fl' ..in c 39 p[yCz≤Nt sut.ıkLpe iptOm.ım.[Matsya PurŒna] pur./.e ≈.Jy' nO.vd(." 40 i√je>y" ≈.j.puStpobl." 35 b[˜dˇ.TMy' n.h r.c apr.y" 21 aq √.·rtm( 36 r. ivmTsr.j.e prm' pdm.g[' b[˜lokÉ mhIyte 41 îit ≈Im.m….' t' c vOı' /nmud.Pyte flm( ttSte yogm.TSye mh.JyTy.…v'xoå?y." ipt.idd' sv| mywtTp[.t( Evm.vet( 1 sUt ¨v.' p[It..pur.˜." s'nití. r.yu/nR ' iv¥. tu punSt...mh.le c tCz^.' vr.∑[ .n[.TMy' b[˜dˇSy c i√j..y" AWy Ëcu" kiSmNk.dyStiSmiNptOsˇ_.y svR Ev vn*ks" 38 b[˜rN/[." sveR ttSte yo…gn. kLpkoi$xt' s. mywt≤Tkl k.

Ot( 13 y] tTk.ip v. v.m( 11 tIq| b[˜srSt√Czt&s≤lle Óde tIq| tu nw…mW' n.purI xu.hStu devdeví xUl.hSy tu dxRnm( 15 77 [Matsya PurŒna] ..ême…/k˘ pu<y' g©.' vLl..r' tqwv c nNd.m svRtIqRvr' xu.r.IPsu…. vOWmuTsOjte ( 6 tq. iptø. 10 tq.√.in iptø. .rmuˇmm( g©.Û" svRtIqRmy' xu.' vLl.. t√ˇIq| m.˙tm( 2 tIq.ême/ne nIl' v.ujo hr" ne…mStu h·rc£Sy xI..in xSt.Nm." 5 E∑Vy.rm∑. yDvr.s.y.g' tu svRk.u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 7 iptø.. iptO…. …m]pd' n.q.gIRt.e i√joˇm.mh" 4 t]wW.q l≤lt...Ste devdevx e " Svymev ipt.m svRtIqRflp[dm( 12 g©o∫ºdStu gomTy.çn' √.…m s'=pe ..gv.sI pu<y. vsit kÉxv" 9 dx.in v+y. sd." 3 iptOtIq| gy..m tt" kÉd. bhv" pu].pur. g.vTpur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..dx. y¥ekoåip gy.mtSt. y].r<y' svRtIqRinWeivtm( devdevSy t].r./ven smiNvt" yogin{.'in?y' .mflp[dm( 8 v$eêrStu ..ivmuˇ_s.Rin y.' t√Tpu<y' c ivmleêrm( iptOtIq| p[y.xySt√Tsd.in c n.gm.R y].m( y].' y]o∫Àt" sn.gr…mTy. n.m( y≤Tk˘…c∂Iyte t] td=ymud.' v[jte ( yjet v.tn" tq.' vLl. 14 tdet•w…mW.

Cztgu.ip<@p[d. k⁄®=e]' mh. 20 iptø.vet( 27 78 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .k..nsmev c mNd.goR ih l+yte 21 a¥.n.dRn" tIqR…m=umtI n.….' vLl.pd' v[jte ( ’tx*c' mh.lStq. ivp.¸mRhWRy" Et.m( 2 v'xo∫ºd' hro∫ºd' g©o∫ºd' mh.n..upd' nmRd.' sd.…snI 19 ymun." ≈.mflp[dm( nIlk⁄<@…mit :y.Rin svRp.y...√.R…/v. îr.lÔr' xu. 17 s'gme y] itœ≤Nt g©.Czod.lI cN{.mu tI pu<y.r.r' iptOtIq| c k. svRdve nmS’t. Áet. ®{sr" pu<y' sro m.mrk<$km( k⁄®=e]. mt.it s pUt. k.Ste n.flm( ≤=p[.m( y" p[y. ÎW√tI ndI ve. deivk.r…s'hStu Svymev jn.pu<y' svRtIqRsmiNvtm( 18 tq.{eêr' iv„. k.vtI ndI t√≤TptOtIq.nen sm.q srSvtI 1 pUv…R m]pd' t√√w¥n." iptr" sd.flm( .q' mh..m iptø.iknI tq." 22 tq.y.g.. pr." jMbUm.Ny.phr. ve]vtI tq.' ikmu ≈.' nO.in iptOtIq.edí<@veg.Stqwv.pu<y' y] m.ıe koi$gu.' tiSmNò.x. c sryU" pu<y.verI kiplodkm( 26 sM. n. c 25 Smr.pu<y' svRp.idk˘ .ı’t.ip iptOtIq| tTsvRk.' vLl.dip lok.rmev c 24 gy.Tm..[Matsya PurŒna] pur.g| mh.m( ao'k.t' iptOtIq| i√joˇm.. ndI mh.y.pinWUdnm( 16 y].

yk˘ n.phr' n. ndI xu. t√•d* t* xo.y. c ndI pu<y..rk.nd. ndI pu<y.in iptOtIq.nyo" 35 ≈.pur. cmR<vtI ndI 29 gomtI vr.dRn" 39 y] x.t' tIq| someêr' prm( svRVy.rv.| c tq. ve. 32 tq. 40 79 [Matsya PurŒna] . 33 xt®{. home Sv.®{' mh.mviSqt" tq.vroh. ivêpd' prm( a©.ım.l' tqwv c mh.tIq| c tq. 36 gok.bo…/" p. p.ıe d.x..R c ndI xu. mh. xt.nNTymXnute tIq| me`kr' n..$l..{eêrmt" prm( tq. c ndI tq. ivtSt. 38 EteWu iptOtIqeWR u ≈.. s·rT=IrndI tq.$ndI /.ye jls'in/* k. /Utp.m tq.m .gtIqRmv≤Ntk.Stq.pI pyo„. Et.Rin xSyNte ò. t√ˇIqRm*xns' prm( .…/hr' pu<y' xtkoi$fl.| gjk.p' tq.wrv' .``Rr* 34 k.q tptI ndI 31 mUlt. c tq.…/km( 28 ≈. c …g·rk….Rk.≤lk.budR srSvtI 37 ndI m…..' n.um% Re l.mtI n.?y.◊. mNdodrItIq| tIq| cMp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ihk. ’„.≤l©÷ dx. tIq| smu{o d≤=.Is'gmStq. c pu®Woˇm" √..ne tq.Ogtu ©u ÷ c g*rItIqRmnuˇmm( 30 tIq| vwn.m Svymev jn.m pu<y.m( xu£tIq| c iv:y.I c pyo„.y.I v.ımetWe u y∂ˇ' tdnNtfl' SmOtm( {o.©≥/ro iv„.m tq. mh.r. c n.

k˘ cmRko$' tq.kmt" prm( 50 gov/Rn' h·ríN{' ’pucN{' pOqdU km( shß.verI k⁄@m± l.'kr' tIq| n..ip tq.lndI tq.…/v.….uWm( a.r…s'hmt" prm( 42 mheN{' c tq. tIqRmˇu mm( 45 tIq| ]wyMbk˘ n.dip p.=' ihr<y. s*…mi]s'gm" îN{k°l' mh.ımnNtfld' SmOtm( 43 dxRn. c ip[ymelkm( 52 Et. mTSyndI pu<y. ndI pu<y.ImrqI s·rt( 44 . tIqRmnuˇmm( tq.IR c jy.mln.m[p.m( tq. jNmeêr' mht( 41 ajunR ' i]pur' cwv …sıeêrmt" prm( ≈Ixwl' x.' . ≈.phr.mdRkmlM. ndI ndI god. k. vw tu©.r' tqwv c 48 . ≈.dip cwt..Ny…/k. ixv/.M.x.n. c kdlI ndI 51 r.in s¥" p.{tIq| c iv:y.vet( Smr.tIq| c x." 47 ≈Ip.in nXy≤Nt xt/.{.êtm( pu<y' r.purml' purm( 49 a©.[Matsya PurŒna] pur.ımetWe u sveWR u koi$koi$gu. tq. .meêr' t√del.Ste .Nyip sd.IR t.ıe p[xSt.qí mh.=' tq.d' tq.Imeêr' ’„.m.m i]s'?y.ve.vrI n.m[.' s.Ut' c iv:y.m svRtIqRnmS’tm( y].'in?y' ÎXyte yt" 53 80 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .t' pMp.n.. i√j.p. c£v. s.gv.nIx" Svymev i]locn" 46 ≈.in tu EteWu svRdve .sSt]. pu<ymq ≈Ir©s'…Dtm( Ete„vip sd.tm.tkÉêr' t√dek.

shß≤l©÷ c r. c pyo„. k*ixk° c≤N{k.Ñü%.¢v.rmocn' tIq| tqwv A. c ndIpu<y.vrI ndI yut.mPsroyugs'…Dtm( ≈. xu.vrI ndI 57 tˇIq| hVykVy. 62 vwd. tq.lym( 61 tIq| s.n..…/km( b.m x. koi$xt. ndI pu<y.ım.verI coˇr.nr.tmuˇmm( p[tIkSy .vRitk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. j..m( d.t' y] vwê.nNTymXnute 66 81 [Matsya PurŒna] .¸d.[' tu tq.xupt' n.n' c iv:y.lg[.n( t] dˇ' nrw" ≈.…¶k.m Sv.ıtIqeWR u ≈. sv. 65 s's.rSvt' n.Stq.ımetWe u sveWR u dˇ' koi$xtoˇrm( 55 tqwv iptOtIq| tu y] god. tIq| …c]kÀ$Stqwv c 64 ivN?yyogí g©.y.nNTymXnute lohd<@÷ tq.RNtrjl. SvgRm.y.ı.y.mocnm( EteWu iptOtIqeWR u ≈.vet( 60 tIq| tu pu„kr' n.d.yRd.I p[.mdGNySy tˇIq| £m.pur.m( 54 tIq| p.l'/ro …g·r" 63 EteWu ≈.m' tqwv c somp.R v. tq.. ≈.`veêrmuˇmm( seN{fÉn.m( k⁄Bj. tIqRmvu x R Ipu≤ln' tq.≤∫•' y] god.ım. …sıvn' xu.m ndI p. k.. ndI pu<y.neWu tq. 56 j.ımnNtfld' .nmetWe u sveWR u dˇ' koi$xt.…mtIq| tqwv c ml'dr.vh. y]eN{" pitt" pur. 59 inhTy nmu…c' x£Stps. pu<y. pr. ≤l©shße. ndIt$' xu. tq.q vwr.…/km( 58 tq.

l' tqwv c idi<@pu<ykr' t√Tpu<@rIkpur' tq.<@÷ tqwv c EteWu ≈. EteWu ≈. tIq| tIqR…m≤N{ying[h" v.' gehåe ip tIq| tu smud.vrItIq| svRtIqeêR reêrm( t] ≈.R≈m..Imeêrmq.r" p[y.ı' p[d. v. tqwv x.vt| hytIq| tqwv c ip<@.nuW" 78 sTy' tIq| dy.' s'gh[ o my. 76 s¢god.rk˘ c iv:y.leêr' tq.t' g*rIix%rmev c 75 nk⁄lx e Sy tIq| c kdRm.nyo" tIq| vedixro n.r" p[y.t' xƒoı.tOghO ' n.s' tq.≤Nt prm.m tqwv*`vtI ndI 70 tIq| vsupd[ ' n.[Matsya PurŒna] pur.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aØh.ip v.ıd. c /r.vt| k⁄x.tIq| tqwv c jyNt' ivjy' cwv x£tIq| tqwv c 72 ≈Ipteí tq.tmnNt' ≈.iTkmu m..{k.tVymnNtflmIPsu….t.ItIq| r. k⁄xx e y' c iv:y." 77 EW tU∂x º t" p[oˇ_StIq. tIq| g*tmeêrmev c tq.ıd. v…sœtIq| nu h.ıd.mtIq| tqwv c 69 aêtIq| c iv:y.r' tqwv c 68 `<$eêr' …bLvk˘ c nIlpvRtmev c tq.rIt' tu tt" prm( 67 b[˜.c bdrItIq| g.m z.rd.gl.˙tm( 79 82 .t.≤Nt prm' pdm( 71 tq. tIq| tIq| rwvtk˘ tq.Rn.m krvIrpur' tq.gIxoåip n xKnoit ivStr. 73 vwk<⁄ #tIq| c pr' .tIq| ...' gitm( 74 tIq| m.

vete ytStSm.|S]INs'gvSt.Tp[yàen tIqeR ≈.vn…m„yte 87 iv„.pur." 86 Ë?v| muÙt.y.t.." a∑.ˇSm.R iv:y.vdev tu m?y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.l" k⁄tp" SmOt" 83 m?y.ımev' ivix„yte 89 ≈.·r.RiStl.m( EtˇIqeWR u yCz^.pk.Cz^.NmNdI.dpr.c pu<y' piv]m.nwknÉ dIyte tpR.=sI n.Ns'j.ˆ≤S]muÙtR" Sy.m s.¥NmuÙtRctu∑ym( muÙtRpçk˘ cwtTSv/.ı. gihRt. SmOt" 90 sUt ¨v.p' k⁄iTst…mTy.RTk⁄tp.¸StSy s't.]' c tq.….…m„yte ySm.y.' tU.vit .ip ≈Im.ı' t] n k.lo muÙt.∑m" SmOt" 85 p. Stt" prm( 81 s.yte nr" 92 83 [Matsya PurŒna] ..lmetTp[.ˆ" %@±gp.odehR smu∫tÀ .ıs." k⁄x.ı' tTkoi$gu. îit iv≈ut. ySm. vel.dnNtfldStd.…s….¸idRv*ks" 88 itlodk.oit y" p#π√.le tu p." ’„.cret( 80 p[.ıSy r=.rM. t]." sd.nuk°tRnm( 91 Í..ˆe svRd.yenvw iv…/reW sd.yu„y' svRp.ryet( r. nep.o ivix„yte 84 m?y.t"k. g.ı' sm.pivn. ≈.∑mo muÙtoR y" s k. svRkmRsu 82 aˆo muÙt.ˆ≤S]muÙtR" Sy..Skr" tSm.Tk⁄tp.xnm( pur.Ô≤ldeyR o jlSqwStIqRv.iStl.vo d*ih]í.lkMbl" ÂPy' d./nk.RhStenk w nÉ ≈. mlye n k…qt' tIqR≈.Stq.. dx pç c svRd..

rkm( 4 ySm.' /.TMymux≤Nt tJD.>y.NTyqRml+mIn.h.m √.r. g.oR .ˇps./Rmmu y.e tt" sm. c.m…/p" kq' x.Tsomoå. ivp[. scr.ık.m t∞.rd t√÷Xy.popx.pit" s."u 2 yd.Ry/u /r' nrm( 84 .c a." svRp.nmkrod(b˜[ .'xne tSm.St' mumcu gu . tm…/iœt" t' ÎÇ..≤Nt’Cz.xnm( b[˜iv„<vkú®{.kú®{wrip pU…jt' c ≈.s..q t' g.p.y.crm( 6 ti∂xo jgO¸/.Np[.." 94 îit ≈Im.dum. ye c r.nNdk.no b.[Matsya PurŒna] pur. sutCe zy.iSqtoåBdxt]ym( 7 a.MbusM.…s….Rmk e °’Ty ctum% uR " 8 yuv. sv.TSye mh.nimd' mh... tIqRinv." prm.j.phr' c pus' .Uv"u k°itRv/Rn.d.vm( dIpyiNvêm≤%l' JyoTòy.x.S]ivx.nNdkr' b[˜ jgTKlexivn.ıkLpe n.m>yNtrmtI≤N{ym( 3 x.…v'xoå?y.R mR xˇ_.viCzxu" 5 a/" suß.v ne].y" 22 aq ]yo…v'xoå?y.le c vˇ_Vy' tq.ıSy m.Rm S]IÂpe. /.UTvodre t.xn' prm( 93 îd' piv]' yxso in/.." 1 sUt ¨v.∑m.TMy.id∑o b[˜.h.pur.m( b[˜.m tp" sO∑‰q| t¢v.y" AWy Ëcu" som" iptø.m.e ≈. pUvmR i]" sgRiv/* pur.NtmnsStdNtnRyne iSqtm( m.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ≈. anuˇm' n.

vNtu mm m≤Ndre 18 r..jsUyiv/* SmOt.¥.Ud( i√jexí.r xIt.msM.n.TmIy' s ipt." suvcRs" 15 tt" pµshß.vd( .jsUye surg.v" tejoivt.v<ys'yˇu _.U∞tum% uR " 20 b[˜TvmgmˇSy ¨p{∑." 21 cms. hot.ip yidd' cN{m<@lm( =Iyte v/Rte cwv xuKle ’„. tSm.'xiu vR„.Nsom" x£lok˘ jy.i].OgR ru ?vyu®R Ì. dxwv tu 85 [Matsya PurŒna] .Tm.m( SyNdneåq shß.¥.y.vit svRd. dxwv tu tpíc." 12 t∂Ii¢r…/k.oˇ_.e c svRd. h·r" Svym( sdSy. ten*W/Ix" somoå. s¢ d=" p[.I„v p[ov.' shß.]* ." p[oˇ_mSmTSv.km.StSmw kNy.Myhm( p[Ty=mev .t.Stqwv c tu∑vë "u somdevTywb˜R[ .un..ip g¥te 13 ved/.mrs' c..o h·r" vr' vO.Ud…/ko /.devR gN/vwrR oW/I…. 14 …v'xit' c tq.roPy lokmnyd. mN]s'gh[ "w 11 StUym.pur.l" ixvoåSm.…." snk.jsUy' tu iv„.c prm.' xUl/ro hr" 19 tqeTyuˇ_" s a.Stu r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." r="p.gv.mh t] b[˜iWR….vTvym( 10 AiW….ro . b[˜." sNtu me i√j.'StSmw n.¥.jÓº r.nSy tSy. jn..dRn" 17 tto vv[e vr."u 9 a.cetso dd* Âpl.nwktTpr" 16 ttStu∑Stu .{.St.d.u?y..?vyRvSt] ivêe dev..mI .r.uiv idVy*W/Ig.êe vedx·ˇ_mye p[.

nurˇ_Sy su%.m.r%ed.ninœŸkmn.Oqe t{Up..k.m t.g/Ix" 33 s y.m( t. p[..t.r..y x. n xx.Std..xbı" 34 86 .r." pun" 27 tq.©πåPyitdubl R .' devgurorn© b. Svk°y.m.tumSmw n mN]xS].[Matsya PurŒna] pur..Tpu„pSy .noåip dd* n t.Um* 30 s.tR" kÉxWe u jg[.r. td.¢eåv.Pyr.q du„p[.k x.….ngt.…¶dG/Stı‰.r.lokneCzv" k.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ]wloKy' d≤=.….ytc.…cdu¥.m.pc.t. ten AiTvG>y" p[itp. 28 kd.Py.…/pit" Smr...Rr' vsum.y. SvgOh' ttoåip 31 n tOi¢r.Tsom' Sv.s ttStu dwNy..r.s.RrIckXypm( 25 /OitSTyKTv.gmeWu bOhSpitSti√rh.wí xo….c.s t..pc.©«m( 29 .Cym.j'Std.' TyKTv.…¶ivWwrxeW"w tSy.lI c kdRmm( ¥uitivR.Uv 32 xx.Rr.p' n c d. b..' s t.Pymeêe yRmiO Ws'S’tm( s¢lokìkn..ip Smr.my.rwrip v.tOgR .kr' TyKTv.….cy.Rt.mpXydnekpu„p. îv somoåip k.R sh ten reme t{Upk.pkt|u iviv/w®p.' bOhSpteStTsu%p.NTy.| c t.m( bOh…•tMbStn.Std.mb.vy≤Ndx" som" p[.pw" xS].q jg. .y..r.r. hiv„mNt' k⁄Ù" Svym( k°itRjyR Nt' . ˙tm.t¢.RqmR n©t¢" s y.ywnvRw ..qTvmv.idtm( 22 tt" sm. 26 Ev' ’t.vsu' t√ˇui∑/.id….sI∞ gOhåe ip tSy t...nsen …cr' iv˙Ty.rmVyym( 24 p[.®ne].' iv/ughRO ITv.jt iv/udx R /.rSy t. pIt' n≤Nd' sommev.©‰o nv deVy" …sWeivre 23 l+mIn. …snIv.r.h ivivˇ_.p tps.' .y.t.

y somen ivxeWdI¢tOtIyne]..TprS]Ihr.S]ivx.S]yuˇ_..·r k.m =ymugt[ I+.NtoåPyl' nUnmqo …st.v∫IW.Nte .©.mpRy v.pITqmk. tqoJJvl.hvoås* 41 axeWsÊv=y’Tp[vı O StI+.t.mdev" p[…qt" pO…qVy.y.ten smu{.rkvOıtej.…cRtp.n.Uv 35 yo v.vm.U…R mp.n.m . …v'x∞tu"Wi∑g.UMyorq.y p[vı O m. jneWu x.exk.k° gOhItdI¢.e s.' som Tvy.I rq.NyoNymxeWswNy' √yojRg..ImvK]" 37 shwv jGmuí g.Utêe r…sıju∑" yuı.re 46 sUt ¨v.nubı" 36 /nughRO ITv.surswNyyuˇ_" xnwír.c 87 .….ly=orgik˘nr..Iitr.loKy ipt. ’t' yuımtIv .lviˆ" aq.Rdx.?ywm®R ≤∫" sh lokp.' =y.noåiSt prSvh.l .√.y som Tvy.TSyNdns'iSqt.ip mh.S]JvlnwkÂp" xS]wrq.pur..·rjRg..' somoåPyg.¥.k° bOhSpitòehvx..Imm( p.lw" dd* yd.jgv' pur.ivt.mnek®{.>ygm≤Tpn.ˇ] ivvOımNyu" 39 n=]dwTy.U√«Rpsmu{g.' n kq'…cidNduStd.R 40 s sommev. t.q kq' kq'…c…•v.w" 42 pt≤Nt xS].lmqo dh≤Nt ®{" kop.' ik˘ =y’∆n.budR ne l=wSi]….yR ' s¢ tqwv lok.mhoåip 44 aNt" p[ivXy.R…mm.yu/..yRm( 45 ySm.r.m.m( [Matsya PurŒna] mheêre.d(b˜[ xIW| mumoc somoåip som.' pµen cwknÉ tq..sIt( tdS]yuGm' jgt.S]mmo`vIyRm( 43 tyoinRp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.s sur"w shwv ak..dpµ" tt" six„yo …g·rx" ipn.ry.pg[hSTv' .in Sv.n.m( 38 vet." y=eêr" koi$xtwrnekyì tRu oåNvg.Nt·r=Sy c .nl. ixv" £o/pro b.KpteSTv' n c.q ctum% uR .íc." jGmu..ImsenswNy√ySy.

dp. l≤∆t.Nt" bOhSpit" Sv.St] c.S]ivıIm.d.ne som.' kÉn j.ª.jpu]Iy' iv≈ut' gjvw¥km( r. l∆yNtI vr.d.pc.£. teW. p[.D" somSy pu]Tv.idTys'in.'xmu .' t]wv.mpgOÁ t.My' p[d." sv.r.c ihm.i√/u" sutm( bu/ îTykro•.e somv'x.pur.S]p[vtRk" 2 n.ro n.{.rk" 5 tt" s.dx.nmkroi√.lI yuı.t" k⁄m..Nt" k⁄m.jyälI b[˜. 6 somSyeit …cr.." sh 4 bOhSpitgOhe sveR j. pun" punStd.Mbr/ro idVy.St. 88 .Wek˘ tt" ’Tv.UiWt" 1 t.Nte √.tm. p[/. pO∑.jpu]o bu/" SmOt" 3 j..NhiStx.[Matsya PurŒna] pur.jGmudvRe .ríN{s'in.tkmoRTsve td.n.R<yev.u" gOhs.r. b[˜iWRsy' tu " 8 pXyt.m SvgOh' s®{" 47 îit ≈Im.c tt" s'vTsrSy.y" 23 aq ctu…v|xoå?y.¥.mdt" p[x.i√in„£.]" s tej.h ttoågO .y" sUt ¨v.:y.' svRdve .Utle 7 a….rodr..TSye mh. deviWR….g[mkro¥" Svtejs.©n.Ntr/Iyt îlodre c /…mRœ' bu/" pu]mjIjnt( 9 aême/xt' s." idVypIt.' ˙∑o jg.q b[˜.Jy' c .y.r.{.' n ik˘…cdvdˇd. apOCz÷Ste sur.m ]yo…v'xoå?y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tqeit cov.m y{.'…s sv.Rqx R .

r.Syit îTyuKTv.…mRkí .Tpur.ihk.it s r.nn.®Á rq' d≤=.idk˘ nOp" 16 a.j.d.·r.q.R p. s¢√«ppitStd. c£É ttSteW.rvnm. iv„.r.mq..xme„y…s 18 k.t( 19 /moRåPy.lyt( /m.pur.uiv y.jr.y.n.iv„y…s s'titStv r.?y jn.yuSTv' /. gN/m. cwv..Ut( 21 ahNyhin devNe {' {∑ë' y.m~yRp.≤lt. 15 …jD.. /me.q.jeN{ y.tu n n.h …cr.Mbrc.m.do .h tvoNm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. vsumtI sxwlvnk.ú soåpXy•Iym.…cd.©v.o" p[s.v∞N{.m( 22 s.j. îit :y.t" svRloknmS’t" 10 ihmviCz%re rMye sm.NtdR/"u sveR r.ˇSmw lo.Mbre 89 [Matsya PurŒna] .rkm( 20 xtxo vO≤ım. ten svRlokihtwiW.m.nIy idVy' knk." ¨vRxI ySy pàITvmgm{Upmoiht.v.N/me.∂ºvNe {o dd.v/..svSt∞·rt' kq' pXyit n" smm( .tO yo dwTy.pmd.moåPy.m( puÂrv.{.¥.>yp." koi$xo yen d. 14 /m.m.Jy' tdNv.…≈Ty ivyog.Rqk R .ivt.' pun" 17 jGmtuSten k.Êv' n.mrg[./RmkÉ.kút.UiWtm( inivXy.$( kd. 13 c.jGmu" k*tuk.sn]ym. 11 kÉixp[.Rvitkop' nOp' p[it aqR" x.dRnm( lokìêyRmg.duvx R I.dne k⁄m.R smmev.Rqk R .kroTpUj.Rsn' td.ih.·rt.m( ÈWımeåR …/k.I k°itR" sd.KTy." s'{∑ëm. 12 s¢√«p.x' .

r.Utle 30 pçpç.yuWo n¸W" pu]* vOıxm.p.yuí sveR idVybl*js" a. .√j[Iit s't∑u o geyt.yu/nR . bu/pu].itx.rten p[vitRtm( menk.iv„y…s puÂrv.nu.yVymS]' muKTv.[Matsya PurŒna] pur.mpI…@t.y.y covRxIm( 25 tt"p[.yu/iOR tm.q ¨vRxI bu/sUntu " 32 ajIjnTsut.n.s n. yxoå…qRn.rq. x£oåip smre yen cwv' ivin…jRt" …m]Tvmgm∂evdw dR ..rten c s./y.kx.yurê.….t.. covRxI s.mqovRxIm( 23 t' ivin…jRTy smre iviv/.Rrmkro≤∞rm( x.R tqwv c 34 r…jdRM.m .Pm.ivN{.r.o ivp.m. 29 ivSmOt.d.iO t …m]TvmgmTp.jey…mit iv≈utm( 35 r…jr.…•bo/t a. g. puÂrvs" p[ITy.rt" £o/.yu/p.yNtI c·rt' mht( 27 l+mISvy'vr' n. puÂrvs' ÎÇ.muvx R I' rM.' nOTyteit td.yuÎ!R .….in lt.i√yog.mtSt. c vIr. sU+m.Nvsu" 33 xu…civ¥" xt.sn" svRlok." ipx.xdBd.e v.Nte . d. . nOTyNtI k.idxt( 28 nntR sly' t] l+mIÂpe.mkLmWm( 90 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .rtSy." pç mh.…yTv' blmUjoR yx" …≈ym( 26 p[.rtoidtm( xx. …c]le%.dSy . 24 tq. .n∑* n.' .p .iv„yit 31 ttStmuvx R I gTv.nveN{e.cTv' t]wv.ny' sv| yTpur.m( kÉixn." rje" pu]xt' jDe r.

r …/W.m.j.y me yà' iv/TSv …/W.pur.vm( yD. 46 gTv.y td.u" dÊveN{.Jy.….xy i√W" tto ivn.IRm' n k…íi√jyI tyo" tto dev.surmnu„y. r..v TvmSm.NbOhSpit" …jn/m| sm.…/p" vedb.sur"w pO∑" p[..U√WRxt]ym( 37 p[Ò.n x£o vj[.m.…/p 45 tto bOhSpit" x£mkroäldipRtm( g[hx.[∑Std.dx£yo.Á' s vedivt( 47 ved]yIp·r..sur' yuım.Jy' me in…jRtí bOhSpte r.Np·rD.NmhIpte 36 dev.Á.. 40 Sv.…qRto r." sveR yeåv?y.y hetvu .dsmiNvt.n( 48 j`.{…jyR]ie t soåb[vIt( jy.[ me n.'ík.ixt...iCz•' bl.y p[.v.uvrR .nen p*i∑kÉn c kmR.mI vo .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ySTv' .cSpit' dIn" pI…@toåiSm rje" sut"w 44 n yD.n( 91 [Matsya PurŒna] .iNvtw" 43 r.idN{Sy vw.h yid Sv.k˘ s'g.d.…m ttSTvlm( n.≤Ntiv/.sur"w p[itp•' tTp[itp•' surSw tq. x£o r…jpu]iw nRpI…@t" p[.[∑.g' c r.m tpse r…j" 42 r…jpu]Sw td.h devítum% uR " 38 anyoivRjyI k" Sy.n..q mohy.Np[.. aq dev.Jyl.Jy' c tpoblgu.go r.m( tps. iv..Sq.vSv n" 39 dwTyw" p[. toiWto iv„...e sv. vj[p.mI .y vedb.UTs ivjyI td.h v. 41 pu]Tvmgmˇu∑StSyeN{" kmR.Jy' jg.s r…jpu]..RN/mRbih„’t. sh.

yRmSm.ney" pUvjR o ydurb[vIt( s." sv.d.h.' crey' ivWy..m. 51 x…mRœ.j. r.St.R p. p[j.' teW.mt" devy. me p[itgOÁt.…crev c xy.Nk.Ns¢wv /.n( 49 yityRy.`or. vcnmb[vIt( ydu' pU®˘ tuvsR 'u c &Áu' c.q .…m pu].∞oxnso mun"e 92 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Yy' k⁄®t.r.te" pç d.Ritme`R j." 59 t' pu]o devy...kro{.jyTp[j.j.s s mhIm( Èje c iv…/vNm%w" 55 ait.ití." sd.jnyTsut.vt" k. 52 yy. tSy .Nyuv.…m n.sI{.ixnIm( 57 jr.ly." .vt.Yy' .…." 50 yit" k⁄m. t√∂evy.PyjIjnt( 53 tq.Np[v+y.nI ydu' pu]' tuvsR 'u c.R¸Wí.nhm( 61 yjto dI`RsT]wmRe x.it" s'y.. yuvit….p.…jt" 56 s x.Ut" pu].m( y*vnen.…qRv" 58 y*vnen cl.' n.Ns r.itn. vOWpvR.m( n¸WSy p[v+y.£m" p.R yy.z≥Nmh.….∂U iu ht. aq.vt.nsoå..j.veåip yogI vw%.nI c suvt[ .h.nu' c p. sTypr. /me.m.[Matsya PurŒna] pur.itrb[vITpu].y.m.itrpr.ñ( jr.êtI" sm.…m s.y.gRvSy.' v'xivv/Rn* 54 yy.¸Wo Âpn.lyn( jr.n( ydu" pU®í.Tmj.'í p[yt" sd. iptønCyR dev.…mRk. &Áumnu' pU®˘ x…mRœ.y*Rvnen ikm( 60 yy.R.it®∫v" p.vt( yy.ití s¢wte v'xv/Rn.Jy' /mwk R xr..KTy.Tmj." sh ivhtumR h…mCz.

y" AWy Ëcu" ikmq| p*rvo v'x" ≈eœTv' p[.Jye Sq.TSye mh.y.rt.iWCy c 70 k.Ns r.nvy.m." y] te .ryt( tto vWRshß.q vys.s jr.' tv.m( cturSt." 62 Svk°yen xrIre.y r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.[ tO yo jr.m. r.t( 66 s'Sq.m( [Matsya PurŒna] k.y" 24 aq pç…v'xoå?y.' pU®˘ pu]muv.' p[x.u?vmOiWsˇm.e somv'xe yy..n.l/mRmpu …e yv.Utle 93 .. me y*vn.Nvyv/Rn.NsTyiv£m" jr.pur.“uy.…jt" 68 atO¢ îv k. j.…m Í.m( 63 n teåSy p[TygO Nt ydup.teí.rt.iSqt" 67 yy.' m.len mht.' td. deih nvy.py.d.p . yuv. d.Tk. y*vnm.men.t.≈y. Evmuˇ_" s r.jiWRStpovIyRsm.jiWRrxp∞eit n" ≈utm( 64 tmb[vIˇt" pU®" knIy.Tmin p*rve.nv.…..Dy.qR" p·rhIno meåtO¢oåh' ten pu]k. tNv.Nte yy.Jy' pU®rk.itc·rte ctu…v|xoå?y.m.dUl R " pU®˘ r.Jyeå….j.Stu v" ah' tNv. pí." 71 îit ≈Im.it' lokÉ g…m„yit tt" s nOpx. jr.Sy.q vys. r.pur.dv.c h Tvy.n( pU®v'x' p[v+y.m.Tsu%I 65 ah' jr.itrpr.. .…m c. pu]e mh.niSm Tv' me v'xkr" sut" 69 p*rvo v'x îTyeW :y. k.

pur.yu„ym….Ny.r/I" 12 94 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .itc·rt' sUt ivStrto vd ySm.NpunjIRvy.m( JyeœSy. injfluy.m.nIkÉn x*nk" pu<y' piv]m.Myh' ≈otu' ivStre.˜.n( 11 asur.R. tto dev.it" pUvjR oåSm.ip ydov|x" ikmq| hIyte …≈y.nv.[Matsya PurŒna] pur.qeR k.jsˇm devy.R¸WSy c 7 sur. pO∑" xt.Vyo iv¥.NsmrmU/iR n n t.nupVU y.R .y yo/y.n( 10 t.msur.R∞ me x's pUrov|x/r.yt vw …mq" Eeêy| p[it s'`WRS]wloKye scr.* inTymNyoNy' Sp…/Rn* .nN¥' surrw ip 2 sUt ¨v.te vw yq.Nyu…/ s'gt.i©rs' muinm( p*roihTye c yD.vu.yu„y' yy.Vy' tUxns' pre 9 b[.m( 4 EtidCz. vv[ru .s k.jiWRdvRe r.c yy.RNsur.jsm¥uit" t' xu£vOWpv.' c smj.. 1 aNy¥y.nIk ¨v..í s'yog' yy.* t.c yy.ten.bl.Stu injfluy.ˇTpu<ym..s bOhSpit®d.•Op.sI{.c Etdev pur.≈y.'ci£re sur. 6 tˇeåh' sMp[v+y.itr.' le.Oxm( t] dev.t( ttSte pun®Tq.…m pOCzto r.. tpo/n a..m.* vv[.cre 8 …jgIWy.Ns'jIvy.itc·rt' mht( 3 xt.k˘ dxmo y" p[j.RNd.pte" kq' s xu£tny.e prmdul.n( 5 x*nk ¨v.

m( n ih ved s t.' .. .duxnsStd. ih p[ie Wto dev"w smIpe vOWpvR.õ™no .c 95 [Matsya PurŒna] . kceit iv:y.re.t' ix„y' gO .r.n." smIpeås* xKyo {∑ë' Tvy./…ytu' xˇ_o n. dmen c devy.gt' teåStu p[itgO .' k.v..…m TvYyh' prm' guro anumNySv m.Yymuˇmm( y.hr ≤=p[' .' iv¥.c kc suSv.PSy…s /[vu m( 19 td.n( 22 b[˜cy| c·r„y.'St] n s r=Tyd. Tv·rto r.m. invsit b[. 17 devy.c. tSy mh. tu s p[.jm.m.ä»hSpte" n.Ny" kín iv¥te 18 xIld.g. i√j" 16 r=te d.eå…mttej…s 15 xu£É t.=.s* iv¥.' tu tu∑.≤=<ym.y.Sm." tqeTyuKTv.m…cRtoåStu bOhSpit" 24 x*nk ¨v.yoi√¶.Tmn" t.iv„y…s vOWpvR.pur.Ny.jNdev"w sMpU…jt" kc" asurNe {pure xu£˘ p[.…m te vc" acR…y„yeåhmCy| Tv.r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nI c d…yt.Myedmuv.n( 23 xu£ ¨v..gMy Jyeœ' pu]' bOhSpte" 14 . ivW./…ytu' xˇ_o n.' p[.˜.jSv.' iv¥.Vyo ved vIyRv.' t.tu m.n( tm.' b[˜Nshßp·rvTsr. Ëcu" kcmup.Nk⁄® s.ª.h.' y.Vy.c h 21 AWeri©rs" p*]' pu]' s.nv.nv. sut." k.d( bOhSpitsut" kc" 20 s gTv./uyrRw .n( s'jIvnI' tto dev.y.Ny" k…íÎte Tvy.N.dmgmNprm( 13 aq dev.

Svym( 25 v[t' c v[tk.Nyev' kcSy crto .h td(vt[ m( a.Myhm( tt" s'jIvnI' iv¥.vTkc" xu£˘ nn.…•jr=.r.c aqeÁhº Iit xBden mOt' s'jIvy.t n ÎXyte 34 Vyˇ_' hto /Oto v.m.gRvIm( 28 devy.nI' c .Oxm( tˇˇIv[' v[t' buıv± .?y." jflubhRO Spte√WRπ .ip kcSt.' p[yKu Tv.Nyip t' ivp[' inymv[tc.o agop.s ..…m vc" sTy' b[vIMyhm( 35 xu£ ¨v.í.m( pu„pw" flw" p[We .gt. agop.◊yt( 36 a. ÎÇ..nv.St.' yuv..É oxns.rt 26 inTym. 29 pç vWRxt. rh" pyRcrˇd.id∑' kivpu]. vn.c vcn' k.vOk>É yí p[. g.l.…¶ho]' te sUyíR .nI' kNy.e xu£.[Matsya PurŒna] pur.t( ¨v. riht.iv„yit t' ivn.Stu kcen. p[itjg[.le devy.wí toWy.qRmve c 31 hTv. rhSyenmmiWRt.gRvm( 33 ¸t' cwv.St' tt" kcm( 30 g.vo invOˇ.¢y*vn.St' gt" p[.Nyq . g.dy'í devy.' sMp[. kcm.m( kcStu t' tqeTyuKTv.m s 96 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." Svinvexnm( 32 t.gt. nwv jIv. d.·r.dur.yNtI lln.y•OTyNv./y•up.yCz÷iStlx" ’tm( tto g.>y.y' devy. r=Nt' vne ÎÇ.Ùt" p[..m( anug. y*vngocr.nImtoWyt( 27 s'xIlyNdevy.v" kcSt. s.t .m( g.r.l' c yqoˇ_' p[TygO t a./…y„y'St.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. ikm( 42 mwn' xuco m.VyRq| p[Stuto d.t n ÎXyte 40 Vyˇ_' hto mOto v.jh.. vOıtm" ipt.nvwihR 97 . dG/' ’Tv.msur.msur.í dev.n.Rnv.˜.re yÎCzy.g| p[itpTSye n .t .Ny.c bOhSpte" sut" pui] kc" p[te git' gt" iv¥y.vR t( p[.ywv sur.Nyuv.v.c:y* r.h..˜. i√W≤Nt ye me ix„y.…m vc" sTy' b[vI…m te 41 xu£ ¨v.…. mhiWR" s'rM.m( [Matsya PurŒna] htoåh…mit c..o+ye ip[yo ih me t.c s Tvevmuˇ_o devy.ip ipt.Std. ®d devy.t kcoå….q k.t( axKyoåy' jIv…ytu' i√j.ÎxI mTyRmnu p[xocet( ySy. nwv jIv.êtm( 38 vne pu„p.pur.c ySy.gt.Nyq .iv„yit t' ivn. jIivtoåPyev' hNyte krv.h.˜. 39 devy.' ktu…R mCz≤Nt r*{.e.mho bOhSpití. tpoin…/" AWe" sup]u ' tmq.y.in n Tv.m( 45 s b[˜c.NsUdy≤Nt 47 ab[.rI c tpo/ní sdoiTqt" kmRsu cwv d=" kcSy m.Uy" 44 devy.….Kymb[vIt( pu„p.í seN{.ip kcSt.Nyuˇ_" pu„p.it" s'jIivto yo v?yte cwv ..í tm( ttoåi√tIy' t' hTv.Tmj" 37 s pundevR y. …cNvNt' dÎxud.’TkcSt. vn' yy* kco ivp[" p#Nb[˜ c x. E…. Vy.yCzNb[.Uyoåip iptr' v.Âp" 46 x*nk ¨v.. c cU.i©r. vsvoå…ên* c 43 suri√Wíwv jg∞ svRmpu iSqt' mˇps" p[.Vy" as'xy' m.=sw…/RW.rp[We .Stv b[˜ c b[.r.ip p*]' kq' n xoce ymh' n ®¥.

/te 51 xu£ ¨v.ley.…R yTv. 53 xu£ ¨v.' vjR…yTvwk˘ tSm. c k.' siv¥" 56 x*nk ¨v..}y.¥ tt" kcSt' gu®…mTyuv.y.m ivp[" p[.it m.v.' …sı.∞ ÎXyeTkco mÌto devy.…mveNdu" 57 ÎÇ.Sy.' Tv.“uih jIvnI' Tv' n ceidN{" kcÂpI Tvm¥ 54 n invteTR punjIRvNk…ídNyo mmodr.˜.Êv.veidh.Py..i√¥. in„£mSvodr.' ….jte devy.vtoåiSm dˇo hTv.te jIivtu' n.x.<y¥ vTse ivnwv me jIivt' Sy.mv.in 52 devy.r tmb[vITkÉn cehopnIto mmodre itœ…s b[iU h vTs 49 kc ¨v.Nt" k˘ b[˜hTy.' guro" sk.' p[.Vy b[.Nyuv.gme p*. c t' pitt' vedr.t( b[.' .jh.' . n dhedpIN{m( 48 s ten.py.• jh.Rc' j#re Vy.c 58 98 .˜I' m.PySy .' c t.….v…¶kLp* dhet.Tsmv.y.s tt" kcoåip iv¥.d.m.c s'…sıÂpoå…s bOhSpte" sut yÊv.“uih 55 pu]o .' SmOit" sv| Smrey' y∞ yq.Rm.iSm xˇ_.c ik˘ te ip[y' krv.Py iv¥.c √* m.ixmuTq.mv.[Matsya PurŒna] pur.surI Tv] m.iSt xmR tvop`.' xok. cU.Êv. Tv…y iSqte kqmev.ˇ_' .UTv.…mm.ˇps" =yo me tt Klex' `ortr' Smr.Py iv¥.edn.vTp[s.t ave=qe .TkcSy n.{e" xuKlmu≤∫¥ Í©÷ r.b.c .Ny] k⁄=me mR .pO∑o iv¥y.….c guro" sk.x. copÙt" xnwv.xe mm n.Tp[. k⁄≤=' inivRc£.xStv cwvop`.…m 50 asur"w sur. c vOˇm( n Tvev' Sy.Nme …. /mRvtImve=.' kcSy n.nI iv¥.' t.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tTkmR.y. dG?v.t" kcSy n. k⁄≤=' jIvy m.

in s" anuD.ip tq.d sur.' my.Syit mNdbu≤ı" apet/m.TSye mh.c 99 .ipt.'ívw ingU!buıIind' sm. cwv s Sy.c a.e somv'xe yy.y' tuLyp[.Âp' pIt' tq.' my.' ye n.˜.diSm'LlokÉ gihRt" Sy.." xu≈vu .vStpoin/In.nu..' svRlokÉ sNto ivp[.' vw Sq.p.Tp[.'so guÂ..' ivp[/moRˇ_sIm.n.i{yNte gu®mcRnIym( p[.íopÍ<vNtu sveR 63 x*nk ¨v.' in…/rp[mye " t.p.i{p[oJJvl∫.Nd." Sq ix„y" kco vTSyit mTsmIpe s'jIvnI' p[.vo b[.R b[˜h.xe c dx vWRxt.' vrd' vr. cem. s mh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.p[.oå¥p[.….nv.o b[˜.c guro®„y sk..c 64 xu£ ¨v.c sur.ip `orm( ÎÇ.m( [Matsya PurŒna] in…/' in/In.c yo b[.c=e vo d.lym( 66 îit ≈Im.tO Ih k…íNmoh.. sury.' dev.Ky…md' jg.vStdoxn.ley.tx˚" 61 xu£ ¨v.. b.itc·rte pç…v'xoå?y.y mh. kc' c.√çn.p…yTv.Tpre c 62 my.Vy" Svy' v.Tsur.pur.Rd.Ut" 65 x*nk ¨v.. moihten 60 smNyu®Tq. s'D. dwTy..nv.y" x*nk ¨v.' p. ivp[iht' …ck°Wu"R k.˜.'Llok.n.c îtIdmuKTv.p.ls'Sq' p.pur.Ùy vcoå>yuv.y" 25 aq Wi@±vx ' oå?y.≤lx.'Ste v[jNTyp[itœ.n' p[Tys* j.x' cetsí." 59 x*nk ¨v.t" kco gNtuimyeW i]dx.Py iv¥.

iptiv¥o m. p.mn.{e /mRt" pUJy.nIih yd(bv[ I…m tpo/n v[tSqe inymopete yq.ip Tv' i√joˇm 9 asurhw NR ym.. p[IitSt." tq.Tv.s' devy.ne tu kce Tv…y pun" pun" td. mm 7 yq. .m( n m.nIdmb[vIt( 1 devy.iptv[t' t' tu ivsO∑' gu®. tv tq. ivj.Nyí .v.gv. Tvmnv¥.Nm.mhR…s /mRD Tyˇ_⁄' .·ˇ_muˇm.jse iv¥y.' iv…/vNmm mN]purS’tm( 5 kc ¨v.ˇ_.jnen c .i©r.in tqwv Tv' nwv' m.RMyh' Tv…y 4 s sm.Nyí pUJyí mm.nur.gRvSy mh.i© pUjnIytm..c 100 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ny" xu£" ipt.….Nyq.deR c. mt.p[.' Tvmev SmrSv me 10 s*h.' n Tyˇ_⁄mhR…s gOh. td.ge c veTq me . p[iSqt' i]dx.c pUJyo m.Nyuv. gu®pu]I sd. 6 a.m( sm. c dmen c 2 AiWyRq.Nyuv.[.c AWeri©rs" p*] vOˇne . m.iO t y.Nyí pUJyí mm ....c gu®pu]Sy pu]o me n tu Tvm…s me iptu" tSm.' vˇ_⁄mhR…s 8 devy.….gsm( 11 kc ¨v.Tmp[. mm gu®inRTy' m. tv devy. vt.yx. mm ipt.Uyo bOhSpit" 3 Ev' D.' . m.Ny" iptummR mh.ˇ_.w" ip[ytm. cwv tps.[Matsya PurŒna] pur.Tmn" Tv' .

.gtm….….nI' kcStd.mmev xpSv m.{e k⁄=* k..:y.m.pur.tu p..' inyun≤= xu.?yuiWto .hmuiWto .….:y.∫vTy.nne t].…gnI /mRto me Tv' mwv' voc" xu. yid m.VySy . Tv√cíeit tˇy.iv„yit AiWpu]o n te k…í∆.≤= Tvy./y gu®˘ mm 15 devy. x¢u' n.p…y„y." 101 [Matsya PurŒna] . sM.p[+e y dev.mU[ ÁR ' Tv' gurogR®u tr. k. a?y. cN{in.c gu®pu]Iit ’Tv. g…m„yit 17 kc ¨v.h' p[Ty.' /mRk. i]dxex.m( ainyoJye inyoge m. Tv' r≤=to my..q| p[Ty. …s≤ımeW.pOCzπ Tv.>ynuD. nOp≈eœ devy." seN{purogm.Ntre ap[mˇo¥t. inTym.Nyuv.c EvmuKTv.m( 18 a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. c.nne su%ne .Sy…s /mRt" 16 tt" kc n te iv¥.…m ixvmSTvq me p…q aivro/en /mRSy SmtRVyoåiSm kq.' g…m„y.in yq.v[te p[sId su. f≤l„yit 21 x*nk ¨v. xu.m i√jsˇm" 22 tm.hoRåiSm kLy.ly' xI`[' jg.mo n tq.r.…min 13 .mtoå¥ c /mRt" 19 tSm.W| /m| b[vu .t" k..{e n mNyuivR¥te mm 14 a.l. Tvy.c dwTywhtR STv' y∫tObR ı u ‰.e 12 y]oiWt' ivx.…m c y' tSy iv¥.Sye n doWt" gu®. y" k.' g[hI„yit 20 f≤l„yit n me iv¥..oåh' devy.

" kNy.s'Sq.c.Std.iv„yit 8 102 .c ’tiv¥e kce p[.gMy xt£tumq.Ny.'Std. .Kc . Ëcu" Tv' kc.in yq.. n te ≈eyo .í r..[Matsya PurŒna] pur." 6 ttStyo…mRqSt] ivro/" smj.¸mRdu .R<yev Vy…m≈yt( 4 tto jl.UTv.jeN{ x…mRœ.ixt.yt devy.e somv'xe yy.su·r smud.dveTy t.' tu kNy..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION bOhSpit' s.….lSTvi√£mSy.Nyuv. .' iv¥.rtWR.y. Vyit£mmj.' vne cw]rqopme v.Ì» .n.¥ jih x]UNpurd' r 2 Evmuˇ_Stu sh twSi]dxwm`R v.so devy." 23 dev. sv.q.itc·rte Wi@±vx ' oå?y.yu." siht. idv*ks" kc.tRU " s vS].TSye mh.Nmhd∫⁄tm( n te yx" p[.TsmuˇIyR t.Nynekx" 5 t] v. 1 svR Ev sm.Jyed' kcm.y. vS].m soåpXyi√ipne ≤S]y" 3 £°@NtIn.y" x*nk ¨v. jgOhe td.Ny.b[vu n( k.y" 26 aq s¢…v'xoå?y.g.R .…..Sm≤ıt' kmR ’tv.í tT’te 7 devy.¢e ˙∑Âp.pur..' ’t. jgO¸St.rhIn.iNvt.…s me vS]' ix„y." x…mRœ. mm.nNtI duiht.iv„y…s 24 îit ≈Im.c kSm. tqeTyuKTvopc£. vOWpvR.

y.m[n%.nI' gt.jNp. ÁiSmNkÀpe vI®ˇO.' sˇ_.m…¶ix%.m( x…mRœov. sum∑O m…. cwv kSy Tv' vd sv| sum?yme 18 devy.y.y.itnR¸W.NTv…yTv.m.g.o r.Cz™v…siW c.nSy ddto n tu gO t" 10 an. nOp≈eœ" s.sIn' c xy.c a. 17 kq' c pitt.' g.tur..T£o/vegpr.RnIm( s. dI`| ?y..…st" 14 n.o ih s inp.St. p[.ivxt( 12 htey…mit ivD.k⁄<@l.ne gtodkÉ ddxR kNy.y…s c.NtyuGy" ≈.ª..Tmj" ≈. p.=uik lPSyse p[ityoı.≤=pTkÀpe tt" Svpurm.piníy. Stuvt" p[itgO t" sut.h' Tv' m.' c v.¥y.ctSTv' c duiht.yu/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y x…mRœ.' t] dI¢.' nUn' n bu?yse 19 EW me d≤=.pur.s…s x…mRœ.….Tyq| kSm.®mu%I Xy.NtÂpo mOg≤lPsu" ipp.I+.Nyuv.NdwTy. ivSmy' devy.mpOCzTs ÎÇŸv kNy.imv 15 t.. Tv' c. 16 k. prmvLgun.r' n c Tv.h' StUym.¸iW" p[=e m.pyit iv¥y.©ë≤l" 103 [Matsya PurŒna] .nuTq.' nIcSq" suivnItvt( 9 y.mmrv…. anve+y yy* tSm.yu/.Myhm( 11 x*nk ¨v." ik˘ Tv' k⁄Py…s …. s. te iptr' mm St*it pOCzit c. tSy xu£Sy kNy.' t.c s.vOte duiht.. 13 aq t' dexm>y.n' c ipt.c yoås* devhw tR .

Nyuv. inyRy* du"%." sut.…m Tv.it" Svpur' yy* 23 gte tu n.nI' tu p[v+e y.n. `U….m( Tvry.t( 22 ¨ı»Ty cwn." 27 ≈uTv. tSm.I' yy.g. m.c xoks't¢..…/p" a.' trs.nI' tpovne b...nI vne ht. d≤=. ivcetn. `U….c Tv·rt' `U…. devy. 30 devy.c s.mN]…yTv.n. duihtr' k.Nm.TmdoWwinRyCz≤Nt sveR du"%su%e jn.' kÀp. 26 a. tu vw Tv·rt' gTv.TkÀp.gt.D duih].y n¸W.˜. x…mRœy.c in„’itv.Rk.m.Nyip in≤Ndt.gRm.m( smuır gOhITv.surm≤Ndrm( ÎÇ.e p.RStu v.…m ngr' vOWpvR.ced' kMpm.Nt' vIyRvNt' yxiSvnm( tSm.Nyuv.c+v me iptu" ned.Tmj" gOhITv.¸>y..duıtumR hR…s 21 x*nk ¨v. m. x…mRœy." mNye duí·rt' teåiSt tSyey' in„’it" ’t. su≈o.vihto mm 104 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' sMp·r„vJy du"≤%to v.Stu Í.c t.[Matsya PurŒna] pur.r ttoåv$.vu∆h.I' S]I' c ivD.' vne 28 ÎÇ.' c s'x.c:y* c mh. ht. ¨v.Vyo devy.VyStd.Vymuv.RkÉ gCz svRm. duihtr' k.mq b[.Nm.•r.dSm.Rk.¸We tiSmNdevy.p[.u„v.' pun" 24 devy. mh.. vOWpvR.' pitt.' k⁄lInSTv' ih me mt" 20 j." 25 x*nk ¨v.. k.Kymb[vIt( 29 a.

' nro inTymitv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nSy ddtoåp[itgO t" îit m.d.pur.ct" p[itgO t" 33 sut.c y" preW. ih s%I my. vOWpvR. c n.p®W' £o/rˇ_É=." 31 sTy' iklwtTs.j.Rnn. devy.y" xu£ ¨v.y" 27 aq." £o/s'rˇ_nyn.…v'xoå?y. Ev' ih me kqyit x…mRœ.WRpvR.itc·rte s¢…v'xoå?y.t duiht.h x…mRœ.Oxm( Stuvto duiht. 35 xu£ ¨v.imTyuˇ_.iSm duih].n.h dwTy.pur. v. .h' StUym.d…y„ye x…mRœ.nIih ten svR…md' …jtm( 3 105 . p[. p[itgO t" p[s.I 32 vcn' tI+.Ny…s 35 vOWpvwvR t√πd x£o r. duiht.∑.nIih ten svR…md' …jtm( 1 y" smuTpitt' £o/' ingO .e somv'xe yy.yn. vOWpvR.¸W" a…cNTy' b[˜ in√|√meêe r' ih bl' mm 37 îit ≈Im. tt" 34 y¥h' StuvtSt.U ..miSm g.TSye mh.in ivj. yduˇ_.c Stuvto duiht..it hy' yq.m( [Matsya PurŒna] x…mRœy. s yNteTyuCyte s≤∫nR yo riXmWu lMbte 2 y" smuTpitt' £o/m£o/ne inyCzit devy.in ivj.'iStit=it devy. dpRp.…s Tv' y.{e n p[itgO t" atSTv' StUym.. n Tv' .m.nSy duiht.

.itc·rteå∑.so mm n rocte 9 pus' o ye n.m( v.| s vw pu®W ¨Cyte 4 yStu .y.u .`or' duihtuvWRO pvR.gtm( £o/e cwv.j.Vyo ..c tt" k.…s m.vyte /m| yoåitm.….' tu gt.Gdu®ˇ_' mh." k⁄m.ip bl.l.Og≈u œe " smNyu®pgMy h 106 .Nyuv.ble 8 ix„ySy.pur.r.….blm( 7 devy.D" ≈eyoqIR p.ix„yvOˇ' ih n =NtVy' bu.yRSy.t lokÉ„vip i]Wu y" spà…≈y' dI¢.…s xt' sm.jnen c teWu s.Ox' soåqRSy .e yy.itv..jnen c n teWu invseTp[." yStu k⁄Pye• svRSy tyor£o/no vr" 6 ye k⁄m.DStu k⁄vIRt ivduSte n bl.y" x*nk ¨v.ste 13 îit ≈Im.…v'xoå?y.y" 28 aqwkoni]'xoå?y..….n≤Nt vOˇne .WU .ip k. asTs'k°.t b.yRí vwr' k⁄yrRu cets" nwtTp[.RvˇO We u v.pbu≤ıWu 10 ye nwnm….' hIn≈I" pyupR .]' itit=it yí t¢o n tpit .it ˙dym…¶kLp…mv./uWu vStVy' s v.jnm( 5 yo yjedême/ne m.r.s" ≈eœ ¨Cyte 11 tNme mQn. k..h' t.c ved.R.." 12 n Áto du„kr' mNye t.de v.nNd≤Nt vOˇne .TSye mh.[Matsya PurŒna] pur.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y" smuTpitt' kop' =mywv inrSyit yqorgSTvc' jI.

.R.uiv hiStrq.m( 9 xu£ ¨v.i©rs' td.tyse ivp[' kcm.c smu{' p[ivx?v' vo idxo v.p' gu®.y Tvimto y.' sb.m( vOWpv.| duiht.j.…m Tv.c y≤Tk˘…cdsurNe {.ryn( 1 n.…m . `.v¥' n mOW.' devy.gRv smu{' sMp[v+e y.Tmin pu]We u n ceTpXyit n¢»Wu p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m.vTyRm..nI jIivt' y] me iSqtm( yog=emkrSteåhimN{Syev bOhSpit" 11 vOWpvoRv.∞ duihtummR 5 vOWpvR…•bo/ Tv' Ty+y.pxIl' /mRD' xu≈WU 'u mÌ»he rtm( v/..Nyip in’Ntit 2 yid n.…m dwTy' …mQy.v.jNs¥" flit g*irv xnwr.y.' .dnhRtStSy v/.¥t.p[l.pm.n.' ikmup=e se 7 vOWpvoRv.uˇ_…mvodre yd./mRí·rto r..TmnodI.pur.nph.sInimTyuv. ih me 10 p[s.c·rt' kmR i]vgRmitvtRte 3 flTyev' /[vu ' p." duihtun.…m n.NydiSt pr.Rip[y' so!ü' xˇ_oåh' d…yt.v.ivc.gRv Tv…y sTy' c /mRí tTp[sIdtu m.c n.j• xKno…m Tvy.N/vm( Sq..gRv . 4 ap. v[jt.Sy…s .sur.ipnm( ytSTvm. sh 6 a¥wvm….' iv¥te vsu .Sm.d' Tv…y j.ê' v..c.tu' Tvi√Wye r.n( 8 a¥. tSy Tv' mm ceêr" 12 107 [Matsya PurŒna] .nStu mUl.n..

Nyuv.sITvm….…m y¥ip Sy.ny y' c k.i] gCz Tv' x…mRœ.' su.[Matsya PurŒna] pur. 17 vOWpvoRv.myte k.c d.shße.' su%m.sI' kNy.Do ivˇSy .' xI`[m.ne 20 x…mRœov.k.n.' mh.Syit me ipt.ge p[itp•' vcStv 14 devy.˜.nI p[s.gRv n.m….myte k.vh 19 Tyjit b[.m' krv.j.D.n`e d.m( xu£ ¨v.R m( 16 devy.mm….c cwn." suxo." ix„y.' t] y] d.j.nI krotu tm( 18 x*nk ¨v.n.Sy.' dwTyeN{. sm' yy* ¨v. vdtu m.in xu…ciSmte tˇeåh' sMp[d.imdmb[vIt( ¨iˇœ .c ttStu Tv·rt" xu£Sten r.{e x…mRœº D.<yhm¥ tm( 108 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . x…mRœ.yoRå] Tvy.¥t.Ny..Ndevy.' Svym( 15 vOWpvoRv.myte k. k.m' s k.m( 13 x*nk ¨v..t r.…s devy.Nyuv.….tIn.j...c tto /.]I t] gTv.…s devy. p[coidt" y' s.Tsudl u . x…mRœ.…m tˇeåh' r.m' devy.t.mye anuy.c y' k.c y≤Tk˘…cdiSt {iv.c y' c k.sur tSyeêroåiSm y¥et∂evy.Syit m.j.c yid TvmIêrSt.Ny.c ¨iˇœ /.

c p[it≈ute d.sI .Sy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.·rk.' su%m.vhet( anuy.itc·rt n.Nyuv.Êv·rt. td.y" 29 109 [Matsya PurŒna] .." devy.TSye mh.xI te p·rc. 23 devy.bl' c te 27 x*nk ¨v.e somv'xe yy. vOWpvR.NmNyuvx' xu£o devy.pur.h' y.Syit te ipt.nvw" 28 îit ≈Im.nI c mT’te 21 x*nk ¨v. ix…bky.iSm i√jsˇm amo`' tv ivD.Rn.nSy duiht. sumh.nI nOp≈eœ iptr' v.…m pur' t. 25 x*nk ¨v. /[vu ' Tv.iv„y…s 24 x…mRœov.…m y] d.Myh' t] y] d.c yen kÉn…cd. d.ve duih]. vOt.' t] y.mwkoni]'xoå?y..c ah' kNy.yx.ct" p[itgO t" StUym. g.pur. iní£.Syit te ipt.shße.m puroˇm.' D. kq' d.Nyuv.t. iptuinRdx e .m( m. c.s.nmiSt iv¥.Sy.t( 22 x…mRœov..t tu∑.c p[ivx.c tt" kNy.c Stuvto duiht.shße.Kymb[vIt( 26 devy.c Evmuˇ_o i√j≈eœo duih].tIn." p[ivvex pur' ˙∑" pU…jt" svRd.

it®v. s..[Matsya PurŒna] pur.mnI cwv √yo" pOCz.UiWt. tmev dex' sMp[.sI kNyey' vrv….hn.Oxm( £°@NTyoå….n.+y. seVym.in c puní n.R" ipbNTyo m/u m.Myhm.í yoiWt" 5 ipbNTyo lln.' m?ye vr.m. yq.Nfl.·rte go]e c n./| x…mRœy.rt.R k.m' cc. 2 t. ." 10 yy. £°@.' j.id….St.RnI 110 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .í idVy.Sy.nveN{Sy x…mRœ. sv.nIih tSy m. d.dTSv vcn' me nr.r./vm( 3 %. mOg≤lPsuyÎR Czy.Myto Áhm( 8 devy.' t.' kNy.Nyuv.m( x…mRœy.nI nOpoˇm vn' tdwv iny.…mnI duiht.N.k.….r s.©n. 4 tmev dex' sMp[." s%I…..nI' c x…mRœ.len devy.c kq' tu te s%I d..p[itm.dNTyo iviv/.y" x*nk ¨v.' √π kNye p·rv.in iviv/.c √.j.…/p xuko n.' S]I.¢o jl≤lPsu" p[tiWRt" ddxR devy.' c dÎxe devy.R…...shß.mRiu dt. vOWpvR." 7 yy. td.¢.nI' xu…ciSmt.surgu®" sut.sIshße.c aq dI`e.>y.m( 9 îy' c me s%I d.it®v.q| vrv….m( 6 Âpe." siht.RnI 1 ten d.sI y]." sv.' t." ¨piv∑.s.>y.' p.:y.ds'v.h' t] g.m( aq i]'xoå?y.¸Wo r.c a.Rt.

c Ekdeho∫v..{' te n TvdhoRåiSm .`[ iv/.nmnuvtRte iv…/n.gt" …j`O=vu .it®v. =]' =]' b[˜….jpu]í yy.R·r y≤Tk˘…cdqv.c svRmve nrVy.t. m.." Sm r. su.c' …b.roåip vr. s'…≈tm( AiWí AiWpu]í n.˜I' v..c b[˜cye. v.c mOg≤lPsurh' . 15 yy. iv…c]' mn" ’q.iSm . mOg≤lPsy.Nyuv.j." 12 r.R vedo me ’Tò" ≈uitpq' gt" r.¸W.m( asurNe {sut.¥ .it®v.pur.c kÉn c. Tv' k⁄tí.v 17 yy.Nyuv..RíTv.Á.tumhR…s 16 devy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' kNy.nIy.Tv.m( 19 yy.jSv m.{' te s%e .' d.Sy.{e p.…min aivv.h' r.no devy.it®v. iviht' D.m.shß.c ivı‰*xn…s .it®v.>y.R c me . x…mRœy.c √.it·rit iv≈ut" 14 devy.c s's∑O ' b[˜.qRimh.Pynuyˇu _oåiSm TvmnuD.…s kSy pu]í x's me 13 yy.Nyuv.in iptuStv 18 devy.j.jv{UpveW* te b[.Nyuv."U pr' k*tUhl' ih me 11 devy.>y.gt" b¸/.qenR nOpte Áen' dex' sm.iWR c ik˘n.nne 111 [Matsya PurŒna] . sh Tvd/In.

y' n pu…' .SteW.it®v.' vhSv ip].xIivW.t( dur. Tv.' vw b[.TsvRtomu%." seivt" pur. Tv' p.∑^.o vr" 20 devy.o…m Tv.cto .¸W.Myhm( 26 devy. ivj.iSt dˇ.TsvRtomu%. Tvy.t" iSqt" 112 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .c dˇ.Nyuv.c p. 24 yy.RJJvln.t( dur.….Tmn" sv| invedy. iptur. ay.R" pOqKz*c.' c ip].c £⁄ı.<yip ih koipt" 25 dur.xIivW.PyOiW..j.gt' ivp[' yy.˜.d.xIivWSTvek˘ xS]e.k w í v?yte h≤Nt ivp[" sr.jNvOto my. pur.….Tsp.Tq pu®WWR.s /.q p[ie Wt.∫I® mto mm atoådˇ.mh' tt" 21 kq' tu me mniSvNy.Vy' p[.m..˜.m.g[ho n.it" pO…qvIpit" 29 vvNde b[.Ô≤l" p[. 23 devy.m( pOqG/m.NSpOxte ( gOhItmOiWpu].mNy" pum.c kqm." p.]I tSmw yq.n' dxRy.{e n ivvh.Nyuv.….' k.gRv" ÎÇŸvm.tqm( 28 ≈uTvwv c s r. 22 yy./WRtro ivp[" pu®We.y' n.mg[hIdg[e vO.s .' Tv' ih r./WRtro ivp[ îTy.it®v.c dxed.Nyuv.nt./WRtro ivp[StSm.' .….Ny.RJJvln..Tsp. m.e Svy' v.[Matsya PurŒna] pur.c Tv·rt' devy.' c p[itgO t" 27 x*nk ¨v.

' xyne ◊y 36 x*nk ¨v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. p[d≤=.…. dˇ.Nyuv.it" Svpur' p[.c yy.ip k⁄m.y.m( any.he Tv' Xl.mSmw lokÉ n.y' n.Rsk ' rto b[˜i•it Tv.m Svpur' ˙∑" soånuD.R devy.Ny' pit' vO. 30 devy.c a/m.' ivmuç.rI te x…mRœ..' my. Tv' mme∑y.itc·rte i]'xoå?y.itStu xu£˘ ’Tv.mg[hIt( nmSte deih m.RÊv.c r..y" 30 aqwki]'xoå?y.j• cwn.it®v.nI' xu…ciSmt.y" x*nk ¨v.TSye mh.Vy" s.~yo rh" p. prmvLgun.WRpvR.em. pitvIRr suty.¸WSt..j.Tmj 32 yy.' smv.ª.' p[v.t dugmR e p.p' nud.pur. sh sMp[Iitmtul..Tmn.“uih 35 îy' c.gRv v.Py>yvdTk.e 31 xu£ ¨v.m( [Matsya PurŒna] t' c.' SpOxde ve ' p. stt' r.…m te 34 vhSv .| /me.c Evmuˇ_o yy.c vOtoåny.nI' Nyvexyt( 1 113 .I s'pJU y..í .m( p[ivXy.e somv'xe yy. v. 37 îit ≈Im.O oMyhm( 33 xu£ ¨v.…m vr' vry ce‚Pstm( aiSmiNvv. gOh.Py mheN{purs'in.to mh.pmSy.' mihWI' n¸W.Nt"pur' t] devy.c a/moR m.pur.m( jg.

.WRpvR. 6 …cNty.o…m tm( r.Ô≤l' ’Tv.¢o n k…íNme pitvOtR " 7 ik˘ p[.xe gOh' ’Tv.í.>y.jNveTq m..m." axokvink.xe x…mRœ.h' vO.yt 5 gte vWRshße tu x…mRœ. Nyvexyt( 2 vOt.¸W gOhe k" ≤S]y' {∑ëmhRit 12 Âp.n' v.m.nI vr.¢' ik˘c ktRVy' kq' ’Tv.nI' s /m.Kymb[vIt( 11 x…mRœov.le yÎCzy. le. Atu' s.I ddxR y*vn' p[.nwí s'iv. kmle=.…. v.lí sMp[.…mnI Atuk.sIshße.rí Vyj.[Matsya PurŒna] pur.m( devy.' t.s* vOq.D.yuí ymí v®.¢y*vn.j.m( 3 devy. mit" apId. axokvink.Oxm( 4 Atuk. tu siht" s nOpo n¸W.s /mRD.¢e devy.c aq in„£My r. ty.R tqwv.Ny.Ny. Atup.vet( devy.[ ¢* c . x…mRœ.sur.h' p[. vOto .RTm.r bÙnBd.Im( v.Py iviSmt" 10 tmek˘ rh…s ÎÇ.so….e g.numte sut. rho me dxRn' v[jte ( 9 x*nk ¨v.y.' vOWpvR..©n. 114 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…snI p[TyuÌMy.¢.' d.s* tiSmNk.®h.Jy susv' tO . r. 8 yq.í v.j.jnxIlwihR Tv' r.NdevvNmuidto . su%' .| p[qmt" k⁄m.nI p[stU .t. tv v.c somíeN{í v. n.r•p. c.>y. x…mRœ.Tmj" ivjh.' sd. pu]fl' deyimit me in…ít.le tu sMp[.' p[.

iht.vhm( neym.. Tv.' dwTykNy.jNpit" s:y.' s ivnXyeNmOW.ihtm( Tv' c y.í y" pit" sm' ivv.' b[iU h ik˘ krv. vdNt' ÁnOt' ihniSt 17 yy.v≤Nt …mQy.y.Nyq.Stu s.vet* mt* r.' …mQy.c d.Û" s:y.c sm. nreN{ te Ek.tk.dy TvˇoåpTyvtI lokÉ crey' /mRmˇu mm( 21 ]y Ev.¸rp.ph.tVy' y.ce p[s.m( Âp' tu te n pXy.u…j„y.n.' xIlsMp•. sut" yˇe sm…/gCz≤Nt ySy te tSy tınm( 22 devy.min≤Ndt.◊…ytVy.….mb[vIˇd.c ve…µ Tv.it®v.WRpvR.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. .' tu sm.le p[.Ut.hk.Ny.…m sUCyg[mip in≤Ndtm( 14 m.Ny. r.it®v.m' m.nI' yd.vcn. te xyne v. tt( 20 x…mRœov. ktumR Tu she 18 x…mRœov.…/p 13 yy.' .RT].¥eh rNtumie h nr.sStq.' r.re pç../n.I 15 x…mRœov.j• ivv.iSm vXy.y.j.jN/m| c p[itp.nOt.y.jN.c…s k.Py n …mQy.it®v.qRt.R d.. . vdn( aqR’Cz^mip p[.c r.cm.in 16 pO∑. xu£o devy.pur.c n nmRyˇu _' vcn' ihniSt n S]IWu r...+ye p[vd≤Nt c.nSy hIit me v[tm.ih m.. meå…s pityRt" 19 yy.gRvI 115 . p[m.m( [Matsya PurŒna] s.' y.c a/m. c tv .h îTy.Tyye svR/n.

dyn( 24 s sm.gtm( 25 tiSmNsm. r.gMy x…mRœ.gme su.r' devg.nI xu…ciSmt.gMy x…mRœ.WRpvR.…cto /mRsh' tm( 3 n..jN.R x…mRœ.' devy. devy.s'pJU y jGmtuSt* yq.h' c Tvy.."U[ x…mRœ.k.e somv'xe yy.c ≈uTv.i]'xoå?y.e g.DI r.m.ÎWemmR . tu vr" k. c.c p¥etdev' x…mRœº n mNyuivR¥te mm 116 .m( 23 x*nk ¨v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s. k⁄m. k⁄m.rg" s my.m' y.n( pUjy.hmNy.' yq.rt 1 ttoå….RTm.yt" k.y" 31 aq √..TSye mh.c AiWr>y.t. r. 2 x…mRœov.I le. vedp.c Evmuˇ_Sty.iv∑du"%.' p[it .Nyb[vIiddm( ikmq| vO…jn' su. tQyimTy….Py c aNyoNy' c.mmv.mm.le r.pur.R.jSv m.Nyuv.s x…mRœ.•Opitsˇm.y" x*nk ¨v.itc·rt Eki]'xoå?y.idTysmtejsm( 27 îit ≈Im.t' s.cr.r' j.. v.gt" k…íım.…m xu…ciSmte tSm. …cNty.m.r.[Matsya PurŒna] pur.' .j…Dv.Iy.j.mluB/y.' /m| c p[itp.| p[qmtStSm.t( 26 p[jDe c tt" k.jIvlocn.…."U[ ’t' te k.pTyimit sTy' b[vI…m te 4 devy.

yy.c kSywte d.c aNyoNymevmuKTv.j.nu' c pU®˘ c ]INk⁄m.nI xu…ciSmt.vjny•Op" ydu' c tuvsR 'u cwv x£iv„." x*nk ¨v.m .jWe"R x…mRœ.' tu pu].c aojs.NdevÂip.' m.n' r…v' yq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.r.. 14 ivb[tU me yq.ntI 8 yy. Âptíwv ÎXyNte sÎx. t] k⁄m.jNdevpu]opm.pur. tmev nOpsˇmm( 15 x…mRœ.gRvI veXm tQy…mTy…..dev tu r.U îv." £°@m.rk.t( 5 xo.n. r.r. b[. r.pr* 9 tSm.I® sTy' ceTkq' s D.r.n' k⁄m.le c kiSm'…í∂evy.j.SMyto Áhm( teådxRyNp[die xNy.tr' cwv tSy.m h·rt' vnm( 11 ddxR c td.n' .m.itdevR y.itsiht.RsICz⁄…ciSmte 7 x*nk ¨v.rk.Ny.I &Á' c.. cedmb[vIt( 12 devy.˜.…. tu r." vcRs.jñ( jg.jnt" ≈otu…mCz.∞ vw i√j.c 117 [Matsya PurŒna] .yte i√j" go]n. tejs.Nyuv. Ëcu" k⁄m. cwv dIPym." ipt.WRpvR.m/eygo]e v" pu]k.iNviSmt. v.Stv 13 Ev' pOÇ.tQy' ≈otuk. c sMp[hSy c te …mq" jg.Cz^œπ .njIjnt( 10 tt" k.m( apTy' yid te lB/' Jyeœ. t' ÎÇ.Ntu ivßB/.m.NpyRpCO zt ik˘ n." xu. mm s'p∑[ 'ë x·ˇ_n.…m t' i√jm( 6 x…mRœov.

m.' Vy…qtStd. Jyeœ.' Xy..…s mm m.Std.≈ulocn.c md/In.c yduˇ_mOiW·rTyev tTsTy' c.t.l.≈ulocn.Nyb[vIiddm( r.[Matsya PurŒna] pur.m>yyub.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îTyuKTv.m( tU.m. 17 ÎÇ.j. siht. stI kSm.Ky' devy.j. c ≈eœ.y' p.Rlk.t.>ynNdt t.e…m te 20 yd. teW. my.' s..Std.R . tu ÎÇŸv iptrm….' ÎÇ.VySy p[iSqt.yto /mRtíwv crNtI n …b.R ih /me.NTvy•Op" NyvtRt n s.nmupc£mu" 16 n.WIRivRip[y' mm tmev.…m ivip[y' me Tvy. Tvy.j.c ≈uTv. k.dk. a…cr.…qRv' p[it buıv± . 25 aivb[vu NtI ik˘…c∞ r. n …b.x' k.s . t.Ny. 24 anuvv[.j..n' s.vit xo.| sk.ne 21 pUJy. devy. ’tm( 23 shsoTpitt. c b[.¥.˜. vOt Ev td.jiWR" ik˘ n veiTs tt( 22 x*nk ¨v. c tÊvto devI x…mRœ.Ny.v.gRvm( 27 118 .Nyuv.¢.≤NtkÉ ®dNtSteåq x…mRœ.…sin Ny.…mdmb[vIt( 18 devy.Sten r.[ Nt" pOœt" s.' tu b.sur/m| Tvm.®h.g[t" iSqt.j s'.VySyoxnsoå≤Ntkm( 26 s. anNtr' yy.iSqt.n. cwv £o/s'rˇ_locn. s%I.R .' p[. tSy.dev sMp[.I Tvˇo ih me pUJytro r.eiW ikm( 19 x…mRœov.Stto v. vOto r.¥eh vTSy.n[.j•.itStu pUjy.

n( 34 xu£ ¨v.Nyuv.gR .in .itn.pur.m( devy.Ntí my.y.nen yy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. x¢o yy.it®v. n dd.itvOˇ. r.R …jto /mR" p[vˇO m/roˇrm( x…mRœ.NvOt" .n.…qRv …mQy.m…cr." 32 Atuk.ıWR…y„yit dujyR .it pum.Og√U h a/mR.' .vit n.ys'iv¶" x…mRœ.h' k.…ct" nopwit yo ih /me.c a/me.c /mRDSTv' mh.Og√U h ait£.Rd.iSt duiht. .it®v.U heTyuCyte b[˜Ns ceh b[˜v.c n Tvh' p[Tyve+ySte md/Inoå…s p.itn.c £o/enoxns.in smI+y.m( 37 119 [Matsya PurŒna] .¸W 35 x*nk ¨v.' rh…s y.[.c atO¢o y*vnSy./meWR u c*y| .' ≤S]y' yStu gMy.m. y.h' devy." ip[ym( tSm.id….' s¥oåNvp¥t 36 yy.…m te 30 xu£ ¨v. Tv. du.∆r." pu].Ny.y..j yoå/mRm’q.mupj≤Gmv.' k.R b[˜heTyuCyte bu/"w 33 îTyet.. ivxet m.t EW r." 28 ]yoåSy.R¸WStd. pUv| vy" p·rTyJy jr.j. 31 yy.c Atu' yo y.cr.D.r.Og√U h p[s.t b[vI…m te 29 /mRD îit iv:y.r. mm √* tu pu]* t. vOWpvR.Cym.' jint.VywtTkqy.d' k⁄® me b[˜ñ( jrey' m.

sh y*vnen TvdIyen crey' ivWy. sh 4 ydu®v.' t.Syit te pu]o y" s r.y" 32 aq ]yiS]'xoå?y.' TvmNyiSmNs'£.m( 39 xu£ ¨v.yu„m.…m p.nhm( 3 pU.mnu?y.Tmj m.e somv'xe yy.itc·rte √..h' mOW.c jr.Pm.c n.Py yy.' Tvet.• c tO¢oåiSm y*vne 2 Tv' ydo p[itp¥Sv p.[Matsya PurŒna] pur.Nme vy" pu]St∫v.PSy…s 40 vyo d.ˇ_q.Pm.i]'xoå?y.' p[.y tÊven n c p.itStu Svpur' p[.my ydICz…s 38 yy.pmv.TSye mh.' yqe∑' n¸W.k™ s .. yo d¥.n' jry.¢oå…s .j.in c pyRg"u k.y" x*nk ¨v.. vlI c m.c r.U…mp jr.p.iv„yit a.Myet∆r.it®v.c jr..' p[.nnumNyt.Jy.‘°itR.NkIitRm.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xu£ ¨v. sMp[itpTSy.it®v.vedb( ˜[ Npu<y.n' jry.pur. .VySyoxns" x.'ívw b◊pTyStqwv c 41 îit ≈Im..t p≤lt.Py cwv ih pu]' Jyeœ' v·rœ' c ydu…mTyb[vIid≠√j" 1 yy.m…y„y…s jr. vd.c 120 .c s'£.eR vWRshße tu TvdIy' y*vn' Tvhm( dÊv.

' t.e p·r.iv„y…s 14 x*nk ¨v.j.it®v.rp[sˇ_ÉWu ityRGyoinrteWu c pxu/…mRWu MleCzπWu p.c ySTv' me ˙dy.m( …stXm≈u/ro dIno jrs.tulsMbN/.Syit 12 s'k°.to vy" Sv' n p[yCz…s tSm.Tmn" x…mRœ. yy.iv„y…s 13 gu®d.p.iv„yit 8 tuvsR o p[itp¥Sv p.I„v vw 7 yy.ixnIm( blÂp.it®v.Pm.y. mˇ" ip[ytr.∆.pur. sh y*vnen crey' vw ivWy.eR vWRshße nu pund.Nm.Ríor/meWR u p[itlomcreWu c ipixt.t k.m.n' jry.peWu p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.k.]í dudx R oR dubl R " ’x" 5 axˇ_" k.…m p. ix…qlI’t" vlIs'ttg.c n k.…m y*vnm( tqwv p[itpTSy.it" sutm.yRkr.to vy" Sv' n p[yCz…s p. te .c ySTv' me ˙dy.mye 6 s≤Nt te bhv" pu].nivn.Pm. nOp jr.'Stv pu]k 9 pU.mye jr.Ntkr.RSy.∆.∂u„p[j.ogp[.íwv t∆r. .c Ev' s tuvsR 'u xPTv.ixnIm( 11 yy.Tp[j..ixWu lokÉWu nUn' r. sh 10 tuvsR ®u v...n' jry.Ut" s y*vne shopjIiv…." sut' Jyeœ' &Áu' vcnmb[vIt( 15 121 [Matsya PurŒna] .….I' bu≤ım. smuCzπd' tuvsR o tv y.' g[hItu' /mRD pu]mNy' vO.' n.

mye 18 yy.it®v.Pm.m( 16 pU.Pyev' .mo n te sMpTSyte Kv…ct( 19 n*®pPlvs'c.' jr.doWSTvyoˇ_o yStSm.c n r.' n.Êv' p[itp¥se 23 p[j.ojxBd' Tv' t] p[.ro y] inTy' .Nvy" 20 yy.vit t∆r.leå•mxu…cyRq. sh 17 &Áu®v.mye 22 yy.it®v.gí.PSy…s s.d.k.[Matsya PurŒna] pur.n' jry.leå…¶' t.c jI.Pm.…m .Sy.eR vWRshße tu te p[d.Uyoåh' p.c ySTv' me ˙dy.R" ixxu·rv.∆.Sy .RÂpivn.to vy" Sv' n p[yCz…s td(&Áo vw ip[y" k.dˇe k.Jy' n rq' n.u¤π n c ≤S]ym( n r.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yy.' vWRshß' me y*vn' Sv' p[yCzt.¢.c ySTv' me ˙dy.iv„y…s 24 yy.it®v.' te n k. ivnXy≤Nt Áno tv a…¶p[SkNdngtSTv' c.oR .iv„yit ar.it®v. n juhoit c k.Sy.ixnIm( jr. sh Ek˘ vWRshß' tu crey' y*vnen te 21 anu®v.it®v..n' jry.c ano Tv' p[itp¥Sv p.c &Áo Tv' p[itp¥Sv v.í y*vn' p[.∆.to vy" Sv' n p[yCz…s jr.….ê' jI.c pUro Tv' p[itp¥Sv p.Jy.…m y*vnm( Sv' c.n' jry. sh 122 .Pm.

n( 2 yq.R .…m te r.' td.Sy.Pm.h' p[itCz•o vyoÂp/rStv y*vn' . y*vn' mˇír k. 31 îit ≈Im.VySyoxns" x.m. pu]e mh.p.y" 33 aq ctuiS]'xoå?y.c pU®" iptrmÔs.Tmj" p[Iityuˇ_o nr≈eœíc.my.in c pyRg"u k. tv pU.it®v.v[tm( s'£.m.t p≤lt.q.jiWR" k. yy.k.≤Np[y.l' yq. vlI c m.itnR¸W.l' crey' vw ivWy.eR vWRshße tu p[itd.pur.TSye mh... c·r„y.Tmin 1 p*rve.c Evmuˇ_" s r.vte dÊv.n( 29 jry. sh gOh.m' yqoTs.iv„yit tv p[j..…m te vc" 28 p[itpTSy.Tq Tv' mh.' t.n' jry.k.N.h' yq.Nyqe‚Pst.n' jry.e somv'xe yy. sh 27 x*nk ¨v.…m y*vnm( Sv' cwv p[itpTSyeåh' p.su%m( 123 .• c tO¢oåiSm y*vne 26 ik˘…cTk.Pm.itc·rte ]yiS]'xoå?y.y" x*nk ¨v.r ivWy.s jr.Vy' SmOTv. mh.c Evmuˇ_" p[Tyuv.j tTk·r„y.…m te svRk.m( [Matsya PurŒna] Tv' me ip[ytr" pu]STv' vrIy. yq. 30 yy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.jNp.msmOı.…m yqeCzy..c pUro p[ItoåiSm te vTs vr' cem' dd.q vys.iv„y…s 25 jr.Nvys.r.pur.

s s.m.m" k.hRit s Ev ih 3 dev.jeN{o yq.itn.tu k.r mnuj.'í dSyU…•g[h.nOxS' yen xU{.lD" kl.c h 9 n j.R¸WStd.lmekSy tTsvRimit mTv.' r.{' te gOh.j..ogen x.n( 4 aitqIn•p. tt" k.mm·r'dm seivt. ivWygocr" aivro/en /mRSy cc. ivWy. y*vn' p[itpede s pU®" Sv' punr.nnugh[ ·w r∑w" k.l' pU®˘ pu]muv.Py xu.…qRv" k.p[m% u .=.ly.n( dIn.k.m.v/Rte 10 yTpO…qVy.idN{ îv.su%' yqoTs.Nto yuv.' v[Iihyv' ihr<y' pxv" ≤S]y" n.Uy Ev..en c 5 /me.ed' Tv' ih me ip[y’Tsut" 13 x*nk ¨v.'StO¢" ≤%•í p.m' c nOp' pU®˘ pu]' knIysm( b[.l' vWRshß.mup.nwí ivxí p[itp.r su%muˇmm( 7 s sMp[.vTmevR ." sv.˜. yy.R c p[j.k.[Matsya PurŒna] pur. xm' v[jte ( 11 yq.h' yq.Weˇ_⁄k.mwí i√jsˇm.….mh.m( /m..n( pU.ıwrip ipt.it" p. …s'hiv£.Nt' sSm.Nk.Jy' cwv gOh...pr" 6 s r.m.œ.Riv®ı. v.n[.Myit hivW.R yq." pu] y*vnen my.lnw" a.ed' Svy*vnm( r.í vIyRv.n. tv 12 pUro p[ItoåiSm .vdnurÔyn( yy.R îd' vcnmb[vu n( 15 124 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . ’„.c p[itpede jr.Tmn" 14 a….ntpRy¥Dw" ≈.…/p" 8 p·r…cNTy s k.mR ( mTv.j.

v.nuvtetR s r.tStq.˜. c.nNtu pU r...Jy' n dey' me kq'cn 19 mm Jyeœnº ydun.Jy' pUro" p[d. sv| soåhRit kLy.sMp•o m.Jyeå….ip]ovRcn’≤ıt" pQyí y" sut" s pu]" pu]v¥í vtRte iptOm.Vyenoxns.p[m% u .o Jyeœ' ydumit£My r. cwvmPyvD. pO…qvIpit" .iWCyt.≤lt" p[itkÀl" iptuyíR n s pu]" st.it®v.mSTv.' mt" 20 m. mm 23 mm k.." sut' p[.c b[..É c vro dˇ" k." suto &ÁuStq.y.j..nun. yen /Ot.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n[.' Sv/mRmnup. Svym( 24 pu]o ySTv.Jy' y" ip[y" ip[y’ˇv vrd.Sy…s 16 Jyeœo yduStv sutStuvsR Su tdnNtrm( x…mRœ.Oxm( 22 pU®.nup. me ’t' v. tuvsR nu .ip]oihRt" sd.t.tOWu 21 ydun.' knIy. inyogo n.Ky' m.Ny.nu" pU®rev c 17 kq' Jyeœmit£My knIy.pur.do jr. . ’t.m( kq' xu£Sy d*ih]' devy.hmvD.ip v.Nmm d.. pu]Âip.nen xu£Sy n xKy' vˇ_⁄mˇu rm( 27 125 [Matsya PurŒna] .t.m( 25 p[’ty Ëcu" y" pu]o gu. xu£.ly 18 yy.R" sveR Í<vNtu me vc" Jyeœ' p[it yto r.m" s c ’t" pU®."u 26 ah| pUro·rd' r. &Áu..JymhRit EtTs'bo/y.int' c ivxeWt" knIy.y.nip s p[.vNt" p[itj.

a….sIdNt·r=e s tdeit ≈ut' my." sut.…qRv îd' vWRshß. s.itt" 3 ivvx" p[Cyut" Svg.c Ev' s n.[Matsya PurŒna] pur.pur..n( p[tdRnne ix…bn.¸WStd.y" 34 aq pçi]'xoå?y." &Áoíwv sut.iWCy tt" pU®˘ r.t..oj.np[Sqoå.s' tu NyvsNmuidt" su%I k.itc·rte ctuiS]'xoå?y.itmht" pun" x£É.y" x*nk ¨v..Jyeå….j.dv. yy.Jy' vnv.ˇu r.w" sh s'…≈t" flmUl.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION x*nk ¨v.˜. c pUrve r. .s' s b[. anoStu MleCzj.¸Wo r.¢o mhIpit" 126 . smeTy ikl s'sid 5 xt. j.xno d. b[.npdwStu∑iw rTyuˇ_o n.iWCy muidto v.TSye mh.˜.psw" sh 29 ydoStu y.it" pu]mI‚Pstm( r. SvgR…mto gt" 2 s gt" SvgRv. vsumt. 4 tt Ev puní.Jye Svsutm.j.Jy' k⁄®k⁄l.nIk ¨v.Tmjm( 28 dÊv./Rm∑kÉn c vIyRv.D.¢o meidnItlm( iSqtí. kÉn s idv' pun" p[.toå…s p.vNmuin" 1 ¨iWTv. vnv.ip gt" SvgR…mit ≈uit" r.c kmR.gtm( 31 îit ≈Im.s.e yy.y dI≤=t" pur. p.wSt.Nto yq.Rdp[.Ts inyRy* r.c p*rj.StuvsR oyRvn.ty" 30 pUroStu p*rvo v'xo y] j.lSy n.

xn" pu<yk°itRStt" Svg| jg.R¸Wo r.te®ˇm.m.vsusm¥uit" 8 tSy ivStI. pU®˘ pu]' knIysm( r. …jt£o/StpRyiNptOdve t..e somv'xe yy.u" ixloHzvOiˇm.ixnIm( 10 yy.sI…•ytv.pp[.y xeW.pur.| svRp.itn.…¶m?ye c tpStepe s'vTsr' pun" 16 Ekp.pur.Sq.sIt( W<m.•’t..Jyeå….xno r.q.np[Sqiv/.Ryxs" sTyk°temR hR . .'S]In.R.yu.| shß' vW.…m devx e idiv ceh c svRx" 9 x*nk ¨v.s'in/* 7 devr.itc·rte pçi]'xoå?y.j vn' td..nt" 13 aitqINpUjy…•Ty' vNyen hivW.UTs'vTsrmt≤N{t" pç.c hNt te kq…y„y." a¶I'í iv…/v∆u◊Nv.it" pO…qvIpit" v/Rn" k⁄®v'xSy iv.=oå.ninl.gvNp.mevv' iO ˇr.Tmn" ≈otu…mCz.…m tÊvt" kQym..n( flmUl.Ñn.' kq.U•pO " aMbu.m( [Matsya PurŒna] kq…mN{e.n' Tvy.vOTy rodsI 17 îit ≈Im.Tm.=" s c.Bd.m( idiv ceh c pu<y." 15 ttStu v.j. vneås* Nyvs≤∞rm( 12 s …jt.…m yy.Nydupru ogm.y" 35 127 . ivp[ deviWRg.sI¥y.diSqtí.e ≈otu…mCz.s.itto meidnItle 6 svRmte dxeW. iv.iWCy muidt" p[vv[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ojn" 14 pU.TSye mh.jsmo Á.j.. 11 aNteWu s ivin≤=Py pu].

mitv.?ywm®R ≤∫vRs…u .pU…jt" Sy.c p[’Tynumte pU®˘ r. p[cc.Ts≤∫Stq.Sy v.ivduW" p[/.d.gt" kq.[.®Ntud" Sy.c. }yh. ikmuˇ_" kqyeh sTym( 4 yy.Ks.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq Wæ$(]x ' oå?y.ht" xocit v.l…mit ≈uit" 2 s kd. pr ¨i√jet n t.dl+mIktm' jn.d…. 1 devlok.£o∑.ywv tSmw Tvy.jeN{o Nyvs∂ºvsµin pU…jt≤S]dxw" s.in 128 . vdn.ddIt yy.c SvgRtStu s r.'iStit=eTst. pO∑" s pO…qvIpit" 3 x£ ¨v. r.jñ( jr.n( iv¥.'Stqwv.Stv 5 a£o/n" £o/ne>yo ivix∑Stq.it®v./uvtO " 10 v. itit=uritit=oivRix∑" am.' vde&xtI' p.[Matsya PurŒna] pur.r lokÉ td.Stq.yk.…c•Op≈eœo yy.no iv√. r.£oxeNmNyumve itit=it a.…•„pt≤Nt ywr.pl*Ly.d( b[˜lok˘ s'crNpu<y’√xI avsTpO…qvIp.Jye ’Tvedmb[vu m( g©.n. pOœto r≤=t" Sy. .' mu%e inbı' inA≥it' vhNtm( 9 s≤∫" purSt.c' v.t( sd. s pU®Stv Âpe.Jy' sMp[d.lo dI`Rk.j.• nOxs' v.ymunyomR?ye ’Tòoåy' ivWyStv m?ye pO…qVy.r' indRhit su’t' c.it" x£m.troåNteå…/p.STv' r.' vOˇ' p.Sy ivNdit 7 n..no n.y" x*nk ¨v.£⁄Xym.c yd.lyNs. st.Nte t] x£É.‘<$kìivRtdu Nt' mnu„y.m( 8 a®Ntud' pu®W' tIv[v.nuW>e yo m.' gOhITv.dI n hInt" prm>y.n" 6 a.nuWí p[/.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.h' devmnu„yeWu n gN/vRmhiWRWu a. ÁNtvNtStveme =I. c v.p' kd.jn( 3 yy." sÎx" ≈eysí p.x.it®v.vsOjTe preWu 11 n.te n teåvm.Npi<@to n.Cy' n v.…s ..pur. mw]I c lokÉWu d.Py r.Ny.n.….itm( 129 .it®v. sm.k™ 12 tSm.' m?ye pittu' devr.xe pittoå…s r.v" tSm.m( [Matsya PurŒna] prSy no mmRsu te pt≤Nt t.jju∑.Tpu<y. yy.t.Llok. me yid x£lok.pur.Myh' surlok.y" îN{ ¨v.Ts.NsMpUjye∂¥.R….StIÎx' s'vnn' i]Wu lokÉWu ik˘cn yq.te 1 yy.mrr.Uy" Ev' ividTv.•.y" 36 aq s¢i]'xoå?y.' pOCz.Tptm.e pu<ye pittoåSy¥ r.i√hIn" st.' y] lB/.T=y' gt.…m n¸WSy pu] kÉn.itc·rte Wæ$(]x ' oå?y.' sk.c suriWRgN/vRnr.TmnStps..NTv' sd.c sv.jNgOh.c tt" pp.n' yy.Cy' p®W' Kv…ct( pUJy.R…." sÎx" ≈eyse c 5 x*nk ¨v. k.c n." îCz.Np·rTyJy vn' gtoå…s tÊv. v.cn 13 îit ≈Im.vm.c st.n' c m/ur.sv 2 îN{ ¨v.vm'Sq. tuLy' k˘…cTpXy.c yd.pIysí..…m v. tu punyRy.Llok.j 4 îN{ ¨v.e somv'xe yy.ividtp[.j'í‰ut" p[itœ.TSye mh.y.ip tuLyStps.

' sUypR q.te tv …jD.vrj©mex.' c.kú¥iu tmp[mye m( ik˘niu SvdetTpttIv sveR ivtkúyNt" p·rmoiht.Tp.it®v.…¶" ptSyudI.y" yy.RMbu/rp[k.' st.sm.gt" p[.MyLppu<y" 1 ah' ih pUvoR vys.itnR¸WSy pu]" pUro" ipt.jiWRvroå∑kStmuv." Sm" 8 ÎÇ.c sımRiv/." Sq.∞ st.no yq.d' ..…/iœt' devm. tps."u sUy"R p[k.' n yuÔe yo iv¥y."u p[. ih su%Cyut.." 10 . .tU .…m SpOh."u 13 îit ≈Im..n' ih st.TSye mh.g.pur.' sdwv.STv. v.e somv'xe yy.itc·rte s¢i]'xoå?y.v" p[∑më g[e n c TvmSm.mrr.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sMp[+e y r.' /O„. ik˘in…mˇ' Tvm..svtuLyÂp" Svtejs.ip xˇ_" 11 sNt" p[itœ.∑.' vtRm.[Matsya PurŒna] pur.c kSTv' yuv. jNmn.y" 37 aq.x" %e %ecr.kú" 7 ÎÇ.' p[vro yq. vOı" s vw sM.t( p[. svR." p[itiœtSTv' sÎxeWu sTsu 12 p[.IyÂp' kSy Tv' v.x.v∫ySten. dIPym.xu devNe {sm.' pOCz.xe x£o n so!ü' blh.geR x£.vt.ru …¶" p[tpne .." 9 n c.n.i'[ xtoåh' sur…sılok.m( 2 a∑k ¨v. 6 a∑k ¨v.dmoh* Tyj.NpOCz…s kÉ vy' Sm tÊv.y' tu te Vyetu ivW.v. c Tv.ip Tv.>y.vpne p[.Tp·rCyut" p[pt..jkLp te s'gt.….c ah' yy.nr.vm. c Tv.U…mr.i]'xoå?y. v.' vym¥ sveR tSm.upi[ tmp[.n.ngo¢.kúiv„.' sk.TptNt' vwê.vm( p[TyuÌt.nÂp Tv.n.n.vit i√j.c 130 .

t.Wse Tv' ih /mRm( 13 yy.ye n muÁ." p.…ct( 8 .' p.' nOpit' yy.vit i√j.noå…/gNt.j•…/k" kq'…ct( yo vw iv√.po me mnso n. 9 s'Svedj.iSt k…ít( /.n.c p[itkÀl' kmR..pm∑k.it®v.' p.STvy.Tmbuı‰.h' .dISTv' vys. sMp[vı O " s Ev pUJyo .My∑k.. c tNme r. 6 su%' ih jNtuyiR d v.ivteit mTv.Xm.. kSm.p' vjRy.TmnwW.' p[v.Ts't.. y' c k.' p[’it' .c Ev' b[vu .nStO.| vw ik˘c ’Tv.iSm p[vı O îit vw r.i∂∑' blvNmNym.¸St√itRn. tSm.mh' svRg.h' .NvpOCzt( m.itmq.'Stps.r.dI 4 a.Myp[mˇ" 11 x*nk ¨v. Áu≤∫dí srIsOp. ./In.pm.m( [Matsya PurŒna] av." tq.it /Ir" 5 n." ’myoåPyPsu mTSy.vT=e]Dv∫.…ct( 7 du"%e n tPyet su%e n ˙„yeTsmen vtetR sdwv /Ir" id∑' blIy îit mNym. n∑ce∑.Py n ivhNyet /Iro id∑' blIy îit mTv.c ye ye lok.it®v.h' kd.œ' c sv| id∑=ye Sv." tˇTp[. yq.NvvtRNt te vw yd. bhvo jIvlokÉ dwv.n./In' ivNdit n.plokm( sNtoåsto n.…qRvNe { p[/.n.uˇ_.ip ˙„yeTkd.m( 3 yy.no n s'Jvre•.v.vt( 12 a∑k ¨v.…cTs't.' ivd/.jeym( ik˘ k⁄y.c 131 .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.pur.TmxKTy.∑k" punrev.no n s'Jvre•.Uın' me ivpul' mh√w ivce∑m..jNb[iU h sv| yq.ip du"%' dwv.…/k.t.le yq.Ts't.n. tdiSm Ev' p[/.' p[itkÀlv.jNte 10 ainTyt.' su%du"%Sy buıv± .it lokÉ /[vu ' tq. n tPye tSm.y.ip ˙„yeTkd. Á<@j.u opp•' y] iSqt' SvgRlokÉ yq.RTmihte iniv∑o yo vtRte s ivj.k. m.

T=I. vs•Ndne k.]m( dUto dev.i]'xoå?y..vs' vWRshßm.n>yupte " 16 devSy devSy invexne c iv…jTy lok.c 132 .n ihTv..itc·rteå∑.mnu£ox.' devsu%We u sˇ_' k.mÂpI s'vTsr.Czoct.' m.myut' xt.t.]' tto lok.' k.' nreN{ 20 akSm.j.' yD..*mStto lok..m( 22 îit ≈Im.n.myut' xt.' yD.vNme ividt' r.Nmhtí.m( sh.mÂpe s'vTsr.n≤S]dxw" smStwStuLyp[.mNvp¥" 1 yy.it®v.®Âp.'í.' .Nprm.vt..e somv'xe yy.n.hm.[Matsya PurŒna] pur.Npu≤„pt.p.jy| vw t].]' tto lok.·r'xoå?y.TSye mh.pu<yo yy.Nprm.gtoåiSm hivgRN/wd≤R xRt.h' st. t√w vsu/.s' iTvh s.tRygu p[/.c yd.n>yupte " 14 tt" purI' pu®ÙtSy rMy.Nt·r=e sur.nStd.Psro….it" ptTys* pu<y’Tpu<yk°itR" t.vs' nNdne k.U…m' /Um.pur.v¥uitrIêr.coå≈*W' c.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION r.r.pteloRkptedrRu .NpXy•g.vs' vWRshßm.n.:y.pm( t]..nb[vu ' ptm.√w =I.' xtyojn.m( 17 tq.' m?ye inptey' kq' nu 21 twr.vs' vWRshßm..ivRcrNpu<ygN/.]' tto lok. 19 Et.r.y" a∑k ¨v.•‰vs' yqe∑m( sMpUJym.mb[vIdug [ po ?v'sTe yu∞iw S]" Plutne Svre.Nt..' shß√.n( 18 t] iSqt' m.U…m' smI+y cwn..mhm.m( a?y.Py lok˘ p[j.j…s'h tto .Nprm.©÷ p·rgOÁ p[tIt.[∑oåh' nNdn.leåtIte mhit ttoåitm..pu<y" v.m( ik˘k.y" 38 aqwkoncTv.vR.n>yupte " 15 tto idVymjr' p[..

v≤Nt kqm.*m. r.^ " kq' . sO∑m( tv try.ivx≤Nt apo v.o…m 6 yy.nI' vd ik˘ te vd.. .c asOgte[ " pu„prs.*m' nrk˘ te pt≤Nt l.nnek.ip svR Ev'." pt'g.nvwihR tq.≤Nt 4 tSm.=s.R. .]m( ik˘ivix∑.v≤Nt 9 yy.N. g. g.c kq' tiSmN=I.v≤Nt s'mÁu te meå] mnoåitm.Im.ve=Nte vWRpgU ..yupl.dev' vjRnIy' nreN{ du∑' lokÉ ghR.m( [Matsya PurŒna] D.'Ste s'pttStud≤Nt .c yd..*m' nrkmh' Í." 2 a∑k ¨v.it" su˙TSvjno yo yqeh =I.v≤Nt 11 133 .v≤Nt kq'.n( 7 Wi∑' shß.pu<y.it®v.:y. tu t.Nt·r=m( ctu„pd' i√pd' c. ..mopy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.tU .xIit' cwv tu vTsr.TkmR.n.R.m.[ " ixitk<#. .c Ë?v| deh. r.tU .d( Vyˇ_' pO…qVy.…qRv svRmte d( .it®v.yu' pO…qvI' c..o jOM.c îm' .tU " smupiw t t] 10 vnSptInoW/I'í.^ " 8 a∑k ¨v. p[y. rj a.d'∑." kSy /. pt≤Nt Vyo…ª tq.pu<y' mnu„y' Tyj≤Nt s¥" %ecr..v≤Nt kqm. nrdev sveR te k˚gom.v≤Nt Tvˇo .m( t.…m 5 a∑k ¨v. SvgeR =I.Iy' c kmR a.mnusc' r≤Nt îm' .e ivˇe TyJyte m.*m.xn.StI+.nuyˇu _mNveit s¥" pu®We.tU .….'…s tq.≤Nt t√w b[iU h =e]ivÊv' mto me 3 yy.tU .t. .it®v.Nvw nudNte p[ptNt" p[y.StI+.*m' nrk˘ te pt≤Nt n.Uyíed. gO/.Im.d'∑.t' te p.lPym." kq' .q| ≤=t* ivvO≤ı' b¸/.pur.c ydet.p¥te c s g.=s.'Ste ivtudNte vy.R. devs'`..

r.y su’t' du„’t' c aNy.' mTyR" ≈eœ.ym.p.í tq." pt'g.. 21 yy. ih sveR 13 yy.' ihTv.v≤Nt a.n' cetyte purSt. s'v/RytIh g.' yoin' pu<yp. iv¥y.c+v me s'xy.iSt mh.y tto mnu„y" s ≈o]. Spx| mns.c ihTv.t a.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a∑k ¨v.ip in’„yte v.t s'D.v.' mNym.tIh g.c ik˘ iSvT’Tv.p.Tmn" p[.. c 15 `[." p≤=.R ¨t..Tpuro/.yu" smuTkWRit g.• me ivv=.'Llok. soåsUNsu¢v…•iœtTv. dev.m…/œ.idsmuCz^y' c c=u"≈o]e l. in%Nyte v.m( EtTsv| t.c+v pO∑" =e]D' Tv. tNme pO∑" x's sv| yq. deh' .tU .]’t.Ot" xrIre 16 a∑k ¨v.qo rs' c Tvc..c y" s'iSqt" pu®Wo dÁte v.' vedytIh xBd' s vw Âp' pXyit c=uW. l.…/k.p¥m.en gN/' …j◊y.c aNy√puivRd/.UyStu ik˘ pOCz…s r.' tps.men y... v.nu.' yoin' pu<y’to ivx≤Nt p.te t.p’to v[j≤Nt k°$.Rm( 14 s j.t( 17 yy.j…s'h 18 pu<y.' yoin' p..jte r.noåq gOhItm.c 134 . g.v 19 ctu„pd.tmet…•≤%l' ih sv| . a.Ut.j…s'h 20 a∑k ¨v.í .vm( îTy∑kÉhop…ct' ih iv≤ı mh.nus.Ut" s ivn.Nyen gCzπT£me.R.:y.c v.>y.Tm..nuyˇu _m( s t] tNm.it®v.vCz⁄.]" s'D.it®v.n.no nryoinmet.it®v.. i√pd.m.r" £me.[Matsya PurŒna] pur.p.it a.v≤Nt p.hoiSvTSven k. .TpOCztSTvm( 12 xrIrdeh.RyoinmOt* ret" pu„prs.te kÉn s'D.xmeTy kÉn.

Py /n' yjet d¥.NyvJy.nm*n' m.o m.itc·rt EkoncTv.Ny.É nXy≤Nt m.Ny.NtvNt" pu®WSy lok..m( 22 sv.nen.Nte 26 îit d¥.yI gu®kmRsu co¥t" pUvoRTq.·r'xoå?y.ddIt n s't.e somv'xe yy.no yo iv¥y.∞.y' p[yCzNTyyq.nen tmoå….….·r km. SvgRSy lokSy vd≤Nt sNto √.pur.Tsdwv.≤Nt' p[.np[mˇ" Sv. gOhSqopinWTpur.in tp"p[/.n" pi<@t' mNym.nse m./Itmut m.¸St.nukMp. .y" 39 aq cTv.R….Rgt' p[. s¢wv mh..“uy"u p[Te y ceh 28 îit ≈Im.' mnIiW.s.….n.R v.c.rI 2 /m.ní prwrdˇ' swW.y'kr.Ut.p' p[.jRv' svR.y" a∑k ¨v.nyD" 25 n m..yI mOddu . cwt.yxIl" …s?yit b[˜c.’t.Nym.it®v. .no mudm.np[Sq" sTpqe s'iniv∑o bÙNyiSmNsMp[it vedy≤Nt 1 yy.it 24 cTv.itqIN. h≤Nt yx" prSy tSy.y.r.I 3 135 .Nkq' ….Ùt.in yqoidt.nyuˇ_m( t…•"≈eySten s'yogmeTy pr.·r'xoå?y.pur.yRkm.“uy.≤Nt pus' .?y.R….c a.RNto /Oitm./ub≤u ı' l..ojye∞ an.idit yjeidTy/IyIt me ≈utm( îTyet.≈y' vedyNte pur.yI crm' copx.t( sNt" st" pUjyNtIh lokÉ n.' x." pus' " sdwvie t vd≤Nt sNt" 23 a/Iy.vm.in m.Sy td(b˜[ fl' dd..=u" kqm.Ny….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mWRk.c crNgOhSq" kqmeit dev.n' c xmo dmí Ó«r.Rin inTyx" 27 yen.TSye mh./v" s.…¶ho]mut m.m( [Matsya PurŒna] tpí d.tU .dd. n c.n.n.?y.

vˇ.vit pOœt" 13 yStu k.c kitiSv∂evmunyo m*n.mev r.vidCzπ∞ .…jt.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION SvvIyRjIvI vO…jn..it®v.Np·rTyJy Tyˇ_km.sI su’t' d/.MymupyuÔIt y a.o muin" k*pIn.Sy vsto g[.h.[Matsya PurŒna] pur.vNtIit td. .nmqwk…v'xm( ar<yv.n' t.ivtu' yt.c ar<ye vsto ySy g[. c.i]' p[ytet iv√. 6 dxwv pUv.…/p 9 a∑k ¨v..“uy." su%ne c t.nekcr" s ….Rvte ( tq.nírNdex.nr<ys'Sqo .}y. vstoår<y' s muin" Sy.∆n.pr.r<yo muin. Tvr<ye SvxrIr/.meår<y' .Pyut .vTp[.v≤Nt k.Pygo]cr.m.yI l`u ≤lPsm.m.me v.s'/.R …jte≤N{y" a.=u" 5 r..me v.mo .rt.c kq'iSv√stoår<ye g[.mhe vym( 8 yy.c n g[.….in kit c.vit pOœt" 10 yy.Tm.í lok.itœºt muinm*Rn' s lokÉ …s≤ım. yy.….ÎÑüin" …s≤ımupiw t mu:y.vit pOœt" 11 an…¶rinkÉtí.vit pOœt" g[.tI'Stq.Tm.Cz.Sy vstoår<ye g[.t( 14 136 .vit pOœt" g[.t.' vs•r<ye inyt.…•vOˇo d. pre>yo n propt.'Stu D.tUn( 7 a∑k ¨v.pI t.vidCzπ∞ cIvrm( 12 y.it muKTv.RNdx c.mo .….dn' y.c+v ≈otuimCz.rce∑" 4 aixLpjIvI ivgOhí inTy' …jte≤N{y" svRto ivp[mˇu _" anokx.ojnm( td.mo .it®v. vstoår<y' kq' .

*m' nrk˘ =I.' idix Tvmut.¥ Tv' tu p[ihtoå…s r. . lok˘ c.m( [Matsya PurŒna] /*tdNt' ’ˇn%' sd.i√p[k°.c îm' .R" 137 .yRm( 4 a∑k ¨v.R" k⁄t a.Py' dI`Rm.vnIx" s tqwv r.…/Std.pu<y" p[v∑e më vU I| ggn. ßGvI dxRnIy" suvc.jNsUycR N{mso·rv 1 yy.h.itc·rte cTv.y" a∑k ¨v.t" yd. k≤xRt" =. ò.jNyuv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.yuí y" p[.meit s.tml'’tm( a…st' …stkmRSq' kSt' n.pur.ip jyeTprm( a.it®v.nmiSt 5 yy.j'Std.m" =I.y" 40 aqwkcTv.…cRtmu hRit 15 tps.hoiSvTp.Rvto r.mvOˇWe u s'yt" g[.iSqxo….r' govNmOgyte muin" aq.pur.Syen tu yd.'s.m( ¨.it®v...jRv' s sm.m.Sy lokì" svoR y" soåmOtTv. creTsog[' tpStt" 3 y√w nOxs' ' tdpt( Ám.TMyt.·r'xoå?y.yo/.TSye mh.iSqt" 16 aq lok…mm' …jTv.gt" ktmSy.e somv'xe yy.c ainkÉtgOhSqeWu k.¸yR" sevte /mRmnqRb≤u ı" as.m Ev cr‚N.c kÉn.c ktrSTvetyo" pUv| dev.vit in√|√o muinm*Rn' sm.y kLpte 17 îit ≈Im.n.…qRvSq.¢o iv’it' cret( tPyet yid tT’Tv.·r'xoå?y.=uStyo" pUvtR r' gt" 2 ap[.

nSy r.it®v.…m ptm./u" 12 p[tdRn ¨v.b[. idiv …≈t.…qRv s≤Nt meå] y¥Nt·r=e yid v.Stv te vw . bhvSte nreN{ aPyekk ì ˘ s¢ xt.åq…s 10 yy. idiv te s'iSqt.IyÂp p[tdRnoåh' yid me s≤Nt lok.c t.d(b.I vIrpàI soåh' ydev.c t.c s≤Nt lok.tSte s©t.vTpO…qVy.vNtStu sveR x£.o b[˜iv∞ p[itg[he vtRte r. p[pt p[p.n" ikmu t] s.£m ≤=p[m…m]h.c n." =e]D' Tv.'Ste dd.[Matsya PurŒna] pur.NtvNt" p[itp.…m Tv.in m/uCyuto `OtvNto ivxok.…m Tv.r<yw" pxu….Sten. idiv …≈t.St.'Ste dd.£m ≤=p[mpetmoh" 15 138 .ê' sh. idiv ≈ut.' iviht' gv.…m m..[ ˜.t' ye me lok.it®v.' tSy /mRSy mNye 8 yy.U…mtl' nreN{ 7 a∑k ¨v. ivj.xe tu vOt" p[p.tu jIve¥¥ip Sy.n.Smi√/oåb[.t' yid lok. ye 6 st.˜.vLlok.St.' tSy /mRSy mNye 13 yy.' p[ptNt' p[p. p[dye ' stt' i√je>yStd.jNye me lok. gu.˜. dde pUvmR h' nreN{ 11 n.∞ lB/o ih vro mywW pit„yt.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨KTv. ." y¥Nt·r=e yid v.c pOCz.' sk.o lokp." ’p.h' v" p[pit„y.MynNtr' TvrNTvmI b[˜.nIih nreN{…s'h 9 a∑k ¨v.n.' SpOh.jeN{ s≤Nt y¥Nt·r=e yid v. vw tq." =e]D' Tv.ly≤Nt 14 p[tdRn ¨v.jmu:y yq.vNtu y¥Nt·r=e yid v." p≤=….c pOCz.c y.í t.it®v. idiv …≈t." p.Nyh. idiv r.o j.’tpUv| crey' ivivTsm.

" su’t' ih k.it' nOpoˇmo vsum.e somv'xe yy.ly≤Nt 2 vsum.c ydNt·r=' pO…qvI idxí yˇejs.'STv' lok.St.j.nuv..num.…m pt m.c nu tuLytej.g| …cNty.Myh' vsum.no yxSy' k⁄y.'Ste dd.y" 41 aq i√cTv.h' iv£y' vw Smr.I„vwn.m( [Matsya PurŒna] yy.Py iv√.d. vw te Tv.vk.it®v.c t.TSye mh.pur.kÉn.vNtu £°.nuv. vw .c t.Tq 17 k⁄y.' .TmN=e]D' Tv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' p[p.ip r..j.no vsum• s. tpte .RmpUv| n ’t' ydNywivRivTsm.'StO..mye yog=em' p.it®v.' yq.jNmy.h' t.' tSy /mRSy mNye 1 yy. ’t' ixxu.c pOCz.…qRv" sn( dwv.." n mi√/o /mRb≤u ıihR r.jn( k⁄y.Tp.n" ikmu t] s.t' ye me lok.itc·rt EkcTv.'íre•x O s' ' ih n j.’tpUvmR NywivRivTsm.mev' nOpit' yy.Np[itp¥Sv r.c n …mQy. dˇ.. nreN{ sveR lok.tu r. Áev' k⁄y. 16 /My| m.vNt' p[itp..pur.Rˇpo /mRmve=m.nb[vIˇm( 18 îit ≈Im.Stv te vw .…m my.RT’p.| n cwv.Nyid ne∑" £ySte n.' m.jNp[itg[hSte yid sMyKp[d∑u " 3 yy.veåip r.it®v.nuv.pd' p[.Nvw p[itgNt./u 4 vsum.vNtu 5 139 .dex.y" vsum.·r'xoå?y.vNto idiv s'iSqt.'í lok.n*Wd…êyR¥iSt loko idiv mÁ' nreN{ y¥Nt·r=e p[…qto mh.·r'xoå?y.…qRv.St./u" b[vu .

" iSqt.jNprIPsm. sh 14 140 .vt. . y] Tv' t.c. nreN{ ten.c n Tv' v.c pOCz.…m Tv.iCzbe n.RSt√d?v' v" sNt" sTy. idiv lok. idiv …≈t.nNd.Np[itp¥Sv r.NgNt.iv„ym( 12 a∑k ¨v. îv 13 yy.vStec." pç ihr<my.StIh nreN{…s'h aSy p[d.•" p[itnNd…s sveR p[d.c n cedk e k ì xo r. yid s≤Nt t.…m v." tq.vm'Sq.'Llok. nrdev lok.idd≤xRn" ah' tu n.….…s lok.v≤∫í my.xNte JvlNtoå…¶ix%. pur.c t.nSy ydev yuˇ_' tSywv c.h' t.jNmy.'STv' lok..it®v." ¨∞w" sNt" p[k." SvnvNto mh.ip r.≤Nt ihr<my.nNt. ˙dyen.y t.t y¥Nt·r=e yid v." =e]D' Tv.[Matsya PurŒna] pur.nNtfl' .ip lok.Nt" 7 ix…b®v.®ÁwtWe u gNtVy' .ro nrk˘ vym( 10 yy.it®v..c yq.Nyid ne∑" £ySte n c. 11 a≤lPsm.." a.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ix…b®v.it®v.PynNt. dˇ.c kSywte p[itÎXyNte rq. Tv…mN{p[itmp[.' tSy /mRSy mNye 6 yy.¥ lokÉ n rmeåNydˇe tSm.c .it®v.t gNt.' mm cwvtw e rq.c ydh.nSy tu me yduˇ_' n tˇq.n( 8 yy.…m yT’t' n my.' ix…br*xInroåh' mm.j'Llok.cm( 9 a∑k ¨v.Np[itp¥ dÊv.gO .no m. vw iv¥u{pU .….

…s kq' Tvm.£. nOpte nOp.…D ixb* iSqt." ’t' Tvy.jiNv£mSv ivh. Ó«" ≈IiStit=. me mh.R lokÉ TvdNyo b[. r.c aq.pur.mh' k*tuk.Tsv| vegne v.itriSm n¸WSy pu]" pUro" ipt.∑k" punrev.c a.x" 22 141 . smt.…m Tv.it®v.R….sm( guÁ' mN]' m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. y≤ı n tSy kt.dev' ix…br*xInroåymekoåTyy.lo .' supk [ ." a. vymPynuy. rqen 20 x*nk ¨v.t. ceN{" svRq.c ah' mNye pUvmR k e oå….iv„yit 15 yy.≤Nt /me.g.vi√ˇmin≤Ndt" ¨xInrSy pu]oåy' tSm.nI' gNtVy' sh SvgoR …jto yt" EW vo ivrj.' nOpte b[iU h sTy' k⁄tí kí.it®v.Tm.Cz^œπ o ih v" ix…b" 19 d. Ev' vOˇ' Ó«inWevI …b.gNt.mo yd.itR tSm.t.mNto idv' . 21 yy.jNTyet.n.gNt.˜. ÎXyte devsµg" 16 x*nk ¨v.*miSTvh.NsveR p[y.Nyq sv.y y..vt.mho ." pNq.®Á rq.Sy.c teå….it®v.∂ºvy.c yy..vOTy rodsI 17 a∑k ¨v.iCz…br….NvpOCzNm. s%.t.n' x*c' sTymqo Áih's.vR.m( [Matsya PurŒna] a∑k ¨v.Nyp[itme subı u ‰. kSm.c svw·R rd.mkÉ>yo b[vI…m m. s.c add." =i]yo v.n( 18 yy. k.R .ys.nOxS' ym( r.h.itœSv rq' r.idN{kLpm( pOCz.

m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sv. pU.q x*nkm( ràwgoR….'Std. c tqwv.•w" p[xSt.' b[.nê.Ky' sTy' ih sNt" p[itpUjy≤Nt 25 s." sTyen pUJy.TSye mh." suv.¸WSy v'xo ySy p[…qt' p*rveyo yiSmÔ.' pO…qvI' in…jRg.{. xt.so….wíR v.RPy pOQvIm( 28 Ev' sv| ivStrto yq..e>y" pU.R Svg| gt" kmR…. Vy. p[iht' /nm( dÊv.e somv'xe yy. munyí lok.in 24 sTyen me ¥*í vsu/' r. p[ITy.y" sUt ¨v.…¶JvRlte m.·r'xoå?y.˜.." pu<y.˙tmev v.ivRiv/wStq.jo .mh' pO…qvI' b[.b.c îTyetCz*nk. yy.itc·rte i√cTv.˜.?v∑k p[bv[ ImIh sTy' p[tdRn' vsumNt' ix…b' c sveR dev." suv. mhI' prmod.pur. dev.j.s nOpitivR…/v∞.nuWWe u n me vOq.Tm.Rimm.rkm.vOˇ' invedyet( ansUyiu √Rj.:y.jNs mh.·r'xoå?y.˜.R…mm.•wkxSt.m( go….e>y" me?y..¶‰e>y" s .e>yí x*nkoåNtr/Iyt 3 142 .' mhImdd. 2 p[itgOÁ tt" sv| y{.it" Svd*ih]wSt." xtxSTvbudR .y" 42 aq i]cTv.Vy.y Aı.nIko inxMy tu iviSmt" pry.t' te c·rt' n.m.* 1 pUjy.D.m≤%l.g." sn. c b[.m( 27 x*nk ¨v.v≤Nt 23 ad..je•" slokt.[Matsya PurŒna] pur.cR N{ îv.tSTv' mnujNe {kLp" 29 îit ≈Im.wíR /nwí mu:ywrê. îit me mnogtm( 26 yo n" svR…jt' sv| yq.c Ev' r.vd.·rto …m]vyw"R TyKTv.NsuÂp.

m.nupVU y.m" ≈otu' ivStrto vd ydup..S]y" prmk°tRy" hwhyí hyíwv tq. s¢√«peêro nOp" vW.d. n.vm( tSmw dˇ.rq.n( knkSy tu d.Nknko n.s." 12 ’tvIyR" ’t.•.y.m p.hu yí y" 8 hwhySy tu d.U{.pv.m..do /mRn]e " p[it≈ut" /mRn]e Sy k⁄≤NtStu s'htStSy c.RˇtoåjunR " 13 j.…m JyeœSyoˇmtejs" ivStre.m p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh./y.…qRv" 7 xtjerip d.R c gdto me inbo/t 5 ydo" pu].r" pu®Woˇm 15 143 [Matsya PurŒna] .y.Uviu hR pç devsutopm.do mih„m.UT’tvIy.Tmj" 9 s'htSy tu d.pur..tevx | …mCz.y. vr.y. mhe„v.tRvIyoRåi]sM.[ iO t….Sy." pu]yw dR .s k.Sten cTv.…¶í ’tvm.r.d. lokÉ p[itiœtm( 4 sUt ¨v.n( 10 v.R tqwv c ’t*j.í ctuqoRå.…qRv" 11 dudmR Sy suto /Im.m vIyRv.mtSt.t" krshße. ve.c ydov|x' p[v+y.sINmih„mt" pu]o ®{≈e<y" p[t.m( AWy Ëcu" yy. k…qt' pUvmR ve tu ®{≈e<ySy pu]oå.r.y. b.…qRv" a.Rm p.Rytu ' tpStepe duír' pO…qvIpit" 14 dˇm.ro lokiv≈ut.…•bo/t 6 shß…jrqo Jyeœ" £o∑ënIRloå≤Ntko l`u" shßjeStu d.j.íTv." mh.U∂du mR o n.d" xt…jn.

…jt. .nSqwrl'’t." gN/vwrR Psro….m( pUv| b.D.l" s Ev ih s Ev vO∑‰..Skr" 28 144 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .sN.in ≈UyNte tSy /Imt" 20 sveR yD.RnSw tpo….' gN/voR n. r..¸shß' tu s vv[e r." sveR k.snI rqI √«p.n( 25 pç.R vw .¢wivRm. k.' s nr.nSy v/íwv. spvRt.loå. iv…/n.R s¢√«p.vt( 27 yoås* b. mh.[ me vtRm." yDwd.NynucrNyogI pXyit tSkr..[Matsya PurŒna] pur." 21 sveR dev"w sm' p[.q.R" k.rdStq.Sy≤Nt =i]y.…/k.tki#nTvc.R.….lnm( s'g.rdenve .r.xIitshß.íR £vtIR b." 22 tSy yDe jg* g.t..n' inrI+y s" 23 n nUn' k.jsˇm" a/m| crm.í inTymevopxo….in vOˇ.….í iv£me.' √«peWu vw td.…/p" s svRràsMpU. s¢od…/p·r≤=¢.UT=e]p.m( 16 yuıne pO…qvI' …jTv.Sy s≤∫í. 18 jDe b.çnveidk. Jy.tRvIyRSy r.U·rd≤=. /me.¸shß' vw îCztStSy /Imt" rqo ?vjí s'jD îTyevmnux≈u mu 19 dx yDshß.Ste sv..∫vet( 17 tenye ' pO…qvI sv.çnyUp.T]e.¸shße.ip inv. ≈utne c 24 s ih s¢su √«peWu %@±gI c£° xr.jWemR iR hm.`.tRvIyRSy git' y.Uv h 26 s Ev pxup. =. pjRNyo yo…gTv. x.it riXmshße. inrgRl.r.djunR oå.DStSy. vW.nup..

y]. c.vO$k ( . inílmU/.' hemt.IR’tmh..jet vw £°@•ev su%o≤∫•" p[itßoto mhIpit" 30 llt.le .g' mnu„yeWu m.∞ikt.y.e mhod/* .nIy m.k u[ i⁄ $s'].Nt.¸shße.y.vI…clInmInmh." xrw" l˚.[shßSy a.Sfo$STvxne·rv aho bt iv/evIRy| .¸shße.RtiSt…mt.ivıfÉn*`m.lvn' yq.Np[.lo@y•ev do"shße.he s mh. pulSTyStu ÁjunR ' s'ps[ . =o>ym.R≤=¢du"shm( 34 kroTy. tu sbl' r.v.grm( mNdr=o..ih„mTy.' tu nmRd.vt.¸shße..Rvm( kroTyu√ˇé veg. ten p[itßGd.m( 32 tSy b.vO@ı ë t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lSq.v≤Nt c mhorg.Rno .Ry.' bl." 35 td.¥uit" kkoR$ksut' …jTv.t. puy.ih„mTy." s.≤lnI Ë…mR.tlSvn" 39 yug.pvStu s'£ı ⁄ o ÁjunR ' x¢v.muiTsˇ_' pç….>yeit nmRd.it…mm( m. 31 Eko b.sur.s.cikt.' bbN/ c tto gTv. /nuJy.Ùn.iNTvtm( tSy b.ˆe kdlI%<@.t( 37 in…jRTy bı±v. inv.gRvoåy' yd.' moh…yTv.vNTytIv iníe∑.Uv Jy.' p[.m( EW n. s." p.' mh.dyn( 38 mumoc r=" p*lSTy' pulSTyenhe s. b.dxi˚t. vg. îv 36 Ev' bı±v.. ÁmOtoTp.mm. £°@t." 33 cU.pur.…znt( 40 t√w shß' b.. mh."u 41 145 [Matsya PurŒna] .| t] Nyvexyt( 29 EW veg' smu{Sy p[.®t.

Uv …m]kxRn" 49 s∫.sINmOTyu" x.m kLymuTq.' pç k⁄l. SvgRlokÉ mhIyte 52 îit ≈Im. b.í iv£.S].ljÏ.bl.lyn( k.m( vIitho].Nt.Stqwv c vIitho]sutí.c tSy r.n( dujyRe StSy pu]Stu b.í x.te pun" k.m r.rq.n. Tv.itc·rte 146 .nv" 51 n tSy ivˇn. mhI yStSy k°tRy•e .y. blI tpSvI b[.. /me. hwhy.sITpç t] mh.St.tRvIy.˜.¸shß' te p[qm' trs.Tm.R av≤Ntí ivx.Tmn." ’t.bl" tSy pu]xt..TSye mh.ljÏ.√n' p[dG/' vw iv≈ut' mm hwhy tSm.' s v…/„yit .[Matsya PurŒna] pur.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ySm." 47 teW.ven mh.R p.RTm. b.n( 50 yen s.j p[j.jWe"R Svymev vOt" pur. /m. îit ≈ut.grpyRNt.pur.ljÏo mh.no mh.ip a.oj.t.ntoR n.mStd.í.tRvIyRSy yo jNm kqyeidh /Imt" yq.e somv'xe yy.viTSv∑pUt." :y.'pte 46 jy?vjSy pu]Stu t.y m.¸shßv.r.Rto .m vIyRv. b≤ln" xUr.j. 48 k⁄i<@kÉr.gRv 43 sUt ¨v.vNtyStq.•∑' c l.RjnRu o n.Nyev t. 44 tSy pu]xt' Tv.' mh.í Tv..x" Sy. /nuW." 45 xUrsení xUrí /O∑" £o∑ëStqwv c jy?vjí vwkt. in…jRt.pen /Imt" vríwv tu r.ˇe du„kr' kmR ’tmNyo h·r„yit 42 …zÊv.

tRvIye. mm tejo….R iv£My sUt p[biU[ h tÊvt" 1 r≤=t.tRvIyRmpu iSqt" tOi¢mek.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.·r'xoå?y.iv∑.c 147 [Matsya PurŒna] ." xoW…y„y≤Nt Sq.idTy ¨v.…qRv 5 k.r' ddt.n( xu„k.' ≈eœ ten Tv.Nd…µ a=y.vey' vw s.c . .·r'xoå?y." Sq.pvSy mh.ojn' d…µ ¸Tv.c Sq. tu ivd/. Jv≤l„y≤Nt mm tej"smiNvt.c tu∑Steåh' xr." 7 a.c a.SmIk·r„y≤Nt ten tOi¢nRr.…mit n" ≈utm( s kq' r≤=t.m( i]cTv. k.UTv. c blen c indRG/u' tpt.NsvRtomu%.tRvIyR ¨v..y" AWy Ëcu" ikmq| t√n' dG/m.vr' deih me svRm.m.N.' vr ten tO¢o .Tmn" k.vr.idTyoåh' nreêr 3 r.jov.' p[yCzSv a.n( ye p[≤=¢. adhˇˇpovnm( 2 sUt ¨v. me tOi¢ihR p.idTy ¨v.kr k°Îx' . s tu r.pur.h.…/p 8 sUt ¨v.y" 43 aq ctuíTv.gvNkÉn tOi¢Ste .jiWR" p[j.n." sveR tejs.idTyo i√jÂpe.vTyev idv.Myhm( 4 a.Myhm( 6 a.' p[.c n xKy.vr.

' xt.| s d≤=.jn[Wu ©ëvdR t.¢.ye sM..vCztm( 19 /Imt.. my. `ore. mh.iSqt" dx vWRshß.vTpu]o vO…jnIv.≈m.pvo jlm..…. c tpovn.tejs.Âp.U·r{iv.n" xx…bNdv" 21 148 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' xtp[/.v{..tí£vtIR b.hpu]oå.Uto iv„.◊.jWevR x | muˇmp*®Wm( 14 ySy.in c 10 Ev' p[.NsvRmve c 9 g[.muin" 13 £o/.m mh.'Stq.Nyupvn.k⁄lo√h" £o∑orev.p r. ..Ste s mh.Sy pu]" kmR….U…mhRt.le tu a." pOq/u m.'ívw `oW.. 11 EtiSm•ev k.m( invO=R . £o∑o" Í.vr.' pOqsu .vt( xx…bNdoStu pu]..≈m' dG/mjunR ne mh.….m( teW.' .Uv h 18 a].y p[yCzt tto dd.bl" Sv.' c.jiW| k°itRt' vo yq.' vr" 16 s tu p[siU t…mCzNvw ®W©ë" s*Mym.n." xx…bNdu·rit :y.R pOqj'u y" pOqk u °itR" pOqmu n. ¨ditœ'Stpo/n" soåpXyd.rq" 15 vO…jnIvtí pu]oå..tej.m. ngr.Tmjm( …c]…í]rqí.'Std." 20 pOq≈u v.n.riNvt" 17 aq cw]r…qvIro jDe ivpuld≤=.ut r.nuvx ' Xlokoåy' gItStiSmNpur.NSq." pOqyu x. vn.….uviRO „.in rMy. inStO.bl.ho n.…. tejs.Nmh.idTySTvjunR .cImNvdhˇt" sv. r.nOiW" 12 pU.….n.m.[Matsya PurŒna] pur.j.Czx.eR v[te mh.UTSv.h sMp[.m( tt" xr. t]..Nvv.

jh.. pOq®u KmStd. . tu suyDSy yo r=NpO…qvI…mm." /iNvno iviv/wb.R /nu.m`" p·r`o h·r" 28 p·r`' c h·r' cwv ivdehåe Sq.e>yStu d≤=.TòuWye ' te xu…ciSmte Evmuˇ_.vTpu] a*xn" x]ut.m /nur.tRO " ®KmeW"u pOq®u Kmí Jy.y..jWIR. b[.sIi√jyo yuıe t] kNy.' nOp Ek.pn" m®ˇStSy tnyo r.…cTprvIrh.s.v{.NkMblbihRW" 25 inhTy ®Kmkvc" pr.Stu mh. p·r.vIy.ivxt( Jy.j.j.en.m( yDe tu ®Kmkvc" kd.JJy.Py s" 33 .mt" 31 A=vNt' …g·r' gTv.Py pO…qvI…mm.≈mSqí b[." pOq≈u vsmuˇmm( aNtrSy suyDSy suyDStnyoå.rw v.mv.y dexmNy' ?vjI rqI nmRd. .R cw].…mRk" 23 itit=ur.˜.˜.mnuˇm" 24 a.uˇ_mNyw®p.v∫.t.y.vbo…/t" 30 jg.d.' xtmuˇm/.Ntí.m`Sy..b[vIden' kSy cey' òuWie t c 34 149 [Matsya PurŒna] . 27 j…Dre pç pu]..m( x's≤Nt c pur.·r.vt( 22 ¨xn.pur. stI 32 apu]o Nyvs{.r.k° kÉvl' vOiˇk.≈me p[x. ®KmeWru .R.Jy...j.D.≈y" 29 te>y" p[v.y.Nkvc/.c s'].m( 26 aême/e dd* r.m( a..n.RmNy.' n ivNdt tSy.ême/.[ …jto r.py≤Tpt.m`Stu td.Rmvu .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.sINm®ˇtny* vIr" kMblbihRW" pu]Stu ®Kmkvco iv√.

Uv h 42 dev=]oå.Rm mh.Tvt" sÊvs'yˇu _" s. s tu ivdUrq" dx.h.Tmj" tSm.yx.…mRkm( 36 tSy.itmRh." sMp[syU t 35 pu]' ivd.d. nOp.ª. dwvr.c ySte jin„yte pu]StSy .Ns òuW.ImrqSy.' ivd.TkrM.| .g.rd.Ts." devg.[Matsya PurŒna] pur.to b.∞w¥.Tmjoå.' c iv√.{seNy.vt( 38 k⁄Nte/∑RO " suto jDe r.Rsmo jDe devn=]nNdn" 43 m/un.| su.e kNy.hRStSy vw pu]o VyomStSy c vw SmOt" d.Tpu]" pu®√. invOiR t" prvIrh.n[..devR r.Rp]u Stu k⁄≤NtStSy. m/o" purvsStq. tpsog[.t./O∑" p[t.R∞vw Vyom.' pu®√t" Ee+v.Imrq" sut" suto .Nmnu" pu]." k.mj.y.Tmj" 37 kìixkSy …cid" pu]StSm.sId( Î!rq" xk⁄inStSy c.Npu®Woˇm" 44 jNtujDR åe q vwd>y.sITpurvs.jov.jpu}y. cw].tej.y.' k°itRv/Rn" 150 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ˇu pu]o jImUt ¨Cyte 40 jImUtpu]o ivmlStSy .d' tOtIy' tu pu]' prm/.ivx. stI r.RTm.itStSy tu c.' £qkìixk* lomp. p·r.k° c.iv„yit tSm.pv.R jNtoStSy.v{.y.x. 39 tdeko invOtR "e pu]o n.Tvt." £qo ivd. D.r‚M.R .v∫.sITSmOto nvrq" ikl 41 tSy c.m( r.j.oRåjnyCzr.y.n( /O∑Sy pu]o /m. a.yt 45 s.." SmOt..n( lomp.

[tI prm' vpu" D.neit s.j.m`Sy mh.vO/.' tu sg..y Jy.pg.q p.•rpteStSmw s.jm.py.ro ivStre.v[t" 55 aq s.vw tCzé.m.. g.r prm' tp" pu]" svRg.rI' ySy.v.D" somSy /Imt" 46 s.i√j…Dre 50 yDe dev.' ivsOi∑' ivD.u 48 .' b..vO/o r.u opeto mm .n' tu idVy' dev.' vr. 52 kLy.vO/Sy.Ák. jg.j..d¥.' prpurj' ym( te b. suWvu e sut.Ndev.' c b.oj' vOi„.h' .…myeW mh.' c ydunNdnm( teW.v. bN/Un..Myh' n.Tmn" p[j.…/gCz.Ák.nSy sOÔYy.v{.yuJy' r.pur.ip k°tRyNto mh.jm.' .UTv.…s suWvu e s·rt.ˇSy ck.j.n( .Nk*xLy.s r.Tv.m( îm.r ip[ym.n' t.NsÊvsMp•..rI s. nvme m. …b.y.vO/' nOp 47 aN/k˘ c mh. pu]' svRg.vn( 49 tSy .' sOÔYy." sOÔySy sute √π tu b.•Op.idit SpOhn( 51 s'yoJy mN]mev.. inªgoˇm.Myq shßx" 54 aq .yeR .Tmn" 57 151 [Matsya PurŒna] .D.te bÙNsut.m.jm.yet tSm.…gNy* √π suWvu .' …m]v/Rn" apu]STv.u opet' b.Ák.Stu td..Tvt.Rx.Ák.q prIt.yNtIit p·r≈utm( gu.Tm.n( in…m' c ’…ml' cwv vOi„.t( 56 anuvx ' e pur. k⁄m.Uy.jlmSpOxt( tdopSpxRn.['u dev. …cNty.RíTv. cc.y.…jn' .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mevi' v/" sut" j.n.q iviníym( 53 n.

t.vR„O .j.hrNTy] Xlok.n( k⁄kr⁄ ' ...t( b.n. n.' s?vj.shßd" 68 n.' me``oW. s nNdno drduNdu….Nsumh. b.tej.' vÂ…qn.' devdw vRe .temt..dpXy.ª. d.RPyiv√." shß.iv…jt' ikl a.yJv.]Sy s. punvRs"u 65 tSy.Oit' p[.¢.umo dUr.Tk.Uv.tej.¢..m( 67 rq.¸k.•Op 59 yJv.qRm.vO/.R.PyvNtIWu Svs.….[Matsya PurŒna] pur.jh.Xyduiht.r nroˇm" 64 tSy m?yeåitr. √* pu]* smsUyt 70 152 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m?y.sITpu]…mqun' b.mStq.'íod.NkmRDo yJv.oje„v>yj.TsmuiTqt" atStu iv√. d. dxwv tu n. tSy..….[odRve .≤Ntk.eStu tnyo /Oit" kpotrom. n.sIˇnuj" spoR iv√. suWvu e ctur" sut.¸kSy .¸kí.¸km( sop.n' c x≤x' kMblbihRWm( 61 k⁄kr⁄ Sy suto vOi„.iNh yo .dI n.' shß.m( yqwv Í.t' m.yte tSy n. îTyet√w tduCyte 69 a.["u ≈eœo mnu„y.s©.' vr 66 îm... 60 aq k˚Sy duiht.r' c.Tmj" 62 tSy.n.Np[it tm.Npu]o nl" ikl :y.npitvIRro b[˜<yí Î!v[t" Âpv. c s¢it" EteåmOtTv' sMp[.nukW.¸k°' dd* a." ≈utvIyR/rStq." 63 tiSmNp[ivtte yDe a….¸k° cwv :y.sTyv.jm.vO/" sm" 58 Wi∑í pUvpR ®u W.q twiˇ·rStSy c.xu…cn.¸kí.t" punvRs"u aême/' c pu].yt a.

Rgj[ SteW.ñ( jDe kMblbihRW" as.Rsm. r.…/devSy sut* jD.hn" 78 xo.…/dev" xUrí ivdUrqsutoå.tí knIykkrM.ivx.:y.∑^p..sNvsudve .jm.pTyo Vy.ê" êetv.' Svs.lí yuımui∑" sumiu ∑d" teW.hRSy suto iv√.vt( 77 r.te devs'…mt* inymv[tp[/." ¨g[sne " sh.hRívw n.U r." 71 devv.' xt/Nv.r" pç.y t." xmI c devxm." k˘sSteW.* devkSy sut.tSy c.t" k⁄kr⁄ o∫v" 76 .lI c k˚.∑^p.n* xo. dx ." sutStSy tmoj.í mh.nSy pu]oåq r…qmu:yo ivdUrq" r.m.Uys" 74 aj.Impr. c m?ym" 81 dev." pç xUr. c k˚" xïí .nupdeví sudve o devr≤=t" teW.bl" aj. ceit vr. dd* 72 devk° ≈utdevI c …m]devI yxo/r.j.Tmj" p[it=e]" suto . 75 sutNtU r.vNpu].Tmj" 83 153 [Matsya PurŒna] .pur.IW.k* 82 dev.r" s¢.ojo ˙dIkStSy c..' Svs.vu.rd..êSy sut..to vnj.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.sNk˘s.. ≈IdevI sTydevI c sut.j.pI ceit s¢mI 73 nvog[sne Sy sut.í .Tmj" 80 ˙dIkSy.R c ink⁄Nt" x£x]u…jt( 79 x…mpu]" p[it=]" p[it=]Sy c. vIr. j…Dre i]dxopm." ’tvm.m( devkíog[sne í devg.mÔ.£m. k˘svtI tq.©n.' tu pUvjR " Nyg[o/í sun.

…jt' pu]' tto vw devmI!üWm( an…m]' ix…b' cwv pçm' ’tl=.{I yu/.j.S]y" prmk°tRy" sud∑' í^ sun.dd.t( 9 154 .n.n..pur. iv£.[Matsya PurŒna] pur.r.xBd' s xu≈. mt.vIyR" x·ˇ_sení t.n. 8 p[sne ' tu ht' D.' y.N/.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aj.' tm….r s" 5 kd.* 3 SymNtk" p[sne Sy m….' r.ip tu √* sut* p[sne í mh. A=" p[sne ' tu ttSt' m….…cNmOgy....“ute nr" 85 îit ≈Im.Nt.v …ble sÊven pU·rte 6 tt" p[ivXy s …bl' p[sne o ÁO=mw=t A=" p[sne ' c tq.y.m. goivNd" p·rxi˚t" goivNden hto Vyˇ_' p[sne o m….Tmno ivpul' v'x' p[j.. vw soå.Uvtu" g.e somv'xe ctuíTv.·r'xoå?y." 4 ˙id ’Tv.·r'xoå?y.y" 44 aq pçcTv.k.y" sUt ¨v.c g." 84 aN/k.rI cwv m.v.vNm…. tu b¸xo m….í ’„.…ct" goivNdoåip n t' le.vu.rI jny.t" p[sne Sten .m.…mm' v'x' y" k°tRyit inTyx" a.{I c vOi„.TSye mh.Tv.e xˇ_oåip n jh.ràmnuˇmm( pO…qVy. îTyN/k.s su…m]' …m]nNdnm( 1 m.tpu].UiWt" yq.m( 2 an…m]suto inflo inflSy. A=' cwv p[sne …jt( 7 hTv..' svRrà.yeR b.N/.t( aÎ∑Stu htSten aNt…bRlgtStd.

@±blI xBd' ≈uTv.>y.nw mrocyt( 14 j.Wu 10 aq dI`e.h £o/s'rˇ_locn" 13 tu∑.R mh.gmt( 11 t' ÎÇ.vIy.MbvNt' tmO=r.pur.j' mh.' p[.r. cey' mm xu.blm( 12 ttStU.r' x]u.sUTp•.dv. A=" kmR….itmNto mh.Mbv." p[sne ' tu hTv. c£É." t. ht" 18 kìkyÉ Sy sut." sveR v." :y.y.“uy.MbvNt' t' hTv. .….xBd' s c£É A=r.Tvts'sid ten …mQy. vw p[. . j.c îCzπ c£p[h.…jt..o 15 tt" s j.Nvre.dRn" 17 ttSte y.den s't¢oåy' jn.©k.R k. s htSten goivNd" p[Tyuv.c." p[ivXy s" apXy∆.R dx s]. tu goivNd" %@±gp.Û" skNy' m….ˇu pUvjR .| ˙WIkÉxStmO=pitmÔs.UiWt" t' ÎÇ.StSy xtmek˘ tu iv≈ut.mu ( ttStu∑Stu .rStu pUvjR " 19 aq v[tvtI tSm.Rr' Tv.vw" p[.sudve mq. c goivNdo …blSy.b.re.t( 155 [Matsya PurŒna] .mv.gv." sut.ywn' svRs.c h hiNm cwn' dur...k˘ tu mitÁ.…jt" xu.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.len mOgy. Tvˇoåh' mr.t( yoåy' m….¢o my.b[vu n( aSm. tu mh.tU ' ih vOi„.xm.vw„R ..hrt( 16 dd* s].vwn' td.o kNy.m.m( p[sne Stu gtoår<y' m….' ingRt" pun" yÎCzy.R . p[.∫©k.nuv.MbvNt' s jg[.RsITp[sne Stu Tvy.pv.ràen .t."u ’tkm. p[.

n( pu].n( 28 ¨plM. xy." pOqiu vRpqO ru ve c aêTq.y soådd.v'xj" 24 an…m]Sy s'jDe pOQVy.dy.rIStu itß" kmllocn.m.' tu pu]" sm.y..Tmjoå.* /O∑m.ro rà.dugs[ ne .p=" x]uflo v.pv.s Ek.Tsd.vCz⁄. tq.nStqwv c sveR c p[ithot." an…m].¸í sup.nit…qip[y" a£Àr" suWvu e tSm.nStu ixnen¢R .lM.' c tt" pu].nupdeví jD.' j…Dre c te 30 a£Àr." 20 sTy.m.yDoåitd≤=.êRkgveW." =] Ev c 25 vOW.." k.¢v.ı O mRvm." sd.jSy sut.' vIro yu/.' v[itnI c Î!v[t.yDoåitvIrí ≈utv.te devs'in.R c tq.TyikStSy c. S]I.mv.* 31 a…êNy. sub.…jt" aNy* tu tny* vIr* vOW. c xwBySy a£ÀrSt.dx mh.iCzinjRDe kinœ.m.* 32 vOi∑ne…m" su/m.. p[t.:y. pµ.vtI cwv t.bl.í ’„." p[k°itRt.y.R.nNdn.o vOklo vIyR Ev c svItr" sd.t( 21 an…m].' .to vOi„.ixr.vt( 23 ¥uªye gRu /' r" pu] îit xwNy.' sut* √* k⁄lv/Rn* devv..Tmj" 22 sTyv.t( sTykStSy pu]Stu s.[Matsya PurŒna] pur..·rmejy" 29 /mR.Nvyo ÁeW Vy." 26 sd.y.n( as©o yuy/u .nSy ¥u…ªStSy.m( suWvu e sukm⁄ .√éi„." 27 rà.RmivNdt jyNtStu jyNTy.nuTp. kNy.Nyuy/u .Ritrev c 156 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . vr.

tm∫⁄tmI!üWm( p*®W. dx 1 vsudve o mh.yojRDe vOk.rq.m" xmIk" s'ypU " pç c.Sy vr.….pur.Nmh.j.y.R¥…u /iœro jDe v. pçwt.TSye mh.' dd* Ev' k⁄NtI sm.xiSt' yo ved ’„..m( n s …mQy.y" sUt ¨v.Uv./Oi∑" ixiníwv nNdíwv ssOÔy" Xy. dˇ. pOq. jDe devpu].·r'xoå?y. p.| tu jDe soånuvt[ o nOp" 5 ≈ut≈v…s cw¥Sy sunIq" smp¥t b¸xo /mRc.….Û" pUvmR . vIrm.£m" 9 m." 3 ≈utk°itR" pOq.<@o.it xu≈mu 157 .' pu]k. vsudve Svs.dpoiht. cwv ≈ut.der" îN{. p.·rmdRn" 6 aq s:yen vOıåe s* k⁄≤Nt.' ≈utk°Ty. 33 îm.ın'jyíwv x£tuLypr." pun" 2 an.devI ≈ut≈v.Ry.R Áin≤Ndt.e somv'xe pçcTv.{vTy.U…mvRj.x.nkduNdu….m( [Matsya PurŒna] a." devm.k° suWvu e xUr' :y.…/devI c tq..x.….tr" 4 ’tSy tu ≈ut.pen a….v…ê>y.<@orqenR s.©n.R …U mí ≈…mœ" ≈v.·r'xoå?y..y" 45 aq W$(cTv.gRStto jDe tto dev≈v.' tu jint.∆…Dre xUr.:y.Stq.oje sut.." r.' …mQy.Pyoåq kÉn…ct( 34 îit ≈Im.b.t. 7 vsudve ne s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.devI sugI[ v' suWvu e sutm( kìkYÉ y.rI s s'b.∫oj.pur.n( 8 /m.c Ee+v.

{sení AiWv. vwXy.' tu mh.' Svy' jDe nNdko n. v.{ivdehí k˘s" sv.' p·rg[h* pu<@^í kiplíwv vsudve .I p*rvI n.R Á.e " k°itRm. y.nkduNdu."e le.iv„yit tSy.deVy.[ me„vpr.{.tyt( 16 ivjy' rocm..m .vT’„. c vOkdeVy.m inW.m( nk⁄l" shdeví ÂpxIlgu.'u[ ip<@.{.g.Û" pUv| ’„.Sy.nip ¨d.re tu vne ih ivcrNpur.sI .g' s'g.' k˘sSt.iW.' jDe x*·r" k⁄lo√h" ¨p.' jDe mh.Rn`.' kNy.r.e Jyeœ' sut' r. jDe xUro mh.yx.Tmj* bl* 21 jr.' c su.." p[j. 12 devKy.iWRk° tu .Cz*·r" pu]' k*ixkmg[jm( 20 sutnU rqr.s©/r' le..pit" 14 anuj.y.[Matsya PurŒna] pur. .St.Tm.mt" 18 s¢m' devk°pu]' mdn' suWvu e nOp gveW.m n.rkmh..…jtm( 19 ≈ı.m' s.y*R tu roih<y..y..tyt( 13 p[qm.n' tu devlm( Ete sveR mh.md/. su.n' c v/Rm.jI c x*rer.iNvt* 10 roih.m>y`.doå." 15 shdevStu t. n.hnU …c]. ivh.v. Tv.' j…Dre x*re" suW. Ek.. am.UTp[qm" s /nu/rR " 158 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .yt vOkdeVy.tej.' p[j…Dre 17 avg.I devKy.Tm.' j…Dre td.m[.y.mj.b.ho mh.+y* √π k⁄m.no ÁupdeVy.' mh.e tny' devr≤=t.' c sut' ip[ym( 11 dudmR ' dmn' su.sStqwv c Wœo .

Uvtu" 22 dev..dev" pUv| ’„.R¸Std.mí sOÔyStq.í s..vuıv" SmOt" pi<@t' p[qm' p[.y.pit" ivh.Stu∑" sut' dd* sucN{' tu mh.vet* √* c sT’tl=.r.oit m.gsutí.dj.s.pur.Sy jNm." ctub.MbvTy.vu.bl.íTv.víwv mh.pTymn..to idVyÂpo Jvl…H≈y.g' vIyRvNt' mh.y" 46 aq s¢cTv.v'x.t.m( [Matsya PurŒna] s*.®de„.q| s devx e o m.yt 24 kÂW.npTy." ivr.bl* 26 t≤Ntp.TSye mh.e somv'xe vOi„.ip n.vCz‰./O∑ye x R iSvnI in/UtsÊv' x]ufl' ≈.Nt." p[j. idVywí l=.no .{í .* xmIkpu]..nuk°tRn' n.ıStSm.* c.n( 28 ’„.lí t≤Ntí nNdnSy sut.>yudy' y" k°tRyit inTyx" Í.·r'xoå?y.pw" p[mCu yte 29 îit ≈Im.jí /nuívw Xy.ª.nvo inTy' svRp.ojTv' r. j.jiWRTvmv.·r'xoå?y.w" 159 .blm( 25 j.y" sUt ¨v.c aq devo mh.¢v. pu„kre=.' vsudve Sy tps.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ro iv£.m W$(cTv." sumh. 27 anpTyoå.¸devR ≈v"smu∫vm( 23 Ee+v.sÊv* b.' dev' ÎÇ. 2 ≈IvTsl=.." sut.pur.Mbí vIyRvNt* mh.nuWie „vh jyte 1 devKy.Kyl.y ’„.m" xmIkStu vn' yy* jugPu sm.

g. suxIl. c tq.c vsudve St' Âp' s'hr vw p[.Nmh.s y..b[vIt( atStu svRkLy.' p[.."u kt|u /mRSy s'Sq. g.¶…jtI tq.xnm( 12 ®ÆKm.' .tSy mh.dv.m." 4 vsudve vc" ≈uTv.rI l+m.u' jny. 160 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." kXypSTv'x" pO…qVy.≤lNdI devI j.m." smpUryt( ye ty.¸devR Ky.m( ¨v.Imiv£m.m. c mh..oR mhI' dev" p[iv∑o m. ivjy.Itoåh' dev k˘sSy ttSTvetd(bv[ I…m te mm pu].t" k˘s' hin„yit 6 AWy Ëcu" k EW vsudve Stu devk° c yxiSvnI nNdgopí kSTveW yxod. 13 …m]ivNd. 11 n∑e /meR tq.iv„yit ay' tu g.Tmn" 10 soåvtI.I sTy.sIdiditStu ip[y..k⁄le p[.{I k*xLy. su.nmsur. 7 yo iv„.nuWI' tnum( mohyNsvR.Wt y..b.o 3 .iÕt.n. b[˜.. jDe iv„. yogm.Ste .Tm.tU . c sTy. c k.N/.c pu®W" kXypSTv. ht.v[t.Sten Jyeœ.yy. cwn' Tv>yv/Ryt( 8 sUt ¨v.…mit c.| jny. xwBy. 9 aq k.uviRO „.oR devKy.STviditStq. m. Âp' s'hrteåCyut" anuD.' j. tq.Py tt" x*·r' nNdgopgOhåe nyt( 5 dÊvwn' nNdgopSy r+yt.. inTymj.m. c tq.s y' c t. SmOt. k. n.m.teTy.MbvtI tq. tq.[Matsya PurŒna] pur..' y.in yog..

blm( 15 suc..n[.I jny.….….'ívw t. 19 Evm.{c.dIin pu].eå®ıo jDeåSy mOgkÉtn" 23 k." pç vIr.Mb.®km( c..iNm]ivNdí …m]ivNd.y.{mev c prxu' c.s pu].n.®˘ .sudve sut. l=mek˘ tq.®.e xUr' p[¥ªu ' c mh.sure ht.dv.' shß. vr.UrIN{seno ." 24 itß" ko$‰" p[vIr.* 22 p[¥ªu Sy tu d." 25 dev.' tSy /Imt" 20 axIití shß.Lle.' .©n.®˘ c sud„e ..…..®h.| bu≤ısˇm" ain®ıo r....Tmn.'x. 16 j…Dre sTy. ye c Tvsur.y.®gu¢' c c." 26 161 [Matsya PurŒna] .®mtI' tq.Stq. sup.' shß.m( Evm.Û" sunIqí n.rd. v.bl." suto jDe s.' mh.®de„.vu. inbo/t xt' xtshß. ye mh." 21 ¨ps©Sy tu sut* vj[" s'≤=¢ Ev c .MbvTy.do vwd>y..sut.pur..' pu].. p[oˇ_' pu]." p[k°itRt. c Wo@x 14 ®ÆKm." svR Eveh ÁuTp•.. …m]b. ih s.." p[j.¶…jTy.m.bl.s' kinœ' c kNy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Ste mh*js" dev.{' suc.dIin devIn. s.ivx.…. vIyRvNto mh.rStu yvIysI" j.Mb" s…mitxo.' r.' c.' c i√joˇm.' y.nu.m[í£o jl'/m" 17 ctßo j…Dre teW." roihto dIi¢m.n" 18 …m]v.mR[ rte=.U·rí gveW.n( c.e triSvn" sTyp[’tyo dev.m( Wi∑" xtshß.Xy.êRtny.' Svs.m..' .

Ry sMp[vı O " sud.vOˇe k.surivmdeWR u j.…/iœte cwv pur.le p[ix…qle p[.m( îhoTp•.n..RnWu ie „vh j.iddevStq.k⁄l' jgt( indexSq.Rrdíwv …sıo /NvNt·rStq.sursMpU.n./Nte svRm..' tnu' iv„.n.msur"w sh 36 yug.yte yuge Tvq pr.Kp[x.sit 35 b≤ln.Uto iv„.®." smm( 37 mO/o b≤livmd.dn. idVy.…yní.msur.yte h·rrIêr" ihr<ykixp* dwTye ]wloKy' p[.:y. 30 a.Uty" kit 31 .| Á..te .muTs.Tu ve c VyviSqt" indexSq. mh.m( svRmte Tk⁄l' y.Stu sh dwvt" ikmq| s'`xo .t( s:ym.…ynStSy kQyNte svRy.." 29 AWy Ëcu" s¢WRy" k⁄bre í y=o m.n( teW."u 34 dev.Ut.dv. iv„.ur…e . c p[.' p[.Rv.' xtmek˘ c y.sITprmk˘ dev.c TyKTv.dve k⁄le 27 k⁄l." sM.iv„y.n( 38 162 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . x.v√tRte vw„.sur. mnu„yeWu b.nv.q.dv.m( 33 sUt ¨v." kit cwv.NteWu ikmqR…mh j.um.ve k⁄le 28 iv„.yte 32 ydqR…mh sM.du." SmOt.Tmn" b[˜=]eWu x.likn.crStq.sIdTy.uv„RO <yN/koˇm" pun" punmRn„u yeWu t•" p[biU[ h pOCzt. lok]ye £m.n.ip tyodevR .Nye p[.[Matsya PurŒna] pur." dev.' c `or" =ykro mh.' mh.….Ry ¨Tp•o y.uSteW.Tmn.

mn" 42 tOtIyStu vr.í ipx. dx √* c x<@.nv.h.rk.tSt.≥Ntre SmOt.dxSteW.@«bk.' `or" kol.hlStq.vw tu iv£My inhtSt..' d.NSvt" dev. vOˇ' t•" p[biU[ h pOCzt.Stu sud.í d.e pur.m( kt|u /mRVyvSq. ’t" 47 p[Ò.[ m" pçmíwv s'j.. smu{Stu i√/.mk.utWw .n." vr.pin…mˇ' tu dev.l.mtStu sm.mOtmNqne ivrocnStu p[.mnen b≤lbRıS]wloKy.m( 40 sUt ¨v.te tu dwvtw" d'∑y^ .£m.¢v.tk" 44 /.sur' yq.:yoå∑mSteW.sen Í.yin…mˇ' te s'g.]í dxmíwv tto h." 41 n.rk.r…s'hne p.hí ctuqoRåmOtmNqn" s'g.mye axKnuvNs dev.hve 50 163 [Matsya PurŒna] .ip v.=o hto √÷√π p[it`. 46 ihr<y.N/k.itt" v.nuWie „vh .:yStu s¢mS]wpru Stq.Ò.nv.n' j.hl" SmOt" p[…qto √.sur’te Vy. 45 ihr<ykixpudTRw yo n.." sveR ]wloKye }yMbkÉ.Ogo" x. d.[ m.®.do in…jRto yuıe îN{e.r' p[. tu asur.' nvmo vO]`. 39 muny Ëcu" kq' dev.my" 43 Wœo Á.' sv| so!ü' sdwvtm( 49 inht.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.r…s'hStu i√tIyí.idinRTyimN{v/o¥t" 48 îN{e.pur.í.¥.yte m.he. aN/k.' ivv=t" p[qmo n.c.p. tu vr.sur’te td.c teW.

vTk. invitRt" hto ?vje mheN{e.y..ush.mk*R tu dwvtw" Ete dev.lpyRy.◊yn( ik˘ Tv' no …mWt.l' tu p[Ò.sur=ykr.Rytu ' pun" Wi∑vWRshß.Uv h t.nup.* 55 i√s¢it tq..sI∂xyug' pun" 60 p[Ò.m.' gt" 56 py.vTk.¢e ]wloKy' p. iv„. ]wloKywêyRt.t( py.in c …v'xit" 57 ble r.Ny…/k.…." s'g.kx.in c axIit' c shß.Vym.' mh*js" dwTys'Sq…md' svRm.rStu y.do invOˇo Ásur"w sh 58 îN{.dSy hte tiSm'S]wloKye k.…. m.sI∂xyug' pun" 59 ]wloKy…mdmVyg[' mheN{e.RNdev"w p·rvOto vOW. vW.in inyut.mbudR ' b.Ry. devmnu„ye Sve iptO…. yD' pungRt" 62 164 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .j..Ry. inyut.yen mheN{e.e tu sMp[.R.e nu r.." p[j.l' b.Ny.j.nv.Oqe ÎXy* x<@.nuj" 52 dwTy.Jy.. 53 yDSy.nvwv]RO o `oro h.n." k.nq gt' iditj.[ m.sne ttoåsur. asur.'ívw s'yt.Np·rTyJy xu£o dev.sure vOˇ.dxwv tu 54 dev.hle sv.íwv svRx" s'pˇO _o d.Lyte aspà…md' svRm.' r.n( jyNkol.ivXy ivp[…c·ˇ" sh.'í d.Jy' TyKTv.ngCzt 61 yDe dev.' tu iht.…/k.v.m( ht.≤Nkl s'ytu .Cz•Stu yogivt( ?vjl=.y vw ihr<ykixpU r.Uä≤lvRW.S]ySte ivDey..l. √.[Matsya PurŒna] pur.hle ht" 51 td.

mhe tto dev.nuv.Myh' mh.' voå…." twStw®p.Stu t.Vy" pUv| vOˇmnuSmrn( 71 ]wloKy' vo ˙t' sv| v. v" p[/.Nk." £mw" b≤lbRıo hto jM.m( Sq.Tp[.ÔÛ" 70 tt" k.…m yu„mdqeR /Ot. Sven voåsur.q| ivjy.VyStu t." k.…m itœ?v' k. 63 m. 66 k.…RU yœ' inht.SteåPysur.t.[ meWu surhw tR .l' p[..Stu yUy' vw yuı' m.yw.w∑ /. iSqt' dev. vOt.p…y„yit 67 p[sÁ hTv.iNvW<.Stu …j`O=y. vw s'ivD./u gCz.o inhtí ivrocn" 72 mh. d.r…y„y..' k.Vyen /Imt.lpyRy.Vyen s'˙Ty dev.Vyo ÁeW îd' sv| Vy.?y.in m…y itœ≤Nt p.du&vu" tt" k.Sy.| y. vsu c yTprm( 64 ’Tò.nt" 73 ik˘…cCz«∑.nv. √.mo rs.Stu s'rB/.˜.vtRyit no bl.t( 74 y.idRt.pur." mN].mhe tU.Sy.q b[.t( 165 [Matsya PurŒna] .&t.sur.dev' mN].Sy. 65 tto dev.'Stu p.Py mheêr.….py.v•. tU.n.c tt" k.nupsOTy h 68 ttSte v?ym.tu' n xKnumo Á] p[ivx.Ndev.t( s. ix∑.…m tejs.Vy' ÎÇ.Vymev.| devrw …./.Vyoånu…cNTy. in"x˚msur.tlm( Evmuˇ_oåb[vI∂ŸTy.dxsu s'g. s'mN]y≤Nt dev.o vcn' ihtm( t.iSTvit me mtm( nIit' y.dSteW.n( 69 r=.í*W/yíwv rs.' surWe u vw tTsv| v" p[d.vhm( ap[tIp.NÎÇ.'Stto mN].NÎÇ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mnen i]…. .Ns. my.Stu k.NTvy≤Ngr.

." yid p.mW. sur.lmup. vw m.[Matsya PurŒna] pur. nIitpUv| tu r. rqwivRn.id∑oå¥ vw p[.Vyo mh." 85 166 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .sur"w aiSm'iXz{e td.Py xu£Stu .yu/.y. muidt.nv.| vWRshß' tu k.d* s'SpOXy devSy b.PSyq vw jym( 75 ttSte ’ts'v.dev' p[p¥t 80 xu£ ¨v.R∂ve .' jy. NyvtRNt ivJvr.' iht.nb[vITk.iKxr.RqsR ..!…mTyb[vI√c" v[t' cr.{vn( d'ixt.l' k. vLklwvnR e p[Ò./Ummv.mhe pundevR .c mN]..Myh' dev ye n s≤Nt bOhSpt* pr.y c 81 Evmuˇ_oåb[vI∂ºvo v[t' Tv' cr .roåSy /Um’t( td." NyStxS]. 76 vy' tpí·r„y.y vw mN].PSy…s 82 tqeit smnuD./km( 79 iptummR .Jye NySte td.o 83 ttoånus∑O o devne k⁄<@/.dSy vc" ≈uTv..≈mSq.í te NyStxS]eWu dwTyeWu ivinvOˇ.Nk.˙t' tu tt( 77 tto dev.msur.inCz.nUcSu td.Syq in®iTsˇ_.nv.{' te tto mN]. tiSmNgte xu£É Ásur. dev.m" s'vtO ..' p[tI=t d.….h.Myh' dev Tvy.St.Vy.Std." 78 ttSt.Ognu Ndn" p.sur.gRv pU." tTs'idXy." k.Vy" k˘…cTk.. sTy.y dev." s.Stpoyuˇ_.Sy…s .v." sveR bOhSpitpur"sr.m( yu?y. vy' sveR in"s'n.n.d..q| t] vsit b[˜cy| mheêre 84 täëıv± .sur.Nsmup.'Stt" p[.

trm( p[.STyˇ_xS]." 90 EvmuKTv.pur.n.Nvcoåb[vu n( 86 NySte xS]eå. 95 ttSt' St‚M.n( a…. îN{' ÎÇ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.. dev.' k.vd>yeit no gu®" invOˇe c tq.ninN{.surg.It.'Stu devÎw Ç≥ . .y' sMp[.¢.mo d'ixt.etVy' .iSqte dÊv. ttoåNyoNy' xr.sur.Wt m. vcoåb[vIt( 98 167 [Matsya PurŒna] .y' Tyjt d.p¥Nt tto .?ym.blm( 93 ttSt.Npun" ¨Tpet"u shs. îN{' dev.RivtumhRit 92 ty." 88 r.inN{' s.{' te n…y„ye Tv. devI blv¥ogyuˇ_..y' tu s." mTs'in/* vtRt. in„p·rg[h.' vo n . xu£É yoTSy.I. tStM.m( ÎÇ.{vNt tto . 91 n .' k..un.>ycrˇd.d.' Tv' p[ivx . in‚„£y.. 87 an.yeR v[tm. c. tpo/n.m" ’Cz^…md' y.yu/. vxI’tm( 96 gteWu surs'`We u x£˘ iv„.jGmu" p[sÁwt.Sttoåsur.…jn/r.ye dˇ a. no …j`.c.t' ÎÇ.NÎÇ.e ivjet'u dev. dev.Vym.c.ur.y.yR bl.m" xr.. devI £⁄ı.etVy' n .'í n x+y.í mUkvt( p[.trm( 89 y.nivc.b[vI∂ºv. te vw s']St.vNto Á.St.Nb.yu/.>yupp•.'St.R vy' dev.'sy.u' p[ivvex purd' r" iv„.'Std.Np[ghO It.r." cIr’„.Ste>yoåd.py. devI £⁄ı.STvviSqt.It.Nv" kroMyhm( 94 s'.TO y svRsM.nv.' suroˇm 97 Evmuˇ_Stto iv„.Vym. r≤=t' ÎÇ.m" kq'cn ayuıne p[pTSy.

U b.t( …mWt.' ÎXyt.Êv' s¢’Tveh m.…. £Àr' deVy.jIveit soåb[vIt( 108 yid ’Tòo my.Ut* t* dev.uSt.ivN{.Tv.v•* n dheTp[.Ogru Iêr" ttoå….n.' svR.Ry j.' yoJy ixrs.pen n∑e /meR pun"pun" lokSy c iht.x. deiv ht.e tu tt( 102 ttStu Tvry.u . Tv' iv„pun.in ÎÇ..nto /mRpv[ ?y.' y.o ivxeW.å….Rv/e td. tSm.nuWWe pU pTsjse 105 ttSten./| dh..nuyie „vh 106 anuVy.y.yte m.' iv„.uSttStSy.u.tU .pduır. s'jIvy. td.[Matsya PurŒna] pur.Vy..…mv 168 .y.yms* gOÁdº mb[vIt( 107 EW. Tv.y ttí£m.' p[o+y xIt.Uvtu" kq' muCyev siht* iv„.?y.…ík°iWRtm( £⁄ı" SvmS]m. yuˇ_" xI`[k.y ixr…íCzπd vw …. 103 t' ÎÇ.˙te tSy devI s'jIivt. 104 ySm.' S]Iv/e ’Cz^m. iv„.y ixrSTvrn( sm..….r≤∫jIRvie t soåb[vIt( ttoå….UtoåiSm Tvˇoåh' jih m. /moR D.Og.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EW.un.' me tpoblm( 99 ty. …crm( 101 tt" smI+y iv„.Myhm( ttSt.d. ten sTyen jIvSv yid sTy' vd. iv„.u' s td.rI .Ry..yte c·rtoåip v. a….iSqt" a….iv„.iNvt" D.u·rN{m. su¢oiTqt.x¢o .' svR. 110 ttSt.d.˙Ty iv„.Wt 100 îN{oåb[vI∆ih Áºn. S]Iv/' `or' cu£o/ .tU .…m m`vNbl.….q. s.ˇe j.. S]I inWUidt.Myhm( 109 ttSt.nIy tt" k.

/ySvwn' ≈m. ten devI s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Og.m( s.iSqtm( ip]. vc" s'gÁO vw iptu" agCz¥] `or' s tp a.å…s p[yà' k⁄® mT’te 116 Evmuˇ_..Vyo Á…m].hnw" k. pun" ÎÇ. tu ipbNt' s.….nx.u . 119 gI…. k.pnynw" xu.s k.VymviSqtm( SvÂp' ?y.Nv./u s.gre ttíeN{o jyNtI…mdmb[vIt( 113 s'…cNTy mitm. c t' p.s b¸l.n.]s'v." StuvtI vLgu.' p.rwrt≤N{t.l.y v[t' crit d.y.iW.n' devI k. ." 120 pU.Og.u . p.nukl À .vd( 112 as'.Tym.Vym."w twStwmnR onukl À íw Áupc..®v.eR /Umv[te tiSmN`ore vWRshßkÉ vre.dev ¨v.MyNt' dubl R ' .Tpun" p[j.n.I g./Ummv.….vStd.Uitm. td. 121 mh. svRtoidxm( 111 Ev' p[Ty.' devt.' kNy.Ky' s. k.k⁄l" pui] ’to mitmt. CzNdy. pàI s'jIivt.®.æ?vit c£⁄Ste vcs./ySvwn' yq.Ñü%m( y=e. yqoˇ_' v.ittm( 118 ÎÇ.m.pur.m( ten.Ky' Sv.Vye ’tvtI td.Vy..h' Vy.n' c k⁄<@/.r. ceN{o n.re.r>y itœit 117 t' ÎÇ. 115 k.Rívw .' ih td∫⁄timv.[ Nten . p.kx.Vy' p[Ito ." sm.t xmR k. tu„yet s i√j" gCz Tv' tSy dˇ.˙t.Tym. .le sevm..Oxm( 114 gCz s's.sn" EW k.Rnk u l À . …mWt. jyNtI s. Tvc" su%"w v[tcy.c 169 [Matsya PurŒna] .

y /iNvne .y c kvye r.Vy" sMp[˙∑tnU®h" hW.y =p.y vTsr.y hyR+.y c 131 …g·rx.nuv..y .VyÂp.Ognu Ndn 123 p[pTSyse tu tTsv| n.Ry devdev. vr.RTp[.sse 129 ÓSv..y c ixv.Nyen kÉn…ct( tSm.y sutIq.e c t.y mI/uWe vr.Nye roiht.Jyp.y ®{. buı‰.R….[Matsya PurŒna] pur.y c t..y c 132 inWi©.IiW.c nmoåStu ixitk<#.y ve/se vsurte .Im.v" pun" p[jx e Tv' /nexTvmv?yTv' c vw dd* 125 Et.≥y b≤lne a.. ityRÆKSqtíwv tu∑vë e nIlloihtm( 126 xu£ ¨v.y sen.iv„y…s y∞. c sur.y c sut¢O .r.N/s" pte 127 kpidRne kr.liWt' b[˜iNv¥te .e suvK]..Vy.|STvmekoå….y k.y .jvO=.y ¨g[.n.Nk.m( Etd(vt[ ' TvywknÉ cI.=.√w tps. vr.'LlB?v.y c 130 shßixrse cwv shß.y kinœ.y êet.Nsv.e vrd. ≈utne c blen c 122 tejs.vI ten Tv' .iv„y…s i√joˇm 124 Et.y r'hse 128 ¨„..gRv.NdÊv.gRv.l.y suvcRse le≤lh.m[.y nmoåk.y tpse …c]v.y muˇ_kÉx.R * tSy idVySto]' mheêre tq.y t=k£°@n.y Sv=.y pu®W.y c 133 170 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .| n.y c s'Stut.dub.….y cwv .Cy' tu kSy…ct( sv.y b¸Âp.'StSmw ..y suvS].y.

Ry me`.y sudI¢.y Jyeœ.y c kp.ht.e ivêve/se .m( mh.y sum/e se 141 £Àr.e 143 =em.':y.t.mOt.·r.y c s.y xv..[ve c ipx©.yo„mp.k.n.y mOTyve 145 ipixt.y x.y sv.e 138 s.y /uy.y.y mOTyve }yMbk.y c mOgVy.y c ipn.r<y.y bu≤ıd.y c 135 b¸ne].y v·rœ.dev...y m?ym.y /.y ytye b[˜c.y tr=ve 146 171 [Matsya PurŒna] .y d=.·rt.y c 142 av?y.y c xucye p·r/.pOt..y Vy.y b[≤˜œ.y c an..y.mOt.ipne dI≤=t.y muˇ_ye kÉvl.y gOhSq.iv’t.≤=.Ry ivêÂpixv.y aj.d.y me?y.n.y cwv mu:y.y c 134 v.y xu.rt.êt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.vOˇ.Svr.n...x./.y c.y ivix∑.≤lne c vIr.y d'i∑^.Sto„pte ipn.y roiht.y v·rœ.y mhWRye ctu„pd.IW.y c 136 b.®.y .y c 137 duNdu>y.l.y c k]eR prxve cwv xU≤lne idVyc=uWe 144 somp.y shm.IW.y .y xv.y c Vy.y.y c s*My.ywv inTy.y cwv yog.y c 139 ro/se ceikt.…mRk.y s¥oj.y c a.Jyp.y.pur.y c ihr<y.y ixv.e xI`[g.y c 140 ix%i<@ne kr.ywkp.Vyex.yeêr.Ry i]ne].ikne ceWmu te …c].y Sq.y ip©l.ywv .y p[tIt.y sTy.ywv /Ump.y iv¥ut.y ym.y r≤=.y c Vy.ve .Ry .

fl.' ptye nm" 156 p[.y tIq.y rodn.v£.m( i]purfl.n.Nt.mIêr.n.y vOW.y c 149 r=ofl.hve cwv Vy.y mOTyufle y…Dy.y p[x.y ve/se amo`.y lok.n.[.y ipx©.n.y a.h.y sum/e .y vˆye inmRl..y su…sı.]e tq.y c v[itne yuÔm.ivfl.y /Imte 153 mh.¢..Ry.y c ’x.ve AGyju"s.yu/.y AW.y c 155 nmoåStu tu>y' .Tmne cwv tu>y' mN].Vy.dev.y romx.vex.Ognu .:y.y mh.idTysur.Ut.y c mh.y c jyNt.y c Î!/iNvne kv…cne r…qne c vÂ…qne 154 .y g◊reœ.y pxufl.r.y Sv.Rve dugmR .?y.y Vy.y Sf°t.y xucye co?vRrte se 148 asurfl.y cex.y dI¢.y.sse pxUn.y ’iˇv.y suc=uWe 152 ≤=p[We ve sdê.y xu£.y c vW$(k.y ixv.y mo=d.nve p[cte .Tmne nm" 159 172 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .k.y c<@.y pulStye 147 rocm.e p[sÁ.[Matsya PurŒna] pur.®t.Tmne nm" 157 Tv∑^e /.n.y c Sv/.Nt.ywv tu>y' dev..q.y c iv.y c .y ê…st.y ve?y.Ut.…≈t.y m.y c kipl.y c itGm.RTmne nm" 158 vsve cwv s.y c sukmR.y sh.…/iœt.y.y c an. k]eR c=u"≈o]my.' ptye tu>y' .gviNvê.ªe Sv.y c ivW.y tu>y' km.y smTv.y ®{.y mh.Nt.y c 150 ’„.y c 151 ihr<yb.

m' dxRn' dÊv. itœNtI' p.c Evm.Tmne nm" 162 pO…qVyw c.y tu>y' lok.m( a¶IWomiv…/D.Ut.y c jnStp.ge k. jyNtI…mdmb[vIt( 170 kSy Tv' su.y Vy.VySy g.y tu>y' sv.y sTy. v.êRto ÎÇ.' ptye cwv tu>y' b[˜.D.Tmex.y pxumN]*W/.y c p[j.©. t]wv.y c SvyM.y c svR.Ut.n.tStSmw p[.TmvXy.Nt·r=.N.y tu>y' .y idVy.y c in®p.ywvte r.':y. yuˇ_.vt( 168 k.y c mh.itxy. tps.Tm≤l©.’t.vet( m∫ˇ_ îit b[˜<y tTsv| =NtumhR…s 167 sUt ¨v.v" ink.]' s'SpOXy hSten p[Iitm.TmD..Ô≤lv.mOt. mht.tU .ve cwv tu>y' mo=. du"≤%te m…y du"≤%t.Ntr/Iyt 169 tt" soåNtihRte tiSmNdevx e åe nucrI' td.:y.y sU+m. ikmq| m.„y devx e m( Èêr' nIlloihtm( p[◊oå….y c a.y tu>y' s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y ivxeW.y …m]. ÁiSmNyid n Vy.pur.RTmne nm" 164 inTy.ywv apUvpR q[ m.p[.Tmne nm" 161 ingu.y svex R .y c buı.y iv.˙t' .¥eWu ctuWRu c nmoåStu te 166 nm" Sto]e my.uve Áj.Tmne nm" 165 nmSte i]Wu lokÉWu nmSte prtSi]Wu sTy.RGytoå.Tmne nm" 160 a.Tmne nm" 163 aVyˇ_.y c..NteWu mh.y.Ut.y gu.R .de·r≤N{y..y.y c mhte .' inWevse 171 173 [Matsya PurŒna] .

n. my.' ÎÇ.heR v. k.•o mˇk.…min 175 svR.tU rw ÎXy.gRv" aÎXy" svR.jGmughRO ' tSy muidt.b[vIden' tps.Ste idÎ=v" 179 yd. sh Tv' su≈o….m' Tv' mˇo vw vLgu.My¥ y¥ip Sy.Tsud„u kr" 173 Evmuˇ_." p..gt' ÎÇ.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION any.Vy' D.Nsmup. ihtk.. tu tu∑‰q| dx vW. p[itjGmuyqR .' p[.R….KTy.R….rohe kSte k." a…. jyNTy.c h Sv. c s'py[ og…mheCz…s deiv ceNdIvrXy. gt. tdNtr' soåip dwTy."u 178 ’t. dx vW. 176 Ev' .vtu gCz.' tSy täëıv± .Stu y..Myy.Rin 172 ik…mCz…s vr. vre.R….yy. dmen c òehne cwv su≈o….gtm( 180 bOhSpitStu s'®ı' k. n pXy≤Nt m.n. p[ItoåiSm vrv…. my.◊yt( 182 ttSt.gt.y c 183 ah' voå?y.Vy' sveR idte" sut.ixin tt" SvgOhm.. .iW…. dx vW.Tv.me vr. p[≈ye." p[.¢. bOhSpit®v.[Matsya PurŒna] pur.tU .' m. 181 buıv± .dy.n.…mN{noidt" k. D.NÎÇ.yy. 174 . sh.tumhR…s …ck°iWRt' ih me b[˜S' Tv' ih veTq yq.mu√hn( 177 ty.…m iv¥. s'Stuto .qRm. idVyen c=uW. s'vtO ' gu®m( l=.vs∂ºVy.¢oåh' vo iht. .gt' mm y.p…y„y.oiW k.tqm( 174 Evmuˇ_oåb[vIden.m( tˇe sMp.m" smO?yt.n.Sq.mlocne Ev' vO.Jy.VySy Âpm.y asur.gTy jyNTy.…. s'vtO " p[.mo gOh.

Nmh. ivxeW' tu n j.nsM.nv.qRmpu peidre 184 pU. v≤çt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 189 ≈uTv.Vyo dev.[.c.eR k.ut d.Jy. Ásur.æ?v i]v.sIn* suiviSmt..cwn.Vy' m." ≈uTv.vu.' t' s'.NÎÇ.pur.nsur. m{Upoåy' bOhSpit" 194 s'mohyit Âpe.R /Imt. îit ≈uit" bu≤ı' c£É tt" soåq y.iSt vw p[.mkÉnWw voåsur. tt" k.u" v≤çt.VyÂpe.n( 188 k.ye.sur.'Std.Jy.yoRåymi©r..Vyo voåh' gu®dwTR y. tSy ttSte vw smeTy tu ttoåb[vu n( 195 ay' no dx vW.c.STyjtwn' bOhSpitm( 192 îTyuˇ_.' b[˜• /m| lopy.j . m.v[t EW /mR" st." anugCzt m.Sten t. 191 a.Nte devy.VyStd.m( ttSte ˙∑mnso iv¥.Vyoåb[vIˇu t.* t] iSqt. tiSmNsmye dxv.yoR vo Áh' k.yoStyo" 193 bOhSpit®v.c."u EW vw gu®rSm.' p[Tyve=.. b[vu .Myh' {∑ë' mm y.VySt. bt yUy' vw sveR Í. tq.[ Nt.Hxu…ciSmte iv.bu?yNt ik˘cn ab[vITsMp[m!U Wº u k.nI?v' toiWto …g·rxo iv.n.sur.NtvI≤=te s.R….kmNtrePsury' i√j" 196 175 [Matsya PurŒna] .vn( p[=e NtSt. dev." 190 sMp[m!U .* smve+y c yd.iWRkÉ smy.nNTyu.…m te 187 tto gTv. stt' x.' vo ivj.' dwTy.e 185 deiv gCz.Stt" sveR n p[.nI tdoTp•.Ste td.Rytlocne 186 Evmuˇ_.NtStpo/n" k.[..ˇ_.vu.Nk.b[vIden' ..

….Jy.Vyo y." ay' gu®ihRtoåSm.nen gt.NpunÎ≥Ç." sop/.Ñü%.p¥Nt bOhSpitm( yd.vmv. k." sveR ySm.Nk.Vyenoˇ_' mh≤ıtm( 200 cukop .nN¥ c vcn' jgO¸StSy …cr. ’t.nuv.gt.Vy' sm." sveR p[.Nht.qoRåNtr/Iyt tt" p[n∑e tiSm'Stu iv.qR" s td.se n moiht.s. ih my. vy' indexåe Sy s.c h 207 my..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttSte d." 197 ËcuStmsur.' .mu%.….nsur.VySy.ip ..gv.Vyen s bOhSpit" ’t.…crm( 199 EvmuKTv.Vyo jg.Tv. yyu" p[Ò.[. s'bo…/t." 201 tSm. 176 ./u Tv' gCz m.[Matsya PurŒna] pur..nen Sve Sve vStuin m.q yq. ˙∑" SvÂp' p[Typ¥t 203 buı‰.mvlepne ten tu bo…/t.sur...k˘ gCz Tv' n. n. n p[Typ¥Nt k. v.' xu£˘ tu b. k.…@t.nv..˙Ty t. ySm. …gr.nupd' pun" 206 tt" k.…s no gu®" 198 .." sm.vm( 208 Ev' b[vu .gRvo v.Tp[n∑s'D.Nt.vn( 204 aho ivv≤çt.pTy.m.HD.'St." sveR p[…. d.nNdq ttSten.Nm.i©rsen tu 205 v≤çt.Ste tmev Tv·rt.sur.vm.PSyq îit Vy. ttSTvp·rtu∑.nv.gtm( 202 x¢.gRvSteW." sveR £o/s'rˇ_locn.dmg[t" ’Tv.íwv t. k. yUy' pr.jq d.nv.• m.i©r.HD.„ps'idG/y.>y.neW no gu®" iSqt.Tv.b[vu n( pOœtoå…. vw pr." Smeit prSprmq.yy.¥ ¨ptSqurv.

¢e py.pe=" s itœit 220 p[Iten c. s’∞.Ognu Ndn ap?y. 177 [Matsya PurŒna] . Ev' p[TynunIto vw tt" kop' inyMy s" ¨v.d..®<y.ye.R dev. Svym( v.Ryk.√éˇne p[Iten tu>y' dˇ' SvyM.n.R moiht.ip p. r.m( p[Ò.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. 210 yid nSTv' n k⁄®We p[s.mIêroåb[vIt( tSm." ..uv.mo rs.Tv.Tp[vˇO yí..t.….gRv TvYyÎ∑e vy' ten dev.N.∞ ]wloKy' .uˇ_' yu„m.pur.Jym.dSt' tdov.nhR…s vw D.ˇ_.. voå¥ t.uv.met.R" p[.un..Wt 216 r.Jy' s.t. m…y j.StSy.:y.v…..Jye b≤l. kt|u id∑' ih blvˇrm( 213 s'D.pro dˇo vrStu>y' SvyM.tlm( 211 D.d….≈y..d' .gRv 209 Sv..vNt' c k.¢Vy.' k.n.le c hIit b[˜. nSTv' Tyj .≤ÔTv.dnukMpy.n." tSm.>y.s'…/t.ivno Áq.Ut.l' vw b[˜.VyStv p*]" punbR≤l" 217 Ev' ikl …mq" p[oˇ_" p*]Ste iv„.jm..Vyo yq.R c=uW.ˇ_.v≤Nkl 218 ySm.'í .tlm( 212 avXy' .c.Wt mTp[s. 219 devr.c.'STv' .St. dx sMpU.l' p[itpTSyq 214 p[. p[n∑..g[it n xKymNyq.iv„yit lok.x.STvy.dÎXyo .Sy s'k.etVy' n gNtVy' rs. ˙teWu lokÉWu t.cwt.£My mU/iR n Et.j .• .' p[itpTSyq dev.mIêro .c m.tÊv' k.RVy îit m.l.Â…jRtm( 215 yug. Á¥ p[ivx.n.RkÉ tu>y' pun" ikl .tu' tpodI`e. y. k.

Ut.sur.…jt.NÎÇ.nv." tt" p[.nv. tu>y' purSt.Tmn.….o 222 îm* c ix„y* √* mÁ' sm..s'/I t* x<@.n.m" sh …jTv. dev.ht.mkúp·rTyˇ_. jy' p[.mSt* tto je„y.. Ev' dwTy.iN√j* vy' yuv..iWtm( s’d.St.iWtm( d'ixt.vu. d. xu£.ne xt' sm. k.mk*R sur. s'g.Ste inr.Ogonw…R miˇkÉn tu 233 178 .iWtum( b[˜.É .….n( sveR s'.◊y.Vyen. tto dev.Vyx.Stq.mk*R tu t." sveR tto dev.Std.i√p[.n.[ me smupiSqt.." ajy•sur." s.nt.◊yn( 225 dev.'Stto dev.' .vet* bOhSpte" dwvtw" sh s's∑O ." x<@.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSm.r.Std." pur.Stq.tO sM.π d. p[itiWıoåh' ." sveR k. tiSmNvtRm. ÁmN]yn( 227 yDenop. 231 k.n( tdop.[Matsya PurŒna] pur.Ry' sihtoåsur"w 221 n ih xKy' my.Vymq| tu ≈uTv.pud.Vyx.É .yu/..tlm( 232 Ev' in®¥m./| p[Ò.nv..RNvo /..Sten yyu" s.r…y„yt" 223 îTyuˇ_.Nsm.…•®TsukSTv' vw py.Rnv. dev. dev"w ’t. Ásur.* 228 yDe c..x'sm.….pen.mN]yNdev. ˙∑." 230 x<@.iO t x. Ábl..n( 229 Ev' ’t.r. 224 avXy' .mheåsur.den mh." ’Cz^.Nsmyo/yn( 226 dev.í svRx" inrSym.Stu jy' xu£.sure td.ÆKl∑kmR.pen .msur.p.Ùy t* p[oˇ_* Tyjet.iv„y' j./. iv.…j„y. tu d.Nsv. devíw ivivxuSte rs.í pr.

St." 179 [Matsya PurŒna] .qeR jDe dxrq." sM.. 239 Et.Sitß" SmOt.:ye ®{o Á.sStq.kú<@ºypur"sr" 241 pçm" pçdXy.=uWåe Ntre yD' vw vtRy.qeR /me.tUk<yRpru "sr" 245 kt|u /mRVyvSq.m..u/mR Re p[ix…qle p[..y.dSy indexe tu n Sq.…m]pur"sr" 243 ctu…v|xe yuge r.]eyo b.…v'xe pr.SyNTysur.Uv h n∑e /meR ctuq.Uv h m.t( vedVy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nuW.t.m( jDe pun" punivR„.' ]et.pur.y.nmsur.r.. pu„kre=.StSy idVy.pre iv„.' s¢m' p[it tOtIye v.mo v…sœºn puro/s.| tu a.nmsur. Á.|xe m. s¢mo r.í ye mnu„yv?y.' p[.Ny. inbo/t 240 ]et. Wœo ivê.y.v." s¢ y.' ctuQy.' s'b.R•.' p[.xr.ur∑.UtStu smu{.Utyo i√j.Nte ihr<ykixpovR/e i√tIye nr…s'h.mdGNyStq.y.Sy..Tmj" 244 a∑me √.Sy.N/.:y.Stu x.' svR=]."u k⁄vNR /mRVyvSq. jDe j.." m. c£vtIR tu tdoˇ˚pur"sre 242 Ekon…v'Xy.' c ]et.xnm( 234 p[Ò.'x" sM.Rve ttStSy b[˜.yuge tu p[qme dˇ.u" j."u 235 /m.xnm( buıo nvmko jDe tps.Nt’i√.mnSy. vwvSvteåNtre 236 p[..R tu puro/s.y.Ste sveR b[˜ie t Vy.p•eWu surWe u vw 237 sM.sudvRe .sITpuroiht" yug.pj.du..Utí.hrTp[.sITpuroiht" 238 b≤ls'SqeWu lokÉWu ]et.

VysM.'Stu s'˙Tywv c t√pu" 250 pç…v'xe iSqt" kæLkí·rt.'Sit…mt. c." =p…yTv.Ns'h.n( 252 ttStd.iv„yit kLk° tu iv„.Uto y.yu/iw vRpvw[ tRO " xtshßx" 249 in"xeW.Np[.npd.ynpur"sr" 246 tiSm•ev yuge =I.ivn.…sNyo mUlpT]fl.qR" sswink" p[j.m. 255 r=.r' tu k·r„yit ¨Ts.Sten vw Svym( 253 akSm.e ivinvOˇe tu hTv.….DvLKypur"sr" sv.St' s. ihTv." p[n∑.." sud"u ≤%t.Nt' c vw Svym( 251 p[vˇO c£o blv.|í .ˇd. vOWl." kÉxxUl..n.'í tuLyTve in„p·rg[h.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION devsuNdrÂpe.W<@." 254 tt" k.…mRk.' s'gh[ . √wp.Stq." 259 180 ..uyxs" p.Np. g[.le VytIte tu s devoåNtr/Iyt nOp„e vq p[n∑eWu p[j./…yTv.NyoNy' .n/.'ívw svRx" 248 p[ghO It. tu inr.iv„yNtIh moiht. s vw kæLkí·rt.ix∑e . n." p[md.í . tu smOı.d…yTv.xn." 256 pur.≈m/m..Ut.iv„y≤Nt yug=ye 258 ÓSvdeh.ítu„pq.iv„y≤Nt vn*ks" s·rTpvRtv.Tkoipt.xyRpru "sr" 247 dxmo .qR" sswink" xU{.r.R≈m.qenR coidt.Rí n∑v.[Matsya PurŒna] pur. tu smu{.£Nd.DStu td." ixvxUl. 257 aØxUl. tu teåNyoNy' . s tu k·r„yit b[˜i√W" spà.HzÀ{r.e s'?y.yuWíwv .yxSt.NyoNym.hve prSpr' c hTv.Ns'xo/…yTv.

q.[ ¢.Tmj" du„yNt" p*rvSy." skÉrl.·rrpr.y" sUt ¨v.…m pUro&RÁoStq." s'kr' `orm..y.·r'xoå?y.' jnpd.pur./." p.nStSy c.ip tSy pu]o ÁkLmW" 2 Ev' yy.…qRv" vÂq..cTv.e pur.noStu suto vIrSi]s.íol.rStSy c.√w„.í t.v' yx" tuvsR oStu p[v+y. tuvsR o" p*rv' v'x' p[ivvex pur.'Stu gN/." 5 &ÁoStu tny* xUr* set"u kÉtSu tqwv c setpu ]u " xr√.nuStSy c.<@‰í kÉrlíwv col" k." Sf°t.s* gN/.…jt" 1 kr'/mStu ]ws.surivcei∑tm( 262 yduvx ' p[s©πn sm.Tmj" 4 p. ikl 3 du„yNtSy tu d.oR go.…≈t.∑.·r'xoå?y..R…jn/r.le s'?y'xkÉ td.·r.pur.y" 47 aq./| k≤lyugne tu 261 =I." SvLp." 260 Ev' k∑mnup." k.RrtStSy c.n( 181 .do vÂqo n.Tmj" go. tt" =y' g…m„y≤Nt s.ˇu tq.m( [Matsya PurŒna] cIrcm.s'£m.itx.pen jr.tdu"%.s.eåsurx." ¨Tp.m p.RStqwv c teW.e k≤lyuge tiSm'Stt" ’tmvtRt îTyetTk°itRt' sMyGdev.ª.po n.R b¸b. Áno" 263 îit ≈Im." p[j.rivWyo mh.Tmj" 6 :y.m s¢cTv.TSye mh.c tuvsR oStu suto g.yte ySy n..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.<@‰.<@«r" s'/.

íTv.=uWí prmeWSu tqwv c 10 s. nv. vOıSy /. dx.rpu]o /mRStu `OtStSy." sutí. v." pOqdu ..jiWRsM.StSy c..vt( 13 mh.vTsut" a.vt( ÎW√Ty.[Matsya PurŒna] pur. nv Ev c ’x. te tu mht.* 15 ¨xInrSy pTNyStu pç r. vIr.j.hlSy /m.vu.ip ix…br*xInro nOp" 18 ixbeStu ixby" pu].Stu √* pu]* jny. p[itiœtyx.…jn.m iv≈ut" 11 s'jySy.RTm.lSy /.S]y" prm/.nrí.x.rØdexj.Tmjoå.Ox." 14 mh." sveR ¨dIcI' idxm.loå.v.." sutStSy mh.mn.j.Stu ’xo jDe dx. s'jyo n.m( a.Nkol.Stu t.∑^.ro lokiv≈ut.Tmj" 8 p[cte s" pu]xt' r.…mRk" s¢√«peêro jDe c£vtIR mh." s.R y.m." k⁄lo√h.x.StSy turg.t." 7 gN/.{kStq.…/p.…mRk.r. ’x." suvt[ oå.vt( 12 jnmejySy r.…≈t.su j..s iv≈ut* ¨xInr' c /mRD' itit=u' cwv t.∞ ivduWo jDe p[cte ." 9 anoíwv sut..vTpu]o vIro n.Stu nOg" pu]o nv.y.nrSy pu]Stu iv√.Ry." 17 . j.t.mn." tps." .' vr.…mRk.R" suvIrí kÉkyo .mn.sIidN{smo r.vt( `Ot.jWemR hR .m purj' y" jnmejyo mh.y.Ox.n" svR Ev te MleCzr. 19 182 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .y. c devI ÎW√tI 16 ¨xInrSy pu].j purj' ysutoå.hlo nOp" kol.

s*vIr."u 28 teW. ktm AiW" 30 kq' coTp." Sf°t.yo…gTvm.Tmn" ik˘n.…qRv.íwv p*r..í tq.idt.' Í.Tmn.. pUvSR y.íwv tSy v'xkr.Mbœ. ’xSy vOWl.m." p[. j.e v'xe p[jCe zy.u 21 itit=ur.TMy' c p[. .Sten t•" p[biU[ h pOCzt..Stq. pu<@^.{k.km( 26 s'g.y.s v©÷ su˜' tqwv c pu<@^' k≤l©÷ c tq. dˇo vr" p[Iten /Imt" mh.v' c in≤%len vdSv tt( 31 183 [Matsya PurŒna] . b..Npç p..j. b[. mit" ]wk.dy.PyjeyTv' /meR cwvoˇm.[ me c.pur.to m.d.' jnpd.' tu =I.qRdxRnm( cturo inyt.h.nuWyoNy.Stq. pu]. purI nvSy nvr.∑^' tu itit=oStu p[j. 27 jy' c.Ny' p[sve tq.m( teW. 23 mh.vTsut" 22 senSy sutp. a©Sy tu inbo/t 29 muny Ëcu" kq' ble" sut.yogI tu s b≤lbRıo bN/wmhR .n( 24 a©÷ s jny.í nOgSy kÉky.s =e]j.LydxRn' cwv p[." kÉky.Nv.RNs vw Sq.ley.ªI mihWI tSy jint." su˜k.o 25 bleí b[˜.' idix iv≈ut" bOh{q" sutStSy tSy senoå.v{.©.Stq./.m( m.ley' =e]muCyte b.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." k≤l©.m.nuTp.p…yt. 20 suvt[ Sy tq.t.' c pç d.p[itm' yuıe /meR tÊv.." pç tSy mh.˜. p[.yuí kLpSy p·rm. jDe sutpStnyo b≤l" j. v©.

t.[.' .ˇmo dI`| p[v+e y…s 41 tto dI`Rtm.h…mh.g g.ey.R" k⁄Pyeäh» Spte a*ixjo .tej. n.yt atoå'xjo bOhTk°itRbhRO Spit·rv*js.le g.t a.RSqoåip inWe/…s m. bOhSpit" k.'Stu vOW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sUt ¨v. ¨TsOjNt' tu t{etov.mevmuˇ_v.t v. 42 Ë?vRrte .c' g.c.o 36 Evmuˇ_Stq.tug.Sy mh.m…/p √yon.m( 34 ay' tu me mh.R SR q' .c aqoixj îit :y.o t. s.tOjNySte sop.Sttoås* vw vste .sIi√√.[..'Stt" 43 tSy ..r. mNyse p[.RNs*r.Nvw .STv' c.[..m b.nOiW" pur. n.m.r .ÊvmIÎxe k.ip n m.tur.oRå>y.c mmt.ip pUv| c.gt" 39 soåxpˇ' tt" £⁄ı Evmuˇ_o bOhSpit" pu]' JyeœSy vw . t' tu devr' vrv….STv' c.ryt( 37 s'b.Tmn" 32 ¨ixjSy yvIy.nOiW" 40 ySm.RTm.…jtumhR…s aiSm•ev' gte k.≈me s /m.ÎiWrj.Uv.Tm. v.[Matsya PurŒna] pur.[.le yq.RnI aNtvRTNyiSm te .. mmt.p. 184 .. sMyGbOhˇej.[. ty. s mh.'StSm.m x.meTy k. iptOVyo yík.©÷ vedmuiÌrn( 35 amo`ret.mt" 33 ¨v.[.' td.ip n mn" soå>yv.gv.Uvvw /m.CΩtv.tuJyeœR Sy tu ivrMyt. pàI vw mmt.tOpàImk.Tm.RStIh s'iSqit" amo`ret.my./Rmk.myt( bOhSpitmRh.Wt 38 .

vlep.c n.+y' tq..ˇu gopit' s'ps[ .nd.Sm.'STvTsm" Kv…ct( mm c.pey' tqwv c 49 i√pd.k˘ iv¥te t. òuW.inv vtRse 55 185 [Matsya PurŒna] .•p.idtSt. ¨v.¸>y.' b≤ln.tk˘ Steymev c .ˇmuv.…m prSv.r sur..gmn' c tqwv c 50 sUt ¨v.' bhvo Áete /mR EW gv.˙t. soån@±v. muç t.>yp¥t ’t.Sy…s EW Tv." Í©yoStu ctu„pdm( 45 ten. an@±v.u 47 Evmuˇ_oåb[vIden' jIvNme Tv' Kv y.y. ivpyRy' tu Tv' lB?v.Nd. s'.m( tiSm…•vstStSy yÎCz.RTSyR cwn' ®ı±v.teit c pun" p[ItSteåh' vr' vO.ip n ih me bls':yy.inv n =m" 53 go/m| tu pr' mTv.' /m| tu vw ≈uTv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.s. m. cwv pey.gMy..' n ivmo+y.h t' dI`Rtm.d' ctu„pdm( 48 vOW.tStu vw vOW" 44 yD.·ˇ_tStu s" mnswv sm.[ NtStu ivsOJy tm( xKTy.c gv.Rk.' t.Tv.idte gte tiSmNgo/m| .pur.' SmOt" k.c s..Tpdm( ttoåb[vI√éWSt' vw muç m.' sMp[gÁO c 54 . c b.s* ingOhItí n cc.Isut" jg[.|íc.l pd.' mTv.m>yp¥t in.+y.yeR n v.t p.d?y* t…•œStTpro ih s" 52 tto yvIys" pàI' g*tmSy..n.' vr 46 n my.TMy.t blv.Ny" smo v.h.Vymq| tu t' D.qRm.' t.dyt( 51 p[s.

j.RTm.s vw b≤lm( 59 tSm.ih.Ry.vCzNde suroˇm aN/' vOı' c m.y p[.y.| sud„e .RTm.' ..' tSm.n' vegne ßotsoå>y." xU{yon.nIWe go/m. k=Ivd.]e…yk...tRVyo dur…/iœt" 57 tmuÁm. Sv.m( gMy.n( 63 r.g.odvm. b≤lvwrR ocinStd.n.idn" iv√.y.RqtR ÊvD.[Matsya PurŒna] pur.+y.M.j.c muinSt' vw mmwv…mit c.Tv..vN/.Nb[˜v.RTp[.' D.' n.…s smuTsOjt( ySm.œº smuÌe p[≤=Py g©.ih.' bu≤ım.nvWR.oJywí tpRyn( p[Itíwv vre.m p[.Nme xU{.Tv.m( duvˇRO ' Tv.nuTp."u s tSy r. mihWI tv p[.xm.' /.jov.d…ytumhR…s 60 Evmuˇ_oåq deviWRStq.dI'í xU{yon.gt" jg[.m.' k=Ivd.h t' s /m.My¥ gCz Tv' Sven kmR.ÊvmN/o vOıí . devI jg.NvOiˇm..idk..nd pu].inTyevm.c t' dI`Rtms' b≤l" nTyuv.' mm m.R.m. tu .c t' blI r.' /..' nOp 66 186 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . 56 k.Np[.]e…yk. xU{. sud„e . tSy.Np[Ty=/m.' Tyj.N/m.c p[vI.qRyNsut.n.b[vIt( 65 ¨Tp•.qeR d.gMy' n j.s /m.idkm( ¨v.∞ s vr' vv[e pu]." s't.iSTvTyuˇ_v..vw CzNdy.oˇd.ot( aN/' vOı' c t' D.m h 61 xU{. ÎÇ.nOiW/mRSy ceêr..ih.Hz⁄cIn( 64 mmwv ceit hov. n s.vOiWvRxI 62 jny. 58 aNt"pure jugopwn' .q| mh..

t√co devI sv| ’tvtI td.n' ivn.Nvw mnse‚Pst.muv.d' k⁄® me p[.…m≈e." tejiSvn" suvˇO .©πWu k⁄=* SpOÇdº mb[vIt( 74 p[...p.dtlmStkm( ttSTv' p[.í yJv.¥ devI p·rhrˇd.o 72 dI`Rtm.eR p*.p.r.p.Syit pu]Ste p*]* vw d.' ..c td'xStu sud„e .r' tu jn…y„y…s pUvjR m( 71 sud„e .y.e nwv d.nm.m( tt" p[s.í te 76 sUt ¨v.dyt( t. tSy s.| ..n( 69 tSy s.y.yt a©Stq. ’tvtI' td. lv.e ivn.p.x·ˇ_ p[s. Jyeœ" pu]o Vyj.∂ºVyeW n.mjugPu sNtI a.ivt.s.Syte flm( 73 tSy.ixt' y¥d©πWu n sopSq' xu…ciSmte ten itœ≤Nt te g.pur.s d.pc.m.Rm.' t. ¨v.vo .iv„y≤Nt k⁄m.. 70 t.Sy.' s dI`Rtm.. xu.PSyse deiv pu]. k≤l©í pu<@^" su˜Stqwv c 77 187 [Matsya PurŒna] .Stu pç devsutopm.ml'’Ty AWye p[Typ.imvo@ër. cwv yoGy.hR…s Tv' mh. Tv>yˇ_' m/uknÉ tu ≤lh m.tumIÎxm( toiWtí yq.c n.Nyq.c tt" soåq yˇe p·r˙t' xu.n' k⁄m.dy.g pu]' me d.TsRy.. . devI' tq.$( 75 .ov.s b≤lStmOiWsˇmm( b≤l" sud„e . 68 d›.…mRk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.no /.m.nv" 67 puníwn.∂I`Rtm.r.c tv.iv„yit tSm.

iptuvRw s Áupiv∑…ír' tp" tt" k. bledˇR .…m vw 81 b.e tu /mRD ’t.˜<y' p[.˜<y' k. vw itœit Tv…y jr." 79 ttSt' dI`Rtms' sur….ry'Stt" tto m.n' ttoås* vw p[.Stq.tOj' k.hte tm…s vw g*tmStu ttoå.nNyy.n( ’t.¢v.Sm. 78 p[itœ.<@. SpOÇ.su ten p[It.Nb[˜. …g·rv[jm( 84 ÎÇ.…m te 82 s¥" s `[.v.pnud.nN¥. .ivtStu s" 85 iv/Uy m.u" ttoåb[vI≤Tpt. yogm. g*tm.nuWyoNy." 88 îTyeW dI`Rtmso blevrRw ocnSy c sm.vt( k.˜<y' p[.qoRåh' yxiSvn.y' b[.m. 89 b≤lSt. 86 sTpu].Ìo/m| p[m.Py k." sut.'Stu tto gTv.o 80 xKTy..gt.y.iNv.`[.]Stu a…sto muinsˇm" a.RTm.len mht.. muKTv.í =e]j.=Iv.iSm teån` tSm.n.'í ttoå.Tm." k.nSMyh' Tvy. sh ip]. c.' s jny." îTyete dI`Rtms.n….gmo v" k…qt" s'titío.¢v.y.s vw p[j.h pç pu]. tps.yu„m." =ym( 87 b[.qR" soåip /m.=Iv.'í c=u„m.RKymb[vIt( ivc.vOt" Svym( 90 188 .n( k*„m.=Ivt" sut.' mOTyu' tmíwv a.ˇu>y' tmo dI`Rm.Pm.y.pnud.`[.tm.'í vpu„m.íwv SmOt.nkLmW.jStu pçwte ble" pu]..' te ’t' iv.[Matsya PurŒna] pur.vt( 83 goå>y.NshßmsOjTsut.yR ySm. t' vw pu]v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v©r.m.' ih b[.yoStq.hRSpTyStqwvWw p.

to .∞.n" k°itRt..vt( 97 pU. m.Rhnmuˇmm( hyR©Sy tu d.ip cMpn.s vw sutm( n.l. pUv| y.dStSy c.≤lnI .Tmj" Eteå©Sy.xr…qvIRrítur©o mh.m.vt( aq d.den hyR©oåSy sutoå. 93 aq /mRrqSy.©Sy tu d.do r.D.hnpu]Stu r.R {p[s.m.den jDe Svk⁄lv/Rn" ctur©Sy pu]Stu pOql u .É vw r.sIi∂ivrq.R jneêr" bOh∫.ª.s mhI' mN]wv.Sy v.vt( yDe iv.Tmv.do j.sId( bOhTkm.pe=" s vw p[.= îit SmOt" 96 pOql u .y..sIä»h{q.{rqSy. b.<@k.{rq" ikl 99 aq ." sveR r. jy{q' n.. idivrq" SmOt" a.Uv h cMpSy tu purI cMp.n( 100 bOh∫.m tSm.©o vw tSm.hn" 91 d…/v." x]uv.jeN{o jny." 95 A„yÍ©p[s.Nt.pur.Tmn." 98 avt.tStSy x.yx.pTy' iv√..' k.ry.j. sut.m.∞wv ivê…j∆nmejy" d.upde …gr* som" xu£.n.N/mRrqo nOp" 92 s ih /mRrq" ≈Im.y.ä»h{qo nOp" 101 a.r.sI∂…/v.oRå.∆De mh.RSy vOWsenStu pOqsu ne Stq."u t].MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. 189 [Matsya PurŒna] .'Sten iv„. sh pIto mh.=sutí..m( aÎXy" svR.∂xrq" ikl 94 lomp.nu" sutStSy tSm.UTpu]…í]rq" ikl tSy sTyrq" pu]StSm.d îit :y.Tk.tU .nuStu r.r. my.y.j.j.Tmj.v•Op" 102 k.

itStSy c.y..Tmj" EtidCz." 103 AWy Ëcu" kq' sUt. bOhNmns" sTy..yu/o n.tej.cITvt" sutStSy y" p[. c tyov|x' c me Í.m iv≈utm( 106 ivjySy bOhTpu]StSy pu]o bOh{q" bOh{qSy pu]Stu sTykm.vt( r. s jnmejy" p[.m mnSyor.{.c bOh∫.:y.y" sUt ¨v.êStSy c." tSy pàI√y' Á.e somv'xåe ∑cTv.Rm mhIpit" /uN/obR¸iv/" pu]" sMp.oå…/rq" sUtí.vTsut" 2 d.e yxodevI c sTy.h ten k.RStu sUtj" t∞ed' svRm.y" 48 aqwkonpç.…/rq" SmOt" y" k.R mh.t' k. ivjy' n.[Matsya PurŒna] pur.| p[itjg[.sICz¯BySy tnye Áu.u 105 jy{q' tu r.Py.nupVU y.sId( /uN/un.ª.j..teStu r'hvc.cITvtSy tnyo mnSyuí tq.j. r.xˇmoå?y..TSye mh.·r'xoå?y.nustu o jDe r.mhe ≈otumTyNtk⁄xlo Á…s 104 sUt ¨v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivStre. bOhNmn.| p[it yqoidtm( 108 îit ≈Im.j.ut i√j.R .j.pur.R∞ pUroStu Í.n' yxodevI ÁjIjnt( s.Tmj" 3 sMp.Tmj" 190 ." 107 sTykmR.c pUro" pu]o mh. pIt.dStSy c.Tmj" k.R" kqm©Sy c.mn. n.cImkroi∂xm( 1 p[.

gUce c..RrtSy tu 15 AWy Ëcu" . tOtIy.. tu ymSy.£..'Lle.. .j" pu].' m. c .ro mniSvNy.rt..' .Ns'=y" ’t" 14 tto m®≤∫r.ñ( z⁄.' s jny.d.' nyte pu]" pret' yms.rtSy ivn∑eWu tnyeWu pur.Ut( 9 ¨pd.n' v.r√. 6 tSy.t.Tmj. 13 ." xk⁄Ntl.R vw t=k.m .{.ª.Tkop.t" s Ev s" 12 .I m.vm'Sq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. y. Á. iptu" pu]o yen j.m( .dn.Nt.N/.Psr…s sUnv" 4 a*ceyíu ˙Weyíu k=eyíu sneyk u " /Otye íu ivneyíu Sqleyíu vw sˇm" 5 /meyR "u s'nteyíu pu<yeyíu ie t te dx a*ceyoJvRln.h xk⁄Ntl.xrI·r. ikl pu].y.Tmj.t( A„yNtmq du„yNt' p[vIrmn/' tq.y.rto ySy n.Ts…mit'jy" xk⁄Ntl.®tw" kqm( 191 [Matsya PurŒna] .nIy pu]" s tu bOhSpte" s'£. c m.ÔDe pr.' tu dx. iTv≤ln.RSy sTym.s a≤Ntn.jnyTsut. g.jo m®≤∫. 8 î≤ln.sITkNy..…mto .e cturiSTv≤ln.Hz⁄.r' mhIpitm( a≤Ntn.nvI sut.t.…mRkm( g*rI kNy.q| m.n( 7 amUtrR ys' vIr' i]vn' cwv /.n( b[˜v.' pu].tOk.y.r√.m.S]. 10 c£vtIR tto yDe du„yNt.rSv pu]' du„yNt m.Sy /.m( reto/." 11 d*„yNtI' p[it r.rtSy .dpr. n.Tsumh..tujnR nI xu.êSy /Ot.t( Tv' c.pur.j.

b[vIt( g…m„y.| s ÎÇ.b[vIden' Svymev bOhSpitm( 18 g..nNd.ARt…u ..vk.oR /WRm.p•sÊv.tqm( 16 sUt ¨v.St•o b[iU h yq.m.…mto mh."u pu]nw…miˇkìyDR rw yjTpu]≤lPsy.iptO>y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s'£." p[sÁwn.vt( 24 s¥oj.tej.y. iSqt.v.t' k⁄m.R" p·r.We/…s tSm.' Tyˇ_' tu ÎÇ.c pà‰. t' mmt.r√.c h 21 s'iniv∑o Áh' pUviR mh n.[.le svR.e.muixj" s iSqto . tu gt.Êv' tmo dI`| p[v+e y…s 23 tt" k.yopc£me tto bOhSpit' g. me vrv….tu.y c m.x îh √yo" 22 Evmuˇ_" s g.muv.j' m®t" ’py.…m gOh' Sv' vw .rSvwn' bOhSpte 25 EvmuKTv.ÊvmIÎxe k.' mwqnu .m bOhSpte amo`ret.rto b¸…. tu bOhSpit®v.tU ‚e Pste sit )a….t.e Evmuˇ_.ip /m| cwv' ivgihRtm( 19 Evmuˇ_oåb[vIden.y' b[˜ Vy.' soåip t' Tyjt( m.STv' c...[Matsya PurŒna] pur.' xu.í . amo`ret.Rin 20 /WRm.le tu .m' s'invTyR tSy. gt. 27 192 .ä»hSpte" t{etSTvpt∫Àm* invOˇ' ixxukoå." 26 tiSmNk.r' tu ÎÇ.c h ySm.uiv .c h 17 ¨pitœ Svl'’Ty mwqnu . t' m®t" ixxum( jgO¸St' .' Svymev bOhSpit" nopde∑Vyo ivnySTvy.R k⁄ipt" p[Tyuv.ivR.•.Ry.tí.y. s.hrte …gr.

Rrt' p[it 30 .Py iv.r√.d" ix…bivR√.' t.jo idv' y.j.dyTp[.' gt.Vy. . iv.h.nStu pu]' n.s.ty" a.rR √. s yjm.˜.yt 37 SmOt.to Á…." mh.d..y.jo nOpoå.vu.…mto .rtStu .dip . mhWRy" 40 193 [Matsya PurŒna] .y.hrt( 28 ten te m®tStSy m®Tsomen tu∑vë "u ¨pinNyu.r√.jo m®≤∫.y.mu„y." SmOt.r√.y vw 29 d.ro .pur.te ih ivtqe .ubvR[ It( a.yx.R" =]opet.yx." k.j' pu]' p[." =i]y.Tmiht.íTv.doåi©rs" sUnor*rsStu bOhSpte" s'£.Utopm.v.l.uvmNyumhR ." pu].vIyoR nro ggRí vIyRv.Stto gg.sId( .n.do ivtqSy.rt.iWCy sutmOiW" 34 d.n.y.n( nrSy s'’it" pu]StSy pu]o mh.R ivx.' tu vr.sIdu®=v" 38 tSy .yRtnyíwv /Im.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.uvmNyv" 35 bOhT=]o mh.yx.k*lIn.o 31 pUv| tu ivtqe tiSmN’te vw pu]jNmin ttStu ivtqo n.qeR smup. Áete sveR b[. i√j.uiv √‰." SmOt.j' pu]." 39 ¨®=v.vt( 32 tSm.* SmOt* ggRSy cwv d..q| .˜.rtí idv' yy* .y.d( b[.. Áete ]y" p[oˇ_.y Tv' ’t."u tt" £tu' m®Tsom' pu].m( yd. tu suWvu e pu]k]ym( }yuW.qoRåh' Tvy." 36 gu®/I r≤Ntdeví sT’Ty.' pu„k·r' cwv k…v' cwv mh.nj.r√.t.m ." xwBy.Ste i√iv/en c 33 tto j.r√..

y.íTv. 44 s t.[Matsya PurŒna] pur.n.•Ip.Tmj" 49 aq sen…jt" pu].jmI!Sy kÉixNy.den ivStr' teWu me Í.. b.j.m.m( 52 nIp.v≤Tkl 46 me/.sITpu]." ®…cr.t.<v." ajmI!Sy .…mRk.m." 45 .do hiStn.' v'xkr" ≈Im.ty" s'.i©rso d=.n" svR Ev te teW..Nvw devvcRs" tpsoåNte mh.êSy d. bOhT=]Sy c ≤=it" 41 bOhT=]Sy d.n( nIpSywkxt' Tv.jp[s.yn.Vy.tej.s pu].su jny.êí k. r.ro lokiv≈ut.t.j.' jDe bOhdnunpOR " 47 bOhdnobOhR Ntoåq bOhNtSy bOhNmn.it…q" sutStSy tSm." nI≤lnI /U…mnI cwv kÉixnI cwv iv≈ut.vtRko r.yx.y.Tk.j.◊ym( 42 hiStníwv d.Vyí r..m…mt*js.Uv h tende ' in…mRt' pUv| pur' tu gjs. ySywte p·rvTsk.•Ipoåq j…Dv.R" s'’ty" k.:y. i√j. j.d" pOqsu ne o mh.r√.d." bOhNmn"sutí.' k<v" sm. 50 vTsí. vOıSy /.m( gg. i√j. îit sm. Î!rqStq.' k°itRv/Rn" 53 194 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .S]y" prmk°tRy" ajmI!o i√mI!í pu®mI!Stqwv c 43 ajmI!Sy pTNyStu itß" k⁄®k⁄lo√h." =]opet.tO .ip bOhınu·rit ≈ut" 48 bOhınobOhR idWu" pu]StSy jy{q" aê…jˇnyStSy sen…jˇSy c.y." ®…cr..u a." 51 pOqsu ne Sy p*rStu p*r.U…mNy.

Vy.n( 195 [Matsya PurŒna] .R mh.$StSy pu]Stu tSy." a.t.m( k.eje jnmejy" 61 tSy r.Uv xukj.Rt" pOqoStu su’toå.hß' t' ..yx.NTv' iviv/' jfluSte vw Áu.uiv p..r* sdê îit te ]y" 54 pu]. ’TvI. vw iv≈ut.m.'Stu ymen purt" s tu 64 ’py.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.yu/" kSy sut" kSy v'xe s kQyte ikmq| ten te nIp..[.n.pur.c s.vip 62 hNym.sI∆nmejy" ¨g[. .n( 56 b." 59 AWy Ëcu" ¨g[.c ¨g[..iv∑o jnmejymU…cv.[. 58 iv„vKsenSy pu]Stu ¨dKseno b.vt( smrSy p.j."u ¨v.≈me Sq..j" punr..uhSy tu d.qeR sveR nIp.j…flv.m sde∑smroå.Np[.t" su’tenhe kmR.tU oå∑s.u opeto iv." sveR cwv p[.jSy tu d." p[.vt( 55 jDe svRg.u opet..ixt.…m v" 63 yid meåiSt tpSt¢' sv.t.u.dev' xp.y..Uv h .ixt.Jy' p[it≈uTy nIp.N’Pym.gtr=.yu/ne tSy.t.q| tSm.rpu]" pOqju .dSTv. j.yx.nUce ySm." 60 sUt ¨v.yu/" sUyvR X' yStpStepe vr..R•ytu vo ym" ttSt.Ll." svRg.do b[˜dˇo mhIpit" 57 yugdˇ" sutStSy iv„vKseno mh.uho n. pry.rsMp.m vIyRv.∞ smro n.gt.y." iv.jStSy c.[.ıetonR me vc" xr.Tmj" iv.n.

ip sumitn.….j.…qRv" 73 sup.c are p.sITsup.roåSy ik˘kr.RTm.vR.ms'iht.ÔDe yvInr" /Oitm." SmOt.ye mhit mh.n' dd* prm( sveR yqo…ct' ’Tv. ®Kmrq" SmOt" aq ®KmrqSy.t.c.sITs'nitmt" ’to n..Nvv.n" ix„y" k*xLySy mh.vR.' iv√.*meit iv:y.m p..p*rvpu]Stu r.mg.r.n( 70 Î!ne…msutí. r.p*rvnNdn" 72 mh. vw s.pmOTyu….t( iv…jTy munye p[." 76 k.vt( 67 ymStu∑SttStSmw mu·ˇ_D.m( gt.R n. dur. jGmuSte ’„.n.[Matsya PurŒna] pur.'StSy pu]Stu tSy sTy/Oit" SmOt" aq sTy/Ot"e pu]o Î!ne…m" p[t. .n" k.ˇd∫⁄t…mv.…/….…qRv" a.Ste p[.R n.Tmn" 75 ctu…v|xit/." tqeTyuˇ_Stto r.n( 71 s.mekr.*m" p[t.m suto mh.mVyym( 68 yeW.net. s'nitm.t" pO…qVy.m.ip su/m.d.sITsu/mRtny" s.inm.n( ihr<yn.* tSy.nip 74 tSy.meh s.@± b.pv.êRtnyí. ymen yuy/u e …crm( 66 Vy.j.p*rvv/Rn" 196 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .êRo n.NvIr.'STv' me r≤=tumhR…s 65 jnmejy ¨v.m p." îh lokÉ pre cwv su%m=YymXnute 69 ajmI!Sy /U…mNy.ivt.Rrkì`oRryw mR ne sh t.j.itR®g[.' tu c·rt' gOÁ hNyte n.Rm /.p. yen p[oˇ_.yu/oås* vw mh.Cys.…mRk" sumterip /m.Nbl.pv.

" 79 îit ≈Im.' nIl" sm.sí r.m mh.lr≤=.Hzé.…mit ≈uit" idvod.jiWRrhLy." 5 muÌlSy suto jDe b[≤˜œ" sumh.<vmuÌl.e sux.l. ht" 77 nIlo n.e somv'xe p*rvv'xk°tRn' n." =]opet.ty" Ete Ái©rs" p=' s'…≈t. bOhidWuStq.ç..y" 49 aq pç.TsunIq" s'jDe sunIqSy nOpj' y" nOpj' y. sMp[syU t xt.…/pitvRxI ¨g[.NteStu pOqSu tu pu®j.…mit n" ≈utm( 4 muÌlSy." k.≤Nt®dp¥t 1 pu®j.yx.u 2 muÌlí jyíwv r.d" =emo n.pur.xˇmoå?y.' cwv pç. c yxiSvnI 7 xr√tStu d.net.yu/Sy d.êStSy c. i√j.nut" .Tmj" 6 ivN?y.iNvdu" pç.do .Nt" kiplíwv pçm" 3 pç.y" sUt ¨v.y.n.xˇmoå?y.Ônpd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.r.pur.ê.Uv yen iv£My pOqk u Sy ipt.y. jvInrí iv£.j" p." îN{sen" sutStSy ivN?y.{.êtny." Stut.nu" sux.ip sumh.∞ ivrq îTyete p*rv.iNmqun' jDe menk.l.ê" pOqdu .y.{.yx.nNdmOiW≈eœ' tSy.v•Op" nIlSy tpsog[.ip m*ÌLy.dmhLy.n.m mh.tp.c ajmI!Sy nI≤lNy." 78 =em.o Áete dex.y.TSye mh." 8 197 .m( [Matsya PurŒna] b..j.mwkonpç.

' vw /Umv. x'tnumgRO y. subÙNyq ’„ym.Tmn" 16 mihWI TvjmI!Sy /U…mnI pu]v…/RnI pu]..mjmI!" smI…yv." at Ë?v| p[v+y.do /…mRœo …m]yunpRO " mw].:y.R…...* pu].o jDe k⁄®" s'vr.sStSy c.s /Umv.. cw¥vro n.j. c..m( sut" sTy/Oitn.g[jm( 19 A=." 12 idvod.ve tpStepe xt' vW...ojn.y.' gt" 11 Ete xr√t" pu].' mhIpit" ÎÇ.jo vW..[Matsya PurŒna] pur. jg[.Tmj" ajmI!" punj.i√√.. a…¶ho]£me.mjmI!Sy somkSy mh.…mRkSy tu 9 Sk•' ret" sTy/OtÎe ÇR ." r.Stt" x£o .n( A=' s.Ry.…m idvod.Stu .Ts'vr. g*tm.sITsTy/Ot"e xu£mmo`' /.ˇt" y" p[y. a.Nsud.tO ' tiSmNsr…s s'.e v'xe tu somk" 15 somkSy suto jNtuhtR e tiSmHzt' b.y.p mh.gmit£My k⁄®=e]mkLpyt( 20 ’„ytStu mh.Rt" =I.gRv.v[t.rg" a. yte" p=.t.…¶' iv…/vTsMyk™ piv]I’t." =]opet.m mw]ye Sy sut" SmOt" 14 aq cw¥vr.Psrs' jle …mqun' t] s'.R…. duírm( 17 ¸Tv. vr.| xt. 18 tSy.h ’py.Rm /nuvdRe Sy p.y.r.m. su„v.ˇSmw vr' dd* 21 198 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..vw s.. jny.tO m( 10 tt" sr…s tiSm'Stu £mm.sSy vw p[j.vr" soåq mw]ye Stu tt" SmOt" 13 Ete v'Xy.sSy d.

d" pu<yv.bl" 32 jr. s¢ vw sut.Nt·r=g" cw¥op·rcr. tu k*rv.hn" 27 pçmí yjuívw mTSy" k.Sy tu d.tp.s'/Sy pu]Stu shdev" p[t." pu].g[o n.Iy' c k⁄®=e]' tu tTSmOtm( tSy.y.∆De …g·rk. svRSy =]Sy jr.NySy n.∆r.pv.Stu som.d" k⁄x.j.m( pu<y' c rm.s'/Stt" SmOt" jet.te jry.tp.Tmjíwv vOW..j." 22 k⁄roStu d…yt.…qRv" 29 pu<y" pu<yvtíwv r.U…mpm( 34 199 [Matsya PurŒna] . sTy/OitStt" d. s'…/to ySm.·rmdRn" 23 su/NvnStu d.n( 30 svRSy sM.y.tej.dStSy /nuWStSm.Nvv." p[jní.y.rqo mg/r.dem.RqtR Êvivt( 24 CyvnSy ’…m" pu] A=.g[Sy.n( 26 mh.∆De mh." ’me" pu]o mh." p·rk°itRt.Rm.m vIyRv. jˆërve c prI≤=∞ mh." 33 ≈ut≈v.j. /m.m iv≈ut" 28 k⁄x." jˆëSTvjnyTpu]' surq' n.vIyR" :y.v" pu]StSm.m p.n( vOW." su/Nv.pur.ª.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m .o n.NsomivTs mh." k⁄xíwv ctuqoR h·rv.s'/o mh.{.' vr" CyvnStSy pu]Stu r.u" 25 cw¥op·rcro vIro vsun.TsvRí j…Dv.y" sumh.d" pu]o mitmt.tiSTvN{smo iv.@± iv≈uto yo bOh{q" p[Ty≈v.•.Rg/. bOh{q" √π tSy xkle j.Tmj" ≈Im.lI c s¢mI bOh{qSy d.n( shdev.y. s'…/tí s" 31 jry.

' =]' p[it i√joˇm.….Ns vw mh.Wk™ îd' cod.….do vIro r. ivdUrq" ivdUrqsutí." smud.jpu]Stu k⁄œI t' n.r.v{.*m.∂ºv.' devv[t' n.d.Ò«kíwv te ]y" v.xeyI jnyTsutm( 45 200 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .˙t" 40 sUt ¨v.vit tSm.lI iv…c]vIy| tu d.n.to jneêr" ko doWo r.Uv h 37 .Ò«kSy tu d.| ro…g.r' jnyi√.….' SpOxit jI.Ò«êr.Tmj" idlIpSy p[tIpStu tSy pu]." s¢ v.>y.yuSttoå.do d= Ev b.…m x'tnoStu inbo/t 41 x'tnuSTv.ˇ' x'tnu' ivdu" 43 tˇSy x'tnuTv' ih p[j.y. nOp.Stu ikmq| vw Áp?y." dev.ˇu tto .m( surqSy tu d.….m k⁄m.mev c punyuvR .S]y" SmOt. c .tu .·rh k°TyRte ttoåvO." 38 dev.it…q" SmOt" dev.….j.*mSTv·rt.Wk™ 42 y' y' kr.vNmuin" 39 muny Ëcu" p[j.[Matsya PurŒna] pur.y| cwv tu dev.i∂lIpStSy c.t" p[j.ImsenStto d=.Rq| x'tnuj.j.*m îit SmOt" 35 s.y.∆yTseno ®…crStSy c.ip" x'tnuívw v..vR.jpu]Sy p[j.vt( 36 a£o/nSTv.Tmj" ®…cr.RˆvI' nOp 44 tSy..itqeStu d.u" k.ip s.yustu StSm.hrNTy] Xlok˘ p[it mh.iv„y' k°tR…y„y.y.ipStu Áp?y.sI{.y.…." . iv√.>ypUjyn( k.c ikl.vR.

<@ë÷ c ivdur' c.∆De vw svRg' sutm( 54 suho]' tny' m..√wp.ˇu pu]o jDe `$oTkc" k.dj.∫Im.CΩtk°it| /n'jy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..' shdev.…mRk" 57 b[˜.k⁄≤l" 55 su.RyRe b." 53 hw@Mbo .Nt.njnyCztm( 47 teW.dsUyt kre.Nye mh.∞ vOkodr" 49 îN{." sut.Imsen.t( ctuq| ≈utkm.ynenvw x¢" ikl mhiWR." p[k°itRt.<@o.{I k⁄NtI tq.t( 51 ≈utsen' .<@orqeåR …..pur.xI bl/r. 58 201 [Matsya PurŒna] .R.ın'jyíwv îN{tuLypr.' cw¥.mNyurj." W@ºv.j…Dre /m.m.{I shdev.Tm."u m.s s vw v.| pu].∑^' c p.<@vey.Rd….y.mNyo" prI≤=ˇu pu]" prpurjy" jnmejy" prI≤=t" pu]" prm/." {*p¥jnyCz^œπ ' p[itivN?y' yu…/iœr.nmkLmWm( ’„.rq.{‰…ê>y.yno n.Imsen.' duyoR/n" ≈eœ" svR=]Sy vw p[.£m" nk⁄l' shdev' c m.t( 56 a….<@ve>yStu {*p¥.' rqI p.y.q.' j…Dre sut.mu Ty. cwv p.y.R¥…u /iœro jDe m.®t." te>yoåpre p.PyjIjnt( /Otr.m =e]e vw…c]ivyRkÉ 46 /Otr.mjIjnt( 50 pçwte p.jsneykm( s vwxMp." pç p.∞ xt.yt 52 nk⁄l.Uvtu" 48 devdˇ.N/.{..m( x'tnodR…yt' pu]' x.∑^Stu g.nIk˘ {*pdey.' inr…m]Stu n.yt y*/ey' devk° cwv pu]' jDe yu…/iœr.' kLpy.

Czt.…jno yDe tt"p[.˙Ty mh.Sy…s Tv' lokÉ t.' c n.·rtStt" 62 prI≤=t" sutoås* vw p*rvo jnmejy" i√rême/m.x¢o vn' yy* 64 jnmejy. 68 yeWu vw Sq.w" s.n( jDeå…/som’„.Jyeå….√.de b[.∆De s vIyRv.m. t' svRmiO W' v. tiSmNp[j.Rm.∑^' tu yu„m.R….m( n Sq.iO t x.pryoStq.…jn" kÉ…cCz.iO t svRx" 61 =]Sy y.Tv.nIk˘ pu]' r.yu„p[m..p.vdev p[pTSyit 59 =]Sy ivjy' D.v.sen hivW.˙tm( dur..í ye teW.jsneyk" 63 p[vtR…yTv.uiv y.iWˇ_v. tt"p[.…jn" ¨Ts•. pu„kre vWR√y' k⁄®=e]e ÎW√Ty.iv„y' ≈otu…mCz.' i√joˇm.Mp[t' yo mh.m" p[j.. y.n( 69 ’tyugp[m.' lomhWR.íwv nOp' c jnmejym( 60 tt"p[.ême/ne tt" xt.p' dI`RsT]' vw ]I….vTSq.n. 202 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .nIkStSm.:y" s.˜.Syte =]muTpTSyNte nOp.ˇSy mh. îÇ.jsneykm( ivv.pitm( s vwxMp.[Matsya PurŒna] pur.n( 65 aq.nIkSy vIyRv.SytIh dubı Ru e tvwt√cn' .' c ]et. ikl ydet√w VytIt' k°itRt' Tvy.e pur.mtíwv t.yx.•Op.gMy iSqt./Rm….sit r. vW.….." 66 tiSmHz.·rdm.n( jnmejy" xt.Tmn" p*." 67 muny Ëcu" .ynenvw p[ivxNv.pen =i]ySy tu y.iO t svRx" a….

Nye MleCzsM..pu]Stu ivv=u.…m .ÆKl∑kmR.RNkItR…y„y.…m . c 72 an.' c yugdoW' yug=ym( 70 su%du"%p[m.R.Ryt" p[v+y." py.í cU≤lk.m( t.Stq.£m.iv„ye k…qt.in sv.y pOCzt.e í .k⁄kl ⁄ ' xu.iR vt.iv„y.◊ye 78 TyKTv. yeWu s'Sq. nOp" g©y. me k°itRt' pUv| Vy.m." p.∫ivt." pun" =].StSy mh." xU{.gt.ye v+y.n( 74 te>yoåpreåip ye TvNye ÁuTpTSyNte nOp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..Nvye tq. kìvt.iv„yit xu…cnOpR " tSm. 73 Ee@+º v.Nye ye bihír.√Oi„.Stq.Vy' k≤lyug' cwv tq. ivv=ungR r' k*x. yvn.U·rJyRœe " sutStSy tSy …c]rq" SmOt" xu…c{v…í]rq.' c p[j.Stq.. b[vu to me inbo/t at Ë?v| p[v+y.v.•Op. sunIqo n.n( 76 a…/som’„. mNvNtr. ye nOp.o 71 sUt ¨v." 75 aN/.Nvv. ye c.iv„ye k…qt." xk.Irxbr.' p[qm' vtRte nOp" tSy.'í xu…c{v.….n( 77 a…/som’„.t( 80 vOi„.•Op.pur.sen.rxv.Syte t∞ Ee@+º v.TsuW.m p.c yq.mtíwv t.…m .blpr.." pu≤lNd.mt" suW.' b[iU h n" p[.gs." 79 ..Nsv.∑* sut.doW' yugSy tu EtTsv| p[s:' y.MBy.iv„y.' tu invTSyit .…m n.e .KvNvye cwv p*rve c. .…qRv" 81 203 [Matsya PurŒna] .íwtWe .R…. tu ˙te tiSm•gre n.m( k≤lyugp[m.•Op.

[Matsya PurŒna] pur.Tmn" 89 îit ≈Im.pur.Vy" sutStSy itGm.iv„yte codyn.<@ëp]u Sy c.t( 85 vsud.yx.nupvU x R " 1 sUt ¨v.Tmjíwv d<@p.ind. nOp" 83 me/.ivt.c yoås.v…¶r.iv„yit n s'xy" me/.y" AWy Ëcu" ye pUJy.yM.m¶y" sUt svRd.Syit kl* yuge 88 îTyeW p*rvo v'xo yq. p·r„.tIn.y." nOc=uWStu d. tSy c. t.Py r. bOh{q.vidh k°itRt" /Imt" p.c+v t√÷x' c.Vyo vsud..nI SmOt" Sv.Riv„yit d<@p.vuk°tRn' n.nuvx ' Xlokoåy' gIto ivp["w pur.iv„yit purj' y" 84 ¨voR .ª" xt.ip .e somv'xe pu®v'x.√Ige r.n' s'Sq.TSye mh..ivn" sutí.vI tSy d.tnw" b[˜=]Sy yo yoinv|xo deviWRsT’t" =emk˘ p[.ivt. nOc=u" sumh.…..TsunIq..y.ip ..j..vsutí..m pç.y" 50 aqwkpç.einRr…m]o inr…m].Tm.do .xˇmoå?y.ip .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nOp. vw su%Ivl" 82 su%Ivlsutí.xˇmoå?y.ä»h{qo . vhInr" 86 vhInr. sutp." Syui√Rj.vI r.do .nI' sm.∫ivt.iv„yodynStt" .j.Tmj" itGm.v" p·r„.j.junR Sy mh.m.nIko .Im.ˇu =emk" 87 a].uvåe Ntre 204 .

ho vhNhVy' mm.o m.íwv te SmOt.nI i√jw" SmOt" 12 k.vsQy* c s'xTy.Nvw p[iv.' k*ixk°' cwv xt&' sryU' tq.í y" 7 b[˜*dn. sIt.' tu ]y.' c cN{.R l*ikko Á…¶dR≤=.x.vtIm( 13 ivp.hRpTyoå…¶" p[qmo b[˜.vr.yt.rto n.n' c xu…cr…¶í y" SmOt" inmRQy" pvm.' ymun.…¶StTpu]o .TSv..mtSt.R Ái©r.verI' ’„..·r'xˇqwv c 6 p[v+ye n..hvnIyoå…¶r….' tq...nro hVyv.' te ]yoå¶y" EteW.vrI' ivtSt.vn.ns" pu]StSm.g.vu.St* sut." SmOt" 11 tt" s>y.í cTv.Tmj" 3 xu…cr…¶" SmOt" s*r" Sq.idnI' p.' pu]p*].noå…¶vR¥w tu " p.Tmjo Á…¶hRVyv. god.r s" 8 s mOtoåqvR." sut" 5 shr=" sur.pur..I' c nmRd.vno l*ikko Á…¶" p[qmo b[˜.vk˘ pvm.…¶" s vw SmOt" 10 aq y" pvm.NpOqk™ p.Ogo" p[j." pu]o m…qt" pu„krod…/" yoåqv.h" s ¨Cyte 4 p.m( b[˜.gen t.' hVyv.…mr.n.hmu%" xu…c" dev.vk.nStu inmRQyoå…¶" s ¨Cyte s c vw g.m iv≈ut" vwê.' tq.n.ve.…¶" s ¨Cyte 9 .vk" shr=Stu hVyv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.hoå…¶" p[qmo b[˜. 14 205 [Matsya PurŒna] ..m. VyjIjnt( 2 p...qv.h.qvR.' mniSvnI' cwv Ó." pvm.hn" y" %Lv." SmOt" tSy Ál*ikko Á…¶dR≤=.* tt" Wo@x n¥Stu ckme hVyv.

/.…m]" s iv.Tm.Cz÷…s®Cyte 25 ap.nStu i√tIy" soånuÎXyte p.[Matsya PurŒna] pur.ª.JyotI r*{wêyR" s ¨Cyte 21 b[˜JyoitvRs/u .vko n.vko„.m( t.Jy pOqKpOqk™ td.hr.ut £mm( 18 v. Áºte somenJe yNt vw i√jw" 26 tto y" p..R.Uv h 15 Sv.HxO.yk" suto Á¶eivRêved.nuyoR i√tIyoˇrveidk" sm[.ˇtSte …/„.' yoin" SmOt" Sv.vupitœ≤Nt t.svoå…¶" ’x.v" SmOt.'Stu v+y. su/.M.' Í.n' p[iv.he smup£me aindeXR y.y. i√jw" SmOt.My∑* tu t. tu ivhr'St.voåpre 17 ivhrit yq.m¶In.mu%o yt" 22 aindeXR yo ÁihbufiR yo bihrNte tu d≤=. b[.n' pu<y.….Vyte …/„<y a.Vyte xt/." 23 tto ivhr..≤N√j." setnu .Iy. …/„<yeWu p[itpeidre teW..St.h.í …/„.su Wo@x/.m.Nsut." 16 îTyete vw ndIpu].hn" 24 p[xS' yoå…¶" p[cte ." smUÁStu voˇre soå…¶®Cyte 20 hVysUdo Ás'mJO y" x.' ivhr.su …/„<yeCz" s b.dupSqey" s vw x.oå¶I/[St]Sq. ye ¨pSqey. …/„<y.@…¶suto Á∑." 19 pjRNy" pvm.˜.u iv. y" s≤∫yoRg ¨Cyte 206 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Stu i√tIy" s'sh.* pu].niSqt.v" …/„<yeWu j…Dre ySm.Sq.. Áºte tu svRSy ¨pSqey.Rm iv.nIy ¨Cyte ajwkp.u" p[v.í t..n( h*i]ySy suto Á…¶bRihRWo hVyv.l.Iy.inv.m. …/„.sUTp•. b[˜Sq..

'ívw îTy∑* c p[k°itRt.iSvi∑„v.…¶ivRı.Stu s*vIy.Ô#rí.It.nI ¸t' hVy' .nIh iv.n( 31 îTyete p.∂ºvlok.udhR n( a¶emNR yumt" pu]o `or" s'vtRk" SmOt" 29 ipb•p" s vsit smu{e v@v.?vre 207 [Matsya PurŒna] ." xuCy¶eStu p[j.Npx* yStu p[.dk..mu%e smu{v.Im..m.un·ˇ_ y" a∫⁄tSy suto vIro dev.Vyte 30 shr=Stu vw k.vkSy." p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Im.d…¶" sutStSy pu®W.•.yuWo mihm.' tu soå…¶r.¶ei√Rj"w pu].." SmOt." p[k°itRt.n( 38 p[vGyR" =emv.k…v" iviv/. tu .…sn" pu]" shr=o iv.NgOhe s vste nO.'xStu mh." 35 p[." 37 k. a¶yí ctudx R 39 îTyete Á¶y" p[oˇ_.yx. ye ih c.nI ˙t' hVy' .UtR .NSmOt" 36 iviv/.un·ˇ_ y" 34 svRSm.en sheJyte 27 ˙dySy suto Á¶ej#R reås* nO..m( a…¶" soåv.pur. ÁºW.nI r=oh.≥d¶yoå∑* sut.m( £Vy.do hyRêíwv ®Kmv.kyDe„v.gv.Nyoåiˇ vw mOt.RÌN/vwrR sur˙w tR .' pcn( mNyum.Iyte 33 a.Rª.…¶sut.…¶SttStSy tSy pu]o mh.yit’∞ y" sur….y…íˇe„v.Oqo Deyo v®." tt" sut.yun.∞ hVy' kVy' .un·ˇ_ y" pu]oåSy sihto Á…¶r∫⁄t" s mh.vRsmu .Npu]o dhnStu tt" sut" p.My.Im.…¶" stt' SmOt" 28 prSproiTqto Á…¶." 32 m…qto ySTvr<y.p s…mN/nm( a.

p[oˇ_o yq.≤%lm( 2 kqy." k.£mm( ivStre...Ntre mno" 43 îTyet.TSye mh. j.c+v /m.eå…¶v'xo n.nI' sm.inn" Ete ivhr.[Matsya PurŒna] pur./| p[qmSy.h yi√„.sNhVyv.¶y" 46 an." 42 pUvRe mNvNtreåtIte xu£yì .idsgRSy p[itsgRSy c.innoå¶I/[.Âpp[yojnw" vtRNte vtRm.STvq îTyeW p[cyoå¶In.R c ikmNyCz^otu…mCzq 47 îit ≈Im.gt.xˇmoå?y.t' s.idWu Dey.nwí y.n.xˇmoå?y.mwkpç.mw" sh suroˇmw" 40 Sv.pur.m( 45 mNvNtreWu sveWR u n.uvåe Ntre pUvmR ¶ySteå….m( Sv.' j.m." Sq.gtei„vh mNvNtreWu sveWR u l=.mwdvRe "w sh.R/mRSy ivStrm( 1 sUt ¨v.gtw" sur"w s.IyeWu cetn./| vTSyNtoån.Rmíw tw" sh Ete devg.u" pO∑" prmmuˇmm( tidd.¥.….Rve tiSmNmTSyÂpI jn.Mp[t." sv.Ste ye te kmRSvviSqt.rm..cetnei„vh 41 Sq." p[..tveds.dRn" ivSt.hn.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION smtIte tu sgeR ye y.m.m.n.g..s ivê.c Evmek.ro…cW.w" s.' my.y" AWy Ëcu" îd.n. yonyo Áˇ_.Tm.n.:y. mnve sUysR nU ve 208 .tveds.yM.Mynw…miˇk.nupVU y.nI' p[.RNteWu s¢su 44 twrve ' tu p[s:' y.y" 51 aq i√pç.

NtI r=.RdhrhyRD.iv…/ iptøHz™r.teWR pU .ˇTprm' pdm( kmRD.v.yeWR u m.SpOh.c kmRyog' c v+y.vi√Str.pur.rsevnm( 9 n c {VyeWu k.nw.w tRU iWRg.c.' c svRd.≤ı kmRyog" p[xSyte 5 kmRyogo∫v' D.Tm." an.no∫v' b[˜ n c D.UtWe u =. D. tÊvm.pR<ym. tq." pçsUn.dividt' lokÉ n ik˘…cˇv suvt[ 4 sUt ¨v.m( kmRyog' c s." 6 tSm.n' kSy…c•eh ÎXyte ≈uitSmOTyuidt' /mRmpu itœºTp[yàt" 12 devt." 14 pçwte iviht.m( ySm.iNvtm( 3 AWy Ëcu" ≈otu…mCz..nyogSy s.?y.. sveWR u .y.tRU .©Ly.nTven s'iSqt.n' tSm.“oit x.nmkmR.c./k" 11 kmRyog' ivn.êtm( vedoå≤%lo /mRml U m. 10 a∑.." pur." p[oˇ_.iWtm( D. lokÉ x*cmNtbRihi√≥j.turSy tu 8 ansUy.in b≤lkmR….TkmR…..seWu k.v.Tmgu...':y' c yq. yD.ıwr•d.ríwv ti√d.tpR.uiv.' c mnu„y.Sy tu koivdw" aymev i£y. iv„.m( 7 a∑." dy.nyogshß. pr{Vye prS]IWu c svRd.…m yq.ywrcRy∞e WIRNhomwivR√.n..yogo D..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mhe sUt kmRyogSy l=.Nyq.StiSmNp[/.pnuˇye 209 [Matsya PurŒna] . k⁄y.…jRtWe u c tq.' iptø. yuˇ_.m( 13 Sv.Tmgu.

opet" ≈uitkmR sm.Tmgu.tn" v.Tmgu.ed.TpU…jt' scr. n ik˘…cTp[.dIn.d…¶i√jmu%..…/p.íturo mUlmVyˇ_.Nm..Uty" p[oˇ_.I cuLlI jlk⁄M.[Matsya PurŒna] pur.Rvt" pUW. c ivmTsr" yoås." 16 √.íwv iptro m.d.y.Uihr<yv.trStq.pur.TpU…jten Sy.Sy ved. iv.l.ír..cret( gob[." b[˜.n( d.xˇmoå?y.¥.hn" a∑* c vsvSt√dek.gRN/m.. sMpUjyeidm.…/p.h.' ivˇen svRd.Re iv„." lokp.swivR…/vCz^ıy. 21 îm.' pr' /.gv.m i√pç.∑* c ye s'Sk.nwvtR[ opv.…v'xitStq.idn.mip s'iSqit" vedmUt. nr" 25 îit i£y.n.pn.tR<@o vOWv. c.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k<@nI peW.LyodkÉn c pUjyedb( ˜[ iv„<vkú®{vSv.I p[m.S]SmOitvTslSy ivkmR.ItSy sd. .jRnI 15 pç sUn.crm( 23 b[˜.uí .y ySTv.q ixven v..dx g.un." t¥uˇ_oåip n mo=." p[k°itRt.yogpr. pUjnIy" p[yàt" 24 tSm.TSye mh.¢VymStIh pre c lokÉ 26 îit ≈Im.{m.v…jRt" 17 tSm. a.vtI≤N{y" x.so….xn.…/pit" SmOt" 22 — — b[˜.r.mI pç yD.y" 210 .m ]y.y.sudve o jgNmUitRStSy sM.e yogm. iv„..N’Tv.Utyo ÁmI 20 b[˜.cret( 18 go.Tmk˘ ixvm( 19 v[topv.swí jphom." p[k°itRt.˜.Nt" sU+moåVyˇ_" sn.crsmiNvt.. gOhSqSy ten Svg| n gCzit tTp.q sUy.TMy' n.Ntx.

len.' pur. c pun" kLp.c+v sUt ivStrx" £m.d c munINp[it dev. SmOtm( anNtr' c vK]e>yo ved.' /mRx.Sy tto nOp 8 Vy.e invixt" pur.S]..Xyte a¥.pre √.mekmev.vdnupvU x R " 1 sUt ¨v..xˇmoå?y.g[h.UloRkåÉ iSmNp[k.' svRx. ’Tv..Tm. kLp.in cturo ved.Rve 6 axeWmetTk…qtmudk..Ntreån` i]vgRs.vˇt" k..pre sd.yivStrm( 5 mIm. 9 tq...vudk. jg. . mnve t…•bo/t 2 mTSy ¨v.ip devlokÉåiSmñ( ztkoi$p[ivStrm( 10 tdqoRå] ctul=R ' s'=pe .y" muny Ëcu" pur.c îdmev pur..Mp[t' tidhoCyte 11 211 [Matsya PurŒna] .S].'s. pur.' ÎÇ.sIˇd.c pur.m( aq i]pç..StSy ivingRt.' Ny.d.. yduˇ_v...pu®WStd.m.t( d.dx/.in dx.. ’tm( mTSyÂpe.∑* c s.S]' c p·rgOÁ my.Sy.Npur." 3 pur.Ns ivê.s':y.n/mRmxeW' tu yq../n' pu<y' xtkoi$p[ivStrm( 4 indRG/eWu c lokÉWu v..eWu pur.…m yuge yuge ctul=R p[m.∑. s'hr.. vw my.NtgRtne c ≈uTv.pur.' p[qm' b[˜.'ítum% uR " 7 p[v·O ˇ" svRx...…jÂpe.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. a©..sÂpmh' ’Tv.en √.

TMys'ytu m( ctu…v|xshß.surv/opet' t∫.' c yo d¥..m( n.gvtmuCyte 20 s.…/’Ty g.[Matsya PurŒna] pur.µ' tTpçpç.h /m.u?v' muinsˇm.' tidhoCyte 18 ≈.mtSt.' ivpUt.….Rm.˜.r.' ivdub/Ru ." t√éˇ.Nto∫v' lokÉ t∫.v<y.iht' pUv| y. pµm.…s gu@/ensu miNvtm( yo d¥.v' ivdu" 16 td.%pU….!º c yo d¥.≈y' t√Tp.y.et( 15 v.…s itlwyˇRu _même/fl' l.Nt. t∞ yo d¥.Ih kQyte 14 tTpur. kLpmek˘ vse•r" 19 y].…m Í..….v. s pd' y.in v+y.iNvtm( Jyeœº m." b[˜.Sy.b[vIt( y] t√.˜' i]dxs.hß' pur..' ≈." 17 êetkLpp[s©πn /m.&{m.Ntm…/’Ty pr.h..xr" yTp[.y k⁄$‚ü Mbne ixvlokÉ s pUt..W.Uırw <my' jgt( t√éˇ.e m.' p·rk°TyRte ≤l≤%Tv.rSvtSy kLpSy m?ye ye SyunrR oˇm.yvIy' Sy.hkLpvOˇ.Tm.gvtmuCyte 21 ≤l≤%Tv.m( ]yo…v'xits.]' mrIcye 12 b[.hß' tTp[m.®.vNm. t∞ yo d¥.y]I' v<yRte /mRivStr" vO].∆l/ensu miNvtm( vwx.√éWs'yˇu _' b[.' c b[˜lokÉ mhIyte 13 Etdev yd. pur.RNv.'St¥uˇ_' vw„.µ…mTyuCyte bu/"w p.xTshß.ıem…s'hsmiNvtm( 212 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Tsuv.yu·rh.d( `Ot/ensu miNvtm( p*.Rm.Tm.Rkml...Rn≤%l..it v.

Tp*.Ntm…/’Ty c v…sœ.≈y.m( 31 ctudx R shß.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. tu pur.….iˇRKy.m( 24 y].RNbOhTkLp.:y.h n.ıensu miNvtm( prm.sm.ıempµsmiNvtm( m.y' .h.G.mSy l=. Vy.vOiˇdul.iv„yc·rtp[. pur.r.Utg[.hß' m.nen itl/ensu miNvtm( 29 t∞ Wo@xs.gRxI„y.….it prm.pur. vw muinp[Xne muin….iv„y' tidhoCyte 32 tTp*We m. tq.…s yo d¥...Rm.' pu<@rIkSy yDSy fl. t∞ yo d¥.rdo /m.m.Rm.y.Sy.' tu d¥.rdIy' tduCyte 23 a...kú<@ºyne k…qt' tTsv| ivStre.' gitm( a∑.R .nk˘ kLp' vOˇ.….¶ey' tTp[c=te 28 ≤l≤%Tv.…/’Ty xk⁄nIN/m. c pç…v'xTshß.t.' p[*œp¥. p[oˇ_m.hß' svR£tuflp[dm( y" p[d/•r" soåq SvgRlokÉ mhIyte 30 y].' s y.yuˇ_m…¶∑omfl' .' ivmTsr" gu@k⁄M.TMym.' nvs.' tTp[c=te 22 y].…êne pçdXy.idTySy ctum% uR " a`orkLpvOˇ.Ntp[s©πn jgÆTSqitm( mnve kqy." 25 m.…/’Ty m.dx shß.…¶n.….Rk·rs'ytu m( k.vet( 27 yˇdIx..' …s≤ım.R/mRivc.Ts*v./RmcR . n.vet( 33 rq'trSy kLpSy vOˇ.“oit punr.·r….in c .| iv/. pç xt.m( p*.s .Ntm…/’Ty c 213 [Matsya PurŒna] .Sy.kú<@ºyimhoCyte 26 p[it≤l:y c yo d¥.

nug' ixvm( 214 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ıemxUlsmiNvtm( xwv' pdmv.TMym…/’Ty ctum% uR " i]vgRm>y/..m pur.“oit vw„.….Rm.xIitinRg¥te shß.gte rv* 44 i]iv£mSy m.h..hSy punm.hß' kÀmk R Lp.dxs.it ixvs. Svym( tdek.nvSy p[s©πn kLpSy muinsˇm.' b[˜.vr.˜.Sy.' m/* d¥.…¶≤l©m?ySq" p[.TMymuˇmm( 34 y] b[˜vr.qRm.LguNy.Rh.hSy codNt' v….h.çn' g®@÷ ’Tv.rd.m( 38 mh.dxs.mmo=.….un.`m.' c Áek.…mhoCyte 40 k.y k⁄$‚ü Mbne vr..Rn…/’Ty c W<mu%" kLpe tTpu®W' vOˇ' c·rtw®pbOi' htm( 42 Sk.Myt.v….' dxs.. itl/ensu miNvtm( p*. n.Nd' n.hSy p[s.hß' f..idne b[˜lokÉ mhIyte 36 y]. tTpur.Nm.m( s.Nte lw©…mTyuˇ_' pur..himhoCyte 39 m.Rn.d( b[.' y" p[yCzit itl/ensu m.h devo mheêr" /m.m.“oit mIne cop.Rqk R ..y ’„.TMym…/’Ty c iv„.….heêr.Rt' muÛ" td∑.hß' b[˜vwvtRmCu yte 35 pur.vm( 41 y] m.Sy.' xu.¶eym…/’Ty c 37 kLp.ˇ∞ v." ctu…v|xTshß.den pdm.Rm.yuˇ_' s y.mn' p·rk°itRtm( 45 pur. xt' cwkimit mTyeWR u g¥te 43 p·r≤l:y c yo d¥.' b[˜vwvt| yo d¥.…s c p*..[Matsya PurŒna] pur.N/m.r.iht' =o<yw t√.

TpO…qvI ten dˇ. b[˜..' c b[˜.nI?v' shß.ˇ√‰tIp.Rhs' s'yˇu _' yo dd.•r" 49 ≈utIn.Tys* pdm( 46 y] /m.Rqk R .' ixvlokÉ c s'iSqitm( 54 b[˜.dRn" mTSyÂpe.<@m.m( y" xri√Wuve d¥.….TSy…mit j.vit c.∫⁄tkmR.<@.b[vIT’„.dxk˘ cwk˘ shß.dyne kÀm| hemkÀmsR miNvtm( goshßp[d.nv" hem/eNv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. . 52 yd.' ≈Uyte y] ivStr" td(b˜[ .®@º kLpe ivê.TMy' kqy.' mo=Sy c rs.b[vITpun" t∞ √.≤%l. yut' t∞ b[˜lokflp[dm( 57 ctul=R …md' p[oˇ_' Vy.pur.. c g.“oit m.te mu:y.….Ih p#‰te s*v. ctudx R 51 ivWuve hemmTSyen /eNv.tle m. cwv smiNvtm( yo d¥.<@÷ i√xt.inh s …s≤ı' l.. l+mIkLp.' c kLp.Rygu s'ytu m( r.. 215 [Matsya PurŒna] .it pum.v' y..d* p[vÊO yq| jn.®@÷ tidhoCyte 53 td∑.te pIto.dxs.n.' y] kLp.b[vITs¢kLpvOˇ' munIêr.jsUyshßSy flm.…/km( 55 .nuWi©km( 48 yo d¥.h. mnve nr…s'hopv. smud.“uy.m.iv„y..Rnm( 50 a…/’Ty.<@pur.s kÀm R pI jn.n." tNm.dx shß.√w„..h.m.dRn" 47 îN{¥uªp[s©πn AiW>y" x£s'in/* a∑.Ì®@o∫vm( a…/’Ty.nSy fl' sMp[..hß' b[˜.o g.sen.˙tm( 56 yo d¥.TMym…/’Ty.

eWu m..∑...Ry s'≤=¢' prmiWR.hß' n.iÊvkÉWu pur.TMy' .idTys'D.iˇRkyÉ ne v<yRte nNdIpur.uvnSy c ss'h.RkÉ 66 /mRí.qRí k.…." p.] k°TyRte sve„R vip pur.mseWu ixvSy c s'k°.eWu a.' yTp[idXyte ivj.TMy' t.n.h.Stdet>e yo ivingRtm( 64 pç. c t]wv p·rg¥te 63 a∑. c v'Xy.Np[v+y.r…s'h…mhoCyte 60 nNd..n.TMy' k.q.in ivdub/Ru .©. îdm¥.h.y.TMym…/k˘ hre" r.' m.:y.rp[d.m( m≤TptummR ip].h..RWe u srSvTy..…m lokÉ ye sMp[itiœt.. y] m.' tLlokìr.nkm( p[oCyte tTpunloRkÉ s..t…mit k°TyRte 61 y] s.mnu£mm( Evm. tu>y' inveidtm( 58 îh lokiht.µe pur..:y.iv„yit kq.[Matsya PurŒna] pur. c my.e y]oˇ_' nr…s'hopv.nk…mit SmOtm( sgRí p[itsgRí v'xo mNvNtr.jseWu c m.in pur.m( 65 b[˜iv„<vkú®{.." iptø.mí mo=íwv.' c ing¥te 69 216 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .o ivdu" 68 t√d¶eí m.h..Mb' purS’Ty .tnSy kLpSy pur..nI?v' i√j≈eœ.eWu ti√®ı' c yTflm( 67 s.dxs.e pçv.nuc·rt' cwv pur.' pçl=...h..ed.' c pur.ip devWe u xtkoi$p[ivStrm( 59 ¨p.." /Ny' yxSym.dx>yStu pOqk™ pur.MbmetNmuinv[t.TMym…/k˘ b[˜.Rnm( t∞.yu„y' pur." 62 pur..

Nyq.·rmn©./km( 2 kìl.m( 74 îit ≈Im.©hr' hrm( 3 n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.yu„y' pur.c at" pr' p[v+y.....m.vOˇ' p[v+y.in ’Tv.pur... c lokÉWu /mRk.xoå?y./nm( Ev' sp.n.iht' y∞ xtkoi$p[ivStrm( 71 a..' c îd' c dev„e vmOt.…yt' c inTy' iTvd' p. tu yTp[oˇ_' r.….ss'yˇu _..rd ¨v.˙Ty n.y" sUt ¨v.n' n.n/m.nimd' iptø.de n..yu .mTSyoidt.k.mnu£mm( y" p#πCzé.k w nÉ yTp[oˇ_' ved.LmIkye pun" v..qRs.rt.xoå?y. mTyeR p[k°itRt.c . ivnynmn©.….nmuˇmm( b[˜.√.:y.LmIikn.y" 53 aq ctu„pç." /Ny' yxSym.mop.it prm.ip s y./.m( [Matsya PurŒna] a∑. sTyvtIsut" .TSye mh." pçwte l=.…m /mRk.tnSy kLpSy pur.pur.in ivdub/Ru .rd.phr' c pus' .nu£m…." 72 pur.m i]pç.sInmpOCz•.…m d.d.qRp·rbOi' htm( 70 v.devSy s'v.rd" pur.m.inh 1 mh.gvNdevdevx e b[˜ivÆ„<vN{n.rdSy c /Imt" yq.LmIikn.qRs.' gitm( 73 îd' piv]' yxso in/.nm≤%l' c£É tdupbOi' htm( l=e.RnxeWt" v[topv.dx pur..yk 217 .e pur.mitvLl.six%r.:y.ywv' ten v...

s. iv/v..su k<#π h·rrcRnIy" 15 ≈o]e vr.y p.{pd.d* guLf.Gys'ytu .…êk⁄m.su .y nmoå….nunI v.o" sMpUjye•.y cwv √π j.en sMyk™ 218 .nuk°tRnm( 7 p[itm..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ≈Imd.rd 6 n=]pu®W' n.yeTy…. b[.j" kÀmSR y p. s'yˇu _Stv iv„.modr.y pUJym( 10 ki$' nm" x.d.' v[j.√ye c p.uj.r.su tq.rA=e 9 pUvoRˇr.vnNt..Tmkm( p.RidWu c.v©ë≤lpUv.Nmu·ˇ_p[d' dev ik˘…cd(vt[ …mhoCyt.m v[t' n.g.cRyte ( cw]m.c sMyKpO∑' Tvy.pUjnIym( A=eånur.…m Jyeœ.y iv„.cRy∫ e .R pum./r.GysMpd.v.vet( 4 n.h. m/usdU n. jn.u n.sudve Sy mUl=.©≥/r.y nmStqor"Sqlmev pUJym( 12 pOœ' /inœ." s.pUjnIy* pUvoRˇr.d* xr. £m.un.m.dRnSy ≈v. svRg.ˇ_" kq' . b[˜NsvRlokiht.s' sm.u s*.êeR nm" kÉixinWUdn./v.su c m.y t∞ ≈Ixƒc£.roGyÂp.!yuge tqo nm" ixv.pUJye vrd.NTyw td(vt[ ' Í.y nmoå….ujg' n=]idne n%.yu.fLguinyuGmkÉ c me!'^ nm" pçxr.rd ’iˇk.y c roih.pUJy." 13 hSte tu hSt.su c pUjnIym`*`iv?v'skr.' v.í pUJy.IWu jÏπå….ov.re" punvRs.W.˜.rd revtIWu d.N.…sgd..m/Ix." 14 .rI v. îit kì$.pUJy.id k⁄y.[Matsya PurŒna] pur.¥ ’Tv.pUJy.ª.Ri√…/vi√„...R .cnm( 8 mUle nmo ivê/r.%.y nmoå….m( 5 Èêr ¨v..RGys*.in sMpUjyeNmTSyxrIr.y.y 11 k⁄≤=√y' n.yeTy….vhm( ≈utmPy] yCz./.y nmo ivx.

r.' p[d¥.nvsUdn.y c pUjnIym( 16 nmo nm" k. mm..PyxUNy.' vO…jn' j..' c d¥.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. i√jpug' v.edivv…jRt. suÂpt.iNvt.y x.x·ˇ_ ivˇx.Ly.jn.m.•" sflIk⁄®„v ihr<yg.dRn xYy.' svR=„Re vPyupoiWt" .q ivsjRyte ( 27 .Sy iv…/vTSvym( 219 .fleNdUplvj[yˇu _.id≠√jpug' v.®.mc.KTy.y.m iv`U….y v.| hrevSR ]gv.id≠√j.Tmiht. s'pjU nIy.twllv. n iv„.RCyut®{Âipn( 23 sl+mIk˘ s.IWu iv„.m( 25 yq.uÔIt.' tqopSkr.ojn' c yq.onRmoåStu ivêeêr kæLkÂip.¸d<@.$' …c].y nmo ll.mg.idyuˇ_.e 19 a.s.y ivp[.v.nulpe nm( n=]pu®WD.y nmo nO…s'h. jNmin jNmin 26 Ev' inve¥ tTsv| vS]m.Stu ’„..y 22 y¥iSt y≤Tk˘…cidh.y Sv.roGy' kÉxve .çn' pu®Woˇmm( xYy.eR klxe iniv∑. g[iNq.n. shwv xYy." Syu" 20 pU.y hwmI' ivx.r.NmN]e. hrye nmSte ¨poiWten=RidneWu .#‰ivv…jRt" 28 îit n=]pu®Wmup..m( 24 yq.y s'pjU nIy' i√j v..cRnIym( a.Sy' hre.m( 21 jlSy pU.y.Nt.su s'pJU ytm' mur. n l+My.su n.u.m( [Matsya PurŒna] pu„ye mu%' d.' muˇ_.g[mq.y.yte Kv…ct( tq.{.eR v[te svRg.re" ixroå….Rt.pUJye nmoåStu te r.g[pU xIl.mn.iSt dey' d¥.l.RgvR nNdn.e tu 17 nmoåStu r. xyn' tv xUNy' jn.y svRm( mnorq.u .Rsu kÉx. s'pjU nIy.pUJy' .ytb." pu®WoˇmSy s'pjU nIy.ˇ_.©π nyneå….·ˇ_muˇm.pur.= 18 buı.y m`.Ry k.y c s. r`unNdnSy mOgoˇm.tIWu dNt.

r.su c guLfdexm( Sv..RmcRyTe sUynR .nudx e m( 7 tq. ’tm( a.y" 54 pçpç.Tmn.xoå?y.…mk° 4 ¨m.u' smcRyte ( 6 hSte c sUy.nur.≤NtSit…q" s.| ixv≤l©π c p[kv⁄ NR pUjye¥t" 5 ¨m.RNk.pur.“oit iv„.re" skliv. s.c ¨pv.cRnm( yeWu n=]yogeWu pur.rd ¨v.vCz÷kr.y" n.idTyxyn' n.ˇSm.t( 30 îit p#it Í.m.c ¨pv.ulokÉ mhIyte 29 b[˜hTy.√.pte rvev.vet( sUySR y c.idk˘ ik˘…cidh v.seåPyxˇ_.m yq.m.vk.d.“uy.q iptO….StTsv| =ym. ik…m∑' v[tmuˇmm( 1 Èêr ¨v.mheêrSy.su c j.idTySy idn' .pUJymU®√y' cwv shß." sUy.e n=]pu®Wv[t n.sen rog.su nmoå….TSye mh.tIWu jÏπ pu®Woˇm.nv.oit v. hSten s¢My. v.' nˇ_' .≥y …c].xoå?y.edo ÎXyte Kv…ct( ySm.y /./.Rc.q s'£.Rt( k≤lkluWivd.q k⁄y.m ctu„pç.]e ivx.%.Nmuin≈eœ gOhe xM..no" 220 ..c.' mur.. pu®Wvro v[tm©n.mu] v.it.ojn…m„yte yiSmNv[te tdPy] ≈Uyt.se„vxˇ_Sy tdev fl…mCzt" an>y.Rip n .vRk.m….KTy." p[c=te 3 yd.Ry nmoåStu p.D.n.m( 31 îit ≈Im.m=y' mht( 2 a.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sv.Uitflp[d' c pus' .[Matsya PurŒna] pur.

rd roih.y 16 îTy.$mM.e n.' x'kre c n.N.vNdn.leyt<@ëlp[Sqm*duMbrmye `Otm( 18 s'Sq..¢e p.ªe .‚BdkÉ b[.r.Ntivn.Rivit gog.r.˜.id c.…/p=eR p·rpUjnIym( pUvoRˇr..©π dxn.uˇ_xeWm( 17 îTyev' i√j nˇ_.id….e s.y k$I c mUle 8 pUvoRˇr.y som.x.IWu k<#÷ idv.in pUJy.y 11 k#or/.y jl.exe 14 pUv.kr.pUJy" .TpunvRs* x.S].o" aqoˇr.ïxxUlpµkp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…ênIWu nmoåStu s¢.…¶A=eå/rmMbujx e e sMpUjye•.y gj.çn' pµm∑pT]' sk….rd..y tI+.lspeNR du/nu/rR .su ivktRn.r.]e ivp[.m/Ix.ª.Ù nmí<@kr.e Tv…/k˘ .in ’Tv.fLguin.su k.…." 20 ’Tv.peåR q m*≤l' ivbu/ip[y.pUJy. d¥.kmm.y nmoåStu guÁimN{.oˇ_Vym]wvmtwlx. hrye nmSte nm" siv]e rsn. vedxrIr/.˜.!yuge c n.W.pur.√ye c b.idivn..in xM.Py p.{pd.m( [Matsya PurŒna] Jyeœ.yeit ixvoå….N/k.re" s'pjU nIy.y sihr<y' invedyet( s¢me vS]yuGm' c p.rm. tu k.….….·r..vet( 19 ctudx R e tu sMp[.'xve c ≈v.[vu * c ivêeêr.ê/ur/' r. gu@=Ir`Ot.y pUJy* 10 s.'sm=.pUjnIy.…. g[Iv.e . c pUJy inTy' ivêeêr.yeit c pUjnIye 15 nmoåStu p.s.y nm" ixv.n©pur.y pu„yeålk.y 9 c=u"Sql' ?v.y ne]..IWu 12 mOgoˇm.y kr√y' c s'pjU nIy' i√j revtIWu n%.o®hvLl.xmUl.ojye∫KTy..Rsu gob[.in tq.yeTy….sur. c punvRs* c 13 ll.y m`.e c k⁄=* pOœ' /inœ.Svn©. s'pJU ytm.Rkm( 221 .xn.' Tv∑^e nm" s¢tr'gm. mur.

nytIh y" kroit 33 îit ≈Im.ˇ_.NTy.e purd' re.wrip s'yˇu _. v.m( n.rs.nkiv≈.e a.. pUv.' c pyiSvnIm( 24 r*Py%urI' hemÍ©«' svTs.gdl..m…/k.y p[k.idTyxynmxUNy' tv svRd.' suxIl.m 222 .q n. yTk°tRnne .pTy ivsjRyte ( xYy.y.TSye mh.' iv/.gr. me sNtu …sıy" 26 yq. n dev. 31 îd' v…sœºn pur.'s' TvdNymn`' ivdu" tq.≤Nt p.NmN]e." Sy.nulpe nw" 23 tSy.' iv/ˇe 29 .UW.•r..pur.nip idvm.k..m( d¥.oit v.in c 22 ..‚M..KTy.mr.y ivinNdk. iv®ıg[iNqv…jRt.≤NptønxeW.in n s'xyoåiSt 32 îit p#it Í. y îTq' rivxyn' pu®ÙtvLl.y c guÁmetd.tk….iNvtm( kipl.muır.lÏyet( 25 yqwv.iNvtm( 21 xYy.I’Ty p[…..nNdkr" sur.vn' nyet( 28 nwti√xIl.R º n cwn..' ’Tv.Nt. /OTy.nNdkr' ixvSy îd' mh.'Sydohn. rTy.xnIy' v[t…mNdum*leyíR .Py≤%l.mSv.' flvS].[Matsya PurŒna] pur.' k.rI k⁄®teåit.mPy=r' vedivdo vd≤Nt 30 n bN/up]u .e /nwivRyˇu _" pàI….' ivl=.y k⁄tkúd∑u .sndpR.ip inNd.id tTsv| i√jSy .m…. …≈y.xm.in n.gv." ≈ey."w . tq.' vS]s'yˇu _.. k.idTyxynv[t' n.:yeym.t( 27 tt" p[d≤=.m( sop/.jnop.r.y d.p. m.StrVyjn.>yeit rog' n c xokdu"%' y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xuım∑.xeWdu"%s's.p.t( aip nrkgt.y tTpµml'’Ty gu.©ël' t∞ pµr.nhzT]c.y n d.junR ne ’t' k⁄bre .

.=yet( 8 dev.mek.gv.y" 55 aq W$(pç.xˇmoå?y.!m..W.u' cw]e ixv' t√√wx.d~y| c ’„.Rsu xˇ_" sMpUjyeid≠√j.Tsm.in c axˇ_Stu pundR¥.pp[.u' p*Weå….Ì.n' c k.' √.'…s iviv/.dev' c f.≤NtmR·u ˇ_í ..>y.%e TvcRy•e r" Jyeœº pxupit' c.nupoiWt" 5 gomU]`Otgo=Iritl.n.pur.y" ≈I.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y d¥.ixnIm( x. hrm.Uihr<yv.mrm( 9 i√j.v.e xv| n.n( go.RW.v.s.nuv.!º ¨g[mcRyte ( 3 pUjyeCz^.∑mImqo v+ye svRp..…s tqex.>y.t( Ekìk˘ dNtpvn' vO=„e vetWe u .Nyvk⁄xodkm( goÍ©odixrIW." suv.'í pçràsmiNvt.iˇRkÉ 4 ’„.gRxIW.' ’„.vit jy" pus' ..v" ’„.s..mudk⁄M.kú…bLvpT]d/Iin c pçgVy' c s'p.êyuje m.mip x·ˇ_t" 10 223 [Matsya PurŒna] .Sye }yMbk˘ tq.∑mIWu sv.pUjyet( m.>y.Lgune 2 Sq.[ Xy x'kr' pUjye…•ix 6 aêTq' c v$' cwvoduMbr' Pl=mev c pl.x' jMbuv=O ' c ivdu" Wœ' mhWRy" 7 m.`e mheêr' dev' mh.' √.xˇmoå?y.so…." ixv.c ’„.| c v.m( pçpç.¢e d?y•' ivt.…mit£m.ˇ_.n?vjc...n( g.' g.' ivxeWt" 1 x'kr' m.cedR .gRixr…s xM.ssm( d¥.

yut" Sy.y nmoåStu p.RTpçgVyen sWRp"w a.y ki$" xx.' p[j.y x.˚Sy sd.nujÏπ Ë®√y' c.pv…jRt" som.“uy.m v[t…mhoˇmm( tiSm•..y" 56 aq s¢pç.W<@.ve c nmo nm" 6 ’tjPy" Sv.in k°tRyn( 7 som..Py.cRnIy.∑mIv[t' n.Sy..yte 4 td.[Matsya PurŒna] pur.IcN{xyn' n.nuv.hve 8 nmo nm" k.y" n.c.ySveit tu jpei√√.c Tvy.Sy.veTpçdxI Kv…ct( aqv.RmcRyidNdun.vO≤ıyuˇ_" pum." 3 yd.xˇmoå?y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n ivˇx.ªeit c j.ip jlodr.ivdo ivdu" 2 roih.n' nr" k⁄y.m W$(pç.=Yyk.c+v tidNdum*le 1 ≈I..rd ¨v.roGyk⁄l.y sMpUjyeNme!m^ nNtb.m….gv.#‰' k⁄vIRt k⁄vNR doWmv. somidne xuKl. 224 .….l.N.t( mu¸mR¸u jRNmin yen sMyGv[t' sm.Ryru .msu%p[d.e ’„. ò.y.Upk⁄l.q iv„.n∑xt' pun" 5 xU{oåip pry.pur.TSye mh.gTy m/usdU nm( pUjyeTflpu„pwí somn.r. b[˜n=]' p*.xˇmoå?y.m.y.d.…m yTpur.rkm( rhSy' tv v+y.t( ’„. . p.c dI`.Rm.NsMpU…jto dev"w ixvlokÉ mhIyte 11 îit ≈Im.Nt.∑mImupo„ywv s¢kLpxt]ym( pum.vnm.. pO∑…md' sMyguˇ_' c.KTy.vnNt/.y vrd. .

·rNdupàIm( suPTv.vq …v'xit' c g[.s' Í.q k.id….R º x.det.R√y' dwTyinWUdn.Npy"sipRytRu .seWu £m.Sy' nmíN{mseå…." suWªu .y vn*W/In.y n.y ll.yoR roih.opSkr.iNvtm( d¥.o" krvIrpu„p' ≈IcMpk˘ cN{ms" p[dye m( 16 ≈.o nm" p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m…/p. 19 muˇ_.fl.q.uy.y 10 n.'Syp..." 12 ixr" xx.∑kyut' …stne]p$.m l+mI" s*.r' pu„p' punn.….lI=ufls'ytu m( 20 225 .m( [Matsya PurŒna] tqodr' c.vOtm( =Irk⁄M.y nmoå….te sihr<yv.NmN]e.y mu%' c pUJy' dNt.$…mNdo®d…/ip[y." h.v.·rk⁄M.mOtc.pur.pUJymoœ* k⁄m√u Ntvnip[y.y s'p. c ivp[.in j.®k.r…yTv.uKTveith. c n.y x*re" 11 nm" smSt.pUJy.'[ c iv„.Rrd mÆLlk.xn.idWu m.y hiv„yyuˇ_" 14 dey" p[.s. pUv.tI sroj' xtp≤T]k.…/pte" p[pJU y..].nNd. n.nk⁄Bj.y nmo mur.y pUJy.nupo„y .vdup.op·r pun" k." xx.=t.[ Xy gomU]mm.Nte xyn' d¥.IcN{…mqun' k.y pun..n.in svRd.?vrv≤Ndt.∂pR.˚.PymOtodr.I ctur©ël.s.iNvtm( 18 roih.NmuÙtRm( 15 kdMbnIloTplkÉtk." xu. 9 nmoåStu cN{.[vRu * c ne]√y' pµin.'sm•m=.Ut.Tv. yiSmNm.se v[t.y.' tqeNdoirNdIvrXy.id" Sy.pivn.ye 13 devI' c s'pJU y sugN/pu„pwnvwR ¥e /Up.rm∑.Nyq …sNduv.yeit nm" ikrIi$ne pµip[ye roih….mkr.çnm( cN{" W@©ël" k.Sy iv…/v•r" v[t. i√j.˚.m.ˇTpu„pwrcRyı e ·rm( 17 Ev' s'vTsr' y.Um* pun®iTqten ò.y k.y kÉx.Gys*:y. c aMl.reivRêêe r.q .

edoåStu .cret( s.RSy.yuW.cRnimNduk°tRnne mitmip c dd. sm.…/pit.TSye mh.it soåip x*re. ..r.iNvtm( cN{oåy' i√jÂpe.Stu me sd.c jl.jn.vet( 2 226 .I cN{xyn' y.UW. xƒ÷ c xo.R m( 27 îit p#it Í.' %urw r*Pyw" smiNvt.' prm.r.meti√/.' v.ip tTflm.c rivnNdn" t@.ykmnuˇmm( 25 îdmev iptø.UTR v.…m devx e e devt.nm( 21 .y" 57 aq.. vLl..mkÀp..n. Tvmev sveWR ..nNdmu·ˇ_d" .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION êet.roGy.“oit punr.' c svRd.q vedI v.mq suv.wi√≥jd.·ˇ_STv…y cN{.yR îit kLpyet( 22 yq.Uit….g.e roih." 23 yq. tu muCyte 26 n.y" sUt ¨v.ytneWu c kÉ t] ciTvRjo n.u·ˇ_mR·u ˇ_Stq. roih.' mune ]wloKy.I ’„.vOiˇdul..∑pç.xoå?y.ItSy mu·ˇ_k..m( svS].mSy c.oit v. n roih.[Matsya PurŒna] pur. xYy.rI v.vR ngt" p·rpUJyteåmr*`w" 28 îit ≈Im.' s'TyJy gCzit somÂpSy te t√Nmm.“oit iv¥u∫TÀ v.xoå?y. s¢kLpxt]ym( cN{lokmv.. k°ÎxI .n` Âp.MpTyml'’Ty gu.xygt' iv„. 24 îit s's.umvu .IcN{xynv[t' n.' /en'u tq. s.pIWu n≤lnIWu c 1 iv…/' pOCz.m s¢pç. y îTq' m/umqn.pur.

" 7 nv s¢.]o yUp" Sy.' xuKlmtIte coˇr." k.t( W$(s¢.Py p=' xu.y.cnm( 5 p[.pur.in tu m<@pSy p[itidx' √..in k.%. nOp.R" Syuírv" p[itdwvtm( a..yR" p[≤=pe∫mÀ ..m( d≤=.jNmh.' vedI' cturß.’t.gudKp[v.rvO=ivin…mRt" 227 [Matsya PurŒna] .St]..vnumN}y ivc=.ei„vith." 4 p[.." 14 }yriàm.in c Vyjn' c.mre xu.R riàm.R" Syu" pt. 8 gt.∑ hot.m[p.y. yoin" Sy.u r.?vjs'ytu .ro √.c+v tÊvt" 3 mTSy ¨v. k.Nm<@pí ctum% uR " ve¥.q v.b.l.in xSt.rp." 11 svRl=..ho t@.oR mN]ivi√…jte≤N{y" k⁄lxIlsm.r.R b[.˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.k.©ë≤livStOt.id….gSy smIpt" ctuhSR t.c.sMpU.' xu.g.í p·rto gt.Tmj ivtiStm.<yet.]e suivStOte 13 ttSTvnekv. Wo@xhSt" Sy.yR Ev c {Vy.e[ t. b[.soåy' p#‰te vedv.T=.in svRm.pk.it·rˇ_.….' ctum% uR .e pu<yeåiˆ ivp[k…qte ’Tv." svRtStu sv.Stq.yuˇ_" puro/." Sy.c.nm.vly" k.Rí t] s¢ SyuSi]pvoRiCz^tme%l.˜. vedp. pç n..l" Sq..idWu yo iv…/" pur.≤S]me%l.c Í..e dexe t@.v.]." 9 aêTqoduMbrPl=v$x.m( 6 tq.id≠√joˇm" 12 p[itgteWR u klxI yDopkr.].rg.ryet( 10 xu.∑ vw a∑* tu j.

….…≈t" b[˜.RTpçv..Mbr/r" xuKlgN/.nm( 22 ve¥.rp.Pyo .pyeNm?ye v.yk˘ c ivNySy kml.Nv.in c 16 tq.n.np[m.in c pUjyeˇu sm' sv.s.so….l.RkmÀ mR kr* r.r' ttí£˘ pµg..v.Rid Sq.rm.Utg[.RNp[itid=u ivc=.rk" Evm.' pun" d¥.+yflwyˇRu _mev' ’Tv.Czyns'yˇu _m.…/v.|St.Tmní.m[* k⁄lIrm<@Ük." k.' .in kÉyrU k$k. s'Sq.ipto vedp.Nsjlg.' pte 18 xuKlm.erI.in c hwm..s.NsmNtt" 228 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..Rn.pyeä/ë " 24 ivn.Ly.m‚Mbk. m<@l' k⁄y.' mN]m.o v.NTyq| svRlok.n" spàIk" pu]p*]smiNvt" p…ím' √..[Matsya PurŒna] pur.y.jt* mTSyduNdu. 15 hem.ip y≤Tp[ym( 17 s*v.m' Nyseˇt" 25 pu„p.vev ivx.| ctum% uR m( cturß' c p·rto vOˇ' m?ye suxo.R" pç…v'xitAiTvj" k⁄<@l.Rne tÊvivt( 21 Wo@x." p·rve∑yet( 26 pu„pgN/wrl'’Ty √.Uit…mCzt.¥ p[ivxe¥.©ëLy" piv].* t.' c ixv' iv„.' in"Svnen c aÔs.'…s iviv/.íop·r tT’Tv..d.ys" ixxum.®.s.c.rgw" 19 yjm.' tq." 23 kÀm.yoR i√gu.m( yjm. g[h.'LlokptI'Stt" ivNyseNmN]t" sv.·r.u' t]wv Sq.l'k.¥ tTsvRm. x.snm( k⁄M.nulpe n" sv*RW?yudkìSt] ò.gm<@pm( 20 tto m©lxBden . v.

e 32 r.yeêr.snm( gj.®.Py* d≤=.√. jpeymu nR s.idXy t.' p[.Nb[yU .í. AiTv‚G.| ®{s'iht.n( Evm.…≈t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.≤Ntk˘ p*i∑k˘ tq.RNpyu+R y.…/v." 36 aqvR.y]' Jyeœs.pk.£˘ r*{' c s*My' c kÀ„m.vLmIk.ı*i]k..Jy' c s…m/Stq.pur.to yjm.en yjuivRd* s.mg. TvqvR.yey"u s. devm.tvedsm( s*rsUˇ_' jpeNmN]' d≤=.vev' ’Tv.rm.wrve svRt" 31 g[h>e yo iv…/vıëTv.íoˇrt" x.n ¨p.m r*rv' srq'trm( gv.t( mOdm.®.Nsv.<v' c r=ofl' vysStq.' c s…sı.d.q.ivxet( yj?v…mit t.êrQy.m c 35 v.Npunrev tu 29 ¨T’∑. g.yRSTv….* 28 ¨dÑü%o d≤=.…≈Ty v®.i]sUˇ_' c r*{' c p.vm.d.' v[t' c k.y k⁄M.wmNR ]wr.<@÷ j.eWu p[≤=pe∞Tvr.Nb[yU .m( xwxv' pçin/n' g. 38 rocn.q hotVy' v. r.…¶' s mN]ivt( 30 ju¸y.Jy' p*®W' sUˇ_' s*v.jNp…ím' √.y c m®Œo lokp.| gN/' guGgulmev c 229 [Matsya PurŒna] .mg* p…íme t√duˇre.m( p#?v…mit t.le>yo iv…/vi√êkmR.mdeVy' bOhTs.NmN]j.en yjuivRd" 34 vwr.].c. tqeN{.mu ( 37 pUv¥Re ru …mto r.Ts'gm.d(/d[ gok⁄l.pUjyet( 27 b◊»c* pUvtR " Sq.n' sum©lm( jpey"u p*®W' sUˇ_' pUvtR o b◊»c" pOqk™ 33 x.ˇq.pen itœ?v…mit j.

.' d?y=tsmiNvt.mu%I' /en'u jlm?ye tu k.ryet( s. b[. m<@p' iv.Á.ndIjlopet.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION òpn' tSy ktRVy' pçgVysmiNvtm( 39 p[Tyek˘ tu mh.]Im.e l¶e suxo. srSt] b≤l' d¥.gTy c m<@pm( 46 pUj…yTv.mvt. yDopkr.' tt" 48 ’Tv. iv/.ne vedxBdwí g. tu yDp.mqv..ne s'ò. pun" pç.…." 47 ctuqIRkmR ktRVy' dey.'vTsrp[oˇ_É xu.' pte 43 p..dI'ívw svRx" /Ot. t].q Wæ$(]x ' Tpç…v'xitrPyq 41 tt" s.·r muinsˇm.q …v'xit" 230 .pk..©p.po ih œºit mN]e.nt" Ev' =p.x√.ryet( 45 aqvR.teåq xt' gv.ojnIy' yq.N/vwvR .]I' c xYy.tVym∑Wi∑í v.˜.˜.ip x·ˇ_t" d≤=.m( tto in≤=Py mkrmTSy. .in c AiTvG>yStu sm' dÊv.te ivmle s'j.jeTpun" hemp.+m.R¥íw iviv/w" pun" 42 knk.].m( b[..y s*v. ≤=PTv.rgw" 44 mh..mN]wrve ’Tv.I| pçràsmiNvt.q iv…/yuˇ_Én kmR.' ctuivR/iw vRpvw[ dRe ved.' ’Tv.d.dUl R v®.in hotVy' cTv.itv. jle g.y invedyet( 49 tt" shß' ivp[.TsmNtt" punidRn.p. r.t.RmTe yqeit c a.' c Sq. dey.e>y" p[d.jx.x√..y ivx.mg..y c s.l'’t.x·ˇ_ pç.[Matsya PurŒna] pur.….' punm. 40 tt" p[.∑xt' tq.m( ¨ˇr.

dp.le iSqte toye Á…¶∑omfl' SmOtm( xrTk.lym.gmxuıbu≤ı" s y.¥.TSye mh." SmOt.].vi√Str.s.d.¸vRsNtsmye iSqtm( g[I„meåip tÆTSqt' toy' r.“oit t¥..SteW.gflen .r.giv…/vTsvRm.U…mWu ay' Tvxˇ_. pr.pur.Uy" 56 îit ≈Im.nnek.giv…/®Cyte 50 kÀpv.m( [Matsya PurŒna] EvmeW pur.RNkroit yoåPy.' t.o" prm' pd' yTp[.n.xu pUt" kLp.' hemNte ixixre iSqtm( 53 aême/sm' p[.nI' vdSv n" yTfl' l.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.. ivˇx.ind.s.le iSqt' yTSy.su tqwv c 51 mN]tStu ivxeW" Sy.pIWu sv.IWu c EW Ev iv…/Î≥∑" p[itœ. pu„k·r.dpo¥.uv.Ns mhˇm.ˇduˇ_fld." shwv iv„.v/enR iv…/Î≥∑" SvyM.n.Îte nO.e t@.>y.xoå?y.vO$k ( .' iv…/' sUt yq.#‰.itr.it ®{.' iv…/' v+ye tqwvo¥.…¶vT’Tv.√d iv…/n.j ivxeW/m..Rsu tq.c p.¥ jgdIêr 3 231 .U…mWu t@.n..pn' bu/"w 1 ye c lok.jpey.Rm.∑pç.jsUy.uKTv./R√ym©n.pur.y" AWy Ëcu" p.≤Ndiv modte c 55 aneklok.ykm( v. aLpe„vek.dp.y" 58 aqwkonWi∑tmoå?y.n.giv…/n.m( 52 p[.dIN.eWu t@.Nmh.te p[Te y tTsv| vˇ_⁄mhR…s 2 sUt ¨v.i√ix„yte 54 Et. kÉn ktRVy' p.….Tp[.

in s¢ c.' ivxeWt" vnSpteí iv√≤∫hoRm" k.' s*v.[ ˜.vt" sv.ky.' s*v.R’t.RniO TvjSt.Rdb( .m[p.]wr…/iœt.rí. .l/*t.tStq. 6 fl.nxeW.Mbr/r.ryet( p[Tyek˘ svRv=O .ve∑yet( 5 sUCy... nreêr sihr<y.Nsm..' ve¥.UiWt.syet( 7 /Upoå] guGgul" ≈eœSt.≤lnIm( pyiSvnI' vO=m?y.tVy' t√ıemxl.>y.mmN]wí v. 232 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .yoR i√j.pUjyet( go….'Sydoh.duk"ì =Ire.." 10 tt" xuKl.so…..[ ˜.'St.RÍ©.n( vO=.nulpe nw" 4 sv*RW?yudkì" …sˇ_. twrve k⁄M.'St√ıemvS].¥.in k.duTsOjÌe .n.Rv/e nm( aÔn' c.so….¥m©lgItkì" AGyju"s.dIn.NsveWR u vO=We u Sq.Ny…/v.p…yTv.y| sveWR .it….n( s¢/.∑* v.UW.w" òpn' k⁄y.m( AiTvÑ<@psM.Ry. b≤linvednm( 9 yq.ip d.l. k.nulpe nw" 8 k⁄M.r…..®.Sv' lokp.mudÑü%Im( 11 ttoå….Lywrl'’Ty v." xynIywí tqopSkrp..iht" 13 hemsU]"w sk$kìr©ëlIypiv]kì" v. v.noå….m( sk.mitx.c.ivR.yoR yvw" ’„.t" xuKl. k.iNp∑.N’Tv.NyiSqt.MbrSt√¥jm.ojn' d¥.yRívw ti√/" pUjyedb( .WekmN]e. vS]gN/.imN{.' k.[Matsya PurŒna] pur.pug' v" 12 ò.Nm. s*v.itlwStq.vi∂nctu∑ym( 14 homí sWRp"w k.N’Tv.wr….' t.tkiv.

R√=é oTsv' bu/" sv.IW..jeN{ vO=' s'Sq.m( [Matsya PurŒna] pl.mwkonWi∑tmoå?y.iNvte 3 Sp/.m yTpur.c.n( prm.k. smu∫tÀ .vRu "SvmRh..Rl.c tqwv.NyTp[v+y.vidN{.dmTsrI a.n..nNTymXnute 17 yíwkmip r.nv.pye•r" soåip SvgeR vse{. yStu k⁄y.Vy.sn’„..ivdo ivdu" 1 pur.…•Ty' ≈.pur.vˇd.tU . vˆeJv.y" mTSy ¨v. ty.vOiˇdul.idWu s*.' d¥.yeR i√gu.yut]ym( 18 .…m svRk.Ry.' kml.N.yo" ≤l©..len mht.xs…m/" xSt. vwk<⁄ #÷ SvgRm. dG/eWu lokÉWu .mekSqm..RNk.t¢Sy hrev=R sSti√in"sOtm( 4 233 .Ut.ryed&( ms'…mt.¥ iv„.'í mnuj.y.“oit punr.pTy ivsjRyte ( 16 anen iv…/n..ip m.it.ip x·ˇ_t" 15 y¥id∑tm' ik˘…cˇˇ∂¥. c punSt√∂ey.Gy' svR.U.e vO=oTsvo n.“oit fl' c.R .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( 19 y îd' Í.r.y" 59 aq Wi∑tmoå?y.'St.jNy.Gyxyn' n.s.ítuqåRe iˆ tqoTsv" d≤=.ovR="SqliSqtm( 2 tt" k.vOte lokÉ p[/.Tp[….pur.vye√.' c p[vˇO .m.nv" soåip sMpU…jto devbw ˜[R lokÉ mhIyte 20 îit ≈Im.mflp[dm( s*. t].TSye mh. pun" sgRiv/* nOp ah'k.r.….npu®W.' …s≤ım.uy.

R º itlw" ò.c kqm.n' jg•.sm.Gyd..rkm( 6 bl' tejo mh∆.GymyI . d=e.iSqtm( rsÂp' tto y. lv.Gym.iv/w/pRU dw IRpnwv¥e s'ytu "w 16 234 .dRn ti√/. jn.rv∞ go=Ir' k⁄sMu .≤lTy.u·ˇ_mu·ˇ_flp[d.e yogD.tlm( 5 ¨æT=¢mNt·r=e td( b[˜pu].}y.t.nivd. n.t' d=Sy prmeiœn" xeW' ydpt∫Àm.RnI 15 ty./n' tSy. devI ikl ivê.v. t.∑kmuCyte 9 pIt' yd(b˜[ pu].j.s.' k⁄ïm' tq.r. jgı.“oit vsu/.' jnip[y xuKlp=Sy pUv.N.mupyeme ipn.' c." î=vo rsr.n' sm.Rn. smj.v∑/.j./Iyte 10 lok..Nykm( 8 ivk.Tmn.…≈Ty iv„.[Matsya PurŒna] pur.k/Ok™ 11 y.c vsNtm.…yk.' s'j.e /Imt. vrv…...¥ tOtIy.Ll≤lt.q tTsv| c vdSv me 13 mTSy ¨v.í in„p.…j/..mq.r.]' td( Âpl.?y pum. ten coCyte ]wloKysuNdrImen.y.ntITy l. s. ik˘ n ivNdit 12 mnu®v.vTp[.cret( 14 tiSm•hin s.…..Gy.yt 7 tto jn.g[h. pun" duiht. stI p.y. shwv devx e ' tOtIy.o" s*." s¢ s*.kìmNR ]w®dU!.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v="Sql' sm.rI v.m.n. devI s*.v<yk.vˇSy y.∑m' t√Ts*. stITy….KTy.cRyte ( flwn. pItm.

p…yTv.ve tu hr' t√ı.∑kmg[t" Sq.lk.yw tu p.l.Nyw jÏyoyugR m( ixv.UW.m( 17 nmoåStu p.Nyw c k⁄c√ym( 21 ixv' ved.vn.yw c k°$' deVy.=IrjIrkm( 27 rsr..yeit xU≤lnm( 23 axokm/uv.yw ixvkÉx.yeit .yeit ®{.nunI s'k°TyR h·rkÉx.vk⁄sMu .pUjyet( sv..pur.©«it n.in sd.Uitd* Sq.voœ* c .q.yeit c s'k°yR jy.….Sy' cN{mu%ip[ye 24 nmoå/Rn.r' v.ye 20 m©l.pyeıt» in„p." ixvSy tu ixv.Ry purhNt.yw guLfyo√Ryo" 18 i]gu.Gy.nlip[ye s*.n( nm" ≈Ik<#n.yw c mu%m( Èêr.$l.sVyw tu tq.y ivêexmnNt..Sv/.[vRu * 25 xv.yeit j.yw nmStu>ymudr' c.h.cRyÌe *rIimNdux% e rs'ytu .rIxhrm…st." x'kr..∑km( 235 [Matsya PurŒna] .'SttoåcRyte ( .m( nm ¨g[.…sk.' ®{eêr.' k⁄StuMbu® tq..v.Gy...j' c lv.<yw k<#mcRyte ( i]purfl.m( p[itm.yw c ivjy.y c hr' b.cRyte ( Sv.…sNyw pUJy.Ù k.RTmne nm" 26 ixvm>yCyR iv…/vTs*.yeit x'krm( k⁄≤=√y' c ko$Vyw xU≤lne xUlp.yw kr√ym( 22 i]locn.y tqo vrde nm" 19 Èx.' pçgVyen tq.y .Tmne t√&{. gN/odkÉn tu ò.RTmne nmo ®{m( Èx.y lokÉx' l≤lteit pun.d* deVy.Imog[smÂip<yw ixr" sv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.

v·r'dm 29 pun" p[.∑k…mTyt" 28 Ev' inve¥ tTsvRmg[t" ixvyo" pun" r...nk. svRs*.ltI" k⁄Bjk˘ krvIr' c b.itl.r' c sveWR u m.·ˇ_t" 236 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Xy t√∫Àm.Ts*.m] l≤lt.{..`e ’„.mMl.se vwx.njp" xu…c" s'pJU y i√jd.…s k.vˇOtIy..ˇ_. .sudve I tq. ’tò.m( dˇ' s*.k⁄sMu .k⁄smu ' m.∑ks'yˇu _' suv..v..Gy. 36 v.ltI xtp≤T]k.' p[xSt. . stI ¨m.Gy…mTySm.Rcr.xokkml' kdMboTplm.seWu £mx" SmOtm( jp.…mit k°tRyte ( 37 mÆLlk.√ym( p[Iyt.rk⁄smu ' …bLvpT]' xuc* SmOtm( ≈. 39 yq. Ev' s'vTsr' y. ixvm>yCyR . g*rI m©l.Lgune l≤lt.GymIPsu….y invedyet( 31 Ev' s'vTsr' y.l.' sd.˜.vdupo„y iv…/v•r" 40 S]I . mno ktRVy' iv…/v∫KTy.nI k⁄mdu .'St√TpçgVy' c f.êyuje m.[ xye´tO m( 35 m. kml. k⁄m.geR m.MpTy' vS]m.se tu gomU]' p*We s'p.Lyiv." 32 p[.Gy.UW.]* Í©odk˘ p[.nk⁄ïmm( 38 …sN/uv.w" 30 s*..%e gomy' pun" 33 Jyeœº mNd.Sye c k⁄xodkm( 34 =Irm.y.[ Xy' n.e d…/ s'p. b[. v..[Matsya PurŒna] pur.in krvIr' c svRd.te tu tq.Jykm( m..iˇRkÉ pOWd.nmN]e c ivxeWoåy' inbo/ me Í©odk˘ cw]m. c d.rI v.v. ivjy.xne d.le tu p[Iyt. ixv.

nreêr s.Gy.roGyÂp.…/p s*..R….x·ˇ_ …mqun.vneåmrw" pUJym. ’tvIyRsnU nu .no vseTsMyGy. SvgRlokÉ …cr' vset( 48 îd…mh mdnen pUv…R m∑' xt/nuW.rI v. v.vTkLp.UTv.Ny..r.y" n.dx vW.NyMbr.t( 49 îit ≈Im. sh Sq.uy.Nte xyn' d¥.TsvoRpSkrs'ytu m( 41 ¨m.p…yTv.ip tTflm.l'k. 47 Í.dqv.rgod.Gyxynv[tm( sv..˜.ve{.m Wi∑tmoå?y.RNk..≤lt..TSye mh.m( [Matsya PurŒna] v[t.rd ¨v..s' nr.“oit deVynugh[ l. mitm( soåip iv¥.y" 60 aqwkWi∑tmoå?y.q tto ydu∫v" Sy.e s*." /.yuvSR ].l'k.' c gv.j•v./ro . ikmu jnn.budR xt]ym( 45 yStu √.m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.#‰en riht" pUjyeÌtivSmy" 43 Ev' kroit y" sMyk™ s*.pur.gen v[tmetTsm. s*.y invedyet( 42 aNy. k⁄®te v.id….Nyip yq.q xyne b[.“oit pdmTyNtmXnute flSywkSy Ty.mheêr' hwm' vOW.ip k⁄m. c ’tmq v®.∑* v.nv..yut]ym( 46 n.“oit p[itm.cret( 44 y îCzNkIitRm.w" n ivyuˇ_o . ≈Ik<#.pur.UW.Gyxynv[tm( kroit s¢ c.Gyxynv[t' n.en n≤Ndn.dip yíwv p[d¥.rI v.c 237 .nwr>yceı R ns'cyw" ivˇx.

¸t.iddex …cr.vmr.* xMbrsUdnm( a/mR EW devNe { s./| m.in c 238 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Nsh j©m.=í k.ld'∑"^ pr.∫vŒ.Nmnu„y.TpursUdn 2 mheêr ¨v.q kq' Sy.d(b˜[ NpI@y≤Nt jgT]ym( 7 tt" prmqo viˆm.®t.' krv.iO t te dev.xn" s.nveWu shßx" t.x..pm¥.mup≤e =t.' Âpm.m¥wv =ymeW p[.ivXy s'invexmk⁄vtR axKy.>y.uvloRk" SvloRkoåq mhjRn" tp" sTy' c s¢wte devlok.ySy mht" s'=yo .Iyt.e tu sveWR ..®ten mhItle a.vet( îh lokÉ xu.®t.UloRkoåq .id∑" pu®Ùten ivn.vet( tSm.dSmid≠√W. vIr.[ m.Ry.m." 1 py." p[k°itRt.]eåip jIvkoi$xt.….y'Stpo/n 4 aM. îit teåPy…¶m.m( 3 indRG/eWu ttSten d." pç c s¢ c jldugbR l.m( .mu{m." s.." 5 tt" p[.∆Ivink.Gymev c l+mIí ivpul.…/p" a.dMbuin…/reW ivxo„yt.yu" s*.• p.y suri√W.m( 8 ySm.rk" kml.v.[Matsya PurŒna] pur.ly" tSm.grSy ivn.xnm( 10 ySm.v purd' r 11 aSy yojnm.c pur.' v®.RNp[ivx≤Nt punjRlm( 6 Ev' vWRshß. n.meW xr.m( 9 t.…/pTy' kq' .n( s'pI@‰ c munINsv.vUctuStt" x£mu.dpl.vsu" ivrocní s'g.

vtoStu ivxeW...uíc.Tpitt* tT=.PSy…s 17 îtIN{x.dne .q| p[ie Wt.nuWTveåip Tvy.idn.deknÉ vpuW.Rqx R .pur.r ivpul' tp" 21 tps. devTvm.vSy t* SmOt* jNm k⁄M.®ten sm' Tvy.ˇ* mhItle av.vekdehne k⁄M.¢.Ts'rˇ_locn" ¨v..c sM.∆Nm tpo/n 18 …m].…/itœto" 14 md. m.®ten sm' lokÉ tv jNm ." s'b..v®.…•dRh…•v p.R/mRsy' og' p[.ced' vco roW.* iptr. c m. n gItv.©r.id p·rgOÁ Tvy.UTv. tSy .vu.nujoå.n©.yovIRy.g.D." Kv…ct( .p.t.Iten ivfl.pu®W" kd.gSTyen xoiWt" ./v.R√…sœSy. muinv[tmih's.e m. v…sœSy.vt( agSTy îTyugt[ p.“uvNTymr.s'ytu * 22 yd.nuWe m.c pur.m( invs≤Nt sur≈eœ s kq' n..Ut" s kq' .iv„yTyud…/vRˆe td.S]riht' x]u' p[it iv. muinÂpe. /mRstu o iv„.Uv punmRiu n" 19 n.iv„yit 16 yd. h·r" 239 [Matsya PurŒna] .dgSTySy kq' Sy.TpursUdn 20 Èêr ¨v..rd ¨v. pur.…cÌN/m.[.¥en n.v®.vNmuin" kq' c …m].vkm( 13 n /m.xmhRit 12 Evmuˇ_" surNe {Stu kop.* x£É.lÏn' ySm..vso 15 tSm. m.Nm. ’tm( /m.TMy' c.vPsrog.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.h.

e tto vIy| …m]e. dev.y b[˜.R n te iv..vu.Stu ty.t* √. pí.* aPsro….!imTyb[vIˇu s. …m]" x.m.Tmjm( 30 ..v" 32 tSy pUj.u e 23 td.s ]wloKyjnmoihnIm( 24 s'=Bu /. a. ’t" jlk⁄M.p.mm.' ivW. tSyw m..•r.jg. v®.. ¥UtmdIVyt t].y ttSteW.dmgmÌ.…íˇ' m…y s'NySy gMyt.' Svo®dex..pn.m( 29 gt.o ¨v.jSveit yto veXy.Llocne„vvs…•…m" 240 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ªey' lokÉ :y. 27 gCzNtI c.en /Ot.dex.n.rImuTp..' b.g[j" n.c v®.y.vev muinsˇm* 31 in…mn.' rmySveit b.mk⁄vNR t' xx.' c ivWy.St* tu devvr..Rm sh S]I….Np[it cu=.m.' n. îit s. m.en c p[≤=¢mq s'j.' jgt" pitm( 34 aq b[˜.mb[vIı·r" ¨vRxIit c n.√®.mm/uS]I. k.pmd. dev.n.y.>y.ˇd.Pys* muin" 33 aNyoNyx.Ntreå>y." pur." sm=' ih dev.p s muinnOpR m( ivdehSTv' .vSveit ttSten.nuWlokÉ Tv' gCz somsut.m( n k.Ny.∞ tyoivRgte îv cetsI jGmtu" x.>ynNdt 28 …m]e.!…mTyuKTv.nen …m]e.Ùy sovRxI ¨ˇ_.mb[vIı·r" 25 aPsr.dy. pUvmR ¥ .mym.Mbr' t√TStok…mNdIvre=./v. /mR EW Tvy." s'=o..m v…sœo b[˜sM. v®.[Matsya PurŒna] pur.it' g…m„yit 26 tt" k.h' vOt.x.

nsiv/.clvTmRin 40 mi√m.e ..dy" b[˜.Nt. bu/"w 42 n.uí .nt" s.' m.' ti√≈.RdSyodye inix ò.Tm..rd ¨v.inko .vd(b˜[ shß.o iv/.m( inmeW..RÛ" s.iv„yit 41 Èêr ¨v.Nk⁄y.…m d≤=.rk.Ly.Ry. iv„.gv.ditpI…@tm( jg√«+y s kopen pItv.R¥" k…íTpUjn' mm s s¢lok.tVyo ÁgSTySy sd.len mht.{' te yd.LyvS]iv.y n..rd 35 v…sœoåPy.iv„y.Uv"u x'kr..n' xuKlitlwSt√Cz⁄Klm.Nvrd.y jGmtu" vr' vO.c EvmiSTvit teåPyuKTv.I∑' c vw mune 39 agSTy ¨v. t.Nv®. b.yR" s'vtO o ivp[Sw tpí£É sudíu rm( 37 tt" k.I„v .m.e c pUvvR t( tt" êetítub.n' ydgSTySy pUjne t√dSv me 43 Èêr ¨v.' k⁄M.c p[TyUWsmye iv√.c y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.d`R" p[d. yq.n' tu ktRVy' tSy vw iv.' pç…v'xitko$y" vwm.Mbro gOhI 44 Sq.pur.pyedv[.gtm( tSm.UiWtm( 241 [Matsya PurŒna] ." sveR b.nodye k⁄y.n.lym( 38 ttoåSy vrd..…/pit" py.n.=sU]km<@lu" agSTy îit x." Syuí lok.Uv AiWsˇm" 36 mlySywkdexe tu vw%.vˇiSmñ( jlk⁄M.c kqm`Rpd[ . jGmudvRe .

tVymetTskl' nre. y..¸d<@m( ctum% uR ' k⁄M.RNy" p[yCzit y.+yflwyˇRu _' t.n.“oit s¢.¥id x·ˇ_riSt r*Pyw" %urhw mRe mu%I' svTs.n~y| invedyet( 54 îm' lok˘ s c.' c d¥.yo" pu] k⁄M.pit" ≈Im.≤=to yen smu{" xoiWt" pur.nm( 242 .]smiNvtm( 45 a©ëœm.My svTs`<$.“oit Âp.v.vTsm.`.x viˆm.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pçràsm...roGysmiNvt" i√tIyen .oit v..Nyoås* tSmw nmo nm" 52 r.®tsM.yuˇ_' `Otp. s¢r.ph ràvLl.'Syp.' i√j.¸mnNycet.xpu„pp[tIk." s¢ dx. devx e l˚.Mbrs'ytu .nne lop.ge AiWpià vr.yone nmoåStu te 50 ivN?yvO≤ı=ykr me`toyivW.m( p[TyBd' tu flTy.yuí y" k⁄y.in s¢.qv. d¥.y 48 a.t.id≠√jpug' v.vd.~yRsMp[d.mu{e nmStu>ym`oR me p[itgOÁt.…/gCzit 56 îh p#it Í. Syurqo?vRmPy] vd≤Nt kÉ…ct( 49 k..n.v®.mu%e in/.gmev' k⁄v•R sIdit 53 hom' ’Tv.[Matsya PurŒna] pur..jpui] mh.]odymetdSy d.v …m].uvloRk˘ SvgRlok˘ tt" prm( 55 s¢wv lok.in 46 sk.]' pu®W' tqwv s*v.ytb.nv" flm( anen iv…/n.√jRyNe m.y /.mu{.=txu·ˇ_yuˇ_' mN]e. tt" pí. lop.Ny.].…s•moåStu te 51 v. ymidÑü%" sn( 47 êet.m( /en'u nr" =IrvtI' p[.r.RmTy.pI .]smiNvtm( n.y ¨æT=Py lMbodrdI`Rb.v.m[p.RTpr' b[˜. y Et¥uglmuinp[. yStu pum.

/nmnuˇmm( 4 n.Gy.c s*.Tsd.in n.ssI devI' tu pçgVyen tt" =Ire.viht.u·ˇ_mu·ˇ_p[d' dev tNme b[iU h jn..pur.rkm( .n.rI.nNtpu<y’t( nr.y.six%r.it soåip iv„.Rsu l≤lt.sIno deVy.q vwx...to g*rsWRp"w 5 gorocn' sgomU]mu„.Sye v..pur.c pursUdn" kìl.rI cedq s'yt.o.gRixrSy c xuKlp=e tOtIy. kÉvlm( ò.u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 3 Èêr ¨v.su pum.m( [Matsya PurŒna] mitmip c dd. t√Tpu„pgN/odkÉn c 8 243 ..…m .." pur.r.pyeNm/un. d…/cNdns‚Mm≈' ll.su c tidd. deiv tqwv.=Yyk.pItv.u„v. 7 iv/v.Rvngt" p·rpUJyteåmr*`w" 57 îit ≈Im.Gy..roGyfldmmu]. dev ¨v.%e pu<ym. pO∑Std.ip[ym( 6 p[itp=' tOtIy.' suò.c Í.su sMp[vˇO .roGyd' ySm. /.' gox’t' tq.su /My.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n' n.in k⁄m.TSye mh. ikl 2 kq. c l≤lt.$e itlk˘ Nyset( s*.dRn 1 mTSy ¨v.mq n.rI xuKlv.iv/.eågSTyoTpiˇpUj.y.ryedq rˇ_.c ydum.nI' p[v+y.ssI /.mwkWi∑tmoå?y.turˇ_.m.y" mnu®v.y" 61 aq i√Wi∑tmoå?y.

sudVe yw nmo nm" 15 Ev' sMpUJy iv…/vdg[t" pµm.s. mdnv.Rkop·r k⁄smu rw =twv.yw nmo jÏπ p.Rdx…. suv.'s.d* tq...=titlwrCy.Ly.Rkm( 16 pUv.yw nm" p.' stIm( ®{' c m?ye s'Sq.…sNyw Smrd.I rˇ_m.yuˇR _' k⁄ïmen sk….©.mug.…yNyw b.m( 18 m?ye yq.RTp[itp=' vr.RnmR Sk.yw c locne tu∑‰w ll.| tto devI' sd.I' c tt" prm( 17 ivNyseTp…íme s*My.nne 10 vrd. guLf* nm" …≈yw axok.Nyk..yw l≤lt. n.[Matsya PurŒna] pur.nunI tq.wg@Ru =Ir`Ot. ttoåPyum.| c t.Py l≤lt.yNyw ixrStq.' sd.$l. ki$m( pµodr.e t√&{.Ty..' k….cRyte ( p. 11 Ë m©lk.[ mNtre.' ixr…s p.r…yTv.Ù hrmu%…≈yw mu%' dpR.m…≈yw nm" 12 kr* s*.j.…snI" pUjye{ˇ_v.yw iSmt' nm" 13 g*ywR nmStq.Rn.s.ncU.v.yVye p.yw c v.iNvtw" 9 xuKl.re.yw j#rmur" k.| c tt" prm( .vRTyw j.Sv' m.muTpl.…jlv. 14 nmo g*ywR nmo …/„<yw nm" k.v.tyet( 20 244 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Nk.NTyw nm" …≈yw rM.iv/wrip /.Re ivNyseÌ*rImp.$mlk.nulpe nw" …sNdUr' ò.R…..' k⁄mdu .≤l%et( pT]w√.nI' d≤=.…snIm( v.·r<yw v.Nk.mdeVyw tq.d.¥>ycRn' k⁄y.m( pUjyeCz⁄Klpu„pwí flwn.so.Gyd. ivNyset( 19 gItm©lin`oRW.' m©l.

f.Mbre d¥.RSt].q p. m.Rkml. Et∫.xn' smud.xyeT£mxStd.seWu p[Iyt. n deiv devx e STv.t( 29 k⁄mdu .·r c 25 pçgVy' c …bLv' c p[.nulpe nw" 27 pus' " pIt..tIpu„pwm.$lw" Jyeœº kmlmNd.%e gN/p.v.iNvtm( tSyw d¥.ssI in„p.lTy.muır.Lgunåe PycRyde mu .rwr.…mTyudIryet( v[t. kml. j.vRtI 30 n.Sy.j.Mbuj"w kdMbwrq m.iNvtm( 31 245 [Matsya PurŒna] .Sye pUjyeÌ*rImuTplwr…stw" sd.v.oRTpls'ytu m( 28 yq.Tsuv.m( 23 cw]e tu mÆLlk. ixv. l≤lt. 24 gomU]' gomy' =Ir' d…/ sipR" k⁄xodkm( …bLvpT].xokìvx Rw . v.…jlv.rs. ." 21 n.cRy∫ e KTy.e pUjyeTsd.Ty.¥' tu p[.gr.nNt.y.`e tu pUjyet( …sNduv.' vr.idWu m.≤TS]yw k*suM. ivml.êyuje k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Nte xyn' d¥.nI c su/.fl.im=ud<@gu@.Tfl' pu„p' suv.. bN/ujIvwr.v. vS]m.iˇRkÉ xtpT]kì" 22 j.Rgx R IWeR p*We pItw" k⁄r<$kì" k⁄Ndk⁄ïmpu„pwStu devI' m.nne pUj…yTv.NgoÍ©v.' p·rTyJy gCzit tq.Ly.kúp„u p' c yv.pur.{pd. g*rI stI rM.rmip pUjye¥àto gu®m( n pUJyte gu®yR] sv. ≈.W." i£y.v.m( …sNdUrk⁄ïmò.˙tm( 26 p[itp=' c …mqun' tOtIy.re.nmtIve∑tm' yt" tqopde∑.xeWdu"%s's.!º c nv.

rI v.“oit g*yRngu h[ l.TSye mh.qv.y" 62 aq i]Wi∑tmoå?y.≤lt.nNtflp[d.eånNttOtIy. itlw" ò.rI v. 38 îit p#it Í.cret( kLpkoi$xt' s.y" Èêr ¨v.mnNtfld.TptTy/" 34 g….…m tOtIy.roGyv…/RnIm( n cwn.I y¥xuı.kLpivdo ivdu" 1 m.Pyq puní.…cdip lÏyet( nro v.¢e tOtIy.v[t' n.#‰.num.' pur.oit v.“uy.I sUitk.cret( 2 246 .Ny.c aq.it soåip devrw mrv/Ujnik˘nrwí pUJy" 39 îit ≈Im.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION …mqun.#‰en kd.rI ivˇx. y îTq' …g·rtny..R.rI iv/v.nNttOtIywW. nˇ_' k⁄m.q ro…g.….ixnIm( rskLy.s' smcRyte ( 32 pUv| dÊv. k⁄®te y. sd. 33 svRp.phr.' deiv s*.' ivˇx.nen soåip tTflm.m i√Wi∑tmoå?y.Gy. Svym( 35 îm.ss'Sq" mitmip c dd.se tu sMp[.. s.' xuKlp=t" p[.Nyen v.mip v+y.pur.' p.t( 37 n.nImet.' sm.ryeTp[yt.v[timN{v.ip tTflm. yid v.' yStOtIy. td.in ctu…v|x∂x √o c smcRyte ( a∑* W@±v.w" pu„pmN]iv/..[Matsya PurŒna] pur.n' sm.`m.nPycRyäe /ë " ¨ˇ_.g[' ixvlokÉ mhIyte 36 ivˇhInoåip k⁄®te vWR]ymupoW.tgRVyen pys. n. tu gurve xeW. tu k⁄m.pn.

•p.d* tu ivêk.nujÏπ nmo g*ywR g.Llv.m.NTyw tq.m] k⁄mdu .{./R/.m( 5 .in pUjyet( 3 l≤lt.Rkml' gN/m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.$' c ®{.yw v.e ivmTsr" 12 jlpU·rt' tq.yw su.yw nm" ki$m( ˙dy' mNmq. gO Iy.. suv.$' tu mohn.cRyte ( 14 247 [Matsya PurŒna] .nen m/ur..yw tqodrm( 9 ki$' surtv.mk⁄≤=' c ivxok.nNd.yw tqodrm( Stn* mdnv.yw mu%iSmte .yw tq.Nyw k.yw nmo deVy.yw c kNdr..pyeNm/un.…sNyw k⁄mdu .v[tm( anen iv…/n.cRyte ( mdn.pur.Lyw" smcRyte ( 13 p[Iyt.v.n( 6 muk$⁄ ' ivêv. devI m. x.yw nm" Stn* 8 rM.ls.uj' .…sNyw ixr" k.yw nmo nm" Ev' sMpUJy iv…/vd( i√jd.uj.MpTymcRyte ( .in sMpUJy tto v.NTyw tqwvo®˘ …≈yw nm" 4 md.m( ò.yw ll.…sNyw tqo®˘ cMpkip[ye j.yw pun. k⁄M.nu' tq.·r<yw tu∑‰w c vdn' pun" ¨Tk‚<#Nyw nm" k<#mmOt.…/„<yw p.©.…s m.…s sd.<yw x'kr.yw tu ki$mml.oj…yTv.g[' m./Vyw kml.Ull.[vRu * 7 ne]e cN{.yw p. devI' tqwv=e ru sen c gN/odkÉn tu punlepR yeTk⁄ïmen tu d≤=.mdeVyw jg≤Tp[ye 11 a.yw nm" ixr" nmo .y}yw `ui$kÉ nm" 10 /r.$l.lk.…mNyw k.yw sunNd.d* guLf* ttoåcRyte ( jÏ." p./r.' xuKl.Mbryug√ym( dÊv.' j.

' krkop·r ’Tv.gRxIWeR tu p*We vJy.jRu .R c xkúr.'í m<@k.`e f.…s m.Nte krk˘ pU.…s c d¥.' …stne]p$. yStu rskLy.ñ(zv™ te v.id£mxo d¥.]e.…mNduytu .Nyk˘ m.·rk..vOt.{.n( 19 =Ir' x. m.lvel. 17 v[t.R`e tu sMp[.' m.pe>yStT=.Lgune c gu@÷ pun" twl' r.|í s'y.y.çnI' g*rI' pçràsmiNvt.!º c.]. 21 £m.¢e xkúr.{pde tq.v.nI p[Iyt.…mit k°tRyte ( svR] pçgVyen p[.=sU]km<@lum( ctu. s'ytu m( 18 l”ëk.budR shß' tu n du"%I j.' vjRyNe m.˙tm( ¨pv.sI .…mit 25 anen iv…/n.….mR te We .`.xn' smud.e vjRyTe =Ir' d…/ .q jIrkm( ≈.Nm. 16 `Otm./vI g*rI rM.êyuje t√dUjRe vJy| c m..≤=km( /. rit" stI t√Nm©l. cw]e vJy| c m/u m.id≠√k.RTs svRp./ve 15 p..' pU." `.jn' d¥.W.m( lv.ls.id svR] p[Iyt. ritl.`.dev muCyte 26 nv. ixv.nPypUp.Mbrm( svS]..pUp.' c s.det.nk˘ Jyeœm.'í ip∑..…j' tq.∫v.RSy' …st.ve…•Tymxˇ_É nˇ_…m„yte 22 punm.nIv[tm( k⁄y. ¨m.pR .in krkop·r 20 k⁄mdu .yte nr" 248 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .k˘ c d?y•im<@yoRåxokvitRk. tu k..se tu a. ." m..vmq pU·rk.m( 23 hwmIm©ëœm.[Matsya PurŒna] pur.m( 24 t√Ìo…mqun' xuKl' suv. jy.

{.Ly.…s dd•r" a…¶∑omshßSy yTfl' tdv.vRtIlokmeit mitmip c nr.nulpe n" .ixNyw a. k⁄®te y." xU≤ln" xUlp.sne 3 v.pur.yk" Sy.vye¥" p[s©. tu k⁄m.mupiv∑.y c ipn.y" Èêr ¨v.y nmo hrm( jÏπ xokivn.m i]Wi∑tmoå?y.RgN/odkì" ò.ikn" aidTyw c ki$' deVy.ne n.“uy.' yo dd..t( s*.rI v.dmo`" 29 îit ≈Im.' mh.Gy.…s m.ye 5 249 .RnNdkrI…mm.ip tTflm.ixnIm( n.W.e rskLy.!=| . hSto mUlmq.Ny.n' td. g*rIlokÉ mhIyte 28 îit p#it Í.devne siht.m.oit ≈.roGysMp•.' p[v+y.ª.“uy. sMyKsm.y. xuKltOtIy... c lokÉ iv:y.rI s.q| ivbu/pitivm.rI v.veTKv…ct( b[˜=| v.pur. xuKlpu„pw" sugiN/….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. n.y" 63 aq ctu"Wi∑tmoå?y. y.nne iv/v.pn.c tqwv.ip v..v.t( 27 n. d.y nm" p[.d* x'kr.m( [Matsya PurŒna] suv.nIv[t' n.nNd.Mbr/r" xuKlgN/.t. mOg=| v.m( 1 yd." mh.yw pUjyed U ixv.it ip[y. vr..m.Tk≤lkluWivmuˇ_" p.. tq.sudVe yw nm" p.nImcRy∫ e KTy.cret( 2 xuKlm.…m tOtIy.Rkml' g*·r m.…..' p.o 4 rM.TSye mh.

mr. itlp.y hrSy c 7 deVy.…sNyw ivê/. iv.·r<yw ®{.ïxc. .$…mN{./r. i√j.].•smiNvtm( p[itp=' ctum.n.].·r cNdn' k⁄ïmodkm( apKv' d…/ duG/' c goÍ©odkmev c 16 ip∑odk˘ tq.·r. mu%' ivl.….yw tu t.<yw i]xUl.….y punivR.y vw hrm( kr.in rjs.<@vex.y vw iv. n.Rne k.<yw hVyv.·r k⁄œcU.vNt" p. n.].·r<yw x'krSyeNdu/.in x·ˇ_t" dÊv.vdet…•vedyet( 14 ttStu cturo m.RiNvt' pun" 250 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .y c Stn.….y xU≤ln" 9 deVy.[vu * nOTyip[y.n( y. ll.mq xM.v√WRshß.ogR©..y vw 10 ivêk.uiv t.'svSt] rjs" pitt.o" Sv.m( m.v.y krkmudk.ryet( 12 xƒc£É sk$kÉ SviStk.….vuTpl/. v.…sNyw vOWx e .·r sˇ_⁄p.nNdk. ixvlokÉ mhIyte 13 cTv.·r `Otp.v.o" iSmt' sSmerlIl.o.Rv.NpUvvR Tkrkop·r cTv./Vyw c tq.<yt" prm( 15 gN/odk˘ pu„pv.Ù c p·rr‚M.yw muk$⁄ ' deVy.h.o 8 ne]e mdnv.s.y* ivêmu%* ivêp. sihr<y..yw ivêvK].vRtIprmeêr* 11 Ev' sMpUJy iv…/vdg[t" ixvyo" pun" pµoTpl.y vw iv.[Matsya PurŒna] pur.dkr* ixv* p[s•vdn* vNde p.Rs' y.y c jgTpte b.h.e 6 ¨Tk‚<#Nyw nm" k<#÷ nIlk<#.ªe i]xU≤ln" .

nNdm.roGysMpÊy.' siv≈.Stu l≤lt.' y.“oit deVynugh[ l. 25 p[itp=mupo„ywv' mN]. d…yt. tOtIywW.nivt( ®{. s. S]I kroTyiv/v.yU .q v.y.' skldu"%hr.. .vr.Mbujne tu 21 ¨m.v.nk.ª.it 28 251 .RnNdkrI n.Uyo g*rIpd' sd…yt. tu k⁄m.≤lt. p[y. Sve gOhe su%xt.x.y g*rI me p[Iyt..Gy.in sd.rI v.ip s.tnI y.xn' smud.m( [Matsya PurŒna] ¨xIrs≤ll' t√¥vcU.seWu p=i√ty' p[.nv" x£lokÉ s gN/vw"R pUJyteåip yug]ym( 27 a. n k…íCzokm.“oit /nsMpd" a.' c s…jRk.yur.idWu m.' tOtIy.oRdk˘ pun" 17 itlodk˘ c s'p.t( 24 n.oyRTprm' pdm( 23 îh lokÉ sd.Ilokm>yeit punr.˙tm( 18 svR] xuKlpu„p.Nynu.cRniv/.ip tTflm. c y. k⁄®te y.vye√. iv/v.…•Ty' ≈.ip m.nNdd.' invedyet( spàIk.[ Xy SvpeNm.' inTym`n.m. s*.mupo„y nro y.' gu@k⁄M.m( cNdn' ne]pØ' c sihr<y. sn..…mit 22 a.pur.R m( 26 y îd' Í.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.{.vOiˇdul.Nte lv.' xYy.nI svR…sıye 20 s'vTsr.mheêr' hwm' t√id=uflwytRu m( stUl.gRixr. p[xSt.le c svR] mN]metmudIryet( 19 g*rI me p[Iyt.rI iv/v.it xM.y m©l.y ivp[.cRne d..“uy.….uy.

' fl' .' iv…/v•r" Et.odRÊv.c m/ur.t.n( yq.y" Èêr ¨v.m pçWi∑tmoå?y.pur.=t.md.' dˇ' ¸t' j¢' sv| . t.' svRk. ivxeW.rtI kÉn v[tne m/usdU n 252 .mip v+y.v[t' n.n( 4 ivp[We u dÊv.Py=y...g" flm=YymXnute 5 Ek.{.e a.eå=YytOtIy.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îit ≈Im. yw®poiWt.TSye mh." ò. .nev tq.' tOtIy.v[t' n.y" 65 aq W$(Wi∑tmoå?y.y. t] dˇ' ¸t' j¢' svRm=ymuCyte 3 a=y. sˇ_UNsus’ ' t.jsUyfl' p[.y" mnu®v.Ny.so jn.mip sv. s'titStSy. iv„.TSye mh.m( ySy.•.[Matsya PurŒna] pur.c aq...vet( 6 tOtIy. SmOt.RnNdkrItOtIy.%xuKlp=e tu tOtIy.pur.uÑh.dRnm( r.“oit svRSy su’tSy c 2 s.m ctu"Wi∑tmoå?y.vit c. tOtIy.. a=twStu nr.Py gitmg[‰.' c ivNdit 7 îit ≈Im.StSy.' su’tm=ym( a=tw" pUJyte iv„.' sm>yCyR sopv.e sup…U jt.y" 64 aq pçWi∑tmoå?y.mPyuˇ_vT’Tv.. tq.Rs. tq.uSten s.…m tOtIy.=ym( 1 vwx. ’iˇkopet.n.s. a=y' flm.

m*nmetTk⁄vNR sm.Nsm.Nb[˜lokÉ ipt. me sNtu …sıy" 8 l+mIme/R . sv.uÔIt s. b[.R….Stnu…. c sihr<y.m.S].·r.' p[itp=' c pUjyedb( ˜[ v.c sMyKpO∑' Tvy./v 2 mTSy ¨v.v vrp[d. 7 ved.y.net.ojn' k⁄y.KR Ty.jñ( zé.Rdte d(vt[ mnuˇmm( t√.R¥. xuKlm.tStu /mRivt( 10 pçMy. deiv tq.blen c p. bN/ujnen c a.….…mit 11 s'?y.' c tq.….=tw.yuí ivpul' pus' .Im( xuKlpu„p..edí. n deiv ." x.Ly.mh" Tv.vNm.pur.' tNme kqy m. s'ytu m( =Ir' d¥. pui∑g*RrI tui∑" p[.ih c.' p·rTyJy s'itœºˇq.| srSvit 9 Ev' sMpUJy g.Ntr.Gymitiv¥.m( m*nv[tne . dÊv.…snIm( tqwv t<@ëlp[Sq' `Otp.∑.y]I' pUjye∫KTy.]e..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.˜.y]I' vI.d* sMpUJy ivp[.sr. /r. gItnOTy.gv.re.dev tu„ytIh srSvtI 3 yo y∫ˇ_" pum.idk˘ c yt( n ivhIn' Tvy.y]I p[Iyt. skm<@lupSu tk.su k*xlm( 1 a.. r..cret( n.=m….idTyv.rSvt' v[tm( ySy s'k°tRn.….ys' .u s.cnm( 5 xuKlvS].S]yodx 12 253 [Matsya PurŒna] .nulpe nw" 6 yq.s.r.cret( 4 aqv./.≤ır<y' c g.N’Tv. .v.ojyei√p[.y' p[.in x·ˇ_t" g. .Nk⁄y. mit" Et.ip dMpTyoStq." p.…. g[ht.m( tqwv jns*.

e s.pye∞tur" k⁄M.idkm( Sq.nulpe nw" 15 anen iv…/n.dip y" p#πt( iv¥.rI v.yte 16 srSvTy. ivt.nivt( 1 mTSy ¨v.g' sMp[.nt" 2 cN{opr.RTs.TSye mh.jNy.Ns.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sm. b[. tu s.ojnm( 13 deVy.ge tu yTò.ip tTflg.˜.y .ñ( xuKlm.rSvt' v[t' yStu Í.∞ ix%r' pun" 14 tqopde∑.. k⁄®te y.c ySy r.pur.rSvtv[t' n.yut]ym( 18 s.n' `<$.¥*W/..cnm( sMpUJy cturo ivp[.nv[.uy.gr." p[s.…m {VymN]iv/.' c …stne]e pyiSvnIm( cNdn' vS]yuGm' c d¥.KTy.¢e tu v[te k⁄y.sMPlv" tSy ò.s.y" cN{.rSvt' v[tm( iv¥./rpure soåip vseTkLp.v.#‰en rihto vS]m..R∫ojn' xuKlt<@ël"w pUv| svS]yuGm' c d¥..nqRsy' ˇu _o rˇ_k<#í j.Ly.s.yut]ym( 19 îit ≈Im.idTyopr.Ly.n' p[v+y.[Matsya PurŒna] pur.nulpe nw" 3 pUvmR ve opr.…mnI 17 b[˜lokÉ vse{.…m mN]*W/iv/.rmip .¥ . sMpUjyeÌ®u m( ivˇx.m W$(Wi∑tmoå?y.≤x' sm.init 4 254 . yStu k⁄y.v.vedg≠ h[ .i√p[.den b[˜lokÉ mhIyte n.vTkLp./Iyte tdh' ≈otu…mCz.gSy sm.Py ’Tv.y" 66 aq s¢Wi∑tmoå?y.nm….

t( r.' pI@.m] Vypohtu 14 yoås* in…/pitdevR " %@±gxUlgd.' p[.in .ivNdu/ro dev" ipn.gkluW' /ndo me Vypohtu 15 yoås.….Ut. yo lok..' Vypohtu 10 y" kmRs.k° vOWv.xytu x'kr" 16 ]wloKye y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.jdNt' sk⁄mdu ' tqwvoxIrguGgulm( EtTsv| ivin≤=Py k⁄M.gj.goTq.n.nSy du·rt=yk.…/pitíN{g[hpI@.≤=pet( 5 pçgVy' c k⁄M.mu tR " shßnyníeN{o g[hpI@.' Vypohtu 11 r=og.it ’„.in c rocn.Tp[ly.Rin jld.goTq.m( gj.nls'in.' ivn.=.e„v.hn" s jl. nd.Np.v. c 255 [Matsya PurŒna] .=I .j√.in Sq.n." 8 yoås* vj[/ro dev a.Ntu yjm.Imí r="pI@.Nmkrv. cr.hn" ymíN{opr.…cRr…mt¥uit" cN{opr." a.' pµxƒ* c pçràsmiNvtm( 6 Sfi$k˘ cNdn' êet' tIqRv.pur.' Vypohtu 12 n.nIy c.rk.yuíN{opr.gsM.' Vypohtu 13 p[.Ut.d(/d[ gok⁄l.Âpe./r" cN{opr.êrQy.…/p" s.x/ro dev" s.hyeTsur.·r ssWRpm( r.y.gp.mOgip[y" v..∞ mOdm..….' s¢.idTy.' Vypohtu 9 mu%' y" svRdve .Ut.=.vr.' pI@.hn" cN{opr.n." %@±gVyg[oåit.vLmIks'gm." s·rtStIq.eWu xuımuˇ_.' /moR mihWv.fl.' mm pI@.n( 7 sveR smu{.rp[dx e .m…¶" pI@.

" Syu" kipl.vye√.vOiˇdul.…•Ty' ≈. pµe pçràsmiNvt.gyo" 24 y îd' Í.nSy ixr…s ind?yuSte i√joˇm.R .nwb.˜." ttoåitv.g..gò.∫⁄te ’Tyml+mI" kÉn hNyte mOtvTs.mN}y tw" k⁄M.n.hye√l π .iWˇ_o gu..rd ¨v.niv…/n.cret( n tSy g[hpI@.nv" svRp.iNv≤l%eTkrk.…..in p.g.Rm s¢Wi∑tmoå?y. yStu g[hò.yeWR u c ik…m„yte 1 256 .Ly.in t.y invedyet( 21 anen iv…/n.m( sUygR h[ e sUynR .• c bN/ujn=y" 22 prm.idk.nev tto mN].' c suxo." 18 Et.y t' pØ' b[.[Matsya PurŒna] pur.iNvtw" AGyju"s.e cN{.pivinmRˇu _" x£lokÉ mhIyte 25 îit ≈Im.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[˜iv„<vkúyˇu _.TSye mh.in∑devt.pur.p' dhNtu vw 17 Evm.y" 67 aq.[ ˜R .m( p[yCzπ∞ inx..Ñü%" pUj…yTv.y" n.uy. Sy.' pTye cN{sUyoRpr.nm©l" ’tò.n' sm.idTyopr.∑Wi∑tmoå?y. mN]eWu k°tRyte ( 23 a…/k.mmN]wí xuKlm.wr….mupr.m sd.c ikmu√gπ .…mnIm( 20 p[.' …s≤ım.iNvt.“oit punr.m( cN{g[he ivinvOˇR e ’tgod.n( 19 yjm.n.Wek." pµr..nulpe nw" pUjye√S]god. tu nmSy…•∑devt.nug.ip m.n( vS]pØπåqv.

….?y shß.….c 257 [Matsya PurŒna] .y.lmetTò.in p.p.rkm( s¢mIòpn' n. tu mnu®ˇm" 6 .Ntye t] v+y.t.Skr" axeWdu∑xmn' sd..…m mOtvTs.l…y„yit .ivn.Wecnm( Etdev.ivt.' y] =Irp. kLmWn. tSy vw sut" k⁄r©nyn" ≈Im.iv„yit c t]wv pç…v'xitm' yd.ivt.' c y*vne c.'x'u idv.n( 7 s s¢√«pm≤%l' p.ip yd.¸í yd.gv.rd pu]Sy jIvn.tur.krm( ¨pv..NsM.ho y] kLpStpo/n vwvSvtí t].r.' p[ÎXyte t√√éı.nmv. ’t..nuv..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' mr.PSyit 11 ’tvIye.in flNTyiSm'Stpo/n rogd*gRTyÂpe.Uto nOpl=.m jnpI@.ip y.r.w" 10 ’tvIyRStd.iv„yit c v.∫⁄to√πg…cˇ. s¢s¢it n..Syit 9 shßb.swvtR[ iw dRVywvdRe sUˇ_ìí n.pen ivn.. CyvnSy tu x.…m sd.tm.l.Utlm( y.. tqwv∑e v/en c 2 ti√`. .v√WRshß.k.rd 8 j.]' c tSy.xnm( 3 b.xnm( 5 .y v+y.Nvyv/Rn" .n.m( ≈I.m( 4 x.xmpy.[mivn.c pur.m yug' t] hwhy. kLp.R vw pO∑ îd' v+yit .vTpu]xt' tq.pv. nOpitvIRr" ’tvIyR" p[t.ip vtRt.xnm( 12 sUyR ¨v.pur. ’t' n.

metTsv| p[xSyte 14 g[ht.bl' lB?v.êrQy.&{sUˇ_Én t√&{.pyedv[.NpçgVysmiNvt.. xuKls¢My.Um.n( pçràflw" pu„pwv.xyo" yv’„.UiWtm( Sq.y vw j.lSy jNmn=]' vjRyˇe .lIywí®˘ go=Irs'ytu m( invRpTe sUy®R {. b[.…..vek.Rp.…¶vˇd.rd aqv. iv…/v∂.' .rd 17 hotVy.iv„yit …cr'jIvI ik˘tu kLmWn.itlwhoRm" ktRVyoå∑xt' pun" 18 Vy.nu≤l¢.˜.>y." s¢me m.Nko.∑xt' pun" ¸Tv.t( s'xı u .nt" 16 k°tRyTe sUydR ve Ty' s¢c| c `Ot.¸tI" ju¸y.n.m( al' Klexne mht.eWu xo." p·rve∑yet( 22 gj.…/p .n. Sq.| ràsmiNvtm( sv.nIy sve„R vev ivin≤=pet( 23 258 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .xnm( 13 s¢mIòpn' v+ye svRlokiht. ò.tur..kúpl.y. tIqRtoyen pU.Ts'gm.Stq. t<@ëlw rˇ_x.cnm( b.…..[Matsya PurŒna] pur.' it…q' bu/" t√√éı. tu ctur" k⁄M.m≤N]tm( 21 s*re.n' c ktRVy' m©l' yen /Imt.>y.y n.' s¢cenR .' mOdm. 19 ivp[.d(/d[ gok⁄l.˙tI….idtreWu c 15 gomyen.Rso….e vedivduW.' k⁄M.vLmIk.y.' tNmN].…s n. ’Tv.' c ’Ty' Sy.r.Jyen tqwv." s…m/í. pu]Stv nr.p…yTv.v.tSy mOtvTs.' iv/.RNsv*RW/wyˇRu _.n( 20 pçm' c punmR?ye d?y=tiv.] tqwv.

.lg[h. c . ceymu∞.˜. k⁄m.rVy©.jSy gurve ivinvedyet( 30 vS]k.UW.rI….NmN].R mN]s'tit" dI`.My rivx'kr* 35 259 [Matsya PurŒna] .' /mRr.m( p[itm.' k⁄vNR tu b.©«…." s¢s':y.mq gu®˘ pun" 29 k.Ky.Nye c dev*`.WekmN].…. vw b[˜iv„. Evm.R ¸t. m.loåy' y.idTyíN{m." te te c.…. s¢k˘ pUjye∫KTy.rpits'ytu .ysw" pUjyedb( . b[.r] c pU…jt. lokp.nudIryet( 24 n." sd. m.in vdNt' pUjyeÌ®u m( 34 x·ˇ_t" kipl.lSy m.y.çnI' c tt" k⁄y.Mbr/r.My c ivsjRyte ( c®˘ c pu]siht.xn" 33 r=Ntu sveR du∑>e yo vrd.…mnI a.loåy' jIvTpu]..[ ˜.Tp[.….xKTy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..eWR u m?ymm( gOhITv.m[p.'St√i√ˇx.' d¥.…. p.LyvS]iv." Kv…ct( pI@." s.umheêr.w" sivp[.Rˇ.Ryru Stu b.+R yw" s`Otp.l. c gu®.#‰ivv…jRt" 31 .çnrà*`w.]op·riSqt.tujnR kSy vw 28 tt" xuKl.Ryru Stu b. S]I./| g[hn=]m<@lw" 26 sx£.yRq.v√WRxt' su%I 32 y≤Tk˘…cdSy du·rt' tæT=¢' v@v.nle b[˜.dIin v. ®{o vsu" SkNdo iv„." sNtu svRd.í ktRVy' mOtvTs. p[.m( ctu„vRip c k⁄M.Wecnm( 25 Eteå….uGye c b.rkm( 27 …m]" xinv.pur.eWu ràg.Ntu k⁄m..uKTv.." dI`.St] s*r.u" x£o ¸t.

mNdrSqo mh.livv/Rn' c Í. nO.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¸txeW' td..metTk⁄v•R sIdit 37 sd.c pur.s pO…qvI…mm.nen iv/.NTyq| xuKls¢My.k° b[˜.idTy.Tmn. i√j≈eœ t]wv. x.∫⁄to√πgdu"Sv“eWu p[xSyte 36 ktujR NR midn=| c TyKTv.[Matsya PurŒna] pur.TSye mh.c 260 .y" 68 aqwkons¢ittmoå?y.m( 2 ikmD.nmiNvCzπNmo=imCzπ∆n.Ryru .t( 41 EtNmh..idCzπın…mCzπıtë .n.Ntr/Iyt 39 EtTsv| sm.m.myut' xx.dev" ipn.Skr.p.' prm' ihtm( 40 a.xn.tkn.∑Wi∑tmoå?y.veNmo=oåqv.y" mTSy ¨v. Svym( 1 b[˜ov. sMpUjyeTsd.dRn.yu„y' s¢mIòpn' r…v" kq…yTv.xn' Sy..roGymwêyRmnNtmmreêr SvLpen tps.:y. dev . mhTfl…mhoCyt. rq'tre kLpe p·rpO∑o mh.v•r" s'vTsr.XnIy.c kqm.t' s¢mIò.dev TvTp[s.e s¢mIv[t' n.q tps..m( 38 pu<y' piv]m.l.ip …s≤ı' munyo vd≤Nt 42 îit ≈Im.nen dI`.Tpr' iht' b.roGy' .nmuˇmm( svRd∑u opxmn' b.m( 3 mTSy ¨v.StSy.oit yíwnmnNycet.y nmoåiSTvit îdmev..t( Èêr.pur.t' mh..d..d/o=j SvLpkÉn.d.JD.

<@ëp]u o mh..o vOko n. dˇ" s /m.íwv ..sudve o jn..g.m j#re hVyv.vOiR „.s.pit®v. b[˜Nkt.Sy .. iv„. mm..Dy. pO∑Sy /mRSy rhSySy. s td.dRn" .su pur.ced' mns" p[Iitk.pur.:y' yug' t√d∑.xn" 8 purI' √.y.m( Ev' pO∑" s ivê. v.:ye s'j.eyoåq kÉxv" k˘s. ten c. t√Tk·r„yit jgTpte" 9 tSy.iR v„yit 7 √wp.yutblo mh.RTm.iv„yTyjr" ≈Im.pr. k⁄xSqlI idVy.c aSm.s* vOkodr" 14 mitm.t" kì$.bl" 13 ySy tI+.TkLp.Nte s mh..' kd.ed’t( 12 .Imsenne p·rpO∑" p[t.vs'yˇu _.Ry i]/.y.u..i©≥.≤O ∫. kLpStSy mNvNtre xu.n( 15 261 [Matsya PurŒna] .r.NkNdpR îv Âpv.…..m…mt¥uit" .q.dRn" p[vˇO .pv..r.yn AiWSt√{*ih.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…cd.rvtI' n.R·U rd≤=. b[˜..devR gN/vwrR ….e 5 vwvSvt.vn" ¨m.Nm.U.rkm( 4 Èêr ¨v.hn" my.ho .te s¢me s¢lok’t( √.TpunyRd.nxIlí n.nu.R cwv vOkodr" p[vtRkoåSy /mRSy p.IWu /mRsMbiN/nIWu c 11 kq.n( Tvy.w" 10 k⁄®….Tm.R….y x.ivt.Nte ." Tv∑.T]yo…v'x.vtr.Mp[t' y.n( .devo v.iddpRmqn" kÉxv" Klexn.…v'xitm' jgu" 6 tSy.sIn" s.ivt.m…/v.{q'tr.m s. lok.

.t( 23 d..c y¥∑mIctudXR yo√.um>yCyR n.d* sMpUJy ixr" sv..sSy dxmI yd.y vw sveR n.·r.….sudve ¨v.o" pr' pdm( 20 m.…mRkSy.…qne inTy' g®@÷ c. .ixnIm( ¨po„y iv…/n.' c m©lm( .e t√Ìidne vrd..hv" £m.pUjyet( 26 262 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Tm.q..yeTyudr' me!'^ pçxr.e x…ƒne ci£.`ivn. itlw" ò.y v.e ivWp[m.veˇd.`m.yeit vwk<⁄ #mur" ≈IvTs/.y j.' pur.rt aNye„vip idn=eWR u n xˇ_STvmupoiWtum( 19 tt" pu<y. xuKl.' it…q…mm...e îd' v[tmxeW.…¶Tv.Pyxˇ_Sy tIv[.>yÔn' ’Tv.RTmne nm" 22 vwk<⁄ #..q.n.m…/k˘ yt" 16 kq…y„yit ivê.tnm( 18 v. v.dupoW. b.y p≤=.modr.iv„y' c .xnm( 17 axeWdu∑xmnmxeWsurpU…jtm( piv]..' svRp.Gyn.y p.nen gCz iv„.pp[..d* ivêsOje nm" nmo deVyw nm" x.yuvge .y vw jÏπ p..' piv]' c m©l.Ut/.' v[t.sudve o jgÌu®" axeWyDfldmxeW.NTyw nmo l+Myw nm" …≈yw 25 nm" pu∑‰w nmStu∑‰w /O∑‰w ˙∑‰w nmo nm" nmo ivh'gn..iv„y.Sywv' s'pJU y.cret( 21 tqwv iv„.n. `Otne .r..eit c ’„.n' sm.[Matsya PurŒna] pur.' pur.·r.m( /.n.RdxI„vq .nunI .y.e 24 nmo nIl.r.y.y vw Ë s*.o n.

uKTv.Nk⁄y.pug' vw" shwv pu<@rIk..Gyt" sipRW.iv/wrip 27 gVyen pys.te ndI' gTv.= √. xtpd' bu/" 28 nwyg[o/' dNtk.mR q ’„.∑* v.KTy. ivx.' p[p. tq.l. /Up. sh .n' ’Tv.' c ixrs. p[.te s'j. c gTv..m( Ev' sMpUJy goivNdmum.Tm.' iSqTv.roPy klx' t] idKp. Svpe∫mÀ .Stu t∞ me EvmuKTv.Rn..r.i]' c skl. mOd.c.ip dhn' ¸Tv.œmqv.h' inivRflne .' gt" 30 Ek.o" ixr…s =Ir/.Ts.pitivn..yk* gN/wm.r" sm>yCyR c kÉxvm( r. b[.dXy. m<@p' k.' pte ò..R√de Im·rinWUdn ctuhSR tp[m.' ’sr.' inr. /.' c ivNyseˇ] tor.r.gudÑü%" 29 b[yU .vye∂Nt. s'?y. c iptOtpR. c.w +R ywn.W<@.˜.yeit Tv. %.n….n' c pys. ò..Ri√x.ojnm( 32 k·r„y.n. t√Tp.RLywStq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( p[.' =Ir.' iv…/vT’Tv.' inx.idr' bu/" gOhITv. /.' k⁄y.' pte 36 ctuhSR t.NpUjyeˇt" …z{e.Nt" p[.m( 37 a.Sy s'?y.ivith. 31 sipRW.vjRyte ( 34 ¨p.h.r.pur.tyet( 263 [Matsya PurŒna] . jlsMpU.…jniSqt" tSy /.mq v.mh' xr.mSt…mte rv* nmo n.yNtnI' ’Tv. kr. …sı.m( 38 tqwv iv„.My c ˙WIkÉx' s¢lokìkmIêrm( 35 gOhSy purto .skq.…m yt.' xu.' pun" 33 ≈uTv.y.dXy.ryeä/ë " dxhStmq.ryeTskl.

iNvp[.Ny∑* pu].nulpe nw" pUjyed©ëlIywí k$kìhmRe sU]kì" 45 v.=.y ]yodx 47 g..v' sMyk™ c®˘ go=Irs'ytu m( in„p.'í iv„.w" vw„. .Nsv.]w" pçràsmiNvt.udve TywmNR ]wrk e .pítu…." svS]. vw d¥." t.iv/wStq.m] devx e " kÉxv" Klexn.n( 49 ’Tv..oJy.Rn.Rm% u s'ytu . b[..te ivmle smuTq.˜.iv/wyˇRu _.n*duMbrw" p. c.Nmh.y.itv." xynIywí ivˇx.ySy c puni√Rg.' vw /.JySy p..Tmn.dx t.in ctur" s.Rn.vIyR Sq.xn" 51 264 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . vw b[.RsmiNvt" p[Iyt. c gItm©lin"Svnw" 46 ¨p./Rpm[ . .rlv.#yet( 44 Ev' √.Tk⁄®≈eœ s*v.v.m.r.p…yTv.Ny….Rn•wn.." pyiSvnI" xIlvtI" k. ]yodx .í cNdnen.…NstvS]wrl'’t.' tto .m.Á.uKTv.yR ¨dÑü%"w 43 ®{j." 48 r*Py%ur. 40 ¸Tv.+y.KTy.Rí yjuvdRe pr.•tipRt..Ly.]' k⁄<@÷ c k⁄y.tyet( 41 jlk⁄M.….NvS]m.m.t" p·rp.˜.m( ariàm..+ywn.[Matsya PurŒna] pur.…¶vˇd.#‰ivv…jRt" Ev' =p.Stu teW. c ivsjRyte ( 50 anugMy pd.We…ct.mveidn" a·r∑vgRsiht.w" yvsipRWI itl.Rˇ] i]me%lm( 39 yoinvK]' c tT’Tv. c vw„.y.Rb◊R c» hw oRmSt] k.n( 42 yuˇ_.'SydohsmiNvt.n( ctu….v.?y.in tu s.so….u ' svRmve tu tt" p[.

yuW" 52 Evmu∞.pyeä/ë " 53 a.in c v.dveN{sUn"u aip nrkgt. shßr‚Xm" 61 îdmev ’t' mheN{mu:ywvsR …u .m.vˇ_⁄' yid …j◊.in v. vwXyk⁄lo∫v.IrkNy. m<@lmeW t√ˇejomy' vedxrIrm.qv.R .yR t." SmrNkItRnmPyxeW' ivn∑p.dUl R y îCzπi√pul.NtreWu a. kLpeWu p#‰te 57 Tvm.mPsrs. p·rp#tIh propk.Nk⁄M. 60 ò. svRp.≤NptønxeW.' Í.…m tq.' d¥.íwv xyn.yutko$yo mu%e Syu" 62 k≤lkluWivd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' …≈ym( 55 tSm.iv„yit s.oit ..rheto" 265 .Nshß/.hyet( ti∂n' nrx.t.ˇv mye·rtm( 56 Tvy.nI n.teí svoRpSkrs'ytu . ’t…md' vIr Tv•.t" pur.KTy.nlmuıtu…R mhwv y" kroit 63 y îdm`ivd.p aSy.spur..m( xYy.pur. sMp[it sTy.t( 58 ’Tv.imit kq…y„yit y.…/p" Sy. me SviSt c.m pur.m/Ix." p·rc.Êv' sÊvm..phr.kpOœº 59 j.itq* ivvSv.' gOh.mek.. . veXy.ip tSy.ve b¸xYy.·rkÉy' mm ip[y.Im√. p[. y.m( [Matsya PurŒna] ixvSy ˙dye iv„.itv.'…s cwv sveWR . pu®ÙtpàI t].Stq.mip susS' ’t.id≠√j. ’t.oí ˙dye ixv" yq. c y.vIrvrp[/. tu flmSy n xKyteå…..re. xu.….dxI ÁºW.idkt..uivR„.·r…. tu kLy.n ySy.itk⁄thU len swvovRxI sMp[it n.' c kLy. ÁNy.c…yTv.:y' .v s*kreåiSmNkLpe mh.lMBy .m..devR sur.ImnNt.p≤S]dx.v..ip pulomkNy.n.Ng.·r.s.Ntr' n pXy.m( 54 îith..r.Imsen ivmTsr" k⁄® v[t…md' sMyk™ òeh.….

ngoœIWu p[sˇ_.dxIv[t' n. x.R≈m. √.' . p..vRsNtsmye koikl.rSy .c tiSm•ev yuge b[˜Nshß.tO ( 266 .Uv y.e ’t.R s.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION it…q…mh skl.pur..rI.….….qR.p' v+yit t.©≥.sudve Sy n.iv„yNTyMbujo∫v 2 t.TSye mh. ≈ut" sd..nc=uW.…..iv„yit yd.Tmin 6 td.y" 69 aq s¢ittmoå?y.<@ëp]u .iv„yTynNtpu<y.r.….c v.mupiw t 64 kLy..Nm. tu Wo@x v.…m tÊvt" 1 Èêr ¨v.l. .q" svRto D.Im√..k⁄le pu≤„pte pvnoTf⁄LlkÒ." sv..e .dxI m.c. sv.. b.r' ≈otu…mCz.R 65 îit ≈Im.TkNdpoR Âpe.mwkons¢ittmoå?y.[Matsya PurŒna] pur.Mb" prpurj' y" s.ImpUv.c.' sd.gvN/mRx.s.=.eWu my.ml*Ly.n` .idto dev îd' v+yit x.UiWt" 5 an©xrt¢.nn s.R vo h·r„y≤Nt dSyv" mTpro=' yt" k.≤lk⁄l. s.ge.Wmve≤=t" p[vı O o mNmqSt.`idneWu pUJy.Myt.p.R." s.S]iviníy" p<yS]I.y" b[˜ov..' p[.' .rsrsSt$e 3 in.m pur.v" pur.….rl'’t" k⁄r©nyn" ≈Im.….Rr..ltI’txe%r" 4 gCzNsmIpm.dI΂Gv/' ’tm( 7 tt" p[s.ve+y jg•.õ™nreN{Stv ctur.nI n.

sTv' smu{.tp.e ’te invOˇe m*sle t√TkÉxve idvm.vtr." p·r„vJy gto √.ip[y" ¨pde+yTynNt.m( t.L>yo n.n( p[Xnmev' k·r„y≤Nt munre ….R" p·r. .n." 14 SmrNTyo ivpul.m mh.g…m„yit yog.Nsv.gt.Py veXy.p.iv„yit îTyuKTv.Rgv. c √.kmiSm•" xr. b[˜NkÉxven c /Imt.iNdVym.ivkLy.k.„ppy.oGy.Mbu/* 12 itœNtIWu c d*gRTys't¢.vtIn..pTy pun" pun" l.…sn" sv.Ut.sTveåip ...l' d.Tm.Tm. t.s.gte 11 xUNye ydukl ⁄ e svwíR *rwrip …jteåjunR e ˙t.len mht.rvtIêr" 10 tt" k.pàIWu d.v 17 a. b¸xo b.' t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.r..v.rkm( 9 .Ut' d.Stm~ye.….Tvm.yn" 19 267 [Matsya PurŒna] . vy' bl.R sMpUJy p[….d(b.y.….mip yo /mRSt' no b[iU h tpo/n kq…y„yTytSt.su ’„.nulpe n.n.….Rr' jgt.pur.' s d.ràgOh....r.mu%' iSqt." 18 veXy. kSm.id∑oå…s pur.t¢.[ ˜.Ly.Rgv.t( Sv/m..s.uˇ_.dIxen s'yog' p[.mOiWd.RNdevÂp.RL>yo yd(vt[ ' kq…y„yit tdwvoˇ.' c purI' n.R∞‰vneåSm.n.lPym." 16 ≤S]y Ëcu" dSyu….." 13 t. d.su ctum% uR a.L>yíwikt.rk.n( .og.v.t.su c.Nk⁄m. ..….r.N.N.Rkl ⁄ =e .rk.' .mIxmnNtmpr.vn" 8 ¨ˇ.…jtm( 15 idVy." x.

vNTy" k.Rs.vtIn.j.r.y." sut.gt..xm.r.' n.t.UTpur.n' v" x.xu ivyogo vo .R .R….mmoiht.?u v' vr.' c sv." 268 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..' vr" 27 îN{ ¨v." sv.nImip y√+ye tCzé.in vw t.L>y ¨v.m' me Âps*.c jl£°@.PSyq 24 Ev' n.m( d.∫⁄ˇ_./me.' v[. v.vNTyoåPsrs" pur.·ˇ_mTyo vr.rdoå>y./vm." îd.It.sure yuıe hteWu xtx" sur"w d.…mnStuLy." sv.rdx..Rd( √. sr…s m.idTyup.=seWu ttStt" 26 teW. devx e " p[ov.iv„yTyNyjNmin 23 yd’Tv.vlepne p·rpO∑" s yogivt( kq' n. dev.R .dXy.[Matsya PurŒna] pur.GymTsr.R n.ivh. ap[.©n." 25 d.y.oåSm.tshß.in sv.o nUn' .roh. xYy.xnsut.R vtR?vm/un.n" Sv.in y.√rp[d.t.R Sy.oRpSkroTsg.Stq. nOpm≤Ndre .nv.nse .k˘ .….reWu pur.nen m/um.My.Tv' smv.syo" 22 suv.iv„yit c*rwrp˙t.pen kÉxvSy c /Imt" veXy.c veXy.R veXy.in Syubl R .L>y ¨v.√yp[d.surdwTyeWu r." sv.Tvm.c vdt.m( p·r. devk⁄lWe u c 28 r.in y.Nyip c yoiWt.ym. xt.idx 21 tSm.t( p·rpO∑oåiSm ten. p[.' xuKlp=t" .c pur.ip c tTsm.gt" 20 ¸t.pí.

Gy' sv.rnuœyº ' c tTpun" 32 s's.' vr.d* sMpUJy jÏπ vw mohk.e me!'^ kNdpRin/ye k°$' p[Iitmte nm" 35 n.yeit k.‚M.Rs.Uihr<y/.R….y x...MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Sym.tOTvme„yit acRyTe pu<@rIk.…..ïx/r.n. sUyiR dne hSt" pu„yo y.©÷ pu„pc.rI sm.Nt.' s*:ysmu{.y d≤=. pçxrSy.Myh' tt" aivc.q punvRs"u 33 . vcn.y.ns.yeit vwk<⁄ #m.yeit mU/jR m( sv.pur.nuk°tRn"w 34 k.y..' iptø.=mn©Sy.d..yeit vw m*≤l' ivlol.m.x.R©÷ devdevSy pUjyet( 38 nm" ixv.·r.y c 39 nmo n.NTyw nm" p[ITyw nmo rTyw nm …≈yw 40 nm" pu∑‰w nmStu∑‰w nm" sv.cret( td.roˇ.dk.r..y.Ò.·r.y Stn.n' sMyõ™n.roh.iv„yit c s*.in p[dye .Ny.y xƒc£/r.in Svx·ˇ_t" b[.m( 37 m.mip x·ˇ_t" 29 y" k…íCz⁄Lkm.y p.re..ip s'in/.RqsR Mpde 269 [Matsya PurŒna] .m( .lmet√πdivdo ivdu" yd.mdev. in/nenopc.nNdk..veTsv*RW/Iò.y c gidne pItvS].yoR v" s td.m.v.e v. sv.y c tqodrm( ˙dy' ˙dyex.Tmne nm" svRx.Ny] d.·r.PyNyd(vt[ ' sMygupde+y.RTmne c sv.y p.y v." k.m.e 36 ¨Tk<#.r.y gOhme„yit v" sd.y pu„pb.he smupiSqte go.in c 31 y∞.p.' c pu<y.t( 30 devt.n.R….k.˜.

tqwv svRk.Ly.m( Ev' sMpUJy devx e mn©.Str.id….cret( t<@ëlp[Sqd.…snI svR.op·r iSqtm( t.m( 48 spàIkml'’Ty hemsU]....Ùy /mRD' b[˜.mkÉxvyo" sd.sngt' hwmne]p$.m( 47 sop/..iW.' d¥.' s.nulpe nw" 49 k.duk.n' c y.'Sy.sns'ytu .detne mN]e.' xYy.jnopetim=ud<@smiNvtm( d¥.mdevoåyimit …cˇeåv/.re./v" p[Iyt.vOtm( 50 sk.mdev' spàIk˘ gu@k⁄M.©ëlIykì" sU+mvS]w" sk$kì/pRU m.m( p[dIpop.i√l=.I 45 Evm.s.y s.m.…s sMp[.Ri√l.].o 53 270 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ryuˇ_' vw tmev i√jsˇmm( rTyq| k.cRn..idTyv.TmkmIêrm( gN/wm*RLywStq..m[p. n kml." 42 x.vyv' pUJy gN/pu„p.…m k.nhCzT]p. s'ytu m( tSmw ivp[. mm.…mnI ivp[SyopSkrwyˇRu _.yR tm( 44 y¥idCzit ivp[Ne {StˇTk⁄y.¢e tSy . /Upnw vRw ¥e ne c k...…mit 43 yqe∑. d¥.ven c.vNm. svRmte Tsm.S]yodx 46 ttS]yodxe m.vr. tqwk.o sd.' vedp.nmpRyÆe TSmt. mm 52 yq.rgm( aVy©.ip devx e xrIre Sve k⁄® p[..…mnI 41 tt a.Tm.' g.Tp[y.nkiv≈. deh.m.Nm.]e.[Matsya PurŒna] pur.' pyiSvnIm( 51 yq.h.leyt<@ëlp[Sq' `Otp.it tv kÉxv tq.i¢rStu iv„.' xu.Ntr' n pXy.

veˇd.vtI„vip yuJyte 61 svRp.gt" s m.n( tpRyte yq.c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y cwv' td.m' p[oiWteåNy' sm.Ny" sUyvR .çn' dev' p[itgO ≤N√joˇm" k îd' kSm.nNd’TSq.dnur. ad.k.Tmnoåip yq.' c k…qt' tTk⁄®?v' vr..vet( a.c tpo/n" soåPy….√eXy. 60 pu®Ùten yTp[oˇ_' d." smSt' v[t' k·r„y≤Nt c devy.' ivxeWt" a/moRåy' tto n Sy. 56 Ev' ]yodx' y.pur.ge.nI m.iO t yo ivp[o rTyq| gOhm. pU…jt.gto .pur. sm.nv[t' n.nvIWu pur.' v[tm©n.. s.wrxeWrw .ivfl' g.s.….smev' i√joˇm.ykm( kLy.˜./. Sy.Mp[t' sv| . c t.In. devg.nme„yTynu t.m( [Matsya PurŒna] tq. tt" s.n∑pç.idk˘ sv| b[.n. v.gv.TSye mh.eån©d.y" 70 271 .nmupiw t iv„.Nyo y.xeWm%<@metTkLy. tidd' s.re c s mNtVyo .m( SvSq.nn. m.vd>y.vtIn.pp[xmnmnNtfld.m s¢ittmoå?y.o" 63 ≈I.R.idit vwidk˘ mN]mIryet( 54 tt" p[d≤=.r.…mh svRd.iU tkr' ip[ym( 58 dwv' v.I’Ty ivsJyR i√jpug' vm( xYy.sn.cret( 57 tdnuDy.nw" 64 îit ≈Im./vloks'Sq..vNm. c k.Sy gOh' nyet( 55 tt" p[. Âpv.nuv.xKTy.n. my.x¥q.nuW' v." 62 kroit y.cret( 59 Et≤ı k…qt' sMyG.

·rHz^Ik.ip md.Stu tqwv m/usdU n 9 gItv.id s¢kLpxt.m( aqwks¢ittmoå?y.m i√tIy..rlv.idkm( xokVy. vsit kÉxv" 3 tSy.hRSQy' m.ip in„’it' dev vd svR’p. .Rve spàIk" sd.c ≈.nugm( 4 axUNyxyn' n.y" b[˜ov.n( tq.x' me y.tu /m.[Matsya PurŒna] pur.nt" 5 ≈IvTs/.um…e . kl]sMbN/o dev m.m( 272 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .n.y.…c¥q.te l+mIpitsmiNvt.' sMpUJy goivNd' sv.' y.y.v. p[.∞tu∑ym( 11 tt" p[.ˇwlv…jRtm( nˇ_m=.vedxˇ_Sy svRv.y' du"%' n .gv.Uihr<yd.m.MpTy. tSy. ivyuJyte dev n kd.ve¥ne t√d 2 ≈I.nuv.PyxUNy..ip y" prS]I' sm.√. p[.' sMpUjyei√„. p[.mHz^IpteåVyy g.' Tv' xyn' gt" xYy. me ivyuJyt..Rqk R .√.≈yet( tSy.' ’„.…/.vˇTSy.gvNpu®WSyeh ≤S]y.v.id]in`oRW' devdevSy k°tRyte ( `<$.Nt ≈I/.' m/usdU n" =Ir. s'pk [ °itRt.Sy i√tIy.mdm( 6 a¶yo m.í ivrh." pu®Woˇm iptro m..NsmXnute go.Stu d. mm.mRN]wivR/.¥myI yt" 10 Ev' sMpUJy goivNdmXnIy.kr 1 . ..XyNtu m. n xUNyo vrd xYy.m( 8 l+My.c moh.RNk.ednm( 7 l+My.XyNtu devt.te s'j.

v∞N{.TSye mh.r.m( tq.Sy.Ny∫iv„y' yd( ÂpsMpi√/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( [Matsya PurŒna] dIp.' invedyet( 17 Ev' yStu pum.' devdevSy sodk⁄M.pr.t*R dMptI .y k⁄$‚ü Mbne d.•.mr.m( a.xKTy.ulokÉ mhIyte 20 îit ≈Im.MpTyml'’Ty iv/.©.pitt.rI v.. smiNvt.sns'ytu .jnwyˇRu _.mh s¢ kLpshß. vedivduWe .pr. s¢ kLpxt.Nywí yq..≤Nt ipt.pur.yte n.y vw„.r..in c k⁄v•R xUNyxyn' iv„.c Í.v.i√l=.' d¥.ykm( .eåxUNyxynv[t' n.dukop.' xuKlpu„p.y" 71 aq i√s¢ittmoå?y.ven.nkiv≈.y c 15 t]opivXy d. b[˜Ny.ip s*v.m( 12 p." 18 n tSy pà‰.RdxUNyxyn' hre" ivˇx.I∑opSkrwyˇRu _.Nk⁄y.y.jn' d¥.….Nte ipt.y" Èêr ¨v.mwks¢ittmoå?y.oJysmiNvtm( 16 b[..' flwn.y ivp[.…cdip j.#‰en rihto n.mh 273 .vt" Kv…ct( 19 n pu]pxurà.' xYy.m( 13 sop/..rkm( n ivÂp* n xok.iv/wytRu ..in =y' y.m( 14 aVy©.u c. iv/v./.Mbr.∫+y.nt" pà‰.m.IRmpu SkrsmiNvt.vOt.kút..nhCzT]c.m( p[itm.Rn.y. ivrh" kd..Stu .˜.iv„yit yuge tiSmN√.pur.tVy.

.dSy /Imt" Í./u pO∑' Tvy.rv[timTyetTs v+yit mhIpte" 5 a].d' mh.d' .c tSyoˇr…md' b[˜iNpPpl.s' pur.h.…mRk" 4 ipPpl.kiSmk˘ ’tm( s.$j" 11 ….gMy td.r<ye ipPpl.muinm( a….tnm( ivrocnSy s'v.d ¨v.ho ivrocn ixv' tv tˇq.[Matsya PurŒna] pur.Sym.TMy. d=ivn./u mh.y /.vo v.ndhTs¢ s.u„v y√+yit vw /mRp]u .roGymwêy| mit/RmRe gitStq.do yu…/iœrpur"srw" 1 vsNt' nw…mW. 10 pur. s s¢ p.n( 274 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .idn' xu£ ¨v.c vdt.l.ı.Pyud.·ˇ_vw„R ./u s.Êv.gr.{ îd.b./us.mevmuˇ_v.dSy s'v. h…st' tSy pp[Cz sursUdn" 8 b[˜≤NkmqRmte ˇe h. .' vr" ivSmy. cwn' p[Xnmek˘ k·r„yit yu…/iœro /mRp]u o /mRyˇu _Stpo/nm( 2 yu…/iœr ¨v.SymetT’t' my.NTy.'STv' vdSv me 9 tmevv' .nI' kqy.æ?vit m..t.gRvSy c /Imt" 6 p[Ò. soåhs∫»gnu Ndn" 7 s.c kqm..…m te a©.m( ipPpl.dSy sut' ÎÇ. ixve .hrNtImimith.veTkqm( 3 Èêr ¨v.y k⁄iptSy tu xU≤ln" aq t∫ImvK]Sy Sved…bNdull R .d(vt[ m. i√r∑p·rvTsrm( Âpe. aVy©t.p[itm' k. .c s.x.

≤N£ym.·rt" 13 ’t' Tvy. tv dwTy j.{.∞ .nm( a.Nmm 15 a©.hen kmR.eR sM.v p[≤e =„yNte jn.' devd.c 275 .| Tvi∂ne nr." pUj.nImlmetne lokd.Ô.yutyw tRu " ’Tv.ˇv ivdUrg.t" krp.tStT=.' c xU{.m( [Matsya PurŒna] anekvK]nyno JvlJJvln../u s.s* yDmqn' pun..iv„yit 17 Evmuˇ_Std..it' g…m„y…s /r.t( ÈÎxI' ÂpsMpiˇ' ÎÇ.IW.d. x. c ®…cj.e i£ym.{ d=yDivn.nhm( 21 s.ve{pU meêe y| ikmu k⁄vtR " 22 ySm..¸StSm. 14 x. sveWR .Sy v[tSy tv dxRn.Rt.Êv.æ?vit tenoˇ_mho m.KTy..'StSy pUj..Ridkmuˇmm( Î∑v.v" i]jg…•dRhN.' pUj…y„y≤Nt ctuQy.UtR lsM.h.t" surx]ukl ⁄ o√h iviv/. 23 Èêr ¨v.' k·r„y≤Nt vr.' g[h." Âpm.≤Ntp[d.nv.iv„yit 16 ye c Tv. ySm.t.UitreW." 12 vIr. iviSmtv.loikt' ten sur.≤NtmgmTk." xU{. /r.jNg[hTvmgmTpun" 18 s kd.roGymwêy| te„vnNt' .nen gv.' p[qmo .pur.t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.e c VyviSqt" 19 ten Tv' Âpv.. 20 ivrocn îit p[.Tmj devlokÉåi√tIy' c tv Âp' .idd.IsutSy ivinN¥m.Uy" ixven ivinv.rk îit :y. vIr.~y.TMymuˇmm( pXytoåip .·rg.xnm( îd.mÂp/Ok™ s'j.…c∫v.{ îit :y.

' pu„pm.n' my.N’Tv." t<@ëlw rˇ_x.R .ve tu rˇ_cNdn…m„yte 30 cTv.©. .Ste .c ivStr. pun" p[ov.…. ò.l.y 276 .gRvSy mh.TMy' c iv…/' tSy yq.m( /ur/' r' rˇ_mtIv s*My' /.rkidne yd.c ." k.Ny.n' td." 31 ctu„ko.Ly.r=t.…m tÊvt" dIym.RÍ©«' kipl.idTye gomyen." smNtt" 29 a>yCy.]' pu®W' tqwv s*v..y xIl.Ste ¨dÑü%" xU{StU„.Nvys'ytu .‚M.*mm.y d.ytb.gwí s'ytu .RTpµr. .n' tu y∂.dnNdno vIr" pun" pp[Cz iviSmt" 24 ivrocn ¨v.'Sydoh.lIyw" pµr.gv'Std(vt[ ' sMyk™ ≈otu…mCz. Î∑' .r" krk.in s¢.t( 26 xu£ ¨v.Mbrs'ytu .R….].ogivv…jRt" 28 tq..∑pT]km( k⁄ïmSy.giv.+y.UiWt" 27 a…¶mU/R .v.in 33 a©ëœm.RmTy.¸d<@m( ctu.' svTs.oJysmiNvt.c ctuQyR©.h.v√ˇ_⁄mhR…s îit t√cn' ≈uTv.y p.in c gN/m.vit d.eWu t.nv mOd.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq t√cn' ≈uTv.R idvo mN]' jp•.[Matsya PurŒna] pur.. k⁄y.tVymetTskl' i√j.CyR r*Pyw" sur"w k.y.]e gu@Syop·r sipRyˇu _É 34 smStyD.St…mt a.Ntre 25 m.y k⁄$‚ü Mbne nwv tu d.jRu ' hemmye iniv∑' p.nulpe yet( p[.Py. fl.≤l%eTpµ' k⁄ïmen.Tmn" p[Ó.in iviv/.idk˘ sv| tqwv ivinvedyet( 32 suv.y …jte≤N{y.mq.I' SmrN.k.….

pur..gv.U…mpu] mh.~y| rˇ_cNdnv. tSy yTpu<y' t√d.iNv/ˇe 45 îit ≈Im..c îTyevmuKTv.Ky' ck. ’t.vet( 42 s¢ kLpshß.' c x·ˇ_to d¥." 37 d¥.y" 72 277 .' p[p•oåh' gOh.y ..Ognu Ndnoåip jg..qIR Tv.m dwTyí ck.oit yíwnmnNycet..q ixve .* v.Sy d…yt' gOhe tˇÌu..e©.KTy.r svRm( Tv' c.q v.d' v.ip …s≤ı' .g Svedo∫v ipn.d ¨v.Rdve m©.m i√s¢ittmoå?y.pur.m( 38 y¥id∑tm' lokÉ y∞.Ly.∑km( cturo v.∫⁄tvIyRkm.ikn" Âp.ˇ_" s¢√«p.cr 43 ipPpl. ttoåcRyie √p[vr' rˇ_m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Êvmip dwTyeN{ v[tmetTsm.rlv.rk.' tt" ’Tv.. ivsJyR i√jpug' vm( nˇ_m=.ˇenvw mN]e.c tqeit sMpUJy s ipPpl.nen dÊv.rkv[t' n.TSye mh.…/po .vte dey' tdev.GysMp•" punjRNmin jNmin iv„.StSy.jNk⁄® svRmte ¥toå=y' vedivdo vd≤Nt 44 Èêr ¨v.Mbr.id…. yStu pun" k⁄y.mXnIy.….ip r.iNvtm( xYy. .~y| nmoåStu te 36 mN]e.…m te 41 Âps*.R Í.r.=Yy…mCzt..TsvoRpSkrs'ytu . 39 p[d≤=.·r. .KTy..m( [Matsya PurŒna] smpRyie √p[vr.*m' go…mqun. ®{lokÉ mhIyte tSm.´Ots'ytu m( 40 .Ô≤l" pUvmR du IyR mN]m( 35 .

.]e s*v.rt sv.ulokÉ mhIyte 5 y.].….t" Í.TSye mh.Ntye y.gvsno `Othom' tu k.q s*v.].My c gv. pUj.q v.Mbryute …stt<@ëlpU·rte 2 iv/..vSy k*Ntey y.d ¨v.m.n.Up.Kpte c bOhSpte £Àrg[h"w pI…@t.c aq.iT]….Rmmrexpuroihtm( 7 pItpu„p.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq i]s¢ittmoå?y.Rp. m.ne c tq.nen tTsv| s.idWu c .pur.'Syp.jt' xu£˘ xu…cmuˇ_."w v$kì" pU·rk. ò.m...RNk.y invedyet( 9 nmSteåi©rs. pun" xuKlpu„p.Mbryut' ’Tv..eåvs.].y r.mmOt.Rm 278 ." k.rM.nv. s.…m yu…/iœr suv.Sv>yudyeWu c k⁄vNR bOhSpte" pUj.Re k. s.kìrip t.NsmXnute 11 îit ≈Im.cSpte" pUj.[Matsya PurŒna] pur.e gu®xu£pUj.RNk.mg.Tv.Ognu Ndn kve sv.m.y" ipPpl.]eåqv.vCz⁄£Sy n ˙t.u .vd•' n c.Rq…R sı‰q| gOh.' n.Nt..y invedyet( 3 nmSte svRlokÉx nmSte ..ryet( p[.˜.l p[itxu£˘ p[x.' p[v+y.x.~y| nmoåStu te 4 EvmSyodye k⁄vNR y.fl./| b[.iNvtm( mN]e.í go/Umíw .Lykì" xu.XnIy.y nmo nm" 10 s'£.q sWRp"w pl.jte v.“oit iv„.' sv. xu£odye iTvh 1 r.iv…/n.©r.qR…sıye 6 t√√.êTqyogen pçgVyjlen c 8 pIt.

….Skr.Mye idv.y" b[˜ov.s.vs's.m.nulpe nw" 279 [Matsya PurŒna] ." sm>yCyR nmSk.yeit c.' tq. ò.∑me dle 9 a.c .rk ik˘…cd(vt[ ' sm.nmSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( i]s¢ittmoå?y.r.idTySy idn' . kmls¢mIm( mNd.rs." p[kLpyet( 6 p[.Tmne mN]wr…e .rk.' v+y.rs¢mI' t√Cz⁄.=t...nI n.m ivjy.vNte c m?ye c nmoåStu prm.…m n.d.' p.m( pu„p.s¢mI' pu<y. tu kLy.….….cret( tt" xuKl.' c k….Ly.R deviWRp…U jt.' sm.yeit m.nle y.vet( s." iv/.nm.NtdIiptw" 10 xuKlvS]w" flw.+R yw/pUR m." p[oˇ_.' xu..gvN.groˇ.ixnIm( 2 xkúr.yeit iv/.devR x e ' ivNyseTsvRt" £m.Rk. tu xuKls¢My.Re tpn. kLy.RroGysu%p[dm( 1 Èêr ¨v.yeit .ª. c ing¥te 5 p[.Ñü%oå∑dl' m?ye t√√éˇ.] îit nwAt≥ e 8 p…íme v®.inle s*Mye ivktRn.y" 73 aq ctu"s¢ittmoå?y.s¢mIm( 3 sv.pur.c s*r' /m| p[v+y.c+v Svg.pn.kr.yeit rvye c.vdnupvU x R " 4 yd..yeit c.tR<@.!‰.RnNtfl.tgRVyen pys.Mbr" pµm=t.s¢mIm( ivxoks¢mI' t√Tfl." sv.…m yq.t( 7 pUv.d.

pivinmRˇu _" sUyl R okÉ mhIyte a.lv[tv…jRte `Otp.mnNtfld." itlp.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Sqi<@le pUjye∫KTy.' yStu kLy.. kLy. c vedivduWe …b@. ivˇhIno ivmTsr" n ivˇx.pur.y m.' invedyet( 14 p[Iyt.…s v[t' cret( 15 ttS]yodxe m.pw" p[mCu yte 20 îit ≈Im. idv.RTkLy.l'k.Tm. gu@=Ir`Ot.TSye mh.]' sknk˘ sodk⁄M.mip p[d¥.. ivsOjie d≠√jpug' v. vw d¥.gv." pyiSvnI" 16 Ek.yte 18 svRp.. sv| m.˜.]' ihr<y' c b[.m ctu"s¢ittmoå?y.c 280 .…s m.e kLy.s¢mIm( svRp. svRd∑u opxmnI sd.y" Èêr ¨v..en c 11 tto Vy.uKTv.#‰' k⁄vIRt yto moh." suv.roGymwêyRmnNt…mh j.y" 74 aq pçs¢ittmoå?y..m] .yur.s¢mIm( Í... inTy' svRdvw tpU…jt.˙itmN]e.RSy.Nprm.s¢mI 19 îm.t®Tq.TptTy/" 17 anen iv…/n. yStu k⁄y.phr..njpo ivp["w shwv `Otp.y invedyet( 12 Ev' inym’TsuPTv.T]yodx vS].s¢mIv[t' n.√.ysm( 13 .rs'yˇu _.oit p#te ceh svRp.[Matsya PurŒna] pur.…s g.kr" anen iv…/n.id…. p[.n( x·ˇ_t" pUjye∫KTy. gu@nº lv.nv" ’tò.

`e ’„.Tkipl..çn' pµmk.iNvtm( xYy.Xnute 1 m.m" k⁄®te yStu s pr' b[˜ gCzit 12 281 [Matsya PurŒna] .R`xuKlp=Sy s¢mI 8 v[t.RTs y. ivxokt.' c pyiSvnIm( 9 anen iv…/n.qRyte k.r" ’sry.vnpUvk R m( ¨pv.pur.' m*ns'ytu " tt" pur.. s¢My.m( ivxoks¢mI' t√√+y.vet( t.n•en gu@p.“oit pu„klm( in„k.t ¨Tq.n( suPTv.h. ivxok˘ . b[˜c.vTpunm.#‰ivv…jRt" ivxoks¢mI' k⁄y.[ Xy gomU]muTq.sv[t' ’Tv.m' t' tm.Rkml.v• xokm>yeit rogd*gRTyv…jRt" 11 y' y' p[.' s.uKTv.g[' koi$xt' .' vw xuKlp=t" ’t. 7 anen iv…/n.itlw" ò.Uit…mCzt.idTy svRd.y ’tnwTyk" 5 sMpUJy ivp[... sMpUjyeid≠√j. meåStu Tv∫·ˇ_" p[itjNm c 4 Ev' sMpUJy Wœ‰. y.uvn' Tvywv..y ’tò..njp" xu…c" ’Tv.' gitm( 10 y.≥yie t c pUjyet( krvIre.v∆Nmshß.…m muinpug' v y.rI .˜.' d¥.u yorip p=yo" ’Tv. rˇ_Én rˇ_vS]yugne c 3 yq. s'p.' ktRVy' .KTy.Tsuv.ve…•ix 2 tt" p[. svRm.' .it prm. tq. dNt/.]smiNvtm( t√S]yuGm' pµ' c b[.Nte klx' d¥.mupo„y nr" xok˘ n kd. tu k. yStu ivˇx. Wœ‰.y invedyet( 6 atwllv.≈v.' sopSkr.…cidh.' tu .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Tv.

Rkml..numRe p[Iyt.çnm( 2 xkúr.…m n.mPyupo„y iv…/vdnenvw £me.vTSy.e m.mekk ì ˘ n.iNvtm( 5 xkúr.NsMpUJy c. v®.' .gRxIWeR xu.mip p[v+y. sUy"R x£o h·r" ixv" ≈Im.…mit 7 p[itm.y" Èêr ¨v.mupo„y nr" p.nurkoR rivb[˜R .m k°tRyte ( p[itp=' flTy.…s s¢My.e ivxoks¢mIv[t' n.y" 75 aq W$(s¢ittmoå?y. plSywkSy /mRivt( d¥.m pçs¢ittmoå?y..…mit 3 . £mx" sUymR N]mudIryet( .UW.Nte ivp[…mqun' pUjye√S]." p[Iyt.' c s¢mIm( soåpIN{lokm.RTflyut' y.r…yTv.:y.id≠√k.yte Kv…ct( 13 îit ≈Im.KTy.mupo„y.p.y k⁄$‚ü Mbne r…v' k.vet( 1 m.∑My.' inytv[t" t.c aNy.yu .]s'yˇu _' vS]m.iNv.G.d( b[.ip ivxok..T’„.y.“oit n du"%I j.p.cret( 8 v[t.. tu t√ıwmfl' dÊv.i√muˇ_" SvgR. tu k..ys¢mIm( 6 ¨po„y dÊv.s' c s¢My.w" 282 . tu fls¢mIm( y.gmetTk⁄vNR sm.q kml' k.√.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y" p#πCzé.çnk˘ ’Tv.ojnm( dÊv. k⁄y.ª.˜. tu ivp[..' =Ir.vsuSTv∑. suv..[Matsya PurŒna] pur.LysmiNvtm( s'vTsr' c tenvw iv…/no.lvel.TSye mh.es¢mI 4 t.s'ytu ' d¥.pur.

v.'St.≤Nt' p[yCz me 5 283 .s¢mI' v+ye t√TkLmWn.idk˘ ik˘…c¥d].Ly..mOtmev Tvmt" x.p.pur.Tm.G.Ly.RTfls¢mIm( svRp. sUyl R okÉ mhIyte 11 sur.' inytv[t" p[.xm.nulpe n" 2 Sqi<@le pµm.ıempµdl.e fls¢mIv[t' n.roGymwêy| yy./vSy …ste p=e s¢My.oit p#π√.iNvtm( 9 yq.n.' stt' rogv…jRt" .dIit p#‰se svRSy.ip soåip kLy.m.RTfls¢mIm( 12 k⁄v.Ut.nNt' p[j. itlw" xuKlw" xuKlm.pur." s¢mI' cem.Rne sm..p.c xkúr.yuˇ_' mN]e. n ivfl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.STv∫ˇ_.Rkm( tiSm•m" siv]e tu gN//Up* invedyet( 3 Sq. rve tq.vet( 13 îit ≈Im.ixnIm( a.y" 76 aq s¢s¢ittmoå?y.√edv.y.Vy.nNtfl.' y" k⁄y.' c xkúr.n.it y" k⁄y.≤l:y k⁄ïmen sk….pivxuı.y" Èêr ¨v.t" ò.mnNtfld..klx' d¥.R." k.m( [Matsya PurŒna] xkúr.'í pu®W..TSye mh.' sd.N. ’tm( tTsv| n.m W$(s¢ittmoå?y.ryedk e …v'xitm( y" Í.yur.Tv.yte 1 m.pyeddu k⁄M.mu] v.nen pUjyet( 4 ivêvedmyo ySm..nulpe nw" suv.]s'ytu m( xuKlvS]wrl'’Ty xuKlm..i¢rStu me s¢jNmsu 10 îm.

….cret( s'vTsr.ojyeCz·ˇ_to ivp[.…s sm.e xkúr.s¢mI cey' v.Rê" p[d.#‰' k⁄vIRt k⁄vNR doW' smXnute 12 amOt' ipbto vK].ñ( zkúr.n( î∑.y" 77 284 . xkúr.dnm( n ivˇx.TsUySR y.twllv.' ’Tv. sv| m.êRt" ≤=t* s*rsUˇ_' Smr•.oit y" Smre√.uÔIt.`Otp..iNvtm( 9 svoRpSkrs'yˇu _' tqwk.…jme/flp[d.' pyiSvnIm( gOh' c x·ˇ_m.Gyt" 8 anen iv…/n.TSye mh.. tSm.id=us.[Matsya PurŒna] pur.it soåip devrw mrv/Ujnm. hVykVyyo" 14 xkúr.Nd¥.RTpry.KTy.TsmStopSkr.˜.roåmOt.Nte xyn' xkúr.]e gte pí. rvert" pu<y.Ste pur.Tmv. .Czten v.' ’tnwTyk" tTsv| ivduWe t√d( b[.Rq in„kÉ.pUJy" 17 îit ≈Im.krSy lokÉ mitmip c dd.ip x·ˇ_t" 11 suv.' SvymPyq v. SvpeˇTp.klx.ly..v[t' n.m s¢s¢ittmoå?y..“uy.d∑My.≈v.…s m.iNvtm( 10 shße. tu pr.t( kLpmek˘ vseTSvgeR tto y." 13 xkúr.y invedyet( 7 . svRd∑u p[xmnI pu]p*]p[v…/RnI 15 y" k⁄y.it pr' pdm( 16 îdmn`' Í.. dx….v.tVy" pUvvR NmN]v. p·rp#tIh idv. td/enR .pur.. s vw sÌitm.' g.q in„k.en c 6 ahor.mOt…bNdv" inpetyu Re /r<y. d¥.ysw" ..' tu x.≤lmuÌ=e v" SmOt..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pçgVy' tt" pITv.

it soåPy] l+mImcl.Py gN/vRiv¥.…m t√Tkmls¢mIm( ySy. ivˇx.KSy.dl'’Ty iv/.' m..RTkmls¢mIm( l+mImnNt.]e c s*v.m.smiNvt.dev tu„ytIh idv.c at" pr' p[v+y.' gitm( 10 y" pXytId' Í.t( 11 îit ≈Im.nt" 5 ahor.kr nmStu>y' p[.R!‰./rlok.mudk⁄M.UW.]e gte pí. xuKls¢My.'stwlivv…jRtm( 6 anen iv…/n. gN/pu„pw" smcRyte ( nm" kmlhSt.vOt' ’Tv.m>yeit sUyl R okÉ mhIyte 9 kLpe kLpe tto lok.y nmSte ivê/.nupSkr.' d¥. yStu k⁄y.ojyeid≠√j.iNvtm( g. tu suv.it pr.' .' ò. c kipl.uy.m( 2 vS]yuGm.KTy.TsMpUJy vS]m." p·rvOtStto y...Rkml." s'k°tRn.d∑My.∑s¢ittmoå?y.y" 285 .y.sndIp.y kml' xu.' pyiSvnIm( 8 .∑s¢ittmoå?y.pur.' c d¥.m( 4 ivp[.jn.∞ mTyR" p#π∞ .·r.e 3 idv.uÔIt m.Lyiv.xKTyq .q mit' dd.kr" 1 vsNt.e kmls¢mIv[t' n..y d¥.id∑.n( anen iv…/n.#‰ivv…jRt" 7 v[t.TSye mh.…s c sv| sm.kr nmoåStu te tto i√k.w" xKTy.lvel.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t" sNg*rsWRp"w itlp.y" Èêr ¨v.mls¢My. pOqKpOqk™ aPsro….Tsuv.Re iv/..…s m.mv.pur.dINd¥.cre∫KTy.m( [Matsya PurŒna] aq.TSvxKTy.Ns¢gTv.n( yq..Nte xyn' d¥.

ªe c v.c aq.RyTe y.RTmn îit Nyset( xuKlvS]w" sm.rn.eTyuˇrt" pUJym.r.nve pU„.t( 12 286 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .√πdivde pun" .…m svRp.nle dle d≤=.RSkr.e t√dk.Ns's.y.y c Tv' rve t.rk⁄smu .' rMy.vn.nm( 4 pµ' ’„.vt" s.' c pu®W' sv.nNd.]eå∑pT]km( hwmmNd. mNd.…s c k⁄y.ivR./| d.q.n' puni√≥j.n( 3 .mlp=e tu pçMy. mNd.' v.. 11 nmo mNd. sv| s¢My.ojyeCz·ˇ_t" ’Tv.yRM.yVye c<@..#‰ivv…jRt" 10 Etdev v[t.id….ve∑‰ .t" sMp[v+y.e c nwAt≥ e 6 p…íme ved/. ò.NsMpUj…yTv. tu mNd.rk⁄smu .vi√ˇx.Rk.y ’Tv.tVy' .RTs'vTsr' y.| pu®W' t√TpµhSt' suxo.Gyt" p[. t.. WœImupvseä/ë " 2 ivp[.õu n™ r" dNtk.≥y tq.Ñü%o gOhI 9 anen iv…/n.ys.ª.Uit…mCzt..y mNd.xIittmoå?y.m[p.yeit pUvtR " 5 nmSk.Sm.œ' tt" ’Tv.twllv. t√∞ sUy.r.RLyfl.y klxop·r go….' n.`Sy.' l`u.pp[.yeTyt" prm( 7 k….mp[d.re.w .xye…•ix tt" p[.Nte tu in/.gr.t ¨Tq.' m.rs¢mIm( 1 m.ixnIm( svRk.uÔIt.y" Èêr ¨v.r' p[.rySv.…s m.[Matsya PurŒna] pur.itlw" ’Tv.m( aqwkon.∑km( s*v." 8 Evm>yCyR tTsv| d¥.+ywm.

mekon.m( Tv.Rn..xIittmoå?y.r.?v.yss'ytu "w d¥.te .yu .' t√ÌN/m..y" ≈I.' hwm' t√Ì.re sv.eCz⁄.[ Xy Svpe∫mÀ * ivmTsr" tt" p[.m[p.Ly.√.mh' xu.y" 79 aq.Nm.çno∫v.mxeW.e mNd.' svR…sıye 3 aq ’Tv.TSye mh.n( 6 anen iv…/n.nulpe nw" nm.xrIr.nuv.myRm.iNvtw" 4 flwn. p[Iyt.Ny.pur.id≠√k.' pUjye∫KTy.m`*`p$l. yStu k⁄y.çn' vOW..te s'j.' k.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.pw" p[mCu yte 15 îit ≈Im.RNmNd.m( 7 287 [Matsya PurŒna] . nr" v.rs¢mIv[t' n. gN/m.KTy.gv.s¢mIm( 2 kipl.rs¢mImet.ly.iv/w.s¢mIm( y.rs¢mIm( ivp.…s sd.…s m.…m sUysR M.y. d¥.pur.m( gCzNp[gÁO s's.kLy.uvn.n. vOW.m( y" p#πCzé.ip svRp.c aq.ss. tto ivp[.|í l.e•r" 14 mNd.' xu.IW.mupo„y nro rogxokdu"%w" p[mCu yte 1 pu<yen c. sMpUjyeid≠√j.Ut.…m xo.…mit 5 pçgVy' c s'p.NtdIipk.qRflp[d.]e. s'ytu m( k.mip v+y.Pm.m( È‚Pst.êyuje m. s su%I mTyR" kLp' c idiv modte 13 îm.…s ’tò.Lygu@.Rq.+R yw`tRO p.lvel. itlp[Sq' t.m( anen iv…/n.xIittmoå?y..njp" xu…c" v.c…yTv.

y.m.n.s¢mI 12 îm.re" 14 îit ≈Im.[Matsya PurŒna] pur. d¥.“oit iv¥.xIittmoå?y.xIittmoå?y.ykTvm( 13 y.lye vseÌ.nyuˇ_.…/pit" £me.Tm.t( tv .s¢mIm( tSy ≈IivRpl u .vo∫vk.[.NmuÙt| pXyeTp[s©.UTv.·ˇ_mtStq.' v[t' v.Uts'Plvm( kLp.m[p../rn.UTv.' tq..TSye mh.." s¢ nr" kroit y" s¢mI' s¢iv/.Iterip sUdn' c pus' " 1 mTSy ¨v.ip v+ye v[t…mN{.mip dul.dxIv[tm( 288 ..vR ∆e Nmin jNmin 10 aPsrog.uy.R¥" xu. .dlmuıtumR pu oW.surm.c ikm.R`ivmuˇ_deh" p[.…/po .d.m' .jn.…/po . p#‰te xu..vTsm.n" sur.…mit 9 anen iv…/n.…s ivxok√.y" 80 aqwk.vvtI.it pr' mur.U hTy.I∑ivyogxoks'`.]e itlp[Sq' s*v.y" mnu®v.gN/vw"R pUJym.nveWu guÁm( 2 pu<ym.shßSy .UtleåiSmN.êyuje m.l…my' pu<y.vd.e xu.dip dIym.√πdivde sv| ivê.| vOW. iv√.xtSy c n.vet( 11 b[˜hTy.pur.RStu s¢√«p. pd' y.nkiv≈.v. p[Iyt. iv.' p#π¥" Í.s¢mIv[t' n.iNvtm( sop/.x.m( s s¢lok.Nk⁄y.nm( soåPy] sv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s'vTsr.Nte xynim=ud<@gu@. k°itR.R ' mhÊv.y.c p·rpO∑…md' jg≤Tp[y' te ivbu/.sns'ytu m( 8 t.·r .

‚u Gv√.y iv.mb.dXy.y vw ≈Ix.∞ riàm.n' sv*RW/w" k⁄y.mxokin/ye v.' c pµn.yeTyudr' p.sudve .rStu √‰©ël" Sqi<@lSyop·r∑.' inr..' gidne nm" vwk<⁄ #.y vw ≈I/r.ovR=" kr* m/u…jte nm" 8 ci£.yeit hrye c pun.y vw 7 n.' ˙¥' c p·rto vp[]ysm.y ˙dy' mNmq.r" sm>yCyR tu kÉxvm( …≈y' v.pUjyet( 11 Ev' sMpUJy goivNd' flm.e…•ymen tu 3 ¨dÑü%" p[.t®Tq.d* jÏπ c vrd.I ll. 12 cturß' smNt.r." p[it’it' Nyset( 289 [Matsya PurŒna] .Nm.vnpUvk R m( Ek.]mudKPlvm( Xl+.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh./v.e v.y nm" k<#m.[vRu * 10 alk.mn.∞ …. vp[.¸÷ c d≤=. xUpRe l+My.s. dNt/.Sy' yDmu%. . p[.RTpçgVyjlen tu xuKlm. Sqi<@l' k.vet( 14 ndIv.pur.y j.y c.y m.yeit ikrI$' ivêÂip.luky.….n.ryeNmud.y nm" ki$m( d.…yne 6 kNdp.êeR c ivpul.nv" ò..y nm" p.e nm" sv.>yCyR iv…/v∫o+y.y vw 9 n.Ry nmo guÁ' m./v.Sti√St.modr.Mbr/r" pUjyeCz^IxmuTplw" 5 ivxok..' l`u.Ñü%o v.iˇr∑.©ël.Ly.RTmne t√…Czr îTy….…m Tvpreåhin 4 Ev' inym’TsuPTv.m( dxMy.Ly.vOtm( 13 a©ëlne oiCz^t.nulpe nw" ttStu m<@l' ’Tv.nunI t√dU c jlx.h.$' v.≤=.

' inx.roGymxokí.' p·rTyJy gCzit tq. suÂpt.m]ye VytIte tu suPTv.Rsu ipbe∂.MpTymcRyte ( 22 .hyet( 23 anen iv…/n.Mbrw" xUp| ve∑‰ sMpUjyeTflw" vS]wn.gr.Rn.·ˇ_rg[‰.Stu me ivxok.ryeTskl.NTyw nmo l+Myw nm" …≈yw nm" pu∑‰w nmStu∑‰w vO∑‰w ˙∑‰w nmo nm" 16 ivxok. 25 yq. sv| m.Rkmlen c 18 rjnIWu c sv.in td.Uit…mCzt. n l+mIdevR x e Tv. n l+mIj. vrd.x. pur.Stu me sd..¥en r.tVy' .in ti∂n' c.ojn' c yq.uKTv.nen xyn' gu@/ensu miNvtm( xUp| c l+My.m' s.cRyte ( 20 x·ˇ_tS]I…..id k.Ly..gMy c ivp[..]* j.PyuTq.iv/wSt√Tsuv.Nte xyn' d¥.…yne 21 ttStu gItv.in pUJy. meåStu .vr. ≈uTv. svR…sıye 17 tt" xuKl.[Matsya PurŒna] pur. cwk˘ v.m( 19 y.e ’te p[.…s sm.roPy l+mI…mTycRyäe /ë " 15 nmo deVyw nm" x. devne riht.nv" a….nkiv≈.Stu sMpÊyw ivxok. ivˇx.' xu.' …mqun. ivxokt.oRdk˘ bu/" ttStu gItnOTy.cret( v[t.te c tt" ò..n' ’Tv. siht' d..nulpe nw" xynSq.y ivxok. du"%n. 27 290 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .in nmoåStu jlx. vS]m.…s m. c..itv.m( 24 yq.xKTy.Str.#‰ivv…jRt" .y m. c kÉxve 26 mN]e.m( Sqi<@le xUpmR .Ìu@/ensu miNvtm( sop/. d.Ryte Kv…ct( tq.

rctu∑ym( vTs' .* 291 [Matsya PurŒna] .k.pur.c+v jgTpte ik˘Âp' kÉn mN]e.' svTsk.l* t* …stkMblkMbl* t.e ivxok√.Rn.dxIv[t' n..in svRd..[yU gu opet* nvnItStn. d.xnm( 2 ’„..n' me sm.y" mnu®v.m[g<@kpOœ* t* …stc.$l..re.rt" 6 /envu Ts* `Ot.…jn' t√√Ts' c p·rkLpyet( p[..nk⁄ïmm( kÉtk° …sNduv.y" 81 aq √‰xIittmoå?y. vTs" Sy.mrromk* 8 iv&m.c gu@/eniu v/.rkÉ.tVy' tidhoCyt. 5 a/R.re.y.nSy y{Up…mh yTflm( tidd.pur. .d( gOhivˇ.Tsd.d* xu…cmuˇ_.|xne vTs" Sy.…jn' ctuhSR t' p[.Sy* c …stsU+m.fle=. SmOt.* 7 …stsU]ixr.d.Mbr.m( ¨Tpl' krvIr' c b.StIyR svRt" 3 l~ve.nu≤l¢.Gg[Iv' ivNyse∫i⁄ v gomyen..nI' p[v+y. 28 îit ≈Im.' d.m( 1 mTSy ¨v. gN/p.xIittmoå?y. k⁄vIRt √.nus.Ñü%I' kLpyeıne mu du Kp.Riv=up.vOt* xu·ˇ_k..' vw m?ym..Nyet.m( 4 ¨ˇm..it" xSt.pivn.Tkinœ.mwk. kdMb' k⁄Bjk˘ j.>y.…m svRp.TSye mh.c gu@/eniu v/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mMl.vu.r' c mÆLlk. .. gu@/en"u Sy. tu ctuq.

imtr.jtw" %urs'ytu * n.TSvÂpt" 19 k⁄M.' /en'u b[. s. devI mm x.Stu me 14 Sv/.kúx£x·ˇ_y.n..ixNy" p#‰Nte dx /env" t.˜.' c y.nmetıennU .s.yuˇ_* `[. t* /UpdIpwrq. gu@/en"u Sy. ip[y.[Matsya PurŒna] pur. yD.…m n. /envu rR d.St. /en u pe." Syu{vR /ennU .' s.≤Nt' p[yCz me 15 Evm.tU . svRp.≤Nt' p[yCztu 11 dehSq.. y. /enSu tSm. tu ctuqIR jls'…Dt.* r. s¢mI xkúr.. l+mI" svR./endu …R //enSu tq.rk* 9 suv.R /en u p.s.r.' Sv..pivn.Rs. c ®{.h..∑mI rs/eníu nvmI dxmI Sy. y.h.gN/kr<@k* îTyev' rc…yTv..RÍ©. /en u pe.m.xy" suv." p.l.'Sydoh.' y. l+mI" Sv. pr.n. itl/enSu tOtIy.m….Stu s.…/p 17 p[qm. m/u/ne Su tq.in c nr.R lokp.cRyte ( 10 y.t.. iptOm:u y.uj. c dev„e vviSqt.' tu r.y invedyet( iv/.vso" cN{.' SvÂp' v+y.Nye tu mhWRy" 292 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .flsm. devI mm p.nv" 20 nvnIten ràwí tq..ivN{nIlkt.R/ne mu Py] kÉ…cidCz≤Nt . l+mIy.mN}y t. …≈ye 13 ctum% uR Sy y.p' Vypohtu 12 iv„.Cz.phr. c iv.. s.' sv.ovR=…s y.pr..m( =*mpuCz* k.n.I x'krSy sd.p#‰te 16 y. 18 =Ir/eníu iv:y.d( `Ot/enSu tq. y.R l+mI/RndSy c l+mIy.

dx c. pu<y.tIN{lokÉ vsit s ivbu/*`w" pUJyte kLpmekm( 31 îit ≈Im.StUpr.idpvRsu 25 ivxok√. y." axeWyDfld.e c SmrNh·rm( 27 nv.“oit mr. ." 21 mN].“uy." xu.y" 82 293 . xu.t( 29 tSm.dnm( ktRVy' . tu pry.yte nOp 28 n." SmOt.Gym.v[t' n.mupo„y nro y.muˇm' ySm.pur." sv.i√xok√.≈ı' p[d.rercRn' yí pXyet( mitm..RSt.dxIv[tm( nOTygItpr..g. pvR….hns'yˇu _.budR shß..n' Sy.m( [Matsya PurŒna] Etdevi' v/.otIh sMyÑ/umru nrk.R" p." sd.dyo dey. pvR…. inTy' s.phr. nOp 30 îit p#it y îTq' y" Í.Uitk.m √‰xIittmoå?y.roGymev c vw„.vNmyoidt.yur.pur.….∑* c /mRivt( n xokdu"%d*gRTy' tSy s'j.. pun" gu@/eNv.KTy.dxIv[tm( td©Tven cwv.." 22 gu@/enpu s[ ©πn sv.phr.dx.o" prm' pdm( 26 îh lokÉ c s*.] gu@/en"u p[xSyte 24 ayne ivWuve pu<ye VytIp.ip tTflm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.p c jn.e ivxok√. tu ivxok√.teåqv." 23 v[t. k⁄®te y.n.TSye mh.v.ˇ EvopSkr.tVy.v' purm.dg[e hreinRTymnNt' gItv.n. p.' yo dd.men .it ti√„.dxI cwW.u·ˇ_mu·ˇ_flp[d.rI v. yq.

p.n.Nyxwl" Sy.n( 2 pur. .•ro lok.te idn=ye 7 xuKlp=e tOtIy.gvHz^otu…mCz.nu≤l¢.n( tNm?ye pvRt' k⁄y.ytne v.TMymuˇmm( yd=y' pre lokÉ deviWRg. pun" 8 xuKl..gudKp[v.“oit surpU…jt.nm.Ri√„kM.ge xix=ye ivv.v. muinpug' v yTp[d.pit®v.hoTsvyDeWu √.nt" /.n' v+y.m( aq }yxIittmoå?y.nt" 10 gomyen.n' v+y.mupr.Um.RspvRt" 5 s¢mo `Otxwlí ràxwlStq.jto nvmSt√∂xm" xkúr.c .mq v.' pçdXy.' .c mero" p[d.nmetWe .t( Wœ" k.vdnupvU x R " ayne ivWuve pu<ye VytIp..dXy.…m dx/.clStOtIyStu ctuqoR hempvRt" pçmiStlxwl" Sy. iv/.©.x.nt.' v.n.S]' ivj.vn.StIyR vw k⁄x.pvRt.mnu£m.y" n.y.cl" 6 v+ye iv/.rye∫KTy.y.y. yq. cturßmudÑü%m( p[.pU…jtm( 1 ¨m.…m d.cl" 4 gu@.∑m" r.t( p[qmo /. pu<y=eR v.i√/.n.Ñü%' c iv/.Nyxwl.rd ¨v.e m<@p' k.iNvtm( 11 294 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ip goœº v.h.' t√Tp[.[Matsya PurŒna] pur. 9 tIqe„R v.dyo dey..' yq.…m pvRt.d( i√tIyo lv.eWu c vedWe u yDe„v.ytneWu c n tTflm/IteWu ’tei„vh ydXnute 3 tSm.

Mbr.. c r.TpUv.kroåPy] ihr<my" Sy.jm.·r Í©.iT]….t( tqe=vu x ' .y| Tvnekíì puni√≥j*`w" 15 cTv.!‰m( =Ir.q vnen cwv' r*Pye.lwltR .q iv„.Py lok.ge.RmMl.men k.NmheN{p[m% u .en v.ge„vip r.{kdMb…cˆw" 20 k.iNvt" xu·ˇ_ixl.Nmnorm' m.odsrs.in intMb.r.fl.iˇl.mrxwlmg[‰' meroStu iv„kM.yuˇR _' yvw" knk.nm.∞ g.n.…grIN£me.u.flvj[yˇu _o y.veiÌ·r·rhoˇm" m?ym" pçxitk" kinœ" Sy.s.gw" ≈I%<@%<@¯r….nsen vS]wí r.Re pIt. `Otm.t( mU/NR yvSq.shße.t( pUv.t( 22 pí.m( [Matsya PurŒna] /.Rv=O ]ys'ytu " Sy.pyeTpu„pivlepn.nm( 21 y.in c d≤=.clmneksugiN/pu„ps*v.Gyen gomedkpu„pr.vlI Sy.vlI…. x·ˇ_`i$ten ivr.dq kburR .jtvnen c s'ytu " Sy.npu„p.!‰.Myen gN/mdní invexnIyo go/Ums'cymy" kl/*tyuˇ_" hwmne yDpitn.lI 17 r*Py.gw" 13 pí.jm.jt" Sy. 19 turIy.k.t" p[v." xtw" 12 me®mRh. n. rˇ_.nmmTsre.vOtkNdrStu `Otodkp[ßv.nk˘ cop·r pçv.®.çnmyen ivr.pur.Npur.…/ptIN£me. .tl" Sy.∑* s'Sq..….n( pUv.….Ny{o.®TmtnIlràw" s*Myen vwdyU sR rojr.v[IihmyStu m?ye suv..<yMbu/r.Re mNdrmnekfl.in cwvoˇrto `n.·ridRv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.'…s pí.' …st' c îTq' inveXy.lI c smNtt" Sy.ryeTk⁄smu vS]ivlepn.t( 14 b[˜..RipPplihr<myh'syuˇ_m( 295 .Lyivlepn' c 18 ivt. k.jt.Re muˇ_. ctuidRx' c s'Sq.gR v.wí id=u 16 xuKl.'Stq.

êRmip m.' n" sMpU…jt" prm.Nm.k.·ˇ_mt.nm( 24 m.t( 30 Evm>yCyR t' me®˘ mNdr' c.Svrvt.gr.RNtwrinN¥c·rt.{srs. iv„.len vw.' c tSm.jRMbU√«pe Tv' gN/m.í ixven c tSm.Rrq vedpur.l.{.xu =em' iv/TSv k⁄® x.Re hSt…mtm] iv/.kr" mUt.v ySm.dxUNymmrwn.….hn' c kqy.Êv' lokp.ih sn.n.rye{jtpu„pvnen t√√S]./.rs.se mNdr ≤=p[mtStui∑kro .idTyvsUn.. xwl' sup.. ih 27 Tvmev .Wmy' suvS]m( pu„pwí hemv$p.n..muır. c yut' iv/.k.Py t' ivpulxwlmqoˇre.v.RTpr' bIjmt" p.nt" k°itRÎ!≥ .[Matsya PurŒna] pur..dpxe%r' tm.jm.ryeTknk/eniu vr.v.yRiStlwyvR `Otne s…mTk⁄xíw r.≤Ntmnuˇm.≤Nt' p[yCz me 29 ySm.q vnen t√{*Pye.grmnuıtgIttUyrRw .Êv' kÉtmu .êen c vWRt" 31 xo.…m ixlo∞y.]* c j.iNvt' d…/…stodsrStq.i√≥jNe {w" 25 pUv.RrI….xeWdu"%s's.Stu me ySm.y homítu….Cz.min/e iv®ımSmÌ»h„e vmrpvRt n.gv.xy.' ivêmUtíRe m≤Ndrm( ®{.nIxo b[˜.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.dn 32 gN/vRvnxo.y k⁄<@÷ k. .RmtU .m( 26 Tv' svRdve g.uidRv. my.∞w]rqen Tv' .=Ik.pUjyet( ySm.tn 28 ySm.iv≤∫d.g[e 23 s'Sq.[ jen vnen c 33 296 .∞U@.m….’it…..

h.n.dx·ˇ_m.e d. 39 SvmN]e.Nsv. mt.n.TMy' n.dIn.jt." a•. ivm.iv]e. c pyiSvnI pvRt..mN}y t.“otIh n s'xy" 45 îit ≈Im.•goˇm 43 anen iv…/n.' £mx" Í.y.nm.m( [Matsya PurŒna] ihr<my.∞tu…v|xt( yqv.mxeW.rd nv s¢ tq.n' svRxl w .ı.l.Rne ivr. p.k°.Nymy' …g·rm( mNvNtrxt' s.q gurve d¥.jse inTymt" ≈Ir=y.TSye mh.pvRt.vw sveWR u hom" xwlWe u p#‰te ¨pv..dRn" /.m }yxIittmoå?y...ih tSm." g[h. yStu d¥.St EvopSkr.meW Ev iv…/" SmOt" 38 t Ev pUjne mN]..pur.Tpui∑/[vRu .Stu me Evm.sI . vnen c 34 sup.te ivmle pun" 35 ò.RNp[.StSm.êTqixr.gN/vwrR .yRSm.êR r.in jgd•en vtRte 42 a•mev tto l+mIr•mev jn.pur.Tv.y" 297 .. dx n.ip gurve dey." pvRtWe u c yTflm( 41 a•' b[˜ yt" p[oˇ_m•e p[.g[' devlokÉ mhIyte 44 aPsrog..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Jym.nk.í d¥.' c svRd.n( 37 Ek.rd d.u n. pç d¥.Nm?ym' pvRtoˇmm( iv„kM.Nd¥.NypvRtÂpe.. kipl.Stu me ¨ˇrw" k⁄®…..nen idv" pOœm.jr." p[itiœt.ve…•Tymxˇ_É nˇ_…m„yte 40 iv/.' b[˜.Ts.n.Ut.le c ye mN].∑* v.' lokp.∫v≤Nt .it Sm inWeivt /mR=ye r.ÎiTvG>y" £mxo mune 36 g.

n( 1 ¨ˇm" Wo@x{o.d•rs.|Llokp.[Matsya PurŒna] pur.TpvRtÂpe.it pr.ih ngoˇm 6 ySm.Rd( b[˜.o rs" t∂.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq cturxIittmoå?y.nmN]..t" sMp[v+y.clmuˇmm( yTp[d.Nk.…m lv.…•bo/t 5 s*.e lv. p.y" Èêr ¨v.ip k.ryet( ctuq.Nsv.dIn.lokÉ vseTkLp' tto y.l.' p..dI'St√d]. yStu d¥.•ro lok.mdev.n' pUvvR Tk⁄y.pvRt.n.' c.|xne iv„kM." sveR noTk$.ip d.…m gu@pvRtmuˇmm( 298 . {o.…•vexyet( 4 sr.xIittmoå?y.≤Nt' p[yCz me 7 iv„.c at" pr' p[v+y.roGyv/Rnm( tSm.y" Èêr ¨v.d. ip[y' c ixvyoinRTy' tSm.Rr/m" SmOt" 2 ivˇhIno yq.clk°tRn' n.ryet( k⁄y.' ivn..udhe smu∫tÀ ' ySm.Llv.Cz.R∆.rs.' c svRd.m cturxIittmoå?y.pvRtm( ¨m.“oit ixvs'ytu ..ˇd/enR ctu….'…s k..y" 84 aq pç. lv.gr.Uto ytoåy' lv.ryeTpOqk™ 3 iv/.pur...gr.n.TSye mh.xKTy.Gysr" sM.ih s's.t( 8 anen iv…/n.dU?v| tu k. t√ıemmy.' gitm( 9 îit ≈Im.nktOk R Tven Tv' m.cl" m?ym" Sy.c aq.w" ktRVyo lv.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

yTp[d;n;•r" SvgRm;“oit surpU…jtm( 1
¨ˇmo dx…..;Rrmw ?R ym" pç….mRt"
i]…..;Rr"w kinœ" Sy;ˇd/enR ;Lpivˇv;n( 2
t√d;mN],' pUj;' hemvO=sur;cRnm(
iv„kM.pvRt;'St√Tsr;'…s vndevt;" 3
homj;gr,' t√Llokp;l;…/v;snm(
/;NypvRtvTk⁄y;Ridm' mN]mudIryet( 4
yq; devWe u ivê;Tm; p[vroåy' jn;dRn"
s;mvedStu ved;n;' mh;devStu yo…gn;m( 5
p[,v" svRmN];,;' n;rI,;' p;vRtI yq;
tq; rs;n;' p[vr" sdwv=e ru so mt" 6
mm tSm;Tpr;' l+mI' gu@pvRt deih vw
ySm;Ts*.;Gyd;…yNy; .[;t; Tv' gu@pvRt
inv;sí;ip p;vRTy;StSm;Cz;≤Nt' p[yCz me 7
anen iv…/n; yStu d¥;Ìu@my' …g·rm(
pUJym;n" s gN/vwgR *RrIlokÉ mhIyte 8
tt" kLpxt;Nte tu s¢√«p;…/po .vet(
a;yur;roGysMp•" x]u….í;pr;…jt" 9
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e gu@pvRtk°tRn' n;m
pç;xIittmoå?y;y" 85
aq W@xIittmoå?y;y"
Èêr ¨v;c
aq p;phr' v+ye suv,;Rclmuˇmm(
ySy p[d;n;∫vn' vw·rç' y;it m;nv" 1
¨ˇm" pls;hßo m?ym" pç…." xtw"
299

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

td/enR ;/mSt√dLpivˇoåip x·ˇ_t"
d¥;dekpl;dU?v| yq;xKTy; ivmTsr" 2
/;NypvRtvTsv| ivd?y;Nmuinpug' v
iv„kM.xwl;St√∞ AiTvG>y" p[itp;dyet( 3
nmSte b[˜bIj;y b[˜g.;Ry te nm"
ySm;dnNtfldStSm;Tp;ih ixlo∞y 4
ySm;d¶erpTy' Tv' ySm;Tpu<y' jgTpte
hempvRtÂpe, tSm;Tp;ih ngoˇm 5
anen iv…/n; yStu d¥;TknkpvRtm(
s y;it prm' b[˜lokm;nNdk;rkm(
t] kLpxt' itœºˇto y;it pr;' gitm( 6
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e suv,;Rclk°tRn' n;m
W@xIittmoå?y;y" 86
aq s¢;xIittmoå?y;y"
Èêr ¨v;c
at" pr' p[v+y;…m itlxwl' iv/;nt"
yTp[d;n;•ro y;it iv„,ulok˘ sn;tnm( 1
¨ˇmo dx….{oR,mw ?R ym" pç…." SmOt"
i]…." kinœo ivp[Ne { itlxwl" p[k°itRt" 2
pUvvR ∞;pr;Nsv;RiNv„kM.;n….to …grIn(
d;nmN];Np[v+y;…m yq;vNmuinpug' v 3
ySm;Nm/uv/e iv„,odehR Svedsmu∫v;"
itl;" k⁄x;í m;W;í tSm;Cz;NTyw .viTvh 4
hVye kVye c ySm;∞ itl; Ev;….r=,m(
.v;duır xwlNe { itl;cl nmoåStu te 5
300

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

[Matsya PurŒna]

îTy;mN}y c yo d¥;iˇl;clmnuˇmm(
s vw„,v' pd' y;it punr;vOiˇdul.R m( 6
dI`;Ry„u y' sm;“oit pu]p*]wí modte
iptO….devR gN/vw"R pUJym;no idv' v[jte ( 7
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e itl;clk°tRn' n;m
s¢;xIittmoå?y;y" 87
aq;∑;xIittmoå?y;y"
Èêr ¨v;c
aq;t" sMp[v+y;…m k;p;Rs;clmuˇmm(
yTp[d;n;•ro inTym;“oit prm' pdm( 1
k;p;RspvRtSt√i√÷x∫;rwirhoˇm"
dx….mR?ym" p[oˇ_" pç….STv/m" SmOt"
.;re,;Lp/no d¥;i√ˇx;#‰ivv…jRt" 2
/;NypvRtvTsvRm;s;¥ muinpug' v
p[.;t;y;' tu xvRy;| d¥;iddmudIryet( 3
Tvmev;vr,' ySm;Llok;n;…mh svRd;
k;p;Rs;{e nmStu>ym`*`?v'sno .v 4
îit k;p;RsxwlNe {' yo d¥;CzvRsi' n/*
®{lokÉ vseTkLp' tto r;j; .veidh 5
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e k;p;Rsxwlk°tRn'
n;m;∑;xIittmoå?y;y" 88
aqwkonnvittmoå?y;y"
Èêr ¨v;c
at" pr' p[v+y;…m `Ot;clmnuˇmm(
301

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tejoåmOtmy' idVy' mh;p;tkn;xnm( 1
…v'xTy; `Otk⁄M.;n;muˇm" Sy;´Ot;cl"
dx….mR?ym" p[oˇ_" pç….STv/m" SmOt" 2
aLpivˇoåip y" k⁄y;Rd( √;>y;…mh iv/;nt"
iv„kM.pvRt;'St√∞tu.;Rg,e kLpyet( 3
x;≤lt<@ëlp;];…, k⁄M.op·r invexyet(
k;ryeTs'ht;nu∞;Nyq;xo.' iv/;nt" 4
ve∑yeCz⁄Klv;so….ir=ud<@fl;idkì"
/;NypvRtvCzπW' iv/;n…mh p#‰te 5
a…/v;snpUv| c t√ıomsur;cRnm(
p[.;t;y;' tu xvRy;| gurve t' invedyet(
iv„kM.pvRt;'St√ÎiTvG>y" x;Ntm;ns" 6
s'yog;´OtmuTp•' ySm;dmOttejso"
tSm;ı»t;…cRivRê;Tm; p[Iyt;m] x'kr" 7
ySm;ˇejomy' b[˜ `Ote ti√ı‰viSqtm(
`OtpvRtÂpe, tSm;Êv' p;ih noåinxm( 8
anen iv…/n; d¥;d( `Ot;clmnuˇmm(
mh;p;tkyuˇ_oåip lokm;“oit x;'krm( 9
h'ss;rsyuˇ_Én iki˚,Ij;lm;≤ln;
ivm;nen;Psro….í …sıiv¥;/rwvtRO "
ivhre≤TptO…." s;/| y;vd;.Uts'Plvm( 10
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e `Ot;clk°tRn'
n;mwkonnvittmoå?y;y" 89
aq nvittmoå?y;y"
Èêr ¨v;c
302

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

[Matsya PurŒna]

at" pr' p[v+y;…m rà;clmnuˇmm(
muˇ_;flshße, pvRt" Sy;dnuˇm" 1
m?ym" pçxitkSi]xten;/m" SmOt"
ctuq;|xne iv„kM.pvRt;" Syu" smNtt" 2
pUv,Re vj[gomeddw ≤R =,enNe {nIlkì"
pµr;gyut" k;yoR iv√≤∫gRN/m;dn" 3
vwdyU iR v&mw" pí;Ts‚Mm≈o ivml;cl"
pµr;gw" ss*v,w®R ˇre, c ivNyset( 4
/;NypvRtvTsvRm];ip p·rkLpyet(
t√d;v;hn' k⁄y;R√=O ;Ndev;'í k;çn;n( 5
pUjyeTpu„pgN/;¥w" p[.;te c ivmTsr"
pUvvR Ìu®AiTvG>y îm;NmN];nudIryet( 6
yd; devg,;" sveR svRràe„vviSqt;"
Tv' c ràmyo inTy' nmSteåStu sd;cl 7
ySm;{àp[d;nen tui∑' p[k®⁄ te h·r"
sd; ràp[d;nen tSm;•" p;ih pvRt 8
anen iv…/n; yStu d¥;{àmy' …g·rm(
s y;it iv„,us;loKymmreêrpU…jt" 9
y;vTkLpxt' s;g[' vse∞he nr;…/p
Âp;roGygu,opet" s¢√«p;…/po .vet( 10
b[˜hTy;idk˘ ik˘…c¥d];mu] v; ’tm(
tTsv| n;xm;y;it …g·rvRjh[ to yq; 11
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e rà;clk°tRn' n;m nvittmoå?y;y"
90
aqwknvittmoå?y;y"
303

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Èêr ¨v;c
at" pr' p[v+y;…m r*Py;clmnuˇmm(
yTp[d;n;•ro y;it somlokmnuˇmm( 1
dx…." pls;hßw®ˇmo rjt;cl"
pç….mR?ym" p[oˇ_Std/enR ;/m" SmOt" 2
axˇ_o …v'xteÂ?v| k;ryeCz·ˇ_tStd;
iv„kM.pvRt;'St√ˇurIy;'xne kLpyet( 3
pUvvR {;jt;Nk⁄vNR mNdr;dIiNv/;nt"
kl/*tmy;'St√LlokÉx;ncRyäe /ë " 4
b[˜iv„<vkúv;Nk;yoR intMboå] ihr<my"
r;jt' Sy;¥dNyeW;' sv| tidh k;çnm( 5
xeW' tu pUvvR Tk⁄y;Rıomj;gr,;idkm(
d¥;ˇt" p[.;te tu gurve r*PypvRtm( 6
iv„kM.xwl;nOiTvG>y" pUJyvS]iv.UW,w"
îm' mN]' p#Nd¥;∂.Rp;…,ivRmTsr" 7
iptø,;' vLl.o ySm;ırIN{;,;' ixvSy c
p;ih r;jt tSm;Êv' xoks's;rs;gr;t( 8
îTq' inve¥ yo d¥;{jt;clmuˇmm(
gv;myutd;nSy fl' p[;“oit m;nv" 9
somlokÉ s gN/vw"R ik˘nr;Psrs;' g,w"
pUJym;no vsei√√;Ny;vd;.Uts'Plvm( 10
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e r*Py;clk°tRn' n;mwknvittmoå?y;y"
91
aq i√nvittmoå?y;y"
Èêr ¨v;c
304

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

aq;t" sMp[v+y;…m xkúr;xwlmuˇmm(
ySy p[d;n;i√„<vkú®{;Stu„y≤Nt svRd; 1
a∑;…." xkúr;.;rw®ˇm" Sy;Nmh;cl"
ctu….Rm?R ym" p[oˇ_o .;r;>y;m/m" SmOt" 2
.;re, v;/R.;re, k⁄y;R¥" SvLpivˇv;n(
iv„kM.pvRt;Nk⁄y;Rˇru Iy;'xne m;nv" 3
/;NypvRtvTsvRm;s;¥;mrs'ytu m(
mero®p·r t√∞ Sq;Py' hemt®]ym( 4
mNd;r" p;·rj;tí tOtIy" kLpp;dp"
Et√é=]y' mU…›R sve„R vip inyojyet( 5
h·rcNdns't;n* pUvpR …ím.;gyo"
inveXy* svRxl
w We u ivxeW;Czkúr;cle 6
mNdre k;mdevStu p[TyGvK]" sd; .vet(
gN/m;dnÍ©π tu /nd" Sy;dudÑü%" 7
p[;Ñü%o vedmUitRStu h's" Sy;i√pul;cle
hwmI sup;êeR sur….dR≤=,;….mu%I .vet( 8
/;NypvRtvTsvRm;v;hniv/;nkm(
’Tv; tu gurve d¥;Nm?ym' pvRtoˇmm(
AiTvG>yítur" xwl;inm;NmN];nudIryn( 9
s*.;Gy;mOts;roåy' pvRt" xkúr;yut"
tSm;d;nNdk;rI Tv' .v xwlNe { svRd; 10
amOt' ipbt;' ye tu inpet.u iRu v xIkr;"
dev;n;' tTsmuTqSTv' p;ih n" xkúr;cl 11
mno.v/num?R y;du∫tÀ ; xkúr; yt"
tNmyoå…s mh;xwl p;ih s's;rs;gr;t( 12
yo d¥;Czkúr;xwlmnen iv…/n; nr"
305

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

svRp;pwivRinmRˇu _" s y;it prm' pdm( 13
cN{t;r;kúsk
' ;xm…/®Á;nujIiv…."
shwv y;nm;itœºˇ] iv„,upc[ oidt" 14
tt" kLpxt;Nte tu s¢√«p;…/po .vet(
a;yur;roGysMp•o y;v∆Nm;budR ]ym( 15
.ojn' x·ˇ_t" k⁄y;RTsvRxl
w „e vmTsr"
svR];=;rlv,mXnIy;ˇdnuDy;
pvRtopSkr;Nsv;RNp[;pyedb( ;[ ˜,;lym( 16
Èêr ¨v;c
a;sITpur; bOhTkLpe /mRmiU tRjnR ;…/p"
su˙Cz£Sy inht; yen dwTy;" shßx" 17
somsUy;Rdyo ySy tejs; ivgtp[.;"
.v≤Nt xtxo yen x]ví;pr;…jt;"
yqeCz;Âp/;rI c mnu„yoåPypr;…jt" 18
tSy .;numtI n;m .;y;R ]wloKysuNdrI
l+mIvi∂VyÂpe, in…jRt;mrsuNdrI 19
r;DStSy;g[‰mihWI p[;,e>yoåip grIysI
dxn;rIshß;,;' m?ye ≈I·rv r;jte 20
nOpkoi$shße, n kd;…cTs muCyte
kd;…cd;Sq;ngt" pp[Cz s puro/sm(
ivSmyen;vOto r;j; v…sœmOiWsˇmm( 21
r;jov;c
.gvNkÉn /me,R mm l+mIrnuˇm;
kSm;∞ ivpul' tejo mCzrIre sdoˇmm( 22
v…sœ ¨v;c
pur; lIl;vtI n;m veXy; ixvpr;y,;
306

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

[Matsya PurŒna]

ty; dˇítudXR y;' gurve lv,;cl"
hemvO=;id…." s;/| yq;vi√…/pUvk
R m( 23
xU{" suv,Rk;rí n;ª; x*<@oå.vˇd;
.OTyo lIl;vtIgehe ten heª; ivin…mRt;" 24
trv" surmu:y;í ≈ı;yuˇ_Én p;…qRv
aitÂpe, sMp•; `$…yTv; ivn; .Oitm(
/mRk;yR…mit D;Tv; n gO ;it kq'cn 25
¨JJv;≤lt;í tTpà‰; s*v,;Rmrp;dp;"
lIl;vtI …gre" p;êeR p·rcy;| c p;…qRv 26
’Tv; t;>y;mx;#‰en gu®xu≈WU ,;idkm(
s; c lIl;vtI veXy;k;len mht;ip c 27
k;l/mRmnup;[ ¢; kmRyoge, n;rd
svRp;pivinmRˇu _; jg;m ixvm≤Ndrm( 28
yoås* suv,Rk;rStu d·r{oåPyitsÊvv;n(
n m*Lym;d;√πXy;t" s .v;inh s;Mp[tm( 29
s¢√«ppitj;Rt" sUy;Rytu smp[."
yy; suv,Rk;rSy trvo hemin…mRt;"
sMyguJJv;≤lt;" pà‰; sey' .;numtI tv 30
¨JJv;ln;duJJvl®pmSy;" s'j;tmiSmN.uvn;…/pTym(
ySm;T’t' tTp·rkmR r;];vnuıt;>y;' lv,;clSy 31
tSm;∞ lokÉ„vpr;…jtTvm;roGys*.;Gyyut; c l+mI"
tSm;ÊvmPy] iv/;npUv| /;Ny;cl;dINdx/; k⁄®„v 32
tqeit sT’Ty s /mRmiU tRvcR o v…sœSy dd* c sv;Rn(
/;Ny;cldIHztxo mur;reloRk˘ jg;m;mrpUJym;n" 33
pXyedpIm;n/noåit.KTy; SpOxNe mnu„ywrip dIym;n;n(
Í,oit .KTy;q mit' dd;it ivkLmW" soåip idv' p[y;it 34
307

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

du"Sv“' p[xmmupiw t p#‰m;nw"
xwlNe {w.vR .y.ednwmnR „u yw"
y" k⁄y;R≤Tkmu muinpug' veh sMyk™ x;Nt;Tm;
skl…grIN{sMp[d;nm( 35
îit ≈Im;TSye mh;pur;,e pvRtp[d;nm;h;TMy' n;m
i√nvittmoå?y;y" 92
aq i]nvittmoå?y;y"
sUt ¨v;c
vwxMp;ynm;sInmpOCzCz*nk" pur;
svRk;m;¢ye inTy' kq' x;≤Ntkp*i∑km( 1
vwxMp;yn ¨v;c
≈Ik;m" x;≤Ntk;mo v; g[hyD' sm;r.et(
vOı‰;yu" pui∑k;mo v; tqwv;….crNpun"
yen b[˜iNv/;nen tNme ingdt" Í,u 2
svRx;S];<ynu£My s'≤=Py g[NqivStrm(
g[hx;≤Nt' p[v+y;…m pur;,≈uitcoidt;m( 3
pu<yeåiˆ ivp[k…qte ’Tv; b[;˜,v;cnm(
g[h;Ng[h;…/dev;'í Sq;Py hom' sm;r.et( 4
g[hyD≤S]/; p[oˇ_" pur;,≈uitkoivdw"
p[qmoåyuthom" Sy;Ll=homStt" prm( 5
tOtIy" koi$homStu svRk;mflp[d"
ayutne ;¸tIn;' c nvg[hm%" SmOt" 6
tSy t;vi√…/' v+ye pur;,≈uit.;iWtm(
gtRSyoˇrpUv,Re ivtiSt√yivStOt;m( 7
vp[√y;vOt;' veid' ivtSTyuCz^;ys'…mt;m(
308

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

s'Sq;pn;y dev;n;' cturß;mudÑü%;m( 8
a…¶p[,yn' ’Tv; tSy;m;v;hyeTsur;n(
devt;n;' tt" Sq;Py; …v'xit√;Rdx;…/k; 9
sUy"R somStq; .*mo bu/jIv…st;kúj;"
r;Û" kÉt·u rit p[oˇ_; g[h; lokiht;vh;" 10
m?ye tu .;Skr' iv¥;Lloiht' d≤=,en tu
¨ˇre, gu®˘ iv¥;d( bu/' pUvoRˇre, tu 11
pUv,Re .;gRv' iv¥;Tsom' d≤=,pUvk
R É
p…ímen xin' iv¥;{;¸÷ p…ímd≤=,e
p…ímoˇrt" kÉt'u Sq;pyeCz⁄Klt<@ël"w 12
.;SkrSyeêr' iv¥;dum;' c xixnStq;
SkNdm©;rkSy;ip bu/Sy c tq; h·rm( 13
b[˜;,' c guroivR¥;Cz⁄£Sy;ip xcIpitm(
xnwírSy tu ym' r;ho" k;l' tqwv c 14
kÉtovwR …c]gu¢' c sveWR ;m…/devt;"
a…¶r;p" ≤=itivR„,uirN{ EeN{I c devt;" 15
p[j;pití sp;Rí b[˜; p[Ty…/devt;"
ivn;yk˘ tq; dug;| v;yur;k;xmev c
a;v;hye√‰;˙it….Stqwv;…êk⁄m;rk* 16
s'Smre{ˇ_m;idTym©;rksmiNvtm(
somxu£* tq; êeto bu/jIv* c ip©l*
mNdr;Ù tq; ’„,* /Um'[ kÉtgu ,' ivdu" 17
g[hv,;Rin dey;in v;s;'…s k⁄smu ;in c
/Up;modoå] sur….®p·r∑;i√t;inkm(
xo.n' Sq;pyeTp[;D" flpu„psmiNvtm( 18
gu@*dn' rved¥R ;Tsom;y `Otp;ysm(
309

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

a©;rk;y s'y;v' bu/;y =IrWi∑kÉ 19
d?yodn' c jIv;y x£;y c `Ot*dnm(
xnwír;y ’sr;mj;m;'s' c r;hve
…c]*dn' c kÉt>u y" svR.+ywrq;cRyte ( 20
p[;guˇre, tSm;∞ d?y=tiv.UiWtm(
cUtpLlvs'z•' flvS]yug;iNvtm( 21
pçràsm;yuˇ_' pç.©smiNvtm(
Sq;pyedv[,' k⁄M.' v®,' t] ivNyset( 22
g©;¥;" s·rt" sv;R" smu{;'í sr;'…s c
gj;êrQy;vLmIks'gm;d(/d[ gok⁄l;t( 23
mOdm;nIy ivp[Ne { sv*RW…/jl;iNvt;m(
ò;n;q| ivNyseˇ] yjm;nSy /mRivt( 24
sveR smu{;" s·rt" sr;'…s c nd;Stq;
a;y;Ntu yjm;nSy du·rt=yk;rk;" 25
Evm;v;hyedte ;nmr;Nmuinsˇm
hom' sm;r.eTsipRyvR v[Iihitl;idn; 26
akú" pl;x%idr;vp;m;goRåq ipPpl"
a*duMbr" xmI dUv;R k⁄x;í s…m/" £m;t( 27
EkìkSy;∑kxtm∑…v'xitrev v;
hotVy; m/usipR>y;| d›; cwv smiNvt;" 28
p[;dexm;]; aixf; ax;%; apl;ixnI"
s…m/" kLpyeTp[;D" svRkmRsu svRd; 29
dev;n;mip sveWR ;mup;'xu prm;qRivt(
Sven Svenvw mN]e, hotVy;" s…m/" pOqk™ 30
hotVy' c `Ot;>yˇ_' c®.=;idk˘ pun"
mN]wdx
R ;¸tIÛRTv; hom' Vy;˙it….Stt" 31
310

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

¨dÑü%;" p[;Ñü%; v; k⁄ybRu ;[ ˜R ,pug' v;"
mN]vNtí ktRVy;írv" p[itdwvtm( 32
¸Tv; c t;'íÂNsMyk™ tto hom' sm;cret(
a;’„,eit c sUy;Ry hom" k;yoR i√jNmn; 33
a;Py;ySveit som;y mN]e, ju¸y;Tpun"
a…¶mU/R ;R idvo mN] îit .*m;y k°tRyte ( 34
a¶e ivvSvduWs îit somsut;y vw
bOhSpte p·rdIy; rqenie t guromRt" 35
xu£˘ te aNyidit c xu£Sy;ip ing¥te
xnwír;yeit pun" x' no devIit homyet( 36
ky; n…í] a;.uvidit r;ho®d;˙t"
kÉt'u ’<v•ip b[yU ;TkÉtnU ;mip x;Ntye 37
a; vo r;jeit ®{Sy b≤lhom' sm;cret(
a;po ih œºTyum;y;Stu Syoneit Sv;…mnStq; 38
iv„,o·rd' iv„,u·rit tmIxeit SvyM.uv"
îN{im∂ºvt;teit îN{;y ju¸y;ˇt" 39
tq; ymSy c;y' g*irit hom" p[k°itRt"
k;lSy b[˜ jD;nimit mN]" p[xSyte 40
…c]gu¢Sy c;D;timit mN]ivdo ivdu"
a…¶' dUt' vO,Imh îit vˆe®d;˙t" 41
¨duˇm' v®,…mTyp;' mN]" p[k°itRt"
.Um"e pO…qVyNt·r=imit vedWe u p#‰te 42
shßxIW;R pu®W îit iv„,o®d;˙t"
îN{;yeNdo m®Tvt îit x£Sy xSyte 43
¨ˇ;np,Re su.ge îit deVy;" sm;cret(
p[j;pte" punhoRm" p[j;pit·rit SmOt" 44
311

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

nmoåStu spe>R y îit sp;R,;' mN] ¨Cyte
EW b[˜; y AiTvG>y îit b[˜<yud;˙t" 45
ivn;ykSy c;nUnimit mN]o bu/"w SmOt"
j;tvedse sunv;m dug;RmN]oåymuCyte 46
a;idTp[àSy rets a;k;xSy ¨d;˙t"
£;,; ixxumhR In;' c v;yomRN]" p[k°itRt" 47
EWo ¨W; apUVy;R îTy…ênomRN] ¨Cyte
pU,;R¸itStu mU/;Rn' idv îTy….p;tyet( 48
aq;….WekmN]e, v;¥m©lgItkì"
pU,k
R M⁄ .en tenvw hom;Nte p[;gudÑü%m( 49
aVy©;vyvwb˜R[ NhemßGd;m.UiWtw"
yjm;nSy ktRVy' ctu….R" òpn' i√jw" 50
sur;STv;m….iWçNtu b[˜iv„,umheêr;"
v;sudve o jg•;qStq; s'kWR,o iv.u"
p[¥ªu í;in®ıí .vNtu ivjy;y te 51
a;%<@loå…¶.Rgv;Nymo vw inA≥itStq;
v®," pvníwv /n;?y=Stq; ixv"
b[˜,; siht" xeWo idKp;l;STv;mvNtu te 52
k°itRl+R mI/OiR tme/R ; pui∑" ≈ı; i£y; mit"
bu≤ılR∆; vpu" x;≤NtStui∑" £;≤Ntí m;tr"
Et;STv;m….iWçNtu /mRpà‰" sm;gt;" 53
a;idTyíN{m; .*mo bu/o jIv" …stoåkúj"
g[h;STv;m….iWçNtu r;Û" kÉtíu tipRt;" 54
devd;nvgN/v;R y=r;=sp•g;"
AWyo munyo g;vo devm;tr Ev c 55
devpà‰o &m; n;g; dwTy;í;Psrs;' g,;"
312

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

aS];…, svRxS];…, r;j;no v;hn;in c 56
a*W/;in c rà;in k;lSy;vyv;í ye
s·rt" s;gr;" xwl;StIq;Rin jld; nd;"
Ete Tv;m….iWçNtu svRk;m;qR…sıye 57
tt" xuKl;Mbr/r" xuKlgN/;nulpe n"
sv*RW/w" svRgN/w" ò;ipto i√jpug' vw" 58
yjm;n" spàIk AiTvj" susm;iht;n(
d≤=,;…." p[yàen pUjyeÌtivSmy" 59
sUy;Ry kipl;' /en'u xƒ÷ d¥;ˇqeNdve
rˇ_' /ur/' r' d¥;∫*m;y c kk⁄…µnm( 60
bu/;y j;tÂp' tu gurve pItv;ssI
êet;ê' dwTygurve ’„,;' g;mkúsnU ve 61
a;ys' r;hve d¥;TkÉt>u yXz;gmuˇmm(
suv,Rne sm; k;y;R yjm;nen d≤=,; 62
sveWR ;mqv; g;vo d;tVy; hem.UiWt;"
suv,Rmqv; d¥;d( gu®v;R yen tu„yit
smN]e,vw d;tVy;" sv;R" svR] d≤=,;" 63
kiple svRdve ;n;' pUjnIy;…s roih,I
tIqRdve myI ySm;dt" x;≤Nt' p[yCz me 64
pu<ySTv' xƒ pu<y;n;' m©l;n;' c m©lm(
iv„,un; iv/Otí;…s tt" x;≤Nt' p[yCz me 65
/mRSTv' vOWÂpe, jgd;nNdk;rk
a∑mUtrRe …/œ;nmt" x;≤Nt' p[yCz me 66
ihr<yg.Rg.RSTv' hembIj' iv.;vso"
anNtpu<yfldmt" x;≤Nt' p[yCz me 67
pItvS]yug' ySm;√;sudve Sy vLl.m(
313

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

p[d;n;ˇSy me iv„,o Át" x;≤Nt' p[yCz me 68
iv„,uSTvmêÂpe, ySm;dmOtsM.v"
cN{;kúv;hno inTymt" x;≤Nt' p[yCz me 69
ySm;Êv' pO…qvI sv;R /en"u kÉxvs'in.;
svRp;phr; inTymt" x;≤Nt' p[yCz me 70
ySm;d;y;skm;R…, tv;/In;in svRd;
l;©l;¥;yu/;dIin tSm;Cz;≤Nt' p[yCz me 71
ySm;Êv' svRyD;n;m©Tven VyviSqt"
y;n' iv.;vsoinRTymt" x;≤Nt' p[yCz me 72
gv;m©πWu itœ≤Nt .uvn;in ctudx
R
ySm;ˇSm;iCz^ye me Sy;idh lokÉ pr] c 73
ySm;dxUNy' xyn' kÉxvSy c svRd;
xYy; mm;PyxUNy;Stu dˇ; jNmin jNmin 74
yq; ràeWu sveWR u sveR dev;" p[itiœt;"
tq; rà;in yCzNtu ràd;nen me sur;" 75
yq; .U…mp[d;nSy kl;' n;hR≤Nt Wo@xIm(
d;n;NyNy;in me x;≤Nt.R…U md;n;∫viTvh 76
Ev' sMpUjye∫KTy; ivˇx;#‰en v…jRt"
ràk;çnvS]*`w/pRU m;Ly;nulpe nw" 77
anen iv…/n; yStu g[hpUj;' sm;cret(
sv;RNk;m;nv;“oit p[Te y SvgeR mhIyte 78
yStu pI@;kro inTymLpivˇSy v; g[h"
t' c yàen sMpUJy xeW;nPycRyäe /ë " 79
g[h; g;vo nreN{;í b[;˜,;í ivxeWt"
pU…jt;" pUjyNTyete indRhNTyvm;int;" 80
yq; b;,p[h;r;,;' kvc' .vit v;r,m(
314

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

t√∂Ÿvop`;t;n;' x;≤Nt.Rvit v;r,m( 81
tSm;• d≤=,;hIn' ktRVy' .Uit…mCzt;
sMpU,yR ; d≤=,y; ySm;dekoåip tu„yit 82
sdwv;yuthomoåy' nvg[hm%e iSqt"
ivv;hoTsvyDeWu p[itœ;idWu kmRsu 83
inivRfl;q| muin≈eœ tqo√πg;∫⁄tWe u c
k…qtoåyuthomoåy' l=hommt" Í,u 84
svRk;m;¢ye ySm;Ll=hom' ivdub/Ru ;"
iptø,;' vLl.' s;=;d( .u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 85
g[ht;r;bl' lB?v; ’Tv; b[;˜,v;cnm(
gOhSyoˇrpUv,Re m<@p' k;ryeä/ë " 86
®{;ytn.Um* v; cturßmudÑü%m(
dxhStmq;∑* v; hSt;Nk⁄y;Ri√/;nt" 87
p[;gudKPlvn;' .U…m' k;rye¥àto bu/"
p[;guˇr' sm;s;¥ p[dx
e ' m<@pSy tu 88
xo.n' k;ryeTk⁄<@÷ yq;vLl=,;iNvtm(
cturß' smNt;ˇu yoinvK]' sme%lm( 89
ctur©ëlivSt;r; me%l; t√duiCz^t;
p[;gudKPlvn; k;y;R svRt" smviSqt; 90
x;NTyq| svRlok;n;' nvg[hm%" SmOt"
m;nhIn;…/k˘ k⁄<@mnek.yd' .vet(
ySm;ˇSm;TsusMpU,| x;≤Ntk⁄<@÷ iv/Iyte 91
aSm;∂xgu," p[oˇ_o l=hom" SvyM.uv;
a;¸tI…." p[yàen d≤=,;….Stqwv c 92
i√hStivStOt' t√∞tuhSR t;yt' pun"
l=home .veTk⁄<@÷ yoinvK]' i]me%lm( 93
315

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

tSy coˇrpUv,Re ivtiSt]ys'iSqtm(
p[;gudKPlvn' t∞ cturß' smNtt" 94
iv„kM.;/oRiCz^t' p[oˇ_' Sqi<@l' ivêkmR,;
s'Sq;pn;y dev;n;' vp[]ysm;vOtm( 95
√‰©ëlo ÁuiCz^to vp[" p[qm" s ¨d;˙t"
a©ëloCz^ys'yˇu _' vp[√ymqop·r 96
}y©ëlSy c ivSt;r" sveWR ;' kQyte bu/"w
dx;©ëloiCz^t; ….·ˇ" Sqi<@le Sy;ˇqop·r
tiSm•;v;hye∂vº ;NpUvvR Tpu„pt<@ël"w 97
a;idTy;….mu%;" sv;R" s;…/p[Ty…/devt;"
Sq;pnIy; muin≈eœ noˇre, pr;Ñü%;" 98
g®Tm;n…/kSt] s'pJU y" …≈y…mCzt;
s;m?vinxrIrSTv' v;hn' prmeiœn"
ivWp;phro inTymt" x;≤Nt' p[yCz me 99
pUvvR Tk⁄M.m;mN}y t√ıom' sm;cret(
shß;,;' xt' ¸Tv; s…mTs':y;…/k˘ pun"
`Otk⁄M.vso/;Rr;' p;tyednlop·r 100
a*duMbrI' tq;{;| c AJvI' ko$rv…jRt;m(
b;¸m;];' ßuc' ’Tv; tt" StM.√yop·r
`Ot/;r;' ty; sMyg¶e®p·r p;tyet( 101
≈;vyeTsUˇ_m;¶ey' vw„,v' r*{mwNdvm(
mh;vwê;nr' s;m Jyeœs;m c v;cyet( 102
ò;n' c yjm;nSy pUvvR TSviStv;cnm(
d;tVy; yjm;nen pUvvR ∂≤=,;" pOqk™ 103
k;m£o/ivhInen AiTvG>y" x;Ntcets;
nvg[hm%e ivp[;íTv;ro vedveidn" 104
316

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

aqv; AiTvj* x;Nt* √;vev ≈uitkoivd*
k;y;Rvyuthome tu n p[sJyet ivStre 105
t√∞ dx c;∑* c l=home tu AiTvj"
ktRVy;" x·ˇ_tSt√∞Tv;ro v; ivmTsr" 106
nvg[hm%;Tsv| l=home dxoˇrm(
.+y;Nd¥;Nmuin≈eœ .UW,;Nyip x·ˇ_t" 107
xyn;in svS];…, hwm;in k$k;in c
k,;R©≤ë lpiv];…, k<#sU];…, x·ˇ_m;n( 108
n k⁄y;R∂≤=,;hIn' ivˇx;#‰en m;nv"
addLlo.to moh;Tk⁄l=ymv;“ute 109
a•d;n' yq;xKTy; ktRVy' .Uit…mCzt;
a•hIn" ’to ySm;∂u….R=fldo .vet( 110
a•hIno dhe{;∑^' mN]hInStu AiTvj"
y∑;r' d≤=,;hIn' n;iSt yDsmo ·rpu" 111
n v;PyLp/n" k⁄y;RLl=hom' nr" Kv…ct(
ySm;TpI@;kro inTy' yDe .vit ivg[h" 112
tmev pUjye∫KTy; √* v; ]INv; yq;iv…/
EkmPycRy∫
e KTy; b[;˜,' vedp;rgm(
d≤=,;…." p[yàen n bÙnLpivˇv;n( 113
l=homStu ktRVyo yq;ivˇ' .veä¸
yt" sv;Rnv;“oit k⁄vNR k;m;iNv/;nt" 114
pUJyte ixvlokÉ c vSv;idTym®Ì,w"
y;vTkLpxt;Ny∑;vq mo=mv;“uy;t( 115
sk;mo yiSTvm' k⁄y;RLl=hom' yq;iv…/
s t' k;mmv;“oit pdm;nNTymXnute 116
pu];qIR l.te pu];N/n;qIR l.te /nm(
317

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

.;y;RqIR xo.n;' .;y;| k⁄m;rI c xu.' pitm( 117
.[∑r;JyStq; r;Jy' ≈Ik;m" …≈ym;“uy;t(
y' y' p[;qRyte k;m' s vw .vit pu„kl"
in„k;m" k⁄®te yStu s pr' b[˜ gCzit 118
aSm;Cztgu," p[oˇ_" koi$hom" SvyM.uv;
a;¸tI…." p[yàen d≤=,;…." flen c 119
pUvvR d≠gh[ dev;n;m;v;hnivsjRne
hommN];St Evoˇ_;" %;ne d;ne tqwv c
k⁄<@m<@pvedIn;' ivxeWoåy' inbo/ me 120
koi$home ctuhSR t' cturß' tu svRt"
yoinvK]√yopet' tdPy;¸Si]me%lm( 121
√‰©ël;>yuiCz^t; k;y;R p[qm; me%l; bu/"w
}y©ël;>yuiCz^t; t√d( i√tIy; p·rk°itRt; 122
¨Cz^;yivStr;>y;' c tOtIy; ctur©ël;
√‰©ëlíeit ivSt;r" pUvyR orev xSyte 123
ivtiStm;]; yoin" Sy;t( W$(s¢;©ëlivStOt;
kÀmpR œO o•t; m?ye p;êRyoí;©ëloiCz^t; 124
gj*œsÎxI t√d;yt; …z{s'ytu ;
EtTsveWR u k⁄<@ºWu yoinl=,muCyte 125
me%lop·r svR] aêTqdls'in.m(
vedI c koi$home Sy;i√tStIn;' ctu∑ym( 126
cturß; smNt;∞ i]….vRpSw[ tu s'ytu ;
vp[pm[ ;,' pUvoRˇ_' vedIn;' c tqoCz^y" 127
tq; Wo@xhSt" Sy;Nm<@pí ctum%
uR "
pUv√R ;re c s'Sq;Py b◊»c' vedp;rgm( 128
yjuivRd' tq; y;Mye p…íme s;mveidnm(
318

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mTSymh;pur;,m(

aqvRvie dn' t√duˇre Sq;pyeä/ë " 129
a∑* tu homk;" k;y;R vedved;©veidn"
Ev' √;dx ivp[;" SyuvSR ]m;Ly;nulpe nw"
pUvvR TpUjye∫KTy; vS];.r,.UW,w" 130
r;i]sUˇ_' c r*{' c p;vm;n' sum©lm(
pUvtR o b◊»c" x;≤Nt' p#•;Ste ÁudÑü%" 131
x;ˇ_' x;£˘ c s*My' c k*„m;<@÷ x;≤Ntmev c
p;#ye∂≤=,√;·r yjuviRe dnmuˇmm( 132
sup,Rmq vwr;jm;¶ey' ®{s'iht;m(
Jyeœm;s tq; x;≤Nt' zNdog" p…íme jpet( 133
x;≤NtsUˇ_' c s*r' c tq; x;k⁄nk˘ xu.m(
p*i∑k˘ c mh;r;Jymuˇre,;PyqvRivt( 134
pç…." s¢….v;Rip hom" k;yoRå] pUvvR t(
ò;ne d;ne c mN];" SyuSt Ev muinsˇm 135
vso/;Rr;iv/;n' c l=home ivix„yte
anen iv…/n; yStu koi$hom' sm;cret(
sv;RNk;m;nv;“oit tto iv„,upd' v[jte ( 136
y" p#πCzé,yu ;√;ip g[hyD]y' nr"
svRp;pivxuı;Tm; pd…mN{Sy gCzit 137
aême/shß;…, dx c;∑* c /mRivt(
’Tv; yTflm;“oit k*i$hom;ˇdXnute 138
b[˜hTy;shß;…, .[,U hTy;budR ;in c
koi$homen nXy≤Nt yq;viCzv.;iWtm( 139
vXykm;R….c;r;id tqwvo∞;$n;idkm(
nvg[hm%' ’Tv; tt" k;My' sm;cret( 140
aNyq; fld' pus' ;' n k;My' j;yte Kv…ct(
319

[Matsya PurŒna]

[Matsya PurŒna]

pur;,m(

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSm;dyuthomSy iv/;n' pUvmR ;cret( 141
vOˇ' vo∞;$ne k⁄<@÷ tq; c vXykmR…,
i]me%l' cwkvK]mriàivRStre, tu 142
pl;xs…m/" xSt; m/ugorocn;iNvt;"
cNdn;gu®,; t√Tk⁄ïmen;….iW≤çt;" 143
homyeNm/usipR>y;| …bLv;in kml;in c
shß;…, dxwvoˇ_' svRdvw SvyM.uv; 144
vXykmR…, …bLv;n;' pµ;n;' cwv /mRivt(
su…mi]y; n a;p aoW/y îit homyet( 145
n c;] Sq;pn' k;y| n c k⁄M.;….Wecnm(
ò;n' sv*RW/w" ’Tv; xuKlpu„p;Mbro gOhI 146
k<#sU]"w sknkìivRp;[ Nsm….pUjyet(
sU+mvS];…, dey;in xuKl; g;v" sk;çn;" 147
avXy;in vxI k⁄y;RTsvRx]ubl;Nyip
a…m];<yip …m];…, homoåy' p;pn;xn" 148
iv√πW,eå….c;re c i]ko,' k⁄<@…m„yte
i√me%l' ko,mu%' hStm;]' c svRx" 149
hom' k⁄ySRu tto ivp[; rˇ_m;Ly;nulpe n;"
invItloihto„,IW; loiht;Mbr/;·r," 150
nvv;ysrˇ_;!‰p;]]ysmiNvt;"
s…m/o v;mhSten Xyen;iSqbls'ytu ;"
hotVy; muˇ_kÉxSw tu ?y;y≤∫rixv' ·rp* 151
du…mRi]y;StSmw sNtu tq; ¸÷f…@tIit c
Xyen;….c;rmN]e, =ur' sm….mN}y c 152
p[itÂp' ·rpo" ’Tv; =ur,e p·rktRyte (
·rpuÂpSy xkl;Nyqwv;¶* ivin„k™iWpet( 153
320

Tsd.vOiˇdul.uj" Sy.nv" s iv„.Cz.vit s x]Un.pur.nm( tSm.yur.n.…•Ty' ≈.] ktRVy' .y" ixv ¨v.D.d….Rsm¥uit" s¢. t] b. r…v" 1 êet" êet..ê" êetv.`ivn.R m( 156 y îd' Í.hm%St√•vg[hm%" SmOt" 160 îit k…qt…md.Wek" p·rp#it y îTq' y" Í.ip m.….vye√.“oit punr.nv" n tSy g[hpI@..xnm( koi$hom' ivdu" p[.o" pdm. k⁄v•R te dev sm.hn" 321 .c pµ.roGyyuˇ_" 161 îit ≈Im.u·ˇ_mu·ˇ_flp[dm( 159 aême/fl' p[.• c bN/ujn=y" 157 g[hyD]y' gehe ≤l≤%t' y] itœit n pI@.mu] xo.e nvg[hhomx.≤Ntiv/.oit p[s©.' tq.m( [Matsya PurŒna] g[hyDiv/.y" 93 aq ctunvR ittmoå?y.…. Sy.cret( 154 îhwv fld' pus' .met•. ." √.Mbr/r" êet.R¥STvk.' n rogo n c bN/nm( 158 axeWyDfld' in"xeW.uy.nNdheto" sklkluWh.Uit…mCzt.n' n.crNpun" iv√πW.sn" pµkr" pµg.ê" s¢r∆uí i√.dx. 155 g[hyD]y' k⁄y.pur.Nte sdwv.m i]nvittmoå?y.rI devyD.Myen m.≤Ntkmev.TSye mh.nImuTsv.¸lR=hom' suroˇm..l.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n.

" …s'hSqo vrdo bu/" 4 devdwTygu t√TpItêet* ctu.jRu * di<@n* vrd* k.b./r" ctu.[ sngt.…/p" /m.TSye mh. 9 îit ≈Im. 6 kr.c .rsm¥uit" %@±gcmRgd.y.n' n.hn" b.rg" mTsmStps.R g[h.=sU]km<@lU 5 îN{nIl¥uit" xUlI vrdo gO/v[ ..p.sut" 3 pItm.nn..Vyex tq.Nv+yt( yt"p[.u·ˇ_mu·ˇ_fl." Sv.jRu " êetrom.rd ¨v.lvdn" %@±gcmRxl U I vrp[d" nIl…s'h.Rk.[Matsya PurŒna] pur.ury' v.. vrd" Sy.Ly.Nydip yCΩtm( ..l' tTpunvRˇ_⁄mhR…s 1 Evmuˇ_oåb[vICzM.e g[hÂp.≈uitivStrw" 2 /moRåy' vOWÂpe.Mbr/r" k….m ctunvR ittmoå?y.y*R s. lokiht.m g.ır.vh." gO/.sn/r" ktRVyoåkústu Stq.hv" sveR gidno iv’t.©ëlne oiCz^t.iO t n.heêr.pur.…....:y.Mbr/r" x·ˇ_xUlgd.Ly.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gd.….¸í ktRVyo vrd" xxI 2 rˇ_m.y" n. inTy' kÉtv" SyuvrR p[d.rd 3 322 .snSqí r.Ñyp.y" 94 aq pçnvittmoå?y. nNdI n.Ut.y." 8 sveR ikrIi$n" k. b[˜Npur.¸r] p[xSyte 7 /Um." sveR xtm∑oˇr' sd.[ i√b.i√≥b.p.RNm.gvN.

yeit k˘/r.r" sMyg>yCyR x'krm( suv.rdoåip ih xu≈WU ru pOCz•≤NdkÉêrm( a.qRy∂e vº devx e ' Tv.njp"pí.NpOœ' c pUjyet( nm" pu∑‰w nmStu∑‰w p.nNt/m.dumy.ê*R c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n.t.o+y.u„v.….y nmo jÏπ guLf* Vyom.y j.nunI c.' gt" 6 ctudXR y.y kÉx.pUjyet( 12 anNtwêyRn.vihto b[˜Nv+ye m.n. devdevx e St]wv.yeit ˙dy' c.q.uj* 10 a`or˙dy.Ut.Tmne nm" 13 VyomkÉx.' dÊv.*R tu v.y vw .y vw ki$m( Ë c.pur.t®Tq.y m.mdev.ª.nulpe nw" 8 p.m( s¥oj.gRxIWR]yodXy.$' hrye nm" 9 mu%…mNdum% u .nv" ’tò. n.TmÂp.m( mTSy ¨v.h.' …st.pUjyet( Stn* tTpu®W..ojn" p[.nNtvwr.' inr.….Ry D.vRtI' c.RTmne nm" i]ne].yeit ne].Ly.y.yeit ≈Ik<#. . ll.c Í.cRyäe /ë " p[/. p[.yeit tqex.RvWO .mek. ixvctudx R I 5 m.mh' xr.y k.…m c preåhin 7 Ev' inym’TsuPTv.Gy…s'h.y codrm( 11 p. sh x'krm( pUjyeTkmlw" xu.c îTyuKTv.yeTy….gw[ NR /m.heêr' v[tm( i]Wu lokÉWu iv:y.heêr' v[tm( 4 n≤NdkÉêr ¨v.d* nm" ixv.t.id∑STv' ixvenhe vd m.n.yeit ixr" sv.Ntr/Iyt n.ip pUjyet( 14 323 [Matsya PurŒna] .

k/Ok™ tto ivp[.xn' SmOtm( 23 mNd.ctudXR y.í p.seWu £m.dev Sq.m( ttStu vOW.y îTyev' Tv.Ùy tpRy∫ e ·ˇ_t" xu.q nmSte xM.se ivxeW.[ Xy Svpe∫mÀ .Rsu k⁄y.' hwmmudk⁄M.metTsv| sm.uÔIt v.gu®˘ yv.Mbr/r' pçràsmiNvtm( .vRtIpitm( 25 puní k.Im.RTpUvvR dcRnm( ye tu m.y invedyet( 15 p[Iyt." ’„.mh' xr.xn' £mx" SmOtm( p[itm.smiNvtm( xuKlm.y nmSteåStu mheêrmt" prm( nmSteåStu mh.rwrxokìí mÆLlk.ve pun" nmSte prm.N.Gyt" t√T’„.nNd nm" som.gRxIW.cret( 17 ctudx R IWu sv.$lw" 24 akúp„u pw" kdMbwí xtpT}y.vudÑü%" 16 pçdXy." SyuSt.idh 18 m.í iv…/vTp[.n( pOWd. /ˇUrkìrip …sNduv.iv/wyˇRu _' b[.¢e s'tpRyie d≠√j.ve c tt" prm( 20 nm" pxupte n..t" ipn.í tq.n( 324 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ...[Matsya PurŒna] pur./R/.Ly.…•bo/ £m.y nmSteåStu nmSte krvIrk 19 }yMbk.Jy' c s'p.˜.….." itl.' c sMpUJy ivp[.Nsm.iˇRkÉ m..e 21 nmo .s' ctudXR yorekk ì ˘ p[.Ridm.' gt" gomU]' gomUy' =Ir' d…/ sipR" k⁄xodkm( 22 pçgVy' tto …bLv' kpUrR ' c.rm.Rn.ltI….' devdevoå] s¥oj.se p[. tqoTplw" EkìknÉ ctudXR yorcRyTe p.·r.detdudIryet( x'kr.+ywn.

mheêr' hwm' vOW.·r.e spàIk. kLp.m( [Matsya PurŒna] a•wn. yStu k⁄y. ’tm( iptO….NguÂNv.mhoåip vˇ_⁄m( n c …sıg.pOCz‰ sut.yutko$yoåip vK]e 36 .y sMpUJy vS]m.tR …O .vTymrvLl.tye n ivˇx.[.+R ywvSR ]m.…/pTy' idiv kLpkoi$xt.oåPyl' n c.y s*My.Rip tTsv| n..KTy.mu] ctu.y x.iv/w. nr" ¨m.t.Rrm.roGyk⁄l.v.q n. sh 27 muˇ_.yeR tÊvveidin 30 aVy©.y sd. nIlvOWoTsg| ≈uTyuˇ_iv…/n. Í.mu] v.pur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.NyuiWTv.=y.ve i√j.…mnIko$y" Stuv≤Nt tmin≤Ndt' ikmu sm.o" 35 n bOhSpitrPynNtmSy.Tsk⁄M.' ixvctudx R Immrk.t( 34 dI`.w" 31 gur* sit gurodeyR ' td.k.rI k⁄®teåit.y c 29 Jyeœs.Ryru .UW.©.oTyip ivmTsr" sklp.cre¥" sd..." fl…mNdo n ipt.c.∑kyut' …stne]p$.w" 26 ’Tv.y vedv[tpr.nv" 33 b[˜hTy.h' yid …j◊. .Lyiv. pdmeit xM. sd. v.mivde dey' nvkv[itne Kv…ct( gu.#‰' k⁄vIRt k⁄vNR doW.RiCzvctudx R Im( soåême/shßSy fl' p[.m( 28 t.Py ivp[." p#it y" Smre√.k..' xYy. 325 .•vO≤ır].jRu Tvm( g.vOt.pinmoRcnIm( îm.“oit m.m( svoRpSkrs'yˇu _.' c gv.≤lt<@ëls'ytu m( Sq.Lyiv.Nt.]op·r pun" x.De ≈oi]ye d¥.d.“uy. 37 y..idk˘ ik˘…c¥d].m[p.Rn.UW.fl.' d¥.xm.TptTy/" 32 anen iv…/n.

u n.<@÷ m.dx.TSye mh.m pçnvittmoå?y.y" 95 aq W<.gSy m.TMy' y∫veCzé. k.v.in Wo@x 6 mUlk.rd yd=y' pr' lokÉ svRk.êTqbdr' jMbIr' kdlIflm( k.m[.çn' ®{' /mRr.in k≤l©mq v.Rk˘ pns' tq.lfl' k⁄y.' /.r.y.n.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s. a.vittmoå?y.ryeCzKTy.r. a.e" 38 îit ≈Im.nIm.m[' t.cnm( 2 aNye„vip ih m.=.m( svOW' k.TprmeêrSy pr' pd' y.e ixvctudx R Iv[t n.n.in Wo@x 8 t.pur.seWu pu<yeWu muinsˇm sd≤=.∑My.gRxIWeR xu.dXy.mq.ysen .mNy∞ flmUlkm( vjRyde Bdmek˘ tu Ate a*W/k.kp.' mune v[tm( √.XmyRfl' tq.ojyeCz·ˇ_to i√j.eCz⁄Klp=Sy ’Tv.˜..mflp[dm( 1 m.mlk˘ jMbUit≤Nt@«krmdRkm( k˚olwl.j' c k.ip v. sUr.Ny.ktu<@«rkrIrk⁄$j' xmI 7 a*duMbr' n.…@m' xKTy.t.rk.ryet( 4 kÀ„m.' p.mqv.l/*t.' ctudXR y. k.h.kNdkm( 9 326 .tk˘ kipTq.ip p[s.it ipn.c flTy.e m.·rkÉl' {.d.…..RdgiStflmev c ip<@.[Matsya PurŒna] pur..…s tOtIy.n( 3 a∑. fl.tu≤l©÷ c v. b[.lukm( 5 ≈Ifl.y" n≤NdkÉêr ¨v.q bOhtI√ym( r*Py.Xmr' d.

xKTy. .R$m( …c]vLlIfl' t√TkÀ$x.Nyop·r svS]km( ttí k.y ivp[.TsvoRpSkrs'ytu m( 18 axˇ_Stu fl.nNtflp[d* t¥uˇ_fld.. ixví /mRí sd.nen t* Sy. ktRVy' i√jpug' v 327 [Matsya PurŒna] .∫·ˇ_" ixveåStu me 14 yq.w" x·ˇ_íeCzyn' d¥.◊÷ c …c….ssI 12 .GytStwlv…jRtm( aNy.v.luk.m[in„p.ojyeCz·ˇ_to i√j.y dÊv.…. svRflTy.gvt.Tm.gv[t. x'kr" x'kr" sd.n( tq.y sMpUJy pu<yeåiˆ ivinvedyet( 13 yq. shwv x. Wo@xwt.iNvtm( /eNv.n( 20 Et∫.çn* 19 ivp[.nNtfl.' tu s*rvw„.vm/ukv$muÌp$olkm( t.ryeCz·ˇ_to nr" 11 ¨dk⁄M.s'yˇu _* ixv/m*R c k. fleWu sveWR u vsNTymrko$y" tq.UW.in ixv.uÔIt v. .i¢rStu jNmin jNmin 16 yq.Nt.n.m( xu.pur.kNdk˘ c knk.Stu ivê.Rı.in k.ed' n pXy.NynNt. c tTsvRml'’Ty c .' yqop·r suv. 17 îit dÊv.in iv/.m( rˇ_.gv[t' vedivdo ivdu" 21 n.rI….√y' k⁄y.xKTy.nt" tqodk⁄M.ˇ_ÉWu svRd.t. tq.Nyev yqoˇ_.í yq.…m ixviv„<vkúpµj. mm.Lm≤lj' flm( 10 a.]]yopet' ym®{vOW.Nyip yq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' svRflTy.vyo…gn.y.m[.' me vrp[d* 15 yq.q k⁄$‚ü Mbne spàIk. .+yp.ryeCzYy. fl.

.Ntye c mTy.rd ¨v..…mRk. sd. dev.m c purd' rlokju∑m( 24 yo v.?y pum.TSye mh.….“oit k⁄xl' sd. jgit iSqtm( 2 td.m pr' b[˜ sn.y" n.vittmoå?y.oj…yTv.Tmno /.y mnujWe u c svRd.m[We u y.vet( 3 yd.ˇ_' ivmTsr" 4 nˇ_m.clk°tRn' n.t( jNm.re.vNt" prm.“oit /.v¥ugshß.oit pu®WoåLp/n" p#π√.y" 96 aq s¢nvittmoå?y. i√joˇm.jIvn.d. Sy..phr' jn.rer.. nˇ_.c yˇi√ê.Rn..e itl..m( p.pur.iNvp[ p[.c yd. tSm.[Matsya PurŒna] pur.' vd nNdIx td(vt[ m( 1 n≤NdkÉêr ¨v.Ntre„vip n pu]ivyogdu"%m.vneWu c /.xno .Rdk e .pr' ik˘…cidh lokÉ pr] c v[tmiSt muin≈eœ ydnNtflp[dm( 22 s*v.idTySy c v.•.srm( td.lyeWu .R…¶cN{Âpe.roGykr' pus' .m.tnm( sUy. ®{lokÉ mhIyte 23 EtTsmStkluW.n( 328 . t≤T]/.nNd’Tpdmupiw t munIN{ soåip 25 îit ≈Im. hSten s'yˇu _m.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EtSm.re.idTyv. xinidne k⁄y.r.v" .v≤Nt cU<yRm.idTyv. Í.n.Rr*Pyt.pwivRyˇu _vpur] pur' mur.' ydnNtflp[dm( yCz.m W<.neWu fleWu muinsˇm t.

pivn.ek…mh yStu m.y jgTsiv]e 16 îTynen iv…/n.Tm.Rmin/e iv/.n.Tm. sm.®.y.xKTy. ivsOj.]e in/.Tm.Mbrm.Skr a¶ a.t( 14 sMpUJy rˇ_.tR<@÷ p…íme dle ¨ˇre tu r…v' dev' k….'Sydoh. pUvtR " idv.l.mGyRj/u . svR.m.ih idv.cNdnm( tiSmNpµe tto d¥.Tmne s¢turg' m. pu®W' spµ' d¥.y pµ' pu®W' c d¥.kr 11 a…¶m( È@º nmStu>yimWeTvojeR c .xn.' c .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.iB/pot.Rdxs'yˇu _' rˇ_cNdnp˚jm( 5 iv≤l:y ivNyseTsUy| nmSk.y aVy©Âp.idTy' c tqoˇre 7 x.NtmIx.Rk.uj' tq.m( [Matsya PurŒna] pT]w√. ivêtomu%" ySm.ryeid≠√.Rk..ge tu nmSk.y k⁄$‚ü Mbne deymnuıt.y …jte≤N{y.ih vrd nmSte JyoitW.¶eye ivvSvNtmt" prm( 6 .~y| sitl.idm' mN]mudIryet( 10 k.•‰set( 8 d≤=.y 15 nmo nm" p. ivNyset( k….' svTs. 13 suv.' pte 12 a~y| dÊv.y.' mh.~y..Nte tu k. ved.pUvpR T]e tu sUySR y turg.Ly/Upiw √Rj' c rˇ_ìrq hemÍ©¯" s'kLp…yTv. k.çn' kmloˇmm( pu®W' c yq.RÍ©«' kipl.' p…íme dle mheN{minle t√d.dnekv[td.y ivê.m[p.kr' tq.nv" 329 .v.Skrm( 9 rˇ_pu„podkÉn.]e .n' m.eR gu@Syop·r t.credBd.m( pU.pur.tU .| r*Pyw" %ur"w k.y s.g' tu nwAt≥ e dev' v®.d¶IN{ÂpSTvmt" p.eåyRmn..re..re.uÔIt vTsr.nk.q inix twlivv…jRtm( .

tOgR ®u devtTpr.yrogv…jRt" √«ps¢kpit" pun" punvRmmR iU tRr…mt*js..®.n' iv/Iyte 2 rivs'£m.Py ..um( Èx.' NyseTsUymR .sre p[.e a.tSitlw" ò.tR<@muˇre iv„.g' NySy pun" punrq.NTyu¥.[Matsya PurŒna] pur.≤Ntv[tm.TSye mh.y" 97 aq.m /utc.c aq.Rk. gN/m. c .e .v≤l" 17 /mRs=' ymv.uvniSqtoåmrw" pUJyte vsit c.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION soå…/rohit ivn∑kLmW" sUy/R .=y' idiv 20 îit ≈Im.ˇ_Én dNt/.y.oit m.Um* cNdnen.v. yut" 18 y.mr.hye{ivm( 3 k….mflp[dm( 1 ayne ivWuve v.yVye tu .y" n≤NdkÉêr ¨v. y.it n.' c `Otp.RˇiSm•.cret( pUv¥Re ru k e .pur..]' ihr<mym( 330 . vedmUitRidnnˇ_m.Lyflw.idTy' pUvtR Stt" nm ¨„.ip s'£.Nydip v+y.cRyte ( 5 m.+R yw" Sqi<@le pUjyeˇt" 6 i√j.nmq v.e tpn' pun" v.Mye nmo AÑ<@l.…m s'£.ip lokmmrexv≤Ndt.∑nvittmoå?y.y sodk⁄M.pne flm( yd=y' pre lokÉ svRk.≤Ntv.…cRWe y.numodte soåip x£.∑pT]km( pµ' sk….m s¢nvittmoå?y.cret( s.Rk˘ k⁄y.vnpUvk R m( s'£.rd rvenR s'xy" 19 y" p#πdip Í.nv" p#‰m.y c 4 nm" siv]e nwAT≥ ye v.Upit" xokdu"%.rkLpo n.idTyv.ne ivNyseTsd.

Rm.e s'k.[ ˜.Rdx /enyu ˇu _.Ly.m.…s m.y.voå∑ v.n( 10 pyiSvnI" xIlvtIí d¥. s¢ sk.iB/yuthe itœºt( t.pur. k.…/p" Sy.Mbr.~y| Nyse∫i⁄ v ivê.y" n≤NdkÉêr ¨v.rd n.RTk⁄v•R /o y.myjuW.pniv…/n.dx/.ov[tR mnuˇmm( 331 . invedyet( 7 cNdnodkpu„pwí dev.RsyU .KTy.NTyu¥." g. nr" 9 s'vTsr.t( n ivˇx.c Í. sv| m.k.r…yTv.vR ne p[pJU yte c 15 îit ≈Im. v.TpO…qvI' sxeW. m.'Sydoh.tU pu].Py s¢√«p.…õ±`"[ 14 îit p#it Í.pur.y 11 hwmI' c d¥.…s sm.ªe SvyM.wrxeW"w sMpUJyte n.rd v+y.Nte `Otp.Nsràhwr<mypµyuˇ_.xKTy.vTs gN/vRg.Tk⁄lxIlyuˇ_" sO∑me % uR åe Vy©vpu" s.Nteåqv. c t.mqwk. k⁄y.cret( vTsr. cturoåPyxˇ_" d*gRTyyuˇ_" kipl.y" 98 aq nvnvittmoå?y.]e AKs.RTsv| √..…m iv„.' invedyedb( .Npun√.mq v.kpOœº 13 ttStu kmR=ym.y s*v.it soåip devrw mrpte.m( [Matsya PurŒna] kml' c yq.' pte 8 anen iv…/n.pug' v.ysen s'tPyR viˆ' i√jpug' v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..∑nvittmoå?y.uve nmoånNt nmo /.u n.vNmheN{p[m% u nw gR Ne {w" pOQv. c s¢.y ivê/.ımw"R Í©¯" r*Py%uríw yuˇ_.' iv/.#‰' pu®Woå] k⁄y.oit v.it n s'xyoå] 12 y.Nvyv≤Ndt..yR ÂPy.m[Im( pw∑Imxˇ_" p[itm.yR" p[.'í k⁄M.q .TSye mh.Re sm' p[d¥.y ivêÂp.. iv…/m≤%l' rivs'£mSy pu<ym( mitmip c dd.

Uit√.d.idn. svRiv.y.]* j.* vrd.=' xuKlm.t ¨Tq.yuˇ_mg[t" Sq.dXy. 11 p[.ojn' iv.m( iv.y.y nm" kr* d.' tu xvRy.….' tu xuKl.W.Utye nm" p.∞ kÉxv nmo n.sudve .Lgune a.gRxIWeR c f. dxMy.njp" xu…c" pUjyeTpu<@rIk. tu x·ˇ_t" ¨dk⁄M.[Matsya PurŒna] pur.' k⁄y.y. xƒc£.h.iˇRkÉ cw]vwx.RTmne b[˜•m îTy….rd 8 pOœ' x.yNtnI' s'?y.vxok..y vw Svn.%e m.y k⁄$‚ü Mbne sk.' inr.y ’tò.!º v.gr.pUjyet( 9 mTSymuTpls'yˇu _' hwm' ’Tv.tu sfl' Sy." 332 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .y c Stn* 7 m.jljp.' l`u.' i√js'yˇu _" k·r„ye . s..…•ym' bu/" 2 Ek.Ridith. inix 4 tt" p[.pyeä/ë " 10 gu@p...©≥/r.çnoTpl' dev' sodk⁄M.dRnm( √.dxI n.sm.| b[.˜./v.r..y c j.õu n™ r" ’Tv.yeTyudr' v.skq.nunI nm" ixv.yeit n.m svRdve nmS’tm( 1 k.…sgd.yeit v.Uit….Ly.idTy.vei∑tm( r.Cy' c Svpt.y mu%' kÉx.nulpe nw" 5 iv.' gO Iy. n muCyse dev sd.dXy.ye ixr" sv.yeTyuro iv„.' invedyet( 12 yq.NkÉxv.yeTyU c ivêmUtRe nm" ki$m( 6 kNdp.]' itlwyˇRu _' …stvS].yeit ≈v.o" k<#muTk‚<#ne nm" ≈I/r.r" sm>yCyR jn.Ry nmo me!m^ .o 3 tdivflen me y.modr.ª.t..

vt. m.sITpu„pv.G.Rvˇe Sy n d. .Nmune dˇ.w" 16 aNy.dxIv[tm( k⁄y.Nte lv.vo v.n….ryeCztm( 19 jNmn. p[itm.vTp.s' £m.l'k.r. Vy.nw rà*`/ns'cyw" aLpivˇo yq. Stok˘ Stok˘ sm.' d¥.m( 15 g[.pivinmRˇu _" iptø.Nmuin≈eœ gurve /ensu y' tu .vTSvgeR vsedb( ˜[ N.m' c x·ˇ_m..RTp.dev' sm.hn" 333 .cRniv/.PytIv in"Sv" Sy.pur.rkdRm.nip yq.rÂp.R√Tsr√ym( 18 anen iv…/n.c pur.Nd¥.Uit√.. .vet( t.…/.uvt[ ' n. yStu iv..hß' n xokfl.m( [Matsya PurŒna] tq.xKTy. √.. .dxI" pun" s'vTsr.m( xYy.pur.dx √.e iv„.T=e]' v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Upití pun. i√joˇm.xKTy.' t.y" 99 aq xttmoå?y. rq'tre kLpe r.∫·ˇ_m.vet( n c Vy.muır.xeWdu"%s's.xKTy.q xwvo v.pvRtne smiNvt./v' p[it pu„p.cret( 17 yí.Pywv' yq..y" n≤NdkÉêr ¨v.·r{‰' n bN/nm( vw„.smuTplen smiNvtm( d¥.t( 13 dx.m nvnvittmoå?y.nen s k⁄y.….ve∆Nmin jNmin 20 y.v¥ugshß.vjRyte ( 14 sm.]ey' tq..Rvte ( 21 îit ≈Im.' xts.j.' xtm∑oˇr' .Nm.n( tpRy√e S]god.oj…yTv. y.iNvtm( gu®˘ sMpUJy iv…/v√S].TSye mh.W<@.vn.UW.

r.in surlok˘ c yqe∑' Vycrˇd.. munIN{ n. p. j.vOt." sihto nOp" √«p.Tyk⁄Ôrrq*`jn.y.ss.ª.d* s¢m' √«p' tSy pu„krv.ny.[Matsya PurŒna] pur.m( .mrmTyRpJU y.Uv s. sUysR i' n.vRtIve∑tm.q tnywrqv.…sn" lokÉ c pU…jt' ySm. p·rtoiWten dˇ' mm.Uitrml.myut' b.v.v<yvtI b.tStejs.≤TkmNyjnnIj#ro∫ven /m.ip ..n.rIshßwr….MbujgOh' c munIN{ /.{' ydetd≤%l' kqy p[cte " 10 334 .Lptps.g.Uv /m.j.ª.R mm." 1 tps.k.m( td.].p[itm.nv.i√. lokÉWu iv:y. 3 kLp." 5 n.n.cets' v.MbujSqSy tpoånu.w·rv gt" p·rt" Sf⁄r≤∫" 9 tSm.mg[‰/nu/rR .vSy 6 tSy.. 8 yiSmNp[iv∑mip koi$xt' nOp.hn…mTy.nN¥. tSy tu∑ne ctuvKR ]e. c l.t( pàI c tSy..¸StSm.RTmn.Tpu„kr√«pmuCyte 4 devne b[˜.t.gt' vI+y muinp[vIr' p[.mrsuNdrI.gMymSy..We 7 kSm.rd kml' k.. n. mu¸mR¸u ivRSmym. n..m..Ky…md' b.m( no l+yte Kv gtmMbrm?y îNduSt.mgm' mune 2 lokì" smStwngR rv.…s….' s.Tmn" svRmve+y r. dˇ' y.d soå>y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n.toå….çn' dˇ' yq.iSt jgT]yeåip b[˜. .nmSy ytoåMbujm( pu„pv.Ridk˘ ’tmxeWfl.ˇ' devd.gvNmy.i¢het"u . c svRiv…jt...Tmj.

pur. r.s'gt.`m.q td.©s'…/dugR iR N/sÊv.dxIv[tm( sm.…..H≈ut" 16 s.dq .vr..s. ttSt. j..yoR .…cd.h.Ox' =uTp·rpI…@tí 15 ¨piv∑STvmekiSmNs. n jnnI c td.vˇv tu luB/k⁄låe it`ore j.¢* m.t" ≈.' smNt. n ik˘…cd.Nyq.tSTv.y pur' smSt' .xSt.Ny].v. dMpTyoStu nr.s* m©l?vin" t] m<@pm?ySq. n k…íTkmleWu j.>y. prm.Nyfl.idt' /.dpm( 19 t.n©vtI n.sSy lv.' tu ÎÇ.rI 11 vpurPy.·ˇ_Std.vOi∑rtIv r*{..ujg.orc.Î∑' mhdMbuj.Rmrp." kmlw" k.Nto .…mW.Udn.y tto bÙin gt" pur' vwidxn..m/eym( 14 tNm*Lyl.yRSt] gtv.I∑tm.tSTvmPynuidn' ikl p.m iv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. iv„.t.m∫⁄thetvu ˇO m( jNm..¥m( 13 aq.m( al'’Ty ˙WIkÉx' s*v.pk.[.d.vn.e aq m©lxBdí Tvy.…/p 335 .ÎKSvs.Uit√.clmuˇmm( 18 invedyNtI gurve xYy.Rvloikt. 17 veXy.sIt( £Ét.Nt' Tvy. ivmu%I mhIx tv yoiWidym( a.©.….imd' c p·r…c≤Nttm( ikme….]* mh.url'’t" 20 îit ..!‰' srovr' p˚prItro/" pµ..iNvt.rin…mˇmiSmn( =uTpI…@ten.m( [Matsya PurŒna] muinr>y/.y| vr' iv„. 12 a….' copSkr. kd.t( n c te su˙• sutbN/ujno n t.xeWmhStd.Nt·rt' smI+y pOQvIpte" p[s.Uˇv pun" pu®W.

n©vtI tu∑. ivs…jRtm( 28 s . slv..dnuiœtm( p[.R.o+y.vo vw vr.uJyt.vlMbn.dxwv tu vS].t' lokn.h. dˇ.m( tTp[s©.mgm' j. tyo/Rnxt]ym( dIyt.rs'yˇu _.v.N/’p.mrpU…jt.gr.TMy.t. lokÉ„v.k.Uí svRt" 21 aq.dLpen tps.'LluB/ko j.Upte 23 t.ví krk.q kl/*txt]ym( 22 n gOhIt' ttSt. g.Mp[tm( pàI spàI s'j. rTy.xeWp.w" smm( t∞ luB/kd.Pyn©vtI veXy...dupv.' tu tdip Tyˇ_' .iNvt.˙t' c.pSy tv pu„krm≤Ndrm( tSy sÊvSy m.dRn" 31 s." p[Iit·rit ≈ut.cl.qítum% uR " s't∑u Stv r..í gurve .>y. c punStyor•' ctuivR/m( a. .iO t p. 32 336 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' tTp[s©.KTy. 26 g[. k.iddex.MpTy' pUj…yTv." 27 .te c td.TkÉxvSy n pUjn.t" spàIko nOpêe r" pu„krp[kr. xYy.ˇyomR?ye /mRlx e Stu teån` 25 îit j. ivp[We u √. c pu„pp[krw" pU…jt.* Î!v[te tTp[s©.l'k.jeN{ b[˜ÂpI jn.clm( xYy.' t.nne p[s©.vyo" 24 jNmp[.>y. nOp 30 yq.nIy Vy.ˇSm.…mit .m.' b¸sÊv.[Matsya PurŒna] pur.>y.nNdjnnI skl.t( an©vTy.] .ojn' c su˙iNm]dIn.sen tv.ipœ* k⁄km.t( 29 ivn∑.Tsm>yCyR kÉxv' lv.¥ su%m.m.mdevSy s.

jeN{ pu„kr' tNmhItle g©.' jn.dxImunR e 35 ktRVy.c aq.' ixv' hwmvOW. s.in vTsr. tu„yit kÉxv" 36 îit kluWi]d.m p.iht.xnm( 1 nˇ_mBd' c·rTv.iNvtm( /en'u itlmyI' d¥.i√p[.…m v[tWœImnuˇm.cret( yq.#‰' k⁄vIRt .…≈Ty iv.pur.hn" 34 îdm.m( 37 îit ≈Im.m mh.xnm( 3 ySTvek.Uit√.n..duTsOJy r.….p.Ts pd' y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.KTy..KTy. yqoˇ_' c punrkroTpu„pv.' mh.j.R..kq'…cTkmlw√.y v.rds'v.Ntr/Iyt r.tkn.mip p#tIh Í.m xttmoå?y.pur.e n≤Ndn.'krm( Et&{v[t' n.oit c.ˇ_Én sm.pxokivn.y" 100 aqwk..t$' sm.p.jeN{ inv.…. ivp[>e yo d≤=./| k⁄$‚ü Mbne hwm' c£˘ i]xUl' c d¥.de iv.PSy…s 33 îTyuKTv.n` n ivˇx.t" sMp[v+y..crto b[˜•%<@v[tm.mvXy' smv.r." x·ˇ_to dey.m( [Matsya PurŒna] tSm.y" n≤NdkÉêr ¨v.dx √.dxIv[tm( k⁄® r.xnm( 4 337 ..ssI 2 ixvÂpSttoåSm.it x. mitmip c dd.m( ®{e.q .dxIv[t' n.tkn.it devlokÉ vsit s koi$xt. tu gv.TSye mh. s muinb[˜R S' t]wv.Uit√." ixvlokÉ s modte Et∂ºvv[t' n.' idVy.…/kxttmoå?y.

pr' pd' y.d* yS]yodXy.t.y vS]s'yˇu _' p[¥ªu " p[Iyt. ivxok" Sy..mv[t' n.nIlokd.]wí s'ytu m( 7 sMpUJy ivp[…mqun' g*rI me p[Iyt.…. rsp.it lIl.…mit 338 .m .Nt·rtnˇ_.v.idctum.d( gOh' copSkr..id=uyˇu _' dx.Ts y.v' pd' y.Rk˘ c ctum.idtOtIy.!.!.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yStu nIloTpl' hwm' xkúr.W.√S].Rsm>y©÷ vjRy•e r" .xnm( 10 a. xokivn. nˇ_' m/* pun" axok˘ k.çn' d¥.iˇRKy.' tTpunhwmR ' b[.W.…mit kLp' iv„.©ëlm( 9 ivp[.id≠√k.Rs' m/usipR`$R .…mit EtÌ*rIv[t' n.“oit ixvv[t…md' SmOtm( 12 vjRy¥e Stu pu„p.˜.….' p[Iyet.y invedyet( s ®{lokm.çnm( 13 d¥.¢e xyn' d¥.idv[t' yStu vjRy•e %ktRnm( v.' yStu vjRyte ( sm.it s*Myv[t…md' SmOtm( 14 f.iNvtm( 15 sMpUJy ivp[…mqun' .[Matsya PurŒna] pur.' ’Tv.iNvtm( 11 k.' ’Tv.nI p[Iyt..vOtU pu„p]y' c f.y. c k.….it .m sd.y. sU+m.' lv.vn' hre" jne p[Iitkr' nø. m/* yStu d…/=Ir`Ot=w vm( d¥.lvel. xKTy.' p[Iitv[t…mhoCyte 6 vjR…yTv.v.v[t…md' SmOtm( 5 a.]s'ytu m( Ek.ojnopSkr' d¥.' ixvkÉxv* dÊv.Nte vOWs'ytu m( s vw„.upde iSqTv.p.ykm( 8 pu„y.TpunnRr" EtTk. hemNtixixr.LguNy.LguNy.xI sm.

Gyv[tmuCyte 16 s'?y.….ov.vdBd' pundR¥.Nte ivp[…mqun' pUJy' /en]u y.Nte `Otk⁄M.yut' s r.rSvt' pd' y." ’Tv.y invedyet( 17 s.ˇ_' nr" k⁄y.R m( EtTs.N`<$.pivn.iNvt.mp[d..j.m .RCzM.' p[.it punr.ykm( 18 l+mIm>yCyR pçMy. ixvpd' v[jte ( 339 [Matsya PurŒna] .ˇ_' tu ’Tv.RdBdmek˘ ivmTsr" 23 v[t.' b[.Skr' g©.m( g*rIlokÉ vseTkLp' s*.R kÉxvSy c a=t...xnm( 20 ’Tvoplepn' xM. kNy. gomym<@lm( 25 itl/ensu mopet' sm. p.m sd.ˇt" ixvpur' v[jte ( Etd.m svRk.Mywk] v.pur.˜.ıwmkçukv.v' pd' y.et( EtTk°itRvt[ ' n.Nte hemkml' d¥.Tsoåême/fl' l.mek.í x·ˇ_t" .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ykm( 22 aêTq' .ıensu miNvtm( 19 s vw„.©ël' d¥.y dÊv. Sy.km( vS]yuGm' itl.Gyt" Ek.rSvt' n.vOiˇdul.….sn' d¥.oj…yTv.m Âpiv¥.ÔNmjNmin EtTsMpd(vt[ ' n..mupv.ssI 27 hwm' …s'h' c ivp[.…CzvlokÉ mhIyte s.m( 21 jNm.yuvtR[ ' n.Uitk°itRflp[dm( 24 `Otne òpn' k⁄y.mg.iNvtm( vO=' ihr<my' d¥.ve•r" sm.m*n' tt" ’Tv.mv[t…mhoCyte 26 nvMy.ıen'u jl`$.Nte hemp˚jm( xuım∑.p[d.sI .org[t" kÉxvSy c y. sm." sup„u p.y ttíwtTs.it l+mIv.

Tsoåême/fl' l.Rvte ( 35 m.nNdv[tmuCyte 32 pç.Nte gop[do .m n.it vw„.vet( t√ıemmOg' d¥.k˘ d¥.v' lok˘ iptø.ñ( jl' d¥.v' pd' y.…ctm( v[t.idctum.Rs' p[.Nm.[Matsya PurŒna] pur.UpitnRnU m.budR ' suÂp" Sy.it x.et( aih's.ojn' d¥.Nte m….Nte r.vet( s vw„.Cz]u…. s'vTsr' iv.`m.Nte /Oitv[t…md' SmOtm( 34 vjR…yTv.]' ihr<y' c b[˜lokÉ mhIyte kLp.mOtne ih 33 ivp[.jr.W.vit kLp.y d¥.v[t…mTyuˇ_' kLp.j" Sy. .Upit.yI .ve•r" ivp[We u .in c s y..Tpç g. m.dyn' y.!.'krm( r.Nte .idcturo m.v√jRyTe pu„psipRWI tdNte pu„pd.vTsm.Nte pundR¥..m( jNm.it iv„.t"ò.' pyov[t" sm.UW.xKTy.MpTymcRyte ( .Tk.s.' c su%p[dm( 28 y." sUyl R okÉ vseTkLp' sUyvR t[ …md' SmOtm( 36 a.' gop[do .mOtne òpn' ’Tv.Nte ≈.SyuW…s ò. yq.ıen'u pç.ryeCztm( kLp.…jt" Et√«rv[t' n.s. d.oj…yTv.LyvS]iv.in `Ot/eNv. .in jlk⁄M.m( 37 ayn.dy.iˇRKy. shwv tu 38 340 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .d•vS]smiNvtm( 31 itlp. pum.'smBd.ı’∂¥.rI.j.' t.Nte .'…s c ipx©.Stu pyiSvnI" 29 v.m.Czƒ÷ c s pd' y.uvt[ …md' xu.ve¥Stu pçdXy..í.o" vTsr.n' ’Tv.pr.yut.≤TptOvt[ imd' SmOtm( 30 cw].

UTv.y `Otp.iNvt.roGyflp[dm( 39 s'?y.≤Ntk°itRflp[dm( 45 b[˜.“oit Î!v[t…md' SmOtm( 44 vwx.j.LyvS]iv.it prm' pdm( Etıenvu t[ ' n.UTv.R m( 49 }yh' pyov[te iSqTv.%e pu„plv. ivp[.iˇRKy.se c yí gN/.rkm( 43 vjRy∞e ]w m.UW.w" x·ˇ_t≤S]pl.“oit dIi¢v[t…md' SmOtm( 41 k.Rvm( Etd(b˜[ v[t' n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..m sd.m( dÊv.' vjR…yTv.ixsmiNvtm( }yh' itlp[do .çne 40 vS]yuGm' c ivp[.çn' kLpp.Tp[.Nte dIipk.' p[.y …stv.çn' ’Tv.' dÊv. p[Iyt.m inv. iv„.Nte gop[do .' twl' ivvjRyte ( sm.Tm.m punr.vet( 42 g*rIlokÉ vseTkLp' tto r.dIpp[do yStu sm.ykm( 48 yío.ymu%I' d¥.idtOtIy.pdd. ixvpd' gCzπi√p[.∞£xUle c k.y tejSvI s .R.j.veidh EtTk.upde kLp' iSqTv.…mit 47 pu<yeåiˆ d¥.q gop[d" .ysm( EtCz«lv[t' n.Xy gomU]y.m( idn' pyov[tiStœºTs y.veidh Et&{v[t' n.k.m xIl.<@÷ k.dU?v| ivê. r. ..veidh ®{lokmv. viˆ' s'tPyR si√jm( 46 sMpUJy ivp[d.' pdm.vkm( nˇ_' credBdmekmBd.Ot.Typun.m k.pur. .nulpe nm( xu·ˇ_' gN/.y.®. k.MpTy' m.dpm( 341 [Matsya PurŒna] .' d¥. kLy.tU knk.ssI v.vOiˇdul. itlr.Ts pr' b[˜ y.≤Ntv[t' n.

sI yo d¥.i√p[.Jy.xI yí£˘ ivinvedyet( sm.Nte tu d¥.sursup…U jtm( kLp.v' hwm' s iv„.o" pdm.n.m kLp. cw]e gu@/enpu d[ o .xI s.it sugitv[tmuCyte 56 ivp[.ys.' nˇ_.v[t…md' SmOtm( 54 vTsr' Tvek.ıen'u ivp[.Nte r.vet( 58 p.' g*rIlokÉ mhIyte mh.d" ixvlokÉ vseTkLp' p[.∑mIWu Sy.sI yo d¥.“uy.m( s vw„.y goyugm( l+mIlokmv.xI c.ˇ_. b[˜pd' y.v[t' n.uGd¥.dXy..Nte vw„.' c nˇ_.yeN/ndo yStu vW.[Matsya PurŒna] pur..v' pd' yit .RidcturSTvOtnU ( `Ot/enpu d[ oåNte c s pr' b[˜ gCzit vwê.j" Sy.t( EtT’„.xKTy.y kipl.m( pl.it kLpv[t…md' SmOtm( 50 m.Imv[t…md' SmOtm( 51 d¥.i√p[.i√÷xTpl.y xo.m svRp.xnm( 57 Ek.+yjlk⁄M.pivn.rkm( 53 p=opv.dU?v| mhI' ’Tv.“oit Áet∂evIv[t' SmOtm( 59 s¢My.seåqv.dU?v| yq.v[t…md' n.çnIm( idn' pyov[tiStœº&{lokÉ mhIyte /r.vet( gu@v[tStOtIy.xI sm.Nte c /endu " p*r'dr' pur' y.√ym( b[˜lokmv..y.Nte g.nNdk.nugm( 52 m.`e m.' pyiSvnIm( 342 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . t<@ëlSw tUps'ytu m( dÊv.Nte r.nrv[t' n.Tsm. tu k.“oit dev.G.m prm.jr.i¢v[t…md' SmOtm( 55 nˇ_.v[t…md' p[oˇ_' s¢kLpxt.Tp[.sopv.√Tsr.

ixvm>yeit punr.m( sUyl R okmv. ctum.y.' ≈eyov[t…md' SmOtm( 70 hwm' pl√y.j..Rsu /enmu Nte pyiSvnIm( x£lokÉ vse…•TyimN{v[t…md' SmOtm( 69 an…¶p‘mXn.WRvt[ …md' SmOtm( 65 ’Cz^.cret( xwv' pdmv.•`$s'ytu .it tOtIy.]oiWto d¥.dU?v| rqmêyug.vOiˇdul.| nˇ_.tye `Otv[t…md' p[.in k.' sm.iˇRkÉ d¥.uvt[ …md' SmOtm( 64 k.nuvt[ …md' SmOtm( 60 ctuQy..pTy…md' v[tm( 66 ctudXR y.xI sm.Nte gop[d" k⁄y.in ySTyKTv.k.¸b[˜R lokflp[dm( 68 a.xx.Ìoyugne smiNvtm( EtTflv[t' n.iNvtm( 343 [Matsya PurŒna] .í vw x·ˇ_to d¥.d( `Otk⁄M.' c vOWoTsg| ’Tv.'kr' y.en c govS]k..r.Nte go/np[d" xwv' pdmv.dxIyRStu sm.“oit iv„.m iv„.yI vW.m ixvlokflp[dm( 61 mh.[ NpUjyeCz·ˇ_to nr" prm' pd' p[.iˇRKy.Nte hemv.pur.“oit .“oit v.' x.R∫ojn' x·ˇ_t" pdm( ivp[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. nˇ_' sm.dx √.' tu yo nr" g.ulokflp[dm( 62 yíopv.dBd.PyopoW.tye hwm.Rs' i√j.fl.“oit ]wyMbk…md' v[tm( 67 s¢r.m( v[t' vwn.yk˘ n.Nte hwmp˚jm( g." EtTs*rv[t' n.ıem..' tu nˇ_.it p[.çnwivRp.uGd¥.' i√j.m sUyl R okflp[dm( 63 √.R m( îh c.sI s¢My.nNd’Tpus' .' dÊv.

“oit /.jr.ˇ_.imNdolRv. …sti√tIy.…/pTym.' gop[do .sI iv.' .it .j." s.UTv.vedpu oiWto .Nte kipl.idTylokm.' lokm.í sm.y ixvm≤Ndrm( kLp..jnm( sm.vn' xu.“oit mo=…mN{v[t.jr.' s'ytu ' nr" sTylokÉ vseTkLp' shßmq .xI sm.`e inXy.Nte gop[do .v[tmuCyte 74 c.s' p[.m( a.Nte /endu o y.{Rv.te gop[do .y.Nte r.“oit v®..Tf.Tsomv[t…md' SmOtm( 81 p[itp¥ek." Sy.Nte r.nk˘ k⁄y.Tk·r>y.Ty∑mIctudXR yo ®{v[t…md' SmOtm( 76 s’i√t.j" Sy.Tpvn' v[tm( 78 i]r.s.vet( y=.LguNy.v.Upit" .idh 80 dÊv.nIv[tmuCyte 77 m.m( ddT’topv.s" Sy.[Matsya PurŒna] pur. jle v.“oit su%v[t…md' SmOtm( 73 inix ’Tv.lye sm.vet( idiv kLpmuiWTveh r.w" a•' g. Sy.i∂iv kLpxt' vset( kLp.s' p·rTyJy sm.dêv[t…md' SmOtm( 71 t√ıemrq' d¥.UW.j" Sy..Nte gop[do y.Ts¢My.y.it ivp[.' c y" k⁄y.Rımw ' cN{' invedyet( cN{v[t…md' p[oˇ_' cN{lokflp[dm( 75 Jyeœº pçtp. k·rv[t…md' SmOtm( 72 ¨pv..N{.MpTymupv.RˇtO Iy.it ixvv[t…md' SmOtm( 82 344 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .nrpd' y.y.y' hem/enpu d[ o idvm( y.p[d" vwê.®.' ixv.mv[t…md' SmOtm( 79 i]s'?y' pUJy d.vet( v.]opoiWto d¥.

c. tdudIry.mOt. ixv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Rvte ( Eti√êv[t' n.…/pit..<@.d( b[˜.cret( tIq| c kLpyei√√.ˇ_.pur.r.≤Ntk. a. p.tkn.ˆiv 5 n≤NdnITyev te n." 3 iv„.…/kxttmoå?y.jNmmr.rd pu<ymetˇvoidt' ivêjnInmNyt( ≈otu' tveCz.hyeÌ©.Nt" p[yt" xu…c" ctuhSR tsm.ip v[tWi∑mnuˇm.c nwmLR y' . pOQvI c ivhg.y" 101 aq √‰…/kxttmoå?y. mN]ivt( nmo n.d* iv/Iyte 1 anuıt» ®w ı»tvw .Nmnoivxuı‰q| ò.xnm( 83 y" p#πCzé...m mh.udve t.yeit mUlmN] ¨d.…s vw„.pur.uVyNt·r=e c t.m( mNvNtrxt' soåip gN/v.n' sm. ivêk..Rvte ( 84 Wi∑v[t' n.˙t" 2 d.ih nSTvensStSm.' v.yuˇ_' cturß' smNtt" p[kLPy.√.Rn.mek.t( 4 itß" ko$‰oå/Rko$I c tIq.p.Nte dx/endu " idxí k.m devWe u n≤lnIit c d=.çnwd¥R .NmUlmN]e. 6 345 .y.Stu iv…/n.me….mwk.vxu≤ıí ivn.y" n≤NdkÉêr ¨v..o" p.yu .yurb[vIt( idiv .R…/pit. ò.mRN]wivRc=.R jlw" ò.Rp.y.…m ip[yWe u ik˘ v.TMy' n.d.kqnIymiSt 85 îit ≈Im.….TSye mh.v.h.xI sm.nm.m( [Matsya PurŒna] dxMy.in te s≤Nt j.e Wiœv[tm.dp[stU .n' n iv¥te tSm.vI iv„.

Xypen.j¢en krsMpu$yo…jt" mU…›R k⁄y.].…s vr.y v.g.ssI xuKle xuıe tu p·r/.'StpRy∫ e KTy.m.veTs'iniht.n' k⁄y.….v.Py.Py.Nte vsu/' re mOiˇkÉ hr me p.…mnI 8 s¢v.….d." %g.y vw ttStu tpR." £Àr.veˇt" 16 mnu„y. ’topvItI dev>e yo invItI c .RT]wloKy.RPsrsoåsur.tn" 17 kiplí. x. t] g©. snkí snNdí tOtIyí sn. c j./. mOiˇkÉ b[˜dˇ.…. gN/v.r. 15 teW.RNmOd.ywt∂Iyte s≤ll' my.' p[. y=.yn. n.m≤N]t.nk.yn.…mn" inr.r.Nt.u£.in ò.Nt./rI supx [ . b[˜pu].he.r. ye tu /mRrt./.Tv.idnI =em.p' yNmy.Stq. tt" pí.y vw 13 dev.…ynI 7 Et.in pu<yn.xg.Nte iv„.ˆvI cwv x.r….≤Ntp[d." 14 v. du„’t' ’tm( 10 ¨ı»t. jl.nt" ¨Tq.Stq.nt" 9 aê£./. a.nOWI'Stq.R" sup. t√d.Rí trvo jMbuk.n.R∆l' .m.Yv.p' p[cody 11 mOiˇkÉ deih n" pui∑' Tv…y sv| p[itiœtm( nmSte svRlok.¸n.' k⁄y.Stqwv.cMy c iv/. ivêp[s.su·ríwv vo!ü" pçix%Stq.Nte rq£. ’„. suvt[ e 12 Ev' ò.UySi]ctu„pçs¢km( ò.…s k.®Á mm g.le p[k°tRyte ( .mN}y tu iv/. tq.r..[Matsya PurŒna] pur.í ye jIv.en xtb. sv| p." sp. 346 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . i]pqg.k.m( iv¥..

Mbun. b.Utle a…¶„v.y d›.tO =y.y c vwvSvt.Smˇoå….UiWt nmSte svRlokÉx jgTsv| ivbo/se 29 347 [Matsya PurŒna] . îm' mN]mudIryet( 24 yeåb.in k°tRyte ( 26 nmSte iv„.m( sveR te tOi¢m.Rp.…m•mSteåStu idVycNdn." te tOi¢m≤%l.≤l%eTpµmg[t" a=t.Jyp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.©d. .….≤lno bihRWdStq.Cy .N/v.Ntu m∂ˇen. sd. sitlodkcNdnw" 21 ym.Nye v.mh.j.Tp[yàen sUynR .y vw shßrXmye inTy' nmSte svRtje se 27 nmSte ixv svex R nmSte svRvTsl jgTSv.uÂp.….|StpRyde =t*dkì" 19 apsVy' tt" ’Tv.rdmev c devb[˜AWINsv.Nv.y prmeiœne vOkodr.y …c].pur.." sjl." pun" s'tPy. m.Ntk.cMy iv…/vd. hiv„mNtStqo„mp.t.y nIl. s*My.N/v.y svR. 18 mrI…cm}yi©rs' pulSTy' pulh' £tum( p[cte s' v…sœ' c . v.sn nmSteåStu k⁄<@l.Ntu yí." spu„p.y nmo iv„.m.y.y /mRr.Og'u n.N/v.Stq.KTy.y k.y …c]gu¢.KTy.y mOTyve c.Hzit 25 ttí.mgo]e.…. iptøNs'tpRyäe /ë " 23 ip].' y.l. tq.y c 22 a*duMbr." 20 suk.um% u .ˇ.UiWt 28 pµ.v.y vw nm" d.nip s'tPyR iv…/n.Stu iv…/n.dI•. sVy' j.cNdnm( a~y| d¥.®. yeåNyjNmin b.R" iptro .

q p[d≤=.TSye mh.c at" pr' p[v+y.[Matsya PurŒna] pur.Jye pOq.sute EtiSm•Ntre r.m( i√j' g.Jyen goivNd ik˘ . 6 …/k™ k∑…mit s'…cTy r.kr nmSteåStu p[.Ns't.Py b¸x" sveR te in/n' gt. Ek.…≈Ty pç xeW.j.Skr 30 idv.gSyopv.' c k.Stu p.<@ësnU ve 1 .<@v.niv…/n..h" ik˘…ciˇœTy/omu%" 7 lB/s'Do yd.pur.j.gt" inivRc∑e o in®Ts.blm( duyoR/n' c r.¢r. p.[. k⁄NtIpu]o yu…/iœr" 2 .kr nmoåStu te Ev' sUy| nmS’Ty i]" ’Tv.. vOˇe p[. r.y" 102 aq }y…/kxttmoå?y.tOxokÉn s't¢…íNtyNs pun" pun" a." sveR ye c.| cwv mh.dxcmUpit" 3 aSm.j." v..' k.ughO ' v[jte ( 31 îit ≈Im.çn' SpOÇ.j.n' pu].I„m' c {o. …cNtyNs pun" pun" ktro ivinyogo v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION su’t' du„’t' cwv sv| pXy…s svRg sTydev nmSteåStu p[sId mm .j. vwKlVy.no inht..kú<@ºyne k…qt' yTpur. tto iv„.inn" ik˘ no r.." 4 hTv.sITsuyo/no r.sudve ' sm.ogwjIRivten v.j.Rm √‰…/kxttmoå?y.. .…m p[y.rte tu yd.Rnm( m.[.Nye xUrm.tOsmiNvtm( 5 r.y" n≤NdkÉêr ¨v.e ò. inym' tIqRmve c 8 348 .

ulokmnuˇmm( 9 kq' pOCz.to yu…/iœr" yq.t( y] iSqTv.tikikæLbW. r.len m.s t' muinm( 18 tt" s tu∑o m.jo yu…/iœr" ®d≤Nt p.muçe mh.g.j√.re Áitœt 14 √." sMp[.∑^' kq' pOCzπ ySy pu]xt' htm( 10 Vy.loåip t' ÎÇ..cRn.tp." yu…/iœro mh." sveR .it iv„.h' xI`[m.m.h' pUtdehoåiSm yÊvy.r.STv…y Î∑e mh." .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…m vw ’„.rp." 11 ye c t] mh..gt' te mh.N{utm( Tv.id…. nro y.·rt' k⁄lm( 16 a¥ me iptrStu∑.p•o /mRr. vwKlVym.·r itœTys* muin" Tv·rto /mRp]u Stu √.Sq.¢o h.<@v.c Sv.gt' te mh.kú<@" pU…jtí.' yende ' k.dx*c.m( yen.Tm." p.gt.nStu du"≤%t" 13 a…cre.pur.." SmOt.Tm.s' kqmh' pOCzπ ySy go]=y" ’t" Ev' vwKlVym.n" smet. vw pUjy.kú<@ºyo mh.p•o ®dm.vw k.dt" prm( 15 yu…/iœr ¨v.g Sv.kú<@ºySten D.mune a¥.<@v.' m.' {∑ëk. sh dxRnm( 17 n≤NdkÉêr ¨v." sveR ®dNtStu smNtt" 12 v.[.tOxokp·rPlut.p." k⁄NtI c {*pdI cwv ye c t] sm.·rtoåSMyhm( /Otr.rm.mo m.sne sm.Py p.Sy.kú<@ºyo √.iStnpur' r.mune a¥ me sfl' jNm a¥ me t.Um* inpitt.D" k…qtv..h t' nOpm( 349 [Matsya PurŒna] .c …s'h.

gvHz^otu…mCz. muinm( pp[Cz ivnyopet" svRp./.ih Tv·rt' r.e p[y.kú<@ºy ¨v.c Í.y" 103 aq ctur…/kxttmoå?y.jNmh.y" yu…/iœr ¨v.ggmn' nr.TSye mh.kú<@ºy ¨v. kÉn v.tkn.p[.ho svRp. tSm.c Í.xnm( p[y.tkn.qeR mh.gm.:y.. kLpe yq.pur.' mh.gt" 20 m. p[.mune EtTsv| ividTv.b.R =i]ySy ivxeWt" tdev' ˙dy' ’Tv..t( 24 m.ho =]/mRVyviSqtm( nwv Î∑' r..nSy /Imt" 21 ik˘ pun.…m Tv..p' yu?ym..D inTy' ]wloKyd≤xRnm( kqy Tv' sm.iSqtm( b[˜.p' n …cNtyet( 22 tto yu…/iœro r..[Matsya PurŒna] pur.vxmup. te ikmip[ym( 19 yu…/iœr ¨v.j..c .j/me.c pOCz.' pu<ykmR.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.My ixrs.m( 25 îit ≈Im.h.c aSm. tu …cNt.k˘ cwv y√éˇ' r. devmu:yen yq.ggmn' ≈eœ' nr.Ut" k.Tp.. ivKlvI.…m pur.JySy.xnm( 23 yu…/iœr ¨v.jiNkmq| ®idt' Tvy.' t] k°Îxm( 350 .b.e p. b.u r.TMy' }y…/kxttmoå?y. r.u r.jNmh.vTk…qt' mune 1 kq' p[y.sen yen muCyet ikæLbW.

n.ms'k°tRn. xUlp." xu.in r=≤Nt j.t( kMbl. gitSt] ò.:y.…/p p[y." tto b[˜.n.gí b¸mUlk" EtTp[j.R" svRp.in r.y.êtr* n.Steåpun.g* n.vOto loko nwv gCzit tTpdm( SvLpmLptr' p.mRhêe r" Sq.p' yd." n xKy.√.phr..' m?ye tu j..ˆvIm( ymun.•r.' kQym. r=.kú<@ºy ¨v.e p[v+y. te Sy.' k.Rv.pur.g' Smrm.t. ih svRivp[.ip nr" p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( mOt. sivt..c kq…y„y.phr' xu.jNb¸vWRxtwrip s'=pe .dip mOiˇk.p.hn" 8 p[y. ≈utm( 4 a.dyo dev.it s'=ym( 11 dxRn.m( 10 a/me.…m p[y.ˆvI 351 [Matsya PurŒna] .n' r=≤Nt vw dev.sv" m<@l' r=it h·rdRvw tw" sh s'gt" 9 t' v$' r=it sd.' k⁄v≤R Nt s'gt.n' my.Tv. r=it v.' r=it sd.sukÓÉ a≠≥ d.n.gp[itœ.n.jeN{ teW. y.ˇSy tIqRSy n. s¢v.e sd.ge tu b[iU h teW.' t] ik˘ flm( 2 ye vs≤Nt p[y.√..R .gSy tu k°tRnm( 7 Wi∑/Rn"u shß.pur. idv' y.….pte" =e]' i]Wu lokÉWu iv≈utm( 5 t] ò. p[y.d.lM.Tp[mCu yte 12 pç k⁄<@." k…qtu' r.ih pr' k*tUhl' ih me 3 m.' c ik˘ flm( EtNme svRm.…m te vTs yCz^œπ ' t] yTflm( pur.g' tu ivxeW." 6 aNye c bhvStIq.≤Nt ye mOt..…." svRp.Sy svRm.

.R tu l. mh.to muCyet ikæLbW.u r.TMye ctur…/kxttmoå?y.y" 104 aq pç.m( 352 . devI i]Wu lokÉWu iv≈ut.] s'xy" 1 a.r.“oit sup„u kl.'Ll. pXyit avg.'í tpRyte ( È‚Pst.{.rI tÊvDo gob[.….p.h.y..R AWy" …sıc.TMy' punrev tu yCΩTv.e p[y.…/kxttmoå?y. . tu pun.ihte rt" 16 g©.s' iptøNdev.…." Smr.∂ºvo mheêr" 19 du„p[.dI …jt£o/o Áih's.Ny] y].gSy m.NmuCyte p..n( 17 tto gTv.g' tu svRdve .jNp[y.pe>yo muCyte n.[Matsya PurŒna] pur.gSy p[vx e e tu p.' ih d·r{.' in…ítVyvs.m.g' tu yu…/iœr devd.=.te k.pur.t. t] s'inihto inTy' s.kú<@ºy ¨v...nv.…yn.gt.h.nvgN/v. p[y.Rnsu .ymunyomR?ye ò. ymun.y.n.t( mns.nuW"w pu<y' p[y. t] inªg.j.Ty.r≤=tm( b[˜c..Py' m.ste 20 îit ≈Im.g.TSye mh.….s¢m' k⁄lm( 15 sTyv.. sm.m.•r" aip du„’tkm.c Í. …cNtyNk..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[y.Rn.Á c pITv.p' nXyit tT=.˜.gm.' shßeWu g©.rI vseNm.d( ÎÇ.te prm." tdupSpOXy r.y" m.yte 18 tpnSy sut. svRp..' VyviSqt" /m.' gitm( 14 k°tRn.t( 13 yojn.jeN{ SvgRlokmup.

yte k⁄le tdev Smrte tIq| Smr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.St$e xu." svRràmywidRVywn.vOte rMye mNd.nmuˇ_' p[y. dIno vOıo v.R idví‰ut" ihr<yràsMpU.ikNy.ˇ] gCzit 7 dexSqo yid v.k°.e modte AiW…. gOhe p[y.iNvˇsMp•o ..oåip yStu p[.Rvte ( 11 tt" xu.te k.. v." 8 svRk.©n.“oit vd≤Nt AiWpug' v.[∑" =I.ip .v..ymunyomR?ye yStu g.iw vRm.'Ll.pur... vO=.g' Smrm.km.RTp·r.v• Smrte jNm t. …cNty.m.m( Sq.gN/vw"R pUJyte idiv dwvtw" tt" Svg.wmR oRdte xu..ve•r" g©. 10 …sıc.R.r<ye ivdexSqoåqv.RPsrs. mhI y] ihr<myI AWyo muny" …sı. /mRsTyp[itiœt" g©./| su’tenhe kmR.Rn..r.vTSvgeR mhIyte 6 tt" Svg.w" gN/v.' m?ye SvgeR £°@it m.in km..' sMp[yCzit 13 353 [Matsya PurŒna] .nw" sUysR i' n.Np·rTyjet( 3 dI¢k.nv" 4 È‚Pst.¥ivin`oRW"w p[s¢u " p[itbu?yte y.R….sm.[∑o jMbU√«ppit.?vjsm.Np·rTyjet( b[˜lokmv.:yey' tu kd. mns.k⁄l"w vr.eR smOıe j.mfl.Nvd≤Nt AiWpug' v.…/to yid v.St] lokÉ s gCzit 9 S]Ishß.c..RTp·r.cn 2 Vy.vtIh n s'xy" 12 kmR.l=..çnv.ymunyomR?ye yStu p[..n" pun" pun" gu." s.w" 5 gItv.g' tu n.

y" yu…/iœr ¨v.Nd.R….ytneWu c in…mˇeWu c sveWR u Áp[mˇo .h…yTv.]eWu sˇm t.tVy.' k⁄®te tSm.muˇ_.Tpu<ye„v.“uy. devt.y" 105 aq W@…/kxttmoå?y.p.TMye pç.in c 18 y.TsveWR u d.Rm….in iviv/.….' k..neWu god.vTpu<ym.' xtshße>yo d¥.v√WRshß.pur.n' tu ivix„yte dugmR e ivWme `ore mh.iv…/ xuKl. ..….e p[y.' pyiSvnIm( 16 p[y. sfl' tSy tˇIq| yq. tSy.h. rà. p[it t.'Sydoh. g*StSy.r.j.…/kxttmoå?y.dek.s.| yStu /en'u p[yCzit Sv.Ns k⁄ÂNp[.ryet( 21 tSm. g©.∂ºy.v.h.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION suv.OTy.TSye mh. SvgRlokÉ mhIyte 19 y].' pyiSvnIm( pu]. i√joˇme 22 îit ≈Im. go" s≤Nt g.RÍ©«' r*Py%ur.Py modte k.Mbr/r' x.yeR v.v{om.rgm( 17 s.ve g*rev r=.. yq. g*StSmw p[d.ymuns'gme v.Ng*rek.t( 14 Ev' tIqeR n gO Iy.ge ≈oi]y' sNt' g[.yte n c pXyit t' `or' nrk˘ ten kmR.te jNm s.tksM.[Matsya PurŒna] pur.NyTp·rg[hm( Svk.gm.'…s c mh..….'Stq.í yid v.$l.s* l.Nt' /mRD' vedp.veid≠√j" 15 kipl.' p. ¨ˇr.yeR iptOk.>ycRnåe ip v.lm=ym( 20 gv.c 354 .

vm( ten tIqRfl' cwv v/Rte n.moh.pur.gvNkÉn iv…/n." 355 [Matsya PurŒna] .kú<@ºy ¨v.TMy' kQyte Tvy.yyeˇq.¥ yStu p[.ip yTflm( 4 nrkÉ vste `ore gv.].vsM.R vw ivv.®.Tmn..ymunyomR?ye yStu kNy. sv| d.'í l. p[y. tq.'Stq.Î∑' yq..dx.hen yq.vsM. yq.idTy. p[mCu yeåh' svRp.Nd.nen yo nr" in„fl' tSy tTsv| tSm.qIR y" p[y.r. ¨ˇr. gCzπ¥.Ns k⁄ÂNgTv.√.].. b.l.Nò.pyeTp.h.Uts'Plvm( 10 v$mUl' sm.] s'xy" SvgeR itœit r.vd.pwnR s'xy" 1 .lm=ym( pu].vm( 8 n s pXyit t' `or' nrk˘ ten kmR.iv…/£mm( a. modte k.n[pU s'ytu .nen yq. ih d.Â!" Í.jeN{ y.We.≈utm( 3 p[y. tq.pyet( 6 EeêyRlo.iNvmuçit svRlok.e s≤ll' n c gO ≤Nt iptrStSy deihn" 5 yStu pu].R iv…/n.nit£My ®{lok˘ s gCzit 11 t] te √.' £o∑.m( yq. gNtVy' /mRiníyw" p[y.mune 2 m..n' ivp[We u d.it nr" Kv…ct( blIvdRsm.n' ivvjRyte ( 7 g©.' p[yCzit a.…m te r. tq.gtIqRy.iv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.te /.n( 9 t] d.gSy m.We.…mRk. yq.j'StIqRy.¥.u tSy.n' p[ktRVy' yq..c kq…y„y.iv.Stp≤Nt ®{s'…≈t.s.ge yo iv…/" p[oˇ_StNme b[iU h mh.

b[˜WRy" pre tq.gvn..í ye 17 s. AWy" …sıc.ggmn' p[it 22 dx tIqRshß." s·rt" xwl.“oit r. j`n' SmOtm( p[y.?y.ˇ.kú.g.r. sev≤Nt tˇIq| g©.p." snTk⁄m.Ng©. pr.….pitpur"sr" 18 g©." teW.n" pun" pun" 13 devd..íwv tq.g.n.ms'k°tRn.t n lokvcn.ymuns'gme 24 356 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .g' s'Stuví' yt( y] b[˜. gityoRgyuˇ_Sy sTySqSy mnIiW.Ste p[j.Wek˘ y" k⁄y.m( indRh≤Nt jgTsv| v$mUl' n dÁte 12 n∑cN{." s. n.r.iSt i]Wu lokÉWu . Wi∑ko$‰Stq.ip nr" p." sd.R AWy" …sıc.Stqwv prmWRy" 16 ai©r"p[m% u .….l. te p[y.ˇq.RTs'gme x'…stv[t" tuLy' flmv. cwk.ymunyomR?ye pO…qVy.jsUy.lM. gitSTyjt" p[.ymuns'gmm( 14 tto gCzπt r.nvgN/v.uyjR m.í s...rp[m% u ./r.Rí …sı.Rv' jgt( SqIyte t] vw iv„.√.ême/yo" 21 n devvcn. n. iv¥..gr..í iptro loks'mt.'in?ym]wv ttStu k⁄®nNdn 23 y..ˇSy tIqRSy n.í ye h·rí .g' r.Tp[mCu yte 20 t].Iy.' s.jeN{ p[y." 15 lokp.dyo dev.í %ecr.vu n' yd.rt 19 ≈v...jx.dip mOiˇk. mit®T£m.dUl R i]Wu lokÉWu iv≈utm( tt" pu<ytm' n.[Matsya PurŒna] pur." sup.

Uts'Plvm( 29 pUvpR . c s'Sq..˚ îv r..….e pu<ye ivpule h'sp.<@ëre p·rTyjit y" p[.n' c iv≈utm( 30 b[˜c.. . soåême/fl' l..in c seVyte iptO….mu{' p[itœ. c svRp.êtr* n. c pITv.…. pXyeTSvgRlokÉ nroˇm pUJyte stt' pu] AiWgN/vRik˘nrw" 36 tt" Svg.u tSy." s.gIrQy.]e.n./| SvgRlokÉ nr.¢.' l.n( 28 ’Tv.. tu tˇIq| p[y.g* ivpule ymun.R idví‰ut" ¨vRxIsÎxIn.[∑" =I.Stu pUvtR " h'sp[ptn' n.pw" p[mCu yte 27 t] gTv.]' yid itœit svRp.' tu kNy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.g' n sMp[.nm.km.pur.∫.ñ( Í.…/p 35 ¨vRxI' tu sd.n' mh.Tm.pivxuı.m( n te jIv≤Nt lokÉåiSm'St] t] yu…/iœr ye p[y..te xtm( 37 357 [Matsya PurŒna] .pr.pe>y" xx.n.rt kÀp' cwv tu s.devSy iv≈utm( nrSt.y.Tv.Si]Wu lokÉWu ..¸.ryte sv.êeR tu g©." 25 Ev' ÎÇ.rt y.et( SvgRlokmv.Wek˘ tu nr" soåême/fl' l.rI …jt£o/Si]r.RTp·r.et( 31 ¨ˇre.RNdx pUv.g' prm' pdm( muCyte svRp.vTSvgeR mhIyte 33 ¨vRxIrm.ip yTflm( 34 Wi∑vWRshß.“oit y. Wi∑vWRxt.vd.RNdx.Si]Wu lokÉWu v≤çt. p[itœ.v∞N{í sUyíR t.t$e t] ò. 26 kMbl.m tIq| ]wloKyiv≈utm( 32 aême/fl' tiSmNò.

.n.Rl’ ' t.RTp·r.'StˇIq| l. b¸tIq.[∑" =I.pr' .muˇ_.' l.Np·rTyjet( koi$vWRshß.s' .¥ yStu p[.og. .' bÙn.rI …jte≤N{y" ¨pv..y..Rvte ( 40 suv..çInUpru xBden su¢oås* p[itbu?yte .et( /n.ême/k˘ n. y] y].vit .!‰k⁄le j... g©.R ivc.t( 43 koi$tIq| sm. tu ivpul.jte pun" 39 xuKl.Nysm.vit /. …sı=e]' ih tJDey' n.…mRk" 47 ctuvdRe We u yTpu<y' yTpu<y' sTyv..] k.' .mshß.oˇ_.no m.' tu yo /moR gmn.rIshß.!‰o Âpv.t.m tIq| t].g. 50 358 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ogvtI' gTv..rI.' tu n.' b[˜lokmv. mh.R idví‰ut" suv.N.Rvte ( 41 /n/.vet( 46 ’t. v. 49 y] g©.vit inTyx" .[Matsya PurŒna] pur.v$e rMye b[˜c.s.te pun" 42 aq s'?y.' mh..Nd=o d.U…mpit.WekStu nr" soåême/fl' l. tu dx.suk®É ˇre.“uy.yet Âpv.Rm….te xtm( pO…qVy..y.smu{.….uÔ.og.km..N.Rvte ( dxg[..t.m( m?ye n.' c pit.idWu aih's.dev tTflm( 48 k⁄®=e]sm.. .yuˇ_o d.'StˇIq| . tu ivpul..U…mpit.U…mp" 38 k.vg.r.uKTv.R tpo/n..y.' SvgRlokÉ mhIyte 44 tt" Svg.sI xu…c" s'?y.∂xgu. y] ivN?yen s'gt.uKTv.Áte k⁄®=e].m.n( 45 tto . .Mbr/ro inTy' inyt" s'yte≤N{y" Ek˘ k..l' tu .

y.v√WRshß. 56 ’te tu nw…mW' =e]' ]et.h. git" 55 piv].neWu dul.ryte dev.'Sten i]pqg.[∑o jMbU√«ppit. SvgRlokÉ mhIyte 52 tt" Svg.u r.R•.pophtcets. svR.≤Nt ye mOt.grs'gme t] ò.jNp[y.m tˇIq| g©.s.mip 53 svR] sul. ¨ˇre t$e 359 [Matsya PurŒna] .] s'xy" 1 m.' itœ≤Nt ih xrI·r..' tu mh.[∑.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.gm. 51 y. idv' y.c Í.ryteåPy/" idiv t. ivix„yte 57 g©.' tu pr' tIq| ndIn..mev inWevte p[y.tikn.TMye W@…/kxttmoå?y.R .y.pur.Tv.re p[y.pre tu k⁄®=e]' kl* g©.vdSqIin g©.ge c g©.phr. g©.h.Ut.y" 106 aq s¢.." 54 sveWR .e p[y.mev .sm.Steåpun.'St.NyTk≤lyuge `ore ..√.' p.Rv. g©..g.pe>yo muCyte n." t.' n.Rvte ( tIq.pur.y" m..n.kú<@ºy ¨v.RTp·r. i]Wu Sq. svRp.' mh.eWj' nOp iv¥te 58 îit ≈Im.' piv]' c m©l.' c m©lm( mheêrixro.p.ryte mTy.m( ≤=t* t.m( gitmiNv„ym.' pu„kr' prm( √.tU .Rn.iSt g©.n.n.gSy m. svRp.…/kxttmoå?y. SmOt..ndI mo=d.TSye mh..g' tu ivxeWt" n. xu.TMy' punrev tu yCΩTv.ns' n.y.….n.

y.RTp·r.og.ymunyomR?ye kW.nen yTfl' p[.nen s gCzit b¸vWRshß.“uy.rsyuˇ_Én ivm.¸g[Ste tq.[∑" =I.uKTv.!‰e j.nv.ge m.' xtshßSy sMyGdˇSy yTflm( p[y. SvgRlokÉ mhIyte 10 tt" Svg.jeN{ .v√WRshß.' yoå….ˇu tTflm( 8 g©.…. g©.Rm….R idví‰ut" suv.km.“oit tˇIq| Smrte pun" 3 ak.…. tSy g.m( i]r.mo v.n.p¥te mOtStu l. ivpul.]opoiWto .“oit somen sh modte Wi∑vWRshß. Wi∑ko$‰Stq.se tu }yhò.t( 2 go.[∑o jMbU√«ppit.uÔit 5 tt" Svg.UTv.Uihr<yd./yet( ahIn.m.N.©o Árogí pçe≤N{ysmiNvt" 9 y..te Svg| nrk˘ c n pXyit 4 aPsrog.RTp·r.….….…." m. SvgRlokÉ mhIyte 13 SvgeR c x£lokÉåiSm•OiWgN/vRsie vte p·r. some ivmuˇ_" svRikæLbWw" 12 somlokmv.[Matsya PurŒna] pur.jeN{ smOıe j.ymuns'gmm( 7 gv.muˇ_.s'gItw" su¢oås* p[itbu?yte h'ss.RTs'gme lokiv≈ute r.•r" s tTflmv.Rvte ( s .yte ivpule k⁄le 6 Wi∑tIqRshß.mo v. svRk. Svg| r. sk.'StˇIq| Smrte pun" 11 jlp[vx e ' y" k⁄y.se g…m„y≤Nt g©.pg.yte k⁄le 14 360 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .`m.“uy.`m.[∑Stu r.R…¶' yStu s.]eWu deihn" t.v≤Nt romkÀp.

.c EtCΩTv.jNp[y.[∑o r.ve•r" .d" ipbe•r" xtvWRshß..Tv.]oiWt" ò. tu ivpul.dip p·r.…mRk" 18 gu.u tSy.og.j.jeN{ soå…¶ho]I .v.w" svw"R p[mCu yte SvgRlokmv.N.N.gSy tu k°tRn.m tˇIq| prm' SmOtm( 20 Ekr.xkfl' b[iU h ..mU?vRp.'StˇIq| .'StˇIq| .og.xkfl' iv.uˇ_Sy Í.u r.ck" .jte pun" 19 y. p·rk°itRtm( ivxuı' meå¥ ˙dy' p[y.NÂpsMp•o iv√.gSy yÊvy.í sd.∑. p[y.Stu yo Jv.gm.gv'St] k°Îxm( y' c lokmv. tu ivpul. xk⁄in>y" p[yCzit ivhgw®p.gSy tu d≤=.pur.uKTv..' somlokÉ mhIyte tSm.h.mune coˇre kÀle p[y.y" yu…/iœr ¨v.'í ip[yv.[∑Stu r.….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t( 1 an. SvgRlokÉ mhIyte 15 p·r.uKTv.jte pun" 16 y" Svdeh' tu kitRTv.TMye s¢. .“oit pu®Wo /Im.“oit ivxuı" svRikæLbWw" 2 m.ñ( ≈∂/.y" 107 aq.kú<@ºy ¨v.m( [Matsya PurŒna] a/"ixr.…/kxttmoå?y.l.TSye mh.vet( 21 îit ≈Im.no …jte≤N{y" 3 361 .ge tu an.o p[.e A.p[mocn' n.pur.c Í.vit /.e p[y. A.ip yTflm( 17 xt' vWRshß.“oit anO..…/kxttmoå?y.

'í ctudx R nrSt.guÁ' svRp.Ns¢ ." kq' tIqRfl' teW.n.pr.Rk." pu®W.kú<@ºy ¨v.mh 13 m.' k.Rnv.√.<@.Np·rTyjet( 10 Ev' D.©oåPyrogí pçe≤N{ysmiNvt" aême/fl' tSy gCztStu pde pde 4 k⁄l." p.mvx' gt.c Í.vet( a≈∂/.n( muCyte svRp.jNmh.vême/" pde pde 9 VytIt.y.]e t∫Àm.pophtcets" n p[.ge k.g' devr≤=tm( 11 yu…/iœr ¨v..c mh. ≈utm( 8 pçyojnivStI.n' my.vIr yduˇ_' b[˜yoinn.o aLpenvw p[yàen bÙN/m.“ute 6 aême/Sw tu b¸….Tv. gitStSy tNme b[iU h ipt.u r..vet( 12 iv£y" svR.iv„y...c òeh. sev.in t.Pyte suvt[ ·w rh îm' me s'xy' …zæNı pr' k*tUhl' ih me 7 m.pe>yo gCzπˇu prm' pdm( 5 yu…/iœr ¨v.RNdx.RNyStu p[.' s'in/* pUv| kQym.n.u r.kú<@ºy ¨v.m( ahIn.jNmh.nt" p[y.| p[y.jeN{ sd.“uv≤Nt tTSq.jNdx pUv." p[. ye tu k.c Í.ryte sv.yRmj.pp[.√.Gy' ih /mRSy yÊv' vd…s me p[.' kq' pu<yfl' . {Vylo.gSy tu m<@lm( p[iv∑m...n' p[y. AWI..Npu®W..rye{.[Matsya PurŒna] pur. tu r..xnm( 362 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .pro .

m.tnm( 18 yu…/iœr ¨v.q| sm.n.cret( i]….`.Tp[y.pp[.yIt a.ogv.m( m.nen sMpU.w+ym.t' guÁmetTsn.ge tu n s'xy" 15 aD.tk.:y.ˇu /m.c tpnSy sut.mh.Î∑' yq. 23 363 [Matsya PurŒna] .dev te mune 19 Tv∂xRn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. t] inªg.n( t.].lmev ò.pe>y" s gCzπTprm' pdm( 14 iv≈M.¥ ikæLbW.' tu ik˘ pu<y' ik˘ fl' tu mh.c a¥ me sfl' jNm a¥ me t.ge inyte≤N{y" muCyte svRp.t( îd.·rt' k⁄lm( k°tRn.c ymun." iptrSten nrk.nI' ve…µ c.√/Rte pu<y' ≈ut..n' c l.Tm. devI i]Wu lokÉWu iv≈ut.Tp[ipt.RTmNmuˇ_oåh' c.mune EtNme svRm.kú<@ºy ¨v.te inTy' /n/.xnm( 21 yu…/iœr ¨v..·rt' k⁄lm( p[ItoåSMynughO ItoåiSm dxRn. .r' .vet( svRk.' tu p[y.kú<@ºy ¨v.·r tÊvD pOCztSte pun" pun" Tv≤Tp[y.u yTflm( i]k.Nysm.·rt.c id∑‰. mh.gvNgtkLmWm( 20 m.:y.:y. te t.h.msmOıStu SvgRlokÉ mhIyte Sq.t.Rs"w s muCyet p[y.Tp. sm.Rnsu .y.≈utm( 22 m." 17 /m.. ymun.n' .pur.vit ."R sd.ge Í.idk˘ .nen tu ySyeh tIqRy..y.smek˘ tu y" ò.g.ih yq. te sfl' jNm id∑‰.k⁄lm( 16 Ev' D.

n.{.'STyjit ySt] s y.[Matsya PurŒna] pur..y" 108 364 .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yenvw in"sOt.ixnI 24 t] ò." sev≤Nt tˇIq| ye c.p' tT=.y. ymun.Tv.ste Sm s'?y. c pun. g©.pn.…/kxttmoå?y.oit c muCyte svRp. p[v+y.Ll.≤Nt ye mOt.Rv. c ymun.Ty.Rv.Á c pITv.Tv.idTySy mh..jSy tIq| tu nrk˘ SmOtm( 27 t] ò.…m a. idv' y.' ye i]k.ven g©.UTv.gm.…." Ev' tIqRshß. idv' y.d≤=. c ymun.y p#te c Í.pur.npro . cwv ¨.Tp.R" svRp. tenvw ymun. yojn.sv..e tuLyfle SmOte kÉvl' Jyeœ." SmOt.Tv.s¢m' k⁄lm( p[..dev nXyit 33 yiSTvm' kLy ¨Tq.TMyeå∑.Wecnm( y.…. pXyit 25 avg.Tmn" tIq| inrÔn' n.R….R….t' ymun.l' ih yu…/iœr dev.Steåpun.e t$e p…íme /mRr." 29 ¨p.e t$e 28 ¨ˇre.≤Nt ye mOt.TSye mh. k⁄® tIq.it prm." sv. jn. .' gitm( 26 a…¶tIqR…mit :y.v∆Iv’t' p. svR] pUJyte 32 Ev' k⁄®„v k*Ntey svRtIq..d≤=.Steåpun.m y] dev. c pITv. gt.h.Nye ivbu/." teWu ò.Wecnm( aNye c bhvStIq.pe>y" SvgRlok˘ s gCzit 34 îit ≈Im.' yu…/iœr k°tRn.te pu<y' ÎÇ.e p[y.' shßeWu k°tRn." 30 ≈∂/.phr.." 31 g©.

iWt' Tvy.' ’Tv.S]' p[m.c a≈ıey' n vˇ_Vy' p[Ty=mip y∫vet( nrSy.in c sveR pu<y.'ívw yqe‚Pst.og.kú<@ºy ¨v.Tmn" 9 ÆKlXyte c.p. t.tikn" sveR tende ' .]e.n' sm.n.R….ryeCztm( tSm.…/kxttmoå?y. c yuJyte yogm. SmOt.' nw…mW' pu<ymNt·r=e c pu„krm( ]y.cret( 2 yu…/iœr ¨v.iv„yit 8 yqwv. p[oˇ_' pur..gm.' idVy.' .y" m.pur.'St.u p[y..Î∑' yq.t( 365 [Matsya PurŒna] .pu<y' mh.in s'TyJy kqmek˘ p[xs' …s ap[m.TsvRpy[ àen t] ò.m( aq nv.≈∂/..prSt] nwv yogmv.xnm( ò.c ≈ut' me b[˜.nm.no Áxu…cdumR iR tSTyˇ_m©l" Ete p.≈utm( p[Ty=' c pro=' c yq..TMy' yq.Rn.' tu shß.nSy p..≈utm( 5 m.n( ikmqRmLpyogen b¸ /m| p[xs' …s EtNme s'xy' b[iU h yq.NydÎ∑' c yq. xt.Î∑' yq.Î∑' yq.h.….' tu t]oˇ_m≈ıeymnuˇmm( 4 git' c prm..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.≈utm( x.e b[˜sM..in inyut.kú<@ºy ¨v. 7 Í.tkn.“uy. r.' k⁄®=e]' ivix„yte 3 sv." piv].pophtcets" 6 a≈∂/.í gití prm.c pO…qVy.NySt' .mip lok. 1 somtIq| mh.jeN{ pu®W..ve tIq.

s.c Í. 12 p[/.Nyq.S]' k.Ntrshße>yo yogo l>yet m.' x.jmnup. p[oˇ_' iviSmtoåh' pun" pun" kq' yogen tTp[.˜.." flm( t.m…¶' b[.˜imit voCyte Ev' sveWR u .R….e>y" p[yCzit 11 ten d.in km.kú<@ºy ¨v.iSt y≤Tk˘…cdb[.' mhIm( g./m.pit" 21 366 . pu<ytm' c.h p[j.g' pUjyeä/ë " pUJyte tIqRr.tr' iptr' cwv ye inNd≤Nt nr.t.…m punStw" p[.e v. 18 d.R….jStu sTymev yu…/iœr 15 b[˜.…m ≈∂/TSv c .og.iSt tqwv k…qt' my.i¢" SvgRv.¥ mnu„yTv' …ck°WRit )anenvw opm.' c yTkmR. sveWR u lokÉWu p[y.nvw" 10 yq.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jNm. 17 yu…/iœr ¨v.>yeit m.u r.rt yq.[Matsya PurŒna] pur.[ Py n c. rà.sStu kmR.ge tu mOtSyed' sv| .nen Tv' D.vit n. yogshße.çn' s≤ll' ≤S]y" 20 m.ip Smrte inTy' p[y.mU?vRgmnimdm.nv" p[y." n teW..b. vw l.UtWe u b[˜ svR] pUJyte 14 tq.te .ho yqoˇ_kr.˜.c ≈ut' ced' Tvy. pOCz.Ny≤Tk˘…cdhRit 16 ko ih devTvm.in b[.˜.Sy…s yu…/iœr yq..Ng.nhet'u v+y.Pyte mhI 19 m.jNmh. sveWR u .g' tIqRmˇu mm( tIqRr.nvw" yStu sv. yogo l>yet m.UtWe u b[˜ svR] ÎXyte 13 b[.nen dˇen yog' n.

idk.pur. c cw]k˘ cwv g©.c Í. svRtIqRnmS’t.kú<@ºy ¨v.n' p[yCzit 23 n te gCz≤Nt vw Svg| d.R m( gCz≤Nt nrk˘ `or' ye nr.n( 25 îit ≈Im. c.hRit Wo@xIm( 6 367 .Nye c bhvo ye c pu<y.h Svym'xmu .…/kxttmoå?y.ˆvI p[y.ymunyomR?ye pO…qVy.h." 2 dx tIqRshß.¸mRnIiW.mn@±v.' n.pk…mR." pCyNte nrkÉ pun" 24 Ev' yog' c /m| c d. pr.. i]'xTko$‰Stq.t.TSye mh.jNp[y. yuˇ_.gSy m.h.ro y] .gm. aiSt n.ivnI 5 g©.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.h' m…. j`n' SmOtm( p[y.jx. devI i]Wu lokÉWu iv≈ut.muˇ_." p[y. 4 tpnSy sut.' m?ye tu j.StIit yTflm( in®ˇ_' tu p[v+y. lok." 3 ]I…. ymun..TMye nv.g.grmev c Ete c.dUl R kl.in„£.d….pur.∂.m( [Matsya PurŒna] Ev' yogSy sMp[../| s'gt.y" 109 aq dx.ge s'iSqt.Py…¶k⁄<@.s.…." 22 hSTyê' g.u r." ixlo∞y.o…gn" anenkmR. s.y" m.…m yq.i¢Sq..grm( 1 gy.r' c yu…/iœr yq. g©y.g' r." p.TMy' punrev tu nw…mW' pu„kr' cwv gotIq| …sN/us.Nt.in yeW.n' prmdul.çnm( pro=' hrte yStu pí.t.e p[y. sTymsTy' v. inTymevm.…/kxttmoå?y.

/Un.vTy…/k˘ iv...tIrsmiNvtm( 12 îd' sTy' ivj.pitmup.g.xnm( a/ITy c i√joåPyet…•mRl" SvgRm.ih tIqeWR u k*rVy n c v£mit. iv.n' tpStIq| y.uy.êtr. mh.mh.…md' guÁ' svRp.rt 10 p[." 11 y] g©.vn' /mRmˇu mm( 14 mhWIR.í yD...* .te n.nud≤xR….g.…•Ty' tIq| pu<y' sd.pp[.o dx tIqRshß.. nOp.…. c£/r.Nye D.n' kMbl.Ts." ò.pte" 8 t] ved." sveR tqwv c ipt.itSmrTv' l. s dexStˇpo/nm( …sı=e]' c ivDey' g©.Rn." s. 7 p[y.nugtSy c 13 îd' /Ny…md' SvGyRimd' sTy…md' su%m( îd' pu<y…md' /My| p.ogvTyq y.c.“uy.uVyNt·r=e c tTsv| j.Rv 17 Tvy." sveR sd≤=..yurb[vIt( idiv .TsvRtIqe>R y" p[.í mUitRmNto yu…/iœr p[j.vu.kpOœº c modte 16 p[..Rin s≤∫" ix∑.." 9 yjNte £tu…." yog. veidreW. c sMyKpO∑ne k…qt' vw my.devR . xu…c" j.o iptrSt.ro ye c. itß" ko$‰Stq.t( 15 y îd' Í." 18 v[t' d.v.·rt.' v. p[j.Tmní vw su˙dí jpeTk.[Matsya PurŒna] pur. cwW.nIy.m( itß" ko$‰oå/Rkoi$í tIq.sNte AWyí tpo/n.iSt i]Wu lokÉWu .m.g' sm…/œ.PyNte t.Re ix„ySy.ˆvI SmOt. pr.':y' sd.in tIq.Stq.nhetv" 368 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." tt" pu<ytm' n.

y" 110 aqwk.n' c yogí tIq| cwv yu…/iœr b¸Klexne yuJyNte ten y.tQy' yqwW.…m Í.nen itœ≤Nt te y." 6 m.' n.Ut..kú<@ºy ¨v. itœit ≈uit" kÉn v.u" s'v/Rte p[j.yte D.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ryet( 1 m.ge invsNTyete b[˜iv„.:y.gSy tu sveR te kl.≤Nt prm.umheêr. p[y..' y" pXyit s pXyit yàen.ru Vyy" 2 b[˜.vr' j©m' c yt( t.jNp[y.mune Et•" svRm.pur.pur.gm.in Sq.ge tu p[oˇ_' svR…md' jgt( b[˜.in pr' lokÉ iv„." p[.' gitm( 5 yu…/iœr ¨v. sOjit .TMye dx.dx." k.…/kxttmoå?y.r.kú<@ºy ¨v." 3 kLp.gSy mh.Nte tTsmg[' ih ®{" s'hrte jgt( td.' tTp[v+y.Nyet. ih mm t.n' SvgRlok˘ g…m„yit 20 îit ≈Im.uStqex.:y.l' j.ih yq.TSye mh.' gitm( i]k.r.≤Nt pr.c kq' svR…md' p[oˇ_' p[y.tU . k.…/kxttmoå?y.no devt. iv„.c p[y.u tÊv' yu…/iœr 7 369 .h.y" yu…/iœr ¨v.c Í.n.ih me yq.gtIq| c n kd.hR≤Nt Wo@xIm( 19 Ev' D.m( [Matsya PurŒna] p[y.envw itœNte loksˇm.c a.…ci√nXyit 4 Èêr" svR.e p[y.u r.

p[itœ.e>yo nmS’Ty guÂNdev..." sihtoån` 14 îit ≈Im.gtStd.dx.Uts'Plvm( 12 ye c.uí p[y.y" 111 aq √.í pvRt." sgN/v./v" 2 ’„..r.t( 8 ¨ˇre.yRy. b[˜ itœit ve.ntpRyt( 1 v.pte·rd' =e]' p[y.pkmRinv.gm.UTv.TSye mh." siht" svw{R *Rp¥.c .heêro v$o . dwvtwSi]…./vÂpI tu . c iv„.…/kxttmoå?y.TMy Ek....tO….g' c yu…/iœr Svr.í itœ≤Nt y.vd.| p[y..[Matsya PurŒna] pur.pkmRinv.g…mit iv≈utm( EtTpu<y' piv]' vw p[y." smu{.…/kxttmoå?y.jeN{ .e p[y.>y.gSy tu m<@lm( itœ≤Nt r=.Jy' k⁄® r.dx.Nye bhv" sveR itœ≤Nt c yu…/iœr yTpO…qvI tTsm.í prmWRy" r=≤Nt m<@l' inTy' p. sh ." 370 .ge s mheêr" 11 s¢√«p.r.p' nrk˘ c n pXyit Ev' b[˜.[.Czµn.nStu m.[. itœte prmeêr" tto dev.˜.en.tO….] p.sudve oåip t]wv =..pur.í mhItle r=m.…≈Ty in…mRt.gv..y" n≤NdkÉêr ¨v.'St] itœit 9 m.n." 13 p[j.Tm…. b[.Im.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pçyojnivStI.R" …sı.y.en sihtw" svw"R punrev mh.h. p.<@vw" sihtw" svw"R pUJym.t( 10 yiSmÔu◊NSvk˘ p.

mn.kú<@ºyo mh." £tv" p[oˇ_." sihtoåvst( mh.Sm." p[.g' Smrte inTy' s y.m( a….n' tto dÊv.yu…R /iœr Svy' p[. /mRp]u o mh. devíw .RTm. n.ip yq.TMy' p#te nr" p[y.rtsˇm 371 [Matsya PurŒna] .pivxuı.ge ivgtJvr" 7 p[y..c mm v. ®{lok˘ s gCzit 9 p[itg[h." p[..iWˇ_" Svr.Tmopmí .Tm.r.j b[vIMyhm( inTy' jpSv ju◊Sv p[y.d.d.…. d·r{e.muin" tt" SvStIit coKTv.£mm( n ih xKy.¢u' nreêr tuLyo yDflw" pu<ywSt…•bo/ yu…/iœr 14 AWI.rivStr..ip yo nr" svRp.Ky' c ktRVy' mh. yD.dI Î!v[t" a.¢u' mhIpte 12 bÙpkr.g' Smr vw inTy' sh.rinvOˇí s tIqRflmXnute 10 akopní sTyí sTyv." 5 yiSTvd' kLy ¨Tq.sudve ¨v.sM.Jye c /mRp]u o yu…/iœr" 3 EtiSm•Ntre cwv m. vste v.' prm' guÁimd' ..dup.gmt( 4 yu…/iœroåip /m.it prm' pdm( muCyte svRp..≈mm.pe>yo ®{lok˘ s gCzit 6 v.gmnugCzπ√. .…qRvrw te "w smOıvw Rw nrw" Kv…ct( 13 yo d·r{wrip iv…/" xKy" p[.[.n. tu =.jeN{ SvgRlok˘ n s'xy" 8 p[y.PSy…s r.vOˇ" s't∑u o inyt" xu…c" ah'k. yD.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.pur.UtWe u s tIqRflmXnute 11 AiW….y m.tO….h.PyNte p.

…. s mh.no ivxeWt" 17 n≤NdkÉêr ¨v. i√j.gm. kit p[.n' dÊv. v.y" 112 aq ]yodx.mu%Stq. v. 22 îit ≈Im.Ntr/Iyt n.….…/kxttmoå?y. sg.m √.' c lok. itß" ko$‰Stq.j .iv„y…s 20 sUt ¨v. pr." smu{.q nNdIxSt]wv.Jymk<$km( pun{R+y…s r..q iv…/n.c îTyuKTv.kúyoStq.Tv.y" AWy Ëcu" kit √«p.c EvmuKTv..v mh.…/kxttmoå?y.pg.mu%o . pvRt.vn' td.Pl.Wek˘ tu ’Tv.Ntr/Iyt 18 ttSt] sm.uÕv( r.U…mp[m.g.pur." yu…/iœrSy nOpteSt]wv." 1 mh. c jPTv.se g…m„y≤Nt g©.m...e p[y. 21 t] ò. d.gmt( 19 tq. Tvmip devWeR p[y..TMy' n.dx.tp.g.kú<@ºyo mh.lokStqwv c py..Rngu mn' pu<y' yDe>yoåip ivix„yte 15 dx tIqRshß..' .y.TSye mh.rdoåip jg.¥ ’t’Tyo .Vy g. teWu n¥í k.g[‰>e yo gt" Sv.' invOiR tm.o iky≤Nt cwv vW.o nOp" yqoˇ_Én.v a….….rtWR.R…. 2 372 . c iv…/Î∑en kmR.xu p[y..].m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tIq.jeN{ yjm.go m.h.[Matsya PurŒna] pur.r.`m." m.…." SmOt.Ri¢' p·rm.' c gitíN{. 16 SvSqo .

"w 8 …sıc.n( 11 svRt" sum% u í.tuipnıwStw" ixl.s'k°.…•bo/t 7 yojn. v+y.tuv<R yRStu s*v.jnpd.c √«p.oR me®íoLbmy" SmOt" ctu…v|xTshß.w"R sm" p.qRivt( Tvduˇ_metTskl' ≈otu…mCz.ê.pitgu. ivStI.ú p[m.mhe vym( 3 sUt ¨v..idTyg[h"w sh teW.….’itp[m./yet( p[’it>y" pr' y∞ td…cNTySy l=..Uto b[˜..n.edshß.r..n.' shß.….iv/m( ivStr' m<@l' y∞ yojnwSt.êw"R p[j.….yí ihmv.he vˇ_⁄' vw skl' jgt( 4 s¢wv tu p[v+y.j.…m cN{.R" s ctuidRxm( 12 vOˇ..yt.Á Áu.iNvt" 13 n.'Stu tkÉ.n.IbN/nsM..oåVyˇ_jNmn" pUvtR " êetv.Stu smNtt" p[.lsmuÌtw" 9 pvRtp[.NtgRt.m( Etd(bv[ Iih n" sv| ivStre.k°.R….yt" smu{* pUvpR …ím* ihmp[.ip inW/" pvRto mh.NhemkÀ$í hemv." 10 avg.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' mnu„ytkÉ. mh.iht" n." %lu ye ..in p[c=te 5 a…cNTy. yq.v.| pvRt®w pxo….in c n xKyNte £me.p.í cturß" sm.tm( svR/. s¢ c.m( 6 s¢ vW.R" W…@me vWRpvRt.pur.ú s.g.v.….RStu b[.…m jMbU√«p' yq.St.n( c.| puríw iviv/w" xu.v.˜<y' tSy ten vw 14 373 [Matsya PurŒna] .í ndI…. xt' √«pSy ivStr" n.

/| tqoˇrm( 20 vW.' m?ye jnpd.Hzé©v.oR yojnw" sm" 19 m?ye tSy mh.xIitshß." s Í©v.j. …sı.m( pItí d≤=.' mero®ˇr. AW.Sy =]. ivStI..….…g·r" 24 axIitihRmv.y.Sy xU{t.] teW.' hIn.dx.'í y" jMbU√«pp[m." 16 nIlí vw@yÜ mR y" êet" pIto ihr<my" myUrbhRv.[Matsya PurŒna] pur.vOt' n.iNv'x.v.qRkmRt" 15 p..gen hemkÀ$oåip hIyte ihmv.gen tSm.rSteW.tk*M.' vw vWRpvRt.yt" pUvpR …íme √«pSy m<@lI.e." √π √π shße ivStI.m mh..í ye pre 22 êetí hemkÀ$í ihmv..R…..d(√.in vW.' c yq.svOıI p[k°itRte 25 vW. meron.' pvRt.v" Sy.Oi©pT]In..me®ivR/mU îv p.R.r.Rí x.vk" ve¥/| d≤=. hemkÀ$o mh.hßmuCyte 18 m?ye iTvl.n.oˇrm( 21 jMbU√«pSy ivSt..m ¨Cyte nIlí inW/íwv teW.n" …sıc.íwv p…ímen smiNvt" ten.idit v.mero" smNtt" ctu…v|xTshß.n( 17 Ete pvRtr.dev p[hIyte a∑.vt" ten..o nvs.…..R….Rm..Hz¯l a.R" p[k°itRt.en.. s¢ vw 26 374 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . y.in s¢.R yojnwd≤R =.m.mNtriv„kM.seivt.d( /[.s* ten vwXyTv…m„yet .| Sv." p·rk°TyRte 23 tSm." teW.êRmˇu rtStSy rˇ_v.St.ed' tqoˇrm( teW.

' tSy .in ndI.êeWR u pUv.ª..k˘kr⁄ ' SmOtm( 31 /nu"s'Sqe tu ivDeye devWeR d≤=.∞ inW/' h·rvW| tduCyte 29 h·rvW.oˇre dI`.•.tIin svRx" îm' hwmvt' vW| .pur.dn" 36 p·rm<@lyomR?ye me®" knkpvRt" c.v.Tpr' nIl' rMyk˘ n.RsmiNvt" 38 me®Stu xux.m iv≈utm( 30 rMyk.gr. tSy cTv.R….tuv<R yRsmo v.Nvw shßwk a.edrw gMy.√e¥/| tu tduˇrm( 33 tyomR?ye tu ivDeyo me®yR] iTvl.in prSprm( 27 vs≤Nt teWu sÊv.nug" 35 m.Lyv.n.u e idVyo r.rt' n. ikMpu®W' SmOtm( hemkÀ$.' prm( ¨ˇr' tSy rˇ_' vw îit v.•.Lyv.in n.j. shße. tu 34 ¨dg.R" s p.m iv≈utm( 28 hemkÀ$' pr' tSm.' SmOtm( pr' iTvl.m pvRt" √. p[tICy.vOt' pí.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Tpr' cwv Í©x.yto mh.ip meroStu tidl.yt" √.vOtm( 32 pUvtR o inW/Syed' ve¥/| d≤=.RTpr' c.xwlo m.·r m?ym' tidl.tivWmwStwStu pvRtrw .in tu s¢ t.vOt.Oi©pT]in.dpr' êet' iv≈ut' t≤ır<ykm( ihr<yk.' s.vOtm( îl.en tu nIlSy inW/Syoˇre.i]'xt.i]'xÊvevmPyuˇ_" pvRto gN/m.vOt.vOtm( d≤=.m( p[p.wíR turß" smuiCz^t" 37 n.jvTs tu vei∑t" 375 [Matsya PurŒna] .. nIlinW/.n.RNte êet ¨Cyte pIt' tu d≤=.

R.sur" 50 tSy pITv.mup·r cTv.'…s c vn. n..R tu gi<@k." xwlr.R.d∑.uvnw.[Matsya PurŒna] pur.l.n.i]'x∞ shß.{s'…Dtm( teW." 43 ..xIitsUiCz^t" p[iv∑" Wo@x.rt' cwv kÉtmu .UiWt..Rsru r." t] idVyo mh.je p[modNte svRtoåPsrs.vOt" svwjR .St√NmNdro gN/m.km.idTyt®.í." t] k.êTqo ivpulåe q v$" prm( 47 gN/m.{kdMbStu pvRte gN/m." p·r≈ut.·r sr..p.êeR tu p…ímeåmrgi<@k" √." sveR mh..yutm( tSy m.êeR pUvRe pUv.íwv gN/v..sÊv./St.so iv/Um îv p.ns' c …stod' .êeWR u s'iSqt. ctur.….' shß.dnp.….vnw" ySyeme cturo dex..pvRt.uvnwr.vO=" pns" pT].…v'xitivStOt" 40 ivStr.dne jMbUv=O Stq.l..íwv k⁄rv" ’tpu<yp[it≈y." kÉtmu .tRU .." suNdyR" ip[ydxRn.êRí svRràiv. mh. flrs' s'jIv≤Nt sm." 49 ≤S]yíoTplv. 376 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .in c 46 tq.id≠√gu.Sy prI.idVyo idVy*W…/smiNvt" 41 ..n.vk" 39 yojn.nl.l' c p…íme ¨ˇr.Lyvt" p." 45 a®.{.ê' .RtÂpp·r„’tw" t] devg.dn" ivpulí sup. yojnw" svRt" sm" 48 t] te xu.m( a.bl. .." 44 iv„kM.w" 42 s tu me®" p·rvOto .od' m.=s.h" smNtt" s pvRto mh.' g.

R" pU.bl..c Í..lvn' t] k.tk*tUhl.mn. j.. ivml." 54 dxvWRshß.vO=o Nyg[o/o roih.ip c mh...n( 377 [Matsya PurŒna] .u?v' y.….n." sveR p[TyUcSu te mud." 55 sUt ¨v.n. c insgRt" pUv| mm.R…." 61 t]. pUvoRˇ_.yNte y] vw p[j.' c svRx" 58 a.êSt] ivDeyo inTy' muidtm.{. mune ¨ˇr.in c vw my.….:y." suNdyR" ip[ydxRn.{m.:y.' c vW.tv.yNte y] m.m[Sy rs' pITv..R. vW." êet." xuKl. d≤=." sveR te ip[ydxRn.&m" 52 t] te pu®W.Rpr* sm.l." cN{xItlg.:y.jnsMp•. mh.pur.cR N{in.Ste>ySTv..' pvRt.Npun" 59 sUt ¨v.k˘ n.yuSteW.nOWINb[˜.m[í mh." j.m j..íN{v.…m v" 56 EtCΩTv.o mh.nv.mym( k. a." ritp[/.sÊv.l.].í ≤S]yo ÁuTplgiN/k..R…. tu 60 vW| rm." 53 cN{p[.t* y* dex* t* Tvy.i]'x∞ shß. mh.…sn" Evmuˇ_Stu AiW….Ry.c îTyuˇ_v." 57 AWy Ëcu" pUv." ≤S]y" k⁄mdu v. t].iNvt.in vW.nugh[ ’d( .tQy' ye c pvRtv. vcSte tu AWy" s'ixtv[t.en tu nIlSy inW/Syoˇre.ip xtmuCyte 51 .Uy" ik˘ v.ns" .R.m( √.….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ih no yq.nn. te sveR iSqry*vn.

˙∑. vW.ns.mOtopmm( 71 sv." sd." xuKl.r.luk.jnsMp•. te p[syU Nte flwí.in c 70 svRk.e k⁄rvSt] t√y| pu<y' …sıinWeivtm( 69 t] vO=.m y] hwr<vtI ndI 64 mh." xu.êeR Í©Sy d≤=.r" kÉ…c√é=." 63 ¨ˇre..myI .tm( 68 ¨ˇre c.nv. idVy.in mh.in p[j." 72 devlokCyut.m vO=.bl.iNvtm( svRràmy' cwk˘ . k.in dx pç c 66 tiSmNvWeR mh.." vS]..g." sveR c ip[ydxRn..U…m" sU+m." ye r=≤Nt sd." a.R. mnorm. ]I…." sveR te iSqry*vn.çnv.mp[d.St] j.dx shß.yNte ≤S]yí.m( tSy.o n.[Matsya PurŒna] pur.mOtmy...…. nroˇm." apre =I·r.nv.t.sÊv.◊Sy Í©. =Ir' W@^s' c.yut' t] Ek˘ tu knk. tu êetSy p.…. flrs' t] jIv≤Nt m.uvnw®pxo….ip te flrs' ipbNto vtRy≤Nt ih 62 dxvWRshß." 65 Ek." 73 …mqun." 378 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .≤Nt vw Ek˘ m….' te nroˇm. m/ufl." xuKl.Psrsopm.…..St] mnorm..jnsMp•.….yu„p[m.Nte c d≤=." xu.in c jIv≤Nt te mh..R m…. mh.' jIv≤Nt xt.yNte m.R in"xBd. inTy' muidtm.Sy Í©Sy smu{." 67 Í©s.….pg.vO=o lk⁄c" pT]s'≈y" tSy pITv. t." pvn. svR] su%s'Spx. dxvWRxt.….e vW| ihr<vt' n.

rte yuge Î∑" prm/mRD.Ny.pur.…. S]I p[vtRte 77 sUt ¨v..c Evmev insgoR vw vW.rt' vW| yiSmNSv. sUt AWI.uv.m.í inTy' muidtm.dy" ctudx R vw mnv" p[j.k…mv /[vu m( an.í c£v..TSye mh.Rn' n.yte yuGm' sm' cwv ivv/Rte sm' Âp' c xIl' c sm' cwv …m[y≤Nt vw 75 Ekìkmnurˇ_.R..…/kxttmoå?y.…m v" 78 a. AWI.yM.sg| ss…jRre 1 Et√eidtuimCz.∆. dx vWRxt.b[vILl*mhWR…." ik˘ .s ¨ˇr≈v..sÊv.Tmn. Áxok. ivmOXy c pun" pun" te>yStu kqy. n c.' te =I·r.' ..." 76 dx vWRshß.' tu p[. ivc.in c jIv≤Nt c mh." p*r.' =Ir' ipb≤Nt ÁmOtopmm( 74 Ek..Uy" p[biU[ h vdt.Uy" kqy.' vr 2 EtCΩTv.STvevmOWy" sUtpu].x.h.t.e /Imt.my.y" 113 aq ctudx R .idv.m( 3 buı‰.m( teW.ns.y" AWy Ëcu" yidd' .Uy" pp[Cz⁄" sUtnNdnm( 79 îit ≈Im.yR b¸/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. 4 sUt ¨v.…/kxttmoå?y.….m" sk.e √«p. ¨ˇr≈v.' td..ivt.c 379 [Matsya PurŒna] .kStd..' .:y.pur.ˇv suvt[ ¨ˇr≈v.' .e .m ]yodx.

Rn.Sy vWRSy nv .m" p[k°itRt" y En' jyte ’Tò' s sm[.m( aq.…•bo/t 7 îN{√«p" kxe®í t.∞wv mnu..nuWe 14 ySTvy' m.iSmNmh.r.@s* SmOto lok" punvR+y..oR g..Tp[jn.n( n.' s Vyvh.í tSy.' tu SvkmRsu 13 s'kLppçm.…@it k°itRt" 15 ay' lokStu vw sm[." =i]y.' shß' tu √«poåy' d≤=.R…y„y.@± aNt·r=…jt." k⁄lpvRt...' SmOt" Svr.grs'vtO " yojn.rIto g©.Um* kmRiv…/" SmOt" ." mheN{o mly" sÁ" xu·ˇ_m.ip ih SmOt" 6 n %LvNy] mTy.í .n." 12 teW..yutv….t.vWeR iv≈ut.nvo √«pSityRGy.iStm.rte p[j.h' v.ed.Rq| p[viO ˇ·rh m.Nte pUvpR …íme 11 b[.R" shß.' √«p" s.®.gx" îJy.….' tu a. s*Myo gN/vRSTvq v.í ikr. vwXy.ms'yˇu _o v.roåy' vtRn' tu prSprm( /m." p[vh.…m ivStr.rtSy.ytStu k⁄m.˜.≈m. dxwv tu 10 √«po Áupiniv∑oåy' MleCz¯rNteWu svRx" yvn.Rqk R ." 8 ay' tu nvmSteW.iv…/ îh Svg.' .Rn..n.v…/" ityRg?U v| tu ivStI.[Matsya PurŒna] pur.y.Rpvg.rt' SmOtm( yt" SvgRí mo=í m?ymí.' yq..g√«pStq.…m vWeåR iSmN.m[p. m?ye xU{." .Jy.nip 17 380 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..id vtRyNto VyviSqt.t( 16 s¢ c.nO=v.oˇr" 9 a.rR t ¨Cyte 5 in®ˇ_vcnwívw vW| t∫.

R" xItjl. deivk.I c vÔul. ÓSv.¸d. 381 [Matsya PurŒna] . c ivx.ip c 25 ivml.l.ndíwv nNdn.I inivRN?y. c iníl.p. …c]oTpl.mu Tyip ixp[. c ymun. sryUStq. Ó. cwv tq.vtI ivtSt. mNd. c /Utv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.. ivduW. k⁄Ù" 21 gomtI /*tp. c AW.Rx.ip c A„yvNtp[stU .·ry. 22 î=ul*RihtimTyet.]í îTyete k⁄lpvRt.t.St. ndI ve.Stu smIpt" 18 a…. k⁄m√u tI 27 toy.t. ÁvNtI k⁄NtI c p..r.pI pyo„. a..ve. ve.y. g<@k° tq. cwv k." SmOt. tq.Sttí. 23 p.iknI dx. =m." xu.nv" aNye te>y" p·rD. vwtr. c /NvtIÂp.D. ihmvTp.·ry.dp[stU . tu ixl. tqwv c tms." 24 xo.Nye pvRt.vrI . su’x.].R c …c]kÀ$." vedSmOitve]R vtI vO]flI …sN/urve c p.npd. Eer..' shßxí." xu. ipPplI XyenI tq. cwv mh. muk$⁄ .í svRt" ipb≤Nt b¸l.…í]s.o mh.l.. ÓSvopjIivn" 19 twivR…m≈.. j. nmRd.idk.R MleCz." teW.…≈t. cçl.I cwv ivêm.Nye ivpul.g.verI mhtI tq." 28 god..pur.St. ≤=p[." 26 t.. …sN/u" srSvtI 20 xt&íN{. n¥o g©. c ÎW√tI k*ixk° tu tOtIy.ihnI xu·ˇ_mNtI xunI l∆.êRin"sOt. c b.g*rI dugmR . ivN?yp.. n¥oåmljl.ImrqI ’„.m( ivN?yí p." sv.

l.IR pu„pj.Tmj. v.d. ivml." xu.rI c mNdg.jen muinn.í k⁄Ntl.q| SvgIRy.Ò«k.Á.y.…mnI" 31 k.í.' s p[dx e o mnorm" 37 y] gov/Rno n. b.ixk.[Matsya PurŒna] pur." k.íwv …sN/us*vIrm{k.Ir.ixnI cwv xu·ˇ_mNt." shp$∞r.vtI mlyp[stU ." 40 g." 32 sv.íwv sj. supy[ og.R" pu<yjl." 36 sÁSy.g.. t.N/." p[." ikr.ˇ%i<@k.l." 34 xUrsen." xu." tt" pu„pvro dexSten jDe mnorm" 39 v." 382 ." 33 t." ivêSy m. k.í mUk.t." svRg..ihnI ’p." sÁp.R" xItjl." k⁄Ly.Stu t. tq.verI cwv tu d≤=. v.·rt.mip ’Tò." pur/' .í a." 35 a. vO=.s.dn" r.tr" sv. ip[y..yx" p·rk°itRt." x.í smu{g. ÁuTpl. c p.' n¥upn¥í xtxoåq shßx" t.Lv.Á. idVy.ç.[ íwv xU{.í k≤l©.R" p[:y.m mNdro gN/m. . sukm⁄ ." pu<y.vrI ndI pO…qVy.pqn¥St.ixkoxl.g.©l.qRmvt." k.{k.nNtre cwte t] god. mNdv. mUlI xrv." sv.m[p." 30 i].Stq*W/I" 38 . AiWk⁄Ly." sv.R" svRp. t..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tu©. i]idv.í pLlv.r.r√.ltoyk.iSvme k⁄®p.{.n.vNt. n¥St.IR tq. jnpd. c î=ud.cl.m[p..mip[y." 29 ’tm.t.. yvn. mheN{tny.r.i√in"sOt.phr.$/." mTSy.íwv.N/kì" sh m?ydex." xu.

" sUitk. ymk.ÂW.ihiWk.Stq." sdserk." p[Sql.gRv. dxn.rSkr.Nye ye cwv." x.íwv sveR k. vwidx.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." nvr.í Âps.rd.NtrnmRd.…sn" p. m." 45 teW. dx." kosl. 383 [Matsya PurŒna] .rmUitRk.R abudR "w sh îTyete apr.." su˜oˇr.Lvm." ik‚„kN/kì" sh 52 Stoxl." 44 p[. 49 v.í kÉrl.W.©lw" Ete dex.nt. vwd." xU{k⁄l.Cz«k.®kCz. v©.GJyoitW.m[≤l¢k.Cy." k<$k.Stq." xbr..<@‰.. a.Stu p[.í mekl. m.…sk.lv.í swink. &Á. mLlv.' v." 41 r.hey.St.Cy. twiˇ·rk.l.r." sh j.n. jnpd.Stq.' pre jnpd." sh s.íwv ye c..Rk.$Vy.íwv k⁄pq.r√." k≤l©.pqv. ¨dICy. mÌurk.j.Stqwv c 46 setk u .∑^.í kìkyÉ .Stlg.íwv ]wpru .…jv.u ye ivN?yv.m#.…sKy.íwv col." lMpk." SmOt.í pu<@^. ivN?ypuiWk. a.…sn" 51 m.Stu Í.g/gond.t'g.íwv s*r. 50 k.…•bo/t 43 a©.St." p[ivjy." =i]yopinveXy.rSvtwStq." k⁄Ly.oj..Ndex.mk..Rí .∑^.í shwWIk.í p.psw" sh tq.í ivdeh." sm.í kÂW. d≤=." pu≤lNd.í …sr. aNt…gR·rbih…gRrI tt" Plv'gm.h. pu≤lNd.R" p[.m( xk.íwv svRx" 47 k.íoTklw" sh a*<@^.í vwXy. m." .Nt.R d<@kì" sh 48 k⁄lIy.pur. geym.in c 42 a]yoåq .lv.

ivN?ypOœinv.…m ¨p·r∑.t.c xu≈WU vStu yi√p[.[Matsya PurŒna] pur. 59 jMbU%<@Sy ivSt.Np[v+y.rt' Tvy.'vr √«p.m( 58 AWy Ëcu" y∞ ikMpu®W' vW| h·rvW| tqwv c a. 55 k⁄qp[.n...c AiW…. 61 sUt ¨v.StuMbr." 63 vWeR ikMpu®We pu<ye Pl=o m/uvh" SmOt" 384 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .r.r' tq..t.rte vWeR yug.·r . avNty" Ete jnpd." xu≈WU ?vmt≤N{t." jMbUvWR" ikMpu®W" sumh." x*i<@kÉr.….nNdnopm" 62 dx vWRshß.' v.c+v no yq." i]gt.Stq..≈…y.í.pr' c k≤líeit ctuygRu m( teW.Rdv.…sn" 54 ato dex.í k⁄pq.. ivp[yw qR . √.' ivd.m' l*mhWR…..' insg| v+y.' p[bv[ Iih n" 60 pO∑STvev' td.m( tumru .í ye inr.' vO=..∞ ’Tòx" 57 mTSy ¨v. tu AWy ¨ˇr' punrev te xu≈WU vStmUcSu te p[k.c EtCΩTv.Î≥∑' pur. j." smuÌk..…. apq.in munyoåb[vu n( ’t' ]et.tÊv' k°itRt' .vr..R m<@l.mrw" sh 56 cTv.íwv pÌm.p[Xn' ivxeWt" ¨v.NyeW.mt' tq.St] sut¢knkp[.íwv ikr.' teW.nv.í vIitho]." svRg.íwv Ë. nwW/w" sh 53 aÂp. iSqit" ikMpu®We SmOt.…sn." :y.h..…m pvRt.yNte m.

ñ( jMbUv=O " sn.to jMbU√«po vnSpte" yojn." ≤S]yí. ain„pNd.vOTy itœit tSy jMbUflrso ndI .í inTy' muidtm. jMbUml U gt./te t] ten jIv≤Nt te …crm( Ek..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..Psrs" SmOt.êeR inW/Syoˇre. sm." sveR mh. p[spRit 76 me®˘ p[d≤=.tn" inTypu„pflopet" …sıc.Rí nr." 72 a.x.ª.ı·rvW| p[c=te mh.' te nroˇm.nv.ª. vW.. 73 sudxRno n.x.' jIv≤Nt ye tu vWR îl.yu" p[k°itRtm( 68 m?ym' tNmy. b.ns. pun" 385 [Matsya PurŒna] .' ’Tv.…." 66 devlokCyut.ivl.….nv. p[oˇ_' n." sveR ipbNtI=urs' xu.e p.vp[k." sugiN/n" 71 devlokCyut.e=.." pµv.yNte t] sveR c m.' shß' c xt/." 70 pµgN/.pur.h.Rv.R.yNte y] m.my.m.rjtv.í j.vOte pµp[.vOte meroStu d≤=.m( 67 n jr. vWR…ml.." 65 tt" pr' ikMpu®W. Áxok." sveR b¸Âp.UTv.í svRx" h·rvWeR nr.seivt" 74 tSy n.jSy idvm.yu„p[m.R" pµpT]in.dx shß." jMbUflrs. teW.vOtm( n t] sUySR tpit n c j.m( tSy ikMpu®W... j.n≤Nt m.r.ss" ]yodx shß." suv. v." 69 cN{sUy*R sn=].r.Npun" 75 ¨Tse/o vO=r.nv.n.rjts'k." sveR ipbNto rsmuˇmm( 64 an.m mh.:y. c mh.

in nvvW.mer* ]yiS]'xT£°@Nte y…Dy.suikt=k. b.c c·rt' bu/pu]Sy jn.'[ j.…..m( îN{gopks'k.í sveR hwmvt.' vO≤ıbR¸iv/.m knk˘ dev.n( n =u/.yte dev.m( 80 teW.' vWRv=O ." 83 nIlvw@yÜ yR ˇu _ÉåiSm…Nsı.n.nugh[ .Stu te hemkÀ$e tu ivDey.yte .. 86 îit ≈Im.R…..Utrw ip iniv∑.' c êet" pvRt ¨Cyte 84 Í©v. p·rs':y.n.'í g[ste tu t. ÎXyte devm.nuW"w axKy.…/kxttmoå?y. jMbUrs…ml.' p[its'cr" îTyet..[Matsya PurŒna] pur.g.vOte 77 jMbUflrs' pITv.tu' ≈ıey. .ip n du"%' c tq.…/kxttmoå?y. n Klmo v." flrsStu s" Sk•' tu k. inWevNte xeWv. ≈utm( 386 ." xu.n( 81 r="ipx.iv/m( 78 t] j..rte 85 .' mU]' purIW' v. id+v∑.nv.c.UW.uvnkoxe ctudx R . n jr.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t' ipb≤Nt sd.su c svRx" Èêr. y=.' xu.∫À…mmOtR .pur.x' j.WU t. b[˜WRyoåvsn( dwTy.UW.y" mnu®v.dRn my. c bu.TSye mh.çn' xu.R" s.in myoˇ_. gN/v..in gitm≤Nt /[vu ." mh.' d." 82 sveR n. c teW.y" 114 aq pçdx..e ./teåip t. ˙∑.sur' c yt( 79 sveWR .MbUnd' n.NpvRt≈eœ" iptø...Psrog.

s r.Îx' Âp' s*. puÂrv.j. yoåy' r.kÉn yen r. îit :y.to m{dex.'ívw sUtj 9 sUt ¨v..ıiv…/" pu<y" svRp.dRnm( ck." av." p[syU m.ª.n( ¨vRxI s'mt." fl' d.r.Uv kmR.pur.. svR.. kÉn Âpv.ven t' nOpm( 5 mTSy ¨v.=uWSy." tiSmÔNmNys* ivp[o √.c Í." n¥.Jyk.yw ˇRu _" kÉvl' Âpv…jRt" 8 AWy Ëcu" puÂrv. Âp' nreN{Sy bu/pu]Sy kÉxv k*tUhl' smuTp•' tNmm. puÂrv. TyKTv. c.uvn≈eœ..=uWSy.n` 11 ¨po„y pUjy.n' c vOWoTsgRStqwv c 2 ≈uTv.c+v pOCzt" 3 kÉn kmRivp. kÉn p.m.j.…/po ih s" 7 c.…qRv" b." puÂrv. m{pit" kmR." av..c i√jg[.u kmRivp.kÉn s tu r.' tu sd.Gymip coˇmm( 4 dev.Îx' Âp' s*.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. puÂrv.NgN/v..'≤S].ª.nm>y©pUvk R m( 12 387 [Matsya PurŒna] .mo jn.me i√j≈eœo n.p t.y. yStu n.xn" 1 /eNv.…qRv" 10 s tu m{ptI r.sí ò.j.p t.|í mnorm.Ntre mno" s vw nOpgu.j. c.j" pUvjR Nmin p.Gymip coˇmm( 6 atIte jNmin pur.pp[.nSy me ≈utm( ’„.n. puÂrv.m( ≈ut" ≈.j.sITpuÂrv.…jnp[d.Nvye r.dXy..r sopv.." kÀle mh.

.' idVy." {∑ë' s tIqRsdn' ivWy.p.¢' r.k°.' tiSm•hin svRd.seivt.Upte" jn.yx..' mh.' tuihnyx.d( ÂphIno Vyj.Tò. 21 îit ≈Im.vtIit iv:y.j.Ritmnorm.yt 13 ¨poiWtwnrR Sw tSm.j" puÂrv.gmn' n.' tuihng.b[.v.m( 1 sur. 2 tpiSvxr..Jy' m≤N]gt' ’Tv.˜.go nwv...m ihmpvRtm( 17 Vyvs.' ddx.' mh*`veg.c s ddxR ndI' pu<y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨pv.m( 20 tuihnsÎxhwmv.iStsm.Tp[.opet.nm>y©pUvk R m( vjRnIy' p[yàen Âpfl' tTpr' nOp 14 Et√" k…qt' sv| y√éˇ' pUvjR Nmin m{eêrTvc·rt' Í.e tpovn.TSye mh.Jy' m{e„vk<$km( ¨poiWtStq.jgu.…/kxttmoå?y." s·rt' ddxR r.[Matsya PurŒna] pur.ˇu ivr.e mds'…sˇ_.yi√tIyStu pŒmev mh.' hwmvtI' xu.y" 115 aq Wo@x."w svw"R smupte Sy .u tSy mhIpte" 15 tSy r.sfl.| inTy' x£É.RpÔu . jg.…jt.sId( ÂphInSy tSy vw 16 Âpk.m( m?yen x£c.m( 19 tuihn…g·r.y" sUt ¨v.t.nxItlod.>y©.m( ddxR tpnIy.m pçdx..nur.…/kxttmoå?y.r.m" s m{exStpse ’tiníy" r.' mh." 3 388 .' smNt.m( gN/vwíR sm. seivt.pur.Nte SvkÉ ndIm( 18 Eer...

psw®pxo…..' xwv.' svRSy lokSy n.k⁄ltIr.rss'`∑u .`.' yy* 4 pu<y.Utn.m( 9 h'ss.fÉnvsn.xc.…jt.mrr.tivkÀl√y.m( 6 amOtSv.mPsroivinmRˇu _' vhNtI' k⁄ïm' xu.….vlIm( 12 tSy.Ir.muTf⁄Llkml.m( 5 suxItxI`[p." 13 t.ˆsmye r./r.nn..…mv st.m( s.m( gok⁄l.seivt.I' svRkLmWn.lvly..' ˙¥.pur.[vu m( 11 Svjlo∫Àtm.gRpd[ .m( SvtIr&msM.' xu.' suxItl.k.v.' i√js'`inWeivt.m( 15 x£É.Nt..t.·r.dus≤ll.' ÂpmdoNmˇ.' mns" p[Iitv…/RnIm( =yvO≤ıyut.' cç√«…civr.' jljw®pxo….' smu{mihWI' mhiWRg.pyo/r.v≤l.….m( 8 iht.iWˇ_.I' sumnohr.m( a.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' ihmvt" ≈eœ..g<@s≤llwdvRe S]Ik⁄ccNdnw" 389 [Matsya PurŒna] .ts'£.in"≈e.NtsUymR <@lduÎx ≥ m( sur.' clNmTSy.' t.m( h'snUpru s'`∑u .…yk.' g.t'grMyk⁄M.e jint." sd.v≤lCz•.vtRn.m( svRlokSy c*TsuKyk.' mO.t.n.jN£°@NTyPsrs.km.' pXyNp[Iit' pr.' rMy. m?y.p…¤dxn. gN/v.m( bl.m( sut.gM.…jt.' c£v..m( Svg.lv…jRt.' rMy.Rngu t.Rsgu iN/nIm( 14 tr'gv[.Rroh..' k.' √«po®j`nSqlIm( 10 nIlnIrjne].ixnIm( 7 ag[‰.UiWt.nIy.m( ihm.m( …sth's.' sommUitR…mv.k.pr.

nn. c yut.Ryˇu _.e ..ip suv.w" k·rvONdju∑.mI‚Pstk. ih sut. s't.Rn' n." sh.nugt. skl*`ivn. mOg. xIt.pur. stt' survONdwy.w" r.[ Nt.itR sd.inv p. sd.kb¸l.m( s t.|xtu . c yut.' ih kdMbwy.TSye mh. y.©. c sd..Ny.' pXyNyy* r. vO=.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s'ytu ' s≤ll' tSy.ml. c kÉs·rg.≤çt." tpovn.x' .j." 19 y. vw 24 p[yˇu _.y …≈t.ˇ_jnSy kroTy…cre.&mw" y.uvnkoxe surndIv. stt' ih munIN{w" 23 y. dev.m Wo@x.rggn. dev>e y" p[itm..it mnu„y.R c jnw" Sviht.'xsu i' n." sugN/k⁄smu .int.k⁄l. st.…/kxttmoå?y. dÎxe nOp.v.Nte y] pUt.[mrStint." pµeNdupi[ tm. iviv/wivRpdw[ vRe íw .' st.md. s·rt." ≤S]yí n.StIr.mvx.Rngu t.rw rMytIr' mh.nIy.StIr®hw" k.xw" pU." 18 l.m( 21 ySy.StIre rit' y.mrsp.ip inWeVyte 22 y.k.`[vNO dwrpI…@tm( 20 st. k. toy' devs'`rw pI…@tm( pu≤lNdwnpRO s'`íw Vy.pp·rvO≤ıivvOıxIt.e 25 îit ≈Im. sUy.jte iviv/.'xtu Lu yyxs." tq." 17 ySy.p’∑s'. stt' ihms'`"w y.í AWyStq.y" 116 390 .Psr." W$(pdw®pseVyte 16 tSy.íRw N{.≤Nt sd.nyuˇ_s≤ll.[Matsya PurŒna] pur. …b.

nu≤l¢.' Kv…ct( pu„pw" s't. …sıgit' xu.…g·rm( 1 %muÆLl%≤∫bR¸….' xwl' k.nu≤l¢sv. xItp[d' ind.c a.n.hs'j.<@ër"w p≤=.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." xYy.mitdul.…/kxttmoå?y.`eåip ixl..IW' cN{.dIn..tmh. Kv…ct( mOidt.vOtm( drImu%"w Kv…c∫Imw" ipbNt' s≤ll' mht( 7 Kv…ci√¥.k°.w" Kv…ct( 8 a.…/p" 4 êetme`’to„.….' tq.loky•dI' pu<y.' g.|x'u Kv…c∞ tms.' mnormm( 10 in®ıpvnwdx Re nw IRlx. mu:yw" ik˘nr.…mn.NyxBd' t' xIttoy' mnormm( 3 devd.xBdw" smNtt" as'≈tu .®vnwnIRl"w ’t.p.ivk$s'k$m( s.….' idVywStmupxo….m( me`oˇrIyk˘ xwl' dÎxe s nr.….mip s'c.w" £°@≤∫®pxo….R.' tTsmIr˙t≈m" s gCz•ev dÎxe ihmvNt' mh.©÷ dˇpç.lˇ_kìrPsrs..kúmk u $⁄ ' Kv…ct( ihm.y" sUt ¨v..RPsrs.." k⁄smu .Um* g≤ltwgNR /v.m( 2 ndIp[v.tm( 9 su¢oiTqt./rg.tm( ¨pgIt' tq.tuiv…m…≈tm( 5 cNdnen./ovsn' xu." sm.m( aq s¢dx.©ël' yq.nk.n.vRtO ' Í©¯Stu p..w" Kv…ct( 6 Kv…cTs'SpO∑sUy.R m( 391 [Matsya PurŒna] .pur.' mui{t' cr.√lmi<@tw" Kv…c∞ k⁄smu yw ˇRu _mTyNt®…cr' xu.| gN/v.m( 11 tpiSvxr.rwivRn.R©÷ Kv…cı.

15 aLpen tps.yunItw" sd.' inTymhInjnseivtm( ahIn" pXyit …g·rmhIn' ràsMpd.pswy]R k⁄Ôdexrw l'’t.d 21 îit ≈Im.inrNtrw" v'xStMbvn.U…m' mh..p[p.' .ip smuiCz^t"w inTy.idgt.y" sUt ¨v.[.Rn' n.uvnkoxe ihmv√.vO=v[jx.y" 117 aq.lB/jlw" Í©¯" Kv…c∞.rw" p[dx e ®w pxo….wrv' rvm( ÎXyte n c s'≈.m.n.den ]St.∑. svRkLmWn.%.ps.nu.kút.[Matsya PurŒna] pur.e .txtinZúrm( xBdl>y.nuc·rt' d≤Nt….m s¢dx.PSy≤Nt t. tOi¢’tdex' Kv…cTKv…ct( 17 sm.MbuivWm' ihms'®ıkNdrm( 20 ÎÇŸv t' c.nuWrw NywdvRw yog.k⁄l' k⁄lm( 13 t$.Í©÷ p[p.ss.Mbu….k.]e.xnm( 16 mh.. y] …s≤ı' p[.Nt' gj..v" s tu m{n.tp[p." v.gt" 1 392 .dup.pivWmwrgMywmnR s.®mh.n' td." ràwySR y smuTp•wS]wloKy' sml'’tm( 14 ahInxr.c tSywv pvRtNe {Sy p[dx e ' sumnormm( agMy' m.…/kxttmoå?y.pur.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mOgyw qR .TSye mh.tsMp." ySy dxRnm. smet" Sq.dx.&mm( 12 y] …s'hinn.…/kxttmoå?y.m t]wv mud.•mh.í t.n.t.tm( 19 ihmzT]mh.®intMb. yutm( 18 devd.q" b. ik˘…cdq.

m' c t' dex' &m%<@¯rnekx" 2 x.Itkì" ..rkì" muck u N⁄ dwStq.mlw" Nyg[o/wí tq.PytuMbrw" 14 393 [Matsya PurŒna] .m( Eer.XmIrIp….inMbwStq.vlIflw" mNd.kLlwrivc.Ty.lwStm. k.∂ºx.Rk.r©¯ihR©…ë .twí kÉtkì" êetkÉtkì" xo.tw" iki˚r.Rc.rw" shk.lwí k….=o$wrBdkìí tq.$ÂWpÂWkì" 11 ikr.m[. c tuMbrwí.lwSt.hR·r&mw" devd.itr©n.rwmnR ormw" 13 pItyU…qky.R….pur.'xk u "ì 9 yv.t.i√ingRt.R·rkÉlíw ip[y.. cwv êetyU…qky.k.l.m[·r∑k.®mh.R.lw/vR .Stq.$kì" 7 %jRrU nw .rwí ik˘xk u "ì k⁄smu .tkìr.snw" mNmqSy xr.vw =RO "w s¢Czd&mw" 4 mh.mlkìhrR Itkiv." sip[y©ë….sw" x…mp.ip /nkì" smr.w"R sumnsw" koivd.xokìStq. cMpkj.rw" sx.xokìr.®vsnw&mR ≈eœSŸ tq.rw" koivd.leyk&mw" 5 pµkìíNdnw…bRLvw" kipTqw rˇ_cNdnw" m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.rw" sup≤u „ptw" p[.Rsvw tRe swrMbuvte sw" rˇ_.tkÉ©dë "w tNtum.tIflw" pUgflw" k$(flwl. inMbwinRg<Ru @«….vO=Sw tq.cIn.êTqw" ixrIWw" ≤x'xp&mw" 3 Xle„m.junR "w 6 hiStk. 8 j.Ty.w VR yw" k. k⁄Ndwr.mlkìí.ÔnwrÔnwí suk≤l©inko$kì" 12 suv. me`Xy. ySm. tq.Uj"Rw smuÔkìb." 10 rˇ_.vtI s·rCz^œπ .. j.

/. lo/[iw vR@©¯" =I·rk.◊Ÿ" pu]jIvkì" 24 k˚olkìlvR ©¯í TvGd(®mw" p.=w{."w 394 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Rtk°….k⁄l"w it≤Nt@«kìStq.idTymuStkì" k⁄M. k.lIvnw" êetdw .R=sM.nkivt. sup„u p." 19 bIjpUr"w skpUrR gw ®Ru ….&mw" 22 aXmNtkìStq.n. tq.í mÆLlk.vr.' tu j.it…. guGgulvO=íw ihNt.w" k⁄ïmw" k.w" k$(flwbdR rwnIRpdw IRp·w rv mhoJJvlw" 17 rˇ_ì" p.gu®&mw" …bMbwí p[it…bMbwí s't.nw" sflw" xu." tO.smdwrR ·r∑kv·r∑kì" ®{.lwjMR bIrw" êwtk&mw" .{h·r{kì" /.í …c·r…bLvw" sm.gvLyí .ïrwí bk⁄l"w p.R…@mwíMpk&mw" bN/Ukíì subN/Uk"ì k⁄Ôk.m<@pwm:uR ywritmuˇ_km<@pw" 26 ]puWnw iR tRk.mvLl.[Matsya PurŒna] pur.tkì" p[t.kdMbw" k⁄$jw" kdMbw…gR·rk⁄$jw" 16 a.Ut"w s¢.' c p[t.í.$l. guLmwnvR mÆLlky. mO√«k." 18 k⁄smu "w p.l/vle=…u .nkì" 20 tq.xUNyw" krvIrwrxokìí£mdRn"w 21 pIlu….w" 15 pu„p.wíVykì" k.·rj.m( mocwloRcSw tu lk⁄cSw itlpu„pk⁄xx e yw" tq..….krvIrkì" k⁄rbkìihRmvrwjMR bU….…mvLl.gx" 25 mrIcSy tq.' c n.r..gkÉsrvO=íw suksÉ rmnohrw" krmdw"R k.Ll.nRpO jMbu….n.nw" ipPplIn.·r./kì" 23 n.tkì·rN{yvwvLR guj"w …s≤ıs.

. 36 x©ver.rveLlkì" kkoR$k°ivt.kolI zT]y.lx.duk<$kì" 29 s..í nr.….n.rev c a.U…mpu„pwStq.y." k⁄bre kip[y.gx" tgr.. k°ckve.Pyq ixMbI/.ivR…c].kì" srsw" sxukSì tq.….SRU tO.….xwí xrguLmwStqwv c 32 k⁄xguLmwStq. =Irkx." sv.í.í tq.' p[t.R….dIRPym. Kv…ct( 27 …c….…. kÒ.pu„' psm.l u t.R ne xu.rwí ivd.smdIRsh.mOTyu.Rp„u pwí tq.' tq.Rkbì hRO tIflw" 28 k<$kìml RU kìml RU x.í k⁄Tò.NywStq.xw" xx.GyjnnI…. /.p. c kdlI%<@¯mnR oh." =u∫yflI….R$Sy p[t.Pynekx" 31 t] ve.m( kÀ„m.prw" jMbIrkì.bRLy. rMywgLRu mwí=e omRnormw" k. mrktp[:yw" p[dx e "w x.y`I….….….m.iNvtw" 34 îr.nwí p$olIk.jmod.nwí v.s≤∫" skNdlsk.lkì" 395 [Matsya PurŒna] ." k.˚k.itvge.Stqwv c 29 k.….ne c 33 tq. c.….yu„y.R c ®Â$w" Sv.….pur.kolI=Irk.<@kì" 29 tq.jjMbUkv.yuˇ_ì" k⁄˚mSy c .bUn.<@.kÉn c.R dul.√l. k.itCz]y.….luk"ì suvcRl.®ˇmw" tq.'sIg[iNqkìStu sur.rev c s*.…u .kÉn k.·r….itivW. .<@«rivdUs.Nyw" svwiR nRrvxeWt" 29 a*W/I….rr.." sWRp.nwí al.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.gdw" 35 suv.t.n.…/p 30 jr.kìStu iviv/wStq.yRxSy.Rsj.

'Stq.·rk. Áityogt" 45 dÎxe c tq.n( `. v.NlohpOœ.n.$kmO.$.[ {k.w"R sm.n( 46 tq.tuk.wíR atsIpu„ps'in.k°.'í£v.lkÀ$.Nyw" SqlpT]wí . ihtmud"w k⁄mdu íw N{s'in.rwmiRu n.NgocmR…g·rvtRk.idTys'k.©.…qRv" 44 sd.n( 49 l. viˆix%.NxtpT].xw" sUycR N{in.w" tq.n( 396 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .N/.'í kliv˚.∑^." myUr.Rn.oJywnrR .n(i$iØ.wí.Nbk.v. tpnIysv.w" 38 xUkpT]in.wbR ¸R v." 37 ¨dy.rwgjR vK]oTplw" xu.lwí kr$w r.…/p 43 n.jtoTplw" 41 jljw" Sqljwml RU "w flw" pu„pwivRxWe t" iviv/wívw nIv.v' c yt( anUpoTq' vnoTq' c t] y•.Âp.gx" pçv.r.'í %$(v.w"R sugiN/….gloko∫v' idVy' nrlok.[Matsya PurŒna] pur.Nkoy∑IN%ÔrI$k.n( p..wSR tqwv c 39 {∑ëÎ∑≥ ‰.N.tRr.Rk. 47 go+ve@k.tkkse®kì" Í©.Ns.m( jljwí tq. pu„pfl' svRmjyRmtO yu ogt" m{eêr" s dÎxe tps.Nk."w 40 nIloTplw" skÒ.n[ˇ_vTmRp. k.Ny' n tTsSy' n tCz.n( 48 pu]ip[y.…/p 42 n tı. k⁄M.Hxuk.vt.vvtRkv.'í kml.'í k$ük..'í koikl.dMbk.k..n( k⁄rr. jIvjIvk.iSt p.t.rwgÔRu .wn..NluB/k.wStq.k.Npti]..'Stq.Nh's.k˘ n tTflm( n tNmUl' n tTkNd' n tTpu„p' nr. t] n.

mˇ. ih's≤Nt ih n c.n( .v.j.rkxMbr.nr.l.Ns.NmihW.N√«ipn" xr.N£*ç.õ™gl U .Nsv.Nk. 61 xwl.m[c@U . g*r%r.U≤l©.nq kÀkr⁄ .n( Vy.l.r©.nSt] sveR =Irfl.n( 57 d'∑.Nsk.. nOpm( 59 tTp[s.Stu prSprm( 60 £Vy.NmOgm.n(%rgdR.r√.Nvr.'ívw mh.í' tq. k⁄ïmcU@k.Nk⁄‘$⁄ ." …s'h.TyqRmi]." p[.'í.•v. sumh.n( 51 mÔulItkd.≈mpd' pu<y' b.r.n( cmr.'í subÙNp≤=s'`.n( Et.'í prSprm( 58 aiv®ı.d.Ny..j.NsOmr.lpuCz.j.NvOW.n( Et.n( kr.…Ns'h.dMb.Rr.O©r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.NkÉs·r.'Str=Uí' bÙNgol.xn.'Stq.n.tOk. ivSmy' prm' yy* t∞.•k⁄l..k.pd.Uv. meW.yuv…e gn" 54 mUWk..'í m.n( xxlom.N.yuˇ_' Sq.^ n(%@±g.Ngvy.msr.n( 52 ê.Rc@U .….'í tor.N.duk<$km( 62 397 [Matsya PurŒna] .[.'í turg' .Nk.St] c.NSv.Nm.Tp[.d.intMbdexWe u Nyvs∞ Svy' nOp" py" =r≤Nt te idVymmOtSv.NyoNy' ih'sk.iNviv/.mOg.'ívw tq.n( nIl.nip 55 ¨r.ni√∑.^ r.n( 53 A=.'í k.n( 50 kipÔl.n( …@i<@m.NvOk.'Stq.Nkliv˚.`[.Nkr.n( tq. cW.]e" pur.Nm{exo iv®ı.l...t'g." in…mRt.l.h.Nvne ÎÇ.N’tm.NmOg.pur.k.vrwj©R mwStq.TyUh.Tmn.Nv.'ívw mh.NsIrp.n( 56 sd'∑.N&mmnohr.œk⁄‘$⁄ ..Nmnohr..d.m( t.

¢o devdevp[s..St] cN{…bMbsmp[. c.. surmu:yopyo…gTv.….iSt smNt.iSt c." ’t.…/t..jæHz%r' pvRtNe {Sy p. y] k⁄v≤R Nt siht." fl.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Kv…c{.t' `n.≤lk.jNmih„yí Kv…cd. /r.Rn' 398 .$( 74 îit ≈Im.<@ërm( ihmp.vWR≤Nt ixl.pur." inTymev.$w" p·rvOtmgMy' mnuj"w sd.j" puÂrv.pr' Í©÷ y] toy`n.' xu..….Cz.TSye mh.dt" 73 td." td.∞ ihms'®ıkNdrw" xwlv.uvnkox a..to n t].'…s t] idVy.≈mv.iSt r.in pde pde 65 ihmp.nwí dex.gx" kNdr.." 64 p[.r." 69 sdopgIt.i]. sMpU.[Matsya PurŒna] pur.∂ºx.[mrsurS]Iseivt' prm( svRp.nrw" £°@m.…/p ihmpuÔ. 72 pUv.." 71 td..Tpçyojnm( ¨pTyk.p=ykr' xwlSyev p[h.m/r.Ny] v.in xItl." =Ire. bih" 63 s'pXyNprm.in co„.' sfl.. 67 t].R d›.Rr." ix%r' vrm( 68 td.in c .•r.voås* mh.≈m' mnoh.≈m' ≈mxmn' mnohr' mnohrw" k⁄smu xtwrl'’tm( ’t' Svy' ®…crmq. suxl w Sy ix%rSy n iv¥te 66 t].….≤%n.í svRx" ixl. c xwlSy susVe y.in n¥í ivmlodk. `n.' p[Iitmv.j." sd.≈mpd' p[. xu.e .vh' c ih dÎxe s m{r.·r y] k..≈m' smNt.p vsu/.rkm( 70 v.…/p" sr.

.…/kxttmoå?y. yutm( pT]wmrR ktwnIRlvw @wR yÜ SR y mhIpte 9 k….' xuˇ_In.U…mnR s.tm( 7 n.k.m.ràw®p…ct...m.' c mhIpte 11 399 [Matsya PurŒna] .r. .p·r≤=¢' ivvr' c.Ir' p·rvtul R m( n t] sUySR tpit n ivr.wR r.]' susk ' $m( nLvm.≈y" kpidRk. teW.' srs.y" sUt ¨v.gCzd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( n.j.…jtm( 6 smNt.jit cN{m. 10 n.' j.' sm.TyNt' gM. c.iv∑St' ivvex mhIpit" 3 tms..ge c p…íme 2 j.í tq..y" 118 aqwkon…v'xTy…/kxttmoå?y.n.√é=g..oJJvlm( 4 tmuiCz^tmq.v.. c ivr.Kyk⁄smu "w sup.Í©* mh.c t] y* t* mh.…/kprIm.Rk.]mit£My Svp[.in tu 8 vj[ksÉ rj.TsrsStSy xwll¶.tIlt.l.r.r' p[k.[p·rv…jRtm( tSy.oJJvlw" tiSmNsr…s pµ.e idx.pur.[ .n.t¢ixl.x' tdhinRxm( £ox.itin…b@÷ nLvm.n." 5 tq.*R mh.in sugN/Iin tq. tu veidk.®dxRnm( ÎÇŸv k*tuk.….tÂpSy p.dx.k⁄l.ip idvs.∑.in pµr.n.…qRv tiSmNsr…s y.ihm* tOtIy' tu tyomR?ye Í©mTyNtmuiCz^tm( 1 inTy./St.t' sd.jtwv=RO iw vR&mw®pxo….' . vj[sm. jlj.n.' xƒ. s*v.

' c<@.jN/nu"xte cturß.pUryTyip tOi¢' iv/ˇe prm.n. xeWSy .enpRO vj[Sywv c mu:ySy tq. jljwí ivr.rsmo dexo y] y] ihr<my" p[dx e " s tu r.i].' t.s.fl. tps.in c 13 tuTqkSy tu %<@. 19 p[m.g. tq. 20 …bl√.in vj[. s. sv.oit yq.in mh.j'íturß.…jt.. r.Stdudk˘ Sv.erip 17 muˇ_.gx" 15 surorgvl=.i].I rMy.n. k<#÷ k⁄≤=' n.R…..geN{nIl.gx" r.=Sy c. tq. r.…qRv pu„pr.mlp.in muˇ_.. mnohr.Ntyíwv nIlo v. pu„k·r.jÆHxl.nIl.n..·r.d' in…mRt' tps..jm.' c mTSy.' cwv tˇoy' ò.vtRSy mu:ySy ®…cr.Pyq 14 sUyNRe duk..r.' c /UlImrktSy c 16 vw@yÜ sR *giN/kyoStq..xp[itm. in…mRt.." p[. m?ye srsStSy xo. b[˜m.' c shßx" 12 pµr.m( mkr..k.Cz«tivn.ivg[h/.[Matsya PurŒna] pur.m( 18 su%o„.in p. tiSmn[. rMy.n.in tq.n.tle suxIt.nIy.' xrIre c mhTsu%m( 24 m?ye tu tSy..…. kkoR$k. 400 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' kCzpw" sh t] mrkt%<@... c √π c r.xnm( vw@yÜ SR y ixl.du l`u xIt' sugiN/km( 23 n ≤=.n.' Sfi$kSy tqwv c gomedipˇk.jeN{ √«pe tiSmNmnohre 21 tq..en tq.j.. 22 a. tSy.R≤Ntmí y" JyotIrsSy rMySy SymNtSy c .

IN{.l.k⁄≤çtj..tvStuc·rt' p[itiœtmq.og.Ndevdevo jn.nun.k⁄≤çt' cwv n.UiWtm( 34 .x' p[.©÷ idVy/Upne /Uiptm( sursw" suflw˙¥≥ "w …sıw®p˙tw" sd.nk⁄smu .s..rkm( 26 îN{nIlmh.jt' ihtm( rMyvw@yÜ sR op. …sı.n' iv&m.UW. Í.u a." f.uj' tSy ctuq| tu tq. 37 xo….dexkriSqtm( 32 tOtIy' tu .ivNyStc.gv.…yn" f.StM.r.…cRtm( 36 idVygN/.n` 29 l=yuTs©gtoå…õ±`S[ tu xeW.nk⁄smu ' `[. s'v.IN{f.Û" kÉyrU .Ám.nusipR.ˇs't.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.w" krw" s't.dRn" .Nt' svRràmy' xu.m( ®Kmsetpu v[ x e .n.mls.x ' ju .m( 25 xx.s." 30 a©ëlIpOœivNyStdevxIWR/r' . devm©dwr©ëlIykì" f.dex.ê| t' devmuTplxIWRkm( 401 [Matsya PurŒna] .o…g.®ràixroJJvlm( 35 aD.lw" Sf⁄·rt' rMy' Îi∑mnormm( 27 p[.de t] .nm.…õ±`"[ pµpT]in.ogp[x.nu≤l¢.IN{s'iniv∑oå…õ±`i[ √RtIyí tq.ogs'NyStb.nuSqm….vlIsu¢" sv.UiWt' c tq.m( 33 l+My.rkÉyrU .Rlk ' .·rtm( 31 sm.d' r.pur.' mrkt.k⁄≤çtSTveko devdevSy ci£.ujm( Ek˘ vw devdevSy i√tIy' tu p[s.toˇmp.˚rXme" s'k.muk$⁄ ' h.nupJU y' stt' s't.sˇ_veidkm( vj[.….UiWt" 28 j.i].tm( ik˘…cd..bN/en xo….

iv/wStq.r.iv…/ n." 42 devv./. td.y.h.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tt" sMmu%mu√«+y vvNde s nr.ytn' ÎÇ.n.' sh 1 ’Tv. dd* 2 pu„po∞yp[sˇ_.r.e .ri£yíwv kÉvl' toyto nOp" n tSy Gl.≈me k. .mqo c£É s tUTq. cwv gTv..äihguhR .y" 119 aq …v'xTy…/kxttmoå?y.j.s k˘…cTSvgoRpme du"%mivNdm.r t]wv pUjyNm/usdU nm( 41 n.U…m' yq.y pun" pun" rMym.v m/usdU nm( 39 p[d≤=. tp…s p[sˇ_" sMpUjyNdevvr' sdwv t].'…cd.lmuv.pIjlw" k⁄vNR stt' p[.Rh.it xrIr' c td∫⁄tm( 44 Ev' s r. tu∑.g' ’Tv.U·r g[Nq…yTv.n.…/p" 38 j.. tu mnujêe r" 43 an.s.m( tpík.inm.rp·rTy.…qRv" Tyˇ_.yI k.' £°@NtIn.n" 45 îit ≈Im.n.y" s Tv. n.≈me pun" 40 …bl." pXy•ip n pXyit 3 402 .su%m( ce∑.ª. t]ov..mwkon…v'xTy…/kxttmoå?y.uvnkox a.x.TSye mh.rp·rCzd" £°@.pur.m( sv.ytnv.y.iv/.y gN/ve>R yStd. tq.' ixrs. ßj" ag[' inve¥ dev.ivh.nu>y.' shße.l' nyit p.k.[Matsya PurŒna] pur.StOtguh. pu„pw" flmUl"w sgorsw" inTy' i]Wv.' k.r' gN/vw"R pXy•Psrs.…≈Ty sumnohr.pr.≈mpde rMye Tyˇ_.Rn' n.' yq.h.yI viˆpUj.ò. pu„po∞y' .

…mtlt..¢.Nten.Up. 5 mkrNds.…mnI k..£.Tm. kÉx. 6 k.n' mene svRg.m. mnorm.it m/up·w rv p…µnI 14 Svc=u"sÎxw" pu„pw" s'z•e n≤lnIvne z•.snOTyTpyo/r.n' mene mNmqv…/RnI 8 aSTviSmNghne k⁄Ôe ivix∑k⁄smu .t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.. xIt. ’t’Ty…mv. 9 k. rm. in"ê..…cdu∞Iy pu„p.…/km( 10 k.≤l©n' c£É mnoå….˙tw" m/uprw .Nt' c t.u .…íTpXyit .roh." 11 k. t.k⁄lmu%I . ê. k⁄smu .…..Stu gN/vwdR vRe r.iNv„y yàt" 15 ò.….m..t%ed.…cd.m( k.q k.R>y" k..Oxm( rm. k.ten nIrjSk’te=. 7 ¨∞Iy Svymudg≠ Q[ y k. vr.pur.Mbut. k.…cTkmlgN/.len vei∑t.smuæJZt.spvn. lt. .n.j ’txe%r.…cd©n.h.n.Nts'n.liWt' …crm( 16 403 [Matsya PurŒna] .…cd.@yTk.Ntnyn. dd* k.Tm.l' n≤lnIWu pOqKpOqk™ £°@m.@y.Nten.pdexne k. k.©n. k.’∑kÉxp.in iv…cNvtI sv.@‰m.Nten ’txe%r.…cdup.…cTp[.Tp[.…c…∞r.Nts'g…[ qtw" pu„pw rr. k. s%Ijnen s'Tyˇ_.Nten p[Iit' k. 13 k.sv.en ·rr'snu .NtmudkÉn xu…ciSmt. k.Nt.yy* 12 k..@n.j.xinbN/n.NtSy .…cdev' rho nIt. aÎXyt vr. lt.©n.Ntin"ê.…cTpu„po∞ye sˇ_.t. 4 k.Nten p·rmo…ct.s j.k⁄lmu%I k.

' ivpyRym( k⁄v.nudx e e n%=t. kÉxinStoyk. dUtImu%oÌtm( Í<vtI k.R Î∑. Vyg[.ryNtI jn' c£É k." 23 k.idTy.en s. 20 ’ˇm.…c√r. tq. rm.itsur….Nten ’„yt.ns.Ntp..…cˇ] smNmqm( 17 k<#m.….k⁄smu oTkrmi<@te k.….m( jl.©n.Nts'NyStm."w k.…cTk.dRnm( 22 Kv…c∞ dÎxe r.ä.Oxm( 29 404 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .I ixl. k.' Kv gte te mmoTple 28 Tvywv pIt* t* nUnimTyuˇ_.…c∫⁄¶.…cd. .Ntev rr.. /. muG/Tv. k.Lygu.Ntvcnm…/k.…c≤TpbNtI dÎxe mwrye ' nIlx. k.m. b.mpitt' rm.{Rvsn' sU+mm©lIn' xu…ciSmt.…s ]u$‰TßGd.n.n' c dÎxe devdev' jn.yun•u . .hs≤∞rm( 18 k.yy.tdevgN/vRdve r.iv∑cetn. k. nwv bub/u e mNmq.' m¶.Uv v[I…@t..].√le 26 p.tlgt.…cTpOœ’t.[ Nt.Ntk⁄ck⁄ïmm( rit£°…@tk.…cTsTv·rt.Ntxr." ≤S]y" m<@yNtI" Svg. lt. 25 v.' Svy' k.roh.en c pUJym.s rm.Ly' ivlu≤lt' s'£.gOhgt.·r. dUTy.m. .j.M.UW.smipRtm( 27 k. tu tq. ividTv. k. k. pp[Cz rm.j tTsrodkm( 21 suò.[Matsya PurŒna] pur.tRc=uW.…cÌt.* 24 k.…cTpp* vr.g.].' p[.…cTSvne]cplnIloTplyut' py" pITv. …crm( 19 k.m.dxRnkr.. s'. s%Idˇj.R.

iv…c]xyn.n.mm..in s pvRte tpStepe mh.vNtSTv…mt*js" vr' ivtrt.c amo`dxRn.s' y.n.j.í devdev' jn.l*Lyen kmR.n' pp* mNmqv/Rnm( 30 a.gN/. t.RPsrs." r.s su%I m.p.iNvtlt.t( a.m( [Matsya PurŒna] k.no jn.ngoœIWu tq.Nvr.vsNs'ytu .v.y gOh' gCz itœºh yid v.Ntw" priıRr…ct..m( 34 EvmPsrs.xnSt] Áuv.n( t.vxeiWtm( sivxeWrs' p.gN/sugiN/nIm( n.' g.d' m/usdU n." sveR .]* ivingRTy guh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.sSy m?ye s nOp" p[iv∑Std.s.]e gte r.' n.s' pUjy." 32 y.d.Sy.Nte r.ns" 35 tmUcnu pRO it' gTv." k.' s nrpug' v" xu≈.sIÌN/v.¥pur"sr.' nOp" tutoW s jno r.n.NtpIt.¢oåSy·r'dm 36 vy' ih te p[d.Nt.jNkÉxv.r.' pXyN£°…@t.mo mns" k.mu%.jNSvgoRpm' deximm' p[.Nto nOp f. puÂrv.dRnm( 39 ip[y Ev sdwv." t]ov. pun" 37 r.ipRt' su.' k⁄smu oTkrmi<@t.…cTk..jov.v iviv/' gIt' tN]ISvriv…m…≈tm( 31 p[doWsmye t.Lgun. Sv“e puÂrv.n.LgunSy 41 f.jNsdopnOTy≤Nt n." 405 .m( 33 n. gN/v.iÕt.j.≈m' ràshß…c]m( toy.s m."U[ k.mlp=.ipRtm.t( 38 EvmiSTvTyqoˇ_Stw" s tu r.n.pur.¥wv p[s.DStSy.dRnm( r.' guh.viTst. 40 m.RPsrs.

m …v'xTy…/kxttmoå?y.t( 47 ’tdev.v vcn' devt.' VytIt.y.≈mSyoˇrtSi]pur.j.' in…/m( 45 Sv“' tu devdevSy Nyvedyt /. p[Ty=' tps.m( 42 r.dRn.so n..Ngidt' xu.y" 120 aqwk…v'xTy…/kxttmoå?y.j. modte Álk.TSye mh.…/p" kìl.uvnkox Eel.sp.] k. devNe {iv£m" p[TyUWk.. Tv' sme„y…s ten r.l n.·rinWeivt" n. ndI mNd..}y.r. tq.jNsm.RNk.Nk⁄bre " sh guÁkì" 2 aPsroånug¢u o r.[Matsya PurŒna] pur.¢oås* vrd.Rn' n.iknI xu.mSy.dRnm( ddx.k.e .Ut' pu<y' xItjl' xu.pur.≈mv.…mRk" tt" xu≈.c tSy.. jn..y" sUt ¨v.m sr" pyStu d…/s'in.d' sMp[. 4 406 .le iv…/vTò.dsM.Tp[vhte idVy.t" s p[yte≤N{y" 44 ’t’Tyo yq.Ri]' muin' r.m.iv„y…s 43 Sv“mev' s r.gMy ’t’Tyo .m( tSm.mi].' smI·rtm( 46 EvmetNmhIp. ¸t¸t.nv.jiWRÎÇR .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSywv devdevSy ≈utv.n.y.∆n.nen kÉxv.ràmyw" Í©¯" kLp&msmiNvtw" 1 m?ye ihmvt" pOœº kìl. Ev' p[s.n.cRno r.m' pUj…yTv.R ivc.m pvRt" tiSm…•vsit ≈Im.j.m( 3 mNdodk˘ n.Py devdev.t( 48 îit ≈Im.xn" sv.

sd≤=.Tp[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. sryUloRkp.StIre vn' idVy' mh∞w]rq' xu. 9 mhIm<@lm?ye tu p[iv∑e tu mhod…/m( kìl.Tp[.StIre vn' idVy' vw.n*W/I…g·r" 14 kk⁄µit c ®{Sy ¨Tpiˇí kk⁄…µn" tdÔn' ]wkk⁄d' xwl' i]kk⁄d' p[it 15 svR/.tumySt] sumh.m ndI ÁCzodk.Nvw¥tu o …g·r" tSy p.[ j' n.nug" 8 y=sen./ro vxI 13 s*Myw" su/..pur.[ o mh.m iv≈utm( tSm.' kk⁄µ.n( 11 tSy p.·rt" pu<y.s..m( idVy' c nNdn' t] tSy.' ixv' sv*RW…/' …g·rm( 10 mn"ixl.pit" £Àro guÁkì" p·rv.Tp…ímodICy.m( tiSm≤Ngr* invsit m….Tp[.vte pu<yo l*ihTyí ndo mh. kìl.{" sh. mNd. 7 tSy.s.n( 12 idVy.m …g·r" y" xu.ns' …sıseivtm( 16 tSm.tumy' idVy' suvl e ' pvRt' p[it cN{p[.my' idVy' suvl e ' pvRt' p[it loihto hemÍ©Stu …g·r" sUypR .Cy.r<y' ivxok˘ c tSy tIre mh√nm( tiSm≤Ngr* invsit y=o m….o n..de mhi∂Vy' loiht' sumhTsr" tSm.vte idVy..vte pu<y..de mhi∂Vy' m.o[ ràs'in.·rt" kìl.vnI ySy. xu. xu.e p[.i∂Vy' s*giN/k˘ …g·rm( 5 svR/.StIre mh√nm( p[.guˇre.iknI n." 6 tTsmIpe sro idVymCzod' n.m iv≈utm( 17 407 [Matsya PurŒna] . ndI ÁCzodk.…mRkíì vw guÁkì" p·rv.

uv' gt.mywidRVyw" ixl." pvRt≈eœo ®Km/. s.idVyo dug"R xwlo mh.qeR s tu r.UiWt" 19 . ndI xwlodk.t.SyNtu me pUvRe g©.x." t] i]pqg.…ct" 21 tiSm≤Ngr* invsit …g·rxo /Uml [ oiht" tSy p." x.. xu.[Matsya PurŒna] pur.tk*M.gIrq" g©..my.vit xwlod' n..Tp[.Tp[stU .. .vte pu<y.m. 30 408 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Tp…ím.…ct" 20 xtsƒ‰wSt.Jyte yUp." 26 idv' y.iSqk. s.. invsit r. £tu…. .d." sm.nucrStiSmNp[hie ttnyo vxI b[˜/.Tp[.s.pqSt] n=]." …sı" x£" surg. c=usI tyomR?ye p[iv∑.d. r." 28 t]eÇ. p[iv.lukm( 25 rMy' …bNdusro n. 27 somp.v…yTv.NpvRto hwms'in. m….Nsumh.de mhi∂Vy' sr" k.toy.s.' idVy" sv*RW…/…g·r" v®.s b¸l. aNt·r=' idv' cwv .n.' tu m<@lm( 29 ÎXyte .…Czv" sv*RW/o …g·r" g*r' tu pvRt≈eœ' h·rt.sur.]* devI i]pqg.m( k⁄bre .m y] r. kìl.idVy*W…/myo …g·r" tSy p.vSy d…yt" ≈Im.í ihr<my.tuiv. s¢/.w" sh idVyXz.jiWR®v. devI p[qm' tu p[itiœt. p…ímod…/m( 23 aSTyuˇre.Plut.lw" sm.j.j.m tTsr" 22 tSm..=soånNtiv£m" 18 kìl.lmy' p[it 24 ihr<yÍ©" sumh.y.pnIyw" Í©¯idRv…mvoÆLl%n( Í©v.St] ivm.çnv. tu s.

gIrqSy.s.m.k⁄≤lte≤N{ym( 35 anen toiWtí. in®ı. yogm.vlep' t' D.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. tSy.h' n¥qeR pUvmR ve tu buıv± . 37 ndI' . sIt." 42 t.uiv 31 ’t' tu twb¸R srStto …bNdusr" SmOtm( ttStSy.Êv.gIrqI s..p[. .qeR tpsog[.e toiWt" tto ivsjRy." s¢ n¥Stu xu.ven shs.s s'®ı.åSy vrd.mu%' p[tIcI' ]I<yqwv tu ßot.' d≤=.' =u/.n( 43 409 [Matsya PurŒna] .n[*/[.…m p.…ík°iWRtm( ….'í svRx" sxwl. ®W.Tv. t.y." pitt.NPl.vy≤Nt vW| tu ihms.gIrqm( tSm.nmg[t" /mnIs'tt' =I.' Sven tejs.©π pitt.. tSy.y.Ndex. r. p[. 39 n≤lnI Ò.m.s s¢ ßot. .' ndIm( 34 EtiSm•ev k.y.t.y.y' £Àr' deVy.∫.l' ßots." Pl. vw p[iv∑.ry•dIm( tto ivsjRy.Vy.'…s g©y.vy≤Nt Sm MleCzp[.'…s i]pq. tSy.Tv. d≤=.n' tu tt" kop' NyyCzt 36 b[˜.en .pur.yy.Stu p[Typ¥Nt s¢/.sId©πWu t." 40 s¢mI Tvnug.j.Cyg. ivx.vnI cwv p[.cIm….od…/m( 41 s¢ cwt.m( . 32 D. c=uí …sN/uí itßSt.NbbRr. 38 ]I….. vw p[tICyg. yduˇ_' /.o vcn' ≈uTv. Á…. …bNdusro∫v.le tu ÎÇ. s'®ı.Nyvn.Nk⁄kr⁄ .v…ytu' bu≤ır.n(%s. gOÁ x'krm( 33 aq.◊ym( p[stU ." £⁄ıStu x'kr" itro.voˇm.idnI cwv p. ye …bNdv" kÉ…cT£⁄ı.

'ívw tq.•r.nkmÂNk⁄qp[.r.'í pu≤lNd. %rpq.Ny=.©.lÔr.n( 47 xun.Nm. p[.nuvsR .rd.Nk¨ixk.'ívw g.RNk⁄pq.d.N..'í y. ihmvNt' p[iv∑.n( 45 Et.'ívw inW.'ívw xU≤lk.R≤Nk•r..t.'Syip 55 tq.nip kÉkr.NpÒv.od…/m( 44 aq vIrm¢ívw k.nekk.t.'Stqwv c 50 Et.y.cIn. drdojRg@u .n( s.n( ’Tv.'í t.iNvk.[Matsya PurŒna] pur.v…yTvod…/' gt.ç./rorg.Hzk.'ívw tq.Nvr..Nve]xïpq.'í v©. i√/.Nyy* 56 410 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . m<@le smu{Sy tIre .'í a©loKy.≤lk. n≤lmu%.mu%I yy* Pl.NPl.nOiWk. tt" p[itht. ikMpu®W.inN{mÂNvstINsmtejsm( swN/v.nip m?yeno∆.NbbRr. .n( ikr.idnI pu<y..n( tukr.n[=oiv¥.mk.UTv. d≤=.vr.g/.vyte xu.n*rs.Ônpd.Nk⁄Ùn( 46 ixvp*r.Np.ip p[. ivN?ye p[iv∑.'Stqwv c b[˜oˇr. d≤=.pg[.n.k.r.rt.'í k⁄lTq.*mk. îN{¥uªsr.m( pu≤lk.cImev idx' yy* k⁄pq.vyNTyupk. tu svRx" 54 ttStu n≤lnI c.m[≤l¢.Imromk.Ônpd.NSvgR.….vyNtI s.NmTSy.l.N/.n( 48 kl.'í=u" Pl.…•Wevte gN/v.|í k⁄ixk.nip 49 p.'í k⁄ÂNvw .|í ikr..nip svRx" 52 /Ivr.'íodRmÂ…NsN/urte .RNg©..od…/m( 51 ttStu Ò.Nbb.Ndex.mu%..nip cwv ih 53 k.

vit tSm. i√gu. ySy.o mh.n…mt*j.Êv.nsm( 411 [Matsya PurŒna] .Np[. lv.Rnk u l ⁄ e c te 66 mero" p.pur.RTp[.od…/m( ttStu p.∞ tSm. pvRtme®˘ s.vit ÓdíN{p[.dpet" sumh. s..n( jMbUívw ndI pu<y.…sn.s.yt" smu{* pUvpR …ím* 65 sro iv„. /mRt" k. mhTsr" 59 t." Evmev tu ivDey. iv√….m( 68 srsStu srSTvetTSmOtmuˇrm.r. p[iv∑.[ vr.Rp.cIm.Py gt." suiv£m" t].m( îN{√«psmIpe tu p[iv∑.upd' n.m inW/e pvRtoˇme ySm. b¸/.vnI p[.=sw" 62 k⁄bre .nucr.Nk*berko vxI 61 yD.y." xtxoåq shßx" ¨pgCz≤Nt t.Tp[.NPl.R.vytI c h'sm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.'í sevNtI ….∆‰oit„mtI tu y. Áºte cTv.ä[˜R r.ê." sur….nip 58 …sKTv.. …g·rm( k. …s≤ı" pvRtv.' n¥upn¥oåNy.g.Rm t√nm( ihr<yÍ©o vsit iv√..n.vit gN/v.!º Áu..RNsmUhk.nip xw…mm<@lkoœ' tu s./r.…≈t.rStTsm.sv" 60 tIre v'x*ks.' j.RNdex."[ pu<@rIkv. n¥o yto vWRit v.Tpyod.n( pu<@rIk.y. avg.gSTyw" p·rvOt. s.êmu%.' tTsr" SmOtm( 64 srSvtI p[.MbUnd' SmOtm( 67 pyodStu Ódo nIl" s xu.x.n( pUv.mtoåqRt" hemkÀ$Sy pOœº tu sp. gTv.m( 63 prSpre. iv¥.' jven tu 57 tomr.dg[e p[.d( √π sMp[syU t.

...!. c mOgk.rdpvRt" 74 p[tIcIm.xwl.t.hkí AW.ª. {o. mhod…/m( c£o b…/rkíwv tq.tIin teWu sveWR u t.." ¨ˇroˇrmetWe . îN{Sy vw .d( √π sMp[syU t.mu%" 77 îTyete pvRt.k Ev c 72 iviniv∑.rtSy vWRSy .Ste mh.od…/m( …z¥m.' /mRt" k.y..Ste vw p[itœ." 70 te>y" x.Mbu…/m( cN{k.." sumh.NtI c m?vI c √π n¥* sMp[syU t.gx" 81 vs≤Nt n."w 80 a.NtStq.' vWRmiu {Cyte gu." smu{' d≤=.o c£o mwn.ro lv.yu"p[m.yt..sStu a*voRås* v@v.íTv.m( 69 Ód.kíN{pvRt" 75 a.' tu avg." k⁄®Wu iv:y.Pluit" te . yen p[k°itRt.n.íwv mwn." n.iv∑.' tu ÎXyte cN{e xuKle ’„.yt. n.¥.in vw 412 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." bl.in y.Ut.Ny∑* teWu devo n vWRit 71 ¨≤∫d.ed..kyomR?ye idiv sNd≤=." pµmInk⁄l.m √. n.in .k⁄l. lv.Nyudk.pqe 76 t] s'vtRko n.'í ixlo∞y" 73 ¨Ì.e sm." p[itidx' inm¶. ¨dICy. te vw jy.neWu p=eWu pur.>y.yt.m soå…¶" ipbit t∆lm( a…¶" smu{v. c tSm.roGy." 79 îhoidtSy ÎXyNte aNye TvNy] coidt.j.in teWu vWeWR u .Nt.' p[it c£mwn.Ste mhod…/m( jImUto {.t( 78 teW.Ny] p[vh≤Nt s·r√r.m( ikMpu®W.dxod…/s'in.v.[Matsya PurŒna] pur.m( mOGy.mtoåqRt" smiNvt.

StSy ivStr" ivSt.ip pvRt.n" s.Rn' n. jnpd.cl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.[ " s¢wv m….vNTypy.Si]Wu AJv.yt" s s*v.ryi√ê' pOQvI jgidd' iSqt.idWu TveWu s¢ s¢ ng.ro mh..r.k√«p.ip p·r.UiWt.n( 7 deviWRgN/vRytu " p[qmo me®®Cyte p[.:y.vOt" smu{oåy' √«pen lv.vg.d( i√gu.dˇe v.!* c lv.∞ …m[yte jn" 3 k⁄t Ev c du….c x." smoidt.pur.od…/" t] pu<y.k˘ √«p' i√joˇm." p[itidx' iniv∑.…m yq.h" smNtt" 2 ten.k√«pSy v+y.…g·r" 9 s vw cN{" sm.r.gr* x.y" sUt ¨v.e .mwk…v'xTy…/kxttmoå?y.y" 121 aq √.=Irs.í.g.pur." 1 jMbU√«pSy ivSt.k√«pe tu v+y.kr.sv" prm' jlm( 10 413 .y].idn.m( [Matsya PurŒna] îTyetı.≤Nt c tSy.…v'xTy…/kxttmoå?y.R ¨dyo n.uvnkoxe jMbU√«pv." 5 rà.n' inbo/ Tv' x.t" sv*RW…/smiNvt" tSm.pre.rm.vidh iníym( kQym.…ct." p[itidx' √«pivSt...tejoyutie „vh t].Stu vO∑‰q| p[.…m s¢ idVy. sumh.m pvRt" 8 t] me`.…•Tymup.nt" 6 ¨.…ír.." xu.Nmh.R=' =m. 82 îit ≈Im. vWRpvRt." 4 x.numNto mh.yt.≤T]gu.m..TSye mh.ñ( jl/.

r…mit SmOtm( 21 tdev xwixr' n.in yq.pre. s'.=o vr.[.rdpvRt* 11 tSy.…g·r" y] Xy.Nyev vW.m.Rm Xy.y' n. gt. v+y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n. 15 tSy.he.R….l.i$kStu mh.t" Sf. tiSmNduNdu…." xBdmOTyu" pur.l’t( tSy.mpvRts'in.…@t" sur"w 13 ràm.m( 23 414 .mpvRtvW| tdnIckimit SmOtm( a.m vW| tTp·rk°itRtm( n.≤Ng·r" 17 ySm.m vW| tTp[qm' SmOtm( i√tIy' jl/.u?v' n. sumh.vdnupvU x R " 19 i√n.' vW.pre c..p•..turqeR g®Tmt.rSy sukm⁄ .R…. yqwv …gryStq. tiSmHz¯le inWUidt" 16 a.‚MbkÉy" sumn.cl* smuTp•* pUv| n." ikl 12 s Ev duNdu….mtSt.[." pUv…R mm.mo n.nSto …g·r" SmOt" 14 s vw somk îTyuˇ_o devyw ]R .i√.[ jSten s SmOt" swvhe kÉxveTyuˇ_o yto v. ¨dySyody' vW| jl/.tO ' c ˙t' cwv m.rdSy c k*m." p[j.n.jte viˆivR.Ntrmy" x." xu.n.m mh.Lmlí.Tpro rMy" sv*RW…/inWeivt" iv.it c 18 teW.mTvm.pre.íwv s SmOt" ihr<y.m cwvoˇ_o dugx R l w o mh.[Matsya PurŒna] pur.r' tdev c su%odym( 22 Xy.rdo n.mOt' pur.…ct" t].ª.nNdk…mit p[oˇ_' tdev muin….Ntr.jStu sm. rjto mh." Í.' i√joˇm.ñ( Xy.:y.‚MbkÉy.yu" p[v.…m pvRt.reit iv≈utm( 20 n.St.

cwv t.í sh c. tqwv c pun" k⁄Ù" 32 ve. c g.ª.m mh." s¢iv/.mt" stI nNd.' tu n. c p.' vW| ivDey' k⁄smu oTkrm( tdev. sukm⁄ .. xu. su’t.t' tSy m?ye vnSpit" 26 x..gCz≤Nt t.'…s c bÙdkp·rß. c n.k√«pinv.m/ey.R" …sı. jnpd.k u .h' c ÓSvdI`RTvmev c jMbU√«pen s':y." p[itvW| ixvodk.í.[.ªwW.w" 27 ivhr≤Nt rmNte c ÎXym.pur. c.‚MbkÉySy mwn. ndI sMp·rk°itRt..tuv<R yRsmiNvt.. p·rk°itRt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. muint¢." s¢ mh.v. c pun" SmOt.rIit g©." sv. yto vWRit v.ko n.ip mh. 30 sukm⁄ .vy≤Nt jn' sv| x." 29 p[qm.' tqwv c 415 [Matsya PurŒna] .in p·rm.n..r. n¥" sr. i√tIy.js'…Dtm( 25 √«pSy p·r." 28 teWu n¥í s¢wv p[itvW| smu{g.Ny.vnI cwv tOtIy.…snm( 34 a….k˘ =emk˘ cwv tT’tm( kÉsr" pvRtSy.R g©.mOt.m( somkSy xu. ixvjl.…stimTyuˇ_' vW| somks'…Dtm( 24 a.g. nd.StI c s¢mI p·rk°itRt." SmOt.s.sv" 35 t. î=uí pçmI Dey.&m…mit SmOtm( tdev /v…mTyuˇ_' vW| iv.rI tp"…sı.." .vO=" p[j. c ctuqIR Sy. cwv WœI sMp·rk°itRt." i√n. 31 ix…bk.StSy mh. n.d( i√iv/.í.. 33 Et." EteWu devgN/v.nug.í tw" sh t] pu<y.

˙∑.Ntsu≤%n" p[j.Nyv.í su%.Vy." avsipR.I n te„viSt tqwvoTsipR.c.idWu Dey' pçSvetWe u svRx" dexSy tu ivc.." s·rduˇm.tuiv…c]wí m…. Kv…ct( ]et.o v.sen k⁄x√«p' inbo/t 48 aq tOtIy' v+y." p[mod.iSt yug.i<@k" Sv/me..íwv =emk.[Matsya PurŒna] pur.vOt" pxu…. dex." svwgR .vOt" 47 a.tu' pu<y.dek. È„y. b≤lníwv sveR mr.R≈m.nNd.yugsm" k.[si' n.Stu te Ete x." 37 a.y.iv&m...r..N√«po vw k⁄xs'Dk" ndIjlw" p·rvOt" pvRtí.r<ywí svRx" a.vSq.Ste s¢ iv≈ut. .ivk˘ SmOtm( 43 k.l" Sv.Ic.…m k⁄x√«p' c ’Tòx" 416 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ivk" SmOt" 41 n teWu s'kr" k…í√.v…jRt.roGy." ipb≤Nt sd. ndIjRnpd.." p[oˇ_.Ste r=≤Nt prSprm( 44 p·rm<@lStu sumh. t] p[vtRte 40 x.Nt.R≈m’t" Kv…ct( /mRSy c.í nvw" sh v." 38 a.RsyU .y.y' k⁄t" ivpyRyo n te„viSt t√w Sv.n( inTy' pu„pflopet" svRràsm.lStq.R c /mRD.." 42 n teWu m.RTsm. 46 vO="w pu„pflopet"w svRto /n/.m( n xKy' p·rs':y..re. ye c vw ixv.k.lo nwv c te„viSt n d<@o n c d." 36 t.rw rMywjnR pdwStq.w" 45 svR/.UiWtw" aNywí iviv/.I pun" 39 n t]. ctuygRu ’t.[ MR y.ryut.k√«p. k.nupVU y. lo.St.

" mNd îTyeW yo /.m( k⁄x√«pen =Irod" svRt" p·rv.m iv≈ut" 53 hempvRt îTyuˇ_" s Ev c mhI/r" h·rt.Wte 60 mNdr" swv ivDey" svR/.∞wv mNdr" s ing¥te 417 [Matsya PurŒna] .u i√n. n¥SteW.vOTy svRx" 54 bl.…gr* ivxLykr.k√«pe yq.j.lsmiNvtw" i√tIy" pvRtSt] ¨•to n.x" k⁄mdu o n.' pvRto n..ne smiNvt" t].m swvoˇ_" pvRt" sumh.iv≈ut" 59 tiSmNsoå…¶inRvsit mihWo n.hkStOtIyStu j. 51 p[qm" sUysR k ' .pur.Ns ih .TyÔnmyo …g·r" ¥uitm..·rt" 49 x.d( i√gu.…ct" k˚Stu pçmSteW.r.•.rv.turp.' ivd.m.mqeR p[k..kr. ràyony" 50 rà.tumy" xu.ní te sveR x.n( 57 k⁄xx e y îit p[oˇ_" pun" s pO…qvI/r" idVypu„pflopeto idVyiv®TsmiNvt" 58 WœStu pvRtSt] mihWo me`s'in.xk" 61 ap.tumyw" Í©¯" ixl.k√«pSy ivSt.ip pvRt.in me Í.' n.•.o y]*W?yo mh.r.mt" p[oˇ_" s Ev c mhI/r" 55 ctuq"R pvRto {o. tq.m yoåPsuj" s¢m" pvRtSt] kk⁄µ." s¢ ivDey.m pvRt" iv&mo∞y îTyuˇ_" s Ev c mhI/r" 52 svR/." s Ev tu pun" p[oˇ_o h·r·rTy….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.I cwv mOts'jIvnI tq.Stq. 56 pu„pv.lmyw" Í©¯√«Rpm.m.m s.

t. sIt.R" pu<yjl..Nyip ivix∑. aNy. v+y. puníwW. s. pun" ctuqIR Ò. cN{. ivDey.iWt. WœI tu ivDey.krm( kk⁄…µnStu t√W| kipl' n.. i√tIy.sv" 418 .mu <@lk˘ cwv tqwv p·rk°itRtm( bl. puníwv iv.m iv≈utm( 68 Et. xuKl." s¢ k⁄x√«pe p[.." xtxoåq shßx" 74 a…..˙t" 63 îTyete pvRt." SmOt.>yoåip s'j." SmOt. ndI n.o i√gu.pitmup.ip c y.ip kk⁄•. tOtIy.m /Oitm∞wv tTSmOtm( 67 mihW' mihWSy.p. 71 piv].Vyte pu<@^. /Oit" SmOt..m lv.gx" 64 k⁄mdu Sy SmOt" êet ¨•tíev s SmOt" ¨•tSy tu ivDey' vW| loihts'Dkm( 65 ve. 72 iv¥u∞ pçmI p[oˇ_.R" sv.ip puní. cwv ih inx. îit c SmOt.mvTySt.íwv ndISteWu inbo/t 69 t].d.…m s¢wv tu iv." smud. n¥o yto vWRit v..in Svy' r=it v.sv" 62 p[j.St.R….' vW.mNtriv„kM.Sy h·rk˘ n.gCz≤Nt t.ip p[.R….y p[j.' c pun" SmOtm( k˚Sy.ip n¥" s¢wv p[itvW| ih t." 70 /Utp.k.r…mTyip 66 {o.Nynek...vrI 73 mhtI s¢mI p[oˇ_.in s¢ s¢ pOqKpOqk™ vW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t] rà. cwv iv." teW. SmOt." i√n." sv. pvRt.idnITyuˇ_.hkSy jImUt" Svwrq.>yo ivd/TSvym( teW. ivDey.m yoiníwv pun" SmOt.[Matsya PurŒna] pur. ivtO„.

o iv„kM.m pvRt" 80 goivNd.ip p[oCyte duNdu….rk" 85 aN/k.≤Ng·r" 82 Ete ràmy.dN/k.id≠√gu.ip goivNdo n.Svn" 86 …sıc. r.r.mtStu inbo/t £*çSy k⁄xlo dexo v. pr" muindex.vOt" pre.e `Otm<@odkÉn c 76 svRt" sumh.r.vnk" p." ≈eœ.…m £*ç√«p' yq.Nm<@l. devno …g·r®Cyte devn.ˇu muindexStq.Tpre co„.r.dN/k.ip pu<@rIko mh.R….Tprtí.vn.StOtIyoåip s ¨Cyte ¨„.Tpre p.i]mRnojv.tn" k⁄x√«p" smu{.pur.rkdex.r" p[oˇ_StSy sn.ip £*çStu p[qmo …g·r" £*ç.y" xu…cjRn" ≈ut. tSy v+y.k√«pen ivSt." s¢ £*ç√«pSy pvRt.m( îTyeW s'invexo v" k⁄x√«pSy v….m pvRt" dev. k⁄x√«pSy ivSt..StSy ivStr" 78 `Otodk" smu{o vw £*ç√«pen s'vtO " c£ne…mp[m.vO•. 419 [Matsya PurŒna] .o mt" 77 tt" pr' p[v+y.ip dev.vn...Tprtí.oR g*rp[." prSprSy i√gu.s'k°.Rt" 75 x." xu.St]wv n¥Stu p[itvW| gt...vnk" p.o vWRpvRt" 83 vW.N√«píN{vTp·rvei∑t" ivSt.d( i√gu." 87 g*rI k⁄m√u tI cwv s'?y.mnSy mnonug" 84 mnonug.en vOto vOˇne svRx" 79 tiSmN√«pe ng.∞wv =Irod.r.rk" 81 aN/k..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…m n.Tpre c.Tpre p. tq.Tpre c.

pitmup. n¥o b¸l. svRs% u o n." a….Ny] …g·rp[ßv. n¥" p. s¢iv/.tejoyut.nupVU yR.Nynek..…m x.' tu s'h.ojn' W@^s' t] teW." 89 teW.o n p·rg[h" 420 . 99 ¨≤∫d.ª.d. jnpd.y' tq.o n.O©pT]in..oR .…ír. .o …g·r" 95 sumh.n.Ny.' SvymupiSqtm( 100 a/moˇm' n te„viSt n lo.∞ …m[yte jn" k⁄t Ev tu du….gCz≤Nt t. SmOt.in Svy' r=it v.Nyudk.Lmlo i√gu.í bÙdk.RsyU .m iv≈ut" t] rà.m pvRt" pItStu m?ymí.ro yí teWu vw at Ë?v| p[v+y.sIˇt" k⁄M.R=' =m.√ˇ_⁄mip vWRxtwrip 90 sgoR yí p[j.n.e svRx" n xKyo ivStr.o √«p" £*ç√«pSy ivStr.‹ v.. ih te 93 p[qm" sUysR k ' .' insgoR dex.m idVyo …g·rvro ih s" sumn.m idVy*W…/smiNvt" tOtIyíwv s*v.yR smu{' tu d…/m<@odk˘ iSqt" 92 t] pu<y. n. i]Wu √«peWu iv¥te n g[ho n c cN{oåiSt È„y.myo …g·r" 94 n.tI c pu<@rIk.ˇ.R≈m.m.." k⁄xlo dex" su%odkú" su%ody" 96 roihto yStOtIyStu roih.y p[s•o ivd/TSvym( n t] me`. vWR≤Nt xIto„.' shßxí.t( p·rv.sv" 97 p[j.n[oihto n. 88 t.' c n ti√/m( 98 v.êRsmIpg. c g©..in c .s.' v.x" sumn.[Matsya PurŒna] pur.LmlSy inbo/t 91 x.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION :y.

' √«p.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ne c /.…ct" smu{=e ru soden vOto gomedkí s" 4 Wœºn tu smu{.Ntsu≤%no nr." 103 p·rm<@lStu √«pSy c£vTp·rvei∑t" suroden smu{.tk°k⁄mdu íwv hVypu]* suivStOt* 5 s*mn' p[qm' vW| /.roGyblvNtí Ek.tikn" SmOt' t√w p[qm' p[qmSy tu 6 gomed' yTSmOt' vW| n.nsI' …s≤ım.' tu iv…/" xu.y" 122 aq ]yo…v'xTy…/kxttmoå?y." surodksmu{Stu gomedne sm.Lml.id≠√gu.:y.iSqt.e surod.r.…m Wœ' √«p' tpo/n.n." 101 i]'x√WRshß.t" x.my" ≈Im.uvnkoxe √«pv.iht* 2 p[qm" sumn..TSye mh.n.e .m( [Matsya PurŒna] a.yuí Âp' c /mwêR y| tqwv c 102 x.c gomedk˘ p[v+y.iNvDey" sumh.LmlSy tu ivSt.tk°%<@muCyte /.Lml.ª.NteWu ivDey' √«peWu i]Wu svRt" Vy.ne smiNvt" 104 îit ≈Im.TyÔnmyo …g·r" i√tIy" k⁄mdu o n.Rn' n.y" sUt ¨v.vOt" 1 x.Nt. m." su%m.pur. n.pur..m sv*RW…/smiNvt" 3 x.m j.StSy ivStr" tiSmN√«pe tu ivDey* pvRt* √* sm.e i√gu.…v'xTy…/kxttmoå?y.m √.tk*M.d( i√gu. svRs% u ' tu tt( k⁄mdu Sy i√tIySy i√tIy' k⁄mdu ' tt" 7 421 .….

nv.' shß.R" s¢…v'xit" Ë?v| s vw ctu…v|x¥ojn.nso …g·r" iSqto vel.dwStu s dexo vw i√/. teWu jIv≤Nt m.nu" iSqto mh.m( Et* √* pvRt* vOˇ* xeW* svRsmuiCz^t* pUv.Nm<@l..r.nsI' …s≤ım./RSy r≤=t. s.idit iSqt" pí." 19 ivpyRyo n te„viSt EtTSv.¸Ly' m. vOt" ≈Im.numh.vOTy itœit √«p" pu„kr" pu„krwvtRO " pu„kre./| tu √«pSy /.R/Re …c]s.n( 14 p·rm<@lshß.' ih s" 12 a.dUdkÉnod…/n.bl" 15 √«p. 17 pUv../RSy p·r≤=¢" p…íme m.n.….'…í]s..…m s¢m' √«pmuˇmm( smu{=e ru s' cwv gomed.id≠√gu./eR k⁄mdu StSy Evmev iSqtStu vw 9 Etw" pvRtp.….….ip i√/.lsmu∫vw" √«pSywv tu pUv.iSqt.Kp…ím.myw" ixl.tk°%<@muCyte 10 k⁄mdu ' tUˇre tSy i√tIy' vWRmˇu mm( Et* jnpd* √* tu gomedSy tu ivStOt* 11 at" pr' p[v+y.. ivStI.smIpe tu pUvcR N{ îvoidt" 16 yojn.[Matsya PurŒna] pur.j.ytw" p.R/Re pvRtSy.smu{.·rt" 18 ivSt.ivk˘ SmOtm( a.…g·r" 13 kÀ$…w í]wm…R .n.xduiCz^t" tSy pu]o mh." 20 422 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .roGy' su%b./| pç.ne tu i]'x√WRshß.vIt" p…ím.∞wv gomed.' mh. dexStu s SmOt" Sv.Re tSy √«pSy sumn.’t" d≤=.id≠√gu. pu„kr" p·rv.dwr." pvRt" iSqt" 8 p[.

prSprm( ap.nNtro yStu smu{StTsmStu vw 27 Ev' √«psmu{.' yog. n c √πW" p·rg[h" 22 sTy.vIte tqwv c 26 Ev' √«p.r.Tpu„pNTy.Klexivv…jRt" sgRStu /.ne b¸le =IyteåSt…mte c vw 30 a. d<@nIit" xu≈WU .nOte n te„v.in c tuLyoˇrk⁄Â.‘éiW" 23 ]yIiv¥.e vWRNTvetne teWu vw 29 ¨dytINd* pUvRe tu smu{" pUytR e sd. p[=Iym.' =y" 31 ¨dy.' c n iv¥te 24 ¨≤∫d.R/m*R tqwv c v." AiWrTyev rm..Tm.TmNyev Áp. Svym( tq..." smu{Sw tu s¢ s¢….o v..Tpys..m( su%m.' v..Tsmu{ îit s'…Dt" 28 AW√sNTyo vWeWR u p[j." √«pSy.ˇ.lSt] tu svRd.‹ c p. 25 svRt" su%k.in Syu…gR·rp[ßv..Tmnwv.pUymR . v/RNTy.pUytR e tto vw =Iym.y' tq.R≈m. y] ctuivR/.nit·rˇ_.vOt.loås* jr.Nyudk.yo" 33 423 [Matsya PurŒna] .St.yuí Âp' c i]Wu √«peWu svRx" a/moˇm* n te„v. d<@ Ev c n t] vW| n¥o v..' vO≤ıDeyR .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…. n lo.' /m. .o n c dM. xIto„.RsyU .' cwv smu{k e .St.' tu k.tk°%<@º mh. s tu smu{oåip v/Rte xixnodye 32 aNyUn.po yq.' tuLy.Ly' v….pur.xup..o Áud…/r..Ste vIyRÂpt" 21 n t] v?yv/k* ne„y.po Ós≤Nt c ¨dyeåStmye ceNdo" p=yo" xuKl’„.e tu Sv.

….in iviv/. dxoˇr.' tt" √«peWu teWu sveWR u yqoˇ_' vWRkWÉ u c 43 gop.sNte ]yiS]'xNmhiWR….' £mxStu vw a.R sTyen c dmen c 42 a.Lm≤l" x..∞od…/" SmOt" 35 ingI.ª.' vO≤ı" =yo Î∑" smu{.[Matsya PurŒna] pur." 40 s t] pUJyte devo devmw hR iWRsˇmw" jMbU√«p. pu„krSy.q a.Tp[vtRNte rà.' i√gu. ¨p.jRv./| p[j.¸r©ël.' xt.&m" gomedkÉ tu gomed" pvRtSten coCyte 38 Nyg[o/" pu„kr√«pe pµvˇen s SmOt" pUJyte s mh." pre.d(b˜[ cye.St] svw"R shjpi<@tw" . SvymupiSqtm( 44 W@^s' tNmh..dUdksmu{Stu s smNt.ojn' c.n( 45 Sv.roGy.pTv. pç.dve∑yt( Sv.k" pvRtSten coCyte 36 k⁄x√«pe k⁄xStMbo m?ye jnpdSy tu £*ç√«pe …g·r" £*çStSy n.' tu pvRsu i√r.'xoåVyˇ_sM. s." x..?yw" s.Lml√«pe pUJyte s mh.in c 41 √«peWu teWu sveWR u p[j.TSmOto √«po d/n.k√«pe tu vw x.RTv.vOTy.p[yàen sd.n..' i√gu.yNte p[j.pit" t] dev.viSqto mh.v" 39 tiSmNs vsit b[˜.∞ pvRt.dUdkSy p·rt" xwlStu p·rm<@l" 46 424 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .uÔte jn.vIy| t] te .>y. ing¥te 37 x.devbw ˜[R .∞ …gry" pvRbN/..yu"p[m.in c 34 ap.n.m( =yvOıI smu{Sy xixvO≤ı=ye tq.

Át" p[itiCz•' smNt.ryt( ..Ut.r.yu/.Ny/.id/.UtR .m( aŒo dxgu.RryNVyom tSm. yq." p·riCz•.s'Ste ÁivxeW.SteåNyoNy' tSm.Tp.í prSprm( Ev' prSproTp•.o v.k.vduTpiˇ®Cyte 59 425 [Matsya PurŒna] .ve∑‰ /.lokSt] c.YvNt.Stu vw 51 .' gt.in svRx" p.Ste p·riCz•. aNyvexn.k.…/k.iSqt" ityRKc m<@lo v.ryn( 50 dx.t( tq.]e mhit p. ÁNtgRt.ryt( mhˇÊv' ÁnNten aVyˇ_Én tu /.]' tu pO…qVy/| tu b.v.xe p·riCz•.ly≤Nt g.xí.].x' v.RryÔ‰oitr.Ste ivk.ed." prSprm( 53 prSpr.t( 55 pOQVy.íwv p[iv∑.STvNtgRt.rm.…/k.in prSprsm.. /.in c 57 .vOt' mht( 48 .m( p[k.Umde x R gu.dyo ivk.in tÊv.Stu t] te .yRte 52 a.xe .ryTyp" 49 a¶edx R gu./." a.ˇe iSqrt.ˇu ¨dkÉn.yu.in tÊv.dyStu v..í.yo.r..pur.ven ivk.Ut.gt. Á.Ny/.vNTyNyoNyhIn.in c y.r.yRNte c prSprm( 54 ySm.Nyet.≈y.vdet. Á./ey.xí lok.k.lok a.lok" s ¨Cyte a.in aNyoNySy.lok a.Tp[iv∑.tRU .·r.….' mh∫Àt.í ivxeW.in t.∂xgu.RKc inr.Ny.m( pOQVy.í.p[k.lokStt" prm( 47 lokivSt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 58 ’t.p" smNt.Ut>e y" prtSte>yo Álok" svRt" SmOt" 56 tq.…¶" svRto /.idto dxgu.…/k˘ tq.

rtvWRSy iv„kM.RTmk.ˇu r…v" SmOt" 4 .[Matsya PurŒna] pur.NmhCzBdo ÁiSm•qeR ing¥te 5 aSy . .vdev tu 1 s¢√«psmu{.nSy p·rm..vedNy] b.NtStu .vet* ..it ivStr" ivStr.Stu .' c cN{.e .Ny.…mh s'Sk.[.dy" 61 îTyev' s'invexoåy' pOQVy." SmOt.n.:y..Ut„e vNtgRtWe u vw p[Ty.Tmk.Uyo .ed. sMyKp[k..<y.Rsp.TsUyoR y..Stu vw te k.vdev ≈otVy' s'invexSy p.ˇu bu/Sw tuLy' idv" SmOtm( 3 ]I'Llok.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jNtUn.pur.y" sUt ¨v.Uy" p[v+y.uvnkoxe s¢√«pinvexn' n.vTs'invexStu my.idTy* p[k..RcN{ms.jNt* y.TyivlMbt" a…cr.TSye mh.m.nen cwv ih ivêÂp' p[/.…qRv 64 îit ≈Im.in k.ˇuLyivStOtm( 426 ..·rm.c at Ë?v| p[v+y.Tp·r…mt.…m p[m.r.' ./| pO…qVy.m ]yo…v'xTy…/kxttmoå?y.Ut.Rsp·rm.yoRTpiˇnR iv¥te 60 tSm.…m sUycR N{msogRitm( sUy...dRe .' √«p..gx" s¢√«psmu{.q.íwv Syu.∞wv p[s:' y.ˇu p[k.ixt" Et.r.wkdeixn" 63 Et." k.y.yeh .£.ro .' cN{sUyyR o" mihtTv.xt" py.xen avn. mhd.Át" 2 py.Nm<@l. 62 ivSt.' y..tQyen vw my..Np[it s..y" 123 aq ctu…v|xTy…/kxttmoå?y..

∞wv . tu s.t.rev c tSm.≤T]gu.. pO…qVy/RSy ivStr" 14 pO…qVy.Skr. v+y.Stu t.rk..mekonnvit' pun" pç.mekon../Rpm[ . 12 tSy.ro m<@lSy tu ivSt.ip p·r.y.í.t" 9 t√+y..…m p[m.. pO…qvI ’Tòx" SmOt./Rkoi$ivSt.t' yojn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.SkrSy.Nm<@l." îTyet√w p[s:' y.Stu Âpwn.….xIit®Cyte s¢√«psmu{. 13 tq.Mp[trw ve ’Tòx" xt.Ts':y.m( m<@l' .í.hßo ivSt.x∞ shß... ivSt.t' pO…qVyNtrm<@lm( 18 t.. SmOt.tlm( 11 idVySy s'invexo vw s.m." pO…qVy." a….r' i]gu. xtshß.m.' cwv pO…qVyNtrm<@lm( g….q yojnwSt…•bo/t 6 nvyojns. xtshß. ivStr' ’Ty' yojnwSt' inbo/t itß" ko$‰Stu ivSt.ro m<@lSy tu îTyetidh s':y.n.….Mp[t' c.' yojnw" pun" 8 s¢√«psmu{.r." s tu ivStr" 16 ivSt.…m p[s:' y." 17 tq.t' pur.Mp[tiw STvh 10 dev...r.e p·rm.hoå] m<@le 7 iv„kM.devrw tIt.Stu ctuidRxm( 15 tq.' s¢i]'x.r.id≠√gu..…/k.y...' c meroíwvoˇroˇrm( meromR?ye p[itidx' koi$rek. ye tuLy.." xxI at" pO…qVy.s'invexSy idiv y.dx SmOt.Mp[tdw vRe vw +R y.in….y s.Ste s.inno ÁtIt.…m vsu/..pur.' tu ko$‰STvek.vˇu m<@lm( 427 [Matsya PurŒna] . xtshß.√w s.Rm….

Cy.mStmev c suW.muÌCzit idv.ˇu svRto d≤=.UmSe tuLy' idv" SmOtm( mero" p[.vTy.ˆe tu rivyRd.UmSe t.mStmeit c 428 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .®<y.RnsSy tu pOœt" 21 vwvSvto invsit ym" s'ymne pure p[tICy.mr.en punmerR om.. n. v®.heN{(y.' idx.yne 25 k.R¢s'invexSy .op£me sUy"R ≤=¢eW·u rv spRit 26 JyoitW..y.œ.muiˇœNs tu ÎXyte 29 iv..ip /Imt" idXyuˇrSy.' tu m. suW.ítuidRxm( 24 iSqt.m/Rr..vTy. /mRVyvSq.d. .Rsp·rm.mr.' tu punmerR om.m purI rMy.' meroStu m...Sy.y..nsoˇrmU/iR n 20 vSTveks. hemp·r„’t.lop·r∑.Rm/Rr. mheN{puy.RnsSy tu mU/iR n 22 suW. d≤=.heN{I pu<y..vy.vrI m.mq v.q| loks'r=.Rmiu ˇœit iv.m( py.]' m.vˇu m<@lm( 19 py.®<y.y c lokp.vsu" mheN{Sy.' c£m..' m?y.gtSy sUySR y gitSt] inbo/t d≤=.nsoˇrpOœº tu lokp.y.]Stu iv.vy. m.]' s'ymne v.y.ˆe tu rivyRd.| sompuy.l.r.' yd.ip iv.mq v.nsSywv mU/iR n 23 tuLy.kr" 31 a/Rr..Rip somSy.Skr" 27 vwvSvte s'ymne ¨¥NsUy"R p[ÎXyte suW.y stt' p·rgCzit m?ygí.®<y.[Matsya PurŒna] pur.vit .RStmeit c 28 vwvSvte s'ymne m?y.vy. 30 iv.' c .

.ˇen r.ÎKpurSt.ÎKpOœº tu p.œ. muÙtenR s gCzit yojn..goR…. k.ˆe tpte r…v" 35 at" pr' ÓsNtI….muˇre me®loRk.x∞ shß.' inbo/t 41 pU.s' k...Umre We .' shßSy îm.R º c....l.ly* tu s" 34 ptTyek˘ tu m?y.NteWu spRit 33 ¨dy.mSt" s ¨Cyte sveWR . gtSy c ≈yNte rXmyo ySm." ¨idto v/Rm. yd.s.vit .Stmye v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..v.Ny…/k..e 38 ivdUr..mud≤Gdn.pur.' c SmOte pUv.[mNvw .dkúSy .>y.[mm.n.nur.| xtshß.yne 44 m.êeWR u d≤=.œ.. crte r…v" Ev' ctuWRu p.pr.x' gCzte y] teW.ˆe .Skr" 40 i]'x∫.ˇpit y.g' c meidNy.….….vuiˇœit pun" pun" pUv.' s ¨dy" SmOt" 37 p[..in c 42 m*ÙitRk° gitÁºWR .tc£vt( 32 .n..rev c riXm….mR?y. SmOt. tq.meki]'x∞ s.]* n ÎXyte 39 Ë?v| xtshß. sUySR y tu iv/Iyte Eten £myoge.rSt' s gCzit ¨dy.q .m( s xI`[mve pyeiR t .' SmOtm( 429 [Matsya PurŒna] .….Ny.in A=.' s':y.t( m?yen pu„krSy. pç.'x"u iSqtSt] p[ÎXyte Ev' pu„krm?ye tu yd.lokSy d≤=.Rpre tu vw 36 y.[mte d≤=. º c √* √* dev.m( 43 p·rgCzit sUyoRås* m.êRyo" y]odyStu ÎXyet teW.Stmy.…. .' tu d≤=.nsoˇrmeroStu aNtr' i]gu.

…. ¨.v. c fLguNy* m`.' c jrÌvm( 57 Et." p[m.dyS]y" 53 a….vtmuˇmm( vwê.[Matsya PurŒna] pur.in tu 49 ≈.…jTpUvtR " Sv.My.…/k. y..y..W.in t." 54 roih<y.gvIQyuˇr. n. yojnw" p·rm<@lm( tq.' …c].' tu k.in ivN¥..oˇrm?y.R ivWuvSy.XleW. m<@lSy tu d≤=.nr' d≤=.gvIQyS]y" SmOt.·r'x∞ pç c 46 ahor. r…v" 47 =IrodSy smu{Syoˇrtoåip idx' crn( m<@l' ivWuv∞.t.Sy.e coˇr..£mm( 51 Sq. xtshß. cTv. punvRSvovIRqI cwr.' tu k.WR.n' jrÌv' m?ye tqwr.to inidR∑…mh tÊvt" 52 n.' k.…. c v.' c /inœ.œ.e a.{.ip m<@lm( tq. ≈v. 55 itßStu vIqyo Áºt.Stu vIqySitßo m?ymo m.œ.gR ¨Cyte pUvoRˇr. …v'xTyek.vet( 56 pUvoRˇrp[oœpd* govIqI revtI SmOt.R mOgixro n.idÆõ™nvOˇoås* ivWuvSqo yd.œ.. vIqI ÁjvI…qStu d≤=.y..gR ¨Cyte 430 .Tpt'gSy gitreW.' c idx' crn( 50 ¨ˇr. .!mUl' tu ajvIQy. ¨ˇro m.S]y" a…ênI ’iˇk.gvI…qirit SmOt.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRto d≤=. xtshß.ip yojnwSt…•bo/t 48 itß" ko$‰Stu sMpU.].' t…•bo/t 45 nv ko$‰" p[s:' y.I . cwv. pu„y.vet( gomedSy pr√«pe ¨ˇr.nuydR .®.it' n.vtI SmOt. iv/Iyte d≤=.¥q.gvIQyuˇr.y.

meki]'xˇu vw SmOtm( xt.….%.' inbo/t yojn.' c ÁxITy. c ttoåNy. c.e b.Hztm( a>yNtr' s pyeiR t £mte m<@l.iStßStu vIQySt. 69 d≤=.Áto d≤=.in tu vw pun" iv„kM.vet( 59 SmOt.Nyuˇr.n..' shß.Nyet.oˇre 62 te v+y.ip yojn. SmOtm( 67 a…/k. tq.e pun" k.œyorNtr' cwt√+yte yojnw" pun" 60 EtCztshß.e" sUyoR vw m<@l' £m.U…m' tu k. dx c.Ny∑pç.in ]yiS]'xˇqwv c 61 k.lc£pyRNto yq. ivx. pç…v'xit" le%yo" k.yne 431 [Matsya PurŒna] .y yojnwStu inbo/t EkìkmNtr' t√¥uˇ_..…m p[s:' y.geR vw d≤=.n.in tu 66 p[m.e c£vTsUySR tq.!º vIqI vwê.W.>yNtryoírn( 64 a>yNtr' s pyeiR t m<@l..Lpen gCzit 70 sUyoR √.œyorNtr' Áºt¥ojn.t( k⁄l. m.' . m<@l. mw]' c mOgvIqI tqoCyte mUl' pUvoRˇr. cN{o rivStq.in ]I…." xI`[' muÙtwdR ≤R =.in s¢….n. 58 Jyeœ.envw stt' sUymR <@lm( 65 cr•s.vudICy.œyoíwv b.' m<@lSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..Tp[’∑.len.it·rˇ_.Á. xI`[' invtRte tSm." 63 shße.dx….œyole% R yoíwv ayne d≤=.tI ÁjvI…q·rit SmOt.y.∑* tq. Sv....o m<@lSywv ityRKs tu iv/Iyte 68 ahStu crte n.m( hSt…í].pur.Ny.nrI .' p[k°itRtm( k.x¥ojn.

r.yo" k. xI`[' iv/Iyte git" sUySR y vw nˇ_' mNd.]' .ip idv.St.len .in tu 76 ¨ˇr£m.. mNdgit" SmOt..œyomR?ye . sUySR y vw git" 77 d≤=.' p[spRit 73 sUyoRå∑.v.TsMp[vtRte 80 p./Rm=O .p[£me v.R k. t.m( ]yodx.' lok.ÁtSt.Rí g[h.xí pvRt" p·rm<@l" n=]cN{sUy.dx….xNte lok.n.[Matsya PurŒna] pur. mNd' p[spRit 72 ¨dGy.' m?ye tu A=.vdhor.nrpq.lokí pvRt" yojn.in A=.eåkúSy idv.uvo .nev lokStu inr.∂I`e.lokStt" prm( 83 432 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .in tu ajvIQy.írn( 74 tto mNdtr' t.….ne tq..dxwírn( k⁄l.g.>y.rˆo muÙtw®R dg.' d≤=.dx…..[mte pun" mO≤Tp<@ îv m?ySqo .[mn( ¨.in A=. s*rI pu„kr.êe>R yo b.' c£˘ tu . tSywv tu punnRˇ_' xI`[. 75 muÙtwiR S]'xt.U…m' soåLp. nˇ_m∑.' shß.nto ÁºW vwê.vLlok.lc£m?ySqo yq.lokSy vw …gre" Et.]* √.jn[.y. r.n.….' crte r…v" muÙtwSR t.äih" Vyui∑y.' m?ye crit m<@lm( 71 muÙtwSR t. c..[mte m<@l.[mteås* /[vu Stq.w" sh 82 a>yNtre p[k.p[k..RvTp[. dxo?v| coiCz^to …g·r" 81 p[k.….xí.ip iv/Iyte 78 Ev' gitivxeW.lokSy coˇrm( 79 loks't..e iv. sUy"R spRte mNdiv£m" tSm.}yh.yne ]yodx.

Nt" SmOto loko lok.i]" SmOt.jsí s" 95 in√|√.Ntrm( ¨W. îit SmOt" 89 ]y Ev muÙt. in„p·rg[h.STvete lok..idTye i]muÙt.p[.Tk.ˆ≤S]muÙtRStu tSm." lokp.so vO≤ırh." iSqt.Tk.[mn( 84 tSm.l EW SmOto bu/"w apr." iSqt.lok* tu s'/ˇe ySm.i]' r.n.'í.j" kdRmí p[j.pur.' Ó.∞.Rgte tu vw 87 p[.lok.Vyu∑yw qR . r.TO yq.St] lok..lokSy m?yt" cTv.g.l.¸í pç c tSm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.dnNtrm( tSm.nSitœNTy.Rˆo muÙt. pjRNy" kÉtmu . cwv vwr.svOıI tu te Ate le%.Ts'?yeit t.RS]y Ev c dxpçmuÙt| vw ahStu ivWuve SmOtm( 91 v/RTyto ÓsTyev ayne d≤=. inr.dpr.RStu k.Uts'Plvm( 94 su/.∞ k.i]Stu g[ste ah" 92 xr√sNtyomR?y' ivWuv' tu iv/Iyte a..l.m( lok a. ivp[Vw yuiR ∑í. lok.oˇre ahStu g[ste r.l.muÙtRm.TsUy"R p·r.Nm?y'idn.tgRt.Tm.l" s. VytIt.Tk.lok ¨Cyte 93 lokp.m.R" s'gvS]y" 88 m?y. tu vw 86 s'?y.' yq.t" SmOtStt" k.NmuÙt.y' s ¨Cyte 90 dx pç muÙt.l.n.Rgiw dRvs.].lokÉ ctuidRxm( 96 433 [Matsya PurŒna] .Tp[.ip ah" SmOtm( 85 i]'xTklo muÙtRStu ahSte dx pç c Ó.y.n[.l.m.rSte mh.tuinRr.pit" ihr<yrom.lokne /..lokSTvlokt. inStN{.lo .¸®W.Im.

Ut.' pte p[.…≈Ty.' j..gRm.SteW.py≤Nt yuge yuge s't¢tps." ≈utne c 100 j." s¢WRyo √.n.n" SmOt" pNq.vt.' p[s:' ywW.' gOhme…/n.n.Uts'Plvm( 107 te s'py[ og." s d≤=.rM.rM.R√Wπ invOÊy. k.íwv pUvWRe . n pyRNtm." 99 c≤lt' te pun/Rm| Sq.…≈Ty.Ut.m( 102 sivtud≤R =.w" xuıSw teåmOtTv' ih .q| .vtRm.in .LlokSy …mqunSy c vjRn. teW.n." Xmx.prei„vh j…Dre s'tit' te jugPu sNte tSm.Nte lokk.ivvjRn.[Matsya PurŒna] pur.ste p[j.n.k. vwê.r.xIitshß..m’tenhe sevn.ixWí ivx.mPyU?vRrte s.m.m( ¨ˇr' ydgSTySy Í©÷ deviWRsie vtm( iptOy.’t' kmR a. cwv my.Ste vtRNTy.nrpq. AWI.r.nIh .m.äih" 97 t].t( 108 ttoåNyk.….Stu pUvRe vw p…ím.NmOTyu…jRtStu tw" 106 a∑.' pNq." iptOy.m( ¨dKpNq.∞ vw 104 tq. AWyo yeå…¶hoi].ym.e…jre 105 p[j*W….i√WySy c îTyet"w k..n.Uts'Plvm( a∑. c .' gOhWe u te p…ím.r.’ten c îCz.' m.ms'yogxBd.rM.∞wv mwqnu opgm.e…jre 109 434 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .….t( îTyet"w k.√πWrt.dedoRWdxRn.t( È„y.r..yNte in/nei„vh 101 Evm.e…jre 103 loks'Vyvh." lokSy s't.nkr..Rd.Uts'Plvm( i£y.Ut." 98 .ne p…q iSqt.…. ye Xmx.xIitshß.w" …sı.

m ctu…v|xTy…/kxttmoå?y.R vu nivSt. Svym( Et√πidtuimCz.U hTy.[.dpu]oås* me!I.ême/.' cwv svRx" 1 AWy Ëcu" .mmOtTv' iv..Uto /[vu o idiv 5 swW .Rrg.nusi' Sqt" Eti√„.pur.m( 110 .in .c .in JyotI'iW rivm<@le aVyUhne vw sv.ppu<yin.[.' idVy.upd' idVy' tOtIy' Vyo…ª . n xoc≤Nt ti√„.UtsMPlv.. c.m( sUy.[mN.s'kre.idTy* g[h"w sh .Vyte ]wloKyiSqitk.y" 124 aq pç…v'xTy…/kxttmoå?y.w" prm( a. tq...ro n. 2 kí . kq.….RcN{msoí.[.mb[vu L' l*mhWR….o" prm' pdm( /meR /[vu Sy itœ≤Nt ye tu lokSy k..iÕ.m( [Matsya PurŒna] a.Nte tu =IyNte co?vRrte s" 111 Ë?voRˇrmOiW>yStu /[vu o y].Uts'mohn' Áºtd( b[vu to me inbo/t p[Ty=mip ÎXy' tTs'mohyit vw p[j.y" Ev' ≈uTv.uvnkoxe cN{sUy.R…..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 4 yoås* ctudx R =eWR u ixxum.Svrm( 112 y] gTv..n..[mNtmnuspR≤Nt n=].r' g[h.idp.e .ro VyviSqt" ¨ˇ.. c c£vt( 6 435 .[m≤Nt yid v.TSye mh.myte t.pur.myte cN{.UtsMPlvSq.np. v.mStto ingd sˇm 3 sUt ¨v." 113 îit ≈Im.lo ih n punm.[m≤Nt kqmet.…m.

Ste Tv….oˇre 8 ivWuvd≠gh[ v. vhNte vw s.n.Âp/r."u t.r.s." v.íwv hemNte xItsM.[mte JyoitW. Á•ivvOıye 19 436 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .•Sy p[.].Ny.s'…≈t.Ut. 15 yiSmNb[˜." 13 n.m( 12 pu„kr.' mh*js." sh k⁄lmek˘ i√/.NySy.Rr" kLp." îto yojnm.l.lSy iníy" aStody.. k. bOhNtStoy/.vtRk.edí yogí tq.mOt.t.n.' g.∞ a?y/Riv’t.iXz•.ríwv idGgj.x…mCzt.vtRk.NtvOi∑kt.rvW| vWR≤Nt vOı. smuTp•ítuvKR ]" Svy' p[. n.t. ayne d≤=.' .r.' pvRt.yn' /Um" sveWR .n.' ." 14 v./k.Yv.m te me`.`orSvr. teW.m( /[vu Sy mns.v" 9 i√tIy a.' smOı.nIkmywbNR /w/vRu[ e bı" p[spRit 7 teW.mivxeWt" teW./.mg.vm( tuW." kLps. yde>yo jIvsM.m.' c me`.' ≈eœí pjRNyíTv.mk. p=.m te p=.v.in sveR me`.Rí svRmte d(/vu[ ·e rtm( jImUt.[Matsya PurŒna] pur.yum`Re . n. aip 10 vOi∑sgRStq." y.' .í te kLp.r" p[k°itRt" pu„kr.<@kp. n.m ye me`. yo vw .n.' n.n.Nt.Ut' yoinrek." 17 gj.¶einRy.vhNv.Nyev. vw pvRt." 16 teW.StqoTp." p[k°itRt." 11 x£É.Py.íwv mh. .v'Std.<@Sy ….enhe x‚Bdt." p=sM.n.' /. jl' SmOtm( 18 pjRNyo idGgj.r.n.·r.n. n.o…g…. k." pu„kr.m k.’t.

e .e pu<@^' n." pOq…u .í.m.Ut.Py.Stu t.Sye c tt" pí.…g·rm( ihmvNtmit£My vOi∑xeW' tt" prm( 25 î.√." y*ås* …b.yuihRm' t] smu∫vm( 24 a.yn' cwv svRmte Tp[k°itRtm( sUyR Ev tu vO∑In..m( Wœ" p·rvho n.m v.[my' SmOtm( tejo….…/iœt.en …g·ryoRås* hemkÀ$ îit SmOt" 22 ¨diG/mvt" xwlSyoˇre cwv d≤=.:y.r îit s SmOt" d≤=.fl.m sm." svRlokÉ>y a.t' sMyGvOi∑ivvOıye 23 tiSmNp[vtRte vW| tˇuW.yusy' og. smupidXyte 27 vW| `m| ihm' r.po g.k.jRlm( 31 smu{.nIh /[vu .:y.m( 20 idVy.i]' s'?ye cwv idn' tq.[.xgocr.m( tSy..t' sMyGvOi∑ivvOıye 26 me`.pur.NsMp[mçu ≤Nt nIh.' pr.Ng©.í.Sty" ttSTvOtvu x.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.xu.yNte Sq. j. ivSp≤Ndt' toy' idGgj.rsmu∫vm( tto ihmvto v..idd' .y.mOtjl.p" sUyoR vw gOÁ itœit svR.neWu te„vev j©mSq.' pu<y.UtivvOıye vWR√y' sm.vreWu c /Um. Á.' ß∑..Tk." 29 dÁm.nm.dˇe riXm….yuSteW." krw" 21 xIkr.nyTy.no mh.le p·rvtR≤Ndv.tU xrIreWu Tv.itR .gv.kr" 32 437 [Matsya PurŒna] .mNtIh svRx" 30 ten c.po in„£.√hNTy.Tmvegne …sçy.Tsv| p[vtRte 28 /[vu .' i]pq.….po Ánu…≈t. xu.…mit iv≈ut.í y.

smudI·rt. ..£mm( 42 ahn.v.[Sy vw iSqit" ß∑.r.…/iœto v.…/iœto r…v" 35 /[vu .po v.in rqSy c s'vTsrSy." 43 r.Sv.hßo ivSt. sO∑o rqo ÁqRvxen tu as©" k. vw a∑c£ìkne…mn.ip s'invex' p[c=te 37 iSqten Tvekc£É.Sy rqSyeh l=.[XyNte tto Á.©.t" 39 s tSy b[˜. sUy.dIW..pStSm." 34 mehn.çno idVyo yuˇ_" pvngwhyR "w 40 zNdo….∞ …mhe/.NsvR.e sm…/iœtm( at" sUyrR qSy." 33 tto vWRit W<m.po me`>e y" xuKl. c£É..s* crit Vyo…ª .Svt.nnuidn' idiv aq.c£˘ sm.vyvw" k‚Lpt.tU ivvOıye v.®.e . pç." Stint' cwv iv¥utSTv…¶j.iSqtw" v.s* vOi∑sgRSy /[vu .y.yuviRO ∑' s'hrte pun" g[h…•vOÊy.rSy. c rqopSq.." p[ptNTy.re.in yq.n.[Matsya PurŒna] pur..i]vRÂqo /mRí ?vj Ë?v| VyviSqt" 438 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .StSy neMy" W@étv" SmOt.in tu sUySR y p[Ty©. i].Rtome`R Tv' VyÔy≤Nt c n ." xuKlwStu riXm….s.Stu sUySR y Ekc£Sy vw SmOt" ar. 38 xtyojns...yun.R…jÂpwStwyqR ." SmOt.R…." s'vTsr.e ." a.Nte ivxTyk| /[vu .d<@" p[m.Rˇu crte A=m<@lm( 36 c. ihr<myen.[Sq.yu…...….m ¨Cyte i√gu.un.m( inyCzTy. sUy"R SyNdnen p[sipR.w" sÎxí s" 41 ten.d.

* SmOt* s¢.e„v] .. `o.[mteås* /[vu ·e rt" EvmqRvx. s'yog.’„yete yd.[mNteåSy %ecrSy rqSy tu k⁄l.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 44 tSy k.gev tu s¢mm( 47 c£m=e inbı' tu /[vu e c.=" smipRt" shc£o .y.m( a=ko$‰oyugR . .vu.gen …sıo vw .e v/etR e d≤=.y]I cwv i]∑ëPc jgTynu∑¢ë qwv c p…¤í bOhtI cwv ¨i„." kl.[mto .[mTy=" sh..e sm…/iœte td.pur. c. SmOt.'…s vhNte v.Sy kl.XzNd.s* tr….[mit /[vu " 48 a=" shwv c£É.[mto m<@l.=ko$I te tSy aqRk.h..e SyNdnSy tu .NySy a.m.in tu 56 axIitm<@lxt' k. dNtp…¤" =.s" spRte idvm( 50 yug. soå>yNtre sUyoR .[mvNm<@l' svRtoidxm( 52 yug.e p[ghO It* t* rq* y* vnto rivm( 55 a." SmOt.Skro rq" ten.nukWoRåSy ÈW.devR o n.yoírn( 439 [Matsya PurŒna] .[mte m<@l.tRv.[mtStSy rXmI te m<@le tUˇr.êÂp.œ.=ko$I te tSy d≤=. SmOt..=o .yurh' s.ˇSy s'invexo rqSy tu 49 tq. 46 g.tomIR SyNdnSy tu s'£mete /[vu mho m<@le svRtoidxm( 53 .. 45 yug.[mto rXmI t* c£yugyoStu vw 51 m<@l.in .in tu 54 yug.œyo®.=ko$IsMbı* √* rXmI SyNdnSy tu /[vu .lc£. te tu /[vu .Stu vw inmeWí.=ko$I te tSy v.

TSye mh.yRm. ÙÙí g.y" 125 aq Wi@±vx ' Ty…/kxttmoå?y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION /[vu .vu.in tu gCzit 58 îit ≈Im.[mte m<@l.s* …m]í v®.idTy' b¸….ptI ¨rg* v.e . c s.m<y* rq’∞wv t.do v/íwv y.h.Ny. c h. 4 g[.* r=o heit" p[hie tí y.s* √* √* £me.£mm( tto vhTyq.k* menk.* 3 tuMbu®n.r.í vw 6 AWI ai]vR…sœí n.pur.[ m…." sh 1 gN/vwrR Psro….íwv t. riXmyugne c 57 tqwv b.tu/. c 2 /.ARiW….in tu ¨√π∑yNvw vegne m<@l.vu.R…s m.syo" xu…cxu£yo" tt" sUyRe puní.o vsit .n* tu t* SmOt* 8 Ete vs≤Nt vw sUyRe m.Rívw t.…s yq.Át" sUyoR ." 9 440 .suikíwv s'k°.* At* 5 m/um..yk* 7 rq'trí g[.Skre vsn(gI[ „me tu √* m.m<y* rq’ˇSy rq*j.. pu≤ÔkSql.m pç…v'xTy…/kxttmoå?y.uvnkoxe sUy.tu/.=sw" Ete vs≤Nt vw sUyRe m.e muCym.Rrdíwv gN/v*R g.c s rqoå…/iœto devmw .* pu®W. shjNy.vu.RcN{mí.Psr.í spRg.nen pun.yt. pulSTyí pulhí p[j..ro n.n.vu.[Matsya PurŒna] pur.íwv y.' vr* ’tSql.y" sUt ¨v. invs≤Nt Sm devt./vyoÁºWR g.t.g* t=krM.

* gN/v*R /Otr.n* tu t* SmOt* she cwv shSye c vsNTyete idv.ujmR d…¶ivRê." pUv…R ciˇí gN/v.pµ" spR" kkoR$kStq.soretvw sR Ntí idv. iv„.Rí t.R`í[ vw tu t.s* invs≤Nt idv.vu.íwv inm[ocNtI c te ¨.yn* 18 aPsr.kre 12 m.lí p•g" 10 ivê.cI c ¨.vug*[ y.mR .r√.. v.ip m.{vey* tq.vu. heitVy.'í ai©r. n.kre a'xo .n.syoinRvs≤Nt te Tv∑. c .tíwv rqí ih p[MloceTyPsr.e 11 y.Ryíu vw g.nIg[." sUyRe vs≤Nt c xrÎt* pjRNyíwv pUW.nStq.vtíwv iv≈utí /n'jy" sen…j∞ suW. 15 c. …c]sení gN/vR" pU. su®…cí y" ivê.tí √.syoí iTvWojRyo" 16 hwm≤Ntk* c √* m.j" sg*tm" 13 …c]sení gN/vRStq.êtr.vsusWu .IStq.* SmOt* vsNTyete c vw sUyRe m.vu.vu.g* kMbl.+yRí.e í sen.* 22 441 [Matsya PurŒna] .mR .kre 20 ttStu ixixre c.pT]Stq. .pur.cI c `Ot.ujg' í mh.tu/.Syn.tu/. t.m( îN{íwv ivvSv.* n.s* √* devt.vet* y.Ogru ve c El.e 14 n. spR" xƒp.∑^í sUyvR c.vet* kXypí £tuí t* 17 .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nIg[.R Áuvx R I c y.e * c p[.·r∑ne…mí sen.…m]Stqwv c 21 k.tu/.Ií t* 19 iv¥uTsUyíR t.gíwr.gí √.e te pu<yl=.ro v..

no y=. 29 .m( itloˇm.{ivm( EteW.gt.n.kre 24 Sq.s* idv.n.' Vypoh≤Nt Kv…cTKv…ct( Ete shwv sUy.ste 26 iv¥.p.mev dev.yog' yq.inn.Rsu muçm." gop.bl" 23 b[˜opetí vw r=o yDopetStqwv c îTyete invs≤Nt Sm √* √* m..tu/.dyNTyete tejs.nv.Ut.[Matsya PurŒna] pur. idiv 31 tpNtí jpNtí Ò.Áw tRº iw ÓRyte du·rt' tu vw 30 du·rt' xu.yoRdy.Psr.. m.l≤%Ly. mNvNtreWu vw 34 g[I„me ihme c vW. tpTys* sUySR teW..' c vtRNte s.í Stuv≤Nt AWyo rivm( gN/v..y≤Nt Sm .blm( tq.g[.Ut.≤Nt c 27 v.nuy.n./m| yq.n' mNvNtreWu vw atIt..£mm( /m| ihm' c vW| c yq. mnorm.r.' sv| Vypohit Svtejs.Re .Mp[t' c ye 33 Ev' vs≤Nt vw sUyRe s¢k.dyNtí vw p[j.c.[m≤Nt s.Ste ctudx R ctudx R We u vtRNte g.nug.….n.tp" 28 yq. 32 Sq.inno Áºte g.m….' ÁºtTSq. g[.m.n." k⁄vNR Ty.n.m.£mmhinRxm( 35 442 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m..íwv devI rM.n.n." sUymR .vIy| yq.dx s¢k. yq.R" spR≤Nt vw sUyRe y.in ÈhNte ÁnukMpy.. tej ¨ˇmm( 25 g[…qtwStu vco….….IARt…j∞wv sTy…j∞ mh.…mıStu tejs.' yq. √.RPsrsíwv gItnOTyw®p. nyNTySt' p·rv.mxu.' xu.tÊv' yq.n.IWusg' h[ m( sp.

e tdh"£me.'í sutpRyNvw xuKle c ’„." s¢….ÁtoånNtr' cwv m<@l' idvs£m." vO∑‰. pun" p[mçu Tyq t.]' rqen.Uts'Plvm( a." sUy"R …≈t' t≤ı …b.í s*My.vekc£É.….R aq.sen t∞.….. sUySR tU.w" 46 pt'g"w ptgwrêw.mRTy. iptø..[ MR ym.vnuidn' p·rvOTy rXmINdev.itR go….[mn( s¢√«psmu{..mÂpw" s’¥uˇ_ì" k.&≥tm( 42 zNdoÂpwí twrêwytRu í£˘ tt" iSqit" k. xxI 47 Ó.' g.pur.s..}yh.vOto v." b." 443 .í StUym.t( 44 kLp." 37 sUy.í yo h·r" s muÁm.in tu 45 g[…qtw" Svvco….| p[spRit t] twr£mwrêw" spRtåe s* idn=ye 40 h·rhR·r≤∫iÓRyte turg' mw" ipbTyq. k..Sturg' mw" 41 ahor.….r≤∫" puníwv smuiCz^t.s' su/." Sv/y.≤Nptøí' mnuj." 39 îTyeW Ekc£É.Re go…./Rm.vO∑.no h·r….[mte r.l≤%Lywí .rq*W/I….RPsrs.mOtmSy mO∑' suv∑O ye riXmWu r≤=t' tu sveåR mOt' t≤Tptr" ipb≤Nt dev. tq.ihR ivv…/Rt." seVyte gItnOTywí gN/v..po h·r….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.id….….mgwStwmnR ojvw" 43 h·rtwrVyqw" ip©¯rIêrwb˜[R v.l=ye cwv sur.m( a•en jIvNTyinx' mnu„y.….Vy.o idvSpit" vIQy.s' sur.í vhNTy.m( [Matsya PurŒna] gCzTys.≈y.Sy rXmy" sUyvR TSmOt.•en =u/' jy≤Nt 38 tOi¢í ten.svOıI tqwv.….d* sMp[yˇu _.' m.no mhiWR….í tqwv k." shß/.…." ipb≤Nt 36 m. vw .'í s¢…. crit n=]..

d(/s[ ≤Nt vw ’„.pUryNdd* ten .tuí h'so VyommOgStq.íwv dx cN{mso hy." tSm.Py.t( tto i√tIy.SturgwidRVywrs©¯StNmnojvw" s’¥uˇ_É rqe tiSmNvhNtSTv.rwStw≤S]….Stmekv.g" somSy tu ah"£m.[Matsya PurŒna] pur..' g.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION i]c£o.. 52 îTyete n.rmySyeNdo rsm.].h' c riXmnwknÉ . rqe tiSmñ( z™vte í=u"≈v.mOtm( 60 s'.p[.Pyym.yte som" xuKlp=e„vh"£m.d* .mR <@l" 58 Evm.ê" ss.tO ' Tv/Rm.R cN{Sy.' p[ÎXyet xuKl" sMpU..ytoåêí ivDey" xixno rq" 48 ap.Ns¢/.yug=ym( 53 dev"w p·rvOt" som" iptO….Skre prt" iSqte 54 a.e xuKle Á.Py.Rm.iO t b¸lSy ctudx R I 59 ap." Ev' cN{ms' dev' vh≤Nt Sm.RSte vhNte xƒvcRs" 51 ají i]pqíwv vOWo v.jI nro hy" a'xmu .' s.g' .nSy xuKle v/R≤Nt vw kl." sh gCzit somSy xuKlp=.Py.Skr" a.m…. 444 .yte tnu" p*.yug=ym( 50 s'ghO It..t( 56 suWªu .pUytR e pro .t( tt" pIt=y' som' yupg√‰..Sy.pyn[…v" 55 pIt' pçdx.r…q" sh.yy≤Nt c 57 îTyev' sUyvR Iye.gmh"£m.RsmuTp•o rq" s.sen amOt' sUytR je s.. m/u s*My' tq..í£ìyˇRu _" xuKlwhyR oˇmw" 49 dx….TmkSy c ipbNTyMbumy' dev.í vw aê.

í te iptríopitœ≤Nt am.ssm.l' ix∑.TpIte devíw .í vw somSy ’„.Skr. Á.ip inx.¢* tu pITv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.í ye k.e v/R≤Nt t.mOtm( 68 a/Rm.d* ." s*My. i√j.St.Sy.in tu 63 ]yiS]'xTshß.Sy.….Sy.Sy.m( .." iptr" svR Ev te s'vTsr.g" pçdxStu s" 72 am." 71 iptO…. bihRWdíwv a…¶„v." ivin"sO∑' Tvm.v. pIym.' sur.Vy.Sy.ste 61 Ekr.í ye SmOt.nkl.nSy ’„.' inx.kre 65 pITv.Stu kl. dev.v.' tq./| iptO….Stu y.pur.y.S]yíwv iptOsgRiSqt.yy≤Nt c Ev' idn£m.ˇ.krm( 66 tt" pçdxe .=." xuKl." SmOt.gt' som' p*. pUytR e pr" vO≤ı=y* vw p=./| ]yiS]'xCzt.kre ttoåpr.v.n.ˇ.mup." 70 s*My. a…¶„v.' xixn" mOt* Ev' sUyiR n…mˇe te =yvOıI inx.]' sur.A≥iW….…." sutpso Dey.s' gCz≤Nt am.Tm.v∞ =Iyte tSm.íwv tu ye p[oˇ_..' tu vw kl. s.Vy." 69 k.£m." ’„." pç.mu%Sy vw 62 p[=Iyte pre Á.∫." 64 =IyNte c t.Py.qRm. tSy aNtr." s.d* Wo@Xy. º iptro j`Nyidvse pun" 67 ipb≤Nt i√kl' k.Bd..m( y.v.kre 73 445 [Matsya PurŒna] .p=.' pçdXy. bihRWdStq.' g.iSt>yStd.." pIym.Rm.ge ik˘…cCzπWe inx.t( ]yí i]'xt./Rm." som' ipb≤Nt vw îTyev' pIym. gCz≤Nt teåmOtm( s*My." kl. vw i√j.

idTymeit som. vw v...RnoStu rq' pun" aq tejomy" xu.Rtr'hsw" k.∑.çn" SmOt" a∑….Rtr'hsw" êet" ipx©" s.TSye mh.Ndev.e .….' v+y..∑.Rys' sm.pur.…m Sv.r.rêwí ?vjwr…¶smu∫vw" aBd' vsit yo r.*mrqí."[ sompu]Sy vw rq" 1 yuˇ_o hyw" ipx©Stu dx….idTyinlyo r.êen tu r*Kme.®Á SyNdn' y.w" rqen ≤=p[vge .ro vw Ajuv£.Stu mh.RtsM." ’„.g[h..v..yoR bOhSpit" g*r.vw" spRtåe s* k⁄m.rev c dx….y" 126 aq s¢…v'xTy…/kxttmoå?y.Tys* xin" 8 Sv.m Wi@±vx ' Ty…/kxttmoå?y.[Matsya PurŒna] pur.∑.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îit ≈Im.gRvSten gCzit 7 tt" xnwíroåPyêw" sblwv.c t..c.i©rso iv√.„. SyNdnen ivspRit 5 yuˇ_Én.RnoStu yq.uvnkoxe sUy.gw®ˇmwv.Û" som' gCzit pvRsu a.mo ivloiht" 2 êetí h·rtíwv pOWto vOi„.©" k." 9 a.tr'hs" rq' tmomy' tSy vh≤Nt Sm sudi' xt...Ridgmn' n.vw" 3 tto .ê.e .r©o nIl" Xy.rêwí s?vjwr…¶s'in.ip a∑.nuv£g" 4 atí.y" sUt ¨v.∞ tmsoåNteWu pvRsu 10 446 ...loRihtwrêw" s?vjwr…¶sM..….x* Svidx' ten gCzit 6 yuˇ_Én.

" 20 vW.in tu ySm. p[oˇ_.tr'hs. îit 15 y.íN{sUygR h[ .≤Nt v.Ste yq.r.Stu t. g[h.rxrIrSq.…. Syu®ÁNte v.Tp[vhte t. rqw" sh sveR /[vu e inbı. y.pur.triXm…." SyuSt.tr'hs" pl. n¥udkÉ noStu ¨dkÉn shoÁte tq.. ÎÇ.np. a…ên* pUvpR .….¥. jIvet t.[m≤Nt täı.[.' g.tc£v¥.yog' vh≤Nt vw v.y.my≤Nt vw tq.p' t' ÎÇ.my" p[oˇ_" ixxum.y y.in p[vhSten s SmOt" 18 Ev' /[vu e inyuˇ_oås* . v. tSm.q ivDey" soˇro hnu" yDoå/rStu ivDeyo /moR mU/.Mym.Ste inbı.Rnm. k⁄®te p.tc£É·rt.dyo" 447 [Matsya PurŒna] .…≈t" 22 ˙id n.r.. .R….vTySt. c£˘ ." s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.in tu ixxum.[.dStSy..rÎXy. inix muçit ixxum.[mNTyo .[mte JyoitW.[m≤Nt JyotI'iW v." EW t.…/k.rk.vˇmnupyeiR t /[vu ' c JyoitW.m( tt" kÉtmu tSTvê.St.tbı.?y.vTyíwv t.[.’it' D.[mte .l/Umv.r. idiv y. a∑* te v.' g." p[bı." sud..Tv.re /[vu o idiv 19 ydˆ.' vw my.R.. p[iv." 14 yq." 13 p·r.mdeh.in p[gÁO Nte Vyo…ª devgOh.triXm….r.vNtoåSy mrIcy" sv.gen svRx" 21 ¨ˇ. v." =.. .my≤Nt c 16 twlpI@÷ yq.®.…. devgOh.h..R /[vu inbı.." 12 Ete vw .in svRx" 17 al." 11 Ete v..vdev.

my" StM. 2 a¶eVyu∑R * rjNy.yRm.Xyp.loky•ev p[ity. devgOh.. n.[mTyeW merorNtrmU/iR n JyoitW.o n.TSye mh.e .Ut' /[vu ' idiv a.m( 26 p·ry.Vyˇ_yoinn.sI•wxne tms.Rí g[h.' s prmo /[vu " 27 Ek Ev .mu%.íwv /[vu mev p[d≤=.….…. vOtm( 3 ctu..' vw b[˜.’t…md' Tv.í. cwv p…íme tSy sÆKqnI 23 ixXne s'vTsro Deyo …m]í. aVy.uvnkoxe /[vu p[xs' .…≈t" puCzπå…¶í mheN{í mrI…c" kXypo /[vu " 24 EW t.y" 127 aq.' tu teW.m( 28 îit ≈Im.¶I/[k..….w" sh 25 tNmu%.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v®.Ut./k" 4 448 ." sveR c£.y a.m s¢…v'xTy…/kxttmoå?y.y" AWy Ëcu" ydet∫vt.kW|Stm/omu%" me®m.c EtTsv| p[v+y.∑.'St] loktÊv.pur.g.vix∑eåiSmNb[˜. p[oˇ_' ≈ut' svRmxeWt" kq' devgOh. idiv iSqt. Syu" sUy.d.St.it p[d≤=.r.≤Nt sur≈eœ' me!I.…m sUy.qRs. sm…/iœte SvyM.' c£m.RcN{msoStq.tRU .n.gR v..U.r.e .nm. Syu" punJyoRtI'iW v.p.Stmeit n vodym( n=]cN{sUy.[Matsya PurŒna] pur.RcN{msogRitm( yq.…v'xTy…/kxttmoå?y." /[vu .Ry 1 sUt ¨v.…/iœt.

vp" pOQvI' c s'…≈t." s*Myl=. Á.Tv.oˇre 15 ¨dy.nupv[ x e . smNtt" 17 449 [Matsya PurŒna] . ÁiSm'Stu d≤=.q| i]/.¶eStSm.ivxte r.Rv' Vy…cNtyt( D.i]r.Pyte k…íTk…ídev.pur..d. 11 p[.it idv.kre a…¶m.po ÎXy≤Nt .s* tpte sUy"R soåp" ipbit riXm….i]p[vx e n.yete idv.m[.Npcnoå…¶Stu in„p[.Ts'tpte idv.m( %¥otÂpI ivcr•..r.Py…bN/n" 7 tejo….dˇe s tu n.ivxt( p. n p[k. . .Xy' c tq*„<y' c s*y.í.s* tpte sUyRe xu…cr…¶í s SmOt" vw¥tu o j.in.Py.ˇ.den tejsí.…¶' kLpk.#r" s*Myo vw¥tu í.Stmye Á] ahor." 16 shßp.@«n.k.vNTy." Eten £myoge.ivxte Áp" 13 tSm.' shße..inxm( 12 ¨ˇre cwv .xte 10 ¨idte tu pun" sUyRe Ë„m.s* m<@le xuKle in„m.e ¨iˇœit pun" sUyRe r.UMy/eR tq.x.vk" 8 a…cR„m.TO y p[k.po idv. s*rI tu p.]' ivxTyp" yí.vTpun" p.PyinN/n" k.]* tSm.sur. tuLyoå.den aSt' y.Myit p.d.dSTveWoå¶I rˇ_k⁄M.d…¶" p[k.•ˇ_' pun" xuKl.t( aSt' gte pun" sUyRe ahvwR p[ivxTyp" 14 tSm.cko yStu lokÉåiSmNp.xte 9 p[.Stu s" a.. 5 s s'.l.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." yí.¶eStu sm.iv.R¶ye e tu tejsI prSpr.œºN/nStu inmRQy" soå≤∫" x.UMy/eR d≤=.…qRv" soå…¶®Cyte 6 yí.

" s'…b.RNs'tt' p·rtpRyn( 23 vsNte cwv g[I„me c xnw" s'tpte i]…." sv.' xixnme/te h·rkÉx" purSt.r." 21 xuKl.í kÉtn.¥te Atum.íwv me?y..RSi]'xto `mRsjRn.noW/I….[it ih t.Ny. 19 amOt.R =I.ˇu yo vw n=]yoin’t( 29 d≤=.í kk⁄.." sUysR M.í Ò.St.m( apo ndIsmu{>e yo ÓdkÀp>e y Ev c tSy riXmshße. c iptønip amOtne sur.í Sv/y.g[h"w svw"R pIt." xuKl.Ndevt." sveR ivDey.Stq.R mnu„y. n." cN{t.Nsv." pun" aoW/IWu bl' /ˇe su/." 28 suWªu .idNyo ihmsjRn.Py.í teåNyoNy' rXmyiS]'xt" SmOt.s.Rsu c xr¥ev' ctu…. xItvWoR„. jIvn. yoinrev c cN{ A=g[h.Svr' loks'…Dtm( 27 n=]g[hsom.Sty" 20 Et.' p[itœ." sv.e ivêkm.nogR.in"ßv" 18 t.' c Sv/y./km( 26 ….v.vo ivêsOtí y.yyäë/m( 450 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." ihmo∫v. ." vW.íwv g.@‰o vWRNte …c]mUtyR " cNdn.[Matsya PurŒna] pur. sUyrR iXmy.qRs.R rXmyo vOi∑sjRn.¥ shß' b¸/.R tu riXmr.íetn.s." iptøn( 22 mnu„y. pun" 25 sUyoRåmrTvmmOte ]ySi]Wu inyCzit Ev' riXmshß' tu s*r' lok. pun" îTyev' m<@l' xuKl' .mt" sv.n.' ctu"xt' n..R" s'pv[ WRit 24 hemNte ixixre cwv ihmoTsgRSi]…. m?y.Stq.

d..<yet..dy" 39 t.Stu Sq.ˇejsíwv ten..in tSm.•=]t..=].' c v'x.vsuí y" pí. tt" 33 aSm.∞wv xuÆKlk.Rn.' cwv svRx" tpnStejso yog.ip loiht" 41 xnwíroåivxTSq. bu/oåip vw bu/Sq.r' p[.idTy îit g¥te 35 ßvit" SyNdn.n' Wo@x.iSt….ˇ.Llok.R….<y. Áºt.qeR c /..$( n =Iyte ytSt.…. 32 =e].Rnru ve c 42 n=].ip riXmr.m( t.n.yte sur.in. c sv.dˇe sUyoR n=]t.Py." 34 idVy." =e]..in vw sUymR . SmOt.…qRv.….Svrm( bOhSpitbRhO Êv' c loiht' c.' p.nu' Sv. n." xuKlTv.U riXmyoRin" s ih bOhSpte" 31 xnwír' puní. Syu" Sq.n.RcN{msoidRVye m<@le .no /.dmu' lok˘ tI.rk.turWe ing¥te ßv.e xu.nwír' tq.dneåip c 37 sUy.e 38 vs≤Nt kmRdve ..n.Svre %ge jltejomye xuKle vOˇk⁄M.n' .in svRx" mNvNtreWu sveWR u AiWsUygR h[ .pur.nmev' x.Nyet..:y.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. teW.n' s*My' somStqwv c 40 x*£˘ xu£oåivxTSq.n.pt≤Nt g.' su’t.tu®Cyte xuKlTve ÁmOtTve c xItTve Ò.m.r.Tmn.s* sivt.v≤Nt ih s*r' sUyoRåivxTSq.Cz⁄£yoiní s SmOt" 30 s'v/RnStu yo r‚Xm" s yoinloRihtSy c WœStu Áê.m( ivê.in devgOh.…. SmOt" 36 b◊qRíNd îTyeW p[/.ivx≤Nt c 451 [Matsya PurŒna] .in .

…/p" 49 n=]n.' vOımySmym( Sv.jk" 47 bOhSpitbOhR ˇej.Py' tu tSy vw bOhd(√.in Sq.m.x.kúgh[ n=]e„v….n' mnoDSy rivriXmgOhe iSqtm( xu£" Wo@xriXmStu yStu devo Ápomy" 53 loihto nvriXmStu Sq.n." pun" pun" atIt." 51 xuKlm…¶sm' idVy' shß.gRvoåsury.lym( 55 su’t./| tu Sq.n." 452 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .tItw.Stu sh. rXmyStu ihr<my.Rn"u …s'ihk.m.Sq.m( JyotI'iW su’t. devgOh. dev. ....nwí sur"w s.in coˇ_.in dev.nI p[k°itRt" Sq.ª‰" =e]We u d.RnoSTv.ys' Sq.N/mRyˇu _í somo devo vsu" SmOt" xu£o dwTyStu ivDeyo .' tu ve/s" 54 a∑riXmxneStˇu ’„.c.y<y" sut.s* loiht.Uts't.in vw 44 a…..Nyet." SmOt.Uts's.St.n' .vd.'í a∑mSTvidte" sut" 46 ¥uitm.n.mete Dey.. 52 a..inn" sUyoR devo ivvSv.pu]o .in t.Uts'Plvm( mNvNtreWu sveWR u devSq.'xiu TvW" Sq.dxrXmIk˘ h·r{.nmMmy' twjs' tq.=./noåsur" 50 cN{.pn.Nyet.pu]o ivvSvt" a…¶ivRkXÉ y..nen itœ≤Nt t.[Matsya PurŒna] pur.inNyíwv devt.RVy." Sv.in itœ≤Nt y.nm.Vyw" sur"w sh 45 vtRNte vtRm.yoRåi©r"sut" bu/o mnohríwv xixpu]Stu s SmOt" 48 xnwíro ivÂpí s'D.'xoivRvSvt" shß.r..m.Stu vw 43 Sq.' jDe tu yuv.≈y.

r. mNdc.m( t.Nm<@l.…qRvI' z.n' tOtIy' tu tmomym( a." 56 nvyojns.' m<@l.n=]Âp." sivtu" SmOt" m<@l' i]gu.in t.vu.in tu t." xuKlTv.i©rso v£o ivDey..gRv..>y.' tu s SmOt" 63 .Sy ivSt.∞wv yojn.in te>yo ÓSv' n iv¥te ¨p·r∑.pur..idTymeit som.in pç cTv.in g. tudte ySm..Nm<@l..ˇu ye teW..." 68 s*rí.' in…mRt.r.rk. √π cwkmev c svoRp·r insO∑... ivSt.r.in m<@l..·r.∞wv t.' g[h.." yojn.·r ]I….iÊvk.ˇ.>yoåNy.r" xixn" SmOt" i]gu. Áºt.’itm( 60 b[˜.in vw 65 bu/ne smÂp.in tu t.Ts tu in„£My som' gCzit pvRsu 61 a.y.n.' c.dhInStyobu/R " t.ro ." sUyiR vSt.i√St.dhIní ivDeyo vw bOhSpit" bOhSpte" p.in tu prSprm( 66 xt. hIn..….s.∞ pun" s*reWu pvRsu Sv.* SmOt* 64 ivSt.n=]Âp.gRvSy iv/Iyte iv„kM.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh./Rpm[ .Tp[spRit ¨ıÜTy p.rk.r.' tu p.Sy vwpLu y.UTv. tu Sv.idTy..….' m<@l' c.go .Tp." 453 [Matsya PurŒna] .rk.Czixn" SmOtm( 58 svoRp·r insO∑. ye £Àrs..in tu 59 tuLyo . vpu„mNtIh y..r..Rn·u rit s SmOt" 62 cN{t" Wo@xo .ˇu vw t.in m<@l.SkrSy tu 57 i√gu.TSv.rk.….rm<@l." 67 yojn. in…mRt' Sq.RnSu td/St.dhIn* kÉtvu £./Rpm[ .hßo iv„kM.

' yogStu vw bu/"w îTyev' s'invexo vw pO…qVy..Tp[spRit ivStI.Ntrmqwkk ì mU?v| n=]m<@l.dU?v| v£.yoRp·r iSqt" 73 xnwír.….t( cN{. ko$‰St.' c ndIn.' tqwv c vW. ivDeySteW.t( 75 t.| m<@l' ’Tv.v≤Nt t. tSyo?v| crte xxI 71 n=]m<@l' c. co?v| Dey' s¢iWRm<@lm( s¢iWR>yo /[vu ío?v| smSt' i]idv' /[vu e 74 i√gu.c.Nye mh..oR vOˇ.rk.gRvíeit xI`[g.gme c .gRv.g[h.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION te>yoå/St. Áºv' yuJyNte c prSprm( 78 as'kre.. JyoitW.' vw sUyoRå/St." 69 som" sUyoR bu/íwv .Ntro m?ye s'≤=¢í /[vu .r îvoiCz^t" 454 .dU?v| bOhSpit" tSm." 70 sveWR .g[h." y." 77 sm.m( a.…≈t.Ntr.mud/In.kúgh[ n=].' c ye c teWu vs≤Nt vw 80 îTyeWoåkúvxenvw s'invexStu JyoitW.ip som..n.v≤Nt cwv A=.' xteWu c g[h. 76 n=]eWu c yuJyNte gCzNto inyt£m..dU?v| p[spRit n=]e>yo bu/ío?v| bu/." prSpr' iSqt.. Syu®pyupR yR…/iœtm( g[h.ˇu s 81 svRtSteWu ivStI.n.We u shßeWu yojn. nIco∞gOhm.' c pvRt.' tu g[h.k.∞o?v| tu .ˇq.í cN{sUy*R c idiv idVyen tejs.gRv" 72 v£Stu .….Cznwírío?v| dev..vtR" s.r.[Matsya PurŒna] pur.R.' c y" 79 √«p.ˇu cTv.r" puní.ede c pXy≤Nt yugpTp[j.n.

Tpun" pun" i]pur' t¥q.y.nSy p·r.'sc=uW.£. dwTy.y. dug| mym.N.hoåSy y" SmOt" teW.r. ivin…mRt" 82 kLp.Rnv..[ me tt.n.m.d* bu≤ıpUv| tu Sq.y" 128 aqwkoni]'xd…/kxttmoå?y.·rtv.rk.uvnkoxe devg[hv.·rTv' mheêr" dd.m .qRm( Èêre. d. JyoitW.m.Stp" 455 .RS]yS]y îv.ivin…mRtm( devne k w WÉ .gv.pur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n( 5 mytej"sm.pyNtSte tepdu . mUt.m( [Matsya PurŒna] loks'Vyvh.y" AWy Ëcu" kq' jg.tQyen kÉn…ct( gt.…v'xTy…/kxttmoå?y.pur.h c kq' devSt•o ivStrto vd 1 pOCz.' vy' sveR b¸m.Tmk" 83 vwêÂp' p[/.Npur.uv.Nt* teptumyR p.t( 4 tSywv ’Tymui∂Xy teptu" prm' tp" iv¥uNm..êRg* lok.gt' mnu„ye.n.∑. 84 îit ≈Im.' jnkoåsur" 3 in…jRt" s tu s'g. dG/' tq.lI c blv.'St.TSye mh.e .mSTv.' m. îv yq.' xKy' n s':y.:yí vIyRv.Rn' n.iptoås* SvyM.q.v" myo n.nd 2 sUt ¨v.c Í.u .vNy. îTyeW s'invexo vw svRSy Jyoitr.u?v' i]pur' devo yq.m mh. no vd m.vnugh[ .yo m.tu' y..¶y" 6 lok]y' t.p prm' tp" tpSyNt' tu t' ivp[.

' vr 19 .U mR % u Std.ven p[." m¶.…@t.….[Matsya PurŒna] pur. /mins'tt..m( îTyevmuCym.lp˚πWu ivml.yu/rw ip devvw rRw .tRU " ipt.¸Ste shs.UMy.ivmleWu c 9 inm..h p[hWoRTf⁄Lllocn" dev dwTy.' tu jgTsv| mNdmev.R=o hWRp.Nb[˜.mg[e jgäN/u" p[.í tto j. tps." p˚πn.t.StpStoiWt a.l.vNto . c jl.du. 7 vW. dev"w s'g..….Rnv.n( 13 ¨v.Py..nubN/.Stu p[itp•' ipt.yveipt.' tp"p[.n.neWu lokÉWu tw≤S]….hskt.…m kt|u t∂ug| y∂ºvrw ip duStrm( tiSm'í i]pure dugRe mT’te ’itn.W' tduCyt.KTy.St' vw tu∑vë ru ve c aq t.n." xwv.rk.in pu„p.gt" 14 …v[yt.' muintejs.n.Rsu c tq. xr.c·rt. 10 in„p[.St." 11 teW.in c 8 aNyd.∞ /.iWtm( dÁm.mh" tt" s.c hWRp.' jlj.í." teW.k.mhm( 15 ivêkm..viv/ut' yq.….R my" p[.gtm( 12 Svk˘ ipt.m( 456 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' c x.|s.n. vrdoåh' ih vo vTs.p.ven tv .d." flmUl. tqwv c 18 îCz.Rr" p[.Nd.[ me t..…qRn" soåh' tp"p[..nv.mh' dwTy.U .n.r.su g[I„me pçtpe tq.h.m( hemNte jlxYy..nIm" xmR v.…¶…." sev. tpnp[.m( È‚Pst' y∞ s.mye 16 in…jRt." 17 xr.…ctvLkl." ’x.íwv ht." pur.xe =pyNtStnU" ip[y.' nwv j.

in inhin„yit 457 [Matsya PurŒna] .Ky' my' dwTyg. inm.u .re.NywnR s'xy" yq.' c p[j. mitivc.mh" 25 Sv“e lB/o yq. ivêkmR..bl.m( ipt.' c .u .mhvc" ≈uTv.ro yojnxtmekk ì Sy purSy tu 30 k.íwkk ì xtyojnm( pu„yyoge.RmrTv' nwv.r.R îtIvoˇ_" s td.pur.. dug| s’Nmuˇ_Én indRhte ( 24 sm' s s'ygu e hNy.qoR vw t]wv.R..Rnvo vOWsˇm" 27 dug| Vyv…st" ktuiR mit c.d…y„yit 32 pur.. i]pur' ’tm( 28 vTSyte tTpur' idVy' mˇo n.∂ugiR v/.s.tVy' my.mhe dwTy.vtu i]pur' yid te ip[ym( ivêkm.n' ih =.. xt.bu≤ıd.iv„yit 31 pu„yyoge.dip iv/Iyt.." 26 vrd.m( ivSt.in ySt.' pur. myrivp[.vet( EvmiSTvit c.n.n.…cNtyˇd.Ô≤l" punrPy.…/pm( sv.. c idiv sme„y≤Nt prSprm( pu„yyoge. c mh.iSt as√éˇSy d.pte" 20 alÏnIy' . gt.c p[hsNv.' c dev.dv?y' xeWto . iv/.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m .<yekp[h.nv 22 tSm. yuˇ_.yRSteW.PyuKTv. my' dev" ipt.' c iv„kM.vm( yStdekWÉ .h b[˜..nvo my" 23 p[.n. tdwv' d.m( devp[hr. ten tTpur' n ih hNyte 29 devSw tq. 21 ¨v.ve∂gu | tNmy." s myStu mh.i√rejSu te tps.Ny.cwkWÉ .dxRn' yy* gte ipt.' pµsM. kq' n.

n Ekoni]'xd…/kxttmoå?y.jtSyop·r∑.í.r i]pur' dug| mn"s'c.rÍ©¯" suivr.Ø.ivt.ns' t].nv.rwmhR .„.TSye mh.mNdrme®kLpw" p[.Ny] v.≤ln.k.n.·rtm( 1 p[.lkìyNR ]xt…fl….wrNtrwSt∂ur.in Á] v.rk.ˇu s*v.y" 129 aq i]'xd…/kxttmoå?y." s≤T]k.Ø.ys' tu ≤=ittle r.. îh cTvr Ev c 3 îdmNt"purSq..n..rc.pur.rimh c.gR îtí.m.lgopurm( 2 r.R îh v.in t@.Stle 33 r.kLpyTpurkLpivt( myen tTpur' sO∑' i]pur' iTvit n" ≈utm( 6 k.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a.sdm( 34 aØ.:yen myen gu¢' SvSq' c gu¢' t…@Nm.jt' tu n.| .jm.c îit …cNt.lk√.nm( 35 st.'…s c 4 a.e i]purop.ip ko n.[Matsya PurŒna] pur.yuto dwTyo idVyop.í sc£xUloplkMpnwí √. ¨pingRmo d.yp[.m hNtu' i]pur' smqoR muKTv. i]ne]' .Py" sr.ytnm] c sv$.jm.n' ®{." puryw ˇRu _' i]pur' t∫iv„yit xtyojniv„kM.í s.vTy] mnohr" 5 îTyev' m. purm( Ev' i]….ip ivpulo .g.r.Rysmy' yˇu myen iviht' purm( 458 .vjm( ck. tq.roånen m.' .vt..k..…mit rQyoprQy.] ¨¥.y" sUt ¨v.mu] gopurm( îh c.:y.gvNtmekm( 36 îit ≈Im.ge.

l.ys.in r.R…/’t' y∞ myen iviht' purm( Svymev mySt] gtStd…/p" p[.it p[kv⁄ .l'’t.ip pur' mht( pu„ys'yogm.t( 12 p[xSt."u 9 t.s.in gN/v≤Nt mh.in c 14 sveWR .]e..." Svym( ®KmÂPy.in ßGd.ly.in ctu"x.roTk$.lxBd.in koikl.x' mySy.Mbud" 8 suv.N/k.'≤S]pur' dwTySi]ne]" pu„pk˘ yq.nv.®tv≤Nt c …c]x.vr. 11 ’tv.' k.k.l.. yen yen myo y.U k R lx.….≤lpur' c. k.mg.m.r.in sT’t.≤Nt c susy' ˇu _op≤l¢.in c ggn.in kÀ$.NeR dusk ' .n. i]pure pure 459 [Matsya PurŒna] .in c 19 p¤°’t.g.R.len s my" pur.in xo.m( t.…/poåvst( 7 yˇu pU.dxtju∑.…ct.:yoå…/pSt] ’tSq..in Syu" svRlok.n.in pu„pnwv¥e v≤Nt c 18 yD/Um.itg.jt' in…mRt' purm( iv¥uNm.pur.in myen c b¸?vjpt.lI iTvv.in c so¥.Su t] iv¥uNm.m.*m..m( p[.Ij.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' c xtxoåq shßx" 13 rà.in c 16 s¢.lI p[.jNte gOh.loˇm.x' r.∑dx.Ut.pIkÀp.ivx.in spµsrv≤Nt c 15 axokvn.Nte pur.rkSy pur' t] xtyojnmNtrm( iv¥uNm. s'p.®<y.ip xtyojnkÉåNtre 10 me®pvRts'k..St] t]wv v." pur' pur.….rk.<ymrivi√W.in c 17 iki˚.in h'sp…¤in.

…/v.rà.rs'in. t∂ug| dugtR ." ’t.gv$cTvrw" sro….purnNtiv£m.….k.í s·r≤∫í vnwíopvnwrip 25 idVy.pur.surdw iR pRtvw·rmdRnjw nR .rwí t@.ràyut. yq. c 24 a.<yip Svg.Si]purSyopingRm.ne i]'xd…/kxttmoå?y.i˚t.TSye mh..in c pu„poTkrwí su.g.[Matsya PurŒna] pur.xtgM.w" b. idte" sut.og.Rit·rˇ_≈Ik.| i]pur' tq.pur." 22 EkìkiSmNpure tiSmNgopur.c in…mRte i]pure dugRe myen.kl.ogop." p·r%.k.in n." 27 td..mwí ivh.Ôn. i]pure tTpur.pwlMR b≤∫hRsNtIv xix…≈ym( 20 mÆLlk.j." p[..w" 26 inxMy t∂ugiR v/.dRn"w xwlkrIN{s'in.jtloh.r." shßx" p[.¥m…..nmuˇm' ’t' myen..….itpu„p.r.¥wgNR //Up.r.n.' ÎXyNte …g·rÍ©vt( 23 nUpru .k.y" sUt ¨v.r.Ir.y" 130 aqwki]'xd…/kxttmoå?y. pur.jvw·r.inv.y. t] kNy. dwvtr.∫⁄tvIyRkmR.Uv pU.≤S]pure tiSm…Ng·rp[.surix‚Lpn.' p[.:y.p bıvwr"w sur. m.Mbr' .sur"w 1 460 .e i]purop.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION muˇ_..' xt' xtm( spt.vrMy.…stw" pçe≤N{ysu%iw nRTy' smw" sTpu®Ww·rv 21 hemr.?vjvt.U·rjlwjl R p[d"w 28 îit ≈Im.….

.' m.….l" SvgRSq.vp[siU t….n.r.ytne hrm( 13 pu<y.í xS]vNtoåNtkopm.vu I.n( SvnUpru rvoiNm≈.qRyte k.' b.h.k⁄lm( 4 sutl./mR≤S]purSq.grm( roWwívw .hxBd.t'g.Si]pur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.l." spu].." 9 myen in…mRte Sq. vn…mv.n.' i]pure i]dx.sur.·r.vS].ip ptI'Stq.m.r?ySt' tTpur' devt.yy.." pTNyí.nip acRyNto idte" pu]." n.t' dwTykoi$xt. 11 xu≈WU Nte iptøNpu].nv." my. ye c …gyupR jIivn" 5 yo y' p[.íNdnidG/.t( tSy tSy mySt] m.®„yw" xrIr…mv s'htw" 3 t√ä≤l….dip in„pTy p.it s" 6 scN{eWu p[doWeWu s.ly." smd.../te vIyRv. ivmuˇ_klh..∂..vn( 12 n.í.id∑.' yq.í te 2 …s'h.nu∞®e r.….ne modm. ˙iWt.≈y.me c ind/uSte mtI" Svym( 10 teW.xIv.nekÉ mkr.nv. îv mO∑." i]pur' s'kl ⁄ ' j.ip p[Ity" p[cru .nip 14 461 [Matsya PurŒna] .r.. tq.íwv d.m( skl].n.í mO∑ßgnulpe n.' i]puryuˇ_." 8 ip[y.pur.t( ¨ptSqu" pyod.in ivivxughRO .Rd." aqeR /meR c k." stt' remmu iRu dt." ip[y£.meWu scUtWe u tpo/nvneWu c 7 Sv©.Rv.rv.rI….….Nve.itp. îv s. mh.t.'í vedg.m' sMp[.¢≤S]pur.MbujWe u sr"su c a.©.n. ivd/.·r….m( v[jit Sm su%' k.

" xrIr." %ecr." 27 462 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ivjnk îTyuv.Nk.…mv." kop..s.nv..[Matsya PurŒna] pur.k.vh.o d.c s d.y..=.su" sm' `or.y..Ntrm( Sv“e .n( 24 %ecr.…jre ¨piv∑. c tO@b± ." sm?y. Î!' ivı. b¸xrI·r." Sm xrIr.r." p[iv∑.vh. yq.nl.'í nmSyt. . d..l+mIrsUy.' mh.ivvex .:yí iv¥uNm.Ste i]pur' c .m.ivv 22 tt" sur." k.sne Sv.vh" 25 ctß" p[md.UTv." inx.mcRyt.St] ]yo mTy.mmN].'x* xu. devx]v" 23 te„v..kre rv* my" s..ivxNtStu d.˜.m( /m.R . Î∑.y.nv.y.Mbud" 20 me®kÀ$in.nv" ¨piv∑* mySy.Nte hiStn" kl.my.…. .l' p[iv∑.loå>yvtRt 16 aq.y.e rMy a.' dev.dI¢mu%.' …cˇVy.m( h.Isut.Rqk R .çn…gre" Í©π toymuco yq.nveN{.sí vrn.my?v' Sv“oåy' my.Ste c pur.sIneWu sveWR u su%. 15 teW.rk.' rmt.Rmi<@te a. Î∑o ..u =u e tqwv c k≤lí klhíwv i]pur' ivivxu" sh 17 s'?y..vh.sngteWu c myo m..Skr.<ytuliv£m.Si]pur.y.êRyoSt.>y.k⁄lk. a. r... 21 p.Nb[..nv.' ≈Uyte sd.….idRn" 26 p[ivXy ®iWt.ry" sveåR xeWkop.n( 19 ¨idte c shß.rI." 18 svR Ete ivxNtStu myen i]pur.lI c d.o ." p[iv∑.v.sIn.rk" i]pure d.

' c mheêr" yid n.sU…ytumhRq 32 k.Npu<y." 35 klh' vjRyNtí ajRyNtStq. c. d..y.iv„y.ly. sTy' c /m| c ak. îTyev' my.….….ipt. d. teåNyoNy' s£o/.lodymq.M.=." s..iWtm( £o/e„y.j. smviSqtm( sgOh' sh yu„m. Vy.…s m≤∆tm( 28 ¨lUk˘ ®…cr..hRsNtI c cuMbne p[md.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.de c itœt 33 x.jRvm( Sv“ody' p[tI=?v' k. ÎXyNte c ivn. pu®W" …sNduitlkítur…õ±`S[ i]locn" 29 yen s.R<yupc£mu" 39 i√W≤Nt b[.rI n¶..• c.xg.it..ip c 36 ≈uTv.y. yidd' veTq ce≤ıtm( inbo/?v' sumnso n c. nu•.Ipu].xmuppXyNto Ál+My. %r' tq.m.| c kop' c asUy.cR≤Nt ih devt." 37 ivn.˜.Sy Sv“Sy Áev' coprmo .y. sh S]I…. Î∑." 38 aq dwvp·r?vSt.vh. yuˇ_.iv„yit 31 yid voåh' =mo r. p[md. ah' cwv ivbo…/t" ÈÎxI p[md.sur.pU·rte=." Î∑" kq' ih k∑.Â!." ihTv.' ." t]wv ÎÇ. 30 EW ÈÎxk" Sv“o Î∑o vw iditnNdn.y asur. yq.m( ngr' i]pur' ced' tms.≤S]pur. my.gr. c ÎXyNte yto n≤S]puråe sur.vet( 34 k⁄Pyte no /[vu ' ®{o devdev≤S]locn" .' pUJyt.Ntyí p[yJu yNt.' s'ivh. n.y c sTye dme c /meR c muinv." 463 [Matsya PurŒna] .pur.m' ce„y.nv.RvSqy..

in c r.. 43 mU]' ’TvopSpOx≤Nt c. aip te ivn..yRm..:y.ytn..ly.vnm( s'ivx≤Nt c xYy.R.| gTv.' k⁄v.' yq." 47 vw.su x*c.≈unyn.yNte c smuTsuk.. j.i]'xd…/kxttmoå?y.d/." 42 d…/sˇ_UNpyíwv kipTq.W≤Nt pU…jt..xok˘ svRtk Ru mq.ip c 48 Svg| c devt.ip cu£/⁄ "u 40 klheWu c s∆Nte Sv/meWR u hs≤Nt c prSpr' c inNd≤Nt ah…mTyev v." akSm." iv?v'sy≤Nt s'£ı ⁄ .jdu∑rw ….c 464 .%uk" .<yev ivp[." 45 pur." klhwiW." 44 s'kc⁄ ≤Nt .Uv..s' pUvdR ve vx.[ j' nNdn' cwv tq.≈m' c s'./Nte i]pur.Stpo/nvn.mrr.y" 131 aq √.’Tv. n xu?y≤Nt rhovOiˇWu inS]p." dev.y.'ívw b.v.c.TSye mh.i]Wu ..Rr.[Matsya PurŒna] pur.in c 49 iv?vStdev. c du"xIlTvmup.. suxIl.gt.'Stpo/n.y. cw]rq' vnm( axok˘ c vr.j.WNte n.e i]purop.pur." ivip[y...UTv.∞wv m.=y≤Nt c xerNt ¨iCz∑.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gu®˘ cwv n mNyNte ÁNyoNy' c.….Ts.Stq. ." 46 myen v.rivv…jRt.y" sUt ¨v.ne du"Sv“dxRn' n.mwki]'xd…/kxttmoå?y.nug.¶devi√jpUjk˘ tu jgä.≤lvONdw" 50 îit ≈Im.&t' sSy…mv. p.xmupiSqt..idn" 41 ¨∞wg Ru Np[.." s'vtO ..

oRTpl..neWu tpo/nvneWu c 1 …s'hn.m/ey.' ivSmOt." EkÉWpu .Nt EW sMp[...Tmsu lokÉWTU s.It." b.nn" p[.nen indevR ' inmRn„u y..' smup.vt.N/w" i£yNte c .…m kmPy] surWR..m.ly.mh 6 pu].nvwivR&t' &tm( /WR.IteWu jNtuWu ]wloKye .Sy' ctur. pur' hNy." pç.nv." .Nyq. p[„e y.' c n pXy.¢o y" puroˇ_o my." 11 t∞ teW.í a.nvm( 13 465 [Matsya PurŒna] . mitmt.[m≤Nt c 8 yid n ]. mOg.?y.≈m.n' i]pur' i]dxWR...' g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.inNdutLu y.mh" p[Ty.Tsd.…/ ttoån` 5 me`.gte 2 a.gt.[m..' p[ipt." tSy.h i]dx.yse lok˘ d.¥m.mo ih ipt.' vr.Stvwvhe d.sIn' b[˜.in c d." nem u cuí siht.jGmub˜R[ .nnux.n.in kl].idv d.nnm( 4 vrgu¢." …s'h. vsv" s.y.' tqwv c d." yStu cwkp[h. h's.tmo=e..m( axIleWu p[d∑u We u d.y.n. sur..' .nvw.≈m' jgt( 9 îTyev' i]dxw®ˇ_" pµyoin" ipt.ˇ√d( ." 12 ..[x ' n.in ttoån` 7 devveXmp[.NseN{..' n.re...idTy.nveWu dur.nv.de Vyomg.n.ySy yo vro dˇo my.' teWu ..m…/œ.©./NteåSm.pur.ys'm!U º tmoN/Nvmup."u 10 . hNtVy' neWvu iO ∑….≤S]pur.nvwloRmmoh.[ MR ym.mhm( 3 te t' Sv." xr." iptro m®t.gme yq.

en tu 16 tto devíw sMp[oˇ_o y.' ptye inTymug.vyvl+m.nnm( a.m( aGNy.m( i]pur' n.Vyex' …g·rx' xUlp. hNyte vw .yfl.idTyshß.dev' mhex.' cN{s*Mytr.Tmn.y k⁄m.y ve/se ve/s.n' p[j.vs'sdm.rx]uinfl.y £qn.y }yMbk.…yne 24 ¨rg.' xt' xtm( yq.y c 23 ivloiht.R xKy' hNtu' xre.[ y c kpidRne 21 mh.m îit du"≤%tw" ipt.u' vrd' p. cwkp[h. Stute k⁄m.' iv„kM.LpvIye. yuˇ_.v' .gMy tmj' devmq t' nIlloihtm( aStuvNgopit' xM.y .y c inTy' nIlix%<@.in t.e=.y ihr<yvsurte se 466 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m" siht.Ry ®{.dev.pitm( 14 te yUy' yid aNye c £tuiv?v'sk˘ hrm( y.Ntye Èx. dev' i]pur' s hin„yit 15 ’t" pur.[Matsya PurŒna] pur./| .nm( pXy≤Nt comy.Rmj' devm…¶k⁄<@in.v..y c x.y .….y xU≤lne idVyx.y vrd.UiWtm( 19 cN{.[ y vr.y .n. tu Ek˘ muKTv.re.itne 22 nIlg[Iv.m…¶v./| n≤Ndn.n.. c mh. 18 a…¶v.y nmSTvN/k`.mhí tw" s.y i]ne].y xv.rjnk..gt" 17 t' ..c.ven tu pu„yyoge.Im. Ëcu" nmo .y c pxUn. s.vRtIpitm( 20 dev.y /Um. mh.in cwk=.Im.Sy.Ut..o yojm.Riv.

ih v" 2 yu„m.y c 25 vOW?vj.' Kv .<@ërgopurm( 7 467 .TSye mh." 6 myo n." k∑pr.v Ev c 4 Evmuˇ_.he b[˜.y ji$ne b[˜c..pitmuv...y s≤lle b[˜<y.Ry svRd.y StuTy.…m n.¥o yu„m.o dev.…jt.m.y c 26 ivê.y' mht( 1 .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..n.Rh' ivbu/WR.£mw" asurvw ?R ym.·r.y mu<@. vo mm i√∑..ced' dev.y." k∑.y." cr.y k.' x' vw kt.k˘ intr.]eR svRdve Stut. .Tmne ivêsOje ivêm.e i]purd.nStu devdw vRe o mheêr" p[j.pur.¥w" StUym.e tPym.STydey' my. sb[˜k.nuk‚Mpne inTy' idxte yNmnogtm( 28 îit ≈Im.‚Mbk.i]'xd…/kxttmoå?y.vOTy itœte nmoåStu idVyÂp.g' .m idte" pu]Si]ne] klhip[y" i]pur' yen t∂ug| ’t' p.Stu devne p[Me .vdev p[yCz.y" 132 aq ]yiS]'xd…/kxttmoå?y.n.." Sv.v" s'p..ve 27 a…..y" sUt ¨v.Cy.c b[˜.My.pur.R" svR Ev te 5 .£m.¸mRh." ®{m.' gt.…m mhdTyug'[ y∞.n.m √.h." teW.' xr.ˇ_.gv'StwStpSt¢' r*{' r*{pr.y." sur.ip prm' tp" 3 ivi√∑.k˘ .gMy.m( [Matsya PurŒna] a…cNTy.ve idVyxM.gt' voåStu b[tU y√o mnogtm( t.y p[.g." Sm vy' Tv.idsvRdve ’tmheêrStvo n..

Ndevx e o vrdo vOWv.>y.p=' xuKlp=' p=√ympIêr.rk Ev c 20 468 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .in nNdn." 11 ye rq.nvj' .dIin y.¥.hn" 13 VypgCztu vo dev.mn.' smvei∑tm( .dev p[„e ymSv.Á..ss.i©r.Psrs" sv.gRví. tqoˇ_.in c .í gj. vrin.jte ’„.n.Sturg' m.¶.nvm( rqm*p…yk˘ mÁ' s∆y?v' ikm.Ônv.n.dev' c£⁄Ste rqmuˇmm( 16 /r.vt.g..êRcr.' mheêr 10 ye ceN{rqmu:y.in c vr." sur.íwv y.' c n. ye gj.ym( tdh' i]pur' /+ye i£yt. dG/u' tTpur' shm.vu." Eer.n.Ste sipt.." 9 îN{Sy v.' kÀbrk* √* tu ®{p. devt.' te rqyoGy." 19 kMbl." k⁄mdu .…mn' yq." a. mh.í hryoåp˙t.í devt.c dev./NteåSm.mhk.Nmh.nv.íwv bu/oå©.sur"w j.Syte 15 idGv.R rM.í d.t." b.* a…/œ. ap˙t." tqeTyuKTv." 18 rqne…m√y' c£⁄dvRe . mh∂.n' ixro meror=o mNdr Ev c 17 c£⁄íN{' c sUy| c c£É k.í. b[˜pur"sr. 8 ¨¥.êtr.[Matsya PurŒna] pur.nv.¥.m( td.çnr.Ry.' yd(bv[ I…m tt( 14 ydICzt my.…≈Ty pur' dug| d. dnuj˙w t≥ .id√y' p=yN]' yN]met.>y." ≤S]yo vsu y∞ n" t•o Vyp˙t' dwTyw" s'xyo jIivte pun" 12 i]ne] Evmuˇ_Stu dev"w x£purogmw" ¨v.

bu.r Evwte cTv. pr" ved.' teW.n..in k.íTv." gd. c.lbN/n. . c tq.vn( 31 a•d.suk"É k⁄lj...ptU.y. c sryUrip Et.∑^.j.UTv.„e vnUng.…jn. xu…crev c tOW.in d.n. g<@k° tq." sv..npurog.g. rqe 24 /Otr.gen bı' blvt.mvedí yjuvdRe Stq.í ye n." v.nn.Rk<⁄ @l.Ny.' v.R .[ mOTyu" svRxmStq." 29 t¥ug' yugs'k. svoRg. y.n." 26 surs.. k{UivRnt.rSturg.Uvru ve tw e hy. b.in…ct( t.' ." ’t. ’t." 25 te sp.g.pur. b.in shßx" 32 pµ√y' t=kí kkoR$k/n'jy* n. . 27 b[˜v?y. ye c ye c rwvtv'xj. devrqeå>yyu" 28 yug' ’tyug' c.m( xnwírStq.g." s·r√r. c ivp.…." 33 469 [Matsya PurŒna] . p[j.e n." avtSqu" xr. …sN/u" xt&í cN{. îr.x' rqxIWeR p[itiœtm( /Otr.'u x.x." ctuv.muˇ_ÉN{nIlwí vOt' Á∑mu%"w sur"w 22 g©.] c.UTv.sNv.UW.Ste c veXy. mht( 30 AGved" s. xˇ_yí td. n. 23 srSvtI deivk.su D' ..itxu.®Âp' rqSy te 21 ’t' i√…j◊nyn' i]ve.km( m…." vÂq' ggn' c£⁄í..=u .Rí.í b.tk*‚M.tuhoR]p[yojk.∑^.R ve. srm.vtI ivtSt.Uv"u Sv.R dpRsMpU. c ymun.lv?y. c gov?y.] sveR te devsˇm.R" slIl.Tmk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.

v.gv." ¨p{v.Nyet.. /nuWo Î!.." pt.jr.vCzLy' somStmonud" tejs" smv.." 36 ’„./u s.k.<y.k.in tiSm'Llokrqe xu.numit" xu. k.muˇ_.St.sIˇdg[' c vW$(’tm( …snIv. dev.nn' Á…¶r..Uv"u pvne·rt.Nyq c pIt.in shßx" 35 p[tod ao'k.æ?vit rq' pXyit x'kr" 45 mu¸Î≥Ç.≤Ôœk.lwStu .lr.r' ]wloKyrqmuˇmm( p[xSy dev..….| i]pur' yen dG/v.…/pitm>yeTy îd' vcnmb[vu n( 43 s'S’toåy' rqoåSm.[Matsya PurŒna] pur.mpspR.‚Mbk.lo ih .…qRv" tej"s'vsn.t.v.vt" lok.s'Sturg' .lI k⁄Ù r.UiWt.r Ev.v∞.' dev.suikn.©/Ok™ 41 tiSm'í vIyRvı O ‰q| v. rq' c." pxubN/e∑yStq.itivWo ivWm( 42 ’Tv.æ?vTyuKTv.r.in êetm.q| vw mumoc.nvx]u…jt( îdm.Rgp. tq.vt( ajr.Stu b.p[v.Ns. yoK]." 37 Atu…. mN]yD£tui£y.i]/RnWu o Jy.Stv d.Ns i]locn" s îWuivR„.. mu¸mRÛu " 470 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .dum.ip idVy' idVyp[.ip s..e m….í ’t" W≤@±.vt( 40 a.in c avd.rp[. 34 yDopv.. 38 k.n( 44 t' me®ix%r.h.ivg[h.vt( 39 sg." p[tIk.pTp·r].…¶i]dwvtmyoå.n[{u St' c s'vTsr' ivdu" tSm..NseN{purogm.usom. c. rq' s.m( ao'k.k.yoåq ceWoStejo rq. Jy./Rn"u s'vTsroå.

sí g[.…st" 54 devo ÎÇ. îv.m sÎxo .Uv rq..devSy devoåNy" ko n.r iptøn.Nt îv meidnIm( mu%>e y" ssOj"u ê.n( 55 tt" …s'hrvo .m( ¨v.y.r.o `$Nt îv pvRt"w inêsNt" sur." pitt.' s'b.yR…mit b[vu n( 48 mh.n.n.m( 47 îTyuKTv.wrv" jyxBdí dev. devdevne dev.h.N." av.h.Rvopm" 56 tdo'k.yu/' dev' soåPySyeW'u sm. .. jg[.qSy /UgtR .Îxoåy' rq" KlO¢o yu„m. ivı.RNsup]u îv du"≤%t. hr.Uv.n( ah' s.tur." ÈÎxo rqsMpÊy.'Sttoåg[j" 51 tto dev"w sgN/vw"R …s'hn. yNt.pumhR tI' …cNt.ê.' gtm( 52 .Um* rjog[." j.I®g[hy.…. xI`[' iv/Iyt.gv.' sUtt. c.mhe sÎx" sUt îTyuKTv." 58 SvyM.pur.nu….'St.rmy' gOÁ p[tod' vrd" p[. c£.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh."u SvyM.r…q·rTyuKTv. co¥m.íoidten kpidRn. îvo=.c seN{.…/pit" Svym( 46 y. îveW…u .uv.mRm sˇm.x' mu„.q ved.k..U" p[yy* v.vet( muKTv.t.jvm( 57 g[sm.nip ivêexo rqSqe vw ipt.nmr.…≈t" 49 /u·r yuˇ_.nuCz™vsNt îvorg.nmr.' kq' k.®roh rq' hr" 53 a.n.rohit rq' deve Áê.nnumN}y yq.Uyo b.N’t" p[todhSt' sMp[+e y b[˜..s.n.t( ¨∆h.h devdevo lokn.do mh. 471 [Matsya PurŒna] ." sveR kqmetidit b[vu n( 50 dev„e v.

í...iÕ.idn" p[mqg.d.Sq.gRv.* rqc£É tu r=ete ®{Sy ip[yk." sjlpyodinn." 69 mkrit…mit…mi©l.e i]purd.u rR √.®.v| n£.ip p.Rv" v[jit rqvroåit.xr. îv.clo v[jit sp= îv.gv..nq.[Matsya PurŒna] pur.cl.n( pOœtí.£My nNdI vOW.Sq.m( a. 65 p[mq." 59 ?vjoCz^yivinm.y dIi¢m." pr. 62 ymStU...y vrdo yugopmrq' iptu" 64 nNdIêrí .m( {iv.m…/po i√pm( 63 myUr' xtcN{' c kÀjNt' ik˘nr' yq.Svro Áxininp. guh a.gv.R.* 61 xeWí .itsmuıtoå.it xyn' b[˜...m( xrhSto rq' p.•.Rl' sur.l.Og." p·rv." anujGmU rq' x.inl.l îv.Std.itd.tpyodin"Svn" 70 îit ≈Im.e ?vjyi∑mnuˇm.i{rMbre 68 k·r…g·rrivme`s'in.y mihW' c.ê.StSq* tiSmæHzveCzy..m ]yiS]'xd…/kxttmoå?y.Rvm( 66 .TSye mh.he rqp[y." s." £tu" pulSTy" pulhStpo/n.Rgv.vOt" p[ly îv.i©rs* dev* d<@hSt* rivp[." =yk.gSTymu%.R>y..R.çn.y" 133 472 . mhWRy" 67 hrm…jtmj' p[t∑u vë vu cR nivxeWiw vR…c].i©r. 60 .jv…sœg*tm..…¶v.w" rq≤S]pure sk.| sm.dn.…/pitVy. jvn.t" p[yyu" SvdpRyˇu _..ñ( zÀlm..' n.goånNtoånNtkroå·r.' lokSy =y’¥q.pur.UW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION v[j≤Nt teåê. îv mh." mrI…cri].yR devgu¢' rqm…..…¶Jv..

idn" 5 tm~ye." ih's ih'sie t ≈UyNte …grí .' s pUj.æ?vit 1 ÈêrSvr`oWe." svRd.Ny] k⁄]…ct( vtRte vtRm..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ne rqe tiSm'LlokìdvRe e rqe iSqte p[mqeWu ndTsUg'[ p[vdTsu c s.çne prm.y" sUt ¨v. c v.ne mh.sne 7 myStu su%m.nD vd Tv' ih c n.rdí..k.| i]pur' purm.Np[.' i]pure vtRte /[vu m( n.. cN{opmStU.m.itk˘ puråe Sm..…/p" 8 a.gt" 3 a*Tp.c pUJym.du.yd.sIne n.NTy.sub˜R[ ." sgopur.lk. ndRm.nne=." n.s' smet.¥en m/upkÉ. a…." pure 12 473 [Matsya PurŒna] .tRU Stpo/n" 4 a.gt' jld.itk˘ tu dwTy.yd./Rm.rd' pUjy." Sv“.…mv v.rd" su%m.nv..sur" ab[vI√cn' tu∑o ˙∑rom."u k.©.k˘ yq.Rrd" p[." ¨ˇSqun." 9 a*Tp.rd 10 ÎXyNte .sv" 6 teW.m( aq ctuiS]'xd…/kxttmoå?y.v.yun.] .nv.gv.í nOTyNte spt..JyNte c ?vj.dnv.' pUj.R c p.Rrd' ÎÇ. gjRTsu turgeWu c 2 r.rd' p[+e y mySTvq mh.sIn" k. n.TsmuTpTy deviWRn.sIn' n.rdo∫ve yq.hR" p[itgOÁ tpo/n" n.nvw" s.ú ceêr.pur.h| d. . .sIno d.uiv 11 aØ." prm( ivn.vOWe jyTsu ivp[We u tq. kÉt"u ptte c tq.n.rde n.

Nm.ve¥ .c Í..in∑fl a.nvopiSqt' mht( d.e /..u d.nvn.e d.gt" 24 n.Rh..g.ˇ_.inveidtm( kqySv muin≈eœ p[p•Sy tu n.Â!" shw….ykr' hrm( 13 .[Matsya PurŒna] pur.' pundevR o devx e pdm.gRt.r.y' d.mip n.teWu tv.vNTy*Tp.ySq.yt.y mh.mRˇd.nip 22 s Tv' mh*js' inTy' p[p¥Sv mheêrm( y.' k⁄®We Tv' sh.in ÎXyNte d.myv…jRt" 16 n.TMye cwv p#‰te /.yw®R pidXyte îtrí.n.t..Sq.gRm.nv tÊven .nmuTp.xStSy indeXR y îit vedivdo ivdu" 19 Tvm/mRrq.n.rd muKTvwk˘ vrd' Sq.n.STyividtmuTp.….∞ mhÊven /mR EW in®Cyte 17 s î∑p[. yq.rd ¨v.m( n.Syse sh pu].gtmtIt' c .·rWu dev.gCzπNm.ywnR oRpidXyte 18 ¨Tpq.u' .v.Ô.veidt.R∞ve ivm.dIin ¨Tp.yk" 474 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .lokmy' rqm( a.pko /mR a.n` an.n.m( ivn.rde tu mun* y.msur.r.ixk.Nyevm..nv..c.te myo d.nv.nvw" sh m.h' …b.m( 20 tdet.y.rdSten myen.it i]pur' hNtu' my Tv.' tqwv c 21 EW ®{" sm.rd 15 îTyuˇ_o n.nd 23 îTyevm. /meiR t /.it tÊvt" 14 tdet•o .e…m dev.gv•.c.tum.' seN{.t.itk.nvw" apk.in c vwn.n.

nvoå.neWu d./| ktRVy' c.iv„y.m" sveåR mrs. yuıs∆. itœ?v' xS]p." Sq j.' p[p•' n ikl bubo/ tOtIydI¢ne]" td….ns' tiT]purpur' shs.v.yu/.í itœ?v' p[o¥t.mupjg.y.. vy' .in yq.c tto r.m. ih v" t.y.N.Sq.mtmd." 27 aØ.e devbl' n.'í seN{k.v.y..m.ypdwiW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 28 pur.….Stq.TSye mh. c 29 nmogt.vOt…mit :y.R" xr..Ts.n.Rívw s." Sq ’t’Ty.h d.tm( 32 mym.y" sUt ¨v.nv" 25 xUr.'…s yuvitjnivW<.vm….m ctuiS]'xd…/kxttmoå?y.nv.m devdev' mdn.v. ividt. devt.sd" dev.j. surg.Ut( 33 îit ≈Im.r.o+y.in .. ivvex r.nv." itœ?v' lÏnIy.pur.nv. lok.mheåsur. ]I….rdoå>ygmTpun" a.Ry Ev d.ytm( y] yDo blevˇRO o b≤lyR] c s'yt" 2 475 .." yu?y?v' dwvtw" s.yRN/kyDdeh`...ykì" 30 îit dnutny. cwt.ip no .ˇt" xx.y" d'ixt.pUJy idgMbr' sugI….iSqt" Svym( 1 îl.Rí ivd.NhTv.NmyStqoKTv.r.y" 134 aq pçi]'xd…/kxttmoå?y.gTy cwv i]pur.iv„y≤Nt pur.lkÉWu c tq. xUr.e vc.˚« s c ikl in." p[yàen v.he n.ym( 26 …jTv.t' t√W| ivStOt." Sq d.rdgmn' n. 31 aq rjtivxuı.tpu].m( [Matsya PurŒna] xUrs'mt…mTyev' d.vo .e i]purd.….pur.

" dev.' te i]pur' p·rÎXyte ivm.yu/.rgopur. ivv./| ssh.n.yu/" sh≤∫m." 8 ingRCz≤Nt puro dwTy.sv 12 îTyuˇ_o vw .dy mh.pnm( Ete jn.nwí pt.sur.WRd.…m xre.n( 15 476 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .in c reme inTy' .ls." ¨TpTy du&vuíl e "u s." i£y.. dnuj.vyv.m( dev.R i]Wu lokÉWu iv≈ut.U…my.s.yw" p." 3 dev.nv. EkTv' Sq.he surêe r" yy* t≤T]pur' jet'u ten swNyen s'vtO " 13 p[£. tu pu„yyoge.m…/p' p[.t' viˆv∫»xt.Syte purm( tdet…•dRih„y.d.den i]pur.Rmkì.k.R iníl.UW. ®{e.R "w 4 lokp..Ridk.∂." £tvíwv j.Sy.ØπWu k=.y v" 11 yd.l.n.'í mheêr" 5 v.WRdgw .tkm. ivjywiW. yuıl." sd." %e g.?vRjíw sml'’tm( 6 îd' vOˇ…md' :y.' g." sk⁄<@likrIi$n" 7 p[.k w nÉ v.w" ’t…s'hrvopet®w ÌCz≤∫·rv.clvÆTSqt" pur" purSy rN/[.vo y] sh.nv.qIR Sq.n( 10 ah' c rqvye.' jNm.h.in y.nn. …g·rp[:y..yu/.gvt.Ntrq." s.Rp.Nte d.Mbud"w 14 ten n.svwtdrI.[Matsya PurŒna] pur.ImwStw" sdev"w p." iSqt.. y] tSqum®Re …gr* yq.in kNy. m/uip©lne]Stu cN{.n." îme c toyd.yo vr.eêr.…." 9 s Tv' surxtw" s. iv’t.k.h g.…m ivjy.n.TRO ywVy.p.' y] vOˇ.

idv mhorg.n( 22 soåPys* pOQvIs.d. b.[me sit Eih a." 20 îtíetí /. gjr.n.iv„yit 24 îit teåNyoNym." ingRt.StU..sur"w 18 p[.d' v.id]' v." a. sM.su®ıt.ly.' dipRt.s.pre aØ.vNt" kÉ…cdu∫tÀ v.reWu pure t] gopur„e vip c.m¶In." 25 t.| …bl.m( aNye pyo/r.Stoymˇ.dwí cN{Stoy/rw·rv 17 cN{ody.ie t k.l.m.j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." xUr.rk.ss" ikmetidit pp[Cz⁄rNyoNy' gOhm.n.Rm. jJvluSteW.¶In.…≈t.….nv.imv./r.rto mh.no yq.SyseånNtre.' …s'hn.¥ pOCz≤Nt td.n." kÉ…c•d≤Nt dnuj." p[mq. ¨ˇroˇr.Rm.lo ivSt.pur.s îv.dy.m( Âp.≤S]pur.lk.v." k⁄ipt.…m D.…/pyUqpw" in®ı." 16 dev.. kÉs·ryUqpw" 27 dipRt..Tsmu∫tÀ " p*.dí svRtyU rR vo mh.:ypure dwTy." 21 ikmet•wv j.ivı.vˇ√∫ImÂpmh.Rv" i]pur' p[. .nmNtihRt' ih me D.' ttíwW.n.iSqt" itœte i]pur' pI@‰ deh' Vy.idn" 19 Sv.k.iW." pyo/rsm.…/·rvoiCz^t" 23 y EWoåiSt s EWoåStu k.RvNtStu te dwTy.Mbud.St.U∂TŸ yn.r. …cNt.…stkr.:ypur"sr.y Kv me pOCz. îv." 26 in/.®Á kÉ…c∞≤ltv." p[.rk.…mv /Myt.yu/m. d.r' c …s'hí rqm.u" s…s'hn.Mbr.m( 28 477 [Matsya PurŒna] ..Nsm.n( g[Stoå.

Np..tu…mv.·rt.·rt.St.d.in svRx" in’„y jflurNyoNyimWu…..Mbrm( d.R/.WRd.du" s.R îv.c.nIv p≤=." %<@xwlixl.$vmeWR u ivivxuSt@. jld.s îv. b. dwTy.n( ÎÇ.Rnv.Uyo . îv.Imn.Mbud.ykìStI+.eêr.RrmOg.ht.WRdWR.i˚torSk. a`oWyn( jytIN{í ®{í îTyev c g.nv.[Matsya PurŒna] pur." p.∑˚ht.eêr.m( îTyev' p®W." p·r`.í ?vjwXzT]wí p.Rm.vˇ√∫ImÂpmh.ojnw" 29 m.Ntiv£m.dudTRw yd.Im.k⁄lmTyq| tTpur' skl' b.Mbud." …s'hiv£." p[." Sq Kv nu y.Rv" i]pur' p[.StiSmNbl.k.Rve in"SvnNtoåMbusmye jlg.mo invtRt.in ." 39 v. ÂpsMpd.g. aip …s'h.hs•u∞dw .Sy.=.¸….vO=…w bR…..n( 32 …b…." .n.m( tto bOh≤Nt c.j.* 34 iv’∑c.d..Rs' Sv.cl.p. 30 b..k⁄l…mv.vj[xl U piØprê/w" cU<yRNteå…." sOj≤Nt xrduidRnm( îN{c. vO=ixl.w" sUypR . îv 37 cN{ody." 36 tq." c£⁄Ste dehiny.Ste .' xr.Tsmu∫tÀ " p*." 40 krwiXz•w" ixro…." k. d.@‰m.n( 33 aMbudrw .Sy?v' hin„y.rw" ’„yt.p. d.' /nuW.rk.nv." 31 mOt.sur"w 38 t.nv.n( p[mq.iNv’t.<yuKTv. dwTyeN{. ÎÇ.p.nn.Uyo g.:yo jyTyeW îit dwTy...<@ër"w 478 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..k⁄l…mv h's.wyoR/. îv duidRnm( 35 îWu….

Ng.{vt( 53 ®{dˇ' td.lI s dwTyeN{o …grIN{sÎx¥uit" a.’tIn( 51 . t.]' vr." Î!p[h.txBden nNdI idnkrp[. ndNto me`xBden xr.Êv. îv .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh./u s." xUr.p.o yq.≤lnm." 44 te tiSm'≤S]pure dwTy." 46 yo/y≤Nt i]. 49 nNdIêre gte t] g.r‚M.p. vLmIk…mv p•g.Êv.Py tt" soåip iv¥uNm./ g.í." :y..yu/"w Î!.[mte m/un.Uyo .@y.y.≤lnm." ptNpUv| d." ttí s.r˙iWt." p[mq." s.ivv ivx≤Nt £⁄ıvdn. iv¥uNm.k.m( yuı.s n≤Ndnm( 48 s nNdI d. Vyˇ_" pur..ht. ®r." iv¥uNm. n¥" …sN/upt.Uy" s ivVy.m( 479 [Matsya PurŒna] . 42 …sı.ht" .r.:ypure tiSmNsur." s'D. dI¢' dI¢. p·r`e.e 47 iv¥uNm.nveN{e.ykì" sv.p." du&vuj." 45 t.U…m.lí p.eêr.tiv£m.æ?vit cu£x ⁄ "u 43 an.Stq.n( ….ge. 52 tSy. n.lI myíwv m¶* c &mv{.ogt.U/r. Î!.nlsmp[. i]pure tu g.rk.oR mh. 41 Vyo…ª coTPluTy shs...' p[.eêrmhˇm. ….nv." smNtt" sxS].í ivyit devduNdu.tpU·rt.ht.k.RNg. îv roiWt.d.RyvtI m.R" xïk.pur.r.surm( 50 `<$.í n..m.'sxo….vo∞wn.WRd.y p·r`' `or' t.R SyMbu/ro yq.Psrsíwv c.lm.yStq.Rts'rM. inpt≤Nt Sm sp=.

NvO=.i˚t.…/p.eêr. k⁄ln≤Ndn.•oˇm.n.n( dd. 58 te pI@‰m...NsOmrv.rk.i{·rv.h. iv/ur.n( 65 xr.t vj[.' …grI.n( …grIN{.:yen v.nn.n.R v?ym..u jRu g.vOi∑' pyod. g..* 60 ….Rk.UiWtm( pp. jI.. yq." 64 .y.blenvw p. g.Rml U .…¶g[hR .'St.m( 55 s vj[inhto dwTyo vj[sh' nnopm" pp." g. …. gu®….©.:y" p[t.©Sy d. tq." 57 du"%.. mN]wv." pÔre xk⁄n.pv.t v=…s td.' vw tuLyÂp/ro b.[Matsya PurŒna] pur.rk.St. yq.miWRtroW.Rnv.…gR·r…." myen m.tyTyev x]uWu 66 480 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." p[+e y du&vuí g.Ste iv¥uNm.í g.'í ap" pvnmev c myo m.l..m( vj[' vj[in.vIye.ujg' m.fliv.d.rk. cu£x ⁄ du .N.•p.[m≤Nt b¸xBd.IW.inht.'St.n∑p.yRNte xrvWwSR td. &m.RymR .ex.nvSy ssjR h 54 t' n≤Nd." ivrej.:y" p[t.t.p.ht" 56 dwTyeêr' ivinht' n≤Ndn.….nl" 63 t. îv 62 ty.eêr.rk.y.y. g.ujinmRˇu _' muˇ_." .itte &mxwlmh.pv./.d.≤lin p.n( stÂ.h c bl' sv| xu„kÉN/n…mv." ssOjyu qR .." ktRVy' n ivdu" ik˘…c√N¥m. 61 myen m.…mRk.'í hrINVy... îv 59 ttoåsurvr" ≈Im.:yen ceW…u .survr" ≈Im. vj[' dwTySy .`[. j.Ng[.Uy" s'ptte c.ht" x£É.

c myUrkÉt"u 76 d<@ºn cog[.q.' p[bl.neWu g.R n.…." 69 ymo gd.rmum.eêreWu s'ndRm./k.iÕ.·rgo¢.e c /mRr.m( 73 ivx.x.n.?ym.d. n." ¨Ts.r≤=t' td.neWu surte reWu tt" sur.ykìí ’to mh. tmo `ortr' nr.©.&tm( 72 ’tp[h.kr" yq." 71 yq.x. k⁄m." pU.xKnuvS' te mns..pur." smu{m?yei„vv g.jl. xUlne k.ne 74 idGlokp.gv.. ivkr.SkrStq." 75 devte r.hn" k⁄lIxp.dyNte dnup]u vONd. ivmoiht.yy." xKTy.s yq.rm( 481 .…. bl' s'ivivxumdR oıt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.¶.S]o v®.Ste surs'ink.' Jyoitirvo„mv." 67 mh.q" ssuto idv.©.nv' ttSTv.j" p." SvJyoRitW.len c y=r.NtkS}y=pitmRh.Mbu/r' idv.xen cog[." 68 s'm¥Rm..s'yt.Imen c vj[p.Tmj' devvr' k⁄m. devvrwivR…. vn' dipRtk⁄Ôr.í .Np·rr≤=t.…. g.. c xKTy.…/p.m.`[=tR r=ur. ivp.. sukx É " 77 g.eêr.WRd.JyNt bl' ih p.' p[vr.R¸tI…sˇ_ix≤%p[k.….ve c ivv/Rm.:yen myen m." n." s." vj[. gjeN{.GNy.jo vIye.idsk⁄ÔrorgwhrR IN{Vy. s'mÁu m. c …s'hiw vRjneWu gok⁄l' tq.e ... sdwv inx.rk.….m( [Matsya PurŒna] te t.ve aS]p[..yu/.r.Nyqwv îN{." xrpU·rt.xny" ptNTy" 78 myStu dev.ip cei∑tu' yqe≤N{y.Nty.e c v.…Xz•oˇm.vRr' tm" ttoåp’∑e c tm"p[." surlokpug' v" 70 s co@ën.n.roåmrkoi$s'ytu " Svy' c x£" …stn.R muinn.Stms..lwg." sId≤Nt p˚πWu yq.r≤=tu' ·rpobRl' s'ivivxu" sh.¥uit" Ete ·rpU.‚Ns'hrvo muÙtRm( s':ye iv. bl' t≤T]dxwr….=sw" ivb.kr" s s.eêr.. ivvx.•.kr" s'…ctx.turdInd. yq.R tejiSvty.Nh·ryRq.

¢o n dug| k.l.rk.e·r.Py pun" k·r„y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xre. yu…/ vOıhWw"R 82 tt" sxƒ..| i]pur' idte" sut"w sutrw idTy.y" 135 aq Wæ$(]x ' d…/kxttmoå?y..vI d.Im' s…s'hn. p[h." 3 dug| vw i]purSy.r' p[ivx.lI mh.pr" 2 îN{oåip …b>yte ySy iSqto yuıPe surg[t" s c.¢o iv¥uNm.[' nIl…mv. s ih t.c my" p[h.Ste jyk.b.h.:y.=" ivvex tU.Êv.le £⁄ıe kq' k.d' hrswNym.ÕN=tjopm.…m vIr' pur' ih dwTyeN{blen yuˇ_" iv≈.mmUjSR krmPyv..rk." jywiW.r.nvWR.í 81 mySy ≈uTv. idiv t.Mbrm( 1 s dI`Rm„u .lSy t√x' svRimit pwt.¢e k.' in"êSy d.yx.mho iv…/" 6 482 . ivxI. ….n( d?y* lok=ye p[.[Matsya PurŒna] pur. …s'hn.l' k.Sy n sm' iv¥te purm( tSy.m pçi]'xd…/kxttmoå?y. tu m.pur.PyeWoåny" p[.' p[p•w" 80 vy' ih xS]=tiv=t.©.y.l îv.lSywv vxe sv| dug| dugtR r' c yt( k.b.k.idtm( 83 îit ≈Im.Irg◊r' yq.RxS]?vjvmRv.ip in/n' p[.We 79 ’Tv.nug' `org..NvI+y m?yg.:yo vcoå….sut' s t.* my.rk.' noå¥ .r’t' n." ivvex tU.' Kv…ct( 4 k.iv„yit 5 EkÉWu i]Wu y≤Tk˘…cäl' vw svRjNtuWu k.e i]purd.| i]purm.nv.r' ’Tv. lokvr.…m r.…/p.T].eêr.he p[h.TSye mh.y" sUt ¨v.surm.nk.ixní g.

mOtgiN/n.mr.idt" 16 s v.' k.w IRmrw .Skrv.ve¥ogo Ás'/.ly..mIkrp[.Nmyo m.ivn. dwTy.kLpen mO∑ne .mh" 11 i√yojn.rk.Py.√®.…m y.≤lnm.rohs'£mvtI' …c]Âp.Ô≤l' ’Tv.' vr" m.| prmtoyen gu.yy.v√«r.pImmOttoyen pU.bl" ¨ˇSq.yeåR …mt.' kq.m( a.e…m neN{..≤ı ym..yt.dMbkìStq.vr.…mv ipt.Iimv 15 t.• c ivˇp." smNtt" 9 v.| ß+ye vr*W/I" jIiv„y≤Nt td. pU.' tu dev.m( 13 ¨Tplw" k⁄mdu "w pµwvtRO .n.' m≤∆to dwTyo devx]umhR . ssOje v.:yoå…." s'jIvnvr*W/w" 10 îit s'…cNTy blv.wvtRO .pI' rM.®c.…mv mheêr" tSy.mI cwW..idt" iv¥uNm.m( 14 %gwm/R ru r. vOt" p[mqjMbuk"ì yu?y.' dujyR " s mheêr" 8 EeêyRSy fl' yˇTp[.mwiW….m. t.Îte dev' mheêrm( 7 …b.b[vIt( 18 Kv nNdI sh ®{e. dehWe u k. cN{.s iv¥uNm.pur.R..vwí c.t( Sv.| jIv.pI' sOJy s myo g©..y c.moårIiNvin„pI@‰ dy.yR ojnivStOt.Tu vSy c yTflm( td¥ dxR…y„y."w k..m( aiSmNk" p[.irv...©n.nl" 17 mySy c.k°.lIit vcn' mymuTq.| pU. ih n" 19 483 [Matsya PurŒna] .…mv 12 îNdo" ikr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ivN/nw·rı" s¥o ¸t îv.pU..Tmin lÏne k" smqR" Sy.' v.' dI`.y.R…mv.v.n.' p[=.

pun" pun" 27 ≈uTv. JvlNt îv p. yu?yted.' ht.¥m.…m ymlok.jts*v. Áivrm.pI' m.Ir.sur" 21 iv¥uNm.R ivinht.r‚M.Jym….StU.in…/m( 24 ÎÇ.vnyg[St' .moå¥ mh. îv c in.y'krI v.n.| i]pur.=. dwTyeN{. îv c gM." myen in…mRt. c t.v.{.yu/. myin…mRt. v.nn.m( ˙∑.yy.mo ym.iv„y." 30 nOTym.v" twv. tu .p[te ' n jIivtm( Tvy. îd' vcnmb[vu n( 25 d.mOtmyI v.R îv p[t. îv c dwTyeN{.y.ts'in.d.' dwTy pXy.." 20 iv¥uNm. ivn. d.n.syNto bl' mht( 32 484 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .nI' p[mqw" sh in.' v.w"R k$kìm…R .do∞w r*rvI s.…yt.erI s.muˇ_ì" k⁄<@lwh.' jIvv…/RnI 23 id∑‰.Sywv c ®{Sy .….m" p[.[Matsya PurŒna] pur.n.m( Nypt•sur. îv n$.Ns'jIv…y„yit 26 tt" =uB/." 31 Ód.sur 22 mh.S].ls.rIêr sO∑.R= îdm. m. îv gj.nvdwTy.h mh. . .b. ÎÇ..erIrv' `or' me`.Mbu…/in.pI ht.Ry.leinRxMywtNmyo vcnmU…jRtm( t' p·r„vJy s.ho ikmNyen mh.m( aNv.ipt. yuıe .≤l• me r.r.pI ÁeW.Ry.ixno Î!iv£m.iv„.gtm( dugtR .Rrmw k Ru $⁄ rw ip coTk$w" 29 /Um." kroCz^y.¥uıl. Tv.y k.nv.n. mh.…jtw" a.xn." …s'h.idh.vk. gjRNt îv toyd." 28 lohr.o+y.in sm." a." sUy. nn." &m.

.:yen d.rk.sur." vmNte ®…/r' vK]w" Sv.r.cwrsur.nug." s.in ikrI$oTk$v≤Nt c ixr.'SyuVy.nv." c£⁄" s'hTy s'g.' ptNtIn.v≤Nt d.…mv.msIn.RpIm." p[mq.nq t.nv îit co∞.St.r.r.n.<y.R/.nNye d.Nd." ¨æT=Py …c≤=puv. g®@oTp. .nvw" x'kr.Tyt.itt.tu…mv.ryNv.sNmhoLk.. ˙∑.." 37 hemk⁄<@lyuˇ_.…s p[mq dipRto .' myd." 43 sUidt.m( Âp.cl.ImgjRn. îv.c' v.[ m' co¥m.jflu" prSprm( 35 xr..n." 42 p[mqwrip n. …z•. îv p.n.m( p[mq.ip .tp..." 41 p·r`wr.h.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.tle 39 gjR≤Nt shs.wí Î!inmRˇu _ìr….nlip©lw" b.N." inryei„vv inmR¶." 44 te c. indRy." kÀjNte p[mq.s.| pt≤Nt Sm …g·rkÀ$." kÉ…c∂.pur..ht.RPy.nvpug' v.r./UgtR . blen c 34 teå…s….' sOJym. p[mq.nv.mr.íN{s'k. inpetSu te /r.xw" xUlíw . r.N/vRm∫⁄tm( 40 blv.…. yuıg.¥ s{Up.…s d.itn" yuyTu svoå….Mbr./.n." surx]v" &mwí …g·rÍ©¯í g.nvcoidt. aip soTs..!mev." ¨ˇSquv.t( 36 x·ˇ_…." 45 485 [Matsya PurŒna] .' c inp...nv.ry" 33 nNdIêre.k.Mbr.NdwTy.SvrwdhRe "w SvgRlok îv." k·rvr.R•˙dy.Tyye 38 prê/w" piØxwí %@±gíw p·r`wStq.hve ht./yNTypre …sı.

®.mg.h du/rR m( 58 486 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." 50 îit ivD.nv.v.¥ sIdte gu.d' c ’Tv.tu=ye deh îv g[I„me c./. 56 rq.py∂ºv' xïk.Np[spRt ikm. devdevrqe surm( 53 .ytnm.s.m( aqwkÉ d.Lp…mvodkm( xw…qLy' y.p[." sSy.pI pun®∆Iv…y„yit 47 Ev' ≈uTv. inht. inht.©o .Im.UkMpí.sq ht.Ugtoå.dsUn( a. jn.UvwR sIdNt' tu rqoˇmm( ¨∆h..r mh. a>y/.:y" su.N`oro ." 49 aiSm≤Nkl pure v.Tm.it s rq" òeho ivp[’to yq.oR vcoåg[gh[ s'in.vt( ÎÇ...oR mheêrm( a. y] ≤=¢." &tmevTw y devx e imd' vcnmb[vIt( 48 sUidt.=o d.i√in„pTy pItv..nvbl ¨Tp.nv.nv. dev p[mqwrsur.M." p[mq. =o.s.v'Stq.' devv·rœ." p[.nip ih vo v.mh" 54 t.Syo h·ryRq.Sfo$‰ …s'hn.&{" SvyM..pIp[=pe . îv jlo≤=t.Uí ipt.miNvt" s rqoˇm" an.m( 57 td.net.vNd.o rq' ]wloKyÂip..IRm.duTpTy.vTsus£ ' ı ⁄ o mh.pI pU.Py v. rq' jg[.>y.nv.s. in"sOt.RmtO rs. xr." 46 d." sUidt." 51 t.>y. xïk.erIxƒrvo b. ÁmI ¨iˇœ≤Nt pun. jIv≤Nt d. ÎÇ.[Matsya PurŒna] pur.dRn" vOWÂp' mhT’Tv.rk.·rt.sur.t. vw sud.* d.devrq' p[it 52 i]pure tu mh.vˇ] xt.inv 55 /.

Ñü%.c p[mqw" smre ….eN{pU…jt" idittnybl' ivm¥R sv| i]purpur' p[ivvex kÉxv" 63 sjljldr.:ySt…@Nm.' pItv.ididgIêrw" sh 68 îit ≈Im." 67 g.pI' pITv. ny.he Wæ$(]x ' d…/kxttmoå?y.vRr' tmoåN/m( 64 v.." p[mqw. dev' b[˜.pg.TSye mh.' k⁄mdu vroTplf⁄Llp˚j.do d.dRn" ndRm.Img.' smSt.eêr.wrv" t..:yoåip dwTyeN{o …grIN{ îv p=v.•..Û" p[ivvex xr' tt" 65 ttoåsur.IRt.m( surgu®ripbTpyoåmOt' t{iv·rv s'…ctx.nvwrip .y" sUt ¨v.e yq.:ySy pUj.vpuvWRO ..ht" p[tod' NySy kÀbre ivjJv.eêrwhtR . ." pr.TsmuiÌrn( 61 t] dwTywmhR .rq" p[gÁO o√hte s∆' k⁄l' k⁄lvho yq.rk./| p[mqwr….rk.Immu%"w ’t.rk.>yu¥ttTprwnrR "w 66 s t. . 59 t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.l mu¸b[˜R .pur. xrIr' pvnodye gt.s.rk. jn.≤lrev c myen s.pur.Ste sur..y" 136 aq s¢i]'xd…/kxttmoå?y.'í s" 60 s t.>y..' htv.!‰. yu…/ ivned®u ∞wjhR suí dumdR ." p[h.' ]wloKy' rqmev mh.ixno mheN{nNdIêrW<mu%.n( a>y{vˇd." pur' pr.rs'v…/Rtxo….surNe {.e i]purd.ry" pur' p[ivivxu. jyem cN{.m( [Matsya PurŒna] s ivW.n.s' vK].kroåq mh. yq.vOTy nu te xr.idRt. r.mO/e vOW.no mh..>yu¥tdpRk.&t.q| ’to jl/ropm" 62 rqcr.S]wpru . ê.:y.b.¶R gopurm( 1 487 .…jt.….t.

vOW. yuı.Rd∑' . yuıe p[mq.n îv." Sm n s'dhe Si]pur' d.∞ blpI…@t. kÉn…c∂ŸTyn.' prm.nvp[.RSTy] s'xy" y] n. 12 v. dwTy.l îv.nn" ¨v. gU!.g. p[mqw" sh s.nn.Tp[mqw.." k. ngr' ]. 2 mOtp[.[Matsya PurŒna] pur.mrs.nv. vOWÂpe.Mbud. n. g[h.m( xI." 6 aip[y' i£yte Vyˇ_' devnw .Mp[t' Î∑.nmrw" sh 5 yUy' yTp[qm' dwTy.g." yq. myoås* d. .yR…mit b[vu n( 3 aq t. n¥" =I.s. 9 v. yq.y.bl’t." b. gtm( 14 488 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .lSy blmho k.in `or." mym.Ô≤lp[gh[ ..yk v.y. mOts'D. yq.pI pIt.mOtrs.x RO midRt.c dwTyo dwTy. 11 pIt.m mh."u k∑…mTys’Tp[oCy iditj. smIn. v. dwvtwivR’t.Stq.Uviu nR„p[." iSqt.pI s.©n.indmb[vIt( 13 my.mrw" toW…yTv. t." pí.^ yq.gt" 8 mye ivvdm.lo ih dujyR " y]eÎxSy dugSR y ¨pro/oåvm." p[iv∑.¶Í©. îv. v. s.….Nm(l.UvSu te ivmns" kq' k.odk." xk⁄n.pIp. Tvy. îNdUdye yq. iTvy' yid ivn∑.ne tu ndRm.nmnsStd. m.Mbude b. ivp=. s.n.Sttoå>yeTy n.l." p[ivx≤Nt …grevnR m( 7 aho ih k.lvc" ≈uTv." 10 y. tq. dwTy..k⁄loTplvn.…/pitmRy" 4 ’Tv.¸yRmp[:y' s.pIp. sm. s.k⁄lp˚j..pI vw in…mRt.

" tt Ev rq' tU.uiv y] m√rk*xLy' ivD.m( s. v.e yy* tU.vOt.' inflt. devrq' c tm( p·rv.' n.' x]UN.…•ht. dev.Syte iv„. vw pItv.groåMbrs'k.gr' …sN/ub.t pur' vrm( avtSqu" pur. gu¢.grsMPlve in®Ts.mh Î!' .yR yyu˙∑≥ .rdm( 24 ipt.cl" nv.Ir ¨Tpp.mhmuv.Nte tu i]pure i]pur. .pImmOtto…ynIm( p..n.STySy." s.n.yu/.m" êsnopmm( 19 EteW.e tu d. ih n" ivpul' s.gre jlgM. v. b.n."pU·rt' ’Tv.·r≤S]locn" ipt.n.| p[.It." 20 yu?yt.iv„yit 21 îTyuKTv.' c sm.Nm®Ì.' no .t' n vOt' bu/"w 17 smoåy' ®…cro dexo in&≥mo in&≥m.nv." 18 te yUy' yid mNy?v' s.' c {iv„yt.ss.iv„y≤Nt Et{qpq.jIvyit dwvtw" pIt./rm( 16 sugÁu mip dwTy." smup.gr' te tu d." p…ímod…/m( 27 489 [Matsya PurŒna] . 15 koåNyo mNm.d' tt" ’Tv.gvNd.…≈t.pySv ipt./NteåSm.veg' sh.yy.r.um…jt' vjR…yTv.divx..x" xr. s myo dwTyo dwTy.| s.m…/pStd...in c 23 ap£.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( inht.nv. .n..NdwTy.rM.t." 25 yt Ev ih te y. gd.h.It.N/vm( 22 s.pur.' v.pI pIt. yid v.' mh.Si]pur. i]pur.grop·r…/iœt.ced' vedv.M.<yev gopur.StiSmNs.mh 26 …s'hn." p[mq.nv.ividt' .

lym( 28 aq c.pte inx.Ut' v[j jl/eStu yt" pur.v' hrm( ndRyNto yyuStU." svR ¨Tpetíu .TsulB/bu≤ı" i]dxg.l.t( a….Mbre td.vopm" 30 aq . tu inhNtu' t..y" 137 aq.Rvop·r∑.smI+y devt. nnduyqR . `n.∑. 490 .vdev 32 ivihtprbl. h·r" p[ivk…st.vmOd©g◊r" dnutnyinn.c x£˘ i]purgt' shs.nv.iSqt" survrvyR .t. moidt.y" sUt ¨v.y teån` 35 îit .[Matsya PurŒna] pur.`." ymv®.i]'xd…/kxttmoå?y. tSqu" s rqvrgto . ÁvtSqulvR . inrI+y x]um( 31 i]dxg.gr' d.nsur.uvnpitgRit" sur.mdd.'sy.vvcnp[coidte dxxtnynvpu" smu¥t" i]purpur…j`.TSye mh.mywtiT]purinkÉtn' d.Mbujlocno yy* 36 îit ≈Im..nmreêr" lokp.vey pOœt" asurvrv/.qRm¥u t...pitÁuvR .vi]pur' sd. iviv/bl.nv.®pt.í svRx" 1 Èêr.v" smqoR Áud…/mg..….pwrip hiNm t. yyu" sveR g..l." 29 amrvrpuråe ip d.pur.nveN{' xrvWwmR suR lwí vj[…m≈w" 34 ahmip rqvyRm.k⁄bre W<mu%Sw tTsh g.®.mrgu®˘ p·rv.' p[itivd/.£m.m·rmOgy.yR .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ttoåmr.t.m s¢i]'xd…/kxttmoå?y.| s.o jl/rr.d…m…≈t" p[itin…/s'=…u .@Mbrxƒn.…m su%.p.yNto idte" sut..k.e i]pur..c m`v.' n.≤T]pur' puninRhNtum( 33 îit p·rg.n.idtm( i]purm….UiWt' p$h.…." p[iv∑.

Np$h.sur.v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. . d.í sUdyNt" prSprm( 6 a.gr.xu iSqtoåSMy] Eih dxRy p*®Wm( 12 gOh." =u>yNt îv s.nip n./y" xƒ..pur.n.nv." 3 hr" p[.dnm( 13 %@±g.ImdxRn. vj[.' yq." 8 jOM.UTv. Î∑." a.…s….mRk u . b≤lnSte mh.UyodI·rtvIy.." …grIN{.m( %gt.ry d..Nynekx" 5 ..yR p[yyuymR s.' iv’∑. .r’tin"Svnm( 7 in„ptNt îv. ivyit v. …zæNı ….dUl R .í mh.xUr." p[vı O o…mRtr'g*`." p[JvlNt îv. .¶y" x'sNt îv n.í dev.RdyNtí n." prê/w" 491 [Matsya PurŒna] .Stu ivrejSu te p=vNt îv.d m.nv.yun.@Mbrin`oRW"w p.≤S]purv.NıIit %.í mh." 2 p[yyuStTpur' hNtu' xrIr…mv Vy." yuy/u iu nRíl." innedvu .dyNt" puro dev.[mNt Ev p≤=.cl.wWI" Kv y.¥.n.n. îv kMpNto gjRNt îv toyd.RSte prSpr’t.R®. 11 a.Nt îv x." k.ry îTyNyoNymnU∞.' dehin’Ntnm( p[vˇO ' yuımtul' p[h.jGmu" prm' =o.nug.. .pv…jRt.gs" pUvdR ve ." 4 surtUyrR v' ≈uTv.Uvdu .l.bl.Sy…s mOto Á…s p[hr.n." 9 p[mq.clw" 10 k.idTy.' b.gr.¸í yuıe m.v.geN{. îv mh.' me`.¢ îtIvoKTv.mTyyei„vv s." kÉ…cTkÉ…ciCz•. rv. d." gjRNt îv toyd.£oxeåip smp[:ye teW.

Rtoy" 22 pUv| mh.Nt' i]purSy x£" inpI@‰ tSq* mht..' mht..n." 21 v[..kúj.Stq." svn.NsvS].¸….ht.Ns.…s c tq.l.." 20 yq.r' mh.Imn£it…mi©le 15 Vysu….Rvjle .R" SkNd" pur√.surnw £ R it…mi©lwí ’to muÙtenR smu{dex" srˇ_toy" smudI. . devrqen dev" t∂≤=.M." d.Ns.[mNte itmy" sn£." yqwv …zNd≤Nt prSpr' tu tqwv £Nd≤Nt iv…..N{..Rí kÉ…cä.MbUndtuLyv.Svt.xvr.. n£..MbudinSvn" 16 ten xBden mkr.r.®roh vOıoåStÍ©÷ p[pt…•v..gv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION kÉ…cNmuÌrcU.kú" 24 ymí ivˇ.' p[vtRte aMbreåM. blen yuˇ_oåmr.r.·r..n( 19 mO/' yq.r' t.yut." s .yu/í dev.nnwr©rs' ßv≤∫" sur.ê.[Matsya PurŒna] pur.…/pití devo d<@. loihtgN/en =o.' tu tTp…ímto in®ım( 25 d=." kÉ…cTkÉ…cCzÀlivd.n.·r®{Stpn.StSy purSy √." 14 piØxw" sUidt.©¯" ptm.n( jg[siu Stmyo dwTy..vOt.·rt.vyNto jlecr.Uv.ImmUtyR " .iNvt" p. îv pvRt. .sur.nv.=yNtí d.o/rpvRt.>y..vtSq* .Rve xBd" sjl.•deh.. klh' k⁄v.' c p[mq.yNto mh.' √.rmre" purSy ®ı±v.nw" surte rw" s'b.yu/.'≤S]ne]" 26 492 .' c loihtm( 18 srq.√." suinbı.iSt…mit…mi©l.Rvm( 17 prSpre." xrpu„p." sdwTy.[m≤Nt p[mq." mˇ.rmq. yuı' c£⁄jl R ce r...R. .." inptNTy. blen 23 tqoˇr' soåNtrjo hrSy b.nv.[mNte ..

in p[≤=Py p[≤=Py smu{m?ye k.s `orm( 36 tt" s dwTyoˇmpvRt." p[mq.sur.xe tiSmNpure yuımitp[vˇO e mh. îv c.' cwv ivinflt.." ’t.n..teit k.[.©.m( 32 v[.….grtuLyveg.dÂp.Np[c£⁄" 29 kl]pu]=yp[.n. p[Ò.Ntk.' c xBdo b...¢e≤N{ygvR΢" pur.yuvx.Rv" spRit c. he n.Mbud..q ipt" sutie t .mhexíoT=u>ym.in skoikl.in gOh.Rin kìl. g.g.Ut.:y" s':ye svO=" s…g·rinRlIn" tiSmN=.gr.lei„vv s.l.….' sxwlm.in sgopur.Nteit ip[yie t c.rk.∫⁄tiv£me..yRSTvn.ip ¨Tp.l." p[tIyu" 30 prê/wSt] ixloplwí i]xUlvj[oˇmkMpnwí xrIrsµ=p.•…c].k.nv.i$k….l.xeWvnwytRu .$‰ gOh.eêr. b¸/.pur.Uv. teW.Sf.:y.o yq." p[mq.vt.í yu?y≤Nt xBd' c mhduiÌrNt" 33 m.m( [Matsya PurŒna] tu©.Ty coTp.rk.tNmh.…..eêr. n.' yug.R" pure loihtkdRm." s rqeåMbrSq" 493 .rw jß' =tj' vmNt" kopoprˇ_.·rto ®{rq' …j`O=yu qR . …g·rxí devítum% uR o y" s i]locní te t.mrd. JyotI'iW me`.ven.xok%<@." kr..' su`or' yuı' p[vˇO ' Î!vwrbım( 31 aNyoNymui∂Xy ivmdRt.R∑e k.e √.…õ±`k [ r.R" 27 ¨Tp." kopvOt.r c.in veXm.smveidk.yRxBd. gt.gt.j* =o.rvr' ·rr=o ®ı' .ñ( z.'í .$‰m.i√in„£My rr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' c p[/.neWu gOhWe u n.n∫⁄tvIyRsÊv" cc.….Tsmu{." 38 xeWo …grIx" sipt.iNviv/.Ôs.Steåsurpug' v.in s.…. ndNt" g. v.sxixp[.….=" s tu t.XmvW.itvel" 37 xeW" su/Nv.vOt. Sv." Sv.mˇ" inv..l. 35 s t] p[.gt." 34 kop.g îv. muÙtenR su%ne gNtu' …z•oˇm. ivned"u 28 rˇ_.' yq...v®ı.in c." s.r.

eêrm( 45 yDopvItm.yt.rk.lI r..Sy c pet"u Stn.:yo g.nl. k⁄ln≤Ndn.' Stn. 44 prê/ht" xUr" xwl.id" xr. yStpit ih t..p.=o r*{rˇ_. nd≤Nt 51 494 .' ≈Uyte ….IW.id]Svnmev c p.êRSq" sumh.wrv" g.ıySy vOW." 42 t.' tq.r…st' ≈uTv.'í kroit `or." vd vcn' t…@Nm.eN{w" 50 mOidtmupinxMy t. dNt.rk.:ye inWUidte 46 p[mq.o yq.ïx." 40 td.gr.idRtSt' t…@Nm.d..[Matsya PurŒna] pur.y …czπd c nn.v'Sten c.p.n( 39 Ek˘ tu AGvedturg' mSy pOœº pd' NySy vOWSy cwkm( tSq* .>y.:yStu .vpdNy.v" so¥tb. 41 tt"p[.' ikmeW xBdo ndt.í dNt.eêrw" ’tSt] t.d c tt" …s'hrvo `or" xƒxBdí . du{.s vw t=. v.Stoymuco yq.l.' injg.n.Ntre=.en s nNdI d.ê| iv¥uNm.c. yuy/u yu yR gu jR Ne {..iO t c. ..≤liNk˘ ikmetÌ.gt." p[mq.nveêrm( t=y.í pI…@t.:y" sklsmrxIWRpvRtNe {o yuıv± ." sm.d.rko g. gv." ®{.rk.≤l' myoåb[vIt( 47 b¸vdnvt.ixr…s sm..' i]xU≤ln.≤NtkÉ sus®' ıo n≤Ndn.p" purSy tTs©smI=m. mU!.=m( ˙iWtsklne]lomsÊv..dedm·r'dmoåithW. 43 prê/en tI+.ÎXyTvmup.rk.:y' rivdI¢.mheN{®{vIyRStv yxso in…//IRr t.ê.p•" kÀj…•n.s.•s. cNdn' gN/do yq.rk.Rt( 49 ymv®.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION …b.'xmu .gt" sur.….v %@±g' in„’„y t." 48 îit myvcn.lI riv·rv.m.ed s'/IWu bl.Im.

i]'xd…/kxttmoå?y..sur"w 54 yen yen tto iv¥uNm.l" s. sveR inbo/?v' p[.≤l• n" k.lI r. avtSqu" 56 sMpUJym." shßriXmp[itm*jswivR.….iv„yit 3 k⁄®?v' in.yR p[mq.N.Ky…md' nveNdum.mek˘ .rk.l" pu„yyogSy purSy c my.lI y.y" sUt ¨v.oåsurNe {..ÔfluStu {.Tm….y" 138 aqwkoncTv.….í mh.iWtm( yTktRVy' my.…/tu' Ávhely." ydwk˘ i]pur' sv| =.TSye mh.∑ët" sTyrtwStpo/nwyqR .Svnp[`oWw" skrtlpu$íw …s'hn.∑..c t.Uyo .no iditjwmhR ." k."u a….v…@i<@mJy.StwmhR ." siht.Ry.y.:ye hte yuıe ¨Ts.m( [Matsya PurŒna] îit su˙do vcn' inxMy tÊv' t…@m.StÍ©.Ôn.·r'xd…/kxttmoå?y.tw Tpur' Vysnv…jRtm( 53 iv¥uNm.Nmy" ¨v.nn.le" s my" suv.cl..he t.c d.le koikl..nv..…`œ.it myí s" ten ten pur' xUNy' p[mqw" p[˙tw" ’tm( 55 aq ymv®.blw" 2 pu„y' sme„yte k.lI tt" £⁄ıo myí i]purêe r" g.n( 1 .pur.mOd©`oWw" p.e i]purd.kr" 57 îit ≈Im. ’t" 4 k. cwv yu„m..Uy" s tu .vyit s'hitm( 495 . kro…m iv£me.:yv/o n.pUJy td.ixrSy…st.≤lm( 52 iv¥uNm. sur.vOt.dw.o jgde v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.rk.x'…sten c s k.vR m….Rm./un.le cN{íN{in.gto idv.pur.m.le tiSmNpure yStu s'.

[ m' t&{Sy …j`.sur.oyRq.ivt.ry" p[doWe muidt.'sv" kqy≤Nt idte" pu]. sr…s ivStOte …s'ho yq.U | b≤lnwkWì .jy'Llok.nv.'SyuTs.u .g[' mh. noTsOjte xrm( 7 tt Ev' ’teåSm.ly.[." tT’Tv. ˙∑.Re h.yR .[. lok˘ {+y≤Nt m.m( ivmu%Ik⁄®t.m" s'g.rye∞.≤S]pur.vg.m( s En' k. ®{o n mo+yit pure xrm( 10 a¥ y.ly?v…md' purm( 6 mheêrrq' Áºk˘ svRp.nv.gv..m( 14 mu¸mRˇu _odyo .Tyq| yq.en . ˙dye cwv p. copiv∑o vw@yÜ iR x%re mh..mo yiSmNyo+y…s no .m…." pu„yyog' idv*ks" 8 inxMy tNmySywv' d. sur" 5 yo v" p[.•tnU®h.ip r=.Sy.n( adwvtmdwTy' v. .n( 16 iv„.Si]purSy. c ivStI.e p[tI≤=„y≤Nt ivvx. c vo vw·rt.….v. n.êt' /[vu m( ad.t( 17 496 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .r.Syit v. ce®mRNmqc.NtivRb/u .NsOjÔ‰oTò.!º n.nv' v.'íN{o jOM." muÛ" …s'h®t' ’Tv.rs' bl.…s cN{oåi]nyno∫v" .jte .y. mymUcyu mR opm.IW..o bl' y∞ y." tm.l'’te h'so yq.Sy. .[Matsya PurŒna] pur.it soåMbrm( 15 k⁄mdu ." 11 kLp' Sq.ríor…s s'iSqt" tq.pd]ym( 12 vy' n /m| h.[ .iWtm( tq." 9 p[yàen vy' sveR k⁄mSR tv p[.[. …. %Sq' i]pur' x.Ste pur. k⁄moR yq.Nt ¨dy.UTv." 13 îit s'mN}y ˙∑.rt.

in tenvw .." òehpU.in c JvltoådIpyNdIp.I' t.ne 28 pepIyte c.©.." Svedyut.peWu c d.Tm.nvIn. n.Ny. c ip[y' p[s•.R]vrwyvRu >yo rt.….…c√rS]I SvkpolmUle ivxeWk˘ c.n.Rsm.g.s.eR puråe sur.peWu c koikl.…gRt. gOhWe u sh.NtSy tu p.' c ip[y.Jym( 25 iSqTvwv k.©n..vs." =p. 29 497 . c.'íN{ody îv g[h." 20 cN{..p[doWe cN{. me mu%jeit jPTv.nmev c 18 rQy.pb..ivt. ye tu vOW?vjSy pçeWvSte mkr?vjen t].nn' Sv' sml'kroit 26 ÎÇ.Uv"u 23 klp[l.®tr' kroit ten. vsumNTyeW.nuivı.deWu gOhWe u c dIp.R" p[dIipt.p[l." gOh.vuidte cN{e JyoTò." k⁄®teå…/r.Sq' mh. m#πWu te dIp.nur.geWR u p[.sur„e v..p 27 rom.…c≤Tp[ySy.Ny.peWu c sMp[s•.nn' m<@ldpR.dmUle k." 19 td.Ut.….Lpòehp[dIipt..Tp[s•. vr.≤çtwg.su r.nmNtdIRp"w sudIiptm( ¨p{vw" k⁄l…mv pIyte i]pure tm" 21 tiSmNpure vw t®.nen jgi√tTy %e roih.pur.ven rtImv.'x…u .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." Svy' &t' y.'…s nwx. k.Øh.' vI..surpug' veWu Sv.kúidn.…. yq.e·rt..itrs.' smeTy cN{" p[.. SmOTv.' svRràmy.se t®.p[.in &t' inhTy JyoTò.©« rm.…. a." p[doWe l≤lt' c£⁄ghRO m.≤Nt md.pU.jm.m( [Matsya PurŒna] xIt.o mdno mmNq 24 tm. ivm.íMpkpu„p.en c.©n.' sc.. b.{m." su…cr' ivrem"u 22 ivnoidt.it…cr..peWu c mUiz≥tWe u mˇp[l.sITp[l.'x.p[doWe rTy…qRno vw dnuj.

ïrpLlv.çnme%l.Uv"u pU.my≤Nt 33 /Utp[snU p[.ip n.®vex.m( 34 ip[y.…cTp[Â!.…mm.i˚t.nm( a. k." p[ov.w" su’t' in/.w®petSt.roh me ≈o….©n.n" xux.su surNe {m." …zNd≤Nt t..mSy b..msur.itvel' kpolm.Ry EWoåiSt c hiWRt.r./y≤Nt kÉ…c≤Tp[y. ll≤Nt dwTy.Øh.su cN{ody..' k.m( 37 rQy./roœ.Nye klh'sxBd.. d…yt.≤Nt t.n.su c.R tU .c k. ®…cr.©n.çIkl./uy.' pIno•t..l." S]I.m( ≈Uy≤Nt v.=I c vr.n.sU+mn. yUqgt." tN]Ip[l. 39 aMl..r.ly.m( m.' xBdí s'b.s.U…mr.iNvtsuNdrI.u åe surI.v" subN/" sUyRe gte vw i]pure b.s.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION goxIWRyˇu _ìh·R rcNdnwí p˚.Ny.seWu c c.n' k.. mdlol.≤S]purWe u rˇ_.©n./y≤Nt 32 gey' p[vˇO ' Tvq xo/y≤Nt kÉ…c≤Tp[y.gR. b.g.…j`[…s ik˘ mmedm( a.g’t. îv . b..n.Nt" Svn." 40 k..s cN{" 42 498 .' t] c s. iv.Mbríoı»tkÉxp.t( s'dolyNte klsMp[h./it koikl.nen ≤%•.x" s'doLym.sIt( 35 xx.n.r.çI gu.n.©r.teWu p[.Uv smmRro nUpru me%l.˚p.v...vgU!." 36 p.n.surI.' nv.….su t{.' py." 30 =t.…st.s..' ivx.' sMp[it bo/y≤Nt s'b?u y s'b?u y c r.p.g" p[ƒe ." 31 Kv…cTp[vˇO ' m/ur. &tdoWrˇ_..n.nm.[Matsya PurŒna] pur.v.d.í ..wJyoRit·rv..m( suc.Uvmu dR neWu tuLy.RmtO Syev suv. mh.!‰.Nte 38 aØ.©®h. d…ytopgU!.„p.m( mnoDÂp.n.geWR u c ivStOtWe u dwTy.®b..r.su rˇ_.Mbu…sˇ_.peWu punivRrˇ_.NmNmqm.mreWu p[ƒe . v.UmIWu su%p[mye ' gey' p[vˇO ' Tvq s.' p[l.dvyeWR u vr.pí sh.g.rI suc.' ip[y.pIWu c.l.m( 41 …c]. d…yt.p.RkM⁄ . yq. cN{mso idv.dw®pxo….c" kl/*tkLp.

n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ivt..…qn" yyu" …s'hrvw`oRrvw .·r'xd…/kxttmoå?y.c ¨idte tu shß.' spid ih p…ímk*mudI td..ixr…s pr.idtv.Nt îv s.e i]purk*mudI n.g[mk u $⁄ e b¸rev sUyoR .b.duCz™v…stwiXz•sU]"w k.pur.iv/Âp.m( xrVyy' p[.Uy s't¢k.Rid]inndwrip 3 tto v..pur.yt.[sm.it cN{Sy p.id]wí.r 44 îit t] puråe mri√W.m( 45 cN{oåq k⁄Ndk⁄smu .….í p[mq.w"R dol. 4 499 .kre rv* nd∂ºvbl' ’Tò' yug..o mdníc..©sm.' ih smupTe y n ..U…mStwivR…c].n.it t√∫.ivRpk [ °.Py puråe sur.' p[=I.çnrq..itp[m..m( [Matsya PurŒna] s'doln.' vw ..·r'xd…/kxttmoå?y.TyMbre it…mrtoyvh.nv.gr" 1 shßnyno devStt" x£" purd' r" sivˇd" sv®...Gy=ye /npití nro ivv..çI.m®..tp]wmhR . arI. iv.….y" 139 aq cTv.Uv täl' idVy' vn' p[c≤lt' yq.nrihtoå.s.R" ivz.Si]pur' p[yy* hr" 2 te n. 43 sc≤N{kÉ sopvne p[doWe ®teWu vONdeWu c koikl..TSye mh.iv„yt.vturgw" ’ts'=y.r…qn..rv.sIt( r.y" sUt ¨v.' t·r„yn( 47 îit ≈Im..[∑mw …R .s.êRopgtwivR…c].'x* mer* .&mw" b.mwkoncTv.R" 46 cN{p[.oR JyoTò.n…bMb" iSqTvody.krh.

.ptNt' sMp[+e y r*{' ®{bl' mht( s'=o..' c p[·e rt.m( vj[xl U i∑Rp." sur.n.sINpiØx.n. îv 9 ivgjRNt îv." 13 gd.od.' gjyoyuı R e yq.' prê/.r.n( xr.n.·rt.Mbr.ht.' c svRt" 14 …g·rÍ©opl.yu/.odsÎxiTvW" p[y?u y yuık⁄xl." injflu" pvRtfl.." it…mn£g.n.n.√.mh. îv tp.' smu{p[itmo b.in…ít." prSpr’t.í£ì" pt≤Nt Áud/ejl R e 12 …z•ßGd.[Matsya PurŒna] pur.in vj[. aM..≤lnSte vw smy.' d. iditnNdn.UW.n.y `n.t.' piØx. îv pvRt.=.wrNye ivd.·rt.Hxˇ_I" xUld<@prê/.yNto Jvl≤∫í a. musl.vyv.o d.no`" s.e cwv pt≤Nt p[mq.nveN{.yu/íw N{vcRs"w kop.….' musl.' jye c." aNye ivd.seddu veR dev"w sur.n.M." ptNTyNye b.' mh.' c tomr..vit s'=y" 500 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .n." sm.' cmUÁ.í p[m∑O ..m( td..yu/Sw ]Stn=]" i£yte s'=yo mh.RsIdbl.m( a.' riviTvW.gr*`e ptTyip 15 p[vı O vegSw twSt] sur. yuıluB/." sp=.sn.í k⁄ØyNte prSprm( 11 vj[.gs" 10 /Um." modm..ry" 8 mtRVy’tbuıIn.n.n. .surkre·rtw" a." sjv.n( 16 =u{.n.Tyye 7 siv¥uNm.Tmn.' p[mNyu…. guÂ….m( abl..in c 6 p[gÁO koprˇ_.n.nv.* 5 te c.' s/Um.

yu…R / d.≤lhnn' vco….krm( soåip m.m.pur.dNvdt.Ky.iNv¥uNm.kú îv.Lyhm.Rl`no•.vNmy.| p.idn' t] n≤Ndn' t…•.gr' trte do>y.' vr" ¨v.u ..n' j.nv.Mbud" iv¥um. 26 s ten suph[ .ryˇIv[' nNdIêr" suivg[h" 29 501 [Matsya PurŒna] ..loKy t' …z•' d.Õ« tu blv.h.. kq' n.do nNdIêrm….&t" 18 s t' tmo·rvdn' p[.c yu…/ xwl. /mRk.vt( 17 iv¥uNm.. pUv| htoå…s pxuv¥q.o ble …b.| smve≤=tum( 24 îTyevv' .rkoivd" 21 d.•wv c=u>y.nI' v.nvoåMbu…/in"Svn" 19 yuı.' nwWoåvsr îTyut xˇ_o hNtu' ikm.nI' me jIvNmuCyse n≤NdkÉêr n iv¥uNm.Rvjl' yq.yun•u " s c t®" xI.Tm.itdoW.c p[hr'St] v.nven vreW…u .m( 23 s. p[qm' c..Mbudm( 25 v=s" s xrStSy pp* ®…/rmuˇmm( sUySR Tv.t ptgexvt( 28 vO=m.Tmp[.rv" iv¥uNm.wSt√iˇ…mn£=yoå.' xKnuy.m( dev. n¥.…@v 27 v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lI c vegne iv¥uNm.gt" yid iTvd.edk w WÉ .m n ih'Sye £tudWU .lI îv.itroipt" hSten vO=muTp.l'k.surg.re.id' d.' vr" ¨v.≤lxrwiXz•" pp.i√bOh' …s 22 yid t.tye¥o idv. îd.Rp„u po mh.idn' dwTy' nNdIxStpt.nv 20 tmevv' .ve. dwTy" kre." roWm.$‰ …c=ep gjr.k.

mR ( ym' c ivˇ.UiWt." s.nIk˘ vnm…¶·rvoıt" 38 xUlind. 33 aNtr.R·rtorSk.[…mtí r.s mˇ.id" soå. yq.s n≤Ndnm( 31 xrk<$ikt.vTpun" aregÁRO rq' tSy mht" p[yy* jv.ry" 40 n.[Matsya PurŒna] pur.m( du{.I" 35 ty.êo ivixro .r.=' myo ivd.nv.…@v 30 tm.≤lin inhte …sıc. ixví£/re./u s.wí d.. xKTy.cU….…/pte" xt." . xwl.ik˘nr.m..•tnu].t muinx.Rve 39 aq vj[/ro ymoåqRd" s c nNdI s c W<mu%o guh" mymsurvIrsMp[vˇO ' iviv/u" xS]vrwhtR . rr.lI xrxtw" pUry. s idte" sut" a.e rq" pp.o iv…. s'ygu e 42 502 .Np[s.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION so¥My krm.g.nuivı. s..íoˇmvegiv£m.ptNt' vegne vegv.æ?vit coKTv." îWu….yy.l* hte my" dd.t( 32 ivl‚Mbt.h p[mq.…•gRtíwv m.≤lnmui∂Xy …c=ep p[mq.Ox.ht. Î!.ve rivx£krp[.id' smviSqtm( 34 t.t.Mbudvˇd.í pt≤Nt p[mq.g' tu n.m( iv¥uNm.RtmStk. gd.g[. tU.t( iv¥uNm.©o vw xwl.pitm( 37 n≤Ndn.r.R!ivı.v hNtu' s £Àr' mihW' gjr.cl" 36 iv¥uNm.pen s.mev tu ivin„£My x·ˇ_' xo….' bl.…/pit' c ivı±v.j`.g.Lypt∫Àm* vj[. ….ht îv.nIm( 41 tt" xrw" p[mqg.≤S]pur' p[vie xt.idte dwTye iv¥uNm. te pUjyNt ¨m.idTyoåkúrqo yq.yeWR vu re.n td.•˙dySTvip iv¥uNm.

xí somo n. tq. t•≤Ndvcn' Î!.©d.ve pu„yyogo b.in mNdr. îv ¸t.' mheêrm( 48 tt" xx.u" smNtto inp.…/p" 45 ten muˇ_Én b. xwl.Sy p[.….Uv c.y.ip s'yˇu _' t¥ogen pur]ym( 44 tto b.it i]pur' p[ivvex s" 50 s my' p[+e y g.y.| i]ne]≤S]pq.Tym. yu…/ vj[si' n.. i√jpug' v.d.¢o my sud..pu„psmp[.nk.x' ’t' sUy.idgRjvÌt" ik…md' iTvit pp[Cz xUlp. 53 xrtej"prIt.pur.| mnom.. i]dwvtmy' i]pure i]dx" xrm( …/iG/Ñ.˚itlk" kpdIR prm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ˇ_" s myoå¥ ivnÕ‰it 49 aq nNdIêrStU.e·rmdRl." anenvw gOh. t•gr]ym( i]/.®tvälI xre i]purm.tRvt( ¨v. dnup]u .x≤S]purSy." s…s'hn.m( a.….m b[vIMyhm( 51 ≈uTv.e Tvmp£.' i]/.çns'in." ivn..…mit c£Nd k∑' k∑…mit b[vu n( 47 vw/yu | dwvt' ÎÇ..dpsipRt" 52 soåpIWu" pT]pu$v∂G?v.n.Re r≤Ôtm( 46 muKTv..Stq.m( [Matsya PurŒna] ttStu xƒ.∂ÁNte k⁄l.Uv h b.skLp. i]pur.h k..Rsk ' ." 43 aq dwTypur..c n≤Ndn' . devSi]dwvtmy' hr" mumoc i]pure tU.p" p[.®.en b.in c 503 .in pur.k. 54 me®kìl." du„pu]doW.g[in.r.ˇ_o mheêre tenvw gOhmu:ye.x' Sv.NyU?v| yq." kpidRsNw ye p[b.

w" sh dÁNte d.Rvjle …sÔm..hR…s 61 x.t.vk pu]k" n.ß.…. pu]mup.Mbuj' jlj.…í≤Tp[y.s.=.d. Áip t.s.vkJv.xnm( 63 b..$gv.vloknk." xo…. kÀ$.k..m…¶n.w®pgU!.niv.….í rmNTyo rm.=I i]lokSy n m.t pu]ie t m.UW.í.d.in c gOh.k. p.…¶vdne =ym( 60 ¨v.mup{ve dÁNte dhn.…yt' c my.m( skp..í.tu' d…yt' W<mu%ip[y 64 k.=Iv ’t. îTyuv.d.Ô≤l" hVyv.yngt.…¶" s.[Matsya PurŒna] pur. d.nveN{.hRSyenmup. p[iw h muKTved' gOh' c d…yt' ih me 62 Ek. pre. dhit xwl. b≤l….d.….c ¸t.©n.n.in c sjl.nv..nv.Np·rTyJy pI…@t.g[We u rMyeWu vneWpU vneWu c v.c xtpT]. c ixvp[.xSy tleWu c 58 rm. dev ixvy..t. gNtumNyt" pur" ip[ySy pçTv' gt.g.in sm. tiSm'≤S]pure d.in c 55 sp[.Rr*Pymy.in c 56 bı?vjpt.lk˘ d.Rh' prSy prt.yR" p.Ny.teit m." inptNTy. ¸t.tulie t c iv◊lm( c£Ndu≤S]pure n.in rMy.hn .=I s." 66 yq.y." 65 t.xnsmIpSq.lveipt.y b.in s..' Sp[∑…ë mh.pn /mRs.in Sv.…c≤Tp[y' p·rTyJy axˇ_.nv.:y.roTk$.©n.loåy' du"%lB/í my.krm( 504 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." ≤S]y" 59 k.in dhnen shßx" 57 p[.

s itmINsn£.m( [Matsya PurŒna] tq.Nt' jnyNsmu{e 73 shßÍ©¯.n.….yen c sm.myv…jRtm( 78 AWy Ëcu" 505 ..sy.dh≤T]puråe nl" 67 tuW.vOtm( .n.Rvge m( iv].Tsm….n.dkLp" p[.in xIte tqwv soå…¶≤S]pur.in gOh.' t].t. dhTyMbujk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' yq. îN{o vj[/rStd.ˇd.sITsmu{e s≤ll' p[t¢m( k⁄p]u doWw" p[ht.m.£≤Ndt.sITshßÍ©" s îv.iv„yit pr..n( 72 sgopuro mNdrp. sveidk.' dd.©n.pw" Kv…qt' smNt./| .'Sit…mi©l...iv„yit mygOh' inTymev yq.' c rvoåit…m≈" 69 dG/.nl" 77 ySy ySy tu dexSy .çIgu.in 68 xr.t xBd' mh. S]IvK]pµ.rr.vnw" pp.k.m.©n.lidv' p[t¢m( du"%' mhTp[.pur.v" {+y≤Nt i]pur' %<@÷ t]ed' n.Py jl.in dG/.in c.nuivı' yq.Uv k.RhMy.Ny.h.e ten jgTsp.nUpru .kr..t. jn..xg.Rv*`e 70 gOh"w pt≤∫JvRln.rb≤lp[yˇu _m( 74 p[dÁm.mitkoml.iditnNdn" 76 aseVymp[itœ' c .it /n.ip mySy.vxeW' i]pur' p[jDe ¸t.iNvtSy 71 gOhp[t. t] pt≤Nt r=. k⁄l' y.Rve toymudI.vm¶' yiSmNmh.n.&t.ip gOh' mySy.m( b. xx.…. stor.Ns*/vro mySy 75 t∂ºvx e o vc" ≈uTv.clex" n.vR nwydR .≤x" kml.'Stq.rvyR≤S]pure c soåq twrve s.qR…mv.." tdetd¥.nen pur.n./RcN{.'StTKv…qt.in ivxI.in dG/..h vK]e=.p˚j.vlI!Ÿr.R…..m.xn.p tÌ»h' c.…¶p.

e p[pl.n' i]dxw" smI+y g. gOh' p[." 83 ipt.vhm( ivjy' tSy ’TyeWu dd.R√vLgujhR suí dev. ≤%•m.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .¢oy.xˇ_' tto gNtu' t' cwk˘ purmuˇmm( 81 ixv" sOÇ.ne i]purd.Rm.m( 87 îit ≈Im..' v.TsvRyDflp[dm( 86 îd' SvSTyyn' pu<yimd' pus' vn' mht( îd' ≈uTv.y" AWy Ëcu" 506 .Ut.?vj" 85 iptø.TSye mh.ip ≈.r s" 80 t].v…y„yit anNt' tSy pu<y' Sy.n' c .·r'xd…/kxttmoå?y.ho n.Nmy.q| vw ck." t].ih mySy cmso∫v 79 sUt ¨v.gvNs myo yen gOh.m.it vOW.pur.c ÎXyte ÎXyte y] /[vu St] my.=" pUjy.ns" ttí‰utoåNylokÉåiSm'S].t" s td. jGmunnR duSR tu ivWˇ_hSt.y" 140 aqwkcTv.≤Nt ®{slokt.e i]purop.[Matsya PurŒna] pur.ip devt.∞ s'pTy hreWdu G/' ≤=¢' pur' tNmkr.Spdm( devi√$( tu myí.s ceêrm( pUJym.…qRne ivrr.ywv gOh.ıeWu y îm' ≈.Utx e ' sveR tu∑vë ru Iêrm( 82 sMpUJym.m shß.p' p[ivmOJy .R x e .wg.d.:y..…/pit' tu mu:ym( hW. c y..·r'xd…/kxttmoå?y. pi#Tv.m cTv.:y.n( rq.mh' vN¥ tto mhex' p[gÁO c.…yt" tSy no gitm." suroˇm." s≤Nt a.lye c 84 y îm' ®{ivjy' p#te ivjy...

v' tSy /Imt" 1 sUt ¨v.te tmup.pe=" s itœit p[cSkNd tt" sommcR…yTv.ı…ck°WRy.t( 7 Eel" puÂrv.kr* am.' m.c tSy c.mhe ≈otu' p[.' m.mhipt.v' ivStre.c Etdev tu pp[Cz mnu" s m/usdU nm( sUypR ]u .ˇ.v.' p[Iit&RÁte prm.]' ip]u∂x º ' D.t.∞wv. 3 som.y cov. a…¶„v.Sy.mm.Sy.Stqwv c 4 yd." sUt tpRyte kq' iptøn( EtidCz.m( kq' gCzTym.' tpR..Nm.p=.mOtp·rßvw" ’„..l.gt* am.Lpk⁄Ùm..i¢" iptø.y s" …snIv.krinx.s..Vy. tNme inbo/t 2 mTSy ¨v.v.lIp[m. tu EelSy idiv s'yog' somen sh /Imt.vu. p·r≈m.'x…u .Tv. iv√.Sy.h' p[v+y.v.mOt' tu som..' tq.' invst EkiSm•q m<@le 5 td. cN{í sUyíR n=].mOtp[.]' c t.uj. s*My.' c tO¢ye dx…." pç….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Sy tt" som' kl.…s ≈. s gCzit {∑ë' idv. tt" s idiv som' vw ÁuptSqe iptønip 8 i√lv' k⁄Ùm. bihRWd" k.¥ tu t* t] k..pur. k⁄Ùmup..c yq.]v[todye 9 k⁄Ùm.Sy.' sm.* tu in/.…m p[.v.v.mh* 6 a…..√w vs'SteW.…s idv' nOp" Eel" puÂrv.…s m.pe=I p[tI=te 10 Sv/." 11 507 [Matsya PurŒna] .íwv Sv/.

[Matsya PurŒna] pur." pUv.…yn. a.' pç.Vy.s y. c s" inv.BdsUnv" p[ipt.mh. a. bihRWdSte vw pur. a…¶„v." 20 ySm..m.v.Py.yte suWªu ne som' tu somp.Vy.' somp.nuvTsr" 18 ®{Stu vTsrSteW.Bd.tRv.m." a∑k. AtusnU v" ipt.mh.pe„vq dˇeWu ip}ye.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s¥oå…. ivDey. vw kl.vn( 14 iptr Atvoå/Rm.'Sten tpRy.Bd. bihRWd" k.tRv.m( EtˇdmOt' sommv.Bd. îit i]/. gOhSq.Sy.len.…s m. tu vw 12 Sv/.p m/u cwv ih 21 tt" pItsu/' som' sUyoRås.ˇ.no Á…¶„v.ˇ.Tmk." ßvte su/. dev’Ty." SmOt. iv…/n..e iníy' gt." pç.Ot' t√w iptø.m( 19 Ete SmOt." 15 s*My.sITpuÂrv.no hivyRD.tRv. dev. ye yug.Stu Atvo Ám.vekriXmn.R yugpd( Vy. 508 .Stqwv c 13 Atur…¶" SmOto ivp[A w tR 'u s'vTsr' ivdu" j…Dre AtvStSm.ˇ..=rt.í ye t.…ynm( 22 in"xeW.pyNpur..'Stu inbo/t 17 teWu s'vTsro Á…¶" sUySR tu p·rvTsr" somSiTv@±vTsríwv v.s." 16 gOhme…/ní yJv. ten s*Myen m/un." pç.…s ivxeWt" tt" Sv/. a…¶„v.í ye SmOt.s vw iptøn( s*My.Îtu>yo Á.…/iœtSteWu cN{m. ye tu yJv. b[˜.pty" k.vd." sut.yuívw .Tp[syU te somo m.Vy." somp.mOtne s*Myen tpRy." SmOt." k.ío„mp. bihRWd" k.

Sy.e vu t( 30 tq..ˇu pvR.…yt.o Á.í xuKl..Rm.í √* lv* k.dU?v| yug.lo Deyoåpr.yy≤Nt c Ev' s.Py." xuKl. 31 a/Rm..mR <@l" Evm. Á.pur." ’„.ym.Nsom" SmOtSt√su/." p*.Stu yo .≤Tpbe{…v" 25 pIt' pçdx..ym. tnu" 24 p*.•IyNte pvRs…' /Wu 32 tSm../.y.ˆe anumTy." tSm.edo g[Nqy" s'/yStq.ˆe p[itp¥eW s k.Py.g' .yo" 28 îTyeW iptOm.tO Iin c aGNy.d(/s[ ≤Nt vw ’„.t( 23 kl..gmh"£m. sUyvR Iye.m( suWªu .…sk" 34 VytIp.nSy .' s ÎXyet xuKl" sMpU.k.Py. i√tIy.nSy xuKl. pí." yq.s./| su/.g' .." xuKl.R….…m pvR. v/R≤Nt vw kl.t( 26 suWªu .sSy pv.Ntrm( 509 [Matsya PurŒna] ..Nt" pçdxw" s.h' tu riXmnwknÉ .Bdm.ni£y.t( dev"w pItsu/' som' pur.Skr" a.R….id=uv. g[Qn≤Nt pv. a.Rm.' s'/yí y.p[..yte som" =…yte c pun" pun" smO≤ırev' somSy p=yo" xuKl’„.… k" 33 p[’it" ’„.… kÉ s." k.Py.d* p[itp¥.yy≤Nt c 27 Evm.Py.Otp·rßvw" 29 at" pr' p[v+y.l ¨Cyte lv* √.leåtIteåpr. Á." p=.vev r.Sy.vOˇ.y.St.…yt" som" xuKlp=eåPyh"£m.yyTsuWªu ne .Py.. ySm.p=Sy k.gmh"£m.l" p*.Py..ids'…/Wu s.R cN{Sy.Rm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y.Py.Tmk" k." =Iy≤Nt ’„.Stu vw SmOt.te iSqte sUyRe le%.

" sUy. SmOt.vm./Iyte 37 pU. SmOt.k. vset.…•ptn[…v" p[itpCz⁄Klp=Sy cN{m.tStn.¸te" k. m?y.]í pvRk.Rm.Py.TpU…. pçdxI r.Rm.kr" rÔn.v.yte nˇ_' p*. tt" SmOt.Sy.ˆp[.jte ySm." 510 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .l" pvRs…' /Wu √‰=r" k⁄Ùm.idTyoåpr.Rm pU.l' sUymR iu ∂Xy ÎÇ. pXyeTprSprm( t* tu vw p[itp¥.i]rm. tdU?v| r.Sy. cN{idv.Nv.Sy.t* yd. dx| sm.TR v.le VyviSqt* 36 tTk.Tp*.TR v.' s k.NeR du" pU.t( 46 inmRCu ym.i]s'…/Wu pU….ˆ.dnumitn.kr" 38 yd.∞wv cN{Sy r.sVytIp.' inx.v.Rm.kÉit kvyo ivdu" 41 am.Re shsoÌCzπˇt" p[.TpU…. 39 ySm.v. tSm.Rm. 40 aTyq| r." sUymR <@l.Rm.m( yug.mR .kr* Ek.' yd. s':y.ˇ.ˇu vw 45 sm.∂xR ¨Cyte 43 √* √* lv. cN{.nyomR?ye tyomR<@lyoStu vw s td.lo dxRSy c vW$(k·™ ry.mm.}y.te pU…. º tu pU.vˇiSmNk.d.tO Ih vw idv. 42 ¨i∂Xy t.Ntroidte cwv cN{e le%op·r iSqte 35 pU.l" Wœ" k. Tvm.pR =e tu r.[Matsya PurŒna] pur.' tu sUyRe p[.Sy.gt* aNyoNy' cN{sUy*R tu dxRn.' p[=e te idv.gMy lv* √* tu m?y..loå….' inx.mO=e tu yd.tumhR…s s cwv s≤T£y.Sy.lStu s SmOt" 44 Î∑cN{.Sy.¢e tu cN{m.mnumNyNte iptro dwvtw" sh tSm.Rm.NyoNyvtI' p.v.

v.' gOÁte yo idv. Tvm." somp. dx….' my.Rme ¨.lo vw i√lv" SmOt" pvR.lo i√m.te sme vw pU….t( 55 tSm.v.' tu p.Tpçdxe some kl.N.].Sy.k.e p[itpTp[itp•Stu pvRk.' git" xKy.lI td.íwv kl.pur.n.≤Nptøí' tw e iptro l*ikk.Pyte tTk.' tu pU…." somv/Rn. k⁄Ù" SmOt.' tuLyk.xeWo inx. D.tu' v.l.…m iptøHz™r.idRvs£m..ujStu ye teW. punr.l" k⁄Ù…snIv." pç…. 50 anumití r.d. 59 a] dev.' i√lv" k.l" k⁄Ùm.St.….Tsm.¸itvW$(k·™ ry. ÁºW.lStu tuLy. am. =y" 56 îTyete iptro dev. k⁄Ù" SmOt. Et.m( 47 idv. pvR Tvm. ih p[…sıen ik˘ punm.v.Sy.lI k⁄ÙStq. vw n.git" tps.]k" 53 k.' k. 51 îTyeW pvRs/' In.' tu =I.i∂v.kr" am.eNd* /vle tu vw tSm." 54 ySm.vR." SmOt.pUytR e som" pçdXy.l" kl." 52 cN{.Sy. ivxTyk| …snIv.Rm." 511 [Matsya PurŒna] .TsomSy ivp[oˇ_" pçdXy.v.kr" 48 k⁄hie t koiklenoˇ_' ySm.UyVR ytIp. 49 …snIv.vy≤Nt ih 57 at" pr' p[v+y.Tk.m( EtÎtum% u ' Deymm." a..Lyo" smuıo i√lv" SmOt" akúinmR<@le some pvRk.Sy. c …snIv..s.ı..' git' c sˇTv' p[.tRv.ls'…Dt.' =I." SmOt. dev. SmOt.ıSy cwv ih 58 n mOt. Atvoåq.Bd.Sy.i¢' ≈.lIp[m.v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.iSt Wo@xI tSm.|sc=uW.

s≈.k.g.≈m/me.•.' tu teW. yDen p[jy.n.n..vsVy' d.pe dˇ' ih tTk⁄lInwStu b.tn.N/vw" 64 m.Tym.•d.n.t( devSw te iptO….' inv..' te /mRs.n.NtrSq.Sq.SteåTyete soml*ikk. cwv c.R" kmRyoinWu .…yn.LmLy." 67 dI`.•e dehe dur.ÕNt" k.Ste iv{v≤Nt iTvtStt" 68 s·rTsrSt@.' vw du"≤%t.R p[D. ym=ye Svkm.] p[sId≤Nt ≈ı.' lok.yuˇ_ÉWu kmRsu 61 b[˜cye.m( teW." iptro m.p•.N/vwn. îtStt" 69 Sq.S]yStu vw 512 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .nen s¢/.Um.yuJyg.s. 62 kmRSvetWe u ye sˇ_." t]Sq.vt.SqeWu teWu vw x.[∑./Rm„U mpw" sompwStq. .itxu„k.neWu VyviSqt.Tym.R<ynuxocNto y.' vwtr<y." s.Rmgo]t" .ıen iv¥y.uiv ≈.eWR u dˇ.Lym.kÉıv.Ut.….n." Ete mnu„y.Rívw .≈m/meWR u Sv/.[Matsya PurŒna] pur.ı’t. dehp.lukÉ 70 a…spT]vne cwv p.í.ivv…jRt.neWu p.in pu„k·r<yí svRx" pr. SvgRt.RTSmOt.mQy.mx.ste 63 p[j.' b.ı..n( aNye c.' p[…sıwW. vtRNTy. ye y.tn.s≈.n.ujStu vw 65 te>yoåpre tu ye TvNye s'k°.gt." s.m( 71 teW.ss" =u≤Tpp.ı' ih .Ut. ¨ˇ_." p[te .Ip." 66 ….' c vw teW.tn.uÔ." SvkmR…. idiv modNte iptOmNt ¨p.Ny…. i√jw" 60 yid v.h. ≈.' c k⁄M.Sv.n.R tps.í ivv.í Xm≈ul.nm." ip<@.

gtD" p[te .Âp.“uvNTy•m. mnu„y.n( 72 ap[.ı' dˇ' tu p[I.y.R>y.vr.Tk°itRtStu>y' sgR EW sn.mel e Sy c sm..' cwv y" k.s." 73 n.ıSy cwv ih ’„.m( Et≤TptOmhÊv' ih pur.su t.nIkÉ SvkmR….¥e Sq. .le Ny.' xuKl" Sv“.iSvh yoinWu 74 tiSm'StiSm'Std.Sq.Sq.gm" av. p[itp.re ≈.c pXy≤NdVyen c=uW.n' p[.dˇ' mnubvR[ It( snTk⁄m. ipt.ne„v…/iœt.]e iv…/n..tn.Uit…mCzt.m( p[.nmev c sm.Ut.' p[.gt' p. ye c pç/.Nte vw .r" p[ov.su vTso ivNdit m.n.. 77 gt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." iptrí ye ipt. goWu p[n∑. pí.tn" 83 vwÂPy' yen tTsv| k…qt' Tvekdeixkm( axKy' p·rs':y.í iptro idiv 79 Ete tu iptro dev.Nto mN]" p[.i¢' ≈ıy..dˇ' y] y].í iptrí vw aNyoNyiptro Áºte dev.e iníy' gtm( 81 îTyeW somsUy.∑[ . ≈.yet( k.y xvRrI 78 îTyete iptro dev.¢.. y.vitœte 75 yq.su j.¢.trm( tq.mhíwv tqwv p[ipt.' cwv tpR. dev.p=STvhSteW.' somp.'Stu tpRyNTyev p[te Sq.vNTyete t.lo y.idtm( p[.h.' ityRGyoinWu mUitRWu yd.h.m( 82 pvR.n.…yn.pyte tu tm( 76 Ev' Áivkl' ≈.i¢' ≈.ı' ≈ı. 84 513 [Matsya PurŒna] .tIn.tu' ≈ıey' .ıeWu Î∑.pur.mh" 80 îTyeW ivWy" p[oˇ_" iptø. cwv iptø.tn.r.

R∞ .}yhnI smete 4 ahor.R.mh" 5 ip}ye r.nuW.·r'xd…/kxttmoå?y..p=STvhSteW.' yCzt' .nuW.nuWl*ikkÉ r.íwv .gud. c 3 k.yM. m.e vw m.¥.veNmuÙtRStwiS]'xt.Bd' tu m.…m v" 85 îit ≈Im.nuWm( ten.' insgRs:' y...i]" Sv“.uvåe Ntre EW.·r'xd…/kxttmoå?y.[Matsya PurŒna] pur. y.' W∑‰. m.e mNvNtar.s.in Syu" pUvRe Sv.….yeTkl.>y…/k.s" p[iv.lB/e=r..in m.in ]I….y ..jte sUyoR m.vet( 514 .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Sv.yM.' tu i]'xTkl.˙tm( Et∞tuygRu ' Tvev' t√+y. dx pç cwv i]'x∞ k.nuk°tRne ≈. inmeW.. r.e iv.pur.Vyte 7 m.s.' g.s" s ¨Cyte xt.…m tu ctuygRu m( inmeWtuLyk.uvSy devSy EW sgoR mye·rt" ivStre.t( 1 sUt ¨v.pIh p[s:' y.gStyo" pun" ’„..…m inbo/t tTp[m.n.' c ≈otu…mCz.Uy" ik˘ kqy.∞wv ’Tòx" 2 l*ikkÉn p[m.' p[s:' y.' ce∑.nuW.y v+y.….en in„p..y" AWy Ëcu" ctuygRu .y" 141 aq i√cTv.l.y xvRrI 6 i]'x¥e m.}yhnI m.m ivStr.n.y ivStr.Ut. tu p[.œ.mwkcTv.ı.œ..]." ip}yo m.' xuKl" Sv“.]e iv. c.nuk°tRn' n.in tu ip}y" s'vTsro ÁºW m.yw kmR.nupVU y.c pO…qvI¥ups[ ©πn my.nen vW.TSye mh.

R….t..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.gIRt' idVyy. vwidk° ≈uit" 9 idVye r.nuW.' tT’t' yugm( 515 [Matsya PurŒna] .. idVy' vWRshß' tu p[. 16 cTv.in tu ]I….nuW. vw dx c √‰…/k.i]y.pr' c k≤líwv yug.in vW." 15 îTyetÎiW….en aBdo yo m.m ttS]et..nuW.' t.S]yStu vw tqwv sh s':y.in shß.R.R…. √. vW. vW.nuW.e p[k°itRt" 12 ]I….….rte vWeR yug.Nyev' Wi∑vRW..in tu vW. c vW..' xt' y∞ idVy.pur..in vW./Iyte √..….…. vWRshß.e p[m.….sStu s SmOt" m.….Û" s':y. p[k‚Lpt.in p·rkLpyet( 18 cTv.}yhnI idVye p[s:' y. m.m( iptø.RÛ" shß.t" i]'xdNy.s.R….ivdo jn.s..nuW. i√j.to idVy EW iv…/" SmOt" 11 ]I….te tyo" pun" 10 i]'x¥..in tu s':yy.RStqwv c idVy" s'vTsro ÁºW m.ynm( Ete r.….R….R d≤=.y.….in AWyoåb[vu n( ’t' ]et.. 8 l*ikkÉn p[m. s':y. s':yy. m.R." iptOs:' yeh k°itRt. s':y. idVyo m. c Wi∑íwv shß.]imTyeW.R.. nvitíwv /[vu s'vTsr" SmOt" 14 Wæ$(]x ' ˇu shß.nuW" SmOt" Eti∂Vymhor. SmOt" s¢iWRvTsr" 13 nv y.}yhnI vW| p[iv..pr' c k≤líwv' ctuygRu m( 17 pUv| ’tyug' n.' m.t.gStyo" pun" ahStu ydudKcwv r." idVyenvw p[m.' m. m. vWRxt..·r . vW.en yugs':y.….

25 a∑* xtshß.t" 27 EW.Ny. Tveks¢it" ’t]et. EtTk≤lyug' p[oˇ_' m.Nye inyute pun" W<. tu s.….t.s'?y.pr' tu s'?y.…/k. √.'xWe u c i]Wu Ekp.….hßI yugs':y. s'?y. s.e p[m." sO∑.e p[k°itRt.iv/" 19 îtreWu ss'?yeWu ss'?y. tu s':yy.…•bo/t inyut. m.' m.nuW.nuW.R.idyuˇ_.] s':yy..nuW.. ’t' yugmqoCyte 24 p[ytu ' tu tq.·r inyut.i]'x∞ tq. s'?y. ctuygRu .…v'xTshß. ctuygRu Sy s':y.dxs. tu s'…Dt. mnorNtrmuCyte 29 mNvNtrSy s':y.…. s'?y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tSy t.'x* tu ctu"xtm( shßmek˘ vW.'x" s'?yy.'xyo" SmOte 22 EW.….in c s':yy.R.pr' c k≤líeit ctu∑ym( 23 t] s'vTsr. ’t' ]et.pr' yugm( 26 cTv. m. m.vitshß.' k≤lrev p[k°itRt" √π xte c tq.e tu s'…Dt.in dx √π c pç cwv.. pU.….| √π c.vCztI s'?y. shß.'xí tq. s'?y..St. ]I…. s':y.' √.yugSy s':ywW.nuW.nuW.R….Nye c s'?y. tu m.ip i]xtI s'?y. a∑. vW. ]et. tu k≤lyugR m( √. yugs':y.'xkì" sh 28 EW.….t. tu ctu"Wi∑shß.nuW.ivdo ivdu" tSy.e inbo/t 516 . xt.de invtRNte shß.in shß.….vSq.…. sm" 21 √π shße √.:y. √.in c 20 ]et.R. ctuygRu .in SyuvWR . vW.[Matsya PurŒna] pur..

mnorNtrmuCyte mNvNtrSy k.yugSy." s':yy. tu √. ctuygRu . Vy.c.t. 32 idVyen c p[m. vˇ_⁄' n xKyte 38 £m.e p[k°itRt.R≈m.gx" shß.t( 39 noˇ_' ]et.vit s':yy.ms'iht.Ny∑.n( 36 kLpp[m. dx c.lStu yug"w sh p[k°itRt" 34 EW.r. p·rvOˇ.·r'xTshß.R….pr' k≤lmev c yugpTsmvet* √* i√/.…/k.Stu W$( mNvNtrSy s':ywW.yuge xeW' t√+y..Ny.o yq.t| Tv. Áºks¢it" £me.gt' my.' kLpm. tu s. .…m √.pur.:y.:y.en p[v+y.…. i√jw" 30 tq. ’t' ]et.' xt.ˇq..….rl=.…¶ho]sMbN/mOGyju"s." îTy.Pyetˇu>y' noˇ_' yug√ym( AiWv'xp[s©πn Vy.o i√gu.Û" s c vw p·rs':yy. ctuygRu .ryut' mnu" Sv.s..yug' c vw 37 ]et.t| b[vu N/m| b[˜. xtshß. m.m( Eki]'xˇq..in .sO∑' p[v+y. s.…/k.MyNtr' mno" shß.…/k.idb¸l' ≈*t' /m| s¢WRyoåb[vu n( 41 prMpr.gt' /m| Sm.i]'xCzt.…m inbo/t aq ]et.in c 31 axIitíwv vW.yM. 33 cTv.:y.c. ko$‰" s':y.m( v." 40 d.¸Stu ti√d" ttStu p[ly" ’Tò" s tu s'pl [ yo mh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..íwv.Ny.uvoåb[vIt( 42 517 [Matsya PurŒna] . mnorNtrmuCyte 35 Et∞tudx R gu..….d* mnu" s¢WRyí ye ≈*tSm. tu p[coidt.t. m.. £m..k⁄lTv.nuW.

.' /m.¥q.tRU . vw punSteW." Sm.R ≈utne tps... v." p[’tySteW.vOˇ.' sut¢tps.n..wí iv/IyNte =i]y. ved. h 43 s¢WIR.in mN]. idVy. hStkmR.d* ]et.R≈m." SvyM..We.idin/n." pUv| p[oˇ_.vNt" smOı.yuge tt" abu≤ıpUvk R ˘ ten s’TpUvk R mev c 44 a….." s'k‚Lpten mns.m.d.m( sTyen b[˜cye.HzÀ{.í..]m/Iyte 48 an.yugm( 49 a./m| yuge yuge ivi£yNte Sv/m| tu vedv.e„vq …sı.R v." 50 tt" smuidt.˜." p[…s?yit 53 518 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .R .' p[itm.nhor.nu£me.t| tu mnurb[vIt( 47 ]et." p·rc.idkLpe tu dev.≤ln" i£y.' /mRx.d* s'ht." =i]ywivRx" vwXy.' p[.' c p[vtRte mN]yogo VytIteWu kLpe„vq shßx" te mN].mNyeW.y. ]et. yq.[Matsya PurŒna] pur. ivx" SmOt. ved.yuge Áivkle km.ryD.pre c te AWyStps.í ye p[oˇ_.d. Sv/mRsv' tO .c.RS]et.vNt" p[j. anuvtRNte prSprmnugh[ .Stu te mN]. tq.y.n.í jpyD. v.©." xU{..˜." s.Stu te Svym( 45 p[m.t( 52 xu." 46 Aco yjUi' W s.id….uv. v.í b[.Stu ye s¢iWR….' mnoíwv a.yuWíwv VySyNte √..qvR.du.yD" =]Sy hivyRD.≈y." su≤%ní vw 51 b[. teW. dxRnSw t.m.mupiSqt.RrM." kÉvl' /mRste v" s'ro/.rM.rk." a.

=./mRSy v/Rte 58 j.or'xne j.in y.nmeW.yM.í tq. Sv.y.yNte c td.bl.' b[˜.íwv ]et.t'gg.RSte Nyg[o/p·rm<@l..' c£vitRn" mNvNtreWu sveWR u ÁtIt." 61 Nyg[o/* tu SmOt* b.uvåe Ntre 63 iv„.. mh.ho Nyg[o/p·rm<@l" 62 c£˘ rqo m….tO "w ivêsO≤@±.í tq.%. s.r.yu„mNto mh./.Ut.Kp[vitRt.b[˜R ..R≈mVyvSq.roGy' /mRxIlt.uvåe Ntre devSw te yD. /mRSy Óste x.' Áºtd.Vy.yt../| devNe {e.R in…/rêo gjStq.krot( s'iht. 55 s'iht./nu/rR ." sush' t.yog." p[. Áºv tu dwvtw" 56 y. svRs.' c£vitRn" svRl=. a. AiW….in te„v] j. a.n' pUv/R moR y ¨Cyte yd.yUÂp' bl' me/. tq.n.yuge tu vw 54 v." …s'horSk. yJv.gteWu vw 64 .Ù Vy. mN].men sUCz^yo ySy at Ë?v| tu deihn" smuCz^y" prI. p[oˇ_.yug.pU.in s¢ rà." 57 sTy' jpStpo d.m( a." sut"w yD" p[vitRtíwv td.no b[˜v..sIT]et. mh.mw" xuKlwjyR íw vw svRs.mo Nyg[o/ ¨Cyte Vy.yNte pO…qVy. mN].sÊv.pur." NyStd<@.Ry.…mn" 60 mh. a.Stq.in pUv| Sv. mˇm.in y.. mh*js.in c ]et.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n.í pOqvu K]. xUr.yM.yNte c£vitRn" 65 519 [Matsya PurŒna] .roGy' /mRxIlt.nIh vtRm./ns'.idn" 59 pµpT].

./m." iSqt.í me…/n" 71 p.Sq.den itœit 77 520 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vNTyete ten d. jIv≤Nt Ájr." 75 pu]p*]sm..yuge .my.m( aNt·r=e smu{We u p.R≈miv..den vtRte s'?y.R ..s':y..….VyNte mhI≤=t." 72 as©.hvíwv t." EW ]et.m( aTy∫⁄t." td..' …s'hSkN/. cwv AWI'Steå….yNte xrIrSqwrm.n' tp" sTy' ]et..pn.nvm.iNvt.gx" my. p[vtRte /moR v. gtySteW.{.mR .." ≈utne tps.^ " suvx ' .' ctßí£vitRn.m( .n( l=.m.’tI p·r.ítud∑| .RStu vw SmOt.nv.[Matsya PurŒna] pur.Rd.·r bl' /m| su%' /nm( 66 aNyoNySy.y.R …m[yNte c £me.mp[.x u ·ˇ_bl. vWRshß." p[j.yugSv.d" Sv.v..Im." sveR arog.' inbo/t 76 ]et.t.ío?vRrte s" 70 a.vS]et.PyNte nOpte" smm( aqoR /mRí k.hp[m.…. jIvNte t] t.j.le pvRtWe u c 73 îJy. ll.$en …j◊.mí yxo ivjy Ev c 67 Eeêye. c p·rm..." pU.p.q| c d<@nIit" p[vtRte 74 ˙∑pu∑..ns.' c iv. d..jRnI Xy.xIitshß.∞ yoå'x" p.nuW"w 69 kÉx." Eko vedítu„p.v≤Nt ih 68 blen.in teW.k°..p.' tu iv…/" SmOt" ]I….nub.>y.lhSt* vOW.wívw j..ivro/en p[.dS]et. t. jn.dyoí£mTSy* tu xƒpµe c hStyo" pç.¥en p[.ven s'?y.….in cTv.….

y.' v.pur.y.m( [Matsya PurŒna] îit ≈Im..Nvw yoj…yTv.y.e mNvNtr.y.u…gN{Stu yD' p[.nukLpo n.TSye mh.y" 142 aq i]cTv.sITp[vtRnm( pUvRe Sv.' tTp[coidtm( 4 sUt ¨v.NteWu l`uWu a?vyupR ®u WeWu c 8 a.eWu vw a.' p[.m i√cTv..' s'?y. 9 y î≤N{y. dev.Tmk./| ’tyugne ih k.' p[vˇO .yM.mgeWu c suSvrm( p·r£.n' ’Tv.mu] c kmRsu tq.yugmu%e yDSy.yuge td. mN]wí tw" pun" s'iht.. ivê.ÙteWu c devWe u yD. yD.y.l..pur.ujStu te 521 .vtRyTp[.Stu sus˙' Ty kq' yD" p[vitRt" EtCΩTv./ns'vtO " tSy.·r'xd…/kxttmoå?y.:y.‹y.ˇ.lB/eWu c m?ye tu tq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t.ne devho]e a¶* b¸iv/' h…v" 7 sMp[tIteWu devWe u s.R≈mp[itœ.u=u ttStd. 2 aoW/IWu c j.jGmumhR WRy" 6 yDkmR<yvtRNt kmR<yg[e tqiTvRj" Ùym.b[vITsUt" ≈Uyt.su p[vˇO e vOi∑sjRne p[itiœt. tu îh.' g[.uve sgeR yq. pxug.y" AWy Ëcu" kq' ]et.g.ême/e ivtte sm.' s.·r'xd…/kxttmoå?y."u 5 dwvtw" sh s'˙Ty svRs.c mN].¢e ]et.vTp[bv[ Iih n" 1 aNtihRt.meWu c purWe u c 3 v.

'Std.NÎÇ. /mePR sy.y p[.v≤Nt ye 10 a?vyupR Ww[ k.gmen .neW ih's.STvy. /mR ¨Cyte a. dIn.o 18 sUt ¨v.v.ñ( jDe îN{mhWIR.StÊvd≤xR…..blm( vedx.Npxug. ivv. v. mhWRy" s'/. Ev' ivê.c h 19 yqopnItwy∑R Vyimit hov.le tu VyuiTqt.y' /moR Á/moRåy' n ih's. Î∑" kq' yDiv…/nOpR a*ˇ.Vysnen tu yDbIjw" sur≈eœ i]vgRp·rmoiWtw" 14 EW yDo mh.mivc. dev.rB/" pxu….Ky' vsuSteW. AWyStq. ivê.uj' te TvpOCzNkq' yDiv…/Stv 11 a/moR blv.den xKTy.m( j©mw" Sq. mhWRyí t.R .me?R ywrq mUlflwrip 20 522 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .y sm…mN{e. tv nv" pxuiv…/iSTv∑Stv yDe suroˇm 12 a/moR /mR`.nmohsmiNvt" 15 teW.' ivv.m( t. pp[Cz⁄" %cr' vsum( 17 AWy Ëcu" mh.idWu ." ¨ˇ_o n p[itjg[.[Matsya PurŒna] pur. n." kLy.inN{" SvyM.N/m| p[krotu ydICzit 13 iv…/Î∑en yDen /me...yR bl.p[.np.vrw" kÉn y∑Vy…mit coCyte 16 te tu ≤%•.S]mnuSmOTy yDtÊvmuv.D Tvy.de p[biU[ h s'xy' nStud p[.…qRv" y∑Vy' pxu….u…gN{Stu AiW…. yuˇ_.c p.t.uiviht" pur.h m.c ≈uTv.d" sumh.Nyj≤Nt td.

24 îTyuˇ_m.m( ih's.Cz…mtumhRq 22 yid p[m.j. pun" 33 523 [Matsya PurŒna] .tlcroå. /Oit" sn.nOWInup..' my.• ih's. yuˇ_ìSt.vt" SvgRlokÉ p[itiœt. iv." a{ohí.vt( /m.vo yDSy îit me dxRn.idind≤xR….rSy /mRSy sU+m.idRv' gt. mN]. rs. AiWkoi$shß.Tmko yDStpí smt.gm" tqwte .pur.R tps. ih's.d.n' tto …/y.uvmOte mnum( 28 tSm.." tq.j' tps.Utdy." 30 Et∂Êv.y Sv. xm" 31 b[˜cy| tp" x*cmnu£ox' =m.. m.]o nOpit" p[ivvex rs. SvwStpo….rk." pur.Nyev mN]v.kmudp.• v.ip s'xy" b¸/.• ih's. coˇ_' tSm.]' tpo/n. git" 27 tSm.Tmkm( yDwí dev.rI nOpo . mhiWR….tnSy /mRSy mUlmev dur..“oit vwr.tlm( Ë?vRc.vt( 25 vsu/.• iníy.sdm( 32 {VymN].≤l©.tlc.' Sv..rI tu ten v.¥duˇ_mOiW…." 29 tSm." tTp[m.√ˇ_⁄' /mR" xKyo ih kÉn…ct( dev. vsur/ogt" 26 tSm..ivn' ÎÇ.…. vo i√j.Kyen soå. yDe Sy.….Tm. durnug." 21 dI`e.nOt' vc" 23 Ev' ’toˇr. avXyM..UTv.Ky. p[vtRt.yM. r.ivt.n.Cyo ÁºknÉ b¸Den.í dmo . tm/o Áxp'Std.R.Ste tu yuJy.' yDo ÁNyq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. Sv.Pylo.' s'xyzπˇ.yD' c p[xs' ≤Nt mhWRy" ¨Hz' mUl' fl' x.

√wr.y" sUt ¨v.n.sITSv.i√ix„yte yD.gtm( 36 gteWu AiWs'`We u dev.yuge =I." 34 Ev' ivv.RKymn.Gy.Nye c bhvSte tpo….no yeW. sO∑' jgi√ê…md' pur. ivrj.Tp[.pr.…m √.yM..m.pr' p[itp¥te 1 √. gty" SmOt.c at Ë?v| p[v+y.." 37 ip[yv[toˇ.d* /[vu o me/.' c pUvRe Sv. 38 p[.p[.' tu …s≤ıS]et.n.NyDSy.e √.[Matsya PurŒna] pur. tSm.·r'xd…/kxttmoå?y. ˙t' /m| blen tu vsov.sITp[vtRne AWI.do n.pur.{.“uy"u ≈UyNte ih tp"…sı.w" 40 b[˜.Tp[’telyR m( D.jWRyo mh.cInbihR" pjRNyo hiv/.y" 143 aq ctuíTv.e mNvNtr.íwv xƒp.iO t yDoåy' yug"w s.n.dyo nOp. 524 .. yDmv.ˇp" svwSR tu k.·r'xd…/kxttmoå?y.m i]cTv.dyo nOp. b[˜=].Rn.' devt.“oit t¥D.uvåe Ntre 35 ttSte AWyo ÎÇ." 39 r.jsStq.r.“oit kìvLy' pçwt.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION b[˜.nukLpe deviWRsv' .np..yM.TSye mh. tps.ˇpomUl…md' SmOtm( 41 yDp[vtRn' Áºvm.yuge tu y. tSm.•." Ete c.' k°itR" p[itiœt." kmRsN' y.Tm.it…qvRs"u su/.prSy iv…/' pun" t] ]et.idRv' gt.ÎTy jGmuSte vw yq.d" sumh.uvåe Ntre td.d* p[j./| p[vitRt" 42 îit ≈Im.s.

•w" Kv…cTKv…ct( b[.Nvw kÉ…cˇ.R" s'k°yRNte tq." 12 s.e tu ato Îi∑iv….¥Nte Îi∑iv.' kmR.miviníy" 3 p[?v'síwv v.d" s'˙Ty tu pun" pun" s'=pe .˜." √.s.' kLpsU].ª.idWu AiWpu]"w punvedR .≈m.yte 8 prSpr' iv….prei„vh 10 vedíwkítu/.pre pun" lo.k⁄l' iTvdm( 9 Eko vedítu„p.….UTv. …..R tu VySyte √.¥e ’te n.sw" Svr£mivpyRy"w s'˙t.pre pun" a.Gyuı' tÊv.Stqwv c 13 aNye tu p[iSqt..' p[j.Xyit kl* pun" v. AGyju"s." 6 √w/muTp¥te cwv yuge tiSmH≈uitSmOt* i√/.edStu j.√w’t.n.ivNy.Rn.∞wv Îi∑….y.d.' iv.' √.pr. ≈uit" SmOitíwv iníyo n.Ny.[m"w 11 te tu b[.qwSR tw" SvdxRn"w 14 Ekm.sId(√/¯ ' tu tTpun" 525 [Matsya PurŒna] .•wStw" ’tmTy..•.no dpoRå=m.m( p·rvOˇe yuge tiSm'Stt" s. p[. blm( 4 tq.…/gMyte 7 ainíy.m.Xyit 2 tt" p[vitRte t.yuWíwv VySyte √.Ste Î∑In. vw p[.pre /m.[m.].St.preWu p[vtRNte ….pur. rjStmo .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.k⁄lo .te mit.„yiv¥..' p[vitRt" 5 √.˜..•.Np[TyviSqt.Rn.pre Vy.' s'iht.Uy" p[vˇO e √.n.StwmhR iWR….' √. .ımRtÊv' n iv¥te /mRtÊve ÁivD. v/" pro d<@o m.' tu ivpyRy" y.o /OitvR…./moRåiSt s ]et.vgmn.?vyRv' pUvmR .

R. ’Cz^.pre p·rpiNqn" 21 a.' dxRn.∆.r.m( in"xeWe √.pre„vqR" i£yte ….S].pre pun" aÎi∑mRr.yn' /m.∂oWdxRnm( doW.n.m.yte 20 teW..Stq...' k..y.yuStd.l" Klexpr" SmOt" lo.' vwr. nO.uvåe Ntre ¨TpSyNtIh x.S]ivkLpnm( 22 p[i£y. kLpsU].Gyuı' tÊv..yte tt" invedR . kmR.í p[Sq...noTpiˇStu j.qw"R ’t' x.pre s'invOˇe te ved.prSy tu 526 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .n.' ..' ivkLpw" SvSy s'=yw" 16 Vy. v.de .' s.tU .' cwv tqwv Vy.pre„v…. .n.nwb¸R /.m( s.Gy' vwr.ª..' du"%mo=ivc. tu p.ivkLpnm( SmOitx.R≈mp·r?v's" k.m( mns.c.Ñn"kmR….' s'krStq.[Matsya PurŒna] pur.eR vWRshße √π prm.yte teW.' ivpyRyoTp•.?yup{v.√.S].du"R %winRvdRe o j.∞wv D.Gy.yM.k⁄lo √.pre svR.S]p[..' √..in pOqk™ pOqk™ 23 √.' pUv| mTyeR Sv.í hetx u .„yiv¥.NyivprIt.vtRNte mit.ˇ...S]ivkLp.m√πW* tqwv c 26 pU.r.?vyRv' c p[Sq. v.' JyoitWSy c aqRx.' me/.S]p[... 19 ivc.n. Vy.ivn.k⁄l' iTvdm( 15 a. nO.í a©.Stu itœ≤Nt /mRSy √.hIn." 18 v.‹ p[…s?yit 24 √.k⁄lI’tm( tqwv.oå/OitvR…..qvR.yuvdRe ivkLp.v≤Nt √.ed.•dxRn"w √.pre tiSm'StSy s'?y.dt" 27 gu. nXy≤Nt vw kl* 17 teW.miviníy" 25 vedx.

' kmRdoWwStw" p[j.. ye /mRdWU k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. kmR./y≤Nt c t.yteåTyq| k≤lm.nOt' m.y.• yjNte i√j.." 34 anOtv[tluB/..' p[itiœt" 28 √.'xxeWe tu p[itp·ˇ" klerq 29 ih's. dM.' p[vˇO y" k.=m..v.o j.ˇ. Stey.≤lní h 40 ye c.prSy.p./Oit" 36 pu„ye .Rye pu„ySy c inbo/t √..y' cwv dex.pur." du·r∑wdrRu /Itwí dur." 527 [Matsya PurŒna] .." p.ip =u∫ym( an.í in„kCz.n." pu„ySy s.o mohí svRx" s'=o.‹" …s?y≤Nt v.U…yœ.W<@.gmw" 35 ivp[.íwv tpiSvn.n.R c £o/oåsUy.Nye devv[itnStq.c. 31 k≤l" p[m.¥ vw yugm( 37 n." p[j.." aLptejobl. p./| tu =i]y. cwv vwXyw" s.' j.w" sh ." 30 EW /mR" SmOt" ’Tòo /mRí p·rhIyte mns.ym( ih's. v.' lo.re …m[yNte c kl* p[j." p. m. ved. n v.yte .ivyeR m?yk*m.˜." iSqt. mh." 38 xU{.den a'xStSy.v≤Nt jNtUn.ojnw" 39 r.j.…y. v..…mRk.n.í pu„ye cwv p[j.RSqo …m[yte k…í¥*vnSqStq.rwdrRu .' c ivpyRy" 32 n p[m.s.m( tqwv s'?y.m( Ete Sv./Iyte tq.sn.Stq.p.nStqe„y.prSy tu py.W. pr" 33 Sq. Á/.c. k.e iSqitÁRiSt pu„ye `ore yuge kl* g.vOi∑.rko rog" stt' c.n" xU{.kop.ty" ¨TsId≤Nt tq.' mN]yoinStu sMbN/o b[.vtIh kl* tiSmñ( zyn.

m( idVyvOˇ.R s vw sen." du"%p[cru t. hTv.su avitœ≤Nt p./y≤Nt td.NyoNy' s. yD. cwv prSprm( 43 ¨phTy tq..í ye kÉ…c∫vNtIh kl* yuge a/Iyte td.¢e tu yug.geWu mno" Sv." ¨TsIdNte tq. p[mit®Cyte k≤ls'?y.denvw .[Matsya PurŒna] pur.' c prm.m( 46 . s'?y.iS]'xˇu sMpU." k≤lyugåe ≤%l.U .Sv..Rqk R oivd.n.' c k⁄le iSqt" 50 go]e.j.[.í ye kÉ…c√OÊyq| ≈uit≤li©n" 41 Ev'iv/.St.yu" xt' nO." Sv.' hSTyêrqs'kl ⁄ .U hTy.Plut.d. c n . ved.'xWe u p.yu/iw vRp"w[ xtxoåq shßx" s td.inveixTv' tmovOˇ' kl* SmOtm( .v.le sMp[.yubl R ' Âp' p[hIyNte kl* yuge du"%en..n( 53 s hTv." kÉvl' /mRhte v" 47 EW. k≤lyug. svRxíwv r.vtiSqre 49 Ev' s'?y.….'xkÉ k.'x* tu inbo/t yuge yuge tu hIyNte ]I'S]INp.R…•j…flv.' x.ñ( zÀ{.' n tq. 44 a/m..R" pyR$Nvw vsu/' r.vNtIh ved.d" srogt.'x.d.Nsv..m/…mR.vSq..lgov/' ’Tv.'í …sıy" 48 yugSv.j.Lp.m( aêkm.v.dt" s'?y. tw" p·rvOto MleCz. /m.uvåe Ntre 51 sm. p[j. Áºv' p[vtRte 45 tSm.UTv." s'?y.≤NtkÉ teW.n" xU{yony" 528 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . p[j." 42 yjNte Áême/Sw tu r.R….yM. vw cN{mso n.m( 52 p[ghO It.yudx Re oTs..Og.ª.n. .n" xU{yony" S]Ib.

.'Stqwv c 55 p[.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n( tqwv d..nvSy tu v'xe tu nOdve Syeh j…Dv.Nh≤lk. p[mitn.' t.rd.≤=.in cc.ñ( zÀ{.e kmR.W<@.pur. 63 ttSteWu p[n∑eWu s'?y.tI'Stqwv c p[vˇO c£o blv. y.nuW.vix∑.<yev svRx" 61 ’Tv.Ty.Std. tu sen.Np[tICy.su p[j. bIj."u 54 a/.RNh≤Nt svRx" ¨dICy.' pOQvI' £Àr.ñ(zv™ te .≤Ntk." injfle svR. sv.iv∑.kiSmkÉn c 62 s'iSqt.'í {iv@. sm.Nm?ydex.nkroTp[.Vy svR.m( p.n( 59 pUvjR Nmin iv„.NyoNy' p[lMu p≤Nt prSprm( 66 ar.vRtIy.R…•"xeW.Np. sh g©.≤NtkÉ iSqt..len.jkÉ yug.…mRk.i]'xåe >yuidte vWeR p[£.uí p[mitn.…mm.‚Ns'hlw" sh 56 g.r vsu/. 64 tt" s'?y.N/..Rm vIyRv.'ívw pÒv.r.le sMp[.NbbRr.n.Ndrd. ivN?ypOœ."u 60 √.…/n.n.¢e c yug.'xe tu s'=ye smupiSqte 529 [Matsya PurŒna] .tU .pr.'í..Hzk.tU .'í p.Nsv.N/[k.Cy.mNt’ä.n(%s.'í tq.Ns sd. shs.in m.* 58 iv{.n( tuW. te vw lo.p[d..ip corj.¥ p.Nyvn.'xe kÀrkmRsu ¨Ts.ymunyomR?ye …s≤ı' p[.n( sut" s vw cN{ms" pUvRe k≤lyuge p[.n( 57 lMpk.Nto …v'xit' sm.|Ste„vtIteWu vw td.¢. prSprin…mˇen k.…qRv.iSvh Kv…cTKv…ct( 65 Sv.vix∑.SvLp.'xkÉ k.Nsv.í ye kÉ…cˇ.m( m.r.Stu vONdx" ¨pih's≤Nt c.

h." p[j.‹mTu sOJy du"≤%t.R≈mp·r.dVy. m.. tu t.n( 71 s·rt" s. ÓSvk.| idVy' teW.r." 75 .nip cIr’„.h.q| c svRx" a.Py.…•vedR m.'í£vTp·rvtRn." 77 yq." p[j.h.…jn/r.….'í ivW. .Np[.N." sv..St.Stu ndIíwv p[j.nuW.=y≤Nt t.ˇ.Rgt. Ekv." pr." pç…v'xk.+y.nug. in‚„£y. k≤lyugSy. inrp]p. d." 72 v.Ste vw v.rdoWe.NsevNte pvRt.NSvk. jnpd.Nvr.' NyvtRt Wæ$(]x ' ∞ shß.h.+y.iSqt. vw td. in„p·rg[h." 67 Vy.+y." 68 n∑e ≈*tSmOte /meR k. sv." 70 an." ihTv.nUp." 69 n∑e /meR p[itht.R k." 74 tt" p[j.y.'í pu].|St.NSv.Nte xU{I.Stu t.St." 76 teåip mTSy." pxvStq.[∑. tu Sv.Stu t.len p≤=..Stq.k⁄lp[j. ’tyuge pUvmR k e v..." a.·r.Ut.v≤Nt ih mOg.[ ¢.….vOˇ.k⁄l.Nye c.U≤Tkl tq.nve=Nto in„k.gmn( s'≈y≤Nt c dex. dev' gOh.iNhTv.Rd.iv∑." s'kr' `orm.Tsud"u ≤%t.'St.nNd. in"òeh.Rm.[Matsya PurŒna] pur.NvOW.Nye vnc.'í sv.'s.m£o/vx.R m.NhrNtIh a.idRt. 530 . du"%." inmRy.…." Ev' k∑mnup." p[j." smu{' s'…≈t. ÁLpxeW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p[j.®<y.r. y.r. inr.STyKTv..Stt" 73 jNtví =u/.≈y≤Nt Sm p[TyNt.in vw 79 aq dI`e. 78 Ev' vWRxt' pU.R" prSpr.vOi∑ht.'ívw .gr.

" svw"R =u/.'xe p[itp•e tu in"xeW." 85 …mqun.r. nrkÉ cwv deihn..Nte aLpix∑.R∞ nmS’Ty SvyM..pur. ttíwv.st" 91 ivStre.'…s a/"xYy.…. 89 k≤lix∑eWu te„vev' j.Uy kNdmUlmqoå%nn( flmUl.s.m( mTSy. 88 ivc.s.v." .TmsMbo/" sMbo/.r.ˇt" ’tmvtRt 90 atIt.n." k.gt.nupVU y.uve p[vˇO e tu ttStiSmNpun" ’tyuge tu vw 92 ¨Tp•." ≤S]y" sut. t.Stu …m[yNte vw pUvoRTp•." k≤lix∑eWu p[j.Rin mNvNtrei„vh Ete yugSv.ımRxIlt." 86 j.idWu Ev' ’tSy s't.Rin Ev' ’tyug." sveR ainkÉt.My.Stu td..Stqwv c 82 vLkl.n" kleívw =yStq. tq." p[j.Stq.Std.yNte pUvvR Tp[j. SvgeR xrIr.m.“uy"u 83 Ev' =y' g…m„y≤Nt ÁLpix∑.R ÁNyoNy' sMp[j…Dre ttSt.Stu sM.in tu t. 531 [Matsya PurŒna] .mLp.tRygu .vSq.]e„vpTyeWu tt" ’tmvtRt yq.í svRx" p·rg[ho n te„viSt /nxu≤ımv.n.." p[j.Stu myoˇ_.'xStSy vtRte tto vWRxtSy.ivnoåqRSy c bl.vix∑.h.ogsmq..íwv ht.m( 87 ¨p.Stu y.Tmn.tm.Nyq v." 81 tt" p[j.ˇu invedR " s.xn. ’t.iv∑wí svRx" 80 in"xeW„e vq sveWR u mTSyp≤=pxu„vq s'?y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Î≤ı·r„yte 84 Ev' vWRxt' idVy' s'?y.in Syuy." sv.Stu sm.

' tu g…..' tu /meR s¢iWRd≤xRte te tu /mRVyvSq. teW. d.d.yubl R ' Âp' /m.St..m( itœ≤Nt ceh ye …sı.=sI 105 yuge yuge td.." 101 ctuygRu ." k.„e vev. tu îTyeW p[its'…/vR" k°itRtStu my.n.vNto Dey.metdev p[s.su punSt√w yq." £me.¥. c yt( 103 tdev c tdNy.nI c pwx. k.pr' tO.cI y=r.tRiSqt. Áºks¢it" 102 £me. .nt" Ev' teWu i£y.t.¥ug.Rsu .tRiv/.' ctuygRu .[Matsya PurŒna] pur.R≈m.vw" s./| inivRxWe .:y.n.ed..y≤Nt t.tu/.£mm( sgeR sgeR yq.n.ryut' ≈*tSm.le p[j.m( 98 vn.vTsu p[vtRNtIh vw ’te 96 ≈*tSm.reWu itœ≤Nt AWyStu te yq. mnorNtrmuCyte yug.vtIh yd." b[˜=]ivx" xU{.' p[qm' vO∑‰. i√j. bIj.…/k.Std. ivhr≤Nt c 93 sh s¢iWR…. ÁuTp¥Nte tqwv c 104 ctudx R su t." Í.nStu prSprm( 99 p[vtRte ÁivCzπd.tRygu .' vw s't.surI y.qeR y îh SmOt.vNmNvNtr=y" su%m. aÎ∑.. j.su tu sv.u 532 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vp[dG/eWu tO.' sveWR ..Rq*R k.' s¢WRyo /m| kqyNtIh teWu c 95 v.vn( 94 teW. p·rvOˇ. mNvNtrei„vh a.v" Ev' yug.' mUlWe u sM.m Ev c 100 yug„e vet.c.in hIyNte ]y" p../nm( EW.q| itœNtIh ’te yuge 97 mNvNtr.yeR tu t] ye c VyviSqt.

Rin mNvNtrei„vh 1 ivStre.…m t.>y./| .©ëlp[m.NyiSmNkLpe v+y.' Sq.hoCz^ye tuLy.vNte tuLyl=. mNvNtrei„vh 3 mnu„y.=s.pur.£mm( 106 mNvNtr.yuWí vw 5 prm..c mNvNtr...Rs. v" p·r£.·r'xd…/kxttmoå?y.m( 7 nv. .' vw yq.….vNto Dey.' n s'itœit jIvlok" =yody..n.Nt' yug/meWR u svRx" 4 tqwv.vTy©ëloTse/o Á∑.m ctuíTv...MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.kLp' yug"w s.surmnu„y..' p·rvtRm.pur..e mNvNtr.nupVU y.v.yu®p£. y.n" 107 Ete yugSv..' kl* SmOtm( dev.en in„p•en tq.m( [Matsya PurŒna] yq.gt.v∞ jIivtm( 2 yugm.in Syuy.Ut.in …crp[vˇO .£mm( mNvNtr..y" sUt ¨v.m.Uity.in yugSv.·r'xd…/kxttmoå?y. yq..' y.' devyoinn.TSye mh.R∞ iSqit' v+ye yuge yuge tiSmNyuge c sM." îTyetLl=.….yNte h ’te yuge W<.Nt.t( =..in Syu" kLpe kLpe ctudx R VytIt.nuk°tRne yugvtRn' n..m.vrw" sh teW..Nt' yug/meWR u svRx" aiSqit' c kl* ÎÇ.yu" xt' TvetNm.n.í y=gN/vRr.' p·rvtRn.d(√yen c ctudx R su t.yu" p·r£.∑km( 533 .y" 144 aq pçcTv.v.nuW.' c p≤=.' p[oˇ_' yug. j. y.n.]' tu jIv≤Nt NyUn' tTSy.' pxUn.n.." 6 p·r.in c 108 îit ≈Im.

.©ël' £m.' p≤=.dtlmStko nvt.í ivDey.n.vet( 12 a©ël.surp[m.o mOg.svOıI yuge yuge W$(s¢Ty©ëloTse/" pxur.' SmOt" a©ël./Rm©ël.[Matsya PurŒna] pur." 17 ¨pyuˇ_. vtRm.·r'xd©ëlm( 13 xt.Svete y…Dy.. .Np[v+y. n... ÁNtSten sNt" p[c=te 20 534 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .n." i£y.m∑xtmuTse/o hiStn.itxys'yˇu _o dev.' pxumtU yR " s'yJu y b[˜.iSTvh svRx" yq.' pr" m.…m s.itxyíwv m.tw ne ivDeye Ó.' pxumtU yR " 18 teW.' cwv mihWSq.' p[m.nub.n.vr.nuWSy xrIrSy s'invexStu y. p.ê.' tu s¢s¢.Tmn.t( buı‰.Îx" 14 tLl=.j.n..n.nuW.kk⁄do .nuÂpwí p[m.n.' Âp.' shß' tu i√cTv.' ÎXyteåNvydxRn. ye idVym..' c svRx" g..v.oRg"w su≤%no Áuppeidre 19 aq ix∑.voåj.'xkÉi„vh dev.m…/k⁄vtR .' tu dev.veˇu y" 10 s'˙Ty.Stu yugs'?y.../Unq ttí vw b[.y ¨Cyte 15 tq.£mop.t( 9 cturxIitkìívw k≤ljwr©ël"w SmOtm( a.í dev.nuW" k.' tu ÁuTse/" x.y ¨Cyte îTyev ih p·r£..n. hiStn" p≤=.vr.' k.m( 8 mnu„y.m( EtTSv.¸í dwvtwr…." 16 pxUn." ≈uitxBd.≤%n." mnoDwSt] tw.pUJyte gv.' cwv Sq.w" iSqrj©m.í dev.˜.n..lo .ivk˘ teW.Nt.m( 11 £me..' c hiStn.og.

m( s.R/m*R b[vITp[.c.e /.lolup.nuW. 26 /meiR t /.gx" Ev' vw i√iv/o /mR" ix∑.R≈meWu yuˇ_Sy su%odkúSy SvgRt* ≈*tSm.y.r" s ¨Cyte 33 535 [Matsya PurŒna] .ro ymwí inymwytRu " pUv>Re yo ved…yTveh ≈*t' s¢WRyoåb[vu n( 31 Aco yjUi' W s." ay' /moR Áy' neit b[vu te m*nmUitRn.in b[˜.m. vwixiWkÉWu c b[˜=]ivxo yuˇ_.m.e mhÊve v." ≈*tSm.r./uv% Rw .pur.ns" SmOt" ytm./n.R≈miv.pko /mR a.Tmk" k⁄xl.m( 30 Sm. mOdvSt. 21 v.n././n." d.r.RNp[c=te 29 /mRDiw vRihto /mR" ≈*tSm.TSm. ≈*tSy l=.no yit" s./n./u" SmOto yogSy s..toR i√j.. /mR" s tu in®Cyte 27 t]e∑p[." sMy‚GvnIt.k.c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.c...r<ye s.NyeWu c /meWR u tq.r.rI guroihRt" k.it….r."u 25 aq dev.' s.…¶ho]sMbN/imJy..toR v.tItSy SmOTv.n.íwv a.c.‚M.Ts..oå©..n/mR" s ¨Cyte 22 idVy.in vw ≈uit" mNvNtrSy.yw®R pidXyte a/mRí. tNmnurb[vIt( 32 tSm.í iptr AWyíwv m.tenR kmR.k⁄xl* cwv /m.∞wv gOhSq" s.t( 24 /moR /mRgit" p[oˇ_" xBdo ÁºW i£y.TmvNto Ád.tumhR Êve cwv ¨Cyte a./ub˜R[ c.ywnR oRpidXyte 28 vOı.Ts.in∑fl a.í./u®Cyte 23 tpsí tq.c.toR ih yo /moR D.R≈m.tR" sUto /moR v.

ˇ.rStt" SmOt" 39 ivDey" ≈v.[me 536 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .nk.. dy.y c vtRte stt' ˙∑" i£y..n.' c sM.m( 40 Î∑.∞ ix∑.[Matsya PurŒna] pur. AiTvj.rSy l=.sdm( 42 pxUn.Pyte vw yuge yuge ]yI v. îh itœ≤Nt /.myjuW. r+ym.…mRk.tU mq| c y" pO∑o n ivgUhte yq. =m.v.ved.TSm..…..c.í s'yogo yD ¨Cyte 43 a.mOKs.…m /mRSyeh tu l=." 34 mnu" s¢WRyíwv loks't.NsMp[c=te 35 tw" ix∑wí≤lto /mR" Sq.' d≤=.…Cz∑xBd' p[c=te mNvNtreWu ye ix∑.R≈m.m( 41 b[˜cy| tpo m*n' inr.h.æHz∑.Utp[v.‹ d<@nIit" p[j.rTvmev c îTyetˇpso Âp' su`or' tu dur.m( ixWe/.∞rNTyen' mnu" s¢WRyí h mNvNtreWu sveWR u ix∑." itœNtIh c /m. 44 a.y. ≈eœ.Ñn"k.£oxeTp[hredip adu∑o v..c.n. ySm.. SmOt.TmvTsvR.£⁄∑oå….hto yStu n. ix∑.nu.toR v. pUjn' dm" a∑* t.' tq.tR ¨Cyte îJy.Rq| t.r" s x.Tmk" ≈*t" Sm.Nt. 36 ix∑wr.ywSitit=u" s.y xu.tU We u yo iht.dStu îTyetTsTyl=.in c·r].Tpuníwv mnu=ye pUv"Rw pUvmRw tR Tv.cyRte ySm..R≈mePsy.muTsO∑. SmOt..Cz^*t" Smr.c.Tmk" p[Ty©.…mn.Rtoí inœ.' {VyhivW..in p[v+y.n' sTy' tpo loko iv¥eJy. 45 Sv..·r.m( 38 ix∑.êt" 37 d.

iv/Iyte Aco yjUi' W s..…./RmtR ÊvDw" pUv"Rw Sv..R…y„y.uvåe Ntre 55 a] vo v. h*]' pUvvR TsMp[vtRte {VySto]' gu.mn.s ¨Cyte 53 aVyˇ_.d.cetn' D.e n £⁄?yet p[itht" s …jt.c. .Ih ySy vw ivWye n p[vtRNte dmSywtˇu l=.nNdit p[Iitt.∑l=.n.nl=.ˇq.Sto]' kmRSto]' tqwv c 58 tqwv.TmkÉ yo ivWye k.n.r. invOiˇb[˜R cy| c tdetCzml=.m( prSv. pr.≤∞Ntn. îit s'…Dtm( 46 mwqnu Sy.R≈m.d.>y.Tmk" ix∑.n..m.ne D.' Ny.iv„yit 49 y¥id∑tm' {Vy' Ny.' SmOtm( AiW….m( 50 ≈uitSmOit>y.pur.Tm.…m iv…/' mNvNtrSy tu tqwv c.yenvw .tuhoR]Sy c.s" ’t.….. 52 s'Ny.Tm.c.' ivinvOiˇivRrˇ_t.k⁄xl..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. D.reåiSm…•vtRte cetn.vte deyimTyet∂.rp[vı O í /moRåy' s.in yq.s" kmR.qeR v.m’tw" sh k⁄xl. î≤N{y./usm' t" 51 ap[√Wπ o Áin∑eWu î∑' vw n.nmlo.sm.gt' c yt( tˇÌu.m( 47 a.' tu p[h.nI s ¨Cyte 54 p[Ty©.jnSto]' Sto]mev' ctuivR/m( 537 [Matsya PurŒna] .in tu /mRSy ceTyetLl=.yM.Tv.e c.ro jLpn.m( 48 pç.' Ny.Ntivk.' ivihto /moR v.tuv<R yRSy cwv ih 56 p[itmNvNtr' cwv ≈uitrNy.vTp[itdwvtm( 57 iv…/Sto]' tq.idivxeW.pivW.qeR v.

ed..ˇu iv$p.' v+y.n.Ut>e yo j…Dre tu prSprm( s'…s≤ık.m( mNvNtreWu sveWR u yq. p[vˇO .y| s¥ Ev ivvtRte 70 yqoLmuk. .p.ven tq. aiv.yRk.' vw b[˜Sto]' pun" pun" Ev' mN]gu.…/’t' sv| p[.W| bu≤ıpUv| tu cetnen.r.Tmkm( k.WRSyeh smu∫vm( 64 gu.vR NTy.Iyen .en yÎCzy. AWI.Ut..ed. Á.s. .r.rk.' y.í k..' k. ÁqRpd.' vedie „vh pOqKpOqk™ AWI. tSy p[vtRte 67 ivWyo ivW…yTv' c td.'…s≤ık.n. yen l=.Py…/iœtm( 66 p[vtRte tq.gt.Std.∂u"%.…m a.." k.' tp" prmduírm( 61 mN]. c 69 . mTSyodk.len p[.ÎxTv' ih t√+y.t( 71 538 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .ª.v≤Nt ih 59 p[vtRy≤Nt teW.Tmk. vOˇ. Ekk..Nmoh.' tu smuTpiˇítuivR/." =e]D.[Matsya PurŒna] pur.l." p[.vh'k.vu.* cetn.rStSm.du.m( 63 atIt.ed." £me.∫y...Myen vtRNte svRsp' l [ ye td.. mhd.r.mindeXR ye tmomye 65 abu≤ıpUvk R ˘ t√w cetn." 68 s.r.' c pç/.WRk˘ SmOtm( tq.∫Àt≤e N{y..n.Czok. 62 AWI.Tmk* k.' t.….dy" mhtoås.í ..∞ pç/.gen dev.q| p[vtRte ten.vtRt gu.d* pUvmR NvNtrSy h as'toW.' teW.lenk w nÉ k.∫v≤Nt ih tq..n..' tPyt. AWI. te tu yq. 60 aqvRAGyju"s.mIh l=.

Tm.pur.r.re vwl=<y.√w /.in tSy vw 75 mh. 82 seêr.Vyte 73 t]wv s'iSqto iv√.ns.∞ buı‰.tU StSm..le tu pur.Tpu®Wo D.s'…/t" 78 invOiˇsmk.ip c 76 pure xyn." Svymu∫tÀ .∞ AiWt.SteW.Np·rgt" pr" 83 ySm.nwStwbı Ru ‰.in ap[tIt.' m.n' tq.du.í*rs.Nyqwt.'StpsoåNt îit ≈utm( bu≤ıivRv/RtStSy p[.gt* /.' tdcetnm( =e]Den p·rD.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.re %¥ot" shs. 74 D.…mRkStu s" 77 s. xrIrSqSt]wvhe p[vtRte mhtStms" p.NmhWRy" Èêr.o m..d( b[.'…s≤ıkÉ xrIre c buı‰.í vw 84 539 [Matsya PurŒna] ..TprmiWRStt" SmOt" 81 gTyq.oGyoåy' ivWyo mm 79 AiWih|s. mh.tuivR¥. ctuivR/.RminvOiR ˇk. b[˜.Gymwêy| /mRíie t ctu∑ym( s.ım.T=e]D ¨Cyte ySm.RÎWte/.Vyˇ_ AiWSTvym( AWte prm' ySm.n.˜.ns.d( ÎxprTven sh tSm.tRU .StuttSTvOiW" 80 invOiˇsmk.Rton.deW Svy'.t' .Tmn" xrIrSy cwtNy. invOˇo ÁVyˇ_" %¥ot îv s'Jvln( 72 s mh.i√.Vyˇ_Stu cetn" Ev' ivvOˇ" =e]D" =e]' Án….'…s≤ık.RTp[stU e ih tSm.' sut. mt. sTy' tp" ≈utm( EW s…•lyo ySm. sMp[ÎXyte tq.l." sut..N/k.iTs≤ı®Cyte pu·r xete yt" pUv| =e]D..m( ySm.m( yq.n' vwr." invtRm.

Xyp" p[cte .NmhWRy" 90 Èêr.Ut.Tm..o m." su…cNtí x.ví spr.m( AiWStSm.' gt.'Stu g.RsM.í iv≈v.nmuCyte îTyevmOiWj. n. vw≈v." xr√t" 94 v. 91 ¨tQyo v.[Matsya PurŒna] pur.Og"u k.dInOiWk.íwv bOh√=." 85 prTven AWNte vw ..CΩtWRy" aVyˇ_.STveW.Nmt.' sut." SvymIêr." teW." x·ˇ_v/Rn" 92 îTyete AWy" p[oˇ_.StSm.ip te dx 89 b[˜.…j≈v. kdRmo v.h'k.miv≈ut." sveR sTyen AiWt.Ogmu rR I…cri]í ai©r.Tmv.Ut." prTvenWRyo ySm.TprTven . AWyíwv AWIk.mdeví agSTy" k*ixkStq. 95 îTyete AiWk.Tm." 86 ≈uTv. d/Ico Á.mOWySt.Stps.…•bo/t 93 vTsro n¶Ùíwv .Tm.Tm.. AW' prTven ≈ut.jí vIyRv.nip 97 540 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' gt.Stq.xr" Í©« c xƒp." 96 Ev' mN]’t" sveR ’Tòxí inbo/t .' tJD. AiWpu]k. AiWt.r√. c teW.n( AiWdIR`tR m.Ut.l≤%Ly.. 88 .Vyo bOhSpitíwv kXypí‰vnStq. mh.Ì.∞wv r.itStu pç/. ce≤N{y. ye tu ivDey. Áºte ¨Tp•.nOWIk..' sut." pulh" £tu" mnud=R o v…sœí pulSTyí.j.Tm.StSm. AWIk." Èêr.v. tqwv c 87 .' pu].oRTp•.Stt" AiWk.ns.…•bo/t k.r. v. ye c iv≈ut.Stu mwqnu .idA≥WyStt" AiWpu].

Xyp" shvTs. a.Nm/uCzNd.idn" ai]r/RSvníwv x. mN]’TW<mhWRy" v…sœíwv x·ˇ_í tOtIyí pr.Syoåq giviœr" 106 k.'í ]yiS]'xTSmOt.idn" ivê.pur.' vr.tStq." 541 [Matsya PurŒna] .N/.t.Ogvo mN]’ˇm.e í‰vní vIthVy" sve/s" 98 vwNy" pOqiu dRvod. v./eyo devr.joåq l+m.'Stu inbo/t k.cStq.so b[˜v.v®.r√. ggR" SmOits'’itrev c 100 gu®vItí m.v.ê" pu®k⁄Ts" Sv≈vStu sdSyv.íwv i]tí ..…m]í g. b[˜v.Vyíwv. AiWí.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.r√su" WœStu …m]. pUv. aip apSy*W" su…ciˇí v.…sœ." 104 Ete mN]’t" sveR k.Nyoå`mWR.n( 101 ajmI!oåSvh. v.yRí ÁuTkl" kivrev c pOWdêo ivÂpí k.q muÌl" 102 ¨tQyí xr√.i∑RW. bl" 110 tq. iv√.NgOTsx*nk* Ekon…v'xitÁºtR e .'í tq." 99 ai©r.ro nw/vu[ o inTy Ev c 105 a…sto devlíwv W@ºte b[˜v." sˇm" k⁄i<@nStq.xr" 108 ttStu îN{p[itm" pçmStu .Xyp.m( ËWoRåq jmd…¶í ved" s. Ái©rs. 109 îTyete s¢ ivDey. aMbrIWStqwv c yuvn.mdevStqwv c 103 AiWjo bOhCz⁄Klí AiWdIR`tR m. aip k=Iv.rSvtStq." ’tv.…j≈v.Rit…qí y" 107 îTyete Tv]y" p[oˇ_.Rkí AiW" …sıStq.

îit i√nvit" p[oˇ_.pur.tej.˜.ywí bih„’t.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a∑ko loihtíwv . puÂrv. b[≤˜œ.Otk°lí m.c pO∑Stu mnun. vwXy.e j.Rno n. devr.. kqey' sUtnNdn 1 TvNmu%=Ir…sN/UTq." 116 b[.. Áºte ivDey.n. devo mTSyÂpI jn." 114 =i]y.. AiWpu].o 3 542 .í /n'jy" ixixrí mh." ≈utWRy" 117 îit ≈Im. Áºte AiWpu]." agSTyoåq Î!¥uª îN{b.[Matsya PurŒna] pur.k˘ n p[j. kqeymmOt.j." k*ixk.ê" s'k°líwv te ]y" 115 Ete mN]’to Dey.R>y.' tOi¢rSm..' sut.¸Stqwv c 113 b[≤˜œ.‚Tmk.TSye mh.ih mh. mN]v.y" AWy Ëcu" kq' mTSyen k…qtSt.' ipbt.·r'xd…/kxttmoå?y." =i]y..dRn" kq' xrv.gStyo Áºte ]y" prmk°tRy" mnuvvRw Svtíwv Eelo r.yn Ev c 112 ]yodxwte ivDey.buıe mnogtm( 2 sUt ¨v.…•bo/t AWIk.Mbu…/" 111 dev≈v..l˚.le ivinvOˇR .e mNvNtrkLpv.yte îd' mune sm.' vr. mN].to dev" W@±vdno iv..y" 145 aq W$(cTv.lNdkí v.rkSy v/o mh.·r'xd…/kxttmoå?y..' p[vr.m pçcTv.idn" .s.n( kiSmNk.. vwXy.:y." sd. vr." x.t" pur. k.

ˇu s smu∫tÀ o guho idnkrp[.ntpRyt( ivd.NÎÇ.cld*ih]St' hin„yit d.k˘ b[iU h m.pit" 543 [Matsya PurŒna] .Ntre 8 tTp[.nu√." .lo injfle t. p.r.©o n. tto v.íyRvtI rMy..y' dev.le tu kiSm'…íd( ÎÇ.It.c .rk" pu]" surp[mqno blI 13 in…mRt" ko v/e c.Uˇ.muv.m dwTyeN{" kSy v'xo∫v" pur..nd 14 sUt ¨v.nvm( 7 tt" k.m dwTyoå.ixnI ivStre.' ttStu xrk. vw xwlj. teW. ySy.rk" sur.' ixv" Svreto viˆvdne VysOjTk.nne tSm.…mt*js" ¨v..| ingRt' mune 9 pitt' tTs·r√r.m( Etˇu vcn' ≈uTv.surm( Ev' ≈uTv.<yeW.mjI.sy.Np[Ito b[˜sUnmu hR .m.gv.tQyen Í<vt.…qRvSy.©o n. b[˜.s pur>e y" s mh.pur..yR inpI…@t.m( 12 vj[.c h 6 s'Tyj?v' .rk.¢' viˆvdne reto dev.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.c vj[.pn. ih no b[iU h y.oå>y." pu]o d=o n.yR j#r.m p[j.mitm( 4 mTSy ¨v.nso b[˜.UˇSy pu]Stu t. kqey' p.c m.Tò‰Rne aSm.bl" 5 ttSte b[˜.UˇSy dwTyeêrSy tu guhjNm tu k." x'krSy.q.Ky' tmUcA u iR Wsˇm." 11 AWy Ëcu" aTy." 10 s s¢idvso b.x' jGmu.'í i]dx.Tmj" ixxu" tuihn.

t.tr" t.Llok.x.y ]yodx s¢…v'xit' som. s':ye xeW..Rr' kXyp' dev' pu]mNy' mh.r.y ivduWe p[j.iht" ¨p.í.Jy' mh. g.len ihr<ykixp..p[.." 20 idte" sk.Llok.' t." k{Ustu .Tmn.un.p[k.Stu ihr<ykixp. cwnmNvmNyt 28 544 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . d.krot( 27 vtRNTy.í dno" pu]." xeW. cwv t.x.Tp[. s. iv„." 21 p≤=. g®@p[m% u .pu]. £o/vx.ví sur. 18 k{UmiuR ní lokSy m.ct . Dey.dy" inht.ê.g.ivRnt.m. vw·r<y. r. vW. sur….tro goWu m..blm( 25 smre x£hNt.n..' sk.s.dy" d.i©rse tq." SmOt.o ivnt." 24 tto inhtpu].nv.m[.R.vr.Nyeåip jNtv" 22 ]wloKyn.>yoåNye deihn" SmOt.mev n" ≈utm( 15 dd* s dx /m.Isut.Rmrg.n."u 26 inyme vtR he deiv shß' xu…cm.s." shß.m( 19 jNm n. √π ’x.' lPSyse pu]imTyuˇ_.crˇSy. mt.nv.pitsut" p[." s. surs. inyme tSy.ns.y √π vw c. tq.Ry kXyp.ip k.bl" 23 tt" kÉn. tq.mu ( ihr<ykixpuí£É …jTv.y ctßoå·r∑nemye 16 √π vw b." sveR te iditj."u 17 aiditidRitdRniu vRê.r' s tSy.=" sm." n." devNe {opeN{pUW.¸kpu].q' x£˘ tu sv.[Matsya PurŒna] pur.Ui∂itvRrmy. Á·r∑.¥.' j©mSq.íeN{e. îr. add.m( Wi∑' soåjnyTkNy.

c t.…m teW.c pu]oˇI. 36 Ekonpç.r m`v.…sn." d.¥ j#r' p.' Sq.Sy.tyeq.pur.d.R" ’to my. tp" ’Tv...tStv g.m( 39 îTyuˇ_" s tqov. in{y.. tt" 33 s¢/.m( dxvTsrxeWSy shßSy td. idit" ¨v.ivnoåqRSy g*rv.Rvt[ .Wt puní devI . 31 Svy' su„v.[.' mm 34 tCΩTv. .' p[. 29 idit®v.' …≈ym( 30 . ten s. kop.t.…stlocn.c v.iv∑.t.$( Ekìk˘ tu pun" %<@÷ ck.£.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.c m.. g.Rrmuv. tp…s iSqt.e te sut. devI swvmiSTvTy.inyt.tuvRw vdne·rtm( 35 x£ ¨v.pte deih x£jet.kx. m.Ky' s']Sto m.' p.c.Sv“pr. tu lPSyse 40 545 [Matsya PurŒna] . cr.iv„yit c te ." p[j.sn . 38 pu]' p[j.s.rev. s¢/. s¢s¢…. vj[.' pàImitdu"≤%t.t( tˇu rN/[' sm. ingRt" x£" iSqTv.rmU…jRtm( yo n.NtmU/jR .bu?yt tto idit" ivbu?yov.r s¢/. td.xT’t. p[.| k⁄≤lxen tu devr. x£ `.c x£˘ supI[ t.in idiv dwvtpU…jte 37 îTyuˇ_.kx.….k.m' ]wloKy' htk<$km( îTyuKTv.t" p. vrd. .uÕv( vTs yq.m( dx vWRshß.Ô≤lrg[t" ¨v.Tp[./R…mm.p.sn" 32 ck..Ntixro®h. s.yo iv≤ı m.n.£.c idv.g.S]xS]wv?R yTv' gCzπ≤T]idvv.

ivtSy c aSm√.ced' b[˜.t.tur≤Ntkm.muKTv.pu].mo`vcRs. kXypí mh. m.R.[Matsya PurŒna] pur.m( vj[.vhet( jIv•ev mOto vTs idvse idvse s tu 51 mht.y c b.=e.rmywr©¯rzπ¥rw .m.y. tpo `orm.mh" 53 546 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vuv.Nmuˇ_" x]U.St.mjey' vj[diu Xzdm( 43 s j.' Tv' p[itkt|u vw gCz x£v/.tr' ." shß. ’t.gCzd( Vy.m i]idv' blI 46 bı±v.s dujyR m( pu]mp[itkm.UTsvRxS].S]p.!…mTyev t. Tv' sur.xen. 47 EtiSm•Ntre b[˜.rm.crt( 42 tpsoåNte .' vxm. m.qoå…s mm c p[ipt.' .c tto ˙∑.s." a.to v.gt* t] y].] Ev.`[" =u{mOg' yq. pu]vTsle 41 s.tp.Kyen yo muˇ_o iv≤ı t' mOtmev c 50 prSy g*rv.surn. tu vj[. kXyp Ev c muçnw ' pu] devNe {' ikmnen p[yojnm( 49 apm. EtCΩTv..©" p[. pu]k 45 teW.…/p' c s..<yhm( 44 tmuv.v.Kymb[vIt( 52 n me ’Tymnen.Itk* 48 ÎÇ.iSt vw·r….rg" ¨v..no v/" p[oˇ_" pu] s'. tt" shß. iditdwTR y.tm.t" ik˘ krv. devI jg.©o n.iSt m. jg.=' p. my.D.c m.tur.." pu].m pu]Ste .' m.. s. bhvo me ht. tu t. tu lB/vr.gvtI jny.….m tpse vnm( dx vWRshß.ivt.yswÎ!R "Ÿ vj[.te vwr' nwv.KTy.

v[t. pµj" kNy.v" 57 vr. te py.R¢' jNmn" flm( 56 îTyuKTv. s..mSmw p[dd* dev" pTNyq| pµsM.t" ipt.UTv.v∞.=" xuıbu≤ımRh.Rytlocn.m( ./| jg.yt 60 tt" soåNtjRle c£É k.n( 63 c£É ivlol' in"xeW' tuMbI`$kr<@km( ttStu me`ÂWe.imN{í£É iv.©oåip ty.IiWk." 59 t. mhI…mm. tSy n v?yTv' jg.l' kmlpT].mh" 55 b[˜ov.vTpç.l' vWRshßkm( jl.l' t.Ntr' p[iv∑Sy tSy pàI mh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.tp.m s" tiSm'StU„.Sy. tu mkú$St] td." ’Tv. y.v.sns'iSqt" any. kMp' tSy. s.m h 547 [Matsya PurŒna] .m.p•o ÁSmCz.ro `ortp. bı±v. ivrr.' tp…s vtRNTy.√ym( ap. inr.ced' ipt.kroNmh.m( 65 tpobl.h. tpo `or' p[ivvex mh. m*nm.¥uit" 62 tSy.≈mpd' mh. …cˇxuı‰.vet( 54 TvTp[s.ujg' Âpe.h.gvi•TyuKTv.ixrj.n( 64 tto .Stpor. 61 tSywv tIre srsStTp[ITy.m( k·r„ye Tv√co dev EW muˇ_" xt£tu" tpse me ritdevR inivRfl' cwv me .©«it c n.[mS' tSy.!‰.iSqt.…¶m?yg" inr. c cr.m tpse vnm( 58 Ë?vRb.I' iSqte dwTye p[ov.den .' ssj.c tpSTv' £Àrm.kWRˇto dUr' .m( t.Û" s dwTyeN{oåcrdBdshßkm( k.r.pur.mh" vj[.Ñü%" k.

y dwTyeN{Stps.mhm( 72 vj[.le kmls'.lym( vj[.mu%." Kledyd.kx. tSy.v" tu∑" p[ov.' n ddx.gv..m.roh. tSy.m( iv.'Ste ¨iˇœ iditnNdn Evmuˇ_StdoTq. x.yuÂpe.Ô≤lv.' ÆKlXyNp.' vr.lo vWRsh≤ßk" tiSmNgte tu .idt.NTvyn( 76 548 .' vr.Nk.y.sn" 70 EtiSm•Ntre j.gMy jl.d.Stu vtRnm( 73 EvmiSTvit t' devo jg. xwlSy du∑t.RKy' svRlokipt.©ne du∑" seVyoåh' svRdie hn.dUWyd.I®cetn" 69 n.' mTv.' ÎÇ.in s c tiSmNVylokyt( ®dtI' t.m( t.suro m.tu' VyviSqt.….t" k. 68 s x.…m svRk.≈ym( 71 b[˜ov.kx.[m' tu kroTyeW ®iWt" p. nwv' vj[.| Sv.c a.© ¨v..m yd.[Matsya PurŒna] pur.c t.St.iv∑" s xwlSy ghn' p[ivvex h 75 a.….sn" 67 ivrr.h.p.' ivloKy s dwTyeN{" p[ov.' dIn.c vj[.' tnupC[ z.nn.c p[.≈mm( . xwl" pu®Wivg[h" ¨v.m Svkm.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tto gom.tu' flmUl.=y. mm.R≈me SvkÉ =u/.≈mm( 66 ttStu me`Âpe.v" sNtu lok.h' vr.rnek.©mihWI td.©oåip sm.©«' .c dd.r…mCzN.©÷ tm.….' ip[y.¢e tu tp…s iSqrs'ym" 74 a." tpSyev ritmRåe Stu xrIrSy..c p·rs.Stu me .' in…/" ¨v.IiWk.p' d.

o v.jSy p[itkt|u mh.sun.n.UySTv' inym' £Àr…mCz…s a.rk˘ deih du"%xokmh. pu]' me t.© ¨v.iSm t.rmpXyNtI p[.·r'xd…/kxttmoå?y. t] y]. inr. gu®" yq.TSye mh..Ky' dwTy" p[..m' p[yCz..…min 77 îit ≈Im.y" vr.I® ymlok˘ …yy.pur.e W$(cTv.ip c r*{e.pur.mu /R ru y.enk w nÉ tLl>y' TyKTv.Tv. devr.¢k.t( 2 Evmuˇ_" s dwTyeN{" kopVy.me>yo n tq.U·rx" 1 du"%p. tu tSy s'kLp' b[˜.v[t 6 y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.h.…m xI`[' me b[iU h .c tSmw .m td.m( [Matsya PurŒna] vj[..©‰uv.qev .¢' p·rTyJy k.rSy yTflm( =.k⁄llocn" xˇ_oåip devr.c kÉn teåp’t' .rmupiSqtm( 7 Ty.mu%o dwTy t•o b[iU h mh. k.jg.sur" 3 tp" kt|u pundwTR yo VyvSvet mh.SMypivı.…st..'STyˇ_⁄' VyviSqt.vdBdshße.s* iditnNdn" ¨v.y" 146 aq s¢cTv.gv.c ikmq| pu]' .go Áp[.bl" D. k˘ v.r.jen n∑n.Ô≤lrb[vIt( …cNty'Stps.Rv.…@t. …gr. yuˇ_o ˙id b[˜mu%·e rtm( 9 549 .h. £Àrtr' pun" 4 a.m' kmllocn 8 ≈uTvwtd(b˜[ .' k.…. 5 b[˜ov.h.Np[.c ].·r'xd…/kxttmoå?y.m.. p[. pI…@t.

c dwTyr. vTs m. devr.qev . tu tNv©« dUym.m( vj[.IiWt.rk˘ deih ÁSm.Êvd..q*R tu jGmtu" Sv.U·rx" 13 du"%Sy.oR∫vStd.bl" 17 devsIm≤NtnIn. myoˇ_. s.©‰uv. ®dtI x. hetsu i' htm( 12 vr..qRm¥u t" tpo `or' k·r„y.c tNv©« .iSm kiWRt.c al' te tps.©« suWvu e sutm( 550 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ky' cov.y i]idv*ks. ikmev' vtRse ." îTyuˇ_o dwTyn. ¨v.mhm( 18 a. sm.s mihWI' hiWRt.| vWRshß' c d/.Nte vr.c ].©« vrv….…st.≤%nStle 10 s.rko n.iht' g.iv„yit mh. my.I® vd Tv' ik˘ …ck°WR…s 11 îTyuˇ_.' tu /‚MmLlSy ivmo=.j.c S%≤lt..Dy..jen n∑n.nn" 16 b[˜ov. dev p[ov. pI…@t..iSm c r*{e.qStu p[….RnI pU.It.'STyˇ_⁄' VyviSqt.Rv.∂u"%mh.c ¨iTqten my. dIn.nen cets. Î∑.SMypivı. pu]' me t.m( 15 EtCΩTv.n.gTy. vco dev" pµg.=rm( v.| vr.[Matsya PurŒna] pur.m .rodr Ev ih 20 tto vWRshß. 19 vj[.m. mihWI .© ¨v.©π.t( 14 Evmuˇ_Stu s'=Bu /StSy." pu]./.nn" t* dMptI ’t.…m jy.NtmpXyNtI p[.≈m' mud.n' p[s•ítur.nNdy.pTy ipt. Klexe duStre ivx pu]Ste t. s.

nedVu y.pur." smheN{.pU·rt." aSm.IW. c.' i√joˇm. hWe.te mh." tto mhoTsvo j.ip mh.y" t.©« Svsut' ÎÇ. td.Rm s¢cTv. nnOtíu .surop.iv∑.r. dev.sur.nv≈eœ.jGmu˙i≥ Wt.." ≈eyse i£yt.mev d." ¨v.©n.sure tiSmNsveR c.Py mh.r.rko muinsˇm.to d.iWˇ_oåsur"w svw"R k⁄jM.í .]Stu dwTyeN{St.vn( 23 j.Ky' mm mh.l skl.RlmOg. pOQvI smu{.y" 147 aq.pur.Jy' t.ne t." sveWR .TSye mh..mnso dev.:y.vn( vr. idxoå.rk." a.∑cTv..≤Nt' snIh.Jye pO…qvItuln=mw" 28 s tu p[.St] tq. j.bl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ym.rkí<@iv£m" 27 a…." 25 ivW<.mihW.·r'xd…/kxttmoå?y. aip cN{sUy*R jÛ" k.nv.' bu≤ı" svw"R ’TySy s'iv/* 1 v'x=ykr.c Í.m( [Matsya PurŒna] j.Std.e t. 26 b¸ mene n devNe {ivjy' tu tdev s." sv.rkoTpiˇn.c d.suryoiWt" 24 jguhWR sR m.Rsru mh.r.·r'xd…/kxttmoå?y.it/moR vw ivÂ!' vwrm=ym( 2 551 .í ck‚Mpre celmu hR I/r.tm.Rt..u?vmsur.y'kre 21 cc." sveR v.sur." sveR vvuv." 22 jepju PR y' muinvr.rk ¨v.id….k˘ j.n.R .ne tu dwTyeN{e tiSm'Llok.Nyu·ˇ_yuˇ_…md' vc" 29 îit ≈Im.nv.

" sivSmy.¶* juh." sveR v.n.d* k·r„y. tSy svRt" 13 ¨i√¶.ly.m( vym¥ g…m„y.r" pçtp. prm' toWm. tSy .tursß.≈ym( anek.tu' jg.|st.'sSy.duT’Ty kW| kW| idne idne m.n.'Syet.rb¸l' pOqKp≤=k⁄l.p[ßv.ixTvm.¸blm.' tu tp.' y.Py t' xwlr.ojn" xt' xt' sm.n' s …gre" kNdriSqtm( 552 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .v.r ivpul' tp" 10 inr.|st.moåq jgT]ym( iSqrop.gOhm( 8 ghnw" svRto gU!' …c]kLp&m.yo ih pu®W" iSqr≈Irip j." …≈y" tCΩTv.h.m i]dx.v…c]' n.yte 5 r≤=tu' nwv xKnoit cplípl..]Sy …gre" kNdrmuˇmm( 7 svRtk Ru s⁄ mu .iNvje„y." pT].[Matsya PurŒna] pur.n*W…/ivdIiptm( n.k.' gt" 12 tiSm…•m.mo .gt" 14 t.te tpor.uGv.y tu Svb.guh.t( p[.nv.j..in soåkrot( 11 tt" Svdeh.m" sur.æ?vTyvoc'Ste t] dwTy.k⁄lm( 9 n.surSy tu 6 s.s* tto inm.n.| n.n." sveR tps." soågCzTp.…m tto `or' idte" sut.' ing[h.IiWt.í sur. d.tU .opet' n..iv/jl.n.xym( p[.·r./u s.o+y.gte jJvlu" svR.·ry.in tejs." 4 tt" sur.Ky' tSy.rkSy vr' d." EtiSm•Ntre b[˜.…≈Ty svR Ev n s'xy" 3 ik˘tu n./.Py tTkNdr' dwTyíc.k°. yuˇ_o mNyeåh' surs'gmm( ahm.tps.

yxo jn" 18 vy' c j. 25 tiSmNmhit r.mS].pur." £Àr"w s'TyJy /…mRt.mrw" twí in"xeiWt.sr.rk˘ devo …gr. p[.um( ¨v.Ô≤l..Õ« …jgIWu" p[. yq..m( teW..c dev.R .UTR v.m( Sy.mh' prmo ÁºW vro mm ˙id iSqt" 20 EtNme deih devx e n. m/ury.tU ./un.R ’tvwr.uv' iv. vr' vO. mOTyu' deihno dwTysˇm ytSttoåip vry mOTyu' ySm.STys.c pu].JySqe t.l' tps. p·rvv["u shß.Stq.suro mOTyumvlepne moiht" 23 b[˜.• x˚se 22 tt" s'…cNTy dwTyeN{" ixxovwR s¢v.rko dwTy" p[.k.bOi' ht.=' idiv devg..My.it/me.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m i]idv' devo dwTyoåip Svkm.Tm. c.t( vv[e mh.?y' tv.rkÉ dwTynNdne Atvo mUitRmNtí Svk.c tto dwTy' iv·r≤ç" surn.s veiTs jNtuivcei∑tm( ’tp[it’t.Utmnov.lgu.m( ¨v.t" pOqiu v£m" 17 t.c p[.Nyo me rocte vr" tmuv. yut" 15 b[˜ov.vey…mit me mit" 19 av?y" svR.I„v ®…cr' yˇe mn…s vtRte 16 îTyuˇ_St. y≤Tk˘…cNmnse‚Pstm( jg.rk ¨v. teåStu n.lym( 24 ¨ˇI.' c mh*js.| tpsSt' tu dwTy' dwTyeêr." 26 553 [Matsya PurŒna] .n.Smw vr' dÊv.c t.mh' smuıt. dwTy.yk" 21 n yuJyNte ivn." sh.

®t" ’t.£My i]iv∑pm( ainy.rk ¨v.Uvmu iuR nsˇm.m.ip yD. c£É bl.' pum. ≈Irve+y c d.k°." 29 cN{.muk$⁄ .n.í svRx" k.[m" 33 SvSq. g[sno n..rI….Ns j.≤Nt¥uiR t/OiR tme/R .m( 28 ®…cr.jRyte ihm.…s'h.©÷ mh. .tU vrdipRt" 31 t.çnpØnı' zT]' c me m*·ˇ_kj.gu®iv≤l¢.Ru .iNvt" 38 554 ..mod.nmr..' ]wloKyl+mIhr.lbım( 37 t.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION a..r. k°it| ih v.[Matsya PurŒna] pur..NbN/Unxok.Jyen k.c r.it k.rk.y. midr. idiv £°@." 30 Ev' p[y." pI@‰NteåmrvLl..' me rqm∑c£˘ bl' c me dujyR dwTyc£m( ?vj' c me k.nv" sen.u" …≈y' n jhit itœte c gt. .©dnı.sur" b.rkSy vc" ≈uTv.t. x.v≤Nk'kr. n.m d." SvgRn.≤Nt˙≥dye mm 32 .We s…cv. n.l." svR Ev ih k.• kroit yo v.nIdwTR yr.iptO>y.Ntoåg[se rStSy b.' n kroit k.toåip mOto mt' me 36 tSm.∆y.k*R dIpm.….mrpug' v.RPy survw rRw ' k.yneWu c 34 lB?v.jSy tq.'x." soTpl.nvm( 27 p·rvv[gu .l. jNm n y" k…í´$yeTp*®W' nr" jNm tSy vOq.UtmjNm.y xI`[m( s'yoJyt.©÷ mh.UW. tu ivix„yte 35 m.geWR u VyjneWu c m..R iniXz{.' ik˘ me Tvn.StSy lokp.k Ev ih iv„.sne iSqtm( vIjyNTyPsr"≈eœ.uÔteå¥.NdwTy" p[.le tu ivtte t.Ox' muç≤Nt nwv t.

c' ySy vdn' jM.Â!o in…mmRˇmw hR .n.vTkÉtU r*{" knk.ip sen.gjw" 51 555 [Matsya PurŒna] ." k⁄jM..rivNy.pur..Õo ?vje tu xuM.vt( ?v.Mbrp·r„k.gOhyut' gItv.s.rg.' rqo jM.rkSy.k..n. mkre. dwTy.... c£..lne…minR…mStq.tu"R xt£to" dxko$Iêr.m( 48 g[snSy rqo yuˇ_.' tu ?vj." aNyeåip xtxStSy pO…qvIdln=m.xS]..≤ln." 44 t.r' ctuyoRjnivStOtm( n.sIdyomym( %riv/Utl.n..w" sm.n…mv devSy sur.mg[se ro jM. dwTy.o dwTyeN{. xten xI`[vge .' hemm.ip c …s'h.' c<@iv£m.IRm"w k⁄Ôrw" k..lm.oånNtrStt" mihW" k⁄Ôro me`" k.. 45 pwx.m( a.cvdnw" %rw" rqStu mihWSyo∑^gw jR Sy tu turg' mw" 50 meWSy √«ip….Ir.Sy ’„.n.Sy dujyR " 49 k⁄jM." 43 dwTyeN{. dx n." 41 teW..Stq.UiWtm( 39 xuKl.Sy rqo yuˇ_" ipx.n.' Vy.yomymuiCz^tm( 47 anek.lne…mn" pvRt.yu" kÉtohwmR Std.£°@..yk.Sy.õ™gl U ' k⁄jM.S]p." s≤Nt c<@pr.' dwTy.∑kiv..í.' iki˚. …g·rv„m.¥mnohrm( 40 ivm. n.yu/p[hr." kÉtnu .NyeW.Ùy sTvr" turg.≤ln." n. 42 mqno jM.UW.nIg[sR noå·rh.' shße.erI' gM.R.£m.Sy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.`[..m( xten.hTy .Ij.n.k" xuM.vı±vje 46 mihWSy tu gom.

vR©o n.w" 52 …stc.sur.n.n.mrj.d.…mn" 55 p[c<@…c]km.jStu inmI≤ltivlocn" bOhSpitmuv..n.ced' v." 56 n. vIr.nvbl' jg.c sMp[.y| smupiSqtm( 61 tCΩTv.í. n.n.v.Ij.UW..nv.len xo….m dwTyeN{" p." n.lm.' idxm( …stcNdnc..¥p·rSpNd.v. tu s.Â!" xuM..m( ctudNR twgNR /v≤∫" ix≤=twm`Re . tu vcn' mheN{Sy …gr.n.' d.wrvw" xthSt.ImÂp' Vyj.lmu∑'^ sm..y| ikm] td(biU[ h nITyup.UW.n.Tmn" xx's m?ye dev.nvw" sh k.rq.StiSmNswNye mh.R." n.' mheN{Sy mh.x*yRkq.t'gturg' rqs'kl ⁄ m( p[tSqeåmryuı.meN{Sy x'…stum( 60 s gTv.Ky' k.iv/oˇr.m.s©.n." 57 n.ysmiNvtm( 63 EtCΩTv.iSqt" 54 k.IW. s d. devr..g[se rmh.y b¸piˇpt.jt jM.Lyiv.' tTk.le mh.ytw" ’„.' idVy.!‰.xhSto Vyr.n.ik tt( 59 EtiSm•Ntre v.b≤NdjnStut.yt 58 p[mˇc<@m." k⁄<@lo„.te d≤=.UW.k" iki˚.n.sˇ_.lxuKlmh.nv" aNyeåip d.n.'pit" 556 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .¢oåit ivmdoRåy' dev.meWm. n.lye ÎÇ.[Matsya PurŒna] pur.pu„pßjoJJvl" 53 mqno n.hng.uj" 62 îN{ ¨v.yudvRe dUtoåMbr.sugiN/gN/." täl' dwTy…s'hSy .wSturg' hw mRe . n.

d.Tm.ip .vtí.e¥.mrs'sid 74 îN{ ¨v.cn Ev' me bu?yte bu≤ıyUyR m] VyvSyt 73 Evmuˇ_" shß.it s.vNto yD.m( îTyuv.c' Í." .yRb≤u ıTv' dy.n' p[.' . nIitítur©..edStq.yo d<@oå] .m c.cn 72 sujnoåip Sv.m dwTyeWu nwv.≈y" s't..Nte tu i£y.?yt. pt.' sur≈eœ iSqitreW.noåits.iSt ytSte lB/s'≈y.in…mˇen b.v/.go bOhSpit®d.Ntu' ≈ey.≤Ntgocre luB/" £Àro lB/sm.∂ºxk.y kLpte n kd.m( Ajut.it c vN?yt.£.vSy Ty." j.c tm( ktRVyt. inTy' jgt" p·rp.HzπTkd.r/I" 64 s.iÊvk.' yid rocte dujnR We u ’t' s.iknI …jgIWt.m mh¥.c s.tnI 65 s.kv.R v..c. st.Np*®Ws'≈y" 71 a.mpUv.' s s'…cNTy p[ov." s.m.l·rpuyoGy£m./ne d.iddm( 66 n x. d.n' d<@í.oˇ_.nveêr.= EvmevTe yuv.idit VyvSy≤Nt £Àr.t( tSm.g' v.pur.metNmh.lk.£.R SmOt.…sn" ." 75 Sve mih…ª iSqt.nIitVyit£mm( 70 mNyNte dujnR .©ctu∑ym( nIt* £m.rStu∑.Tmn.v.yody. sn.v[tm( dujnR " sujnTv." 76 557 [Matsya PurŒna] .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.vt.m( 69 .ipt" %lo y.m mh.[∑s'xy" 67 s.u?v' n. yuˇ_.nen me v.¢…≈ye c ikm( 68 Ekoå>yup. . inTy' s.it/me.c mh..∂ujnR m.m .

nt" 79 v.=s.u opet' sMp[.ujgeN{sm.jSy dujyR m( ymo mihWm.n.hn.UW..g[e smvtRt 81 c<@ik˘krvONden svRt" p·rv.m( teW. r.j* hem`<$.id nwv.loıtJv.=sexo ivy∞r" 84 tI+. KlO¢' devr.l.mS]devt.me`rv.kpOœix%<@.s©..¢' svRdvw tw" 80 rq' m.R hem." n.yu/" 85 cN{." siht." 88 musl.NSvym( nryuˇ_rqe devo r.m( i£yt.n.Im" smre smviSqt" mh.íyRg.StSqugNR /v. n.pit' ’Tv.in c y." 86 hempItoˇr. xI`[mve ' idv*ks" îTyuˇ_.g.' s.·rtmh.IWd'ixt.' mm 77 a.…jn.vIy.R inmRl.m.gv.xnXz.…." 78 ym' sen.iSt d<@ Ev iv/Iyt.n.' smro¥og" swNy' s'yoJyt.Â!o jlexo .hSt.xinhety" 89 558 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." smnÁNt dev.' c xS].ImoLk.j…. rqe co„.….v…ên* c ctur©bl.UW.' ye p[/.pU·rt.…í]vmRrq.mr.rˇ_oˇr.idTy.myutne .in yojyNtu mm.p·r„’tm( n." v.?y=o gd.Sq.iNvt* r.…sgd.y sen.t≤ln. .yoiv." 87 jp. pUJyNt.gÂ!" x·ˇ_hSto VyviSqt" pvnoåïxp." gO/?[ vj.." mh.Mbrlocn" 82 ¸t.s©.%@±gyuto .·rt" kLpk. rˇ_mU/jR .…s'hrvo devo /n.Stu vw@yÜ mR kr?vj.jv" 83 .Stu ivSt.i{yNt. mh.yu/.[Matsya PurŒna] pur.

.bl…í]iv..n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ro h'so rjtin…mRt" 93 kÉtju l R .tomrhety" muˇ_.k.Mbrm( vOk.=sexSy kÉtovwR p[te Sy mu%m.mrmi<@tm( sn.rvm( ik˘nr.g[m<@l" shßÎGb≤Ndshßs'StutSi]iv∑peåxo..'xiu vt.s©÷ inx.≤lkdMbs'kl ⁄ e 100 iSqtStdwr.Rpµ..UW.mh.nl" pµr." ’„." t.Rc.m[olUk?vj.v.hnp[.tp]?vjr.sn" 101 turg' m.n.Ut( hemm.gmh.UW..it gNtuk.ïre kpollIl.y.pur.m…mv. devr.ikn" 92 mˇe." 90 √«ipcmoRˇr.uvn]ye ko$ySt.vtn.t p.≤lnI 559 .mlsuNdrß…j ’t.?vj" 95 r.….Oto .qSy .b.É k. .crbl' b.. kÉtru …ênyor." êetvsn.…yn. …st. 98 sen..lp·r„k.uj.* hem…s'h?vj* dev* cN{. hemràiv.e …stk.S]yiS]'x∂evdevink." …stp≤T]pt.yu/du„p[+e y' n.gy=gN/vRmhorginx.mre suv.lvS].…/n.Imb.t'gr…ct' …c]ràp·r„’tm( 97 ?vj' xt£tor.sINmh.j.ràiv$p' /ndSy tu 94 ?vj' smuiCz^t' .œlohen ymSy.m( 99 ihm.ymiSq.….t'gbl*`s'kl ⁄ .Mbr. s.UiWtm( 91 musl./[pR T]?vjp[.en rà…c]e.Im/Um?vj.cr.StI+.Mbr" ivx.…jx.p[.mk⁄Ôre mh.r.UiWt" p[k°.jSy dujyR ./nu/rR .sI…Tstc.cl. r*{.m( [Matsya PurŒna] y=..* g.≥v…mt¥utI 96 k⁄M.goJJvlk⁄ïm.kx.RkyÉ rU .UW.

yu/yo/duStr.y" sUt ¨v.`oWe.c sur.r.yorip 1 gjRt.gRjmw ˇR íw yuJyte tt" p[.cvTsdNt..itreko b¸….R. iv.ne r.d.it n..RStmomy…mv.¥o.TSye mh.xingd.' cwv in`oRWmw .s.itprIt.m( 4 sm.pur.n.n.e t.Rn.rkop.Ut( 3 sm.e tuml u oåitmh.' Tyˇ_jIivtcets.pwg@R "¯ c£ìí xï….sur.cTv..m( roWe." piØxw" xUlmw ÌRu rw" k⁄.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION cmUí s.yojno n.íwv tomrwrïxw" …stw" 8 k….[Matsya PurŒna] pur..lIkn.∑.its'yˇu _o r…qn.' hyvONd.n.' tuml u oåitmh.n..lprê/w" 7 x·ˇ_….Rtg' ..n.….¥ idx" sv. 102 îit ≈Im.k.' rqne…mSvnen c Jy.·r'xd…/kxttmoå?y.sITsenyo®.ye sene prSprjywiW.s.n.pro hStI turg' bw ¸R …..to rqen c turg' m" 5 hStI pd. c xUr.¥ tu teåNyoNy' p[£me...r.' sMmdRStiSm•TyNtd.erIrve.m.krot( 10 560 . c Kv…c{qI m./RcN{kì" .·r'xd…/kxttmoå?y. ggne smÎXyt s'pC[ z.:y.' devdwTy.gRj" 6 pd. c tUy.Llwí xtpT]wí xuktu<@¯í inmRl"w 9 vOi∑rTy∫⁄t.y" 148 aq nvcTv.s.t'gne .≤Ndp. ivlomt" rqen.' xƒ.' c bOi' htw" 2 ◊ºWt. dujyR p≤T]s'tt.sˇ_p.n.®..

.yt n¥í ®…/r.U" StOt..m( vet.Im( 4 561 .R.•k⁄M..=.…." pet"u xklt..kr. 13 .m( [Matsya PurŒna] n p[..pur.k.í xklI’t.." gj.jRu Xw zT]w" ixro…..." ipixt.Ng[snSy.wrvm( 2 xtw" pç…. rq.tw" pt≤∫" pittwrip a.k.' y." xlin.:y." pet/u rR <y. ….ne dev.y" 149 aq pç.surop.R ivxeW.D.pur.xd…/kxttmoå?y.TSye mh.R hWRd.rk.Sturg' .mwkonpç.d.e t.í shßx" 15 ttoåsO`d[ duSt.c aq g[snm.£°@m.yRmo g[snmdRyt( ’t.NtxrvOi∑' t.b.vOi∑….itp*®Wm( 3 b.r.ixn.nMy .y" sUt ¨v.rTyug"w[ xr.gw sR[ noåitpr. pO…qvI smj.' ymmdRyt( s iv…cNTy ymo b.®g[.suryuı' n. 1 s ivıo b¸….¶eW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.yt teåNyoNy' tiSm'Stm…s s'kl ⁄ e al+y' ivsOjNtSte heits'`.í sk⁄<@lw" 12 gjwSturg' "w p.¶dNt.xd…/kxttmoå?y.vˇTs'kl ⁄ r.xsrso .d<@c£.£m" ’tp[it’t.vt.' ®…/rßv.l." 14 .…jrm( 16 îit ≈Im.loKy ym" £o/ivmUiz≥t" vvWR xrvWe.…Xz•dI`Rmh..tmuıtm( 11 pitt' senyomR?ye inrI=Nte prSprm( tto ?vjw.e .t.…¶vcRs..[∑"w p˚jw·rv .Õ« /nur.' ivyit p[itsipR.

sp[h.ih..sm.>y. jM.Ky' tu yq.≤Ndp.R g[sno d." p[it`.' xwl.re.o ®W.y.[Matsya PurŒna] pur. suß.t( 11 ’t.loKy ymSt.>y.' p[Tyu¥y* ®W.Nt' d. p.Mbu/ro yq.…mv du"shm( t.nv.q| jg∂ln.ty.s g[sn' vdne Î!m( 9 s tu p[.hn" gd.l.@y.nvnNdn" 7 tmev muÌr' gOÁ ymSy mihW' ®W.len p[h.' t. tm.m.t mhItle 8 ¨TPluTy. tSy c.….' ivyit p[.mp[tKy.>y.t.q ymStSm.l.| sMp[+e y gd.nveêr" ivfl.Py rr.t' g[snSy rq' p[it …c=ep muÌr' `or' trs.Nt' midRt' ÎÇ.…•„pit„yt" p[.yutxtwjMR .m. ≤òG/en .iWtm( 13 g[sno lB/s'Doåq ymSy p[.s vegne s pp.dj@«’tidgNtrm( 17 562 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m( …czπd xrvWe.re.Do v.y.m( m….rmkroı»id ymSten p[h.vˇ.oÌd.' xrs'titm( 5 s iv…cNTy xrv[.m.mhSten y.' guvIRm·rivmidRnIm( 14 t. 16 s'`Øm.o .k⁄lm( s gd.h v. 12 jM.nIks'vtO " ¨v..…/p" vOto y=.wrvm( 15 d<@÷ mumoc kopen Jv.y.r.hemp·r„k.Ntk" 6 s t' muÌrm.My' d.p.NtmuTPluTy ggniSqtm( jg[.NmihW.sen t.£m" 10 ymSy ….s.Impr.' sm./Rn.' mihWv.v ®…/r' mu%. mUiz≥to Nypt∫⁄iv g[sn' pitt' ÎÇ. gd.c p[.' in„peWinÓ≥a≠ .

m.k⁄lt.. sit…mr.Ntk˘ r.[ Ntlocn" 28 vçy.yor. g[sn" p[.' ik˘kr. …g·rs'in.o" p·r.nqoR duvˇRO Sy.bl" tiSm•psOte dUr' c<@.ip …cNty.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.¥ ym' yuıe g[sno .s. ÎÇ. `or.sm. r*{' …c=ep ymmU/iR n ivloKy muÌr' dI¢' ym" s'..' tu shß' in≤„ppeW h ttSt.bl" 25 muÌr' k.t .' .m( jgd( Vy.q gd.' d<@Stto g[snmU/iR n 19 ˙Tv..in swNy..d.' ÎÇ." g[sno `ors'kLp" s'd∑*œpu$Czd" 26 rqen Tv·rto gCz•.Mbr.. as'.r.h.]e.' ik˘krv.in …jte m…y ivn...Stu jn" SvCzNdcei∑t" 24 n tu VyqRxto´u∑s'.' y.IRmm.iu v. idx" 20 pp.U…mre.ixt.n.m( mi√/e vStuin pu…' s p[.s du/WR | muÌr' s mh.My muÌrm( 27 vegne mht.…ctm( 18 in„peW.ihnIm( 30 563 [Matsya PurŒna] .m( 29 y.' ivlol.vody.t' p[ly.Py cetn..My.ld<@.pt∂»!" s tu ten p[h.m.m( apXyTSv.' inht.UÌgngocrm( inhTy..t( 23 mYy.Tp[x.Ut( 21 tto muÙtRm.ivt/no nr" Ev' s'…cNTy vegne smuˇSq* mh.s ’te p[it’iti£y. …≈y…mv. =.rvo `or" senyo®.' tnu' ?vSt.UiWt" tto h.NtinÓ≥a≠ .n.gmx˚y.Um* in"s'Do .ivt Ev.m( 22 s c.e sm.d' JvlduLk..re.ImkmR.pur.ss.e tyo.' gOhITv.[.…≈t..

it/Rr.®.&tStq.m." pOœ' ik˘kr.xo b.¸yuı„e vvtRt 43 564 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .uj.….Nt' inht.sp[h. 34 apre b¸xStSy llMbub.p[hr.m smu¥My d<@÷ mihWv.nv" ymoåip xS].]eWu dxnwrPyd'xyn( apre mui∑….m..m( agmTprm' =o.' c Svv..'…íä.' ik˘krmyI' cmUm( 31 mene ymshß.' ivsOj•S]vO∑y" 32 kLp.[Matsya PurŒna] pur." kÉ…cTp[.Ntm.R`rw[ /wiR vR’„yte 41 s'xy" pu®WSyev …cˇ' dwTySy t{qm( smuTsOJy rq' dwTy" pd.Ntkoå·rh.jg.in ymm. `orwgsR[ n" £o/mUiz≥t" ¨TsOJy g.]' .'…íiä.>y.jfle gdyor…s a…cNt…yTv.Nt`ors'k.n.y.' n.n( 38 tm.'…íduTq.Á g[sn" sen.hn" 39 g[snStu sm.I' gt" 42 ym' .o¥t" g[snStu sm.R¸m<@le ixl.d.'…í≤TppeW gdy. 40 jfle rqSy mU/NR y.NVy." p[hr≤Nt c 36 a….yy.rwí d. k.Uv £o/mUiz≥t" k.Std.n( s tu ik˘kryuıne g[sn" ≈mm.ihnIm( a.UpœO º in≤„ppeW shßx" 37 k.loKy t.rpre jflu&mR rw NywmhR oCz^y"w 35 tSy.…@t.`[. tTkmR g[snSy.s d. ing[.wr…j˜gw" 33 k. sO∑.'í muÌrvOi∑….….ed xUlne k.y mui∑….loKy ym" ≈.¢v.pre tu g.Nd<@ºn kopn" s rqo d<@m…qtwVy.y yo/y.jRfle ik˘krs'≈y.<yuTsOJy b.wSt.

R ie d…." y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. /nexSy." xrw" jM..nv" 56 565 [Matsya PurŒna] .itdu„krm( 54 ˙id /wy| sm.….…/pSy jM.[.pur.ñ( z]ummRiv.en s.Sy in’≤Nttm( tt" £o/prItStu /nexo jM." £o/p·rPlut" ivVy.i„.s.Stu kmR t∂»Ç.gR.¸yugne tu vegne .v¥mSy vdn." £⁄ıne swNy' c.ns" jg[. tt" s'TyJy d./ dx….Svn" 49 Svy' swNy' sm.dw x R ….Tsuß.ujo ym" 46 SkN/e in/.m( s.y dwTySy mu%' iv≈.yTv.eidn" 55 a.¥ tSq* …g·r·rv.m.j* ?vj' dx….bw iR hRpT].wivRVy.gR.ˇt" ≈.d' muKTv..ykìmmR .t( 45 tto mui∑…..©¯Stwl/*twr…j˜gw" 53 …s'hmeknÉ t' tI+.≤NtmwCzt tm.my.Nb.[." 50 idxoåv®ı.[m" 44 ymoåip k<#πåv∑>y dwTy' b.…. mh..w" xrwv=R …s d.Rp.nvm( 51 ˙id ivVy./ /nd' tI+.…¶vcRs.itk./ b.h inixt.Pyoıt' dwTyo n./Rn"u m.cl" /n.s smuT’„y mhItl.s vegne p[…cˇ…mv sM. m.n.lMBy ik˘…cTs']Stm. 47 in≤„ppeW mhIpOœº b¸x" p.my.' shße.R’∑c.rev c 52 hSt* c pçs¢Ty.m.nv" jy' p[.d.NtmNtkmojs..m( g[sn" ki$vS]wStu ym' guÁ bloıt" .l+y tto dwTy" ≈.k.pStu jM.v ®…/r' b¸ 48 injIRivt' ym' ÎÇ.Nt.rNyoNy' indRy* t* injfltu" dwTyeN{Sy.r…q' c xten...

wrv..Ny=.R®.s.in /n.." £ÀrkmR’t( 58 moh' prmto gCzNÎ!ivıo ih ivˇp" s =.NysurSy c 60 pUry..UiWtm( /nd. sUdy.[Matsya PurŒna] pur.rqm( …czπd xtxo dwTyo Á.ıwymR ..r.hve 61 …czπd l`us/' .h d.nv" £o/mUiz≥t" jg[. t.®.wrvm( 59 ikrNb.R.shß.no /nexSy.en Î!ºn.’„y .dw .nidRt.in n. 62 Vy/mˇSy swNy.wrvIm( mh.r…q' c.Mbrm( 68 pd.ixnIm( 69 566 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . inixt.itrq ivˇexo gd. /n.m( ten dwTyshß.mqwknÉ twl/*ten d.hvivmdeWR u ΢x]uivn.m( 67 s ten ixt/.UmIrnIk..n.…•≤„ppeW shßx" 64 te v?ym.m./or…s ivˇex' dx…..m.n[v.wmmR .ys' hem." 65 ÎÇ. muÌr' .….re.nv" 63 gOhITv.nveN{Sy kmR.nv" 57 ttStu inixtwb.Imm.yR VyviSqt.s vegne s'z.Sy b.lMBy /nur.itp*®W.%u" ≤òG/…mv.t( tto /nex" s'£ı ⁄ o d.n( rq' /npte" sveR p·rv.¥ rivm<@lm( jM.m.oåip prmekk ì ˘ xrwb¸R ….m( s.eWu dwTyeWu d.tumR hR . du„’t' kmR /n.ykvOi∑….Ndev" xUl' jg[." t∂»Ç." ivVy.R ie d….…/p" idx" %' ividxo .n. dwTyen muçNto .>yhnı»id …czπd Jy.?y=Sy d.nucr.d.….y .h prxu' dwTyo mdRn' dwTyivi√W.s sTvr" 66 =Iym.

cNdnidG/.v gtcets" 75 jM.my' j.…/p" x·ˇ_' jg[.Sy ˙dy' d.j.Sy ®…/r' suß.…/pSy s'£ı ⁄ o v.…snIm( 79 b.tIv koipt" 76 c£É b.l' id=u y=.m( ivˇeh.≤Nts't.nip hemkÉyrU nı.' idVypu„pivv.h du/WR .wrvSvn" /n.Rn. ràkÉyrU k.…/po blI s t' dwTy" xrv[.' tu t.Nsv.m( a/O„y.©.t rqkÀbre ßoto….m( …c=ep mU…›R s'£ı ⁄ o jM.loKy t…@Ts'`.n.….…/pSy tu …czπd b.ry.. jg.Sy ˙dy' ….N.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t..tog[. SvLpsÊvSy pu®WSyev .s d.. mhoLkÉv.….m( dwTyo gd.`.hto g.Kyen.¸n. xrvOi∑' /n.UW..Sy tu /n.Øh.!' pp..…st.NtI' t.ux<u @«" piØx.' svR.o .yomyI' guvIRmmo`.' ÎÇ.®.t' …czπd inixtw" xrw" 78 VyqIR’t.' b¸vWRg.pur.tmi<@t.i{kNdre 74 s ty.m( 70 inmRl.nvo d.m /r.' tu inht' mTv..y mumoc h 80 s.q| xS]vOi∑' mumoc h 72 c£.ivt.RdSvSqo d.m.í.Êv.yu/.n.' b.p.tU .' sm.s.…/p" 71 a.' hem.….NdwTyv=…s p[Sf⁄rNtI pp.>y..| hem`<$. k⁄jM. 81 aq.…sn.®.' c<@iv£m" 73 VyqIR’Ty tu t. k⁄.Np[.¸>y.y.…cRt.Itlm( tto muÙt. s t.nh..m( n.' inÂPy vegne k⁄jM.’it" 82 567 [Matsya PurŒna] . k⁄jM.l' td/RcN{w" ixtwStt" 77 mumoc xrvOi∑' tu tSmw y=.

….nv.j* /ndSy Stn.Imiv£mm( aq ÎÇ.¸mRh.[k u $⁄ Iivk$..Lln. 90 s'd∑*œpu$.tSy ˙dy' dujnR o yq.hn.h bı±v.' ivloKy tu in"êsNdI`Rm„u .in shßx" 94 /nexo lB/s'Doåq t.Kyen tI+.s swNy.o r.y.S].PluTy vegne .mnIiknIm( muKTv.m( 88 rq.in ivm.xw" shßx" 93 mUitRm≤Nt tu rà.' c roW.h piØx' dwTy" p[.Stu /n.…sn.d.n.x ' 'u ixtixl. iv…c].de .Svr" %@±gne kml.du{.m[ivlocn" 95 568 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ... coidt.Âpe.' ivloKy Sv.MbriTvW.=seN{v/' p[it s ÎÇ.nv.nug.n[.' .in c idVy.nug" 86 a…. smNtt" ityRKpOœm/ío?v| dI`Rb. /nex' nrv.=seêrm( 87 cody.¥uit. 84 ten piØx`.….mvSq.nIv ivkoxen.$op.=o Ny’Nt∂.gt' tu t' ÎÇ. in…bR.v vegne k⁄jM.=seN{m…. 89 …czπd ·rpuvK]. mm.UW.e 91 tto in"xeiWtp[. tu du/WR | k⁄jM.S]o inA≥itdevR o inx.n( jIvg[.crbl.n.in c d.o /nd' r.nn" p[c<@koprˇ_.j.hnm( %@±g.m( jg[. 85 tq.h.….[Matsya PurŒna] pur.?y=pd.ten /nex" p·rmUiz≥t" inpp.{vn( 92 lB/s'Doåq jM.ˇ." v.in r.' .Ns jg[.' sen. p. k⁄jM.Ntrm( 83 v.in iviv/.m.IW.mu%m( s ten piØxen.RNtrivsipR..t rqopSqe jjRro /UvhR o yq.

k⁄l' Vyom ck. muk$⁄ ' p·rv.y.R∞ sMp[+e y d.. /ndSy pd." t.pur.Utle dI¢' riv…bMb…mv. y=.ytStSy muk$⁄ ' ràmi<@tm( pp.d...vt( 98 amUtíR .t.nIkÉ t' b.n( 106 t.o muk$⁄ Sy.….xS].yR tm( 104 a…." SvswNy' dnujNe {…s'h" 569 .du{.n.í a.q in≤„ppeW inx.m.n.in c mUitRm≤Nt tq.r.n.R n.tRypR sOte r. jg.nmW.nvoåitpr. in/. /ndm.rsm.Mbr.m( 96 p[qm' k.' ko$yo dI¢vcRs.m( [Matsya PurŒna] ?y.m( 97 tto Jv.ux<u @«' .' gOhITv.r.Nt' dwTy' ÎÇ.nv.mr·rpu…jRTv.vLloko ÁN/k.Tv..S]' smNtt" tt" £me.' s'/.Âp' td.jy" anNtr' Sf⁄≤l©..m( r≤=.vOt" ttoåNt·r=e x's≤Nt tejSte tu p·r„’tm( 99 k⁄jM..Uv sM.…/p" b.R….j.n.' x]ud.mRk u .y.m dwTyo jM.[ mixr…s yuˇ_' t∫ÀW." 101 tt" pl.nug.nví<@p*®W" 105 .v vegne pd.n. vIr.y sv.iv∑" pl.[m.l.m…..in xrI·r. xwlg*rv.S]p.t( 102 xUr.it/Rnd' ndn( 100 aq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.cr.q dnujo muk$⁄ ' tTSvkÉ rqe sm.y" yuyTu sv" iSqt.y k.£m" a…..ˇSy iníe®/UmR r.hve 107 /n.ynpr.StTsm.n/n.loCy d.g[t" 103 îit VyvSy du/WR .k.roPy.r.Rr' n.mRk u É mumoc d. duv..t .mu%m.t( mt|u s'g.wrv.Np[mQy.®@÷ idVy' b.S]' g.' .in rà.. /n.

tto n.en …c]km.tyt( 570 .nIkì" sh.en." aS]' ck.Nte dwTyeN{.m.in tu 110 n xekí⁄ ≤lt' t] pd.' mh.Llen rqnI@.NSvxrwritl.t.hn.ods'in.xIivWopm.cmUm( 111 j`.=seN{Stm. tmomym( tto ivflne]."w £Àr.rit…mr.turR ≤Ntkm( 108 k⁄jM.msI' r.¢c=uW" c£⁄" £Àr.m.Nt' ivloKy spd.S]vWe.n' c s'/.…/po vw ivink°.w" td.neWu dwTyeWu k⁄jM.' bl.iv]e prm.d.jRu g' ..R.y.Sy . d.e mns.n..®.s'`.pµ*`' xrdIv.dip pd' td.y.R…•mRˇu _ì.S]e p[t.…≈Ty t.ip l+yte 119 …czπd.[Matsya PurŒna] pur.jbl' p[it r.ipin p[.M.….Sy xrv[." p[.r s.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION /n.Nt.IW.r…q' c.n `nnIh.n( 117 k⁄jM.∫⁄tm( 116 xS]wrmW.vt ≤=¢' r=or.m dIn" sur.y /nu`oRrimWUí' .turv.tmi<@tm( 113 ivjOM.oå/.n' n mo=í.e mU!cet…s 112 mihWo d.dp.n.=seêr" 109 mohy.q s'sˇ_o rjnIcrnNdn" m.t( ?vj' prmtI+.s dwTyeN{' jgT’Tv.xmgmˇIv[' tmo `ormnNtrm( 114 ttoåS]' ivSf⁄≤l©.S]' ivnoidtm( aq.ml' sr" 115 ttStm…s s'x./ inixtwb.Tyq s.d.mmo`.n.xIivW.nv.m( v?ym.nveN{Stu kLp.Rm/U jR o jg. dev.xyt( p[fL⁄ l.nv.nug" 118 ivVy.Rmri√W" 120 s.R d.iv]muLk.˚÷ tm" ’Tò' Vyn.`v.

h vegne xrdMbrinmRlm( 122 cmR cody%<@ºNdudxkÉn iv.re..d'∑o^ Tk$.It* mihWSy.ym.pur.Ox' &t* jv.gt' ÎÇ.ns" 124 tSq.' cwv tI+.vu.lt.' p.re.h r=o v.' sm….uj' dwTy' ivflI’tp*®Wm( 128 t. rqpq' .l+y tSy dwTySy dUiWtm( TyKTv." =tj' vmn( 129 d/.PluTy d.[ Ntm.£My …/iœtm( 126 tt" %@±gne c ixrXzπˇmu Cw zdmWR.m( k⁄jM.* inA≥it' v®./e g[StumCw zTsur./r" s muÙt| sm.&t" 571 [Matsya PurŒna] .snm( 133 £⁄ıStu mihWo dwTyo v®.e dwTyo r=oå…/pitmojs.mkre.mu. ßoto…. tu kÉxWe u inA≥it' dwTyo j.nveN{Sy bbN/ c .nveN{oåitdujyR " 125 rqm.' .sur" 130 Vy.kx.@y.nun.Ot( s tu ten p[h.xen d.>y.'pit&≥tm( 127 p.muTsOJy p.p[.êSto d. r." s'." tiSm'StdNtre devo v®.vOˇvdneåg.yuto rq.¢' muÌre.i∂G>y..itr'hs.m inA≥it" ≤=p[' xr.x.nn" 131 t..uj√ym( tto bı.hnı»id s tu ten p[h.l.=seN{Sy s'ygu e 121 roWrˇ_É=.d..v….vOtm( tdvSq.vce∑o dnujo yq.®Á jg[. 132 .m. 123 t' r=oå…/pit" p[. k⁄jM. dy." kmR t∂»Ç.r Âp' me`Sy iv¥uNm.yiv◊l* jg.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' mihW.s gdy.oåp.nv" %@±g' jg[.UiWtm( a>y{v{. /Iro /r. =I.

rg.eCz..Nt·rtoåSm.∂xnp¤y" t. n∑cetSk. k." ik˘ p[y." xr..tumve c mh.d.ten xS]wíN{p[coidtw" 137 g.Std.o ." 143 n yuˇ_metCzÀr.ip py.Nkopen dIipt" 140 ..b[vITk.n.' r.Hz«ten s. n sveåR ip idv*ks" 142 kl.' n.uj"w 141 Ekìkoåip =mo g[Stu' jgTsv| cr..S]in"sO∑' ihms'`.y| k." sveR xS].rk" 144 ivrt. ivp*®W.' pUr…ytu' yà.n.idt.NdwTy.m( r.mdÁNt smNtt" mihWo in„p[yàStu xIten.lne…mmRh. r.S]p. ten cN{e.tk<$km( v. …jt.S].." 139 r. 145 mUk. ihmen c Vy…qt.rko lokm.dSm.T£⁄ı" p[.…qRn" t].Kp.nn" 138 k=.k‚Mpt.sˇ_m." 136 n xekí⁄ ≤ltu' pŒ.Nh·r„yit xIten n∑≈utyo .….·r.vNdwTy.mupiv∑o Á/omu%" sveR te in„p[tIk.[Matsya PurŒna] pur.lMBy p.$v.j.o" Í©.í itœ?v' smreåmrin…jRt.íN{ms.∂ŸTyjNmn. tSquSte jIivt..n( 146 mTv.yVy' c.>y." Ekìkoåip jgTsv| xˇ_Stul…ytu' ." sveR xItoiCz•.v.NÎÇ.[∑v.yun.crm( EkìkSy.k˘ t.Stq.sur" 572 ..loKy ihmv∂‰uit" 134 c£É som.R¢.<ysurswNy. dwTy.<y.' dUrtSTyKTv. c.t( Wo@xImitiv£m. s'x„u kÉ.t.r.nv.ihminp. d.lne…mdwTR y.l=m' k.' ivxeW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION tmNtkmu%.].S]mtul' cN{í£É i√tIykm( 135 v.

.k⁄l' sv| ]wloKym.r.s p.vpu" 147 pUry..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. k.nIk˘ lB/s'D' idv.`oRr.r.mek˘ ssjR s" 155 i√tIy…mN{j.' =.®.mrm.yy.' ivtTy Sv' mh.mud.cvOi∑….' d.nev jfle `or..m.∞£É ivpyRym( 156 dev.nv.lne…mn" t∂»Ç.smUhne ihm.`v." jg∂Ipoåq .nv.vT=.m( a." îTyuˇ_íody.….y b.'…íÌd.nvI' m.ivt.pur..go idVy. xUrs'=y" 152 …jt EW xx. rq' xI`[' k..NSvk.'…í´orw" prê/w" 158 573 [Matsya PurŒna] .n.t( 157 k.v..gv.'…íT%@±gne tI+.'…í•.…≈Ty d.* 150 täl' d. sur. c<@¯" pUry.m.yutm( 148 idxí m..' c dwivkm( mTv.®.S]e.c ny.s rq' g®@pUvjR " 153 p[yàiv/Otrw êw" …stc.nveN{.'xru gmCzmm( tt" £me.S]l.. Âp." k.[∑' xItduidRnm. iv.vkì" tto Jv.kr" ¨v.Llokìklocn" 151 idv.m.lnemI ®W.≤l….˚oå] yäl' vym.yy.nveN{ex" xrIre .[ Nt" kop.xIivW¥utI s'c.' m.….t( 149 ten Jv.y. d.s ggn' idxo ividx Ev c inmRme d." k.ñ( jg[.…≈t.lne…mrqo yt" ivmdRSt] ivWmo ..l.r.n.Skr. s'/.Nt îv s'=ye k.nv' Âp' d.h ivtt' /nu" 154 xr* c √* mh.b.kr ¨v.( .len yo…jt' p[mmu oc h s'c.S]e.en k..l.c..iv∑" ’t.

S]ivihten tu 164 mumoc c.£..n.tur.yo/ne b.p d.* 166 tiSmNp[ithte ÁS]e . dujyR .' ih b[˜.' koi$xStnum( 167 ivSfÀjTR krsMp.' sur·w rh sv." p[Cz. ne…m" Sv.' dxl=.'…s kÉW.….mglNmed" petíu . idv.ty∞ .r.y.˜mS]' Tvr.' g◊r."u 169 gj..kr" mheN{j.' muç b[.n.[∑tej.nv.iNvtm( s'cr.in c p[..NÎÇ.'…cdp." 160 k.vTswNy' svRmve .c h 161 ah' ne…m" suro nwv k.m. in"êsNtí `m.q rqSy veg.RS]v.…/p" Âp' Sv' tu p[p¥Nt Ásur.crm( 165 dev.vt..[Matsya PurŒna] pur.…≈Ty c£É Sv.' c.m( . moihten.Nd.tsm.n. k.vWRdnl' smNt.'…í≤TppeW.R r…qnoåip c 170 îtíetí s≤ll' p[." 162 dwTy.n.Tk.tw" 159 r.k⁄lcetn" yojy.lneme ivdSv m.uj.lnemI ®W.[m.U·riv£m.N/.n( ne…mdwTyStu t.S]' c s'x. Vy." sur/iWRt.' ck.r. .dits'htm( c=Ui' W d.' Âp' n buıv.tm( 168 ttí.e ivinht.lm. c 171 574 .'…íT£⁄/..n[q.rqI'íog[vge " k.¢' ]wloKy' scr. coıtmui∑p.Ns.nveN{..s b.Rt.yiv$p.Nt' Svym.….m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ixr.j* inht.nv.uiv turg.nIk˘ gtm∆*`xo….lne…mmuv.iNvt" 163 s ten bo…/to dwTy" sM.iv∑SteW.NtjgT]ym( tt. .qRyNtStOW.NÎÇ.ip dwTyeN{" s Svy' surk<$k" ttoåS]tejs.'ívw …grI.Pyrv.

gj.m( d..' shß.nveN{.….Um* Vy.idRt..Ir. îv 181 prSpr' VylIyNt pOœWº u VyS]p.n.…qRn" puro ÎÇ." 183 îtíetí s'.[ ' dev.m( teW.y" SveWu b.Sfo$inÓ≥a≠ ..vTkLpme`.R]"w SvhStipiht." ap[." 174 iSqt.nn.y.' mh*js.n.tle 179 tt" s me`ÂpI tu k.m[.t( bIj.nv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n. vO∑‰.xyt( xIt' vvWR s≤ll' d. dwTyeN{.' xIt' &m.' vOi∑m.ˇ.' c n pXyNto g.[mvu Rw idxo dx 575 [Matsya PurŒna] .pur.S]St.. gtcets" 173 t] t] VyÎXyNt mOt.NtrivsipR.s../e VylIyNt gjeWu turgeWu c 182 rqeWu Tvmr..lne…mmRh.lnemI ®W.≤lnm( 172 pur"iSqtmip p[.qRyt.tur" 176 a.Ml.¥ ggn.' p[.Py vOi∑' /r.in tu 175 s'=ye d.nIkÉWu dujyR . .' Vyn." Sf⁄r∫À·rxtÓd" gM.¢u' n xekr⁄ vmidRt. dwTyeêr.og' rivm.í pitt. toy' kLlolm.m( git' k." p[.St] t] in≤læLyre apre k⁄≤çtwg..v.êSt.djgı»dy`Øk" 177 p[Cz.ïr.¥ sm. VyÎXyNt mOt.vNto gl{ˇ_vs.v" xIt.ipt.[ Nt.…cRdGR /p.sOj" d.' tiSmNmhit vitRte p[kopo∫Àtt.Stt" £m.dp" toy.St.m( 180 ty.. îv.sur" xS]vOi∑' vvWoRg.Sturg.Py s≤ll' .í sm.uiv rq.…¶" p[Jvl'ívw `or.=" k. b.nveN{bl' p[it 178 dwTy.. b.. vmNto /.?ym.Sy.

q /nudTRw y" xr.…RU mivR’t.h c£m∑.p[h.yStcetn" 193 jg[.xgocrm( 195 t.R•.' …czπd rqkÀbrm( 194 jg[.h.lne…mmRh." xrw" 192 jfle mmRsu tI+.' s¢ l=.>y.s.m( jfle ipx.©¯Sturg' Sw tu gjwí.m( jfle s ko$I" s'£ı ⁄ …í].' dx. soå…ê>y.k.g[rw sur' . jfle s ik˘nr.•mU/. gN/v..dnm( 576 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . r=s. …. in.¥.vPyS]w…í…zdtu" ixtwStwdTRw ys.ms':y.xIivWopm.n.m( Ev'iv/e tu s'g.nv" 185 ivpyRStrq.s©.[Matsya PurŒna] pur.sur" 187 jfle muÙtRm.Wjo mU…›R s'z.m( tm. .[ me tuml u e devs'=ye 184 ÎXyNte pitt..cmu:y.v…ên* dev* …c]..ve . s tu kopen sv..yutm( y=. b.Um* xS]…..e `ormekk ì " Wi∑….R.ivxt( 196 mht.RnStq.S]kvcoJJvl* 191 jfltu" smre dwTy' ’t.¥ r.….myut.w" 186 ßutrˇ_Ódw.r' twl/*t' r.n( t∞ kmR tyoÎ≥Ç.Ime td.S]wrS]koivd" 190 Ev' p·r.Ntkm( ten c£É.' triSvn.Ry" 189 îtreW. iviSmt" kopm.itink.' b.. in≤„p∑?vjp¤y" in….in W$( 188 ]I….j* blI dwTy" k. …z•o®j.©s'/y" iv.'í.. l=..uj.rw" s ik˘…cd.' pç l=.* Evm.Nt. Tvmrs'=ye s'£ı ⁄ .yk.…yn..iv’t." surj.ImdxRnm( t.•.n( vvWR ….nls'in.cls'in.….t.]e.Ryomys.….

in iv]esiu vR◊l.vtRditd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.s d.Im' k.í mh.Imiv£m" 203 n.IW.y.[.I' hemj.t( 209 jgjujR l R d.s /r.Wj* …c]yo…/n* 200 vj[.m( tto vj[my' vW| p[.Mbrgocrm( 198 TyKTv.h' g[.®.n* tu pd.S]' tu p[kv⁄ .r.Plut* trs.lp·r„’t" tSy km. n. xS]ivv…jRt* 206 tyornugto dwTy" k.rwStu dwTyeN{" s p·r„’t" rqo ?vjo /nuí£˘ kvc' c." 577 [Matsya PurŒna] .in tu ÎÇ.çnm( 202 =. rq* tu t* veg.t' svRsNw ySy pXyt" t∂»Ç.nug" 207 t' ÎÇ.R…ên* ÎÇ.My vegne …c=ep.o mu:y.in meinre 208 pr.h…ytum…ên* tu p[c£me 205 t.v…ên* r." 199 d.Ntm. du„kr' kmR soå…ê>y.=rq' p[it p[y." pet®u Lk.m( 201 `orvj[ph[ ..loKy. id=u Áu∫tÀ .en itlxo j.S]' blv.Nmumoc r. 204 tiSmNp[x.∫It* shß.d.m.bl" p[.nveN{oåS]tejs.S]' xmy. svR.…êrq' p[it t' tu muÌrm.Rv.r.Stl.nveN{inv.t* vepm.Nte vj[.PyeN{Sy rq' £Àro dwTy.tU .vhm( cel"u ix%·r.mU/iR n vj[.ry.m( 197 s tto ..ip k..m.tU .pur.ld<@iv.nIkpd.h muÌr' .m( jg[. dwTySy tT£*y| svR.y.jy' mheN{Sy svRlok=y.' ..lne…mmRh. ….Rte d.lne…mrnNtrm( jIvg[.S]e k.…ên* t* rq* s tu in≤„p„y muÌroåcls'in.

…≈Ty lokÉWu yD.xu ’t' su=]e e kmR inmRlm( aq.g.Nt.loKy.n.' k." sveR p·rv.ÙteåviSqte tiSm•..v' D.ihpyR˚π yogin{." 215 p·r]..' vwntey' sm..y." sur." W∑‰.' ivh.®Á. ih pu®W' `orwr.…õ±`s[ ro®h" 211 xrdMbrnIl.NtkÉyrU .y.M..tu…mCzNto d.Bjk.lne…mjRn.≤lt.gv."u k*Stu." ay' vw devsvRSv' …jteåiSm…•…jRt.Svr" 212 ivmOXy surs'=o.Nt" kÉxvoå·rh.◊yt( a.odsCz." 219 ay' s dwTyc£.Stu hWRsMpU.Ntm.≤l….tO yo dx dwTy." xrw" 578 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .&tm….m( tm.Gywvx | x.n..viSqtv„mR…..yR smNtt" injfluivRiv/wrS]wSte tm." 220 îTyuKTv. ivyit JyoitmR<@lm( 216 Sf⁄rNtmudy.mR . 213 idVyn...y tu l+mIkryug.Ng®@?vj" 210 Vybu?yt.Plut"w 214 d.iTvW. d.g.StSy tejs" 217 g®TmNtmpXyNt" kLp. Enm..NtdehzivivR.nveN{wnvR .ujoåmr.pXyt devNe {m….ns.Tsur...jßl.nv. îv p[.…cRr.o∫.rq..pXyNt dwtye .dRnm( 222 in…m" xten b..lne…mp[.…storSk" k./ b.' .nv.g.' mqnoåxIit….n. .NSvym( t].Utiv’it' ÎÇ..[Matsya PurŒna] pur.' ’t.S]tI+.i{Sq' sUymR „u .iSqt' c me`*`¥uitm=ymCyutm( 218 tm.m( t. ivVy.surNe {.yw" p*®WoTk$w" yq.hve 221 k. mh.nls'in.

..g[.mmO„y tTkmR iv„.wrvm( ten dwTySy ˙dy' t.nIv dI¢.h tI+..umk e k ì x" xrw" dx….ySto h·rjRg.k.çn."w ik˘…cd.sur" x·ˇ_' jg[.b.[ h muÌrm( stt' .>y.u" p[ki⁄ pto jg[./nuWI c.R.r…j˜gw" 225 a..Ste jflu" sg®@÷ r.nv' jfle W≤@±.nveN{Stmp[.kíwv s¢Ty.o dx….`vm( 229 tto iv„.e iv.r…q' c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. dwTyeêr.' hem`<$.R" s.UiWt" tto iv„..u" p[ki⁄ pt" p[. .lne…mSi]….h ivpul' /nu" 233 s¢dx c n.Nt te b.Sy Sf⁄$iTvW" 227 twb.pur.NmmRiv." W≤@±.ip .u' ivVy.íwv yˇ.eidn" dwTySy ˙dy' W≤@±. xuM.yRU í k..uj' iv„.rev c 223 xeW. √. 235 s ivıo ˙dye g.c.l.'StI+.m.My vegne d.•" xKTy." myU%.m./ ˙dye £o/.uj' sVy' c p≤T].[.m( jM.Sy ?vj' cwknÉ p≤T]./ c i]….r.ujStSy ßutxo….t a.* 232 pµr.nv.en lB/s'DStu k." xrw" iv„.!' dwTyo h·rixlImu%"w 579 [Matsya PurŒna] .e 224 teW.¢' ivyTyev xtw" xrw" …czπd itlx" £⁄ıo dxRyNp." sveR iv„.….h .Øh.ivRVy.RnvsUdn" Ekìk˘ d.in k*Stu.lne…mmRh.de iditnNdn" ….gmyenve kÉyrU .ud..{ˇ_ivlocn" 226 tSy.y VysjRyt( 228 d.s g.@y." xrw" 234 ctu….xo. ˙dye t¢k.R’∑w.s' jg[.' Jy.o…bR.!t" 230 =.…snIm( 231 ty. v.

íe®" Svw" Svwbl R vw tRO .lne…mn" apv.y" 150 aqwkpç.e dev.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ßutrˇ_.!‰e su/.ced' v.m pç.t ixrSyug.' jg[.Ry" 241 tt" SvLpen k.lne…mn" 242 îit ≈Im.=Ikhr. d. gjSy pdr≤=.xd…/kxttmoå?y. k.[Matsya PurŒna] pur.k‚Mptm.nv.ïre …c]pçpt.nv.[ ivpul. pp.e gje . du/rR e a.iv…. vcStSy s.cl" 239 p[.len ahmev tv.•kr$.¶e ivs'D" ix∑jIivt" pittSy rqopSqe d.x ' "u pI@.nvSy.yu/" p[..lne…mn" 238 s'c…U .l.sur ivmuˇ_oå…s s.Mp[t' jIv in.c.xd…/kxttmoå?y. îv m.kÉ tu p[….pur.e svRtoidxm( 1 ’„.Ky' c£.mu%e 2 pvRt.me k.ptTSve rqe .ns" 236 ckMpe m.lne…mrq' p[it s.lne…mpr..h kÉxv" 237 t.y" sUt ¨v."u gCz.Ime mdß.Ntk" EtCΩTv. 240 iSmtpUvmR vu . r*{.mrj.®tenve noidt" ik˘xk u &m" tm.tu·rv.j* in…mdwTR yo h·r' p[Tyu¥y* blI 3 tSy.®Á.' c vegne …c=ep k.c t' ÎÇ." sr`." £⁄ı.surs§.Á rq' dUrmnyTk.r…q" k.p[." 580 .©Stu in≤„p∑muk$⁄ oåsur" ßutrˇ_*`rN/[Stu ßut/.TSye mh.ivr…ct.®.k⁄≤ltm.jyo n..sNd.l+y gd.Cyutoå·rh.Rtoˇm.

n.'í. 7 c£É.kío∑^v.m.`v' ÎÇ. jM.nveN{.in siCz„ySy ≈ut.m( mqn' dx….sur" 15 pI@y. n.S]p.e jflun.nv" s'?ym.m( 14 …czπd. d..o .mRk u " a>y{v{.uj' tSy..ykì" .'Stwl/*t.e iv„..R’∑k.in xrIr' ivivxuhrR "e gu¡_.m( s¢…v'xits.[.xIivW..IW.h k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.wí m.hn" xuM.h .Nto r.n' xr' hSte …czπd mihW.n( 10 ttoå….Rr. in…mdwTR yo mqno muÌre.m( 581 [Matsya PurŒna] . tu xuM.jflu" smre £⁄ı." 4 aê.' jg[.sen g[snStq./ …v'xTy.' sveR xeW.." ndRm..b.' pç….m( 5 apre d." 16 …z•e /nuiW goivNdo gd.RLlen d.oåip ivpul' meW' sm.r.en p[.R.Nyupid∑.m( 6 p·r`e." xUlne tI+.m…¶vcRs.." ikrI$kvcoJJvl.StI+. mihW" £⁄ıo jM. p[yˇu _.Stu yˇ.'St." 13 tSy tLl.v[j{.NyS].w" sv.s'?y dwTy.e £⁄ıo dwTy.Â!í mqno jM.hß.y" a.wStu s.ivv 9 asM.n…j˜g.dx….q /nuivR„.y.pur." p[yàen c£⁄rTy∫⁄t' r.n.s g®@÷ jM.t( 11 in…m' ivVy.umÆKl∑k."w 8 t.|ík w k ì xoå∑….rev c 12 EkÉn mihW' £⁄ıo ivVy.StI+.®Á.oinR…m.nIkÉ tu p*®W.StI+.urq jg[.r.gR.n.nv." £o/mUiz≥t.k.k. b.mRk u m( xr. iv„."w xuM.n./or…s p≤T].hnÌ.!' xuM. mh.' √.U/rs'in.…." xKTy.·r.

' in…mb.s* sv.˜mS]' ck.ryn( gdy.crm( tto b.…mv ivveik…. yuıdumdR .loKy ix=.ud. tu d.y tiSmNb.m∑`<$oTk$Svn. tdS]m.xm.h x·ˇ_mug..IW.qRn.x' smÎXyt 25 . sv| Vy.g[e p[.®t" p®Wo vv* ckMpe c mhI devI dwTy.y.¢.' mumoc h 24 ttoåS]tejs.' t.mMbrSq.y t.' ÎÇ.y k..vn( 29 tdS]mug'[ ÎÇ.m( t.y mh.nv. Nyv.RnvsUdn" k.oTs vegne mqn. …..' p[..y' yq.r.ne tiSm'Stu m.nvnNdn" gOhIt.RS]ivinv.gt.R.u" ÎÇ.S]mkroTsvRlok.UidRxo ividxíwv b.•…/yoå.h muÌr' `or' idVyràp·r„’tm( t' mumoc..nvm( 19 tm.j.…mv 18 jg[.s'/.d.h gjo d.S]' lok`Smrm( 27 aS]e p[ithte tiSmiNv„.h.ih.t' r*{.S]m…. inr.m( ten tTp[xm' y.[Matsya PurŒna] pur.ih.' jg[.lmy.Õy.[ g[.TMy' sennIg[sR noåsur" 26 b[.…w ízπd itlxo r.e t. hIn.’t' tm.k. c mihWo dwTy" Svp=jyk. 21 jg[. b.o{..y'krm( 28 s'/Iym.my' svRm.' n.hve 17 t.' sm.dwTyStu g[sn" piØxen tu 20 xKTy." 23 Î!' .r.' smui∂Xy p[.m( jM.loKy dujnR e p[.Nt' ivyTyev ]yo dwTy.rmNyd.rsh' s.¢' lok˘ cr..ld<@." 582 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .q vegne in…mmui∂Xy d." 22 t.mRk u m( r*{.mp[. jM.

Nd.TSye mh. tu k. sh d.Tm.ld<@m( x. dwTyvr.n ko$IdwTR yeêr. idVy." k⁄.y 31 y. .wr…¶ix%opmw" 3 tt" =I..…. d.Ntm.nnwí n. n dx.n…mv i√tIym( …c=ep sen...loKy h·r" SvxS]' Sviv£me mNyuprItmUitR" 33 jg[.Âp.rev c 2 t.cwí£ì" x·ˇ_…. tu ’Tv.UˇdS]' dwTy.dRnSy p. jg.k.pur.≤Nt dwTyeêr.Uyoåip jn.í.r..n.….r jM.ptyeå….y" 151 aq i√pç.nS].n( 32 anNtr' x.S]inv.m .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.S]inv.yu/p[.y t." SvvIyw"R n.…..nv. p[p•m( 35 tmp[tKy| jny•jYy' c£˘ pp. s'ygu e 30 n.®.S]vr' mumoc EeWIkmS]' c ck. c£˘ in…m" Sv.' sgj..S]' g[sno gOhITv.c tiSmiNvinhte dwTye g[sne lokn.h c£˘ tpn.xd…/kxttmoå?y.vT=.pwrip tI+.dRn" Ekìk˘ xtxí£É b.S]yoge.Nsh. g[snSy k<#÷ t{ˇ_/. kmR mu/." 1 piØxwmx uR lw" p.mwkpç.' p[vı O .'…í]yo/I jn..m( [Matsya PurŒna] c£⁄rS].nvwmˇuR _.yut.Rdmyu?yNt h·r.ê.nv.RTmn.xd…/kxttmoå?y.xKnuvNv.v• s'?y.s'?y k<#Sql' vj[k#ormugm[ ( 34 c£˘ td.r.[ rm.surs§.me g[snv/o n.mug.Ntcets" 583 .ykÉ inmRy...r.r…ytu' p[c<@÷ dwv' yq.xwgdR .' p[y.in n.r..r..y" sUt ¨v.Nt' td.t g[snSy k<#π i√/.xgt' ivloKy sv.….envw j`.e dev.….ld<@.y.[..StTk.nltuLydIi¢ 36 îit ≈Im...pur.`orn.

re.uStiSmNmh.h m..Ntre 11 ivıo mmRsu dwTyeN{o h·rb.mw .e 6 g®TmNk≤∞d≈.nve„vitm.u" ik˘…cCz." svRt" p[Tyyo/yn( 5 b¸ ’Tv.vt( 13 tt" £o/ivvOˇ.b.@ Stn.q roWt" 14 s pp.mu%' ÎÇ..…¶vcRs./v" mqn' srq' roW.nveêr" 584 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Mp[tm( y¥≈.r.un.{ˇ_nyno mihWo d.Rtoå.e dwTy' mqn' `ordxRnm( dwTySTv…. mOtgw jR rw êwjnR . xƒc£gd.rm…cNTywv iv„. 12 jfle jn.len ixtb.Um* d.d r.Tkoi$xo dwTy.nve vIyRx.hve 10 j`.v•smq.o yq.q dwTyeN{" =yk.uSten p[h.dRnmyo/yn( smNt.wrkMpt s muÙt| sm...…•≤„ppeW.. 8 a.’∑wSt' tt.n ….Nt.h p·r`' td.ujoå.Ntoå…s t¥.v îTyuˇ_o g®@Sten iv„. tiSm…•pitte .ip p·r`e.ê.R…jRtíw ixl.≤Ndp." kdRme k·r.t.leåclo yq.<y. ik˘…cd.`U….' jg[.NtSTvmiSm•ip s.e 4 td.≤lin 15 avs.tum.vt( ¨v. vpuivR„.NtoåSyq muÙt| Tv' r.=o gd. p[./rm( 9 j`.ih mqnSy rq' p[it 7 ≈.d.Sy jg[.dpsOto .n pç….ixtw" pundRx….iv„.c c g®TmNt' tiSmNsutmu l u e r. r.d' yyudTRw y.un. iv„.ss.dRn' c.m( aS]. ttSteWu ivp•eWu d.R.inWu 16 p[kop.[Matsya PurŒna] pur.R yd.en v=…s tTp[h.

in.wJvRl√iˆix%.U.¸blm.uxiu <@m.í kÉtmu ( 585 .∞ meW.Ts'gr.iSqt" 17 tI+.t n mm.e dwTy" s g®TmNtmCyutm( 19 aq.m.Ñü%e dwTye mihWe xuM." p·rvitRtk.rw …. xUlne mihWo h·rmdRyn( xKTy..* pd.….r c 22 mihW' pitt' ÎÇ.'í.s idVywrS]wmhR ..Nmumoc k.hto mihWoåcls'in.clguh.xw" ≤=¢wrs':yw" p·r`.s" 29 xrw≤S]….d.d.htoåip .m( [Matsya PurŒna] p[Tyu¥y* h·r' r*{" Svb.thInw" 27 iv„.S]p·rm≤N]tw" 21 s twb. c ippeW meW' xuM..r s /nu" xr.bl" 20 mihWSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.c kÉxv" mihW.' /nur.yoå/" pp.dvPluTy ht.ux<u @‰.d(&tm( 24 tiSmNpr.nltuLy.y ’t.m( g[StumCw z{.re.í xIW| dx….hR…s 23 yoiW√?y" puroˇ_oå…s s.S]w·rh.q" tto mhISqSy h·r" xr*`.nv" s'd∑*œpu$" kop.I/r.wrvm( sJy' ck. p.uj' …b.it" s tu dwTyn.m( ty.d.d( .vOTy vdn' mh.R.q ssOje b.xIivWopm.StSy .d( . c g®@÷ vIro mihWoå>yhnı»id 18 tto Vy.ink.Tkmlyoinn.uí dwTyeN{xr./.l.nvSy …ck°iWRtm( vdn' pUry.. .pur.m( 28 tSm.Sy pT]' /r. ¨iˇœ jIivt' r= gCz.nn" 25 inmRQy p.y vdn' idVywidRVy..Cyutoåip ivD.u' g®@÷ c dwTy" b.[k u $⁄ Ik⁄i$l.=. .Um* p[ov.tSttStu iv„.n.ed W≤@±.NttuLy.Sm.*`' g®@?vj" ip/.….y .n( 26 s …c]yo/I Î!mui∑p.y d.sur mˇSTv' v/' n.

[Matsya PurŒna] pur.'…s cwv.| `np.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION iv„.sn" 2 ¨v.y" sUt ¨v.' ivWmw" p[h." v/' n mˇoåhR…s ceh mU! vOqvw ik˘ yuısmuTsukoå…s 32 jM.….[∑?vjk..d..* 34 tTkmR ÎÇ.!.U…mmip p[c<@.>y.'í muidt.©≥p.' g®@÷ ixrSt" 33 xuM.um% u .xd…/kxttmoå?y.c xƒ.xd…/kxttmoå?y.s.….hve 1 dwTy.pur.=o mene .vk.me mqn.du/vu "u pre tu d?muí xƒ.¶' dur..u' p·r`e.m i√pç.sur SvLptrwrho….Tpl.c tm.?ygCzt aq." 586 .twVyRd.xu g®@oåip skÉxv" pr.TSye mh.…•k$e iv„." £°@se dev d.o" surx e " p.Sfo$‰ sur..Ñü%o r.nkgomu%*`.' ivmuç xuM.c cwn' m/ur' p[oTs.`.mRk u m( h·r' dev" shß.o vco iv„.nsw" 3 dujnR l w BR /rN/[Sy pu®WSy k⁄t" i£y.y.nvwd∑Ru m.Stu sveR jgju®R ∞w" ’t…s'hn.n( 35 aq s'D.Rdvu ." 31 k⁄m.yt mh.Uv dwTyeêro ivßutxo….NÎÇ.surs§." v.loKy pl.y" 152 aq i]pç.. mU…›R p[m∑O rà*`iv…c].e dev.Py.s.yNt' iv. iditj.·rv?yoå…s r.um( gd.ˇSm.…•xMy in…mí in„pe∑…ë myeW iv„.kx. t* d.mqo¥My in…m" p[c<@.rwinRpte ®u Vy.' j`.oåip iv„./ ivvOˇne]" 30 s ten ivıo Vy…qto b.vs.n' dwTySy ivVy." /nUi' W c.jv" 36 îit ≈Im.uivR’∑w" ≈v.Mbujx.ids§.ryN. ktRVy' n.mv.t*`" ttoåSy ik˘…c∞≤ltSy /wy.mo n..n g..nv.hp·rbOh' km( ikme….

≈yoå·rh.yw" xKy." Svwv/R op.' p[.©s'nı.dx ®{.g[se rs'pÊy.·rk.Stu v?yt.[mm( pUvåRe Pyitbl.l.l=mm/o=j" 10 dwTyeN{.' jgTk<$kmuır t√wk<⁄ #vc" ≈uTv.g[se r.lI mdoıt" 6 Tv.g[e ihr<y.v iv„. b≤lno nIlk˘/r. gu¢o r.Nsv. s tu d.c shß.uj" 9 Aı‰.n. jM.r' svRlokÉWu vIyRSy tpsoåip c 15 tdek.¢o v/eåNySy k⁄m.• nIc' mitm. hNtu' ih n.R idVyen jih jM. yuˇ_" svR." surivi√W" 7 ivn.v∞.o sur.' Tv.tU .¥eh m¶. s¢idn' ixxum( 11 k…íTS]Iv?yt.Ntkro hre 8 tqwv.r.Tmn" 4 tSm.lImi<@to®ix%i<@n" 587 [Matsya PurŒna] .idxTsur.og.' ..Nyt" dujyR St..RNswNySy rcn.nv" 13 my.xm.uVyRv/Rt mh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. 14 sm.o ihr<ykixpudTRw yo vIyRx.' p[.rko dwTyo muKTv.m( xˇ_Énope≤=to nIco mNyte blm. r…qno jym.=' k. ye c dwTyeN{.Py.' ivn.√«ye." p[..gt.' Tvmev.' jg√rm( av?y" svR.' p[it yTs.¢o d.·rh.NdughR In' ih s'Tyjet( aq.'Stu ck. shß. prmy.=oåmr.=v/e iv.≈y" Evmuˇ_Stto iv„.pXydsuro ivWm' SmOitiv. aqov.Nh·r" Vy.n..' p[.vkm( yuge yuge c dwTy.e jM.n.Py xl. îv p." 16 cN{%<@nOm<u @.nv" £Àriv£m" 12 tSm.tU .“uy"u 5 kSte s%.pur.

sn" x.idt. d/.q sursen.to .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xUlJv.prm…¶Stu Jv. x'.nv.=s.wrv..ujm<@l. vsvo ivêe m®tí. hem.ivtmh.vte ctudNR te m.dx.iv/.lyNto blSy.ty" 27 xt£tormrink. iv{.it ..sur" gjÂpI mh.dyo ®{.lI ip©lo .R r.vip 25 gN/v.yp." ihm.Imo ivÂp." 26 koi$x" koi$x" ’Tv.v≤l¢." kp.Uv s.çn.…jn.tmi<@te Eer.Py.idTy.ods'`." 17 ip©oˇu©j$.[Matsya PurŒna] pur.©.lIx.g[e d.jU$." p.íu <@o /[vu Stq.®toå…mtiv£m" jugop.l.mdjlß.NtImvloKy." surj.u" sswNySy xt£to" a.…ên.myNt" Sv.RnWu i©.n( 20 a.NgjRNt îv c.St...r=Tpd' sVy' m.yu/." …s'hcm.UW." p[. 19 Et Ek.yyNt≤S]dx.iknI gjxtv.=o ivloiht" ajex" x.cl. iditsutxokv…/RnI 28 a." 18 kp.t©πåcls'iSqte 22 mh.l.nNtbl.e mhit k.' k°it| b≤NdvONdpur"sr. vONd' …cˆopl≤=tm( iv≈.n.wrv" 29 588 .M.' gj.Mbu®hß…j 21 p[cl∞. ..≤lt.inv dIi¢m.…í].mre hem`<$.y.Mbud. b.sur.num. …sto•t?vjp$koi$mi<@t.ryNtí d.s'`.n. y=. pt.ve k.n( 23 tSy..mÂpe xt£tu" tSq* ihm…gre" Í©π ." n.iv.vi√„. ®{.pU·rtidÑü%" 24 pOœr=oå." sheN{." ce®dwTR yv/e ˙∑." sik˘nrmhorg.

RNsoåg[s∂ŸTy" kvl.sur" tiSm'StiSmNmh.w ÔR twn' c mmRsu 37 kp.nIl.Nkre.o gO It dwTyeN{' mdRtnw ' ht.Nsv.yu/o dwTyo d'ixtoœks'p$u " mmdR c r.idRt" 41 b." sveR …c]xS].ip du"sh.®..e Î!ºn mui∑bN/en xUl' iv∑>y inmRlm( 39 j`.o ." 38 a/.nv" 34 yiSmNyiSm…•ptit survONde gj. inmRl.m.inv yUqp" 33 kop.nsI'StI+.e dev.≤ltdI`.* ’„.' täl' p[+e y smNtt" ®{.tyt" sen.Nprê/.yomyw r.Np[.mhSten s'rM.k<yR xUl' ixtix%.ivvOt=e .mu%m( s'm.tyn( ivcc.…N.vt( 35 aq iv{vm.mu%o r..NmuÌr.h.xBdo h.Rgk [ r." 31 mumcu "u s'ht. jfle dwTyeN{o r*{iv£m" tSy p.roiTqt.Ndu„p[+e ye gjd.Sfo$en p.ip te ®{.JyR v.NsmuÌr.n( 32 k⁄Nt.nvm( tto dx.r’toå.'…í=ep.S]s'hitm( p.pur. tu 30 pr.'í.' y=gN/vRik˘nr.ml' sr" p[oTf⁄Ll.r r.Kym.l.Ny.Sf.CzivdwTR y" xrdIv.trN/[Stu ixtxUlmu%.e dev.v∫»k$⁄ Iv£o dwTyeN{.…cRW" 36 .dexe tu kp.t" svRtoidxm( 42 589 [Matsya PurŒna] .Nprxun.'í£.≤Ndp.R.≈ym( kWRtnw ' ixtw" xUl.n k⁄M.n( t.lI v.….Bjs'`.m( prê/." prSpr' p[ocurh'k.e 40 jflu" xUlíw dwTyeN{' xwlv„m..x.hve ßutxo….s.k.lI gjd.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.

vOt" ¨piSqt.nup.r.ip d.vOtm( 52 id=u . ivinht' dwTy' d. du/rR .e.tur' dwTy' ik˘…cTSf⁄·rtjIivtm( 49 in®Ts.wrvm( 50 ßvTsv.yw ®{whs| ·w rv.Um* tmevog[' ®{' dwTy.' in…mgjo y.s vegne ÁtIv c gj.Nt.h kr' tSy.…/Â!o dwTyeN{o htduNdu….| surswNy.' nv ®{.Sttoå∫⁄tm( 44 tt=uivRiv/w" xS]w" xrIrmmri√W" in. kp.Sy cmR coT’Ty .{vt( mmdR cr.nveN{. Vylokyn( Ev' ivlu≤lte tiSmNd." 51 iv]esdu &Ru vujGR muinRpte íu shßx" ÎÇ.Tmn" ÎÇ. b≤lno yuıe r.Ry.hn.nv" 54 in…mr>yptˇU." 45 mOt' mihWm.e tiSmNgtyuıoTsvo¥mm( tt" ptt Ev.' t.[Matsya PurŒna] pur. kp.Um* VyviSqt.m( .s. kp.' y.e ..Smxu.itRdTRw yoåq p[clTk.ip kre.s. mh.≤ln' p·rTyJy gtí.it idx' t.R….`.yvo yq.Mbu/r..m.sur" ÎÇ.¥ vne gom.n.idto yd.ble 53 i√p.h' r.>y.lI jg[. sˇ_' tu ®{.dexe gj.t[ nuz.RpLlv" 43 x'..my.in lo@yn( 55 y.bl.'u …b.Mbrm.mri√W" 48 .' sv.R©rˇ_*`' ck.≤lno Âp' gjcm.surm( ÎÇ.RMbr. ≈m. td.[.. tt" kLp.ed dxnwn. 590 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .twdNR twí.surpug' v" 46 vegne k⁄ipto dwTyo nv ®{.nveN{e mh. c 47 s twStuml u yuıne ≈mm.

. du&vuStSy hiStn" 56 pl.t©o y..wrvm( 58 …/[ym.e nwv itœit pl.dpssp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n.@yt( s hto muÌre." kÉxven c 57 sMp[.sn" 59 ivprItmu%oåyu?y∂.`v.>yt.clkMpn" ßutrˇ_o b.w/rR .tuÓdo yq.* xwlo `n/. 65 /nexoåip gd.Rxu .inp.ten s ten p·rmUiz≥t" dNtw….v.y ttoåmrmh..Ut( svRt" surswNy.@yt( 60 gdy. d≤Ntní.nvhiStn" …c=ep veg.do mh.RÊv.d' s .kx.rm…cNTywv in…minR.¢o in…mm.cls'in.IiWto in…mhiStn.'sl u " 64 s'm% u o in…mm..vCz£gj' p[it t.yuvvR * Â=o b¸xkúrp.' guvI| tSy d.kx.' veg.' k$Idexe muÌre.æT=p[mTu q.t.oåip yàen s r.e in…m' v=Syt.I' .t.to muKTv..vCz£gjo y. .∂ŸTyeN{o inpp." 67 pitte tu gje tiSm…Ns'hn.’it" l.nveN{bl' p[it xt£tuStu vj[.gj" 63 r. n.Â!" p.∞r./Rm∑….m( s'TyJy du&vudvRe .n.t.hve 62 jg.pur.…yteWu swNyeWu sur.U/r..y.Sy g<@dexåe hn∂»!m( tTp[h.RSTyˇ_hety" gN/en surm. /r.' gjbOi' htbOi' htw" 68 591 [Matsya PurŒna] .…yte gje tiSm•..Tpp.sn" tSq* idKp.Sy mU/iR n 66 gjo gd.t©.t©o jvn.q x£k⁄Ôr a. tto v.yR p*®W" 61 Eer.m pí.' p.lkì" s.

" ˙dye c i]…..ykm( itœteTyb[vIˇ. in…m' c..e …czπd vO]h.n( 77 x£˘ ivVy.xe xrwr…¶ix%opmw" ttStu xrj. s ten SyNdnen tu 73 `ØyNsurswNy.ip √.n../nm( xr.n…j˜g./ˇ k.rve.Ñü%m( 69 ≈uTv.' c SkN/yo√Ryo" 78 x£oåip d..lm.=o /nu„y.R " dwTyoåip b.p' jM.'í.uidtSyody.ê. c …s'hn.j.Cz.Nkoprˇ_./ dx….Tm.í.mitkopn" jM.l kopen pIt.g[m/RcN{m…j˜gm( 75 ten..uj·e rt.r…q' c..vk" 70 s sur.' c twl/*t.Nd.nvnNdn" 76 aNyTk.k.nveN{Stu xr.m( gj' t' inht' ÎÇ.ip pr.cle 72 pt.nveN{.lmpIÎxm( ap[.idTyshßSy.m( ÓºW.k..¢.n.len devNe {o d.y vegv∫.Ntm….Jy îv p.dyt yàen vW.d.j* iki˚.>y.vTs.l' td( Vy/mTs.Sy sxr' c.r.' ˙dy' smÎXyt tm. Î!m. ≤=p[' s'TyJy t∞.'Stwl/*t.d' c sur..[Matsya PurŒna] pur.roPy s.ykì" ixtw" 81 592 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .. rqen..p' r.v∂‰uit" yq.y.Sfo$wí /iNvn.xIivW. xixxu.Pycodyt( 71 vegne cltStSy t{qSy.mRk u m( b.nveêrm( 80 a.ihts.n( 79 …czπd dx/.Hz£.o jJv.mRk u m.Ij.[ tp]e.j.y b.≤ln.' gu.jR]du x e e tu p≤T]…. c.yk" 74 xt£turdIn.p[+e y /nu„y.ikn.rs.o d.RiSvv `nwn.

∑^Sy in…mRt. v.• ivxeWyte yd.rwrS]vOi∑' smNtt" 84 aq.ip n.y surswNyeWu c. gj.k.prm( EkìknÉ p[h.k.N/vRmS]' s'/.nkm( ivt.yR idxo mu%e x£oåq £o/s'rM.n.∑^mS]' c smudIryt( 90 s'?ym.rq.ê.re.S]pI…@t" SmrNs.n.iNdVy.w" muç≤∫r∫⁄t.. tdnNtrm( tenoplinp. Vy.o yN]s'`.q p[xm' m*sle gte 92 xwl.…/pSTv.…cRW" tto yN]my.….RS]ivin…mRtm( 88 g.m( yq.wrp[/„O yw" smNtt" gN/vRngr' teWu gN/v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.S]' m*sl' n.in itlxStt" 94 593 [Matsya PurŒna] .Nmh.ne ttSTv.r' .proå.UÌmngocrm( 83 gN/vRngrwí.It].¢m.w®plwStto vWRmvtRt 93 Tv. dwTy.S]vO∑‰.' hNym.RS]' mh.väımNt·r=e ivt.vk.=.p[.mp[m.NsoåhnæT=p[' xtxoåq shßx" tt" sur.xu yN]. mh.£mm( 85 Vy.rkr.m.' xr.k⁄loåip Svy' dwTy" shß.n.Ny. 82 d.$op' p·rv.vTpU·rt' jgt( 87 Ekp[h.@nm( Vy.tt.nveN{' td.yu`nR .vt( 86 aq.ten gt.m mumoc iditnNdn" ttoåyomuslw" svRm.n.S]' mumcu e jM.rtor..n( 89 rq.yu/./usm.c.cmU" jM.." 91 twyNR ]wr.nê.Ndu„p[/iWR. c£É gN/v.gCzdp[mye pr.∫⁄tm( tduTqtejs.∑^e iníe®" p.pur.nkÉn ten..

S]' prmU/sR u inpp.pU·rt' b.x' vj[.m( yN]." n xekS⁄ t] te Sq.yVy. k‚Mpt.Ste tu d.kx.* 104 x.….ryTpO…qvI' tt" 95 tto vj[.Uv ivml' Vyom nIloTpldlp[.Irmurj?v.y' jM.[x ' e tdnNtrm( 100 tiSmNp[ithte c.d. sursˇm" 99 a.S]e p.S]mkroTshß.jRgTsv| =.itvegne . tdS]' c b.t( ptNtI….sn" ten.tu' r.….in tu dÁm.….n( v. c.r.m( 102 tto jl/rwVyoRm Sf⁄ri√¥uLlt." EeWIkmS]mkrod.=" purd' r" tdoplmh.£m" 97 EeWIkÉ.Sy srq' c ss.S]' x£vLl.nwr.S]' VyjOM.m( ivjOM.Itoåitpr.t.[Matsya PurŒna] pur.tn.r…qm( 101 tt" p[itht" soåq dwTyeN{" p[it.vk.ne„vnIkÉWu tejs.xnm( 105 v.Tyq cwWIkÉ prm.vW| VyxIyRt smNtt" 96 tt" p[x.nv.t jJv.eåitb≤lnoåip ye 107 594 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .rMbr.l k.®.. itlx" ’Tv.o .en.Nte xwl.k⁄l"w gM.U/rs'in.vk.S]blen..¶eymS]' tTp[ivloKy sur..¶eymS]mkroälv.S]e jM.. xwl.it`ore.Ntm.m( 106 v.S]' mumoc.pU·rtimv.…cRW.jRl/.q xmn' p.nv.yun.…/p" v.S]eåitdu/rR e 98 jJvludvRe swNy.in sSyNdngj.Np.S]e.yVymS]mkroNme`s'`.Mbrm( 103 krIN{krtuLy.gm•.q in/UtR e me`m<@le b.

’it" 112 s mmdR sur.nugm( ivvOˇvdno g[StuimyeW surpug' v.in vO]h.n( b.y.s.q| d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Tshß.….vCz¯lo dxyojnivStOt" m.in c 115 twivRp.n( 119 595 [Matsya PurŒna] .yu/odg[tje oå….sindRG/' surswNy' mh.y.nveN{o mdoTk$" b.yoåq d. iníe®mRN]tejs.]oås* gjm. d.o .nv" 113 tt" =pytStSy surswNy.ph" 108 muˇ_n.ujStd.k⁄l" 116 ivWin"ê. aS]' ]wloKydu/WR | n.nveN{Sy xwlm.’t* 109 mh.®.' .m( td.y. ’„.xIivWo `oroå.oå.y.xnI' vj[myI' mumoc.Imo mh.t.' tto jM. tu tt" s.n( ’tStu %<@xo dwTy" s.sur" ck.d'∑. dwTySy.nv.xNy.….s.' tu m. jM.y* dwTyeN{e pvRt.i$tg.Uv k⁄Ôro .¥ jM..'…íTkre.y." 110 kNdr.rq" ttoåS]' g. 117 tto g®TmtStSm. pitty. ivinyRy"u twg®R Tm≤∫r.o mh.ve∑‰ d.clÂip. NyvtRt 111 invOˇxwlm.n%.PyhnTsur.xt. VynXyt 118 p[n∑.®tp[it`.Sy m.….®@÷ c£É x£í.…•Zúr.vTf.Ô pOœt" k.ujgÂpv.xwlsm.xu xt£tu" ty.r Âpmtul' cN{.y...r…s'h' mumoc h 114 tt" …s'hshß.nIk˘ dNtwí. VyxIyRNt smNt.in £kc.y.….n.Jv≤lt&m" tt" p[x…mte v.n.^ Øh.pur.' Vypoqyt( ttí.idTypq.

…≈Ty `$.S]' tTpp.Nprê/.t( ]I….m( ttoåSy ivivxuvKR ]' smh.nt.Ntb.r.p•" ≈.yu/mud.v ®…/r' c s" 127 r.Nsh %@±gíw ….ced' jn.g.?ygCzTp[ov.r.snmtI≤N{ym( 129 mumoc surswNy.y.j.S]…. x£o dwNy' sm.loˇ.nvo r*{o ÁbN?y.nv' p[it devr.l.ivx∫Im' p.r…mvoÌ.¢p*®W" m.[Matsya PurŒna] pur.y.hn" 121 ktRVyt.rqk⁄Ôr.n( 130 k⁄#.xu mh. l=.vxeiWtm( 122 yd.lukm( 120 swNyeWu g[Sym.nven blIys.neWu d.$( n.'pt[ ' r.t.y.nip 131 596 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .=s.' prm( p[. x£ mohm.o 125 tt" x£" p[ki⁄ pto d.n( 126 tto n.r' tTy.nyogu@.surnNdn" tdS]tejs.'í£.gCz ≤=p[mS]' Smr p[.ced' vj[.NtdR/e dwTyo ivyTynupl≤=t" ggnSq" s dwTyeN{" xS].Nvj[.t.≤Ndp.n.S]' p[yto mumoc..dRnm( ikmnNtrm]..….iSt ktRVySy.m.' n.r. k.Nb.surv=…s 126 EtiSm•Ntre dwTyo ivvOt.' purd' r ·rpu' p[it 124 mywW l≤=to dwTyoå…/iœt" p[...tr.n=y..Û" sv.n( vvWR d.Syoåg[sT=. gN/vIRik˘nrorgr.JySTvy.•˙dy" suß..nvSy yuyTu sv" tto h·r®v.NsmuÌr. tSy Âp' dwTySy n.r/I" 123 n s.s.surv=…s mh. sursen.r..moåSy d.ixtm( 128 ttí.wrv" v/RSv.re k.STy.' s'h.

" êcçucivRto bk" mOtSy m." pr' p[modm.." Kv…cTKv…cÆTSqto åit.≤Nt jMbuk.r y=k.sv' iv’„y xvcmR tTp[bıs.sOj' pp* inlIyt.N]k.m( Íg.…mnI t®˘ k⁄#.nIkÉWu .' ivn.m[ mw mR tw d.Tmj' p[gÁO k⁄M." pU.w" krIN{wv.hrHz™vj. Áv.ys.lgO/v[ .í sk⁄<@lw" 132 Ë®…..Rclopmw" .s'p$u m( ivp. pr.m( [Matsya PurŒna] twrS]wd.Stu k..$‰ m*·ˇ_k˘ pr' ip[yp[s.ixixlo∞yw" 134 kbN/nOTys'kl ⁄ e ßv√s.ny./Rr….R xvr.N{pLlvm( 138 ck.pur.gRjhSt.R ixro….tyí s'iSqt.t.o mm.IW.'sxo….vt.r.it….N]t" 136 Kv…cˇurg' m<@lI iv’„yte êj.RprU k" sroWmI=teåpr. ip[y.w" b.'sxo….ßkdRme jgT]yops'˙t* sme smStdeihn.¶eW.ys" 135 iv’∑pIvr.i$t' gjSy dNtm.IW.p y∫»to„.¸…." Kv…c√éko gj.vTpOQvI m.rp.RnvwmˇuR _ìdvRe .svw" Svk.=w rqw" s. vp.…mnIyut&w t≥ ' p[modmˇs'..xo….t.r…q…." sh 133 du"s'c.t.tkdRm.tkì" p[pItxo….d…mCzte sm.nn' %uro åymStu me ip[y" 137 kroåymBjs'in. ®…/r*`Ód.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." p[y." Kv…c≤Tpx.cj.d/u" Kv…ci√’∑locn" xvSy r*it v.'sm.sv' ppuí 597 .d<@c£. ip[y' td.

' gt.nv.…. tdeky. vd≤Nt y=yoiWt" pre kp.ip idVy..…mWwgjR o@ëpe susi' Sqt.bl.pg.ngocr' nrSy t∆h. Áik˘…cTkrt.…st' rs' p[gÁO p.Hz£muv.!s'k$e sur.ivmuˇ_jIivt' sm.·r. dev.k.' p[y.idRt..y" ipx.' jGmudvRe . ip[y.ny.ip ≈.=s.S]. mh. iptøNp[tPyR devt.êkÉxv.sOg." prSpr' VylIyNt g. dwTySy devt.Pyyu?yNt s'ht.S]' mh*jsm( 148 598 .n.…." Sf⁄$≤Nt m.sure susg' re .S]…. VyqRt.Str≤Nt xo…." smcRy≤Nt c.nnm( 140 s n.un." preåvtIyR xo….m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y=r.r.xe mumcu "u sveR d.it muˇ_jIivto n d.n….cy=r." 144 a.$.c h b[˜.Stuml u ne c git' n ivivduí..•sv.inn" 143 tt x£o /nexí v®.s'?y te aS].it me gt' Xmx.R©." pvnoånl" ymoåip inA≥ití.y vLl.Nh·rÎ≥Ç.lp.t." 146 dwTy.Tys* p[xSy ik˘nr.t' Ódm( 142 îit p[g..' d.Np[it 145 s'rM.y' d/.su /*tmUtyR ." 139 mOt.nv.….=s.[Matsya PurŒna] pur.S]' Smr devNe { ySy. . coidt" x£" sSm.n.nvSy xKyte my.svm( n pQyt.v" xIt.v?yo n iv¥te iv„.e.Nt. îv 147 tdvSq." 141 vd≤Nt deih deih me mm.it.y' smuZ‰ dujyR .+yc.g EW no .nnm( îit ip[y.

k⁄l" 151 ttStu tSy.' sgv| spr.iht' b.| …sıs'`p·r„’tm( 599 .Mbrm.. g®Tmt.k.iht' ivh.iv„k.m…m]`.S]=tsv.d.ns" 149 s mN]mu∞.vtd≤Ntnm( 159 s∆' m.y m.t≤ln.….rmn..y.roWmg." pr.nveN{Stu surw r.rko ." ttSte .S]m..….m( [Matsya PurŒna] sMpU…jt' inTymr.y dwTySy …/y." p[yyuy]R t.t jM. gu¢' rq…mN{Sy tejs.Ry/u p·r„k.y shße.Ntr.ràsmiNvtm( 160 ctuyoRjnivStI.¶s'kLp.y.Tprm( s jM.Nsm..r' mh. blen g.| swNyen mht.∂.mvn* Vyitœt p[vpe m.' gto nv.xyo v/.r' t.ivxt( 156 s jw]' rqm.loKy ≈uTv. c s'.nveN{' tu surw r.s'?y tu iv’„y k.Sy ixr" sk⁄<@lm( 153 tiSmiNvinhte jM.e purd' rSy.vm.r" sv.mU/jR ' pp.R/mU Jvln.R©÷ TyKTvwr.r.n.mu%e htm( 155 s.mu%e gt" 157 sv.kú…bMb' vpuW.'Stu ]St..£mm( s.yR yt.pur.itn.n.…/m..≤Nts'k$' sugiN/n.>yptˇU.Ñü%.…stm( p[k°. t¢hemp·r„k.e d.snbN/ut.vlep' ss'rM.S]vr.nveN{.sur" p[+e y mh..…/v.m≤N]t" xroå/RcN{p[itmo mh.xn' sm.. vOt" jM.Sq.gRmNu mu%" 150 aq.rk" 154 t.tne /nu„yjYye ivinyoJy bu≤ım.m( s'rM.m[ .]e.Uˇto mN]sm.RNtmk⁄<#dI…/it' mumoc vI+y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. iv@Mbyn( 152 ikrI$koi$Sf⁄$k.k⁄smu .nen mu%ne xu„yt.nn" 158 r.RS]p·rr≤=t" ]wloKyA≤ısMp•" suivStOtmh.

ttoåkMpt v.t' k⁄p]u " Sv' mh.gtm( suinmRl' £m.suriv.sM.' y.Nt' nv….[Matsya PurŒna] pur.dmek] jgTp.rk.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION gN/vRik˘nroÌItmPsronOTys'kl ⁄ m( 161 sv.rk˘ ˙id 169 s t. îv y√Stu ik˘…cLlokÉWu i]Wu sˇ.Uitkm( 167 aS].b..£m* c sÊv*js./ d.Ut"w xLyw·rv pur"srw" ttoåiCz•' xrv[.'…s /n./' iv…c]rcnoJJvlm( t' rq' devr.duSt."w sur.ihnI EktSt.t' prm.Nt. tto Â=o m®√v* 163 ttoåMbu/y ¨∫Àt.in /wy| sen.t…mv.' tpso blen 168 aq.edt" 166 tid≠√/.t' s'g.nv" 172 xrwyqR ." 171 anNtr' c k.…." ttíc. tej.nRv….iNvVy.Ut. .m..k⁄lm( 173 600 .[ me mumcu "u sur.xy.Utiv.y.bl' vIyRpr.' t…•kr' b. ttStm" smu∫tÀ ' n.Pyekt.n…cNTy dwTyeN{" surb.Stu tSqu" sg®@?vj.g[…w bR…. k⁄c·rtw" p[:y.toåÎXyNt t.inxm( tdp[...lnmekt" cr.sur.n.Ry/u ms'b.Ngt.N˙id nv….nv" 170 jgır.s d." 164 tto jJvlurS].t' dÎxu" p[=e k. lokp.nRtpvR….mu%m.….vs..ÎXyd≤%l' ≤%lI.SvÂpkm( tˇ].l.Stto n∑.….cr.rko dwTy" surs'`Stu cwkt" 165 lok.Uv sur.wrnlkLp.¢' ivyTyev n.l vsu/." b..R.m≈up.in sur.jSy p·rv..…. rivp[.yR smNtt" 162 d'ixt.y.

vm( xrwr…¶kLpwjl R x e Sy k. r. c m.r.S].Ny." ck..…jtw" 175 k. iv/nu„k." xrw" ’t." xrw" 179 tq." 178 …v'xTy.Nt·r=e shß." 180 puní dwTyo dev./ punrekk ì ˘ dx…..¢..' tto b.r. dev.d.RNt’∑wivRmlw" suv..um∫ u tÀ vIyRm( xr.m..su 601 .xug"w g®@÷ dx….m.in …czπd c /nUi' W tu tto ivkvc.xu dwTyStq.m. c ¸t./ pti]….q' pOWTkìvsR 'u tSy sVye Smrn(={u .pur.ptCz.It.nvoåmWRsr' ˇ_ne]" 182 xr.' j`.t( b.∑….∑. nvTy..j" 185 xrwr…¶kLpwík.kú…bMb' pund.RrjtoJJvlw" x.y' r.l.' c tq..p.' x£˘ ivVy.e lokp.nv" 174 …czπd puƒdexWe u SvkÉ Sq.r vmRj..nv" n./ d.rev c /nd' cwv s¢Ty. r..xnm( 177 dx….in c..t( xrwr=ywd.' itlxo ntpvR…. d..t.=s.N.NvvW.qw"R s'xyp[. inA≥it' dwTy" puní.j.in tiSmNsroW.'smUle slIl' tt" kÉxvSy.Rnvo iv„.j.l' sur.n.yR tä.eåxoWy∂ujyR o dwTyr.RNvw ivk‚Lptw" 176 tt" xten b.Rmr.dRx….v..y kLp. smNt.R®t' mU…›R ym' dx….RnveN{' tt=uStd.s d.lw" sutI+.`v./ i]….….m( [Matsya PurŒna] tto inv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.It. v®.n.g["w k˚bihR.n…¶kLp.' c s¢Ty." 181 aq.íwv s ivVy.r.>y. gOhITv.rev c ivVy.Nyq.m( j`.rk" p[te n.t≤l' dwTyo ivVy.¸÷ mheN{o VykMp{qopSq Ev 183 ivloKy.q.nor…s ≤=p[…mN{' sub.©≥mg[e 184 ttSt.nl.uj·e rtm( b.≤Ndx.y.ne c l..n.wVyoRm idx" pOQvI' pUry.

m( ÈêrSy.n.PluTy /r.¥.w" pOWTkì" p[c£⁄" p[c<@ºn dwTyen s.mekk ì ˘ smre tt" j`.s .d. muÌrm.r c m.m.yR .©.£mm( dwTyn..rp[yˇu _' ck.r…q' dwTyr.i√„. piØx' dwTyo j`..t≤l" gOhITv.s .xnkoNmu%m( 197 602 .ImgmTp.yu' c do>y.yuinRx.jSy ˙¥m( ?vj' /UmkÉt"u ikrI$' mheN{o /nexo /nu" k.kx.n.m.uxiu <@n.in v.m.h du/rR m( d.s n mm.Ntminv.nveN{vs.nıpOœm( ymo b.≤Ndp./| mh.…sˇ_' ipixt.m.surx e " 186 =.=..nMy c.sn" muÌroåip rqopSqe pp.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pOWTkìí Â=wivRk.uí£˘ jg[.=seN{Sy incktR c v.Utle /nex' c /nu„ko$‰.Rmæu T=Py p.c.y.s'gr' s'grg[.¸yugb.·r.whnR Ts.s mU/iR n 194 v.N/v" 189 mumoc muÌr' .ty.Mbre 190 rq.d ivcetn" %@±gne r.LlB/…cˇ.q" ’t' s':ye Svb.t p®WSvn" 191 s rq' cU.ip vmR 188 ÎÇ.ty.hnm( 193 ym' c p.nl.b.inl' lIlywv.Im' shß.y.S]wrs':yeydw TRw yeN{oå…mtiv£m" 196 lB/s'D" =.¸d<@÷ rq.[Matsya PurŒna] pur. k⁄Øy.y s'gre ÎÇ. viˆ' c …..skLpm( 187 aq.Um* dwTyo .yRmq.çn.ux£.p' h·rStI+." Svy' iv„..len t.@y. t¥uımmrwr’i]mpr." sush' Ty tI+.m.nor…s kÉxvm( 192 SkN/e g®Tmt" soåip inWs.s kopn" 195 tto devink.r.

y s'ygu e nv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lok..xmgmNmuˇ_' v.lkNduklIly.≤ln" 200 VyxIyRt ivk°. jg[.nveN{..lev s.' gtm( ivn.h v.smïx' k⁄≤lx' yq.m( mumoc d.…stidG.rkSy susp' .y pçyojnivStOtm( 203 mhI/r' tm..' JvlnStt" 206 x·ˇ_' …c=ep du/WR .t c£˘ dwTySy ˙dye . ivn.yun.l.jt 207 tt" %@±g' sm.gmT%@±g" s xI`[' xt%<@t.Sy v=Syr.Wuk" 210 603 [Matsya PurŒna] .m( 209 jlexStUgd[ /u WR | ivWp..loåip inA≥it" 208 …c=ep d.Skr¥uit 198 VyxIyRt tt" k.ye nIloTpl…mv.g' lokp. 204 tto d<@÷ smu¥My ’t.Nt' dwTy" iSmtmu%Std.t c pittí..hve 202 ®∑" xwlNe {muTp.Nt" £o/miUzt≥ " dwTyeN{' mU…›R …c=ep .$‰ pu≤„pt&mkNdrm( …c=ep d. %<@t.n( kLp.nveN{r.mhSten b.R…cR" xt/.…cRt' …crm( 199 yiSmÔy.ujbN/.x.x' dwTySy .[.d.nveN{.y tSy mU…›R pp.gt' ÎÇ.surv=…s 201 Jv≤lt' Jvln.Ntdhn.’„y kox.yuí.xm.Xmin tto vj[' mheN{Stu p[mmu oc.My vegne dujyR " 205 soåsurSy.ptNmU…›R dwTySt' c n buıv.nveN{.nveN{Sy Î!' v=…s kÉxv" pp.mjYy.xinmRlm( . x£Sy d.y.pur.wrvm( mumoc p.e Tv. v.[ Py xrIr' x*yRx.| d..vk. ixrIWm.…st.ïxm.Ut( t.….k..

n koi$xo dev.]e vj[.Uyo rqm.' ivp[d&u vu" idxo .Uy sumh.Nkrp.lym( …sıgN/vRs`' ∑u ivpul.rkjyl.y jg.l.d." y=r.e skÉxv.bl.in s'TyJy r.=sgN/v.Mbr" 604 .n[ Il.n.gn.' ivno¥m.xw" pxum.k⁄<@l" 219 îit ≈Im.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s dwTy.nStu p[clNm….pur.<ySy sj≤Nt g.≤lmRh.Mbuj.dur.m Svkm.c p[.clmStkm( 217 StUym.r" pxUinv 216 s .¥ spR" s¥o Vyp¥t Sf⁄i$t£kc£Àrdxn.…/p" j`. swNy..xd…/kxttmoå?y..S].ivRnoidt" ]wloKyl+mISt∂ºxe p[.in dev.no iditsutrw Psro…." n c.hnu" 211 ttoå…ên* sm®t" ss.me t.sITp[tIh.TSye mh.e dev.o n.NÎ!Ÿ" p.clopme 213 tto rq.R…." smhorg. 218 inWs.….s.It.dvPluTy t..opkr.rko d.ujm.in tu 215 lokp.'Stto dwTyo bbN/eN{mu%.n.xd…/kxttmoå?y.r" xu.?y.nv.gràivin…mRte tt" ik˘nrgN/vRn.rev c 214 htxeW.m i]pç.[Matsya PurŒna] pur.R idVyn..n[.y" sUt ¨v.y" 153 aq ctu„pç.S]p.y" 212 jfludTRw yeêr' sveR sM.surs§.sne pµr.rIivnoidtw" =.ivxTSvpur' yq..Sq.i„.

n.y p[stU o ivêSy.RqvRw cR o….' gIyse vw TvmNtm( ÎÇ.' hetyu . jNmn" x.xbN/en ivmuˇ_ìrivl‚Mbtm( Ev' ’te tto dev.d…cNTy" ¥.U…mn.pyit Sqey' Kv b≤Nd….me….·rit p[.snm( 6 dev.RSt. dUym.êtSy ¥*Ste mU/. Ëcu" Tvmo'k." k.d<@.w .….g' kroiW 8 Vyˇ_' mer* y∆n.y.' Á<@.·r itœit s ivD." s¢ sU+m.m( Tv.. ipiht.r dev." kÉx.=rp·rSf⁄$m( dwTyeN{mkúvNO d.ivl' v.pOQVyoÂ?vR%<@.gOhR ' me .Rv.dSm.R….nNt.uvn]ym( 4 kÉvl' p.Tm.lne…m" sur.' ivvO<v≤Nt buıv± . gO. mUit| SqUlsU+m.nen cets.n' lB/yog. idxSte p.c.iWtm( yqe∑' SqIyt. tSy.'í." tu∑vë "u Sp∑v.¥.' Tv' p[…sıo ved"w x. tSm.KymLp.y √." m.Ts.' gt.roåSyïr.' tSy.r.d* .vr. 1 ¨v.' ck.." ≈o]rN/[.w" kì…íduˇ_.edSy pUvmR ( sM.r" k.….Ste x£...Itík.d.R∑mI c.l.R locne cN{sUy*R 9 Vy.nNtr' sÊvmUtRe s'h.o 3 t…•xMy.b[vI∂ŸTy" p[tIh.pur.':ywy.Udve ' ivµSTvTp[.nu>y. Tv' ivmuˇ_" 10 ved.reCzoSte nmo ®{mUtRe 7 Vy·ˇ_' nITv.yuStv.' …b.m( [Matsya PurŒna] s j..[t' .k. ˙Tpµ.Sy" Svp." kml../.v.n.n..Svr' vpu" 2 k.n.Nt"s'iniv∑' pur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 12 605 .It." ixro….s.Tm.Nbı.' mhI' gTv.m.≤Nt s.qeWR u Tv. Tv' vpu" Sv' mihª.Nto JyoitW.My.UtSy.Êv' iv.r.iSt Vyˇ_' dev." p[.rN/[e smu{./Rr….ip gIt.rSy . 5 jGmujgR Ìu®˘ {∑ë' xr.' kmlo∫vm( inveidt." 11 t.

í.yo .j.qoåip ik˘ .ˇnuSte Tyˇ_.nNtmUitR" 15 ivremru mr..jte tq..Smnev p[itCz•o dG/d. no .' xr<yS].ve .rí teW..." StuTv.qRn..it=to yq.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sM.gIt" SqUl.Wse r.qRsMp[.jse d<@Sy.tOk R .rhetSu Tv' soånNtStSy kt.w" p[tIto .ir∑. . go¢..Nvrden.h v..Ste Tvˇ Ev.ve ..Stt" 16 Ev' Stuto iv·r≤çStu p[s.c n.' v. 21 tnuSte v®..….·ˇ_.v.[Matsya PurŒna] pur. prItSyev viˆn.mivk. b[˜.·r.r.v.' teå>yupye "u TvTs'kLpen. ivmuˇ_®…/r' p.iNvcetSkSTv' ≤òG/w·rv in…jRt" ik˘ Tv' …b.Tmn( yeåNye sU+m. yun·ˇ_ yuˇ_' yuˇ_' Vy·ˇ_.R…s c.UW.sn.." s≤Nt te>yoå….v. x£ Ml.j. 18 ¸t.vOt..=seN{ =t.v…íroiWt" 19 ym.m( .…•rSy îTq' devo .ivt' Tv.Vy' cwvmu∫iÀ t.Ntm. n r.oCz⁄„k.mymye nwv xrIre Tv' ivr.Ut.lo meyo ?vSts':y.x' f…..v.vVy·ˇ_s'h.lMbnenve Á’Cz^Stu pde pde 20 rjnIcrn.xnivmuˇ_oåip n /Umne ivr.kSm.jse .nvK]ixro®h.rI y." p[ivlokyn( 22 v.mhSten inidRxn( 17 b[˜ov.m( 14 te>y" SqUlSw tw" pur.te Tvmr.i¢gU!" k..eiW /nd s'NySywv k⁄bre t.ivkLp" 13 .y.d' prm' gt" amr.i¢p[.t.idsgeR ..' t.m( tSqumnR o…..m( 23 606 ..UySt.v.It îv .Ut' .

' ih gt" a…/v. ivêtomu% 26 Evmuˇ_.m®..h cr.um( 28 n tu veiTs cr..itxy' ymxeWmhI/rr. m/usdU n 25 ik˘ Tvy.•gu.surmetdxeWmip Tv…y tuLymho jnkoå…s yt" 30 ipturiSt tq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.ste al' nIloTpl.≈yt. i√jn.n…s svRg..U≤Tkl yD.' mhd∫⁄t…c]iv…cgu.v’t" 29 TvmnNt kroiW jg∫vt.u .vu…cto iditjne piv=tÍ©t$" 35 p·rlu‚<#tràguh." aip n.©suto iditjoåitbl" 31 scr.pur. p[.m( [Matsya PurŒna] ®{.uvnp[ivloknm( i£yte iSt…mt.opmk*tuk.o ivgu.o blv.' scr." 32 aip tui∑’t" ≈utk.yen gt' Vyd/.crgu®˘ iv.km.cr.' s ’to iditjen mh.t" krSte n iv. ikl dev Tvy.=e.jty.vNt" kÉn tæT=¢' tejStu ..U…msm" ’tv.v.Sten b[˜.n..nbl" ...mfl.. 36 607 .nuiCz^t" p[. b[˜mUitRn.≤S]xU≤ln" sNto vd?v' b¸xUlt. v.®t' tmcodyn( 27 aq iv„. iviht.lIn .ip mnoiv’it" sgu.invOˇ.en c£É.viv…/" s …g·rgRgnen sdoCz^yt.' g…mt" surr.vto vrl. iSqtye jgt.mip 24 aik˘…cTkrt.v" punr…qRvcoå…..' y.crg.dxrIr îtoåip vOq.UtTv.vto ivinyogvx. 34 sm…mi©t.Nm.' p[/.vt.m( .vmtIv mh.c.' ..sivh.riv/.Utgt' .crinmRqne ik…mit iktvStu ’to ivihto .ivStOt≈v." sur. .vt.invho b¸dwTys.uj.yk devg.Tsttm( 33 ap˙Ty ivm..m( amr.nudr.um% u dw vRe "w êsn" p[itbo…/t" ctum% uR ' td.ng..y" k⁄≤lx.j s tSy .Riv….vt.

Py gt' xt/. gu®l..'Stt" iSmtmu%..t( 48 608 .Wt 40 smy' dwTy…s'hSy sx£Sy nu s'iSqt. ]wloKydhn.¥. in"xeW' vw n xKyte tSy." ’Cz^.Rq." a.y." vdteit c dwTySy p[„e ywivRh…st.gI Tyˇ_sTyp·r≈y" 44 îit in"xeWmqv. b¸ 41 Atvo mUitRmNtStmup../s'].r/U≤l?vSt.mmr.….R" …sısv.iW. ivvOt' su…cr' ivml¥uitpU·rtidGvdnm( .mri√W" 38 s.y. inTy' gIyte tSy veXmsu 43 hNt. inv.nen zNd…yTv.s' n Tyj≤Nt kd.©.'pt[ ' r.uvne pum.rko dwTy" svwrR ip sur.cn 42 tN]I]ylyopet' …sıgN/vRik˘nrw" sur.c .R .tu' ß∑.j.$üyˇu _mqo kmR Ámr." c.sNte ÁhinRxm( ’t.vtwv ivin…mRtm.pr.Tmk.·rt" tps" s.rSq.ed…mv." ve]hStwrjLpNtSttoåph…st.idyuge surheitsmUhmnuTq…mdm( 37 iditjSy xrIrmv.t≤S].Stu tw" 39 mh.UdvRe " surdw TRw yivcei∑tm( sur.n( 47 my.q.Tm.nuv.[Matsya PurŒna] pur.. √. dev in’∑eåPyupveixt.c av?ySt.gts'Ty. s vrd.sur"w ySy v?y" s n.gv.s.Lpmn.gmup/.π vy' tSy.w…mR]. t] pr.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ¨pyoGyty. mit.ivnym.m( 45 îTyuˇ_" Sv.`vw" xr.. b¸ .vNt" SvLp.Mbuj" 46 b[˜ov.’topkr." Sm" kd…qRn" lB/p[vx e .:y.ip j.

PypàIk" x'kro . tSy t.clSy duiht.r .v.Pyup..Ntre 609 [Matsya PurŒna] .mhm( t. lokipt.iv„yit 49 t.. k⁄ipt. 52 jn…y„yit t' p[..Sten s.n.m( s c vv[e v/' dwTy" ixxut" s¢v.' p.y .. 54 îTyuˇ_.loKy b[˜ov.rk" x'krSy.mupiSqtm( tTktRVy' Tvy.pTyex' yq. devI kiSm'…íTk.m( 56 tto . tu devI .r." sk."u 50 y∞. s.v·r mhTk. ¨ˇ..….Ntk.rkSy inhNt.NSvtno" pUvsR .l' p[tI=?v' inivRx˚πn cets.mh" inx.yRSy iníym( 58 t.Skr.x.iv„yit tSy.rkSy.gvtI r.vTpàI stI d=sut.iv„yit my.Py t. 60 s.y" s ’to yqwv' ih .l" x'kr. s .PySy iv. sd.y' ivbu/.' v.¥" xvRSTvr<y.c iv.nkrt.≤S]dx.. mOt.NySy.Np[.' sSm.yog' idv*ks" 55 tto gteWu devWe u b[˜.u k.'pt[ ' c.' ivivˇ_É sm.vko yq..gv.¥o . deiv Í.gv..hmuˇ_v.ñ( jn…y„yit ceêr" 59 sut' s .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.." sdwv tu 51 ihm.i]®ptSqe ipt.iv„yit 53 xeWí.TkmljNmn.ivt.no vrd" p.rko n.. Áuˇ.iv„yit s.sr.c iv.vrIm( 57 b[˜ov.gv.m dwTyeN{" surkÉtru in…jRt" tSy.reW deVy.=.rkoå….o . tu y.pur. jGmuSt' p[….t( s s¢idvso b.vo ivnXyeˇdnNtrm( Stokk.

tu s.RSq.v∞ n stI dehs'£.ip shj.u 67 g.vÊv' dwTy. .>y. c . ihmxwlSy duiht.nv.l' invTSyit tyo" sut¢tpso. iv/.Cz⁄.…mnI 64 ivrhoTk‚<#t.I 72 sm. .UySt.R d…yt¥uitmi<@tm( s .ip d.' iv≈..' tq.tm.ivnI 61 ivrhe.¢inym.y xvRSt.tVyo yq.ms'xym( 70 Tvy.NhNtu' n x+yse Ev' ’te tpStPTv.].. hrStSy.Rivt..bl" 63 s .s·ˇ_k. lok.iv„yit 610 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .iv„yit td.Nto nmRpvU k R m( 68 .. Í.ne c tNm.r.s'cy.vet( ttoåip s'xyo . t. k⁄ipt..ˇpse pun" 69 jn…y„yit y' xv.St∆Nm k˘…cTk.rk˘ p[it ÎXyte 66 tyo" s'yˇu _yoStSm. stI p[y. devI yd. Svmev t{Up' xwlj.!' hrs'gml.>y.ivt. p[itpTSyte 73 tnuStv.Syit tpít|u tˇSm.‘lho .Ntgu.rk. g." y. com.rkSy ivn. sOi∑s'h. mTv. tyo" sut¢tpso" s'yog" Sy. yo mh.iv„yit dwTySy t. deiv hNtVy. xUNy' jgT]ym( tpSy≤NhmxwlSy kNdre …sıseivte 62 p[tI=m.m( . 71 tTs'gmen t. rÔy tto ivh.e ivflSTvy.iv„yit hNt. devI SvLps'D. lokdujyR .[Matsya PurŒna] pur. swk.' devI' tt" s.tu" Sven Âpe.' tu jint" SvLpo v.·r..nne 65 ttSt.rI.ls. vw sur.TsR…y„yit t.n'x.Tsurt.xk" j.

í mh.iˇsm.…ynI Tv' iv.' iSqitSTv' lokp..Ô≤l" jg.hMyeR rà….ixnI 82 ip[yk<#g[h.y.≤Nt" ’t.sIn.….…jn.' Tv' git" £tuy.p. dy.£." a.m( 80 Tv' .rvK].m( Âp.m( Tv' c k°itRmt. r.Rn.' vrde pUj…y„yit ..≤NtmRnu In.n.k.m Tv·rt.' Tv' git" svRdie hn.pur.' TvmIh.uj"w 76 Tv' .mmu%odg[Stn. iny…mn.r.' .n.i]inR"xeW.m( 79 ritSTv' rˇ_…cˇ.' Sto„y≤Nt vrde pUj…y„y≤Nt v. tu inx.rw" svRg.[. 83 ye Tv.' k°itRSTv' mUitR" svRdie hn.m( 611 [Matsya PurŒna] .q.n. k.m.' mh.m( ddxR men..uvn..vn.U·rit ivx.| gOh' ihm…gre" prm( 85 t].nNdd. =.vrI îTynekiv/wdiRe v ÂpwloRkÉ Tvm…cRt.' p[IitSTv' ˙∑d≤xRn.≤lnI Tv' k..id….j…. nIitnRyivsipR. ivl.iU tSTv' pd.…mt.'xne tu s'yˇu _.n. g..m( 86 ik˘…cCz‰.] s'xy" 84 îTyuˇ_.…sn.m=o>y.m( Tv' k.iv„y…s 74 Ek.' Tv' x.…mit 77 Tv' mhop. p[..k. n. 78 Tv' mu·ˇ_" svR.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.˙Czy. Tv' c lIl.tU .y]I Tv…mit b[˜v.≤Nt" svRbo/. devI tqeTyuKTv.≤NtÂ…jRt..ys'doh.' m.≤Ntdu"R %kmR.m.n'xie t lokSTv.m( p·riCziˇSTvmq.r.vel. ’t.PSy≤Nt inyt.lr.edbw ¸R iv/.…/nI 75 ao'k.m( 81 s'.UW.Rn.t.m( jl/In.' mh.ip ye te svRk. tU. Tvmum. xU{"w xwvIit pU…jt.≈y.<@ëCzivvK]sro®h.v≤ln.ms.

' cet" x.' tu j.Ly.ivvex mu%e r.mip td.. idvse gte dUr' iv.jinWeivt.vrI 95 tto jgTpitp[.[.UxYy.JyoitmRh.r<ye iv.i]" su…crSf⁄$s'gm.qeR mnojp·rv.…sn" 97 n. tu vw arÔyCz…v' deVy.n." a.Utopc.t su%odkÉú tto men.mhorg. mh.bımN]r. jgNm.Oit ..duv≤Nt fl.m( m….m( mh*W…/g.gOhe p[s¢u p[.dIpg..lokÉ xx.Ntre 94 a.ym.y.vTsurto•t.Ntr' jNm mNym.m( 96 tSy.' s'`rw .[Matsya PurŒna] pur. b[.k⁄lt.¢e men.Rb¸…sı.ne].ypu®We in{.uj©m.m( 87 ¨√hTknko•ıjIvr=. vn..vOtcTvre 92 g. guh.' p[.oå.m( 98 JyoitW.Ut.n.ge∑jne tt" ik˘…cd.tu" £me.hetiu hRm…g·rip[y.vNsu≤%n" sveR svRlokinv..ixte 88 p[k°.rkÉ xu…cNy'xk u s'z•.rk.˜e muÙteR su...·rkÉ 91 Sf⁄$.ivvex.mip tejSTvm.…≈t.Str.≤Ntr.vt( 612 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . su%' SvgRsm' mht( a.y.vrI 90 VyjOM.n.i]ivh'gme rjnIcr.' jNtv" Sq. j#r.in c 99 gN/v≤Nt c m. jNmd.in ivml' c n.r….ge VysUyt guh.modmnorMye sjRgN/opyo…gkÉ tt" £me.. =p.oJJvle 89 /Up.Nt' c deihn..lokp[k.!k<#g[h.n.vT£ÀrsÊv.Mbuj√ye 93 a.í*W/y" Sv.l¶su.

ip mUitRmNto mh.m( tiSmNgt.l.gv.Tmn.nlswb/Ru "w £me.rd' devs'mtm( 111 deviWRmq sSm.." 104 pu„pvOi∑' p[mmu cu Su tiSm'Stu ihm."w ihmxwlsut.k⁄l.pur.Gyp[bo/w. jGmu" Sv.vRu n]ym( 110 ajy∫ÀWy∞.le inmRlcets.r k.siNvm.≤lm.' .ip c 101 tp.nIt. devI Svy'piU vRky. p[.cloˇm" anu.ivt..n.íwv sm.í.Rin munIn.gMyí s ≈ey. l+mIv. tt" 109 £me.oJJvl.m( 102 ivSmOt. svwíR r." a.in s.'Std.®tí su%SpxoR idxí sumnohr.vLlokÉ tq. pu<ytmoå. 112 a. EtiSm•Ntre x£o n.bl.…. yuˇ_o mheN{Sy invexnm( 613 [Matsya PurŒna] .Tmj.U/re jgugNR /vRm:u y..vStIqRm:u y..gr." 105 me®p[..Py….in c xS].yuviˆpurogm.n.Psrog.geN{xwlxIl.ip in"s.tO p./nsTvrm( SmOit' x£Sy ivD.fLy' k.¢e idVyp[.t.rwngR ./..' td.m( m.kgu.." tiSmNmhoTsve p[.jg.m mud.neWu shßx" smheN{h·rb[˜v..tO yí.vt( 103 aNt·r=e sur.Nmud.í nnOtíu .vTpO…qvI devI x. Âps*. 100 ten co∫Àtf≤ltp·rp.vnIgu.jGmuí svRx" ihmxwloå.'í.' tu .crw" 107 seVyí.Rv' p[pie dre p[. 108 devgN/vRn.'…s dI`RcI.yU oTsv' dev. vO≤ım.yRs.du.ly.y" 106 s·rt" s.y j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.

devI yog' y.R tu p.sv" x£p[.UW.h| c.ip p·rcodk" invOiR t' prm.kx.re s ivp[Ne {…í]ve]lt.nmpOCzTk⁄xl' td.≤Tpn.snm( pO∑e c k⁄xle x£" p[ov.t( 113 yq.…gre 614 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .c ahoåvt.he.sn.d.' gtm( inveidte Svy' hwme ihmxwle n ivStOte 121 mh.`| muinvrmpOCzCz™l+.nn.Ute .m( 118 avgMy.y.rd" x£˘ jg.' y.y." sveR s'invexe mh.Mbuj" muinrPyi{r.¥' c xwlStSmw Nyvedyt( 122 muinStu p[itjg[.s v.m .m.¥en pUjy.It.iNhmxwlinvexnm( 119 t] √.h tm`| iv…/vˇd.t.' p[itgOÁ yq.' pUj.k⁄le v≤Ndto ihmxwlne ingRtne puro muin" 120 sh p[ivXy .rd" k⁄xl' devmpOCzTp.gv. xI`[' tdu¥m" svwrR SmTp=wivR/Iyt.rd ¨v.qRm≤%l' tt a."u 115 îN{ ¨v. …gr.t≤N{to mune 116 veiTs cwtTsmSt' Tv' tq.' t. gOhIt.~yRp.vn' .c vcn' p[..sne muinvro inWs.tul¥uit" yq.iv…/ 114 n.uvn]ye tTflo∫vs'pˇ* Tv' . 124 n.q| su˙∆ne 117 t¥q.mN}y n.vTsM.[Matsya PurŒna] pur.y mh. xwlj.j. 123 k⁄xl' tps" xwl" xnw" f⁄Ll.m( t' s ÎÇ.v.c k⁄xlSy.ikn. shß.·rt.ïre t.uvo .it inve¥.=" smuTq.

.ivxt( ¨v.….s•." 129 aho /Nyoå…s xwlNe { ySy te kNdr' hr" a?y.vr.Pyuˇ_. 131 anuy.npr. tu tejso r.pur.pµ’t. tu SvLp.rde s.tpo….' devIm….' tq.vNdy pui]kÉ 137 .…≈tw" 128 avmTy ivm. l∆.. 136 k<#π gOhITv. 133 vvNde gU!vdn.rd' devI muinm∫⁄tÂip.y.mRiu n…." 130 îTyuˇ_vit devW*R n. AiW.n.xI….St.dr' …gr.Ô≤l" t.JvRln. tu ihmviÌ·rpui]k.gvNt' tto /Ny' pitm.Ste lokn.n.kúsmp[.ynm[.m" xwlNe { ix„yte kNdrodr. p.rÂp..RrmOtoÌ./.' Sq.go mhiWRr…mt¥uit" 134 a."w p. tuLy' kNdr. ihmxwlSy mihWI men...©« p[ivvex invexnm( 132 t] iSqto muinvr" xwlne sihto vxI ÎÇ.t.' Vyv/Ryt( tto iviSmt…cˇ.t.p[. c toySy mnsoåPy…/k.dit·rCyte p[s•t.m( pOqTu v' mns.m( Eih vTseit c.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. iptrmuTs©π smup.. …gr.·rk.c m. muinidÎ=y.…. iSqt.*`.' ivloKy mh.≤x' muin' xwlip[y.t( n c l+mIStq.qoåip sm.PSy…s s'mtm( 615 [Matsya PurŒna] . SvgeR k⁄].n.in SvgRv. 127 n. td. ≤òG/y.ivto inTy' TvTkNdrsm. t.≤lp·rc.…g." iptughRO îv. c te 126 n l=y.…/kty.vnw" p. 135 ¨dw=•.sivr. devgN/vRik˘nr.cl 125 gu®Tv' te gu. duih].

„yte 146 ≈uTvwtTs'.wí ivv…jRt. tidi©t' xwlo mih„y. ¨ˇ. sut.vXy.nn.iv„yey' ikmNyä¸ .Tv.].R{e l=.…g·r" 147 ihmv.' td.t.It.m( 142 xrIrl=.bl" n.n.oRå=itmenR e rMymetdupiSqtm( 144 coidt" xwlmihWIs:y. my.[Matsya PurŒna] pur.c. stt' cr.yy.' ˙id smu√hn( 143 D.nno mh.y tu k*tuk.≈uk<#o mh.. vvNde mU…›R s'/.." s*.ipt' y≤∞r' my.m.c.go v.ip j. c.q s.. tu tto veg.toåSy. gityRt" sO∑‰.qRk" 149 jint.t.rd" 145 n j.t( S]ISv.Ky' nov.Ky' m.ced' v.…mym( yo j.. s%Imu%ne tu cody.…m te xu. s's. muinvrStd." Svz.wVyR….R tu v.c ik˘cn tt" pun®v.Rd.Ntipiht.·r….Pyitxy.rSy.m( rࣰ@nk˘ rMy' Sq." pit. ˙dyen tu anuÌI. 138 ik˘…cTk‚MptmU/.·r.Tmn. iSmt.nuv.itdoWSy duivRDye .' c.y krp˚jk⁄@m± lm( 141 ’te tu vNdne tSy. 139 vTse vNdy deviW| tto d. 140 îTyuˇ_.' tu ivD. m.ivNy. 148 k].¥∂uihtu…íNt. ..R p[..s xnkìStSy. iSqt.' kÉn.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îTyuˇ_.yte ih yäIjo jintu" s Ás.Sy.v.duıT» y cr.m[ .Ky' p[ov.c n.nhSt.iv∑o ?vSt/wyoR mh.. tu tto m.rd' p[Tyuv.* td.c s's...tSy n k…íidit yTSf⁄$m( 616 .n.Gyx'…sn. vS].

Utj..R tu x.ty" 150 a<@jo Á<@j.n. pitpu]/n.vw j..inkr' prm( kNy.Ry nrk].ne tu apu]jiNmn" xeW.' mohn.t" punj.'pt[ m( anugh[ .nv" m.m( SvkmR.r' mh.yte 151 t].≈y.y.Nsut..dnu 153 tSy ktuiR nRyogen s's.…m xu„y.Cz«lv…jRt..e me …zæNı du"%' kNy.[ i¢b[˜R c.sR v.y. 156 x. mu„." p[.≈y' mune 161 p·riCz•eåPys'idG/e mn" p·r." p[x…' st" p[.t( 155 ≤S]y.…m n. hIn.id….. 162 617 [Matsya PurŒna] . n Sy." 154 at" k]." ik˘ pundu.TpU.∞ srIsOPy.…m sId.S]eWˇU _ms'idG/' b¸v..·rv[t.flm( dxpu]sm.R gR ." 159 Tv' coˇ_v.yNte yto n gOh/…mR.yNte iviv/.[∑' pu…' s Gl. dwNy.R!‰.….su ve/s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…m Gl.' nopp¥te S]Ij. xoCy.itStu p[’Tywv ’p. pitpu]/n.≈ms'p. y.ro yen v…/Rt" s's.it in„.∆..≈ym( tO„.I x.n" smviSqt.locns.ip j. 157 v.rd 160 ayuˇ_mq vˇ_Vymp[.id…..….t.S].Pymip s.iW.' /mRSyoTkWR. iptud"Ru %ivv…/RnI 158 y.' mnu„yTven j.S]eWu sutl.ip Sy. kNy." £me. ih ’p.Ryte m.mQyRmæu JZt' t.. fllo. me xrIre doWs'gh[ m( aho muÁ.s'≈y.v. . sOi∑jRNtUn.rSy k⁄to vO≤ı" sveR SyuydR itg[h.." 152 mnuj. ivriht.St] j..q.xu.nuW.KymetTfl..t* ≈eœ.pur.

gR o mU%"R svRl=.dUl R ˙dy' dIyRtIv me 174 îTyuKTv.' /Ny.w" ikl 169 seymuˇ.Ry.i¢s'…Dtm( 163 dul.. 170 xu.' xu.yoˇ_' sTpitp[.' Á.ody...R" p[itiœtm( 165 in/Rno du. coˇ_' ih devWeR n j.y.Mbuj.k⁄l' mn" 168 mnu„ydevj..x.y. mune n p[it. rit" /n' jIivtpy.c.Tq muinpug' v 173 Tv' me sv| ivj./no /mR" p·rm..d* ivihtwl=R .·r.…cTp[yCzt. y..n.t( 618 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .R¢' pTy* n.R" pit®ˇ_" sdwv ih 166 Tvy.Cz¯lr.[Matsya PurŒna] pur.v…jRt" dwvt' prm' n.m( S]I..UtsgeR yd¥.t îit b[WU e ten me Vy." pit" ikl Et∂*.yy.tIn.…s sTyv.oåip pit" ikl n p[.oæJZt. muinpug' v ¨ˇ...yu" pitl.* Tvyoˇ_* Vy….' ih prm' jNm k⁄l.mu] su%.m( Svz.y.ip c no mune n s j.jmu%.Tmn.m( îh..R kd.n.Pyte ivn.ip ≈eys.Gy/npu].R " sTpit" S]I.cre .t( ≈uTvwtd≤%l' tSm.nuxs' nm( twí svwiR vRhIney' Tvm.xu.g…s c.RGymtulms':y' gu® du"shm( 167 cr.ct.* 171 t].Sy.cn 164 yto in"s...mev inTyd.…m muinx.n. pu<yw" pitn.Nye pOqKflinveidn" 172 s*.invedkm( l=.r.toåSy. ivrt" xwlo mh.' ivgu.n.Pyt" muÁ.mu.' hStp.' n kd. p[oˇ_.it n" xrIrl=.ír.nhSteit Tvyoˇ_.d.du"%ivc.í.nhStt.

vo∫v" xr<y" x.Sy deihn" nXyte deh Ev.Ste b[˜.Ry/u nR s*.x ¨Cyte 182 b[˜. tidCz.re j.uvnp[.] n.t' iv„.rdo devcoidt" 175 n.ym.vr.r.…gre 176 îm.devo .nSy ….to jnkoåjr" .m( 185 l=." pitdeVR y.Vy.idSq. …gre 179 a.uygRu e yuge j.[ym. du"%' inÂPyte ap·riCz•v.rd ¨v.qeR moh' y.unR j.t" sM.Sy .r.j.ip v.. yNmyoˇ_' ihm.…s mh.iv„yit pit" soåSy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." tSywte prmexSy sveR £°@nk.n..Nteåip .ced' n.U/r 181 s's.itmRh.ihto mh.yy.St.idRt.devoåcl" Sq. j.xk" 186 anNtSy.KySy sMyKTven ivc.my" 184 yduˇ_' c my.toåSy.Ntoåy' s's.neåip mhit Tvy.p[mye Sy s*."u iv„.u' c.ro y" p[k°itRt" s jNmmOTyud"u %.Ut.wv…R jRt.m( iSmtpUvmR vu .to mh.' dwivko Á˚" xrIr.êt" x.cl n s j.e 177 n j.Gyp·rm....ip yuge yuge a.u …gr' mˇo rhSyp·riniœt. devI l=.Ky.toR Ávx" p·rvtRte 183 mh.U/r 619 [Matsya PurŒna] .Tmno n.qo inr. x'kr" prmeêr" 178 b[˜ivÆ„<vN{munyo jNmmOTyujr.u tSy.to n. tv Í.vyv.≈y" sv. jg•.pur.' Í.tnu" 180 mNyse m.Uto .m( sm.xoåiSt Sq.xwl myoˇ_Sy ivc.Tmno n ivn.GySy.vr..p[k.c hWRSq.

" SvCzn%oJJvl* sur.k. l=.* pµs'k.sur. 195 nmS’Ty vOW.y /Imte ¨v.y.Rt' mene men.vn.y td." sdwv tu sur.u mm. p[oˇ_' td.m( nwv.cl" 196 ihmv.]e xwl n. tq.≤Tpn.pitStd.iv„yit 189 yq..c Ev' ≈uTv.nSy.RsNt* SvCz. . vOW.r" xrIre s'iv/Iyte 187 atoåSy.n.ikn." Í.surmuinv[.Vy….dhmuıT» y s¢lok.vk¥uit" 193 t¥q.k.´or..tvrdey' .w. 188 ¨ˇ.' p[.c duStr.* aSy.t.y.rd' tu ihm. Áuˇ.iptoåiSm smu•itm( 198 620 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . xI`[mve Ww .˚.Gyu·ˇ_' xwlsˇm 190 cr.iSt mh.d* SvCz.R jgÌuroÁºWR .. xwlNe {sˇm aTyNt' ih mhTk.' g.' ihm.Ut..….tSTvy. p.˚Sy mhI/r 192 jnnI lok/mRSy sM.n' s punj.]." 191 iv…c]v.' nmt.nkrt.·r.R .cloåiSm iv:y.hmuˇ_v.≤Nt…. mune p.x.' sd.c.•rk.' yog' y.y.Tm./un.p[it…b‚Mbt* . dev. iv/ey' iv…/vÊvy.no vrd" p. tu xwlNe {o n..˚o l=. ihm.rd.l.[Matsya PurŒna] pur. muinvr.vSy.ywv TvT=e]e p.y| dev.y..mte yq.Ut.U/r 194 sUt ¨v..…/p" ’t" 197 ihm.ip v.' ikrI$m….cleåclgu.c soåip s'˙∑o n.reW deVy.nuv.duıt» oåiSm Tvy.vnI ixvey' p.TsvRmve ih a.

n..yRd≤xRn. ¨ptSqe rityut" sivl.kx.ip sumhˇr" 203 îTyuKTv.tRU ' tu t' ÎÇ. k.=e.ïr.c s. cUt.du.voå…s ten Tv' veiTs .givc.m( a..qRStv.rdo v.·r ˙dy' meå/un.rd ¨v.m( îTyuˇ_vit xwlNe {e s td.Sm.m i]idv' p[it s gTv.pur. mune n.n.' kq.Np.' inytmmo`' dxRn' mune tv. x£" p[ov.Âpe s muin®piv∑o mh.' TvÌu.y.c ¨pdexne b¸n.rd" xI`[' jg.' p[iv.mune 200 ..n..c ihmj.Ky' ’t' svR…mit p[. me sMp[dIyt.ip vStuNyekiSm•. ik˘ Tv.D.S]' sSm.vnmmrex' ddxR h 204 ttoå….' ivc.r. hWRin.h.nNdidvs.vi√/.sn" 207 s'SmOtStu td.m( 205 n. ’tmev ih ik˘ tu pçxrSywv smyoåymupiSqt" 206 îTyuˇ_o devr.o surk. p[ov.Rip kLmWm( 201 tq.' devt. ≤=p[' shß.m( munIn. /Imt.TmÂip.yeR y Ev.n.r.s. x£. c n.s'≈y.c.' p[it vde ip[ym( mno.e 199 .n.r .m( yid v.c smUÁ yˇu ktRVy' tNmy.so ZW?vj" p[.sne pO∑" x£É.' c Svy'kt.Utmnogtm( 209 621 [Matsya PurŒna] .jStu muinn.drm( 208 x£ ¨v.gv.pLy' Vyˇ_' mm mh.m/Ix" Sy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.v≤∫rev ’Tyoåh' inv.Np[it c.?yvSyit ’Ty.Rre 202 tq.

mg[‰. mno..vev s'=o>y inyt' sujyo .Ny.' k.[Matsya PurŒna] pur. x·ˇ_rpk.It" xt£tum( 211 k. devs.R ye ih in„kMp..c any.vt.n( 213 svoRp.nsm( 220 622 .dq iv.?y" x'kro dev" ik˘ n veiTs jgTp[.' x£ s.gev ceh ÎXyNte . du"s.ksd.“uyíu vw pUv| s'xo?y m.xu p[Sq' tu ihm.oåq v.Nt n s'xy" s'dx e ne ivn.' tu ydVyym( p[..mQy| n tu svRt" 217 îTyuˇ_" p[yy* k.m ¨v.' k. mnSteW.[XyedIx' p[it iv…cNTyt.m( mh.' mh.Imy.c pçb.Ste Á] ritk.v s'ytu o m/un.Ky' .d.mrwytRu " 216 x£ ¨v.d.d" kopoåip svoR ih mht.qR…sıye p[ov. n∑cei∑tm( 214 p[m.c.c vy' p[m." 215 ivxeW' k." a?y. ih suNdyR" SvgRs.yRs.jen dujyR 210 îTyuˇ_o mdnSten x£É.y" p[s..' sudju yR m( 219 td.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t¥q.m.q.n.…≈t' c yTs*:y' .o 212 tSy devSy veTq Tv' k. muind.r.ogs.m.∫[x â n' flm( ≈uTvwt√cn' x£Stmuv.y' m/um.kro≤∞Nt.' v.m( p[.ypUivRk.qRkmev Tv' k⁄® n.tO " 218 s tu t]. cwv Atur.m" s%.r. Sv.Õt.U.vet( s'…s≤ı' p[.nv.…≈t" rityuˇ_o jg.' ip[ym( x'kr' yojy ≤=p[' …g·rpu}y.yRSyop.rSy ne„yte kSy…c∞ Kv…c∂»∑' s.Ut.' v.

r.g[' sulocnw" ≈vStrs…s'hNe {cmRlMboˇrIykm( 231 ≈v.R/.?yu∑nIlx. £o/" £Àrtr.m( 222 ip/.e„y.ne vwÂPy' mnso .NtsÊvsm.' t] n k…íditpi<@t" 223 ivkLpm.suikpyR˚n.m jgtIs.….s..….vet( pí.s'kl ⁄ m( n.m( 233 623 [Matsya PurŒna] .| mh.mm.nmVyg[mgu .Rmclp[.nukm( t].∫IW.√ls.nugmn' ivn.…sk.≈mm( jg.mSy ivinyo+y.eêrm( 227 inVyRgv[ WO .vOTy rMys.pXy≤T]ne]Sy rMy' k˘…cid≠√tIykm( 228 vIrk˘ lokvIrexm( Èx.].m( tto inmI≤lto…•{pµp]..NmUli£y.pLymU…›R iv?vSt/wy.UW.n' n.bl.' mh.y /wy√R .pu„plt.s©.…m mnso iv’it' pr.cym( 232 ’tv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Ir.[ ogIN{...r.nlip©lm( p[ƒe Tkp.k°.ihflNmuˇ_in"ê.lpyRNttu‚Mbl‚Mbj$.n.gM.tuSR td.m( t.s%Im( 221 c.h' tpStSy iSqr.locnm( 230 p[=e m.g[inbıorg.Tmn" î≤N{yg[. s'toWmp’„y c avgNtu' ih m.…m hrSy.rM.vSq./ns'iv…/" 225 …cNt…yTveit mdno .l' ggnSqg.m( kq' c iviv/w.Rv√w WπR .pur.Ut..Ô≤lSqpuCz.j.UW.….r' srl&mveidkm( 226 x.….mUlinveixtm( b[˜.mOjSu q.vtRdSu tr" 224 h·r„y..nsÎx¥uitm( y=k⁄ïmikÔLkpuÔip©j$.s$m( 229 ve]p.

∫.ns" tt" s.m( ddxR x'kr' k.lMBy /UjiR $" 238 inr.®tin/utR m( Stbk˘ mdno rMy' hrv=…s sTvrm( 242 mumoc mohn' n.t" p[TyUh.nlo∫Àt`or¸˚.r.Tu v.iv∑o jJv.[Matsya PurŒna] pur.Uy.l mdnStt" 239 îCz.xx.e .≤Ntk˘ xnw" tto .iv∑o /wymR . m.[mrZ˚.rm.rtr* ÎÇ. sh 241 shk.…•gRt" soåq v.v[t" s ty.t p®Wp[.‚Tmk.vn.x ' "u pu„pb.toåq ˙¥en …m]e.≈ym( 235 sSm.sn.lI mh..' n.' rˇ_m.yy.RrN/[.' y.xrIro dujyRe o roWdoWmh.nukm( 234 p[iv∑" k.itinmRl.se mdniSqTy.IW. 236 sm.l‚Mb&ms.Vysn.v" 244 b. tSq* l+yp[Ty=Âip.≈y" ˙dy. yogm. m/un.gR.sm.o ivmohn" tt" kr.…/.y.k<yR m/ur' mdn.m( ÈWTkopsm.m" £mp[.¢. mOdmu .¥ p[TyUhp[sv.. tSy xnkìSitro.xr" 243 pp.xy" 237 vixTven bubo/exo iv’it' mdn.Tmk" 240 bih"Sql' sm.s.' mkr?vj" ixvSy ˙dye xuıe n..e 246 624 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .s'dhe o ivıStu ˙dye .r' d…yt.m m.ipiht.I ttStNmyt.r d=duiht.n.lMBy ÁuptSq* ZW?vj" anuy.vSy mdno mn" x'krStmq.Tmkm( tt" kop.Á' b¸ sm.v.U/r*pMy/wyoRåip mdnoNmu%" tt" p[.Uv .vex' smp¥t 245 b.

' ˙dy' ikl 253 JvlTyhinRx' .r.m xr.y.pur.gen Smr.m( 248 g…mto .T’Tv.' n.…mdpRk" s tu t' .…mn. 255 jg.mvnI' gTv. p[ov..m( [Matsya PurŒna] b.nuy.kro duv.' shk.]' xu.' s'gÁO pu≤„pt.t" sMp[. Smrm.kv.* pr.tvedsm( 250 shk.RrjO‚M.¸˚.nlm( 251 s b.' piv]kSq.xn" 252 iv.Smn.r`Smr" tto .ˇ_loks'=o.y 625 .' devimNdum*≤l' i]locnm( .vo jgıetoVyR.my.iNTvt.SyeWu iv.gR.v∆. hrne]o∫voånl" 249 VyjOM.Imo du…íikTSymu%.RvS' tIv[¸t..Sms.rJv.m( 256 lt.t jg∂G/u' Jv.k⁄lm( ®{Sy r*{vpuWo jgTs'h.e[ ˙¥en Smr.gòehs…mı. j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Tmk" ivloKy hr¸˚.l.c nm" ixv.| kNdpR" k..Ntrivıen hre. sh tto ivlPy b¸xo m/un.re m/* cN{e sumn"su pre„vip . m/un.Py òehs'pˇO _' k.Ot.Á.Stu inr.rj.jU$' k⁄i$lwrlkì rit" 257 ¨ı±vLy g.wrvm( 247 td≤NtkSqe mdne VySf.…sn.m( 258 rit®v.p rit" £Àr' bN/un.y nm" ixv.ne p.O©Wπ u koikl.Sm’t' Smrm( 254 ivll..Sms.nu>y.ceNduiv.O©. p·rs." r.Stu mnomy.UW.ˇU.Uv vdne ne]' tOtIymnl.ryt /UjiR $" t•e]ivSf⁄≤l©πn £oxt..' s%Im( inbR?y tu j$.t.y.l.Nt/.

"u ip[y.lkl.y nmoåStu te ?vStmno.nug.]e nm" sd.ˇ_’p.Rypr.p[mye ' mht.Stu sur.y.iSt 268 p[.….]e nmoåStu te …c]flp[yoK]e 263 sv. te .Itpy. .mtp[d.…mNdum*≤l' xr.lu®NmU≤lt.jgt.' ip[yjIivteWu Tvˇoåpr" ko .y nm" p[…sı.y nmoåStu tu>ym( xx.rvyRm.mdev" ip[y' ivn.y nmoåStu te gU!mh.' m/ur' inrI+y 270 x'kr ¨v.' p[..y nmoåStu n.Ry nm" ixv.y nm" kl.uvn.uvnei„vh.qo dy.rivc.o jIvtu k.ˇ_..ne Áivn.' p[p•.y pur.y nmoåStu m.Stu .pr.rI ¨v.v.c cwn.idk]eR nmoåStu n.y nmoåStu te D.v.c îTq' Stut" x'kr È@‰ Èxo vOW. tu tutoW doW.l.y.y.ˇ_.y nmoåSTvmey.y 261 nmoåStu te k.ivteit c k.l.y 262 nmoåStu te .mtp[d.kipmRNmqk.itg.y pur.vo∫v..y nm" Stut.y nmo insg.y sdwv tu>ymsÁkop.y nm" xr<y.UtsgRm( Tv.Rvs.n.y nmoåStu …sı.pr.dip 626 .[Matsya PurŒna] pur.y tu>ym( 266 cr.myx"smO≤ı' pun" p[..y sdwv tu>ymmeym.Img.Ntoå…cr.cr.xne]e nmoåStu …c].y nmoågu.c.RitRhr.UW.y 259 nmo . ip[y.g.kr%<@/.y nmoåStu sv.qR" Tvmevmeko .ghn.uvnSy n.y 265 vOWNe {y.…..y.y tu>y' sd.c .' iv/.…cRt.Nty.KTy.n.c.moåy' k.y mh*W/.' mhexm( 267 p[yCz me k." p[sv" ip[y.≈y.yRmTu p[≤e =t.Iit" 269 sUt ¨v.n..Tk.tn.v[t.?vr.˚…cˆ.Ntk..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nm" ixv.y 260 nmoåStu xv.nvrp[d.y nmoåStu .y nmoåStu k.Rml.n.N/kmdRk.vs©h]eR 264 anNtÂp. Tv.oK]e nmoåStu ..

rImp[tKyRmh*jsm( Âpe.c k.pI@.mSy d…yt.r.m( xr. 627 [Matsya PurŒna] .Dy. t' dev' .it' g…m„yit 271 îTyuˇ_. ink$e soå>ypOCzt 278 ihmv.£My vn.' xu.pur.rdv.c m/un.ip roidiW nwtdLpmh' mNye k.t. rMye Sqle tu s..Nyup..m xu.g …g·rxStp…s iSqt" 281 ten p[TyUh®∑en ivSf.c[ In.Kyen coidto ihm.r. ixrs.y..ip b¸xo dIn. jg.' y.yiv◊l.…s kLy.U/r" ’t.' s'ytu .U.m( an© îit lokÉWu s iv:y. mr..y.NtoåitvLl.c k.s'Sk.tO " 272 ®rod c.'xk u .Vyvs.' tt" 275 jg. ikmq| c. 273 aq n.m( 274 SvgRp„u p’t.mvLl.ns" sk.' ’tk*tukm©l. hr.' xwlo gOhITv..r.Mbr.…s kSy.' ÎÇ. s.viSmNmh.' . ¨v." 282 ah' tu xr. ®dtI' …g·r" ¨psPyR ttStSy.Nyupvn.mOXy t..>y. sh ®dtI xokjnn' êstI dwNyv/Rnm( 280 rit®v..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.in c 276 ddxR ®dtI' n. sMpU.nuWu 277 k*tuknÉ pr.y.….' loksuNd·r 279 s.ˇu invOˇ.| rit' m.mopvn' rMy' ritStu ihm.' iv≤ı suvt[ …gr. Svsut.sÎxI' lokÉ rMyeWu vns.vN¥ …g·rx' k. tSy vcn' ≈uTv.RloKy locnm( dG/oås* ZWkÉtSu tu mm k.mR .nuv.yogen td.nn.

q.c v.RGye... òehivKlv" ¨v.. 294 628 .R .s.gR Tv' vOq.gR . xrIre.y. rTy.[Matsya PurŒna] pur.c du.h' tp" k·r„y..?y' ih tpSyt" du. s≤%mu%®w v.md…yte k.c.r.jStu duih].nuv. xwlNe {" òehgÌdv.KTy.…m ydh' p[.iv„yit TvTStuit' c..' …g·rxoåb[vIt( 283 tu∑oåh' k.c ¨meit cple pui] n =m' t.iv„y.iÕt' k.m( kq' c t.vINy….ivnoåq.inCztoåip v.m[ .Ut. tto m..Py dul.idt" 284 p[tI=NtI c t√. md. pd.R…. 292 ihmv.¢' su%' me s pit.¥ute 285 îTyuˇ_Stu td. ik˘ mm.c iptr' …g·rm( 287 xwlduihtov.IiWt" p.n.≈y" lPSyte k..…m n s'dhe o inymw" xoWye tnum( 290 tp…s .ÁRhm( xrIr' p·rr≤=„ye k˘…cTk.d.∫iv]I .[∑s'dhe ¨¥moåqR…jgIWy.y ih sut.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION StutvTyq s'StuTy..vk˘ vpu" so!ü' KlexSvÂpSy tps" s*MydxRne 293 .m' invTyR mr.Py/Iy. xwl" s'.vNTyev h#πn.∂u.ivTv.ivnoåvXy.' ÁtpSyt" . 291 îTyuˇ_" xwlr.Îx' p[.' gNtumCw zTSvk˘ purm( 286 .moåy' te ..Rin sdwv tu .Ry.no nro .nen k.x./ne 289 jIivt." p[.vex.id….Cz^yπ o mr. s.R . loko vhte sit s.Rvte ( 288 tpo…..v.Kym.ivc.I∑' n.ivnI l∆m.l' mh.Pyteå.

' p[xx's c 296 ttoåNt·r=e idVy.…m t] vw 295 îTyuˇ_.UiWtm( idVypu„plt.gOhmnohrm( ivh©s'`s'j∑u ' kLpp.…. s.Mbr.ip yy* xwlmgMymip dwvtw" s%I>y.Utle ¨meit cple pui] Tvyoˇ_.y.uvneWu .vn.m.m( 298 îit ≈uTv.pur.iv∑o duiht.kopxo….k°.Tk.m ten. tu yd.in c xwlj.n. 300 Í©÷ ihmvt" pu<y' n.k°.n.| c£v.tm( 303 …c]kNdrs'Sq. s'TyJy .' xwlo jg.dpm( idVyp[ßv.| .iv„yit …s≤ı' c mUitRmTyeW..≤%n' h·rtCzdm( svRtk Ru s⁄ mu opet' mnorqxtoJJvlm( 305 n. 629 [Matsya PurŒna] .U∫v⁄ n.y sut.xu Svm≤Ndrm( 299 sUt ¨v.| n.mnuy. tny. tu vcnm.n' guh.….<@ër" anuD.jj.Sy.[mro´u∑p.dps'k$m( 304 t].c xwlj.m( tSm.x.• tps.ywv gCz. tt" 297 ¨meit n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.x.tm( jljSqljw" pu„pw" p[oTf⁄Llw®pxo….k°.mOgg. tu inyt./..m…íNt…y„y.k°. nwv guh.k...n.n. tt" s …cNty.t. teåiSt b.tuiv.rl'’tm( 302 n.g.le ik˘…cTp[yojnm( .iv/fl.pXyNmh.xp.opet' dIi`Rk./…y„yit …c≤Ntt.p≤=g.R•s'˙tpLlvm( 306 t]. ngr.>yeit xwlj.pu„psm. . v.n.….%' x.UW.iNvtm( nt' sUySR y ®…c….| …sıgN/vRsie vtm( 301 n.

tu t.g.Uv xrd." tqeTyuKTv.U/r.snm.Tmj. s. iv/. ttí£É ’t.vyTyivk‚Lptm( p[XnoNmu%Tv." sveR p[. b. 319 630 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .v' tSy.' yuˇ_m. xt' s.NmunIn( tpSyto mh.iNv…/vTpUJy.n.n( 315 vNdn.NmunINs¢ stI xnw" 318 TyKTv. jgdq| Tvr. v[t.Stt" 310 pU…jt.NmunINs¢ xt£tu" te sm.. pp[Cz⁄St' p[yojnm( ikmq| tu sur≈eœ s'SmOt.t..vtRyˇd.$l.ptNdeVy.h Ó«mym( .Tmk˘ m*n' m*n' jg[.y inyuˇ_.mqo m/ur.UTsm.gMy muny" sveR smuidt. Á…. 307 i]"ò.m" kmllocne 314 t.mt" îTyuKTv. tu xwlNe {' …sıs'`." p[.nuv.=rm( pui] ik˘ te Vyv…st" k.Nt' tSy..vNt" ktumR hRq 312 tt" sm.R iR n…mRtme%l..í mheN{e. vLklwidRVywd." s¢WRyo yq.h.h.Îx.' in…/" tt ¨√π…jt.' tps. 309 tt" sSm.Stu vy' Tvy.r.∫vt.Rne .c tto devI sl∆. 311 x£" p[ov.Stt" p[+yq m.r.x.NpUj…yTv.cle tpo `or' tPyte .nStˇpoå…¶n.[Matsya PurŒna] pur.Rne p.r .idTys'k. 308 inr.Py m*ne .c.m( s'vIt. g*rv.v.iNvt.snp·rg[h.mt' k.Stu m*n. tSy." ≈moNmuˇ_.' xtm( xtmeknÉ xI.idt" 316 ¨piv∑.n( 317 s.gv. /I" p.tseivtm( 313 Ëcur.m' .gvNt" p[yojnm( ihm..gTy munySt. p.nt" ¨v.c Í<vNtu .….

…g./Int.v' dev' pit' p[.Ntr.ns' ihtm( 321 mnogtI…. mn" p[srte muÛ" ah' ikl .vTpui] lokÉWu .IRt' prm.R . n.e.r.lI …..=" iSqri£y" 330 p[mˇoNmˇk.ro bI.' mnsStt" D.Np[.c v.iÕt" 331 yid ÁSy xrIrSy . iv.ip indRG/mdn' vItr.…. vc" p[ocu" p[£m.xsM.Im" iptOv.s.¢uk.Sy s'.St] `$Nte ivbu/o¥mw" 322 ¨p.pur.v.k. 325 p[’Tywv dur.Utpu„pd.'pt[ m( 631 [Matsya PurŒna] .“uv≤Nt Át≤N{t.n. s tu idGv.RnqenR k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. munySte tu iSqrt.=uko n¶o ivÂp.p.ip invOiR t" 329 p[’Ty.m.Tp[’t." apre tu p·riCz•.surrw in.k.rM.Gymm( . s.' p[.N. ten kSteåqoR mUt.m.>yup£m.m( kqm..r.Îx' ixvm( 327 îTyuˇ_./W| tpSyNt' tu s'pi[ t sur.ogwíte sí.UiWtm( 324 vN?y.®h.Vyte xrIrSy.rTyq| kdqRNte ih deihn" kÉ…cˇu inpu.n.Np[+e y p[ov.' punStq.≈ym( 326 s.exy" kp.≈y≤Nt ihtp[dm( mm Tv.ywdl Ru .ip g*rvg.Ntkq..qRkm( 328 muny Ëcu" i√iv/' tu su%' t.'pt[ ' c.tumSy.ÎxI t. .qRm.og…mCz…s s.n≤Nt p[.R mns.qRi£y.m( g*rv.¢./yedIx' m.¢u' smu¥t.k." 323 deh.l.' m.Ts’ts'gh[ " yitn.gvNto ivj.. sut' p[.m.…snI 320 munIHx. c." pp[Cz⁄St.

flStv 339 p[.m( 336 tq.Tsit surNe {muk$⁄ v[. tu k⁄ipt.¢ye Klex" s v.UW.R] cwv ih 340 sUt ¨v.nv. su%' te mnse‚Pstm( Evmetˇv.∫y.r" sTpqe kÉn yo…jt.…sno r*{p[mq.p[. vw≈v.t.{e suSvLpo Áitdul." 342 Ev' m.¢yStv 338 ipturve .vo n. kt..n.R" kLy.' p[itivc. s. p[. y" p[.' in…/í.c koprˇ_.sn" 335 devt. ¨v.kx. p[IitVyRsnSy Kv yN]..>yˇ_kp.u" E>y Ektm' kSm. ≈Ik.[ ¢‰.t( 332 ßv{ˇ_vs.tin`O∑cr.t..m( aiSm•ev pr.roåiSt y]eh.Nydehs'p..dev..' veTq du„p[D.ye.ivt* 343 632 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Py].NtoånNtmUitRm." sv.n.m( n m..qRboı.sd≠gh[ ip[y.• Tv' sMp[.Py] p[.[Matsya PurŒna] pur.j.IW.o r.t.…qRto ..qo yD.UW.n( n.=I Sf⁄r≤∫dRxnCzdw" 341 deVyuv.nugt.miSt tqeN{" p.sd≠gh[ .RqmR itm.' ÁSq." svRdie hn.iSt Jvln" svRk.[ ju g' Ne {’t.t( êsdug.c asd≠gh[ Sy k.l’t..yuriSt jgı.m’t( v. ivprIt.iSt tTsv| sur>e yo y• iv¥te atStTp[.iNv.uj.m( tTkq' te mh.oå·rh. muinvyeWR u xwlj. 334 h·rriSt jgı.t( 333 Xmx.ks'pd.c îTyuˇ_.R " aSy te iv…/yogSy /. sv.¢u…mCz…s 337 ¨t.jo jug‚u Pst.

êt' jgt" p[.'xk.m( p[j.nmVyˇ_mmeymihmodym( 345 a..mu ( 344 ajmIx.v' cwW teW.Ny' dehmNy.v." sveR .oåVyˇ_jNmn" 354 y" Svyogen s'=o>y p[’it' ’tv.vNt" svRd≤xRn" nUn' n veTq t' dev' x.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. b[˜.' tımRs∫. ssjR W@±vg.Uitkm( 352 kSy p[.n. ihr<my.pur.St.tU ." kíN{." ikl b[˜." 346 yˇSy iv.dy" mrIce" kXyp" pu]o ÁiditdR=pui]k.m( 355 ivduivR„<v.U·rt" kSy.indm( b[˜.vd∫⁄t" ivduy| n h·rb[˜p[m% u . dev.dur. mhWRy" 349 p[.TSvoTq' ..’t. sdwv ih ’Tv./mm?ymm( 633 [Matsya PurŒna] .' m/ui√@±jnni£y.mip n veTq ikm( aidit" kSy m.Êv<@.sur.n.RNSvkmRj. ih surêe r.…¶" kSy m.uvneWu ivjO‚M.U" kSy v®.' tdPy] n veTq ikm( 347 kSywtÌgn' .i∂Vy…s≤ıiv.v' p[.Uı‰.dRn" 350 aidte" kXyp.tm( p[k$' svR.cRy≤Nt lokÉWu ≤l©÷ .t.Îk™ ’Tv." …sısv.®t" kSy .RqmR êe y| lokktOtR . Îk™ t.KTy.vs'bo/St." y' b[vu NtIêr' dev.pitsm. n. 353 j.t. 351 mrI…cí.n( aj..¥." p[.y.ip d=í pu]* t* b[˜.v√π/.tkoå. sur.dyo y∞ Svmihª.tey' kSm.r.kúivlocn" 348 kSy. iv/IN{.∆. punhR·r" 356 k⁄®te jgt" ’Tymuˇm.y." p[’t* tu tOtIy.Tp[=Bu /.RNbu≤ıpUv.∆.to jn.

…m Ate xv.Tsoåmr ¨Cyte 365 aÎ∑jNmin/n.m( Evmev ih s's. /m.y.my" Kv…cTsm.¥Nt' tmh' xr.y.¢* iv„.Uitk.ˇu n.Ny.• ik˘…cdpr' sv| ySm.Âpsmu∫vm( aq n.idju∑Sy mitrev ih s. ivvx.Lye ivp¥te 364 xt." ikleCz.Nyev yq.….R≤Tpn.Rin ivprIt. deihn.íyRSvÂip….Tp[vtRte 369 ySywêyRmn.dyo mt.re ko l.i∂vír.' z.idTvmSy." EtTs'xı u mwêy| s's.eidh 366 t] =y.RNm≤ln.n( 367 n.v≤∫yRSy no Î∑mNtrg[mq.' gt.y. Áev' iv„<v.ro yo jNmmr.Rgto nXyeTKv…c∆Ive∆r.rtMyen p[.ˇu td. Evoˇ_.Tmn.iSt s.{.n.h' . .≈yt( 358 tTp[·e rt" p[k®⁄ te jNm n..reWu sO∑We u shte sd.n.Ridp[m.m( 359 yqoNm.n.[Matsya PurŒna] pur.' prm' iTvdm( 368 /IblwêyRk.v.yeTk…c≤Nm[yte ( 363 Kv…cÌ. n ÁSy jIivt' dI`| Î∑' dehe tu k⁄]…ct( 362 .' mht( ySm.p[k.n. p[re .d.urve inbo…/t" 361 aq.NSvLp.vet( î∑.in mNyte 360 lokSy Vyvh.' sm.idyog.í fl' Áºt•.Nsv..n.r. tSm.Tmn.Tmk" 357 kmR.q.' mht.ikn" iSqt' c t.o dev" Svk.rkm( s.. 634 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .yu" pu®Wo yStu soånNt" SvLpjNmn" jIivto n …m[yTyg[e tSm.R/mRfl.' /mR EvwW Kv…c∆.ip v..m.ip kmR." xt' jIveTKv…cä.

s$m( 379 .Vyˇ_" kq' Tv' …g·rx' ivn.' tpiSvnIm( Ëcuí prmp[It.n' ip©bıj$.' veˇ'u vy…mh.." sSvjuSt.xeWsÊv*`' nviSt…mtk.>yup..=.dev tNvi© k.m( EW me Vyvs. 378 p[yyu…gR·rx' {∑ë' p[Sq' ihmvto mht( g©.pur.gt. ivnIt.mSteåy' .vp[it≈y." Ev' inxMy vcn' deVy.nuy. y.….nmUitR·rv.Py te p[Sq' dÎxu" x'kr.tp.≈mm( 380 p[x.Nt.yne tm>yqR…ytu' vym( 376 aSm.…." k.nm( s¢ te muny" pUJy.≈uprIt.' ˙id vtRte atSTvmev s." 374 a…cr.yk..kmip vw soåqR" sutr..y' x'kroåip iv/.nNd. y.R≤lk.Syho pui] D.t.dyit no .SqmNd. p[s. 371 a.it ràe>y" Kv ¥uit" pOqk™ 375 koåqoR v.·r vIrk˘ ve]p.t( 373 nnu ivµo vy' tSy devSywêyRm∫⁄tm( Tv…•íySy Î!t.t v. itœtwv.v' .mo nwk.iv„yit Kv.nnm( in"xBd.Syit îTyuKTv.=o.Std.ivt.yRg*rv.rk⁄smu ßjm( …gre" sMp[.Tm..ml.s≤llp[p.idTySy p[.pXy'Stto √." xwlj. pU…jt.v.yí dI`oRåitivprItk" 370 y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. y.q munyo mi√/.MbuPl.t' svRtoidxm( 381 t]. bu≤ıyRto nIitSTvmev ih 377 ato in"s'xy' k.' m/ur' vc" 372 AWy Ëcu" aTy∫⁄t.t( 382 635 [Matsya PurŒna] .O©. muinvr. munyo …g·rkNyy.

yq.ls.juh.qRnWw .c. 636 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Nsv.hR…s teåb[vu Ndevk.Mbu/r' p[. v. teW.NdxRn.bı./.en in„p•sm.' {∑ë' dI¢tejs" iv.…sn.m( Ëcum/R ru .ivt.….sn' …b./Rc@U ." {∑ë' vy…mh.iknIjle =.tu' mNd.R tv dxRnl.o sm.idx {∑ëmvgNtuimh.tk. mh.Stt" ipn.y.. munyStSquSte tTk.' s'?y. k.≈y" 389 sMp[.¢.rmy" p[.' p[vx e .U.nu>y.c s" 385 svnSy.ni£y.Tmn.Ir." soåq g*rv.ye.vO$t( iO Wt.[Matsya PurŒna] pur. muny" s¢ Tv.yRpc[ oidt. p[tIh. 391 mU›"R kMpen t.©s'Dy."u îTyuˇ_o muin…..Ste lMbm.ˇ.lp[tI≤=. te v.' ò.munIn( a. 387 tt" =. p[.edx e o mOgcmRinv.…stm( 388 tto ivnIto j.y ipn.mvlMBy mhIiSqitm( ¨v. muny" xUlp.Mbr.l.ye.ikn" 392 Tvr.ykm( 383 i]locn' ivj.n.' …g·rxSy iv.…jn.n.nIih surk.Uit….dyugl' vN¥' n.≤=¢n.≤Gmn.nit£m" 384 s.ivdUrSq.mwksm.pr. ivp[.' …sı.kinv.Nt.c vIrko dev' p[.iW<y.ikp.D.RNvIrkoåip mh.m( 394 tt" ≤òG/e≤=t.nuv.pu$.' dd* td." 393 bıp." xr<y' g. p[.n.kpu„poTkr.t." 390 îTyuˇ_o /UjiR $Sten vIrkÉ." Tvmev no gitStÊv' yq.iv…/" vIr.í.en ." x..…." ivivxuviRe dk. .St] {+yq xU≤lnm( 386 îTyuˇ_.' vr." gM.v.

nSy kNy.' p[£mop£mi£y.vTp[s.' tv SpOxte ( n veiTs v.pur.·r' tto ˙∑.≈y' ySy sut.Nyq.ne lokiv/.Ît. iv/uriw vR.' rMy." sm' tu∑vë ru .R vymev s.' …gr' …grIx≈uit...[to mh.joåip mh.t.·rsekt" flen k..nwkiv/* jgNmu%e k·r„yseåto bl….U…ms'in/* 403 ¨T’∑kÉd." 395 muny Ëcu" aho ’t.….„yte 399 aq. sTk. ctum% uR o h·rí yTs'.’ti£y" ikleit v.mup{v' dy.Tmk˘ ivhNyte te %lu svRt" i£y.mihm.TSvk˘ xrIr' p·rmo+yte ih y" s /Ny/IloRkipt.' p[ivloky.rk" 397 TvdIym'x' p[ivloKy kLmW.Uitg*rvm( 401 vy' c te /Nytr. mnogtm( 402 jgi√/.leyxwlSy s'ktÉ kinÂp.…cˇps.iv„yit . p[y. inyuJyte 396 jyTys* /Nytro ihm.c' v.' ydIÎx' Tv.. tpSyit s dwTyr.myTv' tv kÉn kQyte Svyogm. du"%…md' p[j.c j.'pt[ ' surêe roåPy] vro .t.¥ EkSTvmv.r îv.yRmˇu mm( j.guh.cSpitStu∑" p[ov. jgˇq.vnItle subIjmui∑' sufl.it s.clStd. 400 ¨pe=se ce∆gt.R t. p[.q.pp[xmwkhetk u m( Tvmev cwko iviv/.flodyo ivmU≤lt.∞r.xeWsuro ih t. tu t.mhe adxRn' ten mnorqo yq.m[ viˆdIipt" 398 Tvd…õ±`y[ Gu m' ˙dyen …b.fLyty.mlv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.c.m( v.c iSmtsuNdrIm( 405 xvR ¨v.m( [Matsya PurŒna] mNmq. in`O.y. vym( ivnem·u rTq' munyo ivsOJy t." xrI·r.id n.' ≈uTv.d.≈y' n iv¥te inmRl.y kWRk." 406 637 ." 404 teW.

clm( t] te pU…jt." 409 muny Ëcu" devo duihtr' s.NmunI'ívw cr.' vw smu¥m" 411 îTyuˇ_StwStd.Stu ihm.].Ky." sveR devk.nl.| Tvr.UTyO≤ıyutoåip y" vrStSy.≤Tpn.nm.n.Tm.e ivc=.flm( tdevopiSqt' sv| p[£me.iSt iv/ey' ti√/Iyt.vw s.ip c.r.t( 410 k. xwlo hW.≈ymqRivt( 413 menov.q| n. Áy..ywW i£yt.m( 416 îTyuˇ_.pR.tO " Ëcu" pun®d.Tpre iSqt." 408 îTyuˇ_.¸Tyev.Ùy sut. ihm.¥d].m.' su…cr' p·rvtRte jgduır.'…s ik˘tu k.y| ivv≤=tm( 407 loky.k° tv m.Sten ihmxwlne s. duihtuSt.yRmte ∞ dev.RqmR ¥u t.ct" 415 tTsmSttpo`or' kq' pu]I p[y.c ydq| duihtujNR m neCzNTyip mh." p[It.<y." SvLpv..nugNtVy.'pt[ m( 414 k⁄ljNmvyoÂpiv.y. ivxeW.Syit pu]Iv...drm( ËcumiuR nvr. dey.' Tvr≤Nt cet.m( sTymuTk‚<#t.w" sevNte te yto /m| tTp[.dkm( 417 muny Ëcu" 638 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .qRyæHzvm( 412 tto men." teW.iNvt. munySte tu ip[yy.Riv∑oåvdNmunIn( asmqoRå. munINvI+y p[ov.rI…cˇp[s.[Matsya PurŒna] pur.=.U.c òehivKlv. munyo jGmuSTv·rt.v√ˇ_⁄mˇu r' p[.vy.gRte tCz«`[' p.

ip kLpk.viht.m" Svm≤Ndrm( 424 îTyuˇ_.gt.m©ls'doh. dh 422 p[.tSte x'kr" p. 429 k..tmhoTk<#. tpStejomyI Áum.pnm( t] s.pur." xwl' smNtt" 430 ¨ptSqungR .in n…y„yit sm.í." 428 v..?ym.n. t] rjnI' mene vW.' stI hrdxRns'j.í£⁄" sur≤S]y" n.vd. tps" sTy' flmStIit …cNTy s.p[s.. 426 tto muÙteR b[.R Atv" s.jRniv/* …gre" hMyeWR u ≈I" Svy' devI ’tn." 639 [Matsya PurŒna] .yvo v..vˇSm.gtm( rMy' ip[y' mnoh.¢ye …crm( `or' tpSyte b.mmh./n.tm( 425 s.' m≤Ndre b¸m©le ¨p.d. s.np.p[.vT£mpUvk R m( 427 idVym<@nm©.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.&m.iv„yit 420 îTyuKTv.n.r.·r m.qRxo….. invOiR t" 419 yStd(vt[ . t.kúJvlnJv.n./| te yyuy]R xwlj.…mk.m( EeêyRmvgCzSv x'krSy sur. yy* veXm iptuidRVy. …jt. ten Âpe.k⁄l.meW pui] g[hI„yit vym…qRtvNtSte iptr' pUvmR .Tswv .·rd.in idVy.í.Rytu sm.tO yo rà. …g·r.veWu A≤ıí.sNs'm.vRk.Nyq. Âp' tps.˜e tu tSy.BjyuglTv.Ny pqm. sh gOh' gCz vy' y.i{j. ihm. …cNt.. c tTp[.TsuinvOtR "w 418 ySyopyo…g y{Up' s.' muny" ≤òG/' s'm.l.≤Nt" sveWR u . Tvrm.sur"w a.st …g·r' mUt.…. 421 p[ocuSt.l.m…." 423 ip].

442 p[te .lm.Rm% u p˚jm( 439 v.iSqmyI' m..ip vcn' pu]' jny x'kr yo dwTyeN{k⁄l' hTv.' gOÁ s∆' x'.rivSf.l.r.' rˇ_ìStpR…y„yit 437 s*·rJvRliCzroràmuk$⁄ ' c." 431 rs.yuí ivpul' tI+.s hry.o" puroå.yod.rmh. mUfiyRbN/yt( 436 ¨v.UW.D.í.m." x'krSy. m.g.….l.í /.>yˇ_." 441 …ct. y=gN/vRik˘nr.Sm sm.' c.n.jU$e cN{%<@÷ ipt." xM.k.le rjtp[./.m( vOW' iv.ip ivbu/.' ¥uit' lokn.' ivpul..…/p" puro √.o" sUy.vt( 438 x£o gj.n' mh*jsm( 440 ivtennu yR n.tvíwv sveR xwlSy ik˘kr.nmv/Ryt( 433 a.mh" 435 bbN/ p[.vr' j©m' c yt( tTsv| ihmxwlSy mihm.ujg..˙tm( 443 ivh.UWy.dnpvRte 434 sveR m<@ns'.m( aoW?yo mUitRmTyí idVy*W…/smiNvt.Nt"Sq.….re sgd" smvtRt n.RnleNdv" Sv.StSquinRml R mUtyR " xvRSy.vNmunyo n.c c.StSy xwlSy Vyg[.g[pLlvm( d/[e sr.nuvitRn" 432 n¥" smu{.qSy jgt" kmRs. 640 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .n.mu<@.' /nd.r.yodg[speNR {k$kÉn Svp.." Sq.m( .bbN/ c p.n.…jn' tSy vs.y kp.s' iSv¥i√StI.·rtivlocn" kp.nloLb. in≤%l.rà.≤=. gN/m.[Matsya PurŒna] pur.Í©÷ ihm…g·rp[.m.ip j$.m( mnuj." ik˘kr.

ihte=.' s'inv.n( /r./r.r.ˇ] vIrkm( 445 p[ocuVyRg.t m.…yn.nn." rit" purStv p[.tr" p[re yNk.. n gMyt.íoidt.g[sD' y.suik˘ t=k˘ Svym( 444 jl.eêr.oåb[vITp[y.Ry.itkdRmm( g.òups[ nU .N{uminkreWu s'…≈t.UW.ns" 451 tto hro ihm…g·rkNdr.m( k...Rv.m..’it' …st' kx.u' p[ov.vedy xU≤lne in„p•.vei∑t./Ix. n.mhSt." p[codyt( mh.≤l©‰ j.vK]dxRnoTsukm.h v.íplty.rei©ts'Dy.U/r.rexo v..[ ’te Tv' g.oRˇs' ' ck.n' mh.[k u i⁄ $mu%oåip vIrk" ivy∞r..c kÉxv" xo.' …g·rj.iv. devmUc"u p[h…st.tuml u .' s .' pOqk™ ttStu te g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nNdd.[mm( tto ivloikt.' Sq.' dev' p[s. ivny.nu>y.loåy…mit c.inRrI+yte 455 641 .Mbu…/jlodre 447 /r. ivyit ikmiSt k. p[y.Tm.t no /r…. 449 ttSt..¢.mOdhu it….m( [Matsya PurŒna] k. k⁄®t pqoåSy s'k$m( 453 p[..·r/yStSqu" kt|u dpR.mv/U' vw/Vy…ciˆt.nxin·rv p[kMpyn( 452 tto h·r&≥tpdpıit" pur" pur"sr.l+y p[k.' sm.o" pun" p[qminyogmUjyR Nsutoåb[vId( .ivdUrt" 454 mh.vOW' g./nw" 446 s¢ v." k⁄®t ixlopm' py" suri√W.' Sq./Ix.it mdnoæJZt.' surêe rw" iSqrmit….rj"xb≤lt.˙t. jgd.?yex' p[s.se dev Âpe. 450 ttSt.gmnmh.pur. 448 m.Ntk˘ p[y.

y s'.ty" 462 amI kq' kk⁄….idk˘ ik…mit n tuMbre·rtm( n hNyte b¸iv/v.tyo ?vinmurj..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n .@±gv.ntntt." ik…mit c mUza™≥ n." ik…mit n W@±jm?ympOqSu vr' b¸trm] v+yte 459 nt.Oi©.=t' smuÌt.murj." 460 ivs'ht.sk˘ ivl.' p[k°.gj. kq.cysmu∫vo ?vin" aj.gmU…jRt' ivc.yu/' vh…s ivh." pOqgnuy. n mUiz≥t.≤l….tOsk ' l ⁄ m( amI sur.vit ih ySy c.smI·rt.m( ivxi˚t. smy’t.Tmk.." 457 Svv. ym" p[ki$tdNtko$r' Tvm." pOqˇ_y.vdit.tyo i√gu./n' tt.dy" SvgItkìl≤R ltpdp[yogjw" p[..Nhrip[y.pq.o" puro .m yt( 464 642 .itj.hnw" pvniv/Utc.rx." n j.eds." ik…mit n W." 463 ≈uitip[y£mgit." p[it=.·r.m[ m( 456 pd' n y{qturgw" puri√W" p[mCu yte b¸trm.yRte inytly]y.UW. iv….NTymI &tpdmev g*@k..nt.nt.¥@Mbr' p[k°.RvI.mrwíl?vjwvjR[ t ivh.' ?vn≤Nt te iviv/v/Uiv…m…≈t.id n." Svk˘ ik…mit sr.. ." sur.•t.vOtR ." pd.Rk˘ b¸trn.ikn" pOqmu % u m<@mg[t" vOq.…y….ivtu' ih xKyte iv.edxI≤ln" p[y.nugm( 458 n ik˘nrwr….vkm( p[yÔu te …g·rxyxoivs. Svtnumve+y nIyte ipn.qRk…mit tTp[tIyte 461 amI pOq‚Gvr…ctrMyr.…sno b¸gmkSv.[Matsya PurŒna] pur.' gt.

" purpvnwmnR ohrm( hro mh.Rve Stn´ne ivd≤ltxwlk˘dre jgTy.·rd' sugiN/…. k⁄® mU!º 472 dG/mno.lm( supk [ $.nmÎÇ.y nt.UW.ikn. smÎXyt k.ip ’tVyv/.mrn.m….©«m( 473 m.Rk˘ …≈yoJJvl' p[ivttm.…st. yu·ˇ_vx. Tyˇ_s%Ip[.k⁄lI’t" ipn.¢fl.' ngr' …g·r." p[yyurtIv hiWRt.ivtm.Dy.®…c/..idv p[vrsur.tuv….m( [Matsya PurŒna] îtIrte …g·rmv/.Uˇmu l u îv.¥.gRmmu' ivvOtIkr.sdT=.rIlocnnIlsro®hm.irNduj$' injsev.®.Py≤%lI’tm<@n.…cTSv.pur.'xiu vt. n.." Svymuˇ_ì" n.ír. iny.U/r" 466 p·rJvlTknkshßtor. Tv·rtgten ..' ivrhS%≤lt.p[itm?vinv. hrme=e t( k.gRjn.c kl' gtm." spid tu vIrk.gRgopurm( 468 ivjO‚M.' Kv…ciNmlNmrktveXmveidkm( Kv…cTKv…ci√mlivdUrveidk˘ Kv…cÌl∆l/rrMyinZúrm( 467 clı±vjp[vrshßmi<@t' sur&mStbkivk°.m…/p.trt.=gt.t.Stu `$Nte 475 EW n cwW s EW ydg[e cmRprIttnu" xixm*lI /.nx.v Ev ipn.p[.vit vj[/roåmrr. 471 k. cple mdnVyitW©÷ x'krj' S%lnen vd Tvm( k.k⁄lt.Tp[ivloKy Vy...jo m.surStut" 469 t' p[ivxNtmg.cr' jgd≤%l' ÁpUryn( 465 îit StnTkk⁄….≤ln" sur.ksd..y.n.tu"R Vyg[pru ‚N/[jn' jyyuˇ_' /.r.…cduv.k° k.…g·rngr' sm.…mt.nivgU!.h pr.k⁄lrQym( 470 hMyRgv.sur.myte Svymev ivhtumR ( k.' s≤% m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.RcTvrm( …st.iÌ·rxo ÁymUce 474 EW s y] shßm%.…cdip Svymev ptNtI p[. rsNmh.y 476 643 . k.

vNVyg[mtU yR " mumoc.nv." svRrà.Ny.in tu tSq* s." kq'…cTp[m% u . pU…jtoåq ctum% uR " ck.' …cˇivs'œl ë t.r.cleN{e.in c 487 pu<y.jNmfl' prm' iTvit cocu" 478 tto ihm…grevXRe m ivêkmRinveidtm( mh.in hwm.·r ro…/t.Ny¥ mno….….tÂpiv…c].çnk⁄iØmm( 479 muˇ_.j.[Matsya PurŒna] pur.…..=. c 485 t].m( 488 /ndí. mhI.Rkv.d( …g·rj.ten.survr.n.' JvlTk.!‰' k.y..lIn[s*W/I" 486 Vyg[.cr.in sur. cr.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EW s pµ.….in c j.. sfl.y' kr`iØtvK]" ik˘…cduv..m…¶s.MbujdIi`Rkm( 480 mheN{p[m% u .Stq.r' Jv≤lt*W…/dIiptm( £°@o¥.r iv…/n.nshß. gu®r. sv| iv…/mN]pur"srm( 483 xvRSy p.Ut.g[h.ràmy.voåymupTe y p[. tu pO…qvI devI svR.….. √.r….…. p[yt" smupiSqt" 489 644 .lp·r„k.Ny.≤=km=tm( d. h·r.…. ÎÇ." sveR sur.St] ivivxun.in c piv].t( x'krs'≈y.n.…..çn.g.Ot.c …mt' ≈uitmUle 477 Evm.TkNy.RNsSyx.UTsurn. gOhITv. n.ip idVy.qo hot.Pyete inymto Á.t. devítum% uR " 484 vr" pxupit" s.·rit te d/u" 481 ivmdR=I..·rk⁄l.nIlmyStM. ivê.kÉyrU .r. .…sn" 482 p[. v®.' n.. td∫⁄tm( ne].o devo hWRd" svRdie hn.mOgcmRingU!" sp[..Nsv.x ' ju $.vmnorm.r.

sh yqo…ctm( dˇ. 496 tto gte .Rí AtvSt] jguí nnOtíu vw 492 cpl.u" z]…mNdukro∫.mip 495 Stuit….gvit nIlloihte shomy...mrinvhoåivxTSvkm( 498 tdom.Psrog. ivs…jRt.˚pur"sr" tto b¸itqe k.uG.dyNtoåitm/ur' jgugNR /vRik˘nr.. sh jg.≤=h.bR¸.pur. mkr..le sutk.í g.' ivbuıo ivbu/.clm( ¨iˇœN£mxí.n.vit c kSy no mno iv◊l' c jgit ih kNyk.iptu" 497 JvlNm….Ntk" tto gN/vRgIten nOTyen. sh pur.' t] pà‰..g." mUt.U/r" sb.…/p" a.$koTk$' Sf⁄$¥uit Sfi$kgopur' purm( hro …gr* …crmnuk‚Lpt' td.m.¸….w" jgugNR /vRm:u y. 493 ck.Psrs.r .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.dRve dwTy.• ." su%s'SpxRno iv.sihto devo ivjh. puro¥.] ivê.StSquloRlyNto ihm.Sfi$kh. ritml.' =p.jen survONdwivRnoidt" 494 avsˇ.h muidt" ßGvI b. £°@.yuvge ne Íi©.m mNdr…g·r' v.UW." 491 v.`oR …g·rr.ihk˘ ’Ty' pà‰.r*√.gne]h.' c£É ’i]mpu]kì" 645 . …gre" sut." siht.te comy.neWu rMyeWu ivivˇ_ÉWu vneWu c 499 surˇ_˙dyo deVy.…s su…st' c xt£tu" 490 jg[.N/vo .mN}y ihmxwlNe {' p[.í nnOtíu . 500 s%I….yuvvR * susru ….m( [Matsya PurŒna] v.

deiv k‚LptwSt®pu]kì" îTyuˇ_.vSy ipt.yen.s t' c. £°@n' c£É pu].Stu tto ivp[.vtI .ip ’ts'Sk.in .[Matsya PurŒna] pur.í p[j. 501 cU. hWRp.m.U .Uäh» √pu" 503 k.nn" ivn.Utye 508 p[.pIsmo Ód" dxÓdsm" pu]o dxpu]smo &m" EWwv mm my. inyt.…/pTy' c dd.q| vrv…. lok.Stt" soå." 646 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . xu.com.geR my.s m≤ln..len jgd. v.R©« p[ov. bOhSpitpurogm." p[oˇ_..PypRydM.ˆvI 504 g.Rd.y" sutflo lok" pu]p*]wí l>yte apu].Vy.ryeä/ë " …bNd* …bNd* c toySy vseTs'vTsr' idiv 511 dxkÀpsm.pI dxv.Stu ixv. lok.s:y.yo ÎXyNte dwvhetv" 509 a/un.itivx. d≤xRte m.®Rw √tRy..m( kd.' …grm( 510 Ev' in®dkÉ dexe y" kÀp' k.nn.…cÌN/twlne g. 506 v/Ry." p[. sM.Ut.rm©l.Nt·rt.' ktumR hR…s fl' ik˘ .m. pu]Te yuv. devI iTvd' vc" .UÌj. bOhSpitmu%iw vRpiw[ dRvSpitpurogmw" 507 tto devíw muin….ˆVy.' tnum( tdu√tRnk˘ gOÁ nr' c£É gj.…s j.ivnI 512 îTyuˇ_.©πy îit devSw tu pU…jtoå.v.mh" 505 pun" s.c te devI pu]Te yUce c j.nnm( 502 pu]k˘ £°@tI devI t' c.RnI mnoDmïr' Â!mxokSy xu.pUryˇd.yk.ivt.Rd.]m>yJy xwlj..

U.[ ¢.pur.. b[˜cye." £°@Nte xwlåe iSmNm≤Tp[y. 524 tps.veidkm( 518 an.nne 647 [Matsya PurŒna] .Tmj.djnn' p[. p[it…b‚Mbtm*·ˇ_k..∂ºvI ikmetidit x'krm( pp[Cz t' xu.QyRml≤=tm( 517 £°@NmyUrn.NTy.' p[.R inymw" =e]sevnw" ywrh' toiWt" pUv| t Ete mnujoˇm. mm ˙¥.lMBy v. p[.du.c devI' nwtˇe Î∑pUv| suiviSmte Ete g.hNyNte pµr.xBdStÌ»hodrgocr" 522 tCΩTv.….n. devI ivhtumR pu c£me 520 SvCzπN{nIl.n' m..….ivlms'.tmn"p[.ge £°@ne y] …/iœt* vpu"sh.rI….k⁄lm( xukyì ]R . b¸x" ik˘nr.m( jGmu" Svm≤Ndr.[.s.m.nI' vN¥ s.¢* ivnodrsinvOtR * 521 Ev' p[£°@toSt] devIx'kryoStd.modmˇ." 525 mTsmIpmnup.≤lk⁄lkÀ…jtm( 516 ik˘nroÌIts'gItgOh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." xu." sd.vOtR ' vw ttv.vexyCz⁄." t].=£°@y.ts'`∑u ' Sfi$kStM.vR Nmh.givin…mRt.[ NTy.id….dmnugopurm( lMbm*·ˇ_kd.m( p.. k*tuk.tnuhrR ' ivSmypUvk R m( 523 ¨v.ex.v.ˇyo d.≤lk.iˇkm( sugiN//Ups'`.Rks⁄ mu .men xnw" p[.Nt·rt….m( 514 …cˇp[s.…@m.yt." 519 ….guhmnormm( p[k°." h'ss'`.k⁄lveidkm( 515 in/*Rtkl/*t' c £°@..drm( 513 gteWu teWu devoåip x'kr" pvRt.<yev .

" 648 .ivRrihto rme 528 ˙¥.UW.n.¥ p[=e te iviSmt.k⁄l." anekp[.ex.iNvt. 529 gv. ye pOqKpOqk™ 537 x'kr ¨v.tp*®W. …gr* îTyuˇ_.'Stq.hn.Sy.Âpgu. idVyÂp.Sq..®sv.h.iv/mOg.vNtSte ’x." ’„. Ás':y.=.nn.ip©j$.s$.iv:y.ip©l." 535 vI." n." kits':y.m( cr. n¶.m.Vy." 526 kmR….=m. n. .e vdn.. mhoTs." 532 k*xeycmRvsn.jÂip.crSy jgt" sOi∑s'hr.y" anekk⁄smu ..í Jv.R ÓSv. b¸.mÂp.nn.l.…m blx.c x'krm( 536 deVyuv. y." 530 Vy.' p[y. mhodr.." 534 vOk.n. n.n. devI p[ov.S]p.Âp..n" ikm." 533 b¸p. mh. ÎÇ. dI`.¥mu%o´u∑.R gjk.s." iv…c]v.n.Im.Rí b¸vK]e=." g. ivy∞r.liv.odr.kvc. me c.Nye ivÂip.c koi$s':y.….t. idVyn." gok.UW.n.ex.pI@." kÉ…cTkÉ…cNmeW.t.Ntrm.í.nkntRk.c g.ivRSmy' teW. tu tto devI TyKTv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION k.n.≤ln. n.." ’„.n.[Matsya PurŒna] pur." SqUl." ik˘n.ivh©vdn.uj.'St. n." 527 b[˜ivÆ„<vN{gN/vw"R sik˘nrmhorgw" sm. n.vOtoåPyh' inTy' nw…. ti√Smy..nn.`[.v.Â!." 531 s*My.yu//r..Tmk." Ekìkxo mm b[iU h …/iœt.d.Ri© t Ete £°…@t." iSmtmu%.

yup.pU·rt' svwrR …e .dMbrSpOx" 649 [Matsya PurŒna] . vIrk..oR mu¸mRÛu " 544 s EW vIrko deiv sd.n. mı»dyip[y" n.·r. m.hm( ÈÎx' pu]' {+y.xu duiht.' vw anNtTv.nNdd..nv.u .…yn" rˇ_p.su jI.©o muÔme%lI m.m.h..s©xuı.y.oR¥.¥rvip[y. ihm.gRTvguˇr.í v." 539 Ë„mp.=.neWu veXmsu d.U.í n.nug" y EW g. pur.leWNU mˇkÉWu c Ete ivx≤Nt muidt.].ro g..m.lp[vtRk" 543 as* g.d.xkloˇ.c EW Ev sutSteåStu nyn.n. ik˘nr.…ynm( 546 ixv ¨v.iSt mmoTk<#.IRmmw hR .ojn." n ÁºW. m/up.m.oTsuk.nyn.Nvˇ_⁄' ih xKyte 541 deVyuv.v®Á Tvr.gIteWu dˇk.n.nixlen kLkÉn cplo r≤Ôt.Nto m/ur." 540 geynOTyoph.Ntk kd./.nNdhetk u " Tvy. ’t.' xrIreWu b.s ivjy. p[We y.d( gu.yuˇ_.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.eêro dev" ik˘n.s.íyRg." svR.rivh." fÉnp.c ÈÎxSy sutSy.' hWR.v. p[. ÁMbu.eêrg.m( jgd.nn" 542 ipnıoTplßGd.…cRt" 545 deVyuv.qoRåStu vIrkoåip sum?yme 547 îTyuˇ_..My.c m. suk.W. n.pur.íwv /Ump.nk.blw" 538 …sı=e]We u rQy.r.tO " 548 s.'Syt.’it" p.n.

UWy.qRkrì ©r=.m.nug¢u " xnw" p[.UW.m?ye p[vitRt.kroiNm≈…sı.nLpSv./| g. ßj' mU…›R gorocn.wrp[mˇo nge ê.….y.í..vx'sk" 551 deVy.iv…/m( 557 Evm.gCzi√jy.nu&md≤Nt….l.pLy.`[d∑u e vne ) 154)560 vTs.Rlm." smIpm.r.®…. itœtu 561 650 .nn" a. . …g·rjov.KykÉyrU h.p].Tf⁄Llrˇ_. £°@ s.s idVyw" Svy' .c sòeh' …gr.[Matsya PurŒna] pur.Ry.xklo m.idnm( 555 mUfiyupR .w" iki˚. 553 ¨mov.y s'm.' devdevne dˇoå/un.….…jRt.].W.Êvy.©oJJvlm( 558 gCz gCz. p[ßtu .[vjR xnwVy.s..ÙtStu tyo∫ÀtmUlp[St.ro®mUlgu.s':yeWu dug.nUpru mw .R g.JyR g. dev" p[koipt" ikmuˇr' vdTyqeR nOTyr©π tu xwlj..Sw tto .c ’Tv.idRVymN]o∫vwStSy xu.q t' pyRcMu bTkpole klv. 549 ivjyov.Mbujin.k⁄l.voptu∑.toå…s me pu]t.c EÁºih y.k⁄l' kÀl' m." xwls.Nt"kr. b¸Vy. 550 îTyuˇ_STyˇ_p.¥uit" 552 t' ÎÇ.." pre si©n" ) 154)559 j.dix%r. ivxeq. m/urv.ˆvIy' jl' =uB/toy.R•s.R….Ime%l.U·r…./un.du=Irpyo/r.d.c g.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ivjyov.y cov. vIrk 554 îTyevm˚π in/."w 556 komlw" pLlvw…íi]twí.p' g.ex„e vetiSmNvIrkÉ pu].`[.c Eih vIrk c.

it n SvLpcet.vroh.kv.rI g..≤lk.…yin rMye b¸Âps'pTp[kre g.√«rk˘ xwlpu]I bih" £°@n' y∆gNm./.Mbuje …sın.TU kr.StSy d.. 564 koåym.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mt" 573 k.pItÂp..UW.to¥/.r.Vyt." 571 devdev. Evmevtw idTyUcru Smw td.hto b[tU m*ne .h b. inZúr.m( [Matsya PurŒna] SvSy iptOjnp[.turPyeW …cˇ.rI….idd' £°@nm( 565 d≤=. 562 soåip invRTyR sv.Utp.Rnnen. p[=e tI t' gv.rSy pu„pw·ry' m.vroh≤=t* hemre..nug…cˇt.ImmUTy.<y…¶deVy.S]mUtoR Áy' %@±go iv%@±gkro inmRm" ’t.seêrwirNdum*≤l' p[iv∑eWu k=.lTvlIl.l.Sfo$s'=pe .l. inZúr.®t.rs.. lokp. yut. vOq. j@o m.Nv.StwytRu o lokp. Svy' me ’t.vnıeWu /.Tp…ím' p…ím.oinp.mOt' ivStOt-w 651 .iv∑/I" 563 EW m.[m" 566 pu]luB/o jnSt] ko mohm.pur.Ty.it." 569 .s©¥uit' %ecr. m.vNto åS]d<@ºn ik˘ du"SpOh. me ixrSy.iht.' vn.=.ltI…m…≈t.çnoˇu©Í©.teWu inm∆t 572 pu„pj.Nt" kSy kÉn. p[.Ntrm( 568 v.hn.NsSmym.rpu„pp[v.Ntr.y..l.Vym.i{k⁄Ô„e vnugjRNtu hem...'siv<mU]s'`.nug' vIrk˘ l=.n.M.ivNys* .tdeh" 567 {∑ëm>yNtre n.…st' mNdrkNdre suNdrmNd.oå] EW p$" p.Tk.mSvip p[oˇu©n..…m hSt.$lw…bRNdu….Sy.duˇrmuˇr.iSt ’Ty' …gr* y EWoåS]Den ik˘ v?yte 570 m.TpUvmR >yeTy s:y. devt..h devI vn' pvRt.…qRt' ." …sNduv. g.].Nyqo .l.y.RNg.

iˇkÉ xyn' xixs'`.nu" SvjnTvmpUryt( 581 s'?y.cNTy.Ntr. VyvSqeit s'xyet.ex"w p[.tur˚π xu.Ô≤lpu$..r' pit„yt" 580 jleåPyeW.m( 582 VyjOM.le 576 =. rivm( y./rwgIRtxIl" ipn.≤lk.ivt.∂UrmSt.f.rI ink⁄ÔWe u iv¥. munyoå….nNdk.k⁄le g<@xwle sOj{àj.lt.l..' vO=mUle ivlolo mr..e SvLpp˚π jle p˚j.SteåvnI/r" …m]TvmSy suÎ!' ˙dye p·r…cNTyt..le bOhTs.m( 579 inTym.t tq.e in„kl˚π p·r£°@te b.…/t" ≈Im.vIRrkÉ xwlpu]I inmeW.≤%l' bu/" idn.NtrSy.ivjg√π/s.uvn.…/po devt.¢pu<yodyo yoåip jNm.ràdIpo∂‰oitt….[Matsya PurŒna] pur.nugto .rI g.d( aSmrTpu]gO/I[ ivnod..n.Nt.ogI tto idnkre gte dex.ex.yte yoåip .' m. lokÉ £m.vI yo ih c.txu..d..!‰e =.ivl.vr' tm" k⁄i$lSyev ˙dye k.sw" slIl" 577 p[k.gmn' xI`[' inv.Ntr' td.. tejs" k‚Lpt" p[it=.Xy .r.lu„y' dUWyNmn" 583 JvlTf….k°v lIl.ivh.o nOTylolo g.TmjTv' gt" £°@tStSy tOi¢" kq' j.llIl.Α™W.bı.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ne]R p.tm.RTmin .vnI/rm( 578 ¨dy..' f⁄Lln.kroTseivtu' me®®ph.v[ S]oˇrCzdm( 584 652 .' idVygIt=.Ste puro.√w.' …s'hn.le =.]wrnuNmeiW….t" 575 =.…qRnI 574 soåip t. pí.y.le =.NpOqmu l U " smu•t" n.mu%.v.

kl.Py…st. cNdne tr* 1 cN{.Mbrm( m≤Ndre mNds'c.vy.Uv.r" xnw…gR·rsut. xuı..xd…/kxttmoå?y. nwv /Uj$R e 653 [Matsya PurŒna] .kÉ≤lkl.Uyte avXymqIR p[.n" pde pde 5 nwv.Sy…st¥uit" .…qRtvTyhm( tSy.TSye mh.j.iSm k⁄i$l.c Sv’ten jn" svoR j. ipn.l' lMbmuˇ_.k. xvR ivWm.“oit %<@n.m( n.yut" 586 tSq* …g·rsut.n. tq.pkm( 585 kmnIyclLlolivt. 3 deVyuv.rà¥uitlsCz£c.=I . …g·rj. b.c tto dev" £°@.xd…/kxttmoå?y..n.y" xvR ¨v.ittmomyI tmuv. ®…cr.[k u $⁄ Ik⁄i$l.piv@Mbkm( ràiki˚…. ¨v. xu…cpU·rtgocr" 587 …g·rj.idt.rs'.…st.y" 154 aq pçpç.p©« nIloTpldlCz…v" iv..nn.ujg' Iv.e k⁄m.pur.Cz.ve ctu„pç.R c s'pˇO _. me inytSTveW Ávm.Mbry.yutm( 588 îit ≈Im.tpen s'pˇO _.c xrIre mm tNvi© …ste .¸lt.dIR`cR ·rtwy∞R p[.b.…s me 2 îTyuˇ_.mI≤ltk˘/r" xixm*≤l…stJyoTò. ten muˇ_k<#.pur. s'…Xl∑.' jnm<@le 4 tpo…. rjnIv.c koprˇ_.…ste p=e Îi∑doW' dd..ikn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.@‰en p·r.

9 inxMy tSy.[ ≤Ntp[.h' n vw pun" 12 nmRv.[Matsya PurŒna] pur.yoiNm≈y. 10 xvR ¨v. . ’tv.• j...¥.iv∑s'. ne]e c.Sy.…s …g·rje n. durvg.tumCw zt xwlj.v" ¨v.lk.Sf.Áº>yo ˙dye>yStv.h pur.N√.R " tq.prStv Tv∫·ˇ_buı‰.s" x'krp.j stI mmR….idTyí ivj.Pyvm.h' r…ctSte my. …gr.…m jih kop' xu…ciSmte ixrs.h' n. vcn' koptI+. …g·rm( jIvNTy.Uty.…s sÎxI iptu" 17 ihm.Myh' p·rTyKTv.n. 15 av∑B/mq.c an.m( sivWySTv' gt" :y.gSy ih a.Ô≤l" 13 òehne .it' Vyˇ_doW.ms'≈ym( 11 ivkLp" SvSq…cˇeåip …g·rje nwv kLpn.=r' . c. y¥ev' k⁄ipt.eit mh.'Stv.xy" 18 654 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ly v. ivpyRSt.….kr.tí.I® Tv' tv.dx.dI . kop' tIv[' n tTy.nen in≤Ndteniw t ivi£y.Ntk" sTy' svwrR vyvw" sut.oåip dxn.gv.m( tSm.leit iv≈ut" 8 y.n. veg. v[jNTy.Tmk" 7 mU…›R xUl' jny…s SvwdoRWmw .it .h' inNd.$ü….iSm .k⁄lnw .devR I devne p[itbo…/t. `iØt.h' pU„.clSy Í©¯Stwm`eR j.TmD.l. n.tu ®∑Sy nmRSpO∑o jn" ikl 14 anekíì . 16 tSy.k.Rm…/≤=pn( ySTv' m." kopen punr. p[.iv„y.h ’„.≈y" 6 n.m.c.n' tps.iSt me ’Ty' /UtnRe p·r.Tm..

gt.c vIrk˘ m.nv. vIrko b." pun" 25 iv∑>y cr.* deVy.' v[jNTy. te Xmx.˚.∂y. ’q.…•jRg. in`O.Nt' svRmve ih 21 Vy.no jn.en tu p.i{j.RNdoWd.ˇu duboR…/Tv' vOW. ¨v.c îTyuKTv.pur.Tpittu' nwv n c.mnuy. xok˘ pu]k m.t.ye.ˇSm.˚STvmSm>y' vne>yo b¸/. s.….…m v[jNtI' òehv…jRt. b¸ ikmuˇ_Én al' v.R c p[Sf⁄r∂xnCzd. m≤Ndr.t" ik˘TvetTKv y.ip du∑s'pk.le>yoånek…j◊Tv' . kopk‚MptmU/.c m. 24 tSy.g[.w" ikliklo ?vin" Kv m. 26 ah' Tv.gNtu' my.≥Ts'£.nen inNd. sh yuˇ_' te pu] v+y.R Tv' kp. k⁄i$lTv' c vTmR>yo du"seVyTv' ihm.m( k.Ngu….tgRCz…s TyKTv.…s k⁄ipt.dip s'£.ivt. 655 [Matsya PurŒna] .n.h' in≤Ndt.≤lTv.eTyuKTv.Ny.. c.c m.n( tv.h …g·rx' xwlj. td.Ntr.lu„y' xx. ≈me.„pgÌdm( p[ov.Sy.≤Nt' svRdvw ie t tNvi© ihmxwlr.IRSTv' n¶Tv. hre. …crm( 23 sUt ¨v.Pyin≤Ndt.…m yen k.R tCzé.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 28 xwl.s..Smn.i#Ny. 20 ¨mov. te ivgt.u 29 ’„. òehbN/nm( ˙Tk.ˇpoinœº TvyoæJZt" 27 ¨•.dip 22 tq.My vdn' devI d≤=.m ihm.$( 19 îTyuˇ_. sv.…•.' devx e g. pun" p[.m( no ceTpit„ye ix%r.• tv ]p.c. ®dNto /.

Tvy.m( 3 ¨mov.D.' m.TSye mh.mOt.…m yi√/ey' td.[Matsya PurŒna] pur.y. r+y" p[yàt" 5 rhSy] p[yàen cets. Tvmin≤Ndte svRt" s'in/.jSy devt.' òehivKlvm.ivt.h| tp" k·r„y. n k. 31 yq.rs'.ns.m pçpç.y.' mYynNtrm( √.c inTy' xwl.Nvve≤=. …/y..y.t.e k⁄m.tIv vTsl.…/r. k.xd…/kxttmoå?y.n' te mm c.NtI' s%I' m.trm( 34 îit ≈Im.c:y* x'kr.yuˇ_mnNtrm( EvmiSTvit devI' s vIrk" p[.' s'{∑ë' p[….©o gtJvr" jg.“uy.'pt[ m( 33 m..pTy c m.dPl.m( 30 EW S]IlMp$o devo y.m tSy xwlSy devt.m( k⁄smu moidnI' n.…cTp[ivxe¥oiWd] hr.Ò.c devt.m k=.r.Tkopk. c. devt. …g·rsut.…m yq.≤l©‰ov.y" sUt ¨v.ip ÎÇ.pXyd.y" 155 aq W$(pç.Stponugmn' n. Kv pui] gCzsITyu∞rw . 2 s.] vdeq. mm pu]k 32 xI`[mve k·r„y. pr.rr=.m( puníov.ve deVy.tur. aNyS]Is'pv[ x e Stu Tvy.tuivR.'≤S]y' c.. stt' …gr* 656 .iU Wt.xd…/kxttmoå?y.…m yen g*rITvm.pur.Syw svRm.h s.c devI' s.m( 1 s. 4 atStute p[v+y.≤Ntkm( ÎÇ.R inTy' rN/[.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s.tOsm' t.c …g·rj.

.I g[I„me pç.m.' dwTySt].e 16 b[˜ov.Tpµs'.…@n.c n k…í∞ ivn.y.RiNv…jTy. r.…m yT’Ty' tdnNtrm( îTyuˇ_.®.m( tm.…ynI Ev' s.ikn" p[iv∑. 9 xwixr.…@ík.m.m( 7 ¨m.ivXy me`m.nv iv¥te ytSttoåip dwTyeN{ mOTyu" p[.Nsv.]IWu xu„kSqi<@lx.Py" xrI·r.ip iptu®¥.…mv p[.. &tm( aNt·r=' sm.l. p[. 10 D.Rsu c jloiWt.i{sut.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.v 18 657 [Matsya PurŒna] .mr·rpu" pur' i]pur`. hte td.yRviSqtm( 13 iv…cNTy.' vˇ_Vy' me Tvy.r ivpul' tp" prmd.b[vId(b˜[ .UW. tqeTyuKTv. jg..jg./ytI t] tps. s.m.vm( ÂpSy p·rvtoR me yd.Ntre vxI aN/kSy suto ΢" iptuv/R mnuSmrn( 11 dev. tu t.su c r.oTk$" a.t. 17 îTyuˇ_o dwTy…s'hStu p[ov.j* bk.c.Sy.h dwTyStu inmOTR yuTvmh' vO.Rm. p·rtoiWt" 15 ikm.m Sv…g·r' xu.sI√r' dˇ' s pur.[.@º d.n' jg.n`e 6 ttoåh' s'iv/. s'VyviSqt.·r.pur. 8 tto iv.¢u…mCz…s b[˜.…¶s't¢.Mbujs'.itn" s t].m( ipn.' …g·rsut.Ntrp[=e I stt' cN{m*≤ln" 12 a..N/kÉ dwTye …g·rxen.gTy.Tv.gTy dÎxe vIrk˘ √. vW. mOTyu' nro d. pµjNmn.nv≈eœ tps.mri√iW 14 a. Sy.NySy vO=vLkl/. tps..

ym. Tv' md.itn" 31 658 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Tmn" 21 p·rht|u Îi∑pq' vIrkSy.n' p[.m( td. p[.WTSmyHznw" n c.ÂpI zl…ytu' …g·rx' mU!cetn" 24 ’Tv.bu?yd….Uv.Ntkm( 23 ..xy' D.vˇd.exne p[iv∑oåq pur. mOTyurNyq.y≤S]pur`. …g·rxStu∑Std.no …g·rsut.≤Ntkm( p.Mbr.D.v" 19 yd.' mene dwTysUnmu hR .ujgÂp' s'TyJy b.Tv.nveN{Stu td.sur" ¨m.' tto Âpmp[tKyRmnohrm( sv..exSy d..e p[ivvex Îx" pqm( 22 p·r˙Ty g. mu%. m.’it…í]..¢eh vrv…./u te .Ntrw" 28 apOCzTs.y.| sv.c tu∑" kmls'.ivt.UiWt" 27 t' ÎÇ.ns'vtO m( 25 ’Tv.nvoås* sudju yR " al≤=to g.po rMy.D.NÎ!..RnI 29 Tvy. n .iv„yit 20 îTyuˇ_oåmrt.q mh..ujg' ÂpI rN/[.bl" tiSmNk.RvyvsMpU.Âps'Sq.R….vo …g·rpui] n ’i]m" y.' svwrR vyv.¢.surm( mNym.g[.Nbu≤ımohen …g·rx' hNtum¥u t" 26 ’Tvom. mOTyummR .n( tI+. Tvmro Áhm( îTyuˇ_Stu tdov. ivriht' xUNy' mNym.le tu s'SmOTy t√/op.n' gto dwTyo hr.UW.Ntre dNt.NdwTyo vj[opm. te .. yuˇ_mevi' v/' Tv…y 30 îTyuˇ_o d.no jgT]ym( p[.[Matsya PurŒna] pur.iv„yit td.vedNyq. i√tIyo ÂpSy ivvtRSte .≤l©‰ mh. p[s•vdn. .

a….nvI' m.…@v/o n.Ll>y.yum% u .c m../. m…y tNv©« p[’Ty.Êv' òehivKlv.y dev" p[h…st. S]IÂp' d. ngdevt.t.' x'krSy rhoiv/* 1 tSm.ve a.mp.y tv.®ten.y" deVyuv.vt| tu r…ct' tto dev" ipn.rs'.nveN{' inWUidtm( 37 hre. ≈uTv.y d.m( 35 lom.k/Ok™ abu?y∂.Py.¢.xd…/kxttmoå?y.pur..êeR tu td©π pµl=. ikmetTs'xyo mm 34 îit …cNTy hrStSy.…mn.nn" 33 k⁄ipt. sMp[.∂ºvI £o/rˇ_ivlocn.xd…/kxttmoå?y.R xwlpu}yw Nyvedyt( 38 dUtne m.tulm( rití t] me n.Uˇt" p[.m.m W$(pç. v.SMyh' tpít|u v.vsr" S]I. sUidt' ÎÇ.c y.m.' k..TSye mh.nv' tmsUdyt( abu?y√«rko nwv d. axp√«rk˘ pu]' ˙dyen ivdUyt.r' gUhy'Stt" 36 me!e^ vj[.d.ryt( ˙dyen sm.¢.k.e k⁄m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.v/. Â=.¢k.'…cTp[.q.m( [Matsya PurŒna] deVyuv..pXy√.xug.y. ˙dyv…jRt. 39 îit ≈Im.S]m.m( iviht.y" 156 aq s¢pç.nveêrm( ap·riCz•tÊv. 659 .ryn( n. c Î!v[t. Tvd≤Ntkm( 32 îTyuˇ_" x'kr" x˚.tr' m. j@.pur.D. p·rTyJy ySm.ˇe p®W. ap[.n' iv/.

s.Tv.t. a.çn.v∂I¢...vw iv…c].:y.idt.gv.r.·r.ji$lk˘/r" p[oıÜtlMbl./R/.¢" pitTve x'kro my.m( g.xu vitRt'u devI VyvSyt stI td.hSt. gurog*RrTvg….c devx e o …g·rj.¢uk.c tps.v Tv' .jg.N. 6 D.v" 10 Sy. mnogt' tSy.tu.rsÎxI ixl.STvnNtrm( injRg.©÷ f⁄LlnIloTplTvcm( 13 Tvc. .I 12 ttStTy.Syo j$.l. …gr.c ik˘ pui] p[.vTp[£me.R tRU pter©mekto inivRxåe ©vt( 11 tSy.sn" Ev' .mh' k.æHztm( 9 deVyuv.Rtm( v.[Matsya PurŒna] pur.T£o/" …s'hÂpI mh.ex =.y.k.≈y' td.m.Rin.mitKlex.Nmd.Ky' v.iWt' ≈uTv.gMyov. du„kre.Dy..m mu%. 660 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…s ikml>y' dd.õ™gl U o d'∑o^ Tk$mu%. v.Syo ll≤∆◊" =. `<$. c. …croÌI.ns'≈y" 3 EvmuTsO∑xp. i]locn.ˇpsoåSm. .nn" a.Rie t b¸x" p[oˇ_v.c.'ítur.…m te ivrMyt. …g·rpu}y.m.Rv. p[ov.tOdR he . s m.O©.IRtv.' Xy. 7 b[˜ov.m.iv„yit 2 in…mˇmeti√:y.≈mpd' s'pd.bl" 4 s tu …s'h" kr.St∫.c …g·rj.idWu" tSy.t' vIrkSy ixlodye soå. 8 tCΩTvov.Uyí .mk⁄≤=…í%. .mlv.c kml.Ll>yen c s'ytu . m.j .t$" 5 Vy.' Sp∑y.

eTSyse 21 deVy.nug" dˇSte ik˘kro deiv my.n' te ySm.mb[vIˇto b[˜.U/rj.y| k·r„y…s 17 pç.xtwytRu " 18 îTyuˇ_.…m p[vx e ' gMyt.¢.dp’„y sm.m( [Matsya PurŒna] n.n'x.itt" 22 `.y" 157 aq. jg.pur.≤Ntkm( 19 p[ivxNtI' tu t.TpXy.Dy.≥Êv' mm.m y=oåy' y=l=pd.reWu n.y.rs'.iht" ®ro/ vIrko devI' hemve]lt.m …g·rx.hm.pU.D¢o nIlk<#πn koipn.iv„y…s n md(√.v• .n.r.¢s'kLp.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.MbujiTvWm( inxe .Stu mh.bl" gCz ivN?y.ve vIrkx.c s kopen Âp.cl' t] surk.m h ¨m.Sy.' &tm( 24 îit ≈Im. devI' nIl.TSye mh./r" 20 t.hn' deiv kÉt* c. ’t’TyTvmek.xd…/kxttmoå?y.∑pç.…m vw tt" 23 . m."Sqo vWRpgU .e k⁄m.·r." £o/.ˇu Vy….itte c.c.po n.Nynekx" atSteå] n d.I 14 t. Âp/ro dwTyo dev' vç…ytu' iTvh p[iv∑o n c Î∑oås* s vw devne `. √.xd…/kxttmoå?y. 15 sMp[.m s¢pç..' √.r.ip p[.Im( p[yojn' n teåStIh gCz y.√r.y" vIrk ¨v. Á…s y EW …s'h" p[o∫Àto deVy.c 661 .·r.. k*ixk° devI ivN?yxwl' jg.dehsMpk.nne 16 s teåStu v.v/..R©« pItk*xey/.pur.muv.. pur.lo n.

tu td.coidtpU. m. £o/prIty.[.o ivpdody" 4 s'…cNTywvmuv.y" £o/smI·rtw" 3 £o/en nXyte k°itR" £o/o h≤Nt iSqr.ns" ¨v.iSm d…yt.Tv.m. n. me òehvTsl. tuihn. sut.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION EvmuKTv.ixin 11 662 . n.rIp[vx e ' tu x'kre rh…s iSqte 8 n invtR…ytu' xKy" x.gtvTsle tv ntoåiSm nt. ak.' pu] . x˚.Wt 2 vOqvw vIrk" x¢o my.surm*≤l…mlNm….re. vdnen.t.m( 10 vIrk ¨v. dˇ. l∆.y| i£yte mU!"Ÿ p[.nu„y. m.NeR du¥iu t' c ihmxwlj. m. n s.rIit dwTyoås* v.' sul.NTy..m.s∆ivk.vy tu∑ne g*rt.MbujiTvW..R pu]' x.≤Ntkr.tr' pU.rI kmllocne 1 îTyuˇ_.i˚te ngsute xr. 5 deVyuv.Nte dwTyin…mRte D.Ts Tv' k.itRivn..]Cziv. …g·rsut.Ny. p[vx e ' l. tu tto vN¥ m.ln%.[Matsya PurŒna] pur. devI …cNty.te n. teåStu mnso .q.c ntsur.c ixrs.iptvTyhm( ivprIt.[m" x'krSy. 7 my.s cets.qRbı u In.tO " 6 mm g.' …≈ym( ap·riCz•tÊv. x¢oåSyividte vOˇ. mmey' pµjNmn.p[cyk.mR .c ah' vIrk te m.yumRe y.ced' vIrk˘ p[it xwlj..p" ik˘ tu b[vI…m te xI`[m„e y…s m.msmiNvt" 9 sUt ¨v. n.t.U.

UiWte …g·rsute .nn.…mnIm( 21 pU.inxuM.g*rI' g*rI' ÎÇ.xyhettu " 19 p[xmmeih mm.goåiSm ntoåiSm nmoåStu te 19 sUt ¨v.uvn/Oˇnye . 20 aq ®{o mh.m.t.U/r.nlip©l. 13 ivmlyogivin…mRtdujyR SvtnutLu ymheêrm<@le ivd≤lt.rmh. tu tto devI vIrkSyeit s'Stut./..inWUdnI p[.Im( 22 663 .Rsvu .p$loıtk˘/r.' tq.≈ym( kr.vtImhm.shß.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.yupqe JvlnoJJvleåvintle tv deiv c y√pu" td…jteåp[itme p[. 14 …sts$.N/kb.N/vs'hit" survrw" p[qm' Tvm….ujg' m. ivmlx·ˇ_mu%.t…c≤Nttd.ujg' inW©iv..Stu mm.Myh' .v<y.=I.t…mh.Hzit x'kro .' c n v.jrqiSqt.mohn.r. .yt.ˇ_jn. p[ivvex xu.vtI' yq.nvp[mqnwkritStrs.mt' dd* Zi$it …sınute .mOtviWR..….sur.' krIN{oNmˇg.e 17 jl/yo l≤ltoıtvIcyo ¸tvh¥utyí cr.uiv 16 ivyit v.l.' .≈ye p[itgto ..cR N{.ivin te .uj*`ivip∑mh.Tmj.m( [Matsya PurŒna] tpnm<@lmi<@tk˘/re pOqsu vu .TmjvTsle tv nmoåStu jgT]ys'≈ye Tv…y mm.∑ët.' tNvI' intMbo®`nStnIm( m?ye =.Rng¥ute ivW.nvd.gvit iSqr.≈ye 12 jgit k" p[.tu.uvn.mOgr. jnin xuM.y'kr.vvLl. 15 ingidt.i¢fl.uvnw·rit ci<@k.Syit mYy.cl' nuitlv.vtIcr. .pur.R vR n' .STvd….k.Otí .c p[s•.Stu mit" stt' ixve xr.vtI yq.crm( f.j. tu suNdrIm( …cˇVy." 18 .m. jgit k.

STy].vsro dev.Uyo ihm.x' xukÂip.bıoTq.y.xn" dÎxe xyne xv| rt' …g·rjy.pUv..e xukÂpI ¸t.dev" ik˘…cTkopsmiNvt" 33 xvR ¨v.r.wrvI j.m( 27 y.' t.n. devSy p[itÂip.r.Nyev gOh.Tsik˘…c≤Tk˘…cıroå.m.m( tmuv.h. deVy.m surtip[y" ivrhoTk‚<#t.vRTy.v√WRshß.…." Jvln' cody.nk" 23 k®.. yyuSte c yq.m" xi˚to dIno r*{o vIro .ip .·r.. ivritSq.vk 34 ySm.R©«' mdo mNden k.y.wrv' ’tv.y.q in"x˚" x'kro v.' .kr.ÊvYyupp¥te 664 .sITs'tt.Nvpu" 24 s. tyo" 28 √.STv·rtm.yo rh…sSqyo" n.Tmj.suD.'sdu vRe v.lrN/[..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION sv.R. ddxR …g·rgocr" 25 g[Ste shßÂp.Ot" £°@tITyuˇ_. c. Âpshß.Âpe p[d≤xRte p.SybI.' me xu£Sy xukivg[h l∆y.| p[.c iniWˇ_m/| deVy." VysjRyTSvk.Rt'u x'krcei∑tm( 31 p[ivXy j.vt( …j`...t.iÕ.rSqo vIrko dev. sh 32 dÎxe t' c devx e o ¸t.Kyen .ˇu TvT’to ivflStSm.ns.gtm( 30 gte vWRshße tu dev.I tSy.Py .kip" in.<y. c.drpUvk R m( 29 n.Ntmu.c mh. £°@. sh vOW.NhrdxRnk.' Tvm/| ipb p.Im( sk.vˇt" 26 ÎÇ.' tu rr.[Matsya PurŒna] pur. jgNmyI' t.

t" sve„R vip xu. tTsr" knk.·r gOhITvopiSqt.dSm•.≈me tiSmNsro mh∆.jlm( 38 jg.Ndev.nne 43 îTyuˇ_ov.m..m( . jl£°@. c vtRt." pµp]e tu t√.mo yid te g.tuk.veLlokÉWu iv:y.iv„yit soåSm.m( îTyuˇ_" p[.Nte t¢hem. tu tto devI hem&mmh. ttStSy tIre devI s%Iyut. ËcuivR/. Ëcur≤%l' ’iˇk. gOhm( 41 hW.heêr' tt" 36 in„£.edt" ivp." ò.pUytR t..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.in y¥ev' tu .…m pµp]e iSqt' py" ttSt.t. hWRsMpU..m k*tuk. kq' mÌ.Nyuˇm.v" svwrR vyvwyˇRu _o . vw xwlj.R" pµp]iSqt' py" 46 tSyw dduSty.vTvevmin≤Ndt.idtm( tCΩTv.Rdvu . Ëcu" d.ihtm( 35 ten. p[.kmip pu]" Sy.m( 42 ’iˇk.' ’iˇk.$‰ j#r' teW.h . ihmxwlj.ip tTpIt' £mxo jlm( 665 [Matsya PurŒna] .t' ivml' b¸yojnm( 37 p[oTf⁄Llhemkml' n.Uto yo . c tˇoy' Sv.moåSy vw vym( ¨ˇm.." ttSt.' tdBj’txe%r.yiv.' vIy| m. 39 ¨piv∑." W@kú¥iu ts'in.'StˇTk.ª.ivhgn.Sy.' ivtt' x'kr.©.n. p.c pXy.vtI>y" suto .Sy.pur. c.c …g·rj.iv„yit 45 ¨ˇ_.R" sM.]s'..Ô≤lvRiˆripb√«yRm.du inmRlp˚jm( 40 apXyT’iˇk.vet( 44 ttSt.iv∑.Mbujm( t] ’Tv.

xd…/kxttmoå?y.' ck.y" sUt ¨v." W$(su vK]eWu ivStOt.mr.∑pç.Nt" suto deVy..%.Tk..%oås* :y.Tsuvdnoå·rh.pur." sm.TSye mh.sn" b.bl* sM..twb˜R[ Ne {opeN{." sivxeWt" x.UW.' mh.k.wí ivlepnw" 7 666 .yR in„£.$‰ deVy.r" p[k.Lyw" xu.%" W@±vK]" k.mrj.xd…/kxttmoå?y.í tto d≤=. £°@nkìrip z]wí.y" 158 aq nvpç.:y..itRkyÉ í iv≈ut" 3 cw]Sy b¸le p=e pçdXy.le xrk."u svwrR mrs'`." gOhItinmRlodg[x·ˇ_xUl" W@./.vt( 50 îit ≈Im.' k⁄≤=muÌt" iní£.sk" 48 p[.nn" 49 dI¢o m.Utye 5 tSy.vkúsÎx* ivx.lk.Nk⁄iTst.l" svRlokiv.m' ivd.….:y..∫⁄to b.>y.' p.NknkCz…v" EtSm.m.lwí .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pIte tu s≤lle tiSm'SttStiSmNsrovre 47 ivp.meln.Ut.kx./w pRU Sw tq.∂Ÿv" k⁄m.xknkp[..rs'.ne k⁄m.to lokÉWu W<mu%" SkNdo ivx.rkop.vo n.krp[..e t.ip soå.∞ vdne vˆe" xu£.dev x.iWˇ_o guh" p[.mev tt" Wœ‰.…." pun" ixxu" SkNd." 2 ytStto ivx.Skrw" 6 gN/m.c v.m. c.rwk˘ mTv.nne 4 cw]Sywv …ste p=e pçMy.r…ytu' dwTy..m….r.%.rí. 1 ’iˇk.[Matsya PurŒna] pur.t.

y nmo nmSteåStu r..c k˘ v" k.y c Sk≤Ndtd." 667 .iWˇ_o iv/.ikne nmSte nm" p[..StmStuvn( Sto]e.mSmw dd* x£o devsenie t iv≈ut.n.y nmo ivx." SkNd. surs'`.e d.pr." 12 dev.yuí v.xnStejo dd* v.y nmoåStu guÁ.y SkNd.vSmw /n.y.nen vrd' W<mu%' mu:yx" sur..mllocn...r. Ëcu" nm" k⁄m." Ev' td.…/p.y nmoåStu kÉyrU /r.oTk$.' dxl=.t.nu>y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.y nmo myUroJJvlv.m( 8 pTNyq| devdevSy dd* iv„.kúiv¥u∂‰utye nmoåStute nmoåStu te W<mu% k.r ¨v.hnm( dd* £°@nk˘ Tv∑.y 15 nmo nmSteåStu mnohr..Stu te sveR p·rv.y mh." Sq 18 k⁄m.p[.…m gtJvr. dd.pr.uStd.mÂp 13 ipnın.y guh.yu/m( y=.y tu>ym( 16 nmo /Otodg[pt.VymUtRe 17 i£y. ivnemru ve ' Tvmr. yDpit' c StuTv.≤lne ’p.v[t.hn..y .mÂip.idTyvcRse 11 j.nuv..nen yq..pur.rmnuˇmm( 10 ddumiuR dtcetSk.vp[.nv.vTW<mu%" p[.%.y.…/p" 9 dd* ¸t.y teåStu nmSte nmSte vrvIyRx.y nv.y nmo ivx.y tu>ym( 14 nmoåStu ]wloKy.…m devt."u sut.n( inrI+y ne]rw mlw" surx e ..nvd. W@±vdnStu seN{.….pro no .ñ( x]UNhin„y.l.]eR nmo r.v .c tu∑í guhSttSt.m( [Matsya PurŒna] a….mvn* iSqTv.y nmoåStu te b.m( Ev' sur.ph.r.r.m' p[yCz.y mh. k⁄‘$⁄ ' k.l ’p.y nmoåStu teåkúpi[ tmp[. b[tU invOtR .¥.

nv…s'hSy p®W.[Matsya PurŒna] pur.h devx e o dwTykÉto idvSpit" t.¢' ikæLbW' d.Tm..hRit 29 …jt" s x£o n.uvn]ye 26 ≈uTvwt∂Ütvcn' kops'rˇ_locn" ¨v. `$xKTy.rk ¨v. n∑p[.Ry jgt" k<$kSy vw ttí p[We y.' n.ph 21 Evmuˇ_StqeTyuKTv." 20 dwTyeN{St.eWu xtxo my.Tm.c Î∑' te p*®W' x£ r.Rmrk⁄l.roåitkopn" tmev jih ˙¥oåqR EWoåSm.rkSy v/.• te l∆.iSm .=rv.j.h' x.≈y" 23 dUt' d.Rmrpd. sv.rko n.Ryo .Stu sur.m.Sten p[ocu" p[.nv Tvy.lB/s'≈y" x£o vˇ_⁄mve ' ih c. tSy.s d.NdujyR o du∑o dur.m( y¥Pys.?y' ˙¥' vo ˙dye …c≤Ntt' prm( 19 îTyuˇ_.sur tCΩTv.k˘ .ImdxRn" 24 dUt ¨v. yqeCzy.m jgt.b[vI∂ŸTy' in.Uitk" 27 t.m sv.noåmreêrw" 22 t.s x£o lB/sm.idnm( s tu gTv.kSm.m.skSteå¥ r.ns.c dUt' du∑.≈y" in…mˇ.∆.d.y.nv" n.yiv.in soåpXy∂u∑cei∑t" 30 668 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Nt’t( blv.n' guh' tÌtm.q" StUym.q.in c du∑.yte s'≈y.rk.nug" jg.m. 25 y∆g∂ln. inS]pTv.c.c x£STv.tm*ly" svR Ev mh. iv¥te x£ dumtR e 28 Evmuˇ_É gte dUte …cNty.

=rm( …sıb≤Nd….sn jy l≤ltcU@.nwí.pI@/.m( 33 t√ˇurgs'`.ktÂTf⁄Llk⁄smu .[mm( 31 Svk.·r..idt.dSqo Vylokyt( 37 …cNty.n.mrc.pur.v k$ük. jy.e iu pÔr.vÌj`$.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Im( ivkox.`<$.' Ml.Nt.r.' vmRinmRldxRn.Ur.Tk.sneNdo k⁄m. yo my..ujd<@c<@r.t' ggn.…jt.inbı.v.'xvu WRmsOKp.mrw" t.ve¥oı.r.s s td.UW. ik˘…cdud.m( sen.S]p·r„k.' c Vylokyt( du∑.vT=.NsoåpXy∂u∑veidn" 32 td…cNTvwv iditjo NySt…cNtoå.n.r jy iditjk⁄lmhod…/v@v.' dwTy" p[.idt.tulx·ˇ_dI…/itipÔr .m( 36 bN¥u´∑u Stuitrv.n%.t=u<.kl.s.k⁄lo dwTy" xu≈.nl 40 W<mu% m/urrvmyUrrq surmuk$⁄ koi$`iØtcr.r.Nt dwTyv'xdu"shd.[ Ntm.s survdn k⁄mdu k.no r*{.t( y.n.' n.' c ik˘nroÌitn.….vK]pµ.m( cçlSyNdnodg[?vjr.rrvoTk$.nl 41 669 [Matsya PurŒna] .ksd.dvnItle .m.nnivk.' n.k.n.m( 39 aq g.ns" apUv"R ko .ïrmh.m( 35 n.q.rwí≤lt..pnvivmldlkmlk.m( p.( .v.r.∫⁄t.…jivr.m( 34 ivm.¥inn.ujne]p[kMp' c vK]xoWmno. n ivin…jRt" 38 tt…íNt.' .®´u∑imd' ˙dyd.'í p[.nt.

" sSm." b.l yoıëk.% iv.survrt.surs§.Ky' v/' b.kp[k°.l. dwTy.moå…s £°@ kNduklIly. `m.% iv.[ Ntcets" Sve Sve SvnIkÉWu td.d(..S]wrq.rk.n.suridnkrCz.w $R "w 670 . b..dq te bu≤ırev' SvLp." s'rM..Rp$l knk.IW.y" sUt ¨v.[Matsya PurŒna] pur.We .TSye mh.iviSmtcets" yo/.xu xokg[Sten cets.y 42 jy jints'. Î∑.nv.rko ÎÇ.r' t.UW.vt gOhIt yojy?v' vÂ…qnIm( 3 k⁄m. /.nug" m≤Ndr..rk" svRm´u ∑u ' devb≤Nd….’it" ik˘ b.r.We hWRyNsur.itrpd.…•jRg.me r.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION jy ivx.n( Í.R©" pd.≤%l.o¥ogo n. 2 k.rk x.ip[y ip[y ivx. yTs©riv.pur.v≤lxokivn.l s¢v.qRStv cwv inÂPyte 6 x.R{sR v.IWk.o /Otpt..lne…mmu%.Ntk SkNd jy b.. Tvr.Ry.u t.e dev.dupiSqtm( 1 SmOTv.yk SkNd jy g*rInNdn `<$.xn 43 îit ≈Im.c ≈uTvwtˇ.o jy skllokt.sr jy .m[ lIl.uvn.roåip tmg[Sq' b.o v. n d.rk iditj.S].y" 159 aq W∑‰…/kxttmoå?y.m..qRd≤xRnI 5 k⁄m.. 4 Tvy. .r b[˜.lUn.te jy skllokt.mwkonW∑‰…/kxttmoå?y.lTv.rk jy devsen.R n ÎXyNte smre in.

10 gd.r' r.®. n.ujg' m" 7 du„p[+e yo .m( 19 jfle k⁄m." k⁄m.e …cNty.≤Ndp. W@±vdn' r." iv&te„vq dwTyeWu hteWu c smNtt" 18 tt" £⁄ıo mh.d.Skro b. htStto dwTyíkMpeåclr.nv.m.y W<mu%" prmSvn.…@v 11 mene c dujyR ' dwTyStd.mo`vcRs." pun" p[.s d.lmyomym( kre.nv.' d.lo n s'xy" 12 k⁄ipt' tu tm. in∑¢knk. k⁄m.=ro n mN]" ik˘ suSf⁄ro dwTy ÎXyte 8 k⁄m. me ixxu" k.¢" k.rkoåsurn.NÎÇ.s buı‰.hv" dev.sw" ixlImu%"w 14 k⁄m.pur.x*<@..Ntkr.mnIiknIm( ttStwinR„p[tIkrwSt.h' dujyR " ixxu" aLp.d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…•pI…@t.mr' jflub≤R lno devk<$k." 17 k.." sveR dwTyeêr.loKy k.e .sNpr.itRkyÉ oåmr.r" kopm.ivxt( 16 ttoåS]wv.l.S]inhtSy tu 15 p[. jflu" k⁄m.Ñü%.' idVy. t∞ jg[.Rry." surk<$k.q vj[. vw p[.vm'Sq.lStq..©d" 671 [Matsya PurŒna] .n.·rh.lp·r„’t.' hemj.dwTySt.m.h k.¥uit" r.U∂Tw y.rSt' inrSy.Stu dwTyeN{.to dev.yk" jg[.' mumoc dwTy." sveR r.lne…mmu%.n.r' s.re p[oˇ_vTyev' dwTy…í=ep muÌrm( k⁄m.m( ty..rwrSpO∑o vOq..m( 13 s tw" p[h.m( ixxuTv' m.o j.rSy Vyq.h c gd. 9 tt…í=ep dwTyeN{o ….…@t.Klexmw hR ..lne…mpurogm.r' gdy.

" 26 tiSmiNvinhte dwTye i]dx.UW.nn" tto jv.Nmh.•r" 30 b◊.' r.Ryí.n ¨Tsuk.e knk.Hz⁄.U/ro yq." £°@Ntí.m.…/pm( 23 itœ itœ sudbu ı Ru e jIvlok˘ ivloky htoåSy¥ my.ip svRd"u %ivv…jRt" 31 s'?y..toVy." 28 dduí.mit" Í.LlwmyR rU ' guhv.¸n.mup.UW. hemkÉyrU ®…cre.rk" £⁄ı" s swNyeåsurn.vn.Ut>e yo in.hnm( jg[.' kq.ip vr' sveR dev.≤%l.UTk…íˇd.Ñü%.p’t( 27 StuvNt" W<mu%' dev.uy.su" s pp.IWo ivßSt.Ndev.U·r/.hnm( …b. k⁄m.rk˘ d. du"%I nrkÉ„vip p. …b." jGmu" Sv. Smr xS]' suix≤=tm( 24 îTyuKTv.¢sveCR z. c tt" x·ˇ_' mumoc iditj' p[it s.' mTyoR mh." SkNdmu%' p[it tu∑." sMp[.Nk.m( 22 b.r.Nmuˇ_rˇ_' Svv.ip s .ed dwTy˙dy' vj[xl w Ne {kkúxm( 25 gt. Ëcu" y" p#πTSkNdsMbı.| p[lye ." sh …sıwStpo/nw" 29 dev.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION xrwmyR rU p]wí ck.| SkNdSy c·rt' p#πt( 672 .n( 20 tq..veTk°itRm.Nsur.nug.N. pr..g" ≈Im.©n.senSt.yu" su.yut.vye√. prwmhR . ivk°.' mhoTsve n..dxRn" .≤Ntm. xKTy.yk" 21 ÎÇ.ed t.[Matsya PurŒna] pur.Cz^.ujoTsO∑.nev . W@. tTkÉyrU rv.Sy y" pUv.r ivmu%.n.Rmk u $⁄ o„.h x·ˇ_' ivml.nv.

í ndI….y" 160 aqwkW∑‰…/kxttmoå?y.rkv/o n.pur..g[h"w 7 devbw ˜R[ iWR….U gR v.nm*n/Otv[t" 3 tt" xmdm.' r.idTywvsR …u ." s." s.….pivn.gMy t] h ivm. r.h.y" AWy Ëcu" îd.=sp•gw" 6 id‚G.R cwv ih b[˜.in c jlv.grwStq.TMy' tq."u dwTy. ®{wivRêsh. p[Itoå. ihr<ykixpu" p[. 5 a.m( s muˇ_" ikæLbWw" svwmR hR .l.j√.mdm( tnu=ye c s.idpu®Wík." s..m W∑‰…/kxttmoå?y." pu<y’≤∫gRN/v.…/ju∑.pur.íwv ivid‚G./npit..r' c sevt.e t.kúv.?ywm®R ≤∫dwvR twStq.vˇSy tps.' c b[˜cye.nen.' Vy.Rne h'syuˇ_Én .mo ihr<ykixpovR/m( nr…s'hSy m.vTò.nI' ≈otu…mCz.xnm( 1 sUt ¨v.n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n.c pur.m( îd' tTprm' idVy' svRd.ywí y=r. inymen c 4 tt" Svy'. p./| …sıw" s¢iWR….sI sm.' g. svRk.Stq.w" 8 673 [Matsya PurŒna] ..Svt. ’tyuge ivp[.jiWR….n.>y.Rvte ( 32 b. n=]wí muÙtwíR %ecrwí mh.yuJy' W<mu%Sy v[j•e r" 33 îit ≈Im.r s mhˇp" 2 dx vWRshß.m. dx vWRxt.RPsrs.TSye mh.NSvym.

…g·r. vr.n' ≈uTvwv ipt.“uih 10 ihr<ykixpu®v. 13 .k.q v.Nt·r=' c n=].' ≈eœo dwTy' vcnmb[vIt( 9 p[ItoåiSm tv ." ipx.j' b[˜sdn' b[˜iWRg.=s.R n idv.kú" somo v." sh vrp[d.o v.mh yid me .nuW.Nsd.surgN/v.g.R Svy' p[.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION cr. v.crgu®" ≈Im.dpen c n xu„kÉ. hNyum. n m. n xS]e. s .R n y=orgr.xu .?y=o y=" ik˘p®u W.xn" s≤ll' c. p.…/p" 15 b[˜ov.PSy…s Tv' n s'xy" 16 EvmuKTv.RNk.mm.Np[Ito vr EW vOto my.m( 19 .| devsˇm 11 AWyo v.gvNv/oåPySy iv…cNTyt.{e.mí v®."u ß∑.Stv. b[˜ivd.m.c n dev.mhmupiSqt.gv.veymhmev." 18 vrp[d.ˇ_Sy tps.í gN/v." n m.nen suvt[ vr' vry .…. dˇ.c.m.∫⁄t.t my. vTs p[.yuÛtR . 12 n c.ñ( jg.n..m.gv. n c.mVyˇ_p[’itbu/R " 20 674 .St.NvOt" svwiR dRv*ksw" b[˜.n. Tv' hVykVy.svo ym" /ndí /n.R AiW….c Ete idVy.tU . idxo dx 14 ah' £o/í k." sv..{' te yqe∑' k.[Matsya PurŒna] pur.S]e.idkt.n.x Ev ih vwr.∫gvNv…/„yit s noåsur" tTp[sId.pw" xpey"u p[ipt.' x. n inx.seivtm( 17 tto dev.gvNsvR.í n.

y.y' Tyj?vmmr..ySv jih dwTyeN{' ihr<ykixpu' p[..ê.≈meWu mh.nv" 26 yd.o 30 Tv' ih n" prmo /.' xr.uvnSq.u®v." p[itp¥t m.m( svRlokiht' v.in idVy.Ns munIHz'…stv[t..Nt. a.nv" 25 dev.ny…Dy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.. Ëcu" n." ihr<ykixpudTRw yo vrd.¢Vy' tps" flm( tpsoåNteåSy .m. dev" p[j.c .' gt.' suroˇm 31 iv„.nen dipRt" 24 a.g dev.Ky' sveR p˚jjNmn" Sv.m." 21 avXy' i]dx./t p[j.l/mRt" y…Dy. Tv' ih n" prmo gu®" Tv' ih n" prmo devo b[˜." …sıi√jmhWRy" 28 xr<y' xr.gv.Sten p[.t.Nd.'í pr.sy. ivbu/.dIn. vrmdoiTsˇ_íoidt" k.idTy. v. devg. seN{.u" k·r„yit 22 tCΩTv.í ivêe c vsvStq.Mbu….STv.NsuxItwvcR n." 27 td.Myhm( tqwv i]idv' dev.Nv/' iv„.N/WRy.r.…jTy mh.n.R" soåb.sudve ' sn.tnm( 29 dev. …crm( 32 675 [Matsya PurŒna] . y=.y' vo dd.Ky' ≈uTv." 23 lB/m..s d.pur.umpu tSqumhR .n( sTy/mRpr.in ivp[jGmumduR .g." ].iNvt.' iv„.s sur..q sv.in Sq.'≤S].?y.blm( devdev' yDmy' v. mh.í s.í devt.]e vre c.sur" ]wloKy' vxm.nkro∂ŸTy.pit" a.nIy SvgeR vsit d.

m./Rtnu' …s'hSy.=p.…. p[." 42 …st.pr" 36 nrSy ’Tv.wloRihtkìrip avt... .se Gl.Skr.n' jg.| yojnxt' xtm?y/Rm.ysI' k.nen dipRtm( av?ymmreN{. c idVygN/mnorm.' s'SpOXy p.myut.pet.Py t.' pçyojnivStOt.[ ' ihr<ykixpo" s.. s.mw" ’„.' su%..r…s'hne vpuW.' JvlNtI…mv tejs..' mnorm.wnR iv. tu .h.r' gOÁ sTvrm( aq*'k.NTyev c.¸ro'k.| idVy.nveN{' inhNMyhm( 33 EvmuKTv.m( 38 ivStI.….yt.n( v/' s'kLpy. guLmwmÔR rIxt/. idVyràmywv=RO "w flpu„pp[dyw tRu .·r….' xu.gv.. 40 aNt"s≤lls'yˇu _..Svr.x..“uv≤Nt te 44 n."u 34 s. s.m( 39 jr.m( 41 nIlpIt…stXy.iNv„.êtI c.xokKlm.gv.n..' ivêkmR..' in„p[kMp. n xIt.m( veXmhMyRvtI' rMy.' ixv.[`ns'k.mgm.urVyy" 35 ihr<ykixpuSq. sd. 43 sus% u .' rMy.m h·rrIêr" tejs.in' v.. n =u≤Tpp.iNvsOJy i]dxeêr.m( svRk.yStu ./Rtnu' tq.r" xxI k.Yy' c mh. 37 ttoåpXyt ivStI. n c `mRd.s ihr<ykixpo" p[.' iv…c]writ.' iviht. 45 676 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .n.' dwTy' vrd..k. n. p.Ot.Svrw" StM.nwStq.[Matsya PurŒna] pur.m( EWoåh' sg.Âpw®p’t.' d.' p[. vw x.rsh.m( vwh.b. n c du"%. PlvNtIv VyÎXyt riXmvtI .

Ntw/..í mnorm.g[We u n.rs.LmLy" sh·r{k."u 51 n≤lnw" pu<@rIkìí xtpT]w" sugiN/…. ndIWu c sr"su c 49 vO=." rsyuˇ_' p[. /v.<@ërCzdnwi√≥j"w b¸h'sopgIt.nuW.in no„." kdMb.l." iv&m. nIp." s." 57 tqwv.Skrm( 46 sveR c k.e xIt.' tSy s p[. &m." 55 kÉtKyxoksrl.…¶smp[.l.ns'z•.. rsv≤Nt fl.Stm.%.I" Î∑v.gitlk..in c 50 n. ye idVy. .∑^íw r.pu„p/r.syNtIv .'St] mOgNe {o dÎxe p[.$l.®t.in t] t] sr." rˇ_ì" k⁄vlywnIRl"w k⁄mdu "w s'vtO .íwv Jv≤lt.y.Nb¸iv/.ïr/.junR ..m( ait cN{' c sUy| c ix≤%n' c Svy'p.vO=..' pu≤„pt.r<@vwí£v.y. dIPyte n.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Nye Vyr..….in s.Rin s.pur." p[cru .in c 54 gN/vTy" xu.….·r. bk⁄l..m.g[.l." ¨„." 58 677 [Matsya PurŒna] .." cUt.i$k.n.l.NpvRt.jh'síw suip[y"w k.+y. ye c m.[ .in toy.oJymnNtkm( 47 pu<ygN/ßjí.í &m.jNt s." p[Sqpu„p.wí p.x. mh.RtrR .tU ' c ." pun' .·r." 56 ip[y©ëp.rsw" k⁄rrwrip 53 ivmlw" Sf.St] pu∑mÔ·r/.'…s c apXyTsvRtIq. lt.in xIte co„.ivt.kì" s..] inTypu„pfl&m.í cMpk."u gN/v≤Nt c pu„p.." lt.in s≤Nt c 48 pu≤„pt." x.St.itxIt.kpOœSq." p[v.in c 52 suk.

í mˇkoikls. &k. &m.m( SkN/vNt" sux.vOt. 69 S]Ishßw" p·rvOto iv…c].·ry." xtp].jNt smNtt" ckor.í iviv/.í m/uprw ." 68 prSprmve=Nte p[˙∑.&m." k⁄$j." 61 %jRyU oR n." k⁄r<$k.' s.[Matsya PurŒna] pur.s'StOte 71 678 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .·rkÉl.k." s¢p. &m.g®…..vj[. bIjpUrk. aêTqitNduk.luk.guLmlt.Rí bhv…í]k." 66 n. jMbUlk⁄c.…cR" ix%.t.í.í ih©v" p.íwv ..g[íw s'pt≤Nt mh. 64 axok." tSy." m/Uk.l.t" idv.' dwTyeN{o ihr<ykixpuStd...xokv.r.l. rˇ_.í b¸t.í d.Itk.%.Stq.dp.·rk.sne …c]e dxnLvp[m.Stq." %g." s¢p.o vTsn.í mÆLlk.g[gt." xwlv.St] p." 60 p. .pu„pflopet.. &m.Rí …bLv.®.krin..lsmuCz^y.í n.…@m.Jv≤ltk⁄<@l" 70 a." 65 lt." pu≤„pt.íwv nIl. Vyr.Nye c bhvSt] k.n..rv" a." k.n.mlKyStq.vOt.nnj.r." sh cNdnw" nIp..Mbr" an~yRm…." 62 mNd.lIyk.Vy.{d." Ete c.e idVye idVy.]k.sIní..í pt©." sumnsíwv inMb." rˇ_pIt.·rj." 59 v®.Rí bhv" =Irk." p]pu„pflopg.í tm.í pns.í lo/[.Str.í hrItkiv." sh 63 kdMb." aÔn." 67 pu≤„pt.y.rk⁄Ndlˇ_. jIvjIvk..

. c p[mit" sumitvRr" 79 `$odro mh.[ jR m.nvs'`.sIn' mh. c …c]le%.s. c p[MloceTy….sur" `$. mh. nOTygItivx.b.mu ( 76 t].…¶….¸÷ ihr<ykixpu' p[.mu ( ¨p.R.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.p." 73 ivê.o v." sveR ivgtmOTyv" Ete c.Ste sveR Jv≤ltk⁄<@l.®t" sus% u o vv* ihr<ykixpudTRw y a.rw.pur.Ny.n' ihr<ykixpu' p[.iv≈ut." ß‚Gv.SyoåkMpníwv p[jníeN{t.nwivRiv/.mu ( 83 ¨p.Nye c bhvo ihr<ykixpu' p[. ivêÂp" suÂpí Svblí mh.bl" 80 dxg[Iví v.j." 82 sveR lB/vr.rd. 75 Et.Stq.cI shjNy." sveR lB/vr.Ste Jv≤ltk⁄<@l" 72 ¨pce®mRh.s≤Nt mh.cI c menk. 77 tmp[itmkm.®kÉxI `Ot." shßxí. sun.lI c me`v.≤Gmn" sveR sdwv c·rtv[t.sur" surhNt...pn" 81 dwTyd.nen gIt.n' sveR idVyp·rCzd." ivm.' xtxoåq shßx" b≤livRrocnSt] nrk" pO…qvIsut" 78 p[Ò. covRxI tq.m( idVygN/vhSt] m.in jgugNR /vRsˇm. idVyt.ste idte" pu].m.nw·rv." xUr.do ivp[…ciˇí givœí mh.êR" £qn" ip#rStq.eyI c smIcI pu≤ÔkSqlI 74 …m≈kÉxI c rM." 84 679 [Matsya PurŒna] ." ¨pitœ≤Nt r. c.Tm.dwTy' ihr<ykixpu' td. xu…ciSmt.k. idVy.q s*r.

v' idVy' ik…md' Âpm. mh.| tnum.…/po ddxR idvskrmh.m vIyRv...Stmup.ids'.y.krsmp[. idte" pu].' idVy.y..nlm( 1 ihr<ykixpo" pu]" p[Ò. ®Kmxwl.du.pur.Tm.' `or' s'xtIv mno mm 5 680 ." 86 n ≈ut' nwv Î∑' ih ihr<ykixpoyRq.Ntkr.t. …s'hmpXy∂ºvm.r.msur.r…s'hp[.' sur…ctràgv." sveR ihr<ykixpuí s" 3 p[Ò.c mh.hv" .y" sUt ¨v.y.sNt svRx" 85 tSy.gtm( nr…s'hvpuXz•' .nv.y.TSye mh.n( idVyen c=uW.m( s ddxR mOg..Rv EkW∑‰…/kxttmoå?y.v n ≈ut' n c no Î∑' n.UiWt.c tto ÎÇ.[Matsya PurŒna] pur.r…s'h…md' vpu" 4 aVyˇ_p[.d ¨v.do n. tSy mh..y.j dwTy..e n.b.SmCz•…mv.©÷ idittny' s mOg..…≈tm( iviSmt." pvRtopm.n' k.UiWt...p[.JvlNt' iditjshßxtwinRWVe ym.y" 161 aq i√W∑‰…/kxttmoå?y.y.' p·r˙tràiv…c]vI…qk.r.m( 89 îit ≈Im.' s.gtm( dwTy. Eeêy| dwTy…s'hSy yq.©. d." ihr<yvpuW" sveR idv.ho mh.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mheN{vpuW" sveR iv…c].Tmn" 87 knkrjt…c]veidk.n.©db.m.lc£…mv.=xo….m( 88 knkivmlh.mpUv.gtm( 2 te ÎÇ.…/p" s.

' vngocr" 15 te d.g.dSy vc" ≈uTv." n.Nye k⁄lpvRt.….í yog.√‰.Ô t.í r.íwv ym" x£" xcIpit" 7 m®to devgN/v.vt" s.q nr…s'ho mh.nv.c d."u ¨v.Np.wvtRO " ivm.] mnumhR .í ¨Tp.í sn=]wr.j'Llok/m..R….R AWyí tpo/n.gr.k⁄llocn" 18 681 [Matsya PurŒna] .=s.. AWyí sveR £o/í k.nu.v.…/p" 14 mOgNe {o gOÁt. .n.' Vy." ihmv.iSqt" yid v.S]." ipx.'í sihtoåSm.y.tk.bl" b.' ihr<ykixpu" Svym( …c=ep.d' ivmuCy. s'xy" k…í√?yt.Imiv£m.Sy îv...vr.pur.·ry." svwdR TRw yg.m.r…s'håe iSm'Stqedm≤%l' jgt( 11 p[j.m( aSy dev.idTywvsR …u ..êt.surojs. …s'hSy roW.Nsv." s·rtí y.mí tqwv hWoR /mRí moh" iptrí sveR 13 p[Ò.y." ÎXyNte n.nvg.Tm. ihr<ykixpu" p[.$Sq. dev" pxupitlRl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.meW apUv.' .S]. . 16 …s'hn.….sy.vo ivêe c dev." 8 b[˜.[m≤Nt vw Sq. j©m..uvn' r.' idVy.Jym. c sv.idt... g[h.í mhI®h.R tqwv .Imiv£mm( p·r≤=pNto muidt.in tqwv c 9 .rí mh." sh /ndo v®.Ntk" 17 s. sveR mOgNe {' . y=. 10 sv| i]." s.'í s g.| tnum." xrIrSq.]í ye c.RNg.' s.lí /OitmRití rití sTy' c tpo dmí 12 snTk⁄m.nxts'k°.Rí x..…." 6 cN{m.c.pití.

rw vm( 23 k.NyS]. m.∫⁄tm( 26 pwx.∑^' cwv su...y.S]mwN{' c s. 682 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .vO.en Pl.p[itht.uc£˘ tq.lmuÌrm=o>y' tpn' c mh. asOj•r…s'hSy dI¢Sy.¸itm( 28 aS]w" p[Jv≤ltw" …s'hm.p[itht.¶e·rv.mRsu lwStq.pnm( 21 v.®.….bl' .l' musl' tq.yVy' mqn' cwv k.p.cmS]m…jt' xoWd' x.pnivl.mh' tq.xin√ym( 20 r*{' tqog[' xUl' c k˚.' x·ˇ_' £*çmS]' tqwv c 22 aS]' b[˜ixríwv som.S]' ixixr' tq.®.Rinlo∫Àto dwTy.`or' iv„.[Matsya PurŒna] pur.pRmS]' tq.{| c.gr" =.….tn' cwv Tv. idVy.pnivkMpne 27 Et.lc£˘ tq.S]muˇmm( aS]' p.odsuroˇm" ivvSv." 29 s ÁmW.gr" 30 p[.' cwv s't.y.sw" p.' c.vy.˜mS]' tqwv c n.RS]..blm( s'vtRn' mohn' c tq. mh.in ihr<ykixpuStd.k…mv s. prm( 19 pwt.xupt' cwv ySy.m./r' prm( 24 g.'x…u . git" 25 aS]' hyixríwv b[.' swNys.n.s mwn. mohn' xoW.r..N/vRmS]' d…ytm…srà' c nNdkm( p[Sv..pn' p[mqn' v.lmq kì˚rm( tq.xwí %@±gíw gd.mn' tq.mxnI' cwv xu„k.Tyug'[ ]wloKydhn' mht( iv…c]. kMpn' x.vn' c p[Sq.mq Jyeœ' d<@mN]' sud.m( k.m( sv.N`mRsmye ihmvNt…mv.

í dI¢.du." 38 îit ≈Im.msn.®.R îv n.í k.r.mOgmu%.Stq.m( t.í mh.grv.y.©.i√cel"u pvnoıët.blwmhR .Sy.Nye /UmkÉtmu % u .ivt.Nye vr.Stq.S]j.S]pUg"w susm. îv.lwí ixlolU%lpvRt"w xtflI….Rm.n.k⁄l.y.j* .lp=. yqomRy" s.≤Nt ivx.nv.UiWt.N/k.©.í a…¶dI¢mu%.nn.≤Nt p[.'xk u .`Rn"w ’t. 3 683 . 2 h'sk⁄‘$⁄ vK].tsUy. s'ttviWR…..qk=.…st.dR<@¯rip sud.©.©.í. .Ntrk˘dro &mw" 36 twhNR ym.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." pIt..v." 34 teW.pur..Np[t." Èh.gv.&mw" 31 muÌrw….* …g·ryRq.w" smet"w n.Nyuˇm. ihmv.íwv mkr. a/RcN{." %rmu%.' tu v.pur." 33 suv.inv.vOto b..c %r./RvK].Sy.piSqt" p[’Ty.cl" 37 s']." iSqt.R≤Ndp.·rs'..gp..Rvo n.blwdTwR yg.Ny….y.¸k. mheN{tuLy.n.. idte" sut.w" 32 te d.xinvj[vge ..kMpt." muˇ_.l.idt." p.y" sUt ¨v.vktuLytejs.TSye mh.kgO/m[ % u .m( [Matsya PurŒna] vj[rw xin…..Stq.í Vy.noåip mh.hmu%s'iSqt.Sten nO…s'hÂip.xIivW..lsUymR % u .í.vh.…." smNttoå>yu¥tb.x.…¶….m i√W∑‰…/kxttmoå?y.vlId.' vw kÉyrU m*lIvlyoTk$. le≤lh. 35 ≤=p≤∫®g[Jw vR≤ltwmhR .lwmhR .yupi[ tm*js.íwv s." p.≤S]xIW.….r…s'hp[. h's.xgOhIthSt.y" 162 aq i]W∑‰…/kxttmoå?y." 1 b..to iv. .|xsu mp[.ogiv." …s'h.e n.

'StO.in c£. mOgNe {e.n." £o/smiNvt. p.' `or.in . îv 11 ihr<ykixpudTRw yo .levoJJvldxRn.Iv m." mh.í.nveêr. in"êsNt îvorg. g[St.Ny.m( ¸÷k.g[." ivly' jGmur.j .nvxr.N`or.nv.re. 14 n.[Matsya PurŒna] pur.·rtv. mh. s.hmu%.sOjdU…jRt. bldipRt.'Std." 4 xwls'v„mR. v£xIW. îv pvRte 7 ttí£.¶.mu%s'iSqt.' c£⁄r.vk. d.' m..NyudI. x·ˇ_mOgR Ne {e. b.m( 12 t.Rin td.xe %¥ot.sIÌgn' c£ì" s'pt≤∫·rtStt" yug.®t" 16 684 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . mhoLkÉv idví‰ut.vw r*{e.Nye d..StSy xrIre xrvOi∑….' /*txS]t…@Tp[.in dwTy. 13 rr.n.hve 5 Ev' . `or. mhItle sivSf⁄≤l©.Uy" p[.ptNtI' sMp[+e y mOgNe {" x·ˇ_muJJvl.m( x·ˇ_' p[Jv≤lt.Tmn.….x≤∫íN{.≤Nt vw me`odrdrI„vev cN{sUygR h[ . 15 s g…jRTv." mOgNe {.m( i√…j◊k.Ô .y.g[.cp…¤" …s'hSy p[.y' iv£My c yq.¢.r.R…. yq...in sv." mOgNe {Syop·r £⁄ı..gv.nsOjNd. c£. Jv≤lt.sOj•." 6 te d.. rejåe ivdUrt" nIloTplpl.nveN{smI·rt.su%m( tTswNymuTs.m.k.xu Jv≤lt. vdne ivxm.in smNtt" 8 twr.idTyg[h·w rv 9 t. idVy.Uyoåpr." av?ySy mOgNe {Sy n Vyq.x.…cR"sm.….….Nte s'pk [ .RStqoLk.in vw 10 t.

"w 17 tdXmvW| …s'hSy mhNmU/iR n p." smNtt" a.yu/We u c Svtejs..˚.].' i]pqg. r.' i]xUl." ngm. 24 hteåXmvWeR tuml u e jlvWeR c xoiWte soåsOj∂.b.ˇ.s" p[Cyut.' yu…/ d..m.y.'ci£re me`.kr îv.….$Sq.r=m.r..%<@¯…gR·rÍ©¯mhR .m( 25 mheN{Stoydw" s.[k u $⁄ I' c. s'vtO e lokÉ dwTye„v.' c svRx" n SpOx≤Nt c t.Rnv. devsˇmm( .y.uiv 23 b.pur.·rv pvRtm( 19 n c t' c.Imvegoåcl≈eœ' smu{ îv mNdrm( 20 ttoåXmvWeR ivhte jlvWRmnNtrm( /. 22 /.vkm( 26 tSy. p·rvOto idv.SitGmveg.' g©." p[.ittm( idxo dx ivk°.R xmy.nv" asOj´ors'k.=o mh.y.R vw %¥otp[kr.Áto vvOWvu WR | nop·r∑.ogt. idiv c svR] vsu/.r. /." pun" …s'hm·r'dmm( z.r.…mv 29 685 [Matsya PurŒna] . îv 18 td.….∞ vvOW"u mOgNe {p[itÂpSy iSqtSy yu…/ m.e ll.s p. dev' inptNTyoåinx' .* 28 i]ix%.' tu m.sudTRw y*`.m…¶v.m( ttoåXmvW| dwTyeN{.m.r.dur.Xm*`wdTRw yg. toyvWe.….nvo m.' p[itht.yy.yusmI·rt.' .y.ly.sITsmNtt" 21 n.p[./| shß. /.x' tmStIv[' smNtt" 27 tms.vOTy svRto Vyom idxíopidxStq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. VymOjNt n.¥uit" mht.Sy dÎxud.y.dy.]w" ixl.

cr" sg[h" sh n=]wr.e cwv iSqt* xu£bOhSptI xnwíro loiht.íN{e ivcr≤Nt yq.me tu d≤=." ihr<ykixpu' dwTy' ivv.R idiv smuiTqt.I+.crivn.kr" ’„.x.hNyte ¨Lk.U∆gt( 31 a..yx'…sn" îTyev' =u…. l+yte sumhi∂iv 36 amuç∞. p·rvh" ≈Im.vR ≤Nt vw te sveR ggne Î∑.k.r…." Í©.….nuTp." somSy ggnSqSy g[h.pitr·r'dm" 35 ivv. cN{ ¨Lk.t." s¢ m®to ggnecr." p[Jv≤lt.y.…cRW.' c .su%m( 34 ayogtí.í sn=]wghR[ "w sh tmonud" cr.¸.du.…..Utm.su ht." 40 cN{m..gv.©sm¥uit" 39 sm' sm…/rohNt" sveR te ggnecr.' kbN/' c tq.I' n.' p·rÎXyte 37 s¢ /Umi[ n. `or..Tp[dh…•v tejs. yug.Rsu m." 32 tq.." sUy.vh" s'vhí mh." 38 v. tiSmN£uıe tu dwTyeN{e tmo.vsu" ggnSqí .g| inix inx. xnkì`oRr.©o Jvln.vh" p[vhíwv ivvhoåq Áud.su iditnNdn." svRlokSy =ye p[.Ngto idiv idv.iStœ≤Nt Í©g." 33 ye g[h.PycrNm.n.>ynNdt 41 gOhIto r.R" xr.m( tt" sv.vh" pr.gv.t.U…mvOiˇivR.blpr.Nt.su%m( 42 686 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' vONd' .' yyu" 30 tt" p[Jv≤lt" £o/.Rt.y roih.vitRno g[h.£m.[Matsya PurŒna] pur. VycrNt yq.

Rí p•g.gg. `orindxRn.tm( aptNggn.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 48 v. ihr<ykixpodwTR ySyop·r veXmn" . `or." 43 ak.. g[." sv.lin…mRt.yu/.' yugs'=ye 50 td. n." 53 meidNy.n..R" s¢xIW." n p[k.xnm( 44 flw" fl.n.y ÎXyNte k. inpetru …mt*js" 54 ivWJv. n p·rvtRte apr.duLk.pur.yNt pu„pw" pu„p' tqwv c ¨NmIl≤Nt inmIl≤Nt hs≤Nt c ®d≤Nt c 45 iv£ox≤Nt c gM.re iniv∑m.mip yo dev" soåPyvWRt xo….t.Nyj.Ir.g.' vedy≤Nt mh∫ym( 46 a.' ivn.n.tU . iv¥u{pU ..y sur.Nye c bhvo `oroTp.r<yw" sh s's∑O .h.m≤Nt c 49 yd.k⁄lvw KR ]wivRmçu Nto ¸t.su m.í mOgp≤=.' z. c svR.le c &m.R" pçxIW.r.y c ÎXyNte iviv/oTp." smuiTqt. mh. /Umy≤Nt Jvl≤Nt c p[itm." sveR pu„p≤Nt c fl≤Nt c lt..y..x.k⁄l.Tmn. mh." 55 687 [Matsya PurŒna] .vNm/u 51 asur.' dwTyeN{e.Svn.xnm( ctu"xIW.' kMpm.nSpTyo n pUJyNte pUjn.JyNte p[.rw v' t] mh. gte sUyRe lok." 52 Ete c. mhI/r.t.x." c£⁄" su.í sfl.yuvge ne hNyNte .R" kq'cn v.n.My.<@.R ye c.n." dwTyeN{Sy ivn.." svRdve .y.yuımupiSqtm( 47 n¥í p[itkÀl.¸dwTR yn.' ivjy.x≤Nt c idxo rˇ_re.l.g.in vh≤Nt kluWodk.m( dev..

." k.." ihr<ykixpudTRw yStd.verI ’„." . c tq.g. 60 ymun.l?vj" p[.krm( m.tm( 65 pˇn' koxkr. 61 cmR<vtI c …sN/uí tq.go vw hemt.ihnI jMbU√«p' ràv$' svRràopxo….go du„p[kMPy" p[k‚Mpt" 57 dI¢. k‚Mpt.·r.m( v.k‚Mptm( 67 kìl. c mh. mLl. s'SpO∑v.g[.. ndI god. suv.[Matsya PurŒna] pur.NmhIm( 59 s'd∑*œpu$" £o/. xu.ip p.e .í..in smNtt" 58 n.víwv xo..o m….vrI tq..í mh.g.toy.m s."u xeWoånNto mh..í m.Rkrmi<@tm( mh.≤lyí mh.r' yT’t' ivêkmR.t.six%r.odk" 62 nmRd. c inªg.mOiWvIrjn.ve.in pO…qvI/r.lmhI cwv tms.tm( 64 suv." xu©.lv. ve]vtI ndI gomtI gok⁄l..m. £⁄ıne mht.vn' vwnteySy dwTyeN{e.NyNtjRlSq.R n.Rpk [ $' cwv suv.r. Tvq k..h îv pUvjR " ndI .pµí vIyRv.ltlc. ndndIpit" kmlp[.gr" 68 688 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .g/.in.in c td..nnxo…..Stqwv c 66 su˜.k°.ixkosl. pUvsR rSvtI 63 mhI k.n( 56 shßxIW.nd' c l*ihTy' xwlk. mu<@.….Stejo/r.√.suikSt=kíwv kkoR$k/n'jy* El.k. pu„pv..gIrqI cwv sryU" k*ixk° tq.Imo l*ihTyo n.R tq. rˇ_toyo mh. ivdeh..mu%" k.

' y] s'p.seno …g·ríwv p.l.rwí pu≤„ptw" 70 ayomu%í iv:y. .s'`í ivp[k°.n..mcU@." p.ivhg' sup≤u „ptmh.&mm( j.í sb." pvRtíwv ≈Im.lwStm.vn' cwv ydgMy' ’t' pur.yt" xtyojnm( 77 iv¥ut.Psrog.'í …g·r≈eœo v.t.TyNte ngoˇme AW." =o….pur.·ry.ogvtI c." 72 tqwv*<@^..≤Np[ydxRn" ¨iTqt" s.vOt"w iv¥uTv.míN{sUyyR o" rr.tumi<@t" tm.n. inp.jm. mh.í p*<@^.r.ly" purI 79 tq.m[≤l¢k.t" pvRto /.Stqwv c ." xUr.Ny].m( ¨dyí mh..t.…. iv≈.Êv.í v." skÉrl.híwv pvRt" 689 [Matsya PurŒna] .Sten dwTyen sdev.Ò«k.gr' …..tÂpmyw" Í©¯rPsrog.n.í k≤l©.xwl ¨iCz^t" xtyojnm( suv.m( ivx.∑^.Nme`p…¤inWeivt" 69 ..lwí k….lwSt.oj.Ir.NsvRt" ≈Im.j sumh.s'…Dt" 78 k⁄Ôr" pvRt" ≈Im.NvOW.| mnohrm( 74 iv…c]n.noåkúsÎxwj." 73 agSTy.Rk.Mbusm.m.RtÂpmyw&m≥ "w x.Í©¯ggR n' iv≤l%…•v 76 cN{sUy.r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.]í pvRt" 80 c£v.gr.í v©.St." 71 sur.í.k‚Mpt.=í du/WR "R sp. …sıc.idtm( 75 …g·rpu≤„ptkíwv l+mIv.ip dwTyeN{e.lvngN/í pvRto mly" xu.|xsu k ' .<@‰.R.gSTygOh' xu.[.xw" s.Rvie dk" ≈Im.

tÂpmy' xu. nrko n.ns' sr" 85 k‚Mpt' m.Irin"Svn" 82 Wi∑St] shß. hems%o …g·r" 84 kìl.pit…g·ríwv tq. pu„krpvRt" dev.n.Imvegí svR Ev. 92 jImUt`ns'k.m( p[.r<@v.n( 93 dev..m.Rí pvRt" Ete c.….gr. k‚Mpt" hempu„krs'z•' ten vw%.[pvRtíwv tq.síwv xwlNe {o d. jnpd.ip pvRt" ¨xIr…bNduí …g·ríN{p[SqStq.Stq.nveN{e.…. 86 tuW.i{r..yu/" 91 Ë?vRgo ." sv.[Matsya PurŒna] pur.R" soåkMpyt d.ïx." p.·ridRitjo vIro nO…s'h' smup.=sgN/vwiR nRTy' seivtk˘dr" hemg.ip j.Tm.k u o …g·r" 88 £*ç" s¢iWRxl w í /Umv[ .`[v.xwlStq.'ívw k‚Mpt" 90 %ecr." gdI xUlI kr.rcys'z•o mNdrí.lí ihr<ykixpuStd." t®.Nye c …gryo dex.í stIpu].idTys'k.xo me®St] mh.oR mh.$( 87 p[j. vw re.k‚Mpt.Stq..m( 81 yiSmNvsit du∑.ns' cwv h'sk.{vt( 690 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .k⁄lm( i]Í©pvRtíwv k⁄m. pro r*{o me`n.rI c s·r√r.GJy*itWpur' c.' i√joˇm.nv" me`í pvRt≈eœo me`gM.m d.ltlv. 89 n¥" ss. pvRt.t.…g·r" 83 y=r.…sn" g.xo jImUt`nin"Svn" jImUt`nin`oRWo jImUt îv vegv.nv" kiplí mhIpu]o Vy.

í g[h.í gt..ip pr' mhÊvm( pr' prSy.r.¸rg[‰' pu®W' pur.vrivdo jn.ip pr' pd' yTpr' prSy..Ut' Tv.cR…y„y≤Nt pr.¸rg[‰' pu®W' pur.x.yen ivd.NsvRlokipt.p…yTv.mh" StuTv. iviht' dev n..Rm….y.iddev' sn.Im( pr' rhSy' prm.m( 103 EvmuKTv.ip pr' mh¥Êv.ip pr' in/.R ivkt.n%w" tdo'k.Rv. Ëcu" .r…s'h…md' vpu" Etdev.n' pr' prSy.¸rg[‰' pu®W' pur.m.R c lok.yR inhto yu…/ 94 mhI c k..v.pur. n.Nt' Tv.ip pr' rhSy' pr' prSy.Nkt.m( 100 Ev' prSy.í sUyíR idxí sv.m( 101 pr' prSy.R" n¥í xwl.m.r…s'h' vpudvRe " Sq.."u 104 tto ndTsu tUyWRe u nOTyNtI„vPsr"su c =IrodSyoˇr' kÀl' jg.d' iditpu]n.lí xxI n.m( [Matsya PurŒna] smuTpTy ttStI+.m." 97 dev..ip pr' c .' c …s≤ı' c pr' c dev' pr' c mN]' prm' hiví pr' c /m| prm' c ivê' Tv.rsh.Nb[˜.tnm( 96 yÊvy.wmgRO Ne {e. c ®{í mheN{o devsˇm" .' git' c Tv..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( 102 pr' prSy. AWyí tpo/n.voåVyy" 98 pr.m h·rrIêr" 105 n.t( 95 tt" p[miu dt.ip pr' c devm( pr' prSy.' p[.¸rg[‰' pu®W' pur." tu∑vë nu . tu ..m. mh.¸rg[‰' pu®W' pur. dev.m( 99 pr' xrIr' prm' c b[˜ pr' c yog' prm. sudIi¢mt( 691 .v.idRVywr.ip pr' piv]m( pr' prSy.ip pr' c d." p[s.gv.í mh.m.' c v.' dev' b[˜lok˘ gt" p[.n.

v.y p[yy* g®@?vj" 106 a∑c£É.gr.t' jn. 5 Etd.Svt.* j.Np[.TSye mh.Udte Tkq' hemmy' jgt( kq' c vw„. c nr…s'hSy m.kLpe tv pµmy' jgt( jl..vI sOi∑" pµm?yeå.nen .len xete vw pu®Woˇm" ikyNt' v.Tpµn. 2 sUt ¨v." kq' coTq.[Matsya PurŒna] pur. v. aVyˇ_p[’itdevR " SvSq.' Âpm....v" 7 ikyt.Ut.y" 163 aq ctu"W∑‰…/kxttmoå?y.. c punStSywv m.Utyutne .h.:y. Svipit c koåSy k.µe mh.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p*r.c ≈uTv.' pte Í<vtStSy me k°it| n tOi¢®pj.e ihr<ykixpuv/o n.yte 6 ikyt.ih in≤%l' yog' yogivd."u 107 îit ≈Im.c kq' p. dev.Sy Svpt" s.n' gtv.yx.h.y ..lSy s'. cwv k. y.RvgtSyeh n.h.y" AWy Ëcu" k…qt' nr…s'hSy m.dRn 4 p[.TMy' rivnNdn" ivSmyoTf⁄Llnyn" pun" pp[Cz kÉxvm( 3 mnu®v.len Áuiˇœit mh.NsOjte in≤%l' jgt( 8 692 ..vTpur.TMymNyi√Strto vd 1 pµÂpm..pur.Sq.gv." siWRg.M.…s pu„kre c kq' .m i]W∑‰…/kxttmoå?y.TMy' ivStre.q k." pur..

c tps. t√÷Xy. ≈utm( b[.˜.n..m( 20 a…/dwv' c y∂Ÿvm…/yD' sus…' Dtm( 693 [Matsya PurŒna] .' t{hSy' mhWIR.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( 16 yq. tv SpOh.umhR .y yogivt( 12 Í.m( tmIx' svRyD.=se 10 n∑..xmhItle kÉvl' g◊rI. 15 Í.." 18 k" smuTshte D.KTy. vw sumh.' pry.mune kq' in…mRtv.UtpitmRh..' tˇÊv' svRd≤xRn.n.uy.Rve xUNye n∑Sq..r.idpur.r.tu' pr' n.gvNvˇ_⁄mhR…s 14 mTSy ¨v. xKymOiWm.' .tej.xrsut" ≈Im.≈uit yi√D.Tmkm( 13 ≈ıy.m( td?y.inl.ptySt.UtSy Ny.Tmn. copiv∑.y.n. mh..vd. b[˜•etdxeWt" vˇ_⁄mhR…s /…mRœ yxo n.sNpUv| mh.r.' ≈uTv.y.k.tu' my..Tmivd.x·ˇ_ yq.UtivpyRye 11 iv.Tmkm( ivê.' c vdt.Sq.'ívw …c]' lok˘ sn.c n.yní yd(b˜[ ...y.eWu ved>e yí yq. ÎÇ.Sy yxs" ≈v.Nvy.Ste survr≈eœo iv…/m.surnre p[n∑orgr.’it" a.nle lokÉ n∑.n. .Yy' rivk⁄lWR..Ngu®√wp≥ .e y.tnm( 9 kqmek.ynoåb[vIt( 17 tˇeåh' kq…y„y.' …cNTy' nrk˘ c ivk…mR. sˇm.u„v.vrj©me dG/e dev. n vedyit tÊvt" 19 tTkmR ivêved. bOhSpitsm¥uit" pr.Ute mh.…m yq.pur.m( kÉ p[j.]e.

nv.RÛ" shß.k⁄lI’t.c cTv.." pçiv/íwv /[vu a=r Ev c 23 k.gv.q tTpr.y' n tTprm( 24 s Ev . i√gu." 694 .yNte y] m.NyˇTsv| pu®Wvr" p[." iSqt.y Ev c ¨Cyte iviv/wdvRe "w s Ev.pur." SmOt" 27 yTsTy' ydmOtm=r' pr' y¥∫Àt' prm…md' c y∫iv„yt( y≤Tk˘…c∞rmcr' ydiSt c.RNsoåTyeit Vy.e pµo∫vp[.dSTv/mR" p.du.y.m invOtR .n( 25 yj.…." kq.m( 21 s yDo vedinidR∑Stˇp" kvyo ivdu" y" kt. y∞ vˇ_Vy' y∞.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION t∫Àtm…/.¥' tmevCe z..y" 164 aq pçW∑‰…/kxttmoå?y.St.Vy' y∞.y" mTSy ¨v." 2 ivp[.[Matsya PurŒna] pur..y." yo vˇ_.kí pˇ_.mhe tmev. Sv.?y. vW.' tu ’t' yugm( tSy t. c {∑." ivê' ivêpityRí s tu n..h' td(bv[ I…m v" 26 ≈Uyte y∞ vw ≈.Nsv| kroit ivkroit c soåSm.l" p.ryte sv.Ut' c tTpr' prmWIR.rko bu≤ımRn" =e]D Ev c 22 p[.v" pu®W" x. nOp.vCztI s'?y..íwv vtRNte ≈utyo v.TSye mh...R.Rve ctu"W∑‰…/kxttmoå?y.r.." sNto j.NyTp·rjLPyte y.divg[h" Sv/mRinrt.jvOˇ* iSqt. Ekíeit iv.Vyte p[. r."u pur. /mRpr.R k. rivnNdn 1 y] /mRítu„p..Nk." 28 îit ≈Im.

" sveR p[. p·rk°TyRte 6 √. vWRshß.…qRv p[.mip vw nIcjNmn.. √.vCztI s'?y.yNte t] m.' rivnNdn tSy t. ce∑.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…. yugmuCyte 10 t] c./RmoR VyviSqt" y] sTy' c sÊv' c ]et." 8 EW./moR iv/Iyte 7 ]et.s. sh s':y.>y.prSy tu y../mRítu„p. i√gu.¥.no rjs.….t' £Àr' k≤lyug' SmOtm( 14 y].>y.m….m/mR≤S]….yNte rivnNdn 11 √.' /mRs©. hIn.qRpr." 3 td.d" Sy.vSy ttStq*TsuKy' ivxIyRte v[topv. vWRshß' tu vW. t.rt.R.d.' /mR" iSqt" pŒ. ]et.>y./unR c sTyv.n..yuggitivR…c].≈m." =u{.≤Nt v.mip p.pr' √π shße tu vW.yte c vw 4 EtTk. vwXy.m( ’„y.˜<y." 15 nwv.pre yugpyRye 13 tq.ımR" p.k™ 695 [Matsya PurŒna] .Cznw/mR "R =ymeit kl* yuge 12 b[.….. sTy' c x*c' c /mRívw ivv/Rte s≤∫r. devin…mRt. j.vCztI s'?y.y. i√gu.m/mR" p.' √π xte aip s'?yy.yug…mhoCyte tSy t." xu≈WU v" iSqt.…mnStps...STyJyNte √." sveR nw„’itk." xU{.c·rt' kmR i£yte :y..mip ≈otumhR…s 9 √.R.pur.tRygu ' vOˇ' sveWR .®iTqt" ivpyRy.tuv<R yRSy vw’Ty.RSTvete n s'xy" c.n.≤Nt d*bRLym.' i]…. j.' iv’it' y. ht.nv. ]et.iÊvk" k…í• s.its.m( 5 ]I….divg[h" k.

'í svRx" 696 ..' c y=r." p[dI¢.' tq.….' d.' cwv sˇm ityRGyoingt.Rve pçW∑‰…/kxttmoå?y. j.ujg' .Ry k⁄®te vwxs' mht( 23 .…qRv pvRt.n..n.m( 21 gN/v.in .' ndIn. loks'h.mPsrs.rbu≤ıt" 20 devt.….Rs" kl* sMp·rvtRte v." ivp[.í p[=I.Rn.R.dd.Rv.y" mTSy ¨v.˜R muCyte 19 ttoåhin gte tiSmNsveWR .[Matsya PurŒna] pur.' .o yogI sÊvmUitRivR.n..' cwv s'dhe o yug.q..n.' c pxUn.. n.n..≈m.n.rgOhIt. 22 mh." 16 ah'k.du.' p[.' ivpy..nv.m( xrIrinvOiR t' ÎÇ. viˆinRdhR NsvRlok.Uy ¨g[oåPyvWRt( 24 îit ≈Im.Nsv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION n.y" 165 aq W$(W∑‰…/kxttmoå?y.c .' mhIpte dwTy.Ut’t( jgTs'hr." s'xoWyit s.Utpit" pç ˙Tv.' b[˜.' c sv.' c sÊv.yNte t] m.n.iStk.UTv.vsu" g. b[˜.m( Ev' shßpyRNt' tdhb[..:y.R•dI" kÀp.lm( .pur.mev jIivn.e pµo∫vp[.n( 1 tt" pITv.Ut.Rs.' ’…m.n.y. me`o ." xU{sm.=sp≤=. sUyíR =uWI c.' c p.dIn.UTv.dxs.j.no .gr.r.ˇ_...d(√.yu" p[..c.r.hßI' yug.N. v. v..Nte rivnNdn 18 iv¥. .TSye mh..UTv.UTv.òehbN/n.' pUviR n…mRt.UTv..iSt….nv." s≤Nt sveR kl* yuge 17 a.

Nten c kmR.…. rsí òehí s'…≈t.…≈t" teW. mno bu≤ıí sveWR ..in c 12 ivm. gu.t.ixt.y.d. ’„.í ce∑.." 6 …j◊." 8 lokm.y riXm…. rs.≈y.·rt" 10 v.t( p. Jvln( 11 adh∞ td." s≤lle gu.íwv mhI' gTv. gu.p.dˇe pu®Woˇm" 4 v.m.y ipbte rsmuˇmm( 3 mU].yUn..in pur. .' c s≤ll' svRm...yun.ljlm.tl.in tu gN/o `[.." 2 ….vLlIStO.' =e]Díeit y" ≈ut" 9 t' vre<y' prmeœI ˙WIkÉxmup.n.s yug.£Mym. iv/uNv.nsm.in c.SmI’Ty tt" sv.Êv. iviv/. soådht( 12 ..'Llt.NguLm. . g.' xrIr' c pO…qvI' s'…≈t.m( pvRt..o∫Àt" p.noå≤%l' jgt( p[.'Llokgu®hR·r" .Nv. gu.Ut..Iy.kí Jyoitrev.iSt…. sv| vOt" s'vtRkoånl" spvRt&m.' s'`WR.in t.Nyev ggne s'…≈t.n.…≈t. c pvne s'…≈t..Rpy.%.…..o mh.su c.in sv. muÙtenR ivn. 13 shßvOi∑" xt/.Uyo inv.vk" xt/.bl" 697 [Matsya PurŒna] .kWRte h·r" 5 tto devg. gu.UTv.UTv..sO‘l ™ de mNy∞ ydiSt p[.." xBd" ≈o]' c %.¥.yuí blv.in c idVy.N." sveR .d.= a.gvtStSy riXm…." p·rv.|Llok." Âp' c=uivRp.in c y.R….…≈t" tto .Wu /[vu m( tTsvRmrivNd.su &mx.Nyev c y..n..gvt.pur.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 7 SpxR" p[.

mh' ≈uitinly' mh.n( as* ikyNt' k.muin' p[x.M.…s n cwn' k…ídVyˇ_' Vyˇ_' veidtumhRit 20 kíwv pu®Wo n.pit' .l' c Ek..pI yogI yogmup. pys.Ute xete lokÉmh. n D.Tmn. smu{.yte ik˘…cˇmOte devsˇmm( 23 n.uvn/r' surêe rm( ipt.mgmTprm( 15 ten ro/en s'z•.Nyek..y SvipTy…mtiv£m" Ek. 16 mh. Ek.e pµo∫vp[."u 21 k·r„ytIit .¥uit" 698 .in shß.' Âpm. svRsÊvivv…jRt.Rv.u' p[iv∑.Rve W$(W∑‰…/kxttmoå?y. yug. ixven pu<yen mhI inv.du. SvipTyek" sn.M.Vy c tq..k. tpRy.kúpvn.RvjlVy.Nyip iv.RvjlI.Rviv…/' p[.c Evmek.sÊv.xk˘ p[j.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION idVytoyen hivW.gv.dun.Ut.pur.s meidnIm( 14 tt" =Irink.." ≤=it' pvnmp" p[k.xe sU+me jgit s'vtO e 17 s'xoWm.m.m ik˘yog" kí yogv.yen Sv..s.…≈t" 19 anek.RvI.Uy" xyn' Árocyt( 24 îit ≈Im.t.y" mTSy ¨v.…..nip deihn" dG?v.tn" 18 p*r..' vWRto /r. nwv p.init k…í• bu?yte 22 n {∑.êRg" tSy n D. s'Pl. nwv g…mt.Ny…mt*jsm( n∑... prm.TSye mh.[Matsya PurŒna] pur.My .Sq. ’Tv.y" 166 aq s¢W∑‰…/kxttmoå?y.R.

?vyu| b.vStut' tu p.' p[qm' vK]. 1 mhto rjso m?ye mh.Tp[itp[St.n( 11 tdeW vw vedmy" pu®Wo yDs'…Dt" ved..Rvsr"su vw ivrjSk˘ mh.q./.' t¥q.n..Ny" pu®W.msOjTp[.r' c s..Tp[itht..juWm( 10 EvmevWw . .Cz÷…s p[Stot.mOiTvjoåsOjduˇm.¥ s≤llenovI| h'so n.. 6 b[˜.….Std.d.TmÂpp[k.kú<@ºyk⁄thU lm( 13 gI.r' c svRx" t* …m].Ut' td(b˜[ .íwtNmy.r.oR .>y.r' c y.r<ykoi∂∑' y∞*pinWd' SmOtm( 4 pu®Wo yD îTyet¥Tpr' p·rk°itRtm( yí.rmev c 8 ¨dr.dev pur.b.¶I/[' sub˜[ <y' c j. ivp[.¸m=y' b[˜ yi√du" 2 a.xen tms. ≈Uyt."u mn" s.mu•te .t.rmip c." sveR s.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. pur. yDe>y" ≈Uyt.n( Wo@xwv jgTpit" p[vˇ_øNsvRyD.nut" g[.' ne∑.©opinWdi£y.Rve cwv yd.m( p[Cz.y y] tTsTym.>y.…qRv 9 p.Rr' pot.kmqo®>y.vev mh.¸>y." 12 SvipTyek.mq c..íyRm.iÊvkm.muin" 699 [Matsya PurŒna] .gv.˜.duÌ.Ts EW pu®Woˇm" 5 ye c yDkr.…qRv aCz."u 7 b[˜. ivp[.v.* pOœ.' tq.st 3 y.r' cwv p.pur.UTpur.:y" Sy.y. rhSy.tQy' pr' D.r' cwv p.o b[.v®." aSm.gvtStSy k⁄=.n' .mgm( hot. ye ciTvRj îit SmOt. m.Ut. s'vtO " p[.

Utle ktm" Sy.dek.pUv| yo /r. 17 in„£My.ytn.' s'.kúpvne n∑pvRt.y' tIv[' s'xyí.vSteW.y.n' j.in c jphompr" x.TmjIivte devdxRns'˙∑o ivSmy' prm' gt" 19 …cNtyÔlm?ySqo m..….t( tqwv s muin" k⁄≤=' punrev p[vie xt" 25 sMp[iv∑" pun" k⁄≤=' m.kú<@ºyoåitivSmy" tqwv tu pun.v..….NtStpo `or' sm.≈m.UyR o ivj. pur. 24 dev' {∑ë…mh.Cz•' m.yuStSywv vrtejs.g[t…mv .t" ko .m• c.| j.i√in"sOt" s in„£.kú<@ºyo ivxi˚t" ik˘ nu Sy.in devt.goRyˇu _…mv .Skrm( xvRy..Tm.kú<@ºySttStSy xnwvKR ].….m( b¸vWRshß..yU te 20 Vyˇ_mNytmo .dy' lok îit …cNt.PySy vdn.m$te pur...init ivSmy. 700 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . …c].Nmm …cNtey' moh" Sv“oånu.….[Matsya PurŒna] pur.ivto mm n hIÎx' jgTKlexmyuˇ_' sTymhRit 21 n∑cN{.gre 23 JvlNt…mv tejo….∑^.ip pu®W' SvpNt' pvRtopmm( s≤lleå/Rmqo m¶' jImUt…mv s.iSqt" 16 m.Rvmqo jgt( svRtStms.sNt' Sven tejs.yy.in c 15 dex.nIte devm.nNSv“dxRnm( 26 s tqwv yq.m( a. 14 a$'StIqRps[ ©πn pO…qvI' tIqRgocr.kú<@ºyoåNvvw=t 18 tSyoTp•' .n[.mviSqt" 22 ddxR c. iviv/. c pu<y.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.l' t' ≈mpI…@t" 37 m..wvTR s n .Mbre aVyg[" £°@te lokÉ svR.ro dev„e vip mmo…ct" m.n( b.y.gt' b.lyogv. k°tRyit tp" p·r.yy.' b..re.ih meå≤Ntkm( m." sveR v.:y' /WRy…•v me vy" 38 n ÁºW v" sm." cTv.itRmgm∫y.Wte 39 701 [Matsya PurŒna] .Ny.R b[.í sm.kú<@ºyo muinSTv.Rvjle nIh.˜.We me`tuLyen Svre.g[' m.yRjm." sMyGyqoi∂∑. 34 ag.….≈m.n.vI≤=tum( 33 s …cNty'Stqwk.…cdq vw punvRK].h Sv.kú<@ºySy /Imt" crt" pO…qvI' sv.xKnod…. pu®Woˇm" 36 m..pUvk R .' n. .Nte iSqTv.' iviv/.n( apXy∂ºvk⁄≤=Sq.n.kú<@ºy" sivSmy" Plv'Stq.kú<@ºy ¨v. c 27 £tu….lm. s≤lls'in/* pUvÎR ∑…md' mene xi˚to devm.Ts']Stlocn" 35 s tSmw .jk.rí..¢vrd≤=..' b[˜.pur.| n k⁄+yNt" smI≤=t" 30 tt" kd.vNmm idVy' vWRshß.m( pu<ytIqRjlopet.ª.Hztxo i√j.c.x' n.%.vOt.iv∑" k*tUhlsmiNvt" b..lmek˘ inrw=t 31 tqwvk w .y.ip ih devx e o dI`.iSqt.Ny.idTys'k.gv./s≤lle tiSmNm.n( 28 s√éˇm.i√in"sOt" su¢' Nyg[o/x.tU ivv…jRte 32 s muinivRSmy.. tv 29 Ev' vWRxt' s.etVyimhwv.h b.Ry·u rit .c ko m.≈m. my.

gvte .m¥ Tyˇ_jIivt" m. p[.vO.rmq.r.R:yo y" pdwr….Rvgt' £°@Nt' yogvTmRn.Tm.nuv.s tpStIv[' sm.gv.s'…Dt" 50 702 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .c ah' te jnko vTs ˙WIkÉx" ipt.r..c Evm.gv..krot( 47 m. gu®" a.' mh.…≈t" 43 ttSTv.s." ik˘ m.tumhRit 49 ≈I.' D.od…mt*jsm( ¨ˇ_v.Rvm?ySq" xeWe Tv' b.tu' tv.Nyo yo n . mOTyumI≤=tumhRit 40 sUt ¨v.Ut.m( kStmo `orm.kú<@ºyo mh.Nm.' Tv' nopspR…s 42 m.tp.n( 48 ik˘sD' íwv .kú<@ºyie t m.„y t' £o/.n` ydek..KTy.TmSq' mhiWRm…mt*jsm( 44 k" smuTshte c.m" p[qm' ipt.n' ko ÁNy" Sq. teåi©rso muin" pUvmR .o b[˜NsvR..t.' pu]k.nhm.gv.o tkúye Tv.Uyo b.xn" ah' shßxIW.¥ m.nuv.c ah' n..kú<@ºy ¨v. 45 tt" p[˙∑vdno ivSmyoTf⁄Lllocn" mU…›R bı.[Matsya PurŒna] pur.Tmj" {∑ëmk e .We m/usdU n" 41 ≈I.Ô≤lpu$o m.Tmk.m. p*r.'LlokÉ ivD.yse p[.kú<@ºyo mh.gv.y.N.muin" tqwv . nmSk.Ryl u oRkpU…jt" tSmw .mgo]e tt" p[oCy dI`./y.tU ivn.yu„p[d.c îCzπy' tÊvto m..' `ortps.muKTv." 46 n..lÂpv.y.imm.

m( a.h' smu{e v@v..í n=].mh' xeWSt.m( 59 ah' .' pitrVyy" 51 ah…mN{pde x£o vW.Ny≤%l. sÊv.nSy s'.|í k⁄=* cr su%' mm mm b[˜. xrIrSqo devíw AiW…. c. i£y.¥.pur.pit" 55 ah' s.VySy vtRm.Nt.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.kú<@ºy.':ymh' yogoåPyh' tTprm' pdm( ah…mJy." sh 63 703 [Matsya PurŒna] .R≈minv.in tu . =Irodí mh.U…mrh' n.m( 54 ah' cwv s·ri∂Vy.kú<@ºy.R…. idxo dx 57 ah' vWRmh' som" pjRNyoåhmh' r…v" =Irods.UtSy .gre c.ds..R.in dwvt.R" pu®Wo m%e b[˜myo m%" ahm…¶hRVyv.' ivêeW.≤%l' jgt( tdetd≤%l' sv| m.m( 61 yuge yuge c ß+y.hmh' iv¥.….' p·rvTsr" ah' yogI yug.vtR Ev c 52 ah' sv.v…s tTsv| m." ahm...v/.UTv.ho y.+yoR vw svRp≤=." prm' tqwv.Nt" svR.p" smu{.idTyv.h' pr.tU .n.…m m.mu%" 58 viˆ" s'vtRko .mnuSmr ivê' sO∑' my.' k.:ySy yug.Rv" yˇTsTy' c prmmhmek" p[j.ip pXy m.h' sv.nu.ls'…Dt" ah' /mRStpí. ipb'Stoymy' h…v" ah' pur.ry 62 xu≈WU mu mR /m.…sn.m( 53 ’t.yurh' ..n.v" y≤Tk˘…cTpXyse ivp[ yCzé.…/p" SmOt" 56 ah' Jyoitrh' v. pUv| sOJy' c.ujg' .oiW c ik˘cn 60 yLlokÉ c.

UTpur.RqiR ndxRn" Evm.mit" 65 vK]m.Skre xnwírNp[.ds.˙tv.kú<@ºy' mh.pv" s iv.[Matsya PurŒna] pur.…s miNqte 704 .m.y" mTSy ¨v.y" 167 aq.muinm( tto .Tm.m. veg.xe toymye sU+me jgit g◊re 3 ÈWTs'=o.lpyRye 67 îit ≈Im.nSy inv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION Vyˇ_mVyˇ_yog' m.Ut.u.s soå.TRU v.ry.du.Nte xu≈WU hu s| mVyym( yoåhmev iviv/tnu' p·r…≈to mh.Rte s'iSqteå. blvt.s vw tp" z.Rv" tSy.y.Rdo'k.toå.Rve s¢W∑‰…/kxttmoå?y.∑W∑‰…/kxttmoå?y.RvSy =uB/Sy tiSm•M..xu m.." sU+mmq …z{m.' ivêo ivêm…cNtyt( 2 tSy …cNtym.pur.suri√Wm( ahmek.v" s lB?v.e pµo∫vp[.mvgCz.ru ip h'ss'…DtoåsOj∆gi√hrit k.=ro mN]S}y=ríwv t.d…yTv.' k⁄ls'.n.c a.gvt" k⁄≤=' p[iv∑o muinsˇm" 66 s tiSmNsu%mek. c.Rv' s≤ll..k.TSye mh.i√=o….Rve inr.exo vd•ev mh..®tiXz{s'.itblo mit' lokSy sjRne mht." 5 ivv/Rt..rk" 64 pr≤S]vg.Ntrm=o>yo Vyv/Rt smIr.n.rSi]vg. 4 xBd' p[it tdo∫Àto m.Rve VypgtcN{.' pç.≈y" anNtro…mR….Tmno deh' y.vm( 1 tto mh.idpur...

Ut' v.yur..nro mh. b[˜. .toye mhIxo h·rrCyut" jle £°@÷í iv…/vNmodte svRlok’t( 14 pµ' n.m( D.' i√jeN{.®dxRnm( 16 îit ≈Im.k.pur.e pµo∫vp[.vTm. a.qeR yo…gn.n( 6 tt" s'xoWy. shßp.jte kmlmud.it mu:yt." 7 a.m.poåmOtrsopm.vn" 9 ÎÇ.' tps.' vm( ÎÇ..o∫Àt' p...rvcRs' mh.>y.∑W∑‰…/kxttmoå?y.'Std.' ihr<mym( 15 ¸t.pur.xs'.s':y.….R sm. p[Ito mh.kútje sm( ivr.vu êRw .| ivrj' .c 705 ..o jNmsiht' b¸Âpo Vy…cNtyt( 10 ctuygRu .Tmn.v" 8 a.ivt.>yu∫v' cwk˘ smuTp.x' …z{sM.' s'`WR.mupiSqt' xrdml.TSye mh.m( 12 t' yogvNt' ivD.TmnStnu®hc. ivêex' Nyyojyt yogivt( 13 ttStiSmNmh.Utiv.Rvo n. ih ivê..idtv.yus.devo mh.Skr..êRw yRmˇu mm( pde b[˜….m( [Matsya PurŒna] ’„.te shßyugpyRye b¸jNm.gv.xnJv≤ltix%oJJvlTp[.Tm..vk" s≤ll' b¸ =y.Ut.y" 168 aqwkons¢My…/kxttmoå?y.m.n' vO∑' tu ivê.'LloksO∑‰qRmˇu mm( b[˜.o hiv®Cyte 11 yTpO…qVy.Tmtejo∫v.' y." pu<y.∆lin/eiXz{m. .vTp[.du.s p.in .k.vi√StOt' n.y" mTSy ¨v..y sMpU..vk˘ v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." a.

' c …sı.m( aq yogvt.gp.….…/p te dugmR . s.s'…Dtm( mh." 13 706 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." 10 y.' svRk. ivk‚Lpt.rgurvSt." surMy.." pO…qvIÂpmuˇmm( n.wvtRO m( 2 t∞ pµ' pur..' b[˜.n' y…Dy.y." 11 y.p.n.' mh.o m∆Nte y] m.Ste ivêe vw /.s." s·rt" SmOt.r.my' p.NpvRt.Nt' mNdrmev c ¨dy' ipÔr' cwv ivN?yvNt' c pvRtm( 6 Ete devg. rs." 9 SmOt. tu nr.smu∫tÀ ' p[vd≤Nt mhWRy" 3 y." pO…qVy.UrI….s' muÔvNt' c tq.n. y] vw i£y.in pµSy kÉsr.' c mh." pu<yxIl.' svRtomu%m( 1 yiSm≤Nhr<mye pµe b¸yojnivStOtm( svRtje ogu.dnm( 5 pu<y' i]ix%r' cwv k.[Matsya PurŒna] pur. MleCzdex.nv.gx" dwTy.Ny' gN/m.m( a.n. devI pO…qvI p·rc+yte ye pµs.…qRvl w =R .…qRv 12 teW.r. smNtt" as':yey.≈y.tkkm. pµ..murg..n.Stu ..Tmn.Rin te inv.mflp[d..n.' c p.Ny/o.r' svRlok.StIqRxt...' c pt©.' ≈eœmsOj∫À·rtejsm( ß∑.Rvo y] t{seTy….mOtrsopmm( idVy.mNtre dexo jMbU√«p îit SmOt" jMbU√«pSy s'Sq./...in pµSy p.Rin .iNvdu" 4 ihmvNt' c me®˘ c nIl' inW/mev c kìl..in y." 7 EteW.n.D.≤NdVy." xwl…ct." 8 E>yo yTßvte toy' idVy.tupvRt.R.

mit.v.Rve jgTsv| =o.Uto m/un..ª.' kr."U xyn' sOjˇd. pu„krs'…Dt" 15 EtSm.Mbr/r* êetdI¢og[di' ∑^.…gre" s'hnn* j©m.uStqwv.w" prmiWR….r.o v®.c ivflStp…s sM.RvoåPyy' tSm...pur.' c Ód.e pµo∫vp[.>y. jgNmy' pµiv…/' mh.qeR mhI pu„krs'.nn* iv¥ud. p[.s.' ndIn.* Ek..' cwv in…mRt" 17 iv.n.=* pInorSk* mh..>y....kr.uj* mh.yNt* mh.ivvOtt.v. mhI p[oˇ_.Rvgt.r..duæT=pNt.du.ms* g.du.m kì$." 14 Ev' n.r.y." y." 1 t* rjStms* iv„.Rvm( 707 .n.Rm mh...idTysÎx.Ut* t.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.TSye mh.…DkìvdRe Î∑.v" p[.NtwyDR e pµiv…/" SmOt" 16 Ev' .Ntrto yˇdek.Rsu cTv.o" sM..Sy.pur.Rv Ekons¢Ty…/kxttmoå?y.m( [Matsya PurŒna] pµSy..IW.y" mTSy ¨v.* ikrI$k⁄<@lodg[* kÉyrU vlyoJJvl* 3 mh.gvt.ˇJDw" pur.ivv pvRt* 4 nvme`p[tIk.p[itmp[.m[.Rve 18 îit ≈Im.r" s≤ll.." …st¥uit" xnw" Svy'. ten ivêeW.' /.bl* 2 idVyrˇ_.Tk.x..iv…/" pvRt..g[.ivv.y" 169 aq s¢Ty…/kxttmoå?y.dyoStu ivNy.* gd.* 5 t* p.kr.q id=u sv.sur" tenvw c sho∫Àto Ásuro n.•.

k⁄≤lte=.vyo" prm' lokÉ ik˘…cdiSt mh." dwvt.c 708 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .¥m.v.…s n yo…jt" k" ß∑.>y.vyoyuı R ' deih Tv' kmlo∫v a.>y. rjs.nOWIn( 8 ttSt.vgCzt.c Ek îTyuCyte lokìriv…cNTy" shßÎk™ tTs'yogen ." p[j.m( 15 a.>y.muÁte loko du„kr.D.v.vUctu" n.in m.n' m/usdU nm( 6 t* t] ivcrNt* Sm pu„kre ivêtomu%m( yo…gn. 7 n.Ste Tv' ivgtJvr" 10 EÁ.v.t' sOjNtm≤%l.mvl…Ït* z..v.ª.y inym' moh.>y. iv/Iyse 12 b[˜ov.v.Rve 11 t] kío∫vStu>y' kÉn v.mte a..ns.v.gCz.d.n* /mRxIl* duStr* svRdie hn.mOWI.' iv…cNty 17 b[˜ov.msuroˇm* dI¢* mumWU UR s'£ı ⁄ * roWVy.m.m( 13 m/uk$ì .[Matsya PurŒna] pur.s./.IWítu.' z.* 9 kSTv' pu„krm?ySq" …sto„.' ≈eœm.sm..m( kMpyNt.' prmIx.' yuge yuge a.r.' yTk.in c ivê.mqRí k.ivv h·r' xy.nsur.. yuˇ_' y] ≈I" k°itRrve c yeW. kí te go¢.mí yD" SvgRp·rg[h" 16 su%' y] mud.vto" kmR n.q vw 14 rjStmomy.vUctuSt] b[˜.v.jRu " a.¥te ivê' tms.¥ dI¢' dÎxtuStd.iÕt' cwv tˇd. kÉn n.mxˇ_STv…mh.y..>y.

vo v/íwv Tvˇo noåStu mh.c b.' tu p[vr* .o v/m( t…mCz.!' yuv.ivv pIvr* 22 ttSt.Nb¸yojnivStOtm( b.c ikmq| ih &t' b[tU ' vr' Ásursˇm* dˇ.r.ls'.o b[˜.r.Ndev tiSmNp[.nIvSTv.' ivêyoin' Tv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mek˘ pu®Woˇmm( Tvm.vUctu" yiSm• k…íNmOtv.ve 709 [Matsya PurŒna] .m….¥ogvto Î∑‰.'xe vxI devo hin„yit 20 Svp•ev tt" ≈Im.¸x. 21 ’„ym.iÊvk.m( 24 amo`dxRn" s Tv' ytSTv.' ˙WIkÉx' p[….Nyog...v[t 28 ≈I.pur.nItr.* 23 j. td.UyR o rho jIivtuimCzq" 27 m/uk$ì .vu./.. c s Ev ih yuv.v.n.y gu.gv.mo vr' dev Tvˇoå∫⁄tm·r'dm amo`dxRnoå…s Tv' nmSte s…mit'jy 26 ≈I.Tmm.pTy iSqt. yog" pUv| my.Ut.nuv.m( yà.htugTR v.' n.vTsÊv' c. dev' sn. ’tv.' iv√" x.:y" sÊvmev c rjsStmsíwv y" ß∑.êtm( ttSTv. b.v.y.¸n.' p.….m.v" 19 tto .nuv.¸÷ n.v.yy.tnm( pµn.iSm sm.iv„yTk..ih heTvqRimd' n* bu≤ık.* ttStSy b.in j.≤ln" certuSt* ivg≤lt* xk⁄n. ivês'.…≈t" 18 y" pro yogmitm.v.gv.yu„k* pun.gt.t" p[smI≤=tum( 25 tidCz.yNte s.…jRt" t' sm.

sur.' sn.muˇ_v." 3 s.]o b[˜.N’tv.ve cwk˘ smuTp.':y.h.nOiW" tSy." 2 aq.n* StuvNt* =e]tTpr* 4 t* p[.' vr" Ë?vRb." ≈uit" 7 pu]' c x'.lo jgd.yoR ih mitm.[Matsya PurŒna] pur.pur..yoR mh.˜.yn* ym* mmNq t..o vr" ¨.nOiW" 9 710 .>y.du.. b[˜.c.g[e v.idtv.ns" sut" ik˘ k⁄mSR tv s.TmÎ!bN/í ivx.tU ..TSye mh.vip mh.. yog.….. b[˜ivd.v.Rve m/uk$ì .y" mTSy ¨v.e pµo∫vp[.Tm.I" svR.' b[˜.n..m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .y x'.iSqt" g[.'x·u rv.tej.Nyqey' b[˜. ]wloKypU…jt" 6 tyoSt√cn' ≈uTv.y.vUctuSt] b[˜.˙tyogivt( ]Iinm.Yy' b[vItu .'x…u .¢.yx.msmVyym( 8 soTp•m.vrivxeWD* pU…jt* c mhiWR….iv„yto n s'dhe " sTymetd(bv[ I…m v.Sq." Sv.y.¸mRh.GytStSq* b[˜.vU®tlen vw p[.>y.…≈t" 1 p[Jvl…•v tejo….m…mt*jsm( pr.m( 29 vr' p[d.R…. t.v/e s¢Ty…/kxttmoå?y.." 5 b[˜.m mh.c iSqTv.jg.nu .tno ivêvr" suroˇm" rjStmovgR.se svR/mRSq" shß.Nm.tej. c tiSmNkmle b[˜.y" 170 aqwks¢Ty…/kxttmoå?y.c.'Llok.oåVyy" a..q mh.gv.Ny{Upm."u 30 îit ≈Im.Nkiplo b[.Stpo `or' sm.Rr.Stmonud" b.m.

dxiv/' tu tt( yTsTy' yÎt' tˇu pr' pdmnuSmr 12 Et√co inxMywv yy* s idxmuˇr.N.mn.Hz⁄..Ô≤l" 11 ≈I.m( b[˜ov.s.n' s tyo" p."u s'kLp…yTv.Nkiplí ytIêr" 19 y' k.mto iv.êRm.gmÌitm( Ev' pu].uv' n.' smupiSqt" 15 b[˜./.r.c yTsTym=r' b[˜ Á∑..r.m i√tIymsOjTp[. c t] b[˜TvmgmJD.s' tu ’tv.um( 17 gopitTv' sm.mte 10 b[˜.í . t' k.vRu ' n.U.t" Sv.Uy" smuiTqt" xu≈WU ru iSm yuvyo" ik˘ kro…m ’t.pur.mhsm.uví pO…qvI' gt" p[. tmev c mh.c y EW kiplo b[˜ n. vdte .D.NgOhITv.| smuTp.b[vI√.omRh." 14 tt" soåq.idtv.mh ipt.gv.¥ tyorev.S]yoåPyet ¨ˇ_.m( gTv.…jRt.y.Ky' ik˘ kro…m ipt.y.myStq.gt" 16 tiSm•ip gte pu]e tOtIymsOjTp[.lmev ih tto `ortm' ." x'. .Rˇto .Stu tdq| tu td.y. p[. 13 tto b[˜.l' t* gt* muˇ_* b[˜.gv.>y.ru k e Stpírn( xrIr.¢í prm' Sq. mns. sut.."u mo=p[viO ˇk⁄xl' .Tmn" 18 t.nuv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Uy" s'…≈t" prm' v[tm( 20 n remåe q tto b[˜.' gitm( n.vtStÊv' tTk⁄®„v mh..'StSy p[y.m( 21 711 [Matsya PurŒna] .to b[˜. .ntejs.

" 25 ivêex' p[qm' t.ª..….y p.mÂip.' g.Ry b[˜.v.d i]pd.sOji√.nOiW" 31 roih<y." pç v·rœ.. cwv vcRs. tu ÂpvtI pàI b[˜.Nt mhWRy" 28 aiditidRitdRn"u k.R….l.Tmjm( svRmN]iht' pu<y' n. xu. ivnt. £o/.I 34 712 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .mhWRy" ]yodxgu.' ptyo ye>yo lok.y /m. /m| s sO∑v.m( tps. c som.dx p. ivin"sOt.' /mRm.n( 26 d=' mrI…cmi]' c pulSTy' pulh' £tum( v…sœ' g*tm' cwv . inymen c sÎxIm.dx. Et.Ny. tejs.…qRv mrIce" kXyp" pu]Stps.psm.'í.Ng. 32 devI srSvtI cwv b[˜.'ívw cturo ved. √. Î∑kmR.| loksjRne 22 ty. c mt.Tmn" sÎx. k&rev c 29 d=Sy." p[dd* td.pTymet.∫⁄t…mTyete Dey. vw dˇv.y td. vw kNy.Tmno devI' smq.?y. √. n=]." k.' pty" s.[Matsya PurŒna] pur..gr. an. y.Npu]. d=St.ihtSt] reme b[˜.y]I' vedpU…jt. tpírn( tto jg. pu<y.u" apr.m( 23 sOjNp[j.in rivnNdn l+mImR®TvtI s.n.m[.." pur. vw sur≈eœ.{.nsOj√w ipt.l.. in…mRt.Ogmu i©rs' mnum( 27 aqwv. in…mRt" ikl 30 tSmw kNy.vNmh. .t.n.dIin sv.…qRv 33 dˇ.n( 24 a.q surt.mh" ivêe p[j. muin" t.yu" …s'ihk. ivêex." pwt. sm.yi]s'.

dh'iStGmtejs" te ®dNto {vNtí ghRyNt" ipt. /Ums'in.Ry sˇm" j…Dre c sut.x.STvek.mgmd(b˜[ .gv.s vw sur." smuiTqt./" kpdIR c dhnoåqeêrí vw aihbufiR yí .St.vo yDeêr.y.mOtmuˇmm( 41 aoW?y" p[vr." 36 nˇ_s'?y.{v.tej.nIí mh.lI c..vsubl/[vu * 43 hiv„y' c ivt.Uit' c sv. b[˜.…jt" 38 mOgVy.dnNtrm( s¢m' c tq." s." /m.≤Nt" s. loknmS’t. v..." v.surh' tq. .' ivpul. k.n' c iv/.' c..yum∑m' inA≥it' vsum( 47 713 [Matsya PurŒna] .m( sur…." p[. a®.í tq.yt 42 ." aj.?y.mhm( 37 rodn..[sk ' .y' c ymStSm.nugt. iht.Rsru inWUdnm( 44 supv. ttSt.mq.' cwv ivê.UTv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.StSy.pur.®….pr.í surSy. ®{.?y.nx…mt.v' cwv hIx' c.m' s. m. îit tt" SmOt.NVyj." inA≥itíwv x'.ip ip©l" 39 sen.sv.' smupiSqt.y.∞wv ®{.mev sur>y.v' c p[.í vw 40 p[’∑.n( 45 vr' vw p[qm' dev' i√tIy' /[vu mVyym( ivê. devI jny." sur>y.R.?y.vu Rw tOtIyí.íwv tu h's.í tqwv.RLl+mIStq.vip vTsr' cwv . s.vsu' tOtIy' c ctuq| sommIêrm( 46 ttoånuÂpm.m.' c g." tSy." pxvoå=r. mwqnu ' lokpU…jt" 35 loksjRnhetDu o gv.Nkp.' bOhTk.dx SmOt.

gR STv∑.ÔDe iditdwTR y.í mh.itsÊv*j.rto∫v 60 714 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Rlo iv„kM.lkÉy.t.y.m( /mRSy..Nsurs.ip s'mt* dnuStu d.Û" pu„krSvn Ev c c. jD Et.pTymet√w sudVe y.' /m.o ÁyRm.jnyTsut..Ndev.njnyTsut.nv. inW/n' nOp 53 ÙyNt' v.' .b.' g.y.ujm( 52 ivr.t.' jD.n( aidit" kXyp.=uWStu mnuívw tq.idTySy srSvTy. tu vw k." g®@í.R∆.idTy. pu<y. v®. aê…m]' …c]riXm' tq.[Matsya PurŒna] pur.í ivê.n( 51 a…¶' c=u' rivJyoRit" s.idTy..@v' cwv c.c' c ivê.∆D a. .t.≈eœ* i]idvSy.u. ivêex.nugm( 54 m®TvtI pur.NVyj.iv]' …m]mev c amr' xrvOi∑' c sukW| c mh.m[.Skrp[itm¥uit" 50 ivê. …m]í /ndo /.. m/umhorg* 49 iv≈. TvPsrs. vw gN/vRjnnI muin" t.N√.yt ivêe dev.dx. pjRNy Ev c 56 îTyete √. îit ≈uit" 48 d=íwv mh.dxwv ih 55 îN{o iv„.≤S]idv*ks" a.' m.Stny. tu vw an.n( m®TvtI m®Tvto dev.t.vsumit' tq. Vy.l.j' cwv v.Ntkvpub.nsur.. vw pUtn. v·rœ.Ndevm.te √* sut* vr* 57 tp"≈eœ* gu.Nvw m®t.·r]' mNdp•gm( bOhNt' vw bOh{Up' tq.' smj.bl.yt 58 k./y" sumh.yx.t. g[hm.n.yuW." 59 …s'ihk. r…v" pUW.

nr" pvRsu g*rve.e pµo∫vp[.yu" pu]k.g.=s.yul.m.myte ik˘…cˇˇLlokÉêr." pr'tp 63 td.Rvo mh." svR..'ívw r..'í ivx.c.Stp.…qRv jDe y=g. c ctuivR/m( p[s.Rv" p*„krSte my..te r.Stq.' sd.Ns ih vItr..u¤π 66 c=uW.Jym/níoˇm' /nm( =I.. iv„.m" sut' tq..vStu s*r.oånups[ Idit 67 r..Re s'Stut" prmiWR….RNp≤=.íwv ivnt.m p[.u.du.du.Py lok. c l.in sÊv. v.Rv' nOp≈eœ n tSy Áxu.Tmn" k°itRtSte mh.' . c Vyj.in .“oit iviv/' pu<y' iv„.ˇ_o /n.g" pr] c SvgRfl.Tmn" p[.pur.∫vet( sv| ivh.du.'…s iviv/. kmR.' t' ’„." 65 yíedmg[‰' Í.in c p[.jNp[."u k…qtSteånupvU .TSye mh. av. mns....du.Tpur.in ipx." sup..m( [Matsya PurŒna] £o/..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.yt Ev' vO≤ı' smgmiNvêe lok." pu®Wíwv my.vet( EW p*„krko n.'pte 61 ctu„pd.Rvo mh. g.NsvRn. ved.uy..pur.dyit y" ’„.du.yne·rt" 64 pur.c. k..y.in c 69 y¥Tk. vw p*„kro r..uh·R r" p[.y y îm' p#πTp*„krk˘ hre" 70 p[.tU .g Vy.t( 71 îit ≈Im.mwks¢Ty…/kxttmoå?y.yt 62 mhI/r.NdevI k{UVyRj.s≈uitindxRn..Rvo n.y" 171 715 .j. 68 yD.íwv p.R te c.in tq. √wp.

Np[.n( te>yoå.n' inbo/ me 9 vOte vO]v/e t] vtRm. jGmudvRe ' n." fl≤Nt devg.nuWWe u c 1 ÈêrSy ih tSywW." pu]k."u soåsOjTpUvpR ®u W" pur.vNmh.ptIn( 7 asOjNm.dj' ÁSy iv. ÁºW b[˜.r.m( 6 p[/.msOjTp[.sIT]wloKyiv:y.'St] b[˜v'x.mdujyR .nnuˇm.nv.oridTy.q| surx]U.nvr=s.' dwTyd.c iv„.Tm>yo b¸/.uTv' Í.N.rk.p[hr.y.t.t îN{Sy." =I...u" 5 p[s.oí h·rTv' c ’te yuge vwk<⁄ #Tv' c devWe u ’„.r. `or.voåVyy Ev c 3 EW n.' p[.u iv„.gv.n( 11 te v?ym.RNsy=orgr.o ÁnNt.kLpe p[j.tn" b[˜..u·rit :y.m( v/.vrjo iv.Tm."u n..jNyq.nv.n. ivmu%.ne ’te yuge a.êtm( 8 Etd.Tv' m. h·rr.t" s§.yuí somí /mR" x£o bOhSpit" 4 aidterip pu]Tvmev y.my" 10 y] te d. b[˜ x. kmR.Rnk u °tRnm( k°tRnIySy lokÉWu k°TyRm.íyR.tU Sy iv„.'í Í.e ]. pur.y.u r. git" s'pT[ ytIt.UTv.Nsv.mSt.it yuge yuge EW iv„. p[..n.Vy.sITsn.r.y" mTSy ¨v. r.m( aq i√s¢Ty…/kxttmoå?y.[Matsya PurŒna] pur.r.' ghn.o" km.y." sveR s§.o .Tm.mu ( 12 716 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .. v.tqm( 2 aVyˇ_o Vyˇ_≤l©Sqo y EW .=s.r' mns.

nimv.I k.' ’„.n≤Ndtkr' xr... cwv ’„.·r.Rm.…¶…mvoiTqtm( 22 ctui√≥g.Nyip idVy.m.©.≤=Py s p[.* c. 19 t.Ndo>y.dyNto n.twdÁR m.hk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.vet( aÂpv≤Nt Âp.s idVy' ’„.dk.®t.xIivW/.UW.shß.Ut.Ntpy.R.≥ `ore.Mbr/r' t¢k.lme`.rvcRs" s.….m( 25 717 [Matsya PurŒna] .Ônin.lI k..e 17 j.inlw" rvw" su`orw®Tp.clm( 21 dI¢pIt.' sv| n p[.o∂‰ot' …g·rkÀ$…mvoiCz^tm( nNdk.u pIn.m( EtiSm•Ntre me`.ht.vgu‚<#t.©≥Íi©.m( 24 x·ˇ_…c]blodg[' xƒc£gd.yu/®w pxo…."u vpu" s'dxRy. n rejíu idxo dx 18 ivvex Âip.tm( 23 cN{.t' c in„p[.yt ik˘cn it…mr*`p·r≤=¢.tl=. ¥*nR .mIkrp[:ywr.in c ivm.n.xinpnwvjR v[ ge . inv. tms.rvpuW' yug.pur." 14 dI¢toy.' y∫y' .….…. inpet"u %gt.' z.nl. vpuW.…mv.Nt.D. tiSm•uTp." p[vvu" sh m.n.çn..k.vpuh·R r" 20 bl.vOt.Mbrm( 15 tt ¨Lk.kúikr.Stlm( 13 c<@.Ns it…mr." aNyoNyveg.m( /Um.Rye lok.mUl' ≈IvO=' x.in p[ptNTyuTpt≤Nt c 16 ctuygRu .Ty…. iv¥uÌ.·r.N`n*`. `orinÓ≥a≠ .opet./rm( iv„.'s' ikrI$Cz•mU/jR m( b.hktnU®hm( tejs.N/k.' bl.uxl w ' =m.kúcN{g[hg.

≤Ntl+mI….niv$p' toyd.r.t' toyd.ixtm( 28 s.®pxo….Nt' svRsÊvmnohrm( 26 n.rfld' SvgRS]Ic.dx.√«p' ®{wk.nivhgVy.y.rs.!‰' svRlokmh.mhmh.pvRpl [ yoTpiˇve…gnm( 36 t' tu yogmh.Mbum/ußvm( iv¥.≈ym( mOgNe {p..®pLlvm( svRlokmn"k.d' rs.kúmh..gr.M.Rvm( dev.k⁄lm( ipt.Rinlseivtm( 34 dwTyr=og.k°.h'k.h'k.h' y=orgZW.| xwlxƒk⁄lyw tRu m( ]wg<u yivWy.nNts≤ll' Vyˇ_.m( hyRêrqs'yˇu _É sup.xwivRtt' p=jNtuinWeivtm( 29 xIl.&mm( aVyˇ_.rfÉinlm( 30 mh.tm( 35 ≈Ik°itRk.SkN/' mTyRlokp[k.ujgoT’∑xwvlm( √.®gN/.r.·ˇ_vTslm( 37 anugh[ kr' dev' p[x.tm( k.mh..nRdI….dxpˇnm( 33 vSv∑pvRtopet' ]wloKy.' xu.r' n.vIy| svRS]Iràxo….n.s':yo…mRs≤ll' sup.Utp[roh.vt| svRlokit…mi©lm( 32 vIrvO=lt.Uttr©*`' g[hn=]buädë m( ivm.m( i]dxod.R?vjseivte 38 718 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ..@Mbr.≤Ntkr..rinÓ≥a≠ .g[.tlmh.lyo…gmh.p..nivm.m( 27 ivxeWp]winR…ct' g[hn=]pu≤„ptm( dwTylokmh.ˇ_.k⁄lm( 31 jNtumTSyg.!‰' mh.…/dev' vrd' .omhod…/m( s'?y.qRc.guLm' .' .[Matsya PurŒna] pur.k.

R" s'vˇO .í£⁄" p[x.…jt.nu∞rw /Iyt yDeWu c h…v" p. lok.nv." p[x.…. me d. muidtm.Nt.xe tu iSqto iv„.sHz⁄.n. iv„." 46 p[vvuí ixv.≤Nt' v[jt ." 45 dev.ye„v.u®ˇm' vpur.hk. JyotI'iW somí£⁄" p[d≤=.Rv..ip cu=…u .vNm.pur." 40 dÎxuSte iSqt' dev' idVye lokmye rqe te ’t." x£purogm.jGmu" p[.. dwTypr.odRˇp[itDSy ≈uTv.." 44 …jt..y d.kvg.í.g.m( g[hcN{.Nt. nr.' …gr' ≈uTv.mO/e a.x.R n.c devt.p c p. v.Ôly" sveR dev.…c]k⁄smu e g[hn=]bN/ure .k˘ ixvm.Tmsu 49 mhWRyo vItxok.' mh.Re me®g◊re 39 t..m( 47 n ivg[h' g[h.·rin/ne …grm( 51 719 [Matsya PurŒna] .' g.udvRw tdwvtm( 42 mní£É ivn.yuˇR _É ivStI.k.." iv„.RKyen toiWt.yd' Vyo…ª dev.rk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.….mNtr.reå. ved.' t.{' vo m.' gt. .kúr…cte mNdr.vk" 50 p[vˇO /m.ov.m( te tSy sTys'/Sy iv„." sv.w∑ m®t.Xy.ip …sN/v" ivrjSk.R" sp[itD…md' vc" x.nv." 41 jyxBd' purS’Ty xr<y' xr.qRmÛU " s·rto n." p[Iit' sm.." s teW." sveR ]wloKy' p·rgOÁt.RdyS]y" 48 yq.ns.vOte anNtriXm….=vr.t..iSqt" 43 ¨v." a.nI≤N{y.í idxo dx xuıp[.mOt…mvoˇmm( ttStm" s'˙t' ti√nexíu bl.

·rikr.…jtm( idVy.r' sUpSq' ggnopmm( gd.ogvpuW' Kv…cTkÉs·rvcRsm( yuˇ_mO=shße.| mUitRmNt…mv..çnmy' i]nLv.Ôncyopmm( 9 k.í d.[Matsya PurŒna] pur.ytm=ym( ctuí£˘ suivpul' suk‚Lptmh.len mht.®jm( a?yitœ{. sgv.| p≤=p…¤ivr.idtm( 7 dI¢m.lwí hemj.mOgg..nv.„.'xmu .k.k.Ij. dwTy.Rvm( 5 hemkÉyrU vly' Sv.k?vjopet' s.yugm( 2 iki˚.mys§.y" mTSy ¨v.y' iv„.idtm( 4 Sv=' rqvrod.Rm<@lkÀbrm( spt..rmuT£oxivSt.Mbudn.e t.Rysmy' idVy' loheW.S]tU.uvc" ≈uTv..c ttoå.rk.idTy…mv mNdrm( 6 gjeN{.tm( 3 Èh.y ivjy." ¨¥og' ivpul' c£⁄yı Ru .xg' idVy' rq' prrq. smOı.TSye mh. d'ixtm( 720 .=e.Õ« me®˘ dI¢ îv.rms'b.n( 8 t.' gjRNt…mv toydm( 10 lohj..r' sv| hemmy' rqm( xwl..bıkÀbrm( it…mroÌ..pur.k°.lwí xo….Ir/r' pyo/rivn.y c 1 myStu k.k.lin`oRW' √«ipcmRp·r„’tm( ®…cr' ràj./' nIl.y" 172 aq i]s¢Ty…/kxttmoå?y.me i√s¢Ty…/kxttmoå?y.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îit ≈Im.p·r`sMpU.

y d.p.Sq.ysw" p·r`w" pU.nv" SyNdn' v.UW.y.yu/" yuı.hß' /nuivRSf.' roWj' jlm( Sf⁄r∂Ntoœnyn" s§.pur.xo yuı.Õt 17 Tv∑.ryNmht( vr.cl" 16 %rStu iv=rNdp.RiTkxor îit coidt" sbl." 22 dwTyVyUhgto .yu/" 23 hs'iStœit dwTy.yt' ik„k⁄s.h" p[m% u e tSq* sp[roh îv.roh{qoˇmm( 13 ivrocnStu s'£ı ⁄ o gd.y.Syyo/I tu dxnoœº=.| =ep.m vIyRv.m( a.UW.g[h" 721 [Matsya PurŒna] .hy." p[lMb.t' ].mu%e iSqt" 19 a·r∑o b≤lpu]í v·rœoåi{ixl. soå?y." êetxwlp[tIk..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. Tv∑gj' `or' y.sw" p.Rnru .£mm( 21 a.' hetoi√RtIy…mv mNdrm( yuˇ_' %rshße./rivkMpn" 20 ikxorSTvits'hW..rviSqt" p[m% u e tSy swNySy dI¢Í© îv.m.r îv.mu%StSq* /r.…. d.nv.Mbr.íwv s'nÁNte yq.>y.cl" 14 yuˇ_' rqshße.n.nwí tomrwí prê/w" 12 ¨¥Nt' i√Wt.'xmu .…...v∂ŸTyswNySy m?ye riv·rvoidt" lMbStu nvme`.s spà.nm.n( Sv.…. hyg[IvStu d.m' soå>yk.R•]e .sy.' p[m% u e s mh.it snIh.Iywí muÌrw" 11 p[.nv" VyUihtu' d..nvVyUh' p·rc£.xwí ivttwrs'yˇu _ìí k<$kì" xo….n( 18 ivp[…ciˇsut" êet" êetk⁄<@l.nIkmdRn" 15 Vy.

" pre 24 …s'hVy.í.pdv..k.y" 173 aq ctu"s¢Ty…/kxttmoå?y.bl* 722 .r' vw„.e t.xw" p[.y" mTSy ¨v.mu%e tSq* me`. pre ˙∑x.*`.ro rivnNdn sur. a…ên* c mh.>yudyeå>yudI.Nye vr." 26 a.mip swNySy ivSt.iÕ.[Matsya PurŒna] pur.í£⁄r.idTy..IW.!' v.n≤Ndt' blm( 30 Et∂.pur.ïxpiØxw" …c£°@ëSte xtflI….rwStjRy≤Nt Sm devt." Ekp.mys§.se 32 îit ≈Im. vsvo ®{..t.muslp.d.me i]s¢Ty…/kxttmoå?y.u 1 a." 27 te gd.`[gt.y" b.n….rk.Rnvpug' v.p·r`w®g["w ixl.c ≈utSte dwTyswNySy ivSt.pre kÉ…cT%ro∑^y.b.St] gjSkN/gt.v' Í. neddu .Yv…¶xwl." 25 piˇnSTvpre dwTy.| yuyTu syoNmˇimv.hn.nvswNy' tTsv| yuımdoTk$m( dev..dUl R in`oRW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aNye hygt.Sfo$yNto bhv" +ve@Ntí tq..TSye mh.d../Rp.ysw" c£ìí dwTyp[vr.nn.." 28 p.nIk…mvoıtm( 31 td∫⁄t' dwTyshßg." xt/." p·r`.MbudtoykLpm( bl' r. iv’t.r" kÉ…cCz™v.rwí muÌrw" 29 g<@xwlíw xwlíw p·r`wíoˇm. .í nnOtyu ı Ru k.h=eWR u c.swí p·r`wStomr.¸….

m.it gu¢o m." shßx" 13 p.I" svRdve . mnom. n.hkg.no yq.m( sbl.©d" m…..t≤ln.yu/oidtw" yuˇ_o bl..l" shßÎk™ g[." 8 kÉtnu .®tr'hs.®roh suri√pm( 3 m?ye c.x/OÑ?ye dev.nIkÉ dwTy.Â!" s .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..RSkrSyev tejs. 10 ymStu d<@mu¥My k.£mm( 2 pu®ÙtStu purto lokp.k.lyuˇ_í muÌrm( tSq* surg.x..nug.©d/ro …b.rw" k⁄vL| lIl.' g.gv.íwv s'nÁNt yq.t" shßx" dIi¢m≤∫" sdSywí b[˜iWR….l®…cr.n( 723 [Matsya PurŒna] .m.NpyeiR t skl' jgt( hiv/.nwí p•gw" xƒmuˇ_.RnWe u g.jm. m%mu%e iSqt.idWu suNdyR" p·rnOTy≤Nt xtxoåPsrs.•. td." s.y≤Nt ivp[.YvI·rtwjl R .gr.r.iv?yNhyw" xixkropmw" v.R" s.pur.lp.den .grwyˇRu _o le≤lh.Xy.teWu devtUyiR nn..ipRto vr" 14 v®.nuy.IWyn( 11 ctu…." 7 SvgeR x£. 9 s SyNdnvro .[ˇoymy' vpu" 12 k. r…v" yuˇ_o hyshße.Sy rq" svRp≤=p[vrh's" suc.o hemvj[p·r„’t" 4 devgN/vRy=*`wrnuy.moˇmvpuh·R r." p.®c£cr. ’Tò" p·rvOto me®..∑ët" 5 vj[ivSfÀ…jRto∫Àtiw vR¥iu dN{.n.jen r.nIkSy tiSqv.mgw" 6 ym.Nsm.w" pvRt·w rv k.r….<@ëroıÜtvsn" p[v.

ro lokp.' iSqtm( 27 y" p[.Stgc£É.•vel îv.' g.r m?ye lok. tpt.' shß.=sswNyen guÁk." 21 ¨dy.nyo/I /ndo ivm.' √.nmmOtSy c 26 jgt" p[qm' .nugt' ixixr.JvLym. idneêr" 23 som" êethye .…mtg..' in/In." svR." p…ím' p=muˇr' nrv.rÎXyt ivm.R…..Ò.R…..' in/.iSqt" s':ye s.Tm.it SyNdne xItriXmv.nen dIPym.ne pu„pkÉ iSqt" 17 s r.m….' pç/.mu ( aoW/In.i˚ttnu' nwxSy tms" =ym( 25 JyoitW.=.>y.idv ixv" Svym( 18 pUvpR =" shß.nwí riXm….'x'u i√jeêrm( xxCz. mh.êyuˇ_Én rqen.y..hn" 19 ctuWRu yuˇ_...=" iptOr.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yuıvel.n.jr.¥te nOWu 724 .jr."u 16 r.n.lW…N.m…/p" p[. i]idv√..n( ihmvˇoypU.' rsd' p[. lokmVyym( 22 shßriXmyuˇ_Én .bl.n.Rnv.[Matsya PurŒna] pur.Rv" 15 y=r.íTv.jm.dx..wrip yuˇ_í xƒpµ.rc£É.mIêr' Vyo…ª rs.. cc.n.p." som' ihmp[hr.…mn.hn" ¨=.su id=u Svr=Nt tSy devblSy te 20 sUy"R s¢..dyÔgt( 24 tmO=pUg. me®pvRtg.jeêr" ≈Im..g' s*My' sTymy' rqm( dÎxud.qIR nrv.…mn.j" xux.m.tU . j.u e yuı.[.Ngd. …." v®.….jStu d≤=.l." Sv. …≈y.r.nen tejs.

yu" svR.R®dIyRte 29 y' vdNTyuˇm' ...dIn.in .yu/j.Tm.Rˇ.Np[itlom' stoyd" 31 m®to idVygN/vwiR vR¥.RdIin mh. x]uk.nn.Rsru ivn.w" sh …c£°@ër…s….. Xy.t.ixnIm( kre.¸r.in x. hVy.poVyom.idvo¥Ntmu¥Myoˇmtejs. vdne iniv∑en ivr.©..bl" 39 s kXypSy.' gd.Ut' y' vdNTyxrI·r.¸r…¶kt./r" ak| n.ojnm( pvn.tU .' %gm( 40 ."u 35 svRyoin" s m/uh./rg.k." xu."u d/.m( ym.lI' vpuW.Ut.r.Tm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.t' ggn=o.o ivêSy jgt" p[. vv* p[VyqyNdwTy.ujg.r c 28 ym.ujg. 37 sVyen.r cc.lMBy mhtI' sv.dpw" ¨ptSqu" surg..[ vmIêrm( s¢Svrgto yí inTy' gI….≤S]iv£m" yug.ujgeN{e. idiv 33 pvRtíw ixl.≤Ntkroå·rh.pur.m( s¢/.iw[ nRmˇuR _ì·rv p•gw" 32 sOjNt" spRptyStIv[toymy' ivWm( xr.nv' blm( 34 y" s devo ˙WIkÉx" pµn." p[ht|u d.m" x.…jtm( 725 [Matsya PurŒna] .R.Ut.' c£˘ gOÁ gd.lp[d. k. idvIN{.uK£tusi' Sqt" .jRu "w p[dI¢.UMy.m( 38 aNyw.yu®∫Àt" Sven tejs.·r?vj" p[. 36 a·rflmmr.g.…/ks'p.uv' i√j' .Nt’„.'S]INd/.Í©¯" xtxíwv p.' ce®Vy.vTm.xgm' xI`[g' xBdyo…gnm( 30 s v..Rr' svRp.tugto lok.

k.>y.nv.k.p.vOtm( bl' blvdu√ˇé ' yuı.| %ecroˇmm( 47 tmNvyudvRe g..R" prmmN].>y.'xsu mtejs.m( 42 ix≤%n' b≤ln' cwv t¢k⁄<@l.….TSye mh.>y..m.dde 52 îit ≈Im." pt.surivmdeWR u b¸xo Î∑iv£mm( mheN{e..…mv. 44 p=.clm( 43 Sf°t£o@.vrj' ≈Im.dRnm( 48 t√w≈v.jivr.pur.' c.oí .oStejs.jp·r≤=¢' devr.u" suv.' toyd.o…jR„..nIk ¨xn.tumNt…mv.UW." gI…..iht.o…g. munyí sm.…jtm( 49 cN{p[. .>y..Svt.Rv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION amOt.….rk.og.rl'’tm( kÉtvu We p[itCz•' mh.me ctu"s¢Ty…/kxtTmoå?y.ivıin`oRW' s'pd[ I¢¸t.Wt SvSTyStu d.®Á smre iv.qeR vj[.….rM.s'…Xl∑' vwvSvtpur"srm( i√jr.e ’tl=.Mbrm( 45 nIlloihtpIt.xnm( 50 iv„.n.m( iv…c]p]vsn' /.®p].mOtSy.mys§.y" 174 726 ... sup.Nte seN{c.….ivRpl u ' yuı.vOTy idiv lIly.Stu∑vë íu jn.…j„.inmRˇu _' mNdr. yug.RvpuW.i{imvoiCz^tm( 41 dev.[.y smvtRt pvn.Kym.yinkÉtnm( 46 a®. tms.vsˇ_Én m….y smvtRt 51 SvSTyStu dev>e y îit bOhSpitr.vlMben xIt. v.[Matsya PurŒna] pur.e t.ràen .

n./| n.>y." smre jfludvRe ." p[iv∑.y" mTSy ¨v.c t." xrj.surs'yˇu _' yuımTy∫⁄t' b.n.' bl.Rnvw…jRtk.bw ¸R 9 vei∑t.' c prSprjywiW. iditsutvw mRe U rˇ_' v[.' s'jDe tuml u o ivg[hStd.yu/' ’tm( 11 dwTyc.inN{purogm. dev. sur. îv pvRt"w 2 tTsur.nv.sÎx.msuriw nR„p[yà.sur"w ’t.' mO/e 8 teåS]xUlp[m…qt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.p[hr.yRm. d.' n xekS⁄ te ivcei∑tum( 10 aSt' gt…mv..R•mStk.'…XzÊv. dwvtw" s." …. vw pvRt.wí muslw" s'pt≤∫í s.nvs'kl ⁄ m( jgtS].msur.e t..nv.pur.n( x£o dwTybl' `or' ivvex b¸locn" 12 727 [Matsya PurŒna] ." p·r`w….* /m.n.Tym.d.o¥t.>y.lwí inyRà.ykì" c..R ivnyen c 3 tto rqwivRpy[ ˇu _ìv.m( 1 d." smIyuy?Ru ym.nvI' m. jGmur..vdn..n( 7 te v?ym." ivW<.y.wí p[coidtw" ¨Tpt≤∫í ggnm…shStw" smNtt" 4 ≤=Pym.v´or' devd..•orSk.m( aq pçs¢Ty…/kxttmoå?y.. vj[..pwivRSf.yuˇ_' dpe.nwí muÌrw" 5 t¥uım. b≤l….wí p..N`or.it in„p[.it| pr.í.Hzr.Rr.ix….R/mRsm....sjnn' yugs'vtRkopmm( 6 hStmuˇ_ìí p·r`wivRpy[ ˇu _ìí pvRt"w d.’it bl' sur.pCyut..

jgdVyym( ¨ptSqumiuR ng.jen v®.nvo d." xr. tms.Nyp.n.. petSu te d.krot( 13 teåNyoNy' n.xwivRmˇu _.y.nvw" coidto devr.y.y. nIlvcRs.Kymb[vIt( 22 pur.nvbl' mht( t.ne c d.h tt" sv.idTy' tps. 14 m.n. 18 s.n.í tms.UtdwTyeN{mN/k.vbu?yNt dev.Utmq.' tmo.m( ËvR" spUvtR je SvI sÎxo b[˜.Rve d.®. dd.í. t∂.hve 19 m.R viˆn.nv' devkdn' tmo.e…jre cN{ivWy' xIt.' mySt.msen.vt( 17 td.' v." 21 s'tte m.m( s dwTyp[m% u .yy.RNm.r îv. n∑cets" xx'svu …R j[.p. myivk‚Lpt.iv∑." vpUi' W dwTy…s'h.nvg.m." sh 24 ihr<ykixpuívw d.m*vI| sm..m.…Xz•p=.len tmo." pu®ÙtSy tejs.m*ve."w 23 t' tpNt…mv..[Matsya PurŒna] pur.Nto¥otjnnI' sO∑. idv*ks" .sOjNmh.{y" 16 t´nI.Ut…mv.R viˆn. swNye hNym.' dev.NhTv.n.o gu. Á*ve.S]j. dwTy. b[˜iWRj" x£ tpStepe sud.msI' dhn( yug.o v. deviWR…. ivs'D.'xsu ≤llp[dm( 20 te dÁm.' t... idVy.in c `ore." s't¢.tyn( 15 ap?vSt.y. îv.hn.nveêr" AiW' ivD. prmtejsm( 25 728 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ut.¥ dÁm.py.wiW.idTyvpuW" s¥ ¨ˇSqur.su" pur.s.Stu yàvNt" suroˇm.

nm..gv'…Xz•mUl…md' pdm( 26 EkSTvmnpTyí go]joåNyo n vtRte k*m.muiR nmRmsR u t." 38 729 [Matsya PurŒna] .nuvtRse 27 bÙin ivp[ go].' vOˇyiStßo ye gOh..yu.˜.….ivt.Sq.nOiWg..m( 34 aB.í dNtolU%≤lnStq.'Stu tps.Sy b[.=.[ ˜.Tmd≤xRn" b[˜cy| suc·rt' b[˜.≈mv.W| vw sevt" kmR vNymUlfl. aXmk⁄Ø. /moRå…jRtSten i√tIy.≈minv.in itœ≤Nt ivivˇ_.í ye 35 Ete tp…s itœ≤Nt v[trw ip sud„u krw" b[˜cy| purS’Ty p[.Û" pre lokÉ b[˜cyRivdo jn.˜.tpsh.qRy≤Nt pr.k˘ tu vr' vOiˇvRn.' gitm( 36 b[Ácy.Rdb( .' .lyet( 33 jn. idiv s'iSqt.in ivn.m( Ëcub˜R[ WRySt' tu vcn' /mRsi' htm( AiWv'xWe u .˜.m( . munIn." 28 EvmuiCz•mUlíw pu]nw oR n. b[˜cyeR tu b[.…sn" aSm. ≈eœo p[j.n.m( Ekdeh.Tmn.p.y Klexmev.…sn.v.Nvcn' cedmb[vIt( 31 yq.Tv' iv/Iyte Evm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. p[j.' k⁄® vw tnum( 30 s Evmuˇ_o muin….mip c.…@t" jgheR t." pç.Sy.r.r' v[tm. v. a..y v/Ry.ixn" 32 b[˜yon* p[stU Sy b[. Áxnk.Tmn. Tvy.tsm¥uit" 29 t] vtRSv v'x." 37 b[˜cyeR iSqt' sTy' b[˜cyeR iSqt' tp" ye iSqt.y' ivihto /ro munIn.=.êt" pur.pur.' x..Tm.iSt k.

/.m( 44 yidd' lu¢/m.r….m.nmetT’Tv.m( 48 tSyo®˘ shs. 42 y¥iSt tpso vIy| yu„m.m.k.nen iv…/n. ß+ye pu]m.˙t' s≤∫rTyqRms≤∫·rv me mtm( 45 vpudIR¢.]íov.xne mmNqwknÉ d.'S]Iñ( jDe prmkopn" 50 ¨Tp•m. v[tmuˇ_' tpiSvn.c iptr' =I.iSt yog' ivn./te t.RTpr' tp" 39 yo ingOÁ≤º N{yg[.ms'kLpv[ti£y.[Matsya PurŒna] pur.Tmn.iv∑o inveXyo®˘ ¸t. in…mRt.m' c pçkm( b[˜cy| sm.pTyen kmR.R sutSy p[.ns. Jv.t jg∫+ye TyjSv m. =u/.m' . yoinr. m.R c ]y' Sy. …s≤ı' ivn.nm.Êv.Ry"w Vy.Tm. …s≤ınR v.Tm.r.…./ˇe ikmt" prm' tp" 40 ayoge kÉx/r.l. me i√tIy' jn…y„yit vNyen..TmtnU®hm( 46 Evm.Npu].' ab[˜cyeR cy.·rh in.Rq| yu„m.R¥ a*voR n.Ntkoånl" id/=…•v lok." Kv c s'yog" Kv c .Np[. sO∑. me b.m( n. id/=Nt…mv p[j.s'Dkm( 41 Kv d. mnomym( d...iSt lokÉ yxomUl' b[˜cy.m( sOj?v' m.k˘ ividt.ryog' ivn." n d. ….∂M.tVy. 43 mns.lI ÁinN/n" jgto dhn.e." 47 ËvRStu tps.ryogo bIj' v.m( 51 730 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . tpiSv….Õ« pu]oå…¶" smp¥t 49 ËvRSyo®˘ ivin…. …gr. mns.Tm.y.Ntr. yx" n.Utg[.v..nsI p[j.j.vivpyRy" niNvy' b[˜.

¢e k.hm.y vw 55 p[.My.…≈t. Sv.' D.∫ojn' v.jyn( ¨v.tStto b[˜.Ut.m( i]idv.¶e" p[.' dd.SytIh .surr=s.ph" 60 EWoå…¶rNtk.m( 61 EvmiSTvit t' soå…¶" s'vtO Jv.m.n.le tu s≤ll.roih….Sy inv.Rljw MOR .in vvO/e soåNtkoånl" 52 EtiSm•Ntre b[˜.' gitmup.u Tv' vdt.le sMp[..c v@v. ye c sveR mhWRy" a*vRSy.Rvmu%' p[≤=Py ipt·r p[.tk." 63 731 [Matsya PurŒna] .gv.h' c pu]k siht* ivc·r„y.mu%åe Sy vsit" smu{e vw . ’t" dhn" svR.iÕtVye sm. ikm.mO.pTySy te ivp[ k·r„ye Sq.Tv.tU ..Tmkm( iv/.o idxo dx indRhNsvR.tU .·rmy' h…v" tıivStv pu]Sy ivsOj.æHzxo" mitmet.....nugh[ .tIh prm..' pu]o jgtí dy.vo in„pu].gv'StipRt" pu]" kìhVR yw" p[.nmuˇmm( tQymet√c" pu] Í.s" Sy.' sdev.' k⁄® 53 aSy. muinmUv| s.gv..Jv.pur.meW c.ly' c tt( 59 tto yug.' Sv.PSyte su%m( 56 k⁄] c.c /NyoåSMynughO ItoåiSm yNmeå¥ ..gme .yRt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Nte .m( 62 p[ity.s inyt' ipbNv.NvIyRtLu y' mh*js" 57 b[˜ov..' vr 54 ËvR ¨v.iv„yit mm yoinjRl' ivp[ tSy pItvt" su%m( 58 y].xI my.lm<@l" p[ivvex.c v.n.

" pur. te SvSy v'xSy vxg. n s'xy" x.nveêr" 71 EW.• s'xy" 75 îit ≈Im.·riving[he s'r=Ty.?yo yidh kmR.y. dˇ" sO∑.y.do….po ÁSy.m i]idv' ˙∑" ’t.ym¥eh suvt[ 68 t.nen . tNmhd∫⁄tm( ¨∞w" p[. yenvw tejs./ne rtm( yid sIdeNmuin≈eœ tvwv Sy.' gO I„v mm pu].qoR d. p[ithNtVy.gv.Tpr.met.' hin„y.e t.| p.' me s%.' gOÁ p[.≤=km( tps.e in…mRt.pur. 73 y¥eW.. devrw ip dur.vOt" m.Tmp=' c ivp=' c p[/+yit 70 EvmiSTvit t..mys§. x£ toyyoininRx.y.R©o v. ktRVyo .jy" 67 a*vR ¨v.v[t .d.My muinpug' vm( jg.iSt me tps. te muin≈eœ p·rtu∑" ipt.gv•∫⁄t…md' s'vˇO ' loks.Nsu%I dIyt.mh" 65 ah' tu tv pu]Sy tv cwv mh. pUv| p. 66 tNm. td.TSye mh. 72 tiSm'Stu VyuiTqte dwTye invIRyWRw .OTy îTyvgNtVy" s.r.c /NyoåSMynughO ItoåiSm ySy teåh' gu®" iSqt" n.rk.Kymetduv. a*ve. m.m…¶myI' du/WR .c h 64 .' pXy sm.vkÉnovRsnU nu .mev m.vkìrip 69 EW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ihr<ykixpuÎÇ≥ .í sm.h' sh s'gMy y.…m TvTp[s.R in…mRt. duivRWh.tsv.kr" 74 ten.p•' tvwv.sd.[Matsya PurŒna] pur.me 732 ..m( in·rN/n.

rípl" êetv.x/rSy vw asur." n ivdu" som dev.my' l+m tv.c EvmiSTvit s'˙∑" x£≤S]dxv/Rn" s'iddex.' yy.≤NtvpuW.lyog.m( pçs¢Ty…/kxttmoå?y.y ixixr.n. .sySy≤%l' jgt( 6 êet.y.]' k./.en vÂ…qn.y.yR mhs.' it…mrflSTvmO=r.idTypq.m s'ygu e 10 som ¨v.tU .…yn.' Tv' som" somp.y jy.' vd…s yuı.y" 175 aq W$(s¢Ty…/kxttmoå?y.m…/p" xxI a…/’Tk. xIt.ip ye c n=]yony" 5 Tvm.$( 9 tÌCz Tv' mh..' ceêreêr" TvNmy' svRlokÉWu rs' rsivdo ivdu" 3 =yvOıI tv Vyˇ_É s.l' jgit yojyn( 4 lokCz.c yNm.q| c idv*ks.x.ˇ_q.g[t" som' yuı.pur..j vrp[d 733 [Matsya PurŒna] .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.m( 2 Tv' mˇ" p[itvIyRí JyoitW.grSyev m<@le p·rvtRSyhor.qeR devr.yu/m( 1 gCz som sh.'xru mOt.. dÁ.y" mTSy ¨v. xmy Tv.˚" xxs'in.m( s*MySTv' svR.sen v®..yoinhRrxe%r.' cop·r iSqt" tm" p[oTs.nuihRmtnuJyoRitW.yTv' k⁄® p.' ivn..dU?v| JyoitW.≤Nt" k.. î∑o yDrsoåVyy" 7 aoW/Ix" i£y.Tm.surI' m.hn" 8 Tv' k.

pkWR.rk.* xmy.Ry.nn. îv.ivt' swNy' t∂. ihmvO∑y" ve∑y≤Nt Sm t.M.y..' x.≤Ndiv d.{y" 19 xIt.Pl.x.n.livtt.odw" p[iv∑w·rv s'vtO m( 17 t. t.xp.hve 12 îTyuKTv.Pl.`[g.≤NtvOıye 13 teW.. îv.nv.xihmyo…/n* mO/e certurM.R…m ixixr' dwTym.Rv* 16 t.ivtsv.vI d.vu.q* tu xx.eNdU mh.xwí Sp≤Ndt..k°.' tu idiv dwTy..Nme`g." myo ddxR m.R©.xxIt..m.Mbun.dpoTk$kÀ$.ivv mh.nvmÎXyt jgTs'vtRk.Hz«triXm…. p[ptNTyuTpt≤Nt c 21 t.'x/u r* v®.….n( 15 √.Ste tu dwTy.y.RØh. ivixrSk.…snIm( p.vu¥t.N`or..'ívw dwTy…s'h.….bl* jflutiu hRmp..vMbun.nv" 22 s ixl." ihm." =uB/.>y.k°.xhStg[…qt.' ivprItp[.m.Rk.oM.twí p.q* smre t* p.iNvmd.nv.m( EW vW.'xiu nht.s swNy.˚v®./Ix" sjlex" ixvodkì" Pl.NmCz«tindRG/." p.NdwTy.n( ivm.idt.m.m( 11 Et.in sur.[Matsya PurŒna] pur.| nd≤∫gRjyUqpw" 734 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .¶y" 20 teW.Np.stum.idRt.o….' %@±gcm.m( 23 …s'hVy.. r.n.y. îv 14 t* p.e n xekí⁄ ≤ltu' dwTy.vy.lindRG/.j." sp..m( 18 xIt.' ihmkroTsO∑.' kNdr.'Xz.Stoyihm.'xju .NpXy Tv' ihmvei∑t.' dev* dwTyeN{in…mRt.Nmh.g[. in„m.in iv…c].. vw ivm.twí d.

v´ors'c.'í d.hve dG/.>y.>y.w" ikrNdevg..vinl.yu" p[/.surivmd| tu {∑ëk.Ut.inl.k⁄l" dwTysen.mg. h·r" 32 tto .…sxBdw" ixl.uv..vWw"R s'pt≤∫í p.y.yu/`n.m( 24 in…mRt.UtWe u p[ptTsUTptTsu c 735 [Matsya PurŒna] .>y." kÉ…ciCzl.…. nn.lD" k.vRtI m.Sm.n[.y.( .vkm.vRtI' m..' p[vı O .. Î∑* r.Rnv./r" 31 k.wdvRe oåÎXyt kín 29 tdp?vSt/nuW' .' idiv k.Rt&m.' p.yeåNtdR/tuStt" a…s….nIkÉ £°@Nt.n devs'`.I c m.dpw" j`.krI v.mI n cu£o/ gd.ååysg.[ Ntveg. pO…qvI pvRt·w rv 28 aXmn.¶p[hr.gvt.m( 33 t.lme`.in®ıo &mg. &mpvRts'k$.®tm( certud.m( Èh.r.®..`U….lm.| pvn.' mh.hve dev.' ddhtuygRu . s. p[ht.m( p[…qt.mud." xklI’t.Kyen t* m.ivtSt] pí. ." smI=Nk.x h 34 soåinloånls'yˇu _" soånlí.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh./rm( 30 s ih yuıgt" ≈Im.®t* coidt* iv„.'í..nIxo n Sm VykMpt sih„.Ntei„vv mU…z≥t* 35 v. gd.mStd.k°.' Sven yàen kÀ…jt.nv.y.XmyN].uTv.d…¶Stu m.mOgg.PyjIvyt( 26 nwx." n. p.ivlm( in„p[pà' sur. a.e 27 s.msOjTs smNtt" 25 s.SmI.nl* 36 .∆gTSv.nIk˘ vjR…yTv.pur.vyv.mpkWRt.e p.í.

su p[vˇO e /mRivStre 40 ap.tSkN/.xo mh.NtkLmWe lokÉ x./re 38 in„p[yàeWu dwTyeWu ]wloKye muˇ_bN/ne s'p˙[ ∑eWu devWe u s.æ?vit svRx" 39 jye dxxt.Skr.UtWe u p[x.[Matsya PurŒna] pur.jye id=u sv.nvitRWu 43 .©d" 49 mNdr.ne gd.ne ¸t.. 47 tNmy.=Sy dwTy.nve a…¶m./u s..ne c sTpqe 45 lokÉ p[vˇO e /meWR u sıme„R v.nv" p[TyÎXyt .neWu r.m( d.' ivm.Nte tm…s d.y' ≈uTv.®t.jsu 46 p[x.nSqe idv.re vtRm.' ’tjyi£y.bN/e invOˇe tu StUym.neWu .lnemIit iv:y.r=..leWu sveWR u id=u s'y.n.divg[he ap.√. lok.Pmsu a…..Wu devWe u Svg.ve tp…s …sı.rmuk$⁄ " ix≤Ôt.to d.jm.vkÉ m.…¶’t' mht( 48 k.vOˇe mh.. m.m( devp=e p[miu dte dwTyp=e ivWIdit 44 i]p.Rq| dxRyTsu c lokp.Rsu xuı.•bN/ne mOTy* Ùym.®tyoSt] vOˇe s§.pkmR.n.' c pr.St.ve p.>y.yuˇ_ÉWu .rjts'vtO " 736 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .kre p[’itSqeWu lokÉWu i]Wu c.·r]bN/uWu 41 yjm.y..≈meWu c p[j.vOte cN{m…s SvSq.neWu inptTsu smNtt" 37 v.r." pUv| dwTy. ivpul.n.divg[he /meR a/meR p. p.NteWu c p.m.xne 42 yDxo…..[.k.nv.pivıeWu ’tkmR….mkmR….i{p[tIk.

lMb.pur.ytrˇ_. k.pur.r.g[hSten d≤=.. p·r„vˇ_Stto r.©ë≤lpvR.l…mv.Nbl.rk..m( xtp[hr.en vpu„mt." sveR x£purogm.y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..·r /.s devt. 56 ¨iCz^tne .r.lne…m' smre i√Wt.myyuıe 737 [Matsya PurŒna] .nuiˇœ?v…mit b[vu n( 57 t' k.Ut.…mv.sy." 58 t' vI=Nte Sm .Rt." k.lne…mbR.ryiNvpul' vpu" 52 b.` îv p.odg[" xtb.cl" k=e mhit s'vı O o ind.'Xz.yiv]Stlocn.lne…mnm( i]iv£m. d.swviRO ∑yuˇ_.n( ÈryNmu%in"ê.u·rv mNdr" 61 aq ivVy…qre dev..* dwTy" siv„.surNe {e.m.NmO/e 54 tjRyNt' surg.Nt' sv.…/kmt' n.nn" ]wloKy.pU.prm( 59 soåTyuCz^ypur"p.HztÍ© îv.." 60 s myen.NtrivSt.Ndevinht.m•suro yuıe ].' k.in £mNt' k.dyNt' idxo dx s'vtRk.neR ik˘…c∞≤ltkmR.Û" xt.nn" 50 xtxIWR" iSqt" ≈Im.e t.StulyNVyom ≤=pNpŒ.Mbr" p[£.lne…m' sm.n( 53 ityRg.y.®t.lcei∑tm( vI=Nte Sm sur.prm( 62 îit ≈Im.vk" 52 /Umk [ x É o h·rCz™m≈u" s'd∑*œpu$.dm." sveR .RNdevg..ååy..TSye mh. ivpul.=' mNdrodg[vcRsm( id/=Nt…mv.¸….hk.`U….' mhI/r.e k.le tOiWt' Î∑' mOTyu…mvoiTqtm( 55 sutlenoCz^yvt.Nt' ÎÇ.nv.

Nte jldo yq..ro vr.' c.tnI….hí hyg[Iví vIyRv.y' TyKTv.vu.y" mTSy ¨v.®.vip a·r∑o b≤lpu]í ikxor." ¨ˇSqurp·r≈.R≤Ndp.lwí p·r`wíoˇm.Rnv' k.. te d.y" 176 aq s¢s¢Ty…/kxttmoå?y.s.w" 10 piØxw….lne…mmRh.rpurogm.sur" Vyv/Rt mh.nv.ux R <u @«….lkLpwí muslw" =ep." mN]m>yst.' teW.ixn" 3 rejru . myt.ys'].iÕ.mnIkÉWu k.lne…m' tmuıtm( te gd.í. ˙∑.rk.sur" EteåS]veidn" sveR sveR tp…s suiSqt.Ntrgt' ÎÇ." pITv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION W$(s¢Ty…/kxttmoå?y.' VyUh' c p·r/..nv.[Matsya PurŒna] pur.n." t." ’itno jGmu" k.ysw" `.Nt.ååsNmu:y.åmOtmnuˇmm( 2 te vIt.yo/ngt. yoıëmpu iSqt.tej.vt.i{sÎxwg<R @xwlíw d.Stqwv c 11 738 ." sugvu IR….n( 6 ivp[…ciˇsut" êet" %rlMb.mrp[:yo vK]yo/I mh..mys§.Iywí muÌrw" aXm….c d. d.Rníu .lne…mnm( ye tu t]' mySy." mySt. 1 t' ]wloKy." xtflI….….me stt' …jtk.nv.í£ìrq prê/w" 9 k.." 5 te tu sveR .m( 4 p[=e t." 8 d.Stp.:yStqwv c 7 Sv.vTp[Iitd.nveêr. yuık. yuıpur"sr.

' s'rB/.pr.Mbud.gr.lne…m' mh.>y. k.nv.StI+.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.pO…qVyo" s'yogo yq..Im. 18 s'pd[ I¢.Im.' yq. smu{*`sÎxI idVy. 16 ¨pet.y.n.>y. dwTy.>y.mip cmUmmuR du e x£p.ujg' vdnw" £Àrl w ≤Re lh.g. t.vıor' devd.jfluStto .gme devt." s.pt. y=gN/vRx.Mbud.m( yugyw NR ]wí inmRˇu _ìm.pur.cmU" 19 rr.>y.y.n.ykì" vj["w p[hr.…@tw" do….' bl.åågm. /nden c /Imt.r.>y.>y.…mv.gm" 20 ¥.sur.nvs'kl ⁄ m( 21 =m..xwí mUznR "w 12 .Rpr.ååytdI¢wí p[.' s'˙∑.R©. n.…¶nyn." s'dI¢mns" p[ghO Itxr.nwí tomrw" 13 ivkoxwr…s…." sm.St] sur.hve s.>y.≤lnI tyoíMvoStd.Rí.v.Iywí dIPym. devmh.nIl.' t.wg¢Ru .nI' tu b.S]vtI .' cN{sUyyR o" v.£mpr' dpRSy ivnySy c iní£mubl R .r.vRtIy." 14 tt" purS’Ty td.' pu≤„pt.erI" xƒ.sn.Uv s sm. …st’„. s.' p.yuvge vtI s*My.r.sw" p.>y. Sy.>y. g[hn=]h.>y. dI¢xS]p[vr.¥ugpyRye t¥uım.pr." t.Rg." 23 vn.iknI 17 toyd..' tu .w" xUlíw ixtinmRl"w dwTy." 22 pUv.≤lt. ivıvsn.R ®w g[t.íe®Ste devd. `n.nwí s.' ®®ce cmU" 15 ¥*inRmI≤ltsv.Nd?murnekx" 24 739 [Matsya PurŒna] .j.…snI ymeN{v®.

NssOj"u s':ye gd.n.nv. jld.n.u x RO ' kÉ…cTpun" kÉ…cˇu j…flre tto rqw" sturgwivRm.it….R¸…." 30 rq.nwí. n." gd.In. rqwinR®?yNte p.ys.xin' `or' p·r`.." 33 s'Ó.n( 27 iniS]'x.Rmæu T=Py d'ixt.dm. b.©.ip c…mR.* EtiSm•Ntre £⁄ı" k.Stu c.mr./mNye s'p..yu/ivr.' kÀ…jt.gme tdS]xS]g[…qt' ≤=¢oæT=¢gd.í pd.ivlm( 35 devd.R yuıduidRnm.dNyoNym.lne…m" s d.tw.on.' c inndo dwTymNtdR/"u Svnm( teåNyoNym…." smre s'd∑*œpu$.me`' dev." teW.[ Py n xekí⁄ ≤ltu rq.s'pte "u p." 29 smIyuSte susr' B/.wí xklI’t.n.RÙN√÷√mNye yuyTu sv" dev.m( 31 n.ÔuStu rq. jfluSt]..nn.* t∂.n.' rq.Ôub.ihn.inp.b.ttlin`oRWo /nuW. vemU rˇ_' ht.b.n.' sm.in c 25 dud' .…m….NkÉ…cTkÉ…cTs'midRt..d.[Matsya PurŒna] pur.m( s xBdo ¥.nv" 37 740 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…jtm( 36 aNyoNyb.í ih yq." 28 p·rpet.R•.ååxug.b.Sywjl R dSvnw" b.' .tyNt" prSprm( 26 b." aS]wrNye ivin…. roW.¶R .'íoˇm.`.nvs'=Bu /' s'kl ⁄ ' yuım.' sÎx.t.uv' %' c idxí smpUryt( Jy.nvmh. guvIRí d.' tuml u " s xBd" xBdv.hve s'vtRm.vWe. rqw" 32 s'b. yu…/ 34 =r∆l." aNyoNymNye smre do>y.

mu%.pI@.M.cl" ¨®vegp[m…qtw" xwlÍ©.xo v®." 48 inVy." 39 s.k h injRl." pç.Nvj[. îv p•g. îv.r" ’tSten ivp.U de SvedviWR.Mbud" tSy iv¥u∞l.lne…mht.xm.=.lne…mn.lwb¸R iv/w/nR …u ." p[dI¢.o mO/e r.]wn.. ym" svRhrSten mOTyuph[ r.o r.m( Vyv/Rt smu{*`w" pUymR .•ixro®h.ls" 42 s'?y. 46 n xeky⁄ àR vNtoåip yà' kt|u ivcets" ten x£" shß." smre k..odsÎxo injRl.tpg[Stixl" s." k.inRht. 49 ivˇdoåip ’t" s':ye in…jRt" k.R" p·r`wrip 41 idVym.hv" 40 pvRt.k.=" Sp≤Ndt" xrbN/nw" 47 Eer." kÉ…cTkÉ…cˇu ivdlI’t.xinviWR.Rg…g·rp[:y.ml.[.e vw≈v.lne…mn.g[p.Rp.idv in„£.…¶Sf⁄≤l©p[tt..ty∂ºvg.…•„petru …cRW" ityRg?U v| c ggne vvO/Su tSy b.Sten p·r`w" k. ivinpetbu l R . dev." xS]iniS]'xiw Xz•…." soåS]j.pur.hk." 38 g.vv[e pvRt®w iCz^t·w rv soåinloıÜtvsnStSq* s§." 45 y=gN/vRpty" pet"u sh mhorgw" ten iv]." 44 n xekí⁄ ≤ltu' dev.e ve mh.Nme®·rv.Sy.…•"êstStSy .e 50 741 [Matsya PurŒna] .Nt.…st.mÂip..…grIn( b¸….vtgt" s':ye c≤ltu' n xx..Rvsp[.dpw" 43 ap." £o/. yu…/ mui∑….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.

ivxt( s lokp.[Matsya PurŒna] pur.r.mvSq.r l+mI' somSy t c.nugm( s smu{.c pç t' n.yu' c trs.y. idVy' Sv.t( 55 ck.tU .Rsu deh' Sv' ctu/. …jTv.'x'ë SvgR√. 1 742 .ååTmmu%e vIy.Sy ivWy' jh.y" mTSy ¨v.nuTs.' s'TyJy .I/rw" 58 p. îv ipt.m.r.Rí s·rto bl.nIy sv.í .' p[.Nsm.åå. idivj.yn' c.r..myyuıe s¢s¢Ty…/kxttmoå?y.inls'p.Ts .l. sTy' ≈Ií n.rmeœ‰e iSqt" Sq.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION y.Ut.. y.j yu…/ d.Sy ivWy' mht( c.n( Sq.>yvtRNt ivprIten kmR.y.≈y.UtpityRq.ne lok. s n=]pq' gTv.m. dev.v.it mh..Tmv.í …sN/v" ap" Svvxg.Skrm( 53 s.pur.mhm( 59 îit ≈Im.Rndu xRnm( 52 jh. vedo /mR" =m.idTyg[h.' /r.r.My.R ivd/e td.U…mj.≈ym( 54 v.nv" p.∑s¢Ty…/kxttmoå?y.rk. svRlokmyo dwTy" svR...It" Sv.R∂hº .U·rv.e t." ’Tv.y" 177 aq.vh" 57 s lokp. teW..Pyye t' tu∑vë du TRw yg.yR ’Tv." 56 s Svy' .s jgtI' sug¢u . ck.py..n..lwkvpuíN{.' idxm.ååTmvx.' c kmR tt( 51 id=u sv.TSye mh.. ck.ååTmmu%.s dI¢.vk.to rr.r.ly.r idnkmR c soå…¶' devmu%' ÎÇ.

Rv.n.' ivn.o…gn.n.nv./rm( d.e SvSqmviSqtm( d.lo dwTy.km.Jy' mhiWR….k˘ pUvWRe .m( s teW..¥ ihr<ykixpuhtR " 10 aSy Cz.m( 3 sjl. dwTyivn.ns" 5 ay' s ·rpurSm.mup..Ut" sm.x.r. tuLy' c£˘ ≤=pit x]uWu 13 ay' s k. bhvo ht.Tmn..hve 12 ay' s ikl yuıWe u sur.R o lokÉ S]Ib.n.' vwk<⁄ #í idv*ks.um=o>y' b.y r.nveêr" vw„.y .km.v' pdmiNvCzNyy* n.linrp]p" yen d.myNt' gd.nvo iv„.My" ikl kQyte anen s'ygu „e v¥ d.Rp=.m( aSy £o/' sm.m( ySy vK]' p[iv∑.qeR Tyˇ_jIivt" sivtuStejs.RSq' xƒc£gd.NySm." a..mSm.Â!' Sv.Xyp' %gm( 4 ÎÇ. m%mu%e …≈t." 7 ay' s in`O.' k.in k⁄l.¥" Svy'..vu " 9 ay' s n.PSyit kÉxv" 14 743 [Matsya PurŒna] .[.pur.m( anNto .' xu.Ts£o/o d.!‰' ix≤%n' k.' ’tm( 8 ay' s iv„.mnupSq.odsÎx' iv¥uTsÎxv.mmri√W.lSy fl' p[.' p[.y.v.Sy c 6 ay' s ivg[hoåSm.ssm( Sv.M.NtSy k.nvn.x.We =uB/m.nv.rI.VyR…qt.….qo dev.' sImNtoır.≤Ntkm( 2 s ddxR sup.n.n.s.…sníwv m/ovwR kì$.l.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.iSqt" ait£.n.xn" a.dRˇmXnuv≤Nt iv/* ¸tm( 11 ay' s in/ne het"u sveWR .…≈Ty dev.udvRe ..mPsu Svp•.y.x.

m( p[j.¸in≤„p∑o m." £mw" 20 .' hTv.n.neWu Sq. îit ≈ut" j`.' n.gRg.gMy sh deviw vRnÕ‰it 21 EvmuKTv. 19 xu.me s'p.mye my.…y„yit 15 y.pit’t' set'u ….gt" a¥ mä.vu.y. .nI' sm=' me iv„.* 18 i√/..e v.rk.r. siSmt' cedmb[vIt( 23 aLp' dpRbl' dwTy iSqrm£o/j' blm( htSTv' dpRjdw oRWiw hRTv.…m.' dwTy pXy. b¸iv/' ≤=p•..nu∆h. pUvWRe .m¥ s'ygu e îm' n.r. y∫.UTv.Nv[jte ( 26 a¥ Tv.' .Rve `ore t.≤S]….* m/uk$ì ..[Matsya PurŒna] pur.m( 24 a/IrSTv' mm mto …/getˇv v.. pµn.nwk./| nrSy c iptr' me j`.nwko ihr<ykixpu' pur.p. d.…m devVy.>yrocyt( 22 ≤=Pym.blen mht..y../r" =m." ]I'Ll \ ok.'Stt" j.nI' s§.…m pUvWRe . n cukop gd.nv.…m devt.….m( id∑‰ed.NmO/e 17 EWoånNt" pur.r`.nv.eåmrg.p…y„y.‚G.Wse =m.…m r.yuı R mev.vhm( 16 ≤=p[mve hin„y.Rm/ˇwnmiditdevR t.Ut' vpu" ’Tv.r….' r.oåsurNe {e.urWe sm.tkm( SveWu SveWu c Sq." 27 744 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .UyiSTvd.Gblm( n y] pu®W.Myp…cit' id∑‰./te d. .mev p[. sh sm.x…y„y.' m.TyNtrgtoåPyeW b.[ ¢e t. …s'hSy.' g.rp[itÂp." s≤Nt t] gjR≤Nt yoiWt" 25 ah' Tv.Sy. k" SviStm.rwk" £mm.Êv.y.

RStu∑vë mu /R su dU nm( sv.£My vsu/.Sy Vyv/RNt Vy." 32 `or.@‰m.yu/"w n cc.mu¥My b. =t' c vpur. sup.'í£É sh.RSy p.cl" 31 s'sˇ_í sup.nv.Rne k.m.n' n.rpurogm.Rr.u" 35 .itt.·r….ivxt( 33 yd.' shß.surNe {.noåitblwdTRw yw" svoR¥t.Tmn" 34 £o/s'rˇ_nyno vwk<⁄ #í£m.í.' JvlNtI' mumcu e s'rB/o g®@op·r kmR.e pu yRNt' vj[n.y.ip smre myt.n( 28 s b.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.rˇ_.yu/iniS]'x.yu/. gd.dde Vyv/Rt s vegne sup.Ntuk.í.en mhtI' gd.u' v=Syt.s d.uj.¸xtmu¥My sv.' .R≤NkrI$en ≤lhNs.um>y{vn[.[mMbrmMbrw" 39 pŒ...' v/Rm.¸….y.Ky' tu mO/e ≈IvTs/." s sUyk R rtuLy.nv" £o/. tjRn.N£..ıSt.' idx" p[Cz.vhm( 41 745 [Matsya PurŒna] .rm·r=ym( 40 dI¢.uivRSmym." ¨¥t.pur.Rne sm' iv.id≠√gu. mU…›R s.e £o/.=o iv„.¸….n îv.RS]g[h..' vw pUry.@yt( 29 d. ten dwTySy iv„.[ .m îv*js.¥ b.lnemI mh. ten sup.| Vy…qt' ÎÇ.Stle 38 AWyíwv gN/v.…¶sÎx' `or' dxRnne sudxRnm( suv..' r.sur" svRp..“uvNto idxo dx p[idxíwv %' g.m( Ev' b[vu it v.. jh.s kÉxv" 36 vvO/e c punloRk.e 30 s t. iv„.l tto yuıåe kMpm.m.

¸…. p.dq. c£indRG/. sO∑' .æ?vit vwk<⁄ #÷ smet.nv' tej" smre Sven tejs.in c .[Matsya PurŒna] pur. gtsÊv.Std./r" s mu„.RØh.¸ivRixr.yN/r.¥Sy muÁ≤Nt lok.nv" 48 kbN/oåviSqt" s':ye ivx.ı·r" s iCz•b.£m.[mn( 50 inpp..nvs'.' =urpyRNtm<@lm( 42 òGd. sm' jvm( 49 ¨rs.¸÷ c£É..Nd.m( Svy' Svy'. 46 …cCzπd b./u s.p=* v." 44 £Vy.% îv p." siWRg.s g®@" k. p[mm. 45 c£mu¥My smre £o/dI¢o gd.l.Ut.'…íTkÉxWe u jg[.q bl.kMpt d.yd' svRivi√W.t idv' TyKTv.m( 43 mhiWRroWwr.'…íTk<#πWu pI@yn( 52 ckWR kSy…c√K]' m?yeågO ." 52 te sveR b.mg' k.Tp·r.. gt.ivtt' k.…s vw 47 tSy dwTySy c£É." sSq. =o.mÂip.prm( te gd.yo" ’Tv.in tOi¢' y.Itlm( tiSm…•pitte dwTye dev.m. ≈I/r" k. n p[.vu .≤Nt mh.lne…mnm( s tSy deho ivmu%o ivb.m( medoiSqm∆.uj©m..e k. n xekí⁄ ≤ltu' r.lne…mn" t∞ vK]xt' `or' s.Vy.mm.." p[TypUjyn( apre ye tu dwTy.dp" s'ivtTy mh.ty.…¶pU.®…/rw" …sˇ_' d.sv" 53 746 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .í yuıe Î∑pr.vw" ai√tIyp[hr. 51 s.iv∑' inTym.h k.n' sUyvR cRs.R¢.d.hvdipRtm( =ep.Û" %.mO/e tdp[itmkmoRg'[ sm.

rk." p[tI=Nte sdogt..o k. …gr.c Í<vNtu i]dx." ≈v.' g. h·rrVyy" dev...cr.v..u®v.…m idvmuˇmm( b[˜WRySTv.n( 62 iny.R©.' vr sur„e vq c dwTyeWu vr..h' tv d.pur.vihtw" ≈o]w" purS’Ty purd' rm( 65 747 [Matsya PurŒna] .mh" svwbR ˜R[ iWR…. n.Nsv. ’tkm.y sumh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n( AWI.∑[ sv..n.o x£.vNtoå] sm.ååxu b[˜.vn' gCz. lokipt.' vrdo .' vy' c p·rtoiWt.c xu.Itle teWu dwTyeWu sveWR u hteWu pu®Woˇm" 54 tSq* x£ip[y' ’Tv.' xLymuıt» m( v/en.Ny" kín iv¥te 58 EW dev.y.' kdn' ’Tv.mip p[it gjRit 59 tdnen tv.…m vr' vrvt.v\Llok./| gN/v." 61 k˘ c.'í scr.. 64 iv„.lne…minRp.Hz£mu%.gvt. ydy' k. inpet/u rR .me invOˇe t. m./r" tiSmiNvmdeR s§.lne…mmRh.Tmne 63 Evmuˇ_o .sur" TvmekoåSy mO/e hNt." s.lkLpStu k.' t]Sq. b[˜.d(.gt.Rtywt≤S]loKy' Sf°t' inhtk<$km( aiSm•ev mO/e iv„.Kymb[vIt( ’t' dev mhTkmR sur.Sy.itt" 60 td." sveR y.nen dwTy.R gd.jg.g[‰.e p·rtu∑oåiSm kmR.Rnvu . hto iv„.w" 56 devdevo h·r' dev' pUjyNv..m.mye 55 t' dexm.gCz Sv.Np·r." 57 yoåy' Tvy.RPsrs..m( ggn.

" p[vtRNt. s§.¥Nt.vt.í. s*My.íopp...Ií x.yu" p[.Ru "w 72 £tv" s'pv[ tRNt.tr" sv.Py…¶homen Sv.' sdSywr….….?y.vd.≤Nt' v[jt devt.muˇr.u .jt." x£. ih d." SviSt voåStu g…m„y." d≤=. ivxeWt" iv≈M.." smre sveR k.…DkÉ>y" pOqKpOqk™ 73 g.'S]I'StpRyí' .' dI=.' y." 66 aiSmNmhit s§.me v.|í lok.o vo n mNtVyo inTy' =u{.v..' cwv cN{m.nv.' s'iSqit/âvRü .jt.Rníu mh.Iywi√≥j." ÙyNt.' idx' .' x£o idx' v®.dip mhˇr.…m b[˜lok˘ sn.lne…mmu%.gRSq≤S]/.My." 74 yq.yog' gCzt.Ntu …sN/v" 75 dwTye>ySTyJyt.' c /n.su%m( 71 v.ååTmjwg.." aBdmOtmu % u e sUyoR .R mheN{mlyo∫v.n.m.me dwtye * √* ivin"sOt* ivrocní dwTyeN{" Sv.[Matsya PurŒna] pur.Jy.ıen iptríwv tOi¢' y..Wu tpRyNt" p[vtRNt. 70 dev.n.jRv' /nm( 78 748 .l…yt.…..yen mhWRy" ≈.nv.g..…/p" 68 A=w" sh yq.' .' ." 77 …z{eWu p[hrNTyete n teW.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aSm. iv£mopet.Nsomo v." ]wloKym.it….yuírtu m.m¶yo ivp[vw dRe Î∑en kmR.' ym" p. Ev c y.'í p[.tnm( 76 SvgOhe SvgRlokÉ v.Ntu yq.mynw" sh 69 a.mOj.R" smu{' y.vk" ]I'Stu v." d.nupVU ye.' tu sUyoR rs.g[h" 67 Sv. ht.pU…jt.' svR Ev SvkmR…. dIPytu p.

u" sTypr.vTsh x'.•.s.' ivd.dev' p. ®{í.du.pur...." xtxoåq sßx" teW.&…/r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.dpre pun" 7 b. surg.mye d.Rvs'gh[ o n.me t.n( 80 îit ≈Im.TMy' .h.mu ( 3 £°@m.' ®…/r.e pµo∫vp[.mTyug'[ n.m( 1 sUt ¨v. mht.m ….N/kÉn.u?v' kmR coˇmm( a.oí yNm..Ôncyopm" 2 tps. ywVy. siht' p[.' Tv' p·rpO∑v.dN/kSy tu 6 aN/k.sI∂ŸTyoåN/ko n.edR .k.itpI…@t" 5 mumcu b.. s./| Svlok˘ tu mh.vRTy.nv.pur. p.yRm. Tvye·rt" sm.' c iv„.yx.åN/km( 8 749 . yuˇ_o Áv?y≤S]idv*ks.í smuTp•." 79 Etd.wrvSy.íyRm.Uvru N/k.m( s kd.n' td./Iyt. 4 av≤NtivWye `ore mh.nu .iNv„.y" 178 aq nvs¢Ty…/kxttmoå?y.n.n..m( [Matsya PurŒna] EvmuKTv.ip devdevSy Í.y" AWy Ëcu" ≈ut" pµo∫vSt.t ivStre.…. `or.ivin.y..ivn' ÎÇ.. t' c devStd. ÎÇ.c tSy.m.…cNmh.R¢m≤%l' jgt( Ev' m.∫vm.lvn' p[it tiSmNyuıe td.xupt' ih tt( ®{b.m b[˜.∑s¢Ty…/kxttmoå?y.ª. ht|u devI' p[c£me tSy yuı' td.rk. `orm.TSye mh.£m" jg..vTs§.

I Xy.m.n.≤lnI ivx.pr.gm.r. ipiCzl. c mh.nNd.'krI c<@. i]j$I k⁄‘$⁄ I tq. c s≤ll. b[. m.vI c cliCz%. 12 revtI c mh. sunNd. .I tq.[k u $⁄ I b¸pu]I c p[te y.©lI k⁄$.I 10 v. jy. …s≤ıí le≤lh.mÂp.≤lnI tq.rˇ_. m.h.itbl. ixv.qRmN/k.r.ux<u @« x.˜I k*m.g. cwv jyNtI c.k. /Um.rI m. c ipx.ßSy soåsOjNm.IR Áq v. s*rI s*My.r…s'hI c vw„.mu%I 21 750 .tOnNd.yk° c vwt.q v. vW$(k.≤lnI 11 bl. /OitJyeœR .®.=sI tq. 16 %e$.…jt.n.lI ¨NmˇoduMbrI tq.lI vj[hSt.£° vw nwAt≥ I tq. rM.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION p. c. xwlmu%I cwv ivnt. g[.lI dUtI cwv tqwv c su. xt. sur.rI vw mOTyurve c k. c ivjy.g. dnu" 19 ¨W.mu<@. menk.[Matsya PurŒna] pur. iv@‚MbnI £*ç. x.[ EkvIr. c k. tqwv iplipiCzk.lI n≤NdnI tq.gR . . du. c. . c s'gm. mu%ie vl. l. 18 . rˇ_.cI r.n. 13 k. m©l.I tq. kpidRnI 20 m. 9 s*p.ld'i∑^. dUtI c.t rStd... 14 aidití iditíwv m. sulocn. c …b@.hI n.n.Rmo$I tq. surs.s. Sv/.heêrI' tq. iv…c]Âp.y.lI xk⁄nI tq. mh. kr.nNd.lI cwv mh. cwv kr.My. ¨lUk° c `$odrI 15 kp. 17 vwn.I mu%mi<@k.I Sv. c kÉkrI gdR.yVy. …c]Âip.

Rk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Uy Ev.p.trStd. ip©l.Im. k‚MpnI p·rk‚MpnI 24 mohn. +vel.=I k.í devx e " soåsOjNm.su s'.ixnI lMbStnI lMbs$.su tO¢.IR mh. mnorm. mh. koivd. sd.s.g[Iv.vtI 27 …cˇ. k. s..scU…. Jv.≤lnI spRk.©l.dev" xUlmuÌrp. b. rˇ_kMpn.l. .Ny. ixv. v.rI rocn. x.IR k⁄M. alMb.mu%I c r. 23 gok…. c c≤N{k.lp.åxnI 29 k⁄$‚ü Mbk. vçn.Ry.l. Et. mu·ˇ_k. .lI p[mod.mu%I `<$.. in.' tOi¢mup.å`ivn." 34 751 [Matsya PurŒna] .Ut@. mdoıt. blmoihnI s. clJJv.sOj" sv.IR mh. k.m. loiht.…. cN{sen. ko.r.m( k⁄m.…. …cˇjl.d.kj…Ïk. ttoåN/k. ®{exI .n.RnI 28 S%lNtI dI`Rkx É I c su…cr.rI ®{sus$." ppuSt&…/r' td.Ny.`or.' mh. mh. m.…snI lMb. l. mh. rocn. hrTp.¸x.mu%I /Umixh.l..…c].tU .í.devI mhodrI Ù'k.≤Ntk.mrI 31 ip<@…j◊.surI kÉixnI x…ƒnI lMb. mh.^ l. ayomu%I k$üm% u I £o/nI c tq. suNdrI xu.k. ab. aivk. kLpn.rv.åjmu≤%k.t©« lMbem%l.R" pr.åq d'∑. h. n≤NdnI tq.h.rI sm.IR tqwk. ivs$. ink⁄M. 32 aN/k.gt.N/kp[j.pur." 33 t." aidRtStwmhR .=I ivxok.svI 30 xïk.mu%I ¨Lk.mu%I tq.. 26 adxRn. 25 JyoTò.n.

d….Hxu„krevtIm( y.nuW.gv.RvsmSvnm( 46 752 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Stu =y' nIt.N/k˘ tu iv£My td.tOg.v∫v" s.' tq. n s'xy" tSm.n..v x'krm( 39 aN/kStu mh.idin/n' dev' svRlok. 38 mUl.m( 42 îTyev' x'kre.t( 36 yq.m.mN/k.r veg.vm( tq.n.sudve mj' iv.ne ty. sv.um( 35 ttStu .CzÀl.åsO…j aN/k. xvR≤S]lok/Ok™ ck.[ S]wloKy' scr. m. yq..´or.m" sdev. pp* skl' teW.æHzv" 44 an.en vw nO…s'hmUit| devx e ' p[d?y* .NmnxI`[' invTyRt.c ." sveR x'kr' v.vtI….oˇ_mn.tumhR…s 41 x'kr ¨v.=…y„y.g[mh.n%m( 45 iv¥u≤∆◊÷ mh.=y.Kymb[vu n( .∆gTsv| tdnuD.surm.crm( 43 ]wloKye .+ym.[Matsya PurŒna] pur..vIyRStSy tu∑oå.¶e s c tu∑.exTv' tqwv c 40 tto m.Ntm.d'∑'^ Sf⁄rTkÉsrk<$km( kLp.vo∫vm( dwTyeN{v=o®…/rc…cRt.surTyug..msOK=.Iy.mN/k.ÎTy vcStd.p[. ..å…/k˘ devI s'x„u yit jn.Rkl ⁄ I’t" jg." p[j.e tu td.·r.gv. teW.d..…/p 37 pIym.' dev' v." sveR te i]pur. c ®…/r' ipbNTyN/ks'.gvN.y.m xr.R r=.m( tt" s x'kro devSTvN/kìVy.®t=uB/' s¢.tOg.mIPy' p[dd* inTy' g.u" sO∑v.iNv„.n( TvTp[s. tq.

rw" s'yˇu _' dehlomjw" 51 svRp„u piv…c].k.RVy.gv.nnm( n%in"sOtroW.IsU].v x'kr" 54 x'kr ¨v.Îxenvw Âpe.…cRW. k.©d' sumk u $⁄ ' h.Mym.Np[dd* tSy dxRnm( 52 y.Nt.. ?y.n%' `orm.UW.nR %xu·ˇ_ivr.UW.i{ix%r.' c /.l.m( a.ryNt' mh. tu∑.£m 57 shß/ndSf°t shßv®.ßjm( s ?y.pTy tu devx e ' td.xmudy.rs'kl ⁄ m( 50 pvn.vtRsÎx. Tv.[.<@.nNtmUitRmn( shßcN{p[itm shßg[hiv£m 59 753 [Matsya PurŒna] .m( ≈o. /Imt..kÉsrm.nnm( me®xwlp[tIk.n..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.' ¸thVyvh.åå£. t.çnen ivr.. shßyms'£o/ shßeN{pr.m( tejs.…jtm( 49 nIloTpldlXy.pur.rkÉyrU .r' c.kúsmeW.odin`oRW sUyk R oi$smp[.to ®{e.m' v.soyugiv.' surx£jgÌuro 56 kLp.q.tm.UmhR .k.q nr…s'hvpu/rR dwTyn.Tmk shßk.M.idt.e mht.m( vj[tI+.Îxenvw Âpe.sOj.]o .lr…ct shßinyte≤N{y 58 shß./wyR shß.≤lnm( 48 bı.…jt 55 tt" skls'l¶ hemip©livg[h ntoåiSm pµn. dwvtw" 53 p[….pU.g.m( 47 ihm..Ntsklb[˜. duinRrI+ye.c nmSteåStu jg•.®d'∑o^ JJvl.…¶Jv.k.

gIx.k.vm.=yNTyu¥t.IR tqwv c ]wloKymoihnI pu<y.≤lNynucr.tro my.' ivn.í n xˇ_oåh' s'htumR pr.. an.nucrmuCyte 70 a…jt.m( shß®{tejSk shßb[˜s'Stut shßb.rye 62 Evmuˇ_" s ®{e.I m/ud∑' I^ c kmloTplhiStk.m.tr" sO∑...u 66 sv.vm.iSmNk…qt.Ky' .gIêrI' h·r" 63 ˙dy. k.vex.g.jNm.I x…ƒnI le≤%nI cwv k.." p[j.]e>yíi£.x. îTy∑* nOp m." s'kWR. g®Tmı»dy. …bLv.xm….I tq.…m t." sO∑.≤lnI aiSq>yí tq. v.Xmd'xn. jy.SyinrI=.I tq.ls'kWR.Tmn. sU+m˙dy. tt" t.in me gdt" Í.[Matsya PurŒna] pur.y. kq' t.'jte .' dur. vOı.Stu mh. shßyN]mqn shßv/mocn 60 aN/kSy ivn. lokÉ n.s.s. pUv| mh.i]'xNm.tr" 754 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .RSt.Std.jNv.åêTq.åpr.lI sO∑. `<$. t&…/r' pItmN/k. c.y.y. 68 îTyet.Tmn.mt" xu„krevtI 65 √. t.…jt Svy' ’Tv. guÁ.y y.∞ tq.wrv.n.." SmOt.m( y. nr…s'hvpu/rR " ssjR devo …j◊. pçmI Vyomc·r." pOœg." 61 ’Tv.' n.in v+y. îit deVy∑k˘ r.∞ .k. bIj.¸vegog[ shß. c c£˙dy. 71 . svRsÊvvx'krI 67 tq.nucr. g. nO…s'h. 64 yy. m. 69 kLy..ÎTy tu m√. m. r.v.

m." 75 aivWÁtm' t..≤lk. c tqwvoˇrm.' p[. m. tq.=o mywv sh r'Syte 83 my.?vs" EW inTy' ivx.vNTyStu tq." 73 a∑* mh.®.≤S]pur.l. mh.ˇ_.deVyStduˇ_' p·rr+yq 82 my.jn[ve Tynucr.s.$." mnujíw tq.r.m( a.mu%I .' nre>yíwv lPSyq pOqKsup…U jt..tOg. pUj.]. s.pur.' s'pjU …y„y≤Nt ye c pu].k.j £o/ivSf.m/eníu b. m.Kymb[vIt( 76 yq.≤lk.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.R devg./.åxu yq.rsmq.¢.NtkÉ ye c m.idk˘ ye c kqy≤Nt mye·rtm( te c r+y.]smu∫v.k˘ ye sd.iv„y?v' tqwv c 80 ¨Cz.R" svRdve t.l.m( tmev xr." sv.IW…. lok.Ntkm( 78 n c b.SteW." 755 [Matsya PurŒna] . lokì" sv." sd.bl.Syit yu„mNmu:y.snm( 81 r*{I' cwv pr.Np. nr." pxv" ply≤Nt …cr.Syq 84 xu„k." sO∑o yoåy' ivgts. pµkr. nr.' s'SmrNtIh te c r+y.Np[d.mp[d. k.. mnu„y.' Îi∑tej" sud.Sy tu p[/. 72 Jv." sO∑m.lyNtu mye·rt. r." 79 b≤lkmR k·r„y≤Nt yu„m.…qRno jn. mh. vw devt.n( jy≤Nt te tqwv.sn.ivt." 74 t." ]wloKysOi∑s'h. devne £⁄ı.RnI s'.k.tOg. devyw jR ?v' i]pur. lok.·rte=.' .Tsut. p[ktRVy." svRk.g. nO…s'ho v.dev" p[d./| tq." 77 .RNk." sd. ye . r≤=tVy' c x.' mUit| mh." SmOt.

pv.ne tu Jv.h.u?v' vw yq.l" kq' j.r.n..iv„yit n s'xy" 85 EvmuKTv.sI¥=" p[t.r.Tv' smup.Stu m.mwkon.itRhro hr" 87 r*{Sy m.n' t]wv.exTv' s ip©l" a•dTv' c lok. le.m k…qt' ≈otu' b[˜sut Tvy.ip pUvjR o devo jgd.tOvgRSy dÊv.' mh. m./Rn.Ntr/Iyt 89 sm.'pt[ m( 1 ...tOvgRSy hrSy mUitRydR .≤Np©l" kÉn g.' pu]p[d. devI .y" AWy Ëcu" ≈utoåN/kv/" sUt yq.gv.' tnu' t] m.it c tTsmIpe devêe rSy.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION teW.m s.k⁄lvpuSt]wv.gv.gt" a•dTv' c s'p. ®{Stu p.Nsh m.xITy…/kxttmoå?y.t" ip[yTv' c kq' gt" EtidCz.[ ¢o v.' Sq.m.r..sI iTvh 4 pU..e g.eåN/kv/o n.n' v. y.N/k.y" 179 aq.pur.·r" 90 îit ≈Im.Sy.l.' iv/ˇe i]pur.TSye mh.n( 756 .¥uit" 2 =e]p.Ntr/Iyt 86 t] tIq| smuTp•' ’tx*ceit y∆gu" t].l.Sy.n..TMy' ≈otu…mCz.rIêr" ixv" inveXy r*{' tTSq.tOg.xITy…/kxttmoå?y.vÊvdudI·rt" v.[Matsya PurŒna] pur.…qRv r*{I' idVy. yd.tro deVy" s. tu . 3 sUt ¨v.R {sut" ≈Im.tOm?ye VyviSqt" 88 s¢ t.ip nO…s'hmUt"Re pUj.c Í.

Tmn.s.í pu]k mwv' k.xIl.. yq.vTyut guÁk. gOh' s'biN/nStq.åb[vIt( n Tv.c EvmuKTv.. 8 n ih y=k⁄lIn.·ˇ_rnuˇm. td.≈m..tU o Áin…mW" xu„kk. mh.íwv ik˘. mnu„y.] s'xy" 13 sUt ¨v.sIˇ•mSk.pur..n.Stu tt( 11 ihTv.¥ tpStepe sudíu rm( 15 Sq.uÔ.to b[˜<yo /.pv.' pu]mh' mNye duj.åip iviht' pXy kmwtR •.y.TO yev xveR .Rto ySTvmNyq.R {" ipt.v.T£Àrcets" 9 £Vy.gRSqo mnu„y.ååid∑. Tyˇ_Vy.åip ®{mev. s t' pu]' pU..R {" p[t.its'≈ym( my.u.rSt…•œStTpr.Ntrj' kmR n k⁄ygRu iRO h.met√éˇ' ." 6 a.noåq ipbNv.' kmR t∆.…mRkí h 5 tSy jNmp[.WIRnR te vOiˇrev' Î∑.ní gCz÷iStœ•nuvj[ n( .vet( a.vu .c inœër' ≤=p[' gCz pu] yqeCz…s 14 tt" s ingRtSTyKTv.Nv…cNtyt( 7 tmev' yuˇ_mns' pU.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.sI' sm.v' c kmR…. bt yUy' vw Sv.t Ev c 12 yq.n( ¨v..œoplopm" s'inyMye≤N{yg[. 10 Svy'.. ih's.sIní xy. yidno .∆.' idVymPy>yvtRt 17 757 [Matsya PurŒna] . v.R.m( h·rkÉx îit :y.vi√iv/' teW.=.ivRiv/wír yÊvmev' ivm.r.Tmn" shßmek˘ vW..d.mmv.itœt iníl" 16 aq tSywv tp…s s'iSqtSy mh.

rvO=l w tR opgU!iŸ Stlk&mwí 28 p[gItiv¥.….id…." sup≤u „ptw" k<$iktwí kÉtkì" 24 tm.Mbujre.s deVy.l.n' dxRy. dev" ipn.wivR?ym.nStqwv c 18 inm.dn.n. sh x'kr" ¨¥.…m svRd.c p[oTf⁄Lln. prmeêr" sv| pOœ' yq.lguLmwinR…ct' sugiN/….t' lt..n' punrevde ' {∑ë…mCz.vnt' mnohrm( ivÂ!pu„pw" p·rt" ip[y©ë….dMbkdMbkìytRu m( Kv…c∞ k.idt' s.rwbk R l ⁄ íw svRx" axokpun' .inRWie vt' c.' p[vˇO nOTy. =e]Sy dev m.rsm<@n.TyUh®twí vLgu….|s®…/rTvKc k⁄NdxƒπNdusp[.Rk.h." ivn.®sugiN/pu„pm( Kv…cTsup„u pw" shk.p[t.◊rvopn." ippI≤lkì" vj[s…U cmu%Sw tI+.:y./r…sıc.+ym." 26 Kv…c∞ c£.r<@vn.id….k⁄l.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION vLmIkÉn sm.≤lk⁄l.pyt x'krm( 20 deVyuv..vRTy.STvmr.idt' Kv…c∞ mˇ.Psrs.gvrw" sup≤u „ptwi√≥rf e m.iv/guLmxo….R<y.åSy flmuˇmm( 21 îit ivD.c ¨¥.m..k⁄lm( 758 .' g..id….n.TMy' ≈otu' k*tUhl' ih me ytí ip[ymetˇe tq.idt' Kv…c∞ k." aiSqxeWoå.m c devx e " p.©n.£.tumpu c£me 22 injRg.vCzv| dev' vw …cNty•ip 19 EtiSm•Ntre devI VyD.ipto dev" xv.r.k⁄lpu„ps'cyw" 25 Kv…cTp[fL⁄ l.k/Ok™ 23 devdev ¨v.tQym.k⁄lI’tm( 27 md. u iWtwivRh©mwí.®klp[." sk….[Matsya PurŒna] pur." p[mˇd.Nto .

" Kv…cdip ik˘nr.sw" p·rvOtp.Rp„u pink⁄rMbivmuˇ_h.rntp[.tp[ivkckdlIv.s.lInmˇi√ref˘ nvikslyxo.[k ' Ww" …stmnohrc.t' Kv…ct( 30 in…b@inculnIl' nIlk<#.≤li©tc.lw®ˇu©"¯ pnsmhI®hw®petm( 38 759 .r.…mbihR.g[m( 35 h's.gw®pxo….Rtoy' toy.su¢p[bı u iSqth·r.tgIt≈uitsu%jnnw.tp[.%.rItk⁄lopn.k°.d.….$nOTyNmyUrm( ) s.….xyw" smnuxo….idtm( 29 mOgNe {n.n.]* cN{Sy . k⁄s…u mtitlkìrk e t.NtmRnoDw" ) r.' s'py[ .t' z.Rpm[ iu dtivlsNmˇh.tn.k⁄l.®vO=km( Kv…ci√l.dp' munIn.n.Tflin…ctw" Kv…ci√x.…..s.iv/p≤=seivt' p[mˇh.y.rItvO=m( 36 s.m( [Matsya PurŒna] p[˙∑n.RNtr.Rïr.%wrxokìmRˇ.Ntx.m' mdmuidtivh©v[.' inWeivt' ik˘p®u Wv[j"w Kv…ct( 32 p.®p˚jw" srSt@.%m( 31 Kv…c∞ d≤Nt=tc.g≤ltpu„piv…c].r©¯" Kv…cdip seivtp[dx e ' s'z•' k⁄smu cyw" Kv…ci√…c]w" ˙∑..[ …jt' i]dxdevk⁄lrw nek"ì 33 f⁄LloTpl.nsw" Kv…cTKv…cd(√√÷ kdMbkìmgRO "w p[fL⁄ ln.' tIrj.k⁄lsÊvm.d.®Í©¯r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lu¢d.©n.swivR.r.g[nw IRlpu„pStbk." =Ib.tdeym.mUl..Ntx.gRm( m.v.mm( k⁄s…u mtt®x.gu®shßivt.®Âpw" a.p[dx e ' dexe dexe ivk°..vt?vinivkÀ…jtc..n.≤lv[.pur.….·ˇ_s'bıguLmiv$pwivRhgw®petm( 34 tu©.' p=p.….xo….yUr"w p=cN{w" Kv…cdip pitt r≤Ôt+m.Rp„u pwr..r.nyuˇ_ìStoy.R…st.iv/c.n." sm/urgItvO=%<@m( 37 s's∑O "w Kv…cdup≤l¢k°.m( a.g.lsg.tp[c≤ltkmlSvCzivStI.®vI®/' Kv…cLlt..

k.[mrivl…stm( 43 skl.sI mm sveWR .n' d≤xRt' dev xo. inTy' mm lok.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION f⁄Ll.R.Nt≈mhrpvn' f⁄Ll.l' mˇ˙∑.xw" pu„pwr.Rtp.ItmOgIsmUh' s'mÁu t." n.gesu i√jg.iSqt.' tnu.R x e "w iviv/t®ivx. 47 aiSm‚Nsı.mIkrp[itsmwrq k…..iRu v inp."w Kv…ci√&ms'in.Ut.tO 40 cN{.s deVy.c îd' guÁtm' =e]' sd.itmuˇ_klt.uvn.nI' tuihnix%·rpu}y.Uyo vdSv me 46 devdev ¨v.h.drMym( rMyip[y©ët®mÔ·rsˇ_.RNpunvRˇ_⁄…mh. ≈uTv. yutm( =e]Sy tu gu." 44 deVyuv.…ct.hR…s 45 aSy =e]Sy m." s.®kdMbpu„pm( 39 pu„poTkr.TMymivmuˇ_Sy tˇq.inliv`U….'xju .rw" f⁄Ll.qStd.çns'k.g[mg[se rw.Rk.vlIS%≤ltc.Nypu∑mupvnt®rMy' dxRy.w" Kv…cTk.Ntrp[stO .t.©n.mpvgRd.l/vlwiStlkìmnR oDw" …sNdUrk⁄ïmk⁄sMu .åip ih n me tOi¢rto .Nsv.' hetmu oR=Sy svRd.iÕ. v.ittv'xguLmm( guLm. pry.knknUpru n.y.n.tO .r." sd.Utlm( 42 pu•./R…m∑wg..in." 48 760 .[Matsya PurŒna] pur.mev .O©.dp.lx.%w" 41 Kv…c{jtp.n.xokStbk.rivNdr…ct' suivx.wrxokì" c.rn…mtm( rMyop..m.gOh…sılIl' …sı.O©÷ .BjeWu .…. deiv mdIy' v[tm.R lokn.iv®t' rˇ_.≤l©/r.c ¨¥..

Tm.Tmníwv s.tp.t( 56 p[y.√.Ts'sie vt.Rg‰[ . mum=u v" at" ip[ytm' =e]' tSm.n.Pyte yt" 55 îh s'p.k°.' Sq.it dev.[ Pyte mo=o dul.∫KTy.vO=sm.[ Pyte yen tt Eti√ix„yte p[y." îh s'p.Re n. v.ÌuÁtr' mht( 52 b[˜.divmuˇ_…md' SmOtm( 54 nw…mWeåq k⁄®=e]e g©.√. ySm.n.gN/vw"R sd.' …s≤ı' yo gt" s mh." sml'’te aPsrog. c mm .≈eœo yo…gn.ye.mip dul.åå“oit ÁNy] n tq.yuJymI‚Pst' Sq.ge c .n.n. kd." 57 aSy =e]Sy m.n…m„yte 58 ?y.∞eh ritmRm 53 ivmuˇ_' n my.veNmo= îh v.ˇ_í m…y sv.' inTy' yog. Kv…ct( EtNmm pur' idVy' guÁ..pur.no …jte≤N{y.Nmo+yte v. s'sie vte xu.g.re c pu„kre ò.ivhgkÀ…jte 49 kmloTplpu„p.Ntveid….ytSt] m. mTp·rg[h. mm .RipRti£y" 51 yq.n≤Nt yeåip …sı.." svR…sı.e 50 rocte me sd.R o devd.Oxm( kìvLy' prm' y.TMy.…¶dIRPyte .…m .!‰w" sro….åip n mo=" p[.m( a>ySy≤Nt pr' yog' muˇ_.R tCzé.h' p[yCz.iddmev mhTSmOtm( jwgIWVy" pr.h.so yen k.nmev c 61 761 [Matsya PurŒna] . c n mhT=e]…md' tSm.nvw" 60 te>yí.ogwêyRmnuˇmm( a.dip tIq.t( jwgIWVyo mh. mo=…mh.u mNmn." n.dyStu j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.R m( 59 aVyˇ_≤l©¯miuR n….vn.

.R .k⁄l.d.m( 68 Sf°t.' pUvvR T’Tv.kr" 65 devr.Xz•Âp.y.ste sd.ˇ_o mmwv tu îhwv.NtrshßeWu yuÔNyogmv.PSyit s cwn.o ≤li©no v.åip m∫ˇ_." /mRkt.exTvmv. iv…jte≤N{y.R≈m.©÷ sm." gt. m.UTv.iv„yí veds'Sq.d.åår. sv.p[vtRk" 64 r'Syte soåip pµ.o m... deviWR….[Matsya PurŒna] pur.jStq.' jnsm." sveR te m…y .vRi© yeåip =e]inv.RipRti£y" =e]s'vsn.. c su…cr' nOp" m…y sv.dev g.k°./| iv„.ste mh.p h 62 s'vtoR .t( 762 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . yí soåip .Ryiu dRv." anNymnso .Nye idv*ks" ¨p. Ev pr' mo=m( p[s." 72 v[itní inr.mev p[itpTSyte 69 tt" p[.R m( ivWy.SyTynuˇm." sÊvSq. /Ir.y=Stq.sˇ_…cˇoåip Tyˇ_/mRritnRr" 71 îh =e]e mOt" soåip s's.dv.rM.…mhop." deh..d.Tm.ivt.KTy.tp. mh.r' n punivRxte ( ye puninRmmR .m( k⁄bre Stu mh..?y m.∫…j„y≤Nt mo=' prmdul.ivt.Nmm suvt[ e 73 jNm.tuv<R y.v[t.uv.s. 67 alkúí purImet." s.Rso mh.iO t c.…sn" gOih. c. mTpr.RipRtp[.' deiv …s≤ı' y.| .≤= =e]åe iSmNmuinpug' v" b[˜.n" sveR m." 70 mTp[s.¥ /ImNt" s©v…jRt. x£o yeåip c.“uy.' mTp[s.m( 63 pr.xrsuto yogI AiWVy.mev suvt[ e 66 aNyeåip yo…gn" …sı.

Sy tp…s n p[yCz…s y√rm( at" =e]e mh.i√rjs" p[it.sI tu .m( d.‹gmen riht.“uv≤Nt mU%.Sy mhTflm( aivmuˇ_Sy k…qt' my.sup„u pm( aiSmNmOt...rohe tps.r.y vr' . jgTpit" jg.≤Nt mTy.‹" 78 EtTSmOt' ip[ytm' mm deiv inTy' =e]' iv…c]t®guLmlt.nmetdev pr' ixvm( Etdev pr' b[˜ Etdev pr' pdm( 77 v.m( [Matsya PurŒna] t…mhwv pr' mo=' mr.m .tu' p[s.iSqpÔrm( 83 devI p[.pur.uiv 76 Etdev pr' Sq.y .·r.jpui] a]. htikæLbW" ahoR vrms* lB/umSmˇo .oåip p.h …grIN{j. rMy..m y=o y].nugo[ dev®w ˇ_Stu x'kr 84 ÈÎxe c.c EtiSm•Ntre devo devI' p[.dev pu<ye sMygup.yubı.ˇ_o mm vr. dev' dxRyNtI c guÁkm( sTy' n.d…/gCzit 74 EtTs'=pe to deiv =e]Sy.twinRrI=tI êetv.tO " pdm. ye c yogeêr.v. mm purI …g·rr.. te guÁmuˇmm( 75 at" prtr' n. iviv/du„’tk.Stnu.p=y.ååSte ’xo /mins'tt" 82 ttSt' guÁk˘ devI Îi∑p.uvn]ys.d' y=.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.uvneê·r 81 EvmuKTv.r.…min 80 .ip n s'xyoå] 79 sUt ¨v.R. .ˇ_.h td.iSt …s≤ıguÁ' mheê·r Etäë?y≤Nt yogD. sd.åågt.m( ò. tto dev" sh deVy.Ut.| ivcm..…ste 85 763 .

m( kqmev' p·rKlex' p[.ogp[.…m devx e Tvˇo vrmnuˇmm( 94 devdev ¨v.c tt" s lB?v. ixr…s c.√.dex. r. yq.n' pXyey' svRd.¢o y=k⁄m.yto .i¢Stq.' dev' vOW?vjmupiSqtm( 90 devdev ¨v.' g.t' . s.…m te pUv| ]wloKye dxRn' tq...vet( .gvN.ip sveWR .rk" xI`[mSy vr' yCz p[s.=ten c p.' yogwêy| sm.' TvYynNy.s'Tyˇ_" svRrogivv…jRt" .·ˇ_mVyg[.c vr' dd.dyo dev vd≤Nt prmWRy" ®∑. h·rkÉx' vOW?vj" idVy' c=urd. EtidCz. tu vr' xrIre.Cznw®NmILy c=uWI apXyTsg.dyo" p[.…≈t" 764 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ô≤lm( 92 ¨v.tStSq* ’Tv.ååSte ’xo /mins'tt" 88 t' ÎÇ.KTy.n. jgTpit" jg.' ivgtJvr" 91 sUt ¨v. c.t( 87 Evmuˇ_Stto dev" sh deVy.c jr.mr.iv„y…s g.' iv/TSv me 93 a•dTv' c lok..pTy' tq..å=ym( aivmuˇ_' c te Sq.m y=o y].q td.q tu∑.ixv.?y=o /nd" svRp…U jt" 95 ajeyí.JymNte mo=" sd. p[.ˇSmw yen.d. …s≤ıStU. ten vrdoåSmIit coidt" .v<y| c xrIrSy pXy m.pXyTs x'krm( 89 aq y=Std.c.[Matsya PurŒna] pur.Tprmeêr 86 Ev' mNv.√.

" 1 g.n' n.uiv iv:y. svR.y du„kr' devd.vrp[d. k·r„yete lokSyod(.gv.nvw" a.Stpo/n.pur. k…qt' .m[ * 98 sUt ¨v.v" iSqt" mh.c Ev' s .Myy.pur.TMye d<@p..Tm.yogI tqwv c ¨d(.eêrpit' idVy' ®{tuLypr.pp[.xITy…/kxttmoå?y.' prm.m[ " s'.' kq.n.sÊvo b[˜<yo mm c ip[y" }y=í d<@p.tU o mheêr" 4 n≤NdkÉêr ¨v.m[ íwv g.TSye mh.. mheêr" 3 `orÂp' sm.ip lokÉ>y" =e]p.lo .' ≤òG/.npOCz•≤NdkÉêrm( 2 b[iU h guÁ' yq.rk* tv...iv„yis 96 mh.Sq.y" 180 aqwk.' p.….u.vTSq..m[ s'.Tm.* te p·rc.…. g.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.eêrm( jg. devne yTp[oˇ_' pur.…m nmS’Ty mheêrm( 5 tto devne tu∑ne ¨m.y.t' y] inTy' Svy' iSqt" 6 765 .' pu<yo∫v..y" sUt ¨v." ip[yk.Uts'Plv' y.s' devx e " sh ten mheêr" 99 îit ≈Im.c pur.xITy…/kxttmoå?y.'St] y=' ’Tv.tÊv' y] inTy' .m( [Matsya PurŒna] a•dí.c îm.blo mh.m v.ååDy..gv.e v.' pu<ymuˇmm( tTsv| s'pv[ +y.sIm.m.tU .ixnIm( Í<vNtu AWy" sveR suivxuı.h.í mh.r.ro .£mm( snTk⁄m.

nm?yyn' d.n.…m guÁ.c Í.=ym( 9 jNm.Ntrshße.c. Sq. p·rpOCzit 7 deVyuv.m( 8 j¢' dˇ' ¸t' ce∑' tpSt¢' ’t' c yt( ?y.n.s.y.KTy. dG/m¶* tUl…mv.ååc+v x'kr 10 yiSmNVyviSqto .' Sq.' guÁmuˇmm( svR=]e We u iv:y.tmivmuˇ_' ip[y' mm 13 a∑Wi∑" pur.c . tu„y…s Tv' mheêr v[t..TSvy' ®{" ’iˇv.p' pUvsR …' ctm( kq' tT=ym. yTp.Rn.=ym( jNm.Rsngt.vit c." Svy' iSqt" 14 y] s'inihto inTymivmuˇ_É inrNtrm( tT=e]' n my.n' sv| ./R’txe%r /m| p[biU[ h mTy. p[oˇ_.…¶n.dev' tto devI p[.ro /mR Ev c 11 svR…s≤ıkr' y] Á=Yygitd.p' pUvsR …' ctm( 17 aivmuˇ_' p[iv∑Sy tTsv| v[jit =ym( aivmuˇ_.?yyns'p•' kq' .n. yTp. muˇ_mivmuˇ_' tt" SmOtm( 15 aivmuˇ_É pr.=. me®Í©π yxiSvnI mh.vit c.nmuˇmm( y] s.it tNmm.íwv a.n.u deiv p[v+y.in inym.gvNdevdevx e cN{.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ®{Sy.' .t.ååihtm( 18 766 .Ntrshße.ykm( vˇ_⁄mhR…s tTsv| pr' k*tUhl' ih me 12 mheêr ¨v.[Matsya PurŒna] pur. git" j¢' dˇ' ¸t' ce∑' tpSt¢' ’t' c yt( 16 ?y.uiv cwvo?vRrte s./. …s≤ırivmuˇ_É pr.

" ixve mm pure deiv modNte t] m.in Sq.$.in s. cr.'in?y.vet.nv.íwv ye c.≤ı gm ip[ye aivmuˇ_É vr.rohe i]s'?y' n.ly' tq. 24 vS]pd' ®{koi$' …sıeêrmh.leêr' pr' guÁ' guÁ' ≈IpvRt' tq..˜." xU{.y.] k.¢. s.t( aXmn.…cTk.m[.. k.mo v.R" p.y." ’…mMleCz.. vOW?vj.in ih piv].u ip[ye 20 cN{.in Sq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lym( gok.….m( b[." ippI≤lk.| Sqleêrm( Et.Nmm lokÉ mhIyte 22 aivmuˇ_' yd.in c piv].lpyRy." =≤T]y." 21 ak.len in/n' p[.….Nye s'k°.] s'xy" 30 y..vroh..] s'xy" 27 h·ríN{' pr' guÁ' guÁm.mo v.R=' tqwv c 25 amr' c mh. t]wv in/n' v[jte ( 23 aivmuˇ_' gto deiv n ingRCzπˇt" pun" soåip mTpdm.≤ı mm ip[ye aivmuˇ_É vr.Rsk ' r.* …. gCzπTkd.| ®{k. guÁ' ’…mc<@ºêr' xu.í ye c.k.m( Et.m( guÁ.pur. aivmuˇ_É Í.=. sk.R ivc.Êv.n.≤lÔrvn' cwv xïk.r." k.“oit n. s..| c suv.itguÁ' kÉd.pyony" 19 k°$.'in?y. aivmuˇ_É TyjNp[.l' tq. 28 mh..Ts'?yyo√≥yo" 26 k. vw v.n.tkÉêrm( j./Rm*≤ln" sveR ll.rohe i]s'?y' n. Áip ityRGgtoåip v.Nye mOgp≤=.in ≈UyNte i]Wu lokÉWu suvt[ e 767 [Matsya PurŒna] .'in?y. vwXy..r' mh.wrvmev c 29 a∑.

tu 5 Sq." 1 tq.eåivmuˇ_m.Tmn.ns'iSqt' veXm idVymNtihRt' c yt( 6 .vˇT=e]' yo n muçit 8 b[˜cyRvt[ "w sMyKsMy…g∑' m%w.in vw 31 aqoˇr. svR.TMy Ek..tU .n' pr' piv]' c tIqRm.nvw" 3 a. 7 b[˜cyRvt[ opet.v" iSqt" aSy =e]Sy m.tU " iSqt" p[.' vrm( pp[Cz⁄AW≥ y" sveR snk.' prm' guÁmivmuˇ_…mit SmOtm( 4 aivmuˇ_É sd.n.pur.m( 32 îit ≈Im.vR te ( 768 .y" 181 aq √‰xITy…/kxttmoå?y.Tm.Tm. devdev" sn.' ..TMymOWI. …s≤ıyR] inTy' ..' kq. Xmx. dehptn.mivmuˇ_Sy xo.¥.UloRkÉ nwv s'yˇu _mNt·r=e ixv.spOœm.Sq.deWu inTy' s'iniht.tn" `orÂp' sm.c mh.UloRkÉ y] inTy' . r.v" iSqt" 2 SkNd ¨v.' idVy.Ntkoivd."u guÁ.sIn' SkNd' b[˜ivd.ne SkNdo v+yit m." pXy≤Nt cets.TSye mh.xITy…/kxttmoå?y." …sı.Stu n pXy≤Nt yuˇ_.y" sUt ¨v.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aivmuˇ_Sy p.lym( ayuˇ_..TMy' yduˇ_' TvIêre.¥.Uts'Plv' y.y du„kr' devd..ivt.Stpo/n.ˇ_.h.vTSq. ved.ytn' tq..h." a.Stu mheêre b[iU h Tv' SkNd .h.[Matsya PurŒna] pur.jWRy" sveR ye .c kìl.u.

vT=e]' yo n ivmuçit n kÉvl' b[˜hTy.s' vseıIro l~v.¥.o ih .vet( 10 inmeWm.Nvˇ_⁄' dIp.vt.p. p[.yuˇ_" prm' p[.Tm.Tp[. tUˇ_.. yoå….TMy.m( ap.]mip yo Áivmuˇ_É tu .“uy. git" sv.nvo /Im.Py ivêeêr' dev' n s .·ˇ_m.ˇ_.uÔ.pur. invtRte 15 a.• punj.n.’t' c invtRte 16 p[. c i£y.' c tqwv c 21 smu{.R s y.it prm.d(b˜[ hTy.R y.Np[yCzit √."u 18 sg.RNk.y' tITv.Pyte =e]m.h.' gitm( nw"≈eysI' git' pu<y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.h.r' yTs.=smo .vo devo ..n. yoåivmuˇ_' n muçit 17 tSy dev" sd. tu∑" sv.UTv.lmip .mnukMpy.ˇp" 11 yoå] m.Ntrxtwrip p[. yoggit' v[jte ( 13 n ih yoggitidRVy.åsm..yte anNym. …s≤ırivmuˇ_É pr' pdm( aivmuˇ_' inWevte deviWRg.nso ..ro …jte≤N{y" sMyˇ_Én v[t' cI. jNm.' n.ivmuˇ_Sy xKyte 769 [Matsya PurŒna] .gCzπˇu aivmuˇ_' kd. git" 19 aivmuˇ_É pr.Tm.':yyog.iht" i]k.n( b[˜cyRsm.TMy.n.v.seivtm( 20 ydICzπNm.yu.' s t] vsit p[..Uyoå….h.cn tSy =e]Sy m.Ryte Kv…ct( mero" xˇ_o gu.Cz÷krSy tu 14 b[˜h.| idVy' p.' c sveWR .m.no v.xupt' mht( 12 jNmmOTyu.' tq.j. aivmuˇ_' pr' =e]mivmuˇ_É pr. dehptn.m( 9 ySt] invsei√p[oås'yˇu _.

.n." ax.êt…md' D..ytn. p[ye mR .TMye √‰xITy…/kxttmoå?y.in sv.êtm( aivmuˇ_p[s.k<y.s' inW/' cwv me®pOœ' mh.xnm( 26 ivflwí.| TyjNdeh' git…m∑.y" 182 aq }yxITy…/kxttmoå?y..TSye mh.Tv.rmymocnm( yog=emp[d' idVy' b¸ivflivn.Uts'pÌu.“uy.åålo@‰m.ˇ_.n.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aNtk." p[ye mR .' SmOitnwvR opj.yun.' v[j•e r" 24 Èêrp[·e rto y.[Matsya PurŒna] pur.h.yuJym.Rj.mIêr" Svym( 23 kmR….y" deVyuv.….n.le .pur.. mNdr' gN/m.' mOTyu' jNm cwtdx.d.le mnu„y.yw tRu " 4 =e]Sy p[vrTv' c ye c t] inv.neWu mmRsu 22 v.R…..…g·rm( devo¥..m’t.in mu:y.n.in c t.nu„y' b¸ikæLbWm( 25 aivmuˇ_' inWevte s's.in tIq.n. m.…sn" 770 .p' p[yCzit m….eåivmuˇ_m.dnm( kìl.Tm….ˇu ixvs.' …z¥m.' k.¥uit 1 rMy' i]ix%r' cwv m..in rMy.t( îit ≈Im.ns' sumh.yte aivmuˇ_É ÁNtk..c ihmvNt' …g·r' TyKTv.noåip yoåivmuˇ_' n muçit s muçit jr.RNy. nNdn' vnmev c 2 surSq. s'TyJy aivmuˇ_É rit" kqm( 3 ikm] sumhTpu<y' pr' guÁ' vdSv me yen Tv' rmse inTy' .p.it du„p[.

n' mh.n' p[yCzit 26 sd.pur. ’iˇv.vit aivmuˇ_iSqto nr" yo m.HΩTv..vRit svRgÁu oˇm' Sq.Ngu.' gitm( sd.=s.m( 14 /Ny..Myh' ip[ye 27 771 [Matsya PurŒna] ..ne ritmRm t‚Sm\ÆLl©π c s." vK]' mm mh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Np·rTyJy gCz≤Nt prm.Stu te nr..…mRko nr" muCyte svRp. …sıgN/vRsie vt. sd.m( teW. d.R su≈o….ˇ_. tiSmN=e]e mm ip[ye 7 mmwv p[Iitrtul." su≈o…. i√j..c aTy∫⁄t…mm' p[Xn' yÊv' pOCz…s ." p[iv∑.…min tTsv| s'pv[ +y.] s'xy" 10 yid p.' p[itgO .n. inTy' ye m∫ˇ_.n." sgN/v.R" sy=orgr. p[iv∑.å…/km( 8 ten k.' pUjyte inTy' tSy tu„y.' vre y.' ndI pu<y.ty" m∫·ˇ_prm.g.se c suNd·r sveWR .=.pe>yo Áivmuˇ_' v[j¥e id 11 p[lye svR. g©.å/.'in?y' mm deiv surêe ·r 9 =e]Sy c p[v+y.ye. yjit ®{e..n' tˇu yq.pe>yo muCyte n.vrj©me n ih Tyj.' s. i]pq.u 6 v..vt." 15 tiSmNp[.n. tiSmNSq.…m tTSq.r.Sy.ge p[ivx≤Nt yug=ye 13 teW.…m tNme ingdt" Í.' cwv Sq.tU .' Sq.po yid x#o yid v.…m p.…m gu.' lokÉ Sq.mnugh[ " k…íˇTsv| b[iU h x'kr 5 x'kr ¨v..dh' pUj. tpSvI . mm .n' mm ip[ytm' xu.xtwvtRO " 12 y] dev. svRp.

√r.c a=y.ixtoåy' vr..R ." te itœNtIh su≈o….í i]iv∑pe 19 mTp[s.iWˇ_í s p[p¥et m." 20 aivmuˇ_' xu.ixt" mh.vO·ˇ" kLpkoi$xtwrip 24 deVyuv.dev ˙idSq' mm vtRte tTsv| mm tÊven a.:y.R ." in/UtR p.ip[ye mh.c dul." n teW.Stu gu.c £o/en d=yDStu Tv≤Tp[y.locne du/rR .v≤Nt te mTp[s.qeR inWUidt" aivmuˇ_gu.Py m∫ˇ_.p.|St.[Matsya PurŒna] pur.Nmm tÊven kqySv mheêr 25 k*tUhl' mh.íwv Ádeh.ih prmeêr 26 Èêr ¨v." ’tiníy.v≤Nt ivgtJvr.í .TsvRyDeWu dI≤=t" svRtIq..n.ge n. m∫ˇ_.qeR ivn.rohe m. Ámr.c d=yDSTvy.c 772 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . devI ye v[j≤Nt suin…ít..d. ." sv.yte 22 Èêr ¨v.in yo d¥.R….' p[.nne 23 aivmuˇ_É yjNte tu m∫ˇ_.mev p[ivx≤Nt vw 27 b[iU h b[iU h ivx.ˇu te deiv dIPyNte xu.≤= ikmNyCz^otumhR…s 28 deVyuv.n.íwv du/WR .' punr.d.v≤Nt ivgtJvr." 21 p.vRTyuv.. dev m≤Tp[y.…mh 18 aivmuˇ_' sd.m( svRd. ivml. dev aivmuˇ_É tu k°itRt.' tu n tOi¢·rh j.l." ’tiníy..

…s k⁄x.NtrxtwdiRe v yogoåy' yid l>yte mo=" xtshße.R m( 40 773 [Matsya PurŒna] .…m b[iU h dev pungu.Sv.åNy. ye tu tq. l>yte n v.Stq.Rin aivmuˇ_É mh.dy≤Nt vw vO=mUlinkÉt. jNmn.nip tCzé. …jte≤N{y. git" aivmuˇ_É pro mo=" =e]' nwv. yeåivmuˇ_inv.iSt yoiWt." Ev' b¸iv/w/mR rRw Ny] v·rtv[t.n.iSt TvTsm.m( aivmuˇ_sm' =e]' n .…m tÊven vrv….=e]e aho pu<ymho gu.idTyvpuW" sveR …jt£o/." dNtolU%≤lní..rohe Í.u t.…sn" tpír≤Nt v.'Stu mm ip[ye aivmuˇ_É gu.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.n' mo=' prmdul." n tOi¢m…/gCz.lmip .Rixno d.åNy] kl. pre 31 m." s'p=[ .Îxm( 36 pr' guÁ' p[v+y. 37 jNm. pre 32 a.n( 29 Èêr ¨v.m( aivmuˇ_É mh.kp.Stq.u 30 x.…s m. soåip yog' mo=' c ivNdit 39 aivmuˇ_' nr..hR≤Nt Wo@xIm( yeåivmuˇ_É vsNtIh SvgeR p[itvs≤Nt te 34 mTsm" pu®Wo n.xYy. pur." 33 i]k..." te ivx≤Nt pr' Sq.í ixl. 38 aivmuˇ_É n s'dhe o m∫ˇ_" ’tiníy" EkÉn jNmn. mrI…cp.Ly.c mheê·r vr.e jlm.' n.=e]e yduˇ_' ih my.iSt t.R .Ut' n .pur.Nt.uÔ.iv„yit 35 aivmuˇ_É pro yogo Áivmuˇ_É pr.Nye aXmk⁄Ø. n. deiv ye v[j≤Nt suin…ít.g[.

c y.ˇ_.ymStIit .':y' cwv.' b¸/.Rn. vtRm.Xyit 46 ingu.=.[Matsya PurŒna] pur.v' ®{' yj≤Nt yt( 43 amN]o mN]ko deiv i√iv/o iv…/®Cyte s.Ut' n . SmOt.' tto .Ste =e]Sy îh c.mIÎx' =e]' n . . t.noåip s yogI m…y vtRte 45 a.' ..…m s c me n p[.Xy.uiv ivp[Ne {. y" sevte ….…m tÊvt" kqySv me 49 Èêr ¨v.iSqt" svRq.Py s.mev ih yj≤Nt ye n teW.vRit devie x . yDwyjR ≤Nt te 42 Èêr ¨v.åip yogí k…qto .·ˇ_≤S]iv/. Tvy.jTyekTvm.ˇNmyo .h' n p[..o vdSv .ˇ_. m.. gu.':y' c yog' c du"%.Nt' c inyCzit 50 sd.R " sgu.n( 51 774 .c îJyy. cwv mN]e.c ≈ut.mh' ≈otu…mCz.' Tv' p·rpOCz…s 48 deVyuv.iv„yit ctumiRU tR" sd.tU iSqt' yo m.' gitStu prm.Rmip v.R o mns" pr" Etˇe k…qt' deiv yNm.q yogí i√iv/o yog ¨Cyte 44 svR." k˘ v.vit r≤Ôt" rÔn.u p.n.' .·ˇ_vTsle p[.·ˇ_m.c Í.. lIyte s tu .m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pO…qVy. /mRStiSmNs'iniht" ip[ye ctu.' .UTv.n. 41 deVyuv.Ny] ye p[. .Tm*pMyen svR] sv| c m…y pXyit tSy.o v.íwv ivDeyo ingu.uiv sgu. p[oˇ_.

yoR ivj.gv. tu vr.| tT=e]' d≤=.R "w sm.' tu tT=e]' smNt.vCz⁄KlndI tu vw 775 [Matsya PurŒna] ..c Tv{Up' k°Îx' dev yuˇ_..Py yog' mo=' pr' tq.u„vwkmn.m( 54 Etˇe k…qt' deiv ikmNyCz^otumhR…s .d≤xRn" n m.åsI ndI y.gu.nuv.' p[.devo g. n. y∞.yuˇ_o D." pXy≤Nt yo…gn" Et' me s'xy' b[iU h nmSte sursˇm 57 ≈I..pur.rohe kq…y„y. Ev' vˇ_⁄' n xKyte xKyte yid vˇ_⁄' vw idVywvWR x R twnR v. ividt.m( x. …cNtye∞ tt( tui∑' c prm.rohe b¸k.vˇ.c i√yojn' tu tT=e]' pUvpR …ímt" SmOtm( a/RyojnivStI.Tm.h.Tm.TsvRtoidxm( y] inTy' iSqto devo mh. j.n≤Nt yo…gn" iv¥y. i]…..Nyq.nv. 59 deVyuv.nv.Kyivv.Ut.Uy Ev vr. 58 gu.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Tm.oˇrm( 61 vr.' pXy≤Nt te deiv D.…m Í.ip ˙id vtRte tTsv| kq…y„y.r. yuˇ_..c amUt| cwv mUt| c JyotIÂp' ih tTSmOtm( tSyopliB/miNvCzNyà" k.qRD.nt.…m suvt[ e 55 guÁ' piv]mqv.idn" 52 prm.S].iw vRyˇu _o .ty" 53 p[Ty.ntO¢.no yogSy c i√j.NpXytIh m. xuı.wytRu " 60 Èêr ¨v.re." ip[ye 56 deVyuv.c ik˘ p[m.

e vedp.¥' b¸ivStrm( a=y' c.d(b.' tSy sulocne 69 Í.re √." kÀ„m.' fl' p[." y] nNdI mh.n.Uyoå….re c itœ≤Nt xUlmuÌrp.nne 71 b¸SvLpe c yo d¥.' k.nne knk˘ rjt' vS]m•.[Matsya PurŒna] pur.“oit a…¶v∞wv dIPyte 72 v..e ik˘…cˇiSmN=e]e vr..jn.même/.yk.lí<@`<$o mheêr" 64 d<@c<@ºêríwv `<$.. vr.ˆvI>y.r>y pvRtêe rm≤NtkÉ 62 g.TsvTs.k.'Sy.Stq.Uit' Vyui∑mev c t] ò.eêr.u tÊven tIqRSy iv.[ ˜.' gitmv.m( 67 g.. t] ò.˜.nv" tdv." 70 dx.“oit /m.rohe b[.oR mh." 65 mhodr.r.å•' c iv/..“oit m.' tu yo d¥..RÍ©«' r*Py%ur.' s'gme lokiv≈ute dÊv.r.bl" Ete c." k⁄Bjv.j.nen n s .yte 73 Etˇe k…qt' deiv tIqRSy flmuˇmm( 74 776 . vj[x·ˇ_/r.." 63 …s'hVy.k.[ ˜.k.' dÊv.e vedp.·rt' n.`[m% u .ge .Vyy' cwv Sy.RTm.] s'xy" 68 yo d¥.mn.rge xu. mh.y. ivn. r=≤Nt stt' deiv Áivmuˇ_' tpovnm( √.sIj.Tv." kÉ…ci√k$.. nr. tu vr.' cwl.d(b.<@gjtu<@í jyNtí mdoTk$.rge a.íwv g.vitœNte s'inyuˇ_..I„mci<@km. y].s¢m' k⁄l' ten t.Nye c bhvo g.t..n.Sy. mh.Tv.…jnpyiSvnIm( v.v≤Nt nI®j.y" 66 suv.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .

nne y.eí yDSy fl' p[.m.nmetTp[k°itRtm( rhSy' ≈otu…mCz.s' tu y" ’Tv." ’tiníy.“oit m. j.p' shs.sITpUv| vr.h.¥t" 82 deVyuv.ne tq.Tmn" tdevmb[vI∂ºiv jNm j.m( 84 JvlˇTpçm' xIW| j.…m ydq| Tv' n muç…s 83 Èêr ¨v.rohe b[˜.nv" 79 dx.t' k.nt" p[ivx≤Nt mu%' te me in"s'idG/' vr.t' tSy mh..s' t] vr.ême…/k˘ pu<y' l.u .rStu yiStœºNm.c a.pur.te n." n teW.' punr.u su≈o….n.…m tIqRSy flmuˇmm( ¨pv.' deiv aivmuˇ_É tpovne tSy /m| p[v+y.“oit m.c aTy∫⁄t…md' dev Sq.U…md.…m te Áhm( 85 tt" £o/prIten s'rˇ_nynen c 777 [Matsya PurŒna] .v∆Iv’t' p.…m ydv.çnsp[. xts.jRne pçxt' shßmnulpe ne m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.hßmnNt' gItv.nne 77 k⁄vNR Tynxn' ye tu m∫ˇ_.Stu ixro vrm( pçm' Í.nfl' SmOtm( 81 s'm.Rk˘ pu„p' yoåivmuˇ_É p[yCzit a…¶ho]fl' /Upe gN/d.vO·ˇ" kLpkoi$xtwrip 78 acRy¥e Stu m.ly.m( punrNyTp[v+y. Í. ivp[.] s'xy" 80 dxs*v….nv" 75 Ek.nen tˇuLy' gN/d.Ns'tpRy•e r" s*]. tSy nXyit 76 a…¶p[vx e ' ye k⁄yrRu ivmuˇ_É iv/.

m( 94 JvlˇTpçm' xIW| j.' p[y.. ….R yojn. idVy' k.gv.åitivStI. sud.…m kp.m( v.Utle 87 ttoåh' gtv.c pu®Woˇm" 96 ≈I.åsOj√puidRVym∫⁄t' lomhWR.·rtm( ßvto mhtI /./Rxt' td. 86 b[˜ov. mm tSm.e iCz•' tSy ixro my.y.yuˇ_" kp.vo dev sv| me b[iU h pOCzt" 92 devdev ¨v.lSy tu s'." ≈Im. c /. inrpr.gv.[Matsya PurŒna] pur.lI Tv' .STv' ip[y' k⁄® 778 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Ndeiv ihmvNt' ixlo∞ym( t] n..l' tu `orm∫⁄tdxRnm( 90 idVy' vWRshß' tu s.mSy he dev kp.Rin .Nmy.c gCz gCz Svk˘ Sq.©ëœn%.g[. 89 p[y..psm.c ≈Uyt.r.UTv.iv„y…s b[˜hTy. s.l' t] gCzit Evmuˇ_Stto dev" p[ov.t' tSy mh.íyR.çns'in.m( tpsí p[. p[v.=.…ct" 88 ttSten Svk˘ p. dev tidd' pXy dujyR m( 95 y] y] c gCz.r.U | kp.c .ê| n%.nuv./Sy ixriXz•' Tvy.m( 93 b[˜. n s'p.Tmn" in’ˇ' tNmy. tSy rˇ_Sy in"sOt.u" kp.t.iht.®.k⁄lo .m. cr tIq.v" xt' vWRshß.n' b[˜.g[.Cz.iNv„.r...tU ' devx e s'xyo ˙id vtRte k⁄tí s'.ve. p[ov.' tpStPTv.l' k⁄t ÈÎxm( 91 a.c yd.e ivd.

tIn..' Sq. kp.pí ivgto mm 102 kp. n Kv…cTp[Tyitœt 98 ttoåh' smnup. Sf⁄i$t' b¸/.uiv 101 k.l' tSy tejs.l' tTshß/.mnukMpy.ne x.·ˇ_devR x e Tvmev git®ˇm.vit v.kre t]Sqo ySTyje∂hº ' m. 108 779 [Matsya PurŒna] . .NyNy.' p[…qt' .n' ip[ytr' mm 103 m∫ˇ_.ups[ .qe idv. sn. 107 b[˜.Rin pu<y.pí ivgto mm 99 iv„.u.' n.n.xye aviSqt" SvkÉ Sq. . jgTsv| s'hr..n' guÁmetNmh.…m sOj.dIn.n. 97 tt" sv.. ’tm( kp.ytn.Stqwv c ye .pur.in sutIq.mev p[ivxeˇu s" 104 deVyuv..ˇ_.n.R….c aTy∫⁄t…md' dev yduˇ_' pµyoinn.[ ¢o Áivmuˇ_É mh.xnm( t]SqoåiSm jgTsv| sukro…m surêe ·r devie x svRgÁu .' tuLy.t' Sv“lB/' /n' yq. tIqRshß.…m c ttStTpitt' t] x.in c gtoåiSm pOql u ≈o….St] gCz≤Nt iv„.Vymetid≠√j.ph' tIq| =e]metNmy. n v.UTv.ˇ_. Tvmev .Skre deiv lokn.ivn.¥ute 105 y.{' te kp.Ntkr Sq. j. tIq.d.lo .Tsu≈o….Ny.hR≤Nt Wo@xIm( y] itœit devx e o y] itœit x'kr" 106 g©. i]pur.Rin kl.m( tiSmNSq.lmocn' deiv dev.' .' tu te dev git®ˇ_.ˇ_.tnI ≈.lmocn' tIqRm. 100 b[˜hTy.Syit .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.UıTy.

v.y" 183 aq cturxITy…/kxttmoå?y.nNd…mCzt.v" iSqt" 7 an.:y.Sy≤Nt prm.…¶noR y∑.…sn..Rvte ( 4 pr' guÁ' sm.pur.v.∫vet( 10 s·rt" s.n.TSye mh.c seivt' b¸….d. noåxu…cStSkroåip v.dIêrSy c aD.o y.n.≤Nt s'.eåivmuˇ_m.TSvy' y] .Sms. aivmuˇ_É vse¥Stu s vsedIêr.pu<y’Tk…íTp[s.v≤Nt n te pun" 2 D.gr.nuWbu≤ın.Nvˇ_⁄' devd.'x…u .. s≤∫" s." …sıwrpun.R. 9 y≤Tk˘…cdxu. as':yey' fl' t] Á=y. v.' gitm( 6 aivmuˇ_gu.åivmuˇ_É mOtSy tu 3 . .ne ivihtinœ.uiv 5 aivmuˇ_É iSqtw" pu<yw" p.åip ≤S]y.h.. Áivmuˇ_É Ánuˇm.RNy.m( 1 tÌuÁ' devdevSy tˇIq| tˇpovnm( pr' Sq.n…mit s'…Dtm( aivmuˇ_' n sevNte v≤çt.Ste nr.Rynu ·e rtw" aip du„’tkm.TMye }yxITy…/kxttmoå?y.iÕ….[Matsya PurŒna] pur. pu®We. aivmuˇ_É p[iv∑Sy tTsv| .iht.nto v." ividTv." xwl.vSy p[Iitrtul. tu pr' =e]mivmuˇ_inv.ytn. c git. gitivRiht.nvw" n xKyteåp[mye Tv.' prm.n' tu te y.StIq.Rvk.lye 8 t] n.y" mheêr ¨v.nvm.t' Xmx.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION îit ≈Im.in c 780 .' kmR ’t' m.JD.m( y.

m( .n…mit iv:y.¢.dyo dev.purogm.n' y] y.mivmuˇ_inv.n.len in/n' p[.m( ityRGyoingt.. gitivRiht.…¶n.…Dk." 13 anukMpy.Tmn" n te muç≤Nt . yeåivmuˇ_É ’t. lok.…sn. a¶* tUl…mv.nukMpI .≤Nt prm.¥ tTsv| v[jit =ym( 18 Xmx.pSy kmR.' gitm( 17 me®mNdrm.í g.Rv.Utx e ' t.Rntps.åihtm( n s.r.N.' y. s. gitD. dG/. mTpr."u ÎÇŸt.Rrí kt.]oåip r.tmivmuˇ_' ixv.y.'iStyRGyoingt." 15 aivmuˇ_.Stq. j.re c pu„kre 16 s. m∫ˇ_. n.vStu n muçit 12 rmte c g. AWyí mh. git" k⁄®=e]e g©.tOg." yo…gní tq.Np..Utp[te ipx.≤Nt c y.i©rs" …sı.gvNt' sn.w" s.≤Nt prm.s.gRv.StSy mh. .<my.r.?y. m..inkprIv. 11 Xmx." 22 sm[.ly..pur.It’p." aivmuˇ_' sm.@±ivr.…jn. xu.√.ˇ_./Rmivmuˇ_É iSqt" p[. tu devSy p[y. s'ht. pus' .Ste y..yNte Ápun." k." sÊv.y.." mhjRnStpíwv sTylokStqwv c 23 781 [Matsya PurŒna] .dy" sur.v[t.·r." ip[y..gv. gitivRiht." .pdu„’tk.nip 14 nyTyev vr' Sq.sNte ixv' muˇ_.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lym( tÌuÁ' devdevSy tˇIq| tˇpovnm( 19 t] b[˜.tnm( 20 ¨p.≤x" p.m( 21 aivmuˇ_É mOt. gityRDy.RrStiSmNb[˜." y.c.' tu s.N.' gitm( .

gCz≤Nt prm." 31 aivmuˇ_É tnu' TyKTv.iht.n.gv.ivt.·r<y" ≤S]yo .' s'yt.muˇm' cwv Xmx." s tu 29 b[˜.len in/n' p[. tu t] .ˇ_.muˇm' xwl' tIq.' kÀp." k.KTy..' Sq. sm." aivmuˇ_É ivmuˇ_.n.idTyop.idSq..iht.Vy.g." aNyeåip ye ]yo v.. y.iNvh.' ivh. cwv r≤=tm( 28 a]wv s¢.¢.[Matsya PurŒna] pur.s.n. ivp[." sm.n.' c sveWR ..ˇ_ìí Áivmuˇ_' tu seVyte 27 b[˜.' tqwv c t@..' tq.Sy≤Nt prm.St.vSy c b[˜.n.Tmn.' gt.v.' gitm( 36 782 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .R ." prm' Sq.sn' ’Tv.Rn.v." ¨ˇm' svRtIq.idmo=yo" 24 yeåivmuˇ_' n muç≤Nt nr." k.Rn.Tpu<ytm' =e]' pu<y’≤∫inRWie vtm( 30 a.n.m( mns" prmo yogo .muˇm' tq.s* v.Ut.rStu n iv¥te 33 n deho . y.'≤S]s'?y' ceêre iSqt" pu<y.n' b[˜.. pu<y’∫v. gCz≤Nt prm.'%. seivt' inTy' b[˜.muˇm' c yt( 25 =e].í ..' ßots.tne mo=o Ás'xySt] pçTv' tu gtSy vw 34 ≤S]y" pitv[t.å?y.S]e pur.vr.uvn' k. 26 xwl.n.' gitm( a∑* m.NtSy yoin" s.…st' c yt( b[˜.mc.m( 32 Ek] cturo m.Ste nwv v≤çt.ogpr. t] Î∑' x.n.' gitm( 35 aNy.mrt. invseTpun" aivmuˇ_É p[iv∑.í.y.rSy ytIn..s.çno me®pvRt" mns" prmo yog" p[ITyq| b[˜.Nm. y.

m" £o/í lo.¥ n.m( y] yogí mo=í p[.Pyte dul.n. ye tms.t( Vy. n muˇ_' ih Tvivmuˇ_' tt" SmOtm( aivmuˇ_' n sevNte mU!.mwí Áivmuˇ_' inWeVyte n.w" 48 yit…. 42 pr' guÁ…mit D.ˇ_.ivmuˇ_É mOt" k…í•rk˘ y.˙t' devdevSw tu muin…." 39 iv<mU]rets.y.RTmn.vTsv.StTpr.Tv. ivPlut.sNte t…•œ.devm.Umre Ny] sU·r….Tm.nvgN/vRy=r=omhorg.s.R mh.?yuiWt' xu.' m?ye te vs≤Nt pun"pun" k. tt" x.devne r≤=t.KTy.Py mh. tN{." ye . vrd' devm=r' prm' pdm( 45 devd.rSten i£yte .˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.wn. tp" seVy' b[.moR=k.í dM." Svym( 41 inv.y." x£É.mnukMpy.oåitmTsr" 40 in{.nlm( t' vw p[.Jy.S].it ikæLbWI 49 783 [Matsya PurŒna] .. tq.StM.nmupl>yte AiWdev." 43 meds.¸it·rv..R o nrw" aivmuˇ_' sm.R] s'xy" aivmuˇ_É vse¥Stu mm tuLyo . sm.NyÌCzπˇpovnm( 37 sv.devmIêr.wjpR hompr." aivmuˇ_mup. ivfl.m( 47 aivmuˇ_' ’t.nudxRn. iviht. . 44 s'Sk." 46 te ivx≤Nt mh.pur.qoRåSmITy.ykopsg.surg. pUt.ve•r" 38 yto my.Rí stt' mU…›R itœit pu<ymet∫veTsv| .ååvOt.åålSy' pwxNu y…mit te dx aivmuˇ_É iSqt.StÊvd≤xR….U…mrivmuˇ_É tu v…jRt.

q.gr.¥ rmNte tu suin…ít.' .in c atITy vtRte c.y.vO·ˇ" kLpkoi$xtwrip aivmuˇ_É tu gOÁNte . aivmuˇ_gu." 58 kr." ¨∂ºxm./| c tT=e]' pUvpR …ímm( 50 a/RyojnivStI.. inTy' ’t.nIh c." tiSmNvs≤Nt ye mTy. ih sveR y.Stq.n.[Matsya PurŒna] pur.vt" 55 ye tu ?y.¥ yuˇ_.Nt·r=e c idiv tIq.ty" .m' jp≤Nt xt®i{ym( 56 aivmuˇ_É iSqt.n" sm.Ry.iht.s.≤Nt pr. lB?v.ååTm.cn 53 yog=e]' tp"=e]' …sıgN/vRsie vtm( s·rt" s.oˇrt" SmOtm( v.s. 61 smu{Syev rà.nmpun..StTpr." t' vw p[.iNvWye>yo bih" iSqt.r.Tm." 59 n teW." x·ˇ_tStp…s iSqt.·ˇ_' sm.mivmuˇ_Sy ivStrm( mohn' td.sI tdIy.uiv 54 .ˇ_.Rin y.Tm.nughO It." kd.n.ivmuˇ_sm.nv..ˇ_..Rv.Py mh.RSte i√j.n' sm.v.m." x·ˇ_t" svRto muˇ_. n.]' k…qt.' gitm( i√yojnmq..ivt.R n te xoCy.un.n.' .idt' mh.UloRkÉ c.| d≤=.ÕNto D.m( Èêr.Nydivmuˇ_' p[..r" p[oˇ_o devne /Imt. Svym( 60 ¨Tp." xwl.nmuˇmm( 52 aivmuˇ_' n muç≤Nt t…•œ.ven iv.' punr." 57 s'˙Ty x·ˇ_t" k.nmIêr' in. .." iSqt.·ˇ_v/Rnm( 62 784 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . c y.=e]' …s?yNte y] m." s'inyMye≤N{yg[.vCz⁄KlndI tu vw 51 EW =e]Sy ivSt. yog' c mo=' c k.

…."w 74 îit ≈Im.TSye mh.TMy.it prm' Sq.Ts't.it prm.noåip yo iv√.. ye jug‚u Pst.ˇ_o ivêeêre deve n s ..w" xu.nm∫⁄tkmR.åxu." j.it ixv.lo mIm..ip ayn' n ivkLpyet( svRStSy xu." ikæLbWw" pU.TSq.lenoprt.n' y] gTv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.eåivmuˇ_m.pshß.n.. gitmoR=k.tkìStq. p..Rí c<@.≈m' pu<y' .yte y] ce∑' ¸t' dˇ' tpSt¢' ’t' c yt( 69 svRm=ymetiSm•ivmuˇ_É n s'xy" k.m 785 .l.' gitm( 71 ¨ˇr' d≤=.' c iv.o v.m( y.pur.lym( 64 apunmRr.." hNym.mev n.TyNtrshßeWu Áivmuˇ_É …m[yte y" 68 .í p[’∑w" p.v.R ivv. y.idit mNyet pi<@t" 65 n d.' p[.Py ’t’Ty" Sy." k.h.≤Nt . yid v.m( [Matsya PurŒna] mU!.Rip iv¥y. 67 .' ih s.pmeTy vw yoåivmuˇ_É ivyuJyet s y.dR he .n…mit moiht. Áivmuˇ_É tu l>yte 66 n." sveWR .h.o" Svym( 73 ≈uTvedmOWy" sveR SkNden k…qt' pur.pur.muˇ_" pr' y.Ste tu n pXy≤Nt Xmx.mivmuˇ_' ivdub/Ru .yuJym=ym( 70 ’Tv.ve s..vyeTkr.iÕ.eWj' prm' teW.qSy sveWR . aivmuˇ_." tSy devSy m.Nvsei√flxtwrip 63 s y. pí. y.' c.TMy' n.'Sy" xu.Uyoå….nwnR tpo…. n xocit jNmmOTyujr. p[.R n yDwn.j.v.Pyte git·r∑.lo Áivmuˇ_É …m[yte y" 72 n t] k.n.

R Áivmuˇ_É vs≤Nt ye 9 /mRxIl.åmOtmXnute SviSt teåStu g…m„y.KTy." ivSmy' prm' jNmuhWR gR ÌdinSvn.Vyy." 1 ËcuSte ˙∑mns" SkNd' b[˜ivd.Tm.Ì.Ry tpSyuge[ VyviSqt" 6 s'yoJy yogen.Tm.ip[y" 2 b[≤˜œo b[˜ivd(b˜[ .ååTm.mo .c aivmuˇ_É mh.devR "w …sıwí prmiWR….rI Tv' b[˜.[Matsya PurŒna] pur." xu.q." …s≤ı' gCz≤Nt prm.o b[.nyogpr.vw tRO " 7 tto b[˜.Tv.xITy…/kxttmoå?y. inyte≤N{y.pu<ye c.t' yJD.í yogmo=p[d' iv.UloRk˘ x'kr. inmRm.Tm.ste .·ˇ_yuˇ_.um( ¨p." Ev'g.' vrm( b[˜<yo devpu]STv' b[.u o tq.n' r*{I' tnumpu .ååiStk.ivt.tU " iSqt" p[.n" ≈uTved' p.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION cturxITy…/kxttmoå?y.vn' mht( 4 tÊv' tu prm' D..m inytmivmuˇ_É suin…ít.id…." ?y.idb[˜R vTsl" 3 b[˜tuLyo∫vkro b[˜tuLy nmoåStu te AWyo .lym( 5 y].y" sUt ¨v. TvTp[s.s* svR.tU .TmtuLygu. guÁ' dev' sn.˜."u svRlokiht. .y" 184 aq pç.. …jt£o/.d.˜.eêr 8 vStu…mCz. Sq.. mTy.tnm( 11 786 . b[˜Ne {o b[˜lok’t( b[˜’d(b˜[ c.m( 10 yo…gno yog…sı.…≈t" guÁkìr.UtStu a.u." ivD¢" pry.dxRn.

.iv∑Stt" £⁄ıoå…cNtyCz.Nt.pmuˇmm( idn' idn' p[it Vy.s. v.' yogo mo=í …s?yit Ek Ev p[." 13 tenvw c. yoggit' gt.…m sveWR .åip p·rpKv..tIqRt.doW.t( s¢ b[˜WRyo nIt. nwv lB/.St…•œ.pit" 787 [Matsya PurŒna] .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.en yàt" 17 =u/.Nmheêr. .Pyte git®ˇm.s…cˇ' td.Tv. Kv…c≤∫=.íyRk.yuJym. b[. .n." ap[bı u . m.I iv/v.py.pur.>ynuD..uiv m.. n pXy≤Nt .m( aivmuˇ_' sm.nvw" 15 aivmuˇ_É invst. 19 s'S’t.…m tIqRSy ngrSy tu tIq| c." aivmuˇ_É tnu' TyKTv.¥ p[.åip v.' pu<ykmR.y.U≤T]p*®W' s:y' Vy.' x.n' guÁ' Xmx.vm..vs. ..t.˜.p' p[d.Sy.ıt' iTvdm( ivp[o v. x." kq' nu me n p[yCz≤Nt vw lok.' sveWR .…mttejs. 16 aivmuˇ_É invst.r. . devdev ¨m.Myhm( 21 m.voåiSt =e]Sy prmeê·r anen jNmnwvhe p[.s' yoåvitœit 18 kq' mmed' ngr' ….n..=.Îte mo=" p[.tu ngr' x.s" W<m.Pyte .sen.˜.sI' xpn( 22 aivmuˇ_É invst.U≤T]p*®W' /nm( m." 12 Etˇu prm' =e]mivmuˇ_' ivdub/Ru . Vy.åip b[.U≤T]p*®WI iv¥.ivmoiht. D.StTpr.' jn.gt.rkm( 20 EW.n.¢yog.ås'S’t.metduCyte n ih yog.[mm. . =≤T]yo v.y." 14 Sq.m( ivfl' sOj.' y.' yen …s≤ınR iv¥te 23 Vy.so v.

ivhv.s" kÉn p[koipt" ik˘ ’t' .=.y.yn" kop. ….' ip[ye 30 koåSy x.…cÊv' n.vdup.y W@^s.• …b.hy sˇm aSmÌ»he kd.tu' smu¥t" 25 deVyuv.m( 35 an. g[. 29 y.' p[yCz.≤Tpt. x.mune 34 EtCΩTv.åågtoåiSm mh..dx. td.UTv.mmOtopm.=.R s. .l a. ’Tv.v.nyuˇ_Én √.gv'StSy yen x.Wt 24 Í.nne 32 Evmuˇ_. 788 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Sv.nuWm( 33 EÁºih . tu Vy.Nvr./Rmip .…sn* tSy tOi¢krI' ….mh" adwv' dwvt' k⁄y.gt" ….gvt" k. veW' tu m.v•wW xpeˇ.Cz.' g[..u deiv vco mÁ' y.m( ’„.s.ySt] …cNTyt.' ip[y.√wp.=.nu . p[Itmn. tto devI devne x'.p' d.R∂vŸ ' c.p' p[yCzit 26 devdev ¨v.=.=.t. gOhSq.…min 28 Ev' .c ikmq| xpte £⁄ıo Vy. g*rI' t.nuW* .m( .gt" nwv.[Matsya PurŒna] pur. muinn. ?y. Vy..mi$tum.' pyR.…sko mun"e tt" £o/prIt.s' iv≤ı n.' dÊv. ….It.=.nne 27 tt" =u/.≤=t.Tm.r.gvNs.yn' Vy.≤Np[ye m*inn.<m. susj' .' tu m.idtpUv.p.Sy kÉn…c≤∫=.s./o …..sITW.sSy dxRn' dÊv.Syit soå/un.c anen sutpSt¢' bÙNvWRg.Bd.vo vr.p' d.√wp.Îx' p[TyupiSqtm( ’„.Pypdwvtm( 31 a.eit Áip s. td.ItStd.' g[hItum.

git" v.' Vy.Nsv.R≤NSqtStSywv p.·ˇ_iv@Mbk. nw„’itk.=.' p[dx e ' d.Tv.ivi√∑.Nye k⁄iTst. .s ¨v. Vy. gOh.Im( 39 apXyTpurto dev' devI' c …g·rj.©. dev.t" pur.so ngrImvlokyn( …cNty.' n.∑My.so mh. tto Vy.s" kSy n rocte 38 EvmuKTv.=. =e]gu.yte Kv…ct( Ev' ]wloKyiv:y.= îd' vcnmb[vIt( 37 devo devI ndI g©.. …cNtyN˙∑m.≤= v.prt.id/Upkì" 48 789 [Matsya PurŒna] . yq.uKTv.mq. …m∑m•' xu.soåb[vI√c" 41 Vy. gN/pu„p.tp..nStto ….s" kmlp].c ctudXR y.Nsv.í ’tfl." 46 b[˜fl.íwv ye c." 43 D.í ye loki√Wo gu®i√WStIq.RytndUWk.' td..r." 45 aivmuˇ_gu..' ivx.so vw iSqtoås* d<@n.StIit v.iSqt' Vy.uiv teW.sStto .p•o dev' Vy.xKTy. p. Vy.yk" r=.RNk" smqoR vid„yit devb[.êRt" Ev' Vy.' ˙dy.s' devdevoåb[vIiddm( 40 îh =e]e n vStVy' £o/nSTv' mh.l.Sy.nNdk.í tq." 47 sd.mune Ev' ivSmym.Tv.y t]wv. =e]' x's≤Nt pi<@t.q| inyuˇ_' vw d<@n.tumhR…s EvmiSTvTynuD. devI n devo D.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Ntr/Iyt 42 n tÌ»h' n s..·r..ns" 36 vvNde vrd' dev' devI' c …g·rj.' td.˜.s' iSqt' D.pur.ykmuˇmm( pUj…yTv.m( ….

¥ ≤l©mcRyte nr" kLpkoi$xtwí.i√ix„yte tduˇr' b[˜pur." n." 59 svRk.mgm' Án.íwv £°@≤Nt .p' =e]' ÎÇ.jte tp.n' c aD.'…s yogvt( 52 a…/iœtStu tTSq.pivinmRˇu _.R…. Á=y.Stq.í ye 53 svRtIq." punr." SmOt.Wek˘ tu svRd.“uy"u 51 pr' pur' dwvpur.ip n.n.vs'in/* =e]tIqoRpinWdmivmuˇ_' n s'xy" 58 aivmuˇ_É mh.StTpr. ih git' g.y.nm=y' tdv.ykSy tu mN]ivt( svRv.'…s y.JD.nfl.Rv" 57 amr. n.lym( mnorm' k. n.r..ne devdevo ivr..iSt tSy pun.n.Ste itœNTyjr. idVy.mr.∫ym( 790 .len ptn.'…s tp.[Matsya PurŒna] pur.í ye yD." yidCz≤Nt pr' Sq..veW/r.nughO It..iv/srIsOpe 49 Èêr.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION nmSk.devmcRy≤Nt Stuv≤Nt vw svRp." aivmuˇ_É mOt.Ntwd. sv| tSy c yTp.mymtITy tej.dIêryogin…mRt' n tTsm' b[˜idv*ks.ntoåip v. 50 sur.m. vw ye tu sveR c t…•œ.“uy.vOiˇk.s.in inym.Âp/r.r' tt" ’Tv.RvtO e =e]e n.in c svRyDeWu yTpu<ymivmuˇ_É td.n.eêrI' gt..Tpur" iSqtm( tpobl.n. ye c sveR te ÁinvtRk.“oit aivmuˇ_É …jte≤N{y" 56 aivmuˇ_' sm..RNtwStpSt¢' y≤Tk˘…cımRs…' Dtm( sv| c tdv.' k." 60 g[hn=]t.t( 54 atIt' vtRm. ivnXyit 55 x.in tPyNte v[t.

..Rn. hs≤Nt .iWtm( aivmuˇ_Sy =e]Sy tTsv| k…qt' i√j." in„£mNte nr.k….pur.' D.y" 185 aq W@xITy…/kxttmoå?y.[mNt" k.lpyRy.Utmcetnm( aivmuˇ_' n muç≤Nt ’t.≈eœ.' punr. ye .¥ gCz≤Nt prm.nivhIn.' tu ptn' nwv iv¥te 61 kLpkoi$shßwStu kLpkoi$xtwrip n teW.Ut.m( 67 tIq.' c gitv.n..q.m£o/en lo. deiv mo=' pXyNTynuˇmm( 70 Et√w k…qt' sv| deVyw devne .xITy…/kxttmoå?y.n..gre `ore .uiv m.sI nO.nne dx.s./v" 68 pçmI tu mh.r' ivêex.t( aivmuˇ_' sm.pur.h.TMy' n.ême/' lol.nNdk.uiv 64 aivmuˇ_' p[iv∑Stu yid gCzπˇt" pun" td.Rk. deiv d<@n..m pç." 71 îit ≈Im.vOiˇmOtR .@nw" 65 k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nv.RSte nr.m( tto du"%ht. k≤lyug' `or' h.m( [Matsya PurŒna] aivmuˇ_É mOt.en g[St. E….kú" kÉxvo …bNdum.in aNyoNykrt.eåivmuˇ_m.voåiSt =e]Sy prmeê·r EkÉn jNmn. p[oCyte m….TSye mh.nv…jRtcets.n.Stu tIqRvywíR v<yRte Áivmuˇ_m( 69 Ek Ev p[." 66 jp?y.ykmoiht. y =] ¨ˇme 62 s's. .Tv.Rr.rs...' pçk˘ s.h.' gitm( 63 D.y" AWy Ëcu" 791 .

munm( s¥" pun. svR] nmRd.' ≈eœ. s·rt.nI' nmRd.pn..TMy' pur.• ivn∑Std.h." s.le tu n n∑. tNme b[iU h mh.pu<y.m( m.| mh.Uyí ≈otu…mCz.Stu m.mRdm( 11 792 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…m te 9 pu<y.TMymivmuˇ_Sy yq. 10 i]….r.rSvt' toy' s¢.in Sq. /m.e yNmy.Stu m. c 8 nmRd. ikl Tvyoˇ_' tidd' sv| punivRStrto vd 3 sUt ¨v.Rh.[Matsya PurŒna] pur.h.y.y.c ≈ut. k⁄®=e]e srSvtI g[. nmRd.gv.g. ≈utm( tdet≤ı mh. mh. îd.t.dev n.år<ye pu<y.hen tu y.åå¸m.TMy' p.me v.Stu m. cr.vr.©πy' dxRn. n.RSTvTp[s..e /Imt.' /mRp]u .TMy' m.rSy m.h.j tTsv| kqy. me iviv/.c Etdev pur.xnm( 2 kq' p[lyk.it g.h.ixnI t.h.kú<@ºyo mh.TMy' vd sˇm 1 y]o'k.Tmn. pur. 5 yu…/iœr ¨v.q.TMy' kipl.pp[. ndI svR] iv≈ut.….…sn.….s'gmSy c amrexSy cwv. kn%le g©.<@ven mh.tU . nmRd.c nmRd. pO∑" pUv. nmRd.…m tNme kqy suvt[ 6 kqmeW.muin" 4 ¨g[.m iv:y. pO∑" p.d.e tps..vTk…qt' Tvy.kú<@ºyí .ryeTsvR. svRp.mune 7 m.y. yid v. m.kú<@ºy ¨v. yuˇ_o vnSqo vnv.id≠√joˇm .

Uts'Plvm( 15 pvRtSy smNt.yte ivpule k⁄le 21 /nv.…mRkíwv j.Iy." 13 t] ò. tu r." tpStPTv.Ly.j …s≤ı' c prm.UTR v. 12 sdev.Nte Svy' devo mheêr" 17 t] ò.r.Tv. Wi∑StIqRshß. xu…c.jeN{ yojn√ym. y" k⁄®te t] gN/m.' xt' s.nulpe nw" 16 p[ItStSy .RTp·r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.seivte 20 idVygN/.j…•ymSqo …jte≤N{y" ¨po„y rjnImek.yt." a. ò.<@v 19 Wi∑vRWsR hß.ryeCztm( 14 jleêre nr" ò.n./eR pvRtåe mrk<$kÉ pu<y.s¢m' k⁄l' tSy SvgeR modet p. mh. nro r.Nd.yte pun" Smrit tˇIq| gmn' t] rocte 22 k⁄l. 23 ivSt.nu≤l¢í idVy.vd.in t.' k⁄l.….ˇu ®{koi$" p[itiœt.' t.m( k≤l©dexe pí. SvgRlokÉ mhIyte aPsrog.pur.Tv. yq.Tv.y| c k⁄vIRt iv…/v…•yte≤N{y" 18 itlodkÉn t]wv tpRy≤e TptOdve t.re. c i]Wu lokÉWu rm.iv…/ iptrStSy tOPy≤Nt y.veCzvoR ®{koi$nR s'xy" p…íme pvRtSy.r.ryeTs¢ ®{lok˘ s gCzit yojn..Tv.l'k.s'k°. Wi∑ko$‰Stqwv c 24 793 [Matsya PurŒna] . b[˜c.Re …sıc.rI …jte≤N{y" iptOk.n. ip<@÷ dÊv.R AWyí tpo/n.g[' ≈Uyte s·rduˇm.[∑o j.….. mnorm.UiWt" tt" Svg.' gt.nxIlí /.surgN/v.r.

<@v 27 aPsrog.ràiv.' i]shß.s'k°.qRy≤Nt c idVy.åip tq.ogsmiNvte jIve√WRxt' s.UiWtm( StM.NsvRS]IjnvLl...m( sv| tSy smNt. .ogw" susp' •" £°@te k.xkÉ 34 ainvitRk. …jt£o/o …jte≤N{y" 25 svRih's.' p[.smu{.mIÎxo nwv j.nu≤l¢í idVypu„popxo….ˇu itœTymrk<$kÉ b[˜c. EkìkSy.Np·rTyjet( 26 tSy pu<yfl' r.[Matsya PurŒna] pur.t" 28 £°@te devlokSqo dwvtw" sh modte tt" Svg.…/p 35 kNy.jr..Re …sıc.' SvgeR modet p.vihto mm xt' vWRshß. r.ogo . ptn' k⁄®te yStu amrexe nr.rI xu…c.n.r.vit vIyRv.le:ysiht' idVy' d.„u v.jHxO.jeêr" ≈Im.j.vn' yq.invOˇStu svR.ro yStu p[.RTp·r.yte 794 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .sId.[∑o r." 32 tiSmNgOh ¨iWTv.R iU Wtw" 30 a.lm=ym( 36 pO…qVy.g[' svRrogivv…jRt" 33 Ev' .n. tu £°@.r…mN{Sy .ssmiNvtm( mˇm.Mbre yq.wm…R .uvne tSy p[We .c.tU ihte rt" Ev' svRsm.te vw s n.y.veˇSy yo mOtoåmrk<$kÉ a¶* ivWjle v..seivte idVygN/.n( 29 gOh' tu l. gitStSy pvnSy.ip c. cwv Án.pre itœ≤Nt ..t©xBdwí hy.n.….' ÓºiWten c 31 =u>yte tSy td(√..UTR v.mywidRVywvjR[ v[ @w yÜ .m.

lpyRy.Steåip y." 44 y=r.g..m i]Wu lokÉWu iv≈ut" 38 t] ip<@p[d..Tv.≤Nt pr.pp[.åip pu<y.vet( tSy.jNsv| koi$gu.junR s'z•. t] ò. pu<y.R…. ivxLyo .' .Myy. pur.I xu.St] pvRtåe mrk<$kÉ 45 twí svw"R sm.Tv..Îxoåy' nOp≈eœ pvRtåe mrk<$kÉ 37 t.et( 49 an. tu mh. t] koi$xt' s.' k⁄l. ivxLy.jsˇm 48 Èêre. svRp.n. tipRt." sveR sm. n.itdUre VyviSqt.nen s'?yop..n.g.ryeCztm( kipl.idt.mt" 46 ¨Tp.toys'SpO∑.e ≈Uyte r.snkmR. mh. c ivxLy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.StIre tu ye vO=. i]Wu lokÉWu iv≈ut.pur. p[oˇ_É lok.xk˘ tu y" k⁄y.' gitm( i√tIy.gMy muin…..vˇIq| tu ivDey' pvRtSy tu p…íme Ódo jleêro n.e nmRd.kÀle kipleit mh. nro r. mh.' t.RˇiSm'StIqeR nr...ixnI t] ò..jNb[˜c. 40 s.rI …jte≤N{y" 47 ¨po„y rjnImek. nro r.…/p 795 [Matsya PurŒna] .…≈t.g[' tIq. ivxLykr.g.' tu yu…/iœr 41 pur.m. n. 43 t] tIqeR nr" ò.. c ≈Uyte r.' ihtk." k.=sgN/v.t( 42 nmRd...t( t] devg.." pitt.Rn.v≤Nt vw 39 d≤=. iptro dx vW..Stu .í tpo/nw" nmRd.j•ême/fl' l.m n.m( y." sveR sik˘nrmhorg.Tv.vit =.R AWyí tpo/n.gt.ndI skl.

ndI v$eêre mh. p.y.h.Stu r. pu<ytm.<@ënNdn 56 ]y. ≈utm( y] y] nr" ò.n' c d. me x'kroåb[vIt( p·rTyjit y" p[.sen muCyte b[˜hTyy. ®{lok˘ s gCzit 50 nmRd.c nmRd. nmRd. vN¥' svRp.et( 51 ye vsNTyuˇre kÀle ®{lokÉ vs≤Nt te srSvTy.' nmRd.Tv.ˇ_.n..e nmRd.m.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION svRp.pu<ye g©.].iÕ…. mo=k." 1 yDopvItm.' pu<y." Syu" s'ixtv[t. p[iv.. tu r.y" 186 aq s¢.Tv.re tpovne 57 EteWu svRSq.Stu mh. c pu<y.TSye mh.y" m.<@v teWu ò. b[˜hTy. Ev' rMy. c.NpvRtåe mrk<$kÉ 53 vWRkoi$xt' s..]opv.' c g©. ÁºW.Tm.rl'’tm( 54 piv]' ixrs.y. muin…. c sd. tu ndI ≈eœ.e yNmy.pivxuı.gwivR.jeN{ pur..·r.pw" p[mCu yte 2 796 .mip lok.' yu…/iœr 52 sm' ò. pu<y. jl' pu<y' fÉno…mR…. mh..n' c yq.jeN{ svRp.' pu<y' nmRdod…/s'gme 58 îit ≈Im.in p.xITy…/kxttmoå?y.y.ême/fl' l.….[Matsya PurŒna] pur. iht.kú<@ºy ¨v.neWu i√j..I 55 ahor.ˇ_.TMye W@xITy…/kxttmoå?y.pur..√.y.g[' ®{lokÉ mhIyte nmRd.ph.." ≈ut' dxgu..pw" p[mCu yte nmRd. pu<y.

.n' devdev' mheêrm( StuvNtSte tu s'p.nvo bldipRt" b.ySv mhto du"%..íwv m®Ì.kqyNs'ixtv[t.y.gv.p" k⁄to v.nd 13 797 [Matsya PurŒna] ..vhm( 12 a.s devx e St√/' p[it m.…m m.ê.d' g…m„yq a…cre. ivÂp. y] devo mheêr" 4 ivD." Stuv≤Nt te mh..=' p·r].u Tv' p." .g.[ ¢.It.…m veidtum( Evmuˇ_." sgN/v.yoi√¶.' invOiR tm. surg.m( xleêr' pr' tIq| i]Wu lokÉWu iv≈utm( tSyoTpiˇ' kqyt" Í.d' devx e sveWR .c Sv.len k⁄y.nuv." ikmqR…mh c. ivÂp.c EtTsv| k·r„y.Nsv. ivW.. git" Ev' p[s.t$m.Tm.py≤Nt devx e ' seN{.gt' tu sur≈eœ." sveR seN{.ym.R•mRd.`oro d." 7 AWy Ëcu" aitvIyoR mh.' gt. tto .| yu„mTsu%.åågt.mev xr.[mte tSy tejs.meit iv:y.gv.Êv' ih n" prm.= Tv.m." 9 ].íwv m®Ì.…≈t" …cNty.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Stu ®{e.to ySy vw i]pur' purm( 8 ggne stt' idVy' .gtm( 6 kqy?v' mh.. Ev…mCz.<@ënNdn 3 pur.." ik˘ du"%' ko nu s't.' ktumR hR…s 10 yen dev.vw k.≤Nt tTp[. .R" su%me/≤Nt x'kr pr..nuv.o n.Sy s tu t.ySv n" p[.o ktumR hR…s 11 .pur.o 5 .

nveN{Sy xI`[' gTv..' p[cody devSy vcn' ≈uTv. ¨v. b.Sy d.Smrˇd.gv.bl" 23 b.Ntmh.ràopxo…. muinSTv·rtiv£m" 18 S]I.| tto i√gu.rd' c. tu ivp[Ne { mitmNy.UiWtm( 21 rxn.y| tu my.rd" smupiSqt" 14 n.Ny.rd' ÎÇ.ytm( ttoåpXy≤ı t]wv b." t. d.n.Ntiv.y p[iv∑StTpur' p[it xo.dev ikmq| c SmOto Áhm( ik˘ k.' vw tejs.dev s'p.py mh.nuv.…jtm( hemh.iv&m..v.sne ¨iTqto n.nveN{o mh.¥' invedye soå….c devWeR Tv' Svy' p[.[mte i]pur' idiv 17 t] gTv.dx.rxtw ràwíN{k.vj[m….c a.gv.•. Ev' s'…cNTy .s.rd t]wv y]wt≤T]pur' mht( b.te yTpur' idVy' n.x.y' i£yt.re.Ù knkmi<@t* cN{k.' tu bldipRtm( 20 m…. tSy rà. dev ktRVy' kqySv me 15 ≈I.St] ≤S]yí. hNtVy' i]pur' my.m.rd ¨v..[ ¢o n..UiWte 22 √.' ˙dyn.!‰. c tTk⁄® 16 t.c gCz n.' ik˘ i√joˇm 24 798 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .¥ yq.¢o Á~y| p.m( aq kÉn p[k.tm( 19 xtyojnivStI.kú¥iu tin. ivp[ .' sm.e iniv∑' prm. .tOdR ve t. Smr..[Matsya PurŒna] pur..k⁄<@lkÉyrU muk$⁄ ne ivr.Psrs.D.

Sy.gvNm.R mu%p[=e I sd. tu n.[ ˜.d(b.vit vw .R p[yàt" 35 tSy.' c p·rTy.kút.vRk..rd ¨v.gto ivp[ a.rdmOiWsˇmm( tSy .in bdr. an…¶pKvm•' c pKv. c ipcumNde sugiN/nI 31 cMpkÉ cMpk.…mkì" modte c.s*.e vedp. m/UkÉ m/ur' v·ˇ_ v$e c mOdgu . tqwv c kdMbcMpk.m[.m( …cr.devI Án*pMy.nuWe lokÉ kÉn tu„yit kÉxv" v[tne inymen.rge ss.m.g" s'?y.grvn√«p.y.=y' k.xwivRm.l' y.Gyd.mt" 25 an*pMyov. 30 Stn* kipTqsÎx.n. dˇ.=. S]I.m( 34 fl. . 26 n..ån`e 799 [Matsya PurŒna] .v∞N{.c itl/en'u c yo d¥.…ynI k⁄‘$⁄ I kkú$I cwv {VyWœI n xSyte 33 kdMb…m≈knkmÔrIpUjn' tq. .m*n' tqwv c p[qm' =e]p.n( ipcumNd' m/Uk˘ c ¨po„y S]I dd.xokpun' .rkm( 28 a.åip v.….vU c kdlIsm* aêTqe vNdnIy..i]k.vit meidnI 27 sUyk R oi$p[tIk.c .n.n( 29 aêTqipPpl' cwv kdlIv$d.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.lSy pUj. k.' muinpug' v Ev' s'.pur.q d.y.nen tps.R mh.Êvm..giviv/&m.' mh.mlkipTq..it y.dxokÉ xokv…jRt.Syt.t. 32 bdrI svRd.…@m.nw" s. tu n.W…yTv.•.m.

ip n pXyit aiSt k⁄M.Rm b≤lpàI yxiSvnI ê≈UmmR .m nn.cn 40 êxuroåip svRk..' SvgRv.srt..Rne vrv…. Et.≤NtivRWvu ∞wv idniCz{mu%' tq.[Matsya PurŒna] pur.©÷ sd.rI' nopspRit t.gmn' j.Rne .'Stu idvs.rd ¨v.dxI tq.m( idVyen tu pq.nne anen p.t.ïr.v' v[j.iv„yit 46 Ev' ≈uTv.Myh' v[tm( 39 aiSt ivN?y..lu„yinmRˇu _." ¨pv.t' ik˘…cTpOCz. yqe∑' ktumR hR…s 800 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .l' ÎÇ.I 41 ÎÇ.c aiSmN’ten pu<yen pur.Rin 44 x'krSy xrIrSq. iv„.Py®N/tI 45 EtenopoiWtenhe .c ydetˇe my.vd.≤NdVy.íwv v…sœSy. y.ip ivp[Ne { n tu„yit kd.©ëlI.k.m( a∑mI c ctuqIR c pçmI √.s. cwv. .InsI n.R Sq.' ym" 38 an*pMyov.olR+mIStqwv c s." ≤S]y" t.it mm s*:y' kq' vd 42 ËWre n p[roh≤Nt bIj.jNm’ten v. pUv| v[tmuˇ_' xu.…m te 43 n.iv]I b[˜.' tu /mRyˇu _. 36 s'£. mm td(vt[ ' b[iU h ivp[Ne { d.vRtI devI cI.s.nupvs≤Nt y.' n." kq'cn yen v[tne cI.l' kroit m. p.Nd.pivv…jRt.so n s'xy" 37 k≤lk. tu su≈o….v≤ln.pk.v≤Nt vxg.n. c.·r." svRp.Syit te vxe ê≈Uêxuryoíwv mu%bN/o .

.TMye s¢. r.Myh' ivp[ y∞.' tu pitv[t.<y.xITy…/kxttmoå?y.…mit 50 Ev' t.t( jg. tu vwx. pitv[t.y" 187 aq.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Rs..R m( p[ghO .Sy tu mh. xroˇmm( 3 xLye c.s.n' ’Tv.DI vcnmb[vIt( 47 p[s.xITy…/kxttmoå?y.u EtiSm•Ntre ®{o nmRd.' .suikm( Sq.m.in vS].NsvRdve my' rqm( 4 801 [Matsya PurŒna] .Á' yqe‚Pstm( suv.n' i]Wu lokÉWu iv≈utm( tiSmNSq.Nydip dul.Rm…. gu.{e =I.ns.<@«v' mNdr' ’Tv.rdSy vc" ≈uTv.'í cturo ved.…¶' p[itœ.' tejo gt' tt" pure iCz{' smuTp•' b.yu' smpRyn( hy.rà.TSye mh.h.y" m. sv. c v.rt≈eœ Svk°y' Sq.heêr' Sq..c aNySmw dIyt.' mno ˙Tv.ne mh.pur.nk˘ pun" 51 tto Á˙∑˙dy. i√j≈eœ p[Iyet.%' iv„.u' ’Tv.n' g[.' ’Tv.' h·rx'kr* 49 n.∑.kú<@ºy ¨v.vOiˇStu yo i√j" ah' tu svRsp' •o m∫·ˇ_" i£yt.rd ¨v.iSqt" 1 n.Tmn" 52 îit ≈Im..r.ª.c yNm. m.. aNytogtm.devoå…cNty≤T]pur=ym( 2 g.d' k⁄® ivp[Ne { d..pur.s.Sy.m( n.TvmuTsOJy t.in c 48 tv d.e nmRd.t$m.' pOCz…s k*Ntey tNme kqyt" Í.Py mu%e v.m .

t.y tor.lÂp.IWvoå…ên* dev..tRU .Mbriv.®.rmcetnm( .in tu Et.lStu d." c£É Tvmrko$‰Stu gN/v. 11 inmeWoNmeW.du.tU Stu shßp·rvTsr.NpXy≤Nt ¨Tp.åD.St] pt≤Nt ix%r." 13 teW.s.Std. iviv/.' sm. c 15 svRto Vy.R….in vw 8 i]pvR.t.Ut' h.R lokiv≈ut.n' rˇ_.….in aNt·r=e iSqt.in gOh.n( 14 smI·rtoånlSten ¨ˇm.åår.vit Jvl≤Nt p.Ntp[itmo mh.h.'St] Sq.m( a.' bl' c bu≤ıí hrkopen n.….' VyxIyRt ¨Tp." shßx" 10 i]purSy ivn.¶o¥.©πn /." 6 p[j.s' p[mçu ≤Nt hy.ååTm.e /nd" iSqt" 5 ymStu d≤=. tu devx e " svRdve my' rqm( 7 soåitœTSq." ≤S]yo j.UiWtm( 12 Sv“e tu sveR pXy≤Nt ivprIt. ]I….d.í.x. smet..[∑tej. .in y.v=o vj[/r" Svym( s tSy.k⁄lI.in sv.í pure tiSmNp[.œmy. t. i]pur' p[it 9 ." Sv“e pXy≤Nt c.u. cwv tu s.r…q" Ev' ’Tv.n.Jyt 16 tenvw pI…@t' sv| Jv≤lt' i]ix%w" xrw" &m. ≤=p[' tTp[Ty.v'Std.[Matsya PurŒna] pur.in Vy.'vtRko v.n( yd. k.t.y k.dp.edyt( xr" p[coidtSten ®{e.ne tu ye jn.in c 17 802 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .k.yuygRu ..pitrq ≈eœo b[˜.e hSte v.me k. i]xLyen td.ixte tt" s.' cwv k⁄v≤R Nt …c]Âip. aØh. bl' t.m%<@.

xtwrnekSì tu p[jJv.gx" 18 ix%.s.St] xtxoåq shßx" 27 h'sk.….lvOıWe u goWu p≤=Wu v.m( dxid=u p[vˇO oåy' smOıo hVyv.xy" 24 gj.ivt.in puro¥. cwv rMy.…jWu 30 indRyo Vydh√iˆhRr£o/en p[·e rt" 803 [Matsya PurŒna] .hn" mn"ixl.….k°.xn" sv| ik˘xk u v.ySv n" p[. jld.St] ÎXyNteå©.nv.puÔin.." 23 £Nd≤Nt c." 29 ptNTynlindRG/.nlwdGR /' £Ndm.o idxo dx iv..r<@v.g[.IWu tq.iv…c]. ivm. ivStI. dÁNte dI¢viˆn.d. ytStt" Stuv≤Nt devdevx e ' p·r]. ®d≤Nt iviv/w" Svrw" …g·rkÀ$in. VyxIyRNt shßx" 21 n.n.Tp[dÁm.dix%r.í …g·rkÀ$.yt. gOh.nlPlu∑.R yojn." òeh.n.n' sud"u ≤%tm( 20 p[dI¢' svRto id=u dÁte i]pur' purm( p[. dÁm. inStoy.í tqwv ivly' gt.….n.rr.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.o 25 aNyoNy' c p·r„vJy ¸t.St] p[.Ntr' nwv gNtu' /Umne xKyte hrkop.R." dev.xnp[dIipt.n.s.n...reWu sveWR u p[JvlNt" p[/.….m….." 28 aMl.g.' Jv≤lt' ÎXyte purm( 19 gOh.np˚jCz•.pur.NyPynek/. îv vrS]Ib." …g·rkÀ$in.in dI…`Rk. rà..v≤Nt &m%<@ºWu vl.Ì»h." 26 dÁNte d.l ¸t.R n≤lNy" shp˚j.." ÎXyNteånldG/. jn.. 22 /..UiWt.

tu pitt. tSy cop·r k.Itle k.Itle k. n.l.nrht" soåip pitto /r. 34 /Umne . tu p[itbuı.…cd. ivx.í su¢. 35 .idRt.n. s..Rr' pitt' ÎÇ..idTyodyv.R.Utle k.`oå.x. dG/.yoRTs©gt. 38 êetvS]prI/. 43 804 . ¨iTqto d." 31 pu]m. ind. pitt.rkÉyrU .m. c gOhe iSqt.idTys'k. £°@NtI Sv gOhe iSqt.!' dÁNte i]pur. s*My.…cTknkv." 33 a…¶Jv.Psrsopm.í bhvo jn.Itle a.l.pyt( dÁNt' b.vˆerNtk.ååk⁄≤lt.l' StNy' Ny/. vj[v@w yÜ .≤l©‰ te g.R.lk˘ ÎÇ. p[s¢u . 36 a…¶Jv.R iU Wt.rI h.v≤liv. c su…Xl∑.…¶n. m.…c∞N{p[. s. ptit . îN{nIliv.].Ste i]pur.[Matsya PurŒna] pur.=I muˇ_.... ix%.Stu . gtcetn. tq. /r.…cTk⁄NdeNduv. ip].nvSt] %@±ghSto mh.ht.UiWt. suto me kq' gt" 42 sut' s'dG/m.n." p[dG/. 32 kÉ…cÌu¢.Stq. /r. l+mIvdnxo. ®dtI me`xBdvt( 39 Ev' s tu dh•…¶hRr£o/en p[·e rt" k.…¶n. pXyNtI Jv≤lt' sv| h. 41 gOhe p[Jv≤lte s. aq tiSmNpure dI¢e ≤S]yí.Itle me`v.lo yq.t.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION shßx" p[bı u .≤l©‰ vepNtI dG/.R.l.UiWt.ht.≤l©‰ pitt.UNmh.UiWt.... b.St] ÁptN/r.Råpr.…cCz‰.bl" 37 vwê.. 40 sutm.. tu pitt.

xTv' dur. tu s≤% dÁit b." x]uyoiWt" 49 ik˘ tu tu>y' gu.Itle aNy." 54 dhte indRyo viˆ" s'£ı ⁄ " pUvx R ]uvt( pu„k·r<y..lM.r S]I.Ns'dÁ MleCz Tv' k.·rWu ≤S]y" ikmpr.s.p…y„y…s Ev' p[lipt' t.≤=<y' n te l∆.' git' p[.pyit p. /r. ÎÇ.dn' p[it n k.?y≤Nt gOhpÔrkoikl..≤lk..dn' p[it a.!‰. gOhIthSt.≤=<y' n ≤S]y" p[it 50 dy.n." £ox≤Nt s'£ı ⁄ .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..ååk⁄≤lt.ixNmNd.' ik˘ te inp. pitt.t( ik˘ Tvy.m( Tv·rt.R inlR∆ ¸t. ixr…s ÁÔ≤l' ’Tv. n sTy' x*yRv…jRt 48 anen Áupsge.n.åip d.∂h…s indRy 53 Ev' ivlpm. n ≈ut' lokÉ Áv?y.' jl' dG/' kÀp„e vip tqwv c 55 aSm.vkm( 46 ..' ix≤%Nyd.R tUp." 47 p.Rv.ip dhNtI' vI+y yoiWtm( MleCz..s. s. 45 anekidXyrà. tu p[s¢u .R.lxokÉn moiht.y' v.s bl. jLpNTyí bÙNyip aNy. s.mip k∑oå…s duinRv.' k⁄v≤R Nt MleCz.p indRy inlR∆ kSte kop" ≤S]y" p[it n d.gvNyid vwr' te pu®We„vpk. Áºte dhnoTs...' ≈uTv.pur. b.Gyk inr.ro Ácetn" 51 Ete cwv gu.®<y' .…cTsuv.Stu>y' dhnoTs.St. dhnmoiht.iU Wt. /r. dÁm. 44 /Umne .n.v.Itle k. devo iv. nIlràwivR.mip dur. ivD.c.vsu" 805 [Matsya PurŒna] .tne 52 du∑ in`O.

dev m.yu/dehivn.x' tu kroMyhm( ahm.tej.xkr i]pur.dex kt.rwrIêrSy inveidtm( 59 aprI+y Tvh' dG/" x'kre. tto b.Ny" xˇ_Stu m.Ntk aN/kxUl/r 67 p[md.~ymetNmh.sur…sıg. ≤l©÷ i].nr…s'hgjeN{mu%rw itÓSvsudI`Rivx. dev yid v?yoåiSm x'kr 63 TvTp[s.' hNtu' vjR…yTv.Stq.Nt ivrˇ_ nm" ssur.snSq" p[ov. ixrs.Im mheêr svR nm" k⁄smu .¥id v?yoåh' tidd' m.Nmh. ≤l©÷ gCzNggnm<@lm( 62 Stuví' devdevx e ' i]lok.k˘ ivn.c. sd.NshsoTq.dev TvTp.lmu%"w 68 806 .ixt" aLpsÊvwdrRu . ’Tv. 64 TvTkop.c Svvxo nwv yu„m..[Matsya PurŒna] pur.r.d.h' kt.n( 61 rà. ≤S]yo n.wn…R mt hyv.R….RåSMynugh[ m( 57 ®{£o/sm.o mh. dev St*…m Tv.Nyn`. gOhITv. n.…m yqeCzy.uvneêrm( ingRt" s pur√. dev .…/pit' ixvm( Tyˇ_.∂hn' mm 65 p[itjNm mh.KTy. mh.c Áh' deviw vRn.Tp·rTyJy su˙Tsut.. purI my. i]locnm( 60 ¨iTqt" ixrs.' prmeêr 66 ixv x'kr xvR hr.dev TvTkop.y viˆvRcnmb[vIt( 56 a…¶®v.iv/. me ≤l©÷ ivnXytu a…cRt' ih my.in y.R vw n.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mUitRm.Tmn.dinrto Áhm( to$kCzNds. prmy.n.v .ip[y k.≤S]pur' vI+y dIiptm( 58 …s'h.y nmo .iv∑o ivcr. ivnXytu Xl.

devo mheêr" p[s•Stu td.iO t b...TO yjnw" sh 74 a¥p[. c mh.R.toåiSm . mh.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.etVy' Tvy..l.k⁄to.vet( 72 îm' Stv' mh.ryit 71 y" p#πˇo$k˘ idVy' p[yt" xu…cm.nrkSy git" 70 n invtRit jNm n p.<@v 75 a=yí." p[.v' . 76 tOtIy' r≤=t' tSy x'kre.Itle 78 Ek˘ inpitt' t] ≈Ixwle i]pur.Tmn.s ®{" s¢ix%' td. ®{StSy.leêr" SmOt" 80 Ë?venR p[iSqt.ïr dev nm" 69 n c pu]kl]hy.' xr.Syev yq.c n .y.ip vrdo .[mˇu ggne idVy' ®{tej" p[. vTs s*v.¸xtwb¸R ….Vyyo lokÉ ivcrSv. Jv.ns" b.m. mh.pmit" xu…ckmR inbımip Tyjit anukMpit iv.nv pu]p*]su˙äN/u. Tvmv?y≤S]dxwrip .NtkÉ i√tIy' pitt' tiSmNpvRtåe mrk<$kÉ 79 dG/eWu teWu r. Jvlˇdptˇ] ten Jv.p[dI¢' tTpitt' /r.m.StSy idVyJv. .idVy' ≈uTv.Re itœ d..id /n' mm tu TvdnuSmr.pur. tSy Svy' vcnmb[vIt( 73 mheêr ¨v.l.m( Vy…qtoåiSm xrIrxtwb¸R ….UyStSy vro dˇo devdevne p.gR…mt.. idv' gt.jeN{ ®{koi$" p[itiœt.vt" 77 Ev' tu i]pur' dG/' x'kre.ry.Tmn.[mit ]sit mm cwv k⁄kmR inv.l." 807 .m( [Matsya PurŒna] ¨plB/umxKytrwrsur"w p[…qtoåiSm c b.v.y" tto inv.·ˇ_rtílcN{kl.

/rg.k.ge tu gCzπ¥oåmkú<$km( 85 aême/.“oit m.n.pu„popxo….mip lok.rStd.`[shßwStu seVym.r.heêrpuroˇme Ev' vOˇ' td.n( 81 xrmStM.' iv:y.RTpvRtåe mrk<$kÉ p*<@rIkSy yDSy fl' p[.xt' s.j pvRtoåmrk<$k" cN{sUyoRpr.åpr. g…m„y≤Nt r. p.<@ënNdn vWRkoi$shß' tu i]'xTko$‰Stq.sur’to mh.suik" sihtSt] £°@te p•goˇmw" 92 p[d≤=.w" sh 91 AiW…. j.kre tdev' in≤%l' pu<y' pvRtåe mrk<$kÉ 87 mns.h.no mh.uKTv.uvn' s ....to dev.&mlt.R n.y.m( h. iv„.…mRk" pO…qvImekCz]e.n. t] mheêrm( 86 b[˜hTy.:y' ..y&{o m. .vit /. .' p[vd≤Nt mnIiW.leêr' n.“oit ÎÇ." SvgRlokmv.[Matsya PurŒna] pur.k°.m tIq| …sıinWeivtm( 808 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION ." 83 tto mhItl' p[.uStq.∂xgu.¸g[Ste idv.N{. ceN{o iv¥.te n.u¤π s tu n s'xy" 84 Ev' pu<yo mh. sh mheêr" b[˜." ik˘nrwy=R iw nRTymev inWeivt" v.toåmrk<$k" EW pu<yo …g·r≈eœ" …sıgN/vRsie vt" 89 n.t" mOgVy.] s'xy" 88 ]y.…g·r" 90 y] s'inihto devo deVy.j.Py r.åip Smre¥St' …g·r' Tvmrk<$km( c.g[' l. tiSmNpvRtåe mrk<$kÉ 82 ctudx R .nv" 93 t] Jv.n.' tu y" k⁄y.

' c iht.prt." aiSt vIro mh.Rv. idv' y.' xu. ye c nr." 1 a. AiWko$‰Stu tpStPy≤Nt suvt[ 97 smNt.ip Í.." muCyNte svRp.verIs'gm' mht( lok. nmRd.gvNvˇ_⁄mhR…s 3 m.·r.n.r.vt( 809 .y=" k⁄bre " sTyiv£m" 4 îd' tIqRmnup.j yStu p[..u yTflm( 95 svRkmRivinmRˇu _o D.xITy…/kxttmoå?y. y=.Np·rTyjet( cN{sUyoRpr.TSye mh. muCyet p.c Í<vNTvviht.y" sUt ¨v.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh." 94 Jv.ih .j.nivD.y" 188 aq nv.e t$e t] t.tu' .pe>yo gCz≤Nt prm' pdm( EtidCz.y.[ Py r.kú<@ºy ¨v.¥ojn=e]o …g·rí.“oit y.m.no m.Tv..Tv.yv'StQy' k.Ry aSm.geWu tSy.mrk<$k" 98 ak.≤Nt ye mOt.vd.…/poå.m( [Matsya PurŒna] t] ò..:y.mo v.m ivD.Tm." sveR yu…/iœrpurogm.pur.Steåpun.e nmRd.TMyeå∑.ns'ytu " ®{lokmv.e jle ò. p.leêre mh.pur. sk.mo v.q.k˘ c ivvOıye 2 sd.muinm( yu…/iœrpurog.Ste AWyí tpo/n..h.c pOCz≤Nt te mh.kú<@ºy' mh.pe>yo ®{lok˘ s gCzit 99 îit ≈Im. du„’tk.Uts'Plvm( 96 amreêrdevSy pvRtSy ¨.xITy…/kxttmoå?y.

…qRv 11 k.y| yqe∑' tu yˇe mn…s vtRte 8 k⁄bre ¨v..R¥í k⁄y.o y= mh.j.m…/po .nv" k. c mh.' y=.verI c gh.o . Wi∑ko$‰Stq.m( …s≤ı' p[.d.ve 9 k⁄bre Sy vc" ≈uTv.xkm( ainvTy." 16 modte ®{lokSqo y] t]wv gCzit pu<y=y.yIt m.j. me x'kroåb[vIt( 15 seVym.?vjm( aême/fl' p[. p·rtu∑o mheêr" EvmStu tto devSt]wv.….c yid tu∑oå…s me dev yid deyo vro mm a¥p[. tu r.xnm( ye nr.[∑o r.√rmnuˇmm( 7 . n..Rdn.j tNme ingdt" Í.¢o mh.Ste n s'xy" 12 tSm.Tv.pp[.vit /.…mRk" 17 810 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .Tv.dev" p[.n≤Nt v≤çt. k⁄bre " sTyiv£m" 6 tpoåtPyt y=eN{o idVy' vWRxt' mht( tSy tu∑o mh.[Matsya PurŒna] pur.no vrS]I…..sÊv vr' b[iU h yqe‚Pstm( b[iU h k.TsvRpy[ àen t] ò.u 5 k.R gitStSy yq..….Tp·r. xu…c. ." £°@te idiv ®{vt( Wi∑vRWsR hß.iWˇ_Stu p. pr.Py ®{lokÉ mhIyte 14 a…¶p[vx e ' y" k⁄y.UTR v. nmRd. y] s'gmo lokiv≈ut" t] ò.jeN{ ÁcRy√e Wé .verI nmRd.Ntr/Iyt 10 soåip lB/vro y=" xI`[' lB/flody" pU…jt" s tu y=wí Á….ndI 13 t] ò.r.iO t sveWR .pu<y.verIs'gm' t] svRp.

y" m.St] prm.id tu r.t.mÂp/Ok™ 2 gjRn' c tto gCzπ¥] me`cyoiTqt" îN{…j•." tto gCzπˇu r.d' tto gCzπ¥] me`.m[tkÉêrm( t] ò.yte 19 Evm.“uy.verIs'gme mht( pu<y' mhTfl' t] svRp.h.Tv.Tv. £°@te k..vtR…mit SmOtm( 7 811 [Matsya PurŒna] .[ .m( .pur.RNk.verIs'gme ò.Tv.y" 189 aq nvTy…/kxttmoå?y.pp[.ymunyomR?ye yTfl' p[.m. nro r. nro r.k⁄lsmu∫v" t] pITv.Nd.' gt" 4 tto gCzπˇu r.m s'p.e nmRd.TMy EkonnvTy…/kxttmoå?y.TSye mh.' jlm( g©.N{. jl' sMyKc.' g. ye iv…c≤Ntt." 6 sv. tpRy≤e TptOdve t..jeN{ b[˜.nxIlí mh.phr' prm( 1 t] ò..jNgoshßfl' l.kú<@ºy ¨v.fl' l.Tv.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.….jeN{ tIqRm.et( 18 Svg| gCz≤Nt te mTy.“oit mns.R ye ipb≤Nt xu.et( 5 nmRdoˇrtIre tu /.[ ¢StSy tIqRp.do g.pur.nv.jeN{ k.xnm( 20 îit ≈Im.mRde coˇre kÀle tIq| yojnivStOtm( yN]eêreit iv:y.jNdwvtw" sh modte pç vWRshß.m.vt" 3 me`n.tIq| tu iv≈utm( tiSm'StIqeR nr" ò.•r" k. tTfl' tSy j.c n.r.t' svRp.ogv.y.nug…jRtm( me`n.

i√in„£.jeN{ s vN¥≤S]dxwrip ipPplex' tto gCzπTsvRp.vr. 19 svRp. c 17 svRdve .Tmn.ryeTsvR.jeN{ ®{lokÉ mhIyte tto gCzπˇu r. ceêre. inTy' svRdve nmS’t.i√in"sOt.Tv.' ≈eœ.“uy.jeN{ ivmleêrmuˇmm( 14 t] devixl.tIqRmˇu mm( t] ò. s'Stut.I' gCzπˇ] ò.Tv. ndI ®{deh.…. nmRd.. rMy. tu r.Stqwv c 20 812 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .phr. t.t( 10 gCzπTkrÔtIq| tu deviWRg.Tv.p·rTy.Myy.n.n' sm.tU . tu r. sh 12 t] ò.Rsn' l.cret( ò.' ihtk.seivtm( t] ò." s'Stut.xnm( 13 t] ò.….pivinmRˇu _o ®{lok˘ s gCzit 9 tto gCzπ∞ r. tu r.t( 15 tt" pu„k·r.d.jeN{ b[˜lokÉ mhIyte 8 ttoå©.m( t] s'inihto b[˜.in Sq..reêr' gCzπ…•yto inyt.et( 16 nmRd.…/devne TvIêre.g.“uy.tm. ivin…mRt. t] p[.Tv. nro r.]o nrSt] hIN{Sy. ÁºW. ®{deh. s·rt. k…qt.“uy.jeN{ kipl.Nt. p[vr. mh. devgN/vwrR Psro….k˘ c ivxeWt" 18 muin…..jNgolok˘ smv. nro r.Tv./.jeN{ k⁄<@leêrmuˇmm( t] s'inihto ®{iStœte Áumy. AiWs'`>e yo ÁSm. cr.t( 11 tto gCzπˇu r. inTymev yu…/iœr t] ò.pp[.&{lokmv.xn" svRp. lok.nm.[Matsya PurŒna] pur.jNkipl.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.…mnI nmSte p.ed…mit :y.' vrp[de nmoåStu te svRpiv]p.kú<@ºy ¨v.åcRy∂e vº ' goshßfl' l.…/p acR…yTv.te l.]' k.…sıseivte nmoåStu te x'krdehin"sOte nmoåStu te /mR.¥.te Áq| Smr.m( [Matsya PurŒna] nm" pu<yjle Á.y" m.rye¥Stu tiSm'StIqeR nr.g£o/ivv…jRt." 1 yu…/iœr ¨v.. ndI Dey. mh.kú<@ºy ¨v.' r.dev' punjRNm n iv¥te 4 .Tv.p[.:y. AWyí tpo/n.pur.' xU{íwv xu..RqIR l.et( 3 i]r.tO .TMye nvTy…/kxttmoå?y.pind.c td.I 25 îit ≈Im..' gitm( aq.m.Rhe nmo deiv vr. b[˜hTy." sevNte nmRd.pur.dev inTyx" 24 nmRd.h.c kiSm…•pitt' xUl' devSy tu mhItle t] pu<y' sm.“oit =≤T]yo ivjyI .˜.y" 190 aqwknvTy…/kxttmoå?y.iO t b[˜.c xUl.TSye mh.·r.nne 21 nmoåStu te A…Wg.vet( 23 vwXyStu l.ph..Imeêr' tto gCzπ•.smiNvt" b[.t' tIq| pu<ytm' mht( t] ò.o vedm..vNmuinsˇm 2 m.¥e nm" s.' sevte inTy' Svy' devo mheêr" ten pu<y.grg.vne 22 yiSTvd' p#te Sto]' inTy'≈ı.jn[.rdeêrmuˇmm( 813 .e nmRd.ih yq.

msusp' •o r. r.ˇSy tIqRSy sdeh" SvgRm.'SygO Nt sveR dev.tmsur.et( 14 tto gCzπˇu r.xnm( 5 n≤NdkÉx' p·r„vJy py.R¢' jNmn" flm( v®.' p.x. idv' v[jte ( 13 b¸ne]' tt" pXyeT]yodXy.Jy' ’Tv.jNb[˜lokÉ mhIyte k.m( 11 pvRt' shdIp' tu ixrs. cwv /.' SvgRm.y ÁgSTyeêrmuˇmm( 15 t] ò.n.yte pun" Svg.itRkSy tu m.“oit ttoås* j. nro r.' ixr.[Matsya PurŒna] pur.gt.Nte p[d≤=.sSy ’„..]o nrSt] svRyDfl' l. ..ytndxRn.Tv. t] ten ko$Iêr" SmOt" 9 dxRn.Tpd.vit p.jNd.T’Tv." 7 y]wv inht.j.j.vOWR ?vj" koi$ivRinht.t( 17 814 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . r. =u{Tv.pu<y' SmOt' ikæLbWn.…/Sqo …jte≤N{y" Ek…v'xk⁄lopeto n Cyvedêw r..tm.ve{.goR inv.jeN{ tIq| prmxo.nv.pn. y] moiht. iTvN{e." 8 twStu s'Sq.·rt" y" Stut' ≈Ifl' d¥.RdTe y .®het( yd.nm( nr.pye∂vº ' sm.ex' tt" pXyeTSvtN]eêrmev c svRtIqRfl' tSy pç.ipto dev" xUlp.<@v 12 mOto ®{Tvm..√j[' k°len y≤N]tm( 10 td.iO tlok.p[. c.ryet( svRk.idTyex' mh.nv" ò.…." teW.…/tm( koi$tIq| tu iv:y.jeN{ yuı' y] sus." sm.t( 6 tto gCzπˇu r.p=e ctudx R I 16 `Otne ò.m( a.' tu m. bldipRt.

xnm( ò.kÉêrmuˇmm( t] ò.eêrmuˇmm( inTy' c..et( 23 devtIq| tto gCzπdb( ˜[ .n' t] sm.dRnm( goshßfl' tSy iv„.n' ’Tv.tm.Tv.jNb[˜lokÉ mhIyte 24 amrk<$k˘ gCzπdmrw" Sq. ò. nro r.Tv.m( ò.nm( ò.phr' nO.R¢' jNmn" flm( 27 .cret( 20 ò.vet( 18 tto gCzπ∞ r.…/ivn.snpit...tm.ååytn' ÎÇ muCyte b[˜hTyy.Imeêr' tto gCzπTsvRVy. yq.Tv.devmcRy‚Ns≤ım.ipt' pur.Rvte ( 19 nmRd.jeN{ r.' . prmy.∞ `OtkMblm( .j‚Ns'h.]o nrSt] ixvlok˘ c gCzit 22 n.]o nrSt] ®{lokÉ mhIyte 25 tto gCzπ∞ r.t( 29 somtIq| tto gCzπTpXye∞N{mnuˇmm( t] ò. yut" 30 815 [Matsya PurŒna] .]o nro r.pur.ojn' cwv ivp[.jeN{ tur.jN.jNsvRd"u %w" p[mCu yte 28 tto gCzπˇu r.Ny.e kÀle tIq| x£Sy iv≈utm( ¨po„y rjnImek. 26 A.]o nrSt] goshßfl' l.KTy.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.Tv.tm.tm.nh* z]' d¥. mh.ymcRy∞e jn.e>yo muCyte /[vu m( v$eêr' tto ÎÇ.“uy.v..' ò. nro r. py. nro r.m( /enmu pu .s©mnuˇmm( t] ò.d≤=. in…mRt' pur.rdSy tu t]wv tIq| prmxo.tIq| tto gCzπÎ.jeN{ bl. t] ò.ulok˘ s gCzit 21 AiWtIq| tto gCzπTsvRp.' sv| koi$gu..

“uy.…≈Ty itœºyyu Re nroˇm. ®{lokÉ mhIyte 31 tto gCzπˇu r.jeN{ ip©leêrmuˇmm( ahor..y.l' yq.v∞N{idv. tu dIpo dey" sveidk" 41 £°@te c.kr* nmRd. tu Vy.…/p 34 a=y' modte k.jeN{ Eer<@«tIqRmˇu mm( 42 s'gme tu nr" ò.tkì" Eer<@« i]Wu lokÉWu iv:y.ª.sen d≤=.t( 32 tiSm'StIqeR tu r.…/p a=y' modte k.kr* 40 Vy. rom. t] Vy. muCyte svRp. mh.“uy.i∂VydehSq" ixvvNmodte …crm( Wi∑vRWsR hß.veTp[It" p[.….v∞N{idv.' tu y" k⁄y.jeN{ kipl.pn.m( tT=.≤Nt sNt" su’itno yq..åvtrte t] idne pu<ye n s'xy" n≤NdtIq| tto gCzπTò.It.cret( 37 tu„yte tSy nNdIx" somlokÉ mhIyte tto dIpeêr' gCzπ√‰.' y" p[yCzit y.e ve∑…yTv. surêe r' tto gCzπ•.…. pur. tTp[siU tk⁄lWe u c 33 t.dI‚Pst' flm( sU]." SvgRm.. kkoR$kÉêrm( 36 g©.s.·rt." 35 te . 39 p[d≤=.ndI ¸÷k. p.=y' k.]opv.Rˇ] nr.sen i]r.Tv.v√WRshß.t$m.]flm.t. ®{lokÉ mhIyte yStu p[.Ot.stIq| tpovnm( 38 invitRt.v≤Nt tSy.p·rTy..ixnI 43 816 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .l' y.sStSy . ®{Stqwv c tto gCzπ∞ r.[Matsya PurŒna] pur.n' t] sm.en tto gt.g' k⁄y.….l' y.RˇiSm'StIqeR nr.

nro r.Stu s'gmm( ]wloKyiv≈ut' idVy' t] s'iniht" ixv" 49 t] ò.Á c vw jlm( 45 nmRdodks'…m≈' muCyte svRikæLbWw" p[d≤=.v.nen ®{lokÉ mhIyte tt" Svg.Tv. tu k.UTR v.n( 48 tto gCzπ∞ r.ååêyuje m...√‰pohit ≤l©s.pwmCuR yte n.spr.m( aqv.R∞‰ut" k. vsu/' r.çnen ivm. tu r.Tv.].pur.…/p 46 p[d≤=.pp[.jeN{ î=un¥.pTym.jeN{ ò. ten s¢√«p.' tu y" k⁄y.Tv.] s'xy" 53 v$eêr' tto gCzπTsvRtIqRmnuˇmm( t] ò. tt" suv.cret( s¢jNm’tw" p.jNg.…s xuKlp=e tu c.t( SkNdtIq| tto gCzπTsvRp. Eer<@«s'gme ò.{. . dÊv. ..Tv.jNm jint' p.“uy.Tv.n' t] sm.xnm( 50 a.p' ò. nro r.xnm( 52 t] gTv.•rSt] ceN{Tv' l.vit vIyRv.l.©tIq| tto gCzπTsvRp.y.te /[vu m( 55 koi$tIq| tto gCzπTsvRp.nur≤Ôt" mOiˇk.o…jt.nm.r' tto gCzπTò.çnm( 47 k. nr" ò. sopv.' ixr…s Sq.Rs≤lle ò.j.].pp[.ojyedk e ˘ koi$.' .·ˇ_.et( 54 s'gmex' tto gCzπTsvRdve nmS’tm( ò.I’t.Py Ávg.RˇiSm'StIqeR nr." 44 b[.cret( 51 goshßfl' tSy ®{lokÉ mhIyte .jNgoshßfl' l..˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.tm.∑mI xu…c..n' t] sm.Rvit .phr' prm( 817 [Matsya PurŒna] .

l' xu…c" p[ytm.veTs.åip iTvN{pàI n s'xy" 58 a©. nIlv.….cret( ò.Sy tu rom.yte k#πêr' tto gCzπˇ] ò.' êetv.y.ns" 60 ayoins'.n' t] sm.vit vIyRv.rkctuQy.<@vex' tu t]wv ò. d.' vOW.| tu ò.n. mh.s..Tv...[ ¢* yidCzπˇSy t∫vet( cN{.og.' shß.tm. tTp[siU tk⁄lWe u c 67 t.n' sm.jeN{ tIq| x£Sy iv≈utm( 65 pU…jt' devr.Tv.tm.ve.]o nro r.uKTv.j.' tto gCzπˇ] ò.[Matsya PurŒna] pur.[∑o r. nro hrpure vset( tt" Svg..[ .NmTyRr.m( t] ò.cret( 63 ¨ˇr. .Rn.n' t] sm.…cˇ] ò.n' t] sm.' nr.vet( 57 aq n.ulok˘ tto gTv.n( 68 aê.joå….rI ..j. nro r.jNsomlokÉ mhIyte tto gCzπˇu r.…. sv| koi$gu.…/p 818 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .veTk.n' tu yo nr" tSy tIqRp.Jy' l. £°@te .n' dÊv.n' sm.lmv?y≤S]dxwrip iv„. n pXye¥oins'k$m( p.cret( 64 ò.' y" smuTsOjte ( vOW.Tv.jen devrw ip nmS’tm( t] ò.cret( g*rItuLy.v√WRshß. nro r..g.rex' tto gCzπTò.ogs'ytu " 62 t] .jNd.cret( a=y' modte k.R.' .s'p.RTp·r.]o nrSt] ®{lokÉ mhIyte 59 a©.cret( 61 a=y' modte k.çnm( 66 aqv.n' sm.] s'xy" 56 t] tIq| sm.te n. tu k. ..¥ dÊv.ve ò.

vit vLl.Tv.' .iWtm( t] ò.Tv.nm( 76 a.[ . yTfl' tdv.≤Nt te 78 m..jeN{ kipl.ytn' idVymIêre..se tu s'p.vt" 69 tto gCzπˇu r. nro r.yte 75 svRl=.[ .…/to mUko n c.Tv.kú<@ºyne .t( nmRdx e ' pr' tIq| n .s'p. pO…qVy.Ste n s'xy" 81 819 [Matsya PurŒna] ..N/o b…/roåqv.iv„yit 73 t] ò.`m.e kÀle s'gmeêrmuˇmm( 74 t] ò.ro …jte≤N{y" 79 n jr.et( nmRd.jNkipl.vit c.“uy. tu x·ˇ_t" tSy tIqRp.h.et( t] svoR¥to r." 80 Ev' tIq| mh.j'StpRy≤e TptOdve t.pu<y' m.ve.vit mTyeWR u tSy tIqRp.mRde coˇre kÀle tIq| prmxo.| pO…qvI' dÊv. tu r..Tv.jeN{ b[˜.n' dÊv.pur.n≤Nt r.iWtm( ye n j.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.mev j.ååidTye a=y' Sy.U "R svRVy.•r.d≤=.Ut' n .Tv." 70 ¨po„y rjnImek.j•ême/fl' l.m( Sv.…/t." muCyNte svRp.idTy.ytne t] inr. nro r.vtRmnuˇmm( t] ò.go Âps'p•" S]I. tu .iv…/ kNy.…/p 71 tto gCzπ∞ r.tIqRmˇu mm( t] ò.mI . su.U .[ ¢e xuKlp=Sy s¢mI vsed.…/ivv…jRt" n.gte tq. Vy. dˇ' .jeN{ v≤çt.Vy. nro r.jeN{ d.pe>y" sUyl R ok˘ tu y. nro r. yq.j.' ip<@÷ dÊv. ye tu ye tu du„’tk…mR.jNsvRyDfl' l.=ym( 77 d·r{.' y" p[yCzit 72 s'p.

n' t] sm.Tv.¥ tIq| r.Tv.….' ò.pr" ayo?y.Nk.tm.lm=ym( 84 k⁄bre .t( b◊I….]o nrSt] SvgRlokmv.t( tt" p…ímto gCzπNm. c tpStPTv.vn' gCzπTk⁄bre o y] s'iSqt" k.iht" k.[ ¢e xuKlp=e ctudx R I 91 k.cret( ò.geêrtpovnm( 83 t] ò.oJy' tt" k⁄y..`m.mdev îv.leêr' pr' tIq| k⁄bre o y] toiWt" 85 t] ò.“uy.x·ˇ_ sub≤u ım.' tu sm.[Matsya PurŒna] pur.jeN{ svRsp' dm." £°@te k.pw" p[mCu yte somtIq| tto gCzπTò.jeN{ n.t( 82 modte SvgRlokSqo y.cret( ò. tu r.s.ítudx R smIpt" iSqt' tSy n.glokmv.p=e ctudXR y.tIq| tto gCzπTò.mdevidne tiSm•hLy. sm.¥q.o .tm. tu r.gt.mSy iv≈utm( 93 ò.UTR v.m( ggeêR r' tto gCzπTò.se tu s'p." p[modte 90 ahLy.“uy.cret( 94 820 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION . ivm.R• pXye¥oins'k$m( 89 ahLy.n' t] sm.veCz^Im. tu r.n( 87 pu„pkÉ.“uy.RgkNy.yulok˘ s gCzit yvtIq| tto gCzπNm.Tv.]o nrSt] svRp.®t.]o nrSt] ÁPsro….lymuˇmm( 86 t] ò.cret( nˇ_.' yStu pUjyet( y] y] nroTp•o nrSt] ip[yo . t] mu·ˇ_mup.nen v. cw]m.jeN{ xu…c.n.vidN{.n' t] sm.n' t] sm.çn' tu tto d¥.se yu…/iœr 88 ’„.vet( 92 S]IvLl.tm.

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. tu aNt·r=' gt. Vy.pyet( gjÂp.' k⁄y.pur.]o nrSt] golokÉ tu mhIyte tto gCzπ∞ r.ı' k⁄y.' Vy.j.Tv.RˇiSm'StIqeR nr.utIqRmnuˇmm( 99 yo/nIpurm. t] toym?ye p[itiœt..' tu ≈.y.pivxuı.iv…/ 105 t] ò.nmnuˇmm( asur.j≤NptOip<@÷ tu d.gt" 103 ten t.xkÉ 97 somtIqeR mOto yStu n.p=ykr' nO.jeN{ t.viˇœit meidnI 107 821 [Matsya PurŒna] .peêr' tIq| n .sudve ne koi$x" 100 t] tIq| smuTp•' iv„. somlok˘ s gCzit a…¶p[vx e åe q jle aqv. y] s.sen b[˜hTy. ixl.u" p[Ito .pye≤Tp<@÷ vwx.N{.jNsomtIq| mh.m( 95 ]wloKyiv≈ut' r.]opv.].tm.åip Án.veidh ahor.] tpRyte ( p*.pseêrmuˇmm( h·r.' tu d.pw" p[mCu yte somg[he tu r.yte xu.jeN{ iv„./s']St. 106 tSy.uSq.Rm.m( ò.jeN{ p.:y.cret( 98 ò.jeN{ b[˜tIqRmnuˇmm( 104 amohk…mit :y.…/p 96 svRp.Tm.' Vypohit 101 tto gCzπˇu r.s* mTyeåR …. c s. yo…/t..t' iv„.St] v.:y.R¥q.Ut' n .mm.Sy.flm( yStu c.t' iptøí' vw .' tu ivxeWt" tOPy≤Nt iptrSt] y. nro r. mOgI 102 jle p[≤=¢g.iv„yit tto gCzπˇu r. pitt.tIq| tto gCzπTò.]o nrSt] svRp..tm.n' t] sm./o iviSmt…cˇStu pr' ivSmym.y.

d. mh.gt.st sm.ulokÉ mhIyte 109 nmRd. tu Án.Tv. devdev' vOW?vjm( TvTp[s.pTy≤Ntk˘ v[jte ( 108 tto gCzπˇu r.dRn" t] ò.y.Tmn.itdUre tu tSy vw ò.nro ymíwv k.jeN{ pr.Tv.nm( k.R ymíwv ¸t." k⁄smu . tu r.ojn' ip<@p.vtu coˇmm( a/RyojnivStI.…/. tu toyen yí®˘ ≈pye•r" 822 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .jNg.t$m. pundevR Tvm. m®t( tpStPTv.m( tto gCzπ∞ r. 111 êetpv.“uy"u 117 a˚olSy smIpe tu n.ve.' …s≤ımv.n' c t]wv ." 114 Ëcuí pry. vopv. tu t.jeN{ …sıeêrmnuˇmm( t] ò. sihto ®{Stu∑SteW.tnm( 118 a…¶p[vx e åe q jle aqv. tu∑SteW.iSqt" ttStIqRp.x" xu£pvR….xkÉ ainvitRk.d≤=.dev tIq| .[ .jeN{ iv„.| =e]' id=u smNtt" 115 tiSm'StIqeR nr" ò.' mheêr" ¨my. ®{lokÉ mhIyte 116 vwê.e kÀle tIq| prmxo.jeN{ ≤l©÷ y] jn.R•mRd.mdevStSq.yte 119 }yMbkÉ.spr. .' vrp[d" 113 mo=…yTv.mdev" Svy' t] tpoåtPyt vw mht( 110 idVy' vWRshß' tu x'kr' pyupR .n' d.mu] j.KTy.©dG/Stu x'kre.Nmh. gitStSy mOtSy." 112 idVyvWRshße.[Matsya PurŒna] pur. tu r.yu/Âpe. Ete dG/. nro r..Tv.Stu te sveR k⁄smu êe rs'iSqt.Nsv.

blpr.idTys'k.n' kroit y" 121 pu®Wo v.nv.v∞N{idv. ÁÎÇ.….Stu devne d.vet( 123 mTyeR .·rt.vit r.pu„popxo….].e nmRd. k.çnsp[.n.smu{.' p[kLpyet( 122 s y.' gitmv. c Tv.åq S]I v.n.y" m.j.£mw" 1 ¸÷k.t" pUj.pur..TMy EknvTy…/kxttmoå?y.blm( 124 vOq.Ntgocre =e]p.ne …c]pØixl. tSy ..m( a˚olmUle dÊv.yuıe mh.." p[ly' gt.te 823 [Matsya PurŒna] .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh. tu ip<@÷ cwv yq. tu r.gt.xe t¢k./.¢e `Otò.c .' mh..len Âpv.h.ve¥.pw" p[mCu yte 2 xuKltIqRSy coTpiˇ' Í.' svwmR hR ." sm.l' n pXyeˇu d<@p.go .e vj[Sfi$ksop. sveR dev.kú<@ºy ¨v." t] ò.m%w" yd.Tv.u Tv' p.åip vsed.Rk<⁄ @lm( Ev' tIqRfl' D.TSye mh.MbUndmye idVye n.“oit n t.Nsu." muç≤Nt k⁄smu vw iRO ∑' ten tTk⁄smu êe rm( 125 îit ≈Im.tle 4 j.dRn" asurSw tu mh.gRvx e ' tto gCzπ∫¶o y] jn.Tv.jeN{ svRp.m.y" 191 aq i√nvTy…/kxttmoå?y.åvtI.ytne xu…c" …sıeêrSy devSy p[.iv…/ 120 tOPy≤Nt iptrStSy y.<@ënNdn ihmviCz%re rMye n.kr* ¨ˇre Tvyne p[.pur.R" k.tuiv…ci]te 3 t®.

y.vOtm( SkNdn≤Ndmh.. p[y.jiWR" …s≤ı' t] sm.[.pp[.g[.Rn.dev' svRD' p[.Vyex svRp.∞ xuKltIq| mh.n.n." ¨my.g' pu„kr' gy.Rr' g.ˇpojp.rdo g*tmíwv sevNte /mRk.s.m( t].g AiWs'`"w sm.pp[.dev b[˜ivÆ„<vN{s'Stut s's.m( 11 k⁄®=e]' mh.∂.p[.DvLyoxnoi©r.S]ivx.vOt" 9 mNvi]kXyp.kre idv.dp.R" k.flm( 13 xuKltIq| mh.pu<y' nmRd.t( hom.pu<y' r.k.Kyo n. yid v.Itoåh' su%op.íwv y.pu<y' svRp.' Vypohit 16 ah' t] AiW≈eœ itœ.' Vypohit jgtIdxRn..gvN.c Ínu ivp[ mh. r.∞wvopv.n.e Î∑en b[˜hTy.vONdw" sm.xnm( 15 p.id….U hTy..' VyviSqtm( c.xnm( tIq.åsIn' mh..…m Áumy.m r.kúæ<@" pyRpCO zt 6 devdev mh." g©..pStMbs'vt. kn%le pu<y. siht' dev' m.rd ò.iÕ.nugh[ kt.y.]* xuKltIq| mh.Ty.ynbOhSptI 10 n.mu Vyym( 5 lok. v.lwvIRr." ym.y' b[vIih me 7 .gt" 14 EtT=e]' suivpul' yojn' vOˇs'iSqtm( xuKltIq| mh.' prm' tIq| t√dSv mheêr 8 Èêr ¨v.Ut. sh 824 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .TSpxRn.y gCz su.∞wv ò.∞wv .D svRx.{g.flm( 12 dxRn.¸g[Ste idv.r.[Matsya PurŒna] pur.

b[˜cye.…mkì" 19 xuKltIq| tu r. /mRk.Stq.nvgN/v.vet( 26 ò.pu<ymOiW…sıinWeivtm( t] ò.RTpr' tIq| n . ≤l%.KTy.]opv. pun" 23 dev.G.g.%e cw]m.n' vw devt." sveR dev.dwí b[˜`oWwí si√jw" 28 j.R….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh..Tv.se tu ’„." sm.iv„yit pUvRe vy…s km.m( vwx.RN.kú<@ AiWsˇm 21 xuKltIq.∞.p=e ctudx R I 24 `Otne ò.R" …sıiv¥." rjkÉn yq. vw xuKltIqeR tu ÁcRy√e Wé .pye∂vº mupo„y prmeêrm( Ek…v'xk⁄lopeto n Cyvedêw r.nv" 22 ahor. pui∑nR s./r.jeN{ Á.n' mh.gt.Tv.t( 25 xuKltIq| mh.lpUr.Tpd..ryeˇ] nOTygIt.' ’Tv.vRk.idm©lw" p[." ggnSq.cRnne y.sSy ’„. £tuxtwrip k.Ut' n . ’Tv.gr' k.pur.c.n' d. 20 a.itRkSy tu m. nro r.Stu itœ≤Nt ivm.nw" s.p' xuKl' tIq| Vypohit ò.·r.jNmjint' p.iÕ.in m.R yDwd.cRnm( 29 a. p.HxucIn( 825 [Matsya PurŒna] . 18 g.Psrso n.y..sen xuKltIqeR Vypohit tps.Rnne v.í.te xuKltIqeR tu ò..p=e ctudx R I 17 kìl.rIêr' dev' p$e .iCzvv[tpr.pu<y' m.j• punjRNm. tu„yTy] mheêr" 27 a/Rn.ojyeTpí.gt..vit v.s. vS]' xuKl' .p.ip in„£My t] s'inihto Áhm( dwTyd.?vjm( kp.pyet( xƒtUyiR nn.

u Tv' p. c tTp[siU tk⁄lWe u c t. sm.#‰' ivvjRyte ( 30 p[d≤=.e nmRd.vˇ{oms':y.TMy' Í.≤Ntk˘ v[jte ( Ev' vw k⁄®te yStu tSy pu<yfl' Í.TMye i√nvTy…/kxttmoå?y.SqIin ivin≤=pet( 2 826 .ip pUjyet( 33 Ev' y..' ctudXR y. tSy.ítudx R 34 p*.xKTy.noåPsrog.' tt" ’Tv.tm.<@ënNdn tiSm'StIqeR tu r.h. y.Sy..=ym( 36 an. xnwdvRe .Tm.Nt* ivWuve tq.Rm.' h·rx'kr* Ev' tIqRp.n' d¥. ixvlokÉ mhIyte 38 îit ≈Im.qvNtmq.y" 192 aq i]nvTy…/kxttmoå?y.n' sm.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION d≤=. ¨√.pye∂vº ' k⁄m.h.jeN{ ySy.KTy.u 31 idVyy.hyit yStIqeR tSy pu<yfl' Í.u modte xvRlokSq.x·ˇ_ ivˇx." pu<yfl' Í.vit c.y" m.iht" 35 d.kú<@ºy ¨v.Tv.pur. sv| .it knk˘ xu.' c yq. ò. p[Iyt. k⁄®te .Uts'Plvm( 32 xuKltIqeR tu y.cret( ò.]o nrSt] nrk˘ c n pXyit 1 tSy tIqRSy m.TSye mh.n' t] sm.Â!o gIym.¥q.u 37 y.….r' c. n.vidN{.ve.' s'£.m( `Otne ò. tu sopv..c ttSTvnrk˘ gCzπTò.q' dugtR ' ivp[' n..rI dd.[Matsya PurŒna] pur.ip v.s" siNv…jt.[ .w" ixvtuLyblopetiStœTy.v√WRshß.m.

jNgoshßfl' l.jeN{ kipl.KTy.ve. c.vit /…mRœo Âpv.l' yq.nen shßw" p·rv.in Âpv.go .s'yˇu _..tIqRmˇu mm( t] ò. x.' ivxeWt" t]opo„y nro .[ ¢e ctudXR y.y.pdG/o VyviSqt" 13 tˇIqRSy p[.…s s'p. nro r.se tu s'p.¢e ctuQy.j.e>yí .vet( 9 `Otne ò.rknvMy.Tp[mCu yte 3 tto gCzπˇu r.yte nr" gotIq| tu tto gTv.s* j. b[.NmTyRlokmup. kipl.˜.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.v. nwv.m( 6 `<$.| tu ivxeWt" pUjyeˇu ixv' .pyeÆLl©÷ pUjye∫·ˇ_to i√j.et( 4 Jyeœm.Ô.pyeiCzvm( s`Ot' ≈Ifl' jG?v.UTv.Nte p[d≤=. .' tu am.p.yte pun" 7 a©..jeN{ AiWtIqRmnuˇmm( tO.mt' .ojnm( 8 a©.vid≠√j" tto gCzπˇu r. ivm.p. ®{Stqwv s" 11 yd. dÊv.n( pu„pkÉ.jeN{ g©πêrmnuˇmm( 14 ≈. svRp.yte k⁄le 12 tto gCzπ∞ r.vet( a=y' modte k.pmuˇ_oå.“oit y] c.m( ivly' y.r.' kipl.Nsu.·rt" 10 xwv' pdmv. tu kmRsy' og.tm.Tv.' c ivxeWt" ò.' y" p[yCzit 5 `Otne dIp' p[Jv.….e m.Ly `Otne ò..KTy.rkidne p[.]o nrSt] ®{lokÉ mhIyte 15 827 [Matsya PurŒna] .' y" p[yCzit ixvtuLyblo .p=e ctudx R I ò.j.[ ¢e ’„.gt" r.pyeˇ] yàen Âpv.Rm AiW" x.…bNdun.pur.≤Nt p.

j.' ’Tv.' ’Tv..nvo v.s* p≤=.t( g©πêrsmIpe tu g©.[ ˜R .Tv.…s .n' t] sm.jNmjintw" p.et( p[y.ême/jnn' i]Wu lokÉWu iv≈utm( ¨po„y rjnImek.[Matsya PurŒna] pur.ne smIpe n. sk.Tv. 19 tdev in≤%l' Î∑' g©.åq kqySv mheêr 25 mheêr ¨v.. ttoå¥.ge yTflm( Î∑' x'kre.itdUrt" 20 dx.y.…/Sqo vr' p[.cret( 22 iptø.Tv.qRyte ip[ye 26 tt" p[h…st.c . Áême/fl' l.' tpR.cret( 18 iptø...mo v. tu m.mo v.ip n tu„yse 828 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .m( iptø.]y.' c inkÉtn" 24 a.' ?y.Ognu . 21 am. mh..' tpR.sˇm" 23 idVy' vWRshß' tu Èêr' pyupR . devI Èêr' p[Ty.nv" a. v[jte y] x'kr" svRd. muCyte c A.' tpR.tmum. t] ò.Rm i√j≈eœ AWI..ême/.y.Tmn. pvRidvse ò.ême/fl' l.vdnmuˇmm( 16 ak.íy| sumh∆.t.et( dx.Tp…ímto . v[j√e w y] x'kr" svRd. pvRidvse ò. d.' ’Tv.yte sm.vdns'gme tSywv p…íme Sq.ste vLmIkvei∑tí.pwmCuR yte n..' m.Ogbu . c." x'krSy c g*rI pp[Cz devx e ' koåymev' tu s'iSqt" devo v.' c nr" ò..Wt /UmvˇiCz%.] s'xy" 17 t] tIqeR nr" ò.{pde tq.n' t] sm.' p[vro muin" m.

uiv p[.uvneêr nwv dwvt' ik˘…ct( 37 829 [Matsya PurŒna] . p[ly' Tv.r. Smr...c n j..Stu k⁄] gCz…s .…c√dnshß' .c vLmIk˘ Tv' %nSvwn' ivp[' ..vo∫v' Tv.T£o/s't¢o hStmuæT=Py soåxpt( Ev' s'.q' .OgSu ten inp.y.uvnpte .MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.nuWo n.xe p[=e te ivp[ Etd∫⁄tmuˇmm( 32 t] p[h…sto ®{ AiWrg[e VyviSqt" tOtIylocn' ÎÇ.tQy' p[Tyy' te kroMyhm( 28 tt" SmOtoåq devne /mRÂpo vOWStd.o vOW a¥.] k.cm.k.…s mh.ve¥Sy 35 . ivp[í.vit m. vwl+y.tIto .pur.xne dev Tv.suikrip ih kd.m( dur.o 29 .Nvˇ_⁄' k" xˇ_o .pye ik˘…ct( 34 TvÌu.' nye vOW 31 /iWRtStu td.r.uvnpte p[.inkr.nuWI' v.yN.' p[.gvNp[sId me tv cr.v prmeêrm( 33 p[….deiv Áy' £o/en vei∑t" dxRy.åip x'kr .…m yq. tq.ˇSy devSy vOW" xI`[mpu iSqt" vd'Stu m. .?yoå…s ten Tv' n.pittSy 36 sÊv' rjStmSTv' iSqTyuTpÊyoivRn..pTy .h' s'pk [ ope.Nt·r=' gto vOWm( a.uvnpte TvTStut* mu%r" vdt" =mSv .itt" 30 tT=.dexo dIyt.v.' muKTv.ty yogSqStu tto ?y.gv.My d<@v∫Àm* tu∑.Um* inp.n..Wm.m v.o tu ivD. 27 mheêr ¨v.R ivc.mh' idVyÂpm( .Utn.nuv.Tpitto .KTy.

sihto devo vr' tSy Ád. c ixv" 45 Èêr ¨v.pyt( 46 . yog" Tv∫ˇ_É" svR…md' n.¥.' mh.vdu"%xoks't¢m( prvdnvI=.edkrI mo=.iO t b[˜.'xm( 38 ¨iCz∑rsrs.pu]yoíwv TvwkmTy' .c Ev' .' iv@Mbyit 43 tO„.Tp·r].s.s.dev 44 k®.nuˇ.p.©ërdehivl…st' £Àrm( k⁄pq.rprSvrt' prp·r.vtu ivp[Ne { £o/STv.dySv me 47 Èêr ¨v.r.' hrSv xI`[' l+mI' p[dTSv y.n.y ivin…mRt.í /.yn%@±g.vv[t.ih 42 dIne i√jg.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION yminymyDd. p.hRit ih kl..…s Tv' .åip x'kr ik˘ mU!' m." sik˘nr. tO„.. n . n.R …cˆ' .ih 41 …mQy.Uit…mCzto dev .….ivvr…s≤ıv.shß.·ˇ_yuˇ_StSy tu„ye∫gO oyRq.iv„yit 48 td.q 40 prd. sveR dev.m Sto]…md' svR…s≤ıd' idVym( y" p#it .ry m.#‰en nmit y¥ip dd.ndG/' =.>yudy' n.Og®u v.….pr' prmeêr' m.p[.…snI' inTym( …ziN/ mdmohp.c yid tu∑oå…s devx e yid deyo vro mm ®{vedI .iv„yit n ipt.' p·r].qRySve‚Pst' vrm( ¨my... Á.>y.vedve metTs'p.·ˇ_.[Matsya PurŒna] pur.x. tq.." 830 .qeR bN/ujnenvw dUiWt.nved.Rv.m.c ah' tu∑oåiSm te vTs p[.Ônp.x..vd.mu%' pitt' Tv' m.' ÎXyit ceh jNmin p[k$m( 39 x.duk.

ge yo d¥.itguÁ.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.xKTy.pp[.ntp"i£y.Tv.…/p .n' cwv yqeCzy.vet( EtT=e]' suivpul' svRp.åip …m[yNte y] jNtv" 50 guÁ. 53 dIym.jeN{ g*tmeêrmuˇmm( 60 t] ò.. idv' y.h.vet( sUyoRpr.n.nu .t' i]Wu lokÉWu y] tu∑o mheêr" 57 Ev' tu vdto devI' .'in?y' t] k…qt' .xnm( 51 t] ò.y. nro r. mU!." Svvx.p.Ogtu IqRmnuˇmm( n j. sugitSteW. Á=y' c tq.≤Nt ye mOt.ivmoiht. v.p' tto gCzπT=e]' y] vOW.çnen ivm.Rv." k.pur.Ogtu IqRSy m.geWu yTfl' Tvmrk<$kÉ 54 tdev in≤%l' pu<y' .' iSqt' idVy' .nh* c Cz]' c deym•' c k.TMy' y" Í.OgoStIq| tu∑o y] mheêr" 49 dxRn.oit nr" Kv…ct( 59 ivmuˇ_" svRp.m( ¨p.e tu 831 [Matsya PurŒna] . .nen b[˜lokÉ mhIyte 61 /*tp..Ogtu IqeR yu…/iœr ySy vw tpsog[.um." ¨p.n' tu t∂. 56 s.∂.Steåpun.nm=y' tSy t∫vet( cN{sUyoRpr.y. iv„.Ogtu IqeR n s'xy" =r≤Nt svRd.Tv.ste .ojn' c yq." 55 n =reˇu tpSt¢' .Tp[mCu yte avx.n≤Nt nr.pe>yo ®{lok˘ s gCzit tto gCzπˇu r.in yDd.ˇSy tIqRSy s¥" p.Ogtu IqeR nr." 58 nmRd.…/p p[:y.çnm( 52 .y.j•upv.' in"s'xy' .e tu∑ne vw tu x'.Ogtu Iq| nr.spr.

len mht.?yet ®{lok˘ s gCzit 67 tto gCzπˇu r.' tu ivxeWt" iv„.Tv.g' kroit y" 63 ctu.dRn" v.xnm( 62 t] tIqeR nr" ò.ulokmv.g[' ixvtuLypr.jeN{ h'stIqRmnuˇmm( h's.te r.jeN{ …sıo y] jn.yut' s. b[˜hTy. gt.' ivmuçit tiSm'StIqeR tu r.' ’t' r.£m" 64 k.htIqeR nr" ò..n[pU v.…/p p[:y.]o ih m.{pde cwv xuKlp=e ctudx R I ¨po„y rjnImek.r.nv" 66 m.ge yTfl' Î∑' m." s.tkn.St] ivinmRˇu _.y.dRn" ihr<y√«piv:y.Tv...iWtm( tTfl' l.Sq.vet( vseTkLp.jeN{ …sıo y] jn..cret( ymdUtnw R b.Tv.pp[.kú<@ºyne .jeN{ tIq| kn%l' mht( 69 g®@ºn tpSt¢' tiSm'StIqeR nr. nro r. Ë?v| n s'xy" 72 tto gCzπˇu r.dXy.“oit nrk˘ n c pXyit 74 832 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .…s .mekr.t' i]Wu lokÉWu yo…gnI t] itœit 70 £°@te yo…g….Tv.jn[{u lokÉ mhIyte 71 tto gCzπˇu r.t' svRp. √.¢" pO…qVy.jN/nv./| ixven sh nOTyit t] ò.y a…cRt" prmeêr" 73 vr.jNò.h' Âpm.jeN{ Eer<@«tIqmuˇmm( 65 p[y..xnm( 68 t] ò.jRu ≤S]ne]í ixvtuLyblo .N. p[.vet( tto gCzπˇu r.tm.@±.n' sm.jeN{ p[.m( nmRd. nro r.[Matsya PurŒna] pur.jNsvRp.Ty.' tiSmNò.vet( tto gCzπ∞ r.

pur.jeN{ kNy.ne inv. kNy.n' t] sm.“uy. mh.v…y„yit aiSmNSq.en tu √.n' b≤lSten p[sIdit 77 h·ríN{pur' idVymNt·r=e c ÎXyte x£?vje sm.Rkm( tto gCzπˇu r.nmv.' .jeN{ ix≤%tIqRmnuˇmm( 82 yˇ] dIyte d.s" Sy.tIq| tu iv≈utm( 76 xuKlp=e tOtIy.g·rkÉtne 78 nmRd.¢o .m. t] ò.]o nrSt] cN{lokÉ mhIyte d≤=.s≤ll*`en tÂNs'Pl.u" x'krmb[vIt( 79 √«peêre nr" ò.pur. sk.TSye mh.Tv.cret( 83 b[.OgSu tu muinpug' v" avt.“oit dwvtw" sh modte 85 t] …s≤ı' pr.n' sv| koi$gu.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.re.n' t] sm.h. tu r.cret( aême/mv..vet( aprp=e Tvm.e ò.' ò.]o nrSt] deVy.˜.cret( p[….t( devtIq| tto gCzπTsvRtIqRmnuˇmm( 81 t] ò.' .Ogtu IqeR tu r.jeN{ tIqRkoi$VyRviSqt.Rm.mo v.pTy tu cex.' ivxeW. 84 ak.TMye i]nvTy…/kxttmoå?y.ojyedk e ˘ koi$.' tu ò. 86 îit ≈Im. .Tmn.y" 193 833 [Matsya PurŒna] .jeN{ dwvtw" sh modte tto gCzπ∞ r.r" ’tSt] x'kre.tm.Rvit ." Sq.i√„. l.n' sm.eä¸ suv.n' t] sm.m( tto gCzπˇu r.y.y.Tv.e nmRd.vOˇe gu¢e n.Sy.mo v.' p[.tIqeR susg' me 80 ò.jeN{ cN{tIqRmnuˇmm( p*.cret( 75 ò.tm..o…jt.

AiWkNy.s.s.Tv.in b[˜lokÉ mhIyte 6 mnorh' tto gCzπˇIq| prmxo. in…mRt' pur.mh' tto gCzπdb( ˜[ . sv| .t' i]Wu lokÉWu svRp.kú<@ºy ¨v.jeN{ i]dxJyoitiv≈utm( y] t.j≤NptOlokÉ mhIyte 7 tto gCzπ∞ r. nr.…/p 10 tto gCzπˇu r.go dxRnIyí .myte k.jeN{ m.jeN{ Áïxeêrmuˇmm( dxRn.[ .pyet( tSy tIqRp.t.“uy.jNSvgRlokÉ mhIyte 2 aêtIq| tto gCzπTò.Tv.p.Riv…m≈' tu Áudk˘ t] d.KTy.m. t] ò.ˇ.jn[{u lokÉ mhIyte 8 tto gCzπ∞ r.ve.mIêr" p[. iptOip<@÷ tu d.iv]ItIqRm.vit c.xnm( 9 y.R….Tv." 11 .nm( t] ò.Ny.n' sm.ogv.ˇSy devSy muCyte svRp.devo d<@Âp/ro hr" 12 834 .ru Vyy" p[ItSt. nro r. t] ò. nro ..pyet( 4 itld.yte nr" 3 pwt.pp[.cret( iv/Uy svRp.. nro r.. nro r.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq ctunvR Ty…/kxttmoå?y.jeN{ nmRdêe rmuˇmm( t] ò.jeN{ k⁄ÔtIqRmnuˇmm( iv:y.cret( su.c tto gCzπˇu r.vtu sv.' mh.in sv.=ym( 5 s.Stu tpoåtPyNt suvt[ .n' t] sm.Nk.Tv.y" m.Ô.Tv.R .Npxup]u /n.in c p[.ns' tIqRmˇu mm( t] ò.[Matsya PurŒna] pur.tkì" 1 tto gCzπ∞ r.Rs.¥ yStu ò.

r.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.s." sh modte tto gCzπˇu r.ojyeˇt" tSy tIqRp.' p[vd≤Nt mnIiWn" 21 dIpk.∂xgu.r.jeN{ Sv.spro jn" 18 EtˇIq| sm.vet( 25 835 [Matsya PurŒna] . c r.cret( £°@te n.mOWve rR yt" kNy.xwvjR[ te y] x'kr" 22 vOW.m( tIq' t] mh.…/p p.nen ®{lok˘ s gCzit 23 /enmu k e .¥ c.+y.vt. sv| koi$gu.ve.in c 24 yq.n.Tv.Ut* mh.nw" sUysR k ' .….ys' m/usy' ˇu _' .pyet( ivm.' .N.jeN{ b[. ivÂp.[ .n' t] sm.j AiWkNyeit iv≈utm( 14 t] ò.. iviv/.j vryNprmeêr" 13 kNy.eêrI git" 20 k.m( vOWyuˇ_Én y.R…bNdu iTvit SmOtm( 15 t] ò.r.vm( acR…yTv.Uit' tto gCzπdpu v. mh.m( iv’t.gt" t] kNy.jNsvRp.| tu d.. .Tv.n' p[dIyt.' tu yo d¥.pw" p[mCu yte tto gCzπ∞ r.˜..r.nnbI..glokSqoåPsro….' xt' t] `OtpU.'.jNdugiR t' n c pXyit aPsrex' tto gCzπTò.Tmn" y] y] mOtSy.Tv.itRkSy tu m.r' tu x.=' ®{lokÉ mhIyte 19 aiSm'StIqeR nr" ò. nro r.ˇiSm'StIqeR nr.jeN{ nrk˘ tIqRmˇu mm( 17 t] ò.Tv.d.pur.cRy∂e vº ' nrk˘ c n pXyit .sSy ÁcR…yTv.ip /[vu ' g.' y" p[yCzπˇu xƒk⁄NdeNdusp[. nro r..TsuvtR[ I tIqRmpu . mheêrm( aême/.xKTy.

s.xnm( 31 t].UTv.'í mhod…/" 28 g©.Rsn' l.Tv.n( tto gCzπˇu r.j…•N{Sy.Tv.ême/Sy fl' p[..vt( 35 t] ò./y≤Nt devx e ' i]s'?y' ivmleêrm( 836 MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION .' c.pivinmRˇu _o v[j√e w y] x'kr" jlp[vx e ' y" k⁄y.RˇiSm'StIqeR nr. ÁcR…yTv.riv`Ønm( t] dev.vTSvgeR mhIyte an. tu r. vOW?vjm( dugiR t' c n pXy≤Nt tSy tIqRp." sgN/v.jeN{ n punj.…/p 27 h'syuˇ_Én y." 37 a.jeN{ nmRdod…/s'gmm( 34 j.]Sy /[vu ' g.y.Rv.jeN{ muCyte b[˜hTyy./.pu<y' svRp.y.Tv.vˇ.tm.xnm( ¨pv..r. tto gCzπ∞ r..[Matsya PurŒna] pur.mdGNy…mit :y.R AWy" …sıc.[ .eêrI git" Eer<@«nmRdyoí s'gm' lokiv≈utm( 32 t∞ tIq| mh.…/poå.se tu r.¥.iNvmuçit svRp.pp[.et( ≤S]y.W.pp[.jeN{ a.nen b[˜lok˘ s gCzit y..ip ò.jeN{ nmRdod…/s'gme i]gu.spro .m( nmRd..r.xk˘ tu y" k⁄y.dRn" y]eÇ..t' …sıo y] jn." 33 t] ò.“oit m.¥ yStu p[. tu r.. b¸….StIq| tto gCzπTsvRp. jl' pITv.!ItIqRmˇu mm( 30 t] ò. nro r. inTyv[tpr.RˇiSm'StIqeR nr.v∞N{í sUyíR ihmv.vt" 26 EtˇIq| sm.nv" 36 p…ímSyod/e" s'/* SvgR√.Ryte pum.…/p 29 g." s·rto y.yRD·w rN{o dev.

vt" tSy tIq. muCyte b[˜hTyy.Rr' yí v.R….v¥.' xU{" p[.y.R ivc.] s'xy" p[ItStSy .ånen r.et .xn" 41 EtˇIqRp.j tIqRko$‰o dx SmOt.“oit sÌitm( 50 837 [Matsya PurŒna] .y..RˇIq. .s'gm' y.] k.o vedm.pivinmRˇu _o y] ®{" s gCzit nmRd. .m( t] ò.r.pur. su.Hzπˇu yTflm( tdev l.Ut' n .ve&{o m.spr. svRtIq.√.jn[{u lokÉ mhIyte 38 ivmlex.Tv.g.y.“oit =i]yo ivjyI .muin" 48 bN?y.Rin Î∑.R….Ndu.uy..Tv.Ntre mh.jeN{ TvI‚Pst. p[It.qRpd[ .Nyev n s'xy" 43 svRp.mrk<$km( 44 a]. 49 b[.åip . 46 yiSTvd' vw p#π…•Ty' Í.eTpu].iv„yit t]opv. c sd.Rin sv. svRtIq." ¨po„y rjnImek.r. Á….<@v 47 nmRd.ve√w n.˜.…¶ho]wStu iv√≤∫" svw?R y. l. y.…yk..p' ihTv.v∞. cwv l. nro r.lym( tto gCzπˇu r.jeN{ k*ixk°tIqRmˇu mm( 40 t] ò.RNtr' y] AiWkoi$inWeivtm( 45 s.te l.gR . nro r.kú<@ºyo mh.>yNtre itœ•.' inyto inyt.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.[ ." tIq.Wek˘ tu y" pXyeTs. ye pXy≤Nt ivmleêrm( 39 s¢jNm’t' p.Tpr' tIq| n .vteR s'iSqt" ixv" t' ÎÇ.j•upv.te sv| n.≤Nt ixv.w" seivt.s' ’Tv.greêrm( 42 yojn.t.iWçit p.vet( vwXyStu l.Rnpr.ve..vet( kNy.

c îTy.to h…cR>yoRåi]Stqwv c 838 .v tto b[˜.t.to mh.' i]s'?y' y" p#π•r" nrk˘ c n pXyeˇu ivyog' c n gCzit 51 îit ≈Im.' tq..y.m ctunvR Ty…/kxttmoå?y.My' ivStr.devne AWy" x¢..k<yR s r.r.Rve 1 mnu®v." Sv. tto j.' in…/" 8 a©. v'x' .devSy x." prmeiœn" 5 mh. j.tej.n.[Matsya PurŒna] pur.vtr...' c tq.e nmRd.' m.pen TyKTv. ¸t.' c tq.c AWI. AWyí smu∫tÀ .j b[˜.[ ¢e pUv| vwvSvte tq.jNb[˜. v'x.y" 194 aq pçnvTy…/kxttmoå?y.TSye mh. s.Ogvu x ' ivv/Rnm( 4 mTSy ¨v." prmeiœn" 7 t∆uh. .c mNvNtreåiSmNs'p. p[j.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mu%SR tu l.' n.Tmn.¢e s'.Rnm( tt" pp[Cz devx e ' mTSyÂp' jl.te iv¥. p[vr.' vwvSvte p[.TMy' n.tro ÎÇ.. deh' Svy' tq.re„vi©r.m..….t( tto j.Myms.v.Ogíu tps.….y'.rSy.xn.vu åe Ntre teW.pur." k°tRy me p[.m go]. ¸te xu£É mh.' tq.In.h.o AWI. devpTNyStqwv c Sk•' xu£˘ mh.jeN{ ao'k.v' mm k°tRy 3 d.=.y" sUt ¨v. c·r]' kQyte r. 6 dev..√d 2 mh.

geyR m.' .m( t] go]kr.yno vIithVy" pwlíwv.Tmj" 15 a*voR go]krSteW.R" x.' ..yn" 17 vwg.l.dxStq. √.dx y.to mh.“uv.≤=Stqwv c 21 j.m dev..WR…..n." p*loMy. 13 îTyete .Rkí s" 19 iv„. j." 9 kÉxSw tu kipxo j.v.Og"u puloªStu sut.TSyo di<@nR@.Ogíu Cyvníwv a.=o r*ihTy.' tu knIys" 14 Cyvn' tu mh.tp.“uv.] x*nk" x*nk.ví.t.nStqwv c a*vRí jmd…¶í v.yinrev c vwê." kÉx"w p[lMbw" pulhStto j.Stq. 12 £tuvsR íu mU/.…Dk.pur.kú<@jivno nIitnStq. 18 vwhIn·rivRÂp.y.Ogvo n.v….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.tp. 20 m<@m..“uv..R c Ty.l…/" s*…/k" =u>y" k⁄TsoåNyo m*Ìl.n' tqwv c a.n·rStq..Tmn.ikrw≤lkoånNt.mSy sut. dev.' mh.u" p*roåip b..TsmuTp•o v…sœStu tpo/n" .<@ÜkfÉnp.Vyyíwv d=oåq √.RmivNdt 11 tSy." 10 vsum?y.kúr.tp. Sqlip<@" ix%.…gn" mOgm.m( mrI…c>yo mrI…cStu tto j.dx k°itRt." StintStq.Jyí vsudí h p[. dev.<@Vym. nIlo luB/" s.gm..yn" 839 [Matsya PurŒna] .gRv.t" pulSTyí mh." .OgovwR dI¢tejs" 16 .n.*vníwv sujNy" sujnStq. √.' jnyiNvp[.' idVy.uvno .ynjIv≤Ntr.ved" k.Tmjí*voR jmd…¶Std.to mh.Nv+ye .

Rin" x.Ty.Áyno vwxMp.De…y.Nyen yq.so m.m.Ry.luik" s*cik" k*TsStq." 29 at" pr' p[v+y.íwv sveWR .ynStq.nStqwv c prSprmvwv. mt." 34 .Rm.Rk≤⁄ líwv l*≤=<yop·rm<@l* a. 26 nwk…j◊o …j◊kí Vy." x. teW.í k.yní AiWg.u TvNy. Âip" pç.yj.dR….“uv.åNy" pw©l.yn" a*veyR . 23 goœ.Ogíu Cyvníwv a.yno devpit" p.[Matsya PurŒna] pur.'g. m.numit" pU…. g. AWy" p·rk°itRt.yin" x.…m Í.l..yno v.Oˇq.˚." 24 l." 31 ." p[k°itRt." xu.Og√U h.≤=" k*…sí.yinStq.ååWeyR .My.Rh.Á.n( jmd…¶…bRdíwv p*lSTyo bwj.tí k.m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION m.Ogíu Cyvníwv a“uv.yinm.pSt‚MbStq.∑R k ^ .≤=ílk⁄<@l" 27 v.Jyo l*hvw·r.o g.i$n.ynI a.yiní.Rlyin" k*i$≤l" k*chiStk" s*h" so·ˇ_" sk*v.yn Ev c vwk….Stq.e o g.“uv.' pçwte p[vr. mt.'’Tyí.®t.[.k$.yin" 25 s.Ogíu Cyvníwv a.N.nStqwv c a*vRí jmd…¶í pçwte p[vr.tik" s.Ogdu . 30 AiWío.gRpqo g[..ê.y….ipRyDR ip<@.i∑RW.y….yinrev c a.lv" 22 s.k$. …bæLvnwk R ≤x" kiprev c 33 a.N{m…sStq.dRm." 28 ./.gitkoås’t( s.' p[vr.©≥rvo y.nStqwv c 840 .Ry.<@ëro…c" sg.Gy.r√itkneit„y* lol." 32 .

mt. AWy" p·rk°itRt." 45 Ete tvoˇ_..nu.dRm.Ogíu vw .ipSTvq k. Âip" p[vr.Oggu TRO smdíwv a. vIithVyo v.ipk." pç k°itRt..r.v.Ogvu x ' j.t.e .ipixí. m…qtStu tq. îTyete p·rk°itRt. p*„<y.yin" 43 tq. dm" 36 jwvNTy. ." 42 Ek.b.gIRySTvq j.W.=o mw]ye " %." p·rk°itRt.Xyip" 37 b." x.nOiW" p[vr.yno ÁOiW" 38 r.…glo .q vd(?y[ êo idvod.lip" ≈md.yinm*RÔí ip≤líwv c≤lStq.Rvte * p[k°itRt* prSprmvwv.' p·rk°tRnne p.m( [Matsya PurŒna] a. gOTsmdo r.m.n. mh.Á.i∑RW.yin" x.l." 41 .≤lStq. rwvsvwvs* 39 prSprmvwv. AWy" p·rk°itRt.' tu n..giviˇí k*x.ª.p' smg[' ivjh.Á.m.m.geip" s*riSt…qStqwv c g.m pçnvTy…/kxttmoå?y.y" 195 841 .Ogíu vIithVyí tq. . s*·rí*≤=vwR k." p[vr. nOpgo]k. AWy" p·rk°itRt.k$.WeyR ." 35 prSprmvwv.yno rk⁄m.pur.WeyR .Á.e Stq." .<@vStq.jNsnkí mh.y….Ogvu x ' p[vrk°tRn' n.Á.sStqwv c prSprmvwv.yin" h's…j◊StqwtWe .it jNtu" 46 îit ≈Im." EW.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.r.WeyR . 40 {*..Stu tqoˇ_.pur." ySko v. mt.yno yDpitmRTSygN/Stqwv c p[Tyhí tq." p[vr." 44 .modí tqwtWe ..TSye mh..

s AWINsveêR r.≤=" =Ir" k*i∑ikrev c 6 r.Stqwv c hiv„m.s*ve∑‰.StSy.…•bo/ me 5 ¨tQyo g*tmíwv t*leyoå….RgvR to ÁOiWíwrI@vStq.[Matsya PurŒna] pur.·rrev c a.Sq≤l" b.R c.'í givœí At" sTyí te dx 2 Ete c.<@ërve c 9 =p.* v.i©rso dev.r.y.n( 3 bOhSpit' g*tm' c s'vtRmiO Wmuˇmm( ¨tQy' v.mdev' c ajSymOiWj' tq." p.c mrI…ctny.r.·rk. 12 842 .yin" 8 somoå].m( MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION aq W<.Á.y" mTSy ¨v. jny.ro$k" sjIvI c ¨p…bNdusru iw W.yink. vw somp.Ngo]k. 4 îTyete AWy" sveR go]k.so®k*xLy.ihnIpitvwx.ivêkroå·rí p." suvcotQy ¨ixjí mh.WeyR . dx SmOt. AWy" p·rk°itRt.yiníwkpÉ I v.. cwv.yinrev.y….r.m." p[k°itRt. n.…jtStq.®.…qRv.mlomik" p*W. r." 1 a. r*ih<y." 11 a..Stq...R„k≤lStq.vTy…/kxttmoå?y.ååi©rso n.…yn" suÂp.nOiW" prSprmvwv.inm. 7 k.r." pu].m dev.¸k….it" s.' c p[vr.]ey.u 10 ai©r. s.Hzé./Rn…e m" sl*g.R" s*pu·rí kìr.¶I mUly" p.' go]smuTp•.íwv teW.…jit.ihb.v…¶veXy" ixl.jNsuÂp." teW.lI £o∑.yudmR no d=" sd" p[." p[vr.m iv≈ut..Tm. .≤lx.

Rl…@Stq." kopcy.í jw◊l." .®tíwW.kúi$" p*≤lk.¥sugI[ ivStq.TSytr.m.[.inh.yin" v.r. gomedgiN/k" mTSy.yoR bOhSpit" .Cz.·rdevR Sq.h·ríwv pç.í mh.R·rk….k.nOiW" 24 prSprmvwv.y." p[qmSteW." p[k°itRt.yinrev c 17 a.m( s*i$í tO." 20 k.jStq.r√.dI c ix%.NveiWStqwv c 14 somtiNvb[˜R t‚Nv" s.r√.tej.<v.=I b¸vItI c t." p·rk°itRt.yk.j" p[vr.rStqwv c 16 g." x. v. devr.pur.l˚.c.ååêl."u k*cik/R…mtíwv pu„p." s. co@ëpit" p[.∑^ip<@« c lwN{.' p[vro nOp ai©r.qI m.Stq.Rí p[. bl.gv. îTyete p·rk°itRt.l…@b.….' i√tIyí bOhSpit" 19 tOtIyí .ihbRihRs.l’Nm/ur..veip" s.livÌ.tej.yn.Á.∑^’{.ik" s.≤=" x·ˇ_" ptÔ≤l" 25 843 [Matsya PurŒna] ." 23 ai©r.k….vh" l.yinrev c 18 √‰.g[IivStqwv c 13 k.' sveWR .:yeyo m.Á.yin" 22 SkNdsí tq.GyR" Xy. dev." prSprmvwv.v’Ì. c£° g. ggR" swTyí .vihí. AWy" p·rk°itRt.pSt‚Mbm*RÔvOi∑m.yinStq.ipStq." kpItr" SviSttro d.rikí mh.©od…/" k*®pit" k*®=ei]Stqwv c n.¥o mUlhr" fl.yin" 21 £o∑.yikjwTR y{*….R" s·r∫⁄…v" 15 p[..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION mTSymh.R∑iR p©≤lrev c pwlíwv mh.ååWeyR .h.

Pyu®=y" prSprmvwv.mdevStq.R" sveR i]p[vr. bOhdêí jIvn.í l*≤=g." SmOt.S}y.í sdSyuí pu®k⁄TsStqwv c k⁄Ts.$‰o /." ai©r.êStqwv c 34 prSprmvwv.Áí tq.í. ti<@íen..yiníwv .WeyR . k.tn.Ny.' p[vro mt" 31 ai©r..[Matsya PurŒna] pur. g.Á. cwv.rIry