P. 1
Situation of Libya

Situation of Libya

|Views: 1,104|Likes:
Published by Sri Lanka Guardian
Article analyses on present situation on Libya after murdered her leader Gaddafi by descent group. Written by well-known Sri Lankan Buddhist monk.
Article analyses on present situation on Libya after murdered her leader Gaddafi by descent group. Written by well-known Sri Lankan Buddhist monk.

More info:

Published by: Sri Lanka Guardian on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2011

pdf

text

original

1

ලබයාව, ෙලෝක පවත ෙසේවා සහ අප
හටප MI5 ඒජනත ඇන මැෙෂොං මහතමය RT නම රසයන රපවාහනය සමග
කළ සාකචඡාෙව ද නැෙටෝ ෙබෝමබ පහාරය වසන, සැලකයයත මටටෙම ඉහළ ජවන
තතවයක තබ ලබයාව අද ගලයගය දකවා ආපස තලලකර ඇතැය කවාය.
ඇෙගම වචන කයවම:
“ඔවනට නදහස් අධ්ාපනයක තබණ; නදහස් ෙසොඛෟ ෙසේවාවක තබණ; ඔවනට
රජෙය වයදමන පටරටවල ද අධ්ාපනය ලැබය හැක වය. වවාහ වන වට සැලකය යත
මදලක ඔවනට ලැබණ; (රජය ෙඩොලර 50000 ක පරත්ාග කරය) එබැවන අපකාෙව
ෙවනත රටවල වැඩ අවධානයට ලබයාව ලකවය; දැන නැෙටෝ සංවධානෙය මානවවාද
මැදහතවම නසා එම රට සැබවන ම ගලයගයට ම දකකා ඇත. ඔවනට ඉදරෙය ද එම
ආකාරෙය ජවන මටටමක ෙනො ලැබ යය. නව පරවාස ආණඩව යටෙත ස්තයට තබණ
නදහස ෙනො ලැබ යාව. ජාතක ධනය බටහරට ඇද යාව. ලබයාෙව තබණ ජවන මටටම,
අවපාතයට මණද සටන අෙමරකාෙව සහ බතාන්ෙය ජවන මටටමට වඩා තරමක
ඉහළ එකක වය.“
ෙමවන ලපයක ලයනනට මා කස ෙසේත ම සතා ෙනො සටයත, ෙලෝකෙය සයල
පධාන පවත ෙසේවා අම මසා පතරවමන සටන දැක ෙම වැනනක ෙනො ලයා සටම
වැරදදකැය හැඟණ බැවන ලයනනට තරණය කෙළම. ෙවෙසසන ම මෙග
ආධ්ාතමක ගමන සගයා පවා ෙම සදධෙය ද මා ඒකාධපතෙයකෙග පැතත ගනතය
කයා සටෙයය. බටහර පචාරක මාධ්ය මසාවට එතරම ම දකෂය.
ෙම වන වට, නැෙටෝ හමදාව සහ නැෙටෝ කැරල කරවන වසන ලබයාව
“මදාෙගන“ අවසානය!
දැනට මාස ගණනකට ෙපර නැෙටෝව එකසත ජාතනෙග සහෙයෝගෙයන
ෙබෝමබ දමනනට පටනගත අතර ෙම වන වට “සවල ජනයා“ ෙබරාගැනම පණස
ලබයාව පරා 40,000 කට අධක වාරයක ෙබෝමබ ෙහළා ඇත. ෙම ෙබෝමබ අතර
depleted uranium ෙහවත silent killer නමන හඳනවන රසයනකය ද ඇතළත බව
පසගයදා ෙහළවය. එය එතරම පදම වනනට ෙදයක ෙනොෙව; පළම ගලෆ් යදධෙයද
අෙමරකාව එම දබලකළ යෙරනයම සහත ආයධ භාවතා කෙළේය. ඒවා භාවතා කළ
ෙසොලදාදෙවෝ තමන පාවචච කරන ආයධෙය වනාකාර බව ෙනොදතහ; පසව ඔවනට
පළකා වළඳණ. ෙමම පවත පංශ රපවාහනෙය වරක ෙහෝ ෙදවරක කතාකළ අතර,
පසව හදසෙය ම අදස අතකන එය වැස ගෙයය.
1969 ලබයා පාලනය කමනතණයකන බාරගත කරනල ගඩාෆ පසගය දා
“මානව හමකම රෙකන“ ආකාරෙයන මරා දමන ලද.(ෙම වැනනක අෙප රෙට සදවවා
නම බතාන් මහතවරන ෙකෙසේ කයාකරතදැය සතාගත හැකය!)
2


නව යටතවජතවාදය යනන දැන නැවත ඍජ යටතවජතවාදය බවට
සමපරණෙයන ම පරවරතනය ව අවසානය. අෙප රෙට මාකස්වාදනට සහ
පශ්චාතනතනවාදනට ඉතහාසය “නැවත කයවනනට“ සදෙව!
බටහර පවත ෙසේවා සමස්තය ම මා තළ ජගපසාවක උපදවය! වකලකස් මගන
ෙහළවෙය අල ජසරා ෙසේවෙය පධානයා සඅයඒ සමග සමබනධ බවය. (එම
ෙහළවෙමන පස ෙහේ ඉලලා අස්වය!) සතල යදධ සමෙය තබණාටත වඩා අද
ෙලෝකෙය ම ජනයා BBC, CNN, Aljazeera ඇතළ බටහර පවත ෙසේවා මගන
අවාසනාවනත ආකාරෙයන රවටන ලැෙබ. ෙමවා තළ ෙසේවය කරනනන තරම මසා
පතරවන ෙවනත පරස් නැතැය කම කසෙසේත ම අතශෙයෝකතයක ෙනොෙව.
උදාහරණ කපයක ගනම: රෙමනයාෙව කමනතණය සදවන ෙවලාෙව පංශය
ඇතළ සයල බටහර රටවල පවත ෙසේවා චවෙචස්ක ජනාධපත වසන 60,000 ක සවල
වැසයන මරාදමා ඇතැය පචාරය කෙළේය. තමෙසොආරා නගරෙය වාහන අනතරකන
මයෙගොස් සට කප ෙදෙනකෙග මන ෙගොඩෙගන (සත ෙදශගණය තළ මන නරක
ෙනොෙව) මනසන පරසක වසන අඬ අඬා ඒවා රපවාහන කැමරාවට ෙයොමකරන ලද.
(ෙමම අම මසාව ෙකොතරම කාවැද ඇදද යත පාඔෙලෝ ෙකොඑලෙලෝෙග අළතම
නවකතාෙව පවා තමෙසොආරා ඝාතනය ගැන සඳහනෙව!) රෙමනයාෙව චවෙචස්ක
මරා දමා වසරකට පසව පංශෙය Le monde diplomatique (Le monde
ෙනොෙව!)පවතපත මගන පමණක රෙමනයාෙව සයල සදවම වලන මයගය ගණන
60-70 ක පමණක බව ෙහළකරන ලද.
කසම නමබකාර, වැදගත, එෙමන ම ලවෙම නදහස අගයන පවත ෙසේවයක එම
මසාව නවැරද ෙනො කෙළේය!
යෙගෝස්ලාවයාව වැනසම සඳහා ද ඒ ආකාරෙයන මසා ෙගොතන ලද. සමහර
ෙපෙදස්වල සරබයන හමදාෙවන දෂණය ව ගැහැනන ගණන එම ෙපෙදෙසේ කානතා
ජනගහනය ඉකමවා යන අවස්ථා ද වය. වරක ෙකොඒසයාෙව සයල ජනවරග එකව සාම
පාගමනක යමන සටය ද එකවරම මහණ වසාගත පරසක පැමණ ඊට ෙවඩ තැබහ. ඒ
සැණන ම සරබයන වරනට ෙචෝදනා කරනනට බටහර සයල රපවාහන ෙසේවා එකට
එකවය. කලකට පසව ෙහළවෙය එය සාමයට එෙරහ බටහර කමනතණයක බවය.
වරක ජනයා ගැවස සපර-මාරකට එකකට මසයලයක එලලවය. ඒ සැණන ම පංශෙය
TF1 ෙසේවය එය ආෙය සරබෙයන පැතෙතන ෙනො වන බව ෙහළ කළ අතර, ඊට පස
පැෙය පටන එය සරබයන වරනෙග සාම වෙරෝධ කයාවක බවට දගට ම පචාරණය
කරන ලද.(එලටටය සාම ගවසම කැඩම, අසරණයන ඝාතනය කරම, ගවසම පවතදද
ම දහස්වර එය උලලංඝනය කරම ආදය ද බටහර පවත ෙසේවා වසන සැඟව බව පකට
කරණක) රතකරසය සහ ෙවනත NGO යෙගෝස්ලාවයාෙව සළජාතනට ආයධ
සැපය බව ඉතා පකට කරණක. වරක ෙකොඒසයාෙව උපන සරබයන කලාකාරනයක
මට ෙමෙසේ කවාය: “සරබයන සහ සංහල යන ෙදජාතයට ම අතව තෙබනෙන එක ම
3


ඉරණමක!“ අවසානෙය ෙකොෙසෝවාෙව මානව අයතවාසකම රකනනට ෙබලෙගේඩ
නගරෙය කාර කරමානත ශාලා ඇතළ කරමානත ශාලාවලට නැෙටෝව වසන ෙබෝමබ
දමන ලද. මග දමරයකට ෙබෝමබ දමා සයගණනක මරා දමන ලද. ඒවා ෙබොෙහොම
සරලව Collateral damages නමන හඳනවා අමතක කරන ලද. ෙකොෙසොවා
ජනාධපත බවට පතව කරර තස්තවාදයා වසන යටත ව සරබයන ෙසොලදාදවන 300
ෙදෙනක මරා ඔවනෙග වකගඩ වකණ බව ෙහළව අතර, ඊට එෙරහව ෙහේග (ළමා!)
උසාවෙය නඩ පැවරමට වෑයමක තබණත, යෙරෝ ෙකොමටය ඊට එෙරහ ව බව මෑත ද
එකල යෙරෝපා ෙකොමටෙය ඉතාල ජාතක නඩ අධ්කෂ වරය ෙහළකළාය. (සලකනන;
ලංකාෙව එක වකගඩවක ෙහෝ එෙසේ වකණවා නම, මානව හමකම රකම පණස අෙප
රට ආකමණය කරනනට පවා ඉඩ තබණ!) පළම ගලෆ් යදධෙය ද යටත ව ඉරාක
ෙසොලදාදවන 9000-10000 අතර ගණනක ඇමරකන හමදා මගන කානතාරෙය
පණපටන ම බලෙඩෝසර කර වළලා දැම බව පකට කරණක.
ඉහත සඳහන සයල කරණ සඳහන කෙළේ ලබයාව වඩා ෙහොඳන හඳනාගත හැක
වම පණසය.
අප නැවත ලබයාවට එම.
ගඩාෆ බලයට පතව ඉදරස් රජ යටෙත බටහරට ඇද ගය ෙතල ධනය රෙට රඳවා
ගනනට කටයත ෙයදය. එතැන පටන බටහර ඔහට වරදධ වය. වරක ෙරගන ජනපත
ඔහ හැඳනවෙය Mad dog යනෙවන. එෙහත එදා සතල යද සමය නසා අද කරන
ආකාරෙය ආකමණයක කළ ෙනො හැක වය. ෙගෝත 150 ක පමණ ජවතවන රටක ඔහ
සාමය රකගතෙත සයලලනට ම සාධාරණ ව සැලක නසාය.
ඔහ යටෙත රජෙයන අධ්ාපනය සහ ෙසෞඛ්ය ෙනොමලෙය සැපයණ අතර,
ඉෙගනමට දකෂ ඔනෑම ෙකෙනකට රජෙයන ශෂ්තවයක ලබා පටරට යා හැක වය.
ඔහට පටරෙට ද නවසකට සහ ෙමෝටරරයකට අයතවාසකම ලැබණ. ලබයාෙව ෛවද්
ෙසේවය බටහර මටටෙම ම වය; එෙහත අෙමරකාෙව ෙමන ෙලඩාෙග ෙපොකැටටෙව
ඇත මදල බලා පතකාර කරන කමයක ෙනො වය. %20 අඩව තබ සහකෂරතාව %90
දකවා ඉහළ ගය අතර, සංකමණක එෙඬර ජනයා ඉෙගනම ෙකෙරහ එපමණ
අවධානයක වැය ෙනො කරන බැවන සයයට සයයක ම එය නැංවය ෙනොහැක වය.
2007-2008 පාසැල වරෂෙය ද සරසව අධ්ාපනයට ඇතළ ව කානතා ගණන පරම
ගණන ඉකමවය.
හෙර දැමෙම සංඛ්ාව අනව රටවලවල අතරන ලබයාවට ලැබෙණ 61 වන
ස්ථානයය.( 61th on the International Incarceration Index) එෙහත එම රෙට
මානව අයතන රකනනට යන ඇමරකාව එම ලැයස්තෙව පළම වැනයාය! .(USA is
the 1st on the International Incarceration Index) සැබවන ම එකසත ජාතන
4


වසන ලබයාව ඇගයෙම වෙශේෂ වැඩසටහනක එම ආකමණයට කලන සංවධානය කර
තබ අතර, පහරදම පටනගැනමත සමග එය හමස් ෙපටටයට දමන ලද.
ලබයාව අපකා මහාදවපෙය ඉහළ ම ඒක පදගල ආදායම ඇත රට වන අතර,
ජනගහනෙයන %5 කටත අඩ පමාණයක දපපත වශෙයන වරග ෙකරණත,
දපපතකෙම මටටමට පහළන සටන පමාණය ඕලනදෙය එම පමාණයට වඩා අඩය.
ආය අෙපකෂා කාලය වසර 75 ක වන අතර, එය අපකාෙව ඉහළ ම මටටම ෙවය; එෙසේ
ම එය ෙලෝකෙය සාමාන් මටටමට %10 කට වැඩ ෙවය. ගය වසෙර පටන සයල
වැසයාට ම ෙඩොලර 500 බැගන රජය වසන ෙතල ලාභය ඔවනෙග ගනමවල තැනපත
කරනනට පටන ගැනණ. (මළ ජනගහනය දශ ලකෂ 6 කත පනලකෂයක)
ලබයාෙව ෙපොල කමයක නැත අතර බැංකව රජයට අයතය. එයන ෙපොල රහත
ණය ලබාගත හැකය. ෙමය බටහර ධනය සරාගනනා බැංක කමයට හාතපසන ම
ෙවනස් ය. වදලය, ජලය ෙනොමෙල ෙදන අතර, පැටල ලාබම රට ලබයාවය.
ෙම සයලලට ම වැඩ වැදගත ෙදය නම ගඩාෆ ආගමක අනතවාදෙයක ෙනො
වමය. (ඒ වධකෙයෝ අලලාහ්හ අකබර කයමන දස වද ෙදමන ගඩාෆ මරා දැමහ!) අෙප
වැලලවතෙත ඤාණාභවංස නායක හාමදරෙවෝ ලබයාවට වඩදද රාහල මාහමයනෙග
What the Buddha taught පටපතක ද රෙගන ගයහ. එය ගඩාෆට පළගනවා ඒ
පළබඳ වස්තර ක පස, එම ෙමොෙහොෙත ම ඔහ එය අරාබ බසට ෙපරලනනට උපෙදස්
දනෙනය. ෙබොෙහෝ අරාබ රටවල සද ෙනො වන අයරන සරසවෙය ද ගැහැන පරම ෙද
පරස ම ලබයාෙව ද එකට අධ්ාපනය ලැබහ. (අද “නදහස් ලබයාෙව“ තතවය ෙවනස්
ෙවමන පවත!) එපමණක ෙනොව ලබයාෙව ඒකවවාහය (monogamy) දරමත කරන
ලැබය. අද එම තතවය හාතපසන ම ෙවනස් ෙවමන මස්ලම ෂරයා නතය නතගත
කරනනට සැරෙසන ආකාරය දැකය හැකය.
කැරල කාරයන බහ කරන ලැබ (එංගලනතෙය රහස් සංවධානය වසර ගණනක
පටන ෙතල ගෙවෂක නලධාරන, ඉංජෙනරවන ෙලස ඔතත කාරයන එහ යැවය!)
ෙබනගස නම ෙපෙදෙසේ ගඩාෆ වසන ෙලෝකෙය ෙලොක ම වාර ඇල තනන ලදෙද එම
කානතාරයට දය ෙගනයාම පණසය. නැෙටෝ මානවවාද ෙබෝමබවලන එම ඇල ද
වැනස ඇතැය කයත. (ෙබනගාස වාස වැඩ පරස අෙප ෙකොළඹ වැසයනට සමානය!)
ගඩාෆ තනවන ෙලෝකෙය හතවෙතක. වෙදශ සංචත හඟව ලංකාව ඉතා අසර
තතවයකට මහණද සටය ද මදලන උපකාර කෙළේය. ඉදරයටත උපකාර කරමට
බලාෙපොෙරොතත වය. ෙබොෙහෝ ලාංකකයනට එරෙට රකයා ලැබණ.
අපකාන ජනයා අඳෙර තබන තරමට බටහරට වාස සහගතය. ගඩාෆ අපකාන
මහාදවපයට සනනෙවදන චනදකාවක මලද ගැනමට IMF ෙවතන ණයක ඉලලය.
(මට ෙකලන ම අදාල නනත ෙමම කරණ ෙකෙරහ ද ඔබෙග අවධානය ෙයොමවය
යතය: IMF පධානයා ලබන වසෙර පංශ ජනපත වරණෙය ජයගාහකයා වනනට වැඩම
5


ජනපයතවයකන සටෙයය; ෙහේ තනවන ෙලෝකයට හතවත ෙකෙනක ව අතර, පංශය,
අෙමරකා එ.ජ, ජරමනය, එංගලනතය ඇතළ රටවල ශ ලංකාවට ණය ෙදනනට එපා
කයදද ඔහ එම ණය අනමත කෙළේය. ඔහෙග පතපතත අ.එ.ජ යට අවාස සහගතයැය
එරට පධානෙයක පසදධෙය පකාශ කෙළේය; ඔය අතර ඔහට ස්ත දෂණ ෙචෝදනාව
එලලවය! අෙමරකාෙව සදව එම ගනෙය පළමවන සදධයැය සෙතන පරද ඊට පසදධය
ලබාද ගවන යානයට ම ෙගොස් ඔහ අතඅඩංගවට ගනනා ලද. කමනතණය සාරථක වය.
ඔහෙග පතරපය වනාශ කරන ලද; අනතරව, ඔහ සයල ම ෙචෝදනාවලන නදහස් වය,
නදහස්වම පළබඳ ව එතරම පචාරයක ලැබෙණ නැත.)එෙහත වසර ගණනාවක එම
ණය දම පැහැර හරන ලැබණ. එෙහයන ඔහ වැඩ මදල ලබයාෙවන ද, ෙසස අපකන
රටවලන ද මදල ලබාෙගන චනදකාවක මලද ගතෙතය. එමගන වසරකට බටහරට
ඇදයන ෙඩොලර දශලකෂ ගණනාවක අපකාෙව පෙයෝජනයට ෙයදය හැක වය. ගඩාෆ
වැනසෙම ආසනන කමනතණය එතැනන ආරමභ වය. ඊළඟට ෙහෙතම දපපත
අපකාව සමග බැංකවක ආරමභ කරමට සැලසම කෙළේය. ඒ ෙතල ෙවනවට රතතරන
හවමාරව උෙදසාය! ඒ වනවට එංගලනතෙය රතතරං සංචතය ලබයාෙව සංචතයට
වඩා වැඩවෙය අඩකන පමණ! හර ෙනොබසන අධරාජ්යට හනදාඩය දමනනට වය!
‘එන ෙපොට‘ ෙහොඳ නැත බැවන ගඩාෆ වනාශ කරෙම ෙමෙහයම වහාම ඇරඹණ.
රසයාෙව පටන ජනපත ව සටයා නම ෙමම තතවය තරමක ෙහෝ ෙවනස්
වනනට ඉඩ තබණ. එරට ජනපත ෙමෙදෙදව යම පමණකට බටහරට ගැතව ෙහෝ
බටහරට රවට ෙහෝ සටෙයය. ෙබෝමබ දැමම ආරමභෙය ද ම පටන එය කරස
යදධයකැය කෙව ඔහ බටහර ශෂ්ටාචාරය ෙහොඳන හඳනාෙගන සට බැවණ. (තනවන
ෙලෝකෙය වාසනාවකට ඔහ නැවත රසයාෙව ජනපත වන බව කයැෙව)
නැෙටෝවට ලබයාවට පහරදමට කසම සාධාරණ ෙහතවක ෙනො ව අතර, ඔවහ
පරසක සංවධානය කළහ. බටහරට ගැත ඛටාර වැන රාජ් මට ෙකලන ම මැදහත වය.
(අද ඔක 27 දා ඛටාර රජය සය හමදාව ලබයාෙව කැරලලට සහභාග ව බව පකාශයට
පතකෙළේය) ඔවන පකාශ කෙළේ ෙබනගස නවර අසරණ සවල වැසයනට ගඩාෆ
ෙබෝමබ දමන බවය! එෙහත රසයාන මලටර චනදකාෙව සටහනව දතත අනව
රසයන හමදාව කෙව ගවනන ෙබෝමබ දැමමක කසම ආකාරයක සද ෙනොව බවය.
(වරක බැටළ පැටෙයක ඇලකන වතර ෙබොමන සටෙයය; එතැනට පැමණ වෘකෙයක:
උඹ වතර ෙබොර කරනව, මං ෙබොනෙන ෙකොෙහොමද! කය; එවට බැටළ පැටවා රාලහාම
“මම බවෙව ඔබ තමා ඉනනවාට පහළනෙන!“ කය; ෙතෝ ගය අවරදෙද මං වතර
ෙබොනෙකොට ෙබොරකළා! “අෙන රාලහාම මම ගය අවරදෙද ඉපදලාවත නෑෙන!“
බැටළ පැටවා කය. එවට වෘකයා: “ ෙතොෙග කඩ වැඩය, මං ෙතෝ කනව!“ කයමන එම
අසරණ පැටයා මරා කෑෙවය.)ගඩාෆ කැරලල සාකචඡාෙවන වසඳනනට කලපනා කළ
බැවන දැඩ මරදනයක එකවර ම දයත ෙනො කෙළේය. එය පෙයෝජනයට ගත බටහර වඩා
ඉකමන වය.
6


ඒ දනවල ම බහෙරනහ ද කරලලක ඇතවය. එක මනෙසක ෙපොලසය ෙවත
හනාෙවමන යමක කයනනට ගෙයය; අඩ පහක පමණ දරක ද ඔහට ෙවඩ තබන ලද.
එරෙට සය ගණනක පරස මරා දමන ලැබහ. තතවය තවත උග ෙවදද අෙමරකාව
ෙසෞද අරාබයට උපෙදස් ද හමදාව යවා එම සැබෑ කැරලල කරර අනදමන මරදනය
කරන ලද. ඒ එතමනලාෙග පජාතනතවාදයය!
නැෙටෝව ලබයාව මත ඉවක බවක නැතව ෙබෝමබ වැපරෙවය. සරසව, පාසැල,
ෙරෝහල, ගවනෙතොටපළවල, නවාස ආද සයලලට ම ෙබෝමබ ෙහළය. (ඉරාකෙය සයල
පාලම පළම ගලෆ් යදධෙය ද ම වැනස ආකාරය අෙප මතකයට එය; දයණව ‘සද
අපට‘ පමණක අයත ෙදයකැය ඔවන සතනවා වයහැකය!)
නැෙටෝව ෙබෝමබ දමන අතර ලබයාෙව අලනවර දශ ලකෂ ගණන ජනයා ඊට
එෙරහව ෙපලපාල ගයහ. දශ ලකෂ හය හමාරක ජනගහනෙයන 17 ලකෂයක
අෙගෝස්ත මාසෙය ගඩාෆ සමග ෙපලපාලෙය ගයහ! ෙමහද ගඩාෆ අල ජසරා
රපවාහනයට ආරාධනා කෙළේය; ඔවහ ආහ; රප ගතකළහ; ඒත එය පචාරය ෙනො වය.
BBC, CNN, Aljazeera එක දගට ෙබොර පචාරය කළ අතර එම ෙයෝධ ෙපළපාල
ගැන වචනයක ෙහෝ ෙනොකයනනට වගබලා ගතහ. ටෙපොල නගරෙය ජනගහනෙයන
%95 ක ෙපළපාලවලට සමබනධ ව අතර, ෙනෙටෝ-කැරල කරවනට එහ කසම ජන
බලයක නැත. නගරය අලලාගත බව පකාශ කළ දා ර ෙබංගාසවලන නැවකන පරස
ෙගනවා චතරශයට රස්කර එය රගත කර පචාරය ෙකරණ. BBC ඉංදයාෙව පරසක
ෙපනවමන ඒ ලබයන ජනතාව බව ක අතර, එම ෙබොරව එදාම අෙත පතත වය!
ඊස්රායලය ෙලබනනයට ෙගොස් පලස්තනයනට පහර ද සය ගණන මැර වට BBC
සංහල ෙසේවෙයන ද එම අසරණ පලස්තන ජනයා තස්තවාදන ෙලස හඳනවන ඇසණ!
එම පලස්තන අසරණයනට ආධාර ඉලලා මදලෙගවා දැනවමක පළකරම පවා BBC
වසන පතකෙෂේප කරන ලද.
ලබයාෙව ළමයන සය ගණනනත වැඩහටයන 20000 කට වැඩෙයනත (ෙමම
ගණන ඊට ෙබෙහවන වැඩවය හැක බව පංශ රපවාහනය ම කය) මරා දැමමට එෙරහව
පංශ නතඥෙයෝ පංශෙය ජනපතට එෙරහව නඩ පැවරහ. සමහර පංශ රපවාහන ෙසේවා
ළමා නවාසයක 30 ක පමණ දරවන මරා දැමම පළබඳ ව වාරතා චතපට ද නපද
වහ.(BBC ෙනොෙව!)
ෙනෙටෝ කැරලකරවනට ලබයාෙව ජන බලයක නැත. සය රට ෙබෝමබෙයන
වනසනනට මග පෑද කැරලකාරයනට එම ජනතාව කැමතෙවතය සතනවා නම ඒ සහන
දකනනන පමණක. එම වනාශ ව ෙදවල ෙගොඩනැගම ගැන කසද කතාවක නැතව
ෙතලටක පමණක ඔවහ නදහෙසේ ෙබදා ගනත. එම නසා ම ෙනෙටෝවට දගට ම එරෙට
රඳ සටනනට සදෙවය. ජනතාව මස්ලම අනතවාදය තළ හරෙවමන සටත. තවත
ඉරාකයක, ඇෆ්ගනස්තානයක දැනට ම බහව අවසානය!
7


මා දනනා තරමන, ෙමම ෙතොරතර ෙසොයාබලා ලංකාෙව කසම සංහල
පවතපතක, ජනතාව දැනවත ෙනො කෙළේය! එය කණගාටවට කාරණයක. අෙමරකාෙව
හටප ෙසෙනට සභක වරයක ලබයාවට ෙගොස් සැබෑ තතවය ජනතාවට කවවත කසම
රපවාහන ෙසේවාවක එම පවත පචාරය ෙනො කෙළේය. එතමය සමග ගය පරෙසේ එක
ෙකෙනක අෙමරකාෙව කසම ෛවද් පහසකමක ලබාගත ෙනොහැක ෙකෝට පහමාරක
සටන අතර, ලබයාෙව සයල ෙදනාට ම ෛවද් පහසකම ෙනොමලෙය ලැෙබන
ආකාරය පැහැදල කෙළේය.
තවත එක කරණක ගැන ඔෙබ අවධානය ෙයොමකරමට කැමැතෙතම: ජවෙප
අනතරජාල පවත පත වන Lanka Truth පැහැදල ෙලස ම නැෙටෝ ෙබෝමබ දැමම
අනමත කෙළේය! ෙමය නම සැබවන ම පදම සහගතය. ෙසෝමවංශ අමරසංහ මහතා
එකල ලබයාන තානාපත කාරයාලය සමග සබඳතා පැවැතව බව මෙග මතකෙය තෙබ;
නමත, ගඩාෆ මහනද ජනපතෙග රජයට ආධාරකළ නසා ෙහෝ ජවෙප ඇමරකන බහට
කනෙදන නසා ෙහෝ ෙමම අසාධාරණ අධරාජ්වාද ඍජ ආකමණෙය ද නැෙටෝෙව
කයාකලාපය ඉතා සැහැලලෙවන අනමත කෙළේය. Lamkaenews, Lanka News
Web වැන ඒවා ඍජව ම පධාන ෙපෙළේ ජාත්නතර ඔතත සංවධාන මත යැෙපන
බැවන ඔවනෙග ස්ථාවරය පහසෙවන වටහාගත හැකය. එෙහත ජවෙප එෙසේ කරම
පශ්නයක ෙනොෙවද? ජවපෙය ෙමම නැෙටෝ පාකෂක, ඇමරකන ගැත ආකලපය දට
වෙජවර මහතාෙග ඇටකට අපකට ෙසොෙහොෙන සට නළයනනට ඇත!
නැෙටෝව ෙනො වනනට ඊනයා කැරල කාරයනට කසෙසේත ම දනනනට ෙනො
හැකය. ෙමය සැබවන ම එරට ජනයා හඳනවනෙන නැෙටෝ කැරලල යනෙවන.
ෙගෝතක ෛවරය ද ෙමහද නදහෙසේ ෙයොදා ගැනණ. වෙශේෂෙයන ම කල ලබයානවන
බහල ෙලස ෙමම ෙනෙටෝ කැරලකරවන වසන මරා දමන ලැබහ.
මණඩාවල පඤ්ඤාවංස හම


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->