karadeniz m�zi�i, anadolu rock, nitelikli m�zi�e inanlar, �nemli bir ismi en verimli olabilece�i d�nemde yitirdi.

otuz �� ya��ndayd� Koyuncu; y�llard�r m�zi�in i�inde olmas�na kar��n 2000'li y�llarda g�lbeyaz, sultan makam� gibi televizyon dizilerine yazd��� m�ziklerle �nlenmi�ti. karadeniz'in h�r��n �ocu�u diyorlard� ona; demokrasi ad�na at�lan bir �ok ad�mda m�zi�iyle, fikirleriyle yer al�yor; f�rt�na deresi'ne yap�lacak santrali protestodan, insan haklar� ihlallerine kar�� ��kmaya kadar bir dolu etkinli�e destek veriyordu. m�zikte de, birka� halk m�zi�i sanat��s�n�n tekelinde kalm� Karadeniz b�lgesinin m�zi�ini, evrensel normlarda yay�mlamay� deneyerek, �nemli ��k� yapm�t�.

1972 artvin/hopa do�umlu koyuncu, yirmi ya��nda Dinmeyen adl� m�zik grubu'na kat�lm�, 1993'de mehmedali bar� Be�li ile, lazca m�zik yapmak amac�yla �uku grubunu kurmu�tu. �ki arkada� bir y�l sonra aralar�na �lhan karahan ve metin kala�'� da alarak grubun ad�n� Zu�a�i berepe (denizin �ocuklar�) d�n�t�rm� ve 1995 ba��nda Va mi�kunan (bilmiyoruz) alb�m�yle lazca rock�n ilk �rne�ini vermi�ti. lazcay� ya�atmak amac�yla Lazca rock yap�yorlard�. Plak �irketleri ise bu soundu 'soft laz rock' diye tan�ml�yordu.

o g�nlerde grup elemanlar� Lazca dilinin ya�at�lmas�na rock yoluyla katk�da bulunmay� ama�lad�klar�n�, rock m�zikteki dinamizmle y�re insan�n�n enerjisinin �rt�t���n� g�r�nce heyecanland�klar�n� anlat�yor, lazca'n�n rock�n sert s�yleyi�ine de uygun oldu�unu belirtiyorlard�. d�rt y�l i�inde zu�a�i berepe, kamuoyuna pek yans�masa da �nemli i�ler yapt� ve konserlerle hedefini ger�ekle�tirmeye �al�t�. bu etkinliklerden br�ksel konseri s�ras�nda canl� kay�t edilen par�alar�, k�s�tl� say�da bast�rd�klar� Bruxel live (1998) adl� alb�mde bir araya getirdiler. gruptaki eleman say�s� artt�k�a m�zikal yap� da g��lenmi�ti. kaz�m Koyuncu (vokal, akustik gitar), cafer �leyen (bass, vurmal�lar, fl�t), G�rsoy tan� (elektrikli gitar), u�urcan sezen (klavye), z�lk�fil murat dilek (davul), metin kala� (kay�t) Lazcay� ya�atman�n yan�nda a�k �ark�lar�na kat�lan sert s�ylemli yap�tlar ve modern rock anlay�� �zerine olu�turduklar� �izgiyle de kabul g�rmeye ba�lam�lard�.

zu�a�i berepe, va mi�kunan alb�m�nden d�rt y�l sonra �gzas (gidiyor) adl� alb�m�yle bu �abay� listelere ta��d�. Yedi lazca, bir hem�ince, bir de t�rk�e s�zl� par�adan olu�an alb�m�n m�zikal zenginli�i, rock�n �e�itli tonlar� aras�nda ak�ll�ca gidip gelen sounduyla 1998'in en iyi yerli yap�tlar�ndan biri oldu. lazca'n�n �ne ��kt��� k�lt�rel bir misyonun yan�nda s�k� bir rock alb�m� �zelli�i de ta��yordu �gzas (par�alar�n T�rk�e anlamlar� kapakta verilmi�ti). bu alb�mde Kaz�m Koyuncu (vokal, gitar), cafer �leyen (bass, vurmal�lar, fl�t), G�rsoy tan� (gitar), u�urcan sezen (tu�lular), z�lfikil murat dilek (davul), mahmut turan (tulum), metin kala� (kay�t), Mehmedali bar� Be�li'den (vokal) olu�an grubun, do�ay� katledecek �aml�hem�in'deki f�rt�na deresi'nin �zerine yap�lacak santrale kar�� kampanyay� desteklemesi de �gzas'�n di�er bir �zelli�iydi.

grup 2000'lerin ba��nda da��l�nca, kuruculardan kaz�m Koyuncu yoluna tek ba��na devam etmeyi kararla�t�rd� ve solo alb�mleri viya (2002) ile hayde'yi (2004) yay�mlad�. anadolu rock'a kayan soundla �retti�i m�zi�i k�sa s�rede b�y�k ilgi g�r�p, yapt�klar� geni� kitlelere tam ula�maya ba�lam�t� ki hastaland� Koyuncu. akci�er kanserine yakalanm�t�. pes etmiyordu; tedaviyi s�rd�r�rken trabzonspor i�in mar� bile yazm�t�. ancak g�nden g�ne direnci zay�fl�yordu; ad�na d�zenlenen konsere ��kamam�t�. sonunda 25 haziran tarihinde ajanslardan ��yle bir ba�l�k d�t�: 'Karadeniz'in gen� sesi sustu'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful