http://alampasis.blogspot.

com
Οοίζεςαι ρςημ παοάγοατξ ςξσ 1 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 3816/2010 (ΦΔΙ Α 6/
26-1-2010) όςι: «1. Λε αίςηρη πξσ ρςοέτεςαι καςά ςξσ δαμειρςή και
δικάζεςαι καςά ςημ ειδική διαδικαρία ςχμ άοθοχμ 682 επ. Ι.ΠξλΔ., ςξ
αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ασςέπ δικαρςήοιξ δικαιξϋςαι μα διαςάνει
ποξρχοιμά χπ αρταλιρςικϊ μέςοξ ςη μη εμτάμιρη ρε αουεία δεδξμέμχμ
ξικξμξμικήπ ρσμπεοιτξοάπ, πξσ διαςηοξϋμ πιρςχςικά ή υοημαςξδξςικά
ιδοϋμαςα ή λειςξσογξϋμ υάοιμ ασςόμ, ληνιποϊθερμηπ ξτειλήπ, για ςημ
ξπξία έυει αρκηθεί αγχγή ή αμακξπή καςά διαςαγήπ πληοχμήπ ή καςά
ποάνηπ ςηπ αμαγκαρςικήπ εκςέλερηπ ετϊρξμ ρτϊδοα πιθαμξλξγείςαι η
αμσπαονία ςηπ ξτειλήπ. 2. Οι σπεύθσμξι επενεογαρίαπ ςχμ αουείχμ
σπξυοεξύμςαι, με ςη γμχρςξπξίηρη ρε ασςξύπ ςηπ δικαρςικήπ απόταρηπ πξσ
δέυεςαι ςημ αίςηρη, μα μεοιμμήρξσμ μέρα ρε δύξ εογάριμεπ ημέοεπ μα μημ
εμταμίζξμςαι ρςα αουεία και μα μημ μεςαβιβάζξμςαι ςα παοαπάμχ δεδξμέμα.
3. Ζ απόταρη πξσ διαςάζει ςξ πιξ πάμχ αρταλιρςικό μέςοξ παύει
ασςξδικαίχπ μα ιρυύει, αμ δημξριεσθεί ξοιρςική απόταρη για ςημ ξσρία ςηπ
κύοιαπ σπόθερηπ».
Σξ παοαπάμχ άοθοξ ποξβλέπει ςημ ποξρχοιμή δικαρςική ποξρςαρία ςξσ
ποξρώπξσ ρςξ ξπξίξ αματέοξμςαι ςα δσρμεμή ξικξμξμικά δεδξμέμα με
αίςηρη ασςξϋ ρςοετϊμεμη καςά ςξσ πιρςχςή ςξσ ξ ξπξίξπ έυει αρκήρει
αβάριμη αγχγή εμαμςίξμ ςξσ ή είμαι καθ` ξσ ρε αμακξπή πξσ άρκηρε ςξ
ποόρχπξ ρςξ ξπξίξ αματέοξμςαι ςα δσρμεμή ξικξμξμικά δεδξμέμα,
εκδικαζόμεμη καςά ςη διαδικαρία ςχμ άοθοχμ 682 επ. Ι.Πξλ.Δ, ετϊρξμ
πιθαμξλξγείςαι η αμσπαονία ςηπ ξτειλήπ. Οι σπεύθσμξι επενεογαρίαπ ςχμ
αουείχμ σπξυοεξύμςαι, με ςη γμχρςξπξίηρη ρε ασςξύπ ςηπ δικαρςικήπ
απόταρηπ πξσ κάμει δεκςή ςημ αίςηρη, μα μεοιμμήρξσμ εμςόπ δύξ
εογάριμχμ ημεοώμ, ώρςε μα μημ εμταμίζξμςαι ρςα αουεία και μα μη
μεςαβιβάζξμςαι ςα παοαπάμχ δεδξμέμα. Σξ δικαίχμα απξμέμεςαι ρε
πεοίπςχρη καςαυόοιρηπ ρε αουεία αμτιρβηςξϋμεμχμ ξτειλόμ και
χπ εκ ςξϋςξσ καςαυόοιρηπ ακαςάλληληπ για ςημ αληθιμή εκςίμηρη ςηπ
πιρςξληπςικήπ ικαμϊςηςαπ ςξσ σπξκειμέμξσ.

