Účtovníctvo – 1 1 .

előadás

- 2.évfolyam

Z histórie účtovníctva, význam účtovníctva v súčasnosti a jeho právna úprava. Hospodárske operácie a ich vplyv na súvahu. Zaznamenávanie účtovných prípadov v sústave podvojného účtovníctva. Precvičovanie základných účtovných prípadov na začiatku a na konci účtovného obdobia. Opakovanie UDU. 2. előadás Dlhodobý majetok. Oceňovanie DM. Obstaranie DM a jeho účtovanie. Daňové a účtovné odpisy DM. Účtovanie odpisov. Precvičovanie súvisiacich účtovných prípadov. 1. Dlhodobý majetok – členenie - opakovanie UDU. 2. Oceňovanie DM . DM sa oceňuje vstupnou cenou VC podľa toho, ako ho účtovná jednotka nadobudla. OC I: VC ROC VN II. Zostatková cena = VC – oprávky k DNM = VC- oprávky k DHM VC : 1. - Obstarávacia cena OC : a) kúpou 2. - Reprodukčná obstarávacia cena ROC : a) darom b) vlastnou činnosťou pri DNM, ak je ROC nižšia ako vlastné náklady c) bezplatne nadobudnutý na základe zmluvy o kúpe najatej veci d) novozistený v účtovníctve doteraz nezachytený 3.- Vlastné náklady VN : a) DNM a DHM vytvorený vlastnou činnosťou, Obstarávacia cena : je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. OC = cena, za ktorú sa majetok obstaral + N súvisiace s jeho obstaraním preprava montáž clo ( mimo štátov EU) poistenie počas prepravy ROC : je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje. VN : predstavujú všetky priame a nepriame náklady vynaložené,na výrobu , alebo na inú činnosť.

2. Obstaranie DM : spôsoby obstarania DM : a) – kúpou b) – vlastnou činnosťou ( vo vlastnej réžii) c) – bezplatne : - prevzatím DNM a DHM podľa právnych predpisov – darovaním d) – preradením dlhodobého majetku z osobného užívania do podnikania e) – na základe zmluvy o kúpe najatej veci Účtovanie – účty používané pri účtovaní obstarania DNM a DHM O – trieda – Dlhodobý majetok sk. Ol – DNM sk. O2 – DHM – odpisovaný sk. O3 – DHM – neodpisovaný sk. 04 – Obstaranie DM 041 – Obstaranie DNM 042 – Obstaranie DHM 043 – Obstaranie DFM

}

kalkulačné účty, slúžia na vykalkulovanie OC

sk. 05 – Poskytnuté preddavky na DM 051 – poskytnuté preddavky na DNM 052 – poskytnuté preddavky na DHM 053 – poskytnuté preddavky na DFM 1. Príklad – obstaranie DNM Firma ABC, s.r.o. , platiteľ DPH kúpila ekonomický počítačový program. Pri obstarávaní vznikli tieto účtovné prípady : 1. PFA – FA za nákup ekonomického programu : Sk MD a) cena bez dane 52 000,041 b) DPH 9 880,343 c) cena s daňou 61 880,2. VPD – Externé náklady súvisiace s obstaraním programu 2 300,041 3. VBU – Uhrada dodávateľskej faktúry za program 61 880,321 4. ZAZ - Zaradenie ekonomického softveru do užívania v OC 54 300,013 041 2. Príklad – Zriaďovacie náklady ZN sú osobitný druh DNM. Obsahujú tak externé, ako aj interné náklady spojené so založením nového podnikateľského subjektu. Náklady sa účtujú podľa nákladových druhov na ťarchu účtov v účtovej tr.5 - Náklady. Po ukončení zakladateľskej činnosti sa tieto náklady aktivujú. Pri založeni akciovej spoločnosti XYZ, a.s. vznikli tieto zriaďovacie náklady : Sk MD D 1. VPD - Notárske, súdne a správne poplatky uhradené v hotovosti 5 900,- 538 211 2. VPD – Cestovné náhrady podľa zák.limitov hradené v hotovosti 2 400,- 512 211 3. PFA - Fakturované ostatné služby súvisiace so vznikon a.s.

D 321 211 221

(nájomné, telefon,fax, tlačiareň) 4. ZVL – Hrubé mzdy 5. ZVL – Zákonné ZP a SP hradené zamestanancami 13.4 % z HM 6. ID – Zákonné ZP a SP hradené zamestnávateľom 35,2 % z HM 7. ID – Aktivovanie zriadovacích nákladov 8. ZAZ – Zaradenie zriaďovacich nákladov do DNM

16 700,- 518 321 25 000,- 521 331 3 350,- 331 336 8 800,- 524 336 62 150,- 041 623 62 150,- 011 041

3. Príklad – Obstaranie DNM vlastnou činnosťou ( vo vlastnej režii) - aktivácia Obstaranie DM vlastnou činnosťou sa nazýva aktivácia. Pri vlastnej činnosti všetky náklady účtujeme v účt.triede.5. Na konci činnosti tieto náklady sčítame a potom aktivujeme. EFEKT, a.s. robí vývoj využitia nehorľavých materiálov na výrobu kobercov, ktorého výsledky po dokončení bude predávať, ale aj sama využívať vo výrobe. S touto činnosťoou a.s. vznikli náklady : 1. VYD – Spotreba materiálu vo vývoji 2. PFA – Faktúra za dodané skúšobné zariadenie na vývoj 3. PFA – Faktúra za testovanie prototypu 4. ZVL – Mzdy pracovníkov vo vývoji 5. ID - Zákonné SP a ZP platené zamestnávateľom 35.2 % z HM 6. ID - Aktivovanie nákladov na vývoj 7. ZAZ – Prevzatie dokončených výsledkov do užívania 4. Príklad – Obstaranie DHM - kúpou Pri obstaraní DM dodávateľ niekedy požaduje zaplatiť preddavok na budúcu dodávku. JUNO,a.s. si obstaráva terénny vyklápací voz. tis. 1. VBU – Poskytnutý preddavok dodávateľovi 2. PFA – FA za dodávku vyklápacieho voza: a) cena bez dane b) DPH 19 % c) cena s daňou 3. PFA – Zúčtovanie poskytnutého preddavku 4. VBU – Doplatok faktúry 5. ZAZ – aradenie vyklápacieho voza do používania v OC Sk 300,MD D 052 221 Sk MD D 21 200, 501 211 9 000,-501 321 60 000,-518 321 60 000,-521 321 21 120,-524 336 171 320,-041 623 171 320,-012 041

800,- 042 152,- 343 952,300,- 321 652,- 321 800,- 022

321 052 221 042

5. Príklad – Obstaranie DHM vlastnou činnosťou ( vo vlastnej réžii) - aktivácia Rôzne náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s obstaraním DHM sa zaúčtujú v účt.triede 5, sčítajú sa a potom aktivujú. Stavebná firma si sama pre seba buduje parkovisko. Projektovú prípravu, zabezpečenie výstavby a dodávku stavebných prác uskutočňuje vlastnou činnosťou – vo vlastnej réžii. tis. Sk MD D 1.VYD, ID, ZVL – vznik rôznych nákladov (spotreba materiálu, mzdy, zákonné poistenie, odpisy , atď) 1 500,- 5.tr. 1,2,3

2. ID – Aktivácia DHM – parkoviska 3. ZAZ – Zaradenie parkoviska do užívania 6. Príklad – Obstaranie DM bezplatne

1 500,1 500,-

042 624 021 042

Bezplatné nadobudnutie DNM a DHM môže nastať : a) Prevzatím podľa právnych predpisov ( napr. podľa elektrizačného, vodného alebo plynárenského zákona ) b) Darovaním 6a – Bezplatné nadobudnutie DM podľa právnych predpisov 1. ID - Bezplatný prevod potrubia 6b – Obstaranie DNM a DHM – darovaním Firma JUKO, s.r.o prijala v bežnom roku tieto dary : 1. ID – Ekonomický softver v ROC 2. ID – Prototyp výroby detskej stavebnice 3. ID – Fréza na drevo 4. ZAZ : Zaradenie softveru do používania v ROC Zar.prototypu výroby detskej stavebnice do použ. v ROC Zar.frézu na drevo do používania v ROC 7. Obstaranie DM preradením z osobného užívania do podnikania Fyzická osoba – podnikateľ môže osobný majetok preradiť z osobného užívania do podnikania ako dodatočný vklad. Pri preradení sa majetok ocení : - v Zostatkovej cene = OC – oprávky ( ak preradený majetok má zostatkovú cenu) → v podnikaní sa pokračuje v odpisovaní podľa Zákona o dani z príjmov - v ROC, keď sa už preradí taký majetok, ktorý v osobnom užívaní sa už odpísal. Je to tzv. symbolická cena. Podnikateľ Andrej Kovács sa rozhodol do podnikania zaradiť svoj vlastný registrovaný priemyselný vzor na výrobu záhradného čerpadla v ROC 75 000,- Sk. 1.ID- ZAZ – Preradenie priemyselného vzoru z osobného užívania do podnikania u fyzickej osoby Odpisy DM Odpisy vyjadrujú výšku opotrebenia DM v peniazoch, za určité účtovné obdobie, spravidla za 1 rok. Odpisy – sú náklady, sledujem na účte 551 Oprávky – vyjadrujú kumulovaný súčet odpisov – sledujeme :- sk. 07 – oprávky k DNM - sk 08 - oprávky k DHM Sk 75 000,MD 014 D 491 52 000,53 000,38 000,52 000,53 000,38 000,041 041 042 013 012 022 413 413 413 041 041 042 700 000,021 081

Vzájomný vzťah : l. ID – Odpisy DNM 551/ sk. 07 2.ID – Odpisy DHM 551/ sk.08 V účtovníctve rozoznávame : 1. účtovné odpisy - o tom hovorí zákon o účtovníctve § 28 2. daňové odpisy – podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003, § 22-29 Účtovné odpisy : Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý majetok podľa odpisového plánu, v ktorom si určí účtovné odpisy. Účtovné odpisy majú verne zobraziť skutočnosť, t.j. vyjadriť reálny pokles hodnoty majetku v konkrétnych podmienkach každej účtovnej jednotky. Podľa zákona o účtovníctve, § 28, ods.4 sa DNM musí účtovne odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. DHM sa odpisuje s ohľadom na opotrebenie, ktorá zodpovedá bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje : -očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia -očakávané fyzické opotrebenie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania ako je zmennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva -technické a morálne zastaranie -zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania. ! Ak ÚJ uplatňuje účtovné odpisy, na konci účtovného obdobia musí výsledok hospodárenia pred zdanením upraviť o rozdiel : účtovné odpisy – daňové odpisy. 1. Ak účtovné odpisy sú >ako daňové odpisy → o rozdiel treba zvýšiť základ dane. 2. Ak účtovné odpisy sú < ako daňové odpisy → o rozdiel treba znížiť základ dane. 3. Ak účtovné odpisy = daňové odpisy → netreba robiť žiadne daňové korekcie. ! Ak ide o malú účtovnú jednotku, ktorá nemá povinnosť auditu, môžu sa daňové odpisy považovať aj za odpisy účtovné.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful