Anthony de Mello

A csend szava
Egy perc bölcsesség

* * *

Budapest 1993

* * *

Az angol eredeti címe és kiadója: One Minute Wisdom, Gujarat Sahitya Prakash, Gujarat, India, 1985. Fordította: Török Péter Lektorálta: Nagy Ferenc Originally published: Gujarat, India: Gujarat Sahitya Prakash, © 1985. Copyright for the Hungarian translation: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, © 1991.

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

2

Tartalom
A csend szava _________________________ 1 Tartalom _____________________________ 2 Anthony de Mellóról ___________________ 5 Egy perc bölcsesség ____________________ 7 Csodák ______________________________ 8 Felnőttkor ____________________________ 8 Odafigyelés___________________________ 8 Képtelenség __________________________ 8 Világosság ___________________________ 8 Virrasztás ____________________________ 9 Vallás _______________________________ 9 A lelki élet útja ________________________ 9 Jelenlét ______________________________ 9 Mélység ____________________________ 10 A legbelső___________________________ 10 Karizma ____________________________ 10 Harmónia ___________________________ 10 Megértés ____________________________ 10 Illúzió ______________________________ 11 Prófécia_____________________________ 11 Jobbrafordulás _______________________ 11 Gyakorlatiasság ______________________ 11 Mítoszok ____________________________ 12 Tudatlanság _________________________ 12 Boldogság ___________________________ 12 Elmélkedés __________________________ 13 Mozgás _____________________________ 13 Realizmus ___________________________ 13 Beszéd _____________________________ 13 Lelki megkönnyebbülés ________________ 13 Pletyka _____________________________ 14 Bebörtönzöttség ______________________ 14 Bálványozás _________________________ 14 Azonosság __________________________ 14 Megkülönböztetés_____________________ 14 Gépiesség ___________________________ 14 Elkerülés ____________________________ 15 Végzet______________________________ 15 Újjászületés__________________________ 15 Álmok ______________________________ 15 Átalakulás ___________________________ 15 Reakció _____________________________ 16 Filozófia ____________________________ 16 Tanítványság ________________________ 16 Vakság _____________________________ 16 Közvetítés ___________________________ 16 Túlélés _____________________________ 16 Menekülés __________________________ 17 Szótlanság___________________________ 17 Erőszakmentesség_____________________ 17 Figyelemelvonás______________________ 18 Hazatérés____________________________ 18 Terméketlenség _______________________ 18 Tudattalanság ________________________ 18 Megérkezés __________________________ 18 Fejlődés_____________________________ 19 Felelősség ___________________________ 19 Ateizmus ____________________________ 19 Kivetítés ____________________________ 19 Értékrend____________________________ 20 Függőség____________________________ 20 Könnyedség _________________________ 20 Hagyni magától_______________________ 20 Okozati viszony ______________________ 20 Kifejezés ____________________________ 21 Felfedezés ___________________________ 21 Visszahúzódás________________________ 21 Fogékonyság _________________________ 21 Megtérés ____________________________ 21 Kényszer ____________________________ 22 Mérlegelés___________________________ 22 Forradalom __________________________ 22 Utánzás _____________________________ 22 Egyedüllét ___________________________ 22 Kihívás _____________________________ 23 Szemellenzők ________________________ 23 Alázat ______________________________ 23 Elfojtás _____________________________ 23 Burjánzás ___________________________ 23 Önelfogadás _________________________ 23 Erőszak _____________________________ 23 Jelentéktelen ügy______________________ 24 Ideológia ____________________________ 24 Erkölcs _____________________________ 24 Képzelődés __________________________ 24 Körülzártság _________________________ 25 Távirányítás _________________________ 25 Tudatosság __________________________ 25 Alvajárás ____________________________ 25 Belső függetlenség ____________________ 25 Felismerés ___________________________ 26 Különbözés __________________________ 26 Teremtés ____________________________ 26 Távlat kérdése ________________________ 26 Száműzetés __________________________ 27 Változás ____________________________ 27 Éleslátás ____________________________ 27 Függetlenség _________________________ 27 Hitelesség ___________________________ 27 Védőoltás ___________________________ 27 Előítélet_____________________________ 28 Álszenteskedés _______________________ 28

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

3

Lelkesedés __________________________ Totalitarizmus________________________ Lemondás önmagunkról ________________ Bölcsesség __________________________ Gazdagság___________________________ Különös boldogság ____________________ Szeretet _____________________________ Egyetemesség ________________________ Áramlás_____________________________ Kaland _____________________________ Halandóság __________________________ Felszabadulás ________________________ Korlátozottság________________________ Elkötelezettség _______________________ Természet ___________________________ Mennyország ________________________ Jelenlét _____________________________ Ráébredés ___________________________ Bizalom_____________________________ Zaj_________________________________ Gondolat ____________________________ Kinyilatkoztatás ______________________ Jóindulat ____________________________ Bűn ________________________________ Gyógyulás___________________________ Tantétel _____________________________ Hiedelem____________________________ Oktatás – mely nem az _________________ Eredet ______________________________ Lencsevégre kapva ____________________ Azonosítás __________________________ Érthetőség ___________________________ Jelentés _____________________________ Üresség _____________________________ Szolgálat ____________________________ Lét_________________________________ Megjelenések ________________________ Ünneplés ____________________________ Szentség ____________________________ Szívélyesség _________________________ Helyeslés ___________________________ Nyitottság ___________________________ Kényszerűség ________________________ Elszegényedés________________________ Szavak _____________________________ Fegyelem ___________________________ Mértéktartás _________________________ Ellentmondás ________________________ Tapasztalat __________________________ Hírverés ____________________________ Bálványimádás _______________________ Földművelés _________________________ Átmeneti jelleg _______________________ Élmény, ami nem élmény _______________ Álcázás _____________________________ Csoda ______________________________

28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39

Megtévesztés_________________________ 40 Kibúvó _____________________________ 40 Ítélet _______________________________ 40 Korlátozás ___________________________ 40 Nemtörődömség ______________________ 40 Esztelenség __________________________ 40 Kialakulás ___________________________ 41 Felszínesség _________________________ 41 Megadás ____________________________ 41 Találékonyság ________________________ 41 Megszűnés __________________________ 42 Valóság _____________________________ 42 Távoliság____________________________ 42 Derűs nyugalom ______________________ 42 Szemléltetés _________________________ 42 Elsőbbség ___________________________ 43 Burkolt célzás ________________________ 43 Merevvé meszesedés___________________ 43 Pusztítás ____________________________ 43 Elnyomás ___________________________ 44 Meghiúsulás _________________________ 44 Pontosítások _________________________ 44 Közlés ______________________________ 44 Sebezhetőség_________________________ 44 Szembeállítás ________________________ 45 Végtelenség__________________________ 45 Üldözés _____________________________ 45 Összebékülés_________________________ 45 Nagyság ____________________________ 45 Megvilágosodás ______________________ 45 Megnyilatkozás_______________________ 46 Szemlélődés _________________________ 46 Ártatlanság __________________________ 46 Művészet____________________________ 46 Magány _____________________________ 47 Gyanú ______________________________ 47 Arányosság __________________________ 47 Erőszakosság_________________________ 47 Ima ________________________________ 47 Mesterkedés _________________________ 48 Különcség ___________________________ 48 Kötődés _____________________________ 48 Feltűnési viszketegség _________________ 48 Megelégedettség ______________________ 48 Kegyelem ___________________________ 49 Magasabbrendűség ____________________ 49 Alkalmatlanság _______________________ 49 Eszközül való használat ________________ 49 Közösség ____________________________ 50 Bátorság ____________________________ 50 Árnyékbokszolás______________________ 50 Szócséplés ___________________________ 50 Feltűnésmentesség ____________________ 50 Jókedvűség __________________________ 51 Hiúság ______________________________ 51 Nevelés _____________________________ 51

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

4

Csapás______________________________ Félelem nélkül _______________________ Maya_______________________________ Megtisztulás _________________________

51 52 52 52

A zseni _____________________________ 52 Emberség ___________________________ 52 Szűrés ______________________________ 53

Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség

5

Anthony de Mellóról
Egy anekdota szerint Anthony de Mello jezsuita atya, ahogy illik, halála után Szent Péternél jelentkezett a mennyország kapujánál. Az apostol azonban kételkedve csóválta a fejét, nem volt benne biztos, hogy beengedheti-e a szimpatikus, de nem éppen hagyományosan gondolkodó embert. Erre de Mello, szokásához híven, elmesélt neki egy viccet. Péter óriási nevetésben tört ki, mire Szent Pál is kijött. Újabb vicc, még nagyobb nevetés. Rövid időn belül az egész mennyei udvar, Xavéri Szent Ferenc, Szent Ignác, Szent József és a Szűzanya is szívből kacagva vették körül az új jövevényt a kapu előtt. A fergeteges nevetésnél csak Isten hangja volt erősebb. A mennyei Atya – aki maga is szereti a humort, különben miért teremtette volna az embert? – így szólt: – Engedjétek be! Még több, Tónihoz hasonló emberre volna itt szükségünk. A rövid kis történet azzal záródik, hogy a mennyország azóta vidám, mióta Anthony de Mello is ott van. Anthony de Mello kétségkívül óriási humorérzékkel megáldott ember volt. Az is igaz, hogy meglátásai nem mindenben követték a szokványos katolikus elképzeléseket. Talán éppen ezért tudta emberek ezreit segíteni, vezetni imaéletükben és komoly lelki kérdésekben az egyház életének meglehetősen forrongó időszakában, a II. vatikáni zsinat után. Bombayben született 1931-ben. Még nincs egészen 16 éves, mikor felveszik a Jézus Társaságába. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelonába küldték filozófiát tanulni. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát, a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Mindenki arra számított, hogy majd a rendi fiatalok lelkivezetője lesz. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került, mert mint később kiderült, a misszió volt minden vágya. Nem sokáig maradhatott azonban ott, mert Vinayalayába kellett mennie, hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék. Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó, s nemcsak Indiában, hanem az egész világon. Erejét és idejét arra irányította, hogy olyanokkal foglalkozzék, akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók, fiatalok nevelői, sőt még püspökök is jöttek hozzá. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe, ahol lelkivezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. Közben de Mello atya járta a világot, hol lelkigyakorlatot tartott, hol előadásokat adott. Könyveit több tucat nyelvre lefordították, a Test és lélek imája magyarul is megjelent (ford. Puskely Mária, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1987; 1993-ban pedig a Szent Gellért Kiadó tette közzé). P. de Mello részt vett a jezsuiták 32. és a 33. általános rendgyűlésén 1975-ben, ill. 1983-ban. 1987 májusa végén az energikus jezsuita New Yorkba utazott, hogy az USA 14 városában, majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. Június 2-án reggel azonban, szívroham következtében, halva találták New Yorkban, szobája padlóján. Mindössze 56 éves volt.

hogy elismerte érzékenységét. hogy írásait mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg. hogy nem merte vállalni saját sebezhető énjét? Nem tudjuk. üdvösség. valamint elmélkedési és imamódszereinek eredetiségében fedezhetjük fel. illetve félremagyarázták meglátásait." Ez nem jelenti azt. talán barátai annyira belevitték a "segítő és vezető" szerepébe. megosztotta örömüket. hogy a keresztény gyakorlatokat keleti formában ajánlja és mutatja be. ami megfoghatatlanná. és a megoldást is megmutatta nekik. Számára az ima olya gyakorlat. hogy mindenki el lett volna ragadtatva de Mello gondolataitól. Mert akkor a minden korban – de különösen a mienkben – annyira szükséges türelem és jókedv tölti be szívünket. Éppen ezért nagy gondot fordított arra. tabunak számító dolgokat megkérdőjelezni. Azonban az is tény. megértéssel. távolivá tette őt. Török Péter . és tudott akkora hatással lenni rájuk. még a barátok számára is volt valami. beszélt róla. pontosabban szólva: keleti bölcsessége hamis teológiai gondolatokat tükrözne. Talán ő maga is félénk volt. amelyeket nem szabad a keresztény szóhasználat szerint értelmezni. de szinte sosem mutatta. Első három könyvét Szűzanyának. ahogy Joseph X. Aizpun egykori provinciális és de Mello elöljárója írja. sőt bátorította őket.Egy perc bölcsesség 6 Népszerűségének. ismerték be tanítványai. mert Isten embere volt. művei sikerének titkát személyiségében. hogy mindig rámutatott a lelki problémák gyökerére. a katolikus egyháznak és a jezsuita rendnek dedikálta. barátai úgy jellemezték őt. Ez az elfogadás ráadásul nemcsak kényszerű beletörődés.Anthony de Mello: A csend szava . büszke volt rájuk. mert minden Istentől. Ezek a kis történetek olyan teológia kifejezéseket is tartalmaznak (kinyilatkoztatás. bölcsességgel és mindenekelőtt nyitottsággal fordult feléjük. ezzel együtt öröm és Isten jelenlétének érzése töltötte be az életünket. ugyanakkor mélységesen alázatos ember. Elmélkedési és imamódszereinek eredetisége pedig abban áll. s amely benső beteljesedést és megelégedettséget hoz magával. Mégis. Ismerősei. Lelki gyermekeitől nem kért vak engedelmességet. szeretetének túláradó bőségéből van. mint aki "hatalommal beszélt". Akárhogy is volt. Sokan félreértették. mennyország). Isten valóságát. Végletekig szerette barátait. Az ilyen ima elfogadtatja velünk a valóságot. Tény az. Divarkar. hogy merjenek kérdezni. Ha mást nem is tanulunk meg az egyperces bölcsességek Mesterétől. Közelében és szavaitól felszabadultnak érezte magát az ember. R. hanem hálás köszönet mindenért. nagyszerűen összegezte Anthony de Mello jellemét: "Végső soron azért vonzott annyi embert. a jezsuita általános elöljáró delegátusa. már ez is megérte. Ebben az esetben ugyanis félreérthetők lennének. amelyet sokkal inkább a szívünkkel. a rá annyira jellemző meleg együttérzéssel. Ha pedig bajokkal és problémákkal küszködők fordultak hozzá. mintsem a fejünkkel kell végeznünk.

A bölcsesség a következőt jelenti: megváltozni anélkül. amelyet nem beszélnek. és nem a valóság leírása. nem pedig a csend jegyzéke. e. amelyet a köznapi beszéd nem képes kifejezni. hogy öntudatlanul ráéreznek majd a csendes tanításra. taoista bölcs. A következő minitörténetek mindegyike csupán egyetlen percet vesz igénybe. Bizony. akár hiszik. A látás egy pillanat műve. Lehet ő hindu guru. Aki olyan szerencsés lesz. lehet. hanem a szellemében. Az oldalakat olvasva és a Mester rejtélyes nyelvezetével küszködve. az megérti majd. amely a könyvben megbúvik. században. * * * . vagy egyenesen értelmetlennek találja az olvasó a Mester nyelvezetét. s az a legnagyszerűbb változás. hogy a legkisebb erőfeszítésünkbe kerülne. nem is a történetekben. melyet szavakkal nem lehet kifejezni. amelyet nem végeznek. Buddha és Jézus. Oly bölcsesség rejtőzik benne (nem a nyomtatott szavakban. felébrednek és átalakulnak. – De egy perc az túlságosan rövid? – 59 másodperccel hosszabb a kelleténél. Tanítását megtalálhatjuk Kr. hogy az a legszebb nyelv. ingerlőnek. hogy felébred. nem könnyű olvasmány! De nem is használati utasításnak szánom. a VII. A túladagolás csökkenti a hatásukat. u. a tanítások. a XX. csupán a valóságra való ráébredés. Valószínűleg elképesztőnek. az a legszebb cselekedet. Bölcsessége a Kelet és a Nyugat bölcsessége egyaránt.Egy perc bölcsesség – Létezik egyáltalán egy percnyi bölcsesség? – kérdezte egy tanítvány. légkörében). hogy felrázzon. – Természetesen – mondta a Mester. De számítanak-e a történelmi előzmények egyáltalán? Végül is a történelem csak a megnyilvánulások. arra a valóságra. amely nem szándékos. mert azokon túl van. A Mester a következő kis történetekben nem egyetlen személy. A Mester később azt kérdezte a meghökkent tanítványtól: – Mennyi ideig tart megpillantani a holdat? Elképedt tanítványaihoz azután így szólt a Mester: – Hát akkor minek a több éves lelki küszködés? Szemünk kinyílása egy életen keresztül tarthat. az átalakulás. akár nem. Figyelmeztetés: Csak kis adagokban olvassa a meséket – alkalmanként egyet vagy kettőt. keresztény szerzetes vagy szufi misztikus. hangulatában. hanem arra. Lehet ő Lao-ce és Szókratész. zsidó rabbi. században és Kr. Zarathusztra és Mohamed.

hogy ezzel ellenőrzik a koncentrálóképességét. Képtelenség A Mester állandóan egy téglával kapargatta annak a szobának a padlóját. hogy tükör legyen belőle – mondta a Mester. – És hogyan kell hallgatnom? – Légy fül. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. – Például ha a holdat nézed. – Hogy a csudába tudna valaki mást látni. állj meg. és minden világossá válik számotokra. – S mikor fogod megtanulni. azt gondolván. ami a világ minden egyes dolgára figyel. A tanítvány először boldog volt. ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. hogy rátámaszkodjunk. ha azt nézi'? – Egy éhes ember sajtnak nézheti. a Mester megmagyarázta. csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. hanem azért. hogy te magad mondtál valamit. ha néztek valamit. Amikor azonban a zaj már elviselhetetlen lett. . mint a holdat. Nálunk az a csoda. Felnőttkor Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester: – Meddig fogsz még Istenre támaszkodni. hogy elmélkedem? – Csiszolom a téglát. és semmi mást. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne. ahol a tanítvány leült elmélkedni. – De hogyan nézzünk? – Minden egyes alkalommal. hogy egy apa nem azért van. hogy önállóságra neveljen? Odafigyelés – Hogy fogom megtapasztalni a teremtéssel való egységemet? – Hallgatással – mondta a Mester. mint te! Hogyan tudsz puszta önmagadból elmélkedőt csinálni?! Világosság – Ne keressétek Istent – mondta a Mester – csak nézzetek. csak a holdat lásd. – Nos. hogy Istenre mint Atyára tekintsünk.Egy perc bölcsesség 8 Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot. Mivel a tanítványok nem értették. ahelyett. vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának.Anthony de Mello: A csend szava . ami valóban ott is van. – De hiszen te tanítasz bennünket arra. csak azt lássátok. Abban a pillanatban. hogy a saját lábadra állnál? A tanítvány megdöbbent. amikor azt hallod. ha valaki teljesíti Isten akaratát. – Őrült vagy? Hogyan tudsz téglából tükröt csinálni?! – Nem vagyok őrültebb. kitört: – Mi az ördögöt csinálsz itt? Nem látod.

– Ez túl rövid. méltóságos uram. – Másként kell valahogy néznem? – Nem. amely életútján vezérelhetné. azért. – Nem úgy nézek állandóan? . – Mit kellene látnom? – Semmit. – Mikor nyerem el? – Éppen most." A látogató meghökkent. hogy a nap reggel felkeljen. csak nézz. hogy TUDATOSSÁG. fogott egy darab papírt. – De akkor miért nem érzem? – Mert nem látsz. s ráírt egy szót: "Tudatosság." – De mit jelentenek ezek a szavak? – kérdezte az idegen kétségbeesve. tudatosság azt jelenti.Anthony de Mello: A csend szava . – S hogyan érhetem el a csendet? – Elmélkedéssel. – Mire? – Amire a szemed rápillant. mint például én? – Egyetlen egy szóval megmondom Önnek.Egy perc bölcsesség 9 Virrasztás – Van valami. tudatosság. s azt írta: "Tudatosság. hogy tiszteletét tegye nála. – Hihetetlen! Mi az a szó? – Csend. mi az elmélkedés? – Csend. s ráírta "Tudatosság. – De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak. A lelki élet útja Bár a Mesternek aznap éppen hallgatási fogadalma volt. egy utazó csak egyetlen szóért könyörgött. A Mester barátságosan bólintott." Jelenlét – Hol keressem a megvilágosodást? – Itt. tudatosság. amit én magam tehetnék. – Össze tudná foglalni a vallás lényegét néhány mondatban egy olyan elfoglalt embernek. A Mester a papírért nyúlt. – És ha szabad kérdeznem. tudatosság. Vallás A kormányzó egyik utazása során belépett a Mesterhez. Volna olyan szíves egy kicsit bővebben kifejteni? A Mester visszavette a papírt. a közönséges nézés jó lesz. hogy elnyerjem a megvilágosodást? – Körülbelül annyit. – Az állam ügyei nem hagynak nekem időt hosszabb értekezésekre – mondta. amikor a nap kezd felkelni. amelyeket kötelezővé teszel számomra? – Hogy biztosan ébren legyél. amennyit azért tehetsz.

hogy kitaláljam. A Mester így szólt hozzá: – Értsd meg. nem. melyeket vallásuk előír a párválasztásban. hogy lánya tartsa magát azokhoz a szabályokhoz. – Miért nem? – Mert ahhoz. – Igenis van cellád. s a cellád megtanít a bölcsességre – mondta a Mester. és kövesd azt! Harmónia Hagyományos módszerei ellenére a Mester nem sokra tartotta a tradíciókat és a szabályokat. mint a zene. hogy Isten elfogadjon? – Hogyan tudhatnám én azt? – mondta a Mester. Illés szeretett imádkozni. – Menj. az élet olyan. hogy láss. Kutass szíved legmélyebb hajlandósága után. Nézz magadba. – De nekem nincs cellám. Megértés – Hogy nyerhetem el azt a kegyelmet. úgy pusztulsz el te is. – Mi jót kell cselekednem. Tartsd meg az üzletedet. hogy pont egy szent ember tesz ilyet. Az üzletember megrémült.Egy perc bölcsesség 10 – Nem. A halnak vissza kell térnie a vízbe. A tanítvány persze nagyon meglepődött. Mélység A Mester így szólt az üzletemberhez: – Ahogy a hal elpusztul a szárazföldön. – Fel kell adnom az üzletemet. és Isten vele volt. és kolostorba kell vonulnom? – Nem. neked pedig a magányba.Anthony de Mello: A csend szava . Egyszer vita támadt az egyik tanítvány és a lánya között. mintsem szabályok szerint. A legbelső A tanítvány egy kis bölcsességet akart hallani. ülj be a celládba. Többnyire valahol máshol vagy. jelen kell lenned. Isten milyen munkára szánt engem? – Igen. – Van valami mód arra. hogy ne ítéljem meg a szomszédomat? . és Isten őt is kedvelte. Én nem vagyok szerzetes. Azt is sokkal inkább érzéssel és ösztönszerűen játsszák. hogy Ábrahám vendégszerető volt. Karizma A tanítvány zsidó volt. A Mester nyíltan a lány pártjára állt. Dávid az országot uralta. – A te Bibliád azt mondja. s térj vissza a szívedbe. amikor belegabalyodsz a világ dolgaiba. és Isten vele volt. mert a férfi nagy hangsúlyt fektetett arra.

vagy nem? – Nem. hogy ne vegyenek rólad tudomást. Felcsillant a remény a fiatalember szemében. évemet? – Akkorra felnősz odáig. majd így szólt: . Beszédét befejezve a Mesterre nézett. Illúzió – Hogyan nyerhetem el az örök életet? – Az örök élet most van. hogy vessék el azt a szokást. és így megérdemli. – Ne izgulj. Jobbrafordulás Egy fiatalember elherdálta az egész örökségét. hogy megszokod. Kétségbeesésében felkereste a Mestert. Élj a jelenben! – Dehát a jelenben élek. miután betöltöttem a 45. Majd a szegények kerülnek a főhelyre. – Gazdag leszek megint? – Nem. a szegények iránti szeretetből meggyőzte a családját. hogy a szegényeket az asztal végére ültetik. fiam. – Hogyan juthatok oda? – Értsd meg. – Miért nem? – Mert még nem dobtad el a múltad. – Kész vagy arra. Gyakorlatiasság Az egyik női tanítvány a lakodalmát tervezte. mert rossz. hogy megbocsássanak neki. – Akkor miért nem kaptam még meg? – Mert nem jó helyen imádkoztál. hogy éhezz. – Hol kellene imádkoznom? – Isten szívében. Prófécia – Az igazság tanítómestere akarok lenni. hogy mit is cselekszik. De mondd meg. nem tudja. mikor már nem volt egy vasa sem. hogy koplalj 45 éves korodig? – Természetesen. a gazdagokat pedig az ajtó mellé ültetik. amit mondok: Minden jóra fog fordulni ismét. Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. A Mester egy pillanatig gondolkodott. se barátom. – A múltat nem azért kell eldobni. mi lesz. Jegyezd meg. s kijelentette.Anthony de Mello: A csend szava . hanem mert halott.Egy perc bölcsesség 11 – Imával. hogy aki vétkezik. hogy barátai sincsenek már. észrevette. Hozzá fogsz szokni a magányhoz és a nincstelenséghez. – Miért kellene eldobnom a múltam? Nem volt abban minden rossz. és azt kérdezte: – Mi lesz velem? Se pénzem. várva annak helyeslését.

egy kecskénk és hat tyúkunk. a gyermekeim. – Megígéred. hogy megteszed. akármit is mondok neked? – kérdezte a Mester. amiket a tanítványok örömmel – és néha csalódottsággal hallgattak. bármit megteszek. Senki sem örülne a lakodalomnak. mint ahogy állítják róla? – Az igazat megvallva – mondta a Mester kényszeredetten –. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. A tanítvány megrémült. meg az apósom és anyósom. Egyetlen szobában élünk: a feleségem. hogy engedelmeskedik. A családod szégyenbe kerülne. A kosz! A bűz! A zaj! Az őrültség határán vagyunk mindannyian! – Menj haza – mondta a Mester –. Valami mélyebbre vágyódtak ugyanis: A Mester azonban hajthatatlan maradt. ahol laktok. Másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza. hogy fogalmam sincs. hogy tudjon is valamit. – Mily gyönyörű az élet! Az állatok kint vannak. olyan csendes. Aztán egy hét múlva gyere vissza. Az ember egész úton rohant hazafelé. Hány állatotok van? – Egy tehenünk. Minden ellenvetésükre csak annyit mondott: – Értsétek meg. De mivel megígérte a Mesternek. – Esküszöm. Mítoszok A Mester párbeszédek és rövid történetek segítségével tanított. Az idegeink kikészültek.Egy perc bölcsesség 12 – Kedvesem. ez nagyon szerencsétlen megoldás lenne. a fiú annyit olvas.Anthony de Mello: A csend szava . s tanácsot kértek tőle. mikor lenne ideje arra. úgy a legmélyebb igazságot is egy rövid történet segítségével. hogy nem mernének eleget enni. a fiatalember tényleg annyit tud. Egy másik alkalommal pedig ezt mondotta: – Ne vessétek meg a rövid történeteket! Ahogy az elveszett aranyérmét egy fillérnyi gyertyával találják meg. az ember és az Igazság között a legrövidebb út egy kis történet. egymással üvöltözünk. – Idegroncs vagyok. A főhelyen ugyanis annyira feszélyezve éreznék magukat. kedveseim. Amikor az uralkodónak egy tanácsadóra volt szüksége. és megkérdezte: – Mondd. bevitte az állatokat is. és tedd ki az állatokat. hogy tudósok a világ minden tájáról a csodájára jártak. máskülönben megbolondulok. Boldogság – Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre. A szobánk maga a pokol. A szobánk maga a mennyország. – Jól van. a gazdagok megsértődnének. elment a Mesterhez. tiszta és tágas! . a szegények pedig éhesek maradnának. – Tartsd bent azokat is a szobában. Tudatlanság A fiatal tanítvány eszének akkora híre volt.

amit a piacon hallott. Amikor azt mondták neki. Ez aztán felbolydította a tanítványokat. – Hát akkor minek hallgassuk meg? Lelki megkönnyebbülés A Mester úgy tartotta. és azt álmodta. és azt mondta: – Ha én a helyedben lennék. – Hasznos? – Nem. mit tegyek? A Mester mélyen az ember szemébe nézett. hogy a tanítványok hanyatt-homlok vetették magukat a munkába. hát jól elvertek. Mit tanácsolsz. ami ezt kiáltotta: – Szerencsétlen! Hát azt hiszed. De amikor azt látta. amit el akarsz nekünk mondani? – Nem gondolnám. Az a cselekvésben nyilvánul meg. hogy a mennyországba került. Igaz az. hisz a földön is éppen ezt csináltuk! Egy hangot hallott. ha azt megfelelő összefüggésben alkalmazzák. hogy el ne mondja a pletykát. – Hogyan. hogy az egyik tanítványa hajlamos a káromkodásra. a Mester így szólt: – A bölcsességet nem lehet szavakban kifejezni. mostantól fogva csak a földszinten játszanék. hogy ne csaljon többet? – Mert tudtam. hangosan felnevetett és azt mondta: – Ez nem cselekvés. – Szórakoztató? – Nem. Meglepetésére ott találta a Mestert és a többi tanítványt is. hogy ezek a meditálók a mennyországban vannak? Éppen ellenkezőleg. Mozgás A tanítványokhoz. akik ültek és elmélkedtek. hogy csaltam. hogy semmilyen szó sem rossz. a mennyország van az elmélkedőkben. akik állandóan a bölcsesség szavaiért nyaggatták. Realizmus A hamiskártyás így szólt egyszer a Mesterhez: – Kártyázás közben tegnap rajtakaptak. – Várj egy percig – intette a Mester.Egy perc bölcsesség 13 Elmélkedés Az egyik tanítvány elaludt. Azt kérdezték. illetve követelték: – Miért nem mondtad neki. hogy úgysem bírná megállni – hangzott a Mester egyszerű és mély értelmű magyarázata.Anthony de Mello: A csend szava . – Hát ez a paradicsomi boldogság? – kiáltotta. és kidobtak az ablakon. egyáltalán nem az. megjegyezte: . hanem mozgás. Beszéd A tanítvány már alig bírta türtőztetni magát.

hogy melyik a fontosabb. az énekes és a hangja: nem egy. természetesen. – Hát akkor mit tegyünk a távolsággal? – Értsd meg. hogy a durva beszéd olyan lelki megkönnyebbülést nyújthat. mint az az elítélt. mert amikor ráült a kályhára. amelyik elhatározta. Mi haszna van annak a bölcsességnek. aki roppant tisztelettudó volt. Megkülönböztetés Így szólt a faképnél hagyott szerető: – Egyszer már megégettem magamat. így szólt a Mester: – A fény visszaverődik a falról. amelyik nem nyilvánul meg a cselekvésben? – És mi haszna van – kérdezte a Mester – annak a cselekedetnek. de nem is kettő. aki büszke a börtöncellájának nagyságára. Bebörtönzöttség – Te roppant büszke vagy az intelligenciádra – szólt a Mester az egyik tanítványhoz. az óceán és a hullám. – Ez azt jelenti. hogy az nincs ott. Bálványozás A tanítványhoz. amelyik egy meg nem világosult szívből származik? . a bölcsesség vagy a cselekvés. mint az a macska. – Olyan vagy – mondta a Mester –. de még meg is toldod. Pletyka Az egyik tanítvány megvallotta azt a rossz szokását. A Mester komiszul azt mondta: – Ha csak továbbadnád az nem volna olyan nagy baj.Anthony de Mello: A csend szava . Miért tiszteled a falat? Légy figyelmes a fényre! Azonosság – Hogyan keressük az egységet Istennel? – Minél jobban keresed. – Olyan vagy. annál nagyobb lesz a távolság közte és közted. A tanítványok egyhangúlag válaszoltak: – A cselekvés. Nem is kettő. – Hogyan lehetséges ez? – A nap és a fénye. hogy továbbadja a pletykákat. Gépiesség Egyszer a Mester azt kérdezte tanítványaitól. hogy soha többé nem ül le. amit az imádság nem adhat meg. megégette a fenekét. Soha többé nem leszek szerelmes. hogy Isten és én egy és ugyanaz? – Nem egy.Egy perc bölcsesség 14 – Úgy tartják.

s ezzel a kérdéssel kezdte: – Hol találhatók ma nagy mesterek? – Utas! – kiáltotta a Mester. papír virágok. A szakadékon nem juthatsz át kis szökkenésekkel. virágokat. – Én fokozatosan szakítok a múltammal. Ráadásul még kedvesen ezt is hozzátette: – Sajnos. hogy találkozhasson a Mesterrel. – Dehát ezeket mindennap látom. papír holdak és papír csillagok. . aki a végzete ellen panaszkodott. Álmok – Mikor nyerem el a megvilágosodott állapotot? – Amikor majd látsz – mondta a Mester. keresd a változást magadban. papír életet élsz. Átalakulás A tanítványnak. ezt válaszolta a Mester: – Te alakítod a végzetedet. miután végignézte a volt Mesterek képeit a templomban. azt kérdezte: – Vannak még mesterek a Földön? – Van még egy – mondta a vezető. – Hol vagy TE? Végzet Egy asszonynak. Amiket látsz. Újjászületés – Szakíts teljesen a múltaddal.Anthony de Mello: A csend szava . – A növekedés fokozatosan történik. hogy nőnek születtem. – De arról nem én tehetek. – Mit kell látnom? – Fákat. ne másokban. A turista kijárta. de a megvilágosodás egy pillanat műve. s mit hozol ki belőle. Az a sors. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal. és a halálod is csak papír halál lesz. mint szőnyeggel borítani az egész földet. Mert nem a valóságban élsz.Egy perc bölcsesség 15 Elkerülés A turista. azok gapír fák. a holdat és a csillagokat. – Nem. azt mondta a Mester: – Ha békét akarsz. hogy hogyan fogadod el női mivoltodat. aki állandóan panaszkodott másokra. hanem a szavaidban és a gondolataidban. – Hogy valaki nőnek születik. A végzet az. és elnyered a megvilágosodást – mondta a Mester. – Uram! – válaszolt tisztelettel a turista. Később még hozzátette: – Vegyük például az ugrást. az nem a végzet.

Egy perc bölcsesség 16 Reakció Azt kérdezték a Mestertől. Mihelyt elkezdesz követni valakit. – Ha a vizet fel akarod forralni. A tanítványok megdöbbentek és elcsüggedtek. valami biztosítékot akart szerezni a Mestertől. Filozófia Mielőtt a látogató beállt volna a Mester tanítványai közé. Túlélés A tanítvány mindennap ugyanazt a kérdést tette fel: . akkor szükséged van egy edényre. – Körvonalazni tudnád nekem a halál természetét és a síron túli életet? – Nem. mert szemed zárva van. aki engedélyt kért. sem mint hogy spekuláljatok rajta. de ne kövess engem! – Kit kövessek akkor? – Senkit. mennyire haszontalan dolog Mesterre hagyatkozni. amely közvetít a tűz és a víz között – hangzott a válasz. A látogató gúnyolódva továbbállt. Tanítványság A Mester így szólt a látogatóhoz. Mihelyt megnyitod. hogy a tanítványa lehessen: – Élhetsz velem együtt. azokat azonnal elutasítom. Azokat pedig. Akik gőgösen és fennhéjázva reagálnak alázatosságomra. ha érted az élet értelmét és természetét. Közvetítés – Miért van szükséged Mesterre? – kérdezte a látogató az egyik tanítványtól. megszűnsz az igazság követője lenni. Vakság – Lehetek a tanítványod? – Csak azért vagy tanítvány. vagy bárki mástól. hogy milyen megfontolások alapján választja ki a tanítványait. Ezt válaszolta: – Engedékenyen és alázatosan viselkedem. hasonló gyorsasággal küldöm el. hogy Mesterük ilyen rossz fényben s ennyire haszontalannak mutatkozott. akik alázatos viselkedésemért tisztelnek. – Mi szükség van akkor Mesterre? – Hogy megláttassa veled. A Mester viszont békítőleg így szólt: – Mi haszna. – Meg tudod mutatni az életünk célját? – Nem. de sosem érezted és élted azt? Inkább azon vagyok hogy egyétek meg a pudingot. már nem lesz mit tanulnod tőlem. – Legalább az élet értelmét? – Azt sem.Anthony de Mello: A csend szava .

Akkor miért nem találom meg őt? Egyik nap a Mester együtt fürdött a folyóban ezzel a tanítvánnyal.Egy perc bölcsesség 17 – Hogy találom meg az Istent? S minden egyes alkalommal ugyanazt a misztikus választ kapta. A falubelieknek nem is tartott sok időbe. Megint mások a hold túlsó oldalát vagy egy távoli csillagot. amiből nem kreáltak volna tudományt. ahol keresni fognak. míg felfedezték. – Az lesz az utolsó hely. Volt aki azt mondta. – Dehát én teljes szívemből vágyom erre. hogy a marást hagyd abba. Azt tartották. hogy az a hír járta róla. De mit is mondhatott volna. hogy a kígyó valóban ártalmatlan lett. hogy úgy kapkodj Isten után.Anthony de Mello: A csend szava . Megkérdeztem az angyalaimat. – Majd ha megkapod a kegyelmet. A Mestert viszont annyira szentnek tartották. mint a levegő után. és meggyőzte. amikor a víz alatt tartottalak? – Mert levegőért kapkodtam. nem a sziszegést! . ne alkalmazzon erőszakot. A jócskán megkínzott kígyó bekúszott egy éjjel a Mesterhez panaszkodni. – Miért küzdöttél annyira. De a Mester azt mondta: – Barátom. Következő nap a Mester kezdte el a beszélgetést. – Hogy szerezhetjük meg? A Mester nem szólt semmit. Te mit ajánlasz? – Rejtőzz el az emberi szívben – válaszolt a Mester. Menekülés A Mestert már életében legendák övezték. Mások a legmagasabb hegycsúcsot ajánlották. – Vágyakozással. Kővel hajigálták és a farkát ráncigálták. hogy alig-alig mert valaki is kimenni a földekre. hogy kiszabaduljon. A víz alá nyomta e fejét. a szerencsétlen persze elkeseredetten kapálózott. Szótlanság – Mi a haszna a tanulástoknak és az áhítatotoknak? Bölcs lesz-e a szamár attól. akkor megtalálod őt. vagy szentté válik-e a templomban lakó egér? – Mire van hát szükségünk? – Szívre. hogy egyszer Isten is tanácsért fordult hozzá: – Bújócskázni akarok az emberekkel. vagy nem tették volna meg áhítat tárgyává? Erőszakmentesség Egy kígyó már annyi embert megmart a faluban. hogy könyvtárban él. hogy megszelídítette a kígyót. az a baj. hogy az óceán feneke. hogy abbahagytad az emberek ijesztgetését! – De hiszen te tanítottál arra. hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely. hogy gyakoroljam az erőszakmentességet! – Én azt mondtam.

Megérkezés – Könnyű-e a megvilágosodás útja. Hagyj fel az utazással. amit a Szentírásban kinyilatkoztatott. Hazatérés – Három fokozat van az ember lelki fejlődésében: a testi. amilyen az valójában. hogy ilyen nincs is. – Az az állapot. hogy mi a legnehezebb feladat: leírni azt. miután valaki megértette azt. vagy pedig megmagyarázni a Szentírást másoknak. – De akkor hogyan érünk célba? – Sehogy sem. s a fa már nem fa. hogy mi az. és megérkezel. s a hegy újból hegy lesz. – De akkor miért nem látom? – Miért nem látja a részeg a saját házát? Később még hozzátette a Mester: – Találd meg. akkor miért veted meg őket? – kérdezték a tanítványok. amikor a fát fának. – Láttatok valaha is elültetett gyöngyszemet kihajtani? – hangzott a válasz. Tudattalanság – Hol találom meg Istent? – Itt van éppen veled szemben. ami részeggé tesz. – De ha gyöngyszemek. vagy nehéz? – Egyik sem. – Hogyhogy egyik sem? – Úgy. a hegyet pedig hegynek látják. így szólt: – Van még valami. Terméketlenség A Mester semmire sem tartotta a tudós értekezéseket. a hegy pedig már nem hegy többé. Ez egy utazás távolság nélkül. A "bölcsesség gyöngyszemeinek" nevezte őket. ami még ezeknél is nehezebb. amikor az ember mélyebben néz a dolgokba. amit Isten Szentírásként kinyilatkoztatott. az a megvilágosodás – mondta a Mester kuncogva –. Hogy láss. tökfejek. megérteni azt. Amikor a Mester véleményét kérdezték. a valóságot. józannak kell lenned.Anthony de Mello: A csend szava . . – És az isteni? – Ah.Egy perc bölcsesség 18 Figyelemelvonás Vita tört ki egyszer a tanítványok közt afelől. – És a lelki? – Az az. a lelki és az isteni mondta a Mester. – Mi a testi fokozat? – kérdezték a buzgó tanítványok. – Mi az? – Úgy láttatni meg veletek. amikor a fa újból fa.

Megvették a legjobb anyagot. Ateizmus A tanítványok legnagyobb örömére a Mester azt mondta. A tanítványok persze tudni akarták. Azt ígérte. még nagyobb gonddal készültünk volna köszöntésére. De ha tudtuk volna. hogy becsaptuk őt? – Nem mi csaptuk volna be – mondta a Mester. hogy mikor lesz kész az ing. – Az igazi változás nem akarásból születik. akkor biztosan kész lesz. nem vétkeztünk volna avval. hogy mennyire zavarba jött? – Ha nem mondtuk volna meg az igazat. Amikor megérkezel. hogy a falu nevében jöttek őt köszönteni. aki azt hitte. mert amíg utazol valamilyen cél felé. Elmúlt a hét. A Mester nem szólt egy szót sem. hogy mindenütt felfedezzék a jóságot és a szépséget.Anthony de Mello: A csend szava . – Igazán nem kellett volna. mint megállni. A szabó azonban azt mondta: – Egy kis késés történt. nincs kész. azt rajtad kívül sem láthatod. a Mester elküldte a tanítványokat a szabóhoz. addig álmodozhatsz róla. s ha Isten is úgy akarja. hogy méretet vegyen a Mesterről. . Másnap azt mondta a szabó: – Sajnálom. – De miért nem látok én mindenütt jóságot és szépséget? – Mert amit nem látsz magadban. hogy zavartassátok magatokat a köszöntésemmel. Nem láttad. Másnap a Mester azt mondta: – Kérdezzétek meg tőle. ő maga pedig izgatottan várt az új ingre. hogy nem őt jöttünk köszönteni. – De hogyan változhatunk meg. ha Isten is úgy akarja. A falu szélén belefutottak a kormányzóba. hogy szeretne egy új inget a születésnapjára. Felelősség A Mester vándorútra indult az egyik tanítványával. könnyebb utazni. De ha Isten is úgy akarja. holnap készen lesz. – Azért. ha nincsenek céljaink és álmaink? – kérdezték az elámult tanítványok. az ing készen lesz egy héten belül. – Ő csapta volna be saját magát. – Mi vándorúton vagyunk. a valósággal nézel szembe. Fogadjátok el a valóságot.Egy perc bölcsesség 19 Fejlődés A következő nap azt mondta a Mester: – Haj. Estefelé azt mondta: – Miért kellett neki megmondanod. és a változás magától fog beállni. – Téved. Eljött a szabó is a faluból. Jöjjetek holnap újra. hogy miért. ha Istent kihagyja az egészből. fenség – mondta a tanítvány. hogy jön. Kivetítés – Miért boldog itt mindenki rajtam kívül? – Mert megtanulták.

Újabb csend. hogy lehet! – Hogyan? – Úgy hogy nem teszed. hogy elaludjon.Anthony de Mello: A csend szava . aztán pedig eldobta. míg bevásárolt. aki minden bizalmát a könyvekbe vetette. s én megadom neked. mert tudták. – Ha egy millió évig élnék. mohón elolvasta.Egy perc bölcsesség 20 Értékrend A legenda szerint Isten elküldött egy angyalt a Mesterhez ezzel az üzenettel: – Kérj egy millió évet. azt mondta a Mester: – Egy ember jött a piacra vásárlólistával a kezében. de elvesztette. hogy hogyan hosszabbítsák meg az életüket. – Tehát sohasem lehet elérni? – Ó. Függőség Egy tanítványnak. – És mit teszek azért. – Az autóval messzi tájakra utazhatunk. ha egy millió évig élnél. mert a megvilágosodás nem a cselekvésből jön. . azt mondta a Mester: – Mennyi erőfeszítésbe és önmegtagadásba kerül kinyitni a szemet és látni? Hagyni magától – Mit kell tennem a megvilágosodásért? – Semmit. az embereket inkább az érdekelné. mint egy haszontalan papírdarabot. Amikor legnagyobb örömére megtalálta. s nem a bölcsesség. mint egy autó. – Hogyhogy semmit? – Semmit. de még mennyire. – De Mester. igen – mondta nagy sokára. hogy keresztülrohanjon rajta. Könnyedség Egy embernek. hogy ezt elérjem? – Mit tesz valaki azért. Csendben vártak. s aztán szidja az autót a balesetért. Vagy egy milliószor milliót. vigyázott rá. – De a legtöbb ember elébe fekszik. A tanítványok megrémültek. vagy hogy felébredjen? Okozati viszony Mindenki nagyon meglepődött a Mester modern hasonlatán: – Az élet olyan. hogy a magyarázat sem várat magára sokáig. Az történik. hogy hány nemzedék gyarapodna a bölcsességedből. gondold meg. – Igen. aki tétovázott elkezdeni a lelki életet a lemondásoktól és az erőfeszítésektől való félelme miatt. hagyja. Meddig akarsz élni? – Nyolcvan évig – válaszolt a Mester tétovázás nélkül.

Megtérés A tanítványok egy csoportjának. – Hogyan fedezi fel valaki Istent? A Mester csípősen válaszolt: – Úgy. Aztán tudós tanítványaihoz fordult. – De akkor mivel szolgálom az emberiséget? – Azzal. s rosszmájúan hozzátette: – S azzal sem. – Különös – mondta a Mester ravaszul. azt mondta a Mester: – Vigyétek magatokkal ezt a keserű tököt. Felfedezés – Segíts Istent megtalálni! – Senkisem segíthet ebben. ha ti magatok tanítjátok valamire saját magatokat. Föltétlenül mártsátok bele minden szent folyóba. – És hogyan értsem meg? – Úgy. s feltálalták egyfajta szentségi ételként. miután megkóstolta -: sem a szenteltvíz. Tanulásról pedig csak akkor lehet szó.Anthony de Mello: A csend szava . hogy csendes elmélkedésekkel fehérre tisztítjuk szívünket. – Megtanítanál arra. hogy megérted önmagadat. hogy hogyan kell tanulni? – Meg tudod-e tanulni. sem a kegyhelyek nem édesítették meg! . hogy elfordulsz tőle. kiknek minden szívevágya egy zarándoklat volt. hogy megtalálja az óceánt. hogyan engedd magad tanítani? Később az elképedt tanítványainak azt mondta a Mester: – Csak akkor lehetséges a tanítás. amiért senki sem segíthet a halnak. a tököt megfőzték. hogy a lapokat feketére firkáljuk vallásos szerzeményekkel.Egy perc bölcsesség 21 Kifejezés A vallásos írót nagyon érdekelték a Mester nézetei. Visszahúzódás – Hogyan segítsek a világon? – Megértés által – mondta a Mester. – Miért nem? – Ugyanazért. hogy a levegőt beszennyezzük tudálékos beszélgetésekkel. s vigyétek el minden kegyhelyre! Amikor a tanítványok visszajöttek. s nem pedig azáltal. hogy hogyan kell tanulni – mondta a Mester. hogy tudod. ha van tanulás is. Vállalod tanításomat? – Nem hiszem. Fogékonyság – Tanulni akarok.

Amikor a tanítványok őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek. egész életüket fél lábon töltik. de a Mester mindig óvott a törvény zsarnokságától. hogy szakállat növeszt? Egyedüllét Így szólt a Mester tanítványához. aki állandóan nála kereste a választ: – Minden kérdésedre magadban van a válasz – csak tudnod kellene. Utánzás Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást. Így fogalmazott: – Azok az emberek. Inkább megtanítalak arra. hogyan készíts lámpát magadnak. hogy utánozzátok a viselkedésemet – kérdezte –. akik tanítványai akartak lenni. mielőtt elhatároztak valamit. ha átveszitek indítékomat azon szemlélet nélkül. amikor lelkileg túlerőltették magukat a nagy igyekezettől. Te az enyémet akarod kölcsönkérni. egyszerű életet élt. mert kedvére valónak találta. – A szeretet viszont tudja. hogyan keresd. kinevette őket. – Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. amikor azt kérdezte: – Rabbi lesz-e a kecskéből attól. hogy mikor hághatjuk át azokat. – A gyorsan hajtatott virágnak nincs illata – szokta mondani. A versenyző sportolásához vagy a színész játékához hasonló derűs komolyságot vagy komoly vidámságot ajánlott. hogy magatokévá tennétek indítékomat? Vagy mi haszna annak. – A gyorsan megérlelt gyümölcs is elveszti zamatát. Egy másik alkalommal meg ezt mondta: – A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának a fényében. . amely létrehozta bennem? Jobban megértették a mondanivalóját. De megpirongatta őket.Anthony de Mello: A csend szava . akik vég nélküli fontolgatásokba merültek. Mérlegelés A Mester csak nevetett azokon a tanítványain. mielőtt egyet is lépnének. És sok-sok türelmet. Forradalom Természetesen voltak szabályok a kolostorban. akik teljesen végiggondolnak mindent. anélkül.Egy perc bölcsesség 22 Kényszer A Mester komoly elhatározást követelt azoktól. – Mi haszna van annak.

hogy tévedhetsz. amit pedig a Mester annyiszor ajánlott. Alázat Egy látogatónak. – Tudom. fiam. amire a közgazdaságban gondolnunk kell? – kérdezte végül. mint az ördögöt. Egy nap aztán hirtelen kinyitotta a szemét. Mester. – Nem ezt gondolja a rákos daganat is? Önelfogadás – Hogyan lehetnék olyan nagy ember. ezt mondta a Mester: – Ha valóban az Igazságot keresed akkor van valami. hogy még most is képtelen vagy látni a fényt magadban? Burjánzás A Mester figyelmesen hallgatta a híres közgazdászt. Az igazság szenvedélyes szeretete az. – Nem. – Embernek lenni is elég nagy teljesítmény. S egy kis szünet után kedvesen hozzátette: – Ártasz nekem is.Anthony de Mello: A csend szava . mint az Igazság keresője. amilyen vagyok. amire mindenek felett szükséged van. A Mester nagyot sóhajtott: – Úgy elkápráztattalak.Egy perc bölcsesség 23 Kihívás Egy komótos tanítvány panaszkodott amiatt. mint te? – Miért akarsz nagy lenni? – kérdezte a Mester. aki úgy mutatkozott be. – A csend csak a tevékeny embereket látogatja. Elfojtás A halálos ágyán fekvő Mester hetekig kómában volt. Képtelen vagyok rá. Erőszak A Mester mindig azt tanította. – Igen. Minden bűntudatot! . amint fejlesztési tervét magyarázta. sohasem távozol az ágyam mellől? – kérdezte gyengéden. hogy a bűntudat olyan gonosz érzés. mert nem vagy hajlandó a saját szemeddel látni a dolgokat. – Miért? – Mert te vagy a fény az életemben. mert nem vagy hajlandó olyannak látni. Mindenfajta növekedés természeténél fogva jó. amit el kell kerülni. – Nem. Szemellenzők – Ha tekintélyül választasz magadnak – szólt egy csillogó szemű tanítványhoz a Mester –. hogy neki sosem sikerült megtapasztalnia a csendet. – Ugye. Állandó készenlét annak elismerésére. s meglátta kedvenc tanítványát. akkor ártasz magadnak. – A növekedés az egyetlen tényező.

s nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. – Amikor bűntudatod van. hanem saját magadat. máskor nem. Tanítványainak pedig. Egyszer azonban nem tudott kitérni a kérdés elől: – Helyes-e megölni valakit. Képzelődés – Mi a megvilágosodás legnagyobb ellensége? – A félelem. akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni? – De van-e élet a halál után. vagy nincs? – Van-e élet a halál előtt. A Mester figyelmesen hallgatott. aki engem akar megölni? – Honnan tudjam én azt? – mondta. ezt mondta: – Észrevettétek-e. attól még nem szűnnének meg egy millió farkas lenni.Egy perc bölcsesség 24 – De nem kell-e a bűnünket gyűlölnünk? – kérdezte az egyik tanítvány. amennyire azok az emberek. – Honnan jön a félelem? – Tévhitből. Aztán cselekedjetek úgy. . ahogy akartok. Jelentéktelen ügy A közösségi ülésen mindenki azzal foglalkozott. A meghökkent tanítványok visszakérdeztek: – Akkor hogyan különböztessük meg a jót a rossztól? – Életetekben haljatok meg magatoknak – mondta a Mester –. akik magyarázatot követeltek erre a kitérő magatartásra. hogyan változtatná meg ideológiájuk a világot. ez itt a kérdés – mondta a Mester rejtelmesen. akik élnek vele. hogy bemutassák a Mesternek. Erkölcs A tanítványok igen gyakran vitatkoztak a jó és a rossz kérdéséről. Ha egy millió farkas szervezkedne az igazságosságért. hogy a körülötted lévő virágok mérges kígyók. sohasem vett részt ezekben a vitákban. örökké tartó életet. és a cselekedetetek jó lesz. mégha jelen is volt. A Mester csak nevetett. A Mester. akkor nem a bűnödet gyűlölöd. Másnap azt mondta: – Egy ideológia csak annyira jó vagy rossz. hogy pont azok akarnak egy másik. hogy van-e élet a síron túl. Ideológia Egy csoport politikai aktivista azon fáradozott. méghozzá teljesen. – S mi a tévhit? – Azt hinni. Néha a megoldás egyértelmű volt.Anthony de Mello: A csend szava . – Hogy nyerhetem el a megvilágosodást? – Nyisd ki a szemed. és láss! – Mit? – Hogy egyetlen kígyó sincs körülötted.

Anthony de Mello: A csend szava . mint a bambusznád árnyékának az udvarra. a Mester közlékeny hangulatán felbátorodva. megkérdezték: – Mondd. – Hogyan? – Amikor a pénznek ugyanaz a hatása a gazdag szívére. Alvajárás A tanítványok. A bambusznád árnyéka végigsöpört az udvaron anélkül. Az üdvösség látáson keresztül jön. hogy a Mester. – Bár ritka. A tanítványok feszülten figyeltek. Belső függetlenség A tanítványoknak nagy fejtörést okozott. . aki magabiztos akart lenni. már ott van a nyakadon. hogy mitől véd meg a félelmed. mit kaptál a Megvilágosodástól? Istenivé változtál? – Nem. – Akkor hát ne adjak a mások véleményére? – Ellenkezőleg! Mérlegelj mindent. az a magabiztonság. csak egy kötél a földön. hogy egy gazdag szent legyen – mondta. de ne hagyd magad irányítani! – Hogyan szabadul meg valaki a távirányítástól? – Hogyan szabadul meg valaki a tévhittől? Tudatosság – Cselekedetekkel vagy szemlélődéssel lehet elnyerni az üdvösséget? – Egyikkel sem. hogy valójában én ragaszkodom a félelmemhez? Ezzel nem értek egyet. – Szentté lettél? – Nem. s majd egyetértesz. miért nem ítélte el gazdag követőit. amitől úgy félsz. – Mit kell látni? – Hogy az arany nyaklánc. aki olyan egyszerűen élt. – Gondolj arra. amihez ragaszkodsz? – Azt mondod. Rájössz az ostobaságodra is. s azt hiszed. amit annyira szeretnél. Távirányítás Egy félénk tanítványnak. – Hát akkor mi változott? – Felébredtem. amit mondanak. mégsem lehetetlen. hogy egy porszemet is felkavart volna. Hogy a kígyó.Egy perc bölcsesség 25 Körülzártság – Hogy szabaduljak meg a félelemtől? – Hogy szabadulhatnál meg attól. azt mondta a Mester: – A biztonságot mások szemében keresed.

mert azt hitték. kutató szellemű ember. hogy ez egy bátor. a kolostorba ment. Teremtés A Mesterről köztudott volt. hogy a halak hogyan fickándoznak kedvük szerint. hogy én nem vagyok hal? Te nem vagy én. Különbözés A Mester a folyóparton sétált néhány tanítványával. A tanítványok nevettek. hogy igaz-e az. s így szólt: – Talán nem is különbözöl annyira a halaktól. A tavasz jön.Egy perc bölcsesség 26 Felismerés Ahogy a Mester öregedett és gyöngült. amit igazán szeretnek. ha nem mennék el? – Mi az. Akkor meg azt akarták tudni. estére kelve. miután meghaltál? Kis hunyorítással a szemében válaszolt a Mester: – Én csak annyit tettem. Amikor a halála már a küszöbön állt. hogy ez egy jól megérdemelt rendreutasítás volt. A tanítványok oktalanságnak vélték az idegen szavait. Távlat kérdése A Mester vidám hangulatban volt. Ezek után már csak mindennek a titkát szerették volna tudni. hogy volt-e valaha is lehangolt. észreveszitek a folyót is. honnan tudod. a tanítványok újból megkérdezték: – Mi az. De amikor valaki azt kérdezte tőle. ezzel a rejtélyes mondással válaszolt: Csendesen ülni. s osztogattam a folyóvizet. hogy ültem a folyóparton. hogy ne haljon meg. levert. – Látjátok. Azt akarták tudni. hogy mit szeretnek a halak? Te nem vagy hal. Ez az. hogy állandóan boldognak látszott. míg végül. hogy miért nem vesz részt aktívan a forradalomban. Ő azonban így szólt: – Hogyan is látnátok. Miután meghalok. De a Mester nem válaszolt. De én sem tőled. amit nem látunk. A Mester pedig mosolygott. . annál inkább könyörögtek neki. a tanítványok. Volt. S a fű kizöldül. ha ezzel magára vonta a kormány haragját. amíg velünk vagy? – kérdezték. s így szólt: – Honnan tudod. mint ahogy gondoltam. Semmit sem csinálni. hogy a forradalmárok pártján állt. Kedvesen válaszolt hát: – S te. Egész nap ezen gondolkodott. barátom.Anthony de Mello: A csend szava . remélem. Igaz volt. amit majd meglátunk. Csak az idegen hökkent meg a válasz mélységén. mert úgy vélte. Egy idegen is meghallotta ezt a megjegyzést. még akkor is. a tanítványok pedig kíváncsiskodtak.