ρυες. Πλημ όμχπ είμαι ρημαμςικό μα διαρταλιρςεί.. ποξρςαςεσϊμεμα απϊ ςξ ΢ϋμςαγμα δικαιόμαςα.. Σα ςελεσςαία δε έςη η επενεογαρία δεδξμέμχμ. ποξρβξλή δικαιχμάςχμ ςοίςχμ εμϊφει ςξσ ϊςι η . ΛΠΑθ 4832/2010 αδημ). πξσ ατξοξύμ ςημ ξικξμξμική ρσμπεοιτξοά ιδιχςώμ και επιυειοήρεχμ. ςημ πιρςξληπςική ςξσπ ικαμϊςηςα και κας` επέκςαρη ςημ ποξρςαςεσϊμεμη απϊ ςξ άοθοξ 5 ςξσ ΢ ξικξμξμική ςξσπ ελεσθεοίαπ αλλά και ςημ εθμική ξικξμξμία γεμικϊςεοα. εμόπιξμ ςχμ ξπξίχμ επιςοεπςά σπξυχοξϋμ..δεμ είμαι διάδικξπ ρςη δίκη ςξσ άοθοξσ 6 μ. ρςξ πλαίριξ ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ ρσρςημάςχμ ασςώμ. έυει διεσοσμθεί από ςιπ εςαιοείεπ πξσ λειςξσογξύμ αμςίρςξιυα αουεία. . ποξρτέοξμςαπ και ρςα πιρςχςικά ιδούμαςα επαοκή και ποξχθημέμη γμώρη για ςημ εκςίμηρη ςξσ πιρςξληπςικξύ κιμδύμξσ. Η διαςήοηρη ρςα εμ λϊγχ αουεία και η διαβίβαρη ποξπ ςα πιρςχςικά ιδοϋμαςα πληοξτξοιόμ ρτϊδοα αμϋπαοκςχμ και χπ εκ ςξϋςξσ ακαςάλληλχμ για ςημ αληθιμή εκςίμηρη ςηπ πιρςξληπςικήπ ικαμϊςηςαπ ςξσ σπξκειμέμξσ μπξοεί μα έυει δσρμεμείπ επιπςόρειπ για ςξσπ πξλίςεπ και ςιπ επιυειοήρειπ.... υχοίπ επαοκέπ έοειρμα. ΢ε κάθε πεοίπςχρη με ςημ παοαπάμχ διάςανη δεμ ικαμξπξιείςαι πλήοχπ ςξ δικαίχμα ατξύ ποόκειςαι καςά ςη οηςή μξμξθεςική ούθμιρη για ποξρχοιμή ούθμιρη ατξύ η απόταρη πξσ διαςάζει ςξ πιξ πάμχ αρταλιρςικό μέςοξ παύει ασςξδικαίχπ μα ιρυύει. για ςη ρσμςαγμαςικόςηςα ςηπ ρυεςικήπ διάςανηπ ΛΠΑθ 5460/2010... η ξπξία δεμ καςαογείςαι. όπχπ ιρυύει. αμ δημξριεσθεί ξοιρςική απόταρη για ςημ ξσρία ςηπ κύοιαπ σπόθερηπ (βλ. 4 και 5 ΚΠξλΔ (απαγϊοεσρη ικαμξπξίηρηπ δικαιόμαςξπ. μα πλήνει. 2472/1997 «Για ςημ ποξρςαρία ςξσ αςόμξσ από ςημ επενεογαρία δεδξμέμχμ ποξρχπικξύ υαοακςήοα» (ΦΔΙ 50 Α`). ... και η ποξρςαρία ςχμ πιρςξληπςώμ από ςημ καςαυοηρςική υοήρη ςχμ ποξρχπικώμ ςξσπ δεδξμέμχμ. ξι οσθμίρειπ ςχμ άοθοχμ 692 παο. 3816/2010).Ιαςά ςξύςξ η διάςανη έυει διατξοεςικό πεδίξ εταομξγήπ από εκείμη ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. Ζ διάςανη ασςή είμαι ρύμτχμη με ςξ ΢ύμςαγμα και ςξύςξ διόςι: Ζ επενεογαρία ξικξμξμικώμ πληοξτξοιώμ απξςελεί ξσριαρςικό παοάγξμςα για ςημ εκςίμηρη ςηπ τεοεγγσόςηςαπ και ςηπ πιρςξληπςικήπ ικαμόςηςαπ ςχμ αμςιρσμβαλλξμέμχμ.

απξκλειρςικά ϊμχπ καςά ςξ υοϊμξ έκδξρηπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ (ποβλ ΟλΑΠ 10/1997 ΔλλΔμη 38. ΣΕΘΦΡΑ΢ Αρταλιρςικά Λέςοα Δκδ. 686/ΜΟΛΟ΢ 2000. αμακξπήπ. Δνάλλξσ. αμςίρςξιυα. ΛΠο΢παος 81/1999 ΔΔΔ 1999. 2 ΙΠξλΔ η άρκηρη ςηπ αμακξπήπ δεμ αμαρςέλλει ςημ εκςέλερη ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ.Ιαςά ςη διάςανη ςξσ άοθοξσ 632 παο. 37). Σξ δικαρςήοιξ όμχπ πξσ ςημ ενέδχρε μπξοεί. είμαι ξ δικαρςικόπ έλεγυξπ ςηπ μξμιμόςηςαπ και ςξσ κύοξσπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ και όυι η διάγμχρη ςηπ ξσριαρςικήπ βαριμόςηςαπ ςηπ απαίςηρηπ ςημ ξπξία ατξοά. ώρπξσ μα εκδξθεί ςελερίδικη απόταρη για ςημ αμακξπή. 1037/ΜξΒ 2000. β) πιθαμξλϊγηρη ςηπ εσδξκίμηρηπ εμϊπ ςξσλάυιρςξμ λϊγξσ ςηπ αρκηθείραπ αμακξπήπ (ΛΠοΚαο 1021/2000 ΑουΜ 2000. 1980 ρελ. Απϊ ςη διάςανη ασςή ποξκϋπςει ϊςι ποξωπξθέρειπ για ςη υξοήγηρη ςηπ αμαρςξλήπ είμαι: α) η εμποόθερμη άρκηρη ςηπ. ξδηγεί ρςξ ρσμπέοαρμα όςι. 299/ΜΟΛΟ΢ 1999. η διαπίρςχρη όςι αμςικείμεμξ ςηπ αίςηρηπ για ςημ έκδξρη διαςαγήπ πληοχμήπ δεμ είμαι η διάγμχρη ςχμ ανιώρεχμ ςξσ αιςξύμςξπ. ΒΑΗΡΑΙΟΙΟΘΚΖ΢ ΔομΙΠξλΔ ρςξ άοθοξ 632 αοιθμ. κας` ασςήπ. έυει μξμξλξγιακά απϊλσςα επικοαςήρει. η ξπξία αρκείςαι με καςάθερη ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Δικαρςηοίξσ ρςξ ξπξίξ απεσθύμεςαι και με επίδξρη αμςιγοάτξσ ασςήπ ποξπ ςξμ καθ` ξσ ρςοέτεςαι εμςόπ δέκα πέμςε (15) εογαρίμχμ ημεοώμ από ςημ επξμέμη ςηπ επίδξρηπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ (ΑΠ 888 & 887/2003 Δημξρίεσρη ΜΟΛΟ΢ 2003. 489-490) και γ) πιθαμξλόγηρη όςι με ςημ άμερη εκςέλερη ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ δημιξσογείςαι κίμδσμξπ μα σπξρςεί ξ αιςώμ αμεπαμόοθχςη βλάβη (ΛΠοΗερ 656/1988 ΔλλΔμη 30. 334281. 768). καςά ςη διαδικαρία ςχμ άοθοχμ 686 επ. μα υξοηγήρει αμαρςξλή. 279335. αλλά μόμξμ ξ ενξπλιρμόπ ςηπ με εκςελερςό ςίςλξ. 331900). 199. 294344. με εγγύηρη ή και υχοίπ εγγύηρη. ϊςι ςξ αμςικείμεμξ ςηπ αμακξπήπ δεμ ρσμίρςαςαι μϊμξ ρςξμ έλεγυξ ςχμ ποξωπξθέρεχμ έκδξρηπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ. ΑΠ 695/2003 Δημξρίεσρη ΜΟΛΟ΢ 2003. ατξϋ και η ϋπαονη ςηπ .. Δμςξϋςξιπ. αμςικείμεμξ ςηπ δίκηπ πξσ ιδούεςαι με ςημ αμακξπή. αλλά και ρςξ κας` ξσρία σπξρςαςϊ ςηπ απαίςηρηπ.

Διδικόςεοα: ΢ςημ έμδικη πεοίπςχρη ξι ϊοξι ςηπ σπϊ κοίρη ρϋμβαρηπ ςξ κϋοξπ ςχμ ξπξίχμ πλήςςχ με ςημ απϊ ………… αμακξπή μξσ. II. πξσ διαςηοξύμ πιρςχςικά ή υοημαςξδξςικά ιδούμαςα. Οι ρσμέπειεπ χρςϊρξ ςηπ ϋπαονηπ ςχμ πληςςϊμεμχμ με ςημ αμακξπή ΓΟ΢ επέδοαραμ ρςημ ενέλινη ςηπ επίδικηπ ρϋμβαρηπ και ρςη διαμϊοτχρη ςξσ ςελικά ξτειλϊμεμξσ πξρξϋ ςχμ 58……. ΑΠ 1219/01 η ρσμτωμία για επιςόκια πξσ σπεοβαίμξσμ ςα αμώςαςα όοια ςωμ ενωςοαπεζικωμ επιςξκίωμ δεμ παύει μα απαγξοεύεςαι από ςξ μόμξ] ϊρξ και ςξσ διπλάριξσ (200%) ςηπ διατξοάπ ρε πεοίπςχρη μεςαβξλήπ ςξσ Βαρικξϋ . μέυοι έκδξρηπ ξοιρςικήπ απόταρηπ επί ςηπ από …./2011 Διαςαγήπ Πληοχμήπ ςξσ Λξμξμελξύπ Ποχςξδικείξσ Ζοακλείξσ. ΒΑΗΡΑΙΟΙΟΘΚΖ΢ ό. …………………. Δσοό ςξ είμαι ξπξίξ αμτιρβηςξϋμεμξ χπ μη εκκαθαοιρμέμξ διϊςι ασςϊ διαμξοτόθηκε ρε ασςϊ ςξ ϋφξπ (58…………) λξγχ I) Παοάμξμηπ ςξκξπξίηρηπ ςηπ Διρτξοάπ Ν128/75 [Αμαςξκιρμϊπ επιςοέπεςαι μϊμξμ επί ςχμ καθσρςεοξσμέμχμ ςϊκχμ και ϊυι τϊοχμ. ΢ςημ ποξκείμεμη πεοίπςχρη ζηςώ μα διαςαυθεί ποξρχοιμά η μη εμτάμιρη ρε αουεία δεδξμέμχμ ξικξμξμικήπ ρσμπεοιτξοάπ.-09-2011 αμακξπήπ μξσ καςά ςηπ ποξαματεοόμεμηπ διαςαγήπ πληοχμήπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 6 ςξσ μ. αοιθμ. 1050. 56).1) ϋφξπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςϊκξσ ςϊρξ ςξσ ενχςοαπεζικξσ [βλ. 3816/2010 και μα καςαδικαρςεί η καθ` ηπ ρςη δικαρςική μξσ δαπάμη.π. βάρει ςηπ σπ` αο. ΔΦΟΤΝ ΚΡΙΘΔΙ Ω΢ ΑΚΤΡΟΙ ΜΔ ΠΛΔΙ΢ΣΔ΢ ςελερίδικεπ και αμεςάκληςεπ ΑΠΟΥΑ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΔΙΚΑ΢ΣΗΡΙΩΝ. 128/1975] παοάμξμη σπέοβαρη ςξσ αμόςαςξσ .απαίςηρηπ εμςάρρεςαι ρςη ρσμδοξμή ςχμ μξμίμχμ ποξωπξθέρεχμ έκδξρηπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ (ΔΑ 2693/1983 ΔλλΔμη 24. ςηπ εμταμιζόμεμηπ χπ ληνιποόθερμηπ ξτειλήπ μξσ ποξπ ςημ καθ` ήπ ςοάπεζα. ειρτξοόμ ή άλλχμ ποξμηθειόμΠαοάμξμη η ςξκξπξίηρη ςηπ ειρτξοάπ ςξσ μ..

΢σμεπόπ πιθαμξλξγείςαι ΢ΥΟΔΡΑ η αμσπαονία ςηπ ξτειλήπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 58……… εσοό.2601/1998. πξσ ποξβλέπει ςξμ ενάμημξ αμαςξκιρμϊ ςχμ ςϊκχμ]. ατξϋ ποϊκειςαι για καςαγοατή πξσ είμαι ακαςάλληλη για ςημ αληθιμή εκςίμηρη ςηπ πιρςξληπςικήπ μξσ ικαμϊςηςαπ.ΑΠ 1219/01) και ςέλξπ III) με παοάμξμξ εκςξκιρμϊ ςηπ πίρςχρηπ αμά ςοίμημξ [Ακσοόςηςα όοξσ πξσ ποξβλέπει ςξμ εκςξκιρμϊ ςηπ Πίρςχρηπ αμά ςοίμημξ. ρϋμτχμα με ςημ παοάμξμη απαίςηρη ςηπ καθ ηπ.2) με κοιςήοια μεςαβξλήπ ςξσ επιςξκίξσ παμςελόπ αϊοιρςα (βλ. Η εμτάμιρη ςηπ εμ λξγχ ΑΜΥΙ΢ΒΗΣΟΤΜΔΝΗ΢ ξτειλήπ (58…… εσοό) ρε αουεία δεδξμέμχμ ξικξμξμικήπ ρσμπεοιτξοάπ γίμεςαι με καςαγοατή . II. καθϊρξμ εκδϊθηκε ασςή επί ςη βάρει άκσοηπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ πίρςχρηπ. ΢σμεπάγεςαι επξμέμχπ ϊςι η ποξρβαλλόμεμη διαςαγή πληοχμήπ είμαι ακσοχςέα.Παοεμβαςικξϋ Δπιςξκίξσ ςηπ Δσοχπαψκήπ Κεμςοικήπ Σοάπεζαπ [αμώςαςη δσμαςόςηςα μεςαβξλήπ ςξσ ρσμξμξλξγηθέμςξπ κσμαιμόμεμξσ επιςξκίξσ ρε πεοίπςωρη μεςαβξλήπ ςξσ Βαρικξύ Παοεμβαςικξύ επιςξκίξσ για Ποάνειπ Κύοιαπ Αμαυοημαςξδόςηρηπ ςηπ Εσοωπαϊκήπ Κεμςοικήπ Τοάπεζαπ με αμώςαςξ πξλλαπλάριξ ασςήπ ςξ 200% ςηπ διατξοάπ μεςανύ ςξσ ποξηγξύμεμξσ και ςξσ μέξσ παοεμβαςικξύ επιςξκίξσ (ΑΠ.652/2010)]. ρςημ ξπξία αμαγκάρςηκα μα ποξρυχοήρχ διόςι πεοιέυει ϊοξσπ καςαυοηρςικξϋπ και ρσμεπόπ άκσοξσπ. πξσ με δέρμεσαμ σπέομεςοα χπ ΓΟ΢. Πληοξϋμςαι επξμέμχπ ξι ποξωπξθέρειπ μα μξσ απξμεμηθεί ςξ δικαίχμα ςηπ ΜΗ εμτάμιρηπ ςηπ εμ λξγχ ξτειλήπ ρε αουεία δεδξμέμχμ ξικξμξμικήπ ρσμπεοιτξοάπ ρε πεοίπςχρη καςαυόοιρηπ ρε αουεία αμτιρβηςξϋμεμχμ -χπ ρςημ σπϊ κοίρη πεοίπςχρη- ξτειλόμ. καθόρξμ ποξέβλεπαμ όςι ςξ εκάρςξςε υοεχρςικό σπόλξιπξ και άοα ςα ςελικώπ διαμξοτχμέμα πληςςόμεμα υοεχπιρςχςικά κξμδύλια διαμξοτώθηκαμ χπ απόοοξια ςχμ χπ άμχ ΑΚΤΡΩΝ ΓΟ΢ . ποακςική πξσ είμαι αμςίθεςη ρςξ άοθοξ 12 ςξσ μ.

ποξρςαςεσϊμεμα απϊ ςξ ΢ϋμςαγμα δικαιόμαςα. 3816/2010 (472/2010 ΜΠΡ ΓΙΑΝΝΙΣ΢ΩΝ)]. ςημ πιρςξληπςική μξσ ικαμϊςηςα και κας` επέκςαρη ςημ ποξρςαςεσϊμεμη απϊ ςξ άοθοξ 5 ςξσ ΢ ξικξμξμική μξσ ελεσθεοία αλλά και ςημ εθμική ξικξμξμία γεμικϊςεοα. ΢ε κάθε ενάλλξσ πεοίπςχρη με ςημ παοαπάμχ διάςανη ΔΔΝ ικαμξπξιείςαι πλήοχπ ςξ δικαίχμα ατξϋ ποϊκειςαι καςά ςη οηςή μξμξθεςική οϋθμιρη για ποξρχοιμή οϋθμιρη ατξύ η απόταρη πξσ διαςάζει ςξ πιξ πάμχ αρταλιρςικό μέςοξ παύει ασςξδικαίχπ . ποξρβξλή δικαιχμάςχμ ςοίςχμ εμϊφει ςξσ ϊςι η ποξρβξλή δικαιόμαςξπ δεμ στίρςαςαι για ςξσπ μη διαδίκξσπ ρςη δίκη ςξσ άοθοξσ 6 μ.πξσ είμαι ακαςάλληλη για ςημ αληθιμή εκςίμηρη ςηπ πιρςξληπςικήπ μξσ ικαμϊςηςαπ ατξϋ η ποαγμαςική και μϊμιμη ξτειλή μξσ ποξπ ςημ καθηπ ςοάπεζα είμαι καςά πξλϋ μικοϊςεοη ςχμ 58……. υχοίπ επαοκέπ έοειρμα. διϊςι ρςξ πξρϊ ασςϊ έυξσμ εμρχμαςχθεί υοεόρειπ ΑΝΤΠΑΡΚΣΔ΢ καςϊπιμ παοάμξμηπ ςξκξπξίηρηπ ςηπ Διρτξοάπ Ν128/75.. εσοό. εσοό) και χπ εκ ςξϋςξσ ακαςάλληλχμ για ςημ αληθιμή εκςίμηρη ςηπ πιρςξληπςικήπ μξσ ικαμϊςηςαπ μπξοεί μα έυει δσρμεμείπ επιπςόρειπ για ςξ ποϊρχπϊ μξσ και ςιπ επιυειοήρειπ μξσ. Η διαςήοηρη ρσμεπόπ ρςα εμ λϊγχ αουεία και η διαβίβαρη ποξπ ςα πιρςχςικά ιδοϋμαςα πληοξτξοιόμ ρτϊδοα αμϋπαοκςχμ (ϊπχπ ρςημ έμδικη πεοίπςχρη ρσμβαίμει για μέοξπ ςξσ πξρξϋ ςχμ 58……. ξι οσθμίρειπ ςχμ άοθοχμ 692 παο. παοάμξμηπ σπέοβαρηπ ςξσ αμόςαςξσ ϋφξπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςϊκξσ ςϊρξ ςξσ ενχςοαπεζικξσ ϊρξ και ςξσ διπλάριξσ (200%) ςηπ διατξοάπ ρε πεοίπςχρη μεςαβξλήπ ςξσ Βαρικξϋ Παοεμβαςικξϋ Δπιςξκίξσ ςηπ Δσοχπαψκήπ Κεμςοικήπ Σοάπεζαπ. 4 και 5 ΚΠξλΔ [απαγϊοεσρη ικαμξπξίηρηπ δικαιόμαςξπ. εμόπιξμ ςχμ ξπξίχμ επιςοεπςά σπξυχοξϋμ. υοεόρειπ πξσ έγιμαμ καςϊπιμ μεςαβξλήπ ςξσ επιςξκίξσ με κοιςήοια μεςαβξλήπ παμςελόπ αϊοιρςα και ςέλξπ καςϊπιμ παοάμξμξσ εκςξκιρμξϋ ςηπ πίρςχρηπ αμά ςοίμημξ αμςί αμά ενάμημξ. μα πλήνει.

2 ΙΠξλΔ η άρκηρη ςηπ αμακξπήπ δεμ αμαρςέλλει ςημ εκςέλερη ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ. καςά ςη διαδικαρία ςχμ άοθοχμ 686 επ. ατξϋ ξι ακσοϊςηςεπ πξσ με ασςή επικαλξϋμαι. ώρπξσ μα εκδξθεί ςελερίδικη απόταρη για ςημ αμακξπή. με εγγύηρη ή και υχοίπ εγγύηρη. καθώπ και όςι η επέκςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςξσ δεδικαρμέμξσ. ΛΠΑθ 4832/2010 αδημ.μα ιρυύει. β) πιθαμξλξγείςαι ρτξδοα η εσδξκίμηρη ϊυι εμϊπ ςξσλάυιρςξμ λϊγξσ αλλά ΟΛΩΝ ςχμ λϊγχμ ςηπ αρκηθείραπ αμακξπήπ. Σξ δεδικαρμέμξ απϊταρηπ πξσ . ΢ςημ ποξκείμεμη πεοίπςχρη. πληοξϋμςαι αμαρςξλήπ ατξϋ ΟΛΔ΢ ξι ποξωπξθέρειπ για ςη υξοήγηρη ςηπ α) είμαι εμποόθερμη η άρκηρη ςηπ αμακξπήπ μξσ η ξπξία αρκήθηκε με καςάθερη ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Δικαρςηοίξσ ρςξ ξπξίξ απεσθύμεςαι και με επίδξρη αμςιγοάτξσ ασςήπ ποξπ ςημ καθ ηπ εμςόπ δέκα πέμςε (15) εογαρίμχμ ημεοώμ από ςημ επξμέμη ςηπ επίδξρηπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ.) Ωπ ποξελέυθη . Σξ δικαρςήοιξ όμχπ πξσ ςημ ενέδχρε μπξοεί. 12 ςξσ μ. Σέλξπ έυει κοιθεί Δεδικαρμέμξ σπέο ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ καςαμαλχςόμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 10 παο. ρϋμτχμα με ςξ ξπξίξ ξι έμμξμεπ ρσμέπειεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ απϊταρη μεςανϋ έμχρηπ καςαμαλχςόμ και ςοάπεζαπ ιρυϋξσμ ΔΝΑΝΣΙ ΠΑΝΣΩΝ. καςά ςη διάςανη ςξσ άοθοξσ 632 παο. ρυες. και αμ δεμ ήςαμ διάδικξι. ατξϋ ρσμάγεςαι ϊςι δεμ θα είυε επιυειοηθεί υχοίπ ςξ άκσοξ μέοξπ [ποξδιαςσπχμεμη απϊ ςημ καθ ηπ ρϋμβαρη]. ΢ςημ ποξκείμεμη ενάλλξσ πεοίπςχρη ακσοϊςηςα μέοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ επιτέοει καςά ςξ άοθοξ 181 ΑΚ ςημ ακσοϊςηςα ξλϊκληοηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. δεμ ςίθεμςαι καςά ςημ ποξρχπική μξσ αμςίληφη αλλά έυξσμ κοιθεί χπ ςέςξιεπ με πλείρςεπ ςελερίδικεπ και αμεςάκληςεπ απξτάρειπ ςχμ Δικαρςηοίχμ και γ) πιθαμξλξγείςαι όςι με ςημ άμερη εκςέλερη ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ δημιξσογείςαι κίμδσμξπ μα σπξρςώ αμεπαμόοθχςη βλάβη. υχοίπ ιδιαίςεοεπ όμχπ ρκέφειπ για ςη ρσμςαγμαςικόςηςα ςηπ ρυεςικήπ διάςανηπ ΛΠΑθ 5460/2010. μα υξοηγήρει αμαρςξλή.. αμ δημξριεσθεί ξοιρςική απόταρη για ςημ ξσρία ςηπ κύοιαπ σπόθερηπ (βλ. 2251/94 πεοί Ποξρςαρίαπ Καςαμαλχςόμ.

. πξσ διαςηοξύμ πιρςχςικά ή υοημαςξδξςικά ιδούμαςα ή λειςξσογξϋμ υάοιμ ασςόμ./2011 Διαςαγήπ Πληοχμήπ ςξσ Λξμξμελξύπ Ποχςξδικείξσ Ζοακλείξσ καθώπ και ασςήπ ςηπ διαςαγήπ πληοχμήπ μέυοι έκδξρηπ ξοιρςικήπ απόταρηπ επί ςηπ από ……………. 201. αμακξπήπ μξσ εμώπιξμ ςξσ Δικαρςηοίξσ ασςξύ (ειδική διαδικαρία πιρςχςικώμ ςίςλχμ). . …. ςηπ εμταμιζόμεμηπ χπ ληνιποόθερμηπ ξτειλήπ μξσ ποξπ ςημ καθήπ Σοάπεζα. ………………………..δέυεςαι εμ ϊλχ ή εμ μέοει αγχγή ςηπ έμχρηπ καςαμαλχςόμ καςά Σοάπεζαπ ιρυϋει και σπέο ςχμ ζημιχθέμςχμ καςαμαλχςόμ.. δικάριμξπ ςηπ ξπξίαπ ξοίρθηκε η …. Ποέπει ρσμεπώπ μα διαςαυςεί ποξρχοιμά η μη εμτάμιρη ρε αουεία δεδξμέμχμ ξικξμξμικήπ ρσμπεοιτξοάπ.……….. έρςχ και αμ ασςξί δεμ είυαμ ρσμμεςάρυει ρςη ρυεςική δίκη (ΔΑ 5253/2003). βάρει ςηπ σπ` αο.

  ¥.