Пун назив

САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5

Скраћени назив
Статус
Семестар
ЕСПБ
Фонд часова (П+А+Л)
СЕЈ 5
Обавезан
V
8,0
0
8
0
Шифра предмета
ЕЈ-5-1
Школска година од које се програм реализује 2008/2009
Врста и ниво студија, студијски програми: Академски студиј енглеског језика и књижевности, први
циклус. Студијаски програм: Енглески језик и књижевност.

Условљеност другим предметима: Положен Савремени енглески језик 4.
Циљеви изучавања предмета: Унапређивање језичких вјештина читања, писања, слушања и говора
студената коришћењем задатог аутентичног језичког корпуса кроз усмено-писмене вјежбе, вјежбе
превођења (са енглеског и на енглески језик) и граматичка вјежбања (сложена реченица-основе)

Име и презиме наставника и сарадника: Доц.др Јелена Марковић – наставник, мр Маја Кујунџић –
виши асистент, Жана Гавриловић - асистент, Славица Јевтовић - сарадник

Метод наставе и савладавање градива:
Вјежбања превођења, усмено-писмене вјежбе, домаћи, презентације. Учење, тестови, консултације.

Садржај предмета по седмицама:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Припрема и упис семестра
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
I парцијални испит
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
Превођење задатих страница (Е-С, С-Е), усмено-писмене вјежбе, граматичке вјежбе
II парцијални испит
Систематизација
Завршни испит

Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:
Кредитни коефицијент
8/30=0,266
Недјељно оптерећење:
=0,266 x40 сати=
10 сати и 40 минута

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:
8 кредита x 30 сати/кредиту=240 сати
Активна настава:8 x15=120 сати вјежби,
Континуална провјера знања: 20 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 95 сати
Обавезе студента: Присуство вјежбама. Домаћи и презентације. Парцијални испити.Консултације.
Литература: Превод Е-С: Lee, H. To Kill a Mockingbird (part 1); екстензивна лектира: American Short Stories;
превод С-Е: збрика текстова одабраних модерних српских писаца; граматика: Greenbaum, S. and R. Quirk
(1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman; Chalker, S. (1992). A Student’s English
Grammar Workbook. London: Longman; Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use
Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство вјежбама носи до 5 бодова, домаћи
задаци и усмена презентација до 20 бодова, парцијални испити до 25 бодова,а завршни испит до 50 бодова.
Посебна напомена за предмет: Вежбања се изводе на енглеском и српском језику.

Посебна напомена за предмет: Настава предавања и вјежби се изводи на енглеском језику .виши асистент Метод наставе и савладавање градива:Предавања.0 2 2 0 Шифра предмета ЕЈ-5-2 Школска година од које се 2008/2009 програмреализује Врста и ниво студија. студијски програми: Академске основе Енглески јез. Основна амбиција курса јесте да оспособи студента да препознавањем основних конституентских структура буде у стању да установи основне реченичне обрасце у енглеском језику. др Снежана Билбија-наставник.Greenbaum and R. проф. и књиж. консултације 73 сата студента:Студенти су обавезни да похађају наставу. завршни испит носи 50 бодова. Име и презиме наставника и сарадника: Ред. при чему се анализа заснива на дескриптивном приступу на два начина. самосталан рад. Узвичне. припрема и упис семестра Увод: Реченице и клаузе: финитне и нефинитне клаузе 4 синтаксичка односа: предикација. A Student's Grammar of the English Language. Континуална провјера знања: 12 сати Завршна провјера знања: 5 сати Самосталан рад: учење. модификација и координација Структура клаузе. Quirk. Функцијa субјекта Функција директни објекат/индиректни објекат/адвербијал Заповједне. колоквијуми носе 40 бодова.ураде колоквијум и положе испит Литература:S. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припремна недјеља.166 x 40 сати=6 сати и 64 минута Обавезе У семестру: Укупно оптерећење за предмет: 5 кредита x 30 сати/кредиту=150 сати Активна настава:4x15=60 сати предавања и вјежби. мр Маја Кујунџић. прелазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 50 бодова.166 Недјељно оптерећење: =0. консулт. Непотпуне реченице Про-форме и елиптичне реченице I парцијални испит Зависне реченице Релативне реченице Номиналне Адвербијалне и компаративне Координиране клаузе Екстрапониране и расцијепљене реченице II парцијални испит Ревизија Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент к=5/30=0. Условљеност другим предметима:Нема услова за пријављивање и слушање предмета Циљеви изучавања предмета:Основни циљ овог колегија је да се студенти упознају са синтаксичко структуром простих и сложених реченица у енглеском језику. вјежбе. комплементација.Пунназив СИНТАКСА 1 Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив -обавезан V 5. Longman Облици провјере знања и оцјењивање: присуство настави носи 10 бодова.

IV. Shaw. Longman. тест. Mandarin Paperbacks. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припремна недеља Victorian Poetry: Alfred Lord Tennyson The Lady of Shalott. Pied Beauty.167 Недјељно оптерећење: =0. присуство настави-10 бод. Pygmalion Oscar Wilde.. My Last Duchess. Литература: David Daiches. 1996. Matthew Arnold. Ulysses Robert Browning. Енглески језик и књижевност. Огњен Куртеш. Студијски програм за Енглески језик и књижевност.максимално 30 бод. Први циклус. Edward Arnold. Континуална провјера знања: 12 сати Завршна провјера знања: 2 сата Самосталан рад: учење. Pippa's Song. Име и презиме наставника и сарадника: Ван. Idle Tears. Учење и презентације на часу.B.Пун ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ 19.. The Blessed Damozel. једна усмена презентација. 1988. завршни испит носи максимално 50 бодова. Harry Blamires. Revised Edition. 1972. консултације 76 сати Обавезе студента: Похађање наставе.. асистент Метод наставе и савладавање градива: Предавања. Dover Beach Mid-term exam The Pre-Raphaelites: Main Features The Pre-Raphaelites: Dante Gabriel Rossetti. The Importance of Being Earnest Revision of the whole course material II парцијални испит Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент 5/30=0. . Tears. The Garden of Proserpine William Morris. тестирање. London. ВИЈЕКА 1 назив Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив обавезан V 5. Song (first) Algernon Charles Swinburne. Meeting at Night. G. колоквијуми. Весна Лопичић – наставник. домаћи.Презентација – 10 бодова. Stratford-Upon-avon Studies. The Woodspurge I парцијални испит Christina Rossetti. Victorian Poetry. Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са основиним одликама књижевности викторијанског периода (поезија и драма) у ширем друштвено-историјском контексту. студијски програми: Академске основне студије. Консултације. Near Avalon Gerard Manley Hopkins.0 2 2 0 Шифра предмета EJ-5-3 Школска година од које се програм 2008/2009 реализује Врста и ниво студија.167 x40 сати= 6 сати и 40 минута У семестру укупно оптерећење за предмет: 5 кредита x 30 сати/кредиту=150 сати Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби. The Victorian Age of Literature. God’s Grandeur. The Windhover End-of-term exam Drama: Rebirth of Comedy. вјежбе. Проф. Облици провјере знања и оцјењивање: . Условљеност другим предметима: Нема услова за пријављивање и слушање предмета. A Critical History of English Literature.

Brian Vickers. language (Early Modern English) Shakespearian genres: Comedies. New York. Appropriating Shakespeare: Contemporary Critical Quarrels. Први циклус. Учење и презентације на часу. Romances. оба положена колоквијума носе максимално 50 бодова. Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство носи 10 бодова. Недјељно оптерећење: Континуална провјера знања: 8 сати =0. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припремна недјеља.133 Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби. 2001. Студијски програм за енглески језик и књижевност. Oxford UP. Посебна напомена за предмет: Наставa се изводи на енглеском језику . мр Божица Јовић – асистент Метод наставе и савладавање градива: Предавања. Problem Plays Non-dramatic poetry. 1993. Lena C. консултације 65 сати Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу. Енглески језик и књижевност. припрема и упис семестра Shakespeare’s life and times: History.133 x40 сати= Завршна провјера знања: 1 сат 5 сати и 30 минута Самосталан рад: учење. Пуниназив СПЕЦИЈАЛНИ КУРС – ШЕКСПИР Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) обавезан V 4. вјежбе.Посебна напомена за предмет: Настава се изводи на енглеском језику. culture.0 2 1 0 Шифра предмета ЕЈ-5-4 Школска година од које се 2006/2007 програмреализује Врста и ниво студија. тестирање. студијски програми: Академске основне студије. History Plays. New Haven. Orlin: Shakespeare: An Oxford Guide. Russ McDonald: The Beford Companion to Shakespeare. Tragedies. др Петар Пенда – наставник. 2003. Sonnets Ревизија Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: У семестру:Укупно оптерећење за предмет: Кредитни коефицијент 4 кредита x 30 сати/кредиту=120 сати 4/30=0. завршни испит носи максимално 40 бодова. Yale UP. Условљеност другим предметима: Нема услова за пријаву и слушање предмета Циљеви изучавања предмета: Упознавање са Шекспировим стваралаштвом у ширем друштвено-историјском и културолошком контексту Име и презиме наставника и сарадника: Доц. Sonnets The Four Great Tragedies: Hamlet Macbeth Othello I парцијални испит King Lear History Plays: Richard III Richard II Comedies: A Midsummer Night’s Dream The Merchant of Venice The Tempest Narrative poems: Venus and Adonis. и ураде оба колквијума Литература:Stanley Wells. Консултације.

др Јелена Марковић – наставник. С-Е). Quirk (1990).266 Недјељно оптерећење: =0. усмено-писмене вјежбе. усмено-писмене вјежбе. С-Е). усмено-писмене вјежбе. S. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. вјежбе превођења (са енглеског и на енглески језик) и граматичка вјежбања (зависне клаузе). Chalker. С-Е). усмено-писмене вјежбе. мр Маја Кујунџић. усмено-писмене вјежбе. С-Е). превод С-Е: збрика текстова одабраних модерних српских писаца. усмено-писмене вјежбе. граматика: Greenbaum. писања. студијски програми: Академски студиј енглеског језика и књижевности. консултације 95 сати Обавезе студента: Присуство вјежбама. Условљеност другим предметима: Положен Савремени енглески језик 4. С-Е). and R. тестови. С-Е). To Kill a Mockingbird (part 2). граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С.асистенти. домаћи. H. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. Домаћи и презентације. усмено-писмене вјежбе. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С.0 0 8 0 Шифра предмета ЕЈ-6-1 Школска година од које се програм 2008/2009 реализује Врста и ниво студија. (1992).предавач Метод наставе и савладавање градива: Вјежбања превођења. С-Е). С-Е). London: Longman. први циклус. усмено-писмене вјежбе. Име и презиме наставника и сарадника: Доц. Жана Гавриловић . С-Е). граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. Учење. слушања и говора студената коришћењем задатог аутентичног језичког корпуса кроз усменописмене вјежбе. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припрема и упис семестра Превођење задатих страница (Е-С.Пун САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6 назив Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив СЕЈ 6 Обавезан VI 8. Литература: Превод Е-С: Lee. усмено-писмене вјежбе. Парцијални испити. Континуална провјера знања: 20 сати Завршна провјера знања: 5 сати Самосталан рад: учење. граматичке вјежбе I парцијални испит Превођење задатих страница (Е-С. С-Е). екстензивна лектира: American Short Stories. Harlow: Longman. презентације.Консултације. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. С-Е). Циљеви изучавања предмета: Унапређивање језичких вјештина читања. . усмено-писмене вјежбе. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. граматичке вјежбе II парцијални испит Систематизација Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент 8/30=0. С-Е). Студијаски програм: Енглески језик и књижевност. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. S. граматичке вјежбе Превођење задатих страница (Е-С. усмено-писмене вјежбе. Славица Јевтовић . консултације. A Student’s English Grammar Workbook. A Student’s Grammar of the English Language. усмено-писмене вјежбе. усмено-писмене вјежбе.266 x40 сати= 10 сати и 40 минута У семестру: Укупно оптерећење за предмет: 8 кредита x 30 сати/кредиту=240 сати Активна настава:8 x15=120 сати вјежби.

а завршни испит до 50 бод. Посебна напомена за предмет: Вежбања се изводе на енглеском и српском језику... (2005). домаћи задаци и усмена презентација до 20 бодова.Hewings. M. парцијални испити до 25 бод. Advanced Grammar in Use Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство вјежбама носи до 5 бод. .