Némelyik úgy vélte. hogy az emberi erőfeszítéseknek alig van hatása? – Mert amikor a szél elül. nemmel válaszolt. mi gondolnak felőle az emberek. nem a bizonyítványt. Száműzetés Mivel a Mester tanítása nem tetszett a kormánynak. Függetlenség Úgy tűnt. hogy a kutya sem törődik velem. hogy mi az emberi szenvedés oka. A személyt nézte. hogy a Mestert egyáltalán nem érdekli. Hitelesség A Mestert sohasem érdekelték a diplomák és a tudományos fokozatok.Egy perc bölcsesség 27 – Ez a titka – válaszolta -: minden annyira jó vagy rossz. – De az szinte embertelen. hogy volt-e valaha is nosztalgiája. hogy az egész teremtés a te otthonod. nem kell a bizonyítványait vizsgálnod. hogy mit gondol a környezetem. Ötvenedik születésnapom után váratlanul rájöttem arra. a falevelek tovább hullanak. hogy az önzésből származik. – Nem változtatják-e meg cselekedeteink az emberi történelmet? – kérdezte. mások szerint a tévhitből. Azután viszont állandóan azon izgultam. – Nem vagyok többé száműzetésben – felelte erre –. Amikor a tanítványok megkérdezték. Amikor a Mester tanácsát kérték. – S nem változtatta-e meg az emberi munka a földet? – Természetes. hogy meghalld a madár énekét. Védőoltás Mindenkinek legnagyobb ámulatára. hangosan felnevetett: – Húszéves koromig egyáltalán nem törődtem azzal. hogy megváltoztatta. A tanítványoknak.Anthony de Mello: A csend szava . Egyszer ezt hallották tőle: – Amikor már van füled arra. – Akkor meg miért tanítod. – De igen. ha rájössz. amennyire mi annak tartjuk. kiutasították hazájából. hogy mit gondolnak rólam az emberek. akik azt gondolták. Amikor az okát kérdezték. ezt mondta: – Minden szenvedés abból ered. Éleslátás A tanítványok arról vitatkoztak igen hevesen. a Mester látszólag egyáltalán nem törődött a fiatalok vallásos nevelésével. megváltoztatják – hagyta helyben a Mester. hogyan is érte el ezt a belső szabadságot. ha valakinek nem hiányzik a szülőföldje – tiltakoztak a tanítványok. hogy nem tudunk egyedül és csendben lenni. ezt mondta: . hogy azért szenvedünk mert képtelenek vagyunk megkülönböztetni a valóságot a képzeletbelitől. Voltak. akik azt kérdezték. Változás A látogató történész hajlamos volt a kötekedésre.

azt mondta a Mester: – Úgy beszélsz. s megakadályozzátok. hogy magyarázza ezt meg. Előítélet – Semmi sem jó – vagy rossz. A semmittevés nagyon is sok munkába kerül. kedvesem. – Miért ne? – Mert az a legbiztosabb módja annak. s gyanakodva fogadta azokat. már hogy volna az! A lustaság általában a nagyon aktív emberek bűne. – Miért? – sürgették a tanítványok. hogy valóban boldog légy. hogy mártírt faragj magadból – hangzott a Mester mosolygós válasza. hozzátette: – Az egyik ember könnyedén megtartotta a vallásos böjtöt a hét minden napján. a véleményünk teszi azzá – mondta a Mester. s minden megvalósul általatok. holott ahhoz.Anthony de Mello: A csend szava . hogy a vallásos emberekben van valami természetes hajlam a durvaságra. Álszenteskedés A Mester nagyon szerette a hétköznapi embereket. – Nem lustaság ez? – nevetett fel a gyáros gúnyosan. hogy a gazdagság nem tette őt boldoggá.Egy perc bölcsesség 28 – Adjatok nekik védőoltást fiatal korukban. Totalitarizmus A tanítványok legnagyobb szégyenkezésére azt mondta egyszer a Mester egy püspöknek. akik szentségükben tündököltek. miután a püspök eltávozott. A másik éhen halt ugyanattól a koszttól. aki amiatt panaszkodott. ezt mondta: – Semmi esetre se végy el egy szentet. csupán arra van szükséged. Amikor megkérték. hogy felnőttként megragadhassák a valóságot. Próbáljátok meg! . mintha a kényelem és komfort tartozéka lenne a boldogságnak. Lelkesedés Annak a nőnek. Mert nagyon is könnyedén feláldozzák a személyeket valamely cél érdekében – mondta a Mester. Később a tanítványoknak még ezt mondta: – Ne csináljatok semmit. Lemondás önmagunkról Egy befolyásos gyáros kérdezte egyszer a Mestertől: – Mivel keresed a kenyeredet? – Semmivel. Az egyik tanítványnak. hogy lelkesedni tudj valamiért. aki a házasság felől kérte a Mester tanácsát. – Az ég szerelmére.

Anthony de Mello: A csend szava . annak meg kell halnia. ha az emberek elismerték tudatlanságukat. sosem esnek ki ágyukból. A Mester azonban mosolyogva így szólt: – Hát nem látjátok. Amikor magyarázatot kértek tőle. akkor ma már bölcsebb vagy. nem kell könyvtárban laknod – mondogatta. csak a művirágok nem hervadnak el. Még erőteljesebben is megfogalmazta: – Anélkül is olvashatsz könyveket. mint ahogy tegnap vélted magadról. – A bölcsesség egyenes arányban növekszik a tudatlanságunk beismerésével – állította. hogy a halál teszi remekké az életet? – Nem. s lehetsz lelki ember úgy is. – Hogyan? – Azáltal. Gazdagság – Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen. Miután elment. ha sosem halnál meg. hogy hasznod legyen a könyvekből. hogy valaha is betedd a lábad egy könyvtárba. – Ami igazán él. hogy nem vagy olyan bölcs. Mi azt szeretnénk. s hogy megtalálja lelki békéjét. Különös boldogság A szerencsétlen tőzsdeügynök rengeteget veszített. hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt a Mester. ezt mondta: – Ha belátod. hogy sosem mégy templomba. . hogy Mesterük haldoklik. a Mester csak ennyit mondott savanyú ábrázattal: – Akik a földön alszanak. hogy kolostorban éljenek: – Ahhoz.Egy perc bölcsesség 29 Bölcsesség A Mester mindig örömmel hallotta. hogy megtanítana kevesebbet kívánni. hogy elmélkedjen. De túlságosan zaklatott volt ahhoz. mint én? – kérdezte az üzletember. a kolostorba jött. Nézzétek a virágokat. – Úgy. Szeretet Az új házasok azt kérdezték a Mestertől: – Hogyan tehetnénk tartóssá a szerelmünket? – Szeressetek más dolgokat közösen! Egyetemesség A Mester rendszerint lebeszélte az embereket arról. Áramlás A tanítványokat leverte hír.

akik beszűkítik magukat saját fogalmaikba? Elkötelezettség Bár a Mester szívélyes volt összes tanítványához. Később még hozzáfűzte: – Sosem élsz oly teljesen. – Borzasztó – szörnyülködtek az elképedt tanítványok. s az egész lénye megváltozott. Mivel nem volt még pénzük. Az út hosszú volt és unalmas. akik visszavonultak a kolostorba. mint a visszavonultságban gyakorolt lelkiség. mint amikor az életedet teszed kockára. amit tevékeny életben gyakorolnak. de sosem válaszolt a kérdéseikre. hogy megállítsd a zuhanásodat. az életüket tették kockára – a vesztes ejtőernyő nélkül kiugrott a gépből. hogy ki kötözött meg – felelte a Mester. összehasonlíthatatlanul értékesebb. Egy hét múlva visszajött a tanítvány s így szólt: – De senki sem kötözött meg. A tanítvány kipróbálta. vagy az isteniről beszélni azoknak. – Valóban – hagyta helyben a Mester-. azoknál. azt mégsem tudta elrejteni hogy jobban kedveli azokat. akik nagyon csodálkoztak ezen. akik meglátogatták. a munkások szerencsejátékba kezdtek. Egyszer – mondotta – találkozott egy pilótával.Anthony de Mello: A csend szava . – Akkor miért akarsz felszabadulni? Ez volt a megvilágosodás pillanata. hogy az is zuhan. a kereskedőket. így magyarázta meg: – Hogy tudna valaki az óceánról mesélni a kútban lakó békának. de ez tette a játékot izgalmassá. aki a második világháborúban munkásokat vitt Indiából Burmába. Amikor belekapaszkodsz valamibe. így válaszolt: – Az a lelkiség. a földműveseket –. . Korlátozottság A Mester mindig udvariasan fogadta az egyetemi professzorokat. Amikor rákérdeztek ennek az okára. Tanítványainak. a tanítvány hirtelen szabaddá lett. amint ledobnak a hegytetőről minden más élőlénnyel együtt. érezd. Halandóság A bölcsességért könyörgő tanítványnak ezt mondta a Mester: – Próbáld ki a következőt: csukd be a szemed. Felszabadulás – Hogyan lehetnék szabad? – Találd ki. akik a "világban" éltek – a házasokat. és sosem merült bele teológiai spekulációikba. s lásd magadat.Egy perc bölcsesség 30 Kaland A Mester az életről tartott előadást.

– És hol a mennyország? – A jelenben.Egy perc bölcsesség 31 Természet Az előadó azt fejtegette. hogy már most a mennyben élsz. hogy a modern világban a fegyverkezésre költött összegnek csak egy kis töredéke is megoldhatná az egész emberiség anyagi gondjait. a Mester halkan rázendített a híres haikura: A földi halálról tudomást sem véve énekel a kabóca. Később a tanítványok kitartó kérdésére így felelt: – A madarak dalai. amelyet utánozhatnának. a méhek zümmögése mind az Igazságot harsogják. megkérdezte a Mester: – Minek foglalkozol a másvilággal? – Lehetséges-e nem gondolni rá? – Persze.Anthony de Mello: A csend szava . de elfelejtették. Az előadás után a tanítványok persze feltették a logikus kérdést: – De miért ilyen ostobák az emberek? – Azért – mondta a Mester ünnepélyesen –. hogy ha mindent el is veszítesz. itt és most. csak egy játékszert vesztettél el. A füvek és a virágok mind az Utat mutatják. . – Mondj egy példát ez utóbbira! De a Mester nem szólt semmit. Hallgassatok és nézzetek. aki szinte megszállottan a halál utáni élettel foglalkozott. hogyan kell olvasni a nem nyomtatottakat. Jelenlét Amikor a tanítványok lelkiségi modellt kértek a Mestertől. mert az emberek megtanultak nyomtatott könyveket olvasni. Ráébredés – Mit kaptál a megvilágosodástól? – Örömet. – Hogyan? – Úgy. mert így kell a nem nyomtatott könyveket olvasni! Mennyország A tanítványtól. a Mester csak ennyit szólt: – Pszt! Hallgassatok! S ahogy a kolostoron kívül az éjszaka neszeit hallgatták. – Mi az öröm? – Ráébredés arra.

mert valami vita támadt közöttük. A Mester ezt mondta neki: – Ha félsz az áruház tulajdonosától. Jóindulat Egy fűszeres jött a Mesterhez nagy bajával. melyet a valóság sosem érintett. Ha most ő azt elveszíti. – Igaz. Az egyik női tanítvány azonban állandóan csak csendben ült. hanem. a következő kis történetet beszélte el: Volt egyszer egy egylábú sárkány. amivel azonnal szeretete és harmóniát tud teremteni az emberek között. Azt hallották a Mesterről. vagy akárkire is gondolsz. Néhány tanítvány akinek fejtörést okozott. – A gondolat az egyetlen eszközünk. Miután mondanivalóját befejezte. akkor mindennek vége. mondd magadnak: haldoklom. Később a tanítványainak még azt mondta a Mester: – A gondolat sokkal inkább szűrő. s – attól félt. Közben próbáld is érezni a szavaid igazát. – Mit tegyek hát? – kérdezte a zaklatott fűszeres. hogy van valami módszere. akkor gyűlölni fogod. hogy valaki mit cselekszik. hogy sokan olyan gondolatborítékban élnek. Kinyilatkoztatás A szomszédos kolostor szerzetesei a Mester segítségét kérték. Neki pedig már az ősei is abban a kis üzletben keresték meg a kenyerüket. De olyan jól el tudja rendezni. hogy az életszentségben nem az a döntő. Egészen felzaklat a csendje. – Az igazat megvallva – válaszolt a százlábú – egyáltalán nem rendezgetem őket. hogy többé már nem is vagyunk képesek látni. Zaj A Mestert a tanítványai mindennap kérdésekkel árasztották el. hogy mit enged megtörténni. és ez az ember is haldoklik. Gondolat – Miért vagy olyan óvatos a gondolattal? – kérdezte a filozófus. Amikor ennek oka felől faggatták. Ezért van az. s az így szólt a százlábúhoz: – Hogy tudod elrendezni a lábaidat? Nekem ezzel az eggyel is sok bajom van. de ugyanakkor komolyan és határozottan válaszolt. hogy nemsokára tönkre fogja őt tenni. akkor a keserűség kihal közületetek. mert semmi máshoz sem ért. a Mester el is tűnt.Egy perc bölcsesség 32 Bizalom A Mester gyakran hangsúlyozta. Ha megegyeztek abban. s harmóniában éltek egymással. melyekre ő könnyedén és kedvesen. mintsem tükör. Ez a gyűlölet lesz a végzeted. hogy mindannyian gyakoroljátok ezt. S a Mester fel is fedte a módszer titkát: – Amikor valakivel együtt vagy.Anthony de Mello: A csend szava . . amit a Mester mond. Üzletével szemben ugyanis egy nagy áruház nyílt meg. ezt válaszolta: – Szinte egy szót sem hallok abból. amellyel rendbe szedhetjük a világot.

Gyógyulás A lelki gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester: – Valóban meg akarsz gyógyulni? – Ha nem akarnék. Isten újból összecsomózza a kötelet. Később az egyik tanítvány ezt mondta a Mesternek: – Kész vagyok. – Ugyan miért? – Nem gyógyulásért jön. téged fog pusztítani.Anthony de Mello: A csend szava . Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb. amitől félt: be kellett zárnia üzletét. hogy feladjuk a számunkra legkedvesebbet. mint valaha. Hiedelem A Mester Arisztotelészt idézte. hogy neki nincs szüksége az igazság keresésére. Hat hónap múlva visszajött a fűszeres. ha az nem jár változással. hogy Isten keresése érdekében lemondjak mindenről: jómódról. hasonlók azokhoz. Enyhülésért. barátokról. Bűn A Mester egyik zavarba ejtő. hogy beszámoljon a fejleményekről. Aztán fordulj az áruház felé. mert már megtalálta a saját vallásában. aki tönkretesz? – Minden neki szánt áldás visszaszáll rád. "Az igazság keresésében jobbnak tűnik. s áldd meg az üzletedet. De most már ő vezette az áruházat. A Mester viszont ezt mondta: – Volt egyszer egy diák. Mi mást adhatna még fel egy ember? A Mester nyugodtan felelt: – Istenről alkotott hiedelmeit. . még az életemről is. A tanítványainak pedig azt mondta a Mester: – Azok az emberek. s dolgai sokkal jobban álltak. kívánj magadnak boldogulást. akik szorgalmazzák a fejlődést. mert vakon hitt a matematika könyv végén található válaszokban. A legtöbb ember ezt teszi. mint a szentekhez. hogy idejöttem volna? – Persze. ha az fájdalom-mentes. aki sosem lett matematikus. elvágod a kötelet. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet. Minden rossz. hogy a válaszok helyesek voltak. s valójában szükséges is. de gyönyörű tanítása a következő: – Isten közelebb van a bűnösökhöz. és áldd meg azt is! – Mit? Még hogy megáldjam a vetélytársamat. de csak akkor. Mindezt így magyarázta: – Isten az égben minden embert egy kis kötélen tart. hazámról. gondolod. amit neki kívánsz. akik csak akkor akarnak meggyógyulni. Amikor vétkezel. családról.Egy perc bölcsesség 33 – Minden reggel menj ki az üzletedből a járdára. A helyzet iróniája az. Tantétel Egy látogató azt állította." És az igazság" szót felcserélte az "Isten" szóval. mert az fájdalmas. s ezzel kissé közelebb húz magához. Bekövetkezett.

– Semmit – válaszolta – a tanítvány. mint egy csillag az égből. de nem tanít semmit. akkor a lelked a mennybe megy? – Igen – válaszolt a prédikátor. hittételként kezelnénk a tanítását. mint a levél a fáról? A leány egész nap a Mester furcsa kérdésén töprengett. s belemerült a megvilágosodásba. vagy a világból jöttél.Anthony de Mello: A csend szava . A látogató egyáltalán nem értette a dolgot. hogy mit látunk. – Szerinted. – Valamit. A Mestert pedig nem az érdekli. Aztán hirtelen meglátta a választ. Hogy mire utalt. A Mester elmosolyodott. a legfontosabb kérdés a következő: ki vagyok én? A tanítványok jobban megértették. Lencsevégre kapva – Szerintetek melyik a legfontosabb vallási kérdés? – kérdezte egy nap a Mester. – Akkor miért tart előadásokat? – Ő csak az utat mutatja. – Mondd. hogy mi mit hiszünk. – És a tested a sírba kerül? – Igen.Egy perc bölcsesség 34 A tanítvány szomorúan távozott. te hol leszel? Azonosítás – Szeretném látni az Istent. – De akkor miért nem látom? . ha meghalsz. amikor megszülettél. – Mit kívánsz születésnapi ajándéknak? – kérdezte a Mester. Jobban félt a "tudatlanságtól". Sok feleletet kapott: – Van-e Isten? – Ki az Isten? – Hogyan juthatunk el Istenhez? – Van-e élet a halál után? – Nem – mondta a Mester –. kedvesem. a világba jöttél. amikor fültanúi voltak a Mester és egy prédikátor beszélgetésének. hanem az. Oktatás – mely nem az – Mit tanít a Mesteretek? – kérdezte egy látogató. ami meghozná a megvilágosodást. Eredet A női tanítványnak születésnapja volt. – Éppen őt nézed – mondta a Mester. ha szabad kérdeznem. ezért a tanítvány jobban megmagyarázta: – Ha a Mester tanítana. mert nagyon ragaszkodott a meggyőződéséhez. mint a haláltól. – És.

De mielőtt útnak indult volna. A tanítványok meg azt szerették volna tudni. – Ne a szavaira figyelj. mennyire a jó szándék vezeti a majmot. de meglehetősen szokványosnak találtam a beszédjét. minden Istenről alkotott kép sokkal inkább torzít. úgy látszott. hogy "megvilágosult" cselekvésre gondol. hogy elérjem az életszentséget? – kérdezte egy utazó. hogy a "megvilágosult" mit jelent. – Kövesd a szíved vágyát – válaszolta a Mester. az lángra lobbantja a szívedet. vagy a fogótól. mint a visszahúzódást. Ez a tanítványokat igencsak dühítette. hogy jobban szereti a cselekvést. Jó szándékot talán? – Ó. s rázd addig. – Akkor meg minek használsz szavakat? Erre a Mester harsányan felkacagott. de nem a Mestert. mintsem tükröz. nagyon erős alkatra lesz szükséged. Később még hozzátette: – Ahogy fölösleges a késtől azt kérni. s azt válaszolta: – Amikor beszélek. . Tiltakozó tanítványainak pedig egy nap ezt mondta: – Nem a hang hiánya.Egy perc bölcsesség 35 – Miért nem látja a szem saját magát? – kérdezett vissza a Mester.Anthony de Mello: A csend szava . Érthetőség – Minden szó. – Akkor hogyan beszéljünk Istenről? – A csenden keresztül. kedvesem. hogy magába harapjon. hogy saját magát vágja el. Ami megmarad. hogy mutassa meg magát. amíg az összes szó le nem esik róla. hanem az üzenetére! – Hogyan lehet azt kiszűrni? – Ragadd meg az egyik mondatát. Ez a válasz. amikor kiemeli a halat a vízből. ugyanúgy fölösleges Istentől kérni. Üresség Néha nagyon sok. Szolgálat A Mesterről köztudott volt. De ő mindig hangsúlyozta. ő a zajban is ugyanolyan elégedettnek látszott. s így a csendnek befellegzett. nem – mondta a Mester. a Mester még odasúgta neki: – Hogy a szívedet követhesd. nagyon tetszett az utazónak. hogy hallgassam a Mestert. hanem énünk hiánya a csend. nem a szavaimra kell hallgatnod. hogy megmentse a megfulladástól! Lét – Mit tegyek. mint a csendben. zajos látogató érkezett a kolostorba. – Gondoljatok csak arra. Hallgasd a csendet! Jelentés Egy utazó így szólt az egyik tanítványhoz: – Messziről jöttem ide.

a "Hatalmas Szél" biztosan fel fog támadni. – Az istenit csak a mindennapiban lehet megtalálni – állította. Önző és énközpontú vagyok. A Mester ezt mondta: – Ne aggodalmaskodjatok! Ha a fiú valóban önállóan gondolkodik. Hogyan szabaduljak meg ezektől? – Légy barátságos magadhoz. annál kevésbé lehet észrevenni. Csak arra tudlak megtanítani hogyan tedd őket szentté. a Mesterhez fordult vigaszért.Egy perc bölcsesség 36 Megjelenések A Mester mindig idegenkedett a szenzációktól. hogy ezt észrevegyük. Helyeslés Egy asszony. – Alkoholmentes ittasságot – hangzott a válasz. Szívélyesség – Mit tegyek. s odaviszi majd a gyereket. ezt mondta: – Titokzatos dolog az életszentség: minél nagyobb. a Mester ezt mondta: – Ő már ott van. hogy a felebarátodat szeresd. akkor az éned megelégedett lesz. hogy építsük be Istent az életünkbe.Anthony de Mello: A csend szava . aki állandóan azt hangoztatta. s szabaddá tesz arra. majd szelíden így szólt: – Kedvesem. Ünneplés – Mit adna a lelkiség nekem? – kérdezte az alkoholista a Mestert. hogy a fiuk felhagyott a család vallásos hagyományaival. amíg kiöntötte szívfájdalmát. Kényszerűség Egy félelmekkel teli vallásos látogatóhoz így szólt a Mester: – Miért vagy olyan nyugtalan? . Szentség Annak a prédikátornak. én nem tudom letörölni a könnyeidet. s így szólt: – De én túlságosan is szeretem magamat. A mi feladatunk az. ahová tartozik. Nyitottság Egy gondterhelt házaspár amiatt panaszkodott a Mesternek. A Mester türelmesen végighallgatta. majd visszajött. Annak a tanítványának pedig. akinek aszkétikus gyakorlatai a bizarrság határát súrolták. s kijelentette. fia halálán érzett nagy bánatában. hogy szeressem a felebarátomat? – Ne gyűlöld többé önmagadat! A tanítvány sokáig és komolyan gondolkozott ezeken a szavakon. hogy ő ezentúl szabadgondolkodó.

hozzátette: – Azért ne keseregjetek. – Van neked saját kincsesházad.Egy perc bölcsesség 37 – Mert esetleg nem részesedem a megváltásban. Nem tudjátok megszerezni. se elveszteni nem. Erre azt mondta a Mester: – Most foglaljátok szavakba! Mindegyikük hallgatott. A tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. A megvilágosodást elveszteni sem tudjátok. akkor teljes virágzásban látom. Akik mondják. hogy szabad légy? Arra vagy kötelezve. amely hatalmába kerített. Erre a Mester hangosán felnevetett. így válaszolt: – Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot.Anthony de Mello: A csend szava . A tanítványok mindmáig keresik azt. hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben. . Amikor a Mester belépett. de fogalmuk sem volt. nem mondják. s ezt kérdezte: – Szóval téged kényszerítenek arra. vagy hogyan érhető el. és élvezd a kincseidet! Teljes függetlenség A tanítványok a megvilágosodást keresték. miért kutatsz máshol? – Hol van az én kincsesházam? – Ebben a keresésben. akik azt akarták tudni a Mestertől. s minden félelme eltűnt örökre. megkérdezték. Ő azt kérdezte tőlük: – Melyiktek ismeri a rózsa illatát? Mindegyikük ismerte. Felszabadulás. – Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember. Látva a tanítványok szomorú ábrázatát. hogy lássa a rózsabokrot? – kérdezték. pontosan mit jelentenek e szavak. lehet. amit se megszerezni. Szabadság. hogy felszabadulj? Abban a pillanatban a látogató megkönnyebbülten fellélegzett. nem tudják. Fegyelem A tanítványoknak. mi az. – Miért kell valakinek figyelmesen néznie. hanem a saját előre gyártott gondolatát a bokorról. amely így hangzott: Akik tudják. – És mi a megváltás? – Moksha. Évekkel később így beszélt barátaihoz: – Nyisd fel a kincsesládádat. A Mester ezt mondta nekik: – Azt nem is lehet elérni. hogy mit keres. Elszegényedés Egy távoli országból érkező tanítványtól megkérdezte a Mester. Szavak A tanítványok elmerülve vitatkoztak Lao-ce mondásán. – Megvilágosodást.

hogy megfordult egy-egy csinos nő után. s felgyújtom a templomot is. ha a körülmények úgy hozták. és az is köztudott volt róla. ha egy ember szent. Amikor egy utazó azt panaszolta fel. hogy megy a templomot felgyújtani. elszomorodott. meg az Urat is.Anthony de Mello: A csend szava . hogy neked is annak tűnjön. ha túl messze. aki viszont ezt mondta: – A Mester arra fekteti a hangsúlyt. mintha az elsőről mit sem tudnál. akkor két dolgot jól az eszedbe kell vésned. és egészen más az. Tapasztalat Miután a neves egyetem elnöke meggyőződött a Mester misztikus tapasztalatairól. hogy a megvilágosodást tanítsa. hogy a teológiai tanszék vezetője legyen? – Ugyanúgy. ahogy egy elefántot megakadályozna abban. nem zárkózott el egy italtól. Tudott nevetni. hogy az állattani tanszék vezetője legyen. meg akarta őt tenni a teológiai tanszék vezetőjének. mint az Úrral. hogy a "belső Forrással" kapcsolatba kerüljenek. hogy Isten elérésére minden erőfeszítés hiábavaló. Gyakran hallották tőle: – Három dolog van a világon. Megijedt. – Megakadályozná ez abban. amelyben egy próféta lángoló fáklyát hordozott az utcákon. Aztán a Mester még hozzátette: – Egy nap én is fáklyát fogok. Szerette a jó ételeket. ami ha túlságosan közel esik. mert az emberek többet törődnek a templommal. hogy úgy kell cselekedned. . hogy felhívja tanítványai figyelmét a vallás veszélyeire. – S mi a második? – Az. mondván. Ajánlatával megkereste a fő tanítványt. Bálványimádás A Mester sohasem fáradt el abban. Hírverés Csak a legélesebb szem fedezhetett fel valami különöset a Mesteren. akkor veszélyes. hogy túlságosan tőle függjenek. az egyik tanítvány helyreigazította: – Más az. hogy megvilágosodott legyen. hogy úgy viselkedjen. hogy elérjem Istent? – Ha Istent akarod elérni. Ellentmondás – Mit cselekedjek. akkor semmit sem ér. Nagyon szerette azt a történetet. sírni vagy dühöngeni. nem arra. ezért legokosabb közepes távolságban tartani. Ez a három pedig a tűz.Egy perc bölcsesség 38 Mértéktartás A Mester újra meg újra igyekezett lebeszélni tanítványait arról. sőt kettőtől sem. az állami hatóságok és a guru. hogy a Mester nem "szent ember". Az első az. mert ez megakadályozná azt.

hogy miért ellenzi a csodákat. hogy fejtse ezt ki jobban. mint az álom. Csoda A külvárosban élő haddzsiról az a hír járta. Amikor az egyik tanítvány azt kérdezte. aki szegényen halt meg. Álcázás A Mester egyszer azt mesélte. hogy mi ez a "Lélek". Azelőtt egy csavargó használta. hogy nem érdeklik a csodák. A Mester így válaszolt: – A jó tanító gyakorlatot ajánl. és melyik a rossz gyakorlat? – Ugyanúgy. Arról is csak akkor szerzünk tudomást. hogy egy antik csésze óriási összegért kelt el az árverésen. A Mester ezt válaszolta: A víz a folyás által marad szabad és élő. de mindegyik tanítvány meghallotta a súlyos szavakat: – Itt az ideje. a Mester azt válaszolta: – Téged magad! A tanítvány kérte. Egy különösen letört tanítvány azt akarta tudni. ha a csészére figyelnél. hogyan különböztetheti majd meg a valódi tanítót a hamistól.Egy perc bölcsesség 39 Földművelés Az istenit kereső utazó azt kérdezte a Mestertől. azt válaszolta: – Hogyan is ellenezhetné valaki azt. a Lélek sem fog jönni. hogy csodákra képes. Előbb vagy utóbb. Sokkal jobban járnál. Te azáltal maradsz szabad és élő. ami nem élmény Az istenélményről folyt a vita. amikor a Mester így szólt: – Amikor az Istent megtapasztaljuk. hogy elmenj. – De honnan tudom majd. A Mester. megrekedsz és meghalsz – és megfertőződöl. hogy melyik a jó. aki megtapasztal? – Az istenélmény tehát egy "nemélmény"? – Olyan ez – mondta a Mester –. De akkor ki az. ha visszatért hazájába. Átmeneti jelleg A Mester allergiás volt azokra az emberekre. ahogy a gazdálkodó megkülönbözteti a jó földművelést a rossztól. Ha nem mégy el. Így aztán a háza valóságos zarándokhely lett a betegek számára. hogy elmégy. akiről köztudott volt. az "én" eltűnik. – Minden figyelmed arra a filléres tudásra irányul. akik a kolostorban akartak maradni.Anthony de Mello: A csend szava . sohasem válaszolt a haddzsival kapcsolatos kérdésekre. amit könyvekből és tanároktól szedsz össze. amelyben a tudásodat tartod. . hogy mit jelképez a csésze. ami a nap minden pillanatában ott játszódik le az ember szeme előtt. amellyel fillérekért koldult. a rossz teóriákat. Élmény. amikor már felébredtünk. Amikor aztán neki szegezték a kérdést. Fogalma sem volt a csésze értékéről. Ha nem mész el tőlem.

Ez az eset a Mestert arra indította. aki tetteti az alvást. amíg a szentember be nem ért a faluba. Nemtörődömség A Mester mindig azt hangsúlyozta hogy magunknak kell tanulnunk. de mivel félt az éjszakai utazástól. hogy mások tekintélyén csüngenénk. "Az egyik módja. hogy beszédre bírják. aki csak tetteti az alvást? – kérdezte a Mester. aki szilárdan meg volt győződve arról. ahelyett. sohasem kellene megbocsátanod. hogy mindenféle kábítószert ki kell próbálnia. Később meg azt mondta: – Az alvást mímelő ember félrevezethet másokat. a hamis misztikus másokat és magát is becsaphatja. Jó példa volt erre az a fiatalember. amíg el nem jutok a faluba. Kibúvó Egy látogató elmesélte. amennyit a Mester a legkisebb . Sajnos. ezért azt mondta a Napnak: – Isten nevében. ha legyőzte volna félelmét az éjszakai utazástól? Ítélet – Hogyan bocsássak meg másoknak? – Ha senkit sem ítélnél el.Egy perc bölcsesség 40 Megtévesztés – Hogyan különböztessük meg az igazi misztikust a hamistól? – kérdezték a tanítványok. Csak annyit sikerült megtudniuk. hogy kitaláld. hogy egy szentember meg akarta látogatni haldokló barátját. maradj az égen addig." Esztelenség A saját megvilágosodásáról a Mester mindig is nagyon hallgatag volt. ahol a barátom fekszik és haldoklik! S a Nap megállt az égen. – Az lehetetlen. – Kikre utalsz. vajon a deszkádba szöget vagy csavart kell-e tenned. hogy a csavarra lett volna szükséged. – Amilyent az emberek gondolnak. a következő: verd be a szöget. A Mester csak mosolygott: – Nem lett volna jobb a szentembernek. olyan nincs – válaszolta a Mester. bár a tanítványok mindent elkövettek. aki valóban alszik. hogy elmesélje a csavar és a szög régi történetét. A Mester mosolygott. magunkat kell tanítanunk. Ennek is megvannak persze a maga hátrányai. hiszen azok a misztikus élmények eszközei – és csakis kockázattal és próbálgatással tanulhatunk. – Hogyan különböztetitek meg azt. Csak az tudja. de magát nem. máris tudod. attól. akiket roppant érdekelt a mágia. amikor az "emberekről" beszélsz? – Mindenkire. Korlátozás – Van Isten? – kérdezte a marxista.Anthony de Mello: A csend szava . Ha elrepeszti a deszkát.

hogy képességei nagyon korlátoltak. Amikor az azt akarta tudni. Kialakulás Az egyik tanítványnak. A Mester habozás nélkül válaszolt: – Az emberek napról napra többet tudnak a világról. – Az nem egy és ugyanaz? – Nem. De nagyon ritkán lehetett látni. Ő vezette a kolostor könyvelését is. aminek magadat tartod. hogy behatolj egy házba: létrán mászol. te is megváltozol. aki amiatt panaszkodott. hogy a Mester leüljön és elmélkedjen. azt mondta a Mester: – Valóban. a fekete lyukak. és ablakot zúzol – s később észreveszed. Emberekkel találkozott. Megadás – Mi a legmagasabb rendű cselekedet. A válasz így hangzott: hülyén. s könyveket írt. s dolgozott kint a földeken. Később meg egy csillagásznak. Anélkül a cselekedeteink halottak. ami legjobban jellemzi a mai világot. Amikor a fiú azt is megkérdezte. hirtelen azt mondta a Mester: – A világegyetem milliónyi furcsasága. hogyan érezte magát az apja. mint amikor mindent elkövetsz. amiket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? – A képességeim. Az vagy. Amikor a gondolkodásod megváltozik. – Nem. De észrevetted-e már hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 41 fiának mondott. Találékonyság – Mi a legmagasabb rendű cselekedet amit valaki tenni tud? – Ülni és elmélkedni. hogy nevezze meg azt. a talentumaim. – Miért töltöd hát az összes idődet munkával? – Ha valaki dolgozik. amit valaki tehet? – Ülni és elmélkedni. s egyre kevesebbet magukról. képességeid nem korlátlanok. – A cselekvés tehát alacsonyabb rendű? – A tétlenség ad életet a cselekvésnek. hogy a ház ajtaja nyitva volt. . Szünet nélkül végezte a házi munkát. akit elbűvöltek a modern csillagászat eredményei. – Nem vezet ez tétlenséghez? – Ez maga a tétlenség. az olyan volt. Te változtál. nem kell feladnia az ülést és meditációt. hogy miért. a kvazárok és a pulzárok közül is a legérdekesebb kétségkívül a személy. Felszínesség Egy újságíró kérte a Mestert. a Mester ezt mondta: – Tudod fiam. amikor megvilágosodott.

de nem a kezeddel. hogy a végén teljesen legyengült. – De hát nem te mondtad. – Akkor nincs – mondták a tanítványok.Egy perc bölcsesség 42 Megszűnés Egy tanítványnak. – Van – válaszoltak a tanítványok kórusban. hányszor lesztek nyugtalanok egyetlen nap folyamán! Szemléltetés – Van-e Isten? – kérdezte a Mester egyik nap. és kitette magát a letartóztatás és a halál veszélyének. – Hát akkor mi a helyes válasz? – Nincs válasz. A Mester nem válaszolt. A Megvilágosodást el lehet érni. – A bölcs ember nem fél a haláltól szokta mondogatni. – Miért törődne az ember azzal. hogy igyekezzek kiüresíteni magamat? Ezt próbálom most csinálni – válaszolta a tanácstalan tanítvány. vagy jól érezni magadat? – kérdezte a Mester. amikor már megvirradt? Távoliság A Vidám Park tulajdonosa szóba hozta a helyzet iróniáját: a gyerekek nagyszerűen érzik magukat a parkjában. aki annyira vágyódott a megvilágosodás után. az is köztudott volt róla. ami-kor az eset felől kérdeztek. vagy amikor tanítványainak egy csoportjával a lepra sújtotta falu segítségére sietett. Valóság Bár a Mester igyekezett élvezetessé tenni és élvezni az életet. ő meg általában levert. Például. hogy egy gyertyát kioltanak. amikor elítélte a kormány zsarnokságát. – Mindkettőt.Anthony de Mello: A csend szava . de nem a te erőfeszítéseiddel. hogy alkalmanként komoly kockázatokat vállalt. melyeket egy csavargó mondott egy földbirtokosnak: – Tiéd a föld. – Ez sem igaz. Később. azokat a szavakat idézte. – Mit szeretnél inkább: a park tulajdonosa lenni. – Csak egyet mondj! – Számoljátok meg. – De miért kockáztatná az ember olyan könnyen az életét? – kérdezték egyszer tőle. Derűs nyugalom – Van-e valami mód arra. – Nem igaz – mondta a Mester. mások meg élvezik a táj szépségét. hogy megmérjük lelki ellenállóképességünket? – Több is. azt mondta a Mester: – A fénysugárt el lehet kapni. – Hogyhogy nincs? . – Így aztán tele vagy az üresség utáni igyekezettel – mondta a Mester nagyot kacagva.

De senki sem látta a könyvet mindaddig. úgy tűnik. mintha ellenezné a vallást. – Azt nem – hagyta jóvá a Mester –. a vallást és lelkiséget egynek tartották. könyörgöm. – Az meg. miután beszélgetett egy kicsit gyerekkori barátjával. de nagyon is tudatában volt a korlátainak. Manapság. akkor hogy tudnátok bármit is kérdezni róla? Elsőbbség A Mester örült a technika fejlődésének. de azt mindenképp el kell kerülnünk. – Gondolj magadra – mondta a Mester. amíg egy látogató tudós kitartó kérleléssel meg nem szerezte a Mestertől. – Tudom – mondta megelégedetten a Mester. hogy eljárt feletted az idő! – kiáltotta a Mester. mintha az árvizet vízzel. Később még bánatosan hozzátette: – Olyan ez. – De hisz ez a könyv nem mond semmit – panaszolta a tudós. aki túl van minden gondolaton és szón. – De lásd. Ez a rejtély persze állandóan foglalkoztatta a tanítványokat. így válaszolt: – Az emberiparban dolgozom. Más szóval: félelmet és kapzsiságot idéz elő.Anthony de Mello: A csend szava .Egy perc bölcsesség 43 – Mert kérdés sincs – válaszolta a Mester. ellentétben a Mesterrel. . és mohón kinyitotta – de csak üres lapokat talált benne. Gyorsan hazavitte. – A te erőfeszítéseid jobb eszközöket produkálnak. Pusztítás A Mester ugyan szentnek látszott. – Senki sem kerülheti el az öregedést. hogy eljárjon felettünk az idő. az enyémek jobb embereket. az égő istállót pedig tűzzel akarnánk megfékezni. amit Istenről tudhatunk. ugyan micsoda? – kérdezte a gyáros. amely tartalmaz minden elképzelhetőt. Később megmagyarázta: – Ha nem tudtok semmit sem mondani arról. hogy mi a foglalkozása. – A vallás. milyen sokat enged sejtetni! Merevvé meszesedés – Egek. vagy igen? – kérdezte a barát. az embereket jobban foglalkoztatja a dolgok tökéletesítése. ahogy manapság gyakorolják. akik. pedig ez a kettő pusztítja leginkább a lelkiséget. mégis valahogy úgy tűnt. jutalommal és büntetéssel foglalkozik. Burkolt célzás A Mester azt állította. hogy a birtokában van egy könyv. Később a tanítványainak még hozzátette: – Az élet célja a személyek kibontakoztatása. Amikor egy gyáros megkérdezte tőle.

Később azért humorosan így szólt: – Úgy tűnik. hogy mindenki a saját üteme szerint haladjon. Közlés A tanítványok egyszer az olvasás hasznáról vitatkoztak. ő ezt kérdezte: – Olvastatok-e már olyan írást. Sebezhetőség Az állandóan veszekedő házaspárnak tökéletes megoldást ajánlott a Mester. Meghiúsulás A tanítványok nem tudták megérteni azt az önkényesnek tűnő eljárást. mint a fogalmát körülírni. azt válaszolta: – Arra. hanem egy szétroncsolt szárnyú lény. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. Amikor a Mesterhez fordultak. nem tudott hova lenni a csodálkozástól. másokat pedig felvett tanítványai közé.Egy perc bölcsesség 44 Elnyomás A Mester sohasem erőltette a fejlődést. Hetekkel később. Jobb pénzzel rendelkezni. A következő kis történettel magyarázta ezt meg: "Valaki egyszer észrevett egy pillangót. hogy mire tanítja a tanítványait. Egyszer aztán kaptak némi magyarázatot. amikor ezt hallották a Mestertől: – Ne is próbáljátok a disznót éneklésre tanítani. mint maga a szöveg? A tanítványok igenlően bólintottak. amit szívességként is kérhettek! A veszekedés azonnal megszűnt. mások nem értettek ezzel egyet.Anthony de Mello: A csend szava . Csak azt érjük el. amit érdemes volna számolni. Jobb egy élményt átélni. ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét. hogy tönkretesszük. hogy helyes értékrendet állítsanak fel. hogy sok embernek van ilyen kis zsebszámolója. Egyesek időveszteségnek tartották. – Az élet is ilyen szöveg – mondta a Mester. Csak az időtöket vesztegetitek – s a disznót is felingerlitek. – Hagyjatok fel azzal. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta. amelyikben az előző olvasó margóra firkált megjegyzése legalább olyan gondolatébresztő. Pontosítások A Mester gyerekes örömmel fogadta a modern találmányokat. az nem lepke lett." – A növekedési folyamatot – vonta le a következtetést a Mester – nem lehet felgyorsítani. mint azt számolgatni. . amint éppen a bábjából próbált kimászni. de semmije sincs a zsebében. hogy jogként követeljétek azt. amikor egy látogató azt kérdezte tőle. hanem hagyta. De ami kibújt a bábból. amellyel a Mester egyeseket visszautasított. Amikor meglátott egy zsebszámológépet.

– Tanultságra úgy teszünk szert mondta. hogy könyveket olvasunk. amit nem mond! Nagyság – Az a baj a világgal – mondta sóhajtva a Mester – hogy az emberek nem akarnak felnőni. hogy elérte a teljes igazságot. ezt mondta neki: – Tanulj meg a feleségedre hallgatni! Az illető szívébe véste a tanácsot. vajon tanítványa legyen-e a Mesternek: – Eljött hozzám tanulni. hogy amit a Mester tanított. s az lett az eredménye.Egy perc bölcsesség 45 Szembeállítás Egy úttörő szellemű embernek. az semmi. amit a barátaid eltitkolnak előled. s egy hónap múlva visszatért. Összebékülés Amikor valaki. tanácsért fordult a Mesterhez. hogy közölje. akinek házassága bajban volt. míg ezer őszinte ember meg nem bélyegezte istenkáromlásért. s figyelj minden szóra. – Istenről csak annyit tudunk – mondta. akit a gyakori kritikák elbátortalanítottak.Anthony de Mello: A csend szava . Azt mondta erre a Mester: – Senkiről sem mondhatjuk azt. ezt tanácsolta a Mester: – Hallgass a kritikus szavaira! Ő megmondja azt. A tanítványok közül csak kevesen értették meg. Egyszer így nyilatkozott arról az emberről. Megvilágosodás A Mester a tanulásnak is és a bölcsességnek is pártfogója volt. Vagyis amit valójában valaki meg tudott tanulni tőle. Jézust és Mohamedet a kortársaik lázadóknak és évtanítóknak tartották. Tanítani sem. megtanult a felesége minden szavára figyelni. – Mikor mondhatjuk valakiről. hogy hazudjunk neki bármiről is. De azt is hozzátette: – A kritikus szavai ne csüggesszenek el! Kritikusnak még sosem állítottak szobrot. Üldözés Az egyik tanítvány azt fejtegette. mikor erről kérdezték –. Végtelenség Lehetetlenség volt rávenni a Mestert. isteni dolgokról beszéljen. csak a kritizáltaknak. hogy nem tanult semmit. mindaddig. – Amikor már nem szükséges. hogy amit tudunk. aki sokáig és gondterhelten fontolgatta. az semmi sem volt. hogy Istenről. hogy már felnőtt? – kérdezte az egyik tanítvány. azt nem lehetett tanulni. hogy Buddhát. Elmosolyodva így szólt erre Mester: – Most menj haza. vagy előadásokat hallgatunk. – És bölcsességre? .

amit mindig is néztél – válaszolt a tanítvány. mutatóujját összezárt ajkaihoz emelte. – Megtanít arra. hogy meghatározza. hogy semmi látnivaló sincs. Megnyilatkozás Amikor új tanítvány jelentkezett a Mesternél. s ez csak még fokozta a tanítványok elképedését. Művészet – Mire jó a mester? – kérdezte valaki. aki egész életedben kitart melletted? – Ki az? – Te. hátha tréfál. hogy csak a csend alakít át. hogy lássam a naplementét. nézzetek figyelmesen. . De komolyan beszélt: – Akárhol is vagytok. amikor valaki megkérdezte: – Hogyan jutunk el arra a csendre. a tanítvány megmagyarázta: – Egy művész a festményével megtanított arra. hogy mi a megoldás minden egyes problémádra? – Nem. amelyről beszélsz? A Mester erre valami olyan egyszerűt mondott. hallgassatok. mi a csend. hogy minden csendes! Ártatlanság Az egyik kiránduláson ezt kérdezte a Mester: – Akarjátok tudni. milyen a megvilágosodott élet? Nézzétek a tó felett repülő. mert a nap minden perce újabb kiadását hozza a könyvnek. hogy a tanítványok az arcát kezdték vizsgálni. Amikor erről faggatták. Utógondolatként még hozzátette: – Egyáltalán nem könnyű feladat. s a tó sem kötődik a képükhöz. szabad a gazda. Szemlélődés A Mester gyakran mondogatta. amikor úgy tűnik. amit mindig is tudtál. hogy lássam minden egyes pillanat valóságát. De senki sem tudta rávenni. általában a következő oktatásban részesült: – Ismered azt a személyt. Egyszer aztán megtört a hallgatás. – És tudod a választ összes lehetséges kérdésedre? – Mi az? – Te. madarakat! Miközben mindenki a madarakat figyelte.Anthony de Mello: A csend szava . – És kitalálod-e. – Te. mintha könyv lennél. csak nevetett. a Mester felkiáltott: – Képük a tóban tükröződik. de erről ők nem tudnak. A Mester a tanításával arra oktat.Egy perc bölcsesség 46 – Önmagadat olvasod. megmutatja azt. Amikor ez a válasz meghökkentette a látogatót. amikor úgy tűnik.

mint egy cipész. Akkor remélhetőleg. hogy valóban Istennel legyél. téged sem fognak becsapni. nem vagy egyedül. A tanítvány így felelt: – A mester olyan. s azt kérdezte a Mestertől: – Mikor leszek már alkalmas a tanításra? – Amikor a túlzott tanítási vágyad már alábbhagyott – válaszolta a Mester. és te nem leszel. Amikor "Istennel vagy". Ő csak annyit mondott: – Még várj! A tanítvány minden évben visszatért erre a kívánságára. Hogyan lehetnél hát Istennel? Később még azt mondta a Mester: – Keresd a magányt! Amikor valakivel együtt vagy. a Mester: – Ha te magad nem vagy csaló. hogy saját maguk őszinték. A teljes egyedüllét az egyetlen lehetőség arra. hogy felfedezzék a mesterek ámításait? Arányosság Egy várakozással teli látogató nagyon közönségesnek találta azokat az egyszerű szavakat. röviden csak ennyit mondott. – De csupán egy embert találtam.Anthony de Mello: A csend szava . akkor az Isten nincs. . te nem létezel. és csupán ahhoz van szükségük tesztre. hogyan különböztetheti meg a valódi mestert egy hamistól. akinek kifogyhatatlan a bőrkészlete. – Azért jöttem ide. A tanítványaihoz pedig később így szólt: – Miért tételezik fel a kereső emberek. – Miért? – Mert amikor te vagy. Gyanú Egy utazónak aki azt kérdezte. – Kívánságod teljesen lehetetlen. hogy szeretne másokat tanítani az igazságra. s megkérdezte. hogy találjak egy mestert – mondta az egyik tanítványnak. de a Mester mindig ugyanazt válaszolta neki: – Még várj! Egy nap aztán a tanítvány megsokallta.Egy perc bölcsesség 47 Magány – Istennel akarok lenni az imádságban. Ima A Mester állandóan támadta az emberek kedvenc istenfogalmait. Isten lesz. Erőszakosság Egy buzgó tanítvány ama kívánságának adott hangot. hogy mit gondol erről a Mester. aki semmivel sem különb a többinél. akkor sem vagy egyedül. Az anyagkivágást és a varrást azonban már a lábad méretei szerint végzi. amelyekkel a Mester őt köszöntötte. amikor Isten van.

s rohant azonnal a piacra. a házasságod sokkal boldogabb lenne. . Mesterkedés A Mester csendben végighallgatta a férjére panaszkodó asszonyt. – De akkor miért akarna bármit is megreformálni? – tiltakoztak a tanítványok. De e bicikli pontosan ott volt. és kiment a bajból – mondta –. Kötődés – Fogalmam sincs. Nagy örömében a legközelebbi templomhoz hajtott Istennek hálát adni. ha te jobb feleség lennél. nem adtál lehetőséget annak a szegénynek. hogy szeretne az igazságra tanítani másokat. hogy a tegnap éppen olyan veszélyes. A végén egy koldus jött a szónokhoz. ezért szeretnék felkészülni rá. Amikor azonban kijött a templomból. Megelégedettség Bármennyire is ellentmondásosnak tűnt. ahol hagyta. Ezt mondta a Mester: – Az. az egyiket eladja.Anthony de Mello: A csend szava . A Mester később így szólt: – Szavaid nagyon kenetteljesek voltak. mit hoz a holnap. s virágot vesz rajta. még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel. miféle ember a legalkalmasabb arra. Másodszor. hogy a valódi Isten után nézz! Amikor arra kérték. hogy megítéljem. amikor vásárolni indult. de még nem vagy kész a tanításra. a biciklinek hűlt helyét találta. a Mester mindig azt hangoztatta. hogy úgyis ellopták már. amiért megőrizte kerékpárját. Végül így szólt: – Kedvesem. hogy jobb férjet faragj belőle! Különcség A tanítványok azt akarták tudni. aki. ahogy van. gondolván. hogy kifejezze. – Hogyan lehetnék az? – Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel. amin majd én is részt veszek. akkor itt az ideje. Feltűnési viszketegség Amikor az egyik tanítvány kijelentette. a Mester a következő próbát ajánlotta neki: – Tarts egy szónoklatot. fiam. hogy az az igazi újító. mert mindent tökéletesnek lát. hogy tanítvány legyen. mire is lenne szüksége. ha mindössze két inge van.Egy perc bölcsesség 48 – Ha istened a segítségedre siet. – Miért nem? – kérdezte az letörten. – Félsz a holnaptól. Csak másnap jutott eszébe a kerékpár. Először is. hogy magyarázza ezt meg. a következő történetet beszélte el: – Egy ember őrizetlenül hagyta teljesen új kerékpárját a piacon. s nem veszed észre. – Két okból. aki képes mindent úgy hagyni. aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére. alkalmas vagy-e a tanításra! A beszéd nagyon lelkesítő volt.

nem az az eszköz. – Miért ne segíthetne az "Isten" szó eljutni magához Istenhez? – kérdezte a pap. s így szólt: – Szeretnék bölcs lenni.Anthony de Mello: A csend szava . Eszközül való használat Amikor egy tanítvány elhagyni készült a Mestert. amely által bejutsz a házba. hogy a Nyugat anyagilag fejlődik. a Nyugat választhatott először. ahol most én ülök. az ilyenek arra az emberre hasonlítanak. mert amikor kezdetben a világ különféle szükségleteit osztották ki. az ilyen emberek változtatják meg a folyók alakját és folyását. amit magával vihetne. hanem te. S a fiatalember azt mondta: "Szeretnék bölcs lenni. hogy a cselekedetek átfolyjanak rajta. hogy elérjünk istenhez. A másik típus állandóan buzgólkodik. hogy visszatérjen családjához és foglalkozásához." Magasabbrendűség Egy keleti tanítvány. – De hogyan lehet valami segítség is. meg akadály is? – A szamár. hanem a műszaki rajzoló. – Természetesen segíthet – válaszolt nyugodtan a Mester. amit ő keleti lelkiségnek tartott. aki nagyon büszke volt arra.Egy perc bölcsesség 49 – Nos. Ezt mondta a Mester: – Gondolkodj ezeken: Nem a tűz forró. ahol most te vagy. akik azon fáradozik. amely a kapuig hoz. Alkalmatlanság A Mester állandóan hangsúlyozta. épp olyan. Vele szemben ült egy fiatalember. s ezt válaszolta: – Volt egyszer egy fiatalember. Kegyelem Egyszer egy fiatalember jött a Mesterhez. Nem a szem lát. Egy nap aztán ott találta magát. a Kelet pedig lelkileg? – Azért – felelt a Mester –. Nem a körző rajzolja a kört. s kívánságának nagy volt az ereje. pont ott. aki annak érzed. . hanem te. mint te. Bölcs akart lenni. kért valamit. s ő maga semmit sem tesz. hogy maga az "Isten" szó és fogalom a végső akadálya annak. Hogyan lehetek az? A Mester sóhajtott. jött a Mesterhez s azt kérdezte: – Miért van az. Ez annyira felbőszítette a helyi papot. Az egyik típus hagyja. hogy hirtelen dühében beállított a Mesterhez a kérdés megvitatására. hogy még nedvesebbé tegye a folyót. vannak újítók és újítók.

a szavaknak meg kell halniuk. – De hogy tehetném? Engem szentnek tartanak. és nagyon sokan követnek ezen a vidéken! Később a Mester sóhajtások közepette így szólt: – A szentség ma csak egy név. Amikor később megkérdezték. aki vezetésért jött hozzá. – Az életet – hangzott a válasz. Némelyiktől aztán még huncutul megkérdezte: – Hogy akarod azt. hogy az ajtó kinyíljon neked. . ha valóság lenne név nélkül. – Hogy tennéd azt? Már élettelen leszel. mert a szavak világában éltek. Árnyékbokszolás Újonnan érkezett látogatóinak azt szokta mondani a Mester: – Kopogtassatok. amit keresel? – kérdezte a Mester egy tudóstól. hogy a vadak és madarak felfalnak. de a tanítványok hallani sem akartak róla. ezt felelte: – Eltévedtetek.. Szavakon éltek.Anthony de Mello: A csend szava . hold és csillagok a halotti díszeim. pedig a lényegre volna szükségetek. Feltűnésmentesség Egy lelki ember hírében álló férfi panaszkodott a Mesternek: – Nem tudok imádkozni. – Akkor meg már úgysem számít. s az ajtók megnyílnak.Egy perc bölcsesség 50 Közösség Amikor már biztos volt. amikor sosem volt becsukva? Szócséplés – Mi az. Egy képlettel sosem csillapíthatod a szomjadat. hogy ne temessék el. amelyeket másoknak előírok. s így szólt: – Ha az ég és a föld a koporsóm. A Mester meghallotta ezt. – Akkor föltétlenül tegyétek a kezem ügyébe a botomat. – Akkor hagyj fel velük! – mondta a Mester vidáman. a tanítványok tisztességes temetést akartak adni neki. Akkor lenne igazi. ami mögött nincs valóság. kívánhatnék-e még nagyszerűbbet és ünnepélyesebbet? Azt kérte. s ha az összes teremtmény a temetési menet a síromhoz. – Ha élni akarsz. Bátorság Ezt kérdezte egy kiábrándult látogató: – Miért nem termett gyümölcsöt az ittlétem? – Talán azért – válaszolta jóindulatúan a Mester –. Az étlap nem fogja az éhségedet elütni. hogy elzavarhassam őket – mondta mosolyogva a Mester. nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat. hogy a Mester nemsokára meghal. mert nem volt elég merszed megrázni a fát. nem értem a szent iratokat. hogy megennék a madarak és az állatok.. hogy mit akart mondani. és csak bolyongtok. ha a nap. mondván. s megelégedtek a szavakkal.

– Vajon miért? – kérdezte mindig valaki. De jellemző módon. ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől. aki nem végezte a gyakorlataimat. mégsem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem. s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie. és elrepüljön. még a saját tanítását sem. hogy készségesen elvállalta a megnyitóbeszédet az egyetemi diplomaosztáson. . hogy körbejárja az egyetemet. a természettudományokat és a tanulás egyéb formáit. hogy becsületesen elvégezte mindazt. Végül is egy erdőbe ért. a rózsa: Nem kérdezi. ha az ember nincs annak tudatában. hogy belehalt a gyakorlatokba. Csapás – A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet – mondta a Mester. Szerette idézni a következő versikét: Kivirul. csarnokok és boltozatok és tudós előadások – mind hiábavaló. De a negyedik valahogy normális maradt.Egy perc bölcsesség 51 Jókedvűség Összhangban azzal a tanításával." Nevelés Bár a Mester gyanúsan fogadta az isteni dolgokkal kapcsolatos tudást vagy tanulást. a Mester szívesen mesélte a következő kis történetet magáról: – Az első tanítványom olyan gyenge volt. hogy az. hogy pártfogolja a bölcsészetet. termek. az üdvözlőbeszéde alig tartott egy percig. így szólt: – Laboratóriumok és könyvtárak. hogy a szentség a szépséghez hasonlóan csak akkor hiteles. Egy órával korábban érkezett. Hiúság A Mester gyakran emlékeztette tanítványait. Nem volt hát meglepő. A Mester szavai harsány nevetésbe fulladtak. hogy új lakhelyet keressen magának. amit előírtam neki. ha nincs bölcs szív és látó szem. melyeknek még híre-hamva sem volt az ő idejében. s hogy gyönyörködjék a szemléltetési eszközökben. A Mester levonta a következtetést: – Ha az elszáradt fa a helyén marad. hogy feladja a biztonságát.Anthony de Mello: A csend szava . hogy semmit sem szabad túl komolyan venni. – Valószínűleg azért. semmi sem késztette volna a madarat arra. S a következő mondást is: "A szent csak addig szent. A harmadik teljesen eltompult a sok szemlélődéstől. A második belebolondult abba. mert ő volt az egyetlen. nem is illegeti magát. mert kivirul. amíg nem tudja. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát. hogy szememet magára vonja. Ekképp magyarázta: – Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. hogy miért.

hogy te zseni vagy. hogy a megvilágosodás nem erőfeszítésen. a tétlenség pedig erő: Csinálhattok. amit elhullatunk. a munka nélküli jólét. így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán. A Mester csupán ezt mondta: – A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika. Félelmetekben megpróbáltok kimenekülni. az együttérzés nélküli fejlődés. A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott. Igaz ez? – kérdezte. De amikor a varázslat megszűnik. Maya A Mester a következőképp magyarázta. már semmit sem kell tennetek. hogy könyvet írjon a Mesterről. – Minden bizonnyal – mondta a Mester nem éppen szerényen. a szentet az önző emberben. Megtisztulás A Mester állandóan hangsúlyozta. hogy amit ő tanít és tesz. a csend nélküli tanulás. hogy a Mester "A világ elpusztításáról" fog beszédet mondani. S mindannyian gyökeresen megváltoztok: Tehát a megértés megtöri a varázslatot. – S mitől lesz valaki zseni? – A felismerőképességétől. hogy mindannyiótokat meghipnotizálták. Hogy megvédjétek magatokat. A zseni Egy író jött a kolostorba. hogy a bölcsesség azoknak adatik meg. Ez az átalakulás nem olyan valaminek a következménye. akik cselekszenek. akik nem tanulnak semmit. ártalmatlanná tenni a tigrist. – Mitől félünk? – A szeretettől. mert már nem ti vagytok azok. a megtört varázslat tétlenséghez vezet. amit akartok. hogy azt higgyétek.Egy perc bölcsesség 52 Félelem nélkül – Mi a szeretet? – Mentesség a félelemtől – mondta a Mester. – Az emberek azt mondják. amit teszünk. a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás. és kitanulnak mindenből. Emberség Jó előre beharangozták. az semmi. hanem megértésen keresztül történik: – Képzeljétek el.Anthony de Mello: A csend szava . Tanítványai fokozatosan felfedezték. . tigris van a szobában. – Mit ismer fel? – A lepkét a hernyóban. a sast a tojásban. hanem olyan valaminek.

nem élőknek való az ilyen tanítás – azzal felkerekedett. hasonlít a hatalmas orkánhoz. aki egyenlően szeret minden teremtményt. nem aggódik a jövőért. s jön. aki nem bánkódik a múlt miatt.Egy perc bölcsesség 53 Szűrés – Milyen embert alakít ki a megvilágosodás? A Mester így válaszolt: – Közösségi szelleműt.Anthony de Mello: A csend szava . aki elfogadja a dolgokat úgy ahogy azok jönnek. aki megy ha lökik. . a szélben libegő tollhoz. de párthoz nem tartozót. haladót de adott útvonalhoz nem kötöttet. a szelíden őrlő malomkőhöz. s nem is tért vissza soha többé. a folyóban úszó gazokhoz. miként a föld és ég is mindenkinek egyenlő – ilyen embert terem a megvilágosodás. ha húzzák. E szavak hallatára felkiáltott az egyik fiatalabb tanítvány: – Halottaknak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful