P. 1
பாஞ்சாலி சபதம்

பாஞ்சாலி சபதம்

|Views: 7|Likes:
Published by Senthil Kumar

More info:

Published by: Senthil Kumar on Oct 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

lAnjchA|| capatham

mahakav| cupramaN|ya bArath|yAr
µagøao' øµgµ
µ@aaç' sqµ'zµm'ç µazg'ça}
Etoxt |nput, proot road|ng and supp|omontary mator|a|- Vr, Har|kr|shnan, Chonna|,
lroot road|ng and otoxt convors|on: Ur, v, vonkataramanan, 1okyo, 1apan,
1h|s Etoxt t||o has tho vorsos |n tam|| scr|pt |n 15Cll-oncod|ng, 5o you nood
to havo a 15Cll contormant tam|| tont to v|ow tho 1am|| part propor|y,
5ovora| 15Cll contormant tonts aro ava||ab|o troo tor uso on Vac|ntosh , Un|x
and W|ndows (0õ/08/N1/8,11) p|attorms at tho to||ow|ng wobs|tos:
http://www,tam||,not/tsc||/
http://www,gooc|t|os,com/Athons/õ180/tsctoo|s,htm|
ln caso ot d|tt|cu|t|os sond an oma|| roquost to ka|yanQgooc|t|os,com
© lrojoct Vadura| 2001
lrojoct Vadura| |s an opon, vo|untary, wor|dw|do |n|t|at|vo dovotod to proparat|on
ot o|octron|c toxts ot tam|| ||torary works and to d|str|buto thom troo on tho
lntornot, Uota||s ot lrojoct Vadura| aro ava||ab|o at tho wobs|to
http://www,tam||,not/projoctmadura|
You aro wo|como to troo|y d|str|buto th|s t||o, prov|dod th|s hoador pago |s
kopt |ntact,
µ'd@czça4aµ, µ'cgg'_ggµ, go'c¡ ç'm4a4 gg'q¡am - g'_
@z'a'_qmd, Oødcm,
µ'cgg'_gggµ µ'd@czça4agµ : gcmç}, Oç±a¡zµmd, Cga4a'Cça,
gqµad
§µµ'd@cz gggz gµ'Og_gg4am'oa4aq Oµggg, cmCç, §gcmq µq4a
g±a_4g gggz gµ'g c_gg_ Cgcç, µõCçg amm' §ç4ggm±a_4g
gggz c_gg4am §oçøµaa4 a'c¡4a'dgm, §çgcgq µ'dç_µ
çcoça±am'õ çgaçOgadg'o'_gg g±amaõ g_ç'4aç'çgµ,
http://www,tam||,not/tsc||/
http://www,gooc|t|os,com/Athons/õ180/tsctoo|s,htm|
Cµog'a µgç'4gg Oga¡}¡Oaamm Cçdqç gaçz' ka|yanQgooc|t|os,com,
kumarQvt,odu
© µgczg g'硵 2001
µgczg g'硵 gµ'gè Oøçç'o4a'ç±acm µ'd@czçqç'õ, gcmç'dg'
y¿çcoç'd goµ µzq¡µ g_ g'ggg, gdma}ç, µoamaç'ç gcmqµagµ,
§gg'硵 gg'gg Cµog'a ç'µz±acmq µ'dç_µ çcoçagg'g aamoaµ,
http://www,tam||,not/projoctmadura|
§µµ'd@czcç, §µgaq¡q µ4agg'gg µaggµ'dg', ga±am cççg'ç'gµ
µ'zg'ça4aCµa, µgOçm'çC¡a Oø¢çoaµ,
¿µ ø4g'
µagøao' øµgµ
ggg µaaµ
¿Oµmq Oµz'Cça}am - cdgµ
¿gçga¢ - ç'cm - Cµagçga¢
gcµam µa¢qµgça¢ - gç}
Cg¢qµgça¢ - goµ - ça¢qµgça¢
gaµgµ µ_çµgCg - ¡gg'
ga¡z'ga¢ - µmµ - Cg¡z'ga¢
@Oµ@µ Oµa_m _cmgga¢ - Oçgµ
_g'ç¡d @mgg §çõ¡c¡gga¢ (1)
g'dg'¿µ µ'zµµ cdµa} - _gg
g'}µoq Oµa_m'cm ø'gcg Oø¢Cçd
gdgOø¢ gçµCçaaµ - ø'ç
gamgµ µ4g'çµ g@a'¡Cç
Oçdg'Oaam ø'çø4g' - ccm
CµçgCç §_m øaçgCç
§dgµ'g go'ggad - ¡ag
ç¢gg'm'ga¢ cdgµ §oa'¡Cç, (2)
øzdçg' çm4aµ
Oçmcm4 aµogg'Co - _çm
çgg'_qµam ¡ag çgg'_qµam
Oaamcm4 am'§cøgad gdg
Oaaç¿gõ çag'cm4 Oaadq_qµam,
amcm4 a¡ogcg - g'a}
ad¡Oga} _ggµ'g4 aç'OøaoCç
µ'mcmq µ_çgg'Co - ccmq
Cµmçggam __m _mçggam, (8)
Cçgg g'_ç'g'çam - _g'õ
µ'4aµõ µczOç@µ a_cµç'ç¡am,
øg4 ag'}µg'Cç - ggõ
ø'ggcmCç ggõ cdgc¡çam,
çagg g_4aOµ@µ - Oøç'
ça¢gg gggm'Oç@µ Cga¡m'ggam,
CµagOµd gaø'ç'mam - goµ
Oµa±gµõ øagg'z çaçc¡çam, (4)
agµcmg Cgm'ggam - scç4
aaç'ç Oµ@µm'4 Oaa±caç'mam,
ø'gµggg acoam - µo
Cgµo}4 azOµmg g'aggg'_qµam,
Oøagµ¿ gçµg'ça} - §cø
Cga¢gg'¡g Ogagqµg'd scççg'ça}
ç'gµmg gµ'gq¡oCça} - _gg
Cµoç} gaOç@µ µo}qµgggam, (õ)
çam'cçè øzd¡ggCgd - __m
ça4am'qµam cmgg'¡µ'ggCgd,
Cµm'ç Oµ_ggçggam - g'oµ
Oµçzmçµ Oµç} Oµçzagam,
_m'çõ µa}µaggam - gç}
_cç g'Ozmµg' ¡ag4acgcç
µam'çõ gµ'gqµaç¡aõ - gad
çggg'¡4 acoµam çagggaCç! (0)

_gg'm ¡zgd¡aµ - §ç
_çm'ç'Co _gga'cmç'coçaµ,
µgg'ç'õ çg'amaµ - Oçmcmq
µm'çczCµag µoµam'caçaµ
ggOgam'} µa¡±amaµ - c±g
Oµa¢gg_m' ggµo}è Cøacoamaµ,
ggg'çõ çaç'amaµ - _±g
ga¿µ §zg'g'a} Cgç'amaµ, (7)
ggg - ø±g, çaç' - g} g'co
_ggm} çg'amaµ - µcg
@g'amaµ acoè Cøag'amaµ
Oøgggõ Cçmç'amaµ - µ'aè
ø}Oµgµ øagg'z4 Camç'amaµ
µgg'z ag±amaµ - g}4a
çag±amaµ gç gg±amaµ
ø'gcgç'õ _ggd¡aµ - cm'õ
Cø}gg'¿µ ao'Oøç µgggd¡aµ, (8)
ggµ - gg', µa4a'çµ, ggg',
Oµ¢ggç} µo_d¡aµ - Oçgµ
C硱am _d¡ç} µo_gd¡aµ,
µ¢gg'¿ ø'çgamµ - am'g
Cga}gg'¿ Cµoç} µo_gd¡aµ,
Oµa¢gg §gg'zøaoµ - g'a}
_cøçµ a'z'cççµ ¡cogc¡çµ
cagg'¿ Oµa¢µOµag'çµ - Oaad¿
adµç4aaõ µ'cgqCµa} µozaµ, (0)
µacoam ¡zd¡cøçµ - Oµ_
çczOçmg g'zd¡çd Cga_c¡ça}
Cçcoçµ çam'cmçµ - Og¿
ç'õcoçµ gdc¡çµ ç'_µµ'¿ça},
aacoçµ µacoç'gµ - µca
aa¢gg'¿ Ogag'õµo µga'OçµCµa}
gcoçµ Cg}èø' Oaamça} - az'
gg'cmg gm'g'dg Ogag4açõoa}, (10)
@z'ç Cçdµgç} - ¡ç'
@_Oµa} a¿gOgag'õ §m'gm}gCga},
øz'çõ µg'gagga} - µm'g
Cgm'gg _gOgm ga}gg'¿ça},
Cçz'ç± amm_gg' - c±gµ
Oçµµg çacmam cmgg'z'ça},
µaz'm'õ §gg'z}Cµaõ - çm}
µa}gg'ç} çg'am µa¿çCµ, (11)
Cçz' - Cgd
gõo'cø gg4a±amaµ - µo
gaçqç µag}gµ µg4a±amaµ
Ogaõo'cø4 aaç'ç±am - __g
Ogag'gm} ø'gµ}Oø¢ ¿ç'ç±am
Oaaõo'cø çazm±am - a¿±
gg'cza Oma¿Oµ_g Cg}a_d¡aµ,
µõo'cø Cµa}a_d¡aµ - g'zm
ça¢gg'cç µa}gg'¿ Cça}a_d¡aµ, (12)
µõo'cø Cµa} - gggè ødc¡
cdm_ µm'çcaçµ - §cç
§oa'gõ gm'g_µ µm'çcaçµ
gdmgg øagg±a_µ - µo}g
ga}a_µ µo}ç'g'4 aagg±a_µ
sdmg ggµ¡caçµ - sz}
g¢qµgg gz'çµõ µd¡±a_µ
µdmgg am'çcaçµ - am'
µçcaçµ Cam'çµ ¿±a'mCç, (18)
ø'ç@c¡ gdµOmdµa} - ç¡
g'cø4ag'µg' _mCaøOmdµa}
_ç@c¡q Oµ_gOøõçµ - §ç}
@çmgOgagµ ¡ggg'_qµgçaµ,
gç@c¡ çm'a}a_µ - µo
gz@c¡g Ogag'õOøçµ µaømgµ
cç@c¡q µçgµ'oa - g'm'(g)
§_gg'¿µ gdcµç Ogg'õgaCz, (14)
_mCaød - gCµzd
gz'Cçagmd øcµ¯
adm± az'çgça¢ - _aõ
aaçø'çga¢ µ'g µaçø'çga¢
gdmg a'm'çgça¢ - gõo
scçg_ g_c¡ çgcmOç@µ
çdmg g'_gg'ç'd - Oµad
µ_±a'c¡g g'agggçµ µm'gaz'õ
µdmç} gµCaaµad - ¡ag
çamzç4 Oaaq µç}ggg'dgad, (1õ)
¯§4 a'cmggcoq¡ µazg'çaõ gzqµç¡gdg, µazg' µ'zszµ µ'dmam'õ gggg,
gz'Cçagmq Oµçzad - Oggøg
gm'çc¡çad gq µm'çg'çad
az'Cça} @ç'zgg'd - ço'
aaçq¿ Cçadcdggg4 aç'g}µ'zad
Oµz'Cçad Cçggm' - _dg
Cµø'¿µ µqg'ag Cgamço'Cçad
µz'Cça} gaOµm'@µ - µca4
gz'Cça} gµ4gOçg gçcmçad, (10)
ggcgOøaõ Ogg'qµqCç - §ggg
g¡gCgam µdmçd _zø'_ggad
µgg'zµ µm}Oµz'Cça} - µo}
ça¢gg'_g gazçd øcµgm'Co
_ggµ'õ ¡a_c¡çad - _gg
@z'ç ç翵d _gµg'gCgad
çggcm Oµg±gzCça} - µg
µcg4go µgç}am §_çOzaC¡, (17)
µcg4go µgç} - a'_µ}, gCzam}
Oµ¢gOgg' µm}ç'gzd - §m'
Cçgµõ ocµèø_µ ç'm±a'g'dga}
Oµa¢Ogg'g gµµ'ç_µ - _ggq
¡cogc¡è øgm'çµ ¡gµ'_gga}
cµgOgg' çadOaac¡çad - µç}
µamgµ çzg µg'çgCmad
µ¢gOgg' çg'çagad - §cg4
gç'}g'a}4 adm@µ µ¡m'_ggad, (18)
Cçg
cdm'oag Oµa_m'd gcççµ
ça±a@µ Oøõgµ ø4az µad¡µ
µdm'oa}4gµ Oµgoz'gaCµa}
ça}a¡g Oµ_gCøcmçµ @±Ca
ç'dm' o'gg'zd g¢qµm Cµadg
Cçd¿µ §dµgµ Oµggç Cm@µ
adm' oagg'z' gzaçqzd cµggd
aa¢gg Oggs¡d cd@ç Cam}, (10)
Cçg
µad¡ç} gqçç}gCg - §ggq
µa}µ'cø µoç'¿ gamçczgad
@d¡Oga} _zøaCµa - cm
gadcµçµ ¡a_Oµa} Oµa_maCµa
aad¡g ç'õgc¡çad - _gg4
aacmç_èsmd adam'gµ
µad¡g g'gõ çµd - g¡
µa}µ'gµ cmg'ag çczggmCg, (20)
µazg gaçqgmm - gqq
µa}gg'ç} ça}4gOµa} µg'OçdCg
gazgd ggdgm'Cça} - çgg
gaçq¡g g_µmç Cçmç'Oø¢gad
Cøazmç Oçggoggad - Oøagg
ggèø'çµ gµµ'ç} Cgamço'çµ
çzµ'oag g_µd - gcm
Cçgg}gµ ggOom ç'g'ggmCç, (21)
@ç'z gqCçgg} - µg'
maç'zµ @ç'zµ ggg'ogga}
µaç'_µ g'cg Oaam}gCg - _±g
cçggOga} çz'cøcç µggg'¡Cça
@ç'cg @c¡a_µ - µm'g
Ogac¡çgµ Oµad@Cµa} Ogacaqµ¿Cµa
Cøç'cg µ¡ça_µ - µz'g
Cg}a_µ Oaa¿ggç} ø'gOgacaCça? (22)
@m'qOµad aoø±a_µ - zç'
_dmgõ çç'zgg'd µg¡±a_µ
µam'4a4 gç'çõa_µ - µècø
µzagg g'z_gd ggg4a_µ
_m'ç¡ g'_µm'gaµ - µo
¡gq¡g çcaam'õ Oµao'çmçµ
aam'4caça4 Oaam}gga} - _gg4
aaçø'cç µgqµg Oµm'gaCµa? (28)
gaõçcaq µsµOµad@µ - g_
gaoaç'z çcaq µm4gcççµ
Cçõçca ç'õçcaçµ - _µ¡
ç'g±a_µ @m'çµ çamçcaçµ
gõçca gqçcaçµ - µo
Ogam'Oøçµ µcga_µ Oaam}ggcçgCg
µaõçca µdmç}gaµ - _±gq
µm'ggcg cd@m µggg'¿Cµa? (24)
a'gç'ç} gµø'ç}Cµaõ - µg±
a'm'4acg µqqµçd OµagcµOçdgµ
µgç'cm gqOçdgµ - Oøao'q
µg±a'g'g Cµadµgg gdcµç'oad
çgçgg g_µ@4Caa - §gg
µag'o µdmç} gcocµ ggga}
ggç'cm4 OaaqOaad¡ad - ¡ç'
g_cgçµ gm'Cç gqOaad¡ad, (2õ)
gµµ'ç} Cgamço'çaõ - §çd
ø4az ç}gg'Oçd gç}gggçµ
Oçµµ'¿ µgaz'çad¯ - ¡ag
Cçmç'Oø¢ ggg'co gg4a'çgµ
_µ¡ç' µdmOzõoaµ - §çd
@cmgµ ø'zgg'm'õ _m'ggçza¢
gµµ_µ Oµ_gOøõçµ - §çd
go±a'm} øcµç'm'õ Oµag'gggçµ (20)
¯µgaz'çaa'ç gad - gz'Cçagmd, gad µad¡çz'd Cçmç'ç'õ _cgq ¡ag
Cg}ggg gg'ggq Oµagga'gad,
cqµqq Oµaggg'¿Cçd - §çd
§mcµç'd çmcµam _g'CçCma?
gqcµOaaCoa gggµ - _gg4
gcza¡õ g'oggç} Oaam}gg Oµ¢ga}
ø'qµ'çµ µçm±a_µ - gm'
g'zd¡Oçd ø±agg'd gç'çõa_µ
gqµ'õ cçQz'çgµ - Oaa¿g
Ogag±a' g'dga}§çd g_ç@4Ca, (27)
µcoga¿c¡ç µdm} - µo
µad Oaam}gga}¡gg CgdOaam}gga}
Oaacogaõça¢ Oaam}gga} - µco4
gg'czçµ µdg'çµ Oaam}ggggga}
acoµad Oaaµ¡a_µ - Oµ_µ
am'gc¡g ggggµ açz'a_µ
ç'coça} Cgaõçcaçµ - Oaad¿
CµgµOµad cçgg±g çm±a'g'dga}, (28)
gaõça¢ - gaga'dg ça¢, gaggõ - Oga±ggõ, _gaçg Oga±ga'dg
çacç µc¡ç ç'o±g - çacm,
Oøgg'ggCgaõ a_gCgaõ - _ggg
g'_çm} ago'ç'd Cgag¡Cm
Oçgg'gq ¡o'gCgaõam - µo
Cçg±am @¿am §çggc¡gCgaõ
µdm'g µç'_c¡am - ç'co
µaz_µ µgcçam ç'o±a'm±am
Oµadm'gq µagøao' - µa'g
_gg'¿µ øggmµ _a'õ çcaam (20)
ago' - g_çca µad cdg gg'qOµ_ga'ga} µazg', §_µg _±goCµ
çm}çgµ, Cøgg'Co çagçgµaa'ç g_çca µad cdg gama}gg gµ'ca
Oøaõçgaaq Cµzaø'z'ç} g', Cç@Caaµaod (gaaggg') _ç}am
gg'qµ'ç¿mma},
çoµ a_q_zµ - ggµ
§oç±aµ µa4g ggøag'çca
Caaoµ Oµg4Oaam}gCg - _ç}
Oaaçq g'dga} azµ açqg'dga},
Cµgµ gogg'gm - µo
Cçgg} _qµad¡ç} ç'cggg'¡Cç
¿oggz4 Oaam}gCg - cçgg
OgaçOçdgµ cdµmg gcggggCç, (80)
µacoam Oµad@µ gggµ - µm'
çcaam'õ ¡cmggçµ Oaam}ggOµ¢ga}
Cøcoam gg çdmµ - µo
ø'gg'zg Ogag'õçca Cø}ggmça¢
øaoçµ Oµadm'cggCg - Og¢çg
cgço} ç'cgçm µo}Oaam}gga}
Caaogg µç¿4am'd - çca
ægçCga? cdm'õ çgçCga? (81)
agõa_µ a¡a±a_µ - µm'4
aoøg µg¡ g± am4a'oçaµ
g'gõg'gq µz'µoçµ - Oøg
g'gggm µoçµOçd m'gµ µoçµ
ggõg'gµ Cµag'gµ - ç'dm'õ
øa_µ §gg'z ç'õco Cg_g'gµ
_ga'ç a'm'çç'gg'd - çdmµ
@}ggmça¢q µm' Cø}ggmça¢, (82)
(gz'çm'd Cgz'õ _ç¡q µç¡gg'czam µècø çdmgc¡çcç,)
aagOgmè Oøõçmça¢ - §cç
aq(g)µcagg'¿µ g'gõ µgçOzaC¡
Cµagg'ç caç'mza¢q - µo
¡zço} Oaam}ggçd øcµ¡ggga},
øggçd Cµa}çacm - µdm}
Cø}ggcç µoµo µgcgçd¡aµ
@ggõ µ'Coèø µdm} - Ogaco
_zµ'ç} gçc¡am Oaam}gg ggga}, (88)
µcaggõ - Oøggggõ, µ'Coèø} - _dm'ç}, Oçm'gaç¡ç}, §±Ca _zµ'ç},
µazøa} cdµg Oµa_ggµ, ga¢gg'_ gaçc¡g ggad µ'Coèø},,,, cdg
øgg'zµg' ø'çag' gd cøm'çgg'gg4 æg'çg cdg µa¡o'õ µazg'
Oøaõo'ç'_qµcg4 açm'4açµ,
Ogdg'cøè øaçaµaµ - Oµ_µ
gçOgaçC¡ ç¡g'cø çgm'õ
g'dg'¿µ ¡agèømµ - çcz
Cg}gg'¿µ µoµo gaçqm_µ
Oçdg'Oaam g_µ@4Ca - _çd
Cçmç'ç'õ Oµ_µ¡ag ç'cmçµçdmµ
gdgµõ Oµa_m Oaam}gga} - ¡ç'
gaçad çg'çqzdcm µm}gga}, (84)
øaçaµ - gaça
@¿am ø'o} Oaam}gga} - µo}
@ç'zµaç'zµ µs4 Oaam}gga},
µa¿am _çqmça¢ - µo
çcaqµ¿ gam'çg sµggmça¢
=¿g çdqOaadC¡ - µo}
c¢g'm}, a_µ¡am µo}Oaam}gga}
ga¿g gç'oçca - gg
gamgg'd Oµa_m µo} Oaam}ggggga}, (8õ)
gamµ - ad@z'
Og¢4g¡µ Oaad¿çgga} - µcg
g'çµ±Oaam µa}qµm} µagg'@4Ca
Oµa¢4gµ§d amçcaam - Oaad¿
Cµag'm} _zø'm} µa'gçgCç
cg4ggg gqµaçµ - OøµOµad
øaõcçam Cµa}cçam aµµm±am
ca4g µçqgggaCma - _cç
aadµç} ç'g'açgµ _¡±gµCça? (80)
µaµ - Cçmç', gqµaçµ - øçc¡
ggggg'õ açqõa_µ - gõo
ggggg'õ µõo4gµ çaamgµ
ggggg'd µ'qça_µ - _ggg
ggggg'Co ø'gµgµ Ogag'õçcaçµ
ggggg'õ @gmgµ - µ'd@µ
gµm'ç µm'am'õ §cççcmggµ
ggggcg4 am4a'¡Cça - g_g
gzm'ç'd g'_çµ'g g_µ@4Caa? (87)
gµm'çµ - Oµad
Cçg
(aç¡cm4 ao'qµa - ¿zq4g §_µg c_gg4am - Cg} §_µg, g'cz
§_µgOgadg)
cdg'ç çag µoµo cdm'
çcg çaa' §z±gg gggad
çdg' ggOga_ aõOo@µ Oggød
çamµ çg'@µ _gsg o'õoad¯
gdgµ gdg gcgçg g'ma'4
ggµ¡ µç¡g' Oç¢g'¿µ çdmµ
adg _gog gm_cg Oçµcµ
aa¢gOg _gg Oçm'qµ¡õ Cµao (88)
¯ µèø'µg çam'qgg ç_a'dg Cµag'@µ,,,
Oggøg gmCma} Oµagacµ c@µg
gmçgaõ µmm Og4g_ a'qCµa¢
µgød @dcµ µgµg'dcµ µamµ
çdcµ çaçµ µgggmd @a'
µgcø çaµg_ Oµdµam Cµagµ
µao} Cµagµ µz'gç'qµama¢4
Oaagø Cgzgg'õ µagag Cga¿
æq Cççg Oç¢g'g'd gamaõ, (80)
çag Cgz'@µ cççca ça@µ
çag Cµaç'@µ µad¡ç} çagcçg
gg Oø¢g µqgg'¡ cdm'è
Oø¢ca ¿dgg' çadg'caq Oµ¢g'è
ggµ Oµa¢çµ µ_Oçm4 Oaad¡
gç¡ µaµcmg gadøzd c¢g'
çg Oø¢çµ cmèOøaõo' cgggad
cdmg gmmm çacççµ µczgCg, (40)
µdm} µdmd çg'çqzd Oø¢g
µaµ agg'm'õ çgg Oµag'gg
Oøadmµ _dµm' µgg'cç ad¿µ
Cgaggµ ad¿ µg'qµ'cm4 ad¿µ
cdm µç¡g gdµmµ cdCg
=m µaµd _g'gg'¿µ çdmµ
gdmµ gadOggø'g æg'çcõoaµ
g¡d µ'd@µ c¿gg Oµag'ggad, (41)
Cçg
µog Oga¡±a'ç gam ggoagµ øag'ç'õ - ¡ag
¿±a'g'dga} §gg_µcmq CµaOoç} - µaµCm
§og ¡agµ@çag' ggç}4g µaµCm - Oµa_m
çgggµ µaçø'絧qµq µd¿Oaaõ - µaµCm
acoam µm}gggõ Cçg'ç} µaço} Oø¢gçaµ - µg±
agµcm4 aaç'çµ µgµo aggcm µaµCm
µoa¡õ gaçc¡çµ §qµq Oçdgcg c±a@µ - Oøaõoq
µa}gg gdC¡a acg Caç¡gdC¡a ¡aõ µaµCm (42)
cgcm µoa'õ µgqµ'@µ çad§m' µaµCm - §ç}
çaagcg cdg µggg'¡õ cdµCggaad
ç'gggè Oøadm Oµa_çgcççµ Oµz'g'õcoaad - _gg
Cçmç'ç'õ cdcm Oçgqµ'm Cçg µoçdC¡
§gcm coaµ_ç ç'g'çgg ggcgç'd µaõOødCg - Oøaõo'
§±a'ç} µgç@µ µcac¢g'¡è Oø¢gça¢
µ'gµ'gµ _dµç} µgOaad¡ad _çd CaçaCç - _gg
Cçmç' adO¡d@ç'} ¡dµ¿g Oø¢g' ç'mµ¡ça¢, (48)
adcmq µg'4gµ _ggc¡ça} §mµ±caç} - µo
aaµ_ Oµadµm'q _dam _m'ggç} gµcµCç
µdcmq ¡z4gµ µaço} gaµgg Cçmç'ç'õ - Oaad¿
çaggg' _m'ggm} µad¡ç}4Ca c±am µaµCm
cdcmq µg'4gµ Ogacaçc¡ça} §m µgøczq - µo}
=ggm} µdm} §ç}gµ4gg OgadqçggCç,
ç'dcmq µ'm4gµ Ogam'çc¡ç ø±gam yg'ma} - Og¢ç
Cçg'ç} µgg'zgCga¿µõ çaggg4am ¿g'ma}, (44)
aaµ_-ç'_µµgg4a (¯aaµ_ _±aèø' µm'çdma - µgz aç'çagça}) µgød -
cµggd, @dµad, cµggmd
gazgd ga@µç Cçgç'çø@ µa±±Cm - µo}
gam'± gczggg az'çOµ_cµ gm'ç_µ
µazg çzzq µad¡ç} Cçmç'4g çgggµ - çgg
µaµcg çaø'am æg'q Oµ_µ¡ag ggggµ
çz}gµ Cµaz'mz'ç gg øagg'z çag±am - µo
ç'qµ'z} gµgm ç'cmgg'¡ µdcµam çøCç
øazµg'gg çg'çqzd Caç¿ ç'çgggµ - gõo
g±a µcgOµag'g ga±aç}4 Caµa'g ggggµ (4õ)
ç'qµ'z} - _ggm}
ç'qµ'z} @g'ç gaõç_mggç} g¢qµCç - gõ
ç'_gg Oøço'õ _mçgg OµadOøo ç'ç¡gµ
§qµ'gç'4gm §cçggg Cçmç' ç'_ggam - ¡ç'
c±a@ gaµad¡g'õco cmgOgam' µç¡gµ
gqµ'dg'Cç gõç'_gg'm} ça}4gµ ggg'am - ad¿
g4a ødµamµ _m'gg çz'cøam §ç¡gµ
Oøq¡a g_ç ç'g'çgg ggcg4g g'dµad - §ggè
Oøõçµ Oµgaç'qõ Oøgg'¿çad cdgg Oøq¡ça¢, (40)
_dmd cµggd _çm'4 gz'ççd çamdCga - _ç}
_qçç zaa'ccµq µgg' g'ggõ ç'g'çdCga?
µd@µ Cçmç'ç'õ ça}4g ggdcµ _ç}ggga} - _ggq
µad¡ç} gµcµq ¡õOom cd@gõ µa}gcgCça-
adm@4g gggµ øaz±am aaçqma} - Oødg
adm'oag ggcg4g §èOøço'd Oµa_m aaç¿ça¢
µdm'õ Cçgg_ç admOmççag gggµç¡ad - cdgd
µaµCm _çdgµµ'õ µç}gg çca Oøaõça¢, (47)
øgg'z gogCg µ'ggCga}gµ gcoçdçad - cdg
øaOµoµ Oøagµ ça}gcgOµ¢Cça Oçgµ øaoCµa?
ggg'zg Ogag'õµm_µ ø'gCçggcm - §ç}
gzm' µdm_m ggµ¡ cçgg'¡õ øagCµa?
µgg'zgg'õ _èCøg'ç} µdmcm µa¢gg'ç¡a} - gç
µaµagg'õ _g'g'cç4 Oaaõo µz¡dC¡a?
§gg'zggçµ Oµgg'ç} ça_ Ogg'gdCg! - §cg
cdm'cdm' cdOggs Oaag'4gg µaµCm, (48)
Cøg'ç} µdmd - ø'sµaod
øg'Oø¢ga}4gè øg'Oøçõ Cçd¿µcd µaµCm - §ç}
gaµcd _dµd øzaøgg@4g gdcççca
ç'g'Oø¢ga} _cgcdgµ cd@mm µg4gCµa? - §gg
Cµg'm'Cça}am µgggç'ç¡a} §.Cga} ç'gcgCç!
g'g'Oø¢gaczq µm'gç} µam'¡} µaµCm - cgg
Ogg'ç'maõ _g Oø¢ç'@µ gm¡ç'
gg'Oø¢Cg _qg4ggõ ad¡cm µaµCm - Oçgµ
Oøaõg4Ca _ggõam µcz4gµ gm'Oçõoaµ, (40)
gm'ç - gqç
Cçg
Oµagg¡g CgOzadg çao'ad Oaad¿ ç'¿gggµ - _g'õ
OµagOaaq Cøg'ç} Caaµad çggOga¿gggµ
µggCga} gµµ'4gg Ogdmçd µa}µm' ggggµ - gm'
¿±a'ç µaco_µ µaagdgad Oaad¿ çgggµ
µggo} _gsµ Oµ_µ¡ag çaoç'çCm - OøµOµad
µagca Oaad¿ çg'çqzd gam'm'õ @}gggµ
ggg'¿µ _gømgg'ggq µoµo g}gg±am - µ'g
Oµa¢µ¡c¡çad _ç_çgg'ç}µdmçd Cø}gggµ (õ0)
µgøm g}gç Cçgç'çaød Oµag'gggµ - µo
cçg'a} æqgd µgg'z çaggg Oµag'gggµ
ggøzè øagga' Oçdgc¡ ga±a'¡ çµ@µ - §m±
Oaaggç@µ Oµagø'ç'g'am çø §zçc¡ç}
_gsç} Cµao±g g'dg açz'ç'zç¡Cç - a¡õ
@_Oµa_çd Oaa¿ggOga} Og¢ç'aè ø±a'm'õ
çgøad admd ¡m'ggg± a±ca g}Oaad¿ - g'_
µgømµ @翵_q Cµag'õ cç_µ µa'ggggµ (õ1)
øagga' - øagça', a¡õ @_Oµa_çd - ç_md
gècø çc¡gg¡a! øcµgdm'õ ç'_gggad - _±g
g}ècø _c¡ggg ad¡cmCç cdgd µaµCm!
çècøçµ _±aç} Oaad¡ gcaqcµçµ cd@ça¢ - _gg
çgg'cgça_µ ccmèø'z'ggam §cg cd@ça¢
Cµècø çm}ggq µçOmadg µ'õcocd µaµCm - _ç}
Cµgcg _g'4a µµaçµ Oøaõça¢ cdgd µaµCm!
gèOøçõ ggOøçõ çOgm'@µ gdg Oø¢ggaµ - _ç}
Oøõç± aç}ggçcz ç'¡Cçd¿µ Og_ç'Co! (õ2)
øgm'ç'd øg'
Cçg
cdg sCçagmd æg'Cç - Oggøµ
=}gg'¡4 ad¡ øgm'gad - _¡!
§dg g_gçd Oçgg'Cç - §gg
a'ggcm çdOøaõ çm}qµCgd? - §m'
gdgczqCµd gõgµaçggad - _cg
ydg'4 a_gOga¿ Caçcµçaõ - g_
µdg ¡cmgg'¡è Oø¢g'g - Og¢ç
µd¡µµ ggg go±OaadC¡, (õ8)
µd¡µµ aam ç_ç'Ozd - ggg
µdmç} gµcµ çzçcgg - g±g
Oaad¡ a_gcg gqqµCç - Oµõo4
æçqçd gg OµazèOø¢Cçaµ - _gg
çd¡cz¯ gag'ca Oçadg'Co - g±am
çadOµa_m çacççg Cgaggcmq - µm'
Ogad¡Ozmè Oø¢g'¿ çdçad - cdgd
gg'd ço'cµ _g'cçg, (õ4)
¯cõoaq µg'q¡am'gµ çd¡cz cdCg aamqµç¡agµ çd¡cg
cdg'_4aoaµ, (çd¿ ø'gacgçµ Cgzµ)
Oçgøµ} Oø¢g'¿Cçaµ cm'õ - _g'õ
Oçgg'çµ Cgaõç'çµ ça}ad¡a}? - _ggq
µgøç} çzµ Oµz'gaad - g_
µa}ggdca ç'õg4g cg'_dC¡a? - µdgd
Oggøgg'õ gcg §agèø'ça4 - Oaamm
ggµ'õco gdcmq µa}gg'ç} - Ogaca
Oaagø µ'coq Oµ_ggg'maõ - Oçgg'
Oaad¿ µcacç çg'ggCma}, (õõ)
ga¿± gqa_µ Oøõçgµ - cdm'
gam'ogCga} Oaa¿µ Cµa}Oø¢ça} - _dg'
¿¿± g_g'cçg Cg4aCça? - gµ}
ydgcç ad¿ am'4aCça? - _gg
ga¿± gqa_µ Oøõçgµ - g_
gag'caq Cµag'm'õ gg'maõ - Oçõo4
濵 cm'õ µ'g'OgdmCod? - cdgd
Oaamca ç'gcm4 æg'mad, (õ0)
§±a'g Caç¡ sCçagmd - µ'a
§±a'gg Oøaõo'cm µaµCm! - cdg
ø±a'o'q Oµadm'd µm'ç'ç¡ - gm'g
gaµg øgm'4gq _çqmad - µ'dm}
c±gµ ¡ç'µ'cø µdcmqCµaõ - cm4
a'õco ç'm'çg OøaõgCça} - cdg
Oµa±gµ µçcaç'õ µa}¡g4 - açqq
_z'gg ç'µµ'g g_ç'mad, (õ7)
gaµµ - µm'硵, µaco
øgm' g'_g'zaçqzm'¡µ Oøaõggõ
µgggd µ'dm} §_ç_µ - __
µgg'z4 Camç' µc¡ççd - Oµ_µ
Oaaggç} Caadg'z' gaçqzd - øcµ
æq çm±a' §_ggm} - __m
_gg øgm'çµ Oøaõgçad - gç
@d¡ca g'dµad Oø¢g'Cam - µ¡õ
çgg'g g_µOµag g'_4a'gad - µç'}
çagcç g_gµ Oçg4a'dgad, (õ8)
µdµ scçç'dg' µda'dgad - µ'd
µ¿qµ g'ag µ¿4a'dgad - µg
gdµ}a Cma¿µg Oç¢g'¡ad - §m
gaz'çczè ø'gcg Oø¢g'¡ad - µ'mcm
adµøco Oaad¿Cµaç'mad - §gd
aazmµ çaOgdg Caçcµçaõ - µç}
g'dµ_µg g¡g Cgam'ma¢ - cdg
gç øgm'çµ Oøqµ'mad, (õ0)
ggcgçµ §ççcz Caç¡gaõ - µmµ
øaoçµ gdg' ç_gg'Cç - cdgd
cµgg g'm4g ç_ggCµd? - §çd
ça}gcgç'õ çgµ Oµa__dC¡a - g'm4
Oagg ç'gggµ gcgçdC¡a - g'cm
ça_µ cg'}gg'¿ ça}µdC¡a? - g'dgd
ø'gcgç'õ ç'_µ¡µ Oµa_Omoaµ - amµ
Cgq4Oaa¿qµç} §õcoCça? (00)
§dmg Ogagg µmçam - _gg
§gg'zd Oç.ggµ @c¡am - µo}
Oøadm µm'Oøç µdmç} - ç_g
gdµµ gç'}4gµ _cµèø}am - µ'a
gdmoµ Oaad¡ gqµc¡ - §gg
gam'o Oµ±gµ Oµ_µ¡ag - µ'gø'
µd@µ _qµad¡çè Cøagz} - §cç
ça¢ggµ µm4gg gç_dC¡a? (01)
ggcg çømµ Oøç'çgCg - Oaaq
ø}qµgcg4 Oaad¡Oga} Caaµad
Oçgggõ Cµaoè ø'm± OaadC¡ - gdcm
µg'q µoOøaõ ç'mµµ'mad - §çd
µggµg' Oaad¿ Oøaõçcg - _gg
µaµd µg'ggcz Oø¢gçad - gç,
ø'gcg Oçgqµgg'maõ §çd - Oøagµ
øgg Oµag'am Oµagqcµçaõ, (02)
gd@mg gmm gcgOçoaµ - g'dgd
øgg'g'ç'g Oødg Oøaõo'¡ - ggõ
cdcmq µm'ggmd çam'çd - gcm
§±g ço'ç4 Oaam}gg'çC¡d - µ'mcm
gdmçCµ ø'gcg Oø¢a'dgad - cm'õ
gdg Oµag'ç gg'gg'od - Oggcøg
g'd@µ Oaa¿gggõ Oaad¡ç} - Oøaõgµ
Oø¢g' Ogm'ç µczqµCza? (08)
gOµgg ¡gg'zCm _dCga - µdm}
gg' §çõµ'õ _g'a'dgad - g_
gµgg'õ Oødg Oaa_gg'ç - µggµ
Cgs gcgç cz'çCµa? - Oøõçg
gaµgcg Oggø'õ çm}gg'¡õ - µdm}
øagg'zgCg ggg ggg'zµ - µ'dm}
@µgg _zø}4g CçgdC¡a - gµµ'õ
_dm'ç} Oøõç µ'ggõCµaõ? (04)
Cçmç'ç'õ _dgggq µad¡ç} - gcµ
Cçd¿µç¿± gcg Oø¢gm} - g_
Camç' ç'oagd µadgcmq - µo}
Cao' Oø¢Cg gcagga} ad¡a¢ - ¡ç'
@mç'cm gdmç}4 a'dg'Cç - ¡ag
@}gg'cm Cça}_g Oaamçcgq - µgg'
çamç'g' µag_ gµcµCç - aç
µ4am cdOgdm' gcagg'ç¡a}, (0õ)
@ç'zµ çacm ço'Oaad¡ad - µdgd
@d¡ca cµggd§çd ad¡a¢ - §gg
µaç'_ gaog gç}ggga - µg'
çadgogg'gg ggõçmaµ - gm'
gaç'g g'gµç µ'dµ'm' - gcm
gaqg Oga_g'¿g gdcµCµaõ
Cçç'_gg ygOµa} admcm - _gg
Cçmç'ç'õ øao µç}gg'ma}, (00)
Cç¢ - g±a'õ (§±Ca ¡õoa±ggg4g @a' çggg)
gçg'd cµgg@4g §õcoaad - _ç}
_}4a'ç ggµ¡g gggCg - §gg
cççag ga}ç'çq¡ c¢gCç - ¡ç'
µdmç} Cø}gg øcµgm'õ - µ'a
Oga¢çOga} adm@4g @gg'ma} - µdm}
Ogagg µm±gdg'q Cµaç'm} - µm'
Oø¢ççµ Cao'am Caçaçµ - µdgd
Cøç'cm cçggm} µad¡ç}, (07)
µad¡ç} Oøõçµ ç'cga'dgad - ¡ç'q
µazgcg Cçdq4 gcga'dgad - µ'a
gd¡ µa'goµ ggg'gµ - µ±am
Cgµ' Oøgµ¡ag Caça'dgad - goµ
_d¡ Oµ_cµ Oa¡agçag - cdm'q
Oµa±g a'dgadgoµ Cçça'dgad - cµggd
@d¡ca4 a'.g ggµdCga? - §õco
çaOµm'õ cçç ggµdCga? (08)
g'ggµ a¡o'm'õ Oaad¿ Cµa¢ - gõo
gcz _mç'dg'4 Oaa翵aµ - µç}
ç'gga} Cµagg'¿µ a±caçag - _g
çm'õ Oµa_cm _g'qµCga - g_
øgg µ'oa Og¿±aaçqm'õ - ¡mõ
g±a' g'gg±gmµ gdgd¡aµ - _g
cçgg gdmczq µ'g}Oaama - çca
çazc¡q µaø'ç'õ gqCç (00)
gz'çd Oçqµµ µ¡aµCo - µzg
gggg µcoçq4 agqµçC¡ - gc¡
gz'cm g'gggµ aa4gµaµ - §gg
gmscm Cµaõµç} µo_dC¡ - cm'õ
@z'ç} Oøõçµ çm}ggCa - Ogg'
@ç'z g'ggµ ¡g'çm - ad¿
çaz'q µgµOµa_m cggça} - §gg
çdcµç gçg' çagCga? (70)
ammè øgm'çµ §±aCm - µo
agµcm Oøaõo'ggd µmmgg'd - Oµa_m
Oaammq µaç¿gõ Ca硵'd - Oµ_µ
Caaµg OgaC¡g'z'gaçqzd - _¡
µ'mcmcç gaøµ ¡z'çCç - g_
CµOçm gçgg Cgadg'ma¢ - Oµ_
Oçmmgcgq ¡õOoad Ogg'}4gCµa - §m
Cçggcz gaµOçõo oagCµa? (71)
Cøagz} gµgm µcaçdC¡a - g_
sgggg'Co Oµ_g OøggCµa - gµµ'õ
@gz± Oaad¡ç} _õoCza - gdm}
@ç'zg ggèø' §çdOø¢gµ - _ggè
øgzd gdm_magµ¿} - Oµ_µ
øogg'magµ ¡çço' - Oaad¿µ
çaOga_ g±gµ §oaµCo - µ'cgg
Ogdm_µ a}gg' OµggazdCga? (72)
µ'mcmq µ_çg Oga¡±a'Cç - §ggq
µ'èød _ç}4gq Oµ_µµca - Oø¢g
Oaammq µ¡ag Oµ_µµg' - _dg'4
Oaad¡Oga} gdcµ ø'g'gdC¡a - Oggø'õ
cmmg gggg µcacµCça? - _ç}
ça}4gµ §cmgg çcaçdC¡a - Oçgµ
Ogamcm4 acgam acg4a'ga¢ - µg
go'd Oµa_cmè ø'cg4a'ga¢, (78)
µdmç} gg' Oøaoçgga¢ - µca
µaµcocçè ø'g µçg¡µ - Oaammè
OøadmOga} gõøgg4 aaç¿ça¢ - ç'dm'õ
gz'çd Cµaõg'az'dg'Cç - ¡ag
gdmq ¡ç'èø4a zag'µµ - µ¡g
Cøagz} gaµOaadq_qµçµ - ggcg
cdm4 a_g' _çOzdcmq - µm'g
OgdOøag a¡±a' g¡qµçµ (74)
gdcm §çdOø¢g gOgoaµ - _ç}
ggg µgggç zaa'Cç - gdcmg
g'dm ç_Oµa} gçcmcç4 - ad¿
ø'±ag ø'z'gg_m Oø¢gõCµaõ - gcm
cdm §çcm µg'qµçµ - _ç}
çgggcg4 ad¿µ _gøaµCo - (g'dgd
ø'dm µg'ç'cm cdOøaõCçd) - µca
Oø¢g'¡ cdm'q µ'ggg'ma¢, (7õ)
gqµ'õ ço'cµ µc¡çgaµ - gcm
Cça¿ µcaggõ µgg'Cça? - gcµg
gqµ'cgg gazgg Cçmç'ç'õ - cdg
øaoµ cçz'¡µ Oø¢a'ga¢? - µçõ
_qµ' ç'g'g¿µag'Cç - §çd
_±gµ'± gµç'_g ga¡õad - ¡ggg
gqµ'gg cµggm' gadø'z'g - g'qõ
Cgaµ §g'õµ'a çggCga? (70)
Cgaµ - gggµ ("Cgaµ'cgq µa}gd g'dg'¿±aaõ Oaa¿g g}4caçcmççm
ga¢" - c±am ga¢ - µazg')
gçg' ç'_ggç} gµcµCç - Oµgg
gaçg ø'z'ggõ µzµdCga - cm'õ
§çcmg gcmç} ø'z'ggCga} - Oøçõ
cdm_µ µaga µagCµa? - µm4
açco çm}gg'¡õ Cçd¿Cça} - g_
aazmµ aa@gõ aq¡Cµa? - Oçgµ
_ço Oµag'am _mqµCgd - Ogag'õ
@ç'zµ µd¡cç Oø¢gç}, (77)
ø'dmg ø'g'ç ççg'Co - §çd
gcµ _ç}4gg Oga¡±a'mad - _ç}
cdm_µ ¡gg'z} cdOgdm'g - g±am
çaag g'çcmg gco4Oaad¿ - µsµ
Oµadcm g'cgggOga} cµç'cm - µmµ
Cµaoè Oøçç'¿ çaOçdCg - ggg
µdmç} aam §ç@4Ca - gµgm
µad¡ Oaa¿ggm} _õoCza? (78)
adm@4 Caggõ _}4a'çµ - _ç}
aaçqm} cdg µg'ggcm - cm'õ
gd@µ ç'_gg'm}4 adg'Cç - gµgm
gagµ øaz±am Oø¢çCga - µgç
_dm@µ gµµ'çµ @goaõ - _ç}
_dm'ç µagcµ4 Oaadqo} - ga'õ
çdmd _g'g'ç} gµgCm - ggõ
µad¡c¡ çaOmm4 Oaad¡m} (70)
adm@4 Ca_g øagµcdg - µç}
a±ca cµggdOøaoè Oø¢gm} - §cgq
µdm_µ µaçOµd Ogdm'maõ - _gd
µazµ _ç}gcµè øa_Cµa? - µ'd@µ
admcm çaOzm4 Oaad¡cm - _çd
aao'g ø'ggam gqµç} - g'og(g)
cdm_ µdmç} gµgCm - µ'g}
ça_µ §coOçmõ aa@ça¢, (80)
@g'q µzµOµa_m gazmd - Ogm'
çaa'ç µaga¡õ µg'Co - gõo
Cøag'q µmagq @ç'zµ - Oaad¡
Ogaõog' Oçd@Cµa} µaµµ'dCµõ - g_
Cµagg gç'õOaa_ gaçad - aco
Cµagg ¡ç'µ'cø Cgadg'mad - §ggè
øg4 gçcm ç'g'ç'mad - cdg
Oøq¡ç} µdcµ Ogz'ggç}, (81)
gaOm@µ @mçµ gmmgµ - §gg
gaogcgg gaOmm4 Oaammgµ - µz
Cµam g'coç'õ g¡gggµ - g_
gçca4 aaoµ a¡gggµ - g¿
çam a_µ±am Oø¢ggµ - µç'}
çaç'gg gõo_m Oµ¢ggµ - µ'g}
ycmè ø'cggg'¿ Cµag'gµ - gm
gmmµ __m'd Oggggµ (82)
@ç'z± aao gçgø'çaõ - Oµgõ
@ç}§q Cµgam gam'ç} - §cç
gaç'd çç'gg'g µ'gggdCg - gcµè
øa}gg ç'm±aq OµgçCzõ - §gg
µaç'_ gaoµ _ç}gcµg - Og¢ç
µad¡c¡ çaOzdg Cµagg±aad - g_
Cµç'cm Cçgµ µm}ggõCµaõ - admd
Oµgg' µm4Oaç} Cµsça}? (88)
Cçg
(aç¡cm4 ao'qµa - ¿zq4g §_µg c_gg4am - Cg} §_µg, g'cz
§_µgOgadg)
Oçgg' Cçgcaq µzg}gµ Caaµad
Cµdcµ Oaad¡ ç'g'_aggmCmad
Oµgg' µ'4a ç'gzd _g'cçq
µ'd@ µgOga_ ç'g'Oçm4 OaadC¡ad
gggm} g'z' gaçqzd cdCµad
g¡q µ'mcm4g µaµdOøaõ ça}gcg
cgg' gõo çg4gcz Oø¢Cg
çdg çag gç±am ¡aç¡ (84)
Oaaõg Cga¢4g µ_ggam ¡aç¡
濵 Oçµcµç ga¢qµ'm4 ggCg
Ogaõgm}ç'd µ_ggçd gdcmè
Cøa}ç ggggõ CµaOoa_ ggcg
Oøaõgµ ça}gcgç' CoOg_ magad
Cgaµ'cgq µg'õ ¿}µg' µmmad
aõgµ gqµ'¡g ggcg ç'm4gµ
aç¿ cz4gµ a¿gø'mµ µggad, (8õ)
Og_m - Ogm'ç, _g'ç, Cgaµ - gggµ, Oµaõoa±g, gcµ, gdµµ
Cçg
µaµcµ4 OaaqOçd gç}ggçd - _ggq
µaµOµmè øg' Oµag'gçad - _¡!
gaµOµgg cµgg}4gg ggOø¢ - g'¿µ
ggcgç} µa}µ'cø µd¿Oaaõ! - Oaç¡
C絡 g'a} §ç@4g gad - scç
µ'4a ø_4acz µad¡ç} - _ç}
gµ¡ Oø¢gagµ ¡aga'gad - g'_g
Cgq@µ cdcm §aga'gad, (80)
µdm}4g gg' g_çca - µ'g
µagg}4g gg'µg Cga}çca - cdg
Oøadm ç'çag gm'çcm - §çd
sgg µc¡çd cdOgdm'Cç - µggµ
cdOmdm Cçaacg Oøaõa'gad - µg
Oçdg gçOµdg acg4a'gad - _ç}
ø'dmggè OøçCç g'gµ - Oaç¡
Oøgcg cdOgdcm g'cm4a'gad, (87)
§gg'z Cµaa±am cda'gad - µm
ç'dµgµ µag} §dµgµ - §çd
µgg'zgµ µc¡ µaçø'çµ - Oaad¿
çagçcg ç'çq±g çm'Co - µ'g}
Oøgg'_cç4 ad¿ Oçµµ'Cç - µmg
Cgµ¡gõ Cµgcµ cda'gad - µdm}
ggg'zµ Cg}ggç} gµµ'Co - c±am
ggcgcç gqµç} §õcoaad, (88)
µag}gµ §dµµ cm4Oadgad - ¡ç'
µd¡og gaçø' _ç}4Oadgad - gõo
øaggµ Og¢çµ cm4Oadgad - c±gµ
øa}gg'¿µ a}gg' _ç}4Oadgad - _¡!
@gz ç'±±mµ µ'mcmCµõ - cç4gµ
_qµd µoa'm'õ µ'g'gdC¡a! - µç'}è
Cøagz} µad¡ç}, ggcgg - gcg
Oøaõo §m'§¡µ çcgça! (80)
Oøaõo'd gç±am _g'gg'Cod - µcmè
Oøaõo'm'õ Oçõo ç'_µµ'Cod - a_±
aõo'c¡ ga_z'qµa _dC¡a - g'cm4
aazmµ aaç¿gõ @gCµa? - cdcm4
Oaaõo'@µ CçOgg Oø¢ç'@µ - Oggø'õ
Oaad¡ a_gcg ç'¿a'Cod - _ggq
¡õo'ç µad¡ç} Cµµµ¡4 - ad¿
Cµagg' µç'} Oaad¿ çaga'Cod, (00)
çag g'dCma¿ Oga¿4a'Cod - g_
ça}gcg µç¿µ Oøaõo4 Caçcµçaõ
gg gµ4g çzaµCo - Oçgg'
Cø}çgg Caa}çg' µd¿aad - am'è
gg4 açcz _cgg(g)cõoaµ - _g'õ
Cgagg'¿ µag ¡z'çoaµ - §gg
Cagµ gc¡am OøaõoaµCo - cm
Ogdmgcg gOaamõ Cçd¿µaõ, (01)
Cçg
g'z'g zaçqzd Oøç'ç'õ - §ggg
gOµag' ¡gggµ g'cagg ç'ç¡ad
Oµz'gag gç}Oaam}gga¢ - Oaa¿µ
CµOçmq µ'mcmam Oµgg ç'çC¡d
_z'ga4ggõ CµaCo - _µ}
@±aç Oza¿µOµazõ _çoµ cdCgd
gz'ga4ggõ Cµaoaµ - §gg
gamµ'õ Oøço'cm ga¿çCma? (02)
@z'ç} Oø¢çaCza? - §gg
@dcµ §oaèOøçõ cd@çCza?
µaz'm'õ µ'g_c¡cµ - Oç.gµ
µgz'cmq CµaOoa_ µg_dC¡a?
Cµz'çg Oøõç±a_µ - §cøq
Oµ_cµçµ c¢g'¡ ç'_µ¡g'Cçõ
aaz'çµ §gçaCµa - cdgd
aacm çdCga§g a_go¡a! (08)
çz@4 Ca§cøça} - g'_
Cµg'm' c@µ§_ µcmç'ç}gaµ
@zµ} gµzõoa} - µ'cø
@gg' Oçgg'ç'õ ¿±gg'Cçõ
µazg gaçqm'Co - _ggq
µad¡ç} cmq¡ag µc¡gg'¿ça¢,
Cøaz}gµ µaCmag? - µç}
Cøaµdgd g_gog CgadgodCga? (04)
gµOµa_ a_µgg'Co - g'ggµ
gm}çg gçgø' µgCga} Oµa_cm
§µµ'ç± a_gacµ - øa}g
g'_qµç} gcµgdg aagg'¿gõ
§µcµç'õ §çgg'cmCç - Oøõçg(g)
§o4amµ cdgm} ggg'g}
_µµ§± a'gcmOçoaµ - g
_g'gg'coCça µ'cg @ggõ gdCga? (0õ)
g'd@c¡g Cgamcmça} - §m
g'_µczè ø'cggg'¡ g'cmqµaCça?
cd@c¡ µç'zdCga - cdcm
cdm'§4 Oaamcacç g4gg'çaõ,
Oµad@c¡ µa}µagga} - §mµ
OµagOaaq µagcz4 am'qµg'gµ
§d@µ µõ §dµgg'gµ - µmµ
§cøç ç'çC¡§cg µggg'¡¡a, (00)
Cçg
ggcg §.g Oµag'gg'¡õ CaçC¡
gaz'cøgg Og¿çczg Cgamad
cgcg! g'dOma¿ çag'¡õ CçdC¡d
cdg µogcg æg'çµ Cama¢
çgg aaz'çµ Caçq µgga±gd
ça}gcg am'dg'_q µad¡ç} çaza},
§gg ça}gcg µczgg ç'¡aCçõ
§±g g'dgd cd@ç' §gqCµd, (07)
µg' gµ4Oadg'oagç} Caaq
çcaçg øagg'z4 Camç'am Ca翵
µg'çgµ øagg'zg gm_cz aama}
µacmg Cgm'õ _aqcµ Cµaõça},
gg'am Oøaõgµ ç'gzd Oµag'cçè
s_g'çaµ cm4 Oaad¡cm ggad,
_g'a Cµaaµ _çdµm± Oaad¡ad
gç} µg'o'±Oaµcµ Oçgqµad, (08)
gcoçd @±g µ'g}caç'õ Oµaµcµ
øa}gg g'gµç} µ¢gOgg' µdC¡a?
µcoçoaõ g'z'g'zaçqz ç}4ag
gmmç}4g goOµdµ g'õco,
g'coç'oagm Oøõçgµ µad¡µ
g'ggµ Cgq ç_gggõ §oaCµ
ç'coç'oa g'g' Oaad¡mµ cdCg
Oµ¢gcggg gç'õµç} g¡}, (00)
µcgç çam'g' CµagOµd Ogdm'q
µa±g aagg'¿ µdmç} çagcç
ç'cgçµ _dm'ç} ¿}amgggCg
Oçdgg'4gµ ç'g' _g'çaCça?
gcggõ cdµg µdm}4 a'õco,
æ¡4 æ¡qµ'd æç¿gõ Cçd¿µ,
µ'cggdCg _zø}4gd¿ ad¡a¢
µ'gczg gagggçg'õ øo'qOµ¢gõ, (100)
Cçg
OçõçOgµ gogOgag'oaµ - cgg
ç'ggg'm'õ §cøç'@µ gçg'coaad
gõçg' gççg' - cm
gaµg'õ Cøagcm OøçgggCµa?
Oøõçg' çaç'@Cµ - µca
g}gg'¡õ øagOµd gm}Oµz'Cça}
Oaaõçg gadµc¡Cça - µca
gcµqµm çaçgg µc¡çoCça? (101)
Cçg
sggg ga}§ç} cdgcm gça!
Cgaggg gagµ µ'gç'ç'magµ
µgg oaOzdg gdµ}a Omdgµ
µa}qµ g'õco µoa'm'õ ça_µ,
µgOgg gagµ µcaçg o'õco -
çqç'm'õ §õco _mç'm'õ §õco -
µgggd µgg' maõµca µd¡aµ
¿}Ogag'õ µç'õça} gµ4gmCm, (102)
_µ'g Og¢çµ ç'_±a'¿µ ad¡a¢
¡zço} µca aa¢a'o} gµcµ,
gaµ'q _gogCg gcgOç¢g
ga_µ µad¡ç} çga'mgazaõ
Cgµ' µdm} µca ø'g'OgdCg
g'cmçç}g g'_qµaOzm'õ Cga¢Cµaõ
øaµ' _ggq µcaµ'a ggCg
øqg' µa¢gg'¿µ cdµgµ ad¡a¢, (108)
Cµa}Oø¢ Cçaµ cm'õ gg¿4a'dga¢
¡ç'ç'Cma_µ µg'µo Oøaõça},
ga}Oø¢ Cgam'mµ µad¡ç} gµcµè
øµz'õ Oçõçgµ @±Oam' gdgaµ
ça}Oø¢ ¡dm'çgCga gµ4 gggad
c±a ma_ç'} Cµadg§µ µaµd,
Cg}Oø¢ gg'm'õ Oçdg g_çad
gg'g g_µ@µ gg'õ _d¡mCmad, (104)
µcaç} çagç'm'õ §d¡gçaCça
µaz g}4g gqµm' _dma¢?
¡caçµ cdgd µmgg'cm çg'õ
¡dOøaõ æg' _ç'gg'¡oaCµa?
gcaOø¢ga} gcµ gacm gcaqCµaµ,
gµ}§q µad¡ç} cdm'õ §.gaCo
µ'caçgµ gdµµ çg? gµCµa¿
Cçggag ccµè øa}gg gdg¢ça}, (10õ)
çg §õ - gm'çgg, Oµ_cµçgg
gç gg'gaçcz _cgggaõ
@q µ¢ggµ _.g'çggaCçõ
(Oµa¢Oçd Ogd@cz - cdm'çõ Cµa}ça¢ -
Oµa¢µcµ çgcdgµ Oøaõo'ç gdC¡a?)
cgçg'd gdcd ø'z± Oaa¢Cg
gam'±(g) @ç' §ggg'¿Cçmaõ,
Oø¢çoaçg Oø¢gg' cdgad
g'z'g zaçqzd Oggøµ µc¡ggad, (100)
ç'g'Oø¢ ç'cmç'@4Ca - §±g
CçgOø¢ça} ¡ç'µgmCza
µg'Oøg' ç'gzd_dCg - §g
ç_gg'gd _g'gggd cm4gczggad
_g'øç4 Oaa¿±Caaoµ - ç'cmg
gzø}gµ gogg'cm _g'4gµ cdgad,
øg'Oøçg Oga¡±a' ç'ç¢ - g'dgd
øg'ç'm'õ gamg ç'cmçµ cdgad, (107)
ç'g'ç'g' ç'g'µaCm - §m'
CçOgg Oøaõgçd _¡µaCm!
ag'çgµ aaomdCga - §gg4
açµad cmg'cmè øa}ggç'ç¡ad?
Oaag'çgµ µmµCçd¡a - g'dgd
Oaamcaç'd µq_ç} gcµçcgqCµd
çg'çg µcmOøõça¢ - cdg
çg'ç±ad mOza¿ ç'c¡Oaa¿ggad, (108)
Cçg
µgø@ µaµ@ Cµaç'mµ'dm}
µdmd §cmg} µocz _cggCg
µgøç} Cçmç'ç'g ad¡g Cµao
µa±a'd µç}ggOga} µd¡µg Oø¢ç}
µ'gs Oµa_m_gg aaggçd cdgad
µ'4a µçcaOça ¡a±aç} OødCg
agø µoz'g a¡çm ç'çqµ4
açq g'ggg'ma} Oµagøcµ gdCg, (100)
çõoçd @4a'ç ø'gg'zµ Cµadgµ
çdcµ4 aç'g} amç'cmq Cµagµ
gõo Ogag'õµm}g ga} OøçõcdCg
ga¿ g_gµ ¡agèø'am æg4
aõcoç µdcmçµ Oµadcmçµ Oaad¿
aaµ} µm'am ø'oø'o Cø}gg
Oøaõco §cøggq µ'g}Oøç µaCg
sggz µaµg_ aaqµ'çµ Oø¢ga}, (110)
aaµ} - _gg, gm', _o±aazµ
gµµ' ç'gzcm µdmd _cgggad
g4a µz'sam Oaadqm'Cga'
cµµ'ç'd µ4am §_ggz øa_µ
§gg'z µaga} øa}ggç} gµµaõ
Oaaµµ'cm ggg µ¡qµ'q Cça¿µ
æqç'± Oa¢g' ç'_gg am'4a
gµµ' _cgggmd Oamzç} Caaµad
gõoCga} ggcg cmçcz Oø¢ça¢, (111)
ga¿ g_gµ ¡agèø'am ægµ
gdµm' µd¡µg Oø¢ggg Oøaõça¢,
g¿ ¡agqOµ_ Cçmç'ç'õ _ggam
CgçOµa C¡a'g g'_µµ'ç µ'dm}
µ¿g µ4acm ¿}gcg §±Ca
Cµm' _cggg ç'_ggam @gg4
濵 ççg'õ a'gçd ç'_µµ'4
æg'md §.Ogmè Oøaõgcç ad¡a¢, (112)
Cµèø'd §c¡ç'm'õ øgm'Oøag CaçC¡
CµOç@µ µ'mcm a_gg'm'õ Oaad¡
gèOøçõ §.Ogd gcgç± gg'qµaõ
Oøqµ'¿ça¢ cm µdmçd æg
Cµaèsg Cµaèsg µazg ga¿!
Cµaèsg gõogµ Cµaèsg Cçgµ
@èøz'ç4 Oaa¿± Caao±am aadCµaµ
gç§gcmg g¿ggõ _z'Cga! (118)
cdg ç'gzd Oµ_ggç} OaadC¡
ç±a'q µoOøaõ §çµµ'ç µ'dm}
Oødg ç_gg' gµµ' §m'Cµõ
ø'ggcm çgµ §g'g OøçµaçC¡d,
Oçdg µ¿ggmd Oççç'g' cdcm
Cµco ç'cmçam gçg'çaCça?
_dg ç'g'ggcg §dg g¿ggõ
ça}4Oam' Ogdg Oµ¢Cøa}gg ç'_ggad, (114)
Cçg
_dmm'¡µ ç'c¡Oµgg ç'gzd Oødgad,
_¡ç'µco @Ogõoaµ a¡gg Cµaa'g
g'dmgg g¡gCga_µ µmg± Oaad¿
g'_µo'çq µad¡ç}gaµ _zs Oø¢çµ
çdmgç} µm'gaz'd µ_±g Oøõçad
çg'ç'c¡Cç gaçq@g çm±am Cga4a'
cdmgg oaa'ggd §gçg gmCm
§cmçµo Oµag'æg' §z±g çamaõ, (11õ)
gogq gz'ggµo µcoCø} ga¿
gzggµ cmqµa¢gg g'zµ¡ ga¿
Caaogg µçdµz±am Oøg'gg ça_µ
gm'}aaçµ Cøacoa_µ goç ga¿
gaoOµoaµ µø'ç'dg'4 aaggõ çõo
gdOø¢çµ ¡dOø¢çµ goµ'4 Caa±a
µaoc¡ç ggOg¢çµ Cg@µ µd¿
µdmç}Cµaõ µ4aOmoaµ µç'gµ ga¿, (110)
_dm±am Oµagaµog g¡gg'd yz
_m'gzo4 a'm'µgco _zgg4 CaçCµa}
adm±am _g@g4 gç'õam µa¿µ
aaç'mgg ggµoz'd aµcgg Ogdgõ
Oµad_±a µm'µ¡ça} µa¡ µg
¡oç'Oøçµ Cµagg'm'Co Cµagg çø
çdm±Oaam çczgCgama} µa'g µag}
cµçõç'g' Cgaggç'4gµ çdcµ ga¿, (117)
_m' - a_gCgm, gzggõ - go'ggõ, aµcg - çaøcmcç
Cµzggµ Oµ_gOgag'gµ µ'g±g ga¿
OµdaOmoaµ _zµcµç}Cµaõ gm'_ ga¿
çzOµa¿ Oµ¢ggamµ gç±am aõç'
Cçmç'Oç@µ §cçOçõoaµ ç'm±g ga¿
Cøazggõ ¡dcµcgµ Cgadga ga¿
Ogaõgoa'd gqµm'Cµaõ Cgadg ga¿
µazg}gg gaçqm'Co gaøµ c¢gq
µaç'Cçd gcm¡z'çµ µadcµ cdCm! (118)
Cçg
ç'gzd ç_gOø¢g' gaµOøç' çgCg
çgc¡ gç_µ µmµa'g _ggè
øgz±a Cøcmç¡dµo µz'sµ
gamg Cµmgg ga±Oaad¿ OødCg
cg'}Oaad ¡cggg µm'gq gaggg'
çggõ ç'gzd µgµo} Cµagg'
µgz Oµag'ç'õ gøo±am Cµø'
µdm Oma¿gg'_ µam'ca Cø}gga}, (110)
ggg' Oç@µOµç}g Og¢çgµ gdcm4
Caaµad ad¿ç m±a'ç µ'dm}
Oçgg'gõ Oaad¡ g_µgd Oøõçµ
Oçma'g gcogm'g ga±gçg Og¢g'
_gg' µç±a ç'sµµ'c¡g Cgadgµ
@cø4 ag'}µg' çdm gagcg
µgg'zg Cg}ggOga} µaµd _q4ad
cçgg çm±a' çmq¡g g'dgam, (120)
Oçma' - Oçça'
g±aq µgcµ cmçgg g'dg
cgçg4(g) gçdgõ oaø'am æg'
_±a± gm'}gg'¡ çaggg'ç µ'dm}
@±g çgggg µgç'm} gdµ}
ø'±a Oµmgg'ag çz} ¡oç}
Cøça} çaOza¿µ Oø¢g'am Cµø'q
Oµa±g g'_ç'd ga}çoµ çgg
Cµagg ag'gg§z çaa'ç µ'dm} (121)
gç} gcµçµ gm'4Oaad¿ Cµaa'
@±Oaa_ OøµOµad _z±a'o'_gCg
cµçczg Cgamd Oµ_µ¡a gamd
µaµam _µaç Caa}µm çamd
Oµ¢ç_ Camç' µ'ggg ¡oçd
Cçgg} µ'zadg'z' gzaçqz4 Caaµad
Og¢ç go±am ø'ggg'¡ gµcµè
øOza¿ g'gggµ çagOam çaggg' (122)
µ±a_4 Oadm'¡µ Oøaõo' ç'¿ggad
¿}Oø¢g' µgg. gczgg'¡4 Cam}
µ±amµ ça¢ggg ogg'¡zgCg
cçça µg'õ §cmçgg gaag
g±gµ cg'õOµ_ µd¡µµ gdg
gµµ'ç} gggg øcµggm} adµ}
_±agd ç'gcg _ga'cm4 aam
_dOµa¿ gµcµ _cgggmd Cçggd, (128)
Cçmç'4g ga±am _cmç_µ çgg
µd¿ µog'mµ @ç'm Cç@µ
çamcç4g gõç'g' µ±caOçaC¡ g}
çgOg±a _z'õ µgç'_gga¡
gamcç4gµ Cøag'¡zaõ §gµç¿µ¯
gaçad µµcµ _cggg'¡ ç'õco,
Camç'4 Oaa_ µ'g'oag'µd ggCgad
Ca¡gg µagµ §gOçm4 adC¡ (124)
¯§gçcz,
çgg ç'_gg am'gg'¡ gµcµ
çaggg' _cgggmd cdm_ µ4aam!
øgg adC¡_è øgm'Oøaõ Caç¿g
gdcµ §ggg sCçagm g¡d
ç'gcg Oµa_gg'ç µd¡µg gµcµ
Oç¢ç¡d gg am'gg'¡è Oø¢çµ
µgg'zµ gdg µmgg'c¡4 Oaad¡ad
çdµµ §gçµ gµ4(g) _g'ç'gCgd, (12õ)
cdg ç'gzd §çµµg g_µd
cdm± ao±a'è ø'oOøaõ µczqµad
µdg ¡cmggg Ca翵§è gg'd
ça}gcgcç4 Ca翵'± Oadgd µmgCg
Oødg ç_ggµ ç'cma'dg cgça
ø'gcgç'õ gçµ ç'cma'dg cgça
gdg gµ4g g'cmqµçd _õod
gµµõ _z'g sCçagmd gdcm, (120)
Oaaõo4 a_g' sCçagmd gd¡
ggg'zµam øg'µo Oø¢gad
Oøaõoq µ¡ag_çmaõ cµ4aam
gdµµ _cmgcgçµ g_g'çaCça?
Oçõo4 a¡ç} cç}cdg Cµagµ
Cçgg}am gcg ç'_µµ'¡ oaCµa?
Ogaõcoq µ¿µcd µmµOgm' Oç¢gè
Oøaõgg' gOça_ ggèø'ç'± Oadgad, (127)
ggg'zµ - ggzµ, çgøaµ,
"Oaaqq µçm4 a'mma¢ ggg'zgµ ggµ
µqqµçm'd OçõOaaqgad µgOgd,,,,," µazgCgç'ç'd g'_ggøa±aµ,
Cçg
ç'gz@µ Oøaõga'gad - §cg
ç'¡µcmè øadgç} Oçg_ç} aad
øgOzm4 Oaam_çaCza - §gd
gagcµ Oçoaµ _ç}4gczgg ç'çC¡d
§gµ'ag gOgdCg - _dmd
cggcm Oøaõo'çµ §mçzød
µgµ'gg gd¡çdCµaõ - g_
ça}gcgcç Cçµgg'q µ'ggga'gad, (128)
aõcm'õ §m±a'ç'¿µ - _dmd
aaçqç gg'am am4a'oçaµ,
¡õod§± açgcgOçoaµ - µmµ
¡ggOçaç¡ag gd µ¡cµç'maõ
øõo'_è gg'm'Co - µmµ
gm}çg g'dg'¿µ gcacµ OøadCmd,
Oøaõo'ç gg'qµg'gCg - gog
Cgadg'ç çg'ç'cmg Oga¡}a cdgad, (120)
øõo' - ø'g'ç ¿¿ (øõo' cdµcgè ø'gcµ _õog ø'g'ç cdg Oµa_m'õ
µçdµ¿gga'ga} µazg'ça}, "øõo'g gm'qµgcçè øag'ç'Co gadµ'ggCgd" gç'õ
µaç¿)
g_µ@µ §ççmç'õ - µmg
gm}èø'cç g4a'Oça} µgg'OaadC¡
µ_µ±Oaam gzo'mma¢ - Oµag'
µcggg'¡õ §dg'ç'± a'cççczqµad
µ_µ±am ccçOøç'@µ - µg'
µ_d(¿)_ç} ç'_gggµ ø'cggg'q@µ
a_µµ gdCg µmgaµ - g±am
a¡d_cg Ogg'qµq ¡z'gg'¿Cçaµ, (180)
µ_µµ - µgg'
ggcgçµ çzqµm'ggad - ø'g
ggcgçµ @gçgg _cgµczggad
ø'gcg gdg'm' ç'õco - cg
Cøz'@ goOµmg Ogm'gg ç'çC¡d,
ggcgçè ø'cozaµd - Oø¢g
gqç'cm gµµç} µgqµgCça?
Ogaggg OøçµaçC¡aµ - µg
go'@4 a'm±a'ç Ogg'OøgCçaµ, (181)
gµOµ_µ gzCça}gaµ - g_µ
@cmcç4 a¡qµgµ _gOgg'Cça?
Oçµµ_ µgçacm - µz'
ç'çdCg} @_¡d §_g'mgg'õ
cµµOµag'õ _gg' ga} - Oøgµ
µçmgg'g gz'çm ¡z'gg'¿ça¢
Oµa¢µ¡c¡ ç'gõçµa - cm
Oµag'ggmd _gOgg' g_gm}ggad, (182)
gµOµ_µ gzCça} - _cµèø}, ¡Czaa'g}, µc¡ggcoç}, @g}, øazm},
Oµa¢µ¡ - Cgamço', µoµ, ("gqµgCaaq gagc¡çam - µç'} - Oµa¢µ¡g
gdgc¡çam")
çµ@µ g'cagg ç'ç¡ad - §m
ç'øçcm Cga4a'ç'± a'gOøaõgçad,
µaµ@ µ_a@µa - gcµ
µg'gg'¡4 a_g'ç'ç çg'Oga¡}gga},
gaµgµ Oø¢CçaCµa? - Oøog
ggµggµ cm§q çggcaggad,
Caaµad µczqµqCç - µc¡
Oaad¿Oøõ Cçaµg_ gc¡ç'coaad, (188)
Og¿gaç µcaad¡a¢ - §gg
g'cmqµ'm'õ çad ag'ggm µogam,
Oa¿gam ç_µmçµ - g_
a'_µ'cç _g'qµç} µoa'gdC¡a?
µ¿gaç gg'çdCga - §ggq
µaga g'cmqµç} g'cmggggad,
ç'¿gad Caagg'¡¡a - gµµ'
ç'õo'@4 a'czµ'a ç'cmçg¡a, (184)
Cµaz'¡è Oøõ絡a - µad
¡cocµçµ ggcgç'd ¡ocµa_µ
çaz'¡µ _ç'g4a'dga} - §cg
cggcm gamçcz Oµaggg'_qCµaµ?
µaz'¡g g'çOza¿gaµ - cmq
µgg'ç'ç ç'zdqggµ aaoOµadg'õ
Cgz'¡ çagçdC¡a - §_
Og_qµ'@4 a'c¡ç'm'õ g_ç'gCaa? (18õ)
Cçg
çµd µczggg CµaoCç - µmµ
Oçµµ' Og¿ç'õ ç'cøç@µ - _±g
aaµ@µ øaµ@µ gqµCç - g'dg
aacm §cmg} §_ç_µ - Oø¢ç
gaµcz4 admd çg'çqzd - Oøaõcog
gçqq µm'Oça¿ Cµø'ma} - gç
Cgµg gçggµ µd¿aad - gz}
Oggøµ Oaag'gg'¿ Cµag'Co, (180)
_d¡µ µm'çµ µ_4Oaad¡a} - _@
çaç'@µ gdOøaõ çgagç} - _±g
çd¡ Oµag' Oøao4 Caç¡md - _g
µdmçd ¡dmca _ggmd - _¡
gd¡ sCçagmd Oø¢ggµ - §dg
gdq_4gµ Oaa¿±Caaogµ - §gd
µ'd¡ ç'cmçgµ Cg}ggmCmd - ccmq
µ'ggdcd Ogdm' çczgg'çµ}, (187)
caqµ'q Oaad¿ sgggCçad - gd
am4a'õ sgdg'¿µ ø4azµ , _g
gqµ' µ'caçµ gcgçµaè - sggµ
gdcµ _gggm gagCµa? , §cg
gqµ'¡ oagµ ¡ç'ç'dCµõ - cdgµ
µmm µç'}am'd çagç'gCa - g_
Oøqµ'¿ ç'gcgcçq CµaoCç - ¡ç'è
Oø¢g'am Cgadg'¿ µaç'@µ (188)
§±a'cç çaçµ gçg'oa - ç'g'
çgg g¡4gµ Oøçõamaµ - gq
Oç±a@ µ'dg' cçgg'@µ - cdgµ
çg' §c¡ç'dg'è Oøõçgaµ - g_
ø±a'o' g4gµ ç'g'adµ} - Oçgµ
øagg'zµ _dg'g øgg'çµ - g'dg
µ±a'Cça} gam'õ _g'çga - g±am
çag4ca §gcm4 a¡ggCga? (180)
Cgadg' _g'çg çag4cagad - §±gg
gdµgOga qdµµ Oçgcµçaµ - §cç
gdg'õ cgç_ µaç'@µ - am'
gga' g¡ggõ gcgadµ} , Oggø'õ
ydg'ç Oaamca µ'cgqµCza - gdµµ
µgg'¿µ cdµCga} _èøggaõ - ç'g'
Cµadg g¡4gµ µoOadCg - a¡d
Cµagg' g_gç} øadgç}, (140)
(µç'} Oµgg gµ'g} µaçqõ {§m'Oça_ Ogaõcoçµ §õco cdg Oga¡±gµ
µa¡õ}, ggõ gdgqam g'_µµçµ µç'ga'dgm,)
Cøgg'õ µggµ ¡_ç'ggµ - ¡ç'è
Oøõçµ µc¡ç _zø}4gµ - µ'ècø
çgg¡õ aagg'¿µ çcg4gµ - µç'}
cggcm µd¡cç çaç'ggµ - g'ggµ
@gggg gmm a¡cµgad - gdçg(g)
_çç4 amgCgagµ g'ggµaµ - _g
Cgaggµ Cµag'g ¡z'gça} - µo
gggg a¡cµ _g'qµCza? (141)
çaç}4gµ Oµag çaç'@µ - ø'gq(¡)
cdµ} _zø} gogg'gCa - µç}
Cgçcz gqµ gdCma}gcµg - g±am
ø'gcgç'õ Oaad¿ µm'ggõ - ggcg
ççco cµgg} ¡z'ggCa - ç'õ
§zaµd acgcççµ aaçqCmd - ¡ç'4
aaço} gµµ'õ ø'gggg} - §dg
a}µµ µ'cggg'¿ ç}OaaCoa? (142)
Cçg
cdg'cmç gg'µo g_µ zaød
c¿ggczqµ §cmg}a_µ gµca æqµ'
gdg'm'Co çgg'cçgg ç'm4caq Cµao
gçoçgg'g ag±aaç¡g Cgadg' ma¢g,
Oçdg'Oµgµ g'_çqça¢ g'mg Oøaõco
µg'g_ OøçgdC¡a? @d¡ad @cm
_dg'_q ça}gµ4g4 a¡dCç gdC¡a?
gçCmµad ¡ç}gµ @ç' gCç, (148)
gdµggµ cµ4OadCg cdm' g'dça¢è
Oøaõcoµgg gczgCgaµa g'dµa gmm
_d¡µ'ca çaodCga g'_çmgg'd
@4a'cmcç4 cg'}ggczgCgaµ _g'ç'õ oaµõ!
µdµcgç'd µmèOøçõam Ogm'ç4 aa@µ
µdmçCm µgg'gg _g'ça OgadCga?
çd¡Oµag' Oµaggg_mça¢ çag' g'dOøaõ
çg'èOøõCçaµ cm4æg' çm±a'è Oødga}, (144)
@±agdµ'd gdgagam §cmg Cza¿µ
_m'ç'cgçq µagøao} ç'm4a' Cma¿µ
µa±a'@g µz'øm±am µoç' Cma¿µ
µc¡ç'Oma¿µ §cøç'Oma¿µ µçm µaa'g
g±agcm4 a_gag g_µ4 Caaµad
g'_ga}ç'ç ¡aõa'dgad gCça g}4Ca!
g±a'_ad g'¡oagµ gdcµ µdC¡a
Og¿±azgg ç'g'aaç¿ Ogg'ç' m'dCg! (14õ)
gz'çggg çcoç'm'Co Ogz'gg ø'±aµ
g_ç'ç'_µ ø'gOggµµaõ çacm øagµ,
çz'çggg µ¡g¡o'cçq ¡_çµ Oaaõgµ
ç_±aaoµ µm}Cça_µ µç±a' g'gµa},
a'z'çggg ¿c¡ç'Co µ'ggg Oøõgµ
agCµoaµ Cµõagaµ a'g4g Cµgaaµ,
¡z'çggg gggoa} ¡coç} gµcµ
Cµagg' g'gµa} ç'g'çggg Cµagg'd _dCg, (140)
µacoq CµagaggCµ µdmd Cøcm
çg'ç'c¡Cça} _µOµag'o'd _µ}gg aaco
CøcoqCµaõ ç'g'çacm µa}ggd Oaad¿
Oødga±Caa} gm'ç'¡gCg µsµ¡õ Cµçqõ
CµcoqCµaµ µz'g'ç'cmg Oga_g ad¡ad,
Oµõo'çgµ _çdOgac¡Cµõ Oµõoè øa¢gg
µacoqCµaõ Oµag'µ'ggg _çcm Cga4a'
µa}gg@µq µz'g'Oçg'õ ç'm4g a'dgad, (147)
µazqCça çamgg'õ ¡gcµ cõoaµ
µdOµag! amgCgagµ µag' µag'
¿zqµg CgazqCça O¡aggõ §dg'
µçcaçg gçgçµag Cgadgµ aaçø',
çazqç'± a'cçCµaoq ¡ç'ç'd µCg
cdmz'ç Oµa_mOaa¿ggµ §çgg çõoa}?
øzqçaõ µgCçg gm'ç} Cµaggµ
Oø_gCøag' çmqcµOçõoaµ Cøz4 aadµa¢, (148)
amgCgagµ ç'çq¡4am ¡g'ç Cgadgµ!
amgCgagµ OççCçg amç Cgadgµ!
amgCgagµ gçgçµaµ am'q¡g Cgadgµ!
a_g'¡çµ Oøaõo'¡çµ cm'Cga @±Ca
amgCgagµ g_¡g'ç çdmµ aaçq4
aam'µza ø4g'ççm am'4gµ Caaoµ
amgCgagµ _çmµ'gqµam cdg CµCoa}
a_gçgd ç'm4agcg §±g4 aadµa¢, (140)
_qçamg Cgç±g µz'g'4 Caamµ
_mqµz'ç ç'czç'Oma¿ sgo4 aadµa¢
§qçamg Ogam'µ'dmõ µgg4 Caaq
c¿ggçgcg gdgµ¡ µ_4a' ça}gg
gqçam çç¡gcg4 aam' ça±Ca
Oµa¢ggoa¢ sgggçgd Oµa¢µ¡ aama¢,
çqçam Ogadgaag gaq zd¿
çç¡ggè sggçcg çcmgg aadµa¢, (1õ0)
_cµg'Oça¿ µa}gg'¿ça¢ µ'dCm! µ'dCm
_cøçgCµa} µ'dOø¢g çç¿, gdCm
øcµçOµa_ µècøg'g ç硱 aadµa¢,
gzm'ç'õ± a'gCµaCoa} µècø µdC¡a?
§cµgç'ç µ'dççqd çç'z4 aaõam
cdm'õoa g'c¡ç'c¡Cç c_gõ aadµa¢,
µcµaç'cg Oø¢a'dgad c_gg g'dCg
µczgg'¿Cçaµ µõoad¿ çaga cdCg! (1õ1)
µa}s¡}q µz'g'cçè ggCç µ¡}ga'õ
cggcm gqµç O¡z'çm! ¿Caa!
cdmµ §gg çdmg g'çõ¡am!
cggcm çqçµ! cggcm aocç!
gç'd ggµ¡am! Oø_µOµad aa¢èø'
ç'ç¡ ¿c¡am! Oçµcµ CgadgaCµ
cz'gg'¿g g±ag gçam! µazµ
goq Oµa¢caam! _¡¡a go
çdmµ gdg'õ cggcm çcaçµ!
cggcm Oøµcµ! µscµçµ a_cµçµ
cggcm! az'ç Oµ_µOµ_µ _gµ!
goq Oµa¢caç'd µ'ggg'¿g g±ag
Cgam'am, s¡Ozam'q Oµagacz ç'ç¡
a_gø'a z±am! aamq ça±g
g±ag g'µ'±a'og gaµµo µ'g4gµ
§_ça¡õ! @@a! c±gCga4 a'q@µ
gm'gg'zm! gm'gg'zm! çdm4 amgø'çµ! (1õ2)
Oø±ag'}g Cgçd ø'ggg gm'ç'cmg Cg}a'dCgaµ - _çd
c±am _g'ç'cmg @dq g¡gga cdµCga} - gõo
µ±amµ ça¢gg s_g' Oµag' Oaad¿ çaggg'Cç - §ç}
g±am'm±am §_gg Oµag'o'cmè øa}ggm} - µ'dm}
_±aç ç'zç ag'gg'¡ cçacg @ggµ - µdm}
Oµa±g a¡Ooagg CøcmaCma¿ ¡gqµçC¡ - çg'
c±gg g'a_µ §çgcaç'd aaçø'ç'õ §d¡gCg - ag'}
µ±a'¿ gdOmam' µ±g gaz'c¡ çgggga}, (1õ8)
ggoaçg gz'Cçagmd ggèø'è ø_4aµ ggg'gg,
§zd¡açg ggaç¡è ø_4aµ
Ogm'çgCç çg'gg'¿gõ Ogm'çgz
Oµag'gg'¿gõ ø'gg'q µa}4Ca
am'çmz µmmgg'õ @ggg4
amçµo aaç¡õ adm}g
gm'çzµm µ_4ggo'± a'cçOçõoaµ
gç__µ Ogag'õa mdCga?
gm'çm_g gµ'gçam' çqçCmg
a'cççcmggµ µgç çaCç, (1õ4)

_gg'm µaga zgg'm'õ çggm}
@z'çq µad¡ç} cdgg Caç¡gµ
ggg' c_ggm cdmgµ æ硱am
øgg'am, çg'am, øacoam, Cøacoam
cgg'cø Cga4a'@ µagg} g'cgggm},
§ggcm µ4a_µ c±ad §_ggm}
§gg'm µç¿µ cmç'çq Oµ¢gg
cm_µ ç'gga'¡ µ'dg' §_gga}, (1õõ)
µgg'z ag gg4a'm} µa}qµm}
çdg¡g CgamOaaçq @}ggm} µdmç}
Oçgg'gõ çacmçµ Cg_µ gg'czçµ
çg'am Cgagµ go'µ'aè Oø¢gm,
çgg'ç} µaqm}, Cçcøç} @qm},
çagg'ç± Caaq çcaç'd go'ggm,
Oøgg'_ ça_ gaz'm'õ _gg'mµ
Cø}gg go'cçè ø'g'Ogm oaCµa? (1õ0)
çgg'ç} - µ±aoq µa¡a}, _zø} ¡ag µa¿µ gg},
çao'ad gggCga} Cg}µ'cø çg'çµ
µdmd çg'çqzd gµµ'ç} µag}am
gao'ç oaµµc¡ Cça¿ gaz'c¡
gõo µçm' c_gg Oµa_g'm'õ
Cøo'çµ adm'ç} Oµadç'm4 Cagg'¡è
øz'ç µa}qµm} gµµ±am çgg'¡4
Caao'ç _µcg Oµ¢g'¡g Cgazm±
Oaagø gaOzg'õ æqç gdCg, (1õ7)
g_µ} g_ çacmç'd µCgg'è Oødggaa ç'çaø} gg'qµ'¿a'ga}, µazg' §±g
µagµ¡4 aazmµ µd¿, µggçµ cçgg @¿caç'õ gad çg' çgg Cgczq
µmçµaa cç4a'Cgd cdg ç'çaø µazggg'õ g_µd Oøaõa'gad, µa¡õ
180õ µazg'çµ _çç'gCµ æga'gad, cmCç CgCzg'è Oødggaaè OøaõçCg
Oµa_ggµ, go gco cççmç gçµµaaq µqgg'_4a'gad cdµggg §g
@gazµ,
Cçg
µdmçd Caaç'o'Co - §ç}
çgg ¡gggm} çz'cøOçaC¡
Oµadmz± a'm'õ§_ggad - adm'õ
¡oçcmq Cµa¢g'dg Cµagg'çµ'd
_dmçd @ø'OaadC¡ - µç}
@z'ç ç翵d _qçm±a'
ç'õgçµ µm} a'_µd - ¡ag
çzg gCzamd_± açd¡gõçd (1õ8)
µggm Oµz'Cça}am - gcµ
çaggg'µm _dOµa¿ çm±a'g'dga},
Oaaggµ'4 gç}admd - µm'4
OaaqCçad §cmçç} øgm'Oça¿µ
Oµagg¡gCgam ø_çq - Oµ_µ
¡ag'm} g_ç'm} µa'gèø' Oaad¡a}
gggç4 aaggaz' - ggõ
gaz'ç} gcµgcgq µqOga_ga}, (1õ0)
ø_çõ - Cgøq µadcµ (Cgadg)
ggg'çµ §m±Oaaqçµ - çgg
æqç µag}gµ Oµa¿goç'
ggg'ç acgam Oøaõo' - _d¡
gd¿cz çaqqµ'd µ'z'ggç'ç¡a}
_gg'çµ ¡ggggçaõ - µ'dm}
gç_µ µ¡õço'g Ogag'õgqgCg
øgg'çµ øµ±a_µOø¢ - g±g
øa_µ§d µmçg gd¡gdµ'd (100)
øggm µo}¡cmgCg - §mg
cgço} çcmOaad¿ ç'}µ_4a'
ç'gcgOaam µaçqcøqµ - _cg
ç'cgOça¿ Caç¡m} gç'õ¡z'gga},
çggOga} gdµgg'cm - _±g
µqgg'¡õ _dg'qµ'd ç_ggç}4Ca
ø'ggcm çgõçaCza - µmè
ø'cgç'dcµ @z'ç} ø'gqµdCga? (101)
µam}am gg'æg - §mµ
µaoçd c_gm}g gç'Oo_gga}
Cgamog g'cmç'õoa} - Og¢çg
gg'ggm} Oø¢çOµag µç¡m'gg
_mm'g gaçg±am - µo
_d¿Oµag øcµç'c¡q Cµaggmzaõ,
gamµ'õ açzç_µ - g±am
gaça Oma¿µ±g çgg'_gga}, (102)
Cgamogg - Cgam gogg
ç翵d gam'_ggad - _g
ç'gz@µ µa}qµm4 gzç}a_µ
ga翵g g'z'µa_µ - µ'g
gaçqm} µoµo µdm}a_µ
Caçq@4 a'czçaçad - µg'
Oa¿ggz' Cçagmd a'cmç'm_µ
µaç¿g gdµ}a_µ - _gg
çadOµ_g øcµç'c¡ çç±a'g'dga}, (108)
µaç¿g - (µa¿ µg) µ4agg'õ §_4gµ, çç±ggõ - ç'm±ggõ, µ'ggõ,
¡dOgag'õ açggm'õ - §ggq
¡ç'µ'cø §cmç'co c@µ¡agad
gdgg'çaè øgm' - øcµ
g¿ç'm'õ çOgm4 am'gg'_ggad,
Oçdg'Oaam Oµ_ggg} - _gg
ç'ç'gøg' ø'gg'z Cøm@¡d
gdgøgg'ç ç'zgd - §ag¯
æ} ¡_µ'gg'zd øçdcdµa} (104)
¯§ag cdg µa¡Cµgµ µo µg'q¡am'õ aamqµ¿a'gg, §ag cdµCg
Oµa_ggµaa §_4a'gg,
øaoçµ _gsg_µ - Oaç¡
øg'4gmg ga}µo µaçµ çõCoa}
Caaogg øcµgm'Co - çgg
Oaa4az'g ga}qµz'g(g) _µ}gg'_gga},
Cµoç} gcµçm±a' - _gg
Oçgg'gõ µad¡ç} §cmg}gcµ
@oggg'¡g g_ç' - OøµOµad
@gmg(g) _µ}gg_q Oµa_g'm'Co (10õ)
Oøaõga'dgad øgm' - _gg
Cgadgõµd çzç'cm4 aaggm}aad
µõgg g¡gCgama} - §gg
µdmç} _cmç_ Og¿µOµa_ga
ç'õgg Cµa}gOgag'oag - ¡ç'
Oçdg gµ gogg'cm Cµµµ¿gg},
çõgg gOg@µ Cµa} - gm'õ
ço'cµam µa}4ggµ ç_g'Oçdgad, (100)
g_µm± a'cçOøaõçad - gç
øg'çg gg'@4 Oacmçcggga¢
Oµ_cµç'± a'g'gdC¡a? - _gq
Oµgg'çdC¡a? µgqµ¿mCga?
ç_µg'd µmggc¡ça¢, - c±am
çagç'cm µagg'co cmog'Cçd,
§_cµçµ Oa¿qµgçaµ - §gg
§g'Ogag'oaõ ccµ _g'qµggga¢, (107)
aoao Oçmè ø'z'ggad - µg'4
açgcgCça} øagg'zµ cmqµç'dCgad,
µoµo Oµag'gçCgd - µcmq
µa}gg'çd cdOgdm' _cgggç'çC¡d,
g'og_ gaçOaad¡a¢ - gm'
gcmq µo}Oøao4 Caç¡gmaõ
ø'oOµa_m ç'cmçaçqõ - Oøgµ
Oøoç'@4 ag'aco cmg'cmgCgd, (108)
µazg µd¡ogga} - g±am
µg'g_ µ'smdcd gg'CçCma?
Cøazµ'± a'g'gdC¡a? - Ogag'õ
gOgm'@µ @¿g} _zøzdCga?
µazg çz} gdCm - g¿
µd¡µgCg µç¡q µao'm'Co
gz ø'aaµm'Cç! - g'dgd
Oøagg'cmg g'_¿çµ c@µa_gCga? (100)
_èøµ §±a'g'õ Cçd¡a - ç'czg
ga¿ç Og¿µOµa_ gaç'mgaõ,
aècøOça} gag'caça - gõo
aaç¡d ç'z'gg'±g a'¡gg'¡õ aad,
g'èøç g Oçõça¢ - Oçgg'
g'm4a'çõ µaç'm gg'çaCça?
g'èøç g Oçõça¢ - µo
g'cmgç Cgdam' Oga¡±gOadgad, (170)
Cgaõ ç'co4gq µsç'cm4 Oaaõgµ
gç¡d §ççcz æggõ CaçC¡
gõç'o4a'ç Oø¢caam _gsµ
Cgadµ'Cmad µm Ogagg'cç ægµ:-
Cgçoq Oµç} µagm'Cça@µ
Oø¢ç Camç' _ø'g@ gdm}4
aaço}4g ç'g'gg gggo'õ
açgcg ggOøm4 æg'm} ad¡a¢, (171)
çgøagm'õ Oçgg'cç Cçd¡a}
µaçè gcgq µg'Oçm4 Oaamça}
_gøo'dg' øµ}4 amgCgg'
ça4gµ Oçgg' _gcm µg'qµa}
ggø Cgz'@µ @çOøaõ odg'è
Oøaõ µ'Coèøczq CµaOodgg Oøaõoa}
µ'gs ø}gg'Oaam µazg gaçqõ
Cµçµ @z'ç} cdgm} CµCoa}, (172)
@g oao'ggè gg'cm CçdC¡d!
gç Oøõçµ Oµ_cµ §çgg'd
aag oaõ _zøaggçd _õCod,
aaggg gõogµ ¿±açµ @±Ca
¿goa@µ µm}ggg oa@µ
µdcµ øadg acogOgaca çaçµ
øagõ §dg' çm}gg'¿ µagµ
øgm' çad_z øa_gõ ad¡a¢, (178)
aagggõ - _mç a¡gg µ'ggõ
cdcm çgø'gOgd Oøõçgcg4 OaamCça}
cdgm4 a'¡} Oø¢µç} _õo},
gdcm g'dgOga} gadµcg Oaaõça}
ggm}ç'g acogOgaca µa¢qµa}
µ'dcm cd@ç'}q µazg gaçqõ
µc¡ Oø¢ç± ao'cç _cgqµa},
g'dcm µ'4a µm'Oça¿ CaçCµd
Oggø'g Oaamcacç g4gg' cdgad, (174)
øagg'zµ Cµsa'dga¢ - cmg
ggõµ¿ ç'g'Oça¿ øgm' Oøaõçad
Caagg'z4 goµdm} - µ'g}
gcgµ¡g gµ¡ag ægçCza?
gagg'gd µ'açc¡ça¢ - cm'õ
gµµç} aagg'¿µ µgçg4ca
µagg'z µgggç'ç¡a¢ - µdm}
çõo'@4 acggg'qõ µgqµ gdC¡a? (17õ)
Cg}ggçd Oçdg'¿çad - Ogag'õ
Cg}èø'ç'õ oagçd Cgagg'¿çad,
Cg}gg'¿µ çaçCµaz'õ - ggg
Ogg'çg'g gçdOçoq µ'gmg'çad
¿}gg'¿ øagg'zqCµa} - gm'õ
µm}ggçd Oçdg'¡ µmzagad
Cøa}ggg' Oç¢g'¿çad - §cç
gOgdgµ øg'Oçdgµ OøaõçaCza? (170)
çõoçd Oçdg'¿çad - Ogag'õ
çdcµ ç'oagçd Cgagg'¿çad
gõoçd _õoagad - cm
gamµ' oa}Oøag± acgCçd¡a
çõoµ} Oø¢g'¡Cç - §gg
µdm}gdCm g'cm _cgggç'çC¡d
Oøaõga ç_çgdC¡õ - µmg
gm'ç'coCçõ _gg OøaõgOadgad, (177)
Oç¢ç gam ç'g'cç g'cmggad
ç'o4 Oaamagg Oµdµ gm}gCgad
Oµa¢ç gagg ø'gçg4 Oaadcg
¡om'oagç} gµg¡µ µaçc¡
gçd Oggø'õ _gOµm4 Oaad¡ad
gçCaa! _gg gamggoaag
g¢ç ø'gcgç} cggcm µ4am
gdµµ §ççca c¢g'm} _µµa! (178)
gdµ'_ggOga} aazmg gaCo
g¡Cz Oµa¢cç Oµ¢Oçm oaCµa?
gdOµmè Oøaõgµ aaoµggg
g¡Cz Oça} çczçcg µdC¡a?
gdOµmè Oøao'd Cggg gdCµçaµ
gdg Caaq ç_¡g gdCµ,
gdµ'_g Ogdm' oag ¡ç'Cµõ
Oµa¢gg µ4aOmõoa gm' CçaCza? (170)
g}µ'g4g gd µa}µ'cø g¡}
Cg}ggg'õco cm g'cmggCza
µa}µ'gggg Ogaçqdg µç¿µ
µoµ oqµo µgµo Caaq
aa}µ'g4g µcgggm' CµaCo
ad¡ µ4am _cmç_m Cmçµ
g}µ'gqµgd gd¡ µ¡cµ
gøg gdcµ §_ggm _dCga? (180)
Oµa¢Oça_4ca _gOµdg Oaad¿µ
Oµa¢ç} Cao'cçè øagg'zµ cdgµ
gçCaa g±am µazg gaçqõ
_g'ç'oa} _gq µgg µ'4gmCma}
Oga¢ç zaa' _g'ggç} Caaq,
gõçca µo Cg}gg Ogm'gCgad
Oµ¢çg'ggç} gµgm µç}gCgad
ç'g'ç'maõ _g g_µ@µ çgggad, (181)
µg'ç'@µ ç'g'gad Oµz'gdCga?
cçç µgm çagµ _çggm
ç'g'ç'gµ Oµz'Cga} Oµa__dC¡a?
Cµco gagOøçµ a}µ µõoaCg
gg'ç'gmm ø'ggg' gdm'õ
gadg g'4a'o'_ggµ µdµas
µg'çµag µ'g} Oøçµ a}µq
µç@ gµcµ _c¡çgd¡dCga? (182)
Cçg
µaçè gg'@4Ca - gçd
µmµ'm±a' ç'ç¡ad
gaç g_ç¡oama} - _±Ca
øgm' @}qµz'ggad
Cgç ggg ç'gzd - CµaCo
Ogg'çCma}a Omõoaµ
çacç gqç'ç¡a} - g±am
µg'µç±a' ç'ç¡a}, (188)
_ggCçcm _gm'õ - gç}4
ag'µm'. gczqµad
µggç±am Oøaõça¢ - øgm'
µzµzgg' ¡aCg
ç'gcgçam Oøõçµ - Oaad¡
CçggCza¿ ggad
çgOgg'}gg ç'ç¡a¢ - cg'Cz
cç4a g'g'çgdC¡a? (184)
g_µdça}gcg CaçC¡ - gz'Cça
gmd c_gg Oøaõçad
__cµçam Oøõçµ - cdµaõ
_mç'ggg gd¿
g_µ¡±g cçggaõ - cg'Cz
gdµgaa cçqCµd,
Oµ_cµ Oøaõo Cçd¡aµ - gça
µ'dm¡4g Oadgad, (18õ)
g_ç ma¡q µmçµ - CçCg
g_çd cçqµ gdC¡a
g_µ µagCµa¡a - Oøaõça¢
gµµ' §gg ça}gcg
ç_µ µ'õco gça - §±g
µaµ ma¡q µmçµ
µ_ad cç4OaamaCga - §g'Co
çgg gggµ çCga (180)
Oµa_g Cµa4gggCa - ggq
Cµa} Oga¡±g a'dCgaµ
__gõ çd§ggCa - cdCg
_±a} Caad gcaggad,
µ_g'_qµ Ogõoaµ - §±Ca
µa}gg' ç}4g czgCgd
g_gµ §±a'ggCa - µ'dm}
gqç aadµ'} cdgad, (187)
gm'ø' ggg µm'ç'd - µaco
gdcg _±g cçggad,
am'µ'ggg µcaçd - cg'Cz
amgm±am Oøadmad,
ç'g' §cµ4g gdCm - µaµd
Oçdg g}gg ç'ç¡ad,
µg'ç'oag g_µd - µ'd@µ
µggç±am Oøaõçad, (188)
@ç'zµ g¡µOµad - cçgCg
@¿Cçaµ §Ogdgad
µaçµ çõo µaµd - _gcm
çøµ ga4a' ç'ç¡ad,
µaçµa ¿Ozçqõ - Oøõgµ
µaz µam OµagCg}
gaç g_ç¡ oama} - _±Ca
øgm' Oçdg ç'ç¡ad, (180)
µa¡õ 1õ74aam gg'qcµ4 aada
§cmç zam µag} - OøµOµad
cg'o'cmgg çqçµ
çcmçm'gg Cga_µ - µaco
µm'gg±g µa}¡µ
ç'cmç µ'dµ gõam - gµµ'õ
µ'4a Cg}èø'Cça¿
acmç'o±g gagµ - øaçõ
aç'@ gdg OaadC¡a} (100)
@ç'z4 am4aa - gç}4
aqcµ Oø¢g çagCça}
gaç g_ç¡oama} - _ggè
øgm' Oçdg ç'ç¡ad,
@ç'z± amaça} - OøµOµad
_m'am _dq_qµa}
@ç'cgq Oµamac¡ - sggµ
Ogad¡} gµcµ cçggad, (101)
Cøazm± açgcg - ça}gcg
Oøaõg gdm} Oçdgad,
gz µ'4a g_µd - µmmg
g'¡mg'gg' ¡aCg
gcz çd¡ Cµaµ - CµaCo
g'ggµ @ç'z±am
çazm±am ad¡a¢ - Cµaz'õ
µgo' ggg Cµagµ (102)
cdg cçgg µmçµ - gdcm
§g'gd Oçdgç'ç¡ad,
Oçdg' µ'4a µc¡am - µ'dm}
Cçggd cçgg'gggad,
gdg'cggg Cg}am - Cµaz'd
gc¡ çm}gg µaa}
cdg'çgcg cõoaµ - g_µd
=¿ cçgg'gggad, (108)
cdm' oag adµ} - ¡ç'ç'õ
§cmç'oag çagµ
çdm gmm µz'am - gµcµ
cçgg'ggg ç'ç¡ad,
gd@ Oµaga¡azµ - gµµ'õ
gag Caaq cçggad,
adm' gqµçd Cµaõ - _cçCça}
amµ'ggg ç'ç¡ad, (104)
a¡azµ - Oaaqµcz
µaqggg ç'ç¡ad - g_µd
µgcg µgcg çaa
@qggg ç'ç¡ad - g_µd
@m'ggg ç'ç¡ad
µqggg øgm' - _±gq
µ'd@µ Oøaõga'dgad,
gaqg4a ç'õco - g_µa
gaçc¡ cçgg'O¡dgad, (10õ)
Cçg
gçCaa §cg çaOgmè OøaõCçaµ?
_zøzamç} Oø¢gç OgadCga?
Oµ¢ç gaaOça} µd¡og gaçø'
Oçdg gg'm'õ @_± a_gCga?
cçç µ'.g Oµaggg'¿Cµa Cµõ
çad Oµaggg'¿Cµa µg' µ4aam
g¢ç ø}gg' µg'4goCµagaµ
@cdOgmm' ç'gz@µ Oøaõçad, (100)
µad¡ç} Oµacg Oaam_ç Cz@µ
cµgggaç@µ µagøaog ga@µ
gd¡ Oçgø'mgCga¿ ggggõ
gggµ Cçzgè Oø¢gç zdCga?
=dq_4gµ g_go Cçgg}
ça}4gµ §.gczqCµd gg'4Oaadµ'd,
µad¿ Cµaz'õ µqgg gza'õ
µagg ggg çcaOøçõ Cçd¡a, (107)
goOµoaµ _g'Oç¢g'¡g adCga
ggg'zg gz'Cçagmd gdcm
goµ'oa ç'g' gµµ'c¡ cçggad,
gao µg'oçd µ'gggdCg
_og' Cça}gz' Cµag gczgg'ç¡ad,
_.g m}gg g'µ'gg'a} Oç¢ç
aoag Cgadgµ'q µaoamaCo
aa@çOzmè Oøaõo'¡4 CaçC¡aµ, (108)
gg'g µ'mcm Oao'gg'¡õ Oaad¿
Oøa}4a Cµaaµ Oµgµçd Cµaoq
Cµcg gç gaµo} Oç¢g'q
Oµç¡ µ'4gg çgg'_4a'dga¢,
µgOødg µcoç'c¡g Cgm'õ
µ'4a Cµaagg'maõg_ Cç¡d
µagµ @±g g_ç'¡ µaçµ
µ¿µcoè øz'çmmg aamad, (100)
µgg g_µ'è gOg@µ ammaõ
µg'µç±a' ç_gOøçõ aam},
gggg øag' sCçagm maCµa}
g¡g aaa g_a'¡oaCµa?
µggµ'4aç'q µad¡ç} gµcµ
µagagg'õ _g'gg'¿a'dga¢,
agg aõç'çµ Camç'çµ _dCm
a¡o'õ aaçµ aczgg OgaqµaCµ, (200)
çç¿Cm gz'cç ç'¡qµaµcµ
Cçdqq µ'mcm Oçmçm}g g'çC¡aµ,
gaç¿Cm ¡ag ¿±a'¿ µag'g
gz'cç ç'ggq ¡o'acm4 Oaamça¢,
Cµaç¿4 æcacç4 aa4cacç ç'gg
Oµa¢µ¡ øadg µç'õacm4 Oaamça¢
CaçqCo am' Cça¿ OøõçaCça?
Caçgµ aagµ §ggg ç'ç¡aCça? (201)
gµµ' µ4am Oµa_m Oç.gçaCça,
øagg aam ççg'm'õ _dCm?
gµµ' g'dcm _c¡ggç} _dCga?
gagd cdgcm4 Oaad¡ç} _dCga?
cµµ'zad µm± Oaam_g'çaç'd
çaçg gamOµm4 Oaa¿qµaCz!
gµµ' µagzagg'õ @gggµ
Oaaqç Oø¢ca Oga¡}çgµ cdCm? (202)
g_gog gcoçd øcµ4adCm
Oaagg µ'4a gCzamd a'_µd
Oµ_g ø}gg'ç4 a±caç'd cµggd
Cµcg ga@ µg'qµ'ggCga
g'_g Oggøè øgm' g_çd
Oøq¡ µgg'zµ Oøõggõ gdCg!
__g cç4ag ggg' çmmaCma?
_çcm Oçgµ'c¡q Cµa4gg' _dCm! (208)
Ogg' ç'gggµ'd çagçg'õ §dµµ
Cg_µ cdg g'cmgg'¡õ Cçd¡a,
Oµag'ç'ggg øgm'ç'd ggaõ
¡dm'ç} gcµ µaggoza4a'è
ø'g'ç} µaga} cdgo Oaõoaµ
øOçdCgø µaggzøa_µ
çg'ç çagcç ç'_µµ'¡ oaCµa?
çag' gcg g'gggg' cdgad, (204)
ggg µaaµ ggg'gg
§zd¡aµ µaaµ
µzaø4g' çm4aµ
@±Oaa_ aõco çaç'o'õ µqOçd
gcµggmd ø'gµ' µgOgadcg
¿±a'ç Oµ_cµ4 a¡çm'd çqOçd
gç}gg'mad, µoa'Cma} ga¢g,
ça±aCm cçcz cçç'gµ øcµggg
OadmCµa _çç'gµ øcµqµa¢,
=±gcmè øzOmdOg¢g'Cmd cdcm
§_±acoq ¡oçma4gg'Cç, (1)
mzdçg' çm4aµ
§c¡ç'dg' _@4aOmõoaµ sggOµm
§çõgoa} §cøggõ CaçC¡aµ
§c¡ç'dg'4 ag'}aOmõoaµ
sggOµm çadgoa} §çµ¡a'dga}
§c¡ç'dg'g Ogag'õ¡z'gõ µoa'm'c¡q
Oµa_çOaõoaµ §çgcaçaç'd
§c¡ç'dg'4 acoµaCm µmg_m'õ
cmgmmµ §ç±OaadmaCga, (2)
gdgaçg
_qcµè ø_4aµ
_g'ç øadg ç'gzdOøaõ Caç¡ad
_gg Oggø'd _zcç µç}ggad
Ogg' µczgg'¿ Cµoç} ça¢èOøaõ
gøzamç} Oaam_ç gdC¡a
Oµag' µg4a ç'g'am'zd¿µ
¡_ç µa±gg gqqµè ø'mgg'd
Oçg'gco4a µg'µ_±a'qCµa¢
Cçgg m'.gczgg'¡ gggad, (8)
Cçg
ç'gzd Oøaõo'çgggg gz'Cçagmd µgOµag' Oøaõggõ
gdg' Oaç¡ ç'gza - ø'g'gµ
gam µgg ç'gza
g'dg µqµ'@4Ca - gaøµ
Cg¿a'dg ç'gza
_dg Ogaç¿ gçµ - c±am
_g'ç ga¿a'dga¢
µdg'õ µdcm cçggad - cgcg
µg'cç Oçd@czqCµd! (4)
gç_4g Oggsµ - c±am
_zdµcm4g çç'gµ
Og¢çµd gm4Ca - ç'gza
Oø¢g ç'ç¡CgCça
Oµ¢çgqµ çdCµaõ - Oµagçaµ
ç'g'çm}gg çdCµaõ
gç}µ4aµ g'dCg - c±am
_g'ç ga¿ a'dga¢, (õ)
µdm} gggg øcµç'õ - c±am
µaggo} aCmaC¡
gdm} ga±am µmçµ - cçgCg
gcgç'õ Oçõga'dCgaµ,
cdm gggµ ad¡a¢? - g_µµ
ça}4gcz4a çgga¢?
admµ cç4a'Cgaµa - µõco4
aaçq ç¢4a'Cgaµa? (0)
Oµa¢çczgg çagça} - §gg'õ
¡a_czgg çagça}
cççµg'gmma} - _ç}gµ
çg'ç'õ çgggdC¡a?
Oø¢Oaamag Oø¢ça} - gµcµ
ø_ggg gaq
gçg Oç_ggaõ - _g'g}
_ço Oµ¢g' ¡aCza? (7)
_dµ'oag Oµd@4 - a'gCµ
@ç'z±am Oø¢gµ
gdµ' Omd@çaCma? - g_mµ
gd¡ Cµag ag'çam
çd¡cz4a Cçd¡a - c±am
ço'Oµa g4a Cçd¡a
§dµ Oµ±a @m C¡a - _±Ca
ça'O¡dgczggad, (8)
ç'gzd Oøaõçg
Cçg
gdgagµ Ogg'çg'ça µdmma±g
gagg'cø _zø} øcµ g¿Cç gdcm4
Oaadgagµ gqµaaa ç¿èOøaõ æg'
gcµçg'Co _@çmçµ ggqµµ c¢gad
Oødgagµ g'dgagµ §m'OçdCm¡a
Oø¢caOgg' çg'çag ø'g'ça¢ g'dcmq
Oµadgag çg'Oø¢ç gçdg µa}gCgd
Oµaõoag ç'g'Oçdcmq ¡g±ad¡amaõ (0)
a¿gOøagam Oµag4aag Oµdcµ4 aagµ
a_±aõo'õ ç'qµCga¢gg Oggsµ OaadC¡a}
µ¿gOø¢g' CgadggdCm µ¿ç} ad¡a¢
µaõCµagµ CgdCµagµ §m'ç OøaõCça}
§¿µcµ4g çg'Oøaõça} gdcµ aadµa}
§mgOµag' æga}am cdg'cmgCg ga@µ
Og¿µµècø µzµCµaCo çm}gg ç'ç¡a¢
g'm4Oaç_µ æg'çç} §õco OaaõCoa? (10)
go±æg' §qggczqµa} Oµag'am Cama
gzµg' g'd _cç4amgCg _cµèø zaa
ço±Oaad¡ µdmOza¿ µa}qµa} gµcµ
cçgg'_ggõ ø'g'Cg@µ gaag ad¡a¢
ø'o±caqOµad aèøm'gg Cçcø µag}
ø'gcµ4Ca gcoOaa¿gg Ogad¡} µggµ
go±Oaç¡ ¡cogø} g¡ç} µ'gg}
CaaµaCm g'm4gz'ç _cµèø} ad¡a¢ (11)
øo±ca, ø'o±ca cdµg µcoçam çqçµ,
Oødgagµ g'dgagµ §m'Oçd Cm¡a
Oøq¡çm g'm4Oam gad Oøqµ'CmCma
µdgag g'cggg'_4g µdm} µa}qµa}
µg'ç'õoa ggCga@µ _g'çè OøadCmd
§dCga¿ gqgçCga ç_çOgõoaµ
çamg'Cçd ç翵@µ _g'çad ad¡a¢
Oçdga@m macøOçoaµ Cçaa'çaa'
ç翵@µ gdgczça g'_4a'd gaCm! (12)
ç'g'çg'gd gm}gg'q@µ Cµcg Cçdçad
Oçmcm µmgc¡cµç'maõ µaCm çdgd
øg'çg'cçg g¿ggczam Oø¢çq µa}gCgd
øz'øz'ç'± Cagczggµ µçOmadg' õco
µg'çg'Cç OøõgOam ç'gzd æg'
ça¢gqg gcoaç'ggg §_4ca Oaad¡ad
µg'çgCçaµ ¡ç'ç'Oodg ao'µ a'gggad
µazgqCµa} ç_Oµdg Cgç za}gga}, (18)
gg µç¿g Oga¡±ggõ
Cçg
aaç_ç¡oama} - gg4 - am'Oga¡±aoama}
µaçgmm øgm' - µ'd@µ - ça}gcg Oøaõg a'dgad
gçg'gg Ogõoaµ - µ'd@µ - g'dm'¡gg'õ c¢gµ
¿¢çc¡g g'¡aCg - g_µa - y4a Oµ¢g Oadgad, (14)
Caaç'g _cø Oø¢Cça} - ø'cocç4 - Oaad¿ç'ggõ Cµagµ
çaç'g aagg g'gCµa} - ççc¡ - cçgg'gggõ Cµagµ
@ç'z±a mam - gg' - _cççm}gg g_µd
Cgçµcçg g'gggad - ø'èø - ø'g'ç} Oø¢ca Oø¢gad, (1õ)
ga翵agg Ozõoaµ - gµCµaõ - gz}aOmdg a_ga}
@翵gcg çaOµd - goca - _zø Ozdm' ç'ç¡a}
aaç¿gdcµ gõam - µoga± - aaçqma}a Cm@µ
gaç¿zag gg' - µm'g} - gdg Oø¢ç ç'õco, (10)
¿zgOø¢g' ¡aCµ - g_µg - ggg' Oaadg' ¡aCµ
CøazgOø¢g' ¡aCµ - µ'gczg - gçz'õ çggg' ¡aCµ
yczça_µ gcgcµ - µoa'õ - g_¡gggµ'õco
øazµgg ça}gcg - CµCo - øz'cg Oøaõg a'dCgaµ, (17)
øgm' Oøaõçg
Cçg
Oøõçgg g'ggg ç'ç¡a¢ - g_µa
Cgøg± gqa_µ Cø}gg'ggga¢
µõçmµ g'cg¡ç'4Ca - g_µd
µa}gg'ç Omdµg'm'q µg±acgaad
Oøaõç Oga_Oµa_m Caçµa¢ - §d@µ
gggOga_ µmçµ cçgga¿g'Cçõ
Oçõçgg a'¡ggd¡aµ - @±aç
Oçgg'ç' ocmgcgçµ µçq¡oaµ (18)
cõoa µ'ggg µ'dm} - g'dgd
§cmg_ g_µg Ogg'g µ'cgqµ}?
Oµaõoa ç'cmçaçqõ - µ'ècø
¡ag'cm ç'¿çcg ç'_µ¡a'Coaµ
çõoa} g'mg'cmg} - gg'õ
cçgg'¡g ggggç} µmçOµdCg,
Oøaõoaõ µmµ ç_gCgõ - cçggg
Cgaggcg µçO¡dg øgm'Oøadmad, (10)
Cçg
a_m@g ø'z'ggad - øcµCça}
adm'm _g'}gga}
§_m'cggg Oggød - amCç
§dµOµdg Oaad¡ad
_zç ç}gg Cçggd - µçca
@}gOg_gg Oøaõçad
µzç gaçc¡Oçõoaµ - cg'Cz
µmçµaa cçqCµaµ, (20)
gµµ'µacz cçgCg - @qg
g_µd Oçdg ç'ç¡aõ
gd¡µaµd Oçdg - Oµa_cm
g_g µd¡m'qCµaµ
gµµ'Cçco Oø¢Cçaµ - g_µa
gaqggg µ'dmaõ
_µµ'Omagg ç'g'çam - µ±am
gç_4g gz'çam (21)
_çm' aggg'¡aCma - _gg
@çd CµsçaCma
açco g}ggcçqCµaµ - CµCo
am'g¡4g Oadgad
§çm çamµ'd@µ - §cmg}
çgµ ça}gcg Oøaõoa}
gç_ Oggø'maza¢ - çgmg
Oga±a çgg'_gga}, (22)
çµd gès ç'ç¡ad - gcgç'õ
Oç¢ç gaaµ CµaCo
aaµ Omagg µa}ggd - çgm4
acmç'ggg ç'ç¡ad
Cgµ µ'4a ggod - gCça
g'cmçç}gg ç'ç¡ad
ycµ Cµao'_ggad - µ'dCmad
µdcµ gggm}gCgad, (28)
a±ca cµgg m±Ca - Oggøµ
amggg gqggad
Oµa±g Oçgø'mggaõ - _zø}
¡caçç'}g g'_gga}
_±a Ogaggç'ç¡ad - ç'gzd
_ço Oµ¢g'ç'ç¡ad
ø'±a cµgcg ga¢am - Oaaõgµ
Oø¢g' aamggCg, (24)
m@Cgçcmq µggç± æggõ
Cçg
cqOµa_ gµµ'z µgg'Co - ø'gcg
çgg' µoaCµa} @¡õCµaõ - cdm'g
gqµ'dg' §dµ±am g¢gg'¿µ - çca
ga@m}g gadø@ Cgçmaµ - c±gµ
gqµ'õ ¡oçcm @ç¡gg'õ - cçggõ
µdm'g g_µ@µ µmçOµd - g±gè
Oøqµ'md aacç ç_çqmad - _ggg
gç øgm' Oao'gg'ç¡ad, (2õ)
ggocm §gggõ
øgm' Oøaõçg
ggocm cçggµ §ggg'ç¡ad - _±g
gmm'_ç adOma_ ø'gOgam' - çgg
¡gçg Cµaoçd ø'gcgç'õ - cdm
¡dcµ Oø¢CgaOµm cdm'mad - _çOçdmµ
µ'gçgd gd¡ øgm'çµ - gç!
CçOga_ gaç'c¡q µ'gggç} - cç4ag
ggçOzd g'ggè ø'gçcz - cçggg
gaçgg'Co §ggg'ç¡cm, (20)
g'dm'ç çµ@µ µa}gg@µ - ggg'
Cgç'ç'd µ4a_cm OçagCg - g'dm'g
adm'ç µ'4aç} cdgç} - gcµ4
aaç¿gg agø'cm Cµagµg - cdgq
¡dm'çg g_µcm Cga4a'Cç - _ggq
¡õod µczgg'¿ Cµag'm'õ - g}µd
gdOmm Oçgø'm Oµ¢g'Cç - _¡
gg'õ _zø'ggCga'@µ (27)
g}µd Oøaõçg
µa}ggcm §gggõ
c±am'õ gggcµ g}gg'C¡aµ - gç}
cdmgg'õ @ç'ç'õ gdgaad - §ç}
µ±aggCg µ'z'Oç¢gça} - cdg
µagaè ø'ggcm Oaama'ga¢ - _¡
ø'±aµgç} gµ4gmCm - ç'õgg
Cg}èø'ç'Co g'azggçd - cdm'õ
§±gq ¡ç'ggo Cµcgçµ - ç'co
cdm4 Oaammg gaagçd (28)
adm@4 aa_ç'}g Cgagmaµ - c±am
adm'gµ øao §m'ççd - _çd
çdmgµ g'dcµçµ Cøag'çµ - Oµgg
çamg gµzczq Cµadgçd - _çd
cdm'oa gggmg øadgçd - ¡ag
çgµ ç'gçd µmç±aad - Oµa¢ç'õ
µdm'ç aacç µ_ç¿ça¢ - cdg
µa}gg'çd ç'µµ' µczggmd, (20)
µaçgcg Cçµ_ça4a'ç - _gg
µaµ@µ Oggø'õ µa'gçgCg - Oaç¡
gaçgcg4 caç'm'g µgg'mad - µ'd¡
øagg' ç'_ggµ± OaadcgCç - caç'õ
gaçg_çq ç'_gg'mad - _çd
øagg'çCg çgg ç'_gggaõ -Oçgµ
=çgcgq OµadOmdg aaç¿Cça} - µdm}
§q¡ç' µgm zaµdCga? (80)
çµcm §gggõ
Oaa4az'g ga}gg gg±a'Cç - am'
æqè øgm'çg Oøaõgçad - cç¿g
g'4acmggµ Oçdg µa}ggcm - Oçdg
g}ggmµ çµcm4 æOgdgad - g}µd
g4ag Oø¢gõ µgggmd - µmg
øa}gg'¿ Oçgø'm Oçmmgg'õ - c±gµ
_4acz ç'4acz aada'od - _gg
gdm o'gcm çcz4a'dgad - (81)
gç} gµ4Oaa_ gcoçcm - c±am
@çø'4g Cç}ço' ç.g'cm - g_
Og¢çgd Cmg'd Ogg'}qµ'@µ - g'dg
øg'çq4gµ g'gocm - Og¿±
caçm} çacm µoçgg'd - ço'
aaçq¿µ Oçgg'gõ çµcm - µ±a m
Oµa¢çm} gg'õ cçgg'çC¡d - Oçdg
CµaOçd gczggmd Oµa±a'Cç, (82)
Cµaz'm'õ çacm ç'g4ad¡ - µo
_g±am ga¢gz' aaa±am - ¡co
¿z' a_Oad g'cçOçoaµ - gµ
gmmµ am'Oaad¿ ç'µµõCµaõ - µ'aè
øz'ç çµcmè gg'Co - _ggg
gç} ç'_gg'¡4 aamgµ - g'dg
µa}µ'gµ Cgam'gµ Oaaçqma} - am'
µdq4 gg'gOg_gga¿ça}, (88)
g_µd gdcmg gaCm µmçµ cçgg'gggõ
µdmç} g±acm µgggCµa¢ - Oçg'
ça¢gg g'_¡cz gggm} - _±gè
ø'dmè øgm' ø'z'q¡¡d - §d@µ
Oøq¡a µggçµ CçOgdgad - §çd
gdcm µgggç magoaõ - gdcmg
gadµm çµOµm cçggmd - µ'd¡
gdcm4 acgçdg' CçgdC¡a - _gg
Cµaøè øgm' Oao'ggmd (84)
gz'Cçagmd Oøaõçg
Oµa±a' Oç_gg sCçagmd - _±gq
_go µdm}4gè Oøaõgçad - gm'
µ±a' çg'ggm} µad¡ç} - ¡ç'
µd¡oµ gµµ g'm'4adµ} - §ç}
ø±ca ç'oag g'g'Oçoaµ - gµcµè
øa}ggg çagggg'} µdm}aam - §cg
c±gµ µcgçcg çaç¡a - gµµ'
cdgg Caç¿è øgm'gad, (8õ)
ø±ca - _mç
¡dm'c¡4 CaaõOaad¿ ggggõ - g'dcmq
Cµadgç} Oø¢g'¡g ggçCga? - §_
adm' o'm'çç zaOµdCg - §gg4
aacmç} gµcµ §±ggcggad - Oggø'õ
cdm'ç'_qµ gg'gça¢ - §ç}
ça}g'dgd Cøagz zõoCza - am'
gdm'g Oga¡±a'ç ggdCga - §ç}
ga@gè Oø¢çg Cg}cµCça? (80)
§d@µ µmçµ cçgga¿Cçaµ - Oçgg'
§d@ µ'ç}Oµg oag±aad
Oµad@µ gqa_µ Cgøgµ - Oµgg
Oµag ¡¡d Cµagga'¡ gd¡aµ - gm'
µ'd@µ _gggµ g'a}ggçm - §ç}
Cµç'¿µ Cgç'cç cçgg'ç¡aõ - _çm
gd@µ _g'ç¡gc¡ççm - §ç}
Cgagg gcmgcgçµ µç¡oaµ (87)
cdggg µaµd µczqµCç - çm}
§dµ µmgg'c¡ çc¡çma¢ - µ'a
gdggd Ogdg sCçagmd - ø'g
gaOçadg Cgda oøgg'cm - cdm'g
gdgg çcaç'õ Oçggga - ç'cmg
Cga¢ggè scçgg µa'ggõCµaõ - _çd
gdgczça g'_gg'ç¡ad - _g'
çgg goag ggOµoaµ, (88)
gdgaçg _qcµè ø_4aµ gggµ
gadaaçg
ga'gz'gg ø_4aµ
g'Ozmµg'cç §gggõ
µaç'ç} øcµgm'Co - ¡agq
µagøao gaç¡ç} gçqµçcm
@ç'ç' o'm'ççcm - µç'}g
gm'sµg goç'¿ Oø¢çgcg
Cgç'cç g'ogg'_cç - c±gg
Cgq@µ a'c¡qµ_µ g'zç'çgcg
¿ç'çµ g'a}ggçcm - __
Omam'ç'cm agµcm4 gç'zgcm (80)
µqµ'cø ç'cøçgCç - gc¡
µç'dg'¿g Og¢ça µo}4Oaaqcç
aqaµg µ'd@_cç - g_
aµm'ç4 amç'cm4 aago'cm
çqçg Cµzgca - §dµ
çmgg'cmè gg'm'õ µmçOµdCg
Oaaqçç} _cç4amgg'õ - _g4
Caaµad cçgg'¡õ gg'ggç'ç¡ad (40)
aµm'çµ - ad¡a} ç'_µ¡µ
Cçg
Cçmç'q Oµa_m'cmCç - ¡cogaç'dgd
Oµdg'¡ cçqµç}Cµaõ
gmç'ç¡q Oµadµam'ca - açqqCµç'cm
Cg}gg gqCçggcoqCµaõ
@mç'ggq Oµadça±a'Cç - Oø¢g_cmCça}
@gcg4gq _ç¿gõCµaõ
Camç'4 Oaa_çz'õco - Cgç'cç4
agµ4aç aama4a'mad, (41)
Oø_q¡4gg CgaõCçdqCç - §±g4OaaõçaCza
Oøõç4 gggcgç'cm
ç'_q¡gg gg'@4Ca - ggg µggçµ
Oµ¢ggçq µagøao'Cça
g_qµç¿q Cµamç¡d - Oa硵aµ@µ
µdm'çg gaç± OaadC¡
§_qµac¡ CµaO¡dgad -Oµa¢cµ4aa¢a_µ
§_qµac¡ Cµaç¡Cç, (42)
g'Ozmµg' gg'õ çøµamg µgg'4 Oamzç} Oaad¡ µa'gèø'
Cçg
g'4g4 gg±a'¡Cç c_gga¿µaµ
gçç} æç¡Oµõoaµ
g4gg g4OadCg _çza¿ça}
gµµ'_ CgamOaaç¿ça}
g4gµ g_µ@4Ca §.Ogdµa}
¿¿Oçd g'czgg'¿ça}
a4a4 OadCg gcaqµa} gz'Cçagma
açq4Oaam cµcµ Oçdµa} (48)
µaµcmg @4aaOçdµa} _gg
µaµdCµõ µacoµo çsça}
Cøµg g'zç'ç±am µoga¿am
Cø}ggg'õ gdgµ'õco
aaµg g'zç'çµaµ §ggqOµdcmçµ
caçøµaaè Oø¢gad
µaµCma} Og¢çOµdµa} gz'Cçagmd
çagaOçd ga}gg'¿ça}, (44)
gz'Cçagmd Oøaõçg
g'dggz' Cçagmd - _ggµaµcm
OggCøa¿ Cøz4açq
cdgç} g}ggaç¡a - µç'}µaµCm
çmmg g}ggç'ç¡a¢
_dg gcaggam¡a - µç'}µaµCm
_çcm cdmama4a'ma¢
cdgµ µgCçm¡a - µç'}µaµCm
cdmcaµµag Oø¢Cçd, (4õ)
@cøgm'ggaç¡a - µç'}µaµCm
@ç'cç4 aaggç'ç¡a¢
gaøµc¡ggg¡a - µç'}µaµCm
gaµ'm' çaggCgaµ¡a
_cø¡z'Cçaµ¡a - µç'}µaµCm
Oµa±aõ µm4a'¿Cçaµ
CµøçgCgadgg'õco - µç'}µaµCm
Cµz'dµ± æçqç'ç¡a¢, (40)
cdgµo Oøaõgçad - gz'Cçagmd
cdm'Oçdm'4 gg'qµad
gdg gg'qµgCµaõ - gz'Cçagmd
Oaaçq4 gg'gga¿çad
µdg ggqµgg - _ç}çaç_µ
çcaOgaca çgµ'dg'
_dg ¡z'ggOgõoaµ - cdµaçqCo
@4aõ cm'gagCµa, (47)
g'Ozmµg'cçg gz'Cçagmd µdg4g _cggç çzè Oøaõo'çg µgg' gagg'õ
µd¡am _g}µ4 ggqµµ
Cçg
g_µµ _g'Oç¢g øgg'çgµ Oµa¢çaa
Oµ_cµg gç±am Oµç}Oaç¿ µdmaa (48)
çamgg Cgç} çç'gg'Co gqµaç
Cµamgm'ç} gcgOaç¿g gaµç±a (40)
Cçgµ Oµa_m'dg' OçggczCç @a'ç'¡
gagµ gcogg g¿cµç'dg'q µagaa (õ0)
agg_ç} cõCoa_µ acmç'g4aè ø'gg}ggõ
_ggzgg çagCça} _cmCça_µ µ'gggCç (õ1)
gadgama} gaçc¡4a gaµaçg ¡gg'Oa¡
çadga'coq CµadgOga_ çdmg g'_µagµ (õ2)
_g'gç'õCµa¢ µgga±Ca @ggggç'õ c¢g'ç'¡
Oøg'g_gg øzgg OøõçOµõoaµ gamagµ (õ8)
øCgç' gdçgmµ OøµcµCµa¢4 aazc¡ç
µaCgçd Cçaaµ µg'µç4a µaa'ç'¡ (õ4)
çaco µµaCgç' µaaam' ç_c¡çam
goµa ø4g'Oça_ gç'coCçõ caCçggam (õõ)
µacç Ogaco4gµ µ@aµacç gamaçam
Cµcç4 Oaacocçq µ'm4gcçcç4 ad¿çqµam (õ0)
ø'±agg' Cog' ø'z'qµaõ µoag'qµam¯
ø'±agg Cog' ø'z'gOgcççµ aagg'¿çam (õ7)
¯µo µg'q¡am'õ §gg çz' ç'¿µç¿q Cµaç'_4a'gg, øm', ç'sçgagd µggµ
ggcøq µõaco4agaq µg'q¡am'õ µç¿µ aamq µ¿a'gg, ç'¿µç¡g gçg
cdg ggcøq µõaco4agaq µg'q¡ æga'gg,
Cgaçµ Oaacoçµ gçOoamaq µc¡a_µ
øaçµ øo'q¡Oµm gadµõ amgc¡çam (õ8)
a¡ac_cµ çgµ a_g'ggg4 aaoma}
§¡ag µm'Oø¢ç §o±g µ@azam' (õ0)
µ±amµ Oøõçµ çm}çaggam gga}gg'
g±agg aõç'Oçmè g_µ µoamggam (00)
@4aµ gamaçam _g'ç g'coçaçam
Cµa4g çzOç¢gµ ¡gcµOçoaµ gamaçam (01)
µag'µag'q µ'd@µ µag'µag'q µ'd@µ
µag'µag'q Cµagµ çg4aCµ gamaçam (02)
@g'µza ø4g' _çmOggøµ çdcµçg
Cøag'4 ag'}ç'¿4gµ gz'çmaµ Og¢çgg'd (08)
gagCg §_mµ¡z
gz'Cçagmd ç'gzcm Cga4a' µczqµg
g¡q¡cocµç'Cmad
_agCg §__c¡Cçad @z'çz'd CçgaCmad (04)
gz'Cça gm@µ s_4OamCç gadg'_µµ'
_z'Cçad ç'gzd _ç@4 gczOø¢çad, (0õ)
Oøõça¢ ç'gzag ø'gg'g g'_qµCgd
ç'õçam ggo'mam µ'4a cg'gc¡çam (00)
gdCm µagøao} gqCçggd @ç'µam
§dCmgaµ gg'õ c¿gg ç'coµamµaõ (07)
Oødg ç'cmOçõoaµ OøççCm ga@m}gg'
µdg'c¡ µmmadg'd cµggmdg'd ¿}gcoçd (08)
(§gçczç'õ µm4g ggg gcoç}am, §m'Cµõ _ggcmè ø'zµµ'õco, gad
g_çCm gcoçd cdµg gg'q¡,)
g'dcm _cg4a'gad gmµcmç'd ççg4Ca
cdm µczggçcm §±g4Oaam}ça¢ cdgad, (00)
ç'gzd Oøaõçg
gz'Cçagmd §ès¿Oøagam æg'¡çµ
Oµz'Cçad ç'gzd Oµz'gµ ø'm±Oaad¿ (70)
g¡ µaCm Oµag'Oçama ça}gcgacm4
Ca¿ çzõ _g'ça¢ agcµç'maõ Oøaõo'ç'ç¡a¢, (71)
¡mm'è ø'gµad ¡o'cçqCµa¢q µa¢çgCµaõ
µ'mcmg gçcm Oµ_µµaµcµ CµaggõCµaõ (72)
gç} ø'mgg'd _gco çm}4a'dga¢
Og¢çg gçgg'cçè ø}gcoçq Cµsa'dga¢, (78)
g'd@c¡ç gdcµ4a'g gg'Oçoaµ Oøaõga'dCgd
cd@c¡ç OøaõCç Ogç}Oµa_翵 §õcoç¡a! (74)
µad¡ç}gaµ gacmq µg'ç'gcmg g}gg'¿ça}
µad¿ gczCµõ µaCm a'¡qµa¢g, (7õ)
gdmg'ç ga¿µ ggadcµ cdCm¡a?
gdmOµa_ Cçmd gqgg acg CaçqcoCça? (70)
gõCoa} gµgmmµ cgçèOøçõ Oø¢gad
Oµaõoag Cçmd ¡_cçqCµaõ µa¢gg'ç¡ad, (77)
Oggøg s¡µczggõ Cg}cµOçm4 Oaad¡aCça?
µgøCm _èOøaõ µ_µgCg µa¢çgdCga? (78)
Oaç¡a}gµ çaç'õ cm'Cg a'cmggç'¿µ
µç¡a}gµ Oggø'õ µogam _aoag, (70)
Oçggzg Cø}ggç'¿µ ç'gcg g¿ggç'¿µ
µdmçCm OgagCga} µmgs¡Cç OøaõggOøaõ (80)
Oøaõo'ç'çC¡d µ'dOma_aaõ OøaõCod açzç}aam!
¡õo'ç}aç a'dµµ ¡ç'ggogg'õ çazag! (81)
Cµzacø Oaad¿ µ'cgèOøçõam Oø¢a'dg}
çazag çdOaa¿cµ µaç'µgg çggç'¿µ (82)
µad¡ç}gµ µagµ µm'ggç}µaõ Oaad¡Ogõoaµ
µd¡ç}4 Ca=gg ç'ç¿, ç'gçg¡d (88)
@d¡çCz! ça±am _g'çacµ çagOø¢g
gd¡ µg'ç'gcm g}Oµagqµ} cdgczgg (84)
µggçczg g±am çmga}4Ca Oøõoç'µ}
gggµ gç'}4gµ Ogg'ç'gcm4 OaammCzõ (8õ)
µaµa zgqCµa} ç_µg} _g'gg'¿ç},
_µaoCz! cdgggq ¡dm'ç@µ æg'mad (80)
Oøaõo'gcm4 Caç¿ gz'Cçagm g¡d
çõo'qCµaõ øèø'! µc¡ça! Oa¿ag! (87)
cqCµagµ cµcµè øµ'ggõ §çõ¡m4Ca
§qCµagd Oøaõco cç_µ Oøç'4Oaamma} (88)
çaz¡a Cg}qµaad gCµa¢4 amµ'zdqõ
µazg}4g Cçggd µm'ggad cm4æg' (80)
µad¡ç}gµ Cgç'ç'cmq µa}Cçgg} øcµgdCm
=d¡cggg çaOçd g'çµµ'mad µgggCg}q (00)
µaad ç'czggCµa¢ µagøao' çagµcmç'õ
Cøaaµ ggµµ'g gqgg gzg¡Cm (01)
_µµCm Cµagg'! _g±aaqµa¢, gamCµagg'!
Oçµcµ µc¡ç ç'g'çaõ çg'çqzma} (02)
µaµd øgm'Oça¿ µaçè ggaqçg'õ
_µ' §ggg Oµa_m'ggg gµµ'çczg (08)
Cgaggg gµg sggg'zgµ cçgg'ggga}
øagg'q µmçOµmg gaCç µcmcçgga} (04)
OøaõoçCµ gaç gm'çç'õco! Cgagg'ç¡a},
cõoa_µ æq §_4gµ øcµgm'Co (0õ)
g'dcm _cgggçz Cgµ'ggad cµµzød
cdm µczgg'¡gµ ça}Oøadm ça}gcgç¡a! (00)
gg} µcmç'm'Co Ogaõø} µg4gogg
µag} ç_gõ µzCµa¡a? ça}µm'çaõ (07)
cdcm _cg4a'dga¢? cdgam _ggaç@µ
µdmd sCçagmdgd ça}gcgç'maõ cdg'ç¡ad (08)
gõogg Oødg g¡ggacg Caç¿ça,
çõoøgm'4g µadµ'ggg gaça}gaµ (00)
cdcmgd Cmæg' §gggaza? gµcµCç
gdmµ cçgg gqgOgdcmg Cgaggaza? (100)
Oødg øcµç'õ §èOø¢g' Ogz'ggça
cdgç_± æg' §çdCµa a'çµ'dm} (101)
gdmg gm'Cç gç'4g µmggama¢,
çdm± gcogg µo}ç'g'am g}Oøaz'ç, (102)
µmmgcg _èøµ µcoçgggq Cµ¢ad¡
µ'mcmCµaõ çgg'_ggam, µ'dmggg Cg}qµaad (108)
µdmd øcµOødg çamCçgCg! @±aggq
Oµadmzø' gamµm'gg Cµag_ç} cdg'çC¡d, (104)
cdcm ggõcçg g'gggµ'd¡ gdcmcd
µdm} §gggaza? µag'g gcµgCgagg (10õ)
µ'dm}ccmg Cgaggaza? cdCggµ Cµzcçcç
µ'dmg Oaaqça} ç'mç'çzg gaµ µm'gga}, (100)
çggç'çC¡d cdgczggad, µad¡ç}gg µad¡ç}gaµ
OgaggCµa¢ gdgµ gçoag'_ggç'ç¡a}, (107)
µggµ øcµgm'Co çgg'_gg µdmOzõoaµ
gggµ µczç'ggg g±caç}Cµaõ çgg'_gga}, (108)
gz'Cçagmd Oøaõçg
Cçg
µmmg gqggè sCçagmd - ø'mµ
¿±a' Oçg'Oaad¿ Oøaõgçad - _¡,
µ'mcm4 acgam ç'z'4a'ga¢ - cdgd
Oµgg' _g'gg'co Cµagµg! - _gg4
amm4 az'ç ç'g'ç'mam - _çm
aõo'am Oaadq±g çggcm! - _çm
a'mcm Oµag'ç'd gogcgCç - §±g4
Caça ç'_µ¡Oµd µmmCµ, (100)
Cçdqç Camç'am Caçaoaµ - Oøaõo
Cçdqç ça}gcgam Oøaõooaµ - µdm}
gd¡ Oµ_gøcµ gdm'Co - _çm
Cgz'¡Cç çgg µ'd¡gad! - ø'g
ædqg µgcççµõoCm! - gç}
æç¿ µcmç'4g gamCµd? - ø'm
gd¿4 a¿gOøçõ Oø¢çgd - _gg
Oµa¢gg oacm§± a'ç¿ça, (110)
µdmd _cgggmd cdgg - Oøaõo
µag' _çOmadg OøaõçCga? - µdcmè
ø'dmggè Oø¢gCçm¡a - amg
Oødg çcm4Oaam} ça¢cdgad - _çd
Oøadm Oµag'ç'cmq µaadCµa¢ - _ggg
Cgacagd æg' çm±a'mad - _çm
§dmõ ç'cmgg'cç ægçam - gµµ',
cdgcm çm'õ _cgqµCgd? (111)
g'Oamµg' Oøaõçg
gaça} gaµgcµg Cgaggµ'd - cdcm
gõgµ µz'cµ _ç}4a'õco - ¡cog
gaçgg'Co ç'coq µç¡µ'd - cdm
øagg'zggaõ cdcmg Cgagg'ç¡a} - _ç}
gaçgg'Co ç'coqµç¡ç} - ¡ç'
ga±gµ g_µgd adm'gad - g'co
øaçq¡cog Ogad¿ øa}gg'ç¡aõ - µ'd¡
gazgc¡cµ _ç}4gdC¡a? (112)
Oamzç Cçgg} øcµgdm'õ - _g±
ad¡ç} çaç_µ §õcoCça? - µdm}
Oømz'çµ çggg'¿ gdmCz - _±gè
øagg'zµ Oøgg4 a'¡4gCµa? - ¡ag
gççg ça¢gg g_4a_µ - aõç'
¿±a'ç µdm_µ gg'Co - Oøõçµ
çççgõ gaµadq_ggm} - cdgd
µamµ _g'çgµ aadµCza? (118)
§dµgµ gdµgµ _µ'ç'd - µ'cø
ça_4gµ ç_çg ad¡mµ - cm'õ
µdµcg aa4gµ _zø}gaµ - _g
µaçø'cç4 Oaadg am'qµCza - _cg
_d¡µ gçgµ µ'4gCma} - gco
_ggm} ad¿ am'qµCza - _ç}
gdOµd ç'maç'cm µç¿µCµa¢è - Oøaõo'
gggµ Ogm'çg4 Caç¿ça, (114)
cdgggq µad¡ç} Cgç'çµ - Oøaõo
cdOø¢çad çcgçq µaaCm- cdcm4
Oaadgç'ç ¡agµ Oµz'g'õco - §çm
ægµ ç'maç'g aç}ç'c¡ - gz'd
_dg' §çcm µggcg - çgg
_cggg'¡ gam± a'cøgg'C¡d - cm
gdg µmgg'c¡4 Oaad¡çd - øcµ
gdm' g'agggg æg'mad, (11õ)
µag ç'¡aç' o'_4a'gam - _gg
µagzOødµgµ æg'mad - Oaç¡
µagad Oggø µ'ma'¡ad - g'dg
µad¡ç} gµga Cga4a'mad - _ç}
Cµggg g'gµg ad¡md - µggµ
Cµzcç gdm'õ g_ç_µ - §çd
gggg ø'gcg g¿4aCç - µmmg
g'dcµ §õoag± a'_ggm}, (110)
µaacm µç¿µ ø'mgg¡d - _çd
µa}gg'q Cµagcz Oø¢a'dgad - µ'd@µ
ça' gµgmmµ æg¡a - _çm
ç_ amgg'õ çzèOø¢ça¢! - µdcmè
øaa µ'g'gg'¿ Cçm¡a! - cdg
ga}µdmd æg'¡q µaa@µ - µdmd
Cçag gdcmq Oµa_m Oø¢g'¡ad - _±g
çgg'_gCga} gcµ Cga4a'Cç, (117)
øgµ _zø@4 CacgCçd - µ'cg
Oø¢g gdC¡a _±gg Cgç'ça} - gcµ
gg gzµOød gcg4a'@µ - _ç}
g±acm4 Caçag g'_q¡ça} - _ç}
@ggõ Oaamm g_Oµag' - Oøaõo'õ
_4amCµ Oødgcg4a'Cgd -µdmd
ægµ µm'Oø¢ç çõodçad - _gg4
Caacg çzaç'qõ cdOø¢Cçd? (118)
gz'Cçagmd Oøaõçg
µaa@ czggg Caç¡md - Oµ_µ
µaµ¡4 Oaaqççd Oøaõa'gad - _çm
µaad _cggg'¡ ç_a'om - §ggq
cµçgµ çµcm _gø'Cç - µo
çaag g'caq¡gg g'ga'gad - §çd
_èøgcgq µ'd¡ gcg4a'Cgd - gµµ!
Cµaa4 a¡cç §qCµag±Ca - §±aq
OµagOgaq Cça¿µ ç_ag! (110)
µagøao' øµggg'õ gadaaçg ga'gz'gõ ø_4aµ ggg'gg
gggaçg
øµgè ø_4aµ
gèøagmd g'Ozmµg'cç mcµ4g4 Oaam}gõ
§ççcz Caç¡ gèøagmd - _dmd
§ècøcç Oµèø' c_ggmd - §çd
Oøçç' ø'g'g ¡agçaµ - §çd
gcµç'õ _dmcm Oçdgçd - aõç'
cççm Cç@µ §oagçd - am_µ
=z4¯ ag'çµ ç'_µ¡Cçad - µ'g
Ogçç} §çdgcm _gsç} - gdcmè
Cø}ggç} CµOçdg gg±gça}, (120)
¯=zg ag' - Cgø'a ç'gaçaµ µ'mcm
¡gg' ç'Cçaµ'õoagçd - ¡o'
Cµao µ¡õço' Oaad¡çd - acz
ggg' çg'çµ Oø_4a'maõ - amm'd
øa}µ'dg'Cç Oçg' øadgçd - _ç
ø4g' çg' µgg' g'gµçd - ø'ç
ø4g' Ogg'çmzagçd - §dµµ
ggg' µg±am §cgqµçd - cdgµ
gõoç} Cadcµ ç'o4a'Cmad, (121)
_dmd g_çcm _dg'Cç - ¡ç'
_ggcm4 gµgco @ç'Cmaµ - cdg
cdmµ gmg'c¡4 Oaad¡çd - _dmd
çg Oøadmag µggg'¡ad - __ç
admg' Oç¢g'ç µagad - _gg4
aaz'ca gdcm _cgggça - cdgç
_dm@czggg Caç¡md - gõo
gaµcd ggµ' c_ggmd, (122)
µad¡ç} Cgo' §_ggCga} - gm'q
cµ±ag'} µam'ca øa}ggmd - _±g
gd¡ gçz'õ gcogg Cµa¢ - g'dg
Cgz'cg µag'cm4 ad¡md - _çm
gd¡co cdm' gg±a'mam - _q,
OøõçOg±Ca cdg'czgg'ç¡ad - §çd
@d¡ca §õoaq ¡coçdcd - gçm
_èøµ'õoaOgg'} Cga4a'Cç (128)
g'Ozmµg'4gµ gèøagm@4gµ mµçagµ
Cgç} ¡ç'µ'cøq µad¡ç} - _ç}
Cgç' g_µgd adm'gad - §cg
çaç_µ §gcg çczç'gµ - gµµ'
cdgd µgggç} §õcoaad - gµµ'
aaçõ §ggg µg'Oaad¡a¢ - gµµ'
aç¿g gçg' Oµag'a'ga¢ - gµµ'
gçgg Cøg' ç'czç'Co - Oøaõo'
g±ga cdgmm OµdOaaq, (124)
µad¡ç} Cgç'çµõcog - ¡agq
µagøaoggad µamõcog - ¡ç'
@d¡_m Cçgg} gcoçmaµ - c±am
_dm@4Ca _qcµèø'g - µdm}
gd¡ Oµ_gøcµ gdm'Co - c±am
Cgøè øgm'Cça¡aqç± - gdcmg
@d¿µ µmç Oµmcçggmd - §dg
Cgaggç'ç¡ad g_Cµgg'zd, (12õ)
@q ç'coqµç¡ gag'g - µdcm
@mµçd _dmd sCçagmd - µdm}
æq §_4gµ øcµç'Co - µdcm4
æçq ç_Oadg µdmçd - Oøaõo
¿q çgCgd §gOø¢g'aad - §m'
gdgg Oøaõoa OgdOma C¡gça¢ - _ggq
Cµq µadg_ µaadµaõ - Oøadm
Cµès4am Cçdqod CaçaCç, (120)
Cçg
gèøa gmg'cmè Oøaõo'mad, µagøao'
_èøa, Cam, µagç'o4 aagoõ ¿zac¡ (127)
gdm' o'_4a'Cgd, ga}Cçgg} Oµagøcµgd
cdcm _cgggõ §çõµ'õco, _dg'çCµ (128)
Cøagz}gµ Cgç'gcmè gg'õ çøqµ¿gg'
@gzç g4a' __cµ gcogg'¿gõ (120)
µdm} gogg µzCµaaad? _dmdµaõ
cdg'cocµ Oøaõo'¿ça¢ çgag cdg'ç¡am (180)
a4a4a Oçdg acmgCg Oµ_g¡d
µ4agg'õ çgCgçq µagøao' æggo'cm (181)
caç'mag µgg'4 azaOzmg gam'_ggad
gçCaa cdCg _og' µm}ç'ggg (182)
µad¡ç}gµ Cgç'ççm µag'çç'} Oaad¿çz
gd¡ a_±ggco gød azµµgg' (188)
gdm'_ggè Oødgad, çg'Og¿a Oµa¢ggçza¢
cdm Oaa¿cµ ç'gOçdg µa}gg'_gga}, (184)
yzç}gµ agcµ µcz4gµ gzµaCµa?
çzµ'õoa ga¢am ç'o±aa µ'mçzød (18õ)
gdcm µ'g'ggg gzagogg'õ Cµa4a'Cç
Oµadcm_çm _ggq ¡zgg'm'Co Cø}4aaµõ (180)
Ogçc¡ µz±aOmm g'dg ¡oµµ'ma},
Oµçc¡q ¡oµµõ µ'g}4gg gcmçaCµa? (187)
Cµzgg Oaad¡ Oµ_ggçgg gaça'cçè
øzg'ç4 æggõ ø'cgç4 aç}ggCµa¢4 (188)
Ca¿gg µdmzg± Oaç¡ øcµgm'Co
æ¿ggµ _±CaCµa¢4 CaaOçd gog'mam, (180)
ç'µµ' __gam ç'g'Cça, amçCz
_µµ' µ'g'gg __ggg'cç4 aaçqOçcm (140)
Cçgè s¡}gggd Cçdq µmgOø¢g
µaga}gd §ggam µz'øg'gõ aadµCza? (141)
cdgam, ç'gç@¡d çgg'gõ çµ@Cµ
gdga µm'gCgam gg'q¡¡Cm Cga4a'ma}, (142)
g_µ@µg ga±Ca gcogm'gg g'dg'ç¡ad,
Oµa_µ'ççm µ'd@µ ¡oµ¡çam çadøcµç'õ (148)
Camç' µoçc¡Cça} Caqoa gõo'cøCça}
Cçmç' gç±am µ'aq¡z'gg Cçg'ç}am (144)
CµCoa z'_4a'dga} Oçgø'mCµd Oaama'oCza?
CçCoa} ccmçc¡ç Cçgg} µ'm'q¡d¡a}, (14õ)
§±a'ç}Cµõ gggµ §çµµ çg'ç'õco
µ±a'çCga} ¡dµg'ça¢! µdm} øcµgm'Co (140)
cdcmq µ'qgg'_gCg çès4am Oøaõga'ga¢
g'dcm cç_µ g'ggg¡a cdµg'o} (147)
cdOø¢Cad! cdCg §czgg_gam, µad¡çcz
µ'dOø¢g ag'}ç'g'çaõ OçgCga4g Cga4a'mam, (148)
µggç}ga gdCµaõ çaç'ggg ø}gdg'q
µgcgamCµaõ g'gaq µa}gg, Oçg'Oaad¿ (140)
gag'çq gag'!cmg gèøagmd _çcmg
ggczam æg'mad, a}md ø'z'ggad (1õ0)
øgm' ¡agggad, øcµç'Cma}? çgg'_gga}!
ggg'çç} ç翵@µ Oøaõga'gad cgçCo, (1õ1)
ç翵aøa}çd Oøaõçg
ggaq µdcm çg'çqzCm Cgaggç'ç¡ad
çagaq gççdgd Oø¢ca µg4a'dga¢ (1õ2)
gg'Co çõoad øgm' Ogag'õço'çaõ
µagzCø g'd@c¡ç µdmçcm çggg'ç'ç¡ad (1õ8)
µgg'gm'õ µdcmg_ µggçµa cçggCg
gggOµdg Oøaõga'ga¢ CaaµaCm, µdc¡ça (1õ4)
Cçg gm'ç} ç'g'qµq gOøaõgçg
ggOµm4 濵, Og¿±aaoè Oø¢g'çg! (1õõ)
@Oma¿Oµd gggµ g'aOzmCç _ggam'õ
Cµm'çgga}, µ'dmam'õ §.g Oµç}ggCµa¢ (1õ0)
§qOµa_cg gõam'cm cd@±aaõ, @¡ç_4g
gqµ'õco µag}, g_çdgd gazgcg (1õ7)
ç'gg'¡oaµ, gamOµm Cçggç}4gg ggg'¡oaµ
ggg'gCµ ç'o±g gcgcµçdg' Cçg'õco, (1õ8)
gdcm _qcµOçm ç'ggµ'd @gg_µd
g'dcm _qcµOçm4 Oaamçggg gg'çd¿, (1õ0)
Oøõg Ogg'çg'ça} Oø¢caç'±gq µa}gg'qCoa
aõg g¿±gµ ç'o±ga_µ ad¡cg4gµ, (100)
Oø¢ca _gg'cdg Cg}ggagµ øagg'zggad
cçgµ Ogg'çµ çg4ag gCaçµgmaõ (101)
@±acççµ g'døa}µ'õ @aa çca çczgCgd,
g±g g¿4gµ g'gµ'Cod! cdggg (102)
CµCoad gcoaç'gggad, Oµõo'ç_µ Oøaõga'gam
g'Ozmµg' Oøaõgçg
øaogdg æg'm} gça, g_µOgg' (108)
µdC¡a} §zaçm@µ øcggdcmq µagaggaõ
OaadC¡a} çmgg'c¡Cç cçggqµ'd æç¡gg (104)
µgg'z'am øagg'z'µa} gµcµ çzçcggCg
Oøgg'_cçq µgg'çgg Oø¢g' µczgg'¿±aaõ (10õ)
g4agg} Oø¢g} g_µgg4 a'èOø¢ca
g4gµ cm4æg' µaggmzaµ øagg'z'µa} (100)
Cµçzs Oø¢gaõ µ'mgg'd@µ øagg'z±am
µaç gmzag µdmçcmè gga¡ (107)
çg¡ggg'4 Caç¡ggad çgøcmCça Cg}cµCça?
ggµ¡Cç gggg gqggOga_ Oø¢caçdCga? (108)
µd¡µµg} açqçg µag'ogcg4 OaammçdCga?
Oµdq} gcµçc¡ç} Oµda_¡d µ'ggg} (100)
Oµdµaçµ _dCga Oµz'ççcø OaamçCza?
adµa}4a Cçd¿µcdg caOç¿gg4 gµµ'ç¡am, (170)
_µ¡µç¡ µadCµaõ __g gqgqggam,
絡µo}4 æggõ µdCµõ ¡zd¿ç'g (171)
Cgç' aczgg'¿gõ adC¡ ø'oOµag'am
µaç'gè øagm@µ µa±a'ggg æg'mad, (172)
Cçg
@c¡ gcoçgg g'ga'gam - _çm
@Oçd g_g gq4a'gam - Oçgµ
µa¿ g'a}gg gèøagmd - _çm
cµ4ggõ µgg' §_4a'gad - §ggq
µc¡cç Cga4a'md çµ@µ - acz
µg'c_ggg Oçgø'mµ - gç}
æqg g_µcm Cga4a'Cç - _çd
æg'ç ça}gcgam CaçqCza (178)
Cçg
çµd Oøaõçg
gg} µcmam'Co - _dCm
Ogad¿ µam'_d¿
gg'g µmçOµdCg - _±Oaa_
Ogad¡èø' Cµaçg'õco, (174)
çg a_g'cçgga¢ - _dCm
çaczq µmçµ cçgga¢?
µag} goç'm4ca - _dCµ
ça¢gg çqçgca (17õ)
_µ' çzøOzõoaµ - adC¡
Cµagg ç'm±ga'gad
øaµ' ¡ag'@4Ca - OçµCµa}
ød¡mq µagøaod (170)
_çds¡} µacm - _dCm
@q §ggg ç'ç¡a¢
gçg Oø¢gç'ç¡a¢ - _dCm
g_µ± Oaadg ç'ç¡a¢, (177)
Cøazgg'õ Oaad¡g'õco - _dCm
gg'õ µc¡ggg'õco,
çzgg'maõ µc¡gCgaµ - OçµCµa}
Oçgg'ç'maõ µc¡gCgaµ, (178)
ø4az ç}gg'OçdCg - Cµoaµ
gdcµ µc¡gg'_gCgaµ
Oµa4Oam ¿}amgCg - cõoaµ
Cµaag Ogacoggç'ç¡a¢, (170)
gaçc¡ Oçõoaµ Ogacogga¢ - _dCm
ga±am Oµaggg'_gCgaµ,
µç¿µ ccµçqcµ - Oø¢ga¢
Cµgµ Oµaggg'_gCgaµ, (180)
g_µgd µacmg - g'ç¡g
g¢µd µ¡dµ'gqcµ
§_µac¡ cdga¢ - gCça
§ç}4 aqcµ cdga¢, (181)
§gOµagqµ g'õco - gµµ'
cz'ggõ Oaad¿ça,
ag'cz cçgg'gggad - _dmd
cacç cz'gg'¿Cçaµ, (182)
Cçg
ç'gçd çµ@4gè Oøaõçg
cmçµd ø@Cgçd §¡gCg Oøadmad
§gCaç¿ ç'õç'gçd cg'}ggè Oøaõçad
µmµazè OøadmaCça çµa cdm
ça}gcgOøadma¢? c±gOøadma¢? çaç} gdCm?
amµa_µ g_µgma} µacmè gg4
am'ç'm'Co §ggg'¿gõ gggµ cdga¢,
ø'mµam g_g'cçq ¡cagg oaCo
g'z'Coaa gaçacmè ø'mgg Oøadma¢, (188)
g_µgg'd çagçgcmè gg aççµ
g_µµµg µqOçõgµ c@µ' çgca
µ_µgcg gµµaCo µoa± aggµ
çg'Cgq ç'g'§ggè Oø¢ca Oø¢gad
a_µgcg CµdCµgµ aadCµaµ §dg
aç¿dC¡aµ Oµaggg'_qCµaµ aaoµ µagµ
g_µgcg _qCµag Oçõo4 aadCµaµ
g@µd¿ aadµçµ _gdCµ} cdgad, (184)
_dm@4gg g'gõçµd çm±a' g'dgad
_qCµag ç'a}mdc_g g_cçgd Oøaõçad
ç'a}md Oøaõçg
Oµdmzø' Camç'4gq µaç¡d Oøadm
Cµèøgcm gadOaamCmd Oµdq} gµcµ
cdmµg'õ ç'o±OamCç amç Ozdm'
çOgm'@µ Oø¢g'¡oaµ cdgad µaç¡d
çdmgç} CçgOgg' µag'q µ'dmaõ
çg±gçg'd Ogg'Oçdgad ç_Cç Oøadmad, (18õ)
cgcgç}gµ µcmç'çcz ç'gg gdC¡a?
§gaagµ _zø'çczè gg'õ Cgagg
ç'gcgcçg} Caç¡gdC¡a? ç'coµag}4g
ç'g'ggcgCç µ'gaao gg'4 aaz}
OøaggOµmè øagg'zgg'õ ¡ggg' ç'ç¡a}
OøaõomCç gamagµ Oø¢ca gdm'õ
§ggç'gµ Oø¢çg'õco, gg} ççqõ
ççgOµd µmçµ'õco cdgµ CaçC¡aµ, (180)
gdcmç'çd §gggqcµ @m µ'dmaõ
gazCµg çC¡g gag mam
µ'dm_µ¿} µc¡cµ µdC¡a cdCg gµcµ
Oµdmzs Caça'dga} Oµdcµ çaçaõ
µdm}aCm am'qµggad gOgd gagµ
µ@gg' gggg'±Ca ço'ç µaçµ
gdcmç'_ ç'g'µa}4a ça¢Cµ øCza
gaggCm gg'ç'g ggCµa cdgad, (187)
§ççag ç'a}m@µ µczggõ Caç¡a}
c_gg'ç¡a} ø'oµdm} §czèøõ §ç¡a}
gççag øgm'Oø¢çµ Oaa¿cµ cdµa}
g_ga_µ µoa'gcm µg4aa Ogdµa}
cççag ¡caggagµ ¡cagg Cµaç}
çgg'cgcç _cç4amgCg §aggõ Cçd¡a
Oøççamµ µ¡}ggagCµao' zggµ µaç
Oø_4amgCg g_µ¡a µg'ç'. Ogdµa}, (188)
Cçg
a}md Oøaõçg
ç'a_md Oøaõco4 Caç¿
ç'õo'cø4 a_md Oøaõçad
ggµ¡a ø'g'ça¢ g'dOøaõ
gazm' Cçgg} cõoaµ
¡gçg gdgd Ogdm'
ça¢¡cgg g'_gga} ggad
µ'gµµcz Oøaõo' ç'ç¡a¢
ç'za'oa¢, ¡o@µ'õoa¢ (180)
Oµdm'çm @d¡ Oodm'q ¯
µscµçaõ µ'ggg a'dga¢,
cdm'oa gcz4a ggga¢
§çcmgaµ Oçdg gaCo
gdm'¿µ µaçµ cdga¢
gam'oa¢ Oµacgç µ'õoa¢,
adm'ç g'cocµ ¿za¢
gg'g aadµ gdC¡a? (100)
¯cõoaq µg'q¡am'gµ @d¡õ cdCg §_4a'gg, gd¡Oodm' cdg'_ggõ
Oµa_ggµaa §_4gµ, g'_OgõCço'q µgg'ç'm} µag ç'o4cag gd¡õ cdg
Oøaõç}, µazg'çµ _çm "gd¡co cdm' gg±a'mam" (µa¡õ 128) cdg
Oøaõçcg4 aamoaµ,
µa}µ'Co gm'cçg ga±gµ
çg4aµ agqça4 a'õco,
øz'ç µa_µ _õom
gçcz4 aogg Cgç',
çaz¡a µm'çam çaza¢
µad¡ç} µa}µ'õ çggµ
øczçµ acmça¢ cgçõ
Cøcoçµ acmça¢ cdgad, (101)
§ççcz Caç¡a} gç}
µm'µ4am çça gdmµ
Ogçç} ad¡gs µa}cµg
g'gggm} gm'cçq Cµaç¡a},
gçç'cçq Cµadg admam
gam sggz' µagøao'
cççca µ¢çOµdCg g'ç±a'mam
§cm4ca Caaggam, (102)
Cçg
ga'gz'gõ
g'Ozmµg' adm@4gè Oø¢çµ qza}ggcm
gèøa gmdc_gCg - _dcm
ga'o'cm µdg'c¡ µz'ggggad,
_èCøa, Cgç}aCm! cdg
_og'_ç ç'gz@µ gczøa¢ggad,
µ'èCøg' ççcmqCµaõ - _ggq
Cµç@µ ga'o'cm µz'caç'Co
µçCøag'ç'õ aoggam - _dcm
µoa'cm µgggam g_cµçggam, (108)
@z'@z' @z'cdgam - adma
_µçµ _µçµ µm4aµçµ cdgam,
az'ç'@4 a_m¡z'gCg - _dg
açgg'c¡ ggcoç'd µç'}µqgga¢,
az'çgd g'ggc¡ça¢ - _dg
aam'±ad gcoµ'cø g¡µ¡z'gga¢,
Oµz'çOga} Oµa_maça¢ - adma
Cµø_µ µgµcgq Oµa_maça¢, (104)
ø4az Cµgg'g'dga¢ - adma,
øa}±aµcd Oga_ç'õco4 azggc¡ça¢!
_pzq Oµa_maça¢ - adma
_4aaz _ggd@µ µs±gggga¢!
g4a±am _g'gg'¿ça¢ - adma
Ogad¡} adm}acmg gc¡gg'¿ça¢,
g4aç} gcµ4aaqµa¢ - _ggè
øg}ga Cçgcmq µc¡ggç'ç¡a¢, (10õ)
çamggm çamaça¢ - g,
µdg} aagg'm'õ _cççaça¢,
Cµamggm çggg'_qµa} - gç
gm'ç}gµ _agg'm'õ gm'}g_ça¢,
aamggq Oµa¢caç'Co - gm'4
aµoOµd _µ'cø çgg'_qµam
gamgg @Cgç' - _çm
gam'cm ca4Oaad¿ µa'ggg'_qµa¢! (100)
@g'ç'õ @g'çqµa, - adma
_g'ç'cm4 a¡ggç'd maqOµa_Cm
Cøag'4gè Cøag'çqµa, - cdgd
Oøaõo'cm4 Caç¡_m Oø¢g'¿ça¢!
µag'4g Oçm'ç'm'Co - g¿
çamgg'õ y}gg'¿µ a_¡dµ'cø
Cøag'4gm y}gg'¿ça¢ - adma
s¡}q Oµa_Cm Cµ}_¡}q Oµa_Cm! (107)
aµµgg' gmmaCma - _¡a
aaç¿dgd a¡çcmg @m'¡gCg!
絡cz Oøçg¡a - cdg
µadµ'cø µgµ'çg @@cgggad
Oøµµç'} gggc¡çad - _ggg
gççõ §zm'çd µ¡õµ'mgga¢!
gµµ'g'd _qOga_Cgd - cdcm
gamg'ça g'±g4 aagg_mça¢, (108)
ça4a'@4 aøcmçµ - g'dgd
ça4a'm'õ _cøgg'¿µ ço'cµç'ma¢!
@4a'cm azggc¡ça¢ - cdgd
_d¡c¡ cgcgcd __ça¡Co!
Cga4a'm'õ ag'_c¡ça¢ - §±g
gggç} Oaa¿cµcçg gç'}gg_mça¢,
Cg4ggõ çamgCg - §±g
ø'gg'c¡ @¢èø'ç'õ OçdOm¢µd¡a¢! (100)
cççaµ aagg'¿ça¢! - adma!
µm'çdma cd µmès¡Cz!
gçg'd µgµoCz - øzd
@z'@z' @z'@z' @z'cdgam,
Oµa¢ç}gµ gçz'cmqCµaõ - gõo
¡dm'ç çam}gµ ¡ag'cmqCµaõ
cgço} a_cmcçqCµaõ - a¡õ
øoøog Ogg'gg'¿µ _coacmqCµaõ (200)
OµdOmam' çaggg'¿ça} - _ggq
Oµ_µ4am Oøõçgg'õ Oµ_ggõCµaõ
admµ'zad __maõ - gµµ'
aggg'¡4 aggg'¡g gm'¡g'ga¢
çdmqOµad Cøcoamaµ - _cç
çm}ggm çm}ggm çm}ggmCç!
cdmgg'õ _¡±aaCç - _cç
cggcm cggcm g'gggmCça! (201)
Oµadm'cgq µçqcgçµ - µo
¡gq¡gq ¡gq¡gq ¡gcµama¢
Oødm'ç'õ cagç'ggam - _çm
Oøçç'ç Cµm'cçè øa}ggg'dCg,
gdm'ç @z'gaµµ - gdm'õ
g_gg µçdµo ag'gg'¡Cç,
gdm'ç ga'gæ硵 - ad¿
Oga_µµg gèøagmd çgggç'ç¡ad, (202)
Cgç}am _èOøaz'gga} - ¿µ
OgçOgç µazgø4g'OçdCg
@çCoaO¡_gg g'dCg - gdcm
@z'ç ç翵d caOga_gad,
øaçq µgç} cõoaµ - ¿µ
ø4g'ø4g' ø4g' cdg cagç'gga},
aaço'd Ogg' µ'cgggad - Oaaq
aq_zçc¡ççd gcoaç'gggad, (208)
Cçg
çµd Oø¢g øµgµ
çµd c_ggcz Oø¢çad - §±g
ç'dmç} @cm µzaø4g'çacm
gaµczq _ç'm'õ çggad - µcg
øagg'ç Cgçd admd agoacm
µaµacm4 Oaad¡ Cgçd - c±am
µz¡4gg Cgçd admd agoacm
aaµcm4 admgoaCo - sç¿4
aaocm Oçdgçd Oµadmqµg'õ (204)
@cmç'ç q.gcz Oø¢Cçd - §gg
@dcµ ç'oag gz'Cçagmd gdcm
Cµ@µ Oµ_±amõ gggam - c±am
Oµd¿ g'Ozmµg'cçg Ogac¡µg'õ
gam'dg' çgg'_ cdgad - §gg
ga¢µamaµ gz'Cçagmd gdcm
µamgg µdm}am gdCm - cdgd
çdcµç'maõ çgg z±agg'd adCm (20õ)
Ogac¡cçq µ'mggç'} µa¢qCµd - gµµ'
gzg gèøagmd gdcmçµ@±Ca
ac¡qµç¡ Cgamacmq µ'¢qCµd - _±g4
amOmm ygµ §zggµ gqqCµd
gc¡Oµgµ aadµ} µoa} - §g
gadOøagµ ça}gcgcd Ogdm'¡õ Cçd¡a!
gc¡çgg Og¢çgg'd ça}gcg - §g
øagcm Oø¢aµza ø4g' cdgad, (200)
_}g-md øµgµ
µa}ggd c_ggcz Oø¢çad - §ggq
µaga4 a}mcm Cµaz'õ µqqCµd,
g}ggd Oµ_µ¡ag ç'q@ - c±am
øz'ç gdµd admd agoacm
aa}gg¡± adm'cd Cgç' - _çm
adm'gµ aadqç ç'õo'@µ @cm
Cµa}gOgag'õ ç'gcgam aadµa¢ - C@!
_goCµ _ggq Cµag'm'õ cdgad, (207)
µagøao' øµgµ
Cgç' g'Ozmµg' Oøaõçam - ¿µ
Cgç' µzaø4g' @cmµczgCgd
µaç' gèøagmd Oøgg} - _ggq
µagggz' Cçagmd @4ca §zggµ
Cµç' §zd¿µ aogCg - ggõ
µg'm'g _ø' ggOg¢ gm'gCg
øç'4 ggõgqqCµd - §g
Oø¢çgdCm gqCçd cdgczggam, (208)
¿Oµd gczggm} Cgç} - ¿µ
¿Oµdg Oøaõo' µgµ'gg çamµ,
_µ' _g'}èø' µd¡aès - ç'dcmq
_g'q µ¿gg'çgaµ sggaagg,
øaµ' g_µd ¡ç'4Ca - cdg
øaçø' µczggm _g±am gggµ,
gagµ acggqgCgaµ - §gg
gam'o ggggõ o'dµgg'õ çaga! (200)
çaqµ'çõ µagµa¿
µa¡õ cd µagµa¿
gggµaaµ
1 -- 18 Ogadqè ø'gg
10 aç¡cm4 ao'qµa
20 -- 87 Ogadqè ø'gg
88 -- 41 aç¡cm4 ao'qµa
42 -- 40 ø'gg (=zq µg'Oma_ ø})
õ0 -- õ2 ø'gg (gaoq 18 ø})
õ8 -- 88 ø'gg (gaoq cdø})
84 -- 8õ aç¡cm4 ao'qµa
80 -- 01 ø'gg (gaoq cdø})
02 -- 00 ø'gg (gaoq _gø})
07 -- 100 aç¡cm4 ao'qµa
101 ø'gg
102 -- 100 ø'gg
107 -- 108 ø'gg
100 -- 114 aç¡cm4 ao'qµa
11õ -- 118 cdø} ç'_ggµ
110 -- 127 aç¡cm4 ao'qµa
128 -- 18õ ø'gg
180 -- 142 ø'gg (gaoqè ø})
148 -- 1õ1 cdø} ç'_ggµ
1õ2 g'coµdqo @ø'z'çqµa
1õ8 ø'gg (gaoq 12 ø})
1õ4 _gø} ç'_ggµ
1õõ -- 1õ7 cdø} ç'_ggµ
1õ8 -- 170 ø'gg (gaoqè ø})
171 -- 174 aç¡cm4 ao'qµa
17õ -- 177 ø'gg (gaoq _gø})
178 -- 182 aç¡cm4 ao'qµa
188 -- 10õ ø'gg (gaoq cdø})
100 -- 204 aç¡cm4 ao'qµa
§zd¡aµ µaaµ
1 c_ø} ç'_ggµ
2 _gø} ç'_ggµ
8 cdø} ç'_ggµ
4 -- 8 ø'gg (gaoq c_ø})
0 -- 18 cdø} ç'_ggµ
14 -- 17 ø'gg (gaoq c_ø})
18 -- 10 ø'gg (gaoq _gø})
20 - 24 ø'gg (gaoq c_ø})
2õ -- 88 ø'gg (gaoq cdø})
80 -- 40 ø'gg (gaoq _gø})
41 -- 47 ø'gg (gaoq ggø})
48 -- 108 adm'am
100 -- 120 ø'gg (gaoq cdø})
127 -- 172 adm'am
178 ø'gg (gaoq cdø})
174 -- 182 ø'gg (=zq ggø})
188 -- 188 cdø} ç'_ggµ
180 -- 102 _gø} ç'_ggµ
108 -- 208 ø'gg (gaoq _gø})
204 -- 200 ø'gg (gaoq cdø})
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(WH[WLQSXWSURRIUHDGLQJDQGVXSSOHPHQWDU\PDWHULDO0U+DULNULVKQDQ&KHQQDL 3URRIUHDGLQJDQGHWH[WFRQYHUVLRQ'U99HQNDWDUDPDQDQ7RN\R-DSDQ 7KLV(WH[WILOHKDVWKHYHUVHVLQWDPLOVFULSWLQ76&,,HQFRGLQJ6R\RXQHHG WR KDYH D 76&,, FRQIRUPDQW WDPLO IRQW WR YLHZ WKH 7DPLO SDUW SURSHUO\ 6HYHUDO76&,,FRQIRUPDQWIRQWVDUHDYDLODEOHIUHHIRUXVHRQ0DFLQWRVK8QL[ DQG:LQGRZV 17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->