тестирање. Pride and Prejudice Students` Presentations Victorian Novel: Emily Bronte. . The Stones of Venice. Континуална провјера знања: 12 сати Завршна провјера знања: 2 сата Самосталан рад: учење. Облици провјере знања и оцјењивање: .0 2 2 0 Шифра предмета EJ-6-2 Школска година од које се програм 2008/2009 реализује Врста и ниво студија. Tess of the D'Urbevilles Mid-term test The Essay Writing: Main Features The Essayists: Thomas Carlyle. Први циклус.avid Daiches. The Mill on the Floss Thomas Hardy. Sartor Resartus John Ruskin. завршни испит-максимално 50 бодова. ВИЈЕКА 2 назив Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив обавезан VI 5.. Име и презиме наставника и сарадника: Ван. Mandarin Paperbacks. присуство настави 10 бодова. консултације 76 сати Обавезе студента: Похађање настве. Посебна напомена за предмет: Настава се изводи на енглеском језику. 1996.колоквијуми-30 бодова. The Renaissance Mock test: Preparation for the final exam Student Presentations II парцијални испит Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент 5/30=0. вјежбе. A Critical History of English Literature. Blackwell. 2005. Wuthering Heights I парцијални испит George Eliot.167 Недјељно оптерећење: =0. London. студијски програми: Академске основне студије. Walter Pater. Огњен Куртеш.167 x40 сати= 6 сати и 40 минута У семестру укупно оптерећење за предмет: 5 кредита x 30 сати/кредиту=150 сати Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби. Литература: Terry Eagleton. Pride and Prejudice Victorian Novel: Jane Austen. презентација и тест. два домаћа задатка. Енглески језик и књижевност. Revised Edition. The Englsh Niovel. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припремна недеља Victorian Novel: Main Features Victorian Novel: Jane Austen. Проф.10 бодова. IV. Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Књижевност 19. Метод наставе и савладавање градива: Предавања. Студијски програм за Енглески језик и књижевност.Презентација .Пун ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ 19.др Весна Лопичић. вијека 1 Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са основиним одликама књижевности викторијанског периода (роман и есеј) у ширем друштвено-историјском контексту.

Palgrave MacMillan. спецификатор Нулти ниво: Глава и комплемент Бар ниво: x-бар и адјункт Реченица потврдна проста Реченица са помијерањем конституенти. Проф. стабло у овој верзији Структура фразе и основне функције у фрази: глава. English Syntax and Argumentation. Условљеност другим предметима: Нема услова за пријављивање и слушање предмета Циљеви изучавања предмета: Основни циљ овог курса је да се студенти упознају са веома познатом теоријом генеративне верзије познатом као X-бар синтакса. вијека доприносила да ова теорија постане сматрана универзалном теоријом у лингвистици. Др Снежана Билбија-наставник.0 2 2 0 Шифра предмета EJ-6-3 Школска година од које се 2008/2009 програмреализује Врста и ниво студија. Име и презиме наставника и сарадника: Ред. У овом курсу ће сазнати о разлогу из ког је ова теорија предложена у односу на претходне верзије ТГ граматике и какви су недостаци претходних верзија ТГ граматике отклоњени овом теоријом и како су њена рјешења која су се у разним верзијама смјењивала током друге половине 20.више асистент Метод наставе и савладавање градива: Предавања. комплемент. Континуална провјера знања: 12 сати Завршна провјера знања: 5 сати Самосталан рад: учење. консулт. консултације: 73 сата студента:Студенти су обавезни да похађају наставу. адјункт.Пунназив СИНТАКСА 2 Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив -обавезан VI 5. мр Maja Kyjyнџић. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припрема и упис семестра Увод у x-бар теорију у верзији B.40 бодова. вјежбе. студијски програми:Академске основе енглески јез. Недјељно оптерећење: =0.ураде колоквијум и положе испит Литература: B.Aarts. И књиж.166. клоквијуми. прелазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмаwе 50 бодова Посебна напомена за предмет: Настава и вјежбе се изводе на енглеском језику .Aarts-a: појам генерализације. упитна реченица I парцијални испит Пасивна реченица Рјешење за сложене реченице у x-бар синтакси Клаузе које су комплементу Клаузе које су адјункти ''Мале'' клаузе. II парцијални испит Ревизија Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент к=5/30=0. самосталан рад.2001 Облици провјере знања и оцјењивање: присуство настави-10 бодова.нефинитне и са елипсом Координиране клаузе Екстрапониране и расцијепљене реченице: егзистенцијалне.166 x40 сати= 6 сати и 64 минута Обавезе У семестру: Укупно оптерећење за предмет: 5 кредита x 30 сати/кредиту=150 сати Активна настава:4x15= 60 сати предавања и вјежби. Second Edition. испит-50 бодова.

0 2 1 0 Шифра предмета ЕЈ-6-4 Школска година од које се програм 2009/10.1 x40 сати= 4 сата У семестру: Укупно оптерећење за предмет: 3 кредита x 30 сати/кредиту=90 сати Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби. консултације. консултације 35 сати Обавезе студента: Присуство настави Израда домаћих задатака Парцијални испити.Lawrence Erlbaum. активност на . различитим типовима текстова и сл. Име и презиме наставника и сарадника: доц. Edinburgh University Press. реализује Врста и ниво студија. An Introduction to Applied Linguistics. вежбе. An Introduction to Applied Linguistics (2nd ed. Selinker (2003). Schmidt. and L. анализи говорног и писаног језика.Консултације Литература: Davies. Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави.1 Недјељно оптерећење: =0. др Јелена Марковић – наставник. Континуална провјера знања: 8 сати Завршна провјера знања: 2 сата Самосталан рад: учење. студијски програми: Академски први циклус студија енглеског језика и књижевности Условљеност другим предметима: нема Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са развојем примењене лингвистике и могућностима примјене лингвистике у различитим областима: усвајању и настави матерњег и страног језика. S.Пун ПРИМИЈЕЊЕНА ЛИНГВИСТИКА назив Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив Обавезан VII 4. A. Gass. London: Hodder Arnold.). Усвајање другог и страног језика Језичке вјештине Савремено поимање писмености Лингвистичко и металингвистичко знање Процјена и евалуација језичког знања II парцијални испит Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент 3/30=0. Жана Гавриловић – асистент Метод наставе и савладавање градива: Предавања. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припремна недеља Примјена лингвистике и примијењена лингвистика-мјесто дисциплине у друштвеним наукама Језички нивои и предмет изучавања у примијењеној лингвистици Граматичка анализа у примјени Вербално и невербално у говору Фонолошка обиљежја дискурса.). Second Language Acquisition: An Introductory Course (2nd еd. N. (2002). Анализа дискурса у примјени Корпусна лингвистика као примјена лингвистике I парцијални испит Психолингвистика и примијењена лингвистика Социолингвистика и примијењена лингвистика Усвајање матерњег језика.

парцијални испити носе максимално 40 бодова. . завршни испит носи максимално 50 бодова. Посебна напомена за предмет: Настава се изводи на енглеском језику.вежбама и израда домаћих задатака носе 10 бодова.

придјева.Пун ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА назив Скраћени Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) назив Обавезан IV 4. Синтакса. Условљеност другим предметима: Нема услова пријављивања и слушања предмета. Периодизација развоја енглеског језика. Класификација језика: генетска.вјежбе. Староенглески период: дијалекти. Консултације. Гласовне промјене и губитак флексије. Континуална провјера знања: 12 сати Завршна провјера знања: 2 сата Самосталан рад: учење. Творба ријечи у модерном енглеском језику.асистент Метод наставе и савладавање градива: Предавања.133 Недјељно оптерећење: =0. Домаћи задаци. глагола.0 2 2 0 Шифра предмета ЕЈ-6-5 Школска година од које се програм 2008/2009 реализује Врста и ниво студија. тестови и консултације.133 x40 сати= 5 сати и 30 минута У семестру: Укупно оптерећење за предмет: 4 кредита x 30 сати/кредиту=120 сати Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби. први циклус. Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова. Cable (2002). A Companion to Baugh and Cable’s History of the English Language (third ed. T.). замјеница. Routledge: London and New York. Жана Гавриловић . Позајмљенице. типолошка. Средњеенглески период: морфологија именица. Парцијални испити. Језик Лондона. Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је стицање увида у развој енглеског језика. Име и презиме наставника и сарадника: Доц. придјева.др Јелена Марковић – наставник. Садржај предмета по седмицама: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Припрема и упис семестра Увод. II парцијални испит Систематизација Завршни испит Оптерећење студента по предмету: Недјељно: Кредитни коефицијент 4/30=0. Германска грана. Изговор. Савремени енглески језик. Студијаски програм: Енглески језик и књижевност. Дијалекти. Значај енглеског језика. Велико помјерање самогласника. Cable. C. Средњеенглески период: утицај француског језика на вокабулар.). Писање. односно проучавање основних карактеристика староенгеског. Староенглески период: Вокабулар. and T. (2002). Морфологија врста ријечи. Routledge: London and New York. . Индоевропска породица језика.Домаћи. консултације 61 сат Обавезе студента: Присуство настави. замјеница. Шекспиров изговор. Утицај других језика током староенглеског периода. студијски програми: Академски студиј енглеског језика и књижевности. A History of the English Language (fifth ed.Појава стандардног језика. Касни модерни енглески период:развој прогресивне глаголске фразе. Модерни енглески језик: Рани период. A. . Староенглески период: морфологија глагола. Литература: Baugh.. I парцијални испит Средњеенглески период: период великих промјена. средњеенглеског и модерног енглеског језика. Староенглески период: морфологија именица.

завршни испит носи до 50 бодова.парцијални испити носе до 40 бодова. Посебна напомена за предмет: Настава се изводи на енглеском језику .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful