lêi nãi ®Çu Tr¶i qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña

§¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ ta ®ang chuyÓn m¹nh mÏ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu cã ý nghÜa quan träng trªn nhiÒu lÜnh vùc. Bíc vµo giai ®o¹n míi, giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ víi nh÷ng yªu cÊu míi, th× vÊn ®Ò tµi chÝnh tiÒn tÖ kh«ng chØ lµ mèi quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch mµ cßn lµ mèi quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ tÝn dông... VÒ chÝnh s¸ch : mèi quan t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lµ ph¶i ®æi míi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Ó t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ m«i trêng kinh tÕ vÜ m«, t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tµi chÝnh toµn x· héi phôc vô cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Mèi quan t©m cña c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t lµ trªn c¬ së chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp , c¸c nhµ ®Çu t thùc hiÖn c¸c quan hÖ tµi chÝnh b¶o ®¶m c©n ®èi quyÒn lîi, nghÜa vô tµi chÝnh cña m×nh ®èi víi nhµ níc. VÒ ph©n tÝch tµi chÝnh: §©y kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh tÕ cña ®Êt níc, cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph¬ng mµ trªn c¬ sá ®ã x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu vèn cña x· héi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t th× viÖc ®¸nh gi¸ ph©n tÝch ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch vµ dù ®o¸n t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, gióp hä ®a ra nh÷ng ph¬ng híng, nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh ho¹t ®éng tµi chÝnh nh»m lµm doanh nghiÖp tån t¹i, ph¸t triÓn vµ b¶o ®¶m tr¹ng th¸i c©n b»ng tµi chÝnh cña m×nh.

Mét thùc tÕ cho thÊy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cã rÊt nhiÒu nhµ qu¶n lý kinh tÕ, chñ doanh nghiÖp giái ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng th«ng qua sù hiÓu biÕt, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®Æc biÖt lµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh. Bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt c¸c nhµ ®Çu t, c¸c chñ doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông bÞ thua lç bëi kh«ng hiÓu s©u s¾c t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nãi kh¸c ®i lµ kh«ng nhËn thøc ®Çy ®ñ c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ lý luËn vµ thùc tiÔn ®ã ta cã thÓ thÊy r»ng hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ mét yªu cÇu, mét ®ßi hái cña c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c nhµ ®Çu t, chñ doanh nghiÖp vµ nh÷ng ngêi quan t©m. Víi ý nghÜa ®ã em ®· chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi”. §Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. PhÇn 2: Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng Ty Tho¸t Níc Hµ Néi.

PhÇn I Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp
A. Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gi¶ quyÕt c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®îc biÓu hiÖn díi h×nh th¸i tiÒn tÖ g¾n trùc tiÕp víi viÖc tæ chøc huy ®éng, ph©n phèi, sö dông vµ qu¶n lý vèn trong qu¸ tr×nh kinh doanh. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nhµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc 3 c©u hái sau ®©y: Thø nhÊt: Nªn ®Çu t dµi h¹n vµo ®©u cho phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh lùa chän. §©y chÝnh lµ ®Çu t l©u dµi cña doanh nghiÖp. Thø hai: Nguån t×a trî cho ®Çu t lµ nguån nµo? Thø ba: Nhµ doanh nghiÖp sÏ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng ngµy nh thÕ nµo? Ba c©u hái trªn ®©y kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nhng ®ã lµ ba c©u hái quan

träng liªn quan ®Õn dù to¸n vèn ®Çu t dµi h¹n, c¬ cÊu vèn vµ qu¶n lý vèn lu ®éng. Muèn s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã doanh nghiÖp ph¶i mua s¾m c¸c yÕu tè vËt chÊt cÇn thiÕt nh m¸y mãc, thiÕt bÞ, dù tr÷, ®Êt ®ai, lao ®éng...(c¸c yÕu tè ®Çu vµo) nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n. C¸c tµi s¶n cña DN ®îc ph¶n ¸nh bªn tr¸i cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nã gåm hai phÇn chÝnh lµ tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng. Song, DN nªn ®Çu t vµo nh÷ng tµi s¶n dµi h¹n nµo? Gi¶i ®¸p c©u hái nµy lµ vÊn ®Ò dù to¸n vèn ®Çu t, lµ qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý ®Çu t dµi h¹n cña DN hay qu¸ tr×nh c¸c nhµ qu¶n lý tµi chinhs DN ph¶i t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t sao cho thu nhËp do ®Çu t ®em l¹i lín h¬n chi phÝ ®Çu t. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ gi¸ trÞ c¸c dßng tiÒn tÖ do c¸c tµi s¶n ®ã t¹o ra lín h¬n chi phÝ cña c¸c tiµ s¶n ®ã. Nhµ qu¶n lý kh«ng chØ quan t©m ®Õn nhËn ®îc b»ng tiÒn (dßng tiÒn tÖ do c¸c tµi s¶n t¹o ra) mµ cßn quan t©m ®Õn viÖc khi nµo nhËn ®îc vµ nhËn ®îc nh thÕ nµo. Gi¶i ®¸p c©u hái nµy lµ vÊn ®Ò quy m«, thêi h¹n vµ rñi ro cña c¸c ®ång tiÒn tÖ trong t¬ng lai. §©y lµ vÊn ®Ò cèt lâi cña qu¸ tr×nh dù to¸n vèn ®Çu t. Muèn ®Çu t c¸c tµi s¶n, DN ph¶i cã nguån tµi trî . C¸c nguån tµi trî cña DN ®îc ph¶n ¸nh bªn ph¶i cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, nã gåm hai phÇn chÝnh: vèn chñ së h÷u vµ c¸c kho¶n vay ng¾n, dµi h¹n. Song DN cã thÓ t¨ng quü tiÒn mÆt b¾ng c¸ch nµo ®Ó thùc hiÖn chi tiªu cho ®Çu t dµi h¹n? Gi¶i ®¸p c©u hái nµy lµ vÊn ®Ò c¬ ccÊu vèn cña DN. C¬ cÊu vèn cña DN ®îc thÓ hiªn b»ng tû träng cña c¸c nguån tµi trî. C¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh ph¶i tÝnh to¸n c©n nh¾c n©n cho vay bao nhiªu? C¬ cÊu cña nî vµ vèn tù cã nh thÕ nµo lµ tèt nhÊt? Nguån vèn nµo lµ thich hîp víi DN? Khi ®· cã c¸c suy nghÜ vÒ ®Çu t vµo ®©u, nguån tµi trî nh thÕ nµo c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i suy nghÜ vÊn ®Ò qu¶n lý vèn lu ®éng nh thÕ nµo, tøc lµ qu¶n lý c¸c tµi s¶n ng¾n h¹n cña DN nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng tµi chÝnh ng¾n h¹n g¾n liÒn víi c¸c dãng tiÒn tÖ nhËp quü vµ dßng tiÒn tÖ xuÊt quü vµ nhµ qu¶n lý ph¶i xö lý sù lÖch pha cña c¸c dßng tiÒn tÖ. Qu¶n lý ng¾n h¹n c¸c dßng tiÒn tÖ kh«ng t¸ch rêi víi vèn lu ®éng rßng. Vèn l ®éng rßng ®îc

x¸c ®Þnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tµi s¶n lu ®éng vµ nî ng¾n h¹n. Qu¶n lý vèn lu ®éng rßng lµ viÖc lµm râ DN nªn gi÷ bao nhiªu tiÒn vµ dù tr÷ cña DN cã nªn b¸n chÞu kh«ng? NÕu b¸n chÞu hay vay ng¾n h¹n hay tr¶ tiÒn mÆt. NÕu vay ng¾n h¹n th× DN nªn vay ë ®©u vµ nh thÕ nµo? 2. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa, yªu cÇu cña ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN a) Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n, nh»m xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu, so s¸nh tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø, gióp ngêi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh DN, ®¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh rñi ro trong t¬ng lai. b) Môc ®Ých, ý nghÜa: Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, c¸c DN thuéc c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt trong kinh doanh do ®ã cã nhiÒu ®èi tîng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN nh chñ DN , nhµ cho vay, nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng, nhµ b¶o hiÓm...kÓ c¶ c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ nh÷ng ngêi lao ®éng. Mçi ®èi tîng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN víi mét gãc ®é kh¸c nhau. §èi víi chñ DN vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ DN mèi quan t©m hµng ®Çu cña hä lµ t×m kiÕm lîi nhuËn vµ kh¶ n¨ng tµi trî. §èi víi chñ ng©n hµng vµ c¸c nhµ cho vay tÝn dông, mèi quan t©m chñ yÕu cña hä lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî hiÖn t¹i vµ s¾p tíi cña DN. §èi víi nhµ ®Çu t mèi quan t©m cña häu lµ c¸c yÕu tè rñi ro, thêi gian hoµn vèn, møc sinh l·i vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n vèn...Nh×n chung hä ®Òu quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra dßng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc sinh lêi tèi ®a. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn c«ng nî, kÕt qu¶ s¶n xuËt kinh doanh cña DN trong mét niªn ®é kÕ to¸n, song

nh÷ng th«ng tin riªng biÖt ®ã cha thÓ hiÖn ®îc nhiÒu ý nghÜa vµ cha thÓ hiÖn hÕt c¸c yªu cÇu, néi dung mµ ngêi sö dông th«ng tin quan t©m do ®ã hä thêng dïng c¸c c«ng cô vµ kü thuË c¬ b¶n ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh DN, ®Ó thuyÕt minh c¸c mèi quan hÖ chñ yÕu trong b¸o c¸o ttµi chÝnh nh»m nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i tõ ®ã ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t¬ng lai. c) Yªu cÇu cña viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ViÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng t×a chÝnh DN cã ý nghÜa quan träng nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña DN cho nªn nã ph¶i ®¹t ®îc c¸c môc tiªu sau: + Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin h÷u Ých cho c¸c nhµ ®Çu t, c¸c tÝn chñ vµ nh÷ng nghêi sö dông th«ng tin kh¸c nhau ®Ó gióp hä cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t, quyÕt ®Þnh cho vay, quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt... + Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ph¶i cung cÊp th«ng tin cho c¸c DN, c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ cho vay vµ nh÷ng nhµ sö dông th«ng tin kh¸c nhau trong viÖc®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ tÝnh ch¨cs ch¾n cña c¸c dßng tiÒn mÆt vµo, ra vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh, t×nh h×nh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN. + Ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh DN ph¶i cung cÊp th«ng tin vÒ nguån vèn chñ së h÷u, c¸c kho¶n nî, kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh, sù kiÖn vµ c¸c t×nh huèng lµm biÕn ®æi nguån vèn vµ c¸c kho¶n nî cña DN. C¸c môc tiªu trªn ®©y liªn quan mËt thiÕt víi nhau vµ gãp phÇn cung cÊp th«ng tin nÒn t¶ng quan träng cho ngêi nghiªn cøu, t×m hiÓu, ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh DN. Nh vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh, ý nghÜa tèi cao vµ quan träng nhÊt cña ph©n tÝch tµi chÝnh DN lµ gióp cho nh÷ng ngêi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng, tiÒm n¨ng cña DN.

B. Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp

I. Nh÷ng viÖc tiÕn hµnh tríc khi ph©n tÝch 1. Tµi liÖu phôc vô cho ph©n tÝch: Ph©n tÝch tµi chÝnh sö dông mäi nguèn th«ng tin cã kh¶ n¨ng lµm râ môc tiªu dù ®o¸n tµi chÝnh. Tõ khi ph¸p lÖnh kÕ to¸n tµi chÝnh ®îc ban hµnh, hÖ thèng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc thèng nhÊt vµ lµ tµi liÖu c¬ së, quan träng cho c¸c nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh. Ngoµi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c nhµ tµi chÝnh cßn ph¶i khai th¸c mét sè sè liÖu kh«ng cã trong b¸o c¸o tµi chÝnh nh: tiÒn l·i ph¶i tr¶ trong kú, ph©n phèi lîi nhuËn, s¶n phÈm tiªu thô... nh÷ng sè liÖu nµy gióp cho nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®a ra nh÷ng nhËn xÐt, nh÷ng kÕt luËn tinh tÕ vµ thÝch ®¸ng. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh níc ta bao gåm: 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 3. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. 4. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : Lµ b¸o c¸o tæng hîp cho biÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ. §©y lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi mäi ®èi tîng cã quan hÖ së h÷u, quan hÖ kinh doanh víi DN. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ph¶n ¸nh hai néi dung c¬ b¶n lµ nguån vèn tµi s¶n. Nguån vèn ph¶n ¸nh nguån vèn ®îc huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ mÆt ph¸p lý, nguån vèn cho thÊy tr¸ch nhiÖm cña DN vÒ tæng sè vèn ®· ®¨ng ký kinh doanh víi Nhµ níc, sè tµi s¶n ®· h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay ng©n hµng, vay ®èi tîng kh¸c, còng nh tr¸ch nhiÖm ph¶i thanh to¸n víi ngêi ngêi lao ®éng, cæ ®«ng, nhµ cung cÊp, tr¸i chñ, ng©n s¸ch... PhÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ c¬ cÊu c¸c läai tµi s¶n hiÖn cã ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o thuéc quyÒn qu¶n lý, sö dông cña DN, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é sö dông tµi s¶n. VÒ mÆt ph¸p lý, phÇn tµi s¶n thÓ hiÖn tiÒm lùc mµ DN cã quyÒn qu¶n lý, sö dông l©u dµi, g¾n víi môc ®Ých thu ®îc c¸c kho¶n lîi nhuËn.

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ tµi liÖu quan träng bËc nhÊt gióp cho nhµ ph©n tÝch nghiªn cøu ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, kh¶ n¨ng c©n b»ng tµi chÝnh, tr×nh ®é sö dông vèn vµ nh÷ng triÓn väng kinh tÕ, tµi chÝnh cña DN. 1.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : Lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp cho biÕt t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh, ph¶n ¸nh tãm lîc c¸c kho¶n thu, chi phÝ, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn DN, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ttheo tõng ho¹t ®éng kinh doanh ( s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng). Bªn c¹nh ®ã, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cßn cho biÕt t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc cña DN trong thêi kú ®ã . Dùa vµo sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ngêi sö dông th«ng tin cã thÓ kiÓm tra, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN trong kú, so s¸nh víi kú tríc vµ víi DN kh¸c ®Ó nhËn biÕt kh¸i qu¸t ho¹t ®äng trong kú vµ xu híng vËn ®éng. 1.3 B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ: ®îc lËp ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái liªn quan ®Õn luång tiÒn ra vµo trong DN, t×nh h×nh tr¶ nî, ®Çu t b»ng tiÒn cña DN trong tõng thêi kú. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng luång vµo,ra cña tiÒn vµ coi nh tiÒn, nh÷ng kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n cã tÝnh lu ®éng cao, cã thÓ nhanh chãng vµ s½n sµng chuyÓn ®æi thµnh mét kho¶n tiÒn biÕt tríc Ýt chÞu rñi ro lç vÒ gi¸ trÞ do nh÷ng sù thay ®æi vÒ l·i suÊt. Nh÷ng luång vµo ra cña tiÒn vµ nh÷ng kho¶n coi nh tiÒn ®îc tæng hîp thµnh ba nhãm: lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng kinh doanh, lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng ®Çu t, lu chuyÓn tiÒn tÖ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lËp theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, gi¸n tiÕp. 1.4 ThuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cha cã trong hÖ thèng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ®ång thêi gi¶i thÝch mét sè chØ tiªu mµ trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cha ®îc tr×nh bµy, gi¶i thÝch thªm mét c¸ch cô thÓ, râ rµng.

C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trong DN cã m«0× quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, mçi sù thay ®æi cña mét chØ tiªu trong b¸o c¸o nµy trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ¶nh hëng ®Õn c¸c b¸o c¸o kia, tr×nh tù ®äc hiÓu ®îc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, qua ®ã hä nhËn biÕt ®îc vµ tËp trung vµo c¸c chØ tiªu tµi chÝnh liªn quan trùc tiÕp tíi môc tiªu ph©n tÝch cña hä. 2. C¸c bíc tiÕn hµnh ph©n tÝch: Ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ ®îc øng dông theo nh÷ng híng kh¸c nhau víi nh÷ng môc ®Ých t¸c nghiÖp kh¸c nhau: môc ®Ých nghiªn cøu th«ng tin hoÆc theo vÞ trÝ cña nhµ ph©n tÝch (trong hay ngoµi DN). Tuy nhiªn tr×nh tù ph©n tÝch vµ dù ®o¸n tµi chÝnh ®Òu tu©n theo c¸c nghiÖp vô ph©n tÝch thÝch øng víi tõng giai ®o¹n dù ®o¸n. - Giai ®o¹n dù ®o¸n lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ vµ xö lý c¸c nguån th«ng tin. C¸c nghiÖp vô ph©n tÝch trong giai ®o¹n nµy lµ xö lý th«ng tin kÕ to¸n, tÝnh to¸n c¸c chØ sè, tËp hîp c¸c b¶ng biÓu. - Giai ®o¹n x¸c ®Þnh biÓu hiÖn ®Æc trng lµ giai ®o¹n x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh, yÕu cña Doanh nghiÖp. C¸c nhiÖm vô ph©n tÝch trong giai ®o¹n nµy lµ gi¶i thÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ sè, b¶ng biÓu c¸c kÕt qu¶ vÒ sù c©n b»ng tµi chÝnh, n¨ng lùc ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¬ cÊu vèn vµ chi phÝ vèn, c¬ cÊu ®Çu t vµ doanh lîi. - Giai ®o¹n ph©n tÝch thuyÕt minh lµ giai ®o¹n ph©n tÝch nguyªn nh©n, thuËn lîi, khã kh¨n, ph¬ng tiÖn vµ thµnh c«ng. C¸c nhiÖm vô ph©n tÝch trong giai ®o¹n nµy lµ tæng hîp, ®¸nh gi¸ vµ quan s¸t. - Giai ®o¹n tiªn lîng vµ chØ dÉn: nghiÖp vô ph©n tÝch lµ x¸c ®Þnh híng ph¸t triÓn, c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh. 3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh còng nh ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ngêi ta kh«ng dïng riªng lÎ mét ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nµo mµ sö dông kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p

ph©n tÝch víi nhau ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh DN mét c¸ch x¸c thùc nhÊt, nhanh nhÊt. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p nh»m tiÕp cËn, nghiªn cøu c¸c sù kiÖn, hiÖn tîng, quan hÖ, c¸c luång dÞch chuyÓn vµ biÕn ®æi tµi chÝnh trong ho¹t ®éng cña DN, xong ph¬ng ph¸p chñ yÕu lµ ph¬ng ph¸p so s¸nh vµ ph©n tÝch tû lÖ. a. Ph¬ng ph¸p so s¸nh: §Ó ¸p dông®îc ph¬ng ph¸p nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cã thÓ so s¸nh ®îc cña c¸c chØ tieu (ph¶i thèng nhÊt vÒ néi dung, ph¬ng ph¸p, thêi gian vµ ®¬n vÞ tÝnh to¸n cña c¸c chØ tiªu so s¸nh) vµ theo môc ®Ých ph©n tÝch mµ x¸c ®Þnh gèc so s¸nh. Gèc so s¸nh cã thÓ chän lµ gèc vÒ mÆt thêi gian hoÆc kh«ng gian. Kú (®iÓm) ®îc chän ®Ó ph©n tÝchgäi lµ kú ph©n tÝch (hoÆc ®iÓm ph©n tÝch). C¸c trÞ sè cña chØ tiªu tÝnh ra ë tõng kú t¬ng øng gäi lµ trÞ sè chØ tiªu kú gèc, kú ph©n tÝch. Vµ ®Ó phôc vô môc ®Ých ph©n tÝch ngêi ta cã thÓ so s¸nh b»ng c¸c c¸ch : so s¸nh b»ng sè tuyÖt ®èi, so s¸nh b»ng sè t¬ng ®èi, so s¸nh b»ng sè b×nh qu©n. Ph¬ng ph¸p so s¸nh sö dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh DN lµ: - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn kú nµy víi sè thùc hiÖn kú tríc ®Ó thÊy râ xu híng thay ®æi vÒ tµi chÝnh cña DN, thÊy ®îc sù c¶i thiÖn hay xÊu ®i nh thÕ nµo ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc trong kú tíi. - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn víi sè kÕ ho¹ch ®Ó thÊy møc ®é phÊn ®Êu cña Doanh nghiÖp. - So s¸nh gi÷a sè thùc hiÖn kú nµy víi møc trung b×nh cña ngµnh ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh cu¶ DN ®ang ë t×nh tr¹ng tèt hay xÊu, ®îc hay cha ®îc so víi c¸c DN cïng ngµnh. - So s¸nh theo chiÒu däc ®Ó thÊy ®îc tû träng cña tõng lo¹i trong tæng hîp ë mçi b¶n b¸o c¸o. So s¸nh theo chiÒu ngang ®Ó thÊy ®îc sù biÕn ®æi vÒ c¶ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi cña mét kho¶n môc nµo ®ã qua niªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp. b. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ: lµ ph¬ng ph¸p truyÒn thèng, ®îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch tµi chÝnh. §©y lµ ph¬ng ph¸p

cã tÝnh hiÖn thùc cao víi c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông ngµy cµng ®îc bæ xung vµ hoµn thiÖn. Bëi lÏ: Thø nhÊt, nguån th«ng tin kÕ to¸n vµ tµi chÝnh ®îc c¶i tiÕn vµ ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ h¬n. §ã lµ c¬ së h×nh thµnh c¸c chØ tiªu tham chiÕu tin cËy cho viÖc ®¸nh gi¸ mét tû lÖ tµi chÝnh cña DN. Thø hai, viÖc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc cho phÕp tÝch luü d÷ liÖu vµ thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hµng lo¹t c¸c tû lÖ. Thø ba, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch nµy gióp cho nhµ ph©n tÝch khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c sè liÖu vµ ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng hµng lo¹t tû lÖ theo chuçi thêi gian liªn tôc hoÆc theo tõng giai ®o¹n. Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn ý nghÜa chuÈn mùc c¸c tû lÖ cña ®¹i lîng tµi chÝnh trong c¸c quan hÖ ta× chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p tû lÖ yªu cÇu ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¸c ngìng, c¸c ®Þnh møc ®Ó nhËn xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh DN, trªn c¬ së so s¸nh c¸c tû lÖ cña DN víi c¸c tû lÖ tham chiÕu. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh Dn, c¸c tû lÖ tµi chÝnh ®îc ph©n thµnh c¸c nhãm tû lÖ ®Æc trng, ph¶n ¸nh néi dung c¬ b¶n theo môc tiªu ho¹t ®éng cña DN. §ã lµ c¸c nhãm tû lÖ vÒ néi dung thanh to¸n, nhãm tû lÖ vÒ c¬ cÊu vèn vµ nguån vèn, nhãm c¸c tû lÖ vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng, nhãm c¸c tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi. II. Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: 1.Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh DN: Néi dung ph©n tÝch: Xem xÐt ®¸nh gi¸ sù thay ®æi gi÷a ®Çu kú so víi cuèi kú, ®Çu n¨m so víi cuèi n¨m, n¨m nµy so víi n¨m kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh t×nh h×nh t¨ng gi¶m vèn trong DN. Tuy nhiªn, nÕu chØ dùa vµo sù t¨ng gi¶m cña tæng tµi s¶n vµ tæng nguån vèn cña DN th× cha thÓ thÊy râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN. V× vËy, cÇn ph¶i ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c kho¶n môc cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n dùa trªn quan ®iÓm lu©n chuyÓn vèn trong DN. 1.1 Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n:

Xem xÐt tõng kho¶n môc tµi s¶n cña DN trong tæng sè ®Ó thÊy ®îc møc ®é ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. Tuú tõng lo¹i h×nh kinh doanh ®Ó xem xÐt tû träng cña tõng tµi s¶n chiÕm trong tæng sè lµ cao hay thÊp. B¶ng 1: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n N¨m n N¨m n+1 So s¸nh ChØ tiªu Sè Tû Sè Tû Sè Tû tiÒn träng tiÒn träng tiÒn träng tr.® (%) tr.® (%) tr.® (%) I.TSL§ vµ §TNH 1. TiÒn 2. §Çu t TCNH 3. C¸c kho¶n ph¶i thu 4. Hµng tån kho 5. TSL§ kh¸c 6. Chi sù nghiÖp II. TSC§ vµ §TDH 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. §Çu t tµi chÝnhDH 3.Chi phÝ XDCB DD 4.Ký cíc, ký quüDH Tæng céng §ång thêi víi viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n, cÇn xem xÐt t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc tµi s¶n cô thÓ. Qua ®ã, ®¸nh gi¸ sù hîp lý cña sù biÕn ®éng. Còng qua viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n ta biÕt ®îc tû suÊt ®Çu t: Tæng tµi s¶n Tû suÊt ®Çu t = Tµi s¶n cè ®Þnh

ChØ tiªu nµy cho biÕt møc ®é ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh. TrÞ sè cña chØ tiªu nµy tuú thuéc vµo tõng ngµnh nghÒ kinh doanh cô thÓ. 1.2 Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn, chi phÝ vèn C¬ cÊu vèn lµ thuËt ng÷ ph¶n ¸nh viÖc DN sö dông c¸c nguån vèn kh¸c nhau víi mét tû lÖ nµo ®ã cu¶ mçi nguån t×a trî cho tæng sè tµi s¶n. Chi phÝ vèn lµ chi phÝ tr¶ cho viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn. Nãi c¸ch kh¸c, chi phÝ vèn lµ gi¸ cña viÖc sö dông vèn. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù tµi trî vÒ mÆt tµi chÝnh cña DN, còng nh møc ®é tù chñ, chñ ®éng trong kinh doanh hay nh÷ng khã kh¨n mµ DN ph¶i ®¬ng ®Çu. §èi víi nguån h×nh thµnh tµi s¶n, cÇn xem xÐt tû träng tõng lo¹i chiÕm trong tæng sè còng nh xu híng biÕn ®éng cña chóng. NÕu nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng cao trong tæng sè nguån vèn th× DN cã ®ñ kh¶ n¨ng tù b¶o ®¶m vÒ mÆt tµi chÝnh vµ møc ®é ®éc lËp cña DN ®èi víi chñ nî (ng©n hµng, nhµ cung cÊp...) cao. Ngîc l¹i, nÕu c«ng nî ph¶i tr¶ chiÕm chñ yÕu trong tæng nguån vèn ( kÓ c¶ vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi) th× kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vÒ mÆt tµi chÝnh sÏ thÊp . §iÒu nµy dÔ thÊy qua tû suÊt tµi trî vµ b¶ng ph©n tÝch sau. B¶ng 2: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu vèn: N¨m n N¨m n+1 So s¸nh ChØ tiªu Sè Tû Sè Tû Sè Tû tiÒn träng tiÒn träng tiÒn träng tr.® (%) tr.® (%) tr.® (%) I. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n 3. Nî kh¸c II.Nguån vèn CSH 1. Nguån vèn quü 2. Nguån kinh phÝ Tæng céng nguån vèn

Tû suÊt tµi trî ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tæng sè nguån vèn chñ së h÷u chia cho tæng nguån vèn. Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî = Tæng nguån vèn Tû suÊt tµi trî cµng cao cµng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ®éc lËp cao vÒ mÆt tµi chÝnh hay møc ®é tù tµi trî cña DN tèt. 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o cã ®ñ tµi s¶n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, DN cÇn ph¶i tËp hîp c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt cho viÖc huy ®éng nguån vèn. Nhu cÇu vèn cña DN t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo còng chÝnh b»ng tæng sè tµi s¶n DN cÇn ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ ph©n nguån vèn (nguån tµi trî) thµnh hai lo¹i: Nguån tµi trî thêng xuyªn (nguån tµi trî dµi h¹n): lµ nguån mµ DN ®îc sö dông thêng xuyªn, l©u dµi vµo ho¹t ®éng kinh doanh. Bao gåm nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn vay-nî dµi h¹n, trung h¹n (trõ nî qu¸ h¹n). Nguån tµi trî t¹m thêi (nguån vèn ng¾n h¹n): lµ nguån mµ DN t¹m thêi ®îc sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n. Thuéc nguån tµi trî t¹m thêi bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n, nî ng¾n h¹n, c¸c kho¶n vay-nî qu¸ h¹n (kÓ c¶ vay- nî dµi h¹n), c¸c kho¶n chiÕm dông bÊt hîp ph¸p cña ngêi mua, ngêi b¸n vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh tæng nhu cÇu vÒ tµi s¶n (TSL§,TSC§) víi nguån vèn chñ së h÷u iÖn cã vµ nguån vèn vay-nî dµi h¹n. NÕu tæng sè nguån cã ®ñ hoÆc lín h¬n tæng sè nhu cÇu vÒ tµi s¶n th× DN cÇn sö dông sè thõa nµy mét c¸ch hîp lý, tr¸nh bÞ chiÕm dông. Ngîc l¹i, khi nguån vèn kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ tµi s¶n th× DN cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vµ sö dông phï hîp, tr¸nh bÞ chiÕm dông bÊt hîp ph¸p. 1.4 Ph©n tÝch chØ tiªu vèn lu ®éng thêng xuyªn.

Mét trong c¸c nguyªn t¾c trong qu¶n lý tµi chÝnh lµ DN ph¶i dïng nguån vèn dµi h¹n ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh, phÇn d cña nguån vèn dµi h¹n vµ nguån vèn ng¾n h¹n ®îc ®µu t h×nh thµnh tµi s¶n lu ®éng vµ nguån vèn ng¾n h¹n ®îc gäi lµ vèn lu ®éng thêng xuyªn. VL§ thêng Nguån vèn Ng. Vèn = - TSC§ = - TSL§ xuyªn dµi h¹n ng¾n h¹n KÕt qu¶ tÝnh to¸n x¶y ra mét trong ba trêng hîp sau: Trêng hîp1: VL§ thêng xuyªn > 0, nguån vèn dµi h¹n d thõa ®Çu t vµo ta× s¶n cè ®Þnh, phÇn d thõa ®ã ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng. §ång thêi, tµi s¶n lu ®éng > nguån vèn ng¾n h¹n, do vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN tèt. Trêng hîp 2: VL§ thêng xuyªn =0, cã nghÜa lµ nguån vèn dµi h¹n ®ñ tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng, ®ñ cho doanh nghiÖp tr¶ cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, t×nh h×nh tµi chÝnh nh vËy lµ lµnh m¹nh. Trêng hîp 3: VL§ thêng xuyªn >0, nguån vèn dµi h¹n kh«ng ®ñ ®Ó tµi trî cho TSC§. DN ph¶i ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh mét phÇn nguån vèn ng¾n h¹n, tµi s¶n lu ®éng kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thanh to¸n nî ng¾n h¹n, c¸n c©n thanh to¸n cña DN mÊt th¨ng b»ng, DN ph¶i dïng mét phÇn tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n tr¶. Nh vËy, VL§ thêng xuyªn lµ chØ tiªu tæng hîp quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh DN, chØ tiªu nµy cho biÕt hai ®iÒu cèt yÕu: Mét lµ, DN cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n cacs kho¶n nî ng¾n h¹n kh«ng? Hai lµ, tµi s¶n cè ®Þnh cña DN cã ®îc tµi trî mét c¸ch v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n kh«ng? Ngoµi kh¸i niÖm VL§ thêng xuyªn ®îc ®Ò ccËp trªn ®©y, trong ph©n tÝch tµi chÝnh ngêi ta cßn nghiªn cøu chØ tiªu nhu cÇu vèn lu ®éng thßng xuyªn. Nhu cÇu vèn lu ®éng thêng xuyªn lµ lîng vèn ng¾nh¹n mµ DN cÇn ph¶i tµi trî cho mét phÇn tµi s¶n lu ®éng, ®ã lµ hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu (TSL§ kh«ng ph¶i lµ tiÒn). Nhu cÇu VL§ Tån kho vµ c¸c = - Nî ng¾n h¹n

thêng xuyªn kho¶n ph¶i thu 1.5 Ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. §Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng vµ hiÖu qña kinh doanh cña DN, cÇn ®i s©u ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Khi ph©n tÝch, cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh møc vµ tû lÖ biÕn ®äng cña kú ph©n tÝch so víi kú gèc trªn tõng chØ tiªu. §ång thêi, so s¸nh t×nh h×nh cña tõng chØ tiªu so víi doanh thu thuÇn. Môc tiªu cña ph¬ng ph¸p nµy lµ x¸c ®Þnh, ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ ®Æc ®iÓm c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, ®ång thêi so s¸nh chung qua mét sè liªn ®é kÕ to¸n liªn tiÕp víi sè liÖu trung b×nh ngµnh (nÕu cã) ®Ó ®¸nh gi¸ xu híng thay ®æi tõng chØ tiªu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña DN víi DN kh¸c. 1.6 Ph©n tÝch mét vµi chØ sè thanh to¸n c¬ b¶n. T×nh h×nh tµi chÝnh cña mét DN ®îc thÓ hiÖn râ nÐt qua kh¶ n¨ng thanh to¸n. NÕu DN cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ kh¶ quan vµ ngîc l¹i. Do vËy khi ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh DN kh«ng thÓ bá qua viÖc xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n. §Ó ®o kh¶ n¨ng nµy, khi ph©n tÝch cÇn tÝnh vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu sau Tæng tµi s¶n lu ®éng HÖ sè TT hiÖn hµnh = Tæng nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n (ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh) lµ cao hay thÊp. NÕu chØ tiªu nµy lín h¬n hoÆc b»ng 1 th× DN cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh kh¶ quan. Tæng vèn b»ng tiÒn HÖ sè TT cña vèn lu ®éng = Tæng tµi s¶n lu ®éng

HÖ thèng nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n lu ®éng. Thùc tÕ cho thÊy, nÕu chØ tiªu nµy tÝnh ra mµ lín h¬n 0,5 hoÆc nhá h¬n 0,1 ®Òu kh«ng tèt v× sÏ g©y ø ®äng hoÆc thiÕu tiÒn ®Ó thanh to¸n. HÖ sè thanh Tæng sè vèn b»ng tiÒn = to¸n tøc thêi Tæng nî ng¾n h¹n Tuú thuéc vµo tõng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh ng¬ng thùc tÕ cho thÊy, NÕu hÖ sè nµy > 0,5 th× t×nh h×nh thanh to¸n t¬ng ®èi kh¶ quan, cßn < 0,1 th× DN cã thÓ gÆp khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî. Do ®ã, DN cã thÓ ph¶i b¸n gÊp hµng ho¸, s¶n phÈm ®Ó tr¶ nî v× kh«ng ®ñ tiÒn thanh to¸n. Tuy nhiªn, nÕu hÖ sè nµy qu¸ cao l¹i ph¶n ¸nh mét t×nh h×nh kh«ng tèt v× vèn b»ng tiÒn qu¸ nhiÒu, vßng quay tiÒn chËm l¹i gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: 2.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî. Néi dung ph©n tÝch ph¶n ¸nh chÊt lîng cña c«ng t¸c tµi chÝnh. Khi nguån bï ®¾p cho nguån tµi s¶n dù tr÷ yÕu, Dn bÞ chiÕm dông vè. Ngîc l¹i, khi nguån dù tr÷ tµi s¶n thõa, DN bÞ chiÕm dông vèn. Tuy nhiªn, trong trêng hîp nguån vèn c©n b»ng víi tµi s¶n dù tr÷ vÉn cã thÓ x¶y ra t×nh tr¹ng chiÕm dông vµ bÞ chiÕm dông vèn lÉn nhau. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, viÖc c¸c DN chiÕm dông vèn lÉn nhau tån t¹i nh mét thùc tÕ kh¸ch quan vµ thêng x¶y ra víi c¸c ®èi tîng sau: Víi kh¸ch hµng hoÆc nhµ cung cÊp: Víi kh¸ch hµng ®ã lµ kho¶n ph¶i thu do b¸n chÞu hµng ho¸, dÞch vô, trêng hîp nµy DN bÞ chiÕm dông vèn. Víi nhµ cung cÊp ®è lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ do DN mua chÞu hµng ho¸, dÞch vô. Trêng hîp nµy, DN ®i chiÕm dông vèn. Víi ng©n s¸ch Nhµ níc: Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¸c DN ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ lîi tøc, phÝ vµ lÖ phÝ... NÕu sè thùc nép nhá h¬n sè ph¶i nép cã nghÜa lµ DN chiÕm dông vèn vµ ngîc l¹i.

Víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn: VÒ nguyªn t¾c ngíi lao ®éng lµm ngµy nµo hëng l¬ng ngµy ®ã. Song th«ng thêng DN chi tr¶ cho hä sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. V× thÕ kho¶n l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ mét sè kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn lµ kho¶n tiÒn mµ DN ®i chiÕm dông. Víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc: trong quan hÖ thanh tãan, c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét tæng thÓ thêng ph¸t sinh c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ lÉn nhau. §ã chÝnh lµ kho¶n tiÒn bÞ chiÕm dông hoÆc ®i chiÕm dông. Ngoµi c¸c kho¶n chñ yÕu nªu trªn, mét sè kho¶n môc nh tµi s¶n thõa, thiÕu, chi phÝ ph¶i tr¶, chi phÝ tr¶ tríc, t¹m øng... còng coi lµ c¸c kho¶n bÞ chiÕm dông hoÆc ®i chiÕm dông. Khi quan hÖ trªn n¶y sinh, nÕu trong DN cã phÇn vèn ®i chiÕm dông nhiÒu h¬n phÇn vèn bÞ chiÕm dông th× DN cã thªm mét phÇn vèn ®a vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ngîc l¹i DN bÞ bít vèn. Chñ DN vµ kÕ to¸n trëng ph¶i xem xÐt cô thÓ trêng hîp nµo chiÕm dông hoÆc bÞ chiÕm dông lµ hîp lý ®Ó cã híng gi¶i quyÕt kÞp thêi. ë nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn, ngoµi kho¶ng thêi gian cho phÐp mua, b¸n chÞu, DN ph¶i tr¶ cho c¸c nhµ cung cÊp hoÆc ®îc thu tõ kh¸ch hµng sè tiÒn l·i do tr¶ chËm so víi th¬× h¹n quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ. 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n. §Ó biÕt ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh tèt hay kh«ng tèt cÇn ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN nh thÕ nµo? NÕu t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, DN sÏ Ýt c«ng nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n dåi dµo, Ýt ®i chiÕm dông. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho DN chñ ®éng vÒ vèn ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh thuËn lîi. Ngîc l¹i, nÕu t×nh h×nh tµi chÝnh gÆp khã kh¨n, DN nî nÇn, d©y da kÐo dµi, mÊt tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh vµ ®«i khi dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. §Ó nghiªn cøu c¸c kho¶n ph¶i thu cã ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN nh thÕ nµo, cÇn so s¸nh tæng sè c¸c kho¶n ph¶i thu víi tæng sè tµi s¶n lu ®éng hoÆc so s¸nh tæng sè ph¶i thu víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c.

3.3 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n: ViÖc ph©n tÝch ph¶i dùa vµo c¸c tµi liÖu kÕ to¸n cã liªn quan ®Ó s¾p xÕp c¸c chØ tiªu ph©n tÝch theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Tr×nh tù nµy ph¶i thÓ hiÖn ®îc nhu cÇu thanh to¸n ngay, cha thanh to¸n ngay còng nh kh¶ n¨ng huy ®éng ®Ó thanh to¸n ngay vµ thanh to¸n trong thêi gian s¾p tíi. V× vËy b¶ng ph©n tÝch nµy cã kÕt cÊu gÇn gièng nh mét b¶ng c©n ®èi gi÷a mét bªn lµ nhu cÇu thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN nh thÕ nµo trong thêi gian tríc m¾t vµ thêi gian tíi. B¶ng 3. Ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n Nhu cÇu thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n I.C¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n I.C¸c kho¶n cã thÓ dïng ®Ó ngay thanh to¸n ngay 1. TiÒn mÆt 1.C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n - TiÒn ViÖt Nam - Ph¶i nép ng©n s¸ch - Vµng b¹c, tÝn phiÕu - Ph¶i tr¶ ng©n hµng - Ngo¹i tÖ - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n, viªn 2. TiÒn göi ng©n hµng chøc - TiÒn ViÖt Nam - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n - Ngo¹i tÖ - Ph¶i tr¶ ngêi mua 3. TiÒn ®ang chuyÓn - Ph¶i tr¶ kh¸c - TiÒn ViÖt Nam 2.C¸c kho¶n nî ®Õn h¹n - Ngo¹i tÖ - Nî ng©n s¸ch - Nî ng©n hµng ..v.v. Céng: Céng: Bæ xung c«ng cô cho viÖc ph©n tÝch, sau khi lËp b¶ng ph©n tÝch, cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n (HK). HÖ sè nµy ph¶n ¸nh mèi quahn hÖ gi÷a kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu thanh to¸n cña DN. HK ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc: HÖ sè kh¶ n¨ng Kh¶ n¨ng thanh to¸n =

thanh to¸n (HK) Nhu cÇu thanh to¸n HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ nhu cÇu thanh to¸n cñaDN. NÕu HK >1 chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t×nh h×nh thanh to¸n æn ®Þnh hoÆc kh¶ quan. NÕu HK < 1 DN kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh t×a chÝnh gÆp khã kh¨n. HK cµng nhá thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cµng gÆp khã kh¨n, DN cµng mÊt dÇn kh¶ n¨ng thanh to¸n. HK dÇn ®Õn 0 DN cã nguy c¬ ph¸ s¶n. 3.4 Mét sè tû lÖ trong ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Mét sè chØ tiªu ®· ®îc ®Ò cËp trong phÇn ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh DN. 1. HÖ thèng thanh to¸n nhanh 2. HÖ sè thnh to¸n cña vèn lu ®éng 3. HÖ sè thanh to¸n tøc thêi 4. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n Ngoµi viÖc xem xÐt c¸c chØ tiªu trªn ®©y, ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c h¬n, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN, ngêi ta cßn ph¶i xem xÐt tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thnµh tiÒn, nghÜa lµ ph¶i tÝnh vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cµng cao, th× DN thu håi nhanh c¸c kho¶n nî. §iÒu ®ã ®îc ®¸nh gi¸ lµ tèt, v× vèn bÞ chiÕm dông gi¶m. Tuy nhiªn, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cã thÓ qu¸ cao. §iÒu nµy x¶y ra khi ph¬ng thíc thanh to¸n víi kh¸ch hµng qu¸ nghiªm kh¾c, cã thÓ sÏ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô, lµm gi¶m doanh thu. Trong c¬ chÕ hiÖn nay, mua b¸n chÞu trë thµnh mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ ®«i khi kh¸ch hµng rÊt muèn thêi h¹n tr¶ tiÒn ®îc kÐo dµi thªm. C«ng thøc tÝnh vßng quay hµng tån kho ®îc tÝnh nh sau. HÖ sè vßng quay Doanh thu thuÇn = c¸c kho¶n ph¶i thu Sè d b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu

Sè d b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu, ®¬n gi¶n nhÊt lµ lÊy: sè d ®Çu kú + sè d cuèi kú/2. §«i khi sè d cuèi kú c¸c kho¶n ph¶i thu còng ®îc sö dông thay thÕ cho sè d b×nh qu©n ®Ó tÝnh vßng quay cho tiÖn lîi. §iÒu nµy sÏ ®îc chÊp nhËn nÕu kÕt qu¶ kh«ng cã sù chªnh lÖch lín. HÖ sè vßng quay TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n = hµng tån kho TrÞ gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho Trong ®ã trÞ gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho ®îc tÝnh theo c«ng thøc Gi¸ vèn b×nh qu©n qu©n + hµng tån kho ®Çu kú cuèi kú Gi¸ vèn b×nh qu©n hµng tån kho = 2 hµng tån kho Gi¸ vèn b×nh

NÕu trêng hîp sè d ®Çu kú vµ cuèi kú cña hµng tån kho kh«ng ®¹i diÖn ®îc th× cã thÓ ph¶i tÝnh chi tiÕt h¬n. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hµng tån kho tríc khi b¸n ra vµ sè lÇn hµng tån kho b×nh qu©n b¸n ra trong kú. HÖ sè vßng quay hµng tån kho cµng cao thÓ hiÖn t×nh h×nh b¸n ra cµng tèt vµ ngîc l¹i. Ngoµi ra hÖ sè cßn thÓ hiÖn tèc ®é lu©n chuyÓn hµng ho¸ cña DN. Tèc ®é lu©n chuyÓn hµng ho¸ nhanh th× cïng mét møc doanh thu, DN ®Çu t vèn hµng tån kho thÊp h¬n, hoÆc cïng sè vèn doanh thu cña DN sÏ ®¹t møc cao h¬n. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cÇn xem xÐt mét c¸ch cô thÓ nh÷ng yÕu tè kh¸c cã liªn quan, nh ph¬ng thøc b¸n hµng, kÕt cÊu hµng tån kho... NÕu DN ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng hoÆc b¸n hµng tay ba nhiÒu th× hÖ sè vßng quay hµng tån kho cao, hoÆc nÕu DN duy tr× ë møc thÊp còng lµm cho vßng quay hµng tån kho cao nhng sÏ lµm cho khèi lîng hµng tiªu thô bÞ h¹n chÕ.

4. Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh. Ph©n tÝch bao gåm c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn. Sö dông c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn tèi u sÏ t¹o ra hiÖu øng ®ßn bÈy tµi chÝnh d¬ng. HiÖu øng nµy lµm gia t¨ng tiÒm n¨ng t¹o ra lîi nhuËn DN. Rñi ro cña c¸c chñ nî còng gia t¨ng cïng hÖ sç nî. Khi sè nî cña DN cµng nhiÒu so víi vèn chñ së h÷u th× kh¶ n¨ng vâ nî cña DN cµng cao, nguy c¬ c¸c chñ nî kh«ng thu håi ®îc c¸c kho¶n nî cµng t¨ng. Bëi vËy, ph©n tÝch tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng chØ ®èi víi chñ DN mµ cßn ®èi víi c¸c chñ nî vµ nhµ ®Çu t. 4.1 Môc tiªu ph©n tÝch Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh gióp cho nhµ ph©n tÝch ®o lêng møc ®é ®ãng gãp cña chñ së h÷u DN so v¬Ý phÇn tµi trî cña c¸c chñ nî. Néi dung ph©n tÝch nµy cã ý nghÜa rÊt lín trong ph©n tÝch tµi chÝnh DN. Chñ nî sÏ nh×n vµo hÖ sè nî ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn cho vay hoÆc tiÕp tôc cho vay hay kh«ng? NÕu hÖ sè nµy cµng cao chøng tá møc rñi ro víi c¸c chñ nî cµng cao. §ång thêi, nh×n vµo sè vèn cña chñ DN ®Ó thÓ hiÖn møc ®é an toµn cña c¸c mãn nî. §èi víi DN, khi sö dông nhiÒu nî vay vµ tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n tû lÖ l·i vay th× DN ®îc lîi vµ ngîc l¹i. Trong thêi kú kinh tÕ suy tho¸i, tû suÊt lîi nhuËn thÊp h¬n tû lÖ l·i vay, DN nµo sö dông nhiÒu nî vay th× sÏ nguy c¬ ph¸ s¶n cao h¬n nhøng DN sö dông Ýt nî vay. Nhng trong giai ®o¹n bïng næ kinh tÕ, tû suÊt lîi nhuËn cao h¬n tû lÖ l·i vay, nh÷ng DN sö dông nhiÒu nî vay sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn cao h¬n. §ång thêi khi sö dông nî vay chñ së h÷u chØ ®ãng gãp mét tû lÖ nhá h¬n th× rñi ro tronbg s¶n xuÊt kinh doanh sÏ chñ yÕu do c¸c chñ nî g¸nh chÞu mµ c¸c chñ DN vÉn n¾m quyÒn kiÓm so¸t DN. Bªn c¹nh ®ã, ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh cßn cho chóng ta biÕt hiÖu øng ®ßn bÈy tµi chÝnh trong DN lµ d¬ng hay ©m. §ßn bÈy tµi chÝnh dïng ®Ó chØ ®é møc ®é nî dµi h¹n mµ DN sö dông trong c¬ cÊu vèn. Cïng mét c¬ cÊu vèn kinh doanh, nÕu DN kh«ng sö dông nî th× rñi ro sÏ ®îc giµn ®Òu cho nh÷ng ngêi gãp

vèn nhng khi sö dông nî , rñi ro sÏ ®îc chia cho c¸c chñ nî. ViÖc nghiªn cøu møc ®é t¸c ®éng gi÷a “®ßn bÈy tµi chÝnh” vµ “®ßn bÈy ho¹t ®éng” gióp nhµ ph©n tÝch thÊy ®îc t¸c ®éng cña “®ßn bÈy” cña c¬ cÊu ta× chÝnh tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin gióp nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh x¸c ®Þnh ®îc c¬ cÊu vèn, tµi s¶n tèi u. C¬ cÊu vèn tèi u lµ c¬ cÊu vèn víi chi ohÝ thÊp nhÊt, to¹ hiÖu qu¶ sinh lîi trªn mét ®ång vèn cao nhÊt. C¬ cÊu tµi s¶n tèi u lµ c¬ cÊu t¹o ra mét m«i trêng cho søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi trªn gi¸ trÞ tµi s¶n lµ cao nhÊt. 4.2 Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh. Nh©n tè thø nhÊt lµ rñi ro kinh doanh - ®ã lµ rñi ro cè h÷u trong tµi s¶n cña DN nÕu DN kh«ng sö dông nî. Rñi ro kinh doanh cµng lín, tû lÖ tèi u cµng thÊp. Rñi ro kinh doanh ë ®©y ®îc hiÓu lµ c¸c rñi ro thÞ trêng (rñi ro thÞ trêng lµ rñi ro cßn l¹i sau khi ®· ®a d¹ng ho¸). Nh©n tè thø hai lµ vÊn ®Ò thuÕ cña DN. Lý do c¬ b¶n cña viÖc sö dông nî lµ l·i suÊt ®îc tÝnh trong chi phÝ hîp lý, hîp lý, hîp lÖ khi tÝnh thuÕ thu nhËp DN. Nh©n tè quan träng thø ba lµ kh¶ n¨ng linh ho¹t ta× chÝnh hay kh¶ n¨ng t¨ng vèn mét c¸ch hîp lý trong ®iÒu kiÖn cã t¸c ®éng xÊu. Nhng ngêi qu¶n lý tµi chÝnh biÕt r»ng mét sù cung cÊp vèn v÷ng ch¾c lµ cÇn thiÕt cho nh÷ng ho¹t ®éng æn ®Þnh - ®©y lµ sù sèng cßn cho sù thµnh c«ng dµi h¹n. Hä còng biÕt r»ng khi tiÒn tÖ ®îc th¾t chÆt trong nÒn kinh tÕ hoÆc mét DN ®ang tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng, nhµ cung cÊp vèn muèn t¨ng cêng tiÒn cho nh÷ng DN cã B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n v÷ng ch¾c. Nh vËy, nhu cÇu vèn t¬ng lai vµ nh÷ng hËu qu¶ thiÕu vèn cã ¶nh hëng quan träng ®Õn môc tiªu c¬ cÊu vèn mµ DN thùc tÕ thiÕt lËp. Bèn nh©n tè trªn quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn môc tiªu c¬ cÊu vèn, nhng tÊt nhiªn ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cã thÓ lµm cho c¬ cÊu vèn thùc tÕ chÖch khái môc tiªu t¹i mét thêi ®iÓm cho tríc. 4.3 Mét sè chØ tiªu ¸p dông trong ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh. HÖ sè nµy lµ tû sè gi÷a sè nî trªn tæng tµi s¶n cña DN.

1. HÖ sè nî = tæng tµi s¶n

Tæng nî ph¶i tr¶ Tæng tµi s¶n

- Tæng sè nî bao gåm toµn bé c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, dµi h¹n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n bao gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c ho¸ ®¬n mua hµng ph¶i thanh to¸n, c¸c kho¶n nî l¬ng, nî thuÕ...C¸c kho¶n nî dµi h¹n lµ c¸c kho¶n nî cã thêi h¹n dµi h¬n mét n¨m nh nî vay dµi h¹n, tr¸i phiÕu, tµi s¶n thuª mua... - Tæng tµi s¶n bao gåm tµi s¶n lu ®éng vµ tµi s¶n cè ®Þnh. HÖ sè nµy ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh nghÜa vô cña chñ DN víi c¸c chñ nî trong viÖc gãp vèn. Th«ng thêng c¸c chñ nî thÝch mét hÖ sè nî võa ph¶i v× hÖ sè nµy cµng thÊp th× kho¶n nî cµng ®îc b¶o ®¶m trong trêng hîp DN bÞ ph¸ s¶n. Trong khi ®ã c¸c chñ së h÷u DN l¹i a thÝch mét hÖ sè nî cao v× hä muèn lîi nhuËn gia t¨ng nhanhh mµ vÉn toµn quyÒn kiÓm so¸t DN. Song, nÕu tû lÖ nî qu¸ cao th× DN dÔ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Ngoµi ra, ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh cßn tÝnh ra hÖ sè nî vèn chñ së h÷u. 2. HÖ sè nî Tæng nî ph¶i tr¶ = vèn chñ së h÷u Tæng vèn chñ së h÷u HÖ sè nµy cho ta nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a nî ph¶i tr¶ vµ vèn chñ së h÷u 3.Kh¶ n¨ng Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i

= thanh to¸n l·i Chi phÝ ph¶i tr¶ * Chi phÝ tr¶ l·i vay lµ mét kho¶n chi phÝ t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã thÓ tÝnh to¸n tríc. Kho¶n tiÒn mµ DN dïng ®Ó chi tr¶ l·i vay lµ thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay. Bëi vËy, chØ tiªu nµy cho biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n l·i vay b»ng thu nhËp tríc thuÕ cña DN.

* Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ DN cã thÓ sö dông ®Ó tr¶ l·i vay. NÕu kho¶n tiÒn nµy nhá hay cã gi¸ trÞ ©m, th× DN khã cã thÓ tr¶ ®îc l·i. MÆt kh¸c tû sè nµy còng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi trªn c¸c kho¶n nî cña DN. Chi phÝ tr¶ l·i bao gåm tiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n vay ng©n hµng, tiÒn l·i cña c¸c kho¶n vay trung, dµi h¹n vµ c¸c h×nh thøc vay mîn kh¸c nh tr¶ l·i tr¸i phiÕu, tÝn dông thuª mua... 4. HÖ sè c¬ Gi¸ trÞ TSC§ = cÊu TSC§ Tæng tµi s¶n HÖ sè trªn ph¶n ¸nh tû träng tµi s¶n cè ®Þnh trong tæng tµi s¶n vµ t¸c ®éng cña ®ßn bÈy ho¹t ®éng. 5. HÖ sè c¬ Gi¸ trÞ TSC§ = cÊu TSC§ Tæng tµi s¶n HÖ sè trªn ph¶n ¸nh tû träng tµi s¶n lu ®éng trong tæng tµi s¶n. 6. HÖ sè c¬ cÊu Tæng vèn chñ së h÷u = nguån vèn Tæng nguån ChØ tiªu nµy cho thÊy møc ®é ®éc lËp hay phô thuéc cña DN ®èi víi chñ nî, møc ®é tù tµi trî cña DN ®èi víi tæng sè vèn kinh doanh cña m×nh. HÖ sè nµy cµng lín thÓ hiÖn DN cã nhiÒu vèn tù cã, tÝnh ®éclËp cao víi chñ nî, kh¶ n¨ng an toµn vÒ tr¶ nî cao. Ph©n tÝch c¸c tû sè trªn, rót ra kÕt luËn vÒ t¸c ®éng cña ®ßn bÈy tµi chÝnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN. 5. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh. 5.1 HiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån nh©n tµi, vËt lùc cña DN ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi chi phÝ thÊp nhÊt. HiÖu qu¶ kinh doanh cña DN lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, cã quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c quan hÖ víi tÊt c¶ c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh kinh doanh (lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng)

nªn DN chØ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh khi viÖc sö dông c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, cã c¬ së khoa häc hiÖu qu¶ kinh doanh cña DN, cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu phï hîp bao gåm c¸c chØ tiªu tæng qu¸t vµ c¸c chØ tiªu cô thÎe. C¸c chØ tiªu ph¶i ph¶n ¸nh ®îc søc s¶n xuÊt, sinh lîi vµ suÊt hao phÝ cña tõng yÕu tè, tõng lo¹i vèn vµ ph¶i thèng nhÊt víi c«ng thøc tÝnh hiÖu qu¶ chung. 1.HiÖu qu¶ KÕt qu¶ ®Çu ra = kinh doanh KÕt qu¶ ®Çu vµo KÕt qu¶ ®Çu ra ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c chØ tiªu nh: Tæng s¶n lîng, doanh thu thuÇn, l·i gép, thu nhËp thuÇn...Cßn c¸c yÕu tè ®Çu vµo bao gåm lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, vèn vay, vèn chñ së h÷u.. ChØ tiªu (1) ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi cña c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh ®Çu vµo. HiÖu qu¶ kinh doanh cßn ®îc ®o b»ng c¸ch nghÞch ®¶o. 2. HiÖu qu¶ KÕt qu¶ ®Çu vµo = kinh doanh KÕt qu¶ ®Çu ra ChØ tiªu (2) ph¶n ¸nh suÊt hao phÝ cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo, nghÜa lµ ®Ó cã mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ ®Çu ra th× hao phÝ hÕt mÊy ®¬n vÞ chi phÝ ®Çu vµo. 5.2 Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. TÝnh ra c¸c chØ tiªu phôc vô cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch, sau ®ã so s¸nh gi÷a kú ph©n tÝch víi kú gèc ( kú kÕ ho¹ch hoÆc thùc tÕ kú tríc ). NÕu c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ t¨ng lªn chøng tá hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. Bªn c¹nh ®ã cÇn so s¸nh víi sè liÖu cña c¸c DN kh¸c hoÆc chØ sè trung b×nh ngµnh ( nÕu cã ) ®Ó ®a ra c¸c kÕt luËn kh¸ch quan nhÊt. 5.3 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®îc tÝnh to¸n b»ng nhiÒu chØ tiªu nhng phæ biÕn lµ c¸c chØ tiªu sau.

1.Søc s¶n xuÊt Tæng sè doanh thu thuÇn = TSC§ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ßng nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu thuÇn ( hay gÝa trÞ tæng s¶n lîng ). 2.Søc sinh lîi = TSC§ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu søc sinh lîi TSC§ cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn thuÇn hay l·i gép. 3.SuÊt hao phÝ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ = TSC§ Doanh thu thuÇn Qua chØ tiªu ta thÊy ®Ó cã mét ®ång doanh thu, lîi nhuËn th× cÇn bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ TSC§. 5.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu ®éng HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n lu ®éng ®îc ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu nh søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi tµi s¶n lu ®éng. 1.Søc s¶n xuÊt Tæng sè doanh thu thuÇn = TSL§ Gi¸ trÞ TSL§ b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn lu ®éng lµm ra mÊy ®ång doanh thu thuÇn hay l·i gép trong kú. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng thêng xuyªn qua c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ( dù tr÷ - s¶n xuÊt - tiªu thô ). §Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cho DN, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó x¸c ®Þnh ®îc tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng, ngêi ta thêng sö dông c¸c chØ tiªu sau. 1.Vßng quay Tæng sè doanh thu thuÇn = VL§ VL§ b×nh qu©n Lîi nhuËn thuÇn ( hay l·i gép )

ChØ tiªu nµy cho biÕt sè VL§ quay ®îc mÊy vßng trong kú. NÕu sè vßng quay t¨ng, chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ngîc l¹i. ChØ tiªu nµy cßn ®îc gäi lµ hÖ sè lu©n chuyÓn. 2.Thêi gian 1 vßng Thêi gian kú ph©n tÝch = lu©n chuyÓn Sè vßng quay cña VL§ trong kú ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho VL§ quay ®îc mét vßng. Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín vµ ngîc l¹i. Ngoµi hai chØ tiªu trªn, khi ph©n tÝch cßn cã thÓ tÝnh ra chØ tiªu “hÖ sè ®¶m nhiÖm VL§”. HÖ sè nµy cµng nhá chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cµng cao, sè vèn tiÕt kiÖm ®îc cµng nhiÒu. Qua chØ tiªu nµy, ta biÕt ®îc ®Ó cã mét vßng vèn lu©n chuyÓn th× cÇn mÊy ®ång vèn lu ®éng. 3.HÖ sè ®¶m VL§ b×nh qu©n = nhiÖm VL§ Tæng sè doanh thu thuÇn C¸ch tÝnh tõng chØ tiªu theo c«ng thøc trªn nh sau. - Tæng sè doanh thu thuÇn = Tæng sè doanh thu b¸n hµng (Tæng sè thuÕ VAT hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép + ChiÕt khÊu b¸n hµng + Gi¶m gi¸ hµng b¸n + Doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i). - Thêi gian kú ph©n tÝch: Theo quy íc, ®Ó ®¬n gi¶n trong p©n tÝch th× thêi gian th¸ng lµ 30 ngµy, quý lµ 90 ngµy vµ n¨m lµ 360 ngµy. VL§ b×nh qu©n: §Ó ®¬n gi¶n, quy ®Þnh tÝnh nh sau: VL§ b×nh qu©n th¸ng =(VL§ ®Çu th¸ng + VL§ cuèi th¸ng)/2 VL§ b×nh qu©n quý=Céng VL§ b×nh qu©n 3 th¸ng/3 VL§ b×nh qu©n n¨m = Céng VL§ b×nh qu©n 4 quý/4 Trêng hîp kh«ng cã sè liÖu ë c¸c th¸ng, cã thÓ tÝnh sè VL§ b×nh qu©n trong kú b»ng c¸ch céng sè VL§ b×nh qu©n ®Çu kú råi chia cho 2. 5.5 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi vèn.

Lîi nhuËn thùc hiÖn sau mét qu¸ trÝnh kinh doanh lµ mét trong hÖ thèng chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña DN. V× vËy, ngoµi viÖc xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh díi gãc ®é sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng, khi ph©n tÝch cÇn xem xÐt c¶ hiÖu qu¶ vèn díi gãc ®é sinh lîi. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung ph©n tÝch ®îc nhµ ®Çu t, c¸c nhµ tÝn dông quan t©m ®Æc biÖt v× nã g¾n liÒn víi lîi Ých cña hä c¶ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi vèn, nhµ ph©n tÝch cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu sau: 1. HÖ sè sinh Lîi nhuËn sau thuÕ = lîi doanh thu Doanh thu thuÇn Lîi nhuËn sau thuÕ lµ kho¶n lîi nhuËn sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ, nép thuÕ thu nhËp DN. HÖ sè nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång doanh thu thuÇn, th× thu ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. Sù biÕna ®éng cña hÖ sè nµy ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vÒ hiÖu qu¶ hay ¶nh hëng cña c¸c chiÕn lîc tiªu thô, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. 2. HÖ sè sinh lîi Lîi nhuËn sau thuÕ + TiÒn l·i ph¶i tr¶ = tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n HÖ sè nµy ph¶n ¸nh søc sinh lîi cña c¶ vèn chñ së h÷u vµ vèn ®i vay. HÖ sè nµy thÓ hiÖn tæng qu¸t kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn cña DN. 3.HÖ sè sinh lîi Lîi nhuËn sau thuÕ = vèn chñ së h÷u Tæng vèn chñ së h÷u HÖ sè nµy ®o lêng møc lîi nhuËn trªn møc ®Çu t cña vèn chñ së h÷u DN. C¸c nhµ ®Çu t rÊt quan t©m ®Õn chØ sè nµy, bëi ®©y lµ kh¶ n¨ng thu nhËp mµ hä cã thÓ nhËn ®îc nÕu hé quyÕt ®Þnh ®µu t vèn vµo mét DN. Ngoµi ra, mét sè chØ tiªu vÒ ph©n phèi lîi nhuËn còng lµ c«ng cô quan träng trong ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña

DN. ViÖc tÝnh ra vµ so s¸nh víi c¸c n¨m tríc còng cho nhµ ph©nt tÝch mét c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh taif chÝnh DN. 6.Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch 6.1 Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ ph©n tÝch tû sè. 6.1.1 Ph©n tÝch khuynh híng. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN, chóng ta thêng cã nh÷ng nhËn ®Þnh lµ chóng “qu¸ cao” hay “qu¸ thÊp”. §Ó ®a ra nh÷ng nhËn ®Þnh nµy, chóng ta ph¶i dùa trªn c¸c h×nh thøc liªn hÖ cña c¸c tû sè nµy. Bëi vËy cã ba yÕu tè cÇn xem xÐt khi ph©n tÝch tû sè. 1. Khuynh híng ph¸t triÓn. 2. So s¸nh víi tû sè cña c¸c DN kh¸c trong cïng ngµnh. 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc thï cña DN. Tríc hÕt xem xÐt khuynbh híng biÕn ®éng qua thêi gian lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tû sè ®ang trë nªn xÊu ®i hay ®ang ph¸t triÓn theo chiÒu híng tèt ®Ñp. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç, khi ph©n tÝch c¸c tû sè tµi chÝnh chñ yÕu cña DN cÇn so s¸nh víi gi¸ trÞ cña nh÷ng n¨m tríc ®Ó t×m ra khuynh híng cña sù ph¸t triÓn. Thø hai, viÖc so s¸nh c¸c chû sè tµi chÝnh cña DN víi c¸c DN kh¸c trong cïng ngµnh vµ c¸c tiªu chuÈn cña ngµnh còng cho ph¸p nhµ ph©n tÝch rót ra nh÷ng nhËn xÐt rÊt cã ý nghÜa cña t×nh h×nh DN trªn thÞ trêng, søc m¹nh tµi chÝnh cña DN ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh... Trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ qu¶n trÞ ®a ra c¸c quÕt ®Þnh phï hîp víi kh¶ n¨ng cña DN. Cuèi cïng, tÊt c¶ c¸c DN ®Òu cã c¸c ®Æc thï riªng t¹o ra sù “®éc nhÊt v« nhÞ “ cña chóng. C¸c ®Æc ®iÓm nµy thÓ hiÖn trong ®Çu t c«ng nghÖ, rñi ro, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ nhiÌu lÜnh vùc kh¸c. Do ®ã mçi DN cÇn thiÕt lËp mét tiªu chuÈn cho chinhý m×nh, sau khi c¸c yÕu tè nµy ®îc ®a vµo xem xÐt. Bëi v×, chuÈn mùc ®Ó ®¸nh gi¸ trong c¸c ngµnh kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. 6.1.2 TÝnh ®ång bé khi ph©n tÝch c¸c chû sè tµi chÝnh.

MÆc dï mçi tû sè tµi chÝnh ph¶i ®îc tÝnh to¸n vµ ®¸nh gÝa dùa trªn nh÷ng gi¸ trÞ riªng cña nã. Song viÖc ph©n tÝch c¸c tû sè tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ cao nhÊt khi tÊt c¶ c¸c chØ sè cïng ®îc sö dông ®Ó t¹o ra mét bøc tranh chung, râ rµng vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN. 6.1.3 CÇn thËn träng khi diÔn gi¶i c¸c tû sè tµi chÝnh. Trong thùc tÕ c¸c kho¶n môc cña b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cã thÓ chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña c¸ch tÝnh to¸n mang nÆng tÝnh h×nh thøc. C¸ch tÝnh to¸n nµy cã thÓ che ®Ëy c¸c gi¸ trÞ thùc cña c¸c tû sè tµi chÝnh. Mét trë ng¹i kh¸c g©y c¶n trë cho viÖc thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c chØ sè tµi chÝnh lµ sù kh¸c biÖt gi¸ trÞ theo sæ s¸ch kÕ to¸n vµ thÞ gi¸ cña c¸c läai tµi s¶n. CÇn ph¶i hÕt søc cÈn thËn víi nh÷ng kh¸c biÖt nµy vµ ph¶i so s¸nh c¸c kÕt qu¶ cña c¸c tû sè c¶ vÌe mÆt thêi gian vµ víi c¶ c¸c DN kh¸c trong cïng ngµnh. Gi¸ trÞ trung b×nh ngµnh vµ sù ph©n bæ cña tû sè tµi chÝnh còng lµ mét tiªu chuÈn ®Ó kh¶o s¸t, ngay c¶ trong trêng hîp sù tÝnh to¸n thùc sù kh¸ch quan vµ kh«ng cã sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ theo sæ s¸ch vµ thÞ gi¸. C¸c gi¸ trÞ cña ngµnh kh«ng ®îc coi lµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ DN ph¶i cè g¾ng ®¹t tíi. Mçi DN cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ c¬ cÊu ®Çu t, c«ng nghÖ, chÊt lîng s¶n phÈm, c«ng chóng ®Çu t... vµ kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ kú väng cña c¸c tû sè. Bëi vËy, kh«ng cã g× lµ sai lÇm khi DN thùc hiÖn mét chiÕn lîc b¸n hµng víi gi¸ thÊp vµ thu lîi nhuËn trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp ®Ó ®¹t ®îc møc doanh thu thuÇn cao. Do ®ã, tØnh h×nh tµi chÝnh m¹nh kh«ng nhÊt thiÕt DN ph¶i ®¹t “trªn trung b×nh” ®èi víi tÊt c¶ c¸c tû sè. Nh÷ng quan niÖm thËn träng nµy kh«ng cã nghÜa lµ sù so s¸nh c¸c tû sè lµ kh«ng cã ý nghÜa, mµ lµ ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ cho ngµnh ®Ó lµm chuÈn mùc chung trong ngµnh. Tãm l¹i, khi thiÕt lËp ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan, c¸c chØ sè t×a chÝnh sÏ lµ ngêi d·n ®êng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ nhËn ®Þnh vÒ khuynh híng t¬ng lai cña DN. 6.2 Tæng hîp vµ ®¸nh gi¸.

Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh DN, viÖc nghiªn cøu cã tÝnh chÊt tæng hîp nh÷ng ®Æc trng tµi chÝnh cña mét ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh cho phÐp ®µnh gi¸ ®Æc thï tµi chÝnh DN c¸ biÖt trong ngµnh s¶n xuÊt ®ã. RÊt tiÕc ë níc ta, trong giai ®o¹n nµy cha cã c¬ quan nµo ®øng ra lµm dÞch vô th«ng tin theo ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh nh vËy, mµ míi chØ tËp trung trong khu vùc kinh tÕ quèc doanh (qua Côc thuÕ, Côc qu¶n lý vèn, Côc thèng kª). MÆc dÇu vËy, viÖc häc hái kinh nghiÖm cña c¸c níc kh¸c khi ®iÒu kiÖn cho phÐp còng lµ cÇn thiÕt vµ bæ Ých. Sau khi ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu, nhµ ph©n tÝch tiÕn hµnh lùa chän vµ s¾p xÕp c¸c chØ tiªu lËp b¶ng ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ tuú theo gãc ®é cña nhµ nghiªn cøu. * §èi víi chñ DN, nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh DN tÝnh ra c¸c chØ tiªu vµ lËp b¶ng ph©n tÝch nh sau: B¶ng 05: B¶ng tæng hîp ph©n tÝch. Stt ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m Sè liÖu TB n n+1 n+2 Ngµnh 1. Nhãm chØ tiªu vÒ luång tiÒn ....................... 2. Nhãm chØ tiªu vÒ thanh to¸n ....................... 3. Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu TC ........................ 4. Nhãm chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ SX .................... Tæng hîp * §èi víi c¸c nhµ tµi trî cho vay DN, c¸c chØ tiªu chñ yÕu ®îc lùa chän vµ lËp b¶ng ph©n tÝch nh sau. B¶ng 07: B¶ng tæng hîp ph©n tÝch. Stt ChØ tiªu N¨m N¨ Sè liÖu Cho n m TB ngµnh ®iÓm

n+1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh HÖ sè thanh to¸n tøc thêi HÖ sè nî tæng tµi s¶n HÖ sè vèn cæ phµn HÖ sè thanh to¸n l·i vay HÖ sè sö dông tæng tµi s¶n HÖ sè sinh lîi tæng ta× s¶n

tÝn dông

III. Sö dông kÕt qu¶ trong ph©n tÝch ®èi víi nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh trong kinh doanh cã thÓ chia lµm ba cÊp. CÊp thø nhÊt, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc dµi h¹n – bao chïm lªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh nh: chiÕn lîc kinh doanh, s¶n xuÊt, marketting... CÊp thø hai, ho¹ch ®Þnh chiÕn thuËt: lµ viÖc ®Ò ra nh÷ng kÕ ho¹ch trung vµ ng¾n h¹n ( tõ mét vµi tuÇn ®Õn 5 n¨m) xuÊt ph¸t tõ kÕ ho¹ch chiÕn lîc. CÊp thø ba, ho¹ch ®Þnh tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy. Nh phÇn trªn ®· ®Ò cËp, ph©n tÝch tµi chÝnh lµ träng t©m cña c¶ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn thuËt nhng g¨ns víi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng ngµy h¬n. Bëi vËy, trong phÇn nµy chØ tËp trung xem xÐt vÒ ho¹ch ®Þnh tµi chÝnh trung vµ ng¾n h¹n. 1. Dù b¸o doanh thu. Doanh thu b¸n hµng lµ khëi ®Çu cña hÇu hÕt c¸c dù b¸o tµi chÝnh. Cã nhiÒu biÕn sè kh¸c nhau ®îc dù kiÕn thÓ hiÖn trong

mèi liªn hÖ víi møc doanh thu b¸n hµng ¬cs tÝnh. Do ®ã, tÝnh chÝnh x¸c cña dù baã tæng thÓ phô thuéc rÊt lín vµo sù chÝnh x¸c cña møc doanh sè b¸n íc tÝnh. Trong ho¹ch ®Þnh cã kh¸ nhiÒu ph¬ng ph¸p dù b¸o ®· ®îc s¸ng t¹o ra, sö dông nh÷ng kü n¨ng kh¸ tinh vi hoÆc ®¸nh gi¸ theo trùc gi¸c cña ngêi lµm dù b¸o. TÊt c¶ nh÷ng ph¬ng ph¸p nµy ®Òu cã nh÷ng mÆt m¹nh mÆt yÕu riªng vµ chóng thêng cã nh÷ng kh¸c biÖt rÊt lín c¶ vÒ chi phÝ vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh. 1.1 Ph¬ng ph¸p dù b¸o b×nh qu©n di ®éng. Khi muèn dù b¸o doanh sè cña c¸c kú tiÕp theo, chóng ta cã thÓ sö dông sè liÖu cña c¸c kú qu¸ khø gÇn nhÊt ®Ó dù b¸o. §Ó t¨ng tÝnh kh¸ch quan vµ lo¹i bá nh÷ng sè liÖu kh«ng cÇn thiÕt, sè liÖu xa thêi ®iÓm dù b¸o. Cø sau mçi kú chóng ta thªm vµo tiÕp sau mét sè liÖu cña kú tiÕp theo vµ lo¹i bá mét sè liÖu cña kú qu¸ khø. 1.2 Ph¬ng ph¸p dù b¸o san b»ng sè mò gi¶n ®¬n. Trong ph¬ng ph¸p dù b¸o b×nh qu©n di ®éng kh«nh cã träng sè øng víi mçi ®iÓm d÷ liÖu. Do ®ã ®Ó t¨ng tÝnh chÝnh x¸c, chóng ta cã thÓ sö dông träng sè trong tÝnh to¸n víi nguyªn t¾c lµ chän gi¸ trÞ träng sè cµng gÇn thêi ®iÓm dù b¸o th× gi¸ trÞ träng sè cµng lín vµ ngîc l¹i. 1.3 Ph¬ng ph¸p Brown. Ph¬ng ph¸p nµy sö dông ph¬ng ph¸p san b»ng sè mò víi sù thõa nhËn khuynh híng ®i lªn cña d÷ liÖu. 1.4 Ph¬ng ph¸p Holt: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông cho c¶ x¸c lËp d÷ liÖu vµ ®é nghiªng cña khuynh híng. TÊt c¶ c¸c ph¬ng ph¸p trªn ®Òu dùa trªn c¬ së to¸n häc , cã thÓ ®îc tÝnh to¸n nhanh chãng vµ dÔ dµng b»ng phÇn mÒm vi tÝnh excell. 2. Dù ®o¸n nhu cÇu ng©n quü. Dù ®o¸n nhu cÇu ng©n quü lµ mét bé phËn cña tµi chÝnh ng¾n h¹n. Tµi chÝnh ng¾n h¹n lµ nh÷ng vÊn ®Ò tµi chÝnh ph¸t sinh hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng, vµ nãi chung lµ nh÷ng vÊn ®Ò tµi chÝnh ph¸t sinh trong vßng 1 n¨m. Do vËy, ph©n tÝch

tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®a ra c¸ch thøc lµm thÕ nµo ®Ó bè trÝ ®îc mét lîng vèn lu ®éng hîp lý, võa ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh l¹i võa ®¶m b¶o cho viÖc sö dông vèn lu ®éng mét c¸ch tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Dù kiÕn tiÒn mÆt: NhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh trong c¸c DN lµ ph¶i ®¶m b¶o vµ dù to¸n ®îc c¸c nguån vµ viÖc sö dông c¸c nguån tiÒn mÆt. ViÖc dù ®o¸n nµy nh»m hai môc ®Ých. Thø nhÊt, viÖc dù ®o¸n chØ cho nhµ tµi chÝnh vÒ nhu cÇu tiÒn mÆt trong t¬ng lai. Thø hai, nã ®a ra kh¶ n¨ng vÒ tiÒn sÏ thu ®îc ®Ó ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu trªn. Cã nhiÒu cachs kh¸c nhau ®Ó dù kiÕn tiÒn mÆt. Trong c¸c c«ng ty lín thêng sö dông c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh ®Ó dù ®o¸n. Trong c¸c DN võa vµ nhá, dù kiÕn tiÒn mÆt theo c¸ch kh¸c. §ã lµ lËp b¶ng dù kiÕn thu chi tiÒn mÆt tõng quý trong n¨m vµ tõng th¸ng trong quý. B¶ng 07: B¶ng dù kiÕn tiÒn mÆt trong DN. ChØ tiªu Quý1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 I.C¸c nguån tiÒn mÆt 1. Nguån tiÒn thu tõ b¸n hµng 2. Tõ c¸c nguån kh¸c Tæng c¸c nguån II. Sö dông tiÒn mÆt 1. Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ 2. TiÒn l¬ng vµ chi kh¸c 3. Chi ®Çu t c¬ b¶n 4. ThuÕ, lîi tøc vµ tr¶ l·i cæ phÇn Tæng sè sö dông tiÒn mÆt III. C¸c nguån trõ ®i sö dông nguån 1. TiÒn mÆt ë ®Çu quý 2. Sù thay ®æi vÒ c©n ®èi tiÒn mÆt (Nguån trõ ®i sö dông nguån)

3. TiÒn mÆt cuèi quý IV. Lîng tiÒn ho¹t ®éng tèi u V. Nhu cÇu tµi trî ng¾n h¹n céng dån Dùa vµo b¶ng tÝnh to¸n trªn, nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh nh vay ng©n hµng theo h¹n møc tÝn dông, tr× ho·n c¸c kho¶n tr¶ tiÒn... ®Ó phï hîp víi c¸c quyÕt ®Þnh c©n ®èi ng©n quü. 3. Dù b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh. Dù b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh ng¾n h¹n cã hiÖu qu¶. Thay cho viÖc ph¸n quyÕt, c¸c dù b¸o ®îc dùa vµo c¸c nguån d÷ liÖu vµ c¸c ph¬ng ph¸p dù b¸o kh¸c nhau. Nhng nh×n chung, chñ yÕu vÉn sö dông c¸c m« h×nh kinh tÕ lîng, c¸c tÝnh to¸n qua l¹i cña c¸c biÕn sè kinh tÕ. Trong c¸c trêng hîp kh¸c, nhµ dù b¸o tµi chÝnh cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thèng kª trong viÖc ph©n t9Ých vµ dù tÝnh cacs chuçi thêi gian. Néi dung dù kiÕn bao gåm: 1. Ph©n tÝch c¸c lùa chän vÒ tµi trî vµ ®Çu t cña DN. 2. Dù tÝnh c¸c hiÖu øng t¬ng lai cña cña c¸c quyÕt ®Þnh hiÖn t¹i. 3. QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµo. 4. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ c¸c môc tiªu lËp ra ban ®Çu. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, cÇn ph¶i sö dông c¸c nhãm chØ tiªu tµi chÝnh ®Æc trng cña DN trong qu¸ khø ®Ó lµm c¨n cø, c¬ së khoa häc cho viÖc x©y dùng mét hÖ thèng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh dù kiÕn. C¸c dù b¸o tæng hîp cã tÝnh nhÊt qu¸n vÒ doanh thu, luång tiÒn, thu nhËp vµ c¸c dù b¸o kh¸c lµ rÊt phøc t¹p vµ tèn nhiÒu thêi gian. Tuy nhiªn, nhiÒu tÝnh to¸n cÇn thiÕt cã thÓ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch tù ®éng bëi m« h×nh kÕ ho¹ch. B»ng c¸ch ®ã, s¶n phÈm cña nhµ ph©n ticdhs tµi chÝnh trong ho¹ch ®Þnh tµi chÝnh sÏ lµ mét hÖ thèng c¸c b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, d¸o c¸o thu nhËp vµ b¸o c¸o luång tiÒn dù tÝnh. Sè liÖu trong dù b¸o cã thÓ lµ con

sè trung gian nµo ®ã gi÷a sè dù b¸o thùc vµ sè thùc tÕ kú väng ®¹t tíi.

PhÇn thø hai Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi. I. §Æc ®iÓm cña C«ng ty ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh 1.1.Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tho¸t níc Hµ néi. C«ng ty tho¸t níc Hµ Néi mµ tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp Tho¸t níc ra ®êi ngµy 28/3/1973 víi 60 ngêi do ®ång chÝ NguyÔn C«ng To¹i quyÒn Gi¸m ®èc XN, cïng víi c¸c c«ng cô lao ®éng hoµn toµn thñ c«ng, nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ hÇu nh kh«ng cã g×. Sau mét thêi gian nç lùc phÊn ®Êu cña toµn thÓ CBCNV ®· ph¸t triÓn thµnh C«ng ty Tho¸t níc Hµ Néi ngµy 30/5/1991 vµ ®· trë thµnh DNNN theo quyÕt ®Þnh 171/Q§-UB ngµy 16/1/1993 cña UBND thµnh phè Hµ néi.®Õn nay ®· ph¸t triÓn thµnh DNNN h¹ng 1, cã 5 XÝ nghiÖp trùc thuéc, víi 1.500 CBCNV vµ mét c¬ ng¬i v¨n phßng C«ng ty khang trang ®¸p øng nhu cÇu lµm viÖc vµ tiÕp chuyªn gia níc ngoµi, cã m¸y mãc trang thiÕt bÞ chuyªn dïng. Víi sù nç lùc phÊn ®Êu, nhiÖt t×nh, yªu nghÒ cña toµn thÓ CBCNV, díi sù chØ ®¹o s¸ng suét vµ thèng nhÊt hµnh ®éng, trªn díi mét lßng cña §¶ng uû, BG§ sau 26 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay: §· ®a C«ng ty ph¸t triÓn thªm mét bíc v÷ng ch¾c trong viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n lý nh»m v¬n dµi, v¬n réng, ®i vµo chiÒu s©u tiÕn tíi hoµn thiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, thùc hiÖn dÇn viÖc hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, thay lao ®éng thñ c«ng

nÆng nhäc, ®éc h¹i b»ng m¸y mãc hiÖn ®¹i chuyªn dïng,thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng tho¸t níc Thµnh phè ®¸p øng viÖc më réng ®i¹ bµn Thµnh phè víi môc tiªu “Cèng th«ng, s«ng tho¸ng” nh»m h¹n chÐ c¸c ®iÓm óng ngËp trªn ®Þa bµn toµn thµnh phè, gãp phÇn cho Thñ ®« xanh s¹ch. Lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®µu trong viÖc triÓn khai bé luËt lao ®éng, ký Tho¶ íc Lao ®éng tËp thÓ, söa ®æi quy chÕ néi bé, ký l¹i Hîp ®«ng lao ®éng, lµm Sæ Lao ®éng vµ Sæ B¶o hiÓm x·héi cho ngêi lao ®éng theo LuËt ®îc Bé Lao §éng vµ Së Lao ®éng ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vÞ triÓn khai nghiªm tóc. §· x©y dùng hoµn chØnh ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt §îc BBé X©y Dùng vµ Së Lao §éng duyÖt cho thùc hiªn, chñ ®éng x©y dùng ®¬n gi¸ ®îc c¸c cÊp cho hùc hiÖn tõ th¸ng 7 n¨m 1995. N¨m 1994, C«ng ty cïng ®oµn nghiªn cøu JICA NhËt B¶n x©y dùng Dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ tho¸t níc Hµ néi ®Õn n¨m 2010. Sau mét thêi gian, dù ¸n ®îc chÝnh phñ phª duyÖt th¸ng 8/1995, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c vµ toµn diÖn cña sù nghiÖp tho¸t níc, thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng tho¸t níc Thñ ®«. Ngµy 7/10/1998, C«ng ty chuyÓn ®æi tõ DNNN s¶n xuÊt kinh doanh sang DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých. 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty: C«ng ty Tho¸t níc Hµ néi lµ DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých cã t c¸ch ph¸p nh©n ®îc sö dông con dÊu riªng vµ më tµi kho¶n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. ChÞu sù qu¶n lý nhµ níc cña Së GTCC, sù kiÓm tra,gi¸m s¸t, híng dÉn nghiÖp vô cña c¸c ngµnh chøc n¨ng thuéc UBND thµnh phè vµ Nhµ níc. Cã nhiÖm vô cô thÓ sau: B¶o ®¶m viÖc tho¸t níc th¶i sinh ho¹t, níc th¶i c«ng nghiÖp, níc ma tù nhiªn, chèng óng ngËp côc bé vµ « nhiÔm m«i trêng do níc th¶i g©y ra trªn ®Þa bµn toµn thµnh phè. TiÕp nhËn toµn bé hÖ thèng c«ng tr×nh tho¸t níc, xö lý níc th¶i, xö lý « nhiÔm m«i trêng do níc th¶i g©y ra ®Ó: Qu¶n lý khai th¸c, sö dông, duy tu, duy tr×, ®Ò xuÊt c¸c dù ¸n ph¸t triÓn hÖ thèng tho¸t níc cña thµnh phè nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao.

X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m dµi h¹n vÒ: Lao ®éng, tiÒn l¬ng, söa ch÷a, mua s¾m trang thiÕt bÞ, duy tu, x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh phôc vô nhiÖm vô cña c«ng ty tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. Theo nguyªn t¾c nhËn kho¸n tµi chÝnh, hoÆc x©y dùng ®Þnh møc tiÒn l¬ng lao ®éng trªn thùc tÕ c«ng viÖc ®Ó ®¶m b¶o th«ng tho¸ng dßng ch¶y vµ vÖ sinh m«i trêng.. tõ c«ng ty ®Õn c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. Tæ chøc nghiªn cøu, øng dông khoa häc , kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong viÖc lµm th«ng tho¸ng dßng ch¶y, xö lý níc th¶i, b¶o vÖ cho m«i trêng kh«ng bÞ « nhiÔm do níc th¶i g©y ra. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, söa ch÷a x©y míi c¸c c«ng tr×nh thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn giao 2. C¬ CÊu tæ chøc cña C«ng ty 1.Ban Gi¸m ®èc C«ng ty gåm cã: Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc 2. C¸c phßng nghiÖp vô : 5 phßng Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh- Y tÕ Phßng KÕ ho¹ch Phßng Khoa häc - Kü thuËt Phßng Tµi vô Phßng B¶o vÖ - Qu©n sù V¨n phßng §¶ng uû + VPC§ + §oµn TN 3. C¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc, c¸c ®éi trùc thuéc: XÝ nghiÖp tho¸t níc sè 1,2,3… XÝ nghiÖp Thi c«ng c¬ giíi - x©y l¾p. XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn. XÝ nghiÖp Kh¶o s¸t - ThiÕt kÕ. §éi tho¸t níc sè 4,5… §éi qu¶n lý b·i chÊt th¶i. §éi Cê ®á. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc (trang sau)

Gi¸m ®èc C«ng ty (1) Phã gi¸m ®èc C«ng ty (2) Phßng TC - HC (23) Phßng KÕ ho¹ch (15) XNTN sè 1 (269) XNTN sè 2 (241) XNTN sè 3 (442) §éi TN sè 4 (218)

Phßng Kü ThuËt (20)

Phßng Tµi vô (13)

§éi TN sè 5 (217) XN C¬ §iÖn (79) XN C¬ giíi (117) XN KS ThiÕt kÕ (15) §éi Qu¶n lý b·i (17)

Phßng NCKH (9)

Phßng B¶o vÖ (13) Phßng YtÕ (4)

T×nh h×nh nh©n lùc: Sè CBCNV 1118 nam) §¹i häc Trung cÊp S¬ cÊp C«ng nh©n bËc cao 100 ngêi 59 ngêi 14 ngêi 293 ngêi 1716 (598 n÷ +

Lao ®éng phô viÖc 1250 ngêi NhiÖm vô vµ ph¹m vi gi¶i quyÕt cña BG§, c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc: Ban Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc: lµ ngêi võa lµm ®¹i diÖn cho Nhµ níc võa lµ ®¹i diÖn quyÒn lîi cho CBCNV, cã nhiÖm vô quyÒn h¹n : ChÞu tr¸ch

nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cña C«ng ty theo kÕ ho¹ch ®· th«ng qua §¹i héi CNVC vµ ®îc Së GTCC duyÖt nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô vµ ®¹t môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty do thµnh phè giao. Quan hÖ giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng tæn thÊt do s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, hao hôt, l·ng phÝ tµi s¶n, vèn, vËt t, thiÕt bÞ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty Tho¸t níc tríc ph¸p luËt. X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y, tæ chøc lao ®éng phï hîp víi t×nh h×nh C«ng ty theo tõng giai ®o¹n ®¶m b¶o sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn cña C«ng ty; ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, ®êi sèng CNVC Trùc tiÕp chØ ®¹o ®iÒu hµnh, theo dâi, ®«n ®èc ho¹t ®éng cña c¸c phßng Tæ chøc; Tµi vô; KÕ ho¹ch vµ c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt: Gióp viÖc, tham mu chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chuyªn m«n kü thuËt, an toµn vÖ sinh lao ®éng cña c¸c ®éi, XN; nghiªn cøu khoa häc, c¶i tiÕn kü thuËt, ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cña phßng khoa häc kü thu©t, Xn Kh¶o s¸t thiÕt kÕ theo chØ ®¹o cña G§. Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c khi Gi¸m ®èc uû quyÒn. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch néi chÝnh: Gióp viÖc tham mu cho G§ C«ng ty c¸c quan hÖ ®èi néi, ®èi ngo¹i liªn quan ®Ðn viÖc ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi vµ néi bé C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi ®îc uû quyÒn. §iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh qu¶n trÞ - y tÕ- b¶o vÖqu©n sù… KÕ to¸n trëng: Cã nhiÖm vô cô thÓ nh sau

Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng t¸c thèng kª vµ bé m¸y kÕ to¸n, thèng kª phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty theo yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, kh«ng ngõng c¶i tiÕn tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c thèng kª. Tæ chøc ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi, ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. TÝnh to¸n vµ trÝch nép ®óng, ®ñ, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, kÕt qu¶ kiÓm kª tµi s¶n hµng kú, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c kho¶n nép cÊp trªn, c¸c quü ®Ó l¹i C«ng ty vµ thanh to¸n ®óng h¹n c¸c kho¶n tiÒn vay, kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. LËp ®Çy ®ñ vµ göi ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp díi göi lªn, lËp vµ göi ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª, b¸o c¸o quyÕt to¸n tæng hîp cña c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. Tæ chøc, kiÓm tra kÕ to¸n c¸c phô tr¸ch kÕ to¸n trong néi bé C«ng ty - XÝ nghiÖp - §éi trùc thuéc. Tæ chøc phæ biÕn vµ híng dÉn thi hµnh kÞp thêi c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ tµi chÝnh, kÕ to¸n Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña cÊp trªn vÒ thèng kª, th«ng tin kinh tÕ cho c¸c bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan trong C«ng ty. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn kÕ to¸n trong C«ng ty. C¸c phßng nghiÖp vô c«ng ty: 1. Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - ytÕ lµ phßng nghiÖp vô: Tham mu gióp viÖc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty c¸c viÖc sau: Nghiªn cøu, vËn dông chÕ ®é chÝnh s¸ch cu¶ Nhµ níc, c¸c yªu cÇu cña cÊp trªn ë C«ng ty, tham mu vÒ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc bé m¸y, tæ chøc s¶n xuÊt, nh©n sù… c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng, quy chÕ ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc cña C«ng ty vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn v¨n b¶n nµy. X©y dùng vµ hoµn chØnh hÖ thèng tæ chøc hiÖn t¹i vµ l©u dµi vÒ nh©n sù, ®µo t¹o, tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt, tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty.

Tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty trong mäi lÜnh vùc. Ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, ®iÒu phèi lao ®«ng, thèng kª lao ®éng cña toµn C«ng ty; X©y dùng kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng, tiÒn thëng; Qu¶n lý, x©y dùng ph¬ng ¸n ph©n phèi, kiÓm tra quü tiÒn l¬ng. Thanh to¸n l¬ng cho c¸c ®¬n vÞ, cho CNVC ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é : Thi ®ua, khen thëng, kû luËt, n©ng l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, BHYT, L§CI, BHL§… ®èi víi ngêi lao ®éng. Tham mu, gióp viÖc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc BG§ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc vÒ Hµnh chÝnh qu¶n trÞ y tÕ ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt, phôc vô c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty cô thÓ lµ: Qu¶n lý, lu, chuyÓn c«ng v¨n, tµi liÖu, b¸o chÝ ®i , ®Õn C«ng ty theo quy ®Þnh. Qu¶n lý vµ sö dông c¸c con dÊu cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh. Duy tr× chÕ ®é ®ãn tiÕp kh¸ch, phôc vô c¸c cuéc häp, héi nghÞ cña C«ng ty. Thùc hiÖn quy ho¹ch vµ vÖ sinh s¹ch sÏ khu«n viªn C«ng ty. So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n, in Ên tµi liÖu. Qu¶n lý tæ l¸i xe con Qu¶n lý, mua s¾m, cÊp ph¸t, söa ch÷a toµn bé tµi s¶n trang thiÕt bÞ v¨n phßng C«ng ty. Qu¶n lý theo dâi: Kh¸m ch÷a bÖnh, BHYT tuyÕn ®Çu cho CBCNV, phßng dÞch, theo dâi vµ qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh theo chØ ®¹o cña ngµnh däc vµ yªu cÇu cña C«ng ty, kh¸m tuyÓn dông lao ®éng, theo dâi , ®«n ®èc, kiÓm tra ho¹t ®éng cña m¹ng líi y tÕ c¸c xý nghiÖp. 2 - Phßng KÕ ho¹ch: Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, tham mu, gióp viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty, c¨n cø vµo c¸c nhiÖm vô chÝnh trô cña C«ng ty:

X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kinh doanh cña toµn C«ng ty ng¾n h¹n , trung h¹n, dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th¸ng, quý, n¨m Ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi cÊp trªn cã thÈm quyÒn, ®iÒu phèi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty; nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n víi c¸c c¬ quan cÊp trªn theo ngµnh däc ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é yªu cÇu s¶n xuÊt cña C«ng ty, Tæ chøc giao viÖc, nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n cho c¸c XÝ nghiÖp vµ ®¶m b¶o viÖc lµm cho CBCNV trªn c¬ së c¸c XÝ nghiÖp ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty theo ®óng “ Quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý duy tr× hÖ thèng tho¸t níc thµnh phè hµ néi “ §¶m b¶o mua s¾m, cÊp ph¸t, qu¶n lý vËt t, nguyªn liÖu, m¸y mãc, dông cô, trang thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt cña C«ng ty. Lµ n¬i giao dÞch, x©y dùng, khai th¸c, tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n liªn doanh, liªn kÕt, ®Èu t vµ viÖn trî cña níc ngoµi vÒ lÜnh vùc tho¸t níc; chuÈn bÞ hîp ®ång kÝ kÕt dÞch vô víi c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi C«ng ty; Tæ chøc ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch kinh doanh theo c¸c hîp ®ång kÝ kÕt. Qu¶n lý, gi¸m s¸t, ®«n ®èc, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nguyªn t¾c, thñ tôc, hîp ®ång thanh quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña C«ng ty vµ Nhµ níc. 3-Phßng Khoa häc - Kü thuËt : Lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô tham mu, gióp viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc G§, PG§ Kü thuËt: Qu¶n lý vµ bæ xung hå s¬ kü thuËt hÖ thèng vµ c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc; C¸c xe m¸y, thiÕt bÞ cña C«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng trong s¶n xuÊt, c«ng t¸c ë C«ng ty cô thÓ: X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh, quy ph¹m ATVSL§ trong c«ng t¸c qu¶n lý, duy tu,b¶o dìng hÖ thèng tho¸t níc, c¸c xe, m¸y, nhµ xëng, trang thiÕt bÞ, b¶o hé lao ®éng. X©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ tæ chøc ¸p dông ®Þnh møc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ.

X©y dùng ch¬ng tr×nh qu¶n lý, duy tu HTTN vµ b¶o vÖ hÖ thèng tho¸t níc theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh cña Nhµ níc, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé KHKT, c¶i tiÕn s¸ng kiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn c«ng cô, n©ng cao hiÖu qña qu¶n lý, NSL§, chÊt lîng c«ng tr×nh. XÐt duyÖt tho¶ thuËn tho¸t níc. Ph©n tÝch, gi¸m s¸t, xö lý nguån níc th¶i. Phèi hîp víi c¸c phßng kÕ ho¹ch, gi¸m s¸t, ®«n ®èc vµ thùc hiÖn nghiÖm thu, chÞu ntr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt cho c¸c XÝ nghiÖp, §éi trùc thuéc, chÝnh x¸c ®Ó cã c¨n cø thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång cho c¸c xÝ nghiÖp, ®éi . Cã tr¸ch nhiÖm tiÕp, gi¶i quyÕt c¸c ph¶n ¸nh cña c«ng d©n, c¸c ®¬n vÞ , c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; Tr¶ lêi ®¬n th, th«ng tin ®¹i chóng vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ th«ng tho¸t níc theo thÈm quyÒn ®îc giao. Híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña bé phËn qu¶n lý quy t¾c cña c¸c ®¬n vÞ, ®¶m b¶o yªu cÇu cho viÖc qu¶n lý, duy tu, c¶i t¹o, xö lý c¸c vi ph¹m hÖ thèng tho¸t níc ®îc giao theo ®óng thÈm quyÒn vµ yªu cÇu kü thuËt; Tham mu cho PG§ Kü thuËt c¸c biÖn ph¸p sö lý vi ph¹m hÖ thèng tho¸t níc vµ hµnh lang b¶o vÖ hÖ th«ng tho¸t níc hiÖn cã. 4 - Phßng Tµi vô: X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch sö dông khÊu hao c¬ b¶n, kÕ ho¹ch chi phÝ mua s¾m tµi s¶n, MMTB, c«ng cô, ph¬ng tiÖn… cña C«ng ty, lËp dù to¸n kinh phÝ, qu¶n lý vµ ph©n phèi kinh phÝ theo kÕ ho¹ch ®îc duyÖt, chÝnh x¸c, kÞp thêi ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶. H¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty, c¸c XÝ nghiÖp ë tõng thêi ®iÓm, nh¨m cã kÕ ho¹ch tèi u nhÊt sö dông vµ ph¸t triÓn nguån vèn, b¶o toµn vèn, gióp c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc vµ C«ng ty ph¸t triÓn theo ®óng híng, kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng ph¸t sinh tµi chÝnh kh«ng phï hîp, sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é tµi chÝnh mµ Nhµ níc ®· ban hµnh c¸c nguån vèn C«ng ty hiÖn cã.

Thanh quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc c«ng viÖc cña C«ng ty, XÝ nghiÖp v¬i c¸c c¬ quan cÊp trªn liªn quan ngµnh däc vÒ quan hÖ thñ tôc tiÒn tÖ ng©n hµng, ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Híng dÉn, theo dâi, kiÓm tra c¸c XÝ nghiÖp, §éi trùc thuéc vÒ h¹ch to¸n phô thuéc, sö dông c¸c nguån vèn, c¬ cÊu vèn, vµ c¸c vÊn ®Ò thanh quyÕt to¸n c¸c chi phÝ vµ thanh lý hîp ®ång. Thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh ( chÕ ®é cËp nhËt sæ s¸ch, thñ quü, b¸o c¸o kiÓm tra, kiÓm kª theo ®Þnh k× hoÆc ®ét xuÊt theo cÊp trªn yªu cÇu) ®óng chÕ ®é, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. 5 - Phßng B¶o vÖ - Qu©n sù : NhiÖm vô: X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn. B¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ néi bé; tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ trô së vµ b¶o vÖ tµi s¶n C«ng ty, b¶o ®¶m trËt tù an toµn ®Þa bµn vµ ng¨n ngõa hËu qu¶ mäi vô viÖc vµ c¸c hiÖn tîng xÊu cã thÓ xaû ra; C¸c chÝnh s¸ch ph¸p lÖnh vÒ c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph¬ng vÒ PCCC, cô thÓ: Híng dÉn, phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ, c¸c ®oµn thÓ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¶o vÖ ®· ®îc G§ phª duyÖt, ph¸t ®éng phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh tæ quèc x©y dùng C«ng ty an toµn, x©y dùng ®¬n vÞ b¶o vÖ quyÕt th¾ng. Duy tr× vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh cña C«ng ty, lËp biªn b¶n c¸c sù vô vi ph¹m x¶y ra trong C«ng ty; Tæ chøc gi÷ vµ b¶o vÖ hiÖn trêng vµ ngêi liªn quan khi cã vô viÖc x¶y ra ®Ó gi¶i quyÕt theo ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt. Theo dâi, qu¶n lý, kiÓm tra c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi, trang thiÕt bÞ vËt t ra vµo C«ng ty. Tæ chøc ®¨ng ký qu¶n lý vò khÝ, gi¸m s¸t, qu¶n lý c¸c chÊt dÔ ch¸y næ, qu¶n lý gi¸o dôc c¸c ®èi tîng cã tiÒn ¸n, tiÒn sù cßn ®îc lµm viÖc trong C«ng ty, XÝ nghiÖp huÊn luyÖn, héi thao c¸c phong trµo cña b¶o vÖ - qu©n sù vµ PCCN Híng dÉn tiÕp ®ãn kh¸ch ra vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty.

ChÞu sù chØ ®¹o nghiÖp vô cña lùc lîng C«ng an, qu©n sù c¸c cÊp liªn quan vµ phèi hîp víi ®Þa ph¬ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao. QuyÒn h¹n: Khi cã vÊn ®Ò liªn quan tíi c«ng t¸c b¶o vÖ cÇn x¸c minh ®îc quyÒn mêi CBCNV gÆp ®Ó thu thËp th«ng tin vµ yªu cÇu cung cÊp tµi liÖu. §îc quyÒn yªu cÇu c¸c ®ång chÝ phô tr¸ch ®¬n vÞ chuyªn m«n trong c«ng ty, xÝ nghiÖp gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o vÖ thuéc ph¹m vi ®¬n vÞ chuyªn m«n ®ã. Trong trêng hîp cÊp b¸ch ®ång chÝ b¶o vÖ C«ng ty ®îc quyÒn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n, s¶n xuÊt ph¶i thi hµnh ngay c¸c biÖn ph¸p ®Ó ng¨n chÆn kÞp thêi sù ®e do¹ nghiªm träng ®Õn an toµn s¶n xuÊt, ®Õn bÝ mËt, tµi s¶n cña C«ng ty Cã quyÒn b¾t gi÷, lËp biªn b¶n ngêi cã hµnh vi ph¹m téi, x©m nhËp tµi s¶n, an ninh trËt tù trong c«ng ty theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ ®Ò nghÞ xö lý ®èi víi c¸c trêng hîp vi ph¹m c¸c thÓ lÖ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, vi ph¹m néi quy b¶o vÖ cña C«ng ty do G§ ®· quy ®Þnh. Kh«ng cho nh÷ng ngêi kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ vµo c¬ quan. §îc quyÒn kiÓm tra, so¸t xÐt c¸c ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ vËt t ra vµo C«ng ty, trong nh÷ng ngµy nghØ, hÕt giê lµm viÖc kh«ng cho mäi CBCNV vµo c«ng ty cã nhiÖm vô nÕu kh«ng cã giÊy tê cña G§. 6 - C¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc: 6.1 - C¸c XÝ nghiÖp Tho¸t níc sè 1,2,3… Tæ chøc, qu¶n lý, duy tu, n¹o vÐt c¸c c«ng tr×nh thuéc hÖ thèng tho¸t níc, xö lý c¸c ®iÓm óng ngËp, ®¶m b¶o viÖc tho¸t níc ®Þa bµn ®îc giao qu¶n lý; X©y dùng vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hÖ thèng tho¸t níc cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Söa ch÷a, c¶i t¹o hÖ th«ng tho¸t níc trªn ®Þa bµn ®îc qu¶n lý b»ng nguån vèn duy tr×. S¶n xuÊt, khai th¸c khÊu kiÖn, vËt t chuyªn ngµnh tho¸t níc. Söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn tho¸t níc phôc vô nhu cÇu x· héi.

DÞch vô vÒ níc th¶i, vÖ sinh m«i trêng cho c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc x· héi. 6.2 - XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ: Kh¶o sat, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t thiÕt kÕ, söa ch÷a vµ x©y míi c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn giao. S¶n xuÊt khai th¸c khÊu kiÖn vËt t chuyªn ngµnh tho¸t níc. Söa ch÷a ph¬ng tiÖn tho¸t níc phôc vô nhu cÇu x· héi , dÞch vô vÒ níc th¶i vÖ sinh m«i trêng cho c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc x· héi. 6.3 - Xi nghiÖp c¬ ®iÖn: Qu¶n lý, duy tu, hÖ thèng tho¸t níc thuéc ®Þa bµn ®îc giao, qu¶n lý, vËn hµnh toµn bé c¸c tr¹m b¬m níc th¶i, níc ma cña c«ng ty. Söa ch÷a, c¶i t¹o, s¶n xuÊt míi c¸c c«ng cô, ph¬ng tiÖn chuyªn dïng cho ngµnh tho¸t níc phôc vô nhu cÇu x· héi: S¶n xuÊt, khai th¸c khÊu kiÖn vËt t chuyªn ngµnh tho¸t níc. Söa ch÷a ph¬ng tiÖn tho¸t níc phôc vô nhu cÇu x· héi, dÞch vô vÒ níc th¶i vÖ sinh m«i trêng cho c¸c nh©n vµ c¸c tæ chøc x· héi. 6.4 - XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi x©y l¾p: Qu¶n lý, duy tu hÖ thèng tho¸t níc. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t thiÕt kÕ, nhËn thÇu x©y dùng, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc, c¸c tr¹m sö lý níc th¶i theo kÕ ho¹ch c«ng ty giao vµ hîp ®ång víi c¸c ®èi tîng cã yªu cÇu. VËn chuyÓn bïn, ®Êt, vËt t, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch C«ng ty giao vµ hîp ®ång víi c¸c XÝ nghiÖp tho¸t níc, c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu. Qu¶n lý, söa ch÷a, b¶o dìng xe, m¸y ®îc C«ng ty giao theo c¸c quy ®Þnh. S¶n xuÊt, khai th¸c khÊu kiÖn vËt t chuyªn ngµnh tho¸t níc. Söa ch÷a ph¬ng tiÖn tho¸t níc phôc vô nhu cÇu x· héi, dÞch vô vÒ níc th¶i VSMT cho c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc x· héi. 3. C«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn: a. C¸n bé qu¶n lý, nghiÖp vô :

- §îc cÊp chøng chØ qu¶n lý XN : 36 ngêi - Häc cao häc : 3 ngêi Cö nh©n chÝnh trÞ : 2 ngêi Trung cÊp lý luËn chÝnh trÞ : 9 ngêi Cao cÊp lý luËn chÝnh trÞ : 4 ngêi §îc n©ng cao nghiÖp vô ë níc ngoµi : 13 ngêi Häc l¸i xe : 6 ngêi b. §µo t¹o c«ng nh©n: - Cö trªn 30 lît c«ng nh©n kü thuËt tu nghiÖp t¹i NhËt B¶n. Hµng n¨m tæ chøc thi tay nghÒ, n©ng bËc cho c«ng nh©n c¸c ngµnh nghÒ. §µo t¹o 113 c«ng nh©n l¸i xe, vËn hµnh m¸y mãc, thiÕt bÞ dù ¸n giai ®o¹n 1. Phæ cËp phæ th«ng trung häc cho 12 §¶ng viªn. 4 Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty S¶n xuÊt khai th¸c khÊu kiÖn, vËt t chuyªn ngµnh tho¸t níc, söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn tho¸t níc phôc vô nhu cÇu x· héi. Lµm dÞch vô vÒ níc th¶i, vÖ sinh m«i trêng cho c¸ nh©n, c¸c tæ chøc x· héi. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. NhËp khÈu vËt t thiÕt bÞ, phôc vô nhiÖm vô cña C«ng ty. X©y dùng quy chÕ qu¶n lý, sö dông c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc ®Ó quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c«ng ty, cña UBND QuËn, huyÖn, x·, phêng vµ c«ng d©n trong viÖc b¶o vÖ dßng ch¶y, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc, chèng « nhiÔm m«i trêng do níc th¶i g©y ra tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, C«ng ty Tho¸t níc Hµ néi gÆp ng÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi sau: 1. Khã kh¨n: HÖ thèng tho¸t níc Hµ néi bao gåm 130 km cèng, 36.8 km s«ng, 38 km m¬ng. HÖ thèng tho¸t níc chung cho c¶ níc ma, níc th¶i sinh ho¹t, níc th¶i c«ng nghiÖp. Níc th¶i tõ cèng ngÇm ®æ ra s«ng SÐt, Lõ, Kim ngu råi ®æ ra s«ng T« lÞch cuèi cïng ch¶y ra

s«ng NhuÖ qua ®Ëp Thanh liÖt. C«ng suÊt cÇn tiªu cho néi thµnh lµ 90 m3/s nhng c«ng suÊt thiÕt kÕ cña ®Ëp Thanh liÖt míi ®¹t 30 m3/s nªn néi thµnh thêng ngËp kÐo dµi tõ 4-5 giê. M¹ng líi nµy hÇu hÕt ®îc x©y dùng tõ tríc n¨m1954, v× vËy phÇn lín d· bÞ h háng vµ xuèng cÊp ngiªm träng. Cïng víi sù ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ cña Hµ néi, do viÖc x©y dùng thiÕu quy ho¹ch, kh«ng ®ång bé, tuú tiÖn, c¸c hå ®iÒu hoµ, m¬ng tiªu, s«ng, cèng bÞ san lÊp vµ bÞ lÊn chiÕm nghiªm träng ngµy cµng t¨ng, phøc t¹p lµm thu hÑp dßng ch¶y, kh«ng ®¶m b¶o lu lîng tho¸t níc. D©n sè gia t¨ng nhanh, tr×nh ®é d©n trÝ vµ ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nh©n d©n cßn h¹n chÕ ®· c¶n trë viÖc qu¶n lý vµ n¹o vÐt, duy tr× hÖ thèng tho¸t níc, lµm trÇm träng thªm møc ®é óng ngËp trong néi thµnh. MÆc dï C«ng ty ®· ®îc ®Çu t hµng n¨m song ®Ó duy tu, n¹o vÐt, söa ch÷a, c¶i t¹o, vµ x©y míi hÖ thèng tho¸t níc th× sè lîng ®Çu t cßn qu¸ Ýt so víi yªu cÇu, thùc tr¹ng tho¸t níc. 2. ThuËn lîi: §îc sù quan t©m cña UBND Thµnh phè vµ sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Së GTCC ®· t¨ng cêng ®Çu t cho c«ng t¸c tho¸t níc, kÕt hîp víi sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh cã liªn quan C«ng ty ®· b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc giao. Dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ tho¸t níc Hµ néi ®Õn n¨m 2010 ®· ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vµ toµn diÖn cña sù nghiÖp Tho¸t níc, thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng tho¸t níc Thñ ®«. QuyÕt ®Þnh 1273 vµ 6032 cña UBND Thµnh phè ®· t¹o ®iÒu kiÖn bíc ®Çu cho c«ng t¸c qu¶n lý tho¸t n¬cs thuËn lîi vµ chÆt chÏ h¬n. TËp thÓ CBCNV C«ng ty lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt, an t©m, yªu nghÒ, tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt vµ tham gia ®¹t thµnh tÝch tèt trong mäi ho¹t ®éng phong trµo cña Ngµnh - QuËn - Thµnh phè. Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n thèng nhÊt, chñ ®éng chØ ®¹o tæ chøc SXKD ®¸p øng tõng giai ®o¹n, yªu cÇu thùc hiÖn kÕ ho¹ch.

§îc sù quan t©m ñng hé cña c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, gióp cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, s©u réng h¬n trong nh©n d©n vµ c¸c c¬ quan vÒ viÖc b¶o vÖ hÖ thèng tho¸t níc. II. Thùc tr¹ng ph©n tÝch tµi chÝnh C«ng ty. 2.1 Bé m¸y kÕ to¸n 2.2 Qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh t¹i C«ng ty 2.3 Ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty nh÷ng n¨m qua MÆc dï, trong C«ng ty Tho¸t níc Hµ néi c«ng t¸c tµi chÝnh cha ®îc tæ chøc thµnh mét bé phËn riªng biÖt nhng phßng Tµi vô víi vÞ trÝ cña m×nh ®· ®¶m nhËn c¶ viÖc tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh. Do ®ã, th«ng tin kÕ to¸n còng ®· ®îc xö lý qua viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu tÝnh hiÖn thùc vµ tÝnh ph¸p lý víi c¸c v¨n b¶n qu¶n lý tµi chÝnh.Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, ho¹t ®éng kiÓm tra kÕ to¸n ®îc coi nh lµ ho¹t ®éng kiÓm to¸n tu©n thñ trong C«ng ty. Th«ng tin ®îc tæng kÕt phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý lµ : th«ng tin “chÝnh x¸c”. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp thùc hiÖn viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp trong C«ng ty ®· thÓ hiÖn sù tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t vµ toµn diÖn t×nh h×nh tµi s¶n, c«ng nî, nguån vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña DN. B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®· nªu ra viÖc ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu. 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn -TSC§/ Tæng tµi s¶n (%) -TSL§/ Tæng tµi s¶n (%) 2. Tû suÊt lîi nhuËn -Tû suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu(%) -Tû suÊt lîi nhuËn /Vèn(%) 3.T×nh h×nh tµi chÝnh - Kh¶ n¨ng thanh to¸n(%) + Tæng qu¸t: TSL§/Nî ng¾n h¹n

+ Thanh to¸n nhanh : TiÒn hiÖn cã/ Nî ng¾n h¹n Hµng n¨m, C«ng ty tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu trªn B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. N¨m 1999, c¸c c¸n bé phßng tµi vô ®· tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu theo mÉu ®îc thiÕt kÕ trªn thuyÕt minh baã c¸o tµi chÝnh. B¶ng 0 : Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nhg h×nh ho¹t ®éng C«ng ty. ChØ tiªu 1.Bè trÝ c¬ cÊu vèn - Tµi s¶n cè ®Þnh/ Tæng sè tµi s¶n (%) - Tµi s¶n lu ®éng/Tæng sè tµi s¶n (%) 2.Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu (%) - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn (%) 3.T×nh h×nh tµi chÝnh - Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n 26,4 % (%) -Kh¶ n¨ng thanh to¸n (%) +Tæng qu¸t: Tµi s¶n lu ®éng/Nî 205,6% 232,66 % ng¾n h¹n +Thanh to¸n nhanh: TiÒn hiÖn cã/Nî 58,1% 192,608% ng¾n h¹n (Nguån: TrÝch thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 1999 Phßng tµi vô.) Sau ®ã tiÕn hµnh so s¸nh c¸c chØ tiªu gi÷a n¨m tríc víi n¨m nay. §ång thêi cã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c¸c chØ tiªu ®Ó tõ ®ã ®a ra ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú tíi. V× vËy, th«ng tin cña b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¨n cø quan träng cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Toµn bé c«ng viÖc trªn ®©y ®îc thùc hiÖn bëi Phßng Tµi vô cña C«ng ty. Phßng Tµi vô víi chøc n¨ng chÝnh cña m×nh lu«n 22,48 % 14,88 % 10,379% 13,185% 19,193% 45,57 % 54,43 % 47,7 % 52,3 % 1998 1999

cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë C«ng ty, nh»m gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng Tµi vô lu«n thu nhËn, xö lý vµ tæng kÕt mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c b»ng hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p khoa häc cña m×nh. Trªn c¬ së ®ã cung cÊp nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, cÇn thiÕt cho viÖc ra quyÕt ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh tèi u cña Gi¸m ®èc. Tµi vô lu«n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã còng nh sù vËn ®éng tµi s¶n cña C«ng ty, qua ®ã gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n vµ b¶o vÖ ®îc tµi s¶n cña m×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c läai tµi s¶n ®ã. Qua c«ng cô kÕ to¸n, c¸c c¸n bé phßng Tµi vô ®· ph¶n ¸nh ®îc ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ®ã ®em l¹i nh»m kiÓm tra ®îc viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c tù bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i trong kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, phßng Tµi vô ph¶n ¸nh ®îc cô thÓ tõng lo¹i nguån vèn, tõng lo¹i tµi s¶n, gióp cho viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn vµ tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh. Víi chøc n¨ng lµ ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra, phßng Tµi vô lu«n ph¶n ¸nh ®îc kÕt qu¶ cña ngêi lao ®éng, gióp cho viÖc khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, ®Ó n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, c¸n bé Phßng Tµi vô C«ng ty cÇn ®i s©u ph©n tÝch vµ chØ ra ®îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn hiÖn tîng bÊt thêng x¶y ra trong kinh doanh. Ph©n tÝch ®Ó chØ ra ®îc t¹i sao l¬Þ nhuËn trªn doanh thu gi¶m tõ 14,88 % xuèng cßn 13,185 %. Tû lÖ thanh to¸n nhanh 58,1 % (1998) vµ 192,608 % (1999) nãi lªn ®iÒu g×?... TÊt c¶ nh÷ng c©u hái trªn sÏ ®îc tr¶ lêi qua ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh C«ng ty mét c¸ch cã quy cñ vµ hÖ thèng. III.Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty.

3.1 Nguån tµi liÖu phôc vô cho ph©n tÝch B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. B¶ng 03 : L·i lç §¬n vÞ tÝnh: tr.®ång ChØ tiªu 1998 1999 Tæng doanh thu 21.865 26.389 C¸c kho¶n gi¶m trõ 40 64 + ChiÕt khÊu + Gi¶m gi¸ + Truy thu thuÕ + ThuÕ doanh thu 40 64 1.Doanh thu thuÇn 21.376 26.325 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 19.710 21.014 3.Lîi tøc gép 5.311 4.Chi phÝ b¸n hµng 5.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.666 2.231 6.Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng 451 3.080 kinh doanh 190 205 -Thu nhËp ho¹t ®éng Tµi chÝnh 7.Lîi tøc ho¹t ®éng Tµi chÝnh 190 205 92 1 - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th92 êng - Chi phÝ bÊt thêng 8. Lîi tøc bÊt thêng 0 1 9. Tæng lîi tøc tríc thuÕ 642 3.286 10. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 160 57 11. Lîi tøc sau thuÕ 481 3.229 Trong ®ã thëng Q§ 59 (3 th¸ng 3.058 l¬ng) (Nguån: TrÝch B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1998,1999 Phßng tµi vô) B¶ng 04: T×nh h×nh thùc hiªn nghÜa vô víi Nhµ níc. §¬n vÞ tÝnh: Tr.®ång ChØ tiªu Sè ph¶i nép Sè ®· nép N¨m 98 N¨m 99 N¨m 98 N¨m 99 I.ThuÕ 533 364 588 270 1.ThuÕ doanh thu 40 64 28 15

2.ThuÕ tiªu thô 0 0 0 0 ®Æc biÖt 3.ThuÕ xuÊt, nhËp 0 0 0 0 khÈu 4.ThuÕ lîi tøc 160 57 227 12 5.Thu trªn vèn 315 170 315 159 6.ThuÕ m«n bµi 0 0 0 1 7.ThuÕ nhµ ®Êt 17 17 8.TiÒn thuª ®Êt 0 73 0 83 9.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 1 0 1 0 II.C¸c kho¶n nép 0 0 0 0 kh¸c 1.C¸c kho¶n phô 0 0 0 0 thu 2.C¸c kho¶n phÝ, lÖ 0 0 0 0 phÝ 3.C¸c kho¶n nép 0 0 0 0 kh¸c Tæng céng 533 364 388 270 (Nguån: TrÝch B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1998,1999 -Phßng tµi vô) B¶ng 05: Nguån vèn §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n 1. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3. Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 4. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 5.ThuÕ vµ c¸c ph¶i kho¶n nép Nhµ níc 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7. Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II. Nî dµi h¹n Sè ®Çu n¨m 3.400 3.400 1 123 163 11 2.405 71 626 Sè cuèi n¨m 3.797 3.745 36 130 197 105 2.257 653 367

III. Nî kh¸c 52 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 52 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 3. NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n B. Nguån vèn chñ së h÷u 11.267 12.749 I. Nguån vèn - quü 12.749 1. Nguån vèn kinh doanh 9.913 11.073 2. Quü trî cÊp mÊt viÖc 4 4 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 15 4.Quü ph¸t triÓn kinh doanh 106 27 5. Quü dù tr÷ 8 8 6. L·i cha ph©n phèi 7.Quü khen thëng phóc lîi 180 1.622 8.Nguån vèn ®Çu t, XDCB 1.041 15 II. Nguån kinh phÝ Tæng céng nguån vèn 14.667 16.528 (Nguån: TrÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 1999 - Phßng tµi vô.) 3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi 3.2.1 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty trong n¨m 1999. Tõ sè liÖu cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m1999 ta cã thÓ kh¸i qu¸t sù biÕn ®éng cña mét sè chØ tiªu sau: C¸c chØ tiªu t¨ng. Tæng tµi s¶n t¨ng tõ 14.668 tr.®ång lªn 16.546 tr.®ång - t¨ng 1.876 tr.®ång. Trong ®ã: -Tµi s¶n lu ®éng t¨ng -Tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng Trong tµi s¶n lu ®éng cña C«ng ty t¨ng tr. ®ång chñ yÕu lµ do nguyªn nh©n sau: - TiÒn t¨ng tr.®ång ( do tiÒn mÆt t¨ng; tiÒn göi ng©n hµng t¨ng). 1. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n. B¶ng 01: Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n. §¬n vÞ tÝnh: tr.® §Çu n¨m Cuèi n¨m Chªnh lÖch Lîng Tû Lîng Tû Lîng Tû träng träng träng

ChØ tiªu

I.TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n 1.Vèn b»ng tiÒn 2.C¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n 3.C¸c kho¶n ph¶i thu 4.Hµng tån kho 5. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c II. TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 2. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 3.C¸c kho¶n ®Çu t dµi h¹n 4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n 5. C¸c kho¶n ký quü,ký cîc Céng

8.46 2 6.60 2 0 1.53 2 264 64 6.20 6 6.20 6 0 0 0 0

57.69 % 45% 0% 10.44 % 1.8% 0.4% 42.30 % 42.305 0% 0% 0% 0%

8.66 6 7.15 5 0 1.30 8 195 8 7.88 2 7.88 2 0 0 0 0

52.37 % 43.23 % 0 % 7.9% 1.2% 0.1% 47.63 % 47.63 % 0% 0% 0% 0%

204 554 0 -224 -69 -56

2,41% 8,39% 0% -14,62 % -26,14 % -87,5%

1.676 26,86% 1.676 26,86% 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

14.6 100% 16.5 100% 1.888 12.87% 68 48 Nguån : TrÝch b¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 1998,1999 - Phßng tµi vô.

1.2 Ph©n tÝch nguån vèn, chi phÝ vèn B¶ng 02 :Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn ChØ tiªu §Çu n¨m Lîng Tû träng §¬n vÞ tÝnh: tr.® Cuèi n¨m Chªnh lÖch Lîng Tû Lîng Tû träng träng

A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n 1.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 2.Nî ®Õn h¹n tr¶ 3.Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 4.Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 5.ThuÕ ph¶i nép cho NN 6.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7.Ph¶i tr¶ cho §vÞ néi bé 8.Ph¶i tr¶ kh¸c II.Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c 1.Chi phÝ ph¶i tr¶ B. Nguån vèn chñ së h÷u I. Nguån vèn – quü 1.Nguån vèn kinh doanh 2. Quü trî cÊp mÊt viÖc 3.Chªnh lÖch tû gi¸ 4. QuÜ ph¸t triÓn K.doanh 5.Quü dù tr÷ 6.L·i cha ph©n phèi 7.Quü khen thëng phóc lîi 8.Nguån vèn ®Çu t XDCB II.Nguån kinh phÝ Tæng nguån

3400 3400 1 0 123 163 11 2.40 5 71 626 0 0 0 11.2 66 11.2 66 9.91 3 4 15 105 8 0 180 1.04 1 0 14.6 66

23,18 % 23,18 % 0,01% 0 0,83% 1,11% 0,07% 16,39 % 0,48% 4,26% 0% 0% 0% 76,81 % 76,81 % 67,59 % 0,02% 0,1% 0,71% 0,05% 0% 1,22% 7,09% 0% 100%

3.797 3.745 36 0 30 197 105 2.256 653 367 0 52 52 12.74 9 12.74 9 11.07 3 3 0 27 8 0 1.622 15 0 16.54 6

22,94 % 22,63 % 0,21% 0% 0,18% 1,19% 0,63% 13,63 % 3,94%

397 11,67% 345 10,14% 35 3500%

0 0 -93 -75,6% 34 20,85% 94 854,5% -149 -6,19%

582 819,7%

2,21% -259 41,37% 0% 0 0 0,31% 52 0,31% 52 77,05 483 4,28% % 77,05 483 4,28% % 66,92 1160 11,7% % 0,02% -1 -25% 0% 0,16% -100% -74,28 % 0,05% 0 0% 0% 0 0% 9,8% 1442 801,1% 0,09% -102 98,55% 6 0% 0 0% 100% 1880 12,81% -15 -78

Nguån: TrÝch B¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 1999 - Phßng tµi vô. 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh B¶ng 03 : Nhu cÇu vèn lu ®éng thêng xuyªn §¬n vÞ tÝnh : tr.® ChØ tiªu Sè ®Çu Sè cuèi n¨m n¨m 1.Kho¶n ph¶i thu 1.352 1.308 2. Hµng tån kho 264 195 3. Nî ng¾n h¹n 3.400 3.745 Nhu cÇu vèn lu ®éng thêng xuyªn -1.784 -2.242 Nguån: TrÝch B¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 1999 - Phßng tµi vô. B¶ng 04: Vèn lu ®éng thêng xuyªn. §¬n vÞ tÝnh: tr. ® ChØ tiªu Sè ®Çu Sè cuèi n¨m n¨m 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 6.206 7.882 2. Vèn chñ së h÷u 11.267 12.749 3. Nî dµi h¹n 0 0 Vèn lu ®éng thêng xuyªn 5.061 4.867 Nguån: TrÝch B¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 1999 - Phßng tµi vô. B¶ng05: Vèn b»ng tiÒn. §¬n vÞ tÝnh : tr.® ChØ tiªu Sè ®Çu Sè cuèi n¨m n¨m Vèn lu ®éng thêng xuyªn 5.061 4.867 Nhu cÇu vèn lu ®éng thêng xuyªn -1.784 -2.242 Vèn b»ng tiÒn 3.277 2.625 Nguån: TrÝch B¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 1999 - Phßng tµi vô. 1.4 Ph©n tÝch kh¸i qu¸t c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trung gian trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¶ng 06: Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ tÝnh : tr.®

ChØ tiªu 1.Doanh thu thuÇn 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi tøc gép 4.Chi phÝ tõ b¸n hµng 5.Chi phÝ qu¶n lý DN 6.Lîi tøc thuÇn tõ H§KD 7.Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh 8.Lîi tøc bÊt thêng 9.Tæng lîi tøc tríc thuÕ

N¨m 1998 N¨m Lîng TØ Lîng träng 21.3 100% 26.3 76 25 19.7 92,24 21.0 10 % 14 0 0% 5.31 1 0 0% 0 1.66 7,79% 2.23 6 1 4 2,11% 3.08 51 0 190 0,88% 205 0 642 0% 3%

1999 N¨m TØ Lîng träng 100% 4.94 9 79,82 1.30 % 4 20,18 5.31 % 1 0% 0 8,47% 565 11,7% 0,78%

99/98 TØ träng 23,15 % 6,61% 0%

0% 33,91 % 2.62 582,9 9 % 15 7,89%

0% 411,8 % 10.ThuÕ lîi tøc ph¶i 160 0,75% -64,4 nép % 11.Lîi tøc sau thuÕ 481 2,25% 3.22 12,26 2.74 571,1 9 % 8 % Nguån : TrÝch B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1998,1999 Phßng Tµi vô. 1.1Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1. 2. 3. 4. HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh. §Çu n¨m = 8.462/3.400 = 2,48 Cuèi n¨m = 8666/3797 = 2,28 HÖ sè thanh to¸n vèn lu ®éng §Çu n¨m = 6602/8462 = 0,78 Cuèi n¨m =7155/8666 = 1,21 HÖ sè thanh to¸n nhanh §Çu n¨m =(6602+1532)/3400 = 0,41 Cuèi n¨m = (7155+1308)/3797 = 0,44 HÖ sè thanh to¸n tøc thêi §Çu n¨m = 6602/3400 = 1,94 Cuèi n¨m =7155/3797 = 1,88

1 0% 1 3.28 12,48 2644 6 % 57 0,21% -103

2.Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. B¶ng 07: Ph©n tÝch ph¶i thu, ph¶i tr¶.

` ChØ tiªu A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ng¾n h¹n 1.C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 2.Nî ®Õn h¹n tr¶ 3.Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 4.Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 5.ThuÕ ph¶i nép cho NN 6.Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7.Ph¶i tr¶ cho §vÞ néi bé 8.Ph¶i tr¶ kh¸c II.Nî dµi h¹n III. Nî kh¸c 1.Chi phÝ ph¶i tr¶ B. C¸c kho¶n ph¶i thu 1.Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.Tr¶ tríc ngêi b¸n 3.Ph¶i thu néi bé

§Çu kú Lîng T.trän g 3400 100% 3400 100%

1 0,02% 0 0% 123 3,61% 163 4,79% 11 0,32% 2.40 70,73 5 % 71 2,08% 626 0 0 0 1.53 2 440 1.02 6 0 18,41 % 0% 0% 0% 100% 28,72 % 66,97 % 0%

§¬n vÞ tÝnh: Tr.®ång Cuèi kú Chªnh lÖch Lîng T.trän Lîng T.träng g 3.79 % 397 11,67% 7 3.74 100 345 10,14% 5 % 36 0,96% 35 3500% 0 0% 30 0.8% 197 5,26% 105 2.25 6 653 367 2,8% 60,72 % 17,43 % 9,8% 0 0 -93 -75,6% 34 20,85% 94 854,5% -149 -6,19%

582 819,7% -259 41,37% 0 52 52 -224 718 -956 0 0% 0% 0% -14,62 % 163% -93,17 % 0%

0 0% 52 1,4% 52 1,4% 1.30 100% 8 1.15 88,53 8 % 70 5,35% 0 0%

4.C¸c kho¶n ph¶i thu 66 4,3% 80 6,1% 14 21,21% kh¸c Nguån: TrÝch B¶ng c©n ®èi tµi s¶n n¨m 1999 - Phßng tµi vô. 3.Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh. Qua ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ c¬ cÊu nguån vèn ®· ®a ra mét sè nhËn xÐt s¬ bé vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh trong C«ng ty. Ta chØ ®i vµo ph©n tÝch c¸c hÖ sè ®Æc trng. 1. HÖ sè nî tæng tµi s¶n. - §Çu n¨m = 3400/14668 = 0,231 - Cuèi n¨m = 3797/16548 = 0,229 2. HÖ sè nî vèn chñ së h÷u. - §Çu n¨m = 3400/11267 = 0,301 - Cuèi n¨m = 3797/12749 = 0,297 3. HÖ sè c¬ cÊu vèn chñ së h÷u. - §Çu n¨m = 11267/14668 = 0,768 - Cuèi n¨m =12749/16548 = 0,770 4. HÖ sè c¬ cÊu TSC§ - §Çu n¨m = 6206/14668 = 0,423 - Cuèi n¨m = 7882/16548 = 0,476 5.HÖ sè c¬ cÊu TSL§ - §Çu n¨m = 8462/14668 = 0,576 - Cuèi n¨m = 8666/16548 = 0,523 4. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh. • 1. 2. 3. C¸c chØ tiªu vÒ søc s¶n xuÊt: Søc s¶n xuÊt tæng tµi s¶n. N¨m 1998 = 21376/14668 = 1,457 N¨m 1999 = 26324/16548 = 1,590 Søc s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh N¨m 1998 = 21376/ 6226 = 3,433 N¨m 1999 = 26324/ 7882 = 3,339 Søc s¶n xuÊt tµi s¶n lu ®éng N¨m 1998 = 21.376/8.462 = 2,526 N¨m 1999 = 26.324/8.666 = 3,037

• C¸c chØ tiªu vÒ søc sinh lîi 1. Søc sinh lîi tæng tµi s¶n

- N¨m 1998 = 481/14668 = 0,032 - N¨m 1999 = 3229/16548 = 0,195 2.Søc sinh lîi tµi s¶n cè ®Þnh - N¨m 1998 = 481/6226 = 0,077 - N¨m 1999 = 3229/7882 = 0,409 3.Søc sinh lîi tµi s¶n lu ®éng - N¨m 1998 = 481/8462 = 0,056 - N¨m 1999 = 3229/8666 = 0,372 4. Søc sinh lîi vèn chñ së h÷u - N¨m 1998 = 481/11.267 = 0,042 - N¨m 1999 = 3229/12749 = 0,253 5. Søc sinh lîi vèn vay - N¨m 1998 = 481/3400 = 0,141 - N¨m 1999 = 3229/3797 = 0,850 • 1. 2. Mét sè chØ tiªu sinh lîi HÖ sè sinh lîi doanh thu. N¨m 1998 = 481/21376 = 0,022 N¨m 1999 = 3229/26324 = 0,122 HÖ sè sinh lîi vèn 3. N¨m 1998 = 481/14668 = 0,032 N¨m 1999 = 3229/16548 = 0,195 HÖ sè sinh lîi vèn chñ së h÷u. N¨m 1998 = 481/11267 = 0,042 N¨m 1999 =3229/12479 = 0,258

5. Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch. Qua viÖc ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty n¨m 1999 cã thÓ nhËn thÊy mét sè mÆt cÇn cã sù nghiªn cøu tiÕp.

PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t níc Hµ Néi. Còng nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh ë C«ng ty Tho¸t níc Hµ Néi ®· ®îc triÓn khai trong thêi gian qua nhng cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc vµ cã mét hÖ thèng c¬ së lý luËn, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hoµn chØnh. §iÒu nµy g©y h¹n chÕ cho cÊp l·nh ®¹o trong viÖc ®a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp vµ kÞp thêi ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ C«ng ty cÇn ph¶i cã sù ®Çu t thÝch ®¸ng, cã sù båi dìng phï hîp cho c¸c c¸n bé phßng Tµi vô khi hä kiªm nhiÖm c¶ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc doanh nghiÖp. Phßng Tµi vô nªn thêng xuyªn ph©n

tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c tæ chøc nªn tiÕn hµnh theo c¸c bíc sau: Quy tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh. 1. ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c ph©n tÝch. - X¸c ®Þnh môc tiªu vµ ®Æt kÕ ho¹ch ph©n tÝch. + X¸c ®Þnh môc tiªu + X¸c ®Þnh thêi gian ph©n tÝch vµ thu nhËp ý kiÕn. + ChuÈn bÞ nh÷ng nh©n viªn ®ñ tr×nh ®é, nghiÖp vô ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh ph©n tÝch. + KÕ ho¹ch cho tõng bé ph©n vµ sù phèi hîp nhÞp nhµng. - Su tËp c¸c tµi liÖu cho ph©n tÝch + C¸c quyÕt ®Þnh, kÕ ho¸ch cã liªn quan ®Õn ph©n tÝch. + C¸c tµi liÖu vÒ kÕ to¸n cã liªn quan. + ý kiÕn cña chuyªn gia ®Õn c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. 2.TiÕn hµnh ph©n tÝch. - Trªn c¬ së c¸c nguån tµi liÖu ®· thu nhËp ®îc. Bé phËn ph©n tÝch cÇn x©y dùng c¸c chØ tiªu cÇn ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng vµ thiÕt thùc. - Sau khi ®· x¸c ®Þnh vµ tÝnh to¸n c¸c c hØ tiªu ®Æt ra cÇn lËp b¶ng biÓu ®å ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®ã. - Ph©n tÝch con sè ph¶i dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty vµ ®a ra kÕt luËn phï hîp víi thùc tiÔn cña C«ng ty. 3. B¸o c¸o ph©n tÝch. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña mét thêi kú. - Nh÷ng biÖn ph¸p vµ ph¬ng ph¸p gi¶i quyÕt yÕu ®iÓm. §Ó thùc hiÖn ®îc quy tr×nh ph©n tÝch trªn ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau: 1. Nh©n sù cho ho¹t ®éng ph©n tÝch. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ph©n tÝch trªn ®ßi hái nguån sè liÖu, tµi liÖu sö dông khi ph©n tÝch ph¶i tuyÖt ®èi chÝnh x¸c. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy díi gi¸c ®é qu¶n trÞ doanh

nghiÖp th× ®iÒu nµy hoµn toµn cã thÓ lµm ®îc, khi ho¹t ®éng ph©n tÝch ®îc thùc hiÖn díi sù kiÓm so¸t cña phßng Tµi vô. Bëi v× kh«ng ai hiÓu sè liÖu, nguån gèc sè liÖu b»ng hä. Nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt cña em díi ®©y chñ yÕu nh»m vµo ®èi tîng sö dông th«ng tinm ph©n tÝch lµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp vµ ngêi thùc hiÖn ph©n tÝch lµ c¸c c¸n bé, nh©n viªn phßng Tµi vô. Ngµy nay, c¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©nt Ých tµi chÝnh hîp l¹i míi ®Çy ®ñ c«ng cô cho qu¶n lý doanh nghiÖp, qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó ph©ntÝch ®îc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, tríc tiªn ph¶i thùc hiÖn kiÓm to¸n néi bé c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nµy. V× vËy, c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé nªn ®îc thùc hiÖn tríc khi tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh. KiÓm to¸n néi bé nªn ®îc thùc hiÖn díi sù kiÓm so¸t cña trëng phßng Tµi vô. C«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn nh»m mét lÇn n÷a x¸c ®Þnh l¹i nguån gèc, tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu kÕ to¸n. Tríc khi ph©n tÝch, trëng phßng tµi vô yªu cÇu c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh ph¶i cã mét b¸o co¸ chi tiÕt vÒ c«ng viÖc mµ m×nh phô tr¸ch nh : b¸o c¸o c«ng nî, b¸o c¸o tµi s¶n cè ®Þnh, b¸o c¸o gi¸ thµnh... TËp hîp nh÷ng tµi liÖu nµy víi tÝnh chÝnh x¸c cao sÏ lµ nguån th«ng tin h÷u Ých cho ho¹t ®éng phaan tÝch. §ång thêi, còng tËp hîp ®îc søc m¹nh cña tËp thÓ c¸n bé kÕ to¸n trong ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh. Qua kh¸i qu¸t ho¹t ®éng ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy ®îc nh©n sù cho ho¹t ®éng ph©n tÝch sÏ vÉn bao gåm nh÷ng ngêi trong Phßng Tµi vô C«ng ty, nhng chñ yÕu vÉn lµ Trëng vµ Phã phßng Tµi vô vµ nh÷ng nh©n viªn am hiÓu vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh. Tuy nhiªn, víi mét nhËn thøc hiÖn ®¹i - ph©n tÝch tµi chÝnhe doanh nghiÖp lµ mét kh©u quan träng trong qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Ph©n tÝch tµi chÝnh gióp cho ngêi qu¶n lý tµi chÝnh thÊy ®îc phÇn nµo t×nh h×nh tµi chÝnh hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña C«ng ty ®ª hä cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®èi víi sù ph¸t triÓn cña DN. TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh ®ßi hái c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh ph¶i cã tr×nh ®é chuyeen m«n cao, hiÓu biÕt kh¸ réng vÒ ®Æc ®iÓm

ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, vÒ thuÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nµh níc vµ nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ. Tõ ®ã, cã thÓ kh¸i qu¸t ®îc nguån th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c dù b¸o. HiÖn nay ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty ®· tõng bíc ghi nhËn tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh. NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp b¸ch cña vÊn ®Ò trong khi ®éi ngò c¸n bé trong Phßng Tµi vô C«ng ty chñ yÕu ®îc ®µo t¹o nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n tµi chÝnh víi nh÷ng kho¸ häc ng¾n ngµy, ®Æc biÖt lµ c¸n bé tµi chÝnh C«ng ty. §iÒu nµy ®óng kh«nh chØ víi riªng C«ng ty Tho¸t níc Hµ Néi mµ hÇu hÕt c¸c doanh gnhiÖp Nhµ Níc cha thùc hiÖn ®îc c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh. Do ®ã, vÊn ®Ò båi dìng nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò cÇn lµm ngay khi C«ng ty mong muèn thiÕt lËp ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cña m×nh ®i vµo chuyªn nghiÖp. Ngoµi ra, ®Ó bæ xung vµo lùc lîng ®éi ngò c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh vµ cã thÓ n©ng coa nghiÖp vô vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n tµi chÝnh b»ng c¸ch tuyÓn thªm c¸n bé tre ®îc ®µo t¹o quy cñ vÒ tµi cvhÝnh doanh nghiÖp. Nh vËy, C«ng ty nªn chó ý t¹o c¬ héi cho ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô - ®Æc biÖt lµ qu¶n lý tµi chÝnh. 2. Néi dung ph¬ng ph¸p ph©n tÝch. §îc tr×nh bµy nh phÇn né dung ph©n tÝch ë phÇn 1. 3. LËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n tÝch. §Ó cho viÖc ®¸nh gi¸ b¶o ®¶m ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng, nh÷ng nhËn xÐt ®a ra tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch, nh÷ng dù ®o¸n cña nhµ ph©n tÝch tµi chÝnh cã søc thuyÕt phôc víi Gi¸m ®èc ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vµ mét ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chñ yÕu dùa trªn 2 nÒn t¶ng: §ã lµ ®µnh gi¸ kÕt qu¶ ph©nt Ých theo thêi gian C«ng ty hoµn toµn cã thÓ lµm ®îc. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ theo kh«ng gian ®ßi hái ph¶i cã hÖ thèng chØ tiªu tham chiÕu. ¥ ®©y, em xin kiÕn nghÞ lÊy chØ tiªu tham chiÕu lµ hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh. §©y lµ viÖc lµm hÕt søc c¬

b¶nv× ho¹t ®éng cña C«ng ty lu«n ®Æt trong m«i trêng c¹nh tranh. Trong ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ, sau khi tÝnh ®îc c¸c tû lÖ ph¶i tiÕn hµnh so s¸nh tû lÖ ®ã víi c¸c chØ tiªu trung b×nh ngµnh. Tõ ®ã míi cã thÓ ®a ra ®îc c¸c ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ®Ó nhËn xÐt c¸c tû lÖ ®ã nãi riªng vµ t×nh hinhf tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi chung. Nh vËy, chóng ta thÊy hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh lµ cÇn thiÕt v× qua nã míi cã thÓ thÊy ®îc t×nh h×nh cña C«ng ty víi c¸c C«ng ty kh¸c trong cïng ngµnh, trong cïng ®Þa bµn. BiÕt ®îc vÞ trÝ cña C«ng ty m×nh trong toµn ngµnh vµ biÕt ®îc ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty. Nh×n chung vµo thêi ®iÓm nµy hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ®· cã nhng cha thµnh hÖ thèng, cha ®Çy ®ñ vµ thêng cò so víi hiÖn t¹i. Së dÜ kh¼ng ®Þnh nh trªn lµ v× hiÖn nay theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh mçi n¨m c¸c doanh nghiÖp ph¶i göi c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh cho c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan thuÕ, c¬ quan thèng kª vµ Bé kÕ ho¹ch ®Çu t nÕu lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. C¸c c¬ quan nµy hoµn toµn cã thÓ cung cÊp c¸c chØ sè trung b×nh ngµnh cho C«ng ty khi C«ng ty cã mét sè b¶o ®¶m vÒ nguån th«ng tin nµy. V× lý do trªn, khi C«ng ty muèn cã hÖ thèng chØ tiªu trung b×nh ngµnh ®Ó phôc vô cho môc tiªu ®¸nh gi¸ th× C«ng ty cã thÓ liªn hÖ víi Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi ®Ó xin c¸c sè liÖu tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng khai, qua Côc qu¶n lý Vèn, côc thuÕ Hµ Néi. ¥ níc ta, häat ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cha trë thµnh viÖc lµm thêng xuyªn liªn tôc vµ hÖ thèng th«ng tin cha ®îc hoµn h¶o nªn c¸c chØ tiªu trung b×nh ngµnh còng chØ lµ mét tiªu chuÈn ®Ó tham kh¶o, ngay c¶ trong trêng hîp sù tÝnh to¸n thùc sù kh¸ch quan vµ kh«ng cã sù chªnh lÖch nµo gi÷a gi¸ trÞ theo sæ s¸ch vµ thÞ gi¸. Mét ngêi ph¶i giái vÒ chuyªn m«n, cã kiÕn thøc am hiÓu thÞ trêng th× míi cã thÓ ®a ra ®îc c¸c nhËn xÐt x¸c ®¸ng. 4. T¹o lËp mèi quanhÖ t¬ng hç gi÷a kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.

§Ó ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cã hiÖu qu¶, ®ßi hái ngêi ph©n tÝch ph¶i nhËn thøc râ sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ, tÇm quan träng cña kÕ to¸n qu¶n trÞ víi ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. KÕ to¸n qu¶n trÞ lµ ho¹t ®éng kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin, sè liÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp (néi bé). KÕ to¸n tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin, sè liÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý cho néi bé còng nh c¸c dèi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp liªn quan nh : ng©n hµng, côc thuÕ, thèng kª... Nh÷ng ®iÓm cÇn liªn kÕt th«ng tin gi÷a kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Thø nhÊt: KÕ to¸n qu¶n trÞ tËp trung cung cÊp sè liÖu cho viÖc sö dông vµ qu¶n lý néi bé C«ng ty. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ sÏ kh«ng cÇn mét sè th«ng tin, sè liÖu nh Côc qu¶n lý vèn, Côc thuÕ, Côc thèng kª...Gi¸m ®èc C«ng ty cÇn chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ngµy, c¸c kÕ ho¹ch cho t¬ng lai vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh cho qu¸ tr×nh dù thÇu, ®Êu thÇu, ho¹t ®éng x©y l¾p vµ qu¸ tr×nh thu tiÒn...TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin nµy sÏ kh«ng cÇn ®èi víi c¸c ®èi tîng bªn ngoµi. Thø hai: Bé phËn kÕ to¸n qu¶n trÞ ®i s©u h¬n vµo ph©n tÝch, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho t¬ng lai. Th«ng tin Gi¸m ®èc cÇn lµ viÖc ®Þnh híng cho t¬ng lai, tãm t¾t sè liÖu chi phÝ cña qu¸ khø. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c biÕn sè kinh tÕ lu«n biÕn ®éng. TÊt c¶ sù thay ®æi ®ã ®ßi hái Gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i íc tÝnh ®îc, mµ c¸c sè liÖu nµy l¹i kh«ng ®îc ph¶n ¸nh trong qu¸ khø. Trong khi ®ã kÕ to¸n tµi chÝnh l¹i chñ yÕu ph¶n ¸nh, ghi chÐp l¹i nh÷ng sù kiÖn ®· x¶y ra trong qu¸ khø. Thø ba: KÕ to¸n qu¶n trÞ trong C«ng ty kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo mét hÖ thèng thèng nhÊt quy ®Þnh cña ngµnh tµi chÝnh vµ ChÝnh phñ. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ tù ®Æt, thiÕt kÕ cho C«ng ty m×nh mét hÖ thèng chØ tiªu, mÉu biÓu cÇn thiÕt, phï hîp víi C«ng ty m×nh khi ph©n tÝch vµ xö lý c¸c sè liÖu kÕ to¸n phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý.

Thø t: KÕ to¸n qu¶n trÞ sö dông sè liÖu vµ ph©n tÝch sè liÖu trong mét mèi quan hÖ tæng thÓ, sö dông c¸c chØ tiªu “linh ho¹t”. KÕ to¸n qu¶n trÞ ®ßi hái sè liÖu ph¶i tæng hîp vµ “ tho¸ng” cÇn thiÕt díi c¸c gãc ®é kh¸c nhau khi Gi¸m ®èc cÇn cho viÓca quyÕt ®Þnh. Thø n¨m: Sè liÖu cña kÕ to¸n qu¶n trÞ kh«ng cÇn ph¶i chÝnh x¸c tuyÖt ®èi, kh«ng ph¶i lóc nµo còng liªn quan tíi tiÒn tÖ. Khi c¸c th«ng tin sè liÖu cÇn thiÕt ®îc yªu cÇu trong kÕ to¸n qu¶n trÞ th× tèc ®é ®ßi hái th«ng tin quan träng h¬n lµ sè liÖu chÝnh x¸c. NÕu tèc ®é th«ng tin cµng nhanh tíi Gi¸m ®èc th× c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong thùc tÕ sÏ nhanh chãng ®îc gi¶i quyÕt. V× lý do nµy mµ c¸c nhµ qu¶n lý muèn ®æi sù hoµn toµn chÝnh x¸c cña sè liÖu lÊy c¸c sè liÖu tæng thÓ vµ kÞp thêi h¬n. H¬n n÷a kÕ to¸n qu¶n trÞ kh«ng ph¶i lóc nµo còng quan t©m tíi chØ tiªu vµ sè liÖu vÒ tiÒn tÖ. Thø s¸u: KÕ to¸n qu¶n trÞ nh×n nhËn, ph©n tÝch c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt, c¸c bé phËn cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh ®iÒu nµy lµm phong phó thªm cho ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh. H¬n n÷a, kÕ to¸n qu¶n trÞ sö dông nh÷ng nguyªn lý kinh tÕ réng h¬n nh kinh tÕ vi m«, vÜ m«, thèng kª, tµi chÝnh... Nhê nh÷ng ®iÓm u viÖt trªn cña kÕ to¸n qu¶n trÞ, nªn trong ph©n tÝch tµi chÝnh ®ßi hái nhµ ph©n tÝch ph¶i kÕt hîp ®îc ®ång thêi võa ph©n tÝch ta× chÝnh võa thùc hiÖn kÕ to¸n qu¶n trÞ. Gióp viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc ®îc nhanh nhÊt vµ kh¶ n¨ng chÝnh x¸c cã thÓ. 6. KÕt hîp søc m¹nh cña kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n, vÒ b¶n chÊt chÝnh lµ mét hÖ thèng ®o lêng, xö lý vµ truyÒn ®¹t nh÷ng th«ng tin cã Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. KÕ to¸n lµ trung t©m ho¹t ®éng ta× chÝnh cña hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, nã gióp cho nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ kinh doanh cã kh¶ n¨ng xem xÐt toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ kinh tÕ. Víi t c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kiÓm to¸n lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ cã

vai trß ®Æc biÖt quan träng kh«ng nh÷ng víi tµi chÝnh Nhµ níc mµ cßn ®èi víi tµi chÝnh doanh nghiÖp. KiÓm to¸n lµ viÖc kiÓm tra vµ x¸c nhËn tÝnh hîp ph¸p, tÝnh trung thùc, tÝnh kh¸ch quan cña tµi liÖu, sè liÖu kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. Sù g¾n liÒn ®ång bé gi÷a kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét hÖ c«ng cô tµi chÝnh quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý.

®Ò c¬ng chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

§Ò tµi : “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty tho¸t níc Hµ néi.”

Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn chÝnh:

PhÇn 1: Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp.
I.

Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch

tµi chÝnh cña doanh nghiÖp
ii.

Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh

nghiÖp

PhÇn 2: Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty Tho¸t Níc Hµ Néi
I.

§Æc ®iÓm cña C«ng ty ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng ph©n

tÝch tµi chÝnh
II. III.

Thùc tr¹ng ph©n tÝch tµi chÝnh C«ng ty. Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i C«ng ty.

PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi
chÝnh t¹i C«ng Ty Tho¸t Níc Hµ Néi.

§Ò c¬ng chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh n¨m 2001 cña C«ng ty tho¸t níc Hµ Néi Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I: Néi dung c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp A- Kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1- Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 2- Kh¸i niÖm môc ®Ých ý nghÜa, yªu cÇu cña ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp a- Kh¸i niÖm b- Môc ®Ých ý nghÜa c- Yªu cÇu cña viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp B- Néi dung ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp I- Nh÷ng viÖc tiÕn hµnh tríc khi ph©n tÝch 1- Tµi liÖu phôc vô cho ph©n tÝch - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 2- C¸c bíc tiÕn hµnh ph©n tÝch 3- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch - Ph¬ng ph¸p so s¸nh - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ II- Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1- Ph©n tÝch kh¸i qu¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp

- Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n - Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn vµ chi phÝ vèn - Ph©n tÝch t×nh h×nh b¶o ®¶m nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh - Ph©n tÝch mèi quan hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - Ph©n tÝch mét vµi chØ sè thanh to¸n c¬ b¶n - Ph©n tÝch chØ tiªu vèn lu ®éng thêng xuyªn 2- Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n - Ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng nî - Ph©n tÝch t×nh h×nh thanh to¸n - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n - Mét sè tû lÖ trong ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n 4- Ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh - Môc tiªu ph©n tÝch - Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ph©n tÝch tµi chÝnh - Mét sè chØ tiªu ¸p dông trong ph©n tÝch tµi chÝnh 5- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh - HiÖu qu¶ kinh doanh - Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi s¶n lu ®éng - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi cu¶ vèn 6- Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch - Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ ph©n tÝch tû sè - Tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ III- Sö dông kÕt qu¶ ph©n tÝch ®èi víi nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh 1- Dù b¸o doanh thu - Ph¬ng ph¸p dù b¸o b×nh quan di ®éng

- Ph¬ng ph¸p dù b¸o san b»ng sè mò 2- Dù ®o¸n nhu cÇu ng©n quü 3- Dù b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh PhÇn thø II: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty I- §Æc ®iÓm cña C«ng ty ¶nh hëng ®Õn ph©n tÝch tµi chÝnh 1- Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty tho¸t níc Hµ Néi 2- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty 3- C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 4- C«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn 5- Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty II- Thùc tr¹ng ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty 1- Bé m¸y kÕ to¸n 2- Qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh t¹i C«ng ty 3- Ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua III- Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty 1- Nguån tµi liÖu phôc vô cho ph©n tÝch 2- Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty tho¸t níc Hµ Néi n¨m 2001 - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong n¨m 2001 - Ph©n tÝch nguån vèn vµ chi phÝ vèn - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh - Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh n¨m 2001 t¹i C«ng ty tho¸t níc Hµ Néi 1- VÊn ®Ò nh©n sù cho ho¹t ®éng ph©n tÝch 2- ViÖc lùa chän vµ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch 3- VÊn ®Ò lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ph©n tÝch

4- T¹o lËp mèi quan hÖ t¬ng hç gi÷a kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 5- KÕt hîp søc m¹nh cña kÕ to¸n, kiÓm to¸n vµ ph©n tÝc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful