REFERENT ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Ecaterina Fodor

COPERTA:

Gheorghe Motora

Marin Bucă • Galina Cernicova

GRAMATICA
PRACTICĂ
A LIMBII
RUSE

,

EDITURA ŞTIINŢIFICĂ ŞI ENCICLOPEDICĂ
Bucureşti ® 1980

i

TABLA DE MATERII

CUVÎNT ÎNAINTE

9

MORFOLOGIA
SUESTANTIVUL

15

Felurile substantivelor
Substantive comune şi substantive
proprii
Substantive însufleţite şi substantive neînsufleţite
Genul substantivelor
Genul substantivelor care denumesc persoane după profesie, ocupaţie, funcţie
Substantive de gen comun
Genul substantivelor ir.declinabile
Numărul substantivelor
Formarea pluralului
Formarea pluralului substantivelor de
gen masculin şi de gen feminin
Formarea pluralului substantivelor de
gen neutru
Particularităţi aîe formării pluralului
substantivelor de gen masculin şi de
gen neutru
Substantive defective de singular sau
defective de plural
Declinarea substantivelor
Tipurile de declinare
Declinarea substantivelor la singulr.r ..
Declinarea I
Declinarea a Ii-a
Decimarea а Ш-а
Declinarea substantivelor Ia plural
Substantive cu declinare aberantă . . . .
Declinarea prenumelor, numelor patronimice şi a numelor de familie
întrebuinţarea cazurilor

15

.

15
15
16
18
18
19
20
20
20
21

21
22
23
24
24
24
27
29
31
35
36
37

» *••

întrebuinţarea cazului genitiv
37
Cazul genitiv fără prepoziţii
37
Exprimarea apartenenţei
37
Exprimarea unei însuşiri
38
Exprimarea subiectului acţiunii
39
Exprimarea obiectului acţiunii
39
Exprimarea cantităţii
40
Exprimarea măsurii şi a părţii dintr-un
42
întreg
Exprimarea comparaţiei
42
Exprimarea absenţei unui obiect sau a
unei persoane
43
Exprimarea complementului direct . . . .
45
Exprimarea părţii obiectului asupra căreia
46
trece acţiunea
Genitivul după unele verbe
46
Cazul genitiv cu prepoziţii
48
Exprimarea relaţiei spaţiale, a relaţiei
temporale, exprimarea cauzei şi expri48
marea sursei informaţiei
Exprimarea relaţiei spaţiale
48
Exprimarea relaţiei temporale
50
Exprimarea cauzei
50
Exprimarea sursei informaţiei
51
Valorile cazului genitiv construit cu diferite prepoziţii
52
Prepoziţia ОТ
52
Prepoziţia ДО
53
Prepoziţia С (СО)
54
Prepoziţia ИЗ
55
Prepoziţia У
56
Prepoziţia БЕЗ
58
Prepoziţia ДЛЯ
59
întrebuinţarea cazului dativ
60
Cazul dativ fără prepoziţii
?' 60
Cazul dativ după verbe
60
Cazul dativ în propoziţii impersonale . .
62

TABLA DE MATERII
Cazul dativ după adjective
Exprimarea vîrstei
Cazul dativ cu prepoziţii
Valorile cazului dativ construit cu diferite prepoziţii
Prepoziţia К
Prepoziţia ПО
.
Prepoziţia БЛАГОДАРЯ
Prepoziţia СОГЛАСНО
Prepoziţia ВОПРЕКИ
Prepoziţia НАВСТРЕЧУ
întrebuinţarea cazului acuzativ
Cazul acuzativ fără prepoziţii
Exprimarea obiectului acţiunii
Exprimarea duratei unei acţiuni
Exprimarea timpului unei acţiuni repetate
Exprimarea unui interval de timp
Cazul acuzativ cu prepoziţii
Valorile cazului acuzativ construit cu
diferite prepoziţii
Prepoziţiile В şi HA
Prepoziţia В
Prepoziţia HA
Prepoziţia ЗА
Prepoziţia ПОД
Prepoziţia ЧЕРЕЗ
Prepoziţia ПРО
Prepoziţia ПО
întrebuinţarea cazului instrumental
Cazul instrumentai fără prepoziţii . . . .
Cazul instrumental cu prepoziţii
Valorile cazului instrumental construit cu
diferite prepoziţii
Prepoziţia С (СО)
Prepoziţia' НАД
Prepoziţia ПОД
Prepoziţia ПЕРЕД
Prepoziţia ЗА
Prepoziţia МЕЖДУ
întrebuinţarea cazului prepoziţional
Prepoziţia O
Prepoziţiile В şi HA
Prepoziţia ПРИ
Prepoziţia ПО

Pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a

150
150
153
154
554

96
96
ICO
100
101
102
103
104'
104
105
112
114

Declinarea
soana 1
Pronumele
Pronumele
Pronumele
Pronumele
Pronumele
Prenumele
Pronumele
Pronumele

!55
156
156
159
163
167
169
169
172

VERBUL

178

ADJECTIVUL

115

Felurile adjectivelor
Desinenţele adjectivelor
relaţie

115

Temele verbale
Tema infinitivului
Tema prezentului (sau viitorului simplu)..
Infinitivul

178
178
17S
179

Decimarea adjectivelor
relaţie

63
64
65
65
65
68
71
72
72
72
72
72
72
73
74
74
77
77
77
79
80
82
85
86
88
88
89
89
96

117

6

118

Declinarea dură
Declinarea moalo
Declinarea mixtă
Declinarea adjectivelor posesive
Forma scurtă a adjectivelor calitative ..
Gradele de comparaţie ale adjectivelor
Gradul comparativ
Forma sintetică a gradului comparativ
Forma analitică a gradului comparativ
Gradul superlativ
Forma sintetică a gradului superlativ
Forma analitică a gradului superlativ

119
119
120
121
Î27
130
130
130
132
133

NUMERALUL

135

Numeralele cardinale
Declinarea numeralelor cardinale
Substantivul după numeralele cardinale..
Adjectivul după numeralele cardinale ..
Numeraiele colective
Declinarea numeralelor colective
Numeralele ordinale
Declinarea numeralelor ordinale
Numeralele fracţionare

136
137
140
142
144
144
146146
147

PRONUMELE

150

Pronumele
Declinarea
Prorjumele
Pronumele

calitative şi de

calitative şi de

personal
prenumelor personal;
reflexiv СЕБЯ
posesiv

....

pronumdor posesive de persi a 2-a
p°sîsiv de persoana a 3-a ..
posesiv СВОЙ
demonstrativ
determinativ
interogativ
relativ
negativ
nehotărît

из

134

TABLA DE MATERII
Caracteristici ale infinitivului
Clasele verbelor
Categoria timpului
Timpul prezent
Tipurile de conjugare
Verbele cu conjugare aberantă
Alternanţe consonantice în temele uncr
verbe
Alternanţe vocalice în temele unor verbe
Alte particularităţi în conjugarea unor
verbe
Timpul prezent al verbului БЫТЬ
Timpul trecut
Formarea timpului trecut
Timpul viitor
Categoria modului
Modul imperativ
Modul condiţional (optativ)
Verbele tranzitive şi intranzitive
Verbele cu particula -ся
Principalele sensuri ale verbeior cu
particula -ся
Verbele reflexive în limbile rusă şi
română

179
181
1S2
182
182
185
186
187
187
190
191
!9i
193
195
195
198
2C0
201
201

Aspectul verbelor la medul imperativ cu
negaţie
Aspectul perftciiv şi imperfectiv al verbelor folosite la infinitiv
Infinitivul de aspect perfectiv şi imperfectiv după negaţie
Participiul
Formarea participiiior
Foi marea participiului activ
Formarea participiului fxtiv prezent ..%
Formarea participiului activ trecut . . . .
Formarea participiului reflexiv
Formarea participiului pasiv
Formarea participiului pasiv prezent . .
Formarea participiului pasiv trecut . . . .
Forma scurtă a participiului
Construcţiile participiale
Trecerea participiiior în categoria adjectivului sau a substantivului
Gerunziu!
Formarea gerunziului
Formarea gerunziului verbelor imperfective

246
247
250
253
253
253
253
254
255
256
256
257
263
264
267
269
270
270

206

Formarea gerunziului verbelor perfective

271

Verbele impersonale
Verbele de mişcare
Verbele de mişcare fără prefixe
Verbele de mişcare cu prefixe
Categoria aspectului

207
209
209
216
224

Caracteristici ale gerunziilor
imperfective şi perfective
Construcţia gerunzială

272
274

Formarea aspectelor

224

Formarea aspectelor verbale cu ajutorul
prefixelor

224

Formarea aspectelor verbale cu ajutorul
sufixelor

226

Perechile de aspect care se deosebesc prin
sufix şi alternanţe fonetice sau numai
prin alternanţe fonetice

231

Alte tipuri de perechi de aspect

231

Perechile de aspect formate de la verbe
cu rădăcini diferite

232

întrebuinţarea aspectelor

232

Aspectul verbelor la timpul trecut

233

Aspectul verbelor la timpul trecut după
negaţie

23')

verbelor

ADVERBUL

277

Adverbele de mod
Adverbele de loc
Adverbele de timp
Adverbele de cantitate
Adverbele de scop
Adverbele de cauză
Gradele de comparaţie ale adverbelor
Adverbele pronominale
Adverbele relative
Adverbele interogative
Adverbele demonstrative
Adverbele negative
Adverbele nehotărîle
Adverbele predicative

277
279
280
281
282
282
282
284
284
285
285
286
287
289

PĂRŢILE DE VORBIRE AUXILIARE

292
292
295

Aspectul verbelor la timpul viitor . . . .

241

PREPOZIŢIA

Verbe fără negaţie

241

CONJUNCŢIA

Verbe cu negaţie

242

PARTICULA

296

Aspectul verbelor la modul imperativ . .

244

INTERJECŢIA

298

TABLA DE MATERII

SINTAXA
SINTAXA PROPOZIŢIEI

303

Tipuri de propoziţie
Propoziţiile afirmative şi negative . .
Propoziţiile narative, interogative şi
imperative
Propoziţiile exclamative
Propoziţiile bimembre şi monomsmbre
Propoziţiiie simple şi dezvoltate
Părţile propoziţiei
Părţile principale de propoziţie
Exprimarea subiectului
Exprimarea predicatului
Predicatul verbal
Predicatul nominal
Acordul predicatului cu subiectul
Părţile secundare de propoziţie
Atributul
Apoziţia
Complementul
Complementul necircumstanţial
Complemsntul circumstanţial
Complementul circumstanţial de loc . .
Complemîntul circumstanţial de timp ..
Complementul circumstanţial de scop ..
Complementul circumstanţial de cauză
Complementul circumstanţial ds mod . .
Construcţii active şi pasive
Propoziţii cu părţi multiple de propoziţie
Părţile multiple de propoziţie
Părţile multiple de propoziţie legate prin
coordonare copulativă

303
303

Părţile multiple de propoziţie legate prin
coordonare adversativă
Părţile multiple de propoziţie legate prin
coordonare disjunctivă
Cuvintele generalizatoare în propoziţiile
cu părţi multiple dj propoziţie
Izolarea purţiior secundare de propoziţie
Izolarea atributelor
Izolarea apoziţiilor
Izolarea complementelor circumstanţiale

307
310
311
311
312
312
312
316
316
318
324.
326
326
330
331
331
342
342
359
373
377
331
335
388
3S8
389
390
390
391
394
394
396
393

Izolarea complementelor necircumstanţiale
Cuvinte şi construcţii care nu sînt părţi
de propoziţie
Adresarea
Cuvinte şi construcţii incidente
Propoziţiile monomsmbre
Propoziţiile personale cu subiect inclus ..
Propoziţiile personale cu subiect nedeterminat
Propoziţiile personale cu subiect generalizat
Propoziţiile impersonale
Propoziţiile nominale
Propoziţiile eliptice

405
406
414
415

SINTAXA FRAZEI

417

Fraza formată prin coordonare
Conjuncţiile copulative
Conjuncţiile adversative
Conjuncţiile disjunctive
Fraza formată prin subordonare
Propoziţiile secundare necircumsîanţiale
Propoziţia secundară atributivă
Propoziţia secundară completivă
Propoziţia secundară subiectivă
Propoziţia secundară predicativă
Propoziţiile secundare circumstanţiale ..
Propoziţia circumstanţială de ioc
Propoziţia circumstanţială de timp . . . .
Propoziţia circumstanţială de scop sau,
finală
Propoziţia circumstanţială cauzală . . . .
Propoziţia circumstanţială consecutivă ..
Propoziţia circumstanţială
de
mod
propriu-zisă
Propoziţia circumstanţială de mod comparativă
Propoziţia circumstanţială de măsură
şi grad
Propoziţia circumstanţială condiţională
Propoziţia circumstanţială concesivă ..
Fraza cu două sau mai multe subordonate
Fraza cu coordonare şi subordonare ..
Fraza formată prin juxtapunere

417
4i7
419
422
423
424
424
434
444
447
449
449
451

VORBIREA DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

399
400
400
401
403
403
404

459
462
465
467
469
472
475
481
485
486
487
490
493

CUVÎNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă se adresează persoanelor care au cunoştinţe de limbă rusă cel puţin
în limitele programei de liceu (8 ani de studii) şi care doresc să aprofundeze şi să-şi perfecţioneze aceste cunoştinţe.
Lucrarea a fost concepută vizînd însuşirea limbii ruse prin studiu individual, dar
ea poate fi utilă şi celor care sînt încadraţi în formele de învăţămînt organizat (instituţii de învăţămînt superior, cursuri intensive de limbi străine, Universitatea culturalştiinţiiică etc).
Pentru atingerea acestui scop autorii au urmărit cu perseverenţă idee.a de a apropia la maximum materialul de limbă cuprins în lucrare de particularităţile procesului de
comunicare şi, în acelaşi timp, de a asigura însuşirea structurilor gramaticale printr-un
efort minim. între aceste două aspecte există o strînsă legătură: prezentarea materialului
lingvistic în aşa fel încît acesta să se apropie cît mai mult de condiţiile fireşti ale procesului de comunicare sporeşte interesul cititorului pentru studierea limbii străine respective, iar însuşirea, cu relativă uşurinţă, a structurilor acestei limbi, trezeşte şi menţine vie dorinţa de a o folosi ca mijloc de comunicare.
A studia o limbă străină în scopul stăpînirii ei practice presupune obligaţia de a
acorda cuvenita atenţie în primul rînd însuşirii structurii ei gramaticale. Dar însuşirea
gramaticii unei limbi, pe de altă parte, nu înseamnă cunoaşterea limbii străine respective
în întregime. Asimilarea problemelor de gramatică nu este suficientă în procesul complex de studiere a unei limbi, însă gramatica constituie, b az a acestui proces. Fără cunoaşterea sigură şi suficient de amplă a gramaticii, fără a avea formate priceperea şi
deprinderea de a construi enunţuri corecte din punct de vedere gramatical (şi stilistic),
nimeni nu poate pretinde că stăpîneşte efectiv o limbă străină.
Cele două compartimente ale limbii — lexicul şi gramatica — îşi au, fiecare, importanţa şi specificul lor, ceea ce presupune aplicarea unor metode şi procedee diferite de
învăţare. Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că însuşirea unuia dintre aceste elemente
nu atrage după sine, în mod automat, şi însuşirea celuilalt. Studierea unei limbi străine
se impune a fi privită ca un proces unitar, în care să sz acorde atenţie, în egală măsură,
tuturor factorilor ei componenţi.
Subestimarea rolului gramaticii în studierea limbilor străine, sub motivul că aceasta
înseamnă teorie, constituie o eroare generată de nediferenţierea celor două accepţiuni
ale termenului de granitică: î. „cunoştinţele despre structura gramaticală a limbii"
şi 2. „structura gramaticală a limbii". Fără îndoială că atunci cînd vorbim despre importanţa însuşirii gramaticii ca parte componentă a procesului de învăţare a unei limbi
străine, avem în vedere cel de-al doilea sens al termenului de gramatică. Importanţa studierii structurii gramaticale nu poate fi pusă sub semnul întrebării; discutabilă rămîne,
doar, aşa cum vom încerca să arătăm în cele ce.urmează, ponderea pe care trebuie să
9

zi de zi. pe principiul analogiei. şi pedagogică. O abordare ştiinţifică. nici pentru a organiza. ceea ce înseamnă că vorbitorul nu âre posibilitatea să apeleze la cunoştinţele sale teoretice pentru a analiza (pe loc) mesajul pe care îl aude. necesare pentru înţelegerea caracteristicilor categoriilor gramaticale — morfologice şi sintactice — ale limbii ruse. La fel şi cu limba. Acest lucru îşi găseşte expresia nu numai în bogăţia şi varietatea exerciţiilor pe care le cuprinde. M a r c e l Saraş. 1976. pe baza aceloraşi cunoştinţe. uneori. 10 . sînt organizate într-un sistem menit să asigure însuşirea celor mai dificile categorii gramaticale şi automatizarea folosirii lor în procesul de comunicare. 1 Cf. într-o mare măsură. Trebuie precizat că însuşirea noţiunilor şi regulilor de gramatică este o etapă necesară. dar nu suficientă în formarea priceperilor şi deprinderilor de stăpînire practică. Partea teoretică conţine numai cunoştinţele şi regulile generale (limitate. Cineva ar putea memoriza notele şi tonurile care alcătuiesc o bucată muzicală. pînă cînd ele devin foarte naturale şi cunoscute. eficiente a ambii — asimilarea cunoştinţelor teoretice. Aceasta presupune necesitatea ca cititorul să acorde în egală măsură atenţie atît însuşirii noţiunilor şi regulilor gramaticale. Procesul comunicării are un caracter spontan. de asemenea. p. subordonate capitolelor respective ale gramaticii tradiţionale. adică de folosire spontană a limbii în cele mai diverse situaţii. îndrumător metodic pentru predarea limbii franceze în şcoala generală. orice activitate care se află sub acest nivel n-are nici o valoare" 2 . Pentru realizarea acestui scop se impune efectuarea unui număr cît mai mare de exerciţii. astfel incit să poată fi debitate fără efort. Cele două aspecte ale lucrării — teoretic (conţinînd noţiuni şi reguli gramaticale) şi cel practic (conţinînd exerciţii organizate în sistem) — trebuie privite în legătura lor organică. p. ore în şir. Editura didactică. Lucrarea pe care o punem ia îndemîna cititorului dornic să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul limbii ruse are un caracter practic prin excelenţă. iar acestea se formează numai printr-o îndelungată şi asiduă exersare. ceea ce facilitează în mod considerabil asimilarea structurilor limbii studiate şi crearea de automatisme în folosirea lor activă în funcţie de situaţiile. dar acea persoană ar fi total incapabilă să cînte bucata dacă nu ar exersa-o de foarte multe ori. citiţi-ie cu glas tare. „Stăpînirea unei limbi — spune Lecnard Bîoomfield — este o chestiune de practică. Este util să ştim cum acţionează o limbă. 2 Apud R o b c r t L a d o . A învăţa o limbă străină înseamnă a supreînvăţa. 108. în stabilirea ponderii cunoştinţelor teoretice un rol determinant i-a avut. Singurul său 1 sprijin în actul comunicării (vorbirii) sînt deprinderile de exprimare . Bucureşti. ci. Experienţa arată că efortul depus pentru asimilarea noţiunilor şi regulilor gramaticele este din plin recompensat de rezultatul final: formarea unei deprinderi mult mai trainice de folosire activă a limbii studiate. Bucureşti. înţelegerea formelor reprezintă doar primul pas. Editura didactică şi pedagogică. practie infinite. învăţaţi-le pe de rost şi apoi exersaţi-le mereu şi mereu. şi în modul de structurare şi dozare a teoriei. precum şi pentru efeciuarea în mod conştient a exerciţiilor. Elena Sfichi. Restrîngînd spaţiul acordat teoriei — de multe cri problemele teoretice fiind doar menţionate — am avut în vedere şi faptul că lucrarea este destinată unui cititor-consuitant familiarizat cu terminclogia gramaticală şi cu noţiunile de gramatică în general. dar această cunoaştere este inutilă dacă formele acelei limbi nu au fost practicate de foarte multe cri. Predarea limbilor. la simple enunţuri}. Exerciţiile.CUVÎNT ÎNAINTE o aibă — în planul stăpînirii practice. 13. ideea că sistemul de exerciţii se bazează. Copiaţi formele. ale procesului de comunicare. cît şi (mai ales) efectuării exerciţiilor. 1975. mesajul pe care doreşte să-1 emită.

S2 vor ivi dificultăţi în înţelegerea unui cuvînt sau altul — fie clin textsle ilustrative. contribuind astfel la lărgirea şi adîncirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte asimilarea lexicului limbii ruse în general. Exerciţii de completare a structurilor. d). din diferite motive. la faptul că cititorii cunosc o parte înseninată dintre aceste cuvinte şi. Exerciţii de stabilire a relaţiilor sinonimice. 7. în primul rînd. practica predării limbilor străine araLă că folosirea unui dicţionar pentru stabilirea echivalentelor dintr-o limbă în alta dă rezultate mai bune. sînt următoarele: 1. se recomandă cititorului să studieze toate structurile şi să efectueze toate exerciţiile. indiferent de gradul lor de dificultate. justificând. unităţile lexicale cuprinse în lucrare nu sînt date şi în traducere românească. în parte. autorii presupun că persoanele care doresc să-şi însuşească structura gramaticală a limbii ruse la nivelul acestei lucrări sînt preocupate. Totodată. Prin atragerea în sistemul de exerciţii a unui lexic bogat şi variat. Menţionăm faptul că structurile gramaticale prezentate în diferitele secţiuni ale lucrării nu întotdeauna sînt „trecute" prin toate tipurile de exerciţii. de includere a structurilor simple în structuri complexe. Cu cîteva mici excepţii. antonimice. 2. 6. în al doilea rînd. BUCĂ . iucrarea contribuie la asiaiilarea vocabularului absolut necesar pentru utilizarea limbii ca mijloc activ de comunicare. între structuri. Exerciţii de substituire. Cine doreşte cu adevărat să înveţe o limbă străină este obligat să se obişnuiască şi cu mînuirea dicţionarului. de aceea fiecare secţiune în parte cuprinde numai anumite tipuri de exerciţii.CUVÎNT ÎNAINTE Principiile formulate cu atîta claritate de Leonard Bloomfield îşi găsesc reflectarea în lucrarea noastră. lucrarea vehiculează şi un număr destui de însemnat de cuvinte care se află dincolo de graniţele lexicului fundamenta'. Ca atare. fiî din ciprinsul exerciţiilor — recomandăm să se apeleze la dicţionare. Explicaţiile sînt multiple: a) Unele structuri sînt însuşite destul de bine din liceu şi de aceea este necesar doar să se activizeze utilizarea lor şi să se stabilească legături între ele şi alte tipuri de structuri. ori de cîte ori. în acest caz. numărul mare de exerciţii în care sînt prezentate structurile limbii ruse. Pentru ca lucrarea să-ţi atingă scopul. Exerciţii de fixare şi de activizare a structurilor. 19 mai 1977 M. şi de lărgirea cunoştinţelor în domeniul vocabularului. Principalele tipuri de exerciţii oferite în prezenta lucrare. Renunţînd la traducerea cuvintelor ruseşti. traducerea lor ar fi fost de prisos. îfl mai multe secţiuni ale lucrării. c) Structurile sînt tratate. în primul rînd. m operaţiunea de rezolvare a exerciţii!or. în acelişi timp. ne-am gîndit. 3. Exerciţii de expansiune a structurilor. Unele structuri trebuie cunoscute doar pasiv. Exerciţii de formare a deprinderilor de folosire activă a structurilor în procesul de comunicare. transformaţionale etc. Exerciţii de prezentare şi de analiză a structurilor. lexicul fundamental al limbii ruse literare contemporane. b) Structurile respective nu prezintă dificultăţi deosebite pentru vorbitorii de limbă română. în sistemul de exerciţii gramaticale este vehiculat. şi prin care se urmăreşte asimilarea structurilor gramaticale ale limbii ruse. în felul acesta. 5. 4.

.

. MORFOLOGIA .

.

denumiri ale unor produse industriale: «Ру5ин». фабрика. «Трибуна». Рим. писатель. клён. лиса. Тудор Аргези. Вгнера. петух. «Звезда». гром. «Мунка». Din categoria substantivelor neînsufleţite fac parte substantivele care denumesc lucruri. дождь. Дунай. печаль. 5. Марс. Александр Сергеевич Пушкин. Альпы. «Мэскзич». 4. доброта. Антей. pentru a le distinge de celelalte din aceeaşi categorie sau specie. Нептун. Россия. «Дания» (mărci 6e automobil) ş. Гривгй. Волга. цветок.Substantive proprii sînt: 1. журавль. planete: Луна. «Правда». Гомер. substantivele se împart în substantive însufleţite şi neînsufleţite. nume de persoane (prenume. Италия. тетрадь. Ветерок. «Берег». denumiri geografice şi teritoriaî-admmistrative: Румыния. 7. Дружок. nume de animale: Лайка. Париж. Крым. Гея. nume din mitologie: Зевс. Ромен Роллан. Substantivele proprii denumesc mimai anumite fiinţe. «Кругозор». инженер. красота. Ливиу Ребр. Олтения. Ленинград. titluri de opere literare. «Волга».чну. nume de aştri. 3. преподаватель. considerate izolat. Бухарест. книга. Din categoria substantivelor însufbţite fac parte substantivele care denumesc fiinţe (persoane sau animale). волк. карась. Гёте. Substantive însufleţite şi substantive neînsufleţite [ОдушгзлЗяные и неодушевлённые имена сущеетзителыше] în limba rusă. снег. Балканы. Москва. 6. a. волк. Михаил Юрьевич Лермонтов. «Скынтейя». медведь. «Оп~ра» (mărci de televizor). человек. Банат.SUBSTANTIVUL [Имя существительное] FELURILE SUBSTANTIVELOR [Разряды имён существительных] Substantive comims şi substantive proprii [Нарицательные и собственные имена существительные] Substantivele comune denumesc obiecte de acelaşi fel: учитель. смелость. памятник. 15 . noţiuni abstracte: город. огонь. «Спутники». Юпитер. рыба. Numele proprii se scriu totdeauna cu majuscule. lucruri sau fenomene. 2. «Знамя». Франция. fenomene. Барбос. Сивка. nume patronimice sau nume de familie): Михаил Васильевич Ломоносов. Карпаты. дуб. Аврора. . «Л учафэрул». любовь. женщша. карандаш. Лев Николаевич Толстой. снег. Михаил Садовяну. Михай Эминеску. молния. «Огонёк». ziare şi reviste: «Обрыв».

Я вижу девушек. la plural. fie de gen masculin. дедушка. cele două categorii mari de substantive se comportă diferit. 16 . Звёзды мерцают. Дом стоит на углу. Substantive însufleţite de gen neutru sînt foarte puţine: чудовище „monstru". de regulă. учитель. iar cele neînsufleţite au acuzativul plural identic cu nominativul plural. юношу. Я вижу звёзды. toate substantivele de declinarea a II-а). fie de gen feminin. Столы были накрыты. Это вещи брата. дядя. GENUL SUBSTANTIVELOR [Род имён существительных] în limba rusă există trei genuri: masculin [мужской род]. Substantivele care denumesc fiinţe de sex bărbătesc sînt de gen masculin: студент. В нашем классе несколько мальчиков. мальчишка. De exemplu: Я вижу дедушку. лицо „persoană". în principiu. Несколько девушек гуляли в парке. судью. Мы построили дом. iar cele neînsufleţite au acuzativul identic cu nominativul. насекомое „insectă". мальчик. Substantive neînsufleţite Acuzativ plural Nominativ plural Я вижу столы. Comparaţi: Substantive însufleţite Acuzativ plural Genitiv plural Я вижу мальчиков. Substantivele masculine însufleţite se mai deosebesc de cele neînsufleţfte şi la acuzativ singular: substantivele însufleţite au acuzativul identic cu genitivul. Fac excepţie substantivele masculine însufleţite în -а\-я care au la acuzativ desinenţa -yj-ю (ca. Comparaţi: Substantive însufleţite Acuzativ singular Genitiv singular Я вижу мальчика. şi anume: substantivele insufieţite au acuzativul plural identic cu genitivul plural.MORFOLOGIA Substantivele însufleţite sînt. dealtfel. дядю. животное „animal". genul natural concordă cu cel gramatical. страшилище' „sperietoare". Substantive neînsufleţite Acuzativ singular Nominativ singular Мы купили стол. feminin [женский род] şi neutru [средний род]. Я люблю брата. în cursul declinării. Стол накрыт. Это книга мальчика. мужчина.

море... 1 Desinenţa este partea schimbătoare a cuvintelor flexionare. ружьё. этаж. рубеж. рояль. медаль. пара. 3 Tema este partea cuvîr. стран-у. 1. бабушка. Нозый . деревня. 3. Учебник. корень. декабрь. роялъ. море.. яблоко. Повесть. смерть. часть. произведение. 17 . здоровье. Substantivele cu desinenţa „zero" şi cu tenia 2 în consoană dură sau -ii sînt de gen masculin: город. вещь. красивое платье. кость. красивая девушка. în locul punctelor.. Indicaţi genul substantivelor date mai jos. рубль. тетрадь. мышь. sînt de gen neutru: имя. рассказ. Substantivele masculine din această categorie nu au semnul moale la sfîrşit: гараж. (о) стран-е.. очередь. учительница. 2. стран-ой. кровь. De exemplu: стран-а. Substantivele cu desinenţa -а'-я sînt de genul feminin: айрана. власть. интересный роман. площадь. ночь. дом. память. красивое . трамвай. корабль. Exerciţiul 3. дверь.. сталь. замечательное . Puneţi pe lîngă substantivele de mai jos adjective potrivite ca sens. карандаш. Замечательный . кровать. здание. щ.. честь. мысль. картофель. платье. Feminine sînt. книга. музей. Интересная книга. уголь..SUBSTANTIVUL Substantivele care denumesc fiinţe de sex femeiesc sînt de gen feminin: студентка. пропасть. ландыш. статья.. племя.. în celelalte situaţii. счастье. ремень. земля. море.. нож. знамя. новая . окно.. грудь.. улица. дверь. постель. ч. genul substantivelor se stabileşte după desinenţe x . дом. контроль. совесть. 3 Consoanele şuierătoare sînt: ж. ладонь.ил. печь. ансамбль. 6.._ связь. луч.tului care rămîne după ce îndepărtăm desinenţa. стиль. журнал. обувь. 4. шкаф. грязь. повесть. мяч. скатерть. новое . дождь. Exerciţiul l.. женщина. спектакль. Красивый мальчик.. бой. мяч. печь. несчастье. роман.. гибель. тень. мышь. время. огонь. глушь. интересное произведение. камыш. acordîndu-ie în gen. степень. печаль. зависть.. substantive potrivite ca sens. высокое . шинель. платье. день.. радость. жизнь. Masculine sînt. армия. Substantivele în -. M o d e l : Красивый . Din punct de vedere grafic le putem deosebi prin aceea că substantivele feminine din această categorie se termină cu semnul moale: ночь. ель. грусть. весть. весть. повесть. степь. сочинение.. Substantivele cu desinenţa „zero" şi cu tema în consoană moale pot fi şi masculine şi feminine. Substantivele cu desinenţa -o 1-е sau -е sînt de gen neutru: место. de exemplu: автомобиль. поле. Exerciţiul 2. Высокий . Substantivele cu desinenţa „zero" şi cu terna în şuierătoare 3 pot fi şi masculine şi feminine. произведение. рукопись. здание. сарай. Dacă la una din formele sale cuvîntul flexionar nu are desinenţă. осень. плащ. театр.. счастье. вещь. камыш. газета. кровь.... родина.. красивая .. камень.. мораль... стул. стол.. рожь. бровь. происшествие.. здание. M o d e l : Книга. тётя. Introduceţi. замечательная . соль.. боль. цель. рояль.. любовь. книга. кость. герсп. линия. лагерь.. страк-ы стран-е. площадь. de exemplu: болезнь.. рожь. ненависть. туннель. " 5. стая. девушка.. ш. spunem că are desinenţa „zero". луч. перо. D j exemplu: стран-а. высокая .

зазнайка.d ioc ia trecut. археолог. пройдоха. недотрога. гуляка. ocupaţie. лежебока. филолог.. ocupaţie sau funcţie. în diferite situaţii. сирота. грязнуля. (А. şi la persoane de sex feminin. aceste substantive îşi păstrează forma de masculin indiferent de sexul persoanei la care se ref. совсем бгз драки.ră. чистюля. fie una de sex feminin.\ jos. Крылов) 3. funcţie [Род ÎÎ:. Могу попасть в бзльшие забияки. Смотреть противно.сенщина — замечательный педагог. но все женщины. (Ф. задира. зевака. пьяница. Substantive de gen comun [Существительные общего рода] In limba rusă. Pentru a denumi persoane de sex feminin se întrebuinţează tot forma de masculin. геолог. садовод. обозначающих лиц по профессии. зубрила. инженер. чпгхних. De exemplu: космонавт Нпколаеза-Терсшкова. ханжа.IOH существительных. Его мать — опытный врач. народный судья Иванова. кривляка. Dacă un substantiv din această categorie ara în propoziţie rol de subiect. стал рассеян. Елена — хороший токарь. (И. XI. неряха. verbul predicativ se pune. Что я. от мала до велика. ломак:?. (А. как они ::з кожи лезут вон перед 18 . академик. доцент. токарь. Он опустился. ocupaţia sau funcţia lor sînt de gen masculin: профгссор. Толпятся зеваки у скамьи: следят за игрой в шашки. la o formă de feminin: На сессии выступала профессор Петрова. Я на гозорю о присутствующих. Exerciţiu] 4. занятию. Куприн) б. подлиза. Чехов) 5. de obicei. сплзтницы. А.. иззестный архитектор Панова.MORFOLOGIA Genul substantivelor care denumesc persoane după profesie. 1. Aşa cum am arătat în paragraful anterior. în stabilirea genului unui atare substantiv ne ajută contextul. acţiunea avi. Эта . кривляки. литературовед.esc persoana după profesie. Substantivele de gen comun nu trebuie confundate cu substantivele care denun. П. плакса. Чгриорабэчий я — не бзлору'хха! (Н. acestea din urmă avînd capacitatea sase refere. бродяга. Секретарь вышла на минутку. капитан. Cele mai frecvente substantive de gen comun sînt: белоручка. Ока большая умница. De exemplu: Он большой умница. De exemplu: Моя ' сестра — известный филолог. забияка. срач. агроном. Ele se numesc substantive de gen comun. умница. Indicaţi substantivele de gen comun. пьянчуга. Некрасов) 2. Citiţi propoziţiile dale m?. сделался неряхой. unele substantive cu desinenţa -a\-n denumesc fie o persoană de sex masculin. соня. задавака. Бог то-то мне и духу придаёт. Гладкоз) 4. должности] Substantivele care dsnamesc persoane după profesia.

Сочи. денди. резюме. Борнео. Тбилиси. метро. метро. Alcătuiţi propoziţii cu cîtcva dintre aesste substantive. панно. радио. М. Чернышевский) 8. (Ф. фиаско. 6. интервью. турне.: черный кофе. шоссе. денди. кашне. Г. Genul acestor substantive se stabileşte după următoarele criterii: 1. Genul substantivelor proprii care sînt denumiri geografice se stabileşte în funcţie de genul denumirii generice. ът. Улан-Уде. Astfel. колибри. резюме. Подлизы неочастные. пьянице. Миссисипи. 4. Пальто. ЛОТО паспарту. de regulă.SUBSTANTIVUL этим докторским сынком. депо. Dacă sînt folosite pentru a denumi femele. шасси. Чикаго. Sînt. маэстро. коммюнике. бедный. aceste substantive sînt de genul feminin. De exemplu: Кенгуру кормила своего детёныша. Онтарио. de genul neutru: такси. леди. Беляев) 7. Никитин) Gena! substantivelor mdeclinabile [Род несклоняемых существительные] în limba rusă există un mare număr de substantive mdeclinabile. купе.. какао. гидальго. de asemenea. полно. Genul abrevierilor se stabileşte în funcţie de genul substantivului de bază de la care sînt formate: РКП ЦК ООН СССР (f) (m) (f) (т) — — — — Румынская коммунистическая партия Центральный к о м и т е т О р г а н и з а и и я Объединённых Наций Союз Советских Социалистических Республик Exerciţiul 5. пальто. «тепе. Осло. cuvintele Колорадо. Тырговиште sînt de genul masculin pentru că sînt subordonate denumirii generice город „oraş". пари. Дротогвский) 9. на ноги стал — Сиротой остался без матушки. кафе. манто. как он пропадал по трактирам. такси. мадам. 3. 19 . Substantivele care denumesc femei sînt de genul feminin: леди. фрау.. фойе. de genul masculin: шимпанзе. Stabiliţi genul substantivelor date mai jos. барокко. Катя смгялась надо мной. коммюнике.нто. Бордо. 5. факсимиле. обобранного. интервью. Substantivul кофе este de genul masculin. леди Макбет. как привозил:! его избитого. 2. Бордо. Substantivele care denumesc bărbaţi sînt de genul masculin: атташе. (Н. что я соня. Китти. пианино. меню. Токио. Сухуми. (И. Чичи. рантье. мисс. (В. кино. Substantivele indeclinabile neînsufleţite sînt. пененг. cuvintele Баку. кино. Капри. маэстро. пони.. Только я. кофг. мисс. Substantivele care denumesc animale sînt. Лили. fluviu". Она стала рассказывать мне о своём муже. кенгуру. Батуми. мадам. какго. депо. Жиу sînt de genul feminin pentru că sînt subordonate cuvîntului река „rîu. Кармен. de regulă. de genul feminin numele de familie feminine: госпожа Шмидт.

4. отец—отцы. Observaţie Unele substantive. 2. ui). рука—руки. -и [Образование множественного числа имён существительных мужского и женского рода при помощи окончаний -ы. Formarea pluralului substantivelor de gen masculin si de gen feminin cu ajutorul desinenţelor -ы. чёрт—черти. la plural pierd această vocală: потолок—потолки. щ. орёл—орлы. лужа — лужи. туча — —тучи. кость—кости. муравей—муравьи. комната—комнаты. врач — врачи. Substantivele masculine сосед şi чёрт: сосед—соседи. x sau în consoană şuierătoare (ж. cu excepţia celor cu tema în г. к. 20 . Substantivele masculine cu tema în consoană dură (стол—столы). пастух—пастухи. звук—звуки. Substantivele masculine cu tema în -и: герой—герои. преподаватель—преподаватели'. музей—музеи. -и] a) Fac pluralul cu desinenţa -ы următoarele substantive: 1. 5. care la nominativ singular cuprind vocala o sau e. Substantivele masculine şi feminine cu tema într-o consoană şuierătoare: нож— — лежи. 3. ч. precum şi a substantivelor сосед şi чёрт. x sau într-o consoană şuierătoare — ж. бровь—брови. ноша — ноши.MORFOLOGIA NUMĂRUL SUBSTANTIVELOR [Число имен существительных] în limba rusă. Substantivele feminine care la nominativ se termină în -а (стена — стены. Substantivele feminine care la nominativ singular se termină în -я: песня—песни. нога— — нэги. Formarea pluralului [Образование множественного числа] Formarea pluralului substantivelor de gen masculin şi de gen feminin [Образование множественного числа имён существительных мужского и женского рода] A. х: враг—враги. Substantivele masculine şi feminine cu tema în г. 2. 6. к. товарищ—товарищи. газет::—газеты). Substantivele masculine şi feminine cîi tema în consoană moale: вождь—вожди. к. муха—мухи. карандаш — карандаши. статья—статьи. роща—рощи. огонёк— — огоньки. majoritatea substantivelor au o formă pentru singular şi o formă pîntru plural. cu excepţia substantivelor care au tema în г. армия— армии. b) Fac pluralul cu desinenţa -u următoarele Substantive: 1. iu.

век—века. собрание— собрания. avînd. плечо— —плечи. берег—берега. грузин— грузины. знамя—знамёна. татарин—татары. гражданин—граждане. -c sau -ne fac pluralul în -л. перо—перья. время—времена. друг— —друзья. Particularităţi ale formării pluralului substantivelor de gen masculin şi de gen neutru [Особенности образования множественного числа имён существительных мужского и среднего рода] 1. 4. ружьё—ружья. болгарин— —болгары.SUBSTANTIVUL В. колено—колени. орлёнок— —орлята. луг — луга. Substantivele neutre care se termină la nominativ singular în -мя fac pluralul în -ена\-ёна: имя—имена. цыплёнок— цыплята. Substantivele care la nominativ singular se termină în -e. мастер—мастера. крестьянин—крестьяне. • 5. стул—стулья. острее — —острова. Substantivele masculine care se termină la nominativ singular în -im fac pluralul în mod diferit: хозяин—хозяева. здание—здания. город — города. Observaţie Recomandăm memorarea următoarelor forme de plural: ухо—уши. Substantivele masculine care se termină la nominativ singular în -онок1-ёнок fac pluralul în -amaj-ята: медвежонок—медвежата. Substantivele masculine care ss termină la nominativ singular în -amml-янин fac pluralul în -ане\-яне: горожанин—горожане. доктор—доктора. 2. Dintre cele mai frecvente substantive din această categorie cităm: бок—бока. письмо—письма. крыло—крылья. Formarea pluralului substantivelor de gen masculin cu ajutorul desinenţei -а/-я [Образование множественного числа имён существительных мужского рода при помощи окончания -а/-я] Majoritatea acestor substantive sînt monosilabice sau bisilabice. глаз—глаза. копьё—копья. поезд—поезда. озеро—озёра. чудо— —чудеса. волчонок—волчата. дерево—деревья. снег—снега. accentul pe desinenţă. вечер—вечера. 3. дом—дома. муж—мужья. Substantivele care la nominativ singular se termină în -o fac pluralul cu desinenţa -a: окно—окна. номер—номера. сорт—сорта. рог—рога. la plural. поле—поля. голос—голоса. Formarea pluralului substantivelor de gen neutru [Образование множественного числа имён существительных среднего рода] Substantivele de gen neutru fac pluralul cu ajutorul desinenţei -а/-я. Unele substantive masculine şi neutre fac pluralul în -ья: брат—братья. англичанин— англичане. лес—леса. 21 . Substantivele neutre небо şi чудо au la plural formele: небо—небеса. 6. край—края. море—моря. яблоко— яблоки. веко—веки. господин—господа.

друг. день. муха. 22 . Верблюжонок. знамя. M o d e i : Брат отправился на охоту. вечера. дергзья. друзья. операция. la plural faţă de singular.. Exerciţiul 10. Хозяин. 1. стул. карандаш. статьи. ткачиха.MORFOLOGIA Exerciţiul 6. мышонок. Берега. старость. окна. цель. ненависть. мост. шкаф. чаша. 6. 2. татарин. песни. 4. 3. народ. телёнок. произведение. apoi la nominativ plural. смелость. афиша. Substantive defective йг singular сз'л defective de ploral i [Имена существительные. Врач. котёнок. мышь. Зайчонок спрятался за куст. бой. радости. 5. му::с. дружба. концгртьг. кость. голова. Puneţi la plural substantivele date mai jos. двери. В моём саду растёт ветвистое дерезо. лужи. шалаш. 1. Рука. вещь. время. Доктор запретил ему выходить на улицу. горы. Братья отправились на охоту. Туча. площадь. орлёнок. линия. плащи. кровать. имеющие тольхо одну форму числа] Au numai forme de singular: 1. копьё. сочинение. M o d e l : Газета лежит на столз. Статья была очень интересна. Место было занято. 7. море. Газеты лежат на столе. 6. 10. земля. Ззук. рубежи. Окно. сестры. Дерево. девушки. ручей. гестк. струи. Хозяин дома встретил нас телло. 4. substantivele colective: молодёжь. струя. облака. стулья. враг. случай. помощь. лужа. трамвай. чудо. кости. бельё. болгарин.о. господин. утёнок. шинель. Дзерь. 7. геройство. чтение. гражданин. Крестьянин собирает урожай. завод. столица. деревня. 3. Стол. любовь. стих. семья. Комната. места. крыло. музеи. 8. тетрадь. б. рощи. 2. Вишня. 4. 2. стая. î. перья. гогть. мухи. зайчонок. трамваи. 4. Ночь. знаки. Сзгодня музей закрыт. мука. гвоздь. Цыплёнок бегал по двору. медаль. тучи. 10. Романы. нога. чертёж. рубеж. афиши. în temele acestor substantive. книги. медвежата. армия. Небо. дела. Автомобиль. медвежонок. пастух. лилии. 5. лестница. газета. S. студенчество. Puneţi la singular substantivele date mai jos. 11. человечество. встреча. цыплята. Имя. задача. статья. лента. герой. звёзды. крестьянин. нож. стена. козлёнок. 2. 3. луч. преподаватели. Он—гражданин Социалистической Республики Румынии. задачи. ExercifiaJ 7. платье. скатерть. Arătaţi ce schimbări зг produc. доктора. Горожанин. корабль. враги. Герои.7эдэси:ъ. дома. чес':пь. Братья. плащ. поэты. substantivele abstracte: :. 7. дело. крылья. Exerciţiul 9. галерея. 5. внимание. крестьянство. 1. перо. поле. ночи. Alcătuiţi propoziţii. цыплёнок. ружьё. Exerciţiul 8. англичанин. 9. мячи. Зайчата. -Зрат. орлята. folosind substantive (la alegere) mai întîi la nominativ singular. чехи. Музей. ландыши. 3. 12. Puneţi la plural substantivele date mai jos. овраг. 9. товарищ. совет. 2. Puneţi !a plural substantivele tipărite cursiv şi cuvintele care se acordă cu aceste substantive. 5.

I. ворота. G. 2. кавычки. substantivele răspund la următoarele întrebări: Cazul N. După cazuri.iibi. Брата не было дома. D. Faţă de limba română. сани. D. М ы говорили об этой книге. Р.. genitiv [родительный падеж] 3. древа. брюки. Книга упала со стола. духи. substantivele care denumesc substanţe sau_ materii: железо. мясо. substantive ca: деньги. 1.: мы говорили? — орат брата брату брата братом о брате Что упало со стола? Чего я не читал? Чему я обрадовался? Что я прочитал? Чем я увлёкся? О чём мы говорили? книга книги книге книгу книгой о книге neînsufleţite N. Я прочитал книгу. nominativ [именительный падеж] 2. acuzativ [винительный падеж] 5. золото. A. Substantive însufleţite N. часы. — Кого не было дома? -— Кому я написал? — Кого я сидел? — Кем я доволен? — О ко. prepoziţional [предложный падеж] Cu excepţia nominativului. салазки. чернила. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR [Склонение имён существительных] în limba rusă există şase cazuri: 1. серебро. substantivele care denumesc obiecte formate din două părţi identice: очки. каникулы. G. Я обрадовался книге. Мы говорили о брате. Р. G. шахматы. Я не читал этой книги. сутки. Substantive кто учится на факультете . toate celelalte cazuri sînt cunoscute sub numele de cazuri oblice. 2. 23 — — — — — — .SUBSTANTIVUL 3. i'. D. P. Pentru substantive însufleţite Pentru substantive neînsufleţite что? чего? чему? что? чем? (о) чём? кто? кого? кому? кого? кем? (с) ком? Exemple: 1. А. Брат 'учится на факультете. Funcţiile vocativului sînt îndeplinite. instrumentai [творительный падеж] 6. I. Au numai forme de plural: 1. Я увлёкся этой книгой. în limba rusă. limba rusă are două cazuri în plus: instrumentalul şi prepoziţionalul. А. масло. dativ [дательный падеж] 4. Я доволен братом. de nominativ. Я написал брату. Я видел брата.

în limba rusă. умница. обжора. substantivele masculine cu tema în consoană dură.й : завод.MORFOLOGIA TIPURILE DE DECLINARE [Типы склонений] în funcţie de desinenţele pe care le primesc la diferite cazuri în cursul declinării. pyo/Cb'J. рожь. стол. 24 . 2. Declinarea substantivelor la singular [Склонение имён существительных в еднетвенном числе] DECLINAREA I [Первое склонение] Declinarea substantivelor masculine [Склонение существительных мужского рода] j 1) Cu tema în consoană dură: N. D. сочинение. май. вещь. здоровье. поле. студент. завод завода заводу завод заводом " (о) заводе ученик ученика Ученику ученика учеником (об) ученике 1 în gramaticile limbii ruse. армия. дверь. Р. соня. дедушка. А. G. substantivele masculine cu desinenţa -aj-я: юноша. радость. în lucrarea de faţă este adoptată ordinea declinărilor stabilită de gramaticile teoretice. substantivele feminine cu desinenţa -aj-я: страна. ordinea în care sînt enumerate tipurile de declinare diferă. староста. Declinarea a Ii-a cuprinde: 1. 3. în consoană moale sau î n . Declinarea a III-a cuprinde substantivele feminine cu tema în consoană moale sau în şuierătoare 2 : новость. учитель. substantivele de gen comun cu desinenţa -aj-я: сирота. окно. платье. открытие. ночь. substantivele neutre în -о. женщина. деревня. море. дядя. судья. 3 Reamintim că -substantivele feminine ca tema în şuierătoare se scriu la sfîrşit cu semn moale. I. гость. ария: 2. substantivele se grupează în trei declinări 1 : Declinarea I cuprinde: 1. -S sau -e: место. музей. земля. мышь.

D. G. село села селу село селом (о) селе дело дега делу дело делом (о) деле 2) Си tema în consoană moale: N. санаторий санатория санаторию санаторий санаторием (о) санатории Substantive neutre пролетарий пролетария пролетарию пролетария пролетарием (о) пролетарии здание здания зданию здание зданием (о) здании Observaţii privind sistemul desinenţelor cazuale CAZUL GENITIV 1. D. P. I. 25 . огню огонь огнём (об) огне коня коню коня конём (о) коне музея музею музей музеем (о) музее герой героя герою героя героем (о) герое Declinarea substantivelor neutre [Склонение существительных среднего рода] 1) Cu tema în consoană dură: N. учителя. А. D. 1. огонь G. моря морю море морем (о) море Declinarea substantivelor masculine în -ИЙ şi a substantivelor neutre în -ne [Склонение существительных мужского рода на -ий и существительных среднего рода на -ие] Substantive masculine N. ОГБЯ D. стола. G. ружьё ружья ружью ружьё ружьём (о) ружье море . A. А.SUBSTANTIVUL 2) Cu tema în consoană moale şi în -й: музей конь N. P. дома. G. гостя. A. I. Majoritatea substantivelor masculine au la genitiv desinenţa -а\-я: города. Р. музея. Р. I.

MORFOLOGIA 2. Substantivele masculine neînsufleţite au forma acuzativului identică cu forma nominativului. стакан чаю. Substantivele neînsufleţite. до лесу. De exemplu: дом Nominativ учитель гость музей Instrumental учителем гостем музеем 2G . Această desinenţă apare atunci cind: i a) genitivul exprimă o parte dintr-un întreg — substanţă sau materie (genitivul partitiv): кило сахару. из лесу. Substantivele masculine cu tema în consoană dură şi substantivele neutre în -o primesc la cazul instrumental desinenţa -ом. Substantivele masculine însufleţite au forma acuzativului identică cu forma genitivului. în anumite situaţii. De exemplu: Nominativ Instrumental домом город городом окно окном село селом 2. Substantivele masculine cu tema în consoană moale sau în -ii. c) genitivul exprimă cauza unei acţiuni şi este însoţit de prepoziţia om sau с {со): умереть с голоду. умереть со страху. ни шагу назад. около часу. с беку на бок. умереть со смеху. pot avea la cazul genitiv desinenţa -yj-ю. De exemplu: Acuzativ Genitiv брата друга ученика гостя героя брата друга ученика гостя героя 2. больше часу. из дому. precum şi substantivele neutre în -e sau -ne primesc la instrumental desinenţa -ем. d) este consacrat ca atare în unele expresii frazeologice: с глазу на глаз. кило мёду. De exemplu: Acuzativ Nominativ дом дом город учебник трамвай музей календарь город учебник трамвай музей календарь CAZUL INSTRUMENTAL 1. с часу на час. b) genitivul exprimă o relaţie spaţială sau temporală: до дому. CAZUL ACUZATIV 1.

стек я G. стеной Р. на шкафу.SUBSTANTIVUL полем морем зданием поле море здание 3. в тылу. на своём веку. на мосту. в Крыму. ц. стены D. в снегу. на носу. в полку. ч. в носу. на посту. (о) стене крыша крыши крыше крышу крышей (о) крыше столица столицы столице столицу столицей (о) столице 27 рука руки руке рукой (о) руке . в лесу. в бою. Substantivele masculine şi neutre cu tema în ж. в строю. в порту. на лугу. в углу. De exemplu: Nominativ санаторий пролетарий здание сочинение Prepoziţional (о) (о) (о) (о) санатория пролетарии здании сочинении DECLINAREA А [Второе склонение] 11-А 1. щ pot avea la instrumental două desinenţe: a) -ом dacă accentul cade pe desinenţă b) -ем clacă accentul cade< pe temă Exemple: a) Nominativ карандаш нож луч плащ боец плечо кольцо b) Nominativ товарищ комсомолец училище солнце полотенце Instrumental карандашом ножом лучом плащом бойцом плечом кольцом Instrumental товарищем комсомольцем училищем солнцем полотен цем CAZUL PREPOZIŢIONAL 1. 2. па краю. на Дону. unele substantive primesc desinenţa -yj-ю: в глазу. Declinarea substantivelor feminine cu desinenţa -a [Склонение существительных женского рода с оконченном -а] N. După prepoziţiile в şi na cu sens spaţial sau temporal. в шкафу. на борту. Substantivele masculine în -uii şi substantivele neutre în -ne primesc la prepoziţional desinenţa -n. в плену. на берегу. на лбу. ui. во рту. стену I. в кругу. в краю (родном). стене А.

линии. La uneie substantive accentul se mută c's pe desinenţă (cum apare la nominativ) pe temă (cum apare la acuzativ). Substantivele cu tema în ж. x primesc la cazul genitiv desinenţa -u: ноги. La cazul genitiv. Р. Р. армия армии армии армию армией (об) армии линия линии линии линию линией (о) линии Observaţii privind sistemul desinenţelor cazuale 1. Substantivele în -г/л primesc la cazurile genitiv. мухи. după şuierătoarele ж. руки. iu se scrie и deşi se pronunţă ы: кожи [кожы]. D. Substantivele cu tema în г. Declinarea substantivelor feminine cu desinenţa -я [Склонение существительных женского рода с окончанием -я] N. 4. G. dativ şi prepoziţional desinenţa -и. De exemplu: Nominativ вода голова Acuzativ воду голову 28 . Declinarea substantivelor feminine în -ия [Склонение существительных женского рода на -ия] N. к. I. ш. ч. А. деревня деревни дереьне деревню деревней (о) деревне струя струн струе струю струёй (о) струе • семья семьи семье семью семьёй (о) семье 3. D. А. I.MORFOLOGIA 2. 2. 3. ц. G. армии. лужи [лужы]. щ pot avea la cazul instrumental două desinenţe: a) -oiil-ою dacă accentul cade pe desinenţă b) -eîij-ею dacă accentul cade pe temă Exemple: a) Nominativ Instrumental b) Nominativ Instrumental межа душа овца свеча межой душой овцой свечой лужа крыша встреча роща лужей крышей встречей рощей 5. крыши [крыты].

деревня. информация. бумага. музей. январь. книга (писатель). Exerciţiul 13. год. лошадь. песня. яйцо. длина (платье). дуб. хлеб. комната. её prin substantivele date în paranteze. учительница. степь G. гусь. семья. înlocuiţi pronumele его. девушка. здание. жизнь. поле.A мышь мыши мыши мышь мышью (о) мыши ночи ночи ночь ночью (о) ночи рожь ржи ржи рожь рожью (о) ржи Exerciţiu! 11. наступление (осень). степью ?. тень. доблесть. (о) степи ночь 111. герой. достопримечательности (город). журавль. тётя) Exerciţiul 16. Formaţi cazul genitiv singular de ia următoarele substantive feminine: Страна. санаторий. M o d e l : — Чей это словарь? (ученица) j — Это словарь ученицы. море. произведение. учитель. Exerciţiul 15. честь. У неё краспзые волосы. час. Exerciţiul 14. 1. познание. вишня. храбрость.SUBSTANTIVUL DECLINAREA A [Третье склонение] N. начало (лекция). июль. задача. punîndu-le la cazul corespunzător. минута. берег (озеро). организация. лекция. яблоко. бой. Exerciţiul 12. M o d e l : У него есть эта книга. директор. вишня. ружьё. бельё. (брат) У брата есть эта книга. подруга. Răspundeţi la întrebări. степи D. дождь. сад. члены (семья). страна. площадь. открытие (заседание). пекарь. рожь. трамвай. (друг. ручка (дзерь). копьё. волны (море). статья. огород. Шкаф. степь. учитель. рука. мёд. путь. край. пролетарий. десятилетие. дача. У него есть новый журнал. конь. Formaţi cazul genitiv singular ds la următoarele substantive masculine: Дом. Formaţi cazul genitiv singular de la următoarele substantive neutre: Место. санаторий. медведь. скамья. подвиги (герои) остановка (трамвай). товарищ. защита (родина). студентка. черешня. знание. дверь. платье. акация. жизнь. пролетарий. Puneţi la genitiv singular substantivele din paranteze. мука. бабушка. предприятие. роща. печь. степь î. май. линия. собрание. февраль. экспонаты (музей). ствол (ружьё). заседание. инженер. стены (комната). стая. (сестра. село. 29 . бой. муха. поле. слова (песня). неделя. край. бельё. берег. дорога. озеро. автомобиль. струя. мышь. желание. сирота. преподаватель. крыша. писатель. лилия. туча. туча. чай. Зцаниг (университет). укрепление (здоровье). лётчик. folosind substantivele din paranteze. артист. воспитатель. здоровье. учреждение. окно. ноша. свеча. Arătaţi din ce declinare fac parte substantivele date mai jos. дело. Exerciţiul 17. дорога. задача. фабрика. дедушка. цветы (яблоня). ружьё. степи A. радость. музей. земля. актёр. сад. родина. межа. сентябрь. инженер) 2. информация. лицо. умница. птица. приятель. лужа. метанье (копьё). столетие. крыша (здание). море. достижение. календарь. июнь. директор. инженер. яблоко.

. О..:) 4. песня. книга. семья. бей. вишня. 5. . Чьи это веши? (брат) 4. конференция. луна.. (сестра. . автобус. (брат. скамья. чай. жара. машинистка. девушка. брат. 9. Крестьяне о б р а б а т ы в а ю т . Сын благодарит . блузка. 12. бельё. университет. аудитория. ночь. б. 8. изобретатель. дедушка. храбрость.. соседка. 3. дождь. подруга. дереаия. завод. Кому вы подарили цветы? 6. вода. Портниха шье'г матери. Чья это газета? (огец) Exerciţiul ÎS. информация. Exerciţiu! 20. преподаватель. честь... 4. змея. Forma(i cazul dativ singular de la următoarele substantive masculine şi neutre: Факультет. смелость. печенье. мяч. пролетарий. руж:. грусть. галстук. платье. учительница) E:. înlocuiţi pronumele ему. газета.. рубеж. Надя читает. пение.. подруга. студентка. Чьи это перчатки? (девушка) 7. ручка. демократия. Чей это альбом? (учительница) 2.. купили? (костюм.. тётя). плащ. .. гордость. Дорин е с т . 1. Чьи это сапожки? (сестра) 8. сосед.. убил . автомобиль. 30 . биологи. Что ль. 1. . бой. . покупатель. Formaţi cazul instrumental singular de la substantivele masculine şi neutre сгЛе jos. 7. 11. учительница) 5. M o fici: —Кому БЫ послали поздравительную телеграмму? — Я послал поздравительную телеграмму учителю. дядя. Completaţi propoziţiile. костюм. игрушка.штнш.. гроза. nai Exerciţiu! 24. Чьи это счга:? (дедушка) 6.. Магазин. руководитель. лекция. станция. произведение. I . организация.. folosind pe rînd substantivele (date în paranteze) la cazul acuzativ. folosind substantive la cazul dativ singular.. женщина. задание. товарищ. ста*:. камыш. Кого вы ждёте? (отец. . Кому вы обещали помощь? 4. правило.. Кому вы завидуете? 8.. Кому нравятся народная музыка? 7. г. поле. музей. статья.. юбка. 3.. Чья это собака? (сосед) 9. химия. книга. луч. учитель) 2. сестра.. роясь. Кому вы звонили по телефону? 2. мышь. Портной шьёт отцу . преподаватель. вождь. современный теа т р. Кого зы пригласили в гости? (друг.ё.. выставка. Ему нравится живопись. бабушка.:узей. Кому вы помогаете? 3. Formaţi cazul dativ singular de Ia următoarele substantive femmiqc: Улица. лекция. институт. медведь. земля. герой. печаль. сторож. тзградь) 2. тропинка. площадь. Кому вы сказали. радость. 10. 2.. черешня. сирень. география. Сестра убирает . памятник. ей prin substantivele date în paranteze. физика. дорога. Мы смотрели. студентка. отец. санаторий. Ей нраЕИтся музыка. итальянская живопись. пластинка. Cuvinte de folosit: пьеса. утро. грамматика. окно. (друг) Другу нравится литература. Студенты слушают внимательно. Чья это машина? (директор) 3. Школьники посетили.MORFOLOGIA I. девушка. Учитель о б ъ я с н я е т .. герой. . троллейбус. санаторий. история. платье.. Что вы изучаете? (литература. груша.. молния. погода. корабль. .ereifiu! 21. Exerciţiu! 23. море. i. ишематика. речь. дереио. учитель. Чей это учебник? (учитель) 5. струя. нож. симфоническая музыка).. alegînd dintre substantivele date mai jos pe cele potrivita ca sens. ансамбль. сочинение. Что вы любите? (художественная литература. товарищ. неделя. воскресенье. отеп. комната. ландыш. Răspundeţi la întrebări. вещь. Exerciţiu! 19. карандаш. что завтра будет митинг? 5. шляпа.. M o d e l : Ему нравится литература. Răspundeţi !a întrebări. пролетаряй. платье. полотенце. ученица. Кому аплодировали зрители? Exercifiu! 22. Чья это комната? (подруга) 10. песо.

Formaţi cazul prepoziţional de la substantivele feminine date mai jos. 1. Стол. с^епь. folosind substantivale (din paranteze) la căzu! instrumental. плечо. полотенца. Где вы гуляли: в парке или на улице? 5. С кем зы играли в шахматы? (гость) 10. читатель. Чем вы интересуетесь? (техника) 5. улица. платье. Arătaţi substantivele care pot avea ia prepoziţional două desinenţe: -e sau -y. заседание. брат. задача. комсомолец. Exerciţiul 27. Где будут танцы: в клубе или в общежитии? И. 7.'-io. яйцо. луг. a Ii-a sau a Ill-a) au desinenţe comune. море. информация. аудитория. лаборатория. пгеня. бой. межа. кольцо. земля. инженер. Чем пишет ученица? (ручка) 2. крыша. стул. Вы были на лекции ИДИ на семинаре? 9. учительница. пост. овца. куча. квалификация. воскресенье. режь. рожь. бельё. организация. план. Где вы купили фрукты: в магазине или на рынке? 8. честь. Вы были в санатории или в доме отдыха? 10. солнце. произведена:.слонен::е имён сущзгтзнтельнмх во множзствгнпом числе] i La plural. страна. Exerciţiul 29. дом. стена. ночь. сочинение. Где вы встретились: в парке или в лесу? 4. мост. отзгтстзенность. окно. сердце. Где вы учитесь: в институте или в университете? б. собрание. яблоко. С кем вы помирились? (товарищ). порт. здоровье. С кеч: вы поссорились? (сосед) 12. произведение. Exerciţiul 25. палец. учреждение. край. Место. поле. деревня. письмо. С кем вы разговаривали? (писатель) 9. печенье. Formaţi cazai prepoziţional de la substantivele "masculine date mai jos. пол::. instrumental şi prepoziţional toate substantivele. пролетарий. афиша. Чем причёсывается девочка? (расчёска) 4.. змея. 1. Где лежит книга: на столе или в шкафу? 3. плечо. озеро. сад. С кем вы посоветовались? (врач) 8. ружьё. Комната. Чем зы рожгте хлгб? (лож) 3. рот. плащ. деревня. грусть. Formaţi cazul iastrumsntal singular de la substantivele feminine date mai jos. город. О ком БЫ больше заботитесь: о брате нли о сестре? 2. дорога. Formaţi cazul prepoziţional de la substantivele neutre date mai jos. Exerciţiul 28. лес. сочинение. певец. нож. собрание. сагча. бгргг. птица. Exerciţiul 30. пггчя. роща. партия. парта. честь. заседание. отоц. тыл. струя. зсскрзегнье.SUBSTANTIVUL боец. С кем вы познакомились? (девушка) 11. ружьё. лужа. мышь. нефть. статья. скамья. ложь. 31 . Вы читали об этом в газгте иди в журнала? 12. море. Чем она увлзхается? (музыка и живопись) 6. вишня. сгзпь. тёща. Exerciţiul 25. колесо. встреча. Где зы познакомились: на работе или на вечере танцев? Declinarea substantivelor la plural [С. армия. indiferent de categoria de declinare (I. организация. трамзай. стая.. яблоня. стена. санаторий. дверь. платье. задача. сосна. бельё. Răspundeţi la întrebări. предприятие. M o d e l : — Чем пишет ученик? (карандаш) — Ученик пишет карандашом. поле. дело. С кем БЫ гуляли в парке? (подруга). линия. воспитатель. Где вы были утром: в читальном зале или в университете? 7. угол. лоб. крыльцо. кожа. музей. копьё. туча. шкаф. ноша. ложь. семья. Răspundeţi la întrebările de mai jos. сталь. o caracteristică a declinării este aceea că la cazurile dativ. село. ззмля. Комната. встреча.

Î. стены стен стенам стены стеками (о) стенах N. D. А. G. I. D. D. G. G. I. î. А. Р. F. G. А. Р. I. сёла сёл сёлам сёла сёлами (о) сёлах ружья ружей ружьям ружья ружьями (о) ружьях моря морен морем моря морями (о) морях здания зданий зданиям здания зданиями (о) зданиях DECLINAREA A U-A N. G. Р. D. А. Р. I. степи степей степям степи степями (с) степях ночи ночей ночам ночи ночами (о) ночах мыши мышей мышам мышей мышами (о) мышах 32 . Р.MORFOLOGIA DECLINAREA I Substantive masculine N. семьями (о) семьях струи струп струям струи струями (о) струях армии армий армиям армии армиями (о) армиях DECLINAREA A III-A N. заводы заводов заводам заводы заводами (о) заводах ученики учениксв ученикам учеников учениками (об) учениках N. А. деревни дерерень деревням деревни дерезкямп (о) деревнях женщины женщин женщинам женщин женщинами (о) женщинах крыши крыш крышам крыши крышами (о) крышах руки рук рукам руки руками (°) руках семьи семей семьям семы. D. G. А. D. музеи музеев музеям музеи музеями (о) музеях герои героев героям героев героями (о) героях огни огней огням огни огнями (об) огнях конн коней коням коней конями (о) конях Substantive neutre N.

пять человек). вождь—вождей. -ей. народ—народов. Următoarele categorii de substantive au la genitiv plural desinenţa „zero": a. 2) Cazul genitiv plural se caracterizează printr-o mare diversitate de desinenţe. Substantivele masculine cu tema în consoană dură au desinenţa -ов: стол— —столов. музей—музеев.SUBSTANTIVUL Observaţii privind sistemul desinenţelor cazuale 1) Forma de acuzativ plural a substantivelor însufleţite este identică cu forma de genitiv plural. 7. Genitivul plural al substantivelor de declinarea I A) Masculir. Substantivele masculine cu tema în consoană dură (la singular) şi cu forma de nominativ plural în -ъя fac genitivul plural în -ъев: брат—братья—братьев. чулок. 33 . крестьянин— —крестьян. пролетарий—пролетариев. B) Neutre 1. карандаш—карандашей. şi desinenţa -ce dacă accentul cade pe temă. перо— 4. лист— листья—листьев. цыплята—цыплят. девушек. Exemple: боец—бойцов. учителей. человек (ca în îmbinările de cuvinte полк солдат. Substantivele terminate т-анин1-янин: англичанин—англичан. отряд партизан. училище—училищ. Substantivele de genul neutru în -o şi cu nominativul plural în -ъя fac genitivul plural în -ъев: крыло—крылья—крыльев. отец—отцов. учеников. Substantivele masculine cu tema în -îi au la genitiv plural: desinenţa -e'e dacă accentul cade pe desinenţă. Substantivele în -це sau -ще: полотенце—полотенец. -ев. sau: desinenţa „zero". 3. господин—господ. дело—дел. b. d. студент—студентов. женщин. преподавателей. пара сапог). şi anume: 1. братьев. полей. произведение— —произведений. Excepţii: муж—мужья—мужей: друг—друзья — —друзей. 6. Majoritatea substantivelor de gen neutru au la genitiv plural desinenţa „zero". сапог (ca în îmbinările de cuvinte несколько раз. b. письмо—писем. Substantivele masculine cu tema-în -ц au la genitiv plural: desinenţa -oe dacă accentul cade pe aceasta. 2. герой—героев. şi anume: a. . CAZUL GENITIV 1. Substantivele în -о: село—сёл. 2.e Substantivele masculine pot avea la genitiv plural una din următoarele desinenţe: -oej-ёв. окно—окон. De exemplu: студентов. прядь волос. комсомолок. Substantivele море şi поле fac genitivul plural în -ей: морей. Exemple: бой—боёв. друзей. пара чулок. хозяин—хозяев. купец—купцов. De exemplu: солдат. дерево—деревья—деревьев. товарищ—товарищей. c. партизан. 3. волос. Substantivele în -ue: здание—зданий. 5. —перья—перьев. Alte substantive: раз. Substantivele cu nominativul plural în ama—ята: медвежата—медвежат. dacă accentul cade pe temă. болгарин—болгар. Substantivul облако are la genitiv plural desinenţa -ов: облаков. c. Ujiels substantive care desemnează persoane. собрание—собраний. şi desinenţa -ее. комсомолец—комсомольцев. Substantivele masculine cu tema într-o consoană moale sau în şuierătoare au la genitiv plural desinenţa -ей: учитель—учителей. луч—лучей. Substantivele masculine terminate în -uu au la genitiv plural desinenţa -ев: санаторий—санаториев. 4.

пролетарий. брат. крестьянин. площадь—площадей. вишня. героиня. нож. Formaţi genitivul plural al substantivelor masculine date mai jos. ... исследователь. плечо.. ружьё. Substantivele de declinarea a Ii-a au la genitiv plural desinenţa „zero": стена—стен. черешня. буря. дверь—дверей. ни . кость. река. статья—статей. линия. рубеж. Отец купил себе пару. степь. духи—духов. la genitiv plural.. земля. молния. Clasificaţi substantivele după particularităţile de formare a genitivului plural. сарай. знамя. комната—комнат. солдат. собрание.. поле. în formele de genitiv plural ale unor substantive feminine apar vocalele mobile o (e) sau e: студентка—студенток. .. гость.. лошадь. место. бой. крыло. море. Exerciţiul 33. Introduceţi în locul punctelor substantivele (date în paranteze) Ia forma lor de genitiv plural. имя. деревня—деревень. письмо. село) 2. котёнок.eutre date mai jos. песня— —песен. деньги—денег. сапог. статья. боец. 2. армия— — армий.. земля—земель. дом. 34 . Город. (платье. семья. în consoană dură: песня—песен. сад.. колено. глаз.. блузка) 4. струя—струй. сочинение. девочка. Genitivul plural al substantivelor defective de singular Substantivele defective de singular primesc la genitiv plural următoarele desinenţe : 1. перо.. Desinenţa -ов: очки—очков. песня— песен. санаторий. товарищ. трамвай. танец. пример. и. 2. Desinenţa „zero": ножницы—ножниц. заседание..MORFOLOGIA 2. консервы—консервов. произведение.. У моей сестры очень много красивых . семья—семей. лошадь—лошадей. встреча. сестра) 5. 4. килограмм. 3. ухо. Genitivul plural al substantivelor de declinarea a Ii-a 1. партия. (сапог) 3. Formaţi genitivul plural al substantivelor feminine date mai jos. Formaţi genitivul plural al substantivelor r. 3. очко. скамья.. луч. комсомолка. полотенце. Дело. площадь. Clasificaţi substantivele după particularităţile de formare a genitivului plural. Desinenţa -ей: сани—саней. училище. стая—стай. карандагг. окно. басня. писатель. Exerciţiul 32. дверь. дерезо. время. вишня—вишен. мышь—мышей. студент. глаьа. мяч. ворота—ворот. яблоня. музей. (книга. комсомолец. лужа. В этом году он объездил много . партизан. преподаватель.. Exerciţiul 31. сердце. 3. задача. сестра. книга. чулок. англичанин. герой. грузин. стул. часы—часов. читатель. тетрадь—тетрадей.. (город. туча. шалаш. голова. гость. ночь—ночей. грамм. У него нет ни . сестра— сестёр. звено. борец. румын. 1. карандаш. афиша. земля—земель. каникулы—каникул. Unele substantive cu tema în consoană moale se termină. девушка. роща.. Genitivul plural al substantivelor de declinarea a IlI-a Substantivele de declinarea a III-a au la genitiv plural desinenţa -ей: степь— — степей. Exerciţiul 34. ночь. Страна. нашей страны. . женщина. война. Ученик купил несколько . здание. муж. чернила— чернил. юбка. дрожжи—дрожжей.. марка—марок. дрова—дров. пять .. телёнок.. день. плащ. и шесть . спектакль. (брат. платье. палец. сблако. пустыня. ученик.. рука'. утёнок. ария.

знамя. В субботу в нашем клубе будет вечер .. Он помог охотнику поймать хитрого зверя. 11. и .. Почтальон принёс соседу письмо. львы. 2.. стихи) Exerciţiul 37. 5. 8. Puneţi substantivele tipărite cursiv la cazul dativ plural. (песня). свиньи). пламя. 1. (автобус. черепахи.. neutre şi feminine la cazul prepoziţional plural.. Я разговариваю с учителями. substantivele feminine мать şi дочь. В зале не было свободных. Учитель объясняет ученику новее правило. 1. Substantive cu declinare aberantă [Разносклоняемые существительные] în categoria substantivelor cu declinare aberantă intră: 1. В комнате было несколько. стул) 14.:ем.. Кого вы ждёте? (друзья и подруги) 5. тетради. Птицы летают над по. блузки) 7. G. Она знает много народных. Что вы купили? (книги. Кого вы пригласили на собрание? (преподаватели. На улицах нашего города большое движение. повести. бремя. Răspundeţi la întrebări. вымя. M o d e l : Я разговариваю с учителем. автомобиль... 7. Мы любовались картиной этого художника.. Puneţi substantivele tipărite cursiv la cazul instrumental plural. Крестьяне пашут землю трактором. Exerciţiul 36. 4. 2. (танец) 8. 3. Model: Я помогаю подруге. Мой брат познакомил меня со своим другом. сказки.. I. (стол. folosind cuvintele date în paranteze. семя. 5. Преподаватель доволен ученицей. племя. вилка.. профессора) 6. 1.. слоны. 4. Alcătuiţi propoziţii cu substantive masculine.. В нашем городе много культурных . Вчера он гулял весь день по парку. Exerciţiul 35. 3. 6. Он написал письмо учителю.. трамвай) 7. Он подарил сестре цветы. время. Р. Я помогаю подругам.. овцы. В Бухаресте много. D. 7. Кого вы встретили на улице? (знакомые девушки) 3. карандаши) 8. Я горжусь успехом моего товарища. (учреждение) 10.. Он обрадовался успеху друга. троллейбус. 4.• SUBSTANTIVUL тетрадь) 6. олени) 2.. ложка). (нож. стремя.. Раньше сено косили косой. (место) 12. Мать купила в магазине набор.. Formele declinării substantivelor neutre în -мя Singular N. Кого дети видели в зоопарке? (обезьяны. 1... темя. (дело) 13. тигры... substantivul masculin путь. (музей) 9. 1. лисицы. имя имени имени имя именем (об) имени знамя знамени знамени знамя знаменем (о) знамени Plural имена имён именам имена именами (об) именах 35 знамёна знамён знамёнам знамёна знамёнами (о) знамёнах . костюмы. 6.. zece substantive neutre terminate în -мя: имя. Что вы читаете? (романы. Крестьяне убирают урожай комбайном. Что вы видели в универмаге? (новые платья. 3. А... Каких животных разводят в сельскохозяйственном кооперативе? (коровы. Сегодня у директора много . Exerciţiul 38. доценты.

Р. I. Declinarea substantivelor feminine мать şi дочь Singular Plural мать дочь матери дочери матери дочерд матерей дочерей матери дочери матерям дочерям мать ДОЧЬ матерей дочерей матерью дочерью матерями дочерьми (о) матери (о) дочери (о) матерях (о) дочерях Observaţii 1) Cuvintele бремя. respectiv. отчеств и фамилий] 1. De exemplu: Иван Петрович N. пламя. numelor patronimice şi a numelor de familie [Склонение имён. G. 3) Substantivul masculin путь se declină ca şi substantivele de declinarea a IlI-a (tipul степь). Нина Николаевна Ивана Петровича G. (о) пути (о) путях N. Нины Николаевны Ивану Петровичу D. пути путям А. cu excepţia acuzativului. Declinarea prenumelor. Нине Николаевне Ивана Петровича А. А. de declinarea I. Ниной Николаевной (о) Иване Петровиче Р. путь пути I. De exemplu: N. D. cu excepţia cazului instrumental singular. (о) Нине Николаевне 2. Нину Николаевну Иваном Петровичем I. 2) Cuvintele семя şi стремя au la genitiv plural formele семян şi стремян. путём путями Р. 3. вымя. a cărui formă este путём. пути путей D.MORFOLOGIA 2. -una au la toate cazurile oblice aceleaşi forme ca şi adjectivele cu terminaţie dură. D. А. Иванова Ивановой Ивановой Иванову Ивановой (об) Ивановой Алексеева Алексеевой Алексеевой Алексееву Алексеевой (об) Алексеевой 36 Калинина Калининой Калининой Калинину Калининой (о) Калининой . I. -ева. Declinarea substantivului masculin путь Singular Plural N. темя nu au forme de plural. путь пути G. G. Prenumele şi numele patronimice feminine sau masculine se declină ca substantivele comune de declinarea a II-a şi. Numele de familie feminine în -ова. Р.

(об) Иванове Алексеев Алексеева Алексееву Алексеева Алексеевым (об) Алексееве Калинин Калинина Калинину Калинина Калининым (о) Калинине numele de familie se declină ca şi adjectivele. Aceste nume se declină — şi la singular şi la plural—întocmai ca adjectivele. Петровский Петровская Петровские G. Александр Сергеевич Пушкин. Алексей Максимович Горький. De exemplu: 4. n N. P. G. De exemplu: N. Ивановы Ивановых Ивановым Ивановых Ивановыми (об) Ивановых Алексеевы Алексеевых Алексеевым Алексеевых Алексеевыми (об) Алексеевых Калинины Калининых Калининым Калининых Калиниными (о) Калининых 5. De exemplu: Singular Plural N. Николай Васильевич Гоголь. Михаил Васильевич Ломоносов. Владимир Владимирович Маяковский. ÎNTREBUINŢAREA CAZURILOR [Употребление падежей] întrebuinţarea cazului genitiv [Употребление родительного падежа] CAZUL GENITIV FĂRĂ PREPOZIŢII [Родительный падеж без предлогов] Exprimarea apartenenţei [Выражение принадлежности] Cazul genitiv poate exprima persoana căreia îi aparţine un obiect. Ивановым P. cu excepţia instrumentalului.SUBSTANTIVUL 3. Петровскому Петровской Петровским А. A. Михаил Юрьевич Лермонтов. Петровского Петровской Петровских D. D. G. Петровского Петровскую Петровских I. Лев Николаевич Толстой. (о) Петровском (о) Петровской (о) Петровских Exerciţiul 39. Numele de familie masculine în -ов. la care s-au adăugat desinenţele adjectivale. A. Иванов Иванова Иванову Иванова I. Иван Александрович Гончаров. -ин se declină la singular ca şi substantivele comune. Николай Алексеевич Некрасов. Declinaţi numele proprii date mai jos. în această situaţie el răspunde la întrebările: чей? чья? чьё? чьи? De exemplu: 37 . La plural. I. Антон Павлович Чехов. -ев. О serie de nume de familie sînt formate cu ajutorul unor sufixe adjectivale. Петровским Петровской Петровскими Р. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva dintre ele. D.

în îmbinările de cuvinte de mai jos. Это ваша гитара? (мой двоюродный брат). Чей это дом? (учительница) 3. Чей портрет висит на стене? (дедушка) 10. продукция первого сорта. 1. сэобщгниг большой важности. 38 . Это ваш дом? (мой приятель) 3. Чья сумка лгжят на столе? (бабушка) Exercifiul 41. Aceste construcţii sînt apropiate ca sens de adjective. место отца. 1. Răspundeţi la întrebări. решение огромного значения. женщина сорока лет. Чьё это место? — Отца. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin adjective. De exemplu: Мужчина завидного здзровья. когтюм серого цвета. M o d e l : — Это ваш учебник? (Лидия) — Нет. костюм модного фасона. potrivit modelului. Чьё пальто висит на вешалке? (гость) 8. Exprimarea unei însuşiri j [Выражение признака] în această construcţie se folosesc de obicei substantive abstracte însoţite de atribute acordate. Răspundeţi la întrebări. самолёт новой конструкции. вещи отца. M o d e l : человек большого ума — умный человек Человек высокого роста. девушка двадцати лгт. бумага первого сорта. Чей это дом? — Отца. Чья это комната? — Отца. Чья это комната' (гестра) 4. человек сильной воли. документы большой важности. deosebindu-se de acestea printr-un grad mai mare de expresivitate. Это ваши очки? (бабушка) 2. Чей это слозарь? (преподаватель) 2. человек высокого роста. Comparaţi: человек большого ума мальчик необыкновенных способностей девушка поразительной красоты продукция высокого качества умный человек способный мальчик красивая девушка высококачественная продукция Exerciţiul 42. Чьз это сти^отворгяие? (Лермонтов) 6. платье зелёного цвета.MORFOLOGIA Это Это Это Это дом отца. продукция высокого качества. ребёнок пяти лет. продукция высокого качества. Чья это книга? (студент) 5. M o d e l : — Чей это учебник? (товарищ) — Это учебник товарища. folosind. это учебник Лидии. Exerciţiul 40. îmbinările de cuvinte din paranteze. Exerciţiul 43. Это ваша ручка? (сосед) 5. folosind cuvintele din paranteze. Чьи деньги ты потратил? (мать) 9. комната отца. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : — Какой челэвек вошёл в комнату? (высокий рост) — В комнату вошёл человек высокого роста. Это ваш портфель? (преподаватель) 4. лекарство неприятного вкуса. Чьи это вещи? — Отца. Чья газета лежит на столе? (отец) 7. удар большой силы. după modelul dat.

Парень двадцати лет. Какие туфли вы купили себе? (последняя мода) 7. adică după un substantiv verbal. человек приятной наружности. платье синего цвета. Какие консервы вы купили? (высший сорт) 10. Ученик читает. Выступление хора покорило всех. портрет прекрасной работы. De exemplu: Выполнение упражнений отняло у него много времени. 5. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. Aceste construcţii pot fi transformate în propoziţii simple. Мать псёт. 4. 3. 39 . Transformaţi propoziţiile date mai jos în îmbinări de cuvinte cu genitiv subiectiv. Da exemplu: Пение артиста — Артист поёт. 5. Какое платье было на этой девушке? (зелёный цвет) 4. Какого роста ваш приятель? (средний рост) 6. atunci cînd urmează după un substantiv verbal. Какой человек директор завода? (большой ум и талант). Какую продукцию выпускает этот завод? (высокое качество) 2. Наступает весна. Какой человек ваша бабушка? (большая доброта и прекрасный характер) Exerciţiul 44. Какое письмо она получила? (приятное содержание) 8. după modelul dat. Какой человек ваш дядя? (большой ум и железный характер) 11. De'exemplu: изучение грамматики — изучить грамматику объяснение правила—объяснить правило Exerciţiul 46. atunci cînd urmează după un substantiv care arată o acţiune. M o d e l : Директор завода — человек большого ума и таланта. 2. Укрепление дружбы между народами — наш долг. De exemplu: объяснение преподавателя. Какую вазу разбил ребёнок? (старинная ручная работа) 9. человек высокого роста. îmbinările de cuvinte de acest tip pot fi transformate în construcţii verbale. места замечательной красоты. костюм небольшого размера. Дети играют. Exprimarea subiectului acţiunii [Выражение субъекта действия] Cazul genitiv. Model: исправить ошибку — исправление ошибки. poate exprima subiectul acţiunii respective.SUBSTANTIVUL 1. Este cunoscut sub numele de genitiv subiectiv. Ученик отвечает. человек необыкновенных способностей. Exprimarea obiectului acţiunii [Выражение объекта действия] Cazul genitiv. 1. Какие документы пропали? (большая важность) 3. мужчина могучего телосложения и внушительного вида. alcătuiţi din aceste îmbinări alte propoziţii. poate exprima obiectul asupra căruia se exercită acţiunea desemnată de substantivul respectiv. Exerciţiul 45. человек большого ума и таланта. M o d e l : Хор выступает — выступление хора.

7. рассказ). Сколько студентов учится на филологическом факультете? (522) 4.. Сколько книг имеется в библиотеке? (300 000) б. убрать урожай. substantivul în genitiv se pune la singular. В нашей группе двадцать студентов. Сколько лет вашей матери? (42) 5. критиковать недостатки в работе. Exprimarea cantităţii [Выражение количества] /. и три .. 10 substantivul în genitiv se pune la plural... 8.. Exerciţiul 49. 10.. Observaţi că la genitiv singular se întrebuinţează forma года. (стол. 3. Cazul genitiv exprimă cantitatea în construcţii cu numerale cardinale După numeralele 2.. В моей библиотеке 727 книг.. письмо) 5. стул) 2. Сколько лет вы изучали русский язык? (3) 6. В этой комнате три . 6. изучить русский язык. Exercifiul 47.. 4.... использовать внутренние ресурсы. (вилка. 1. 1. На сколько лет отец старше матери? (3) 2. 7..a. (посылка. расширить международные связи. Я получил две . и шггть . Сколько студентов учится в вашей группе? (20) 2.. Răspundeţi la întrebări.. Introduceţi în locul punctelor cuvintele date în paranteze. . Сколько студентов учится на первом курсе? (158) 3. (роман. выполнить домашнее задание.. Răspundeţi la întrebări. Сколько столов и сколько стульев в читальном зале? (44.) şi după numeralele complexe care se termină cu 5. и шесть . 6. Сколько студентов учится в нашем университете? (2 237) 5.m. folosind numeralele date în paranteze. M o d e l : На столе лежало четыре . M o d e l : — Сколько лет ты учился в университете? (4) — Я учился в университете четыре года.. 9.. 12. folosind numeralele indicate în paranteze. 9. 4 şi după numeralele complexe care se termină cu 2. Сколько лет вам исполнилось? (22). Сколько лет вашему отцу? (45) 4. 20. решить задачи по математике. De exemplu: Он купил пять карандашей. 8. и двадцать два . В этом классг семнадцать . повысить жизненный урозень. După numeralele 5.. după numeralele compuse (11. выполнить план. 40 . применить новые методы. На столе лежало четыре ... мальчик) 3. Сколько преподавателей работает на кафедре русского языка? (16) 8. Этот пи:атель напигал четыре .. 3.. iar la genitiv plural — forma лет. (девушка. De exemplu: В этой комнате два стола и четыре стула. книга) На столе лежало четыре тетради и пять книг. Exerciţiul 48.. — Сколько лет ты учился в школе? (12) — В школе я учился двенадцать лет. и семь . ложка) 4. На нашем курсе учится 145 студентов. Сколько лет вы прожили в Брашове? (7) 3. 30 ş. Сколько различных кафедр на филологическом факультете? (5) 7.. (тетрадь. и пять .. В нашей группе двадцать два студента.d. 88). укрепить друбжу между народами... знать русский язык..MORFOLOGIA Читать газеты и журналы. 1.

M o d e l : В нашем городе есть заводы и фабрики. сколько студентов было на лекции по литературе. Exerciţiul 52. 3). Я сделал только три ... Сколько у вас братьев и сестёр? (2.. . а в этом месяце — только три . Din categoria cuvintelor care desemnează o cantitate nedefinită fac parte adverbele много.. железо.. В нашем городе есть много заводов и фабрик... золото и серебро.. (книга) 3. В этой аудитории двадцать два . folosind numeralele indicate în paranteze. 3) 6. На нижней полке стоит двадцать восемь . ряд.. Introduceţi în locul punctelor îmbinările de cuvinte date în paranteze. (ошибка) 8.. 2. а у него пять карандашей. Против него было меньшинство участников совещания. Răspundeţi la întrebări.... У него много свободного времени. Сколько студентов живёт в одной комнате? (3) 3.. Я написал четыре. а в соседней аудитории тридцать . 4. Introduceţi în locul punctelor cuvintele date în paranteze: M o d e l : У меня два . (книга) 6.. . după modelul dat. (тетрадь) 2. punîndu-le Ia forma de genitiv plural... У меня три . а у него пять . folosind cuvinte care desemnează o cantitate nedefinită.. Exemple: В Тимпшоаре много парков и садов.. немало. а на верхней полке — тридцать две . На нижней полке лежали книги и журналы. а у него пять .... 42) 8.. 5. Он преодолел немало трудностей. Exercifiul 51. Сколько комнат имеет ваша квартира? (3) 5. а он написал семь . Сколько ложек и вилок вы положили на стол? (3.. Я не знаю. Я читал замгчательные книги по истории нашей родины.. 6. Я занимаюсь четыре . В этом месяце я купил четыре . Exerciţiul 53. В прошлом месяце я смотрел пять . (фильм). . Dacă însă este vorba de un substantiv defectiv de plural. 1. а он занимается пять . В этой области мало лесов. Сколько студентов и студенток было на вечере? (44.. Cazul genitiv exprimă cantitatea în construcţii cu cuvintele care desemnează o cantitate nedefinită sau o totalitate de obiecte în această situaţie construcţia sa realizează folosind genitivul plural. Сколько книг он прочитал? Большинство товарищей поддержало его предложение. 2. Сколько километров осталось до гор? (62) 7.. (час) 5... Сколько часов вы ехали до курорта? (2) 4. .. множество. В нашем университете учатся зарубежные студенты. Din categoria cuvintelor care desemnează o totalitate de obiecte fac parte substantivele большинство. (сгол) 4.. Вчера у меня были гости. Transformaţi propoziţiile. Я прочитал по этому вопросу ряд научных статей..... se pune genitivul singular. а он сделал восемь ...SUBSTANTIVUL Exerciţiul 50. меньшинство.. 41 ... столько. Сколько этажей имеет здание вашего общежития? (4) 2. (карандаш) У меня два карандаша.. (упражнение) 7. В горах нашей страны есть уголь... ... 3. 1. M o d e l : Сколько студентов учится на вашем курсе? (122) На нашем курсе учится 122 студента.. а он купил шесть . мало şi pronumele сколько. 1. несколько. .. Он выполнил упражнения по грамматике. в день.

formaţi propoziţii cu aceste îmbinări de cuvinte. бутылка вина.. что не смог их донести сам домой. Exerciţiul 56.. (энергия).. ведро воды. (участники собрания) 2. . стая птиц. Exerciţiul 54. Exerciţiul 55.. Transformaţi propoziţiile de mai jos.. За это предложение проголосовало большинство . 4. отряд партизан.. De exemplu: Отец старше. литр вина Каждое утро ребёнок пьёт чашку молока. Он купил три литра вина. чем cepeopo 3_)лото дорожг серебра. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte cu substantive care desemnează unităţi de măsură sau părţi dintr-un întreg. кусок сахару. метр сукна. Genitivul după gradul comparativ al adjectivelor p#ate fi înlocuit prin ca ui nominativ precedat de conjuncţia чем. (книги) 7. cazul genitiv apare după cuvinte care denumesc o unitate de măsură sau după cuvinte care indică o parte dintr-un întreg. Dintre substantivele care denumesc o parte dintr-un întreg cităm: стакан... В нашем университете работает много .. тарелка.. груда камней. (билеты) 9. M o d e l : чашка молока.. литр вина. На эту работу ушло немало .... 1. M o d e l : Золото дороже. куча листьев. в контрольной работе. De exemplu: литр молока. бутылка. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Стадо овец. чашка молока.MORFOLOGIA Model: ^ В нашем городе много. substantivele se pun la cazul genitiv. ведро. чем мать. Я смотрел несколько .. Он задал множество . (молодые преподаватели). De exemplu: Отец старше матери. Exprimarea comparaţiei [Выражение сравнения] După gradul comparativ al adjectivelor. potrivit modelului. Он сделал мало ... .. 3... 42 . Exprimarea măsurii şi a părţii dintr-un întreg [Выражение меры и части целого] Pentru a exprima măsura sau o parte a unui întreg. чашка. De exemplu: стакан чаю. (интересные пьесы и фильмы) 8. (вопросы). Он купил столько . В кассе театра осталось мало . килограмм мёду. килограмм. (красивые парки) В нашем городе много красивых парков. Dintre substantivele care denumesc unităţi de măsură cităm: литр. полк солдат. стадо коз. кусок хлеба.. кусок.. У меня много .... (друзья и подруги) 6. метр... килограмм сахару. группа учеников. тарелка супу. (ошибка) 5.

Брат моложг сеггры. Dacă transformăm o astfel de propoziţie într-una afirmativă. Completaţi propoziţiile. Матери нет дома.) 7. (старшг) 9. Exerciţiul 57. 2. меня было время.. У меня есть свободное время. чем тигр. (дешевле) 2. acest verb se pune la forma de neutru. în propoziţiile afirmative. Зимний день кэроче. Я выше. У меня есть телефон. а у него . 5. (шире) 8. У меня не будет учебников. (моложе) Брат моложе сестры.. а у него. 43 . чем лгтний.. verbul быть se acordă în gen şi număr cu substantivul aflat în nominativ. чем Днепр. Зелёная юбка уже коричневой юбки. (труднее). У меня не будет учебника. Вода тяжелее масла. чем железо..твия предмета или лица] Pentru a exprima absenţa unui obie:t sau a unei persoane. Сегодня не будет дождя. 7. De exemplu: Сегодня нет дождя. меня была книга. 1. în propoziţiile afirmative. (менын.. а у него .SUBSTANTIVUL 1. Задача по математике легче задачи по физике.. Ртуть тяжелее. M o d e l 2 : Утменя был словарь. меня не было времени. în propoziţiile negative acest verb se pune invariabil la singular. Голубое платье длиннее зелёного . Лез сильнее.. У меня был словарь. У меня будут учебники. substantivul respectiv trece din genitiv în nominativ: Мать дома. substantivul respectiv se pune la cazul genitiv: după cuvîntul нет (pentru prezent). У У У У меня не было учебника.. Платье дороже блузки.. чем Дунай. меня не было денег. 1. Бухарест больше Брашова. а у Нины не было словаря. Волга шире. verbul быть se acordă în număr cu substantivul aflat la cazul nominativ. а у Михая . M o d e l : Сестра старше брата. Марс меньше Земли по объёму. (лггче) 5. а у Нины . (короче) 3.. У меня есть билет на концерт. Exerciţiul 58. cu acţiunea la timpul trecut.. după construcţia не было (pentru trecut) sau după не будет (pentru viitor).платья.. Правый бгрег выше левого бгрега. меня были деньги. чем мой друг на пять сантиметрор. Сегодня не было дождя. în propoziţiile negative. Comparaţi: У меня будет учебник. după modelul dat.. меня не было книги. чем комната брата. Матери не было дома. cu acţiunea la timpul viitor. 4. 3. Матери не будет дома. У "меня есть сестра. а у него нет телефона... 3. 6. în propoziţiile de mai jos înlocuiţi adjectivele la gradul comparativ cu antonimele lor (indicate în paranteze) şi schimbaţi locul substantivelor care desemnează termenii comparaţiei. Комната сестры чище. Model 1: У меня есть телефон. Волга дляннее. Exprimarea absenţei unui obiect sau a unei persoane [Выражение отсут. Comparaţi: У У У У меня был учебник. (больше) 4. (нижг) 6. 2.

В автобусе было свободное место. . а брата нет. 1. Сегодня будет мороз. 5... на будущей неделе у нас не будет экскурсии. 5. Утром сестра была дома. Răspundeţi la întrebări. 1. У него есть русско-румынский словарь. У вас есть учебник? 4. У него есть сестра? 3.. 6. У них есть деньги? 6. 4. Сегодня у нас экзамен по русской литературе. după modelele date. Model 3: Завтра у нас будет экзамен. Почему вы не пишете? 2. У меня были книги. 5. . 1. у меня нет брата. а у них . Вчера у нас была лекция по зарубежной литературе. 5. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negativ. Родители дома. după modelul dat. Завтра у меня будут занятия. 2. В субботу в клубе был концерт.MORFOLOGIA 1. Почему он не приготовил домашнее задание? Exerciţiul 62. В субботу будет спектакль? Exerciţiul 61. 1. В понедельник после обеда у меня было свободное время. На небе тучи. у нас в воскресенье не было экскурсии. 1. У меня была тетрадь. 1.. У вас была контрольная работа по русскому языку? 2. Model: У тебя есть и брат и сестра? Сестра есть. У тебя есть пропуск в университет? 5. 3. У тебя есть и фотоаппарат и магнитофон? 5. Завтра у нас не будет экзамена. У тебя есть часы? 2. 6. а у Габриели . Почему вы не пошли гулять? 3. В воскресенье у тебя были гости? M o d e l 3 : На будущей неделе у вас будет экскурсия? Нет. Model 1 : У вас есть брат? Нет. Вчера у вас была тренировка? 5. У вас сегодня и семинар и лекция? 3... В среду в клубе будет концерт лёгкой музыки.. 2. 3. Exerciţiul 60. Зимой у вас будет экзамен по литературе? 2. 1. У тебя есть и ручка и карандаш? 4. : M o d e l 1 : Сестра дома. Почему вы не выписали слова из текста? 4. 1. Model: — Почему вы не заходите ко мне? — У меня нет свободного времени. după modelele date. 4. В этом семестре у вас будет педагогическая практика? 3. В субботу вечером в клубе будут танцы.. Răspundeţi la întrebări.. а у них . У тебя есть и карандаш и резинка? 44 . 2. У него был билет на стадион. У тебя есть и учебник и словарь? 2. 4. В зале будут свободные места.. Директор здесь. . Мать была дома? 4. Model 2 : Сегодня был дождь Сегодня не было дожд. У нас сегодня были занятия. Răspundeţi la întrebări. 3. Exerciţiul 59.. а у него . Декан в кабинете. В зале были зрители? 3.. 7.. arătînd ce vă împiedică sau v-a împiedicat să săvîrşiţi acţiunea respectivă. У меня были деньги. Сестры нет дома. 4.ч. У нас сегодня семинар по русскому языку. 3. В этой аудитории есть стулья? M o d e l 2 : У вас в воскресенье была экскурсия? Нет. 2. У нас было собрание. а у Валентина .

M o d e l : В комнате есть стол. Она не испытывает радости. но . 4. Exerciţiul 64. но . Он смотрел всг новые кинокартины. но . 2. Он не выполнил ни одного упражнения.. 2) după verbul иметь: Я не имел возможности прийти к вам. la cazul genitiv. după verbele tranzitive cu negaţie. 2.. 8.. 3. В этом семестре она не пропустила ни одного семинара. M o d e l : Он получил деньги от родителей. cerut de verbele tranzitive. cit şi la cazul genitiv... M o d e l : Он понял все вопросы. Dacă verbele tranzitive sînt precedate de negaţia ne. но. SUBSTANTIVUL Exerciţiul 63. 5. De exemplu: Они не поняли вопроса. Я не встречал раньше эту женщину. У меня есть брат.. Он пропустил все лекции по истории искусств. 3. De exemplu: Я не видел этот шкаф. . Она не сделала ни одной ошибки в контрольной работе. după verbele tranzitive precedate de negaţie. 1. stă la cazul acuzativ fără prepoziţie. după modelul dat. 7. Explicaţi folosirea genitivului sau a acuzativului după verbele tranzitive cu negaţie. este obligatoriu în următoarele situaţii: 1) în propoziţiile cu particula negativă de întărire ни: Он не понимает ни слова по-английски. Он не понял ни одного вопроса. acesta se pune. 1. Exerciţiul 65. în mod obişnuit. Я не терял надежды. У него есть карандаш. de regulă. Он прочитал эту книгу. Я не знаю эту девушку. Comparaţi: Я не читал эту книгу. Dacă însă este vorba de un substantiv concret cu funcţiunea de complement direct. Exprimarea complementului direct [Выражение прямого дополнения] Complementul direct.. но . la cazul acuzativ. 6. Он не имеет представления оэ этом художнике. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative. 4. У него есть родители. . 3. Completaţi propoziţiile.. 9.. Он не имел права так говорить. Я не читал этой книги.. Он прочитал вгз книги. На доске есть мел.. Я не кончил свой доклад. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative. но не понял её содержания. substantivele abstracte care au funcţia de complement direct se pun. но нет стульев. complementul direct poate fi atît la cazul acuzativ.. Он не получил денег от родителей. Exercifiul 66. 10. de asemenea. но . В комнате есть стол. 1. 2.. 45 .. Citiţi propoziţiile de mai jos. Он не понял ни одного вопроса. 5. Я не брал твой учебник. Он перевёл все слова. 4. Cazul genitiv.... В нашем городе есть музей.

Ученик купил тетрадей и карандашей. Ребёнок съел всю колбасу. Exprimarea părţii obiectului asupra căreia trece acţiunea [Выражение части предмета. достигать—достигнуть. дать. 4. требовать—потребовать. желать— —пожелать. Он нашёл книгу по истории искусств. поесть. după verbele tranzitive. попросить. привести. este obligatoriu atunci cînd acţiunea exprimată de un astfel de verb se exercită numai asupra unei părţi a obiectului-complement direct sau numai asupra unei părţi dintr-un ansamblu de obiecte. Он попросил бумагу. На семинаре мы обсуждали доклад о творчестве Пушкина. Он купил цветы для своей матери. Он написал письмо своим друзьям. 5. Дайте мне. 4. 3. Он ищет сестру. Его предложение встретило поддержку участников совещания. Он потерял надежду на выздоровление. 11. de verbe ca: добиваться—добиться. пожалуйста. соль и горчицу. 2. эту воду. Опыты в лаборатории дали ожидаемые результаты. налить. 3. купить. 1. Я получил письмо от своего друга. хотеть. которая была на тарелке. пожалуйста. 7. В графине есть вода. Cazul genitiv este cerut. M o d e l : Он купил колбасы. Дайте мне. Genitivul după unele verbe [Родительный падеж после глаголов] 1. Alcătuiţi propoziţii cu verbele tranzitive date mai jos. Acest sens este sugerat de context sau de situaţie. Он выпил воды. Он ищет журнал. Дайте мне. Он положил тетради и карандаши в портфель. воды. добиваться şi достигаться numai genitivul. 10. Он выпил воду. Он попросил бумаги. se întrebuinţează cazul acuzativ. просить—попросить. Певец исполнил новую песню. на которую переходит действие] Cazul genitiv. иожалуйста. Эта работа потеряла свою актуальность. сахару и хлеба. 2. de asemenea. 12. 6. 8. Citiţi propoziţiile date mai jos.• MORFOLOGIA 1. Comparaţi: Он ищет покоя. Студент понял вопрос профессора. Достать. Comparaţi: 1. 2. принести. Он ищет тишины. пожалуйста. Celelalte verbe cer după ele cazul genitiv dacă este vorba de un substantiv abstract. Dacă acţiunea se exercită asupra întregului obiect sau asupra întregului ansamblu de obiecte. 5. folosind după aceste verbe complemente directe la cazul genitiv. Дайте мне. Exerci(iul 67. ждать. 46 . достичь. Dintre aceste verbe. искать. Рабочие нашего цеха посетили выставку. соли и горчицы. Ребёнок поел колбасы. Explicaţi folosirea cazurilor genitiv şi acuzativ după verbele tranzitive. şi permit şi cazul acuzativ dacă este vorba de un substantiv concret. Exerciţiul 68. Я хочу пить. 9.

Брат ждал сестру. substantivele concrete письмо. Он искал (отвгт) на интгрзсующий его вопрос. Инженер добился (жзлаемый результат). бояться. результата. 2. помощи. В день ее' рождения друзья пожелали Няне (счастье и здоровье). счастья. substantivul respectiv se pune la cazul acuzativ. 1. 8. Коллектив этого завода добивается (высокая производительность труда). Хотеть мира. Он долго ждал результата опыта. Мы хотим (мир). 2. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva din îmbinările de cuvinte date mai jos. троллейбуса. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul cerut (genitiv sau acuzativ). победы Достигать — достигнуть хороших результатов. Ребёнок боится грозы. объяснения. Ждать ответа. прощения. 5. 4. Эта бригада достигла в работе (большие успехи) и добилась (переходящее Красное знамя). de asemenea. 3. письма. 6. formaţi propoziţii cu aceste îmbinări de cuvinte. Просить — попросить внимания. автобуса. трамвай. тишины. Он попросил 47 . 7. Я долго ждал (встреча) с ним. автобуса. (El a cerut hîrtie) Он попросил бумагу. избегать—избежать. Я ждал (подруга) целый день. поезда трамвая. Comparaţi: Он попросил бумаги. извинения.SUBSTANTIVUL Observaţii 1) După verbul ждать. Exerciţiul 71. трамвая. complementul în genitiv. испугаться грозы. 8. тгмпература воздуха достигла (30 градусов). покоя. счастья. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul genitiv. Добиваться — добиться свободы. 7. Оя искал в библиотеке (нужная книга). Искать ответа. Благодаря своей работе он достиг (своя цель). 6. троллейбуса. помощи. Оли ищут (новые мзгоды) в работе. 9. M o d e l : Мой товарищ добился (большие успехи). автобус şi троллейбус pot fi puse şi la genitiv: ждать письма. Exerciţiul 70. 3. цели. поезд. здоровья. вершины горы. ся—лишиться cer. Сегодня было очень жарко. мы не хотим (война). внимания. M o d e l : а) Он долго ждал (результат опыта). Студенты искали (преподавательница русской литературы). Exerciţiul 72. Лодка достигла (противоположный бзрзг). встречи. Я жду месяц (письмо) от родителей. поезда. Мой товарищ добился больших успехов. Желать — пожелать счастья. Экскурсанты достигли (вершина горы). 1. Требовать—-потребовать тишины. substantivul concret cu funcţiunea de complement direct se pune la genitiv numai dacă acţiunea exprimată de verb se exercită asupra unei părţi a obiectului şi nu a obiectului în întregime. 5. Мм ждали (поезд) пять минут. лишать- Exercifiul 69. Девочка испугалась грозы. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte cu verbele бояться şi пугаться — испугаться. хорошей жизни. Dacă acţiunea se exercită asupra întregului obiect. случая. Мы ждем (отвгт) родителей. Ь) Брат ждал (сестра). 4. 2) După verbele просить şi требовать. (El a cerut hîrtia) 2. 10. Verbele пугаться—испугаться. сэвгта. защиты. решения. помощи. 8. M o d e l : Бояться темноты. поддержки. счастливой жизни. внимания.

MORFOLOGIA у директора (разрешение) уйти с работы на час раньше. вокруг. 7. Дети испугались (гроза). Чего достигли альпинисты? (вершина горы) 5. 15. 13. Он попросил у меня (новый журнал). Exerciţiul 73. вдоль. близ. Чего он попросил у вас? (помощь) 13. Эта работа требует (большое внимание и терпение). Locul unde se petrece o acţiune sau unde se află o persoană ori un obiect Pentru a exprima locul unde se petrece o acţiune sau unde se află un obiect ori o persoană. Чего ждёт Таня? (автобус) 8. Мои знакомые живут возле вокзала. Кого вы ищете? (преподавательница химии) 11. Покупатель требует (жалобная книга). 14. Aceste construcţii răspund la întrebarea где? Exemple: Он ждал своего знакомого у входа в магазин. мимо. 6. Чего добилась в соревновании наша бригада? (победа) 2. посреди. 11. 3. 1. Чего они ишут? (выход из этого трудного положения) 12. Мой маленький брат боится (собака). Моя маленькая сестра боится (мыши). Мать испугалась (крик) ребёнка. Река бежала между зелёных холмов. 2. Чего вы ждёте? (помощь друзей) 7. exprimarea cauzei şi exprimarea sursei informaţiei Exprimarea relaţiei spaţiale [Выражение пространственных отношений] 1. 4. 1. счастье. a relaţiei temporale. Он боится (встреча) с нами. M o d e l : Чего они добились? (признание своих прав) Они добились признания своих прав. Я попросил (помощь) у своих товарищей. Сын боится (отец). 12. Студент попросил в библиотеке (новая книга). cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: у. Дети бегали вокруг дома. возле. Чего потребовал учитель? (тишина и внимание) CAZUL GENITIV CU PREPOZIŢII [Родительный падеж с предлогами] Exprimarea relaţiei spaţiale. Чего он попросил у родителей? (извинение) 14. Вдоль дороги растут тополя. 5. большие успехи в работе) 6. Чего достигла лодка? (берег) 4. Răspundeţi la întrebări. Exerciţiul 74. 16. между. Около нашего дома стояла машина. Кого вы ждали у остановки трамвая? (моя подруга) 9. Ребёнок боится темноты. Что потребовал учитель у ученика? (тетрадь) 15. 48 . Вблизи нашего дома течёт речка. около. Ребёнок испугался (собака). вблизи. Чего вы пожелали вашему другу? (крепкое здоровье. Что вы ищете? (сегодняшняя газета) 10. Путешественники прошли мимо озера. Сын попрссил (совет) у родителей. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul genitiv. Чего добились ваши товарищи? (разрешение ехать в экспедицию) 3. folosind cuvintele şi îmbinările de cuvinte date în paranteze. M o d e l : Ребёнок боится (темнота). против.

Aceste prepoziţii (в şi на) se construiesc cu acuzativul dacă se indică direcţia acţiunii şi cu prepoziţionalul dacă se indică locul unde are loc acţiunea sau unde se află un obiect (o persoană). с. 3. Откуда он вернулся в общежитие? 3. Гости сели за стол. Comparaţi: a) Виктор идёт из школы. Всё утро он занимался в читальном зале. Против здания нашего университета стоит памятник. Памятник стоит посреди площади. iar prepoziţiei с îi corespunde на. из-за. dar în această situaţie se modifică regimul de folosire a prepoziţiilor. cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: из. Observaţii Exprimarea relaţiei spaţiale se poate realiza şi cu alte cazuri decit genitivul. от. Отец работает на заводе. Он идёт к своему другу. Книга лежит под подушкой. Aceasta se construieşte cu dativul. Откуда он взял пенал? 2. Дети собирали ягоды в лесу. Locul de unde porneşte o acţiune Pentru a exprima locul de unde porneşte o acţiune. folosind datele din prima propoziţie. из-под. Aceste prepoziţii (за şi nod) se construiesc cu acuzativul dacă se indică direcţia acţiunii şi cu instrumentalul dacă se indică locul unde are loc acţiunea sau unde se află un obiect (o persoană). Нина идёт на факультет. b) Он идёт от своего друга. Дети подходят к реке. Пенал лежал в столе. Exerciţiul 75. Виктор учится в школе.SUBSTANTIVUL Мы стояли близ самой трибуны. Гости сидят за столом. Prepoziţiei из îi corespunc'e prepoziţia в. Виктор идёт в школу. Comparaţi: a) Гости встали из-за стола. 1. Откуда возвращается каждый день после обеда отец? 5. Откуда они принесли много ягод? 4. Из-под стола выползла кошка. Comparaţi: a) Дети отходят от реки. • Машина выехала из-за угла. 2. Он кладёт книгу под подушку. Aceste construcţii răspund la întrebarea откуда? Exemple: Студент вернулся домой с факультета в восемь часов вечера. 2. Prepoziţia от se află în corelaţie cu prepoziţia к. Откуда он достал письмо? Он достал письмо из кармана. b) Нина идёт с факультета. Пальто 49 . b) Он берёт книгу из-под подушки. Нина учится на факультете. Дети отошли от реки. Prepoziţiile из-за şi из-под sînt in corelaţie cu prepoziţiile за şi под. M o d e l : Письмо было в кармзне. şi anume: 1. Răspundeţi la întrebări.

сказать из зависти. Откуда идёт директор? 8. она работала учительницей. отказаться из принципа. после охончания]факультета.MORFOLOGIA висит на вешалке. осталось 10 минут. Prepoziţiile от. дрожать от холода. сказать (что-либо) со злости. умереть от раны. После . со смеху = от смеха. în locul punctelor.. (праздник) 6.. накануне экзамена. После экскурсии он принялся снова за работу. до революции. Ребёнок проснулся среди ночи. Накануне праздника мы собрались у Виктора.. Снег шёл до вечера.. С: Плакать с горя. (сессия) 5.. 50 . умереть от страха. мы пойдём в столовую.. Мать была на рынке. Откуда выбгжала собачка? 11. Откуда мать достала письмо? Exprimarea relaţiei temporale [Выражение времгнных отношений] Pentru a exprima timpul. (неделя) Exerciţiul 77. sînt sinonime. кричать с испугу. Exemple: Магазин открыт с шести часов. с горл = от горя. Откуда выбежал мальчик? 10. Откуда ребёнок достал мяч? 9. среди.. с (со) şi из se întîlnesc frecvent în următoarele îmbinări de cuvinte: ОТ: Смеяться от радости. После . Мяч упал за шкаф. 1.. (ночь) 7. среди ночи. Откуда она принесла овощи и фрукты? 7. Folosiţi construcţiile de mai jos în propoziţii.. Exprimarea cauzei [Выражение причины] Pentru a exprima cauza unei acţiuni. în această situaţie. после занятий. Собачка сидела под столом. сделать (что-либо) из жалости. из. из-за. Котёнок играл под кроватью. Introduceţi. (занятия) 4. momentul în care are loc o acţiune. умереть от голода. мы встретимся у Николая. до. отказаться из гордости. До 23-го Августа. fără ca sensul enunţului să se modifice: со страху = от страха. с голоду = от голода. среди зимы. cuvintele date în paranteze. Его^разбудили среди . после спектакля. дрожать от страха. . ИЗ: Слушать из вежливости. До . (спектакль) 2. în sensul că înlocuirea uneia prin cealaltă este posibilă aproape oricînd. Среди . с (со). убежать со страху. Мальчик спрятался за дерево. накануне побгды. Explicaţi folosirea genitivului. (поступление на факультет) 3... cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: с. накануне. Construcţiile cauzale cu prepoziţia с (со) se întîlnesc de obicei în limba vorbită.. Откуда он снимает пальто? 6. Откуда вышел котёнок? 12. студенты поедут на практику. punîndu-le la cazul genitiv. До . Директор был на совещании.. cazul genitiv se construieşte cu următoarele prepoziţii: от.. сделать (чтолибо) из интереса. Накануне . Prepoziţiile omşi c(co). плакать от горя. Exerciţiul 16. Письмо лежало под скатертью. они отдыхали у себя на даче. после.

Девочка ни слова не могла ссазать . Он отказался от предложенной ему помощи . 14. Женщина плакала . шума....SUBSTANTIVUL Genitivul construit cu prepoziţia из-за exprimă cauza unei acţiuni nedorite sau împrejurările care împiedică ori fac dificilă realizarea unei acţiuni. 13. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. Он не согласился с ним . опоздать из-за брата.. Они совершили подвиг . 3. из-за.. автобуса.. горя: у неё погиб сын. засухи. когда можно зайти к нему. любви к Родине.. 2.. 5. сшолюбия. Он не хотел помириться со своим товарищем. Exerciţiul 80. умереть со смеху. Prepoziţia из se foloseşte atunci cînd sursa informaţiei este exprimată printr-un substantiv neînsufleţit: книга. вскрикнуть от боли. спорить из принципа. с (со). из. Я узнавал у него. Я прочитал в этой книге оэ очень интересном эхепгрименте преподавания иностранных языков. 2. Урожай погиб . страху все убежали из леса.. Дети вчера не гуляли . мне сказала Ирина. холода.. пожалуйста. у Виктора. упрямства. плохой погоды. страху. что на этой фабрике выпускают электротехническую аппаратуру. гордости.. О твоей болезни мне сказал Николай.. 10. 1. что ты был на премьере в театре. Узнай.. что мастера нашгго цеха наградили орденом. удивления.. 11. în propoziţiile date mai jos. Exerciţiul 81.. 16. стенать от боли.. Exemple: Я узнал от моего товарища. Я узнал из газет. M o d e l e : 1) 2) Спрзси. Они поссорились . 17. Exprimarea sursei informaţiei [Выражение источника информации] Pentru a exprima sursa unei informaţii se întrebuinţează verbul узнавать—узнать urmat de genitiv cu prepoziţiile от. Ребёнок не хотел признать свою вину .. помогать из сострадания. 1. пожалуйста. 12.. • Вскрикнуть от радости. 6. Răspundeţi negativ la întrebări. Путешественники дрожали . когда можно зайти к нему. Introduceţi. что на этой фабрике выпускают электротехническую аппаратуру.. принципа. пустяков. умереть со скуки. Мои знакомые сообщит мнг. . M o d e l : — Тебе мой адрес дал Виктор? — Нет. 3. Он не мог спать всю ночь из-за шума. Exerciţiul 78. голоду. побледнеть от страха. 4. prepoziţiile potrivite ca sens: от. у sau из. Я прочитал в газете.. 6. Они опоздали на стадион .. folosind construcţii cu verbul узнать.. în locul punctelor. какое у нас домашнее задание по физике.. снега. л узнал его от Николая.. статья. Он не мог заниматься здесь .. будет ли завтра экскурсия.. 15... 5. что завтра будет экскурсия. дрожать от холода.. что на будущгй неделе в нашгм горэде откроется очень интересная выставка. Prepoziţiile om şi у se folosesc atunci cînd sursa informaţiei este exprimată printr-un substantiv care denumeşte o persoană. Спроси. Виктора.. газета. Увидев волка. 7. De exemplu: Он опоздал на работу из-за трамвая. Нину. дети закричали . помогать из жалости убить из ревности. 51 ... 8. Exerciţiul 79.. пожалуйста. 9. Поля были белые . что в наш город приезжает иностранная делегация. Птицы умерли .. 4. Я узнал из газет. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii cu verbul узнать. Мы пртипаш в сегодняшней ггзетг. О том.

2.. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii sinonimice.— Ты знаешь. 3. не знаю. Genitivul cu prepoziţia от (în corelaţie cu до) arată distanţa.. 3. M o d e l : Я узнал от моего друга. что в субботу в театре будет премьера? — Нет.— — 2. — А у кого можно узнать? — У Мирчи. punctul de la care porneşte acţiunea. что завтра будет заседание научного студенческого кружка? — От кого ты узнал? — Мне сказал об этом председатель кружка. ' Я узнал у моего друга. 3. — — 3.. Explicaţi folosirea construcţiilor tipărite cursiv. Я узнал из газеты. где можно купить билеты на этот концерт. Exerciţiul 82. освобождаться— освободиться. De exemplu: Он получил телеграмму от своего брата. Вы услышали об этом по радио? Нет Вам об этом кто-нибудь сказал? Нет. что сегодня вечером в клубе будет концерт лёгкой музыки. De exemplu: От Арада мы поехали дальше поездом. Я узнал об этом от моего товарища. Мы узнали от Ливии. что концерт лёгкой музыки перенесён на завтра. — — Вы прочитали об этом в какой-нибудь газете? Нет. genitivul cu prepoziţia om se utilizează după verbele de mişcare prefixate cu prefixul om-. Valorile cazului genitiv construit cu diferite prepoziţii Prepoziţia ОТ: 1. 2. în propoziţiile date mai jos. Om университета до парка 500 метров. . Exerciţiul 83. — Ты не знаешь. Genitivul cu prepoziţia от este cerut de următoarele verbe: освобождать—освободить. — Я прочитал в газете. Мы узнали у Лидии.. — Мой друг мне сказал. Deseori. Поезд отошёл от станции. не знаю. будет ли завтра заседание научного студенческого кружка? — Нет. . 4.— Ты знаешь. От моего дома до унивгрситета 100 метров. 52 .. спасать— спасти. Genitivul cu prepoziţia om arată locul. 1. 1. Citiţi dialogurile de mai jos. . De exemplu: От Бухареста до Тимишоары около 600 километров. спасаться— спастись. Мы узнали из газет. — Я спросил моего друга. Genitivul cu prepoziţia от arată sursa unei acţiuni. А как ты узнал? — Я узнал об этом из сегодняшней газеты. 2.• MORFOLOGIA 1.

(поездка в Бухарест) 5. Дом разрушился от старости. (дождь) 3... Решение этого вопроса зависит . Девочка дрожала всем телом от холода.. substituind in mod corespunzător şi prepoziţiile. Партизаны спасли своего товарища . De exemplu: Цветы погибли от мороза.. Пароход подошёл к бгрегу. 2.SUBSTANTIVUL скрывать—скрыть. Он отказался . 4. плакать от обиды. . Exerciţiul 86. Exerciţiul 84. 3. . în propoziţiile de mai jos. Introduceţi în locul punctelor cuvintele date în paranteze. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Смеяться от радости. до трёх 53 часов. 5. Он отстал . отставать—отстать. (расстрел) 7. M o d e l : От центра до стадиона два километра. дрожать от страха. Prepoziţia ДО: 1.. Земля побелела от снега. după modelul dat. Его освободили . Alcătuiţi propoziţii. в учёбе.. белый от снега.. Мать смеялась от радости. отличаться. Урожай погиб от засухи. скрываться—скрыться. (директор) Exerciţiul 88. Genitivul cu prepoziţia от poate exprima cauza unei acţiuni sau însuşiri. M o d e l : Девочка заплакала от обиды. 2. под крышей дома. От театра до университета 700 метров. Genitivul cu prepoziţia до arată limita în timp pînă la care are loc o acţiune. după modelul dat. мокрый от дождя. Учитель подошёл к доске. прятаться—спрятаться.. M o d e l : От брата я пойду к сестре. Мы укрылись . Genitivul cu prepoziţia до arată limita în ipa(iu pînă la care are loc o acţiune. Поля были белые от снега.... отказываться—отказаться. Лодка подплыла к острову. Alcătuiţi propoziţii.(обязанности секретаря) 2. Exerciţiul 85.. Он подошёл к окну моей комнаты.. Exerciţiul 87. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonime. Сегодня я буду на работе Они расстались до сентября. De exemplu: Снег шёл до вечера. 5. M o d e l : Дети подошли к реке. . Вечером мы подъехали к городу.. серый от пыли. От декана я пойду к ректору. punîndu-le la cazul genitiv cu prepoziţia om. плакать от горя. Дети отошли от реки... (дети) 4. De exemplu: До Арада мы ехали на машине. прятать—спрятать. 1. (товарищ) 6. Мать спрятала конфеты . Мы дошли до стадиона за 10 минут. зависеть. 1. горячий от солнца..

До парка. До каких пор они гуляли в парке? (поздний вечер) 4. 3. Alcătuiţi propoziţii.MORFOLOr-'A 3. сделать (что-либо) с согласия (кого-либо). Răspunde la întrebarea когда? De exemplu: Он КОНЧИЛ работу до обеда. Genitivul cu prepoziţia с (со) apare în următoarele îmbinări de cuvinte: сделать (что-либо) с разрешения (кого-либо). Он был на факультете. Prepoziţia с se foloseşte deseori în corelaţie cu prepoziţia do (în construcţii care arată începutul şi sfîrşitul unei acţiuni). до звонка. prepoziţia с (со) este în corelaţie cu prepoziţia на. умереть с голоду. Cu acest sens. folosind construcţiile date mai jos. до позднего вечера. după modelul dat. Răspundeţi la întrebări. Вчера мы работали в поле с утра до вечера. Дождь идёт с вечера. Genitivul cu prepoziţia с (со) arată momentul în care începe o acţiune şi răspunde la întrebarea с какого времени? De exemplu: Он работает в лаборатории с семи часов утра. до 23-го Августа. До какого места они дошли? (лес) 2. Alcătuiţi propoziţii. до лета. До каких пор они работали в поле? (вечер) 5. 54 . Prepoziţia С (СО): 1. до поступления в школу. Он шёл на факультет. заплакать с горя. 1. 4. Genitivul cu prepoziţia do precizează momentul unei acţiuni. до рынка. до весны. Genitivul cu prepoziţia с (со) arată cauza unei acţiuni. до восьми часов. De exemplu: Директор принимает с одиннадцати до двенадцати часов. до утра. urmată de un substantiv la cazul acuzativ (cînd se indică direcţia acţiunii) sau de un substantiv la cazul prepoziţional (cînd se indică locul acţiunii). Comparaţi: Он шёл с факультета. до начала учебного года. Когда вы вернётесь домой? (ужин) 7. M o d e l : До какого места они добрались? (вершина горы) Они добрались до вершины горы. Exerciţiul 91. 2. До какого места они доехали? (город) 3. Когда вы кончите работу? (четыре часа) 8. от Крайозы до Бухареста летели на самолёте. M o d e l : От Тимишоары до Крайовы мы ехали на поезде. До как» х пор вы будете в Бухаресте? (понедельник) 6. Genitivul cu prepoziţia с (со) arată locul de unde începe o acţiune. до начала занятмй. устать с непривычки. folosind cuvintele din paranteza la cazul genitiv cu prepoziţia do. De exemplu: сказать (что-либо) со зла. до магазина. Exerciţiul 90. замереть со страху. до обеда. перевести с (одного) языка на (другой). Exercifiul 89. сделать (что-либо) с одобрения (кого-либо). Когда должен быть закончен ремонт школы? (начало учебного года). Отец приедет домой до четырёх часов.

(утро) 5. . из интереса. 1.. (десять часов) 4. Он находится в Яссах . из самолюбия. со стыда. Răspundeţi la întrebări.. из вежливости. Genitivul cu prepoziţia из arată întregul din care se delimitează o parte. 55 . с семи до десяти часов. Observaţie Substantivele cu prepoziţia из din astfel de construcţii pot fi înlocuite prin 1 adjective de relaţie . из любопытства.. De exemplu: платье из шёлка — шёлковое платье костюм из шерсти — шерстяной костюм 3. со смеху. с марта до июня. Genitivul cu prepoziţia из arată materialul (substanţa) din care este făcut un obiect. Откуда вернётся сестра? 5.. Врач принимает .. Он занимается в читальном зале . 1. из гордости. Alcătuiţi propoziţii. со страху. De exemplu: Ученик идёт из школы. с самого утра до позднего ьечера. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii: Со зла. 1 Despre adjectivele de relaţie vezi р. 4. Răspundeţi la întrebări. из трусости. многие из рабочих. (15-ое сентября) Exerciţiu! 93. Prepoziţia ИЗ: 1. Магазин открыт . В воскресенье мы были на даче. De exemplu: Он не согласился с нами из упрямства. отрывок из текста. Exerciţiul 94. Откуда вышла мать? Мать вышла из комнаты. из ревности. коробка из дерева.. folosind datele din prima propoziţie. M o d e l : Мать вошла в комнату. Пиджак висел на вешалке. с голоду. . 116. folosind datele din prima propoziţie. (первсе декабря) 7. из жалости. M o d e l : Мать пошла на базар.. из зависти. с непривычки. Dintre cele mai frecvente construcţii cauzale cu prepoziţia из fac parte: из благородства. ... из скромности. De exemplu: платье из шёлка. Откуда вы сняли пиджак? Exerciţiul 95. С утра до вечера. 2. folosind construcţiile de mai jos. (шесть часов утра) 2. Румынская делегация была на Украине. Folosiţi cuvintele din paranteze. Мы начали готовиться к сессии .. В наше» стране занятия в школах и вузах начинаются . ваза из стекла.. Genitivul cu prepoziţia из arată locul de unde începe o acţiune. punîndu-Ie la cazul genitiv cu prepoziţia с (со).. . Откуда пришёл ребёнок? 3. Откуда мы вернулись в понедельник утром? 4. с досады. крыша из железа. Откуда вернулась румынская делегация? 2.. (восемь часов утра) 3. Genitivul cu prepoziţia из arată cauza unei acţiuni. с десяти до двенадцати часов. .SUBSTANTIVUL Exerciţiul 92. Библиотека работает . De exemplu: один из рабочих. Exerciţiul 96. рубашка из полотна.. из ненависти. (вторник) 6. Ребенок был на улице. костюм из шерсти. . из любви.. Откуда вернётся мать? Мать вернётся с базара. с весны до осени. Сестра пошла на рынок.

. Какэй шарфик был на дззушкг? (шя^эя) 2.. înlocuiţi adjectivele de relaţie prin substantive în cazul genitiv cu prepoziţia из. Model: Многие из студентов нашгго курса участвовали в экскурсии. . (самолюбие) 4. Откуда вернулась Нина? 3. arată locul uni г se află obiectul sau locul unde are loc acţiunea. (любопытство) 7. Он обиделся на нас .MORFOLOGIA 1. многие из рабочих. (ревность) 5.. M o d e l : Он не открыл дверь ... Exerciţiul 99. деревянная кэробха. Откуда вышгл отец? 2. некоторые из студентов. Какой костюм у отца? (шерсть) 3. M o d e l : стзлънзя пружма — пружина из стали. У этого студента прекрасная память. 2. Он сделан это . (вгжлизэгть) 2. . Explicaţi folosirea gjnitivului. Глиняная посуда... Răspundeţi la întrebări. Какая ваза стоит на столе? (стекло) 4. Они встретились у театра. Откуда выходит студент? 5. (гордогть) 6.. железная крыша. Один из туристов заблудился в лесу. Prepoziţia У: 1.. Он не хотел пэйти с нами гулять . Introduceţi în locul punctelor substantive care să exprime cauza.. (ненависть к врагам) 3. У этой девушки замечательные волосы. один из учеников.. Нина была в магазине.. în această situaţie. У Влада есть интересная книга. — Девочка сидела возле окна и вышивала. în îmbinările de cuvinte date mii jos. 1. Студенты обедают в столовой. (упрд^гвэ) 8. Откуда вынимает мальчик книги и тетради? 4. Откуда выходят студенты? Exerciţiul 97. Я нг согласился с его предложением . Студент занимается в читальном зале. Мальчик положил книги и тетради в портфель. prepoziţia у este sinonimă cu prepoziţiile около.. некоторые из рабочих. Од спросил об этом . мраморная колонна. . шерстяная кофта. (принцип).. M o d e l : Какое платье было на девушке? (шёлк) На девушке было платье из шёлка.. Какую рубашку носит Виктор? (льняное полотно) Exerciţiul 98.. . Exerciţiul 100.. atunci cînd este vorba de substantive neînsufleţite. Он не хотел уступить своему товарищу . — Они встретились около театра. folosind substantivele din paranteze la cazul genitiv cu prepoziţia из. Genitivul cu prepoziţia у. возле. многие из студентов. 56 .. Отец работал в кабинете.... Один из рабочих. В какой коробхе лзжит кукла? (картон) 5. хрустальная люстра.. Он отказался от помощи . 1. стеклянная ваза. (осторожность) Он не открыл двери из осторожности. Genitivul cu prepoziţia у arată apartenenţa şi răspunde la întrebarea у кого? De exemplu: У меня есть фотоальбом. Он слушал старика . De exemplu: Девочка сидела у окна и вышивала. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. folosindu-le {pe cele din paranteze) la cazul genitiv cu prepoziţia из.

folosind cuvintele de mai jos. punîndu-le la cazul genitiv cu prepoziţia У Model: Утром я был в поликлинике . M o d e l : Где вы были утром? (факультет. голубые глаза и светлые волосы.. atunci cînd este vorba de substantive însufleţite. преподаватель) 3.. просить—попросить. Exerciţiul 105. Răspundeţi la întrebări. Где вы были в среду? (консультация.SUBSTANTIVUL 3. folosind cuvintele din paranteze la cazul genitiv cu prepoziţia y. Где вы жили летом? (море) 2.. девочка. Remarcaţi construcţiile cu genitivul.. У кого вы ночевали? (наш знакомый). У кого вы были вчера в гостях? (наша подруга) 4. покупать—купить. учительница) 2... 57 . Exerciţiul 101. 1... Сегодня я был на приёме . Alcătuiţi propoziţii după modelul dat. . Răspundeţi la întrebări. В сргду я был на консультации ... Утром мы были у Мирчи. Где остановилась машина? (наш дом) 5.. студент. У кого ты был после обеда? (зубной врач) 5. Я живу у родителей.. Где вы были в субботу? (фабрика. \. (професгор) 2. острые зубы. Где стояли лодки? (берег реки). Где вы были вчера утром? (приём. 4. (ро дители) 3.. хороший голос У сестры хороший голос девушка. пушистый хвост. (школьный товарищ) 4. De exemplu: Я был v своего друга. 1. folosind cuvintele din paranteze la cazul cerut. Где сидели охотники? (костёр) 4. терапевт) 4. мой сосед.. У кого вы жили летом в деревне? (бабушка) 3. Exercifiul 102. длинная шея. главный инженер). 1. друг. узнавать—узнать. Exerciţiul 106. M o d e l : У кого ты взял эту книгу? (преподаватель) Я взял эту книгу у преподавателя. M o d e l : сестра. блестящие способности к математике. На прошлой неделе я был в Яссах . журавль. arată locul unde se petrece acţiunea. У кого собрались вчера вечером школьные товарищи? (брат) 2. могучие крылья. грипп. (глазной врач) Утром я был в поликлинике у глазного врача. (дехан). спрашивать—спросить. тигр. На днях я был на даче •. (Николай) 5. . Где вы были сегодня? (школа. Exerciţiul 103. Genitivul cu prepoziţia у este cerut de următoarele verbe: брать—взять. ангина. Exerciţiul 104. folosind cuvintele din paranteze la cazul genitiv cu prepoziţia y. Răspundeţi la întrebări. В воскресенье я был в деревне . Răspundeţi la întrebări. богатая библиотека. орёл.. folosind cuvintele date în paranteze. M o d e l : Где стоит стол? (окно) Стол стоит у окна. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. преподаватель русского языка) Утром я был на факультете у преподавателя русского языка. Где играют дети? (река) 3. наши знакомые) 5. Где вы были летом? (горы. лиса. Model: У кого вы были утром? (Мирча). Genitivul cu prepoziţia y.

У кого ты спросил о консультации? (преподаватель) 3. окно со стеклом. b. У кого ты 'узнал дату экскурсии? (староста группы). каша. сахар. волнение. înlocuiţi prepoziţia с + instrumentalul cu prepoziţia без + genitivul pentru a obţine antonime: M o d e l : 1) чай с лимоном чай без лимона 2) работать с увлечением работать без увлечения a. Comparaţi : Он говорит по-русски без ошибок. ошибки. ручка. Prepoziţia БЕЗ: 1. рассказывать. рис. Exerciţiul 107. Prepoziţia antonimâ este с (со) care se construieşte paraţi: а) Он пришёл без шапки. Она пришла без брата. выполнять работу. дом. переводить. дом.~смотреть на что-либо с удивлением. Exerciţiul 109. ходить. Он пришёл с сестрой. слова. словарь. У кого ты взял учебник? (товарищ по группе) 2. книга с картинками. чай. прийти на занятия с книгами. Он говорит по-русски с ошибками. folosind prepoziţia без. De exemplu: Он пришёл без книг и тетрадей. Com- Ъ) Он пришёл без сестры. словарь. газированная вода с сиропом. Genitivul cu prepoziţia без arată absenţa unei persoane sau a unui obiect. Решить задачу с трудом. Genitivul cu prepoziţia без arată modul în care se săvîrşeşte o acţiune şi răspunde la întrebarea как? De exemplu: Он написал работу без ошибок. листья. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte. 58 . шапка. Model: говорить по-русски. după modelul dat. читать книгу со словарём. молоко. сметана. интерес. молоко. идти в кино с сестрой. акцент.MORFOLOGIA 1. cu cazul instrumental. У кого ты купила эту кофту? (Ирина) 4. Model: дерево. выполнять задание с увлечением. Кофе с молоком. în îmbinările de cuvinte date mai jos. Exerciţiul 108. Prepoziţia antonimă este с (со) care se construieşte cu cazul instrumental. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte. 2. говорить по-русски без акцента Читать. Он пришёл с шапкой. ошибки. дерево без листьев чашка. писать по-русски. după modelul dat. смотреть. увлечение. окна. дверь. песня. сочинение. пальто с пуговицами. борщ.

. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. цзеточный горшок.. (сестра) 3. а Николай написал сочинение... (увлечение) 5. . Exerciţiul 112. Брат любит кашу ....... Prepoziţia ДЛЯ: 1. De exemplu: тетрадь для сочинений.. M o d e l : Он купил подарок ... (лимон) 3. дровяной сарай. . Мы имеем все условия. (словарь) Я дазно читаю книги по-русски без словаря.. (ошибки) 2... Она купила посуду . Мы остановились для отдыха. а он пьёт чай ... Виктор написал сочинение . Нина носит платье ...... .. (дети) 4.. а я люблю кашу .. . а сестра работает. 3.. (ручка). Наш университет приобрёл новое оборудование .... условия для развития науки и техники. посуда для молока. 2. De exemplu: полка для книг — книжная полка 4.. В нашей стране созданы все условия. (конспект) 6.. нужный для учеников.. Я пью чай.... детская книга. а Виктор пришёл .. Брат работает. (ночлег) 7. (учёба) 11. M o d e l : Я давно читаю книги по-русски . (молоко) 7. 1... (научный доклад) 2. .. Observaţie Substantivele cu prepoziţia для din astfel de construcţii deseori pot fi înlocuite prin adjective de relaţie.... Я пью чай из чашки . (мать) Он купил подарок для матери. а Ирина носит платье .. Genitivul cu prepoziţia для arată scopul unei acţiuni şi răspunde la întrebările зачем? для чего? с какой целью? De exemplu: .. чайная посуда... Они остановились в деревне .. (украшения) 4.... посудное полотенце. зубная щётка.. .. детская комната. punîndu-le la cazul genitiv cu prepoziţia для... необходимый для успешного завершения работы... Он пишет книги.. Exerciţiul 111. . folosindu-le cu prepoziţia без sau с (со).. (все студенты)9. adjective sau adverbe.. după modelul dat. 59 . 1.. M o d e l : книжная полка — полка для книг детский вагон. (молоко). (работа над докладом) 8. бутылка для молока. Genitivul cu prepoziţia для este cerut de unele substantive..ItsujLK/I-BL-A MUNICIPALAI SUBSTANTIVUL MIHA1L SADOVEANU Exerciţiul 110. Ливия пришла на семинар . Этот фильм интересен.... Genitivul cu prepoziţia для arată in folosul cui este săvirşită o acţiune şi răspunde la întrebările для кого? для чего? De exemplu: Он приц£с книгу для сестры.. Он пришёл в читальный зал. Он забыл дома тетрадь . Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. (химическая лаборатория) 6. Он выбирает подарок.. De exemplu: условия для работы. Студент собирает материал. а он пьёт чай из чашки . Introduceţi în locul punctelor substantivele din paranteze.. (развитие науки и техники) 10.. посудный шкаф. Genitivul cu prepoziţia для arată destinaţia obiectului.. а он всё ещё читает со словарём.. а он всё ещё читает .. полка для книг... возможность для осуществления своих идеалов..." (сэчинения) 5...

звонить—позвонить. завидовать—позавидовать. помогать—помочь. вредить. посвящать—посвятить. Он завидует своим товарищам. отправлять—отправить. изменять (cu sensul „a trăda"). возвращать—возвратить. объявлять—объявить. рассказывать—рассказать. позволять—позволить. обещать—пообещать. Verbele обучать—обучить. что завтра уезжает. Он послал друзьям поздравительную телеграмму. Куренье вредит здоровью. Студентам объявили расписание экзаменов. De exemplu: Дети мешали отцу. покупать—купить. De exemplu: Мы радуемся весне. Răspundeţi la întrebări. Он рассказывал друзьям о своих приключениях. показывать—показать. M o d e l : —Кому вы дали книгу? — Я дал книгу учителю. сочувствовать—посочувствовать. что совещание перенесено на завтра. писать—написать. Verbele мешать.MORFOLOGIA întrebuinţarea cazului dativ [Употребление дательного падежа] i CAZUL DATIV FĂRĂ PREPOZIŢII [Дательный падеж бгз предлогов] Cazul dativ după verbe [Дательный падеж после глаголов] Cazul dativ este cerut de următoarele grupe de verbe: 1. potrivit modelului. 4. Делегатам сообщили. Exerciţiul 113. Я сочувствую своему приятелю. 60 . Verbe care desemnează o acţiune ce se săvîrşeşte în folosul unei persoane: давать—дать. приносить—принести. дарить—подарить. Я удивляюсь его выносливости и терпению. Мы учимся французскому языку. Тренер учит нас плаванию. 3. сообщать— —сообщить. советовать— —посоветовать. Я купил сестре модную кофту. удивляться— —удивиться. Он подарил мальчику значок. De exemplu: Он сказал товарищам. учить—научить. разрешать—разрешить. учиться—научится. De exemplu: Я дал товарищу проигрыватель на два дня. объяснять—объяснить. предлагать—предложить. Verbe care desemnează sentimente: радоваться—обрадоваться. отвечать—ответить. De exemplu: Он обучает нас русскому языку. посылать—послать. 2. Verbe „dicendi": говорить—сказать. 5.

Кому она сочувствует? (подруга) 61 . работе со словарём.. Кому врач разрешил вставать с постели? 9.. Чему вы завидуете? (его успехи) 11.. (экзаменатор) Студент ответил экзаменатору на все вопросы. ехать учиться в Бухарест. (люди) 7.. написать вместе статью об этом фильме. potrivit modelului. folosindu-le la cazul dativ.. Труд приносит . folosindu-le la cazul dativ. M o d e l : —Кому ребёнок мешает работать? (отец) — Ребёнок мешает работать отцу. Мы показали . Чему все удивились? (смелость мальчика) 7.. Чему вы удивились? (успехи Николая) 5. Поэт посвятил своё стихотворение . Я предложил ... плаванию.. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. M o d e l : Дезушка учится пению. что завтра будет митинг? 4. на все вопросы. а . игре на скрипке. учиться — научиться пению. Кому вы принесли книги? 4. .. Чему радуется мать? (счастье детей) 3... Кому вы сообщили. (сын) 2.. folosind cuvintele din paranteze. 1. 1. Răspundeţi la întrebări.. M o d e l : — Чему вы радуетесь? (приезд друга) — Мы радуемся приезду друга. (ученики) Exerciţiul 117. Чему вы удивляетесь? (его отношение к рабэте) 9. Учитель сообщил . Кому вы возвратили учебник? 10. (студенты) 2. Кому вы сказали. Чему вы радуетесь? (побзда нашей футбэльной команды) 4.. Кому вы послали письмо? 5. Кому вы так часто пишете письма? 7.. Răspundeţi Ia întrebările de mai jos..... (родители) 4.. Чгму радуются дети? (наступление весны) 2. что завтра у них будет контрольная работа по румынской литературе. (родители) 6. велосипед. 1. Чему удивлялись родители? (его способности) 8.. Răspundeţi la întrebări. музыке.. (женщины) Восьмого Марта женщинам дарят цветы. Сын обещал . M o d e l : Студент ответил . Exerciţiul 119. Чему мешает ребёнок своим шумом? (работа отца) 3. Кому вы объяснили непонятные слова? 5. Родители купили . плаванию... (Дорин) 3. игре на скрипке. Кому вы посоветовали посмотреть новый румынский фильм? Exerciţiul 116. Кому вы отправили вчера посылку? Exerciţiul 114. Диана) Exerciţiul 115. 1. русскому языку. Чему удивились родители? (неожиданный приезд сына) 6. 1. folosind cuvintele din parantez.. Учить — нг/чить пению.. Кому вы обещали свою помощь? 8. музыке.SUBSTANTIVUL 1. Преподаватель посоветовал .. Кому поэт посвятил своё новое стихотворение? 11. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. радость. Отец разрешил . что завтра в клубг будет концгрт легкой музыки? 2. Дочь обгщала . Кому он сочувствует? (товарищ) 12.. Кому вы подарили цветы? 2. Кому вы показали свой альбом? 6. (гости) 5. прочитать эту книгу. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. . Кому бабушка рассказывала сказки? 3. Кому вы купили подарок? 3. дарят цветы. M o d e l : —Кому вы ответили на письмо? — Я ответил родителям на письмо. Кому вы звонили вчера по телефону? 6. русскому языку.что будет писать им каждую неделю. новое платье. Чему вредит курение? (здоровье) Exerciţiul 118. Он пишет каждые три дня . (любимая девушка) 4. музей. (отец) 3.. (Дан. хорошо учиться. Кому вы завидуете? (друг) 10. Кому вы мешаете слушать музыку? (брат) 2. M o d e l : Восьмого Марта. Кому вы предложили пойти вместе с вами на экскурсию? 8. Кому вы помогли перевести текст с русского языка на румынский? 7..

3. Больному уже можно выходить на прогулку. 4. potrivit modelului. Отцу необходимо идти в город.енье. Cazul dativ în propoziţii impersonale [Дательный падеж в безличных предложениях] în propoziţii impersonale. Отцу не работается. сочувствовать — посочувствовать. Больной должен принять лекарство. необходимо sint sinonime. 2. 2. нужно. Verbe impersonale. Exerciţiul 121. De exemplu: Ребёнку не спится. Ему хорошо с нами. 62 . 6. нельзя. 7.. Завтра тури:ты должны встать рано. Adverbe predicative de tipul: весело. 5. Больному нельзя вставать с постели. Alcătuiţi propoziţii. Мальчику плохо. folosind — după verbele date mai jos — substantive la cazul dativ. Comparaţi: Больному можно вставать с постели. Cuvîntul необходимо se foloseşte atunci cînd dorim să accentuăm necesitatea unei acţiuni. завидовать — позавидовать. De exemplu: Гостям весело. Transformaţi propoziţiile personale în propoziţii impersonale. Мать должна сторэ уехать. M o d e l : Дети радуются солнцу. De exemplu: Путешественникам надо пройти по берегу реки два километра. b) Adverbele можно şi нельзя sînt antonime. Сестре нужно пойти к врачу. нужно. M o d e l : Сестра должна пойти к врачу. cazul dativ se construieşte cu: 1. înlocuind adverbul можно prin adverbul нельзя. Мы должчы будгм встрзтиться в вэскэ. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative. Сын должен посоветоваться с родителями. Adverbe predicative de tipul: надо.MORFOLOGIA Exercifiu! 120. Студенты нашгл группы должны зайти в деканат. необходимо. скучно. Observaţii a) Adverbele надо. * Exerciţiu! 122. хорошо. Им необходимо уехать сегодня же. можно. Радоваться — обрадоваться. Маленьким детям нельзя поздно ложиться спать. Инженеру нужно закончить проект в срок. 1. Отец должен беречь своё здоровье. Девушке скучно. удивляться — удивиться. Comparaţi: Отцу нужно идти в город. 3. плохо.

SUBSTANTIVUL M o d e l : Отцу можно курить. скучно. Alcătuiţi propoziţii impersonale cu substantive la cazul dativ. Exerciţiul 125. Adjectivele комый: нужный. Кому было весело на вечере? (все) 4. Кому было страшно идти ночью по лесу? (дети) 6. Мне весело. больно.. Exerciţiul 124. 3. скучно. Мне было тепло. folosind următoarele adverbe predicative: весело. а . Exercifiul 123. 4. тепло. Этот совет полезен детям. было холодно. хорошо. жарко. Introduceţi în locul punctelor substantive potrivite ca sens. dacă are funcţiunea de predicat. полезный. Adjectivul рад: Все были рады приезду гостя.. плохо. se foloseşte forma lungă. Кому было грустно? (девушка) 7. Кому было жарко в пальто? (мы) 9.. Кому стало холодно? (девочка) 2. 3. M o d e l : —Кому стало холодно? (ребёнок) — Ребёнку стало холодно. В деревне мне было хорошо. 1. Эта книга нужна брату. se foloseşte forma scurtă. необходимый.. нужную брату. 2. 3. Мне весело. а. 4. Кому было с нами хорошо? (товарищ) 3. Cazul dativ după adjective [Дательный падеж после имён прилагательных] Cazul dativ este cerut de: 1. зна- Этот учебник нужен всем ученикам. а .. folosindu-le la cazul dativ. Сегодня детям можно идти гулять. Кому стало грустно после отъезда Виктора? (все) 8. скучно. Răspundeţi la întrebări. 1. На лекции мне было интересно. Observaţie Dacă adjectivul are funcţiunea de atribut. было скучно. Comparaţi: Я купил книгу.. 1. 2.... а. известный. folosind cuvintele din paranteze. 63 . а сестре скучно. M o d e l : Девушке стало грустно. было плохо. Больному можно вставать с постели. холодно. M o d e l : Мне весело. грустно.. Кому стыдно за своего сына? (отец) 5. 2. интересный. Кому сразу стало весело и хорошо? (участники вечера). Отцу нельзя курить. Это происшествие стало известно всему городу. В эту комнату посторонним можно входить. Детям можно выходить на улицу. Adjectivul благодарный: Мы благодарны учителям за воспитание. а.

Нашей учительнице исполнился сорок один год. Его выступление было интересно (все участники совещания) 8. Это лекарство полезно (больная) 2. M o d e l : —Кому нужен словарь? (ученик) — Словарь нужен ученику. 1. Кому нужно зимнее пальто? (мальчик) 5. Лекция была интересна (все слушатели) 6. Год se pune după numeralul один. Răspundeţi la întrebări. Советы родителей полезны (дети) 3. Кому нужно новое платье? (девушка) 4. Дедушке восемьдесят лет. четыре. Моей матери исполнилось сорок три года. Это стало известно (весь город) 4. Сестре двадцать пять лет. 64 . Exerciţiul 128. Forma лет se pune după celelalte numerale: Ребёнку пять лет. Puneţi îmbinările ds cuvinte date în paranteze la cazul dativ. De exemplu: В этом году моему брату исполняется двадцать два года. Моему отцу исполнилось сорок пять лет. Exprimarea vîrstei [Выражение возраста] în limba rusă. Эта статья не была известна (преподаватель) 5.MORFOLOGIA Exerciţiul 126. Сестре двадцать два года. Отцу сорок лет. se pune la cazul dativ. Vîrsta se exprimă prin numerale cardinale şi cuvintele год. ' M o d e l : (Мой отец) сорок лет. Dacă dorim să arătăm că o persoană a împlinit o anumită vîrstă. Моему отцу сорок лет. Сестре двадцать один год. întrebuinţate singure în numerale complexe: sau Ребёнку два года. întrebuinţat singur sau în numerale complexe: Ребёнку один год. N 1. Кому нужна книга? (студентка) 3. folosind substantivele din paranteze. Кому нужны эти журналы? (читатель) 6. M o d e l : Это стало известно (все). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul dativ. Эта девушка (я) знакома. exprimăm acest lucru printr-una din formele de singular ale verbului исполняться—исполниться. Это стало известно всем. Кому нужен учебник? (студент) 2. Моему дедушке исполнится семьдесят три года. substantivul (sau pronumele). года şi лет. Кому нужны эти газеты? (читательница) Exerciţiul 127. три. Forma года se pune după numeralele два. care denumeşte persoana a cărei vîrstă se indică. Этот урок интересен (ученики) 7.

SUBSTANTIVUL 1.шему ссседу? (43) 6. De exemplu: Мы идём к театру. apropierea de un obiect (o persoană). Сколько лет исполнилось в этсм году ьр. Мы подошли к театру. 2.. Туристы подошли к экскурсоводу.у брату? (23) 3. Valorile cazului dativ construit cu diferite prepoziţii Prepoziţia K: 1.. (Моя бабушка) шестьдесят четыре года. Dativul cu prepoziţia к arată. Я иду в школу! Я иду на почту. Completaţi prcpoziţiile[cu expresii care să indice vîrsta. în construcţii cu verbele de mişcare. Зтсму ребёнку . 5.ОГНЕЛССЬ В ЭТСМ году вашей младшей сестре? (15 CAZUL DATIV CU PREPOZIŢII [Дательный падеж с предлогами] Cazul dativ se construieşte cu următoarele prepoziţii: к. . Răspundeţi la întrebări. Сколько вам лет? (21) 2. Моему товапищу .. (Эта девушка) двенадцать лет.) восемнадцать лет. Exerciţiul 129. M o d e l : Директору завода. Exerciţiul 130. (Мой двоюродный брат) двадцать один гсд. Нашему преподавателю . 4. Сколько лет вашему преподавателю по русскому языку? (44) 4. (43) 2. (4) 4. (Мой дедушка) семьдесят лет. mişcării (numai cu însufleţite).. aceeaşi idee se redă prin cazul acuzativ cu prepoziţia в sau на.. согласно. 1. folosind numeralele din paranteze. (50) Директору завода 50 лет. 3. 1. Сколько лет исполнится в этсм году вашему приятелю? (24) 5. Сколько лет КСГ. folosind numeralele date în paranteze. (Моя мать) сорок два года. . навстречу. вопреки. 7.. по. Сколько лет вашег/.. 65 ... (5) 3.. De exemplu: substantive Я иду к брату.. Сколько лет исполнилось в этом году вашей старшей сестре? (21) 7. (Моя двоюродная сестр.. Этой деЕочке . Comparaţi: Я иду к отцу. благодаря. 2. (21). Dativul cu prepoziţia к arată direcţia acţiunii. Observaţie Dacă este vorba de substantive neînsufleţite.. (Этот юноша) семнадцать лет. 6.

4. строгий. интерес к музыке. Exerciţiul 132. Мы отошли от стадиона. способный к математике. se foloseşte forma lungă. Observaţie Dacă aceste adjective au funcţiunea de atribut. добрый к детям. folosind cuvintele (date în paranteze) la cazul dativ cu prepoziţia к M o d e l : Куда идёт ученик? (доска) Ученик идёт к доске. доверие. Мальчик очень способен к музыке. относиться—отнестись. dacă au funcţiunea de predicat. идёте? (университет) 6. способность. б. Мы едем на море. 5. 3. отдали учиться в музыкальное училище. Exerciţiul 133. строгий к ученикам. Răspundeţi la întrebări. Мы отошли от набережной. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii antonimice. очень способного к музыке. Я иду в унявзргитег. 6. Куда птывгг лодка? (бгрзг) 4. Dativul cu prepoziţia к exprimă timpul acţiunii: Они вернулись домой к вечеру. Куда вас приззла дорога? (озеро) 5. 1. любовь к литературе. сочувствие. efectuaţi şi alte modificări impuse de această înlocuire. требовательный. In propoziţiile date mai jos. Лодка отплыла от бгрега. равнодушный к искусству. 1. De exemplu: готовый к отъезду. Туризты идут в музей. равнодушный. способный. Куда идёт этот автобус? (Музей изобразительных искусств) 3. Dativul cu prepoziţia к este cerut de următoarele verbe: привыкать—привыкнуть. 2. интерес к литературе. приучать—приучить. Мы подошли к лесу. 4. Он хорошо относится к своим товарищам. внимательный. Рабочий едгт на завод.MORFOLOGIA 3. De exemplu: Он привык к шуму. în propoziţiile date mai jos. Дзти огошля от ргки. se foloseşte forma scurtă. готовиться—подготовиться. воля к победе. Машина огъзхала от города. интерес. доверие к людям. требовательный к рабочим. ненависть к врагам. ненависть. Куда вы. Мать приучила детей к порядку. Я иду к театру. Куда вызвала ученика? (доока) 2. Da exemplu: любовь к искусству. талант. внимательный к товарищам. 4. Exerciţiul 131. Dativul cu prepoziţia к este cerut de următoarele adjective: готовый. Куда мы идём? (коммунизм). уважение. Dativul cu prepoziţia к este cerut de următoarele substantive: любовь. 1. добрый. любовь к родине. 5. 5. înlocuiţi construcţiile care exprima direcţia mişcării prin construcţii care să exprims apropierea de un obiect. стремиться. 3. 66 . воля. уважение к учителям. б. M o d e l : Я иду в театр. Дети идут на реку. Экскурсанты идут в лес. Comparaţi: Мальчика. * M o d e l : Мы отошли от леса. 2. обращаться—обратиться. Милиционер отошёл от места происшгствия.

M o d e l : Утром я был у сестры. Дети питают глубокое уважение (родители) 5. . Introduceţi în locul punctelor substantive (însufleţite) la cazul dativ. К чему приучает мать своих детей? (соблюдение правил гигиены) 3. Утром я был у сестры.. 1.. . Вчера мы были у Веры. 3. К ксму вы питаете доверие? (все люди) 6. 1. Răspundeţi la întrebări.• SUBSTANTIVUL Exerciţiul 134. Сегодня мы были у декана. В среду я был у Виктора. а сейчас я иду к . Во вторник мы были у родителей.. 1. К кому вы питаете сссбсе уважение? (мать) 5. M o d e l : Мы привыкли (городская жизнь) Мы привыкли к городской жизни. К чему приучает учитель своих учеников? (соблюдение правил школьной дисциплины) 4.• учительницы. а сейчас идём к . В будущем году мы поедем к . M o d e 1: К чему проявляет интерес эта девочка? (музыка) Эта девочка проявляет интерес к музыке. К кому ты обратился с жалобой? (директор завода) 8. В пятницу мы были у родителей. . Вчера мы ходили к нашему другу. Артисты готовятся (выступление на сцене) 7. К чему проявляет интерес эта ученица? (мир насекомых) 2. Мы испытываем ненависть (враги мира) Exerciţiul 139. 1. 4. К чему проявляет спсссбнссти ваш брат? (музыка) 7... Exerciţiul]. К чему он привык? (студенческая жизнь) 2. folosind cuvintele date în paranteze. Мы готовимся (отъезд) 6. К чему проявляет интерес этот мальчик? (искусство) 3. M o d e l : Этот ученик проявляет большой интерес (математика) Этот ученик проявляет большой интеЬес к математике. Transformaţi propoziţiile de mai jos. Я обратился за помсшно (сссед) 10. Он плохо отнссится (товарищи) 12. Студенты начали готовиться (зимняя сессия) 8. după modelul dat. а сегодня мы пойдём к . 4. Утром мы были у Николая. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia к. Учитель приучает детей (дисциплина) 5. Мы питаем глубокую любовь (родина) 3.136. Этот рабочий проявляет большой интерес (нсвье методы работы) 2. M o d e l : Вчера мы были у нашего друга. 1. К кому ты обратился с этим вопросом? (преподаватель) 9. Мать приучает детей (порядок) 4. 5. Студенты привыкают (жизнь в сбщежитии) 3.. Мы питаем чувство глубокого уважения (наш учитель) 4. К ксму он плохо отнссится? соседи) Exerciţiul 138. а завтра пойдём к . folosind cuvintele date în paranteze. 2. К чему вы питаете глубокую лкбсЕЬ? (Румынская коммунистическая партия) 4. M o d e l : К чему вы привыкли? (городской шум) Я привык к городскому шуму.. К чему готовится ваш товарищ? (вступительный экзамен) 6. К чему готовится артист? (выступленке на концерте) 5. Утром мы были у секретаря партийной организации. К кому он относится хорсшо? (сестра) 10. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia к. 1.. . . Мы стремимся (знания) Exerciţiul 137. . Дети обратились за советом (родители) '9. Răspundeţi la întrebări. К чему они готовятся? (ЕЫЛУСКНСЙ Еечер) 7. а сейчас я иду к брату. Они привыкли (горный климат) 2. К чему проявляет талант ваша сестра? (искусство) 67 . 3.. Exerciţiul 135. В субботу мы были г гостях . Он хорошо относится (рабочие) 11. 2.

среда. Я вернусь домой до десяти часов вечера. По вечерам мы смотрим телепередачи. 7. M o d e l : Мы должны закончить работу до следующей недели. Puneţi substantivele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia л-. Отец строг (дети). пятница. по неосторожности. De exemplu: a) Эти слухи распространились по всему городу. 4. Prepoziţia ПО: Dativul cu prepoziţia по arată: 1. Этот мальчик способен к математике. De exemplu: По утрам он делает зарядку. Мы готовы (поездка по стране). 4. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii cu prepoziţia к. Он приедет домой до десятого мая. По праздникам она надевает новый костюм. 5. Они готовы (отъезд). dativul cu prepoziţia no poate fi înlocuit prin cazul instrumental fără prepoziţie. c) de la un punct la altul. Эта девочка способна (музыка). 3. c) Мы ходили по магазинам. Мы должны закончить работу до весны. четверг. суббота. 3. 3. M o d e l : Этот мальчик способен (математика). Преподаватель требователен (студенты). 2. по любви. o mişcare: Мы гуляли по улицам и площадям столицы. вечер. по ошибке. Timpul unei acţiuni repetate. Дедушка добр (внук). Locul acţiunii: a) între anumite limite. Дети бегали по парку. ночь. 6. воскресенье. 2. вторник. în asemenea construcţii se întrebuinţează două categorii de substantive: a) substantive prin care se exprimă motivele psihologice ale unei acţiuni: no собственной воле. 1. în propoziţiile date mai jos. Мы должны закончить работу к следующей неделе. De exemplu: Мы прошли в его кабинет по длинному коридору. Observaţie Cu acest sens. по привычке. b) în puncte diferite. Мы прошли в его кабинет длинным коридором. Директор принимает по вторникам. Suprafaţa pe care se săvîrşeşte o acţiune. în această construcţie se întrebuinţează substantivele утро. Exerciţiul 141. по доброте.MORFOLOGIA Exerciţiul 140. b) После митинга мы разошлись по домам. 2. по доброй воле. Cauza unşi acţiuni. 1. по дружбе. по глупости. по неопытности. 68 . праздник sau denumirile zilelor săptămînii: понедельник. по своей воле. по небрежности. Директор фабрики требователен (рабочие).

Он — учитель по русскому языку. 8. 2. Relaţiile de rudenie. 10. Вечером мы гуляли (берег озера). Он приобрёл новый учебник по математике. Она узнала меня по походке. К дому лесника мы шли (узкая тропинка). Ученик сделал ошибку по небрежности. Domeniul de activitate. Флорика — моя соседка по квартире. Товарищ не пришёл сегодня на занятия по болезни. Он много плавал (моря и океаны). 1. Люди шли не (тротуар). 10. 5. по старости. К его дому мы шли (какие-то тёмные переулки). punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia no (pentru a exprima suprafaţa pe care se săvîrşeşte acţiunea. Сегодня были отменены занятия по физике. Дети бегали (парк). Folosiţi cuvintele din paranteze. Экскурсанты шли (опушка леса). Exerciţiul 142. (Широкое шоссе) мчались машины.• • • SUBSTANTIVUL b) substantive prin care se exprimă motivele subiective ale unei acţiuni: no бедности. 9. Dativul cu prepoziţia по poate avea sensul „în conformitate cu": Он сделал это по просьбе своего друга. Они сдают экзамен по философии. Летом мы решили плыть на пароходе (Дунай). Exemple: Он ушёл с работы по собственной воле. Мы работаем по плану. M o d e l : Мы долго гуляли (набережная реки). Семинар по политэкономии будет в субботу. 6. 7. по вине. Distribuirea obiectelor unul cîte unul: Каждый из нас получил по яблоку. Вчера я говорил с Еленой по телефону. 11. ocupaţia: Мой знакомый — специалист по сельскому хозяйству. specialitatea. Мы слушали по радио народную музыку. 4. по молодости. 7. а (середина улицы). mişcarea). 8. 69 . 12. Владимир — мой товарищ по работе. însuşirea: Я узнал его по голосу. Виктор — мой товарищ по школе. de apropiere între oameni: Николай — мой родственник по отцу. 9. Он получил высокую оценку за ответ по литературе. 3. Больной начал ходить (комната). 6. Мальчики бегали (лужайка). Они опоздали в театр по моей вине. Мы долго гуляли по набережной реки. по болезни. (Дорога) промчалась колонна машин. 5. Mijloacele de comunicare: Я послал Николаю письмо по почте. по необходимости.

Каждый праздник мы ездим к родителям. На всех факультгтзх прошли отчётно-выборные собрания. Каждый четверг Виктор ходит на каток. Декан принимает каждый понедельник. Răspundeţi la întrebări. Transformaţi. 4. К его дому нужно идти берегом реки. 7. construcţiile prin care se exprimă suprafaţa pe întinderea căreia are loc mişcarea. Exerciţiul 146. 6. Мы ехали какими-то незнакомыми улицами. заводы и коугб •наты). Охотники шли лесной тропой. construcţiile mai jos. Exerciţiul 145. 8. В музее мы ходили из зала в зал. Каждый вечер я слушал народную музыку. 3. но не нашли. 3. По субботам мы ходим на танцы. На стенках коридора висят большие картины и фотографии. în propoziţiile de mai jos. 5. M o d e l : Каждую субботу мы ходим на танцы. 4. Караван шёл степью. după modelul dat. Folosiţi cuvintele şi îmbinările de cuvinte din paranteze. Мы ходили (все магазины). 5. Когда в вашем клубг бывают танцы? 5. 2. 4. M o d e 1: Мы шли узкой тропинкой. 4. Путешественники шли горной тропинкой. Мы искали её во всём общежитии. 7. 9. В субботу у нас в клубе часто бывают концерты. temporale din propoziţiile de 1. Эта весть с молниеносной быстротой распространилась (весь город). Целыйу день мы ходим из музея в музей. Когда вы ходите на стадион? 4. 2. Они ходят в кино каждое воскресенье. M^o d e I : Мы ходили аз магазина в магазин. 7. Они шли густым лесом. 1. 3. 10. Приказ министра разослали (все фабрики. folosind substantive la cazul dativ plural cu prepoziţia no (pentru a exprima timpul acţiunii). Каждую пятницу 'я хожу в гости к Валентине. 2. 1. după modelul dat. după modelul dat. Когда вы любите больше заниматься? 6. construcţiile prin care se exprimă locul acţiunii. Когда вы ходите на концгрт? 2. Когда вы ходите в гости к вашим друзьям? 70 . Летом мы путешествовали (вся страна). Инженер работает ночами. К реке нужно было идти лесом и полем.. în propoziţiile de mai jos. Я не мог больше работать и читать вечерами. Во всех углах комнаты стояли столики. Exerciţiul 144. transformaţi. Мы ходили (залы музея) и восхищались картинами румынских художников. 3. punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia no (pentru a exprima locul acţiunii). Я искал вас и ходил из комнаты в комнату. Exerciţiul 147. 6. 8. Мы встречаемся каждую среду. 1. 7. M o d e l : Слухи распространились (воя дергвня). Во всех мастерских было проведено обсуждение постановления руководства фабрики. 5. Когда принимает зубной врач? 3. Когда вы смотрите телепередачи? 7.] Мы шли по узкой тропинке. б. 6. После митинга все разошлись (дома). 1. 8. 9. transformaţi. Он повёл нас тёмным коридором. MORFOLOGIA Exerciţiul 143. МЪ d^e 1: —Когда вы ходите в библиотеку? — Я хожу в библиотеку по утрам. но не нашли костюма для него. В поисках последнего номера журнала я ходил из магазина в магазин. 5. (Все группы) прошли собрания. Слухи распространились по всей деревне. Каждое утро он уходит на берег реки. 11. Мы ходили по магазинам. 2.

4. punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia no (pentru a exprima cauza acţiunii). 6.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 148. 9. 1. Я люблю ходить на соревнования (бокс) и (футбол). Я ль~блю читать книги (ботаника). 11. 4. Почему он не закончил работу в срок? (по лености) 11. (Телевизор) показывают интересный кинофильм. 9. 4. есседи по квартире. Почему он не понимает таких простых вещей? (по молодости) 3.o. Я часто разговариваю с моими родителями (телефон). 1. Exerciţiul 152. Студент Думитреску ст. «1 o d e 1: Профессор Йонеску — крупный специалист (химия). 10. folosind construcţiile date în paranteze. Его освободили от работы по болезни. Мы чуть не попали в аварию (его вевткательность). Занятия (русская литература) будут по средам. Почему он сделал это для тебя? (по дружбе) 10. Почему произошла авария? (по неопытности шсфёра) 5. Урок (румьнская литература) будет в среду. Он взял моё пальто (ошибка). Он не заметил нас (рассеянность). Puneţi substantivele din paranteze la cazul dativ cu prepoziţia no. 6. товарищ по школе. Почему вы сели на другой трамвай? (по рассеянности) 2. M o d e l : Родственник по отцу. S. Он допустил эту ошибку (неопытность). По радио передают симфоническую музыку. De exemplu: Мы закончили работу досрочно благодаря помощи товарищей. Exerciţiul 149. . товарищ по факультету. Мы сели на другой поезд (ошибка). Он сделал это (обязанность). Благодаря помощи друга я научился быстро говорить по-русски. Почему Мишу так быстро поверил в слова этого человека? (по наивности) Exerciţiul 150. 8. Почему вы попали в другой зал? (по ошибге) 12. M o d e l : (Радио) передают симфоническую музыку. На следующей неделе у нас будет экзамен (русский язык). Родственник по отиу. Девочка разбила вазу (неосторожность). 3. Prepoziţia БЛАГОДАРЯ: Dativul cu prepoziţia благодаря exprimă cauza unei acţiuni atunci cînd este vorba de fenomene pozitive. Почему он не поздравил свою сестру с'днём рождения? (по забывчивости) 7."л чемпионом университета (шахматы). Я не поздравил своего товарища с днём рождения (забывчивость). Răspundeţi la întrebări. M o d e l : Его освободили от работы (болезнь). 5. 1. Недавно я прочитал очень интересную работу (теория языка). Exerciţiul 151. 1. родственник по матери. Почему он покинул работу? (по своей личной воле) 8. folosind îmbinările de cuvinte date mai jos. Alcătuiţi propoziţii. Он стал крупным специалистом (животноводство). Профессор Ионеску — крупный специалист по химии. Его товарищ — учитель (математика). 2. 7. Я перешлю тебе деньги (почта) или (телеграф). Он забыл дома свои вещи (рассеянность). 71 . Семинар (языкознание) будет по вторникам. Folosiţi substantivele din paranteze. 2. Мы опоздали на стадион (его вина) 3. (Радио) передают последние известия. 5. Георге — мой родственник по отцу. 10. 2. Почему он сделал ошибку? (по невнимательности) 4. Puneţi cuvintele date în paranteze la cazul dativ cu prepoziţia r. товгрищ по работе. Почему он согласился на такге большие жертвы? (по своей доброте) 9. Почему он сегодня опоздал на занятия? (по уважительной причине) 6. 7. Он купил книги (география и бкслогия). 3.

Folosiţi cuvintele şi îmbinările de cuvinte din paranteze. Он успешяо сдал в:е экзамены (помэщь товарищей по группе).MORFOLOGIA Exerciţiul 153. погода ухудшилась. вопреки. Alcătuiţi propoziţii. după verbe tranzitive 1 . 2. întrebuinţarea cazului acuzativ [Употребление винительного падежа] CAZUL ACUZATIV FĂRĂ PREPOZIŢII [Винительный падеж без предлогов] Exprimarea obiectului acţiunii [Выражение обьекта действия] Acuzativul exprimă obiectul acţiunii. 1 Despre verbele tranzitive vezi p. Мы попали на новый фильм (наш знакомый). Exerciţiul 154. Я люблю свою родину. Он шёл навстречу гостям. Мы добились больших успехов в учёба (указания преподавателя). 7. согласно постановлению. Эта пгеня стала очень популярной (прекрасное исполнение молодой певицы). навстречу. folosind dativul cu prepoziţiile согласно. Он скоро выздоровел благодаря новому лекарству. 3. Работа была организозана согласно постановлению дирекции. 4. Пятилетний план был выполнен досрочно (трудовой подвиг народных масс). punîndu-le la cazul dativ cu prepoziţia благодаря (pentru a exprima cauza acţiunii). согласно предписанию. мы пошли дальше через лес. De exemplu: Я видел вдали лодку. Prepoziţia НАВСТРЕЧУ: Dativul cu prepoziţia навстречу apare de obicei în construcţii cu verbe de mişcare: Нам навстречу вышел сам хозяин дома. Завод перевыполнил план (чорошая организация работы). согласно директивам. 72 . 200. Prepoziţia ВОПРЕКИ: Cazul dativ cu prepoziţia вопреки exprimă o concesie: Вопреки предсказанию моего товарища. 1. Exemple: Он делал всё согласно предписанию врача. Трава быстро зазеленела (частые и обильные дожди). вопреки совету врача. 5. Он всегда говорит правду. Они стали работать согласно указаниям нового инженера. 8. Больной начал выходить на улицу. 6. Вопреки всем опасностям. Экскурсия прошла удачно (хорошая погода). согласно указанию. M o d e l : Он скоро выздоровел (новое лекаоство). согласно распоряжению. Prepoziţia СОГЛАСНО: Prepoziţia согласно se întîlneşte în construcţii de tipul: согласно решению.

книгу. альбом) делать — сделать (предложение) есть — Съесть (колбасу) знать (этого человека. девушку) надевать — надеть (пальто) переводить — перевести (книгу. статью) петь — спеть (песню. лес.şi no-. сына) покупать — купить (костюм. задание. газету Exprimarea duratei unei acţiuni [Выражение продолжительности действия] Acuzativul exprimă durata unei acţiuni desemnate de verbe de aspect imperfectiv sau de verbe de aspect perfectiv (prefixate) cu prefixele про. фильм. старших) учить — выучить (урок. статью) побеждать — победить (врага. новые слова. Он полежал в больнице две недели. газету) вешать — повесить (картину. историю. 73 . письмо) рассказывать — рассказать (сказку) решать — решить (задачу). географию) класть — положить (книгу. гостей. картину) слышать — услышать (отца. рисовать — нарисовать (мальчика. фабрику) уважать (родителей. костюм) видеть — увидеть (знакомого. тетрадь) помнить (товарища) посылать — послать (телеграмму. делегатов) выполнять — выполнить (план. честное слово) дарить — подарить (цветы. книги. поручение) говорить — сказать (правду) готовить — приготовить (урок) давать — дать (совет. статью. стихотворение) читать — прочитать (роман. тетрадь) любить (родителей. трудности) поздравлять — поздравить (товарища. De exemplu: Он лежал в больнице две недели. блузку. . книгу. учителя) брать — взять (книгу. друга. родной город) встречать — встретить (приятеля. урок. обещание. письмо. шум) слушать — прослушать (музыку) смотреть — посмотреть (пьесу. прохожего) ставить — поставить (книги в шкаф) строить — построить (дом. стихи) изучать — изучить (философию. спектакль) спрашивать — спросить (ученика.SUBSTANTIVUL Dintre cele mai frecvente verbe tranzitive cităm: благодарить — поблагодарить (товарища. природу) вспоминать — вспомнить (старых друзей. сестру. арию) писать — написать (книгу.

a. 10. Он ВЗЯЛ В библиотеке (новая книга по истории искусства). Folosiţi cuvintele din paranteze. Они ходят на стадион каждую неделю. 10. 4. газета и журнал). 9. 7. 1.MORFOLOGIA Он пролежал в больнице шесть месяцев. M o d e l : Рабочие строят (фабрика). Я 74 . Мать поставила (ваза) на столик. каждый вечер. pot fi înlocuite prin cazul dativ cu prepoziţia no. Он решает (трудная задача). Exerciţiul 155. Сестра любит (музыка и художественная литература). Он ходит на консультацию по средам. Folosiţi cuvintele şi îmbinările de cuvinte din paranteze. punîndu-le la cazul acuzativ (pentru a exprima obiectul acţiunii) . каждую среду ş. 5. De exemplu: Всю дорогу они шли молча. Он читает (интересная статья о покорении космоса). Студент учит (новые слова и выражения). 3. Почтальон принёс (письма. каждый вторник. Он читает (книга. Дождь шел всю ночь. Мы встречаемся каждую субботу. 1. журналы). 9. 2. Он повесил (костюм) в шкаф. каждую ночь. Профессор читает (лекция). Я часто вспоминаю (родное село). газеты. 3. Comparaţi: Он ХОДИТ на консультацию каждую среду. Exprimarea timpului unei acţiuni repetate [Выражение времени повторяющегося действия] Timpul unei acţiuni repetate se exprimă prin substantive în cazul acuzativ însoţite de pronumele каждый De exemplu: Мы ездим на море каждый год. Он переводит на румынский язык (книга о Пушкине). 7. 4. punîndu-le la cazul acuzativ (pentru a exprima obiectul acţiunii). Сегодня она надела (новая блузка). Рабочие строят фабрику. 6. Дочь убирает (комната). Он обещал всегда говорить (правда). 8. Exerciţiul 156. 6. 2. 5. Она часто поёт (эта ария). Он ходит в библиотеку каждый день. Студенты пишут (упражнения). Exprimarea unui interval de timp [Выражение промежутка времени] Acuzativul arată intervalul de timp al unei acţiuni exprimate de verbe. Он пишет домой каждые две недели. Observaţie Construcţiile каждое утро. Писатель пишет (новая повесть). 8. каждый понедельник. Мы изучаем (политэкономия).

Puneţi la plural cuvintele tipărite cursiv. 7. 8. 6. Кого посылают учиться в Москву? (мой знакомый) 7. folosind cuvintele date în paranteze. Мать оцевает ребёнка. Я хорошо помню (твой друг и его сестра). Что продают в этом магазине? (одежда и обувь) 6. Мы уважаем своих преподавателей. Я люблю своего брата. Он слушает внимательно (преподаватель).все студенты? (профессор русской литературы) 4. Я сразу узнал (этот человек). Он учит русские песни. Дан фотографирует (свои товарищи). Кого ученики пригласили на выпускной вечер? (учителя и учительницы). 12. 11. Он переводит книгу и статью. Puneţi la singular cuvintele tipărite cursiv. Преподаватель спрашивает студента. 1. Вчера мы смотрели (пьеса на современную тему). 3. Что читает профессор? (лекция о Лермонтове) 3. Răspundeţi la întrebări. Что вы получили? (телгграмма от брата) 9. Кого вы встретили на вокзале? (отец и мать) 5. 3. 1. 9. Exerciţiul 158. M o d e l : Он переводит книги и статьи. 10. Я люблю (брат и сестра). -Врач осматривает (больные). Он забыл (старые друзья). Мы провожали девумку на вокзал. Он объясняет ученикам новые правила. Exerciţiul 161. 9. Я встретил свою соседку на улице. 4.] 1. Что он знает хорошо? (химия и физика) 11. 13. 9. M o d e l : —Кого он поблагодарил за помощь? (учитель) —Он поблагодарил за помощь учителя. Кого наградили орденами и медалями? (герои труда) 2. Что он читает? (свежая газета) 7. 75 . folosind cuvintele din paranteze. Врач огматр i гает больного. Они победили (свои враги). Дочь поставила тарелки и стаканы на стол. Exerciţiul 157. Он решает задачи и проблемы. Анна одевает {младшая сестра). . Что забь л ученик в классе? (книги и тетради) 8. Кого поздравил ректор с успешным окончанием факультета? (студенты-дипломники) 3. Я вспомнил своего товарища по школе. Он купил себе б елые рубашки и галстуки. 5. Он уважает (мнение родителей). Я поздравил (Марианна) с днём рождения. 3. Exerciţiul 159. Преподаватель спрашивает студентку. Он организует экскурсии. Răspundeţi la întrebări. На почте я встретил (свой сосед). 2. Что строит наш народ под руководством Румынской коммунистической партии? (новая жизнь) 12. M o d e l : Михай вспоминает (родной дядя). Я люблю свою сестру 4. 8. Что поёт Теодор? (русская песня) 5. 11. 6. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. 2. Что она купила? (пластинка легкой музыки) 10.SUBSTANTIVUL послал сегодня (письмо и телеграмма) в Яссы. 1. 1. 6. Я забыл своего друга. Вчера я проводил на вокзал (сзоя гости). M o d e l : Что вы вешаете в шкаф? (костюм) Я вешаю в шкаф костюм. 4. Дэру поазгил на стену картины. Михай вспоминает родного дядю. Певец исполнял на вечере румын• ские народные песни. 7. 10. Кого послали за покупками? '(мальчик) 8. 5. M o d e l : т Мы уважаем своего преподавателя. 7. Кого приняли на работу? (молодой инженер) б. Кого поздравил генерал с выполнением боевой задачи? (бойцы) 9. Анна сдала книги и журналы в библиотеку. Кого уважают. 10. Что рассматривает Тдедушка? (старинная фотография). Что вы танцгвали? (румынский народный танец) 2. 5. Он купил билеты в театр. Мы поблагодарили артиста за прекрасный концерт. Что строят здесь? (текстильная фабрика) 4. 11. 8. 12. 2. Exerciţiul 160. Сын поблагодарил (свои родители).

Они смотрят телепередачи (каждый вечер). Как часто выходит эта газета? (каждый день) 2. Они ездят в горы (каждая весна). 76 . Сколько времени вы жили в деревне? (вся осень) 2. Дожди шли (вся неделя). Exerciţiul 166. Что вы часто вспоминаете? (родной город. От Бухареста до Тимишоары поезд идёт (семь часов). 11.) 2. 1. друг. Сколько времени они говорили по телефону? (одна Mimvia) 4. 4. 7. M o d e l : Мы ходим на танцы по субботам. hxplicaţi utiuiaita acuzativului. Они ходят на рыбалку (каждое воскресенье). 3. 1. construcţiile care exprimă timpul unei acţiuni repetate. Transformaţi. Кого вы видите? (друг и подруга) 3.вся ночь). Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul acuzativ. Оние->дят в дом отдыха (каждый год). Мы ходим на танцы каждую субботу. Он пролежал в больнице (четыре месяца). гора. Кого вы знаете? (товарищ и его жена) 5. Толстого «Бойьа и мир» (ьсделя). Как часто собираются друзья у вас? (каждая суббота) 6. Старушка болела (вся вьсва). 6. Он ходит на выставки каждую^неделю. Как часто у вас бывают консультации по русскому языку? (каждая пятница) 3. В нашей стране обучение в университете продолжается (четьре года). Они говорили по телефону (одна минута). Сколько времени вы читали эту книгу? (четыре дня) 9. M o d e l : Он пробыл в Бухаресте (неделя). У. Они ходят на консультацию к профессору (каждая среда). 10. Exerciţiul 163. Они ходят на прогулки (каждый день). Он делает зарядку (каждое утро). 1. искусство. 1. брат и сестра) 7. 12. 10. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : Он ходит на выставки_(каждая неделю). 2. родное село) 6. Как часто выходит этот журнал? (каждый месяц) 7. Они ходят в кино (каждая среда). Как часто принимает ректор? (каждая среда) 4. Что вы видите? (дом. Они ездят на море (каждое лето). 2. Он прожил в столице (осень и зима). Что вы знаете? (урок и слова) 4. Он читал роман Л. подруга) Ь. folosind cuvmltle din paranteze. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. 7. 8. 3. M o d e l : Как долго вы жили в деревье? (месяц) Мы жили в деревне месяц. Как часто вы ездите на экскурсию? (каждая весна) 9.MORFOLOGIA Exerciţiul 162. Что вы люоите? (музыка. Exercifiul 164. Как часто в студенческом общежитии устраивают танцы? (каждое воскресенье) 8. după modelul dat. 8. Н. Как часто вы принимаете гостей? (каждая неделя). Răspundeţi la imieban. Кого вы часто вспоминаете? (отец. Они жили в горах (всё лето). Сколько времеьи вы изучали русский язык? (четыре года) 10. Сколько времени она лежала а оольнице? (три недели)» Exerciţiul 165. озеро. Мы встречаемся на квартире друга (каждая пятница). 1. От волнения она не спала (. о н пробыл в Бухаресте неделю. Кого вы любите? (брат. 5. Бородин писал оперу «Кньзь Игсрьх> (20 лет). Сколько времени вы были на пльже? (весь день) 8. Над этой статьёй он работал (целая ночь). Сколько времени вы занимались в читальном зале/ (весь день) 6. Как часто подъезжают автобусы к остановке? (каждая минута) 5. художественная литература. сестра. folosind cuvintele din paranteze. Exerciţiul 167. Сколько времени он писал эту статью? (неделя) 3. 6. Răspundeţi la întrebări. 5. мать. Сколько времени вы гуляли в парке? (весь вечер) 7. театр). 9. 4. M o d e l : Как часто они ходят на танцы? (каждая неделя) Они ходят на танцы каждую неделю. folosind îmbinările de cuvinte date în paranteze. Сколько лет он проработал на этом заводе? (10 лет) 5.

Ученик идёт из школы. По субботам в нашем клубе устраивают концерты. 1 Vezi capitolul Complementul circumstanţial de Ioc. 3. Acuzativul cu prepoziţia в arată că acţiunea este îndreptată spre interiorul obiectului. arată direcţia acţiunii. про. sînt antonime cu prepoziţiile из şi с care însă se construiesc cu genitivul. По телевизору показывают художественные кинофильмы по средам. Ученик идёт в школу. о. на II с. p. сквозь. Observaţie Prepoziţiile в şi на. на консультацию к преподавателю. 2. Он работает по ночам. CAZUL ACUZATIV CU PREPOZIŢII [Винительный падеж с предлогами] Cazul acuzativ se construieşte cu următoarele prepoziţii: в. под. Utilizarea uneia sau a alteia dintre ele cu un anume substantiv se face potrivit unor norme consacrate x prin uz . Comparaţi: Она поставила цветы в вазу. aîcătuindu-se următoarele perechi: в//из. к директору. Мать идёт с рынка. 5. în majoritatea situaţiilor. на. Он положил книгу на стол. Valorile cazului acuzativ construit cu diferite prepoziţii Prepoziţiile В şi HA: Acuzativul cu prepoziţia в sau на.SUBSTANTIVUL 1. prepoziţiile в şi на. б. Отец читает газеты по вечерам. через. De exemplu: 1. construite cu acuzativul. Они ходят в лес на прогулку по утрам. по. sînt utilizate în mod diferenţiat. с. 342. 2. Министр принимает по вторникам и четвергам. Dacă este vorba de substantive însufleţite. на факультет. Comparaţi: Я Я Я Я иду иду иду иду в университет. în timp ce acuzativul cu prepoziţia на arată că acţiunea este orientată spre suprafaţa obiectului. atunci cînd arată direcţia acţiunii. în construcţii cu substantive neînsufleţite. în funcţie de substantivul care le urmează. 77 . direcţia acţiunii se redă prin cazul dativ cu prepoziţia к. Мать идёт на рынок. 4.

а сестра — в школу. Exerciţiul 171. M o d e l : После обеда мы пойдём (собрание). Мать ходила (базар) за покупками. а брат •— из школы. Летом мы были в археологической экспедиции. 5. Она всшла (комната). 7. 3. Они псшли (выставка). Нина вернулась с выставки. Куда мы ездили в прошлом году? 7. Утрем я ходил на (выставка). Каждое утро брат ухрдит на (завод). punîndu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia e sau на (pentru a exprima direcţia acţiunii). 9. Нина идёт в магазин за покупками. Observaţi corelaţia prepoziţiilor из\в şi с/да. 1. 10. Она повесила юбку и блузку (шкаф). Он пришёл из читального зала.MORFOLOGIA Exerciţiul 168. M o d e l : Брат пошёл на (почта). Брат пошёл на почту. Куда он ходил? 3. В прошлом году мы были в Крыму и на'Кавказе. Студент пришёл с занятий. 3. Куда мы ездили весной? 78 . 10. Куда он ходил? 2. Поезд въехал (туннель). Куда мы ходили вчера? 3. Куда я поступил? 6. Летом мы поедем (экспедиция). Нам нужно пойти в (университет) и на (выставка). с едем (экскурсия). 2. 11. Он вернулся (родина) через два года. а после работы идёт в (вечерняя школа). а сейчас иду в (институт) 4. Утром я ходил на (вокзал) встречать моих гостей. 9. 6. На прошлой неделе директор фабрики был на совещании в Бухаресте. 5. Я учусь в университете. Puneţi substantivele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia na (pentru a exprima direcţia acţiunii). Куда он ходил? Ученик ходил в школу. Они вернулись с экскурсии. Куда она ходила? Мать ходила на рынок. После захода солнца путники всшли (деревня). Студентки идут (общежитие). Каждое / отец уходит (фабрика). 1. Куда они ходили? 5. Вчера мы были на заседании научного студенческого кружка. Я пришёл с факультета. 1. 7. . Ученик пришёл из школы. Exerciţiul 170. Она положила покупки (сумка). 5. 4. Он идёт (почта) за письмом. 8. В воскресенье мы . Куда я ходил? Куда ходил брат? б. Куда сна ходит каждый день на работу? Она ходит каждый день на работу в магазин. После обеда мы пойдём на собрание. 6. Куда ходила Мария в среду? 5. Он повесил пальто (вешалка). Мы идём (вокзал) встречать гостей. а Ирина — из музея. Мы сели (скамейка). Он ходит (факультет) каждый день. 1. M o d e l : 1. 3. Puneţi cuvintele din paranteze Ia cazul acuzativ cu prepoziţia e (pentru a exprirra direcţia acţiunii). Весной мы были на Украине и в Сибири. Răspundeţi la întrebări. 1. Exerciţiul 169. M o d e l : Она работает продаЕшицей в магазине. folosind datele din prima prepoziţie. Exerciţiul 172. а сейчас иду в (музей). а сестра — в (школа). Răspundeţi la întrebări. 2. Студенты идут (университет). а в этом году мы едем в (горы). M o d e l : Нина идёт (магазин) за покупками. folosind datele din prima propoziţie. Куда ездили геологи? 4. Куда ездил директор фабрики на прошлой неделе? 2. 2. Куда ходила Нина? Куда ходила Ирина? . 2. Студенты идут (институт). Folosiţi substantivele din paranteze. Куда мы ездили летом? 4. 4. Мне нужно сходить в (аптека) и на (почта). Мать идёт на (рынок). Мать вернулась с рынка. 6. В прошлом году мы ездили на (море). Вчера геологи вернулись из экспедиции. В среду Мария была на консультации. Дети идут (школа). а сестра — в (магазин). 7. Ученик положил книгу и тетрадь (портфель). 8.

2. два раза в месяц. Николетап?ягцгт~(понедельник) и уедет (субоэта). E x e r c i ţ i u l 174. Ваш советский друг живёт на Кавказе. На прошлой неделе он ездил (друзья.1"Бабушка живёт в деревне. De exemplu: Мы встречаемся раз в неделю. 3. Партийное собрание состоится (чгтверг). M o d e I : Я сдал работу (среда). У него в два раза больше книг. стрелять в цель. Когда у вас будет телефонный разговор с родственниками? (четверг) 79 . 4. кафедра русского языка). 4. Куда вы идёте? 5. завод). 1. в волейбол. Куда едут родители? Prepoziţia В: Acuzativul cu prepoziţia в arată: 1. 2. в пять раз. Яссы). M o d e l : Я еду (родители. M o d e l : —Когда начнётся фестиваль лёгкой музыки? (среда)] — Фестиваль лёгкой музыки начнётся в среду. ora): Андрей приедет в пятницу и уедет в воскресенье. Я иду (Лаура. Exerciţiul 176. Студент идёт (профессор. folosind substantivele date în paranteze. В прошлом месяце он ездил (Николай. Timpul acţiunii (ziua. Летом мы поедем (наши знакомые. Folosiţi substantivele însufleţite şi neînsufleţite date în paranteze. в два раза. а Дору — в пятницу. Răspundeţi la întrebări. Куда вы поедете летом? 3. Куда вы идёте? Я иду к товарищу в общежитие. Exerciţiul 175. играть в шахматы (в футбол. а Дору — (пятница) Я сдал работу в среду. стрелять. 5. 3. 3. Крайова). общежитие). Олтения). De exemplu: верить в победу. Мария работает на почте.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 173. Răspundeţi la întrebări. Direcţia acţiunii: Он идёт в лес. Лекция о мг:кхународном положении будет (вторник). Ваш друг живёт в Олтении. folosind datele din prima propoziţie. Спектакль начнётся в семь часов. 4. (Воскресенье) мы пойдем в поход. 1. 2. Когда вы должны пойти на приём к директору завода? (BTODHHK) 4. чем у меня. Acuzativul cu prepoziţia в este cerut de verbele верить. Pansţi substantivele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia в (pentru a exprima timpul acţiunii). M o d e l : Товарищ живётв общежитии. Я еду к родителям в Брашов. Они ходят в театр два раза в месяц. Когда будет митинг? (пятница) 2. 1. Acuzativul cu prepoziţia в se întîlneşte în construcţii de tipul раз в неделю. 5. 6. punîndu-le la cazul cerut (pentru a exprima direcţia acţiunii). Брашов). Когда главный инженер вернётся из командировки? •(суббота) 3. Торжггтвгнног открытие памятника состоится (пятница). Сын учится в Крайове. Куда вы едете? 2. в гандбол). Куда вы поедете в этом году? 4. Сейчас я иду (отеп. играть. I.

О diferenţă cantitativă (în construcţii cu gradul comparativ al adjectivelor adverbelor): Отец на два года старше. potrivit modelului. Как часто вы ходите в столовую? (три раза в день) 5. Он пришёл на час позже. Folosiţi îmbinările de cuvinte din paranteze. îmbinările de cuvinte din paranteze. 3. Когда вы уходите на работу? (шесть часов утра) 5. limitele temporale ale unei acţiuni. „pentru cit timp": Мы расстались на два месяца. Как часто вы ходите на концерт? (раз в неделю) 2. 2. Scopul. destinaţia: Он купил материал на костюм. folosind. 1. Мы обедаем (два часа). Как часто вы ходите на стадион? (раз в две недели) 6. 1. 2. Răspundeţi la întrebări. 5. Răspundeţi la întrebări. punîndu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia в (pentru a exprima timpul acţiunii). Как часто вы встречаетесь с вашей подругой? (раз в день) 4. Когда начнётся концерт? (семь часов) 2. Когда вы пойдёте на свидание? (восемь часов) 3. avînd sensul „pe cit timp". Он ушёл на час раньше. Магазин закрыт на ремонт. îmbinările de cuvinte din paranteze (pentru a exprima timpul acţiunii). 1. чем мать. Сегодня я проснулся в шесть часов. Мы ложимся спать (одиннадцать часов вечера). Как часто вы получаете посылки из дому? (раз в месяц) 3. Мы ужинаем (восемь часов вечера). Когда по радио передают последние известия? (десять часов вечера) 6. Мы завтракаем (восемь часов). Инженер поехал в командировку на три недели. potrivit modelului. 4. Как часто вы пишете домой? (два раза в неделю) Prepoziţia НА: Acuzativul cu prepoziţia на arată: 1. Exerciţiul 178. Когда вы возвращаетесь с работы? (четыре часа) Exerciţiul 179. Я встаю (семь часов). чем я. 4. Он уехал в Бухарест на три года.MORFOLOGIA Exerciţiul 177. Direcţia acţiunii: Они идут на стадион. На написание этой статьи мне нужно четыре часа. 3. Когда заканчиваются сегодняшние занятия? (два часа) 7. M o d e l : —Когда приходит скорый поезд? (три часа) — Скорый поезд приходит в три часа. 80 sau . чем я. M o d e l : —Как часто она пьёт чай? (два раза в день) — Она пьёт чай два раза в оенъ. M o d e l : Сегодня я1 проснулся (шесть часов). Termenul. Когда он кончает работу? (четыре часа) 4. folosind.

2. Мы пришли в театр на десять минут раньше начала спектакля. poate fi înlocuit prin cazul instrumental fără prepoziţie. M o d e l : Я взял книгу в библиотеке на (неделя). Puneţi cuvintele din paranteze Ia cazul acuzativ cu prepoziţia на. Он вышел из аудитории на (минута). на пять часов. b) Construcţia на (час) раньше poate fi înlocuită prin construcţia за (час) до. (Покупка билета) мне нужно десять лей. На какое Еремя туристы взяли с ссбой продукты? (неделя) 5. походить на отца. Он приехал к нам на (ЕСЯ зима). Они уехали в деревню на (вся весна). на час. 9. На какое время вас пригласили в деревню? (всё лето) 2. Răspundeţi la întrebări. Я зашёл к тебе на (минутка). Они приехали в Бухарест на (три месяца). Я взял книгу в библиотеке на неделю. на мгновение. На какое время закрыли магазин? (три недели). На какое время остановился поезд? (пять минут) б. 10. На какое всемя он в ы ш а из кабинета? (минутка) 10. На решение этой задачи мне нужно два часа. Comparaţi: Мы пришли в театр на десять минут позже начала спектакля. Exerciţiul 182. 3. 5. напасть. (Костюм) мне нужно три метра материала. 2. на неделю. Геологи уехали в экспедицию на (всё лето). 11. на три часа. (Покупка книг) я отложил 100 лей. Они расстались на (две недели). Exerciţiul 183. на семь дней. Exercifiul 181. M o d e l : На какое время вы попросили у него книгу? (неделя) Я попросил у него книгу на неделю. Магазин закрыт 81 . на три минуты. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia на. c) Construcţia на (час) позже poate fi înlocuită prin construcţia через (час) после. 1. Exerciţiul 180. надеяться на помощь. напасть на врага. (Поездка в город) мне нужно три часа. на день. походить. M o d e l : (Решение) этой задачи мне нужно два часа. 3. на три недели. на пять недель. 4. folosit pentru exprimarea unei diferenţe cantitative. Он дал мне этот журнал на (три дня). 6. сердиться. Acuzativul cu prepoziţia на este cerut de următoarele verbe: влиять. 1. De exemplu: влиять на развитие. 7. Comparaţi: Нина старше Ирины на год. 4. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii: на минутку. На какое время вы составили план работы? (дБе недели) 8. Он поехал в командировку на (три месяца).SUBSTANTIVUL Observaţii a) Acuzativul cu prepoziţia на. На какое время вы приехали в наш город? (несколько месяцев) 9. надеяться. 5. На какое время он уехал в Арад? (месяц) 3. На какое время он лёг отдохнуть? (час). Она пришла к нам на (час). 8. Мы пришли в театр за десять минут до начала спектакля. сердиться на товарища. Он пошёл в парк на (час). Нина годом старше Ирины. Comparaţi:. На какое время остановился автобус? (минута) 7. 1. 5. folosind cuvintele date în paranteze. 4. Мы пришли в театр через десят минут после начала спектакля.

8. Он поднялся этажом выше. Коллектив оказал очень большое влияние на формирование его характера. Он походит на (отец). Он вернулся домой за час до Лидия. 7. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. 6. In propoziţiile date mai jos. 4. Родители дали мне деньги (кино). 1. Он пришёл в кино через пять минут после начала сеанса. 2. 9. Ребёнок спрятался за дерево. 1. Сегодня я пришёл на работу на (пять минут) раньше своих товарищей. Мы уедем днём позже соседей. 1. Насекомые — вредители напали на (фруктовый сад). 3. 2. 5. 7. M o d e l : 1. Prepoziţia ЗА: 1. Мы приехали в Бухарест на три дня позже начала учебного года. Мы приехали сюда (учёба). Мы приехали в Бухарест через три дня после начала учебного года. Наше государство тратит огромные средства (строительство школ). Exerciţiul 187. 2. Василе пришёл в институт через десять минут после начала консультации. Мы пришли на вокзал за полчаса до отхода поезда. 5. înlocuiţi instrumentalul prin cazul acuzativ cu prepoziţia на. 6. Они приехали сюда (отдых). Мы надеемся на (помощь родителей). Он пришёл на (минута) раньше меня. 1. Мать подарила дочери материал (юбка и кофточка). M o d e l : Коллектив оказал очень большое влияние на (формирование его характера). 7. Он пришёл в кино за пять минут до начала сеанса. б. Они живут на этапе ниже нас. 6.MORFOLOGIA (ремонт). 10. Наша фабрика выполнила пятилетку на (шесть месяцев) раньше срока. 8. Он старше Флорики тремя годами. M o d e l : Он приехал в наш город на (неделя) раньше своего товарища. Брат выше сестры на (пять сантиметров). 82 . Нельзя сердиться на (ребёнок). 3. Я рассердился на (свой друг). Он толкнул ядро на (десять сантиметров) дальше. чем Мирна. 4. înlocuiţi construcţiile de tipul за (час) до şi через (час) после prin construcţii de tipul на (час) раньше şi на (час) позже. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. Отец старше матери на (три года). Exerciţiul 185. Мать рассердилась на (дочь). Мирна на (голова) выше меня. 4. Exerciţiul 186. Раду прибежал на (секунда) быстрее своего соперника. Осенью птицы улетают за море. 3. 5. Он вернулся домой через час после Лидии. 9. Она окончила школу на (два года) позже брата. Он приехал в наш город на неделю раньше своего товарища. Мы опоздали и пришли часом позже. 10. Мы пришли на вокзал через полчаса после отхода поезда. 2. 2. 6. Он спустился двумя этажами ниже. 8. Мы приехали в Бухарест на три дня раньше начала учебного года. în propoziţiile date mai jos. Мы приехали в Бухарест за три дня до начала учебного года. Василе пришёл в институт за десять минут до начала консультации. Машина повернула за угол. 5. Дочь походит на (мать). 4. Acuzativul cu prepoziţia за arată direcţia acţiunii: Солнце спряталось за тучку. M o d e l : Они живут этажом ниже нас. Раду живёт на (этаж) выше меня. 3. Exercifiul 184. Они закончили работу неделей раньше.

Acuzativul cu prepoziţia за se întrebuinţează după verbele приняться. avînd rolul de a exprima o diferenţă de timp. Exerciţiul 188. Acuzativul cu prepoziţia за arată termenul. Все участники совещания проголосовали за эту резолюцию. Луна вышла из-за облаков." 6. хвалить—похвалить. Această construcţie poate fi înlocuită prin construcţia на (час) раньше „cu (o oră) mai devreme". De exemplu: Когда он пришёл домой. Он купил костюм за 1 000 лей. борьба за мир (за свободу). продавать—продать. соревноваться за досрочное выполнение плана. платить—заплатить. Acuzativul cu prepoziţia за se întîlneşte în construcţii de tipul за (час) до „cu (o oră) înainte de". De exemplu: Он написал эту книгу за год.наказывать—наказать. M o d e l : Солнце опустилось за (линия горизонта). „Muncitorii au construit această casă în două luni." Рабочие построили этот дом за два месяца. взяться. покупать—купить. Он взялся за это дело с необыкновенной энергией. „El a scris această carte într-un an. 2. antonimul prepoziţiei за este prepoziţia из-за care cere cazul genitiv. сражаться за родину. борцы за мир (за свободу). De exemplu: Народы борются за мир и независимость. 3. 4. 83 .. он сразу принялся за работу. Рабочие этого завода соревнуются за повышение производительности труда. Он получил за эту книгу премию. Он заплатил за этот костюм 1 000 лей. De exemplu: Я поблагодарил Алину за подарок. Acuzativul cu prepoziţia за este cerut de verbe ca: благодарить—поблагодарить. голосовать за резолюцию.SUBSTANTIVUL Cu acest sens. голосование за резолюцию. Его критиковали за плохую работу. 5. „El a venit la şcoala cu cinci minute înainte de a suna de intrare". Он продал свой фотоаппарат за 500 лей. Acuzativul cu prepoziţia за arată scopul: бороться за мир (за свободу). сражение за город. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia за (pentru a exprima direcţia acţiunii). Родители наказали сына за плохое поведение. De exemplu: Он пришёл за час до меня. limitele temporale ale unei acţiuni. сесть. сражение за родину. Comparaţi: Луна зашла за облака. Учитель похвалил Адриана за сочинеие. получать—получить. avînd sensul „în cit timp". Солнце опустилось за линию горизонта. De exemplu: Он пришёл в школу за пять минут до звонка. критиковать. Он пришёл на час раньше меня.

.. За что поблагодарила Ленуца Михая? Ленуца поблагодарила Михая за цветы. За что профессор похвалил этого студента? (прекрасный ответ на экзамене). Зг что наградили этого учёного? (изобретение нового аппарата) 3. (неделя) 4. Exerciţiul 193. folosind datele din prima propoziţie.. . 5. За что наказали мальчика? (шалости). Он ходил по комнате. (пол- 84 . Наши студенты борются (высокая успеваемость). Exsrciţiul 190. (три недели) 6.. За что поблагодарила сына мать? 3. За что похвалил учитель ученика? 4. Машина завернула за (угол большого лома). folosind cuvintele din paranteze. 1. 8. 4. б. о м прошли 10 километров. folosind cuvintele din paranteze. за шкафом.. I. 5. За что благоцаоит Даниэла свою пэатпту? (подарок) 2. Гости сели за (стол). . за столом. 7. Все голосовали (резолюция комчтета). За что он заплатил 20 лей? (книга) 4. Во всём мире ширится движение (запрещение оружия массового уничтоженчя). за домом. Exerciţiul 189. А. 3. Сын плохо себя вёл. Весь румынский народ борется (досрочное выполнение пятилетнего плана).. (полгода) 5.. за углом.. . 6. Ученик решил эту задачу .. Ученики сели за (парта). 2. Мальчик спрятался за (дверь). За что поблагодарил больной врача? 2. Од оздадел в совершенстве русским языком. За горой. Сын купил матери подарок. punîndu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia за. Răspundeţi Ia întrebări. 1. M o d e l : За что благодарит своих родителей сын? (посылка) Сын благодарит своих родителей за посылку. M o d e l : Мяхай подарил Ленуце цветы. 1. Răspundeţi la întrebări. заложив руки за (спина). M o d e l : Он написал доклад . Я прочитал роман М.. Вечером мы сходили за (река). .. M o d e l : Наша страна выступает (мир и дружба между народами).MORFOLOGIA 1. За что наградили этот завод? (выполнение пятилетки досрочно) 4. (неделя) Он написал доклад за неделю. Exerciţiul 194. за деревом.. 7. Introduceţi în locul punctelor cuvintele din paranteze. Exerciţiul 191. За что наказал своего сына отец? 5.. . За что критиковали Санду на собрании? Exerciţiul 192. На выборах мы голосовали (лучшие люди румынского народа). Рабочие этого завода борются (снижение себестоимости продукции). 4. За что он заплатил штраф? (нарушение правил уличного движения). Răspundeţi la întrebări. Наша страна выступает за мир и дружбу между народами. за мотем. за дверью. Этот мост построили . Врт( оказал больному большую помощь. За что он получил высокую оценку? (хороший ответ) 2. За что критиковали Мирчу? (невыполнение общественных запач) 6. (ночь) 2.. Ученик написал хорошее сочинение.. (четыре года) 3. Transformaţi construcţiile date mai jos în aşa fel încît să răspundă la întrebarea куда? M o d e l : За тучей —• за тучу. Соревнование (снижение себестоимости и почышение качества продукции) дало хорошие результаты.. 2. За что родители ругали своего сына? (плохие оценки) 5. 1. У Санды плохие результаты в учёбе. За что он получил деньги? (работа) 3. 3. Машина заехала за (угол здания). Он выполнил месячный план . M o d e l : За что получил поэт премию Союза писателей? (новая книга стихов) Поэт получил премчю Союза писателей за новую книгу стихов. за партой. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia за. Рабочие соревнуются (перевыполнение производственного плана). Шолохова . за кроватью. в деревню. за рекой. 7.

За сколько времени он написал дипломную работу? (семь месяцев) 9. Делегаты приехали в Бухарест на два дня раньше начала съезда. cu ajutorul cuvintelor date 'în paranteze. вечер. За какое время он выучил стихотворение? (20 минут) 2. înlocuiţi construcţiile de tipul на (час) раньше prin construcţii de tipul за (час) до. За каксе время завод выполнил ГОДОЕОЙ план? (10 месяцев) 6. . De exemplu: Мы встретились под Новый год. Эту комнату отвели под читальный зал. (25 минут) 11. M o d e l : За какое время писатель написал эту повесть ? (три месяца) Писатель написал эту повесть за три месяца. (50 минут) 12. сколько другие делают .. 4. 2. выходной день).. воскресенье. Răspundeţi la întrebări. Ассистент пришёл в лабораторию на час раньше профессора.J За какое время он подготовился к этому экзамену? (пять дней) Exerciţiul 196. Сна пришла в читальный зал на пять минут раньше меня. Comparaţi: Котёнок полез под кровать. Direcţia acţiunii: Он положил подушку под голову. Котёнок полез под стол. .... (четыре часа) 13. cu acest sens. în propoziţiile date mai jos... От Бухареста до Ясс мы долетели . 3.. 1. 1. Timpul unei acţiuni. Он перевёл эту статью . Я выполнил домашнее гадание . За какое время студенты дошли до общежития? (5 минут) 3. мы дошли до речки.. Мы пообедали . Девушки пели песню под балалайку. За каксе время построили здание вашей школы? (четыре месяца) 5. Он закончил писать работу на десять ышут раньше звонка.SUBSTANTIVUL часа) 7. От Тимишоары до Бухареста мсжко доехать . Под выходные дни мы уезжаем на дачу.... Acompaniamentul sonor al acţiunii exprimate de verb: Мы танцевали под музыку... . За какое время ученик решил эту задачу? (полчаса) 4. construieşte cu cazul genitiv. конец. (семь часов) 8. 3. День Конституции.. M o d e l : Он пришёл на завод на час раньше начала партийного собрания. (три часа) 10. 85 . Он пришёл на завод за час до начала партийного собрания. За какое время он написал доклад? (неделя) 10. За каксе время он научился говорить хорошо по-русски? (два года) 8. День первого мая. . precum şi substantivele утро... Котёнок вылез из-под кровати. Destinaţia (unui vas sau a unei încăperi): Я взял бутылку под молоко.. праздник.. б. Они пришли на пристань на пять минут раньше отпльпия парохода. он сделал столько. За какое время он прочитал эту книгу? (дьа дня) 7. Они выполнили план на десять дней раньше срока. în această construcţie apar substantive care denumesc sărbători (Новый год. Observaţie Antonimul prepoziţiei под. este prepoziţia из-под care se 2.. (неделя) (две недели) Exerciţiul 195. 4. Prepoziţia ПОД: Acuzativul cu prepoziţia под arată: 1. 5. (30 минут) 9.

4. Trecerea unei acţiuni dintr-o parte într-alta a obiectului: Мальчики перебежали через улицу. M o d e l : Накануне праздника во всём городе развесили красные флаги. Делегация направилась к выходу под бурные аплодисменты. 3.MORFOLOGIA Exercifiul 197. 86 . Молодёжь танцевала под звуки оркестра. 6. мы пошли под (навес). 3. 6. M o d e l : Кошка полезла под (кровать). 4. Кошка полезла под кровать. 4. Под праздник во всём городе развесили красные флаги. Pr£poziţia ЧЕРЕЗ: Acuzativul cu prepoziţia через exprimă: 1. 5. Девочка бросила мяч через сетку. 1. Он перепрыгнул ручей. Exerciţiul 193. Девушки пели под аккомпанемент ^балалайки. 2. Когда бывает самое тихое время суток? (под утро) 3. 5. Накануне выходного дня он уехал за город. Comparaţi: Он перепрыгнул через ручей. 5. Explicaţi folosirea acuzativului cu prepoziţia nod. Когда в магазинах и на улицах города особенно многолюдно? (под праздничные дни) 4. Explicaţi folosirea cazului acuzativ cu prepoziţia nod. 2. 7. Пэд с\15гану я взял банку из-под масла. M o d e l : Когда вы приехали в город? (под праздник) Я приехал в город под праздник. Puneţi substantivele din paranteza la cazul acuzativ cu prepoziţia nod (pentru a exprima direcţia acţiunii). Когда созрели яблоки в вашем саду? (под оггнь). Дети шагали под музыку. Под стсловую взяли зал на нижнем этажз. Книга упала под (стол). acuzativul se poate întrebuinţa şi fără prepoziţia 'через. Специальный поезд подходит к перрону под звуки оркестра. 6. Под масло я взял банку из-под сметаны. Она положила письмо под (книга). 4. 2. 1. б. 5. К вечеру стало холоднее. Он упал в воду под хохот зрителей. Когда пошёл снег? (под вечер) 5. 2. 3. 7. Накануне праздника к нам пришли все родственники. Водолаз спустился глубоко под (вода). Она пела частушки под гитару. Exerciţiul 200. Когда вы приехали в Бухарест? (под Новый год) 2. На время сессии эту аудиторию отвели под читальный зал. 1. Путники переправились через реку на лодке. folosind construcţiile date în paranteze. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul acuzativ cu prepoziţia nod. 1. Когда начался дождь. Răspundeţi la întrebări. 1. Когда вы уезжаете к себе на дачу? (под выходные дни) 6. Citiţi propoziţiile de mii jos. Пэд молоко я взял бутылку из-под кефира. Citiţi propoziţiile date mai jos. Друзья опять встретились вместе накануне Нового года. Он вошёл в зал к концу заседания. Котёнок спрятался под (шкаф). Observaţie După verbele cu prefixul пере-. Накануне выходного дня мы встретились у Виктора и договорились пойти вместе на второй день в лес. 3. Собака полезла под (стол). Она заснула лишь к утру. Exerciţiul 199. Под читальню взяли большую комнату. Exerci(iul 201.

2. 4.ie. 3. 87 . Exercifiul 202. Он перепрыгнул через (забор). Спектакль начнётся через (полчаса). 2. Когда начнутся занятия в школе? 8. Intervalul de timp după care are loc o acţiune: Мы вернёмся домой через час. после занятий. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. Через (река) построили мост. Врач приходит через час после вызова.I SUBSTANTIVUL 2. после трёх часов дня (ночи). после ожидания. 1. Răspundeţi la întrebări. 9. Citiţi propoziţiile date mai jos. после уроков. Я позвоню тебе через час. после трёх часов. Когда в Л пошлёте статью в редакцию? 7. Когда придёт Нина? 5. 8. 6. Танк переезжает через (окопа). 1. Когда вы пойдёте на работу? 3. procese: после работы. Exerciţiul 204. Дину окончит школу через (год). Когда вы сдадите учебники в библиотеку? 2. Exerciţiul 203. Она заснула через (несколько минут). 5. M o d e l : Мы переправились через (речка) вброд. 3. Через два дня после нашего отъезда в саду] зацвели] розы. после трёх месяцев работы. то есть после четырёх часов. 4. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul acuzativ. Машина переехала через (мост). через неделю. 1. Когда вы будете дома? 10. Трактор переезжает через (железная дорога). после двух часов ходьбы. c) Substantivele cu sens temporal pot fi întrebuinţate în construcţii cu prepoziţia после dacă ele delimitează durata unei acţiuni: после четырёх лет учёбы. 10. Через (река) мы переплыли на лодке. 8. через час. 6. Через триУдня^после нашего приезда он заболел. Мы переправились через речку вброд. Он станет учителем русского языка через (два года). 4. Мальчик помог старушке перейти через (улица). Когда вам можно будет ещё р и позвонить? Exerciţiul 205. 7. 2. d) Prepoziţia после apare în construcţii de tipul после часа. Он вернётся с работы через (два часа). 7. Когда вы закончите эту работу? 6. Поезд придёт через (пять минут). Comparaţi: Он придёт в лабораторию через два часа. Мальчик перепрыгнул через (канава). Когда вы напишете домой? 4.'folosind constructiiTcu prepoziţia через. Aceste construcţii au sensul после часа дня (ночи). после лекций. 1. 9. Концерт кончится через (пять минут). M o d e l : Я позвоню тебе через (час). Дядя выйдет на пенсию через (пять лет). через год. через месяц. 3. Он перебежал через (площадь). Я получил телеграмму от него через неделю. b) în construcţiile cu prepoziţia после se întrebuinţează substantive care desemnează acţiuni. 5. через день. Когда выйдет следующий номер журнала? 9. Explicaţi folosirea prepoziţiilor через şfyoc. M o d e l : — Когда Сильвия вернётся из школы? — Сильвия вернётся из школы через час. Мы пришли домой через (пять часов). Observaţie Acuzativul cu prepoziţia через trebuie deosebit de genitivul cu prepoziţia после: a) în construcţiile cu prepoziţia через se întrebuinţează numai substantive cu sens temporal: через минуту. Через некоторое время после дождя в лесу появилось много грибов. Через (неделя) мы уедем в Констанцу.

Exerciţiul 208. 1.... Брат придёт через час. Поезд отходит через три часа. Она ничзго не пишгт о своём муже. . 4. 2. Старик любил рассказывать истории . înlocuiţi cazul prepoziţional cu prepoziţia o prin cazul acuzativ cu prepoziţia про. Старушка рассказала детям сказку . 1. 2. M o d e l : Мы долго спорили о новом фильме. Он вернулся в род« ную деревню после нескольких лет жизни в городе. 3. Prepoziţia ПРО: Acuzativul cu prepoziţia про se întrebuinţează după verbe «dicendi». Он вернулся в родную деревню через несколько лет. 3. Он рассказывает очень интересно о своей поездке в Советский Союз. Я ничего не написал родителям о своей встрече с братом. (этот случай) 4. Мы долго спорили про новый фильм.. Ребёнок начал ходить после года..t MORFOLOGIA Exerciţiul 206. (свой товарищ) 8. Он пишет о своей жизни и работе. Мы пришли к месту назначения после двуч часов тяжёлой ходьбы. Николай отвгтил через несколько дней. . . (охота) 7. 2. Prepoziţia ПО: Acuzativul cu prepoziţia по se întrebuinţează: 1. Citiţi propoziţiile date mai jos. folosindu-le la cazul acuzativ cu prepoziţia про . (новый роман) 3. Exerciţiul 209. . (дикие звери и птицы) Дети слушали сказку про диких зверей и птиц. 4. Он ничего не пишет о своей работе. 88 .. » Дети слушали сказку про русских богатырей. 7. счастливая жизнь) 2. Я очень люблю читать книги о смелых героях.. 10. înlocuiţi apoi acuzativul prin cazul prepoziţional cu prepoziţia o. 9. Ребенок начал ходить через год. De exemplu: Бабушка рассказывала внукам про свою молодость. Собрание кончится через два часа.. Собрание кончится после двух часов. Я написал подруге . Cu sens distributiv: Все ученики получили по два карандаша и по три книги. Мы пришли к месту назначения через два часа. (новая. . 3. .. Ребёнок читал сказтш . 6. Explicaţi folosirea prepoziţiilor через şi поел: 1. Дети слушали сказку о диких зверях и птицах. Весь вечер мы говорили ...... Я не знаю сейчас ничего . Он часто вспоминает о своём детстве. (шапканевидимка и ковёр-самолёт)] 5. Comparaţi: Мы говорили про новую книгу. Я вспомнил о своем спутнике. . Взсь вечэр он рассказывал об охоте на медведя. Он мне часто говорил . Citiţi propoziţiile date mai jos. Мы говорили о новой книге. Он при" ехал после четырёх лгт учёбы. Introduceţi în locul punctelor substantivele date în paranteze. Он приехал через четыре года. Они пели песню . 1. .. (свои приключения). 8.. 5. Mo d e 1 : Дети слушали сказку . după verbe cu sensul „a gîndi". Acuzativul cu prepoziţia про poate fi înlocuit prin cazul prepoziţional cu prepoziţia o. Николай ответил после нескольких дней глубоких размышлений. 4. Ьрат придёт после часа. Exerciţiul 207. precum şi după substantive derivate de la aceste verbe. (неизвестные страны) 6. Поезд отходит после трёх часов.. Explicaţi folosirea prepoziţiilor через şi после. Он ничего не знагт о esoux родителях..

Он будет в Бухаресте по десятое мая. De exemplu: Он купил одну тетрадь за леи. Exerciţiul 210. De exemplu: Девушка говорила тихим голосом. 5. Citiţi propoziţiile date mai jos. M o d e l : Каждый ученик получил по (две книги). Каждый ребёнок полукил по (два яблока). întrebuinţarea cazului instrumental [Употреблгние творительного падежа] CAZUL INSTRUMENTAL FĂRĂ PREPOZIŢII [Творительный падеж без предлогов] Instrumentalul fără prepoziţie exprimă: 1. Puneţi îmbinările de quvinte din paranteze la cazul acuzativ cu prepoziţia no (pentru a reda ideea de distribuire).SUBSTANTIVUL 2. Modul în care se săvîrşeşte acţiunea. Каждому студенту библиотека может выдавать по (три книги) в день. Каждый ученик получил по две книги. На каждой полке стоит по (двадцать книг). Экспедиция продлится по ноябрь. Каждому ребёнку подарили по (две коробки конфет). 5. în această situaţie. 6. Observaţie Dacă este vorba de preţul unui singur obiect. sînt însoţite de adjective care le întregesc sensul şi fără de care nici nu este posibilă utilizarea construcţiei. 2. Ребёнок спит крепким сном. 2. . date: У меня будет отпуск по первое мая. 89 . Каждый день я занимаюсь спортом по (два часа). Explicaţi folosirea acuzativului cu prepoziţia no 1. Он вошёл в комнату быстрыми шагами. Мы будем в отпуске по первое августа. Pentru a exprima o limită: Трава нам была почти по пояс. 1. 3. Exerciţiul 211. 3. substantivele la instrumental. У нас в общежитии в каждой комнате живёт по (два человека). 4. Pentru a exprima scopul (în limba vorbită): Девушки пошли в лес по грибы. 3. Pentru a preciza termene. Pentru a indica preţul unor obiecte identice: Он купил три тетради по два лея. se întrebuinţează prepoziţia за. Instrumentul cu ajutorul căruia se face acţiunea: Девочка рисует карандашом. Сестра чистит платье щёткой. Мы будем в горах по июнь. 4. De cele mai multe ori. 2. 4.

Timpul acţiunii: Холодным зимним днём мы отправились на охоту. 8. Comparaţi: Он приехал поездом. богатый: Родители довольны своими детьми. на метро. Мать довольна дочерью. o deplasare: Мы шли полем. Complementul indirect pe lingă adjective ca: довольный. Путешественники идут по берегу реки. Он приехал на поезде. Эта река бедна рыбой. О diferenţă cantitativă (în construcţii cu gradul comparativ al adjectivelor sau adverbelor): Он пришёл часом раньше меня. Locul (spaţiul) în limitele căruia se face o mişcare. Они живут этажом выше. 7. а брат прилетел самолётом. 6. На работу мы едем трамваем. Он приезжал к нам прошлой зимой. на велосипеде. 4. 5. на собаках. 90 . Observaţie Instrumentalul cu acest sens poate fi înlocuit prin cazul dativ cu prepoziţia no. Он ушёл на час позже. Cele mai multe se construiesc exclusiv cu prepoziţionalul: на лошадях. Comparaţi: Путешественники идут берегом реки. Mijlocul de transport cu care se face o deplasare: Он приехал поездом. Брат тремя годами старше меня. на мотороллере. Subiectul logic (în construcţii pasive): План выполняется заводом.• MORFOLOGIA 3. на лыжах. на лодке. на санях. Comparaţi: Он ушёл часом позже. Observaţii ч a) Instrumentalul cu acest sens poate fi înlocuit prin cazul prepoziţional cu prepoziţia на. бедный. b) Dintre substantivele care denumesc mijloace de transport. numai unele se construiesc cu instrumentalul. Работа написана студентом. Observaţie Instrumentalul cu această valoare poate fi înlocuit prin cazul acuzativ cu prepoziţia na.

SUBSTANTIVUL 9. Он колет дрова (топор). пользоваться (советом. M o d e l : Как она спросила об этом? (тихий голос) Она спросила об этом тихим голосом. 10. любоваться (пейзажем). болеть (гриппом). Чем мы вытираемся? (полотенце) 7. восхищаться (красотой). Чем пишет Валентина? (синие чернила. работой). 3. развиваться бы. обладать (талантом. Мой товарищ был врачом. литературой). M o d e l : В деревню мы шли (берег реки). M o d e l : Плотник пилит дерево (пила). 10. Как горели дрова? (ярког пламя) 9. Он забивает гвозди в доску (молоток). Садовник копает згч. Чем мы гладим? (электрический утюг) 6. петь прекрасным низким голосом. Чем мы чистим ковры? (пылесос) 8. 11. 4. 4.трыми темпами. Чгм смазал врач руку ргбёнку? (мазь) 2. Numele predicativ 1 : Мой отец был учителем. Машина ехала (широкая дорога). Как он заговорил? (громкий голос) 3. Мать накрыла малыша (одеяло).' Пароход плыл (море) несколько дней. Как он идёт? (быстрые шаги) 6. Она пишет (ручка). Ученики пишут на догкг (мзл). 91 . Vezi şi p. 1. Мы причёсываемся (расчёска). Отряд партизан шёл (степь). 2. пзть замгчательным высоким голосом. 6. 1. Exerciţiul 213. управлять (государством). говорить громким голосом. заниматься (спортом. Răspundeţi la întrebări. Exerciţiul 216. искусством). 3.» 14. 9.ио (лэтта). 9. Чем они убирают урожай? (комбайны). 2. 8. Вгсь дгнь мы шли (еэгновые леса). Как пела девушка? (высокий чистый голос) 8. К дому лесника мы пришли (узкая тропинка). Мы чи:гии ооувь (щ. В деревню мы шли берегом реки. Как ОЯ поёт? (бас) 4. Ргогяок чистит зубы (зубная щётка). Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Говорить тихим голосом. знаниями). 12. Чем она рисует? (краски) 13. după modelul dat. Крестьяне пашут землю (тракторы). увлекаться (спортом). Как пела эта пгвица? (прекрасный низкий голос) 11. Как летали птицы? (длинные стаи) Exerciţiul 215. гордиться (успехами). Чем вы едите суп? (ложка) 4. Чем он чзртит чертёж? (тушь) 15. 5. 318. Как спит девочка? (крепкий сон) 5. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Как она спросила об этом? (дрожащий голос) 2. Он моется (горячая вода). 5. 1. Чем вы едите второе? (вилка) 5. M o d e l : Чемон вымыл шею? (горячая вода) Он вымыл шею горячей водой. идти большими шагами. Exerciţiul 212. словарём). 6. Домой они вернулись (лес). интересоваться (литературой. Чем он бреется? (электробритва) 12. Чзм вы пяаптг? (авторучка) 10. Как развивается индустрия нашгй страны? (быстрые темпы) 7. Instrumsntalul este cerut de unele verbe tranzitive-indirecte: руководить (семинаром. Как развивается наука в последнее время? (бурные темпы) 10. Чем он умывается по утрам? (холодная вода) Exerciţiul 214. Плотник пилит дерево пилой. 7.гка). Чем вы едите варенье? (ложечка) 3. Răspundeţi Ia întrebări cu ajutorul îmbinărilor de cuvinte date în paranteze. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. владеть (русским языком). Он написал записку другу (карандаш). Чем рисуют дети? (цветные карандаши) И. Как она смотрела на всех? (грустные глаза) 12. 1.

Exerciţiul 219. (Жаркий июльский день) мы купались в реке. 7. Explicaţi utilizarea acestuia. Exerciţiul 218. M o d e l : 1. 8. До вокзала мы доехали на троллейбусе. 2. До университета мы доехали на трамвае. Exerciţiul 222. Мы гуляли в лесу ясной лунной ночью. 6. M o d e l : Мы вышли в поход (раннее летнее утро). Чтобы попасть в актовый зал.l: Мы гуляли в лесу в ясную лунную ночь. M o d e l : Мой друг старше меня (два года). До рехи мы доехали (автомашина). M o d e l : Мы шли по горной тропинке. Мы шли по лесу. 6. нужно идти по этому коридору. (Прошлая зима) мы провели каникулы в горах. 6. 3. Он приезжал к нам (прошлая весна). Мэй друг старше меня двумя годами. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. 1. В прохладное летнее утро мы пошли на реку ловить рыбу. На работу я еду (троллейбус). 2. Мы поднялись на десятый этаж (лифт). 3. Они едут на автобусе. 5. 4. До музея можно доехать (трамвай или автобус). 1. înlocuiţi dativul cu prepoziţia no prin construcţii cu cazul instrumental. 3. 6. 2. В будущее лгто м и поеден на Кавказ. Вчера отец летал Самолёт) в Яссы. 1. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul instrumental. Они уехали на поезде. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. în propoziţiile de mai jos. Этот путь длиннее (пять километров). (Прошлое лето) мы были в геологической экспедиции. В прошлое легпэ он приезжал к нам несколько раз. (Холодное зимнее утро) мы отправились на охоту. 10. (Тёплый летний вечер) мы отправились на прогулку по реке. Письмо написано братом. Explicaţi utilizarea instrumentalului. (Поздний вечер) мы добрались до лесной избушки. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii cu cazul instrumentai. По Волго-Донскому каналу можно проехать из Волги в Дон. Письмо налисано (брат). 2. Они возвращаются домой по главной улице. Сестра моложе брата (год). 4. До университета мы доехали (трамвай). M o d e l : До центра города мы ехали на трамвае. 4. 3. 5. Он выше меня (голова). 7. 4. В дэждлтлй осенний вечер мы сидели дома и слушали сказки бабушки. M o d e. Exerciţiul 223. Это платье короче (два сантиметра). Мы вышли в поход ранним летним утром. 3. Летом мы поедем на пароходе по Дунаю. 92 . Мы шли по тёмному переулку. în propoziţiile date mai jos. 7. 1. Она окончила школу (два года) раньше меня. а потом по полю. 1. Мы шли горной тропинкой. 4. înlocuiţi cazul prepoziţional cu prepoziţia на prin construcţii cu cazul instrumental. (Тихий вечер) бабушка рассказывала нам сказки про чудесные страны. Exerciţiul 221. Я пришёл домой (пять минут) позже сестры. 5. M o d e l : Он прилетел сегодня (самолёт). Мы поднялись на пятый этаж на лифте. 2.MORFOLOGIA Exerciţiul 217. До центра города мы ехали трамваем. 2. Он прилетел сегодня самолётом. Они улетели на самолёте. 4. 5. Наш путь шёл по густому лесу. (Будущая осзнь) мы погдем на экскурсию за границу. Мы начали работу (раннее утро) 9. 5. 6. 3. 1. Дальше мы поехали (автобус). Exerciţiul 220. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental.

1. 1. 6. Тимишоара знаменита (свои парки). 7. Инженеры и рабочие этого завода создали прекрасную мошную машину. 93 . M o d e l : 1. 9. Сестра выполняла домашнее задание. Девочка разбивает стакан. 5. 12. 10. 6. Новый закон открыт учёным. 12. 9. Собрание приняло решение. Отец недоволен (поведение сына). 3. Transformaţi construcţiile activ. 3. 4. Эта река богата (рыба). Сестра читает книгу. Преподаватель доволен (ответ студента). Директор принимает рабочих. 6. ^. Наша страна богата (леса). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental: explicaţi utilizarea acestuia. Сестра убрала коияяту. Вечер организуется студентами. Мы были очень довольны (своя поездка). Её брат был инженером. Эта картина написана (молодой художник). 2. 11. Transformaţi construcţiile active în construcţii pasive. Рабочие построили новый дом. Министерство утверждает про-пзэд ственныи план. 11. Сестра прочитала книгу. Студенты сдавали экзамены. Ученики повторяют урок. Известный художник написал картину о героизме людей труда. Этот город известен (свои фабрики и заводы). Проект этого здания составлен (крупный архитектор). 9. Задание проверяется (учитель). 5. Знаменитый пеаец спел песню. Наши горы богаты (полезные ископаемые). Замечательная певица исполняла народные песни. Exerciţiul 225. 4. Земля покрыта (снег). Художник написал портрет моего отца. Библиотекарь подбирает нужную лчтературу. Дгпутаты выбираются народом. 9. Рабочие строят новый дом. Конструкторский коллектив завода будет создавать новую мгшяну. M o d e l : Учёный открыл новый закон. Родители довольны поведением сына. 2. Exerciţiul 228. Делутаты выбираются (народ). 11. Мать открыла дверь. 4. Книга забыта (ученик). în construcţii pasive. Exerciţiul 227. 2. Мать открывает дверь. Эти цветы были выращены (учёные) в Ботаническом саду. 8. 7. Завод выполняет план досрочно. Студенты изучили этот вопрос. Фрукты богаты (витамины). 5. Художник пишет портрет моего отца. 5. 6. Книги выдаются (библиотекарь) с семи до двенадцати часов. Мать открыла окно. 4.SUBSTANTIVUL 2. 12. 3. 11. Девочка разбила стакан. Рабочие составили план работы на месяц. Завод выполнил план досрочно. 5. 8. Закон охраняет права народа. 1. Товарищ забыл билеты в театр. Национальный театр ставит новый спектакль о жизни молодёжи. 9. M o d e l : Студенты организуют вечер. 3. S. 1. Transformaţi construcţiile active în construcţii pasive. Лекции по теории искусства читаются (известный профессор). 7. 8. 2. 2. Домашнее задание выполняется (студенты). Крупный зарубежный профессор прочитал нам лекцяю о русском реализме. Exerciţiul 226. M o d e l : Её брат был (инженер). M o d e l : Родители довольны (поведение сына). 8. Рабочие составляют план работы на месяц. Комната освещена (яркий свет). 10. Книга прочитана сестрой. Книга читается сестрой. Народные песни исполняются (замечательный артист). explicaţi utilizarea acestuia. 7. Наш город знаменит (свой театр). 1. Рабочие построили новый завод. 3. Exerciţiul 224. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Доклады об:уждаются (участники семинара). 10. 10. Дождевая вода бгдна (соли). 6. На вечере наш ансамбль исполнил народные румынские танцы. Ребёнок болгн (грипп). 2. 7. 10.

5. după modelul dat mai jos. 5. Он был (хороший артист). M o d e l : Николай был моим школьным товарищем. M o d e l : Я стал врачом. Exerciţiul 233. Этот город — промышленный центр. Кем стала ваша двоюродная сестра? (зубной врач) 2. 1. 9. л рол. 8. 1. Кем стал ваш друг? (директор библиотеки) 9. Exerciţiul 232. 1. 2. Мы были (закадычные друзья). 6. 5. Кем был ваш дедушка? (сторож) 8.• MORFOLOGIA 1. кем стал Георге? (милиционер) 6. 3. Она была (учительница). 4. Железо является металлом. 2. Răspundeţi la întrebări. Его сосед был доктором. în propoziţiile date mai jos. Răspundeţi la întrebări. будет (агроном. Михай был (мой лучший друг). Николай — мой школьный товарищ. Чем стал ваш город в годы социализма.' (крупный промышленный центр) 10. Exerciţiul 230. Кем был ваш товарищ? (директор завода) 3. 7. а мой брат — журналистом. Социалистическая Республика Румыния является (моя родина). Кем была Николета? (ткачиха. 2.те. 10. Кем стал Раду? (офицер) 5. 11. Траян — переводчик. Этот город был крупным культурным центром. Кем был Валентин? (староста группы) 10. Exerciţiul 234. Кем был Петре? (прекрасный охотник и рыбак) 6. M o d e l : Железо является (металл). Puneţi cuvintele din paranteze Ia cazul instrumental. 1. Мирча был рыбаком. Николай—токарь. 4. Георге будет (тракторист). Подруга моей сестры-—учительница. Кем стал ваш двоюродный брат? (глазной врач) 3. în propoziţiile de mai jos. Кем стал гаш товарищ? (заведующий магазином) 8. Кем стал Мирча? (водитель трамвая) 4. Василе был шофёром. 11. M o d e l : Кем был Раду? (хороший футболист) Раду был хорошим футболистом. Они были (школьные товарищи). Exerciţiul 231. 3. puneţi predicatele la timpul prezent. Мирча — студент. Великое Национальное Собрание является (высший орган государственной власти Социалистической Республики Румынии). 7. Alcătuiţi cîteva fraze. Долгое время мы были (соседи). 5. Мой новый знакомый — агроном. folosind cuvintele din paranteze. Его дядя — директор школы. Кем был Тудор? (лучший споптсмен университета) 5. 9. Вера — журналистка. Он был (учитель). 4. Практика является (критерий истинности всех научных 94 - . Кем была Елена? (секретарь молодёжной организации). 6.. Мой товарищ был охотником. 9. 6. Бухарест является (столица Социалистической Республики Румынки). Такя •— гереЕсдчша. Мой товарищ был хорошим спортсменом. Её сестра была ткачихой. лем трамвая. puneţi predicatele Ia timpul trecut şi viitor. Кем был Думитру? (хороший техник) 9. M o d e l : Его сосед — доктор. Он был (врач). Мария — студентка. 7. 3. Exerciţiul 229. 7. Кем был ваш отец? (главный инженер завода) 2. 1. 3. 10/Раду. Его сосед будет доктором. Павел •— журналист. 10. Вера — ткачиха. 8.. Тудор был трактористом. folosind cuvintele din paranteze. Кем стал Василе? (главный инженер) 7. Кем был ваш сосед? (главный архитектор города) 4. Ион бт. Чем стала эта школа?(очаг культуры. 2. Она была (певица). Марин Преда является (крупный румынский писатель). Мой дядя был слесарем. 8. 4. M o d e l : — Кем вы станете? (учитель математики) — Я стану учителем математики. Мой дед был крестьянином. 12.

математика. Геэрге болеет (грипп). 11. красота. Кем является Максим Горький? (основоположник советской литературы) 6. 7. Exerciţiul 237. 9. Чем он интерзсуегся? (книги по истории). 3. Чем 95 . Пользоваться (совет. Руководить (семинар. мастерство художника. Любоваться (природа. Чем она восхищается? (горный пейзаж) 5. «Война и мир» является (моя любимая книга). 1. словарь. 4. 4. Болгария — родина моего товарища. 9. M o d e l : Моя сестра увлекается (живопись). Санду является (лучший ученик в классе). Восхищаться (смелость. Директор руководит (завод). după modelul dat. Exerciţiul 235. Моя сестра увлекается живописью. Мы восхищались [ каотины молодэго художника). Ионел интересуется (лёгкая музыка и литература). Михаил Шолохов — знаменитый советский писатель. 5. Управлять (государство. земля). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. 5. Москва — столица Совгтского Союза. Puneţi substantivele din paranteze la cazul instrumental. подвиг. популярность. Пушкин является (основоположник современного русского литературного языка). шахматы). физика. знания. извегтность). M o d e l : «Тихий Дон»— моя любимая книга. M o d e l : Руководить (страна). SUBSTANTIVUL систем и теорий). туберкулёз. музыка. 5. folosind cuvintele din paranteze. 11. 12. 10. При переводе этой статьи она пользэзалась (слэзаэь). folosind cuvintele din paranteze. фут&ол.. Кем является Думитреску? (заведующий лабораторией). 10. Тудор хорошо владеет (французский язык). Лгяин — основатель Советского государства. 7.' И. успех. картина). Гордиться (успех. 10. 8. опыт. рак). Владеть (язык. результаты. Заниматься (русский язык. Болеть (грипп. В. Этот артист обладает (красивый голос). Чем руководит молодой ассистент? (семинар по философии) 2. сын. Мы сидели на берегу моря и любовались (закат солнца). Руководить страной. массы). предприятие). Вопрос об отношении мышления к бытию является (основной вопрос философии). 9. Мы гордимся (свои успехи). работа. 8. история. музыка. M o d e l : Чем вы интересуетесь? (современная поэзия) Я интересуюсь 'современной поэзией. Обладать (талант. Transformaţi propoziţiile de mai jos. Мирча является (прекрасный организатор). Золото — драгоценный металл. Павел Корчагин является (мой любимый литературный герой). Дору увлекается (математика). способности). 2. 4. физика). достижения. Exerciţiul 236. Правительство управляет (страна). Чем является Москва? (столица Советского Союза) 3. 8. «Тихий Дон» является моей любимой книгой. 3. 2. пейзаж. 2. математика. электричество. Кем гордится отец? (свой сын) 3. дочь). M o d e l : — Чем является Решица? (крупный промышленный центр) — Решица является крупным ^промышленным центром. Exerciţiul 233. Увлекаться (работа. Батон — незаменимый материал для строительства зданий. строительство. химия. 12. 3. М. техника. 1. книга). спорт. 9. литература). 11. Кем является ваш товарищ? (директор театра) 4. 1. 6. 7. Răspundeţi la întrebări. Ломоносов —• основоположник русской науки. кружок. 7. В. 8. Exerciţiul 239. 6. 1. спорт. Кем является Георге? (секретарь молодёжно!! организации) 7. Răspundeţi la întrebări. страна. 6. Профгссор Нюсулзску—-мой научный руководитель. 6. закат солнца. Народ — главная сила развития обшества. 1. Чем является практика? (критерий истины) 5. красота. Интересоваться (литература. творец истории. искусство. 4. Чем являггся платина? (драгоценный металл) 2. стройка. Од занижается (химия) в лаборатории.

закат. советоваться—посоветоваться. Вы интересуетесь театром? (литература) 2. заход: С зарей мы отправились в путь. рассвет. ходить. оставаться—остаться. folosind cuvintele din paranteze. я интересуюсь живописью. ездить. идти. Она интересуется инсстраннь^и языками? (румынская литература) 5. 96 . Мирча интересуется спортом? (искусство) 6. 3. гулять—погулять. în construcţiile :u prepoziţia с (со). Мы нашли ключ с прекрасной свежей водой. перед. обедать—пообедать. над. Он интересуется математикой? (физика) 4. восход. M o d e l : Вы интересуетесь музыкой? (живопись) Нет. Чем упранляет рабочий? (машина). плыть. разговаривать. между. Persoana care însoţeşte subiectul în săvîrşirea unei acţiuni (instrumentalul sociativ): Я гулял в парке с сестрой. учиться. Я разговаривал с товарищем. соглашаться— согласиться. знакомиться—познакомиться. под. 2. Чем вы пользуетесь при переводе/ фусско-румынский словарь) 8. за. заниматься. Нам навстречу вышла девушка с длинными волосами. Чем болеет мальчик? (ангина) 10.MORFOLOGIA они любуются? (красота природы) 6. ужинать—поужинать. De obicei. Răspundeţi la întrebări după modelul dat. Михай интересуется историей? (теография) CAZUL INSTRUMENTAL CU PREPOZIŢII [Творительный падеж с предлогами] Cazul instrumental se construieşte cu următoarele prepoziţii: с (со). завтракать—позавтракать. Чем занимается ваш товарищ? (лыжный спорт) 7. 1. находиться. Мы остановились перед домом с колоннами. Simultaneitate în timp: С восходом солнца мы двинулись в путь. О însuşire: Главный инженер завода — специалист с большим опытом. ехать. instrumentalul sociativ apare în propoziţii construite cu următoarele verbe: быть. exprimînd simultaneitatea. жить. плавать. танцевать. работать. Чем обладает этот мальчик? (большой талант) 9. Valorile cazului instrumental construit cu diferite prepoziţii Prepoziţia С (СО): Instrumentalul cu prepoziţia с (со) arată: 1. se întrebuinţează: a) Substantivele заря. Вы интересуетесь унЕСгшаю? (скульптура) 3. играть. Exerciţiul 240. встречаться—встретиться. целоваться— поцеловаться.

с каждым часом. De exemplu: 1. Вы танцевали с Лилией? 12. Вы завтракали с Олимпией? 10. На рассвете мы вышли из дому. 1. Вы разговаривали с соседом? 4. Вы гуляли с Сорикой? 97 . de construcţiile de tipul каждую минуту. с восходом солнца. с наступлением лета. с рассветом. Она Она слушали слушали говорит говорит с интересом. Его Его 2. приезд. M o d e l : —• Ты ходил на танцы с девушкой? •— Да. на рассвете. deseori. Она встретила нас радуясь. Она встретила нас радостно.SUBSTANTIVUL b) Substantive verbale: приход. Вы согласились со своим товарищем? 8. с каждым днём. 2) Pentru exprimarea sensului opus se întrebuinţează genitivul cu prepoziţia без. на восходе солнца. возникновение: c) îmbinări de cuvinte cu pronumele каждый: с каждой минутой. Вы живёте с родителями? 2. Exercifiul 241. Instrumentalul cu prepoziţia с (со) arată modul acţiunii: Мать посмотрела на меня с грустью. 3) Construcţiile de tipul с каждой минутой sînt apropiate. Observaţii 1) Construcţiile с зарей. de adverbele весной. с наступлением осени. Вы поужинали с Сильвией? 11. Вы гуляли вчера с братом? 3. De exemplu: Она встретила нас с радостью. я ходил на танцы с девушкой. Девочка играла со своей подругой? 5. 4. с наступлением зимы sînt apropiate. Observaţii 1) Acest instrumental. по-русски с ошибками. наступление. зимой. Răspundeţi afirmativ la întrebările de mai jos. на заходе. с заходом sînt sinonime cu construcţiile на заре. летом. Comparaţi: С рассветом мы вышли из дому. Весной природа преобразилась. ca sens. poate fi înlocuit prin adverbe sau gerunzii. 2) Construcţiile с наступлением весны. Comparaţi: С наступлением весны природа преобразилась. по-русски без ошибок. С каждой минутой молчание становилось невыносимым. без интереса. на закате. появление. ca sens. Вы работаете с инженером? 9. С его приездом всё в доме изменилось. Вы согласились с оппонентом? 7. Вы занимались с преподавателем? 6. с закатом. осенью.

5. Когда погода переменилась к лучшему? (заря) 3. Юноши и девушки танцуют. Сорин и Давид вернулись домой поздно. С кем вы будете сегодня ужинать? 7. (развитие науки) техника совершенствуется. (наступление весны) на деревьях появились первые листья. С кем гуляла вчера Теодора? 8. potrivit modelului. С кем вы ездили в воскресенье за город? 10. С кем вы занимаетесь по истории русской литературы? 12. 1. когда были в гостях у Виолеты? Exerciţiul 243. 7. (каждый год) жизнь ста. 6. M o d e l : Старик и внук сидели на крыльце старого дома. серые глаза и широкие губы). 1. Когда дети замолчали? (появление отца) 10. (наступление вечера) стало темно и холодно3. Тетради и книги лежали на диване. Они просыпаются (заря). M o d e l : Мы с братом вернулись домой (закат солнца) Мы с братом вернулись домой с закатом солнца. Когда охотники отправились в лес? (рассвет) 2. Мой отец — человек с (сильный характер и большой жизненный опыт). Он живёт в домике с (красная крыша). 3. în propoziţiile de mai jos. Когда вы проснулись? (первый луч солнца) 4. (рассвет) мы пришли в деревню. С кем остался ребёнок дома? 13. 2. С кем вы советовались по этому вопросу? •6. (отъезд Теодора) в домз стало скучно. 5. 6. Răspund. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. 1. Татьяна и Олимпия часто занимаются вместе. Это был человек высокого роста. Exerciţiul 244. 98 . с (длинный и тонкий нос. Мальчик и девочка играют во дворе.MORFOLOGIA Exerciţiul 242. Мзты и сестра в комнате. Exerciţiul 245. Когда охотники возвратились из лесу? (наступление вечера) 7.чэзится лучше и красивее. с большими круглыми глазами. С кем вы работаете над этим проектом? 9. 5. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia c. 8. С кем живет ваша сестра? 3. Студенты и студентки были на вечере. Старик со внуком сидели на крыльце старого дома. 7. Ученики и учителя поехали на экскурсию. 2. 3. Когда в доме стало более спокойно? (уход дяди). 4. (каждый час) больному становилось лучше. Exerciţiul 246. M o d e l : Когда поредел туман? (восход солнца) Туман поредел с восходом солнца. Когда вы переехали в город? (наступление весны) 8.ţi la întrebări. 10. 9. Мать поставила на стол хлеб и колбасу. M o d e l : — С кем вы ездили на экскурсию? — Я ездил на экскурсию со своими друзьями. С кем вы должны встретиться около университета? 14. 6. С кем *вы были в суб5эту в театре? 2. 7. 9. 1. Когда вы стали готовиться к археологической экспедиции? (приход лета) 9. 4. (восход солнца) мы встали и отправились в путь. Наш учитель — человек с (сильная воля и большой педагогический такт). С кем вы говорили по телефону? 5. M o d e l : Это была худая девушка. 8. 1. Ребёнок любит книги с (описания путешествий). Мы живём в трёхэтажном доме с (большие окна). 11. С кем вы познакомились. с (большие круглые глаза). Răspundeţi la întrebări. Когда стало прохладно? (закат солнца) 5. după modelul dat. (наступление осени) птицы улетают на юг. 10. transformaţi îmbinările de cuvinte tipărite cursiv. (приезд отца) в доме стало веселее. Когда все собрались дома? (заход солнца) 6. (каждая минута) шум усиливался. 4. Это была худая девушка. 12. folosind cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia c. 2. С кем она танцевала на вечере? 11. На скамейке сидел старик с (седая борода). Я видел юношу и девушку. С кем вы разговаривали в коридоре? 4.

встретила гостей улыбаясь. 2. Книга написана (доступный язык). Они работают без большого напряжения. б. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu sau fără prepoziţia с M o d e l : 1. 1. 99 . 4. Ливия говорит по-английски без акцепта. Мы расстались без грусти. Он встретил нас (радость). Анна встретила нас (улыбка). 3. în propoziţiile de mai jos. 4. în propoziţiile de mai jos. Мы (труд) поняли его слова. 1. Exerciţiul 248. Она Она слушали внимательню рассказ учителя. 8. На заходе солнца мы возвратились в лесную избушку. Он говорит по-русски (акцент). 2. Exerciţiul 251. Мы слушали его выступление без интереса. Он взялся за эту работу с большим увлечением. На заре мы спустились с горы. 2. Он относится к нам без большого доверия. Она приняла нас радуясь. 4. Коллектив работал напряжённо. Работа написана (красивый почерк). Он пишет эту книгу без большого удовольствия. 7. 1.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 247. 9. Бабушка относилась к нам ласково. 6. 3. Этот текст написан с ошибками. Этот текст написан понятным языком. Эту болезнь сгйчас лечат (новые методы). Мы (грусть) расстались с этими замечательными местами. Девушка говорит (волнение). 11. На рассвете путешественники отправились дальше. встретила гостей с улыбкой. 6. Он пишет по-французски (ошибки). Exerciţiu! 249. Певица исполнила эту арию (большое мастерство). Девушка рассказывала об этом происшествии без волнения. 10. Этот текст написан (понятный язык). Этот текст написан (ошибки). 7. 11. M o d e l : Он понял нас без труда. Эту работу он выполнил (огромный энтузиазм). 1. 5. Он понял нас с трудом. 3. 10. 5. На закате мы остановились для отдыха. 9. 2. 10. 1. Мать смотрела на нас печально. 3. M o d e l : Мы вышли из дому на рассвете. Он работает над этим проектом без большого увлечения. 2. Этот конфликт был решён (мирный путь). Он говорил волнуясь. Работа написана без ошибок. Она говорила (тихий голос) и (волнение). Я (удовольствие) пойду с вами на концерт. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia c. 4. 8. înlocuiţi adverbele şi gerunziile prin cazul instrumental cu prepoziţia с M o d e l : 1. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin construcţii antonimice. Он говорит без уважения о своих родственниках. în propoziţiile de mai jos. В первое время все относились к нему (недоверие). Exerciţiul 250. 12. 7. Старик стал ко всем относиться недоверчиво. Он решил эту проблему (большой труд). 3. 8. Зрители смотрели матч (большой интерес). Мы вышли из дому с рассветом. но (ошибки). 9. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul instrumental cu prepoziţia c. слушали с вниманием рассказ учителя. 2. 6. Мы Мы 2. Оратор говорил (громкий голос) и (большое воодушевление). На вокзал мы ехали без пересадки. Он всегда относится к работе (большая ответственность). 4. Он раегказызает текст (свои слова). 5. Мы слушали его (большое внимание). 5. На восходе солнца мать разбудила детей. 5. M o d e l : Он взялся за эту работу (большое увлечение).

5. 3. С чем вы поздравили вашу подругу? (Международный женский день) 6. Тетрадь лежит под книгой. Răspundeţi la întrebări. Puneţi cuvin'. работать nud. 3. Мы долго думали (решение этого вопроса). но (большое мастерство). Мы шутили (наш друг). 7. 14. Prepoziţia НАД: 1. (Вход) в метро — большая буква «М». Они шли (большие шаги). M o d e l : Мы долго думали (вопрос преподавателя). С чем вы поздравили своих родителей? (золотая свадьба) 5.MORFOLOGIA II. Лампа висит над столом. 2. M o d e l : С чем вы поздравили вашего товарища? (Новый год) Я поздравил своего товарища с Новым годом. 1.ele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia над. Шпиль возвышается (здание). Учёные трудятся (создание) новых машин. Солнце поднялось (горизонт). Птицы летают (дома). трудиться над. размышлять над. Я повгсил портрет матери (свой стол). Prepoziţia ПОД: 1. Зрители смеялись (неудачный артист). folosind cuvintele din paranteze. 4. Коллектив завода работает (позышение качества продукции). (Изба) поднимался голубоватый дымок. 2. С чем вы поздравили вашего товарища? (защита докторской диссертации) 3. Все задумались (этот вопрос). 100 . 7. работать над книгой. Exerciţiul 253. Все смеялись (его глупость). смеяться над. 8. 8. С чем вы поздравили ваших друзей? (законный брак) 4. 5. думать над вопросом. 12. Exerciţiul 254. 1. Мы идем к коммунизму (гигантскиз шаги). Instrumentalul cu prepoziţia над este cerut de unele îmbinări de cuvinte alcătuite din verbe şi substantive: работать над докладом. Instrumentalul cu prepoziţia под arată locul unei acţiuni: Котёнок сидит под столом. Артист исполнил свою роль (большое вдохновение). 4. 6. 2. Alcătuiţi citeva propoziţii cu construcţiile: думать над. С чем вас поздравил преподаватель? (отличный ответ на Экзамене). Самолёт поднялся (земля). С чем поздравил ректор студентов? (успешное окончание учебного года) 2. 15. Работа (конструкция) этой машины продолжалась несколько месяцев. 6. смеяться над глупостью. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia над. Exercifiul 252. 9. Чайки летают (море). Он размышлял (новая задача). 13. Дорога проходит (пропасть). 1. Самолёт летает над городом. 9. M o d e l : Лампа висит (стол). Instrumentalul cu prepoziţia над arată locul unei acţiuni: Лампа висит над столом. Учительница объясняла урок (простые слова). Мы долго думали над вопросом преподавателя. Exerciţiul 255. Рабэта шла (быстрые темпы). С чем вы поздравили вашего товарища? (получение литературной премии) 7.

Где находится трава? (снег) 3. Он сильно изменился (влияние коллектива). 85. Instrumentalul cu prepoziţia перед arată lecui acţiunii exprimate de verb: Машина остановилась перед театром. Наш народ строит новую жизнь под руководством Румынской коммунистической партии. M o d e l : Наш народ строит новую жизнь (руководство Румынской коммунистической партии). 2. обязанность перед коллективом. • Перед моим домом растёт высокое дерево. Где они стояли. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia nod. Перед нашим институтом — небольшой сад. 2. Где прятались путники от дождя? (крыша дома) 6. Exerciţiul 256. Он пришёл в школу перед самым звонком. Instrumentalul cu prepoziţia перед arată timpul în care are Ioc o acţiune: Перед концертом я зашёл к своему знакомому. пока шёл дождь? (мост) 7. 2. 3. 101 . Răspundeţi la întrebări. Exerciţiul 257. Instrumentalul cu prepoziţia под apare în construcţii ca: под руководством. Он написал дипломную работу (научное руководство профессора Думитреску). Где они разговаривали? (окно) 8. под влиянием. Где вы сидели и читали книгу? (старая яблоня). Где они лежали? (дерево) 5. Где играет ребёнок? (стол) 4. 3. 4. 1. 1. Письмо лежит под книгой. Instrumentalul cu prepoziţia перед apare în îmbinări de cuvinte de tipul: долг перед родиной. Construcţiile cu prepoziţia под sînt în corelaţie cu cele în componenţa cărora intră prepoziţia из-под 2: Я положил письмо под книгу. под наблюдением. Мы воевали (начальство опытного командира). 49. utilizarea M o d e l : Где лежит книга? (подушка) Книга лежит под подушкой. De exemplu: Он находится под наблюдением врача. Explicaţi instrumentalului. Я взял письмо из-под книги. Где лежит письмо? (скатерть) 2. Vezi şi p. Он всё ещё находится (наблюдение врача). folosind cuvintele din paranteze. под знаменем. Prepoziţia ПЕРЕД: 1. 1 2 Vezi şi p.\ SUBSTANTIVUL Prepoziţia nod se construieşte şi cu cazul acuzativ. dar aceasta pentru a exprima direcţia 1 acţiunii : Я положил тетрадь под книгу. ответственность перед народом. Я очень волнуюсь перед экзаменом.

Prepoziţia за este în corelaţie cu prepoziţia из-за: Мальчик стоял за дверью. за работой. M o d e l : Когда вы пришли в театр? (начало спектакля) Я пришёл в театр перед началом спектакля. Comparaţi: За обедом все обсуждали это происшествие. Răspundeţi la întrebări. Когда они вернулись домой? (обед) 2. Когда вдруг стало холодно? (заход солнца) 6. Где вы должны встретиться? (вход в театр) 4. Где находится памятник? (здание университета) 2. 3. în construcţii ca: за завтраком. 2. 1 Vezi şi p. за улейном. Когда вы зайдёте ко мне? (начало занятий) 3. 102 . folosind cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia перед. Instrumentalul cu prepoziţia за arată lecui unei acţiuni: За рекой находится большая деревня. Когда вы обычно гуляете? (сон) 5. Когда вы были у егбя дома? (сессия) Prepoziţia ЗА: 1. во время чая. Где растут цзеты? (дом) Exercifiul 259. Мальчик вышел из-за двери. dar aceasta pentru a exprima direcţia 1 acţiunii : В воскресенье мы поедем за город. Виктор пошёл в театр за билетами. Răspundeţi la întrebări. Летом мы жили за городом. Когда вы должны позвонить вашему приятелю? (концерт) 4.I MORFOLOGIA Exerciţiul 258. За деревней начинается густой лес. Во время обеда все обсуждали это происшестие. Когда стало тихо в лесу? (дождь) 7. 82. Мальчик спрятался за дверь. M o d e l : Где вы остановились? (новые афиши) Я остановился перед новыми афишами. за чаем. Prepoziţia за precizează timpul în care are loc acţiunea. Răspundeţi Ia întrebări. Машина приехала за доктором. folosind cuvintele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia перед. Construcţiile sinonime cu acestea sînt: во время завтрака. 1. exprimă scopul acţiunii: Дети пошли в лес за грибами и ягодами. Где они собрались? (вход на стадион) 5. за обедом. Где находится скамейка? (дом) 3. Instrumentalul cu prepoziţia за. folosind substantivele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia за. во время обеда etc. după verbe de mişcare. Exerciţiul 260. 1. Prepoziţia за se construieşte şi cu cazul acuzativ. M o d e l : Где находится озеро? (лес) Озеро находится за лесом.

. Он пошёл в магазин (цветы). 8. Prepoziţia МЕЖДУ: Instrumentalul construit cu prepoziţia между arată: 1. Мы пойдём в буфет между лекцией и семинаром. 5. дружба между народами. между 4. 3.. Где прятался мальчик? (дерево) б. -. Explicaţi utilizarea instrumentalului. сходство между. Exerciţiul 264. Дочь пошла в магазин (сахар и конфеты).. 4. . M o d e l : Мы рассказали друг другу все новости (ужин). Во время обеда я опять спорил с отцом. Отец просматривает утренние газеты (завтрак). Я иду на почту (конверты и марки). Отец идёт в детский сад (маленький ребенок). 1. что он думает о моём решении. Мы рассказали друг другу все новости за ужином. 3. : 103 . 12. Мать запретила мне читать (обед). Вся наша семья встретилась (сбед)> 3. Где была луна? (туча) 2. Она пошла в магазин (молоко и масло). Он идёт в аптеку (лекарства). Он пошёл в библиотеку (книги). 2. Где была машина? (поворот) 3.••• M o d e l : Мать ушла в магазин (покупки) Мать ушла в магазин за покупками.Где находится поле? (сад). Explicaţi utilizarea instrumentalului. Prepoziţia между cu instrumentalul apare în construcţii de tipul: разница между.: . Брат пошёл на вокзал (билеты на поезд). 1. Где находится деревня? (река) 7. Он пошёл на рынок (продукты). Exerciţiul 263. 7. дружба странами. 2. Puneţi substantivele din paranteze la cazul instrumental cu prepoziţia за (pentru -' • a preciza timpul acţiunii). Puneţi substantivele din paranteze la cazul instrumental. Различие между умственным и физическим трудом псстепенно исчезает. Где находится сад? (дом. П.. Стол стоит между куевстыо и окном. 4. 10. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul instrumental. Сосед пришёл (деньги)..: Между братом и сестрой большая разница в возрасте. Un raport de reciprocitate: отношения между государствами. союз между государствами.) 8. Timpul acţiunii: Я буду дома между пятью и шестью часами. M o d e 1: Во время работы мы не разговариваем. Во время у псина все оживленно беседовали.. 4.. 2. 2. Она идёт ка рынок (фрукты и овощи). > M o d e l : Стол стоит между (коовать и окно). Где вы были в воскресенье? (город) 5. Вся семья собиралась вместе во время чая. Я люблю читать газеты во время завтрака. Где сидел зайчик? (куст) 4. 9.SUBSTANTIVUL 1. ' • 1. различие между.. Сестра идёт в булочную (хлеб). 6.. Locul acţiunii: Кресло стоит между письменным столом и книжным шкафом.. 3. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul instrumental cu prepoziţia за. Exerciţiul 261.. (Ужин) я снова спросил отца. Exerciţiul 262. J За работой мы не разговариваем..

наука о языке. Мы слушали с большим интересом доклад о международном положении. Răspundeţi la întrebări. 5. Мы мечтаем о счастливом будущем. 3. отношения между государствами. книга о новой жизни. a zice" şi de verbe cu sensul „a gîndi": a) говорить — сказать. вспоминать — вспомнить. сообщение о погоде. Exerciţiul 267. обо) este cerut de verbe cu sensul „a vorbi. Prepoziţia O: 1. спрашивать—спросить. сказка о лесных зверях. сообщать—сообщить. вражда между соседями. знать. Prepoziţionalul cu prepoziţia o este cerut de verbe ca: заботиться. беседовать. fblosind construcţiile date mai jos: M o d e l : Между братом и сестрой. Alcătuiţi propoziţii. Когда вы пойдёте в буфет? (лекция по истории и семинар по философии). folosind următoarele îmbinări de cuvinte: дружба между народами. Prepoziţionalul cu prepoziţia o este cerut de unele substantive: рассказ о поездке. писать—написать. • 1. Между умственным и физическим трудом. Exerciţiul 266. b) думать. Когда у вас будет перерыв? (конец лекций и начало концерта). Дорога проходит между (гора и река). рассказывать—рассказать. Exerciţiul 265. Alcătuiţi propoziţii. M o d e l : Когда вы будете на факультете? (четыре и шесть часов). В газете пишут о нашем коллективе.MORFOLOGIA 1. между Татьяной и Ириной. Между (берег реки и лес) была большая открытая территория. întrebuinţarea cazului prepoziţional [Употребление предложного падежа] Cazul prepoziţion^ se construieşte cu următoarele prepoziţii: о. Между братом и сестрой большая разница р возрасте. 104 . напоминать — напомнить. Prepoziţionalul cu prepoziţia о (об. на. 4. Между (Бухарест и Тимишоара) около 600 километров. дружба между государствами. De exemplu: Мы смотрим фильм о трудовых подвигах нашего народа. Когда директор будет у себя в кабинете? (десять и двенадцать часов) 2. 3. мечтать. между отцом и матерью. в. помнить. по. 2. 2. между городом и деревней. при. фильм о моряках. folosind cuvintele din paranteze. Мы часто думаем о своих родителях. Между (Москва и Ленинград) 649 километров. между Николаем и Валентином. между директором завода и главным инженером. Мой дом находится между (здание театра и универмаг). Когда можно будет к вам зайти? (два и четыре часа) 3. просить—попросить. Я буду на факультете между четырьмя и шестью часами. De exemplu: Он рассказал нам о своей поездке. беспокоиться. a spune.

15. О чём вы беспокоитесь? (здоровье брата) 5. О чём сообщили по телевизору? (запуск нового спутника Земли) 6. Он забыл (своё обещание). 14. Профессор прочитал нам замечательную лекцию (творчество Льва Толстого). Спор (это случай) долгое время не прекращался.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 268. Мы слушали доклад (международное положение). О чём он думает? (своя работа) 7. О чём вы разговаривали? (новая книга) 4. 1. О чём мечтают люди? (мир) 12. 12. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia o (ou). По радио передавали сообщение (результаты выборов). 3. О чём вам пишут друзья? (строительство нового стадиона) 3. 8. 2. Răspundeţi la întrebări. Мы говорим о встрече. 1. M o d e l : О чём вы спорили? (рассказ Шолохова «Судьба человека»). Я ничего не знаю (этот человек). 14. 4. Он произнёс волнующую речь (жизнь и творчество этого писателя). M o d e l : Мы смотрели фильм (разведчики). О чём рассказывает Тудор? (свой родной город) 5. 4. О ком заботится врач? (больной). Он живёт мечтою (будущее). 105 . О ком вы беспокоитесь? (мать). Его беспокоит мысль (скорая разлука). Михай рассказал (школьный учитель) ^ 3. Я написал ему (наш новый стадион). О чём он вам напомнил? (письмо) 11. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia o. De exemplu: Вечером мы гуляли в парке. О ком он помнит (свои ученики) 10. Его всё больше и больше занимает мысль (поездка по стране). 9. Я прочитал в сегодняшней газете интересную статью (покорение кссмоса). Мы слушали по радио песни (Родина). Преподаватель спрашивал меня (родители). 5. Она часто вспоминает (своё детство). 11. 8. 12. 2. Exerciţiul 269. За обедом они беседовали (новый фильм). 9. 7. Она читает роман (молодёжь). Мы смотрели фильм о разведчиках. 6. О чём он не забывает? (учёба) 8. Астрономия — это наука (нс« бесиые светила). Я прочитал книгу (партизаны). M o d e l : — О ком заботится бабушка? (свои внуки) — Бабушка заботится о своих внуках. О чём вы мечтаете? (поездка в Ленинград) Exerciţiul 270. 13. 6. Răspundsţi la întrebări. 3. 1. 7. О ком он часто вспоминает? (своя учительница) 9. 5. Мы спорили о рассказе Шолохова «Судьба человека». folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. О чём заботятся родители? (наше будущее) 4. Радио сообщило (приезд) иностранной делегации. На семинаре мы говорили (творчество Гоголя). Я напомнил Дану (его обещание). Exerciţiul 271. О ком заботится мать? (дочь). Я читал в газете (твои успели). 1. Мы любим песни (мир и дружба). 2. 10. M o d e l : Мы говорим (встреча). Он помнит (свой долг перед коллективом). О чём вы читали в газете? (подвиг мальчика) 2. Слушатели спросили докладчика (практическое значение) его работы. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia о (об). 10. 13. Дети слушали сказку (страна чудес). 11. Prepoziţiile В şi НА: întrebuinţarea prepoziţiilcr в şi на pentru exprimarea locului [Употребление предлогов в и на ţля выражения места]' Prepoziţionalul cu prepoziţia « a r a t ă interiorul sau limitele unui obiect în cuprinsul căruia se petrece acţiunea sau se află un alt obiect (persoană). Мы мечтаем (счастье народа).

Библиотека находится в (новое здание университета'. Prepoziţionalul cu prepoziţia на arată suprafaţa pe care se săvîrşeşte acţiunea sau pe care se află un obiect (persoană). 6. а после обеда — на факультете. Утром я был в (университет). 7. 11. 2) Pentru exprimarea locului. potrivit unor norme consacrate prin u z 1 . 12. 3. Документы находятся (портфель). 1 2 Vezi şi p. в (шкаф). 5.ем в (горы). Мы встретились на (репетиция). а сестра — на факультете. а летом — на (море). на (стулья). ?. Зимой мы ^тдых. а сестра . 2. Нина работает в (Музей изобразительных ИСКУССТВ). De exemplu: Утром я был в школе. а потом — на (выставка). Exerciţiul 273. Он сидел на крыше дома. prepoziţiile в şi на se construiesc şi cu acuzativul. exprimînd 2 direcţia acţiunii . punîndu-le la cazul prepoziţional cu prepoziţiile в sau на (pentru a exprima locul unde se desfăşoară acţiunea sau locul unde se află un obiect (o persoană). Брат учится в школе. Книга лежит на шкафу. !. 9. Книги лежат везде: на (стол). Folosiţi cuvintele din paranteze. В субботу мы были на (концерт) и в (консерватория). Вчера я был у профессора на факультете. prepoziţiile в şi на se întrebuinţează în mod diferenţiat cu anume substantive.в магазине. M o d e l : 1. Мой отец работает в (город) на (завод). Comparaţi: Вчера я был у учителя в школе. 2. 77. Comparaţi: Он работает в лаборатории. Утром я занимался на (факультет). Dacă este vorba de substantive însufleţite. а потом — в (магазин). Он входит в аудиторию. — Где вы были? (магазин) — Я был в магазине. exprimarea locului se realizează cu ajutorul genitivului cu prepoziţia y. а сестра — на (факультет). 77.• MORFOLOGIA Костюм висит в шкафу. De exemplu: Тетради лежат на столе. 10. а после обеда — в (публичная библиотека). cazul prepoziţional cu prepoziţiile в şi на se întrebuinţează numai atunci cînd este vorba de substantive neînsufleţite. 106 . на (диван). Vezi şi p. M o d e l : Брат учится в (школа). ынск). Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia в sau на. 1]петы стоят в (ваза). — Где вы были? (рынок) — Я был на рынке. Платок лежит в кармане. 4. Мать работает на почте. Утром я был на (. Observaţii 1) După cum se ştie. Exerciţiul 272. în majoritatea situaţiilor.

Răspundeţi la întrebări. Где работает Марианна? (телеграф) 4. după modelul dat. după modelul dat. Где вы проводили отпуск? (деревня) 6. Вы были на заводе? (музей) 6. Exerciţiul 275. Transformaţi propoziţiile de mai jos. Он ездил в Париж на Международный конгресс математиков. 5. Вы были в Крайове? (Яссы) 5. Мы познакомились в прошлом году. занятия). c) substantivele начало. 1. precum şi substantivele год. Гоголь жил в XIX веке. я учусь на факультете. 2. substantivele care denumesc lunile anului. столетие. • 1 Vezi şi p . apar: a) substantivul месяц „lună" şi. старость: В детстве я жил в Банате. Где вы были утром? (университет. 1. Вы работаете на почте? (магазин) 2. Exercifiul 274. Они ходили в клуб на танцы. концерт) 8. Он был в университете на занятиях. Prepoziţionalul cu prepoziţia в arată locul unei acţiuni 1 : Она работает в институте. Вы были в магазине? (рынок) 3. Директор в кабинете? (совещание) 8. 3. 2. d) substantivul час (pentru exprimarea aproximativă a orei): Он вернулся домой во втором часу. M o d e l : Вы учитесь в школе? (факультет) Нет. respectiv.SUBSTANTIVUL 1. Где состоялся сегодня футбольный матч? (центральный стадион) 10. Он ходил в город на выставку. Где вы гуляете по вечерам? (городской парк) 3. M o d e l : Он ходил в университет на занятия. Где вы были в воскресенье? (лес) 2. Вы гуляли сегодня в парке? (бульвар). Он ходил в университет на лекцию. b) substantivele: детство. век: В прошлом месяце у нас в гостях была иностранная делегация. 107 acuzativul 1 : . Книга лежит в шкафу? (стол) 7. середина. 6. Где остановился поезд? (маленькая станция) 9. Prepoziţia В: 1. Где учится сестра? (школа) 7. Где вы живёте? (главная улица) 5. конец: Он приедет в начале марта. молодость. Он приехал к нам в мае. юность. Cu acest sens. Он ездил в Бухарест на совещание. Observaţie Pentru exprimarea exactă a orei se foloseşte Он пришёл домой в четыре часа. 105 — 106. Они ходили в театр на новый спектакль. folosind cuvintele din paranteze. Prepoziţionalul cu prepoziţia в arată timpul cînd are loc o acţiune. Вы гуляли в лесу? (парк) 4. Где вы были вечером? (клуб. Профессор в лаборатории? (кабинет) 10. 4. Документы в портфеле? (стол) 9.

Лермонтов жил (прошлый вех). Брат окончил школу (1977 год). в волнении. участие в работе. в восхищении. 2. Folosiţi cuvintele din paranteze. 4. В начатз нгдели. Занятия в школах начинаются (сентябрь). (Сентябрь) шли проливные дожди. 14. Сессия у нас будет (декабрь). Alcătuiţi propoziţii. 6. punîndu-le Ia cazul prepoziţional cu prepoziţia « (pentru a exprima timpul acţiunii). помогать — помочь в учебе. в середине недели. Отец родился (1933 год). Exerciţiul 276. Когда начинается осень? 4. Пушкин родился (1799 год). Мы догозорились встретиться (конец февраля). Evîrciţiul 279. в конце недели. 4. Когда в нашей стране очень жарко? 7. 108 . 5. (Детство) я любил гулять в лесу и слушать пенье птиц. в i-онце месяца. Мать родилась (1935 год). В кэице педели мы снова соберёмся все вместе. 15. И. Prepoziţionalul cu prepoziţia в se utilizează atunci cînd substantivul respectiv denumeşte un obiect de îmbrăcăminte: Она была в черной юбке и белой блузке. в гневе. Prepoziţionalul cu prepoziţia в este cerut de unele verbe şi substantive: нуждаться в помощи (поддержке. нужда в помощи (поддержке. (Старость) отец любил рассказывать о езэя* пуггтпззтв'лях. Model: В концз недели. Производственная практика студентов будет (июнь и июль). участововать в работе. (Будущий месяц) состоится Мгжцународный съезд лингвистов. 5. Он приезжал к нам в гости (апрель). 16. Prepoziţionalul cu prepoziţia в exprimă o stare sufletească: в печали. 9. Exerciţiul 277. folosind construcţiile date mai jos. 1. Дедушка умер (глубокая старость). Răspundeţi la întrebări (cu privire la timpul acţiunii). в середине месяца. (Юность) он мечтал стать лётчиком. в беспокойстве. 3. (Этот мггяц) состоялся фгстиваль румынского фильма. 8. помощь в учёбе. 2. 7.тоя зима? 5. Он был в большом гневе и не думал о своих поступках. Выставка откроется (начало августа). M o d e l : (Дгтсгзо) я мечтал стать моряком. В детстве я мечтал стать моряком. в конце года. Когда вы уезжаете в отпуск? Ex2"iţij] 273. совете). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia e. De exemplu: Она была в восхищении от этого платья. 12. в начале месяца. 1. Хэ"да начитается вггна? 2. в восторге. в середине года. 13. сомневаться в правильности.MORFOLOGI\ 3. 3. (Молодость) мой дядя увлекался спортом. Когда крестьяне собирают пшеницу? 6. M o d e l : —Когда у вас будут весенние каникулы? — У нас весенние каникулы будут в апреле. В прошлом месяце у нас гостила Адриана. совете). Она пришла сегодня в новом платье. в возмущении. Сэгла в наш.л стране очень холодно? 8. Когда начинается лето? 3. в удивлении. 5. 4. M o d e l : (Прошлый месяц) у нас гостила Адриана. 10. Это случилось (январь). Когда нии:п. в началз года. folosind în răspunsuri denumirile lunilor la cazul prepoziţional cu prepoziţia a. 1. Он приедет (середина мая).

Когда вы обычно ужинаете? 5. Все зрители были в восторге от его игры 3. Спектакль начнётся (восьмой час). В чём была Николета? (чёрная юбка и красная кофта) 6. Из дома вышел человек (чёрный плащ). Она была в большом горе: у неё умерла мать. 1. Exerciţiul 284. Все пришли на бал (нарядные платья и костюмы). Когда он остался сиротой? (раннее детство) 3. Когда вы мечтали стать мореплавателем? (детство) 2. Когда вы увлекались игрой в шахматы? (юность) 4. Он всегда был в чистой. M o d e l : Когда вы завтракаете? Мы завтракаем в восьмом часу утра. Когда ваш отец был в Африке? (молодость) 5. Когда вы сегодня проснулись? 2. Нина пришла сегодня на работу (новое платье). Обычно мы просыпаемся (шестой час). Когда начинает темнеть на улицг? 8. Я буду с тобой и в радости и в горе. Transformaţi propoziţiile tipărite cursiv. 4. Вчера мы ужинали (десятый час). M o d e l : —Когда вы любили кататься на санках? (детство) — Я любил кататься на санках в детстве. Когда вы обычно обедаете? 4. Explicaţi folosirea prepoziţionalului cu prepoziţia «. 6. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia e. Он любил ходить (лёгкий серый костюм). В чём была Елена на вечере? (длинное декольтированное платье) 5. 109 . 6. Răspundeţi la întrebări. M o d e l : Мы обедали (третий час). Летом он ходил (бглая рубашка и большая соломенная шляпа). отглаженной рубашке. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia «. Model: В чём была Марианна в театре? (длинное чёрное платье) Марианна была в театре в длинном чёрном платье. Сегодня она была (зимнее пальто). Когда он был в гневе. Răspundeţi la întrebări. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia в. 2. В чём была девочка? (розовое платье) 3. 7. 1. Exerciţiul 281. 5. 3. 5. 4. 6. după modelul dat. отглаженная рубашка. 1. indicînd aproximativ ora.SUBSTANTIVUL Exerciţiul 280. К нам подошёл человек (дождевой плащ). M o d e l : Она была (длинное платье). 1. Мы закончили сегодня работу (второй час). 1. В чём был Ион? (новая шляпа и нарядная куртка) Exerciţiul 286. После отъезда сына мать была в глубэкой печали. Răspundeţi la întrebări. никто не осмеливался подходить к нему. Она была в длинном платье. Когда умерла его бабушка? (глубокая старость). Когда ваша сестра стала увлекаться теннисом? (ранняя юность) 6. Citiţi propoziţiile de mai jos. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia «. Когда начинает светать? Exerciţiul 283. 2. Exerciţiul 282. 5. Поззд прибывает (четвертый час). Мы обедали в третьем часу. Она была в восхищении от этой шляпы. Когда вы обычно завтракаете? 3. 1. В чём она была сггодня? (лыжный костюм) 2. 3. Когда вы ложитесь спать? б. Exerciţiul 285. В чём он ходит? (шинель и военная фуражка) 4. M o d e l : На нём всегда была чистая. 4. 2. Когда вы начинаете работать? 7. Мы должны быть на вокзале (сздьмой час).

6. Я увидел группу экскурсантов. Мы вышли из дому на рассвете. unele substantive pot fi uti'izate şi în construcţii cu instrumentalul fără prepoziţie 2 : Мы ездили в Киев поездом. 3. Ионел любит ездить на велосипеде. В комнату вошёл человек. Он нуждается (помощь коллектива). Весь румынский народ принимает активное участие (строительство новой жизни). 2. н? котором был серый костюм. Prepoziţionalul cu prepcziţia на arată mijlocul de transport cu care se face o deplasare. на автобусе. Мы приняли участие (эта работа). на лошадях. восход. Exerciţiul 287. Больной нуждается (заботливый уход). на восходе солнца. 11.prepoziţional apare în construcţii de tipul на днях. 90. на которых были яркие национальные костюмы. Он помогает товарищу (учёба). Prepoziţia НА: 1. 14. Prepoziţionalul cu prepoziţia на arată locul acţiunii 1 : ЕГО родственники живут на Кавказе. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia e. 12. 5. Он сомневается (возможность) закончить эту работу вовремя. на заходе солнца). на велосипеде. Prepoziţionalul cu prepoziţia на exprimă timpul cînd are loc acţiunea. 105-106. На нём был модный костюм. 3. 4. на которой была красивая длинная юбка. на пароходе. До вокзала мы доехали автобусом и троллейбусом. на трамвае. Мы сомневаемся (правильность его выбора). На днях я закончу работу. на самолёте. prepoziţia на -f. закат. 2. на котором были широкополая шляпа. 10. Prepoziţionalul cu prepoziţia на precizează timpul (într-un viitor apropiat) în care se va realiza o acţiune. Она участвовала (концерт художественной самодеятельности). Vezi şi p. Construcţiile cu acest sens se redau cu ajutorul următoarelor substantive: a) неделя (на этой неделе. M o d e l : Он нуждается (помощь родителей). Cu acest sens. 4. Инженер проверил сноза все расчёты и убгдился (их точность). на прошлой неделе) . Aceste construcţii au sensul скоро. на метро. Он оказал мне большую помощь (работа). Он хорошо разбирается (русская литература). 3. 13. 4. на рассвете. 9. 7. 1 3 Vezi şi p. на машине. Николай испытывает нужду (помощь и совет). Я увидел жгнщину. рассвет. De exemplu: На прошлой неделе мы были на сельскохозяйственной выставке. 110 .a. на которой была новая модная кофточка. на оленях ş. Я убедился (его правота). заход (на заре. De exemplu: До стадиона мы добрались на трамвае и на автобусе. 2. Cu acest sens. на троллейбусе. De exemplu: На этих днях инженер уезжает в командировку. На будущей неделе мы уедем на производственную практику. în acest scop se poate folosi orice substantiv care denumeşte un mijlcc de transport: на поезде. 8. MORFOLOGIA 1.. 6. на мотоцикле. на лодке. Он вылетел в Сату-Маре на самолете. Я познакомился с девушкой. Наша команда участвует (соревнование на первенство страны по футболу). на будущей неделе. b) заря. Он нуждается в помощи родителей. 5. 1. На улицг я увидел человека. на этих днях. на закате солнца.

Răspundeţi la întrebări. (Закат) пастух вернулся со своим стадом с пастбища. 111 . Вчера мы были в парке и катались (лодка). жениться на ком-либо (жениться на студентке. Model : Когда вы были за городом? (прошлая неделя) Я был за городом на прошлой педеле. 5. Răspundeţi la întrebări după modelul dat. 2. M o d e l : (Будущая неделя) в наш город приедет цирк. наконец. играть на виолончели). Моему брату очень нравится кататься (коньки). (Прошлая неделя) у нас было партийное собрание. жениться на красивой девушке). Он ездил на прогулку пл велосипеде. M o d e l : Он прилетел в Ташкент самолётом. До городского парка можно доехать автобусом или троллейбусом. Вы прилетели на вертолёте? (самолёт). Когда они узнали. Вы ехали на автобусе? (троллейбус) 7. Prepoziţionalul cu prepoziţia на se întilneşte în următoarele construcţii: говорить. хотя было прохладно. 8. Когда они уже были в пути? (восход солнца) 5. 9. 4. Вы приехали на поезде? (машина) 3. на закате солнца. (Восход солнца) мы уже лежали на пляже. 7. Вы катались на лодке? (катер) 5. 2. 1. Когда мать разбудила детей? (рассвет) 4. 3. Exerciţiul 288. Когда сэстоится ваша встреча со школьными друзьями? . играть на рояле. 6. 4. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia na. (Рассвет) крестьяне уже работали в поле. 4. ни автобусе. Вы ехали на автобусе? (машина). 6.(будущая неделя) 3. Exerciţiul 290. Космонавты облетели несколько раз Землю (космический корабль). В Деву мы поедем автобусом. Мы поехали за город (электричка). Вы катались на велосипеде? (мотоцикл) 4. Наша делегация вернулась из Бухареста (поезд). 5. на рассвете. 3. Explicaţi utilizarea cazului prepoziţional. (Заря) мы проснулись и отправились дальше в путь. Exerciţiul 291. на заходе солнца. Они прилетели из Москвы (самолёт). folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia на. 3. înlocuiţi cazul instrumental prin cazul prepoziţional cu prepoziţia na. 1. (Закат солнца) мы вышли из леса и направились к дому. Exerciţiul 292. играть на каком-либо инструменте (играть на скрипке. До порта мы добрались (катер). Он прилетел в Ташкент на самолёте. 1. 5. M o d e l : Вы приехали на трамвае? (автобус) Нет. Вы катались на санках? (лыжи) 6. а до стадиона — (автобус). Он летал в Яссы самолётом. Он ездит на работу трамваем. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele construcţii: на заре. (Эта неделя) мы пойдём вместе в кино. 7. До аэродрома нас доставили (вертолёт). Exerciţiul 289. Когда охотники поймали. писать на каком-либо языке (говорить на французском языке. folosind cuvintele din paranteze. 10. 2. 1. (Будущая неделя) я буду праздновать свой день рождения. Они уехали поездом. Model : Он ездил на прогулку (велосипед). Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia na. На будущей педеле в наш город приедет цирк. До центра города можно доехать (троллейбус). на восходе солнца. 1. зверя? (закат солнца) Exerciţiul 293. До Брэилы мы плыли по Дунаю (пароход).SUBSTANTIVUL 5. 2. что не будет больше литературного вечера? (эта неделя) 2. 8. писать на английском языке).

Николай играет (гитара). 4. „de faţă cu": Он признался в этом при родителях. при старании. При социализме каждый человек является хозяином своей страны. Model: П зи (пергзод) этой статьи я пользовался словарём. Елена играет (пианино). 2. Регина учится играть (рояль). О condiţie: при условии. 4. Пр i перзззде этой статьи я пользовался словарём. при желании. 1. Exerciţiul 296. при встрече. Этот город был основан при (народная власть). при феодализме. Он сказал это при свидетелях. b) prin substantive verbale: при освбождении. При крепостном праве крестьяне находились в личной зависимости от помещиков. Exercifiul 295. при посещении. 2. Model : Санду играет (скрипка). При фабрике есть детский сад. при луне. Все мои друзья хорош э играют (народные музыкальные инструменты). При (капитализм) трудящигся подвергаются жестокой эксплуатации. 5. 4. Timpul: a) prin substantive care denumesc perioade istorice: при капитализме. 5. 3.plu: При желании он может хорошо работать. при поддержке. 112 . Prepoziţionalul cu prepoziţia при se întîlneşte în următoarele construcţii: при свете лампы. 5. при помощи. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. avînd în această situaţie sensul de „în prezenţa". При (царизм) передовые представители русской культуры подвергались жестоким гонениям. De exemplu: При обсуждении этого вопроса между ними возникли большие разногласия. Prepoziţia ПРИ: Prepoziţionalul cu prepoziţia при exprimă: ' 1. При (коммунизм) каждый будет трудиться по своим способностям и получать по своим потребностям. При помощи товарищей я быстро овладел русским языком. De exemplu: Эта гидроэлектростанция была построена при народной власти. Punsţi cuvintele din parantezî la cazul prepoziţional cu prepoziţia на. De exen. При (царизм) в России не была развита тяжёлая промышленность. при социализме. при лампе. 2. при народной власти. Санду играет па скрипке. 3. при наличии. При социализме труд стал делом чести. при коммунизме. Locul: При нашем университете есть хорошая библиотека. Владимир играет (балалайка). При нашем доме есть хорошая спортивная площадка. при обсуждении. при отсутствии. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional M o d e 1: При (социализм) каждый человек является хозяином своей страны. Prepoziţionalul cu prepoziţia при redă împrejurările în care are loc acţiunea.MORFOLOGIA Exerciţiul 294. 3. 1.

Пэ вечерам мы работаем при (электрическое освещение). Когда была издана эта книга? (жизнь автора). 9. Виктор признался в своей ошибке в присутствии родителей. Она сообщила мне о своём решении в присутствии матери. 113 . Когда вы увидели Дана? (пссешение музея) 4. 4. при университете. Exerciţiul 299. 4. При (наш завод) есть детский сад. 2. Она работает при свете лампы. "Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. 4. При студенческом клубе работает драматический кружок. при школе. Он погиб при (-юзобождение родного сел:. M o d e l : При (желание) ты можешь выполнить эту работу за два дня. Alcătuiţi propoziţii cu construcţiile date mai jos. 5. 3. при вокзале. 2. Когда вы поговорите с ним об этом? (встреча) 2. при содействии. 8. Exerciţiul 302. 1. 2. 6. При (старание) всё можно сделать. 2.). 1. Его ранили при (взятие крепости). 5. при заводе. при поддержке. При желании. 3. 11.SUBSTANTIVUL 1. 4. M o d e l : Когда вам было грустно? (расставание) При расставании. 2. 3. При (обсуждение его дтслада) возникли споры. 1. Дорога была хороша видна при (свет луны). M o d e l : При (студенческий клуб) работает драматический кружок. Я могу писать при (хорошее освещение). при помощи. Когда на собрании было шумно? (сбс/жденпе вопроса об экскурсии) 3.lrebări. Он смог преодолеть все трудности при (дружеская поддержка товарищей). При (фабрика) есть детские ясли. Я ему всё скажу при (встреча). Это случилось в присутствии свидетелей. Exerciţiul 298. Exerciţiul 303. При (эта школа) есть большое подсобное хозяйство. При театре. 6. При (клуб) организовали различные кружки самодеятельности. При (желание) ты можешь написать хорошее сочинение. folosind cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional cu prepoziţia при. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. 7. Мы любим гулять при (луна). 4. При (помощь коллектива) я смогу быстро овлацеть русским языком. 1. при наличии. 3. 7. Мы с ним познакомились при (посещение института). Эту работу можно выполнить в срок только при (участие) всего коллектива. Exerciţiul 300. Он сказал мне о своём намерении в присутствии товарищей. Puneţi cuvintele din paranteze la cazul prepoziţional. 5. При этом (завод) есть стадион. 1. Rătpurt'cţi Ia ir. при факультете. Больной может засыпать только при (синий евгт). При (каждый вокзал) есть комната матери и ребёнка. При (кафедра русского языка) работает научный студенческий кружок. Model: Он признался в своей вике в присутствии отца. Я ей всё объясню при (свидание). При желании ты можешь выполнить эту работу за два дня. Model : При вокзале есть ресторан. Он признался в своей вине при отце. Exerciţiul 297. 8. При (каждая школа) есть библиотека. 3. Мы обедаем в столовой при (институт). При (наш университет) есть столовая. 12. Alcătuiţi propoziţii cu construcţiile de mai jos. Model: Она работает при (свет лампы). При (университет) есть студенческий клуб. При (наше по!!ле. înlocuiţi construcţiile tipărite cursiv prin cazul prepoziţional cu prepoziţia при. Exerciţiul 301. При (расставание) они долго жали друг другу руки. 5. 10. При (школа) есть буфет.ше) он встал.

по приезде. în această situaţie. . De exemplu: По возвращении домой он сразу принялся за работу. по возвращении. по истечении срока.MORFOLOGIA Prepoziţia ПО: Prepoziţionalul cu prepoziţia no arată timpul (momentul) cînd are loc acţiunea. De exemplu: По окончании факультета он стал работать на заводе. по окончании. После окончания факультета он стал работать на заводе. По окончании школы он поступил на факультет. prepoziţionalul cu prepoziţia no intră în construcţie cu substantive verbale: по прибытии. prepoziţionalul + prepoziţia no poate fi înlocuit prin genitiv + prepoziţia после. Cu acest sens.

блузки. блузкам. платьям новые костюмы. P. care pot fi percepute în mod direct: добрый человек. D. Р.ADJECTIVUL [Имя прилагательное] Adjectivele se acordă în gen. платьями (о) новых костюмах. платья новых костюмов. блузки. блузок. блузках. persoană). adjectivele sînt de trei feluri: calitative [качественные]. Adjectivele calitative arată proprietăţile (calitatea sau însuşirea) unui obiect (fenomen. А. платья новыми костюмами. новый костюм нового костюма новому костюму новый костюм новым костюмом (о) новом костюме новая блузка новой блузки новой блузке новую блузку новой блузкой (о) новой блузке Neutru [Средний род] новое платье нового платья новому платью новое платье новым платьем (о) новом платье Plural [Множественное число] Pentru tocte genurile [Для всех родов] N. хорошее 115 . I. новые костюмы. A. блузками. De exemplu: Singular [Единственное число] Feminin [Женский род] Masculin [Мужской род] N. платьях FELURILE ADJECTIVELOR [Разряды имён прилагательных] în limba rusă. de relaţie [относительные] şi posesive [притяжательные]. număr şi caz cu substantivele pe care le determină. G. I. G. D. платьев новым костюмам.

молода. сельский клуб. летний отпуск. prin înlăturarea desinenţei şi adăugarea sufixelor.ază grade de comparaţie: Gradul pozitiv Gradul comparativ красивый красивее более красивый Gradul superlativ красивейший самый красивый 3. свежий — свежо свежий — свежесть. funcţia. прошлогодний урожай. de regulă. Comparaţi: Adjective de relaţie золотое кольцо „inel de aur" каменный дом „casă de piatră" Adjective calitative золотое сердце „inimă de aur" каменное лицо „faţă împietrită" 11G . persoane). ново. b) ideea de loc: здешний климат. Adjectivele de relaţie pot exprima: a) ideea de timp: вчерашний случай. 5. интересный случай. pot avea antonime: молодой — старый умный — глупый узкий — широкий белый — черный Adjectivele de relaţie arată proprietăţile unui obiect (fenomen. лесная тропинка. преподавательский состав. смелый мальчик. form. молоды новый молодой 2. деревянная ложка. завтрашнее собрание. молодой — молодо молодой — молодость 2. d) ocupaţia. o formă lungă şi o formă scurtă: Forma scurtă Forma lungă нов. formează. adjective cu sens diminutival: новый — новенький хороший—хорошенький добрый — добренький 4. adverbe în -o şi substantive în -ость. au. formează.MORFOLOGIA поведение. новые туфли. Aceste adjective se caracterizează prin următoarele particularităţi: 1. Dacă sînt folosite în sens figurat. каменный дом. молодэ . cu ajutorul sufixelor. persoană). хрустальная ваза. Adjectivele de relaţie nu au grade de comparaţie. синяя блузка. новы молсд. c) materialul din care este făcut un obiect: стальной нож. сегодняшние события. specialitatea: студенческий билет. чудный ребёнок. -есть: 1. adjectivele de relaţie devin adjective calitative. prin raportarea lor la alte obiecte (fenomene. нова. городской транспорт.

плохой пример. UI). заячий тулуп. -ее старое здание молодое растение большое озеро строгое отношение осеннее пальто хорошее место Observaţii 1) Au desinenţa -ый (la masculin) adjectivele cu tema în consoană dură (ex- ceptînd consoanele MC. медвежья берлога. густой лес. 2) Au desinenţa -ou (la masculin) adjectivele cu tema în consoană dură. Comparaţi: Adjective calitative Adjective posesive лисий у м волчий аппетит лисий хвост волчья пасть DESINENŢELE ADJECTIVELOR CALITATIVE ŞI DE RELAŢIE [Охэячанил качественных и количественных прилагательных] La s i n g u l a r . тётя— тётин. Си aceste sufixe se formează adjective posesive mai ales de la nume de animale. -яя старая улица молодая женщина большая ваза строгая мать осенняя ночь хорошая девочка Neutru -се. -овский. Exemple: молодой человек. în ucest caz ele capătă valoarea de adjective calitative.ADJECTIVUL Adjectivele posesive arată cui îi aparţine obiectul denumit de substantivul determinat. Această desinenţă este întotdeauna neaccentuată. дед— дедов. -ъи. дядя — дядин. -ОЙ. -ИЙ старый дом молодой человек большой парк строгий отец осенний день хороший мальчик Feminin -ая. Ele pot avea dcuă sensuri prir. -ье. чужой человек^ 117 . Панин—Панинский. -инский. cu sufixul -im— de la substantivele în -aj-я: Маша — Машин. -веский. 3. Cu sufixele -скип.cipale: a) să arate posesia: лисий хвост. кошка — —кошкин. -oe —de la substantive însufleţite. preparat (sau extras) din animalul de la numele căruia este derivat adjectivul: лисий воротник. adjectivele pcsesive capătă văicărea de adjective de relaţie. Adjectivele posesive pot fi folosite şi cu sens figurat. Cu sufixele -im. b) să arate că obiectul respectiv este făcut. cu sufixul -ов— de la substantivele masculine: отец— отцов. козье молоко. умный мальчик. добрый человек. Exemple: красивый подарок. 2. Си aceste sufixe se formează adjective de la nume de familie: Павлов — Павловский. Саша — Сашин. рыбий жир. adjectivele calitative şi cele de relaţie au următoarele desinenţe: Masculin -ЫЙ. Această desinenţă este întotdeauna accentuată. Dacă sînt folosite cu acest sens din urmă. большой опыт. Adjectivele posesive se formează cu ajutorul sufixelor şi anume: 1. -ья. Си sufixele -ий. новый автомобиль.

тихий уголок. ранняя весна. молодое поколение. b) adjectivele cu tema in consoana moale н: зимний день. горячие блюда. Din declinarea dură fac parte adjectivele cu tema în consoană dură: красивый. чужое горе. -ие. хороший пример. строгая учительница. Desinenţa -ая poate fi accentuată sau neaccentuată. Din declinarea moale fac parte adjectivele cu tema în consoana moale н: синий. 4) Au desinenţa -а. к. маленькая девочка. хороший. красивые женщины. горячий чай. Exemple: новое сообщение. Declinarea adjectivelor calitative şi de relaţie [Склонение качествгнных и относительных прилагательных] Adjectivele calitative şi cele de relaţie se încadrează în trei tipuri de declinare: declinare dură. Această desinenţă poate fi accentuată sau neaccentuată. вечерний. свежий. передовой. добрые люди. свежие помидоры. большая комната. летний. к. большие дома. модные туфли. indiferent de gen. declinare moale şi declinare mixtă. общая задача. свежий хлеб. яркий свет. Această desinenţă este neaccentuată. переднее место. горячая вода. Au desinenţa -tie următoarele adjective: a) adjectivele în consoana moale н: зимние дни. 1. свежее молоко. строгое предупреждение. синий карандаш. b) adjectivele cu tema într-o consoană velară (г.MORFOLOGIA 3) Au desinenţa -ий (la masculin) următoarele adjective: a) adjectivele cu tema într-o consoană velară (г. чужой. общий интерес. х): лёгкие упражнения. ч. синие брюки. тихие улицы. добрая девушка. x): строгий учитель. искренний. новый. Din declinarea mixtă fac parte adjectivele cu tema în consoanele г. 118 . ш. к. строгие правила. общие дела. общее собрание. чужая страна. горячий. большой. x şi ж. красивое платье. 2. cu excepţia celor care au tema în consoana moale и. ч. тихое место. вчерашнее происшествие. щ: лёгкий. маленькое озеро. зимняя дорога. La p l u r a l adjectivele (calitative şi cele de relaţie). c) adjectivele cu tema într-o consoană şuierătoare (ж. общий. летний костюм. ч. 7) Au desinenţa -ее (la neutru) următoarele adjective: a) toate adjectivele în consoana moale и: зимнее утро. c) adjectivele cu tema într-o consoană şuierătoare (ж. ранний рассвет. тихая ночь. щ): хорошие дети. молодой. строгий. большое окно. Exemple: молодая женщина. плохой. b) adjectivele cu tema într-o consoană şuierătoare şi cu accentul pe temă: хорошее произведение.ч (la feminin) toate adjectivele. чужие мнения. se termină în -ые. щ). Au desinenţa -ые adjectivele cu tema în consoană dură: новые города. 6) Majoritatea adjectivelor au (la neutru) desinenţa -oc. горячее блюдо. 5) Au desinenţa -яя (la feminin) adjectivele cu tema în consoana moale н: утренняя газета. ui. тугой. ui. вчерашние события. старый. тихий. здешний. прекрасный.

молодого D. (о) красивом Neutru красивая красивой красивой красивую красивой (о) красивой красивое красивого красивому красивое красивым (о) красивом Neutru Feminin Masculin N. красивым А. молодой G. La adjectivele cuprinse în declinarea moale accentul cade întotdeauna pe temă. Р. искреннего искренним (об) искреннем искренняя искренней искренней искреннюю искренней (об) искренней искреннее искреннего искреннему искреннее искренним (об) искреннем 119 . Masculin Feminin Neutru искренний искреннего искреннему искренний. молодой. А. красивого D. I. красивые G. (о) молодом молодая молодой молодой молодую молодой (о) молодой молодое молодого молодому молодое молодым (о) молодом Plural Pentru toate genurile N. красивых D. красивый G. красивых I. молодого I. G. D. молодых молодыми (о) молодых Declinarea moale [Мягкое склонение] Singular N. Declinarea dură [Твёрдое склонение] Singular Masculin Feminin N. красивого I.• ADJECTIVUL Adjectivele care fac parte din declinarea dură şi din declinarea mixtă se împart în două categorii: adjective cu accentul pe temă şi adjective cu accentul pe desinenţă. (о) красивых молодые молодых молодым молодые. красивому А. Adjectivele nu-şi schimbă locul accentului in cursul declinării. красивыми Р. красивые. молодому А. красивым Р. молодым Р. красивый.

больших большими (о) больших . хорошего I. хороший G. большим Р. G. щ Singular Masculin Feminin N. (сб) искренних Declinarea mixtă Formele declinării adjectivelor cu tema în ж. большой. большой G. хорошего D. искренним А. большому А. ч. I. искренних I. хороших хорошими (о) хороших 120 большие больших большим большие. хорошему А. большого D.MORFOLOGIA Plural Pentru toate genurile N. D. А. Р. (о) большом Neutru большая большой большой большую большой (о) большой большое большого большому большое большим (о) большом Plural Pentru toate genurile N. искренние G. ш. хороший. искренними Р. (о) хорошем Masculin Neutru хорошая хорошей хорошей хорошую хорошей (о) хорошей хорошее хорошего хорошему хорошее хорошим (о) хорошем Feminin N. большого I. искренних D. хорошим Р. искренние. хорошие хороших хорошим хорошие.

A. G. P. -ьи Singular Masculin N. лисий. (о) лисьем Plural Pentru toate genurile Feminin Neutru лисья лисьей лисьей лисью лисьей (о) лисьей лисье лисьего лисьему лисье лисьим (о) лисьем 121 лисьи лисьих лисьим лисьи. G. Plural Pentru toate genurile N. плохого плохим (о) плохом плохая плохой плохой плохую плохой (о) плохой плохое плохого плохому плохое плохим (о) плохом N. тихий G. р. тихих тихими (о) тихих плохие плохих плохим плохие. D. к. лисий G. лисьего D. D. I. х Singular Masculin Feminin Neutru N. лисьих лисьими (о) лисьих . -ья. -ье. тихие тихих тихим тихие. плохих плохими (о) плохих DECLINAREA ADJECTIVELOR POSESIVE [Склонение притяжательных прилагательных] Formele declinării adjectivelor posesive terminate în -ий. тихому A. (о) тихом тихая тихой тихой тихую тихой (о) тихой тихое тихого тихому тихое тихим (о) тихом Masculin Feminin Neutru плохой плохого плохому плохой. А. лисьему А. лисьим Р. тихого D. тихий. I. лисьего I. тихим P. тихого I.ADJECTIVUL Formele declinării adjectivelor cu tema în г.

de gen feminin şi neutru. тихий город. А. Exerciţiul 3. хороший ученик. Model : доклад: интересный. дорога. Северным летом я приехал в городок Вознесение. высокий дом. на Онежском озере. преподаватель. громкий голос. în îmbinările de cuvinte date mai jos. музей. отцовых ОТЦОВЫМИ (об) отцовых Exerciţiul 1. тёмная комната. сложный вопрос. профессор. Citiţi fragmentul de mai jos. преподавательница. -ов N. а только спряталась в леса. Р. троллейбус. страна. фабрика. I. потому что уже давно стояли белые ночи. роща. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках. вечер. на севере. вещь. дядина (-ого) дядиным (о) дядином Feminin дядина дядиной дядиной дядину дядиной (о) дядиной Plural Pentru toate genurile Neutru дядины дядино дядиных дядина (-ого) дядину (-ому) дядиным дядины. содержательный доклад весна: ранняя. мокрая тряпка. D. Северное лето всегда вызывает тревогу. (К. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. что зима не ушла. сияющие тихой водой. 122 . осень. în îmbinările de cuvinte date mai jos. полные бесцветного блеска. Puneţi pe Iîngă substantivele date mai jos adjective potrivite ca sens şi acordaţi-le în gen. тёплая весна лицэ: красивое. лес. Acordaţi adjectivele cu substantivele respective. завод. лето. G. молодой инженер. день. Паустовский) Exerciţiul 2. здоровый мальчик. горький напиток. Кажется. А. M o d e l : Мягкий хлеб — чёрствый хлеб Ранняя осень. înlocuiţi adjectivele prin antonimele lor. озеро. D. înlocuiţi substantivele de genul masculin prin alte substantive. G. Оно очень непрочно. умное лицо Щ ' Весна. ночь. добрый человек. помощь. отцов отцова отцову отцов. Exerciţiul 4. острый нож. Пароход пришёл в полночь. Она была ненужной здесь. и всё еще дышит оттуда запахом снега. а просвечивает как будто через толстое стекло. дядиных дядино дядиными дядиным (о) дядином (о) дядиных N. Găsiţi adjectivele şi stabiliţi genul. ценить скромное солнце. что превращает озёра в зеркала. платье. правый берег. окно. чистая рубашка. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю тёплого воздуха. numărul şi cazul fiecărui adjectiv după substantivul cu care se acordă. Солнце на севере не светит. дешёвый костюм. глубокая река. Серебряная луна низко висела над озером. Singular Masculin дядин дядина (-ого) дядину (-ому) дядин. парк. I. зима.MORFOLOGIA Formele declinării adjectivelor posesive terminate în -ин. произведение. утро. Р. на дно озёр. отцова отцовым (об) отцовом отцова отцовой отцовой отцову отцовой (об) отцовой отцово отцова отцову отцово отцовым (об) отцовом отцовы ОТЦОВЫХ отцовым отцовы. путь.

высокое здание. Какая она женщина? 6. Начался осенний дождь. горячий напиток. внешний — внутренний. С каких пор вы здесь? (вчерашний день) 10. Вдали виднелось огромное ветвистое дерево. Ей нравится короткая юбка. Умный мальчик. Нынешний Бухарест — это город (широкие магистрали. хороший ответ. Зимний — летний. Чего он коснулся в своём докладе? (интересный вопрос) 12. хорошее произведение. Это очень дорогой товар. отличная отметка. тихая улица. горячий чай. свежий хлеб. 3. Откуда вышел студент? (читальный зал) 5. умная девочка. Exerciţiul 11. дальний — •—ближний. şi alte modificări impuse de această schimbare. тогдашний — прежний. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul genitiv. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva dintre ele. 1. прекрасная женщина. передовой опыт. утренний— вечерний. хороший человек. Какое пальто было на этой девушке? Exerciţiul 6. Exerciţiul 8. •чужое мнениг. тёмное помещение. молодое дерево. Чего они добились? (замечательные успехи). 4. ранний —поздний. 5. Exerciţiul 10. Когда они встретились? (долгая разлука) 8. умное лицо. folosind adjective potrivite ca sens. ветхий домик. молодая преподавательница. яркий свет. прекрасный человек. зелёный лес. Puneţi la plural următoarele îmbinări de cuvinte: Красивый ребёнок. чужой учебник. Какой он человек? 4. У неё очень красивый ребёнок. folosind îmbinările de cuvinte date în paranteze. puneţi la plural îmbinările de cuvinte tipărite cursiv. Чего вы ищете в искусстве? (глубокая. многоэтажные здания. Чего требует наука от человека? (большое напряжение и великая страсть) 7. утренний воздух. Красивый мальчик. У кого вы были на приёме? (главный инженер) 2. . культурные и научные 123 . M o d e l : Какой у него костюм? У него тёмный костюм. Какая она девушка? 7. Какой он мальчик? 5. Чей роман вы читали? (советский писатель) . Откуда вы узнали об этом? (утренняя газета) 4. городской парк. свежге известие. синий. русская сказка. здешн и й — тамошний.3. 2. тихий уголок. Какая погода стояла вчера? 10. чужая книга. Какая у неё была юбка? 8. комический рассказ. 2. Последние опыты подтвердили высказанную раньше гипотезу. маленькая дезочка. Откуда он вышел? (соседний дом) 11. старинный обычай. чудный ребёнок. acolo unde e cazul. Exerciţiul 7. M o d e 1 : Чью музыку вы слушали? (знаменитый композитор) Мы слушали музыку знаменитого композитора. Какой он руководитель? 2. Declinaţi la singular şi la plural îmbinările de cuvinte date mai jcs. Какая у неё была кофта? 9. 1. Аудитория полна (весёлая молодёжь). 6. свежая булка. широкая улица. молодой преподаватель. Какое молоко вам нравится? 12. весенний — осенний. în propoziţiile date mai jos. Memoraţi următoarele adjective cu tema în consoana moale и. чужой учебник. Это была лёгкая задача. новое платье. передний—средний — задний. Какой это человек? (большой ум и большая сила воли) 9. Răspundeţi la întrebări. нынешний — теперешний. давнишний случай. M o d e l : последний опыт подтвердил высказанную раньше гипотезу. вгрхний — нижний. летний день. 7. Сегодняшняя газета лежит на столе. молодой учитель. Răspundeţi la întrebări. хорошая ученица.ADJECTIVUL M o d e 1: Новый костюм. зимняя ночь. 1. efectuaţi. Exerciţiul 5. хороший ученик. Exerciţiul 9. Какое лето было в этом году? 11. — Новая юбка. свежий хлеб. жизненная правда) 6. искренний. Какой он учитель? 3. 1. вчерашний — сегодняшний — завтрашний. большие промышленные предприятия.

14. Он уделяет много внимания (зимний спорт). Я читал об этом во (вчерашняя газета). 13. Я люблю (младшая сестра). Arătaţi din ce categorie fac parte adjectivele din îmbinările de cuvinte de mai jos (dacă sînt calitative. благородный человек. 5. 15. румынский язык. Exerciţiul 14. удивлённые глаза). 2. Его все считали (умный человек). Девушка смотрела на это зрелище (большие. На вечере он был в (синий костюм). Они идут на (партийное собрание). Все завидовали (его неиссякаемая энергия). Он пэжилал нам (добрый путь и счастливое возвращение). de relaţie sau posesive). 11. 15. Мы переплыли через (глубокое озеро). Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul instrumental. 1. 4. 7. Мать часто думает о (младшая дочь). Мы были в (соседняя деревня). Моника увлекается (лёгкая музыка). Он читает (вечерняя газета). Публика горячо аплодировала (талантливая певица). Мы занимаемся в (большая светлая аудитория). Прошло несколько (томительные минуты) в молчаливом ожидании. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze Ia cazul dativ. Она учится на (экономический факультет). 11. Мы живём на берегу горного озера в (деревянный домик). городской парк. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul prepoziţional. Она оказалась (милая и приятная девушка). 11. Он посвятил всю свою жизнь (это замечательное дело). благородный поступок 124 .MORFOLOGIA учреждения). 1. M o d e l : благородный. деревянный дом. 12. 16. 10. Мы работаем в лаборатории с (большие окна). Он нуждается в (дружеская помощь). Девочка говорит (тихий голос). Всё в природе ждало (весенний дождь). Exerciţiul 13. В нашем театре поставили (современная пьеса). 7. Exerciţiul 16. Я очень уважаю (старший брат). медвежья берлога. 9. Он часто участвует в (спортивные сорезнования). Он был в (публичная библиотека). Он обладает (исключительная память). 4. каменный мост. Мы были рады (дорогой гость). 8. 13. 6. 3. Он читает (занимательные книги). 3. 4. 14. 9. Машин портфель. Он хорошо владеет (английский язык). 13. 9. Красивая картина. Около городского парка построили (высокое здание). Нам нравится слушать (лёгкая музыка). 13. много (широкие улицы и большие здания). Раду работает в (химическая лаборатория) на (металлургический завоп). Он интересуется (документальные фильмы). весёлая песня. Мы подошли к (высокое здание). Ребёнок спит (крепкий сон). Exerciţiul 17. Она заведует (книжный магазин). Она носит (белая блузка и короткая юбка). Он обладает (большой жизненный опыт). вечерняя заря. (Моя младшая сестра) исполнилось пять лет. 2. Мать работает на (текстильная фабрика). 8. 3. Он пишет (красные чернила). Она была в (шёлковое платье). 10. В Бухаресте мы увмдели мяого (новые дома. Exercifiul 12. Exercifiul 15. 6. Он очень внимателен к (маленькие дети). Дорога привела нас к (глубокое горное озеро. 3. 1. Мы привыкли к (здешний климат). 4. 14. Puneţi îmbinările de cuvinte din paranteze la cazul acuzativ. Памятник стоит в (центральный парк).4. 7. 12. 7. 6. 8. тёмный костюм. хороший специалист. 5. 10. 5. 2. 8. Дорина интересуется (классическая живопись). Он приучил нас к (строгая дисциплина). Дети радуются (весеннее солнце). Ребёнок пьёт (тёплое молоко). 12. Он руководит (научно-исследовательский институт). 5. 6. Asociaţi adjectivele calitative date mai jos cu substantive potrivite ca sens. 1.) 9. Вчера вечером мы были на (литературный кружо::). львиная грива. 2. Мы радуемся (их замечательные успехи). 11. Все богатства нашей страны принадлежат (трудовой народ). Она поёт (весёлая песня). Мария любит (красные цветы). 3. Он приехал (утренний поезд). 10. 5. 6. 12. красивые парки и сады).

морской.ADJECTIVUL Благородный. тихий. горячий. серебряный. декабрьский. жестокий. деревенский. жадный. Asociaţi adjectivele calitative de mai jos cu substantive potrivite ca sens. умный. бухарестский театр potrivite Горный. силы прогресса. дверь балкона. Exerciţiul 20. ловкий. полоса газеты. большая комната Большой. помощь друзей. осторожный. Model: парк в городе — городской парк. Asociaţi adjectivele calitative de mai jos cu substantive potrivite ca sens. бедный. ясный. Exerciţiul 19. широкий. дневной. тяжёлый. тонкий. апрельский. низкий. деревянный. страны капитала. задумчивый. улицы города. большой дом. быстрый. богатый. грязный. сок лимона. влажный. узкий. дружный. могучий. бумажный. сырой. ручка двери. мирный. завод машиностроения. принципы социализма. металлический. гордый. новый. рыжий. деревянный ящик Стальной. Бглый. весёлый. хороший. холодный."!. Exerciţiul 21. июльский. маленький. вчерашний. кэричнгзый. кожаный. толстый. летний. августовский. худой. Asociaţi adjectivele de relaţie (care arată materialul din care e făcut un obiect) cu substantive potrivite ca sens. M o d e l : бухарестский. короткий. завтрашний. чуткий. сильный. вечерний. M o d e l : утренний. старый. страны социализма. бухарестский. după modelul dat. труд детей. высокий. оранжевый. Exerciţiul 24. крупный. синий. чугунный. угольный. ночной. жаркий. фиолетовый. трудный. февральский. мягкий. шёлховый. мелкий. карий. нежный. жизнь общества. кривой. Asociaţi adjectivele de relaţie (care exprimă ideea de loc) cu substantive ca sens. чёрный. лиловый. мужественный. сегодняшний. мёртвый. ласковый. острый. осенний. жители города. медленный. зелёный. злой. железный. красивый. мокрый. 125 . Exerciţiul 22. сухой. M o d e l : деревянный. медный. простой. круглый. магазины столицы. милый. пустой. оригинальны. сзобэдный. розовый. белая рубашка. живой. строгий. плохой. силы патриотов. полный. белог платье. Exerciţiul 23. печальный. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. вредный. звон колокола. честный. добрый. прекрасный. Model : Свет луны — лунный свет Сок яблока. тёплый. серый. капля дождя. înlocuiţi construcţiile formate din substantive cu prepoziţie prin adjective de relaţie. свежий. октябрьский. сельский. дубовый. сентябрьский. музыкальный. жёлтый. суконный. шерстяной. каменный. узел железной дороги. оловянный. здоровый. вдумчивый. полезный. голубой. лаковый. бледный. зимний. M o d e l : белый. степной. чистый. мартовский. ватный. глупый. важный. июньский. сердитый. сосновый. пустынный. весенний. золотой. январский. длинный. Exercifiul 18. давнишний. московский. бодрый. городской. ноябрьский. M o d e l : большой. жители деревни. în îmbinările de cuvinte date mai jos. храбрый. майский. дикий. крепкий. прямой. утренний воздух potri- Утренний. Asociaţi adjectivele de relaţie (care exprimă ideea de timp) cu substantive vite ca sens. глухой.

улица в городе. бараньи глаза. волчья шапка. театр для детей. здание. кирпичный дом. утиная походка. собачий лай. каменный забор Дом. флаг. чеховский юмор. пассажирский пароход. кэмната. кошачье мяуканье. вишнёвое платье. стальные мускулы. куриное яйцо. шолоховские герои. бараньи рога. 126 . волчья пасть. золотые вэлосы. нож из стали. вечер в январе. львиная грива. кошачья осторожность. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. детский крик. студенческое общежитие. мамина комната. львиная доля. кэрозье молоко. posesive cu sens de adjective de relaţie sau posesive cu sens de calitative). золотые серьги. краска на масле. куриное гнездо. медвежья шуба. львиное сердце. Exerciţiul 28. утиное жаркое. туманное утро. мраморная статуя. M o d e l : железная крыша — крыша из железа Золотое кольца. каменное лицо. кошачьи лапки. куриный суп. городские жители. Exerciţiul 27. сказка для детей. книжный шкаф. лекционный зал. прочный забор. стальной нож. дорога. вишнёвое варенье. M o d e l : бухарестские магазины — магазины Бухареста Московскиг улицы. беличий хвост. цвгты. материнская любовь. Model: бабушкин дом — дом бабушки Озгчья шгрсть. лисий слгд. Stabiliţi sensul cu care sînt folosite adjectivele in îmbinările de cuvinte date mai jos (dacă sînt adjective de relaţie cu sens de calitative. у Exerciţiul 31. мастерские по ремонту. орлиное сердце. în îmbinările de cuvinte date mai jos. город. футбольное поле. лисья шуба. тургенезские персонажи. кожаный портфель. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. туманный взор. графин из стекла. капиталистические страны. программа по экономике. воздух. львиная шкура. волчья пасть. план на пять лет. гоголевская сатира. каменный мост. Exerciţiul 29. каменный мост. собачий хвост. M o d e l : детская комната — комната для детей Пассажирский поезд. ночь. солнце. орлиные крылья. куриное гнездо. Железная крыша. шёлковая блузка. кольцо. железный характер. бумажная душа. мэдвежья бгрлога. золотой характер. медвежья сила. золотое сердце. стальной характер. железная вбля. юбка из шгрсти. волчья жадность. каменное сердце. утиное яйцо. M o d e l : забор. înlocuiţi adjectivele prin substantive în cazul genitiv cu prepoziţia из. пушкинская лирика. прогресс в технике. Лисья морда. Наташин брат. лодка. înlocuiţi adjectivele posesive prin substantive în cazul genitiv. Exerciţiul 30. Exerciţiul 25. Indicaţi îmbinările de cuvinte în care adjectivele de relaţie au valoare de adjective calitative. прогрессивные силы. орлиный взгляд. автомобильный шум. бумажная промышленность. книга. лисий ум. лисья позадка. стальной нож. Exerciţiul 26. Asociaţi substantivele date mai jos cu adjective calitative şi de relaţie. după modelul dat. стальные ножницы. деревянный дом. оленьи рога. ветер. заячья душа. Петин портфель. медвежья походка. заячий след. серебряная ложка. бараний тулуп. железная лопата.MORFOLOGIA Ваза из хрусталя. заячий тулуп. лисьи плутни. собачий холод. în îmbinările de cuvinte date mai jos. каменная лестница. волчья неблагодарность. волчий след. река. кошачья мордочка. выборы в парламент. страна. сгол. медвежья услуга. лгг. după modelul dat. утиное яйцо.

А. de relaţie. богаты свежий — свеж. adjectivele de formă scurtă au desinenţa „zero". posesive). Какое платье? — Красивое платье. (А. la plural. Под ним струя светлей лазури. сед. А. Forma scurtă răspunde la întrebările:каков? какова? каково? каковы? De exemplu: Каков мальчик? — Мальчик красив. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок. горяча. Горький) Forma scurtă a adjectivelor calitative [Краткая форма прилагательных] Majoritatea adjectivelor calitative pot avea cite două forme: formă lungă şi formă scurtă. Тургенев) 4. -e pentru neutru şi -ы. Лермонтов) 3. Чехов) 2. ч. щ şi după consoana moale н: велики. Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха. строги. свежа. П. горячо. De exemplu: богатый — богат. синя. La adjectivele cu tema terminată în două consoane. наливая его из большого жестяного чайника. свежи. свежо. Какова девочка? — Девочка красива. Каковы дети? — Дети красивы. а я. 1) Vocala mobilă o apare la adjective cu tema în consoană dură + к: лёгкий тонкий ~ лёгок — тонок низкий — низок узкий — узок 127 . как ты мне родна: белая равнина. (И. к. (М. приятель. промытого дождём. горячи. свет небес высоких и блестящий снег. Ничего не шевельнулось в этой каменной луше. Ты сер. сине. П. Каково платье? — Платье красиво. La masculin singular. богато. и саней далёких одинокий бег. după consoanele şuierătoare ж. тёмная луна. -и pentru plural (toate genurile). тихи. Чудная картина.ADJECTIVUL Exerciţiul 32. ui. бедный — беден. (И. Какая девочка? — Красивая девочка. Фет) 7. Горький) 8. хороши. Лисий след она [волчиха] принимала за собачий. (М. х. Чехов) 5. (А. forma scurtă — la masculin — cuprinde vocalele mobile о (ё) sau e: близкий — близок. Ворона каркнула во всё воронье горло. А. Forma scurtă se obţine prin înlăturarea desinenţei formei lungi şi înlocuirea ei prin următoarele desinenţe: -aj-я pentru feminin. Forma lungă răspunde la întrebările: какой? какая? какое? какие? De exemplu: Какой мальчик? — Красивый мальчик. Крылов) 6.. богата. (А. Какие дети? — Красивые дети. над ним луч солнца золотой. 1. (М. Горький) 9. (И. и волчью вашу знаю я натуру . Сидя на песке. свежи горячий — горяч. В вгчерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с тёмными окнами. С.. они пьют чай. apare după consoanele г. Крылов) 10. Ю. Citiţi exemplele date mai jos. Găsiţi adjectivele şi arătaţi din сг categorie fac parte (calitative. -o. горячи синий — синь. (М. сини Desinenţa -и. сини.

în forma scurtă a următoarelor adjective: долгий — долог полный — полон смешной — смешон Vocala mobilă ё apare în forma scurtă a următoarelor adjective: хитрый — хитёр умный — умён острый — остёр сильный — силён 2) Vocala mobilă e apare în forma scurtă a următoarelor adjective: a) la adjectivele cu tema în consoană + w. достойно. достойна. велики достойный — достоин. верный — верен бледный — бледен вредный — вреден нежный— нежен трудный — труден чёрный — чёрен грязный — грязен тесный — тесен честный — честен нужный — нужен длинный — длинен ясный — ясен интересный — интересен голодный — голоден крупный — крупен холодный — холоден скромный — скромен b) la adjectivele cu tema în consoană moale sau й -+.MORFOLOGIA близкий мягкий сладкий редкий резкий — — — — — близок мягок сладок редок резок мелкий — мелок громкий — громок крепкий — крепок яркий — ярок короткий — короток Vocala mobilă o apare. зло. nu cuprind în forma lor scurtă vocalele mobile o sau e. велика. дсстойны злой — зол. мала. малы 4) Unele adjective. чуждый — чужд. зла. злы чужой. De exemplu: бодрый — бодр добрый — добр быстрый — быстр мокрый — мокр круглый — кругл толстый — толст простой — прост чистый чист густой — густ частый — част 128 .к: горький — горек стойкий — стоек бойкий — боек c) la adjectivele: кислый — кисел светлый — светел тёплый—тёпел 3) Trebuie memorată forma scurtă a următoarelor adjective: большой. de asemenea. deşi au tema terminată în două consoane (sau într-un grup mai mare de consoane). чужды маленький — мал. великий — велик. мало. чужда. чуждо. велико.

подлый. Тяжёлый. благодарен. прилежен. тёмная ночь. лёгкий. щедр. быстрый. кремовый. predicative. холодный. зол. бгдный. 129 . смешной анекдот. грязен. честный. умный мальчик. зол.ADJECTIVUL 5) Adjectivele care se termină în -нный (la nominativ singular) în -ЧН sau -енен. Это дерево высокое. достоин. низкий потолок. Alcătuiţi propoziţii. сильный. светлый. глуп. тёплый. широк. коричневый. умен. плох. хорош. плох. a) b) c) d) e) cele formate cu sufixul -ск-: братский. De exemplu: Этот мальчик умён. din punct de vedere sintactic. трудный. Добр. важен. Exercifiul 33./-. острый. прекрасная ночь. пустой. зол. Exerciţiul 34. forma lungă a adjectivelor 1 sau nume predicativ. прошлый. далёк. тих. folosind formele scurte ale adjectivelor (date mai jos) în funcţiunea sintactică de num. хитёр. несчастный. богатый. бэгат. равнодушен. храбр. короткий. poate fi numai nume predicativ.полный. cele care indică unele culori: розовый. горех. великолепен. бэек. длинный. unele adjective cu sufixul -н-: кровный. M o d e l : Узкий костюм. удивительный. Observaţie Din punct de vedere sintactic. медленный. смелый. робкий. полный. узкий коридор. приятен. удивительный пейзаж. краткий. безобразный. Exerciţiul 36. adjectivele cu sufixul -. 319. известен. мал. полезен. лёгок. близок. тупой. горячий. кисел. счастливый. печален. боевой. благороден. робкий ребёнок. Indicaţi forma scurtă a următoarelor adjective: Узкий. велик. чудесен. Stabiliţi adjectivele de la care sînt obţinute formele scurte date mai jos. Силён. острый нож. жесток. De exemplu: poate fi atribut Это высокое дерево. Transformaţi îmbinările de cuvinte date mai jos în propoziţii.—Костюм узок. редкий. 1 Despre particularităţile formelor lungi şi scurte ale adjectivelor în funcţiunea de nume predicative vezi p. частый. доволен. скуп. Exerciţiul 35. Forma scurtă a adjectivelor. великолепен. замечательная картина. устарелый. трусливый. свежий воздух. De exemplu: уверенный — уверен легкомысленный — легкомыслен возвышенный — возвышен болезненный — болезнен au ferma scurtă обыкновенный — обыкновенен искренний — искренен неизменний — неизменен откровенный — откровенен Nu au formă scurtă următoarele grupe de adjective calitative: . злая старуха. прекрасный. труден. стар. весел. низок. дружеский. Узкое платье. способен. широкий. холодный. узок. adjectivele cu sufixul -ое-: деловой. тёмный. короткий рассказ. смелый юноша. умён. полный стакан. прозрачный. передовой.

Чехов) 6. Близок локоть. тихие дни. Гончаров) 4. Comparativul are două forme": o formă sintetică şi o formă analitică.. Эта девушка молчалива и задумчива. А. 1. П. Ты богат. Она девушка. 8. чиста. Только молода очень (А. grade de comparaţie pot avea numai adjectivele calitative. Маяковский) 7. 10.' Gradul comparativ [Сравнительная степень] Un adjectiv se află la gradul comparativ atunci cînd arată că însuşirea unui obiect e3te în grad diferit faţă de aceeaşi însuşire a altui obiect sau faţă de aceeaşi însuşire a aceluiaşi obiect în împrejurări sau momente diferite. А. Пушкин) GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR [Степени сравнения имён прилагательных] în limba rusă. Это задание трудно. Exerciţiul 39. С. Сегодня твоя комната чище. Жизнь прекрасна и удивительна. 130 . în limba rusă există propriu-zis două grade de comparaţie: comparativul şi superlativul. Есть на ней много чудесных мест. да не укусишь. добра. Не по хорошему мил. б. Этот поступок благороден. 7. Некрасов). Arătaţi ce schimbări au loc în ce priveşte funcţiunea sintactică a adjectivelor. Memoraţi proverbele date mai jos. В. Model: Эти факты важны.d însuşirea în sine. 1. Эта повесть интересна. Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. -е. Exerciţiul 38. 5. Прозрачно небо.MORFOLOGIA Exerciţiul 37. Transformaţi propoziţiile de mai jos. 3. хорошая. Славная осень! Морозные ночи. У страха глаза велики. (И. Эта задача легка. (А. 1. я очень беден. 3. Citiţi propoziţiile şi frazele date mai jos. Одна радость глядеть на тебя: скромна. Этот вопрос сложен. а по милу хорош. С. бабушке послушна. Этот мальчик смел. 4. Эта певица талантлива. Forma sintetică a gradului comparativ [Синтетическая форма сравнительной степени] Forma sintetică a gradului comparativ se obţine prin înlăturarea desinenţei gradului pozitiv şi înlocuirea ei cu unul din sufixele: -ее {-ей). 6. (А. Тиха украинская ночь. (А. 2. 9. după modelul dat. Корень учения горек.. П. 5. Чехов). gradul pozitiv exprimîr. Пушкин) 2. 2. De exemplu: Луна ближе к земле. чем вчера. Эти доводы убедительны. 5. Этот ответ правилен. 3. (В. чем солнце. кажется. -ше. Stabiliţi formele lungi şi scurte ale adjectivelor şi indicaţi funcţiunea lor sintactică. (Н. ясные. Это важные факты. Земля велика и прекрасна. а плод его сладок. Хлопот полон рот. 4.

к.sau -к. позже сладкий — слаще хороший — лучше 5. горький.pierd acest sufix la forma de comparativ. Adjectivele cu tema în consoanele г. De exemplu: занимательный — занимательнее замечательный— замечательнее интереснный — интереснее красивый — красивее полезный—полезнее приятный— приятнее свободный — свободнее спокойный — спокойнее 2. Unsle adjective nu au forme sintetice de comparativ: дружеский. accentul cade pe acest sufix (-ее).ADJECTIVUL 1. массовый. передовой. m formează comparativul cu sufixul -e. în această situaţie au loc alternanţe consonantice. x sau în d. Majoritatea adjectivelor formează comparativul cu sufixul -ее (-ей): бедный — беднее белый — белее бодрый — бодрее быстрый — быстрее важный — важнее вкусный — вкуснее длинный — длиннее добрый — добрее древний — древнее здоровый — здоровее . forma de comparativ trebuie memorată ca atare: большой — больше глубокий — глубже дешёвый — дешевле маленький — меньше плохой — хуже поздний — позднее. De exemplu: близкий — ближе высокий — выше короткий — короче низкий — ниже редкий — реже узкий — уже 3. Cîteva adjective formează comparativul cu sufixul -we: далёкий — дальше долгий — дольше тонкий — тоньше 4. усталый. ранний. 131 . De exemplu: крепкий — крепче мягкий — мягче громкий — гормче дорогой — дороже строгий — строже тихий — тише сухой — суше глухой — глуше молодой — моложе твёрдый — твёрже богатый — богаче крутой — круче толстый — толще чистый — чище частый — чаще простой — проще О serie de adjective formate cu sufixul -ок. cm. La unele adjective. гордый. крупный — крупнее мудрый— мудрее новый — новее острый — острее свежий — свежее светлый — светлее сильный — сильнее скучный — скучнее смелый — смелее умный — умнее De cele mai multe ori. [La unele adjective însă accentul cade pe temă.

громче был гром. Во всяком случае. Здоровье дороже богатства. С каждой минутой доводы. Лермонтов) « Exerciţiul 40. precedat de adverbul более sau менее: красивый— более красивый. бледный. более пряный. Алмаз твёрже. жёсткий. А. весёлый. низкий. видный. становились всё более тонкими и глубокими. Substantivul care desemnează obiectul cu care se compară un alt obiect se pune la cazul genitiv sau la cazul nominativ. точный. узкий. жидкий. (И. свежий. трудный. чистый. Ю. 1. лёгкий. Нет ничего радостнее труда. храбрый. Spre deosebire de comparativul sintetic. Exerciţiul 41. Может быть. тёмный. строгий. Construcţia cu conjuncţia чем se foloseşte mai rar. Citiţi propoziţiile şi frazele date mai jos.'мудрый. чёрный. новый. тугой. Я памятник себе воздвиг чудесный. важный. 7. холодный. (И. 2. чем стекло. дружный. дешёвый. я лучше. (А. Uneori. Паустовский) 8. Говорят.MORFOLOGIA Forma analitică a gradului comparativ [Аналитическая форма сравнительной степени] Forma analitică a gradului comparativ se obţine din gradul pozitiv al adjectivului. чем аромат цветов за границей. которые мы приводили друг другу. сильный. что у нас почва жирнее и плодороднее. вкусный. ясный. короткий. Бедный. 3. un adjectiv la gradul comparativ sintetic are funcţiunea c'e nume predicativ. comparativul sintetic poate avea şi funcţiunea de atribut: Он получил квартиру больше прежней. страшный. богатый. умный. (Н. я тогда моложе. 132 . на родине всё лучше. жадный. далёкий. скучный. (М. громкий. Ярче было солнце. главный. comparativul analitic poate avea şi funcţiunea de atribut: Я не помню утра более голубого и свежего. Gradul comparativ s i n t e t i c nu-şi schimbă forma după gen. gradul comparativ a n a 1 i t i с îşi schimbă forma după gen.. precedat de conjuncţia чем: Алмаз твёрже стекла. Державин) 4. Близкий. Din punct de vedere sintactic. тихий. 2. С. скорый. нежный. тёплый. длинный. сильнее пахли поля. Даже цветы на родине пахнут по-иному. высокий.. менее красивый глубокий — более глубокий. el are funcţiunea de nume predicativ şi se construieşte numai cu nominativul precedat de conjuncţia чем: Брат более высок. глупый. număr şi caz. милый. обильнее дожди и выше трава. мелкий. Куприн). грубый. (Н. Din punct de vedere sintactic. здоровый. Formaţi comparativul sintetic al următoarelor adjective: 1. (К. Тургенев) 3. крупный. Любовь . сильнее смерти и страха смерти. тонкий. ОстроЕский) 2. светлый. Uneori. грустный. пустой. С. металлов твёрже он и выше пирамид. чем сестра. добрый. вечный. нужный. Г. număr şi caz. широкий. частый. Их аромат более сильный. Дорогой. Găsiţi adjectivele la gradul comparativ şi indicaţi funcţiunea lor sintactică. кажется. смелый. голодный. резкий. яркий. была. 5. глухой. глубокий. жаркий. менее глубокий Caracteristicile gradului comparativ 1. Онегин. arătaţi cum sînt cbţinute foimele comparativului. древний. Пушкин) б.

8. Здоровье дороже богатства. Majoritatea adejctivelor formează superlativul sintetic cu ajutorul sufixului-емшбогатый — богатейший верный — вернейший злой — злейший интересный — интереснейший красивый — крас'ивеишяй новый — новейший простой — простейший сильный — сильнейший 13» . бгднее. тише. магло— вода. Exerciţiul 44. чем брат. Transformaţi propoziţiile de mai jos după modelul dat. Волга (длинная) Дуная. брат^ Сестра прилежнее брата. влажнее. 5. Твой чемодан (тяжёлый). хуже. 7. Зимой ночь длиннее дня. 1. Puneţi adjectivele din paranteze la gradul comparativ (forma sintetică). M o d e l : Зимой ночь (длинная) дня. чем золото. 8. 6. M o d e l : Сестра. Золото дороже серебра. Твёрже. длиннее. folosind substantivele de mai jos însoţite de adjective la gradul comparativ. Медь легче. дуб^—берёза. Лиса (хитрая) волка. важнее. M o d e l : Медь легче золота. Gradul superlativ [Превосходная степень] Un adjectiv se află la gradul superlativ atunci cînd arată că însuşirea unui obiect este la gradul cel mai înalt sau cel mai scăzut. чем мой. Волга шире. Чёрное море (глубокое) Каспийского. чем золото. 9. ^Alcătuiţi propoziţii. Exercifiu! 43. Климат Африки (жаркий) климата Европы."медведь — — 'волк. după modelul dat. чем сегодня. 10. тоньше. Медь более легка. Сестра более прилежна. Погода вчера была (тёплая). дешевле. Медь (лёгкая) золота но (тяжёлая) железа.ADJECTIVUL Exerciţiul 42. Ключевая вода чище речной. 6. 5. Мать моложе отца. длиннее и глубже какой-либо другой реки Европы. младше. 11. Ключевая вода (чистая) речной. 3. Раскаты грома становились (громкие). дальше. река — ручей. Superlativul are două forme: o formă sintetică si o formă anaUtică. Exercifiul 45. форма превосходной степени] 1. 2. Зимние дни короче летних. Indicaţi antonimele adjectivelor la gradul comparativ. 4. 1. выше. Сестра прилежнее. 9. отец — мать. 2. 10. д . Forma sintetică a gradului superlativ [Синтетическая. 7. 3. чем брат. чище. Сталь твёржз железа. Для меня физика интереснее химии. 3. Книга — журнал. пальто—платье. о а н — крзглэ. Алмаз твёрже стекла. Бритва (острая) ножа. проще. уже' мягче. чаще. Книга интереснее журнала. Еловый лес гуще соснового.

MORFOLOGIA 2. нижайший маленький — меньший 4. самое. 3. громкищ узкий. наименьший. forma de superlativ trebuie memorată ca atare: хороший — лучший плохой — худший высокий — высший. умелый. la gradul superlativ sintetic. Unele adjective. высочайший низкий — низший. Unele adjective nu pot avea forme sintetice de superlativ: гладкий. гордый. Forma analitică a gradului superlativ [Аналитическая форма превосходной степени] 1. наихудший. молодой. Adjectivele великий şi большой au. 5. Forma analitică a gradului superlativ se construieşte cu ajutorul pronumelui determinativ самый. La unele adjective. Adjectivele cu tema în г. 3. наикрасивейший. наименее: очень красивый весьма интересный наиболее важный ajutorul adverbelor очень. деловой. самые: самый красивый самый добрый самый трудный самый лёгкий 2. самая. наисильнейший. Superlativul analitic se construieşte cu наиболее. o formă unică de superlativ: величайший. весьма. наибольший. Superlativul analitic se construieşte cu gradul comparativ şi pronumele всех: красивее всех моложе всех интереснее всех Caracteristicile gradului superlativ Un adjectiv la gradul superlativ îşi schimbă forma după gen. de asemenea. x formează superlativul sintetic cu sufixul -айш-: глубокий — глубочайший строгий — строжайший лёгкий — легчайший тихий — тишайший Adjectivele низкий şi близкий formează superlativul în felul următor: низкий — нижайший близкий — ближайший Adjectivele короткий şi краткий formează superlativul în mod identic: кратчайший. număr şi caz: красивейший город красивейшая местность 134 . весёлый. к. ранний. наивысший. conţin şi prefixul паи-: наилучший.

. Exerciţiul 46. Exerciţiul 47. краткий. величайший поэт. Biepa на площади я подъехал к самому переднему краю. indicaţi formele sintetice şi analitice ale superlativului şi explicaţi cum sînt obţinute. un adjectiv la gradul superlativ are funcţiunea de nume predicativ sau de atribut. Formaţi superlativul sintetic de la următoarele adjective: Сильный. новейшие достижения. (В. метких. 1. Высочайшие горы. звучных. тихий. В.ADJECTIVUL красивейшее зрелище красивейшие места Din punct de vedere sintactic. строгий. добрый. (Н. глубокий. простой. малый. Мой попутчик оказался милейшим собеседником. кратчайший путь. Чехов) 3. Exerciţiul 48. Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы. грубый. (И. мелкий. Субботин) б. Маяковский) 2. Наш сосед—-добрейший человек. хороший. Русский язык — один из самых богатых. плохой. Это был челэвек старого закала. не разделявший новейших воззрений. В. Ленин и теперь живее всех живых. Гоголь) 4. нежный. какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. красивый. высокий. старый. короткий. 10. низкий. 7. гибких. Citiţi textul de mai jos. новейшие известия. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. наше знанье. (А. мельчайшие подробности. близкий. крупный. (В. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц. Găsiţi adjectivele la gradul superlativ. длинный. Тургенев) 5. 8. сила и оружие. П. С. кратчайший срок. высокий( великий. 9Родина дороже всего на свете. глубочайшее уважение. Мы взобрались на вгрпшну горы наикратчайшим путём.

formare. две тысячи триста пятьдесят шесть. миллиард. colective. пять. Numeralele complexe sînt alcătuite din două sau mai multe numerale simple ori compuse. девять. восемьсот. сорок два. двадцать. три. восемьдесят. одна pentru feminin. семьсот. сто двадцать. двести. тысяча девятьсот. тридцать. сорок. шестнадцать. 136 . 3. двести сорок два. Numerale compuse sînt: 1. двенадцать. Excepţie fac numeralele один şi два. тринадцать. четыре. сто.ordinale şi fracţioiu: /. Au forme de gen. NUMERALELE CARDINALE [Количественные числительные] Numeralele cardinale exprimă un număr sau determinarea numerică a obiectelor şi răspund la întrebarea сколько? De exemplu: — Сколько вокзалов в Москве? — В Москве девять вокзалов. триста. восемь. Numeralele cardinale nu au forme speciale de gen şi număr. пятьсот пятьдесят девять. девяносто. шестьдесят. двадцать одна тетрадь.NUMERALUL [Имя числительное] în limba rusă se disting următoarele feluri de numerale: cardinale. девятнадцать. одно письмо. семьдесят. шесть. De exemplu: двадцать один. два. пятьсот. семь. Numeralul один are forme de gen: один pentru masculin. восемнадцать. пятнадцать. de asemenea. четырнадцать. 2. одиннадцать. [составные]. пятьдесят. тысяча. девятьсот. одно pentru neutru: один учебник. numeralele cardinale pot fi: simple [простые]. семнадцать. . După structură şi mod de compuse [сложные] şi complexe Numerale simple smt: один. двадцать одно письмо. numeralele complexe care se termină cu 1: двадцать один учебник. десять. шестьсот. миллион. одна тетрадь. четыреста.

D. А. четыре N. одни ножницы. две pentru feminin: два стола. трёх тремя (о) трёх 137 . I. Au. Р. четыре четырёх четырём четыре. одного одним (об) одном Plural Feminin одна одной одной одну одной (об) одной Neutru одно одного одному одно одним (об) одном Pentru toate genurile одни одних одним одни.NUMERALUL Numeralul один are şi formă de plural одни: одни сутки. одна. G. два двух двум два. двадцать два окна. одни брюки. Р. одно Singular N. G. две Masculin N. D. Р. G. Masculin один одного одному один. I. одни носки. два окна. de asemenea. I. А. двадцать две книги. Numeralul два are următoarele forme de gen: два pentru masculin şi neutru. две книги. одних одними (об) одних Declinarea numeralului два. двух двумя (о) двух Feminin две двух двум две. А. forme de gen numeralele care se termină cu 2: двадцать два стола. D. четырёх четырьмя (о) четырёх три трёх трём три. двух двумя (о) двух Neutru два двух двум два двумя (о) двух Declinarea numeralelor три. DECLINAREA NUMERALELOR CARDINALE Declinarea numeralului один.

пятьдесят пятидесяти пятидесяти пятьдесят пятьюдесятью (о) пятидесяти восемьдесят восьмидесяти восьмидесяти восемьдесят восемьюдесятью (о) восьмидесяти Declinarea numeralelor сорок. I. А. D. триста. MORFOLOGIA Formele declinării numeralelor de la пять la двадцать şi declinarea numeralului тридцать N. G. D. I. G. G. Р. пятьсот пятисот пятистам пятьсот пятьюстами (о) пятистах девятьсот девятисот девятистам девятьсот девятьюстами (о) девятистах 138 . D. Р. А. I. D.. Р. А. I. четыреста N. девяносто. сорок сорока сорока сорок сорока (о) сорока девяносто девяноста девяноста девяносто девяноста (о) девяноста сто ста ста сто ста (о) ста Declinarea numeralelor двести. сто N. G. Р. А. двести двухсот двумстам двести двумястами (о) двухстах триста трёхсот трёмстам триста тремястами (о) трёхстах четыреста четырёхсот четырёмстам четыреста четырьмястами (о) четырёхстах Formele declinării numeralelor de la пятьсот la девятьсот N. D. А. G. I. Р. пять пяти пяти пять пятью (о) пяти восемь восьми восьми восемь восьмью (восемью) (о) восьми пятнадцать пятнадцати пятнадцати пятнадцать пятнадцатью (о) пятнадцати тридцать тридцати тридцати тридцать тридцатью (о) тридцати Formele declinării numeralelor de la пятьдесят la восемьдесят N.

Земля и другие планеты не излучают собственного света. Марс иногда подходит очень близко к Земле. compuse. нет и жизни. Р. а следовательно. На Меркурии нет атмосферы. его поперечник равен 6 800 километрам. который находится от Земли на расстоянии •оюло 384 ОЭЭ километров. её среднее расстояние от Солнца составляет около 149 500 000 километровЗемля сэзгршает один полный обэрот вокруг своей оси в 23 часа 56 минут и 4 секунды. G. а вокруг Соляца она обходят в 365^2 суток. Центром нашгй системы является огромный раскалённый газовый шар — Солнце.NUMERALUL Declinarea numeralelor complexe Numîralele complexe îşi schimbă formeb în cursul declinării în funcţie de părţile lor compDnînte. Cu alte cuvinte. У Ю. Марс меньше Земли. отстоит от Солнца на 109 000 000 километров и совершает свой путь вокруг нашгго дневного светила в 225 суток . а получают свет и тепло от Солнца. I. называемых астероидами. достигающая 400 градусов. более 2 000 маленьких планет. 139 .. Планета Земля. чем наш земной шар. Её среднее расстояние от Солнца равняется 58 миллионам километров. а также кометы. таким образом. А. как устроен мир.. Исаак Ньютон (1643—1727) и другие дали нам правильное научное понятие о том. вокруг которого движутся 9 больших планет. Солнце «е стоит неподвижно в мировом пространстве. Пэвгркность нашей планеты около 510 00ЭОЭЭ квадратных километров. Солнце является источником жизни на Земле. Иоганн Кеплер (1571—1630). он всегда обращен одной и той же стороной к Солнцу. complexe). На Луне нет жизшг. и тогда расстояние между ними составляет около 56 000 090 кило. а совершает свой годичный путь вокруг Солнца в 669 суток. Мзркурий за это же время совершает и полный оборот вокруг •своей оси. На одном полушарии Мгркурия царит вечный день и жара. Галилео Галилей (1564—1642). оно вращается вокруг своей оси и вместе со всеми планетами двяжггся по направлению к созвездию Лиры со скоростью 20 километров в секунду. Из 9 известных нам планет солнечной системы ближе всех к Солнцу находится планета Меркурий. Планета Марс ^отстоит от Солнца на расстоянии 228 000000 километров. Атмосфера Солнца раскалёна до 6ОЭ0 грацусоз. înlocuiţi cifrele prin litere şi stabiliţi categoria numeralelor ţiimple. Диаметр (поперечник) Земли равен J2 760 километрам. двести пятьдесят семь двухсот пятидесяти семи двумстам пятидесяти семи двести пятьдесят семь двумястами пятьюдесятью семью (о) двухстах пятидесяти семи Exerciţiul 1. По объёму Солнц: в 1 300000 раз бэлыпг. Citiţi textul ds mai jos. De exemplu: N. Меркурий движется вокруг Солнца со скоростью 49 километров в секунду и совершает один полный оборот вокруг Солнца в течение 88 суток. здесь мороз достигает 250 градусов. на которой мы живём. в том числе и наша планета Земля. Вторая по удалённости от Солнца планета Венера. он обращается вокруг своей оси в 24 часа 37 минут 26 секунд. Диаметр Луны немного более 1li земного диаметра и равен 3 476 километрам.Ш5Й планеты есть вгчный спутник Луна. Наша солнечная система Вгликие учёные Николай Коперник (1473—-1543). находится по удалённости от Солнца на 3-м месте. которую мы наблюдаем на небе как наи•бэлгг яркую утрзняюю и вечернюю звезду. а другое его полушарие лишгно солнечного света и тепла. D. fiecare din părţile componente ale unui numeral compbx îşi urmează regulile propriei declinări. Джордано Бруно (1548^1600). Луна совершает полный оборот вокруг Земли в 27 г12 суток. а в недрах Сэянца темлгратура достигает многих миллионов градусов.

За Юпитером вокруг Солнца движется планета Сатурн. 101. чем наша Земля. Пропасть была в четырёх шагах от нас. 3. иногда же Марс удаляется от Земли на 400 000 000 километров. двадцать одна комната. dacă ele sînt la cazul nominativ sau acuzativ.). 2. în ce priveşte celelalte numerale. летом редко бывает более 10° тепла. одно окно: двадцать один дом. 2. у Нептуна — 2 спутника1. Мы не можем поместиться в однем такси. 140 . что на Марсе есть жизнь. Многие ученые полагают. 8 ş. замечательная тем. 6. две луны. Она усвоила хорошо итальянский язык за один год. пять комнат. зимой морозы достигают 70—80°.). 3. одна комната. 3. 8. Следующая за Марсом гигантская планета Юлитер отстоит от Ссг. Он прэжил у нас один месяц. его поперечник равен 142 000 километрам. Ю. Изд. двадцать пять комнат. Москва 1959. две комнаты. В лгсу мы встретили двух охотников. substantivul se pune la cazul genitiv singular: два дома. У Юпитера 12 спутников. Он ни одного раза не пропускал занятия. четыре. Год на Юпитере в 12 раз больше нашего земного года. С. двадцать одно окно. Юпитер — самая большая планета нашей солнечной системы.MORFOLOGIA метров. Работу нужно напечатать в трёх экземплярах.m. двадцать две комнаты. 1. его сбъём в 1 345 раз превосходит объём нашей Земли. Сатурн имеет 9 спутников. двадцать два дома. După numeralul 1 (la cazul nominativ) şi după numeralele complexe care se termină în 1 (21.Упражнения по грамматике русского языка. 1 Text extras din lucrarea Ржевский. întrebuinţarea substantivelor se face după următoarele reguli: У a) După numeralele 2. иначе говоря. Академии Педагогических наук. два окна. 31. 7. Мастер с двумя помощниками закончили ремонт крыши нашего дома к четырём часам. сорок окон. Citiţi propoziţiile de mai jos. а Плутон — самая отдалённая от Солнца планета — в 249 земных лет. три. что она опоясана кольцом. Exercifiul 2. сорок домов. b) După celelalte numerale (5. 6. 201 ş. 3.m. Exerciţiul 3. Сатурн совершает полный сборот вокруг Солнца в 29х/г земных лгт. один отстоит от Марса всего на 5 900 километров. 4. Сатурн по своему объёму в 760 раз больше Земли.нца на "/78 CCC CCC кило метров. планета Нептун — в 165 земных лет. substantivele se pun în cazul nominativ singular: один дом. двадцать пять домов. 4. 7. пять окон. Мы подошли к зданию с четырьмя колоннами. Мы отправились в поход с одной палаткой.d. Гости сидели за одним столом. Лес находится в двух километрах от города. Пройдя еще несколько километров. Substantivul după numeralele cardinale 1. двадцать пять окон. сорок комнат. 4 şi după numeralele complexe care se termină cu 2. 51.d. У Урана 5 спутников. 2. двадцать два окна.a. 5. Citiţi propoziţiile de mai jos. На Марсе суровый климат. У Марса два спутника. 4. чем Земля. Stabiliţi cazul şi genul numeralului один. 6. Юпитер получает от Солнца в 25—30 раз меньше тепла. Arătaţi la ce caz ce află numeralele два. • 1. мы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трёх всадников.a. Одному из четырёх рыбаков очень повезло: он поймал трёх огромных рыб. За Сатурном вокруг Солнца обращается планета Уран в 84 земных года. в 5 с лишним раз дальше. substantivul se pune la cazul genitiv plural: пять домов. 5. температура на его поЕерхксст и составляет приблизительно 130" мороза. а другой — на 23 000 километров.

3. Citiţi propoziţiile date mai jos. На этой улице один магазин? Exerciţiul 8. 12. 2. три. авторучка. стул. 23. трёх книг. карандашей G. трём книгам. карандашам А. неделя. килограмм. Exerciţiul 6. Школа наградила трёх учеников и двух учениц за отличное выполнение всех работ в пришкольном саду. (Поговорка) 11. В этом музее имгзтся 507 (картина) и 122 (скульптура). карандашах Р. Я читал сказку о трёх богатырях. марка. пять книг. (о) пяти книгах. пятью книгами. folosind numeralele din paranteze. Răspundeţi la întrebări. Punsţi substantivele din paranteze la cazul corespunzător. сестёр I. Asociaţi substantivele de mai jos cu numeralele 1. карандашах Exerciţiul 4. 2. Вы купили книги и тетради? 2. Вы купили один билет в театр? 2. На столе лежат вилки и ножи? 5. Exerciţiul 5. студент. карандашей G. 47. В этом году вы выписали газеты и журналы? 3. В этом предложении одна ошибка? 7. M o d e l : — У вас одна сестра? — Нет. Răspundeţi la întrebări. карандашей D. 4. (о) трёх книгах. В вашем городе один парк? 8. карандаша N. здание. учебник. На этом заводе работает 97 (инженер). Вы получили сегодня одну телеграмму? 4. карандашей братьев. письмо. Dacă sînt la cazurile genitiv. Exerciţiul 7. > . instrumental sau prepoziţional. 122^156. В рабочем посёлхе построили три школы и два магазина. 1. В ванной комнате висят четыре полотенца и четыре зубные щётки. В нашем городе б (завод) и 4 (фабрика). De exemplu: N. 7. В этом году он выписал две газеты и три журнала. карандашам D. 3 (жакет). литр.] 1. стол. карандаш. 1. M o d e l : " — Вы купили рубашки и галстуки? £— Да. — А в соседнем доме? (4) —-В соседнем доме четыре этажа. карандашами Р. В вашей квартире одна комната? 6. трёх А. день. чает 93 (газета и журнал). după modelul dat. 5. Дом. Răspundeţi la întrebări. На опушке леса стоял один дом. 9. Эта машина делает 163 обэротавсекунду. У вас один брат? 2. километр. конверт. я купил две рубашки и три галстука. метр. 10. Каждый день эта библиотека полу. folosind în răspunsuri numenalele два. пяти книг. три книги. 6. открытка. Бзз четырёх углов изба не строится. 4. 141 . карандаша. книга. 5. На столг лежат груши и яблоки? 7. 7 (юбка). 3. карандашами I. 7. 3. 2. У вас е:ть братья и сестры? 4. у меня две сестры. пяти книгам. 1. 6. три книги.NUMERALUL 3. Ты купил конверты и открытки? Exerciţiul 9. У вас один костюм? 5. Поезд стоит на этой станции пять минут. четыре. На скамье сидели две старушки. M o d e l : — Сколько этажей в этом доме? (6) — В этом доме шесть этажей. тетрадь. Explicaţi particularităţile morfologice ale substantivelor care stau imediat după numerale. В Москве 9 вокзалов. 9. У вас есть авторучки и карандаши? 6. dativ. тремя книгами. 5. 8. 23. 20. студентка. пять книг. numeralele se acordă cu substantivele. 15. 4. У неё 2 (костюм). Я купил 23 (репродукция) с картин румынских художников. От Москвы до Ленинграда 649 километров. 5 (блузка).

С. Găsiţi numeralele cardinale. Сколько страниц в этой книге? (300) А в той? (302) Exerciţiul 10. Dacă adjectivul respectiv determină un substantiv masculin sau neutru. 90 ş. Мы собрали девять полных корзин яблок. 14. одна. Сколько часов в сутках? 3. Сколько цветов в этой вазе? (5) А в той? (4) 2. Он знает хорошо пять иностранных языков. (А. De exemplu: Я познакомился с двумя красивыми девушками. numeralele şi adjectivele se acordă cu substantivele. В этом году я прочитал пять исторических романов. 7. el se pune. десять больших зданий. Лермонтов) 3. Ю. 20. adjectivul. Сколько месяцев в году? 5. 22) 4. два больших здания. четыре светлые комнаты. Сколько у вас было сегодня уроков? (5) А вчера? (4) 5. Мы ехали в одном купе с четырьмя молодыми инженерами. adjectivul stă întotdeauna la cazul genitiv plural.d. Сколько недель в месяце? 6. двадцать одно большое здание. С. el se pune. adjectivul prezintă următoarele particularităţi : a) După numeralele два. 9. 11. b) După toate celelalte numerale (5. В нашем городе двадцать три десятиэтажных здания. одна. adjectivul stă la cazul nominativ. 13. Citiţi propoziţiile de mai jos. Чехсв) 5. (А. maticală a adjectivelor şi substantivelor care stau după aceste numerale. Сколько дней в неделе? 2. Răspundeţi la întrebările de mai jos. 10. (И. la genitiv plural: два больших дома. 1. Сколько дней в году? Adjectivul după numeralele cardinale După numeralele cardinale. (К.m. Ю. Лермонтов) 8. la nominativ plural: две красивые блузки. indiferent de genul substantivului determinat: пять больших домов. (М. de regulă. Сколько букв в слове «город»? (5) А в слове «парк»? (4) 3. шесть больших комнат. Exerciţiul 11. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Пушкин) 2. Сколько минут составляет час? 4. Далеко за селом раздались три сигнальных выстрела.). Там были ДЕе небольшие комнатки. După numeralele один. На этом заводе работает семь молодых инженеров. (М. Паустовский) 6. За сколько лет вы изучили английский язык? (5) А ваш товарищ? (3) 7. 142 . четыре (la nominativ şi acuzativ) şi după numeralele complexe care se termină cu два. 3. одно большое здание. 1. П. adjectivul stă la plural.a. Explicaţi forma gra. 12. одно. Сколько квартир в этом доме? (30) А в соседнем? (32) 9. se conformează următoarelor reguli: 1. Сколько километров прошли экскурсанты утром? (5) А после обеда? (4) 6. Сколько глав и разделов в этой книге? (7. А. В зале осталось ещё двадцать семь свободных мест. acordîndu-se în gen cu substantivul determinat: один большой дом. La cazurile oblice. Фадеев) 7. мокрые ступени вели к её двери. одно (la cazul nominativ) şi după numeralele complexe care se termină cu один. Три скользкие. двадцать одна большая комната. împreună cu substantivul pe care îl determină. 40. Мне показалось. După celelalte numerale (la cazul nominativ sau acuzativ). (А. три. двадцать один большой дом. 10. mpuŢ четыре.MORFOLOGIA 1. Сколько лет вашему отцу? (47) А вашей матери? (44) 8. de regulă. Тургенев) 4. одна большая комната. Были составлены ещё два конных отряда. В этом месяце я посмотрел восемь заграничных фильмов. 2. что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. На полевой дороге мне попались навстречу две деревенские девушки. Dacă adjectivul determină un substantiv feminin.

Я получил от неё десять. 9) Это предложение было принято 90 голосами против 40.. M o d e l : На полке лежат три . техстильный) 3... площади и шесть . У Дориныпять . Мы провели на море пятнадцать . transcriind în litere numeralele date în cifre şi punîndu-le la cazul corespunzător. Copiaţi propoziţiile de mai jos.. 2) К 7 прибавить 4. 4) От 80 отнять 10. 7) Он пришёл на стройку со 100 учениками. У нее четыре . (незнакомый) 7. 5) К 50 годам у него начали седеть волосы. transcriind în litere numeralele date în cifre şi punîndu-le la cazul corespunzător. 10) Сколько раз 3 содержится в 90? Exerciţiul 16.. Introduceţi în locul punctelor adjectivele din paranteze. (шгрстяной) 5.. 3) Сколько раз содержится 3 в 9? 4) Нужно извлечь квадратный корень из 16. Exerci(iul 15. transcriind în litere numeralele date în cifre. Copiaţi propoziţiile de mai jos.. ţineţi seama de regulile de declinare a numeralelor. punîndu-le la forma corespunzătoare. короткий) 12.. фабрики. In transcriere. Copiaţi propoziţiile de mai jos. 1) 3a 1 день мы проехали на велосипеде около 60 километров.. 8) Мы говорили о 40 молодых рабочих.. 11) Эта книга состоит из 16 глав... 3) Москве больше 800 лет. (молодой) 8. 5) Сейчас без 20 минут 5. 3) Город Арад находится в 60 километрах от Тимишоары. широкий) Exerciţiul 13. 8) Здесь будет построено больше 200 новых зданий... (ситцевый) 6. писем и три.. платьев. 2) К 80 годам он совсем огло. В нашем городе два. Я шёл лесом. 1. 7) Дуб жявёт в среднем дэ 300 лет. книги. которые добились замечательных успехов в работе. 6) Он располагает 200 рублями. (ветвистый) 10. 7) К 8 часам мне нужно быть на работе.. transcriind în litere numeralele date în cifre şi punîndu-le la cazul corespunzător. 1) В 500 метрах от нас начинается лес. жакета. 8) На партийной конференции наша организация была представлена 60 делегатами. 9) В этой школе учится около 900 учеников. дней. 9) Ей никто не давал больше 20 лет. Exercifiul 14..NUMERALUL Exerciţiul 12.. 2) До озера осталось около 1G0 километров. В нашем городе три .. (русский) На полке лежат три рисские книги. Два . женщины. 3) К 40 прибавить 40.. будет 11. 4) 40 рабочим нашего завода вручили правительственные награды. (замечательный) 11. 1) Мы вспоминали о 5 годах. Copiaţi propoziţiile de mai jos. записки. (большой. улиц.. сосна — до 400 лет. дубов. На холме росло десять .. Я выписал из текста восемь. В сегодняшней газете четыре. în transcriere. 1) Из 90 рабочих строительства более 40 получили премии за отличную работу. (прехрасный) 4.ч. 10) Его предложение было принято 18 голосами против 6.. слов. Я прочитал семь . 143 . 8) За один день они прошли пешком около 30 километров.. 6) Он обещал позвонить между 5 и 6 часами.мзста в автобусе были заняты. завода и три.. transcriind în litere numeralele date în cifre. 7) Пионеры посадили 80 деревьев вокруг своей школы.. Exerciţiul 17. 5) На 90 предприятиях нашей области годовые производственные планы были перевыполнены.. 4) На митинге было свыше 600 человек. puneţi numeralele respective la cazul corespunzător. (передний) 9. 2) В работе съезда принимает участие около 900 делегатов. 6) Более 50 учеников нашей школы ушли в туристский поход по родному краю... По дороге мне встретились три . (длинный. прожитых вместе в Ленинграде. будет 70. Copiaţi propoziţiile de mai jos... 5) 400 рабочим строительства были вручены празягельсгвеяные награды. будет 80. 6) Дом культуры находится в 100 шагах отсюда. (машиностроительный.. статьи. (интересный) 2. произведений этого писателя.

După un numeral colectiv. четверо щенят. семеро рабочих. двоих I. şi numerale cardinale: три мальчика. четверых четверыми (о) четверых десятеро десятерых десятерым десятеро. четыре друга. Шестеро студентов. пятеро суток. 3) К 127 метрам прибавить 57 метров. în locul numeralelor colective se pot pune. трое цыплят. Cu substantive masculine şi cu substantive de gen comun. двоим A. în cazul de faţă. двое. пятеро. 3. двое всадников. Си substantivele люди şi дети: двое людей. троих троими (о) троих четверо четверых четверым четверо. 7) Планета Меркурий совершает один полный оборот вокруг Солнца в течение 88 суток. atunci cînd se referă la persoane de sex masculin: трое мальчиков. семеро. пятеро сирот. шестеро друзей. двое ножниц. 6) Диаметр земли равен 12 760 километрам. substantivul stă la cazul genitiv plural: трое суток. Cu substantive care denumesc pui de animale: двое котят. шестеро. 2) От 24 метров 75 сантиметров отнять 13 метров 29 сантиметров. Numeralele colective sînt: двое. семь рабочих.MORFOLOGIA 1) Сложить 17 тонн с 26 тоннами. numeralele colective se apropie. трое. 2. а другой — 159 леями. шесть студентов. Cu substantive care аи numai plural: трое ножниц. двоими P. десятеро. NUMERALELE COLECTIVE [Собирательные числительные] Numeralele colective indică un număr de obiecte (persoane) care constituie un grup omogen. de numeralele cardinale şi răspund la una şi aceeaşi întrebare: сколько? De exemplu: Сколько суток он прожил здесь? Он прожил здесь четверо суток. два всадника. трое детей: 144 . двое G. пять сирот. двое сапог. десятерых десятерыми (о) десятерых Numeralele colective se pot întrebuinţa: 1. ca sens. девятеро. восьмеро. DECLINAREA NUMERALELOR COLECTIVE [Склонение собирательных числительных] Aceste numerale se declină ca adjectivele: N. 4. (о) двоих трое троих троим трое. четверо. 4) Сколько раз 13 содержится в 39? 5) Один мальчик располагает 73 леями. двое ворот. двоих D. пятеро мальчиков. четверо друзей.

(Станюкович) 7. înlocuiţi. Капитан Джиббинс закрыл глаза и увидел жену и двоих детей. восьмеро). семеро козлят. . acolo unde este posibil. Нас было двое: брат и я. семеро). Ю. двое). Оба пили чал с лимоном. обоими P. книг (шесть. Аксаков) 8. обоих I. Н. alegînd din paranteze numeralele corespunzătoare. десятеро). которая вся помешалась в четвертых санях. сбоим A. студентов (девять. обе pentru feminin. (Э. Карганов спросил у старика. четверо ботинок. сбе: оба pentru masculin şi neutru. Пушкин) 4. детей (восемь. нежниц (всеешь. К дому с обгих сторон прилегали тёмные деревья старинного сада. Лавренёв) 6. двое весов. (А. Радистов работало трое. трое суток. четверо солдат. двое брюк. семеро детей. Казакевич) 2. Двое мужчин.езободно в очи прямо ей гладят. запрокинув голову. Всех саней было четверо: в трёх сидело по одному человеку без всякой поклажи. 1.NUMERALUL 5. Охотнико было шестеро. пятеро людей. numeralele colective prin numerale cardinale. Indicaţi numeralele colective şi arătaţi la ce caz se află substantivele şi pronumele care le însoţesc. девятеро). Пушкин) 13. Singure (fără substantive sau pronume): Семеро одного не ждут. Бунин) 15. восьмеро). четверо саней. С. (И. На лежанке сидела Танька. Полевой) 12. обеих с беими (об) сбеих Exerciţiul 18. трое). оба G. трое ворот. (об) обоих ' Neutru Feminin сба обоих сбоим оба обоими (об) обоих сбе обеих сбе им сбе. кссмснавтсв (семь. саней (два. Раненых же было семеро. De exemplu: оба стола. Alcătuiţi îmbinări de cuvinte. обе сестры. Лзрмонтов) 5.Exercifiul 20. восьмеро товарищей. Самолёт за один рейс может взять только шестерых. оба платья. трое ребят. около неё Павел Антоныч. (Н. пятеро). студектск (десять. Василий Карпович поднял сбеими руками ведро и стал пить. Citiţi propoziţiile date mai jos. Пионеров (три. учеников (пять. Пришли все четверо 6. Declinarea numeralului оба. С. Уже двое суток ревел шторм. Скоро комната наполнив лась детьми. 3. 10. Нас было десятеро. (Б. не видел ли он шестерых конных? (Л. Din categoria numeralelor colective fac parte şi numeralele оба. (Пословица) Он работает -за троих. В. обе Masculin N. (И. Тургенев) 14. прелестными девочками и мальчиками. обоих D. (А. Indicaţi variantele posibile. (С. На крыльце дома сидело двое слуг. шестеро). 145 . оба товарища. С. Антонов) Exerciţiul 19. оба смело и. Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят. сба. (М. (С. Cu pronume: Нас было пятеро. (В. Толстой) 11. Их было пятеро. пятеро). трое чулок. улиц (пять. Гоголь) 9.

1. -ая. fenomen) îl ocupă într-o înşirare. первый G. -ая. numeralele ordinale se formează cu ajutorul sufixului -н-: тысячный. Он купил себг 2 (брюки). în numeralele complexe numai ultimul component are forma unui numeral ordinal şi numai acesta se declină: Он живёт в пятьдесят второй квартире. -ое. Numeralele ordinale se formează de la tema genitivului numeralelor cardinale. -os. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE Formele decimării numeralelor ordinale: Singular Masculin N. -ое. У нашей соседки 8 (дети). -ые-' 2. миллиардный^ 4. -ые пятидгсят-и — пятндгсятый. înlocuind cifrele prin litere. 146 . первому A. -ое. миллиард. (о) первом Plural Feminin Neutru Pentru toate genurile первая первой первой первую первое первого первому первое первые первых первым первые. 3. -ъ. -ая. 6. -ая. -ые третий. -ые седьмой. миллионный. -ое.< второй. Numeralele ordinale se acordă în gen. înlăturînd desinenţele respective de genitiv şi înlocuindu-le cu desinenţe adjectivale: пят-и — пятый. -ъе. Мы ехали на 3 (сани). 2. NUMERALELE ORDINALE [Порядковые числительные] Numeralele ordimle exprimă prin numărare ordinea sau locul (în spaţiu sau timp) рз care un obiect (acţiune. первый. -ое. Numeralele de mai jos sînt formate altfel: первый. а я не могу сейчас найти ни одних. -ые девяност-а—дгзяностый. Copiaţi propoziţiile. -ые четвёртый. după modelul dat. -ое. -ые сороковой.MORFOLOGIA Exerciţiul 21. миллион. первого I. первого D. 4. De la numeralele cardinale тысяча. первых первой (о) первой первым (о) первом первыми (о) первых 1. -ая. У нас 3 (ножницы). -ая. -ьи 3. număr şi caz cu substantivele pe care le determină şi se declină după regulile de declinare a adjectivelor. В лодке за вёслами сидело 8 (гребгц). первым P. Ele răspund la întrebarea который (cu sensul „al cîtelea?"). persoană. -ая. -ая. -ъя. В нашем дворе двое ворот. M o d e l : В нашем дворе 2 (ворота). Вокруг костра сидело 7 (охотник). -os. 5.

4) Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась 7/XI—1917 года. третьего третьим (о) третьем Feminin третья третьей третьей третью Neutru третье третьего третьему третье Pentru toate genurile третьи третьих третьим третьи. 12-й. 40-й. o fracţiune dintr-un întreg sau denumesc fracţii. 11-й. NUMERALELE FRACŢIONARE [Дробные числительные] Numeralele fracţionare exprimă o parte. 3) Мы поднялись на лифте с 3 этажа на 8.две пятых. Exerciţiul 24. Numeralele fracţionare se formează din îmbinarea numeralelor cardinale cu cele ordinale: într-o fracţie (matematică) numărătorul este un numeral cardinal. —-три восьмых. 6-й. 5) Вам надо сойти с трамвая на 6 остановке. 11) Он пришёл в школу только к 3 уроку. третьих третьей (о) третьей третьим (о) третьем третьими (о) третьих Exerciţiul 22. Masculin третий третьего третьему третий.NUMERALUL 5. Р. 8) 23/VIII—день освобождения Румынии от фашистского ига. 4-й. 50-й. D. M o d e l : Виктор учится в 3 классе. 3) В 1917 году рабочие и крестьяне России свергли власть помещиков и капиталистов и взяли власть в свои руки. 7-й. 8) Это правило можно найти на 200 странице учебника. 100-й. 1) Наши места в 5 ряду. 8-й. 6) 8/Ш — Международный день женщин. 3-й. 1 259-й. înlocuind numeralele ordinale scrise în cifre prin numerale redate în litere (la cazul corespunzător). 14) Дан сидит в классе за 4 партой. 2-й. 10) Гол был забит во 2 половине игры. 90-й. 9-й. Numeralul ordinal третий se declină ca un adjectiv posesiv în -uii. 4) Мы спустились на лифте с 10 этажа на 5. 5-й. Redaţi în litere numeralele ordinale de mai jos. 147 8 10 . 2) Город Петербург (ныне Ленинград) был основан в 1703 году. 17) Мы живём в этом городе уже 10 год. 18) Он работает в 8 бригаде. 10-й. G. I. iar numitorul este un numeral ordinal. 12) На 5 неделе рабочие подводили итоги социалистического соревнования. Exerciţiul 23.— семь 5 десятых. 1 000-й. 1) Москва впервые упоминается в летописи в 1147 году. 5) 1/V—Международный день солидарности трудящихся всего мира. De exemplul:. 60-й. А. 30-й. 1. 20-й. Plural Singular N. 7) Мы сидим в театре в 10 ложе. 7) 9/V — день провозглашения независимости нашей страны. Copiaţi propoziţiile de mai jos. 6) Это известие напечатано в газете на 4 странице. 13) Мы ждём его уже 3 час. M o d e l : 1-й = первый. 2) Мои знакомые живут на 7 этаже. Citiţi propoziţiile de mai jos. 9) Они живут в 47 квартире. 15) В 9 цехе произошла авария. 16) Мы прибыли к месту назначения на 5 день. Виктор учится в третьем классе.

(о) трёх четвёртых метра 5. Numeralul fracţionar одна целая и одна вторая п—I» se redă prin cuvîntul полтора. I. три четвёртых метра I. se redă prin cuvîntul четверть: четверть метра. 6. în cursul declinării. Acest numeral are forma полтора pentru masculin şi neutru (полтора метра. две десятых. I. substantivele se pun întotdeauna la cazul genitiv singular: три четзертых метра. Numeralul fracţionar одна четвертая 1—1» în limba vorbită. 3. pe lingă acesta din urmă se pune adjectivul целый: 1 одна целая и одна вторая 2 2— — две целых и две седьмых 148 . 7. După numeralele fracţionare. трёх четвёртых метра D. три пятых трёх пятых трём пятым три пятых тремя пятыми (о) трёх пятых 4. D. А. Masculin şi neutru полтора полутора полутора полтора полутора (о) полутора - Feminin полторы полутора полутора полторы полутора (о) полутора 8. ambele elemente componente îşi schimbă forma după caz: N. у Р. тремя четвёртыми метра Р. G. трём четвёртым метра А. А. Dacă numeralul se declină. Р. D. Declinarea numeralului полтора N. две пятых. Numeralele fracţionare cu numărătorul 1 şi 2 se formează cu numeralele cardinale feminine одна. Numeralul fracţionar одна вторая I—I» în limba vorbită.MORFOLOGIA 2. Dacă un numeral fracţionar apare însoţit de denumirea numărului întreg. полтора ведра) şi полторы pentru feminin (полторы минуты). две. se redă prin cuvîntul половина. G. три четвёртых метра G. одна шестая. substantivul rămîne la genitiv singular: N. întrucît se subînţeleg substantivele feminine часть sau целая: одна третья.

6 — ноль целых. . полторы минуты. 1 7 ' 8' 9 ' 10 Exerciţiul 27. 1. шесть десятых Exerciţiul 25. Citiţi numeralele fracţionare date mai jos. 1. Declinaţi (oral) numsralele fracţionare date mai jos. 1 3 7' 9 3 6 4 ' 10' 7* I ' 4 1 4 2 5 ' 6 ' 4" Exerciţiul 26. 1. Declinaţi (oral) îmbinările de cuvinte полтора часа. pronunţîndu-Ie cu voce tare.NUMERALUL 5 пять целых и три десятых 0.

formele pronumelui personal nu se schimbă în funcţie de gen. în această propoziţie. interogativ. PRONUMELE PERSONAL [Личное местоимение] Pronumele personal are forme distincte care variază după persoană. ты. они. număr şi caz. она. Он дал мне полезный совет. negativ şi nehotărît. demonstrativ. există cîte o formă pentru fiecare dintre cele trei genuri. determinativ. relativ. Р. Pronumele personale sînt: я. л este subieci. DECLINAREA PRONUMELOR PERSONALE [Склонение личных местоимений] у N.PRONUMELE [Местоимение] în limba rusă se disting următoarele categorii de pronume: personal. De exemplu: Я приехал в Бухарест. он. А. La persoana a 3-a singular. G. / în această propoziţie. posesiv. Pronumele personal îndeplineşte în propoziţie funcţiunea de subiect sau de complement. D. мне este complement. Persoana 1 j [Первое лицо] Persoana а 2-а [Второе лицо] Singular j Plural Singular Plural я меня мне меня мной (мною) (обо) мне нас нам нас нами (о) нас мы ты тебя тебе тебя тобой (тобою) (о) тебе вы вас вам вас вами (о) вас 150 . мы. вы. Pentru persoanele 1 şi 2 singular. reflexiv. însă. I. оно.

Он стоял передо мной неподвижно. Я Быть может. что лицо мне так. Навстречу им вышли хозяева дома. (С. его (на него) I. Туря. со. вследствие. С. Citiţi exemplele date mai jos. (А. Găsiţi pronumele personale şi analizaţi forma lor (persoana. Некрасов) генев) 4. я умру неведомый ему. (о) Нём Feminin [Женский род] она её (у неё) ей (к ней) её (на неё) ей. отец пожелал мне доброго пути. Лермонтов) Надо мной нависла большая опасность. Антонов^ 151 . перед. Широка страна моя родная. 2) La cazul prepoziţional al pronumelui personal л. как будто видел меня впервые. prepoziţia o se întrebuinţează în varianta обо. (Гаршин) 4) După prepoziţiile вне. numărul. De exemplu: Вопреки ему. и я начал рассматривать черты его лица. И. Колючие кусты разрослись густо. согласно. G. PRONUMELE Persoana а 3-а [Третье лицо] • Plural Singular Masculin şi neutru [Мужской и средний род] N. полей и рек. с нею) (о) ней Pentru toate genurile [Для всех родов] они их (у них) им (к ним) их (на них) ими (с ними) (о) них Observaţii 1) La cazurile oblice ale pronumelui personal л. (М. мы продолжали поиски. (А. совсем не интересна тебе. (В. и назовёт меня всяк сущий в ней язык. но я ему служил — и сердцем 3. De exemplu: Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой. De exemplu: Ты можешь заходить ко мне в любое время. С. Ю. după prepoziţii. Exerciţiul 1. Пушкин) 3) La cazurile oblice. Горький) 2. (М. ему (к нему) А. над se întrebuinţează în variantele ко. Дед стал смотреть в лиру посвятил народу своему. много в ней лесов. 1. С. ею (с ней. cazul şi genul). А. Мне казалось. я спокоен. prepoziţiile к. (Н. с. Пушкин) До сих пор мы ничего не знаем о них. надо. вчерашняя школьница. благодаря. а дочь проводила до телеги. и нужно было обходить их или пробираться через них. он оно его (у него) D. Он не хочет разговаривать со мной на эту тему. вопреки. навстречу^ formele pronumelui personal la persoana a 3-a se întrebuinţează şi fără consoana н. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя. передо. им (с ним) Р.. ЛебедевКумач) Наконец я с ним простился. formele pronumelui personal la persoana a 3-a primesc consoana н: Мне нужно сходить к нему сегодня вечером. (И.

1. Пока я ничего определённого не могу ..Ленинград? 2. Пушкин) 10.. Елена принесла букет роз и поставила. Для . Кто-нибудь о . я гораздо старше вас.. заботился? Exerciţiul 6. folosind pronumele personale din paranteze la forma corespunzătoare. 9.. Если хочешь. 3. народ бросился за ним. в вазу.... M o d e l : Мы встретили детей. 2.. красавица. 5. я уйду •без .. пожалуйста. Лгрмонтов) 9.. большие надежды. 7. Я часто думаю о ... Между.. Андрей хорошо знает народное искусство и давно интересуется .. аллеи парка. я слышала. Если ты ещё не готов. так как я интерегуюсь . писали в газетах.... и они пошли гулять без . уважают? 5. но .. (М.. как держать инструмент и как работать.. На улице я встретил Влада и долго разговаривал с .. к себе в гости.. Introduceţi în locul punctelor pronumele personal мы la cazul corespunzător. Introduceţi în locul punctelor pronumele personale corespunzătoare substantivelor tipărite cursiv. 8/ Я заходил вчера к Санду. 4.. Ты всегда можешь надеяться на. .. Твардовский) 6... {А.. 8.. С.. когда они шли в цирк. Ю. 5. Группа этссхургангоз остановилась у этого памятника и долго рассматривала. 8.. строим новую. Introduceţi în locul punctelor pronumele personal ты la cazul corespunzător. не было дома....все боятся? 3.. о постановке балета «Лебединое озеро» в нашем театре. при мне ты песен Грузии печальной. Я с тобэй погозоригь хотела. висела лампа. 7... 9. 10. Он долго спорил со . Introduceţi în locul punctelor pronumele personal я la cazul corespunzător. положил. 1. 6. вы видите.MORFOLOGIA 5. писали в газетах? 7. сказать.. Вам. партия постазила задачу трудиться да благо народа...... Introduceţi în locul punctelor pronumele personal вы la cazul corespunzător. чтоб далёкий мой земляк мог гордиться мною.. 2. Лермонтов) Exercifiul 2. я зайду к .. Надо .. Не пой. Răspundeţi la întrebări.. а мне двадцать один. Они живут недалеко от. Мнг передали для Георге письмо. и собираю .. родился? 2. ? 3. на конкурс. Пушкин) 8. Мне надо с. 7... Мне передали для Стелы записку. Можно обратиться к .. Пугачёв уехал. Тургенев) 7.. 9. ... эта картина? 5. поеду на курорт.... от наших глаз.. 8... что о.. Exercifiul 5.. когда. Партия и народ возлагают на. Кто-нибудь . 15. С.. были созданы прекрасные условия. .. 152 .. Я заходил сегодня утром к Санде. и всегда избггает. 2... Ю.. нужно зайти на почту. 4... Почему. Они. задать вам вопрос? Exercifiul 3.... 9. Мы привезли песок и посыпали .. за помощью. 11... занимался? 4. Exerciţiul 4. 4. Я был занят своими делами. куда я .. Познакомьте. . И хочу трудиться так. Я готов всё отдать. посоветоваться по очень важному вопросу. 1.... ? 11. Он не хочет говорить это при . с вашим товарищем. 10. 13. и нашими зарубежными гостями установилась дружба. Разрешите . 1бЛТуман поднялся над рекой и скрыл.. 3. 6. Exerciţiul 7. и обращаться ко. Я заходил вчера к своим знакомым... 7... (А... Мы встретили детей.. На вокзале. Какое впечатление произвел на .. но я не помню. но. 5.. Какое впечатление произвела на . дома. 1. У меня много самых различных марок. В азгусте .. Перед .. .. (И. 10. Когда у . 8. в театр. не было дома. 14... Он не хочет встретиться со .. . шли в цирк. Ветер срывает листья и усыпает.. с вопросом? 6. встретили все наши знакомые.. ... чтобы тебя развеселить. но . площадку перед домом... (М. но я забыл.. Ты знаешь. будет отпусх? 6. Мы встретили Елену и пригласили. Сегодня. Мастер показал мне. гордится весь коллектив.. 12. Художник отобрал свои лучшие картины и представил .... Мае нужно серьёзно поговорить с . 3...... .. . 4.... (А. Ты часто думаешь обо.. Василе пригласил. жязнью жить такою.. О. 1.. . С. б. шегтнадцать лет.... счастливую жизнь. не было дома... В каком году. Он заметил .

Они думают о себе. (А. Рабочие этого завода включились в социалистическое соргвнование за досрочное выполнение плана и взяли на себя новые повышенные обязательства. dar nu are o formă pentru cazul nominativ. . 8. Н. в гости. быть свободным.. Я положил перед собой книги и стал готовить уроки. 153 . De exemplu: Я смотрю на себя в зеркало. Formele lui nu se deosebesc după gen şi număr. — себя себе А... П. Вы не можете. как прекрасны эти края! 2. Он приучил . 8. Кому адресовано письмо? (мы) 5.. 4. Exerciţiul 9. (А... В ком вы больше не нуждаетесь? (он) PRONUMELE REFLEXIV СЕБЯ [Возвратное местоимение себя] Pronumele reflexiv себя se declină. 9. в зеркало... Он всегда недоволен . Introduceţi în locul punctelor pronumele reflexiv себя la cazurile corespunzătoare.. 5. Кого ты встретил в столовой? (она) 8. ? 6. Declinarea pronumelui себя [Склонение местоимения себя] N. 3. Exerciţiul 8. При социализме человек работает для. Толстой). Этот костюм он купил для .. В ком вы сомнгзаетесь? (они) 12. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищению перед собой. Почему ты ничего не пишешь о . . Я сам расскажу о времени и о себе. 1. Ты смотришь на себя в зеркало. Я думаю о себе. отчёт в своих поступках.PRONUMELE 1.. Маяковский) 3.. Indicaţi în exemplele de mai jos formele pronumelui reflexiv себя şi explicaţi folosirea lor. Мы смотрим на себя в зеркало. Гости стали шгптаться между собой. Они смотрят на себя в зеркало. С. Он подозвал меня к ... 5. Р. Кому нужно передать привет от родных? (он) б. 1. G. но и к себе. Надо отдать . когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе. От кого вы узнали эту новость? (они) 9. (И.. I. Посмотри на . Пушкин) 4. Она купила мне и себе "новые туфли. У кого вы попросили денег? (она) 10. 9. себя собой (о) себе Pronumele reflexiv себя ţine locul obiectului asupra căruia se exercită. сознавать себя правым. Он требователен не только к другим. О если бы поскорее наступила новая ясная жизнь. 6. Ты думаешь о себе. acţiunea exprimată de verb.. На кого он обиделся? (я) 2. (Л. Он смотрит на себя в зеркало. . Ты хотел жить только для себя. Чехов) 7. Ионел пригласил меня к . Кем гордится коллектив? (вы) 4. представить. Он думает о себе. acest obiect fiind neapărat şi subiect al acţiunii. Кого вызвал к себе директор? (я) 7. Кому поручили это задание? (я) 3. 10. . direct sau indirect. Мы думаем о себе.. (В.. и для своего народа. А такая] жизнь рано или поздно настанет. весёлым. 7. Вы смотрите на себя в зеркало. Тургенев) 2.к строгой дисциплине. Вы думаете о себе. В. От кого вы ждёте помощи? (она) 11. С.. D.

наш persoana a 2-a: твой. ваш arată că un obiect are mai mulţi posesori. жертвовать собой. Сильвиу доволен им. 4. с меня) пальто. cit şi posesorul. ваша. к себе) нельзя заходить. Я пригласил (ко мне. Я взял (со собой. (к нему. заботиться о себе." 154 . надеяться на себя. его. Скоро мать вернётся к себе домой. Мои друзья придут (ко мне. твой arată că un obiect are un singur posesor. Alegeţi din paranteze pronumele potrivit ca sens. мать сняла (с себя. Răspunde la întrebările чей? чья? чьё? чьи? 1. В комнате было очень холодно. ваше. их Pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a Pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a are forme diferite în funcţie de numărul posesorilor. „Acesta e oraşul meu (tău). их) журналы (книги. наши. её. думать о себе. её. Когда ты купила (тебе. их) книга. его. её. письма)? — Это мои (твои. Exerciţiul 11. Мой младший брат был (со мной. — Чьи это журналы (книги. Exerciţiul 12. Сильвиу доволен собой. 5. ваш. заниматься собой. со мной) в поход своего младшего брата. „Acesta e oraşul nostru (vostru). с собой) в походе. 3. ваш persoana a 3-a : его. — Чья это книга? — Это моя (твоя. 1. Дан думает только о себе. Pronumele мой. к себе) завтра. Они встретятся у них. Когда стало тепло. его. 2. только о нём.• ' MORFOLOGIA Exerciţiul 10. После обеда он уходит (к нему. Pronumele posesiv are forme diferite pentru cele trei persoane gramaticale: » persoana 1: мой. — Чьё это письмо? — Это моё (твоё. PRONUMELE POSESIV [Притяжательное местоимение] Pronumele posesiv arată atît obiectul posedat. Когда он-работает. их) письмо. Сестра накинула себе на плечи пальто. её. письма)." Это наш (ваш) город. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: Уверен в себг. держать себя в руках. к себе) в кабинет и работает до поздней ночи. чувствовать себя. вагии. наш. Они встретятся у себя. Сестра накинула ей на плечи пальто.— Чей это журнал? — Это мой (твой. его. к себе) своих друзей. себг) очень идёт. требователен к себг. владеть собой. 3. Дан думает. Comparaţi: Это мой (твой) город. наше. Скоро мать вернётся к ней домой. их) журнал. себе) это платье? Это платье (тебе. её. наша. на себя) пальто. Comparaţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele. iar pronumele наш. 2. 4. купить себе. доволен собой. и я накинул (на меня. рассказать о себе.

D. A. наше. pronumele posesiv are o singură formă pentru toate genurile. наших нашими (о) наших 155 . наша. ваш брат. ваш карандаш. ваши карандаши. (о) нашем N. La singular. G. моё. нашего нашим P. письма Declinarea pronumelor posesive de persoana 1 şi a 2-a Declinarea pronumelui мой Singular N. 4. „Acesta e manualul meu (tău)" Это наш (ваш) учебник.PRONUMELE Formele de singular ale acestui pronume indică un singur obiect posedat. „Acestea sînt manualele noastre (voastre). D. моя. твой. Это мой (твой) учебник. ваша сестра. твой карандаш. De exemplu: мои. iar formele de plural arată mai multe obiecte posedate. 3. I. mai mulţi posesori şi un singur obiect posedat: наш. Comparaţi: 1. 2. Mural Masculin Feminin мой моя моей моей мою моей (о) моей моего моему мой. „Acestea sînt manualele mele (tale). I.u Aşadar. Это мои (твои) учебники. моего моим (о) моём Neutru моё моегс моему моё моим (о) моём Pentru toate genurile мои моих моим мои. pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a poate exprima: 1. Feminin наша нашей нашей нашу нашей (о) нашей Neutru Pentru toate genurile наше нашего нашему наше нашим (о) нашем наши наших нашим наши. твои. твоё. наши. mai mulţi posesori şi mai multe obiecte posedate: наши. pronumele posesiv de persoana 1 şi a 2-a se acordă în gen cu substantivul la care se referă: мой. твоя. Declinarea pronumelui наш Plural Singular Masculin наш нашего нашему наш. un singur posesor şi mai multe obiecte posedate: мои. La plural. наш. твои карандаши. ваше письмо. un singur posesor şi un singur obiect posedat: мой. моих моими (о) моих Observaţie Pronumele твой se declină ca şi pronumele мой. „Acesta e manualul nostru (vostru)" 2." Это наши (ваши) учебники. A. G. ваши братья. сестры. P.

Я получил письмо от её подруги. его тетради. 2) Pronumele posesive его. её. de genul feminin. их se deosebesc. её. indiferent de gen-. Её не было дома. Меня поразило их равнодушие. свои) arată că obiect 1 aparţine subiectului acţiunii: el poate fi folosit pentru toate cele trei persoane (singular şi plural). de formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a 3-a. Observaţii 1) Pronumele его. Pronumele posesiv СВОЙ I. De exemplu: Я видел его родителей. Pronumele его indică un singur posesor. Pronumele её. Comparaţi: Pronume posesive Pronume personale Я был у его брата. своё. Это её стол. 156 . Я получил письмо от неё. Мы давно не встречали их. Мне нравится её вечернее платье. его книга. De exemplu: Это студентка.indică un singur posesor. их nu arată genul şi numărul obiectelor posedate. Это их стол. De exemplu: Это студент. их. её книга. Aceste pronume se disting în funcţie de genul şi numărul posesorilor. Я был у их родных. Pronumele posesive его. ci genul şi numărul posesorilor.• MORFOLOGIA Observaţie Pronumele posesiv ваш se declină ca şi pronumele наш. их книга. её их îndeplinesc funcţiunea de atribute neacordate. De exemplu: 1. prin faptul că nu primesc consoana н atunci cînd apar după prepoziţii. Formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a 3-a îndeplinesc funcţiunea de complemente (directe sau indirecte). Это его стол. их тетради. deosebindu-se de acestea prin sensul şi funcţiunea lor sintactică. её. Я был у них. de genul masculin. Pronumele posesiv de persoana a 3-a Formele pronumelui posesiv de persoana a 3-a sînt: его. Pronumele posesive его. Я люблю свою мать. de asemenea. её тетради: Pronumele их indică mai mulţi posesori. Я был у него. их письмо. Pronumele posesiv свой (своя. De exemplu: Я не видел его. её. его письмо. De exemplu: Это студенты (студентки). их sînt omonime cu formele de genitiv ale pronumelui personal de persoana a 3-a. её письмо.

Пушкин) 8. прэлацёт ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Pronumele свой. dar nu se foloseşte la cazul nominativ. как прекрасна была бы зз\пя наша! (М. Pronumele posesiv свой se declină ca şi pronumele posesive мой. Citiţi exemplele de mai jos. Analizaţi formele pronumelor posesive. она. Din prima propoziţie rezultă că obiectul acţiunii — referatul — îi aparţine chiar subiectului acţiunii — studentului. У моего товарища богатая коллекция значков. мы. всё просто. De exemplu: a. De exemplu: Около нашего института большой парк.PRONUMELE Ты любишь свою мать. единственное чудо на земле. твой. 2. Dacă în propoziţie subiectul acţiunii este exprimat printr-un pronume personal de persoana 1 sau a 2-a (я. rezultă că obiectul acţiunii — referatul — nu-i aparţine subiectului acţiunii — studentului —. и потому звук её голоса удивил и обрадовал его. 157 . ты. В народе — вое начала. Студент читает его доклад. ci altcuiva. Н. Он любит свою мать. Она очень внимательна к свэгму туалету — никаких бантиков. Вы любите свою мать. număr şi caz cu substantivul care indică obiectul ce aparţine subiectului acţiunii. Мы любим свою мать. Моя работа высокой и тонкой требугт науки: людская радость и тоска через мои проходят руки. (Максим Горький) 2. Горький) 5. 5. Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё. Умный человек говорит своими делами. b. Din cea de-a doua propoziţie. свои răspunde Ia întrebările чей? чья? чьё? чьи? şi se acordă în gen. в его силг всг возможности. Они любят свою мать. unde pronumele свой a fost înlocuit cu pronumele его. (А. Горький) 4. 1. (М> Исаковский) 7. 3. Dacă subiectul acţiunii este exprimat printr-un substantiv sau pronume personal de persoana a 3-a (он. Он знал. Н . С. ваш fără ca prin aceasta să se schimbe conţinutul propoziţiei. их nu este posibilă căci atrage după sine şi o schimbare a sensului propoziţiei. его трудом кормится жизнь. (Л. своя. întrebuinţarea pronumelui свой nu este posibilă. кружев. înlocuirea pronumelui свой cu pronumele posesive его. pronumele posesiv свой poate fi înlocuit cu pronumele мой. твой. наш. они). — Чью книгу он забыл дома? — Он забыл дома свою книгу. Человек — чудо. что он может. 6. изящно и дорого. Dacă obiectul acţiunii nu-i aparţine subiectului acţiunii sau dacă în propoziţie nu se arată cine face acţiunea. глупый —• болтает языком. Я получил открытку от моего друга. (М. (Пословица) 6. Толстой) 3. её. своё. и ему принадлежит право распределять труд свой по справедливости. что она не пела со времени своей болезни. вы). — О чьих приключениях он рассказывает? . 4. а все остальные чудеса её —• результаты творчества его воли. — Он рассказывает о своих приключениях. разума. Comparaţi: Студент читает свой доклад. Deci putem spune: Я получил открытку с г своего друга. 2. оно. воображения. Exerciţiul 13.

3.. după modelul dat.. Это мой карандаш. за его советы..... Толстой) 10. 4. Это ваш преподаватель. Это ваше задание. С чьими товарищами они поссорились? (наши) 5. 1. Это ваша преподавательница. На научной сессии выступил профессор Марку.. Кто участвовал в обсуждении этого спектакля? 5. 11. 4. 6. 1. Я прислал ей.. фотокарточки. здоровье.. словари. отца. Здесь сидит Алина. 3. Introduceţi în locul punctelor pronumele свой la forma corespunzătoare. тетрадь. комната. Exerciţiul 18.. Чьи деньги он потратил? (мои) 3. Здесь работают мои товарищи. её счастье. Это моя папка. хотя слушал его внимательно. Вот . Это . Мы сажаем цветы около . у 1. Толстой) Exerciţiul 14. Exerciţiul 16. Exerciţiul 17. Я убираю сам в . 5...... 7.. 12.. Это твой учебник. 7. Это наша мать.дом.. её расцвет. О чьей судьбе она беспокоится? (твоя) 8. К Виктору пришёл его товарищ. Ему надо ехать на аэропорт встречать . 7. родиной. 10. Чьим мнением она дорожит? (ваше) б. Я решил искать её. Н. На столе лежат . Кто вам рассказал эту историю? Exerciţiul 19. Чей это товарищ? (мой) 12. Здесь работает мой товарищ. Паустовский) 2. Вам следует беречь . 158 . Вот . (К. книга.. Introduceţi în locul punctelor pronumele posesive его. Она проветривает . её. Я пользовался . 6. Răspundeţi Ia întrebări. \ M o d e l : —Кого вызвали в министерство? — В министерство вызвали директора завода и его заместителя. но её мать сказала. (А. M o d e l : — Чью папку он взял? (моя) — Он взял мою папку. 6. Вот. Exerciţiul 15. С кем вы пойдёте в поход? 8. Наши цели — в развитии нашей родины. Я поблагодарил его за помощь. Это мои портфели. 8.. Кого вы пригласили к себе? 10. книга.. — Или это ваша? — с подобострастным уважением обратился он к усатому чёрному Денисову. Răspundeţi Ia întrebări. комнату каждое утро. комнате. От кого ты узнал эту новость? 4. всех бурь. Бек) 9. Кого вы встретили на улице? 3.. 3. Кто приезжал к вам на прошлой неделе? 7... 2. но его не было дома.. 3. Чью фотокарточку она попросила? (моя). Кто выступил на совещании? 6. 4.. 5. тетради.. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты. словари. Arătaţi situaţiile în care formele pronominale его. Мы гордимся .MORFOLOGIA (А. Это моё дело. что выдвинули их в ряды лучших людей человечества. Мы гордимся. На чью поддержку они надеются? (наша) 9. . Мне нужно непременно их видеть. folosind pronumele posesiv indicat în paranteze ia torma corespunzătoare. Citiţi exemplele date mai jos. M o d e l : Это мой портфель. Чью работу похвалили в газетах? (наша) 10. 1. тетрадь.. 9.. Моей подруги не было дома.2. Это твоё окно. 2.. Чьих книг он не вернул вовремя? (мои) 11.. Это твоя комната.... В чьей комнате мы соберёмся? (твоя) 4. Н. С кем вы познакомились на научной конференции? 2.. Это наше место. Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Тут живёт мой учитель. — Это твоя сабля? — спросил Петя. их sînt pronume personale şi situaţiile în care ele sînt pronume posesive. 5.городом. Чью сумку он потерял? (моя) 2... хотя я не знаю их адреса. У кого вы были в гостях? 9... (Л.. 1. Я не видел его раньше.... 8. портфель. О чьих детях она так заботится? (наши) 7. 4. их. Это наш учитель. учебник. 1. что она уехала из города.. Puneţi la plural îmbinările de cuvinte tipărite cursiv.. Я не понял его выступления. 9. словарём.. но читал его работы в области ядерной физики. в преодолении всех трудностей. её. дома.

Костёр догорал.. мою газету. Ребята принесли в школу вещи. 1... Путешественники сидели у костра и грели... 6.. работой. 4. Он очень увлекается .. Когда светит солнце. Я отправил твоё письмо. 3. Я больше всего люблю сосновые леса.. 4. берегов тянутся прекрасные леса и необъятные просторы полей. Дунай несёт . под . Мы часто посещаем свой клуб. P. столько. песня обворожила нас. пожалуйста. 3. — Мой костюм висит в шкафу. этого этим (об) этом Plural Neutru это Feminin эта этого этому этой этой этим (об) этом этой (этою) (об) этой это эту 159 Pentru toate g> эти этих этим эти. Вдоль . .лучами стволы сосен кажутся золотистыми. Я повесил свой новый костюм в шкаф.. Declinarea pronumelui этот: Singular N. G. 6... работа очень интересная.—Наш клуб открыт каждый день. — Ее перышки блестели на солнце.. пожалуйста. саде говорили по радио. замёрзшие ноги. Дайте мне.. — Светит солнце. 2.. Вчера я случайно встретил на улице своего друга. Она чистит моё платье. Она чистит своё платье. труда. 2. воды в Чёрное море. Exerciţiul 21. и его лучи льются на поля.. Observaţi că pronumele posesiv своп nu poate determina un subiect gramatical. Мне нужно собрать твои вещи. Сколько чудесных уголков в нашем крае! И каждый уголок имеет . 7. их. Мой сосед очень любил . 1.PRONUMELE I^MiHAirSADOVEANU -. сад.... В . Explicaţi ce anume determină deosebirile de sens dintre ele.. угли гасли под серым пеплом. жизнь саду. I. чудесную песню соловей. Citiţi propoziţiile de mai jos. этих этими (об) этих .. Я отправил своё письмо. Вчера я случайно встретил на улицг твоего друга.. 4. Дайте мне. её... и последние. свою газету.. Masculin этот этого этому этот.. Она положила свои вещи в сумку. Солнце льёт свои лучи на поля. PRONUMELE DEMONSTRATIV [Указательное местоимение] Pronumele demonstrative sînt: этот. леса и горы. 2. леса и горы.прелести. Сосед отдал всю ... О нём и о . — Его папка осталась на столе в кабинете. тот. Pronumele этот Pronumele этот indică un obiect apropiat (în spaţiu sau în timp). которые они сделали.. Introduceţi în locul punctelor pronumele свой (la cazul potrivit) sau una din formele pronumelui posesiv его. На. 3. 1. A.. такой. n ( Exerciţiul 20.. 5... Они по праву гордились плодами . 5. Птичка сидела на ветке и чистила свои перышки. Мне нужно собрать свои веши. 5.. —Её вещи лежат в сумке. D. Citiţi propoziţiile de mai jos. лицах были счастливые улыбки. Он оставил свою папку на столе в кабинете. Вдруг в кустах запел.. Exerciţiul 22.. саду росло много замечательных цветов. руками. Тихим летним вечером мы сидели на скамейке в нашем саду.

Кто это? — Это наши соседи. De exemplu: Я живу в этом доме. copula быть se acordă în gen şi număr cu numele predicativ. în funcţiunea de subiect. Какие озёра? — Эти озёра. Declinarea prenumelui тот: 160 . Этот дом был построен в прошлом веке. Какие улицы? — Эти улицы. Это была моя рубашка. Pronumele тот Pronumele тот arată un obiect depărtat (în spaţiu sau timp). В этих комнатах живут молодые рабочие. pronumele это răspunde la întrebările кто? что? De exemplu: Кто это? — Это мой брат. Что это? — Это моя ручка. Какие города? — Эти города. în această funcţiune. Что это ? — Это самолёт. Надо хорошо организовать работу. De exemplu: Он ДОЛГО ке давал о сеСс знать. De exemplu: Наступила Ееска. Observaţie în propoziţiile cu acţiunea la trecut şi cu subiectul exprimat prin pronumele это. От этого зависит успех дела. Это было моё кашне. ci şi la un enunţ. b) Subiect — în forma invariabilă это. Это беспокоило нас. Мы радуемся этому. ^ с) Complement — referindu-se. De exemplu: Это был мой мотоцикл. Pronumele этот se acordă în gen. Рядом с этим домом находится здание театра. număr şi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte.MORFOLOGIA Pronumele этот poate avea funcţiunea sintactică de: a) Atribut — şi răspunde la întrebările какой? какая? какое? какие? De exemplu: Какой город? — Этот город. la enunţul anterior. Какое озеро? — Это озеро. Что это? — Это мои велосипеды. В эту комнату нельзя входить. în această situaţie. Кто это? — Это моя сестра. Какая улица? — Эта улица. pronumele это se poate referi nu numai la un obiect. Это были мои деньги.

3. чего никто не ожидал. как твоя. Горький) 4. Я не нашёл такой рубашки. I. стольким книгам. 2. pronumele столько se acordă cu substantivul respectiv. столькими книгами. того тем (о) том Feminin Neutru то та той той ту того тому то тем (о) том той (тою) (о) той Pentru toate genurile те тех тем те. Atribut: Мне нужны лаковые туфли. (А. P. Predicat într-o propoziţie regentă: Хозяин тот. столько писателей G. стольких писателей I. Случилось то. кто трудится. TOT того тому тот. Чехов) 2. те же окна с белыми наивными занавесками. к. стольких книг. Pronumele такой se declină ca şi adjectivele de declinare 'mixtă cu tema în г. П. Здесь нет таких туфель. залитый солнцем. столько книг. весёлый. Complement într-o propoziţie regentă: Я сделал то. substantivul la care se referă stă la cazul genitiv. Subiect într-o propoziţie regentă: Этой работой может руководить только тот. столькими писателями Р. Cînd pronumele столько este la nominativ sau acuzativ. G. х. Pronumele столько Pronumele столько arată numărul obiectelor. тех теми (о) тех Pronumele тот poate îndeplini următoarele funcţiuni sintactice: 1. A. D. Atribut: Надя вошла наверх и увидела ту же постель. Nume predicativ: Моя авторучка не такая. столько книг.PRONUMELE Plural Singular Masculul N. Мне нужна рубашка с короткими рукавами. (о) стольких писателях 161 . (о) стольких книгах. стольких писателей D. кто имеет большой производственный опыт. а в окнах тот же сад. (М. De exemplu: N. Pronumele такой Pronumele такой se referă la însuşirea obiectului. Acest pronume poate îndeplini următoarele funcţiuni sintactice: 1. шумный. стольким писателям А. что ты просил. La cazurile oblice. ţinînd locul unui numeral cardinal.

Сколько голов. Этот крик и вереницы. ЭГО здание театра. что ему поручили.. 6. (Л. Эти ивы и бгрёзы. Это утро. съезд исторического значения.. Это волнует меня. и потому слово должно соответствовать тому. Exerciţiul 27. Она работает на этой фабрике пять лет. вижу чудные поля. Георгий Давидович откровенно любовался Таней и думал: «Нарисуй художник такое лицо — и не поверят. съезд имеет историческое значение... 10. .. 1. Этот галстук — красивый.. Эта дробь и эти трели: Это всё — весна! (А. Лермонтов) 10.. Transformaţi propoziţiile în aşa fel încît pronumele demonstrativ să devină subiect. 3. Citiţi propoziţiile de mai jos.. Эти комнаты—"наши. Это произошло летом. Нзхраоов) 12. Он выполнил то. что оно выражает. случай оказался для нас полной неожиданностью. Эга картина интересная. 6. 1. 3. Эти стаи. 11. Citiţi exemplele de mai jos. . . 9. тот — писатель. (В. Это правильное решение. Ажаев) 14. 5. В наше время тот •— поэт. 8. (В. (Л. столько умов. того не стану описывать. Фет) ' Exerciţiul 25. Этот синий свод. 5. 9. Этот шкаф — книжный. Exerciţiul 26. оказалось для нас полной неожиданностью. эти птицы. Эго время — самэг подходящее. Эта мощь и дня и света. 8. эти долы. эти пчёлы . 7. В эту ночь я хотел бы рыдать на могиле далёкой. Н. Это решение общего собрания. Слово — выражение мысли. А. что он милый и добродушный человек. Эго платье — ваше. что обэгащазг внутренний мир человека. Introduceţi în locul punctelor pronumele demonstrativ этот la forma corespunzătoare. Этот говор вод.. встреча была по- 162 . что ему поручили. (Пословица) Exerciţiul 24. Толстой) 9. где лежит моя родная мать.. 1. 2. В. (М. Это интересная картина. Я живу в этом городе десять лет.. Это время трудное. Эго случилось бы рано или поздно. очень уж оно красиво». Мэжгт блтъ. 3. Этот путь — самый короткий. 2.MORFOLOGIA Exerciţiul 23. Этот пух. 2. были исключительно важные "события. Нам нужно то. 10. Эти капли. M o d e l : Это дерево — высокое. события потрясли нас всех. 12. Эго здание — театр. он и действительно был такой.. 4. Паустовский) 11. Эго решило общее собраниг. Эти горы. А. Эти мошки. Găsiţi pronumele demonstrative şi arătaţi funcţiunile lor sintactice. Общее мнение о Белецком было то. 2. Эги книги — мои. Ю. 3.. 4.. Вижу чудное приволье. 1. Эти деньги — наши. Meimraţi versurile de mai jos. Эго — русское раздолье! Это Родина моя! (Русская народная песня) 4. 7. Маяковский) 6.. (К. 6. Он не выполнил того. радость эта.. Что я чувствозал. всё.. 5. эти слёзы. 7. Это событие меня волнует.. 4. Это — высокое дерево. Толстой) 13. не лист. Н. Stabiliţi funcţiunile sintactice ps care le au pronumele demonstrative. 5.. что возвышает его эмоциональную жизнь. 8. Эго решение правильное. (Н. Эги статьи — интересные. кто полезен. 7.. Это будет счастьем для всех.

PRONUMELE
следняя. 8. ... блла наша последняя встреча. 9. ... лес тянулся на несколько километров. 10....
был дремучий лес.]
Exerciţiul 28. Puneţi predicatele din propoziţiile de mai jos la timpul trecut.
Model:

Это — удачный ответ.!
Это был удачный ответ.
1. Это — правильный путь. 2. Это — бэлыпая радость. 3. Это — большая удача. 4. Это —
большое сэбытие. 5. Это — мои знакомые, б. Эго — случайность. 7. Это последняя возможность
исправить ошибку. 8. Это — мой галстук.
Exerciţiul 29. Alcătuiţi propoziţii, după modelul dat.
M o d e l : Э т а блузка красивая, а та блузка ещё красивее.
Дай мне эту книгу, а ту книгу оставь себе.
Exerciţiul 30. Alcătuiţi propoziţii, după modelul dat.
Model:

На ней была красная кофта. И я хочу такую кофту.

PRONUMELE DETERMINATIV
[Определительное местоимение]

Pronumele determinative sînt: сам, самый, весь, каждый, всякий, любой.

Pronumele сам şi самый

Pronumele сам are următoarele caracteristici:
1. Determină persoana care face singură, fără ajutorul altcuiva, acţiunea exprimată
de verb. De exemplu:
Ты не беспокойся, я сделаю это сам.
Он сам справился с этой работой.
2. Subliniază că este vorba de o anume persoană care nu trebuie confundată cu alta:
Сам директор приказал.
Сам врач предписал мне это лекарство.
3. Se construieşte în îmbinare cu pronumele reflexiv себя, avînd rol de întărire:
Он ПЛОХО знает самого себя.
4. Apare în unele expresii: само собой разумеется, само ссбсй понятно, сам по
себе.
Declinarea pronumelui сам:
Singular

N.
G.
D.
А.
I.
Р.

Masculin
сам
самого
самому
сам, самого
самим
(о) самом

Plural

Neutru
само
самого
самому
само
самим
(о) самом

Feminin
Pentru toate genurile
сама
сами
самой
самих
самой
самим
самоё, саму
сами, самих
самой
самими
(о) самой
(о) самих
163

MORFOLOGIA

Pronumele самый are următoarele caracteristici:
1. Se poate construi în îmbinare cu pronumele этот sau тот cu sensul de: именно этот, именно тот, adică pentru precizare. De exemplu:
Это та самая девушка, о которой я тебе рассказывал.
Это тот самый словарь, который мне нужен.
Это та самая книга, которая меня интересует.
2. Se referă la substantive care desemnează locul sau timpul acţiunii, arătind în acest
caz limita maximă (în spaţiu sau timp):
Он работает с самого утра.
Мы шли по самому краю обрыва.
Машина остановилась у самого моста.
3. Ajută la formarea superlativului analitic:
Его работа — самая интересная.
Declinarea pronumelui самый:
Plural

Singular
N.
G.
D.
А.
I.
Р.

Masculin

Neutru

самый
самого
самому
самый, самого
самым
(о) самом

самое
самого
самому
самое
самым
(о) самом

Feminin
самая
самой
самой
самую
самой
(о) самой

Pentru toate genurile
самые
самых
самым
самые, самых
самыми
(о) самых

Pronumele весь
Pronumele весь are următoarele caracteristici:
1. Poate avea funcţiunea de atribut, acordîndu-se în gen, număr şi caz cu substantivul
la care se referă:
Этого артиста знает вся страна.
Дождь стучал в окно всю ночь.
2. Poate avea funcţiunea de subiect:
Было уже поздно, в доме все легли спать.
Его интересовало всё.
3. Poate avea funcţiunea de complement:,
Он ничего не забыл, взял всё.
Declinarea pronumelui весь:
Plural

Singular
N.
G.
D.
А.
I.
Р.

Masculin
весь
всего
всему
весь, всего
всем
(обо) всём

Feminin

Neutru
всё

всего
всему

всё

вся

все

всей
всей

всех
всем
все, всех
всеми
(обо) всех

всю

всем
(обо) всём

всей
(обо) всей

164

Pentru tcate genurile

PRONUMELE

Pronumele каждый, всякий, любой
Pronumele каждый, всякий, любой indică un obiect (persoană sau lucru) dintr-un
număr de obiecte de acelaşi fel. De exemplu:
Каждый (любой, всякий) человек вам поможет.
Любой (каждый, всякий) человек на моём месте поступил бы также.
Fiecare dintre cele trei pronume poate avea şi alte sensuri.
Pronumele каждый poate avea sensul pronumelui все. De exemplu:
1. Поезд останавливается на каждой станции.
Поезд останавливается на всех станциях.
2. Он выписывал из текста каждое незнакомое слово.
Он выписывал из текста все незнакомые слова.
în mod obişnuit, pronumele каждый se foloseşte la singular.
La plural se întrebuinţează în următoarele cazuri:
a) pe lingă substantive defective de singular:
Он приезжал каждые сутки.
b) în îmbinări de cuvinte alcătuite dintr-un numeral cardinal şi un substantiv:
Он приезжал домой каждые два года.
Pronumele любой arată că un anumit obiect este sau poate fi preferat în comparaţie cu altele.
Ты можешь выбрать себе любое платье.
Pronumele всякий poate avea sensul „felurit, diferit, variat". De exemplu:
Он читал всякие книги.
Din punct de vedere sintactic, pronumele каждый, всякий, любой au, de regulă, funcţiunea de atribut, acordîndu-se în gen, număr şi caz cu substantivul la care se referă.
Ele se declină conform regimului de declinare a adjectivelor.
Uneori, aceste pronume pot avea şi funcţiunea de subiect sau de complement. De
exemplu:
Что волки жадны, всякий знает. (И. А. Крылов)
У каждого можно найти поддержку.
Exerciţiul 31. Citiţi exemplele de mai jos. Analizaţi pronumele сам şi самый.
1. В лесу не в полночь бывает самое тёмное время, а перед самым утром. (М. Пришвин)
2. Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить её самому себе.
(Л. Н. Толстой) 3. В эту самую минуту сильный порыв ветра раздвоил тучу. (Григорович)
4. Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда три года тому назад готовилась
к экзаменам. (А. Н. Толстой) 5. Образование — самое великое благо для человека. (Н. Г. Чернышевский) 6. Жил старик со своею старухой у самого синего меря. (А. С. Пушкин) 7. С самого
детства дружили они, вместе учились, переходили из класса в класс. (А. Фадеев) 8. Самое благоодное качество человека — трудолюбие и честность. Самая худшая бедность — недостаток ума.
(Пословица) 9. Скажи об этом не мне, а ему самому. 10. Он обви нял во всём только самого
себя. 11. Лодка остановилась у самого берега. 12. Мне самому не нравится эта работа.
Exerciţiul 32. Introduceţi în locul punctelor pronumele сам sau самый la forma corespunzătoare.
1. Мы остановились в той же... деревне, где мы ночевали и прошлый раз. 2. Это и есть
т,от... спектакль, который наделал столько шуму. 3. Приехав в деревню, я увидел ту же... реку,
165

MORFOLOGIA
те же... домики. 4. Нужно быть требователен прежде всего к... себе. 5. Надо уважать... себя,
если хочешь, чтобы и другие тебя уважали, 6. Я обязательно научусь... водить машину. 7. Мы
не могли наладить работу этого станка и решили обратиться к... инженеру. 8. Вещь, которую
ты сделал..., всегда тебе дороже. 9. Он получил разрешение от... начальника цеха. 10. В театре
мы сидели на... лучших местах. 11. Остановка троллейбуса была у... ворот завода. 12. Я видел
.. руювэдигеля. 13. Я бггздовал с ... руководителем. 14. Я передал письмо ... руководителю.
15. Мы дружим с... детства. 16. Я повторил всё с...начала.
Exerciţiul 33. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte ciate mai jos.
Не знать самого себя, быть недовольным самим собой, смеяться над самим собой, обвинять
самого себя, не верить самому себе, не понимать самого себя, хвалить самого себя.
Exercifiul 34. Citiţi exentplele de mai jos. Arătaţi ce funcţiuni sintactice îndeplineşte pronumele
весь.

1. Мы высоко подняли знамя культуры и все сокровиша, созданные гением человека, сделали
достоянием всего трудового народа. (Н. Островский) 2. Прежде всего надобно знать и понимать,
что всё на земле создаётся трудом. (М. Горький) 3. Дом — планета Земля, где все страны —
соседи. (Н. Кутов) 4. Всё в доме спокойно. (М. Шолохов) 5. Анна всё утро провела с Долли
и с детьми. (Л. Н. Толстой) 6. Ты, папа, всю эту сказку рассказал? До конца? (А. И. Куприн)
7. Тёмное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. (И. С. Тургенев) 8. Подозревая всех, во всём ты видишь яд. (А. С. Пушкин) 9. Всё его занимало, всё он взвешивал, всё учитывал. (Д. Фурманов) 10. Мы боремся за
мир во всём мире. 11. Все были согласны со мной. 12. Гости расспрашивали нас сбо всём.
Exercifiul 35. Citiţi exemplele de mai jos. Arătaţi în ce [exemple pronumele ксжёый, [всякие,
люЗэй pot fi substituite reciproc, fiind sinonim;, şi în cs exemple ele au sensuri diferite.
1. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. (М. Горький) 2. Каждый должен
хоть раз в жизни совершить подвиг. (П. Антокольский) 3. На ней было много всяких украшений. 4. Ему был известен каждый человек, каждая семья,... каждый переулок этой большой
рабочей окраины. (В. Катаев) 5. Все, кто его звал к себг, были его старыми друзьями, и с каждым из них Сергею хотелось посидеть за столом. (С. Бабаевский) б. Открой мне всю правду,
не бойся меня: в награду любого возьмёшь ты коня. (А. С. Пушкин) 7. Нет ни готовых трусов, ни готовых героев. Каждый становится тем, чем ему легче стать. (П. Павленко) 8. Я так
полагаю, что всякое дело любовью освещается. (М. Горький) 9. Воздух был так чист и прозрачен,
что моряки различали каждый камень, каждое дерево. (Н. Чуковский) 10. Прежде, в грустные
минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову.
(А. П. Чзчоз) П. Г г м й настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или
предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций. (К. Паустовский) 12. Всякий опытный моряк скажет вам, что там вблизи нет никакой земли. (Н. Чуковский)
Exerciţiul 36. Introduceţi în locul punctelor pronumele каждый, всякий,.исбой,-'arătaţi situaţiile
în care poate fi întrebuinţat numii unul dinire acssts pronum;.
1. Ваш выигрыш вы можете получить в ... сберегателькей кассе в ... день. 2. ... человек
может заниматься спортом. 3. В ... доме вы теперь найдёте радио, телевизор. 4. Этот чертёж
можно сделать на ... бумаге. 5. На новогодней ёлке было много ... украшений. 6. Вы можете
прийти ко мне в ... время. 7. У меня осталось ещё много ... дел. 8. Эта книга есть в ... книж
ном магазине. 9. Си ргсска;ь ггл ... иглсрескь е истеркк. 10. Аркстсм te может стать ... челоЕскExerciţiul 37/Alcătuiţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte:
1. Каждую минуту, каждый год, с каждым днём, на каждем шагу. 2. В лкбую погоду, в
любом случае, в любых условиях, на любых условиях. 3. На всякий случай, во всяком случае-

166

PRONUMELE

PRONUMELE INTEROGATIV
[Вопросительное местоимение]

Pronumele interogativ, în propoziţiile interogative, ţine locul cuvintelor aşteptate ca
răspuns la o întrebare.
Pronumele interogative sînt: кто? что? какой? который? чей? сколько?
Pronumele кто? şi что? se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se refeiă la fiinţe
(кто?) sau la lucruri (что?). De exemplu:
Кто пришёл? — Отец.
Что упало? — Книга.
Pronumele какой se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la o
De exemplu:
Какое платье тебе больше всего нравится? — Зелёное.

însuşire.

Pronumele чей? se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la apartenenţă.
De exemplu:
Чей это портфель? — Брата.
Pronumele который se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la o anumită
ordine într-o enumerare. De exemplu:
Которая из них твоя? — Шестая.
Pronumele сколько? se întrebuinţează atunci cînd întrebarea se referă la numărul
obiectelor (fiinţe sau lucruri). De exemplu:
Сколько студентов было на стадионе?
Pronumele кто? şi что? nu se schimbă după gen şi număr. Ele se declină
N.
G.
D.
A.

I.
P.

кто?
кого?
кому?
кого?
кем?
(о) ком?

astfel:

что?
чего?
чему?
что?
чем?
(о) чём?

Pronumele какой? который? şi чей? se acordă în gen, număr şi caz cu substantivele
la care se referă. Pronumele какой? şi который? se declină ca şi adjectivele calitative şi
relitive. Pronumele чей? se declină ca şi adjectivele posesive de tipul лисий.
Declinarea pronumelui чей:
Masculin
N.
G.
D.
A.
I.
Р.

чей?
чьего?
чьему
чей? чьего?
чьим?
(о) чьём?

Singular
Neutru

Feminin

чьё?
чьего?
чьему?
чьё?
чьим?
(о) чьём?

чья?
чьей?
чьей?
чью?
чьей? (чьею?)
(о) чьей?
167

Plural
Pentru toate genurile
чьи?
чьих?
чьим?
чьи? чьих?
чьими?
(о) чьих

MORFOLOGIA

Declinarea pronumelui сколько:
N.
G.
D.
А.
I.
Р.

сколько книг? сколько учеников?
скольких книг? скольких учеников?
скольким книгам? скольким ученикам?
сколько книг? скольких учеников?
сколькими книгами? сколькими учениками?
(о) скольких книгах? (о) скольких учениках?

Exerciţiul 38. Citiţi propoziţiile date mai jos. Găsiţi pronumele interogative şi arătaţi Ia ce caz,
'gen şi număr se află ele.
1. В ночь пронёсся резкий крик: «Стой? Кто идёт» (Н. Островский) 2. Что теперь будет?
(Н. Островский) 3. Какого вы мнения о моём Евгении? (И. С. Тургенев) 4. Какого цвета был
его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова. (А. П. Чехов) 5. Который раз нспьтываете трактор? (Галина Николаева) 6. Чей конь во весь опор по грозной площади несётся?
Чей свкст, чей громкий разговор во мраке ночи раздаётся? (А. С. Пушкин) 7. А сколько здесь
можно собрать пшеницы с гектара? (С. Антонов) 8. Который теперь час? 9. В которсм часу
вы будете дома? 10. Чьей ручкой вы пишете? 11. С кем вы разговаривали на улице? 12. О чём
вы думаете? 13. В каком платье она была на балу? 14. Кого вы ждёте? 15. Сколько лей вы
заплатили за этот костюм? 16. Со сколькими учениками вы пойдёте в поход? 17. О скольких книгах
шла речь? 18. О каких книгах вы говорили? 19. Чьими подвигами гордится наш народ? 20. Чьи
стихи вы больше всего любите?
Exerciţiul 39. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
i nterogativ кто? (la cazul corespunzător).
1. Учитель вошёл в класс. 2. Дети побежали к реке. 3. Мне нравится эта девушка. 4. Учителя
не было ещё в классе. 5. В парке не было детей. 6. У этой девушки замечательная причёска. 7. Я
иду к своему учителю. 8. Он очень добр к детям. 9. Вчера я звонил этой девушке по телефону.
10. Мы уважаем своего учителя. 11. Дедушка очень любит детей. 12. Штефан влюбился в эту
девушку. 13. На перемене я разговаривал с учителем. 14. Он ухаживает за этой девушкой. 15. Мы
разговаривали о нашем учителе. 16. Мать заботится о детях. 17. Я часто думаю сб этой девушке.
Exerciţiul 40. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
interogativ что? (la cazul corespunzător).
1. Машина остановилась у ворот нашего завода. 2. Автомобиль идёт по улице. 3. У меня
нет денег. 4. У него нет словаря. 5. У Штефана нет папки, б. Мы питаем глубокую любовь к
родине. 7. Мы стремимся к миру во всём мире. 8. Мы любим нашу школу. 9. Шофёр остановил
такси у подъезда дома. 10. Она разорвала письмо. 11. Он пишет авторучкой. 12. Они гордятся
своими достижениями. 13. Я часто думаю о своём родном селе. 14. Он нуждается в нашей поддержке.
Exerciţiul 41. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
^interogativ какой? (la cazul şi numărul corespunzător).
1. У этой девушки синие глаза и чёрные волосы. 2. Мы опоздали из-за сильной метели. 3.
Вдруг мы увидели на горизонте тёмную грозовую тучу. 4. Через реку построили широкий мост.
5. Мы очень довольны вчерашней прогулкой. 6. Он живёт в соседнем доме. 7. Мать купила свежие овощи. 8. Девочка надела венок из полевых цветов. 9. В вазе стояли красные розы. 10. Весной всё оживает под горячими лучами солнца. 11. Мы знаем о предстоящих трудностях. 12. Они
живут в светлой комнате.
Exerciţiul 42. Formulaţi întrebări referitoare la cuvintele tipărite cursiv, folosind pronumele
interogativ чей? (la cazul corespunzător).

168

PRONUMELE
1. Я люблю стихи Лермонтова. 2. Мы смотрели с огромным интересом пьесу Чехова «Три
сестры». 3. В газгтах писали о трудовых успгхах нашзго коллектива. 4. Мэй костюм готов. 5. Картину художника послали на выставку. 6. Кровать ребёнка поставлена ближе к окну. 7. Я взял
отцову шляпу. 8. На столе лежат часы отца. 9. На моей книжной полке лежат произведения
Пушкина, Гоголя, Достоевского и Льва Толстого. 10. Мирный труд в нашей стране приносит замечательные плоды. 11. Мы горячо любим свою Родину.

PRONUMELE RELATIV
[Относительное местоимение]]

Pronumele relative fac legătura între propoziţii subordonate şi cuvintele determinate
din propoziţiile regente, îndeplinind în acelaşi timp funcţiunea de părţi de propoziţie.
Pronumele relative sînt identice cu pronumele interogative, deosebindu-se de acestea
numai prin funcţiunile sintactice. în unele gramatici ale limbii ruse, pronumele interogative şi cele relative sînt discutate împreună, întrebuinţîndu-se termenul pronume interogative-relative.
Pronumele relative sînt: кто, что, какой, который, чей, сколько.
Exerciţiul 43. Citiţi frazele de mai jos. Găsiţi pronumele relative şi arătaţi ce funcţiuni sintactice
iiideplinesc.
1. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло: кто не ждал меня, тот пусть скажет: «По»
везло». (К. Симонов) 2. Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви.
(Н. Г. Чернышевский) 3. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш
рукопашный бэй. (М. Ю. Лгрмэнтов) 4. Покажет Русь, что есть в ней люди, что егть грядущее у ней. (Н. Некрасов) 5. Ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать. (М.Ю. Лермонтов) 6. Лицо у него было всё в мелких морщинах; но такое неподвижное, что никак нельзя
было угадать, сколько ему лет. (А. Фадеев) 7. Деревня, что стояла на бгрегу озера, сгорела.
(А. С. Пушкин) 8. Теперь мяе трудно вспомнить и пэнять те мзчты, которые тогда наполняли
моё воображение. (Л. Н. Толстой) 9. Я был рад встретить человека, в чьих советах я нуждался.
10. Всг они стояли вэзл; мапгнькой крэзатки, в которой спала дгзэчка. (С. Антонов) 11. И вдруг
со двора пэглыщались ргзкиг, огрызистыз, мгталлическне звуки, каких Коропёз раньше никогда
не слышал и каких не понял теперь. (А.П. Чехов)

PRONUMELE NEGATIV
[Отрицательное местоимение]

Pronumîlî nsgativ ţinî locul — într-o propoziţie negativă — unui substantiv, pronume sau adjectiv din propoziţia afirmativă corespunzătoare, negîndu-1 totodată.
Pronumele negative sînt: никто, ничто, никакой, ничей, некого, нечего.

Pronumele никто, ничто, никакой, ничей
Pronumîle negative никто, ничто, никакой, ничей sînt formate de la pronumele
interogative ктэ? чтэ? какой? чей? cu ajutorul particulei ни şi se declină la fel ca aces169

MORFOLOGIA

tea din urmă. în propoziţiile negative cu pronumele никто, ничто, никакой, ничей*
predicatul este precedat întotdeauna de negaţia не. De exemplu:
Никто в эту ночь не спал.
Ничто не напоминало здесь о ней.
Никакие трудности нас не пугают.
Ничей голос не отозвался. (И. С. Тургенев)
Pronumele никто şi ничто au, de regulă, din punct de vedere sintactic, funcţiunea de
subiect:
Никто не обратил на меня внимания.
Его ничто не волновало.
Ele pot avea însă şi funcţiunea de complement:
Он никому не доверяет.
Я не хочу печалить вас ничем. (А. С. Пушкин)
Dacă aceste pronume apar în construcţii cu prepoziţii, prepoziţia respectivă se intercalează între particula ни şi pronumele кто, что (la una din formele sale de declinare):
Я ни от кого не жду помощи.
Я ни к кому не пойду.
Он ни с кем не советуется.
Я ни на что не надеюсь.
Он ни к чему не стремится.
Я ни о чём не думаю.
Pronumele никакой şi ничей au funcţiunea de atribut, acordîndu-se în gen, număr
şi caz cu substantivul la care se referă:
Никакая дружба невозможна без взаимного уважения. (А. Макаренко)
Мне ничьего сочувствия не нужно. (И. С. Тургенев)
Dacă pronumele никакой şi ничей apar în construcţii cu prepoziţii, acestea se
intercalează între particula ни şi forma respectivă a pronumelui каксй, чей:
Он не соглашался ни с какими доводами.
Он не верил ни в чьи слова.

Pronumele некого, нечего
Aceste două pronume nu au forme pentru cazul nominativ. Ele sint constituite din
pronumele i iterogative cu ajutorul particulei не şi se declină ca pronumele кто, что*
Accentul cade întotdeauna pe particula не.
N.

некого, нечего
D.
некому , нечему
A.
некого, нечего
I.
некем, нечем
P.
не о ком, не о чём
Proi.u nele некого, нечего apar în prepoziţiile impersonale care exprimă imposibilitatea unei acţiuni datorită absenţei obiectului sau subiectului acţiunii. De exemplu:
Ему некого было спросить.
Ему нечего было сказать.
•G.

170

PRONUMELE

Dacă aceste pronume ардг în constru:ţii cu prepoziţii, prepoziţia respectivă se intercalează între particula не şi forma respectivă a pronumelui кого, чего:
Ему не с кем дружи гь.
Мне не о ком писать.
în propoziţiile impersonale care conţin pronumele ^некого sau нечего, predicatul
se exprimă printr-un verb la infinitiv.
Exerciţiul 44. Citiţi propoziţiile de mai jos. Găsiţi pronumele negative şi explicaţi folosirea lor.
1. Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча ги5луть я должна. (А. С.
Пушкин) 2. Ни хозяйства, ни служЗа, ни литература — ничто ко мне не пристало. (А. С. Пушкин)
3. Вый^я на улицу, он пошЬ'л бгецзльно вперед. Он ничего не жглал, ни на что не надеялся. (А. И.
Куприн) 4. Труд — это бигорэдизлимй исц;лягель от в;з.ч недугов. Нзг н и г г о радэстнег труда.
(Н. Оггрэвскнй) 5. Есля ты жязгль ч;;шым трудом, то вправе ни п;ргд кгм не сгибать своей
спины. (В. Б:<лль-Б;лэцзр:оз;хяй) 6. Взрнуться дэмэй не было никакой вэзмэжиости. (И. С. Тургенев) 7. Я нз мэгу н;изго дзлагь и нз мэгу на о чзл думать. (Гарлгл) 8. Н и г о вышз правды
не поднимгтея. (Пэгловица) 9. Ждать бэльшг некого и нечего. Нужно начинать. 10. Мне решительно скрывать нечего. (А. С. Пушкин) 11. Маша не обратила никакого внимания на молодого
француза. (А. С. Пушкин) 12. Тяжгло умирать, хорошо умереть: ничьего не прошу сожаленья,
да и некому будет жалеть. (Н. А. Некрасов)
Exerciţiul 45. înlocuiţi pronumele personale, demonstrative şi posesive prin pronume negative.
Model:

\.Он не пришёл.
Никто не пришёл.
2. Это его не волнует.
Ничто его не волнует.
3. Эти лекарства не помогли.
Никакие лекарства не помогли.
4. Я не брал твоей книги.
Я не брал ничьей книги.

1. Он не согласился с моим предложением. 2. Вгчером я пойду к нему. 3. Он не обратил на
меня внимания. 4. Это волнует мгня. 5. Э:по бзепокоит его. 6. Я его не приглашал. 7. Всех заинтересовало это предложение. 8. Его предложение не затрагивает ваших интересов. 9. Он чем-то
занят. 10. Он не согласен с этими доводами. 11. Его не радуют наши успехи. 12. Я не брал
твоей папки.
Exerciţiul 46. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative; înlocuiţi pronumele
<ice, всё prin pronumele никто, ничто (la cazul corespunzător).
Model:

Все ушли домой.
Никто не. ушёл домой.

1. Я расекдзызал о езогй погздке в;зм. 2. Оли спрашивали меня обо всём. 3. Он мешает
всем. 4. Они довольны всем. 5. Оя признался вэ всём. 6. Он поздоровался со всеми. 7. Я поздравил в:ех. 8. Оя ингергеэвался вггм. 9. Он забыл всё. 10. Она забыла всех. 11. Всё забавляло
ребгнка. 12. Он просил совета у всех.
Exerciţiul 47. Răspundsţi la întrebări, folosind pronume negative.
M o d e l : — Вы что-нибудь забыли?
—• Нет, я ничего не забыл.
1. Вы с кгм-нибудь еэвгговались по этому поводу? 2. В комнате кто-нибудь был? 3. Вы когонибудь бэигеоь? 4. Вас волнуют какиг-нибудь вопросы? 5. Вы пойдёте сегодня к кому-нибудь в
171

что говорить больше не о чём. Прения опять возобновились. В доме кто-нибудь остался? 7. Ему нечего было читать. Он ничего не читал. Я никому не писал письма.MORFOLOGIA гости? 6. Через кого ей было передать привет знакомым? 4. Чем ему было заниматься? 5. в последнее время? вас есть какая-нибудь возможность поговорить с ним? 9. сторож ушёл куда-то. 4. Răspundeţi Ia întrebări. У кого было перенять опыт? 8. 8. но часто наступали перерывы. Я ни о ком не думал. П. Он добился чегоТы надеешься на что-нибудь? 15 Ты читал что-нибудь Exerciţiul 48. У 8. 11. Она интересуется каким-нибудь делом? обладает какими-нибудь способностями? нибудь? 13. (Л. Перед кем ему было оправдываться? 3. Катаев) Exerciţiul 49. 7. 1. Она чем-нибудь увлекается? 12. К кому было ходить? 7. 3. (А. Exerciţiul 50. Ему некого было навещать. Н. Они никому не рассказали о своих планах на будущее. Ему нечем было заниматься. Я никого и ничего не боюсь. Он 11. folosind modelul dat. Утром холодио. На кого было оставить ребёнка? PRONUMELE NEHOTĂRÎT [Неопределённое местоимение] Pronumele nehotărît ţine locul unui substantiv fără să dea vreo indicaţie precisă asupra obiectului la care se referă. 10. Толстой) 3. Exerciţiul 51. 6. 1. (В. Transformaţi propoziţiile negative personale în propoziţii negative impersonale. 5. да и не хотелось. топить печи некому. Comparaţi propoziţiile cu pronumele negative никто. Он ни с кем не разговаривал. Model: Он никого не навещал. 12. 2. Есть было нечего. Я никому не завидую. după modelul dat. (Арсеньев) 5. У него есть какие-нибудь научные работы? 10. 6. Citiţi exemplele de mai jos. 9. 7. 1. Я ни о чём не спрашивал. Никто не заботился о девочке. 2. Он ничего не пил и не ел. коли делать нечего. и чувствовалось. 3. Explicaţi deosebirile de sens. -либо -нибудь. Что ему было делать? 10. Чему было научиться у него? 9. Некому было заботиться о девочке. Мне некого было видеть. С кем ей было поделиться радостью? 6. Никому не сыграть эту роль. 5. Я никого не видел. Чехов) 4. Некому было пойти на рынок. После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. кое-: 172 . Никто не пошёл на рынок. 1. Я ни к кому не ходил. (Пословица) 2. Я ни о чём не сожалел. Он ничем не занимался. Мне не к кому было ходить. Găsiţi pronumele negative şi explicaţi folosirea lor. Model: О ком было заботиться матери? Матери не о ком было заботиться. нечего. Скучен день до вечера. Cele mai multe pronume nehotărîte sînt formate de la pronumele interogative кто? что? какой? чей? cu ajutorul particulelor -то. Мне некому было писать письма. Тебе что-нибудь нравится? 14. Ничему я у него не научился. Она ничему не радуется. ничто cu propoziţii conţinînd pronumele negative некого. С кем ему было пойти в цирк? 2. Там он ни с кем не подружился. 4.

кое-какой. Он принёс какой-то новый журнал. к кому-то. с кем-то. следует: Я должен с кем-нибудь посоветоваться. сколько-нибудь. чей-либо. кое-чей. кое к кому. deosebindu-se doar din punct de vedere stilistic: cele cu particula -либо аи о nuanţă livrescă. кто-либо. b) cînd în propoziţie se întîlneşte unul din cuvintele должен. на кого-то. необходимо. prepoziţia respectivă se aşază imediat după particulă. Pot fi semnalate următoarele situaţii concrete care condiţionează utilizarea frecventă a pronumelui cu particula -нибудь: a) cînd acţiunea exprimată de verb este la un timp viitor: Я возьму что-нибудь почитать. -нибудь. какой-то. о ком-то. iar liniuţa de unire dispare: кое у кого.PRONUMELE кто-то. b) cînd vorbitorul cunoaşte obiectul. cît şi interlocutorului sau atunci cînd ne este indiferent despre care anume obiect (dintr-o mulţime de obiecte de acelaşi fel) se vorbeşte în propoziţie. Я куплю что-нибудь поесть. в которой происходит какоелибо физическое явление. кто-нибудь. что-то. Pronumele nehotărîte se declină la fel ca pronumele interogative de la care sînt formate. "Он мне об этом что-то говорил. Я не нашёл свой карандаш и взял чей-то чужой. Pronumele cu particulele -нибудь sau -либо sînt sinonime. Dacă pronumele cu particula кое. De exemplu: Там кто-то пришёл. dar pe care vorbitorul nu-1 cunoaşte. какой-нибудь. Pronumele cu particula -mo apare în următoarele situaţii: a) cînd este vorba de un obiect care există în mod real. нужно. prepoziţia respectivă se aşază înaintea pronumelui: у кого-то. кое о ком. что-нибудь. Pronumele nehotărîte cu particula -то sau -нибудь Pronumele cu particula -mo sau -нибудь exprimă grade diferite de nedeterminare. -либо apare în construcţii cu prepoziţii. чей-то. какой-либо. надо. что-либо. кое с кем. Dacă pronumele cu particulele -то. De exemplu: Физической средой называется материальная среда. чей-нибудь. кое-кто.apare în construcţii cu prepoziţii. Они о чём-то спорят. кое-что. dar nu-1 precizează în momentul vorbirii: Кто-то меня ещё спрашивал об этом. d) în propoziţii interogative: Мне кто-нибудь звонил? 173 . c) în propoziţii imperative: Расскажи мне что-нибудь. Pronumele cu particula -нибудь apare atunci cînd este vorba de un obiect necunoscut atît vorbitorului.

нечто. A. D. некоего некоим (неким) (о) некоем (неком) некое некоего некоему некое некоим (неким) (о) некоем (неком) 174 некая некоей (некой) некоей (некой) некую некоей (некой) (о) некоей (некой) . обратитесь с вопросом к преподавателю. în acest caz. Я видел на улице кое-кого. 1. De exemplu: На совещании выступила некая Иванова. avînd funcţiunea de atribut. P.e repetată ce se răsfrîr£e atvpra unui grup de obiecte de acelaşi fel. Pronumele nehotărîte cu particula ксеPronumele cu particula кое. Pronumele некто poate fi folosit numai la cazul nominativ. 3. I. fiind însoţit în mod obligatoriu de determinări: Случилось нечто удивительное. нечто. Verbul. Masculin Neutru Feminin некий некоего некоему некий. 2. Pronumele nefcotărîte некто.arată că obiectul este cunoscut vorbitorului. poate fi mniai de aspect irnperfectiv: Когда он покупает какую-нибудь книгу. se mai foloseşte atunci cîr. Declinarea pronumelui некий: Singular N. Я уже успел поговорить кое с кем. Пришла некто Петрова. însoţit deseori de substantive-nume de persoane de sex masculin sau feminin: Пришёл некто Петров. f) în propoziţii care redau o acţiune posibilă. несколько Pronumele некто. probabilă: Почему собрался народ? Наверное.d se are în vecere ceva mai puţin cunoscut: Мне нужно сказать вам кое-что. în cursul declinării îşi schimbă forma după gen. Если вам нужны какие-нибудь книги. обратитесь ко мке.MORFOLOGIA e) în propoziţii în care verbul exprimă o acţiur. он внимательно просматривает её. G. dar nu şi interlocutorului. Я видел нечто интересное. В вазе Есегда стояли какие-нибудь цветы. некоторый. Pronumele некий. некий. Pronumele нечто poate fi folosit numai la cazurile nominativ şi acuzativ. număr şi caz. некий apar în limbajul livresc. g) în propoziţii condiţionale: Если вы в чём-нибудь не уверены. что-нибудь случилось.

чем. Găsiţi pronumsle nehotărîte şi explicaţi folosirea lor. (М. D. Каждый вечер он уходил к кому-нибудь из своих товарищей. Если же ты не можешь или на хочешь делать чорэшэ. неких некоими (некими) (о) некоих (неких) 4. Вдруг позади нгс в овраге раздался шум: к го-то слусхалзя к источнику. (Л. 3. Я же знаю. Г. Ему казалось. кто-ли5э другой. Пушкин) 7. чем-нибудь больна. С. (А.Н. (А. Что с ней? — Она чем-то больна. Фздин) 4. Вы должны твёрдо усвоить: нет книги. Citiţi exemplele dî mai jos. ca sens. Ода очень плохо выглядит. что заходил за мною кто-то. поразило мэй слух. Тургенев) 5. Мы всг учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. ко мне. (В. У неё в комнате стояли какие-то цветы. некие некоих (неких) некоим (неким) некие. А. 1. Declinarea pronumelui N. На терассе я вдруг пэчузггвэвдп чьё-то присутствие.Толстой). Спойте мне какой-нибудь романс или песенку{А. делай это хорошо. лучше совсзм не делай. Куприн) Exerciţiul 53. Островский) 12. (К. И. Ю. пожалуйста. у нас не мудрзно блггяуть. несколькими студентами (о) нескольких книгах. I* Р. Вдруг что-то. (К. 175 Лгтом мы поедем на кахой-нибудь курорт. Каждый взчер он уходил к кому-то из своих товарищей. <J. несколько студентов нескольких книг. Р. (Н. Если кто-нибудь из вас. 9. Е л м ты что-нибудь делазшь. слава бэгу. Pronumele некоторый este apropiat. I. У неё в комнате всегда стояли какие-нибудь цветы. но даже самая причина несчастия скрыта где-то в глубине таинсгвзнных и сложных процессов жизни. Comparaţi: Я читал некоторые статьи из этого журнала. А. Она очгнь плохо выглядит. Дгвушха звала кого-то на помощь. увидит Зубова. . G. Скажите мне какую-нибудь новость. так воспитаньем. de pronumele nehotărît format cu particula кое-. Лзтом мы погнем на какой-то курорт. Пушкин) 2.PRONUMELE Plural Pentru toate genurile N. Ю. нескольким студентам несколько книг. Он оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти. Лзрмэягоз) 8. (о) нескольких студентах Exerciţiul 52. товарищи. Что с ней?—Она. пошлите его. 4. наверное. Pronumele несколько indică un număr nedefinit de obiecte: Он принёс несколько газет и журналов. С. Тут нз только нг б лло и тени чьгй-либо «злой вола». несколько: несколько книг. (М. нескольких студентов нескольким книгам. Я читал кое-какие статьи из этого журнала. Фгдин) 11. нескольких студентов несколькими книгами. (В. D. 5. Comparaţi propoziţiile date mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele. 2. 1. 5. (А. С. похожее на песню. Сказали мне. Горький) 6. ты не способен действовать из каких-нибудь личных побуждений. Закруткин) 3. которая не учила бы людей чему-нибудь. Короленко) 13. Лгрмэнгов) 10. Дззушка звала кого-нибудь на помощь. (И. что он уже понял сущчогть искусства лучшз.

пригласить. Тебе принесли какие-то журналы. M o d e l : — Почему плачет эта девочка? — Наверное. У тебя есть (какие-то. Мне надо купить кое-что к ужину. что-нибудь) быстро и горячо. 176 . Её заставляли спеть какую-то песню. 8. Я >:очу поговорить с тобой кое о чём. Она просила передать записку кому-то на факультете. Почему директор опаздывает? Exerciţiul 56. Кто-то возражал против твоего выступления. но есть души. кто-нибудь) на помощь. кое-кому моё предложение придётся не по вкусу. прочитать. Почему сегодня украсили город? 5. Explicaţi folosirea prenumelor nehotărîte. 2. выучить. Кое-кто возражал против твоего выступления. Он вспомнил о (что-то. 10. кто-нибудь) звонил. Кому-то твоё выступление не понравилось. Alcătuiţi propoziţii imperative cu verbele date mai jos.a прссила передать записку кому-нибудь на факультете. folosind pronumele nehotărîte cu particula -нибудь şi cuvintele incidente наверное. Răspundeţi la întrebări. кое-что записывал. может быть. 8. купить. 7. 9. 1. У Ростовых. 8. показать. 6. (С. очевидно. 10. — Ты еще увидишь. Кто-то сомневался в возможности довести до конца начатое дело. Тебя (кто-то. кто-нибудь) из вас. Рассказать. Коекто из нас сомневался в успехе задуманного мероприятия. (Л. 3. чтебы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Кондратьев сообщил кое-какие новости. Я возьму что-нибудь почитать. Старцев отправился в город. (В. она что-нибудь потеряла. Где ты забыл свою папку? 4. Мне нужно поговорить с (кто-то. 1. Пусть кто-нибудь откроет дверь. ский) 5. Расскажите мне (что-то. Citiţi exemplele de mai jos. Г. 7. Он продолжал говорить (что-то. 1. Ажаев) 3. какую-нибудь газету. БабаеЕский) 2. Он звал (кто-то. пожалуйста. как и всегда по воскресеньям. Comparaţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele (determinate de categoria pronumelor nehotărîte folosite). Почему на тротуаре — стёкла? 3. что-нибудь) о себе. посоветоваться.MORFOLOGIA 6. Кое-кто сомневался в возможности довести до конца начатое дело. 4. поехать. Exerciţiul 55. 5. Model: Купите мне. Есть души. что-нибудь) весёлом и неожиданно рассмеялся. Н Толстой) 6. написать. 2. 9. Exerciţiul 58. позвать. (В. кто-нибудь) просит к телефону. 1. девушка то и дело оглядывалась на (кто-то. кто-нибудь) из нас. (К. вероятно. (А. folosind pronumele nehotârîte cu particula -нибудь. Тебе принесли кое-какие журналы. что мне (кто-то. Oi. Её заставляли спеть какую-нибудь песню. Почему она так взволнованно смотрит по сторонам? 6. Я взял что-то почитать. Белинский) 4. Alegeţi din paranteze pronumele potrivite ca sens şi puneţi-le la cazul corespunzător. Он остановился. Мне сказали. Стоя у окна и разговаривая. Басаргин слушал соображения своих помощников. Мне надо встретиться кое с кем. какие-нибудь) книги этого автора? 3. 9. Кое-кому твоё выступление не понравилось. лозунг которых — всё или ничего. 5. Почему Дан не был сегодня на работе? 2. Чехов) 7. что-нибудь) сказать. 4. П. которые довольствуются коечем— даже остатками бывшего счастья. сбедал ксе-кто из близких знакомых. спеть. Мне надо купить что-нибудь к ужину. У меня есть кое-какие новости для вас. Паустов. Exerciţiul 54. Exerciţiul 57. Кто-то открыл дверь. как бы желая (что-то.

Молодой писатель написал пока несколько рассказов. Я читал кое-какие рассказы этого писателя. Model: Я читал некоторые рассказы этого писателя. 6. Explicaţi folosirea pronumelui несколько. Мне надо ещё сделать некоторые покупки. Analizaţi formele pronumelui некоторый. (М. Мы уже видели некоторые достопримечательности города. (Мамин-Сибиряк) 5. На литературном вечере поэт прочитал некоторые свои стихотворения. 3. П. Exerciţiul 62. Citiţi exemplele de mai jos. 4. Некоторые товарищи опоздали к началу собрания. Тургенев) 4. Exerciţiul 61. (А. Нагибин) Exerciţiul 60. Мне представлялось. Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов. Антокольский) 3. (А. В своём выступлении оратор коснулся некоторых очень важных проблем. 177 . (И. (Ю. движениях. С. С трудом он поднёс к губам стакан пива и отпил несколько глотков. У нас в саду растёт несколько яблонь. Островский) 2. Некоторое время они сидели молча. что он строит нечто величественное и прекрасное: белые здания. 4. Găsiţi pronumele nehotărîte şi explicaţi folosirea lor. Я начинал несколько скучать. В нашем городе есть несколько кинотеатров. (П.PRONUMELE Exerciţiul 59. 10. Мне осталось ещё купить некоторые книги по истории. Пушкин) 8. 1. уходящие в небо. по своей архитектуре. 3. 6. 1. Citiţi exemplele de mai jos. Я прочитал несколько его статей. înlocuiţi pronumele некоторые prin pronume conţinînd particula кое-. как вдруг ко мне присоединился некто Войницын. 6. Некоторые студенты увлекаются спортом. 2. Citiţi exemplele date mai jos. 2. 5. (К. походке. 1. 5. Чехов) 9. în exemplele date mai jos. Он поделился со мной некоторыми своими мыслями. 5. Я взял с собой некоторые книги. Шолохов) 6. Вдруг с живописцем поравнялся некто в плаще. Некое беспокойство сквозило в её глазах. 3. 4. Я знаю несколько русских песен. Некоторые из нас сомневались в его способностях. Я взял с собой некоторые из вещей. что его манит некто. учитель греческого языка. Мне приснился сон. Заводские домики. (А. представляли нечто среднее между городскими постройками и деревенскими избами. Он взял с собой некоторые книги. 2. Ему мерещится. 7. У меня есть некоторые сомнения относительно вашего предложения. которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое. 1. С. У меня есть несколько русских пластинок. Паустовский) 7.

De la tema prezentului se formează: prezentul (sau viitorul simplu) — al modului indicativ — . De exemplu: несут: нес-ут спешат: спеш-ат 1 Forma de prezent a verbelor imperfective este identică cu forma de viitor simplu a verbelor perfective. нес-ти. formele verbale se obţin de la două teme: tema infinitivului şi tema prezentului (sau viitorului simplu). виде-ть. vsrbul are următoarele categorii: diateză. gen şi număr sînt proprii şi altor părţi de vorbire. говори-ть. 178 . TEMELE VERBALE [Основы глагола] în limba rusă. timp. participiul prezent şi gerunziul verbelor de aspsct imperfectiv. Categoriile de persoană. De la tema infinitivului se formează: timpul trecut (al modului indicativ). Tema infinitivului [Основа инфинитива] Tema infinitivului se obţine prin înlăturarea sufixului infinitival: писа-ть. D: exemplu: мочь: мог печь: пёк Tema prezentului (sau viitorului simplu1) [Основа настоящего времени (или будущего простого)] Tema prezentului (sau viitorului simplu) o aflăm prin înlăturarea desinenţei de persoana a 3-a plural (a modului indicativ prezent). aspect. gen şi număr. persoană. mod. în limba rusă. participiul trecut şi gerunziul verbelor de aspect perfectiv.VERBUL [Глагол] Verbul este partea de vorbire flexibilă care se conjugă şi exprimă acţiuni sau stări. Verbele care se termină la infinitiv în -чъ au temele respective în г sau к.

найти. говорить. вести. пасть. нести. кончать—кончить. 179 . Infinitivul în construcţii cu verbe Infinitivul apare în mod frecvent după următoarele verbe: а) начинать—начать. j + o. ё. з: видеть. изучать. 1. стеречь. думать. продолжать. с) хотеть—захотеть. класть. стричь. пройтись. доказывать. толочь. жечь. расти. сесть. делать. infinitivul este o formă invariabilă. спастись. я —• după vocale sau după semnele ь şi ь — notează cîte două sunete: j +• e. пробовать—попробовать. достичь. надеяться. la verbele cu sufixul -чь. уходить. видеться. Sufixul -ть este cel mai frecvent. Caracteristici ale infinitivului [Употребление инфинитива] Infinitivul ss întîlneşte în construcţii cu verbe. привлечь. cu unele adjective. махать. ca şi în limba română. adică este numele unei acţiuni. accentul cade întotdeauna pe acest sufix. уметь—суметь. увлечь. accentul cade pe ultima silabă. пройти. применять. în limba rusă. Sufixul -mu se întîlneşte la verbele cu tema în consoană sau în й: везти. ныть. Exemple: 1 în limba rusă. -mu. aceste litere notează cîte un singur sunet şi arată că consoana respectivă este o consoană moale. хотеться—захотеться. учиться— —научиться. опережать. отказываться— отказаться. успевать—успеть. собираться—собраться. j + a. перейти. увлечься. мечтать. La verbele cu sufixul -ть. пойти. Ь) мочь—смочь. удаваться—удаться. выйти. după o consoană. мочь. лезть. accentul poate să cadă pe oricare dintre silabele care alcătuiesc cuvîntul. пытаться—попытаться. готовиться—приготовиться. бросать—бросить. io. la verbele cu sufixul -mu. стремиться. колоть. Infinitivul are următoarele sufixe: -ть. идти.решаться —решиться. переставать—перестать. спасти.VERBUL 51 пишут: пиш-ут читают: чита^-ут говорят: говор -ат INFINITIVUL [Неопределённая форма глагола (инфинитив)] Infinitivul denumeşte acţiunea exprimată de verb. cu adverbe predicative (categoria stării) şi cu substantive. -чъ. беречься. literele e. Sufixul -чь este caracteristic unui număr limitat de verbe cu tema în vocală: беречь. стараться—постараться. лечь. строить. печь. знать. соглашаться— согласиться. j + y. заниматься. 3. El se întîlneşte la verbele cu tema în vocală şi la verbele cu tema în consoanele с.. решать— —решить. 2.

С ними приятно проводить время вместе. 2. Он стал всё чаще и чаще задумызаться. 4. 5. нельзя. 4. грустно. 6. обещание прийти. Легко догадаться. 6. Меня удивляет его невозможность понять такие простые вещи. Нельзя входить. Infinitivul în construcţii cu adjective (la forma scurtă) Infinitivul este cerut de adjective ca: должен. Я счастлив познакомиться с вами. 2. 2. Владимиру нравится кататься на коньках. попытка исправить. Мой племянник мечтает стать лётчиком. Вам необходимо проверить результаты вычислений. возможность учиться. счастлив. 5. 7. стремление помочь. необходимость изменить. Он согласен участвовать в нашей экспедиции. Я рад вас видеть. 3. отказ участвовать. Сегодня я намерен заниматься весь день. В моём товарище мне нравится умение работать. Exemple: 1. вынужден. 3. Его отказ участвовать в этой экспедиции удивил всех. b) Infinitivul este cerut de substantive derivate de la adjective sau de la adverbe predicative: готовность участвовать. 7. 4. Вы должны закончить работу к пятнице. Она начала изучать русский язык в прошлом году. просьба остаться.MORFOLOGIA 1. На собрание обязаны явиться все. 3. согласен. легко. интересно. готов. Exemple: *. У него всегда можно было наблюдать стремление помочь любому человеку. Я готов прийти вам на помощь. 5. Трудно предвидеть все последствия этого решения. Exemple: 1. 2. нужно. b) Infinitivul urmează după adverbe predicative de tipul: трудно. 3. 4. Учитель посоветовал мне прочитать эту книгу. весело. что скоро расстанемся. Вам надо сходить к врачу. согласие выступить. Exemple: 1. обязан. Он был вынужден признать свои ошибки. невозможность понять. Меня никогда не покидала надежда встретиться с ним. Нужно переделать работу. Он проявил готовность участвовать в научной экспедиции. Его невозможно понять. Exemple: 1. 6. желание работать. Мне грустно думать. 8. рад. Infinitivul în construcţii cu substantive a) Infinitivul este cerut de substantive verbale ca: умение работать. необходимо. 6. Вредно курить. С ним интересно беседовать. Он дал согласие выступить н£ нашем вечере. 3. 5. 3. приятно. Сюда молено входить. вредно. чем всё это кончится. 4. Infinitivul în construcţii cu adverbe predicative (categoria stării) a) Infinitivul este cerut de adverbe predicative de tipul: надо. 6. Женщина боится простудиться. Георге умеет плавать. 4. 180 . намерен. скучно. 2. Нет необходимости изменить план работы. 2. полезно. 1. 5. можно. Он сдержал своё обещание прийти к нам в общежитие. Полезно заниматься гимнастикой. Мне представилась возможность поехать в Яссы. надежда встретиться. невозможно.

стараться понять. дуешь . едят жать („a strînge"): жму. перестать заниматься. дуют есть („a mînca"): ем. Verbele din clasele 1—4 se încadrează în conjugarea I... Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. умение привлекать внимание. жмёшь . нельзя выходить. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos.. надеяться получить. verbele din clasa a cincea aparţin conjugării a Ii-a.. трудно сказать. учиться играть на скрипке..VERBUL Exerciţiul 1. Din prima clasă fac parte verbe de tipul читать: читаю... берут взять: возьму. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. грустно расстаться. намерен согласиться. Alcătuiţi propoziţii eu îmbinările de cuvinte date mai jos. надо решить. рад приветствовать. дашь. отдохнешь . вынужден признаться. Решение переехать. умеешь . попытка исправить. необходимо заниматься. борются брать: беру. любить кататься. Надо закончить. Clasa a cincea cuprinde verbe de tipul говорить: говорю. желание идти. рисуют. Din clasa a treia fac parte verbele de tipul отдохнуть: отдохну. берёшь . Se disting cinci clase p r o d u c t i v e de verbe. Explicaţi utilizarea infinitivului. борешься . думать отправиться. хотеть познакомиться. Explicaţi utilizarea infinitivului. нужно отдохнуть. можно купаться. читаешь. отдохнут. Stabiliţi factorii care cer infinitivul. возьмут дать: дам. жнёшь . дадите. обязан прийти. решить остаться. ест. легко читать.. жмут жать („a secera"): жну... согласие выйти зам>ж. toate verbele se împart în mai multe clase.. даст. Должен сказать. читают. нельзя вставать.необходимость спешить.. возьмёшь . едите.. разрешение уйти. едим.. возможность встречаться. Exerciţiul 3. ешь.. уметь рисовать.. Clasa a patra este constituită din verbe de tipul рисовать: рисую. обещание прислать телеграмму... бросить курить. продолжать спорить. Exerciţiul 2. dintre care unele sînt considerate ca productive. интересно слушать.. говоришь . Exerciţiul 4. говорят. просить помочь. умеют. CLASELE VERBELOR [Классы глаголов] în limba rusă. обязан выполнить обещание. вынужден лечь. дадут дуть: дую. нужно съездить.отказ участвовать.. жнут 181 .. дадим. успеть выполнить. должен предупредить. Clasele n e p r o d u c t i v e cuprind aproximativ 400 de verbe. уговорить остаться. Din clasa a doua fac parte verbele de tipul уметь: умею. полезно гулять. Начать учиться. iar altele — neproductive.. dintre care cele mai frecvente sînt: бороться: борюсь. приятно видеть. кончить чертить. рисуешь.

прячут смеяться: смеюсь. прячешь . după forma infinitivului. примешь ... ищут мыть: мою. умрут CATEGORIA TIMPULUI [Категория времени] Categoria timpului exprimă momentul în care are loc o acţiune. пьёшь .. снимешь . снимут стереть: сотру... categoria timpului apare cu toate formele sale — de prezent... пьют плакать: плачу. плачешь . у Conjugarea I Conjugarea all-a я живу читаю стучу строю ты живёшь читаешь стучишь строишь он живёт строит читает стучит мы живём строим читаем стучим вы живёте строите читаете стучите строят читают они живут стучат Apartenenţa verbelor la una din cele două conjugări... примут прятать: прячу.. Timpul prezent [Настоящее время] TIPURILE DE CONJUGARE [Типы спряжения] După forma pe care o au la timpul prezent sau viitor simplu (al modului indicativ. precum şi caracterul desinenţelor pot fi stabilite. trecut şi viitor — numai la modul i ndicativ. în majoritatea cazurilor. моют начать: начну. desinenţele personale la formele de prezent sau viitor simplu ale verbelor pot fi şi accentuate şi neaccentuate.MORFOLOGIA ждать: жду... смеются снять: сниму.... ищешь ... обуют одеть: одену... сотрут умереть: умру.. сотрёшь .. пишешь . смеёшься . закроешь ... начнёшь .... обуешь .. моешь . начнут обуть: обую... закроют искать: ищу. 182 . ждёшь . Indiferent de tipul de conjugare.. пишут пить: пью. оденут писать: пишу. persoana a 3-a plural) verbele se împart în două conjugări: conjugarea /şi conjugarea a H-a. în limba rusă.. плачут принять: приму.. ждут закрыть: закрою. умрёшь . оденешь .

запрут сотру. ляжете. au accentul nu pe desinenţa personală. precum şi derivatele lor ca. мбжете. сотрёшь.. deşi se termină la infinitiv în -чь. Verbele cu sufixul infinitival -чь (беречь. la persoana I singular desinenţă accentuată: могу.. лягут. льют бью. стережёшь. берегут стерегу.. 4. выльешь... -зна... помогут. можем.. нести): иду. бить). перебьют Fac excepţie verbele cu prefixul вы. бьёшь. 3. ci pe prefixul respectiv.... перебьёшь. Observaţie Verbele мочь.care... могут. узнавать): лягу. даю. умереть): запру. Verbul (de aspect perfectiv) лечь are la viitorul simplu următoarele forme: аяжешь. De exemplu: ВЫЛИТЬ: ВЫЛЬЮ. умрут 183 grupul de sunete -ере. стеречь): берегу бережёшь.. встают узнаю. идёшь. идут ' несу.... Toate verbele monosilabice care conţin la tema infinitivului sunetul и (лить.. узнаёшь. помочь au. перебить: лью. может. перельют перебью. льёшь. умрёшь. можешь. выпьют 5. Verbele cu sufixul infinitival -mu (идти. următoarele grupe de verbe au desinenţe personale accentuate: 1. totuşi. помогу. выльют ВЫПИТЬ: ВЫПЬЮ. выпьешь .. бьют перелью. de exemplu: перелить.. ляжем... поможешь. даёшь. перельёшь.. nu au desinenţe personale accentuate.. поможет. -ea.VERBUL Verbele cu desinenţe personale accentuate Verbe de conjugarea I Dintre verbele de conjugarea I. la prezent.. поможем. Formele lor de conjugare la prezent sînt: мочь: могу. несут 2. стерегут Fac excepţie verbele мочь.. дают встаю. запрёшь.. сотрут умру. Verbele care conţin în tema infinitivului стереть..(запереть. поможете. встаёшь. помочь şi лечь care. Verbele care conţin (în forma de infinitiv) sufixul -ста-. deşi conţin în tema infinitivului sunetul u.. несёшь . узнают Verbele de acest tip pierd sufixul -ea-... помочь: помогу.(давать.. вставать.. ляжет.după rădăcinile -da-.. .

терпеть. бреют 2. владеют Fac excepţie un număr de şapte verbe. краснеют владею.. au desinenţe personale accentuate toate verbele derivate (cu prefixe) de la verbele enumerate mai sus. cu excepţia celor care sînt derivate cu prefixul вы-: вылететь: вылечу. următoarele grupe de verbe au desinenţe personale neaccentuate: y 1. краснеешь. вызовут Verbe de conjugarea a H-a Dintre verbele de conjugarea a Ii-a. дрожишь .. a Ii-a: смотреть. зависеть. зовёшь .. владеешь. боишься . вытрут 6.. au accentul nu рз desinînţa psrsonală. спят стоять: стою... кричишь .. desinenţă accentuată. летят молчать: молчу... бреешь . următoarele verbe au desinenţe personale accentuate : бояться: боюсь.... вытрешь .. молчат сидеть: сижу. стоишь . владеть): краснею. Unele verbe care trebuie memorate: жить: живу. стучишь . 1 Am inclus aici şi acele verbe care au. сидят спать: сплю. молчишь . дрожат кричать: кричу... говоришь . ненавидеть.. говорят дрожать: дрожу. la persoana 1 singular.... fiind neaccentuate. la celelalte persoane. De exemplu: вытереть: вытру. плывут Fac excepţie verbele cu prefixul вы. вылетишь. стучат De asemenea. restul desinenţelor..... deşi conţin în tema infinitivului grupul de sunete -eps-.. спишь ..(derivate ale verbelor mai sus citate) care au accentul pe acest prefix: De exemplu: вызвать: вызову.care.. вылетят Verbele cu desinenţe personale neaccentuate1 Verbe de conjugarea I Dintre verbele de conjugarea I.. лежат лететь: лечу.. стоят стучать: стучу.. обидеть.. dintre verbele de conjugarea a Ii-a. живут звать: зову.MORFOLOGIA Fac excepţie verbele cu prefixul вы. сидишь . care aparţin conjugării видеть.... ci pe prefixul respectiv. плывёшь . вертеть. totuşi... лежишь . Toate verbele terminate la infinitiv în -еть (краснеть... кричат лежать: лежу.. живёшь . летишь . 184 . вызовешь . боятся говорить: говорю.. зовут плыть: плыву. Verbul брить: брею..

держать. слышать.. Aceste verbe se conjugă în felul următor: я хочу ты хочешь он (она) хочет мы хотим вы хотите они хотят бегу бежишь бежит бежим бежите бегут 185 чту чтишь чтит чтим чтите чтят хотеть. гнать.. ходить): строю.. терпеть. дышишь . ходят Face excepţie verbul брить.. 2. ненавидеть. Verbe de conjugarea a Ii-a Dintre verbele de conjugarea a Ii-a. слышать. care aparţin conjugării a Ii-a: дышать.. гнать)... вертеть. Patru verbe în -атъ (дышать... precum şi derivatele lor: дышу. работают получаю. обидеть... гонишь. Şapte verbe în -ешь (смотреть..VERBUL 3.. видеть. получают Fac excepţie un număr de patru verbe. получаешь. работаешь .. Toate verbele în -итъ (строить.. Verbele în -ать (работать. смотришь . видят ненавижу. строят хожу.. строишь ... гонят держу. ходишь. смотрят вижу. слышишь. видишь . . ненавидишь. ненавидят 3. Verbele cu conjugare aberantă [Разноспрягаемые глаголы] Din categoria verbelor cu conjugare aberantă fac parte următoarele: бежать. слышат гоню... зависеть) : смотрю. чтить. получать): работаю. держишь . держат Observaţie Toate verbele care nu sînt cuprinse în regulile enumerate mai sus fac parte din conjugarea I cu desinenţe personale accentuate. дышат слышу.. au desinenţe personale neaccentuate următoarele grupe de verbe: 1.. держать.

. пашут з/ж показать доказать резать покажу.. бросят ношу.. посетят ст/щ пустить грустить пущу.. просят гашу.. любишь .... запретят посещу.. докажут режу... любят п/пл купить куплю.. просишь ..... летят отвечу. грустят б/бл любить люблю. посетишь .. возишь . видят сижу. пишут х/ш пахать пашу.MORFOLOGIA Alternanţe consonantice în temele unor verbe în formele conjugării unor verbe intervin unele alternanţe ale consoanelor din temă. встретишь ... покажут докажу. гасишь . летишь . купят в/вл ловить ловлю. гасят брошу. докажешь ...... встретят д/ж видеть сидеть ходить вижу. носишь . ответят встречу..... графишь . ходишь . ответишь .. графят 2... бросишь ... защитишь . грозят т/ч лететь ответить встретить лечу. покажешь . сидишь .. пустят грущу. ловишь .. пустишь ... пишешь . сидят хожу.. видишь . носят з/ж возить грозить вожу.. режешь ... купишь . 1. возят грожу.... Alternanţa are loc la toate formele de singular şi plural Alternanţa consoanelor Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) с/ш писать пишу. Alternanţa are loc numai la persoana I singular Alternanţa consoanelor Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) с/ш просить гасить бросить носить прошу. запретишь .. защитят запрещу.. ходят т/щ защитить запретить посетить защищу. Există trei tipuri principale de alternanţe.. грозишь ... реку г 186 . грустишь .. ловят ф/фл графить графлю. пашешь ...

прячешь .. треплешь . Infinitivul т/ч шептать прятать шепчу.... Verbele си infinitivul în -чь prezintă alternanţele г/ж.. узнают 187 ...la prezent (sau viitorul simplu) alternează cu -у-. встаёшь .. T c.. к/ч Alternant consoanei* Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) г/ж МОЧЬ помочь лечь могу... плачешь . шепчешь .... моют е/я сесть лечь сяду.. -io-: участвовать: участвую.. можешь ... организуют ночевать: ночую. după rădăcinile -да-.. треплют м/мл дремать дремлю.. ночуют танцевать: танцую. шепчут прячу... колеблешь . сядут лягу.. Sufixul -ea-. ищешь .VERBUL Alternanta consoanelor . дремлют Prezentul (sau viitorul simplu) 3... лекут Alternante vocalice în temele unor verbe iocaleîoT Infinitivul Prezentul (sau viitorul simplu) ы/о мыть мою.. участвуют организовать: организую. участвуешь . моешь . узнаёшь . плачут ск/щ искать ищу. ляжешь .. ищут б/бл колебать колеблю. -ста-........ танцуют 2. печёшь . прячут к/ч плакать плачу. колеблют п/пл трепать треплю. лягут к/ч печь пеку. ляжешь . танцуешь .. Sufixele -os-.. помогут лягу. ночуешь . дают вставать: встаю. сядешь . даёшь . поможешь .. могут помогу. встают узнавать: узнаю.. -зна-... организуешь .. лягут ALTE PARTICULARITĂŢI ÎN CONJUGAREA UNOR VERBE 1... dispare: давать: даю. -ce.. дремлешь ..

понять. Determinaţi. начнут жать: жму.. смотреть. узнавать. помочь.. лить. упадёшь . давать. возьмёшь . жмут „a strînge" жать: жну. мочь. видеть. кладёшь .. берёшь . жнёшь . начнёшь . în tema infinitivului şi a prezentului (sau viitorului simplu) au loc alternanţele а (я)1н... ведёшь . беречь. пахать. говорить.. доказать. влетим — вылетим. повторять. вставать. дрожать. în tema prezentului (sau viitorului simplu) apar vocale care nu există în terr. мнёшь . Exerciţiul 7. în tema prezentului (sau viitorului simplu) apar consoane care nu există în tema infinitivului: вести: веду. лить.. поймут взять: возьму. м: начать: начну. сидеть.. жмёшь. молчать. брать. работать. позовём — вызовем. 188 . din ce conjugare fac parte verbele date mai jo«.. кладут упасть: упаду.a infinitivului: звать: зову.MORFOLOGIA 3. довезём — вывезем. выльешь . Собрать — выбрать.. гонишь . după forma infinitivului. Exerciţiul 8.. пьёшь . запереть.. упадут мести: мету.. займут понять: пойму. Соберём — выберем... стереть. м: поднять: подниму. допить — выпить... вставать.. выпьют вылить: вылью. Citiţi cu voce tare perechile de verbe date mai jos şi accentuaţi corect.. гребёшь . выпьешь . гребут 7. льёшь . în tema infinitivului şi a prezentului (sau viitorului simplu) au lcc alternanţele л / им.. ведут класть: кладу. довезти — вывезти. зовут брать: беру.. метёшь . позвать — вызвать. владеть. гонят Exerciţiul 5. строить. Вести.. мнут 5.. слышать. зовёшь . поймёшь . влететь — вылететь. работать. возьмут 6. бьёшь ... искать.. поднимешь ... Conjugaţi aceste verbe la prezent (sau viitorul simplu).... займёшь .. льют бить: бью.. Exerciţiul 6... дремать.. взять. пить. лечь. жнут „a secera" мять: мну.. расти. им. метут грести: гребу. советовать. бьют выпить: выпью. допьём — выпьем. выльют 4. пьют лить: лью. проверять. нести.... писать... Vocala и din temele unor verbe monosilabice şi ale derivatelor prefixate ale acestora dispare la prezent (sau viitorul simplu): пить: пью. перелить — — вылить. Citiţi cu voce tare perechile de verbe date mai jcs şi tccentuaţi corect. перельём— — выльем. поднимут занять: займу. берут гнать: гоню. Stabiliţi tema infinitivului şi tema prezentului (sau viitorului simplu) de la următoarele verbe: Читать. организовать.

înlocuiţi formele de prezent prin forme de viitor. 12. Больной принимает лекарство. Exerciţiul 12. Я хожу на концгрт каждую субботу. Они смотоели матч по телевизору. 4. Я войду в комнату. 6. 10. M o d e l : Сильвия печёт пироги. 2. Conjugaţi verbele видеть şi смотреть în propoziţiile date. Я слушаю музыку. Puneţi verbele din . Я признаю свою ошибку. Я гашу свет в комнате. Я вожу брата в школу на велосипеде. Я ложусь спать поздно. Я отвечу на письмо друга езгодня. Я сижу за столом. 5. 1. 4. M o d e l : Я брал книги в учебной библиотеке. 5. Я куплю подарок моей сестре. б. 4. Мать одевает ребёнка. Мать открывает окно. 11. Я грушу по родителям. брать — взять. în propoziţiile de mai jos. Он пишет роман о 189 . Я беру книги в учебной библиотеке. 6. Exerciţiul 14. 4. 5. Conjugaţi verbele войти şi выйти în propoziţiile date. Я вижу гору. în propoziţiile de mai jos. Он лёг поздно вгчером. 2. признавать — признать. Я готовлю обед. puneţi verbele la timpul prezent. Exerciţiul 15. Я встречу моих знакомых на вокзале. 8. 9. 6. ложиться — лечь. 3. 3.propoziţiile date mai jos la timpul trecut. Он лежал на кровати и читал книгу. Я бгру книгу в библиотеке. вставать —• встать. 3. узнавать — узнать. 9. Сильвия пекла пироги. Exerciţiul 16. Я кормлю собаку. Отец встаёт в шесть часов утра. Ребёнок кричал громко. 2. Я прошу денег у родителей. 4. Старик сидел на берегу озера и ловил рыбу. 7. 3.чш совета у родителей. Каждое воскресенье я вожу брата на стадион. Мальчик сидел на стуле и рисовал машину. 10. Я люблю гулять в парке. Я выйду из комнаты Exerciţiul 10. Он просит совета у родителей. a) 1. 5. Я слышу шум в соседней комнате. b) 1. 1. 2. 8. Я пущу собаку на улицу. 3. Я смотрю кинокартину. Exerciţiul 14. Я вижу хорошо. 8. Я прошу прощания за опоздание. 7. Они прос. одевать — одеть. Он стучал в дверь к свогму соседу. Puneţi accentul corect. Conjugaţi verbele слушать şi слышать în propoziţiile date. 1.VERBUL Exerciţiul 9. садиться — сесть. Model: Он берёт брата с собой. Я даю моему другу книги. Я ношу новый костюм. 9. Он советовал мне купить эту шляпу. Он запирает дверь на ключ. Он сидел за столом и писал письма. Conjugaţi următoarele perechi de verbe: Давать — дать. Puneţi pronumele şi verbele din propoziţiile date mai jos la persoana a 3-a singular şi plural. Я ловлю рыбу в озере. 8. 7. Отец начинает работать в семь часов утра. Exerciţiul 13. Я уратиу езою квартиру цветами. M o d e l : Я прошу совета у родителей. 10. Ученик стирает с доски. Мы жили в общежитии на третьем этаже. Он возьмёт брата с собой. Гость садится за стол. Я лечу на самолёте в Бакэу. 5. 2. Я украшу свою комнату. 7. Сегодня после обеда я посещу выставку.

5. 1. Девочка сидит на скамейке и плачет. мою. Они пишут сочинение. 4. Această formă apare în^construcţii posesive atunci cînd se afirmă existenţa unui obiect (fiinţă sau lucru): У него есть галстук. M o d e l : Я помогу своему товарищу. Model: Я пишу сочинение. De exemplu: У девушки карие глаза и тёмные волосы. умею. Forma суть (ca formă de plural) se întîlneşte foarte rar. жму. TIMPUL PREZENT AL VERBULUI БЫТЬ [Настоящее время глагола быть] Verbul быть аге 1а prezent numai forme de persoana a 3-a: есть şi суть. e) сниму. обую. рисую. 8. Они машут нам руками. Он режет булочку. отвечу. одену. жду. ем. f) ловлю. 9. Пастух стережёт стадо. У моего товарища есть интересный альбом. c) закрою. сижу. отдоХну. voi aveţi. дремлю. умру. el (ea) are. кормлю. У этого ученика прекрасная память. шепчу. Я режу колбасу. în funcţiunea de predicat verbal simplu.MORFOLOGIA студентах. возьму. ei (ele) au. stări de boală sau da defecte fizice. tu ai. Exerciţiul 17. У мальчика грипп. 190 . Puneţi pronumele şi verbele (din propoziţiile date mai jos) la persoana a 3-a singular şi plural. говорю. приму. Я пеку хлеб. Forma есть a verbului быть. Exerciţiul 19. плачу. ia propoziţii. сотру. дую. Я шепчу что-то на ухо своему соседу. calităţi. люблю. capătă sensul „a avea": eu am. пишу. 10. 1 а. Я ищу мяч. читаю. Conjugiţi. Exerciţiul 18. Я пашу землю. stări sufleteşti. d) пью. жну. 3. verbale помочь şi печь. Dacă este vorba de însuşiri. Он пишет сочинение. 7. 6. b) predicat verbal simplu: У меня есть книга. Он ищет свободное место. У него есть братья и сестры. Forma есть poate avea în propoziţie funcţiunea de: a) copulă (în definiţii ştiinţifice): Империализм есть последний этап капитализма. Движение есть форма существования материи. ищу. Есть are şi sens de singular şi sens de plural. noi avem. Я прячу мяч от ребёнка. смеюсь. Ea se presupune. начну. прячу. b) бгру. 2. дам. У него кривой рот. în construcţia posesivă respectivă nu apare forma есть. Indicaţi infinitivul verbelor de mai jos.

У него хорошее зимнее пальто. б. У меня будет этот учебник. b) У меня большая радость. У этой учгницы хорошиг отметки. Atunci cînd acţiunea din propoziţie este la trecut sau viitor. indiferent de gen. 16. В . 18. У меня есть свободное время. cu funcţiunea de predicat verbal simplu. Exerciţiul 20. У этой старухи плохой слух. absenţa verbului есть. У него высокий лоб. Formarea timpului trecut al verbelor în -чь Verbele cu infinitivul în -чь formează trecutul în consoanele care apar la persoana 1 singular a timpului prezent (sau viitor simplu). 17. 10. 8. 13. У моего друга есть магнитофон. У мальчика длинные уши. Citiţi propoziţiile d. У этого старика плохое зрение. У неё хороший вкус. FORMAREA TIMPULUI TRECUT [Образование прошедшего времени] 1.гь тнэрамный кинотеатр. У нзго езть дгти. У неё модное платье. mii jos. în toate situaţiile în care se exprimă o posesiune. оно лежало) şi о singură formă. В нашем городе прекрасный театр. этой женщины большое горе.ибэратории есть новые приборы. У него хорэшгз зргниз. У м п а е. 11. 15. У тебя плохая память. У меня была большая радость У меня будет большая радость. De exemplu: работа-ть — работал говори-ть — говорил смотре-ть — смотрел 2. Timpul trecut [Прошедшее время] La timpul trecut. она лежала. De exemplu: а) У меня есть этот учебник. verbul prezintă forme deosebite în funcţie de gen şi număr: cîte o formă pentru fiecare gen la singular (он лежал. Da exemplu: 191 . 3. У меня был этот учебник. adică în г şi к. У него порок сзрдцз. 12. respectiv. 9. 14. 2. У этой певицы замечательный голос. девочки ангина. В нашзм городе е. меня большая радость. Forma pentru genul masculin nu are sufixul -л-. Explicaţi întrebuinţarea şi. У нас есть билеты на этот концерт.гь ручка. la plural: они лежали. У этой девушки синие глаза. 4. Formarea timpului trecut al verbelor în -ть Timpii trecut al vjrbîlor în -тъ se fonrmză prin îndepărtarea sufixului infinitival şi adăugarea (la temă) a sufixului -л-. 7. 1. 5. apare forma respectivă a verbului быть.VERBUL У У У У него замечательный характер.

высохнуть. вело. гребла. пекли 3. тонул. отвыкла. достигло. умереть. pierd la timpul trecut sufixul -ну-: мокнуть: мок. крепли Constituie excepţii verbele тянуть şi тонуть care păstrează sufixul -ну-: тянул.MORFOLOGIA мочь. Я помог матери. исчезнуть. мокла. достигла. мокло. гасли погаснуть: погас. de regulă. села.păstrează acest sufix la timpul trecut: крикнуть: крикнул толкнуть: толкнул махнуть: махнул Unele verbe cu sufixul -ну. гребли расти: рос. пекло. гаснуть. мела. плело. 5. могли печь. 4. гасла. Мы принесли матери букет цветов. сели Exerciţiul 21. Exerciţiul 22. отвыкли b) Verbele de aspect imperfectiv cu sufixul -ну. погасло. шла. 3. плели мести: мёл.şi derivatele lor prefixate de aspect perfectiv. нести. Trebuie memorate formele timpului trecut ale următoarelor verbe: идти: шёл. промокли гаснуть: гас. гребло. исчезло. село. погаснуть. Formarea timpului trecut al verbelor cu sufixul -нуa) Majoritatea verbelor de aspect perfectiv cu sufixul -ну. mai frecvente sînt: достигнуть: достиг. крепла. плела. росло. мели грести: грёб. привыкли отвыкнуть: отвык. 2. пеку: пёк. могло. привлечь. Model: Мы помогли матери. везло. вести. пекла. Мы привыкли к городской жизни. могу. Puneţi la singular pronumele şi verbele din propoziţiile date mai jos. крикнуть. запереть. мело. 4. Мы несли подарок нашей подруге.formează trecutul fără acest sufix. пить. толкнуть. привыкло. видеть. шло. погасли крепнуть: креп. Мы отвезли гостей на вокзал. вели везти: вёз. Dintre acestea. везла. росла. мог. исчезла. промокла. исчезли привыкнуть: привык. достигли исчезнуть: исчез. привыкнуть. несли вести: вёл. Formaţi timpul trecut al următoarelor verbe: Помочь. несло. сохнуть. мокли промокнуть: промок. несла. промокло. гасло. 1. везли плести: плёл. псшёл дождь. вела. 6. Мы заперли дверь и ушли на работу. сесть. росли сесть: сел. крепло. привыкла. 192 . отвыкло. слепнуть. погасла. могла. Ксгга мы шли на реку. шли нести: нёс.

Я часто буду писать письма своей матери. Viitorul compus poate exprima.. Дочь поможет матери убирать в квартире. 193 . пёк. промок. вёл. Timpul viitor [Будущее время] în limba rusă. гибнуть. că acţiunea va avea loc o singură dată. исчезнуть. вёз.-Студенты достигнут больших успехов в учёбе. 6. напишет. Он привыкнет к здешнему климату. Viitorul simplu arată. сел. 13. De exemplu: буду писать. Она печёт хлеб. Перед моим домом растут липы. 11. напишете. На перемене мы откроем окна. 4. viitorul compus (буду писать) arată că acţiunea va fi repetată. стерёг. 14. Сегодня я напишу письмо своей матери. креп. крикнул. viitorul simplu (напишу) arată că acţiunea va avea loc o singură dată şi că ea va fi dusă pînă la capăt. исчез. напишешь.. 12. Alcătuiţi cîteva propoziţii cu aceste verbe la timpul trecut. мёрзнуть. будут писать. 3. Formaţi timpul trecut al verbelor date mai jos. 8. окрепнуть. în al treilea exemplu. Viitorul compus (adică viitorul verbelor de aspect imperfectiv) se formează cu ajutorul timpului viitor al verbului auxiliar быть (la toate cele trei persoane de singular şi plural) şi infinitivul verbului de conjugat. 15. 2. timpul viitor al verbelor poate fi: viitor simplu sau viitor compus. 7. напишем. De exemplu: напишу. Viitorul simplu (viitorul verbelor de aspect perfectiv) se caracterizează prin aceea că are desinenţele personale identice cu cele ale formelor de prezent ale verbelor imperfective. погибнуть. Они промокнут под дождём. 3. Ученики сядут за парты. пахнуть. 9. Вещи высохнут. Deosebirile de sens dintre viitorul compus şi viitorul simplu pot fi ilustrate prin următoarele exemple: 1. 2. de asemenea. замёрзнуть. Indicaţi infinitivul următoarelor verbe: Увлёк. 1. Дорога ведёт к озеру. 16. o acţiune repetată. крепнуть. достигнуть. Я запру дверь на ключ. отвыкнуть. достиг. Puneţi la timpul trecut verbele din propoziţiile date mai jos. Скоро взойдёт солнце. рос. Крикнуть. Я шёл в лес. привыкнуть. în al doilea exemplu. Я буду читать эту книгу и обязательно прочитаю её. Model: Я иду в лес. Exerciţiul 25. лёг. Exerciţiul 24.. Студент сотрёт с доски. толкнуть. 10. махнул. махнуть. Viitorul simplu arată că acţiunea va avea loc şi că ea va fi dusă pînă la capăt.. вымок. Viitorul compus (viitorul verbelor imperfective) arat. будешь писать . привык. Verbele de aspect perfectiv au viitor simplu. привлёк. 5. Старик ослепнет. Они лягут отдохнуть.ă că acţiunea va avea loc dar nu arată dacă ea va fi dusă pînă la capăt. iar viitorul simplu (прочитаю) — o acţiune terminată. Трава засохнет. напишут. viitorul compus (буду читать) arată o acţiune neterminată. de asemenea. Verbele de aspect imperfectiv au viitor compus. raCj погас. în primul exemplu. VERBUL [ Exerciţiul 23.

написать. сказать. Я напишу сочинение. Огонь гаснет. Девушка оделась и ушла в город. 8. 3. Ученик написал домашнее задание и пошёл гулять. Сегодня мы будем изучать употребление времён в русском языке. Exerciţiul 30. 2. Exerciţiul 27. Ученик учит стихотворение. înlocuiţi timpul trecut prin viitor simplu. Он повторит урок. Citiţi propoziţiile date mai jos. бросать — бросить. писать — написать. Я куплю книги. Model: Они строят новый дом. Он выступит на собрании. 7. Они построят новый дом. Мы изучим русский язык. Студент прочитал книгу и вернул её в библиотеку. 1. Indicaţi aspectul şi timpul verbelor din propoziţiile date mai jos. 1. Он признаёт свою ошибку. 5. понять. Он повторяет урок. 2. In propoziţiile ds mai jos. 9. Exerciţiul 28. 3. начинать — начать. 2. S Exerciţiul 31. Она слушает песню. Он встал из-за стола и вышел из комнаты 9. вставать—-встать. получать — получить. Он вошёл в комнату и включил свет. înlocuiţi timpul prezent prin viitor simplu. Инженер будет работать на этом заводе три месяца. în propoziţiile de mai jos. решить. Model: Спектакль начался в семь часов. Он снял пальто и повесил его в шкаф. 3. раздевать — раздеть. Она читает стихотворение. б. 6. Conjugaţi la prezent şi. 4. узнать. 4. Conjugaţi la viitor simplu următoarele verbe: Прочитать. 3. Они смотрят новый художественный фильм. la viitor simplu. Спектакль начнётся в семь часов. 8. Мать вошла в комнату и открыла окно. Он быстро научился говорить по-русски. viitorul simplu (al verbelor perfective) are aceleaşi desinenţe personale ca şi prezentul verbelor de aspect imperfectiv. 2. овладеть. următoarele perechi de verbe: Строить — построить. Он получает посылку из дому. ргшать — ргш:пъ. Завтра я буду осматривать город. 10. посмотреть. Брат вышел из комнаты и запер двгрь. признавать — признать. лзчь. брать — взять. пэмэчь. Девочка одевает куклу. 7. Exerciţiul 29. Ребёнок просыпается в семь часов. Мы изучаем русский язык. Он выучил стихотворение за полчаса. встать. начать. 5.• MORFOLOGIA După cum am mai arătat. Я всегда буду помогать 194 . Он выступает на собрании. Я покупаю книги. Explicaţi folosirea viitorului compus. 5. 1. привыкнуть. Comparaţi: Prezentul я читаю ты читаешь он читает мы читаем вы читаете они читают я говорю ты говоришь он говорит мы говорим вы говорите они говорят Viitorul simplu я прочитаю ты прочитаешь он прочитает мы прочитаем вы прочитаете они прочитают я заговорю ты заговоришь он заговорит мы заговорил! вы заговорите они заговорят Exerciţiul 26. Я пишу сочинение. сесть. дать. 4. 1. respectiv. 4.

în propoziţiile date mai jcs. 5. Мальчик нарисует дом. Летом мы будем отдыхать в горах. Около нашего университета построят новое здание. Modul imperativ [Повелительное наклонение] Modul imperativ exprimă rugămintea. пускай ori да. 1. Сегодня после обеда я буду заниматься в читальном зале. de asemenea. în acest caz. После обеда я приготовлюсь к семинару по диалектическому материализму. Modul indicativ exprimă o acţiune reală care se petrece în timp (prezent. se pronunţă cu intonaţia specifică imperativului. îndemnul sau porunca de a săvîrşi o acţiune. 182—195. cererea.VERBUL тебе. 2. Formele cu particula пускай sînt specifice limbii vorbite. ходить. Exemple: Пусть они придут завтра. CATEGORIA MODULUI [Категория наклонения] Verbul rusesc are trei moduri: indicativ. 7. Пускай он выступает на собрании. Alcătuiţi propoziţii. Исаковский) Cu valoare de imperativ poate fi folosită. Сегодня я повторю правила по грамматике. imperativ şi condiţional (optativ). De exemplu: Singular: Plural: неси несите работай работайте давай давайте встань встаньте режь режьте Cu valoare de imperativ pot fi întrebuinţate şi formele persoanei a 3-a (singular sau plural) ale timpului prezent sau viitor simplu. Imperativul se adresează. писать. Exerciţiul 33. trecut sau viitor). Exerciţiul 32. 3. înlocuiţi viitorul simplu prin viitorul ccmpus şi explicaţi modificările de sens determinate de această înlocuire. строить. Вечером я послушаю музыку. M o d e l : После обеда я буду писать письма. forma persoanei 1 plural a viitorului simplu care. sfatul. сидеть. 1 Vezi p. invitaţia. 195 . 4. 6. Particula âa se foloseşte de obicei în lozinci şi în urări cu caracter solemn. de regulă. (М. читать. Мать будет шит дочери платье. Acest mod a fost prezentat în capitolul Categoria timpului1. M o d e l : Мать сошьёт дочери платье. Да здравствует мир между народами! Да будет светел каждый час вовеки нам родной страны. unui interlccutcr. folosind viitorul compus al următoarelor verbe: Говорить. precedate de particulele пусть. смотреть. de aceea forma sa de bază este cea de persoana a 2-a (singular sau plural). 5. В университете мы будем изучать физику четыре года.

De exemplu:. давайте: Давай поможем ему. режь). De exemplu: исчезнуть: исчезну — исчезн-ут — исчезни толкнуть: толкну — толкн-ут — толкни 2) Verbe cu desinenţa „zero" Au desinenţa „zero" (la imperativ. De exemplu: работать: работаю — работает — работай петь: пою — noj-ут — пой 196 . работай. Давайте слушать музыку. înaintea desinenţei personale (-ю). au accentul pe desinenţă. cu adăugarea particulelor давай. «Идём». — предложил мне Дан. сядь. давайте pot forma imperativul şi cu infinitivul verbelor: Давай заниматься. forma de bază a imperativului este aceea de persoana a 2-a. Tema în -й (la imperativ. la ferma persoanei 1 plural se adaugă -те. aceasta fiind precedată de o consoană. Imperativul se formează de la tema prezentului (sau viitorului simplu). persoana a 2-a singular): a) Verbele care la timpul prezent. persoana a 2-a singular) apare la verbele care la persoana 1 singular a timpului prezent (sau viitor simplu) au. — сказал мне товарищ. Imperativul poate fi redat şi prin persoana 1 plural. Dacă îndemnul la acţiune este adresat mai multer persoane. давай) sau în consoană moale ori şuierătoare (встань. Cu valoare de imperativ poate fi întrebuinţată şi forma de persoana 1 plural a timpului prezent.MORFOLOGIA Această formă exprimă îndemnul de a efectua o acţiune la care va lua parte şi vorbitorul. persoana a 2-a singular): A) Verbele cu tema în -й 1. verbele au desinenţa -и (неси. Tema verbelor care au la imperativ singular desinenţa „zero" se poate termina în -й (читай. persoana a 2-a singular. dar pentru stabilirea lui trebuie cunoscută şi forma persoanei 1 singular. persoana 1 singular. Давайте сходим завтра на каток. о vocală. Aşa cum am arătat. 1) Verbe cu desinenţa -и Au desinenţa -u (la imperativ. dar numai de la verbele de mişcare: «Бежим!» — крикнул мальчик сестре. aceasta fiind precedată de o altă consoană. De exemplu: идти: иду — ид-ут — иди смотреть: смотрю — смотр-ят — смотри b) Verbele care la timpul prezent (sau viitor simplu) au înaintea desinenţelor personale consoana н.Напишем ему записку». — предложила Вера. «. De exemplu: Пойдёмте гулять! Сядемте. La imperativ. Particulele давай. «Пойдём на выставку итальянской живописи». иди) sau desinenţa „zero".

M o d e l 1 : кричать: кричу — крич-ат'—[кричи Идти.în tema infinitivului. отдавать. care nu sînt cuprinse în regulile enunţate mai sus.• VERBUL Verbele cu sufixul -ea-. учить. De exemplu: встать: встану — встан-ут — встань бросить: брошу — брос-ят — брось резать: режу — реж-ут — режь сесть: сяду — сяд-ут — сядь Forma de imperativ. перелить. выйти. Переставать. persoana a 2-a p l u r a l se obţine prin adăugarea desinenţei -те la forma de imperativ a persoanei a 2-a singular. выучить. сказать. вести. potrivit modelelor. Вить. дышать. De exemplu: давать: даю — давай вставать: встаю — вставай узнавать: узнаю — узнавай 2. De exemplu: говори — говорите веди — ведите читай — читайте встань — встаньте режь — режьте Observaţie Trebuie memorate următoarele forme de imperativ: дать: дай — дайте есть: ешь — ешьте лечь: ляг — лягте ехать: поезжай — поезжайте Exerciţiul 34. Tema în -й (la imperativ. проверить. надеть. узнавать. după rădăcinile -да-. persoana a 2-a singular) o au toate celelalte verbe. читать. давать. -ста-. îşi păstrează acest sufix la imperativ. смотреть. лить. După cum se ştie. нести. la timpul prezent (indicativ). M o d e l 3 : вставать: встаю —[вставай. выпить. признаваться. M o d e l 2 : работать: работаю — работа>ут—работай Изучать: выполнять. шить. беречь. приготовить. acest sufix dispare. persoana a 2-a singular) apare la toate verbele monosilabice care au vocala -u. отставать. Одеть. повторять. Formaţi imperativul verbelor date mai jos. вывести. сесть. precum şi la derivatele prefixate ale acestor verbe. M o d e l 5 : встать: встану — встан-ут — встань. 197 . оставаться: сдавать. вылить. -зна-. M o d e l 4 : пить: пью — пей. поздравить. De exemplu: пить: пью — пей бить: бью — бей выпить: выпью—выпей В) Verbele cu tema în consoană moale sau în şuierătoare Temă în consoană moale sau în şuierătoare (la imperativ.

чтобы она зашла ко мне после обеда. 1. чтобы он пришёл ко мне завтра. 1. сесть — садиться. но в воскресенье я с удовольствием пошёл бы с вами в поход. 4. Exerciţiul 37. Заниматься спортом. целуй. улыбнуться — улыбаться. Запомнить празило. Семь раз отмерь. узнать — узназать. 6. заметить — замечать. чтобы она позвонила мне вечером. Transformaţi frazele. открой. б. 5. С людьми советуйся. торопись делом. 2. Попроси Марианну. где вы живёте. Возьми. 1. кричи.1 MORFOLOGIA Exerciţiul 35. Попроси Нину. чтобы она накрыла на стол. după modelul dat. Лгчь спать пэраньщз. Formaţi imperativul de la următoarele perechi de verbe: Войти — входить. 5. если в тебе её нет. Он плохо слышит. 5. Береги платье снову. пиши. 10. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos în propoziţii cu modul imperativ după modelul dat. 8. а честь смолоду. принять— — принимать. Нз спеши языком. Попроси сестру. Exerciţiul 38. а гордись знаньем Exerciţiul 40. Ирина. 198 . 7. одень. забывай. обними. 1. 4. чтобы он дал мне книгу. В. după modelul dat. давай. 3. Открой окно. Ты слишком редко пишешь. 6. Помоги. одевай. Exercifiul 36. поставить—ставить. Запергть двгрь. 3. положить—класть. забудь. Идти к доске. крикнуть—кричать. 2. Попроси Николая. 2. Modul condiţional (optativ) [Условное нахлонение] Modul condiţional (optativ) exprimă o acţiune posibilă în anumite condiţii sau o acţiune presupusă ca dorită: Я пошёл бы сегодня на стадион. а свогго ума не теряй. попроси Валентина. Alcătuiţi propoziţii. 4. Model: Ирина. Сейчас я не могу. 5. 4. пусть он daţm мне книгу. лечь — ложиться. Резать хлео. если бы у меня было время. Model: Открыть окне. взгать — вггавать. пгргстать—• переставать. 7. открывай. Принимать лекарство три раза в день. Стереть с доски. Ндлать готовиться к езесии. У меня нет денег.к живи. Скажи Виктору. пожалуйста. один раз отрежь. Закрыть окно. дать— — давать. 2. Нз ищи правды в других. мне. сядь. 3. Memoraţi următoarele proverbe ruseşti. бгри. 9. Stabiliţi infinitivul verbelor de la care sînt alcătuite formele de imperativ date mai jos. Exerciţiul 39. попроси Валентина. 3. Model: Я не могу справиться с этой задачей. чтобы он ответил мне на письмо. 11. крикни. пойми. век учись. дай. Не гордись ззаньем. Умываться холодной водой. Я незнаком с вашими родителями. Я не понял вопроса. Я не зяаю.

Я бы с удовольствием пришёл к вам завтра. 3. Позвонил бы ты ему! 4. Посоветуйся с преподавателем. 3. Я посоветовался со своим другом. Купил бы ты эту книгу: она очень интересная. Вставай пораньше. din propoziţiile de mai jos. Я хочу прочитать интересную книгу.VERBUL în limba vorbită modul condiţional se poate folosi pentru exprimarea unei rugăminţi sau a unei porunci categorice. Сходи в магазин за покупками. De exemplu: Я с удовольствием пришёл бы к вам завтра. поговорить с матерью. посоветоваться с врачом. Сегодня после обеда я читал книгу. Exerciţiul 44. Particula бы poate sta fie după verb. Вы не можете одолжить мне денег на два дня? I Exerciţiul 43. 1. 1. Model: Написать письмо. пойти на футбол. la modul condiţional. Я советую вам посмотреть эту картину. 6. folosind îmbinările de cuvinte date mai jos. Exerciţiul 42. 7. De exemplu: Принёс бы ты мне книгу! Лёг бы ты отдохнуть! Modul condiţional se formează cu ajutorul particulei бы. din propoziţiile date 1. Вы не хотите с нами погулять? 5. Ты можешь заниматься лучше. Сходил бы ты в кино! 2. Exerciţiul 45. Лёг бы ты отдохнуть. Вы не сможете завтра зайти ко мне? 6. В деревне мне было скучно. De asemenea. Я с удовольствием бы пришёл к вам завтра. Puneţi verbele. fie înaintea lui. ты сильно отстаёшь от товарищей! 2. Занимайся больше. Я просил бы вас зайти ко мне. 3. 2. 199 . 5. Exerciţiul 41. но у меня нет времени. 1. Написал бы ты письмо родителям. Я пошёл в кино на вечерний сеанс. Пошёл бы ты гулять! 6. Сходить в кино. 2. Поговори с родителями. Помоги матери убирать в квартире. Позвонили бы вы ему пораньше! 5. в комнате слишком душно. Я с удовольствием приду к вам. Я не сказал бы ему этого. poruncă sau dorinţă). Alcătuiţi propoziţii cu modul condiţional. но у меня нет времени. care se adaugă la forma timpului trecut al modului indicativ. но у меня нет времени. Откройте окно. rugăminte. ea poate fi aşezată în imediata apropiere a verbului sau poate fi despărţită de acesta de alte cuvinte. 4. 4. Прочитал бы я сейчас интересную книгу! 7. Model: Я прошу вас зайти ко мне. Model: Купи эту книгу: она очень интересная. 4. ты слишком часто опаздываешь на работу. în propoziţiile date mai jos. 7. Arătaţi ce anume exprimă modul condiţional al verbelor mai jos (sfat. Model: Я не сказал ему этого. 5. înlocuiţi formele de imperativ cu formele modului condiţional. Поговорил бы ты с профессором! 3. прочитать книгу. купить себе костюм. Puneţi ia modul condiţional verbele din propoziţiile date mai jos. Я просил у него денег.

1. Она стареет. Певица исполняет новую песню. Verbele tranzitiv-indirecte cer complemente la diferite cazuri oblice (cu sau fără prepoziţie). 6. Он положил тетради на стол. Se numesc intranzitive verbele care nu cer un complement direct. 14. Это платье её старит. Это платье её молодит. Отец управляет заводом. 8. Старик ослеп. Свет ослепил старика. сахару и колбасы. Она заведует библиотекой. 9. Он руководит заводом. complementul direct poate sta şi în cazul genitiv1. Они высушили одежду у костра. 3. Verbele tranzitiv-directe cer un complement direct. Complementul în cazul acuzativ fără prepoziţie se numeşte complement direct. Acest complement răspunde la întrebările кого? что? Uneori. Я не получил телеграммы. Мы н щали работу. хлеба. Он мечтает о счастье. De exemplu: Они ждут поезда. 13. Яблоня цветёт. 200 . Я виде г своего преподавателя. Он пишет статью. 12. Она заботится о детях. Unii lingvişti disting trei categorii de verbe: verbe tranzitiv-directe [прямо-переходные]. Он помогает товарищу. De exemplu: Мальчик спит. Дети любят своих родителей. Тетради лежат на столе. Он боится собаки. В моей комнате погас свет. 10. Он смотрит на ребёнка. Citiţi propoziţiile de mai jos. b) cînd verbul tranzitiv este precedat de o negaţie. 7. . Он хорошо руководит семинаром. Мать купила масла. verbe tranzitiv-indirecte [косвенно-переходные] şi verbe intranzitive [непереходные]. cu excepţia acuzativului fără prepoziţie. 4. 5. Она молодеет. Одежда высохла. Птица летает. Comparaţi: Я получил телеграмму. 11. Дети привыкли 1 Vezi şi p. De exemplu: Он читает сказку. Indicaţi verbele tranzitiv-directe.• MORFOLOGIA VERBELE TRANZITIVE ŞI INTRANZITIVE [Переходные и непереходные глаголы] Se numesc tranzitive verbele care cer complementul în cazul acuzativ fără prepoziţie. tranzitiv-indirecte şi pe cele intranzitive. După cum se ştie. 2. Учитель приучил детей к дисциплине. Я погасил свет в своей комнате. complementul direct stă în cazul genitiv în următoarele situaţii: a) cînd acţiunea se exercită asupra unei părţi a obiectului (genitivul partitiv): Ребёнок выпил молока. Exerciţiul 46. 45.

Она обладает приятным голосом. 21. Заседание состоится завтра. verbele reciprocreflexive. Наша квартира состоит из трёх комнат. exprimi o a. subiectul este în acelaşi timp şi obiect al acţiunii. гордиться. ошибаться—ошибиться. нравиться— —понравиться. Ваза стоит на столз. dintre care cele mai importante sînt: verbele reflexive propriu-zise. ложиться.le cazuri. трудиться. расставаться—расстаться. 20. Principalele sensuri ale verbelor cu particula -СЯ [Основные значения глаголов с частицей -ся] După sensul p . Мать причёсывает дочь. a se afla состояться = a avea loc договориться = a se înţelege. надеяться. Она завззуег библиотекой.1 VERBUL к дисциплина. нуждаться. оставаться—остаться. . verbele cu sens pasiv şi verbele impersonale. Он не договорил того. Он всегда находит время заниматься детьми. verbele cu particula comună) au sensuri lexicale diferite: находить = a găsi состоять = a se compune договорить = a termina de vorbit простить = a ierta. Мы нуждаемся в вашгм совете. Девушка поставила вазу на стол. стараться—постараться. Verbele reflexive propriu-zise [Собзтвгннэ-возвратные глаголы] Aoeste verb. 17. vzrbele general-reflexive. Aceste verbs sînt formate. 19. 3. 201 . догадываться—догадаться. появляться—появиться. a scuza -ся şi verbele fără particula -ся (dar cu rădăcină находиться = a se găsi. Сын одевается. восторгаться. verbale cu particula -ся se împart în mai multe categorii. Он простил мне ощибку. 16. Он пэаг:ял костюм в шкаф. 15. становиться. care îl au. что хотел сказать. De exemplu: умывать = a spăla умываться == a se spăla причёсывать = a pieptăna причёсываться = a se pieptăna встречать = a întîlni встречаться = a se întîlni în un. 4. люэозатъся—полюбоваться. a cădea de acord проститься = a-şi lua rămas bun Exemple: 1. улыбаться—улыбнуться. cu alte cuvinte. 22.fiuns al cărei rszultat S3 răsfrînge asupra celui ce o săvîrşeşte. Дача находится далеко от станции. Оя рассердился на своего приятеля» VERBELE CU PARTICULA -СЯ [Глаголы с частицей -ся] în limba rusă au o largă răspmdire verbîb cu particula -ся (după vocale: -сь). являться. au acelaşi sens lexical. оглядываться—оглянуться. în majoritatea cazurilor. Дочь причёсывается. Comparaţi: Мать одевает сына. Костюм висит в шкафу. de la verbe tranzitive şi. de obicei. бояться. здороваться—поздороваться. Unsle verbe nu pot fi decît cu particula -ся: бороться. Они договорились об условиях сотрудничества. наслаждаться—насладиться. Они простились. 18. 2.

a. пальто. Мать умыла и одела детей. Войска . бриться) 6. ругать себя (за что-либо). (защитить. умывать) 2. искупаться. Particula -ся nu poate fi ataşată la orice verb. видеть себя (в зеркале). поэтому мы опоздали на бал.. 4. dar nu se poate ataşa verbului надевать. a-şi pune un obiect de îmbrăcăminte". сам.. разуваться) Exerciţiul 49. a scoate un obiect de îmbrăcăminte" se întrebuinţează verbul снимать. De exemplu: Сестра одевает брата.. белое платье? 6. купаться—выкупаться. на улице очень холодно. сына. и вышли на улицу. Я . Citiţi propoziţiile de mai jos. одеться) 3.гз. пальто. защищаться—защититься. Introduceţi în locul punctelor verbele date în paranteze. (брить. Мы хорошо выкупались. холодной водой. Я хочу . Кто тебя бреет? 5. 4) Verbele discutate mai sus formează următoarele perechi antonimice: одевать — раздевать одеваться— раздеваться надевать— снимать Exerciţiul 47. Он вытерся чистым полотенцем. pentru exprimarea sensului „a dezbrăca. în cazul unui verb fără particula -ел. Observaţii 1) Particula -ся poate fi ataşată verbelor одевать şi раздевать (одеваться— — раздеваться). 2. Он защитил своего друга. Мать выкупала ребёнка....MORFOLOGIA Dintre verbele reflexive propriu-zise cităm: мыться—вымыться. со вкусом... потому что я слишком легко .. слишком долго. Отец ... Сын . 7. вытираться—вытереться. în timp ce надевать are sensul „a îmbrăca. помыться. 1. защититься) 5. Мой муж бреется электрической бритвой. моего отца. бриться— побриться ş. De exemplu: Сестра раздевает брата. Почему ты не хочешь . Я . Explicaţi folosirea verbelor tipărite cursiv.. свои длинные волосы. punîndu-le la ferma corespunzătoare. 3. Сестра быстро .. прятаться—спрятаться. (причесаться.. сегодня серый костюм. Девушка надевает белое платье. 202 . (умываться.. Она всегда . причёсываться—причесаться. 3) Verbul раздевать are sensul „a dezbrăca pe cineva". 3. Сегодня очень холодно. Мать умылась и оделась. одеваться—одеться.. Я мою руки. . надевать—надеть Ia forma cerută de context. Не забудь ... Сестра снимает пальто.. Он . она сразу разулась. упрекать себя (в чем-либо). 1. 5. надо .. Я моюсь.. город от неприятеля.ребёнка. сына холодной водой.... Парикмахер . Pentru a imprima un sens reflexiv. умываться—умыться... детей и повела их в парк. сам. от нападений своих врагов. уважать себя. Она .. 6.. 1.. (одеть. 4. Моя подруга . Он защитился от обвинений. любить себя. Она разу. 7... Войдя в квартиру. Он вынул из кармана платок и вытер лицо и шею. Мать .. 2. раздвеваться—раздеться. Exerciţiul 48.. (разувать.. diateza reflexivă se construieşte cu ajutorul pronumelui себя: знать себя. причесать) 4. Introduceţi în locul punctelor verbele одеваться—одеться.. Мне было холодно. . Мы ... Я . 2) Verbele одевать şi надевать se deosebesc semantic: одевать are sensul „a îmbrăca pe cineva"..

У вас очень усталый вид. Она познакомила меня со своими Я познакомился с её родителями. Когда входишь в комнату. Он себя не уважает.... Explicaţi întrebuinţarea îmbinărilor de cuvinte tipărite cursiv. пожалуйста. Влад жестоко упрекал себя за то. 2. Почему вы поссорились с другом? 4. 3. (Ф. 8. 6. 1. 5. М. Они воевали вместе. Acţiunea reflexiv-reciprocă poate fi exprimată. Сначала они спокойно беседовали. Они уважают друг друга. пиджак.. Мы давно не виделись. Они помогают друг другу. Они надеются друг на друга. О чём вы так долго спорили? 203 . Тебе пора научиться вести себя за столом. 7. шляпу. 9. и за это его уважали. ссориться—поссориться. Exemple: 1. Мы с ним часто разговаривали об искусстве. Prima parte a acestei îmbinări este invariabilă. ты можешь . 3. 4. объединяться—объединиться. воевать. 3. 7. 6. 7. 4. De exemplu: 1. 6.. видеться— •—увидеться. Citiţi propoziţiile date mai jos.. в гардеробе.. Занимался он усиленно. дружить. Он не умеет вести себя в обществе. 6. Exerciţiul 51. Они интересуются друг другом. снимать—снять la forma cerută de context. Он ругал себя за допущенную ошибку. Introduceţi în locul punctelor verbele раздеваться—раздеться. Они дружат с детских лет. 1. Я не могу . Он поздоровался со всеми. Exemple: 1. Здесь душно. 8.. Я познакомился с сестрой моего друга. 11. Подруги поссорились из-за пустяков. надо . Отец обнялся с сыном. Sensul de acţiune reciprocă poate fi exprimat şi de verbe fără particula -ся: разговаривать. 5. Verbele reciproc-reflexive [Взаимно-возвратные глаголы] Aceste verbe exprimă o acţiune care afe loc cu participarea concomitentă a două sau mai multe persoane care sînt nu numai subiecte. 2. Достоевский) 5. Dintre verbale reciproc-reflexive cităm: встречаться—встретиться. Я встретил друга. Как вы себя чувствуете? 2. Супруги помирились. целоваться—поцеловаться. 1. Мы . обниматься—обняться. в передней. С кем вы встретились в клубе? 2. расставаться—расстаться. 3. 3.. Подруги поцеловались. de asemenea. С кем вы разговаривали в антракте? 6. Они объединились в борьбе против общего врага. Я его давно не видел. прощаться—проститься. 4. 4. У него не было сил . 4. Они дружат друг с другом. здороваться—поздороваться. Они чувствовали себя прекрасно. Они пишут друг другу.. родителями. Exerciţiul 52. что не помог своему другу. не жалея себя. Они заботятся друг о друге. спорить. сапоги. cu ajutorul îmbinării de cuvinte друг друга. Răspundeţi la întrebările de mai jos. Мы расстались надолго. С кем вы дружите? 7. беседовать. 5. iar a doua parte se pune la cazul cerut de verb.. и лёг на диван в костюме. VERBUL Exerciţiul 50.. бороться. а потом начали спорить. мириться—помириться. знакомиться—познакомиться. В зрительный зал нельзя входить в пальто. 2. 2. Они не виделись с прошлого года. Он простился со всеми своими знакомыми. С кем вы познакомились на курорте? 3. надо .. ci şi obiecte ale acţiunii. Мы с другом встретились в парке. но никто не любил.. помогите мне. 10. Comparaţi: Мы с другом встретились. С кем вы поздоровались? 5.

Она нагнулась и подняла бумаги с полу. восхищаться—восхититься.. Verbele din această categorie sînt folosite atunci cînd subiectul acţiunii este exprimat printr-un substantiv neînsufleţit. 11. веселиться— —развеселиться. Они улыбнулись . Я восхищаюсь его работоспособностью. уменьшаться—уменьшиться. кончаться—кончиться. după modelul dat. 4. возвращаться—возвратиться. спускаться—спуститься. 10.. 9.. интересоваться—заинтересоваться. Verbele corespunzătoare fără particula -ся se întîlnesc 204 . 3. На вечере мы веселились. Я недавно виделся с ним в театре. продолжаться. Мы должны заботиться . 3. удивляться—удивиться. Они ходят . 8. Эта новость молниеносно распространилась по всему городу. 1. . 2.. 5. f • Verbele general-reflexive * [Общг-возвратные глаголы] Această categorie cuprinde următoarele grupe principale de verbe: a) Verbe care arată o schimbare în starea. увеличиваться— —увеличиться.. Мать обняла и поцеловала свою дочь. . Они интересуются . Мы часто пишем . Он интересуется твоей судьбой. сердиться—рассердиться. 12. 6. Он злится на меня зря. то ухудшается. Мы хорошо знаем . печалиться—опечалиться. тревожиться—встревожиться.. Мы часто спорили . Мы часто видели . улучшаться—улучшиться. Exemple: 1. Его доходы значительно уменьшились./ MORFOLOGIA Exerciţiul 53. разозлиться. озлиться.. 5. 4. . прекращаться—прекратиться. Он познакомил меня со своей подругой. Мы успокоились.. 2.. Ты изменился. расширяться—расшириться.. Они возвратились с охоты поздно. 7.. . Я встречал его в институте. Родители волновались за сына. Хозяйство нашей страны развивается быстрыми темпами. M o d e l : Я недавно видел его в театре. Мой друг рассердился на меня. завершаться— —завершиться. continuarea sau sfîrşitul unei acţiuni (unui fenomen) sau verbe care arată că acţiunea (fenomenul) continuă: начинаться—начаться. распространяться—распространиться. c) Verbe care arată începutul. Мальчик спустился с лестницы. 5. ухудшаться—ухудшиться. направляться—направиться. 2. . b) Verbe care exprimă sentimente: радоваться—обрадоваться. 6. Мы посмотрели . 6. Они встали со своих мест и направились к выходу. 9. poziţia sau mişcarea subiectului: изменяться—измениться. 3. успокаиваться—успокоиться. Я видел её в парке.. когда какому-нибудь раненому становилось хуже.. 11. стал на себя не похож. Introduceţi în locul punctelor îmbinarea de cuvinte друг друга la forma corespunzătoare. Врач беспокоился за жизнь больного. 5.. 9. развиваться — развиться. . 8. Exerciţiul 54. 4. 2. злиться—обозлиться.. когда получили письмо от них. 7.. нагибаться— —нагнуться. Transformaţi propoziţiile de mai jos.. Их помирили друзья. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. 10. . волноваться—взволноваться. 4. 8. Его зарплата увеличилась. 3. в гости. подниматься—подняться. беспокоиться. 1. Они очень любят . . Exemple: 1.. 7. Товарищи удивлялись его интересу к музыке. Завод расширился... Состояние его здоровья то улучшается. Она печалилась. 10. Профессор радуется ответам студента. .

Introduceţi în locul punctelor verbele corespunzătoare din paranteze. спуститься) 3. Мы . беспокоиться. (беспокоить—беспокоиться) 4.. его положение. Exerciţiul 55. Родители . на сына. интересоватьсяj 6... Alcătuiţi propoziţii cu verbele date mai jos. Мы . чемоданы и понёс ик.. быстрыми темпами. Поведе ние сына „i родителей.. уменьшать—уменьшаться. (поднять. кращаться. скорость движения станка. 1. продолжать—продолжаться. на гору. распространять— —распространяться. Матросы . рассердиться)1 Exerciţiul 58.. Его . её игрой на скрипке. în care obiectul real al acţiunii are în propoziţie funcţiunea da subiect (la cazul nominativ).. Поле освещается луной. Эта весть нас . Нас . его отсутствие. 2.. Мы . его успехи. Мы .. (восхищать. улучшать—улучшаться. Рабочий.развиваться) 4.. её игра на скрипке. Он .. .. Alcătuiţi propoziţii cu verbele date mai jos.. Хозяйство нашей страны . Изменять—изменяться. 205 .. возвращать—возвращаться.. însufleţit.. Меня . Носильщик . сердиться - Exerciţiul 59.] удивляться. волноваться.. .. Работа началась. с палубы в лодки.. Alcătuiţi propoziţii cu verbele date mai jos... vezi şi p. Construcţiile pasive exprimă acel raport •dintre obiectul şi subiectul acţiunii. 1.. Пассажиры . Уголь добывается шахтёрами... злиться... состояние больного.. (улучшить.. на воду лодку. iar subiectul acţiunii este un complement (la cazul instrumental fără prepoziţie). ухудшиться) Exerciţiul 56. Разговор продолжался за столом.. (развивать. Это .. Скорость движения станка.. эта книга.. Нас .. Exerciţiul 57.. улучшиться) 7. увеличиться) 5. Мы . Его положение .. Картина рисуется художником. Гости продолжали разговор за столом. Despre construcţiile active şi pasive. веселиться. Мы должны. (опечалить—опечалиться) 3. Состояние больного . восхищаться) 7. Hac . Comparaţi: Construcţii active Construcţii pasive Шахтёры добывают уголь. Луна освещает поле. (ухудшить. из-за его отсутствия. радоваться) 2. спускать—спускаться. этой книгой. (радовать. его успехам.. Лекарство . Introduceţi în locul punctelor verbele corespunzătoare date în paranteze.. когда узнали эту новость. его выносливость.. тяжёлую промышленность... кончать—кончаться. Начинать—начинаться... его выносливости . . (удивлять. (интересовать. Радоваться. (рассердить. прекращать—пре- Verbele cu sens pasiv [Глаголы со страдательным значением] Aceste verbe se întîlnesc în construcţii pasive. Земля нагревается солнцем. (спустить.. увеличивать—-увеличиваться. восхищаться. 385—386. f (увеличить... Художник рисует картину Солнце нагревает землю. Verbele corespunzătoare fără particula -ся se întrebuinţează în construcţii active 1 . . Занятия кончились..... удивляться) 5../ • VERBUL de obicei atunci cînd subiectul acţiunii este exprimat printr-un substantiv Comparaţi: Ученики начали работать. 6. Студеты кончили занятия.. Я . под» пяться).

2. Мне хочется ПОЙТИ гулять. în limba română. verbe nereflexive. Я думаю. Exerciţiul 61. Труд человека создаёт материальные ценности. De exemplu: 1. искупаться = a se scălda. Инженер разрабатывает проект новой машины. Девочке не СИДИТСЯ на месте. Verbele хотеть şi думать cu particula -ел. » Exerciţiul 60. Comparaţi: Я хочу ПОЙТИ гулять. 3. exprimă o acţiune mai puţin hotărîtă.MORFOLOGIA Verbele cu sens pasiv pot fi întrebuinţate şi fără complement în cazul instrumental. a obţine казаться — показаться = a părea любоваться — полюбоваться = a admira 206 . Маленькая лампочка освещала помещение. Comparaţi: Ночью ребёнок не спал. Девочка не СИДИТ на месте. De exemplu: бороться = a lupta добиваться — добиться = a realiza. Ночью ребёнку не спалось. не сидится. Рабочие строят мост. Книги выдаются библиотекарем. Verbelor reflexive ruseşti le corespund. 3. Сейчас по радио передаются последние известия. При строительстве этого завода используются новейшие достижения техники. Verbele impersonale [Безличные глаголы] Cu ajutorul particulei -ся se pot forma verbe impersonale de la verbe tranzitive şi intranzitive. В этом магазине продаются модные туфли. De exemplu: ^мыться — вымыться. 2. 4. Verbele impersonale cu particula -ся exprimă diferite stări şi acţiuni care nu depind de subiect. Эту местность часто посещают туристы. 1. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele verbe: хочется. что он прав. Transformaţi construcţiile active în construcţii pasive. în comparaţie cu verbele corespunzătoare fără particula -ся. 7. живётся. tot verbe reflexive. a se îmbăia вытираться — вытереться = a se şterge причесываться — причесаться = a se pieptăna 2. Verbele reflexive în limbile rusă şi română 1. Завод выпускает отличную продукцию. Вчера мне не работалось. în limba română. Вчера я не работал. Verbele personale corespunzătoare exprimă stări sau acţiuni care depind de subiect. не работается. Verbelor reflexive le corespund. думается. 5. Студенты обсуждали этот вопрос на собрании. 6. не спалось. M o d e l : Библиотекарь выдаёт книги. что он прав. помыться = a se spăla купаться — выкупаться. Мне думается.

3. 1. iar la trecut au o singură formă. 8. în limba română. 2. Ne-am obişnuit cu noul profesor de chimie. 207 . Они спешат на вокзал. Он надеется. Traduceţi în limba română propoziţiile date mai jos. Дети остались дома. Вечерело. 10. 9. 8. Ieri ns-am plimbat toată ziua prin pădure. la prezent. Они встали из-за стола. Они привыкли к строгому режиму. Exerciţiul 64. 6. 4. 6. aceea de neutru. 3. 7. Verbelor nereflexive ruseşti le corespund. De exemplu: Вечереет. VERBUL надеяться = a spera.. 11. verbe reflexive. Traduceţi în limba română propoziţiile date mai jos. Мать улыбается малышу. De exemplu: вспоминать — вспомнить = a-şi aminti вставать — встать = a se scula. Observaţi că echivalentele româneşti ale verbelor din limba rusă sînt verbe nereflexive. 1. 7. Fratele lui învaţă bine. 6. Exerciţiul 63. Погода становилась более холодной. Călătorii s-au odihnit şi au pornit mai departe. Aceste verbe. 3. что всё кончится благополучно. Fata rîde de bucurie. 4. Copilul s-a îmbolnăvit de pojar. Ребёнок смеётся от радости. sau o stare care nu este şi nici nu poate fi raportată la un anumit subiect. 9. a năzui смеяться = a rîde улыбаться — улыбнуться = a zîmbi учиться — научиться = a învăţa 3. Bolnavul s-a însănătoşit şi s-a întors acasă. 2. 2. Мы хорошо отдохнули. 1. Observaţi că echivalentele româneşti ale verbelor nereflexive din limba rusă sînt verbe reflexive. Traduceţi în limba rusă propoziţiile date mai jos. au forme numai pentru persoana a 3-a. El a rămas în sala de lectură pînă seara tîrziu. Валентина заболела гриппом. 5. Miercuri a avut loc şedinţa cercului de literatură. a se ridica выздоравливать — выздороветь = a se însănătoşi гулять = a se plimba заболевать — заболеть = a se îmbolnăvi отдыхать — отдохнуть = a se odihni привыкать— привыкнуть = a se obişnui спешить = a se grăbi Exerciţiul 62. Эта девочка учится в шестом классе. Мы не нуждаемся в их помощи. Вчера состоялось профсоюзное собрание. VERBELE IMPERSONALE [Безличные глаголы] Verbele impersonale denumesc o acţiune. Он часто ошибается. когда говорит по-английски. a nădăjdui нуждаться = a avea nevoie оставаться — остаться = a rămîne ошибаться — ошибиться = a greşi состояться = a avea loc стремиться = a tinde. Мы сидели на берегу озера и любовались восходом солнца. 5. 4. 5. Гости сели за стол. Он казался переутомлённым.

морозить. (М. Aceste verbe se împart în două grupe: a) verbe care se întrebuinţează cu substantive sau pronume în cazul dativ: Матери нездоровится. 6. Ему хотелось перед кем-то высказаться. 1 Vezi şi p. Ветром сорвало крышу сарая. Лес шумит. Găsiţi verbele iir. Exemple: 1. Уже вечерело.plu: Verbe personale Verbe impersonale Ветер дует. Verbe care denumesc stări ale omului. Осенью стало рано морозить. смеркаться. мысли были заняты совсем другим. 8. Горький) Больного знобит. Уже стемнело. Вам следует взять с него пример. От этих разговоров меня начинало мутить. Ее exerr. De exemplu: Дедушке нездоровиться. Олегу не сиделось дома. 4. 2. 3. В ушах шумит. Молния зажгла дерево. 7. 6. сквозить. Мне всю ночь не спалось. В лесу легко дыпппся. П. Сегодня мне не читалось. Unele verbe personale pot fi întrebuinţate ca verbe impersonale1. когда мы вошли в деревню. Другие пьют и — ничего. Его всё время знсбит. В поле уже смеркалось и похолодало. Citiţi propoziţiile date irai jos. b) verbe care se întrebuinţează cu substantive sau pronume în cazul acuzativ: Его весь вечер лихорадило. По радио передавали. 3. Exercifiul 65. На солнце тает. Тебе не следует выходить на улипу сегодня. светать. Тебе стоит посмотреть эту выставку. Скоро должно стемнеть. Дерево зажгло молнией. Все окна и двери закрыты. 208 . Verbe care denumesc fenomene din natură: вечереть. Мне плохо спалось на новом месте. 3. Снег тает. Здесь дует. К вечеру похолодало. 10. 9.MORFOLOGIA Se disting trei categorii de verbe impersonale: 1. 12. 5. стемнеть. похолодать. что скоро потеплеет.pencrale şi arătaţi din ce cstegcrie fac parte. Verbe care exprimă necesitatea: Вам следует учиться у него выдержке и стойкости. а меня тошнит. 1. На улице уже стемнело. 4. Зимой поздно рассветает и рано темнеет. но откуда-то сквозит. 2. 5. Целыми днями мсрссило. рассветать. и в домах засветились окна. Его знобит. 2. 206. Сегодня ему хсрспо реботается.

. носят . сегодня... Сестра идёт с почты. Aceste verbe se conjugă în felul următor: Verbe de mişcare unidirecţională идти: ехать: нести: вести: везти: бежать: лететь: плыть: Verbe de mişcare pluridirecţională ходить: хожу. водишь... вести—водить.. идёшь.. ведут везу. несут веду.. катить—кататк Caracteristici ale verbelor de mişcare [unidirecţională 1... гнать—гонять. несёшь. возишь.. de regulă. везут бегу.. летишь. Он идёт в парк. 209 . ходят ездить: езжу. ходишь. cuvinte care semnalează că acţiunea are loc o singură dată: сейчас... Arată o mişcare orientată spre un anumit punct sau dinspre un anumit punct şi care are loc o singură dată. Aceste verbe formează 14 perechi... бежишь . возят бегать: бегаю.. ездишь.. идут еду.. тащить—таскать. De exemplu: Он идёт по улице. Cînd un verb de mişcare este folosit cu acest sens.. Сегодня отец едет в Бухарест. ведёшь.. везёшь.. везти—возить. плывут în grupa verbelor de mişcare cu frecventă scăzută intră următoarele: брести—бродить. летают плавать: плаваю. водить: вожу. De exemplu: Сейчас мы идём в кино. в этот раз. ехать—ездить. плывёшь.. летят плыву. în propoziţia respectivă te întîlnesc. плаваешь. плыть—плавать. ездят носить: ношу.. нести—носить... dintre care doar 8 perechi au o frecvenţă mai mare: идти—ходить. летаешь. бежать—бегать.ф VERBUL Verbele de mişcare [Глаголы движения] VERBELE DE MIŞCARE FĂRĂ PREFIXE [Бесприставочные глаголы движения] Verbele de mişcare fără prefixe pot fi: verbe de mişcare unidirecţională [глаголы однонаправленного движения] şi verbe de mişcare pluridirecţională [глаголы разнонаправленного движения]. плавают иду. ползти—ползать. лезть—лазить.. бегаешь. бегают летать: летаю.. едут несу... носишь1. Ученик идёт из школы. бегут лечу... водят возить: вожу. едешь. лететь—летать.

Cînd un verb de mişcare este folosit cu acest sens. Ds exemplu: Люди ходят. în acest caz. Arată o mişcare repetată. Ef воскресенье я ходил к Валентину в гости. în propoziţii se pot întîlni cuvinte care semnalează că acţiunea se repetă. mai apar şi cuvinte sau îmbinări de cuvinte de tipul: каждый день. иногда. Cu această semnificaţie. 2. De exemplu: Он ходит на завод каждый день. un verb de mişcare poate fi înlocuit printr-una din formele verbului быть. Обычно после занятий мы идём в столовую. Da exemplu: Моя сестра ходит в театр. время от времени. contextul ne sugerează că mişcarea se desfăşoară într-o singură direcţie. un astfel de verb poate exprima o mişcare „dus şi întors" care are loc o singură dată. мы часто бывали в консерватории. — Моя сестра бывает в театре. De exemplu: Утром я ходил на базар. De exemplu: Каждое утро он идёт на работу мимо нашего дома. обычно. то еду в университет автобусом. Когда мы ЖИЛИ в Бухаресте. 3. = Когда мы жили в Бухаресте. Дети бегают во дворе. Самолёты летают над городом. De exemplu: После обеда Моника ходила в читальный зал. Arată că mişcarea respectivă reprezintă o însuşire permanentă şi proprie anumitor fiinţe sau lucruri. 3. На прошлой неделе Дан ездил в Решицу. На прошлой неделе они ездили в Брашов. 210 ." Cu această semnificaţie. Птицы летают. часто. Завтра он едет в Бузэу. Arată o mişcare repetată care se desfăşoară în două direcţii: dus şi întors. Утка плавает. = После обеда Моника была в читальном зале. Formde de prezent ale acestor verbs pot fi folosite şi cu sens de viitor. каждое утро. Această propoziţie are sensul: «Он идёт на завод и возвращается обратно». = На прошлой неделе они были в Брашове. dar care se desfăşoară într-o singură direcţie. = В воскресенье я был у Валентина в гостях. De exemplu: Сегодня вечером мы идём в гости. Arată o mişcare care se desfăşoară în direcţii diferite. un verb de mişcare poate fi înlocuit printr-una din formele verbului бывать.• V MORFOLOGIA 2. каждую неделю. La timpul trecut. în propoziţie. dar în limitele unui anumit teritoriu: Он ХОДИТ по парку. Caracteristici ale verbelor de mişcare pluridirecţională 1. de regulă. мы часто ходили в консерваторию. Когда я спешу.

2. De exemplu: Он едет сегодня в Сучаву на поезде. Мать водит ребёнка в парк. De exemplu: Дети идут в парк. 3. Эта машина .. Сестра . cu un vehicul". пешком. De exemplu: Девочка несёт букет цветов своей матери. I Exerciţiul 66... Мы ездим каждый год в Москву. нравиться. De exemplu: Брат умеет плавать. cu un mijloc de transport. M o d e l : Вы живёте далеко от университета. a conduce. Deosebiri semantice între perechile unor verbe de mişcare A) Verbele de mişcare (perechi) идти—ходить şi ехать—ездить: a) Verbele идти—ходить au sensul „a merge pe jos". что не успеете к началу спектакля. Мы . Pot fi cerute de verbe de tipul: уметь. Каждое лето родители возят детей в горы. очень быстро. mergînd pe jos". 1. Мне нравится бегать. b) Verbele вести—водить au sensul „a duce. a duce pe cineva de mînă sau în braţe. потому что университет находится далеко.. 6.. на трамвае. на каникулы домой. 1. în braţe. Introduceţi în locul punctelor verbele идти sau ехать la forma de conjugare cerută ds subiectul acţiunii. mergînd pe jos". 4. Вы идете или едете к нему? 3. Răspundeţi la întrebări. в Сучаву учиться.. Ученик носит каждый день книги в школу.. De exemplu: Мать ведёт ребёнка в парк.. Они . Дети ходят в школу каждый день. a însoţi pe cineva. Вы идёте или едете в горы? 5. Вы идёте или едете туда? Я еду. Вы идёте или едете в деревню? Exerciţiul 67. VERBUL 4.. Друг живёт недалеко от вас. в Констанцу. Мать несёт ребенка в поликлинику. любить. 5. вести—водить şi везти—возить: a) Verbele нести—носить au sensul „a duce ceva în mină. a transporta pe cineva sau ceva cu un vehicul". c) Verbele везти — возить аи sensul „a duce.. De exemplu: Грузовик везёт материал на стройку. Вы хотите отдыхать в горах. Пассажиры этого поезда .. Вы идёте или едете в театр? 4. b) Verbele ехать—ездить au sensul „a merge cu ceva.. а не иду. 211 .. Вы хотите посетить Бухарест. Мать носит каждый день своего ребёнка в ясли. folosind verbele идти sau ехать in funcţie de datele oferite în prima propoziţie. До деревни 10 километров. Вы идёте или едете в Бухарест? 2. Вы боитесь. Он любит бродить по городу. Студенты . B) Verbele de mişcare (perechi) нести—носить.

Спортсмены часто ходят на стадион. Exerciţiul 72. 3. Этот самолёт летит в Париж. Explicaţi folosirea verbelor 1. больного ребёнка к врачу. Citiţi propoziţiile-perechi de mai jos şi explicaţi folosirea verbelor нести—носить. 3. folosind verbele нести. Citiţi propoziţiile date mai jos şi explicaţi folosirea verbelor лететь—летать. 1. Citiţi propoziţiile date mai jos. Каждый год перелётные птицы летают в тёплые страны. Мальчик часто носит цветы своей маме. 5. Introduceţi în locul punctelor verbul potrivit ca sens: нести..MORFOLOGIA Exerciţiul 68. Citiţi propoziţiile-perechi date mai jos şi explicaţi folosirea verbelor идти—ходить. Брат не умеет плавать. Observaţi corelaţia dintre verbele идти—вести. Мальчик несёт цветы своей маме.. Из Бухареста в Тимишоару самолёты летают три раза в день '. 212 плыть — плавать» .. 1. Exerciţiul 73. M o d e l : Куда ты идёшь с книгами? Я несу их в библиотеку. Răspundeţi la întrebări... Куда идёт гид с экскурсантами? — Он ведёт их в музей. Мой товарищ бэлен. 6. Куда идёт гид с группой экскурсантов? S. Я еду в горы. везти. Он ходит в столовую три раза в день. 2. Я . Куда едет отец с сыном? Л Exerciţiul 70. 1. Носильщик несёт вещи в вагон. Я иду в кино. Citiţi propoziţiile de mai jos. 1. Он идёт в столовую. экскурсантов в музей. Мы часто ездим на экскурсию. 2. Citiţi psrechile de propoziţii Jate mai jos şi explicaţi folosirea verbelor ехать—ездить. Я несу книги в библиотеку. 1 Отец . везти. 4.. Куда едет крестьянин с дровами? б. поэтому каждый день я ношу ему книги из библиотеки. Осенью пзрелётные птицы летят в тёплые страны. Куда ты идёшь с книгами? — Я несу их в библиотеку. Сегодня мы едем на экскурсию. 1.. Каждый день студенты ходят на факультет. у 1. Споргсмгны идут на стадион. 2. Мать . ехать—везти. Мальчик сейчас плывёт к берегу. 3. Ежедневно мы ездим в университет на троллейбусе. Куда идёт мать с ребёнком?—Она ведёт его в парк. На вокзале тяжёлые вещи всегда носит носильщик. 3. Exerciţiul 71. Я хожу в кино по субботам. 5. Сейчас наш самолёт летит на семикилометровой высоте. Гид . Куда идёт эта девочка с книгами? — Она несёт их матери. Куда ты идёшь с тетрадями? 5. вести. Мне очень нравится плавать в море. Куда едет отец с сыном? — Он везёт его на стадион. Каждое лето я езжу в горы. свою сестру в кино.. 2. Орлы обычно летают очень высоко. Девочка \ . Куда едет мальчик с мячом? — О н везёт его своему другу в подарок. Exerciţiul 74. цвзты маме. 2. Exerciţiul 69. Сгудзнты идут на факультет. 1. подарки из Бухареста. 4. Мальчик обычно плавает в бассейне. Куда идёт брат С маленькой сестрой? 4. вести. Exerciţiul 75. Куда идёт этот мальчик с корзиной цветов? 2. идти—нести. Сейчас мы едем в университет. 3.

на работу.... Мне нравится .. 2. 3. Мой отец очень часто . Explicaţi utilizarea verbelor везти — бозить. в музей изобразительных искусств. Сейчас я .. Гид водит экскурсантов по городу.. 5.. Ь. 4.. Мы . Он . Это пароход плавает из Констанцы в Одессу. 2.''нести-вносить 1. Сегодня я . в Арад.. Раздался звонок и дети бегут во двор.. Пароход сейчас плывёт мимо острова.. Каждый год я . 1. Сегодня мы. на сакслёте. Я регулярно 213 . Мой друг болен и не ходит на занятия.. книги из библиотеки. отдыхать в горы. 5. 7. 4. туда и обратно я . 3. Самолёт . Мы редко . 2. лететь—летать 1.. Дети бегают в парке. Я . Я . 2. 6.. Крестьянин везёт дрова из лесу... Exerciţiul 79.. Introduceţi în lecui punctelor verbul potrivit ca sens.. 3. в парк почти каждый день. Citiţi propoziţiile date mai jos. 7. В этом году я ... Вот идёт почтальон... 2. 3.. Учитель сегодня . в Сибиу... Explicaţi utilizarea verbelor вести—водить.... на самолёте. на поезде.. 1. 6. в музей изобразительных искусств. идти—ходить 1.. 3.. 4.. 2. а. Сегодня я первый раз . ехать—ездить I. 6. Я первый раз . Citiţi propoziţiile date mai jcs. отдыхать на море... На перемене дети бегают во дворе школы. вести—водить I. Каждое лето мы отдыхаем на море. Дети увидели свою мать и бегут к ней. Машина возит товары в магазин. . туда.. Ионел всегда плавает очень быстро и красиво. 2. к своему другу. Я . к нему раз в неделю. Гид ведёт экскурсантов по городу... 4...... в этот кинотеатр. Сейчас мы .. Citiţi propoziţiile date mai jos. Мои друзья ... Introduceţi în locul punctelor verbul potrivit ca sens. свою сестру на симфонический концерт... Учитель часто . 3. Мы . la timpul prezent. Машина везёт товары в магазин. Они каждое лето . 4. Самолёты . нам письма и газеты. свежие газеты и журналы. на работу каждый день.VERBUL 2. своих учеников на фабрики. Exerciţiul 80.... Мы часто . на встречу с товарищами. отдыхать в горы. b. своих учеников на текстильную фабрику. 1. Я . Мы . Крестьянин возит дрова из лесу.... в кинотеатр «Мелодия». посылку на почту. Мать везёт ребёнка в детский сад.. Exerciţiul 78. Мать .. a. Я . на очень большой высоте.. Мать возит ребёнка в детский сад... Мать ведёт детей в парк. туда и обратно мы всегда . Explicaţi utilizarea verbelor бежать — бегать. la timpul prezent. 2. Я очень часто бываю в Бухаресте. 5. в Бухарест регулярно. в Арад. 5.. К вам в общежитие ежедневно . Exercifiul 76.. Мать каждый день водит детей в парк. своего ребёнка в ясли. c. Ионел плывёт вдоль берега. Exerciţiul 77. 3. в парк...

. Рабочие идут в столовую. Сегодня студент идёт в читальный зал.. în propoziţiile date mai jos. своего ребёнка на стадион каждое воскресенье.. întrebuinţarea verbelor de mişcare la timpul trecut Exerciţiul 84. Студенты едут на производственную практику. 2.... регулярно. 1. 3. я редко . в кино.. сейчас туристов в Сочи. 2. 3. Отец . — Добрый день. 2. Зазтра воспитательница .. систематически. Они плывут к зелёному острову. обычно я . Ирина! — Здравствуй. Он носит цветы девушке. Сорина идёт на симфонический концзрт.. Exerciţiul 82. 7. везти—возить 1. Дору плавает быстро.... Я больше люблю . Раду ездит в город. Introduceţi. Она ходит в кино. în propoziţiile date mai jos. Я познакомился с этим человеком. Андрей едет на завод. в театр. Этот пароход раз в неделю . ? — Я . cuvinte care să precizeze sensul verbelor de mişcare. Няня ведёт ребёнка гулять. в театр? — Нет. Каждый день я хожу на прогулку. я покупал свежие газеты.. Когда я шёл утром на работу. Когда мы ехали на 214 . 3. 1. Эта машина .... cuvintele şi îmbinările de cuvinte каждый день. Самолёт летает в Констанцу. Дору плывёт быстро. 8. — Ты всегда. Андрей? — Добрый день. 5. 1.... сейчас хлеб в булочную.. 6. efectuaţi modificările necesare M o d e l : Я иду на прогулку.. Introduceţi. Няня водит ребёнка гулять. в театр? — Да.. 6. — Т ы часто .. Учитель ведёт учеников в исторический музей. Студент ходит в читальный зал. Он несёт цветы девушке.. в читальный зал после занятий? — Нет. хлеб в булочную. 5.. Нелу! — Ты . Раду едет в город. Эта машина каждое утро . Introduceţi în locul punctelor verbele идти sau ходить la forma corespunzătoare. Citiţi propoziţiile date mai jos.. Exerciţiul 83. Когда я шёл домой с факультета. в театр. сегодня своего сына на стадион на велосипеде. Грузовик везёт товары в магазин.. 2. каждый месяц. M o d e l : 1. Самолёт летит в Констанцу. Катя? —Куда ты . я встретил знакомую девушку. Она идёт в кино. 4.. 5. туристов в Сочи. 6.. в читальный зал после обеда. я купил свежую газету. 3. 5. Мальчики бегут на реку купаться.. 2. Каждый день студент ходит в читальный зал. Дети бггают к воспитательнице. часто.. детей в кукольный театр. каждую неделю. 6.. 4. Дети бегут к воспитательнице. 4. 4. 1. d. Воспитательница . Indicaţi propoziţiile în care verbele de mişcare exprimă o acţiune efectuată o singură dată şi pe cele în care verbele de mişcare Jexprimă o acţiune efectuată de mai multe ori. Когда я шёл утром на работу. Этот пароход . я . 7.- • MORFOLOGIA .... Студент идёт в читальный зал. в читальный зал.. детей в кукольный театр раз в месяц. У 2. Exerciţiul 81. когда ехал из Бистрицы домой. 5. Отец . —Здравствуй. свою сестру на симфонические концзрты.

в гости? 8. я купил сггоднящнюю газету. Когда я нёс письма на почту. я встретил Стелу. На днях инженер был в Решице. Мы часто . На прошлой неделе мы.друг к другу каждый день. Когда я шёл на работу. 5. 3.. Когда я . Citiţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi folosirea verbelor de mişcare. Мы. Когда Марианна вела . в поезде и рассказывали анекдоты.. 6. . 7. на такси. к родителям в Предял. Когда мы . Exerciţiul 87.. 4.. Утром я . Я познакомился с этой дезушкой.. я заходил к своему больному товарищу. на занятия... города и реки. Когда я шёл по городу. Efectuaţi schimbările impuse de această înlocuire. когда я ездил в Ленинград. Когда мы бзжали . Introduceţi în locul punctelor verbele идти sau ходить la timpul trecut. 10. Я видел тебя вчера на улице.. Exerciţiul 88. 4..... но раньше мы . b) Когда я шёл домой. 2. К кому ты . Летом ребята . что забыл билеты дома.... M o d e l : Где вы были утром? Утром я ходил на пляж. Когда мы летели в Афины. 1. la timpul trecut.. 2. 9. Ты куда . Когда я шёл домой после занятий. смотреть кинофильм «Освобождение».. 7.. в лес и пели песню.. на футбол.. я купил сегодняшнюю газету. în propoziţiile date mai jos. в Лугож.. начался дождь. 7. на занятия? 2. 4. Когда я ходил по городу. и я вернулся домой. 5. я заходил к своему знакомому. Когда я . 4. . folosind în răspunsuri verbe de mişcare. по всей стране.. a) Когда я шёл домой. Introduceţi în locul punctelor verbele ехать sau ездить. в Синаю каждое воскресенье. Completaţi propoziţiile. 10.. В прошлом году мы . 5... мы вспоминали о сзоей студенческой жизни. Летом мы . В каком вагоне вы . Exerciţiul 86... Когда я вёл своего братишку в кино. Раньше на работу он всегда ... 2. Раньше он очень часто .. 3.. M o d e l : Когда я шёл . я встретил Стелу. что забыл дома все тетради.. я встретился с Валерием.. 1. мы видели внизу горы. в парк... я зашёл к своему больному товарищу. 2. Ты вчера. 1. Когда Санду вёз .на реку купаться каждый день. şi arătaţi ce sensuri au verbele de mişcare. 215 . Когда я .Когда Вирджил летел . Когда мы шли . на стадион. Я познакомился с этой дгвушхон. На демонстрации девушки несли цветы и пели песни.. 3. Exerciţiul 85.. На прошлой неделе ученики были в сельскохозяйственном кооперативе.. M o d e l : В субботу он был в консерватории. . după modelul dat.. 5.. 1. Когда я .. 5. 2. В прошлом году я часто . что забыл дома купальный костюм.. В среду мы были на выставке народного хозяйства.. мы пели весёлые песни. когда я ехал в Ленинград. я вспомнил.. очень быстро. 9. Вчера мы . 4.VERBUL экскурсию... 6. 3.. Exerciţiul 90. Студенты . Сейчас мы встречаемся рздко. Exerciţiul 89. из Крайэвы в Слатину. домой.. 3. В субботу он ходил в консерваторию. 1.. 6.. . я вспомнил.. Мы ходили по лесу и пели. înlocuiţi verbul быть prin verbe de mişcare. 3.... 6. . потому что . на реку. он ходит пешком.. а теперь.. . Răspundeţi la întrebări. Сегодня утром Штефан был в поликлинике у зубного врача.. Когда я ходил на работу.. Когда Нелу нёс.. на такси. я встретил могго соседа. 8. Летом мы были на Кавказе. .. когда у него есть время. 1. 8... В воскресенье я . A. Он не заметил меня. Мы шли по лесу и пели.. ? 4. я вспомнил. ? B.

De exemplu: выйти — выходить вывезти — вывозить выехать — выезжать выбежать — выбегать вынести — выносить вылететь — вылетать вывести — выводить выплыть — выплывать Observaţii У 1) Ds la verbul ездить nu se pot forma verbe prefixate de aspect imperfectiv. în verbe-perechi. переходить Verbale prefixate astfel obţinute se constituie. Где вы были вчера вечером? Exerciţiul 91. зайти. înlocuiţi vsrbîle de mişcare prin verbele быть. 3. 2) Ds la verbul плавать nu se pot forma verbe prefixate de aspect imperfectiv.ct imperfectiv. В прошлом месяце я несколько раз ходил к Стеле в гости. Мы часто бывали в театре. Мы часто ходили в театр. бывать . în propoziţiile date mai jos. Где вы были на прошлой неделе? 4. Вэ время каникул мы часто ходили в кино. Вчера я ходил к Стелг в гогти. tot de mişcare.MORFOLOGIA 1. Где вы были летом? 3. 5. дойти. M o d e l : 1. De exemplu: идти: войти. dar cu alte înţelesuri. Pentru a le forma se recurge la verbele corespunzătoare de aspect perfectiv. заходить. Efectuaţi schimbările impuse de această înlocuire. 1. 6. доезжать. Вэ вторник мы ходили в кино. Где вы были в воскресенье? 5. 2. De exemplu: выплыть — выплывать приплыть — приплывать уплыть — уплывать 216 . заезжать. Verbele prefixate care se obţin de la verbe ce exprimă o mişcare unidirecţională sînt de aspect psrfectiv. обойти. la rîndul lor. В этом году главный инженер несколько раз ездил в Бухарест. 2. Pentru a le forma recurgem la rădăcina -езжа-: въезжать. доходить. Вечером мы были в театре. folosind sufixul -ea-. VERBELE DE MIŞCARE CU PREFIXE [Приставочные глаголы движения] Di la verbsb cb mişcare se pat forma — prin adăugarea unor prefixe — alte verbe. перейти Verbsls prefixate care se obţin de la verbs ce exprimă o mişcare pluridirecţională sînt de asp. Где вы были утром? 2. выезжать. 4. выходить. выйти. Вгчером мы ходили в театр. обходить. De exemplu: ходить: входить. На прошлой неделе главный инженер ездил в Бухарест. приезжать.

Самолёт. Дверь открылась и в комнату. Пэцводная лодка всплывает на поверхность.. înlocuiţi verbele de mişcare prin formele de trecut ale verbelor perfective. 4.(взо-. из публичной библиотеки. Пассажиры выяесли чемоданы из вагона. 6. în propoziţiile date mai jos. из туннгля. ученики встали. la timpul trecut.. Он взбежал на третий этаж и постучал в дзгрь к сзэзму соседу.(во-) şi выExerciţiul 92.. Когда начальник . Профзссор входит в аудиторию.. Пассажиры выходят из самолзга. Студенты вошли в общежитие. 2. Ученики. во двор.. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele e... Exerciţiul 95. Introduceţi în locul punctelor verbele выйти—выходить sau войти—входить. Мальчик выбежал из комнаты.. Мальчик вошёл в дом. Машина въззжазг в гараж.• VERBUL 1.. 7. 10. 3. 5. Слушатели входят в аудиторию. M o d e l : Слушатели . из своего кабинета. Мы . Машина выезжает из гаража. 3. Пэгзд. Шссажяры входят в автобус. 1. Машина. Когда мать . 6. Носильщик внёс вещи в вагон.. în propoziţiile date mai jos.. Туристы выносят чгмэданы из автобуса.. Машина въехала во двор фабрики. 5. 2. оторвавшись от земли. 2. 11.в класс. б. a) 1. он всегда выключал свет. 5. 5. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonimele lor. Автобус . efectuaţi în fiecare propoziţie modificările impuse de această înlocuire. 5. в свою комнату книжный ш:<аф. 3.. Лектор взошёл на трибуну. со стадиона. 2. 1. Когда учитель .sau вы-. b) 1.. prezent şi viitor simplu. 5. 8. Рабочий вышел из цеха. Как только мать . Лия вошла в комнату. 3. Я. Exerciţiul 94. 2.. 3. 217 . 8.. Ученики вошли в класс. Студентка вышла из общежития. Птица влзтает в окно. из дома и пошли гулять в парк. Exerciţiul 93. Дзти вбзгают в дом. дети подбегали к ней. Альпинисты взэшли на гору: пзрзт нямя открылась прзкрасная панорама. что начался дождь... во двор. взлетел в воздух.. на улице уже было темно. 1.. Даниела. дети подбежали к ней.. он выключил свет. M o d e l : Ученик вошёл в класс... на улицу. 2.. Птица вылзгает в окно. Грузовик выехал со двора. 4. b) 1. Слушатели вошли в аудиторию.. 7. Когда мы.. Когда читатели. Рабочие вошли в цех. мусор со двора фабрики. 4.. больного к врачу. Citiţi propoziţiile date mai jos. M o d e l : Ученики входят в класс.. 6. Слушатели войдут в аудиторию. Зрители вышли из зала. Ученик вышел из класса. la timpul trecut. 10. Птица влетела в клетку. a) 1. 4. 2. Verbe cu prefixul вз. и сели за парты. Дети выбегают из школы. Ученики . Она вошла в магазин. 5. 4. в аудиторию. Stabiliţi sensul verbelor de mişcare. в класс и садились за парты. Мальчик вбежал в комнату. в автобус. Мздсзстра. 9.. незнакомый человек. 3. Курсанты вошли в аудиторию. 2. 3.. мы увидели.. 9... 4. 4.. Verbe cu prefixul в.. вс-) Exerciţiul 96. из комнаты.. Когда дядя.

4. но не нашёл моего знакомого. Exerciţiul 100. în propoziţiile date mai jos. 4. 4. 3. Я зайду к вам завтра после работы. По середине дороги стояла какая-то машина. 5. цеха. 2. хорошо.. 5. 8. 2. Всю неделю ко мне никто не. Она обошла все книжные магазины. 4.. Мне нужно зайти к Дорину занести ему учебник. Observaţi întrebuinţarea verbelor cu prefixul до-. Он сказал.. Я опоздала.. 3. Врача в каби^нете нет. Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare cu prefixu об. 7.. Мы доехали до Бухареста за 5 часов.. 4. Каждый день утром директор завода . До Ясс мы долетели за 40 минут. Они дошли до реки и остановились. потому что . 10. обходили все лужи. 2. Он довёз нас до стадиона за 15 минут. Путники обошли овраг с левой стороны.. 6. Они. сад несколько раз. а сейчас заходит редко. мы .. 1.. Когда солнце зашло за тучу.. в магазин за покупками.. Комиссия городского совета объехала новые дома и проверила их готовность к сдаче в эксплуатацию. потому что баялись пройти чергз нгго ночью. Они боялись пройти ночью через лес и рглили. Мы дошли до университета за полчаса.MORFOLOGIA 3.(обо-). 2.. Exerciţiul 102. Как вы доехали? — Спасибо. когда он возвращался ночью домой. потому что боялся проходить один через него. но сейчас решили переплыть его на лодке. 1. Verbe cu prefixul доExercitiul 97. Stabiliţi sensurile veibelor de mişcare cu prefixul за-.. Citiţi propoziţiile date mai jos. 7. Самолёт залетел за облака. но не нашёл своей сестрички. 2... 7.. Как вы долетели? — Спасибо. Он довёз нас до Плоешть за 50 минут. 9. когда мы шли в деревню. 218 . 11. 6. 5. puneţi verbele de mişcare la timpul prezent.(обо-). Раньше он . сразу стало холодно.. 3. Они . его дом. 8. 1. До Тимишоары мы доехали за 4 часа. но не нашли калитки. что завезёт мне завтра альбом. его позвали к телефону. сейчас он обходит больных. Возвращаясь домой. 1.. Михай . парк. 3. он . но не нашла нужной книги.. 3. Как вы доехали? — Отлично. 8. 2. Мальчик добежал до школы за 10 минут. По дороге в Брэилу я . Когда директор . 5. его. 5. Каждый раз. 1. мы заметили. До Констанцы мы доплыли за 3 часа. Мы дошли до театра за полчаса. 1.. что в одной комнате горит свет... нам пришлось объехать её слева... Путешествуя по Молдавии. б. Раньше... Когда мы. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul об. все цеха. 5: Вчера мы . что заедет к нам на следующей неделе.. каждый день. 10.. Я обошёл весь город. Вчера. я сегодня к ней не . Он обещал. все её монастыри. Дети шли по улице очень осторожно. 7. Citiţi propoziţiile date mai jos. Verbe cu prefixul об.(обо-) Exerciţiul 101. Посетители обошли все залы музея. Мы объехали город вокруг на мотоциклах. далеко в открытое море... 9. Вы были сегодня у вашей тёти? Нет. мы обходили озеро.. 6. чтобы проехать дальше. он зашёл в магазин за хлебом. До места работы мы дошли за 30 минут. 6. По дороге домой я зашёл к сзоему приятелю. 7. ко мне моя приятельница.. 3.. весь парк. чтобы не промочить ноги. 5. Куда ты меня завёл? 9. Машина заехала за угол. к своим родным. 4. 4. Exerciţiul 98. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul за-. Citiţi propoziţiile de mai jos. лгг. 6. Verbe cu prefixul заExerciţiul 99. хорошо. Они зашли слишком далеко в лес и заблудились.. У нас были очень удобные места. 8.

Я видел. Когда он . Puneţi verbele la timpul trecut perfectiv.. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul про-. 1. 8.. Автобус проехал мимо нашей школы. что мы с трудом . Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare cu prefixul про-.. Citiţi propoziţiile date mai jos. Exerciţiul 107. Лодочник перевозит людей через реку. 9. Когда он.. Мы ещё не перенесли кресло в мой кабинет. 7.. Alcătuiţi dialoguri. folosind propoziţiile date. Мы ужг прогхали 400 киломгтров. Лодочник . ребенка через лужу. 8. через лес. до Бухареста осталось ещё 200 километров. 2... ещё одну остановку и сошли с трамвая. но он нигде не справлялся с ней. Вы уже прошли общежитие.. 6. птица . Мальчик перебегает через дорогу. 12. Поезд прошел через туннель.. как птицы. 15. мимо нашего города не останавливаясь. J. через туннель. Его всё время ..^г проExerciţiul 103. Мы . Мы переплываем на другую сторону реки. с одного дерева на другое. Я видел. Мои родственники переезжают из деревни в город.. Мы сидели в саду на скамейке и смотрели.. Заметив нас. Экскурсанты прошли через лес. M o d e l : Мы переходим через улицу. 2. Машины . Мы ужг проехали эту остановку. 2. 1.. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul пере-. Птица перелетает с одного дерева на другое. 13. Он проплыл всего 100 метров и устал. 3.на другое дерево. он вышел в коридор. Андрея ещё не перевели на другую работу.. Самолёт пролетел над городом. В этом году Виорел переходит с первого курса на второй. как они. M o d e l : Мы прошли мимо университета.. Когда поезд .. Когда я . 4.. Пароход проплыл мимо маяка.. Мать переносит малыша через лужу. Мы прошли мимо городского парка.. Citiţi propoziţiile date mai jos. Когда я .. 4... Когда. Exerciţiul 105. Птица перелетает через реку. Она заметила меня. Мы давно купили этот дом. на другую квартиру. 14. 8. мимо его дома. мать уронила сумку. Мы ещё не перевезли свои вещи на новую квартиру. Он женился и . он всегда махал мне рукой. 8. 9. Мы проходим мимо университета. Мои сэсгди переезжают на новую квартир_у. 6.. на которой должен был сойти. я видел. как мальчик . 5. Мы перешли через улицу. Он пробзжал 100 метров за 12 секунд. но . Мы проехали на машине мимо стадиона. 3. в него лишь недавно.. 10.. Этого студента переводят в другую группу. Exercifiul 104.. 5. Мы переходим через реку по мосту. 1. 5.\ VERBUL 6. на своей машине мимо нашего дома. он боялся.. Родители ещё не переехали в город.. Дору ещё не перешел на другую работу. 11. что у него в комнате горит сват. 3. старушку через улицу. Брат больше не живёт с нами. M o d e l : — Мы ещё нг переехали на новую квартиру. что встретит волка. Народу на площади было так много. 13.. 5. 2. 1. 4.. 3. Мы . 7.с одной работы на другую. 219 . 3. Мы прошли через парк. 2.. Puneţi verbele la timpul prezent.. на нозую квартиру. 4. 9. 6. нас на другую сторону реки и вернулся обратно. •—• Не переехали? А когда переедете? 1. 7. Трактор переезжает через железную дорогу. 9. 6. 10. 20 киломзтров за 4 часа... Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare cu prefixul пере-. 7. 10. когда я .. Пешгходы переходят через улицу. Verbe cu prefixele перс.. Exerciţiul 106. к трибуне... к трибуне. через улицу. 12. 4. 11. Мяч пролетел над сеткой. Он проехал станцию. я потерял несколько книг.

M o d e l : Он подошёл к окну. Мы подошли к лесу. на такси от вокзала. 4. ко мне./ MORFOLOGIA Exerciţiul 108. 5. 3. b) 1. Перед уходом на работу он отводит ребёнка к бабушке. Ученик отошёл от доски. la timpul prezent. Мы отъехали от вокзала. 6. Мы отъезжаем от города на велосипедах..(ото-) Exercifiul 109. было уже 10 часов вечера. Дети подошли к реке.. чтобы видеть его во всю высоту. Дети отбежали от реки. мы 220 . Лодка подплыла к берегу. 2. Птица подлетает к крыше соседнего дома. 1. 1. din propoziţiile date mai jos. 4. Puneţi verbele.pot avea sensul „a duce undeva. когда видел меня на улице. Девочка подбежала к пристани. 4. 7. 2. 4. Verbe cu prefixele под. Citiţi propoziţiile date mai jos. Exerciţiul 113. Когда ты видел своего товарища? 2.. Дети подходят к воспитательнице. Троллейбус подвозит нас к самому общежитию. 6. Exercifiu] 110. меня домой на своей машине. M o d e l : —Когда вы видели Наташу? —Когда она проходила мимо нас. a) 1. efectuaţi schimbările determinate de această înlocuire. din propoziţiile date mai jos.. Я отношу письма моих товарищей по ком. 5. 9.pot arăta că subiectul s-a îndepărtat la o oarecare distanţă de obiect. 5. 2. Когда мы . Поезд подошёл к станции 4. Когда он вышел в коридор вагона? 7. Exerciţiul 112. После работы он всегда . Дорин попрощался с девушкой и отошёл от неё. Каждый раз. 3. Родители отвезли детей на лето в деревню к родственникам. a) 1. Пароход подплыл к пристани. Exerciţiul 114. меня домой на своей машине. 6. Exerciţiul 111.. ко мне. и его отвезли в больницу на машине.. нате на почту.. он . Мы отошли от реки и пошли дальше. Автобус отъехал от остановки. 5. 3. a duce înapoi" şi presupun separarea subiectului de obiectul acţiunii. Observaţi că verbele cu prefixul om. 3. Он.. 2.. Самолёт подлетает к аэродрому. Он увидел меня на улице и .sau~ow-. M o d e l : Дети подбежали к качелям. în propoziţiile de mai jos. Пароход подошёл к берегу. 2. 5. 3. 7. б. Они отошли от памятника Пушкину. Когда вы потеряли сумку? 3. Я прочитал книгу и отнёс ei свеему товарищу 3. Citiţi propoziţiile de mai jos. Они подплывают на лодке к берегу. Он отошёл от окна. Puneţi verbele.. folosind verbe de mişcare cu prefixul про-. Туристы отошли от памятника. Птица подлетела к дереву.. 4. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele'wd. Учитель написал на доске новые слова и потом отошёл в сторону. 3. Когда мы сели на такси и . Răspundeţi la întrebări. Учитель подошёл к карте и показал важнейшие реки нашей страны.. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonimele lor. Мы подъезжаем к городу. 2. 1. 4.(подо-) şi от. 2. Троллейбус подъехал к остановке. M o d e l : Мы подходим к лесу. Дети подбегают к качелям. ко мне Я представился. Сегодня лосле спектакля он . Девушка подходит к витрине магазина. Ему стало плохо. 1. Я написал письмо и отнёс его на почту.. Ребята отошли от острова. Observaţi că verbele cu prefixul om. Туристы подъехали к горам. 1. от вокзала. la timpul trecut perfectiv.. 8.

4.. 3.. б. Гдг ты был утром?—Я . la timpul prezent... Observaţi că verbele de mişcare de aspect imperfectiv. тем все красивее казались эти горы. efectuaţi schimbările gramaticale şi lexicale impuse de această înlocuire. Когда мы .. 4... Ох увёз всг своя лжшыз вгщл в деревню.. Где ты был сейчас? 2. мы услышали звуки чудесной музыки.. Родика написала письмо и .. M o d e l : Георгг пршигл в библиотеку в восемь часов утра. Ученики пришли на выставку в 10 часов утра. машины. Отец отвозил багаж на вокзал... Все время .. Подруги пришли в школу вместе. 6.. Машина .. în propoziţiile date mai jos. 4. на машине к городу. от памятника на несколько метров и внимательно осмотрели его.. Перед отъездом в отпуск он . 4. в больницу.. 1. Когда мы пришли к нему. Ученики ушли из Музея изобразительных искусств в 12 часов. Когда мы . 3. b) 1. 2. к университету в восемь часов утра. У стадиона было очень шумно. Где ты был сейчас? — Я . 2. Когда м л . 2. Чем дальше мы . Где была твоя сестра? 3. Откуда идёшь? 8.. и ..şi om-... тем всё меныдз казались эти высокие здания... Он всегда приходил на тренировки первым. Когда я . Она отводила ребёнка к соседке. 2.şi yExerciţiul 117. 5. пошёл снег. которые играли во дворе. на машине от города. Мать привела ребёнка к врачу. На прошлой неделе мои родители уехали в Тыргу-Мурзш. 3... Я . Я относил соседям посуду. 8.. folosite în răspunsuri. а) 1. нице. Мы пришли на факультет рано утром. 221 . Exercifiul 115. Марин приехал в Тимишэару в среду. înlocuiţi verbele de mişcare prin antonimele lor. его на почту. 3. 9. Кто .. я вгтргтил Диану.. Когда мы. Exerciţiul 116. 9. Они .. к школа.. Штефан пришёл с работы в два часа. Когда мы . 6..• VERBUL вспомнили. \2.. Citiţi propoziţiile date mai jos.. которую мы взяли у них.. что забыли сумку с вещами в вагоне. к самому университету.. к зданию филаомонии. Ь) 1. Ливия приехала в среду из-за границы. б. 8. 10.. все свои цветы к знакомым. сейчас к вашему брату? — Это был его приятель. 10. Крестьянин привёз дрова из лгса.. 7.. Я относил книги в библиотеку. книгу в библиотеку.. меня к своему приятелю и познакомил меня с ним.. Чем ближе мы . 5.. 5. К нам в сад прилетели птицы. поэтому его .. Ион пришёл домой. к театру. a) 1. книгу товарищу. Георге приходит в библиотеку в восгмь' часов утра. книгу в учебную библиотеку... Мы ушли из леса поздно вечером. Студенты . Он заболел. M o d e l : Мы пришли в лес рано утром.. пошёл снег. их в библиотеку. 5. гостей домой. exprimă o mişcare „dus şi întors". Брат . 7. Почему она опоздала? 5. Verbe cu prefixele при. Где ты был вчера вечером?—Я . 1. Во время экзаменационной сессии я приходил в читальный зал рано утром. Почтальон принёс мне письмо. сзэю тётю на вокзал. 10. din propoziţiile date mai jos.. Puneţi verbele. Я прочитал все книги и . Моя подруга пришла к нам в гости. Собака убежала от» своего хозяина. Где был отец днём? 4. 4.. мы услышали крики детей. 7.. Он унёс с собой книгу на факультет. 8. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele nod. было уже 7 часов. 3. его не было дома: он . Она относила журнал мод своей приятель. 5.. 9. потому что вечером мы уезжаем на курорт. гостей на вокзал на своей машине. 7. Exerciţiul 118..

когда он . Вчера я .. к себе в деревню вечером. в лабораторию в 7 часов утра и . своего ребёнка к нам.. 1. там никого не было. Когда тебя не было дома.. какой-то мальчик. Соседка . 4. Андрея нет дома. 3. 6.. Рыбаки уплыли на лодке в открытое море. 7. я никуда не . Exerciţiul 121.. 2. он . 4.MORFOLOGIA b) 1. 3.. la timpul trecut perfectiv. чтобы пропустить их вперёд.. 5.... 4.. сгстра открывала фэрточку и проветривала комнату.. 9. Мать дома? 2. Вчера ко мне никто не .. он . книги в библиотеку. сегодня из Африки.. 11.. 4. 7. Когда мы . Птицы улетают на юг... домой.. на тренировку... după modelul dat.. 5. Citiţi propoziţiile date mai jos... Exerciţiul 119... Этот студент .. Во время зимней сессии я . Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele при. b) 1. Дедушка . он . 4. Exerciţiul 122. он только что пришёл с работы.. он .. 3. книги из библиотеки сзоему другу. Утром Михая не было дома. 3.. из читального зала поздно. диеты бумаги слетели со стола. Соседка ...в библиотеку в 7 часов утра и . Ты куда-нибудь . Когда я открыл дверь. домой в 11 часов вечера. 5... какиг-то книги и оставил их на столе. 10. 2. Когда . 2. 5. а теперь он занят и приходит редко. 7. он .. На мой день рождения ко мне . 8. 2. к тебе . 3.sau y-.. детям конфеты... 3. Мы уехали с вокзала на такси. 4. к HaSi из деревни утром. В нашу группу приводят нового ученика.. 8. Он всегда ...sau y. потому что все студенты . 8. Родика открыла форточку и проветрила комнату. 11....la prezent şi trecut... Он . домой. Птица слетела с дерева и села на крышу. Он . 2.. Самолёт прилетает в 10 часов утра.. в общежнтиг... 4. на работу. 5.. Мишу. 10... На прошлой неделе к нам . в гости наши родственники из Арада. ко мне каждый день. к нам. 9. 5. Дедушка . Лектор сошёл с кафедры. •6. Твои родители в Крайове? 9... Родители увезли своих детей в деревню на лето. В этот магазин привозят новые товары.. 6. потому что был в походе.. новую мебель на грузовике. Мы сошли с дороги. родственники. Директор у себя в кабинете? 3.... Stabiliţi sensurile verbelor cu prefixul с. У 1. M o d e l : Я прихожу домой с занятий в два часа.. сегодня в Африку. 6. 6. Они ушли из дома вместе. Пароход «Трансильвания» . a) 1.. Я пришёл домой с занятий в два часа. Каждый раз. Răspundeţi la întrebări. Раньше Ионел . Мы сбгжали с горы и остановились отдохнуть. Студенты уходят домой из библиотеки и уносят с собой книги. своего сына к себг домой. 3. a) 1. 2... Puneţi verbele.. но я их не видел. Exerciţiul 120. Листья слетают с дерева.. — Нет. на тренировку. Без тебя . Ручей сбегает 222 . Verbe cu prefixul с. Мои соседи уходят на работу рано утром.(со-) Exerciţiul 123.. 2. К нам на факультет приезжает иностранная делегация. Отец уезжает в Москву и увозит с собой сына. Когда . Михая нет дома. Я . Я .... в читальный зал рано. он только что ушёл на работу. 7. На каникулы мы уезжаем отдыхать на курорт. Пароход «Трансильвания» .. В прошлом году к нам часто . Он . Рабочие приходят на завод в 7 часов утра. 5. в читальный зал раньше всех и . мой приятель из Брашова. на все занятия научного студенческого кружка..(со-) 1.. после всех. Почтальон приносит мне газеты и письма.. Декан на факультете? 4.когда родителей не было дома? — Нет. din propoziţiile date mai jos. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixele при... домой в 11 часов вечера. b) 1. 6.. Я ушёл на факультет в восемь часов утра. M o d e l : — Отец дома? —• Да. на занятия. Сегодня они уехали за границу..

. Ученики разъезжаются на каникулы? 2.. Разгорелся очень интересный спор. на стоянке нет ни одного такси.. Мы съехали с горы на машине. Поздно ночью они попрощались и разошлись. M o d e l : — Гости расходятся? — Они уже разошлись. с холмов на равнину. dacă este necesar. 10. 2. după modelul dat. 5.. в разные стороны. 1.. 2. 1. птицы разлетелись в разные сстороны. folosind datele din propoziţiile de mai jos. 7. Достав книгу с верхней полки стеллажа.. Мы договорились встретиться вечером в заводском клубе.. 3.. 1. а там . 4. Introduceţi în locul разойтись —расходиться. 11. înlocuiţi verbele de mişcare prin verbul спускаться— спуститься. în propoziţiile date mai jos.I VERBUL с холма. 8. б.. Оркестр играл всю ночь. На площади собралось много народу.. 3. пастухи разбежались в разные стороны. Exerciţiul 129. с горы на санках. Alcătuiţi dialoguri. который поднимался на третий этаж. по лестнице. Лифт не работал. птица испугалась и .. по домам. 9. с дерева. все такси уже разъехались. В квартире моего соседа окна ужз тё\гаые. После сессии студенты . Мы часто встречались на квартире Адриана. Когда мальчик бросил камень. Răspundeţi la întrebări. Exerciţiul 124.. 4. 5. мальчик сошёл со стула. Когда я .. 6. на каникулы. Когда наступил вечер.. 4. Когда они . Пешеходы сошли с тротуара на мостовую. 3. и мы сошли вниз по лестнице. Introduceţi în locul punctelor verbe de mişcare cu prefixul с. 5. Кэлфз?гнц:1я ужг юнч шась. 12. 3. Когда увидели волка.(со-) 1. Птица . Кто-то сходит третьего этажа. санках с горы. с трибуны. 4.. На стадионе не было уже ни одного зрителя.. 1.. Дети сошли с холма. 4.. 2. 10.. 8. 7. Citiţi propoziţiile date mai jos. M o d e l : — Смотрите. Мы ... Делегаты съехались на конференцию. но на второй день они опять сошлись. у своего приятеля. Ручьи . Митинг кончился. Собрание кончилось. и нам не хотелось уходить домой. * 3. 2.. люди начали . Они долго спорили о новом кинофильме. 5. Exerciţiul 125. Мальчики сбежались к месту происшествия. Мы часто . 1. 2. 4. Вечером мы все сошлись у Флорина. они сразу начинали спорить. 6. Молодёжь . Мы дошли до парка. 1.(ce-) şi раз. Exerciţiul 130. înlocuiţi verbele tipărite cursiv prin verbele сойтись — сходиться sau разойтись— расходиться. я встретил сзоего соседа. Verbe cu prefixele с. — Да. с дереза и садятся на крышу моего дома.. Мать свела ребёнка с лестницы. рас-) şi cu particula -ся Exerciţiul 126.. Они съезжают на. Stabiliţi sensurile verbelor de mişcare. В шестом часу начали сходиться гости. и все разошлись по домам 3. Exerciţiul 128. Докладчик . Друзья попрощались и ушли в разные стороны. 2. efectuaţi şi alte schimbări în propoziţie.. Участники собрания расходятся? 3. Сегодня они .. только под утро. Туристы сошли с дороги на тропинку и пошли в лес. punctelor verbele de mişcare сойтись — сходиться. Машины делегатов разъезжаются? 223 . у меня в 9 часов утра. după modelul dat.(разо-. Exerciţiul 127. Когда мальчик бросил камень..

[Образование видов] Pentru formarea aspectelor se utilizează: prefixe. Toate verbele sînt fie de aspect imperfectiv fie de aspect perfectiv. alternanţe consonantice sau vocalice. ci şi înţelesul. 224 . приттсгль. переписать. De exemplu: писать — — выписать.MORFOLOGIA CATEGORIA ASPECTULUI [Категория вида] în limba rusă verbele au două aspecte: imperfectiv şi perfectiv. FORMAREA ASPECTELOR VERBALE CU AJUTORUL PREFIXELOR Verbele de a s p e c t p e r f e c t i v se pot forma de la verbe de aspect imperfectiv cu ajutorul prefixelor. будить — разбудить. sufixe. дописать. verbele de aspect perfectiv au două timpuri: trecut şi viitor simplu. Cea mai mare parte a verbelor formează perechi corelative de aspect. De exemplu: 'ui imperfectiv писать читать делать спрашивать переписывать давать забывать решать исчезать кричать понимать начинать спасать умирать ложиться Aspectul perfectiv написать прочитать сделать спросить переписать дать забыть решить исчезнуть крикнуть понять начать спасти умереть лечь Formarea aspectelor . accentul. De exemplu: писать—написать. Prefixele acestea se împart în două categorii: a) Prefixe care modifică numai aspectul verbal. trecut şi viitor compus. Verbele de aspect imperfectiv au trei timpuri: prezent. описать. читать — прочитать. b) Prefixe care modifică nu numai aspectul.

делать—сделать. 1. хвалить. ужинать. ззонить. Exercifiul 131. играть. înlocuiţi timpul trecut al verbelor (de aspect perfectiv) prin timpul prezent. 7. звать. Они поздоровались с нами. în propoziţiite date mai jos. B) formaţi. Exerciţiul 133. Model: благодарить—поблагодарить благодарю—поблагодарю Прощаться. Мать поблагодарила гостей за подарок. Ученик написал сочинение. Дети подарили своей няне цветы. Мать ставит стакан в шкаф. завтракать. печатать. строить— —построить. вы-. 1. 10. но-. требовать._____ VERBUL Formarea verbelor de aspect perfectiv cu ajutorul prefixelor care modifică numai aspectul în această categorie de prefixe intră următoarele: вз. 9. слепнуть—ослепнуть. 2. дарить. Учитель похвалил ученика за ответ. на-. 6. de la verbele imperfective. na: писать. 5. сохнуть—засохнуть. 8. диктовать. советовать. Цветы сохнут. Puneţi verbele din propoziţiile date mai jos la timpul trecut perfectiv şi apoi la viitorul simplu. Model: Ученик пишет сочинение. Мальчик учится кататься на коньках. Она читает интересный роман. стучать. Бельё сохнет. видеть—увидеть. из-juc-. Indicaţi prefixele cu ajutorul cărora sint formate verbele de aspect perfectiv.(воз-. Кто-то постучал в окно. слышать. Exercifiul 132. Ученик напишет сочинение. о-. раз-.- вы-: писать — вписать идти — войти писать — выписать идти — выйти 225 . cu ajutorul prefixului no-. здороваться. A) Formaţi de la verbele date mai jos aspectul perfectiv. 3. у-: видеть. 7. смотреть. Мальчик рисует дом. учиться. 3. ставить. timpul prezent. На нашей улице строят новую школу. Exerciţiul 135. Model: Сын попросил совета у отца. за-. совершенствовать. цитировать. Exerciţiul 134. 6. сохнуть—высохнуть. Старик слепнет. Писать—написать. обедать. Адина позвонила своей приятельнице по телефону. Сын просит совета у отца. ci şi înţelesul în această categorie intră următoarele prefixe: B-/BO-. Гости попрощались с хозяевами дома. будить—разбудить. при-. 2. рисовать. про-: склонять. ее-). Я пишу своим товарищам письмо. с-: мочь. читать—прочитать. Formarea verbelor de aspect perfectiv cu ajutorul prefixelor caie modifică nu numai aspectul. iar de Ia cele perfective — viitorul simplu. целовать. по: строить. глядеть. с-. обещать. Ученик склоняет новое слово. 5. 4. 4. у-. De la verbele date mai jos formaţi aspectul perfectiv cu ajutorul prefixelor indicate.

лить—влить. описать. записать. переписать. 6. 10. смотреть—пересмотреть. надписать. строить—надстроить./рас. жить—дожить. идти—дойти. 3. Писать—вписать. приписать. идти—обойти. читать—перечитать. идти—подойти. идти—войти. 9. лететь—вылететь. лететь—влететь. обо-: от-/ото-: пере-: под-/подо-: пред-/предо-: припрораз. 7. писать—переписать. подписать. идти—перейти. дописать. 4. идти—отойти. 8. писать—выписать. бгжать—забежать. исписать. FORMAREA ASPECTELOR S VERBALE CU AJUTORUL SUFIXELOR [Образование видов при помощи суффиксов] Formarea verbelor de aspect imperfectiv cu ajutorul sufixului -ыва-/-иваSufixul -ыва-1-ива. 2. Exerciţiul 137. лить—зылить. De exemplu: писать г выписать — выписывать записать — записывать У переписать — переписывать 226 de la verbe . идти—зайти. Traduceţi în limba română următoarele verbe: 1. идти—прийти. 5. Traduceţi în limba română verbele date mai jos. списать. выписать. ицти—зыйти. разо-: с-/со-: у-: Exerciţiul 136.MORFOLOGIA до:- писать — дописать идти — дойти писать — записать идти — зайти писать — исписать клеить — наклеить строить — надстроить писать — описать идти — обойти клеить.serveşte la formarea verbelor de aspect imperfectiv de aspect perfectiv prefixate. читать—дочитать. писать—вписать. писать—дописать. отклеить писать — переписать писать — подписать идти — подойти видеть — предвидеть идти — прийти идти — про йти делить — разделить мыть — смыть идти — уйти ставить — уставить • за-: из-/ис-изо-: на-: над-/ надо-: о-/об-.

Exerciţiul 139.. Cu ajutorul sufixului -ea. De exemplu: достроить — достраивать перестроить — перестраивать Verbele cu sufixul -ыва-j-uea. Автобус останавливался на каждой остановке./ -ива-. 6. Вчера вечером она рассказала детям сказки. 3..dispare. 4.. 4. ко мне кто-то зашёл. cu ajutorul sufixelor -ыва. 5. înlocuiţi timpul prezent prin timpul trecut perfectiv. Машина остановилась перед нашим домом. узнаёшь . de la următoarele verbe: Записать. но сегодня не списал.• VERBUL Uneori. 2. Он всегда списывал новые слова с дески. Model: Сорин переписывает сочинение. узнают 227 . Explicaţi folosirea aspectelor verbale. перестроить. встают узнавать: узнаю. Поезд останавливается на этой станции. în astfel de situaţii are loc alternanţa vocalică oja în rădăcina verbului. Дан очень часто опаздывал на работ}'. можно ли ему идти гулять. sufixul -ea. Я перечитываю роман Достоевского «Преступление и наказание». De exemplu: дать — давать передать — передавать отдать — отдавать встать — вставить перестать — переставать узнать — узнавать признать — признавг/ть La timpul prezent. За столом отец рассказывает нам последние новости.se formează verbe de aspect imperfectiv de la toate veitc'e care conţin rădăcinile да-. даёшь . Citiţi propoziţiile date mai jos. Сорнн переписал сочинение. De exemplu: давать: даю. Каждый вечер она рассказывала детям сказки. переписать... Сегодня он встал пораньше и не опоздал. Formarea verbelor de aspect imperfectiv cu ajutorul sufixului -ва- 1. рассказать. 1. Exerciţiul 138. De exemplu: Он весь день переписывал уроки. перечитать. встаёшь . Сын спрашивает мать. 1. 2. ста-. Formaţi aspectul imperfectiv. увеличить. 7. Он опаздывает на занятия. описать. показать.. Олимпия показывает своей подруге новое платье.exprimă o acţiune de durată sau o acţiune repetată. Студент выписывает незнакомые слова из текста. зна-. остановиться. спросить. Когда я перечитывал этот роман. 5. 3. дают вставать: встаю. Citiţi propoziţiile date mai jos. опоздать. Он часто переписывал у меня новые слова и выражения. Exerciţiul 140.

признать. Exerciţiul 143. cu ajutorul sufixului -ea-. De la verbele date mai jos. встать. De забыть — забывать овладеть — овладевать преодолеть — преодолевать Exerciţiul 141. отстать. Cu ajutorul sufixului -ea. Он отстаёт от своих товарищей. раздеть. закрыть. забыть. Perechile de aspect cu sufixele -и. одезать—одеть. загтавать—застать. застать.MORFOLOGIA 2. în propoziţiile date mai jos. 3. передать. перестать. закрывать—закрыть. передавать. узнать. formaţi prezentul şi viitorul simplu. 2. переплыть. Он встанет в шесть часов. расстаться. давать—дать. отставать. Он признаёт свою ошибку. выдать—зыдазать. De la perechile de verbe date mai jos. 4. достать.este de aspect imperfectiv. устать. пгргплывать.este de aspect fectiv. созреть. умыть. остаться. Exerciţiul 142. Дззэчка открывает двгрь. издать. промыть. Model: влить — вливать a) Вылить. Gu ajutorul sufixului exemplu: -ea. Он встал в шесть часов. Model: Он встаёт в шесть часов. вставать. открывать.se obţine aspectul imperfectiv al verbelor formate cu prefixe de la verbe monosilabice. M o d e l : забывать—забыть вставать—встать забываю—забуду встаю—встанешь Вал лззть—зылигь. задать. verbul cu sufixul -u.şi -а-/-я- Din două verbe-perechi cu acelaşi sens. iar verbul cu sufixul -a-j-я. выдать. вгтавать—зггать. узнавать—узнать. Exerciţiul 144. De exemplu: лить: крыть: шить: perfective налить — наливать вылить — выливать перелить — переливать закрыть — закрывать открыть — открывать накрыть — накрывать вышить — вышивать пришить — пришивать 3. înlocuiţi prezentul prin timpul trecut perfectiv şi apoi prin viitorul simplu. 1. Formaţi timpul prezent al următoarelor verbe: Заблзать. переставать. успевать— —успеть. успеть. открыть. b) Дать. пгргплывать—лгреплыть. 5. одеть.se obţine aspectul imperfectiv şi al altor verbe. давать. De exemplu: бросить — бросать изучить — изучать выступить — выступать кончить — кончать 228 per- . пгрелить. Он даёт мне деньги взаймы. одгзать. Мать одевает свою дочь. formaţi aspectul imperfectiv. долить.

сложный. простой. Он ответил на вопросы за час. употребить. Он победил все трудности. сообщить. verbe de aspect perfectiv şi imperfectiv (de la adjectivele date mai jos). кончить. Он победит все трудности. 5. сбогатить. изучить. Formaţi. 3. изобразить. Model: Он побеждает все трудности. уничтожить. De la verbele date mai jos formaţi. în propoziţiile date mai jos. 3. în propoziţiile date mai jos. сократить. Exerciţiul 146. Exerciţiul 150.şi al sufixelor -и-. Exerciţiul 148. ответить. прсЕеритьрешить. лучший. -а. 5. объявить. Model: Директор выступил на собрании. Exerciţiul 147. победить—побеждать -а-1-я-. cu ajutorul sufixului fectiv. schimbaţi. защитить. în propoziţiile date mai jos. 4. ясный. M o d e l : заявить—заявлять. меньший. M o d e l : длинный—удлинить / удлинять Крепкий. Рабочие выполнили план в срок. înlocuiţi timpul trecut prin prezent şi apoi prin viitorul simplu. Они повторили правила по грамматике за два часа. понизить. превратить. прекратить. în funcţie de această înlocuire. отразить. verbe de aspec imperfectiv. укрепить. cu ajutorul sufixului -а-1-я-. 4. şi complementele circumstanţiale de timp Model: Мы изучили русский язык за четыре года: Мы изучали русский язык четыре года./ -л-. Преподаватель проверил контрольные работы студентов. Они кончили работу в шесть часов. выполнить. 2.VERBUL în cuprinsul formelor verbale ale acestor verbe-perechi pot avea loc alternanţe ccnsonantice: з/ж отразить — отражать т/ч ответить — отвечать т/щ обогатить — обогащать д/ж проводить — провожать д/жд победить — побеждать ст/щ простить — прощать в/вл заявить — заявлять м/мл утомить — утомлять Exerciţiul 145. 1. Директор выступит на собрании. Он выступил на семинаре. înlocuiţi verbele de aspect perfectiv prin verbe de aspect imperfectiv. 229 . получить. Exerciţiul 149. точный. aspectul imper- Исправить. Директор выступает на собрании. простить. De la verbele date mai jos formaţi. Они обсудили эти вопросы за час. вступить. Они изучили русский язык. 2. повторить. Ученик решил эту задачу за десять минут. скорый. înlocuiţi timpul prezent prin viitorul simplu şi apoi prin timpul trecut perfectiv. Ученики выполнили домашнее задание за два часа. победить. cu ajutorul prefixului у. Model: выступить—выступать Включить. окружить. 1.

M o d e l : Этот спортсмен толкает ядро на пятнадцать метров. Cele mai frecvente verbe de aspect perfectiv cu sufixul -ну. Они мокнут под дождём. исправить—исправлять. 6. Николай вступает в партию. В своём сочинении он употребляет новые слова. вымерзнуть мокнуть — вымокнуть слепнуть — ослепнуть сохнуть — высохнуть. 8. Ребёнок бросает игрушки на пол. 8. Огонь гаснет. Бельё сохнет. 7. Мать улыбается ребёнку. Exerciţiul 153. 4. Дети прыгают через лужу. В своём новом романе писатель изображает жизнь крестьян. . 3. 1. проникнуть. Он сокращает сочинение. 5. На небе сверкает молния. 5. отдыхать—отдохнуть. Unele din aceste verbe formează perechi de aspect şi cu verbe imperfective prefixate. выступить—выступать. Цветы в вазе сохнут. De exemplu: вымокнуть — вымокать засохнуть — засыхать высохнуть — высыхать у замёрзнуть — замерзать вымерзнуть — вымерзать погибнуть — погибать Exerciţiul 152. бросить—бросать. 9. крепнуть—окрепнуть. решить—решать. мёрзнуть—замёрзнуть. 7. Verbe cu sufixul -нуMajoritatea verbelor cu sufixul -ну.formează următoarele perechi de aspect: достигнуть — достигать исчезнуть — исчезать крикнуть — кричать мелькнуть — мелькать отвыкнуть — отвыкать отдохнуть — отдыхать " привыкнуть — привыкать прыгнуть — прыгать толкнуть — толкать улыбнуться — улыбаться Unele verbe cu sufixul -ну. Этот спортсмен толкнул ядро на пятнадцать метров. 230 улыбаться—улыбнуться. 11. în propoziţiile date mai jos. засохнуть.MORFOLOGIA 1. Солнце исчезает за горизонт. 6. 3. побгдить—побеждать. 4.sînt de aspect perfectiv. Девочка исправляет свою ошибху. кричать—крикнуть. Старик слепнет. Первокурсники привыкают к жизни в общежитии. aceste verbe se împart în două grupe: a) verbe care exprimă o acţiune terminată şi care a dus la obţinerea unui rezultat: достигнуть. прыгнуть. Я получаю деньги из дому.sînt de aspect imperfectiv. Ему прощают ошибку. Отправить—отправлять. Exerciţiul 151. Студент отвечает на вопросы преподавателя. сверкнуть. мелькнуть. puneţi verbele la timpul trecut perfectiv. 9. 10. Aspectul perfectiv se formează cu ajutorul prefixelor: гаснуть — погаснуть гибнуть — погибнуть глохнуть — оглохнуть крепнуть — окрепнуть al acestora мёрзнуть — замёрзнуть. folosind perechile de verbe date mai jos. 2. După sensul acţiunii pe care o exprimă. Он достигает больших уелгхов в работе. Alcătuiţi propoziţii. 2. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele perechi de verbe: Достигать—достигнуть. b) verbe care exprimă o acţiune momentană: крикнуть.

— Ты помогаешь матери? — Да. собрать—собирать. 2. 10. 231 . 5. Alte tipuri de perechi de aspect Următoarele perechi de aspset trebuie memorate: а) приобрести — приобретать подмести — подметать пасть — падать напасть — нападать попасть — попадать спасти — спасат ь расцвести — расцветать b) помочь — помогать привлечь — привлекать увлечь — увлекать извлечь — извлекать отвлечь — отвлекать Exerciţiul 156. олэздать—олаздыаать. Exerciţiul 155. Он снимает с себя пиджак. 7. Он снял пиджак с вешалки. Ученик стирает с доски. поднять—поднимать. 1. 9. Răspundeţi la întrebări. — Кто тебе помог перенести вещи в комнату? — Мне помог Нелу. 8. Огец начинает работать в семь часов утра. înlocuiţi timpul prezent al verbului cu timpul trecut (perfectiv) şi apoi cu viitorul simplu. помогаю. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele perechi de verbe: Предтэжчгь—тргдяагать. Туристы осматривают город. în propoziţiile date mai jos. Мать запирает комнату. 6. Ученики поднимают руки на уроке. Он опаздывает на занятия. Инженер излагает перед участниками совещания план дальнейшей работы. M o d e l : 1. начать—начинать. Мать собирает вещи со стола. отдохнуть—отдыхать. умереть—умирать. 3. Он снимет пиджак с вешалки. Model: Он снимает пиджак с вешалки. 2. 4.VERBUL PERECHILE DE ASPECT CARE SE DEOSEBESC PRIN SUFIX ŞI ALTERNANŢE FONETICE SAU NUMAI PRIN ALTERNANŢE ' FONETICE Cele mai frecvente perechi de aspect din această categorie sînt următoarele: коснуться — касаться изложить — излагать предложить — предлагать опоздать — опаздывать осмотреть — осматривать собрать — собирать стереть — стирать запереть — запирать умереть — умирать отдохнуть — отдыхать понять — понимать поднять — поднимать обнять — обнимать снять — снимать начать — начинать Exerciţiul 154. după modelul dat. Она обнимает свою мать.

Ты приобрел бллеты в театр? 3. dacă este momentană sau 232 . în limba rusă. 4. Ты увлекаешься музыкой? 6. pînă la obţinerea rezultatului. verbele pot exprima. На улице становится темно. din punct de vedere gramatical.tiv). Model: Ученики сели за парты. 7. Дочь подмела в комнате. Model: Гости садятся за стол. 2. 3. în propoziţiile date mai jos. Гости сели за стол. Alcătuiţi propoziţii eu următoarele perechi de verbe: Слдсги—зпасать. 2. Михаела увлекается искусством. Exerciţiul 158. при- Perechile de aspect formate de la verbe cu rădăcini diferite Cele mai des întîlnite рагегЫ ds aspsct ds acsst tip sînt următoarele: говорить — сказать брать — взять класть — положить ловить —• поймать ложиться — лечь становиться — стать садиться — сесть Exerciţiul 159. Старушка села на скамью. Она положила свои вещи на кровать. Его выступление привлекло внимание слушателей. 1. Шум из соседней комнаты отвлёк его внимание. Ученик кладёт тетради в портфель. 5. M o d e l : Михаела увлекалась искусством. Мать берёт книги со стола и кладёт их в шхаф. în propoziţiile date mai jos. în propoziţiile de mai jos. 3. Он попал в цгль. В нашем саду расцвела роза. 5. Я взял книги в публичной библиотеке. 2. 5. în funcţie de aspectul lor. А вчера кто подмёл? 5. 6. Astfel. înlocuiţi timpul trecut al verbelor cu timpul prezent. Охотники поймали зверя. Давно ты увлёкся музыкой? Exerciţiul 157. Ученики садятся за парты. 3. увлечь—увлекать. Кто подметает в твэгй кэмяате? 4. înlocuiţi timpul trecut prin timpul prezent. Aspectul ne arată măsura în care se realizează sau nu se realizează o acţiune. напасть—нападать. are posibilitatea de a reda o mare bogăţie de sensuri şi caracteristici ale acţiunii. Где ты приобретаешь билеты в театр? 2. Мишу ложится спать в 11 часов. ^ întrebuinţarea aspectelor [Употребление видов] Cu ajutorul celor două aspecte — perfectiv şi imperfectiv — orice verb. влечь—привлекать. dacă este numai începută şi neterminată sau dacă este dusă pînă la capăt. помочь—помогать. Старик ловит рыбу. 1. înlocuiţi timpul prezent al verbelor cu timpul trecut (perfe. cele mai diverse nuanţe de sens ale unei acţiuni sau stări. 6. Матей приобрёл билеты на футбол.MORFOLOGIA 1. 4. приобрести—приобретать. 1. 4. Девочка садится на стул у окна. Волк напал на стадо овгц. Exerciţiul 160. Я лёг спать в 10 часов вечера.

Aspectul impsrfectiv exprimă. — — 2. 3. dacă este repetată sau efectuată o singură dată. 2. учили. pînă la atv-gerea rezultatului. прочитал эту книгу? прочитал. Alegeţi din paranteze verbele potrivite pentru a exprima ideea că vă interesează numai faptul dacă acţiunea a avut loc.— Вы учили это правило? — Да. adică o acţiune în desfăşurarea ei. 1. Cu acest sens. •— Вы сдавали экзамен по русскому языку? — Сдавали. De exemplu: Вчера я решал интересную математическую задачу. Citiţi dialogurile date mai jos. o acţiune ca proces. — Ты его знаешь? — Нет. Aspectul verbal arată că acţiunea a fost in mod sigur efectuată. verbeb imperfective arată îndeletnicirea persoanei-subiect pe o anumită perioadă de timp. ASPECTUL VERBELOR LA TIMPUL TRECUT [Употребление видов в прошедшем времени] 1. în exemplul dat este vorba de o acţiune încheiată. Ты (писал—налагал) рэдным о езэём положении? 4. dacă exercitarea ei cuprinde un punct. Exerciţiul 161. Ты (чягал—прочитал) рэмлн Шэлохоза «Тичий Дон»? 2. Indicaţi verbele care arată simplul fapt că acţiunea a avut loc şi verbele care arată şi rezultatul acţiunii. De exemplu: 1. читал.• VERBUL de durată. Dacă se arată simplul fapt că acţiunea a avut loc — fără alte precizări — verbul este de aspect imperfectiv. capitolul de faţă se va opri numai asupra celor mai importante. — Ты отдыхал в воскресенье? — Да. я ездил на экскурсию. dar ne interesează numai faptul că această acţiune a avut loc. Dacă nu interesează acţiunea m sine. Ты когда-нибудь (решал—решил) 233 . şi multe alte nuanţe. că acţiunea a fost dusă pînă la capăt. решил эту задачу? решил. Ты Да. o suprafaţă sau o limită de timp. я его не выучил. ] 1. de asemenea. — Хорошо отдохнул? Exerciţiul 162. Din multitudinea acestor sensuri şi nuanţe de sens ale acţiunii. Ты (смотрел—посмотрел) фильм «Чалдзз»? 3. că acţiurea este un prozes continuu. De exemplu: — Ты читал эту книгу? — Да. ci rezultatul ei. — Как ты сдал? Хорошо? — Да. я получил отлично. — — Ты Да. de spaţiu. verbul este de aspect perfectiv.

8. Ты (сдавал—сдал) экзамен по зарубежной литературе? 2. Exerciţiul 166. Model: На собрании оы. выполнять—выполнить домашнее задание. prin verb. 3. На семинаре был перевод текста. 6. В нашем городе построили новую школу. Răspundeţi la invitaţie (sau rugăminte. 9. Ты (спрашивал—спрссил) кого-нибудь об этом? 7. Подумайте о выступлении на совещании. M o d e l : a) — Пойдём поужинаем. care să corespundă următoarelor situaţii: a) vă interesează doar faptul că acţiunea a avut loc. Ты хорошо (отдыхал—отдохнул) летом? 3. 10. нятая целина». Ты собирался отправить домой по почте свои книги. Изучать—изучить русский язык. Ты (звонил—позвонил) домой? 9. 4. Пойдём посмотрим расписание поездов. 14. Ученик учил стихотворение. звонить—позвонить подруге. Пойдём позвоним Николаю. Расскажи о своём путешествии. Reţineţi că aceste construcţii sînt sinonime. Посмотрите балет «Лебединое озеро». Ты (звонил—позвонил) Марии? 7. 1. сдавать—сдать экзамен. Он читал роман Михаила Шолохова«ПодняОн прочитал роман Михаила Шолохова «Под тая целина». 11. Ученица писал сочинение. Ваш брат (поступал—поступил) в институт? Exerciţiu! 164. На собрании были выборы руководящих органов. писать—написать родным. 5. 4. 3. делать—сделать упражнение. 5. я уже ужинал. în sensul că ambele constată efectuarea acţiunii în trecut. 234 . Покажи нам свои фотографии.ш танцы. Ученица написала сочинение. 7. Напишите сочинение о любимом литературном герое. На семинаре был разбор предложений. b) ştiţi că acţiunea a avut loc şi vă interesează rezultatul ei.го обсуждение плана работы. 6. как надо делать упражнение. На собрании обсуждали план работы. посылать—послать телеграмму. На занятии хора было разучивание новой песни.MORFOLOGIA гакие задачи? 5. că acţiunea respectivă a avut deja loc. 1. Exerciţiul 163. Ты (писал-—написал) сочинение о полёте человека в космос? 4. Exerciţiul 167. 13. мыть—вымыть руки. На заседании литературного кружка было чтение новых стихов. Ты КОГДЕ. Ты (сдавал—сдал) экзамен по русской литературе? 6. îndemn) arătind. 12. — Я уже объяснял. Comparaţi sensurile verbelor de aspect imperfectiv cu cele ale verbelor de aspect perfectiv. 2. будет ли завтра митинг. Ты (слушал—послушал) когда-нибудь эту симфонию. Пойдём пообедаем. 7. 5. Расскажите детям сказку. Пойдём покурим. Сегодня на конкурсе было выступление певцов и танцоров. 3.нибудь (посылал—послал) деньги по почте? 10. Узнай. Ь) — Объясни. 2. Ты уже (отправлял—отправил) их? 8. Ты (обедал—пообедал)? 8. Exerciţiul 165. Пойдём позавтракаем. В нашем городе строили новую школу. Alegeţi din paranteze verbele potrivite pentru a exprima ideea că vă interesează rezultatul acţiunii. решать—решить задачу. Прочитайте этот рассказ. Ученик выучил стихотворение. Мы изучили русский язык. Alcătuiţi întrebări şi răspunsuri cu îmbinările de cuvinte date mai jos. înlocuiţi îmbinările de cuvinte tipărite cursiv prin verbele corespunzătoare de aspect imperfectiv. 4. учить—выучить правило. Мы изучали русский язык. — Спасибо. 2. когда приходит бухарестский поезд? 5. говорить—сказать об этом родителям. Ты (завтракал—позавтракал)? б. 1. После концерта в клубе бы. Спросите в деканате об экзамене. 1. Ты (узнавал—узнал).

Ты был сзсбоден после обеда? (отдыхал—отдохнул) 3. Exerciţiul 171.sau про-. Вы из консерватории? (слушал—послушал симфонию Чайковского) 5. M o d e l : — Вы ходили в кино? (смотреть—посмотреть — Да.VERBUL 1 Exerciţiul 168. Он повторял новые слова. Вы были в магазине? (покупал—купил масло). în propoziţiile de mai jos. я смотрел «Освобождение». 1. 6. Вы из оперного театра? (смотрел—посмотрел «Аиду») 4. О acţiune care durează un anumit interval de timp poate fi redată şi prin unele verbe perfective derivate cu prefixele no. выучил их. Мать стирала бельё. Вы были на вокзале? (ветре мл—встретил своих друзей) 7. Мнхай работал на этом заводе пять лет. 2. Răspundeţi la întrebări. înlocuiţi verbele de aspect imperfectiv prin verbe de aspect perfectiv şi arătaţi ce modificări de sens au rezultat din aceste înlocuiri. Я долго вспоминал адрес Виктора. Что ты делал вчера? (осматривал—осмотрел город) 8. Вчера я писал письма домой. 1. наконец. потому что ко мне пришёл Валентин. Aspectul verbal exprimă o acţiune care durează un anumit interval de timp sau o acţiune care este efectuată într-un anumit interval de timp. Explicaţi sensurile verbelor de aspect perfectiv şi imperfectiv din propoziţiile date mai jos. но не написал его. Вчера я писал плеьмо. 8. Model: — Что ты делал вчера после обгда? (отвечал—ответил на письма) — Вчера после обеда я отвечал на письма. Ученик долго решал задачу по физике и. потому что его вызвали на собрание. Надя читала книгу. Вы были в библиотеке? (брал—взял книги) 10. но не вспомнил его. Răspundeţi la întrebări. Почему ты вчера не пошёл с нами гулять? (писал—написал доклад) 2. решил её. Что ты делал утром? (чертил—начертил проект) 6. Cuvîntul care marchează intervalul de timp se află la cazul acuzativ şi răspunde la întrebarea сколько времени? Exemple: Я изучал русский язык четыре года. 5. 2. Я читал этот роман три дня. De exemplu: Георге поработал на этом заводе два месяца. folosind verbele potrivite pentru a arăta cu ce v-aţi îndeletnicit. Я долго учил новые слова и. 3. «Освобождение») 1. 4. Где ты был утром? (выполнял—выполнил лабораторную работу) Exerciţiul 169. 1. Она изучала испанский язык. Ребёнок мыл руки. 235 . Ученик стирал с доски. Вы были на почте? (отправлял—отправил посылку) 2. 4. 2. Вы были во Дворцз спорта? (смотрел—посмотрел соревнования по боксу) 9. Что у вас было на занятиях по физике? (объясняли—объяснили новый закон) 4. Вы были на телеграфе? (посылал—послал телеграмму) 8. Вы с аэропорта? (провожал—проводил делегацию) 6. но не прочитал его. Почему ты тахой усталый? (готовился—подготовился к спортивным соревнованиям) 5. Георге проработал на этом заводе несколько лет. Вы б млн в театре? (смотрел—посмотрел «Потерянное письмо») 3. 3. 7. Exerciţiul 170. Чем ты б^гл занят вгчером? (проявлял—проявил фотоплёнку) 7. folosind verbele potrivite pentru a arăta că acţiunea a durat o anumită perioadă de timp. Флорин читал роман. Ученик писал на доске предложения с новыми словами. 5. Exprimarea unei acţiuni care d u r e a z ă un anumit interval de timp se realizează prin verbe de aspect inrpîrfectiv. наконец.

Сколько времени ты читал этот роман? (два дня) Я читал этот роман два дня. За сколько времени ты прочитал этот роман? (два дня) Я прочитал этот роман за два дня. 13. построить за РОД. 4. Вчера весь вечер мы (слушали—послушали) много пластинок. Он (учил—выучил) стихотворение за полчаса. дойти за два часа. 12. 7. Exerciţiul 176. изучать год. читать неделю. Сколько времени вы готовились к экскурсии? (неделя) 2. Он (писал—написал) эту пьесу за год. а здание больницы (строили—построили) за четыре месяца. Преподаватель объяснял новое правило десять минут. 6. Это здание построили за год. folosind cuvintele din paranteze. Маринела училась русскому языку два года. Дан решал эти уравнения три часа. Этот дом (строили—построили) два месяца. 1. 2. доехать за сутки. Model: 1. 1. înlocuiţi verbele de aspect imperfectiv prin verbe de aspect perfectiv şi efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. 10. За сколько времени вы приготовились к экскурсии? (неделя) 3. Exerciţiul 173. За сколько 236 . Валентин (готовился—подготовился) к выступлению на семинаре неделю. 2. 3. Он (учил—выучил) стихотворение полчаса. Он отвечал на вопросы час. Exerciţiul 175. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. Это здание строили год. Художник рисовал этот портрет два месяца. Художник (рисовал—нарисовал) картину три месяца. 3. изучить за год. 4. 6. 1.MORFOLOGIA Exprimarea unei acţiuni care e s t e e f e c t u a t ă într-un anumit interval de timp se realizează prin verbe de aspect perfectiv. построить за год 1. 8. Он выучил стихотворение за 30 минут. Вчера за час мы (слушали—послушали) много пластинок. повторять час. Я подготовился к этсму докладу за 10 дней. Он учил стихотворение 30 минут. прочитать за неделю. 9. 7. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. Художник (рисовал—нарисовал) картину за три месяца. Exerciţiul 172. строить год. Arătaţi în ce constau deosebirile de sens ale propoziţiilor. 3.şi răspunde la întrebarea за сколько времени/ De exemplu: Я изучил русский язык за четыре года. Răspundeţi la întrebări. Он (изучал—изучил) итальянский язык за два года. 2. 4. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos: M o d e l : строить год. Идти два часа. Даниела собирала материал для доклада на семинаре неделю. Валентин (готовился—подготовился) к выступлению на семинаре за неделю. 2. Я прочитал роман Толстого «Война и мир» за неделю. Студенты изучали немецкий язык год. Он (изучал—изучил) итальянский язык два года. Exerciţiul 174. 11. 5. 1. Он прочитал доклад за час. 5. Я готовился к этому докладу 10 дней. 2. Model: Он читал доклад час. Она одевалась полчаса. повторить за час. Он ответил на вопросы за час. Он (писал—написал) эту пьесу год. Я читал роман Толстого «Война и мир» неделю. Он прочитал эту книгу за диа дня. Сколько времени вы шли в университет? (10 минут) 4. Cuvîntul care exprimă intervalul de timp în limitele căruia s-a petrecut acţiunea se pune la cazul acuzativ cu prepoziţia за. ехать сутки.

8. Вам приносили утром телеграмму. Дан брал у меня эту книгу. M o d e l : 1. У кого ты взял учебник по географии? 2. закрыть.) 2. Стало холодно. Он давал мне свой плащ. Утром я открывал окно. 5. Наш поезд останавливался на небольшой станции. подниматься. За сколько времени он написал дипломную работу? (шесть месяцев) 3. Он уходил на совещание. 3. Această propoziţie are sensul: К вам кто-то пришёл и ушёл. (Сейчас делегация не в Бухаресте. уйти. Кому ты давал справочник? Кому ты дал справочник? 5. Explicaţi nuanţele de sens redate prin aspectul verbelor din perechile de propoziţii de mai jos. Он ушел на совещание. Această propoziţie are sensul: В момент речи книга находится у меня. 3.VERBUL времени вы дошли до университета? (10 минут) 5. Din categoria verbelor care pot avea această valoare fac parte următoarele: опсрызатъ. подняться. (Делегация сейчас в Бухаресте. Сколько времени он писал дипломную работу? (шесть месяцгв) б. prima acţiune fiind. садиться. Андрей дал 237 . К нам приходили гости. Această propoziţie are sensul: После обеда больной встал и опять лёг. встать. выходить. Verbele corespunzătoare de aspect perfectiv (открыть. вставать. Exerciţiul 177. Exemple: К вам кто-то приходил. Они только что поднимались на третий этаж. Aspectul verbal exprimă anularea rezultatului acţiunii sau menţinerea acestuia în momentul vorbirii Unele verbe de aspect imperfectiv pot exprima. В Бухарест приезжала иностранная делегация. Ты открывал окно? Exerciţiul 178. У кого ты брал учебник по географии? Наш поезд остановился на небольшой станции. 9. 7. К нам пришли гости. în felul acesta. Дан взял у меня эту книгу. сесть. После обеда больной вставал с постели. В Бухарест приехала иностранная делегация. Он дал мне свой плащ. закрывать. două acţiuni orientate în direcţii opuse. 4. Ты открыл окно? Закрой.) 1. входить. Exemple: Он открыл окно. прийти. 4. Санда ушла на работу. брать. войти. Здесь холодно. Они поднялись на третий этаж и ждут нас там. ложиться. Această propoziţie are sensul: Утром я открыл и потом закрыл окно. Утром директор был на заводе. лечь. 2. Санда уходила на работу. Вам принесли утром телеграмму. Утром директор был на заводе. приходить. la timpul trecut. Arătaţi unde se află subiectul sau obiectul acţiunii în situaţiile descrise mai jos. 1. взять. 6. Această propaziţie are sensul: Окно открыто в момент речи. Я взял эту книгу у моего товарища. уходить. anulată de cea de-a doua. выйти) exprimă acţiuni care se exercită intr-o singură direcţie.

Pentru exprimarea acţiunii repetate. 1. У меня не было своего магнитофона. — Дан был вчера у вас? — Да.MORFOLOGIA мне интересную книгу. 2. по вечерам. Unele verbe imperfective pot exprima o acţiune repetată fără ajutorul altor cuvinte. Больной вчера (вставал—встал) с постели. 8. . 1. редко. Exerciţiul i79. Он (приходил—пришёл) ко мне и ждёт меня на улице. Он начал работу в семь часов утра. брать. лечь. я . но меня не было дома. 7. (заходила—зашла) 3. Девочка вставала с постели. 2. его у соседки и уже отдала. дать. — Декан сейчас на факультете? — Да. Девочка встала с постели.. Он (приносил—принёс) мне учебник. (брала—взяла). Перед сном я (открывал—открыл) окно. Я взял у соседа проигрыватель. каждую неделю. О acţiune repetată poate fi exprimată. se recurge Ia cuvinte ajutătoare. Exerciţiul 180. Вчера я лёг в 12 часов и ecma... 5. de asemenea. Я вчера (заходил—• —заглёл) к Виктору и он помог мне перевести эту статью. 238 . каждый день.f в шесть часов утра. сесть. (уходил—ушёл) 5. каждый месяц.. De exemplu: Он часто получал посылки из дому.—Вы весь день были дома?—Нет. иногда. Verbele de aspect imperfectiv care exprimă acţiuni de durată nu pot avea şi sensul de acţiune repetată. Я вчера (заходил—зашёл) к Виктору. я ... но сейчас в комнате опять душно. по утрам. De exemplu: Он читал газеты по утрам. (уезжала—уехала) б. По вечерам они гуляли в саду. пожалуйста. Санда сейчас в Бухаресте? — Нет. Verbele corelative de aspect perfectiv exprimă o acţiune care are lec o singură dată: встать.. Introduceţi în locul punctelor verbele de aspect corespunzător. 8. Дай мне его. 10. он . и я готовился по нему к семинару. prin construcţii de tipul: каждое утро. закрывать ş. Андрей давал мне интересную книгу.. (приходил—пришёл) 2. По вечерам я читал книгу. по понедельникам. 4. поэтому он сегодня опять себя чувстувет плохо. давать. Comparaţi: 1. 6. (приходил—пришёл) 4. ежедневно ş. она ... каждъш вечер. ложиться.. но не хотел меня ждать и ушёл. и он не мог его оставить. обычно. iar acţiunea care are loc o singură dată — prin verbe de aspect perfectiv. каждый год. 11. Может быть. Alegeţi din paranteze verbele de aspect corespunzător. где мой портфель. . оделся и вышел на улицу.. но не застал его дома. он. 4.. открыть. Я (брал—взял) его у друзей. Он (приносил—принёс) мне учебник. Больной (вставал—встал). Aspectul verbal exprimă o acţiune repetată sau o acţiune care are loc o singură dedă Acţiunea repetată se exprimă prin verbe de aspect imperfectiv. начать. — Это был немой журнал. Я видела у тебя журнал мод. постоянно. 7. Din această categorie fac parte: вставать. Он (приходил— пришёл) ко мне. В доме отдыха я ложился спать в десять часов вечера и вставал в шесть часов утра. открывать. 3. Comparaţi: Он начинал работу в семь часов утра. 6.a. Я брал у соседа проигрыватель.. Ow писал часто домой. 9. закрыть.a. взять. 10. Он приходил ко мне в гости каждую неделю. Я не знаю.. О acţiune repetată poate fi exprimată şi cu ajutorul unor adverbe de tipul: всегда. садиться. по вторникам. кто-нибудь (брал—взял) его? 9. Вчера я прочитал книгу. — Дорина была сегодня у вас? — Да. часто. она .

Я встал рано утром. Нет. позавтракал и пошёл на работу. Родители присылали мне посылки каждый месяц. 4. По вечерам мы собирались у костра и пели песни. 2. Я получал письма от родных два раза в неделю. 8. Родители приезжали ко мне каждый месяц. 3. Мы гуляли в лесу каждый день. б. ambele aspecte: 1. Сосед заходил ко мне редко. Indicaţi cuvintele care cer întrebuinţarea aspectului imperfectiv. 2. dar în momentul vorbirii ea mai poate fi efectuată. 4. De exemplu: Я не брал вашего портфеля. fie de aspect perfectiv. Exerciţiul 183. Verbele de aspect imperfectiv se folosesc în următoarele situaţii: 1. поэтому мы часто останавливались и ртдыхали. 3. 1. комнату. pot fi folosite. 7. 7. Я поставил книги в шкаф. Каждый вечер я ложился спать в 11 часов. fără vreo deosebire de sens. Мы кончали занятия в два часа и шли домой. завтракал и шёл на работу. Из соседней комнаты по вечерам доносились звуки рояля. Я прочитал с удовольствием книги. Я ставил книги в шкаф. врача. Она покупала продукты в новом продовольственном магазине. Нет. Виорика писала нам каждые три дня. subiectul nu a avut intenţia s-o efectueze etc). . Ты вызвал врача? Нет. К концу похода мы быстро уставали. Я получал регулярно посылки от родителей. Она купила продукты в новом продовольственном магазине. Мы ещё не учили эти формулы. 10. Я вставал рано утром. 1. Ты убрала комнату? 239 я я я я ещё не вызвал ещё не вызывал ещё не удрала ещё не убирала врача. комнату. Каждое утро дети просыпались в семь часов. 5. 3. Citiţi propoziţiile date mai jos. Каждый день мы садились обедать в 14 часов. Aspectul verbelor la timpul trecut după negaţie [Употребление видов в прошедшем времени после отрицания] О acţiune la timpul trecut — după negaţie — poate fi redată prin verbe fie de aspect imperfectiv. Мы никаких денег не получали от него. Explicaţi deosebirile de sens (determinate de aspectul verbal) dintre următoarele perechi de propoziţii. Павел ещё не защищал свою диссертацию. Мы кончили занятия в два часа и пошли домой. Влад принимал холодный душ каждое утро. Atunci cînd acţiunea nu a avut loc. которые она мне дала. Я читал с удовольствием книги. 1. 2. Каждый день мать будила детей в семь часов. 4. 9. Он принимал лекарства три раза в день. Exerciţiul 182. б. Сегодня телефон звонил ежеминутно. умывался. Нет. умылся. Раньше я писал домой каждую неделю. 2.VERBUL Exerciţiul 181. 5. 8. Arătaţi ce sens au verbele de aspect imperfectiv în propoziţiile date mai jos. Dacă se neagă în mod categoric efectuarea unei acţiuni (acţiunea nici nu a fost începută. 5. которые она мне давала.

Андрей приехал? 2. 4. экзамена по русскому языку. Introduceţi în locul punctelor verbele de aspect corespunzător (date în paranteze).. 11. Тургенев) 6. Дан ещё не уехал. De exemplu: ©H давно нам не звонил. (сдавал—сдал) 3. (сдавал—сдал) 2. потому что плохо подготовился. Экзамен перенесли на среду. 2. Мы решили сегодня пообедать в ресторане и поэтому не .. Мне не нравился этот спектакль. Он обещал прийти ко мне вчера вечером. но почему-то не позвонил. Он ещё не учил эти правила. Вчера мы не встретились. Explicaţi folosirea aspectelor după negaţie. 1. Он так и не пришёл. 13. В этом семестре Георге не пропустил ни одного занятия. Мне не понравился этот спектакль. Ещё никто не просыпался в доме. (повторял—повторил) 4. Она встала.MORFOLOGIA Нет. он ещё не приезжал. 9. (изучали—изучили) 5. Он не приходил к нам на этой неделе. Нет.. Траян ке .. 3. Он долго нам не писал. он ещё не приехал.. 5. но так и не пришёл. Мне всё время не везло. Dacă acţiunea nu a fost efectuată o perioadă lungă de timp. Раньше я не понимал этого. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. Нет. Авдрей не сдал экзамена по биологии. Он не обращал внимания ни на кого.. 3. Exerciţiul 184. Дан никуда не уезжал. Он почувствовал ужас. 6. сошла вниз. 1. потому что оно было слишком сложное. (И. Dacă se neagă obţinerea rezultatului sau ducerea acţiunii pînă la capăt. Мы не нашли в зале ни одного свободного места.. 8. Dacă acţiunea nu a avut loc şi în momentul vorbirii nu se mai aşteaptă efectuarea ti: Он обещал позвонить мне вечером. Адриана не сдала экзамена по русскому языку. 4. В воскресенье я не отдыхал. 7. Сегодня я не 240 . (готовили—приготовили) 7. De exemplu: Я не решил эту задачу. . Дан не передал мне твоей записки. 4. (готовил—приготовил) 6.. Я не . потому что у меня не хватило времени.. Огонь долго не гас. 15. но это исключительный случай. Во время каникул я работал над проектом и совсем не отдохнул. 10. домашнее задание. 3. Я ке нашёл эту книгу. Я не заметил в его словах противоречий. Он ещё не .. обед. Citiţi exemplele date mai jos. 12. В этом году я не отдыхал. Я ещё не изучал эти правила. я ещё не получал посылку. 8. 9. оделась. Мы давно не встречались. 7. 14. Ты получил посылку? Нет. 2. Exerciţiul 186. Он не выучил эти правила.. 5. (Вера Панова) 2. хотя целый день ходил по магазинам.. Наша группа не сдавала экзамена по русскому языку. все уроки. По программе он идёт во втором семестре. Экзамен будет в пятницу. В воскресенье я работал над проектом и не отдохнул. потому что она была слишком трудная. я ещё не получил посылку. Мы давно с ним не встречались. Мне не повезло: я не попал на стадион. 10. потому что не подготовилась как следует. хотя занимался целый день. Этот ученик не . Exerciţiul 185. С. Он не обратил внимания на вошедшего. Вы меня не поняли. 1. Он не усвоил это правило. экзамена по математике: он плохо подготовился. Она долго не отвечала на моё письмо. какого никогда не чувствовал. Verbele de aspect perfectiv se întrebuinţează in următoarele situaţii: 1. Этого раздела математики мы не .

сегодня окно... Он учил стихотворение. (отдыхали—отдохнули) 13. но не решил её. но не изучил её. Мы ещё не .. (гасла—погасла) 16.. la timpul viitor. потому что у меня просто не хватило времени. (приходила— пришла) 12. (открывал—открыл) 14. Она рассказала ему то. Николай долго учил меня играть в шахматы. потому что времени было слишком мало. 1. к семинару по политэкономии. но не отдохнули. 241 . (рассказывала—рассказала) 9.. Он решал эту задачу.. но так и не научил. цветы. . cităm: буду выполнять (задание) — выполню буду готовить (обед) — приготовлю буду делать (упражнения) — сделаю буду изучать (грамматику) — изучу буду мыть (посуду) — помою буду переписывать (статью) — перепишу буду писать (сочинение) — напишу буду повторять (урок) — повторю буду рассказывать (о путешествии) — расскажу буду решать (задачу) — решу буду рисовать (картину) — нарисую . Verbele de aspect imperfectiv exprimă acţiuni repetate sau de lungă durată: Мы будем встречаться каждый день. 4. . De exemplu: Дочь будет готовить обед.. а она всё не . (готовился—подготовился) 11. Её ждали.. (звал—позвал) 10. ASPECTUL VERBELOR LA TIMPUL VIITOR [Употребление видов в будущем времени] Verbe fără negaţie 1. pînă la obţinerea rezultatului.. 6. Я ещё не . но не выучил его.VERBUL .. Она сдавала экзамен. Dintre cele mai frecvente verbe-perechi cu acest sens al acţiunii. буду стирать (бельё) — выстираю буду строить (дом) — построю буду убирать (комнату) — уберу буду учить (стихи) ~ выучу буду читать (книгу) — прочитаю 2. (звонил—позвонил) Exerciţiul 187. Я пытался открыть окно и не . ce va face subiectul acţiunii. (поливал—полил) 8... что она ещё никогда никому не . Свеча долго не ... Citiţi propoziţiile date mai jos. . Verbele de aspect imperfectiv. Он изучал грамматику. De exemplu: Дочь приготовит обед. но не сдала его. 2.. De exemplu: Мы встретимся сегодня. Не могу идти гулять с вами. . Verbele de aspect perfectiv exprimă acţiuni care vor avea loc o singură dată şi nu se vor mai repeta.. Мы отдыхали полчаса. давайте посидим ещё немного. Почему ты пришёл сюда? Тебя никто не .. Я не . 5. Explicaţi folosirea aspectului perfectiv după negaţie. arată cu ce se va ocupa.. 3.. .. (открывал—открыл) 15.. Verbele de aspect perfectiv exprimă convingerea că acţiunea va fi dusă pină la capăt. Он давно нам не .

а послезавтра ещё раз прочитаю несколько раз 242 . Explicaţi întrebuinţarea aspectelor Ia viitor.. Он не поймёт этого. Он выполнит любое задание. Горький) 2. 2. 1.MORFOLOGIA Dintre cele mai frecvente verbe-perechi cu acest sens al acţiunii. буду юристом. cităm: буду давать (свои книги ему) — дам будем видеться (часто) — увидимся буду вспоминать (вас) — вспомню буду напоминать (о собрании) — напомню буду посылать (сыну деньги) — пошлю буду приглашать (его в гости) — приглашу буду сообщать (вам все подробности) — сообщу буду указывать (на недостатки) — укажу 3. Verbele de aspect perfectiv cu negaţie exprimă imposibilitatea efectuării acţiunii: Он не сдаст экзамена по химии: он плохо подготовился. Он не решит этой задачи: она слишком трудная для него. cu negaţie. (М. Citiţi propoziţiile date mai jos. în unele situaţii. cităm: буду гладить (бельё) — не выглажу буду готовиться (к экзамену) — не подготовлюсь буду делать (упражнения) — не сделаю буду объяснять (прави. наблюдать . читать.ю) — не объясню буду переписывать (сочинение) — не перепишу буду решать (задачу) — не решу буду рисовать (картину) — не нарисую буду учить (новые слова) — не выучу буду читать (этой книги) — не прочитаю Exerciţiul 188. atunci se poate folosi particula de întărire никак: Я никак не открою дверь. Dintre cele mai frecvente verbe-perechi cu acest sens al acţiunii. Dacă acţiunea are loc în momentul vorbirii. Verbele de aspect imperfectiv.. Он не будет сдавать экзамен. буду работать. exprimă acţiuni care nu vor fi efectuate din diferite motive: Он не будет рисовать картины. verbele de aspect perfectiv pot exprima posibilitatea (eventualitatea) realizării acţiunii în prezent sau în viitor: Только он поймёт меня. Я думал: кончу учиться. не не не це не не не не не Această propoziţie are sensul: Я не могу открыть дверь. позволю егбе эту роскошь. Verbe cu negaţie 1. Această propoziţie are sensul: „Numai el mă va putea înţelege". Această propoziţie are sensul: „El poate (este în stare) să îndeplinească orice sarcină". Завтра я отдохну.

Если будешь трудиться. После обеда я сделаю упражнения по физике. 8. 11. 6. Ты не можешь решить эту задачу. Он не выполнит это задание. Вечером ученик будет писать сочинение. 8. 2. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. 12. 4. Я никак не могу усвоить это правило. Утром он нарисует картину. На этой неделе я разберу свои книги. Я (слушать) концерт дома. Слезами горю не поможешь. поймёт. Я сообщу вам все подробности. 9. 5. exprimă imposibilitatea efectuării acţiunii. Ученик решит задачу. нигде не скрыться. (А. Он не сможет справиться с этим поручением. Обычно он берёт отпуск зимой. На этой неделе я буду разбирать свои книги. Когда я (написать) его. 12. 7. după modelul dat. 4. precedate de negaţie. 1. Мы (рассказывать) вам о нашем путешествии. После обеда я буду укладывать вещи в чемодан. Метеорологи (сообщать) регулярно сводку погоды. 4. С. 3. 9. 5. Эту книгу Шолохова я непременно куплю. как я. 2. 10. Ты не сможешь подготовиться к семинару за два часа. На филологическом факультете мы (изучать) зарубежную литературу. Только он может вас выручить. Перед домом мы будем сажать цветы и деревья. которые требуют переделки. (Пословица) 12. Я буду напоминать ему его обязанности.VERBUL ваши замечания и начну работать над теми местами. Мы (рассказать) вам о нашем путешествии. 11. 4. Puneţi verbele din paranteze la viitor simplu sau compus. никуда не уйти ему от него. Белинский) 8. 3. Model: Он не может выполнить это задание. Она никак не может привыкнуть к новому коллективу. Вечером метеорологи (сообщить) сводку погоды. Ребёнок не может поднять этот чемодан. Exerciţiul 191. 1. Создаёт человека природа. 3. Сначала я (убрать) в комнате. а потом (готовить) домашнее задание. Островский) 3. Сегодня я (писать) письмо своим родным. (Н. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества. Из чёрного не сделаешь белого. чго он за человек. Только они могут нам помочь. 7. 8. Дочь уберёт квартиру. Memoraţi cîteva din proverbele date mai jos. 11. Пушкин) 6. Я буду сообщать вам все подробности. Дан решит эту задачу: он хорошо подготовлен по математике. Мы будем видеться каждый день. но развивает и образует его общество. Только он может ответить на ваш вопрос. (В. 9. 10. Лёжа хлеба не добудешь. 11. Шило в мешке не утаишь. 1. Завтра я переделаю статью. Завтра я буду читать эту книгу. 12. Продавец (выбрать) вам хороший галстук. Transformaţi propoziţiile. Вечером ученик напишет сочинение. Ты долго (думать) над этим вопросом? 6. Exerciţiul 189. Завтра я прочитаю эту книгу. 1. 5. После обеда я буду читать этот роман. 4. schimbînd forma predicatului. Reţineţi că verbele perfective. 6. 5. Не всякий вас. Я напомню ему его обязанности. то зимой пригодится. Exerciţiul 192. Я никак не могу найти свою папку. Мы увидимся вечером. В этом году мы (отдыхать) в горах. Он не может понять это правило. 2. Ученик будет решать задачу. я (готовиться) к завтрашним занятиям. ни одного не поймаешь. Что летом родится. 2. 9. Дочь будет убирать квартиру. Утром он будет рисовать картину. Завтра я буду переделывать статью. la timpul viitor. Г. Утром я уложу вещч в чемодан. Только она может меня понять. Я (послушать) концерт народной музыки. Я никак не пойму. 10. Ты (подумать) над этим вопросом? 5. За двумя зайцами погонишься. век будешь кормиться. а в этом году возьмёт летом. 7. 243 . 7. После обеда я буду делать упражнения по физике. 3. 10. 13. Exerciţiul 190.

244 . Verbele ds aspect perfectiv. повесить. Прочитайте эту книгу. взять. Не изведав горя. положить. De exemplu: Дайте. exprimă o rugăminte. 10. Посмотрите эту пьесу. la modul imperativ. пожалуйста. газету. позвонить. Ds exemplu: Прочитайте эту книгу. проверить ş. Запомните это правило. Из песни слова не выкинешь.a. зажгчь. în această situaţie. de asemenea. Напишите мне ваш адрес. Отдохните немного. Verbele de aspect perfectiv pot exprima. 8. пожалуйста. însă. закрыть. la modul imperativ. исправить. мне. выключить. пожалуйста. Включите. она очень интересная. вы получите большое удовольствие. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. Приходите к нам сегодня на ужин. повторить. Exemple: Дайте мне. Можно посмотреть ваш альбом? — Смотрите. включить. un ordin. Одной рукой узла не завяжешь. erupte: Все поняли? Теперь пишите! Что же вы замолчали? Рассказывайте. Uneori. 2. поставить. în asemenea construcţii. Купите мне. b) invitaţie politicoasă la o acţiune: Раздевайтесь. verbele de aspect perfectiv exprimă o rugăminte insistentă sau chiar о poruneă. ваш карандаш. c) aprobare de a săvîrşi o acţiune: Мэжао включить телевизор! — Включайте. сказать.MORFOLOGIA 6. Помогите ему перевести эту статью. 9. пожалуйста. открыть. телевизор. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. вашу ручку. De exemplu: Разденьтесь и пройдите в комнату. и проходите в комнату. iar enunţul pierde nuanţa de politeţe. exprimă următoarele sensuri: a) îndemn la începerea sau continuarea unei acţiuni în. întîlnim următoarele verbe: дать. пожалуйста. şi un verb de aspect perfectiv poate să exprime o rugăminte politicoasă. Verbele da aspect imperfectiv. не узнаешь и радости. un sfat cu caracter concret. o poruncă. окно. показать. ASPECTUL VERBELOR LA MODUL IMPERATIV 1. Foarte frecvent. Что же вы остановились? Читайте дальше. 7. купить. Откройте. достать. пожалуйста. Выучите наизусть это стихотворение.

11. Открывайте! Открывайте окно! Я не боюсь холода. я давно его не видел.. Слушайте внимательно. . Разденься. 10. 4.. говорите. гасите сгет. прошу вас. садитесь. • писать—написать . Преходите. Можно открыть окне? 6. осторожней. 5. 1. давай мне портфель. Можно стереть с доски? Exerciţiul 196. Пожалуйста.. пить—выпить Не спешите. окно. Читайте медленнее. садитесь! 8... мы вас слушаем. Укрепляйте нервную систему. Оставьте меня в поксе. как добраться до музея. 12. 9.. Рассказывайте подробнее. 7. 3. 6. приходите чаше! 7. Exerciţiul 193. 14. . ежедневно гуляйте. мне свой адрес. Можно включить телевизер? 3. Exerciţiul 195. Снимай пальто. 16. Хочешь прочту тебе письмо от матери? — Читай. 10. De exemplu: Ежедневно делайте зарядку! Изучайте иностранные языки! Занимайтесь спортом! e) rugămintea de a schimba modul de desfăşurare a acţiunii: Говорите громче. Переведите этот текст на русский язык. 5. Возьмите Еаши тетради. . а только главные мысли. чай очень горячийговорить—сказать 5.. Сотрите с доски. как добраться до вокзала' . Citiţi exemplele de mai jos. 9... Говорите громче: здесь ничего не елкшко. Зажгите. 13. Пкши аккуратнее. Записывайте не всю лекцию. Уходя. Пишите. он вам понравится.. 8. Говорите. — повторил он... 17. 4.. аккуратнее. пожалуйста.. Можно посмотреть ваши фотографии? 2. пожалуйста. громче. 3. радио.. 2.. ежедневно делайте зарядку и принимайте холодный душ. 1. у нас тепло. Раздевайся. пожалуйста. Скажите. 1. Мсжко взять вашу ручку? 7. 6. . Рассказывайте дальше. Introduceţi în locul punctelor imperativul de aspect corespunzător. которые вы хорошо знаете. Explicaţi întrebuinţarea imperativului de aspect imperfectiv. свет..VERBUL d) îndemn la o acţiune repetată sau de durată. А теперь .. пожалуйста. здесь так жарко. Можно зайти к вам сегодня? 4. рассказывать—рассказать 3. прошу вас. здесь ничего не слышно. Răspundeţi afirmativ la întrebări. чтобы не разбить стекло.. мы вас слушаем. я его псложу. un sfat cu caracter general. Reţineţi că pentru exprimarea aprobării se foloseşte imperativul de aspect imperfectiv. . о своём сыне. 18. . Выучите новые слова и выражения. Можно позвонить вам завтра? 5. Включите. Exerciţiul 194. Посмотрите этот фильм. Citiţi exemplele de mai jos. здесь очень жарко. 245 . 1.. пишите! Почему вы не пишете? 4. Explicaţi folosirea imperativului de aspect perfectiv. Пишите разборчиво. подробнее. Храните деньги в сберегательной кассе. Употребляйте только те слов?. чередуйте умственный труд с физическим. раздевайтесь. медленно.. . 11. 15. пожалуйста. 2. стакан чаю. Model: — Можно сесть на это место? —• Пожалуйста. Следите за вашим здоровьем! Соблюдайте режим дня. открывать—открыть 2. Позвони мне вечером.

după negaţia не. Exemple: Не упади с лестницы. Не покупай такую ручку. испачкаться. Pentru întărirea sensului de prevenire se foloseşte cuvîntul смотри — смотрите: Смотри. în situaţia în care vrem să prevenim săvîrşirea unei acţiuni nedorite. Дайте ргбён'су молока. Закройте дверь. заболеть. Купи такую ручку. не пролейте кофе на скатерть. утонуть. пожалуйста. 2. окно. după negaţia не se foloseşte imperativul de aspect imperfectiv. нг обожгись. 5. 3. Поставьте сюда ваши вещи. 8. не опоздайте на ужин. не заблудись в лесу. б. заразиться. exprimăm această intenţie printr-un verb de aspect imperfectiv. Не зажигай больше свет. окна. Не забудь выключить свет.. заблудиться. Огпкрэп пожалуйста. потерять. Explicaţi întrebuinţarea imperativului de aspect imperfectiv şi perfectiv după negaţie. что ты иг можгшь выполнить. 7.. date mai jos. Не ставь сюда кресло. 9. 5. уронить. мой адрес. записывать—записать заходить—зайти. Не открывай. 7. Никогда нг обгшдй того. . Comparaţi propoziţiile fără negaţie şi cu negaţie: Сотрите с доски.. . Не потеряй ключ. не опаздывай больше! Exerciţiul 197. Не закрывай дверь. Смотрите. 6. не упадите в яму. De regulă. Не забудь принести альбом. Не уходите до моего возвращения. Нг закрывайте окно. 13. 4. в комнате душно. 1. în propoziţii negative şi schimbaţi aspectul verbului la imperativ. Купи эту рубашку. не поставь сюда кресло: здесь сквозняк. Смотрите.. Будьте осторожны. Citiţi propoziţiile date mai jos. în această construcţie se folosesc mai ales următoarele verbe: опоздать. 1. простудиться. не простудись. 10. забыть.. пожалуйста. сломать. Закройте дагрь в комнату. упасть. 2. ошибиться. разбить. Нз гозорите ему обо мне ни слова. 2. Поставь сюда чемодан. Положите кяяги в шхаф. Не задерживайся сегодня на работе. Exerciţiul 198. 11. . 4. Включи. chiar atunci cînd este vorba de o acţiune care are loc o singură dată. Оденься потеплее.. пожалуйста. . 7. который ты мне обещал.. телевизор. Aspectul verbelor la modul imperativ cu negaţie 1. смотри. De exemplu: Смотри. Позвоните Model: 246 . Dacă vrem să prevenim repetarea unei acţiuni nedorite. Смотри. другого у нас нет. Почему ты так редко заходишь ко мне. 12. чаше. Не стирай с доски. Не спрашивайте меня большг о ней.. Transformaţi propoziţiile afirmative. Осторожно. ежедневно все лекции. 3. етцг езгглэ. ко мне завтра. Imperativul de aspect perfectiv se foloseşte.. 14.MORFOLOGIA 6. Не ставь сюда чемодан.

. Не разбей пластинку. (пачкать—испачкать) 5. (оставлять—оставить) 2. что мы готовим ей подарок. Принести тебе новый журнал? 8. Reţineţi că imperativul de aspect perfectiv cu negaţia ne exprimă o prevenire. они ещё будут нужны. она чужая. прекращать — прекратить. 6. Будьте добры. сломать игрушку.. (вспоминать—вспомнить) 11. Не . (спорить—поспорить) ASPECTUL PERFECTIV ŞI IMPERFECTIV AL VERBELOR FOLOSITE LA INFINITIV 1. с Вдадом: он не будет с тобой долго разговаривать. больше о нём: он этого не заслуживает. не разбуди ребенка. Смотри. Не . Răspundeţi negativ la întrebările date mai jos. Смотри. не . Din categoria verbelor care arată începutul. De exemplu: Он начал писать новый рассказ. 7. Дверь только что покрасили. (пасть—упасть) 6. не . принести учебник по математике. 10. Купить газету? 4. ребёнка одного дома. Тебе налить воды? 9. 10. Alcătuiţi propoziţii imperative negative cu sensul de prevenire a unei acţiuni. Взять теб: что-нибудь в библиотеке? 7.VERBUL мне завтра. переставать — перестать. Citiţi propoziţiile date mai jos. 9. 5... Включить телевизор? 2. Смотри. continuarea sau sfirşitul unei acţiuni se întrebuinţează numai infinitivul de aspect imperfectiv.. потерять вещи. Exerciţiul 201. Смотри... отстать от товарищей.. M o d e l : Разбить пластинку. Exerciţiul 199. După verbele care arată începutul. не потеряй ключ... Будь осторожен. я хочу послушать концерт лёгкой музыки. свет в комнате. стать. Infinitivul de aspect imperfectiv este obligatoriu.. Он перестал посещать клуб. забыть принести тетрадь. Открыть окно? 6. 9. Зажгите. 8. (терять—потерять). (говорить—сказать) 4. Не опоздай на занятия.. не . здесь глубоко. Не урони фотоаппарат. не . Здесь скользко. приучать— приучить. держи его крепче. Рассказать ей об этом? 10. он завтра будет мне нужен. костюм. разлить кофг. пожалуйста. 8. здесь очень скользко. 1. опоздать на поезд. continuarea sau sfirşitul unei acţiuni fac parte următoarele: начинать — —начать. продолжать. Разбить графин. o avertizare. время на пустые разговоры. Exemplul 202. Не . Model: — Позвонить тебг вечером? — Не звони. (забывать—забыть) 8.. folosind îmbinai ile de cuvinte date mai jos. 1. Смотри. .. Не . он чужой. Не . встаньте. руки. 11. Не оставь где-нибудь мою книгу. Не разбей случайно окно. 4. Introduceţi în locul punctelor forma de imperativ a verbelor date în paranteze (punînd-o la aspectul corespunzător). Не . 2. 10.. 247 . Не выбрось случайно конспекты. Запереть дверь? Exerciţiul 200.. (пачкать—испачкать) 3. с Владом: он обижается. меня не будет дома. Не заболей. не . радио. Не трогай грязные вещи. de asemenea.. отвыкать— отвыкнуть. кончать — кончить.. Тебя подождать? 5. Не . приниматься — приняться. (выключать—выключить) 9. заприте дверь. Пожалуйста. după următoarele verbe: привыкать — привыкнуть. 1. этот карандаш. Смотри. Не упади. 2. бросать — бросить. Зажечь сзет? 3. не простудись. 3. испачкать рубашку.. (терять—потерять) 7.. (спорить—поспорить) 12.. Дорине. не утони.... Они продолжали обсуждать этот вопрос и на другой день.

(А. Нам всегда удазалось дэстатъ билеты на концерт. разлюбить. (Н. S2 utilizează aspectul perfectiv. Чехов) Он учится играть в шахматы. Я очень скоро привык ухаживать за больной матерью и в известные часы подавать ей лекарства. стараться. cuvintele care exprimă o dorinţă. пытаться.MORFOLOGIA отучать — отучить. După verbele corespunzătoare de aspect imperfectiv se foloseşte. Ей было уже 18 лет. Он успел прочитать все книги по данному вопросу. советовать) sau о necesitate (надо. которое устало ненавидеть. Ей понравилось играть в теннис. o intenţb (хотгть. П. обгщатъ). Он всегда успезает читать книжные новинки. Аксаков) Он отвыкает читать лёжа. ci numai substantive verbale. — dacă verbul la infinitiv exprimă dorinţa ca acţiunea să aibă loc o singură dată. 3) După verbele забыть.. (А. Некрасов) Он избегает встречаться со мной. Мне надоело слушать одно и то же. уставать — устать. надоедать — надоесть. успеть şi удаться se tivul ds aspect pîrfectiv. понравиться. Чехов) Мать приучает детей класть всё на место. Он избежал спора с ним. что забыл запереть дверь. Observaţii 1) După formele de aspect perfectiv ale verbelor полюбить şi понравиться este obligatoriu infinitivul de aspect impsrfectiv. 4) După. cit şi cel de aspect imperfectiv. угозаризать.rfectiv. избегать. П. Нам всегда удавалось доставать билеты на концерт. 2) După verbul de aspect perfectiv избежать nu pot fi folosite verbe la infinitiv. De exemplu: utilizează exclusiv infini- H i лестнице я вспомнил. наскучить. То сердце не научится любить. учиться — научиться. должно) S2 poate utiliza infinitivul de amb. необходимо. De exemplu: Я иногда заоызал зайти к своим приятелям. Отец приучил нас вставать в семь часов. Exemple: Он привыкает соблюдать чистоту и порядок. se utilizează aspectul imperfectiv. 248 .b aspîcte şi anume: — dacă verbul la infinitiv exprimă dorinţa ca acţiunea să fie repetată. нужно. cit şi un infinitiv de aspect perfectiv. полюбить. De exemplu: Он избегал спорить с ним. în funcţie de sens. Он научился играть в шахматы. (С. atît infinitivul de aspect p. Я ниогда заоызал заходить к своим приятелям. Ол всегда успевает прочитать книжные новинки. iar după formele de aspect imperfectiv ale aceloraşi verbe se poate utiliza atît un infinitiv de aspect imperfectiv. но в семье ещЗ не отвыкли считать её маленькой. Мне удалось достать билеты на этог спектакль. un îndemn (просить.

Они продолжали спорить об этом романе и после заседания литературного кружка. кончить убирать. но продолжал (изучать—изучить) русский язык. 3. Он продолжал работать. Он кончил факультет. 2. 4. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. без чьей-либо помощи. 5. Я устал (возражать—возразить) ему. 9. folosind următoarele îmbinări de cuvinte: Начать готовиться. 10. Она пгрестала глядеть на улицу и шила около двух часов. Я хочу встретиться с ним. Cit. 13. После замечания учительницы Раду перестал говорить на уроках. <•>. 1. 12.Она привыкла (рассказывать—разсказать) ему обо всём. Девушка налила себе чаю. 7. взяла кусок ржаного хлеба. Я надеюсь увидеть его сегодня. Я привык (смотреть—посмотреть) новые фильмы в первый день. ideea se redă prin infinitivul de aspect perfectiv. Пушкин) 7. 1. 5. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. 1. 3. De exemplu: Он хочет изучить русский язык. 11. 10.VERBUL Comparaţi: Aspectul imperfectiv Aspectul perfectiv Я хочу встречаться с ним. (М. Я избегал (ссориться—поссориться) с ним. Мы начали (собирать—собрать) свои вещи. хотя уже было поздно. не приподнимая головы. все зааплодировали. Нам удалось (доставать—• —достать) билеты на концзрт. Горький) 4. Exerciţiul 206. 6. С. Exercifiul 203. 2. Ему понравилось (ловить—поймать) рыбу удочкой. девочка кончала убирать квартиру. начать изучать. 6. Он привык рано (ложиться—лечь) и рано (вставать—встать). Он привык (решать—решить) все вопросы сам. Он стал (увлекаться—• —увлечься) музыкой. Dacă verbul la infinitiv exprimă o acţiune de lungă durată sau nelimitată în timp. 3. 8. 7. 8. aspectul cerut este cel imperfectiv. Он начал недавно изучать французский язык. Раду кончил (чертить—начертить) свой проект. 3. Почему вы перестали (посещать—посетить) наш кружок? 5. Он продолжает (писать—написать) свой роман. Мне надоело (напоминать—напомнить) ему всё время об этом. 2.ţi propoziţiile date mai jos. Exerciţiul 205. Alcătuiţi propoziţii. Она обещала написать нам с курорта. Exerciţiul 207. Dacă пг interesează şi rezultatul acţiunii. Она стала лучше (произносить— —произнести) по-английски. 4. Он начал собирать монеты ещё с детства. Когда мать пришла домой. Я написал Дойне 249 . Он бросил (курить—покурить). посолила и стала есть. 9. Мне нужно принимать это лекарство. Он научился (кататься—покататься) на коньках. Он стал заниматься музыкой. 1. Когда он кончил читать доклад. кончить завтракать. 8. Explicaţi întrebuinţarea infinitivului de aspect imperfectiv. кончить решать. кончить читать. Девочка принялась (убирать—убрать) в своей комнате. Я устал (повторять—повторить) ему одно и то же. Он стал регулярно (посещать—посетить) занятия. 14. 4. 2. Она обещала писать нам с курорта. Alegeţi din paranteze infinitivul de aspect corespunzător. Дети научились (читать—прочитать) и (писать—написать). 9. Она полюбила (гулять—погулять) по утрам в саду. Мать приучила детей (мыться—вымыться) холодной водой. начать писать. Exercifiul 204. (А. Он забыл (выключить—выключать) свет. Мне нужно принять это лекарство. De exemplu: Он хочет изучать русский язык. 10. Мне надоело с ним (спорить—поспорить). Я надеюсь видеть его часто. Мы успели (готовить—приготовить) домашнее задание.

Я просил его (звонить—ПОЗЕОННТЬ) мне сегодня вечером. Я просил его продать мне скрипку. 7. (А. Я просил его (звонить—позвонить) мне каждый вечер. arată că realizarea acţiunii nu este posibilă: Вам не выполнить эту работу без помощи товарищей. но лицо его было злым и напряжённым. но я его не понял. de cele mai multe ori. Exerciţiul 208. este de aspect imperfectiv. După verbele care exprimă un îndemn sau o intenţie (просить. • Ты должен мне помогать. Он хочет встать рано. exprimă o interdicţie: Не повышать голоса! 2. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. Он просил меня (будить—разбудить) его завтра в шгеть часов утра. Он пытался принять независимый и презрительный вид. Эксперименты нужно (заканчивать—закончить) к пятнице. Infinitivul de aspect imperfectiv. 6. Этот спектакль надо посмотреть. З. după negaţie. 250 . Citiţi exemplele date mai jos. 1. Помещение нужно проветрить. решить. Exerciţiul 210. 8. П. Он хочет выписывать этот журнал. Infinitivul de aspect perfectiv. Мы успели (садиться—сесть на последний трамвай. 4. Он обещал (приехать—приезжать) к нам каждое лето. 5. Мы должны встречаться каждый день. Он хочет выписать этот журнал. 1. Exerciţiul 209. Антонов) 5. Нужно положить книги в шкаф. Он просил меня (будить—разбудить) его каждый день в шесть часов утра. 10. 6. Он просил меня будить его по утрам. Человек по натуре своей — художник. иначе он не закончит работу в срок. Влад обещал нам писать из дома отдыха. Infinitivul de aspect perfectiv şi imperfectiv după negaţie 1. Сегодня я хочу (смотреть—посмотреть) по телевизору фильм. 7. 3.a. 10. 12. Родители обещали присылать мне деньги каждый месяц. но забыл его (опутисть — опускать) в псчтсгый яикк. 6. обещать ş. Ты должен мне помочь. Иван Саввич уехал в город и обещал вернуться только на следующий день. Надо сразу отвечать на письма. 11. С. 12. Нужно проветривать помещение. Нужно класть книги в шкаф.'Дом надо (сдавать—сдать) в эксплуатацию к намеченному сроку. 8. (М. Извншште. Он хочет вставать рано. 11. Мы убгдили его (посещать—посетить) чаще литературный кружок.). după negaţie. (С. Мы должны встретиться сегодня. Он обгш а л (приезжать—приехать) к нам летом. советовать. Тебе надо ложиться спать рано. и мы пытаемся служить как умеем. Желал ты славы — и добился. 2. что я забыл (предупреждать—предупредить) Еас. (Галина Николаева) 4. 7. 9. 2. Он пытался (объяснять— —объяснить) мне это правило. По утрам нужно открывать окна. Пушкин) 2. Я. Нужно (оказывать—оказать) ему помощь. infinitivul precedat de negaţie. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним. Я надегсеь встречаться с ним часто. Explicaţi întrebuinţarea verbelor ia infinitiv. 6. Нужно проветрить помещение. 5. Чехов) 3. 7. Я надеюсь встретиться с ним завтра. Горький) 9. 5. (А. Влад обещал нам написать из дома отдыха. 9. Тебе надо лечь спать рано. Он всюду так или иначе стремится внесить в свею жизнь красоту. Строителям удалось (сдавать—сдать) дом в эксплуатацию раньше намеченного срока. 4.MORFOLOGIA письмо. 1. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos. Хотел влюбиться — и влюбился.

3. не следует. 4. De exemplu: Нельзя читать чужие письма. în propoziţiile date mai jos. 9. Не повышать голоса! 6. 7. cere aspecte diferite: — cuvîntul нельзя cu sensul „nu se poate. în funcţie de sensul cu care este folosit. Тебз не поднять этот чемодан. Он просил меня не включать телевизор. 4. Exerciţiul 211. Н.\ERBUL Comparaţi propoziţiile fără negaţie şi cu negaţie: 1. Я решил ответить на его письмо. nu este voie. не нужно. 5. 3. брать ничего без разрешения! 5. Он уговорил меня уехать завтра. 251 . Олимпия решила купить себе белую кофту. este imposibil" cere după el. — cuvîntul нельзя cu sensul „nu ss poate. 3. Не вставать! 9. Ему не понять этого. 7. Он посоветовал мне купить этот костюм. Не разговаривать! Exerciţiul 212. Мы договорились не встречаться на этой неделе. Он посоветовал нам посмотреть новый фильм. 11. 8. 1. Вам не стоит знакомиться с моим соседом. Тебе не решить этой задачи бгз помощи пргподазателя. Он посоветовал мне купить эти туфли. Construcţiile не надо. Мы услозились встретиться сегодня после работы. M o d e l : Он решил остаться дома. почему вы опоздали. ExpHcaţi folosirea verbelor de aspect perfectiv şi imperfectiv după negaţie. 2. 11. 3. 4. Вам стоит познакомиться с моим соседом. Он уговорил меня не уезжать завтра. не стоит cer infinitivul de aspect imperfectiv. este cu neputinţă. 12. 2. Вам не следует покупать месячный билет на автобус. На этот спектакль ужг не достать бллгты. Он обещал не возвращаться домой до восьми часов гечера. Нужно объяснить. 4. Ему не справиться с этим заданием. Cuvîntul нельзя. 6. Он просил меня зажечь свет. 12. Он посоветовал мне не покупать этот костюм. Эту пьесу не надо смотреть. Мы договорились встретиться на этой неделе. Вам не разобраться в этом вопросе. Citiţi propoziţiile date mai jos. Он попросил меня сказать об этом его родителям. Мы убедили его вступить в этот кружок. он слишком тяжёлый. 5. Эту книгу надо прочитать. Отсюда нам не услышать звонка. Эту книгу не надо читать. Профессор рекомендовал мне изменить тему дипломной работы. Он решил не оставаться дома. Не садиться! 3. 2. Эту пьесу надо посмотреть. Он обещал вернуться домой до восьми часов. 10. Не нужно объяснять. Comparaţi propoziţiile cu negaţie şi fără negaţie: 1. 1.'6. Мы решили не приглашать гостей. Мы решили пригласить гостей. Мы уговорили его согласиться на эти условия. puneţi negaţia не înaintea infinitivului şi schimbaţi aspectul verbului. 5. почему вы опоздали. Он просил меня включить телевизор. de obicei. 8. 10. este interzis" cere după el infinitivul di aspect imperfectiv. 4. Он просил меня оставить его одного. 2. Вам следует купить месячный билет на автобус. infinitivul de aspect perfectiv De exemplu: В эту комнату нельзя войти: сломался замок. Дан убедил меня остаться дома.

мы помешаем людям.) 2. Этот вопрос нельзя обгужцать. потому что . сломался выключатель.. Ноги так распухли. передать) словами всё. 2. что сапоги нельзя (снимать. До проводов нельзя дотронуться. Нельзя зажигать спички на территории склада. Его нельзя обманывать. 2. Alegeţi din paranteze verbul de aspect corespunzător. войти) в зал: там идёт совещание. 9. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile date mai jos.) 3. Вам нужно встретиться с Виктором. 12.. Спички нельзя зажечь: они совсем сырые. Об этом нельзя забыть.. достать) ни в одном книжном магазине.. 5. В этом месте улицу переходить нельзя. Этот фотоаппарат стоит купить. он слишком тяжёлый. что я видел. Ему нельзя звонить. Не надо ждать товарища. снять) пальто: ты простудишься. 4. Здесь нельзя отдохнуть. откуда доносилась песня. потому что . 2. Нельзя войти в лабораторию: она заперта на ключ.) 4. рассмотреть). 2. 2. 8. Этот ящик нельзя открыть. В этом месте улицу переходить нельзя. 3.. 1. Этот ящик нельзя открывать. разобрать). Это письмо нельзя прочитать.. снять). взять) чужие вещи. 9. t'4 ţ i . Нельзя (вмешиваться. 3. слишком шумно. Нельзя открывать окна. Нельзя было (запоминать. опоздать) на работу. 11. Этот вопрос нельзя обсудить. Нельзя включать приёмник. 4. мы помешаем другим людям.. Exerciţiul 216. 7. Model: Надо подождать товарища. 5.. Этот спектакль надо посмотреть. Нельзя (снимать. Эту книгу теперь нельзя (доставать. 8. Exerciţiul 215. . что ничего нельзя было (рассматривать. Вам следует остаться до конца собрания. На этот вопрос следует ответить. . Надо послать домой телеграмму. 6. 12. 6. дети спят. iar cel perfcctiv — o imposibilitate. . 1. здесь нет телефона. 6. дует слишком сильный ветер. Было так темно. Нельзя (брать. идут машины. .) 252 . Нельзя было (разблрать.MORFOLOGIA Exerciţiul 213. Transformaţi propoziţiile date mai jos în propoziţii negative. 3. . 4. 2.. здесь нет перехода. 7.' там проводят опасные опыты. 6.. В этом помещении нельзя открыть окна: они заклеены. потому что . 2. 10. 1. Об этом нельзя забывать. Нельзя входить в лабораторию. 7. Reţineţi că după cuvîntul нельзя verbul imperfectiv exprimă o interdicţie. Ему нельзя позвонить. Завтра вам надо встать рано. Нельзя (переда вать. (1. Нельзя (опаздывать. что улицу нельзя было перейти. Здесь нельзя отдыхать. 2. (1. Надо открыть окно. надо приходить вовремя. 11. 5. Completaţi frazele de mai jos folosind propoziţiile potrivite ca sens date in paranteze. заполнить) сразу все адреса. Здесь нельзя отдыхать. потому что . Citiţi exemplele date mai jos. Здесь нельзя отдохнуть. В комнате нельзя зажзчь свет. 3. 5. До проводов нельзя дотрагиваться. вмещаться) в чужие дела.. На этом вопросе следует остановиться. Здесь нельзя переходить улицу: перехода нет. В это помещение нельзя войти. Arătaţi cu ce sens este folosit cuvîntul нельзя şi explicaţi întrebuinţarea aspectelor. В это помещение нельзя входить. Было так много машин. Вам стоит познакомиться с Валентином. 8.. 10. Нельзя включить приёмник. у Exerciţiul 217. Этот чемодан нельзя (поднимать. 10. Его нельзя обмануть. 4. Отсюда нельзя звонить.. В комнате нельзя зажигать свет. Нельзя (входить. потому что . потому что . 11. 8. .. Отсюда нельзя позвонить. На этой улице нельзя построить дом. . Вам нужно прийти на совещание. 7. Exerciţiul 214. . потому что . 9.. Это письмо нельзя читать. На этой улицг нельзя строить дом. 1. Тебе нужно записаться в библиотеку. (1. (1. поднять"1. потому что ..

sau -ющ. -не. aspect (imperfectiv şi perfectiv). participiu reflexiv şi participiu pa&iv. Formarea participiului activ prezent [Образование действительного причастия настоящего времени] Participiul activ prezent se formează de la tema timpului prezent a verbelor de aspect imperfectiv. -ая. pasivă şi reflexivă). Participiu] activ are două timpuri: prezent şi trecut. 3. diateză (activă. număr şi caz. Formarea participiilor [Образование причастий] FORMAREA PARTICIPIULUI ACTIV [Образование действительных причастий] Participiul activ arată. iar participiu activ trecut îl au atît verbele imperfective cît şi cele perfective. Participiul are următoarele trăsături comune cu adjectivul: 1. sufixul -ащ. se conformează aceloraşi norme de construire a complementului ca orice altă formă verbală.sau -ящ. în limba rusă se disting forme de: participiu-activ.VERBUL PARTICIPIUL [Причастие] Participiul este o formă gramaticală care prezintă trăsături comune cu verbul şi cu adjectivul.(pentru conjugarea a Ii-a) — desinenţele adjectivale: -ий. arată însuşirea unui obiect şi răspunde la întrebările какой? какая? какое? какие? 2. că persoana sau obiectul respectiv efectuează sau a efectuat o acţiune. îşi schimbă formele (în cursul declinării) după gen. timp (prezent şi trecut). 3. Participiul activ se formează de la verbe nereflexive. Participiul are următoarele trăsături comune cu verbul: 1. Participiu activ prezent îl au numai verbele imperfective. Exemple: 1) читать — чита-ют — чита-ющ-ий знать — зна-ют — зна-ющ-ий 253 . tema prezentului se obţine prin înlăturarea desinenţei de persoana a 3-a plural. sub forma unei însuşiri.(pentru conjugarea I). -ее. Li care se adaugă: — sufixul -yuf. 2. are formă lungă şi formă scurtă. După cum se ştie. 4.

D. la care se adaugă: — sufixul -вш. G. любящих I.MORFOLOGIA нести — нес-ут — нее-ущ-ий писать — пиш-ут — пиш-ущ-ий 2) молчать — молч-ат — молч-ащ-ий говорить — говор-ят — говор-ящ-ий любить — люб-ят — люб-ящ-ин Foimele declinării participiului activ prezent Singular N. P. -не. любящих D. De exemplu: беречь — берёг — берёг-ш-ий помочь — помог — помог-ш-ий 254 . -ал.sau -tu— desinenţele adjectivale: -uîi. Sufixul -вш. Masculin Neutru Feminin любящий любящего любящему любящий.apare atunci cînd tema verbului se termină într-o consoană. -еретъ şi -нуть (dar care pierd sufixul -ну. любящего любящим (о) любящем любящее любящего любящему любящее любящим (о) любящем любящая любящей любящей любящую любящей (о) любящей Plural Pentru toate genurile N.la trecut) formează participiul activ trecut de la tema timpului trecut.apare atunci cînd tema verbului se termină într-o vocală. любящим A. A. любящие. De exemplu: нести — нёс — нёс-ш-ий спасти — спас — спас-ш-ий Verbele care se termină la infinitiv în -чъ. -ее. любящими P. De exemplu: чита-ть — чита-л — чита-вш-ин писа-ть — писд-л — писа-вш-ий люби-ть — любк-л — люби-вш-ий говори-ть — говор»-л — говори-вш-ий Sufixul -ui. I. любящие G. (о) любящих Formarea participiului activ trecut [Образование действительного причастия прошедшего времени] Participiul activ trecut se formează de la tema infinitivului sau de la tema timpului trecut a verbelor.

I. D. любившего D. Este vorba de verbele care au tema timpului trecut în vocală (вё-. А. любившие любивших любившим любившие. любивший G. Exemple: а) бороться — борющийся — боровшийся добиваться — добивающийся — добивавшийся стремиться — стремящийся — стремившийся интересоваться — интересующийся — интересовавшийся умываться — умывающийся — умывавшийся приближаться — приближающийся — приближавшийся 255 . любивший. любившему А. G. Р. Exemple: вёл — ведут — ведший расцвёл — расцветут — расцветший Participiul activ trecut de la verbu.i. любившего ли о I.1 идти este шедший.VERBUL умереть — умер — умер-ш-ии стереть — стёр — стёр-ш-ий погибнуть — погиб — иогиб-ш-ий погаснуть — погас — погас-ш-ий Excepţii: .г). расивё-. свергнуть — сверг — свергнувший исчезнуть — исчез — исчезнувший Unele verbe formează participiul activ trecut de la tema prezentului sau viitorului simplu. любивших любившими (о) любивших FORMAREA PARTICIPIULUI REFLEXIV [Образование возвратного причастия] Participiul reflexiv se formează ca şi participiul activ. iar la prezent sau viitorul simplu au tema în consoanele д şi m. (о) любившем Feminin любившее любившего любившему любившее любившим (о) любившем любившая любившей любившей любившую любившей (о) любившей Plural Pentru toate genurile N. Particula -ся se pune întotdeauna după desinenţe. любившим Р. Participiul activ trecut se declină conform normelor de declinare a participiului activ prezent: Singular Neutru Masculin N.

А. -ые. G. борющихся борющимися (о) борющихся FORMAREA PARTICIPIULUI PASIV [Образование страдательного причастия] Participiu pasiv pot avea numai verbele tranzitive. -ая. G. verbele perfective. А. борющегося борющимся (о) борющемся борющееся борющегося борющемуся борющееся борющимся (о) борющемся борющаяся борющейся борющейся борющуюся борющейся (о) борющейся Plural . I. Р. I. Р. la care se adaugă desinenţele adjectivale -ый. Exemple: а) читать — чита-ют — чита-ел/-ый изучать — изуча-ют — изуча-ел/-ый 256 . -ое. Participiul pasiv arată. Participiul pasiv are două timpuri: prezent şi trecut. sub forma unei însuşiri. Participiu pasiv trecut îl au. D. Participiu pasiv prezent îl au numai verbele imperfective. борющиеся борющихся борющимся борющиеся. că persoana sau obiectul respectiv suferă sau a suferit o acţiune efectuată de altcineva. de regulă. cu ajutorul sufixelor -ем (pentru verbele de conjugarea I) şi -им (pentru verbele de conjugarea a Ii-a). Formarea participiului pasiv prezent [Образование страдательного причастия настоящего времени] Participiul pasiv prezent se formează de la tema prezentului. D.MORFOLOGIA b) добиться — добившийся умыться — умывшийся встретиться — встретившийся отправиться — отправившийся одеться — одевшийся приблизиться — приблизившийся Participiul reflexiv se declină ca şi participiul activ: Singular N. Pentru toate genurile N. Masculin Neutru Feminin борющийся борющегося борющемуся борющийся.

-енн. după rădăcinile da-. G. любимыми P. Masculin любимый любимого любимому любимый. ana-. Р. la care se adaugă desinenţele adjectivale -ый. любимого любимым (о) любимом Singular Neutru любимое любимого любимому любимое любимым (о) любимом Feminin любимая любимой любимой любимую любимой (о) любимой Plural Pentru toate genurile N. -ое.şi -m-. любимым A. 257 . -ая. зна. искать şi влечь. любимых 1.formează participiul pasiv prezent de la tema infinitivului: давать — (даём) — даваемый признавать — (признаём) — признаваемый заставать — (застаём) — заставаемый De la verbele нести. D. participiile se formează cu ajutorul sufixului -OM: нести — несомый вести — ведомый искать — искомы îi влечь — влекомый Participiul pasiv prezent se declină ca şi adjectivele în consoană dură: N. cu ajutorul sufixelor -нн-. любимые. -ые. вести. А. I. (о) любимых Formarea participiului pasiv trecut [Образование страдательного причастия прошедшего времени] Participiul pasiv trecut se formează de la tema infinitivului sau a timpului trecut. любимых D. любимые G.I VERBUL b) любить — люб-ят — люб-гш-ый производить — производ-ят — производ-гш-ый руководить — руковод-ят — руководимый Un procedeu mai simplu de formare a acestui participiu este adăugarea desinenţelor adjectivale la forma persoanei 1 plural: читать — читаем — читаемый избирать — избираем — избираемый любить — любим — любимый производить — производим — производимый Verbele cu sufixul -ea-.

din tema infinitivului dispare. Sufixul -m.MORFOLOGIA 1. Sufixul -енн. изобрести— — изобрё-л) şi care au la prezent (sau viitor simplu) consoanele d. -е: сдела-ть — сдела-л — сдела-нн-ый написа-ть — написа-л — написа-нн-ый нарисова-ть — нарисова-л — нарисова-нн-ый прочита-ть — прочита-л — прочита-нн-ый 2.(-ённ-) apare atunci cînd tema infinitivului se termină în consoană sau în sufixul -u-. Sufixul -ни. sufixul -u.se foloseşte atunci cînd tema infinitivului se termină în -а(-я).apare (în formele participiului pasiv trecut) la următoarele categorii de verbe: a) verbe cu sufixul -ну-: свергнуть — свергнутый покинуть — покинутый завернуть — завёрнутый b) verbe terminate în -оть: приколоть — приколотый 258 . De exemplu: привести — привед-ут — привед-ён«-ый изобрести — изобрет-ут — изобрет-ённ-ый în formarea participiului pasiv trecut de la unele verbe cu infinitivul în -и-. precedat de o consoană. De exemplu: построи-ть — построи-л — постро-енн-ый изучи-ть — изучи-л — изуч-енн-ый принес-ти — принёс — принес-ённ-ый нанес-ти — нанёс — нанес-ённ-ый De la verbele cu tema timpului trecut în vocală (привести—привё-л. au loc următoarele alternanţe consonantice: т/ч: т\щ: д\ж: д\жд: з\ж: с\ш: ст\щ: б\бл: п\пл: в/ел: Ф1фл: м\мл: встретить заметить возвратить осветить обидеть разбудить освободить предупредить изобразить отобразить повысить бросить спустить употребить укрепить купить поставить разграфить накормить встреченный замеченный возвращённый освещенный обиженный разбуженный освобожд ённы й предупреждённый изображённый отображённый повышенный брошенны й спущенный употреблённый укреплённый купленный поставленный разграфленный накормленный 3. m. participiul pasiv trecut se formează de la tema prezentului (sau a viitorului simplu). în cazul acesta.

— любимая книга советской молодёжи. Студенческий драматический кружок. очень часто выступает по телевиденю.. (написавший. занятый занятого занятому занятый.. Писатель Николай Островский. пользуется большим успехом. Introduceţi în locul punctelor participii active sau pasive (date în paranteze). I. A.. написанный) 4. (руководящий. 1. артистом На.•'E'\Nl ^ занять — занятый понять — понятый начать — начатый обуть — обутый рыть — рытый Observaţie Participiul pasiv trecut se formează. Вдруг я вспомнил случай. I. художником. . . P.. студенческим драматическим кружком. G. нарисованный) 259 ... готовит новый спектакль. .ALA ' '•'-••'. G... в комнате свой портфель. de regulă. D. . писателем Николаем Островским.С | J 'Л 1ОТ ГА VERBUL c) verbe conţinînd sufixul -epe-: запереть — запертый вытереть — вытертый d) alte verbe (cu sau fără prefixe): бить — битый мыть — мытый прожить — прожитый взять — взятый' снять — снятый ' ' " r МПГ':C! . роман «Как закалялась сталь».. занятые занятых занятым занятые. (забывший. получил премию... — Роман «Как закалялась сталь». de la verbe de aspect perfectiv. . acordîndu-le cu substantivele la care se referă. .. . (нарисовавший.. A. давно . — Вдруг возвратился мой товарищ. D.—Картина... забытый) 2. занятого занятым (о) занятом Neutru Feminin занятое занятого занятому занятое занятым (о) занятом занятая занятой занятой занятую занятой (о) занятой Plural Pentru toate genurile N.. ционального театра. Художник. Numai cîteva verbe imperfective au participiu pasiv trecut: видеть — виденный читать — читанный слышать — слышанный Participiul pasiv trecut se declină ca şi adjectivele cu tema în consoană dură: Singular Masculin N. P. руководимый) 3. мной. умер в 1936 году. занятых занятыми (о) занятых Exerciţiul 218. эту картину. — Артист.

создавшие лучшие трагедии древности. Это — его своеобразная культура. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул. 1. мы узнали много интересного о жязяи морских животных. (М. часовому. приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты. {Максим Горький) 2. б. направленным на процветание любимой Родины. gen. начатый Великой Октябрьской социалистической рззэлюцией. Găsiţi participiile şi analizaţi-le din punct de vedere gramatical (aspect. (М. 8. (Б. 1. Citiţi exemplele de mai jos. вдруг и дружно овладевавшее всеми. Găsiţi participiile şi analizaţi-!e din punct de vedere gramatical (aspect. Переход от капитализма к социализму. первый по времени. Из текстов. Шолохов) 6. красоте и гениальности творчества философ и поэт. Герцен) 3. настоящее и будущее. это цгль совершаемых им революций. Citiţi exemplele de mai jos. Недавно •отрзмэнтлрозанный радиоприёмник снова испортился. număr. 3. (А. indicaţi forma de infinitiv a verbelor de la care sînt formate aceste participii. 7. diateză. număr. timp. За рекой была изба. Взятые на сеол обязательства надо выполнить. начинающему жить. Толстой) 4. его характер. gen. Наш нарэд. caz). Găsiţi participiile şi analizaţi-le din punct de vedere gramatical (aspect. Услышанный рассказ очень удивил нас. прочитанных на уроках. заступающемуся на его место. он — единственный и неиссякаемый источник цзнностей духовных. Găsiţi participiile şi analizaţi-le din punct de vedere giamatical (aspect. Мы ехали по недавно построенной желззной дороге. К нам доносились едва слышимые звуки прекрасной музыки. Горький) 4. Книга — это духовное завещание одного поколения другому. Mops спало здоровым. постепенно усиливающийся. Памятник. совершающий на данной площади своё историческое движение. крелкли сном работника. •6. 5. очень красивый. совет умирающего старца юноше. Сверкающие звёзды Кремля остаются в памяти каждого. 2. Знаменитые греческие писатели Эсхил. Что такое родина? Это народ. Иногда мать поражало настроение бурной радости. Хаджи-Мурат чутьчуть тронул мальчика. пользуются и в настоящзз время мярозой известностью. timp. indicaţi forma de infinitiv a verbelor de la care sînt formate aceste participii. indicaţi verbele de la care sînt formate aceste participii. Толстой) 3. Софокл и Еврипид. timp. С. развились и продолжают развиваться в процессах труда. caz). diateză. 4. număr. Андрей Размётнов. Через открытое окно в комнату проникал ароматный запах цветов. приказ. создающая все материальные ценности. Это прэшлог народа. gen. Citiţi exemplele de mai jos. Горький) 2. Н. отправляющимся на отдых. плетью. caz). Пушкин) 4. 9. осматриваемый туристами. 1. timp. что все способности. Тургенев) Exerciţiul 220. являзтся закономерным результатом развития общества. Народ — не только сила. Румынский народ занят мирным созидательным трудом. 2. Н. (И. уставшего за день. И. gen. его язык. С. diateză. Дети ели конфеты. едва видимая издали. (Л. все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры. Иззестно. Нами ты была любима и для милого хранима. А. кто побывал в Москве. Полевой) 3.MORFOLOGIA Exerciţiul 219. Горький) Exercifiul 221. создавший все великие поэмы. (М. передаваемый часовым. 5. державшего лошадь. (А. исторических скачков. рукозэдимый Румыяской коммунистической партией. Exerciţiul 222. Citiţi exemplele de mai jos. отличающие человека от животного. caz). Мы молча сидел'и у потухшего костра. (М. indicaţi forma de infinitiv a verbelor de la care sînt formate aceste participii. număr. строит новую жизнь. 1. любивший всякие торжества и руководивший на этот раз церемонией премирования. узлов его истории. 5. 5. 260 . купленные в буфете. обнимающие весь небосклон. diateză. успокоил взволнованное собрание. (А.

производить—произвести. Организовать. мыть. достигнуть. Любить. вставать—встать. Читать—прочитать. засохнуть. произносить. создающий новую машину. 4. стучать. 10. запереть. Колоть. выполнять. 2. Молодой лётчик. рекомендовать. 8. Кричать. Model: Инженер. вести. Молодёжь. опубликовать. начать. создавать. сжечь. оставить. везти. ценить. получающие журналы. Стирать—стереть. знать. 3. обеспечивать. болеть. открывать. подмести. Старинная крепость. Встретить. Механик. победить. Изобрести. 8. просить. расти. держать. идти. Выжигать—выжечь. подстричь. изучаемая историками. 4. признавать. узнавать. Открыть. пахать.. Читать.VERBUL Exerciţiul 223. 8. 2. говорить. любить. 2. Прочитать. убить. Давать. произвести. 10. плакать. Краснеть. присутствовать. Model: Книга. рекомендовать. обеспечить. купить. взять. înlocuiţi participiile pasive prezente cu participii active prezente. выпускать. разрабатываемый инженером 1. пропадать—пропасть. 12. сдавать—сдать. промокнуть. возвратить. Профессор. 2. Освободить. передавать. Студенты. Exerciţiul 225. 8. Автор. выполнять—выполнить. свергнуть. Видеть. 12. сохнуть. Увлечь. б. 9. помогать—помочь. Петь. Погаснуть. ремонтирующий машину. Руководить. любимые 261 . исследовать. проверяющий сочинения. молчать. 9. 11. освещаемая солнцем. читаемая мальчиком Мальчик. 7. заканчивать—закончить. стеречь. принять. 2. Листва деревьев. Еести. жечь. плыть. употребить. 3. забыть. Бежать. Звать. вставать. 2. 4. создавать—создать. 3. разбудить. 10. выполняющий заказ. 11. 5. Беречь. заметить. читающий книгу 1. 5. Exerciţiul 227. Exerciţiul 228. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. цвести. Есть. Formaţi participii pasive la timpul trecut de la următoarele verbe: 1. Вырастить. Дети. 14. Давать—дать. Formaţi participii pasive îa timpul prezent de Ia următoarele verbe: 1. отсутствовать. ждать. управляющий самолётом. 13. публиковать. 4. мять. выступать—выступить. построить. Снизить. переставать. пить. Видеть. б. участвовать. Создавать. ехать. П. плыть. производить. Изучить. Инженер. читать. 5. ненавидеть. освещать. принимаемое директором. 4. выпекать—выпечь. сделать. 3. 6. A. Лить. организовать. смотреть. Обидеть. думать. возникать—возникнуть. выпустить. цвести. 13. издавать. изобразить. 14. Formaţi participii active la timpul trecut de la următoarele verbe: 1. утомить. читающий лекцию. Идти. 6. 5. сидеть. 4. Писать. сущестасн вовать. помнить. 5. Завод. Exerciţiul 224. поднять. 12. Заканчивать. Жить. описывающий события. Лучи заходящего солнца. ночевать. 4. слышать. утвердить. садиться—сесть. написать. Г Уть. 3. Нести. Дышать. отправлять. изобретать—изобрести. înlocuiţi participiile active prezente cu participii pasive prezente. Запретить. 9. издать. обсуждать. беседовать. 1. 9. Организовать. критиковать. Исчезать—исчезнуть. посетить. 3. изучать. изучать—изучить. Formaţi participii active Ia timpul prezent de la următoarele verbe: . Повысить. достигать—достигнуть. замирать—замереть. рассказывать—рассказать. Направить. получить. шить. 10. 7. сбъяЕить. погибнуть. Стереть. испечь. изучать. Жить. 2. Спать. освешаюшне парк. 5. возглавить. пересекать. 5. мести. искать. осматривающие город. 3. увеличивать-—увеличить. 1. работать. Организовать. украсть. разрабатывающий проект Проект. Учитель. пренебрегать—пренебречь. пригстсгшть. B. тонуть. 7. Усиливать-—усилить. Получать. Решение. укрепить. сдавать. 6. прекратить. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. воспитываемая партией. отметить. печь. 7. Туристы. предоставить. Exerciţiul 226. проводить. переводить. бить. толкать—толкнуть. превратить. умирать—умереть.

. Я положил письмо.. Introduceţi în locul punctelor construcţia participială полученное вчера (Ia forma corespunzătoare). Роман. обсуждаемый студентами.. озаряемая луной. 3.... Я вспоминаю о девушке.. . Exerciţiul 229. Мы подходили к лесу. как пройти в читальный зал. Альбом. 5. . нгдаано защитил докторскую диссертацию.. в стол. покрытое снегом Снег. . выдвинувший рационализаторское предложение.. спетая известной пезицгй. .. . . подаренный другом. 1. Оя разговаривал с девушкой. Окрестность. Exerciţiul 230. Мы входили в л?с. Студент... 4. дерево. журналист. 1.MORFOLOGIA матерью. 9.. пересекаемая рекой.. 5. Я спросил у девущки. . Exerciţiul 232.. Я видел товарища. . Я встретился с товарищем. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire. 10. 5.. выпустивший автомобиль. Молодой художник. прочитанный девушкой. 4. Мы вышли из леса. Молодой артист. Мы были в лесу. 4. открытый учёным.. 2. создавший новый аппарат. Трудная роль. .. 2. 6. Introduceţi în locul punctelor construcţia panicipizlă. написанная журналистом 1. Облака. Declinaţi următoarele îmbinări de cuvinte: Инженер. Собрание. используемый рабэ-шми.. руководимый известным писателем. увлечённая игрой. 2. Стакан. 3.. .. артистка. Завод.. работающий на заводе... Exerciţiul 235.. читала книгу. efectuaţi modificările impuse de această înlocuire.. Письмо. . выпускаемые заводом. 7. . 6. девушка. Река. . озеро. Статья. лежит на столе. застреливший волка. 5. Я еще не читал письма.. . написанное учеником.. Новый закон. Лес. лзгалл ношые пгицы. освещенная луной. . мальчик. 8. 8. 2. опубликованная журналом. 262 . написавший статью.. .. Мой товарищ... озаряемое солнцем. 1. Мы обратили внимание на девушку. В пятницу я был у товарища..... Я был огорчён письмом 6. . работающий в университете (la forma corespunzătoare). . Я забыл о письме.. у Exerciţiul 234. . покрывшие небо. H i i лзсом. Я обрадовался письму. покрывший поле 1. 1. прочитавший объявление. 6. Model: Поле.. 4. Я подошёл к девушке. 7. увлечённый игрой.. 2. 6.. Новый метод. Model: Журналист. Мастер. . . 9. нарисованная художником. • 4.. .. События. . .. . сочинение. исполнивший главную роль.. 11.. 6. 3. 10. 3. Девушка... принявшее решгняг.. долина. 3. .. девочка. нарисовавший замечательную картину. Новая песня. завидующая своей подруге. . Я иду к товарищу.. ... înlocuiţi participiile active trecute cu participii pasive trecute.. написавший интересную статью Интересная статья. построившая дом. Introduceţi în locul punctelor construcţia participială озаряемый луной (la forma corespunzătoare). кажется сказочным миром.. 6. 10. Exerciţiul 233. Станки... собранная школьниками. Introduceţi în locul punctelor construcţia participială сидевшая у окна (la forma corespunzătoare). растущее в саду.. 5. разбитый девочкой. Охотник. . 3. Коллекция растений. озарившее озеро. 9. фильм.. описываемые автором. исполненная молодым артистом. înlocuiţi participiile pasive trecute cu participii active trecute.. 7. Я вспоминаю о моём товарищем. Литературный кружок. 5. 4. Солнце. исполнившая эту роль. Exercifiul 231.. 8. 2. Инженер. Бригада. Картина.

. acordîndu-se cu subiectul în gen şi în număr. 2.VERBUL FORMA SCURTA A PARTICIPIULUI [Краткая форма причастия] Formă scurtă o pot avea numai participiile pasive. Citiţi propoziţiile date mai jos şi arătaţi ce funcţiuni sintactice îndeplinesc formele scurte şi formele lungi ale participiilor. 3. (А. В усадьбе. купленная мною вчера. увенчанной крепостью. Forma scurtă a participiului pasiv trecut se întîlneşte în toate stilurile limbii. Газета прочитана отцом. 127 şi urm. Лошади были запряжены. De exemplu: написан — написана — написано — написаны прочитан — прочитана — прочитано — прочитаны решён — решена — решено — решены освещен — освещена — освещено — освещены Forma scurtă a participiului pasiv (prezent şi trecut) îndeplineşte în propoziţie funcţiunea de nume predicativ. Город выстроен у подошвы скалы. ценить. De exemplu: Он уважаем всем коллективом. всем понравилась 6. Ещё одно. привлекало взоры всех. грешному . 6. Поле было покрыто снегом. 8. (А. Книга прочитана нами с большим интересом. Синяя блузка. 10. 5. Arătaţi ce funcţiune sintactică îndeplinesc formele scurte ale participiilor pasive. Здание театра было построено в прошлом году. прочитанная нами. уважать.С.. Forma scurtă a unui participiu se obţine conform aceloraşi norme după care se alcătuieşte forma scurtă a unui adjectiv *. Citiţi propoziţiile date mai jos. Нами ты была любима и для милого хранима. Книга. лежит на столе. Магазины открыты. Spre deosebire însă de forma scurtă a adjectivului. 5. 1. Все окна раскрыты настежь. (А. кто проходил мимо. где жил когда-то Чайковский. 7. заставила нас о многом подумать. исполнен долг. хранить. (К. ca şi aceasta din urmă. мучить. Выставка открыта.С. Пушкин) 4. Transformaţi îmbinările de cuvinte de mai jos. De exemplu: Музей открыт. Окно открыто. угнетать. прочитанная отцом.. В раскрытые окна врывается свежий весенний ветер. Здание театра» построенное в прошлом году. Exerciţiul 238. С. сейчас был устроен дом отдыха для престарелых музыкантов. Она любима всеми. Exerciţiul 236. forma scurtă a participiului pasiv trecut se ortografiază cu un singur н. последнее сказание — и летопись окончена моя. завещанный от бога мне. Пушкин) 3. Газета. 9. Паустовский) Exerciţiul 237. forma scurtă a participiului se caracterizează prin faptul că în ciirsul declinării ea se schimbă după gen şi număr. Синяя блузка куплена в универмаге. 263 . Forma scurtă a participiului pasiv prezent este foarte puţin uzitată şi numai de la unele verbe ca: любить. 1. 4. Пушкин) 2. după modelul dat. M o d e l : Выполненная работа Работа выполнена Vezi şi p.

.—-Пэаза трудящихся нятшй страны. спетая молодой певицей. закрэплэ-ш) 5. вооружённая) 3. (посвященный. De exemplu: Мы слушаем передаваемые по радио известия. вымытая посуда. на обгспзчение мира межцу народами. Construcţiile participiale pot fi înlocuite oricînd prin propoziţii atributive. 6. 2). Поздравления друзьям лосины... Дчю независимости народов Африки. Мы слушаем известия. являются великим завоеванием социализма. Dacă forma participială este un participiu activ.. J. найденный ответ. Выставка закрыта. . Усилия Румынской коммунистической партии и румынского правительства . 5. (вооружена. puneţi predicatul la trecut şi la viitor. Эта книга переведена на румынский язык. Construcţiile participiale sînt sinonime cu propoziţiile secundare atributive introduse prin pronumele relativ который la cazul nominativ sau acuzativ. В вазе стоит приготовленный для матери букет цветов.. .. Дчю независимости народов Африки. 1. Exerciţiul 239. pronumele relativ который se află la cazul nominativ. закрытая дверь. Книга прочитана.. передовой революционной теорией. Статья будет переведена. решённый вопрос. 264 ..—-Усилия Румынской коммунистической партии и румынского правительства.. ведёт наш народ к счастливому светлому будущему. 7.MORFOLOGIA Построенное здание. проверенные расчёты. зазеленело. Participiile şi complementele care le însoţesc formează construcţii participiale. (прэдэставлгнные. (закргплгняыз. на обеспечение мира между народами. M o d e l : Статья переведена. выученное стихотворение. . поддерживает всё прогрессивное человечестзо. (направленные.. являются подлинной рзпьногтью. Construcţiile participiale care stau după cuvintele determinate se despart de acestea prin virgulă.. посвящен) Exerciţiu! 240.. Construcţiile participiale pot fi aşezate înaintea cuvîntului determinat' sau după acesta. Вы все приглашены на вечер4. купленный билет. потерянные деньги. .. Introduceţi în locul punctelor forma lungă sau forma scurtă a participiilor date în paranteze. освещенное окно. переписанное сочинение. Публике очень понравилась песня. предоставлены) 4... Туфля куплены в этом магазине. iar predicatul este exprimat printr-un verb de acelaşi aspect şi timp cu participiul (exemplele 1. — Я был на вгчере. культурной иоэ'дгстззт-шэ-полятнчесхой жизни. В парке стоят покрашенные в зелёный цвет скамейки.. Конституцзй.... — В нашей стране женщине .. достигнутые успехи. în propoziţiile date mai jos. Строительство нового дома начато. Статья была переведена. передаваемые по радио. занятые места. женщине в нашей стране. передовой революционно iî теэрлей. 8. 3. посаженное перед домом. 2. Вгчер был. равные права с мужчиной во всзх областях хозяйственной. Кояституцигй. — Румынская коммунистическая партия. направлены) 2. Права трудящихся нашей страны . în propoziţia secundară atributivă. раскрытое окно. Права. Румынская коммунистическая партия . проданные билеты. Construcţiile participiale [Причастный оборот] Participiul poate fi însoţit de un complement de orice categorie: Дерево. прочитанная книга.. Все балеты на этот спзктахль проданы. государственной.

iar forma scurtă a participiului se înlocuieşte cu forma lungă. произведённого на меня этой пьесой. 2. a. которое произвела на меня эта пьеса.. Эту местность часто посещают туристы. Товарищи. complement (de agent) la cazul instrumental. Мы любовались Дунаем из окна поезда. Закон. быстро приолижается. VERBUL Dacă forma participială este un participiu pasiv. мчавшегося по берегу. которых привлекает красота здешней природы. 4. 265 ' . просили меня выступить на концерте самодеятельности. dacă predicatul este exprimat printr-un verb de acelaşi aspect şi timp (exemplele 3. pronumele relativ который se află: a) la cazul acuzativ. не заметила нас. Девушка. în propoziţia atributivă. Construcţii participiale 1. которую увлекла музыка. cînd predicatul propoziţiei atributive este exprimat printr-un verb la timpul prezent sau trecut ori printr-o formă scurtă a participiului pasiv. Propoziţia atributivă poate fi înlocuită. стоящем на самом берегу горного озера. Архитектор. которая была увлечена музыкой. 5) participiul se acordă în gen. 5. printr-o construcţie participială în următoarele situaţii: 1. организующие новогодний вечер. увлечённая музыкой. 3. iar subiectul propoziţiei atributive devine. создавший проект этого здания. Exemple: Construcţii participiale Propoziţii atributive 1. которые организуют новогодний вечер. număr şi caz cu substantivul determinat. cînd pronumele relativ который stă la cazul nominativ sau acuzativ fără prepoziţie . b. Закон. которую гонит сильный ветер. гонимая сильным ветром. Эту местность часто посещают туристы. dacă predicatul este exprimat prin forma scurtă a participiului pasiv (exemplul 4b). открытый учёным. Туча. который мчался по берегу. 4) dacă numele predicativ din subordonată este exprimat printr-un participiu de formă scurtă. Архитектор. 2. который создал проект этого здания. 3. получил премию. 2. просили меня выступить на концерте самодеятельности. se elimină pronumele который. который стоит на самом берегу горного озера. Девушка. Летом мы жили в доме. b) la cazul nominativ. не заметила нас. Туча. Мы любовались Дунаем из окна поезда. Propoziţii atributive Товарищи. înlocuirea se efectuează în felul următor: 1) se omite pronumele relativ который: 2) predicatul propoziţiei secundare se înlocuieşte prin participiu — de acelaşi aspect şi timp ca ale verbului respectiv. быстро приближается. получил премию. Девушка. în construcţia participială. привлекаемые красотой здешней природы. Я никогда не забуду впечатления. 4a). нашёл применение в технике. который был открыт учёным. la rîndul său. Я никогда не забуду впечатления. Летом мы жили в доме. forma participială cerută este cea de participiu pasiv. не заметила нас. нашёл применение в технике. 3) dacă pronumele который se află la cazul acuzativ.

приехали учиться в нашу страну из разных стран Азии. который постепенно усиливался. разогнал тучи. 4. который всегда помнит о товарище. всем очень понравился. 10. которая работает на текстильной фабрике. которые соединяют окраины и центр города. Впереди деревня. Мы шли по тропинке. Ветер. Model: С мыслью. Мы спорили о книге. На совещании выступил председатель сельскохозяйственного кооператива. 1. которые омыВазт Неза. приобретённые нашей библиотекой представляют большую научную ценность. Афрнки и Латинской Америки. 2. 7. которую проводит наша страна. которую высказывает докладчик. Студенты. Результаты. у Exerciţiul 244. имеют большое значение для развития народного хозяйства нашей страны. Комиссия. часто пишет мне. дали хорошие результаты. Мы шли по дороге. 1. которую мы недавно избрали. 10. которые присутствуют на партийной конференции. Скоро придёт писатель. 4. имеет большое идейновоспитательное значение. 2. нельзя не согласиться. Статья. Я познакомился с медсестрой. 6. которые сидят в зале. С мыслью. 9. 3. которая ведёт к поляне. Студентка. 10. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. который внёс рационализаторское предложение. которые мы провели. имеет огромное значение для укрепления дела мира. превзошли все наши ожидания. которая только что вышла в свет. 4. трудна. 3. которое теряет тело с высокой температурой. которая работает в нашей больнице. Слово предоставили мастеру. Тепло. которые приобрела наша библиотека. Model: Книги. Мы подошли к девушке. Exerciţiul 242. Туристам. Политическая и художественная литература. которую выпускают наши издательства. которые летели на юг. 2. КНИГИ. 5. Вопросы. На прошлой неделе я встретился с товарищем. 9. Этот город часто посещают туристы. В Бухаресте прекрасные широкие улицы. передаётся окружающим телам с более низкой температурой. придают Ленинграду красивый вид. которые посетили Тимишоару. Моя подруга. 3. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. который в этом году собрал очень богатый урожай. Делегатам. 5. который строил это здание. Вечер. которых привлекают старинные архитектурные памятники. которого мы пригласили на литературный вечер. только что вышедшей в свет. Опыты. которую решает студент. которые принимают съезды Румынской коммунистической партии. 8. 7. которая читает стихи. Гранитные берега. которая вела к реке. которую мы плохо видим из-за тумана. которая сидит у окна. По радио передавали интервью с учёным. которые мы обсуждаем на сегодняшнем собрании. Задача. 1. — настоящий друг. В нашей комнате живёт юноша. Решения. Model: Моя подруга. нужно зарегистрироваться. очень важны. 9. часто пишет мне. который открыл новый химический элемент. Человек. 4. Зрители горячо аплодировали артистам. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. высказываемой докладчиком. 7.• MORFOLOGIA Exerciţiul 241. уже начала свою работу. 6. который работает на металлургическом заводе. 2. Exerciţiul 243. 3. нельзя не согласиться. удостоили наградой. Наш дом стоял в парке. которую написал i 266 . которые мы получили. работающая на текстильной фабрике. 6. Model: Мы спорили о книге. Миролюбивая политика. Архитектора. 5. который организовали студенты первого курса. 1. который изучает в университете русский язык. Дети следили за стаей птиц. которые выступали на вечере самодеятельности. înlocuiţi propoziţiile secundare atributive prin construcţii participiale. весело улыбается. 5. 8. иргдставляют большую научную ценность. 6. 8. Вечером он читает газеты и письма. который спускался к реке. которые он получает каждый день. понравились её сады и парки.

De exemplu: незыблемый — устойчивый. линованная бумага. Недавно была образована новая комиссия. учёный совет. 9. spre deosebire de forma corespunzătoare a participiilor. Forma scurtă a adjectivelor provenite din participii se scrie. Procesul de trecere al unui participiu în categoria adjectivului are loc mai cu seamă în situaţiile în care participiile sînt utilizate în sens figurat. 8. 2. которые были выпущены нашей фабрикой. 2. Мальчик дал мне марки. de cele mai multe ori. твёрдый непоколебимый — могучий. Закон. уже не закрывали луны.VERBUL Виктор. солёные огурцы. Un participiu care a trecut în categoria adjectivului poate fi substituit. 267 . которое покрыли облака. -ирова-: раненый боец. блестящая на солнце. сыграл большую роль в развитии науки. На небг. кипячёная вода. который был открыт Менделеевым. не было видно луны. 10. 3. рассеянные ветром. 1) Adjectivele provenite din participii pasive se scriu cu нн dacă sînt prefixate sau dacă conţin sufixele -ова-. Перед нами была река. desemnînd însuşiri permanente. Они были уверены в своих силах. Мы сидели у потухшего костра. 2) Adjectivele de acelaşi tip se scriu cu н dacă sînt neprefixate sau dacă nu conţin sufixele -ова-. запутанное дело. Эта женщина очень умна и образованна. квалифицированный рабочий. 7. în limba rusă. Тучи. în felul acesta ele au devenit adjective. De exemplu: взволнованный голос. printr-un alt adjectiv (sinonim). -ирова-. всем понравилась. Adjective Его ответы были ясны и уверенны. Adjective Это было блестящее выступление. Comparaţi: Participii 1. стойкий подходящий — удобный рассеянный — невнимательный Un element de recunoaştere a adjectivelor propriu-zise de adjectivele provenite din participii pasive este ortografierea lor. У них были рассеянные лица. желанный (друг). На выставке много изделий. Он смотрел куда-то вдаль потухшим взглядом. numeroase participii şi-au pierdut valorile temporale. cu нн — la feminin şi neutru singular şi la plural. которые подарил ему отец. Excepţii: данный (вопрос). неожиданный (ответ). Trecerea participiilor în categoria adjectivului sau a substantivului [Пгреход причастий в прилагательные или существительные] A. Comparaţi: Participii 1.

indicaţi participiile propriu-zise şi adjectivele provenite cin participii. Увядший взор. В степи. Люди. Н. вызвали к директору. Козлов). рассеянный человек. 9. Заведующая библиотекой составила список новых книг. За десять лет северная часть острова превратилась в цветущую область. рассеянные ветром тучи. цветущий вид. în categoria substantivului (nu numai în aceea a adjectivului). сияющий. перехваченная цепью холмов. (Ф. 9. Натянутые струны. 11. головой мотая. (Л. увядший цветок. în îmbinările de cuvinte date mai jos. Студенты. отцветший сад. Мы обе женщины. расслабленный узел. în propoziţiile date mai jos. Цветущая сирень. Я сам не занимался этим предметом. открытый курган одинокий стоит. indicaţi participiile şi adjectivele provenite din participii. 4. все учащиеся Exerciţiul 245. Participiile pot trece. бесконечная равнина. вбежал в столовую. (А. 2. Потухшие глаза. Упавшая книга. Прямо к станции летит тройка удалая. Н. Княжна Марья. Замкнутый характер. оживлённый лучами солнца лес. П. сидела в зале. избитая тема. учащиеся на четвёртом курсе. лежала на столе. 3. 8. открытая душа. милая. не раздеваясь. что он действительно опытный и знающий инженер. 15. замкнутая дверь. П. взволнованные этим известием. Утомлённый работой человек. (Л. 6. Утопающий хватается за соломинку. Он нашёл потерянную книгу.MORFOLOGIA В. быстро покинули город. Островский) 7. Чаковский) 11. в то время как к ней ввели Ростова. Чехов) 2. 4. лицом радостно кинулся в Павлу. сразу мне понравился. А. рассгянный ветром туман-. 6. цветущая девушка. блестящая на солнце роса. открытая на 101-ой странице. Один из заключённых с жёлтым. 10. Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. Толстой) 10. Некрасов) 3. избитое выражение. Катаев) 5. J Exerciţiu! 247. 1. цветущее здоровье. (Н. взволнованный. 1.. Книга. Чехов) б. de asemenea. упавшее настроение. На стадионе собрались средних школ. Окружающие слушали. 13. Мы вошли в цветущий сад. красный от счастья. Н. (А. 12. Толстой) Exerciţiul 246. заведующую этим отделом. Гончаров) 2. (А. на равнине. Оживлённый разговор. 14. (М. должны написать дипломную работу. Я убедился. (Г. Мы вошли в чистую горницу. Линьков) 8. нетерпеливо поглядывая на дворец. 5. с энергичным сухим лицом и открытым взглядом. Павлов) 3. în exemplele date mai jos. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая. (А. 1. (Н. 2. как лимонная корка.. Расслабленный ремень. Женщину. потерянная и бессильная. 12. Блестящий успех. (И. Наташа. выдающийся полководец. мужчина лет сорока. Н. цветущая. 7. Проезжающий сидит. открытая лекция. натянутые отношения. надо посоветоваться со знающими людьми. избитое животное. я хотела с вами говорит. расслабленные мышцы. Выдающийся камень. Comparaţi: Participii Substantive 1. утомлённый вид.. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Отцветшая юность. (А. потухший костёр. Петя. замкнутый в комнате. Избитая фраза. Рассеянный взгляд. Толстой) 4. Открытая дверь. Вы юная. замкнутый человек. indicaţi substantivele provenite din participii. выдающийся писатель. (В. 268 . Хозяин. Толстой) 7. (Пословица) 5.

este o formă invariabilă. (Когда они рассказывали другу другу все новости? — встречаясь) Желая скорее уйти домей. 2. gerunziile pot avea diateză activă sau diateză reflexivă.) Вернувшись пораньше. arătînd modul. întocmai ca şi verbele de la care provin (играть. De exemplu: умывая—умываясь. Побеседовав. читая книгу. timpul. мы отправились дальше. он торопился закончить работу. »на ответила мне на вопрос. (Как она рассказывала? — смеясь. улыбаясь. 4. aspectul. categoria tranzitivităţii-intranzitivităţii. я зайду к тебе. cauza sau condiţiile în care se petrece acţiunea exprimată de verb. întocmai ca şi verbele de la care provin (получить. Уходя из дому.) Встречаясь. iar gerunziile отдохнув. b) Получив премию. улыбнуться). şi răspunde la întrebările как? когда? почему? при каком условии? De exemplu: Она рассказывала. Gerunziul are următoarele trăsături comune cu verbul: 1. уходить). De exemplu: удивляться таланту — удивляясь таланту увлекаться музыкой — увлекаясь музыкой восхищаться пейзажем — восхищаясь пейзажем заботиться о детях — заботясь о детях Gerunziul are următoarele trăsături comune cu adverbul: 1. учитывая sînt tranzitive. a) Девушка сидела в саду. b) Отдохнув. он купил подарок жене. они разошлись. уходя sînt de aspect imperfectiv. gerunziile получив. dar nu pot avea diateză pasivă. îndeplineşte în propoziţie funcţiunea de complement circumstanţial pe lîngă verbulpredicat. Учитывая эти обстоятельства. причёсывая—причесываясь. они рассказывали друг другу все новости. (Почему он торопился закончить работу? — Желая скорее уйти домой. Улыбнувшись.VERBUL GERUNZIUL [Деепричастие] Gerunziul este o formă verbală care întruneşte o serie de însuşiri comune cu verbul şi cu adverbul. вам нужно принять меры. улыбнувшись sînt de aspect perfectiv. смеясь. 3. Gerunziile cer complementul la acelaşi caz cu verbele de la care provin. Gerunziile читая. ребёнок упал.) 269 . не забудь выключить свет. diateza. побеседовав sînt intranzitive. Gerunziile играя. (При каком условии я зайду к тебе? — Вернувшись пораньше. радуя— —радуясь. 2. de exemplu: a) Играя.

звать. желаючи. verbele cu infinitivul terminat în -чь: печь. зна-.MORFOLOGIA m Formarea gerunziului [Образование деепричастия] FORMAREA GERUNZIULUI VERBELOR 1MPERFECTIVE Gerunziul verbelor imperfective se formează de la tema prezentului. 2. течь. verbele cu sufixul -ну-: сохнуть. бежать. гибнуть. în limba literară este admisă o singură formă gerunzială cu acest sufix şi anume: будучи. O serie de verbe nu au gerunziu: 1. писать. резать. мочь: 3. 270 . петь. мокнуть. щ formează gerunziul cu sufixul -a: держать — держ-ат — держ-а служить — служ-ат — служ-а учить — уч-ат —. ш.уч-я стучать — стуч-ат — стуч-а . хотеть. ч. formează gerunziul de la tema infinitivului: дава-ть — дава-л передава-ть — передава-л узнава-ть — узнава-л признава-ть — признава-л встава-ть — встава-л перестава-ть — перестава-л în vorbirea populară se întîlnesc forme de gerunziu cu sufixul -учи(-ючи): играючи. alte verbe: ехать. пить — пь-ют. după rădăcinile да-. беречь. тереть — тр-ут. спешить — спеш-ат — спеш-я слышать — слыш-ат — слыш-д молчать — молч-ат — молч-я Verbele cu sufixul -ea-. ста-. научи. care este forma de gerunziu a verbului быть. плясать. verbele care nu conţin vocale în tema prezentului: ждать— жд-ут. гаснуть. пахнуть. мёрзнуть. пахать. жечь. глядучи. cu ajutorul sufixului -л: читать — чита-ют — чита-л нести — нес-ут — нес-л рисовать — рису-ют — рису-л любить — люб-ят — люб-л говорить — говор-ят — говор-л строить — стро-ят — стро-л Verbele cu tema prezentului în г ж. рвать — —рв-ут. 4.

то появляясь. Недавно ещё. Короленко) 6. чем жить на коленях. Sufixele -в şi (mai rar) -вши ajută la formarea gerunziului verbelor cu tema terminată într-o vocală: прочита-ть — прочита-л — прочита-e — прочита-вшн откры-ть — откры-л — откры-е — откры-вшм нарисова-ть — нарисова-л — нарисова-в — нарисова-вши верну-ть — верну-л — верну-в — верну-вшн Sufixul -ши ajută la formarea gerunziului verbelor cu tema terminată într-o consoaîiă: принес-ти — принёс — принёс-иш влез-ть — влез — влез-ши Dacă tema infinitivului nu coincide cu tema timpului trecut. cu ajutorul sufixelor -в. -иш. проезжая через это местечко. Ибаррури) 4. atunci gerunziul se poate forma de la ambele teme. окреп — окрепши высохну-ть — высохнув. не боясь трудностей. стёр — стёрши Unele verbe perfective formează gerunziul şi de la tema viitorului simplu — cu ajutorul sufixului -я (-a): увидеть — увидев. услышавши. Găsiţi gerunziile de aspect imperfectiv şi arătaţi de la ce verbe sînt formate. услыша привести — приведши. Лермонтов) 271 . Румынский народ смело и уверенно смотрит вперёд. сыт не будешь. De exemplu: окрепну-ть — окрепнув. увидя / найти — нашедши. Не обращая внимания на пасмурную погоду. мы пошли в лес собирать цветы. Невозможно ничего сказать. cu deosebirea că după sufix se adaugă -сь: возвращаться — возвращаясь возвратиться — возвратившись умываться — умываясь умыться — умывшись Exerciţiul 248. Citiţi exemplele de mai jos. извиваясь между кустарниками. не опираясь на факты. принеся услышать — услышав. придя принести —. (Пословица) 3. Парус мелькал. 1. (М. (М. Ю. 7. Не зная броду. Лучше умереть стоя.принёсши. приведя Observaţie Verbele cu particula -ся formează gerunziul după regulile de mai sus. то исчезая. умножая материальные и духовные богатства своей отчизны. (В. в любом уголке нашей страны трудятся люди. Везде и всюду. -вши. 8. (Д.• VERBUL FORMAREA GERUNZIULUI VERBELOR PERFECTIVE Gerunziul verbelor perfective se formează de la tema infinitivului. Не работая. найдя прийти — пришедши. вообразить. высох — высохши стере-ть — стерев. Горький) 5. 9. я вспомнил о своем детстве. опускаясь в небольшие овраги. Дорога идёт. 10. Г. не суйся в воду. (Пословица) 2.

De exemplu: Читая статью. собрать. молчать. 5. Бороться. Идти. 1. Любить. Лермонтов) 10. Verbul-predicat poate fi la orice timp (prezent. Переехав через гору. не говори. бояться. 2. радоваться. Подъехав к подошве горы. 6. окружить. делать. остановиться. приехать. отдохнуть. 8. плыть. Работать. встретиться. мы отдыхали. 5. Брать. Exerciţiul 250. встречать. текущий поперёк дороги. строить. написать. Окрепнуть. Прочитать. Formaţi gerunziile de aspect perfectiv de la următoarele verbe: 1.MORFOLOGIA Exerciţiul 249. мы с сожалением заметили. создать. Ю. Citiţi exemplele de mai jos. говорить. везти. Читая статью. acţiunea exprimată de verbul-predicat разошлись şi acţiunea suplimentară redată de gerunziul побеседовав au unul şi acelaşi subiect: друзья. организовать. критиковать. узнавать. переставать. вести. вставать. 9. în această propoziţie. Добравшись до вершины горы. понимать. Пушкин) 4. Читая статью. держать. viitor). Caracteristici ale gerunziilor verbelor imperfective şi perfective [Употребление деепричастий несовершенного и совершенного вида] Gerunziile arată o acţiune suplimentară. Verbul-predicat poate n la orice timp (prezent. ставить. Взявшись за гуж. привезти. мы будем отдыхать. Găsiţi gerunziile de aspect perfectiv şi arătaţi de la ce verbe sînt formate. De exemplu: Побеседовав. 4. Добравшись до вершины горы. я выписываю незнакомые слова. 7. интересовать. Ю. давать. шкуры не продают. приняться. Gerunziul verbelor perfective . viitor). Открыв окно. 4. Кончив дело. Рисовать. (Пословица) 6. 8. Не поглядев на пирог. жить. мы сразу же попали в чудесный мир лесных звуков и запахов. высохнуть. сделать. 3. кричать. Formaţi gerunziile de aspect imperfectiv de Ja verbele de mai jos.arată că acţiunea a avut loc înaintea acţiunii exprimate de verbul-predicat. Принести. я буду выписывать незнакомые слова. Лермонтов) Exerciţiul 251. удивиться. мы остановились. (М. мы отдыхаем. trecut. что погода изменилась. (Пословица) 3. 7. 272 . (А. Вернуться. Gerunziul verbelor imperfective arată că acţiunea suplimentară se petrece simultan cu acţiunea exprimată de verbul-predicat. читать. De exemplu: Добравшись до вершины горы. я выписывал незнакомые слова. Войдя в лес. встать. trecut. acţiunea suplimentară exprimată de un gerunziu se referă întotdeauna ja subiectul propoziţiei respective. я залюбовался видом города. Проснувшись утром. ночевать. сказать. Слышать. Не убив медведя. стереть. друзья разошлись. Воззратясь домой. плакать. что сыт. что не дюж. я сел верхом и поскакал в степь. прийти. 2. în limba rusă. решить. care însoţeşte acţiunea exprimată de verbul-predicat. (Пословица) 2. расставаться. Создавать. С. я увидел минеральный ключ. не говори. передавать. изучать. улыбаться. 3. (М. гуляй смело. 1. нести.

Преподаватель приводил примеры. propoziţiile cu predicate multiple în propoziţii cu construcţii M o d e l : Я выключил свет и лёг спать. Мы будем читать статью. Transformaţi gerunziale. одевшись). возвратившись) в общежитие. Дети легли спать. Они гуляли в парке и любовались красотой лунной ночи. Exerciţiul 256. 8. 9. Мы шли по полю и радовались солнцу. он делал заметки. комментируя её. На ей губах появилась улыбка. я вернул её в библиотеку. 7. Мы пожелали друг другу счастливого пути и расстались. Мы слушали его рассказ и весело смеялись. 10. мы чувствовали себя бодрыми и весёлыми. говоря о своих делах. 2. Выключив свет. 1. a) Мы читали статью. 8.. 6. Мы лежали на пляже и смотрели на людей. Отдохнув. . Она очень волновалась. 4. 4. 10. 8. мы садились за стол. прочитав) книгу. (Умываясь. я лёг спать. 1. комментируя её. Exerciţiul 254. Я узидел его и очень обрадовался. Солнце поднималось медленно и заливало своим светом верхушки деревьев. выполнив) упражнение. Он читал книгу и выписывал незнакомые слова. я переводил новые слова. 5. 9. 5. 9. . (Выполняя.. прочитав) книгу. (Возвращаясь. Мы все прониклись уважением к нему. умывшись). мы сели за стол. мы пошли дальше. 3. după modelul dat. одевшись). я повторил новые слова. (Выполняя. 1. 2. 6. 5.. 2. M o d e l : Преобразуя окружающий мир. Exerciţiul 257. люди преобразуют и себя. Я очень устал. Transformaţi propoziţiile cu gerunziale. выполнив) упражнение. умывшись). Мы услышали шум на улице и вышли во двор. 4. б. мы пойдём дальше. 3. 7. Exerciţiul 253. Машины убыстряли ход и двигались к лесу. Отдохнув. (Читая. 8. Мать накормила детей и уложила их спать. Completaţi propoziţiile de mai jos. predicate multiple în propoziţii cu construcţii M o d e l : Мы гуляли по городу // говорили о своих делах. (Возвращаясь. Путешественники были вынуждены переночевать в лесу. Мы дружески беседовали. (Умываясь. Мы достали билеты и пошли на стадион. Он сразу приступил к работе. она смотрела на себя в зеркало. Хорошо отдохнув. комментируя её. Они слушали внимательно лекцию и записывали основные положения. 273 . 1. 2. Студенты слушали музыку и весело танцевали. студенты стали готовиться к семинару. Преобразуя окружающий мир. Дорина позавтракала и пошла на занятия. Он показал на экзамене прочные знания. 7. (Одеваясь. Alegeţi din paranteze gerunziul corespunzător. 10.VERBUL Exerciţiul 252. 6. Раду работает на заводе и одновременно учится в институте. 4. возвратившись) в общежитие. студенты разговаривали о спектакле. Мы гуляли по городу. (Одеваясь. Мы читаем статью. M o d e l : Мы чувствовали себя бодрыми и весёлыми. Отец поужинал и стал читать сегодняшнюю газету. (Читая. она посмотрела на себя в зеркало. 7. Она накинула на себя плащ и вышла в сад подышать свежим воздухом. 10. Completaţi propoziţiile de mai jos cu construcţii gerunziale. Он закончил работу и пошёл гулять. 3. Exerciţiul 255. мы идём дальше. Сегодня я встал рано утром и отправился в магазин за покупками. 3. Citiţi propoziţiile de mai jos şi explicaţi folosirea gerunziilor de aspect imperfectiv şi perfectiv. b) Отдохнув. 9. 5.

Увлёкшись игрой. Сойдя с поезда. Осматривая достопримечательности города. Узнав о приезде делегации -. мы легли спать. отправился в отпуск. ... . în mijlocul sau la sfîrşitul ei. . закончив ремонт квартиры.a. Подъезжая к городу. .... Выступая на митинге. M o d e l : Прочитав книгу. закончив ремонт квартиры. 5. родители начали беспокоиться о его судьбе.. Заблудившись в лесу. Ş. я вернул её товарищу. . . . Возвращаясь домой с работы. Oricare ar fi locul pe care îl ocupă. родители начали беспокоиться о его судьбе. Сидя в комнате. Я подошёл к окну.MORFOLOGIA 1. Заперев дверь.. Gerunziul şi complementul care îl însoţeşte formează la un loc construcţia gerunzială. Желая скорее уехать. Покупая билеты в кино. 274 . мы увидели удивительную картину. я застал бы его дома. . 7. Дядя отправился в отпуск. Так как они не имели никаких известий от сына. .. 3. . 9.. 1.. . 3. ребёнок опоздал в школу.. înlocuirea se efectuează în felul următor: 1) se omite conjuncţia. я застал бы его дома. De exemplu: 1. 10.. Доказывая новую теорему. дядя отправился в отпуск. cauzale...... 4. 5. Прочитав в газете об этом спектакле 9.. потому что услышал крики на улице. Această construcţie poate sta la începutul propoziţiei... Выключив телевизор... Возвратившись из дома отдыха. я подошёл ша окну. Прлдя домой. Объясняя новое правило. 8.. .. 10.. Поднявшись на гору.... Construcţiile gerunziale pot fi înlocuite prin propoziţii circumstanţiale (temporale. Когда мы поднялись на гору.... Подъехав к городу Construcţia gerunzială [Деепричастный оборот] Gerunziul poate fi însoţit de un complement din orice categorie: Выключив свет. Если бы я вернулся пораньше. ничего не узнаешь. он сразу принялся за работу. Completaţi propoziţiile de mai jos.. . Придя домой. condiţionale ş.. . Читая газету. 6.. construcţia gerunzială se desparte de restul propoziţiei prin virgulă: Закончив ремонт квартиры.. . Достав из кармана спички.. Propoziţiile secundare pot fi înlocuite prin construcţii gerunziale numai atunci cînd subiectul propoziţiei secundare este unul şi acelaşi cu subiectul propoziţiei regente.. Вернувшись пораньше... .. Прочитав книгу. Не имея никаких известий от сына.). 4. 4. .. 8. Слушая лекции этого профессора 2. Дядя. Услышав крики на улице. мы увидели удивительную картину... după modelul dat... Exerciţiul 258..... 7. 2. 2.... .. 6..

10. 1. Так как он не разобрался в этом вопросе. я очень обрадовался. 10. он волновался. în frazele de mai jos. 3) subiectul propoziţiei secundare se omite sau se transferă în propoziţia regentă. 7. она зашла в магазин. мы вышли в коридор. 8. 9. Когда мой друг возвратился из поездки в Италию. так как они не имели своих детей. Когда Мирна увидел меня. Мы остановились отдохнуть. 275 prin . мы не могли войти в квартиру. что он поступил в институт. Когда румынские туристы приехали в Москву. Когда он работал. De exemplu: 1. он лёг отдохнуть. Я осторожно вышел из комнаты. он рассказал мне обо всём. Раду усвоил хорошо русский язык. 2. Exerciţiul 259. я им обещал писать часто. они сразу побежали к ней. în frazele date mai jos. 9. 1. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale temporale prin construcţii gerunziale. они подошли к нему. обо всём на свете. обрадовался. 3. 4. Виктор забывал обо всём на свете. 4. потому что почувствовали усталость.VERBUL 2) verbul-predicat din propoziţia secundară se înlocuieşte prin gerunziu de acelaşi aspect. dacă subiectul acesteia din urmă este exprimat prin pronume. 3. так как боялся разбудить девочку. Когда он работал над чем-нибудь. Когда Михай возвратился с работы. что там видел. 5. она всегда смотрит на себя в зеркало. Когда ученики увидели своего учителя. Виктор забывал Работая. Когда мать шла на работу. он допустил ошибку. M o d e l : Когда я расставался со своими товарищами. Мирна очень обрадовался. я им обещал писать часто. потому потому что заблудились в лесу. Когда Дойна одевается. Так как мы хорошо отдохнули на море. 6. он вынужден был проделать эту работу ещё раз. он весело смеялся. 5. ты всё поймёшь. он забывал обо всём на свете. мы вернулись домой загорелые и бодрые. ч т о опоздали на поезд. în frazele de mai jos. потому что боялись грозы. 2. Когда он завязывал себе галстук. он долго стоял у зеркала. Так как он занимался систематически. 2. Когда она меня встречает. Когда я встречаю своего друга. я всегда рассказываю ему о своих делах. Так как он допустил ошибку в расчёте. я долго думал о судьбе героев. M o d e l : Когда ты прочитаешь моё письмо. Когда я узнал. он переспросил меня. он очень Увидев меня. Прочитав моё письмо. Exerciţiul 262. 5. Когда я прочитал этот роман. она мне приветливо улыбается. 6. Дети возвратились домой поздно. 9. мы все пели весёлые песни. 7. 11. Они воспитывали чужого ребёнка. 3. 7. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale condiţionale construcţii gerunziale. în frazele de mai jos. Exercifiul 260. Мы пошли домой. Не расслышав вопроса. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale temporale" prin construcţii gerunziale. 8. они сразу пошли на Красную площадь. înlocuiţi propoziţiile circumstanţiale cauzale prin construcţii gerunziale. Exerciţiul 261. Когда мы собрались в зале на вечер. Когда мы возвращались домой из театра. Расставаясь со своими товарищами. Когда Ионел рассказывал анекдоты. 1. мы спорили о пьесе. Когда дети увидели свою воспитательницу. Когда мы услышали его шаги. Когда мы уходили на пляж. Так как мы потеряли ключи. ты всё поймёшь. 6. 4. он переспросил меня. Когда он рассказывал о своём путешествии по стране. 2. M o d e l : Так как не расслышал вопроса. 8. мы брали с собой мяч. Мы ночевали на вокзале.

Если мы будем много работать. ты сможешь легко решить эту задачу. Если прочитаешь данную литературу*. ты поступишь в университет. 3. 4. aici. ты сможешь хорошо ответить на экзамене. 8. ты должен на него ответить. Если ты придерживаешься твёрдого режима дня. 5. мы хорошо овладеем русским языком. 10. зная долготу и широту 1. 9. то сможешь читать произведения Достоевского в оригинале. Если ты будешь знать хорошо русский язык.• MORFOLOGIA M o d e l : Мы легко найдём на географической карте любое место. он обязательно позвонит. Если ты получил письмо. Мы легко найдём на географической карте любое место. 6. Если хорошо приготовишься. Если ты понял правило. мы можем пойти гулять. ты узнаешь много нового. are sensul „bibliografie" . если знаем долготу и ши роту. ты не будешь переутомляться. Если ты прочитаешь эту книгу. Если он обещал позвонить. Если закончим работу раньше. 2. 7. * „литература".

мужественно. наизусть.) Ученик читает громко. работать хорошо. дружба навеки. чтение вслух. c) substantive: езда верхом. хорошо. правильно. Adverbele pot determina. Adverbele de mod cu sufixul -o coincid. немного трудный. prin urmare. понашему. аккуратно. (Как читает ученик? — громко. (Как она все делает? — по-своему. плохо. de scop şi de cauză. (Как они продолжают работать? — постарому. по-весеннему. заново. радостИО. по-русски. по-зимнему. b) adverbe: совершенно правильно. 277 . a unei stări sau a unei însuşiri.вместе.) Они продолжают работать по-старому. разговор шёпотом. неожиданно. Adverbele determină în primul rînd verbe: отвечать ясно. добросовестно. по-твоему. вставать утром. de timp. медленно. говорить правильно. вслух.) Она всё делает по-своему.) Он хорошо разбирается в этом вопросе.ADVERBUL [Наречие] Adverbul este partea de vorbire neflexibilă care arată o caracteristică a unei acţiuni. весело. слишком короткий. прогулка вдвоём. по-вашему.) Dintre adverbele de mod cităm: тихо. по-румынски. отлично. очень медленно. по-братски. верхом. de loc. adverbele pot fi: de mod. по-моему. trebuie deosebite de acestea. пешкоМ. прилежно. вдруг. слишком быстро. быстро. ca formă. достаточно широкий. дважды герой. отлично. кофе по-турецки. (Как читает девочка? — вслух. (Как он разбирается в этом вопросе? — хорошо. громко. cu adjectivele de formă scurtă şi. de asemenea: a) adjective: очень красивый. După sensul pe care îl au. de cantitate. слегка усталый. храбро. по-детски. Adverbele de mod [Наречия образа действия] Adverbele de mod răspund la întrebările как? каким образом? De exemplu: ч Девочка читает вслух. неправильно.

не долечив. милый петушок. тёплый приём. напрасный труд. горячий привет. С. популярное изложение. * Exerciţiul 4. На этот вопрос он ответил ясно. Марков) 4. M o d e l : Практическое осуществление — практически осуществить. Citiţi exemplele de mai jos. Озеро спокойно. Exerciţiul 1. Дан говорит по-русски. сердечное поздравление. Симонов) 12. мастерское изображение. Никак не может примириться с тем. 2. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая. правильное решение. Он сказал эту фразу на немецком языке. За правое дело сражайся смглэ. Поэтому не принимайте во внимание безобразно торопливый почерк. M o d e l : Дан говорит на русском языке. (И. Пишу вам невероятно наспех. объективная оценка. поёшь ты громко.чут вдруг. важно! (И. (В. Однозвучно гремит колокольчик и дорога пылится слегка. Formaţi propoziţii cu ambele tipuri de îmbinări. Он свободно говорит на румынском языке. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. критический анализ. (Б. 3. Глухо шепчет тёмный лес. Adverbele în -o nu determină niciodată substantive. Тургенев) 11. Лавренёв) Exerciţiul 2. Ю. На этот вопрос он дал ясный ответ. не долетев до цгля. и он уже знает её наизусть. Как. Ю. Это слово написано на французском языке.. чёткий шаг. категорическое запрещение. M o d e l : Ясный ответ — ответить ясно. (М. громкий смех. 1. Дружно за мир стоять — войне не бывать. Formaţi propoziţii cu aceste îmbinări. практическое использование. и уныло по ровному полю разливается песнь ямщика. понятное объяснение. 4. Она поёт на итальянском языке. практическое применение. правдивый рассказ. точный ответ. Крылов) 5. А. Лгрмонтов) 6. Transformaţi îmbinările de cuvinte alcătuite din substantive şi adjective în îmbinări •de cuvinte alcătuite din verbe şi adverbe. которого не забываешь. (М.MORFOLOGIA Adjectivele de formă scurtă (terminate în -o) pot avea numai funcţiunea de nume predicativ: Решение правильно. (К. Практическое осуществление этого предложения невозможно. ele se referă de obicei la verbe şi răspund la întrebarea как? De exemplu: Ученик ответил правильно. — Я помню вас хорошо. 1. Лермонтов) 8. что люди умирают не в постели. Два или три раза прочтут ему книжку. (Н. туманный ответ. Систематическое повторение. Некрасов) 7. — вслух размышляла мать. Transformaţi îmbinările de cuvinte alcătuite din substantive şi adjective în îmbinări de cuvinte alcătuite din verbe şi adverbe. Горький) 10. сильный удар. Панова) 9. . краткий ответ. критическое рассмотрение. 2. Они разговаривают на английском языке. не дописав поэм. 5. Indicaţi adverbele de mod. 3. Transformaţi propoziţiile de mai jos după modelul dat. (М. у вас уже тогда было такое лицо. Это предложение невозможно осуществить практически. теоретическое использование. Exerciţiul 3. (И.. — Ему не более пятидесяти. механическое запоминание. что гиб. Девушка говорит спокойно. Успешное выступление. 278 . А.

Ю. Гончаров) 3.. здесь там нигде негде где-то где-нибудь кое-где везде. Мы переехали . вверх вниз внутрь наружу далеко вдаль Откуда? отсюда оттуда ниоткуда неоткуда откуда-то откуда-нибудь отовсюду слева справа сзади сверху снизу изнутри снаружи издалека издали Exerciţiul 5.. там..—Отчего это. вправо вперёд назад наверх. (Поговорка) 9. что здесь богема. направо впереди позади. а дома лучше. чтобы меня перевели отсюда. как в гробе. И днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом. был родной хутор. Я подошёл к краю площадки и посмотрел вниз. Антонов) 5. на стол. — Если он меня не любит. всюду. Плащ висит . Повесь плащ . Я хочу подать заявление. идёт направо — песнь заводит. 2. Мы живём . на самом этом месте. на вешалке. влево направо.. тут темно..Ю.. налево справа. там. то кто ему мешает отослать меня домой? (М. здесь. Направо и налево чернели мрачные таинственные пропасти. Găsiţi adverbele de loc şi arătaţi la ce întrebări răspund) 1. Отец и его жена не пускают меня сюда... стояла сплошная стена лесов.. (М. Аксинья.. на вешалку. на полке... Пушкин) Exerciţiul 6. Лермонтов) 11. на столе. Шолохов) 7. как бы я не пошла в актрисы. (Е. Туда летели его невесёлые думки. туда 279 . — сказала Таня. сюда 2. (М.. Introduceţi în locul punctelor adverbele date în coloana din dreapta. (М. Вот здесь. Стакан стоит .. за этой дымкой. Окна в сад подняты. Поставь стакан .. боятся.. Лермонтов) 12... туда 4.. (А.. сзади наверху внизу внутри снаружи далеко вдали Куда? сюда туда никуда некуда куда-то куда-нибудь кое-куда — домой налево. П. Положи книгу . Говорят. Салтыков-Щедрин.. повсюду дома слева. давно. Ю. (Л. М. Книга лежит . на полку. налево — сказку говорит. (С. С. голова у меня чуть-чуть не закружилась: там внизу казалось темно и холодно. там. В гостях хорошо. недавно. (А. Н. туда 3.ADVERBUL Adverbele de loc [Наречия места] Adverbele de loc răspund la întrebările где? куда? откуда? Где? тут. а там светло? (И. Лермонтов) 10. (И. Citiţi exemplele de mai jos. Катюша поехала в город и остановилась там у тётки... Толстой) 6. Бунин) 8. Там. дети.. Чехов) 4. няня... и оттуда веет бодрой осенней прохладой. 1.

Adverbe care răspund la întrebarea на какое время? De exemplu: надолго. У нас .. Куда нужно подняться? наверх}'.. осенью. внизу).. 5. 4... 4. позавчера. вниз). Дети остались . 8.. Ставить (сюда.. 7. 5. Все были уже . еженедельно.. 6. наверх). Alcătuiţi propoziţii. Висеть (здесь. adverbele de timp se împart în următoarele grupe: 1. .. на второй этаж... вовремя. вскоре. Adverbe care răspund la întrebarea когда? De exemplu: зимой. 1. ежемесячно. Мы поднялись . весной... Adverbe care răspund la întrebarea как часто? De exemplu: часто. 7. 2. Где вксиг рубашка? Куда вы повесили рубашку? 4. Прачечная находится . домой 5.. . обычно.... 2.. внизу впереди. навсегда.. там. летом. 1. никого не было.. сейчас. наверху. наверх вниз.. вдаль 7. наверху). иногда. редко. Где будет митинг? здесь... недавно. Мы спустились .. вниз). Adverbele de timp [Наречия времени] > După întrebările la care răspund. 2. поминутно. туда 2. наверх Где находится ваша квартира? вдали.. там. положить (сюда. сегодня. . постоянно. ежеминутно.. внизу). Вчера он сидел весь день .. 8. Где ты будешь после обеда? дома.. вчера. Машина ехала . тотчас. Где ты бываешь по утрам? Куда вам принести книгу? 6. всегда. Я пойду .. послезавтра. Exerciţiul 8. однажды. мы вернулись поздно. на первом этаже. Răspundeţi la întrebări. Згшать. туда 3... . folosind adverbele date în coloana din dreapta.. прежде..MORFOLOGIA 5. днём. туда. теперь. 6. ежегодно. недолго.. на десятом этаже. туда. домой наверху. 3. Приходите ко мне . давно. ежедневно. 1. Где виднелась лодка? Куда он смотрит? Exerciţiul 9.. на десятый этаж. туда. 3. folosind îmbinările de cuvinte date mai jos. Лежать (здесь. сперва. Где лежат книги? Куда вы положили книги? там. вперёд Exerciţiul 7. наверх... Стоять (здесь. вечером. 3. дома. Гости отправились . ночью. Introduceţi în locul punctelor adverbele дома sau домой. 6. сегодня большой праздник. 280 . там.. ненадолго.. домой Куда ты пойдёшь после занятий? дома. наверх. Adverbe care răspund la întrebarea сколько времени? De exemplu: долго. раньше. наверху. навеки. Класть.. 4. Машина поехала . ежечасно. завтра.... сюда Куда идут демонстранты? там. сразу. повесить (сюда. Они живут . утром. Я буду ждать вас у себя .

и он. С.. (И. Фецин) 10. (В. Арсеньев) 4.. Adverbele de cantitate [Количественные наречия] Aceste adverbe arată cantitatea. Citiţi exemplele de mai jos. (Н. Exerciţiul 12. Он много говорит. 3. . Агафья Карповна ежегодно разводила огород. совсем. вчетверо.. немного. — Приходи. У него никогда не было копейки за душой. снял трубку и с досадой бросил её на стол (В. Одинцдаа слушала его с вежливым участием.. (В. Вы меня навек несчастным хотите сделать (А.. М. отдыхали. но мало делает. Indicaţi adverbele de cantitate. 1. а .. на море. Лермонтов) 7. — Ничего не может быть хуже и обиднее слишком поздно пришедшего счастья. Всегда он кому-нибудь должен. дважды. К шуму моря слух привыкал очень быстро. Citiţi exemplele de mai jos. Раньше мы виделись часто. Кирилл не думал осесть в Солдатской слободке навсегда или хотя бы надолго. Гоголь) 3.. Раньше мы жили в Яссах. Лет двадцать тому назад или даже больше. 7. мы с тобой с детства знакомые.. братец. вдвое. Кочетов) 14. Каверин) Exerciţiul П. наконец. 3. (В. Мы с ним были знакомы давно. подул прохладный восточный ветер. всегда чем-то озабочен. Паустовский) 2. Ветер был резкий и порывистый. а . чтобы отдохнуть. Фадеев) 9.i ADVERBUL Exerciţiul 10. уже вышла за него замуж. Мы часто останавливались и отдыхали. слегка. (И.. очень надолго. Я занят делом весь день и только вечером им^ю немного езобэдного времени. Зимой мы отдыхаем в горах. .Ю. Мы встречались редко. Княжна исчезла — надолго. M o d e l : Зимой мы отдыхаем в горах. Introduceţi in locul punctelor antonimele adverbelor tipărite cursiv. Утром показалось солнце. К. что тоже требовало трудов. совершенно. С. (Н. трижды. наконец. почти родные. 1. 5.четом — на море... Тургенев) 8. Достоевский) 8. а . (М. пока они. будет дождь. Овечкин) 9... много. Горький) 7.. Каверин) 4. (М. Недолго продолжался бон: бежали робкие грузины. Друзья с удовольствием отправлялись в поход. Прошло восемь лет до нашего свиданья! (Ф. 2. Вчера была солнечная погода. достаточно. Вчера утром мы были на работе. улыб. Катаев) 5.. 6. а . (В. совсем ещё мальчик (А. . Она познакомилась с ним весной. (К. — Ведь это же было давно. мы живём в Брашове. Они долго не виделись.. Зимою мы катались по широкому полю льда моей милой Волги. а сейчас мы очень заняты и встречаемся . (В. чгть-чгть.. Островский) 11. слишком. а . 12. нуться друг другу и обсудить его положениг. Тургенев) 10. Găsiţi adverbele de timp şi arătaţi la ce întrebări răspund. 13. почти. а сегодня мне как-то некогда. (В. Он всегда нам оказывает помощь. К утру погода мало изменилась к лучшему. Катаев) 15. мало. чуть. 4. Ежеминутно звонил телефон. завтра. (К. втрое. 6. но подружились лишь . Немало времени прошло. Сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга. Он был очень юн. 1. Вася. четырежды. Чернышевский) 2. слегка раскрывая и закрывая веер. Г. а . 8. нашли в себе силы сесть. что мне делать — 281 . ежедневно делая по берегу километров десять — двенадцать туда и обратно. сидели дома и смотрели телевизор.. б. Установилась надолго сухая погода. Дн?и мы работали. ни в чём не отказывает. Полевой) 5. gradul unei însuşiri sau acţiuni şi răspund la întrebările сколько? насколько? сколько раз? в какой степени? Din această categorie fac parte următoarele adverbe: очень. В.. (Б.

ca formă. дважды в день — утром и вечером. Adverbele de scop [Наречия цели] Adverbele de scop răspund la întrebările зачем? для чего? с какой целью? Din această categorie fac parte adverbele: зачем. слишком быстро. напоказ. Спросонья Николай не мог ответить. немного быстро. сослепу. затем. А. 12. По улице слона водили. Exemple: Виктор отказался от поездки сгоряча. Он поступил так назло своему соседу. нечаянно.. слишком далеко. 1. Слишком устал. спросонок. мало помогает.. Горький) Exerciţiul 13. спросонья. очень быстро. много читает. слишком узкий. слишком короткий. 5. Exemple: Он нарочно кричал так громко. Островский) 11. 2. Много работает. Крылов) Adverbele de cauză [Наречия причины] Adverbele de cauză răspund la întrebările почему? по какой причине? Din această categorie fac parte: поэтому. 3. очень трудный. cu gradul comparativ al adjectivelor. очень рано. немного рано. неспроста. далеко—дальше у 282 . очень рад. волейневолей.MORFOLOGIA научи! (А. Быть сильным хорошо. чтобы его все слышали. очень красивый. редко—реже. 4. слишком много. очень изменился. Мало работает. много помогает. Постарел он за эти восемь лет достаточно. (М. мало изменился. очень трудно. Gradele de comparaţie ale adverbelor Grade de comparaţie au numai adverbele formate de la adjective calitative cu ajutorul sufixului -o. быть умным лучше вдвое. немного трудный. Gradul comparativ al adverbelor coincide. немного прохладный. сгоряча. очень интересный. слишком длинный. как видно.. Валентин согласился на это поневоле. поневоле. слишком поздно. много знает. мало занимается. слишком изменился. назло. очень волновался. напоказ . В течение недели он приходил аккуратно. De exemplu: быстро—быстрее. недаром. немного поговорили. Он приглашал меня к себе неспроста. Крылов) 13. Очень устал. слишком высокий. А. (И. -Memoraţi îmbinările de cuvinte de mai jos. невзначай. как на службу. нарочно. Alcătuiţi propoziţii cu cîteva dintre aceste îmbinări. очень удивился. Немного поработал. (И. весело—веселее. очень много. сдуру.

11. 6. 3. произносить хорошо. Мать строже отца. Exerciţiul 15. 5. iar adverbele — la gradul comparativ. чем я. Будь осторожнее. объяснять коротко. много— —больше. Нас просили говорить (тихо). Нужно повторять (часто) новые слоза и выражения. Exerciţiul 14. 1. более близко. когда деревьев много. В последнее время он стал приходить к нам (часто). Puneţi adverbele din paranteze la gradul comparativ. Дым отечества светлее чужого огня.ADVERBUL тихо—тише. Бабушка рассказывает (ингерггло) дедушки. Вспоминать всё чащг и чаще. Этот рассказ интереснее. Exerciţiul 17. Зелёное платье стоит (дёшзвэ) синего платья. чем найти. 9. puneţi verbele la imperativ. Легче друга потерять. лучше всех. выше всех. 10. подходить всё ближе и ближе. 10. 2. 1. плохо—хуже. 13. De exemplu: •Сегодня погода теплее. громко—громче. вспоминать аггэ. Подальше положишь. răspunzînd la întrebarea как? De exemplu: Сегодня он встретил меня теплее. Гозэригь громко. 8. •ч Exerciţiul 18. Un adverb la gradul comparativ îndeplineşte funcţiunea de complement circumstan•ţial. 12. Человеческое слово стрелы острее. Мать выглядит моложе отца. Мать наказала сына строже. 283 . M o d e l : Писать разбэрчизэ. более высоко. 5. более далеко. Девочка учится (хорошо). 9. чем отец. чем вчера. b) cu ajutorul cuvîntului наиболее: наиболее успешно. чтобы не разбудить кого-нибудь. узнавать все больше и больше. Больше слушай. numai formă analitică. чем мальчик. Мы шли осторожнее. лететь всё быстрее и быстрее^ встречаться всё режг и реже. Сегодня она убрала комнату (быстро и хорошо). Сегодня он объяснил урок проще. Он рассказывает интереснее. быстрее всех. Un adjectiv la gradul comparativ îndeplineşte funcţiunea de nume predicativ. 2. чем я предполагал. 8. 4. Мы пошли (быстро). 7. На чужой стороне родина милей вдвойне. 14. In îmbinările de cuvinte date mai jos. говорить быстро. 3. чем обычно. 7. читать выразительно. чем обычно. чем вчера. Всё оказалось проще. говорить медленно. Он написал сочинение лучше. — Пиши разбо рчивее. Мать моложе отца. 7. 8. Оратора просили говорить (громко). Citiţi exemplele de mai jos şi indicaţi formele de comparativ ale adverbelor. мало—меньше. 2. Сегодня её комната чище. Он говорит по-английски (плохо) меня. 6. наиболее выгодно. проверять тщательно. Exerciţiul 16. Forma analitică a gradului comparativ al adverbelor se formează cu ajutorul cuvintului более: более быстро. Gradul superlativ al adverbelor are. 6. чтобы не мешать другим. поближе возьмёшь. 4. Citiţi proverbele de mai jos şi indicaţi formele de comparativ ale adverbelor şi adjectivelor. 5. Его сочинение лучше. Сегодня она убрала комнату чище. чем вчера. подниматься всё выше и выше. Această formă se obţine: a) de la gradul comparativ al adverbului + pronumele всего sau всех: больше всего. 4. Ж'лвое слово дороже мёртвой буквы. 3. separat de cele ale adjectivelor. И лес шумит дружней. поменьше говори. пергписызать аккуратно. хорошо—лучше. Alcătuiţi propoziţii cu îmbinările de cuvinte date mai jos. чем моё. în limba rusă contemporană. 1.

negative şi nehotărîte. откуда у меня появилась эта мысль. почему. где ближайшая остановка. de cauză şi de scop. негде. După sensul lor. когда-либо de mod как- так никак как-то. куда-нибудь. кула. сюда. în adverbe pronominale de loc. adverbele pronominale se împart. кое-где de tirrip когда тогда никогда.. откуда-нибудь. куда. de timp. Я уже не помню. некогда когда-то. никуда. откуда. где-нибудь. demonstrative. 1 Adverbe pronominale Adverbe reiat ive-interogative Adverbe demonstrative Adverbe negative Adverbe nehotărîte de loc где. откуда там. оттуда. прилетают перелётные птицы. туда. как-либо. тут. некогда. зачем apar cu funcţiunea de cuvinte conjuncţionale în fraze formate prin subordonare. как-нибудь. De exemplu: Кондуктор сообщил. здесь. некуда. куда-то. насколько. когда.MORFOLOGIA ADVERBELE PRONOMINALE [Местоименные наречия] Adverbele pronominale se împart în categorii paralele cu cele ale pronumelui: relativeinterogative. почему-нибудь незачем 1 I зачем-то. как. ca şi celelalte adverbe. кое-как de cantitate сколько насколько столько настолько нисколько несколько de cauză почему потому de s c °P зачем затем почему-то. зачем-нибудь. отсюда нигде. куда я положил свою папку. откуда-то. ниоткуда. de mod. Я никак не помню. зачем-либо Adverbele relative [Относительные наречия] Adverbele relative где. de cantitate. 284 . неоткуда где-то. Когда наступает весна. сколько. когда-нибудь.

и где опустишь ты копыта? (А. (Б. fapt pentru care în unele gramatici ele sînt denumite adverbe relative-interogative. было принято коллективом завода. С. сколько он знает по данному вопросу. Тургенев) 8. сюда. откуда слышалось рычание зверей. Indicaţi adverbele relative. отсюда. когда жизнь становится невыносимой. оттуда. как надо было поступить в этом случае. настолько. С. (А. — скажите. Умей жить и тогда. Исаковский) 10. так. Горбатов) 2. Exerciţiul 19. никто другой не знает. столько. Павленко) 7.• ADVERBUL Предложение рабочего. Охотник направился туда. (П. De exemplu: Где висит костюм? Куда вы идёте? Откуда вы вернулись так поздно? Когда можно будет с вами встретиться? Как вы себя чувствуете? СКОЛЬКО СТОИТ эта книга? Почему ты опоздал? Зачем он врёт? Adverbele demonstrative [Указательные наречия] Adverbele demonstrative там. куда смотрел Вася. когда я и так знаю его очень хорошо? 285 : . Островский) 9. Пушкин) 6. где никто из вас никогда не был. Куда ты скачешь. Столько. (Н. — Надо будет поехать к ней. тут. гордый конь. Близкого человека только тогда поймёшь. 1. — промолвил Олег. (И. П. там согласие и счастье. туда. Скажите. но не туда. Зачем мне думать о своём будущем. С. — Но куда же напишу я? Как я твой узнаю путь? (М. interogative şi demonstrative. С. De exemplu: Где все трудятся. Ты поступил именно так. Я был там.—Когда?—-Да хоть послезавтра. когда с ним расстанешься. Там. здесь. зачел! мы пришли так рано. Откуда ты? Давно ля здесь? (А. откуда они только что вышли. — А где мой товарищ. а в парк на южной стороне дворца. Пушкин) 3. Пушкин) 4. не было видно ничего. где конь мой ретивый? (А. как усовершенствовать станок. тогда. Citiţi exemplele de mai jos. Чехов) 5. Они не поняли. Их неожиданно окликнули и попросили вернуться. Aceste adverbe se întîlnesc în propoziţii interogative. затем apar cu funcţiunea de cuvinte corelative in fraze formate prin subordonare. почему вы отложили свою поездку? Adverbele interogative [Вопросительные наречия] Adverbele interogative coincid cu cele relative. потому.

Вчера она никуда не выходила. Тургенез) 7. Гоголь) 6. propoziţiile negative personale în propoziţii negative impersonale. 286 . Ему некогда заниматься этим делом. А. M o d e l : Я никуда не пойду. 2. în astfel de propoziţii. незачем) se întîlnesc în propoziţii negative impersonale. Citiţi perechile de propoziţii date mai jos şi explicaţi deosebirile de sens dintre ele (determinate de adverbele negative cu care sînt construite). Не хочется с Балтики никуда! (В. что впереди казаки. 4. Substantivul sau pronumele ce indică persoana care face acţiunea se pune la cazul dativ. С. 3. Яблоку негде упасть. Я никогда не забуду своих друзей. Отступать было некуда. Exerciţiul 22. никуда. Соболев) 11. Transformaţi. И тот. всё та же бесконечная. Мне некуда положить свои вещи. potrivit modelului dat. De exemplu: Им негде останавливаться. прятаться на ней было негде. Я никогда не разговаривал с ним. (Б. De exemplu: Я нигде не мог достать этот альбом. Впереди и с боков надвигался враг. (Лебедев-Кумач) 4. Говорили. Мы никуда не поедем на лето. Полевой) 10. Я никуда не пойду. сзади лежало море. Гончаров) 3. (Л. Мы нигде не могли спрятаться от дождя. но нисколько не устали. (И. (Поговорка) 2 . Accentul cade totdeauna pe particula не. никогда. 2. Паустовский) 8. Мне некуда пойти. прекрасная степь. Местность кругом была ровная. de regulă. — Теперь или никогда! — явились Обломову грозные слова. Лучше поздно. Мне неоткуда получать письма. Citiţi propoziţiile de mai jos. лишь только он проснулся утром. тот никогда и нигде не пропадёт. 1. Мы никогда не встречались. ниоткуда. Мы сегодня работали много. 5. Нам некогда было встречаться. Explicaţi deosebirile de sens dintre propoziţiile personale şi impersonale. predicatul este precedat în mod obligatoriu şi de particula negativă не. Думать было некогда. Exerciţiul 20.MORFOLOGIA Adverbele negative [Отрицательные наречия] Adverbele negative se formează de la adverbele relative-interogative cu ajutorul particulei ни sau не. (А. неоткуда. Мы нигде не останавливались. Он выскочил во двор.—Вы очень обиделись?— Нисколько. Нигде не попадались им деревья. все торопились. кто с песней по жизни шагает. Я ниоткуда не жду помощи. în propoziţii negative personale. 5. (Поговорка) 9. Вам незачем туда идти. / Он нигде не мог напиться. чем никогда. Adverbele negative formate cu particula ни (нигде. В. Adverbele negative formate cu particula не (негде. вольная. — Нет коня нигде! (И. (К. Exerciţiul 21. 1. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. 1. (Н. Мне некогда было с н и м разговаривать. Серафимович) 12. 2.din adverb. Я никогда не читал этого романа. 1. нисколько) apar. Găsiţi adverbele negative şi explicaţi folosirea lor. некуда. în astfel de propoziţii. обежал его во всех направлениях. 3. Мне некуда пойти. 4. Ему негде было напиться. predicatul (exprimat printr-un verb la infinitiv) nu este precedat şi de particula negativă н