Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség

* * *

Budapest 1993

* * *

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash, © 1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, © 1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Tartalom
A csend szava _________________________ 1 Tartalom _____________________________ 2 Anthony de Mellóról ___________________ 5 Egy perc bölcsesség ____________________ 7 Csodák ______________________________ 8 Felnőttkor ____________________________ 8 Odafigyelés___________________________ 8 Képtelenség __________________________ 8 Világosság ___________________________ 8 Virrasztás ____________________________ 9 Vallás _______________________________ 9 A lelki élet útja ________________________ 9 Jelenlét ______________________________ 9 Mélység ____________________________ 10 A legbelső___________________________ 10 Karizma ____________________________ 10 Harmónia ___________________________ 10 Megértés ____________________________ 10 Illúzió ______________________________ 11 Prófécia_____________________________ 11 Jobbrafordulás _______________________ 11 Gyakorlatiasság ______________________ 11 Mítoszok ____________________________ 12 Tudatlanság _________________________ 12 Boldogság ___________________________ 12 Elmélkedés __________________________ 13 Mozgás _____________________________ 13 Realizmus ___________________________ 13 Beszéd _____________________________ 13 Lelki megkönnyebbülés ________________ 13 Pletyka _____________________________ 14 Bebörtönzöttség ______________________ 14 Bálványozás _________________________ 14 Azonosság __________________________ 14 Megkülönböztetés_____________________ 14 Gépiesség ___________________________ 14 Elkerülés ____________________________ 15 Végzet______________________________ 15 Újjászületés__________________________ 15 Álmok ______________________________ 15 Átalakulás ___________________________ 15 Reakció _____________________________ 16 Filozófia ____________________________ 16 Tanítványság ________________________ 16 Vakság _____________________________ 16 Közvetítés ___________________________ 16 Túlélés _____________________________ 16 Menekülés __________________________ 17 Szótlanság___________________________ 17 Erőszakmentesség_____________________ 17 Figyelemelvonás______________________ 18 Hazatérés____________________________ 18 Terméketlenség _______________________ 18 Tudattalanság ________________________ 18 Megérkezés __________________________ 18 Fejlődés_____________________________ 19 Felelősség ___________________________ 19 Ateizmus ____________________________ 19 Kivetítés ____________________________ 19 Értékrend____________________________ 20 Függőség____________________________ 20 Könnyedség _________________________ 20 Hagyni magától_______________________ 20 Okozati viszony ______________________ 20 Kifejezés ____________________________ 21 Felfedezés ___________________________ 21 Visszahúzódás________________________ 21 Fogékonyság _________________________ 21 Megtérés ____________________________ 21 Kényszer ____________________________ 22 Mérlegelés___________________________ 22 Forradalom __________________________ 22 Utánzás _____________________________ 22 Egyedüllét ___________________________ 22 Kihívás _____________________________ 23 Szemellenzők ________________________ 23 Alázat ______________________________ 23 Elfojtás _____________________________ 23 Burjánzás ___________________________ 23 Önelfogadás _________________________ 23 Erőszak _____________________________ 23 Jelentéktelen ügy______________________ 24 Ideológia ____________________________ 24 Erkölcs _____________________________ 24 Képzelődés __________________________ 24 Körülzártság _________________________ 25 Távirányítás _________________________ 25 Tudatosság __________________________ 25 Alvajárás ____________________________ 25 Belső függetlenség ____________________ 25 Felismerés ___________________________ 26 Különbözés __________________________ 26 Teremtés ____________________________ 26 Távlat kérdése ________________________ 26 Száműzetés __________________________ 27 Változás ____________________________ 27 Éleslátás ____________________________ 27 Függetlenség _________________________ 27 Hitelesség ___________________________ 27 Védőoltás ___________________________ 27 Előítélet_____________________________ 28 Álszenteskedés _______________________ 28

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Lelkesedés __________________________ Totalitarizmus________________________ Lemondás önmagunkról ________________ Bölcsesség __________________________ Gazdagság___________________________ Különös boldogság ____________________ Szeretet _____________________________ Egyetemesség ________________________ Áramlás_____________________________ Kaland _____________________________ Halandóság __________________________ Felszabadulás ________________________ Korlátozottság________________________ Elkötelezettség _______________________ Természet ___________________________ Mennyország ________________________ Jelenlét _____________________________ Ráébredés ___________________________ Bizalom_____________________________ Zaj_________________________________ Gondolat ____________________________ Kinyilatkoztatás ______________________ Jóindulat ____________________________ Bűn ________________________________ Gyógyulás___________________________ Tantétel _____________________________ Hiedelem____________________________ Oktatás – mely nem az _________________ Eredet ______________________________ Lencsevégre kapva ____________________ Azonosítás __________________________ Érthetőség ___________________________ Jelentés _____________________________ Üresség _____________________________ Szolgálat ____________________________ Lét_________________________________ Megjelenések ________________________ Ünneplés ____________________________ Szentség ____________________________ Szívélyesség _________________________ Helyeslés ___________________________ Nyitottság ___________________________ Kényszerűség ________________________ Elszegényedés________________________ Szavak _____________________________ Fegyelem ___________________________ Mértéktartás _________________________ Ellentmondás ________________________ Tapasztalat __________________________ Hírverés ____________________________ Bálványimádás _______________________ Földművelés _________________________ Átmeneti jelleg _______________________ Élmény, ami nem élmény _______________ Álcázás _____________________________ Csoda ______________________________

28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39

Megtévesztés_________________________ 40 Kibúvó _____________________________ 40 Ítélet _______________________________ 40 Korlátozás ___________________________ 40 Nemtörődömség ______________________ 40 Esztelenség __________________________ 40 Kialakulás ___________________________ 41 Felszínesség _________________________ 41 Megadás ____________________________ 41 Találékonyság ________________________ 41 Megszűnés __________________________ 42 Valóság _____________________________ 42 Távoliság____________________________ 42 Derűs nyugalom ______________________ 42 Szemléltetés _________________________ 42 Elsőbbség ___________________________ 43 Burkolt célzás ________________________ 43 Merevvé meszesedés___________________ 43 Pusztítás ____________________________ 43 Elnyomás ___________________________ 44 Meghiúsulás _________________________ 44 Pontosítások _________________________ 44 Közlés ______________________________ 44 Sebezhetőség_________________________ 44 Szembeállítás ________________________ 45 Végtelenség__________________________ 45 Üldözés _____________________________ 45 Összebékülés_________________________ 45 Nagyság ____________________________ 45 Megvilágosodás ______________________ 45 Megnyilatkozás_______________________ 46 Szemlélődés _________________________ 46 Ártatlanság __________________________ 46 Művészet____________________________ 46 Magány _____________________________ 47 Gyanú ______________________________ 47 Arányosság __________________________ 47 Erőszakosság_________________________ 47 Ima ________________________________ 47 Mesterkedés _________________________ 48 Különcség ___________________________ 48 Kötődés _____________________________ 48 Feltűnési viszketegség _________________ 48 Megelégedettség ______________________ 48 Kegyelem ___________________________ 49 Magasabbrendűség ____________________ 49 Alkalmatlanság _______________________ 49 Eszközül való használat ________________ 49 Közösség ____________________________ 50 Bátorság ____________________________ 50 Árnyékbokszolás______________________ 50 Szócséplés ___________________________ 50 Feltűnésmentesség ____________________ 50 Jókedvűség __________________________ 51 Hiúság ______________________________ 51 Nevelés _____________________________ 51

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Csapás______________________________ Félelem nélkül _______________________ Maya_______________________________ Megtisztulás _________________________

51 52 52 52

A zseni _____________________________ 52 Emberség ___________________________ 52 Szűrés ______________________________ 53

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

5

Anthony de Mellóról
Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya, ahogy illik, halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét, nem volt benne biztos, hogy beengedheti-e a szimpatikus, de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. Erre de Mello, szokásához híven, elmesélt neki egy viccet. Péter óriási nevetésben tört ki, mire Szent Pál is kijött. Újabb vicc, még nagyobb nevetés. Rövid időn belül az egész mennyei udvar, Xavéri Szent Ferenc, Szent Ignác, Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort, különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több, Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. A rövid kis történet azzal záródik, hogy a mennyország azóta vidám, mióta Anthony de Mello is ott van. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. Az is igaz, hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzeléseket. Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni, vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában, a II. vatikáni zsinat után. Bombayben született 1931-ben. Még nincs egészen 16 éves, mikor felveszik a Jézus Társaságába. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát, a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Mindenki arra számított, hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került, mert mint később kiderült, a misszió volt minden vágya. Nem sokáig maradhatott azonban ott, mert Vinayalayába kellett mennie, hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó, s nemcsak Indiában, hanem az egész világon. Erejét és idejét arra irányította, hogy olyanokkal foglalkozzék, akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók, fiatalok nevelői, sőt még püspökök is jöttek hozzá. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe, ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. Közben de Mello atya járta a világot, hol lelkigyakorlatot tartott, hol előadásokat adott. Könyveit több tucat nyelvre lefordították, a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. Puskely Mária, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1987; 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé). P. de Mello részt vett a jezsuiták 32. és a 33. általános rendgyűlésén 1975-ben, ill. 1983-ban. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott, hogy az USA 14 városában, majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. Június 2-án reggel azonban, szívroham következtében, halva találták New Yorkban, szobája padlóján. Mindössze 56 éves volt.

hogy elismerte érzékenységét. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. Azonban az is tény. Számára az ima olya gyakorlat. Mégis. hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg. barátai úgy jellemezték őt. Ismerősei. pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. Divarkar. szeretetének túláradó bőségéből van. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. ami megfoghatatlanná. Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. Végletekig szerette barátait. ismerték be tanítványai. művei sikerének titkát személyiségében. amelyet sokkal inkább a szívünkkel. illetve félremagyarázták meglátásait. Isten valóságát. még a barátok számára is volt valami. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. mert minden Istentől. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. hogy merjenek kérdezni. ahogy Joseph X. a jezsuita általános elöljáró delegátusa. Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás. Első három könyvét Szűzanyának. R.Anthony de Mello: A csend szava . Talán ő maga is félénk volt. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. büszke volt rájuk. megértéssel. és a megoldást is megmutatta nekik. Éppen ezért nagy gondot fordított arra. mint aki "hatalommal beszélt". már ez is megérte. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. mintsem a fejünkkel kell végeznünk. mennyország). megosztotta örömüket. Sokan félreértették. Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. beszélt róla. mert Isten embere volt. Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől. távolivá tette őt. és tudott akkora hatással lenni rájuk." Ez nem jelenti azt. talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. Akárhogy is volt. üdvösség. Török Péter . Tény az. Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember. de szinte sosem mutatta. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni. ugyanakkor mélységesen alázatos ember. bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük.Egy perc bölcsesség 6 Népszerűségének. hanem hálás köszönet mindenért. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés. sőt bátorította őket.

lehet. a VII. amely a könyvben megbúvik. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. – Természetesen – mondta a Mester. Lehet ő hindu guru. akár hiszik. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. a XX. légkörében). melyet szavakkal nem lehet kifejezni. e. században. Lehet ő Lao-ce és Szókratész. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt. taoista bölcs. arra a valóságra. A látás egy pillanat műve. Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. amelyet nem végeznek. ingerlőnek. és nem a valóság leírása. században és Kr. mert azokon túl van. a tanítások. Bizony. az a legszebb cselekedet. nem pedig a csend jegyzéke. nem is a történetekben. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve. Buddha és Jézus. hanem a szellemében. A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. Aki olyan szerencsés lesz. zsidó rabbi. hogy felrázzon. hogy az a legszebb nyelv. vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. hangulatában. u. hogy felébred. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. amely nem szándékos. akár nem.Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. az megérti majd. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. s az a legnagyszerűbb változás. A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. amelyet nem beszélnek. A túladagolás csökkenti a hatásukat. A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. hanem arra. * * * . csupán a valóságra való ráébredés. nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt. az átalakulás. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. Zarathusztra és Mohamed. Tanítását megtalálhatjuk Kr. felébrednek és átalakulnak. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. Valószínűleg elképesztőnek.

– Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. ami a világ minden egyes dolgára figyel. .Egy perc bölcsesség 8 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. amikor azt hallod. csak a holdat lásd. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. ami valóban ott is van. azt gondolván. ha néztek valamit. ahelyett. hogy önállóságra neveljen? Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. vannak csodák és csodák. ha valaki teljesíti Isten akaratát. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. hogy egy apa nem azért van. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal. csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. hogy Istenre mint Atyára tekintsünk. állj meg.Anthony de Mello: A csend szava . – Nos. és semmi mást. Abban a pillanatban. hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát. és minden világossá válik számotokra. Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. – De hiszen te tanítasz bennünket arra. hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. a Mester megmagyarázta. – Például ha a holdat nézed. ahol a tanítvány leült elmélkedni. ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. – S mikor fogod megtanulni. hogy rátámaszkodjunk. hanem azért. – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb. A tanítvány először boldog volt. Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett. Nálunk az a csoda. Nálatok azt tekintik csodának. mint a holdat. hogy te magad mondtál valamit. csak azt lássátok. – Hogy a csudába tudna valaki mást látni. kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod. Mivel a tanítványok nem értették.

– Mikor nyerem el? – Éppen most. hogy tiszteletét tegye nála. amely életútján vezérelhetné." – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. – Másként kell valahogy néznem? – Nem. egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött. – És ha szabad kérdeznem. – Mit kellene látnom? – Semmit. – Nem úgy nézek állandóan? . csak nézz. tudatosság. A Mester a papírért nyúlt. – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend. A Mester barátságosan bólintott. tudatosság. hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél. A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. fogott egy darab papírt. tudatosság azt jelenti. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt. tudatosság. – De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz. s azt írta: "Tudatosság. s ráírt egy szót: "Tudatosság. – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak. méltóságos uram. – Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek. – S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. amennyit azért tehetsz. – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta. amikor a nap kezd felkelni. azért." A látogató meghökkent. hogy TUDATOSSÁG. mi az elmélkedés? – Csend. – Ez túl rövid.Egy perc bölcsesség 9 Virrasztás – Van valami. – Mire? – Amire a szemed rápillant. Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez. amit én magam tehetnék. hogy a nap reggel felkeljen. a közönséges nézés jó lesz. s ráírta "Tudatosság." Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt.Anthony de Mello: A csend szava . mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek.

Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után.Egy perc bölcsesség 10 – Nem. Többnyire valahol máshol vagy. A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg. és kolostorba kell vonulnom? – Nem. hogy kitaláljam. Az üzletember megrémült. melyeket vallásuk előír a párválasztásban. és kövesd azt! Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat. mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. A tanítvány persze nagyon meglepődött. A halnak vissza kell térnie a vízbe. hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester. és Isten őt is kedvelte. A Mester nyíltan a lány pártjára állt. s térj vissza a szívedbe. hogy láss. A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani. nem. Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet. úgy pusztulsz el te is. és Isten vele volt. – Fel kell adnom az üzletemet. – De nekem nincs cellám. – Miért nem? – Mert ahhoz. Dávid az országot uralta. Én nem vagyok szerzetes. hogy pont egy szent ember tesz ilyet. – Igenis van cellád. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? . Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között.Anthony de Mello: A csend szava . az élet olyan. Nézz magadba. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. mintsem szabályok szerint. hogy Ábrahám vendégszerető volt. Illés szeretett imádkozni. – A te Bibliád azt mondja. neked pedig a magányba. – Menj. mint a zene. s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester. hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. jelen kell lenned. Karizma A tanítvány zsidó volt. – Van valami mód arra. Tartsd meg az üzletedet. Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. és Isten vele volt. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák. – Mi jót kell cselekednem. ülj be a celládba.

hogy mit is cselekszik. mert rossz. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. majd így szólt: . hogy aki vétkezik. Beszédét befejezve a Mesterre nézett. Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. évemet? – Akkorra felnősz odáig. fiam. és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem. – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad. Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. vagy nem? – Nem. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg. se barátom. észrevette. – Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz. hogy megbocsássanak neki. miután betöltöttem a 45. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét. várva annak helyeslését. De mondd meg. és így megérdemli. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében. a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját. Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni. hanem mert halott. – Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál. hogy barátai sincsenek már. A Mester egy pillanatig gondolkodott. – Ne izgulj. hogy megszokod. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik.Anthony de Mello: A csend szava . – Gazdag leszek megint? – Nem. – Kész vagy arra. – A múltat nem azért kell eldobni. s kijelentette. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. hogy a szegényeket az asztal végére ültetik.Egy perc bölcsesség 11 – Imával. Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. mikor már nem volt egy vasa sem. Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte. nem tudja. hogy éhezz. hogy ne vegyenek rólad tudomást. mi lesz. Jegyezd meg. hogy vessék el azt a szokást.

A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. és tedd ki az állatokat. ahol laktok. s tanácsot kértek tőle. bevitte az állatokat is. bármit megteszek. úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével. Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított. tiszta és tágas! . hogy engedelmeskedik. – Idegroncs vagyok. Másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza. hogy megteszed. hogy nem mernének eleget enni. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindannyian! – Menj haza – mondta a Mester –. A tanítvány megrémült. – Jól van. hogy tudjon is valamit. máskülönben megbolondulok. a gyermekeim. a fiatalember tényleg annyit tud. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester.Egy perc bölcsesség 12 – Kedvesem. – Megígéred. hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. De mivel megígérte a Mesternek. Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. Aztán egy hét múlva gyere vissza. – Tartsd bent azokat is a szobában. Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. elment a Mesterhez. Senki sem örülne a lakodalomnak. egy kecskénk és hat tyúkunk. mikor lenne ideje arra. A szobánk maga a mennyország. Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt. – Esküszöm. olyan csendes. kedveseim. Egyetlen szobában élünk: a feleségem. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. és megkérdezte: – Mondd. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. A szobánk maga a pokol. a fiú annyit olvas.Anthony de Mello: A csend szava . egymással üvöltözünk. Az ember egész úton rohant hazafelé. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége. A családod szégyenbe kerülne. a gazdagok megsértődnének. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg. a szegények pedig éhesek maradnának. hogy fogalmam sincs. Az idegeink kikészültek. meg az apósom és anyósom. az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet.

és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. megjegyezte: . hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. és kidobtak az ablakon. hogy csaltam. Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata. és azt álmodta. – Hogyan. mostantól fogva csak a földszinten játszanék. Mozgás A tanítványokhoz. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. Amikor azt mondták neki.Egy perc bölcsesség 13 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt. – Hát akkor minek hallgassuk meg? Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta. – Szórakoztató? – Nem. Igaz az. akik ültek és elmélkedtek. akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. De amikor azt látta. Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. – Várj egy percig – intette a Mester. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám. hogy a mennyországba került. Mit tanácsolsz. illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni. hanem mozgás. Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát. Az a cselekvésben nyilvánul meg. hogy el ne mondja a pletykát. mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. – Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta. hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés. hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg. ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. a mennyország van az elmélkedőkben.Anthony de Mello: A csend szava . hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra. ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed. amit a piacon hallott. hát jól elvertek. – Hasznos? – Nem. Azt kérdezték. egyáltalán nem az. hogy semmilyen szó sem rossz.

Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. mint az az elítélt. Megkülönböztetés Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? . aki büszke a börtöncellájának nagyságára. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg. hogy az nincs ott. mert amikor ráült a kályhára. Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. hogy soha többé nem ül le. amelyik elhatározta. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye. az óceán és a hullám. természetesen. – Ez azt jelenti. így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. Soha többé nem leszek szerelmes. aki roppant tisztelettudó volt. – Olyan vagy. amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek. de még meg is toldod. mint az a macska. hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy. az énekes és a hangja: nem egy. Nem is kettő. A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj.Egy perc bölcsesség 14 – Úgy tartják. hogy továbbadja a pletykákat. amit az imádság nem adhat meg. de nem is kettő.Anthony de Mello: A csend szava . annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat. – Olyan vagy – mondta a Mester –. hogy melyik a fontosabb. a bölcsesség vagy a cselekvés. Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre! Azonosság – Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed. A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. Bálványozás A tanítványhoz. megégette a fenekét. Bebörtönzöttség – Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. Mi haszna van annak a bölcsességnek.

A végzet az. hogy hogyan fogadod el női mivoltodat. és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester. a holdat és a csillagokat. azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető. Amiket látsz. Átalakulás A tanítványnak. mint szőnyeggel borítani az egész földet. papír holdak és papír csillagok. – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista. Az a sors. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. . Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal. miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban. – Hogy valaki nőnek születik. de a megvilágosodás egy pillanat műve. Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester. – Én fokozatosan szakítok a múltammal. Mert nem a valóságban élsz. hogy találkozhasson a Mesterrel. papír életet élsz. hanem a szavaidban és a gondolataidban. azok gapír fák. s mit hozol ki belőle. aki a végzete ellen panaszkodott. az nem a végzet. – Mit kell látnom? – Fákat.Egy perc bölcsesség 15 Elkerülés A turista. hogy nőnek születtem.Anthony de Mello: A csend szava . A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel. és a halálod is csak papír halál lesz. A turista kijárta. ne másokban. virágokat. papír virágok. azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz. – Hol vagy TE? Végzet Egy asszonynak. aki állandóan panaszkodott másokra. – A növekedés fokozatosan történik. keresd a változást magadban. s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester. Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. – Dehát ezeket mindennap látom. – De arról nem én tehetek. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást. – Nem.

A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna. amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz. Mihelyt megnyitod. Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz. – Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem. – Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled. A látogató gúnyolódva továbbállt. már nem lesz mit tanulnod tőlem. hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait. hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt. azokat azonnal elutasítom. megszűnsz az igazság követője lenni. – Ha a vizet fel akarod forralni. Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. akik alázatos viselkedésemért tisztelnek.Anthony de Mello: A csend szava . Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. hasonló gyorsasággal küldöm el. Azokat pedig. de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot. sem mint hogy spekuláljatok rajta. de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit. Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. aki engedélyt kért. vagy bárki mástól. Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: .Egy perc bölcsesség 16 Reakció Azt kérdezték a Mestertől. Mihelyt elkezdesz követni valakit. Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. akkor szükséged van egy edényre. – Legalább az élet értelmét? – Azt sem. mert szemed zárva van. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem. Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől. ha érted az élet értelmét és természetét. mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni.

De a Mester azt mondta: – Barátom. hogy úgy kapkodj Isten után. Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam. Azt tartották. hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. – Vágyakozással. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést. nem a sziszegést! . hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. De mit is mondhatott volna. míg felfedezték.Egy perc bölcsesség 17 – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta. A Mestert viszont annyira szentnek tartották. hogy kiszabaduljon. a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett. A víz alá nyomta e fejét. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. hogy megszelídítette a kígyót. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. hogy könyvtárban él. – Az lesz az utolsó hely. Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól. hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre. – Majd ha megkapod a kegyelmet. hogy a marást hagyd abba. Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. mint a levegő után. és meggyőzte. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot. – Miért küzdöttél annyira. hogy az óceán feneke. vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre. Volt aki azt mondta. amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam. – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit. ahol keresni fognak. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. amiből nem kreáltak volna tudományt. akkor megtalálod őt. A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. Megkérdeztem az angyalaimat. hogy az a hír járta róla. az a baj.Anthony de Mello: A csend szava . ne alkalmazzon erőszakot.

amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Hogy láss. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott. – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek. Ez egy utazás távolság nélkül. a hegyet pedig hegynek látják. Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. amikor a fát fának. Amikor a Mester véleményét kérdezték. amilyen az valójában. – Az az állapot. és megérkezel. tökfejek. így szólt: – Van még valami. a valóságot. vagy nehéz? – Egyik sem. amikor a fa újból fa. Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. a hegy pedig már nem hegy többé. józannak kell lenned. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg. vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –. hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt.Egy perc bölcsesség 18 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja. Hagyj fel az utazással. – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz. s a hegy újból hegy lesz. – De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok. hogy ilyen nincs is. miután valaki megértette azt. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket. Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. . s a fa már nem fa. ami részeggé tesz. megérteni azt. a lelki és az isteni mondta a Mester. ami még ezeknél is nehezebb. hogy mi az. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba. akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok.Anthony de Mello: A csend szava . – És az isteni? – Ah. – És a lelki? – Az az. – De ha gyöngyszemek.

Azt ígérte. Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta. . könnyebb utazni. – Az igazi változás nem akarásból születik. A Mester nem szólt egy szót sem. ha Istent kihagyja az egészből. hogy méretet vegyen a Mesterről. hogy mikor lesz kész az ing. De ha Isten is úgy akarja. ha Isten is úgy akarja. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel. Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni. és a változás magától fog beállni. Amikor megérkezel. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod. A tanítványok persze tudni akarták. azt rajtad kívül sem láthatod. mert amíg utazol valamilyen cél felé. s ha Isten is úgy akarja. holnap készen lesz. nincs kész. Eljött a szabó is a faluból. Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták. ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. a valósággal nézel szembe. aki azt hitte. mint megállni. Nem láttad. A falu szélén belefutottak a kormányzóba. addig álmodozhatsz róla. Jöjjetek holnap újra. De ha tudtuk volna. nem vétkeztünk volna avval. hogy miért. Fogadjátok el a valóságot. – Azért.Egy perc bölcsesség 19 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj. hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. az ing készen lesz egy héten belül. fenség – mondta a tanítvány. – De hogyan változhatunk meg. – Mi vándorúton vagyunk.Anthony de Mello: A csend szava . akkor biztosan kész lesz. hogy jön. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban. Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. hogy nem őt jöttünk köszönteni. – Igazán nem kellett volna. hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget. a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. Megvették a legjobb anyagot. – Téved. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester. – Ő csapta volna be saját magát. Elmúlt a hét.

s nem a bölcsesség. hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. aztán pedig eldobta. s én megadom neked. az embereket inkább az érdekelné. mint egy haszontalan papírdarabot. gondold meg. mohón elolvasta. aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt. – Hogyhogy semmit? – Semmit. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk. – De Mester. de még mennyire. míg bevásárolt. mert tudták. Amikor legnagyobb örömére megtalálta. mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön. hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed. de elvesztette. Az történik. – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. mint egy autó. ha egy millió évig élnél. – Igen. – De a legtöbb ember elébe fekszik. azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. – Ha egy millió évig élnék. s aztán szidja az autót a balesetért. Újabb csend. A tanítványok megrémültek. igen – mondta nagy sokára. vigyázott rá. Vagy egy milliószor milliót. – És mit teszek azért. vagy hogy felébredjen? Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan. hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. Könnyedség Egy embernek. hogy hogyan hosszabbítsák meg az életüket. aki minden bizalmát a könyvekbe vetette.Anthony de Mello: A csend szava . hagyja. azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében. hogy elaludjon.Egy perc bölcsesség 20 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet. Függőség Egy tanítványnak. Csendben vártak. . hogy a magyarázat sem várat magára sokáig. hogy keresztülrohanjon rajta.

– És hogyan értsem meg? – Úgy. ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat. hogy megérted önmagadat. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt. – Megtanítanál arra. s nem pedig azáltal. amiért senki sem segíthet a halnak. – Különös – mondta a Mester ravaszul. Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. Megtérés A tanítványok egy csoportjának. – De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó. Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben. miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel. hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester. Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni. hogy elfordulsz tőle. Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba. ha van tanulás is. sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. hogy tudod. hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket. a tököt megfőzték. Fogékonyság – Tanulni akarok. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy. hogy megtalálja az óceánt. kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt. – Miért nem? – Ugyanazért.Egy perc bölcsesség 21 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei.Anthony de Mello: A csend szava . s feltálalták egyfajta szentségi ételként. s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek. Aztán tudós tanítványaihoz fordult.

Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain. Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban.Egy perc bölcsesség 22 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól. amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját. Te az enyémet akarod kölcsönkérni. mielőtt egyet is lépnének. És sok-sok türelmet. A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani. hogyan készíts lámpát magadnak. mielőtt elhatároztak valamit. akik tanítványai akartak lenni. aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene. de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától. De megpirongatta őket. akik teljesen végiggondolnak mindent. egyszerű életet élt. Inkább megtanítalak arra. Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. hogy mikor hághatjuk át azokat. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében. ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. – Mi haszna van annak.Anthony de Mello: A csend szava . amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől. kinevette őket. hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak. hogyan keresd. amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. . anélkül. – A szeretet viszont tudja. Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek. – A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –. mert kedvére valónak találta. hogy szakállat növeszt? Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához. Így fogalmazott: – Azok az emberek. – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. egész életüket fél lábon töltik.

– A növekedés az egyetlen tényező. – Nem. sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden. – Nem ezt gondolja a rákos daganat is? Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember. Minden bűntudatot! . Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó. fiam. – Embernek lenni is elég nagy teljesítmény. – Igen. akkor ártasz magadnak. amire mindenek felett szükséged van. aki úgy mutatkozott be. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott. mint az ördögöt. amint fejlesztési tervét magyarázta. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is. Állandó készenlét annak elismerésére. Képtelen vagyok rá. mint az Igazság keresője. Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –. amilyen vagyok. – A csend csak a tevékeny embereket látogatja. s meglátta kedvenc tanítványát. A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak. Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. mert nem vagy hajlandó olyannak látni.Egy perc bölcsesség 23 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt. mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester. – Tudom. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. Alázat Egy látogatónak. hogy a bűntudat olyan gonosz érzés. – Ugye. Mester. – Nem. ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami. mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat. Az igazság szenvedélyes szeretete az.Anthony de Mello: A csend szava . Erőszak A Mester mindig azt tanította. Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét. amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül. amit el kell kerülni. hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet. – Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. hogy tévedhetsz.

Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért. – S mi a tévhit? – Azt hinni. hogy bemutassák a Mesternek. ahogy akartok. – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. és a cselekedetetek jó lesz. attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni. A Mester figyelmesen hallgatott. A Mester csak nevetett. Aztán cselekedjetek úgy. akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra. sohasem vett részt ezekben a vitákban. hanem saját magadat. és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted. Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók. akkor nem a bűnödet gyűlölöd. máskor nem.Egy perc bölcsesség 24 – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. – Honnan jön a félelem? – Tévhitből.Anthony de Mello: A csend szava . hogy van-e élet a síron túl. mégha jelen is volt. Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről. Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem. amennyire azok az emberek. hogy pont azok akarnak egy másik. A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –. A Mester. örökké tartó életet. – Amikor bűntudatod van. Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után. s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott. méghozzá teljesen. Tanítványainak pedig. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. Néha a megoldás egyértelmű volt. vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt. aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz. ezt mondta: – Észrevettétek-e. akik élnek vele. .

– Hát akkor mi változott? – Felébredtem. aki olyan egyszerűen élt. az a magabiztonság. hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet. mégsem lehetetlen. miért nem ítélte el gazdag követőit. . Az üdvösség látáson keresztül jön. amitől úgy félsz. – Gondolj arra. hogy a Mester. amihez ragaszkodsz? – Azt mondod. megkérdezték: – Mondd.Egy perc bölcsesség 25 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól. mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem. csak egy kötél a földön. A tanítványok feszülten figyeltek. – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed. Távirányítás Egy félénk tanítványnak.Anthony de Mello: A csend szava . Rájössz az ostobaságodra is. Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott. – Szentté lettél? – Nem. a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva. s majd egyetértesz. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc. Alvajárás A tanítványok. mint a bambusznád árnyékának az udvarra. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent. hogy mitől véd meg a félelmed. hogy egy porszemet is felkavart volna. amit mondanak. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül. aki magabiztos akart lenni. amit annyira szeretnél. – Bár ritka. de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. s azt hiszed. már ott van a nyakadon. Hogy a kígyó. hogy egy gazdag szent legyen – mondta.

barátom. Igaz volt. hogy a forradalmárok pártján állt. amit nem látunk. hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. honnan tudod. s így szólt: – Honnan tudod. a tanítványok pedig kíváncsiskodtak. ha nem mennék el? – Mi az. levert. A tanítványok nevettek. mert azt hitték. A tavasz jön.Anthony de Mello: A csend szava . Amikor a halála már a küszöbön állt. S a fű kizöldül. hogy ne haljon meg. észreveszitek a folyót is. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. Akkor meg azt akarták tudni. Volt. amit igazán szeretnek. amit majd meglátunk. kutató szellemű ember. amíg velünk vagy? – kérdezték. a tanítványok. hogy állandóan boldognak látszott. Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt. Semmit sem csinálni. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban. De amikor valaki azt kérdezte tőle. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni. remélem. Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. még akkor is. Miután meghalok. hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én.Egy perc bölcsesség 26 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült. Kedvesen válaszolt hát: – S te. A Mester pedig mosolygott. De én sem tőled. mert úgy vélte. Ez az. ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni. hogy igaz-e az. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal. míg végül. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. estére kelve. De a Mester nem válaszolt. A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. annál inkább könyörögtek neki. mint ahogy gondoltam. hogy ez egy bátor. – Látjátok. hogy volt-e valaha is lehangolt. . hogy ültem a folyóparton. a kolostorba ment. s osztogattam a folyóvizet. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól. Egész nap ezen gondolkodott. Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. Teremtés A Mesterről köztudott volt. Azt akarták tudni.

Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára. ha rájössz. – Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte. nem kell a bizonyítványait vizsgálnod. hogy mit gondolnak rólam az emberek. Voltak. akik azt gondolták. a falevelek tovább hullanak. amennyire mi annak tartjuk. hogy mit gondol a környezetem. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. Azután viszont állandóan azon izgultam. hogy az egész teremtés a te otthonod. a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. Amikor az okát kérdezték. hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni. nem a bizonyítványt. hogy meghalld a madár énekét. Amikor a tanítványok megkérdezték. akik azt kérdezték. mi gondolnak felőle az emberek. hogy az önzésből származik. – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes.Egy perc bölcsesség 27 – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. kiutasították hazájából. mások szerint a tévhitből.Anthony de Mello: A csend szava . hogy volt-e valaha is nosztalgiája. hogy megváltoztatta. hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől. Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok. nemmel válaszolt. Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra. A személyt nézte. hogy a kutya sem törődik velem. – Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –. hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal. – De igen. hogyan is érte el ezt a belső szabadságot. Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre. ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. Némelyik úgy vélte. Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen. A tanítványoknak. hogy mi az emberi szenvedés oka. Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. ezt mondta: . – Akkor meg miért tanítod. Függetlenség Úgy tűnt. Amikor a Mester tanácsát kérték. – De az szinte embertelen.

ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet. akik szentségükben tündököltek. – Az ég szerelmére. miután a püspök eltávozott. hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá. Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz. Próbáljátok meg! . hogy valóban boldog légy. kedvesem. hogy felnőttként megragadhassák a valóságot. s minden megvalósul általatok. s gyanakodva fogadta azokat. Lelkesedés Annak a nőnek. – Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak.Anthony de Mello: A csend szava . csupán arra van szükséged. hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. Az egyik tanítványnak. Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek. holott ahhoz. mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak. – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan. – Miért? – sürgették a tanítványok. azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester. hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza. aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát. s megakadályozzátok. Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket. hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra. A semmittevés nagyon is sok munkába kerül. hogy magyarázza ezt meg. Amikor megkérték. A másik éhen halt ugyanattól a koszttól. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit.Egy perc bölcsesség 28 – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban. Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel. aki amiatt panaszkodott. már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne. a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester. hogy lelkesedni tudj valamiért.

– Hogyan? – Azáltal. a kolostorba jött. hogy megtanítana kevesebbet kívánni. sosem esnek ki ágyukból. hogy hasznod legyen a könyvekből. Amikor magyarázatot kértek tőle. csak a művirágok nem hervadnak el. hogy nem vagy olyan bölcs. ha sosem halnál meg. ha az emberek elismerték tudatlanságukat. Gazdagság – Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen.Anthony de Mello: A csend szava . – Úgy. hogy elmélkedjen. a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. mint én? – kérdezte az üzletember. hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. Mi azt szeretnénk. mint ahogy tegnap vélted magadról. Különös boldogság A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített. hogy Mesterük haldoklik. De túlságosan zaklatott volt ahhoz. . s lehetsz lelki ember úgy is. hogy sosem mégy templomba. ezt mondta: – Ha belátod. hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz. hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba. Nézzétek a virágokat. s hogy megtalálja lelki békéjét. annak meg kell halnia.Egy perc bölcsesség 29 Bölcsesség A Mester mindig örömmel hallotta. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. – Ami igazán él. Áramlás A tanítványokat leverte hír. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket. akkor ma már bölcsebb vagy. hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. Miután elment. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. Szeretet Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen! Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról.

akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg. hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen. Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség. Mivel nem volt még pénzük.Egy perc bölcsesség 30 Kaland A Mester az életről tartott előadást. összehasonlíthatatlanul értékesebb. amit tevékeny életben gyakorolnak. akik meglátogatták. – Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata. – Valóban – hagyta helyben a Mester-. azoknál. és sosem merült bele teológiai spekulációikba. a kereskedőket. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből. így válaszolt: – Az a lelkiség. Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. a munkások szerencsejátékba kezdtek. Az út hosszú volt és unalmas. hogy megállítsd a zuhanásodat. . Amikor belekapaszkodsz valamibe. A tanítvány kipróbálta. akik a "világban" éltek – a házasokat. akik nagyon csodálkoztak ezen. Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. Amikor rákérdeztek ennek az okára. vagy az isteniről beszélni azoknak. de ez tette a játékot izgalmassá. de sosem válaszolt a kérdéseikre. akik visszavonultak a kolostorba. amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt. mint amikor az életedet teszed kockára. érezd. a tanítvány hirtelen szabaddá lett. a földműveseket –. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. Tanítványainak.Anthony de Mello: A csend szava . s lásd magadat. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával. – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. s az egész lénye megváltozott. hogy az is zuhan.

Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet. mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni. . mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! Mennyország A tanítványtól. hogy már most a mennyben élsz. a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták. Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai. hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat. – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. itt és most. aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott. Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől. megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze. csak egy játékszert vesztettél el. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait. A füvek és a virágok mind az Utat mutatják. – És hol a mennyország? – A jelenben. – Mi az öröm? – Ráébredés arra. Hallgassatok és nézzetek.Anthony de Mello: A csend szava . a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják. de elfelejtették. hogy ha mindent el is veszítesz. a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca.Egy perc bölcsesség 31 Természet Az előadó azt fejtegette. amelyet utánozhatnának. – Hogyan? – Úgy.

– Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. Amikor ennek oka felől faggatták. és ez az ember is haldoklik. hogy valaki mit cselekszik. akkor mindennek vége. amit a Mester mond. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg. mert semmi máshoz sem ért. ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból. Miután mondanivalóját befejezte. akkor a keserűség kihal közületetek. vagy akárkire is gondolsz. Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő.Egy perc bölcsesség 32 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától. hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy.Anthony de Mello: A csend szava . mert valami vita támadt közöttük. Ezért van az. Azt hallották a Mesterről. a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány. Kinyilatkoztatás A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. . hogy van valami módszere. hogy mit enged megtörténni. hanem. Jóindulat Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. – Igaz. Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el. melyekre ő könnyedén és kedvesen. mintsem tükör. Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült. Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. hogy az életszentségben nem az a döntő. de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt. amellyel rendbe szedhetjük a világot. Ha most ő azt elveszíti. – A gondolat az egyetlen eszközünk. s harmóniában éltek egymással. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát. hogy mindannyian gyakoroljátok ezt. amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket. melyet a valóság sosem érintett. mondd magadnak: haldoklom. s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van. akkor gyűlölni fogod. a Mester el is tűnt. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek. Ha megegyeztek abban. Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott. De olyan jól el tudja rendezni. s – attól félt. Egészen felzaklat a csendje. hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni.

A helyzet iróniája az. De most már ő vezette az áruházat. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek. kívánj magadnak boldogulást. Bekövetkezett. téged fog pusztítani. mint a szentekhez. de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz. ha az nem jár változással. A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák. hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet. családról. amit neki kívánsz. ha az fájdalom-mentes. amitől félt: be kellett zárnia üzletét. akik csak akkor akarnak meggyógyulni. hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére. Minden rossz. Bűn A Mester egyik zavarba ejtő. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet. Tantétel Egy látogató azt állította.Anthony de Mello: A csend szava . mert már megtalálta a saját vallásában. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. akik szorgalmazzák a fejlődést. hogy a válaszok helyesek voltak. még az életemről is. Aztán fordulj az áruház felé." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. hazámról. barátokról. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok. Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. Amikor vétkezel. s áldd meg az üzletedet. s valójában szükséges is. mint valaha. elvágod a kötelet. gondolod. s ezzel kissé közelebb húz magához. hogy beszámoljon a fejleményekről. de csak akkor. A legtöbb ember ezt teszi. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön. . Enyhülésért.Egy perc bölcsesség 33 – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára. hasonlók azokhoz. mert az fájdalmas. Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. Gyógyulás A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról. aki sosem lett matematikus. s dolgai sokkal jobban álltak. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres. hogy idejöttem volna? – Persze. Isten újból összecsomózza a kötelet. Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit. és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat. aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád.

A látogató egyáltalán nem értette a dolgot. Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. ami meghozná a megvilágosodást. te hol leszel? Azonosítás – Szeretném látni az Istent. amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének. akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor. Eredet A női tanítványnak születésnapja volt.Anthony de Mello: A csend szava . mint egy csillag az égből. ha szabad kérdeznem. Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester. A Mester elmosolyodott. hanem az. – Semmit – válaszolta – a tanítvány. Hogy mire utalt. – És a tested a sírba kerül? – Igen. Jobban félt a "tudatlanságtól". – Éppen őt nézed – mondta a Mester.Egy perc bölcsesség 34 A tanítvány szomorúan távozott. – Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja. – De akkor miért nem látom? . a világba jöttél. ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. hogy mi mit hiszünk. kedvesem. A Mestert pedig nem az érdekli. ha meghalsz. – És. de nem tanít semmit. – Szerinted. – Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. amikor megszülettél. s belemerült a megvilágosodásba. hittételként kezelnénk a tanítását. Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez. hogy mit látunk. a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. mint a haláltól. – Valamit. – Mondd. Aztán hirtelen meglátta a választ. mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett. vagy a világból jöttél.

amíg az összes szó le nem esik róla. ugyanúgy fölösleges Istentől kérni. Ami megmarad. hogy megmentse a megfulladástól! Lét – Mit tegyek. hogy mutassa meg magát. mennyire a jó szándék vezeti a majmot. – Ne a szavaira figyelj. Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó. úgy látszott. A tanítványok meg azt szerették volna tudni. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül. s azt válaszolta: – Amikor beszélek. az lángra lobbantja a szívedet. Ez a válasz. mintsem tükröz. hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. Hallgasd a csendet! Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide. nagyon erős alkatra lesz szükséged. Ez a tanítványokat igencsak dühítette. – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít. Jó szándékot talán? – Ó. s rázd addig. mint a csendben. Szolgálat A Mesterről köztudott volt. nem – mondta a Mester. Érthetőség – Minden szó. De ő mindig hangsúlyozta. hogy saját magát vágja el. hogy hallgassam a Mestert. hogy a "megvilágosult" mit jelent. vagy a fogótól. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát. amikor kiemeli a halat a vízből. – Gondoljatok csak arra. – Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott. nem a szavaimra kell hallgatnod. De mielőtt útnak indult volna. s így a csendnek befellegzett. hogy magába harapjon. hanem énünk hiánya a csend. hogy jobban szereti a cselekvést. de nem a Mestert. zajos látogató érkezett a kolostorba. . mint a visszahúzódást.Anthony de Mello: A csend szava . de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét. nagyon tetszett az utazónak.Egy perc bölcsesség 35 – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott. kedvesem. Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya. Üresség Néha nagyon sok.

A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik. a Mester ezt mondta: – Ő már ott van. ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb. én nem tudom letörölni a könnyeidet. Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? . Szívélyesség – Mit tegyek. hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat. akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták. Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek. ahová tartozik. hogy ezt észrevegyük. A mi feladatunk az. Annak a tanítványának pedig. a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni. hogy a felebarátodat szeresd. – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. majd visszajött. fia halálán érzett nagy bánatában. hogy építsük be Istent az életünkbe. Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté. amíg kiöntötte szívfájdalmát. aki állandóan azt hangoztatta. Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert. majd szelíden így szólt: – Kedvesem. annál kevésbé lehet észrevenni.Anthony de Mello: A csend szava . akkor az éned megelégedett lesz. s odaviszi majd a gyereket.Egy perc bölcsesség 36 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól. a Mesterhez fordult vigaszért. A Mester türelmesen végighallgatta. hogy ő ezentúl szabadgondolkodó. Szentség Annak a prédikátornak. s szabaddá tesz arra. Helyeslés Egy asszony. s kijelentette. Önző és énközpontú vagyok. Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz. – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz.

– És mi a megváltás? – Moksha. amit se megszerezni. Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte. . Amikor a Mester belépett. nem tudják. Akik mondják. hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve. A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni.Anthony de Mello: A csend szava . hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra. hogy mit keres. mi az. Nem tudjátok megszerezni. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat. akik azt akarták tudni a Mestertől. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát. Fegyelem A tanítványoknak. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. se elveszteni nem. Felszabadulás. – Miért kell valakinek figyelmesen néznie. amely hatalmába kerített. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. s minden félelme eltűnt örökre. amely így hangzott: Akik tudják. akkor teljes virágzásban látom. – Van neked saját kincsesházad. Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán. – Megvilágosodást. hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. nem mondják. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember. hozzátette: – Azért ne keseregjetek. vagy hogyan érhető el. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. lehet. de fogalmuk sem volt. így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot. hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték. A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. Erre a Mester hangosán felnevetett. pontosan mit jelentenek e szavak. A tanítványok mindmáig keresik azt. Szabadság. megkérdezték.Egy perc bölcsesség 37 – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban.

Tudott nevetni.Egy perc bölcsesség 38 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. mert ez megakadályozná azt. hogy a megvilágosodást tanítsa. nem arra. ha egy ember szent. az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az. mint az Úrral. ezért legokosabb közepes távolságban tartani. ha a körülmények úgy hozták. ami ha túlságosan közel esik. és egészen más az. Nagyon szerette azt a történetet. hogy megfordult egy-egy csinos nő után.Anthony de Mello: A csend szava . Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren. hogy az állattani tanszék vezetője legyen. Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól. hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire. hogy úgy kell cselekedned. hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy. Ez a három pedig a tűz. s felgyújtom a templomot is. – S mi a második? – Az. nem zárkózott el egy italtól. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon. akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned. sőt kettőtől sem. hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek. meg az Urat is. Ellentmondás – Mit cselekedjek. Szerette a jó ételeket. hogy neked is annak tűnjön. hogy úgy viselkedjen. ahogy egy elefántot megakadályozna abban. sírni vagy dühöngeni. hogy megy a templomot felgyújtani. ha túl messze. Amikor egy utazó azt panaszolta fel. Megijedt. mintha az elsőről mit sem tudnál. aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt. mert az emberek többet törődnek a templommal. . hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. – Megakadályozná ez abban. hogy a Mester nem "szent ember". meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon. elszomorodott. Ajánlatával megkereste a fő tanítványt. hogy túlságosan tőle függjenek. mondván. akkor veszélyes. és az is köztudott volt róla. az állami hatóságok és a guru. Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. akkor semmit sem ér. hogy megvilágosodott legyen. Az első az.

A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő. Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. A Mester.Anthony de Mello: A csend szava . aki szegényen halt meg. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt. Arról is csak akkor szerzünk tudomást. Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. . Élmény. hogy melyik a jó. akik a kolostorban akartak maradni. hogy mi ez a "Lélek". mint az álom. és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte. amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk. Amikor aztán neki szegezték a kérdést. Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta. a rossz teóriákat. Fogalma sem volt a csésze értékéről. Sokkal jobban járnál. Azelőtt egy csavargó használta. hogy elmenj. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól. Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni. Te azáltal maradsz szabad és élő. Álcázás A Mester egyszer azt mesélte. de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. – De honnan tudom majd. ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt. ha a csészére figyelnél. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. De akkor ki az. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. ha visszatért hazájába. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. – Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul. amelyben a tudásodat tartod. Ha nem mész el tőlem. aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –. hogy miért ellenzi a csodákat. sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre. hogy nem érdeklik a csodák. akiről köztudott volt. az "én" eltűnik. Előbb vagy utóbb. a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. a Lélek sem fog jönni. Ha nem mégy el. hogy elmégy. amellyel fillérekért koldult. hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól. hogy csodákra képes.Egy perc bölcsesség 39 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl. hogy fejtse ezt ki jobban. amikor már felébredtünk. ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. hogy mit jelképez a csésze.

Egy perc bölcsesség 40 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok. amíg a szentember be nem ért a faluba. Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk. ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester. – Kikre utalsz.Anthony de Mello: A csend szava . attól. amíg el nem jutok a faluba. Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat. hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia. ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el. – Hogyan különböztetitek meg azt. A Mester mosolygott. Csak az tudja. hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját. hogy beszédre bírják. aki tetteti az alvást. máris tudod. magunkat kell tanítanunk. amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire. hogy kitaláld. sohasem kellene megbocsátanod. Ez az eset a Mestert arra indította. amennyit a Mester a legkisebb . Ha elrepeszti a deszkát. aki szilárdan meg volt győződve arról. a következő: verd be a szöget. A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. aki valóban alszik. – Az lehetetlen. maradj az égen addig. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. bár a tanítványok mindent elkövettek. akiket roppant érdekelt a mágia." Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt. hogy mások tekintélyén csüngenénk. Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista. de magát nem. olyan nincs – válaszolta a Mester. Kibúvó Egy látogató elmesélte. "Az egyik módja. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét. – Amilyent az emberek gondolnak. ahelyett. de mivel félt az éjszakai utazástól. Ennek is megvannak persze a maga hátrányai. Jó példa volt erre az a fiatalember. hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk. Sajnos. Csak annyit sikerült megtudniuk. hogy a csavarra lett volna szükséged.

Amikor a gondolkodásod megváltozik. az olyan volt. amikor megvilágosodott. Anélkül a cselekedeteink halottak. Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. ami legjobban jellemzi a mai világot. s egyre kevesebbet magukról. – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek. hogy miért. Kialakulás Az egyik tanítványnak. hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága. Szünet nélkül végezte a házi munkát. – Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség. hogyan érezte magát az apja.Egy perc bölcsesség 41 fiának mondott. Amikor az azt akarta tudni. A válasz így hangzott: hülyén. hogy nevezze meg azt. Később meg egy csillagásznak. Emberekkel találkozott. a talentumaim. hogy behatolj egy házba: létrán mászol. és ablakot zúzol – s később észreveszed. nem kell feladnia az ülést és meditációt. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni. hogy a Mester leüljön és elmélkedjen. – Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. mint amikor mindent elkövetsz. aminek magadat tartod. Te változtál. – Nem. a fekete lyukak. azt mondta a Mester: – Valóban. képességeid nem korlátlanok. akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei. amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni. hogy képességei nagyon korlátoltak. amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim.Anthony de Mello: A csend szava . s könyveket írt. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem. aki amiatt panaszkodott. Amikor a fiú azt is megkérdezte. hogy a ház ajtaja nyitva volt. Az vagy. Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert. Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet. Ő vezette a kolostor könyvelését is. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról. De nagyon ritkán lehetett látni. te is megváltozol. s dolgozott kint a földeken. .

– Hogyhogy nincs? . Később. azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. A Mester nem válaszolt. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány. Például. ő meg általában levert. mások meg élvezik a táj szépségét. – Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva. és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. – De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle. – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. de nem a kezeddel. ami-kor az eset felől kérdeztek. – Csak egyet mondj! – Számoljátok meg. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. az is köztudott volt róla. – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban. de nem a te erőfeszítéseiddel. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt. Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra. – Akkor nincs – mondták a tanítványok. amikor már megvirradt? Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is. – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz. hogy a végén teljesen legyengült. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester. – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni. A Megvilágosodást el lehet érni.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 42 Megszűnés Egy tanítványnak. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld. aki annyira vágyódott a megvilágosodás után. – Ez sem igaz. – De hát nem te mondtad. azokat a szavakat idézte. – Miért törődne az ember azzal. hogy egy gyertyát kioltanak. vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett. amikor elítélte a kormány zsarnokságát. – Mindkettőt. – Nem igaz – mondta a Mester.

pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. De senki sem látta a könyvet mindaddig. akik. úgy tűnik. Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester. – De lásd. – Az meg. amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. Amikor egy gyáros megkérdezte tőle. hogy a birtokában van egy könyv. hogy mi a foglalkozása. könyörgöm. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének. – A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. az enyémek jobb embereket. így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom. és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne. az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni. mégis valahogy úgy tűnt.Anthony de Mello: A csend szava . – Gondolj magadra – mondta a Mester. amit Istenről tudhatunk. mintha ellenezné a vallást. a vallást és lelkiséget egynek tartották. Burkolt célzás A Mester azt állította. miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával. vagy igen? – kérdezte a barát. ahogy manapság gyakorolják. – Azt nem – hagyta jóvá a Mester –. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. Gyorsan hazavitte. ellentétben a Mesterrel. – Senki sem kerülheti el az öregedést.Egy perc bölcsesség 43 – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. mintha az árvizet vízzel. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő. . hogy eljárjon felettünk az idő. de nagyon is tudatában volt a korlátainak. jutalommal és büntetéssel foglalkozik. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester. – A vallás. Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról. Manapság. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez. aki túl van minden gondolaton és szón. ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. de azt mindenképp el kell kerülnünk. milyen sokat enged sejtetni! Merevvé meszesedés – Egek. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott.

hogy tönkretesszük. Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat." – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. az nem lepke lett. Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást. amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani. amint éppen a bábjából próbált kimászni. amit érdemes volna számolni.Anthony de Mello: A csend szava . amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő. hogy helyes értékrendet állítsanak fel. hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. – Hagyjatok fel azzal. . másokat pedig felvett tanítványai közé. amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt. Jobb egy élményt átélni. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta. Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek. De ami kibújt a bábból. mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak. ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást. hanem hagyta. ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét. Csak azt érjük el. mások nem értettek ezzel egyet. azt válaszolta: – Arra. Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak. Amikor meglátott egy zsebszámológépet. mint azt számolgatni. hogy jogként követeljétek azt. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot. nem tudott hova lenni a csodálkozástól. Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester. Hetekkel később. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. Jobb pénzzel rendelkezni. mint a fogalmát körülírni. hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót. hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. Egyesek időveszteségnek tartották. de semmije sincs a zsebében. amellyel a Mester egyeseket visszautasított.Egy perc bölcsesség 44 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést. hogy mire tanítja a tanítványait. – Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. Amikor a Mesterhez fordultak.

akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak. hogy könyveket olvasunk. míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért. azt nem lehetett tanulni. hogy Buddhát. s az lett az eredménye. mikor erről kérdezték –. hogy Istenről. s egy hónap múlva visszatért. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. az semmi. Tanítani sem. vagy előadásokat hallgatunk. Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert. – Mikor mondhatjuk valakiről. az semmi sem volt. amit a barátaid eltitkolnak előled. hogy közölje. akinek házassága bajban volt. hogy hazudjunk neki bármiről is. vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. – Amikor már nem szükséges. amit nem mond! Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. Összebékülés Amikor valaki. – Tanultságra úgy teszünk szert mondta. tanácsért fordult a Mesterhez. ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. – És bölcsességre? . isteni dolgokról beszéljen. Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot. mindaddig. Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány. hogy amit tudunk. hogy elérte a teljes igazságot. Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. s figyelj minden szóra. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta. – Istenről csak annyit tudunk – mondta.Anthony de Mello: A csend szava . ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot.Egy perc bölcsesség 45 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek. megtanult a felesége minden szavára figyelni. hogy amit a Mester tanított. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle. csak a kritizáltaknak. hogy nem tanult semmit. Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette. A tanítványok közül csak kevesen értették meg.

csak nevetett. – Megtanít arra. s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. hogy lássam a naplementét. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát. megmutatja azt. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre. amikor úgy tűnik. általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány. Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki.Egy perc bölcsesség 46 – Önmagadat olvasod. a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. hallgassatok. madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte. mi a csend. s a tó sem kötődik a képükhöz. de erről ők nem tudnak. aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te. Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél. hogy meghatározza. amit mindig is tudtál. amikor úgy tűnik. szabad a gazda. – Te. mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte. hátha tréfál. amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. – És kitalálod-e. mintha könyv lennél. Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. hogy csak a csend alakít át. Amikor erről faggatták. hogy minden csendes! Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni. De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. Egyszer aztán megtört a hallgatás. A Mester a tanításával arra oktat. milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő. nézzetek figyelmesen. hogy semmi látnivaló sincs. mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. – És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. De senki sem tudta rávenni. .Anthony de Mello: A csend szava . a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra.

. Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. és te nem leszel. A tanítvány így felelt: – A mester olyan. hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. akkor sem vagy egyedül. Akkor remélhetőleg.Egy perc bölcsesség 47 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. és csupán ahhoz van szükségük tesztre. röviden csak ennyit mondott. akkor az Isten nincs. de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta. téged sem fognak becsapni. hogy felfedezzék a mesterek ámításait? Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat.Anthony de Mello: A csend szava . akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete. te nem létezel. nem vagy egyedül. – Kívánságod teljesen lehetetlen. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. aki semmivel sem különb a többinél. A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek. hogy mit gondol erről a Mester. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. amikor Isten van. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. hogy szeretne másokat tanítani az igazságra. Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. Amikor "Istennel vagy". hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól. – Miért? – Mert amikor te vagy. mint egy cipész. Isten lesz. s megkérdezte. Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte. hogy valóban Istennel legyél. Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. hogy saját maguk őszinték. – Azért jöttem ide. Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára. amelyekkel a Mester őt köszöntötte. – De csupán egy embert találtam.

Egy perc bölcsesség 48 – Ha istened a segítségedre siet. A végén egy koldus jött a szónokhoz. A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. amiért megőrizte kerékpárját. ha mindössze két inge van. és kiment a bajból – mondta –. De e bicikli pontosan ott volt. amin majd én is részt veszek. aki. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt. hogy jobb férjet faragj belőle! Különcség A tanítványok azt akarták tudni. hogy megítéljem. s nem veszed észre. hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. – Félsz a holnaptól. Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt. ha te jobb feleség lennél. a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. gondolván. ezért szeretnék felkészülni rá. hogy kifejezze. Először is. ahogy van. mit hoz a holnap. akkor itt az ideje. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. hogy az az igazi újító. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni. – Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel. Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt. amikor vásárolni indult. mire is lenne szüksége. a házasságod sokkal boldogabb lenne. mert mindent tökéletesnek lát.Anthony de Mello: A csend szava . a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot. fiam. s rohant azonnal a piacra. hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték. . hogy tanítvány legyen. s virágot vesz rajta. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. – Két okból. aki képes mindent úgy hagyni. hogy úgyis ellopták már. de még nem vagy kész a tanításra. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. ahol hagyta. a biciklinek hűlt helyét találta. Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. Másodszor. – Miért nem? – kérdezte az letörten. az egyiket eladja. Végül így szólt: – Kedvesem. hogy magyarázza ezt meg. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat. Kötődés – Fogalmam sincs. miféle ember a legalkalmasabb arra. Ezt mondta a Mester: – Az. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. a Mester mindig azt hangoztatta. Amikor azonban kijött a templomból.

Az egyik típus hagyja. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. hogy a Nyugat anyagilag fejlődik. hanem a műszaki rajzoló. ahol most én ülök. akik azon fáradozik. aki annak érzed. a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. . amely a kapuig hoz. hogy még nedvesebbé tegye a folyót. hanem te. Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. vannak újítók és újítók. hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni. Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott. hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember. az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. hanem te. Eszközül való használat Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert. – Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. meg akadály is? – A szamár. s kívánságának nagy volt az ereje. A másik típus állandóan buzgólkodik.Egy perc bölcsesség 49 – Nos. Egy nap aztán ott találta magát. Bölcs akart lenni. hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta. nem az az eszköz. amely által bejutsz a házba. amit ő keleti lelkiségnek tartott.Anthony de Mello: A csend szava . aki nagyon büszke volt arra. épp olyan. az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. pont ott. Nem a körző rajzolja a kört. hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához. jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az. hogy elérjünk istenhez. – De hogyan lehet valami segítség is. amit magával vihetne. kért valamit. Nem a szem lát. a Nyugat választhatott először. Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró. Vele szemben ült egy fiatalember. mint te. s ő maga semmit sem tesz." Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni. ahol most te vagy.

és csak bolyongtok. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni. mert nem volt elég merszed megrázni a fát.. hogy mit akart mondani. nem értem a szent iratokat. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt. kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte. . és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név. hogy ne temessék el. – Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat. – Ha élni akarsz. ezt felelte: – Eltévedtetek.Anthony de Mello: A csend szava . s az ajtók megnyílnak. aki vezetésért jött hozzá. A Mester meghallotta ezt. Szavakon éltek. Bátorság Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –. s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz. Amikor később megkérdezték. de a tanítványok hallani sem akartak róla. – Az életet – hangzott a válasz. amikor sosem volt becsukva? Szócséplés – Mi az. a szavaknak meg kell halniuk. hogy megennék a madarak és az állatok.Egy perc bölcsesség 50 Közösség Amikor már biztos volt. – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman. – Akkor meg már úgysem számít. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. mert a szavak világában éltek. hold és csillagok a halotti díszeim.. amelyeket másoknak előírok. mondván. ha a nap. hogy az ajtó kinyíljon neked. – De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak. Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni. pedig a lényegre volna szükségetek. hogy a vadak és madarak felfalnak. s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm. s megelégedtek a szavakkal. nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat. ami mögött nincs valóság. Árnyékbokszolás Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok. Akkor lenne igazi. hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. hogy a Mester nemsokára meghal. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat. ha valóság lenne név nélkül. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki.

Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát. – Vajon miért? – kérdezte mindig valaki. hogy az. Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. hogy szememet magára vonja. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad. Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester. Egy órával korábban érkezett. A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. amit előírtam neki. hogy feladja a biztonságát. hogy belehalt a gyakorlatokba. a rózsa: Nem kérdezi. hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles. A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak. ." Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. mert ő volt az egyetlen. s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. amíg nem tudja. hogy új lakhelyet keressen magának. Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. aki nem végezte a gyakorlataimat. hogy körbejárja az egyetemet.Anthony de Mello: A csend szava . hogy becsületesen elvégezte mindazt. termek. mert kivirul. hogy pártfogolja a bölcsészetet. s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. Nem volt hát meglepő. és elrepüljön.Egy perc bölcsesség 51 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával. hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak. De jellemző módon. ha az ember nincs annak tudatában. hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. még a saját tanítását sem. De a negyedik valahogy normális maradt. Szerette idézni a következő versikét: Kivirul. Végül is egy erdőbe ért. ha nincs bölcs szív és látó szem. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt. semmi sem késztette volna a madarat arra. nem is illegeti magát. csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit. A második belebolondult abba. hogy miért. – Valószínűleg azért.

– Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni. az együttérzés nélküli fejlődés. így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán. – Az emberek azt mondják. a tétlenség pedig erő: Csinálhattok. hogy könyvet írjon a Mesterről. a sast a tojásban. ártalmatlanná tenni a tigrist. már semmit sem kell tennetek. hanem olyan valaminek. hogy te zseni vagy. A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott. hogy amit ő tanít és tesz. Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye. Tanítványai fokozatosan felfedezték. – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. . a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. – Mitől félünk? – A szeretettől. amit akartok. akik cselekszenek. a csend nélküli tanulás. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. A zseni Egy író jött a kolostorba. hogy azt higgyétek. tigris van a szobában. hogy a bölcsesség azoknak adatik meg. De amikor a varázslat megszűnik. mert már nem ti vagytok azok. hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. Emberség Jó előre beharangozták. Igaz ez? – kérdezte. amit elhullatunk. a megtört varázslat tétlenséghez vezet. az semmi. – Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen. Maya A Mester a következőképp magyarázta. a munka nélküli jólét. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el. és kitanulnak mindenből.Egy perc bölcsesség 52 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester. hogy mindannyiótokat meghipnotizálták. amit teszünk. A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika.Anthony de Mello: A csend szava . a szentet az önző emberben. akik nem tanulnak semmit. Hogy megvédjétek magatokat.

aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. a szélben libegő tollhoz. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak. miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás.Anthony de Mello: A csend szava . nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. a folyóban úszó gazokhoz. s nem is tért vissza soha többé. de párthoz nem tartozót. hasonlít a hatalmas orkánhoz. s jön. nem aggódik a jövőért. ha húzzák. a szelíden őrlő malomkőhöz. aki nem bánkódik a múlt miatt. aki megy ha lökik. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet.Egy perc bölcsesség 53 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt. aki egyenlően szeret minden teremtményt. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful