P. 1
Konkurs strucna praksa 2011

Konkurs strucna praksa 2011

|Views: 17|Likes:
Published by Milan Milovanovic

More info:

Published by: Milan Milovanovic on Nov 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
З А
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера стручна пракса подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у
струци, без заснивања радног односа.
Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим
образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим
образовањем и
- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести у складу са законом
3. сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне
новчане помоћи.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:
- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених;
- да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
- да је као услов законом прописана обавеза обављања приправничког стажа
за рад на одређеним пословима;
- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне
службе и
 има до 30 година старости,
 има средње, више или високо образовање,
 нема радног искуства у струци и
 није отпочело стручну праксу.
Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи
максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених
има право да у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од
20% укупног броја запослених.

Документација:
- захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу НСЗ),
- доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије
оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтева доноси се одлука о финансирању стручне праксе.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Национална служба и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити
међусобна права и обавезe.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:
 са незапосленим лицем закључи уговор о стручном оспособљавању и
усавршавању и достави доказе о томе,
 Националној служби достави доказ о обављеној стручној пракси лица

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси надлежној организационој јединици Национaлне службе,
према седишту послодавца или према месту ангажовања лица, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.
Информације о Мери могу се добити преко Позивног центра НСЗ на бројеве
телефона: 0901 300 301 – за послодавце; 0800 300 301 - за незапослена лица,
на веб сајту www.nsz.gov.rs и у организационим јединицама НСЗ.
Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

уколико послодавац није регистрован у АПР. III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Након подношења захтева доноси се одлука о финансирању стручне праксе. нема радног искуства у струци и није отпочело стручну праксу. више или високо образовање. Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву. да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе и     има до 30 година старости. Документација: захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу НСЗ). има средње. доказ о регистрацији. V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА Послодавац је у обавези да:   са незапосленим лицем закључи уговор о стручном оспособљавању и усавршавању и достави доказе о томе. Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи максимално 2 незапослена лица. а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених. Националној служби достави доказ о обављеној стручној пракси лица . доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).- да је као услов законом прописана обавеза обављања приправничког стажа за рад на одређеним пословима. IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА Национална служба и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна права и обавезe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->