SÚHRNNÝ PRÍKLAD 4

Dňa 3. 12. 2006 vznikla zápisom do OR spoločnosť BEAUTY HAIR, s. r. o., so sídlom na Drobného ulici 3 v Bratislave.
Spoločnosť založili: Alena Vodová a Lenka Rovná. Predmetom podnikania je poskytovanie kaderníckych služieb, nákup
a predaj vlasovej kozmetiky.

ASúvaha k 3. 12. 2006P221/160 000,-411/1100 000,221/250 000,-411/2100 000,-353/140 000,-353/2
50 000,-ΣA200 000,-ΣP200 000,-

MD701 - ZÚS k 1. 1. 2006D411/1100 000,-221/1
60 000,-411/2100 000,-221/250 000,-353/140 000,353/250 000,-ΣMD1 300 000,-ΣD1 300 000,-

Účty hlavnej knihy a ÚP, ktoré sa vyskytli počas ÚO:
MD
ZS
18.b)
ObMD
KS

022
0,15 000,15 000,- ObD
15 000,- PKS

D

MD
18.a)
ObMD
KS

042
15 000,- 18.b)
15 000,- ObD
0,- PKS

D
15 000,15 000,0,-

0,15 000,-

MD
2.a)
ObMD
KS

111
15 000,- 3.
15 000,- ObD
0,- PKS

D
15 000,15 000,0,-

MD
ZS
3.
ObMD
KS

112
0,- 6.
15 000,15 000,- ObD
14 750,- PKS

D
250,250,14 750,-

MD
14.
15.a)
15.b)
16.
ObMD
KS

131
42 000,- 17.
5 940,3 960,1 000,52 900,- ObD
0,- PKS

D
52 900,-

MD
ZS
17.
ObMD
KS

132
0,52 900,52 900,- ObD
52 900,- PKS

D
0,52 900,-

MD
ZS
1.
5.c)
ObMD
PKS

211
0,- 16.
35 000,9 520,44 520,- ObD
43 520,- PKS

D
1 000,1 000,43 520,-

221
110 000,- 4.
- 8.
0,- ObD
73 810,- PKS

D
35 000,1 190,36 190,73 810,-

MD
4.
ObMD
KS

261
35 000,- 1.
35 000,- ObD
0,- PKS

D
35 000,35 000,0,-

321
1 190,- ZS
2.c)
7.c)
13.c)
14.
1 190,- ObD
65 800,- KS

D
0,17 850,1 190,5 950,42 000,66 900,65 800,-

342
ZS
12.
0,- ObD
2 376,- KS

D
0,2 376,2 376,2 376,-

52 900,0,-

MD
ZS
ObMD
KS

MD
8.

ObMD
PKS
MD

ObMD
PKS

336
ZS
10.
11.
0,- ObD
14 580,- KS

D
0,4 020,10 560,14 580,14 580,-

MD
ObMD
PKS

MD
1.b)
7.b)
13.b)
15.c)
ObMD
KS

343
2 850,- 5.b)
190,950,9 861,13 851,- ObD
12 331,- PKS

MD
ZS
ObMD
KS

353
90 000,90 000,- ObD
90 000,- PKS

D
0,90 000,-

1 520,12 331,-

MD
10.
12.
ObMD
PKS

366
4 020,- ZS
2 376,- 9.
6 396,- ObD
23 604,- KS

D
0,30 000,30 000,23 604,-

MD
ObMD
PKS

379
ZS
15.d)
0,- ObD
19 761,- KS

D
0,19 761,19 761,19 761,-

ObMD
PKS

411
- ZS
0,- ObD
200 000,- KS

D
200 000,0,200 000,-

MD
6.
ObMD
KS

501
250,250,- ObD
250,- PKS

D
0,250,-

MD
7.a)
ObMD
KS

502
1 000,1 000,- ObD
1 000,- PKS

D
0,1 000,-

MD
13.a)
ObMD
KS

518
5 000,5 000,- ObD
5 000,- PKS

D
0,5 000,-

MD
9.
ObMD
KS

522
30 000,30 000,- ObD
30 000,- PKS

D
0,30 000,-

MD
11.
ObMD
KS

524
10 560,10 560,- ObD
10 560,- PKS

D
0,10 560,-

602
- 5.a)
0,- ObD
8 000,- KS

D
8 000,8 000,8 000,-

MD

648
- 18.a)
0,- ObD
15 000,- KS

D
15 000,15 000,15 000,-

D
0,17 850,1 190,5 950,24 990,23 800,-

MD

ObMD
PKS

321/1
1 190,-,- ZS
2.c)
7.c)
13.c)
1 190,- ObD
23 800,- KS

ObMD
PKS

321/2
ZS
14.
0,- ObD
42 000,- KS

D
42 000,42 000,42 000,-

MD
ZS
ObMD
KS

353/1
40 000,0,- ObD
40 000,- PKS

D
0,40 000,-

MD
ZS
ObMD
KS

353/2
50 000,0,- ObD
50 000,- PKS

D
0,50 000,-

411/1
- ZS
0,- ObD
100 000,- KS

D
100 000,0,100 000,-

411/2
- ZS
0,- ObD
100 000,- KS

D
100 000,0,100 000,-

MD

MD
ObMD
PKS
Analytické účty
MD
8.

MD
ObMD
PKS

D
1 520,-

ObMD
PKS

MD
ObMD
PKS

Výsledok hospodárenia:

MD
501
502
518
522
524
ObMD
ΣMD

710 - ÚZaS
250,- 602
1 000,- 648
5 000,30 000,10 560,46 810,- ObD
- Strata
46 810,- ΣD

D
8 000,15 000,-

23 000,23 810,46 810,-

Konečný účet súvahový:
MD
022
112
132
211
221
343
353
ObMD
Strata
ΣMD

702 – KÚS k 31. 12. b. r.
15 000,- 321
14 750,- 336
52 900,- 342
43 520,- 366
73 810,- 379
12 331,- 411
90 000,302 311,- ObD
23 810,326 121,- ΣD

D
65 800,14 580,2 376,23 604,19 761,200 000,326 121,326 121,-

Účtovná jednotka vykazovala na konci účtovného obdobia stratu 23 810,- Sk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful