CC Manager Training Surgaltiin Zar

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГААНЫ

ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

ªªÐ×˪ËÒ ØÈÍÝ×ËÝËÈÉÍ ÕªÒª× ÌÅÍÅÆÅÐ ÁÎËÌÎÎÐ ÁÀÉÍÀ ÓÓ?

CC MANAGER’S TRAINING (COACH-CHANGE MANAGER)
сургалт зарлаж байна. (ñåðòèôèêàòòàé)
Монголын Хүний Нөөцийн Судалгааны Хүрээлэн нь компаний эзэд,
захирал,менежерээр бэлтгэгдэж байгаа хүмүүс энэ чиглэлээр сургууль
төгсөгчид болон хувь хүмүүст зориулсан ìåíåæìåíòийн хамгийн сүүлийн үеийн
мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт явуулах гэж байна.
Ñóðãàëòûí çîðèëãî
ªíººäºð óäèðäàõ àæèëòíû çàéëøã¿é ýçýìøèõ øààðäëàãàòàé ìåíåæìåíòèéí øèíý
àðãà õýðýãñýë áîëîõ coach –õºòº÷, change agent - ººð÷ëºëòèéí àãåíòèéí ìýäëýã ,
óð ÷àäâàð îëãîõ
Õàìðàãäàõ õ¿ì¿¿ñ
ªºðèéí óäèðäàõ àðãà áàðèëûã ñàéæðóóëæ, ººð÷ëºëòºíä õóðäàí äàñàí çîõèöîõ
÷àäâàðòàé áîëîõûã õ¿ññýí á¿õ ò¿âøíèé ìåíåæåð¿¿ä áîëîí àõëàõ àæèëòíóóä îðîõ
áîëîìæòîé.
Ñóðãàëòûí îíöëîã
- Ìåíåæìåíòèéí íýí øèíý, îð÷èí ¿åèéí ìýäëýã îéëãîëò ºãºõ êî¿÷èí㺺ð÷ëºëòèéí ìåíåæìåíò ãýñýí õîëèìîã õºòºëáºðººð õè÷ýýëëýíý.
- Хичээлүүдийг менежментээр олон жил ажилласан туршлагатай, шилдэг
багш, сургагч нар заана.
- Хичээл бүр тренинг-консалтинг хэсгүүдээс бүрдэж, онол-практик (20:80)
хослуулсан хэлбэрээр, сургалтын орчин үеийн посттренинг аргууд ашиглан
явагдана.
Coach Manager Сургалтанд хамрагдсанаар гарах үр дүнгүүд:
- Энэ сургалт менежерүүдийн түншлэн удирдах стратеги, арга техникүүдийг
тусгасан бөгөөд коучийн бодлого гэсэн сэдвийг чухалчлан авч үзэх ба
ингэснээр удирдах ажилтны шинэ цоо шинэ арга барилыг эзэмшүүлэх ба
Менежерүүдийн удирдан зохион байгуулах ур чадвар, баг хамт олныг
удирдах эв дүйг сайжруулна.
¯ðãýëæëýõ õóãàöàà: 7 Õîíîã
Õè÷ýýëëýõ öàã: 18:00-21:00
Õè÷ýýëèéí áàéð: Õààí Áàíêíû òºâ áàéð, 2 äàâõàðò, ñóðãàëòûí òàíõèì
Òºëáºð: íýã õ¿í 180.000 òºãðºã /3-ààñ äýýø õ¿í 150.000 òºãðºã/
Холбоо барих утас: 95981110, 99114348
И-мэйл: info@inhr.mn
Web: www.inhr.mn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful