Cabinet veterinar: SC S.O.S-VET.

SRL
Etapele necesare infiintarii unui s.r.l.
1. - copie dupa actul de identitate al viitorului asociat (cel care infiinteaza societatea )
2. - copie dupa actul de proprietate al viitorului asociat sau a persoanei fizice sau
juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului
social al firmei
3. copie dupa dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in
vederea stabilirii sediului social al societatii, pentru a redacta un contract de
comodat sau de inchiriere pentru stabilirea sediului social al firme.
Etapele necesare infiintarii unui cabinet veterinar.
ACTE :

1. Carte de identitate eliberata de CMV al Municipiului Bucuresti;
2. Dovada Atestat de libera practica – document eliberat de catre CMV al
Mun. Bucuresti;
3. Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN;
stabilirea obiectului principal de activitate -Activitati veterinare – Cod
CAEN 7500 si a obiectelor secundare de activitate;
4. Copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social:

BUCURESTI, Str.Mantuleasa 16, Sect.3;
5. Alegerea denumirii societatii: S.O.S-VET. SRL;
6. Capitalul social : 1500 RON;

7. Cazier fiscal al PATRONULUI - se elibereaza de Directia Generala a
Finantelor publice;
8. Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social;
9. se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului:

cerere inregistrare societate.

cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri.

• taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura. aviz sanitar. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii. aproximativ 300 RON. 10. • taxe registru. avize colaterale. dupa caz. anexa avize necesare. etc. • cerere sau declaratie. aproximativ 50 RON (in functie de notar) • taxa Certificat de Inregistrare CMV AUTORIZATII : • Autorizatie sanitara veterinara medical DSVSA al Mun. personalitate juridica a S. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. 11. dupa caz. .• cerere sau declaratie. COSTURI : • rezervare nume firma 30.C. aviz muncii. in functie de obiectul de activitate al firmei. • fisa de prezentare a sediului social si a activitatii.8 RON. dupa caz. adica: certificat de inregistrare. in vederea functionarii. incheierea de acordare a personalitatii juridice. Bucuresti. inregistrarea fiecarei forme de exercitare a activitatii in parte. aviz mediu.Inregistrarea la CMV in Registrul Unic al unitatilor medical veterinare cu sau fara PRECIZARE: Medicul veterinar asociat solicita. • capital social 1500 RON. • cerere sau declaratie.

______/_________ LA CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE NR......... ………………….... e-mail___________________________...... ______ jud... ______/_______ Cabinet Medical Veterinar Individual Dr. reprezentat de Dr. Activităţi autorizate: ___________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . ________________________________ nr..... …………………………………………………………… are Punct de lucru (loc de exercitare) în localitatea ………………………… str.• Autorizatie substante toxice – de la MIRA – Directia Generala Arme Toxice si Munitii • Contract prestari servicii privind activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala (dupa caz) • Contract eliminare deseuri veterinare (dupa caz) CERERE ÎNREGISTRARE PUNCT DE LUCRU pentru PFA (cabinete medicale veterinare individuale) ANEXA 10 ANEXA NR../sector ___________________ cod poştal ______ telefon ____________________. __________ bloc _________ ap..

_____ bloc ___ ap.S. vă solicit înregistrarea în Registrul Unic al Cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a punctului de lucru ( loc de exercitare a profesiei ) din localitatea ____________________ str. L. Dr. Semnătură ____________ Domnule Preşedinte. . / sector __________________ cod poştal __________ telefon ________________. _______/______________ L. Subsemnatul(a) Dr. ____ jud. ________/_____________. _____ bloc _____ ap. Semnătură SECRETAR. _____________________________ cu sediul în localitatea _____________________ str. PREŞEDINTE cmvj/mun.PREŞEDINTE. ________________________________ titular al Cabinetului Medical Veterinar Individual Dr. Dr. Buc. ____ jud. Nr.S. / sector __________________ cod poştal __________ telefon _____________ e-mail ______________ înregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor medicale veterinare cu sau fără pesonalitate juridică sub nr. _______/_____________ L. PREŞEDINTE CMV Ro Nr. Semnătură ANEXA 1 Se aprobă. ____________________________ nr. Semnătură ____________ Propun a se aproba.S. _______________________ nr.

Hrisovului. nascut la data de 03. ap. Carte identitate a medicului veterinar (copie).1967 in (localitatea si judetul/sectorul) Bucuresti. Dovada achitării taxei de eliberare a documentului.O.. c. sau b) (denumirea societatii) S. Dovadă deţinere spaţiu punct de lucru (copie).Anexez la prezenta cerere următoarele documente: a. domiciliat in (localitatea) Bucuresti. Mantuleasca nr. 5654/543 cod fiscal nr. 2528/53424523. Data ________________ Parafă/Ştampilă Semnătura ____________________ Domnului Preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari Notă Se întocmeşte în două exemplare care se înaintează la CMV din care unul se întoarce la Consiliul Judeţean/Municipiul Bucureşti pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare ACT CONSTITUTIV al Societatii Comerciale S. b. 3. la data de 7. a) (numele si prenumele) Popescu Sebastian. posesorul buletinului/pasaportului/cartii de identitate seria RC nr.307867. e. str.1981. de sex masculin (casatorit/necasatorit).S-VET Societate cu raspundere limitata Subsemnatul. in calitate de asociat(a) unic(a) . etaj 1. inmatriculata in registrul comertului din Bucuresti sub nr. Raport de autoevaluare (original). scara C.11. cetatean roman. nr.11. bloc I8. judetul/sectorul 1. Certificatul de înregistrare în Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică (copie).O. d. 12. eliberat de SECTIA 3. 16.S-VET SRL cu sediul social in (localitatea si judetul/sectorul sau tara) Bucuresti str. cod numeric personal 10311678686.

................................... Sector: . ____ eliberat de _________ Împuternicire nr......................... din Legea nr......................... 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata). in conformitate cu prevederile art............................. Bloc: ……....... Domiciliul fiscal: Jude �: . Fax: ........................................ împuternicit/ reprezentant legal posesor al actului de identitate _____ seria ___ nr....................am hotarat sa constitui..... Strada: .. E-mail ……………………………...............fondator (fondatoare).................................. o societate comerciala cu capital integral 1500 lei................................. romanesc (romanesc/strain/nationalitatea) ASOCIAT UNIC FONDATOR CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL Subsemnatul/ subscrisa având: Cod de identificare fiscal �: _____________________________________________ Nume �i prenume/denumire: . 5 alin. _____________ din data __/__/____ Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la _________________________________________ Nume........................................... Ap.............…………………… prin Se bifeaz� cu X c� su� a care corespunde situa� iei Cod numeric personal/Num� r de în calitate de titular identificare fiscal� : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nume � i prenume: …………………………………………......................... Num� r:......... (2)............................................ ... Scara: ......... Localitate: ......... Telefon: ................. prenume _______________________________ Func� ia _________________________________________ Data __/__/____ Semn� tura � i � tampila _____________________________ ....

.... prenume/denumire) cu domiciliul/sediul în ……................... Doamnă/Domnule Judecător delegat.......... Nr............................... (7) din Legea nr.... cu Data __/__/____ Nr........................... IV....... (nume..... ................ .. ........ . ___________ Data __/__/____ se deta �eaz ���i se înmâneaz � persoanei care depune cererea Data prezent� rii pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal: Unitatea teritorial� competent� …………………………………………………………..................................................................... Data __/__/____ Înregistrat la unitatea teritorial� competent� .................................... art........... Înregistrat la unitatea teritorial� competent� ................................................. Data : .... intrare: .......... nr... 31/1990 III...............Data prezent� rii pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal: Unitatea teritorial� competent� ………………………………………………………….... ___________ Data __/__/____ CERERE înregistrare în registrul comerţului � solicitare numire lichidator cf......…................... 237 alin........................... str........................ cu Nr... 1.....

............................................................................... ....................................................................... 237 alin......... (1) din Legea nr......…........... ................................................................ .................................................................. judeţ/sector ........................ judeţ/sector ........ lei taxă judiciară de timbru şi . 8............................................ (1) În temeiul art. 6............... în temeiul art................….. În drept..................................... scara.................. pentru firma: ............................ Semnătura .. republicată......... ......................... ap............ înregistrarea acestuia în registrul comerţului....................................... .............. ...... 31/1990 privind societăţile comerciale. etaj ....................................6 din Legea nr........................ ........................ telefon ................................. ............................................. 7..............…................................…................................................... depun următoarele acte: .. 85/2006 privind procedura insolvenţei)...................... judecător delegat . din prin care s-a pronunţat dizolvarea a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a....... 31/1990 privind societăţile comerciale......... lei timbru judiciar......................... 3..... În fapt.. bloc ...................... ............... republicată..........................................26/1990............... ap........... Data: ...................................................... etaj ..... 237 alin........................... în calitate de .............................................. solicit numirea unui lichidator la societatea sus-menţionată................................................. (2) din Codul de procedură civilă........................................ CNP/NIF ................... solicit numirea lichidatorului în temeiul art..................... scara ......... 242 alin........ cu modificările şi completările ulterioare..... 2............... 5............................... ....... cererea se întemeiază pe următoarele considerente: � Societatea este dizolvată în temeiul art.......................... conform art. nr...................................... 237 alin............. ... ............. ..............................bloc................................................ republicată şi modificată..................................................... conform ............. stabilirea remuneraţiei lichidatorului şi modalitatea de achitare a acesteia (din averea debitorului sau în lipsa acesteia din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr........................ În susţinerea cererii................................... având număr de ordine în registrul comerţului ..................................................... din .............. prin . cod poştal ................. (7) din Legea nr....................................... cu sediul în: localitatea ...... ................ Cererea este legal timbrată cu ............str... (7) din Legea nr.................................. nr................... cu modificările şi completările ulterioare........................ 31/1990 � Hotărârea tribunalului nr...... 4........................ ........................................... � Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea.........

..................................................................................................................................... ....................... Telefon:............................................................la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........................ examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi........................................................................... Referent........... (7)] ACTE DE REGLEMENTARE ............. Persoana de contact............... .. Sediu:...... 237 alin........................... Judecător delegat............................................................................................................................. Notă : (1) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta)....................... Data : ............................. ................................. L 31 art............. ...................................... constatând că sunt / nu sunt îndeplinite cerinţele legale dispune: .... cod 11-10-148 [numire lichidator cf. ..................... .................................................................Model cerere autorizaţie Acord de mediu Model cerere autorizaţie Autorizaţie de mediu Avizul de mediu SC..................

... respectiv urmatoarele documente (se vor enumera): Data Semnatura si stampila DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIROUL AVIZE SI AUTORIZARI .. _______________. domiciliat in jud. orasul (comuna)_______________________.. nr..Nr.... Str. a activitatiilor (se vor preciza codurile CAEN ale activitatilor pentru care se solicita autorizarea si denumirea activitatii):__________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Anexez alaturat documentatia necesara pentru sustinerea solicitarii... ______________________...... /.. Str.. Str..... prin prezenta va rog a-mi emite/prelungi/revizui Autorizatie(a) de Mediu pentru desfasurarea pe amplasamentul situat in orasul (comuna) _________________. Catre... in calitate de administrator al SC_____________________________.. nr ___...... _____________. _____.. _______________________nr.. inregistrare: . ________..... cu sediul in _______________. AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BIHOR Subsemnatul(a) _______________________________....

NR.___________________________ bl.________ap.I.______________________ ________________________ NR.DATA _______________________ MEDIC _______________________ VIZA SEF BIROU ASISTENT_____________________ SECTIE________________________ CHIT.______posesor al B.seria________nr.___________ eliberat de Politia______________ CNP_____________reprezentant al_______________________________________ cu sediul în .REGISTRU_________________ CERERE Subsemnatul___________________________cu domiciliul în localitatea_________________str.

.. cu nr......____ap____ ce functioneaza cu un nr... _____________________ CĂTRE........_____bl. AL MUNICIPIULUI .... _____________ SEMNATURA........ – Domnului inspector şef – CERERE ...../Prefectura.__________________________va rog. DATA... INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ......__________________ nr....de____angajati....C.R........localitatea___________________str_______________înregistrata la O.......pentru obiectivul___________ ________________________________________________________ amplasat în localitatea_________________str.... sa binevoiti sa-mi aprobati eliberarea ASF/revizuire anuala/revizuire / avizare sanitara de principiu/avizare sanitara pentru proiecte de constructii/avizare pentru reamenajare..

sectorul/satul municipiul/oraşul/comuna _____________________________. cod poştal _______. telefon ______________. bl.___. _________. ap. ____. municipiul/oraşul/comuna ___________________________________. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism. telefon/fax ______________. e-mail ______________. et. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi . sc. _____. amplasat/amplasată în judeţul ______________. sc. et. ___. Str. e-mail ______________. cu domiciliul în judeţul _________________________________. sectorul/satul ________________________. republicată. Str. ___. fax __________________. ap.pentru emiterea avizului de securitate la incendiu nr. în calitate de ____________________________________ la _______________________________________________________________________. bl. ____________. _______________________________________ nr. ____. ______________ din ___________200__ Subsemnatul/Subsemnata ___________________________________________. _____. pentru având destinaţia __________________________________________.___. _________. cod poştal ____________. solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ___________________ _______________________ şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice ____________________________________________________. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. ___________________________________________ nr.

nr. ministrului administraţiei şi internelor. Data ________________ ________________ Semnătura . conform opisului. 80/2009. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului.autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful