du toan qh PHU BINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XD THÁI NGUYÊN
ISO 9001:2000
------@-----

HỒ SƠ DỰ TOÁN
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
KHU DÂN CƯ SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN
CHỦ ĐẦU TƯ: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN PHÚ BÌNH
ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH: CTY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XD THÁI NGUYÊN
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN HUYỆN PHÚ BÌNH

TY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TN TỔNG GIÁM ĐỐC .Hạnh phúc Thái Nguyên. năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập . KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN CƠ QUAN LẬP DỰ TOÁN QH C.Tự do .Thực hiện.. ngày … tháng . năm 2011 HỒ SƠ DỰ TOÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ SỐ 4.

.253.573đ 783. Căn cứ lập dự toán: . KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN A. Dự toán chi tiết: 2.400d ê ú (30ha . é(20.Giá trị chi phí thiết kế quy hoạch chi tiết là: Gy = 23.550.304đ (A) . quy hoạch đô thị.26.000 .Căn cứ thông tư số: 17/2010/QĐ-BXD ngày 30 tháng 09 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng.000 = 23.Giá trị thiết kế quy hoạch chi tiết được áp dụng theo bảng 8 thông tư 17/2010/QĐ-BXD ngày 30 tháng 09 năm 2010.731đ 71.30ha )ú+ 20.340.Căn cứ Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập.650.650. .2 (trung du.340.1.789. 44ha . . Chi phí thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 với tỷ trọng hồ sơ 100%./ DỰ TOÁN KINH PHÍ THIẾT KẾ QUY HOẠCH 1.Hanh phúc DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ SỐ 4.Hệ số vùng miền: 1.KTS Đỗ Quang CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .340. Giá trị thiết kế phí lấy theo công thức nội suy với diện tích quy hoạch 24ha thì 1 ha = 23. thẩm định và quản lý quy hoạch đô thị.000) ù Qx = ê x (25.20ha ) ë û 2. miền núi) .Tự do .2 Thuế giá trị gia tăng (10%) Tổng = = = 712.400đồng.535.400đồng x 24ha x 1.

.Theo bảng số 9 mục 1 Thông tư số: 17/2010/TT-BXD.0%= 35. Chi phí quản lý lập quy hoạch . Chi phí công bố Quy hoạch.731.4.535.0 đ.937đ (G) .700trieu ) û Gy = 712.48% là định mức TĐQH (nội suy theo bảng 9) 2. 48% ê ú ë(1000trieu . * k= 4.279 đ = 3.5% .626.000.731đ x 5.là chi phí lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.921. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch.2.là định mức chi phí quy hoạch.98% Thuế giá trị gia tăng (10%) Tổng = 35.700trieu ) û Gy = 712. Với chi phí lập đồ án quy hoạch là: 712.Trong đó: * 23.48% = 31.731trieu .731đ . Chi phí khảo sát địa hình(có dự toán chi tiết kèm theo) = 215. Ta có giá trị chi phí lập đề cương quy hoạch là: é ù (4% .44 (ha) là diện tích đất lập quy hoạch.731trieu .535.731đ .535.7. Với chi phí lập đồ án quy hoạch là: 712.052.731đ x 4.535.48% = 31.5%) Qx = ê x(712.600 đ (C) Trong đó: * 712.921.427đ = 39.0 đ.535. * 25.Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: .535.535.786đ (E) 2. Với chi phí lập đồ án quy hoạch là: 712. * k= 4.3.535. Gy = 712.0 đ.731đ x 4.98% là định mức lập NVQH (nội suy theo bảng 9) 2.484.Theo bảng số 9 mục 1 Thông tư số: 17/2010/TT-BXD.535.600 đ (D) Trong đó: * 712.548.1000trieu )ú+ 4% = 4.48% là định mức QLQH (nội suy theo bảng 9) 2. Ta có giá trị chi phí lập đề cương quy hoạch là: é ù (4. * k= 4.707đ (B) Trong đó: * 712. Chi phí đưa mốc ra ngoài thực địa = 100.700trieu ) û Gy = 712.6.4.731trieu .5%) Qx = ê x(712.là chi phí lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.là chi phí lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.535.535.1000trieu )ú+ 4% = 4.400đ/ha.731đ . 2.Theo bảng số 9 mục 1 Thông tư số: 17/2010/TT-BXD. Ta có giá trị chi phí lập đề cương quy hoạch là: é ù (4% . 48% ê ú ë(1000trieu .340.230.535.535.1000trieu )ú+ 4% = 4.000 đ (F) 2.731.5%) Qx = ê x(712.4.5.98% ê ú ë(1000trieu .731.731đ x 4.

864.237.965 196. TT M· hiÖu Danh môc §VT HS §êng chuyÒn cÊp 2 cÊp ®Þa h×nh 1 CK04304 lo¹i 4 Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng theo ®¬n gi¸ Theo Q§ 14/2011/Q§-UBND Chi phÝ m¸y Céng chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ chung Thu nhËp CTTT Céng ®¬n gi¸ Khèi lîng CK02104 §êng chuyÒn h¹ng 4 cÊp ®Þa h×nh 2 A IV Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng theo ®¬n gi¸ Theo Q§ 14/2011/Q§-UBND §¬n gi¸ 12.580 % 70 1.280.C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 14/2011/Q§-UBND ngµy 6/4/2011 cña UBND tØnh Th¸i Nguyªn V/v Ban hµnh hÖ sè ®iÒu chØnh dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh do t¨ng møc l¬ng tèi thiÓu vïng trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i Nguyªn.93 m 6 3.33 3 819.384 % 6 3.542.823 ®iÓ 20.942.C¨n cø quyÕt ®Þnh sè: 2279/2006/Q§-UBND ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc ban hµnh Bé §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n tØnh Th¸i Nguyªn .314 ./.911.933® (Một tỷ.192 1.TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN : (A + B + C + D + E + F +G) = 1.536 1.911.314 2.015.911.977 18.977 1.858 3.477.) Dù to¸n chi phÝ kh¶o s¸t ®Þa h×nh C«ng tr×nh: Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 x©y dùng khu d©n c sè 4 và Trung t©m th¬ng m¹i ThÞ trÊn H¬ng S¬n .411 1.477.192 18.33 3.258 9.866. hai trăm ba mươi bẩy triệu.823 6 92.338. năm trăm bốn mươi hai ngàn.399 9.411 Thµnh tiÒn 12.015.399 92.977 2. chín trăm ba mươi ba đồng.

0 121.912 2.03104 IV Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng theo ®¬n gi¸ Theo Q§ 14/2011/Q§-UBND Chi phÝ m¸y Céng chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ chung Thu nhËp CTTT Céng ®¬n gi¸ Khèi lîng CM.101.550.837 16.000 500.252 % 6 1.871.566.478 1.253.217 436.680 4.720 15.478 2.2 5 62 8. 262 177.218.664.217 2.113 1 500.715 10.1 0 4.56 m 2 5 9 830 2.715 626.4 19.230. .752 2.781 1.33 3 1 830 623.217 623.794 2.33 3 % % ha Céng LËp nhiÖm vô+ BCKQKS % Chi phÝ chç ë t¹m thêi VËn chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ % ca xe ThuÕ VAT % Tæng céng 195.94 % 6 8 936.113 177.040.006 69 177.78 33.44 10 88 9 215.006 30.000 195.126.934 6 3.392 70 2.013 63.871.200.126.218.752 10.162 29.063.2 5 62 8.314 6.613.478 29.303.131 2.228 % 70 9.515 950.762 % 70 623.258.162 2.015.422.588 267.794 km 2 1.310.218.422.550.326 228.422.811.515 9.552.Chi phÝ m¸y Céng chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ chung Thu nhËp CTTT Céng ®¬n gi¸ Khèi lîng ThuûchuÈn kü thuËt §Þa h×nh cÊp 3 CL.0220 §o vÏ b¶n ®å tû lÖ 1/500 cÊp ®Þa 4 4 h×nh lo¹i 4 Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng theo ®¬n gi¸ Theo Q§ 14/2011/Q§-UBND Chi phÝ m¸y Céng chi phÝ trùc tiÕp Chi phÝ chung Thu nhËp CTTT Céng ®¬n gi¸ Khèi lîng 3 1 195.040.78 5 ®iÓ 16.

937 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful